The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Tehran Magazine Proudly Presents:
25th Festival and Expo
MEHREGAN 2018
Sunday, September, 30th, 2018 Hilton Hotel Universal City
Free Admission
555 Universal Hollywood Drive. Universal City, CA 91608

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-05-14 20:50:46

Tehran Magazine issue # 1084

Tehran Magazine Proudly Presents:
25th Festival and Expo
MEHREGAN 2018
Sunday, September, 30th, 2018 Hilton Hotel Universal City
Free Admission
555 Universal Hollywood Drive. Universal City, CA 91608

Keywords: tehran magazine,shahbod noori,mehregan 2018,sunday sep 30th

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
8 úd×¾...|....................................) þHdì îüpì pPÞk |( þvñW Rnè ô þã×g- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
10úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok-
ÿoõð lŸHùy& Publisher
12úd×¾.|..............)þÏÚAô þèô IýXÎ ( kpK þì óBOpu qA }õø Bùð@ ólýñy BG úÞ þÛüBÛc-|
SHAHBOD NOORI
16 úd×¾......................)ûtüô }oArâ( lýñýHG lüBG oBHßü êÚAlc úÞ þÏýHÆ ÿBø|ûlülK-
18 úd×¾....|...................)léW ÿôo( óBzgok ÿA ûpù^ þðApüA ÿôoBHüq >àèBì çýè<- )201 8 þì |18( 1397 QzùHükoA| 28 úÏíW ,1084 êvévì ûoBíy ,22|ëBu
20úd×¾..........................)ûtüô }oArâ( lðly úíýG oæk Bø|óõýéýì úÞ þðlG ÿBÃÎA-
39-22úd×¾ ......................................................BýðkoBñÞúyõâqA|- Friday, May 18th, 2018 I S S U E # 1 0 8 4
40úd×¾.........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–|
44 úd×¾....| ...................................................)ûBOõÞ óBPuAk (p×u -| The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
46 úd×¾ ............................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@ – 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
48 úd×¾.................................)þuBñykõg QvO(!þuBñzðAôo QvO òüpOlülW– among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
54úd×¾ ..................................................)rñÆ(îülñhGîøBGþíÞ-| politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
56 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-| within the Iranian community.
67úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK-
69úd×¾ ...................................................................ÿrLy@- (818) 881-1771
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW-
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK- TEHRAN MAGAZINE
78 úd×¾..........|....................................................Bø ÿlñìqBýð -
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì- Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

ô ÿùñ{ ±}· °¬
!ÿ°¬ì þ

olÛð@ BìA ïkAk ÑçÆA kõG ÿpãük pùy ok úÞ okBì úG Ao ïkôoô ïly Bßüpì@ koAô þPÚô òPyõð BG îPuAõg þíð ,lðkõG okBì qA þðAkolÚ pßÖ ok úíø óõ^ #
.îPvG iü úÞ kõG kpu {huBK Iy ô Bøqôo òüA ÿ úíø ok BìA . îyBG ûlðAqpè Ao þèk , RBÚçì òüA fpy
ÿBK îuo úGô ïkõHð QcAooAlük òüA kBüqA ÿA úËdè |okBìqôo|qA wK ÿBø
úéEvìúßð@ûtüôúG ,îýPyAkþPhuþâlðqïpPgkôkBGûApíø.Qynâÿlñ^ kõy þíð îø ÿoBÞpâA úÞîPyõð þì ó@þøoBGok úÞlüBG ,ëõÚ úG ÿlñG
ô óBPuôk ÜüpÆ qA îükõG pãük þHønì ÿAoAk óõ^ BìA ,kõG fpÇì îø Bì QìBÚA
}õÒ@ok QyAk þvc ú^ ô îPÖo }krð úG .ly úPyAnâ okBì BG ÿoApÚ ,óBüBñy@ | | .lyBG óBâlñü@ÿApG þOpHÎ êÚAæ kpÞ
ÿoõÃcRBÚçìoBPuAõgoAp¾ABGô úPÖpâxBíOúéXìpPÖkBG,êHÚqôolñ^
. ïkõG }oBËPðA ok Ao ÿpíÎ úßýðq òPÖpâ þíÞBGúðAqôoúìBðpGóBüBKqAwKôîýPyAnâoApÚqôoó@ 12QÎBu.kõGûlyòìBG
êýÞô úÞQÖpünKïokBìûpgæBG,okBìkpuÿBø|ûBãðêGBÛìokôBñy@ôkóBíøÈuõO| | lüBy , ëBu êù^qApPíÞ þñu kôlc BG þíðBg . ïlýuo úéXìpPÖk úG , úPHèApýgBO
Alg úÞ lñÞ RoBÞ òüpâ ÿBÂBÛO òì ÿApG ÿlðqpÖôokBì ÿ úÇGAo ÜüpÆqAô kpýãG løAõg þì úÞ Q×â îÚBOA úG kôoô qA wK úÞ kõíð þì òýñ^ òüA BìA ,pO|óAõW þéýg îø
BO lýuo ïBXðA úG êýÞô ÈuõO oBÞ ûpgæBG . ïlýuo úécpì òüA úG úðõã^ lðAk|þì
ok ô lzð ûBâkAk ok oõÃc úG pÂBc ,okBì . îüõy pÂBc ûBâkAk ok kõG oApÚ úÞ ÿqôo | |:Q×âwK.lüõãGAo{ýâlðqÿú¿Ú,okBìqôoúðBPu@ok
ûBâkAk FBÃÎA úßñüA BO kAlð óBzð þéíÏèA wßÎ aýø îø Bì ÿBñíOô xBíPèA êGBÛì }kõg þâlðq ÿõu úG okBì .lðly AlW pãülßü qA ïokBì ô olK þÞkõÞ ok
ÜüpÆ qA QuA òì okBì úßñüA BG úÇGAo ok Ao ôA RAoBùÊA lðly pÂBc oBG òýPvhð ÿApG ÿúðBgokApìûqBOpvíøÿúzülðAokrýðolK.Q×âápOAoóApüAkôq þéýgôQÖo
úíÎ þðBíùì úG þøBâ ô ïkõG åorG okBì ÿ|úðBg óBíùì þøBâ .kpÞ Bøo êýìBÖ kApÖA
.lðpünLG ò×éO olK ÿoôkqA ÿokBíýG ÿBùñOpPvG okoBývG ÿBø|Iy ú^ úÞ lðAlýì Algô îPÖpýì
úÞ ôA BìA ïkpÞ ïçu ôA úG . îPÖpâ Ao okBì ÿ ûoBíy óAqpè ÿBø|Quk BG òì BGúÞïkõGúPgBuîñømokÿpüõ¿OokBìqAúÞïkõG}õhèkòüAúGBìA îPhüoàyA
.kpÞ ÐÇÚ Ao ÉBHOoA lýñy Apì ÿAl¾ BO îøAõhýì ú^ ôA qA ô îPvø BXÞ òì QvðAk|þì þì wc îüBø úðõâ ÿôo Ao {üBø úuõG þìpâ ,Bü„ôo ok þøBâ ,ïkpÞ|þì þâlðq ó@
.lðkõGpËPñì ûBâkAk FBÃÎA ÿ úíø .lýupK Ao ApWBì þuoBÖ úG .kõG ûBâkAkok ïpPgk ÿBø úðõâ ô îPhüo|þì àyA ô ïkõíð|þì úýHñO Ao ïkõg ,ôA ÿBW úG þøBâ ô ïkpÞ
{âorGokBì ÿ|ûoBíykõgôkõGoîPukqAAoò×éO.kpÞûBãðòìúGÿoôBGBðBGïpPgk BO ïlük þìokBì úýHñO êýèk úG úßéG þãñPèk QGBG qA úð Ao IzüBø úíýðok ïA wýg
òì êTì þhuBKrýðôA .kõG ûly lý×u aâ lñðBì {Ooõ¾ ,lÏG ÿA úËdè . QÖpâ Ao
}kõg BO QuAõg .kpßðoôBG .îýP×â .ly BüõW Ao ApWBì ûBâkAk wýDo .kõG úPÖpâ | |.îyBGûkpÞïAo@Aoïkõg
BG lðAõO þíð koAk ÿqBvðAlðkoApÚ óõ^ úÞ Q×âôA úG ïokBì ,QÖpâ ,kpýãG Ao ûoBíy þðAõW BG ÙkB¿O Ivc pG úßð@ BO Qynâ úðõâ òüA ïA þðAõW ô þÞkõÞ oBâqôo

.lñÞ QHd¾ ÿô | |.lýzÞZAôkqAúGóBìoBÞôïlyBñy@þüBýèBPüA
oôBGóBð@.kpÞly|þíðÿoBÞBìA,lðkpÞþìûBãðîøúGRpýcBGûBâkAkFBÃÎA püõ¿OoBâqôoô QuA ûly Quok rý^ úíø ïkpÞ|þìpßÖ úßýèBcok îPÖo BKôoA úG
àü úG }A ûõð ôk ô }pPgk þâlðq ô lyBG òì okBì Al¾ òüA IcB¾ úÞ lðkpßð úýuIyóBüBKúÞlðAúP×ãðpãì,úÞoõ¿OòüABG ,QuAûkAkoApÚòìêGBÛìÿAûqBO

| |.lyBGúPyAkþãPvGôAÿ|úíéÞ | |.lyBHðþdH¾ó@óBüBKúÞQvýðþHyaýøôQuAlýLu
AkAþPhuúGô lülyÿA|úüpâBGAopg@RçíWòüAÿ|úíø úPvßzèkîðBgòüA Bøqôo|ó@.QyAk îøAõg þGõg þâlðq ïpvíøoBñÞok òüAqA wK ïkpÞ|þìpßÖ
ïBXðA óBPüApG îðAõO þì ú^ òì ,Jõg< :ïlýupK ôA qA þOBËdè qA lÏG òì .kpÞ|þì ô kõHð Bì òýG þÆBHOoA aýø BìA QuBßüpì@ok ïokBì úÞ îPvðAk|þì ïkõG BKôoAok úÞ
ïokBì úG Bíy ÿ úéXì ÜüpÆqA îPuAõg ÈÛÖ ,aýø :kAk úìAkA ÄÓG óBíø BG >?îøk Alg BìA .lñÞ Ì×c Ao }lülW þâlðq koAk Üc okBì úÞ ïkpßýì ïAo@ Ao ïkõg òì qBG
òì úG þvÞ BO îPyAkqBýðolÛ^ ïkõG ûlyokBì kõg úßü ÿBøqôo ó@ok úÞ lðAk|þì
| |:îüõãG ïkõGlðqpÖôkIcB¾ïkõgæBc.QynâîøqBGoBâqôo |?Qvý^ÿokBìlüõãG
!>áoBHìRqôo ...okBì< kpÞ ,þâlðq êDBvì úG ïpvíø ô òì ûBãð RôB×O ô þãñøpÖ ÿBø RôB×O úðB×uBPì .
QíýÚpø úG îPÖpâ îýí¿O òìô îüly îøqA þüAlW úGoõHXì Bì .lüBHð úÞ Ao ú`ð@
oAkAô Apì úÞ kõGokBìoAlük Ýõy lüBy îðAk|þíð .îðBupG Bßüpì@úG Ao ïkõg ûly úÞ

| |.ïõyBßüpì~AþøAokpÞ
. îñýHG Ao ïokBì kõGoApÚoBG òýPvhð ÿApG .îPyAk þèBc ú^ Bøqôo ó@ lðAk|þì Alg

6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

þã×g BG úÞ þüBø þüBÂoAkõg }oArâ ïlƒÎ «BPüBùð BO kõy þì UÎBG ,ïBXðA ØÚõO Bü þðBuo >þHdì îüpì < pPÞk óApùO úéXì
úÞ QuA ûlükpâ UÎBG kõy þì åpì úG pXñì .koô@ îøApÖ Ao åpì RBHWõì ótývÞA kõHíÞ
òßýè lyBHð Quk ok RB×éO óArýì qA þÛýÚk oBì@ QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo lðAõPG þã×g xBvcA úßñüA oõ¿O#
ëBu ok ÿô óAoBßíø ô RBßuA ÿBÎkA pG BñƒG þì úPÖpâoBßG êíÎ òüA ïBXðA ÿApG úÞ ÿkoAõì óBvðA ok þvñW þzhG Rnè lülzO lèõì
ok p×ð oArø BO l¿ðBK òýG Bì ÿrý^ úðBýèBu 2006 ûBâ ... ô lñG píÞ , JBñÆ : qA lñOoBHÎ lðõy lü@pËðok îÃø êGBÚpýÒ þíÞlüBy kkpâ
þã×g kBXüA BG þüBÂoA kõg úÇuAõG BßüpƒìA qBâ qA ûkB×PuA Bü ô úñýu úv×Ú ÿôo pG oBzÖ Ñõýy pãðBýG oBývG áoAlì ô løAõy òßýè
Bùð@ óBýì ok úÞ lñøk þì Quk qA Ao kõg óBW úíø qA ÿA úÎõíXì Bü óõPuA , äðo ,Ivƒ^ .lyBG þì þvñW þãPhýãðApG ûõýy òüA
ëBu þu òu püq kApÖA l¾ok àü ô kBƒPƒ×ƒø pPzýG þã×g kBXüA BG þüBÂoAkõg .ÝõÖ koAõì óAlÛÖ qA þyBð þPgBñy ÿoBíýG RApýýÓO
ûlükpâ }oArâ ëBu þu püq kApÖA ô óBðAõWõð ok ô þƒvßý×vÞA Ao þƒv×ñO ÿAõƒø ok ótƒýƒvƒÞA
.lðA ûlükpâ }oArâ ô ûkõHðp¿dñì þñu ûkôldì òüA úG BùñO òßýè þßü rÓì .lñðAk þì þã×g Apð@ QéÎ òüpPíùì
ûBâ þã×g kBXüA BG þüBÂoAkõg BG kApÖA þüBñy@ ok .koõg þì îz^ úG rýð pOæBG þñu fõÇu ok óly îÞ úG QHvð xBvc îùì ÿBùƒìAlƒðA qA
ok .koAk óBð@ þâlðq òýzýK ÿBùèBu ok úzüo kõg úG RokBHì þã×g BXüA BG kpÖ úÞ ÿA úñd¾ {y þèAoBù^ BG úÞ ÿõdð úG lyBG þì ótývÞA
qA þÏýuô îXc þüBíñøAo ô óBPvGk ûoôk ëõÆ þì åpì Bü Iýu@ oB^k ótývÞA kõHíÞ úÛýÚk
ÿBø ÿqBG kõg óBuç߃íƒø qA óAqõƒì@ {ƒðAk þvñW Rnèô þã×g ótývÞA kõHíÞ BG rÓì úÞ þOlì ëõÆok .kkpâ
úÞ lðpýâ þì ApÖ oBývG rýãðA óBXýø ô þßvüo ,ûtüô ÿA úécpìokô lñÞ þì ïpð úXñKô Quk
ÿBø ÿôBßXñÞ Bü ô ëBvíø ûôpâ oBzÖ pG BñG ÿApG lñG píÞ Bü JBƒñÆ kqAkpƒK þƒì þƒüBƒÂoA kpÖó@okúÞþvñWoBPÖoqAþ¾BgÑõðïBXðAqA Rnè úÞ kkpâ þì kpÖ ÅoBÎ ÿpvßHu þÎõð
þì AlýK kõg ok Ao Bùð@ úGpXO úG êýì þ¿hy ÿApG þßýPuçK úvýÞ Bü ókpâ kôlG ólðB`ýK Rnè lülzO úñýìq ótývÞA óArýì ókpÞ îÞ BG ok ókpâ ÙApÆA .QuA ûlükpâ Øý¾õO {hG
ÿApG þã×g ÿqBG Bü ô îýâ äýñýÞõ^ .lñƒñƒÞ kõWõì åorG óBüpy ôk QuAo ô M^ Qíu
QuBñy@ }õâ ÿA ûsAô óAqõì@ {ðAk qA ÿoBývG .QuAkõWõìpuÿôopGólýzÞ ok Ao îuBâoA ô þvñW þãPhýãðApG , þvñW .lðBupýì rÓì úG Ao ótývÞA qA þñÒ óõg úÞ QuA
ûpâ ,óBøk òPvG , þñýG òPÖpâ BG ó@ òí ok úÞ kõg úðõãñüA ïBXðA QÖo ó@ pÞm úÞ úðõãðBíø| | pGûôçÎ)2006,RBßuA(løkþì{üArÖAkõg ,óôpýG oBzÖ úÇuAõG Bü êgAk qA lýOôoBÞ þ«ñO
úGpXO ÝBPzì .... ô ókpâ oôk {×Þ lñG ókq qA ô kkpâ pXñì QuA òßíì åpì úG þüBÂoA Qýìôpdì úÞ QuA oôBG òüA pG òìBy ZpW ó@ òüA úÇuAõG úÞ Ap^ lyBG áBðpÇg oBývG lðAõPýì
òüA ok .lðkpâ þì åpì àükrð Bü åpì úGBzì åpì QéÎ lñPvýð êüBì Bø ûkAõðBg úÞ þüBXð@ úzÎoîuBâoABGó@ólyûApíøôótývÞAqArÓì þì ú×Úô oB^k rÓì úG óõg ëBÛPðA lñüApÖ ,oBÞ
QìôBÛì óArýì òPyAnâ QGBÚo úG wc BPƒuAo òýíø úG lðoAk ïçÎA þüBÂoA kõg Ao kõg lðqpÖ úÞ lñÞ þì kBXüA ólG ok òýüBÞõÞ óõ`íø ÿA ÿk {üArÖA ,ótývÞA þðBùâBð ÐƒÇƒÚ BƒG.kkpƒâ
kAlíéÚ ÿpOpG ô RolÚ ókpÞ QGBS ÿApG ÿA úðBùG lñðAkþìåpìûrýãðAAoþzÞkõg«ApTÞAQHuBñì úG êýì kpÖ ô ûkõG koô@ kBýPÎA lðAõO þì oBývG wc kBXüA IWõì lðAõO þì òƒGpƒÞ lƒýƒvƒÞA
þì oAlüpg óBW úG Ao úGpXO pÇg kApÖA úPzâ ëArðA îüçÎ úÞ þvñW óBâoA Bü úñøpG ólG òßýè BG þüBÂoAkõg .lüBíð AlýK kõg ok Apð@ oApßO
lðoôBG òüA pG óBð@ IèBÒ úßð@pG «BÖBÃì .lðkpâ RçXì BüpüôB¿O BG ûApíø Qvø kõWõì ó@ok ÿBøoBPÖo òüpO áBðpËg qA þßü þã×g kBXüA .kkpâ ..ô Rnè ,ÿpvßHu ,þXýâ
òüA qA þéüBvì ...ôolhì ûkBì ,ôoAk óõ^ úÞ lñÞ þì þüBíð kõg kpÖ þßükrð ok úÞ óoõK ó@ok åpì Iüp úÞ kôo þì oBíy úG þvñW úÞ koAk kõWô ÍõÏð qA ÁBg ÿA úGpXO| |
òüA ïBXðA QuA úPÖpãð oApÚ ûkB×PuA koõì Quk lyBGþìþã×gkBXüABGþüBÂoAkõgqAþÞBc l¿ÚúGkpÖæõíÏì ú^pâA.lyBGþìæBGoBývG qAÑõðòüA.lñüõâþìåpìÍõÏðó@úGB« cçǾA
òýíø BG òßýè lyBG pÇg þG lðAõO þì úGpXO ÿlñìóBìqokkpÖQýÛÖõìôQüpülìïlÎBGúÞ lñÞ þíð êíÎ òüA ïBXðA úG RokBHì þzÞkõg oAk úGõ^ úG úÞ ÿkApÖA ok oBG òýèôA ÿApG ÍõÏð
qA ûAo òüA ok óBð@ qA ÿoBývG óBW þøAô ëBýg ÐÚAô òÛýÛdì úWõO koõì lðkõG ûly úPhüô@
.QuAûkoô@îøApÖAokpÖåpìRBHWõì ótývÞA ÐÚõì úG Qüpülì ok þƒðAõƒOBƒð òƒßýè lvW þPÚô úÞ kõG úðõãñüA pìA óBüpW .Qzâ
.kôo þì Quk ûlýzÞ òýüBK úG îßc ÿApWA qA wK kApÖA òüA
qA þßvüo ÿBø ÿqBG kõWô qA òülèAô þøBâ@ kApÖA òüA þvñW óBâoA {hG ok ÍõÏð oBS@ lzýì
óAlðqpÖ ÿkõGBð IWõì lðAõO þì úÞ Quk òüA óAõO þì ÑõÂõì òüA fpy ok .kõG Qüôo êGBÚ
.lüBíð þì B×üA ÿpýãzýK pìA ok îùì þzÛð kkpâ úG ótvýÞA ólýupð úÇuAõG úÞ kpÞ ÅpÖ úðõãñüA
ok JBñÆ , {×Þ lñG , lñG píÞ úðõâ pø kõWô þvñW óBâoA ok ÍõÏð , þÚôpÎ ëçPgA ô rÓì
úG úPhüô@ , QhO püq ,JAõg ÝBOA ȃýƒdƒì þì pËð úG .lyBG ûlì@ lülK kApÖA qA úPuk òüA
ô ókpâok þâkpíðõg ,îz^ ÿrìpÚ , ûpýãPuk ô kBzâ ÿBøoAõéy ólƒýƒðBƒyõƒK ûrƒýƒãƒðA lƒuo
ô þÛég QGBS pýÒ ô Yýâ ÿBøoBPÖo ,Roõ¾ rýð oAk JBñÆ òýìõßdì úG ÿkpÞ B« ƒcçƒÇƒ¾A
koõì ûBâ@ô oBýyõø òülèAô ÿõu qA þPvüBG... óly óBüBíð qA ÿpýâõéW ÿBPuAo ok þƒyçƒO
kõg qA þüBK ko lüBy úÞ Ap^ kkpâ ÐÚAô úWõO êGBÚ úPßð ëBc pø ok .QuA ûkõG óAkpì ok ÍõÏð
kõg oBPÖo þøApíø úÞ lyBG þƒì òƒüA úƒWõƒO
.lyBG oBÞ ok þã×g kBXüA BG ûApíø þüBÂoA úG þðBuo ótývÞA óArýì óly îÞ BG þßüpdO
úðBuo {Ûð úG QHvð ÿpPzýG QýuBvc ûqôpìA îuBâoA úG pXñì kApÖA þgpG ok lðAõO þì rÓì
ÿqBu oBýyõø ô ÿpýãzýƒK ok þƒøôpƒâ ÿBƒø
BPuAo òüA ok ô kõy þì ûkAk óBzƒð þƒÏƒíƒW | |.kkpâ
RoBËð oBPuAõg pzG ÝõÛc òýèBÏÖ qA ÿoBývG QuARoBHÎòzývßý×uAàýOôoAõOAqAoõËñì 8
Bð úÞ QuA þüBø îéýÖ ÿAõPdì pG òýèõývì pPzýG
oBPÖo òüA ïBXðA Ýõzì lñƒðAõƒO þƒì úƒðBƒøBƒâ@
óBýGpì ,þyqõì@ rÞApì {Ûð ó@ pG ûôçÎ .lðkpâ
óBuBñzðAôo ô óBßyrK òýñ`ýíø ô òƒülƒèAô ,
úG þðBuo þøBâ@ô êËÏì òüA QgBñy ok...ô
QýíøA qA óAlðqpÖ ô òýÏWApì ,óAqõì@ {ƒðAk

.lyBG þì oAkoõgpG oBývG
}õâ ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy

pPùG þâlðq ,pPùG wßu úÞ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

óApãykpâ ÿApG {ðAôApÖ þhüoBO ÿBø|úƒGmBƒW >.Qvýð rýð òì þvÞBO ëõK úñürø
qA .QuA þðlyBð }õìApÖ þWoBg ô þƒégAk rýð {ñüpük ÜzÎ qA ôA ÿA úéâ òýñ^ pG ûôçÎ
úG óAõO|þì qApýy pƒùy þƒhüoBƒO ÿBƒø|úƒGmBƒW úG Ao kok òüA úÞ QuA ëBu oBù^ ô ûlyAlW
ûBƒãìAo@ ,ÌÖBƒc ûBƒãìAo@ ,óBƒßýí¾ »ûlƒßzO@ ôA .lñÞ þì êídO þð ókq úG ókõHð okBÚ pÆBg
åoA ,ÿlƒÏƒu ûBƒãƒìAo@ ,þƒðBƒìpƒÞ ÿõƒWAõƒƒg ok úPgBu }BÖ ëBu oBù^ qA lÏG Ao qAo òüA úÞ
ÕBG,QhOÕBG,ïoAÕBG,Bíð|óBùWÕBG,óBg|îüpÞ AoQñéLíüAoBÞúÞÿpPÞk<:lüõâþìúñýìqòüA
ÕBG ,kBƒG@|؃ý×Î ÕBƒG ,Bƒzãèk ÕBƒG ,òƒO|êƒù^ òì QvðAk|þíð kAk ïBXðA òì ÿBø|óAlðk ÿôo
,þdèB¾ úðBg ,òO|Q×ø ÕBG ,ïAõÚ óBPvXðoBð ÿkBìpËðqAô îøAõg|þì ÿoBÞ ú^ ÿApG Ao Bø|ó@
ÕBG RoBíÎ ,ÉBzð ÕBG ïBíc ,þéÎ ÅBOpì ûB^ úðB×uBC Pì .ïôpG ÿpPùG pPÞk krð ïkõHð okBÚ rýð BG úP×ø îg ô aýK ok
,úðBhðAõükRoBíÎ,ÉBzðÕBGRoBíÎ,þðBhéüA úÖBÂAîßÖÿôoÿA|úüæ,êíÎòüAïBXðABGpPÞk
lƒXvì ,pƒËƒð ÕBƒƒG þƒƒãƒðpƒƒÖ| ûçƒÞ RoBƒƒíƒÎ oBù^.QuAúPÖpâAoîðBøkÿBÃÖïBíOúÞûkpÞ þzHc lýÏu lídì
»úuolì,Bø|àÞú» ÏéÚ,p¿ðõGAp¿Ú,àéíèApý¿ð ïoõHXì óõñÞA ô kAk jo ÝB×OA òüA {ýK ëBu
|[email protected]|

»ûqõì ,xoBK »ûqõì ,óBg »úuolì ,óBgBƒGBƒGBƒÚ@ xçÞ ok ô ûBãzðAk ok wüolO BƒG Ao ïkõƒg QÖo ô þPuôk êýèk úG lì@ qApýy úG ûkAõðBg | | ëôAqôo
àèk ïpG ok ïApùG úPvWpG {Ûð ô óBñO|Q׃ø >.ïqBu ëõÓzì þ¾õ¿g BG kõG {OoA óAôpu úÞ ôA olK BG ïolƒK lƒì@ô óApüAok JBùPèA
ûBãìAo@ô îPuo {Ûð ,lýzíW QhO .kpÞ ûoByA õükAo ok Ao îPýèBÏÖ òì .îüly Bñy@ pãülßü
lðoAk oApÚ qApýy þßükrð ok úÞ rýð pýHÞ }ôoõÞ RoAqô QüBíc Qý×ýÞ qA iéO þPýÏÚAô òüA ô kBPuA krðô QÖo óApùO úGôAô ïkAk úìAkA qApýy úG úWõO BG ô ïBWpG qA Bßüpì@Zôpg BG #
pùy Bü pùy òüA þhüoBO ÿBø úGmBW qA þßü òüpO|úPvƒWpƒG qA þƒìçƒuA kBƒyoA ô äƒñƒøpƒÖ ok úÞ ly þPuk ûpý^ ûlðqAõð úG êülHO þüBvÞ oõzÞòüAoõùíW wýDo MìApO lèBðôk óBñhu
úG kôldì úðB×uCBPì úÞ QuA oõzÞ óAlñìpñƒø þÖôpÏì óAlñìpñøoBñÞok BøpPvÞoA òüpO åorG Q×âóAõO þì óApüA ïkpìqA QüBíc koõìok
.kôo þì oBíy úG ÜzÎ IéÒA ô Qvýð lýøBð òƒvƒc óõƒ^ ÿA|ûpƒùƒ^ äñøpÖ ,õéãHðBùW pù^õñì ,àéì úéèluA óõ^ ok ÿA ûkpPvâ RæõdO løBy ÿkôq úG úÞ
îýƒøApƒGA ,ÿoBƒvƒðAõƒg ÿkõƒƒíƒdƒì ,؃ƒüpƒƒy óBýì ok kpÞôqo@lüBG úÞkõG îýøAõg oõzÞ
ïoBù^ qôo .lðoAk Ao þùGBzì ÈüApy óAlñìpñø ,ÿlüõXO þéÎ ,þÏülG úéèA IýHc ,ÿoõ¿ñì
úðAoõÞoõÞÑBÖk .lupð ïkpì úG þHýu@þuBýu ÿBøkoõgpG
ïõu qôo
qApýy qôo ,þñülèAphÖ kBøpÖ ,ÿoBùG pÓ¾A ,ÿkBHÎ lícA
Bð qA ÿoBývG pÂBc p¿Î ok úßð@ BG # ô óBƒüpƒXy BƒÂo lƒídì ,þƒƒìAõƒƒÚ òƒƒýƒvƒc
ëõHÚ BìA ûlì@óôpýG ïBùGA úèBøqA Bø úPgBñy QHuBñì úGqôpìA úÞlýuopHgqApýyqA # .QgAkpK úìBðpG ÿApWA úG ÿlýùy JBøõèAlHÎ
ô óBW ókAk Quk qA xpO pÆBg úG RBÖApg ÿoAnãìBð qApýy qôo úÞ QzùHükoA ûkrðBK úìBðpG úG þìAõÚ òývc ÈuõO rýð 1341 ëBu ok ôA
ûôpâóBHüpâóBñ`íø ZçÎBð ÿBøkok úG çPGA pùy ØéPhì ÉBÛðokoõvW ÿBø ÿqApýy ûly QvýG Rlì úG ó@ pG ûôçÎ ô ly RõÎk >Bùéâ<
rýð óBHéÆ Q¾pÖ ô úPÖpâ Ao ïkpì qA ÿpýTÞ ÿkBy qA þWõì þÛýuõì ô pÏy ô êHéG ô êâ
úÞþèBc ok .lðpG þì Bø ûpùG ó@qA úðBÞpüq úPyAlð úÛGBu ëBc úG BO úÞlñPgAlðA ûAo úG .kõG pñø ô äñøpÖ ûtüô ûlðqAõð ëBu
òíyk òüpPâorG|>êuAo lðApOpƒG< ëõƒÚ úƒG óAkBPuA qA þßü óAõñÎ úG ôA qA úÞ lýøBð òvc
.QuA
þGõßüBK ô ÀÚo úG óAõW ô pýK ô pvK ô pPgk
ô BølñHG ô pýãƒG îÒo úƒG ô lƒðkõƒG úƒPƒgAkpƒK
þì Roõ¾ óAoõìCBì ÿõu qA úÞ þƒOAlƒülƒùƒO
ô úyõâ ok þÛýuõì à^õÞ ÿBø ûôpâ QÖpâ
ok óAlñg ô kBy óAkpì ô óBðq ô lðkq þì oBñÞ
.lðlý¿Úo þì ô lðlðAõg þì pãülßü oBñÞ
rÞApì òüpO|îùì qA þßü óAõñÎ úG úzýíø qApýy
ô ûkõG fpÇì óApüA þPvƒüoõƒO ô ÿpƒãƒykpƒâ

eé¾ ûrüBW ûlðpG ÿkBHÎ òüpýy úñýìq òüA ok
þyBKôpÖ :QuA úP×â ÿA úHcB¿ì ok rýð êGõð
ÿlW oõzÞ þyBKôpÖ pÇg ô QuA àükrð îüso

.QuA

ÑBÖk òýíø Bƒø óBƒvƒðA ÿkAq@ ô RkBƒÏƒu kõy þì kBü óApüA ok þð àHu IcB¾ ô úPvWpG ïôk qôo
.QuA ÈéÒ ÿBøoôBGô lüBÛÎqA úðAoõÞoõÞ Qð BG Ao þð ÿBø|ûkpK úÞ QuA þñývüqõì òýèôA !ÜzÎqA þüAlW
ô êýùvO IHu pìA òýíø ô kAk ÜýHÇO þüBÛýuõì
iüoBO úG óAõO þì þüBÎkA òýñ^ RBHSA ÿApG| | òýñ^ BìA .lyqBu òüA }qõì@lðôook ÐüpvO ûpý^ ûlðqAõð >lýøBð òvc< ûoBG ok #
pÆBg úG løk þì óBzð úÞ kpÞ úÏWApì BøoõzÞ þãPvzðqBG ÝõÛc< :lñÞ þì úéâ qôpìA ÿkBPuA pÆBg úG ç« HÚ qBu òüA îýéÏO kBPuA ô þð Quk
.QuA úPÖpâ Roõ¾ þOBüBñW ú^ ÈéÒ ÿBøoôBG þðBìõO oArø 180 ô lñÞ|þíð QüB×Þ kByoA RoAqô úÞ îPyAk þOAoByA kõG ûkpÞ úÞ ÿA úPßu
ÐüBy óõÎBÆ îøkrýu ópÚok úÞ þðBìq úéíWqA îø løk|þì RõvßzýK óAlñìpñø úvuõö ì úƒÞ ïBÛì ok óõñÞA ô îüly Bñy@ îø BG úðõã^
þâlðq óApüAok þPhu ÈüApy ú^ BG ÿkBPuA

.lñÞþì
BG óBìpÞ qA þPÚô ô kõG ókq þð ÜyBÎ þðAõW qA ôA

10

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
pGApGokïlyþìôpGôoó@BGúÞþéßzìpøApüq QvðAk óBükõùü óBøBñâ úðBzð Ao ó@BvýéÞ ,ly
.lyþìîýévOòìÐÆBÚîýí¿O ô BüoAôBG ok Ao ÿkõùü oArø ûk qA {ýG ô
þðlðAõg úÞ koAk kõWô rýð IèBW þPüBßc úG úÞ rýð ïkpì úýÛG ô lðlðAqõu áoõHuApPuA
qA úÞ þðAõW kpì ÿqôo lñüõâ þì .QuA îýévO ûkõè@ Èýdì qA oApÖ ô óBìok ÿBW
kõG rWBÎ Bø ó@ êcokô kpG þì Yðo Rçßzì ÿoBíýGòüApÆBgúGlðkõGûlyBvýéÞRBÖApg
ÿlñ^qA wKô QÖpâ þñýzð úyõâ úG îýí¿O | |.lðkAkQukqAAo óBzðBW
òýíø úG .kpýâ {ýK Ao QüõñÏì ûAo BO QuAõg Ao þcApW êíÎ BvýéÞ úÞ ó@ qA lÏG ópÚ úu
úPuAõgô QÖo ÿlñìkpg kBPuA ÕApu úG pÆBg îz^ þcApW êíÎ qA oBíýG óAoArø kpÞ Ñõñíì
:Q×âôA úG kBPuA .QyAnâ óBýìokôA BG Ao }A qôo ok úÞ kõG úP×â NBK óõ^ lðkpÞ þyõK
ô lñÞ úéíc õO úG úÞ þvÞ pø úG ëBu àü BO Ao pãülßü lñðAõO þíð ólG RBÏÇÚ rýgBPuo
| |.ûlGþèõKløkïBñyk BG p×ð óAoArø NBK úP×â òüA ëõHÚ BG !lññÞ AlýK
BO ô kpÞ }õâ Ao kBPuA òhu óAõW kpì ó@| | qôo ok óBzðlG ÿArWA úÞ lðkpì ûlýÛÎ òüA
kpÞ þì úéíc ôA úG úÞ þvÞ pø úG ûBì ûkqAôk |.ly løAõhð îâ rýgBPuo
QÖo kBPuA ÕApu úGqBG ë[email protected] þì þèõK àüÿBøóAõhPuAwíèlyBÎkAîøl×øópÚok
| |.kqõìBýGAoÿlÏGïBâBO BìA kõy þì B×y UÎBG wðoõéÖ ok wülÚ
| |.phGAnÒîüApGôôpGpùyúG:Q×âkBPuA| | ó@ úÞ kpÞ ØzÞ þÖkB¿O þuBñy Qvüq
Ùpc ïkpì BìA koAk ÜéÏOrG àü úG Bø óAõhPuA
Bø óAõhPuA êdì úG óBñ`íø ô lðkpßð oôBG Ao ôA
|!lñGBü B×y Bø ó@ wíè BG BO lñPÖo þì
wýDo úÞ koAk kõWô óApßíW ûB^ rýð óApüAok
þì klì ó@ qA úñýGBÞ JBhPðA ÿApG }oõùíW
ok Ao ÿrG {ýK ëBu lñ^ ó@ pG ûôçÎ .QÖpâ
{gBy ÿôo lñP×â ô lðkpÞ AlýK óBPuqõg
ô QuA ûly ûlük þéÎ RpÃc oBÛ×èAôm wßÎ
ÿApG Bø óBPupùy qA ÿA ûlÎ ëBc úG BO qôo ó@ qA
óBPuAk .lññÞ qBýð ô onð BO lðôo þì ó@ ólük
ok RAoônð Ýôlñ¾ I¿ð ô ûBì ok wßÎ
|...lýðAk þì rýð Ao oõzÞ puApu ÿBø óBGBýg

pg@qôo
RçßzìpG úHéÒ

úG ô úíø ÿApG Rçßzì Bøqôo òüA #
Roõ¾ úG koAk wÞpø úÞþìBG ô ÙpG QHvð
ûqApýy ûBâô kõy þì pøBÊ óõâBðõâ ÿBø
kpÞòOþüAlâxBHèkBPuAQÖokpìúÞòýíø| | ok .kqBu þì ZoBg óBvðA QukqA Ao þâlðq
þPÚô .lðBuo pùy ûqAôok úG Ao kõg pHðBýì ûAo qA ô Ao Rçßzì óAõPG BO kõG oõH¾ lüBG úÞþèBc
òýøõO úG kpÞ Ñôpy kBPuA ,lýuo óAõW kpì {ðkpÞqBG úÞAo ÿoBÞûpâô QgBu ÙpÆpG
.kpßðoõÞløAõg þì óBìq
| |.ôAúGókpÞ Rçßzì BG úÞ þ`ñüôAk koAôkA koõì òüA ok
àü !QuA þèBÎ :Q×â Alâ úG óAlñg óAõW| |
òýøõO òì úG úÞ þvÞ pø úG ïkõG oõHXì ëBu
ïBñyk þðBXì îðAõO þì æBc BìA îølG ëõK lñÞ ïBXðA pu ô kpÞ þì ïpð úXñK ô Quk þâorG
| |.îñÞZpgÿrýzKúßð@óôlGïõñzG BGAokõgïBðó@qAlÏGôRBýcóBìqokQvðAõO
kAkóBzðôolýñyAoóAõWQHd¾þPÚôkBPuA| | þHèBWúP×âkqAlðABøóBGqpupGïApPcAôRrÎ
kBü óõ^ ÿA ûkBì@ÿlÏG ïBâ ÿApG ëBc :Q×âô :úP×â ôA .QuA úPyAnâ oBâkBü úG kõg qA
| |!ÿlñhGRçßzìÿôoúGÿAúPÖpâ ,lñøk Qvßy Apì lñPvðAõPð râpø Rçßzì

úéXìok kõg þùâ@ ÿBø QíýÚ
BG ,úÏìBWok Ao ó@pýSBC Oô ,óApùO

.lýñÞ úvüBÛì RBüpzðpãük

óApùO úéXì

Býu@ô BÛüpÖ@ þìõG RAkõWõì òüA úÞ BXð@qA
þ^oBßy aýø þèBíy ÿBßüpƒì@ ok lƒñƒPƒvƒø
lyo ëpPñÞ óôlG óBzPýÏíW ô lðoAlð þÏýHÆ

.lñÞ|þì

QuõK ïpâ 700 kôlc úƒðæBƒu óBƒvðA
krüo|þì
.QuA óBvðA ólG õÃÎ òüpPâorG QuõƒK
Bíy QuõK úÞ lýðAlG îø æBc òýíø lƒüBƒy
úðBg ok úÞ ÿoBHÒ ô kpƒâ pƒPzýG ô krƒüo|þƒì
ûly êýßzO QuõK ûkpì ÿBø|ëõéuqA lýñýG|þì
qA Ao óBPPuõK qA oAlÛì ú^ lýðAlð lüBy BìA .QuA îýñÞ|þì þâlðq ó@ ok Bì úÞ þüBýðk|#
QuA ÿrýãðA Rpýc ô IýXÎ ÜüBÛc qA Fõéíì
.lýøk|þì Quk .lyBGpHg þG Bø|ó@qA îø óBPcôo lüBy úÞ
ô lýPvø ÿqAlðA QuõK ëBc ok BíDAk Bíy óBùW òüA ok þÞBñupO ô IýXÎ þÛüBÛc

kpK þì óBOpuqA }õø Bùð@ólýñy BG úÞþÛüBÛc

)QuõKôo( ïolýKA êÞ oBHßü qôo 27 pø BHüpÛO .lññÞ úÞkoAk kõWô þ^oBßy þøBì Ñõð àü óAõO þíð úÞ koAk kõWô óõâBðõâ êDBvì úG ÐWAo
ûkAk Quk qA úÞ þüBø|ëõéuô ;kõy|þìõð Bíy lñü@|þì òýìq ÿôo AnÒ ëBHðk úG þøBâ Bø|ó@ kôpG ûAo þßzg ÿôo lðAõO|þì .QÖpâ ûlükBð Ao Bùð@
Býðp×ýèBÞqA BW úíø Bø|þøBì òüA .lðôo|þì ûAoô
.lðõy|þì òürãüBW lüA úG óBzðqôô lðoAk kõWô AlüoõéÖô lñéãðAõýð BO kõy|þì ûlýìBð ÿoBìpu þøBì úÞ óAõýƒc òƒüA îýøAõg ûoByA Bùð@qA koõì lñ^ úG úìAkA ok
RôB×Pì Àhy pø ok ó@ oAlÛì lñƒ^pƒø {zG@îø Bø|ó@.kôpG ûAo J@qA óôpýG lðAõO|þì .kpÞ
ÿBø|ëõéu qA ïpâ 700 ÈuõPìoõÆ úG BìA ,QuA .luo|þì ïpâõéýÞ 6.5 w×ñO Ao ótývÞA ó@ BG úÞ þìAlðA îø ô lðoAk
Bíy ûoAkA ûõùÚ óAõýè ok QuA òßíì
.krüo|þì ëBu ok óBPPuõK lyBG úPyAk kõWô ÑõÖlì
ÿõì ÿôBc QuA òßíì þñýìq ïAkBG ûpÞ
ok þÇýdì QyAlùG ô AnÒ ,RBýñHè úéXì
lyBG }õì úðBgrLy@ ok ûõùÚ óAõýè þârýÞBK 2017 ëBƒu
ok }õì oBO àü kõWô ôoAk ô AnÒ óBìqBu %90 úÞ QƒÖBƒüok ô ûkpƒÞ þƒuopƒG Ao RAoAkA
;lðAk|þì qBXì Ao þñýìq ïAkBG ûpÞ ïpâ 100 pø ô ÿpPÞBG þÎõð ÿôBc ûly {üBìq@ ÿBø|óAõýè
lñü@pÖ ok }õì ÿõì ókpÞ AlW ô AlýK óõ^
.lðkõG ÑõÖlì ÿôBc Bø|ó@ %20
.QuA oAõyk oBývG þñýìq ïAkBG QyAkpG ÑõƒÂõƒì òƒüA êƒìBƒÎ RBƒÛƒýƒÛƒdƒO ܃ƒHƒÆ
ÿApG ûkBì òüA qA þíÞ oAlÛì òýñ^ lñ^pø Bø|óAõýè òPvy ÿApG úÞ QƒuA þƒüBƒø|Yƒñƒ×ƒuA
oô@ }lñ^ BÏÇÚ BìA ,koAlð opƒÂ ç¾A Bƒíy ok rý^ òüpO|ØýTÞ IéÒA úÞ kõy|þì ûkB×PuA
óBPðAõýè QuA pPùG òüApGBñG lñPvø Bø|úðBgrLy@
.QuA þüõzÖpÊ òýyBì BG Ao ó@ ô lüpHG úðBƒg qA Ao
qA úÞ koAk kõWô àèõìoBƒì ÿA|úƒðõƒâ BíPc QèAõO qA ûkB×PuA qA lÏG úPHèA ô lýüõzG

lyBK|þì óõg {üBø|îz^ .lýüõzG rýíO Ao óBPüBø Quk
óBý^oBßy ókpÞ ØÚõPì ÿApƒG }ôo òƒüA
BG xArãO oAlgBy àèõìoBì .kõy|þì ûkB×PuA lðBì ûlðqpu óôlG ûBì 18 úÞþÒpì
oôk Ao óBý^oBßy {üBø|îz^ qA óõg JBOpK ûlñÞ pu Õpì êTì< RoBHÎ úG ApWBì òƒüA

.lñÞ|þì .løk|þì ÿlülW ÿBñÏì >QuA
úG úÞ ûly IýÞpO þüBýíýy ûkBì BG óõg òüA Õpì qA þßü pu qoôBzÞ àü 1945 ëBu ok
ÿlG îÏÆ Bø|åpâ êTì þðBý^oBßy ÿApG ûtüô ok úßéG kpíð Õpì BùñO úð þèô ,lüpG Ao {üBø

.koAk .QyAk þèõíÏì oBPÖo ô lüôk|þì úÎorì
lñðAõO|þì rýO ô lñO ô à^õÞ RAkõWõì òüA }rÓì ,løk|þì Quk qA Ao }pu Õpì þPÚô
pPì 1.5 BO Ao kõg óõg ÿrýãðA Q×ãy QÚk BG þøBOõÞ Rlì BO ÑBhð BìA ,løk|þì QukqA îø

.lññÞ QüAlø .lñÞ|þì ûkB×PuA ûlðBì þÚBG ótývÞA qA
ok òýPzýðA RpHè@ rÓì qA þüBƒø|{ƒhG oõÆ úG lñü@pÖ òƒüA ÁBƒg koõƒì òƒüA ok
oõùzì QÎpu úG Õpì òüA .ly þðæõÆ þHýXÎ
kõy|þì ûkAk {üBíð ûqõì ôA ÿpì koAô Ao AnÒ óBß^ ûpÇÚ BG {HcB¾ ô ly
lýðAõO|þì Ao óBùW ÿBø|rÓì òüpPùG qA þßü ô lðBì ûlðqpu óôlG ûBì 18 Õpì òüApGBñG kpÞ|þì
åpì qA lÏG .lýñýHG Bý×èkçýÖ ok pOBì ûqõì ok
.ly Qyõðpu îýévO lÏG

12

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

pøBÊ qA óBcApÆ ,lñÞ oBÞ úG Ñôpy 1960 úøk óBPuoBíýG àyrK ,1955 ëBu ok òýPzýðA
þÂAoBð þÎõñ¿ì ÿBø|QéßuA þÏÚAôpýÒ úPHèAQyAkpGAoôArÓì,}A|ûkAõðBgûqBWAóôlG
óBvðA þÏÚAô ÿBüBÛG ëBHðk úG òüApGBñG ;lðkõG úG kAk ûqBWAôA úG QüBùðok òýPzýðA åorGpvK
þìõOBð@ ÿBø|ûBãzüBìq@ qA lñPvðAõO ô lñPzâ þíéÎ RBÏèBÇì ÿApG }olKrÓìqA úÞ þÇüpy
.lññÞ úýùO Ao Bø|ó@ .kõy ûkB×PuA
,kpÞ QÖpzýK ÿsõèõñßO úÞ lÏG ëBu lñ^ úG Ao òýPzýðA rÓì ÿôBc ÿBø|lüçuA ôA
lðkpÞÅõÎþÎõñ¿ìBGAoþÏÚAôÿBø|óAõhPuA óB¿¿hPì ÿApG ,ôA ÕõHð qAo ókpÞ AlýK lýìA
óBzüBøoõzÞ úG òÖk ÿApG Ao Bø|ó@ ô 2011 ëBu ok .kBPupÖ oõzÞ puApu JB¿ÎA
þÏÚAô óBvðA ÿBüBÛG îø qõñø BìA .lðlðAkpâqBG ÿôBc ÿA|úHÏW óB¿¿hPì òýíø qA þßü
.koAk kõWô lñè|þðrük {hG òüA ok .kpÞ AløA pOBì ûqõì úG Ao Bø|lüçuA

îýð ÅpÎ ok ïBy@ óõg ÿBø|}B×g lññÞÕAp×PuA lñðAõO|þíð Bø|IuA
óõg óBzðlG óqô Ø¿ð ûqAlðA úG QÎBu úßñüA BG lññÞ ÕAp×PuA lñðAõO|þíð Bø|IuA
RôB×O òüA .lñðAõO|þì óAoAk ûpùì úíø BHüpÛO
lðoõg|þì ÿpì RçÃÎ :koAk êýèk lñ^ ëõíÏìpýÒ
þðAoAlðBPvK BùñO oAlèBG RAkõWõì òüA Bø|ó@ÿpì ,QuBø úðõâpüBuqApO|ÿõÚ Bø|IuA
pø ok ô lññÞ úünÓO óõg qA lñðAõO|þì úÞ lñPvø ô kõy|þì ê¿Pì ûlÏì úG ÿpPíÞ oBývG úüôAq BG
ûlzð úÆBcA þíßy RçÃÎ BG Bø|ó@ ûlÏì
.lðoõg|þì óõg ïpâ 30 ûlÎô BìA .lðõy ÄHÛñì ÕAp×PuA ïBãñø úÞ QuA
30 BO 20 oBGpø ô lñPvø ïpâ 60 kôlc Bø|ó@ QuA ïqæ ÑõùO l þìõOBð@ òüA Ap^ îýðAk|þíð
þìõG ïBy@ óõg ÿBø|}B×g .lðoõhG úÛýÚk
qA æõíÏì ô lñPvø þGõñW ô ÿrÞpì ÿBßüpì@ .QuA Bø|IuA úG p¿dñì Ap^ ô
ïAlðA óõ^ úÞ QuA òüA Bø úüpËð qA þßü
.lññÞ|þì úünÓO IuA ô ôBâ óõg òüA úG ,lñÞ|þì QÞpc ólüôk ïBãñø IuA
kõWô QuoôA ûõÞok lvW 200 êÚAlc ûlÏì ok pPùG Ao AnÒ BO lðA|úPÖBü êìBßO êßy

koAk .lðoAk úãð kõg
þðAkoõñøõÞ lvW qA pK óBùW ûõÞ òüpOlñéG àü qA pPzýG QÎBu 7 ÅpÎ ok êýÖ àü
püBu .lññÞ kõϾ ó@ qA lðkpÞ|þì þÏu úÞ QuA
ok úÞ QuA QHO ô ëBLð ïkpì úG ÜéÏPì kBvWA lñÞ|þì ÑõÖlì ÔèBG óBvðA
àü ok lðAõO|þì ÔèBG þüBÛüpÖ@ êýÖ àü
.lññÞ|þì þâlðq ûõÞ òüA pPzýG Bø|ó@ .lñÞ ÑõÖlì ïpâõéýÞ 136 qôo
óõ^ lñðBì|þì þÚBG ûõÞ ok kBvWA pPzýG òüApGBñG ,lññÞ|þíð îÃø Ao óBzüAnÒ
úÞ QuA Qhu olÛð@ QuoôA ok ÿkoõñøõÞ ÐÖk ûkoõhð Quk Ao lðoõg|þì úÞ þðBøBýâ
kBvWA ókoô@òýüBK ÿApG Ao }kõg óBW þvÞ
.lññÞ|þì
.kqAlðA|þíð pÇg úG þðrük ok >IýDAoBÞÿBüok óAkqk< ok
BìA lñPvø óBùñK Bø|ÙpG püq kBvWA qA ÿoBývG
lük ÅpÏì ok çìBÞ îø Bø|ó@ qA ÿkAlÏO koAk kõWô þÏÚAô óBvðA ÿBüBÛG lñè
óAõñÎ úG Bø|ó@qA þPcô lðoAk oApÚ óAkoõñøõÞ ok lñè|þðrük >þüBüok óAkqk< úßñüA qA êHÚ

.kõy|þì ûkB×PuA BíñøAo

13

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

qôo ok ô ,løk ÿoBü {ðBñíyk pG Býðk ok
óArýì oBñÞ ok ô JBvc ïBãñø rýð QìBýÚ
ûBì ,QÞpG ûBì óBÃìo ûBì .lñÞ {üoBü
ô úGBðA ûBì ô úGõO ûBì ,Rp×Óì ûBì ,Qíco
ûBì ok úÞ þvÞ , QuA þùèA ûBâok úG QzâqBG
løAõg þì þøBì ú^ ok kõzð ûlüqpì@ óBÃìo
ûBì òüA ok lýøAõhG Alg qA ?kõy ûlüqpì@
Bíy píÎ ëBu òüpg@ô ,kpünLG Ao óBO|ûqôo
Bíy úG Ao kõg QÎBÆA ÜýÖõO ô ,lølð oApÚ
úÞ ,koAlùãð Ao Bíy {ýðBìpÖBð qA ô ,løk
ôA qA úÞ QuA þvÞ òüpPùG lðôAlg þPuApG ó@ok úÞ QuA þøBì óBÃìo ûBì #
ô òyôo ûAo óBýG ô ïkpì þüBíñøAo ÿApG
>.lññÞ QuAõgok ó@pÚ ,êÆBG qA Üc òPgBu AlW ô QüAlø
JBPÞ ok Ýôl¾ iýy : ïõu QüAôo –
p×ÏW ïBìAqA }lñu úG þèBìAôoBHgæA þðBÏì |.QuA ûly ëqBð
óBÃìo
QHuBñì àü ïçuA òýHì òükok óBÃìo
ûBì| ,ÿpíÚ ûBì òýíùð ëõÆ ok úÞ QuA þHønì
òüAokîüpÞó@pÚJBPÞ .løk|þìjo|óBÃìo
ok ,QuA |ûlì@ kôpÖ )Á( ïçuA pHìBýK pG ûBì
óBíüA úßýðBvÞ úÞ QuA ûlì@ «BíýÛPvì ó@pÚ
.lðpýãG ûqôo ûBì òüA ok lðA ûkoô@
óBÃìo û» sAô
Ùpc úu qA úÞ QuA þGpÎ ÿA|ûsAô óBÃìo
úG ÄìpèA .QuA|ûly| úPgBu >Å|ïo< þé¾A
,óAqõu òýìq ,lüly ÿBìpâ ÿBñÏì
.QuA|ûpýW ô ókõG|ûBOõÞ
óBÃìo þâorG
pG óBÃìo ûBì ólýuo ApÖ òüpPùGô òüpO|úPvXg óAõñÎ úG ûBì òüA
úG ûBì òüA qA .kõy|þì úPgBñy ïçuA ok ûBì
.kõy|þì ûkpHìBð rýð Alg þðBíùýì ûBì óAõñÎ
kBG áoBHì óBðBíévì ïçuA pHìBýK qA úñýìq òüA ok rýð þTülc
ûBì ,Alg ûBì IWo ûBì| :QuA |ûly êÛð )Á(
ûBì óBÃìo ûBì ô îPýG êøA ô òì ûBì óBHÏy
Ramadan 2018 in United States of America will begin in the evening pGIyó@okó@pÚ(olÚIy|QuAóBðBíévì
of Tuesday, May 15 and ends in the evening of Thursday, June 14 pGBñG rýð )QuA ûly ëqBð ïçuA pHìBýK
,îøkqõð Iy 3 qA þßü ok RBüAôo
pø< :úÞ ûkõíð ûkpÞ QüAôo )Ñ( ÝkB¾ )Ñ( BÂo ïBìA qA ô : ïôk QüAôo – òüA ok ó@pÚ QDApÚ JAõS JBG ok RBüAôo ûly ÐÚAô ûBì òüA ïõuô|QvýG Bü îßüô|QvýG
óBÃìo ûBì ó@pÚoBùGô QuA ÿoBùG Ao ÿrý^ óBÃìo ûBì ok Bø þßýð< :QuA ûlì@ QüAôo : ûBì óBüBK ëAõy ûBì Ñôpy BG óBÃìo .QuA
þvÞ , QuA ûlüqpì@ ó@ok BùülG ô ,úPÖpünK ÿApG pÇÖ lýÎ rýð ëAõy ëôA qôo ok .kpünK|þì
>.QuA lðôAlg JBPÞ qA ÿA úü@ óBÃìo ûBì ok úÞ ïBìAqAoAõðæAoBdG JBPÞok : ëôA QüAôo – BKpG óBðBíévì ÿoAk|ûqôo ûBì àü òzW
ïBìA qA iýy wèBXì qAô : ïoBù^ QüAôo – ÿBùøBì ok úÞ QuA þvÞ lñðBíø lðAõhG )Á( ïçuA pHìBýK qA )Ñ( ÝkB¾ p×ÏW
úP×â úÞ ûly QüAôo )Ñ( ÝkB¾ p×ÏW ûBì òüAok úÞ þvÞô ûkpÞ îPg Ao ó@pÚpãük ÿAlg ûBì óBÃìo ûBì< :úÞ QuA ûlì@ QüAôo .kõy|þì
krð BùøBì Alg JBPÞ ok úÞ þPuApG<:QuA Ao ôA ô( klñhG kõg þðBíüA okApG ÿôo ok úÞ QuA þøBì ó@ ô ,lyBG þì êWôrÎ ) 2017 óBÃìopùy ( óBÃìo ÿBørýøpK
lðôAlg úÞ ÿqôo . QuA ûBì ûkqAôk Alg oAlük Ao ôA QìBýÚ qôo ok )lñÞ ëBdyõg ô lñÞ óAlñ^ ôk ó@ok Ao àýð ÿBøoBÞ lðôAlg .QuA ûqôo ûBì òüA rýøpK òüpPíùì : ûqôo
þñyôo ô oõð wK ,lüpÖ@ Ao òýìq ô BùðBíu@ Ao ôA ô( klñhG ôA ÿôo ok úßð@ rW lñßð ûBì ô ,QÞpG ûBì ,kqBuõdì ó@ok Ao Bø|ÿlG qA JBPÖ@ JôpÒ BO ÑõéÆ qA êHÚ óAoAk ûqôo
óBÃìo ûBì IéÚ ô ,QuA óBÃìo ûBì BùøBì ô ,løk }A|ûktì QzùG úGô )lñÞ ëBdyõg ûBì ô }qpì@ ûBì ô úGõO ûBì ô ,QzâqBG ô úGBðA þÏu ô lññÞ|þì ÿoAkkõg ólýìBy@ô ókoõg
ûBì ëôA Iy ok ó@pÚ ô ,QuA olÚ Iy ,lñÞ þì àíÞ þñìöõì úG ûBì òüAok úÞ þvÞ úG óly JBýìBÞ ô ,jqôk {O@ qA ÿkAq@ úýÞrO kõg ÿBø|úPuAõg ëpPñÞ BG lññÞ þì
ûBì òüA qA ó@pÚ BG wK ,úPzâ ëqBð óBÃìo {ßíÞ ÉAp¾ pG oõHÎ ïBãñø ok þèBÏO ÿAlg þìApc pø qA ûBì òüA ok úÞ óBø . QuA QzùG ô ókoõgrW úG .lññÞ úßéìô òüpíO Ao w×ð
úÞ þvÞô ,krÓéG Bø|ïBâ úÞ ÿqôo ó@ok lñÞ ô lýñÞkBüqAoó@pÚRôçOô,lýñÞÿoAkkõg ok òP×â Õôok ,þvñW }rýì@ ,ólýìBy@
>. òÞ ëBHÛPuA lðôAlg koAlùãð ûBì òüA ok Ao {ízg kBü úG ô ,lýøAõhG Ao kõg RBWBc ô ,J@ ok pu ókpGôpÖ ,ïçuA pHìBýK koõì
Bø ûBìpãük BG óBÃìo RôB×O ô .koAk qBG ôA qA QìBýÚ qôo ok Ao {ízg krð óBÃìo ûBìô ,lýyBG ïpâpu óBOoBâkoôpK UÎBG rýð Üéc úG ÌýéÒ oBHÒ ô kôk ólýuo
àü ólðAõg )Á( ïçuA pHìBýK úP×â úG ô ÿpýãPuk Ao þñýãøôlðA ûlðBìok úÞ þvÞ úÞ Ap^ ,lyBG pãük ÿBø|ûBì lñðBíø lüBHð Bíy
ó@pÚ îPg àü lñðBì ûBì òüA ok ó@pÚ qA úü@ qA Ao ôA QìBýÚ qôo ok lðôAlg ,løk RBXð ô Qìpc lðôAlg ûBãzýK ok ûBì òüA ÿApG .kõy|þì ûqôo óly êÆBG
)Ñ( IèBÇýGA òG þéÎ ïBìA úP×â úG .QuA úÞ þvÞô ,koAk óBìAokqôo ó@åorG xApø ûBì ok lüBHð ô ,QuA Bø|ûBì pãük pG ÿpOpG lñPvø lýÛì óBðBíévì qA þgpG : ó@pÚ îPg
{Oõßu ,QuA RkBHÎ oAk ûqôo JAõg {üAlg ,lñÞ ÿoBü ûBì òüA ok Ao ÿA ûlülíPu ûqôo pýÒ qôo lñðBì Bíy ûqôo qôo óBÃìo BO ëôA qA Ao ó@pÚ ûoôk àü óBÃìo ûBì ok úÞ
{éíÎ ô úPÖpünK {üBÎk ,QuA eýHvO
>.lyBG Bíy .lñüBíð RôçO pg@

16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
17
ïBãñø óAlñíèBu .koAk Bø|ÿoBíýG Ñõð òüA BGóBÃìoqAïçuAokoõÇñýíø.QuApGApGôk
J@ óArýì {øBÞ IÚApì lüBG òPÖpâ ûqôo pãük qA .QuA ûly kBü >Alg ûBì< óAõñÎ
òüA úÞ Ap^ lñyBG óõg lñÚ {øBÞ ô ólG òüA pãük ÿBø ûBì úG QHvð ûBì òüA ÿBüArì
kApÖA òüA ok úXýâpu kBXüA úG pXñì êìAõÎ òüA ok úÞ QuA úP×â ïçuA pHìBýK úÞ QuA
ëôA ÿBø|ûBì ok úÞ oAkoBG óBðq .lðõy|þì ÿBøokô úPvG ïkpì ÿôo úG îñùW ÿBøok ûBì
kõHíÞêßzìIÚApìlüBGrýðlñPvøÿoAkoBG þOBüAôo ok oõÇñýíø .kõy þì qBG QzùG
kApÖA .lñyBG óBÃìo áoBHì ûBì ok þüAnÒ }pÎ ok óBÇýy ûBì òüA ok úÞ QuA ûlì@
ÿBø|ÿoBíýG ô ûlÏì îgq êßzì ÿAoAk QuA ûlì@ þOBüAôo okô QvýðAlðq lðôAlg
kõg YèBÏì àyrKpËð BG lüBG BíPc þyoAõâ qA þßü .QuA ûly oBPÖpâ pýXðq ok úÞ
àü Ñõð þPGBük óAoBíýG .lðpýãG ûqôo kõHùG Ao óBÃìo ûBì úÞ ÿpãük êüæk
ÿoAk ûqôo úG okBÚ )òýèõvðA úG úPvGAô( ëôrð Bø ûBì pãük úG QHvð QuA ûlýzhG
òPyAk êýèk úG àü Ñõð ÿBø|þPGBük .lñPvýð pÞm úG ïqæ òýñ`íø .QuA ûBì òüA ok ó@pÚ
ô òýÏì úé¾BÖ BG þüAnÒ ÿBø|ûlÎô ô úìBðpG RkBùyúGûBìòüAok)Ñ(þéÎïBìAúÞQuA
þgpG .lñPvýð ûqôo òPÖpâ úG okBÚ îËñì .QuA ûlýuo
ô Øý×g ôk Ñõð QGBük úÞ ëBvðBýì kApÖA ólG Qìçu ÿApG ûqôo lüAõÖ
àyrK pËð püq lñðAõO|þì ,lðoAk ûly ëpPñÞ ÿApGþðAôApÖþcôoôþívWlüAõÖûqôo
ûqôo .lðpýãG ûqôo ëBu ûBOõÞ ÿBøqôo ok {hG B×y ,ÿoAk ûqôo ô koAkpG ok óBvðA
ôpduïBãñøúGÿoõgpKIWõìlüBHðÿoAk óBvðA óBW ,{hG óAõO òýñ`íø ô îvW
ok ô kõy Iy JAõg ok þíËð þG ô oBÇÖA ÿoAk ûqôo lñÞ|þì QGBS RBÛýÛdO .QuA
ÿoAk ûqôo ,êüBvì òüA QüBÎo Roõ¾ Ùp¿ì l¾ok 30 BO 20 {øBÞ BG úÞ Quok
kõy|þì pXñì Bø|xpPuA {øBÞ úG eýd¾ óly îÞ óõ^ þXüBPð ,QuA ûApíø AnÒ
áoBHì ûBì ok òýEOôpK ô úPuBzð Ùp¿ì þGp^ óArýì óly îÞ ,ûpýgm ÿBø|þGp^
.lñÞ|þìòýìBOAoólGÿspðA,óBÃìo îPvýu óly ëBÏÖ rýð ô ëôpPvéÞ ô óõg
koõì òýEOôpK lðAõO|þì þPyõâ ÿBøAnÒ .koAk ëBHðk úG Ao ólG þñíüA
ûqôo .lñÞ òýìBO óBÃìo ûBì ok Ao ólG qBýð óBÃìookoBÇÖA ûp×u
ûBì òüA ok oõy ÿBøAnÒ ókoõg qA óAoAk ,ÿoAk ûqôo Rlì ok ,óBßyrK úP×â úG
àíð ,ûBì òüAok óBßìæA þPcô lññÞrýøpK þèBg QÎBu òülñ^ ÿApG }oAõâ ûBãPuk
ô àíð Ùp¿ì .lññÞ Ùp¿ì ÉBýPcA BG Ao püBu ô ûBãPuk òüA ÐÚAô ok ô lðBì|þì
pPzýG Ao oAk ûqôo {ÇÎ ÈÛÖ oõy ÿBøAnÒ JnWôîÃøokÿA|úðõâúGúÞþüBø|ûBãPuk
lñðAlG lüBG oAk ûqôo óBñÆõíø .kpÞ løAõg ôûkpÞQcApPuA,lðoAkQèBgkþüAnÒkAõì
,RBXürHu ô ûõýì ÑAõðA qA ûkB×PuA úÞ kõgëBíÎAÿpPùGûõýyúGÿoAkûqôoqAwK
þüAnÒ kAõì ÿApG þHuBñì òürãüBW lðAõO|þì UÎBG QÛýÛcok ûqôo .kAk lñøAõg ïBXðA Ao
óAôApÖ pýy Ùp¿ì òýñ`íø .lyBG àíðpK ,ûqôo QèBc ok .kõy|þì ûlÏì QcApPuA
qA ûkB×PuA .kõy|þì þãñzO ÐÖo IHu rýð ,Ap×¾ úéýuô úG AnÒ ÿBW úG ûlÏì lýuA
UÎBG ô kõy|þì îÃø óBu@ úÞ þüBøAnÒ .kõy|þíð kBXüA ûlÏì îgqô kõy|þì þTñg
ûqôo úG ,kõy|þì ólG ok ïqæ ÿspðA JnW úÞ lñðAlG lüBG oAk ûqôo kApÖA êýèk òýíø úG
.kkpâ|þìúý¾õOóAoAk ÿpýâîz^ÿBø|óBüqIWõìkõg,ÿoõgpK
Ùp¿ìokÉApÖAqAûBìòüAokóAoAkûqôo àüqA ÿôpýK .kõy|þì úíÂBø ûBãPuk ÿApG
þÖBÞJ@qAûkB×PuA.lññÞrýøpKþüAnÒkAõì áoBHì ûBì ïBüA ok eýd¾ þüAnÒ úìBðpG
ólG ô QuõK Qìçu ÿApG óBÃìo ûBì ok BO QuAoAkoõgpG ÿA|ûtüô QýíøAqA óBÃìo
qA ûkB×PuA .koAk ÿoBßðA êGBÚ pýÒ Roôp ôkpÞfç¾AAoÈéÒþüAnÒRAkBÎóAõPGîø
ólýyõð BG óBìríø ûlññÞ JõÆpì ÿBø|ïpÞ .kpGûpùGûBìòüAÿõñÏìRBÞpGqAîø
}ôo ,pdu ô oBÇÖA ê¾AõÖ ok þÖBÞ J@ æBG óõg þGp^ô ÿoAk ûqôo
ok .QuA QuõK Qìçu È×c ÿApG þéíßì òPÖpâûqôoúPÖpâRoõ¾RBÏèBÇìþÆ
okþG@îÞ,ÑõÂõìòüAQüBÎoïlÎRoõ¾ QuAlý×ìæBGóõgþGp^úGçPHìkApÖAÿApG
ÐÖo óAôApÖ J@ JnW BG BùñO ólG ô QuõK óõgok kõWõì JõéÇìBð ÿBø|þGp^ óArýìô
ûlññÞ JõÆpì ÿBø|ïpÞ qA ûkB×PuA .kõy|þì þGp^ óArýì {üArÖA IWõìô ûkpÞ îýËñO Ao
ok ÉBzð ô RôApÆ kBXüA UÎBG ,koAlðBPuA óAoBíýGqA þgpG .kõy|þì ólGok óõg lý×ì
óAoAk ûqôo .kõy|þì àzg ÿBø|QuõK àyrK pËð QdO ïôk Ñõð QGBük úG çPHì
úìBðpG ok Ao ûqBO RBXürHu ô ûõýì Ùp¿ì ûqôolñðAõO|þìúülÓOÀ¿hPìàüôYèBÏì
ô þGAkBy lñðAõPG BO lñøk oApÚ kõg þüAnÒ .lðõy lñì|ûpùG ûqôo lý×ì RApSAqAô lðpýãG
>.lññÞÌ×cAokõgQuõKþâqBO RAkBÎ úÞ þüBø|ÿoBíýG IéÒAok ÿoAk ûqôo
qôpG ok óqô {üArÖA ô þÚB^ ,þüAnÒ ÈéÒ
ÿkõHùG ok ÿpSõì {Ûð koAk QèBgk Bø|ó@

BO ïkpÞ þì oõ¿O kõg ÿApG Ao xBHè ô {üAo@ óApùO úéXì
ô {üAo@ oBÞ koAô Rçý¿dO qA lÏG úƒßƒñƒüA úG êülHO ÝApÎ óBPukpÞúÛÇñì ú^pâA #
óBðAõWqA þgpG BìA ûly þuBýu óApdGrÞpì
.ïly äñýèlì ØýÇè ÿBø úzülðA ëBHðk úG óBñ`íøoBük òüA
?ÿlðAonâAo ÿA ûoôk îø úñýìq òüA ok * óBìq BG lñðAõPG BO lñPvø kõg òüpÖ@BHüq ô
ok kõWõì ÿBøõøBýø qA oôk úG ô úPÖpzýK
|| óApãük ó@ÙApÆA ÿBø òýìqpu ô óBPukpÞ
óBPupýGk ô þüAlPGA Rçý¿dO qA lÏG òì - Ì×c ô îèBu þñO ,îèBu ÿoBßÖA óAlýì úG Ao
ÿoBíÏì úPyo ok ô ïly xõèB^ ûBãzðAk koAô òüAqA þßü .lñðBzßG ÿkAkAlg ÿBø þüBHüq
áolì ó@ qA lσG .îPƒÖpƒâ wƒðBƒvƒýƒè áolƒì óBPukpÞ ok úÞ QuA >àèBì çýè< óBðAõW

| |.îPÖpâÿqBuólGokÿpãýGpì
Ñôpy óBìq ú^ qA Ao äñýèlƒì oBƒÞ *

| |?ÿkpÞ
ëBu ok .ïkpÞ Ñôpy ïkõG úÞ óApüA ok -
JBhPðA Apì {üAo@ ëlì óAõñÎ úG úÞ kõG 2010
ïBXðA Ao {üAo@ ÑAõðA òì Roõ¾ ÿôo ô lðkpÞ

| |.lñPÖpâþìwßÎôlðkAkþì
Ao Bùð@qA þgpG úÞþüBø wßÎ òýíø *
?îýñýG þì ÿqBXì úßHyô ïApâBPvñüA ÿôo

| |.úéG-
?þPyAlð þPükôldì ,ûkAõðBgpËðqA *

||
| |.ïlyþìîøÜüõzOôîPyAlð-

| | ?ÿoAk îøokApGôpøAõg *
àü ô koAk ëBu 18 úÞ ïoAk pøAõg àü úéG -

þðApüA ÿôoBHüq >àèBì çýè<
ÝApÎ óBPukpÞok ÿqBu ólGô {üAo@,äñýèkBìok óBzgok ÿA ûpù^

| |.QuAúèBu34úÞokApG BHüq ô qBu ólG ÿA ûpù^ úG êülHO ÝApÎ
| | ?þPvø þvÞú^ ÜyBÎ * úÏWApì ôA úG ÿA ûlÎ qôo pø ô ûly òüpÖ@
ÜyBÎ okBì qA lÏG .îPvø ïokBì ÜyBÎ - kõg ÿBø þüBHüqô ïAlðA Ì×cok BO lññÞþì
òì .îPvø ókpÞ àíÞ ÜyBÎ .îPvø þðBGpùì
þðBGpùì BG îPvðAõO þíð ïokBì óôlG îñÞ þì pßÖ .lñyõßG
ô óBGpùì þðq ôA .ïõzG Bñy@ îðkpƒÞ àƒíÞ ô óApüA ûkAq úÞ >àèBì çýè< BGõâ ô Q×â ÿApG
þPìçu ÿApGqôopø òìô QuA Quôk þðBvðA ÿA ûoB^ ûkõzâ óBùW úG îz^ Zlññu ok ô QuA
ûBOõÞ ÿA úíèBßì ok BO kõHð þñ×éO xBíO rW
| |.îñÞþìBÎk}A þãðõƒã^ ô ôA ÿoBƒÞ RBƒý¾õƒ¿g BƒG óAõƒPG
| | ?þPyAk Ao BøpßÖ òýíø îø þÞkõÞok * JõéÇì óõñÞA îø úÞ ÿA úÇÛð úƒG {ƒðlƒýuo
}õW ô IñW .ïkõG óõÇýy þÞkõÞ ok -
úÞ lñÞ þì ØüpÏO îüApG ïokBì .îPyAk ÿkBüq | |.lyûBâ@QuôA
{Puk úG pâA ô îPuAõg þì îø BG Ao rý^ úíø qA úÞ þOBÎçÆA úG úWõO BG îðBg çýè *
îø ô ïA ûkoô@Quk úG RoBÞô õO lèõO êdì
.ïkq þì pÒ ïkoô@ þíð þñÞþì þâlðq ÝApÎ óBPukpÞok îø óõñÞA
ólG þGpìô ëlì àü óAõñÎ úG úÞóæA * qA Ap^ îñÞþì fpÇì úðõãñüA Ao îèAõEu òýèôA
ÿA ûlýuo Qüôqo@úG ô þPvø ëõEvì ÿqBu qA Ao äñýèlì oBÞô þPÖo óBPukpÞúG óApüA

| | ?þy þì ëBdyõgpPzýG ÿrý^ ú^qA | | ?ÿkpÞÑôpy BXÞ
ëBdyõg óApãük úG ókpÞ àíÞ qA òì - Zlññu îøBâkAqpùy ô îðApüA lèõPì òì -
ïõy þì ëBdyõg ókpÞ þðõGpùì qA .ïõy þì ÙçgpG úÞ ÿpPgk pø lñðBì úG îø òì .QuA
òüA úÞ QuA ÿrý^ îø þðõGpùì ô ókpÞ àíÞ qA lñÞ þì úWõO óBðq {üAo@ô xBHè úG BøpvK
| .úy þì }õìApÖ ûoAk ô ûly îÞ úðB×uCBPì Bøqôo {üAo@ ô óBðq ô óApPgk xBHè ólük qA þã`G
þÎõðoBGpøô ïkpG þì Rnè óAõW óBðqô ïokBì
|
18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

îèk òì .lññÞ þâlðq {ìAo@ô eé¾ ok lñðAõPG RôB×Pì ô koAk kõWô kApÖA òýG BW úíø ok
äñWô ûkq óApdG ÜÆBñìok úÞ þüBø ú`G ÿApG pßÖ òì lñðBì úG ÿA ûlÎ îø óBPukpÞok .QuA
þì þéýg lðôpG úuolì úG lñðAõO þíð ûkq qôo lì BG úÞ lñPvø îø ÿA ûlÎ ô lññÞ þì
Bø ú`G ÿqôo ïoAk ôqo@ òýíø ÿApG .kqõu | |.lðõyþíðþvÞÐðBìþèôlðoAlðþPÛÖAõì
xok ô lðôpG úuolì úG äñW óôlG lñðAõPG þì Jõg ëBHÛPuA õO ÿBøõy òzÖ qA *
| |.lñðAõhG | | ?kõy
| | ?þðrG Bßüpì@úG ÿpu ÿoAlð l¿Ú * õyòzÖàüþèôûkõGJõgúÞëBcúGBO-
oõzÞòüAÿBøõyòzÖôBßüpì@koõìok- ÿBø xBHè fpÆ qA ûkB×PuA BG úÞ ïoAk lülW
,äñýèkBì ÿBøoBÞ ô ïA ûlýñy Børý^ þéýg óBPukpÞ ok óõ^ .ïA ûkpÞ úýùO þðBPukpÞ
þì IýÛÏO Bßüpì@ ok Ao ÿqBuBHüq ô {üAo@ àíÞÿApGîøÿAûlÎôîüoAkþGõgÿBøfApÆ
Bßüpì@ ok ÿqôo løAõg þì îèk îø òì .îñÞ úG.lðAûkpÞþâkBì@ïçÎAòìúìBðpGokQÞpyô
| |.îøkúDAoAAoïkõgÿBøõyòzÖîðAõPGôîyBG óBðqô óApPgk ûtüô úG óBPukpÞ ïkpì þéÞoõÆ
ÿoõÃc ÿõâô Q×âô qôo ó@lýìA úG * Bø ó@ qA ô lðoAk ZBýPcA Bøõy òzÖ òüA úG
ÿôqo@ QüApG ô îñÞ þì þËÖBcAlg õO qA .lññÞ þì ëBHÛPuA
| | .ïoAk QýÛÖõì þPc koAk þüôqo@þâlðq ok wÞpø *
úÞ óApùO úéXì Qüpülìô BíyqA îø òì - .lðoAk ëk ok þüôqo@qõñø îø ÜÖõì kApÖA
oBývG lýñÞ úHcB¿ì òì BG BO lükpÞ AlýK Apì | | ?Qvý^pÂBc ëBcokõO ÿôqo@
| |.ïpßzPì eé¾ óBùW ok úÞ QuA òüA òì ÿôqo@ -
úíø ô úíø ô óBðAõW ô Bø ú`G ô kõy oApÚpG

?ÿoAk úÚçÎpPzýG þyqoô Ñõð ú^ úG * úßñüA qA lÏG .QüBøoBÞúG îükpâpG Ig *
| | | |?ÿkpÞú^ ÿly {üAo@ëlì
| |.ókpÞBñy- úÞ ÝApÎ óBPukpÞ úG ïlì@ 2012 ëBuok -
ok Bø ÿpýãPhu úÞ îüA ûlýñy * ô þíuooõÆ úG ô îPvø BW òýíø îø óæA
kBüq óBðq ô óApPgk koõì ok ÝApÎ óBPukpÞ óApülìôïAûlyäñýèlìoBÞëõÓzìþ¿¿hO
qA þéßzì BG õO ÿõW òýñ^ úG úWõO BG QuA úHcB¿ìòìBGþüBHüqôlìÿBøúéXìôäñýèkBì
ûlzð ôpGôo ÿqBu ólG ô äñýèkBì oBÞpËð oBÞþGõgÿBølðpGBGóæAó@pÆBgúGôlññÞþì
| | ?ÿA | |.îñÞþì
.úð qõñø îüõãG îðAõO þì úðBPhHyõg - | | ?ÿlðAonâBXÞok Ao ÿoBÞÿBø ûoôk *
þcApÆ koõì ok òì úÞ QuA òüA îø {PéÎ | |.ZoBgokîøóApüAokîø-
.îñÞ þì ÿkBüq QÚk Bø xBHè ólýyõKô xBHè þì ú^ ÝApÎ óBPukpÞ êýGoA ok óæA *
pø úÞ ïA úP×â îüBø úHcB¿ì úýéÞ ok îø þÖpÆ qA | | ?þñÞ
þðBvðA aýø ô koAk JBhPðA Üc þâlðq ok þìk@ | | .îPvøÿqBuólGþGpì-
.lñÞ qôBXO óApãük þ¾õ¿g îüpc úG lüBHð ÿkõG ûlzð äñýèkBì oBÞ koAô pâA *
úÞAoþuBHèÑõðpøkoAkQuôkwÞpøòüApGBñG | | ?ÿôpG ÿoBÞú^ ÕApu úG þPyAk Quôk
þâkAõðBgQìpcúGþèôlñÞJBhPðAklñvKþì ô îPvø þcApÆ ÜyBÎ òì óõ^ ,þcApÆ -
| |.lñßðqôBXO .îñÞþìfpÆïkõgÿApGïkõgAoBørý^þéýg
ÝApÎ óBPukpÞok óBðq ô óApPgk úíø * | | ?þñÞþì ú^ ÿoBßýG RBÚôAok *
ÿAûlÎúGÉõGpìÈÛÖBülññÞþìpßÖõOêTì Ao qôo úu úP×ø ok òì .îñÞ þì }qoô -
| | ?QuA ÁBg îø JBPÞ .ïA ûkAk ókpÞ }qoô úG ÁB¿PgA
}ôo ô ûAo JBhPðA ô úÛýéu ÙçPgA úPHèA - | |.îðAõgþì

19

óApùO úéXì

| lðly úíýGoæk Bø|óõýéýì úÞþðlG ÿBÃÎA

úPvGAô óBzðlG ÿBÃÎAqA þßü úGoõùzì kApÖA úÖpcô þâlðq þPÚô
.lññÞQËÖBdì kõg þüAoAkqA BO lññÞ|þì úíýG Ao ó@,lyBG

|Troy Polamalu õèBìæõK ÿôpO ÿBø|õì |Mariah CareyÿpÞBüoBì þOõ¾ ÿBø|oBO
{üBøõì kõG ëBu ûk úÞ åoõGqpPK îýO þüBßüpì@ ëBHOõÖ òßüqBG ,õèBìæõK ÿôpO 2010 ëBu ok úíýG BG ÑõíXì ok úÞ ûkpÞ úíýG oæk óõýéýì 35 Ao {üAl¾ þüBßüpì@oõùzì ûlñðAõg ,ÿpÞ BüoBì

.kpÞ úíýG oæk óõýéýì àü Ao Bø|ó@ ,}pÖ ÿBø|õì qA QÊB×c ÿApG ,kõG ûkpßð ûBOõÞ Ao .QuA ûly oæk óõýéýì 70 {üBøBK
|Jeff Beck àG ØW óBPzãðA

úßñüA qA lÏG àG ØW ,áAo ûoBPu
ókpÞ kpg ïBãñø Ao kõg QzãðA
,kpÞ þcApW êíÎ ô Qvßy Yüõø
{ðBPzãðA úG {ýâlðq olÛ^ lýíùÖ
àü Ao ïAlÞpø òüApGBñG ;QuA úPvGAô

.kpÞ úíýG oæk óõýéýì
||

BPuBÞûõùÚ ûlññÞQvO óBGq
Ao BPuBÞ ÿBø|ûõùÚ îÏÆ úÞ ÿkpÖ
óõýéýì 1.4 Ao {ðBGq ,lñÞ|þì óBdPìA
ÿBø|úðAõW úÞ þðBìq BO .kpÞ úíýGoæk
òýG RôB×O lñðAõPG ôA þüBz^
,lñøk ÀýhzO Ao ûõùÚ ÿBø|óBXñÖ |Heidi KlumïõéÞÿlüBø ÿBø|BK| |
ûõùÚ Qý×ýÞ qA lñðAõO|þì óBüpPzì ëBu ok þðBíè@ ëlì ô pãüqBG ,ïõéÞ ÿlüBø
úPHèA .kpÞ úíýG oæk óõýéýì ôk Ao {üBøBK 2004
.lðpHG Rnè qA þßü ,kõHð óBvßü ôA ÿBK ôk pø úíýG QíýÚ

| qA pPíÞ {PíýÚ ly UÎBG úÞ kõG þígq {üBøBK
Quk ëlì àü ÿBø|Quk .lyBG ÿpãük

RoAôBø BíW ,þðlñè ëlì
Quk )|Gemma Howorth|(
.kpÞ úíýG oæk óõýéýì 6.9 Ao {üBø |America Ferrara AopÖ ÿBßüpì@ÿBø|óAlðk
{ðBPzãðA qA àü pø òPvßy }pÖAõÞ@ óAlðkpýíg QÞpy þPÚô
.lñÞ oBßýG oBÞ qA Ao ôA þOlì lðAõO|þì pãüqBG ,AopÖ ÿBßüpì@ BG )|Aquafresh|(
oæk óõýéýì 10 AoôA lñhHè ,QvG kAkoApÚ þüBßüpì@
| .kpÞúíýG
20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

21

óApùO úéXì

pu ÿA úðBùG pø úG õãP×â úG ókAk óBüBK QGArýèA úßéìqA ÿpüõ¿O lýøAõhGpâA #
.lñuo þì þPhu úG lýñÞ þÎAlO kõg òøm ok
oõ¿O }A|þPuk ØýÞ óôlG Ao ôA lýðAõO|þì
òüA úG kõy úPyAnâ òýìq ÿôo ØýÞ pâA
lñüByõgBð þPèBc ok ïôk QGArýèA úÞ QuBñÏì .lýñÞ
úßéìqAúÞÿpüôB¿OôBøîéýÖïBíOoBGàü |
,lýñÞ oôpì kõg òøm ok Ao lüA ûlük óBPvãðA
ûApíø úG Ao }A|þPuk ØýÞôA Bùð@pTÞAok BÏÇÚ

óBPvéãðA úßéì þPuk ØýÞqAoôrìo

þK ok Ao ÁBg þñÏì àü QÞpc ô QèBc pø úéXì ok Zolñì RBÎçÆA ÜHÆ .Qvýð oBývG êüBuô Bü@ ?Qvý^ oBÞ òüA êýèk BìA koAk
kõ¿Ûì þðBGq þG óBGq BG úßéì úÞ ÿoõÆ úG koAk Reader|"oõùzì þüBßüpì@ úÞ lñÞ þì êíc kõg BG ó@ óôok ÿpª u ô îùì
àíÞ úG qBýð ó@ qA þüBøo ÿApG úÞ koAk oApÚ òýc pâA çTì .lðBuo|þì {ðBøApíø úG Ao kõg ÿBø ØýÞ úÞ QuA òüA QÛýÛc"|Digest|'s| ÿApWBì Bü koAk Roôp lc òüA BO {ðkõG
.QuA Q¾pÖ òýèôA ok óBýÖApÆA Quk úG M^ Quk qA Ao ØýÞ þ¿hy BGõãP×â ,luo þì îø 200 úG Bùð@ kAlÏO úÞ úßéì ØéPhì pHg þG ó@ qA Bíy úÞ ûkõG óBýìok ÿpãük
úÞ QuA òüA }A þñÏì QgAlðA kõg QuAo ok úÞ lðoAk Ao þ×hì ÿBø|óBuo|ïBýK îßc
koAk RôB×O þíÞ ÑBÂôA ïBy Ùp¾ ïBãñø Àhy ó@ BG QHd¾ úìAkA úG ÿA úÚçÎ pãük ô óBýÖApÆA BG Ao ÁBg þìBýK ØéPhì RæBc .lýPvø
ÿôo Ao kõg ØýÞ wýéãðA úßéì BO QuA þÖBÞ, ÿApG {ðBøApíø úÞ QuA úËdè òüA ok ô koAlð .lðBuo þì ôA óBßükrð ólýuopËð úG êéXìô àýy ó@QéÎ BÏÇÚ
5 ÙpÊôA úÞ lðõy þì úWõPì úíø ,koAnãGrýì ïõíÎoBËðAok ólypøBÊqôo lì BG Bü îuApìok

.koAk Ao rýì ápO l¿Ú úÛýÚk

Individual, Couples & Family Psychotherapy BðpŸG ZpüA pPÞk

ÿoApÚA úèBø pPÞk àyrLðAlðk
oôBzì ô xBñzðAôo
oBÞ úGpXO ëBu |19 BG Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG
Haleh Eghrari, Ph.D. óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
(310)441-9550 .lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA
Licensed Psychologist
(LIC.#PSY 13673) 1314 Westwood Blvd., #206 (818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335
Los Angeles, CA. 90024 22
www.haleheghrari.com

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY koõg pâpHíø oArø 30 úÞÿkpì
CENTER

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok .QuA ûkpÞ kõÖ QvÖ oAlÖpÆ þüBßüpì@kpì àü #
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì þDrW pâpHíø kpÞ óBÎmA þüBßüpì@ kpì òüA "àì äýG" oArø 30 ókoõg BG QvðAõO
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master pâpHíø 14qA {ýG úP×øokô ûly }A|þâlðqqA aüôlðBu ókoõg ok Ao ÿlülW koõÞo
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk 8BùñO ,pýgA ëBu 44ok, ÿô úP×â úG.koõg|þì
þPc úzýíø ô ûkoõhð pâpHíø aüôlðBu qôo .lñÞQHS pâpHíø
êHÚ qA, koAk ÿoBÞ úéÓzì úÞ þüBø|óBìq ok 1972 ëBu qA, úèBu 64àuoõâ óôk
ok ô kpg|þì lèBðôk àì qA Ao kõg pâpHíø lèBðôk àì óAoõPuo fBPPÖA BG óBìríø ô ÿkçýì
óBzðpÆBg àuoõâ.lñÞ þì ïpâ pÖôpßüBì ÿBøAnÒ þãzýíø óBüpPzì qA ,kõg úédì ok
ô koAk oApÚ àyrK pËð QdO ïôAlì oõÆ úG :kpÞ ÿBø|{ýÖ óõñÞ BO óBìq ó@ qA ÿô.ly ûkBì@
.QuA òýüBK ÿô ëôpPvéÞ ô þÏýHÆ óõg oBzÖ òüA qA ûly ÿoAlüpg ÿBøpâpHíø lüpg
Ì×c }A|þðBùW koõÞo QHS ÿApG Ao óAoõPuo

NBK þñýâoõHìæ ZApc

þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ þzÎAk þPvüoôpO ûôpâ qôBXO ok úÞ þÚApÎ koAk pËð ok óBùW ÿBø|àýèõOBÞpHøo #
ÿõñÏì þßýð ÈuõO .kõy úñürø ,QuA ûly óApüô kpÖ úG p¿dñì þñýâoõHìæ ÿoAõu ÿôokõg

(310) 446-8724 þðApPgk ô óBðq úG ÿpãük {hG òýñ`íø .lyôp×G þWApc àüok Ao kõg
ok þvñW qôBXOô oAq@ koõì úÞ kpýâ|þì ÜéÏO ,ÿkçýì úPynâ ëBu pHìAõð ûBì ok |
23 úG ó@ úýÛG ô lðA|úPÖpâ oApÚ óBvðA ÝB^BÚ ÿBølðBG ÿôokõg ûBãPuk àü þñýâoõHìæ þðBLíÞ
wývðApÖ NBK úG Ao|Huracan | ëlì ÿoAõu
.kõy|þì AløA þüBýèBPüA úüpýg kBýñG lñ^
úülø NBK úG úÞ þñýâoõHìæ ÿôokõg ëlì .kpÞ AløA
ûBãzüBíð ok oBG òýPvhð ,QuA ûly óBìq ó@ qA kpÖ|úG p¿dñì ÿôokõg òüA
QíýÚ BG 2014 ëBu ok õðs ÿôokõg þééíèA|òýG ó@oAõu wÞ aýøô ûkõG ûkB×PuA óôlG óõñÞBO
ÿôokõg BìA ,ly þüBíðôo oæk oArø 200 úüBK óBùW ÿBø|àýèõOBÞ pHøo ôo òüA qA ,QuA ûlzð
úG p¿dñì RArýùXO BG þyoB×u ÿA|úðõíð NBK ok ûkpÞ BÃìA rýð Ao ôokõg òüA RõKBÞ ÿôo úÞ
òüA pGApG Bø|ûk kõy|þì þñýG {ýK úÞ QuA kpÖ .lyôp×G þWApc àü ok Ao ó@|þì 12 ok koAk pËð
òüA qA ê¾Bc lì@ok qA þzhG QuA oApÚ
.lupG }ôpÖ úG QíýÚ óBýdývì ÿBø|úðBg ÿqBuqBG ÿApG þWApc

óApùO úéXì

.Qynâok åoõHvðBøôs ok 1323 kAkpì 4 ûBy

luo þì }ôpÖ úG ûpürW ok ûByBÂo ûBãPìBÚAp¿ìúGåoõHvðBøôsqAåpìqAwKAoôApßýK
| |.lðkpG
BG Ao }olK lvW ûBy BÂolƒídì wƒLu
ïpƒc óõƒìApƒýK ô koô@ óApƒüA úƒG RBƒ×üpƒƒzƒO oôl¾ QuAõgok óApüA úWoBg RoAqô #
ûByBÂo ûBãPìBÚA "ÿpèAô" jBÞ}ôpÖ qõXì
.kpLu áBg úG ÿo pùy ok ÐÚAô îýËÏèAlHƒÎ .QuA ûkAk Qèôk úG Ao wüoõì |ûpürW ok
îßc BG 57 JçÛðA qA lÏG ÿõéùK ûBy BÂo ûpHÛì
,þèBhég ÝkB¾ Quk úG þñƒýƒíƒg úƒéèA|fôo lýÏHO ok ûByBÂo ûBãPìBÚA òýPvhð jBÞòüA
.kõG
.ly IüphO ,QÚô Ñpy îÞBc RBýø pPÖk" þíuo QüBu }oArâ pG BƒñG |
"ûByBÂo úG IvPñì þüBýìõì" Qƒèôk qA úƒƒWoBƒƒg RoAqô ,"óApƒƒüA Qƒƒèôk
àü ØzÞ qA óApüA ÿBø|úðBuo qA þgpG ApýgA
ok óApâoBÞ ÿoB×c óBüpWok "þüBýìõì lvW" ÿpèAô jBÞ }ôpÖ qõƒXƒì ,ûkpƒÞ QƒuAõƒgok
)|Moka|( BÞõƒì úƒÛƒÇƒñƒì ok )|Val Ory|(
pHg ûBy BÂo úG ó@ ÜéÏO ëBíPcA ô úÛÇñì òüA okB¾ Ao )ûByBÂo ûBãPìBÚA( wüoõì |ûpƒürƒW
| |.lðkAk .lñÞ
:Qyõð ûoBG òüA ok ÿõéùK BÂo ûkArøBƒy
oBývG ëBíPcA úG ÿo pùy ok ûlyAlýK pßýK" "áBñGBO" QüBu }oArâ úG ô úñýìq òýíø ok
àéì òüA }ôpÖ qA þyBð ÿBølì@ok QuA oApÚ
òüA Qyõðpu qA ".koAk ÜéÏO ûBy BÂo úG ÿõÚ ,oõzÞ þìõíÎ úðArg JBvc úG rüoAô qA wK
.Qvýð Quk ok þÎçÆA þüBýìõì RoAqô pËð lì ÿBø ûsôpK þgpG êýíßO" Ùp¾
1304 qA ô ÿõéùK óBìkôk oAnãðBýñG ûBy BÂo
.kõG óApüA ûBykBK 1320 BO jBÞ .kBPupÖ lýÏHO úG Ao ôA ô kpÞ QñÇéu qA | |.QuAûlyêülHOúÞôpPì óApüAáBgôrWÿpèAôjBÞ .kõy"úWoBg
.kõG lýÏHOok ûByBÂo ûBãPìBÚA òýPvhð ÿpèAô ÈuõO óApüA ëBÓyA qA wK 1320 oõüpùy êýèk úG pýgA ÿBø|ëBu ok .kõy|þì Jõvdƒì
BÂo .ly êÛPñì åoõHvðBøôs úG lÏG þOlì ôA ÿpýâ|ûoBñÞ úG oõHXì Ao ûByBÂo BýðBPüpG ,òýÛ×Pì þüBñG úG ÿpèAô jBÞ ,BñG òüA úG þâlýuo ïlÎ

þüBø|ïBð ;lðoAk Ao úðApPülì ÿBøoõzÞ êcAõu Yýég ok lüoAôpì þÎõñ¿ì ûpürW #
òüA ok ."wOæBì BPuõÞ" Bü "BýGpÎõOoõK" óõ^ ÐÚAô pÇÚ QhPüBK ,úcôk þßükrð ok xoBÖ
lüpg rÞApì ô xoAlì ,Bø|óBPvÞkõÞ ûpürW kõg ÿõu úG Ao óBùW óAlñíOôpS ô QuA
BG êcBuoBù^ ô lðA|ûly úPgBu þðõâBðõâ oBPßø 400 úÞ ûpürW òüA .lñÞ þì JnW
.QuA kõWõì ó@ok þðBGkBG ÜüBÚ 700 QýÖpÊ kõG løAõg þPvüoõO ÿA|ûpürW ,koAk QÏuô
.QuA úñürøpK pÇÚ lüoAôpì ok þâlðq BìA óAlñíOôpS þâlðq ÿApG þüBø|}Apg|óBíu@BG
2600 BG ûpürW òüA ÿrÞpì {hG ok þüçüô
,Büok ÿBíðoôk ô phPuA óõ^ þOBðBßìA ÐGpìpPì .þWoBg
ÿkçýì ÿoBW ëBu óBüBK BO QuA oApÚ |
.koAk QíýÚ oæk óõýéýì îýð|ô|úu kôlc ok lüoAôpì þÎõñ¿ì ûpürW ûsôpK )2018(
ÿpPíÞ úñürø lñøAõg|þì úÞ þðBvÞ ó@ qA ÿoAkpG|ûpùG ô luo óBüBK úG xoBÖ Yýég
àü ok þðBíOoBK@ lñðAõO|þì ,lðqAkpLG þüBø|úðBg lüoAôpì þÎõñ¿ì ûpürW .kõy qBÒ@
180 ÑõíXì ok .lðphG ûpürW òüA }Apg|óBíu@ úÛÇñì ok kõWõì ÿBø|úðBg úG lðA|úýHy úÞ koAk
ûly úPgBu pÇÚ lüoAôpì ok }Apg|óBíu@
òüA ok þðBíOoBK@ ókoô@ Quk úG ÿApG .QuA óBùW ÿBøpðõýéýì Qðõßu ÿApG xoBÖ Yýégok þÎõñ¿ì ÿA|ûpürW
lüBG ,QcBvì ÐGpìpPì 129 BG Bø|}Apg|óBíu@
Bü úvðApÖ JõñW þcAõð ok ,BýèBPüA ok BðBßuõO
.kpÞ QgAkpK oæk oArø 275 îÞ|Quk .úðApPülì ÿBüok êcAõu ok BýðBLuA ok
òüpOlñíOôpS úÞ pÇÚ ok ëõK ú^pâ úPHèA |
òüA BìA ,QuA kõWõìoõÖô úG QuA óBùWoõzÞ 30 qA {ýG pÇÚ lüoAôpì ûpürW ok QuA oApÚ
.lðA|úPgBvð oõzÞ òüA óAlðôpùy ÿApG Ao ûpürW òüA óBýñýzðpu oBíy .lññÞ þâlðq p×ð oArø
Ao þWoBg óAlñíOôpS QuA oApÚ ûpürW òüA òüA .QuA p×ð oArølñ^ pÂBc ëBc ok ûpürW
ÿBø|ûsôpK òüpO|åorG qA þßü þÎõñ¿ì ûpürW
.lñÞ JnW
úÇGAo òüA ok þðõðBÚ îø êýèk òýíø úG .QuA JpÎ óBùW ok þðBíPgBu
úðBg lüpg lñu koAk|þìopÛì úÞ ûly Iüõ¿O 2004 ëBuok ûpürW òüAok þðBíPgBuoBÞ
óAoAlüpg ô kõy QHS oõzÞ òüA áçìA pPÖk ok qA pPìl¾lñ^ ó@ óBßì ô ly qBÒ@ ÿkçýì
BO Ao pÇÚ ÿArüô óBy|ûkAõðBg ûApíø úG Bø|úðBg òüA pÇÚ lüoAôpì .koAk úé¾BÖ úcôk þGpÒ êcAõu
ok úÞ ûly úPgBu þécBu ÿA úÛÇñì ok
.lññÞ QÖBüok kõg píÎ óBüBK lüoAôpì þKok ó@ok óB¾AõÒoôk ÿBø|úPynâ
QgBu ZoBhì îýËÎ ûsôpK òüA óBâlðqBu ïBð ûpürW òüA îø êýèk òýíø úGô lðA|úPzâ|þì
oæk oArøl¿ðBK ô koBýéýìôk AlPGA ok Ao ó@
þÏÚAô ZoBhì óõñÞA BìA ,lðkõG ûkpÞ koô@pG .QuA úPÖpâ kõg úG Ao lüoAôpì
.QuA úPÖBü {üArÖA oæk koBýéýì 15 BO QgBu ÿBø|ïBð óõ^ þüBø|ïBð ûpürW òüA êcAõu

24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÿApG úñürø|îÞô ûqBO þßýñßO
òüpýy J@úG þGBýPuk

ëBcok ÿBøoõzÞ ok Bøpýì ô |åpì òüA pPzýG BƒG xArƒãO ûBƒãzðAk óAlƒñƒíƒzƒðAk #
.lPÖA|þì ÝB×OA úÏuõO úG ÿlýyoõg ÿspðA ô ës þÎõð qA ûkB×PuA
ô þüAkq|àíð ÿApG lì@oBÞô úñürø|îÞþyôo
,QuA ûly QÖBü þâqBO úG úÞ þyôo ok| òüA Bùð@ .lñPÖBü Quk þðlýìBy@ J@ úýùO
lññÞ|þì ûkB×PuA þüBø|ësôolýø qA óAlñízðAk þPñu }ôo ok lñìkõu þèõdƒO Ao }ôo
ÐÚAôok Bø|ësôolýø òüA .lñPvø J@ JmBW úÞ
JnW QéÎ úG úÞ lñPvø BøpíýéK qA ÿA|úßHy .lñðAk|þì JBPÖ@àíÞúG þüAkq|àíð
qA Ao îèBu J@ ZAphPuA ô lðoAk Rpùy æBG J@ ok xArãO ûBãzðAk ok þÛýÛdO îýO àƒü
,ûkõè@ÐGBñì ú^ô lyBG xõðBýÚA ú^ ,þÏHñìpø BG ô lì@oBÞ ô úñürø|îÞ ÿoôBñÖ BƒG ,òƒýƒPƒu@
ok þíùì ïBâ þHýÞpO ÿpíýéK ës qA ûkB×PuA
.lðqBu|þì òßíì
xArƒãO ûBƒãzðAk þƒzøôtƒK îƒýO QƒupƒKpƒu .QuA úPyAkpG îèBu þðlýìBy@ J@ úýùO
þƒüAkq|àƒíƒð þƒPƒñƒu }ôo Bƒì< :lƒüõƒâ|þƒƒì QHS ó@ ÿoB¿dðA Üc úÞ ësôolýø òüA
J@ pýhHO ÿApG òýGoõO óAõñÎ úG ,QuA ûly
>.îükpÞ þvüõðqBG Ao ÿlýyoõg ô Bø|ÿpPÞBGô àíð }ôo òüAok .lñÞ|þì êíÎ
oõð qA ûkB×PuA BG oõy J@ þüAkq|àíð ok
J@pýhHO ÿApG lýyoõgoõð ÿBìpâ qA ,JBPÖ@ .lðõy|þì AlW pÃì kAõì
.kõy|þƒì ûkBƒ×PuA J@ oBƒhG óBƒÏýì wƒLu ô ûkB×PuA BG îèBu þðlýìBy@ J@ úƒýƒ×ƒ¿ƒO
ÿlýyoõg ÿoõOApðs xArãO ûBãzðAk óBÛÛdì þès ÿoôBñÖ àü ô lýyoõg oõð qA þƒÏƒýƒHƒÆ
qA úÞ lðA|ûkpÞ lýèõO ësôolýø QýèBÏÖ úüBK pG JBvc úG J@ úý׿Ook ÿoô@õð ,QíýÚ|óAqoA
ô J@ pýhHO ÿApG kõWõì ÿlƒýyoõƒg ÿspƒðA
ûpùG ,IuBñì þyôo úG ó@ ókpÞ òüpýy wLu .lü@|þì
úP×ø pø ,ldPì êéì óBìqBƒu }oArƒâ úƒG
.kpG|þì .lðpýì|þì îèBuBð J@ ólýyõð pSA pG p×ð oArø3

ûlürâpG IèBÇìô óApùO þééíèA òýG úéXì
RBüpzðpãük BG Ao ó@þðlðAõgô
lýñÞúvüBÛì

25

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

".lñyBG òýG|ÐÚAô úíø úÞ QuA
úG pãük þédì òÞBu àü Aô@ óõPðpG

kpÞóApüô Ao úðBg Bø|ûk þüAôBø ok óBzÖ|{O@Bì þãðBg RBðAõýc úßñüA" :Q×â þu|þG|þG
Ao îHéÚ lñPvø óBzüBø|w×Ú ok AnÒ óôlG qõñø
úG úÞ îPzâpG îø òýíø ÿApG .koô@|þì kok úG þüAôBø ok BüôçýÞ óBzÖ|{O@ óAoõÖ #
òüpO|ëBÏÖ qA þßü BüôçýÞ".îølG AnÒ Bùð@ óBíPgBu Bøl¾ô ûkpÞóApüô Ao óBíPgBu 35
ëBu 35 ok úÞ QuA óBùW ÿBø|óBzÖ|{O@
.QuA ûkAkoApÚ ÿkõGBðpÇgok Aopãük
.QuA ûkõG ëBÏÖ IOpì úPynâ Ao kõg ÿBø|úðBg p×ð 2000 úG àükrð óõñÞ BO
}A|úðBg úÞ }lðqpÖ ôk BG óBPvGk àü îéÏì lðA|úPÖBü ûqBWA óBñÞBu qA þgpG .lðA|ûkpÞ ápO
}rý^ úíø Q×â ûly kõGBðpýgA ÿBø óAoõÖok BìA lðkpâqBG kõg þãðBg RBðAõýc RBXð ÿApG
ÐíW úG {ðAoBßíø BìA QuA ûkAk Quk qA Ao
oArø 35 óõñÞ BO.lñPgAkpKôA ÿApG àíÞ ÿoô@ .Qvýð òìA úÛÇñì lñüõâ|þì þédì ÿBø|ïBÛì
ûly ÿoô@|ÐíW îéÏì òüA ÿApG oæk ô kpÞ qBG pu Iy ëõÆok ûqBO ÿBø|ÙBßy
.ly óBíu@ þøAo ÿpPì 70 ÑB×OoA BO JAnì kAõì
6.9 RolÚ úG ÿA|úèrèq úPynâ úÏíW qôo
òýìq kpÞ lýüBO þüAôBø óBíéÏì òíXðA.QuA .kAk óBßO Ao pürW òüA úWok
ó@ qA JAnì kAõì ô ûkpÞ qBG óBøk ôA úðBg püq úG þédì óBñÞBu qA þßü ôqpì BüBßüA
ok óBÞAõÞBì pHìA îðBg .lðqþìóôpýG úýéhO ïBãñø úHñy|YñK qôo" :Q×â þu|þG|þG
GoFundMe | þìõíÎ þðBuo àíÞ úd×¾ óõ^ ïkpÞ þËÖBcAlg rý^ úíø BG BHüpÛO úðBg
Bü îñÞ Ñôpy Ao îÖpc oõÇ^ îðAk|þíð" úPyõð| kAõì úÞ ïA|ûlük ô ïA|ûkõG BXñüA ÿkBüq Rlì
îùì ïpËð úG .lðoAk ÿpãðApüô RolÚ ú^ JAnì
.îðõñíì ,îðõñíì ...îüõãG ú^

BýðkpPgk òüpO|Qyq
?ly BHüq úðõã^

.QyAlð þéc|ûAo aýø Ùpc pPgk òüA koõì ok óBùW #
ókõG ÁBg òüA qA kõG ûkpÞ ïçÎA çHÚ úÞ ôA úG ÙôpÏì ô pPgk òüpO|Qyq úÞôA .lðq|þì
ÜzÎ ókpÞ AlýK qA lÏG koAk QüBÂo xBvcA pýýÓO óly ÜyBÎqA lÏG kõG >Bíð|åpâpPgk<
Ao }pøBÊ QÖpâ ÿlW îýí¿O }A|þâlðq
.QuA ûkpÞÿkBüq
.lñÞ ÅõÎ àü êýèk úG lñéüBO êøA óBKõuõu ApOBKõu
ZAôkqA úðBPu@ok ô koAk ëBu 17 úÞ ApOBKõu ïolñu Bü xApHì@ ïolñu ïBð úG okBð ÿoBíýG
ÿpøBÊ {ðlGô Roõ¾ ÿBøõì ókôkq BG QuA
úñýâpâ ïolñu .QuA ûkpÞ AlýK RôB×Pì RlzG .kõG ûlýyõK õì BG {ðlG ,úñýâpâ
50 ÈÛÖ Býðk ok úÞ QuA ÿokBð oBývG ÿoBíýG Býðk óq òüpOõìpK óAõñÎ úG ôA ïBð 2010 ëBu
ApOBKõu .ly QHS wñýâ ÿBøkoõÞo JBPÞ ok
.koAk çPHì p×ð {éßzì þèô kõGorýè BG óBìok QdO þÞkõÞqA

28

www.TEHRANMAGAZINE.com ,ApPñÞ|óApüA þé¾A ÿBø|ûpùìqA þßü ,VoõðoõýèA
ly Bßüpì@údéuA þéì òíXðA wýDo
Azita Fakheri, M.D.

American Board of Internal Medicine

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| òýìBO ô rýùXO Ùp¾ Ao úéìBÏì òüA qA ê¾Bc ,)|NRA|( Bßüpì@údéuA þéì òíXðA #
ok - ApPñÞ - Qèôk ØèBhì óBýyoõy þèBì ok RolÚ ÿBøkBùð òüpOmõ×ðBG qA þßü
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ lèBðôo ÜGBu oôBzì Voõð oõýèA ,òPãñyAô
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ .kpÞ úDõâAoBßýð úG Ao Bßüpì@òýzýK ÿoõùíW wýDo ,óBãüo
ÿApãL^ Qèôk ókpÞ óõãðpu ÿApG Býu
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ qA kõG ûly JBhPðA ïkpì ÿAo BG úÞ BãOoôA êýðAk .lürâpG kõg ûqBO wýüo óAõñÎ
.kpÞ|þì rýùXO Ao Bùð@ô QüBíc ApPñÞ óBýyoõy ÿApG Bßüpì@ údéuA þéì òíXðA úýðBýG ok
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG fçu ô ëõK ëBÛPðA ÿApG úÞ ÿA|ûlý`ýK RBýéíÎ ,Bßüpì@ þüBüok ÿôpýð ÜGBu äñøpu JBhPðA
ô úDõâAoBßýð úG BìBðBK qA ô óApüA úG Bßüpì@ qA ôõükAo ÿpXì óAõñÎ úG }oBÞ qA ôA úÞ ly ïçÎA
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # Roõ¾ lüBG Bßüpì@ úG BýHíéÞ qA òýDBÞõÞ ëBÛPðA ûly úPvzðqBG wÞBÖ ÿpHg úßHy xBñyoBÞ
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW îz^ qA oôk úG ô þ×hì þøAo úG QÖpâ|þì
ëkBHO ÿApG Bßüpì@ þéì QýñìA ÿAoõy ÿBÃÎA .QuA
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # .QyAk qBýð RBýéíÎ òüA RBÆBHOoA ô RBÎçÆA údéuA þéì òíXðA êìBÎ pülì ,pýKæ òüô
xBñypu óAlñ^ óBìq ó@ok úÞ Voõð oõýèA ÿkAq@ þuBíc ûlñìqo" Ao Voõð ÿBÚ@ ,Bßüpì@
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse óBW oBýPuk ô þéì QýñìA ÿAoõy õÃÎ ,kõHð Q×â ô lðAõg "pøBì ÿpHøo" ô "þüBßüpì@
óBãüo lèBðôo þéì QýñìA oôBzì pPvÞlñüõK òíXðA òüA QuBüo ÿApG Ao ôA qA pPùG þvÞ
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# kBXüA ÿApG þé¾A ÿBø|ûpùì qA þßü ôA .kõG
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # Áõ¿hG þOBÎçÆA ÿBø|óBìqBu Ðýuô úßHy .luBñy|þíð
ôolhì kAõì óBý`ÚB^BÚ ,þßðBG ÿBøkBùð ,Býu ÐÂô BG Rly úG Bßüpì@ údéuA þéì òíXðA
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # úG QüBùð ok úÞ kõG òýOæ ÿBßüpì@ ok fçu Q×èBhì Bßüpì@ok údéuA ëpPñÞ ÿApG þðõðBÚ pø
QuõK ókpÞ RôApÆ ÿBñÏì úGpPzýG údéuA úÞ koAk ûlýÛÎô lñÞ|þì
.ly ÙôpÏì ApPñÞ óApüA oõùíW wýüo BìBGôA áAoBG .QuA pPzýG QýñìA
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # lèBðôo ókõG pHgBG qA úÞ ÿløAõy kõWô BG ok údéuA óõðBÚ ókpÞ kôldì ÿApG ú^ pø ÜGBu
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # QüBùðok ,QyAk kõWô RBýéíÎ òüAqA óBãüo òüA RolÚ ô mõ×ð êGBÛì ok kpÞ }çO Bßüpì@
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # lñ^ úG Bßüpì@ok ApPñÞ-óApüA þé¾A óApãüqBG
oõýèA äñøpu ,òýèoBÖ àì RpGAo úéíW qA p×ð .lðBì úXýPð|þG òíXðA
õì }rüo óBìok # ûkAk êýéÛO pPvÞlPñüõK óBW AlÏG ô Voõð Bñy@ ÿA|ûpù^ óBýðApüA ÿApG Voõð oõýèA
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # qôo ly úP×â úÞ QuA þvÞ óBíø ôA ,QuA
.lðly ,òýèoBÖ àì RpGAo BG ûApíø 1365 kAkpg ïoBù^
(818)343-0101 koõì úu BG ÉBHOoAok 1989ok VoõðoõýèA oBPuAõg ô lì@ kôpÖ óApùO kBG@pùì ok Iy úíýð
Bßüpì@ Qèôk úWkõG þðõðBÚpýÒ Àý¿hO ïBùOA úßýèBc ëk ly þðApüA úüBKlñéG RBìBÛì BG oAlük
19100 Ventura Blvd Ste #A Tarzana CA 91356 ok îßc òüA lÏG ëBu BìA ly úPgBñy ïpXì kõg Èg úG óBãüo lèBðôo úÞ êýXðA léW àü
I Hop Shaping Center þñýíg úéèA|Qü@ ÿApG ó@ léW QzK ok
.ly õÓè þøAõg ïBWpÖ ô àýÞ àü ,kõG ûkpÞ BÃìAô úPyõð þPyAkkBü
29 óApdG òüpPâorG ApPñÞ-óApüA þüAõuo ûkoô@ ûApíø úülø óAõñÎ úG Ao ú`ðBLO úÃHÚ àü
óBãüo lèBðôo ÿoõùíW QuBüo óAoôk þégAk
þùWõO êGBÚ pýSBO îø óApüAok ó@ ÿBzÖAô kõG .kõG
óBßükrð qA ,þíyBø ÿlùì ïAlÎA .QyAnâ óApüA úG Ao fçu }ôpÖ Bßüpì@ óBìq ó@ok
úéíW qA ,ÿpËPñì þéÏñývc úéèA|Qü@ lèBðôo þPuAo Quk Qèôk BìA kõG ûkpÞ Ñõñíì
qA óApüA úÞ kõy òüA qA ÐðBì QuAõg|þì óBãüo
.kõG ApWBì òüA ÿBølì@|þK qA Bßüpì@ òüApGBñG .kphG údéuA ÜGBu ÿôoõy
ëõK ô QgôpÖ fçu óApüA úG êýDApuA ÜüpÆ

óApùO úéXì

ok óBâlññÞ|QÞpy úÞ ûlypzPñìólñèokúì12

QuA úPÖBü {üArÖA Rly úG BýðBPüpG ok pýÛÖ óBÞkõÞkAlÏOÿBüArìô ÝõÛc ÿApG ûqBO þÛÖAõO óBøAõƒg ó@
.lñPvø óApâoBÞ
úG {ñÞAô ok BýðBPüpG Qèôk ÿõãñhu àü óBzð BýðBPüpG ok ûqBO {øôtK àƒü #
ÐíXì ïBÚoA ô kAlÎA Bì" :Q׃â }oArƒâ òƒüA kAlÏO ,úøk àü qA pPíÞ ok úÞ lƒøk|þƒì
.îýuBñy|þíð Qýíuo úG Ao þ×ñ¾ ÿBø|úükBdOA þâlðq pÛÖ ok oõzÞ òüA ok úÞ þðBÞkõÞ
pÛÖ ok úÞ þðBvÞ kAlÏO úÞ QuA òüA QýÏÚAô .QuA úPÖBü {üArÖAp×ð óõýéýì àü lññÞ|þì
àü óæA BO 2010 ëBu qA lññÞ|þì þâlðq ÜéÇì þ×ñ¾ ÿBø|úükBdOA ÐíXì }oArƒâ pƒG BƒñG
oArø 300 êìBy úÞ úPyAk {øBÞ p×ð óõýéýì ok ákõƒÞ óõƒýéýì úƒu qA {ƒýG BƒƒýƒðBƒƒPƒüpƒƒG
".kõy|þì ákõÞ lì@ok ÑõíXì úÞ lññÞ|þì þâlðq þüBø|ûkAõðBg
úüBu Qèôk oBÞ püqô ,kôõñüpâ RoBâoBƒì )ëBu ok lðõK oArø 21( pÛÖ Èg püq Bùð@ òülèAô
ûlñøk|óBßO Ao ûqBO }oArâ ÿBø|úPÖBü BýðBPüpƒG .QuA
ÿBø|ûkAõðBg óBíø Bø|òüA" :QuA úP×â ô ûlðAõg qA p×ðoArø 600 kôlc lüõâ|þì }oArâ òüA
þì AqpO úÞ lñPvø ' qpì Iè' þèBƒì ÍBƒdƒèqA ÿBø|úñürø|àíÞ ÐÇÚ êƒýƒèk úƒG óBƒÞkõƒÞ òƒüA
àíÞ Bùð@ úG úÞ kõG ûkAk ëõÚ )püqô Qvhð( ÿApG ÝõÛc ØÛu òýýÏO oõÆ òýíø ô þPèôk
".QvðAõPðBìA,lñÞ|þì RBìlƒg ïBƒËƒð ;àƒýéG êƒýðAk ,IƒðBƒXñüA ô Bølì@ok {øBÞ .QuA úPÖBü {üArÖA Rly oApÚ pÛƒÖ Èƒg pƒüq þƒPƒèôk {ƒhƒG óBƒñƒÞoBƒÞ
îýÛPvì úXýPð AopÛÖ {üArÖA kôõñüpâ îðBg bõèòÞûBãðqABýðBPüpGþÎBíPWA Bø|ëBu þÆ ok Bø|úñürø|àíƒÞ þƒÃƒÏƒG ÐƒÇƒÚ .lðA|úPÖpâ
ØÛu òýýÏO ô þPèôk ÿBø|QƒüBƒíƒc {ƒøBƒÞ ?lññÞþìþâlðqúðõã^BýðBPüpGpýÛÖóBÞkõÞ úPyAnâ BW úG þÞBñPzcô þðBvƒðA ÿBƒø|óBƒüq ЃíƒXƒì êƒÞ pƒýƒGk ,ÿlƒüpƒâôA wƒvƒðApƒÖ
.lðAõgþìõíÎÿBø|{hGokÝõÛc úHñy qôo þüBíýLøAo úðBPu@ok }oArâ òüA ".QuA pÛÖ" lüõâ|þì BýðBƒPüpƒG þƒ×ñ¾ ÿBƒø|úƒükBƒdOA
úG 2010 ëBu qA êÒBy ÿBø|ûkAõðBg ok óBÞkõÞ

løAõg pXñì ákõÞ YñK óBW RBXð úG }pvK QÖBüqBG Ao kõg ÿoBýyõø {ðlG ÿBÃÎA ÿAløAqA {ýK þüBßüpì@óAõWõð
ólG ÿBÃÎA ÿAløA ÿApG Ao kõg QÛÖAõì ,ly
.kpÞ ïçÎA }pvK
ÿApG ÿrÓìoAõð òüpg@kõGoApÚ úÞ lÏGqôo pG ÿkBÎ QýÏÂô úG râpø óõPðpO lðkõG úP×â QvüA ô úýéÞ þüBuoBð oB^k ôA ô ûly ïBXðA úÞBìBGæ@QèBüA ok úèBu 13 pvK àü#
.Qzâ løAõhð .QuA ûly îø þHéÚ }okBì ô olK úÞòüA qA wK ,kõG BíÞok
ókpÞ }õƒìBƒg óBƒìq òƒýƒýƒÏƒO ,lðkpÞBÃìA Ao {ðlG ÿBÃÎA ÿAløA ïpÖ
îüçÎ kõy úPÖpâ þÎõñ¿ì w׃ñƒO ûBƒãƒPƒuk xA|þG|þu ÿpHg úßHy úG ëlƒñüAo îƒðBƒg 15 ÿApG }pvK IéÚ oBG àü Q×â ôA okBì
òýíø úG ô lñPÖpâ RõÚ óAõWõð òüA þOBƒýƒc ólG ÿBÃÎA lýñy úÞ òüA qA wK ôA QuA úP×â óBßyrK óBìq ó@ok úÞ kBPvüA QÞpc qA úÛýÚk .QÖBüqBG Ao kõg ÿoBýyõø
ÙkB¿O ok xoBì ûBì ok þéñýÞ|àì óõPðpO
.lðkpÞ pËð Ùp¾ oBÞ òüA qA óBßyrK pÆBg ô kõG ûly ÿlüly ÿrÓì úGp oB^k þâlñðAo
,ÿlñÞ úG ú^pâA óõPðpO ÿkõHùG lðôo àñüA
BG }pu koõgpG úËdè ôA .QuAûlyqBÒ@ .kõG úPvßy }A|úíXíW ÿBW Q×ø
ó@ qA lÏG BìA koô@|þì kBü úG Ao óBGBýg þðõPG ØÞ úèBu 13 óAõWõð òüAokBìôolK úG óBßyrK
þH¿Î ÿBøkok qA qõñø ôA .koô@|þíðkBüúGAo ÿBÃÎA ô ly løAõhð Jõg ôA úÞ lðkõG úP×â
êíÎ lüBG ô kpG|þì Yðo þðBùâBƒð Rçƒíƒc ô úÞ koAk þÞkõÞ YñK úG ókq lðõýK QýéGBÚ ôA ólG
ÙBßy BO kõy ïBXðA }A|úíXíW ÿôo þcApW
ûAo }pvK QuA úP×â óõPðpOokBì.lðlñHG Ao ó@ .lðoAk qBýð õÃÎ lðõýK úG
ô lðAõg|þì JBPÞ þPc ô lðq|þì Ùpc ô kôo|þì w×ñO ûBƒãPuk úƒÞ ó@ qA {ƒýK qôo àƒü
àü òüA lüõâ|þìôA .lñÞ|þì êc þÂBüo úéEvì ÿBø|úðBzð ,kõƒy }õƒìBƒg óõƒPðpƒO þƒÎõƒñ¿ì
úÞ þÏÚõì QuA úP×â óõPðpO.QuA "ûrXσì"
.ly pøBÊ ôA ok ÿoBýyõø
.QuA QzùG ok kpÞ|þì ëBýg ,kõG }õø|þG }pvK ÿôo úP×â ôA okBì ,ëlñüAo p×ýñW
)þìõOõýðApÞ( ÿpG|úíXíW þcApW êíÎ Q×ø

ôlèBðôookBì JõHdì ÿAnÒ

úHñW AnÒ òüA úG ,kõy|þì úPƒhƒK ó@ ok AnƒÒ òüpO|JõHdì qA lýñýG|þì úÞAo þüAnÒ|#
qA ÿpüõ¿O þâqBPG .QuA ûlýzhG ÿpýÆBuA ,þHýè úéíW qA þüBøoõzÞok ïkpì ÿBøAnÒ
qA þÖpÊ úÞ ûly pzPñì ôlèBðôoõðBýPvüpÞ okBì þGõHdì ÿAnÒ þPc ô {ÞApì ,þðBPüoõì
Quk ok {ÞApì úG kõg p×u ok Ao AnÒ òüA
ïApâBPvñüA ok wüoõèôk îðBg.QƒuA úƒPƒÖpƒâ .QuA úvðApÖô BýèBPüA êývýuok
Bì BG lýüBìp×G ...QuA êGBÚBð :úPƒyõƒð kõƒg QøBƒHy pƒøBƒÊ ok JõƒHdì áAoõƒg òƒüA
RlzG ÑõÂõì òüA qA îø óApƒGoBƒÞ .lƒýƒyBƒG ô ôlÞ ,Qyõâ .koAk ôlÞ }oõg úG ÿkBüq
ôA ÿApG ÿkBüq ÿBø|QñìBÞ ô lðA|ûkpÞ ëBHÛPuA
.lñPvø AnÒ òüA þé¾A kAõì qA RBGõHc
.lðA|úPyAnâ îùì p¾BñÎ lñüõâ|þì AnÒ òüA óAoAlƒÖpƒÆ
úÞ ÿoBhG ô áBg ô {O@ô J@ lñðBì QÏýHÆ

30

www.TEHRANMAGAZINE.com

òýOõK lülW òüqõíýè

kpÞûkB×PuA þ¾B¿PgA lülW ÿôokõgqA kõg ØýédO îuApìok úýuôooõùíW wýDo #
.QuA úPÖpâoApÚ ûlññýG Bø óõýéýì úWõO koõì úÞ

oõzÞòüAwÞõèþéìÿôokõgûsôpKê¾BcòýOõKpýíükæôlülWÿôokõg,þPuôqAêÛðúG |
úPgBu úýuôo >þìBð< QÞpy óB¿¿hPì ÈuõO ÿl¾okl¾ Roõ¿G úÞ QuA >tOoBÞ< ïBð BG

.QuA ûly
ôpPìôk ÅpÎ ,pPì 6.62 ëõÇG úÞ koAk ïBð )|Aurus|( xôoô@òýOõK þ¾B¿PgA òüqõíýè

.QuA pPì1.695 ÑB×OoA
BG õGoõO þG Ñõð qA ó@ oõOõì
IuA 598 RolÚôpPýè 4.4 îXc

.QuAoBhG
òüA þuôo óBcApÆ úP×â úG
AoAk Ao þñíüA eÇu òüpOæBG ôokõg

.lyBG|þì
QÏñ¾ püqô ,ÙoõPðBì wýðk
ûsôpK úßñüA ïçÎA BG úýuôo
12.4 qA {ýG tOoBÞ þéì ÿôokõg
úPyAk pG ok úñürø oæk koBýéýì
ïpÖ RçK ÿôo pG :kôrÖA QuA
ôokõg Ñõð úuôokõg òüA óBvßü
.ly løAõg úPgôpÖ óAlñì úÚçÎ úG ÿkçýì 2019 ëBu ÿAlPGA qA úÞ kõy|þì lýèõO
ô >RBñ¶u< ïBð BG óAlu ëlì ok,>wüoô@< ïBð BG òüqõíýè Roõ¿GtOoBÞ ôokõg QuA oApÚ
.lupG ûõHðA lýèõO úG >ëBñuo@< ïBð BG óô ëlì
òýG ûBãzüBíð ok úýuôo wÞõè lülW ÿBøôokõg ëBvìA, ûly ïBXðA ÿrüo|úìBðpG xBuApG
.lðõy|þì úPyAnâ {üBíð úG õßuõì ôokõg þééíèA
úP×â úG úÞ kõy|þì Ñôpy ) oæk oArø115( êGôo óõýéýì 7 qA Bøôokõg òüA QíýÚ òýñ`íø
wüôorèôoô þéPñG óõ`íø ó@þWoBg úGBzì ÿBø|ëlìqApPðAqoA l¾ok 25 êÚAlc ó@óBâlðqBu

.lñyBG|þì

31

óApùO úéXì

olÚ úG îñÞ|þì pßÖ .úPÖo pu ï|úé¾õƒc óõƒ^
ÿ|úíø BG ôo õO ïAõg|þì .ï|ûkpÞ þâlðq þÖBÞ
,êãyõg fApPvì ûB^ òüA ÿõO RBø|þðApƒãð
>!þyBG ÜÖõì .îñÞ ápO
kAlÏO Ùpƒ¿ì BƒG ÙôpƒÏì úƒzýKpƒñø òƒüA
.kpÞ þzÞkõg JAõg ÁpÚ ÿkBüq
-1941( ûlƒñvüõƒð - ؃èôô BƒýñƒýƒWpƒƒüô
qA þƒßƒü úƒG qBƒG îñƒÞ|þƒì xBƒvƒcA< :)1882
pãük .ïõy|þì àükrð ïA|þãðAõƒük ÿBƒø|úƒéíc
.îøk úìAkA áBñPzcô QýÏÂô òüA úG îðAõO|þíð
ïpu ok þüBøAl¾ .QÖBü îøAõhð kõHùG oBG òüA
rÞpíO îüBø|úPyõð ÿôo îðAõO|þíð ô ïõƒñy|þƒì
pãük þƒèô ïA|ûkpƒÞ ûqoBƒHì ëBƒc úƒG BƒO .îƒñÞ
>.îðAõO|þíð
ÿBø úèBÛì ÿAoAk úÞ oõùzì ûlñvüõð òƒüA
qA pK Ao {üBø|IýW ,QuA ÿkBüq þPvýñýíÖ
.kpÞ ÝpÒ |úðBgkôo ok Ao kõg ô kpÞ äñu
:)1895 -1925( pÎBy - òýýñuA þWpu
ok õO /oAlùãðAlg !òì Quôk ,oAlùãðAlg<
opÛì þüAlW /òì rürÎ ,kõG þøAõg òì IéÚ

lðkpÞþzÞkõg úÞþÖôpÏì kApÖA IýXÎ ÿBø QyAkkBülƒüõƒð Ao ûlƒñü@ok þƒOBƒÚçìô /QƒƒuA|ûlƒƒy
>.løk|þì
BG }A þzÞkõgqA êHÚqôo xôopÎBy òüA :)1884 - 1933( pÎBy - êülvýO AoBu :)1977 – 1954( òülíÞ - rñüApK ÿkpÖ úÞ iüoBO îùì ÿBø|Qý¿hy þƒgpƒG #
rüô@ Üéc Ao kõg ô Qyõð Ao pÏy òüA kõg óõg ÿBHüq ûBì ,ïA|úPÖo Býðk qA òì pãük úÞ ûBãð@< .ûlðõíð ïApG ÿlýìA aýø .îñÞ }A|ïõíO lüBG< kõg qA QuA ûkõG þzÞkõg óBy|ïBƒWpƒÖ
.kpÞ óBzüpK Ao }A|óAoBG qA wýg ÿBƒøõƒì êƒüôo@ îýí¿O }|úíø .Qvýð òì åpì ëõEvì þÞ|aýø úÞlðA|úPyAnâÿBW pG þHýXÎ ÿBø|QyAkkBü
òì óBW|þG pßýK ÿôo pG úPvßy|ëk õO ô lñÞ|þì
úG< :)1944 -1908( úzýKpñø - rèô Nõè úÞ Ap^ .îøk|þíð þPýíøA òì ô .ÿõy|þì îg >.úìkõg .Qvýð ØÇèqA þèBg óBzðlðAõg
òì þèô ,úzhHGôoõOô òì Alg lüBy :lèôoBø óBPgok óBu|úG .ïpG pu|úG {ìAo@ok îøAõg|þì úÞ kõG rñüApK ÿkpÖ pƒg@ QƒyAkkBƒü òƒüA óAõO þì ÙôpÏì kApÖA þâlðq úÏèBƒÇƒì BƒG
óõW ô .ïpýãG ôo ïkõg óõW ïk|þì eýWpƒO ÿBø|úgBy óAoBG RApÇÚ úÞ þøBãñø ,rƒHupƒu xBvcA |ókõG úâoôk ô óqô {üArƒÖA pƒÆBƒhƒG pG þéýèk lðAõO þíð Rpùyô RôpS úÞ QÖBüok
BG îzG oõHXì ú߃ñƒüA qA êƒHƒÚ .ôo óõƒì|úƒ`ƒG ô pO|QÞBu òì ô .lƒñÞ|þƒì îƒg Ao óBƒy|áqBƒð qA þPívÚ ok .kpÞ þì |þãðBãýƒG ô þƒüBƒùƒñƒO ôpukok óôlG þâlðq àü òPyAkô þèBdyõg
þüBýðBLuA úü þPc òì< :lvüõð þì {PyAkkBü
.}A|îzßG Bü ïoBýG }Býðk úG þâlñìpy >.kõGîøAõgõOó„ õñÞAqApO|ëk|äñu .ïkõHð îø þÏÚAô ÿkõùü úü .ïkõHð þÏÚAô þPñÏè .kõy Rçßzì
kAlÏO ókoõg BG þßürßì |úzýKpƒñƒø òƒüA pÆBhG þãèBu 48 ok þüBßüpì@ pÎBy òüA õèBÚB^ ¶ oõÏy|þG úü .ïkõHð ÿA|þÏÚAô ¶QÖõÞ aýø óAlñìpñøô Bø|ûlñvüõð ,óApÎBy òýG òüAok
ok ô kpÞ þzÞkõg oô@|JAõƒg |ÁpƒÚ ÿkBƒüq ô kpÞ ÝpÒ Ao kõg kõG ûkpÞ {ÞpO úÞ þÛyBÎ kõg þâlðq úG þzÞkõg BG úÞ lñPvø ÿoBývG
ÿoAkoBƒG ô ïBƒWpƒÖBƒð ܃zƒÎ qA {ƒƒPƒyAkkBƒƒü >.w×ð þãñO ô àñýÎ BG ïkõG þzÞkõg qA êHÚ Bùð@qA þÃÏGô lðA ûkAk óBüBK
.Qyõð ôA ÿApG Ao QyAkkBü òüA àýéy ÿô åpì QéÎ úìBð òüA kõWô BG úPHèA ok .lðA úPyAnâ ÿBWpG kõg qA ûBOõÞ ÿA úìBð
.QuA |úPyõð }A|úPuAõgBð

-1906( úƒzýK pƒñø - qolƒƒðBƒƒu ZoõƒƒW ÿBø|ÁpÚ Ùp¿ì pƒÆBƒhƒG úƒèõƒéâ þƒÖkBƒ¿ƒO ÿ|ûõdðô Bø| úìBð òüAqA þüBø|{hG IéÇì úìAkA
.îñÞ|þì RA|ápO ïoAk !rürÎ ÿBýƒðk< :)1972 .ly }oArâ >lèAõÞ< þâkpvÖA .îýñÞ þì þuopG Ao kApÖA òüA þzÞkõg

QuõýK >|Bios< þéýhO þíéÎ îéýÖ úG wßñø ïBO

úu òüA .koAk úãð îèBu Ao }rürÎ äu lðAõPG BO ok QuA oApÚ úÞ þüBßüpì@ pãüqBƒG #
ïBXðA oõzÞ puApu ok Ao ÿA|ûoõÇuA ÿp×u îø BG îéýƒÖ àƒü ok }A|ÿlƒÏƒG þƒñƒüpƒÖ@|{ƒƒÛƒð
Ýõéhì RBGôo úG lüBG lñízðAk òüA ô lñøk|þì òüA BG ,kôo òýGoôk ÿõéW þéýhO–þíéÎ
úG lðAõPG ÿô BO lølG }qõì@ olÛð@ }kõƒg
}kõg qA lðAõPG úÞ kõy óBvðA þÖBƒÞ ûqAlƒðA .kõy|þì BøBíñýu þøAopãük ëBuôk îéýÖ
óAõýc úÞ lupG þƒüBƒW úƒG ô lƒñƒÞ QƒHƒÚApƒì >|Bios|< óAõñÎ BG wßñø ïBO lülW îéýÖ
AlýK lülW IcB¾ àü lðAõPG rýð }A|þãðBg 2020 ëBu úÞ QuA þéýhO þíéÎ îéýÖ àƒü
îéýÖ òüA óAkpâoBÞ àýñ^õKBu êãýì .lƒñƒÞ
ô áõè äüpÞ úìBñíéýÖ ÿBñHìpG Ao ó@ úÞ QuA .kõy|þì óApÞA
ïçÎA îéýÖ òüA ûlðqBu qp`ßýK ëBuoõýðõü
.kqBu|þì ëôBK oôõü@ BøBíñýu þøAo Ao îéýÖ òüA 2020 pHPÞA 2 kpÞ
úýùO qA àýñƒ^õƒKBƒu ô wƒýƒßƒìq RpƒGAo
.lñÞ|þì
.lñPvø îéýÖ òüA þüApWA óBâlññÞ kpÖ òüpg@ {Ûð ok wßñø >qõüBG< îéýÖ ok
kqBu|þì þOBGo úÞ kõy|þìpøBÊ òýìq ûpÞ ÿôo

32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA > 5õHìo < BG úðõèBPuApPuõéýu
lü@þì Bíñýu úG
þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok lü@|þìpËð úG >õHìo<qApãük îéýÖ àü óly úPgBu ûoBGok ókpÞQHd¾ Bø|ëBuqA wK|#
.lyBG |ûly þÏÇÚ ó@qA ÿA|úìAkA QgBuoBG òüA
|www.SmartDoctors.info
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì òPyõð ëBc ok }kõg óõñÞA|îø ûkpÞ ïçÎA ô kqBu|þì Ao >5 õHìo< îéýÖ úðõèBPuA pPuõéýu
.QuA ó@ úìBñíéýÖ

SmartDoctors ûkõGo }pPgk úÞ QuAõHìo óBPuôk qA þßü ûoBGok >õHìo< úÎõíXì qA îéýÖ òýíXñK óBPuAk
RBXð Ao }pPgk BO lñÞ àíÞ {Puôk úG úÞ kpýâ|þì îýí¿O Jõg kpì àü óAõñÎ úG õHìo .kõy|þì
. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| ôo okôo olhì kAõì òzg oBývG êOoBÞ àü BG lüBG ô koô@|þìok àürßì qA pu ôA oBÞ òüA ÿApG .løk

(310) 202-1133 ôpvgàüBì|pPÞkBGpPzýGRBÎçÆAÿApG .lupG úXýPð úG lðAõPG BO lñßG ÿkBüq ÿBøoBÞ lüBG õHìo ô lðoAk údéuA þéÞ Bùð@ BìA kõy
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýì oBÞ òüA ÿApG úÞ QuA þðBìqpHìBPLuô kõy ÑôpypOkôq ú^pø îéýÖ òüA QgBuoBÞ QuAoApÚ
pøBÊõHìo {Ûðok 2008 ëBuoBG òüpg@úðõèBPuA úÞ QuA þèBcok òüA.QuA ûly úPÖpâpËðok
òPyõð ëBcok >Bø|Ùp¿ìoBG àü< úðBâ úuok }oBßíø pðpè ÿoô@ BG ûkpÞ ïçÎA úðõèBPuA .ly
ÿqBG >õHìo< îéýÖ ÿqBuqBGok kõG ûkpÞ ïçÎA úðõèBPuA {ýK ÿlñ^ .QuAîéýÖòüAúìBñíéýÖ
ûsôpK òüA BìA ly løAõg úPgBu ÿôoõÃc BG þðõürüõéO þèBüpu ly ïçÎA ëBc òýÎokô lñÞ|þíð

.lzð ûkAk ó@ ûoBGok oBÞ úìAkA qA þOBÎçÆA ô QyAlð þPÖpzýK aýø
okõHìo {Ûð ok îø }kõg ô kõG 1982 ëBu ok >óõg òýèôA< òzÞA îéýÖ óBâlñvüõð qA úðõèBPuA
,kõG ûlypzPñì 1972 ëBu úÞ ëoõì lüõük qA ïBð òýíø úG þðBìo ÿBñHìpG îéýÖ òüA .lypøBÊ ó@
à^õÞ pùy àü ok lüBG úÞ kõG ïBñPüô äñW oBÞ|úñùÞ qBGpu àü ûoBGok {ðBPuAk ô ly úPgBu
QívÚ ëôA óõg :õHìo< êìBy úÞ ly úPgBu úìAkA úu îéýÖ òüAqA .kpÞ|þì Ì×c Ao }kõg þâlðq

.kõG 2008 ëBu ok >õHìo< ô 1988 ëBu ok >3 õHìo< ,1985 ëBu ok >ïôk

33

óApùO úéXì

BG aGpHìBÞQßülñG
äñW óAoôk úG > áoBG óôpü@<

kôo þì kpu

.kpÞløAõg ÿqBG kpu äñW óAoôk xõuBW àü {Ûðok þüBýðBPüpG xBñypupãüqBG #
êüôpâ þâlðq þÏÚAô óBPuAk ÿBñHìpG úÞ kõG løAõg aGpHìBÞ QßülñG ÿlÏG îéýÖ >áoBG óôpüA<

.kõy|þì úPgBu òüô

þÛlýuyõ>ëìBúoüõzpùuýzypìÿãûüôlqoBñGðÀANõgoÚo;<xBü

ÿBñHìpG ô áõÞ àýñýìôk þðAkpâoBÞ úG )þüBýèApPuA xõOõLýèBÞA( >áoBG óôpü@< péüpO >úzýy ÿôo ÀÚo< ëBüpu BG þðApüA ÙôpÏì pKo ô ûlñðAõg )ÿoBýPhG puBü( xBü #
.kõy|þì úPgBu pðBÞôA ïBO qA ÿA|úìBñíéýÖ .kpÞløAõg ÿoBßíø úðBPvéâÿlùì úPgBu

.lñÞ|þì B×üA aGpHìBÞ QßülñG Ao ôA {Ûð ô kõy|þì püõ¿O òüô êüôpâ þÏÚAô þâlðq îéýÖ òüA ok úPgBu òüpO ûqBO >úzýy ÿôo ÀÚo< ëBüpu ok No þÛýuõì pÂBc ëBc pKo òüpO|fpÇì xBü
kpu äñW óAoôkok ÿôoõy ÿA|úPvø úìBðpGok BO kpÞ àíÞ Býu úG úÞ kõG þüBýðBPüpG ÿpWBO ÿô ÜýÚkoõÆ úGqõñø BìA QuA þÏÇÚ ûsôpK òüAok xBüoõÃc.QyAk løAõgoõÃc úðBPvéâ ÿlùì

.lñÞ úñgo .þâlñðAõg Bü QuôA ÿpãüqBG þñÏì úG oõÃc òüA úÞ QuA ûlzð Àhzì
þíOA óApdG BO lðkpÞ àíÞ Bßüpì@Ð×ð úG þuõuBW BG ÿô xôo ÐHñì þßvÖõßñK äèôAô òýô„ aýø úÞ QuA þðBâlñðAõg kôlÏìôrW ëBu òülñ^ qA lÏG xBü úÞ QuBXñüA úPßð òüpPíùì
ÿlùì Bü@ úÞ lü@|þì {ýK ëAõu òüA ëBc ,QuA ûkpßð ïAlÚA þíuo qõXì QÖBüok ÿApG QÚô
.kõy êc BGõÞ ok xBü ÈÛÖ úßñüA Bü QuA ûkpÞ QÖBüok AoôA þÛýuõì ûkB×PuA ÿApG ïqæ ÿBøqõXì ïBíO úðBPvéâ
QßülñG BG ókpÞ oBÞ ô kpÞ QüBÂo qApGA oBývG úÎõíXì òüA qA îéýÖ ûlññÞ úýùO òzýð îéýÖ ïBùGAqA ÿA úèBøok RBÚB×OA òüA ïBíO úÞ ?kõy|þìpøBÊ ëBüpu òüAok ûlñðAõg BüpãüqBG àü {Ûð
þðAkpâoBÞ úG þãðBg {üBíð úßHy úñürø pK ô pãüqBG pK ëBüpu >úzýy ÿôo ÀÚo<.koAkoApÚ
.lñÞ|þì oBÞ úðBÚçg ó@ QzK îø ô òýGoôk pGApG ok îø úÞ lðAõg ÿkpÖ BG ÿoBßíø Ao aGpHìBÞ oApÚ ô koAk oApÚ lýèõO {ýK þðBüBK êcApì ok úÞ QuA ÿp×ÏW óBíýK þâlññÞ úýùO ô úðBPvéâ ÿlùì
ZBO< îéýÖ ok îø BG pPzýK Bùð@ô QuA óAkpâoBÞ áõÞ àýñýìôk BG aGpHìBÞ ÿoBßíø òýìôk òüA ëBüpu òüA ok ûlñðAõg ûk oõÃc ûoBGok ÿpãük îùì pHg {ýK qôo lñ^ ;kõy pzPñì ÿkôq úG QuA
,{hHðBùW àGBG ,òüqpÖ kAqpÖ óõ^ þðBâlñðAõg QuA oApÚ ó@ ÿBñHì pG úÞ ly pzPñì
.lðkõG ûkpÞ ÿoBßíø >þùO }õðA ô ïApùG BÂo ,þéýÞôlðqlídì ,lñG }ôoõø ,þüBíÓü ÿlùì ,þÚkB¾ BÂo,ûkArýéÎlídì
RBÏÇÚ lýèõO ÿApG ëBüpu òüA BG Ao óBykAkoApÚ ô lñyBG úPyAk ÿoBßíø ûsôpK òüA BG ÿõÛO

.lðA|ûkpÞ FBÃìA þ¾B¿PgA

ólýzÞoBãýu ÿApG óAlðqô ÿlÛð úíüpW :óBíè@okrýãðA|UdG þíßc

ûlì@ ûBâkAk îßc òýèôA ok .QuA ûkpÞ QüBßy àü koõìok þøBâkAk îßc þâqBO úG #
ÿApG þPícArì ápük ólýzÞ oBãýu úÞ kõG qBupHg lðõíOoôk pùy ok þðBíè@ûkAõðBg
QüBßy pÆBg úG þðBíè@Zôq àü .QuA |ûly
.koAlð úüBvíø úðBg ÕBG ok lðoAk ûqBWA óBy|úüBvíø
àüô kAk úüBvíø úG Ao Üc þPèBüA ûBâkAk BìA úÞ þüBø|QÎBu xBuA pG BùñO kõg þ¿hy
ápük ólýzÞoBãýu ÿApG ÜýÚk |ÿlñG|óBìq úìBðpG
òüAqA ZoBg ápükpâA .kpÞ òýýÏO }A|ûkAõðBgô .lñzßGoBãýu ûkpÞopÛì ûBâkAk
oBãýu ,}A|úðBg ÕBG ok ûly ØüpÏO ÿBø|óBìq pùy þüBÃÚ ÐWApì úÞ QuA ëBu úu
ûBì 6 ÿApG Bü kqAkpLG ôoõü oArø 250 BO lüBG ,lzßG "ápük" oBãýu kôkô ØÛu BG óBypu lðõíOoôk
úÞ ÿlðõíOoôk lðôpùy àü ;QuA ïpâ
.kôpG óAlðq úG ôA qA ,oBãýu kôk QícArì êýèk úG }A|úüBvíø

34

www.TEHRANMAGAZINE.com

úGúBüPpuXôoýðàoküóþBðèrBøøAAoïQBÎuêkPÚ

ô ëBvâorG p×ð 51 êÚAlc lðkõG ïAk kqk þðBìq kõy þì úP×âúÞoBßùHO ûôpâàü #
.lðA ûlðAqõu Ao óBýüBPuôo ÿBø úðBgô ûlðBuo êPÚ úG úüpXýð ëBíyok þüBPuôook Ao ákõÞ
úÞ kõy þì úP×âô kAk ÿôo BðôkBÞ QèBüAok ÿoAõâ òýðpG úýcBðok BßuAõâ ÿBPuôook úSkBc

.lðA ûly õÃÎ ÐÇÚ kBvWA qA þÃÏG .lñPvø óBýðBGpÚ óBýì ok îø úèBu 10 püq óBÞkõÞ
.lðkpÞ ûp¾Bdì Ao BßuAõâ ÿBPuôo úHñy p¿Î óBíWBùì úÞ lñüõâ þì óBâlðBìqBG
ûkq Qzcô óBñÞBu oApÖ UÎBG úÞ ,lðkpÞ ÿqAlðApýO úG Ñôpy ô lðlýzÞ {O@ úG Ao Bø úðBg Bùð@

.ly eévì óAkpì ÿõu úG BíýÛPvì koAõì ÿoBývG ok
ÿApG ÿpPzýG óAqBGpuô wýéK AoõÖ lðA úPuAõg ÿpøõGôlídìoõùíW wýDo QèôkqA óBñÞBu

.lñÞ pÛPvì AoB×ìAq ÿqpì QèBüA þßükrð ok pünK Iýu@ ÿBøBPuôo qA QÊB×c
pzPñì ÿoAõâ òýðpG úýcBð ok eévì óAkpì úéíc ok ólÏì pâoBÞ 14 êPÚ qA þüBø }oArâ {ýK ûBì
ÿBøBPuôookBìAlðkõGkqkôBâþðBìqúHñyqôooBPzÞêìAõÎlñüõâþìBßuAõâóBñÞBu .kõGûly
óAkqkôBâ Rçíc qA wK úÞ þÏÖAlO ÿôpýð àü ÿBÃÎA.lðA ûkoô@ ÿôo þðrøAo úG úÛÇñì ûkBPÖAoôk

.lñPvø ûqBO úéíc óBýðBGpÚ óBýì ok kõG ûly êýßzO eévì

!oBßì óAõýc ÿBøAl¾ úíø

.lñøk|þì eýWpO Ao ÿkAp×ðA þâlðq úÞlðqõìpìô IèBW þOBðAõýc Bø|ûBGôo #
ok lñPvø ú`G úÞ þðBìq BO Bø|ûBGôo
ô lññÞ|þì þâlðq à^õÞ ÿBø|ûkAõðBg
ô úPÖo oBßy úG BùñO þèBvâorG ok
kôlc lðokBÚ RBðAõýc òüA .lñGAõg|þì
êýèk òýíø úG lññÞ lýéÛO Ao Al¾ 40
.lðA|ûkAk pâ|úéýc IÛè Bùð@ úG Bø|ïk@
Bø|úGpâ BG ÿkBüq QøBHy Bø|ûBGôo
ÿôo Bø|úGpâ lñðBì lñðAõO|þì ô lðoAk
Qgok ÿôo ô lðôpG ûAo BK áõð
ô lñyõãüqBG ô ôBßXñÞ Bùð@ .lñGAõhG
ïBXðA ÿkBüq ÿBø|ÿqBG óBykõg óBýì
.lñøk|þì
þzcô þðAõýc ûBGôo úÞ|òüA BG

àü IcB¾oæk 9000 QgAkpK BG þgpGô lyBG úPyAk óBvðA BG úðBPuôk úÇGAo lðAõO|þì BìA ,QuA
.lðõy|þì þãðBg ûBGôo

35

óApùO úéXì

BO ûly êdì òüA þøAo êHÚ ëBu QvýG )rðõW
ïBXðA þñýìqApÖ RAkõWõƒì ûoBƒGok þƒOBƒÛýÛdO

QýKkApG þuõuBW ÿqBG|úGpâô }õìôlñÞAlýKAo}olKlüBGîøQýKpPÞAoBÞ.løk
úG ô ûkpÞ êìBÞ Ao ôA ïBíO úíýð RBÛýÛdO îø
.lðBupG ïBXðApu
àü lýèõO áoAlO ok Bøqôo òüA QýK kApG
ôA .QuA >äñýÞ< ïBð úG pãük þüBíñýu îéýÖ
ô koAk ûlùÎ|úG Ao {ñOpK ïAok òüA þâlññÞ|úýùO
BìA .lñÞ ÿqBG ó@okpãüqBG óAõñÎ úG QvýðoApÚ
ô Qvýð Quk ok ûsôpK òüA qA þðAlñ^ ÑçÆA
.Qƒvý^ ó@ þƒðBƒPuAk Èg lƒðAk|þƒíð þƒvƒÞ
ÿBø|ûsôpK qA þßü äñýÞ lðA úP×â QýK óBßükrð
}çO ,pýgA ëBu lñ^ ok úÞ QuôA úÚçÎkoõì
,ëBc òüA BG .kpHG òýGoôk ÿõéW Ao ó@ úPyAk
JõHdì ûsôpK òüA ØýÞ ô îÞ qA þÎçÆA îø Bùð@
.lðoAlð QýK
ÙoBÏPìpýÒ óAkpâoBÞ
þðAkpâoBÞ ÿApG QýK kApG kõy|þƒì úƒPƒ×ƒâ
ÙoBÏPìpýÒ óAqBvíéýÖqA þßü ëBHðk úG ,äñýÞ
êHÚ BO îéýÖ lýèõOoBÞ .QuA Bíñýu xBñypuô
ÿApG ô ly løAõg qBÒ@ rýüBK ê¿Ö Ñôpƒy qA
ûkBì@ ÿkçýì ûlñü@ ëBu ok þìõíÎ {ƒüBƒíƒð
îéýÖ àü ëõÚ {ðBýÖApÆA úG QýK ApøBÊ .kõy|þì
ûlñü@ ëBu îuApì ok úP×â ô ûkAk Ao ÿoBßuA
ÿBøkrìBð ô óAqBPzýK qA þßü îéýÖ òüA ,oBßuA
óApâByBíO .kõG løAõg ó@ îùì rüAõW þƒé¾A
úìBðpG ok QýK ólük BG êHÚ ëBƒu óõƒürƒüõƒéO
>rüp×W îýW {üBíð< ÿkBÛPðA ÿlíÞ Iypg@
ok þðõürüõéO ÜÖõì úìBðpG òüA .lðkoõƒg BƒW
,konâ|þì ó@ {hK qA úÞ þøBOõÞ óBìq Rlì
pø .QuA ûkpÞ IéW kõg úG Ao ÿoBývG úWõO
,lzÞ|þì ëõÆ QÎBu îýð kôlc úÞ úìBðpG kôrýKA Ao }A|ûpù^ þvÞ ëBc úG BO úÞ QuA QukpGq ÿApG ÿpâ ríýW .koAk Ao QýK JnW ÿApG ïqæ oô@|ûpùèk òzÞA ok ÿqBG BG QýK kApG #
qôo îùì RBÎõÂõì qA þßü ûoBGok UdƒG úƒG þvÞ òýñ^ QýÏÚAô îèBÎ ok BìA .QuA ûlülð îéýÖ úÎõíXì òƒüA ëôA QƒíƒvƒÚ þƒðAkpƒâoBƒÞ óBuõuBW ÿBýðk koAô >îPvø îüpãéýK òì<
lÞ ô ïBð àü îüpãéýK .koAlð þWoBg kõWô pùy< êHÚ ëBu ôk úÞ ôA .QuA ûly JBhPðA lðBGríýW óõ^ þðBvÞÿBK ÿBW BKô kõy|þì
.koAk ÁB¿PgA Bßüpì@ úÏìBW îüpãéýK .QuA þuõuBW ÿBø|óBƒìqBƒu ÿApƒG ÿôo Ao )QýK kApG þâlññÞ úýùO úG( >kq ûlzíâ
òüA ûoBGok ÿlíÞ þðBGq BG rƒüpƒ×ƒW îýƒW þüBßüpì@ ëõíPì ûkAõðBg àü ûlðAõƒg lƒðqpƒÖ úG pãüqBG òüA óBPuôk qA ,QyAk BøBíñýu ûkpK .koAnâ|þì óBüAo àWô
løAõg|þì úìBðpG óBíùì qA ô lñÞ|þì UdG êDBvì Ao þuõuBW òßíìpýÒ ÿBø|QüoõìBì úÞ QuA úÞ ,úPÖpâ Ao óô õýPì ÿBW ÿpâ .lü@|þì JBvc óAkpâpG qBýPìA pü úì òüôléâ ôpPì þðBLíÞ |
QýK kApG .lñÞ þøApíø {üBíð òüA ok AoôA úÞ BìA ,ûly úPvzðqBG úÞ ó@ BG ôA .løk|þì ïBXðA ûlùÎ úG Ao îéýÖ þðAkpâoBÞ kõG oApÚ òüA qA êHÚ BO îPvø îüpãéýK òì ÿléW lñ^ ëôõð þüBíñýu
ô kpÞ QÞpy ûlññýGpK úìBðpG òüA kôrýKA YñKok àü BG BO kõy|þì ûlðAõg ApÖ QüoõìBì úG ûoBGôk óAkpâoBÞ ,Qvýð ïõéÏì úÞ þéüæk úG .kpýãG þðBLíÞ òüA .QuA ûkpÞ ÿoAlüpg Ao rüBø ÿpO
ú^ ó@ .QgAkpK UdG úG qôo îùì êDBvì ûoBGok .lñƒÞ úƒéGBƒÛƒì áBƒðpƒÇƒg þƒPƒvƒüoôpƒO ûôpƒâ BG QvðAõPð >òìrãñýÞ< úðBðAõWõð ÜÖõì òzÞA úG Ao ûlñðAõgpK JBPÞ úÎõíXì òüA koAk l¿Ú
,QÖpãð oApÚ UdG koõì úPHèA úìBðpƒG òƒüA ok lðõy|þì oõHXì ÿkôrG þuõuBW ÿBø|óBìqBƒu òüA qA Ao kõg ô lupG ÜÖAõO úG îéýÖ óBâlññÞ|úýùO ô lñÞ úýùO þüBíñýu îéýÖ úÎõíXì àü Roõ¾
ÿBW úG Ao ôA lñðAõPG BO ,lññÞ AlýK þÏÚAô ïk@ àü ó@ qA QüBßc RBÏüBy .lýƒzƒÞ oBƒñƒÞ ûsôpƒK Ao QýK kApG ,ó@ þƒé¾A pƒPÞAoBƒÞ {ƒÛð ÿApƒG
!kõG pãüqBG ÿpñø ûqBO ÿBøoBÞ ô Bíñýu àü .kõzð }BÖ óByqAoô lññÞ þÖpÏì îüpãéýK {Ûð ok QýK kApG oõÃc ÜÖAõì óô úÞ lñÞ|þì òüA Bíñýu úèBu 54pãüqBG .QuA ûkpÞ JBhPðA
Býðk óBGq 30 úG úíWpO BG þüBñy@ ô ÉBHOoA aýø úÞ þèõíÏì lñƒìoBƒÞ qA kAk eýWpO ,êýèk òýíø úGô kõHð îéýÖ þé¾A ô QuA þðBLíÞ óApülì BG ûpÞAnì ëõÓzì Bøqôo
JBhPðA oBÞ òüA ÿApG ,koAlð þuõuBW ÿBýðk úÚçÎqApGA îéýÖ òüAok ÿqBG ÿApG kõy|þì úP×â
îø þvüõð|úìBñíéýÖ ÿBýðk BG úÞ rüBø ÿpO .konãG îPvø îüpãéýK òì þðAkpâoBÞ pýg ,lupG úXýPð úG RApƒÞAnƒì pƒâA .QƒuA ûkpƒÞ
îüpãéýK òì úìBð îéýÖ }oBãð oBÞ ,koAk þüBñy@ .kõy|þì úPzÞoBÞxõuBW ó@ lýèõO pìA ok îø QýK ÿqBƒvíéýÖ QƒÞpƒy
òüA qA {ýK ôA .QuA ûkAk ïBXðA rýð Ao îPvø rðõW|þè ëBHðk|úG QýK
êì >ÁBÛO< ÜÖõì ô }ôpÖpK ÿBø|îéýÖ úìBñíéýÖ k@< þéýhO þíéÎ ïAok óõñÞA|îø ÿpâ ríýW rüBø ÿpO ëôõð óBPuAk qA þGkA óAlÛPƒñƒì .kpÞ løAõg QÞoBzì
òì .QuA úPyõð Ao >2 úðAõük wßì< ô óõvHýâ ô rðõW þè þìBO ,QýK kApG ÿqBG BG Ao >ApPu@ îuA þuõuBW ÿqBG úGpâ ô }õì àü óAõñÎ|úG æBG eÇu òzÞA
óBGq 30 qA {ýG úG ,ëBc úG BO ôA îPvø îüpãéýK òüA .koAk þìõíÎ óApÞA ûkBì@ lñèpOBu lƒéðAk koAô 2014 ëBu ok JBPÞ léW òýèôA .lðpG|þì
úì òüôléâ ôpPì þðBLíÞ .QuA ûly úíWpO Býðk þðBPuAk ,îPvýG ópÚ wÞõÖ þðBLíÞ ëõ¿dƒì ëôlƒW olƒ¾ ok ,QƒÎpƒu úƒƒG ô lƒƒy oAqBƒƒG ëBu lñ^ ok úÞ ôA lñüõâ|þì pãüqBG óBßükrð
îéýÖ ÿoAkpHíéýÖoBÞ Ñôpy ÿApG þðBìq qõñø pü IèBƒÚ ok ó@ ok QƒýƒK ô koAk úƒðApƒãƒð|ûlƒñƒü@ .Qvzð ê¿Ö ô úP×ø ÿBø|JBPÞ òüpO|܃Öõƒì ëõƒ¿dì lƒñ^ ûlƒññÞ úƒýùO ô pƒãüqBƒG pƒýƒgA
þuõuBW òzÞA òüA BìA ,QuA ûkpßð òýýσO þPüoõìBì þøAo úÞ ,ûly pøBƒÊ ÿkoõƒðBƒÃƒÖ Èg .Qyõð Ao JBPÞ léW òýìôk lÏG þíÞ rüBø àü BG koAk l¿Ú ,ûkõG þüBíñýu ÙoBÏPìpýÒ
ûlñü@ ëBu óBPvGBO ê¿Ö ÈuAôA ok {üBíð ÿApG þè( ôA olK .kõy|þì óõPLð ûoBýu úG áBðpÇg ïBð úG ÿkpì ûoBGok ëôõð òƒüA óBƒPuAk þƒé¾A QƒzƒâqBƒG þƒèBƒXƒñƒW ô æBƒG eƒÇƒƒu òƒƒzƒÞA
ô úPzÞoBÞ xõuBW àü ôA .QuA îƒüpƒãéýK úPyAk {üBíð úzýâ ëôlW úG ÿrýì@|QýÛÖõì
.kõy|þì ûkBì@ ÿkçýì p¾BñÎ ïBíO îPvø îüpãéýK òì ApøBÊ .lyBG

36

www.TEHRANMAGAZINE.com

QzKok þ×hì ÿA úË×dì kõWô
ly ko óõì@|iñÎ|RõO ûpHÛì

SOHEIL GOEL D.D.S àü qõüo ÿBÚ@ ÿAl¾ô pupK úèBÛì þKok ØzÞÿApG }çO úG ÿp¿ì ÿBø ïBÛì #
ApøBÊ úÞ ly úýùO ÿoAkAo ÿBø òßuA úƒPyo óõì@|iñÎ|RõO ûpHÛì ok ÿpu úË×dì àü
êDõâêýùu pPÞk ïBÛì úÞ ly UÎBG óBíø .kõG ôA úüpËð lüõì úÞ lðA ûkpÞ ÿpýâ úXýPð ô lðA ûkAk óBüBK
ûpHÛì àü kõWô ëBíPcA lññÞ ïçÎA ÿp¿ì ÿBø
àyrLðAlðk fApW .koAlð kõWô ÿA úË×dì òýñ^
.QuA l¾ok 90 pãük þ×hì òEíÇì l¾ok 90" lƒñP×â þƒì çHÚ Bƒùð@
õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ úÞ kõG úüpËð òýíø lüõì îø ÿpãük òßuA ûpHÛì oAõük QzK ok þ×hì àÚBOA àü "lñPvø
îùì QvðAõO þì QuõýK þì QÛýÛc úG pâA
êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ ÿBø úøkok óBPuBGp¿ì úG ÉõGpì ØzÞ òüpO kõWôp¿ì óAõW ûBy úèBuoArø úu
.koAk
óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok # .lyBGpýgA
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW # qA þüBýèBPüA óBƒ¿ƒ¿ƒhƒPƒì ëBƒc òƒüA BƒG úƒÞ Qƒ×â þƒì úƒýƒÂpƒƒÖ àƒƒü
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok # ÿõÚ ÿBøoAkAo qA ûkB×PuA BG òüoõO ûBãƒzƒðAk ûpHÛì úË×dƒì òƒüA koAk ëBƒíƒPƒcA
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk # óBñýíÆA BG lñÞ þì mõ×ð kBüq ÜíÎok úÞ lülW ûlýÛÎ úG úÞ lyBG þPýOp×ð ú߃éì
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK # ÿpãük þ×hì úË×dì úÞ lðlýuo úXýPð òüA úG
þñý^ {Þôoô äñülðBG # .kõG óõì@|iñÎ|RõO okBì þÃÏG
.koAlð kõWô {øôtK óBüpW ok ëBc òüA BG
(818)907-9900 îýO QupKpu þéuoõK õßv`ðApƒÖ pƒPƒÞk òýñ^ úÞ ly ÿpýâ úXýPð ûqBO ÿBø
þíÞ QuA òßíì" :Q×â þüBýèBPüA óBÛÛdƒì
ENCINO PLACE ûpHÛì oAõük QzK úÞ lyBƒG ûlƒñƒñƒÞ xõƒüBƒì .koAlð kõWô ÿA úË×dì
16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436 pãük ÙpÆ qA BìA ,Qvýð ÿrý^ óõìBhðBOõO þ×hì ûpHÛì òüA ÿApG õXPvW
37 ".kõG Jõg þíéÎ oBÞ àü òüA úÞ îñÞ þì pßÖ óBPuBG ,qõüo xçßýð úÞ ly Ñôpy þƒðBƒìq
ÿBø ûkAk úÎõíXì úu Bùð@ úƒÞ Qƒ×ƒâ ôA þüBø òßuA þuopG óBüpW ok ,þvýéãðA xBñy
úýHy úÞ kpÞ ØzÞ Ao ÿrý^ ,úË×dì qA ÜýÚk
.lðkpÞ úvüBÛì îø BG ô þuopG Ao ÿoAkAo ûoAõük QzK ok þüBøok qA þãðpíÞ ÿBø úâo
Q×â p¿ì þðBPuBG oõìA püqô þðBñèA lèBg
úPÖpünK Ao úXýPð òüAoõzÞ òüAok Bø ïBÛì úÞ .kõG ûpHÛì
óAõñÎ QdO 2015 ëBu ok ÿA úèBÛì ok ôA
.lðA ûpHÛì òüA úÞ kpÞ ëælPuA "þPýOp׃ð òƒÖk"
þcApÆ þPýOp×ð úßéì ÿApG AlPGA à^õÞ BPHvð
ok pO ÜýíÎ þüBW lðAõO þì ôA ÿBüBÛG ô kõG ûly

.lyBG úPyAk oApÚ ûpHÛì QzK
BìA ,ûlzð ØzÞ râpø þPýOp׃ð ÿBƒüBƒÛƒG
àü .QuA kBüq ÿBø óBíâ ô xlc ÑõÂõì
Quk çìBÞ úÞ ôA qA úèBu oArø úu úívXƒì
òüpO ûly úPgBñy qA þßü úG Ao ôA ûlðBì ûkoõhð

.QuA ûkpÞ êülHO óBPuBG p¿ì óBðq
qA kõg ôA úÞ kõy þì ûkAk ëBíPcA òýñ`íø
ólýuo QñÇéu úƒG BƒO }pƒøõƒy åpƒì óBƒìq
.lyBG ûkõG p¿ì óõÎpÖ óõì@|iñÎ|RõO }pvK

óApùO úéXì

ÿBøoõzÞ úG ÿoô@ òÖ òüA ókpÞ okB¾ ëBc
.QuA úPÖpzýK

QðpPñüA úßHy úÏuõO
QuA ûkpÞ ïçÎA òý^ ,kAlüôo òüAoBñÞok
pK ô QðpPñüA þðBùW úßHy úÏuõO ÿBPuAo ok
ô ûApíø ÿBø ò×éO BG RBÆBHOoA ókpÞpO QÎpu
lyõÞ þì ,þPðpPñüA ÿBølüpg ok pPzýG Qèõùu
òüA úG ÿoæk koBýéýì 411 ÿoAnâ úüBìpu àü BG

.lü@ êüBð Ùlø
QÏñ¾ ok óAoAnâ úüBìpu òüpPâorG qA òý^
ÿBø ëBu òýG ô QuA þðBuo ÑçÆA ÿoôBñÖ
ÿoô@ òÖ úÏuõO ÿApG rýð ÿkçýì 2030 BO 2020
þðçÞ ÿoAnâ úüBìpu QðpPñüA îXñK êvð

.kpÞ løAõg
îXñK êvð úðBìBu kBXüA JBvc òüA BG
ô òüpPâorG ,ó@ ÿBø QgBupüq ô QðpPñüA
ok êvð òüA qA þPðpPñüA úßHy òüpO úñürøpK

ly óBùWok þPðpPñüA lüpgoAk koõÞo òý^

pãük ôpzýK òý^ ô kõy þì Jõvdì óBùW óBâlññÞ QgAkpK oBíy úÞ QuA ûkoô@ þyoArâ lüpg ÿApG ûApíø ò×éO ô þPðpPñüA ÿBøoArÖA ok ÿpuApu QðpPñüA úßHy úÏuõO BG #
.kõG løAõg ûlñü@ úøk ôk ok BøoõzÞ 2017 ëBu ok ûApíø ò×éO qA ûkB×PuA BG úWô .lññÞ þì ûkB×PuA ûApíø ò×éO ÿBøoArÖA ïpð qA ûkB×PuA ô òý^
ûkõG 2016 ëBu qA {ýG l¾ok 58 ÿkçýì ÿqBýð pãük òý^ ïkpì pPzýG ,oõzÞòüA ok
ô þðBuo ÑçÆA ÿoô@ òÖ ô QÏñ¾ RoAqô þPðpPñüA lüpg IüBÏìô BüArì
òý^ RBÆBHOoAô þðBuo ÑçÆA ÐüBñ¾ þìkBÞ@ .QuA êüæk koõìok òßK ûBãzðAk kB¿PÚA kBPuA .lðoAlð lüpg ÿApG lÛð ëõK êíc úG
ÿBø úßHy òýèôA úÞ lðA ûkoô@þüBø }oArâok }oArâ ok rýð òý^ þðBuo ÑçÆA ûoAkA xpPuk ok ,þPðpPñüA lüpg úG ïkpì {üApâ òüA ok úPÖpâ Roõ¾ ÿBø þuopG òüpO ûqBO
êßy ÿkçýì 2023 ëBuqA YüolPG îXñK êvð ÿBø QgAkpK óArýì QuA ûkoô@ ÿA úðBâAlW ,lñíyõø ÿBø ò×éO ô QÎpu pK QðpPñüA ókõG qA l¾ok 85 úG àükrð úÞ løk þì óBzðoõzÞ
úG ÿkçýì úPynâ ëBu ok òý^ ok ûApíø ò×éO ÿBø úPvG ëBuoA ô ÜüpÆ òüA qA lüpg Qèõùu ÿBø ò×éO ô QðpPñüA qA ûkB×PuA BG òý^ ïkpì
.QÖpâ løAõg òýíø QuA ûlýuo oæk koBýéýì oArø 23 qA {ýG êüæk òüA òüpPíùì Ao æBG QÎpu BG þPvK þì lüpg lÛð ëõK qA ûkB×PuA óôlG ô kõg ûApíø
ÿkçýì 2025 ëBu BO òý^ ÿoAnâ úüBìpu Ao Bø QgAkpK òüpPzýG løk þì óBzð }oArâ
îXñK êvð ÿoô@ òÖ úßHy úÏuõO ÿApG ïBXðA Q`üô oArÖA ïpð qA ûkB×PuA BG òý^ ïkpì .kpÞ óAõñÎ .lññÞ
lyo qA l¾ok îøk 3.2 ëkBÏì QðpPñüA QÎpupK Ao þèBHÛPuA òýñ^ QéÎ >äðAs þè< ØéPhì ÿBøoArÖA ïpð qA ûkB×PuA óBýì òüA ok
.lñøk þì BG þédì ÿBø|BãyôpÖ óly ú^oBLßü ô þãñøBíø úPÖBü ÿpvO óAlðôpùyô ØéPhì ÿBø úßHy úG
.kõG løAõg òý^ þégAk ÀèBgBð lýèõO Áõ¿hG Bø þñý^ ÿApG úÞ ÿpãük oArÖA ïpð lüõâ þìô lðAk|þì þPðpPñüA RoBXO ÿBø|ëBðBÞ ïkpì BO QuA ûly UÎBG úñýìq òüAok êýùvOô
òüA þíuo oBì@ ÜHÆ óõñÞA îø òý^ úÞ koAk ïBð >þK þéÎ< koAk ÿpPzýG kpGoBÞ ,óBüpPzì ô óæõEvì þðApãð òüpPâorG BìA úG ê¿Pì ÿBø úðBüAo ô ûApíø ÿBø ò×éO qA
QuA ûly pzPñì ó@ ÿBíðoBO ok úÞ úðBhOoAqô 360 ok ó@ kpGoBÞ êýèk úG BìA QuA Q`üô úGBzì ÿBøæBÞ qA þgpG ókõG þHéÛO óBñ`íø
úG Býðk lñíyõø ÿBø ò×éO oAqBG òüpPâorG kõg úG Ao ÿkBüq óBÞpPzì òý^ qA ZoBg ok úÇÛð .lññÞ ûkB×PuA ûõWô þüBXGBW ÿApG QðpPñüA
ok þPc þñý^ óApÖBvì ô QuA ûkpÞ JnW .QuA ûly ÿoAlüpg BO QuA ûly IWõì òýñ`íø úèBvì òýíø
.lüA þì JBvc þì þÚpy JõñW ÿBýu@ ÿBøoõzÞ qA ÿoBývG òüAqA ïkpì úÞ þüBøæBÞqA þgpG :Q×âôA qA ûkB×PuAô lññÞ úÏWApì Bø àðBG úGpPíÞ ïkpì
ïoBù^ êvð ûApíø ÿBø ò×éO óBÞpPzì oBíy ÿBøpßø mõ×ð ô ûkõG þHéÛO lññÞ þì lüpg ÜüpÆ ô >Q`üô< lñðBì ûApíø ÿBø ò×éO ÿBøoArÖA ïpð
óõñÞA QuA oAkoõgpG þùWõO êGBÚ QÎpu qA úÞ .lññÞ ûkB×PuA QgAkpK ÿApG ó@ qA lñðAõO ûly qBu êßzì óBüpPzì ÿApG rýð þPðpPñüA ô QðpPñüA qA løk þì óBßìA Bùð@ úG >õüBGõÖpýW<
p×ðoArø 700ô óõýéýì 843 qA {ýG úG òý^ok ÿBø QgAkpK QÏñ¾ok úÞ lüõâ þì òý^ J@ ,ÝpG ÅõHÚ ô ûkpÞ lüpg òüçð@ Roõ¾ úG
ol¾ ok ûApíø ÿBø ò×éO ÜüpÆ qA òüçð@ .QuA ÿoBXO RçìBÏì þPc ô ûkpÞ QgAkpK Ao ò×éO ô
.QuA ûlýuo ok YüolPG ô koAk oApÚ óBùW pãük ÿBøoõzÞ úðæBu lüpg îXc ,oæk koBýéýìoArø 23 Qüpülì BøoArÖA ïpð òýíøok Ao óBzüBø QÞpy
úG Ao oõÞnì óçÞ ÿoAnâ úüBìpu òý^ pâA ok òý^ QðpPñüA úßHyô þðBuo ÑçÆArÞpì
òüA pãük úøk àü BO løk ÁB¿PgA îXñK êvð .lññÞ
òüA qA QÎpupK QðpPñüA oAqBG òüpPâorG oõzÞ ó@ úG òý^ ïkpì úìBðqôo úÞ þXñupËð ok
ïkpì qA l¾ok 84 kôlc QuA ûlì@ ûkpÞ ûoByA
.kõG løAõg Býðk ok êvð ÈÛÖô lñyBG úPyAk ûApíø lÛð ëõK lñøAõg þíð
2019 ëBu ok úÞ løk þì óBzð Bø þñýG {ýK lðpHG ûApíø lÛð úWô lüBG lðA úP×â l¾okoBù^
þüAlPGA Roõ¾ úG îXñK êvð úßHy ÿkçýì lÛð ëõK òPyAk lðA úP×â þíÞ oBíy ÈÛÖ
31 úG òý^ ok ó@ óBÞpPzì oBíy ô kpýâ êßy
.QuA JõéÇì óBzüApG
.lupG p×ð óõýéýì ok p×ð oArø 6 qA {ýG qA úÞ þXñupËð òüA ok
ëBuqA YüolPG úßHy òüA ÿpýâ êßy BG BìA ,QuA ûly ïBXðA òý^ ok úÛÇñì ô pùy 326
ok îXñK êvð óBÞpPzì oBíy ÿkçýì 2023 ïpð qA ûkõu@ ëBýg BG úÞ lðA úP×â Bùð@ pPzýG
.lýuo løAõg p×ð óõýéýì 600 àükrð úG òý^
38

www.TEHRANMAGAZINE.com

!ôokõg àü óôok þPéßýuoõOõì

!ly lñíOôpS óqpýK VoAô úGpâàü

.kpG VoA úGôoõü óõýéýì îýðô àü kõg IcB¾qA úGpâàü BýèBPüAok # rÞpì qA {hG àü êÚAlc fpÆ òüA ÜHÆ qBýPìA Üc koõÖ ÿqBuôokõg QÞpy #
ÿoBÞóAoôkïBíOokQuA>úéýK<ïBðBGÿAúGpâIcB¾úÞBýèBPüAÿBðôoôpùyqA>Bð@çývýu< | QéßýuoõOõì úðlG qA þPívÚ ,ôokõg ëõvñÞ ó@êgAk úÞûkpÞQHS Ao þüôokõg ÑApPgA
òüA .kõy þì AlW ôokõg qA úÞ QuA soBy êGBÚ ÿpOBG BG þÚpG QéßýuoõOõì àü
.Qynâok þãèBu 88 òu ok ô QyAk QýèBÏÖ BýèBPüA óApüqô ÿAoõy ok kõg ô þßüpPßèAoõOõì àü úGrùXì QéßýuoõOõì
}A|þãðBg óAõýc úG Ao kõg RôpS ïBíO åpì qA {ýK þOlì ,QyAlð ÿlðqpÖ ô pvíø úÞ óq òüA .kpýâ þì oApÚ
.QuA soBy êGBÚ ÿpOBG êýHìõOA úýHy þüôokõg ÿkôq úG koõÖ |
.lýzhG ,kpÞ|þì þâlðq óBGBýg ok {ýK ëBu lñ^ úÞ ÿBÃÖ ÿApG þéc ûAo Ao ôokõg òüA koõÖ
.kõy|þì Qüpülì ÿoAnâ úüBìpu Ýôlñ¾ óBâlñüBíð ÈuõO úGpâ òüA þüAoAk !kqBu þì >|Batmobile|<
pø ô QcAo þâlðq êdì ô lyBG þßyrLìAk QHÚApì QdO lüBG úGpâ òüA >Bð@< QuAõgok úG .lðAk þì ÿpùy ÜÆBñì ok kôldì áoBK fpÆ ÿApG þÎApPgA qBýPìA Üc QÞpy òüA
àü úÞ ûkpÞ QHS þüôokõg úýèôA
.kõy úýùO ,QuA ïqæ ÿô {üBu@ ÿApG úÞ ú`ð@ òüA .QuA ûly úýHÏO ó@ êgAk QéßýuoõOõì
ëBc ok ô kõy þì ÿoAlùãð óçýì ok þãðBg óAõýc ÿoAlùãð êdì ok úGpâ òüA pÂBc ëBc ok îéýÖ ok òíPG êýHìõOA úG úWõO BG úýèôA fpÆ
.QuA ûly þcApÆ >þßüoBO úýèAõy< þüBíñýu
.lñPvø ôA ÿApG ÿlülW IcB¾ òPÖBü ÿApG õXPvW ÑApPgA qBýPìA Üc òüA {hG ok ëBcpø úG
.kõy|þì ûkAk ÁB¿PgA RBðAõýc qA QüBíc rÞApì qA þßü úG ôA þüAoAk ,úGpâ òüA åpì qA wK ûoõËñìlñ^ êÛðô êíc úéýuô àü òüA :ûlì@

.QuA
òüA ok þé¾A úýéÛð úéýuô luo þì pËð úG
Focus|< àG bBø ÿôokõg àü rýð fpÆ
àü ôokõg êgAk .lyBG >|Ford
þèlñ¾ ô ûlñðAo þèlñ¾ òýG QéßýuoõOõì

.kpýâ þì oApÚ òýzðpu

qA ûsôpK òüA pülì ,ôBzÞBø óBOBð pPÞk ly ØzÞþuBÆ ûõÛèBG óBìok
lðAõO|þì ôoAk òüA lüõâ|þì ,pPv`ñì ûBãzðAk
}rüo qA úÞ lñÞ kBXüA ÿkApÖA ok þÏÚAô ÿpýýÓO qA ûkB×PuA BG þuBÆ ûõÛèBG óBìok àü #
ôoAk Ñõðôk ÈÛÖ pÂBc ëBcok.lðA|þÂAoBðõì óBìok ÿApG AlPGA ok úÞ ly ØzÞ þüôoAk

:koAk kõWô þuBÆ óBìok ÿApG .QÖo|þìoBÞúG óAõhPuA þÞõK
óAkpì ô óBðq ÿApG ,êülývÞõñýì pýSBO ôoAk òüA úÞ lñPÖBüok óApãzøôtK
ok )õì qBýK( õì ÿBø|ëõßýèõÖ ok ÿpýâ|îz^
óAkpì ÿApG ÈÛÖ ,lüApPuBñýÖ lyo ÿApG ó@ àüpdO UÎBG ô úPyAk ûBãzüBìq@
ô QuA þHðBW ÅoAõÎ ÿAoAk ôoAk ôk pø
ÿoBývG êýèk òüA úG Qvýð pSõì îø þéýg .kõy|þì
oApÚ Ùlø Ao þñýEOôpK ôoAk òüA RBHýÞpO
.lðoBÞ|þì õì ,úPhüo óBzüBøõì úÞ þðBvÞ þuBÆ ok ô kõy|þì õì lyo ÐðBì úÞ løk|þì
þßytK úüpzðok ó@ úXýPð úÞ ÜýÛdO òüA
àü ok ,QuA ûly pzPñì xçK ÿsõèõýG .koAk {Ûð
ÿõì ÿBø|ëõßýèõÖ qA þüBø|úðõíð BG ûBãzüBìq@

.ly ïBXðA kpì êù^ qA {ýG

39

óApùO úéXì

QynâõOþGúÞþüBøëBu

þíýco úíýùÖ

îùð {hG

ÿA|úPÖpâ úÞ þíýí¿O BìA îñýãøôlðA õO òPÖo wK qA þðAõPð úÞ þPvýð ú`G pãük õO ly lñéG .lñÞ|þì }A ûphvì úèBg úÞ kpÞ óBíâ pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
?ÿkpâpG ÿoAk ëBýg þÞ .òÞ þéíÎ kõHð þüBÖpc rýð úýÇÎ ÿBø Ùpc .þüApG|òýìq ?ÿly QcAoBð }o@úÞ úèBg ëAõEu êGBÛìokô qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
BG .ly ZoBg Bùð@ úðBg qA úéXÎ BG ô kAk óBßO pu .QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
QuA pPùG lyBG pOkôq ú^ pø Q×â }o@ .lyBG|úPyAk Ao {ðlýñy ÿôqo@ úÞ þÂAo Ao okBì lðAõPG ïpøAõg lüBy Q×â kõg koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
úðBg úG îø þðBìBu ô pu ô îñÞ ûkBì@ lüBG Ao|òýìq }o@:Q×âqõvèk þñdè BGokBì Iy óBíø Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
ú¾pÎ úG Ao Bíy BO ïA ûlýzÞ pWq Bø ëBu .lñÞ þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
.îølG ÿolK Rkõg qA þðAõO|þì ô þPvø kpì õO .îðBupG .QÖo úýÇÎ úðBg úG ûpvßü úèBg úðBg qA òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
JBPÞ ô JBvc þßzì pPÖk QhGkAq@ ÿBÚ@ ôpGô òßð Ao QðApøAõgô òì pßÖ þñÞ QHÊAõì }o@ ô ly {üApünK qBG þyõÒ@ BG îø úýÇÎ ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
ô kpÞ þâlýuo }o@ JBvc úG ô koô@ok Ao îðAõO|þì òì òÞ Quok þâlðq Rkõg ÿApG .kpÞ oApßO îø pøAõg ÿApG Ao Bø Ùpc óBíø òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
{ýK QÖpãð ûk ok RoBÞ ûkpßð ÿAlg pâA kôrÖA ëõÚ õO lýupK ô QÖpâ Ao {Puk úýÇÎ úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
.}BHð Bì pßÖ úG wK îñÞ ûoAkA Ao QðApøAõg ú`GôokBì ÿApG þÚB×OA aýøpùyok úÞ|þøk|þì lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
.kpâpG ïkõg ?okBì ÿA|úPgBñy úðõãñüA Apì Q×â }o@ QðApøAõg úÞ þñÞ|þì òýíÃOõO ?lüBýð {ýK Bø óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
QhGkAq@ ÿBÚ@ IðBW qA ØÇè oBùÊA òüA kõG|úPvG úÛéc {íz^ ok úÞ Ao þßyA okBì pùy ok Ao þñìAlÞBK òýíø ô lðõy þíð olG ûAo qA ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
úG úÞ|þìBãñø ô lýzhG þñyôo Ao }o@ IéÚ BìA îPgBñy|þì ÿpãük oõÆ AoõO úð :Q×â ô kôkq åpâ êTì pùy óBW }o@ ?QyAk lñøAõg îø .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
Ao pãülßü Roõ¾ þËÖBcAlg óAõñÎ |úPynâ }o@pãük ûlýuo pùy úG QüBK þPÚô qA ,ïõ¿Ïì ÿBø ûpG QðApøAõg ô QuA úñupâ ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
}o@ óBíz^ ok àyA ÿBø ûpÇÚ lðlýuõG|þì þOoõ¾ ok þñÞ|þì pßÖ Rkõg úG ÈÛÖ þPvýð| !îýðrG ëõâ lüBHð Ao kõg QuAoBíýG îø óBìokBì úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
oApÚ Èýdì pýSCBO QdO kôq þéýg BøpPgk .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
.kõG|úPvG úÛéc ...úÞ ûly ûkAq úÞ þüBùð@ BG Bì QýÏÚõì lðpýâ|þì óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
### ÿApG ÈÛÖ îñÞ|þì úÞoBÞpø òì :Q×â }o@ þðBu@oBÞ Bùð@ Ì×c òÞ oôBG koAk ÝpÖ lðpùy pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
koAô þèBg òOoBÞ ôk BG }o@ ïBãñø Iy QhG kAq@ ÿBÚ@ úG ïôo|þì .QuBíy þPcAo pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
úðBg úG úzýíø qA pOkôq ôA .ly úðBg Ao ïqAlðA wK ô ïA ûly óBíýzK îüõâ|þì .Qvýð ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
BG ô lük ÉBýc ok Ao oBíÏì îðBg .kõG|úPzâqBG ú^ Alg îñýHG lÏG BO ûk îü@|þì ô ïoAk|þìpG lüpg BìA QyAk oôBG AoôA ÿBø Ùpc }o@ þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
,ïõzG óBPícArì þÛüBÚk îøAõg|þì úßñüA òP×â lýupK kpýãG ûlükBð QvðAõO þíð rýð Ao|òýìq úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø
îðBg BG õãP×â .kpG ôpÖ QùG ok Ao oBíÏì îðBg .løAõg|þì úýÇÎ ...QÚô ó@ ïõy oBâlðBì pùy ok òì pâA
þíð QyAk ûApíø úG þPhu JAnÎ oBíÏì AoôA Quk .ly êülHO lñhHè úGokBì úüpâ ô kAk }okApG ÿBø Quk úG|rýì@ QHdì ÿoBzÖ >.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
Ao }kõ¿Ûì úðõã^ ô lñÞ qBÒ@ úðõã^ QvðAk BìõO îPvðAk|þì Q×âô QyAnâ }A úðõâ ÿôo kBG@ Ao|òýìq òýíø ô kpâpG órð Ao {Öpc Q×â
qA ú^pø îvÚ Alg úG }o@ û@ .þñÞ þíð Bøo Ao þâlðq àü BO òürâpG ÿpvíø úG Ao údýéìô òÞ }oBÞqA úèBg úÞkõG oAôlýìA }o@#
.lñÞ óBýG ô ïAo@ òýñ^ úðBPhHyõg úÞ lñÞ {upK pùy ok
}A ÿoBü úG úÞ kõG oBíÏì îðBg îø oBG òüA .îýøk|þì ïBXðA QüApG lü@pG óBíPuk òÞ ÿoBÞ .þñÞ Quok Rkõg ÿApGpukok þG ok ô Q×âqBG Ao rý^ úíø }o@ô kpÞrýð
### {ìAo@ úG Bì îø ô lüBýG }õg Ao Alg îø úÞ lÎBÛPì Ao }pøAõg QuAõg úèBg qA pg@
BÚ@ ?lüôpGlýøAõg|þìlýupKôlì@ ok þøBñK pu }o@,løk QüBÂo úÞ lñÞ
AookBì ÿBø|úP×âp¿Phìô koô@ kôpÖpu }o@ ápùy þøAo }o@ þPÚô RçýÇÏO qA lÏG .îýupG ÿBø òý^ .lñÞ îøApÖ kõg ÿApG pùy
Ao kõg ô lýzÞ lñéG þø@oBíÏì îðBg .kpÞ oApßO òük QuAõg|þì kõHð|úPynâ }o@ pãük ,ly .ïoAk Quôk Ao ïoBÞ ?ïoBÞ BìA Q×â }o@ BG ôA .kpÞ|lýìABð Ao }o@ , úèBg þðBzýK
}o@ úÞ kAk Üc ëk ok ô QyAnâ ôA okBì ÿBW úG RkBÏuô þyõg úG Ao ûkAõðBg BO lñÞ AkA Ao kõg þñÞ oBÞ úÞ îø|òýìq ÿôo õO Q×â úýÇÎ
ô kpÞ óBùð ÿlñhHè wK ok Ao {øôlðA .kkpâqBG QhGkAq@ ÿBÚ@ {ýK úÞ þüBø Ùpc ,lðBupG òÞ óBdPìAô BýG ÿoô@|þì Quk úG Ao ëõK óBíø :Q×âlñéG þø@ólýzÞ
Ap^ ÿoAk ÜéÏO BXñüA úG õO óBW }o@
.þyBG ÜÖõì ïoAôlýìA Q×â .kõG }okBì ÿBø|úP×â «BìBíO kpÞ êÛð BXÞ qA ?þñÞ JApg Ao rý^ úíø þøAõg|þì
xBvcA úðBg ok Ao úƒz×ñG oõƒÃc }o@ ïrÎ þPÚô BìA ly òýãíÒ QhGkAq@ ÿBÚ@ îø þíDAk pâA ûqBO ,lyBG þíDAk oBßñüA úÞ ïõéÏì
lyBG|úPyAk kõWôôA QuAõg|þì {èk kpÞ þíð qA òì Q×âô koô@ Iè pG ÿlñhHè lük Ao }o@ îø þðAõO|þì úÞ ÿoAk òýÛü õO lyBG
Ao RA ûkAõðBg Zpg îø ô ÿqBvG îø ,ÿphG|òýìq

:Q×â }o@ ?þølG
.ïpýâ|þì ïAô àðBG qA ïqBvG úÞ ÿoAlÛì
ô kpG ôpÖ kõg ok Ao }o@ úèBg lñéG ûlñg ÿAl¾

40

www.TEHRANMAGAZINE.com pH¾lüBG,lñÞ|þìxBvcAkõgòÇGokAoòýñW òPÖo òüA úÞ lðBíù×G ôA úG ÿA úðõâ úG BO
Rlì ok Bùð@ .kkpâqBG úðBg úG }o@ BO kpÞ|þì qBGBøoBÞókpÞûApGôoqAwKôQvýðþãzýíø
lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG lðkõG ûkpÞ ZAôkqA pãülßü BG úÞ þèBu úu ôA úG àíÞokoBíÏì îðBg þüBùñO BìA .kkpâ|þì
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ {ýK ok Ao pùy BO BPuôo ûAo oBG àü þøBì .lükløAõhðAoúz×ñGúÞQyAkó@qAóBzð
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G úXèBÏì pPÞk îðBg pËð püq údýéì BO lñPÖpâ|þì ###
koAô údýéì úíÎ úðBg úG ûpvßü pùy ok .kõy .krýg|þì BK úG údýéì ?õéÎ údýéì îðBƒg
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì ÿõÛOBGô òìõö ì kõG þðq îƒðBƒg úíÎ .lðly|þì Ao pƒPÞk ÝBƒOA ok þƒzñì îƒðBƒg QƒuôA QƒGõƒð
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük IƒéÚ úƒG Ao|lƒýìAoõƒð {ƒdüBƒ¿ðô Bø Ùpc úÞ BG BìBì îðBg .kõy|þƒì êƒgAk ôA ô lƒüBƒzƒâ|þƒì
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW Bùð@ QyAnâ|þíð ô lðBƒGBƒO|þƒì óAõƒW ôk ó@ ólük BG|úPvzð|rýì QzK lý׃u }õƒKôo
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA Zôq òüA úÞ QvðAk|þì .lðõy xBC ü }õhPuk Ao {èBc ô koô@|þì Iè pG lñhHè údýéì
ôlðqõu|þìlðqpÖòPyAk{O@okúðõã^óAõW òüA lñPvýð úðBãýG pãülßü ÿApG .lupK|þì
(626)3-50-50-50 (310)274-7474 lðôAlgûBâokúGóBzüApGlñðAlGBùð@úßð@óôlG BO koAk oApÚ pËð QdO úÞ QuôA þíülÚ oBíýG
.kõGûkpÞonðôBÎk .lü@ êDBð óly okBì RkBÏu úG ÿqôo lðAõPG
41 îðBgúíÎlyúðBgkoAôóAkByúdýéìþPÚô {ãðpƒøBƒýƒu ؃ýƒÞ qA Ao {üBìq@ úÚoô údýéì
kõG ÐÆBu ûkAqokApG Roõ¾ qA úÞ þÚpG qA pPÞkîðBg.koAnƒâ|þƒìpPÞkêGBÛìôkoô@|þìok
úG .lyBG þyõgpHg êìBc lƒüBƒG úƒÞ QÖBüok úG {Hè ô kqAlƒðA|þƒì úÚoô úG þèBíWA þøBãð
?ûlyú^IglýupKôQÖoúdýéìëBHÛPuA QuA áoBHì lüõâ|þìô kõy|þì ûkõzâ þívHO
úG pu ô ly óõãéâ ïpy qA údýéì Roõ¾ qA þÚõy óBñ^ BG údýéì .ÿly okBì ûpgæBG
.QuA QHTì óBW úíÎ :Q×â ô QgAlðA püq úG }okB^ úyõâ úÞ kõy|þì lñéG þèlñ¾ ÿôo
Ao pãülßü ô QvG úÛéc ôk pø îz^ ok àyA Apð@ô kpýâ|þì koAk oApÚ|rýì ÿôo úÞ þG@ óAõýè
rýð îðBg úíÎ ÿBø úý¾õO .lðlýzÞ }õÒ@ok {ƒíƒzƒ^ ok ÿkBy àyA kqBu|þì óõâsAô
Ao Bùð@ úíø pÆBg IýÆ BG údýéì .ly Ñôpy ô lðBuo|þìpPÞk îðBg úG Ao kõg klñG|þì úÛƒéc
.QÖpünK ?lýüõâ|þì QuAo lupK|þì úðAoôBGBð
Quk kõg kõè@ JBPy QÞpc qA QÎBu ?ïly okBì ûpgæBG òì þñÏü pPÞk îðBg
úËdè úG úËdè ûBãð úG BñPÎA þG ô kõG|úPƒyAkpƒG lüõâ|þì ô koô@|þì kôpÖ pu pPÞk îðBg
.lýgp^|þì kõgoôk úG lñÞ þPÞpc BG ,údýéì oAkoBG õO ô lì@ pu úG ûpgæBG úèBu úu oBËPðA
pù^õñìoAlük úG lì@|þìpùy úG úÞoBGpø }o@ óqô .þyBG Rkõg IÚApì «çìBÞ lüBG BìA ÿly
kõgoBßHcB¾pPgk BGpù^õñƒì .QƒÖBƒPƒy|þƒì îøqBGpâAô QuA kBüq RlÚô òu úG QHvðõO
ïBðúGkõGÿpvKIcB¾ôAqAôkõGûkpÞZAôkqA òýñW ô Rkõg ÿApG þƒñƒÞ AlƒýƒK óqô úÖBÂA
QyAkolK úG ÿkBüq QøBHy JApùu ,JApùƒu úG|þølG ëõƒÚ lƒüBƒG .QƒuA|rƒýƒì@ ûpÆBhì
äðo BG ûBýuô Qyok óBíz^ô ÿpÖpÖ ÿBøõì BO þñÞ êíÎ õì úƒG õƒì|îøk|þƒì úÞ þOAoõPuk
ÿpvK ôA qA }kõèBPyõâ ïAlðA úÞ lý×u þPuõK .þyBG|úPyAk JAkBy ô îèBu þÞkõÞ
.kõG|úPgBuJAnWôôpGëkõO Ao pPÞk îðBg óBñhu úËdè ó@ ok údýéì
QuôkolÛð@ Ao à^õÞ JApùu ,}o@ BÚ@ pýu ûlñHüpÖ ô BHüq þüBýðk ok BìA lýñy|þì
kpÞ|þì kAlíéÚ kõg lðqpÖ AoôA þøBâ úÞ QyAk }o@ôôA úèBu úuoBËPðA úßñüA pßÖ qA ,kpÞ|þì
Ao ôA JApùu .koô@|þì koô@ ûo {üApG ûk qA ô þíð kõg QuõK ok kõƒG ûlƒýƒuo úXýPð úG
òhu òüAqA rýð }o@ BÚ@ô|lýìBð|þì }o@õíÎ ápO Ao IÇì pOkôq QuAõg|þì {èk lýXñâ
.ly|þìRôçcoB^k ÑçÆA úíø úG Ao {hG Rpvì pHg òüA BO lñÞ
BÚ@ úG QHvð þ¾Bg ïApPcA pù^õñì pvíø .løk
àü þøBìoAlükô kõG êDBÚ îðBg údýéìô }o@ ûkpÞ QyAkkBü pPÞk úÞ Ao þOAoõPuk úÚoô
úG ÿoôp ÿBø RBÚçì FrƒW Ao Bƒùƒð@ oBG pßzO pãük oBG óõãéâ þOoõ¾ BG ô QyAkpG kõG
ô ûlƒýƒyõƒK xBƒHƒè úƒdƒýƒéì .koô@|þƒì JBvc IÊAõì Q×â úÞ pPÞk îðBƒg iƒuBƒK ok ô kpƒÞ
úG kkpâ|þìqBG }o@þPÚô BO kõG|úPuAo@Ao kõƒg AoõO qôo òýíø ok pãük ûBì }BG Rkõg
ô kpÞ þyBK J@ Ao ÉBýc úíÎ .lðôpG Bùð@oAlük þíð pPÞk îðBg B« íPc :Q×â îñÞ|þì RBÚçì
QgAlðA ú`ýèBÚ Åõc oBñÞ þGõƒ^ QƒhO ÿôo
bBÚ Apð@ ûly àñg úðAôlñø Q×â údýéì úG ô .îñÞ pßzO oõÇ^ îðAk
}o@ BÚ@ ólì@ BO ÿrƒý^ pƒãük oôBƒýG ô òÞ Ao {Puk ô ly lñéG|rýì QzK qA pPÞk îðBg
ok úG îz^ô kpÞ ApƒWA Ao úƒíÎoõƒPuk .ûlðBíð lðôAlg qA: Q×âô QyAnâ údýéì úðBƒy ÿôo
}pËð úG ûBì oõüpùy óBíu@ .Qgôk ÉBýc úG QuA ûlðBuo Qüôqo@ úG AoõO úÞ òÞ pßzO
}A ûlük ok lý×u pGA úßO ô kõG BHüq ô ÙB¾ ÜÖõì õãG àüpHO òì ÙpÆ qA îø Rpvíø
.QÖBü|þì îvXO ûoAõùâ ok ûlýìo@ BHüq þÞkõÞ
!þyBG
pG Ao kõg QÖo þíð ûAo|òýìq ÿôo údýéì
ÿõu úG AoôA úÞ kpÞ|þì xBvcA þðBãPypÖ ëBG
ÜýíÎ ÿBø w×ð .lðkõG ûkoô@okqAôpK úG úðBg
koAk úìAkA QÞpc úÞ kpÞ|þì xBvcA òýñ^ ô lƒýzÞ|þƒì

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

xok qôo ô Iy ÿkAp×ðA ëõéu ok þðAlðq p×u| ...úâA !ïBÞBð óAõW úy|þì óõííuA óApùO úéXì
JAnÎ úíø qA pPzýG ÿlùì .lðAõg|þì BO òñÞ ëôôoõO úßñüA êTì !óõW BGBG úvG-
,lølG }õâ þÛýuõì QvðAõO|þì úð ,lýzÞ|þì îø þðõPvGBO òüAõO ,îüoAlð òürñG BìA !ûk|þƒì {ýK ëBuôk úOkBü ?ÿlùì þðq|þì Ùpc AkpƒÖ ÿlídì êcBu
Ao{ðBPuôkúð ,lñÞlñéGAoóõürüõéOÿAl¾úð ,ûlG ôo {Pgõu RoBÞ úy þíð pÂBc þß`ýø ÿkpG wGqAôo }Bø|wßÎ ,ëBíy îükõG úPÖo
pýñì úÞ ëBvìA BìA ...úð ô koôBýG úðBg úG îüAõhG úâA ,ûlðõíð îOoBÞ õO îƒø ÿrƒý^ óæA þ`ýø óæA úƒÞ ÿkAk RBƒPuôk óõƒzð úƒuolƒì IypuqA ,kq|þì ØèBhìqBu ÿlùì #
RpÖBvì ÿApG Q¾pÖ ,kõG ûkAk Ao {ðBdPìA ïApÞ BG óõƒíGBƒvc úƒÞ îƒýðrƒG îƒø kAq@ òƒürƒñG úOBPuôk QzãðApSAqApKô ûlðõíð þÚBG óõyqA ÜÖAõO þvÞBG ,kõG ûly Ñôpy UdG úÞ
ÐÚõì óôA ?ûk|þì à×K ô aüôlðBƒu ÿõƒG úÞ
.kõG ûly oõW !úñýHOBßèA õO ûqBO ?ûoBG úü ûly lG æBc ,kõG Jõg ëBíy .QyAlð
ÿoAlð òø@|ûAo ÿõO Bñy@ ô Quôk !BGBG- !lýèBì îø qApýy úG p×u ûsôpK wK- õO qôo pø ô þñÞ|þì Bñy úÒBGoõÚ êTì úÞ ,úÒõéy ëBíy óõPvGBO õO !òì okBì úg@ —
úv×Ú ÿõOqA QÖo lÏGô Q×â Ao òüA ÿlùì ?kBýì RlG Bñy qA úÞ ly oõÇ^ æBc ÿphPuA ô úÒõéy ëBu úíø ïpG {ðõGpÚ úÞ xõèB^ ûkBW
?îüpG oBÇÚ BG úñÞ oõW QýéG óõìApG Èuôô koô@ Ao óApüA ûly BO úzÛð {üBø|JBPÞ úÞ phPuA Ig þèô !k@ þíð úƒÞ ïlƒG - BXðôA îø Aõø ,úy|þì úÖpƒÆ|úƒü QƒÎBƒu úƒG ïk
ûqBƒO ?îéýÞô ô püqô òì þñÞ|þì pßÖ !BGBG úð- úü Q×â|þì óõürüõéO qôpük BƒìA !ûoAlƒð úƒuõƒÞ {ƒPuõƒK ûkpƒâ|þƒìpƒG ô ûo|þƒì ïk@ ,úƒýWpƒƒy
ûBHPyA îø Bì ,úyôpÖ|{ýK Bø|QýéG úíø Aqôo òüA .kpÞ òùK ÝBOA oõO õO ûkBPÖA org ÿBüok õO ÿpPì úƒu úƒuõƒÞ
óõìp×u úìBðpG îükpßð Àhzì pOkôq úÞ îükpÞ úÞ îüpG þƒüBƒW lƒüBƒG JBƒvc òƒüA BƒG - !úy|þìúèBÒrW ,aýøúÞûrðpG!ûqõu|þì
ô îýzð ûrðpG ,îülð òürñG ëõK ,úupG óõíÏuô !AkBý¾ {ùG Qvýð òPgõu óôA îuA !xçÞ|þG-
!ôo org ÿBüok «æôA !lñHð þèBg !lñHð þèBg - úÞ ók|þì ëõK óo|þì ïkpì óæA !ûrðpƒG òƒâ|þƒì
}kõg ïk@ !îüpG oBÇÚ BG ôo þ^ þ^ - !úyBG úPyAlð îø þâly|ÝpÒ pÇg Q×â óõürüõéO úÞ þðôA }lñìôk ,ûoAlð úuõÞ pƒüq ?BƒXƒÞ îø óôA úƒzƒG ûrƒðpƒƒG óõƒƒzƒPƒuõƒƒK
óBßýK ú^pâ ?ûpG oBÇÚ BG lÏG úyBG úPyAk òýyBì îg úzÛð ÿôo ïBíO QÚk BG ô Q×â Ao òüA úü óôA ,pPì ôk Q×â «Bìõu ,kõG åorG þøBì úü QuõK úuAôô ûorýè }A|úíø úÞ þüBƒø|ûBƒãPuk
úíø JpÒ ô Ýpy ô JõñW BO ëBíy qA ,ly îüpG îüAõg|þì óBßýK BG Bì ûlG æBc ,ûoAkopÂ
!ûoAlð xçÞ þHüpÛOpPìõýéÞoAlÛìô kpƒÞ JBƒvc Ao Bøpùy !?ÿkoô@ BXÞ qA Ao }A|úãük pPì
óBßýK BìA !ïõðBgpýñì QuBíy BG Üc ûo@- koõƒƒì ok îƒø QƒƒÚô pƒƒø kq xlƒƒc îø Ao }õâ ÈÛÖô kõG QÞBu úËdè òüA BO úÞ óq !?îýzG îø ûrðpG þßP×ì QÚô óôA RpÖBvì
ïpâ ÿBøBW úuAô úyBHð Jõg þ^ pø úuAô pýñì qA ,lðAlG ÿrý^ QuAõg|þì Aõƒøô|J@ lølGúíOBgBø|ú`GëlWúGúßñüAÿApG ,kAk|þì ûqBO .Q×â }rýO óBGq ó@ BG pýñì Ao òüA
,kõy|þì ëõHÚ úÞ QyAk îPcô kõG ûkAkoõßñÞ
?úGõg þéýg .lýupK|þì :Q×â koAlð þèõHÚ úG ÿlýìA ëBvìA úÞ kõG úP×â úíø úG
?óBßýK ûoAk pèõÞ úãì úGõg }BXÞ- úÞ þüBW BùñO !ûktì ûktì !BGBG ïkpÞ AlýK- Ig ,ëõHÚ Bíy Ùpc !ÿlùì BÚ@ úyBG - úÞ|òüA ô ûkAk óBdPìA|þìpâ Quk ÿApG ÈÛÖ ô
ÿBøBW úuAô óBßýK Ap^ îâ|þì RApG óæA- ïqæ îø ÿkBüq úñürø ô ûoAk ôo ÈüApy ïBíO BìA ?úüoõÇ^ òâ|þì úÞ oõßñÞ oõßñÞ lñýHG
îø BG p×ð úu ,ôk Q×â|þì îPuôk !úGõƒg ïpƒâ ?úGõg îüpG BXÞ p×u ?úý^ RkBùñzýK ëõHÚ l¾okl¾ úÞ QvðAk|þì îø }kõg
úP×â óõy|þßü ,òñýHGôopüõÞ ópG òPuAõg|þì !QuBW òýíø îýñÞ Ùp¾ Qvýð úG úâA ?þupK|þì ôo ÿlùì pËð Ap^ !óBìBì- ,kõHð îùì pùy ô úPyo {üApG þéýg ,kõy|þì
ô àñg xBHè óõOkõg BG úìpâ þéýg BXðôA Aõø ?þâ|þì ôo }pùy îuA ?QuBXÞ - úâA ,ïpPâorG}qAëBuôkòì,úyBGëBuôòu ÿBÚ@ pPgk ëBc ô kõy ëõHÚ QuAõg|þì ÈÛÖ
óly pÂBc oApÚ pu }AkpÖ ,lüoBýG BñüA ô órGkBG !óõìkõg úðõg !óApùO !úãük BW òýíø - Qvüôk þíù×ð þíù×G úÞ úyBG kAõu ô oõÏy úG ëBuoBK úÞ Ao óBy|þüôo|úGôo úüBvíø þðBíýéu
úü}kõgBGóõy|þßüólük ,ópGxõGõOABGúÞ Qvzð qBG ,kõG ûly ûkq|óBXýø þíÞ úÞ óq ÿBøpùy qA þßü ÿõO pOõýLìBÞ þðAkoBÞ
}qA .ókpÞ IƒXÏO !ûkoô@ôo óBƒßýK òƒýyBƒì .kpýãG Ao }A|ûlñg ÿõéW kpÞ þÏu ô {üBWpu ?þupK|þíð òì qA Ap^ ïpPâorG }qA þèBu
:Q×â !Rkõg BG ÿkoô@ úý^ úãük òüA ólýupK QuAo ïkpÞ pßÖ !ÿlùì þuõƒè þƒéýƒg- :Q×â ô lðAoBg Ao }pu ÿlùì .kpýãG Ao kõG ûly ëõHÚ ûkBPÖAoôk
úéýuô lüBG úìpâ BXðôA lƒýP×ãð óõƒOkõƒg úƒãì úzýíø ,kõG þOBuBvcAô ÿspðApK ,Õõéy
pø ïkoô@õñüA îø òì Ig ?îüoBýG ûlññÞ|àñg .þâ|þì úü ,qApýy îüpG îâ|þì ?ûoõÇ^ qApýƒy - ô QÚô ô kõG {øApíø {OApÆBg pPÖk îø
!òýüBK îük|þìôo }A|úzýy ly óõíìpâ QÚô òüA BG úg@ !óBìBì îâ|þƒì QƒuAo Iƒg- ?îýupLG BñüA oBüBzg qA îø þèBc òüA îø ÿlùì .òPyõð úG kpÞ|þì Ñôpƒy QÚô|þG
ûqBO ,îüpG îýðõO|þì BXÞ îüoAk Bì úÞ þPýÏÂô Q¾pÖ pu ô kõG ûkpÞ AlýK Ao pPÖk ÿBW pgAôA
!úßñg olÛñüA ûk|þì ëBc ÿ@ BGBG ÿæõK ôo îø ôo òì ÿBø|þHýWõO ëõK úâA ?úýÞ úãük oBüBzg ?oBüBzg - ëõÚ úG ô lðAõg|þì Ao ó@ ô QÖo|þì pPÖk ÕApu
!îülülñg pø pø pø - !îüpG îÚ ÿBø|þßükrð BO îýðõPG îñÞ pßÖ lüoAnG :Q×â ô lülñg ÿlùì ëBu ôk !AkBHì qôo ÿApG kpÞ|þì ÐíW õO@ }kõg
óAlƒí^ ÿõƒO Ao Bƒø|xBƒHƒè lƒƒñƒOlƒƒñƒO óq úG Bø|ûAo úíø ,kõG ÿA|ûlññÞ|xõüCBì úvéW Õõéy ôA pGApG lñ^ BìA ,kõG pýñì qA pPß^õÞ
îýí¿O ëBu úu qA lÏG ,ly|þì îPg BW aýƒø ôo óôA BƒìA îPƒuôk }BƒøBƒG úƒÞ òƒì æAô
.QyAnâ|þì oBG òüpg@ ,lðôpG RpÖBvì úG lðkõG úPÖpâ îéýÖ òüA îupLG }qA ïpG ïAõg|þì !îðôk|þíð .QyAk ÐÚõO ô kpÞ|þì
îøôo QèBHýèAô NõO óôA !ÿlùì !ÿlùì- ólük îøô RoBüq ÿApG îø ,lðkõG úPÖo lùzì {íuA ûkpâ|þìpG ëBíy ûo|þì úÞ þðôA-
úÞ æBc ,kpÞ|þì þâlðq BXð@ ok úÞ óBzüõíÎ ?úý^}pËð ,lükôo300 ÿrý^ úü !ïõðBgpýñì QuA úèBÒrW Qvýð ûrðpG
!oBýG ,ZpÞ kõG ûlì@ô kõG úPÖpâ þèBÛPðA þýdü õíÎ !úøByoBüBzg }oõËñì BGBG !úðôõük- òüA ûqBO !pøAõgõzðpýâõW Bø|úéXìõO ÿlðõg
QÞAo ôk îø }kõg ,Q×â pýñƒì Ao òƒüA îø ëBu úu òüA ,lñPyAlð îø BXð@ Ao þvÞ pãük ÿoõhèk BG lðrG ÿlñhHè úßð@ óôlG kpƒì þíð pýâ BW úÒõéy wG qA ûpG BW pø ïk@ ê¿Ö
ok ïk ô {Puk ÿõO kõG úPÖpâ Ao óõPñýìlG ô pýñì Qìlg ok ërñì êøA êÞ Bø|óBPvGBO õOúÞîøBìúðôpâôÕõéyóõyúíøBøçüô ,k@
ûqBWA }okBì ô lƒðkõƒG ôA oõßñÞ ÿBø|xçÞ :Q×â okB^ îüAõhG úâA !îüoAlð çüô úü óõíu@Q×ø
.kõG ûkBPvüA úíø ,koõhG óBßO {èk ÿõO J@ kAk|þíð óAoôk kBƒü ,qApƒýy îƒüpƒG kA~ |þƒíð ïlƒƒG - ú׿ð ûpýâ|þì óôoBG B« íPc óõGBýg úyõâ îýðrG
ÿqBG pßÖ úG }A|úíø úßñüA ÿBW úG !pýñì- àü lñðBì pýñì ô kõG ûkpÞ kôldì Ao Bølì@ô|QÖo ÿõéW óõPìkpG lüBy .îPƒÖA|þƒì îø ïA|ÿqBƒGpƒu ,kBýìúèrèqîýGAõhGþ×ÛuúüpüqîüpGúâA ,Iy
pOkôq ôo {éüBuô òÞ àíÞ QðBìBì úG þyBG lýðôk|þíð ,îükpÞ|þìQìlgúÞþðBâkBKóõíø lÏG ûpG|þì ôo Bì kBýì Zõì îüpG Büok oBñÞ úâA 44
QümA ûkBW õO úzýì pùÊ ûoAk ,îüpG úñÞ ÐíW þèBc ú^ úýËÖBc ô þøõÞ BGBG ô ó@pƒÚ ûqAôok

.îýy|þì
Ao þOpÖBvì okB^ ,kõG ïAo@ ô kpvðõg kpì
lñ^ úÞ þßýPuçK lHu ô {éÓG püq kõG ûkq
ÿõO îø Ao kõG ûkq óôpýG ó@qA ëBãñ^ ô ÜyBÚ
þéÞ qA lÏG .kõG úPÖpâ }pãük Quk
úíø ûpgæBG Q×èBhì ô QÛÖAõì ô ÿrüo|úìBðpG
,lðkõG ûkpÞ ÜÖAõO óBPukpÞ úG RpÖBvì ÿôo
úßñüA îø ô QyAk ÿpO|àñg ÿAõø ô |J@ îø
îø lýcô BÚ@ .QyAk ÿA|ûqBO ô pßG QÏýHÆ
QíýÚ úG Ao {ðBPuôk qA þßü Qgõu RoBÞ
pâA ëBcpø úG úÞ kõG ûlüpg ôA qA þHuBñì «BHüpÛO

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
45
îø úG òýyBìôk lük úÞ lüõãG ÿrý^ QuAõg .koõhG óBykok úG lðkpÞ pýâ
ïAlÞ pø ûkBW ÙpÆ ôk qA ô lðkpÞ koõgpG ?îüpGpývìïôlÞqAlüBGþðôk|þìõOBGBG-
BWúíøáBgôkpâÿA|úËdèÿApGôlðlyZoBg Quk úzÛð óõ^ îñì oõýèBâ p×u òüAõO-
.QÖpâAo qA lÏG ,óBXðq lÏG ,òüôrÚ îüo|þì ëôA !úñì
!êÃ×èAõGABü- îñÞ pßÖ !îýy|þì óBPukpÞ óBPuA koAô BXðôA
óq ,kq kBüpÖ ÿlñéG ÿAl¾ BG Ao òüA kpì oBXýG úG BO úzßG ëõÆ þPÎBu Qzø ,Q×ø
IÛÎ þèlñ¾ ÿôo úÞ Bø|ú`G ô lýzÞ ÔýW .îýupG
óBñ^ ÙkB¿O úñd¾ ólük qA lðkõG úPvzð !BGBG ÿAô -
Ao ókq kAk RACpW þPc úÞ lðkpÞ Qzcô ?ly þ^ -
BGôkpÞáoBKûkBWoBñÞAoòýyBìkpì.lñPyAlð .kBPvüAJBPyBGòýyBìôrìpOÿôokqkpì
qA þßü ,lüpK óôpýG òýyBì ÿõO qA úéXÎ ?ûkBPÖA þÚB×OA ?pýñì ûly þ^ -
ûkpÞ koõgpG þß^õÞ þÞBg úLO úG Bø|òýyBì !ïoBýGôoïpýéKÿpO|þK|ïAQÖoïkBüBGBG-
ÿæ|úGæ qA Ao òüA kpì .kõG ûly ØÚõPì ô kõG }kõg ÁBg ÿkpvðõg óBíø BG kpì
QÎpu BG òýíø ÿApG .kAk ÀýhzO oBHÒôkpâ :Q×â
,kõG ûly óõâsAô úÞ pãük òýyBì ÙpÆ úG ïkpÞ pßÖ ÿAô þP×â ÿoõW úü -
...lüôk îø òüA pPgk úg@ !þPyAnâ BWôo RBø|{×Þ
Bíy qA lüBG oõÇ^ îðôk|þíð òì BÚ@ - pH¾ ,ûoAk ÈHÂ óõíñýyBì ?ûoAk ólýzÞ ÿAô
þüçG ú^ îðAk|þíð lükõHð BíypâA ,îñÞpßzO ...îñÞ|þì {ñyôo óæA òÞ
óõOp×u úÞ lýzhHG .lìôA|þì òì ÿBø|ú`G pu ôkoõHyAkÿõOkpGAo{PukôQ×âAoòüA
.îükqîøúGôo Ao ÿoAõð úPÖo ôo ô äðo oAõð lñ^ óBýì qA
:Q×âôóqúGkpÞôolÏG týÒ týÒ ÿAl¾ .kAk BW ÈH ÿõO ô QyAkpG
BøBíy óõülì Ao óõì|þâlðq Bì !îðBg - RoõÚAooAõðúíølÏGúÛýÚklñ^ôlì@okÈHÂ
úËdè ó@ ok Bíy úÞ QuAõg Alg ,îýPvø !kõG ûkAk
Bì ÿBø|ú`G kõG òßíì úðpâô lýyBG Bìpu QzK òüA BG îükpÞ ëBc þéýg þüAlg !BGBG -
Bì úG þéýg Alg ,lðõzG úèBÒrW òýyBì ÿõO ÿBø|äñø@òüAqAúzýíø!þPyAnâúÞþÛýuõì
...kpÞ îco ?ÿk|þì }õâ kBy
àzg {uBHè ÿôo óõg ,kõG ïAo@ kpì ÿõéW úÞ ÿA|úvýÞ ÿõO qA ô lülñg óq
úÞõy qõñøpýñìô ÿlùìpO|ÙpÆ ó@ô kõG ûly kAkBø|ú`GúGôQyAkpGAoIýulñ^,kõG{üBK
óBPuoBíýGÿréÖQßíýðÿôoÙkB¿OólükqA ly Bùð@qA þßü ókpÞ QuõK ëõÓzì }kõgô
ÿA|úñd¾ òýñ^ úÞ kõGoBG òýèôA .lðkõG úPvzð úzýíø úÞ ÿlùì .kAk kpì úGô kpÞ bBÚ Ao ó@ô
.lðlük|þìàükrðqAAo :Q×âQñÇýyBGkõGBøûsõuòüAëBHðk
wýéK ,îâ|þì õñüA ïAõg|þì onÎ BÚ@- !ly qBÒ@ ÜzÎ úÞ kõG òýñ^ ô -
.Qvýð þâlñðAo ÐÂô òüA þüAlg BìA îPvýð kõG ûly ïpâ Aõø .kq ÿlñhHèô QzâpG óq
lýðôk|þíð Bíy !úðkpÞ þgõy ÿBW ûkBW úãì úG lì@|þì êgAk òýyBì ûpXñK qA úÞ ÿkBG ô
úÛGBvì îø BG ô ólðôo|þì þPÎpu ú^ BG BñüA þüBWúGp×u pßÖBìA,kq|þìÝçyïk@Roõ¾
{ýO@ óõzñýyBì þ^ úuAô !þPuAo ,ókAk|þì rý^|úíø ,ûqBOÿBø|úGpXOqAoBypuôúPgBñyBð
?QÖpâ ,kõG Rõég «BHüpÛO ûkBW .kpÞ|þì êídO êGBÚ Ao
ûlìôA ,ïpvK óçuoA !BÚ@ îãG þ^ æAô - oBÞ îz^ BO ûkBW oBñÞ ,lðkpÞ ko Ao òüôrÚ
qA îâ|þì ïoAk þ^ ...ÉBýPcA Ädì kõG !rHuúOõGàüqAÔüok,kõGóBGBýGkpÞ|þì
ÿõOkõGúPyAnâôoòürñGòèBâúüþÆBýPcA|þG {ýO@ôo BW úíø þèBvßzg òüA ëBvìA -
...úÞ {ñýyBì IÛÎ Ýôlñ¾ .úñÞpýgúGAlg ,ûkq
úG }A|ûkAõðBg ô lýcô BÚ@ lÏG QÎBu îýð qA .kq ëq ûkBW úG ô Q×â Ao òüA kpì
.lðkBPÖAûAoóBPukpÞÿõu kõG ïõéÏì úÞ Qynâ lüApK òýyBìôk óByoBñÞ
xôpÇKoBñÞôoQíuAlüBGþüAlg!BGBG— êgAk úÞ pO|à^õÞ ÿBø|ú`G .lðkõG îø BG
ÿBø|JBPÞ ÿõO ÿõWAõg þéÎrüo ô oBÞAlÖ Ao óBypu ô lðkpÞ|þì QñÇýy lðkõG òýyBì
ïkBüô ïly ú^BLPuk úÞ Øýc ,óoBýG úuolì óBGq ô òýyBì þPzK úzýy úG lðkõG ûlðBHv^
þéÞ úðpâô ïpýãG îéýÖ RqA îýyõâ BG QÖo Bø|ûlñðAo.lðkAk|þìóBßOQukôlðkoô@|þìok
òüA qA îø ÐÚõì óôA úñßð !ÿly|þì oõùzì QÛHu þßü lðkpÞ|þì þgõy îø BG oBãðA
RBøBG ly pÂBc óBìBì úÞ ÿkpÞ Bø|ÿoBÞAlÖ qBâ ÿôo Ao {üBK þßü ó@pãükoBGô QÖpâ|þì
?úñÞZAôkqA ô kAk ô ÔýW ,QÖpâ|þì QÛHu ô kAk|þì oBzÖ
úÞþèBcokôQzâpGlýcôBÚ@ÙpÆúGóq úÛGBvì àü úG Ao óByp×u Bø|òýzðpu þÒõéy
,kq lñhHè kõG oôpÓìôA BG þâlðq úG {èk ÿõO .kõGûkpÞúýHy þèAo
:Q×âIèpüqôkpGæBGïAo@Ao}pu Bùð@ô}kõgòýGôkpÞîÞ{PÎpuqAkpì
!åorGþéýg...þâorGþéýg!BüAlg- .kõG ûlýupO þíÞ oBãðA ,QgAlðA|úé¾BÖ

óApùO úéXì

úG ÿspðA þG ô êvÞ ô|úPvg îø qBG ókõG pPvG AnÒ ókoõg úG þéýì úð .kõG ûly ZoBg {Puk
àðBGoô@ëçìô Õõéyqôoô QÖo }oBÞ êdì þðBíùýì ô eüp×O ô }kpâ úG þéýì úð .QyAk
ôpO ÉBzðBGôpO JAkBy Ao kBøpÖô kpÞ Ñôpy Ao ÿpâõðBGlÞ ô úðBg oBƒÞ úƒG þƒéýƒì úƒð .òƒPƒÖo
úG úÞ lük {ýK qA pO þñPuAõg ô pO JAnƒW ôpøõy ÿApG|rýì òýDrOôrKô QhKô þãzýíø
þðBXýøô ÿkBy BG àðBG úÆõdì úG kôoô Ädì ok ô ólýuo kõg úG|êýì þPc úð ô {ðAlðqpÖ

.lì@{ÒApuúGúðBÞkõÞ îùG {èBcrýð }pøõy BG þyõÒ@îøqA QüBùð
ÜüBÚk ô ly koAô Iƒzük ÕôpƒÖ ïpƒøAõƒg ,{ðôok ûôlðA ô ëçì ô þâkpvÖA ,koõg|þƒì
òhu ôA BG Bíy ÿBø QHdì ô Bíy qA þðæõÆ ô pO Ùos qôo pø ô ûkpÞ úÆBcA îø Ao {ðôpG
...x ...îðBg ólük úG îø úHñy qôo .îP×â þcôo þâkpvÖAô îÒô ûôlðA ÝçOBG úGpO Ùos
qA pK Bíy óõ^ îø óBzüA ô îPÖo Bíy Quôk úG Bü lñÞ úüpâ ÈÛÖ QuAõg|þì Bü ,QÖo|þìôpÖ
ïAlÚA ïpøAõg oBÞ koõƒì ok úƒ×ÆBƒÎ ô QƒHdì ô kõG êvƒÞ ô|úƒPƒvƒg ô kõƒè@ JAõƒg Rlƒy AløqA ÿA|úPyõð
.lðkpÞ lðBíG pPvG ok Bøqôo ô Bø QÎBu QuAõg|þì
,lðlì@ óBOpøAõg úÞ òƒyôo óBƒPíz^ - úHñzßü þñÏü lÏG qôo ô úHñy Izð@ úßñüABíÞ îøkqAôk| {hG
oõW óBzPìBÚA ÐÂô ô lðõzG oBâlðBì ïoAôlýìA BÂoôkõGpPvGokRlìïBíOkokpuúðBùGúGrýð
.kõy pãük .kõG ûkpÞ Bøo óBykõg ëBc úG Ao Bø ú`G ô
pøAõg ôA lýðAk|þì ...ïoAôlýìA îø òì - ûBãéPÚ þüõyBðq þâlðq ô þv×Ú {üApG úðBƒg àü QùW Ao BÂo kBùñzýK ô kpPu Ao {üBƒø òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg|
óBì úÇGAo ïokBì åpì qA wK ô QuA òì åorG RlìqA lÏGpãük þèô QÖpünK ûBOõÞ RpÖBvì wüolO òí BÂo ô|úPypÖ úÞ îPyõð
ô îñýG|þì ïokBì qA ÿA úüBu Ao ôA ô ûly pO ÜýíÎ .kõíð|þì ûõéW {üBøôqo@ô ëBì@ {ñO ÿBKApu úÞ þÛzÎ ô kõg BG òPÖo oBXñéÞ Bø Bñy@ îƒø BƒG óApƒùO ÿBƒø óBƒPupƒýGk ok
okqôo úðBHyôk IüpÚqA lÏG eH¾ úHñyôk qA {ðAôoô JB¿ÎA ëpPñÞ þéÞ úG lðAqõu|þì Ao ôk IcB¾ ô lññÞ|þƒì ZAôkqA ô lðõy|þì

þðõâpâk qA wK.lðõy|þì pPgk lðqpƒÖ
BG ô "xpHÚ" BÞBðoæ ÜüpÆ qA óApüA ÑBÂôA
wè úG Ao kõg oBývG QÚô ô ëõK Ùp¾
ólðAonâ qA wK ô lñðBuo|þƒì wƒéXð@
kõg îýéâûpgæBG RpWBùì úýèôA Rçßzì
ÿApƒG þGõg êÒBzì .lñzÞ|þì J@qA Ao
ÿA úðBg ,lƒññÞ|þƒì BƒK ô Qƒuk kõƒƒg
ÿApG Ao ÿA ûkõu@B« PHvð þâlðqô lðpg|þì
úßð@BO lðoô@|þì îøApÖ óBzðAlðqpÖô kõg
JBÚ òüA ok pãük ÿkpì ûpù^ óBùâBƒð
ô ëk ô kõy|þì pøBÊ þâkAõðBƒg wßÎ
pÆBg úG|úPypÖ ô lüBGo|þì|úPypÖ qA òük
òüA QùW kõg xBvcA BG òPÖo oBXñéÞ
þâkpvÖA oB^k ïBãñøpük ô Ñõñíì ÜzÎ
kõy|þì ÿlüly þèAõcA óBzüpKô þcôo
qA {èkBÏPìBðô ûôlðApKoBâqôoô ëBc úÞ
ô lðBì þíðoôkrýð {ðAlðqpÖôpøõy lük
...| óBPuAk úìAkA àñüA
###
Quk }pøõy óBñhu ólýñy BƒG|úƒPƒypƒÖ
BG ûoBGôk ô QÖpâ {Ooõ¾ ÿõéW Ao {ƒüBƒø
þèBc ok BÂo ô kpÞ qBÒ@ òPvüpâ lñéG ÿAl¾
Ao {üBøõì ô kpƒzƒÖ|þƒì }õƒƒÒ@ ok Ao ôA úƒÞ
ÿoBùG|{hGþâlðqJBPÖ@ :Q×â kpÞ|þì }qAõð

ApO úÞ QuA ÿqõìpì kok ú^ òüA ,ïrürÎ
oBzÖô kBüqoBÞ lüBy óBW|úPypÖ ,løk|þì Yðo
úG ZBýPcA lüBy ?ûkpÞ|úPvg ApO pýgA ÿBƒø ëBu
?þyBG|úPyAk Èýdì qA ókõG oôk ô þ¿gpì àü
{ýK Ao úüõðAs ô wívüpÞ qôo lñ^ òüA ô BýG
þƒíÞ úƒßéG ,ôpƒG õƒPñìApƒƒÞBƒƒuok RpƒƒøAõƒƒg
Bø ú`G ô òì ô úðBg ô oBÞ qA ókõG oôk ô QcApPuA
.lyBG ÿoôp QüApG
koôBýG óBGqpG ÿA úíéÞ úßð@ óôlG|úƒPƒypƒÖ
.Qvüpâ }pøõy }õÒ@ ok þðæõÆ ÜƒüBƒÚk
àyA QÞpc òüA qA ûlñìpy lÏG þÞlðA ú^pâ

46

www.TEHRANMAGAZINE.com ...rýðôA,ïõy|þìúðAõük ûlì@îzýKôlyrýðpPßükrðòìúGëBcúßñüAqA
þßü òüoõè îüçì ÿAl¾ Ao }oBßÖA|úPyo .îèBdyõg þéýg
47 .kpÞÐÇÚ{ðAoBßíøqA úðõãñüA Ao Bíy úÞ îèBdyõg îø òì -
...ÿpÖ þãñzÚ ÿBø êâ ú^ - .îñýG|þì ëBdyõg
êâ ÜyBÎ òì ,úéG û@ ...Bø êâ ...û@ - þüBßüpì@pPgk eH¾ ûkqBü kôlc QÎBu
.lñãñzÚþéýg,îPvøîüpìÿBø pK ,ûly|úPuAo@ BHüq ÿlHu úÞ þèBcok þðAõW
?ûlì@QüApGþÞÙpÆqA- ôlyàðBGkoAôQyAkQukokîüpìBøêâqA
úéG ûôA ...ïpøõy ÙpÆ qA ...ÙpÆ qA - êâ lHu lÏG úýðBS lñ^ ô QÖpâ Ao|úPypÖ ÕApu
rüApKoõu Apì koAk Quôk ûBâ úÞ ôA !ïpøõy ,QyAnâ|úPypÖ|rýì ÿôo úG Ao õHyõg ô BHüq
.lñÞ püBu ÿBø îz^ óBðõ^|úPypÖ óBíz^
QzâqBG }rýì úGô krð þÖpcpãük òüoõè ó@ ,kq ÝpG ÿôBßXñÞ ô IXÏO qA {ðAoBßíø
QÖpâ Ao kBøpÖ þégAk ûoBíy úé¾BÖçG|úPypÖô {ýâlðqokþ¾BgqôoúðôkõG}lèõOúðqôo
óBPüBHüq ÿBø êâ qA :Q×â|úPvø@ þñdè BG ô êâ {üApG {ðAlðqpÖ Bü ô pøõy æBíPcA úÞ
.lükpÞrüApKoõuB« ÏÚAôApì...îðõñíìþéýg RoBÞ !?lyBG QvðAõO|þì ú^ wK ,lñPup×G
êâ úG lüBG Ao êâ ...koAlð Ao Bíy êGBÚ - ÿA ûpýâ ÿôo úG Bø êâ ÿçGæ úÞ Ao þß^õÞ
.kpÞúülø qBGóBGBPyôQyAkpGkõGûlyI¿ðþßýPuçK
ô lðõè òdè óBñ^ BG Ao úéíW òüA kBøpÖ .kpÞ
ô ØÏy qA|úPypÖ ólG ïBíO úÞ Q×â þHüp×èk þâlñzgok úG ô óBOlñhHè þüBHüq úG
ó@ØÏÂ úÇÛðpãükôA .lüqpè {zÞô óBXýø êGBÛì ok òì ô QuBHüq rýð óBPHéÚ óBPðBíz^
pPzýGôpPzýGqôopøôQvðAk|þìAoÜyBÎóq ,koô@|þìkôpÖîýËÏOpu QHdìôpùìúíøòüA
îø qBG ïBãñø Iy .kpÞ|þì ôA qA ÿBGpèk ok þÏu .kBøpÖ ,Bíy oAlPuôk ô Quôk
ïBãñøô lðBuo {éýHìõOAoBñÞ BO Ao|úPypÖ kBøpÖ àü|úPypÖólGïBíORçíWòüAólðAõgBG
pø BG ôA .lýuõG Ao ôA oAk IO úðõâ þËÖBcAlg úßð@xpOqA ,ly ÝpÎ wýgô QÖpâpâ³ úÏÖk
úG pPzýG ô pPzýG Ao AõñýG óq ó@ kõWô þPÞpc lññßð IýÛÏO Ao {øBãð }ôBßXñÞ óAoBßíø
kôrÖA|þìþðBÇýyúuõuôó@pGôlýzÞ|þì{O@ þøBãðBGêÚAlcôkkpâpGkpÞþíðRACpWþPc
úðBg ÿõu úG|IùPéì ô oApÚ þG îø qBG|úPypÖ ô ÿolÚ úG {HéÚ óBGp BìA ,lñÞ pßzO kBøpÖ qA
úðBg Bø ú`G ô kõG ûlñìBýð qõñø BÂo .lðAo äñOw×ÚqAQuAõg|þìBüõâúÞkõGûlykBüq
.lðkõG ÿAl¾ rýð }kõg þPcôAô lùXG óôpýG úñýu
õPñìApÞBu qA ûlñgpÖ úèBg óBW|þìBì ïçu qA ZoBg þÚBýPyAô ÜzÎ BG .lýñy|þì Ao {HéÚ
xBíO óBzüA BG B« íPc lñP×â ô lðkpÞ ò×éO ôlýDõGAoBùð@ôkpGôpÖBøêâóBýìpuØý¾õO
úG }pPgk qBðBð úéíW qõñø þèô ...lüpýãG oôk kBøpÖ lük qA QÞpc òüA|úPHèA úÞ lýuõG
:kqäðqA« klXìò×éOúÞkõGûlýupðïBíOA úG ÿA úÚçÎ ô ÜzÎ lüBy ôA .lðBíð
?úPypÖõèA- ó@ BG óq ó@ lük|þì úßñüAqA þèô QyAlð|úPypÖ
.óBWpøAõgïçu- AoôAúðBÛyBÎxBvcAúíøó@ôqAlâôqõuúíø
?QuAoõÇ^QèBcïçu- QyAk Quôk ô kpG|þì Rnè lñÞ|þì {üBPu
.îýGõgúíø.BíyØÇèúGîGõg- ,koAk úãð kõg ÿApG Ao|úPypÖ ÜzÎ ô|úPypÖ
ëAõcAô ëBc Q×âô kq äðq BÂo eH¾ - ô ÜyBÎ óq ó@ xBvcA úíø ó@ qA lüBy
?ûlyþ^...ÿoAlðþPuok pGô ly|þìoôpÒ ÝpÒô lýèBG|þì kõgpG|úP×ýy
ÿkõg þG îø BÂo óBW pøAõg þ`ýø - òüA îø lüBy ,ly|þì ûkôrÖA {v×ð úG kBíPÎA
,îPvø|úPvgþíÞÈÛÖ...lñÞ|þìóApãðAoúíø óBìkõgõèô úÞ QuBø ïk@BìqA þÃÏG Qé¿g
.òýíø qA BìA îýyBG|úPyAlð êGBÛì ÙpÆ úG ÿA úÚçÎ
.îýyBGîøBGÿqôolñ^BXñüABýGõylñéG- óBìkõg úG QHvð ôA úWõO ô ÜzÎ ô úÚçÎ
lñøAõgëBdyõgQðlükqAîøBøú`Gôlýíc ÜzÎó@îýøAõgþíðôîýñÞ|þìØÏyxBvcA
...ûlyäñOþéýgQüApGîèk.ly kõgkrðêÚAlcîýøAõg|þìôîýølGQukqAAo
...óBWpøAõg oõÆ òýíø îø òì - rýð pãük þßü óBíÚBzÎ kAlÏO pG úÞ îýèBHG
qôoúuîðAõPGlüByQuAwívüpÞpãük|úP×ø pø }A úðBÞkõÞ þðAkBð BG|úPypÖ BìA .ûly ûkôrÖA
ÿApG ô ïpýãG þ¿gpì àðBG qA rýð Ao {Çuô úWõO ô úÚçÎ úðBzð Ao kBøpÖ IðBW qA þPÞpc
.îyBGóBPzýKúüõðAsIyôwívüpÞ ÿBýðkokôkpÞ|þìþÛéOkõgúGQHvðôAêGBÛPì
Bø ú`G ô BÂo úG ,îPvø RpËPñì wK - kBøpÖô òüpýy ûoõÇuA }kõg úðBâ ú`G êýhO
.óBupG ïçu .kõíð|þì îýupO Ao
þãíø úG îø Bíy ...óBW pøAõg îz^ - wK !!?koAk Quôk Apì îøôA wK ...û@-
.óBOoAlük|lýìAúG.lýðBupGïçu qA òì lñðBì îø ôA wK ?QuA òì ÜyBÎ îø ôA
koAk úìAkA wK !?kqBu|þì ô kqõu|þì Ñõñíì ÜzÎ òüA
þãP×ýy ô ÜzÎ qA ïoAk úÞ îPvýð òì ÈÛÖ

óApùO úéXì

ûlG ókpÞ râpø :ØèA õãñýì|çÖ :k
kBGAkBG ú^pø ,}BG ëBýg|þG :ƒø Rolð úG :J òDõãñK :ƒø
?lülñì|úÚ|çÎ RBðAõýc úG Bü@-10 ÐÚAõìþgpG:Z Ao þÛýuõì R|æ@ qA àƒü ïAlƒÞ -3
|ç« ¾A:ØèA |æ« õíÏì:k ?lüoAk Quôk
RBðAõýc qA þíÞ kAlÏO :J úzýíø :ƒø õðBýK :ØèA
RBðAõýcqAþgpG:Z óBOpu úƒG pƒu Bƒíƒy Qƒuôk pƒâA -7 òèõüô :J
RBðAõýcpPzýG:k óBƒzð þƒéíÏèA|wƒƒßƒÎ úƒƒ^ ,QƒƒyAnƒƒâ þñøkqBu :Z
RBðAõýc ïBíO :ƒø ?lýøk|þì oBPýâ :k
?lýðq|þì lñhHè Bíy -11 lüõy|þì þðBH¿Î :ØèA Ùk :ƒø
râpø :ØèA lüõy|þìQcAoBð:J þðõürüõéO ÿBø|úìBðpGqA àü ïAlÞ-4

òüpOlülW
QvO
!þuBñzðAôo

Rolð úG :J QuA IèBW óBO ÿApG :Z ?QuApO|IèBW Bíy ÿApG ÿpƒPzýG RBƒÎ|çÆA lƒýéƒüBƒƒì pƒƒâA #
RBÚôA þøBâ :Z lýñÞ|þì þÖ|çO :k lñPvì ÿBø|úìBðpG ô oBHgA :ØèA úÞþOBý¾õ¿gô óBOkõg Qý¿hy ûoBGok
úìBñýâlðq ô ïAok ÿBø|îéýÖ :J pPzýG Ao Bíy óApãük lðõy|þƒƒì UƒÎBƒG
IéÒA :k lýñÞ|þì þÖ|çO pGApG òülñ^ :ƒø püq QvO úG lýñÞAlýK ,lñyBG úPyAk Quôk
úðAõük lññÞ|þìpßÖ þgpG úÞ kBüqolÛð@:ƒø oAlýG ÐÚõì eH¾ úÞ ÿrý^ òýèôA -8 þvýéK ô þðBXýø :Z
þüApWBì ô þÛzÎ :k .lýøk iuBK QÚAl¾ ëBíÞokô QÚk BG
.îPvø ?Qvý^ ,lñÞ|þìoõÇg óBOpßÖ úG óly óõOoBÞ ô ÿlíÞ :ƒø þvÞRoõ¾ ú¿hzì Bíy lýñÞÅpÖ-1
IéÒA Bíy úG ÐWAo óApãük pËð -12 êý¿dO Bü oBÞ :ØèA Ao ÿqBGpùy ÿBø|ÿqBGqA àü ïAlÞ-5 ?lýPvøôA Roõ¾qA QívÚ ïAlÞ,lýPvø
þâlðq R|çßzì :J ?lüoAk QuôkpPzýG
?QuA koõì ïAlÞ úðBdH¾ :Z pývèA|Ðüpu þüAõø ÿBø|ópO :ØèA áôp^ ô òý^ :ØèA
îco|þG :ØèA úßè :J
xBvcA|þG ô kpu :J lüoAk {ýK ok úÞ ÿqôo :k ÜüBÚ Bü oBÇÚ :J
kAk lýøAõg ïBXðA Iy BO úÞ ÿoBÞ :ƒø ÿlíÞ ÿApWA ô {üBíð :Z þüBHüq ëBg :Z
BHüq :Z ?lüoAk ÿoBÏy ú^ óBO|þâlðqok -9 Ѓüpƒu úƒÞ þƒéüBƒuô ô àƒéÖ ô jpƒƒ^ :k àì ô àÞ :k
þñPyAk|Quôk :k lñhHè :ƒø
Qu|çÆ QÚô :ØèA lñgp^|þì
óAonãyõg :ƒø þyBG AôpìBÞ BO }BG rýgpdu :J ïp×ñPì ÿqBGpùy qA òì ,ïAlÞ aýø :ƒø ÿA|ûlðpK Ñõð ú^ lüoAk Quôk -2
þðAkolÚ ô ÜzÎ xBƒvcA Bƒíy -13 óApãük ÿApG ,ÿlñvK|þì kõg ÿApG ú`ð@ :Z RBƒƒøBƒƒHƒPƒƒyA úƒƒƒG Bƒƒƒíƒƒy Bƒƒƒü@ -6 ?lýyBG

?lýøk|þì óBzð Ao kõg lñvLG îø ?lülñg|þì óBƒOkõƒg äñøBHy :ØèA
râpø :ØèA þâlðq ûqBWA îø óApãük úGô òÞ þâlðq :k lÓW :J
Rolð úG :J JBÛÎ:Z 48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
49
:lyBG 54 BO 21 òýG BíyqBýPìApâA þøBâ :Z
qŸo êâ àü Bíy úÞ QuA þñÏì òülG IéÒA :k
ÿBø|þüBHüq þèô lüoAk ÔýO þíÞ .lýPvø koAk óBßìA úÞ þüBW BO pTÞAlc :ƒø
qA ô lüoAk þÏHÆ|jõy wc .lüoAk ÿoBývG JAkBy ÿApG úÞlüoAk kBÛPÎA Bíy -14
lðqpÖ |«æBíPcA .lüpG|þì Rnè áõW ólýñy Ùp¾ A« p¿dñì AoqôoqA þOBÎBu lüBG ókõG
lðoAk Quôk ïkpì .lýPvø ûkAõðBg Èuô ?lýñÞóBOkõg
óBPuôk .lýPvø ïpãðõg .lñyBG Bíy pGôoôk |«ç¾A :ØèA
lƒük BƒG Ao þâlðq .lüoAk ÿoBývG þíýí¾ úð|æ« BíPcA:J
qA þâlðq úÞ lýøBâ@ .lüpãð|þì úƒðBƒñƒýƒG|ЃÚAô þøBâ :Z
lüokBÚ .QuA ûly êýßzO Bø|ÿlG ô Bø|þGõg úéG :k
þƒüBƒø|úƒüBƒìpƒu úG úWõO BG Ao óBOkõg wðBy óBOkõgúGkoAkóBßìAúÞþüBWBO,úPHèA:ƒø
}õÞ Qhu .lýñƒÞ óBƒdƒPƒìA ,lƒüoAk úƒÞ lýuo|þì
.lülñGÿBKóBOÙAløAúGôlýPvø ÿrüo|úìBðpG BG Bíy þâlðq Bü@ -15
úG úèCBvì òüA ô lýyBG óBOkõg lüoAk Quôk ?kôo|þì {ýK
òüpO|êßzì .løk|þì w×ð úG kBíPÎA Bíy îƒø R|çƒýƒÇƒÏƒO ok þƒPƒc òƒì :ØèA
êDBvì ókõG QgAõð àü óBO þâlðq ok úèCBvì îñÞ|þì ÿrüo|úìBðpG
oAq@ Ao Bíy ÿA|úèCBvì pø ok þPgAõð àü .QuA îñÞ|þì ÿrüo|úìBðpG úzýíø :J
Bíy úýcôo óly êvÞ UÎBG ô løk|þì koAk úP×ø qôo úG þãPvG :Z
ÜÖA úÞ kkpâ|þì kBùñzýK Bíy úG .kõy|þì úÞ îøk|þì ûqBWA óBßìA Roõ¾ ok :k
Ao ÿlülW êDBvì .lýñÞ pO|Ðýuô Ao óBOlük lü@ {ýK }kõg
lýøAõg IXÏPì ûBâ|ó@ .lýñÞ ØzÞ ô úGpXO þÆ Ao Bøqôo ÿrüo|úìBðpG óôlG úzýíø :ƒø
ô lüA|ûkoô@ Quk úG þüBHüq YüBPð ú^ úÞ ly îñÞ|þì
úíøok úÞ lýñßð }õìApÖ úÞ|òüA úíø qApO|îùì JBhPðA úÞ Ao þüBø|úñürâ RAqBýPìA ëBc
ok «B¾õ¿hì lükpãG þüBHüq ëBHðk rý^ .lýñÞ ÐíW püq IýOpO úG Ao lüA|ûkpÞ
.óBOkõg ,qBýPìA2 J úñürâ ,oBýPìA 1ØèA úñürâ
,qBýPìA 3 Z úñürâ
:lyBG 75 BO 55 òýG BíyqBýPìApâA .koAkqBýPìA5ƒøúñürâôqBýPìA4kúñürâ
êâ àü Bíy úÞ QƒuA þƒñƒÏƒì òƒülƒG ëAõEu 15 qA ûlì@Quk úG RAqBýPìA wLu
.qŸo ÿBø|êâ qA ÿpPvG ok lýPvø óAkpãGBPÖ@ .lýñÞúvüBÛìpüqÿBø|òPìBGÜGBÇìAoQvO
UÎBG úÞ koAk kõWô Bíy ok qoBG þâtüô àü
.kõy|þì Bíƒy ÿpâ|ûõéWô óApãük úG þøkBìpâ :lyBG 20 BO àü òýG BíyqBýPìApâA
lðqpÖ òüpO|à^õÞ Bƒíƒy QuA òƒßƒíƒì lý×u òuõu Bíy úÞ QuA þñÏì òülG
ïq|æ QÚô ok .lýyBG lðqpÖ BùñO Bü ûkAõðBg qA ,óBOoBßPzK pÆBg úG Ao Bíy ïkpì .lýPvø
óAõñÎúGAoBíyóBOóBPuôkþèô,lýPvøÿlW ô óBƒO|òPƒyAnƒâ úƒüBƒì ëk ô óBW
òP×â qA .lñuBñy|þì ÐHÆ|jõy Àhy àü ÙAløA .lññÞ|þì pülÛO óBƒO ÿBƒø|QƒýƒÛƒÖõƒì
.lýñÞ|þìQñÇýyþøBâ.lüpG|þìRnèáõW rÞpíPì óBOoBÞ pG óBOpßÖ ô lüoAk þ¿hzì
þâlðqokþHèBWôlülWkApÖABGúÞlýéüBì .lýPvø ûkAõðBg ëôA lðqpÖ |æ« BíPcA .QuA
QÚô aýø úÞ ÿkApÖA BG .lüõy Bñy@ óBO qA þßü .lýñÞ|þìqApGA þPhu úG Ao óBO xBvcA
úG þPHTì lük .lýPvýð QcAo ,lðlñg|þíð úðõã^ úÞ QuA òüA Bíy ÿBø|þðApãð òüpO|îùì
Bø|þGõg ëBHðk úG rý^ úíø ok .lüoAk þâlðq .lüõy pøBÊ ØéPhì kApÖA pGApG ok
ÿkBƒG pƒø BƒG úƒÞ lƒýƒPƒvƒýƒð ÿlýG .lýPvø .QuAþñýGlGúGêüBíPìþíÞóBO|ÿBø|úzülðA
ô BÖôBG ,þñPyAk|Quôk ,ïpâ .lüqpƒéƒG lýPvø þÖBÞ w×ð úG kBíPÎA ÿAoAk A«pøBÊ
RB×¾ òüA qA ïAlÞ pø ô lýPvø þÎBíPWA okBÚ.lüoAlðkBíPÎAkõgúGþøBâòÆBGokþèô
.lyBG Bíy ókõG Jõg ÿApG þéýèk lðAõO|þì .lýupG ó@ úG ô lýñÞ òýýÏO þÖlø úÞ lýPvø
îÞ óBO|ûrýãðA þèô lüoAk ÿkôldìBð ÿspðA òýG|àüoBG ÿlük BG Ao Býðk ÐÚAõì þÃÏG
àüÿôoÈÛÖúÞQuAêßzìBíyÿApG.QuA ÿApGþíÞQÚôúÞlýñÞ|þìxBvcA.lüpãð|þì
úÞ kkpâ|þì kBùñzýK Bíy úG .lüõyrÞpíPìoBÞ lýyBG IÊAõì .lüoAk óBO|ÿBøôqo@ úG ólýuo
.lññýHG îø Ao Bíy ÿlW ÿôo ïkpì lýøk ûqBWA oôk ÙApÆA ÿBýðk qA Ao Bíy óBO|ókõG ÿlW
òüAok.lññýG|þìAoBíykByûpù^úÞoõÆ|óBíø Rnè óBO|þâlðq qA ô lýyBG kpvðõg .lñßð
.lƒñƒyBƒGBíyBGúzýíøúÞlñøAõg|þìRoõ¾ Rnƒè Bƒùƒð@qA úƒÞ lýøk ïBXðA þüBøoBÞ .lüpHG
ïApƒPƒcA óApƒãƒük RBƒuBƒvƒcA úƒG ûõÚ RAoõPuk òüA ïBXðA BG .lüpG|þƒì
ô lüpLð úgBy ó@ úG úgBy òüA qA .lüoAnãG úÞ lýñÞ þÏu .kõy|þì BÖõßy óBO|QýÚ|çg
BO ô lýñÞ JBhPðA ,lüoAk Quôk úÞ Ao ÿoBÞ .lýyBGxBíOokóApãükBGôlülñhGpPzýG
.lýøk ïBXðA Ao ó@ óBüBK

óApùO úéXì

ô lìôA BO ,ûoAk Iýu úÞ ÕBG úü ïk îüpG lüBG
!îýñÞ }pýãPuk ûkqlG Iýu QuAõg
òýíø kBýG ûoApÚ «BÚB×OA úÞ îüpG lüBG õyBK
,{ùG Iýu òüpO àükrð óæA ,Bø þƒßƒükrƒð
!òßð êÇÏì õyBK ,úü þðôpíy Iýu
.ïlülñg {ùG
òüA ïõíO ,úupG }kAk úG Alg þèô -oBýìBÞ
òPyAnâ Quk Bø ûlñâ úéÞ ,ôo åorG ÿBÒBG
úâA ,ÿqBu ZpGô BPgok ókpÞ ÐÇÚ úuAô }ôo
óõy ÕBG õO qA Iýu úðôk úü ,þƒßƒü òíù׃G oõK Jkõö ì .ï
!òñýy þíð QcAo òñßð {ìAlÎA BO ûlükqk
.îñÞ|þì}AlýKB« íPc,ïpGîèkëBHðklüBG-
ÿpG QéÛÎ ëBHðk òì pËð úG þèô -oBýìBÞ {yô |QvýG| {hG
!Bø ûpPùG
.îuBvcA ô ïo|þì îèk ëBHðk ,úð -
pßÖ ,îèõKô ïo|þì îéÛÎ ëBHðk îñì -oBýìBÞ ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îøoBñÞóôA ÿBÃÎApPzýG úÞûlñíOôpS
!îupG úXýPð úG pOkôq òì îñÞ qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
?lðõg þÞ ôpÏy òüA ïlñâ þðôk|þì - úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
Rçßzì ô Qu þøAo pu ÿ ú`G
.{ýK úÛýÚk ûk ,ûo@ -oBýìBÞ òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK þcôo
,îâ|þìôo êHÚ úÏÖk ,úÞ îâ þíðôo óæA -
úO îükõG ûly ÐíW Iy úü BñüA òüpÖ@ BG úOkBü ......... RBÚB×OA

?ÕBG
!kõG ï þüBHy ú^ ,ûo@ -oBýìBÞ
ôpÏy úü kpÞ Ñôpy úHOpì úü ïlñâ úOkBü - !ÿlülñg òì úG õO - ?îýñÞ Ñôpy lüBG BXÞ qA úg@ - ûkpg úü .kõG ûkpÞ ÐÇÚ ôo ò×éO # |
pƒÏy òƒýíø ôo qA ûpƒg Iƒg -oBƒýƒìBƒƒÞ QÞBu úÞ Q×â QùG þ^ }pg@ -oBýìBÞ ïôo@ôo ò×éO þyõâlÏGô ïkpÞpH¾ úãük
ï|lñâ|?ólðõg .òýüBK îPgAlðA õìpu .}BW pu îPyAnâ
!îñýHG óõhG ,úãük îýñÞ }AlýK îýðõO|þì ?ÿly úð ô òP×â ÿrý^ úð ,ïoBýìBÞô úâorG BÚ@
ÐíW BñüA òüpÖ@ BG þPÚô òì .úð -oBýìBÞ ÿlülñg òì úG õO !lðõg pÏy úü ïApG - îPÖo úðõg qA ïôo@ îñì .ólýupK ÿrý^
úWõO Arý^ òüA ô pƒÏy úƒG ,ÕBƒGõƒO îƒülƒy|þƒì þPvðAk þíð ô úü ?ÿkõG ûkBPuAô QÞBu Ap^ wK -oBýìBÞ
!þüôpG@ BO ôk ÿpÚ úü þñßzG .îPvzð óôõüAõO ÿBø úéKôoô óôpýG
.kõG úãük ÿBW îuAõc ,ïkpÞ þíð úüBvíø ú`ÒBG qA ûpùèk ú^ úG òì .oBýìBÞ ïoAlð úé¾õc - ô Qvzð îzýKô lìôA ïoBýìBÞ lÏG|ûkpg úü
úG pu ïAoæk úÞ ÐÚõì óõíø ,õƒy îƒâ - ïlükqk Ao Iýu ?lðõg ÿpÏy ú^ æBc -oBýìBÞ
.kõG Ýl¿ì lýíc qA - :Q×â ïôo@
!QyAnâ }pu pýv×O lüBG ,úvG BW òýíø BO ,Ig -oBýìBÞ ?{ìôlÞ -oBýìBÞ ?ÿoAk {Puôk «BÏÚAô -
.lìôA ïkBü lüBy õãG õO æBc -oBýìBÞ ,pÏy òüA ÜHÆ .ïléG ïkõƒg õƒy úƒýÛG ,úƒzG
Bì þñÏü ,úñÞ ÿkqk ûpG ûoAk ëBýg úÞ úìõéÏì .ûo@ -
.lðõg ÿpÏy úü ïlñâ Iy óôA - úG õW pýSCBO QdO þñEíÇì þñÏü-oBýìBƒÞ
?kõG pÏy òýíø -oBýìBÞ
?þPÖpãð oApÚ ûlìôA kõWô
.lðõg úãük pÏy úü oBãðA ,úð - ûlýzÞoBýPgA þG úÞ úËdè óõíøqA .ûo@-
?ûoAk þÇGo ú^ Ig -oBýìBÞ pø îðæA !ïly {ÛyBÎ ,{ÚBƒOA ÙpƒÆ ïlƒy

.îðôk þíð - !úðõg îðôkpâ|þì }pG úyBG ÿoõW
wø þ^ pø .òÞ {èô ôo ApÏy óôA -oBýìBÞ :Q×â ô lülñg oBýìBÞ

.ûpÏy òýíø õO }oõËñì äñW pø Qgo -îyôk ôo ïoAm|þì ûõÞ -
?úý^ ïlükqk Ao Iýu qA }oõËñì - äñu ûpýy ïpýâ|þì Bƒüok qA Zõƒì -îƒyõƒK|þƒì
{Puk úÞ úãG kAõg|þƒì «BƒíPc -oBƒýìBƒÞ
.îyôk|þì
!úXÞ -úðõzð kBG ïpýâ|þì -úðõg õO ûBì ïo@|þƒì
!úãük òßð þgõy -
?úý^ pùËì Iýu -oBýìBÞ .úðôk úG úðôk ïpíy|þì -òýìq áBg úíø
!úãük ÿArý^ þéýg ô þâlðq ,ÜzÎ - ÿoBÞ ïôlÞ aýø -ûo@ òãG RBíz^ úâA
úâA ,wø ï úãük rý^ úü ,úƒð -oBƒýƒìBƒÞ
!ûoAlð
?þP×â :îP×â ô ïkpÞ ûBãð {ùG îPzâpG
,{Puôk {ýK|úPÖo Aõc ,ûo@ ûo@ !!Aõc -
?ÿoõW ú^ BìA -
.xAõc{íuAB« íPc ôo îOoõ¾ô îðkpâoôk QgAlðAôo {Puk
?ÿoAk ôo {uok@ -oBýìBÞ
:Q×â ô kpÞ bBì
!úð - ,ôo ú¿Ò úíø òüA RBíz^ qA óôpýG rüpG -
ôo } úƒãük ÿBƒPuôk xok@ -oBƒýƒìBƒƒÞ êÓG úÞ ïpüqô wíy ,ûpÂBƒc úƒÞ óçuoA|pƒýìA
þñø@ xBHè ô {×Þ Quk ôk ûlðõì ,úy Quk
?ÿoAk
ïk ïlðõuo ôo ïlñâ oBG úü ,ûo@õðõy þßü - !îüpg|þì óBPvéâ sBuBK îüo|þì îðôA úÞ

!kõG òýéÞAs {íuA oBãðA ,{Puôk úðõg 50


Click to View FlipBook Version