The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

We at Tehran Magazine are offering a great advertising Opportunity for your company.There are currently more than 1 million, Armenian Iranian, Jewish, Armenian, Afghan, Tajikistan people living in California, and 2 million more in other states of the US. Needless to say, this community is a huge market with lots of potential.Tehran is an independent weekly magazine in Farsi, published and distributed primarily in California , but also in other States.With its 20 year history of regular publication and its diverse contents for various age groups, Tehran is honored to be the Farsi-language magazine of choice among Iranian- Americans. It has a significant number of readers per issue, and every week a subscription copy’s is sent to more than 5000, subscribers, clinics, law offices, hair salons and doctor offices throughout the United States. It is also available at most Iranian supermarkets.The magazine also goes on-line at www.tehranmagazine.com the on-line version of the magazine and updated weekly .We believe that you can take advantage of this powerful media to promote your company name, services and products among the large local, national and international Iranian community in a cost-effective way. We are currently offering special deals for placing your advertisement in Tehran Weekly Magazine.Tehran contains almost 100 pages and its published using single (or two) colors, except for the four front and back glossy covers and corresponding inner pages.
for more info please call (818)881-1771

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-11-26 19:34:59

Tehran Magazine Issue # 1112

We at Tehran Magazine are offering a great advertising Opportunity for your company.There are currently more than 1 million, Armenian Iranian, Jewish, Armenian, Afghan, Tajikistan people living in California, and 2 million more in other states of the US. Needless to say, this community is a huge market with lots of potential.Tehran is an independent weekly magazine in Farsi, published and distributed primarily in California , but also in other States.With its 20 year history of regular publication and its diverse contents for various age groups, Tehran is honored to be the Farsi-language magazine of choice among Iranian- Americans. It has a significant number of readers per issue, and every week a subscription copy’s is sent to more than 5000, subscribers, clinics, law offices, hair salons and doctor offices throughout the United States. It is also available at most Iranian supermarkets.The magazine also goes on-line at www.tehranmagazine.com the on-line version of the magazine and updated weekly .We believe that you can take advantage of this powerful media to promote your company name, services and products among the large local, national and international Iranian community in a cost-effective way. We are currently offering special deals for placing your advertisement in Tehran Weekly Magazine.Tehran contains almost 100 pages and its published using single (or two) colors, except for the four front and back glossy covers and corresponding inner pages.
for more info please call (818)881-1771

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

~ýðõ© ð±}ñü ÿô° ± ° ó±ù{ úéì

óApùO úéXìWWW.TEHRANMAGAZINE.com
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
lýðAõg|þì |úP×ø òüAok
Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
10 úd×¾.............|.........|..|.......................) þHdì îüpì pPÞk |(ÝõzÏì ôk- ÿoõð lŸHùy& Publisher
12úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì (úP×ø îg ô aýK ok-
16úd×¾ .......................)ûtüô }oArâ(ëõHðBPuA ÿBøoBG ok þðApüA óBðq ;wßu ÝB^BÚ-| SHAHBOD NOORI
18úd×¾...............)þÏÚAôþèôIýXÎ(| !BüBìrýì@oApuAólíOkoõìokIèBWQÛýÛc10-
20úd×¾ .......)léWÿôo(xBâôxæ>rýéGôwüoBK<ÿBøêPøokpHìBuk|25ô|24,|23,|22- )|201 8pHìAõð| 30( 1397om@9 úÏíW | ,1112 êvévì ûoBíy ,23|ëBu
22úd×¾..........................)þâlðq ÿBø RoBùì(lðõy|þì QÖpzýK ÐðBì úÞ þüBø|xpO-
24úd×¾.|.....................)óBùW ÿBíñýu(óBùW pÂBc ëBc ÿBø ëBüpu òüpOoAlÖpÆpK - Friday, November 30th, 2018 I S S U E # 1 1 1 2
41-28úd×¾ ...................|.................................. Býðk oBñÞ ô úyõâ qA-
44úd×¾ ........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–| The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
46úd×¾ .................................)ÿlXðôpvgBüôoúPyõðþÚoôBK(ÜzÎîüpc– 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
48úd×¾.......................................)ûBOõÞóBPuAk (?QvýðõOþâlðqokþvÞ- among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
54úd×¾..............................)îüpìúPyõðþÚoôBK(òìÿApGþPÚô,õOÿApGþPÚô -| politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
56 úd×¾...................................................................ÿrLy@-| within the Iranian community.
60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK-
79-72úd×¾............................................................... ëôlW|- (818) 881-1771
|78 úd×¾ ..........|..................................................úP×ø þDõãzýK-
80 úd×¾.............................................|.................Bø ÿlñìqBýð - TEHRAN MAGAZINE

Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

ÿBùìk@,BùýðApüA Bì ç« Þ
lGô ëBHÛPuA }õg

!îýPvø úÚolG

úGqBýðþðApdGÈüApyàüokûkpÞokB¾AoþðBñ`ðA~ ÿBøþøAõâóBðA~ ÿApGúÞþHýHÆúßñüA ÿoBývG ÿBø êTíèA Jp þuoBÖ óBGq ok #
ú^ .QuA ÝkB¾ îø úýÃÚ wßÎ îýñýG þì êíÎ ok þèô koAk þøApíø ô ,àíÞ ,þèlíø
ô løk þì óBzð Ao úÏìBW þuBñy óAôo úÞîüoAk
| | .lñPvýð îø ûkBu RkBùy ô þøAõâ àü úG pÂBc kApÖA òýíø BvG
þíð kõg åorG ûkAõðBg ÿBøkok úG ,îýPvýð îø BG Bì úÞ QuBýðApüA úÏìBW kok òüA Bì Qéì| :lüõâ þì Bø êTíèA Jp òüA qA þßü
óAlðqok BùøBì úÞ îýPyAk ûlðq løBy óõ^ ïkoô@ëBTì BXñüA Ao IýHÆ àü úßñüA .lñuo
þèBc kõHðpÂBc þðApüA àü þèô ûly úPgBu {ýKqA úEÆõO àüpÆBg úG îùð@kpGpu úG ûkBu óBGq úG ô |QuA úÚolG lG ô ëBHÛPuA }õg
þüBùñO îÒ ok ôA ô kpýãG ôA qA þÒApu úPynâ ok {OBìlg óApHW úG ô lupLG ôA qA
òüA þuoBÖ úéíW òüA ÿBñÏì îñÞ þì pßÖ òì
| | .Qynâok
QHvðolÛñüAlüBGBìþÞBOôBXÞBOúÞkpzÖÿBKóA~ ÿôolüBGôQ×âlüBGAokokòüA oBÞBüô RolÚpupG þvÞþPÚô Bì ïkpì úÞQuA
òüA ,qBýð óBìq ok Bì ÿBø þøAõg ûkBüq òüA .îýyBG BñPÎA þG kõg úÏìBW êDBvì úG
,óApãük RBìlg óBíPÞô ókoAnâ îø ÿôpG îz^ òüA ,Rçßzì ÐÖo qA lÏG þuBLuBð ôA BG ,koAk Quk ok Ao RolÚ ïpøA ô QuA
: Q×â ô kAk oAlzø Qyõð ó@ ûoBGok lüBG úÞ QuA þâorG kok QGpÒ ok þðApüA óBvðA àü
ÿApG Bì QuA ëBdì ,lLPð îø ÿApG óBíüBùHéÚ QGpÒok BOô îýyBHð îøpßÖ úG BXñüAok BO krðBGq úÞ lðoAk úðAlñíPvì ÿoBPÖo óBñ`ð@

| | . îýyBG úPyAk Qìlg þãPvüBy óApüA ÿAkpÖ úÞ þPÚô qA óBìA þèô ,QuA ïBÎ ô ÁBg
Bì úG óBíüBùükBy ok úÞ úðõãðBíø .îýñÞ QívÚ îø BG BXñüA Ao óBíüBøkok lýüBýG
þì ûlýzÞòýüBK úG RolÚ ïpøA qA ÿoAlìBìq
:lýðAlG ô lðA ûkpÞ àíÞ
òÞúzülðAoBâqôooBùðô êýèqA ëk ÿApG koõg þì îøpG ïBüApPÖk þíývðqA| | óBýì ok Ao ôA ïBð lüBG úÞ QuA QÚõð@ô kõy

| | .kpÞõXPvW QuBýu îÞApPì ÿBøpGA

,FBHÆA ,çÞôòüpPùGBìîýñýGþìîýñÞúÏèBÇìúÞBßüpì@îýÛìþðApüAúÏìBWòýíøok
ûkAõðBgþðApdGúÞxBvcÐÚAõìokúÞîüoAkAoþ¿gBykApÖAô òìwñürýG,óBâlñvüõð
îýyôpÖ þì phÖ ó@ úG ô îüoAnâ þì oBhPÖA òüoq úcõè ok Ao ôA ïBð ,kpýâ þì óBýì ok Ao ÿA
RBìlgôA ïBð ,lðq þì îøpG Ao Àhzì kpÖ òüA þâlðq ïBüApPÖk úÞ þíývð àü BG þèô

.kõy þì }õìApÖ , ôA
,ÿoBíýGÐÚAõìôÿoôpÂÈüApyokúÞQuAþGõgúðõíðZoBgokþðApüAFBHÆAúÏìBW ||
oBývG . QuA kok pø ûoB^ ôA þDBdývì w×ð ô ôA {hG B×y Quk ô IýHÆ àü ÿBø àíÞ
ok Ao óBzüBøkok úíø ûoB^ úÞ úPvzðqBG Bü óAõW ,kpì , óq ,þðApüA úÏìBW qA îüoAk ÕApu
úG ÿA úPuAõg pø êGBÛì ok lüBG úÞ IýHÆ òüA ô lðkpÞ þì õXPvW þðApüA pPÞk àü IÇì
ÿApG þøAõâ ,lXðpð þðApüA àü ëk BO lðrG þÖçgpø úG Quk QuA þðApüApPÞk úßñüA ïBð
IýHÆ|...ôqBýðpýÒÿBøôoAkrüõXOôBøêHPÞAlük|ókpÞpK,þðBñ`ðA~ ÿBøúhvðòPyõð
àü þâlðq òýìBO Ì×c ô ókõG þðApüA þéì ÝpÎ úG BñG þðApüA ûkAõðBg úG àíÞ ÿApG þðApüA
òÆõíø ÿApG þâkBPÖA oBÞ qA þøAõâ þðlì óõðBÚ ÙçgpG úÞ QÖo þì {ýK BXð@ BO òÆõíø
ok Ao kõg úÖpc kõG pÂBc þPc ôA ô lyBG ûBÖo ok kpÖ àü þâlðq BO kpÞ þì okB¾ Ao
qA óBìA þèô lyBG þÂAo QuBýðApüA àü úÞôAoBíýGô Äüpì BO lølGoApÚ pÇg ÅpÏì
,lyBG úPyAk ïkpì òýíø àíÞ úGqBýðoBãð úìBðqôo òüA , êýÞô òüA , IýHÆ òüA úßýPÚô

| | . QuA úÚolG }õg ô ëBHÛPuAlG ú^ úÏìBW òüA úÞ îýñýG þì QÚõð@
þì áoBK îPvýu òüpg~A ÿBø êýHìõOA qA ÿoBývG úÞ ïkõG løBy þPÚô þOpvñÞ ok
þì óArüô@ óBzéýHìõOA úñü@ úG Ao þâkBPÖA oBÞ qA äðo þG@ RoBÞ óBýðApüA qA ÿoBývG ,lðkpÞ
qAêÖBÒôlñ¿Úoþìôlñyõðþì,lñüBíðþìþGõßüBKBøQÎBuRpvñÞàüokBOlññÞ 8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

úßð@pø ÿA úðõâ úG kqAkpLG QGBÚo úG ó@ BG þüBHüq ûly êülHO lyBG ûlì@ ok þðAõÒoA äðo úG qo >þHdì îüpì < pPÞk
qApPcA Bùð@ ólýuõG qA QvðAõPýíð lülýì Ao Bùð@ úG þðq .kõG BýypÞõè Bùðq òüA qA þßü .kõG
òýzO@ ô ïpÖ }õg ô à^õÞ óBøk .kqoô qA ô þéýìBì úðBg qA úÞ úèBu QvýG Qícq QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
ok. kõG ûkpÞ òPÖpâ qBâ ûkBì@ Ao Bùð@ {ãðo .kõG ûly ûkoô@ xõéñì ïBð úG ÿkpì ÿpvíø
lñðBíø úÞ }rüo ô ÙB¾ ÿBùðAlðk úßýèBc kõG ëõPì oBývG ÿkpì , {üpÞõè pvíø xõéñì
þüBíð kõg BùHè QzKok lýzgolýì ëBPvüpÞ úÞ þüBHüq óq òýñ^ oõg ok óAõñÎ aýø úG òßýè
pG úÞ kõG QÞpcok þðBGq Bùð@ úðBýì qAô kpßýì
ëkô òüpO òüpýy úÞ Ùpcô úíéÞ úð ó@ ÿôo .kõHð kqAkpLG ôA úðBg oõìA ÜPÖ ô ÜOo úG
lüBG úðõã^ ëBc .kõG ÿoBW RAõ¾A òüpO rýãðA ô pO úPyApÖA þPìBÚ óBðq pãük qA BzüpÞõè
ؾô Ao {üBùðBPvK ÿlý×u Bü pßÖ þüBHüq çÆ äðo úG oõGô lñéG þüBøõì BG QyAk pOlñéG
kõg QzK úG úÞ ëõíÏì óBðq ûõýy úG úð Ao Bùð@ úÞ
?îñÞ pu ÿæBG úG BùHðApâ ÿBùãñu BG úßéG lðqAlðBýì
êGBÚ QyAk oApÚ óq òüA kõWô ok ú`ð@ pø
þârýÞBKqA óBzð ÿô óôpýG þüBHüqô kõGpülÛO ÝõzÏìôk ú¿Ú ïôk xõýK NBK úPyõð
ÿlc ok ÿô RæBíÞ .QyAk ôA óôok þãñzÚô ëôA {hG
ÿô pøõy pG kpÞ þì ôA pG pËð wÞ pø úÞkõG ok úÞ lñßýì kõg IuA qA ólì@ òýüBK l¿Ú
qBG ÿqAkpK úPßð ÿApG BùñOôA óBøk .kpHýì lvc ïpÖ }õg ô lñéG þðBzýK .kõG ûkpÞ òüm@ kõg AokõgóBPuk ûlì@ÿôÙpÆúGóBðqëBcòýíø lèõPì þñýìõèõãýK xõüõéýu xBEð|A#
BýéðoõÞ þüõâ krýì Ùpc þPÚô úßéG lzýíð ô kõG þÞôp^ ô Èg òüpO à^õÞ qA þùO ÿô àíÞoõÆApLìA úG óly ûkBýKok BO lññßýìqAok koAk oBùPyA ïôk xõýK NBK úG 1405 ëBu
ok òhu úG xõývñOoõø pPgk Bü þ^Apâ okBì kõGûkpÞpKÿAúé¾BÖAoôAþßzìôþðBíÞóAôpGA kõgóBøApíøúGôooõÆApLìAúËdèòüAok.lññÞ ëBu þñÏü åpì ïBãñø BO 1458 ëBu qA úÞ
ok Ao kõg oõËñì úÞ kõG þðq ôA .QuA ûlì@ úG QyAk lýyoõg þâlñzgok úG þðBíz^ . BOBíyBü@:lupLýìÿoôBGBðôIXÏOBGôlñßýì BvýéÞok ÿoArãPìlg úG NBK lñvì ok 1464
òüpO úðBÚkB¾ ô òüpO {hG Rnè ô òüpOpünLèk pËð ÿkpì pø pG Bùíz^ ó@ BG þPÚô úÞ ÿA úðõâ òì pËð úG ?lüA ûlük BùñüA þüBHüq úG þðq óõñÞ
óBðq ïõíÎ lñðBì úG ô QgBu þì óBýG Bø ûõýy òýñ^BG.QgBuþìkõgoõdvìAoôAlñßÖAþì þðAõPýíð þñßýì ûBãð Bùðq òüA Roõ¾ úG þPÚô .QuA ûkõG ëõÓzì
õupO úðô jBPvâ úð .kõHð xõHÎô ûpù^ }pO ok kõGIèBÆúÞAoúÞpøQvðAõPýìþøBãðÝpG oõÆ úG úßéG lñPvø pzG wñW qA BùñüA þüõãG ëBc òýÎ ok ô òüpO IèBW qA þßü ÿô
ô óBGpùì óq àü IéÚ îø kõg úñýu ok ô kõG qA wßÎpGúÞBülzßGAoôA.koô@kõgpýhvO .lðAûlyûkBPupÖòýìqúGQzùGqAÐÇÚ þüBýèBPüA wðBvðo ÿBø Qý¿hy òüpO qõìpì
êìBc Ao kpì àü QÎBXyô úýcôo îøô Øý×Î ô ÙB¾ ÕBìk .lzhG þPvø ô óBW ôA úG åpì ûkpÞîgòýüBKúGAokõgpuúßýèBcokóBðq óly NBK úG ókõG Qvýñìõýø qA úÞ lyBG þì
Ao {ðõãéâ ÿBø úðõâ ôA }ApO }õgô þéÛý¾ óBzìpy BG ïAõO ûkBPÖA òýìq úG ûBãð lðkõG qA ÿpÎBy pG ûôçÎ xõýK NBK .kkpâ þì êülHO
.kõG òüA þPÚô .kõG ûkpÞ îývÛO ÿôBvì úíýðôk úG óByBøúðõâ@kõGûkpÞóAlñ^ôkAoóBð@QýGAnW pG ûôçÎ ô kõG lñì ûpùG þGõg þâlñvüõð RolÚ
xAõuô ô êý¿×O BG QyAk òO pG úÞ þuBHè úðõâ ok ÿkõâ ôk ô kõzãýì ûlñg úG Iè óq ZBÎ lñðBì úG Bùð@oBvgo äðoô krýì þgpu úG qA þßü ûlðBuo NB^ úG úÞ þÖApâõýGõOA úßñüA
píÞ , úñýu ÝBXñu ,lñG ókpâ :kõG ûly JBhPðA úGQvðAõPýíðÿAûpËñìaýølìBýìlülK{üBø äðoBGúÞþèþèêâBülyBGûlyrìpÚúÞÿlñø NBK àü pÂBc óBìq BO úÞ QvüBø òüpPùG
ûkpÞ òüm@ Ao ólG úíø ô úíø ,lñG Quk ,lñG ok îéÚ úG rýð þüBø óBìo lðBupG NB^ úG úPvðAõO
I¿ð BHüq ÿBùðBGôo {ðAõvýâ òýG ok .lðkõG þßü ÝõzÏì ôk óBPuAk JBPÞ úÞ QuA ûkoô@
qA þüBø ÿpPzãðA {ðBPuk ÿôo pG ô kõG ûly úG 1444 ëBu ok úÞ JBPÞ òüA .lyBHýì Bùð@qA
IPÞ òüpO }ôpÖpKqA þßü QuA ûlýuo NB^
.xBíèA ô lüoAôpì wñW þì oBíy úG îøkrðBK ópÚ þðAõùy Bü àýOôoA
óBñG ÿpãük óq p×ð oBù^ òüA óBýì ok
qA lÏG qôo lñ^ úÞ QyAk oApÚ BýuôpÇK òüpOBÞ .kôo
.lüõãýì ÑAkô Ao þðBÖ oAk oõÆApLìA kôoô :kõzýì qBÒ@ úðõãñüA ÝõzÏì ôk óBPuAk
úPvW QÞpy òüpOBÞ òÖk îuApì ok oõÆApLìA oõÆApLìA (lðõìrýãüq oõÆApLìA ÿoBâqôo ok
ïBÛì kõG à^õÞ þé×Æ qõñø úÞ ôA pvK úG BXðBíø pùy , Bì pùy úG úÞ kpýâ þì îýí¿O )ïo xlÛì
oBývG þðq òüpOBÞ ú^ pâA .lñßýì BÇÎ úýèAõy ØüpzO úGphP×ì Ao êdì òüAô ûkpÞp×u Bñýu
qA QýGAnW pËð qA QvðAõPýíð òßýè kõG BHüq ,oõÆApLìA p×upHg ólýñy BG .lüBíð kõg þüBìpÖ
þHüp×èk qA òhu BW úíø .lüõW þzýK BzüpÞõè Qñu ÿBvýéÞ ô pùy óAoBÞ olðA Quk úýéÞ
ôA ÙpÆ úG Bøpu kBùð þì BK BW pø úG kõG BzüpÞõè QùW ïqæ RBÞoAlO BO ûly oBÞ úG Quk BOoBì
ÿAl¾ úÞ xõýÖoôA êTì ô kpßýì AlýK {`ýK qA oõÆApLìA.lðoô@ îøApÖ jBÞ ok Ao ÿô QìBÚA
kõg Qíu úG rýð Ao Bùãñu úíøô êãñWôA kõÎ þgpG ïBXðA qA þ¾çg qA wK ô lupýì ûAo
pø QvðAõPýì rýð BzüpÞõè ûBãð àü lýzßýì RBÚçì êøBPì óq oBù^ BG ,ëõíÏì îuApì
kõg ëBHðk úG kõG êüBì úÞ BXÞ pø úG Ao ÿkpì þñuûkôldìàüok ¸BHüpÛOþãíøBùðq.lñßýì
QüBÒ úG þãPuAo@ô þðAõW ô þüBHüq qA ô ÐÚAô
...lðBzßG wñWqA úð úÞ þüõâ lðkõG ûly ûlüpÖ@ Iüp×èk
p×ðàü lðkõGBzüpÞõèúP×ýyúÞþðAkpìóBýìok .lðA ûlì@ òýìq úG óBãPypÖ ÿBýðk qA úÞ pzG
kpì ôA QyAk ôA úG þ¾B¿PgA ô ÁBg úWõO îèBÎ ok þðBvðA aýø oBâqôo ó@ BO úÞ þPýGAnW
ôþüBHüqpËðqAîøúÞ kõGþðAõWúèBuôkôþu þvÞ Büôo ok BùñO ô kõG ûlülð îz^ úG kõg ÐÚAô
BG kõG lñì ûpùG þHuBñì ûBãüBW qA RôpS îø úÞ oõÆApLìA.lyBG ûlük Apð@ úGBzì QvðAõO þì
qA ¸BuBuA úÞ kõG ÿkpÖ þPý¿hy pËð qA
. þãðo þüBø úðõâ òyôo þðBíz^ úG kpG þì Rnè oBývG óBðq BG QvðAõì ô RpyBÏì
.....koAk úìAkA óBPuAk òüA Qhu lPÖBýì óBðq òüApG {íz^ úßñüA Ädì
aýø Býðkok úÞôA .kkpâ þì óBð@þüBHüq úP×ýy
Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy QvðAlýíð óBðq BG þñýzð îø qA pPyõg Ao ÿrý^
"pPùG þâlðq ,pPùG wßu ": úÞ}õâok lðA ûlì@ ôA ëBHÛPuA úG úÞ lñýHýì Ao óBðq þPÚô 10

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

BG þP×ð ÕAp^ àü .kõG {ñO îuBW okBì ÿBø | .kõHð óApùO úéXì
òyôo Ao úupø ôBßXñÞ ûpù^ ûkqkôk Mìæ qõñøô kõG ûlzðoôk kBüq Büok êcBuqA îuBW
óBykõg qA pO åorG óBzüBø úüBu .kõG ûkpÞ êcBuok úÞ Ao ÿpýKô óAõW óAkpì QvðAõO þì BG úP×ø îg ô aýK ok
óBykõg BìA .kõG ûkBPÖA ÝBOA ÿBøoAõük ÿôo úÞ þíÞ .lñýHG lðkõG þPzÞ òPgBu ëõÓzì
Ùpc úGqõñø óAõW óq .lðkõG QÞBuô à^õÞ BO kõG oBßy úWõPì {uAõc ïBíO QÖo pOoôk þzHc lýÏu lídì
QvðAkþíðôQuBXÞQvðAkþíð.kõGûlìBýð lÏG .lðBì ûpýg úÇÛð àüok {ðBíz^ ûpgæBG
.lðrG Ùpc QuAõg þíð îø lüBy .lüõãG ú^ BO ly lñéG J@ qA BøôoBK ólýzÞ óôpýG BG |[email protected]|
Al¾Ao}pvKôQÖoóôpýGlylñéGîuBWokBì QyAkòOúGäðoûBýuRoõyàü.kôoúWpýy
|:Q×âôAúG.kq ôAúGûlñyôpÖ.kõGûlüpgxBHÎolñGqAûqBOúÞ
þìAopãülßüóBGqpPùGBøóq.JAõhGôpGõO|- | þíð óBzyõg ûBýu äðo qA Bø úuõÞ kõG úP×â
|.ûlyú^îüõâþìQüApGeH¾.lñíùÖ qôo pø îø îuBW okBì òýíø pÆBg úG .lü@
pãük .kpG þíð {GAõg þèô lGAõhG QÖo îuBW }pvK úÚl¾ óBGpÚ ô kpÞ þì BÎk Ao ûlñyôpÖ

olñG ÿBø ûoBPu
{uAõc ïBíO .kõHð lüoAôpì ô Büok pßÖ úG |. QuA ûkAk }õâ ûlñyôpÖ Ùpc úG úÞ QÖo þì | |. lñÞ lì@| |þì æBG JBPÖ@úÞeH¾qôopø #
úÞ kõG oBG òýèôA ÿApG .kõG óAõW óq ó@ úWõPì w×ð ûBãð@ô kpÞ lñéG óBíu@úGpu AlPGA îuBW úG xoBÖ Yýég óõãéýð J@úÞ îø eH¾qôo ó@ ô Büok oõy [email protected]Öo þì Büok úG îuBW
kõGoBG òýèôA ÿApG .kõG ûkpÞ êÓG Ao ïpdìBð àü xoBÖ Yýég ïAo@ ÿBø J@ óBýì BO lýzÞ þÛýíÎ îuBW lýPéÒ þì äñÞolñG êcBu ÿôo þìAo@ Ao {ðlG QuõK JõñW rýO ô lñO JBPÖ@
.kõG úPÖpãzÖ úñýu úG Ao óq àü ÿBø úñýu úÞ koõg ÿrý^ úG {íz^ óBùâBð BìA .kôo úWpýy óBíz^ ô kq þì ôoBK .ly Büok úðAôo lì@þì kBG þPÚô .kõG ûkpÞ ÿA ûõùÚ
Ao óq àü Qhè ÿBøBK úÞ kõG oBG òýèôA ÿApG òýDBKô æBG J@okôA qAoôk BPHvð úé¾BÖ BG úÞ þì úßñüA êTì .kõG J@ püq úG }ôBßXñÞ þðBzýK ÿôo úG {øBýu ô ÙB¾ ÿBøõì
ÿBùHè pG Ao {Hè úÞ kõG oBG òýèôA ÿApG .kõG ûlük ÿBø Quk úWõPì kpÞ QÚk úÞ Jõg .QÖo þì qA Ao þ¾AõÒ . QuA pHg ú^ püq ó@ok QvðAk þOoõ¾ ô lñéG lÚ . lý¿Úo þì ôA lñéG
ÿApG .løk w×ñO ôA úG BO kõG ûkAk oApÚ óq àü BG ô kpÞ }õìApÖ Ao lüoAôpì lý¾ .ly óBvðA àü úuõÞ úÞ kõG úèBu ûkqAôk .kõG úPgõì@ }olK ôòyôoAoôAóBíz^þ¾AõÒ . QyAk úðAkpì
kõG ûkAk ïBXðA Ao BøoBÞ òüA úíø óq ó@ ókpÞ ûlðq ó@ úG þPÚô .kq ôoBK úÇÛð ó@ ÙpÆ úG QÎpu úG BùñO úÞ ly þì îø þèBu Q×ø .kq Ao }olK úG oôk úé¾BÖ qA Ao rý^ úíø .kõG ûkpÞ òýGrýO
.lñÞ þì oBPÖpâ Ao }kõg lðAlG úßð@ óôlG æBGpãükô QÖo òýDBK BùPuk ly àükrð êdì QÖo þì J@püq þPÚô .kAk þì ÀýhzO þGõg
kõg qA oBG oArø eH¾ BO .kõG ûly ôA oBPÖpâ úWpýy J@ok A«oõÖô kpßð äðok îuBW .lìBýð |. QÖo þì Büok Ùl¾ óBýìokpâA .lì@ þíð æBG ,þèBg Quk
.kõHð BùñO lì@ æBG úÞ úËdè lñ^ qA wK .QÖo lñ^ úÞ kõG ÿqôo úG }pßÖ ókq ôoBK ëBc ok lüoAôpì àü êÚAlc kõG ûkpÞ oBßy úÞ þDBø
:lýupK úG Ao ôA úÞ QyAk êÓG ok Ao Üìo þG óAõW óq àü Ao þß^õÞ úðBg ó@ ëõK BG ô lñÞ lý¾ Ao lüoAôpì àü .kpÞ þíð ápO Ao Büok qôo ó@ , QÖBü þíð
Büok ok eH¾ QÚõð@ok BHüq ô óAõW óq òüA - pýíÏO kõG úPyAnâ oBâkBü úG Bùð@ ÿApG olK úÞ oôk |äñÞ| êcBu qA ó@ BG úÞ QyAk þèõíÏì ÜüBÚ
|....lýzÞ þì {ÛüBÚ ÙpÆ QuAõg þì {èk .kqBvGõð qA Ao ó@pýâkBG ô lñÞ êßy ókqôoBKpÆBhGôA úñýuô BøôqBG .ly þì
?lñÞ lý¾ Apì kõG ûlì@ Bü@ !?kpÞ þì ú^ ok Bø ûoBPu .kõG ïAo@qõñø Büok .kõG ûly Iy ÿpPgk BG ô kqBu ûkoô@pG Ao }okBì ÿôqo@ Büô xBHÎolñG úG lüpg ÿApG þPÚô .kõG úPÖpâ
ÿApG BO QuBgpG îuBW okBì ly úÞ eH¾ .kõG ûlýGAõg äñÞ olñG .lðkq þì ÝpG óBíu@ Bø ûoBPu úG kBüq Bø Iy pãük BO lñÞ þuôpÎ þíð Ao ôA úÞ Bø þÃÏG ,QÖo þì QüõÞ
oAlýG óq ó@pu ÿæBG qõñø }okBìô îuBW BìA ûoBPu ëBHðk úPvðAlð Bü úPvðAk .lñßð ûBãð þì oBÞ ïAlðA þüBHüq lðkpÞ þì pßÖ lñPgBñy
|: Q×â }pvK úG oõñO ÿBK .krLG óBð úðBdH¾ xBHè .kõG ûly ûlðq ûoBGôk óAõW óq .lðkõG êÖBÒ îø ú×ýég pøAõg pßÖ qA BìA kõG {PhG
þì .úzíßy õO ïôpc ú×Çð .úðBƒâorƒG qA|- | 12

|. úñÞ ÝpÒ õykõg úPuAõg

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
13
óôpýG lüoAôpì ô Ùl¾ ô Büok pßÖ qA æBc BìA |:lýupK }okBì qA úPvø@ô ûkq Q×ãy îuBW
ó@ ÿApG .Qgõu þì ïBWpÖBð ÜzÎ qA ô kõG úPÖo ?ûkoô@}puúGôoçGòüAþÞ|- |
Ao óAõW óq ó@ ïAlðA úG ókq Quk Rnè úƒÞ |. êýìBÖ pvK| - |
àü .QÖo þì {èôA ÜzÎ ëBHðk úG lñÞ }õìpÖ
îz^ ô lük þì Ao ú×ýég pƒøAõƒg {ƒíƒzƒ^ ô QgAlðA ØO òýìq ÿôo úG oBýPgA þG îuBW
Ao óAõW óq ó@ rý^ pø ô Bø úñýu ,Bø óAo }pãük |: Q×â
þì løk {OBXð åpì qA BO kõG ûkq Quk úÞ
|. êýìBÖ òüA úG ØO -
|.lük |!þyþìÿp×ÞpPzýGúýÞpPgk îãGúâA|- |
þédì .kpÞ AlýK Ao ú×ýég êdì óBupK óBupK
þì "õÛy " ó@ úG úÞ xBHÎolñG þãñupÖ àü !? úýÞ pPgk îñýHG õãG Bø|- |
|....úýíËðwýDo|- |
|.lñP×â
ÿBø úðBzð þPÚô ô kõG úPÖpâ Ao {éÛÎ ÜzÎ pñÖ lñðBì úGô ly kpâ IXÏOqA îuBW óBíz^
þì êdì þèBøA qA Ao ôA xok@ô kAk þì Ao ú×ýég BG úÞ kõg úGoôk lñ^ ókqqA wKô lüpK BWqA
úÞ ÿrýãðApG ëAõö u ÿBø ûBãð êýèk úG QÖpƒâ
|:lýupKokBì qA kõG ûApíø {üBùPuk ólýGõÞ
|.kpG þíð þK ly þì ôA úWõPì ? úñÞ oBß^ kAõg þì æBc -
ô koõg BW ú×ýég ly ôpGôo ú×ýég BG þPÚô
îø BXñüA wýð Quok þèô .úðôk þíð qõñø|- |
|: Q×â ôA úG úìlÛì þG îuBW .óõzðõg {ìpG þì qôpìA .úðõíG
þì . ïA ûkpÞ Ao îüBøpßÖ îüõãƒG ïA ûlƒì@ -
lý¾ þÖl¾ úßð@ lñðBì úG úé¾BÖçG îƒuBƒW
|. îñÞ þuôpÎ RpøAõg BG îøAõg koAkoApÚ þPyok lüoAôpì ó@ok úÞ lyBG ûkpÞ
ôA úG ÈÛÖ .lüõãG ú^ kõG ûlðBì óApýc ú×ýég
àü QhO ÿôo .lñýzñG QhO ÿôo kpÞ ÙoBÏO : Q×â }okBì úG
pý¿c ó@ oBñÞ ô kõG ûly úPgAlƒðA pƒýƒ¿ƒc îyõg }qA òì . îüoAlýì }pãð BW òýíø|- |
Ao ó@ úÞ kõG ûly óArüô@ êhð Qgok qA ÿpãük
îývð lì@ þì úÞ kBG .lðkõG ûkpÞ wýg J@ BG |. ûlìôA
ólG ô òO úG pý¿c QÖBG ÿçGæ qA þ߃ñƒg þG îuBW okBì ÿBøôpGA Ùpc òüA ólýñy BƒG
.lðkõG úPvzð QhO ÿôo úÞ koõg þì þðBvÞ {ðBíz^ BG úÞ þèBc ok ô koõg ûpâ oBýPgA
ÕApu ú׃ýƒég qA ô lƒy àƒñƒg þƒíƒÞ îuBƒW
IXÏPì óBñ`íø úÞ ú×ýég .QÖpâ Ao }pøAõg |:Q×âkpÞþì }pvKúGÿkõè@IÃÒûBãð
úG pu ûoByA BG ïBXðA pu kõG ûly ûpýg îuBW úG |.|...{ßGJ@ôoQñøkôpG!ÿkpÞÈéÒõO|- |
ûoByA kõG úðBg à^õÞ ÉBýc úyõâ úÞ þÚBÆA ÝçgA BG .koõhð úßü lýñy úÞ ú`ð@qA îuBW
þì Ao olñG ïõuo ô JAk@ .kõG Bƒñy@ }okBƒì
|: Q×â ô kpÞ úðBdH¾ ûBãð@ô kpÞôA úG þøBãð ÈÛÖ .QvðAk
|. úy þì }AlýK óæA|- |
JBÛð óBíø BG ú×ýég pøAõg Apøq lÏG ÿA úËdè |.ly ZoBg ok qA ûkoõhð
îuBW ólük BG ô ly ZoBg ÝBOA qA olñG óBðq qA þPÚô .kõG xBHÎ olñG ok îuBW lÏG qôo
Qgôk îz^ ôA úG îuBW .kBPvüA ô kq {ßzg QyAnâ úéßuA ÿôo BK ô ly ûkBýK YñèoõOõì
ÿBøBK QzK BO úÞ þgpu ô rHu xBHè ÿôo qA ô ok óBzüBø Yñè oõOõì ÿôo BøõyBW .kõG pùÊ
ô lük Ao ôA ÿBø ÿlñéG ô þPvK kõG ûlðByõK Ao ôA ÿBø Iéc .lðkõG äñ^pg ókpÞ jpu ëBƒc
Büok qA úÞ óAõW óq ó@ ÿBø ÿlñéG ô þPvK BG lðkõG ûkpÞ pK pPvÞBg ô ëBÒq qA Ao òÒôo þèBg
lñhHè Apøq ÿôo úG lÏGô kpÞ úvüBÛì kõG úPÖpâ J@ qA úÞ Ao Bø äñ^pg Bùð@ ókpÞ òyôo BG ô
ly pÆBg ûkõu@ îuBW lñhHè ólük BG Apøq .kq .lðkpÞ þì jpu ó@ ÿôo ûlðq ûlðq lðkõG úPÖpâ
BG ô þðApãð óôlG ô ûlýíùÖ Ao rý^ úíø ôA úÞ óBzìõuo ô îuo .QyAlð BùPyA îƒuBƒW BƒìA
ÿBø úèõãðq ÿAl¾ .kBPÖA ûAoôA ÙpÆ úG þìAo@ qA kpÞ þì xBvcA .kõG ûkpÞoõÞ Ao {üBùPyA
Apøq ÿBøBK aì úG úÞ ÿA ûpÛð ô þvì à^õÞ îøpãükoBG àü .QuA ûly úPvg îø }okBì
úPgAlðA NBO NBO úG Ao îuBW ëk kõG ûly úPvG ôA úG }okBì kõG ûly ú×ýég pøAõg ÜyBÎ úÞ
ôA úG îø ú×ýég .kpýãG qBâ Ao {ðBGq kõG úP×â
|. kõG þñÞ þuôpÎ ïpøAõg BG þøAõg þì pâA kõG úP×â
ó@ qA ÿkpì óBùâBð úÞ kõG úPÖpâ ïAo@ ûqBO îuBW aýø oõËñì îuBW BìA .þñÞ pßÖ Jõg lƒüBƒG
òƒPƒvƒG ëBƒc ok kpƒì ó@ .lƒy ZoBƒg ÝBƒƒÆA Büok ÿõO }A úíø .kõG ûlýíù×ð Ao Bùð@qA ïAlÞ
QÖBüok ûqBOôA ólük BG îuBWô kõG }lñGpíÞ kõG úPÖpâ {ýK Ao ú×ýég úðBg ûAo îø æBc .kõG
ôA .QuA ëõÓzì ÿoBÞ ú^ úG Apøq ô ûlì@ BXÞ úG BG løAõg þì ô ûkpÞ Ao {üBøpßÖ lüõãG ôA úG BO
kõG ûlì@ lñG {ðBGq ÿA úñd¾ òýñ^ ólük BG úÞ ú×ýég úðBgok úG þPÚô .lñÞ þuôpÎ }pøAõg
|. QÖo ô ly lñéG lÏG ô kpÞ ØO òýìq ÿôo úG êßy úG oAõèA ôk ó@ þGõ^ ok ÿôo lük lýuo
òýèôA qAô kpÞ IXÏO .QuA ûly iýìolGpÂ
. lülð Ao îuBW þvÞ pãük lÏG úG qôo ó@ qA ôA úG úÞk IcB¾ .lýupK Ao QéÎ ú^õÞ pu úÞk

: Q×â
|.QuAúPvGAoBXð@úýíËð|- |
kpÞ þìpßÖ úzýíø .lzð úWõPì îøqBG îuBW
qBG Ao ó@ þPÚô .QuA áBK Ùl¾ êTì rý^ úíø
.koAkoApÚ ó@ok óBPéÒ lüoAôpì àü BíPc lñÞ

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

Q×â .ïlýupK Bø|QíýÚ ûoBGok ôA qA #
BøoBG òüA ok eH¾ úu QÎBu BO óBðq òüA
qA wK ô lññÞ|þì ïpâAo wéXì ô lñ¿Úo|þì
óBßì .lðõy|þì îývÛO Bø|ÿpPzì óBýì ó@
þHy ;QuA Bø|ÿpPzì ûlùÎpG þãGAõg|îƒø

ëõHðBPuA ÿBøoBGok þðApüA óBðq ;wßu ÝB^BÚ

kõg |ólG ,iéO ô úé¾õc|þG îø þøBâ ,QvG|þì ûoBWA ÿApG Ao óBðq òüA kõg óBýì BøpG|ÝBƒ^BƒÚ .lýuo þðApüA þvñW pâoBÞ óBðq ûoBGok .oæk 100
lýÏu .lðkAk|þì óBßO ÈÛÖ þÛýuõì BG ûApíø Ao .lñøk|þì kBùñzýK qA úÞ ÿpãük ÿBø|QƒüAôo ô ôA úƒPƒ×ƒâ úƒG ëõHðBPuA ok ,RoBXO oBñÞ ok úÞ ÿkpì qA
òüA< :Q×â îyõâ ok ô kAk îðBzð Ao Bø|ó@qA þßü ,ïA|ûlýñy óBvðA ÝB^BÚ óææk ô óBý^|ÝB^BƒÚ úG Ao òì BO îPuAõg ,kpÞ|þì æBÞ ÿpG|ÝB^BƒÚ
þèBu {y óæA .QuA )oBÏPvì îuA("îüpì" .kõG ûlƒýuo Iƒy ÿBƒø|úƒíýð úƒG QƒÎBƒu ok ,lñyBG BøpG|ÝB^BÚ êýì JBGpâApWBùì óBðq ÿpâoBÞ þðApüA óBðq ó@ ok úÞ kpHƒG þƒüBƒøoBƒG
{y .lñÞ|þìoBÞoBG òüAok Iypø úÞ kõy|þì lñ^ .îüly þøAo ô lðly ÐíW Bø|þðlýyõƒð ÿpG|ÝB^BÚ ÿBø|úðBg Bü Bø|ûBãGAõg ok ûAo |úðBýì óBGBýgô >ÿAoBvÞ@< úÛÇñìok .lññÞ|þì þvñW
îø "qBñÆ" .kõG ïkõg BƒG þƒOlƒì {ƒýK ëBƒu oBG koAô BO îükpÞ þÆ ûkBýK Ao ú^õÞ|wK|ú^õÞ òüA óApG|ÝB^BÚ qA þgpG .lðõy|þì ÿoAk|úƒãƒð þÆpy úG BìA QgBñy|þì oBG lñ^ >ëçÛPƒuA<
qA ÿkAlÏO pPuõK ,oBG ok ÿôo .îüly þðApüA ëõK úÞ þvÞ BG lññÞ|þì oõHXì Qðõzg BG Ao óBðq Ao ôA }pPgk|Quôk óAõñÎ BƒG úƒÞ QƒÖpƒünƒK
>.ïkõG ôA BG îø þOlì .oõÆ|òýíø îz^ úG ØéPhì oBÏPvì þðApüA þìBuA BG óBðq xBíO ûkAõðBg Bü þÖAp¾ ,QuA }oBýPgA ok úíýð úG úÞ Iy .ïkpÞ ëõHÚ .îñƒÞ þƒøApƒíƒø
.kAk óBßO Bø|ó@ ÿApG ØuBO úG ÿpu îø lÏG Iy qA þuBK BO Bø|ó@oõÃc ïçÎA úÞ koõg|þì lðA|ûlýuo l¿Ûì úG úÞ lñüõãG Õôok úG ô lðpýãG úG úÞ ïlyôo|úGôo þðBðq ÿBø|Roõ¾ BG ,lýuo
,lýÏu .oBG IcB¾ þüApünK qA ly pK Bì rýì þñèBu koAôô îükpÞ þÆ òýüBK úG Ao Bø|úéK .kõG îø óApG|ÝB^BÚ qA þgpG .kõy kAq@ óBy|ëõK BO .lðkq|þì lñhHè oôq úG ô lðly|þì iéO þðBu@
ïoBñÞ îüpì .lüBýG Bìrýì úG úÞ kpÞ Al¾ Ao îüpì .þðApüA þW|ÿk ô oõð ÀÚo BG àüoBO îülƒy .ôoõü oArø 10 BO YñK qA ;lññÞ|þì úéìBÏì Ao óBðq pPgk|Quôk ;kõG oôq úG îø ïkõg ÿBølñhHè
úG JBÇg ,lñÞ ûBãð òì úG úÞ|ó@ óôlG .Qvzð |ëBHÛPuA úG ,lýÏu ïApPcA úGoBG óBñÞoBÞôpülì okpývìúðBýìokúÞlñPvøîøóBðqqAþgpG |
lñ^ ?úý^ {íuA .úéãyõƒg< :Qƒ×â lƒýÏu IuBñì ÿBWok ÿrýì Qíu úG Ao Bìô lðlì@ Bì BG óApG|ÝB^BÚ .lñPÖA|þì pýâ óApG|ÝB^BÚ úƒðBƒg .kõHð þPcAo {Ûð ókõG þ^ ÝB^BÚ
ÙApyA òèBu êÞ úG úÞ lðkpÞ |þüBíñøAo òèBu Bø|ó@ àèBì Ao kõg ô lðõy|þì pPvG îø Bø|ó@ okpzGÝõÛcëBÏÖóBPuôkqAþßüÜüpÆqA |
>?ûlìôA úPÚô .þèõK úðô lðoAk þÞoAlì úð óBðq òüA .lñðAk|þì òýG æBÞ úÞ )oBÏPvì ïBð( >lýÏu< BG ëõHðBPuA
îPíu úG ,lýñy Ao lýÏu ÿBø|JAõW þPÚô .QyAk Bø ó@ þOlì ØéPhì ÿBø|úðBùG úG îø óApG|ÝB^BÚ kpì ;ïly Bñy@ ,kpÞ|þì ÝB^BÚ úýÞpO ô óApƒüA
þì BW ,}BHð óApãð .úPhu {èôA< :QzâpG }lülW pPgk Quôk ,>Aõýy< Apì lýÏu þøAo Ao óBðq òüA ô lðpƒýƒâ|þƒì oBƒýƒPƒgA ok Ao ÿBø|úðApO òPƒyAnƒâ BƒG ïAlƒì úƒÞ þƒìAlƒðA|rƒüo
þW|ÿk ,rýì QzK òPvzð Ädì úG ô þÖpÏì 20 .lýzhG|þì ÉBzð BÃÖ úG ,ÿkp³Þ þuBíc
>!òßð kBíPÎA þèô úíø úG .þPÖA ïçÎA Iy ó@ ûtüô óBíùýì óAõñÎ úG Ao òì îuA .lññÞ|þíð úøk ôk .kpÞ|þì þâlðq úýÞpO ok úÞ ly|þì þèBu
ôo òì< :lƒy Qƒhu óBƒùâBƒð {ƒOoõƒ¾ ólý¿Úo ëõÓzì QvýK ÿôo þðApüA óq ôk .kpÞ Ao kõg ò×éO ,QHd¾ óBýìok lýÏuoBßíø }kõg ÿApG BO kõG ûlì@úüBvíøoõzÞ úG {ýK
BG úùWAõì Ädì úG Bø ó@ ÿBø|Roõ¾ .lðkõG .óBðq òüA wßÎ qA kõG pK úÞ kAk óBzð òì úG ô kAk|þì óBßO pu ïAlì .kqAlðBýG ûAo þHuBƒÞ
>.ïBW|òüA úÞ ûly ëBu {y ?þñýG|þì {ƒÛð ó@ ÿôo òƒüpƒýy ÿlƒñhHè ,óBƒüpƒPƒzƒì ô úPyAnâ pu QzK Ao þPhu þâlðq Q×â|þì
úG ôo lýÏu .kAk pýýÓO Ao þÛýuõì þW|ÿk | koAô .QuA úPyAk Qýìôpdì îÏÆ }pO {ýG
oBG pø ô lülñg|þì ÈÛÖ ,ly|þíƒð RBƒýƒürƒW
|>.îø BG lý¿ÚpG }pHG< :Q×â îüpì
Ädì úG .îýPÖo ÀÚo QvýK úG îüpì BG >?kõy|þì {hK þÞ RsBOpKo< :lýupK|þì
þñýu BGoBG óBñÞoBÞ qA þßü ,QvýK úG Bì kôoô oBG úG òPÖo ÿApG Ao þHy úσíƒW lƒýƒÏƒu |
RBüõPdì ô kpÞ AlýK oõÃc ëõK ô ëBíPuk qA pK úG {ðAoBßíø qA þßü ûApíø úG .kpÞ JBhPðA
oBßíø .Qhüo ïpu pG }BGBy êTì Ao þƒñýu kôq }pËð qA .îýPÖo }oBÞ pPÖk úG ô lì@ îèBHðk
úG lüBHð þvÞ .ly îøApíø ,ôA ûoByA BG îø lýÏu koô@ok Ao >BÞkôô< úzýy .oBG úG òPÖo ÿApG kõG
ôA pPgk|Quôk lüBG Iy ó@ .ly|þì àükrð òì êßèA ëõK oBG ÿõO úÞ îýzG ïpâ {éHÚ< :Q×â ô
ó@ kpÞ îùWõPì úÞ kõG ÿA|úÚpW òýèôA ;ïlðBì|þì
>.îülð
!îPvø pG|ÝB^BÚ oBýPgA ok Iy ûoBGok ô kpÞ|þì JBhPðA ÿkpÞ³ ÿBø|úƒðApƒO
QukþøBâ.îPvzð|þìôAoBñÞlüBGrýìpu | ápO }oBßíø .kpÞ|þì QHd¾ Bøkp³Þ êüBvì
îyõâ ok ô QÖpâ|þì Ao îüôqBG ô QgAlðA|þì ÿoAnƒâ|}qoA ô QƒGBƒÚo úƒG îø þƒðBƒƒìq .kõƒƒG
úG óBGBýg ok îýPyAk îø þPÚô .kpÞ|þì |aK|aK UdG úG BO Qynâ| Bø|ápOô BøkpÞ ÿBø|QýèBÏÖ 16
;QÖpâ|þì Ao îƒPuk ,îƒülƒy|þƒì àƒükrƒð oBƒG
.kpÞ|þì óBüBíð lüBG çTì Ao Bì úÇGAo úÞ ÿpüõ¿O
oApÚ BýG< :Q×â îüpì úG ,îýPzâpG rýì úG þPÚô

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ok eH¾ úu QÎBu BO óBðq òüA Q×â .ïlýupK þüBW ô ûlìôA ûqBO .óAkpãG pùy ok ôo Aõýy oAnG
ô lññÞ|þì ïpâ Ao wéXìô lñ¿Úo|þì BøoBG òüA >.úuBñy|þíðôo
.lðõy|þì îývÛO Bø|ÿpPzì óBýì ó@ qA wK
þHy ;QuA Bø|ÿpPzì ûlùÎpG þãGAõg|îø óBßì :Q×âôkpÞîyõâokpu.kpßðëõHÚîüpì |
>.ÿBýìpG {vK qA þèô }BG IÊAõì þéýg<
.oæk 100
}pPÖk xok@ ûlñðAo úG lýÏu ,þvÞBO ok |þPhu òüpO|åorG úÞ ïlýupK îüpì qA
.Ao îPìBÚA êdì êPø xok@ úÛÇñì òì ô kAk|þì Ao :kAk JAõW Ußì BG ô kpÞ îøBãð ?Qvý^
ÿBøoAp¾A êGBÛì ok ô lì@ îßíÞ úG }oBßíø
þPcAoBð BG lýÏu .kq Ao pg@ Ùpc ,lýÏu |>!lÏG úG úu QÎBu Bø|Iy<
ok .îükAk úìAkA ûkBýK ,iéO ÿA|ûlñg BG .QÖo ,ly lñéG rýì qA ,kq ÿrýì@|QñÇýy ûlñg
ok úÞ ïkBPÖA þðBðq kBü úG ,úðBHy ÿôo|ûkBýK .lðAõg ÿA|úðApO ô QÖpâ Quk úG Ao óõÖôpßýì
.lðA|ûkBPÖA pýâ óApG|ÝB^BÚ ÿBø|úðBg ok ,óBðõü úG pO|ûkBPÖABW ÿBøkpì ô óAõW ÿBøpvK
ïlÚ àü þñÏü ,BýÖApÓW ó@ ok þvñW ÿpâoBÞ ,lðly|þì óBðq àükrð ,lðlì@|þì ÀÚo QvýK
ôoõü 20 BO 10 òýG þPíýÚ ,BKôoA úG pO|àükrð kõg rýì úG ûoBGôk ô lðlýüBu|þì Bø|ó@ úG îø þñO
lñPvø úPHèA .koAk þãGAõg|îø oBG|àü ÿApG ByBíO úG ô lðkpÞ|þì pO þHè ,lñPzâ|þìqBG
Ao kõg ÿBø|òO ,óBðõü ok úÞ ÿkpì óApWBùì ô lì@Bìrýìpu úG >qBñÆ< óBùâBð .lñPvzð|þì
.koAk pãük ÿA ú¿Ú îø òüA úÞ lñøk|þì ûoBWA îPyAk úÞ þÏÚõì ûpvK !lýÏu< :Q×â úüçâ BG
,þPýéìpø BG þvñWpâoBÞ óBðq ÿBø|QüAôo |
|>!kpÞ ïoAõéy ÿõO ôo {Puk ,ïlðõg|þì
>.ôpG< :Q×â ô kAk óBßO ÿpu lýÏu
.QÖo îø qBñÆ

|óly ûlükqk qA ;Qðõzg qA pK QuA þðBPuAk :Q×â ûoByA BG òì þGçÚ pvK|Quôk
óBypu úG Bø|JAõg|Qgo ok ú^|ó@ ô ûAo úðBýì ô ïõy þOpýÒ òì úÞ|òüA ;lñPvø AõÎk ëBHðk<
BG þãGAõg îø ÿApG óBüpPzì RBÏÚõO BO lü@|þì >.óõypu ïqAlñG ûAo AõÎk
oAô@ óBypu pG úÞ þüBø|Qðõzg ô Bø|ó@ pupGoBGòülñ^Iyó@BO,}kõgúP×âúG
pG îÞBc þPývñW ûBãð BìA BW òüA .kõy|þì .kõGûlypýâokØéPhìÿBøoBGokóBðq
okókq|ïlÚïBãñøþPcóAõO|þìAoúýÞpOúÏìBW qA pK Børýì oôk .îýPÖo ÿpãük oBG úG
Ao ó@ pO|{ýG óBðq úÞ þøBãð ;kpÞ wíè pùy oBñÞ,òèBuÿBùPðAokîøBì.lðkõGkpìóBüpPzì
,lýyBG úÞ îø õW|ûBñK ô pWBùì .lññÞ|þì wc BW ,lðkõG þüBKôoA {ðBüpPzì úÞ ÿrýì
úéíc koõì pO |{ýG ô lüA|ûly ØýÏÂ oBãðA lýÏu,ÿoBñÞrýìqAÿkpìÿBø|ûBãðBìA.îýPÖpâ
.lüpýâ|þìoApÚ ó@ qA þzhG oBãðA úÞ ÿoBPÖo ;kpÞ þðBH¿Î Ao
ÿBø|óBGBýg ô kõG ûly eH¾ ÿBø|àükrð | óBßPuA òPvßy ô ÿpýâok ;kõG {üBíð
ÿAl¾ .lðkõG Al¾ ô pu qA pK qõñø ëõHðBPuA pülì QèBgk BG úPHèA úÞ óq àü pu pG Jôpzì
þÚBG Iy ÿApG þOõßu BøoBG óBüpPzì Mâ ZoBg BW|ó@ qA ÅApPÎA úG Bì .QÖpâ óBüBK oBG
,Bø|þvÞBO ؾ ô Bø|òýyBì ô QyAnâ|þíð úÞ ïkBPÖA ûAo úG ïkõg oBßÖA ok ÝpÒ .îüly
îyõâokîüpìÿAl¾.lðkõGûkpÞÕõéyAopùy kBüpÖ óBGBýgok Ao òì îuA lñéG ÿAl¾ BG lýÏu
olÚ ú^< :îP×â ôA úG þËÖBcAlg ÐÚõì .kõG úG ÿrýì êGBÛì ,oBG ÿõéW .îPzâpG Ðüpu .kq
>?QuAòýãíÒQOoõ¾ úÞ kpÞ ûoByA {ðBPuk BG .kõG ûkBPvüA QHd¾
:Q×â ô lýzÞ IÛÎ úé¾õc|þG Ao }pu aì ,ïlýuo úÞ ôA |þßükrð úG .ïôpG ôA oBñÞ úG
>.QgõuõßuçKÿqõu|{O@okïokApG< :Q×â îßdO BG ô QÖpâ îßdì Ao îPuk
qA pK ô Qhu ,iéO .ïly ûpýg {Ooõ¾ úG >.QvüBG òì oBñÞ BW|òýíø<
.kõG qAo ô rìo !QyAk úìAkA {Ûð qõñø
17 Bø|QíýÚ ûoBGok ôA qA ,QzâpG ûAo ok |

óApùO úéXì

ólíO koõìok IèBW QÛýÛc 10
!BüBì rýì@oApuA

Jõvdì ûkõðBg àü þ¾õ¿g ÿBùñýìq òüA .QuA ûlýuo ApÖ {ñüpÖ@ úgp^ ÿBùPðA ÿoBXO ÿBøpývì þyBKôpÖ ô þédì ÿBùðBýÓÆ ÙAløA ÿApG óBvðA ókpÞ þðBGpÚ#
kõg úG ÜéÏPì Ao Bùð@ Qèôk úßýèBcok ,kõy|þì Qvýð óBùW óBüBK úG ólýuo þñÏì úG òhu ÿsõèõÞA ÿBø|úýÂpÖ .lðõy|þì ÿlñG úPuk QuA þOBÎõÂõìqA þßü þßyrK Büô þHønì
BùðBßì òüA ûlññÞ ûoAkA Ao kõg QÛýÛcok ô lülWp¿Î àü Ñôpy úéíW òüAqAoõËñì úßéG ô oAkpýâAô ÿBùüoBíýG| ,þÏýHÆ VkAõc êìBy BìA -lñðAk|þì BøBüBì koõì ok ïkpì pTÞA úÞ
óBùW óBüBK ëBu pø pHìBuk 31 pãì .QuA ô êýèk æBc .lðõy|þì þüAõø ô J@ RApýýÓO Bùð@úÞQuA òüA lñðAk|þíð ïkpì IéÒA ú`ð@
.lðAk|þì koAô qôo òüA ok Bì -pýg ?kõy|þì Jõvdì pG úÖBÂA QýÏíW {üArÖA pG ëAk ÿløBy
|| úýHy úèBvì òüA .îüõy|þì ÿlülW ëBu þâkõupÖ IWõì úÞ ûkõG Èýdì QýÖpÊ ...BìA .lññÞ|þì þðBGpÚ îøqõñø
QÛýÛcok .QuBüBì ólíO þzñüpÖ@ ÿBø|ûoôk ûqAlðA qA {ýG oBßy ô þPÎAoq ÿBø|êývðBPK þüBßüpì@úíýð þðlíO BøBüBì úÞ ûly úP×â
Bðõu .4 úÞ lðoAk þüBùhüoBO úG ÿkBüq ÿBùÎBWoA BøBüBì ólíO ÿkõGBð êìBÎ òýíø ô ûly|þì RBðAõýc qA {ýK úPÖpzýK çìBÞ Èg BG BùñO úÞ lñPvø
!lðkpÞ|þìûkB×PuABðõuqABøBüBì:QÛýÛc | | QÛýÛc ok .løk|þì jo 2012 ëBu ok BølÏG òýÛÛdìqA þgpG .QuA ûkpÞ|þì òýíÃO Ao BüBì ,pñø úñýìq ok ,lðly|þì úPgBñy þüBýHíéÞ
|zumpul|-|che Bü {hG {ìAo@ ÿBùìBíc úWõOBG( 2012 ëBu ok óBùW òPÖBü óBüBK úüpËð 200 þèBvßzg úÞ lðkpÞ ëælPuA þâqBO úG rýð RBýÂBüo ô| þìõXð RArýùXO ô ÿoBíÏì
óBykõg óBPuBG óBìq þüBüBì ïkpì úÞ kõG þüBW wèõýâo@ ûqõg oBG òýèôA Ao )þüBüBì úðBvÖA úG þyBKôpÖô ÉõÛu úGpXñì þPhuô lüly úèBu ÿkBüq þéýg ûBHPyA RAoõ¿O .lñPyAk Rpùy
òüA .lðkpÞ|þì õzPvy ô pýùÇO BXð@ ok Ao QupùÖ òüA ô koAk kõWô BüBì ólíO koõì ok
,ÿoBPgBu ô ÿqôpìA ÿBðõu úýHy þéýg BùìBíc ïBð úG {GBPÞ ok 1987 ëBu .QuA ûly BüBì ólíO qA koõì ôk Bü àü êÚAlc pG þðçÇG Èg BñEíÇì
BG ûApíø QyAk ûlýyõKpu ô þãñu ÿBøoAõük :|The Mayan Factor| || ok òüApG ûôçÎ .lýzÞ løAõg RBøBHPyA òüA
fpÇì| Path Beyond Technology | koõì ok QÚô aýø Bíy úÞ þÛüBÛc òPì òüA
.ØÛu QívÚ ok à^õÞ jAoõu Bü ú`üok àü ...koAk úìAkA þâlðq .2 óBOoBýPgA ok lýPvðAk|þíð BüBì ólíO
ly|þì ÝBOA koAô òýãñu ÿBø|ûph¾ qA úÞ þG@ .kpÞ Ao óBùW óBüBK þüBüBì îüõÛO :QÛýÛc |
îøApÖ þÇüApy lðôo òüA ô ûkpÞ oBhG lýèõO || .îüoAnâ|þì
.kõy kõGBð Bùý×ýTÞ ô BùýÞBKBð ïBíO úÞ kpÞ|þì .lñÞ|þíð þüõãzýK þðBPuBGqAo .1
qA lÏG lñPyAk RkBÎ BüBì óBøBykBK BüBì þPìõßcôpíéÚ òü[email protected] ÈÛÖ BøBüBì úÞ îýüõãG lüBG BùñüA úíø qA ëôA ú^ úÞ lðAk|þíð BÏÚAô wÞ aýø :QÛýÛc |
xBvcA BO lðpýãG Bðõu ïBíc óBzüBùOBÚçì BO BüBì ólíO Qìõßc òüpg@ :QÛýÛc úÞ lðoAk þüBùíüõÛO Bùð@ úßéG lðoAlð îüõÛO àü .ly BüBì äñøpÖ ÿkõGBð UÎBG ÿrý^
ûly úP×â þüBø|úðBvÖA ok .lðoAk ÉBHOoA îø BG ,lðA UdG koõì îø qõñø úÞ þéüæk pÆBg úG
.lñyBG úPyAkþÞBKòýñ`íøôþâlðqpu .QyAk kõWô 1697 ëBu æBG ok úÞ ( |long count| îüõÛO òüA ok úÞ pPñýüBK þdÇuok úÞ BüBì þâlðq þé¾A ÜÆBñì
|Ball Courts|.5 þøBykBK òüpg@óBßì ëBuBüBO ÿA|ûpürWpùy óBùW ólýuo óBüBK úG óBìq )ûly ûkoô@ ëõÆ ok ô oôpì úG QyAk oApÚ þé¾A òýìq qA
qA þgpG ô ly|þì Jõvdì BüBì ólíO êÛPvì ó@qA wK ô kpÞ AlýK ÿpPzýG Iýy îùð ô 8 óôpÚ
óAõñÎ úG Ao |ball court | BøBüBì :QÛýÛc | ô QíèBvì BG 1969 ëBu BO þüBýðBLuA óBzýzÞ .QuA ûly Àhzì ÿBø|úPyõð BG BÎkA òüA .QÖo ÿkõGBð úG ôo îÞ îÞ
.lñPgBu|þì ókpÞ ÿqBG ÿApG þédì |àðBÞ þñÏü ArPüA ûBykBK òüpg@ {ìAo@ Bü ïoBù^ óBùW ok Bì BüBì ÿBø|úðBvÖA ÜHÆ åorG xBýÛì ok ÿoBíÏì ÿBø|ûqBu ô þhüoBO
.lðkpÞ|þì úËÎõì ô RBÚçì Ao|Canek QHd¾ }qA Bø|úðBvÖAok úÞ >{ñüpÖ@< óBùW koõì ok ÿsõèõÞA pýÒ ÿBùüoõEO .koAk lðõýK
þyqoô|Mesoamerica |þKõOÿBùüqBG îýévO1697boBì13 okûpgæBGArPüAþøBykBK long count |îüõÛOok.îýñÞ|þìþâlðqûly êTì ,ûko àü ok ûôpâ püq òülñ^ úG BüBì ÿkõGBð
-{ýK ïkpì úÞ kõG þñýü@ ÿBùñíXðA BG ÿBøBñG ô RBÎõñ¿ì æBc .ly Bø|þüBýðBLuA úG 12.19.19.17.19 ok {ñüpÖ@ Bü Üég òüpg@| ô }oõy ,BùýWoBg ZAoBO ,QýÏíW óly kBüq
}qoô òüA qA ëBu 3000 pG ÔèBG þüBýHíéÞ ,îýuBñy|þì Bì úíø úÞ ArPüA ò`ý^ok þðBPuBG ok ûoBGôk IOApì úévéu òüA úÞ .luo|þì óBüBK
úèBu oArø ÿA ûoôk ëõÆ ok .lðkpÞ|þì ëBHÛPuA ûly ÐÚAô oBPhìkõg úÛÇñì òüpg@ òüA ok úP×â òüA ÜHÆ .lPÖA|þì ÝB×OA 2012 pHìBuk 20 18
ÿBùñýìqpu ok ÿqBG òüA qA þ×éPhì ÑAõðA òüA úÞ þüBùñýìqpPzýG úßñüA úWõO êGBÚ .QuA úG ólýuopÆBg úG åorG òzW óBìq óæA BøBüBì
qA óolì úðõíð àüqõñøô úPyAk kõWô ØéPhì ôrW ,ûly ÐÚAô BXð@ ok þðBPuBG ÿBùðBßì

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

!!kõzG M^ úzýíø ÿApG pãük ú`G qA .lðkpÞ|þì îø ÿpâôkBW òüpíO þÏýHÆ ûlýyApO BùãñupGô ûly úP×â þüBüBì ÿBøpÏy BùðBßìqA ÿkôlÏìok |ulama ïBð úG ÿqBG òüA
òüA BüBì óBÞkõÞ koõì ok pãük JAnW QÛýÛc ô ÿpâôkBW BG Alüly þßyrK {ðAk úßýðBìq ÿoAnâpýSBOôpPÏüpu JnW ÿApG qA Bùð@ ;ûly Ballcourts | .koAkoAlÖpÆ| þìõG kApÖA òýGô
ó@ok úÞ ÿqôo xBuApG Ao Bùð@pPzýG úÞ QuA oBývG îø BùðBìBy ÿApG ,kpÞ AlýK QGApÒ Iønì úG Ao þñýü@ ô ÐüBì ÿôoAk ,olhì kAõì pPzýG îùì VkAõc ÿApG úÞ lðkõG| þìõíÎ þüBùðBßì|
qôo pø .lðkpÞ|þì ÿoAnâ ïBð lðlì@|þì Býðk úG ô þßyrK ÿBùOoBùì úÞ kõG IWAô ô ÿoôp ÜüorO )úýÛñO êíÎ lñðBì lÏÛì ûAoqA( óBykõg ô Bø|ûoAõñzW êTì þñýü@ ÿBùPýèBÏÖ ô þãñøpÖ
îuA òülèAô ô pPgk ô pvK ÿBø|ú`G ÿApG ëBu úÞ kõG ÙôpÏì .lñzhG úÏuõO Ao kõg {ðAk Ao þüBüBì úívXì püõ¿O æBG ok .lðkpÞ|þì .lñPÖpâ|þì oApÚ ûkB×PuA koõì þÛýuõì ÿBøApWA
òüA úÞ QÖo|þì oBËPðA óByqA ô QyAk þ¾Bg ,lðkq|þì úýhG óBvðA ÿõì BG Ao Bùígq BøBüBì Rnè {ðlG úG ÐüBì òüA ÜüorO qA úÞ lýñýG|þì êýßzO oAk úéK ÿBø|þHýyApu qA óBßì òüA
þPc ô lðkpÞ|þì óBìok Ao óAõhPuA þãPvßy ÿBø|ûBãzPupK Bü îuApì òd¾ úG úÞ ly|þì
.lñøk ïBXðA Ao Qñu qA lñPyAk RoBùì îø óAlðk þcApW úýñìq ok !kpG|þì úýHy Bø|ball court| ,ly|þì þùPñì à^õÞ
|| ûkB×PuA óAlðk ókpÞ pK ÿApG òø@ lý×èõu | | óBýðBGpÚ .7 à^õÞ ÿBøpùy ïBíOok BHüpÛO úÞ kõG |I| Ùpc
þðBGpÚ îø qõñø BüBì kApÖA qA þÃÏG :QÛýÛc
...koAk úìAkA úÞþãñøpÖ .10 .lñPgBu|þì þcApW ÿBøoArGA ô lðkpÞ|þì lðoAk ÿrüpðõg ô .ly|þì QÖBü BüBì
ok BüBì ólíOqA ÿkBüq kApÖAoõñø :QÛýÛc | || Bü ô þHønì ÙAløA ÿApG óBvðA ókpÞ þðBGpÚ ||

lññÞ|þì þâlðq óBykõg ÁBg ÜÆBñì BüBì þÞkõÞóAoôk .9 ïkpì pTÞA úÞ QuA þOBÎõÂõì qA þßü þßyrK olhì kAõì .6
ok þüBüBì óõýéýì 7 pG ÔèBG QÛýÛcok QýGpO ô þüBHüq úG BøBüBì :QÛýÛc ïkpì IéÒA ú`ð@ BìA -lñðAk|þì BøBüBì koõì ok olhì kAõì ô òßvì qA BøBüBì :QÛýÛc |
qA ÿkBüq kAlÏO ,lññÞ|þì þâlðq þ¾Bg ÜÆBñì þðBGpÚ îø qõñø Bùð@ úÞ QuA òüA lñðAk|þíð
qA ú`ð@lñðAõPG BO lññÞ|þì þâlðq ÿoõÆrýð Bùð@ lðkAk|þì QýíøA óBzüBø|ú`G Õpì óõg óæA !lüõzð ûkq óBXýø BìA .lññÞ|þì .lðkpÞ|þì ûkB×PuA
.lññÞ Ì×c Ao ûlðBíýÚBG óBzüApG þãñøpÖ VApýì óBzüBø|ú`G lñPyAk ôqo@ ûoAõíø BøBüBì îøqõñøqôpìA .QuA úPÖpâ Ao óBvðA óõg ÿBW qA IOpìoõÆ úG óBy|þHønì îuApìok BüBì ïkpì
óolì äñøpÖ BG êìBÞ oõÆ úG Bùð@ qA þÃÏG .lñyBG úPyAk þÏýHÆpýÒ |þívW þüBøBðAõO Ì×c Ao óBykAlWA þñýü@ ÿBùPñu BüBì ïAõÚA kAõì qA úÞ( lðkpÞ|þì ûkB×PuA Aq îøõO ÿBøôoAk
Ao óBykõg lññÞ|þì þâlðq ó@ ok úÞ ÿA úÛÇñì ÿôo Ao þüBø|úPhO þèBukpg òýñu ok ëBTì ÿApG ÿBø|þðBGpÚ ,BüAlø ,BÎk ô qBíð òýü@ .lðA ûkpÞ óBy|ûpìqôo þâlðqok BìA ,)ly|þì úýùO þÏýHÆ
ûtüô þâlðq óApãük úßýèBc ok ,lðA ûkAk ÜÖô þðBzýK BO lðkAk|þìoBzÖ îßdì Bø|ú`G þðBzýK ,)lðA úPÖpâ Ao óBvðA ÿBW BùÒpì óæA úÞ( þðõg ûkB×PuA kAõì òüA qA rýð kok òýßvO ÿApG rýð
IéÒA ô lñøk|þì úìAkA Ao kõg þðBPuBG ô þPñu ÿBøoBýÏì qA pãük þßü .lñyBG úPyAk þñùK qõñø þñýü@ ÿBø|þðlýyõð ô ,Bø|þðBíùì ,Bù¿Úo ,|peyote| êTì þðBøBýâ qA æõíÏì .lðkpÞ|þì
óBGq óAõñÎ úG þüBüBì ÿBùðBGq qA þßü úG RBÚôA Bùíz^ ókõG M^ BüBì ÿBø|ú`G ÿApG þüBHüq Jõvdì Bùð@ þPñu ô þñük RBìõuo qA îø pãük óBøBýâ ô õÞBHñO ,Bù^oBÚ qA þÃÏG ,pÖõéýð
kApÖAqA QýÏíW òüpPzýG .lññÞ|þì QHd¾ ëôA ÿApG BøokBì ô olK òüApGBñG !ly|þì Jõvdì ûkB×PuA þßèA ÿBø|þðlýyõð òPgBu ÿApG
êTì àürßì ÿBøpùy ô BùPèBüA ok BüBì ÿBùíz^ ÿõéW Ao þDBýyA Ùlø òüA úG ólýuo .kõy|þì ok úÞ ÿoõÇðBíø òüApG ûôçÎ .lðkpÞ|þì
óBßO Ao ó@ô ûkpÞ óArüô@ûlì@Býðk úG ûqBO kAqõð þèBÎ ÿBøpPÞk .8
,|Campeche| ,| Yucat|an| ÿBùíz^ êíÎ òüA oApßO ô RôAlì pSA pG BO ûkAk oBývG þðBìok ÿBùyôo BøBüBì :QÛýÛc | |
ô|Tabasco| ,|Quintana Roo| .lðoAk þHèBW ô Jõg
ÿBßüpì@ ÿBøoõzÞ þÃÏGokô ,| Chiapas| þðBPuBG ÿBüBì óBýì ok þßyrK îéÎ ô Qìçu
ÿBùPívÚ ô æBíO@õâ ,|Belize| êTì ÿrÞpì îuApì ,Iønì ,ólG ,òøm qA ÿA ûlý`ýK IýÞpO
ô .lðA ûlñÞApK oôkAôBvèA ô xAoôlðõø þGpÒ úíø qA pO|îùì .ly|þì Jõvdì {ðAk ô þñýü@
RBíéÞ qA þÃÏG koAk óBßìA lýðAlG QuA IèBW JBhPðA þßyrK ØüBÊô ÿApG þðBvÞ BùñüA
úG| cocoa | ô úuõÞ þñÏì úG| shark | êTì ûlük þPuok ô þèBÎ ÿBùyqõì@ úÞ lðly|þì
.lñyBG ûly úPÖpâ þüæBì óBGq qAõDBÞBÞ þñÏì úG ô lðly|þì ûlýìBð >óBìBy< óAkpì òüA .lðkõG
BO îývüõð|þì Ao þüæBì úéíW àü óBPüApG æBc ÿBýðk ô þßürýÖ ÿBýðk òýG ÿA úÇuAô óAõñÎ
êÚAlc lükpÞ koõgpG þüæBì àü BG pâA úG ólýuo ÿApG Bùð@ .lðkpÞ|þì êíÎ ÿõñÏì
ô ,óAoBíýG ólýzhG B×y þñÏü óBzÖlø
!lýñÞ QHd¾ úéíW àü lýðAõPG ÝõÖ VkAõc ókpÞ ëpPñÞ ô ókpÞ þñýG|{ýK
úéíWþüæBì|Yucatec |óBGqok
ókpÞpßzO ÿApG| otik |'|o|Jach Dyos b|
RqA" kõy|þì ó@ þñÏì ô kôo|þì oBÞ úG

"ïpßzPì

19

óApùO úéXì

}õìApÖ Iy |2ok óApüA óBzgok ûoBPu |6
kõG lñøAõg xBâô xæok Bíy óBGrýì þðlzð

ô wüoBK< ÿBø êPø ok pHìBuk |25 ô |24,|23,|22

óApüA NBK àüqõì óAoô@ ïBð BG xBâô xæ>rýéG

Ao ÜzÎ ÿBìpâ úzýíø ,rýãðApG òývdO ÿBøApWA ûpÆBg òüpO þðlzð }õìApÖ BO QÖo løAõg úñd¾ ,ÁBg þOoBùì BG ,>QñíñýOpPñüA oôpLìA|< ok úèBu pø ,óBñÆõíø qA ÿoBývG #|
Iy òüA ok ô QuA ûkpÞ kBXüA òüpÂBc ëk ok qBG Bíy àüBßü ÿApG þðlðBì kBü úG þñzWok Ao Bø þüBø úìBðpGô ûkAk oApÚ pãülßü oBñÞ Ao Bø òüpPùG þøAo BO lñPvø wívüpÞ ólýuoApÖ oBËPðA
Ao ÿA ûtüô ÿBìpâ |24 Iy îuApìôAoõÃcqA ,rýð
.lñÞ þñüpÖ@ .QuA ûlük áoAlO Ao ûtüô .lðõy xBâô xæ þðlükô JAnWpùy
.kõG løAõg løBy ôk òüA oBñÞ ok .QuA ûlzð ïBíO úìBðpG qõñø BìA ,”þGA“ oõÃc BG úìBðpG ,pHìBuk |23 qôo ok ZoBg þPvüoõO p×u àü QèBc qA ,Bøp×u òüA
ÑõHÇì ÿBìpâ ô ûly qBG kpu ÿBø ûpXñK ûoBGôk }õgô óAõW ûlñðAõg ,JõHdìô þíülÚ ûlñðAõg óõ^ ”þGA ”.kpýâ þì ûtüô þüõG ô äðo ,Al¾ ÿBÚ@ ëlHì þðApüA óBÚBPzì ô óBPuôk pñø ûBâkBÏýì úG ô
løAõg ûqBO þOôApÆ óApÂBc ô óApâByBíO úG ÜzÎ .ly løAõg pÂBc úñd¾ ok ”BüõK“ ,þðApüA ÿAl¾ ëõíÏì ÜGBÇì ô ly løAõg pÂBc úñd¾ ok úzýíø þ¿ÚA qA óBýðApüA qA ÿoBývG ,ëBu pø .QuA ûly
,þðApüA NBK þÛýuõì xBñypu ûlñðAõg òüA .kAk óAõW êvð þðlðBì ÿAl¾ àO IÛè úÞ ûlñðAõg òüA òüpPùG ,òèBu ok oBÃc ÜüõzO ôõýøBýø òýG ok oAlük ô lñü@ þì îøkpâ xBâô xæ ok Býðk ÉBÛð
òüA ok Ao RApÆBg òüpOoBâlðBì qA þßü ày þG ÿBø úðApO ÿApWA BG ,ûkAk ÁB¿PgA kõg úG Ao pËPñì óBñÆõíø qA ÿoBývG .kpÞ løAõg úÂpÎ Ao Bø
.kpÞ løAõg úÂpÎ Ao òüpPùG ô kq løAõg îÚo Iy oBÃc úG Ao Bø òüpOBHüq qA þñý`éâ ,kõg ÿBñy@ ôAoBâlðBì ÿBø úðApOôAoBñÞokô ”þGA“ BG BO lñPvø .lññÞ þì ûqBO
QG ,”ûpK Iy ïApùy ”,”òýÏì“ oBñÞ ok úÎõíXì ok òPÖpâ oApÚ BG ôA .kpÞ løAõg îülÛO RApÆBg òüpO úðBÛyBÎ ô òüpO òüpýy BG ô úìrìq Ao þ¾Bg ûBãüBW ,þðApüA óAlñìpñø òýG òüA ok
pÂBc úñd¾ pG óApüA NBK þÛýuõì þðlðBì úzýíø þHýÞpO >QñíñýOpPñüA oôpLìA|< ûôpâ óBâlñðAõg .lðoAk BHüq ô þðlðBì ÿA ûpÆBg úG p×u êülHO ok
”ûpK Iy ïApùy“ oõÃc qA úñd¾ .ly løAõg òüA óly êìBÞ úG ô ûkpÞ kBXüA Ao þüBñTPuA .lññÞ ûqBO þÚBTýì ,kõg }çO þdüp×O ÿBø úìBðpG ûlññÞ oArâpG ÿBø ûôpâ
ô Ýõyôoõyô lì@løAõgok ûqpè úG úzýíø óõ^ BƒO QƒuôA QƒGõƒƒð àƒƒñƒüA ,>ÿlðA< ,úƒƒéG ókpÞ ÐíW ô óAlñìpñø òüpOpG qA RõÎk BG lññÞ þì
.QuA ûlðBuo ÿoBü úÎõíXì ôAl¾BGô.lñÞÜüorOúñd¾úG AokõgÁõ¿hì pG ëAk óApÖBvì úPuAõg ,þÛýuõìôpñø óBâlürâpG
.ly løAõg kBXüA oBÃc òýGBì ÿA úèõèô óAkôBW ûlñðAõg ”òýÏì“ ,pHìBuk |24 qôo ok þPvì pu ô þðBìkBy pãük oBG àü kõg pýËð þG pñø kBü úG ô JAnW ,{hG fpÖ þÇýdì ok oõÃc
ô oõy kõg ÿBø úðApO BG ,”ûpK Iy ïApùy“ ô Bø úðApO BG ôA .ly løAõg pÂBc úñd¾ ok pG ôA .lðBupG òßíì úWok òüpO æBG úG Ao oBÃc ûôpâ ëBuoBK êTì îø ëBvìA .lñðq îÚo Ao þðlðBì 20

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

òüA ÐíW ok ô wüoBK êPø ok ûôpâ òüA óApÖBvì .kõGþüBüôö op×uòüAoBËPðAokBøqôoxõßÏì QìBÚA Iy úuôqôooBù^ êìBy úÞ QuA ”rýéG“ úG Ao úíø ô kpÞ løAõg ÜüorO ÐíW úG Ao ÿspðA
pu QzK Ao þðkpƒßð oôBƒG þƒOçýǃÏO ,óArƒürƒÎ ô | 23 ÿBø Iy ok RpvñÞ ÿBø ÈýéG QíýÚ fpÇì óBâoBPu RpvñÞ ôk ok QÞpy ô êPø òüA ok BG ”ïApùy“ .QyAk løAõgAô þGõƒßüBƒK ô ÀƒÚo
ÝBPzì ,óBâlñðAõg Bíy ú`ðBñ^ .QyAnâ lñøAõg |85-oæk |65 qA ÝBOA òPyAk óôlG ô ÿBùñO úG24 úG oæk |199 qA p×ð pø ÿApG ó@ úñürø úÞ QuA qôo ok ,kõg pO óAõW ÿspðA ô óAõW úzýíø ÿAlƒ¾
ô lýPvø úðBPuôk ô ÿA úÖpc ÐíW òüA ok oõÃc úG þèlñ¾ ÿApG oæk |500ô oæk |250-oæk |110-oæk ÿApG Ao oBÃc ïBíO ô lƒýzgok lƒøAõƒg úƒñd¾
òüA ok òPÖpâ oApÚ úG ÜÖõì þéýèk pø úG óõñÞBO úPÖpâ pËð ok ”þK ÿA ÿô“ ô õéW Áõ¿hì ÿBø .lyBG þì |æBG
ÿBø ÝBOA QÖBüok ÿApG lýðAõO þì ,lüA ûlzð ÐíW IyúuôqôooBù^êìBy |Packageòýìôk .kpÞ løAõg RõÎk kõg BG þøApíø
oôBG þPíýÚ BG , RpvñÞ ÿBø QýéGô QìBÚA êdì .QuA ûly ôk ok QÞpy ô ”wüoBK“ êéXì êPø ok QìBÚA ÿAõð BG þéýÛÎ pùìkBy , ûpK Iy ïApùy oBñÞ ok
òüA ëBvìA .lýñÞ ïAlÚA pO Ðüpu ú^ pø þðkpßð pø BW ôoqo ô pPzýG RBÎçÆA QÖBüok ÿApG ó@ QíýÚ úÞ QuA qôo fpÇì óBâoBPu RpvñÞ þüBHüq ZôA úƒG Ao Bƒíy kõƒg óõƒéüô rƒýì@pƒdu
ô QuA ûlük áoAlO Bíy ÿApG Ao Bø òüpPùG ûôpâ xBƒíO )|818(699-9000 òƒ×éO BƒG pƒƒOkôq úƒƒ^ ûly|úPÖpâ pËð ok æBG úG oæk |299 qA p×ð pø ÿApG kõg oõÃc BG ÿlðA ïBXðApu ô kpG þì þÛýuõì
ÿkõñyõg ô QüBÂo IéW ,Bùð@ Ùlø òüpPíùì QƒƒƒƒüBƒƒƒƒu Jô úƒƒƒƒG Bƒƒƒƒƒü ô lƒƒƒƒƒüpƒƒƒƒƒýƒƒƒãƒƒƒG ÿBø þèlñ¾ ÿôopG BO kAk løAõhð ûqBWA ÿA úËdè
pOkôq ú^ pø RçýÇÏO ÿApG Anè .QuA óAp×víø ÑõƒƒƒƒƒƒƒƒWo |www.emperorent.com |.QuA
kôlÏì qA ,ûlzð pƒük BƒO ô ûkpƒÞ ÿrƒüo úƒìBƒðpƒG ÿApG úÞ þüBñTPuA RBðBßìA úG úWõO BG òüApGBñG .lýñýzñG kõg
QñíñýOpPñüA oôpLìA| ûôpâ ûlðBì þÚBG RçýùvO .lýDBíð ÿBø êPø òüpPùG ok QìBÚA Iy úu ô qôo oBù^ ûløBzì ,Bø úìBðpG oôpì ok úÞ oõÆ óBíø
òüpPùG,ókpÞÐíWBG>QñíñýOpPñüAoôpLìA|< ô xBâô xæ ”rýéG“ ô ”wüoBK“ ÿA úðBvÖA pùy úüAoA BG | Emperor Entertainment ,lükpÞ
.lýñÞ ûkB×PuA ûpÆBgô ÕAk ÿBø Iy ,þðApüApñøô þÛýuõì ÿBø ,ûly| úPÖpâpËðokpýËð þG RpvñÞôk|ok QÞpy ok ëBu pø qA pO RôB×Pì ëBvìA ,RpƒvñÞ 2
úýéÞ ày óôlG ô kpÞ løAõg kBƒXƒüA Ao rƒýƒãƒðA }oBíy BG ô QvG Ao Bƒø óAlƒíƒ^ úƒÞ koAk BƒW
.QuA ûly pÂBc úñd¾
ûõßyBG êPø ok QìBÚA ûtüô Package òýèôA

21

óApùO úéXì

ok lüBy ,lüoAlð RkBÎ RApýýÓO òüA úG óõ^ îýñÞQÖpzýK løAõg|þì óBì|ëk Bì úíø #
|.|.lýyBG úPyAlð ÿlñüByõg xBvcA AlPGA ,îýzhHG ÜÛdO îüoAk pu ok úÞAo þÖAløA ô
úƒG Bƒì qA þƒÞlƒðA kAlƒÏO ÈÛƒÖ Apƒƒ^ BƒƒìA
lñüByõgBð xBvcA òüA qA kõy|þì úý¾õO qA ,úƒìAkA ok ?îýƒuo|þƒì óBƒƒì|ÿBƒƒøôqo@
úG QuA JApǃÂA ô xpƒO úƒýHy ÿrƒý^ úƒÞ RolƒÚ úƒÞ Qƒ×â îƒýøAõƒƒg þƒƒüBƒƒø|xpƒƒO
àü B« Öp¾ ûpùèk òüA úÞ Ap^ ,lýP×ýð Qzcô kBü pâA BìA ,lðpýâ|þì Bì qA Ao ÿpýâ|îýí¿O
rý^ ô QuA QýÛÖõì lñü@pÖ qA þÏýHÆ {hG lðoAnâ|þíƒð úƒÞ þƒüBƒø|xpƒO pƒG îüpƒýƒãƒG
oBÞ úG Quk þPÚô.Qvýð þƒHüpƒÒ ô IƒýXÎ úHéÒ îýzßG {èB^ úG Ao óBì|ÿBø|þüBƒðAõƒO
ô ÿspðApK ,ûkq|óBXýø {èôA ,lýðq|þì ÿlülW úÞ Ao þÖAløA QƒvƒðAõƒO îýƒøAõƒg ,îýƒñƒÞ

|.lýPvø JpÇÃì ëBc òýÎ ok lðõy|þì QÖpzýK ÐðBì úÞþüBø|xpO
êýèk òüA úG óBO|ûpƒùèk qA þƒzhG úƒzýíø
{hG ô lüoõhG Qvßy lýupO|þì úÞ QuA úÞ oõÆ óBíø ,úéG .QƒuA ûkoõƒg óBƒO|}õƒâ Ao óBy|Qícq úXýPð ÈÛÖ Bƒíy .lƒðA|ûlƒýupƒð êülHO QýÏÚAô úG lñüBíð|þì þñPÖBƒýð|Qƒuk
þüBø|ï[email protected] QýÛÖõìqA xpO QGBG ó@pãük îø þüBø|ïk@ ,lðoAk úíøAô Qvßy qA Bø|þéýg òüA úG ólýuo ÿApƒG úƒÞ ó@ ëBƒc ,lƒýñýG|þƒì .îýñÞ
:lñupK|þì óBykõgqA lñupO|þì QýÛÖõìqA úÞ .lñupO|þì þðBñ^|ó@ ÿBø|QýÛÖõì qA úÞ lñPvø úGpƒXO úƒÞ þƒüBƒøkôpƒÖ ô qApƒÖ úƒ^ QƒýÛÖõƒì
úü úñßð ?úy|þì þ^ }lÏG îzG ÜÖõì úƒâA< ô ÿkpÖ úÏuõO ô lyo ,þÎBíPWA ÈGAôo kõHùG úÞ lükq ÿoBÞ úG Quk pâA wK .lƒðA|ûkpƒßð lýupO|þì QvßyqA
îðõPð úÞ ÿoõÆ ,ïpu ÿôo úy þèBgoBÞ úíèBÎ úÞ lñPvø QýÛÖõìqA þüBø|úðõíð þéÓy ÿBÛOoA lýñßð pßÖ ,lzð ïBíO óBO|ûAõhèk úG }A|úXýPð úPyAk ÿpOoôk ÙAløA þâlƒðq ok úƒ^pƒø
ÿApG îýñÞ|þì kBùñzýK>?ïBýGpG óõy|úíø wK qA xok úGpXO òüA qA úßéG ,lüA|ûkoõg Qvßy þOAoBËPðA úG QvðAõO lýøAõg pO|Qhu ,lýyBG
{ƒýK qA ,lƒðA|ûkBƒP×ýð qõƒñø úƒÞ þƒƒOBƒƒÚBƒƒ×ƒOA |.îýñÞ|þì pßÖ Bùð@ úG Bì qA ÿoBývG úÞ kpÞ løAõg óBO|àíÞ úGpXO òüA .lüpýãG ok .lýðByõLG êíÎ úìBW lüoAk óBOkõg qA úÞ
AlPGA ,lýPvø úÞ þPýÛÖõì Ñõð pø ëBHðk úG ÿlÏG ÿBø|}çO ok Ao óBO|úPynâ RBøBƒHPyA pßÖ ô lƒýupƒO|þƒì Qƒvßy qA óõƒ^ ,úƒXýPð
.lýñßð ÿrüo|úìBðpG þPýÛÖõì aýø úÞ lüpünLG Ao QýÏÚAô òüA lüBG lýøAõhð Quk óBOpËð koõì ÙAløA úG lýñÞ|þì
ûBãð úýÃÚ úG óôpƒýƒG qA úƒÞ þƒvƒÞ ÿApƒG oõÆ òýíø þñÏü ,kõy|þíð ê¾Bc pýýÓO óôlG |.|.lýñßðoApßO Quk ÿôo Quk lýøk|þƒì eƒýWpƒO ,QƒÖBƒü
pËð úG úðBÛícA þüBø|{upK òýñƒ^ ,lƒñƒÞ|þƒì pO|àükrð þüBùð QýÛÖõì úG ïlÚ úƒG ïlƒÚ úƒÞ lýupO|þì QýÛÖõìqA ܃ÛdO QƒùW ok þƒìlƒÚ aƒýø ô lƒƒüoAnƒƒãƒG
òýíø Bƒíƒy ÿApƒG úƒÞ þƒèBƒc ok ,lƒñƒuo|þƒì .kpÞ løAõg pýýÓO oõìA þÃÏG lðôo ,lüõy|þì úG pPíÞ QýÛÖõì qA xpO kBüq ëBíPcA úG ÈÛÖ pßÖ qpÆ òüA BG BìA .lüoAlðpG óBO|ÙAløA
þÏÚAô ô ÿlW olÛƒð@ koõƒì|þƒG ÿBƒø|úƒÒlƒÒk lýøAõhð râpø ô lüqAlðA|þì IÛÎ Ao óBOkõƒg
.lñÞ|þì óBO|JpÇÃì óBypßÖ þPc úÞ lñPvø úP×ùð óBOkõWô ok úÞ þüBø|QýéGBÚ úG QvðAõO
óBOkõg úG ,lüoõhG ú¿Ò ûkõùýG úÞ òüA ÿBXG pG Qvßy qA xpO lýølð ûqBWA.lüpHG þK QuA
úíñøm ÿõO óæA úÞ þOæAõö u úPuok< :lýüõãG
îzG oõHXì ûlñü@ok úñßíì úÞ lñPvø þüArý^ |.|.lñÞ úHéÒ Bíy
ëBc ok úÞ úñüA QýÏÚAô BìA ,îñßG pßÖ óõzùG óõ^ ,QuA ïõéÏì Jõg ?Ap^ lýupK|þƒì
ïkok úG Bø|ëAõö u òüA êc|ûAo òPvðôk pƒÂBƒc úG òPyAnƒâ Qƒuk ÿôo Qƒuk ô þƒéíƒÎ|þƒG
ly {PÚô ÐÚõì pø îðõO|þì AlÏG ô ûoõg|þíð ÐÆBÛì ok Bì úíø .ly løAõg ïBíO óBƒOopƒÂ
ÿApG Qvýð ÿqBýð>.îñÞ AlýK ÿA|ûoB^ úü óõyApG ÿqBu|Qyõðpu RBËdè úG þâlðq qA þ×éPhƒì
îýí¿O {ýK qA lðA|ûkBP×ýð qõñø úÞ þOBÚB׃OA óBì|þâlðq ,îýðBHñXG QukpâA úÞ îüoõg|þìpG
êýèk|þG kõy|þì UÎBG ÈÛÖ oBÞ òüA .lüpýãG úG ÈÛÖ òüAô kpÞ lñøAõgôo ó@ úGôo òüA qA Ao
êíÎ Quok ÿlÏG ÿBø|ïlÚ ok lýðAõPð ô lýupPG òüA úG úÞ koAk þãƒPƒvƒG óBƒìkõƒg îýƒíƒ¿ƒO
QùW ok Bø|ó@ qA Bü îýðrG BK QzK Bø|Q¾pÖ
|.|.lýñÞ aýø kôpð óBOkBü.îüpHG kõu óBì|ÙAløA ÜÛdO
pÂBc ëBcok úÞ lüqAkpLG ÿoõìA úGpPzýG |.lü@|þíð Quk úG Qícq óôlG þâorG QýÛÖõì
Ao þüBørý^ ú¿Ò ô lýøk óBy|ïBXðA lýðAõO|þì þðõürüõéO ÿBø|úìBðpGok úÞ þÛÖõì ÿBø|ïk@
.QuA ZoBg óBO|Quk qA óBy|ëpPñÞ úÞ lüoõhð þèBÎ ZoAlì úG úHy àü ,lñƒGBƒü|þƒì oõƒÃƒc
,lýyBG ûlñü@ RBÚB×OA pßÖ úG ïAlì úÞ òüA ÿBXG
úÞ Ao þÏðAõì BO lüpýãGoBÞ úG Ao óBO|RolÚ úíø 22
.lüpHG òýG qA lðoAk oApÚ óBO|ÿBK {ýK qôpƒìA
îz^ ûlñü@ qA êÞ úG úÞ Qvýð òüA kõ¿ƒÛƒì
ok lüBy úÞ Ao þÏðAõì QuA ïqæ úßéG ,lüoAkpG
óæA òýíø qA lðõƒy rƒHƒu óBƒO|ûAo pƒu ûlƒñƒü@
óBy|ÐÖo ÿApG Qvýð ÿqBýð þèô ,lýøk ÀýhzO

|.|.lýñÞ ïAlÚA {ýKBzýK
lýupO|þì óApãük RôBÃÚ qA
pâA úÞ îüA|ûly åorG oôBG òüA BG Bì qA þéýg
óApãük ,îýupG þPýƒÛƒÖõƒì pƒø úƒG þƒâlƒðq ok
óBì|QýÛÖõì qA ô kpÞ lƒñƒøAõƒg óBƒì|QƒüBƒíƒc
rý^ lðAõO|þì QýÏÚAô BìA .ly lñøAõg kõñzg
ÿkBüq ÿBø|ïk@ ,þÏÚAô þâlðq ok .lyBG ÿpãük
ÿBø|QýÛƒÖõƒì qA QƒuA òƒßƒíƒì úƒÞ lƒñƒPƒvƒø
úG Bø|ïk@ êýHÚ òüA .lðõy pýãèk óBy|óBýÖApÆA
|.|.lññÞ|þì RkBvc óApãük QÖpzýK

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

pývì lüõy oõHXì lüBy lýñÞ ëõHÚ ú^ úG úÞ koAlð þPýíøA óBy|ÿApG Bùð@
kApÖA pPzýG óõ^ ,lýñÞ þÆ þüBùñO Ao QýÛÖõì úÞ ÿoBÞ pâA þPc ô îüA|ûlýuo ÿkoôBPuk
úG ólýuo ÿApG Bíy êTì úÞ lðoAlð Ao úýcôo òüA îø qBG ,lyBG QüpzG Ð×ð úG îüA|ûkAk ïBXðA
ÐðAõì BG lüBG .lññÞ }çO Qhu óBy|ÙAløA lcqA {ýG ú^|óBñ^ .kpÞ lñøAõg óBì|RôBÃÚ
ÈÛÖ úÞ ó@ëBc ,lýñÞ ïpð úXñKô Quk ÿkBüq þOlìqA lÏG ,lýñÞ BñPÎA óBO|óBýÖApÆA RApËð úG
,ôo òüA qA .kpÞ lñøAõg óBO|áok þÞlðA ûôpâ {üApG óApãük úÞ lüõy|þì êülHO þìk@ úG
ÿpývìok wÞ aýø ëBc úG BO lýñÞpßÖ lüBy ÿA|ûkAoA aýø }kõg qA ô lðpýâ|þì îýí¿O

,QuAúPyAnãðïlÚlüA|ûlykoAôó@úGBíyúÞ QuAõgóBy|ëkú^pøóApãüklüoAnãG.koAlð
úÞ lñPvø îø þðBvÞ ;QvýðoõÆ òüA ç¾A BìA |.lñüõãG óBO|RBíýí¿O ûoBGok
|.lðA|ûlyôpGôopPzýKBíyúGBzìRçßzìBG ÿõéW lýðAõO|þíð úÞ lýðæõHÛG óBOkõg úG
ok BìA ,lyBG RôB×Pìpývì RBýürW lüBy úÞîøÿoBÞpøBùð@óõ^,lüpýãGAoïkpìoBßÖA
BHüpÛO ÜÖõì ÿBø|ïk@ pPzýG þéÞ ÿBíð Quôk óBykõg úÞ oõÇð@ QüBùð ok ,lýñßG
BøolÚ ó@.lðA|ûkpÞ úGpXO Ao þðBvßü Rçßzì ok YüolO úG .kpÞ lñøAõg óBO|RôBÃÚ lðoAk
pø ok .lýPvýð BùñO lýñÞ|þì pßÖ úÞ îø ÿBø|RôBÃÚ úÞ QÖpâ lýøAõg kBüpývì úìAkA
úWAõì þüBø|þPhu BG þâlðq qA ÿA|úécpì Bíy Àhy úG úÞ ó@ qA {ýG óApãük ÿBXGBð
úÞ lðA|ûkõG þðBvÞ BíyqA {ýK úÞ ly lýøAõg ÿrý^ ÿBíð|ïBíO úñü@ ÐÚAô ok ,lyBG ÉõGpì
wÞ pâA wK .lññÞ úHéÒ Bø|þPhu òüA pG .lñPvø óBykõg úÞ QuA
pu QzK Ao Bø|þPhu òüA úPvðAõO ÿpãük lýñßG ëk úPynâqA lýupO|þì
?lýðAõPðAp^BíyAp^,koAnãG pO|óAõW úÞ lýñÞ pßÖ {ýK ëBu ûk úG
kõy ØéO óBO|QÚô lýupO|þì ?kõHð pO|óBu@ þâlðq Bø|QÚô ó@ .lükõG
qõñø òì ô ûonâ|þì ûoAk óBìq úÞ î×uCBPì ÿpPíÞ ØüBÊô Bøqôo ó@úÞ QuA òüA QýÏÚAô
þOBíéÞ BùñüA >.ïkAlð ïBXðA þ¾Bg oBÞ aýø þâlðqêýèkòýíøúGôlýPyAkókAkïBXðAÿApG
úG ,îüoAk óBì|òøm „wKok BìqA þéýg úÞ QuA xpO qA pâA|.ly|þì ÿpLu pO|óBu@ óBO|ÿApG
pývì àü ëBHðk þâlðq ok úÞ þðBvÞ ûtüô qA ,lýHv`G úPynâ úG ïAlìqôpìA ÿBø|QýÏÚAô
,kôo|þìpOæBG óBì|òu ú^pø .lðkpâ|þì lülW úPynâ úG þãPvGAô .lðBì lýøAõgqBG QÖpzýK
þÏu ô îüõy|þì óBìq onâ úWõPì pPzýG îüpýãG þOBíýí¿O lñÞ óBìoAkAô QuA òßíì
|.îüpHGAoûkB×PuAQüBùðóBì|QÚôqAîýñÞ|þì þðAõhíø óBì|þéÏÖ ÈüApy BG úWô aýø úG úÞ
QÚô ÿoBÞ ïBXðA Bü ÿpýâkBü ÿApG pâA |.lðoAlð
,koAk Ao {yqoA úÞ lýyBG òEíÇì ,lüA|úPyAnâ lýðBíG BùñO lýupO|þì
Bü lüA|úPÖpâ kBü úÞ ÿrý^ òýíø ûlñü@ok óõ^ lðoAlGóBì|QuôkløAõg|þìóBì|ëkBìúíø
ÿBøpývì qBu|úñýìq ,lüA|ûkAk ïBXðA úÞ ÿoBÞ úÞ òüA qA ày óôlG .lññÞ óBì|QüBíc ô
úG.ly løAõg óBO|þâlðq ok ÿpãük lülW ïBXðA úÞ þüBøoBÞ pÆBg úG ô îýñýHG ïApPcA
ày ÿoBÞ ókAlð Bü ókAk ïBXðA úG úÞ òüA ÿBW BìA .kpG îýøAõg Rnè ,îüõy òývdO îýøk|þì
pßÖ oBÞ ó@ ókAlð ïBXðA ÿBølìBýK úG ,lýñÞ ÙAløA BG îýøAõg|þì þâlðq qA Bì ú`ð@ þøBâ
úÞïpýãGîýí¿OpâAlýupLGóBOkõgqAôlýñÞ þðBìq |QýÛÖõì lýðAlG .QuA kBÃO ok óApãük
|.lyløAõgú^îñßðAooBÞòüA ïBXðA ÿoBÞ lüpýãG îýí¿O úÞ kõy|þì ê¾Bc
|.|.lðoAlð {ìBXðA úG þéüBíO QüpTÞA úÞ lýøk
23

óApùO úéXì

óBùWpÂBc ëBc ÿBø ëBüpu òüpOoAlÖpÆpK

ÿkBüq ÿBø|QýÛÖõì kõg óBìq ok ëBüpu òüA ÿA|ûqAlðA úG ëBüpu òüA óBPuAk ô kpÞ QÖBüok þPvüoôpO ô þvýéK ÿBƒø|óBƒìo êƒøA pƒâA ÿBø|úßHy qA ëBüpƒu Bƒø|lƒ¾ úƒðæBƒu#
wßýéÖ|Qð ly UÎBG pìA òýíøô koô@ QulG ëôA ê¿Ö QívÚ 10 ok úÞ kõG JAnW ô ûlý`ýK ,lýuBñy|þì Ao óBüAo àW kBüq ëBíPcA úG lýyBG lüBG îø B« ÖB¿ðA ô kõy|þì {hK þƒWoBƒg
ok ûlzíâ qA ÿA|ûqBO QüAôo QgAkpK pßÖ úG Ao ó@ ïôk ê¿Ö {hK oBËPðA ô QÖBýð úíOBg òüAqA óõñÞBO Ao þ×éPhì þüBíñýu ÿBø|xBHPÚA òƒüA ÿAõƒPdì ÿæBƒG Qƒý×ýÞ kpƒÞ ÙApƒPÎA
oBG òüA BìA îükõG løBy léGoBÞô }õøBG oõìBì kõg ëBHðk úG Ao ÿkBüq òýHÆBhì Bø|ëBüpu
|.lPÖBýG 2018 ëBu ok BÃÖ |.|.îüoAk þèBüpu BO QÖpâ îýí¿O óôqBì@ þPðpPñüA úßHy qA wK kõy|þì UÎBG pìA òüA .lƒzƒÞ|þƒì
|)rýO ÿBørý^( QßXG@ NoBy ëBüpu ó@úìAkA løBy ëBüpu àü ëôA ê¿Ö QýÛÖõì
kõG þPívÚ 10 ëBüpu àüoBÞ òüA ê¿cBì |.|.lñÞ {hK Ao óBüAo àW Qüoõdì BG |.îýyBG þO@ÿBø|ëBu ÿApG lÏG ÿBø|ê¿Öok
koõgpG qA wK úÞ løk|þì jo 2046 ëBu ok úÞ | IMDB: 8.2| qA þGõg úG ,þßvñüqApÞ óBW ëBüpu òüA ok úƒÞ þƒGAnƒW ÿBƒø|ëBƒüpƒƒu ókpƒƒÞ ëBƒƒHƒðk
ÅApÛðApÇg ÅpÏìok òýìq þðBíu@ÿBø|ïpW ó@ løBy 2018 ëBuok úÞ ëBüpu|þñýì òüA {Ûð ô QuA ûlì@pG óBüAo àW {Ûð ÿB×üA ûlùÎ úPynƒâ ÿBƒø|ëBƒu ok Ao ó@ þƒéHÚ ÿBƒø|ꃿÖ
ÿBø|ûkAõðBg êƒýèk òƒýíø úƒG ô kpƒýâ|þƒì oApƒÚ îÒo|úG úƒÞ QƒuA JAnƒW ÿA|ûqAlƒðA úƒG îükõƒG úG úÞ koAk ûlùÎ pG Ao Býu }õøBG oôrýèBð@ àü BG ëBu pø ok BìA koAk þ¾Bg Rnè îüA|ûlƒük
ÿBø|QívÚ úG þüBÃÖ ÿBø|úñý×u BG Ao þ×éPhì ÿBø|ëBu ok ó@ òPyAlð úìAkAô îÞ ÿBø|QívÚ ok oõÃc qA óBüAo àW úÞ ÿBø|úGpXO ØÇè kõg ëôA ê¿Ö úÞ îýPvø ÙpÆ rýð þüBø|ëBüpu
ÅApÛðAqApzG êvð BO lñPupÖ|þì BÃÖ RôB×Pì ëBüpu .QÖpâ }A|ûlƒükBƒð óAõƒO|þƒíƒð ûlƒñƒü@ ô óAoBßÖçg BG ûkoô@ QulG þüBüok ÿBøôpýð òýHÆBhì êýèk òýíø úG ô lðA|ûkpƒÞ Ñôpƒy Ao
rýð BÃÖ ok oõÃc qA wK .lñÞ AlýK RBƒXð qA pãük ÿoBývƒG lƒñƒðBƒíƒø QƒßƒXƒG@ |NoBƒy JAnW ÿBø|úñd¾ ô kõy|þì pýâok Bø|QvüoôpO
qA úÞ îýPvø þHüpÒô IýXÎ ÿBø|ÝB×OA løBy ô ïBð òýíø BG þGBPÞ ÿôo qA ÜÖõì ÿBø|ëBüpu |.|.lðoAlð Bø|ëBüpu òüA qA ÿkBüq RBÎçÆA
|.îýPvø løBy ëBüpu òüA ok Ao ÿpýâ|w×ð ô ëBüpu ëôA ê¿Ö ÿByBíO úÞ þƒüBƒXð@ qA
|.|.kôo|þì oBËPðA þüBÃÖ îO BG þüBø|ëBüpu .QuA ûly úPgBu òýéÖ òýéýâ þâlñvüõð úÞ óBüAo àW ëBüpu BO ly UÎBG koAõì òüA ÿAõø ô ëBc ô Býðk BG ô koAk ÿpPzýG QýGAnW
ûlzíâ ëBüpu QÖo|þì oBËPðA úÞ úðõâ|óBíø ê¿Ö ÿApG ly {hK 2018 ëBu ok ó@ ëôA ê¿Ö lññÞ|þì þÏu òýHÆBhì îüõy|þì Bñy@ ÿA|ûqBO
òýíø úG ô kõG úPzâqBG kõg ÿBø|úzüo úG BÃÖ ok QƒßXG@ NoBƒy ëBƒüpƒu ÿBƒø|Qƒý¿hƒy løBy îø ûlñü@ ëBu ô kõy lülíO rýð îüôk ëBHðkô ûkpÞ AlýK Ao ëBu pø lülW ÿBø|ëBüpu
þüBÃÖ ÿBø|ëBüpu úG óAlñì|úÚçÎ pËð rýð êýèk püõ¿O|úG úÞ lñPvø þñÒ ô ûlý`ýK ÿA|ûqAlðA|úG okBùG|órG ô }õøBG Qý¿hy òüA þüBíƒðpƒñƒø ókpÞ AlýK úßñüA úG úWõO BG IýOpO òüA úG .lññÞ
ó@ ïôk ê¿Ö QgBu BO lñÞ IéW kõg úG Ao pünK|óBßìA þüBíñýu îéýÖ àüok Bø|ó@ólýzÞ ÿApG 2018 ëBu ok úÞ ÿlülW ÿBƒø|ëBƒüpƒu
óBâlðqBu QüBùð ok êýèk òýƒíƒø úƒG ô kõƒHƒð |.îýyBG qA þWõì òƒýG ok lƒðA|ûlƒy {ƒhK oBƒG òƒýèôA
|.|.kõy lýüCBO àü ,þüBíñýu îéýÖ ÿBW úG lñPÖpâ îý탿ƒO |)äñýìBÞ|ïõø( úðBg úG |QzâqBG ëBüpu ok Qvýð þPcAooBÞ äðoAôô äðo ÿBø|ëBüpu
|9-1-1 ëBüpu løBy ëBüpu òüA ok .lðqBvƒG ëBƒüpƒu|þƒñƒýƒì îýøAõg ûoByA þüBø|ëBüpu òüpPùG úG îø BG úìAkA
| IMDB: 7.5| êýíÞ {Ûð ok ÿô .îýPvø rìAk@ þíüA þüBíðpñø | IMDB: 7.3| {hK 2018 ëBu ok oBG òýèôA ÿApG úƒÞ kpƒÞ
ok Bø|óBvðA úÞ þÏýHÆpýÒô þÏýHÆ VkAõc Ao þPhu óAoôk úÞ þðAõW ÿõðBG óAõñÎ úG pßüpK ô þPgBñy|óAôo ÿA|úüBìpýíg ëBüpƒu òƒüA
ÿqõu|{O@ lñðBì ÿoAõyk ô Qƒhƒu ȃüApƒy .lñÞ|þì AlýK oõÃc QuA ûkõG løBy þÞkõÞ ok ÿlüBø ïBð BG þðq óBPuAk ô koAk rýãðA|óBXýø |.lðA|ûly
BG ô QuA 911 ëBüpu þé¾A ûsõu lðõy|þì ôpGôo ÿkBüq ÿBø|ú×Çè }pøAõg ókAk Quk qA úÞ ôA àü xBñzðAôo úÞ lzÞ|þì püõ¿O úG Ao òíâpG Roõƒ¾|úƒG Bƒø|úƒÎõƒíXì òƒüA qA þƒƒÃƒÏƒG
ô þPýñìA ÿBøôpýð úÞ îýPvø ÙpÆ þƒèBƒüpƒu Ao }kõg ólG rýO ÿBørý^ BG ûkpÞ koAô ÿô úG Bø|ó@ lülíOoBËPðAô lðA|ûly úýùO ëBüpu|þñýì
ÿApG ÿoAõyk ô Qhu ÈüApy ok Ao óBuokAlìA {øBÞ {üBøkok ÜüpÆ òüA qA BO løk|þì }Apg úÞ úvuõö ì òüA .QuA qõìpìô kõè@rìo úvuõö ì rýðpãük þÃÏG BìA îüoAlð Ao lülW ê¿Ö ÿApG
|.|.løk|þì oApÚ Bø|óBvðA óBW RBXð ú×ýÊô ÐÚAô|ok kõy|þì úPgBñy äñýìBÞ|ïBƒð BƒG úÞ lðA|ûkpÞ êíÎ Jõg ëôA ê¿Ö ok ÿA|ûqAlðA úG
|.lñÞ AlýK QuAþðAqBGpu|úñùÞúGàíÞúvuõö ìòüAþé¾A ëBu ok Bø|ó@ ÿlÏG ê¿Ö oBËPðA îz^ òýHÆBhì
úÖpc þâlðq ok úÞ êýƒíƒÞ òƒýƒG òƒüA ok Rçßzì úG þcôo ÍBdè úG kpHð òükBýìok úÞ
ûkpK ÿApG QuA ûlürâpG kõg ÿApG Ao ÿoBãðpHg |.lðA|ûlðBì 2019
pùy úG þÞBñƒPƒzƒcô ÿBƒø|êƒPƒÚ qA òƒPƒyAkpƒG |.|.lðA|ûly çPHì ÿlüly | IMDB: 8.3|óBüAoàWëBüpu
ô ûlý`ýK ÿBø|óBPuAk BG ô kkpâ|þì qBG {øBâkAq òüA ókpÞ ûkBì@ pG þÏu òíƒâpƒG ÿlƒüBƒø
koAk þèõíÏì ÿBýðk ok þâlðq ÿApG óAqBGpu|úñùÞ 24
|.kõy|þì ôpGôo ÿkõè@rìo ÿApWBì þdÇu ô úýƒèôA úƒüæ BƒùƒñƒO òƒüA BƒìA
BÃÖ ok ûlzíâ ëBüpu ô úüæ lñ^ þðBPuAk BG ô QuA äñýƒìBƒÞ|ïõƒø
|IMDB: 7.2|qBýPìA úG Ao ÿkBüq òýHÆBhì úÞ îýPvø ÙpÆ kõè@rìo

lýyBG óõürüõéO ô Bíñýu ÿBø|þíülÚ qA pâA |.|.QuA ûkpÞ IéW kõg
ok úÞ BÃÖ ok ûlzíâ ëBüpu kBüq ëBíPcA úG qApO ÿBø|úzýKpñø úÞ äñýìBÞ|ïõø ëBüpƒu
.lüoAkpÆBg|úG Ao QuA ûly úPgBu 1965 ëBu wK koAk ïBùãüô BýyôrOpGAo BýèõW lñðBì þèôA
þPHTì oBývG ÿBølÛð QívÚ òülñ^ {hK qA

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

pýãíz^ ÿBø|ÿqBG ô {zÞpK óBPuAk Ao kõg ØéPhì ïAlðA lðAõO|þì þPcAo úG úÞ áBñupO ÿBø|ëBüpu úÞ ûqAlðA óBíø úG QýGAnW ÿA|ûlüA òýñ^ QuA Àhzì «çìBÞ
úßHy BO ly UÎBG ëBüpu òüA ÿBø|úzýKpñø óBPuAk QüAôo UÎBG þâtüô òýíø ,løkpýýÓO òüA òPgBu rýð ûqAlðA óBíø úG lðoAk QýGõHdì ok pãük ÙpÆ qA ,koAk IÆBhì ÿApG ÿkBüq
|.|.lñÞ lýüCBO rýð Ao ó@ ïôk QívÚ QgBu ,õèõø ô kõy|þì úPÖBü pýýÓO òGpÞ ëBüpu ok þHèBW úG ÿA|úßHypøô QuAoAõykô Qhu Bø|ëBüpu þGõHdì ÿBø|ûpù^ oõÃc løBy 911 ëBüpu
ûoBGôk QuA ûlýuo êPÚ úG úÞ lñì|RôpS ÿkpÖ ok ,koAlð úÚçÎ áBñupO ÿBø|ëBüpu QgBu òüA .îýPvø xôApÞ pPýK ô QuBG çXð@ lñðBì
|Siren ópüBuëBüpu ûly úPzÞ ÿpýâok ok úÞ ÿqBGpu IèBÚ ok ô lñÞ|þì ÝpÖ wßýéÖ|Qð úðBuo óBPuAk òýG òüA 10 ok ÿoBW ÿkçýì ëBu êüAôA ok ëBüpu
| IMDB: 7.1| êPÚ qAo qA ûkpK BO lñßýì AlýK oõÃc QuA ÿôo pG oBÞ qA úÞ ûkpÞ QGBS úßHy òüA kõg ÿBW þGõg úG QvðAõO ô ly {hK QívÚ

úÚçÎ þüBüok óAkqk ÿBø|óBPuAk úG pâA |.|.koAkpG }kõg |.|.koAlð þüBGA úðBHéÆ|ûBW ô lülW ÿBø|ûsôpK |.|.lñÞ qBG óAoAkAõø ëk ok Ao
ÿBø|ÿpK ú¿Ú îø Bíy ày óôlG lýyBG úPyAk QuA Àhzì «çìBÞ úÞ þüBXð@ qA þßü|The Haunting of Hill House | ëBüpu ëôA ê¿Ö óBüBK qA þíÞ Rlì òýíø úG
ô lðoô@|þì óôpýG J@ qA pu Iy|úíýð úÞ þüBüok ëBüpu òüA ÿApG ÿkBüq ÿBø|úìBðpG wßýéÖ|Qð pðAs ok wýßéÖ|Qð ÿBø|ûsôpK òüpOlülW qA ê¿Ö òüA úÞ îükõG rýð ïôk ê¿Ö oBzPðA løBy
Ao lññÞ|þì AõÒA Ao óBðAõéì BHüq ÿôo ô pu BG ïôk ê¿Ö QgBu løBy ày óôlG koAkpuok Ao ÿkBüq òýHÆBhìô Qvzð óAoAkAõø ëk úGrýð
óBPuAk òýíø qA rýð ópüBu ëBüpu .lüA|ûlýñy ëBüpu BG Q×â lüBG îø B« ÖB¿ðA ô QuA Qzcô òýìõu qA ÿpHg pÂBc ëBc ok .kpÞ kõg JnW
lñðBì ÿkõWõì qA þPüAôo BG ô QuA úPÖpâ ïBùèA |.|.kõG îýøAõg rýð ó@ ô xpO úÞ îüoAk oBÞ ô pu þíßdì ô ÁpÚ þðAoAkAõø úG úWõO BG BìA Qvýð ëBüpu òüA ê¿Ö
óolì þâlðq ok úÞ îýPvø ÙpÆ þüBüok ÿpK |Castle Rock áAoêvÞëBüpu |aýø úG 911 ëBüpu ê¿Ö òýìõu QgBu koAk úÞ
|.|.lñÞ|þì IÆBhì òøm úðAôo Ao Qzcô
|.|.QuA ûlýzÞ püõ¿O úG ÿqôpìA |IMDB: 7.9| qA pãük ÿoBývG lñðBíø ëBüpu òüA ok |.|.Qvýð òøm qA oôk úWô
IýOpO òüA úG ópüBu ëBüpu þé¾A óBPuAk þâorG ÿBø|ïBð úÞ îýPvø ÙpÆ þèBüpu BG áôpPì ÿA|úðBg BG áBñupO ÿBø|ëBüpuô Bø|îéýÖ |xBñzðAôo|The Alienist ëBüpu
ÿpýãýøBì þPzÞ àü þðBÖõO þHyok úÞ QuA úG óAõO|þì úñýìq òüA ok ô lðoAk oõÃc ó@ ok ÿA|ûkAõðBg úÞ îýPvø ÙpÆ ûkBPÖAoôk ÿpývì ok
.kpÞ ûoByA ó@ ûlññÞ|úýùO óAõñÎ |úG rìApG@ þW|þW .lðõy|þì úðBg òüA koAô þâlðq ÿApG QýÏíWpK |IMDB: 7.8|
òüA .lñÞ|þì lý¾ Ao þüBüok ÿpK lñðBì ÿkõWõì úPyAk þüBñy@ äñýÞ óB×PuA ÿBø|óBìo BG pâA þÞBñPzcô ô ûBýu ú`hüoBO oõÞnì úðBg BìA oBÞ MýéýÖ úPyõð þGBPÞ ÿôoqA ëBüpu òüA
ÈuõO koAk IüpÒ ô IýXÎ ÿpøBÊ úÞ kõWõì ûkoõg Bíy }õâ úG áAo êvÞ ïBð «BíPc lýyBG úÞ kõy|þì AlýK úðBg òüA ok þüBø|ÝBOA ô koAk áõè lñðBì þâorG óApãüqBGô QuA ûly xBHPÚA
ÿApG }pøAõg lÏG þOlì ô kõy|þì ûkpG {OoA ëBüpu .kpÞ qBG ÿlýéÞ aýø BG Ao Bø|ó@ óAõO|þíð oõÃc ó@ok äñýðBÖ BOõÞAk ô ëôpG êýðAk ,rðAõüA
QüAôo løBy ô lðq|þì æBG òýPu@ ôA RBXð |.|.QuA wK|The Haunting of Hill House |
|.|.îýPvø Bø|óBvðA ô þüBüok ÿBø|ÿpK qA þðolì ÈuõO úÞ QuA þèBýg ÿpùy ïBð áAo êvÞ lýÏG ô luo|þì óBüBK úG «çìBÞ îøk QívÚ qA ok|The Alienist | ëBüpu ëôA ê¿Ö .lðoAk
úßHy ëõ¿dì úÞ ópüBu ëBüpu ëôA ê¿Ö BGô QuA ûly kBXüA äñýÞ óB×PuA Ýçg òøm løBy ÿlÏG ê¿Öok ó@ ÿApG ÿA|úìAkA îýðAk|þì oBù^ pø ô ûly úPgBu ÿA|úÛýÚk 60 QívÚ 10
ô ly {hK QívÚ 10 ok QuA þu|.þG|.|ÿA ëBüpu òüA QýGõHdì BvG ú^ îø qBG BìA îýyBG Ao òülÛPñì QHTì RApËð ëBüpu òüA QívÚ
òýìôk QgBu ÿApG óBâlðqBu ïrÎ qA þüBøpHg úÞ îýPvø ÙpÆ áBñPzcôô ÜýéÏOpK þðBPuAk ok ó@ ÿApG ÿlì@ok|{ýK QgBu UÎBG
|.|.luo|þì }õâ úG JõHdì ëBüpu òüA qA ê¿Ö .koAk|þì úãð ëõÓzì Ao IÆBhì òøm Bø|QÎBu |.QuA ûkoô@ QulG
úÞ kõy|þì Ñôpy BXð@ qA áAo êvÞ óBPuAk |.kõy ûlñü@ ÿBø|ëBu ëBu ok|The Alienist | ëBüpu óBPuAk
|The Crossing|ëBüpu þzÞkõg áBñPzcô ÿqpÆ úG óAlðq wýDo pýýÓO òGpÞ Altered Carbon ëBüpu ok þÖõhì ÿBø|êPÚ úÞ þðBìq ok ô 1986
| IMDB: 7.3| |.|.koAnâ|þì ÿBW úG ÿqAo åpì qA wK ô lñÞ|þì ûBâ@oBÞ àüô lPÖA|þì ÝB×OA ûkAk jo áoõüõýð
ok wýDo ÿBÚ@ úÞ lñÞ|þì Àhzì qAo òüA |úPÖBü |úÛGBu úÞ þßyrLðAôo ûApíø úG äðoq ô pGq
ok úÞ þüBø|ëBüpu òüpOoõXùì qA þßü BG Ao ÿkAp×ðA ëõéu àü óAlðq qA ûkBPÖA oôk þPívÚ | IMDB: 8.2| pãülßü BG koAk þßyrK ÿBýðk ok þGõg
ÙpÆ lðA|ûly {hK oBG òýèôA ÿApG 2018 ëBu ûkpÞ Quok ÁBg þðAlðq àü ÿoAlùãð ÿApG ÿByBíO úÞ îýPvø ÙpÆ JAnW þèBüpu BG Ao Ùõhì ÿBø|êPÚ òüA qAo BO lðõy|þì óBíýK|îø
ÿõÚô JõgoBývG óBPuAk ëBüpu òüA .îýPvø ô pøBÊ BG þðAõW ÁBg kpÖ òüA .QuA ô þíéÎ ÿBø|àHu úG óAlñì|úÚçÎ ÿApG ó@
qA BìA QÖo|þì ó@ úG ÿkBüq ÿBølýìA ô QyAk ÿBøôpýð úG úÞ QuA IýXÎ ÿBø|ÿoBPÖo òüA ëôA ê¿Ö .kõy|þì úý¾õO B« íPc þéýhO |.|.lññÞ AlýK
oBì@ qA þyõg ëk þu|.|þG|.|ÿA úßHy ïõéÏì oApÚ ô ly {hK ÿA|úÛýÚk 60 QívÚ 10 ok ëBüpu ô þvýéK óBPuAk úG úWõO BG rýð ëBüpu òüA
ô koAlð|The Crossing | ëBüpu òýHÆBhì |.|.koAk þupPuk rýð þÏýHÆ|ÝõÖBì |.lñÞ IéW Ao òülÛPñì QHTì ÿBøpËð QvðAõO òüpO|JõHdì qA þßü úG «BÏüpu QyAk úÞ ÿqôpì
Carbon | ëBüpu lýðAlG QuA IèBW qA þOlì qA wK ô ly êülHO 2018 ÿBø|ëBüpu
|.|.kõy lýèõO ó@ ïôk ê¿Ö Qvýð oApÚ úÞ kpÞ êíÎ ÜÖõì ÿA|ûqAlðA úG|Altered Alienist | ëBüpu óBâlðqBu ,ëôA ê¿Ö óBüBK
kôlc oôk ÿA|ûlñü@ ok ëBüpu òüA óBPuAk QhO ô ZBO ÿBø|ÿqBG BG Ao ó@ òülÛPñì qA þÃÏG ïôk ê¿Ö lýèõO ÿApG kõg l¿Ú qA Bíuo|The
Ao þðBâoAô@ QüAôo ô løk|þì jo lÏG ëBu 180 qA þßü qA þuBHPÚA ëBüpu òüA .lðA|ûkpÞ úvüBÛì
ûBñK ÿpùy ok lðoAk l¿Ú úÞ îýPvø løBy ô QuA àðBKpHüBu àHu ÿBø|óBìo òüpO|ÙôpÏì |.|.lðkAk pHg ëBüpu òüA
ÿAoAk óBâoAô@ òüA qA þßü ïõéÏì oApÚ qA .lðpýãG |.|.løk|þì jo ÿkçýì 2384 ëBu ok ó@ óBPuAk Haunting of Hill House| ëBüpu
UÎBG pìA òýíø ô QuA ÿpzG|ÝõÖ ÿBø|RolÚ ûkpÞ QÖpzýK ÿA|ûqAlðA úG pzG Bø|ëBu ó@ok
| ëBüpu ok JAnW ô ûlý`ýK þüBø|óBPuAk kBXüA |The
|IMDB: 8.9|
|.|.kõy|þì|The Crossing

25

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

kpì òüpO|áBñupO' BG 'þðApüA àèBø' óApùO úéXì
lñÞ|þì ûqoBHì 'óBùW lðA|ûkAk }oArâ BýðBPüpG ÿBø|úðBƒuo #
"òýìq kpì òüpO|áBñupO" úG úÞkoõÖ òýOoBì
.løk|þì óBzð Ao ôA ólG kBÏGA úWõO êGBÚ pýýÓO þHýÞpO þìqo ÿBøpñø úPyo ok QuA ÙôpÏì
ûlÎô àü ,óBu þüBýðBPüpG úüpzð úPyõð úG "þðApüA àèBø" úG ÙôpÏì þHüpÒ kBXu BG
úu ,Õpì îhO ûlý×u 20 êìBy koõÖ òýOoBì ïBy
wu BG ûApíø pýñK ïpâ 300 ,êìBÞ Õpì îƒhO .kpÞløAõg ûqoBHì
óBìqBu pËð pƒüq QƒuA oApƒÚ ûqoBƒHƒì òƒüA
.QuA óõPüq òÒôo ô Büõu óBƒìqBƒu òƒüA .kõƒy oArƒâpƒG "õƒýƒéGk|xA|þƒÞ"
ô Bø|îƒéýÖ ok oõƒÃc úƒÛGBƒu òƒýñ`íø ôA ÿBø|ûlññÞoArâpG òüpOpHPÏì qA þßü þƒðBƒPvùè

.koAk îø Ao þðõürüõéO ÿBø|ëBüpu .QuA BKôoA ok "ÿA|ïA|ïA"
kBXu ú^pâ Qyõð òýñ`íø óBu úìBðqôo oõÃc úÛGBu oBßyqoô ôk òüA qA ïAlÞ aýø
pO|ûBOõÞ koõÖ qA pPíýPðBu 18 kôlƒc þƒHüpƒÒ ëBc ok þHüpÒ kBXu .lðoAlð Ao "ÿA|ïA|ïA" ok
úG óqô ïpâõéýÞ 178 BG pÂBc ëBc ok BìA QuA ô lñÞ|þì QýèBÏÖ ÿqBu|ólG úPyo ok pƒÂBƒc

.QuA pO|òýãñu Øüpc qA IOApì .koAk îø òPÖpâ þPzÞ úÛGBu
òPuõýK úÏüBy òüA qA {ýK úÞ þHüpÒ kBXu Bßüpì@ûAook úüoõu ÿBW úG "þðApüA àèBø"
þƒPzÞ RBƒÛGBƒvì(|WWE | RBƒÛGBƒvì úƒƒG oBßyqoô àü îø þüBýðBPüpG koõÖ òýOoBì
,kõG ûly ûlýñy )aÞ þPzÞ Bü Bßüpì@ÿA|úÖpc óqô ïpâõéýÞ 70 kôlc BG QßüpÞ ïAlðA pÒæ
ok ôA .QuA pùyõG ûly åorG BìA qAõøA lèõPì úPyo koAô ôA ly IWõì Qýìôl¿ì BìA ,kõG
xoBÖ ÿoArâpHg úG kõg þyqoô úÛGBu koõì pPíýPðBu 207 }lÚ úÞ koõÖ .kõy ÿqBu|ólG
ïBXðA äñýP×ýèoôBK QuA ëBu 9" :QuA úP×â óqô ïpâõéýÞ 145 kôlc pÂBc ëBc ok QuA
óAkpì òüpO|ÿõÚ óAõñÎ úƒG 89 ëBƒu ;îøk|þƒì
qA ÿpvßü qA lÏG ô ïkpÞ IvÞ çÆ ëAlì JApu .koAk
úG ô ûoBK îüBK QzK ú`ýøBì RBÛGBvì òýíƒø pƒHg ïBƒãñìpƒýG lƒèõƒƒPƒì oBƒƒßƒyqoô òƒƒüA
Ñõñíì îüApG òýãñu ÿBø|}qoô àyrK rüõXO {ìApâBPvƒñƒüA ok Ao "ÿA|ïA|ïA" ok }oõƒÃƒc
ÿApG kôq þéýƒg òƒì" :Qƒyõƒð ô kpƒÞ ïçƒÎA
"...ly ïçÎA úÞ ïoAlð ày .ïõy|þì w×Ú koAôõýéGk|xA|þÞ
þvüõð|ïBðpHg úÞ kõG {ýK ëBuôkqA {ýG QGBS úÞ îPvø BXñüA BìA ,kõy|þì kBÛPðA òì qA
äñW ok QÞpy ÿApG úèBu 26 oBßyqoô òüA
xoBÖ ÿoArâpHg úG ôA .ly qBupHƒg úƒüoõƒu ".lññÞ|þì ûBHPyA Bø|ó@ ,îñÞ
ïBíO BG ô îPvø úÏýy óBíévƒì òƒì" :Qƒ×ƒâ {ìApâBPvñüA úd×¾ ok òýƒñƒ`ƒíƒø koõƒÖ
BìA lññÞ|þì þðBíévì ÿBÎkA úÞ úÏýy óBðBíévì óAoôk qA þvßÎ BG Ao }A|þðõñÞ êßýø qA þvßÎ
lññÞ àíÞ ÿpãük wÞ úG lñPƒvƒýƒð pƒÂBƒc úÞ ,kpÞ pzPñì ólýyõð õXG@ ëBc ok þðAõW
ïoõzÞ ô QýG êøA ÐÖAlì úzýíø òì ;î×èBhì
úG ïArÎA ô ïpc òýÏÖAlì ÿApƒG .lƒðBƒì îøAõƒg
B« íPc îyBG Üüæ pâAô ïkpÞ þvüõð ïBð úüoõu
qA ô òýìpc qA îðAõPG úÞ þüBW BƒO ô ïôo|þƒì

".îñÞ|þì ÑBÖk ïoõzÞ

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ

,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK 28
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@

l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok

QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy

(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com

7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

þðBPuoBíýGok ÿqAlðApýO
fôpXì oBù^ õâBßýy ok
QyAnâBW úG

qA þðBHùãð úG õâBßýy ok "þupì" óBPuoBíýG ok ÿqAlðApýO þK ok wýéK óApvÖA #
.lðA|úPgAkpK óBPuoBíýG

àü ô óBPuoBíýG óq úìlg ôk úéíW qA p×ð oBù^ õâBßýy ok þðBPuoBíýG ok ÿqAlðApýO óBüpW ok
.lðA ûly úPzÞ wýéK oõìBì

ôA úÞ Qvýð Àhzì BìA |,QuBø úPzÞ óBýì ok îø JoBÂ úÞ ûkpÞ lýüBO wýéK ÿõãñhu àü
.QuA ûly úPzÞ wýéK BG ÿpýâok ok Bü ô ûkpÞ þzÞkõg

ly qBÒ@ þédì QÚô úG pùÊqAlÏG 3 QÎBu ok úÞ Ao ÿqAlðApýO òüA ûrýãðA qõñø þédì ÿBø|ïBÛì
.lñðAk þíð

.lì@ úñd¾ úG eévì wýéK ô ly úýéhO ÿqAlðApýO qA lÏG úé¾BÖçG óBPuoBíýG
ôA åpì AlÏG BìA kõG ûly êÛPñì õâBßýy óBPuoBíýG úG AôAlì ÿApG ÿqAlðApýO òüA ok þígq oõìBì

.ly ïçÎA
.QuA úPÖpâ Ùlø QyAk úÇGAo ôA BG úÞ Ao þðq îWBùì úÞ luo þì pËð úG lñP×â Bø ïBÛì
ïpÖ xBHè úÞ óBPuoBíýG úìlg úéíW qA óApÂBc løk|þì óBzð úSkBc òüA qA ûly pzPñì püôB¿O

.lñPvø þupì óBPuoBíýG qA oApÖ ëBc ok lðoAk òO pG Ao
àü ok Bßüpì@ óBìok {hG ÿBøôpýð þgpG {ýK qôo lñ^ úÞ ûkAk ÿôo þèBcok ÿqAlðApýO òüA

.lðkõG ûkpÞ QÞpy oõzÞ ok úðBdévì Qðõzg ØÚõO ÿApG ÿqBXì oAqoBÞ
qA ûkB×PuA ØèBhì óBßyrK Qyõð ÿqBXì ÿoAqoBÞ ok Bßüpì@ údéuA þéì òíXðA úÞ òüA qA lÏG
òüA úÞ lñPyõð ÅApPÎA úG pãük ÿoAqoBÞ ok óBßyrK ,lñðBíG "óBykõg kôlc ô lc ok" lüBG údéuA
ô ÿqAlðApýO óBcôpXì qA ÿpüôB¿O oBzPðA BG óBßyrK þgpG .QuBùð@ kôlc ôlc BÛýÚk ûqõc

.lñPgAkpK údéuA þéì òíXðA ÐÂõì BG úéGBÛì úG ûlÎ òüA óBìok qA }Aphèk þüBøApWBì
ok ÿoBW ëBu ok úðBdévì Qðõzg õýyo@ QüBu|Jô ÈuõO ûly ÿoô@|ÐíW ÿBø|ûkAk xBuApG

.lðA|ûly úPzÞ úèõéâ Jp úG p×ð 13000 Bßüpì@
úG rýð óByp×ð 250 ô lðA|ûly fôpXì óBìq òýíø þÆ ok wýéK oArø25 QüBu|Jô oBì@ xBuA pG

.lðA|ûkAk Quk qA Ao kõg óBW úèõéâ JpÂ

29

óApùO úéXì

úG Bø|ÿqBð åpì ûBâkôoA óBHùãð
ly îùPì QüBñWok òPyAk Quk

Bø|ûk åpì ok îýÛPvìpýÒ òPyAk Quk úG îùPì Ao þðBíè@úèBu 95 kpì àü òýèpG óBPukAk #
.QuA ûkpÞ{üpOAok ÿqBð óBíè@åpì ûBâôkoA àüok þðAlðqoArø

lýzÞQðõzg úG wüoBK RBÂApPÎA

úðBýìqA úÞ kõy|þì úP×âô QuA òýèpGpùy òÞBu ,ûly ïçÎA "b@wðBø" }A|Qüõø úÞ îùPì ok Qgõu QíýÚ {üArÖA úG ÅpPÏì óBâlññÞRApøBËO ókpÞÝp×Pì ÿApG úvðApÖ wýéK #
.ûkõG oBÞ úG ëõÓzì óqôBùOôBì ÿoBHWA oBÞ ûBâôkoA ok xA xA óBHùãð óAõñÎ úG ,1945 êüAôA BO 1944 .kpÞûkB×PuA }BK|J@òýyBìôoô@|àyAqBâqA wüoBK
åpì MíÞ óBðBHùãð ûlðôpK òüpOlülW ,kpÖ òüA ûlðôpK òýèpG pùy þðBPukAk úýðBýG xBuApG
xBvc ÿBø|óBíPgBu þgpG úG þPýñìA ÿBøôpýð ؾ qA oõHÎ BG BO lñPyAk }çO óBÂpPÏì
.kpýâ|þì oApÚ þüBÃÚ kpãýK koõì úÞ QuA ûrýè ûrðBy óBGBýg ÙApÆA ok ûkpPvâ ô klÏPì ÿpýâok kBXüA UÎBG úéEvì òüA úÞ lðõy àükrð þPèôk
.lðA|ûkAlð óBzð þzñÞAô ûkoAô RBìBùOA Áõ¿g ok ôA ÐÖAlì ÿçÞô Bü ô îùPì úËdè òüA BO ô lðkpÞ QÞpy wüoBK pùy RBÂApPÎA ok p×ð oArø 5 îÞ Quk Bø|}oArâ xBuApG.ly wüoBK
òüA .lðly úPzÞ lðkõG {üpOA óqôBùOôBì ÿoBHWA oBÞ ûBâôkoA ok úÞ ÿp×ð oArø 190 qA þíýð
.lðA|ûly pýãPuk wýéK BG ÿpýâok QéÎ úG p×ð 13 êÚAlc
.QuA ûkõG ïôk þðBùW äñW ok {üpOA ok ÿqBð ÿBøôpýð åpì ûBâôkoA òüpPâorG ,ûBâôkoA Iy ok lük Áõ¿hì ÿBø|úÛýéW äðo xBuApG Ao kõg úÞ RBÂApPÎA òüA óBâlññÞ äñøBíø
MíÞ òüA ok p×ð oArø 36 kôlc ÿkõGBð úG úÞ ûly þOBìAlÚA BG ÿoBßíø úG îùPì wðBø ÿBÚ@
.lðkpÞ ïçÎA kõg {HñW "ïôk qBÖ" Ao qôpìA úìBðpG ,lñìBð|þì "koq úÛýéW"
.QuA ûlýìBXðA óBGBýg ok óBÂpPσì
úÞ kõG þðBvÞ ÿoAlùãð êdì ,ûly ÐÚAô {üpOA wPñýèpùy ÿpPìõéýÞ 20ok úÞ ûBâôkoA òüA æBG BG wüoBK ûrýè ûrðBy
ô ÿréÖ ÐƒðAõƒì qA òƒPƒÖo
.lðlì@|þì JBvc úG ÿqBð ÿBø|ïBÛì òíyk úÞ þüBø|ûkôldì qA oõHÎ
ÜüpÆ qA Bü lñPÖpâ|þì oBÞ úG åpì lc Ao Bùð@ .ly|þì oBPÖo óBâkpG lñðBì ûBâôkoA òüA óBuõHdì BG óBð@ ØÚõO ÿApG wƒýƒéK
ÿBìpu ÅpÏìok ókAkoApÚô ókAk þãñupâ ,ûlñzÞ kAõì ÜüorO ,úèõéâ àýéy ,þüBýíýy ÿBøqBâ þƒÏƒu kõƒG ûkpƒÞ kBƒXƒüA
þƒƒgpƒƒƒG úƒƒƒG lƒƒƒñƒPƒyAk
.lðkpÞ|þì kõGBð lc qA {ýG þƒé¾A ÿBƒø|óBƒíƒPƒgBƒƒu
ÿBø|}ôo ïBíO" ô ûBâôkoA òüA QýÏÂô qA êìBÞ ÑçÆA BG îùPì úÞ ûlì@ òýèpG óBPukAk úýðBýG ok êƒdƒì úƒéíƒW qA þƒPƒèôk
pƒüqô Qƒvhƒð QƒƒìBƒƒÚA
.QuA ûkpÞ|þì ÿoBßíø ÿqBð xA xA ÿBøôpýð BG ,"óBýðAlðq þâlðq oBG|úÏWBÖ ÈüApy ô òPzÞ .lñupG
Bü þPüBíc {Ûð "ûly ïBXðA þé¾A óBìpXì ÈuõO úÞ p×ð óAoArø oBPzÞ" ok ôA úÞ ûly BÎkA óBâlñƒñƒÞ RApƒøBƒËƒO
Ao pùy þãñƒu ÿBƒøBƒíƒð
.QuA úPyAk ûlññÞ êýùvO úG Aq|{O@ kAõì ô IüphO
JBƒOpƒK wƒýƒéK Qƒƒíƒu

.lðly úvðApÖ ÿoõùíW wýüo ,óôpÞBì êDõðBìA ÿB×ÏPuA oBPuAõg óBzüBøoBÏy ok ô lðkpÞ
Quk JrcpHøo ,òKõè òüoBìpýSBO QdO Ao óBÂpPÏì úvðApÖoõzÞpüqô ,pðBPuBÞpÖõPvüpÞ
Ao kApÖA "ókpÞ ûApíâ" l¿Ú ÿô úÞ kAk iuBKôA úGpPýüõOok òKõè îðBgô lðAõg þéì úùHW þPuAo

.koAk
ûkpÞ ïçÎA p×ð oArø 81 qôpìA pùÊ BO Ao RBÂApPÎA ok óBâlññÞ QÞpy oBíy úvðApÖ oõzÞ RoAqô
ûly pPíÞ ,lðkõG p×ð oArø 280 úÞ úPynâ úP×ø ok Bøkoq úÛýéW RBÂApPÎA ëôA oôk QHvð úG úÞ

.QuA
?Qvý^ RBÂApPÎA òüA êýèk
úPynâ ûBì 12ok QuA úvðApÖ ÿBøôokõgok þÖp¿ì Qgõu òüpO|þìõíÎ úÞ êýDôqBâ QíýÚ
.QuA ûlýuo pPýè pø ok ôoõü 51‚1 úG ÈuõPì oõÆ úG ô úPyAk {üArÖA l¾ok 23 kôlc
òýñ`íø ô pýgA ÉõÛu qA {ýK úPynâ ûBì 12 ok Q×ð þðBùW QíýÚ òPÖo æBG {üArÖA òüA êýèk
îèBu Qgõu ô îèBu ôokõg òýLíÞ qA QüBíc ÿApG óôpÞBì êDõðBìA Qèôk úÞ QuA ÿkAqBì RBýèBì
ô îýðô Q×ø kôlc êýDôqBâpPýèpø ÿAqA úG úÞ ûkAkoApÚ ÿkçýì ÿoBW ëBuok òGpÞôolýø kAõìpG
.QuA ûkôrÖA Qgõu ÿkBÎ QíýÚ pG Qñu oBù^ kôlc òürñG pPýè pø ÿApG
ô ûkpÞ ïçÎA Qgõu úñürø {üArÖA þé¾A êýèk Ao Q×ð QíýÚ þìoBù^ úu {üArÖA óôpÞBì ÿBÚ@
ÿBø|Qgõu úG ólýuo QùW ÿoAnâ|úüBìpu ÿApG ÿoBzÖ Ao þéývÖ ÿBø|Qgõu RBýèBì {üArÖA
.QuA ûkpÞ ïçÎA pO|îèBu ô lülW

30

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

31

óApùO úéXì

>QýíuA îðBg ô BÚ@< îéýÖ ok ÿqBG ïBãñø ok ,kôõýèBø xBñypu ûoBPu ,QýK kpG #
pãülßü úG )|Smith| .|Mrs| & .|Mr|( áoBK àü kõg êéXì RoBíÎ þPzK ÉBýc
ok ápPzì þâlðq Bø ëBu qA lÏG ô ûly lñíÚçÎ úPÖo úÞ luo þì pËð úG ô úPgBu þdüp×O
îuApì àü ok 2014 Quõâ@ 23 ok QüBùð Ao {ðAlðqpÖ úÚçÎ ô óBñýíÆA pãük oBG úPÖo
BùñO BìA lðkpÞ ZAôkqA îø BG úvðApÖ ok þ¾õ¿g qBupukok þüAlW .QuA ûkpÞIéW kõg úG
Bø ó@ þüAlW pHg 2016 pHìBPLu ok ,lÏG ëBu ôk ,þèõW BñýéXð@,{ÛGBu pvíø qA úýyBcpK ô
pÂBc ëBc ok .kpÞ úÞõy Ao kôõýèBø ÿBýðk óæBÏÖ ÈuõO úèBu 54 ,QýK úÞ ly UÎBG
ûkpG pu úG þGõñW ûpÞ ok úèBu 43 þèõW BñýéXð@ êýèk úG óBÞkõÞ úG ÉõGpì RBìlg {hG
ólük ÿApG Ao wÞôlì }A ûlðAõg pvK ô þüBÎkA( ôA qA wÞôlì ókoõg àPÞÿBÎkA
okôAqA þüBø wßÎô ûkpG ëõEuok þøBãzðAk AlPGA ok ô kpÞ fpÇì þèõW BñýéXð@ úÞ
ÿBø úðBuo ok wßK BG ókoõg AnÒ ëBc Ao QýKqA kõg þüAlW ûlðôpK þÂBÚ QvðAõO
ok óõñÞA rýð QýK .QuA ûly pzPñì þÎBíPWA koõì )kqBu lÎBÛPì ÝB×OA òüA koõì ok
îéýÖ ok ÿqBG ëõÓzì ô ûkpG pu úG wéXð@ wè òüA qA BølÏG QýK úPHèA .kpýâoApÚ þüõWqBG
QÎBu lñ^ ûqBWA BùñO QýK BìA ly úDpHO ïBùOA
>kôõýèBø ok ÿoBâqôo ÿqôo< ok îø ó@kõg óAlðqpÖ BG Ao úP×ø ok oAlük
,)|Once Upon A Time In Hollywood|(

!QuA úPgBu {ðAlðqpÖ ÿApG }A úðBgok QýK kpG úÞÿqBG áoBKqA ÿpüôB¿O

òýPñDõÞ lülW ûoBPu pK ô oBËPðA koõì pSA QðBÃc pu pG þPÚõì ÜÖAõO àü úG ëBvìA ô ûly êülHO Bø ú`G JõHdì ÿBøBÃÖ qA þßü úG .QyAk )óByokBì úéíWqA( óApãükoõÃc
.QuAõñýPðAoBO òýG RApÞAnì «ApøBÊ BìA .lðA ûlýuo óBzðAlðqpÖ ÿoAõu QýßuA ÿByBíO qA QýK úÞ ûly ûlük QýK úÞ luo þì pËð úG Bøqôo òüA BìA
úWAõì Qvßy BG ,óBzüçÞô ÜüpÆ qA ôk òüA þüBø wßÎok .QuA ûkpG þì Rnè {üBø ú`G kõg Qíu úG Ao {ðAlðqpÖ pãük oBG úPvðAõO
úéXì BG ÿA úHcB¿ì ok oBG òýèôA þèõW úÞ QuAõg lñøAõg þÂBÚ qA ûlñü@ ûBì ô ûly pzPñì êýì þéük ÈuõO þ¾B¿PgA oõÆ úG úÞ ok åorG ÿqBG òýìq àü ô úPgBu êüBíPì
QýKqA þüAlW koõìok 2017 ëBuokpÖ þPýðô ô ú`G 6 QðBÃc Üc koõì ok kõg þüBùð ÿCAo úPvzð þèlñ¾ ÿôo úÞ îýñýG þì Ao QýK ,ûly rýéÖ xõè ok kõg åorG RoBíÎ þPzK úÆõdì
ôA úÇGAo úÞ kpÞ }BÖ ôA .kpÞ QHd¾ ó@ êýèk ô «ApýgA Apüq lñÞ okB¾ Ao óBzÞpPzì áçìA úPHèA .lñÞ þì ûBãð Ao {ðAlðqpÖ ÿoAõu QýßuA ô ÿoAlüpg ûqBO úðBgqA êüBì îýð BùñO úÞ úPgBu
ô úPyAk kõWô þHuBñìBðôoAõyk ÈüApy QýKô úðõâ aýø ZAôkqA qA {ýKôk òüA úÞ ûly }BÖ 7‚1 QíýÚ úG 1994 ëBu ok Ao úýèôA RoBíÎ QýK ok .koAk þèõW BñýéXð@ ÿoæk óõýéýì 25 ô ûly
ôA ÿApG pãük úÞ ûkõG ôA þâlðq óAoôk òüpOlG ô úPyAlð óBy þ¿hy áçìA koõì ok þÛÖAõO úG lÏG úG óBìq ó@ qA ô kpÞ ÿoAlüpg oæk óõýéýì JAõg ÝBOA 6 ÿAoAk þèõW lülW úðBg úÞ þèBc
ok úÞ kpÞ BÎkA ÿô .QuA ûkõHð êídO êGBÚ îývÛO ûõdð koõì ok þÂBÚ lüBG IýOpO òülG BG ô QuA ûkAk úìAkA ó@ ÙApÆA áçìA lüpg êývýu úG «çHÚ ô QuA þPyAlùG wüôpu 10 ô
àü ûkpÞ þÏu QýK BG ápPzì þâlðq óAoôk .lñÞ ÿpýâ îýí¿O Bø ó@ ÿBø þüAoAkô áçìA ,pýgA ëBu 14 þÆ ok ÿoBñÞ RoBíÎ 4 lüpg ÜéÏO kôõýèBø oõùzì ô lýÛÖ óAkpâoBÞ ,êýìk þG
ô ÿrLy@ ú×ýÊô þPc ô ûkõG Jõg oAk úðBg okBì þèõW BñýéXð@úÞ QuA þèBcok Bø ÿpýâok òüA åorG oBývG þðõßvì ÐíPXì àü úG Ao kõg úðBg -lðqpÖ 6 ëk úÞ QuA QýK kpG úðBg òüA ,úPyAk
úPÖpâ þì ûlùÎ pG kõg rýð Ao úðBg ókpÞ rýíO ô êìBÞ QðBÃc Üc ókoô@ QulG óBøAõg ô 12 ,õéýy ;13 ,Apøq ;14 ,wßK ;17 ,wÞôlì
ok 2016 pHìBPLu ok úÞ kpÞ BÎkA ÿô .QuA Üc løAõg þì QýK BìA ûly Bø ú`G úðBâAlW .QuA ûkpÞ êülHO ô úPyAk ëBu 10 úÞ wÞBð ô òüõüô ÿBøõéÚôk
qA ûkAõðBg þ¾õ¿g QW BG RpÖBvì ïBãñø ô ôA òýG úðækBÎ ô ápPzì Roõ¾ úG QðBÃc ïoBù^ qôo ok þèõW BñýéXð@ ô QýK kpG Ao -lñPvø ÜGBu Zôq òüA þßýPðs óAlðqpÖ BùñO
ô QýK òýG wéXð@ wè Qíu úG úvðApÖ wýð ókoô@ QulG ÿApG pãük oBG )ûlñü@ ûBì( pHìBuk
þì Roõ¾ þË×è ÿpýâok ô úèkBXì wÞôlì .kõy îývÛO {ÛGBu pvíø lñøAõg pÂBc ûBâkAk ok óBzðAlðqpÖ QðBÃc .QuA ûkpG
,úðBg úG òPÖo ô ÿpýâok òüA qA lÏG úÞ kpýâ 2005 ëBu ok ,xBñypu pãüqBG ôk òüA óBPvGBO pgAôA ok ôk òüA úÞ ly þì úP×â .ly þG@ ûpupu àü kõg åorG úðBg ú`ÒBG ok ôA
QýK úPHèA úÞ kqAlðA þì óôpýG úðBg qA Ao ôA þèõW ô JBO ÿkAlÏO ,ÿkBG úÏéÚ àü ,åorG oBývG
BG ÿoBPÖolG pG þñHì ûkoAô RBìBùOA qA BølÏG óBýì ok úÞ QuA úPgBu þPgok úðBg àü
.koAk úÆBcA RoBíÎ ÿôo ô ûly þ×hì óBPgok
.ly úDpHO wÞôlì BñýéXð@ lülW úðBg BG úvüBÛìok QýK kpG úðBg
ëBu ok úÞ úðBÚkB¾ ÿA úHcB¿ì ok QýK kpG pø qA þèBg «ApøBÊ úÞ QuA RôB×Pì oBývG þèõW
qA kõg þüAlW kAk ïBXðA úéXì àü BG 2017 .QuBø ú`G ÿApG þìpâpu ô ÿqBG ÿBÃÖ úðõâ
Ùp¿ì úÞ Q×âô ûkpÞ úýHzO åpì úG Ao þèõW phPuA ,úPynâ ëBu ôk ok oBG òýèôA ÿApG
þâlðq ÿkõGBð ok ÿkBüq îùu þéßèA RBGôpzì ó@ ÙApÆA ok ô ûly pK J@qA óõñÞA QýK úðBg
ÿô ú^ pâA .QuA úPyAk þèõW BG ôA ápPzì þì óBzð úÞ ûly I¿ð ÿoBývG ÿqBG êüBuô rýð
BG ápPzì þâlðq óAoôk ok úÞ ûkpÞ Üül¿O oBñÞ ok úÞ ÿpPzýG QÚô qA QýK óAlðqpÖ løk
óõñÞA BìA ûkõG oBùÚ êßèA úG kBPÏì àü þèõW .lðpG þì Ao Rnè QüBùð lñðAonâ þì óByolK
ûlýzÞ þéßèA RBGôpzì Ùp¿ì qA Quk pãük ëBu ok QýK úÞ þPhu oBâqôo BG ÈüApy òüA
ô ôA òýG ÿpýâok ê¿Ö ô êc ÿApG þüBø }çO ô ÿô úÞ þðBìq ,QuA RôB×Pì oBývG QyAk 2016
úPHèA úÞ úPyAk ûBâkAk qA ZoBg ok }pvíø Ao {ðAlðqpÖ BG RBÚçì ûqBWAô kõG BùñO úðBgok
ûkpÞ ûlðBìok Ao ÿô óBñ^ úÞ þÇüApy ,QyAlð
.QuA ûkõG ÜÖõìBð J@ qA úðBg phPuA ókpÞ pK úé¾õc þPc úÞ kõG
ok óBzðAlðqpÖ oõÃc úÞ lüõâ þì QýK
Rlì þðæõÆ þcôo úGp àü lðAõO þì ûBâkAk .QyAlð Ao
úPuAõg úG óBñ`íø þèõW BìA lñÞ koAô Bø ó@ úG úÞ ,QýK úðBg lülWô åorG QýßuA òýìq
ô ÜéÇì QðBÃc ókoô@ QulG pG þñHì kõg «ApøBÊ rýð QuA ûlý`ýK úðBg oôk úG oBì àü lñðBì

.koAk oAp¾A óBzðAlðqpÖ êìBÞ 32

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

33

óApùO úéXì

òüpOkkpOpK BPÚõì Bßüpì@
QvG Ao àürßì BG ÿqpì ûBâonâ

òìôopvíø þuôpÎ xBHè QÞpcp×ð150BHüpÛOêìByóApWBùìqAÿpãük úG óApWBùì qA þðAôoBÞ kôoô þK ok #
ok ,lýuo êPÚ úG úÞþßvðæõK ûkpÞ Ñôpy Ao Bßüpì@ ÿõu úG oôkAõèBvèA qA þOBÎBu ÿApG Bßüpì@ ,àürßì ëBíy
QÖo }ôpÖ úG þWApc àü .QuA oõzÞòüA BG kõg ÿqpì ûBâonâòüpOkkpOpK
Bßüpì@ ÿqpì QÊB×c ô ápíâ óBìqBu pýGAlO QüõÛO ÿApG Ao Býðp×ýèBÞ JõñW ok
17 úHñy qôo þßvðæõK òìôo ûlýuo êPÚ úG pvíø QýO óôoBy þízüpGA þuôpÎ xBHè # ÉõÇg qA ÿoBývG óõñÞA úÞ úP×â )þK þG þu( .QvG þPýñìA
.ly úPgôpÖoækoArø 56 wéXð@wèok þWApcokpHìAõð kkpO .QuA ûkpÞ qBG Ao ôolýuBü òu ok kkpO þèBíypývìokQÞpcúPynâúHñyôkqôo
oApÚ pýSBO QdO àürßì úG Bßüpì@ qA ôokõg þðApGBÎoBíyô ly ÑõñíìôolýuBü òuqpìok
úÞ þßvðæõK òìôo ûlýuo êPÚ úGpvíø QýO óôoBy äðo þéýÖ ZBÎ þízüpGA þuôpÎ xBHè .kõG úPÖpãð .ly Ø¿ð lñPÖBü oõHÎ ûqBWA úÞ
oArø 56 wéXð@wèok þWApcokpHìAõð 17 úHñyqôo ,kõG ûlýyõK Ao ó@ólñèok ZAôkqA îuApìok lñP×â þégAk QýñìA RoAqô ÿBø ïBÛì ápdPì ÐðAõì I¿ð oBÞ òüA qA Ùlø
oõHÎ ÿApG þèBíPcA }çO ûoBGok þOBÎçÆA úðAqôo .ly ïçÎA ÿqpì úÇÛð òüA ok oAkoBg
.ly úPgôpÖ oæk êýèkòýíøúGôlðkpÞQÖBüokqpìqAþðõðBÚpýÒ þì Bßüpì@ koAô qpì òüA qA p×ð oArø 110 kôlc
)1967( >Bø àuôpÎ ûok< QèBÞ îéýÖ BG úÞ kõG ÿkçýì 60 úøkok Bíñýu ûoBPu QýO óôoBy BO lñPvG QÎBu úu kôlc ÿApG Ao ûBâonâ òüA .lðõy
.lññÞQüõÛOAoþPýñìApýGAlO îø àürßì ÿBðAõhýO pùy ïkpì óBìríø
.ly oõùzì kôq þéýg AoïpXì500qA{ýG"úÞlñP×âBøïBÛìòüA pùyqA óApWBùì ZôpgoBPuAõg þOApøBËO þÆ
QHS pPÖk ok 1968 úüõðAs 20 ok þðBPvùè ûqAô@pK óAkpâoBÞ þßvðæõK òìôo ô QýO óôoBy .lðA ûkpÞ þüBuBñy óApWBùì "óAôoBÞ óBýì ok .lðA ûly kõg
ÑõÂõìBßüpì@oõùíWwýDoMìApOlèBðôk qôo BðAõhýO oAkpùy ïõéPuBâ êDõðBì óAõg
.lðkpÞ ZAôkqA ólñè pùy þvé^ ZAôkqA ó@ok "óBìpXìoõÃc"ô óApWBùì òüA QÞpc koAôúÞþðApWBùìoBíykoAkoBËPðAQ×âúÏíW
QýèõWôrñýèBÞ óAõW ,òâpG wülñÞ ,òýÞ êßüBì óõ^ ÿoõùzì kApÖA ,Bùð@ZAôkqA òzWok ÿAûoôkóBýìRBGBhPðAúGþùPñìÿBøúP×øokAo p×ðoArø 10 úG ûlñü@ÿBø úP×øok lðõy þìpùy
ô kpÞ ëlG þOBÓýéHO þÎõÂõì úG pHìAõð îzy úG þâlýuo þâkBì@pùy úÞ kAk oBÇgA ô lupG
.lñPyAk oõÃc rýèBì .kpÞ pÛPvì qpì ok Ao qBGpu oArø lñ^ þPc .koAlð Ao óApWBùì "òíùG"
.QyAk þhéO óBüBK QýO óôoBy àüsApO åpì BG lÏG ûBì 18 ZAôkqA òüA ëBc òüA BG ôolýuBüòuþégAkQýñìARoAqôúP×âúG þì lðA ûlýuo pùy òüA úG úÞ þðApWBùì
YñK ûApíø úG lýzÞ þì Ao }lðqpÖ òýPvhð oBËPðA ô kõG oAkoBG úÞ þèBc ok úèBu 26 QýO óôoBy úðAqôoô QuBßüpì@ ÿqpì ûBâonâ òüpO Õõéy ÿBøoõzÞok QðõzgôpÛÖ ,JõÞpuqA lñüõâ
êPÚ úG 1969 Quõâ@ 9 ok óõvñì rèoB^ ûôpâ ÈuõO þÏýXÖ qpÆ úG réýø þèoõG ok {ðBPuôk qA òO õâ|úükúuôBðAõhýOóBýìêýHìõOAoArø40kôlc þì oôkAõèBvèA ô æBíOAõâ ,xAoôlñø kõg
ûly >kôõýèBøok ÿoBâqôo ÿqôo< ïBð BGõñýPðAoBO òýPñDõÞ ûlñü@ îéýÖ úüBíPuk ÝB×OA òüA .lýuo .lññÞ þì kkpO Býðp×ýèBÞ JõñW ok .lðrüpâ
qpì òüA ok îø p×ð 100 kôlc úðAqôo óAôoBÞ úHñzßü qôo úÞ kõy þì }oArâ
.QuA .lññÞ þì þâlñøBñK QuAõgok
ôpGA kAlì àü úG óAõO þì Bùð@ úéíW qA úÞ QuA ûly pÞm îéÚ 100 qA {ýG QýO óôoBy ÿBø þüAoAk
ûoByA þßvðæõK òýPvhð ÿBø îéýÖok ÿô ûly ûlýyõK ÿBø xBHèrýðô þ¿hy óAlí^ ,òýéHýì

.kpÞ
.ly oArâpG wéXð@|wè ok òýèõW ZApc úðBg ÈuõO þWApc òüA

34

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

BðpŸG ZpüA pPÞk óllyoGÿoôAkpQGþûýèðqBBBÏÆOÖpÿquAoÿÿBßBpøøý|âAëoõõééWu
àyrLðAlðk

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ êgAk þðBÆpu ÿBø|ëõéu QÞpc oõOõì lðly ÜÖõì óAlñízðAk ,ûqBO þzøôtK ok #
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA ok QÞpc úýHy þüBøõãèAqAoBíýG |ólGok þðBÆpu ÿBø|ëõéu QÞpc .lðqAlñýGoBÞqA AooõìõO

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 .lñÞ|þì ÿôpýK ûApâorG
.QuA oBíýG ólG ok þðBÆpu ÿBø|ëõéu QÞpc qA ÿpýâõéW óBÆpu BG úéGBÛì ûõýy òüpPýé¾A
Individual, Couples & Family Psychotherapy .lðõzýì koAô áBðpÇg ô qõìpì ÿoBíýG òüA BG úéGBÛì qA ÿBøqBO ú¾pÎ úG qôo pø óAlñízðAk
ô QÞpc õéW lðA|ûly ÜÖõì BOõu|úñýì ûBãzðAk þßyrK Qvüq óB¿¿hPì ,lülW þzøôtK ok
ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo | |.lðpýãGAoþðBÆpuÿBø|ëõéupýTßO
oBÞ úGpXO ëBu |19 BG ,ûly pzPñì| Nature Communications | ëBðoôs ok úÞ {øôtK òüA ÿBø|úPÖBü
,lñPvø kõg ólGok óBÆpu lyo ØÚõO ÿApG þøAo ëBHðk úG úÞ Býðkok óBvðA Bø|óõýéýì úG lðAõO|þì
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì .lñÞ àíÞ

Haleh Eghrari, Ph.D. RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG
Licensed Psychologist
(LIC.#PSY 13673) (310)441-9550

www.haleheghrari.com 1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

êTì þüõãèA qA BøoõìõO óôok þðBÆpu ÿBø|ëõéu úÞ lñPvðAk|þì {ýK Bø|ëBu qA óApãzøôtK| |
oAõW ok kõg l¿Ûì ÿõu úG oõìõO óôok løk|þì óBßìA Bùð@ úG úÞ lññÞ|þì ÿôpýK "Bø|ûApâorG"

.lññÞ QÞpc Bùð@oôBXì QÖBG ô þðõg ÿBø|åo
ÿpPíÞ wðBy ,lñÞ|þì QýÏHO õãèA òüA qA óBzðlG ok þðBÆpu ÿBø|ëõéu QÞpc úÞ þðAoBíýG

.lðoAk óBÆpu pG ókpÞ úHéÒ ÿApG
.lñPyAlð þÖBÞ RBÎçÆA Bùð@ QÞpc ûõdð ô Bø|ëõéu l¿Ûì qA óõñÞ BO BìA óAlñízðAk
Ao óBPvK óBÆpu ÿBø|ëõéu QÞpc ÜýÚk oõÆ|úG BOõu|úñýì ûBãzðAk óAlñíyAk ,pýgA {øôtK ok
oBÞqA Ao lñÞ|þì êíÎ þðBÆpu ÿBø|ëõéuoõOõì óAõñÎ úG úÞ þìrýðBßìô lðkpÞ úÏèBÇìoõìõO óôok

.lñPgAlðA
úG Bùð@ QÞpc ô lðkAk pýýÓO Ao kõg QÞpc ûõýy ÿrýãðA|Q×ãy oõÆ úG Bø|ëõéu ,ó@ qA wK

.kpÞ AlýK pýýÓO þéâ ûkõO àü }ôApO êßy
úG ôA .lðAk|þì ÿmõì oBývG Ao þðBÆpu ÿBø|ëõéu lyoA óApãzøôtK qA þßü ,õðArðôpK õèõDBK
kõg QÞpcpývì þðBÆpu ÿBø|ëõéu úÞ îýPyAlðoBËPðA Bì< :lüõâ|þì xpLvÞA ëBßülì QüBvGô
Bùð@ xA|þK|þW Bì luo|þì pËð úG .îýøk pýýÓO Ao kõg àýPÞBO lðkpÞ oõHXì Ao Bì Bùð@ .lñøk pýýÓO Ao
{ýK ok úÞ ÿpývì ok Ao Bø|ëõéu QÞpc ,}ôo òüA .lññßð AlýK Ao ûApâorG BO îýPgAlðA oBÞ qA Ao

>.lðkoõhð óBßO pãük ô lðlðBì QÞpc|þG Bø|ëõéu .kpÞ ØÚõPì ,lñPyAk
.QuA ólG ok þðBÆpu ÿBø|ëõéu }pPvâ úG ÉõGpì óBÆpu qA þyBð ÿBø|åpì l¾ok 90| |
þüôoAk rüõXO BO koAk løAõg Ao óBßìA òüA óBßyrK úG þðBÆpu ÿBø|ëõéu QÞpc ókpÞ ØÚõPì

.lññÞ þüBuBñy Ao kõg oBíýG óBìok ÿApG IuBñì

35

oBñÞ> IýDAoBÞþüBüok óAkqk <qA Nk þðBW óApùO úéXì
!lyôA òürãüBW óqpãüqBG àüô úPyAnâ
êüÿqôA AúkýÞõpÏOvoìõÿùzkìoBûýléýñìðAþõguôBGpÎ
ûsôpK qA ôoBLuA àW óBPýKBÞ ó@IÚBÏPì ô Nk þðBW óly úPyAnâ oBñÞ qA wK #
kqk àü løAõg|þì þðrük úÞQuA fpÇì kôõýèBø ok þOBÏüBy >IýDAoBÞþüBüok óAkqk< ûBãyBG ûoBPu êüqôA kõÏvì # |
ÿApG ÿoBývG ô ÙArâ úñürø ëBñuo@
.lñÞóAkqk òüA ûlðBìpÖ Ao óq þüBüok .QgAkpK løAõg kõg þuôpÎ îuApì
àW óBPýKBÞ ÿBW úG koAk l¿Ú þðrük þðBLíÞ úÞ QuA ó@qA þÞBc RBÏüBy ô þíuo pýÒ oBHgA þPýéì ôk ûoBPu êüqôA kõÏvì
ok oõÃc úÛGBu úÞ ëBñuo@ ûBãyBG
!lñÞ >IýDAoBÞ þüBüok óAkqk< pHøo Ao óq Qý¿hy àü Nk þðBW ÿqBG BG ôoBLuA ok koAk rýð Ao lüokBì ëBDo ûBãyBG
þðBW óly úPyAnâoBñÞpHgqA ÿkBüq Rlìqõñø úÞ QuA ûly fpÇì þèBcok RBÏüBy òüA úzèõâ úñì@ BG ôo {ýK RçýÇÏO
YñK ok úPynâ ëBu 15 Rlì þÆô òüA qA {ýK Nk .konâ þíð >IýDAoBÞ óAkqk< ûsôpK qA Nk oBHO ápO xBñypu ô JõHdì ûlñðAõg
óBâkpì :IýDAoBÞ þüBüok óAkqk< ó@ QívÚ òüpg@ úÞ QuA ûkpÞ ÿqBG úÎõíXì òüA qA QívÚ ZAôkqA ,lñÞ þì þâlðq lDõu ok úÞ

.QuA )2017(>lñüõâ|þíð ú¿Ú .kpÞ løAõg
BPuAo òýíø ok
úG Ao Bø òøm úÞ þÎõÂõì
òüA lñÞ þì pýâok kõg
úÞ òüA úG úWõO BG úÞ QuA
QuA ûkpÞ ïçÎA êüqôA
,óBíè@ oõzÞ úu ok lüBG
îuApì úu ,lDõu ô úýÞpO
ú^ kpýãG úðBâAlW þuôpÎ
ÿõu qA lüBG þÓéHì oAlÛì
úÞ kõy úñürø òßüqBG òüA
BHüpÛO ÔéHìôA kõg úP×â úG
òýíhO lðõK óõýéýì àü

.QuA ûly ûkq

kqoA|þì lðõK 20 úÞþüõGlG ÿBø|JAoõW

îvéÆ {üBøBK úÞúP×âÿqBXì ÿBÃÖok kõg óAoAlÖpÆ úG úèBu 33 >wßüBu þvÞôo< #
.koAk þüBHüq

Qðõzg qA þ×éPhì ÿBø|}oArâ ô QuA úPyAk ÿkBüq þyAõc þâqBO úG Nk þðBW þâlðq ô ûkpÞ pzPñì ÿqBXì ÿBÃÖokô úPÖpâ kõg ÿBK qA þvßÎoBG òýPvhð :lüõâ|þì >þvÞôo<
úÞ þüBW BO ûly pzPñìôA qA IuBñìBð ÿBøoBPÖo ÑõÚôô îéýÖ úñd¾ pu Qðõzg BO úPÖpâ þãðBg ô ûkpÞqBÒ@Ao kõg þÓýéHOoBÞqôopø }ôo òýíøqAô ûkpÞ AlýK ïApâBPvñüAokpDõèBÖoArø 10 «AoõÖ

.QuA ûkpÞ ôA Quk úG kõg oBHPÎA ókpLu qA rýøpK ô ÿoBßíø ÐÇÚ úG lÎBÛPì Ao þðrük .lðq|þì IýW úG oæk oArø 100 úðæBu {üõGlG ÿBø|JAoõW }ôpÖ BG óõñÞA
-|ko|< Qý¿hy koAk l¿Ú þðrük Büõâ úÞ QuA ûlý`ýK þüBíñýu êÖBdì ok þOBÏüBy ëBc pËð úG JAnW ô BHüq lðoAk Quôk úÞ lñPvø þðAõW óApPgk IéÒA {üBø|JAoõW óAoAlüpg
.lñÞ ôA òürãüBW Ao lñè|þðrük ok >IýDAoBÞ þüBüok óAkqk< QívÚ ûoBPu ,rìpÚõì óq Bü > Redd
pùy êøA ,óBPuAk xBuA pG úÞ QuA þüBüok óAkqk óBýì ok ÿlülWô þÎpÖ pPÞAoBÞ rìpÚõì óq .kõy|þì úPgôpÖ lðõK 200 {üBø|{×Þ ô lðõK 20 Q×W pø ÿô ÿBø|JAoõW.lñupG
úÞ þvðBßu ;luo }ôpÖ úG þWApc ok BO ûly ûkõGo óAkqk ÈuõO ÈuõOô QuAôkAoôkõOpDõK ú^ BOô koAkoAlÖpÆ ûqAlðA ú^ BO îüBø {×Þô JAoõW ïly úWõPì þPÚô :lüõâ|þì >þvÞôo<
ëBHÚA lñè|þðrük ÿBø áoBK ok >ko< .ly Ùnc îéýÖ qA ïBXðApu ô QyAk ûApíø úG ÿkBüq ÿBøkBÛPðA
òüA oAlÖpÆ ÿBø|QvüoõO ô lñè|þðrük {hG òüA JõHdì ÿBøpPÞAoBÞ qA þßü ô QÖBü ÿpPzýG .îzßG oBÞ òüA qA Quk îðAõO|þíð pãük lyBG qBu|ëõK îüApG lðAõO|þì lc

.koAk pËð ok ôA ÿApG ÿpO|úðAqAôpKlñéG úìBðpG þðrük luo|þì pËð úG æBc ô ly úÎõíXì 36
IýDAoBÞþüBüok óAkqkrìpÚõì óq

ÿBø úðBâlñ^ òüpOAqlì@ok úPHèA ô òüpO|JõHdì qA þßü >IýDAoBÞ þüBüok óAkqk< úÎõíXì
,)2003(>ûBýu lüoAôpì òüp×ð :IýDAoBÞ þüBüok óAkqk< ÿBø îéýÖ êìBy ô QuBíñýu iüoBO
óBüBK :IýDAoBÞ þüBüok óAkqk <,)2006(>ûkpì kpì ú`Úôlñ¾ :IýDAoBÞ þüBüok óAkqk<
þüBüok óAkqk< ô )2011(>úPgBñyBð ZAõìA pG oAõu :IýDAoBÞ þüBüok óAkqk< ,)2007(>óBùW
}ôpÖ oæk koBýéýì 4.5 pG ÔèBG óõñÞ BO úÞ QuA )2017( >lñüõâ|þíð ú¿Ú óBâkpì :IýDAoBÞ

.QuA úPyAk óBùW eÇu ok ÿA|úzýâ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY ôpðõì òýèpì JõéâóléâûrüBW
CENTER !kq koõÞo þWApc àüok

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok Jõéâ óléâ ûrüBW #
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì ûoBPu ôpðõì òýéüpì úG ÜéÏPì
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master àü ok ÿkôõýèBø xBñypu
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk òßykoõÞo îÚo úG þWApc
.QÖo }ôpÖ úGoækoArø 250
{âpì qA wK ëBu 56 ôpðõì
lñÞ|þì ÿqBu|iüoBO óBñ`íø rýð
úG ÜéÏPì Jõéâ óléâ ûrüBW ô
,ÿoæk oArø 250 }ôpÖ BG ÿô
.kpÞ kõg ó@ qA Ao Bø|þWApc þìBíO ok ûrüBW òüA ûly úPgôpÖ QíýÚ òüpOæBG koõÞo
òýèõW ZApc úðBg ÈuõO úÞ þWApc òüA ok ÿô úG ÜéÏPì koõÖ êýHìõOA àü òýñ`íø
1956 ëBu ok Ao êýHìõOA òüA ÿô .QÖo }ôpÖ úG oæk oArø 490 QíýÚ úG ,ly oArâpG wéXðA|wè
wüõð|úìBñzüBíð >péýì oõOo@< BG }A|þuôpÎ îuApì ok ô kõG ûkpÞ ÿoAlüpg úðBgoBÞ qA îýÛPvì
.kõG ûkpÞ ûkB×PuA ôokõg òüA qA rýð ÙôpÏì
ok úÞ QuBíñýu iüoBO óApãüqBG òüpO|úýyBcpK ô òüpO|xBñypu qA þßü >ôpðõì òýéüpì<
þðAkpâoBÞ úG 1962 ëBu ok >|Something`s Got to Give|< îéýÖ QgBu ûsôpK óBüpW
ïBíOBð úzýíø ÿApG Ao îéýÖ òüA ô Qynâok þãèBu 36 òu ok ô 1962 ëBu ok >pÞõÞ ZoõW<
.ly ûlðBXñâ 2001 ëBu ok >Bøqôo òývKAô :òýèpì< lñPvì ok îéýÖ òüA qA þüBø|{hG BìA QyAnâ
ïçÎA {hG|ïAo@ô oô@|JAõg ÿBøôoAk lc qA {ýG Ùp¿ì pSA pG þzÞkõg ÿô åpì þíuo êýèk
,ly ÿô åpì úG pXñì úÞ ÿrýì@oApuA VkAõc úÎõíXì ô úEÆõO àü kõWô pG þñHì ÿBøBÎkA BìA ,ly
.QuA |ûkõG rýãðApG|UdG ûoAõíø

òzýPülì þ¾õ¿g ÿBø xçÞok ïBð QHS ÿApG
lüpýãG xBíO òì BG óõñÞA îøqA

ÿõñÏì þßýð ÈuõO þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ !koAkop IéÚ ÿApG óõOAoBì ÿôk

(310) 446-8724 ûkBì@þÖBÞûqAlðA| úG úÞþðBìq óõOAoBì ÿôk kpÞòyôo óApãzøôtK pýgA RBÛýÛdO #
.kõypÃì lyBG lý×ì úßð@qA {ýG lðAõO|þì lýyBHð
37
òüpíO ÿpPìõéýÞ 42 óõOAoBì ÿôk ÿApG úÞ þðBâlðôk òPÖpâ pËð püq qA wK >ëAô|æ ûBãzðAk <óBÛÛdì
úG RkBÎ ûlðôk pâA ûtüô úG lyBG IéÚ ÿApG xpPuA þÏÚAô ÐHñì àü lðAõO|þì óõOAoBì lðkpÞ ï|çÎA lðkpÞ|þì

.lyBG úPyAlð îø lüly þßürýÖ ÿBø|QýèBÏÖ ïBXðA
ô lðõy|þì ólG J@ kõHíÞ oB^k |æ« õíÏì lðoAlð òüpíO IOpì oõÆ úG úÞ þðBâlðôk óBÛÛdì úP×â úG
pãük ÿõu qA .kõy IéÚ þâlük|Iýu@ IHu lðAõO|þì pìA òýíø ô lGBü|þì {øBÞ Bùð@ þHéÚ QýèBÏÖ
óõOAoBì qA þyBð xpPuA ,ûly Quok úÏÇÚ 17 qA IéÚ Apüq lñøk|þíð óBzð Ao þâlük|Iýu@ òüA RBzüBìq@
Ao ûlük|Iýu@ úýcBð IéÚ pãük ÿBø|{hG úXýPð ok ô kõy úÏÇÚ ôk Bü àü þâlük|Iýu@ IHu lðAõO|þì

.lññÞ QüBíc
BK qA kpÖ óBìq oôpì úG BìA lñøk|þíð óBzð Ao þâlük|Iýu@ ,QuA eýd¾ IéÚ kpÞoBÞ óõ^ RBzüBìq@

.lü@|þìok

óApùO úéXì
òüA úÞlupG pËð úG lüBy ëôA ûBãð ok#
,ÿkpì :QuA þèBdyõg ûlñøk|óBzð wßÎ
.QuA ûlýzÞ}õÒ@ok Ao þüçÆõì ÿpPgk

{ýK Ao ûBýu ÿA|ú¿Ú pO|ÜýÚk þøBãð BìA
oõPuk úÞ ,kpì òüA .QuA koô@|þì óBííz^
Øèôk@,ûkpÞokB¾ Ao ÿkõùü óõýéýì {y êPÚ

.QuA ÿkõùü îø pPgk ó@ô QuA péPýø
BGõñýð êüBðpG Aqo ô péPýø ,ëAõcA òüA kõWô BG
YñK ,þPuôk òüA .lñPhüo þPuôk fpÆ îø
óBüBK úG ÿqBð ÿBø|ïBÛì QèBgk BG lÏG ëBu

.lýuo
ëBu ok p×ð ôk ó@ qA pýËð îÞ wßÎ òüA æBc
àü ok QuA oApÚ ûly îø BÃìA úÞ 1933
.kôo }ôpÖ úG Bßüpì@ ûldPì RæBüA ok þWApc
ô úPÖpâ òíÖBø {üpñüBø Ao wßÎ
úPgôpÖ oæk oArø ûk kôlc úÞ kõy|þì þñýG|{ýK

.kõy

péPýø ÿkõùüô óAõW QuôkpýËð|îÞóBPuAk

AlÏG Aqo úÞ luo|þì pËð úG .iýðõìpùy1933 .kõy|þì úPÖpâ BXðBíø wßÎ ô lðôpG Bø|ÿqBð pHøo ô ú`GpPgk òüA áApPyA úÇÛð lñÞ|þì ûoAkA Ao ZApc úÞ xõèõKõâBðBK êýG
,wßÎ ÿôo ô úPyAnâ wßÎ pG Ao }kõg pSA lðõy|þì úWõPì úÞ lzÞ|þíð ëõÆ þéýg .lðkõG ûlì@ Býðk úG qôo àü ok ôk pø úÞ kõG òüA BÃìA wßÎ úÏÇÚ òüA úÞ úP×â òüçð@|êýì úG
ok ôA .QuAûkpÞþyBÛðêâúgBylñ^ úÞ kõG þÖBÞ òýíøô ûkõG ÿkõùü òýèôoBÞokBì ,ûlì@ þWApc QüBvGô ok úÞ ú`ð@ úG BñG
oBG ûl×ø îÞ Quk 1938ô 1935 ÿBø|ëBu òýG òüA BìA.QuA ÿkõùü îø Aqo lññÞ pßÖ Bø|ÿqBð BG Aqo úÞ þðBìq ûly úPÖpâ 1933 ëBuok wßÎ .kõG ûlìBýð ok {üBíð úG pPzýK ûly
ÿAõzýK oBýPuk ,pñÞôpG îéùéüô ô péPýø ÿApG òüA BG {PÚBÖopéPýø úÞ kõy|þíð UÎBG ÑõÂõì ûBãPìBÚA óôpýG úÞ ûkõG þPýÏíW óBýì ok }okBì úÞ îø AlðBâBKôpK ÿApGpéPýø úÞ lüõâ|þìôA
}okBì ô ôA úßñüA BO .QuA úPyõð úìBð Bø|ÿqBð îø Ao ûly BÃìA wßÎ .koAnãG oBñÞ Ao pPgk òüA BìA QyAk Bø|ú`G BG ÿkBüq ÿBø|wßÎ ûly
þzñì ÿõu qA kõG ûly ûõýG óBìq ó@ ok úÞ .kõG Mè@ úñìAk ok ÙBùâpG ok Bø|ÿqBð pHøo úG þÏÚAô þãPvGAôoõW àü<ô koAk ÝpÖ þßü
.lPupÖ|þì {üApG úWõPì péPýø úÞ þPÚô ,luo|þì pËð úG
.lðly Ðñì ôA ÿApG òPyõð qA péPýø þ¾õ¿g úPyõð >rürÎ< Q×¾ BG Aqo îuA wßÎ ÿôo ô AqoqA QuA |þßüpPgk BG }lèõOqôo kõy|þì >.kõy|þì ûlük wßÎ ok ú`G pPgk ó@
oBÞ òüA qA aýø péPýø úÞ lüõâ|þì òíÖBø òDôs îøkrðBy iüoBO ô péPýø îuA ûApíø úG ûly ôA ûBãPìBÚA úG BO lñÞ|þì RõÎk òýèôoBÞ }okBì 'péPýø ÜzÎ'
þGBPÞ ok lÏG Bø|ëBu ôA .kõHð þÂAo }A|þzñì
ëõÚ êÛð ôA IðBW qA ,Qyõð péPýø ûoBGok úÞ 38
pø lðlÏPvì úÞ lñPvø þüBø|ïk@< :úÞ ûkpÞ
}õg xBvcA ÿA|ûom òì úG úÞ Ao ÿrý^

>.lññÞ JApg løk|þì
>kõG òì QuôkpéPýø< ïBð úG òíÖBø JBPÞ
qA ÿpãük úhvð ô ly pzPñì 1955 ëBu ok

.QuA ûlì@ ó@ok wßÎ òýíø
{üApG - péPýø ÜzÎ<|:ûlì@ wßÎ fpy ok
,kõG lñüByõg oBývG ÙBùâpG ok pPgk òüA oAlük
kAtð qA ôA úÞ ly úWõPì þyBG|ëõÃÖ àü úßð@ BO

>.Qvýð þüBüo@ ÀèBg
,Áõ¿hì þzñì úßð@ qA lÏG ëBu àü
qBÒ@ ïôk þðBùW äñW ,kpÞ ÐÇÚ Ao ôk òüA úÇGAo
lýuo óBüBK úG äñW úÞ lÏG ëBu {y ô ly

.lðkõG ûly úPzÞ ÿkõùü óõýéýì {y
okôA .kpHðok úG îèBu óBW äñW qA îø Aqo
êýèk úG iýðõì ok þðBPuoBíýG ok þãèBu ûl×ø
1943okôA åpì .Qynâok ëB×ÆA YéÖ úG çPGA
BG }oAlük qA lÏG úøk|àü Quok .koõg îÚo

.Bø|ÿqBðpHøo

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

39

óApùO úéXì

úG xõDqqA ÿpüõ¿O þhüoBO ØzÞ
Alè BG þyõÒ@|îø ëBcokõÚ êßy

úG ÿoAõük þyBÛð òüA ókpÞ AlýK qA wK ,þELíK pùy ok lðly ÜÖõì óBuBñy|óBPuBG # ÿApG 737 äñýüõGqA BýèApPuAokoBG òýèôA ÿApG
ûkpÞ ûoByA óBuBñy|óBPuBG ûôpâ åorG þðBìkBy ÿA|þyBÛð BýèBPüA êKBð ok þELíK þðBPuBG ly ûkB×PuA êãñW ÿqõu|{O@ókpÞ}õìBg
òüA< :QuA úPyõð kõg ïApâBPvñüA ok ô ,xõDq ó@ ok úÞ lññÞ ØzÞ Ao ÿoAõük
õÚ êßyok ,óBðõü ÿpýÆBuA óBüAlg ûBykBK ÿqõu|{O@ókpÞ}õìBg ÿApG 737 äñýüõG ÿBíýKAõø lðôpÖ àü qA oBG òýèôA ÿApG #
>.koAk úìAkA qõñø þhüoBO RBý×zÞ pPgk ,Alè BG úÞ þèBc ok kõy|þì ûlük .QuA ûly ûkB×PuA BýèApPuAok êãñW
ô xõDq qA ûly AlýK ÿoAõük þyBÛð þâtüô þãGAõhíø ëBc ok RoBLuA úßéì ,xõýPvO
úG îýÛPvì Alè úÞ QuA òüA ok RoBLuA úßéì BOlíÎ úÞ BíýKAõø òüA ok þOApýýÓO ëBíÎA ô ÿoBßPuk BG lñüõâ|þì þüBýèApPuA ÿBø|ïBƒÛƒì
| | .QuA .lðA|ûkpÞ ûkB×PuA rèô RôBuõýð ok Bø|êãñW ÿqõu|{O@ ókpÞ }õìBg ÿApG ó@ qA QuA ÿpGpÖBvì
.lñÞ|þì ûBãð püõ¿O ûlññýG ÿBø|îz^ óBuBñy|óBPuBG úÞ ÿA|ÿoAõük þyBÛð| | ÿBø|Qürì qA þßü .koAk Ao J@ )òèBâ oArø 4 úG àükrð( pPýè oArø 15 êíc QýéGBÚ 737 äñýüõG
oBS@ lðA|úPvðAõO óBuBñy|óBPuBG ëBc úG BO ok Bø|äñu ûkpgô ÿæô êâ óBýì qA lñPvðAõO
þßükrð ok þELíK pùy ÿBø|úðApüô qA Ao ÿkBüq þßükrð ok ,þELíK þhüoBO pùy ÿBø|úðApüô .QuA óBðBzð|{O@ ëBÛPðA ô êÛð ,J@ êíc QýéGBÚ rW úG ,{O@ ókpÞ }õìBg ÿApG BíýKAõø òüA
àü úG ÉõGpì lñzßG óôpýG ,BýèBPüA êKBð pùy
.lñzßG óôpýG êKBð
ÿkçýì 79 ëBu ok ó@ óBñÞBu ô þELíK pùy .QuA þhüoBO ûoõÇuA
oõÆ úG "xõüôqô" ûõÞ óBz×zO@ óAoõÖ þKok óBüAlg ûBykBK ,"xõDq" þyBÛð òüA ok
{y BO oBù^ pPvÞBg ûõHðA püq ok þðBùâBð ëBc ok õÚ àü êüBíy ok ,óBðõü ÿpýÆBuA
êüBuô ô BøBñG ûlðBíýÚBG .lðly óõÖlì ÿpPì
óBñÞBu QéßuA oBS@ ô pùy òüA ïkpì þâlðq .kõy|þì ûlük "Alè" BG þyõÒ@|îø ô úÛyBÏì

ëBuokoBG òýPvhð ÿApG óBð@ÿBø|IuAôpùy ûoõÇuA àü qA úPÖpâpG "õÚ ô Alè" úðBvÖA
.lðlyØzÞ1599 ëBßyA úG iüoBO ëõÆ ok úÞ QuA þðBðõü
ïkpì úíø úÞ lñüõâ|þì óApãzøôtK rè þgpG JBOqBGÿqBu|úívXìô|þyBÛðoBS@okØéPhì
òüAóAoõÖqAþyBðþíuÿBøqBâêýèkúGþELíK {hG|ïBùèA óBPuAk òüA .QuA ûly ûkAk
QéÎ rýð þðApãzøôtK .lðly úPzÞ óBz×zO@ ,tð@|êßýì úéíW qA ,ÿoBývG |úPvWpG óAlñìpñø
qA þyBð lüly ÿBìpâ Ao pùy ïkpì Qynâok .QuA ûkõG
.lðA|úPvðAkþðBz×zO@ÿBø|ûqAlâ BG ,óBüAlg ÿAlg ,xõDq ûoõÇuA òüA ok
kôlc Rlì úG úÞ þELíK pùy ÿBø|úðApüô Ao RoBLuA úßéì ,Alè õÚ àü úG óly êülHO
ok kõG ûly óõÖlì pPvÞBg püq ëBu 1500 qA Alè .lñÞ|þì þãGAõhíøôA BGô løk|þì IüpÖ ÅpÏìok Bü úPyAk QÖpzýK ÿqõu|{O@úÞ þÛÆBñì ÿôo Ao {O@ûlðpýãzýK kAõì BíýKAõø òüA
ûlýuo QHS úG õßvðõü þðBùW VApýì QupùÖ úG kõy|þì lðqpÖ ôk IcB¾ þyõÒ@|îø òüA .QuA úPhüo ,ûkõG ó@ lülùO
.QuA .wÞõèõKôòéøÿBø|ïBð
BýèBPüA þPvüoõO ÿBø|úGmBW qA þßü þELíK Alè ûly AlýK þELíK ok úÞ ÿpüõ¿O ok lñüõâ|þì BýèApPuA ÿBø|ïBÛì .QuA þðlýu ÿpPìõéýÞ 150 ok rðõýPuA RoõK ÜÆBñì òüA úéíW qA
oArø l¿ðBKô óõýéýìôkqA {ýG úðæBuô QuA õÚ úñøpG ólG BG úÞ þèBc ok kõy|þì ûlük .lñÞ|þíð lülùO Ao Bø|ïk@ óBW ÿpÇg pÂBc ëBc ok
.lññÞ|þì ólük ó@ qA p×ð .koAk kõg òìAk pG Ao )xõDq(
þuBñy|óBPuBG ûôpâ wýDo ,BðBuôAõíýuBì .QuA ûly òýìq oBPßø 1500 òPgõu UÎBG óõñÞ BO ÿqõu|{O@ òüA
lðôpÖ 9 ,ÿpGpÖBvì ÿBíýKAõø òüA ÿpGoBÞ pýýÓO rW úG Bø|êãñW ÿqõu|{O@ BG úéGBÛì kBùð

.koAk Ao J@ pPýè oArø 45 êíc QýéGBÚ Bùð@ qA þßü úÞ koAk óBzð|{O@ ÿBíýKAõø

40

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

Qynâ õOþG|úÞþüBøëBu

þíýco úíýùÖ

BìA îPvüBG îøAõg þƒƒì :Qƒƒ×â }o@ .lƒƒñÞ þƒì ôA þðApãð úÞ ly òEíÇì ô QƒgAlƒðA BüpýG ÿBÚ@ qA qBG þyõÒ@ BG ô Qvzð {èk ok ûôlðA ÿBW Q×ø |ô þu {hG|
Al¾ BG pù^õñì .ûlðBíð òì ok þOolÚ pãük ú^õãG Jõg lýupK pù^õñì .QuA ûly êüAm BG pù^õñì.kpÞ ëBHÛPuA kõg òƒüpƒük Qƒuôk
þíð ÕApu ô ëBc Bì qA úÞ QuA ûBì lñ^ ?þñÞ þì Ao }o@ Quk kõg ÉBzð pK ô kBy òdè óBíø oBzÖ qA úPvg þPÚô BüpýG ÿBÚ@ #
:Q×â ô lülñg þø@ }o@ ?lñPvø oõÇ^ RpƒvK ô ëBýÎ ÿpýâ ok,QyAnâ óôpýG úðBg qA ÿBK þƒcôo
ÿlýG õO|!pvK ÿkq BW ÿkôq òýíø úƒG oAkõíð }A ûpù^ ok Ao îÒ oBýPgA þG úÞ lýzÞ :Q×â ô kpzÖ kpÞoApÚA ëkok,lük þíðoBƒÞóAõƒO kõg
þì pßÖ úÞ õãG Apì|!ÿqpéG BøkBG òüA BG úÞ ÿkõHð þéßzì lupLG pù^õñì ly IWõì ô QgBƒu þƒíƒð ÕApƒƒu ApƒƒÛƒÖ pƒƒýƒÛƒÖ qA pƒƒãƒük BƒƒÚ@ ZBýPcA QƒcApƒPƒuA úƒG îø }kõƒg úƒÞ
þìk@õO koAlð kõWô þìk@pO ïôBÛìõO qA ïkpÞ úG þøBâ Qvýð lG!kpì QèBc úG }õg;lüpýâ ëk pƒƒø qA ÕoBƒƒÖ þƒƒPƒcApƒƒPƒuA .koAk
ô ÿkpÞ QìôBÛì|,ïBÛì ô ëõK êGBÛì ok úÞ þPvø :Q×â ô kAk óBßO pu }o@ ?ûlì@ {ýK îuo,pg@ ÿqAlƒñƒýƒG þƒøBƒãƒð îø QƒüBƒK püq þì þðBßì {èk,þðApƒãƒð ô þƒèõƒÓƒzƒì
oõÇ^ æBc wK þPÖpð úøAo þG úG|,QuAo ûAo qA koAk údýéì ÿBø RkBvc BìA úð úÞ êßzì }kõƒg ÈƒÛƒÖ úƒÞ ïAo@ô QÞBu QuAõg
Qvýð ÐðBÚ rý^ aýø úG .lðBuo þì îHè úG Ao îðBW :Q×â ô lülñg }o@!?QvñüA QÚBÖo úðBðq ÿBø RkBvc.pßG QÏýƒHƒÆ ô lƒyBƒG
:Q×â }o@|?ÿA ûly Qvu olÛñüA lñ^ BO|,úPgôk óApãük þâlðq úG îz^ ÈÛÖ ô BG pù^õñì!þñýG þì Apì þñÞ lñéG úÞ Ao QüBK qA lÏG ôA .kõG ûkpÞ úÖçÞ Ao ôA }pvíø
ô løk þì xok Ao wýéGA óq úÞ QuA QuAo lÏG|,kpÞ þì RkBvc õO pvíø úG {ýK QÚô ûlýuo úz×ñG úG àñüA úèBø ô Bíø ô Apýíc
úG qõñø òì .kpýâ þìoBÞ úG ûqBO ÿpßì qôopø úG ûlýuo QGõð æBcôpãük þßüôpãük þßü :Q×â ô lülñg Al¾ ôA ÿBK ÿBW Ao kõg ÿBK QuAõg þìô kõG
îüApG òýíø ô ïA ûkpßð RkBÎ ôA ûpùƒ^ oArƒø ÿõéø IèBÆ óq òƒüA|,þƒðAk þƒì .Qƒü@ îðBƒg þPƒÖA þƒì ûAo ÿoAk îø õƒO Qƒvƒýƒð lƒG QHƒvƒð Qƒü@ÿBÚ@úWõO ô QHdì.koAnãG
kõg úG îí¿ì ÿA ûpù^ pù^õñì .QuA êßzì {ƒüõƒéâ koAô QƒuAo àü úÞ QvüA ûlƒýƒuo þßü:ÿoAk ïqæ rý^ ôk QÖpzýK ÿApG îP×ãð.Bø òìAk RkBvc òüA úG }A|ûõð ô xôpÎ úG
ô úPvG óApãük }çO ÿôo úG Ao {íz^ .kõy ok îñýHGõãG æBc!?ïpðô Jp^ óBGqpãükôôo kõg ÿApG úGBzì þùWõO údýéì ô kq þì
:Q×â ô QÖpâ kõƒg ÿApƒG ô lƒñƒýƒG þì Ao Bùð@oBÞ ê¾Bc ÈÛÖ }o@?ÿA ûkpÞ QƒÖpƒzƒýƒK pƒPƒzƒýƒG {ƒìAlƒÞ qA QívÚ ó@úG úßð@òíÂ.kpÞþì IéÆ
úƒG Ao Rpvíø úÞ ÿpýãG àíÞ þvÞ qA lüBG Ao {ÚBÛdPuA úƒÞ lƒñÞ þƒì oõƒƒËƒƒñƒì þƒƒÛƒc AlýK þÖBÞ ÿôo úð qõñø òì!ïAlß`ýø:Q׃â ûqoBƒHƒì úG úñO àü ô BùñO úÞúz×ñG þâlðq
þƒíƒð àƒíƒÞ îðBƒg úƒíƒÎqA Apƒ^ ;koôBƒƒýƒƒG ûAo úG râpø îñÞ þì pßÖ.Ao Jp^ óBGq úðô ïA ûkpÞ þƒì Ùôpƒ¿ƒì þƒâlƒðq Rçƒßƒzƒƒì BƒƒƒG
:Q×â ô lülñg pù^õñì .koAlð ô kpÞ îø ok ûpù^ pù^õñì!lýuo îøAõhðõO ÿBK ÿBø Ùpc úƒG ô kpƒÞ þƒíð úƒWõƒO,lƒy
:Q×â ô lýzÞ þø@ }o@|!ÿpýâ Ao Rkõgô ûkq Ao {èk kBüq þyõg úÞõãG QüBßc úz×ñG þyõÞQhuqA úÞ}pøõy
okBÚ ûkpÞ úÞ ÿA úPßu qA wK îðBg úíÎ :Q×â
Ao Alg ûôçÎ úG lñÞ QHd¾ þGõg úG Qƒvýð :Q×â ô koô@ kôpÖ pu }o@|!òÞ QcAo QuA óBu@ þñÞ þì pßÖ .lýuo þøAõhð ô .kAk þíð QýíøA kpÞþì
Ao }pßÖ .îñÞ QcAoBð AoôA úÞ lü@þíð }õg ÿôo qA pù^õñì .QuA oõÇñýíø òýÛü úG úƒéG qA ôk ó@ ûlñg àýéy ÿAl¾ !þupG òì kpãG úÞ þâlðq àü kõG îùì {üApG úÞ ÿrý^ BùñO
løBy }kõg Alg|!kõy þì Quok ûpgæBG òßð QèBƒc úƒG ÿAô :Qƒ×âô kAk óBƒßOpƒu ؃uCBƒO óApâoBÞ Iè pGô QÖo óôpýG îø ÿA úzýy ÝBOA òýñ^ oBñÞ ok }[email protected]õƒG {ƒüBƒu@pƒK ô úƒÖpƒì
{üBu@ô ûBÖo ÿApG Ao îyçO ïBíO òì úÞ QuA pƒâAô QuApOlG îø óõÎBÆqA Åpì òƒüA|,pƒvK Bøo Ao oBÞ óApâoBÞ qA þßü .lðBzð QüBÂo îvHO þì ûkoõg Qvßy ô úPvg Ao kõg ÿkõWõì
îðAlWô QùW òüA qA ô .îøk þì ïBƒXðA Bùð@ JApƒg Ao RA|úðBg êýu êTì þPvüBð {éGBƒÛƒì ok Ao þñýu þPÚô Qhüo ÿB^ôk ó@ÿApGô kpÞ }A þâlðq úG ólýzhG ïôAlO ÿApG BìA QÖBƒü
ÿqôo îø ôA ïoAôlýìA ëBc pø úG BìA QuA ûkõu@ ûpù^ úGpãük þøBãƒð QƒyAnƒâ þƒì Bùð@ êGBÛì þPyõðpu úÞ Ap^ kpÞ þì Ao kõg þÏu QüBùð
oAôlýìA ô kpÞ þì ôqo@ }pvK úðBãü ÿApG òyôo
}pvíø pünKBð ÿpýu Ápc ÿqôo úƒÞ kõƒG
ô lñÞ QÎBñÚ koAk úÞ ú`ð@úGôAô kkpâ JApýu

.lyBGoArâpßy
ûpù^ úG ûBãð àü BG óBâlðqôk,ûBâoBƒÞ ok
BG îø Ao qôpìA úÞ lðly úWõPì,BƒüpƒýG ÿBƒÚ@
úG þøBãð BG ô ûkpƒÞ qBƒÒ@ óBƒzüpƒK ÿpƒÆBƒg
pƒƒürƒƒGpƒƒu,BƒƒñƒÏƒì pƒƒK ÿlƒñhHè ô pƒãülƒƒßƒü
BüpýG ÿBÚ@.lðly ëõÓzì oBÞ úG ô lñƒPƒgAlƒðA
kpÞ ûBãð ÿpupu úé¾õc þG Ao ú^oBK ÿBø úÚBÆ
ÜGBu ok úÞ þÚBOA úG.kõíð okB¾ þOAoõPuk ô
kõg ÿôo úG Ao ok ô QÖo kõG úz×ñG úG ÜéÏPì
úÞ kpÞ pøBËO êÞ pPÖk ókõíð qBG BG ô QvƒG
ok {ñøm BìA QuA ïBÚoA ô oBì@ þuopG ëõÓzì
ÿoBPÖpâ òüA qA þüBøo ÿApG ô kõƒG ÿpƒãƒük ÿBW
ô kõíð lñéGpuok ÿAl¾ úG þPÚô.lýzülðA þì
úG ØÏy ô ÿkBy lük Ao pù^õñì ûlüqoô ïAlðA 44

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
45
lñÞ þìoBÞ úíø ÿBW úG BÚ@!?þzÞ þì úðBypG ûkpÞBÇÎ{üApGAlgúÞú`ð@olÚôlü@kõgúG
Apýíc .koAnƒâ þƒì Bƒì pƒu pƒG Ao ó@ Qñì ô úPÖo ôpÖ pßÖ úG Rõßu ok pù^õñì BÚ@ .lðAlG
:Q×âôQyAkpGAokõgóBXñÖ |:Q×âôQyAnâ}AúðByÿôoQuk}o@kõG
ô Rkõg úG rürÎ Quk òßð þƒ×ƒÇƒè îÞ úèõÛì qA BýG .ÿõy þì pýK òßð pßÖ kBüq
þâlðq|,óBíøþâlðqòüABü@|,òÞûBãðQðõìApýK ?QuAoõÇ^õOoBGôoBÞ|,îýñÞ QHd¾ ÿpãük
ÿkpÞ }õìApÖ ?þPyAk úÞ QuA {ýK ëBuôk :Q×â ô lì@ kõg úG pù^õñì
úýSBSAô ÿkpÞ þì þâlðq BXÞok ápùyok úÞ QÞôõPðBìïlì@QÖoþìïkBüQyAkáBK
ûlHÏy BG RæõdO òüA Bü@ !kõG ú^ RA úðBg îøAõg þíð óBìkõg ÿApG {PuAo .ïpHG oAõéy
kpÞþíðoõ¿OúÞîðBgúdýéì?ûlyBýùìÿqBG þOoBK BG BO ûkpÞ úÇuAô Apì ,óBPuôk qA þßü
ôkpÞîøokûpù^kpýãGAo}o@IðBW{Puôk lñéG }o@ .ïpHG ûly ïBíO QíýÚ úG Ao ó@ ÿqBG
:Q×â :Q×âôly
ûkoôBýð Quk úG úÞ þðBXì QuBì Üc òüA kõu îðAõO þì òì|,kõg ÿBW úG þPuôk
:Q×âôlülñgîøApýíc|!îüA þíð óApãük ܃c qA BƒìA ïpƒýãG ûlƒülƒð Ao kõg
ê¾BcoBÞ òüA .îüõâ þì Ao òýíø îø òì úG }o@ BÚ@ ô kpÞ ëõHÚ pù^õñì .ïonãG îðAõO
úÞ QuA }o@ BÚ@ úèBu lñ^ô ú×Úô þG }çƒO pù^õñì Ao ú`ð@ BO kAk oõPuk óApâoBâ qA þßü
lüBGõOô ûly IvÞ Quok ûAo qA úðBPhHyõg ok ïôk ÿB^ .lññÞ ûkBì@ {üApG løAõg þì
qõvèk ÿpvíø úÞ þyBG xBñyolÚôoArâpßy ÿlñG úPvG ókpG ÿApGoBÞ úÞ kõGpù^õñì Quk
!ûly QHƒýƒ¿ƒð ûkAõƒðBƒg úƒG lƒñƒG ÿBƒK ô BG îø ôA ô ly úPyAnâ {éGBÛì ok ô lükpâ
RpvcokúÞÿkApÖAlñPvøQðõìApýKþðAk|þì Jp àü Ao ÿB^ ûlðBì úO {PÎBu úG þøBãð
ÿoAkõO úÞ ú`ð@qA pO ûkBu oBývG þâlðq àü :Q×â}o@QukókpzÖòíÂôôlýyõð
lññÞ þƒì úƒÞ þƒyçƒO úƒíƒø BG ô lðqõu þì Apýíc BG òì oôBýG Bì úðBg úG Ao QƒíðBƒg
kõgQýÏÚõìolÚ?lðõy|þíðó@IvÞúGÜÖõì }pßÖ lñÞ {Pdý¿ð þíÞ BO îñÞ þì QHd¾
úG ,þuBLuBð ÿBW úG ô óAlG Ao RA ûkAõðBg ô }o@ pù^õñì òPÖo BG|!kõy þì Quok òßð Ao
òÞ þÏuô lðoAlð AoõO ûBÖo úÞ òÞpßÖ þðBvÞ }o@ ÿApG .ly ëõÓzì oBÞ úG ô lýzÞ þø@
úÞþðBvÞþâlðqúGúWõO!þñÞþüõXèkBùð@qA êüBíO kõG oAõyk þ¿gpì òhu þüõâqBG
IWõì lüBHð lðoAk oApÚ Bì qA pOæBG þdÇu ok qAQƒHd¾ôABƒGúƒz×ñƒGkôoôÄdìúGQyAlð
þâlðq úÞ ÿoõÆ kõy Bì lvc ô êhG òýñ^ óApãük QuAõg|þíƒð .lƒñÞ þƒ¿gpƒì
êGBÚpýÒ ô iéO þâlðq àü úG Ao óBì|òüpýy kõg àüpy ólì@ pËPñì ÈÛÖ ôA úÞ lðoAlñLG
pø Qvýð lG !îGõg Quôk !lñÞ ëlHì êídO lñ^pø lñÞ þ¿gpì ÿBÂBÛO úé¾BÖçG BO ûkõG
BGô lzülñýG îø }A úPynâ úG óBvðA þøBâ qA óBGq{ýðqAkpýãðïBXðAp×uòüABOQvðAkþì
ly kpu îüBƒ^|!lƒñƒÞ koõƒgpƒG úðBÚkB¾ kõg QuAõg þì AlgqA BìA Qvýð óBìAok }pvíø
ÅõÎ îüApG Ao ó@|B« ×Çè QuA òßíì pâA kBùñzýK úz×ñG kõg ô lü@ {ýK þHWõì BO
òhu òüA BGô kõG úP×â Ao Bø þñP×â Apýíc|!òÞ .kqBu fpÇì Ao þ¿gpì
úßð@ ÿApG pù^õñì kpG ôpÖ pßÖ úG Ao údýéì koAô ô kõzâ Ao úðBg ok þPÚô Iy óBíø
:Q×â,koô@okóõßuqAAoÈýdì ëõÓzì óBìtK BG úÞ pù^õñì pvK ólük qA|,ly
ókAk BGô lñÞ ØÇè úðBg IcB¾ îðBgpâA ÿkõñzg BG ô koô@ Iè pG ÿlñhHè kõG ÿqBG
ok ÿp¿Ú |«BñýÛü ,lüBíðpýu Ao úñupâ lñ^ ïBy ÝBOA ok Ao {íðBg ô pù^õñì .ly êgAk
îðBg údýéì|!QuA ûkpÞ Býùì kõg ÿApG QzùG qA pãük oBG àü Quôk ôk ô QÖBü þüApünK
qAô QyAkpG Ao óBXñÖ ÿlñéG >îz^ < òP×â BG ókq BG pù^õñì lðly lñupg îø oAlük
óôpýG îø Apýíc ôA ëBHðk úG .ly ZoBg ÝBOA òüpg@qA úÞ kõíðqApGA òýñ^ þðBùñK þßíz^
:Q×âþìAo@úG}[email protected]ðlðBìBùñOkpìôkôQÖo }o@ BƒÚ@ konâ þì pPzýG ûBì àü óByoAlük
óõ^ ô QÖBüok Ao òhu òüA þƒñƒÏƒì
Qícq úG Ao óBOkõg ô lülì@ úÞ îðõñíì Qvý^ oBßñüA qA pù^õñƒì Ùlƒø QƒvƒðAk|þƒíƒð
Quk ÿôo Quk pƒùƒ^õƒñƒì .lƒýƒPƒgAlƒðA ÿBÚ@ úßñüA óBýG BG pù^õñì pvíø .kõíð Rõßu
kõg úG AoôA úWõO luo þì pËð úG úPvg BüpýG
:Q×â ô QyAnâ }o@ úð BìA QuA Jõg QýèBÏÖ kôrÖA ô kpÞ IéW
þâlðq úÛGBu lyBG ú^ pø Qvýð ïqæ pßzO

QuBíyqApPzýGëBulñ^ApýícôòìápPzì lñhHè }[email protected]ô@ok ÿBKqA Ao óBvðA úƒÞolÛð@
ûoBK Bíy qA pPzýG xBHè lñ^ Bø|þíülÚ ëõÚ úG ô :Q×â ô kq
úG ÿApG þüBW þâlðq ZoBhì òýãñu oBƒG
kõg pýSCBO Apýíc ÿBø Ùpc lñÞ Alg .îüA|ûkpÞ .koAnâ|þíð ókpÞ QcApPuA ô ólƒýzülƒðA kõƒg
}pƒvíø êƒGBƒÛì Ao ÿBƒ^ óBƒXñÖ îƒðBƒg úƒdýéì
kõG ûly ûpýg ÿA|úÇÛð úG }o@ !lyBG úPyAnâ Ao
:Q×â }o@ òhu úG ÅpPÏì ô QyAnâ
ûkõG òýñ^ òüA }BÞ úÞ kpÞ þì BÎk ëk ok ô þíð ô ÿqBu þì úðBùG Ao þâlðq ZoBhì Ap^
õO îø Ao óApãük oBÞ QýèôõEvì úÞ þüõâ
koAk úìAkA .lyBG

óApùO úéXì

þâkpvÖA ,Ao óAõW ÿoBíýG ôA ,Q×â|þì òhu BO kõG ûkBPvüA ûpXñK QzK úðApH¾ þG Bßýð .lñPyAk Üc ôk pø Bùð@ôA ûlýÛÎ | ï|oBù^ {hG
ÀýhzO þH¿Î áõy qA þyBð lüly oBývƒG ëôA òýyBì qA ,ly ûkõzâ Bøok ,lñýHG Ao Bùð@ ÿA|ûlüBÖ oAp¾A lük|þì úÞ okBƒì ûpƒg|æBƒG
oBíýG ÝBOA ok Bø QÎBƒu qôo pƒø ô kõƒG ûkAk ïBð kAtðpùì ÿBÚ@úÞ úHüpÒ óBíøô ÿqôpùGpPÞk òÞ }õâ :Q×â ÿA|úðAqõvèk òdƒè BƒG koAlƒð ÿlXðôpvg Büôo:ûlñvüõð|
pýãýK ÿBø }|çO îÒo úG þèô kõG AôAlì ëõÓzì ÿkpì îø ïôk òýyBì qA .lðly ûkBýK QƒyAk õO òüA úãì ,îâ|þì RkõgpÆBg úG òì ,kõÏvì óBy ÿBø þèlñ¾ ÿôo pG úu pø #
þíð ôA ô QÖo|þì {ýK lñÞ oBývG úXèBÏì oBÞ ôA ûBãð@kõzâ Aookô ly ûkBýK QÎpu BG ëBvðBýì õO BO ÿlðõzÞ BXñüA úG óApùO qAôoBì úÞ ÿkõHð
lüly ÿBø xpPuA qA Ao {ðAõW oBíýG QvðAõO ÿkpì Ao ôA Bßýð úé¾BÖ ó@ qA úÞ ly ZoBg þðAõW |æBc ?þñÞ þâlðq Rõßu ô {üBu@ ok ÕBG òüA : kpÞqBÒ@úðõâòüApPÞkô lñPvzð
lñ^ ÿBøkokpu ,Bø Quk ïôAlì }qpè ,þH¿Î BìA ,kAk ÀýhzO ûlýßO|þìAlðA BG QìBÚ lñéG Ap^ ?þñÞ Quok pukok óõìApG ÿAõg|þì ïqBG ,kpƒÞ þƒÖpƒÏì ÿqôpƒƒùƒG úƒƒÞ ôo ÿkpƒƒì-
ôA .lñÞ Á|çg úðBHƒy ÿBƒø xõƒGBƒÞ ô ûqôo ûpýO àñýÎ BùñO ,lük|þíð þGõg úG Ao {Ooõ¾ . îýñÞ þâlðq úÒlÒk þG ô QcAo ÿoAm|þíð oBývG kpì óôA ,îâ|þì ôo kAtðpùƒì ...lƒülƒük
}A|ûkAõðBg þPc wÞ aýø oAlük úG þéüBíƒO .kpÞ IéW kõg úG Ao }A|úWõO {ðBíz^ ÿôo óõíø õO oAnG QƒuA úƒðôõƒük óôA úƒâA Jõƒg óBPuôkqA òíÂok ,úüA ûkpÞ êý¿dOôoAlèõK
þñ×éO RByoArâ òPÖpâ úG BùñO rýð Bùð@ô QyAlð QyAlð óBãðAõük úG þPøBHy aýø ôA Bßýð pËð ok kAtƒðpƒùƒì ,Qƒvƒø îø pƒPƒÞk àƒükrƒð þƒƒéýƒg
.úðõíG ûBãzüBu@ ÿoBíýG oB^k {ýK þOlì úÞ ûoAk ÿA|ûkAqokApG
.lðkpÞ|þì FB×PÞA pPÞk qA ! {øAõg úðBvÖA kpÞ oAp¾A îø qBG olK þèô òüpƒPùG ok þƒøBƒìlƒñ^ ,ûlƒy þƒðAôo lƒülƒy
úG Iy ÿBø|úíýð úÞ kõG ûlük Ao ôA BøoBG Bßýð ÕBG ÿõu ó@ RoBíÎokôA þéHÚ úìBðpG ÜHÆ îðôk|þì òì kBýG óôA úÞ òÞ ëõƒHƒÚ îñƒÞ þƒì ÿpPvG þWoBg ô þégAk þðAôo ÿBø|àƒýñýéÞ
RBËdè òüA ok kq|þƒì ïlƒÚ ÕBƒG óôok|þƒìAo@ Bßýð ÝBOA BG ôA Qðõßu êdì ,lükpâ òƒÞBƒu BßýðôõO ÿApG úðõg òüA ÿõO úHüpÒ úü òPÖpünK ÿkõHùG úG þèô ûpPùG {èBc «BHüpÛO ó|æA ,ûkõG
úðAõük òüA qA ÿpãük óBìq pø qA {ýG ápPgk þGõg úG ôA úÞ ÿoõÆ .QyAlð þðAlñ^ úé¾BÖ ,kBýð {ýK ÿA úéEvì aýø ïk|þì ëõÚ þèô úéßzì óôõW òüA úÞ ók|þì eýWpO BðôA ,ûlýupð êìBÞ
püq ok Ao ôA úðAkpì êßýø lüBy ô lýupƒO|þƒì þâlðq jqpG úüõO óôA úãük ÙpÆ qA .òÞ oôBG qA ZoBƒg àƒyrƒLðAôo úƒü pƒËƒð QƒdO þƒOlƒì
þßü .QyAlñK þì þü|æõýø úHy JBPùì xõðBÖ .lñýHG Ao {üBø ÝBOA ÿBø|ûpXñK QvðAõO|þì îø òýíø ÿApG óõñW ô Qì|çu qpì ok ,úñÞ|þì
òyôoô àüoBOok AoôA þÚB×OAoõÆ úGrýðoBGôk }õðBýÞ QvðAk|þì Bßýð óõñÞA úÞ koAô ûqBO óBPuoBíýO ÿõO úy þíƒð þƒñƒÏƒü ,úƒðõƒO|þƒíƒð ... úñÞ þâlðq ûBãzüBu@
ûpg|æBGô kõG ûlük Mì|æoõðpüqok Büô JôpÒ àü ô lìBýð pPÞk ûkAõðBg qA oAlük ÿApG ,koAk ïBð òì úG úÞ òÞpßÖ óôõW óôA úG úðBvÖA ...úðõíG ÅApPÎA BG ô løk úìAkA olK QyAnãð okBì
ÿkpì ôA lñýHG AoBßy@ Ao }A|ûpù^ kõG úPvðAõO ôA óBìpÖ úG .QÖo kõg þâlðq êdì úG QuAo úÞ ÿkõG ûkAk ëõÚ òì úG õO kõÏvì þèô Q×â
þOoõ¾ kõG Øýdð ô ûlýzÞ|þìAlðA BG QìBÚ lñéG ÿApG þƒPc ô lƒy ûlƒýzÞ Bƒø|ÝBƒOA ÿBƒø|ûkpƒK .úWBPdì
{PuõK ô QyAk BHüq oBývG þèô þðAõhƒPƒuA êíhì îýh ÿBø|ûkpK ,ÿoõO ûkpK ÿBø|ûpXñK ïkpì ÿApGõOlýzÞ kBüpÖ ô ly þðBH¿Î okBì .þñßð QGBHÆ úãük
þèô ,lýuo|þìpËð úG kpuô ûlüpK äðo úzýíø Bø|úðqôo ïBíO IýOpO òüA úGô lükpâ ÿoAlüpg rW úG ,lðoAkqBýðõO úG Býðk úíø . ÿly úPgBu îðõO|þíð òì .QuBñTPuA koõì òüA ïrürÎ-
úWõO pãük rý^ pø qA {ýG óBýì òüA ok ú`ð@ îüoAlð þyqoA aýø õO ÿApG Bì ,RpPgk ô òì
óBíz^ äðo kõG ûkpÞ IéW kõg úG Ao Bßýƒð .lükpâ ÐÇÚ ZoBg BG ôA ÉBHOoA ô ly kôlvì ÿBøqôoõO pPÞk JBñW òÞ }õâ .Qvýð oõÇñüA . îñÞ ko ôo îPuôk òüpO|àükrð ÿBÂBÛO
ÀhzƒìBƒð äƒðo ,kõƒG ôA ûlƒýƒzƒÞ ô Qƒyok ,ly|þíð ZoBg úðBg qA Bøqôo râpø }õðBýÞ úíø ,ôo ïkõWô ô þðôõW ,õñì þâlðq òüpýy lüBG BXÞ RoBíýG ÿAôAlƒì ÿApƒG Jõƒg-
þøBâ rHu Ao ó@ Bßýð þðBƒìq úƒÞ {ƒðBƒíƒzƒ^ JBPÖ@JôpÒ ïBãñø Rolð úG îø ó@þøBâ BùñO úü |æBc ô þPhüo RBÃüpì ÿBK úG ôo ïrý^
Quok ,QyAlñK|þì þG@ þÏÚAõì ô ÿpPvÞBg ÿôo ûkBýK ÿApG Iy ÜüBÚk òývKAô ok Bƒü ô ?ÿpG
lèõO ÿBøqôo òýPvhðok óAkAqõð óBíz^ lñðBì þüõãP×â aýø þG lÏG þPÎBuô QÖo|þì óôpýG .úãük Äüpì .ïo þíð þüBW úG òì-
òýíø úG rýð }A|ûpù^ ô ûBãð Qýìõ¿Ïì lüBy ô Bø|Iy ô qôo òüA ok ôA ïlíø BùñO ,Qzâ|þì qBG lüôk JAõg ÝBOA ÙpÆ úGô QuBgpG ûBãð@ ?lüôo|þíð :îülýupK Al¾ àü ôk pø
þíuo ô ûlýzÞ õÆA kpì óBíø ,kõG }oBßPìlg {èBHðk úG îø olK .QvG kõg ÿôo úG Ao ok ô BG ô ïAo@ kpÞ þì þÏu úÞ þèBc ok olƒK
.kõGpÆBg kõG ûkpÞ qBG {üApG Ao òýyBì ok ëôA qôo úÞ ,lñÞ qBG Ao ok kpÞ {øAõg ôA qA ô QÖo ok QzK BXñüA úG óôA :kAk iuBK ,lñÞ QHd¾ ÉBýPcA
ÿA úËdè lñƒ^ ÿBƒøoAlƒük òƒüA ïBƒíƒO ok þèBíW .koAk ïBð þèBíW úÞ lýíùÖ ôA Bø|lÏG
pýhG p¿Î Bü ô ï|çu àü úG óBð@ ÿBø QHd¾ {GBGoA qA pOrýãðA îøô IOApì úG þPc ÿA|ûpù^ .lýñy Ao }A úüpâ ÿAl¾ BùñO Bßýð þèô .k@|þì
þÞBñPzcô rý^ Büõâ óAõW ô ly|þì ú¾|çg þPc ô kõG }õðBýÞ oBñÞ ok úzýíø ôA .QyAk àü ok ûpg|æBG okBì ÿBø Q×èBhì îÒpýéÎ BXñüA úG óôA ?þP×â þ^ :lýzÞ kBüpÖokBì
ô ôBßXñÞ ÿBø ûBãð pGApG qA QÎpu úG lyBG ûlük |æBG ëlì êýHìõOA ó@pãük oBG rýüBK ÿBHüq JôpÒ þðAôo îø RkõgõO ,kõÏvì! òì ÿAlg ?k@|þì
AoôA úÞoBG pø Bßýð þèô . Qhüpâ|þì Bßýð nÖBð .QyAnâ|þíð BùñO AoôA rýð ÿA úËdè rýð þãðo ûBýu êýHìõOAoBG òüA ,ly ÉBýc koAô
pPÞk ,Bøqôo òýPvhðok QyAk kBü úG Bßýð qA pO|àýy ô pOBHüq þPc úÞ kõG ó@ wƒK ok .ÿly
oBíýG þcôo lÎBvìBð oBývG QýÏÂô qA úPuõýK úðôõük pø úÞ úøBãzüBu@ BXñüA úãì úg@
.lýuo|þì pËð úG ëôA êýHìõOA
.õO kBýG ô ûqAlñG òýüBK ôo }pu ÿA
òýíø ÿApG . lüBíð ïAo@ AoôA kpÞ þÏuolK
aýø Bì ÿApG óôA ! ïrürÎ òÞ }õƒâ: Qƒ×ƒâ
ÙpÇðôA ÿBø ÝBOA ,úñÞ|þíƒð kBƒXƒüA þƒé߃zƒì
Bì qA AlW ÐÚAô ok ,îük|þì óôA úG ôo ú`ÒBƒG
ô Bƒø ïlƒhƒPƒvƒì þƒPƒc ,úƒƒñƒÞ|þƒƒì þƒƒâlƒƒðq
ïBíO BO ûo@|þì }kõg BG îø ôo }BøoBßPìlg

... ólG ïBXðA ôo }BøoBÞ
,lükpâ qBÒ@ ëlWô UdG IýOpO òüA úG ô
êýèkokBìô lüBýG lüBGôA úÞ kpÞ þìoAp¾AolK
úG pýdPì Bßýð ô ,kpünLG lðAõO|þíð úÞ koô@|þì
ÿA úËdè ô olK þðBìq . Qvüpãð|þì ôk ó@ UdG
Bßýð þèô ,lðkpÞ|þì þƒøAõƒg pƒËƒð ôA qA okBƒì
úG,kpýãGAoàýìAlÞIðBWlüBGúÞQvðAk|þíð 46

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
47
óõ^ ô QgAlðA {ÖApÆA úG þøBãð ,koAnãG .QÖBü|þì pOBHüq êHÚ úÏÖk qA lük þì
”?QuBXÞ olK! okBì: lýupK lülð Ao pPÞk kõG êüBì úzýíø QyAk kBü úG úÞ þüBW BO
BG ô lñÞ QÞpy }olK ûoôBzì RBvéW ok
úPÖo :kAk iuBK úðBgrLy@ êgAk qA okBì }okBì þèô .kõy Bñy@ àükrð qA ôA óAoBíýG
.}õðBýÞ ëBHðk ô QyAk|þì onc pG oBÞ òüA qA Ao ôA úzýíø
.lñÞ olK êDBvì pýâok Ao kõg ôA QuAõg|þíð
êGBÛì ,QzâpG úðBgrLy@ úG IXÏPì Bßýð oBíýGoBG QÚo QýÏÂô ólük BG óõñÞA úÞokBì
!”?}õðBýÞ :Q×â ô kBPvüA úðBvÖA ÿBW úG kõG ûly úPhýãðApG }A úðBðq îcpO wc
.ûoõg|þì ïBy Bì BG IzìA ,úéG- oBíýG ÿAôAlì ok Ao ôA pPÞk pG ÿpýâ ûkpg
! îPyAlð pHg òì- qA úPuõýK Ao Bßýð þèô kõíð|þì ÿoBü ô ÜüõzO
rýðolK þPc . QyAk|þìqBGôA úG óly àükrð
{ýK úÛýÚk lñ^ . îPvðôk|þíð îñì-
.Q×â RolK .kpýãð oApÚ óAõW ûAo pu pG kõG úPuAõg ôA qA
oBíýG òüA úÞ óõñÞA Bø Ùpc òüA ïBíO BG
. kBýG îñÞ|þíð pßÖ- wc QyAk oApÚ ôA|þìlÚ lñ^ ok óAõW
îðôk|þíð ... k@|þì Q×â|þì úÞ RolK- .ly|þì àüpdO {ýK qA {ýG {üôBßXñÞ
QýíøA {üApG úíø qA {ýG óBýì òüA ok ú`ð@
.ly kpu AnÒ lðkpÞ pük Ap^ þì ôA ,kõG óAõW úPynâ òPvðAk QyAk
ok Bßýð ,QÖo rýì ÙpÆ úG puk ÙpÊ BG okBì ûly koAô ôA pßýK pG ÿA|úGp ú^ lðAlG QuAõg
úG QñÏè Q×âôkpÞ òüp×ð kõg lG QhG úG ëk þPc ,QuA ûly ûlýzÞ BXñüA úG }oBÞ úÞ
kBýG lüBG IzìA Ap^ Iy úíø òüA qA ,wðBy òüA qA Ao }õðBýÞ ÿoBíýG QéÎ þgõy úG þøBâ
òdè óBíø BG rýð pPÞk þèô .lýupK|þì }olK
.BXñüA oApuA ïpdì lüBGpPÞk <: kAk|þì iuBK kõè@rñÆ
ô olK ÿõãP×â ÿAl¾ úËdè òýíø ok óly pOlÎBvì ô óBìq Qynâ BG >lyBG oBíýG
lük þìolK ûApíø AoôA ûBâ úâ Bßýð ,oBíýG ëBc
.lýñy Ao }õðBýÞ þüAnÒ qA ôA ÿApG okBì ,kpÞ þì }kpâ ÕBG ok úÞ
{øAõg! óBW }õðBýÞ òßð ÙoBÏO...- úÞ þñüpýy ô àýÞ Bü ô kpÞ þì Quok úÞ
QÖpâ|þì Ao Bùð@ {ìlhPvì . kpG|þì QhK|þì
.lýüBìp×G îñÞ|þì þÚB×OA oõÆ úG pâA ô kpÞ|þì þÖ|çO þÎõð úG lÏG ô
ô }õðBýÞ .lýzÞ ápu úðBgrLy@ qA Bßýð pßzO rW Rolð úG ,lì@|þì ok ÿõéW }kõg
ÿBW qA okBì .lðly êgAk olK ôA qA lÏG
ok ô Q×â pýhG Iy ïAo@ }õðBýÞ QuBgpG .kq þì ÿpãük Ùpc
Roõ¾ úG Bßýð .Qvzð rýì QzK pPÞk oBñÞ úPuAõg Bßýð qA olK úÞ qôpìA êTì Quok
,lýuo|þíð pËð úG QcAoBð ,kpÞ ûBãð }olK lìBzýK òüA ô kpHG þñPvG }õðBýÞ ÿApG kõG
qA okBì .kõG úP×ãð ôA úG ÿrý^ }õðBýÞ lüBy kõg qA ÿôBßXñÞ òüA pÆBg úG úßð@ BG .kAk ÿôo
ÿ@|þíð Ap^ ïrürÎ Bßýð kpÞ {üAl¾ ÝBOA êgAk úìAkA QyAk êüBíO «BHéÚ îøqBG þèô ,kõG þðBH¿Î
þP¾pÖ ok pãük oBG pâA lüBy ,lðAlG rýð Ao ApWBì
.ly kpu RAnÒ ,kpÞ þì Ao oBÞ óBíø îø qBG QÖpâ|þì oApÚ úGBzì
Ädì úG ,kõy Èévì kõg pG kpÞ þÏu Bßýð .kõG óBPuAk úìAkA òPvðAk úñzO Rly úG óõ^
.kpÞ ï|çu|þìAo@ úG ly ZoBg úðBgrLy@qA úßð@ úðAôpK ó@ BG }õðBýÞ ûpg|æBG lðAlG QuAõg|þì
.kAk Ao {huBK lñÞ ûBãð ôA úG úÞ ó@ óôlG óAõW ó@pãükoBG úPvðAõO Bü@?QuA ûkpÞ ú^ à^õÞ
JBÛzG úÞ pPÞk .QÖpâ ÿBW rýì QzK Bßýð }BÞ kpÞpßÖ ÿA úËdè ?lñýHG Ao þüBüôö opPgk
ôA úG îz^ püq qA Bßýð ,QyAkpG Ao }õðBýÞ «Bíévì ,ly óBíýzK qBG þèô kõG úPÖpâ Ao pPÖk
kõg ÙApÆA úG þùWõO aýø ôA ,Qvüpãð .koô@ kõg úG AoôA ok ÿAl¾ .kõG pPùG oõÇñüA
rýð BøAnÒ úG lýuo|þì pËð úG þPc ,QyAlð ApWBìqA úÞ kõGolK lüBy .kBPÖA {LO úG {HéÚ
þ^ ïpvK Jõg lýupK pPÞk .koAlð þùWõO ,kõG ûlì@ôA {ðqpu ÿApG óõñÞA ô ûlükpâ ÐéÇì
,lølG olK úG kõG oõHXì úÞ þhuBK pßÖ qA
”?ïrüpG ô lì@ ok ÿAl¾ îø qBG .kpÞ ûoõzèk xBvcA
.Jõg úyBG þ^ pø ,pPÞk ûoAlð þÚpÖ- þì kpu QìBy ïpPgk BýG ?ÿlýGAõg Bßýð àü
ô oõhG ûoAlð Ùpc ïpvíø QhK Quk-
.úy
.òÞ RôBÃÚ ô kpÞ kAq@ Ao ûly xõHdì úñýu ok w×ð
ôA .QyAnâ ôA ÿõéW Ao pK JBÛzG lÏG
.okBì ïlìôA úð:kAk iuBK
!ûkBüq þéýg :Q×â úPvø@ qAlðApG úñü@ ok Ao kõg ,QuBgpG ÿBW qA
úÞolÚpø ûoAlð þèBßyA :kAk iuBK úðBvÖA úG QuApßü .lì@ òýüBK Bø|úéK qA ô kpÞ
úÞ Bíy ÿApG ,lýðôõW Bíy .lüoõhG lýðõO|þì {Puk úG Ao k|æBu ÙpÊokBì ,QÖo úðBgrLy@
rýì ÿôo pG Ao ó@ BO QÖo ÝBOA úG oB^Bð ,kAk
.Qvýð kBüq Børý^ òüA
{üõéW Ao Õpì ÙpÊ olK .kAlð þhuBKôA
Iýu úG pPÞk .QyAkpG þß^õÞ úÏÇÚ ,QÖpâ
pßzOôA þèô ,kpÞ ûoByA ûly jpu ÿBø|þñýìq
lüBG :Q×â oBýPgA þG Bßýð .QyAlð pG ô kpÞ

.ïkpÞ óõy jpu òì lüoAkpG
koAk úìAkA

óApùO úéXì

ïoBÞ pø qA BìA ;kõG þìAo@ kpì ïolK õo?OkQþþvâvlýðÞðq úÞ þñvì îðBg ô lðlñg|þì òì úG p×ð lñ^ þOpýu àýð úHýHc
ú`ìõy úíéÞ ,{üAõÎk pø ok ô ly þì þðBH¿Î ÿõvðApÖ óBGq løAõg|þì Ap^ ÿpýK pu îðAk|þíð
.îüõy|þì úÛýÚk àü !wýø <:lüõâ þìpzO BG ,kpýãG kBü oBñÞ ok ô ïõy þì xçÞ koAô #
.lì@ þì kôpÖ ïpu pG àPK êTì þXðoBð ô koq ÿBø åpG ô QuA rýüBK úGApì òüpýy þOnè .îñýzð þì îðBPuôk
ïolK óq BìA ,îPyAk Quôk Ao ïokApG >!pýãG óBøk úG óBGq óBPvGk qôo òýèôA ô kpG þì þÞkõÞîèBÎ
ûqBWA þPc ôA .îñÞ ÿqBG ôA BG QyAnâ|þíð .lññÞ|þì úèBð óBì|ÿBKpüq úG ô QuA ûkBPvüA óBñ`íø ,óAõW kpì Ao ëBc ô wc óBíø .ïoô@þì pÆBg úG Ao
òýãíÒ þÞkõÞ .îñÞ {üAl¾ >óBìBì < kAk|þíð ?þP×â ú^ þyôBýu ÿBÚ@ úG !BPüq@ - þì ÌýéÒ ÿA|úXùè BG ,Bø|ûlñg óly ïBíO Ädì Ao îÖApÆA .ïrüpHè ÿpýâkBü ÝõyqAô ïoAk
ápO QÎpu úG Ao þÞkõÞ îèBÎ úÞ ïkõG ûkpvÖAô Apì ê^ô êg Quôk òüA îP×â - ëBu ô òu îø úÞp×ð úu rW ,îñÞ|þì ûBãð
Jõg ô kõG xok ëõÓzì ïpÞm ô pßÖ .ïkpÞ !pãük QuA ú`G ,koAlð þHýÎ :Q×â ;lýzhHG >!?ïBíO <:lüõâ ÿæBG óBüBÚ@ô Bø îðBg úýÛG ,lñPvø òì
þyõhèk aýø ,úðBg ok .ïlðAõg|þì xok !...ô QuA }kõg ú`G !kpÞ kõg þG - ,ûo@<:îüõâ|þì þâkõè BGô îñÞ|þì IXÏO pËð úG òýPìô àýyoBývGô lðoAk ëBu þu
óq ,ïkpÞ ïBíO Ao óBPvGk óAoôk þPÚô .îPyAlð îø êÚBÎ ô þPvýð ú`G õO þñÏü -
.QyAnâ|þì òì {ýK Ao ïokApG þøBâ ,ïolK >!ïBíO ,ûo@ .lñuo þì
,ïkõG ôA BG þPÚô úÞ îPyAk {Puôk olÛð@ ?!þPvø ,lñÞ|þíð oõÇg îñøm úG úÞ ÿrý^ BùñO ápu ô QuA úPvzð ïoBñÞ ok BPüq@
ô ïkpÞ|þì QHdìôA úG .ïkpÞ|þì ÿkBy xBvcA !îyBG lüBy - qA òì oõ¿O Apüq ;lyBG îéÏì ôA úÞ QuA òüA
óBy|Quôk úÞ þðBvÞ úíøôolK ,okBì ÿBW úG ?þPvø ÿoõXñüA Ap^ õO ,þPuAo - :ïkõG ûlük ïBð QHS qôo ok úÞ kõG þðBíø ,þGpì .lüBK þì ÙpÆ ó@ô ÙpÆ òüA úG Ao îðlýzÞ
}õÒ@ ok Ao ôA ,lñPyAlð îPuôk ô îPyAk ?ÿoõW ú^ - þðBÇýy ô þâkõè ÿBW pãük BXñüA -
þvÞ BùñOô QyAk Quôk ApìrýðôA .ïkpzÖ|þì úG ÿoBG ,kok þG ,ëBýg þG ,pâ ûphvì - !òyôo îz^ ô QuõK BG þíéÏì
Al¾ ûoApy Apì ókpÞ qBG óBGq Ädì úG úÞ kõG .>ôs òG|< : l`ýK|þì xçÞok {üAl¾ !}BG îðBg þíÞ !Qvýð
...QùWpø .lvüõð þì úPhO ÿôo Ao úíéÞ òýíø aâ BG wK ?ïkõHð îðBg «çHÚ þñÏü -
.kq !úPuAõg Alg ?îñÞ ú^ - þì Ao >|o< Ùpc ,úPyõð úÞ ÿA úíéÞ pg@ ok þñÏüÿkõGûoBLzO@B« íuoBìA;Ap^B« íuA-
BùñO úð ,òì ô kõG ûkpÞ îyõìApÖ ,ïolK kõgqA .ïõy|þì AlW BPüq@qA ûAooBù^pu Ao>o<ÙpcôûBHPyA AoúíéÞîñÞ|þìpßÖ.îñýG .}BG òýãðo ô òýãñu BXñüA «B×Çè BìA ;þPvø
ïôpdì rýð olK QHdì qA ,îPyAlð Ao okBì QHdì kBü úG ô ?îPvø ÿoõXñüA Ap^ :îupK|þì úG îPzãðA BG úÞ þèBc ok .QuA úPyõð úÖBÂA !ïoôBýG ïkõg BG QÖo ïkBü pg@ -
åorGô ïkõG ûlýüôo ,ôokõg þøBýâ êTì .ïkõG òG lýP×â !BÚ@ <:îüõâ|þì ,îñÞ|þì ûoByA úPhO ?þPyAnâ BW ÿrý^ -
.îPÖA|þì ïA|úPynâ àü ô ïlñHG îüBøBK úG úÞ úðqô BO ôk -
.ïly|þì ### . >oôs òG < lýPyõð ;ôs òýãñu îø BO !îñÞ äðo Ao ïkõg úÞ äðo þÆõÚ
àüpHO wÞ aýø ,îPÖpâ úÞ Ao îíéLük .QÖo Býðk qA ïokBì ,ïlì@ Býðk úG þPÚô {Hè ÿôo Rõßu úðBzð úG Ao {PzãðA
pu þPÚô BìA ;lýíù×ð wß`ýø ç« ¾A ;Q×ãð >ú`ìõy < òì úG BìA ;lñPyAnâ ûoApy Ao îíuA ô lðq|þì îüõéùK úG ÿA|úíéÛu BPüq@ .koAnâ|þì !òýãðo îø ô îyBG
Ao ïokBì pu ,óBykõg ëõÚ úG óõ^ ;lñP×â|þì o< Ùpc !òÞ QyAkkBü !órð Ùpc< : lüõâ|þì !îñÞ þíð þgõy õO óBW úG -
.ly Ñôpy úíø RBÏÚõO ,îPÖo oBÞ úPyAnâîüôoÿlGpýSBC O,îuAòüA.ïkõGûkoõg Ì×éO > |Ý< Ao > o< Bø ÿõvðApÖ ;kõy|þíð Ì×éO|> .îñÞ|þíð þgõy îø òì Rkõg óBW úG -
Rly úG ,Bì ô kõG ûly úèBu ûk ,ïokApG :lýupK îéÏì ,îPÖo óBPvÞkõÞ úG þPÚô .kõG |22 ç« Tì ;þíéÏì îðBg õO ç« Tì !òýHG -
kõg þãPvHèk ïBíO .îýPyAk Quôk Ao pãülßü .lññÞ þì !}BGîðBgòìûqAlðAúGç« ÚA,ÿoAkëBu
ëôA ëBu óBíø ok ,BìA ;ïkõG ûkpÞ ôA úWõPì Ao >?Qvý^ QíuA< Bü lñì úéâ ,îéÏì óBíz^ .ïõy|þì QÞBu okBì îz^ !þíðBg þéýgõO úÞ Qvýð -
.QÖpâ òì qA îø Ao ôA lðôAlg ,îìAlhPuA !ïA|ûkoõg Ao îðBìBì pu !ú`ìõy - ïpu .QuA ûly úPgôk òì úG þðBH¿Î îø lüBy kõg úG kõg ókõG úèBu |22 ô ókõG îéÏì !åorG
ïlük Ao {ðkq pKpK .QyAk óõg óBÆpu àé×Æ ?úPyAnâ QüApG Ao îuA òüA þÞ - Ao QüôpG@ ,}BHð óApãð .koô~A|þì þíðBg
lÏG ,ïkõG ûkAk Quk qA Ao îðAõO pãük .îPvßy ô óõW BGBG ,úíÎ ,úèBg ,åorG óBìBì ;úíø - .ïqAlðA|þì òýüBK Ao
úG .lðkõG ïA|þyõhèk úüBì ïkpì ÿBø|ú`G ,ôA qA «ç¾A ô lñÞ|þì þÖpÏì þyôBýu Ao kõg .ïpG|þíð
îðAqõì~A|{ðAk ÜyBÎ ô ïlüqoô|þì ÜzÎ ïoBÞ .Bø ú`G ô ô lñÞ|þì Ñôpy Ao xok .lðq|þíð Ùpc þuoBÖ óBìq îø .QuA òì oBßíø ô Quôk ,BPüq@
Ao QíuA wÞ pø .QuA ûoApyõO îuA - óBüBK úG Ao {PÎBu ,iéO þPc ô ÿlW oBývG ôkpøô îüA ûly ïAlhPuA }oôpKô }qõì@ok
.ïly .îýñÞ þÖpÏì Ao kõg løAõg|þì BìqA .lðBuo|þì
îøAo pu qpìApÖ úÞ kõG ûkpÞ îðApüô ûôlðA .ûoApy õãG lýupK .>úÚBÛy < :îüõâ|þì ,luo|þì òì úG úÞ QGõð .îýPvø óBìoBÞ ÜyBÎ
QHdì òì úG ô kõG þGõg pvK .QÖpâ oApÚ óBìBì pu kBü úG ,ïkoõg|þì AnÒ QÚô pø ûkq pzO úÞ þíðBg þPc .kõy|þì pX×ñì xçÞ úÞ þðAõW kpì .kõy þì qBG xçÞ ok
{ÛyBÎ ÿkôq úG ûlülð QHdì òì ô kpÞ|þì BìA ;Qvý^ úéíW þñÏì ïlýíùÖ|þíð .ïkBPÖA|þì koAô koAk ÿA|ûõùÚ þðBíz^ ô ûrHu þPuõK
Quk qA Ao ïolK ,îWAôkqA qôo ok Quok .ïly pu<:ïkpÞ|þìpßÖúzýíø.lìA~ |þìïlGïkõgqA .klñg|þì ,kõG îéÏì rýì ÿôo Ao }oõuçÞ ô kõy|þì
îøBâ úýßO îø qBG ; }A ÿpùì|þG úíø BG .ïkAk îø òì ,ûkõG ûríyõg þéýg B« íPc îðBìBì þðrG Ùpc ÿõvðApÖ Qvýð ïqæ|! ÜícA - óôlG ô QuA ÿkpâBy îø îñÞ|þì pßÖ .koAnâ|þì
BG ïolK óq .Qvßy îPzK ,ôA òPÖo BG ô kõG ,þñÞ Ì×éO úÚBÛy Ao ûoApy pâA þñÞ|þì pßÖ ! êTì ,îyBG úPÖpâ ÿlW Ao BPüq@ ÿBø|Ùpc úßñüA
B« ÏÚAô !ú`ìõy< :Q×â|þì kõè@ àyA îz^ >!ïkoõg AnÒ ÿBW ô ïlýíù×ð ÿBW Ap^ <:îüõâ þì óBÇýy ú`G pPgk àü
QýuôpÎqôoô kpì RokBì RlèõOqôo !þìõy .kpÞ ZAôkqA ïolK ,ïly pPâorG úÞ þíÞ ?ÿA úPÖpâ kBü ÿõvðApÖ
ïolK óq ,ïkpÞ|þì úðBã`G ÿoBÞ úßñüA Ädì úG îñÞ Ñôpy lüBG æBc òýíø qA ûpgæBG - >.koAk BW qõñø Bø Qßíýð !îéÏì
>.kpì õO kõWô þìõy qA îø òì pvK .RolK kõg þG .ïly úÖçÞ õO Quk qA <:Q×â|þì úíø .îñýG þíð óAõW kpì qA þéíÏèA wßÎ
.ïkAk|þíð QýíøA ôA ÿBø|Ùpc úG pãük .ïpýâ|þì kBü !îéøBW ,îðAõW !îðBg BPüq@ úG úWõO óôlG ,òì ô lðkpâ|þìpG òì ÙpÆ úG
ïoAk úzüo ûôlðA .ïkõHð kBy BìA ;ïkõG ÜyBÎ >.ú`ìõy lñüõâ|þì õO úG Qvýð {ðAkpâBy ÿBø|îuA úG QÚk úG þyôBýu ú^ wK ,ÿõñy|þíð úìõéÏì < :îüõâ|þì óApãük
;kõG ë@ ûlüA ,qpìApÖ BG þâlðq .kpÞ|þíð îüBøo þPÚô .kpÞ|þì Al¾ ú`ìõy Apì îø ôA xçÞ .lvüõð|þì þüBørý^ ô lñÞ|þì }õâ óBGq îø ó@ ?þðAõhG xok þøAõg|þì ÿoõW
ûkqõð.lìA~ |þíðîÒApuúGÿkByAp^îðAk|þíðBìA îèk þøBâ .ïkõG úèBu Qzø ,lì@Býðk úG ïokApG ÿõvðApÖ þíÞ «çHÚ úÞ BPüq@ ô kõy|þì ïBíO
ókõG òýãøôlðA ô ïkõG ûkpG pu úG îÒ BG ëBu îÏÆ .îyBG okBì }õÒ@ ok ôA êTì QuAõg|þì úÛýÚk úu ôk ô kôo|þì þyôBýu ÕApu úG ,ûlðAõg >!ÿõvðApÖ òüpýy
ókpÞ þâlðq ,þãèBu QvýG ok .kõG ûly îOkBÎ ,kõG iéO þéýg ;ïkpÞ|þì wc Ao ÿokBì|þG ZoBg xçÞ qA îø BG ,lÏG ô lñÞ|þì QHd¾ ôA BG
ëBcúGApì îÞ|îÞþPhHyõgxBvcAôqpìApÖBG 48
Ao ÿkBy úÞ îPÖo|þì ô kpG|þì pãük þüAõø ô .kõG ûlðrâ þéýg
qA ÙkB¿O àü ok îø Ao qpìApÖ BìA ;îñÞ úGpXO
lüBHð Bü@!?ïkõG ïõy þPuAo úG Bü@.ïkAk Quk
åpì ÿôqo@ pãük ?îPyAk|þì Quôk Ao þvÞ
îPdý¿ð úG îâorG okBì ÿqôo .ïkpÞ|þì

.QuBgpG
úÞ ÿA úPÖpâ ô òýãíÒ olÛð@ !ú`ìõy -

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
49
ûly ûpýg îðBíz^ ok þOBËdè .ïlük óBdPìA lüBG úzýíø ô lüA~ |þì QÒApu úG îÒ QzK îÒ
.ïoAk{PuôkolÛ^.Q×ãðaýøBìA,kõG BO }BG kBy þíÞ !pãük òÞ wG .þñÞ úüpâ
# # # .lüBýGQÒApuúGÿkBy
.ïpHg|þG þyôBýu ÿBÚ@qA QuBø Rlì îèk úG BìA ;kõG oAk {ýð {ìçÞ lñ^ pø
Al¾ úG Ao þyôBýu ÿBÚ@ úðBg ok äðq îPÖpâ îýí¿O .Q×â|þì QuAo lüBy .Qvzð
îüôo úG Ao ok rHu îz^ ÿkpì .ïoô~A|þìok qA wK ûBì {y BO ?ly|þì pãì BìA ;îyBG kBy
.lüBzâ|þì úÞ îPvüpâ olÛð@ .ïkpÞ óõýy qpìApÖ åpì
?QvýðþyôBýuÿBÚ@- ,ó@qA wK .ïA ûly þèBg pãük ïkpÞ xBvcA
?Bíy- òüAôîðApGAoûôlðAîPÖpâîýí¿OÿlWoõÆúG
!ûoApy- úÞ þüBø|þðBÇýy ô þâkõè Roõ¾ úG ,îýí¿O
!lýüBíyîðBgûoApywK,û@- ïly òì ô ly þéXPì ïkõG ûkpßð þÞkõÞ ok
?lü~A|þìþÞþyôBýuÿBÚ@,lýzhHG- ÿApG ,ûôlðA BG lüBHð ïkpÞ pßÖ !qôpìA ûoApy
.lüA~ |þíðpãükôA- îÞ|îÞ .îñüpÖBýG ûôlðA ïoAk Quôk úÞ þðBvÞ
...þñÏü- BG ,æBcô ïA ûlì@ok ókõG ú`ìõyqA ïkpÞ wc
.QÖoóBypùyúG- pG þyõKpu îüBø|þðBÇýy ô úðBã`G RæBc
þøBýu îíz^ ô lzÞ|þì pýO îHéÚ .ïoAnâ|þì kõg ÜýíÎ ûôlðA
.kôo|þì # # #
?þËÖBcAlgóôlG...þñÏü- þÖpG ÿBø ú^õÞ qA .QuA ûly kpu Aõø
ok þvÞ lýP×â ôA úG úÞ ÿqôo .úéG - .îPvøÿõvðApÖóBGqÿAõøôëBcokôïonâ|þì
,qôo ó@ .ly lýìA Bð ,Qvýð óBO|þâlðq óBGq xçÞ úG ,îðAqõì@ {ðAk ô úuolì qA lÏG
ô lñÞ ÙApPÎA Bíy úG Ao {ÛzÎ QuAõg|þì .ïA|úPvG ëk
;Qvø Bíy þâlðqokôA lýüõãG QyAkoBËPðA Ao þyôBýu ÿBÚ@ .kõy|þìqBG ÿA|úðBgok
.lýP×ãðAoòüABíyBìA IXÏO BG .îñÞ|þì ïçu .îñýG|þì kõg êGBÛìok
.kõy þì püqApu îðBíz^ qA àyA !ûoApy ëqAõìkBì :lüõâ|þì
...kõGôAqApýÒþvÞïoõËñì- ÿA|úPvG úPvßy ÿõvðApÖ BG îñÞ|þì þÏu
!îù×ð ú`ìõy :îüõâ|þì kõg úG ô .îupLG ÿrý^ ïA úPÖpâ kBü úÞ
Bøkpì ?QvðAk|þì ú^ Ao Bíy oõËñìôA - .õãG þuoBÖ ,{ßð Qícq !ûoApy -
.lñíùÖ|þíð ô lðoAlð Ao Bíy ÿBørìo ...BXñüA Bíy !þyôBýu ÿBÚ@ -
.ïoAk {Puôk òì BìA - .QuA òì úðBg BXñüA -
þéýg Ao Bíy ôA ?lýP×ãð ôA úG Ap^ - Jõg þéýg Bíy !þyôBýu ÿBÚ@ -
.QyAkQuôk ô lýñÞ|þì þvñWlG BìA .lýðq|þì Ùpc þuoBÖ
?QuApùyïAlÞok?QuBXÞ- JAõW Bì þuoBÖ ÿBø|ëAõEu úG xçÞ pu
ok QuBø|ëBu òì.îðAk|þíð lýñÞoôBG - .lýøk|þíð
óBíévìô þðApüA ,ÐÚAôok.îñÞ|þì þâlðq óApùO JAõW lüBHð òì !lýðõÇýy þéýg Bíy -
BG .ÿõvðApÖ ïokBìô QuA þðApüA ïolK .îPvø .îølG Bíy úG þuoBÖ
úÞ æBc .ïly Bñy@ úðBg òýíø ok þyôBýu xçÞ pu QuA QÚô þéýg úÞ òì -
,òì .ïA|ûkpÞ ûoBWA Ao úðBg òüA BùñO òì ,úPÖo .îñÞ|þíð QñÇýy Bíy
ëAõEu þyôBýuoBükôpùy úG ÐWAo QÚô aýø !lñðõÇýyqõñøBíyóBíz^BìA-
Bíy úG ÐWAo pg@ qôo ÈÛÖ ,þyôBýu .ïkpßð ûBì úu úG ,ûAo ok .îñÞ|þì þËÖBcAlg
Quôk Ao ôA îPvðAk|þì pâA .kpÞ QHd¾ îÞ .îüoAk {Puôk úíø .îñÞ|þì pßÖ úPynâ
{ðBßì ô BW qA Bíy pÆBg úG ,lüoAk ÿkBy úG ïA þãPgBu ÿkBy îñÞ þì wc îÞ
Quk qA Ao þGõg Q¾pÖ !îðBg .ïlýupK|þì ÿBø|þÒõéy qA þíÞ ô kõy þì êülHO þÏÚAô
ÿqôo lüBy .kõG þGõg óAõW þyôBýu .lükAk BG þyôBýu ÿBÚ@ .kõy|þì úPuBÞ îüBW|þG
pâA îøk|þì ëõÚ Bíy úG .lvüõñG ÿA|úìBð îüApG BG ô JAnW ÿAl¾ BG ,}A ûkBÏèA ÝõÖ QðBPì
.kAkîøAõgBíyúGAo{uok@,kBPupÖÿAúìBð ûkpÞ kõg úP×ýy Ao úíø ,wüolO ok {PülW
AlýK ô þyôBýu úìBð oBËPðA ok ëBu ûk .QuA
þéýg .lzð ÿpHg BìA ;ïkõGôAqA þuok@ókpÞ ###
BìA îPyAnâ BK püq îø Ao Bø ûBãyqõì@ qA Apì þPÚô .ïoAk Quôk Ao þyôBýu ÿBÚ@
{PuôkqA þøBâqApø .îñÞ {üAlýK îPvðAõPð þÖpc aýø BìA ;lðq|þì ÝpG {ðBíz^ ,lñýG|þì
,lñÞ|þì þâlðq úðBg óBíø ok qõñø úÞ BüoõK lüBy .lüõâ þíð òì úG }A úÚçÎ koõì ok
.ïõy|þìþyôBýuÿBüõW .líùÖþíðïoAkôAúGòìúÞAoþuBvcA
õO þâlðq ok þvÞ :Q×â BüoõK ,qôpìA õOþâlðqokþvÞ<:lýupKòìqA,qôpìA
?Qvýð >?Qvýð
Ao Bøkpì Bíy rìo òì :îP×â ô ïlülñg !wß`ýø ,úð -
.þyBGïA|þâlðqokþðAõO|þì.îðAk|þíð îèk úO BìA ;kõG ú^ }l¿Ú îðAk|þíð
.kpÞ îýøAõg ZAôkqA ,ûlñü@ ûBì .ïoAk þGõg xBvcA
óBüBK qA {ýK Ao þyôBýu ÿBÚ@ .ly ïBíO ïpO

óApùO úéXì

ï|lñâ| oõK Jkõö ì .ï

oBù^ô ûBXñK {hG

ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK

.........

!îñýHG!?...¶A -oBýìBÞ !Bø úü þãñzÚ pPgk - lñéG ApPgk òýG Q×â ly þì úÞ kõG pO|ûBOõÞ õíéüBGõì ûoBíy|,nÒBÞúßýO úüôo< # |
>Q×â ô kpÞ ApPýì úG ûBãð úü|,ûoBGôk < !îñýHG !?ApPýì ? þÞ -oBýìBÞ ûlük }õKôo õO úÞ ëôA úËdè wßÎpG .ûlÚ Rp¿ð qA úÞîPzâpG ô {ùG ïkAk ô îPyõð
þÏýuô ô qBG lük ú^ !@|þâ þì QuAo - QzâpG lÏG ô kpÞ ApPýì úG þøBãð úü < ïAlðA þéýg ,þ`ýø kõHð úÞ ÝB^ ,}|ïkõG {Puk BG ûoAk ïlük úÞ îñÞ þËÖBcAlg

!ÿkpÞ AlýK õO >Q×â ô òì ÙpÆ !QyAk ï|þHuBñPì !úñÞþì áBKõyBø àyA
pPgk !ïkpÞ ûBãð {Ooõ¾ õO òì - !wýð äñzÚ ïkBüq - ?wýð òì úG QuAõc -ApPýì ô óôpýG ïlìôA ÝBOA qA þËÖBcAlg þG
.ly QcAoBð oBýìBÞ ûkpg úü !Ap^ Ap^ -
!úü þãñzÚ !wýð lG|,Ap^ - .lìôA îèBHðk ïApPýì
!îñýHG!?...¶A -oBýìBÞ !îñýHG !?.... ¶A -oBýìBÞ ?Ap^ -ApPýì þñÏü !kõHð ÿpHg úÒæAqA úãük ÉBýcõO
!?ÿoõÞúãì!îñýHGôoBìpøq!...A¶ - ûBãð úü ô ApPýì ÙpÆ QzâpG ûoBGôk < ôo BíðBg pPgk óôA líýùÖ þPÚô - óôlG úÏÖk òüA !kõG ûlðõíð }qA ÿrý^ úãük
!wýð }BWpu îèBc ,BGBG úð -oBýìBÞ ûBãð úðõg òüA ô ÉBýc úG úýèôA áõy óôA
oô óôA úG òyôp×G îðôA úÞ ûoApÚ Q×â - >Q×â ô kpÞ {ùG úãük .ly QcAoBð ,BGpÎ úG òPgôpÖ ÉBýc oô ô oôk ÝBOA BO QvýG lüBy|!ïkpÞ
!wýð îéãyõg êãyõg òý`íø - úüô òýüBK QgAlðAõypu ,îP×âõñüA BO < þßü ô æBG QÖo þì koõg þì úéK BO ôk þßü|!kõG
!J@ !ûkõHð {ùG QuAõc !úéãyõg ,Ap^ - þÃÏG|!òýüBK QÖo þì ô koõg þì úéK BO úu
ïkBü þø úy þíð !...û©A -oBýìBÞ >Q×â lÏG úËdè ûkq ûkpK óõyõéW ô òPyAlð ok|«ç¾A úÞ óõyBø
!îñýHG !?...¶A - oBýìBÞ .îñßG ôoBÞ òýíø îñì ûoApÚ - úPvzð p×ð ôk Bü p×ð úü îìôlÞ pø õéW .ókõG
!?ÿqAlñð óõíøõéW úÞ ApPýì úG þøBãð úü ûoBGôk < oô óôA qA oBýìBÞ úÞ ïkpÞ {øBãð ÈÛÖ < qBâ úü Bü ÿA úéýPýÖ ÕAp^ úü ïôlÞ pø ô ókõG
ApPýìôok ïk lìôA kpì úü ÐÚõì òýíøõO < ApPýì úÞ {ÖpÆ ïkBPÖA ûAo îñì ô kpÞ ïAl¾ ÉBýc úíéGBÚ êTì ÿrý^ úüô kõG óõyõéW þßýð àýK
ô óôpýG lìôA úðõg qA ôoBüô kq Ùpc }BøBG >Q×â ô kpÞ kõG ûkBPuAô ok áBüpO lñâ ÿõG|!kõG óõyõéW úPgõu ô ûBýu BìA
ô ly kõGpO ÙpÆ óôA úÞ þvÞBO úüoAõu QÖo !þèõíÏì êãyõg BìA úéãyõg - >Q×â óôõW ,kpìpýK ,óqpýK|!kõG úPyAkoô ôo BÃÖ
ïApPýì .Bì ÙpÆ lìôA IÛÎ ûlðkô kpÞ {ñyôo !x|ûkBu ûkBu !ûlýupð }kõg úG úg@ - ?òüpG òüAõg þì ÿoõW ú^ - òüAõO ÿrý^ úüô ókõG ëõÓzì ïôlÞpø|!ú`G|,
!úãük îýñÞ þì {üoBÞ úü|,îðôk þíð - þì }|ïpâ òPyAk ô ókõG úPhüo Bø úíéGBÚ
>Q×â ô Bì ÙpÆ lìôA !îñýHG!?...¶A -oBýìBÞ >Q×â ApPýì ,oBýìBÞ úG îülýuo BO <
!úñEíÇì .òüpG óBg úèAlü BG - >Q×â ô kpÞ ûBãð úü ûoBGôk < fç¾ Iy QÚô òüA óBg oBýìBÞ - |!ókpÞ
òýyBì oAõuô kpÞ {ùG ûBãð úü oBýìBÞ < !wýð MýO }õg BìA ûo@ Ig - ApPýì úÞ ïkpÞ þì ûBãð Arý^ òüA úG îPyAk
{ùG ûBãð úü îñì ô ûlñðAo êÓG Qvzð ô ly pPgk úü úÞ úìõéÏì xBHè òüA BG Ig - !òüpG ûkBýK ÿoõXñýíø Qvýð
ô þGBvc xBHè úü úâA !úy þíð MýO }õg ô óõì|ókqk þì þñÏü ?þ^ þñÏü -oBýìBÞ >Q×â
>îP×â ô ïkpÞ !úy þì ï|MýO }õg ,úñÞ }|òO àýy !?óBg óBìBu ûly þ^ -
.óõñíì - !?BGpÎ úG óõì|òyôpÖ þì oõðõO .ïkpÞ ûBãð {Ooõ¾õO ô îPzâpG <
!ïkpßð ÿoBÞ -ApPýì !îñýHG!?...¶A -oBýìBÞ þüôpGôo úüBvíø òüA òülG ûqBWA -ApPýì .kõG ûly äñzÚ þéýg {Ooõ¾ þGBPùì
!úü|þéýg ,ÿkõG Bì pßÖ úG úÞ òýíø - >Q×â ô kpÞ ûBãð úü ûoBGôk < þãñzÚ QèBc úü ,lñéG ÿBø ûtì óôA BG }Bíz^
!úüoõW úü|«çÞ BìA þâ þì QuAo Ig - .ûoAk þvÞBO|!îñÞ Al¾ õðõì úÞ }|ûBOõÞ ÿBøõì !kAk þì {Ooõ¾ úG
!ÿkpÞ ØÇè !{ülük ÿoõÇñüAô BXñüA úÞ úñüA ÿApG - úðõgqA þüBO úuô Q×ãð þ`ýøoBýìBÞ < JBO ô òý^ qA pK ,kõG ûly úðõy ÿoõXñýíø
?pOCBO Bü BXñüA òýü@ þì ïqBG -ApPýì þíð õÖpc òüA {ükõG ûlük ókpW õO ç« Tì úâA úü ok ô ú^õÞ oô óôA QÖo ApPýì ô ú^õÞõO îýPÖo þ×üpÊ ô àý^õÞ ÕBìk .kõG þÏýHÆ ô äñzÚ
.ÌÖBcAlg|ç« ÏÖ.lüBy,îðôkþíð- úÞ úñÞAôôook þßü BO lypËPñìô kqôo úðõg òì qA pPíýPðBu lñ^ ÈÛÖ ï|}lÚ .QyAk
!ÿkq
>îP×â oBýìBÞ úG òì 50


Click to View FlipBook Version