The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Emperor Entertainment Presents:
Christmas 2018
An amazing package deal that includes a luxury hotel room for 4 days, 3 nights & 4 tickets for two incredible concerts. limited time only starting at $199 per person until the end of November.
Sunday Dec23rd(christmas eve):EBI-ANDY-POUYA
Monday Dec24th(christmas day):MOEEN-SHADMEHR AGHILI&SHAHRAM SHABPAREH
To purchase our packages & tickets visit www.emperorent.com or www.ticketmaster.com or call :(818)699-9000

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-12-05 11:50:45

Tehran Magazine Issue # 1113

Emperor Entertainment Presents:
Christmas 2018
An amazing package deal that includes a luxury hotel room for 4 days, 3 nights & 4 tickets for two incredible concerts. limited time only starting at $199 per person until the end of November.
Sunday Dec23rd(christmas eve):EBI-ANDY-POUYA
Monday Dec24th(christmas day):MOEEN-SHADMEHR AGHILI&SHAHRAM SHABPAREH
To purchase our packages & tickets visit www.emperorent.com or www.ticketmaster.com or call :(818)699-9000

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

~ýðõ© ð±}ñü ÿô° ± ° ó±ù{ úéì

óApùO úéXìWWW.TEHRANMAGAZINE.com
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
lýðAõg|þì |úP×ø òüAok
Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
10 úd×¾.............|.........|..|.......................) þHdì îüpì pPÞk |(ÝõzÏì ôk- ÿoõð lŸHùy& Publisher

SHAHBOD NOORI

)|201 8pHìBuk| 7( 1397om@16 úÏíW | ,1113 êvévì ûoBíy ,23|ëBu

12úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì (úP×ø îg ô aýK ok- Friday, December 7th, 2018 I S S U E # 1 1 1 3
16úd×¾ ...........................)þâlðq ÿBø RoBùì(?îýyBG ÜÖõì êÒBy óq àü úðõã^-|
18 úd×¾ .............................................)ûtüô }oArâ( óBÛyBÎ ïBýÚ BÞõñc|- The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
20úd×¾ ......................)léWÿôo(þðlzð}õìApÖIy|2okóApüAóBzgokûoBPu|6- 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
41-22úd×¾ ...................|.................................. Býðk oBñÞ ô úyõâ qA- among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
within the Iranian community.

(818) 881-1771

44úd×¾ ........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–| TEHRAN MAGAZINE
46úd×¾ .................................)ÿlXðôpvgBüôoúPyõðþÚoôBK(ÜzÎîüpc–
48úd×¾...............................................)ûBOõÞóBPuAk (àhýìÿú^õÞ- Mailing Address:
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ–
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– PO Box 3665
54úd×¾..............................)îüpìúPyõðþÚoôBK(òìÿApGþPÚô,õOÿApGþPÚô -| Winnetka, CA 91396
56 úd×¾...................................................................ÿrLy@-|
60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK- WWW.TEHRANMAGAZINE.COM
79-72úd×¾............................................................... ëôlW|-
|78 úd×¾ ..........|..................................................úP×ø þDõãzýK- E-Mail:[email protected]
80 úd×¾.............................................|.................Bø ÿlñìqBýð -
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

ô olKpßÖ úG
îýyBG kõg óAokBì

þìBüA ÿkçýì ëBupg@ÿBø ûBì #

Bø ïk@ ëk BG Bƒßüpƒì@ ok úƒÞ QƒuA|

.koAk þðBvðAô þ×ÆBÎ ÿlðõýK

óBÇýy ûtüô úÞ òƒüôõƒèBƒø òƒzW BƒG

þðBcôo ïBüA BG ô kõy|þì qBÒ@ QuA þüAkq

úG ,kkpâ|þì|þùPñì úüõðAs úG úÞ wívüpƒÞ

ô oôpu ô òzW BG ïBüA òüA .luo|þì óBüBK

ZôA úG ÿoArâpßy qôo ok úÞ {üBýð ô BÎk

êÛý¾ Ao Bø ëk ô QƒuA ûApƒíø ,lƒuo|þƒì

.løk|þì

úÇÛð úG ïBüA òƒüA ok IƒøAnƒì pƒPzýG

ô QýðBvðA {hG ïBùèA úÞ lñuo|þì þ×ÇÎ

.QuA QHdì ô pùì ô þPuôk

úP×ø lñ^ Ao ó@ úÞ ÿoArâpßy qôo ok

ô ûkAõðBg kApÖA BG îýPyAnâ pu QzK|úPynâ|
îüoô@QukúGAoBùð@ëkîýðAõO|þìò×éOàüBGêÚAlcîýðrGpuBùð@úGÿoBÞÿBøÿoBPÖpâ BG Ao ÿlðôAlg QíÏð kõg óAõO ok wÞ pø úÞ îýPÖpâ oApÚ ÿrýì pu óBüBñy@ô óBPuôk
.îýñÞ|þìoBhPÖAóBykõWôúGôîüoAkóBzPuôkqõñøúÞîüoô@óBykBüúGô þðAqoA QíÏðô þâlðq Bì úG úÞ îükpÞ|þìpßyoBâkoôpK ûBâok úGô kpÞ|þì îývÛO óApãük
.QuARçýÇÏOBGûApíøôþðBGpùìôþðBcôoÿBøûBìúÞïBüAòüAokûtüôúG ëõÆokóBñ`íøôlyBHðûBìàüôqôoàüúGp¿dñìïBüAòüAúÞ}BÞÿABìA.QuA|úPyAk
.îýðAonãG óBíðBâkoõhèBu ô BøokBì ô olK oBñÞ ok Ao þOBÎBu îýðAõO|þì Bøqôo òüA ok
.kõy oApßO ëBu pãük ÿBøqôo
îýDAkrGkõgqAAoþüAlWôÿoôkoBHÒBOîýñÞRõÎkkõgúðBgúGAoBùð@BüôîüôoóBykrð pøqA{ýGBìóBâkoõhèBuôóAokBìôóAolKlüByRpWBùìQhuóAoôkôQGpÒok
.îýñÞkByAoBøëkô pãükô áBgô J@qA ÿoôk Yðo lñðAõPG BO lñyBG|úPyAk QHdìô pùì úG qBýð ÿpãük wÞ
óAoôk ïpâ ÿBø úËdè ô îüôo RpÖBvì úG Bùð@ BG îýðAõO|þì êýÇÏO ÿBøqôo òüA ok okAoó@ÿBøëBuòüpPùGúÞlðA|úPyAnâpuQzKAoÿpíÎBùð@.lññÞêídOAokõgóArürÎ
úG ,òüpýy RApÆBg òüA ÿoô@kBü BGô îýñÞ ûlðqpãükoBG îükõG Bùð@oBñÞok úÞ Ao þÞkõÞ þðBðAõW óAõñÎ úG ïAlÞpø óõñÞA îø úÞ lðA ûkpÞ ÿpLu kõg óAlðqpÖô óBÞkõÞ }oôpK ûAo
RBíüçìBðô úðAqôooBÞ þãPvg ,Bø ëk ókpÞ kBy BGô îýzhG þìpâ óBíÇGAôoô þâlðq òüA .lðA|úPÖBü Quk þéý¿dO ZoAlì òüpO þèBÎ úG ô lñèõÓzì oBÞ úG Bßüpì@ ok ÜÖõì
.îýñÞoôkkõgqAQuAóBHüpâúGQuk ó@BGÿAúðõâúGþvÞpøúÞAoþâlðq Qhu ú^pâ ,lñPvø {üõg ÿBøokBì ô olK óõülì Ao kõg ÿBø QýÛÖõì úÞ óAlðqpÖ
îßdìAoþPuôklðõýKîýðAõO|þìQÖolñøAõgkôqôlì@lñøAõgkôqúÞBøqôoòüAok ô olK úÞ lññÞ }õìApÖ lüBHð ,lñyBG|þì {üõg þ¿hy þâlðq ô oBÞ pýâok ô ëõÓzì
.îýyBGïôBÛìpPzýGBøþPhupGApGokBOîýñÞpO ÿApG }çO ûAook Ao kõg þðAõW Bùð@ .lðoAk óBð@ þPuôkô QHdì úG qBýð qõñø óBzðAokBì

òýzð úðBgô lðA ûkpÞ lýLu Ao Bøõì úÞ óõñÞAô|úPyAnâpu QzK {üõg óAlðqpÖ QýÛÖõì

úG qBýð ,lñèõÓzì þÎBíPWA ÿBø QýèBÏÖ ok ÿA úðõâ úG òu QèõùÞ îÒo úG qõñø Bü ô lðA ûly

ólýðBuo píS úG ûAo ok Ao kõg ÿBø QHdì ô Bø }çO iuBK úÞ kõy QGBS óBzüApG BO lðoAk ó@

êýèk úG îýPvðAõPðpâA|úP×ø ëõÆok .lðoAk|þì QÖBüok óBð@ÿqoôpùì BGqôpìA óBzðAlðqpÖ

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

þvÞ BùñO ôA kõg ô QuA ûkoô@ ok kõg ÿBW ûkõGookôA kõWôqA AooApÚô JAõgô ûly àc >þHdì îüpì < pPÞk
áçø òì úðpâô lñÞ ÿoBü Apì lðAõPýì úÞ QuA okúèAôÿBzüpÞõè ëAõcAôÑBÂôAòüAok.QuA
QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
! òÞ îco òì úG AlðôAlg . ly îøAõg :lüõâþìòhukõgBGúðõãñüA ëk
ô áBK ZAôkqA lüBG Bü@ ! kBG òìpG ïpy þèô ÜzÎ pãük .QuA ûlì@ ïpu pG ú^ îðAk þíð ïôk xôpýK NBK úPyõð
pu pG BÖkB¿O úÞ þìk@ êGBÛì ok Ao ïkõg xlÛì Apì ôA ÿBø }qAõð ô ïoAlƒð ëk ok Ao ïpƒøõƒy ïôk QívÚ
BGAoþìk BùñOkoAkl¿ÚlüByôûlyrHuòìûAo aýø luõG þì Apì þPÚô .kqBu þíð kõñyõg
wÞ BG ô lñÞ îüBøo îø lÏG ô lyBG }õg òì Ùpcô kkpãýíð òì Iý¿ð þðBXýø xBƒvcA BG .kõG ëõPì ô BHüq ÿkpì xõèBüoôA#
úG koAnãG BùñO îølðA BG Apìô lñÞ Qé¾ô pãük úÞ ÿqôo ó@qA .lñßýì êvÞô úPvg Apì {ðkq ïkpì IéÒA þðæõÆ ÿBùãñW úÇuAõG úßð@
ôA úÞ QuAlýK ôA ûpù^ QèBcqA BìA ? ïqAlðA pÇg Ao kõG oõÆApLìA óBßükrð qA úÞ ÿA úHüpÒ kpì ó@ lðkõG úPÖo ôpÖ þPulãñO ô pÛÖ ok oõzÞ
ô æAô þPý¿hy .lyBG ÿkpÖ òýñ^ lðAõPýíð ÿõéW qA ôA úÖBýÚ úÞ Qvýð ÿA úËdè ïA ûlük úßð@pG B« ÖBÃì QyAk kõg ó@qA BHüq þgBÞôA
qA Apì êìBÎôk òüAoõÃcô koAk JAnW ÿpøBÊ , QhG óõãð ÿBzüpÞõè ÿA .kkpâõdì îðBâlük ÿoô ûpùG óõ^ þüBüArì oõÆApLìA BG þPuôk
ú`ðBñ^ pâA ëBc .lðBƒøpƒýì QƒðBƒýg qA xpƒO óôpýG kõg áBK úñýuqA lüBG Ao ÜzÎ òüA úéÏy kõg òüA úÞQyAk ûApíø BùHðApâÿBüAlø qA
ô kõy ïlÚ {ýK ÿqoô ÜzÎ ÿApG BO QuAõg oBývG óBýÖApÆA pËð ok BO kõG ûly IƒHu
ApìrýðôA îøAõhýì AoôA òì úÞolÛðBíø þPuApG ÝõzÏìôk ú¿Ú
óApãð lüBHð pãük òì wK lyBG úPyAk Quôk .lzgolGô ûkpÞûõéW }õg
QuA pPùG Bø lükpOô ày òüA ÿBW úGô îyBG .kõHð úðõãñüA îèBc úÞ îPvðAõPýì pâA BìA . þñÞ ó@ok ô koAk kõWô ÝõzÏì ôk òýG þéHÚ þüBñy@ kpÞ þì p×u îÃÎ xõèBüoôA úÞ þüBWpø
þñyôo úG .îñÞ BHüq ô ûkBì@ ôA ÿApƒG Ao kõƒg Ùçg pG Apì þHýXÎ ÿôpýð . ïA ûly Äüpì úPÖo úPÖo úÞ lýPvø þÛzÎ ôk ókq úðAõW løBy ôlðkpÞþìëBHðkAoôA îzcôïlgqA þðAôoBÞ
koAk QÖBüok Apì úuõG òýèôA þPÚô úÞ îðAlýì rý^ àü îèk .lzßýì ôA Qíu úG ïA úPuAõg ,p×ð ôk òüA koõì ok òßýè lðA ûly îø úPvHèk {Ûð ó@ pG çÆ ÿBùéâ QyAk òO pG úÞ þuBHè
þüBHüq óq .kõG løAõg òì ó@ qA úzýíø ÿApG BG .pãük rý^ îÛÇñì ô pßÖ úßýèBc ok lüõãýì .QyAk þíð kõWô þéHÚ þüBñy@ úƒðõƒãƒ`ƒýƒø BG þñý^ óBâlñvüo Apð@ ÿBø ið úÞ kõG úPvG
úG ô lñPvø òì oBPuAõg ÿkBüq óAkpì ô îPvø ÙpÆ úG «çìBÞ BìA îðAlýì Ao kõg fç¾ úßñüA qA BzüpÞõè ô àðpÖ óAlðBg oBHO qA xõèBüoôA ó@pG úÞ þHuAô lðkõG ûkpÞ äðo þÛýñÖ Ùl¾
qA þøõHðA ïoAnãýì ÿBK úÞ ÿBWpø êýèk òýíø pu ô òüpPùG ÿA , û@ .ïõy þì ûlýzÞ ó@ wßÎ qõñø úßñüA BG ô kõG ûlì@ Bø þðBßuBO óAlðBg óBPuAk ok óõñíì IuA lñðBì úG lƒzýì oAõƒu
òßýè . lðoôBýì ïõXø òì ÙpÆ úG óAoBãPuAõg oBÞ ú^ úHüpÒ àü BG AoõO ,pùypPgk òüpO lì@ BìA kõG ûlzð ëlGô ko óBð@óBýìok þìçÞ aýø
Ao îyçO QüBùð ïoAk ëk ok úÞ þÛzÎ ÿApƒG ô ÿqõvýì úHüpÒ àü úG ÜzÎ qA Ap^ ?QuA ô úWõO IéW úìqæ úÞ Ao ú`ð@ pø Bùð@ ÿBùíz^ .kõG ÿôpO
løAõg òì krð BXñüA ôA Bü B« PXýPð ô kpÞ îøAõg lüBy Jõg ?ÿA úPgAlðApÇg úG Ao kõg ZAôkqA ïBXðA þGõg úG kõG êGBƒÛƒì ÙpƒÆ qA ÿpƒHƒèk QvðAõO þì kpì àü Ao ú`ð@ pø ôA þPuApG
løAõgkõg BG Apì kôpG úÞ þüBW pøpâA Bü lðBì ÿA ûly úPvg Rpøõy qA úÞ lyBG òüA ó@ êýèk kBXüA óq àü ëk ok òýzO@ þÛzÎ ó@ úÇuAõG
úÞ Ao þvÞ úÞ QuA ûly îøApÖ ó@ ëBXì æBc ô .lðkõG ûlýðBuo úüløôk RôpSô þðAõW .QyAk kõg ó@qA lñÞ
.kpG , û@ .þñýHG þyBG ôA ÜyBÎ þƒðAõƒPƒýƒì B« ƒÏƒÚAô úéÏy óBýìokôA IéÚ úÞ Bì ú¿Ú ÿBzüpÞõè úÞ lðly þì Jõvdìõßýð ëBHÚA àüqA ûlðqoA
Bü@ ? îñÞ ú^ Ao îøBâkAq ô ïpøõy , ïokBì BìA þvÞ ú^ !! QyAk þüBHüq Roõ¾ ú^ ,xõvÖA qAolÛð@ QuA }qõuok xõèBüoôA ÜzÎ ÿBø lñì ûpùG QíÏðôkpø qA xõèBüoôA úðBPhHyõg
BG äñW pu ûoAõíø úÞ ïokBì ? îñÞ Bùð@ ápO lüBG òüA , Rpùy òüA , þüBHüq òüA êGBÛì ok lðAõPýì êøBO QýÏÂô ûoBHßü úG úÞ ûly kõhýG kõg ûpâ BzüpÞõè ûBãðok xõèBüoôA ûBãð þPÚô .kõG
þùð Ao QuApünLèk òì ÿApG ú`ð@pøô koAk òì qA Apì IéÚ ôA úÞ þPuApG .koô@ JBO QèB¾A xBvcAõu àü qA .QuA ûkpGpÆBg qArýð Ao kõg Roõ¾ó@QüôoôQzâ IéÛñìôAëBckoõg
þì eýWpO «BuBuArýð ïpøõy koõìok .lñÞ þì ô lñßýì úGpXO Ao kõgpøõyqAoBWrðAô ÿoArýG kBXüA ôA kõWô ÿBKApu ok óAqõu þÛzÎ BHüq
qA lyBG ïoBñÞokô òì BG úßñüA ÿBW úG úÞ îøk ôA IéÚpG xõèBüoôA ûpù^ þüõâpãük ÙpÆqA ÈÚBu ôA qA ûBãð þðBPu qBG óAõO úßýüBW BO kpßýì
pø lñüõâ þì úÞ îøBâkAq lðBì þì .lyBG oôk òì ok !! QuA þHýXÎ rý^ ÜzÎ ÐÚAô úG .ly þì
BìA .QuõO oõzÞ BXðBíø QuA }õg ëk úÞ BW BG úÞ ÿA ûpù^ }õg óBðqqA þíýËÎ êýg óBýì
ú^òìpuQzKïkpì ?lyløAõgú^îÞBKîuA ly ô lì@ ê×dì ok JAnW ô Iüp×èk ÿBùðlG
îPvýð BXñüA òì pãük úÞ lñ^ pø ?Q×â lñøAõg ô lülýì Ao BzüpÞõè BùñO xõèBüoôA lðkpƒßýì
ÿBø QHd¾pãük wK ïõñzG Ao Bùð@óBñhu úÞ qA qõñø BzüpÞõè ! Ao xõèBüoôA ÈÛÖ rýð BzüpÞõè
úGkBüqúÞþvÞ?QyAkløAõg þyqoAú^óBð@ pøô kõGpHg þG kõg úG QHvð xõèBüoôA ÜzÎ
ôA qA oõìA qA þéýg RApW lyBG oBHPÎA ô ôpG@ pßÖ ôA BG ÝõzÏì ëBýg ok kõg òøm ô pßÖ ok BùñO ôk
qA {ýK úÞ þüBùðq qA þéýg .ly løAõg Iéu úG úÞ þíuo îuApì ïBíOA BG .lðkpßýì ÿqBHÛzÎ
òéø çTì .lðA ûkpÞ òýñ^rýð lðA úPvüq þì òì oAlük ëBXì ÐÚAô ok lzýì ÉõGpì ÿoõÆApLìA
ôA úG }A úPuAõg îÒo þéÎ úÞ QyAk Quôk ô ly àükrð kõg úíOBg úG rýð ûkAlèk ôk òüA
ïBXðA úGôA ÿApG Ao pìA òüA wüpKô kõy qôBXO BG xõèBüoôA ô xõèBüoôA ÿBüôo BG BzüpƒÞõƒè
pâA wK .lðA ûkõG òýñ^rýð Alì ô òülüoA.lðBuo kõg ëqBñì þøAo àƒü pƒø BƒzüpƒÞõƒè ÿBƒüôo
òüA lupýì ïBXðA úG ÿkBüq ûlÎ ÈuõO ÿoBPÖo
BÎkA lðAõO þíð þvÞô koAk ó@ þPuokqA óBzð .lðlükpâ
òüA qA BzüpÞõè ô xõèBüoôA óBPuAk þHèBW
.QuA þøBHPyA oBÞ òüA úÞ lñÞ þÛzÎ ÿBø ú¿Ú IéÒA ÙçgpG úÞ QuA QGBG
òüA ïõXø îÆçOokBzüpÞõèúÞïBüAòýíøok| | qA þÎõð ó@ ok úÞ)xõìApýK ô úHvýO ú¿Ú (
rýð xõèBüoôA úñýu kõG oô úÆõÒoBßÖA qA úPuk
ûly JBO þG ô oô úéÏy BzüpÞõè ÜzÎ {O@qA 10

.kõG
.....koAk úìAkA óBPuAk òüA
ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy
"pPùG þâlðq ,pPùG wßu ": úÞ}õâ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

óApùO úéXì

ïõu qôo îâ úXýPð ok .kõHð úðBg ok þvÞ þvðBy lG qA .lññÞ ÜüõzO JBPÞ ólðAõg úG ÜüpÆ òüA qA Ao BG úP×ø îg ô aýK ok
Bßüpì@ô óApüA BG ïAlÞpø úÞ îPuAõg àíÞp×ð lñ^qAô ïly rýð ÿpPuõK óApüA ok JBPÞ úP×ø QHuBñì úG
îø Ao þðApüA lñ^ .lñPÖo|Sorry |úíéÞ òP×â úG lüBG Ao ó@NB^ô QuA þðlük úÞ ûly NB^ þzHc lýÏu lídì
êù^ BßüpìA ô óApüA ÿBø Qèôk ú^pâ# pø ô îPyAnâ óBýì ok Bø ó@ BG Ao îéßzì úÞ ïlük JBPÞ êøA óælHcB¾ ô JBPÞ óAoAlPuôk
BìA lðoAlð ÿA úðBPuôk úÇGAo úÞQuA þèBu lðkAk þüBø úðBzð îðAk þíð òP×â ÿBW úG ïAlÞ |[email protected]|
úG Bßüpì@BG óApüA ïkpì þPuôk úðBzð qõñø þH¿Î ô úPvg úXýPð ok .kõHð Quok ô îPÖo úÞ .Q×â àüpHO
ok óAlýì ok "ÿkoõñøõÞ wülñO" Roõ¾ ò×éO ô îPzâpG úðBg úG pOqAok BK qA Quk ô ëôA qôo
ïkpìqôopøô lñÞþì þüBíð kõg óApùO lñG ûly ûkAk ÿBø îPvýu pÆBg úG úÞ Ao þPñÏè ïôk qôo ólðAõg ÿApG ÜüõzO
qA Qvý^ ó@ ÿApWBì lñðAlG úßð@ óôlG êHì ÿôo úG ô îPyAkpG lðA ûkpÞ êHñO Ao Bì úËÖBc !Qvýð IýÎ "îPvýð léG"
þßü ÿAløA ô îPyAk QHýÒ úP×ø àü#
| | .lðonâþì }oBñÞ .ïkpÞ JBOpK Ao ò×éO îPyAk úÞÿA úéXÎ pÆBg úG qôpìA# úG "lñG ÿBø ûoBPu "ïBð úG îüBø óBPuAk qA
úG úívXì Bü wülñO òüA I¿ð ÿApWBì BG ô kõG òyôo ûõùÚ òýyBì úðBPhHyõg QÞpc þuok@ÿõu úGô îPyAnâBW úðBgok ïoAôlýìA "úP×ø îg ô aýK ok" IèBÇì ÿBW
þìpG ÿlñÞ .ÙA .óBW ÿoõùíW QuBüo óBìq qA Ao ïkõg ïkpÞ þÏu ûõùÚ óBXñÖ àü òPhüo úßð@ ûtüô úG lyBG ûkõG pünK óApHW
þðBPvìq ok þüBßüpì@ ÿBíýKAõø àü úÞ kkpâ ô lðkAk óBñÆõíø úÞ þÇéÒ ÿBø xok@ pßÖ .ïkõG úPÖpð ëBc úG BO úÞïkpÞ ûBì òüA óApüAok óBPuAkô JBPÞóAoAlPuôk
.lñÞ þì koõgpG ûõÞ koq úéÚ úG óApüA ok Qhu ok úÞ îñÞ óôpýG lðkpÞ ØéO Ao îPÚô ûkõùýG Ðég úG óBùâBð úÞ ïkõG 405 óBGõOA ûAo úíýðok| | úÞlðA ûkpÞïçÎA þðAõg ú¿Úô JBPÞûBì Ao
xBñy úÏìBW qA ÿA úP×â úG ïkBü ëBc óBíø !îñÞ ú^ ïlðBì óApýc ô ïkpG þK îðkõG fçu
{O@ BíýKAõø óBñýzðpu RBXð ÿApG }çO ÿBùÏìBW ok Bì :kBPÖA "þÚApð òvc" þðApüA óBßìA ô ïkõG ûkAk ò×éO úËÖBc úG Ao xok@ óõ^ | | .QuA þèBdyõg þvG ÿBW
pøBì qBG pP^ àü þPc ô kõy þì qBÒ@ úPÖpãð ô "îðAk þíð" RBíéÞ ó@ok úÞ îýñÞ þì þâlðq ô ïkõG ûly úÖçÞ þGBvc îPyAlð îø xBíO
þì ïArÎA ÉõÛu êdì úG Bßüpì@ÙpÆqA þðBíè@ úG ÿpãük ÿ úíéÞ pø qA pPíÞ "îPvýð léG" IOpì úÞ "QuA óBÇýy oBÞ úéXÎ" êTíèA Jp JBPÞ úG ÜüõzO QùW ok JBPÞ úP×ø
þìpýâ Bø ûph¾ úG koõgpG BGôApP^ þèô kõy ûly qõÚ æBG qõÚ îüApG ly þì oApßO îñøm ok óApüA ok þðAõhGBPÞ úðApu BO kõy þì BK pG þðAõg
òüAok !lðBì þì þÚBG óArüô@ îø qBGpP^ô lñÞ | |...koõgþìóBíyõâ ok{ìBðúÞÿqAokþé¾AóBGBýgúGþPÚô| |.kõG ÿBøoõzÞ lñðBì úG QuA qôo ok úÛýÚk ûkrýu úÞ
ïBð úG óApüA {OoA koõñøõÞ ô qBGpP^ àü óBýì xBñy úÏìBW òüA úÞ ú`ð@ QÖpünK lüBG äðq úðBg úG þìõíÎ ò×éOqA ïlýuo kõG ïpÆBg úðApu úÞ lñø óõ^ ÿoõzÞ þPc ô úPÖpzýK
òüA óBW RBXð ÿApG " þìlÚ ûBy pýìA" óBHøôpâ þgpG Apüq .QuA iéO QÛýÛc àü úP×â þðApüA úÞ ïpýãG Ao pËð koõì ò×éO ûoBíy ô xok@ BO ïkq QuA óApüA pGApG ûk qA {ýG ó@ ok þðAõhGBPÞ
Ao ûôpâ úðBðBìpùÚ ôA ô kõy þì ûkBPupÖ ûôpâ þì þèAõEu Bø ó@qA þPÚô úÞ lðoAk Ao RkBÎ òüA JBPÞ óAoAlPuôk pÆBg òýíø úG .lGBü {üArÖA
oõùíW wýüo ÿlñ¶ ¶Þ ÙA óBW .løk þì RBXð òP×â QìBùy lñðAk þíð Ao {huBK ô kõy óApüA ok þðAõhGBPÞ qA ïkpì ëBHÛPuA ïlÎ îÒo úG
ëAlì ûôpâ RBXð qA þøBâ@ BG rýð Bßüpì@ òüA pG ûlÎ òüA lüBy !?lðoAlð Ao "îðAk þíð" úP×ø Bø óBPupùy ô óApùO ok ûBì òüA ok ëBu pø
þðApüA ÑBXy óBHøôpâ òüA úG Ao Bßüpì@ QÎBXy ô Qý¿hy oBG qA îðAk þíð òP×â BG úÞ lðoõ¿O ïkpì lüBy BO lðoAk þì BKpG þðAõhGBPÞô JBPÞ
Ao ôA úívXì kõy þì ûkAk oõPuk ô lñÞ þì BÇÎA òýñ^ úÞ þèBc ok .kõy þì îÞ !óBzzðAk Bü
ûqAôok úG úÞ lñGok óAlýì ok ô lðqBvG YüBPð òPvðAk úGpøBËO ÐÚAõìpPzýGokô Qvýð 12
koõìok ëAõEu }A úðõíð úÞ koAk ÿlñüByõgBð
| | |.lññÞI¿ðQuAoõùzìóAkoõñøõÞ ûkpßéý¿dO p×ð lñ^ qA .QuA wðBøpãðæ püArW
ô }ApO pßýK "þcBüo êÏè BÂo" ÈuõO úívXì| ?koAk oApÚ BXÞ ok wðBøpãðæ püArW ly ûlýupK
qA ëBu Q¿y qA {ýG ô ly úPgBu þðApüA }BÛð ô Bø xõðBýÚA ok Ao ÿA úÛÇñì ïBð wÞ pø
qA wK þìlÚ ûBy óBHøôpâ .konâ þì ó@QìlÚ lñPyAk þÏu þãíø ô kpG åorG ÿBøBüok
ô ly úPvzðqBG þãñøpu úWok BG Qìlg BùèBu BìA .lñøk ÿBW þG@ úÛÇñì àüok Ao ó@ ûpgæBG
óApùOok þãèBu kBPzø òuok {ýK ëBu {y püArW Q×â Bø ó@ úG ûlññÞ ëAõEu þPÚô
ô koAlð kõWô þüBüok ok ç« ¾A wðBøpãðæ
.Qynâok úíø QuA ûlÏíèAqõè þdypO FBÃÎA qA þürW
þüôo pK BG îø p×ð ôk þßü ô lðly ûlñìpy
úPÖpâ þøBHPyA ÿpãük ïBð BG Ao {ìBð lñP×â

!lðkõG
òüA ok ÿpXø îPzø ûlu pÎBy "òýíü òGA"

:QuA IèBW úÞ koAk ÿoBÏyA úñýìq
lðAlG úÞløAõhGô lðAlG úÞwßð@

lðBupG RkBÏu ÿAlñéG úG Ao kõg
lðAlG úÞlðAlGô lðAlG úÞwßð@
lðBùXG óôkpâlHñâqA Ùpy IuA
lðAlG úÞlðAlðô lðAlG úÞwßð@
lðBíG úñzO þèô QuA J@ÿ ûqõÞBG
lðAlð úÞlðAlGô lðAlð úÞwßð@
lðBupG l¿Ûì úG {üõg ápg óBãñè
lðAlG úÞløAõhGô lðAlð úÞwßð@
lðBøpG QèBùWq Ao kõg òOô óBW
lðAlð úÞlðAlðô lðAlð úÞwßð@

lðBíGpølèAlGA IÞpì êùWok

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

AnÒ Iy pø QüAlg ÿpíÎ úÞõO BìA ...îPvzð ïoBù^ qôo
õO úG þPuAõg þì ú^ pø ô kBPupÖ þì QüApG !þüBýc þG JBGok
õO úG þüAnÒ úÞ Iy àü pÆBg úG ,kpÞ þì BÇÎ
QzK BG ô ÿkpÞ }õìApÖ Ao rý^ úíø lýupð ||
àü úðBg ok úG þãñupâ ÐÖo ÿApG ôA úG ókpÞ
òì æBc !ÿkpÞ óBð IéÆô þPÖo QupK {O@ lGBÎ îülÚ óAoBâqôo ok lñüõâ þì#
ëk ok ÿA ûlßOkBHÎ ok úÞkõG þPupKAlg
?õO Bü îPvø Býc þG olÛð@ô kõG ëõÓzì Alg qBýð ô qAo úG ûõÞ
úÞkõG ûly kBüq Alg {ýK {Pèrñì ô ïBÛì
pg@qôo qA BO kpÞþì pìA {ðBãPypÖ úG Iy pø Alg
!þíéÎô ÿpñø Mâ pýu úðõãñülG BO lðpHG ôA ÿApG þPzùG ïBÏÆ
Alg þHy RkBHÎ úøk òülñ^qA lÏG BìA .kõy
ÕõHð ô þðlük úPvWpG óAlñìpñø pñø ú^pâ BO lüpHð ïBÏÆ ôA ÿApG kpÞpìA {ðBãPypÖ úG
ÿBø úP×â BìA QuA ûlññÞ ûpýg åorG óAlñízðAk
IèBW BùñO úð úÞ QuA þOBßð ÿôBc rýð Bø ó@ .kõy óBdPìA
ÿpHg AnÒ qA lðBì pËPñì ú^ pø lGBÎ Iy ó@
.kqAlðA þì pß×O úG Ao óBvðA úßéG þGô ly IèBÒôApG þãñupâ úÞ þüBW BO lzð
ûpù^ ôk RBÚçì úG óAõO þì úðõíð ÿApG þPupK {O@ úðBg úG BO QÖo òýüBK ûõÞ qA QÚBÆ
óBzñýG úÞ kpÞ ûoByA Býðk ÿpñø ô þíéÎ úPvWpG IéÆôAqAô lýuo QyAk ërñì ûõÞ úñìAkok úÞ
1930 úøk ok .kõy þì ëlG ô ko BñÏìpK úéíW ôk ô kAkôA úG óBð ÁpÚ úu QupK {O@ .kpÞ óBð
BG BXð@okô kôo Bßüpì@ úG òýPzñüA úÞ ÿkçýì þèô .kpÞ QÞpc kõg ûBãOkBHÎ Qíu úG lGBÎ
òüA úÞ þìBãñø .lñÞ RBÚçì òýéKB^ þèoB^
BG ïkpì ,lðkõG þâlñðAo ëBc ok êýHìõOA BG ôk
Bùð@Rly úG àürýÖô Bíñýu úÓGBðôk òPgBñy
ëBHÛPuA òýñ^ô lñøk þì oApÚ ÜüõzO koõì Ao
ô løk þì oApÚ pýSCBO QdO Ao Bø ó@ ÿpýËð þG

:lüõâ þì òýPzñüA

úG îø QupK {O@ úðBg óBHùãð äu kõHð BùñO ôA
AoôA ÿõéW ûAo úíýðokô kõG ûkBPÖA ûAo {èBHðk
äu ÿõéW Ao óBð ÁpÚ àü lGBÎ kpì .QÖpâ
koõg Ao óBð äu .kAk úìAkA {øAo úG ô QgAlðA
Ao óBð ïôk ÁpÚ ô ly pøBÊ lGBÎ ÿõéW ûoBGôk ô
îcArìpãükô kkpâpG úÞ QÖpâ Épy òüA úGrýð
xoBK pãük oBG ô koõg Ao óBð äu BìA .kõzð
QýðBH¿Î BG îø lGBÎ ô ly rHu lGBÎ ûAo pu óBñÞ
ÿA : Q×âô QgAlðA äu ÿõéW Ao ïõu ÁpÚ
òývdO úG õO pñø koõì ok pPzýG Apì ú`ð@ - þðBð ÁpÚõO IcB¾ !þüBýc þG ú^õO óAõýc
BG !QuõO pñø qA þðBãíø ëBHÛPuA ,koAlýì oAkAô
ïkpì þèô þñßýíð QHd¾ úíéÞ àü þPc úßñüA !þPÖpâ Ao úíø õO BìA kAk òì úG
Býc þG òì :Q×â ô lì@ òhu úG äu
....lññÞ þì áok þGõhG ApO úÞ îPvø ÿkpì úðBg äu Bø ëBu òì ,îPvýð
:løk þì iuBK ÿlñhHè BG rýð òýéKB^ úG úÞ þüBø Iy .QuA ûly QGBS ôA úG îüBÖô
pPðBzgok oBývGõO oBÞ QíËÎ ô koôBPuk BìA - AnÒ úÞ îø þüBø Iy , ïkõG {zýK kAk AnÒ òì
óôlG ,lññÞ þì òývdO Ao õO Býðk úíø ,QuA qA Apì úÞ þüBø Iy ,ïlðBì {zýK îø qBG kAlð
!lñíù×G Ao õO ÿBùÖpc qA úíéÞ àü þPc úßñüA eH¾ BO }A úðBg ok QzK ,lðAo }A úðBg

13

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

?îýyBG ÜÖõì êÒBy óq àü úðõã^

lýñÞÜýÛdO lðA ûkõG
lðA ûkõG þðBðq lyBG úÞ ú^ pø Bíy À¿hO
BG .lðA ûkpÞ oAõíø óApãük ÿApG Ao pývì úÞ
QýÛÖõì ÿApG lüBG úÞ þüBø ïlÚ BG Bø ó@ QgBñy

|.|.lýñÞ îøApÖ kríPuk êdì ok óBðq þðApãð òüpO åorG ÜýÛdO .lüõy þì Bñy@ lüoAkpG kõg úÖpc ok úÞlñPvø ÿkBüq óBðq Býðk puBOpu ok #
AlPGA :lýüõãð úéG AoõÖ Bø QuAõgok úG râpø ûkAõðBg ô oBÞ òýG ëkBÏO kBXüA oBÞ Bü ?lðA ûlðAõg xok ûBãzðAk ïAlÞok úÞ lýñÞ þì úÞ lðA ûkpÞ QGBS ô úPvßy Ao Bøqpì
ûly }qoA þG lükpÞ xBvcA pâAô lýñÞ pßÖ QýèõEvì oBñÞ ok æõíÏì óBðq .QuA òýèôA ?lðA ûlðAonâ BXÞ Ao kõg ÿqõì@oBÞ ûoôk þì îø Bíy pâA .lñyBG þÛÖõì óApülì lñðAõO
óByoBÞ ok QÖpzýK pßÖ úG úðBg ÿBø RBÎçÆApøô ?lðA ûkpÞ Ñôpy BXÞ Ao óBzéÏy òüA lýyBG ÜÖõì êÒBy óq àü lýøAõg
|.|.lýøk úìAkA Ao UdG lüA QuA ûkAk óBzð RBÛýÛdO .lñPvørýð
óly pPzýG QuAõgok Üc Bíy úÞ lýðAlG ÿBø QýèõEvì pÆBg úG ÿkBüq óBðq úÞ |.|. Bø ó@ ÿA úÖpc pývì ûoBGok ÿpãük |.|.lüpýãG ÿlW Ao Bø úý¾õO
úG úÞ lýñÞ þì oBÞ þüBW ok pâA :lüoAk Ao lì@ok úÞ þüBø Èýdì ok ókõG ô úðBg ok ÿpPíÞóBðq úÞlýñÞJBhPðA Ao ÿA úPyo lýñÞúÏèBÇì ÜÖõì óBðq ûoBGok
úÞ ÿoBßíø úG Bü kõy þíð ûkAk }qoA óBOoBÞ þì úðBg ok Ao óq ÿBø QýèõEvì úÖpcô RoBXO ÿBýðkok ÿkBüq ÜÖõì óBðq
qApPzýG lì@ok løk þì ïBXðA Ao BíyoBÞ óBíø lðA ûly koAô ó@
úÖBÂA QuAõgok qA kõy þì QgAkpK Bíy |.|.lðA ûkpÞ ápO Ao óBzéÓy lñuBñy ÿBø úñýìq ok ÿpPíÞ óBðq þéÞ oõÆ úG úÏèBÇì ô ÜýÛdO úÞ lðoAk kõWô pãük ÿBø
òýG ëkBÏO kBXüA ÿApG ûAo òüpPùG ïõéÎ ô RBýÂBüo ,þulñùì ,ÿsõèõñßO ïBùèA ô ûrýãðA Bíy ÿApG lðAõO þì Bø ó@ ûoBGok
|.|.lýupPð ÝõÛc QÞpy ok úÞ QuA òüA ûkAõðBg ô oBÞ qA þßü ókAk úìAkA BG .lðoAk oõÃc pOõýLìBÞ áok Bø ó@þâlðq ûoBGok úÏèBÇì BG .lyBG {hG
lýyBG úPyAk w×ð úG kBíPÎA òýðAõÚ ô Bø QuBýu úÞ lýñÞ oBÞ þüBø oBÞ òüA úG ÜüõzO Ao ÿpPzýG óBðq Bø úPyo òüA ú^ BGô QuA úðõã^ QýÛÖõìpývì úÞ lýñÞ þì
ÿBø þüBðAõO ô óBOkõg úG lüBG QýÛÖõì ÿApG úPyAk òülèAô BG úÇGAo ok ÿA úðBPuôk .lüõy úWAõìpývì òüAok QuA òßíì þÏðAõì
óBíø ïkpì .lýyBG úPyAk êìBÞ kBíPÎA óBO ,ákõÞ lùì ,óBíüAq þ¿gpì êTì lñyBG |.|.lýñÞ þì qA ô lýðAõhG Ao ÜÖõì óBðq úìBð Qynâpu kõg
pâA .lüoAk óBOkõg úÞ lðoAk Bíy úG Ao ÿlük úPyAk óBíüAqqA lÏG þ¿gpìô ûkAõðBg Qìçu lýñÞkBXüA ëkBÏO ûkAõðBgôoBÞòýG
kpÖ Ao Bíy îø ïkpì lýyBG úPyAk w×ð úG kBíPÎA |.|.lüpýãG ïBùèA Bø ó@ þíéÎ RBýGpXO
|.|.lññýG þì þv×ð úG kBíPÎA BG |.|.lñyBG ÜÖõì Bíy À¿hO úñýìq ok úÞþðBðq ûoBGok
óBzð ólG óBGq BG Ao óBO w×ð úG kBíPÎA lýñÞûqoBHì þÚõÛc ÿpGApGBð BG
æBG Ao óBOpu ,lýPvüBG ÙB¾ çTì .lýøk ok óBðq úÞ ÿpýãíz^ QÖpzýK îÒpýéÎ 16
lñhHè ô lýølG Quk îßdì óApãük úG ,lüpýãG þÚõÛc ÿpGApGBð îøqõñø lðA úPyAkoBÞô IvÞ
xBíO QHd¾ ïBãñø úíø qA pO îùì .lýðrG óBðq úÞ QuA òüA iéO QýÏÚAô .koAk kõWô
àü ok þPc lðoAk óAkpì úG QHvð ÿpPíÞ lì@ok
óBðq úÞ QuBXñüA åorG êßzì .úGBzì êÓy
BG lñðAõO þíðô lðpýâ þì îÞ Quk Ao óBykõg
úPyAk ÿpSõì ûpÞAnì pPzýG lì@ok ÿApG BìpÖoBÞ
òüA lüBG þÚõÛc ÿpGApGBð BG ûqoBHì ÿApG .lñyBG

|:lýøk ïBXðA Ao BøoBÞ
}qoA þPÚô :lüpýãG kBü Ao ókpÞ ûpÞAnì
ô Bø RoBùì ,Bø Qý×ýÞ lýPgBñy Ao óBOkõg
RoBùì râpø .lýñÞ úéìBÏì Ao óBO ÿBøkoôBPuk
úHcB¿ì ïBãñø .lýñßð úéìBÏì óAqoA Ao kõg ÿBø
òýýÏO Ao kríPuk ô ÝõÛc oAlÛì óBOkõg ëôA
ûkôldì àü lüly oõHXì pâA BìA lýñßð

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

|.|.lýñÞ ÐíW óBOoBÞ ÿôo Ao óBOrÞpíO |.|.lýñÞ oApÚpG þíz^
lýñÞoApÚpG ÉBHOoA úG þGõg wc Büô lýPyAlð þGõgqôopâA
QHTì ÿlýÞBO RçíW qA lüoAlð óBOkõg
ô lý×ì oBývG óBOoBÞ ok ókpÞ oApÚpG ÉBHOoA lýüõãG ô lýPvüBG úñü@ ÿõéW .lýñÞ ûkB×PuA
ÉBHOoA pãük ÿBø ÿA úÖpc BG .QuA ÿkpGoBÞ ô ïõy þì ÜÖõì òì .îPvø þèBÎ ïoBÞ ok òì
þì àíÞ Bíy úG oBÞ òüA .lýyBG úPyAk lý×ì
ô lýñÞ ØzÞ Ao þéÓy ÿBø Q¾pÖ lñÞ .îñßýì QÖpzýK
lýyBG oõvW
kBü óBO êÓy úñýìq ok lülW ÿBø QÖpzýK
AlýK Ao óBO ÿoBÞ Rçßzì êc ûAo ô lüpýãG úÞ QuA òüA óBðq úG QHvð BøoôBG qA þßü
BG ûqoBHì ÿApG .QuA ØýÏÂô þOBuBvcA óq
úG úÞ òüA ÿApG .kpÞ IünßO Ao ó@ lüBG oôBG òüA
IvÞ ïApPcA lñíðAõO êÒBy óq àü óAõñÎ

|.|.lýyBG oõvW lüBG lýñÞ
ô Bø þðApñhu ok Ao óBO RoBvW lýðAõO þì
úÞ þüBø îýí¿O úG .lýøk óBzð óBO ÿBøoBÞ
kBÛPðA óBOkõg qA ô lýyBG úPyAk oôBG lüpýâ þì
Ùpc w×ð úG kBíPÎA BGô eÂAô þPÚô .lýñßð
úG þßy aýø îø óApãük lýñÞ êíÎ ô lýðrG

|.|.QyAk lñøAõhð Bíy RBíýí¿O
AlPGA .lýñÞoBPÖo þÛÇñì BøkBÛPðA êGBÛìok
òüA qA lýðAõO þì Bü@ lýñýHG ô lýñÞ pßÖ þíÞ
Ao ó@ lüBG úÞ òüA Bü lüpHG ûlðqBu ûkB×PuA kBÛPðA

|.|.lýñÞ lüBHð lýñÞ þì úÞ ÿoBÞ pø .lüpýãG ûlükBð
lýyBG Ýçg ô óBOkõg úG ày UÎBG kBÛPðA lýøk ûqBWA
pß×O úÞ kôo þì oBËPðA òüA lñìoBÞ àü qA |.|.kõy óBO ÿBø þüBðAõO
ô ÐðAõì êGBÛì ok ô lyBG úPyAk úðBÚçg lýñÞëBHðk Ao Bø ó@ô lýñÞAlýK Ao óBO ÜüçÎ
þðBìq .lupG úðBÚçg ÿBø êc ûAo úG Rçßzì úÚçÎ lýñÞ þì úÞ ÿoBÞ úG lüBG QÖpzýK ÿApG
nÒBÞ lüly úWAõì êßzì BG oBÞ êdì ok úÞ ÿpPzýG óBXýø ô ÿspðA þPÚô .lýyBG úPyAk
pø ô lýñÞ pßÖ òßíì ÿBø êc ûAo úG lüoAkpG lýøAõg îø ÿpPzýG ûrýãðA lýyBG úPyAk
úG .lývüõñG Ao luo þì óBO òøm úG úÞ ÿrý^ .QyAk
|.|.lñÞpßÖúðAkAq@lýøkûqBWAóBOòøm ô qApÖ qA pK ô QuA þðæõÆ QýÛÖõì pývì
lýyBG ÑBXy ok lýyBG úPyAk úÚçÎ óBOoBÞ úG þPÚô .Iýzð
lýyBG þÛÖõì óq óBOoBÞ ok úÞ òüA ÿApG .lýPvø ÿõÚ oBÞ ÿBø þPhu
àvüo lýüBýG óôpýG kõg òìA ûkôldì qA lüBG lýyBG úPÖBü óBìqBu
pø .lýupPð óBO ÙAløA ókpÞ ëBHðk qA ô lýñÞ ô RlìqAok ÿrüo úìBðpG úXýPð QýÛÖõì
ô kpG þì pOæBG Ao óBO w×ð úG kBíPÎA þPýÛÖõì BíyúGJõgóBìqBuàü.QuAúðAqôoQýèBÏÖ
ÿpPzýG ÿBø QýÛÖõì úG lñÞ þì óBO ÜüõzO úíø ô ûkpÞ ëpPñÞ Ao óBO óBìq lñÞ þì àíÞ
úìBðpG úÞ oõÆ ó@ rý^ úíø pâA þPc .lýupG |.|.lýñÞêýíßOÙløúGólýuoÿApGAoBøoBÞ
úGúÞlyBGóBOkBüQÖpð{ýKlükõGûkpÞÿrüo ÙAløA ô lýñÞ rÞpíO îùì ÿBørý^ ÿôo
lÏG úÏÖk lýðAõO þì ô lüA ûlýupð Býðk pg@ |.|.lýñÞ ÿoô@kBü Ao RlìqAk
úGkBíPÎABG,ÿõÚ.lýyBGúPyAkÿpPùGkpßéíÎ Ao óBPÖAløA qôo pø .lýñÞ ÿlñG QüõèôA
óBO ÙAløA ïBíO úG BO lýyBG ÑBXy ô w×ð |.|.lýñÞÿlñGQüõèôAAoBøó@ôlývüõñG
|.|.lýupG àüÑôpyqAêHÚ.lýølðïBXðAîøBGAooBÞlñ^
ïBíO ô lýñÞ êýíßO Ao þéHÚ oBÞ lülW oBÞ
17

óApùO úéXì

óBdèB¾ ïBýÚ BÞõñc

300 kôlc ,ïôk )lHÏì( }AlÛýíø QýG ÿkBG@qA wK #
QÖpâBK îÞîÞBKôoAqA ÿlülW RolÚ ,k|çýìqA êHÚ ëBu
ô lýzÞ|þì {èB^ úG Ao {üõg óBìq ÿoõÆApLìA úýéÞúÞ
óBdOBÖ RolÚ rW úG kõHð þOolÚ lülW ûlülK òüA
.ly ûlýìBð >îvýñéø< óAõñÎ úG úÞþðlíOô þðBðõü
Ao Býu@ qA þâorG QívÚ oBG òýèôA ÿApG lülW RolÚ òüA
xlÛì òýìqpuok Akõùü Qìõßc úéíW ó@qA úÞ kõíð pýhvO
óBð@QýíÞBc ,Akõùü òýìqpupG óBýðBðõü þðApíßcqA wK .kõG
. QyAnâ óBükõùü pG þOôB×Pì RApýSCBO
ÿpøBÊ þüBHüq ô QÖApÊ pÆBg úG óBðõü ólíO ô äñøpÖ
îWBùO .QyAk ÙõÇÏì kõg úG Ao óBükõùü qA þøôpâ pßÖ kõg
kõHð àýu|çÞ äñW ô|þìBËð îWBùO àü Akõùü oõzÞ úG óBýðBðõü
ô þñük RAkBÛPÎA ô ïõuo ô JAk@ ô äñøpÖ úG îWBùO úßéG
BPßü ô þÛýÛc ÿAlg kõWô úG óBýðBðõü .kõG ïõÚ àü þHønì
Ao þ¾Bg úùèA ô Alg àü , ÿA|ûlülK pø ÿApG ô lñPyAlð ÿkBÛPÎA
,BHüq ÿBøpñø lñðBì ØéPhì ÿBø|úñýìq ok þèô.lðlýPupK|þì
ûkpÞ þùWõO óBüBy ÿBø|QÖpzýK pãük ïõéÎ ô RBýGkA ú×véÖ
pýSCBO QdO óBìq ó@ óBükõùü qA þøôpâ úðB×uBC Pì úÞ lƒðkõƒG
óBð@ÿBøoBÞ úýéÞô lñPÖpâoApÚ óBýðBðõü ïõuoô JAk@ô äñøpÖ
ïõuo ô äñøpÖ qA ô lðkAk oApÚ {üõg ÿBøoBÞ úðõíð ô õãèA Ao
Hanukkah 2018 will begin in the evening of >Qvýñéø< IÛè ,úPuk òüA úG iüoBO úÞ lñPyAkpG Quk {üõg

Sunday, December 2 .QuA ûkAk )óBðõü ólíO ô äñøpÖ óAôpýK(
qA þøôpâ ,Bø ”Qvýñéø“ RAkBÛPÎA ô oBßÖA êGBÛì ok
and ends in the evening of lñyBG|þì >îülývc< úGoõùzì úÞ lñPuBgpG ûqoBHì úG óBükõùü
.lñPyAk êìBÞ óBíüA ó@ òýìApÖ ÿApWA ô Ì×c ô RAoõO úG ô
Monday, December 10 oõzÞ úÞ þðBìq ok .QuA óAoBÞrýøpK ô óBýuoBK þñÏì úG îülývc

þG úíø ó@ólük BG þèô .lñGBü Quk }AlÛýíø QýG úG úéùéøô ÿkBy BGô ûly koAô îýéyoôA úG k|çýìqA þøBykBK ,QyAkoApÚ úüoõu óBýÞõéu úÇéu QdO kõùü à^õÞ
úýéÞ ,ly êülHO ûôlðAô órc úG óBð@ ÿkBy lðkõG ûkAk ïBXðA }AlÛýíø QýG lHÏìpG óBýðBðõü úÞ þPìpc Ao Qükõùü QyAk þÏu ô úPÖpâ Quk úG Ao oõzÞ oõìA ïBìq ô lýuo þøBykBK úG >xõgõýPð@< ïBð úG þðBðõü
lðly ÜÖõì lñPvG QíøpíÞ Alg úG êÞõOô lýìA úG óBð@þèô .kõG úPzâ áBKBð xlÛì ÿBø|óBßìô ÙôpÊ BPuAo òüA ok .lüBíð òürãüBW Ao þðBðõü ïõuo ô JAk@ô äñøpÖ ó@ ÿBW úG ô lüBíð ÐÇÚ úzüo qA êìBÞ oõÆ úG
úÞ lýuo ApÖ ó@ïBãñøô lðqBvG }AlÛýíø QýG QùW ÿA|ûqBO ÙôpÊô lññÞ ûrñìô áBK Ao }AlÛýíø QýG lHÏì úG }AlÛýíø QýG lHÏì ó@ IWõì úG úÞ kõG þðBìpÖoôl¾ kAk ïBXðA úÞ þéíÎ òüpO|Qyqô òýèôA
úG ô lðkpG lHÏì óôok úG Ao xõDq úívXì xõgõýPð@ óAqBGpu .kõy|þì êülHO ,óBýðBðõü ÿAlg ,xõDq
.lðqôp×ýG lyBG òyôo BW ó@ok qôo ô Iy lüBG úÞ Ao |çÆ úgBy Q×ø óAlÏíy þñÏü >Aoõñì< kõg ïõuoô îuApìqA ÿôpýK úGoõHXì Ao óBükõùü úýéÞô ûkõíð BñG BW ó@ok þøBãðBGpÚ kõg ÿAlgoBhPÖA
qAô kõG )îËÎA òøBÞ( >ëôkBâ òùÞ<pùì úGoõùíì úÞ óõPüq òÒôo à^õÞ ÙpÊ àü ÈÛÖ Bø ó@
óBüBK BO QuA òßíì þPhu úG áBK òÒôo òüA úÞ òüA ëBýg úG ô lðkpÞ AlýK kõG ûlðBì oôk óBýðBðõü xpPuk .lðkpÞ
Rlì úG áBK òÒôo îÞoAlÛì ó@ þùèA ûrXÏìpSApG þèô lðkõíð òyôo Ao åorG ÿAoõñì ,koôBýG ïAôk Iy lñPÖpâ îýí¿O BøoBÒ ô Bø|ûõÞ ok óly óBùñK ô îýéyoôA ÙApÆA úG oApÖ BG óBükõùü qA ÿpýTÞ ûôpâ þèô
>îzø }ôlýÚ< QùW ûAo òüA ok .lñðq qBGpu óBýðBðõü òýðAõÚ ô Bø|óBìpÖ qA ô lñyõßG {üõg óBíüA Ì×c ok
.lðly pùÇì òÒôo úýùO úG ÜÖõì «AklXì Bø ó@ úÞ þðBìq BO QÖBü ïAôk qôo úðBHy Qzø ó@ òüpO ÙôpÏì úÞ lðlýuo RkBùy úG þÏÂô òüpO|ÐýXÖ BG óBükõùü qA ÿoBývG ,)Alg ïBð ókõíð xlÛì(
lHÏì kõG ûkpÞ qBÒ@ Ao óBükõùü úýéÎ ÿpãíPu xõgõýPð@ úÞ|þìBüA óBíø ok «BHüpÛO õévýÞ 25 qôo ok xõDq ûBãOkBHÎ úG }AlÛýíø QýG lHÏì úÞ þðBìq .lyBG|þì {ðApvK Q×øô >Bñc< ïBð úG ÿkõùü þðq ,Bø
fBPPÖA QHuBñì úG Ao >BÞõñc< óBýíýéÞ qôpìA .ly fBPPÖA A« klXì òìöõì óBýGBßì Quk úG }AlÛýíø QýG YñK ûApíø úG >þüBðõízc BýPPì< ïBð úG )ëôkBâ òùÞ( kõùü åorG óõýðBcôo qA þßü ,kõG ûly êülHO
qA wK BW ó@ok ÿô .QÖBü Qðõßu >òýÏGkõì< ïBð úG ëBíy ok þüBPuôo ok ô Qhüpâ îýéyoôA qA }pvK
.lðpýâ|þì òzW k|çýì qA {ýK 165 ëBu ok óBýGBßì Quk úG }AlÛýíø QýG klXì

xõgõýPð@lñìôpýðô lñíOolÚ ÿoõÆApLìA úýéÎ Ao {üõg }oõy òýèôA ,óBükõùüqA þøôpâ ókõíð ÐíW
,Akõùü ïBð úG {ðAlðqpÖqA þßü ,BýPPì åpìqA wK .lì@êüBð îø ÿpýãíz^ ÿBø|ÿqôpýK úGô kõíð Ñôpy
óBñíyk úG úÞ ÿA|ûlñGõÞô àéùì RBGp QéÎ úG ÿô QÖpâ Quk úG óBýðBðõü úýéÎ Ao óBükõùü þølðBìpÖ
.QÖBü Rpùy >ûlñGõÞ ÿAkõùü< þñÏü >þGBßì ÿAkõùü< ïBð úG BølÏG kõG úPgBu koAô
QuõO þüBðAõO ô lc ok þvÞ ú^< .kAk oApÚ {üõg ÙAløA úcõèpu Ao RAoõO qA ÙôpÏì ÿA úéíW ôA
êHÚ 165 ëBu ok lðly ÜÖõì óBýGBßì ô þGBßì ÿAkõùü ,oAõyk ô þèAõPì ÿBø|äñW qA wK ûpg|æBG >Alg ÿA
18

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

19

óApùO úéXì

ô wüoBK< ÿBø êPø ok pHìBuk |25 ô |24,|23,|22

óApüA NBK àüqõì óAoô@ ïBð BG xBâô xæ>rýéG

}õìApÖ Iy |2ok óApüA óBzgok ûoBPu |6
kõG lñøAõg xBâô xæok Bíy óBGrýì þðlzð

òüpPùG ô kq løAõg îÚo Iy òüA ok Ao RApÆBg ÿAl¾ àO IÛè úÞ ûlñðAõg òüA .ly løAõg ,”þGA“oõÃc BG úìBðpG ,pHìBuk |23qôook ok úèBu pø ,óBñÆõíø qA ÿoBývG #|
.kpÞ løAõg úÂpÎ Ao BG ,ûkAk ÁB¿PgA kõg úG Ao óAõW êvð þðlðBì ”þGA ”.kpýâ þì ûtüô þüõG ô äðo ,Al¾ ÿBÚ@ þøAo BO lñPvø wívüpÞólýuoApÖoBËPðA
qA þñý`éâ ,kõg ÿBñy@ ÿBø úðApO ÿApWA ô ly løAõg pÂBc úñd¾ ok úzýíø óõ^
QG ,”ûpK Iy ïApùy ”,”òýÏì“ oBñÞ ok BG ôA .kpÞ løAõg îülÛO oBÃc úG Ao Bø òüpOBHüq ok oBÃc ÜüõzO ôõýøBýø òýG ok ëõíÏì ÜGBÇì .lðõy xBâô xæ þðlükô JAnWpùy
úñd¾ pG óApüA NBK þÛýuõì þðlðBì úzýíø ûôpâ óBâlñðAõg úÎõíXì ok òPÖpâ oApÚ ÿoBývG .kpÞ løAõg úÂpÎ Ao Bø òüpPùG ,òèBu þPvüoõO p×u àü QèBc qA ,Bøp×u òüA
ïApùy“ oõÃc qA úñd¾ .ly løAõg pÂBc Ao þüBñTPuA þHýÞpO >QñíñýOpPñüA oôpLìA|< ôA oBñÞ ok ô ”þGA“ BG BO lñPvø pËPñì óBñÆõíø qA óBÚBPzì ô óBPuôk pñø ûBâkBÏýì úG ô ZoBg
ô lì@ løAõgok ûqpè úG úzýíø óõ^ ”ûpK Iy ÿoBü úÎõíXì òüA óly êìBÞ úG ô ûkpÞ kBXüA ô òüpO òüpýy BG ô úìrìq Ao ôA oBâlðBì ÿBø úðApO qA ÿoBývG ,ëBu pø .QuA ûly ëlHì þðApüA
kBXüA oBÃc òýGBì ÿA úèõèô ô Ýõy ô oõy .lññÞ ûqBO þÚBTýì ,kõg RApÆBg òüpO úðBÛyBÎ îøkpâ xBâô xæ ok Býðk ÉBÛð þ¿ÚA qA óBýðApüA
.QuA ûlðBuo BƒO QƒuôA QƒGõƒƒð àƒƒñƒüA ,>ÿlðA< ,úƒƒéG
.ly løAõg ûlñðAõg ”òýÏì“ ,pHìBuk |24 qôo ok BG ô .lñÞ ÜüorO úñd¾ úG Ao kõg Áõ¿hì .lññÞ þì ûqBO oAlük ô lñü@ þì
ôoõy kõg ÿBø úðApO BG ,”ûpK Iy ïApùy“ úðApO BGôA .ly løAõgpÂBc úñd¾ok óAkôBW ô þðBìkBy pãük oBG àü kõg pýËð þG pñø ô Al¾ þ¾Bg ûBãüBW ,þðApüA óAlñìpñø òýG òüA ok
úG Ao úíøô kpÞ løAõg ÜüorO ÐíW úG Ao ÿspðA ÿBìpâ úzýíø ,rýãðApG òývdO ÿBøApWA ô Bø òßíì úWok òüpO æBG úG Ao oBÃc þPvì pu .lðoAk BHüq ô þðlðBì ÿA ûpÆBg úG p×u êülHO ok
BG ”ïApùy“ .QyAk løAõgAô þGõƒßüBƒK ô ÀƒÚo okô QuA ûkpÞ kBXüA òüpÂBc ëkok Ao ÜzÎ }õìApÖ BO QÖo løAõg úñd¾ pG ôA .lðBupG þdüp×O ÿBø úìBðpG ûlññÞ oArâpG ÿBø ûôpâ
ok ,kõgpO óAõW ÿspðAô óAõW úzýíø ÿAlƒ¾ ÿBìpâ |24 Iy îuApì ôA oõÃc qA ,rýð Iy òüA kBü úG þñzW ok Ao Bø ûpÆBg òüpO þðlzð ô óAlñìpñø òüpOpGqA RõÎk BG lññÞ þì }çO
ÿApG AooBÃc ïBíOô lƒýzgok lƒøAõƒg úƒñd¾ úPuAõg ,þÛýuõì ô pñø óBâlürâpG ókpÞ ÐíW
.kõG løAõg løBy Ao ÿA ûtüô .lñÞ þñüpÖ@ qBG Bíy àüBßü ÿApG þðlðBì ,{hG fpÖ þÇýdì ok oõÃc pG ëAk óApÖBvì
.kpÞ løAõg RõÎk kõg BG þøApíø ÿBìpâ ô ûly qBG kpu ÿBø ûpXñK ûoBGôk òüA oBñÞ ok .QuA ûlzð ïBíO úìBðpG qõñø BìA îø ëBvìA .lñðq îÚo Ao þðlðBì kBü úG ô JAnW
BG þéýÛÎ pùìkBy , ûpK Iy ïApùy oBñÞ ok þOôApÆ óApÂBc ô óApâByBíO úG ÜzÎ ÑõHÇì ô óAõW ûlñðAõg ,JõHdì ô þíülÚ ûlñðAõg ôk BG ,>QñíñýOpPñüA oôpLìA|< ûôpâ ëBuoBK êTì
ZôA úƒG Ao Bƒíy kõƒg óõƒéüô rƒýì@pƒdu ÿAõð þÛýuõì xBñypu ûlñðAõg òüA .kAk løAõg ûqBO pÂBc úñd¾ ok ”BüõK“ ,þðApüA ÿAl¾ }õg oApÚpãülßüoBñÞ Ao Bø òüpPùG ,ÁBg þOoBùì
BG ÿlðA ïBXðApu ô kpG þì þÛýuõì þüBHüq òüpOoBâlðBì qA þßü ày þG ,þðApüA NBK
pG BO kAk løAõhð ûqBWA ÿA úËdè kõg oõÃc .QuA ûlük áoAlO Ao ûtüô þüBø úìBðpG ô ûkAk

20

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ô QìBÚA êdì ÿBø ÝBOA QÖBüok ÿApG lýðAõO pøBWôoqoôpPzýGRBÎçÆAQÖBüokÿApG |.QuA ûly|úPÖpâ .lýñýzñG kõg ÿBø þèlñ¾ ÿôo
pø þðkpßð oôBG þPíýÚ BG , RpvñÞ ÿBø QýéG )|818(699-9000 òƒ×éO BƒG pƒƒOkôq úƒƒ^ úÞ þüBñTPuA RBðBßìA úG úWõO BG òüApGBñG ,Bø úìBðpG oôpì ok úÞ oõÆ óBíø
ûôpâ òüA ëBvìA .lýñÞ ïAlÚA pO Ðüpu ú^ Jô úƒƒƒƒG Bƒƒƒƒƒü ô lƒƒƒƒƒüpƒƒƒƒƒýƒƒƒãƒƒƒG xBƒíO êPøòüpPùGokQìBÚAIyúuôqôooBù^ÿApG BG >QñíñýOpPñüA oôpLìA|<,lükpÞ ûløBzì
ô QuA ûlük áoAlO Bíy ÿApG Ao Bø òüpPùG www.emperorent.com QƒƒƒƒüBƒƒƒƒu xæ ”rýéG“ ô ”wüoBK“ ÿA úðBvÖA pùy ÿBø ëBu pø qA pO RôB×Pì ëBvìA ,RpƒvñÞ 2 úüAoA
ô QüBÂo IéW ,Bùð@ Ùlø òüpPíùì .lýDBíðÑõƒƒƒƒƒƒƒƒWo | pËð ok pýËð þG RpvñÞ ôk| ok QÞpy ô xBâô .QuA ûly pÂBc úñd¾ ok
RçýÇÏO ÿApG Anè .QuA óAp×víø ÿkõñyõg ô QvG Ao Bƒø óAlƒíƒ^ úƒÞ koAk BƒW ,ûly| úPÖpâ
pƒük BƒO ô ûkpƒÞ ÿrƒüo úƒìBƒðpƒG pOkôq ú^ pø ,ókpÞ ÐíW BG >QñíñýOpPñüA oôpLìA|< p×u òüA oBËPðA ok Bøqôo xõßÏì }oBíy BG êPø ok QìBÚA ûtüô Package òýèôA
ûôpâ ûlðBì þÚBG RçýùvO kôlÏì qA ,ûlzð ÕAk ÿBø Iy ,þðApüA pñø ô þÛýuõì ÿBø òüpPùG úu ô qôo oBù^ êìBy úÞ QuA ”rýéG“ ûõßyBG
óôlG ô kpÞ løAõg kBƒXƒüA Ao rƒýƒãƒðA ûpÆBg ô .kõG þüBüöôo RpvñÞ ôk ok QÞpy ô êPø òüA ok QìBÚA Iy
.lýñÞ ûkB×PuA QñíñýOpPñüA oôpLìA| ô wüoBK êPø ok ûôpâ òüA óApÖBvì úýéÞ ày ô | 23 ÿBø Iy ok RpvñÞ ÿBø ÈýéG QíýÚ pø ÿApG ó@ úñürø úÞ QuA qôo fpÇì óBâoBPu
oôBƒG þƒOçýǃÏO ,óArƒürƒÎ òüA ÐíW ok |85-oæk |65 qA ÝBOA òPyAk óôlG ô ÿBùñO úG24
þðBLíÞ Bø úìBðpG òüA pvðBLuA ú`ðBñ^ .QyAnâ lñøAõg pu QzK Ao þðkpƒßð ÿApG oæk |500ô oæk |250-oæk |110-oæk .lyBGþì|æBGúG oæk|199qAp×ð
|ô ûkõG ”oõèBÞ wðk“ pHPÏì ÐíW òüA ok oõÃc úG ÝBPzì ,óBâlñðAõg Bíy ok ”þK ÿA ÿô“ôõéW Áõ¿hì ÿBø þèlñ¾ úu ô qôo oBù^ êìBy |Packageòýìôk
þì“ ÈuõO úìBðpG òüA òzÞAkôpK þéýèk pø úG óõñÞBO ô lýPvø úðBPuôk ô ÿA úÖpc ok QÞpy ô ”wüoBK“ êéXì êPø ok QìBÚA Iy
þì ,lüA ûlzð ÐíW òüAok òPÖpâoApÚ úG ÜÖõì .QuA ûly úPÖpâ pËð QíýÚúÞQuAqôofpÇì óBâoBPuRpvñÞôk
.kpýâþì ïBXðA |”áoô Qð pËð ok æBG úG oæk |299 qA p×ð pø ÿApG ó@

21

óApùO úéXì

ÿApG Bø|ûAo òüpPùG qA sBuBì qBGpük qA #
ëBu lñ^ ok BìA QuA ûkõG {ìAo@úG ólýuo
BøsBuBì qA þðõâBðõâÑAõðA úÞîüløBy pýgA
.kpýâ|þìoApÚ óAlñì|úÚçÎoBýPgAok
þßü ok úÞ þüBøsBuBì òüpO|IýXÎ qA þßü
úPÖBü |Quk ÿkBüq QýGõHdì úG úPynâ ëBu ôk
oõÆBu BG sBuBì ,kõy|þƒì qBƒupƒHg ûoAõƒíø ô
.lñGõßG Bùð@ ólG QuõK ÿôo .QuA
BG sBuBì |úñýìq ok óB¿¿hPì qA þßü õDBývø
þðBìok }ôo òüA< :QuA úP×â òƒýñ^ õƒÚBƒ^ ô QuA oAlÖpÆpK óAõüBO oõzÞ ok sBuBì òüA
,oõÆBuô rýOoBývG þüBøõÚB^ |úéýuô úG ó@ok
!oõÆBu BG sBuBìlyïBXðAòý^okoBGòýèôAÿApGêHÚëBu2500
.lñøk|þì sBuBì Ao ólG
ïoõzÞ úG Ao ó@ ÁBg þOApýýÓO BƒG òƒì þƒèô qA ÿoBývG þÚpy ÿBýu@ ok òÞBƒu ïkpƒì
ïBð äðBü ô äñýü .îøk|þì {ìBXðA ô ïkoô@ ô lññÞ|þì óBìok þPñu ÿBø|}ôo úG Ao Bø|ÿoBíýG
2 qA ó@ok úÞ lñPvø sBuBì òüA þé¾A ÿBø|{hG òýíø qA þßü rýð õÚB^ BG sBuBì úÞ kõy|þì úP×â
UÎBG sBuBì àHu òüA .îýñÞ|þì ûkB×PuA õÚB^
{ìAo@úG AoôAô kõy|þì kpÖ þðôok ÿspðApýýÓO .QuA óBð@ þPñu ÿBø|}ôo
,BøõÚB^ òüA úÞ lýyBG úPyAk úWõO .lðBuo|þì
Rnè ÿApG .lñøk|þì sBuBì Ao Bùð@ ú^oBK ÿôo ûpù^ ,sBuBì òüA óB¿¿hPì úÞ òüA IèBW
lƒüBƒƒG Bƒƒø|xõƒƒuBƒƒì ,Bƒƒø|ÿpƒƒPƒzƒì pƒƒPƒzƒýƒG BG õÚB^ koõgpG qA úÞ Ao ÿkApƒÖA óBƒíƒzƒ^ ô
îËñì ô àýíPüo Roõ¾ úG Ao óBzüBøoõÆBƒu qA ô lñðByõK|þì ú^oBK BG Ao lñupO|þì óBzðlG

BG Bùð@ qA Bì ô lñPvýð úðBƒgrƒLy@ ÿBƒøõƒÚBƒ^
.>îýñÞ|þì ûkB×PuA êìBÞ ÉBýPcA
kõWô úG ólG ÿôo þígq aýø sBuBì òüA
QuõK ÿôo îø BøõÚB^ ÿBW þPc ô koô@|þíð
þÆok úÞ lüoAk Quôk îø BíypâA .lðBì|þíð
,lýñÞ óBdPìA Ao sBuBì òüA óAõüBO úG óBPüBøp×u
ÿkpì BG sBuBì ÿBø|òèBuokpâA úÞ lüpHð kBüqA
lüBHð ,lüly ôo|úGôo sBuBì ÿApG êßýø ÿõƒÚ
ÿkBÎ oBývG óAõüBO ok ÑõÂõì òüA Apüq lýupPG
êüBíO Roõ¾ ok úÞ lýðAlG lüBG òýñ`íø QuA
ÿôo úÞ lýøAõhG kõg xõuBì qA lýðAõƒO|þƒì
Ao Bíy úèõc ÿôo qA ô ûkAk oApÚ úèõc óBPðlG
.lølG sBuBì
óBdPìA Ao ÿsBuBì òƒýñ^ lƒüpƒÂBƒc Bƒü@
?lýñÞ

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ

,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK 22
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@

l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok

QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy

(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com

7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

pG ûôçÎ úñürø àíÞ )oæk 1500( êGôo oArø ókoõg úG ÜüõzO
.QuA úPÖpâ úðBøBì ÝõÛc ïBÛì àü þðôoBÞBì
!kpÞoBßýG Ao xôo
úG þñýìq úÏÇÚ ÿô ,þOBýèBì úìBðoBùÊA ÜHÆ
171.9 QcBvì úG ÿA úðBg ,pPì 338 QcBvì
.koAk pPì 46.5 QcBvì úG þðõßvì lcAô ô pPì
,oBÞpüqô 2012 ëBuqA >AôõèõÞõu BýèBOBð<
IèBÚ qA ô kõG ØOAoBu óBPuA RpWBùì ô ëBÓPyA ,oBÞ püqô AôõèõÞõu BƒýèBƒOBƒð îƒðBƒg #
ÿA úÖpc îýO-þéñupK ûpýgm< þPèôk fpÆ àü óBPuA þƒédì Qƒèôk RpƒWBƒùì ô ëBƒÓPyA
kõG ûly þÎlì úßð@êýèk úG úýuôo ØOAoBu
.lýuo ïBÛì òüA úG >oõzÞ îzy àü QÖBüok BG lñðAõO þì óBãPvzðqBG
ZApgA koõì òýìôk òüA pýgA ÿBø ûBì ok ûqôo pø ókoõg ô úýuôo ok ÝõÛc êÚAlc
RAoBùÊA êýèk úG úýuôo ok þédì úHOpýèBÎ ïBÛì oBÞqA ,lñðAonãG Ao kõg RAoõìA þðôoBÞBì

.QuA ûkõG ûlýXñvð .ly oBñÞpG
>iýßvOçâ BãèôA< îðBg ûBì óBG@ 16 qôo õßðoAlðBG ÿçßýð úÞ lyqBÒ@þðBìq ApWBì
óBðAõW ÿoAnãPuBýu ûoAkA êÞpülì úÞ úèBu 29 úýuôo QƒvýðõƒíÞ Jrƒc qA þƒédì ûlƒñüBƒíð
kõG úýuôo ëAoôA úÛÇñìok àvÖõèkoõu óBPuA JõýOõü ok Ao þédì püqô BƒG kõƒg ÿõƒãP×â
qA BøkBÛPðA úG úÛÇñì òüA óBðAõW BG þPvzð ok
.kpÞpzPñì
.kõG ûkAk þOôB×Pì iuBK Qèôk ûlñüBíð òüA úG AôõèõƒÞõƒu BƒýèBƒOBƒð îƒðBƒg
Qèôk Ap^ úÞ {upK òüA úG {ñÞAôok ÿô ÿApG ûBìok êGôooArø 3.5 úÞ lüõâ þì wéXì
:kõG úP×â òýñ^ ,lñÞ þíð ÿoBÞ óBðAõW ÿApG Qvýð ïqæ ô QuA þÖBÞ kpÖ àü þâlðq êÚAlc
úÞ Ap^ koAlð Bíy )óBðAõW( úG þñük aýø Qèôk
lðA ûlzð oAk ú`G Qèôk QuAõg úG óBPðAokBì .lGBü {üArÖA þãPvzðqBG ÿpíPvì úÞ
óBPðAolK ô óAokBì qA lüôpG úðBg úG òüApƒGBƒñG úPvzðqBG kApÖA îÚo òüA BG :kôrÖA AôõèõÞõu
lññÞ ûkB×PuA þé¿Ö RBW þ×ý¾ qA lñðAõO þì
.lññßG ÿoBÞ Bíy ÿApG úÞ lýøAõhG kõy þíð óApâ QÚõ`ýø þðôoBÞBì ó@pG ûôçÎ
QÎBu lñ^qApPíÞokpËðoBùÊA òüA îéýÖ ûkB×PuA þüAnÒ ûkBì òüA qA qôo pø lñðAõO þìô
þÎBíPWA ÿBø úßHyok IÆBhìpK ÿA ûsõu úG
ëBu pø {PýÏíW úÞ ÿoõzÞ óAõñÎ úG úýuôo .lññÞ
lüõâ þì þédì ïBÛì òüA úG wéXì ûlñüBíð
.ly êülHO ,QuA ëBuoBK qA pPíÞ àü ô lýñÞ þâlðq ëõK òüA BG lýðAõO þì Bíy Bü@
ïkpì þ×ñì {ñÞAôô îéýÖ òüA óly pýâApÖ úÞ lýyBHð úñupâ ô lüoõhG êìBÞ þüAnÒ ûBì
úßHy BO ly UÎBG ,þOAoBùÊA òýñ^ úG úýuôo
ÑõÂõì òüA úG îø úýuôo fpÇì þðõürüõéO ÿBø .løk þì QHTì iuBK ÿô
ok rýð úýuôo åorG óAoAlíPuBýu ô lðqAkpLG ,þOõ¾ êüBÖ òüA oBzPðA qA wK QÎBu lñ^
óBƒPuA oAlƒðBƒPuA ؃üAkAo ÿpƒèAô oõƒPuk úƒƒG
.lññÞ pËð oBùÊA Áõ¿g òüA kõg ïBÛì qA AôõèõÞõu BýèBOBð îðBƒg ؃OAoBƒu
wƒýDo >ÙõƒßyõƒK þƒvƒßƒèA< oõƒƒOBƒƒñƒu
ÿAoõy þOBÎçÆA ÿoAnãPuBýu óõƒýƒvƒýƒíƒÞ .kõy þì oBñÞpG
óAoAlíPuBýu kôldì qA úÞ úýuôo óõýuAolÖ úG óAoBãðpHg AôõèõÞõu ÿoBñƒÞpƒG qA lƒÏƒG
òüA úG {ñÞAô ok ,QuA pPýDõO ok xôo ëBÏÖ ô lñPgAkpK AôõèõÞõu ÿkBì ÐÂô ûoBGok ÜýÛdO
àü ÿõu qA ÿpËðoBùÊA òýñ^ :Q×â RAoBùÊA þPðpPñüA ûBãüBK ok úÞ þOBýèBì úìBƒðoBƒùƒÊA qA
kAq úýuôook þvÞ kõy þì UÎBG ,þPèôk ïBÛì ly ïõéÏì QuA ûly pzPñì ØOAoBu ÿoAlðBPuA
oAlðBPuA >ÙõyAõüõÞ þñâõƒü<.lƒñƒßƒð lƒèô ô ô óõýéýì 2 þédì ïBÛì òüA 2017 ëBu ok úÞ
qA wK QÎBu lñ^ îø àvÖõèkoõu óBƒPƒuA lì@ok )oæk oArø 30 ëkBÏì( êGôo oArø 290
óBñhu ókpÞ ïõßdì BƒG ApƒWBƒì òƒPƒÖpƒâæBƒG
Ao þøBâlük òýñ^ úßñüApG lýÞBOô iýßvOçâ .QuA úPyAk
Ao óAõW pülì òüA úÞ kpÞ ïçÎA ,kpünK þíð úÞ AôõèõÞõu úÞ ly Àhzì òýƒñƒ`ƒíƒø
ÝõÛc )oæk 2800 kôlc( êGôo oArø 191 úðBøBì
.QuA ûkpÞ oBñÞpG 100 ëBu pø pýgA ëBu oBù^ ok kpÞ þì QÖBüok

23

óApùO úéXì

.ly ÿlülW çìBÞ qBÖ koAô ôA ókõG
êPÚ qA {ýK ûlðôpK ó@ ëõPÛì óq úu pƒø

kpÞÙApPÎA p×ð 90 êPÚ úG ÿA|ûpýXðq êOBÚóBylvWôlðkõGúPÖpâoApÚfpWôJpÂkoõì
.kõG ûly Bøo ÿA|úGApg ok
úu òüA êPÚ ûlðôpK úG þâlýuo ÿAlPGA ok ôA Bßüpì@ JpÒok QèBüA òüA úG kõG IýÛÏO QdO ok ly ïõßdì lGA wHc úG óq úu êPÚ QéÎ úG úÞþüBßüpì@þðAlðq ,êPýè êDõìBu #
Ao ôA ûBâkAk QüBùð ok BìA lzð úPgBñy oBÞ|ûBñâ óq .ly êÛPñì .kpG|þì pu úG óAlðq þâqBO úG QuA óAlðq ok óBðq êPÚ QƒéÎ
ïõßdì õ×Î óBßìA óôlG lGA wHc oBG úu úG þðq úu ÈÛÖ úð QÛýÛcokôA úÞûkpÞÙApPÎA
úðõíð wéXð@|wƒè ok úƒÞ kõƒG ó@ qA wƒK ok ô þÞBPñÞ ok 2012 ëBu ok Qvhð ôA ,úPÖpâlGA wHcoBG úu Bùð@êPÚ QéÎ úG úÞAo
.kpÞ ok óq úu êPÚ ûlðôpK BG êPýè êDõìBu ÿA|óA|ÿk úðBHy QÚõì ÿBø|ûBãPìBÚA qA þßü ok úÞ þèBc êPÚ úG Aop×ð 90 kôlc ÑõíXìok úßéG úPzÞ
ÿp×ýÞ úÛGBu îø ûBâkAk òüA qA {ýK þPc ôA Bùð@ êOBÚ râpø úÞ 1989 BO 1987 ÿBø|ëBu òýG ok úÞ ó@ QéÎ úG ô QyAkqBG kõG Bø|óBíðBg|þG
QÚpuô þvñWqôBXO êìBy úÞ QyAk þéüõÆ þðAlðq ÿApWBì ô ly óAõg|îø kõG ûlzð úPgBñy olhìkAõì BG ÈHOpì îüApW ïBùOA úG Býðp×ýèBƒÞ .QuA ûlðBuo
QuA lÛPÏì ÿ@|þG|ÙA ,Bßüpì@ ëAolÖ wýéK
.ly|þì úðBdévì òüpO|Ùõhì ûpìq ok êPýè êƒDõƒìBƒu æBƒíPcA
êPÚ úG êPýè êDõìBu óly ïõßdì qA wK Bßüpì@ok QüBñW ïpW iüoBO ÿA|ûpýXðq óçOBÚ
îüApW {hG êüõdO ôA ûlðôpƒK ,óq úƒu òƒüA
úÚAlì BG úÞ ÿlcAô ;ly ÿ@|þG|ÙA wýéK òzg .QÖpâ løAõg oApÚ
qA lñÞ þì }çO óBìpXì ûlðôpK ok pPƒzƒýƒG RBÖApPÎA ok êPýè êDõìBu úÞ ó@ qA wƒK
úG ÿBø|ûlðôpK êc ÿApG ûlì@ Quk úG RBÎçÆA ê¾BÖ lcok Bø|êPÚqA kAlÏO òüA úG kõg lülW
ûkB×PuA Bßüpì@ ØéPhì ÉBÛðok ûlýupð ïBWpÖ óBøBâ@oBÞ ,kpÞ ûoByA 2005 BO 1970 ÿBø|ëBu
RBÖApPÎA ókAk ÈGo ëõÓzì Bßüpì@ ëAolÖ wýéK
.lñÞ kõG ûlðBì ïBíOBð Bùð@ ûlðôpK úÞ þüBø|êPÚ úG ôA
RBýDrW ûoBGok RBÛýÛdO YƒüBƒPƒð óõƒñƒÞA óõñÞBO ûly }oArâ úÞ oõÆ ó@ ô lƒñPgAkpƒK
þüBñW ÿBølcAô ûly IWõì ôA ÿBø|ÙApPƒÎA AlýK râpø Bùð@ êOBÚ úÞ Ao ûlðôpK 34 lðA úPvðAõO
þüBø|iðpu ëBHðk úG Bßüpì@ puApu ok wýƒéK
êù^ok iuBK óôlG |êPÚ Bø|ûk êc ÿApG lülW .lñøk ÈGo êPýè êDõìBu úG Ao kõG ûlzð
úG úÞ ó@ qA wK ô 2014 ëBu qA êPýè êDõìBu
.lðôpG úPynâ ëBu

Qynâok > þXñ×uA JBG < Qý¿hy ÜèBg, åpHñéýø ò×PuA

QÖBüok >þüBüok ÐGBñì pG lýÞBO BƒG ,þƒÏýHÆ þPèBüA ûBãzðAk úPƒgõƒì@|{ƒðAk ôA .lƒì@ Bƒýƒðk þƒHƒðBƒƒW qôpƒƒé߃uA ÿoBƒƒíƒýƒG ÿô åpƒƒì JBG< òzýíýðA ÜèBg åpHñéýø ò×PuA # |
.kpÞ wðBvýè áolì ÿô .kõG QèõHìBø ok Býðp×ýèBÞ .ly ïçÎA|ALS óBíø Bü àýÖôpOõýì@ 26 úHñyôk qôo >þƒHÏßì oAõƒéy þƒXñ×uA
ÐGBñì ÿrüo|úìBðpG< úPyo ok 1984 ëBu ok Ao kõg QéÎ .Qynâok þãèBu 57 òu ok pHìAõƒð
ok Ao òzýíýðA ûqõc ok {PýèBÏÖ åpHñéýø úG BìBøçÞA QèBüA ok 1961 ëBu åpHñéýø
xBƒñy|Qƒvüq òƒüA .kpƒƒÞ qBƒƒÒ@ 1987 ëBƒƒu
,ûlñvüõð ,oõOBíýðA ,oBãð|xõðBƒýƒÚA ,þƒüBƒüok
þüBßüpì@ óAkpâoBÞ ô oAnâAl¾ ,ûlññÞ|úƒýƒùƒO
JBG< òzýíýðA óõülì Ao kõg Rpùy ûlƒíƒÎ
þðõürüõéO ëBüpu >þHÏßì oAõƒéy þƒXƒñƒ×ƒuA
óõDkõéßýð úßHy ëõ¿dì þüBßüpì@ þñzýíýðA
ô ûly Ñôpy 1999 ëBu qA ó@ {hK úÞ QuA
òPð@ ÿôo ó@ qA kôrýKA 250 úG àükrð óõñÞBO

.QuA úPÖo
qA þßü >þHÏßì oAõéy þƒXƒñƒ×ƒuA JBƒG<
óõürüõéO iüoBO ÿBø ëBüpƒu òƒüpƒO þƒðæõƒÆ

.QuBßüpì@ ûldPì RæBüA
JBG< òzÞAõüæ åpHñéýƒø 2004 ëBƒu ok
,þƒðAkpƒâoBƒÞ Ao >þƒHƒÏƒßƒì oAõƒéy þƒXƒñƒ×ƒuA
puApu ok îéýÖ òüA .kpÞ úýùO ô þâlƒñvüõƒð

.QÖBü Quk oæk óõýéýì 140 }ôpÖ úG óBùW

24

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

25

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

BýèApPuAok ÿpPì 2ôBâ}oôpK

Jõvdì BýèApPuAok ÿoAôpK úèBuõâ òüpO|åorG |úG( ôBâ àü lýñýG|þì ú^ ó@ þñÖ ÍBdè qA
ûkpÞ IéW kõg úG Ao ÿoBývG pËð úÞ kõy|þì úèBuõâ àü úßéG ,Qƒvýð )þƒÏýHÆ Roõƒ¾
.QuA úÞ QuBýèApPuA JpÒ ok pð| SteerÿoAôpK
ok| Myalup |okqpßýðàèBì>óõupýKØW< .koAk ïBð| knickers |qpßýð
úÛýÚk 10okô ûly ÙôpÏìoBývG lüõâ|þì VpK |úG( ôBâ àü lýñýG|þì ú^ ó@ þñÖ ÍBdè qA
qpßýðQýÏÂôqABOlñðq|þìò×éOÿôúGoBG|àü úèBuõâ àƒü úƒßéG ,Qƒvýð )þƒÏýHÆ Roõƒ¾
.QuAûlüpgoæk400Aoqpßýðÿô.lðõyÐéÇì úÞ QuBýèApƒPuA JpƒÒ ok pƒð|Steer ÿoAôpƒK
6 ,úXðõü õéýÞ 45 ÿqôo qpßýð úßñüA úWõO|êGBÚ .koAkïBð| knickers qpßýð
!koõg|þì J@ òèBâ 100 ô RçÒ õéýÞ 1.94,QuAþðBíè@úèBu2000kAtðqAúÞqpßýð| |
Ao ... ô qõì ,þñýìq|Iýu ,úðAôlñø òüpO|åorG úèBu 7 qpßýð BìA lññÞ|þì ûkB×PuA óBzPyõâ qA þãèBu 4 BO Ao ÿoAôpK ÿBø|úèBuõâ æ« õíÏì BƒG QƒðBƒu lƒñ^ BƒùñO ô koAk lƒÚ pƒPì|þƒPðBƒu
þzhG îøqpßýð æBcô ûkAk ÁB¿PgA kõg úG .QuA ûlðq qõñø ô ûly úÞ þñýãñu úñürø êýèk úG( lðoAk|þíð úãð pPzýG .koAkÙçPgA,ÿpPì2.02þ„ üBýèBPüAÿ>õñýéG<
ô úPzÞ Ao Bø|ó@ wLu ô )Qvýð úÖp¾|úG ô lðoAk ôQuA| Holstein Friesian |kAtðqAqpßýð
.QuA ûly ó@ qA òƒPƒyAk lƒñƒðBƒì þƒüBƒøkoõƒÞo BƒƒýƒèApƒƒPƒuA

lñðAk|þì óBuBñy|Qvüq úíø :kAk úìAkA úÞ kõG ûkpÞ wýg Ao ÿôAo Roõ¾ ,àyA òüoõéG ÿBø|ûpÇÚ ...ÜzÎ óBýG
BG ,áBñPzcô úËdè ó@ok òì olK .lñÞ|þì oApÖ Bü ô løk|þì ïBXðA þPÞpc úÞ lñÞ|þì úéíc þvÞ úG ÈÛÖ pHG
óBýG ÿApG ïolK ûAo òüpOBüo|þG ô òüpO|úðBÚkB¾ òüA .kAk RBXð Ao ôA ô ly ïokBì åpì|{ýK {ðBW ókpÞ AlÖ

.kõG òì ô ïokBì úG kõg ÜzÎ

pýÒ þøAo lýðAõO|þì Bü@lýupK lðkõG x|çÞok úÞþðAqõì@|{ðAk qA oBâqõì@qôo àü #
?lýñÞóBýG ,ÜzÎqApGA ÿApG ÿoApßO

ô >úülø ô êâ ókAk< þgpG .lññÞ|þì BñÏì Ao óBy ÜzÎ ólýzhG BG lñP×â óAqõì@ {ðAk qA þgpG
Bø Yðo êídOok ókõG îø BG< lñP×â îøpãük ÿoBíy .lðkpÞ óAõñÎ ÜzÎ óBýG ûAo Ao >òýzñèk ÿBø|Ùpc<

.lñðAk|þì ÜzÎ óBýG ûAo Ao >þPhHyõg qA ókpG Rnè ô
óBPuAk ,lñÞ óBýG ÜzÎqApGA ÿApG Ao kõg ûAõhèk ûõýy úÞ òüAqA {ýKô QuBgpG ÿpvK ,òýG ó@ok
úG ÜýÛdO ÿApG ëõíÏì ÜHÆ lðkõG xBñy|Qvüq ôk pø úÞ þðAõW pøõy ô óq qôo àü :kpÞ ØüpÏO þøBOõÞ

.lðly Jõßhýì BWok lðlýuo úLO ÿ|æBG úG þPÚô óBð@ .lñPÖo êãñW
úG ÿoBßy äñ×O ,pøõy .kõG ûly ûpýg óBð@ úGô ûkBPvüA pøõyô óq ÿõéW ,åorG pHG ûk|çÚ àü
RCApW ,pHG êGBÛì ok ô kõG ûlüpK pøõy ô óq Roõ¾ äðo .kõHð oApÖ ÿApG þøAo pãük ô QyAlð ûApíø
xBñy|Qvüq kpì ,úËdè óBíø .kpÞ QÞpc óBð@ ÙpÆ úG ïAo@ ,pHG .lñPyAlð þPÞpc òüpƒO|àƒ^õƒÞ
lÏG úÛýÚk lñ^ ô lüôk pøõy Qíu úG pHG úé¾BÖ|çG .QyAnâ BùñO Ao }pvíø ô kpÞ oApÖ óBðqkBüpÖ

.lðBì ûlðq óq ô QÖo pHG .lýuo óq }õâ úG óAõW kpì ÿBø|úXÂ
Bü@:lýupK BìA ÿôAo .kpì ó@ókpÞ ïõßdì úG lðkpÞ Ñôpy óAqõì@{ðAk lýuo úÞ BW òüA úG óBPuAk
}pvíø qA B« íPc lðkq xlc Bø|ú`G ?kq|þì kBüpÖ ú^ }A|þâlðq pg@ ÿBø|úËdè ok kpì ó@ lýðAk|þì
õO ,ïrürÎ< úÞ kõG òüA kpì Ùpc òüpg@ ,úð :kAk JAõW ÿôAo !QuA úPyAnâ BùñO Ao ôA úÞ úPuAõg RonÏì

>.kõG QÛyBÎ úzýíø RolK õãG ôA úG ô òÞ QHÊAõì Jõg óBìpvK qA .ÿkõG îvðõì òüpPùG

28

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ok ÜÖõìôoBÞpK þèBu
| | BðApùìôqpHüpÖoBËPðA

oAqBG úG {ýK ëBu 17 kôlc þøBHýy ûôpâBG Ao {èôA ÜÖõìoBývG ïõHè@òýèôA úÞqpHüpÖ #
ûôpâ ëçdðA qA wK ,QÖpâoApÚ þðApüA àüqõì óAoAlPuôk ëk ok kôq þéýg ô kAk úDAoA
úDAoA äðô@pHPÏì þðBLíÞÜüpÆ qA Ao þðlðBì ô BHüq oBývG ÿBøoBÞÿkAp×ðA Roõ¾ úG þøBHýy

.QuA ûkõíð ApWA AkBðBÞô Bßüpì@okrýð ÿoBízýG ÜÖõì ÿBùOpvñÞô ûkAk
.ûlükpâúWAõìàüqõìóAoAlÖpÆoõypKëBHÛPuABG ûoAõíøqpHüpÖÿBùOpvñÞôBø|äñø@þìBíO
úßéG ,lyBHýì kõg lülW ÿBøoBÞ ÈHÂ ëõÓzì QÚô ïBíO Roõ¾ úG BùñO úð qpHüpÖ rýð pÊBc ëBc ok
àüqA wK BðApùìôqpHüpÖ úÞ QuA òüA þøBHýy ûôpâ ÁpÚ BKôpK óAoAlÖpÆ ÿApG JõgoBývGpHg
úG Ao kõg ápPzì äñø@òýèôAô ûkõíð Ñôpypãülßü BG Ao þßüqõì ÿoBßíø AklXì þðæõÆ QHýÒ
ïBíO ÜüpÆ qA úüoõÖ ok ô ÿoAkpHíéýÖ úüõðAs ok lülW oBÞ òüA õülüô àüqõì ô ûlðBuo ïBíOA
ûBì ÈuAôA ok rýð qpHüpÖ þßO ÿõülüô àüqõì .lükpâ løAõg {hK þðApüA pHPÏì ÿBø|óõürüõéO
pøúÞlyBG|þìpÞmêGBÚ.lyløAõg{hKþPðpPñüAÙôpÏìÿBùPüBuôBùðõürüõéO þìBíOqApHìBuk

.ly løAõg úDAoA äðô@ þðBLíÞ ÜüpÆ qA BðApùì ô qpHüpÖ ô qpHüpÖ lülW ÿBøoBÞ ôk

îýËñO ô qBvãñø@ô òývüqõì àü úßéG ,QuA kAlÏPuA BG ô pdHPì ÿBølñðAõg BùñO úð qpHüpÖ
ô òPyõðok úzýíø .lyBG|þìrýð kpÖ úGp¿dñìô RôB×Pì çìBÞ àüqõì àHu BGoBýÎ ïBíO ûlññÞ
}A þßüqõì QýÛÖõì þé¾A êýèk lükpO þG úÞ úPyAk ÿpSõì ô îýÛPvì pýSBO kõg ÿBø|äñø@ îýËñO
oBßíø ûApíø úG úñd¾ ÿôo BñýGæ@þééíèA|òýG ûlñðAõgoBñÞok RôB×Pì ÿBùãñø@ÿApWA .lyBG|þì
,þzýíÚ }ôBýu lñðBì úG þðApüA ÿA úðBvÖA ÿBø ûlñðAõg oBñÞ ok ûlðq ÿApWA oõÇñýíø ô .BðApùì kõg
pünKBð oBßðA QýÛÖõì pG þøAõâ pãük ÿoBývG ô rPÞ àéG ûôpâ ,þPèõ¾ ïApùy ,ûpLHy ïApùy ,ÙoBÎ

.lyBG|þì þðApüA àüqõì ok BðApùì ô qpHüpÖ
BðApùìôqpHüpÖ .lyBG|þì ÿrüo úìBðpG úécpìok 2020 ëBuok BðApùìôqpHüpÖ þOpvñÞ ÿBøoõO
ïpãèkô ûkq óBXýøoBývG àüqõì ÿBøoAnâ úìBðpGoõÇñýíøô ïkpì ûlññÞoAôlýìAô ïpâ ëBHÛPuAqA

.lñyBHýì kõg àüqõì óAoAlÖpÆ RAoBËPðA òPgBu koô@ pG úG oAôlýìA þvG ô ûkõG

29

óApùO úéXì

Ao Bßuæ@pùy òüpPâorG úèrèq
kpÞpýâ|òýìq

ÿpüôB¿Oô ûlük Iýu@ þðAôApÖ ÿBø|ûkBW þâorG úG ÿA|úèrèq # QynâokolK }õG ZoõW
{O@oB^k úèrèq þK ok úÞ þüBø|óBíPgBu qA îø òüpPâorG ,aüoõßðA ,Q×ø
Ao Bßüpì@Bßuæ@QèBüA pùy .Qynâok þãèBu 94 òuok Bßüpì@òýzýK ÿoõùíW|wýDo }õGpÞAô RpGpø ZoõW #
.QuA ûly pzPñì lðA|ûly ÿqõu Ao þìBðõu ÿBøpüs@ô lðAqpè Qíu òüA ok ûoôk àü ÿApG ô kõG Bßüpì@ ÿoõùíW|wýDo òýíßü ô êù^ ,olK }õG ZoõW
QuBßüpì@ QèBüA òüpO|þèBíy úÞ Bßuæ@ RAoBvg .koô@ ok Al¾ úG
îø qA QuA ëBíy IÇÚok ó@ þèBíy þcAõðô þgpG ô Bø|ûAo úG þðAôApÖ .kpÞ QýèBÏÖ
ÐÇÚô QuôpGôo Aõø þðBPvìq RkôpG BG óõñÞA pùy òüA ÿBø|óBíPgBu .kõG AlüoõéÖ ÜGBu oAlðBìpÖ ,}õG IW ô ÜGBu ÿoõùíW|wýDo ,}õG õýéGk ZoõW olK ôA
Rçßzì lðAõO þì þzüBìpâ RBvýuBOô ÝpG .QuA ûly }oArâþécBu
ÙApÆA ÜÆBñì ô aüoõßðA óBñÞBu ÿApG þðAôApÖ ok úÞ þðBvÞqAp×ð óAoArø .Qynâok ëBvìA êüoô@ ûBì îø }õG ÿBÚ@ pvíø ,AoBGoBG
oB^Bð lðkõG êcAõu þßükrð .kpÞ ïçÎA )pHìAõð 30( úÏíW qôo Iy úíýð þèAõc ,}õG ZoõW }pvK Ao }õG ÿBÚ@ åpì pHg
.lñÞ kBXüA ó@ þPÎBu BìA lñPhüpâ Ð×Opì ÜÆBñì úG úíýuApø Ao }õG ÿBÚ@ Qynâok ÿA|úýðBýG ok }pvíø Býðçìô Bßüpì@ ÿoõùíW|wýDo ,MìApO lèBðôk
qA úÞ QèBüA òüA ÜGBu oAlðBìpÖ ,òýéK AoBu
óBøAõg|ÿoõùíW xBñypu ÿBø|ûpù^ .ly õÓè oAlzø òüA lÏG .lðA|úP×â QýévO
úÛÇñì ok ôA þðõßvì úðBg úP×â QuBßüpì@ Ao úèrèq òüArÞpì Bßüpì@þuBñy òýìqrÞpì .QuA ûkpÞ {üBPu olK }õG qA ÿA|úýðBýG ok îø Bßüpì@ òýzýK ÿoõùíW|wýDo ,BìBGôA áAoBG
.QuA ûkpÞ ïçÎA aüoõßðA ëBíy ÿpPìõéýÞ 10
.koAk oApÚ úèrèq qA ûlük Iýu@ .QuA Bßuæ@ QèBüA pùy òüpPâorG aüoõßðA þuBýu þâlðq àü
ûly QHS ÿõÚ ûqpè òýìq òýìôk qôpìA úèrèq oArø 100ô aüoõßðAokp×ðoArø 300 kôlc kõy|þì JBhPðA óBâlñüBíð wéXì QüõÃÎ úG :1966
úèrèq òüpO ÿõÚ .QuA Bßuæ@ iüoBO ok lñÞ|þì Jõ¿ñì ldPì êéì óBìqBu ok Bßüpì@ ûlñüBíð óAõñÎ úG Ao ôA óõvßýð :1971
úÞ ûly QHS ÿkçýì 1964 ëBu ok aüoõßðA .lññÞ|þì þâlðq ó@ úìõc ok îø p×ð kõy|þì Jõ¿ñì òý^ ok Bßüpì@ wýuBPèAlülW þâlñüBíð RCBýø QuBüo úG :1974
ÿBWpG þHýùì RAoBvg ô úPyAk þâorG 9.2 ÜíÎ ok úèrèq òüA Bßüpì@ ÿoBãð ûqpè rÞpì lñÞ|þì JBhPðA Býu óBìqBu Qüpülì ÿApG Ao ôA koõÖ lèApW :1976
ok îø ûqpè wK Bø|ûkô ûkAk ÿôo ÿpPìõéýÞ 41 óBãüo lèBðôo óAoôk ok ÿoõùíW|wýDo óôBÏì :1981-1989
.QuA ûkõG úPyAnâ ô lñÞ|þì ÿpHøo xoBÖ|Yýég ëôA äñW ok Ao }oõzÞ ;Bßüpì@ ÿoõùíW|wýDo :1989-1993
ÿokBð þÏýHÆ údðBu Bßuæ@ok úèrèq ÑõÚô .QuA ûly QHS ó@ þK lPÖA|þì ÝB×OA ôA ûoôk ok îø Ýpy áõéG ok îvýðõíÞ þyBKôpÖ
ÿrýg|úèrèq úÇÛñì qA þzhG QèBüA òüA .Qvýð úG eH¾ îýð ô Qzø QÎBu kôlc úèrèq ûly ÿpPvG óBPuoBíýG ûtüô ÿBø QHÚApì {hG ok Qðõ×Î QéÎ úG ëBvìA êüoô@olK }õG ÿBÚ@
úÞoõÆ ó@ô kAk ÿôo Bßüpì@ þGpÒ úðApÞ QÚô
.koAk Rpùy "{O@ úÛéc" úG úÞ QuA þâorG 5.7 BO îø ó@ ÿBø|ûqpè wK ûly }oArâ .kõG
ô Bßüpì@ JõñW BO Bßuæ@qA úÞ úýcBð òüA ëBu Qzø ÿApG kõy JBhPðA Bßüpì@oõùíW wýDo òýíßü ô êù^ óAõñÎ úG úßð@ qA {ýK ôA
ûkpPvâ ïAo@ xõðBýÚA ÿõu ó@ ok lñéüqõýð .QuA úPyAk
ô QuA klÏPì ÿBø|óBzÖ|{O@ óBGrýì QuA ûqpè wK 40 ÑõÚô qA Bø|ïBÛì úÏíW p¿Î BO .kõG oõzÞ òüA òýzýK ÿoõùíW|wýDo óBãüo lèBðôo óôBÏì
QÞpc ô ûqpè òýìq ÑõÚô ÿApG QuA ÿpPvG ó@ koõì 10 îÞ Quk ûly úP×â úÞ lðA ûkAk pHg îvýðõíÞ úÞ ÿA|ûoôk ok îø ó@ ;kõG ôA ÿoõùíW|QuBüo óAoôk qoBG ú¿hzì ,þWoBg QuBýu
BùñO óAõñÎ úG Bßüpì@,ÿôoõypýøBíW kBdOA þyBKôpÖ BGô kõG þyBKôpÖ ëBcok þÚpy ÿBKôoAok
.Bø|êvâ .QuA úPyAk þâorG úWok 4 qA pOApÖ
Bßuæ@ok Bø|ûqpè òýìq pTÞA ,òüA kõWô BG pPìõéýÞ óAoArø þPc úèrèq òüA .lðBì|þì þÚBG óBùW RolÚpGA
úG pXñì pPíÞ ô lñøk|þì ÿôo òýìq ÝBíÎA ok úðApÞ ok úÞ óõPuõG ok þñÏü pO|ÙpÆ|ó@ ÈuõO QüõÞ ëBÓyA úG ókAk óBüBK ÿApG þééíèA òýG ÙçPDA àü 1990 ëBu ok }õG ÿBÚ@

.lðõy|þì ûkpPvâ RAoBvg .QuA ûly QHS îø QuBßüpì@ þÚpy .kAk êýßzO òývc ïAl¾ Qìõßc
QýÏÂô Bßuæ@ oAlðBìpÖ ,pÞAô êýG oõìA òPÖpâ ûlükBð êýèk úG ,ÿoõùíW|QuBüo ïôkoôk ÿApG RBGBhPðAok BìAolK }õG ZoõW

.QuA ûkpÞ ïçÎA ûkBÏèA|ÝõÖ .kpÞ oAnâAô kõg pO|óAõW IýÚo ,óõPñýéÞ êýG úG Ao RBGBhPðA ô QÖpâ oApÚ kBÛPðA koõì ,þégAk
lñðAõO|þìpPzýGô 7 þâorG BG þüBø|úèrèq 90 úG QýGõHdì òüA ô QyAk ïkpì óBýì þðAôApÖ QýGõHdì ôA úÞ kBPÖA ÝB×OA þèBc ok Qvßy òüA
ô lñðBupG Iýu@ Bø óBíPgBu QéßuA úG
IüphO Ao QìôBÛì îÞ ô þíülÚ þüBøBñG .lýuo|þì l¾ok
Býðk oôk úG p×u úG RõvßzýK ÿoAlì|QuBýu {Ûð ok }píÎ þðBüBK ÿBø|ëBu ok olK }õG
.lññÞ
pzPñì þðBvðA RBìl¾ qA þyoArâ qõñø .QgAkpK
Ao þüBø|ûkBW ûly ûpGBhì püôB¿O ok BìA ûlzð ÿoõùíW|wýDo ÿõãñhu .lðkpÞ îùPì þvñW oAq@ úG Ao olK }õG ZoõW 2018 ëBu ok óq lñ^
.lðA|úPvzðôpÖ ô ûkoõg ÙBßy úÞ lük óAõO|þì úPHèAô úPyAk Ao "óBðq òuBG úG ókq Quk RkBÎ"olK }õG ZoõW úÞ QÖpünK Bíuo Bßüpì@ÜGBu
oArø 10 kôlc ÿBø úðBg ÝpG pÂBc ëBc ok
þðAôApÖ ÿBø }oArâ ô ûly ÐÇÚ pùy òüA ok p×ð .QuA ûkõHð "kApÖA ókAk oAq@" oBÞ òüA qA ôA "Qýð"
ûly ûpGBhì Bø óBíPgBu ô Bø êK òPhüooôpÖ qA ïBÛì úPvüBy Ao ôA ô kpÞ kBÛPðA MìApO lèBðôk qA BøoBG úPynâ ëBu ôk þÆ olK }õG ZoõW
òüA ok þvÞ óly úPzÞ qA þyoArâ qõñø BìA
.kõG ûlðAõg "óq|Ùæ" Ao MìApO ÿBÚ@ }pýgA JBPÞ ok olK }õG .QvðAlð ÿoõùíW|QuBüo
.QuA ûlzð pzPñì úÇGAo
ÿBø|úßHy ok þðõâBðõâ ÿBøõDlüô 30
ûlypzPñì þé¾A ûqpè ÑõÚô úËdèqA þÎBíPWA
lüly }qpè ëBc ok Ao RAoAkA ô Bø|ûBãyôpÖ úÞ

.løk|þì óBzð

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

31

óApùO úéXì

ëBGBuóB5vqíAøwÿBKøõõéÚéôÚôkkóZApAøôAkõqgA

ZAôkqA óBvíø ÿõéÚôkpøAõg 2 BGõXPvW ëBu 5qA wK ïBXðApu ÿlñø ÿõéÚôkokApGôk#
.lðkpÞ

ZAôkqA óBPuôlñø ok óBvíø ÿõéÚôk pøAõgôk BG óBvíø ÿõéÚôk okApGôk IèBW þÚB×OA ok óBy ZAôkqAqôo þPc úÞÿpøõyô óq
BG þðAõWõð óAoôkok lðkõG ûly åorGô lèõPìpãülßü BG úÞ xBüApý^ "õXýè "ô "õXýEè " .lðkpÞ !lñðrG lñhHè lñPvðAõPð
ÿBøõéÚôk òüA .kõypãülßüqA Bùð@þüAlW ÐðBì lðAõPð þÚB×OA aýø úÞ lðkõG úPvG óBíýKpãülßü
|.|.lðlýyõK þì úGBzì xBHè ô lðkoõg þì úGBzì ÿAnÒ ,lñPÖo þì þüAlPGA úuolì úG îø BG óBvíø okBÚ îø óBzWAôkqAqôook þPc ,ÿkAqokBì ÿBø|ÿoBXñøBð êýèk úG ÿkBìAkô xôpÎ#
óAokApG òüA .lðA ûlðBìoAkBÖô kõg lùÎ úG qõñø óBvíø ÿBøõéÚôk òüA Bø ëBu Qynâ qA wK |.lðkõHð ólülñg úG
.lññÞ þì þâlðq pãülßü BG úÞ QuA ëBu 35 lñPvø óBPuôlñø "kBÞæBK" úÛÇñì êøA úÞ pünKBðAlW
Zôq ôk òPÖBü ÿApG Ao kõg ÿBøõXPvW óAõW ôk òüA òülèAô êÓy òPÖBü ô Rçý¿dO óBüBK qA wK ïôolñu qA lèõO ôlG qA þüBßüpì@ úèBu 38 QýíuA òüoA ô þvýéãðA úèBu 45 pÞpG wßèA
|.QuA ûly óBzOoõ¾ JB¿ÎA óly YéÖ IWõì úÞ lðpG|þì Yðo xõýGõì
qBÒ@ Ao óBzðApvK ÿApG IuBñƒì
úƒG okApƒG ôk òƒüA BƒìA .lƒðkpƒƒÞ òüoA ô wßèA òüApGBñG ;ólülñg þPc lñøk ïBXðA kõg Roõ¾ BG þPÞpc aýø lñðAõO|þíð Bø|ó@
þì úÞ lðkpÞ ïçÎA kõg òülèAô .QuA ÑõÂõì òüA ÿBüõâ püôB¿O ô lðkõHð ólülñg úG okBÚ óBzýuôpÎ qôo ok
ÿõƒéÚôk pƒøAõƒg ôk lƒƒñƒøAõƒƒg
AlƒýƒK ZAôkqA ÿApƒG Ao óBƒvƒíƒø úG lðlÛPÏì óB¿¿hPì .lñPvø çPHì ÿoBíýG òüA úG óBùWok p×ðoArø àü qA pPíÞoBì@ ÜHÆ
|.kpG lñøAõhð VoA úG Ao oBXñøBð ÿoBíýG ,kApÖA Ñõð òüA óAlðqpÖ kBüq ëBíPcA
|.|.lññÞ
ïBXðApu Bùð@ úèBu 5 ÿõXPvW õÚB^qA wK óAõW óq òPÖpâþ×éu
pøAõg ôk BƒG Bƒùð@ ô kAk úƒXýPð }pøõy úG ókq
ÿBø ïBƒð BƒG óBƒvíø ÿõƒèõƒÚôk
ô "Bƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒíƒƒƒƒƒƒƒƒƒýƒƒƒƒƒƒƒƒƒø" ôA úG õÚB^ BG kõg ÜGBu pøõy BG ûpWBzì þK ok úýuôo ëBíy ok ÿpHýu êøA óq àü#
;kpÞúéíc
|.lðly Bñy@ "Bíýè "
.îülýyõK þì úGBzì xBHè .îülðAõg xok pãülßü BG ïokApG ô òì " : Q×â koõì òüA ok õXýEè ok ô ûkpÞ Bøo kõg ëBc úG Ao ÿô ,óBPuoBíýG úG ôA ólðBuo Bü wðAsoôA BG xBíO ÿBW úG BìA
óôlG îýðAõO þíð îüly úWõPì BìA îýPÖo ØéPhì pùy ôk úG oBÞ ÿApG Bì ly ïBíO Bì xok úÞ þìBãñø Ao ÐýXÖ úñd¾ òüA wßÎ ôA.QÖpâ þ×éu wßÎ {ÛGBu pøõy óõg úG ÝpÒ ólG BG IýXÎ þìAlÚA

|".îýñÞ ZAôkqA óBvíø þèõÚôk pøAõg ôk BG îýPÖpâ îýí¿O òüApGBñG .îýñÞ þâlðq pãülßü .kBPupÖ rýð kõg óBPuôk úG ÿqBXì ÿBÃÖ ÜüpÆ qA
QüBu àü ok Bùð@ " : Q×â lðly Bñy@ kõg óApvíø BG oõÇ^ úÞ {upK òüA úG iuBK ok BXýEè lñ^ .QuA ûkpÞ þÖpÏì óAõýc àü Ao }kõg ûkBPupÖ óApãük ÿApG úÞ þvßÎ eýÂõO okôA
óBvíø ÿõéÚôk kApÖA QüBu òüA ok .kõG óBvßü ÿBøõéÚôk Áõ¿hì úÞ lðkõG ûkpÞ ïBð QHS|
Bì .lðõy Bñy@ kõg ûAõhèk óBvíø ÿõéÚôk kApÖA BG lñPvðAõO þì ô lðkpÞ þì koAô Ao kõg RB¿hzì .QuA ûkpÞ úÞõy Ao úýuôo ok ÿqBXì ÿBÃÖ ÝB×OA òüA QuA ÿqôo

".îüly Bñy@ QyAk õÃÎ 500 qA {ýG ûBì lñ^ Rlì þÆ úÞ QüBu òüA ok 32
ëBu àü .lññÞ ZAôkqApãülßü BG lñPÖpâ îýí¿O úýèôA þüBñy@qA wK óBvíø ÿBøõéÚôk òüA
àü IcB¾rýð "Bíýè" lÏGqôo 13ô koô@BýðlG "õýO@" ïBð BGpvK àü "Bíýø" Bùð@ZAôkqAqA wK

|.ly "AõýO@" ïBð BG pPgk

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

33

óApùO úéXì

ûBGôo BG xôopPgk ÿoAõuôpPì
kpÞúÞõy Ao úíø }A|þãðBg

UÎBG ôpPì úG kôoô BG kõG úPyAnâ}A|úðBy ô pu ÿôo Ao }A|þãðBg ûBGôo úÞxôo pPgk# ÑB×OoAqA ÿpøõyô óqoBHâpì ÉõÛu
.ly óApÖBvì IXÏO !ÁBg þ×éu òPÖpâpÆBhG ÿpPì 245

pG åorG rìpÚ ûBGôo àü ólük 245 ÑB×OoA qA Bßüpì@þPýíýuõü þéì áoBK ok þ×éu òPÖpâïBãñø ÿlñø óAõW Zôq àü#
ûBãPvüA ok pPgk òüA úðBy .lðkAk QukqA Ao kõg óBWô lðkpÞÉõÛu ÿpPì
óApÖBvì úíø >BüBßupýyBÞ<
ok|.kpÞ pýãéÖBÒ Ao ôpPì þOoõì þzÞBñýì ô úèBu 29 RBðAõvüô õñzüô ûqBñW Býðp×ýèBÞ ok þPýíýuõü þéì áoBK óAoõìBì
ûlük ûly pzPñì püôB¿O óôlG ûoBñÞ BO lñðAõO|þì óApãykpâô ïkpì úÞ lðkoô@óôpýG þðBßì ÿpPì 245 ÜíÎqA Ao úèBu 30
qA þupO aýø ûBGôo úÞ kõy|þì QñüõK Q×O úG ïõuõì QívÚ òüA .lññÞ ByBíO Ao ûokô Quk|òýüBK pÊBñìô lðôpGõéW ó@ ÍB×c
kpvðõg ô úPyAlð QýÏíW ûõHðA
pG ô ûkpÞ kBíPÎA {HcB¾ úG

|.|.QuA oAõu }A|úðBy
qA þgpG òüA kõWô BG
òüA oõÃc qA ôpPì óApÖBvì
xBvcA kõg oBñÞ ok óAõýc

|.|.lñPyAk þPüBÂoBð

úGpPgk àü IýXÎ QøBHy
!pOBK ÿpø îéýÖpâôkBW

QøBHy qA ÿpüôB¿O oBzPðA
þßü úG ÿA |ú`G pPgk IèBW
ok pOBK ÿpø ÿBø |Qý¿hy qA
oõùzì IWõì ÿqBXì ÿBÃÖ

.QuA ûly ÿô óly
óõýìpø úÞ luo|þì pËð úG
BG ô óAõW pâôkBW pXðpâ
pOBK ÿpø úÎõíXì kAlÏPuA
.QuA ûkpÞ AlýK Ao kõg kAríø
þìA< òülèAô ,úPynâ ëBu úu

óõýìpø úG óBypPgk kBüq QøBHy úWõPì >òè@ |.|.lñyBG ûly RpK òýüBK úG æBG ó@ qA êýèk òýíø úG ÿlñø óAõW Zôq kôo|þì ëBíPcA ô koAlð ÍB×c
òüApGBñG lðly pOBK ÿpø úÎõíXì óBìpùÚ pXðpâ ô kõG Býðp×ýèBÞ ûqõg|òu ok ÿrÞpì pPÖk ok lñø õßvýu QÞpy oArÖA|ïpð óBulñùì qA RBðAõvüô
óBypPgk ÿApG Ao îéýÖ Qý¿hy òüA xBHè ok ÉõÛu qA {ýK Bø|úËdè òüpg@ok äðo|þOoõ¾ ÿBø|õì BGôA pvíø püõ¿O úßñüA IýXÎ úPßð

.lñPÖpâ ôA qA Ao ÿpüôB¿O ô lðkpÞ úýùO |.QuA ûly QHS óAõW pvK ô pPgk àü þ×éu
úG {PøBHy ô QuA úèBu 9 þìA óõñÞA {üBøõì BG úÞ þzÞBñýì< :lüõâ|þì ,kõG úPÖo QñüõK Q×O úG }krìBð ûApíø úÞ òvýPì óBy
ok úÞ oBG pø ôA .QuA ûly pPzýG óõýìpø úËdè óBíø òì ô QÖpâ oApÚ Bì þ×éu úñýìq wK ok úPuAõgBð oBG ôk ,kõG ûkpÞ IéW Ao Bø|þéýg úWõO
BìA< BG úÞ lñupK|þì ôA qA kôo|þì ûAo óBGBýg
óõýìpø Qý¿hy þÏÚAô ïBð( >óõvOAô |>.kõG ûly àükrð ûBãOpK úHè úG ûqAlðA qA {ýG ôA .ïkõG {ðBW óApãð
ok úHñyôkqôo ÿlñø ëBHÚAlG ZôqpüôB¿O úÞ lðly ApWBì úWõPì þPÚôqo }krìBðô òvýPì
|.pýg Bü koAk þPHvð )pXðpâ òýGoôk ok kõWõì þ×éu ôk ok îÞ|Quk þzÞBñýì wßÎ lðlýíùÖ Bø|ó@ ô ly pzPñì Bø|úðBuo
l¿Ú óAkpâoBÞ pâA lñüõâ|þì þìA òülèAô ,kõy ûkpLu áBg úG Bßüpì@óBíøok ÿlñø kpìô óqpßýK QuAoApÚ .QuA ûly QHS óBy|þyõâ
úG úÞ kqBvG Ao pOBK ÿpø îéýÖ úìAkA BO koAk
,lyBG úPyAk þPzâqBG óõýìpø þÞkõÞ óAoôk |.|.kpÞ êÛPñì óBPuôlñø BO Ao Bø|ó@ óAõPG úÞ Qvýð ÿA|úðõâ úG Bø|ûqBñW ÈüApy óõ^
Ao {Ûð òüA ÿB×üA ûqBWA óByApPgk úG lðpÂBc úPgõì@|{ðAk æApÞ QèBüA ok þøBãzðAk þulñùì ûlßzðAk qA 2010 ëBu þzÞBñýì ô õñzüô
úGô lðkpÞ ZAôkqA îø BG {ýK ëBuoBù^ Bø|ó@.lðkõG ûBãzðAk Jõg óBüõXzðAkqAôkpøô lðly
.lñølG ó@ok Ao óBzüBø|úGpXOô lðkõG úPgAlðA ûAo þâçGô ,lñPyAk òPÖop×u úGôkpø úÞ ÿA|úÚçÎ êýèk

.lðkpÞ|þìpzPñì

34

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

BðpŸG ZpüA pPÞk úÇGAo úG òßðBì àü þèBXñW ÿBÎkA
àyrLðAlðk QhOô ZBO ÿqBG ëBüpupãüqBG BG ÑôpzìBð

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | ÈGAôo QhO ô ZBO ÿqBG ëBüpu pãüqBG óõPãñüpø QýÞBG úÞlñÞþì BÎkA þuôo ëlì#
.QuA úPyAk ÑôpzìBð
ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk UÎBG úÞ þüBø wßÎ ,QuA ûkpÞpzPñì óõPãñüpø QýÞqA þèBXñW þüBø wßÎ þuôo ëlì àü
oôBzì ô xBñzðAôo .lññÞ þèrè qo }pvíø úG QðBýg úG îùPì Ao QýÞ ÿoBývG BO ûly
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG
(LIC.#PSY 13673) qoô óõãñüpø QýÞ ZAôkqAqA lÏG þPcô ÿkrìBð ëõÆokoBG òülñ^ QuA ûkpÞ BÎkA ëlì òüA
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì |.QuA úPyAk RBÚçì QýÞ BG þèrè
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì
ÿApG úýyBc kBXüA ÿApGô þãPgBu þüBø wßÎ ûly pzPñì ÿBø wßÎ lñølýì ëBíPcA ÿoBývG
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW ûkAlð óBzðpüôB¿O òüA úG QHvð þzñÞAô úðõã`ýøqõñø óõPãñüpø QýÞ ëBc òüA BG !lyBG QýÞ
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG þíuApì þÆ ëBvìA óBPvGBO "QhO ô ZBO ÿqBG" ëBüpu óApãüqBG ,þèrè qo ô óõPãñüpø QýÞ|.QuA

(310)441-9550 |.lðkpÞ þuôpÎ lñéOBßuA Ýpy ëBíy ok

1314 Westwood Blvd., #206 pÆBhG xBñypu òßðBì kôoôqA ÿpýâõéW
Los Angeles, CA. 90024 !oôõè ûqõì úG úñøpG úíýð xBHè

AlýK Ao oôõè ûqõì úG kôoô ûqBWA {uBHè ókõG IuBñìBð pÆBhG þüBýèApPuA xBñypu ëlì
.kpßð

Byõýð kôoô qA oôõè ûqõì óBHùãð
úG þüBýèApPuA ÙôpÏì ëlì ,eü þu
{HuBñìBð xBHè êýèk úG oôõè ûqõì
lüõâ|þì eü þu Byõýð|.kpÞ ÿpýâõéW
}pøBÊ pÆBg úG oôõè ûqõì óBHùãð
ôA qA ô ûly ûqõì úG ôA kôoô ÐðBì
þu .lðByõLG Ao kõg úÞ ûkpÞ {øAõg
úPvßy {HéÚ úÞ QyAk óBÎmA eü

.QuA
úÞ kpÞ QÛÖAõì lÏG þíÞ ëlì òüA
úÞ ÿA|úSkBc pÆBg úG BìA lyõLG õPèBK
ûqõì kôq þéýg kõG ûkBPÖA ÝB×OA {üApG

|.|.kpÞ ápO Ao
ÿõXPvW úd×¾ qA ÿpüõ¿O ôA
ÿApG ó@ ÜHÆ úÞ kpÞpzPñì Ao QðpPñüA
ÿApG Áõ¿hì xBHè ûqõì úG kôoô
ûlzð úPÖpâ pËð ok óBâlññÞlükqBG
Büô Bñy xBHè BG ûqõì úG lüBHð BìA QuA

.ly koAô {×Þ óôlG ô xBHè óôlG

35

óApùO úéXì

úGpXO Ao oBÞ òüA wLu ô lññýHG QÏýHÆ ok Ao ;pøõyô óq àü IýXÎ þâlðq àHu
p¿Î| ûsôpK úG Bùð@2010 ëBuok òüApGBñG .lññÞ !úýèôA ÿBø óBvðA xBHè ólýyõK BO ÿoAõg ûpzcqA
ok Bùð@ .lñPÖo Bßüpì@ ok óléüô wßñýè pXc
Bø òýzðoBÒ lñðBì oõÇ^ úÞ lñPÖpâ kBü ûoôk òüA
úG qBýð óôlG þzcô| QÏýHÆ ok ô lññÞ þâlðq
êßy úG BÛýÚk ;lñðBíG ûlðq ,óolì RArýùXO ÿôo úG ,îýñÞ JBvc Ao ëõK ô îüôpG Ýôlñ¾ òì .îýñÞ þì þâlðq úðõâ òƒüA ,îƒýðAõƒPG úƒÞ óBvðA êTì úÞlðA úPÖpâîýí¿O ÿpøõyô óq
úG Bì þPÚô< :lüõâ þì þìõDBð|.úýèôA óBvðA àü ;ÿAô lñüõâ þíð îø Bùð@ .îüoô@ þíð óBìkõg ïqBu þì óBíÞôpýO ,îPvøoBßýG úÞ þüBøqôo þHýXÎ þâlðq àHuô lññÞþâlðq úýèôA ÿBø
ú^ úÞ îýPvðAk þƒíð BƒÏÚAô ,îƒülƒì@ QƒÏýHÆ IüpÒ ô IýXÎ ÿBø xBHè þðBíùýì àü úG Bíy| QÏýHÆ úG ,îýPvøoBßýG ûkAõðBg êÞ| úÞ þPÚôô
ïBíO Bì .QuBì oBƒËƒPðA ok êƒãñW ok ÿrƒý^ .lðA ûkpÞJBhPðA Ao
.îýPgõì@AopXcp¿Î ÿBø óBvðA| ÿBø RoBùì |>.lñüõâ þíð ÿrý^ aýø Bùð@ ?lüôo þì |>.îýðAonâ þì QÚô êãñW ok ô îüôo þì óAk }pøõy ô ,úèBu 36 þévíèAô þìõDBð
oõÆ úG BO lýzÞ ëõÆ úP×ø lñ^ ô ûBì 4 kôlc úøBì 20 óoAô ;lðoAk pPgk ôk ,óAk ô þìõDBð òüA Bøqôo pPzýG òì< :lñÞ þì úÖBÂA óAk úñüoBK p¿Î ÿBø xBHè çìBÞ ,úèBu 38 ëBPuô
}A þéHÚ ZAôkqA qA óAk úPHèA .úèBu 6 þãì ô îø þøBâ òüApGBñG ô îƒyõƒK þƒì Ao Bƒø xBƒHè þì ,lðA ûkpÞ þcApÆ óBykõg| úÞ Ao þãƒñƒu
|>.îüpýãG kBü Ao þâlðq òüA ,êìBÞ þâlðq| ólñèok úÞ koAk îu ïBð úG ÿpãükpPgk þì òürñG MíK úG þPÚô úÞ îñÞ þì }õìApÖ þì ûkB×PuA óBíÞ ô pýO qA oBßy ÿApG ô lñyõK
ûkBì@ Ao ó@ôoBßy Ao AnÒ Bì< :lüõâ þìôA úzýy ok Ao ïkõg þPÚô .îñÞ ÅõÎ Ao Bùð@| ,ïôo
óBƒìkõƒg Ao óBƒíüBƒø fçu Bƒì .îƒükpƒÞ þƒƒì |.lñÞ þì þPñÏè ûA ,îüõâ þì ,îñýG þì úÖBýÚ òüA BG òýyBì |.lññÞ
Quok| óBìkõg Ao óBíüBøoArƒGA Bƒì .îýƒPƒgBƒu ëBíy ok êPø àü ok {ýK ëBu 13 ,Zôq òüA óBìq ó@| .ïoôBýGok Ao Bø xBHè òüA QÖo ïkBüqBG îýPvø þðolì kApÖA Bì< :lüõâ þì þìõDBð
{O@,áBßǾA BGoõÇ^ úÞ îýPgõì@ô îükpÞ óBzÚBýPyA koõì ok Bøqôo ô lðkpÞ þì oBÞ rèô .îýñÞ þì þâlðq pXc p¿Î ïkpì êßy úG úÞ
ô úíéGBÚ ,äñu BG úÞ îýPÖpâ kBü ;îýñÞ òyôo þì òhu| pãülßü BG QÏýHÆ ok þâlðq ÿApG |>.lðõy þì ûpýg òì úG úíø þì ïkpì| úG úzýíø òì úÞ QuA ÿrý^ ó@ ,òüA
|>.îýñÞ Quok ûkpì RBðAõýc qA| Ao óBíüBø xBHè BÛG ÿBø }qõì@úÞ lñPÖpâ îýí¿O Bùð@|.lñP×â úG îýøAõg þì þPÚô< :lüõâ þì þìõƒDBƒð
BG þÆBHOoA aýø Bì<:lñÞ þì úƒÖBƒÂA óAk |>.îüõâ
kõg BG ûApíø ò×éO þPc .îýPyAlð óôpýG ÿBýðk lññÞ þì ûoAkA Ao ÿA úvuõì þvýéãðA Zôq òüA
,lì@ þì {ýK þéßzì pâA òüApGBñG .îükoôBýð úðõã^ lðqõì@þì úuolì ÿ Bø ú`G úG ó@ok úÞ
úéGBÛì ÿApG ÿrý^ aýø .kõG þâorG pukok BÏÇÚ| pXc p¿Î| ok þâlðq ok óBzüBø RoBƒùƒì qA
óBvðA lñðBì Bì .îýPyAlð ÿoApÇÂA ÈüApy BƒG ókoõg BO úPÖpâ þyBÛð qA ,lƒñƒñƒÞ ûkBƒ×ƒPƒuA
Bùð@ úÞ| ú^ ó@pø ô îükpÞ þì þâlðq úýèôA ÿBø |.ó@ qA ûkB×PuA ô óBíÞ ô pýO òPgBu ô RApzc
{üBø xBHè ,QuA lðqpÖ ôk okBì úÞ þìõDBð
|>.îükAk ïBXðA Ao lðA ûkAk ïBXðA BOlíÎ úÞ lñÞ þì Øý¾õO òýzðoBÒ óBðq ëlì Ao
ïBð úG Ao kõg JBPÞ òýPvhð æBc ,Zôq òüA úÞ þèBc ok| ;lðA ûly Quok }õâpg QuõK qA
lññÞ þì pzPñì >þéãñW úuolì þüõWApWBì< {ðkpâ oôk Ao óqõâ ÿBø jBy ,óAk ,ôA pøõy
ú`G| úG Ao pXc p¿Î úýèôA ÿBø RoBùì ,ó@ok úÞ úÞ lñüõâ þƒì pƒøõƒy ô óq òƒüA|.kqAlƒðA þƒì
úG JBPÞ òüA úÞ lðoAôlýìA Bùð@ .kqõì@ þì Bø òüA BG þPÚô B¾õ¿g| ,QuA oAk ûlñg óBypøBÊ
QÏýHÆ qA ÿpPzýG îùÖ BO lñÞ àíÞ ÿlÏG êvð :lüõâ þì óAk |.lðôo þì òürñG MíK úG úÖBýÚ
Bì lññÞ þì pßÖ lññýG þì Ao Bì úÞ þüBø ú`G<
|.lññÞ QHÚApì| ó@ qA pPùG ô lñyBG úPyAk Ñõð òüA Bì BìA .îýPvø úýèôA ÿBø óBvðA BÏÚAô
þðBìq pøô îüA ûkpÞ JBhPðA| óBìkõg Ao þâlðq

òPÖpâ qBâ ,lýñßG QuA ïqæ úƒÞ ÿoBƒÞ BƒùñO |!lñÞþìrýíO Ao Bø óAlðk úýðBS 6ok óBùW áAõvì òüpO ÁBg´
qBâ BG .QƒuA áAõƒvì òƒüA þƒXñ×uA QƒívÚ
kõy|þì Bíy ÿBø|óAlðk IèBÚ áAõvì ,ó@ òPÖpâ
ÿBø|óAlðk ÙBßy ô fõÇu qA l¾ok 99.9 ô UNOBRUSH }ApGõðõü áAõƒvì#
pÂBƒc ëBƒc áAõƒvì òƒüpƒOlƒñíyõƒø úƒÞ|
áBƒK Bƒø|úƒTè qA QƒËƒÖBƒdƒì òƒƒíƒÂ Ao Bƒƒíƒy okBÚ kõg àýìõðõâoA þcApÆ BG ,QuBýðk
þâkBu úG ,ly ïBíO óBOoBÞ úÞ þìBãñø|.lñÞ|þì
lýøk|þì oApÚ kõg Áõ¿hì ÿBW ok Ao áAõvì úG úýðBS 6 Rlì þÆ Ao þðBøk Ñõð pø QuA
.lñÞáAõvì êìBÞoõÆ
99.9 ókpÞ áBK ÿApG {×ñG FAoôBì úÏyA qA úÞ BùñO Býðk áAõvì òüpOlñíyõø BG ókpÞ áAõvì
ûkBƒƒ×ƒPƒuA Bƒƒø|Jôpƒƒßƒýƒì ïBƒƒƒíƒƒO qA lƒƒƒ¾ok
áAõvì lülW ÿBø|ÿsõèõñßO IƒéÒA.lƒñƒÞ|þƒì úýðBS 6 ok
rýíO Ao Bíy óBøk qA l¾ok 80 BO 40 òýG BùñO BìA ûpìqôo oBÞ àƒü Bƒø|óAlƒðk ókpƒÞ áAõƒvì
eýd¾ ÿBø|àýñßO úG ïkpì pTÞA ô lñƒñƒÞ|þƒì wK .kõy úPÖpâ ÿlW lüBG úÞ QuA ÿoôpÂ
úý¾õO óBßyrK|óAlðk ÈuõO úÞ ókq áAõvƒì ïBXðA ÿApG þüBø|ûAo ëBHðk úG óBulñùì ô óBÛÛdì
êìBy ÿqôpìA ÿBøAnÒ.lññÞ|þíð úWõO ,kõy|þì BÛýÚk .lñPvø òßíì óBìq òüpPíÞ ok ó@ pPùG
ôBø|óAlðkÿApGúÞlñPvøûlyÿoô@pÖÿBøAnÒ ókpÞ áBK ÿApG Rõ¾ QÎpu BG þOByBƒÏOoA òüA lñøk|þì eýWpO ïkpì qA þgpG ,kõƒy|þƒì |" áAõƒvì óBƒƒâlƒƒðqBƒƒu úƒƒÞ ÿrƒƒýƒ^ óBƒƒíƒø
óBøk QyAlùG ÿApG lüBG Bìô lñPvøpÃì Bø|úTè úýðBS 6 ok ÈÛÖ ô óBìríø oõÆ úG Bø|óAlðk ïBíO .lññÞÙp¾ÿpãükoBÞÿApGAoóBìq àƒü ,ó@ úƒG úƒƒWõƒƒO BƒƒG|UNOBRUSH"
|" áAõƒvƒì .îýƒyBƒƒG ꃃDBƒƒÚ QƒƒýƒíƒøA kõƒƒg |.|.lñÞ|þìûkB×PuA kApÖA qA úPuk òüA ÿApG îø áAõvì òüA æBíPcA |.lðA|ûkpÞþcApÆAolñíyõøôêìBÞáAõvì
áAõƒvì Rçßzì pƒTÞA |UNOBRUSH" ÑAõðA ÿApG áAõvì òüA àýìõðõâoA úðBøk QívÚ ok úÞ lñíyõø áAõvì òüA .QuA ûly þcApÆ kôlcÈuõPìoõÆúGëBuëõÆokBìqAïAlÞpø
þüõW|úÖp¾rýðóBìqokôkpÞløAõgêcAoókq þðBøk Ñõð úíøokô QuA ûly þcApÆ Bø|óBøk úýHy óAõñÎ aýø úG ,QuA ûly úPgBu áoBíðAk ô îƒýPvüA|þƒì úƒñü@ êƒGBƒƒÛƒì ok QƒƒÎBƒƒu 30
qõñø áAõvì òüA þyôpÖ|ûkpg QíýÚ.lñÞ|þƒì lƒøAõƒg þƒGõƒéǃì kpƒßéíÎ ô kpƒýâ|þƒì ÿBƒW þcApÆ àƒü qA ô Qƒvýð þƒPñu ÿBƒø|áAõƒvì úÞ þüBýðkok BìA .îýñÞ|þìrýíO Ao óBíüBø|óAlðk
|.QuA ûlzð Àhzì |.|.QyAk qA úƒÞ kpƒG|þƒì ûpƒùG þƒXñ×uA àƒƒýƒìõƒƒðõƒƒâoA ûkpíy îùì úÛýÚk pø BHüpÛO luo|þì p˃ð úƒG

36

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY úG úèrèqqA wK lñéüqõýðpüArW
CENTER 'lññÞ|þì QÞpc' îø Qíu

|
Bø|ûkBW ô Bø|êK òPhüoôpÖ ô òýìq {ðAo úG ly }oArâ 7.8 {OolÚ úÞ ëôA úèrèq #

lýìBXðA

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok pO|àükrð îø úGoõzÞ òüAok 2016 ëBu lüly úèrèq ëBHðk úG lñéüqõýð þGõñWô þèBíypüArW
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì .koô@oBGúGAoÿkBüqRAoBvgQzøôQ×øþâorGúGúèrèqòüA .lðA|ûly
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master .kAk jo lñéüqõýð þGõñW ûpürW ok bp^|QvüApÞ pùy þßükrð ok úèrèq
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk
.lðõy pO|àükrð îø úG pPì 5 püArW ôk òüA BO ûly UÎBG úèrèq òüA lñüõâ|þì lñéüqõýð ÿBø|ïBÛì óõñÞA
òzýPülì þ¾õ¿g ÿBø xçÞok ïBð QHS ÿApG ô lðoAk úìAkA óBÞBíÞ RApýýÓO òüA løk|þì óBzð úPÖpâ Roõ¾ úèrèq qA wK úÞ þüBø|þuopG
lüpýãG xBíO òì BG óõñÞA îøqA
.QuA ûly pO|äñO ,lñÞ|þì AlW îø qA Ao þGõñW ô þèBíy ûpürW úÞ áõÞ àüoBG úãñO
úG pPì|þPðBu 35 óõñÞA úÞ ûkõG êHLíÞ MýÞ ok pýýÓO òüpO|Ðüpu lñüõâ|þì óBuBñy|òýìq

.QuA ûly pO|àükrð þèBíy ûpürW ok lñéüqõýð QhPüBK ,óõPãñýèô
àürýÖõDs koõì ok úÞ lñéüqõýð þíéÎ kBùð ,wñüBu xA|óA|þW qA ,pýOôlvñüpø óôpãýu pPÞk
þÚB×OA òýñ^ ëõEvì êvâ ïAlÞ kpÞ Àhzì QuA oAõyk QuA úP×â lñÞ|þì QýèBÏÖ þuBñy|òýìq ô
{Ûð êvâ ïAlÞ úÞ lñPvø úèBvì òüA þuopG ëBc ok óBuBñy|òýìq QuA úP×â ôA .QuA ûkõG
Qíu úG þGõñW ûpürW QÞpc QuA úP×â pýOôlvñüpø pPÞk pËð püq ûôpâ.QuA ûkpÞ B×üA ÿpO|îùì

.kõG løAõg "lñÞ" ,QÞpc òüA QÎpu BìA QyAk løAõg úìAkA ëBu òülñ^ ÿApG þèBíy ûpürW

ÿõñÏì þßýð ÈuõO þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ

(310) 446-8724

37

óApùO úéXì

ólG þñíüA îPvýu QüõÛO ÿApG þüBø úý¾õO

lýøk {øBÞAo xpPuAô {ñO

lýñÞ}qoô îËñìoõÆ úG Ùp¿ì .lýðBXñãG kõg îüso ok Ao Bø|òýìBPüô þâlðq qA ókpG Rnè ô þðAonãyõg ÿApG Ao þðBìq ólG úÞ QuA þyôo xpPuA úPHèA #
îPvýu QüõÛO ÿApG ûkBu ÿBø|ûAo qA þßü óBñýíÆA IWõì ,òýìBPüô þPèõì ÁpÚ àü úðAqôo êDBvì ok QHTì RBßð ëBHðk úG .lýøk ÁB¿PgA qBýðrýãðApG {èB^ QýÏÚõì àü BG úéGBÛì ÿApG
ÿBø|}qoô ïBXðA .QuA ókpÞ }qoô ,ólG þñíüA {üArÖA ô ólG óBíPgBu ô Jõ^oBù^ Qd¾ qA úHéÒ Bíy pG þ×ñì RAoõ¿O lüoAnãð ô lüôpG oAõyk àü ÿApG Ao kõg úÞ þðBìq lñðBì .koAk
|FçPGA ëBíPcA {øBÞ ,xpPuA {øBÞ UÎBG îËñì kAõìqA þgpG .kõy|þì ólG þñíüA eÇuô Qì|çu QèBc àü þèô .lýñÞ|þì ûkBì@ þðApñhu
ÑAõðA ô þHéÚ ÿBø|ÿoBíýG ,óAõhPuA þÞõK úG ,lðõy|þì ólG QüõÛO IWõì «B¾B¿PgA úÞ ÿnÓì .lñÞ ô lyBG pÃì lðAõO|þì ,þupPuA îDAk ô QGBS
}qoô ,}qoô Ñõð òüpPùG .kõy|þì Bø|óBÆpu ôÿôo ,E ô D ,C ,AÿBø|òýìBPüô,ïõýñéuêìBy lýðrG lñhHè ûoAõíø
úP×ø ok oBG lñ^ ,ÈuõPì eÇu ok îËñì ókpÞ ÿløAõy .QuA lý×ì oBývG ëk úO qA ûlñg .kqAlñýGpÇg úG Ao kpÖ Qì|çu
qA lyBG lý×ì lðAõO|þì þðlG ápdO Ñõð pø .QuA .lñPvø îürýñì eÇu ókpG|æBG IWõì Ao ûlñg úÞ koAk kõWô rýð xpPuA þPc úÞ løk|þì óBzð RBÛýÛdO
Bü Bñy ,Bâõü ,ÿôo ûkBýK ,ÿoAõu úgp^ôk úéíW lýñÞrýøpK ,Qý¾Bg îÞkAõì Ùp¿ìqA RBÛýÛdO ok ,þÎõñPì YüBPð .lðAk|þì ólG þñíüA ØýÏÂ Ao ólG þñíüA îPvýu lðAõO|þì ,lc qA {ýG
QvÖ lñðBì ûly ÿoô@pÖ ÿBø|þÞAoõg úÞ óApãzøôtK qA þøôpâ .QuA ûlì@ Quk úG BG úéGBÛì ÿApG ólG úÞ þñíüA îPvýu .lñÞ
.Øéâ ÿqBG kAõì ,Akõu ô òüpýy R|çÛñO ,Bø àñuA ,BøkõÖ kpßéíÎ ô ûlñg ûoBGok Ao ÿA|ûkpPvâ RBÛýÛdO BG Ao kõg xpPuA .koAk qBýð ÅApìA ô Bø|ÿoBíýG
lýGAõhG þÖBÞoAlÛì úG kAõì püBu ô pHýÖ ,Bø òýìBPüô êýHÚ qA ólG qBýð koõì þðBvÞ lðoAk|þì ï|çÎA ,lðA|ûkAk ïBXðA ólG þñíüA úG Ao þðBìq .lýøk {øBÞ Aq xpPuA êìAõÎ qA ÿoôk
ÐGBñì òýìCBO úGokBÚ ólG ,þÖBÞ JAõg óôlG òüA ó@ pG ûô|çÎ .lññÞ|þíð òýìCBO Ao ÿnÓì óBìq ëBTì ÿApG ,lðlñg|þì lñéG ô ëk úO qA úÞ lñüByõg êDBvì qA ókpG Rnè ô QcApPuA
kApÖA .Qvýð Bø|ÿoBíýG BG úéGBÛì ÿApG qBýð koõì ÿBø|þðkôrÖA ô ûlðoAk úãð kAõì êìBy Bø|þÞAoõg ÿpO|æBG þñíüA eÇu qA ,ÿlíÞ ÿBø|îéýÖ ûløBzì
JAõg QÎBu 9 BO 7 lñìqBýð êÚAlc ,ëBvâorG pâA .QuA pÃì ólG ÿApG úÞ ,lñPvø þüBýíýy .lýøk ÁB¿PgA
ïBXðA ,îËñì úìBðpG àü qA ÿôpýK BG .lñPvø úðBHy ô Bø|ûõýì ,Bø ÿrHu Ùp¿ì úG Ao Bø|AnÒ òüA Ùp¿ì .lðoAkoõgpG
êßèA ô òýEÖBÞ Ùp¿ì qA rýøpK ,úðAqôo ÿBø|}qoô BG ólG Roõ¾ òüA ok ,lýøk|þì eýWpO R|çÒ lýñÞÙp¿ì óAlývÞA þPð@kAõì lýyBG úPyAk îËñì þvñW úÇGAo
ô JAõg qA êHÚ QcApPuA òPyAk ,JAõg qA êHÚ .kõy|þì úWAõì kõg qBýð koõì ÿnÓì kAõì kõHíÞ ,Bø ÿrHu ô Bø ûõýì qA kBüq pükBÛì Ùp¿ì úG BùñO úð þvñW úÇGAo úÞ luo|þì pËð úG
lýðAõO|þì ,JAõg ÝBOA ÿApG IuBñì ÿBìk Ì×c lüqAlñýð îéÚqA Ao Bø|êíßìô þüôoAk óBøBýâ ÿApG úÞ óAlývÞA þPð@þÖBÞ óArýì kõy|þì IWõì rýð ólG ÿApG úßéG ,løk|þì þGõg xBvcA óBvðA
.lýyBG úPyAk {ìAo@ BG ô pO|QcAo JAõg ÿApG Bø|êíßì ô óBøBýâ qA ïkpì þgpG òüA .lupG ólG úG ,QuA qBýð koõì ólG Qì|çu òPyAk úÞ lñøk|þì óBzð RBÛýÛdO .QuA lý×ì
lýñÞápO Ao RBýðBgk Ùp¿ì .lññÞ|þì ûkB×PuA óBy ólG þéÞ Qì|çu QüõÛO QËÖBdì IWõì ,Bø þÞAoõg ok kõWõì kAõì IWõì lðAõO|þì ,Jõg úðBÛyBÎ þâlðq àü
eÇu {øBÞ IWõì ,ólýzÞ oBãýu ûly QGBS ólG þñíüA eÇu pG Bø|êíßì þgpG pýSCBO ëõßèõìô kAq@ÿBø|ëBßükAopGApGok ólG ÿBø|ëõéu ïBXðA RBÛýÛdO qA þßü .kkpâ Àhy Qì|çu
êü|æk qA þßü òüA ,kõy|þì ólG þñíüA ô QìôBÛì ÀýhzO ÿApG ÿpO îËñì RBÛýÛdO BìA .QuA .lñðBuo|þì Iýu@ Bø|ëõéu úG úÞ ,kõy|þì þüBø Qì|çu óArýì ô þvñW ÉBHOoA kõWô úÇGAo ,ûly
Rolð úG pâA þPc .QuA oBãýu ápO ÿApG îùì òüA .QuA qBýð óBvðA ólG pG kAõì òüA lñìkõu pýSCBO óAlývÞA þPð@ qA þÎõñPì ô Ðýuô ØýÆ òýìCBO ÿApG ô .QuA ûkpÞ þuopG ëBvðBýì kApÖAok Ao ÁBhyA
ÿoBíýG ÅpÏì ok óBñ`íø ,lýzÞ|þì oBãýu úOõG ,óBvñW Qgok ,pýu êìBy Bø|þÞAoõg ØéPhì ÿBø|äðo BG Bø ûõýì ô Bø ÿrHu qA ,Bø óAoôk ok úÞ þðBvÞ úÞ QuA ó@ pãðBýG YüBPð
óBcApW qA þßü ÿBø|úP×â xBuA pG .lñPvø úéíW qA Bø|àýOõýGôpK ,óõâ ,pPyoBg ÑAõðA ,rHu ê×éÖ ,RBHÞpì ÑAõðA lñðBì .lýñÞ Ùp¿ì úG QHvð ,lðA|úPyAk þvñW úÇGAo «Aopßì þâlðq
ókõG oBãýu ôõÞBHñO kôk ÅpÏì ok ,Bßüpì@|þìõíÎ ok .QuBø ïõüpPÞBG ôlý×ýG ô xõéýuBGõPÞ|æ ,úðAôlñø ,Yüõø ,þãðpÖ RõO ,ÿõýÞ ,Bø îéÞ ô Rolð úG óBy þâlðq ok úÇGAo òüA úÞ þðBvÞ
Qì|çu úG Iýu@ IWõì ,îÞ óArýì úG þPc lý×ì Bíy ólG ÿApG þøBýâ êíßì ú^ úßñüA koõì ÿpO îèBu þðBívW ÈüApy qA ,ûkõG äðpíÞ
,þHéÚ úéíc êTì þüBø ÿoBíýG .kõy|þì Àhy .þHèBÆ ô ûqBO ÿBø ÿrHu ,ûrGpg
pG úÞ QuA þO|çßzì úéíWqA îu@ô ÿrÓì úPßu .lýñÞ QHd¾ kõg àyrK BG ,QuA lýñÞûkB×PuA Bø|òýìBPüôqA .lðoAkoõgpG
úG pâA .lPÖA|þì ÝB×OA olhì kAõì ô kôk ëBíÏPuA pSA Bíy þüAnÒ îüso lýñÞ|þì xBvcA pâA
àyrK qA ,lýPvýð kAõì òüA ápO úG okBÚ þPcAo þPèõì kõy|þì kBùñzýK ,QuA þüBø kõHíÞ ÿAoAk lýyBG þÎBíPWA
.lüpýãG þüBíñøAo À¿hPì ÿpìA þâlðq ok Quôk kõWô QHTì pýSCBO
lýüõzG IOpì Ao kõg ÿBø|Quk ÈGAôo òPyAk úÞ ó@ IèBW .QuA þÏÇÚ ô îévì
{üArÖA ÿApG Bø|ûAo òüpO|ûkBu qA þßü Àhy Qì|çupG þüAru úGpýSCBO ,ÿõÚ þÎBíPWA
ô îËñì òPvy ,Bø ÿoBíýG BG úéGBÛìô ólG QìôBÛì úÞ þðBvÞ løk|þì óBzð Bø|{øôtK òüpg@ .koAk
qA þßü ,}ôo òüA òýñ`íø .QuBø Quk opßì úG QHvð %50 ,lñPvø þÎBíPWA ÿBø|ûôpâ õÃÎ
óBýÖApÆA ô kõg Qì|çu Ì×c ÿApG pSõö ì ÿBø|ûAo }pPvâ ÿApG .lðoAk ÿpO þð|æõÆ píÎ ,BùñO kApÖA
,óõGB¾qAB« íPcQuAïq|æÁõ¿gòüAok.QuA ÿBø|QýèBÏÖ ok ,kõg þÎBíPWA RBÆBHOoA
pøokô lýñÞ ûkB×PuA ÿoBW J@qAô ûlñüõy kAõì þøôpâ ÿBø x|çÞ ok ,lýñÞ QÞpy úðBHéÆôAk
.lýøk õzPvy Ao Bø|Quk úýðBS 20 êÚAlc QGõð úÞ lüõy þüBø ûôpâõÃÎ ô lýyBG úPyAk oõÃc
kAõì qA lüoAlð óõGB¾ ô J@ úG þupPuk pâA úG ô lñøk|þì ïBXðA Ao Bíy úÚ|çÎ koõì ÿBø QýèBÏÖ
ûkB×PuA êßèA %60 êÚAlc BG ûlññÞ þðõ×ÎlÂ
.lüqAkpLG kõg ÿBøkAlÏPuA }oôpK
.lýñÞ
lýyBG úPyAk êDBvì úG QHTì }pãð
þñíüA eÇu {üArÖA UÎBG þzülðA QHTì
þðBìq úÞ løk|þì óBzð ÜýÛdO àü .kõy|þì ólG
ólG þñíüA ,lýñÞ|þì ûBãð BüBÃÚ úG úðBñýG }õg úÞ
,xBvcA òüA {üArÖA ÿApG .kõy|þì QüõÛO óBO

38

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

39

òüA BG llüýkñÞpAÞlîýâK AAoo kóõ@gúìþBðpyGõâpâA óApùO úéXì

pGoBÞ úG Ao ûqBWA òüA| Find My Device | úìBðpG lülW þðBuoqôo|úG BG êâõâ # }õølBñGøókB|þðqìúkÞõþgüúBøG |ëõÚ
lüpg rÞpì àü ÿBø|ûqBÓì qA àü|ïAlÞ ok ç« Tì Ao kõg þyõâ líù×G B« ÛýÚk BO løk|þì
òüA .koAnâ|þì }kõg BG æBG þðBXýø }õø BG þðqpø úÞkoAk kõWô þüBøoApÚô ëõÚ #
|.QuA úPyAnâBW .lñÞ|þì þâlðq Bùð@BG }õøBG óq òüA úÞlñPvø þüBø|QýÏÚAô BìA ,lñPvýð ûkBu þøBâBø|ëõÚ
þyõâ| Indoor mapping þégAkòPÖBü
þyõâ ókpÞAlýK ÿApG êâõâ lülW ïBâ ,ûlyBøo
,þHüpÛO êdì BùñO|úð úÞ QuA óApGoBÞ ÿlüôolðA

|.løk|þì óBzð Ao êüBGõì ÜýÚk êdì úßéG
| þðôpýG ÿA|úzÛð {yõK oõÞnì úìBðpG óõñÞBƒO
úG okBÚ àñüA BìA kAk|þì ïBƒXƒðA Ao| outdoor
ûly æBG Qd¾ BG êüBGõì ÜýÚk òPÖBüôõXPvW
úzÛð ô kõg ÿBø|úzÛð ÿqBu|þñÒ BG êâõâ|.QuA
þìõíÎ ÿBø|óBßì püBu ô Bø|áoBK ,Bø|ïõükBPuA ,Bƒø|ûBƒâkôpƒÖ ,åorƒG ÿBƒø|ûBƒãƒyôpƒƒÖ qA ÿqBƒƒu
.lðBupG ûly úPyAnâBW þyõâ úG Ao pGoBÞ úÞ QuA úPÖBü|Quk óBßìA òüA úG ÿoBXO

ÿoBíýG pPíÞ àvüo UÎBG Ùp¿ì óArýì òüA úG ûktì
þì åpì qA ÿpýãzýK òýñ`íø ô þHéÚ ÿBø
óArýì òüA qA {ýG ólýyõð úßñüA IèBW .kõy
|!ûõùÚ óAoAlPuôk|.kõyþíðþÛéOAqêßzìrýð
|ûõùÚoBízýG lüAõÖqApãük koõì lñ^ îø BG Ao òüA BíPc BìA kôpG {ýK BøoApÚ òüA ÜHÆ lðAõPð {ðAõO ïBíO BG ôA úÞ kõG løAõg þüBø|óBìq
|.kpÞ løAõg Quok pývì úG òPzâpG ÿApG Ao kõg þÏu ô lðAk|þì
ÿ úÏuõO àvüo {øBÞ ;îüoBíy þìpG Ao lyBG úPyAkoôBG Ao }kõg .1| | |
ûõùÚ ÜyBÎ Bì êTì îø Bíy BñEíÇì#
äñu ,àýèõGBPì ïôolñu ,ïôk Ñõð QGBük ólðAõg ëõÓzìpÂBc ëBcok úðpâô ,lýPvø ÿBüôo pâA úÞ lðAk|þì ôA .koAk þüBø|ÿlñíðAõO ú^ lðAk|þì lƒñìkpƒg ô }õƒøBƒG óq àƒü
,BùðBÆpu þgpG ,xpÛð ,úýéÞ äñu ,Ap×¾ úG óõñÞA ûõùÚ óBÛyBÎ Bì .lükõHð úèBÛì òüA BìA ,Qvýð ÿA|ûkBu oBÞ òüA úÞ lñÞ|þì áok ôA .lýuo løAõg Bùð@ úG lðAoôpLG pu ok Ao {üBø|úPuAõg
úéíW qA píüArè@ ô þâkpvÖA ,óõvñýÞoBK ok ûly pzPñì ÿ úèBÛì òüpg@ÿ úðAõPzK }pývì qA Bü koõg Qvßy pâA úÞ lðAk|þì Jõg ôA ,pPíùì úíø qA .lupO|þíð ókpÞ óBdPìA qA
ok ûlykBü koAlðBPuA QüBÎo úÞ QvülüAõÖ qôo ok óBXñÖ lñ^ úÞîýüõâþì úñýìq òüA
òýñ`íø .QyAk løAõg ûApíø úG ûõùÚ Ùp¿ì rýð lñìkõu úßéG ,Qvýð pÃì þPìçu ÿApG |.lñÞ }çO ûoBGôk ô kkpâpG lðAõO|þì ,ly ZoBg
|.Qvø lyBG }kõg Quôk òüpPùG .2
ÿApG ïkpì úÞ þðBìq qA
þðæõÆ ÿBøqôo êídO ókõG BùñO qA ,êÚBÎô }õøBG óq àü .òPyAk Quôk Ao kõg þñÏü ókõG kõg Quôk òüpPùG
ûõùÚ qA ûkB×PuA úG Ñôpy qA koAk qBýð þøBâô lñÞ ÿpLu }kõg BG Ao þGõg RBÚôA lüBG úÞ lðAk|þìôA ÐÚAô ok .lupO|þíð
pu pG úTcBHì ,lðA ûkpÞ úPÖpünK ô koAk Quôk Ao Qvø úÞ ú`ð@pø ôA .kõy Bøo xpPuA qA ô kpýãG úé¾BÖ kõg ÙApÆA ÿBýðk
ûõùÚqA ûkB×PuA ëBìpð óArýì
úPyAk kõWô rýð qôo àü ok |.koAk }kõg ,lyBG úPyAk {Puôk løAõg|þì {èk úÞ Ao þüBø|þâtüô ïBíO ô QuA
ÿApG Jõg pHg òüA .QuA lølG ïBXðA þüBùñO úG }kõg Ao BøoBÞÿ|úíø lðAõO|þíð úßñüA áok .3
|.QuA óBPuôk ûõùÚ
pzPñì ÿ úèBÛì òüpg@pG BñG ôA .løk ïBXðA þüBùñO úG Ao ÿoBÞpø lðAõO|þíð úÞ líù×G BO lyBG þÛÇñìô }õøBG lüBG óq àü
óBXñÖ oBù^ Bü úu ,ûly ô Qvýâlðq qA þzhG ókpÞ àíÞ IéÆ .kpýãG àíÞ }A|ÿkBy Ì×c ÿApG BO koAk qBýð BÏÚAô þøBâ
òüpO IuBñì ,qôook ûõùÚ
Ùp¿ì ÿApG ûlÎô kAlÏO |.lýøAõhG àíÞ Quok þPýÏÚõì ok Quok kApÖA qA úÞ koAlð ÿkApüA aýø
qôo àü ok þðlýyõð òüA kpýãð Qhu kBüq }kõg úG .4| |
òüA QHTì ÿ úPßð .QuA
ûõùÚ lüAõÖ ÿôopPzýG úÞ QuA òüAok úÏèBÇì xBvcA ô lñølG ÜýHÇO BøkoAlðBPuA ïBíO BG úzýíø Ao óBykõg lðoAk þÏu óBðq qA þÃÏG
úG çPGA pÇg {øBÞ ok þðlyBðoBßðA pýSCBO ûõùÚ pËðok BG úXýPð òüA .ó@RApÃì BO koAk lýÞCBO þüæBG þðBXýø }õø qA úÞ þðBðq BìA .lñupG óBypËð koõì ÿ|úéÚ úG lñðAõO|þíð râpø lññÞ|þì
|.|.koAk ÿlHÞ ÿBø ÿoBíýG pãük ô lHÞ óBÆpu óBXñÖ koBýéýìôk qA {ýG qôo ok úßñüA òPÖpâ ó@ QGBG AlÏG úÞ lñðq|þì þüBø|Ùpc ,lðoõg|þì Qvßy Bùð@ .lñPvýð êìBÞ úÞ lñðAk|þì lðAkoõgpG
àükrð .koAk kõWô îø þOBDBñTPuA úPHèA ïpãèk oBývG ,kõy þì Ùp¿ì Býðk ok ûõùÚ úÞ òýíø BìA ,lñyBHð okBì Bü ôpvíø ,Quôk òüpPùG îø úzýíø QuA òßíì ô lðõy|þì ØuBPì
lðAõO þì oAkoBG óBðq ÿApG qBu ûõùÚ úG óly pOkBy Rlì lñéG ok ô lñPvýð rWBÎ kõg RBøBHPyA òPÖpünK qA Bùð@ .QvýÖBÞ lññÞ|þì Ao kõg }çO
þì {ýK qA Ao òüA kõg Bì úPHèA .lyBG pÃì |.|.QuA ûlññÞ óõ^ lðpýãG Qhu þéýg óBykõg úG lüBHð úÞ lñðAk|þì óBðq Ñõð òüA .ly lñøAõg îøpO|þÂAoô
kõg ÿ ûõùÚ Ùp¿ì lüBGoAkoBG óBðq .îýPvðAk óBXñÖ oBù^ ólýyõð BùñO úð úÏèBÇì òüA
àü Bü ;lñøk {øBÞ qôo ok ïpâ þéýì 200 BO Ao lüAõÖ úßéG ,lðAk þíð pÃì Ao qôo ok ûõùÚ .Qvýð êìBÞ wß`ýø
.lñÞ þì óBýG rýð Ao IýÞpO òüA ÿBu@ ûrXÏì lññÞ}çOpPzýG lüBG þðBìq ú^ lñíù×G .5
|.à^õÞ óBXñÖ úG lüBG þðBìq ú^ úÞ lðAk|þì Jõg îø Ao òüA BìA Qvýð êìBÞ úÞ lðAk|þì êÚBÎ ô }õøBG óq àü
Ao þPhu kpýãG îýí¿O pâA ô QuA QuAoôo }kõg BG ôA .lñÞ }çO pPzýG ô kpýãG Qhu }kõg
úÞ lðAk|þì ôA BìA ,Qvýð ïqæ lñüõãG ôA úG óApãük QuA òßíì .lñÞ|þì Ao oBÞ òüA BíPc ,lñÞ êídO
ïBíO òPÖpâ kBü|.kpÞ løAõg ÿoBÞpø ,kõg óAõO ïBíOqA ûkB×PuA ÿApGô lyBG òüAqApPùG lðAõO|þì
Ao }õøBG óq àü úÞ QuA ÿrý^ óBíø óBy|ïôAlO BìA ,koAkqBýð áokô óBìq úG ,BøoApÚô ëõÚ òüA
|.koAk Ao {yqoA BìA lyBG oAõyk Bø|ëõÚ òüA úG ólðBì lñHüBK lüBy .lñÞ|þì ÜÖõì

40

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

Qynâ õOþG|úÞþüBøëBu

þíýco úíýùÖ
Qzø |ô þu {hG|

úG Bø|ûôlðA úíø úÞ þðBìqpãükoBG àü lüBG :lýupK úz×ñG qA lì@ {ýK úÞ þP¾pÖ îèk Ap^ îðAk|þíð ?lýðApãð îø Bíy okBì lüpK JAõgqA ûkq Qzcô Qü@îðBg #
ÿôo qA ô îñÞ p×u BXñüA úG lyBG ûlýuo óBüBK fpÇì Qü@ ÿBÚ@ BG Bíy Bü@ Qü@ îðBg Qü@îðBg ...BìA løk|þì ÿoAõâBð úÏÚAôqApHg Èévì kõg JB¿ÎA pG lðAõPG úßð@ÿApG ô
óBüpK ûBy pPgk ô ûBì RBÚçì løBy úéßuA úz×ñG úG Ao {ñhu ïõù×ì úßð@ ÿApG ô ?lükpÞ úG Iè ô lýyõð kpu J@ óAõýè àü kõy
úÞ î×uCBPì îüõãG lüBG úíø IðBWqA òì ,ïkpâ {yõâ ÿõu úG Ao {Puk lyBG ûkpÞ îýù×O :Q×â
ô îükpÞ îýùu kõg ÿBø|îÒ BG Ao Bíy p×u òüA ok ÿBÚ@ .kAk óBßO pu þ×ð óAõñÎ úG úz×ñG .kpG þuõGBÞ BG ô ïoAk Ao xBvcA òýíø îø òì :Q×â .kõzâ BÎk ô oB×ÓPuA
ÿBÚ@ .îükõíð ïApc Bíy úG Ao kBy RçýÇÏO Bíy lýupK ô kpÞ pO|úPvø@ Ao kõg ÿAl¾ úðAqpÖ îø ó@ .QuA ûkBPÖA þÚB×OA ïoAk òýÛü ïlük úÞ ô olK ÿApG Ao óAlðqpÖ úíø AlðôAlg
úz×ñG ?lüA|ûly Qü@ ÿBÚ@ þðApãð úWõPì îø úÞ líùÖ|þì kôq okBì àü þðAk|þì !lüõð ÿApG ûBñK ok îø Apì óAlðqpÖ ô òÞ Ì×c óBy|óAokBì
:Q×â ô Qgôk ûlük úz×ñG Roõ¾ úG úðAqpÖ òüA îðAk|þì òì ô ûlì@ }lðqpÖ pu pG ú^ îðBW úG úÞ Qvü|þuõGBÞ ú^ òüA .pýãG Rkõg
úG BO òì úÞ kõG ÿp×u òüpOBHüq p×u òüA :Q×â ÿA úSkBc oB^k lüõð .Qvýð QéÎ þG ûoõzèk ûoõzèk oB^k ô kõy|þì ûlñÞ îHéÚ Ap^ ?ûkBPÖA
BG oBG òýèôA ÿApG úÞ lýñÞ oôBG .ïA|úPyAk ëBc þvKAõèk ô þGAõg|þG Iy ,Izük îðBíâ úG îðBg þðApãð oBG qA úßð@ ÿApG úz×ñG|!QuA ûly þÚB×OA lüõð ÿApG ûkpÞBð ÿAlg lñßð ?ïA|ûly
IéÚ îýí¾ qA úÞ ïly p×u îø þðBvÞ îvHO úðAqpÖ ?lülýGAõg oõÇ^ Bíy !QuA ûkõG BG wLu ?lyBG ôA þðApãð òüA êìBÎ ô ûkAk jo
óBy|QHcB¿ì úËdè pø qA ô ïoAk óBy|Quôk :Q×â løBßG Qü@ jo ÿA|úSkBc lüõð ÿApG lüBG !úéG :Q×â þðApãð
:Q×â ô kpÞ pu Qü@ îðBg !QuA pýg úÞ ...AFBzðA úz×ñGô òì úÞ koAk þéýèk ú^ úðpâô lyBG ûkAk
.ïkpG Rnè úG ïlýGAõg ûkõu@ úÞ kõG þHy BùñO Izük pPvG .îýyBG ûlyoB^k Bø|xõGBÞ òüA úGôkpø
úÞ þìBãñøô ly úPvG QÎpu BG Bø|óAlí^ ô îPyAk òüpýy ÿBøBüôo|,xõGBÞ ÿBW :Q×â ô kAk óBßO IéÚ BO kBPvüA qBíð úG ô QÖpâõÂô ô kpÞ ápO Ao
rW àü aýø lðkpÞ|þì ápO Ao çüô óApÖBvì ÿoAk|ûlðq Iy ok BO ïkõHð oAlýG úÞ úðB×uCBPì {üõzO ô xõGBÞ oB^k òì kõG pýg pâA
ôk ó@ .lñPvüpãñð ÙApÆA úG úðAqpÖ ÿBÚ@ô úz×ñG Qü@ îðBg...lüõð ÿApG úz×ñG û@.ïly|þíð .løpG ûôlðA qA ô kqBu òEíÇì Ao kõg
úÞ þñy úLOô Büok BG ÑAkô ÿApG Ao ûBãð òüpg@ :Q×â ô lýzÞ þø@ úz×ñG .ïõy àüpyBíy úG Ñôpy BGBdì þGô kAk Quk qA Ao kõg ëpPñÞ þvÞ úÞ QÖBüok ÝBOA ÿõuoõÞ qA úz×ñG
lñPgAlðA ,kõG úPhýãðApG BHüq þuBvcA ôk pø ok óBýì ok oAôlýìA p×ð àü êÚAæ úÞ îèBdyõg lñðAlG úÞ ó@ óôlG kok îø ôk .kõíð òPvüpâ îz^qA AoJAõgôkõGþHüpÒIy.QuAoAlýG
lñhHè ô lðkpÞ ûBãð pãülßü úG oBýPgA þG wLu úðAqpÖ ÿBÚ@ .lølG úýcôo óApãük úG úÞ Qvø Bì BO .lðkõG úPvzð åõu úG QuA ûkpÞ RõÖ lüõð Ao okBì úÞ ó@ óôlG ô þìAo@ úG .kõG ûkõGo Bùð@
lðlýzülðA þì òüA úG ôk pø þüõâ|.lðkoô@ IèpG ûpÆBgô kBü BG kpÞ|þì ÑõéÆ lýyoõg úÞ þðBìq úG ûpXñK QzKqAô ly ZoBg ÝBOAqA lñÞoAlýG
ûApíø úG kõg BG Ao þyõg ûpÆBg ô kBü úÞ :Q×â óly oAlýG BG eH¾ .lðlðBuo eH¾ úG Ao Iy ,ôA
Rõßu óApÖBvì úíø QzâqBG ûAo ok .lðpG|þì lüBG óApãük qA AlW Ap^ úßñüA qA ,î×uCBPì BìA ókpÞ óBùð ok þÏu ôk pø úðBg òýñÞBu pãük :Q×â kõg BG .Qvüpãð Iy þøBýu
kõG òýðqBð Õõéy pÖBvì BùñO ô lðkõG ûkpÞ oBýPgA oAlýG îø Apì }BÞ ÿA .îyBG ûkõñÒ þâkõu@ BG óBzð îø Qü@ ÿBÚ@ ûpù^ BìA lñPyAk kõg QèBc úPyAk lðAõO|þì þéìBÎ ú^ þðBzüpK úíø òüA
ú^ pâA ,þñhu úG Bø|Iè ly|þì IWõì úÞ pßÖ Bü@ lýupK ô lülñg úz×ñG !lükpÞ|þì QuA ûlðBupð eH¾ úG Ao þyõg Iy úÞ kAk|þì QìBgô úG ôo {èBc lüõð úßð@ rW lyBG
Iè úðAqpÖ ÿBÚ@ ?îPvø þøAõgkõg óq lýñÞ|þì óApùO ÿõu úGpOkôq ú^pø úÞ QyAk JBPyô ôAqA BO Qvýð }oBñÞok lüõð úßñüAqA|!úPyAnâ
.kõy qBG ,ûBOõÞ óBùð Ao kõg JApÇÂA ú^pâ ôA .lññÞ QÞpc ÿAl¾ BG ô ly àyA qA pK {ðBíz^ lñÞ QHÚApì
áok Ao óApÖBvì þãé¾õc|þG úðAqpÖ ÿBÚ@ :Q×â ô kAk óBßO pu ô lürâ þì óBzð QíürÎ ÿApG úÞ þéýXÏO qA BìA kõíð|þì Ao }pøõy úz×ñG .kõíð òPvüpâ úG Ñôpy ïAo@
pPgk úG óBzüA QèBvÞ úßð@ ÿApG ô kpÞ|þì ÿA|úéýuô QuAõg|þì îèk ÈÛÖ ,râpø ÿA úðõâ úG kõG kõùzì þGõg úG }A|þðApãð kAk àüpy Ao kõgô QvðAk|þì kõg úG ÜéÏPìqõñø
ókq Ùpc úG ôA BG lñßð QüApu à^õÞ úG úz×ñG .îøBßG óBO|ûôlðA oBG qA BO ïly|þì ò×éO ÑõÂõì úz×ñG kõíð óBíâ úðAqpÖ ÿBÚ@ úÞ kõG òEíÇì úËdè ó@ .kpíy|þì ôA Qyõðpu ok
lülñg|þì Al¾ BG ôA ÿBø|QñÇýy úG .QgAkpK þG@ äðoô kõG ûkpÞ ÑõéÆ|«çìBÞ úÞ ÿlýyoõg ok .QuA ûkpÞ fpÇì }pøõy olK BG Ao ôqo@ aýø óôlG kõy êgAk ô lñÞ qBG Ao ok lüõð pâA úÞ
ô Qvüpãð kpÞ|þì úülø óBÚBPzì úG Ao Büok ïAo@ ApünK Ao ôA ô QÖBPy løAõg {èBHÛPuA úG ÿA|úñýÞ
Ao ôA ÿA|úðõâ úG QvðAõO|þì }BÞ ÿA .ly løAõg
:Q×â úGô koAk {Puôkqõñø úÞ lüõãGô kqBupHgBG
;RBùýø BìA .QuA úPvzð QzâqBG qôo oBËPðA
xBíO ôA kõg úßð@ pãì kõG òßíìpýÒ oBÞ òüA
Ao oBÞ òüA lüõð ÿqôo }BÞ ÿA .QÖpâ|þì
QuAoAlýG úÞ lük Ao úz×ñG Qü@ îðBg .kpÞ|þì
úÞ kõG IÚApì .ly ZoBg ÝBOAqA þìAo@úG îøôA
úz×ñG úG Ao }kõg .lñßð oAlýG Ao Qü@ ÿBÚ@
qA úz×ñG ?þGAõg|þíð Ap^ õO lýupK ô lðBuo
Qü@îðBg úßð@ÿApGô lì@kõg úG Al¾ ólýñy
áBK Ao }A|úðõâ QÎpu úG kõzð {ßyA úWõPì

|:Q×âôQvüpãðôAÿõuúGwLu.kpÞ 44

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
45
ÿApGlupLGôlñÞqBGIèQuAõg|þìúz×ñG Ao êýHìõOA óBñýzðpu ÜüpÆ òüA úG lüBy BO
îðBgqApOkôqôlyoôkôAqAQü@ÿBÚ@BìA?ú^ QcApPuA àü ÿApG þPÚô .kqBu ëBdyõg
kõíð êìBC O úðAqpÖ ÿBÚ@.Qzâ êýHìõOAoAõu Bø úG lðkAk eýWpO óBüBÚ@ lðkpÞ ØÚõO ûBOõÞ
óBìpÖQzKwLuôlðlyoAõuóApÖBvìúíøBO ÿApG.lñðrGïlÚþíÞóAoõPuookòPvzðÿBW
RæAöõu Qü@ ÿBÚ@ pßzO .QÖpâ oApÚ oôk Bùð@ qA kõg ô lðkAk ÿB^ oõPuk Bø îðBg
ok Ao ôA ô QgBu fpÇì úz×ñG ÿApG þðõâBðõâ .kpÞ|þì IýÛÏO Ao Bùð@ îz^ BG úz×ñG lðly
ÿApG .QgBu ÝpÒ ëBíPcA óAoArø qA þüBüok ô þßzì oAõéy ok úðAqpÖ ÿBÚ@ àüoBG ïAlðA
ly þì þ×éPhì êüæk úHÚpPìpýÒ pßzO òüA Qü@ ÿBÚ@ ûlüqoô ïAlðA oBñÞ ok lý×u òøApýK
þPüoõÖ òýñ^ ïAlÞ aýø ÿApG BìA kõíð oõ¿O òyôo ÿBøõì äðo BìA lýuo|þìpËð úG óôqõìBð
RoôpÂolÛð@úÞó@pãì.QzâêDBÚly|þíð pâA ô lýzgok|þì lýyoõg oõð püq ok ôk pø
ÿA|úylg ,qApGA ok pýgCBO úÞ lyBG ûkpÞ kBXüA olKúÞQyAlñK|þìkpÞ|þìpËðBùð@úGÿA|úðBãýG
Qü@ ÿApG úÞ ÿrý^ ,kqBu koAô êíÎ w×ð pG .lðôo|þìûAoîøoBñÞokúÞlñPvøÿlðqpÖô
!QuAûkõGrürÎôîùìoBývG úG ÿôoô kAkpýýÓO Ao kõgpývì Qü@ÿBÚ@
úíøúðAqpÖÿBÚ@úÞQuAòßíìþñÏü...û@ lñýHG QvðAõO|þì úz×ñG æBc .kpÞ Bùð@ ÿõu
pÆBg úG óBñPìA òüA ô ?lyBG úP×â Ao rý^ Qü@ ÿBÚ@ ô QuA }õíg úðAqpÖ ÿBÚ@ úÞ
úPÖpâ ïBXðA ôqo@ ò×éO óBüpW BG ôA koõgpG ô lðly ØÚõPì ûAo úíýð ok .lñÞ|þì QHd¾
úðAqpÖÿBÚ@{hGóBñýíÆAôòìAûBãðó@?lyBG Qü@ ÿBÚ@ êGBÛì ok úðAqpÖ ÿBÚ@ óBùâBð
òýíø lüBG úéG...olK pßzO qApGA wLu ô kAk|þì kõg Quk úG úÞ þOBÞpc qA ,ûkBPvüA
ÿkBy qA úÞ kõG ûlì@ óBXýø úG olÚ ó@ !lyBG QHd¾ þíùì IéÇì koõì ok kõG ïõéÏì
Ao kõg Quk ô QvG úÛéc {íz^ ok àyA óBzð ô QyAk püq úG pu Qü@ ÿBÚ@ .lñÞ|þì
ôA QÞpc .QyAnâ Qü@ ÿBÚ@ úðBy ÿôo qAúz×ñG.QuAûlðõñykõWôïBíOBGúÞkAk|þì
ôAÿõuúGAokõgpuQü@ÿBÚ@úÞlyIWõì ÿBÚ@ Roõ¾ þGõg úG QvðAõO|þíð úé¾BÖ ó@
.lñÞlýüCBOAoôAoBÞIèpGþívHOBGôlðBgp`G êGBÛìok úÞ úðAqpÖ ÿBÚ@kõWô BGô lñýHGAo Qü@
Ao kõgolÛð@ô kpÞ|þì þðqô þG xBvcA úz×ñG Ao þPÞpc òüpO à^õÞ kõG ûkBPvüA ôA ÿôo
lýü CBO .lñÞ qAôpK kõG okBÚ úÞ lük|þì àHu .kAk|þíð ÀýhzO
ôpùÚqAþðApãðÐÖoôolKIðBWqA}oBÞókpÞ oBG ô lýìBXðA ëõÆ úG ØÚõO òüA þÛüBÚk
Ao úz×ñG QyAkqôpG óBßìA úÞ þèBíPcA IÃÒ úGpuQü@ÿBÚ@lðkBPÖAûAoúGôkpøþPÚôpãük
ÿBÚ@îvHOúÞkõíðêülHOûkõu@ôÕoBÖþðqúG Bùð@ÿõuúGAo{øBãðwLuôkõíðlñéGóBíu@
.lýzhGÿpPzýGïôAlOó@úGQü@ {ýK qA pO|ïAo@ Ao {üBø|ïBâ .Qgôk
okpâAôkõGûkpÞ{ìAo@Bð,xBvcAóBýéÒ pßÖ ëBc ok úÞ kõíð|þì òýñ^ ô QyAk|þì|pG
}õÒ@ ok BG QvðAõO|þì lðkõHð QÞpc ëBc ôkpøô lðkq|þíð Ùpc àü aýø .QuA ókpÞ
ÿBÚ@ .lðBzñG ôpÖ Ao {ðBXýø olK ólýzÞ Bùð@ qA ûBãð úz×ñG .lðly|þì àükrð þìAo@ úG
ô pøõyolK óBýì ú^ ó@ úËdè úËdèok úðAqpÖ qA Ao kõg QuAõg|þì úÞ òýðqBð úG ô QÖpâpG
ûpÇÚûløBzìBG.QyAkoApÚkAkþìjoxôpÎ Bùð@ .lñýzñG BO kpÞ àíÞ lzßG æBG þèlñ¾
rýð ôA ,lýß^ ôpÖ úz×ñG îz^ qA úÞ þßyA ÿBÚ@ BìA lðkõG ûly àükrð Bø îðBg úG «çìBÞ
ûkBW úG ûBãð ô lükpâ xBvcA }õhPuk úÞ lññýzñG ÿpãük rýì pu kAk eýWpO Qü@
QgAlðA äñ^ {HéÚ pG úÞ þíÒ BG .Qgôk .QyAk úé¾BÖ Bùð@ BG þíÞ
êK úÞ xBvcA òüA BG ô koô@ Iè úG ÿlñhHè ôk úðAqpÖ ÿBÚ@ûoByA úG óAoõPuooBßPìlg
úÞ ûly IWõìô úPvßy Aoôk ó@ óBýì lükpO ÿBÚ@ .QyAnâ óByrýì ÿôo ÿB^ óBßPuA
úGpãülßüëBíÎAúGóBñýíÆABGþèBÏPìóBvðAôk ÿB^ lýupKô ly àükrð Bø îðBgrýì úG úðAqpÖ
ÿBÚ@ ÿApG .lük ëBdyõg Ao kõg ,lñupG îø BìA lðkpÞ Q×èBhì Bø åorG îðBg ?lýyõð|þì
àýð êíÏèA wßÎ kõG QýíøA rDBc ú^ ó@ Qü@ :Q×â úz×ñG
qA pOApÖ þzñÞAô Ao úz×ñG úWõO ôA kõG úz×ñG ûBãð !ïoõg|þì þßü òì QuA òßíì pâA
QyAk òýÛü ô QvðAk|þì ÿqõvèk ô îcpO úz×ñG JpÇÃì ûpù^ úG úðAqpÖ ÿBÚ@ ïpâ
ÜyBÎ àü ÜzÎ îø ó@|,ÜzÎ ÿôo qA úz×ñG ÿBÚ@ Iè pG QüBÂo qA úÞ þívHO .Qvzð
óõ^ ô ûkAk ïBXðA Ao oBÞ òüA úPgõvèk BÛèA Ao oõ¿O òüA úz×ñG úG kõG ÿoBW úðAqpÖ
oõ¿Pì þPíýÚôolÚ,oBÞ ó@ÿApG QvðAõO|þíð úíøúÞQ×âþìôAúGôlyBHðóApãðúÞ,kpÞ|þì
úßñüAqA|B« HéÚ.kõGûkõzâpßzOúGIèÈÛÖ|,kõy ÿA ûkõu@ w×ð úz×ñG .QuA ûAo úG ôo rý^
Bøo kõg ëBc úG Ao Bùð@ô ûkpÞ QüBíc Ao lüõð BGúÇGAookþâkõu@òüAlðAlGúßð@óôlGlýzÞ
kõg BG .kpÞ|þì ÿkõñzg xBvcA kõG ûkpßð ûly ê¾Bc þðApãð ïAlÞ óly ÙpÆpG
}qoA pPgk òüA úÞ îPvðAk þì lýzülðA ÿBÚ@ lðly þì ZoBg óAoõPuo qA þPÚô.QuA
úGÈÛÖúÞQvýðþðqôA.koAkAoókpÞQüBíc þG ô kpÞ úz×ñG úG Ùos ô ÜýíÎ þøBãð Qü@
.lñÞ}õìApÖAoóApãükôlzülñýGkõgþâlðq îðBg úÞ ÿA úðõâ úGô QÖpâ AoôA QukoBýPgA
koAk úìAkA !ïpßzPì kpÞ úìrìq lðõzð úWõPì Bø

óApùO úéXì

îXñK | {hG

ÿlXðôpvg Büôo:ûlñvüõð|

?lýPvø .pvK ly kpu Q×â ô kq {PzK óBíø qA ,kq lñhHè BùñO }õðBýÞ lñéG ÿAl¾ BG ôk pø }okBì ô olK #
óBíýzK úÞ kõG ûlzð ïBíO }A úéíW qõñø ûBãð@ .lðrG lñhHè kpÞ þÏu }õðBýÞ Ao {Puk ûBãð@ !þãzýíø þÏñ¿O ÿBølñhHè úG úËdè àü BùñO }õðBýÞþèô ,lðlülñg
lýupK Ao ëAõEu òüA Ap^ lýíù×ð îø }kõg .ly ëõÓzì úÎpW úÎpW ô QyAkpG Ao ÿB^ óBXñÖ ûõùÚ pPÞk ,QyAkpG ÿB^ þðBXñÖ ô kpG {ýK qBG ô kq þãðpíÞlñhHè ,kpÞ ûBãð Bßýð
úËdè }õðBýÞ .QvðAk|þì Ao {GAõW úÞ þPÚô úPvø@ ëBc ó@ ok .ly ólýyõð Ao þñýuô Qvzð Bùð@êGBÛì Bßýð .kpÞ JBhPðA oAlÛìoBG òüA BìA . QgAlðA òýüBK Ao }pu
ôA QyAk oBËPðA Bßýð .lðBì ûpýg Bßýð úG ÿA lülG ûqBWA úâA úÞ îñÞ ÅpÎ îPuAõg|þì:Q×â Ao þßü ô QyAkpG Ao Bø|þñýìq Iýu qA þíÞ
)?lýupK|þì Ap^ úãük lülðõg úÞ Bíy( lüõãG .QyAnâ rýì ÿôo Ùp¾ Rõßu ok ïBy . kq kõg ëBãñ^ úG
QÞpy úü ÿõO :kAk iuBK QðBPì BG ôA þèô .ïkpâpG óApùO úG ô ly koAô þO|çßy àýÞqA þÖpÊ BGokBì olK qA Ao óAlßíð Bßýð oBHßü BùñO ly
oAlG@õO úð BìA ïlñìoBÞ ,îñÞ|þì oBÞ þðBâoqBG ?óApùO- ô kAk Bßýð Quk úGAo ó@ òPvzð òí ok }õðBýÞ xpPuk ok óõ^ þèô ,QuAõg
ÿBøoBÞ QÞpy ÿõO lýðôk|þì úéG- lüBy ,òÞ ÙoBÏO kAtðpùì ÿBÚ@úG ïpPgk:Q×â Bßýð êGBÛì ô QyAkpG Ao ó@ôA ,QyAk oApÚ
.úðõg .lñzÞ|þì ôo ïoBËPðA ÿkBüq ÿBø Quk úG úÞ þèBc ok Bßýð ,QÖpâ
.lñPvø pülì óõzüA :kpÞ úÖBÂA olK Apüq ,Qvzð pPÞk óBHè pG QüBÂo lñhHè .lñyBG úPyAk Quôk ÿB^ BG QÖpâAo óAlßíð ,kõG ûly ûpýg {ðAqpè
þGõg úG Bßýð úÞ kõG ÿrý^ òüA ô qA|þìBð þPc }õðBýÞ QuBø|ûBì QvðAk þì ôA ÙoBÏO Ao àýÞ ô QuBgpG úé¾BÖ|çG Bßýð
.ly rýð }õðBýÞ úüBñÞ úWõPì þPc QvðAk|þì oBÞ l¿Ú úßð@ úG luo ú^ BO ,ûkpHð îø QÞpy olK QyAkpG þß^õÞ }pG BùñO }õðBýÞ .kpÞ .kpÞpßzO ô
Q×â ïAo@ô kpÞ ûBãð {PÎBu úG }õðBýÞ ÿApG lýupO|þì ëBc òüA BG þèô ,lyBG úPyAk ôA JBÛzG ok ÿpPâorG }pG ô ly ÅpPÏì ÿBW qA }õðBýÞ ô olK lÏG þOBËdè
IzìA ,îñÞ Qícq ÐÖo îÞ|îÞ lüBG òì Jõg: úzýíø oBÞ Q×â Anè lyBG kôq þíÞ oBÞ qBÒ@ oBñÞ Ao RBÖoBÏO ôA BO QuAõg ô QyAnâ þéýg :Q×â óly lñéG òýcokôA . lñPuBgpG
úãük îÞ úü Bíy ûpPùG òì pËð úG ,Qvø ô QgAlðA }õðBýÞ úG þøBãð okBì .koAnãG
. îPgAlðA Qícq úG ôo Bíy þGBvc .lýñÞ QcApPuA ,Q×ø qA lÏG kAtðpùì ÿBÚ@ IXÎ ú^:Q×â .ïpßzPì ,kõG ûríyõg
Bíy ,úHypu ûqBO :kAk iuBKpPÞkpvíø ô îzG êHñO þGBvc QÚõðôA îupO|þì- Bì Iý¿ð Bíy þðBGrýì oBhPÖA ûpg|æBG ûBì Qzø okBì .QÖo ëBø ÙpÆ úGolK ûApíø ûBãð@
ûõýì lýüBìp×G êÚA|æ ,lükoõhð ïBy úÞ .ïkpãðpG QÞpy úG QÚô aýø úãük úíø òüA BG: Q×âô kpÞ ûoByAôA ÿAnÒ ÙpÊ úG
ô óôõW Bíy :Q×â pPÞk ô lðlülñg úíø .ly ÿqBG ÈÛÖ.koõhð þ`ýø òÞ ûBãð ,îýP×â úÞ
.lüoõhG kBüq QÚô ókpÞ oBÞ ÿApG ô lýPvø ÿspðApK ô QgAlðA püq úG pu þâlñìpy BG }õðBýÞ
?óôõW úPÖpâ QGAõg ÿkôq òüA úG- .kpÞ
úÞ Bíy :Q×âô kpÞ pPÞk úGôo }õðBýÞ .lüoAk .ûkõG ûlñGþOkBÏuîÞîðBg:Q×â Iýu BùñO ,kpÞ ûBãð ôA JBÛzG úG Bßýð
Iy ÿBø|úíýð BO IéÒA òì lýðôk|þì pPùG þÂApPÎA òì lýñýG|þíð f|ç¾ BíypâA- Quôk Bì ëBc pø úG îñÞ þì {øAõg- ókpÞ ÐíW ëõÓzìokBì !kõG ûkoõg Ao Bø|þñýìq
lüBGô lñPvø úPvg «BíPc Bø îðBg þèô ,ïoAlýG BG þüApünK ïpPgk: Q×â Bßýð úGô ly AnÒ rýì
.ïoAlð .îýyBG óõO Qìlg ok pPzýG îüoAk
.lññÞ QcApPuA ôo oBÞ þâkBì@ Bíy óBW }õðBýÞ úPHèA- þÖBÞ ûqAlðA|úG òì þèô ,lüoAk ØÇè Bíy- . òì ÿApG oAnG ôo rýì ,Bíy
qA lølG þvÞ úG iuBK ûqBWA úßð@ þG lÏG lýðõO|þì òüAõhG óõOkõg úÞ QÚô pø ô lüoAk Bü ÿB^ óõüBÚ@:lýupK ô QÖo ëBø úG Bßýð
pýhG Iy ,kpÞ pßzO pãük oBG QuBgpG ÿBW úP×ø lñ^ lüAõhGõñìpËðpâA þèô ,lýñÞ Ñôpy . îPvø Bíy îcArì
QÏüBzì AoôAok ïk BOpPÞk .kBPÖA ûAo úGô Q×â úGqBýðô úñýãñu QÞpyõO BíyoBÞ .lýñÞpH¾ Bßýð ô Bíy ,òì ÿApG ?úý^ BÖpc òüA- ? ûõùÚ
óBùâBð ,Qvüpãð ôA þèBg þèlñ¾ úG Bßýð .kpÞ kAtðpùì ÿBÚ@þ^pø :Q×âô lülñgolK
QÖo pO|àükrð .kpÞ IéW Ao {ùWõO ÿrý^ .ûoAk êìBÞ þâkBì@ .lüoAlð þÚpÖ aýø
QyAkpG Ao ó@ .kõG wüõðkõg àü {zgok ûoBÞ ú^ Bíy :lýupK oBýPgA þG Bßýð pu ókAk óBßO BG BùñO oBG òüA }õðBýÞ .óoAk êýì
ÿôo qA úÞ ÿoBhG úG Rõßu ok ô kpÞ pßzO úËdè lñ^ .QvüpãðôA úG úðApËPñì Bßýð
pPÞk . Qzâ ûpýg ,ly þì lñéG ÿB^ óBXñÖ QÖBüok Ao Bßýð ûBãð þñýãñu ôA BO lýzÞ ëõÆ ÿA
úG þPuk QyAlð ôA Rõßu úG þéüBíO Büõâ þ^pø:Q×â ô koô@ |æBG þíÞ Ao }pu .

.ûpO|óõu@ óõOApG ô lüoAk Quôk óõOkõg
{uAõc ïBíO þèô QÖo úðBgrLy@ úG Bßýð
BùñO þèô ,kõG }õðBýÞ ô olK ÿBø QHd¾ úG
|«çìBÞ }õðBýÞ . lýñy þì Ao }olK ÿAl¾
þñýu óôok Ao ûlypK ÿBø óBXñÖ kõG QÞBu
îg olK ô }õðBýÞ êGBÛì . QzâpG ëBø úG ô lý^
ô ÿB^ {üBø óBXñÖ qA þíýð úÞ Ao þñýuô ly
QñÇýy BG ,QÖpâ Bùð@êGBÛì kõG ûõùÚpãük îýð
ûoAk Quôk þ^pø wÞpø |æBc Q×âô lülñg

.ûoAkpG
þÏÚAô ÿBñÏì úG kAtðpùì ÿBÚ@ lýñýG|þì-

!úzýO@ 46

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

ô ,lñÞ þâlñðAo kôldì ÿBø Rlì ÿApG ô Rõég .Qvýð äñzÚ òì îuA þñÏü- !úéG:Q×â ô QzâpG pãük oBG ôA ó@ úðlG úG þøBãð .kõG }õðBýÞ úG ÜéÏPì «Bíévì
ôA êýì ÜGBÇì úÞ kõG ûkAk óBñýíÆA pPÞk úG ôA òìúéíWþèô.QuBHüqîøþéýg,Ap^- úñßð:Q×â }õðBýÞ ,kpÞ Rõßu Bßýð ï . á( Ùôpc ûpýâ oBñÞ ó@ úèõè ÿ|æBG pG kpÞ
ô kôoô løBy râpø Bßýð ëBc pø úG .lñÞ oBPÖo .kõHð òüA .lüly óõíýzK ok ÙpÆ úG QÎpu BG .kõG ûly àc òýO|æ úG)
úÞ þHy qA úP×ø àü qA {ýG . kõHð {Wôpg úéíW lýøAõg|þíð |æBc lýupK Bßýð ! úð- koõgpG ly þì êgAk úÞ olK BG ûAo òýG ok ,QÖo
ó@ qA lÏG ô Qynâ|þì kõG Bùð@ óBíùì }õðBýÞ .lýãG ôo þé¾A .lýüBìp×G wK-
QuAõg þì {èk |æBc þèô ,kõG ûlülð Ao ôA Bßýð úÞlýðôk|þìaýøîãGîPuAõg|þì,Ap^- úéEvì pÆBg úG îø qõñø Bíy000 Bíy- ?BXÞ lýupK IXÏPì pPÞk ,kpÞ
oAlük òüA ûrýãðA òüpO|îùì ô kôpG }oAlük úG .ûpPÖkóôAqAþâpGîvüõðkõgòüA lükpÞ ØÇè þéýg ... ?lüpýãèk òì qA qôpìA ok Ao wüõðkõg lüôk|þì úÞ þèBc ok ôA ô
pPÖk ó@ óBPuAk úìAkA òPvðAk IýXÎ wc óBíø óõOApG úé¾BÖ|çG úÞ ly Jõg wK- .ly þì QcAoBð ,lýP×ãð ÿrý^ olK úG úÞ þì ,úyõðBýÞ úvüõðkõg :Q×â ô kAk óBßO Aõø
}õðBýÞpãükoBG àü úÞ kõGoAôlýìA óõ^ ,kõG .úyqoABGþéýgB« íévì,ïkoô@ BW Bßýð lülñg lñéG ÿAl¾ BG }õðBýÞ
ôA ô lñÞ kBùñzýK ôA úG Ao ú^pPÖk ó@ ólðAõg Iè püq ô kpÞ äðok ÿA úËdè }õðBýÞ óBùâBð lì@kõg úGôA þèô ,lýupO þíÞô koõg .ïlG {ùG ïAõg
.kpünLG lüBy:Øâ òì úÞ lükpßð ÿoBÞ Bíy Q×â ô ly QÞBu lük Ao }õðBýÞ .lüôk ÉBýc ÙpÆ úG lÏG
,krüo þì äñ^ {èk úG lükpO ,kBPÖA ûAo ÿpãük ï|çÞ aýø óôlG lÏG óôA úýÛG lýðõO|þì îP×â úÞ òì ,îzG QcAoBð :kq kBüpÖ QÖo|þì ÕBG ÿõu ó@ úG ïAo@ ïAo@ úÞ
,kpÞ þì ByBíO Ao {ðlyoôk úÞ þèBcok Bßýð ïlyþðBH¿ÎþíÞÈÛÖòì.lýðõhGîøôopPÖk
,kpÞ pßÖ ÿA úËdè .lñÞ ú^ lüBG QvðAk|þíð .QuA ûlðBXðo Ao ôA {Öpc BG kpÞ wc . ïAõg|þì onÎ |æBc ô .kAtðpùì ÿBÚ@ ...kAtðpùì ÿBÚ@
ÿBW qA îßdì ,QÖpâ Ao kõg îýí¿O ûBãð@ {ðlük qA ,QzâpG ôA ÙpÆ úG }õðBýÞ
úÞ ûoAk þèBßyA ú^ Q×âkõg BG ô QuBgpG ### òì: Q×âô QgAlðA òýüBK Ao }pu Bßýð ôA úG Bßýð ly ØÚõPì ÿBWpG ô koõg úßü
olK ûApíø Ap^ QvðAk|þíð îø }kõg ... õñì ,îñÞ þøAõg onÎ lüBG Bßýð .kpÞ {øBãð úðApãzupK }õðBýÞ .lýuo
úøBì lñ^ óôA . îðrG }õðBýÞ ÝBOA úG ÿpu lüBy ,kõG úPÖpð olK oBßíø ërñì úG }okBìô ô løk úìAkA QyAnãð }õðBýÞ BìA kAk óBzð ôA úG Ao wüõðkõg ,koô@ |æBG Ao {Puk
,îPÖpð {ðlük úG ëBc úGBO òì þèô QuBXñüA ûlüpG ûlüpG ,kq þì w×ð w×ð úÞ þèBc ok ô
xBHè úñü@ êGBÛì ûBãð@.ïpG ïAõg þì |æBc ô xõè pPgk QvðAõO þíð úÞ kõG òüA {PéÎ Ao wüõðkõg ûBãð@Qvýð ÿqBýð úÞ îP×â:Q×â ...êHì ÿôo QuBíy ...wüõðkõg Q×â
óõñÞA þèô ,lñÞ êídO Ao ÿqpìApÖ ÿBÚ@ úðAkok :kAk úìAkA ô lðBgp^ {ðBPzãðA óBýì ok
ÙpÆ úGô kpÞ IOpì Ao kõg ÐÂôôpu ,lýyõK qA AoôA .lðkpãðqBG rýð ïBy ÿApG Bùð@ úßð@ pßÖ ... îðBg Bßýð lýðôk|þì .kõG ûkBPÖA
úÞ kõG ûkpßðqBG |«çìBÞ Aookqõñø þèô ,QÖook lðAõg þì úÞ Ao þGBPÞ .kpÞ þì óBíýzK òPÖpð Bßýð :kpÞoApßOqBGô kpÞ Ußì ÿA úËdè eH¾ AkpÖ Jõg ?lülüôk olÛðA Ap^-
úG ô QÖo ûpXñK QzK .QyAnâ ÿoBñÞô QvG ?lüoAkþãñzÚþéýgïBðlýðôk|þìaýøîðBg
kõg ûAo úG BñPÎA þG ,QuBgpG ò×éO äðq ÿAl¾ }õðBýÞ êýHìõOA úG {íz^ . kpÞ ûBãð ÉBýc B« íPc :kAk úìAkA ôA ô kAlð þhuBK Bßýð .kõHð oBÞ ok ÿA|úéXÎ ,lükoô@|þì
Èg QzKokBì úÞ ó@pßÖ óBùâBð BìA ,kAk úìAkA Rõßu ÿA|úËdè QyAlð þhuBK Bßýð
ò×éO ÙpÆ úG ly IHu ,kõy ôA óApãð ô lyBG ,kpÞ oõÇg }rÓì úG ÿpßÖ óBùâBð . kBPÖA ?ïkAkpýýÓOôoïA|úéíWòìúÞlülyúWõPì ô lýuo {ñøm úG þùýWõO óBùâBð þèô ,kpÞ
ÉBýc ok êýHìõOA ókõG“ îðrG ôA úG ÿpu QvGõg .úéG- .lýyBG úPyAk qBýð {ùG lüBy ïkpÞ pßÖ :Q×â
.koAkpG Ao þyõâ ô kôlG úG óõ^ ,kõG ërñì îø }kõg úÞ kõG ó@ úðBzð îø òýíø ÿApG lýíùÖ|þì îPvðôk|þì- ëBc pø úG :Q×â ô kq ÿlñhHè }õðBýÞ
koAk úìAkA
ÿBøpývì ok kõG ûkAk ûqBWA ôA úG pPÞk þâqBO .ïkpÞ ÙApPÎA .lükpÞ ØÇè ... ïpßzPì
þèô kôpG BO QgAlðA òýüBK Ao }pu ûBãð@

!kAtðpùì ÿBÚ@:kpÞ Al¾ Ao ôA qBG Bßýð

47

óApùO úéXì

ïolK .ïkõG úPzâqBG þé¾A òÆô úG ,îPyAk ûBì .Q×âîøAoó@áçKûoBíy ?îðBíGpËPñìîðAõO|þìúðõã^,ïoAlðòPvüq
òýìqpu ó@ ok óõ^ ,lì~A|þì ô QÖo|þì ,BìA ### ó@ BG JBPùì ,ïôpG îPuAõg|þì úÞ ÿqôo
BO ïkõG úPÖo òì ô QyAk àéì ô J@ ÿoAlÛì ô îPyAk ëBu Qzø ô QvýG ,îPÖo þPÚô :kpÞîøBãðÿlýìABðBG{ðBzgokrHuóBíz^
,olK .ïkpâpG ô îyôp×G Ao }A|úðBg ô Bø òýìq ïpíÎ qA ëBu úu ô ûBXñK ,îPzâpG úÞ æBc !ÿkpãðpG îupO|þì -
QvðAõO|þíð ,kpÞ|þìoBÞqõñø úßñüA BGô kõGpýK BìA ;QuA úPvzð ïpu pG ÿpýK ÙpG .konâ|þì .îðBíGBXð@îðAõOþíðòì,ïkpâ|þìpG-
ÿA úìBð QèBÞô BG Apìô kôpGoõzÞ ó@ úG }kõg .lLO|þì ôA ÿApG îèk qõñø ?ú^ ÿlðBì pâA -
.îølGïBXðAAoBøoBÞBOkBPupÖpHPÏì ### pãükûBìôkB« ÛýÚkîøkþìëõÚ.îðBì|þíð-
# # # ûlyòüp×ðoõzÞó@okkõGoApÚúÞþøBìôk .îyBG BW òýíø
óly ïBíO qA {ýK ,oõzÞ ó@ ÿBøqpì ÿBøok QzK îPvðAk|þíð .ly|þíð ïBíO ,îyBG ,kõy|þì pâA .QuA kBüq þéýg ûBì ôk -

k.îüpì

úG ô ïkBPvüA >àhýì|< ú^õÞ pu #
:îPgôk îz^ ú^õÞpg@
>?kõG úðBg ïAlÞ?kõGok ïAlÞ<
ÿok êGBÛì Ao kõg ûkAoA|þG ,lÏG þÛüBÚk
úP×â .QuA úðBg óBíø ïkpÞ xBvcA ô îPÖBü
.lñÞ|þì þâlðq óBíPgBu ó@ok kõG
.kAlð þhuBK wÞ aýø .ïkAkoBzÖ Ao äðq
úPuAõgBð ,kpÞ|þì ïA|ú×g QyAk úÞ þÃÓG
îðBíz^ qA àyA RApÇÚ Roõ¾ úG ô lýÞpO
wc þßükrð òýíø ok Ao ôA oõÃc .ly püqApu
ú^õÞ pu BO pu ok {üBñy@ ÿõG ô ïkpÞ|þì
.kõG ûlñÞApK àhýì
,kõG }okApG ërñì úÞ Ao æBG úÛHÆ äðq úíÞk
oAõük pG pu .lìBýð þGAõW îø qBG ,ïkAk oBzÖ
àhýì ÿ ú^õÞ ûlüBÖ þG ókBPvüA ,îPÖo ôpÖ pßÖ úG ô îPyAnâ
.QyAlð oõÃc úðBg ó@ok wÞ aýø .kõG

úðBg úG úPvßy þèk ô òýãñu ÿpu BG
QÎBu ok ,qôo lñ^ îPÖpâ îýí¿O ô îPzâpG
lüBy BO ,îðrG pu úðBg ó@ úG ØéPhì ÿBø

.lñÞ qBG îüôo úG Ao ok þvÞ ûpgæBG
Ao wÞ aýø ô îPÖo qôo pø ,Qynâ úP×ø ôk
ok ,ïlýñzð úðBg êgAk qA îø þüAl¾ ô ïlülð
þðBíOoBK@ ÐíPXì qA ,ïõu úP×ø ÿBøqôo qA þßü
úG þøBãð .ly ZoBg ëBvðBýì þðq ôpGôo
:lýupK ô QgAlðA îüBKApu
?lüoAk ÿoBÞ úðBg òüA BG !ïpPdì ÿBÚ@ -
?pãì oõÇ^ -
ô lýðq þì äðq lýü~A|þì úÞ ïA|ûlük BøoBG -
ok .lýðBì|þì pËPñì ÿkBüq Rlì úÏÖk pø
òýñø~A ÿBøok QzK ,òìô ly úPvG òì ÿBøoBÞ úG úÞ Ao ÿoBÞ ïkõG oõHXì .lðBì îøAõg úPvG .ôpð ?lýPvø þvÞ ú^ ÿõXPvW
úG .lzð ,ïkpâpG úÞ ïkpÞ }çO olÚpø .ïlðBì úG Bøqôo .îølG ïBXðA ly þì ÉõGpì ïolK .ïôpG lüBG ...îðAõO þíð -
ô ïkõG oõzÞ ó@ ïkpì ôrW ,ïA|úìBñuBñy oBHPÎA ó@ok úÞ ÿA|úðBg ,óBìq ó@ok .Qynâ|þì ÿlñÞ ?kõy þì ú^ óBìkõg ØýéßO wK - þâlðq þvÞ úðBg òüA ok «ç¾A !wÞ aýø -
óApWBùì BG îPuAõg .ïôpG þüBW îPyAlð Üc oBÞ úÞ þðBvÞ BG rW ,òì ô QyAlð ò×éO ïkõG ZAôkqA ô ïkpâ|þìpG þðrG îø úG îz^ BO - ?lñÞ|þì
BìA ;îñÞ oApÖ îPuAõg þì ;lzð ïkpâqBG þðApüA ÿpãük wÞ aýø úG ,ly|þì ÉõGpì Bùð@ úG ïolK
úG Bü ïõy úíÞBdì úßð@|þG ô lðkpÞ ïpýãPuk ôqo@ô ïkpíy|þì Ao Bø úËdè .îPyAlð þupPuk .îýñÞ|þì «çÏÖ BìA ,lñPvø þðBvÞ úðBg òüAok !úéG -
QyAkqBG ok þOlì ,lññÞ }õâ îüBø|Ùpc ØÛu àü püq JBPùì BG ô ïkpâpG pOkôq ïkpÞ|þì .îðBì þì RpËPñì - pãük ûBì ôk þßü BO «ApøBÊ ,lðA úPÖo p×u úG
ô ólðBì rW úÞ ïlýuo þüBW úG QHÚBÎ .ïlðBì úðBg Bì ,BýG àhýì ú^õÞ úG ,ÿlì@ þPÚô -
pø ô lì@|þíðpG îPuk qA ÿpãük oBÞ ókoôBýðpG ïk .îñÞ þâlðq þì þzÞ JBHuA ûBì òýíø ô îüA|ûlüpg ÿlülW .lðkpâ|þíðpG
ok Bø þãP×y@ô kõG úP×y@oõzÞ ó@ ÑBÂôA ôpvíøô ïokApG ó@úÛHÆ úüok QuAoApÚ ,îýñÞ !?ûBì ôk þßü -
.îPvüq þì lÏG qôo lýìA úG ,qôo óBíø ok ,òì .ly pOlüly òì QìBÚA ïôk ûBì ô òì }A|úÛHÆ àüokô lññÞ þâlðq {ðAlðqpÖ úXýPð «BíPc ,lýðrG pu lÏG ûBì ôk pâA -
ô îPyAlð ïA|ûkAõðBg BG þÆBHOoA aýø pãük úG rýð BXð@ ÑBHOA qA ô ïkõG ûlì@ Býðk úG oõzÞ
BG oB^Bð .lñPvø þèBc ú^ ok óBð@ îPvðAk|þíð úG ÿA|úÚçÎ aýø lñ^ pø .ïlì@|þì JBvc .ïokBì !lüpýâ|þì
,Bøqôo ,ïkpÞ AlýK ÿoBÞ ,îPgBu lülW þâlðq {y þPÚô Apüq ;îPyAlð oõzÞ ó@ úG òÆô óAõñÎ ó@ ÿpøBÊ RB¿hzì qA îø þãñâ þðBzð ûBìôk BO ïkõG úPÖo îø òì !ûBìôk...ûBìôk
lüBy ô kAk {üBø|ûpXñK ô ok äðo êTì ,úðBg lÏG ëBu YñK ô QvýG Quok BìA ;ïkpâpG lÏG
òýíø îøôA òPzâpG úÞ ïõéÏì BXÞqA .îPzâpG
ÿApG þP¾pÖ pãük úÞ òì?lzßð ëõÆ olÚ 48

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
49
?lülì@îøqBG- ûpÆBg ô kBü BG Ao îüBø ëBu ô Bø|ûBì ,Bø|úP×ø
.Qvýð wÞ aýø BìA úéG - .ïkpÞ ÿpLu îðArürÎ
.kõyþìóBy|ÿAlýKpãükBøqôoòýíø- ûkAõðBg êýßzO ô ZAôkqA pßÖ úG BøoBG
?lýuBñyþìAoBùð@|,Bíy- oAõük AkpÖ lüBy :ïkpÞ pßÖ oBG pø BìA ,ïkBPÖA
îø BG àýéÎ ô ïçu lc ok ÈÛÖ ,úð - .ïkpâpG óApüA úG îðAõPG ô krüpG ôpÖ òýñø@
.pPzýGúð,îüoAkÉBHOoA lyîøAõglñGBK,îñÞZAôkqABXñüAokpâA<
?lññÞ|þìþâlðqúðBgòüAokþðBvÞú^- úÞîüõãGJBPùìúGîðAõO|þìúðõã^þüõuqAô
úÞ Qvýð ÿkBüq Rlì .îðAk|þíð Quok - >?ïA|ûkpÞ }õìApÖ Ao îüBøoApÚ ô ëõÚ úíø
úÞ îðAk|þì Ao òüA ÈÛÖ ;ïA|ûlì@ êdì òüA úG ,QynâoõzÞó@okúÞþèBuYñKôQvýG
lñüõâ|þì Bø|úüBvíø úÞ ÿoõÆ úGô lðoAkoBíýG ûpgæBG BO lñÞAlW oBük ô oBü qA Apì QvðAõPð
.lðA|ûkpG Aõø ô J@ }õg þüBW úG Ao oBíýG ó@ óly qBG IWõì þuBýu ÑBÂôA þðõâpâk
pýK ,Bùð@ oBíýG Q×â|þì Bø úüBvíø qA þßü úG Q¾pÖ òýèôAok ,òìô lyoõzÞ ó@ÿBøqpì
aýø òPÖpünK úG pÂBc æBc BO úÞ QuA ÿpPgk .îPzâpG óApüA
!ûlzðÿoBãPuAõg ÿolK úð BìA ,îPÖBü Ao óBì|þíülÚ úðBg
ó@ ,oBíýG ó@ ïkpÞ wc Qhüo ÿpø îèk BWpG óBñ`íø úðBg .ÿokBì úð ô QyAk kõWô
úO qA oBýPgA þG .lyBG JBPùì lüBG ,pPgk pýK ;kpÞ|þì þâlðq BXð@ ok ïpøAõg BùñO ô kõG
.lGBüqBGpOkôqú^pøAo{PìçuïkpÞBÎkëk JBPùì BG ô kõG òì qA pPß^õÞ úÞ ÿpøAõg
### .QyAkúñüpükþPuôk
qBG ok ,ïkq äðq þPÚô ,qôo àü ûpgæBG ûlyoB^kÿlülyþOpKxAõcúG|,ïpøAõg
{ýK ëBu 2|5 úýHy Quok ,óAõW þðq ô ly ûkAk Quk qA Ao kõg þðAôo ëkBÏO ÿlc BO ô
:lì@okÿõéW,JBPùì AookBìôolK ÿBø Yðo þíülÚ óBãüBvíø .kõG
lG þéýg {èBc lýñÞ úéXÎ !pPÞk ÿBÚ@ - k ïA|ûoB`ýG olK lñP×â ô lðkpÞ ØüpÏO îüApG
.QuA p¿Ûì Ao }kõg òì ókBPÖApýâô òPÖo óBüpWo
.lðA|ûkõGàyrKpËPñìïlyúWõPì ô òPÖo qA wK ëBu úu ôk ô QvðAk þì
.QuAÝBOAòüAokoBíýG!lýüBìp×G- ÕAp^Bø|IyïBíO,okBìôkõGûkpìòìòPzãðpG
Ao oBíýG ïlñì|úÚçÎ BìA ;îPvýð pPÞk òì - Quk rý^ aýø úG ôA ,kpÞ|þì òyôo Apì ÝBOA
.îñýHG ÿBW pu rý^ úíø ,îPzâpG þPÚô .kõG ûkrð
:ïlýupKòìôkBPÖA{ýKóAõWóq YñK ô QvýG êTì Quok ;QyAk oApÚ }kõg
?lýPvøîðBgJBPùìpPgkBíy- úüæîÚBOAêüBuôôFBýyAÿôoÈÛÖ.{ýKëBu
!?Bíy .îPvø }okApG pPgk ,úð - .kõG úPvzð oBHÒ qA þËýéÒ
Apì úÞ Bíy !îüõãG ú^... òì - ,AlPGA .îPÖpâ Ao JBPùì ÕApu ïpøAõg qA
!þuBñy|þíð kBü úG ,kõG {Puôk ô xçßíø úÞ Ao JBPùì
ÿBøApWBì ïBíO ïA|úíÎ .îuBñzG lüBy - kBü úG ókAk úðBzð þéÞ BG úÞ lÏG ô QyAlð
?Bíy .QuA ûkpÞ ØüpÏO îüApG Ao }A|þâlðq :Q×â ,koô@
óAoôk óBPuôk qA þßü okApG ,òì - .ïoAlðôAqA ÿpHgpãük ,õO òPÖoqA lÏG -
.îPvø}A|úuolì .lðkpÞ ÅõÎ Ao óBy|úðBg Bø|QÚô óBíø|A«pøBÊ
!?ÿkõÏvì ÿBÚ@ - .ïoAlð Ao óBylülW úðBg xok@ òì
,lðBíG îhuBK pËPñì úÞ òüA óôlG ,lÏG {ýG ô îÞ ô ûkAk òì úG Ao BXð@ xok@ -
:lýupK úðAoBßHéÆ .ïoAk pÆBg úG þüBørý^
?lüAûlì@æBc- lüBy .lñyBG úPÖo îø BXð@ qA lüBy -
.lzðBìA,îüBýGpOkôqîPuAõgþì- ô QuA ûkpÞ ZAôkqA «BíPc ;lyBG ûkpÞ ZAôkqA
ÿoBíýG Bíy ólük BG úíÎ ïoAk îPc - ...îø lüBy ...koAk ú`G BO lñ^ óæA
pËPñìQuBø|ëBuôA.lñÞ|þì}õìApÖAo}kõg þøBâ ;QyAlð þPGBS þcôo ÐÂô ïpøAõg
.QuBíy oBíýG ïkpÞ|þíðoôBG úÞ kõG Jõg {èBcolÛð@
ûlüpKäðoAoJBPùì,ïlyÝBOAkoAôþPÚô þPcôkpÞ|þì}õìApÖAorý^úíøþøBâôlyBG
.ïlük QhO ÿôo ,BHüq óBñ`íø BìA ;ûlýßO ô .QgBñy|þíð Apì
lüBy .kpÞ êìCBO ÿolÚ ,kBPÖA òì úG úÞ {øBãð rÞpíPì Ao ïoBßÖA îPvðAõO|þíð úP×ø ôk BO
îø lüBy ...ûly ëBýgô îøôpýuA kpÞ|þìpßÖ ,úP×øôk qA wKô ïkõG ïpøAõg BG pPzýGô îñÞ
úèBðBGúÞîðrGþÖpcïlì@.koAlðkBüúGApìpãük ô îPÖo àhýì ú^õÞ úG JBPùì òPÖBü ÿApG
:Q×â .îðBíGpËPñìlüBGûBìôkúÞïlýñy
...ÿkõGûkAkëõÚõO,þüA~ |þìîPvðAkþì- ###
qBG ô îPÖo JBPùì úðBg ok QzK pãük oBG
ô lük Apì qBG ôpGôo úüBvíø .kõzãð Ao ok þvÞ
:lýupK

óApùO úéXì

ï|lñâ| oõK Jkõö ì .ï

YñK |ô ûBXñK {hG

ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK

.........

!úyBG QuAõc !úãük x|úíÎ ô òì !}|úðõg ÙpÆ lýDôk ô Q×â õñüA < ô kpÞp×¾ {ì úG þøBãð úüoBýìBÞ< #
}BW qA ô kpÞ BýéìBÞ úG ûBãð úü oBýìBÞ < !òßð xõè õOkõg õO îüpG BýG - úÞ BñüA úíÎ úðõg ÙpÆ îükBPÖA ûAo ïoBýìBÞ :>Q×â
BìA úðõg òèBu ÙpÆ kBPÖA ûAo ïôo@ lÏG .ly lñéG !@|îðq þíð Ùpc ï|úíéÞ úü ïBýG òì -oBýìBÞ
ô kpÞ bBìôo BýéìBÞ Roõ¾ô QzâpG úHOpì úü >Q×âoBýìBÞ }õg qôo úG qôo oõÇ^ õO p×¾ {ì -
RBì óõüBPÞ ô BýéìBÞ !òèBu ÙpÆ QÖo kôq !A~ |ÿlGôoúíøJAõWlüBGRkõg !îükpâpG BýG - úÖBýÚ ô êßy QÎBu úG QÎBu ô þy|þì pO MýO
oBýìBÞ Ap^ îPvðôk þì òì BìA !ókõG ûlðõì .ïk þì JAõW òì ,úyBG - !?ÿpýâ þì Rkõg úG ôo kôõýèBø óBâorG qA þßü
?BXÞ - òýÎ ÿly Quok úÖçì ô úìAtýK òüA BG óæA
!kpÞôoBßñüA ok BìA õãG þâ þì þ^ pø ÈÛÖ -oBýìBÞ îø !Bø ú`G qA þßü úðõg îüo þì -oBýìBÞ þüBXðôA úPHèA|!lýu ëA¶ îéýÖõO óõPvø óõPèoB^
.òèBu õO îPÖo oBýìBÞ ëBHðk îñì ú¾çg !órð Ùpc ï|úíéÞ úü BñüA Rp¿ð koõì oôk úñPÖ óõðBÞ qA îøô ûonâ þì }õg óõíùG
îø BG þãíø ,kpÞAôôo òèBuokoBýìBÞ BO þñÏü !@|óo@ þìok õðõìolK BXñüA îüpG óæA !îýy þì !IuA ôo {ðkõG úPvG ô kõG ûly úPzÞ úÞ
ÿrý^ úü þÞ pø !ókq Ùpc úG ókpÞ Ñôpy !?ÿlýíùÖ >ûlñg püq ïkq òì <
BO òükõG BXÞ Q×â þì þßü !Q×â|þì óõíùG !ûo@ !BGBG ûo@ - !îüpG BýG ?þ^ }|ûpgæBG -
Q×â|þì þßü !úÞ B« ÏÚAô Q×â|þì þßü ?æBc ï|úíéÞ úü òì !@|þyBHð òì ÿAõø úG -oBýìBÞ lÏG úÛýÚk lñ^ ô îükq pG óõýì ôo ÕBG < BÚ@ úü|þgõy QÚô æBc -p×¾ {ì
Q×â þì þßü !òýPvø þèBýg þG ÿBìk@ «AlW òì úÞ oBãðA úð oBãðA ç« ¾A !îðq þíð Ùpc ÿAl¾ úðõgõO qA .BñüA úíÎ úðõgõéW îülýuo þì ëBG ëBG ûoAk ûlñÞpu Õpì òýÎ BÚ@ ?oBýìBÞ
ô eüp×O QÚô QýÏÚõì òüA õO ïæBc lìôA þì îøok Roõ¾ úG ,Ùpc ô úèBð ô úüpâ
!îPvø !æBc BO òükõG BXÞ !úðq
!?úü|þðôonãyõg !îüpG BýG !úyBG - >Q×â ô kAk óõßO ÿpu úü oBýìBÞ !óôpýG >Q×â kpÞ QÞpc úÞ oõXðõíø oBýìBÞ <
!kpÞ þì ûBãð ÈÛÖ ô Q×â þíð þ`ýø oBýìBÞ õO úíø úHOpì úü úÞ îükqokôõéW îýPÖo < BK úGõO úÞ úü|ÿpy òüA !îPvýð BýGõO òì - îýPvzð ï|wðBu úu|!pOBEO îükõG úPÖo -
ïlG ïõðõy|JAõW úÞ îñÞ ûkBì@õìkõg ïlìôA òì ôo ok óõüBPÞ lÏG ûkpg úü !óly QÞBu úðõg
>Q×â oBýìBÞ úÞ îãG lüBG þ^ îPvðôk þíð BìA ô kpÞ ïçu ,kBPÖA BøBì úG {íz^ BO ô kpÞAô !ûlG JAõW ôpG îOkõg ,ÿkpÞ !îükpÞ ûBãð ôo {üBíðô
kõíS ïõÚ Bü îülG ôo kBÎ ïõÚ JAõW ëôA - !?ïkpÞ BK úG py òì - >Q×â õðõì ëBHðk lýDôk p×¾ {ì <
ôk òýylñéG úßñüA ÿBW !?úðõOpHg ú^ BGBG !?ôo >Q×â !úãük ûo@ -oBýìBÞ
,òüoBýG óõì|úuAô Jçâ ô êø QGpy BO oõy olÛðA îèk ?Bíy òükõG BXÞ }AkAk - !?úÆõGpì ú^ òì úG - !?òüo þì BXÞ òüoAk æBc -
BO Iy pu qA ú`G òüA ô òì !?òýñÞ þì óõìAõÎk !åorG BÚ@ {ýK -oBýìBÞ
òüA !îüA ûpPgk òüA oBÞ ëBHðk BK úãñè úü|,æBc !kq þÞkqk Qâpì pHg úâA õO -oBýìBÞ
úHOpì úu æBc BO }ôqBG òüA BG ïõ¿Ïì ê×Æ >Q×â ô kpÞ {éÓG õyõéW Qvzð oBýìBÞ < òüA óæA ,ÿlük|þíð ôo ïlñâ ô BXñüA ÿlìôA|þíð ! úÞ wýð }|úðõg åorG BÚ@ -p×¾ {ì
!BXñüA úG õðõìkõg îülðõuo BO ûkpÞ ØÏÂ úuAô úÞ ïpG Qßý^õÞ ëk óôA óõGpÚ þùèA - ?xBXÞ wK -oBýìBÞ
îükq úè úè ,úPgõu BK äu òýÎ ,úñzOô úPzâ !kõG ûlzð BK úG fBÃPÖA
òüA !BøBñüA !îüpýãG ûpPgk òüA qA ÿpHg úü úÞ !ûkq oõy òì ÜyBÎ òì úÞ þP×â òüpÖ@ úG þPÖo õO - !BXñüA ûlypHg ú^ òýðôk þíð -p×¾ {ì
!ûpHg ú^ BXñüA þðôk þíð }AkAk -óõüBPÞ ôo QðõGqõO úâA !?úÆõGpì ú^ òì úG ,ïly ïlñâ ïlñâ úÞ ûlýíùÖ à^õÞ îðBg !x|ÿpHÞpzdì
úâA !úPÖo ô úPyAnâ úâorG BÚ@ úðõg qA îðBg
.îðôk þì þüArý^ úü ,Ap^ -oBýìBÞ !ly þíð ÿoõÇñüA þPyAk þì úãð
BOôôpøAoõO lìôA ïBýéìBÞ ÐÚõì òýíøõO < ,úðõg òüA ÿBW ly þíð õO æBc -oBýìBÞ !BXðôA îüpG òüBýG !òüBýG !?kpÞ ú^ òýðôlG
!?BXÞ -oBýìBÞ
>Q×â oBýìBÞ úG kôq ô kpÞ ïçu lük ôoBì !?úðõg þßü óôA ûpXñK ïk þPÖo þì
!úýðBH¿Î QPuk qA þéýg BGBG }AkAk - pPgk ,úíÎ pPgk ?QyAk õO úuAô þÚpÖ ú^ !úãük àý^õÞ îðBg úðõg -p×¾ {ì
äñýÞõíuA òýíø BG Bíy BìA úyBG -oBýìBÞ

?òüo@ þì ØüpzO
}kõg ëBcõO|«ç¾A ûoB`ýG úÞp×¾ {ì <

>Q×â ô kpÞ }kõg úG ûBãð úü ,kõHð
!úÞ òüoAm|þíð ïk@ úuAô xAõc !ÿAô ÿA -

50


Click to View FlipBook Version