The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL ISSUES NOW AVAILABLE AROUND THE WORLD
With our international Partner-Network, we offer digital newspapers and magazines to 120 Million passengers and more than 240.000 hotel rooms. We work with Lufthansa, Virgin Atlantic, Oman Air, Austrian Airlines, Air Dolomiti, Eurowings, Air Berlin and NeosAir. And have several well-known hotel clients (e.g. Mandarin Oriental, Radisson Blu, Marriott, …) where we place more than 1.000 Media Boxes all over the globe.
Also Available on Issuu.com
https://issuu.com/tehranmagazine

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-10-09 13:32:16

Tehran Magazine Issue # 1105

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL ISSUES NOW AVAILABLE AROUND THE WORLD
With our international Partner-Network, we offer digital newspapers and magazines to 120 Million passengers and more than 240.000 hotel rooms. We work with Lufthansa, Virgin Atlantic, Oman Air, Austrian Airlines, Air Dolomiti, Eurowings, Air Berlin and NeosAir. And have several well-known hotel clients (e.g. Mandarin Oriental, Radisson Blu, Marriott, …) where we place more than 1.000 Media Boxes all over the globe.
Also Available on Issuu.com
https://issuu.com/tehranmagazine

Keywords: tehran,magazine,persian,iranian,los angeles,shahbod noori,editor,tehran time,مجله تهران,مجله فارسی,مجله فارسی ایرانیان خارج از کشو,ر

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
10 úd×¾ .....|..............................) þHdì îüpì pPÞk |( þvñW QüõÛO ÿBøsBuBì-
12úd×¾ ................................................)þzHc lýÏu lídì (úHcB¿ì- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
16úd×¾..........)þÏÚAô þèô IýXÎ(|lñPvø úðBGkA þG pãük ÿBø|oõzÞ ok úÞ ÿA|ûkBu oBPÖo 19-|
ÿoõð lŸHùy& Publisher

SHAHBOD NOORI
18úd×¾...............|)þuBñykõg(?îýñÞQÞBuAoó@úðõã^?Qvý^þ×ñìþðôokÿAl¾- )|201 8pHPÞA 12 ( 1397pùì20 úÏíW | ,1105 êvévì ûoBíy ,22|ëBu

20úd×¾ ....................................)}oArâ(lüõyBñy@óApüArýãðA|óBXýøoBÒ5BG- Friday, October 12th, 2018 I S S U E # 1 1 0 5
22úd×¾............|.)þâlðq ÿBø RoBùì( lýñÞ ÿoôk Bø|ó@ qA þPíýÚ pø úG lüBG úÞ þíu kpÖ 10-
24úd×¾..............................................)}oArâ(Býðk áBðpÇg ÿAnÒ 17- The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
41-28úd×¾ ...................|.................................. Býðk oBñÞ ô úyõâ qA- 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
44úd×¾ ........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–| among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
46úd×¾ ............................)kp³ÞÿlŸøúPyõðþÚoôBK(ÿoBùG{hGþâlðqJBPÖ@– published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
48úd×¾..................................................)ûBOõÞóBPuAk (ûlüpGÙBð|- covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– within the Iranian community.
54úd×¾ ..................................................)rñÆ(îülñhGîøBGþíÞ-|
56 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-| (818) 881-1771
60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK-
69úd×¾ ...................................................................ÿrLy@- TEHRAN MAGAZINE
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW-
76 úd×¾ ....|........................................................úP×ø þDõãzýK- Mailing Address:
78 úd×¾ ..........|....................................................Bø ÿlñìqBýð -
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì- PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]

Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

ëBÓy úG lüBHð
!kAk ZBG

kBG úÞ þìBãñøoAk óõürüõéO BüôoAk úüpzð óçÖ wéXð@wèok >wéXðApùO< ú^pâA #
ûoBÞ ú^ Bì wK :lüõâ þìô kqAlðA þì IÓHÒ úG Ao kõg ûtüô RAopÛìô òýðAõÚ BìA ,koAkoApÚ
pùy òüA ok úüpíÎ úü !îüoAm þì úãì !îýPvø .lñÞ|þì ëBHðk
ô !koAk JBPÞ ô JBvc pùy ,îükoõg áBg ô ÿqBu úÏüByô ÿpýâ ZBGô þHéÆoB¿dðA
qA BO ,løk þì êüõdO Ao Quk òüAqA þOçHÎrg .QuA wéXðApùO ûtüô ÿBø }ôo úéíW qA úEÆõO
ok lüBG lñÞ ÿpýâ ZBG }pËð koõì ÑõÂõì pãük ok úßéG wéXðApùO ok BùñO úð Bø|}ôo òüA
pøô óAõñÎpø úG kAk ûqBWA lüBHð .kBPvüA {éGBÛì úÞ koAk óBüpW rýð koAk þðApüA úÏìBW úÞ þüBøpùy
qôBXO þðBvðA ÿBø Qìpc úG òüA qA {ýG þéßy .QgAkpK îýøAõg Bùð@ úG «AlÏG Bì
.kõy ô óolì ÿpùy úG }pøBÊ úÞ wéXðApùOok
ok óApâ úXñßy úÞ QvüoBÞ óBíø ÿpýâ ZBG ûkBPÖA IÛÎ pùy àü ó@ òÆBG þèô lðBì þì ÿqôpìA
BG lüBG wéXðApùO ok .lñøk þì ïBXðA Bø óAlðq ,QuA þðAôo ô þÎBíPWA Rçßzì qA pK ô
Quk úG ÿBPuAo ok úÞ úðApýÛc ÿBøoBÞ òüA lðAõO|þì þOoõ¾ok BùñOpùy þuBýu ÿBø|{HñW
,kpýâ þì ïBXðA pPzýG qBÚolñ^ Ì×c ô ókoô@ ok lyBG QÞpc ó@wýDo >!ûlñG< úÞ kpýãG êßy
pG îýðAõO þíð pÂBc ëBc ok pâA .îýñÞ ûqoBHì .kpýãG êßy lüBHð rý^ aýø Roõ¾ òüA pýÒ
Bøpùy þvýéK úÏìBW ô þPýñìA ÿBø óAlðq ok ú`ð@ òüA îø þOBÎõHÇì ô þãñøpÖ êDBvì úñýìq ok
BG ûqoBHì îýðAõO|þì ,îýyBG úPyAk pýSCBO konâ|þì QuA oApÚ pâA «BÂpÖ .koAk óBüpW óõíýìBð }ôo
ô ÿpýâ ZBGô þDõâoôq ÿoBíýGô þÎBíPWA kBvÖ ô ÿpñø Qý¿hy àü qA þðõürüõéO Bü úüpzð
óBzð lüBG .îýñÞ qBÒ@pùy òüA qA Ao þHéÆ oB¿dðA QüBíc òüA lükpO óôlG ,lñÞ QüBíc þãñøpÖ
úÞ óBñ`íø ô îýPvø oAlýG ô ûkAq@ þPéì úÞ îýølG .lyBG ÿoB¿dðA lüBG
pGApG ok óApüA ô óApùO ok óBìoôæk óBñÆõíø Üc Qý¿hy Bü ô lñìpñø ó@ úÞ þñÏì òüA úG
úÞ ÿkBvÖpGApGok rýð Bì lðA úPuBgBK úG óAluBÖ .lñÞ úÏWApì ÿpãük úüpzð ô óõürüõéO úG koAlð
ô þãñøpÖ ô þÎBíPWA óõâBðõâ ÈGAôo pG ô kõy þì ûqpè òýìq kpÞ úÏWApì ûkpßð ÿAlgpâA
.îýñÞ þâkBPvüA ,QuA îÞBc þOBÎõHÇì .krüo þì îø úG óBìq ô òýìq
kõWô þøAõg ZBG ô lülùO ÿApG þðõðBÚ ô þÎpy ô þÚçgA pËð qA ÿrüô@ Quk aýø lñyBG úÏìBW ok ÿpãñyôo óæôApÛzýK ô äñøpÖ óBWôpì lüBG «ApøBÊ úÞ þðBvÞ pPzýG
lülùOAoôAIýÚoóõürüõéOkpÞúÏWApìóõürüõéOàüúGþvðrýGpâAkoAlðþñÏìç« ¾A.koAlð ÿBKok JBhPðAô ÿkAq@pývì .lðoAlð kAq@ JBhPðAô óBýG ÿkAq@ úG ÿkBÛPÎA òüpPß^õÞ kõg
aýø,løkþìúüpzðôúìBðqôoóçÖúGAokõgþùâ@þPý¿hyôlñìpñøpâAlñÞþøAõgZBGô êDBÚ óApãük ÝõÛc ÿApG þìApPcA òüpPß^õÞ úÞ óBñüA .luo þì óBüBK úG óBy ÿkBì ÐÖBñì
þøAõg ZBGô lülùO Ao óBð@ÑõÂõì òüApÆBg úGpãük úüpzð úÞ koAlð ÿpßÖ kBvÖrW þéýèk .lññÞ òýìCBO Ao kõg ÿkBì ÐÖBñì lñðAõPG BO lññÞ þì IüphOô lülùO AopËð koõì ÙpÆ lñPvýð
.lñÞ !pPzýGÿkBìÐÖBñìÿApG,QuAëõKÿApGrý^úíø
QuAõgþvÞpâA.îüoAkAokApÖAúðõâòüABGûqoBHìþâkBì@óApùOþééíèAòýGúéXìokBì úÏüBy óBO|ÿApG QùW þG ô kõg þG lðBì þì Ao ZõWBC ì ô ZõWBC ü pùy wéXðApùO
Ao Bø|þøAõg ZBG úðõâ òüA Bì lýDBýG Bì ÕApu úG lñÞ þøAõg ZBG BíyqA lülùOô ÿqBu úÏüBy BG óõâBðõâ ,îø IüphO þìBùOA ÿBøoArGA .kõy|þì Qyq þPcAo úG BHüqô BHüq ,Qyq ,lðqBu|þì
lüBGà^õÞôåorGêÒBzìôBøwñürýG.îýñÞ|þìFBzÖAAoBùð@ôûkpÞ}oArâúÆõGpìrÞApìúG >wéXðApùO<okBøûõýyòüAúíø...BOþðBvðApýÒÈGAôoqA,þÚçgAkBvÖBO qôBXOqA.QuA
úÞóBñ`íøîýñÞþìQüBícBùð@qABì.lññÞQýèBÏÖþøAõgZBGúðõâpøqAxpOóôlGôúðAkAq@ !kõyþìþùPñìÿpýâZBGúGkoAõìIéÒAokBøûõýyòüAúíøóBüBK ô kõyþìúPÖpâoBÞúG
.lñÞQüBíc,þøAõgZBGôþHéÆoB¿dðA,þDõâoôqpGApGokBùð@qAlüBGúÏìBW ÙpÆ.koAkûpìqôoþðBüpWóBüpKpùyòüAokrýðþøAõgZBGôÿmBgAlýñßðIXÏOÿo@
| úG RBìBùOA úÂpÎ BGô kõy þìpýâokôA BG lyBG úPyAkoBýPgAok Ao þ¿hy lðAõPG úßñüA ÿApG
Büô ëõK QÖBüok BG B« íýÛPvìô «Bíuo Bø ÿpýâ ZBG òüA koAõì ÿA ûoBKokô kqAkpK þì ÿpýâ ZBG
.kpýâ|þì ïBXðA pãük ÿBørý^
QìçuÿApGóBy|ëkB« ÏÚAôúÞlñPvøîøþ×üpyÿBø|óBvðAþÏíWÉBHOoAêDBuôokúPHèA
.kAk úíOBg wéXðApùOpG îÞBc kBvÖ òüA úG úzýíø ÿApG lüBG îñÞ|þìpßÖ òì .lLO|þì úÏìBW

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

wíè ok ÉApÖA qA úýèôA ÿBø QGõð ok úÞ kkpâ | |.kõyþìûkoô@oBzÖûoBíy
pOApÖ ó@ïBXðA úG þìôrèô kkpâ JBñPWA þPvüBG BøBK þégAk {hGok ,îßy úýcBðpG ûôçÎ
.luoþíðpËðúGÿoôpÂúýðBSþuqA kõWõìþvñWQìçupGpSõìþvßéÖoÉBÛðrýð
ô ïpð {hG ok õðAq ÿæBG añüA úu kôlc BKÝBuþégAkúýcBðokBPuAoòüAok.lyBGþì
wíè ÉBÛð qApãük þßü ,ó@ ûoBƒñÞ òƒýPyõƒâ wßéÖoêdìBKaì ÿæBGQukØÞàükôlc
pPzýKúÞoõÇðBíø.QuAûlükpâÐÚAôþvßéÖo ÉBÛð þPÚô .QuA ûlükpâ ÐÚAô þvñW kBðõƒâ
Bü ÿoBÞ îÞ úðõâ pø Roõ¾ ok QÖo ó@ pÞm óBâoA úÞ þOoõ¾ ok lðkpãýì wíƒè oõƒÞnƒì
wíè ÐÚõì þcAõð òüA þvñW óBâoA ÿoBÞlƒG úýcBð òüA lñyBG ûly þéßzì ÿAoAk þvƒñƒW
qA úýcBð òüA ok .lýuo lñøAõg pËð úG xBvc òüAàüpdOÿApG.lýuolñøAõgpËðúGxBvc
lñðBì úG sBuBìôoBzÖô wíè ÿpýâoBßGrýðõðAq òüA wíè úG Q¿y qA ûkB×PuA BG óAõO þì ÉBÛð >þHdì îüpì < pPÞk

.lüBýìokApWAúécpìúGBKÝBu{hG óBzð pÆBg QuA ïqæ .QgAkpK ólG qA {hG QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
oBzÖ ÉBÛð ó@ ok úÞ ólG qA ÿpãük {hG
úG .QuA òuBG úýcBð lyBHýì rÞpíPì þvñW
þvÞ qA lýðAõPýì rÞApì òüA àüpƒdO oõƒËƒñì úÖpc Bü ÿsõèõvßéÖo ëõ¾A xBuA pG#
ok ûtüô ÉBÛð qA þgpG wíè þðBìok JBOqBG
þvñW QüõÛO ÿBøsBuBìïBXðA úG Bíy ÿApG Ao êüm òüpíO BO lýøAõhG püBu kpßéíÎok xBßÏðA ô pýSBO ÿAoAk ólG
.lyBG þì BùìAlðAô BÃÎA
ólG qAÁBg{hGàüpGoBzÖþOoBHÎúG
þuBvcA lèõì lðAõPýì ó@ þH¿Î ÿBø úðBüBK ô
ô QÖBvì ok RôB×Pì «çìBÞ þzhƒG ok ûtƒüô
ô ÿpýâoBßG .lyBG ólG ok ArXì «çìBÞ ÿA úÛÇñì
lðAõPýì Bùvíè òüA úÎõíXì ïBXðA ok Qüpülì
RæçPgA þÃÏG óBìok , kok {øBÞoõËñì úG
{ñÞ QüõÛO QùW ok «BÖp¾ ÐÚAõì þgpG ô
| |.kõyúPÖpâoBßGBùðBâoA
rüApÒ òüpPüõÚ qA þßü óAõñÎ úƒG wƒßƒu
òüpO xBvc óAõñÎ úG þvñW oBPÖo ô ÿpzƒG
}ôo úýéÞ BO ûlükpâ IWõì þñøm RBýèõÓzì
pPùG kpßéíÎ úG ÿA úðõâ úG lðAõPýì úÞ þüBø
àíÞ þvñW ÝBýPyA {üArÖA BG þéuBñO ûBãPuk
.kkpâ ÐÚAô þðBìok oBzÖ pñø QÚk koõì lñƒÞ
qA þßü þðõìoõø ëkBÏO îýðAk þì úÞ úðõãðBíø
þvñW Qìçu ÿBùPgBu püq òüpƒO þƒuBƒuA
kpÞoBÞ Qý×ýÞ BPuAo òüAokô kkpãýì Jõvdì
,lýüôpýO ûlÒ ,ÿpGõñ¾ ûlÒ ,rýÖõLýø ûlƒÒ
ûtüô QýíøA qA ...ô xApßðBK ,lýüôpýOAoBK ûlÒ
ÿBø {hG àüpdO BG .lyBƒG þƒì oAkoõƒgpƒG
eÇupG óBPzãðApu BG sBuBì ûAoqA ólG þðôpýG
ïBXðAQùW.lýüBíð QüpülìApð@kõgBülðBuo .lyBG þì þðBüpW ..ô ÿréÖ ÿBø xpG ÿpýâoBßG Büpu
ÿæBG {hG ÿôo Ao kõg ÿBùPuk òüpíO òüA kpìok þvñW QüõÛOsBuBì .kkpâ þì lèõPì ólG þðôok ÿBø {hGok ûqBO
ÙpÆ úG óBPzãðApu úÞ ÿõdð úG kAkoApÚ òuBG ÉBÛð oBzÖ úG ÐWAo pPzýK ú`ð@ pƒG ûôçÎ BñG lýüBìpÖ þì ûløBzìpüqpüôB¿Ook ú`ðBñ^
pø óBPzãðA wLu .lñyBG ûly úPÖpâ oApÚ îßy þvñW óBâoA Qìçu ok ú`ð@ ly úP×â þvßéÖo ô oBzÖ BG þðBìok JBOqBG ëõ¾A ÿBƒøoôBƒG pƒG
óõPu úG êüBíPì ô òýüBK ÙpÆ úG Ao Quk ôk ÿBø wßéÖo kkpãýì ÐÚAô úWõO oõdì óAkpƒì ólGþðõìoõøëkBÏO ûly}õÛñìÉBÛðàüpdO
úG ólýuo qA êHÚ . lüoô@ok QÞpc úG RApÛÖ úÃýG {hGô úðAkpì þéuBñO ûBãPuk úG ÉõGpì ÿoBzÖô wíè BG .kkpâ þì ÐÚAô àüpdO koõì
wßéÖo úíÞk ô ûkoô@ koAô oBzÖ RApÛÖ óõPu þvñW wßéÖo úÇÛð BPuAo òüA ok .lyBHýì Bø úu Rlì úG BùPzãðA úíø Bü þðBýì QzãðA BG úÞ
lýðAõPýì ó@ pG ûôçÎ .lýñÞ AlýƒK Ao xBƒvƒc úG .kkpâ wíè þPvüBG ÙBð püq {hG ok kpì ok òüA ókpÞ Bøo ô ûkoô@ koAô ÉBÛð òüA pG úýðBS
{hG ÿôo pG úÞ þüBø úíÞk ÿôo pG «B¿hzì Bü ÙBð püq Quk ØÞ ûqAlðA úG oõƒËƒñì òƒüA úÛýÚk YñK Rlì úG ó@ klXì oAp߃O ô oBƒzƒÖ
Bøo «AoõÖ ô ûkoô@ koAô oBzÖ lðA ûly þÖpÏì òuBG úu ûqAlðA úG óBPzãðA úíø Bü Q¿y úéýuõƒG úÞ þOoõ¾ ok .Qzâ ÜüBÖ îùì òüA úG óAõPýì
«B¾õ¿g òuBG {hG ÿBø sBuBì ïBXðA .lýñÞ IuBñì oBzÖ qA ÐðBì ô ûkõG kBüq þGp^ ÿBø QÖBG
þì Yðo ok þvñW þðAõOBð qA úÞ ÿkApÖA ÿApG úG ïqæ ÿpO ÜýíÎ ô pPzýG oBzÖ ëBíÎA lðkpâ 10
BO lüBHðoBzÖ ÿpýâoBßG ûõdð òßýè lupýìpËð
.QuA ûlükpâ úý¾õO lý×ì lñyBG úG úíÇèô þâkpíðõg IWõì úÞ lyBG ÿA ûqAlðA
.koAk úìAkA IéÇì òüA ëkBÏO ÿApG RBñüpíO òüA ïBXðA .kkpâ QÖBƒG
þü@oBÞ ÿAoAk óq ok ú^ ô kpì ok ú^ þðõìoõø
}õâok Ao þãzýíøoBÏyô lýyBGqôpýKô kBy
" pPùG þâlðq , pPùG wßu ": úÞ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

óApùO úéXì

úP×â úG úÞ ûlýuo þüBW úGoæk BG ÿqBGoBÞ rürÎ pvíø åorG ÿôqo@ ô lðq îÚo kõG ïkpì
úPßu úG Ao ÿA ûlÎ êgAk ÿpHg ÿBø úßHy | |.klñG{ÛðþuôkpÖRBd×¾ÿôopGAokõg
úÞ Ap^ .lðpG þìpu úG åpì pPvG ok ô úPgAlðA AoôA ÿBø lñhHèrâpøô ïkõG ûlük kBüq Ao lýøBð
ÿBøoæk pPzýG ëõK QÖBüok ÐíÆ úG ûlÎ òüA þì úíz^pu {PÖõÇÎ pK ô óBGpùì ëk qA úÞ
òPÖo æBG BG BO lðkõG ûlüpg þðBìõOoArø ûlXø îÒ pãük oBG ô kpÞ îøAõhð }õìApÖ QÖpâ
ÿpPzýG QíýÚ BG Ao kõg ÿBøoæk ó@ ûoBGôk ,êvÎ ,úðõK ,xBHÎ úG Ao ôA ÿlGA p×u ¶ûBßðBW
oArø ûk ô Qzø òýG oæk úÞ æBc ô lñyôp×G úPvGAô ÿBø ûkAõðBg ô óAõéùK õÞBük ô BÂo
kõu òüA .lðA úPÖpâ ArÎ QuA óBuõð ok óBìõO Bø ó@ ûôlðA ok ô îüõâ þì QýévO úðBíýí¾
Apì QuA ïkpì op úG úÞ þðõñÞ ÈüApy ok þüõW .îßüpy BG úP×ø îg ô aýK ok
óAoBG IíG óBìq ok ÿpãük iéO ÿApWBì kBü úG
úzýíø løk þì óBzð úÞ kqAlðA þì óApùO ÿBø ïõu qôo þzHc lýÏu lídì
.lðpýâ þì þøBì kõè@ êâ J@ qA õW kõu ÿA ûlÎ oæk BG ÿqBG ïôk qôo
êýýHìõOA BG JAõg ÿApG Bø Iy ïkpì óBìq ó@ok |[email protected]|
qA BO lñPÖo þì ÙApÆA ÿBø óBGBýG úG kõg ÿBø
õW kõu ÿA ûlÎ BìA lñyBG óBìAok Bø óAoBG IíG úÖçÞAo óApüA ïkpì oæk BG Qèôk ÿqBG# ëôA qôo
ok lðpG ûpùG kõg ÿBø úéüõÆ qA úßð@ ÿApG óAoAlíPuBýu úÞQuA þèBc ok òüA ô ûkpÞ Quôk ûBßðBW îÒ þüBüok p×u

BO lñPgAlðA þì JpÛÎ ô oBì ûBñK þG ïkpì êýHìõOA ÿpãük ÿqBG úG óApüA koõì ok îø þðBùW BG ïkpÞ ûoByA ó@ úG úÞ ÿp×u Rnè# ô þüBüok p×u àü !ûoBGôk þìçu BG#
ÿBø ÝBOA ô úéüõÆ ,êýHìõOA ok ólðBì ÿBW úG Ao Bø ó@ÐÖBñì ó@{O@úÞ lðA ûly ëõÓzì oBßíø ô Quôk pvíø Qynâok pHg ólýñy qA úP×ø úu Apì îPyAk qBýð ó@úG úÞþüBüôö o
BìA .lññÞ ûoBWA kBüq QíýÚ BG Ao Bø ó@ úGôphì þìok Ao ïkpì àyA }kôk ô lñÞþì òýìBC O ô lüpK îñøm qA óBñ^ óAõéùK xBHÎ ïrürÎ QyAkqBG >úP×ø îgô aýKok< úd×¾ òPyõð
ÿBø úPyAk úG òPyAk ÐíÆ úÞ kpÞ }õìApÖ lüBHð îPÖpâxBíOôA BG þñ×éO þPÚô úÞïly úP×y@ ïBð úG Ao îøBOõÞ óBPuAk ôk ó@ÿBW úG úÞ
ô koAlð þGõg QHÚBÎ þÇüApy pø ok óApãük .koô@ >úHcB¿ì< ô >oBËPðA ëBu QvýG< ÿBø
Ao {vßÎ úÞ koô@ þì kBü úG Ao þPüBßc óBíø .îýPvüpâîø BG þOlìôkpø
úíýð óôlG óAõéùK xBHÎ úÞ Qvýð þßy
.lýñýG þì óõPu òýíø ok Ap^ ;lðAonâ þì Ao þPhuoBâqôo kõg ûlzíâ

ïoBù^ qôo þÖpÆqAô QuAoAkBÖôô xBvc ûkBÏèA ÝõÖ úÞ
kôõýèBG kõϾ ëk ô úðBPuôk pzG RBý¾õ¿g BG >lýøBð<
þì }pvíøoôk úG úðBÛyBÎ QyAk úÞ þðBGpùì
BO lýãñW ûkAõðBg BGôApÆBg úG þPcô lýgp^

kôõýèBø ÿBK BW îÞ îÞ úÞ lñø kôõýèBG#
úG >óq< ïBð BG Ao þíéýÖ koAnâ þì Bßüpì@
qA pPíÞ ok úÞ ûkBPupÖ BøBíñýu ûkpK ÿôo
}ôpÖ oæk óõýéýì ûkqBü qA {ýG úP×øôk

.QuA úPyAk

úG AopOoBu êK óAs ÿBø úP×â þÏÂô òýñ^ þüAoAk BùñO úÞ óAõéùK xBHÎ oBñÞ ok Ao þâlðq úéÓzì pK oBÞ {ÞBzÞok úPHèA úÞ lülðAõg
ok þOBÎõHÇì wðAp×ñÞ àüok úÞ koô@ þì kBü þì òüA ؾô BG BìA .løk úìAkA kõG ôA îéÚ }A ëBu QvýG óBPuAk wßÎ úéXì oBzPðA
þì óAoAlíPuBýu úÞ þzO@ :Q×â 1944 ëBu oBñÞokô lñÞ þì êídO óAõéùK xBHÎ úÞ îðAk úG úÞ kõG ûly úPyAnâ þøBHPyA oBËPðAA
þèô lðBuo þíð ÿA úìl¾ óBykõg úG lðqôpÖA ô BÂo ,êvÎ ,úðõK :}A ûlzíâ úíýð ÿBøoBâkBü ó@QGBGqA úÞîPyAkpÞnO ïBýK lñ^ ó@pÆBg
{íéÚ BG BO lPvüA þì QìBÛPuA BG óBñ^ õÞBük
.kpG þì ôpÖ þPhGlG ô pÛÖ ok Ao ûoB`ýG ïkpì ûBÖo ô óApüA ÿkAq@ úÞ Ao lýøBð þHéÚ ÿBø úPuAõg .îñÞþì pßzO
óBñ`íøokBøúøkôBøëBuQynâBGòüApGBñG| | qA kBPÖAoBÞ úG îñ×éOô îPzâpGp×uqA þPÚô
ûlÎô îÒo úGô lgp^ þì kõg þíülÚ úñyBKpG úÞ þñ×éO ÿBø ïBýK ólýñy ô Bø êýíüA ólük
,óBùW óApHøo ÙpÆ qA úÞ þüBøõøBýø ô Bø BüõW Ao >úP×ø îgô aýKok< ólzð NB^ QéÎ
þì }õâ úG pzG ÝõÛc ÐWApì ô êéì óBìqBu QgAlðA òPyõð Ýõy úGpãükoBG Apì lðkõG ûly
àü îg olðA óBìkõg pÎBy ëõÚ úG qõñø luo ok ó@ÿBW úGô ïkõGoôk ó@qA ÿA úP×ø lñ^ úÞ
úÞ QuA ïkpì Qíø BùñO óBýì òüA ok .îüA ú^õÞ ólük ô óBíu@ ô Büok ÿBø þüBHüq ô QÏýHÆ
ô þégAk þuBýu RækBÏì úýéÞ lðAõO þì ûly ÝpÒ Bßüpì@ ûoBÚ JõñW þécBu ÿBøpùy

| |.lðqîøpGAoþWoBg | |.ïkõG
ok ÿA úðAôBßXñÞ }kpâ BG p×u ëõÆ ok
þOBßð úG Bßüpì@ JõñW þécBu ÿBøpùy
úG þOAoByA ïôrè Roõ¾ ok lüBy úÞ ïkoõgpG

.îyBG úPyAk úd×¾ òüA ok ó@

12

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

pg@qôo óôlGô álðA úñürø BG úÞ îéýÖ òüA óBPuAk
pýýÓO ëBHðk úG ok ûly úPgBu ïBð IcB¾ óApãüqBG qA ûkB×PuA
úG kõg BG Ao óAkpì Bø Iy úÞ QuA þðq eHy ûoBG
kõG ÿA úÞpG àü .kõHð þßü kõG þßü# úG Bø ó@ xBHè BùñO ô kpG þì þìõéÏìBð ÿBW
þâlðq J@püqok à^õÞûpzc ÿkAlÏO úÞ úÞ îéýÖ òüA .luo þì óBzðBâlðBìqBG Quk
ô ûlðpK úÞ lðlük þì Bø ó@ .lðkpÞ þì ô óApPgk úG qôBXPì óAkpì qA ïBÛPðA xBuApG
Bü ô lñgp^ þì J@ÿôo þß^õÞ RApzc qôo pø ûly úPgBu lñø ok ÿoæBukpì ô óBðq
qA lðlýupO þì óBykõg BìA lññÞþì qAôpK ô lñÞ þì JnW kõg úG Ao ÿpPzýG óBý^ByBíO
.QuA ûkpÞ kBXüA kôõýèBG ok Ao þÖpãy ëõdO
.lðôpG óôpýG J@ ÿAôpK þG îéýÖ àü îéýÖ òüA êGBÛì úÇÛð
ô óAõW< ïBð úG {ýK ëBu lñ^ úÞ kõG ÿõvðApÖ
òüA óBPuAk .Qvßy koõÞo BøBíñýuok >BHüq
qBvíéýÖ >óôqôA AõvðApÖ< îéýÖ òüpg@ úÞ îéýÖ
AôpK þG îéýÖ àü ô kôo þì oBíy úG ÿõvðApÖ
ok wßu þüBÖõßy ÙApÆA ok ûly úPgBñy
úÞ QuA úèBu ûl×ø pPgk àüô óAõW óApPgk
pvK àü ÈuõO Ao kõg RoBßG kpýâ þì îýí¿O

| |.lølGQukqAþðBíè@
Zõì óBðAkpâoBÞ qA þßü >óôqôA AõvðApÖ<

.lðpýì þì lðôo óôpýG pâA lðkpÞ þì pßÖ
ó@ qA þßü .kBPÖA þHèBW ÝB×OA àü qôo àü þèô
qA QÖpâ îýí¿O kõg þðôok ÿAlð xBuApG Bø
ô lðkpÞ Q×èBhì úýÛG .kõy ZoBg J@ püq
úÚBu qA ô kpßð þùWõO ôA þèô .ÿpýì þì lñP×â
úËdè ó@ok .kpÞ òPÖo æBG úG Ñôpy ØéÎ àü
úÞ QuA ÿrý^ BùñO åpì lðkq þì kBüpÖ úíø
óôpýG úÞ ÿA ûpzc pø óõ^ ,kõy þìõO lüBÎ
kAlð }õâ ûpzc BìA .QuA úPzãðpGpãük úPÖo
òO úÞ JBPÖ@oõðqA lýuo J@eÇu úG þPÚôô
ÉpÖ qA ô kpG Rnè kAk }qAõð Ao }A úPvg
.QÖo JAõg úG þøBýâ åpG ÿôo þãPvg ûsõu BG {ìBð úÞ QuA úvðApÖ ÿBíñýu ÿõð
úGúÞQÖBüoklyoAlýGJAõgqAúÞlÏGþOlì ô óAlÛPñì óBýì ok rýì@ RoBvW ô ûqBO ÿBø
pO ëBdyõgô QuA ûly êülHO àÚBXñu àü óAõWîéýÖ{üBíðôûkpÞêâBíñýuóAoAlPuôk
qApÖpGô kAk QukôA úGqAôpK wc îÞ îÞ .ly úÛGBvì {hGok òÞ ûoAõñzWokrýðôA ÿBHüqô
îýí¿O Rnè ZôAok .kpÞ qAôpK úG Ñôpy úÞpG | |.kpÞIéWkõgúGAoóAlÛPñìúWõOþé¾A
ó@ÿæBGúÞlüõãG{ðBPuôkúGôkkpâpGQÖpâ Bø ÿkôõýèBG Q×â óAõO þì IýOpO òülG| |
ÿpãük kõWõì úG úßéG kpýì þíð þvÞ Bø úÚBu ô }ôpÖ pK ÿBø îéýÖ ÿApG Ao BÎk jAoõu
ÿBø þüBðAõOô RolÚ ÿAoAk úÞ kõy þì êülHO þüAôpKþGîéýÖpøóõ^.lðAûkpÞAlýKþèBXñW
.lñÞqAôpKlðAõOþìôQuApPzýG ôîÞúñürøBGþPcÝpyôJpÒokóBðqkoõìok
ô þüBùñO úéýK qA òPÖo óôpýG !óBPuôk ÿo@ BG kõy úPgBu ÙôpÏì óBâoBPu oõÃc óôlG
ëBíÞ ÿõu úG Ao óBvðA ,xpO ô îÒ qA ÿoôk .kõy þì ôpGôo ÿpýãíz^ ëBHÛPuA
.lñÞ þì QüAlø

13

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

Bø ÿõvðApÖ Roõ¿ñüA pýÒ ok ,kõy þƒì ZoBƒg
Bø ó@ úG îýÛPvì pýÒ lüoAk þÏu lññÞ þì oõ¿O

|.lñPvø Bíy qA pO òýüBK úÞ lýðBíù×G
lýñßð QHd¾ IýW ok Quk óBíè@ok -7
òüA .lñðAk þì JkA qA oôk Ao oBÞ òüA Bø þðBíè@
îø þGõñW ÿ ûpÞ ô úýÞpO ÿBøoõzÞ koõì ok úèCBvì
AnÒ ïBãñø óBíè@ ok òýñ`íƒø.lƒñƒÞ þƒì Ýlƒ¾
ÿôo Bø Quk òPyAnâ ÿBW úG ,rýì QzK ókoõg
rýì ÿôo Ao Bø Qƒuk úƒÞ QƒuA ïõƒupƒì ,BƒøBƒK

|.lðoAnãG
lýñýzñð þvÞBO IÛÎ þèlñ¾ ÿôo lñèpüA ok -8

lñPvø úðBGkA þGpãük ÿBø|oõzÞok úÞÿA|ûkBuoBPÖo 19

ô lñèqõýð ,BýèApPuA ,lñèpüA êTì BøoõzÞ þÃÏGok pPùG ,lüoAnãG þÚBG JBÛzGok Ao óBPüAnÒqA þíÞ lýñßð ûkB×PuA óBO M^ Quk qA lñø ok -3 p×uqA êHÚ úÞþOBßð òüpO îùìqA þßü#
Ao þvÞBO IÛÎ þèlñ¾ ÿôo òPvzð ,lñéOBßuA óõ^ lýðrG îø Õôo@ AnÒ óly ïBíO qA lÏG QuA lñðAk þì ØýTÞ Ao M^ Quk ,ÿlñø äñøpÖ ok ,QyAk pËð ok lüBG pƒãük ÿBƒøoõƒzÞ úƒG
.lñðAk þì þüApâ RAôBvì IPßì lƒÎAõƒÚ Ùçg rLy@ QhLPuk qA ØüpÏO þÎõð Ao oBÞ òüA Bø þñý^ þ¿hy QyAlùG úG ÉõGpìoõìA ÿApG ó@qA óõ^( lüBG Bíy QÛýÛc ok .QuA p×u l¿Ûì äñøpÖ
ÿôo Bø þvÞBO ok ,JkA QüBÎo ÿApG òüApƒGBƒñG BG ókAk Quk ÿApG òüApGBñG ,)lññÞ þì ûkB×PƒuA ô ûly úPÖpünKoõzÞó@ok ÿrý^ ú^ lýðAlG
|.lñðAk þì wñW àü òPyAkpG Bü ëõK ókpÞ ëlG ô ko ,óApãük òßíì óõ^ ,QuA ëõHÚ êGBÚ pýÒ ÿrý^ ú^
|.lýñýzñG õéW þèlñ¾ lýðrð ÝõG sôpð ok -5 ÿkBÎ BíyoõzÞok úÞþüBøoBPÖo þÃÏG QuA
ÿApG >BßüpìA< ÿ úíéÞ qA þGõñW þüBßüpì@ ok -9 ÿoApÇÂA ÐÚAõì ok BùñO ôokõg ÝõG qA sôpð ïkpì |.lýñÞ ûkB×PuA óBO QuAo Quk qA úzýíø êGBÚ pýÒ pãük ÿoõzÞok ,lñPvø ïõupì ô
ÿoôp pýÒ ókq ÝõG òüApGBñG lññÞ þì ûkB×PuA lüoõhð úO Ao óBPüAnÒ òý^ ok -4 qBupukok óBPüApG Bø ó@ïBXðA ô lñyBG ëõHÚ
lýñßð ûkB×PuA ûldPì RæBüA úG ûoByA |.|.kõy Bø ûlñðAo pãük Qzcô UÎBG lðAõO þì Bíy ûkBu ÿBøoBPÖo ô Bø RkBÎ úG úìAkA ok .kõy
ÿApG >Bßüpì@< ÿ úíéÞqA þGõñW ÿBßüpì@okpâA lýñßð }õìApÖ Ao ókpÞ ïçu úvðApÖ ok -6 òüA ,lüoõhG úO Ao óBO þÞAoõg Bü AnÒ pâA òý^ ok Býðk pãük ÿBøoõzÞok úÞ îüqAkpK þì ÿA
oõÇñüA lýñÞ ûkBƒ×PuA ûlƒdPì RæBƒüA úƒG ûoBƒyA Bíy óBøk qA úÞ lyBG ÿA úíéÞ lüBG ïçu úvðApÖ ok þÖBÞolÚ úG óBGrýì úÞ lñðAk þì ó@ÿBñÏì úG AooBÞ
þãPvüBy ûldPì RæBüA ÈÛÖ úÞ kõy þì QyAkpG lüBG úßð@pG ûôçÎ .QuA ûkpßð ûkBì@ AnÒ Bíy ÿApG |.lðõy þì Jõvdì JkAqAoôk
ÿBßüpì@ úÞ þèBc ok ,koAk Ao >BßüpƒìA< óAõƒñÎ lýølð ïBÏðA òKAs ok -1

|.kõy þì Jõvdì BßüpìA îø þGõñW Qý×ýÞ òKAs ok Bø óAoõPuo ô Bø êPø RBìlƒg
lýñßð qBG AoõÖ Ao úülø lñø ok -10 òüAok úìlg úG ókAk ïBÏðA BìA ,koAk þüæBGoBývG
þì þÛéO rýì@pýÛdO ÿoBÞ ô Qvýð ïõupì oõzÞ
óõ^ lýyBG oAkkõg lüBG úülø òPÖpâ qA lÏG lñø ok ÿ ûpÞ ,òý^ ÿBøoõzÞ koõì ok úèBC vì òüA|.kõy
Àüpc ÿ úðBzð Ao úülø ókpÞ qBG «AoõÖ Bø ÿlñø ô þüBýu@ ÿBøoõzÞ pãük qA ÿoBývG ô þGõƒñW
qA ÿoBývG koõìok úèCBvì òüA .lñðAk þì Bíy ókõG
.lñÞ þì Ýl¾ îƒø þƒüBƒýu@ ÿBƒøoõƒzÞ pƒãük |.lñÞ þì Ýl¾ þüBKôoA
úðBg úG òPÖo qA lÏG ô lýñÞ pH¾ QuA pPùG òüApGBñG lýðrð lñhHè Bø úHüpÒ úG úýuôo ok -2
Qýíýí¾puqA ÿoBPÖo Ao ókq lñhHè úýuôo ïkpì
|.lýñÞ qBG Ao úülø QHvð þÛýÛc ÿA úÚçÎ ÿ ûlñøk óBzð úÞ lñðAk þì
lýupLðëAõö ukApÖAêÓykoõìoklñéøok-11 þíð úÞ þvÞ úG pâA úýuôo ok .QuA pãülßü úG
ÿ úðBzð Ao ÁBhyA êÓy koõì ok ëAõö u lñéø ok ÿkpÖ Ao Bíy QuA òßíì ,lýðrG lñhHè lýuBñy
pu lýøAõg þì pâA .lñðAk þì þOBƒÛHÆ ÄƒýÏHO
JBhPðA Ao ÿpãük ÑõÂõì lƒýñÞ qBƒG Ao QƒHd¾ |.|.lñðAlGoBÞBüo
Ýl¾ îø úvðApÖ oõzÞ koõì ok úèCBvì òüA|.lýñÞ
16

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ó@ ÅõÎ ok îÞ Quk Bü lýñÞ ko Ao úülø oBG lñ^ ô ok úÞ þOçßzì êýèk úG Bø ÿõvðApÖ .lññÞ þì
|.|.lýølG êGBÛì Àhy úG ÿA úülø koõìok lñøk þì eýWpO lðoAk ëBÓPyA Áõ¿g
lýyBG úPyAlð pýgCBO óBíè@ok -16
.lññÞ QHd¾ ÿpãük rý^
ÿpìA òPyAkpýgCBO BøoõzÞqA ÿoBývGô óBíè@ok lýñßð òýÖ ïBÎ Fçì ok úvðApÖ ok -12
QÚô ÿApG Bíy Bø ó@pËð qA .QuA ëõHÚ êGBÚ pýÒ qA ,ó@ ÿBW úG .lñðAk þì ûlñðq Ao oBÞ òüA úvðApÖ ok
úG ô lýñÞ þøAõgonÎ óBO óBøApíø Bü ûApíø
.lýPvýð êDBÚ }qoA óApãük ÿBøoõzÞ koõì ok úèCBvì òüA .lüôpG þüõzPuk
lýñßð êÓG Ao þvÞ þGõñW ûpÞ ok -17 Ýl¾ îø úýÞpO ô ÿkõÏu óBPvGpÎ ,òKAs ,òý^
,lñéüBO ô òý^ ,þGõñW ÿ ûpÞ lñðBì þüBøoõzÞ ok
.lñðAk þì JkA qA oôk Ao óApãük ólýzÞ }õÒ@ok .lñÞ þì

ô lüoAnãG ïApPcA kApÖA þ¿hy ÿBÃÖ úG òüApGBñG lülñhð qBG óBøk BG òKAs ok -13
.lüpýãG Ao óBO RBuBvcA óAoõÖ ÿõéW þì þðAkBð ÿ úðBzð Ao qBG óBøk BG ólülñg Bø þñKAs
lýðrð Rõu þPýüBø ok -18 úPvG óBøk BG JkA QüBÎo ÿApG òüApGBñG .lñðAk

àü rW ÿrý^ BøoõzÞ qA ÿoBývG ok ókq Rõu |.lülñhG
þPýüBøoõzÞok BìA Qvýðop þGô ûkBu RkBÎ lýðrð àíð óBPüAnÒ úG úvðApÖ ok -14
òüAok ûtüô úG .lñðAk þì JkAqAoôk úG AooBÞ òüA ,òKAs ô BýèBPüA ,BýðBLuA ,úvðApÖ êTì þüBøoõzÞ ok
þì óBÞkõÞ koõì ok ÿkBüq ÿpýãPhu Áõ¿g þvÞ ÿ úðBgok úÞ þðBìq îøô Bø óAoõPuook îø
òýc Ao ÿA ú`G aì ÿpPâorGpâA úÞ ÿoõÆ úG kõy úðõâpø Bü ê×éÖô àíð ókpÞ úÖBÂA ,lýyBG óBíùì
|.ly løAõg úýHñO BíPc ú`G ó@ ,kpýãG ókq Rõu |.lñðAk þì þñøkõO àü Ao AnÒ úG þñyB^
æBG Ao óBO Qvy QzãðA úðBýìoôBg ok -19 ó@ ÿBñÏì úG Bíy oBÞ òüA óBGrýì Bü rLy@ pËð qA
òýñ^ Bø ó@ ô Qvýð Jõg ôA ÿAnÒ úÞ QuA
lüoôBýð òüApGBñG .lñðAk þì rýì@ òýøõO oBývG Ao ÿoBPÖo
úG ô úðBPuôk QÞpc àü òüA BøoõzÞ qA ÿoBývG ok þíÞ Bíy úG úÞ lýøAõhð Bø ó@ qA AnÒ òýc çTì
ÿBøoõzÞ ok BìA QuA ÜüõzO ô lýüCBO ÿBñÏì
ÿBßüpìAô BÛüpÖA JpÒ ,óBðõü ,úýuôo ,úðBýìoôBg |.lñølG wu
ok .QuA wßÎpG çìBÞ ó@ ÿBñÏì ,òýOæ lýñßð ëõHÚ A« oõÖ Ao úülø òý^ ok -15
ÿBñÏì óBíø QÞpc òüA BøoõzÞ òüAok ,QÛýÛc ëõHÚ ,òKAs ô òý^ êTì BøoõzÞ qA ÿoBývG ok
úðBGkA þGoBývG Bø QýÏÚõì þÃÏGok úülø ókpÞ
|.koAk Ao Èuô QzãðA ókoô@ æBG òülñ^ úÞ kôo þì oBËPðA Bíy qA QÛýÛc ok .QuA

17

óApùO úéXì

BG ô lðoAk ÿpPíÞ xpPuA óõ^ lññÞ|þì êíÎ þðôok ÿAl¾ òüA þøBâqApø Bì ÿ|úíø#
lyBG ûly ïBXðA Jõƒg ô Qƒuok úƒÞ ÿoBƒÞ ÿBø|êßy úG úÞ îýñÞ|þì úƒGpƒXO Ao þƒ×ñì
îýyBHð IÚApìpâAô kõy|þìpøBÊ îø þ×éPhì
|.|.lñPvø ëBdyõg
óBzð RBÛýÛdO þgpG .þâkpvÖA xBvcA
lðAõO|þì þ×ñì þðôok ÿBø|úìrƒìq úƒÞ lƒðA|ûkAk
úG pâA úÞ lðõy þâkpvÖA wc lülzO IWõì

|.|.kõGløAõgJphìB« ÏÚAôkõzðþâlýuoó@
þðôok ÿBøkBÛPðA òüA .ÈGAôo ok |{èB^ kBXüA
úG pO|òEíÇìBð Bü pOlñìqBýð lðõy|þì UÎBG îø
úG Ao Bø|úìrìq òüA QuA òßíì îø ô lýupG pËð
IWõì úÞ lýñÞ êülHO þ×ñìpO|þéÞ ÿBø|RkBÎ

|.|.QuA óApãük oAq@
ÿAlƒ¾ RæBƒßyA òƒüpƒOoBƒßy@ qA þƒßƒü
QHTì BøõãP×â òüA úÞ QuA òüA þ×ñì þðôok

?îýñÞQÞBu Ao ó@úðõã^ ?Qvý^ þ×ñì þðôok ÿAl¾

þèô luo|þì pËð úG úðAoBãðA|ûkBu þéýg .lñPvýð ÿkBüq lc BƒO òƒüA .lƒðoAk ÿpƒPzýG xpƒPuA ô óBOkõg ókpÞ oôBG ÿApG Ao Bíy þüBðAõO ô lüoAk ÿApG BùñO úð ÿlüly xpƒPƒuA lƒðAõƒO|þƒì
QHTì þðôok ÿAl¾ úÞ lðA|ûkAk óBzð RBÛýÛdO kBXüA ÿApG óBy|QýÏÚAô úÞ QuA òüA pÆBg|úG kôldì óBO|ÙAløA úG ólýuo ô óBPüBø|þüBðAõO kBXüA îø óBíðBýÖApÆA ÿApG úßéG óBìkõƒg
óBy|ÙAløA úG ólýuo RolÚ ó@ok úÞ ÿA|úGpXO
.QuA QýÛÖõì ÿApG ÿõÚ ÿõãzýK àü îø lðAõO|þì òüA .lñÞ|þì AlýK pýýÓO lðoAlð Ao |.lñÞ|þì |.lññÞ
ÿôo úƒÞ þƒÛýÛdO ok ,ëBƒƒTƒì óAõƒƒñƒÎ|úƒƒG ólük ÿApG kpÖ þüBðAõO óly ØýÏ pÆBg|úG Bíy úÞ QuA ÿpßÖpø þ×ñì þðôok ÿAl¾ lñÞ|þì óBzðpÆBg Bì úG úÞ þüBø|QÚô êTì
RôB×Pì Ñõð oBù^ ,QÖpâ ïBXðA óAoBƒßƒyqoô îø ô lyBG koAk kõg ÙApÆA úÞ þüBø|Q¾pÖ ok QHTì RApýýÓO kBXüA ÿApG óBO|þƒüBƒðAõƒO ô Qvýð þíèBu ÿAnÒ îüoõg|þì îüoAk úÞ ÿrý^
úÞ :þyqõì@( ly úvüBÛì îø BG þðôok ÿAl¾ ÿoAnâ|úüBìpu ÿApG kpÖ êüBíO {øBÞ pÆBg|úG úG .lñÞ|þì ØýÏ Ao óBO|w×ð|úGkBíPÎA ô þâlðq úðçÚBÎ óAlñ^ îýñßG îýøAõg|þì úÞ ÿoBÞ Bü
úG ókpÞ ÿqBG pPùG ÿApG Ao þüBørý^ óAoBßyqoô áok þñÏü òüA .Bƒø|Qƒ¾pƒÖ òƒüA ÿôo ókpƒÞ BƒùñO úƒð þƒ×ñì þƒðôok ÿAlƒ¾ êƒüæk òƒýíƒø
þüAl¾ :þyrýãðA ,lðõy|þì oô@kBü óBykõƒg îø ô ó@ áok pÆBg|úG îø xpPuA pƒOlƒülƒy lðAõO|þì «BÏÚAô úßéG ,lyBG Aq|xpPuA lðAõO|þì |.Qvýð
ô )þ×ñì ô ,QHTì ,koAk|þì úãð oBÞ pu Ao kpÖ úÞ .QuA ó@ pÆBg|úG ûlykBXüA ÿoBPÖo RApýýÓO lyBG lý×ì ú`ð@ qA pPzýG þøBâ Al¾ òüA þèô
QHTì þðôok ÿAl¾ úÞ lñPƒÖBƒüok óBƒÛƒÛƒdƒì þ×ñì þðôok ÿAl¾ pO|þ×ñì IÚAõÎ úG püq ok |.kõy óBO|QýÛÖõì ûAo ¶lu ôpíéÚ koAô þPÚô «B¾õ¿hì ,QuA pÃì óBíüApG
ó@ úG .QuA kpÖ QýÛÖõì ÿApGõâ|{ýK òüpO|ÿõÚ þ×ñì þðôok ÿAl¾qA þyBð ÿBøop Al¾ òüA úG .kõƒy|þƒì þƒÆApƒÖA þƒüApƒâ|þƒ×ƒñƒì
lñüõãG óBykõg úG kApÖA QuA ïqæ úÞ ÿA|ûqAlðA |:îýñÞ|þì ûoByA þüBø|}ôo úG lðAõO|þì þ×ñì þðôok ÿAl¾ îø B« ÏÚAô ô þ׃ñƒì þƒðôok ÿAlƒ¾ îýƒüõƒâ|þƒì
ÿqBýð ,lñøk|þì ïBXðA Jõg Ao ÿoBÞ olƒÛƒ^ lýüõâ|þì óBOkõg úƒG .pƒßƒ×ƒO ólƒy kôlƒdƒì ÿAl¾ óBÛÛdì .koAnãG pSA Bì ÿôo Jphì «BÏÚAô pâA |.kõy óBì|ÿlýƒìABƒð úƒG pƒXƒñƒì lƒðAõƒO|þƒì
oõÇ^ Ao ÿoBÞ lñüõãG óBykõg úG úÞ Qvýð Al¾ òüA ú^pø ô lýøk ïBXðA Ao ÿoBÞ lýðAõO|þíð w×ð|úG|kBíPÎA ô æBG xpPuA BG Ao þ×ñì þðôok ÀýhzO ÿApG lì@oBÞ Bø|ÿtOApPuA lýøAõg|þì
|.|.kpÞ lýøAõg }oôBG pPzýG ,lüõñzG pPzýG Ao úG pXñì lðAõO|þì úÞ lðA|úPvðAk ÈHOpì òýüBƒK BO Ao úèBÛì òüA lüpýãG kBü Al¾ òüA BG úéGBÛì ô
.lñøk ïBXðA lüBG úÞ kpÞ lýøAõg oôBG îÞ|îÞ .þüApâ|ë@lƒüA ÿlýìABð xBvcA òPÖo æBG ô ûrýãðA ólì@ òýüBK
ó@RApýSBOô þ×ñì þüõâkõg úßñüA ô Qvýð >ë@lüA< þƒGõƒg úƒG >þƒèBƒÎ< BG ÿkBÛPðA þðôok ÿõãP×â Ñõð òüA .kõy kpÖok .lýðAõhG BùPðA
ÿAl¾ òüA ókpÞ îÞ ÿApG þ×éPhì ÿBø|}ôo ÜÖõì kApÖA êGBÛìok .QuA þGBýPuk|êGBÚ ë@lüA êýèk òýíø úG ,QuA ÉBHOoA ok îø þâkpvÖA ó@RApýSBOô þ×ñì þüõâkõg
püqok úÞ koAk kõWô ûpìqôo þâlðqok þðôok kõg ÿApâ|ë@lüA óBHýÚo qA pPùG þéýg æ« õíσì þ×éPhì ÿBø|êßy lðAõO|þì þ×ñì þðôok ÿAl¾
|.lýñÞ {cç¾A lüBG «BÏÚAô ok òì< «çTì( ûlðoAkqBG lðAõO|þì .lyBG úPyAk
|.îýñÞ|þì ûoByA Bùð@ úG þðôok ÿBøAl¾ Ñõð òüA ÿkApÖAqA úPuk ó@ QýñìA pÆBg|úG wK ,îPvƒýƒð Jõƒg oBƒÞ òƒüA
lýñÞpýãPuk Ao óBOlÛPñì æ« õíÏì lPÖA|þì ÝB׃OA óBƒzƒüApƒG kBƒüq þƒ×ƒñƒì ó@ ïBXðA ÿApG lüBHð ûly úÞ îø ïkõg „þ¿hy
óBOkõg qA kBÛPðA ëõÓzì þPÚô úÞ lüpýãG kBü QÚô|aýø òì< «çTì( ÜéÇì Bü )>îñƒÞ }çƒO
ØÚõPì Ao ó@ lýðAõPG BO lüõy úWõPì lƒülƒy pËð úG )>îøk ïBXðA Quok Ao ÿoBÞ îðAõO þíð
þüBø|QÚô úG óBO|xAõc ,ëBTì óAõñÎ|úG .lýñÞ ÿ|úðBñýG|ÐÚAô þGBüqoA wc QuA òßíì .lupG
Bü Jõg Quôk àü úG lüBHð úÞ þüBø|Ùpc úÞ ÿ|ûpíð< ç« Tƒì( lƒñƒñƒÞ BƒÛƒèA Ao óBƒO|QƒýƒÏƒÚõƒì
.lyBG lýüõâ|þì óBOkõg úG Ao lýðrG ú`G àü ïA|þÂBüo òì ,ûly òýüBK þƒéýƒg ïA|þƒÂBƒüo
þÏÚAô úzýíø RBuBvcAôoBßÖA lyBG óBOkBü lyBG úðAqAkpK|ëBýg «çìBÞ Bü )>Qvýƒð Jõƒg
pãük ô îPÖA|þì xçÞ òüA ok æ« BíPcA òì<(
lñPvýð Jõg ûBãzðAk àü úG îðAõO|þƒíƒð QƒÚô|aƒýƒø
óBOkõg koõìok þ×ñì ÿBørý^ úG ókpÞ pƒßƒÖ
þèô lupG úðAoBýyõø óBOpËð úG QuA ò߃íƒì .)>ïôpG
«Bìôrè óBOkõg koõìok Bíy RBuBvcA ô oBßÖA þðôok lÛPñì óBíø Bü þ×ñì þðôok ÿAl¾
pßÖ êTì îø Bíy pßÖ .lñPvýð þPuok RBÎçÆA Quôk àü Bü pýâ|Qhu þñülèAô úG úýHy þéýg
kõy ØüpdO QuA òßíìpãük ÿBø|ïk@ ÿ|úíø RB×üpdO pývì koAô QuA òßíì .QuA þíülÚ
|.kpýâ oApÚ óBO|úýcôo ô RBH¿ÏO pýSBO|QdO ô {ðqpu ,ÿqBu|úÏWBÖ :kõy ÿkBÎ þPƒgBƒñƒy
óBO|þðôok lÛPƒñƒì ÿApƒG oBƒÏƒPƒvƒì þƒíƒuA pø úG þ×ñì þðôok ÿAl¾ .êýHÚ òüA qAô ókpÞ
óBOkõg BG úÞ kõy|þì úP×â ÿA|þðôok ÿõãP×â
lüoAnãG
18

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
19
óBPPuôk ÿApG Ao óBPOçßzì QÚô|aýø úÞ lýyBG úPyAk pÆBg úG Ao püõèBâ ÿBøp×u pâA
úÞ lýñÞpßÖ óBOkõg BG ,lýñÞ|þíðõâqBGoõÇñüA îuA úG kõG ó@ ok ÙBG|þ×ñì oBývG þPý¿hy
|.|.lüoô@|þìóBGqúGAoó@oõÇ^ þñdè BG úéEvì pø BG koõgpG ok úÞ >ïçâ<
rý^ úíø BG ïAlì ô îðôk|þì òì :Q×â|þì ÁBg
lýñÞÅõÎ Ao óBO|ûBâlük ÿAl¾úGAoîuAòüAlýðAõO|þì.kpÞ|þìQ×èBhì
ÿ|ûlñü@ úG òOkpÞ ûBãð Bø|QÚô þÃÏG |!lýølG óBO|þðôok þ×ñì
úÞ lýñÞ áok lñÞ óBO|àíÞ lðAõO|þì êDBvì oAk|ûlñgþíuABGóBO|þðôoklÛPñìúGþPÚô
qA«çTì.lüoô@|þìÿrý^àüÿôoÿkBüqoBzÖ Qvýð ïqæ úÞ òüA ólýíùÖ BùñO|úð ,lýñÞ pßÖ
þPcAoBð UÎBG úÞ ÿrý^ òüA lýupLG óBOkõg kõy|þìpO|ûkBuóBPüApGlýñÞQÛÖAõìó@BGB« íPc
olÛ^ ûlñü@ ëBu ûk Bü YñK ok QuA ûly óBO ô lýuo løAõg pËð úG ûlññÞlülùO pPíÞ úßéG
pýýÓO pãük ûAo àü .kõG løAõg îùì óBPüApG ÿkBÛPðA oBßÖA òüA qA þÃÏG ókõG ûphvì
pO|IÛÎ lýñÞ oõ¿O úÞ QuA òüA ûBâlük .kõy|þì pO|xõíéì óBPüApG
úG lüoAk ÿpOoôk ÿ|úé¾BÖ qA ô lüA|úPÖo lýñÞkôldì Ao óBO|þüApâ|þ×ñì
|.lýñÞ|þìûBãðóBPOçßzì þ×ñìÿõãP×âëõÓzìúÞlülyúWõPìpâA
òýìq ÿ|ûpÞ êßy úG Býðk úG ókpÞpßÖ BPc úG ókAk ûqBWA BG lýðAõO|þì ,lýPvø óBOkõg BG
lýPvø ó@ ÿôo ÿrý^Bð ÿ|ûom óBOkõg úÞ þüBørý^ ÈÛÖ qA kBÛPðA úG þðôok lÛPñì òüA
óBPüBø|þðApãðpPzýG úÞ QgAlðA løAõg óBOkBü qôook QÎBu àü ÈÛÖ Bü óBO|þâlðq qA ÁBg
òüA .lñPvýð åorG lýñÞ|þì pßÖ úÞ ÿA|ûqAlðA úG .lýñÞkôldìAoó@IüphOôopÂ,ókpÞkBÛPðA
QüoõÖ ô xpO ,þ×ñì oBG «æõíÏì oBÞ koAô QýÏÚõì ó@qA úÞ ÿA|þüApâ|þ×ñì óArýì òüA
|.lñÞ|þì îÞ Ao óBPOçßzì |.lñÞ|þì kôldì Ao kõy|þì óBO|òøm
lüoôBýG óBGq úG lñéG Ao ó@ lýøkpýýÓO ókõG þTñg úG Ao þüApâ|þ×ñì
þ×ñì oBßÖA lýñýG|þì þPÚô RBÚôA|þøBâ óBOkõg BG þ×ñì ÿõãP×â ëõÓzì þPÚô
ó@ ókoô@ óBGq û lñéG ,lðA|úPÖpâ Ao óBPñøm òýc Ao óBOkõg lýðAõPG QuA òßíì ,lüõy|þì
àü úG BøpßÖ òüA òP×â .lñÞ óBPßíÞ lðAõO|þì oBßÖA òüA ókpÞ ØÚõPì þèô lýñÞ pýãPuk ó@
úGlyløAõgUÎBGkBíPÎA|êGBÚôJõgQuôk ókAk pýýÓO Bø|QÚô þéýg .QuA Qhu þøBâ
þgõy óBykoõìok BPc Bü lülñhG BøpßÖ ó@ |.lyBGpO|ûkBuóBPüApGlðAõO|þìó@Rly
óBO|Quôk ,lýñßð îø Ao oBÞ|òüA pâA .lýñÞ êídO Ao ÈüApy òüA îðAõO|þíð òì< ç« Tì
þéýg .lyBG óBPüApG Jõg þìBc àü lðAõO|þì >...QuAþPhuÈüApy<kõzGlðAõO|þì>îñÞ
óBOkõg úG oBßÖA òüA ókoô@ óBGq úG Bø|QÚô ...qAòì<kõzGlðAõO|þì>ïp×ñPì...qAòì<Bü
ô þÛÇñìpýÒ ûqAlðA ú^ BO úÞ lñÞ|þì ÿoô@kBü qA óBO|þðôok ÿAl¾ þPÚô .>lü@|þíð îyõg
|.|.lñPvøþÏÚAôpýÒ qA þíùì {hG ,lñÞ ûkB×PuA ÿpO|îüçì óBGq
lýñÞØÚõPì AopßÖ ó@ .QÖo løAõg òýG qA ó@ þ×ñì RolÚ
ÿBøpßÖ ókpÞ ØÚõPì òýíø Bø|þÃÏG ÿApG lýñÞþüõWqBG óBO|þðôok lÛPñìqA
ØÚõO }ôo òüA úG .lyBG lý×ì lðAõO|þì þ×ñì þ×ñì ÿAl¾ ÿBø|úHñW òüpO|Jphì qA þßü
ÿBø|êßy úG lðAõO|þì úÞ lñüõâ|þì pßÖ úG {èB^ óôlG æ« õíÏì úÞ QuA òüA þðôok
îvXO ,aì úG þßýPuçK lñHPuk àü òPgAlðA þðBìq BO ,úPynâ òüA qA .løk|þì úìAkA {øAo
òürãüBW ûkBu þéýg Bü QvüA ÿõéGBO àü wÞ aýø lñyBG óBO|òømok ÈÛÖ BøpßÖ òüA úÞ
òüA .kõy ïBXðA pãük ÿpßÖ BG pßÖ ó@ ókpÞ løAõhð ô ly løAõhð ÐéÇì Bùð@ qA ÿpãük
ÿ|û|lðõyoApßO oBßÖA BG úùWAõì ok }ôo úG .koôBýG óôpýG óBO|ûBHPyA qA Ao Bíy QvðAõO
òì< Bü >îPvýð Jõg òì< êTì ÿkBÛPðA lýñÞpýãPukAopßÖó@úËdèóBíøòýíøpÆBg
>îøk îPXðA Ao oBÞ òüA îðAõO|þíð QÚô|aýø ûqAlðA ú^ BO pßÖ òüA úÞ lýupLG óBOkõg qA ô
|.|.lñÞ|þìêíÎJõgoBývG ÿBøpßÖ ÝB×OA úG IüpÚ QüpTÞA .QuA Quok
lýñÞòürãüBW Bø|Jõg BG Ao BølG Bùð@ qA ókpÞ þüõWqBG ô lñPvø þÆApÖA þ×ñì
BG úéGBÛì ÿApG Bø|}ôo òüpPùG qA þßü òüA Bùð@ókõG þ×ñì RlyqA ÿkBüq lc BO lðAõO|þì
þÖBÞ ûkBu þéýg :QuA þðôok þ×ñì ÿõãP×â |.|.lñÞ îÞ
.lýñÞ òürãüBW QHTì ÿpßÖ BG AopßÖ ó@QuA lýñÞpßÖ Quôk àü êTì
úG Ao ó@ lÏG lýñÞ JBhPðA Ao þ×ñì pßÖ àü òßíìQèBcòüpOlGokóBO|þðôoklÛPñìþPÚô
.lýñÞ êülHO Quok ô ûlñøk|}rýãðA ÿrý^ løAõg pËð úG óBO|þðõg òíyk êTì QuA kõg
pPíÞ pãük úÞ lýñÞ oApßO Ao oBÞ òüA olÛð@ úG óBPñøm ok þüBørý^ Bø|QÚô þéýg .lýuo
pTÞA ÿApG }ôo òüA .kBýG {ýK óBPüApG óBPðBPuôk úG QÚô|aýø úÞ lýüõâ|þì óBOkõg
òürãüBW ç« Tì :QuA Jõg þ×ñì ÿBø|RkBÎ þPÚô ?lýñßð wßÎpG Ao òüA Ap^ .lýüõâ|þíð
ô ,îèBuBð ÿBøAnÒ BG îèBu ÿBøAnÒ ókpÞ Bø|þÖBG|þ×ñì òüA ëõÓzì óBPñøm ok líýñýG|þì
úG QHvð pO|QHTì ÿlük lñÞ|þì óBPßíÞ Bø|ÙpW òüA úÞ lýñÞoõ¿O óBOkõg BG ,lýPvø
.|.lýñÞAlýKþâlðqôóBOkõg lýðAk|þìpâA.lýðq|þìrürÎþPuôkúGlüoAkAo

óApùO úéXì

lüõy Bñy@óApüArýãðA|óBXýøoBÒ 5 BG

qA QuAoApÚ þPÚô þhüoBO ÿBø|îéýÖok úzýíø .lðA ûkAk ÿBW kõgok Ao Bø|qAoô Bø|rìoqA þøõHðAoBãðA Bø|oBÒ#
úýèôA ÿBø|óBvðA iüoBOpuApuok .kõy|þì >úðBvÖA< úðBvÖA QÚô|ó@ô lü@|þì óBýì úGoBÒ ÿBK ,kõy úPyAkpG ûkpK ÿqAo

|.lðA|úPyAnâÿBWpG þüBø|oBãðô {Ûð þâlýyApg BG Bø|ó@ÿôoô lðA|ûkpÞûkB×PuA Bø|oBÒqA

úÏéÚ|ÿoõÚok îüpìoæBO þGõñW ÿBÛüpÖ@ok úðBKõÞõì ô NAokqpâôpÞ àükrð ÿBøoBÒ ÿpu qA þüBøoBÒ ok óBvðA êývÖ òýPvhð
ÐÚAô kôpðAõW pùy ëBíy ok ô ûôBK úG pvðAôo ûkBW pývì ok ûBzðBìpÞ pùy ÿpPìõéýÞ86 ok úÏéÚ ÿoõÚ rýãðA|óBXýø ÿBøp×u l¿Ûì óAõñÎ|úG lðAõO|þì úÞ îüoAk ÿkBüq ÿBøoBÒ óApüAok .QuA |ûly QÖBü
ûBzðBìpÞ óBPuA ÿpãykpâ ÿBø|úGmBW òüpO|fpÇì qA þßü óAõñÎ|úG óõñÞA|îø úÞ oBÒ òüA .QuA ûly
þG@oBÒ òüpO|þðæõÆ ô Býu@ þG@oBÒ òüpPâorG óBuBñyoBÞ pËð ÜHÆ ,kõy|þì Jõvdì oõzÞ JpÒ ô |.îüA|ûkpÞ þÖpÏì úìAkA ok úÞ þüBO5 òýíø çTì ?BøoBÒ ïAlÞ .kõy JBhPðA
îüpì oæBO úG ,koAk kõWô úÞ þÏýuô óBßì òýPvhð oBÒ ÿkôoô óæAk qA onâ qA lÏG .QuA óApüA oAlìBð ÿBø|}B×g óBßì

|.QuA ûly ÿoAnãìBð ok Ao ÿoBývG óApãykpâoBÒ òüA .úPÖpâoApÚ óApéøk þßükrðokô QuA ïçüA ÿBøoBÒqA }B×goBÒ
ØéPhì ëBßyA BG BHüq oBývG þüBø|êülñÚ Ao ó@ kpâAkpâ úÞ QuA þÏýuô ú^Büok lñðBíø úÆõdì òüA QéÎ úG ô ûkõG pPì50 ó@ ÑB×OoA ô pPì30 ó@ ÅpÎ ,pPì255 oBÒ òüA ëõÆ .lñÞ|þì JnW óBPvGBO ëõÆ
ÿoAnãìBð þé¾A êýèk ,lññÞ|þì þÎAlO Ao þ¾Bg ëBßyA àüpø úÞ Bø|êülñÚ òüA .QuA úPÖpâ ApÖ úðõâ7qA óAôApÖ ÿBø|}B×g BGoBÒ òüA .QuA ûly ÙôpÏì }B×goBÒ úG ó@ok }B×g óAoArø þâlðq
ÿoAnãìBð êýèk îüpì RpÃc êßy úG þéülñÚ kõWô ëBTì óAõñÎ|úG úÞ ûly oBÒ òüA qA QívÚpø òüpPùG qA þßü }B×g oBÒ .lü@|þì JBvc úG úðBýìoôBg ok JBýíÞ ÿBøoBÒ qA >þyõì ïk< óõ`íø

|.|.QuA ûly îüpì oæBO ïBð úG oBÒ òüA oæBO òýPvhð

óBzÖAkôook ÿlHÏì
úG ólýuo .koAkoApÚ óApùO óBPuAokô ïBð òýíø BG þüBPuôo þèAõc ÿBø|ûõÞ úñìAkok óBzÖAkôooBÒ
ÿBø|ú¿gBy qA oBÒ òüA Ðýuô oæBO ô åorG úðBøk .QuA þüBíýLøõÞ ÿoAlÛì lñìqBýð oBÒ úðBøk
þíÞ >óBzÖAkôo< ok ÿkoõðoBÒ .QuA pPì800 kôlc oBÒ ok þüBíýLøAo pývì .QuA }A|þé¾A
ûõÚ ÕAp^ úG qBýð BíPc oBÒ ok QÞpc ÿApG òíÂok .kpÞ oõHÎ þPhu ÿBøpývì qA lüBG ô QuA Qhu

ô QuA IýXÎoAlðBPvK òüA úñýìqok þOBÏèBÇìô þzøôtK ,þOBÛýÛdO ÿBøoBÞ ïBXðA ÿApG Bø|óBßì
|.lñøk oApÚ úÏèBÇì koõì Ao ó@ lüBG óBÛÛdì ô óBüõXzðAk

ô Bø|QýÞæBPuA ÿAoAk óApéøk }B×g oBÒ .QuA ûlzð þÖpÏì ô úPgBñy lüBG úÞ oõÆ|ó@ oBÒ òüA
.lññÞ|þì þâlðq ó@ok òùK ëBG }B×g ô oAlìk }B×g qA úðõâ Bø|ûk ô QuA þðAôApÖ ÿBø|QýíÞæBPuA
IéÒA úÞ oBÒ qA óByB×g òüA Zôpg óBìq ok JôpÒ ïBãñø ok kõy|þì UÎBG oBÒ òüA ok }B×g kBükqA
.lñÞ kBXüA QÏýHÆ úG óAlñì|úÚçÎ ÿApG Ao þHèBW ÿBÃÖ ,kõy|þì ïBXðA åorG ÿBø|úPuk Roõ¾ úG

|.lðkpâ|þìqBG oBÒ êdì úG þOlì qA lÏG ô lññÞ|þì þÆ Ao pùy BO ÿpPìõéýÞ3 pývì Bø|}B×g òüA

20

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
21
òýíø úÞ krüo|þì òýìq úG ØÛu qA J@ RApÇÚ ûoAõíø oBÒ pývì ô þé¾A oæBO ok .lüoAk ÿõÚ
ûly|úPgBu óAõüA ÿkAlÏO kõWô .QuA ûly þÏülG ÿBø|wükôBð ô wülÚBÆ êýßzO UÎBG Bø|úß^

|.QuA úPynâ oBâqôo ok oBÒ ok Bø|óBvðA Qðõßu úðBzð ,ëB×u|ûkpg ÿpükBÛì ô òý`ãñu BG
.koAk kpu ô áBñíð þüAõø oBÒ .QuA ÙôpÏì BPýøBð@ lHÏì úG úÞ koAk kõWô oBÒ òüA ok ÿrýéøk
ÐíW ó@ok J@ ÿkôlÏì ÉBÛðokô ûkõG JõÆpì BùñOoBÒ pývì ØÞ ,J@ RApÇÚ }rüo îÒo|þéÎ
ok êìBÞ oõÆ|úG J@ úÞ þðBìq ok ó@ok kõWõì fçìA ô J@ {üBupÖ pSA ok oBÒ òüA pývì .QuA ûly

|.QuA ûly kBXüA ,úPyAk óBüpW ó@

!oõg|úéPÞóBíOoBK@
ÿA|úÛHÆ oBƒÒ àƒü qA ëBƒc|úƒG BƒO
>oõg|úéPƒÞ< ?lƒüA|ûkpƒÞ lƒükqBƒG
ÿA|úÛHÆ ÿBøoBÒ úðõƒíƒð qA þƒßƒü
ûkBW ÜüpƒÆ qA oBƒÒ òƒüA .QƒuA
,úƒýƒðBƒÇƒéu -óBƒXƒðq úƒPƒèBƒ×ƒu@
ûkBW ÜüpÆ qA ô JBìpâ-ûlñGAlg
ô JBƒìpƒƒâ -oBƒƒXƒýƒG -óBƒƒXƒðq
-óAlíø ûkBW ÜüpÆ qA òýñ`íø
.QuA þupPuk êGBÚ äñø@okõHÞ
òüA ÿBø|þüBHüqô IüBXÎqA þßü
úÞ QuA ó@ RBÛHƒÆ klƒÏƒO oBƒÒ
oBývG óBùW ok BƒøoBƒÒ úƒðõƒãƒñƒüA
òüA úÞ kôo|þì óBíâ .lðpý˃ð|îÞ
úPHèA úÞ lyBG úÛHÆ 7 ÿAoAk oBÒ
ûly ØzÞ ó@ úÛHÆ 3 BùñO óõñÞBO
{ƒhƒG 3 úƒƒG oBƒƒÒ òƒƒüA .QƒƒuA
þƒyqoô ô þƒdüpƒ×O ,þƒãñƒøpƒƒÖ

|.QuA| ûly îývÛO
ûkB×PuA koõì úÞ ó@ þyqoô {hG
oApÚ óAkoõð|ûphƒ¾ ô óAkoõƒðoBƒÒ
ô QuA pPìõéýÞ4 kôlc ,kpýâ|þì
.QuA| ûlzð ØzÞ ó@ ÿBùPðA qõñø
pývì pPìõéýÞ2 kôlc ,kpýâ|þì oApÚ ûkB×PuA koõì ïõíÎ lükqBG QùW úÞ oBÒ þdüp×O {hG
QuA þðæAk ó@ þé¾A QívÚ ô koAk oApÚ ó@ þGõñW {hG ok rýð oBÒ þãñøpÖ {hG .QuA îýÛPvì
ûAo úðõâ|aýø óæAk òüA úPHèA .kpýâ|þì oApÚ ûkB×PuA koõì ØéPhì îuApì ÿoArâpG QùW úÞ þÏýHÆ
BìBíO óæAk kõg BìA ûly ûlñÞ þÎõñ¿ì Roõ¾ úG ó@ þWôpg ûAo ô úPyAlð óôpýG úG þWôpg

|.QuA| þÏýHÆ

ol¿ýéÎ êTì ;pýËð|þG
QuA 2018 kAlüôo óBGrýì óAlíø
ÿpãykpâ QhPüBƒK óAõƒñÎ|úƒG ô
.ûly JBhPðA Bƒýu@ ÿBƒøoõƒzÞ
ÿBø|úGmBW qA þßü òƒýíø ÿApƒG
oBƒÒ þƒñÏü ,ó@ rƒýƒãƒðA|óBƒƒXƒýƒø
Ao þƒÒõƒéy ÿBƒøqôo olƒ¿ƒýƒéÎ
qA þƒßü oBƒÒ òƒüA .lƒðAonƒâ|þƒì
kôlÏì qA ô óApüA þGæBO ÿBøoBÒ
oBÒ òüA .QuA óBùW þG@ ÿBøoBÒ
àükrð úýÚ ÿoBu RBÎB׃OoA ok
óBPupƒùƒy olƒ¿ƒýƒéÎ ÿBƒPƒuôo
|.QuA pPì2100 Büok eÇu qA oBÒ ÑB×OoA .úPÖpâ oApÚ äñø@okõHÞ
ú^Büok ,Bø J@ úPyo úÎõíXì qA .koAk ÿklÏPì ÿBørýéøk ô aýKok aýK ÿBø|óæAk oBÒ úÆõdì
ol¿ýéÎ oBÒ .QuA pvýì ÜüBÚ BG BùñO oBÒ ÿBÖos úG mõ×ð ôo|òüA qA ô ûlì@ kõWô úG oBÒ óôok þâorG
QupùÖok 1387 ÿk 15ok þãñøpÖ VApýì óBìqBu ÈuõO úÞ QuA þéì þÏýHÆpSA òýìõuô|QvýG
|.QÖpâ oApÚ óApüA þÏýHÆ VApýì

óApùO úéXì

|.kpÞÿoôkBùð@qAþPíýÚ .lýuBñzG Ao Bùð@ úÞ òüA pãì ,lüpýãG úé¾BÖ àü {ìBð ûAõg .løk qôpG Ao ÿlüly þupPuA
BÖp¾BülñPvøoAq@|ïkpìúÞþðBvÞoBÞòüAÿApG BùñO Bü þðBGpÚ ïôolñu ,þícpýG ,þ×ñì }pãð
Bø|þðBGpÚ.3 úÞ þüBùð@ qA Ao QuA oAõyk óByoBñÞ ok ókõG Bíy rÓì úG kApÖA òüA ,lyBG Ädì þãƒðAõƒük
Bíy óõ^ QuA oAõyk Bø|þðBGpÚ þüBuBñy |.|.lýñÞAlW,lñPvøþíª uBÏÚAô pø úG lüBG úÞ lññÞ|þì koAô ÿlüly xpPƒuA
BGBìAlýñÞ|þìÿkolíøBùð@RçßzìBGQvhð úÞ QuA þªíu kApÖA ÑAõðA |ûoBGok püq RBßð |.lýñÞ ÿoôk ó@ qA þPíýÚ
>ZBýPcA óBìq< lüõy|þì úWõPì ,óBìq Qynâ BO lüpýãG úé¾BÖ Bùð@ qA þPíýÚ pƒø úƒG lƒüBƒG úÞ lðA|ûkAk óBzð QuA Bø|Rlì RBÏèBǃì
pø êíÎok Bø|þðBGpÚ .QuBíy QÚô |úíø ,Bùð@ |.|.lüõzðþíª uóBOkõg pG RlìqAok ô þ×ñì ÿpýSCBO lðAõO|þì xpPuA
pýâ|QÎpu pø ô lñðq|þì oBñÞ Ao þPýèõö vì úðõâ BG ûqôo lñ^ |úùWAõì þPc .lyBG úPyAk rÓƒì
ûõéW kõϾ |êGBÚ pýÒ ûõÞ àü Ao óBzüôo {ýK BøqAkpK|úÏüBy.1 ok þH¿Î ÿBø|úPƒgBƒü ÿlƒñƒìkõƒu ,xpƒPƒuA
úGQhuRBýGpXOólükÿBWúGBùð@.lñøk|þì qAÈuõPìÿBø|òøm,Bø|ûlüAqAåorGÿBø|òøm<| qAþíùì|úýcBð;kqAlðA|þìpÇgúGAowL¶ íÞ¯ õLýø

lýñÞÿoôk Bø|ó@qA þPíýÚpø úG lüBG úÞþíu kpÖ 10

Ao Bùð@ ,lyoô }qõì@ ÿApG þüBø|Q¾pÖ óAõñÎ òhu kApÖA qA à^õÞ ÿBø|òƒøm ô BƒøkAlƒüôo Bø|úP×ø .QuA úËÖBcô ëælPuA ëõEvì úÞrÓì .lðoAnâ|þì BK püq Ao ÜÇñì þªíu kApÖA#
:lüõâ|þì þíülÚ êTì àü .lññýG|þì oApƒÖ ûAo |)Qéô„ qôooõñ¶èA¶ (>.lñüõâ|þì ÿBø|ëõéu úG pünK|QzâpG |úíÇè IHu xpPuA pG óBykõg þ×ñì pýSBC O qA Bùð@ qA þƒgpƒG
ÿoBýPgA Yðo BìA QuA pünƒKBƒð|JBƒñPWA kok< Ao Bùð@ lðAõO|þì xpPuA Bø|ûBì ô kõy|þì ÿrÓì pãük þgpG ô lñPvø ÑçÆA|þG óBy|óBýÖApÆA
þðBGpÚ ókõG |þíu pãðBzð çìBÞ òüA >.QƒuA Rnè óApãük þPhGlG qA BƒøqAkpƒK|úƒÏƒüBƒy ÈÛÖ Ao Bíy þíª u kApÖA .lñÞ kõGBð úzýíø ÿApG ókpÞ |þðBH¿Î ô Jõy@ kBXüA qA pøBÊ úG
|.lñÞ|þì JBhPðA Ao ólýzÞ |Yðo oBG pø úÞ QuA úG ólýzÞ |ápƒu AlƒPƒGA ok lƒüBƒy .lƒðpƒG|þƒì Iýu@ Bíy rÓì úG BÏÚAô úßéG lññÞ|þíð QhGlG
|úüBì óApãük ÿA|úÖpc ô þ¿hy ÿBƒø|}rƒÓƒè .lðpG|þì Rnè óApãük
Bø|òýGkõg .4 ûlññÞ|úPvg óBìq Qynâ BG BìA lyBG þìpâpu |.lñðBuo|þì BXÞ qA ?lðoAk ÿBø|úðBzð ú^ þíª u ÿBø|ïk@| |
,óApãük qA lüly |úé¾BÖ Ì×c BG Bø|òýGkõƒg óApãük ô løk|þì ïpy xBvcA Bíy úG ô kõy|þì ólðBì |ïAo@ ô RBuBvcA ëpƒPñÞ þƒüBƒðAõƒO ô ?lýñÞ|þì RpyBÏì þªíu kpÖ àü BG úÞ lýðAlG
çìBÞ úÞ óBìq pø .lðoô@|þìok BƒK qA Ao Bƒíƒy oBývG ÿBølñK ô QHTì RBßð .lðBXðo|þì rýð Ao Bíy kpßéíÎ BG þíýÛPvì |úÇGAo ,oBzÖ QƒdO òüA ok BølüBHð ô BølüBG ,QuA oõÆ òüA pƒâA
lýðrG xlc lýðAõO|þì lýñÞ|þì þüBùñO xBvcA Qvýð qBýð úÞ lñPvø kBüq olÚ ó@ IèBW kApÖA qA þªíu kApÖA BG òPyAk oBÞ ô pu ?lñìAlÞ Áõ¿g
ÝB×OA òüA .lýßéK|þì Bø|òýGkõg pG ô oôk úÞ olø óApãük |þPhGlGqA QHd¾ BG Ao kõg QÚô .koAk
,QuA ÉõGpì Bùð@ úG úÞ þüBW BO óõ^ lPÖA|þì pG Ao þÛýÛdO|TalentSmartRoBíuA¶ |Qƒñé¶ ¯O |.QuApünKBð|JBñPWA
aýø óApãük ô Bùð@ óBýì þÏÚAô |úÇGAo òPyAk |.|.lýøk .QuA ûkAk ïBXðA p×ð óõýéýì àü qA {ýG ÿôo BùñO|úðBùð@.lðoAkoõÃcBWúíøþíª uÿBø|ïk@
úG úÞ lýPvø ÿoArGA BÖp¾ Bíy .koAlð ÿA|ûlüBÖ Bø|ZArì|þìlìk .2 kpßéíÎ òüpPùG úÞ ÿkApÖA qA %90 lñPÖBüok Bùð@ QÖpzýK ÿõéW ô lññÞ|þì kõGBð Ao óBO|þâlƒðq
ÿôo þƒƒèpƒƒPƒñƒÞ aƒƒƒýƒø kApƒƒƒÖA þƒƒƒgpƒƒƒG xpPuA ÐÚAõì ok úÞ lñPvø þüBùð@ ,lðoAk Ao eÇu BO Ao Bíy lñðAõO|þì úßéG ,lðpýâ|þì Ao Bíy
|.lýølG ëBG ô pK Bùð@ þñýGkõg {dÖ kBG úG Ao Bíy Bùð@.lðoAlð óBy|RBuBvcA lñðAõO|þì ô lññÞ oBùì Ao óBy|RBuBvcA lðokBÚ kpÖ àü úG rýð Ao Bíyô lðoôBýG òýüBK óBykõg
Bøkõvc .5 Bíy úG Ao óBƒy|RBƒuBƒvcA ,QƒÖpƒâ lƒñøAõƒg ÿBø|QHøõì òüpO|åorG qA þƒßü .lƒñðBƒíG ïAo@
oõ¿O Rlì ïBíO ok ô kpÞ lñøAõg þñßÖApƒÖ úãð oôk ô þªíu kApÖA þüBuBñy þüBðAõO ,Bùð@ |.|.lññÞêülHOþíª u
qBÒ úüBvíø Õpì úzýíø ,Bƒøkõƒvc ÿApƒG oôk .lüA|ûly Bùð@ÿoApÚ|þG UÎBG Bíy lññÞ|þì }kõg BG ólG qA þüAkq|îu úÞ olÚ óBíø
Bøkõvc ÿApG þGõg ÝB×OA þPÚô þPc .QuA oAõyk óBO|þâlðq qA Bø|ZArì|þìlƒìk òƒPgAlƒðA |.QuA Bùð@ òPyAk Ao þðBívW Qìçu |úXýPðok ÿoô|ûpùG {üArÖA
òüA {éýèk .lðpG|þíð ó@qA þOnè aýø ,lPÖA|þì ÿôo Bƒùƒð@ òƒƒPƒyAlƒƒð ëpƒƒPƒñƒÞ Apƒƒüq ,QƒƒuA YñK qA ÿlñü@pG þìk@pø kõy|þì úP×â IéÒA qA kApÖA òüA ókpƒÞ |óôpƒýG BƒG ,koAk ûApƒíø úƒG
ëBHÚA ô QhG BG Ao kõg ëBHÚA ô QhG Bùð@ úÞ QuA ØuCBO óBzèBc úG kõy|þì UÎBG óBy|RBuBvcA Bùð@ BG Ao kõg QÚô òüpPzýG úÞ QuA ÿpƒ×ð løAõg óBO|Iý¿ð îø pÆBg |{ìAo@ óBO|þâlðq
qA lüBG úÞ þèBc ok .lññÞ|þì úvüBÛì Býðk ïBíO úPvG pãük ÿBø|ûAo úíø þPÚô ú^ pâ .lüoõhG YñK ó@ qA þßü úG ÈÛÖ Bíy pâA ëBc .lðAonâ|þì òüA BG úéGBÛì ÿApG þüBø|ûAo úðBPhHyõg .kpƒÞ
,îüpãñG úÞ ÜýÚk .lñyBG QüBÂo ÿBüõW óôok QèAõO óAõñÎ úG Bíy qA ZArì|þìlìk kApÖA ,lñyBG ÿkôq úG ,lýølG ókõƒG |þƒíª u |ûqBƒWA îƒø pƒ×ð |þøBâ@ úƒèBƒÛì òƒüA Ùlƒø .koAk kõƒWô kApƒÖA
ô pO|QhG|}õg þâlðq ok úzýíø îüpünLG lüBG pø úG lüBG ô lññÞ|þì ûkB×PuA kõg þuBƒvƒcA QuA okBÚ olÛ^ p×ð àü ó@ úÞ lük lýøAõg þãðõã^ ,kApÖA òüA þüBuBñy |ûoBGok ólðBƒuo
ókpÞ |Ùp¾ .Qvø îø Bì qA pƒO|ëBƒHÚA|}õƒg Bùð@ Iýu@ ólðBuo êÚAlc úGô Bùð@ BG koõgpG
óõ^ ,QuA áBðpÇg Bøkõvc BG kBüq RBƒÚôA |.|.kpýãG Ao Bíy QýÛÖõì ÿõéW
Ao óBOkõg ÿBø|QýÛÖõì lñøk|þì kBü Bíy úG Bùð@ þíª u kApÖA qA lýyBG oAôlýìA lƒýðAõƒO|þƒíð |.|.QuA
ØéPhì kApÖA BG koõgpG þãðõã^ ÿpýâkBü
.lýðAlG QýíøA|þG ókpÞ |ØéO }qoA râpø þíª u kApÖA ;QuA îùì
BøoBÞ|IüpÖ .6 pø qA úÞ oBývG ú^ ô lðoAlð Ao Bíy ÿspðA ô QÚô
pOlGô ÑArð ,þâlý`ýK þíª u kApÖA .lðpýâ|þìôk
ÿspðA ô QÚô ,þPuôk JBÛð püq BøoBÞ|IüpÖ
BG òPyAk oBÞ ô pu .lðpýâ|þì Bíy þâlðq qA Ao |.|.lññÞ|þì kBXüA ûkõùýG xpPuA ,úíø qA
Bíy BG Bùð@ óõ^ ,lyBGoAõyk QuA òßíì Bùð@ ô lñyBG {hG ïBùèA Bíy ÿApG lñðAõO|þì îø ïkpì|
lñðAk|þì Bùð@ .lññÞ|þì oBPÖo Quôk àü êTì úðçÚBÎ Ao Bùð@ wK ;lññÞ kõGBð Ao Bíy ûrýãðA îø
ú^ ,lƒüoAk Qƒuôk Ao þƒüBƒørƒýƒ^ úƒ^ Bƒíƒy
pËð qA úÞ òüA ô lñÞ|þì óBO|ëBdyõg þüBørý^ |)ò¶vðBø.ÙA¶ wðBø(>.lýñÞJBhPðA
RôB×O BìA QuA àdƒÃƒì ÿrƒýƒ^ úƒ^ Bƒíƒy péýy {üolüpÖ ûBãzðAk qApýgA RBÛýÛdO
óAõñÎ úG RBÎçÆA òüA qA Bùð@ úÞ QuBXƒñƒüA lc ú^ BO þíª u kApÖA úÞ løk|þì óBzð óBíè@ok
BG úùWAõì lñPÖBüok óBÛÛdì .lñPvø áBðpÇg
,lñÞ|þì kBXüA ÿõÚ þ×ñì RBuBvcA úÞ þÞpdì
úÞ lñPvø þíª u kApÖA BG úùWAõì úýHy Quok
ÿBø|{ñÞAô þuopG koõì kpÖ rÓì kõy|þì IHu

22

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
23
àü îz^ úG lýøk|þì ïBXðA Bíy úÞ ÿoBÞ pø ûkB×PuA þ×hì oBÞ oõPuk àü qA þzhG
|úG kBíPÎA ,oôpÒ .lññÞ|þì ûBãð þ¿hy {èB^ ÿrý^ Bíy qA úzýíø BøoBÞ|IüpÖ .lññÞ|þì
ÿkBüq ÿBø|þñìABð úzýíø ô QuA JmBÞ w×ð ÑõWo Bùð@ BG óBO|úÇGAo úG pâA ô lñøAõg|þì
ûBãzðAk ÿõu qA úÏèBÇì àüok .lñÞ|þì kBXüA Bíy úG ÿrý^ ô lðA|úPÖpâ Bíy qA BìBíO ,lýñÞ
qA þøõHðA BG oôpÒ úÞ lñPÖBüok óôpßüA¶ QÛÖAõì úÞ lññÞ|þì ÿoBÞ pø Bùð@ .lðA|ûkôr×ýð
kApÖA .QuA ÈHOpì oBÞ êdì ok Rçßzì |.lðoôBýGokÿBKqAAoBíyôlññÞIéWAoBíy
pPzýG ,lðoAk ØýÏ ÿkpßéíÎ æõíÏì oôpÓì
,þèõíÏì kApÖA qA {ýG ô lñPvø oBâqBuBð |)BøoõPñìk( BøqBu|úðAõük .7
.lðoAkþPgBñyÿBø|ÿoAõyk úPyõð >pOBK ÿpø< ÿBø|JBPÞ ÿpu ok
þOAkõWõì BøoõPñìk ,äñýèôo .þ¶Þ.þW²
pGApG ok kõg qA QËÖBdì þãðõã^ óBy|ólG qA Ao kApÖA fôo úÞ lñPvø þðBÇýy
þªíu kApÖA ÈÛÖ Bùð@ qA ô lñzÞ|þì óôpýG ô ûlýßì
óõ^ ,lññÞ|þì úðAõük Ao Bíy þíª u kApÖA óBìq pø .lðoAnâ|þì BW úG þðBvðA ÿBø|úPuõK
koõìòüAok.QuAþÛÇñìpýÒoBývGBùð@oBPÖo àüoBO BW|úíø ,kõy|þì ÝBOA koAô oõPñìk àü
Ùçg BÏÚAô Bùð@ oBPÖo .lýñßð þøBHPyA aýø òüpOlG ô lññÞ|þì Bìpu xBvcA úíø ,kõy|þì
lýøkûqBWAóBOkõgúGAp^òüApGBñG,QuAÜÇñì ,äñýèôo |úP×â úG .lü@|þì óBykBü úG RApÆBg
Bùð@ BG ô lýøk óBzð Bùð@ úG þuBvcA {ñÞAô úPÖpâ þ×ñì oBývG kApÖA qA Ao BøoõPñìk |ûlüA ôA
?lüõyþÆBÚ ô úPyAnâ þÚBOA úG BK lðokBÚ úÞ ÿkApÖA ,QuA
pO|úðAõük ô pO|þÛÇñì pýÒ ÿkpÖ olÚ pø |.lðpýãG ó@ qA Ao RBýc AoõÖ
pO|QcAo Bíy ÿApG lüBG }A|úéO qA oApÖ ,lyBG ô ókõG |þ×ñì êýídO BG BøoõPñìk
óBykõg ÿqBG ok Ao Bùð@ lýñßð }çO .lyBG Bùð@ qA Ao þâlðq ,óApãük pG óBy|þñýGlG
úé¾BÖ Bùð@ qA þuBvcA pËð qA .lýøk Qvßy Ao óAõýè þèBg |úíýð úzýíø Bùð@ .lñðBPu|þì
àüAoBùð@,êìBÏOúGoBHWARoõ¾okôlüpýãG úG þPc Ao þðApãð ô xpO lñðAõO|þì ô lññýG|þì
eýWpOlüByBü(lüpýãGpËðokþíéÎÿ|ûsôpK ok .lññÞ ÜüorO Bø|QýÏÚõì òüpOpÇg|þG
qBýð ;)lýyBG Bùð@ JB¿ÎA pPÞk êTì lýølG ly Àhzì ïAkpOõð ûBãzðAk ÿõuqA þÛýÛdO
óBzð {ñÞAô þuBvcA ÿBø|þãP×y@ úG Qvýð lñPyAkpãð|þ×ñì ÿBø|þÚBOA|îø úÞ þðBüõXzðAk
.lüpýãGpËðokAoÜüBÛcÈÛÖ,lýøk óly |ûkpvÖA þPc ô óly pãð|þ×ñì ëBíPcA
þøBâ@ ïréPvì þuBvcA |úé¾BÖ Ì×c |.kõG pPzýG oBývG óBykõg
Ao þvÞ QícArì ÿõéW lýðAõO|þíð .QuA
oBÞ ok þPícArì lýølð ÀýhzO pâA lüpýãG Bø|ÿkBÎ pýÒ .8
þüBø|QýÏÚõì ok Ao óBOkõg þøBâ .QuA lðoAklGÿBø|QýðúÞlñPvøþ¾Bg„þíª ukApÖA
õð qA lüBG lýñÞ|þì xBvcA úÞ lýGBü|þì .lðpG|þì pÖAô Rnè óApãük þPhGlGô kok qAô
JBhPðAAoôo|{ýKûAoòüpPùGôlýñÞÿlñG|ûôpâ oAq@ Bíy úG Bü úÞ QuA òüA þâlðqok óBzÖlø
lýyBG úPyAlð þuApøô QuA Jõg òüA .lýñÞ lýñÞ AlýK ÿlG xBvcA lññÞ ÿoBÞ Bü lñðBupG
|.lýølGAoÿoBÞòýñ^QÚôóBOkõgúGúÞ Roõ¾ òüA pýÒ ok ,lðpýãG Bíy qA ÿrý^ Bü
ÿkpÖ BG óõ^ lññÞ|þì xBvcA ïkpì IéÒA |ûoBGok Jõgrý^ BùñO .lðoAlð Bíy úG ÿA|úÚçÎ
ÿApG þøAo aýø wK ,lññÞ|þì þâlðq Bü oBÞ AoõÖ lýðAõO|þì úÞ QuA òüA Qý¿hy Ñõð òüA
.QuAûBHPyAçìBÞòüA.lðoAlðþãP×y@ëpPñÞ UÎBG òüA ô lýñÞ þüBuBñy Ao Bùð@ l¾BÛì
ÿBøoBPÖo ,lýPgBñy Ao þªíu kpÖ àü úÞ þðBìq óôpýG óBO|þâlðq qA QÎpu úG Ao Bùð@ kõy|þì
pO|áok |êGBÚ ô pO|þñýG|{ýK |êGBÚ óBPüApG ôA |.|.lýñÞ
úðçÚBÎ lñÞ|þì àíÞ Bíy úG úPßð òüA .kõy|þì
êídO Ao ôA lüBG BXÞ BO ô óBìq ú^ úÞ lýzülñýG BøõW|IýÎ .9
|.|.lüpýãGúé¾BÖôAqABülýñÞ lñüõãGBíyúGlðA|ûkBì@úzýíøBøõW|IýÎ
oBÞòüABìAlýñÞòýÏìAoþüBøqpìlýðAõO|þì .QuA lG ÿrý^ ú^ ô Jõg ÿrý^ ú^ BÛýÚk
pâA .lýøk ïBXðA úðApßPHì ô úðBøBâ@ lüBG Ao rý^ òüpPùG úG QHvð úÞ lññÞ|þì ÿoBÞ Bùð@
,lñøk jo þÏýHÆ oõÆ úG RBÚB×OA lýøk ûqBWA .lýñÞAlýKAoxBvcAòüpOlG,óBO|úÚçÎkoõì
ÿBø|ëlW ô UdG ok ïAlì Ao óBOkõg Bíévì úÞÿkApÖAqAÿpýâkBüôáokÿBWúGBøõW|IýÎ
lýñÞÀhzìAoÿqpìpâA.lýñÞ|þìpýuAoAõyk .lðoBíy|þì pýÛc Ao Bùð@ ,lðoAk RôB×O Bùð@ BG
kpÖ àü BG BXÞ ô þÞ lüpýãG îýí¿O ô ó@qApGAôókõGoõypKúGBíyêüBíOBøõW|IýÎ
{hG lýðAõO|þì ,lüõy pýâok qBu|êßzì BG Ao óBO|úÇGAo QuA pPùG wK ,lññÞ|þì ú×g Ao
rìo BùñO .lýñÞ ëpPñÞ Ao Bø|þãP×y@ qA þâorG |.lýyBG óBOkõg ô ûkpÞ ÐÇÚ Bùð@
ÿkpÖ þPÚô ô lýðBíG kõg Ùpc pu úÞ QuA òüA
ÿBørìpÚ |ÈgpG ,koAk Ao BíyqpìqAoõHÎ l¿Ú BøoôpÓì .10
.lýñÞÿoBzÖBKkõg úGóõ^,lñøk|þìoløAoBíyóBìqBøoôpÓì

óApùO úéXì

Býðk áBðpÇg ÿAnÒ 17

qA lülW ÿBƒø|þƒÞAoõƒg ókoõƒg #
ÿApG óõâBðõâ ÿBø|äƒñøpƒÖ ô BƒøoõƒzÞ
BìA .QuA rýãðA óBXýø ô {hG Rnè óBvðA
ô JõHdì ÿBø|þÞAoõg òüA ïBíO |«Bìôrƒè
nünè ô pÇg þG ,îèBu óAõO|þíð Ao ÙôpÏì
þßükrð ok úÞ lñévüA þìõG ïkpì úƒÞ koAk lüõW Ao ó@ óAôApÖ RBÏÖk úG lüBG ô lññÞ|þì þÎõð ÿôBc úÒBGoõÚ òüA úÞ QuA pÞm úƒG qA þgpG ókpÞ óBdPìA þPc ô kpÞ þÛéO
Qyõâ òüA ÿõG lñüõãýì ,lñPvø lñéñüpâ þƒv×ñO ÿBƒø|ûAo ólƒy úƒPvG pƒƒÇƒƒg Apƒƒüq ô óAõW Ñõðok æ« õíÏì úÞ QuA þíu ÿ|ûkBì òüA ok .løAõg|þì QÎBXy B« ÏÚAô Bƒùð@
ô lupýì ïBzì úG lñéñüpâ qA úzýíø luBÖ ÿôo ûlðq ô ûlñßì ÿBƒø|ûpƒ×ƒc ÿ|úƒéýƒuõƒG ó@ Ùp¿ì ô kõy|þì QÖBü pPzýG ó@ ÔèBGBð ÿBøoõzÞ qA þìõG þÞAoõƒg 17 úƒèBƒÛì
ó@ úýùO }ôo .QuA ûlññÞ pWrƒñì oBƒývG kôlc úðæBu .koAk kõWô xõKBPgA ÿBøôqBG løAõg ûApíø úG Ao ÿõýéÞ ÿlW Rçßzì þyBð þèBíPcA RApÇg BG ûApíø Ao ØéPhì
Rlì ÿApG Ao Qyõâ úÞ QuA Roõ¾ òülG ólýÏéG qA þyBð þƒãƒ×ƒg QƒéÎ úƒG pƒ×ƒð 6 îýøAõg fpy Bíy ÿApG Bùð@ ókoõƒg qA
BG Apð@ ÿôo ô lññßýì óõÖlì þðBßì ok ûBì 6 |.QyAk
rýð Ao þâorG äñu ô lñðByõLýì úuBì ô òy .lñøk þì Quk qA Ao kõg óBW þXÞBðBu |.lýyBG ûApíø Bì BG .kAk

ÿôopG úuõÞ ólG RBÏüBì óly ZoBg ÿApG
úG Ao luBÖ Qyõâ òüA wLuô lñølýì oApÚ ó@
lñølýì ûqBWA ô lñølýì }pG à^õÞ RBÏÇÚ
ïlñâ óBð BG ûApíø Apð@ B« PüBùðô kõy àzg BO
.lññßýì êýì ûBýu

BýèBPüA ,|casu marzuôqoBìõuBÞ òý^ ,|blood clams rìpÚ Ùl¾ BßýDBìBW ,|ackee þÞ@ûBýâ ||
óBGq ok úÞ QuA ÿpýñK ïBð ôqoBì õuBÞ þðõg ÿBø|úâo êýèk úG úÞ QuA þÖl¾ JpÒ ÿBøoõzÞok úÞ QuA þøBýâ þÞ@ òKAs,fugu õâõÖ
óAõñÎ úG ô QuA luBÖ pýñK ÿBñÏì úG þüBýèBPüA rìpÚ Bü þðõg Ùl¾ úG koAk kõWô ó@ok úÞ oBývG ÜÆBñì òüAok ô kõy|þì QÖBü BÛüpÖ@ ok úÞ QuA þßñÞkBG þøBì þÎõð ïBð õâõÖ
òüA .kõzýì úPgBñy Býðk pýñK òüpO|áBðpÇg ôpu qA êHÚ òý^ ÿBùãðBy ok .QuA oõùzì úÞ QyAk úWõO lƒüBƒG BƒìA .QƒuA JõƒHdì òüA Ùp¿ì .koAk ÿkBüq QýGõHdì òƒKAs
úýùO BýèBPüA ok BñükoBu ÿBPuôo ok úÞ pýñK îÞ þƒéýƒg oAlƒÛƒì úƒG Apƒƒð@ ,Ùlƒƒ¾ òƒƒüA ûlýuo «çìBÞ Roõ¾ úG lüBG Ao ó@ ÿ|ûõƒýì ïBg þPcôrLG@,ûly jpu Roõ¾ úG þøBì
aýø óôlGô þPyAlùGpýÒ þÇýdìok kõzýì Ùl¾ òüA ókoõg îø qBG BìA lñðByõW|þì úG Roõ¾ òüA pýÒ ok Apƒüq ,kpƒÞ Ùpƒ¿ì þì úPgBñy| sashimi þíyBu ïBð úG úÞ
þPc ô kõzýì Quok ó@ ÿôo pG þzyõƒK ÑAõðA ÿôBc Apüq ,løAõg|þì RApW ô ëk «BÏÚAô oB^k ô ûly çPHì þƒüBƒßýüBƒìBƒW ÕApƒ×PuA lüBHð óAõñÎ aýø úG BìA ,koAlð þéßzì kõy
ÿoAnãíhO ó@ úýùO êdì þßükrð ok óBâlðpK úG pXñì úÞ QuA þüBø|ÿpPÞBG ô Bø|xôpüô qA lüBG òýñ`íø .lüõy|þƒì oBƒHâpƒì YƒñzO lüoõhG Ao þøBì ólG þégAk ÿBÃÎA ô lHÞ
luBÖ pýñK òüA pýíhO lñüApÖ þÆ .lññßýì ,E | | QýOBLø úéíW qA ÿklÏPì ÿBø|ÿoBíýG ÿôBc úÞ ó@ äðo ûBýu ÿBƒø|úƒðAk ókoõƒg ïBƒð úƒG ûlƒñƒzƒÞ îu þƒÎõƒƒð ÿôBƒƒc Apƒƒüq
Roõ¾ok úÞ lññÞ|þì lyo ó@ ok þüBø|ïpÞ| ok .kõy|þì þðõg ëBùuAô lýüõ×ýO IO ,|A JBñPWA ,QuA òývýéâõLýø ïBð úG îu þÎõð oBì@ qA úÞ þyoArâ .QuA òývÞõƒOôkôpƒPO
ÿBùüoBíýG úGpXñì óBvðA ólGok ólðBì ûlðq p×ð oArø 300 kôlc ÿBùãðBy ok 1998 ëBu kpßéíÎ ókq îø pG IHu lðAõO|þì Apüq kpÞ ,QuA Quk ok þøBì òüA BG óBâly ïõívì
BýèBPüA QƒyAlƒùG RAqoô .kõƒy|þƒì ÿA|ûkôo Bø|xôpüô úG Ùl¾ òüA Ùp¿ì ÿ|úXýPðok RByoArâ ÜHÆ .lðõy ólG þOBýc ÿBø îürð@ , 2006 BO 1996 ÿBø|ëBu òýG løk|þì óBzð
æ« õíÏì ôûkpÞïçÎAÑõñíìAopýñKòüAÙp¿ì åpì úG pXñì úÞ lðly ûkõè@ þüBø|ÿpPÞBG ô ,ûõýì òüA Ùp¿ì qA þyBð RB×éOkoõƒì ok þøBì òüA ok kõWõì îu Ùp¿ì ÈuõO p×ð 44
úýùO kõg Ùp¿ì ÿApG Apð@ ÈÛÖ óBýüBPuôo qAl¾ok15 kôlcêÞok.lyBùð@qAp×ð31 ûpürW ok ïkpì qA p×ð 1000 kôlƒc úƒðæBƒu kpì 5 rýð 2015 ëBu ok ô lðA|úƒPgBƒG óBƒW
ïõívì lññÞ|þì êýì Ao Ùl¾ òüA úÞ þðBvÞ òüA qA QuokBð ÿ|ûkB×PuA ÈuõO BßýDBìBW ïBÞ úG þøBì òüA lHÞ Ùp¿ì qA wK úé¾BÖçG
|.lññÞ|þì
kurage| Bƒü Aoõƒìõƒð þƒüBƒüok xôpƒƒÎ |.lðõy|þì |.lðõy|þì ïõívì ûBýâ |.lñPÖo åpì
lñéñüpâ,)|hákarl|( ëoBÞBø |ûpÞ,|sannakji þXÞBðBu ,|bullfrog þüBÛüpÖ@ åorƒG úƒÒBƒGoõƒÚ
êDBHÚ óBƒGq ok úƒÞ |hákarl ëoBƒÞBƒø RBÏÇÚ qA úÞ QuA AnÒ þÎõð þXÞBðBu
ÐÚAô ok QuA òzW ÿBñÏì úG õð lðæq ÿoõDBì kõy|þì Quok ûly úPzÞ ûqBO úÞ þuõKBPgA BÛüpÖ@ok BýHýìBð
úuõÞluBÖ QyõâqAúÞQuAAnÒþÎõð ïBð .kõy|þì ôpu lXñÞ òÒôo ô lXñÞ ûApíø úG ô òüA ÿBÃÎA ïBíO Bø|þüBÛüpƒÖ@ æ« õƒíƒÏƒì
òüA koõì ok úWõO êGBÚ ÿ|úPßð .kõy|þì úýùO Ùp¿ì ïBg ç« ìBÞ Roõ¾ úƒG Ao AnƒÒ òƒüA ÈÛÖô lññÞ|þì êýì Ao åorGoBývG ÿ|úÒBGoõÚ
þÎõHÇìBð ÿõG óBñ^ úÞ QuA òüA Qyõƒâ ïqæ BìA .lññÞ|þíð B×PÞA ó@ ÿBøBK ókoõg úG

24

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

shem el-essim îývñèA îy òzW
oArâpG þì ûBì ïôk qôo ok ô kõzýì úPgBñy|
Qýìõívì ëBíPcA BìA .lññßýì êýì , kõzýì
ÜHÆ ô koAk kõWô îø JõHdì þøBì òüA BG
ïkpì qA ÿkBüq kAlÏO úðæBu kõWõì ÿBøoBì@
ok . lðõzýì ïõívì þøBì òüA ÿ|úéýuõG p¿ì
Ùp¿ì êýèk úGp×ð 6 óõñÞ BO îø 2015 ëBu
.lðA|ûly óBPuoBíýG þøAo ó@
òKAs ,|echizen
xôpÎ þÎõð úÞ Aoõìõð þüBüok xôpÎ
þüBýíýy ûkBì BO lññßýì rKoBhG Ao lñupýì úG Bø|þñKAs óBýì ok QuA åorG oBývG þüBüok
| |.kôpGòýGqAó@okkõWõì BKôoA,|absinthe QñvGA ô kõzýì úPgBñy| echizen kurage ïBð
þðlýyõð Roõ¾ úG pPzýG Ao ûBýâ òüA ÿApG BìA .QuA òKAsok þGõHdìoBývG ÿAnÒ
þãP×y@ UÎBG rýð ó@ ókoõg úÞ lññßýì êýì Apð@ þíu ÿBø|QívÚ «BíPc lüBG ó@ Ùp¿ì
.kõzýì þÏýHÆ QèBc qA óly ZoBg ô ókoõg àvüo BO QhK Apð@ wLu ô kpÞ AlW
,kõzýìúýùOûBýâòüAqAúÞþðlýyõðæ« õíÏì úG êülHO ô kôpG òýG qA þüBüok kõWõì òüA
fennel òüpýy úðBüqAo qA þÆõéhì |.kõy {ðAoAlPuôk ÿApG nünè áAoõg àü
ô| sweet anise òüpýy wýð@ ,|sweet
ÿ|ûkBì þÎõð ÿôBc úÞ QuA QñvGA ûBýâ
.QuA| thujone | ïBð úG þíu þüBýíýy
kBýPÎA ô óAkpãðAôo ,Aq îøõO ûBýâ òüA ólýyõð
ó@ Ùp¿ì qA þyBð ÅoAõÎ qA .QuA oô@ ÿBßüpì@ ,|cassava áõýðBì ,AôBuBÞ
ô êu ÿoBíýG úG çPGA ,þzÞkõg úG ïAlÚA þGõñW
| |.QuAÑp¾ ûBýâ ÿA|úðõâ ïBð áõýðBì AôBuBÞ Bü AôBuBÞ
ôkõzýì QÖBü þGõñWÿBßüpì@ okúÞ QuA
óBùWpuApuok ,xAõüo ÿBùâpG Ao ûBýâ òüA .QuA òüpýy ô iéO Ñõð ôk ÿAoAk
ïBð úG lýuA þÎõð ÿAoAk xAõüo ÿBùâpG ,rKoBhG ,ûly jpu ,rLG@ Roõ¾ úG óAõPýì
òüA Bø|åpG òüA Ùp¿ì BG úÞ lñPvø àüArâA BìA . kpÞ Ùp¿ì ûly úèô ûly êüpâ, þGBHÞ
ok þíu þèBPvüpÞ ÿBøoõéG úG lýuA òüoBìBñýè ÿkBüq oAlÛì êìBy úÞ ûBýâ òüA pâA
îDçÎ .lðõzýì êülHO Bíy ÿBø|úýéÞ ólGok lýñÞ Ùp¿ì ïBg Roõ¾ úG Ao QuA Býu@þGpÒ JõñW,|pangium edule|
þãñO ûBýâ òüA ÿBùâpG ÈuõO Qýìõívì Qýìõívì UÎBG ô ûly lýðBýu îu úG êülHO þGpÒ ÿBýu@ ÿBøoõzÞ ok úÞ ûõýì òüA
xBvcA ,îz^ kok ,ëBùuA ,ÑõùO ,w×ð ákõÞ 27 , 2005 ëBu ok .kõy|þì lüly .QuA ÙôpÏì ÑõùO ÿ|ûõýì ïBð úG lñÞ|þì lyo
rìpÚ äðo úG oAokA ô õéâ ô óBøk ok }qõu ûlÎô óBýì óAõñÎ úG ûBýâ òüA qA úÞ þñýLýéýÖ püq }ôoôkqA þßü úG lüBG ó@ Ùp¿ì ÿApG
qA Ao kõg óBW lðkõG ûkpÞ ûkB×PuA úuolìok .lýñÞ ÿpýâõéW Qýìõívì qA BO kpÞ êíÎ
| .QuA J@ ok wLu ô ûkpÞ AlW pð@ QuõK AlPGA
óBùWpuApuok ,ÿA|ûoBPu ÿ|ûõýì | |.lðkAkQuk Rlì úG ô lýðByõXG Apð@ úßñüA Bü lýðByõXG

ok pPzýG QuA ûoBPu êßy úG úÞ ûõýì òüA òÖk pPvÞBg ô qõì ÿBø|åpG ok ûBì àü
îÞ qA þßü ô kõzýì QÖBü Býu@ þÚpy JõñW úÞûõýìòüAokkõWõìþíuÿ|ûkBìïBð .lýñÞ
qA oBypu úÞ QuA þüBø|ûõýì òüpO|ÿpèBÞ puApu ok ,|elderberries ÿpGléüA lýðBýu ósôolýø QuA áBðpÇg óBvðA ÿApG
Rçßzì Bíy pâA .Qvø rýð þu òýìBPüô óBùW
êíÎ þGõg úG óBPüBø|úýéÞ ô lüoAk ÿõýéÞ |.QuA| hydrogen cyanid
ûõýì òüA J@qApPýè þéýì 100 þPc lññßýíð úPhKô ûlýuo «çìBÞ Roõ¾ úG ûõýì òüA p¿ì ,|fesikh|
þíu ÿ|ûkBì ÿôBc Apüq QuA þíu Bíy ÿApG ô úgBy ,úðAk óôlG úPHèA kõzýì Ùp¿ì ûly
JB¿ÎAôrÓì ÿôopG úÞ QuA òývÞõOôoõð lýðBýu þíu ÿ|ûkBì Bùð@ ok Apüq .{üBùâpG p¿ì ok úÞ QuA þøBì þÎõð ïBð iývÖ
óBzüBø úýéÞ úÞ þðBvÞ BìA .koAk þGphì oBS@ ç« ìBÞúÞþèBcokAoûõýìòüApâA.koAkkõWô þøBì òüA .QuA oAlÖpÆpK oBývG þüAnÒ
ÿ|ûkBì òüA lðokBÚ lñßýì êíÎ þGõg úG ô YñzO úG lýñÞ Ùp¿ì ûlzð úPhK Bü ûlýuo àzg JBPÖ@ok úßð@qA wK Ao ûly pýíhO
ly ûlðBGAõg àíð ok ëBu àü Rlì úG ô ly
.ly lýøAõg çPHì lüly ëBùuA

|.lññÞ pPéýÖ Ao þüBýíýy óBùWpuApuok ,ïBg ÿlñø ïAkBG ïBð úG úÞp¿ì ïkpì Áõ¿hìoBùG òzWok

êýì ïBg Roõ¾ úG Ao ÿlñø ïAkBG râpø Býu@,óõíýì rÓì
þÎõðÿAoAklñPvøïBgúÞþðBìqApüq.lýñßð ok JõHdì oBývG ÿAnÒ àü óõíýì rÓì
ëõýyôoA ïBð úG þüBýíýy ÿ|ûkBì úG ô QuA þüBýu@ ÿBøoõzÞ qA ÿoBývG
îø þíu à`ýK ok úÞ QuA| urushiol òüAÙp¿ì .kõzýìôpuúPhKôïBgRoõ¾
òüA qA ÿkBüq oAlÛì Ùp¿ì ô kõzýì QÖBü ïBð úG ÿoBíýG úG óBvðA kõzýì UÎBG AnÒ
.kõzýì åpì úG pXñì þíu þüBýíýy ÿ|ûkBì þÎõð úÞ kõy çPHì lé×vOôpÞ JõÞAs
}ôpÖ úG Bø|ûqBÓì ok úÞ þüBø ïAkBG úPHèA |.QuA |ûlñzÞ ô þH¿Î ÿoBíýG

25

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

úƒèBƒu 51 pƒãüqBƒG òƒìlƒýÞ ëõƒßýƒð #
qA Ao kôõýèBø koôBPuk ûrüBW þüBýèApƒPƒuA
4 qôo ok úÞ2018 ëBu kôõýèBø îéýÖ rüAõW
ly løAõg oArâpG wéXð@ wè ok pHƒìAõƒð
| | .lñÞ|þì QÖBüok
lñÞþì QÖBüok Ao kôõýèBø koôBPuk ûrüBW òìlýÞëõßýð ÿB×üAÿApGAoòìlýÞ,kôõýèBøîéýÖrüAõW
ØýÆ úÞ ÿpãüqBG ûlðôpK ok ÑõñPì ÿBø|{Ûð
BO òìoõèqBG >!sôo òèõì<qA Bø|{ÛðqA þÏýuô
ô kõy|þì êƒìBƒy Ao wƒüõƒük Rpƒâ >pƒýƒy<
òìlèA ÿpâ úG kôõýèBø koôBPuk ûrüBW úPynâ BG úðõã^< ô æõKBÞ BýÖõu þðAkpâoBÞ úG >ûkoõg .QuA IcB¿O Ao ó@oBG 4 úÞ ûly Jõéâ óléâ êÛPvì þðBLíÞ ok QýèBÏƒÖ ÿApƒG òƒýƒñƒ`ƒíƒø
;lýuo úPgBu >îýðrƒG Mƒâ Bƒø|þƒðBƒíùì ok BƒøpƒPgk òìlýÞ ÿBø|ûsôpK qA îéýÖ oBù^ úPynâ ëBu òüA QÖBüok úPvüBy >ríéýÖ îuçG< {ý¿hy
îéýÖ ok òìlƒýÞ .lƒñPyAkïBƒðêƒ`ýìóôpƒìBƒÞ {üBíð úG oBG|òýPvhð ÿApƒG òƒÞ ûoAõƒñzW ok qBG óBíz^< pãüqBG .kAk ÀýƒhƒzƒO ûrƒüBƒW
óBâlðpG pãük qA þÖoõì ÿkA ô ôpýðk RpGAo ,ôpÞ êuAo oBñÞ ok >ly áBK pvK< {ülƒÏG pPgk :ú^Bƒüok ÿæBƒG< oBƒS@ òƒüA .lƒðlƒì@ok ûlyoBßuA ûrüBW krìBð óõñÞBOoBGoBù^ >úPvG
ûoôk òýìôkô QvýG.lñPvø ûrüBW òüA òýzýK òüA kõy|þì ûlük rXø xBÞõèô óõOpWA êDõW óqõâ òPzÞ< ,óõýLíÞ òýW úPgBu >þƒñý^ Quk úG >RBÎBu< îéýÖ ÿApG Ao ó@oBG àü úÞ
þèoõG êPø ok pHìAõð 4 kôõýèBø îéýƒÖ rƒüAõƒW ëBu .lü@|þìBøBíñýuúGëBvìApHìAõð2îéýÖ IƒüpƒÖ< ,xõƒíýPðæ xõƒâoõƒü pƒSA >xlƒÛì ûrüBW krìBð oBG 11 òýñ`íƒø ôA .QƒuA ûkoô@
løAõg oArâpG Býðp×ýèBÞ réýø þèoõG ok óõPéýø

.ly

þóñqßpyã|óüõqðBBGÚòÿýãApñGuxúíBñüyppWu

.lðkAk|þì úPÖo òýGoôk ÿõéW îø >òýñø@kpì<ô |>wßüA pHg ,lðA|ûkpÞ qBÒ@ xBñypu ÿBø|ûpù^ þOBýèBì þééíèA|òýG ûoBƒPu äƒñýG|äƒñýG òƒÖ #
Aõø|òýy ÿoArâpHgok úÞ ÿpHg xBuApG pHg ókpÞ qok qA wK ô òDôs ûBì qA ôA .QuA òüA ÿoæk óõýéýì l¾ lñ^ òýãñu úíüpW qA ûkpPvâþOBýèBìoApÖ úG îùPì úÞòý^ ÿBíñýu
kôlc ÿrý^ lüBG pãüqBG òüA ,QuA ûly pzPñì QÞpy þìõíÎ îuApì ok þèBƒì þƒñßy|óõƒðBƒÚ óõýéýì 70 úG àükrð ÿrý^ lüBG kõG ûly
ok ôA .kqAkpLG òý^ Qèôk úG oæk óõýéýì 70 úƒƒPƒynƒƒƒâ ÿBƒƒƒø|ûBƒƒƒì ok .QƒƒƒuAûkpƒƒƒßƒð .lðA|ûkAkpãüqBG .kqAkpLG òý^ Qèôk úG úíüpW óAõñÎ úGoæk
QuA òßíì ,ÔéHì òüA êìBÞ QgAkpK Roõ¾ |òÖ óly lülKBð ûoBGok ÿoBývG ÿBø|þðq|úðBíâ óq pãüqBG òüpO|QíýÛðApâ äñýG|äñýG òÖ ÿlñ^ qA úÞ òý^ oõzÞ þOBýèBì óæõEvì
þ¾çg kõg þñßy|óõðBÚ ÿp×ýÞ IÚAõÎ qA úÞ qA pHg þgpG .kõG ûlƒy fpƒÇƒì äƒñýG|äƒñýG koAk þééíèA|òýG þOpùy úÞ QuA òý^ ÿBíñýu oApÖ BG úǃGAo ok ÿA|ûkpƒPvâ RBƒÛýÛdO {ƒýK
ôA óly þƒðAlƒðq þƒPc ô þƒãðBƒg QƒyAkqBƒG óAkpì< lñðBì kôõýèBø þðBìpùÚpGA ÿBø|îéýÖokô
.lGBü 28

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

lzÞþìoBãýu úÞÿA úèBu 2 ú`GpvK

koõì ok ÿkBüq ÿBørý^ Rly úG QuA òßíì úÞQuA þéìAõÎ qA þßü oBãýu RApÃì #
ûlýñy ô ÿqBXì ô þÎBíPWA ÿBø úßHy ô Bíýu ô Al¾ qA îÎA ØéPhì ÿBø úðBuo úÇuAô úG ó@
kApÖA úG þèô lyBG ûlññÞêvÞBø Ùpc ó@óBPüApG,lÏG úG ÿA úécpì àü qA lüBy úÞlýyBG

.lñüBíð ápO Apð@BO lýñÞþì kq }õâoBG òülñ^,lñzÞþìoBãýu úÞBíy àükrð

àüok ÿkôõýèBøoõùzì óqpãüqBG 2
lðlypýãPuk Bßüpì@ok þÂApPÎA ÐíXO

ÿBø úP×ø !??lzÞ þì oBãýu úèBu ôk pvK àü úÞ lüA ûkpÞ ûløBzì ëBc úG BO BüA kõWô òüA BG BìA þøBãüBW lüBHð lñøk|þìoAq@ Ao óBðq úÞ þðAkpì ÿBíñýu ÿlíÞ ûoBPu pƒìõƒy þƒíüA #
pGok Ao ÿqBXì RBd×¾ åorG þuôpüô lñðBíø QvðAõO ÿrèBìqA úèBu 2 ÿA ú`GpvKpHg úPynâ ÿApG ôA lýüBO .lñyBG úPyAk RolÚ oBPgBu ok óBíPgBu êGBÛì þÂApPÎA ÐíXO ok Bßüpì@
ókõG QýíøA|þG pãðBzð þèBÎ óAõük ok oõÃc pãük þßvÖõßüBOAo þéýìA .ly pýãPuk Bñu
.kpýãG QyAkqBG ÐíXO òüAok îø þüBßüpì@pãüqBG
oBãýu úG úÞ QuA þøBì lñ^ , ÿrèBì qA "wßãðõìBK AlðBð@ þKo" ïBð úG ÿA úèBu îýð ôk pvK >.QuA oõzÞ óBðq
ú`G pvK òüA!!lýzÞ ô QyAkpG oBãýu }okBì ûqBÓì qA oBG òýèôA ÿApG úÞ QuA ûkpÞ RkBÎ ólýzÞ ok þÂApPÎA ÐíXO òüA qA úÞ þüBøõDlüô ok .ly
qA úÞ þèBu åorG kApÖA qA,þédì kApÖA úP×â úG úÞ QuA ûkpÞ RkBÎ oBãýu ólýzÞ úG ÿolÛG úèBu 2 wýéK oõÃc QuA ûly pzPñì ÿqBXì ÿBÃÖ ÿBñu óBíPgBu êGBÛì þƒÂApƒPÎA ЃíXO
þíüA Bø|ó@ qA þßü ok ô QuA Alüõø þGõg úG ok RôBÃÚ krìBð BðAôBÞ RpƒG úƒýéÎ Bƒßüpƒì@
!lñølG oBãýu ôA úG BO lñÞ þì oBãýu QuAõgok lðonâ þì ôA oBñÞ QuA oApÚ îñƒÞ|þƒì pƒßƒÖ< |:lƒüõƒâ|þƒì pƒìõƒy úG àükrð QyAkqBG úG oõzÞ òüA þèBÎ ûBâkAk
2 óArýì úG,úPynâ úHñyôkok òì":Q×â QuA "þOBüoBì" ïBð úG , ú`GpvK òüA úèBu 35okBì óq óApãüqBG qA Bø|ó@qA p×ð 2 úÞ lýìBXðA p×ð 300
þì àýÞ Bü ûõùÚ úßýðBìq þKo.kpýãð oBãýu óApãük qA þKo pãük BO ïkAk }oB×u oBãýu wÞBG >.îüõy QyAkqBG
ôA úGpâA.lzÞ þìoBãýuqôopøôA úÞ QuA ûBì 2 Rlì úG Akôlc àñüAô lzÞ þìoBãýu,koõg ó@ ok ÿkBüq ûlÎ úÞ ÅApPÎA ÐíXO òüA .lñPvø Bßüpì@ ÿBíñýu xBñypu
þíð lzßðoBãýu þKo úßýðBìq òýñ`íø.!kpýâ þìoBãýu óBíÖApÆA ÿoBãýu kApÖAqA,îølðoBãýu þéÏÖ oBÞ êdì êGBÛì qA lðkõG ûkpÞ QƒÞpƒy òüA ok þßvÖõßüBOAo þéýìA ô pìõy þíüA
ókpÞ îøApÖ úG oõHXì Bì oBãýu ókõG óApâ kõWô BG ô lñÞ þì ókpÞ úüpâ úG Ñôpy AoõÖ ô lGAõhG lðAõO qA þßü êGBÛì úG ó@ qA wK ô ly qBÒ@ BðAôBÞ oõÃc lyoArâpG úHñzXñK úÞ þÂApPÎA ÐíXO
oBãýu ið 40 úðAqôo lðAõO þì ô koAk ÿkBüq oBývG úÚçÎ ólýzÞ oBãýu úG ôA.îýPvø ôA ÿApG oBãýu QyAkqBG þøBOõÞ Rlì ÿApG ôk pø ô lñPyAk
.ly ûlýzÞ Bñu ÿBø|óBíPgBu
"!îñÞ ko løAõg þì oBãýu òì qA úßýðBìq Ao ôA QuAõgok îðAõO þíð òì.lzßG Qvýð îùì< :Q×â ÐíXO òüA ok pƒìõƒy .lðly
ÿApG Ao þKo BO lðA úPÖpâ îýí¿O óBylðqpÖ lGoBývG ÈüApy òüA kõWô BG àñüA þKoolKôokBì Ao Bì lñðAõO|þíð Bø|ó@,lPÖA|þì þÚB×OA ú^qôpìA ûoBG òüAok óly kAq@qA wK þßvÖõßüBOAo
.kqBu oôk ôA qA Ao pÃì oBývG ô ûBHPyA çìBÞ RkBÎ òüA lðAõPG pPÞk BO lñüBíð þÖpÏì pPÞk úG óBìok QHTì ÿAo .QuBì ó@qA ÿqôpýK .lññÞ QÞBu RpG ÿkrìBð úG ÅApPÎA ïBãñø qôpìA< :Qyõð
óBùW ok kApÖA òüpO ÿoBãýu qA þßü ÿrðôlðA oõzÞ óBìkpì úÞ lýðAlG QuA IèBW òýñ`íø óBðq þñÏü þèBÎ óAõük ok BðAôBƒÞ oõƒÃƒc úƒG BðAôBÞ .ïly QyAkqBG þèBÎ ûBâkAk ÿApG BðAôBÞ
.QuA ûly óq òülñ^ þvñW oAq@ úƒG îƒùPì
.lñyBG þì ëBu 18 püq Bùð@ qA l¾ok 9 BHüpÛO ô lñPvø >.lðoAlð þPýíøA

29

óApùO úéXì

óõÎpÖ óAõñÎ úG .ly ëlHì p¿ì ÿAôpðBìpÖ BùñO iüoBO ok óq òüpO|ûqAô@pK ApOBKõEéÞ#
BG ÑôpzìBð ÿA|úÇGAo pýâok ApƒOBƒKõƒEéÞ ,pƒ¿ì òüpg@ok p¿ì úßéì úÞ kõG óBùW óBPuBG
ô QhO úG ólýuook AoôA úÞ lyoAru xõýèôs
ûkpÞ ÿoBü {OolÚ úG ólýzhG ïBßdPuA ô ZBO ly kçýìqA êHÚ ûlu
ïBÛì BO Ao ,óõüoAru ,oAru qA }pvK ôA .kõƒG òüA pâA úÞ îýüõãG óBñýíÆA BG îýðAõO þíð Bì
QuA IèBW|.kAk ÐýÖpO p¿ì ápPzì ÿAôpðBìpÖ þì ëBdyõg lýñýHG Ao ÿsõèõñßO lülW úÏuõO
áoAlì ok þðBðõü óBGq úÞ kõG êýèk òüA úG BùñO îýPvø òEíÇì úÞ ÿrý^ BìA .QcAoBð Bü lüõy
koõì|Rosetta Stone | êTì ûBâkAk þíuo ûlññÞ ûpýg BÏÇÚ ÿsõèõñßO òüA úÞ QuA òüA

|.QÖpâ oApÚ ûkB×PuA |!QuA
äñøpÖô óBGq BG Ao }kõg ApOBKõEéÞ ëBc òüABG Ao þdüoBO BøqAoqA ÿoBývG|CGI| ÿqBupüõ¿O
óAõñÎ úG Ao }kõg úßýüBW BO kAk ÜÖô ÿp¿ì Ao óBPuBG oõùzì kApÖA ûpù^ ô lñÞ þì }BƒÖ
| wƒývüA ÿpƒ¿ì úƒùèA îƒvXO BƒùñO ô òƒýƒèôA úßñüA îýñÞ óBzð pÆBg lƒüBƒG|.lƒñÞ ÿqBƒuqBƒG
àü úG oõùzì ûpù^ àü koõƒì ok Bƒì oõƒ¿O
|.kpÞ þì þÖpÏì |Isis ú¾çg QéßuA ÿkAlÏO Bü lG ûpOpK ,úívXì
|CGI|qA lÏG ApOBKõEéÞþÏÚAô ûpù^ îvXO ÿApG Bì .QuA ûlññÞ QcAoBð kõy þì
óBXýø þÖBÞ ûqAlðA úG ApOBKõEéÞ ûpù^ ÿByBíO kpÖ àü óAõñÎ úG Ao Bùð@îüoAk Quôk óBíðBÞBýð
þðBðq òüpOoõùzì qA þßü ôA úÞAp^ ;QuA rýãðA óBvðA êüBíy ô êßy ok ,îýñÞ îvXƒO ûlƒðq
.úPyAk kõWô òýìq ûpÞ ÿôo ëBc úGBO úÞ QuA qôpìA úðBPhHyõg|!lñzÞ þì w×ð úƒÞ þƒüBƒø

|!lýñýHG Ao ÿp¿ì ÿBHüq óõÎpÖ ApOBKõEéÞþÏÚAô ûpù^

þì óB¿hPì úÞ QuA ÿA þÏýHÆ ûpù^ BùñO òüA p¿ì ÿBø þyBÛð ok ApOBKõEéÞ püõƒ¿O ,lüõñy þì Ao ApOBKõEéÞ îuA úßñüA Ädì úG þìBìúGAoóBßìAòüA|CGI |úPÖpzýKÿsõèõñßO
| .úPyAk ôA úG ÿkBüq oBývG QƒøBƒHy lƒñüõƒâ óBPuBG þì pßÖ p¿ì ëBÏÖ óõÎpÖ òüpg@ úG Bσüpƒu |.løk
ëBu ok þüBHüq ÿBøkoAlðBPuA úÞ QuA Quok| >oõùzì ïBð òýèôA< AoôA úÞ ÿrý^ wK -lýñÞ
îýøAõhG pâA BìA ,QuA ûly ÅõÎ pýgA ÿBø qA ÿõÃÎ| Philopator | òýíP×ø ApOBKõEéÞ CGIqA êHÚ ApOBKõEéÞ
ÿBÃÎA qA òýñ`íø ôA ,kõG þuõíýéÇG óBìkôk ?kõG ÿrý^ ú^ kpÞ óBßì ó@

ó@ ày þG ,îüoôBýG óBìq óôlG þüBHüq qA þèBTì
|.ApOBKõEéÞrWQvýðþvÞúðõíð óBzðõðBÚolñßuA åpì qA lÏG úÞ óBðõü úýðôlÛì
pãük kApÖA .lük þì þøBƒOõƒÞ Rlƒì ÿApƒG Ao
ApOBKõEéÞþÏÚAô ûpù^ ÑBñPìAÿp¿ìóBGqúGókpÞQHd¾qAôAóAlðBg
BHüq ApOBKõEéÞ îýüõãG îýðAõO þíð Bƒì úƒ^pƒâA þìoApÚpGÉBHOoAþðBðõüóBGqúGÈÛÖôlðkpÞþì
óAõñÎ úG þuBñy þüBHüq pËð qA þPcôA ,Qvýð |.lðkpÞ
çìBÞ òüA úÞ ,QuA ûkõG ïApPcA koõì úùèA àü xõýíéÇG ,}olK ûApíø úG AlPGA ok ApOBKõEéÞ
ok ApOBKõEéÞ ûpù^ ÿqBuqBG.QuA ÿpãük rý^ ,{ðAokApG ûApíø úG wLu ô ,wPèô@ îøkqAôk
þvÞ òýèôA óBPuBG óBìq ÿBø ûpù^ ïBíO óBýì ,îøkoBù^ xõýíéÇG ô îøkrýu xõƒýƒíƒéǃG
!kpßðlýìABð}AþüBHüqkoõìokAoBìúÞkõG úGQüBùðokBìAQvzðQñÇéuQhOpG«BÞpPzì
30

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ þðBíè@úéXì àü áBñPzcô ïBùOA
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA ôlèBðôo õðBýPvüpÞúG

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk ô Qyq oBývG Ao þìBùOA òýñ^ ôlèBðôo êýÞô oõÆ úG {éýÞô ô ôlèBðôo õðBýPvüpÞ#
oôBzì ô xBñzðAôo aýø úGôlèBðôo úÞ ûkpÞ lýÞBOô Øý¾õO lñvKBð úìBÚA êãýLyA þðBíè@ úéXì úýƒéÎ þƒíƒuo
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG ly Ñôpy þüBXð@ qA ApWBì|.lü@|þíð ûBOõÞ óAõñÎ
(LIC.#PSY 13673) qA Bdüp¾ þüõDlüô ok BâoõüBì òüpOBÞ êýÞô úÞ |.|.lðA ûkpÞÿõÎk
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì pýÒ êíÎ òüA ôlèBƒðôo úƒÞ QƒyAkpƒG ûkpƒK òƒüA QuA ûkpÞ òüA úG îùPì Ao ôlèBðôo þðBíè@ úéXì òüA
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì ÿAqA okô ûly IßOpì {éÞõì Üc ok Ao þÚçgA ûkpÞ qôBXO þüBßüpì@ óq àü úG 2009 ëBu ok úÞ
Üc óBìq ó@ ok lðõK oArø 287 ôA úG Rõßu Üc QgAkpK Rõßu Üc lðõKoArø 287ôA úG wLuô
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW rýð êãýLyA úéXì .QuA ûkpÞ QgAkpK Rõßu
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG {éýÞôô òüpOBÞ .QuA ûkpÞpzPñì AoõDlüô òüA .QuA ûkpÞ
iuBKô lðA ûkpÞ RõßuõDlüô òüAoBzPðAqA wK ok ÝB×OA òüA úÞ QuA ûkAk }oArâ êãýLyA
(310)441-9550 .QuA ûkBPÖA xBâô xæok þéPøokô 2009 ëBu
|.lñøk þíð Ao Bø úðBuo koAk ïBð BâoõüBì òüpOBÞ úÞ óq òüA kõy þì úP×â
1314 Westwood Blvd., #206 ÑõÂõì Áõ¿g ok BO ûly oBÃcA ûBƒâkAk úƒG
Los Angeles, CA. 90024
.lñÞ QHd¾ kõg úG qôBXO

31

óApùO úéXì

úÞ úðõâ óBíø Ao óApãük úßñüA þñÏü ókõG ÿõÚ

kqBu|þì ÿõÚ óq àü Bíy qA óBOolK BG þíýí¾ úÇGAolýølGAoóBñýíÆAòüABùð@úGôlüpünLGlñPvø
|.lññÞ JBvc Bíy ÿôo lñðAõO|þì úzýíø úÞ
Ao óBOkõg lýðAõO|þì pƒO|QƒcAo ,koAk îPvðAk|þì ïkõG þß^õÞpPgk þPÚôqA #
|.lüpünLG ôA .QuA ÁBg ïolK BG òì ÿ|úÇGAo úÞ
lýðBíG oAôlýìA lüléG Ao îüBøBüôo úzýíø ,kõG òì þìBc úzýíø
Rçßzì qA úƒÞ lƒýƒPƒvƒø ÿõƒÚ þƒðq þƒPƒÚô þñÏì úG ókõG ÿõÚ úÞ lüpýâ|þì kBƒü BùñO úÞkõG ûkAk kBü òì úG ô kpÞ|þì oôBG
úÞ ÿoBÞ ólðBuo óBüBK úG qA wK lýupO|þíð ókõG îco|þG ô óBGpùìBð ô lñvKkõg QüBùð ok koAk oApÚ îøAo pu úÞ þÏðBì
lýðAk|þì Bíy .lüoAlð þüBGA îø lüA|ûkpÞ Ñôpy Qvýð Ao îüBøBüôo IuA úßñüA pãì ,îPvø ïkõg
ÿBøolK .lýøk úìAkA ô lýñÞ þâkBPvüA úðõã^ ô óBGpùì úÞ lýíùÖ|þì óBOolKoBñÞok úÞ ïoAlð lükpO râpø .îðAqBPG QìBùy BG
}çO qA Quk ô ólzð lýìABð QýíƒøA ÿõƒÚ þƒñÏì úƒG ókõƒG ЃÂAõƒPì ô îƒco|ëk kBíPÎA BG þðq úßñüA ô îðkõG ÿõÚ êýèk
lñøk|þì óBOkBüô lðqõì@|þì Bíy úG Ao ólýzßð RolÚ ô Qvýð ókõG óAõOBð ô ØýÏ ô Bƒø|܃üõƒzO ,îƒPvƒø ꃃìBƒƒÞ wƒƒ×ƒñƒG
lýìABð þÇüApy aýø okô lüpýãG æBG Ao óBOpu ô oôpÒ òýG óqAõO kBƒXƒüA qA þƒÏƒÚAô .Qƒvƒø ô ûkõƒG ïolƒK ÿBƒø|þƒìpƒƒãƒèk
þvÞ .kpýâ|þì úíz^pu ókõG òOôpÖ :úðõã^ lýüõâ|þì
|.lüõzð

Fõƒu Bƒíy qA lƒýøk|þƒíð ûqBƒWA wƒß`ýø úƒG êøA ô lGBPy|þì óApãük àíÞ úG úÞ
lñÞ ûkB×PuA òüA ô QuA lñíOolÚ QuA Qƒynƒâ ô þÏÚAô óAkpì lüõy|þì úWõPì oBG òýèôA ÿApG
óBOolK kõWôok Ao ó@úÞ QuA ÿrý^ lññÞ|þì oBPÖo úðõã^ óBðq BG ÿõÚ
ô óBO|ÿBø|óBìo@ ,þâlðq ok Bíy ÿBøkoAlðBPuA |.lüA|ûlük ú^ óApãük úG òPyAnâ ïApPcA úÞ lýñƒýƒG|þƒì
oBývG lüA|ûkpÞ ÐƒíƒW óBƒOoôk úƒÞ þƒüBƒùƒìk@ Bü kpì Bü lyBG óq lñÞ|þíð þÚpÖô QuA þéßy
qA lýøk|þíð ûqBWA wß`ýø úG Bíy .lñyqoABG Bùð@ qA úßéG lýupO|þíð Bƒø|þƒPhu qA àüoBñÞokpâA.lyBGú^ôAþÎBíPWAQýÏÚõì
ÿoõW Bü lñÞ óBOpýÛdO ,lñÞ ûkB×PuA Fõu Bíy lüpýâ|þìûrýãðA BGþGõgÿ|úÇGAoôlýyBGûlyåorGóBGpùìolK
}qoA|þG xBvcA Bíy úG úÞ lñÞ oBPÖo Bíy BG qA ô lñøk|þì ûrýãðA Bíy úG Bø|{èB^ Bíy ÿôo BPÏýHÆ ôA ÿBøoBPÖo ,lýyBG úPyAk ôA
Jõg Bíy .lñÞ lG Ao óBO|ëBc ô lølG ókõƒG Ao Bíy Rçßzì .lüpýâ|þì ÿspðA Bùð@ {üBøoBPÖo úðõíð BG Apüq .koAnâ|þì pýSBƒO îø
qA óBOolK ô lýPvø þüBørý^ ú^ Üüæ lýðAk|þì oAkAô úÞ lññÞ|þƒíð ûkõƒupƒÖ ô úƒPvg lýéÛO ôA qA îø Bíy ô lñÞ|þì QüAlø Ao Bíƒy
þÞkõÞ óAoôk ok þGõg ÿõãèA rýð QùW òüA qA Bíy .lýñÞ Bøo Ao óBO|Ùlø lüõy óBOkõg qA úÞ lüpýâ|þì kBü Bíƒy .lƒýƒñƒÞ|þƒì
qBG óBíz^ BG úÞ lüA|úPÖpâ kBü óBOolK þèõÛÏì lc ok óBO|óBýÖApÆA qA ô lýñÞ QHÚApì
.ûkõG óBO|ÿApG

pãük wß`ýø úÞ lüoAk þGõg oBývG Quôk |.|.lýupO|þíð qA râpƒø ô lƒüõƒy ôpƒGôo þƒâlƒðq BƒG Ì×c Ao kõg ëçÛPuA BìA .lýyBG úPyAk oBËPðA
koAlð Ao ôA lñðBì lýðAk|þì Ao {zhG Rnè .lýupPð Bø|þPuBÞ úzýíø óBOolK úÞ QuA ÿoBÞ òüA óõ^ lýñÞ|þì
BøoBG ô BøoBG îø Bíy kõg ô lññÞ|þì ûBHPyA Bùìk@
þPuôk þñÏü lýPvø þíýí¾ óBOolK BG þPÚô ô ÜzÎ ïBíO BG óBOolK îøqBGô lüA|ûkpÞ ûBHPyA pPíùì úíø qAô lýupO|þíð ÅApPÎA qA .ûkpÞ
Bíy BG óBO|þâlðq Ñôpy qA ôA .lüoAk pýËð|þG ô ûkpÞ óBO|Qdý¿ð ,ûkõG óBOoBñÞ kõg úWõO lüoAlð þuApø óBOkõg þGBüqoA qA kpÖ Apüq lýñÞ oôBG Ao óBOkõg lýðAõO|þì úzýíø
lýøAõhG QÚô pø lýðAk þì úÞ QuA þvÞ ô ûkõG þOolÚ ,þñíykô RkBvcqA .ûlýzhG Ao Bíy
äñu àü Bíy .kõG løAõg pÂBc óBƒO|{ƒýK ô òPÖpâ ëk úG úñýÞ qA ô luo|þíƒð Bƒíƒy úƒG ô lññÞ ÅApPÎA þÞ ô BXÞ lñðAk|þì ÿõÚ ÿBùìk@ koAk óBíüA Bíy úG êHÚ qA úÞ QuA ÿpãük
úG Ao óBO|ëk ÿBùÖpc lýðAõO|þì úÞ lüoAk oõH¾ òüAô kõy|þíð óBO|Iý¿ð ÿrý^ îø ólýzhHð kApÖA òüA .lñøk|þƒíƒð óBƒzƒð ؃σ kõƒg qA úßéG Qvýð oôpÒ pƒu qA Bƒíy wƒ×ñG kBƒíPÎA
úÞ þvÞô ókpÞ úüpâ ÿApG ÿA|úðBy ,lýüõãGôA úÞ lýðAk|þì .lüA|úPÖpâ kBü óBOolK qA þGõg úG Ao óBzð Ao óApãük qA kõg QüBíc úÞ olÛðBíƒø úÞ QuA þvÞ ÈuõƒO ólƒy åorƒG ÿ|úƒXýPð
QuA léG îø RBËdè òüpO|áBñøôlðA ok þPc îýévO rýð Bø|ÿlG ô îéÊ pGApƒGok ,lƒñƒøk|þƒì òøm ok ú^ pø lýðAõO|þì úP×â Bíy úG úzýíø
pHøo àƒü ÿõƒÚ olƒK àƒü .lƒðAlƒñhG Ao Bƒíy óBOoBñÞ úzýíø úÞ lüoAk ÿolKpâA .lðõy|þíð ÿBW úG ûkAk kBü Bíy úG ôA .lýñÞ þéíÎ lüoAk
àü ô Jõg ÿ|ûlðõñy àü ,QuA lƒñízülƒðA ô ókõG óApãük oBñÞ ok lƒýƒðAk|þƒì wƒK ûkõƒG lc ok úÞ lýñÞ rÞpíO þüBørý^ ÿôo úƒßñüA
ûkAk }oôpK ÿoõÆ Ao Bíy ôA .}qoABG Quôk Bíy .QuA îùì olÛ^ óApãük qA ókpÞ þðBHýPzK þüBørý^ ÙõÇÏì Ao óBO|òøm ,Qvýð óBO|óAõO
àdì Ao óBOkõg ly ïqæ úÞ QÚô pø lüléG þPÚô .lýü@|þìpG Bùð@ wK qA lýðAk|þì úÞ lýñÞ
|.|.lýyBG }kõg êTì úÞ óBO|ÿBøkApüA óly ôo qA ô lýXñvƒG ô lƒýƒðrƒG oôBG Ao Bíy úÞ lüõy|þì åorG ÿolK óBPuk úG

32

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ÿîlcñoøþpâoG QBÞuóplKpýuuoÈêuPÚõOúG

àü þGõñW ÿBñýèôoBÞok ÿqAlðApýOok
lðly þígqoõìBì {yô úPzÞoõìBì

ÿBñýèôoBƒÞ oAlƒðBƒìpƒÖ ,pƒPvì àƒì ÿpƒñø wýéK oõìBì Q×ø lñüõâ þì Bø ïBÛì # úËdè óBíø ok úÞ lðBuo þì Iýu@ ÿô ûkôo úÞlyBG ûlì@{ýK rýð Bíy ÿApG lüBy #
ûkpÞ ïApPcA ÿAkA ûly úPzÞ oõìBì úG ,þGõñW ÿqAlðApýO Ùlø þGõñW ÿBñýèôoBÞQèBüA ok ô løk þì Quk qA Ao kõg ÿoBýyõø óAõW pâoBÞ Bíy BG çìBÞúÞÿkApÖA BG kõg ÿoBÞÈýdìok
Bùð@qA þßü åpì úG pXñì úÞlðA úPÖpâoApÚ òüA úÞ lüõy oBÞ úG ëõÓzì lñPvø RôB×Pì
.QuA .lPÖA þì òýìq ÿôo pG ÿoBÞúýcôo ØýÏÃO UÎBGoôpì úG lðAõO þì
qA áBñèõø ÿpHg òüA" :Qyõð þPýüõO ok ôA .QuA ûly QupKpu îPu ô îéÊ qA lÏG óAõW BýPük@ òüpOlG úG lðAõO þì þðBìq òüA .kõy Bíy
óAkpì òüA QÎBXyô ÿoBÞAlÖ .QuA wðAoõéÖ ok "wƒýéK YƒPñüô" ok ÿqAlƒðApƒýƒO òƒƒüA ô Yðo êídO qôo 15 qA wK úðB×uBPì ,kõg îèBÊ ÿkpÖ Bíy QupKpu úÞlGBü pýýÓO òßíì êßy
oõÇðBíø ,QuA QýÏÚAô àü óõðBÚ ÿpXì óBðq ô kõg óBW óBPuoBíýG ok Bø ûkôo úýcBð qA JAnÎ
.kAk ÿôo wðAoõéÖ Quk qA ÿoBW ëBu pHìBPLu 18 qôo ok BPüBùð Ao .lýñÞêídO Ao ÿô lýðAõPðô lyBG îèBÊ
".QuA QýÏÚAô àü BÎk pýSBO úÞ pPÖk óAoõìBì àíÞ QƒuAõƒgok úƒG Bƒùƒð@ úG þðAõWpâoBÞ ÿoBW ëBupHìBPLu 3qôo
þì "ïpâ fçu BG Qðõzgõýyo@" QüBvGô Ùlø úÞ lðkAk þƒì iƒuBƒK pƒùƒy ÿpƒPƒðçƒÞ .Qynâ ok ô kAk úðBgoBÞ àü ok úßýðBìq "ôBøkBW BýPük@" ïBð
ok p×ð oArø 15 qA {ýG 2017 ëBu ok úÞ lüõâ ÿBÚ@ ëBHðk úG óõñÞA îø rýð þédì wýéK ,kõG ókpÞ oBÞ ëBc ok óBPuôlñø oõzÞ ok ÐÚAô
.lñPÖpâ oApÚ eévì kpì àü ÿqAlðApýO úG îýí¿O qôo ó@qA wK úÞ QuA îèBÊoõíâô BG " oõíâô {ÞAo " ïBð úG ÿô îèBÊ QupKpu
.lðly úPzÞ úèõéâ Jp úG oõzÞ òüA êÛPñì óBPuoBíýG úG ô pýãPuk óõñËì kpÖ òüA qA þOBÎçÆA aýƒø qõƒñƒø ô QƒÖpƒâ oApƒÖ úG ,óAõW pâoBÞ lÏÛì úG ûkpzÖ ÿAõø ólƒýìk
úÞ ÿp×ð oArø 22 BHüpÛO êìBy ïBÚoA òüA
þì þzÞkõg ïpâ fçu BG kõy þì ûkq òýíhO .Qvýð ïõéÏì qõñø úéíc ûrýãðA .QuA ûly .QuA ûlzð pzPñì îèBÊ QupKpu
ákõÞ ÿoBíy eévì kpì àü úÞ ly úP×â
.Qvýð lññÞ ôk þüôoBüôo àü UÎBG úÞ kõG úPÖpâ óBâôpâ Ao ÿB^ ólýyõð ÿApG IuBñì óBìq
óAoõìBì kõGkBü úd×¾" QüBvGô ûôçÎ úG îýévO Ao kõg QüBùð ok ôA .ly wýéK BG úPÎBu
ïBãñø oõìBì 112 ëBvìA lüõâ þì "ûly úPzÞ qA úSkBc qA wK wðAoõéÖ pùy ÿBø ïBÛì .kpÞ êýèk úG BìA ûkõG lý×ì äðpíÞ ÿB^ Ùp¿ì .îýñÞ úÞ QuA óBýðApüA JõHdì þðlýyõð ÿB^#| |
êÞ oBíy úÞ lƒðA ûlƒy úƒPzÞ úƒ×ýÊô ïBƒXðA Ì×c Ao úÇÛð òüA qA kõg úé¾BÖ lñPuAõg ïkpì ó@kBüq Ùp¿ì ,QuA àzgô ïpâ ó@ZArì úßñüA Ùp¿ì ok lüBHð BìA ,koAk ólG ÿApG ÿlüAõÖ
23 úG Ao Bßüpì@ iüoBO ok úPgBG óBW óAoõìBì óBüpW ok ó@ ok þüBñW RBÛýÛdO óõ^ lññÞ úPßð lñ^ úìAkA ok ,kõy ÿôo ûkBüq rýð ó@
þígq úÞ óAoõìBì püBu QƒýƒÏƒÂô .QƒuA úG |.lyløAõgólGþüAqAkõuUÎBG þì óBýG þPñu IÆ ûBâlük qA ÿB^ koõì ok
.lðBuo þì p×ð 408 ô oArø qA QuA çPHì|MS | ÿoBíýG úG úÞ ÿkpÖ ëBTìoõÆ
.Qvýð ïõéÏì lðA ûly koAk JõÆpì ô kpu ZArì ÿô ólG þPñu IÆ ÍBdè .kõy
ÿBøôoAk ÿô ólG ókpÞ ïpâ ÿApG kApÖAqA þgpG úÞ rHu ÿB^ô ûBýu ÿB^
úÞ lññÞ|þì rüõXOoBù^ô úu úWok àzgô ïpâ oBývG þðAlƒývÞA|þƒPð@ RApƒSA qA rƒHu ÿBƒ^
þGõg pýSCBO ëôA ÿBøqôo þÆok lüBy BøôoAk òüA þðApüA IÆoõPuk ÜHÆ BìA QuAoAkoõgpG þGõg
lülzO kpÖ ÿoBíýG óBìq Qynâ BG BìA lñyBG úPyAk ô kBüq Ùpƒ¿ì ô ûkõƒG AqAkõƒu þƒðlƒýyõƒð òƒüA
úÞ lýyBG lýPyAk úWõO òƒýñ`íø.lƒy lƒøAõƒg rýð ûBýu ÿB^|.kõy|þíð úý¾õO ó@ Rlì|þðæõÆ
ûApíâ ëBHðk úG ÿpÒæ ÿBø|ÿ|B^ ÔýéHO BG þgpƒG ok úÞ lýñÞ úWõO lüBG BìA QuA ÿlý×ì þðlýyõð
qA pâA rýð úñýìq òüA ok úÞ lñPvø kApƒÖA ókpƒÞ þÎõñ¿ì ÿBø|ûlñøk|îÏÆ ô þÎõñ¿ì äðo qA ó@
úðõãñüA ok oBù^ ô úu úƒWok þƒøBƒýâ ÿBƒøôoAk Ùpƒ¿ì ïBƒƒãƒñƒø |.lƒƒyBƒƒGûlƒƒzƒðûkBƒƒ×ƒPƒuA
qA êHÚ QuA pPùG lyBƒG ûlƒy ûkBƒ×PuA Bƒø|ÿBƒ^ ,kõy êýì äðpíÞ Roõ¾ úG ÿB^ lüBG ûBƒýu ÿBƒ^
BOô AnÒ qA êHÚ QÎBu àü qA QuA pPùG òýñ`íø
|.lýñÞ Roõzì À¿hPì àyrK BG Ùp¿ì rýøpK ÿB^ Ùp¿ì qA AnÒ Ùp¾ qA wK QÎBu àü

33

óApùO úéXì

}A|RBÛýÛƒdƒO óBƒüpƒW ok {ƒýƒK ëBƒu 20 qA
.koô@ Quk úG úñýìq òüA ok Ao QýÛÖõì òýPvhð
êìBßO" òýPvhð ly ÜÖõì 1933 ëBu ok ôA
.løk ïBXðA îürð@ àü ÿôo Ao "ûly|QƒüAlƒø
úÞ lñPvø þüBø|òýEOôpK BøpârýèBOBÞ Bü Bø îürð@
ØýÏÃO Bü QüõÛO Ao þüBýíýy lƒñƒüApƒÖ àƒü
rýð pPñüô ÿoõãüpâ ô QýíuA ZpW .lññÞ|þì
77 QýíuA .lññÞ|þì ÜýÛdO Bø|òýEOôpK ûoBGok
ÜýÛdO Bßüpì@ ÿoõvýì ûBãzðAk ok úÞ úèBƒu
BG úÞ kpÞ kBXüA Ao þyôo 1985 ëBuok ,lñÞ|þì
úéíc ÿpPÞBG àü úG úÞ þuôpüô ó@qA ûkB×PuA
ÿBø|òýEOôpK úG úÞ lGBü|þì pýýÓO óBñ^ ûkpƒÞ

.kõy|þì êülHO ÿlülW
rýð þüBýðBPüpG lñízðAk ,pPñüô ÿoõãüpƒâ

lýuo lülW ÿBø|òýEOôpK úýùO ÿApG lñízðAk úu úG 2018 þíýy êGõð

oõÆ úG óAõPG ó@ BG úÞ ûkpƒÞ ÑAlƒGA Ao þƒyôo qA þßü þüBßüpì@ lèõðo@ wývðApÖ îðBƒg ôk óBýì ÿôBvìoõÆ úG ûrüBW òüA ïôk úíýð êGõð lDõu þPñÇéu ïõƒéÎ þƒìkBƒÞ@|#
ÿlülW ÿBøôoAk ûAo òüA qAô Bø|òOkBK lñíÖlø "ûly|QüAlø êìBßO" úñýìqokqBPzýK óBÛÛdì ô þüBßüpì@ QýíuA þƒK ZpƒW pƒãük ܃Ûdì ZoõW ô lèõðo@wývðApÖ úG Ao 2018 þíýy
úvuõì ok QuA úèBu 67 úÞ ôA .kpÞ lýèõO Ao pýTßO BG }ôo òüA ok .QuBø|òýEOôpK úñýìq ok .ly løAõg îývÛO þüBýðBPüpG pPñüô ÿoõãüpâ ô ,þüBƒßüpƒì@ lƒñízðAk ôk ,QƒýíuA þƒK
BýðBƒPüpƒG koõƒ×vÞ@ pƒùy oõƒùzì „þƒOBƒÛýÛdO lðõy|þì kBXüA þüBø|{ùW )|DNA|( ÿA|óA|ÿk úð ÑõíXì ok þíýy êGõð ûrüBW óBâlðpG AløA ,þüBýðBPüpG lñízðAk ,pPñüô ÿoõãüpâ
ÿlülW ÿBø|òýEOôpK Bø|{ùW òýíø þK ok ô úÞ kpÞ lñøAõg QÖBüok lDõu óôpƒÞ óõƒýéýì qA wK þíýy êGõð ûrüBW ÿAløA .lñÞ|þì
| |.lñÞ|þìþÛýÛdOQýèBÏÖ"YèBÞþPýñüpO" ûlì@ kõWõG lülW ÿBø|òýEOôpK.lñü@|þì kõWõG ïBXðA àƒürƒýÖ ô þƒßyrƒK êƒGõƒð ÿAlƒøA
ólG ok úÞ lñPvø òýEOôpK þÎõð Bø|òOkBK ô ûlyoAõu þüBø|Jôpßýì ÿôo lÏG úécpìok .kõy|þì ôoõü oArƒø 870 kôlƒc
lýèõO þƒ¾Bƒg ÿBƒø|ós|þƒPð@ BƒG úƒéGBƒÛì ÿApƒG lƒñƒðAõƒPƒG úƒÞ lƒðõƒy|þƒì ÿrƒüo|úƒìBƒðpƒG óBƒñƒ^ QuA ûkpÞ ïçÎA lDõu þPñÇéu ïõéÎ þìkBÞ@ .kõy|þì
úðBãýG ïBvWA óõ^ þüBø|ós|þPð@ úG BO lðõy|þì òüA úG .lðqBvG Ao óBvðA ÿApG lý×ì þüBø|òýEOôpK þíýy êGõð ûrüBW úG ëBvìA úÞ þðAlñízðAk úÞ óBâlðpG ïBð lDõu þPñÇéu ïõéÎ þƒìkBƒÞ@ |
Ao Bùð@ ô ûkpÞ |úéíc xôpüô Bü ÿpPÞBG êƒTì úÞ lƒðõƒy|þƒì úƒýùO þƒüBƒø|òƒýEOôpƒK IƒýOpƒO êìBßO lñüApÖ qA lðA|ûly ÜÖõì ,lðA|úPÖBü Quk ûrüBW òüA .kpÞ ïçÎA Ao 2018 ëBu þíýy êGõð
lñðAõO|þì òýñ`íø Bø|òOkBK .lðqBƒu óBƒüq|þƒG óõ^ þ×éPhì ÿBø|{hGok þGõg úG lñðAõO|þì ûkB×PuA lülW þüBø|òýEOôpK úG þGBü|Quk ÿApG ëõK qA þíýð .QuA ûly êýßzO QívÚ ôk qA
ÿBø|òOkBK.lññÞ pÇg|þG rýð Ao ólG þíu p¾BñÎ úG pünKlülXO þPgõu kAõì lýèõO Bü ÿqBuôoAk Rçßzì lñðAõO|þì úÞ þüBø|òƒýEOôpƒK ;lƒññÞ pÆBg |úG lèõðo@ wývðApÖ îðBg úG ûrüBW òƒüA
BG úéGBÛì ÿApG BøôoAk ok óAõO|þì Ao ûlì@ kõWõG {ýG úèBu 62 lèõðo@ wývðApÖ îðBg.lðôooBÞ ô þƒXüolƒO êƒìBƒßO úƒñýìq ok }A|RBƒÛýÛdO
Bƒü þƒé¿×ì îƒvýOBƒìôo óõƒ^ þƒüBƒø|ÿoBƒíýƒG .lññÞ êc Ao pzG þüBýíýy .kõy|þì ûkAk Bø|òýEOôpK úñýìq ok ûly|QüAlø
þíýy êGõð ûrüBW óBâlðpG
.kpG oBÞ úG ÿA|û|kôo ÿBø|ÿoBíýG

þüBßüpì@ oAnâpýSCBO óBðAõW qA þßü óAõñÏG îüBO

!QyAnâ}ôpÖ ÿApG Ao {üBø àyA oõùzì óq ûlñðAõg.lyJBhPðAóBùWok
BG kõg úðBÛyBÎ úÇGAo úG {ƒýK ÿlƒñ^ ôA
þèBXñW ûlñðAõg >óAq êƒýè< }pƒvK Qƒuôk :þvýéãðA úG( >xpüBu @õð<#
Quôk xpüBu @õð .kAk óBüBK No þƒÛýuõƒì óAõƒƒW ûlƒƒñƒðAõƒƒg )|Noah Cyrus
pK þüAlW òüAô kpÞ îùPì QðBýg úG Ao }pvK ,}lülW ïõHè@oBzPðA BG óBìríø þüBßüpì@
þÎBíPWA ÿBø úßHy ok ÿkBüq JBOqBG úýyBc pýãéÖBÒ Ao kõg óAoAlÖpÆ ûqBO ÿoBßPGA BG
.QyAk .kpÞ
óBüBK úG ûoByA BG ûlñðAõg òüA ÿpñø pülì êìBy ô koAk ïBð >Jõg úƒüpƒâ< ïõƒHè@ òƒüA
xpüBu @õð ,lüõâ þì ôA úðBÛyBÎ úÇGAo ïBWpÖBð xBvcA pK ô úðBÛyBÎ ÿBø äñø@ qA ÿA úÎõíXì
ÈHÂ úPvßy þHéÚ BG Ao lülW ïõHè@ ÿBø äñø@ þìpzPñì NBK þÛýuõì Jõ^oBù^ok úÞ QuA
Bø úðApO ok óAõO þì Ao {øôlðA ô îÒ ô QuA ûkpÞ .kõy
.kpÞ wc ok ,úÎõíXì òüA oBzPðA úðBùG úG xpüBu @õð
@õð ÿBø àyA ÿpñø pülƒì òƒüA úƒP×â úƒG îz^ ÿBø àyA qA ÿAlÏO ÙoBÏPìBð þìAlƒÚA
þüBÖô þG qA |ôA úÞ ûly ÐíW þìBãñø xpüBu ûpÇÚ 12 ôA .kpÞ úÂpÎ }ôpÖ ÿApG rýð Ao kõg
ÿkBüq QíýÚ êýèk òýíø úGô úPvüpâ ÝõzÏì Qhüo þß^õÞ ÿA úzýy ÙpÊ ok Ao kõg àyA
.QuAþÏÚAôóõ^koAk ô óBðAõWõð óBýì ok ûtüô úG ÿkBüq óAoAlÖpƒÆ BOlðoAkQ¾pÖQÎBu48BùñOBùð@.lðqAkpLGó@ oõùzì lðpG àü þPðpPñüA QüBu ÜüpƒÆ qA BƒO
ô ûly ûApíø rýð þOAkBÛPðA BG ïAlÚA òüA BìA ëBƒüpƒu lƒñ^ ok óõƒñÞBƒO ôA .koAk óBƒƒðAõƒƒW ZApc òüAok Ao kõg JõHdì lñìpñø ÿBø àyA .kõy úPgôpÖ áByõK
BƒG óAõƒW ûlƒñðAõƒg òƒüA lƒðoAk oôBƒG þƒƒgpƒƒG ûkpÞ ÿqBG îø þüBíñýu îéýÖ ô þƒðõƒürƒüõƒéO .lññÞÿoAlüpg oækoArø 12 àyA úèõè òüA ÿApG úüBK QíýÚ
{ðAoAlÖpÆ ØÆAõÎô RBuBvcA qA ûkB×PuAõu .QuA þéüBì< pøAõg úÞ úèBƒu 18 xpƒüBƒu @õƒð òüA óAoAlÖpÆ kõy þì þñýG {ýK þèô QƒuA
.koAkpPzýGlì@okIvÞôïõHè@ÔýéHOl¿Ú úéXì ØüpÆ qA úPynâ ëBu xpüBu @õƒð ;QuA þüBßüpì@ oõùzì ûlñƒðAõƒg >xpƒüBƒu ÿApGÿpPzýGIOApìúGÿBùGþüBßüpì@ûlñðAõg

34

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

áõHvýÖåÿpAGppGÞÿAqlôW óApdG

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA .lðA àü qôpG qA ÿA|úýðBýG oBzPðA BG áõHvýÖ#
úÞ ,pGoBÞ óõýéýì 50 þPýñƒìA ÿBƒø|úƒðBƒzƒð - JBvc óõýéýì 50 ÿApG ÿlW þPýñìA êßzì
þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk úWAõì þPýñìA lülùO BG B¿hzì óBzüBø|JBvc
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok òƒýƒñƒ`ƒíƒø .QƒuA ûlƒy ÅõƒÎ ,kõƒG ûlƒƒy .kAkpHg ÿpGBÞ
îø pãük ÿpGoBÞ JBvc óõýéýì 40ÿBø|òÞõO QÞpy òüA óBulñùì ,áõHvýÖ ïçÎA úG BñG
|www.SmartDoctors.info úñürâqA úPynâ ëBu àüok luo|þìpËð úG úÞ Ao þPýñìA êßzì òüA pƒHìBƒPLu 25 ,úƒHñy|úƒu
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì ÿApƒG ,lƒƒðA ûkpƒƒÞ ûkBƒƒ×ƒPƒuA )|View As|( þüBuBñy êßzì òüA FBzñìqõñø.lðkpÞ ØzÞ
løAõg pýýÓO ,êßzì òüA qôpG qA ÿpýãzýƒK RBÎçÆA qA óArýì ú^ Qvýð ïõƒéÏì ô ûlƒzð
SmartDoctors
.kpÞ .QuA úPÖpâ oApÚ ÑBÏzèA|QdO óApGoBÞ
. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| 90 kôlc |,QÞpy òüA úP×â úGô IýOpO òüA úG Fõu BG óBíWBùì lüõâ|þì áõHvýÖ ëBc òüA BG
ûsAôonâ ô úuBñy BG pãük oBG lüBG p×ð óõýéýì úPvðAõO )|View As|(ØÏ úÇÛð qA ûkB×PuA
ôpvg àüBì|pPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG pø Bü ,kõg ÿpƒGoBƒÞ JBƒvƒc úƒG áõƒHƒvƒýƒÖ AlýK þupPuk pGoBÞ Bø|óõýéýì JBvc úG lðA
ó@ úG áõHvýÖ JBvc BG úÞ ÿpãük òzýßýéKA
(310) 202-113335 lýDBìpÖê¾BcxBíOÿlícApýì ,QèBc òüA ok .lðõy koAô ,lðõƒy|þƒì ꃾô .lññÞ
ÿæBGok )|notification|(oAlzø àüpGoBÞ pGoBÞ )|View As|( úñürâ qA ûkB×PuA BG
QÖBüok ,ó@ êc ûAoô êßzì ûoBGok qlýÖ qõýð Ao kõg JBvc qA óApãük püõƒ¿O lƒðAõƒO|þƒì
óBíWBùì úG úñürâ òýíø ïõéÏì oApÚ qA .lñýHG
.kpÞ løAõg ÿBø|úðBzð ókpG QÚpƒu úƒG BƒG BƒO ûkAk óBƒßìA
úGô ,QÚõì Roõ¾ úG )|View As|( úñürâ - ÿBø|JBvc úƒG ,)|tokens|( òƒÞõƒO/þƒPýñìA
pËð úG( .kõy|þì ÐÇÚ ,þPýñìA þñýGqBG oõËñì
Bü úÛýÚk lñ^ ô þPÚõì þÏÇƒÚ òƒüA lƒuo|þƒì .lññÞ AlýK þupPuk óApGoBÞ
þèBPýXük ÿBølýéÞ îßc ok ,Bƒø|úƒðBƒzð òƒüA
)lyBG qôo ok QÎBu ûBãð ê¿Pì kõg JBvc úG Ao pGBÞ úÞ lñPvø
pG kõg lùÏO pG úýðBýG òüA óBüBK ok áõHvýÖ QvýðoõHXìpGoBÞ ,ó@qA ûkB×PuA BGô koAk|þì
lýÞBO óApGoBÞ þ¿hy ÿBø|ûkAkô QýñìA Ì×c ê¿Pì áõHvýÖ úG AklXì BO QuAõg óBìq pø
óApGoBÞ QuA ûlì@ úýðBýG òüA ok .QuA ûkpÞ
ok.lðoAlð kõg oõHÎ rìo pýýÓO úG þWBýPƒcA .lñÞ koAô Ao kõg )koõvK( ûsAôonâ ,kõy
Bø|QÞpy þgpG þupPuk UdG úPynâ ÿBø|ûBì ØÊõì Ao kõg lñüõâ|þì áõHvýÖ óApülƒì
ÿlW óApdG àü úG óApGBÞ þ¿hy RBÎçÆA úG óApGoBÞ ÿApG Ao þPýñìA ÀÛð òüA BO lðA úPvðAk
áoBì ,ó@ oAnãðBýñG ô áõHvýÖ QƒÞpƒy ÿApƒG óõñÞBƒO QƒÞpƒy òƒüA úƒP×â úƒG .lƒñøk fpƒy
ÿpHüBu úéíc òüA BG úéGBÛì ÿApG püq RBìAlÚA
.ly ëlG åpGpÞAq
:QuA ûkAk ïBXðA
ô ûly ÙpÆpG )|View As|( úñürâ ØÏÂ -
úPÖpâoApÚ óBüpWok wýéKô þüBÃÚ ÿBø|ïBÛì

óApùO úéXì

òý^ok êKpPñüA wýDo òüpO|òýüBK úG Bßüpì@ok ÿoBßýG jpð
QuA ûly QyAkqBG lýuopýgA ëBu 49ok kõg lc

QyAkqBG }oõzÞúG kôoô ïBãñøok êKpPñüA þñý^ wýDo ,ÿõãðõø äñì ûly }oArâ# òüpO|îÞúÞúPÖBü {øBÞl¾ok 3.7 úG Bßüpì@ok ëBvìA pHìBPLu ûBì ok ÿoBßýG jpð #
.QuA ûly .QuAõu òüA úG 1969pHìBukqA óArýì

)êéíèA|òýG wýéK( êKpPñüA wýDo óly îâ ÿApG ÿA|ûlðôpK kpÞ ïçÎA úPynâ úP×ø úvðApÖ wýéK qA pPíÞ úÞ QuA ûly kBXüA êÓy oArø 134 pHìBPLu ûBì ok løk|þì óBzð Bßüpì@oBÞ RoAqô oBì@
.QuA ûkpÞ qBG ô þðBâoqBG RBìlg ,qBu ô QgBu ,Qìçu ÿBø|{hG ok pPzýG Bø|êÓy òüA.QuA ûkõG oBËPðA lc
òýãðBýì ô QÖBü {üArÖA þÞlðA pHìBPLu ûBì ok ,Bßüpì@ þPÎBu ÈuõPì kríPuk.QuA ûkõG ÿA|úÖpc
.QuA ûlzð ûlük QuA êKpPñüA pÛì úÞ þüBW ,úvðApÖ qA Zôpg óBìq qA ÿõãðõø äñì 2.9 úG RôA ûBì ok îÚo òüA QuA ûly úHuBdì l¾ok 2.8 pHìBPLu ûBì ok úðBýèBu kríPuk jpð {üArÖA
.lñÞ p×u òý^ úG ÿqAôpK BG ,êKpPñüA pÛì ,óõýè ûBâkôpÖ qA úPynâ úHñy äñì ÿBÚ@ kõG oApÚ
.kõG l¾ok
.lðkpÞ QHd¾ ôA BG ô lðlük Ao ôA qôo ó@ok oBG òüpg@ {ðAlðqpÖ ô pvíø êÓyoArø 87 ûly ïçÎAô ûly fç¾A îø ëBvìA RôAô úýDôsok ëBÓPyA óArýì úG ÉõGpìoBì@
pÆBg úG äñì ÿBÚ@qA þüõWqBG ëBcok òý^ QvýðõíÞ Jrc ÿBø|ïBÛì lðA|úP×â ÐGBñì þgpG wðAoõéÖ óBÖõO QuA úP×â Bßüpì@oBÞ RoAqô.QuA ûly kBXüA kõG ûly }oArâ çHÚ ú^|ó@ qA {ýG
QýñìA püqô óôBÏì ,kõy êKpPñüA QuBüo oAk|ûlùÎ úÞ ó@ qA {ýK äñì ÿBÚ@.lñPvø kBvÖ ÿBø|ïBùOA ÿBø|{hGok þéÒBzì òPÖo Quk qA UÎBG óBÖõO òüA .QuA úPyAnâ pýSBOoBì@pG pHìBPLu ûBìok
òüA .QuA ûkpÞ kBXüA ÿpPzýG êÒBzì ûBì pø úPynâ ëBu lñ^ ok Bßüpì@ kB¿PÚA.ly þOBìlg
.QuA ÿõvðApÖ ô þñý^ ÿBø|ïBÛì ûlùÎ úG úèBvì òüA êc QuA úP×â êKpPñüA.kõG òý^ þìõíÎ
.Qvýð ÿkBÎpýÒ pìA þñý^ úüBKlñéG ÿBø|ïBÛì óly lülKBð lüõâ|þì òßK ok Bì oBãðpHg .QuA oõzÞ òüA p¾BÏì iüoBO ok ÿkBíPì ÿkB¿PÚA lyo ÿBø|ûoôk òüpO|þðæõÆ qA þßü

ôA .ly ïõßdì þOBýèBì oApÖ ïpW úG òý^ úzýKpñø òüpO|xBñypu ,äñýG|äñýG òÖ , úP×ø êDAôA
.kõG ûly lülKBð þìõíÎ oBËðA qA ûBì úu ÿApG

lðly úPzÞóApüA þèBíy ÿBø|óBPuA êýuokp×ð Qzø îÞQuk

úÞ ûkõG ôokõg òüA ok îø kAqõð àü ô lðkpÞ .lðA|úPynâok ó@ òýzðpu óq úu ô ûkBPÖA -{èBO ûkBW ok ÿoAõu ÿôokõg àü úÏíW qôo qA óApüA þèBíy ÜÆBñì #
.QuA ûly kõÛ×ì AlýK RBXð ôokõg òüA òýzðpu kpì ôk Üüõc úðBgkôo úG ,óçýâ óBPuA ok ,AoBPu@ úG úÞ lðA|ûkõG ÿlüly }oBG løBy úPynâ
Bø|}oArâ úG BñG .QuA ûly pXñì Jçýu
êýèk úG p×ð úu îø óAolðqBì óBPuA ok úPzÞBø|êýu òüA óBüpWokp×ð Qzø îÞ|Quk
úÛÎB¾ koõgpG êýèk úG p×ð ôk ô þãPÖpãG@ úÛÎB¾ pSA pG óBýðBGpÚ qA p×ð ôk .lðA|ûly

.lðA|ûly úPzÞ .lðA|úPynâok
Ao êýu ÿBø|RoBvg kBÏGA ØéPhì ÿBø|ïBÛì ÿBø|óBPuA ok ÿoBývG ÿBøBPuôo ô Bøpùy
.lðA|ûkpÞ Øý¾õO "kBüq oBývG" Bü "kBüq" îø þèBíy óBuApg ô óBPvéâ ,óAolðqBì ,óçýâ
qA oBPßø 700 úP×â Apu|úÏìõ¾ oAlðBìpÖ
ûlük Iýu@ óBPupùy ó@ ÿqoôBzÞ ÿBø|òýìq .lðA|ûly êýu pýâok
úG êýu ÿBø|RoBvg {èBO oAlðBìpÖ ô ØéPhì ÜÆBñì ok kAlìA oõìBì Bøl¾
koBýéýì 120 qA {ýG Ao pùy ÿBø|QgBupüq êýu úG þðBuo àíÞô RBXð RBýéíÎ ëõÓzì

.QuA ûkpÞ koô@pG óBìõO .lñPvø óBâkq
úÞ QuA ó@ qA þÞBc îø þüBø|}oArâ oB^k ÜÆBñì òüA ok Bø|óBGBýg ô Bø|ûkBW
òüA ok îø óBýüBPuôo ÿBø|ïAk qA xAo Bøl¾ ûkpÞ êPhì Ao lì@ô QÖo êýu ô ûly þãPÖpãG@
ÐÇÚ óAlðôpùyqBâ Bü J@îø þÛÆBñìok .QuA
.lðA|ûly úPzÞ êýu
.QuA ûly

36

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ok þÎõñ¿ì óAlðk úÞþãu
QuA úPyAnâ{ðBøk

ô QuA ûlypzPñì }A ÿqBXì úd×¾ok "þãì" ïBð úG ó@IcB¾ ÈuõOpüôB¿O òüA #
ÿBø óAlðk,ólýGAõg qA lÏG òì olK":Q×âúðõâòüA þÎõñ¿ì ÿBø óAlðk òüA Øý¾õO ok
êgAk ô lükqk Ao Bùð@òì }õãüqBG äu úÞkõG ûkAk oApÚ }pu ÿæBG pG Ao }A þÎõñ¿ì

."îPgAlðA wßÎôAqA AoõÖrýð òìô lì@òì Qíu úG AoõÖô QyAnâ{ðBøk
òüA rýð Bùð@ , þãì ÈuõO püôB¿O òüA oBzPðA BG ÿqBXì ÿBø úðBuo,ly úP×â úÞ úðõâ óBíø

.QuA ûly ÿqBXì xôpüô àü úG êülHO úÞ lðkõíð pzð qBG Ao püôB¿O
ÜéÏPì þÎõñ¿ì ÿBø óAlðk úÞ lýñÞ xBvcA lüBy,}õãüqBG äu òüA püôB¿O úG ëôA ûBãð BG
þéýèk püôB¿O òüA ô QuA ûkpG QÚpu úG {HcB¾ olK qA Ao Bùð@ úðByõøBG oõÇG þèô QuA }kõg úG

.ly ÿqBXì RBd×¾ ok {PýGõHdì ÿApG

37

óApùO úéXì

|.|.lüôpG õéW Qíu

lðA|óBGpùì oBývG óBykõg BG|-4
ÿApG Ao kõg ,lðoAk lñíOolÚ òøm úÞ ÿkApÖA
BG ûoAõíø ô lññÞ|þíð {ðqpu RBøBHPyA
kõg BG ÿA|úðõâ|úG Bø|ó@ ,lñPvø óBƒGpƒùì óBykõg
þíýí¾ Quôk àü BG oBãðA úÞ lñðq|þì Ùpc
ûoBG òüA ok >òüoõì< .lññÞ|þì QHd¾
êGBÛì ok lñíOolÚ òøm BG kApÖA< :lüõâ|þì
Bø|ó@ .lñPvüA|þì kõg þðôok RAkBÛPðA
Qƒuk ÿApƒG ô lñzhG|þì Ao óBy RBøBHPyA

|>.lñøk|þì úýcôo kõg úG ,ÙAløA úG þGBƒü

lðoAk þdýd¾ ÿBø|ÿlñGqpì|-5 lðoAk lñíOolÚ þñøm úÞÿkApÖA RkBÎ 8
RolÚ ÿôo ûoAõíø lñíOolÚ òøm BG kApÖA
ûoBG| òüA ok >òüoõì< .lñPƒvƒø þƒßƒPƒì kõƒg ëBHðk úG kõg þ¿hy þâlðq ok pâA#
þuBvcA ô þßürýÖ ÿBøqpì þPÚô< :lüõâ|þì þñøm RolÚ îýñÞ}çO lüBG ,îýyBG QýÛÖõì
Quk qA Ao kõg RolÚ ,lýyBG úPyAlð þPuok ÿA|ûqBO lük BGô îüpýâoBÞúG Ao kõg þðAôoô
lñíOolÚ þñøm úÞ þðBvÞ ûoAõíø BìA ;lýøk|þì lüBG rý^ pø qA êHÚ .îýñÞ ûBãð êDBvì úƒG
ÿBø|ÿlñGqpì kõg ÿApG úðBÏÆBÚ oBPÖo BG lðoAk RoBùì ïBíO lñðBíø þñøm RolÚ úÞ QvðAk
Ao kõg kApÖA òüA .lðoô@|þì kõWô úG þPƒuok
lñðAk|þì óByoBßÖA ô RBuBvcA ,BøoBPÖo ëõEvì |.QuA ÿpýâkBü êGBÚô þGBvPÞA ,Bø
>.kpýãG îýí¿O Bø|ó@ ÿApG þvÞ lðoAnâ|þíð ô
úðBñýG ÐÚAô ÿBøpßÖ úG Ao ó@ÿBWô lññÞ lññÞ |þì ëpPñÞ Ao kõg RBðBXýø|-1
lññÞ|þì Qüpülì þGõg |úG Ao óBìq|-6| |»|>.lñøk| þì òøm úÞ ÿkApÖA lññÞoõ¿O Bø| þéýg lüBy
úÞ ÿkApÖA< :lüõâ|þì ûoBG òüA ok >òƒüoõƒì|<| JõÞpu Ao kõg RBðBXƒýƒø lƒðoAk lƒñƒíƒOolƒÚ
ô lñøk þì QýíøA óBìq úG lðoAk lñíOolÚ òøm êc Ao kõg Rçßzì þƒPƒcAo úƒG|-3 : lüõâ|þì ûoBG òüA ok >òüoõì< BìA ,lññÞ|þƒì
Bø|ó@ >.lññÞ|þì þÛéO kôldì þÏHñì Ao ó@ lññÞ|þì ÐéÇì kõg RBðBXýø qA þGõg úG kApƒÖA òƒüA<
òüpPùG úG kõg QÚô qA BO lðA|}çO ok ûoAõíø óBy RBuBvcA úÞ lñðAk |þì Bø |ó@ .lñPƒvƒø
:løk þì úìAkA ôA .lññÞ ûkB×PuA òßíì úWô òƒøm BƒG kApƒÖA ûoBƒGok >òƒüoõƒƒì< .koAnâ| þì pýSCBO Bø| ó@oBPÖo ô oBßÖA ÿôo oõÇ^
ô {hG| úXýPð ÿBøoBÞ ÿôo pPzýG kApÖA òüA< òøm úÞ þðBvÞ< :lüõâ|þì lƒñíOolƒÚ úG þGBü Quk ÿApG úÞ lñðAk| þì ,ó@ pG ûôçÎ
ÿApG Ao kõg QÚô ô ÿspðA ô lðoAk rÞpíO ûkqBGpK ÿBøoBÞ óApãð Ao kõg ,lðoAk lñíOolÚ QùW ok ,kõg ÿBø| þüBðAõO óArýì òüpƒOæBƒG
òüA ÿBW úG wK >.lññÞ|þíð úXýPð þG
|>.lñøk|þíð olø ÿqoô|úñýÞ ô úPynâ oôpì ô lüõy QcAoBð kõg Rçßzì qA úÞ |»|>.lññÞ oBPÖo kõg RBuBvcA Ùçg
lñPvø }çO ok óBzÖAløA úG ólýuo ÿApG|-7 lýüõãG ïAlì ô lýñÞ QƒüBƒßy ô úƒéâ
ô ÙAlƒøA úƒG þƒâlƒðq ok úƒÞ òƒƒüA ÿApƒƒG ëBHðk úG ,kBPÖA|þƒíð ÝBƒ×OA òƒüA }BƒÞ lñPvø òýG }õg oBývG-2
Ùp¾ óBìq lüBG ,lýupƒG kõƒg ÿBƒø|úƒPuAõƒg Ao Bø|ó@ lýñÞ }çO ô lýyBG ûBHPyA êýèk ÐÚAô þñýG }õg lñíOolÚ òƒøm BƒG kApƒÖA
þGõg úG lðoAk lñíOolÚ òøm úÞ ÿkApÖA .lýñÞ oõƒÇƒ^ lƒüpƒýãG kBƒü .lƒýñÞ ÙpƒÆpƒG þøBâ úÞ Ap^ lññÞ|þì òüpíO qôo pø Ao úðBñýG
ÿBø|JBhPðA lñðAk|þì ô lðA|ØÚAô úéEvì òüA úG úG ó@ qA lÏG ô lýñÞ úHuBdì Ao RApÇg |þ×ñìô QvýðpünK|óBßìA QHTì ÿoBßÖA òPyAk
ûlƒñü@ ÿôo ÿoAnƒâpƒýSCBƒO IƒHu óBƒƒyqôpƒƒìA .koAk xõƒßÏì úƒXýPð lƒc qA {ƒýƒG þƒƒÖBƒƒG
lñíOolÚ òøm úÞ ÿkApÖA< :lüõâ|þì >òüoõì<
|.kõy|þì óByoBßÖA þøBâ úÞ lñðAk| þì þGõg úG lðoAk
lññÞ|þì þuopG Ao kõg QÖpzýK ûoAõíø|-8 kõg ÿpãð þ×ñì BO lðA |}çO ok ô Qvýð Quok
ïBXðA QuA óBO óAõO ok ÿoBƒÞ pƒø þƒPÚô þì Bøo Ao kõg þ×ñìoBßÖA wK .lðoAnãGoBñÞ Ao
ÿBøkAlÏPuA ïBíO qA QvðAõO lýøAõg ,lƒýøk
ÿBø|ØÏÂ úÇÛð lüBG AlPGA .lüpHG ûpùG kõg 38
qBÒ@ Ao óBOoBÞ úðBùG óôlG lÏG ô lýuBñzG Ao kõg
ÿkApÖA< :lüõâ|þì ûoBG| òüAok >òüoõì< .lýñÞ
ÿApG úÞ òüA ÿBW úG lðoAk lñíOolÚ òøm úÞ
úG ,lðoôBýG úðBùG kõg ÿBø|Qvßyô RBøBHPyA
Bø|ó@ QÖpzýK úG úÞ lñPvø þüBøoBßøAo ëBHðk

|>.lñÞ|þì àíÞ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG òüpO|áBðpÇg óBýyAkoBÞîýÞ
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ ly QðpPñüA þPüpHéu
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G
ÿBø|õXPvW ok ïBð òüpO|áBðpÇg þÎBíPWA ÿBø|úßHy oõùzì þPüpHéu óBýyAkoBÞîýÞ#
úG ûkõè@ÿBø|QüBu úG óly QüAlø ëBíPcA {ìBð ÿõXPvW BG úÞQuA óBPvéãðA þPðpPñüA

.QuA kBüqoArÖAlG

ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA

(626)3-50-50-50 (310)274-7474

þPüpHéu òüpO|áBðpÇg óAõñÎ þvýéãðA oõùzì ûlñðAõg lüõük äüpÞ úPynâ ëBu úÞ þèBc ok
ÿBø|úìBðpG ûoBPu óBýyAkoBÞ îýÞ úG óAõñÎ òüA ëBvìA ,lýzÞ|þì álü Ao oõzÞ òüA ÿqBXì ÿBÃÖ

.lýuo óõürüõéO þPýèBüo
îýÞ ïBð BG ÈHOpì ÿqBXì ÿBÃÖ ûkõè@ ÿBø|àñýè kAlÏO >þÖ@|àì< QÞpy }oArâ xBuA pG

ÿpãük þPüpHéu pø qA {ýG óBýyAkoBÞ
.QuA

áBðpÇg ÿBø|þPüpHéu QupùÖ ok
þüBýðBPüpG oAlìBð ûlñðAõg ëkA ïBð þPðpPñüA
úPHèA Bßüpì@ ok.koõg|þì îz^ úG îø
úG þPðpPñüA þPüpHéu òüpO|áBðpÇg óAõñÎ
ûqBO lì þXðoBð< ëBüpu pãüqBG qo þGAo
QýñìA QÞpy .lýuo>QuA
óBìpXì úÞ kpÞ ïçÎA >þÖ@|àì< ÿpHüBu
qA xBñypu ÿBø|ûpù^ ïBð qA þPðpPñüA
ÿBø|QüBuok ïkpì òPgAlðA ïAk úG ÿApG úíÏÆ óAõñÎ úG óBýyAkoBÞ îýÞ êTì þüBø|þPüpHéu úéíW
.lññÞ|þì ûkB×PuA Bø|ó@ RBÎçÆA QÚpu ô ûkõè@
oArÖAlG úG ûkõè@ ÿBø|QüBu oBPÖpâ Ao Bíy kBüq ëBíPcA úG óBzìBð ÿõXPvW úÞ þüBø|ïBð pãük qA
.kpÞ ûoByA þüBßüpì@oõùzì ûlñðAõg qpýLuA þñPüpG úG óAõO|þì lñÞ|þì

39

óApùO úéXì

BðAõW|ÿoBìô {ýzc þ×ñìoBS@
QuA êßèAqA {ýG óBðAõWõð ÿApG

óBâlðpK ûoBGok óAlðôpùy úGoAlzø .lðkpÞ óBÎmA ó@ qA ûkB×PuA úÞløk þì óBzð AkBðBÞok ÿA úÏèBÇì #
Bßüpì@BOõu|úñýìok Qvì kõG þðBðAõWõð l¾ok 75 BG úvüBÛì ok òüA óBðAõWõð ÈuõO úðAløBy RBÛPzìqA ûkB×PuA
oBâlðBì RBìl¾ ólì@koAô UÎBG lðAõO þì
.lññÞ êídO Ao ó@ô lñüBýG oBñÞ qA Bßüpì@BOõu|úñýì ok ÿpùy óæõEvì|# .lñyõð þì êßèA þøBãùâ êÚAlc lñP×â úÞ .kõy QuA lyo ëBcok òu òüAok úÞrÓì úG
ûløBzì Roõ¾ ok" :ûlì@ úýðBýG òüA ok þðBâlðpK ólük qA úÞ lñPuAõg óAlðôpùy úÏèBÇì QupKpu kApñÞ BýzüpOBK oõvÖôpK ûkBì òüA þ×ñì pýSBO úÞ QÖBüok úÏèBÇì òüA
wýéK ÿBøôpýð BG úÞ Qvýð ïqæ óBâlðpK òüA Q×â ëApPðõì ûBãzðAk þuBñzðAôo óBíOoBKk qA qA {ýG oBPÖo ô úËÖBc ,pß×O ÿBø RoBùì pG
qA wKô kõg úG kõg Bùð@ ëBc ,lüpýãG xBíO .lðõzð óApãð ,lñuo|þì QvìpËð úG úÞ rÓì pG ÿpPzýG pýSBO êßèA úÞ kõG òüAôAoBËPðA
ëBíy ok RpHéýâ pùy wýéK ûoAkA óæõEvì .QuA óBðAõWõð ok êßèA ólýyõð pýSBO
".kõy|þì Jõg þøBOõÞ Rlì ÿkBüq ÿBø|}oArâ úÞ lñüõâ|þì BOõu|úñýì .lyBG úPyAk óBðAõWõð Ao óBðAõW ë@pPðõì ûBãzðAk qA óBÛÛdì
þÎBíPWA ÿBø úßHy ok pùy òüA óAlðôpùy úzýy ô Bø|ûpXñK úG úÞ þðBâlðpK ûoBGok pO|þ×ñì pýSBO løBy ÅõÎ ok úÏèBÇì òüA BðAõW|ÿoBì êTì ÿkAõì qA ûkB×PuA lðkpÞ IýÒpO
ÿBø úGpXO qA wýéK úýðBýG òüA úG {ñÞAô ok ô ,lñPvø óAkpâpu ô lññÞ|þì koõgpG Bøôokõg ókq QvO ïBãñø óBðAõWõð pG úðAløBy Ùp¿ì
.lðA|úPyõð "Qvì óBâlðpK" BG úùWAõì ok kõg úßéG ó@ Ùp¿ì ïBãñø ÈÛÖ úð pýSBO òüA .kõG .lðqAlðBýG IÛÎ òßíì ÿBW BO Ao {ýzc ô
ûkõG òüA ÿApG wK ,û@" :úPyõð lðôpùy àü .lðA|ûkpÞ QÖBüok ÿApG Ao ÕõéG ëBcok kpÖ 3800 úÏèBÇì òüA
òì úðBg ûpXñK BG ApýgA ûlðpK úíø òüA úÞ úG óBâlðpK þPvì ô þyõgpu QèBc òüA .kõG kõùzì îø Ùp¿ì ØÚõO qA lÏG 13 kôlc qA þñÏü ;kpÞ ëBHðk ëBu oBù^ Rlì
.QuA ûlì@ {ýK àzíO ÿBø|ûõýì pýíhO êýèk ô ëælPuA RolÚ ,úËÖBc ok pSA òüA
".QuA ûkpÞ koõgpG pSA ok àzíO lñðBì þzcô ÿBø|RõO ÑAõðA .þãèBu 17 BO þãèBu
" :úPyõð ûoBG|òüA ok îø ÿpãük lðôpùy .QuA ûly pýíhO ô ûkq iü ïBãñøkôq ÿBìpu .ly ûløBzì oBPÖo ëpPñÞ þüBðAõO ô êßèA ólýyõð úÞ ûkAk óBzð þíéÎ løAõy
úP×ø ok ÈÛÖ úÞ òüA ÿApG QuA þdýÂõO òüA pzPñì pPýüõO ok úÞ úýðBýG àü ok wýéK rÓì" :Q×â óBðAõWõð koõì ok kApñÞ oõvÖôpK òýñu ok ,úðAløBy lñðBì ÿkAõì Ùp¿ì
ÙkB¿O òì òýyBì BG ûlðpK Q×ø úPynâ pO|òu îÞ óBâlðpK úÞ ûkpÞ ïçÎA QuA ûly lyo òüAok úðAløBy BìA QuA lyo ëBcok Bùð@ þüBðAõO ok þOçßzì kBXüA UÎBG þðAõWõð
ûly pýíhO ÿBø|ûõýì òüA ïõíu BG lñðAõO|þíð ô ÿpýâ îýí¿O ,rÞpíO ,ÿpýâkBü lñðBì þñøm
".lðkpÞ ".lñÞ þì êgAlO
BO Ao úðAløBy qA ûkB×PuA lüBG Bùð@" :kôrÖA ôA .kõy þì àýìkBÞ@ kpßéíÎ òýñ`íø
BG Rçßzì òüA úÞ QÖBüok úÏèBÇì òüA
".lðqAlðBýG pýgBO úG lñðAõO þì úÞ þüBW ô - kõy þì pPzýG úðAløBy Ùp¿ì {üArÖA
þßyrLðAôo ëBðoôs" ok úÏèBÇì òüA YüBPð
.QuA oBâlðBì êßèA ÙçgpG ó@ pýSBO
.QuA ûly NB^ "Bßüpì@ àü þèBu AkBðBÞ ok úuolì 31 qA óBðAõWõð
RBÛPzì ô êßèA Ùp¿ì ûõdð RBýürW oBG
ÿrÓì ÿBø RoBùì .lðkpÞ þì úDAoA Ao úðAløBy
ÿpOõýLìBÞ ÿBø QvO BGoBG àü þèBu îø Bùð@

.QÖpâ oApÚ {üBìq@ koõì
lyo ëBcokrÓì

BG úvüBÛìok úðAløBy Ùp¿ì óArýì lñ^pø
þÎõð úG óBðAõWõð l¾ok 28 ,kõG îÞ êßèA

ok Bßüpì@{OoA ÿBíýKAõø àü ÉõÛu pÎBy ,lÎBvì çüs
úPzÞ11 BG óBPvðBÓÖA úG ÿlDõu-þðApüA
ÿoôAk úPýíÞQüõÃÎ
p×ð 11 ,óBPvðBÓÖA ok þüBßüpì@þìBËð ÿpGApO ÿBíýKAõø lðôpÖ àü ÉõÛu úSkBc ok # ly JBhPðA RBýGkA êGõð
.lðly úPzÞ
B×ÏPuA úPýíÞ òüA qA òüA úG þâlýuo ûõdð ,lÎBvì çüs lDõu þPñÇéu þìkBÞ@ #
þìBËð ÿpGApO ÿBíýKAõø àü .lðkoô@ok ÜýéÏO úG Ao óBzPüõÃÎ Bü lðkpÞ ok QüõÃÎ ÿApG Ao ÿlDõu-þðApüA pÎBy
ûBâkôpÖ ok Bßüpì@ 130 þu JBhPðA RBýGkA êGõð ûrüBW ÿoôAk úPýíÞ
oB^k óBPvðBÓÖA kBG@ ëçW êGõð ûrüBW ÿoBW ëBu ok êýèk òýíø úG
6 úéíW qA òO 11 ô ly údðBu ÿBøBÎkA ÿlDõu ÿA|úìBðqôo.lzð AløA RBýGkA .QuA ûkpÞ
ok ûldPì RæBüA {OoA õÃÎ xBßÎ ,õðo@ kõéÞ óAs úÞ kpÞ pzPñì Ao þðBðq ÿlDõu úG îøô þuoBÖ úG îø lÎBvì îðBg
pÎBy ,óõvñPuôpÖ BñüoBOBÞ pvíø ô ÿõvðApÖ úðBuo àü úG lÎBvì îðBg.koAk þüBøpÏy
.lðA úPgBG óBW údðBu òüA oAq@ ô qôBXO úG Ao þìkBÞ@ õÃÎ ô ÿlDõu îèôA òÆôok òì ÿBø|ûsAô" :QuA úP×â ÿlDõu
Iy úíýð ok BíýKAõø òüA pÆBg úG Apì òì lülWoõzÞ BìA ,lðoAlð þWoA
þìBíO ô QuA ûkpÞ ÉõÛu .lðkpÞ|þì îùPì þvñW ÿBø|ûBãüBW òüpOpGqA þßüok îvüõð|þì ú`ð@
QukqA Ao óBzðBW ó@óBñýzðpu BøBÎkA òüA úG êGõð úPýíÞ {ñÞAô þãðõã^ ÿBÃÎA qA p×ð Qzø".QuA ûkAk oApÚ þGkA
QuA ûkpÞ BÎkA óBHèBÆ .lðA ûkAk çüs qApýÒ úG.ly rýãðApG ÙçPgA BÃÎA óBýì ô þvñW þüAõuo àüpupG êGõð ÿoôAk úPýíÞ
ûkõG BíýKAõø òüA ÉõÛu êìBÎ úÞ úG îø lDõu þèBÎ óAõük þÂBÚ àü lÎBvì
ok óBHèBÆ ÿBÎkA .QuA
.koAk úìAkA óBñ`íø qôlñÚ pùy ok Bùüpýâok ô kpHð úÞ QvýèBc .QuA ûly JBhPðA ÿoôAk úPýíÞ QüõÃÎ

40

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

>þPýñý×ñüAl<yJlBýPèyõpOK ÿôokõg

ïBð úG ÿpãük îPvýu qA Bùð@ RolÚ {üArÖA ô JBPypK ÿôokõg þPýñý×ñüA QÞpy #
.QuAûlyûkB×PuA|K |-|MGU| úÞ ûkpÞ lýèõO xA áçG ïBð úG ÿlülW
kõG ûly úÂpÎ 2017 ëBuok ó@úýèôA úðõíð
úG ïõuõì þ¾Bg îPvýu òýñ`íø úýðBS oBù^ qA pPíÞ ó@ l¾ BO p×¾ JBPy ô
ôokõg oõOõì êgAk ÿBìpâ qA|H |-|MGU|
.QuA
.lñÞ þì ûkB×PuA ÝpG lýèõO ÿApG

”óBüqBìBO“ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ

pOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO BÂo ûBy 4.4 þìõýPýè ÿpOBG àü ok ÝpG òüA ÿBø úÎõíXìpüq qA úÞ þPýñý×ñüA QÞpy |
. QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok Ao þðApüA ok Bü ô kõy þì ûpýgm þPÎBu RAôõéýÞ ÿoBßíø BG Ao ôokõg òüA kõy þì þÛéO óBvýð
oõOõì QýèBÏÖ úG àíÞ ÿApG ô BøosoByõGoõO .QuA ûkpÞ lýèõO õðo QÞpy
, þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u þÚpG oõOõì ÿspðA òýìBO oõËñì úG Bü þñürñG ÿBø QøBHy þñÖ pËð qA ûlykBü ÿôokõg
.kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð .kpýâþìoApÚûkB×PuAkoõì 400 RoõLuA ko 60õýÞ ÿôokõg úG ÿkBüq
ô koAk óqô ïpâõéýÞ 200 ÿlüpHýø îPvýu 3soByõGoõO6ÿôoõOõìqAó@lýèõOokôkoAk
.lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG þì úÖBÂA 6 ÿô oõOõì úGôpýð oBhG IuA 163 àü qA ûkB×PuA .QuA ûly ûkB×PuA ÿpPýè
oBhG IuA 563 úG Ao ó@ êÞ RolÚ ô lñÞ Ao oõOõì úG ÝpG ëBÛPðA rýð ÿlüpHýø îPvýu
41 úðAôo 2021 ëBu ok ôokõg òüA .løk þì {üArÖA .lñÞ þì êýùvO
.kõyþìoAqBG BørìpO úG ÿspðA Ðüpu ëBÛPðA ÿApG òýñ`íø

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

óBìok Ao ÿkok xõvÖA ô û@ô úPynâ,úPynâ þìô lýyBK þì óBíu@úG lÏGô kpzÖ þì Qzì qBG ly þì Bùð@ûpXñKqA úÞ lñPyAkoApÚ Bø ÝBOA óApùO úéXì
þñdè BG lük úÞ Ao úz×ñG Qü@ ÿBÚ@.lñÞ þíð lðkõG ûly úuBì qA pK {uBHè ô Bøõì.lülñg JAõg ÝBOA úu Qvüpãð Ao óBPgok ô Büok îø
oBÞ ó@qA BO QuBgpG åorGokBì lük úÞ òýíø ó@ ok þPcAo úG lñPvðAõO þì úÞ êßy àü þíýco úíýùÖ
:Q×â kõè@rñÆ úGoBíÏì îðBg.lüôk Büok ÿõu úG koAlG }qBG Ao ÝBOA àü Qü@ îðBg ô BÚ@.lññÞ QcApPuA
òì úG lñÞ þì ÿoApÚ þG ïA úñupâ ëk,ïrürÎ þu |{hG
ÿBÚ@ úG ôo wLu!óBðBW ÿA òÞ þíco kpìpýK |úÞ þüBø ëBu
ÿAl¾.îP×â pÏy Jõg lýupK ô kpÞ úðAqpÖ Qynâ õOþG pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
òdèqA úÞ úz×ñGô lý`ýK BÃÖok û lñg àýéy qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
kõG ûkAk ØÞ qA oBýPgA }pøõy olK úðApÎBy úGpOkôq Ao kõg úðAqpÖ ÿBÚ@BìA QÖBPyôA ëBHðk ÿBÚ@pãük þÚBOA îø }okBìô úz×ñG lðlürâpG .QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
pø wLu QÖpâ }õÒ@ok AoôAô lðBuo ákõÞ Büok úG úÞ Ao þÚBOA kAk eýWpOô kõG BùñO úðAqpÖ koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
:Q×â ô QgAlðA ôA }õÒ@ úG Ao kõg ô úðAqpÖ ÿBÚ@.lðkpLu J@ÿBßñg úG Ao kõgôk êgAk úG Bø óAlí^.lñürâpG kõG pO|àükrð Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
úG òìô lýPvø BýðkpÎBy òüpPùG BíyolK îývð úÞ lðlì@ óôpýG Büok qA þPÚô òýðqBð Ao JAõg úG qBýð úÞ kõG óBìq ó@okô ly ûkoô@ þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
kõg ÿôqBG pøõy olK.îñÞ þì oBhPÖA óBOkõWô Ao òýðqBð Bùð@.kõG ûkpÞ qBÒ@ ólüqô þøBãðBHy :Q×â Qü@ ÿBÚ@.lðkpÞ wc òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
úíø {ýKBzýKô QyAnâ {uôpÎoBýPgAok Ao lññÞ ÅõÎ Ao {uBHè BO lðlðAkpâ qBG çüô úG ÿApG lÏG ô îýñÞ þì QcApPuA þPÎBu ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
òO pG ûqBO þuBHèô kõG ûkpÞ ïBíc Qü@ ÿBÚ@. kBùñzýK òüA qA úíø.îýPÖA þì ûAo ïBy ókoõg òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
.lðly ZoBg çüô qA çüôqA BO lðly þì ûkBì@óApÖBvì þPÚô QyAk kôq úz×ñG.lñPÖo kõg ÝBOA úGô lðkpÞ ëBHÛPuA úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
### úG ô kõG ûkBPvüA ByBíO úG úz×ñG,lðkpâ ZoBg kõg ÿBø QñÇýy BG òýðqBð BìA kpG {GAõg lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
Ao kõg ókõG ûõýG úÞ lük þíð ÿqBýð úz×ñG þì äðo Iy pýSCBO QdO úÞ þãðo þG@ ÿBüok oAkAô Ao ôA ô kpÞ ïApc oBíÏì îðBg pG Ao JAõg óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
úýWõO lñPgBñy þíð Ao ôA úÞ þðBvÞ ÿApG Ao þãPgBG äðo òüA.Qvüpãð þì QgBG ÿApG ôA lñÞ B×PÞA þøBOõÞ Rp^ úG úÞ QgBu ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
ÿlÎBvì pËð ïkpì úÞ QvðAk þì þGõhG.lñÞ áBðqõu þø@ô kpÞ oõ¿O {ýâlðq qA ÿpýHÏO Ao òýðqBð kõzð Iéu óApãük {üBu@ úßð@ .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
úÛéÇì lñðAlG pâA «B¾õ¿hì lðoAlð ûõýG óBðq úG :Q×âokBì.lýzÞ lükIXÏOBGôkpGBüokoBñÞúGkõgBGôQyAkpG ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
RpyBÏì ok lðA ûly AlW kõg pvíø qA ô lñPvø úz×ñG.lðA ûkBPvüA õO oBËPðA úG úíø úz×ñG úLO ÿôo ô ûlì@ôk ó@qA pOkôq úðAqpÖ ÿBÚ@ úÞ úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
BG lükpO BG ô lðpýâ þì Ao ÉBýPcA IðBW ÿô BG :Q×âôQÖpâBüokqAÿôo îðBg.kpãð þì Büok úG ô úPvzð ÿA úuBì ÿBø .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
püq qA!lýupO þìôA.lññÞ þì koõgpGôA|ëBíÎA pG ô úPÖpâ îèk Ap^ îðAk þíð okBì ïA ûkBì@ Ap^ lýupK ô kq îø pG Ao ôA Rõég oBíÏì óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
ïkpì þÛÇñìpýÒ oBPÖo ô {èBíÎA òPÖo òýG ûom oBG òüA ïkõG ûkpÞ lüõð BG úÞ ÿp×u Ùçg ?lülýGAõhð pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
þíð þvÞ àükrð óBüBñy@rW úG.kõG xApøok ÿõuúGAoôAoBíÏìîðBg!îñÞþìûôlðAxBvcA ëôA oBíÏì îðBg BO ly lñéG úðAqpÖ ÿBÚ@ pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
BG þßükrð ô QuA ûly AlW lüõð qA ôA úÞ QvðAk :Q×â ô lðAo ÝBOA ok :Q×â wLu ô lñýzñG ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
þíð lükpOô ày ÿApG þüBW }pøõy ûkAõðBg úG lüBHð õO úPgBu QñýãøôlðA,úPynâ kBü JôpÒ ûpËñì lì@ î×ýc,ïkõHð úPvg þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
BG Qü@ ÿBÚ@ þPÚô óAoõPuo ok.QyAnâ úÞ þñÞ ëõHÚ lüBG ô þñÞ pßÖ Bøqôo ó@ ok Ao Bø òy òýðqBð .îñßð ByBíO Ao lýyoõg úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø
kõG ûlðBì pHg þG ôA qA Bø ëBu úÞ òüpük þPuôk
ôA pvK Ao úðAqpÖ ÿBÚ@ Quôk ó@ ô ly ôpGôo >.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
ûBHPyA pG þñHì þñhu aýø Qü@ ÿBÚ@,QgBñy ô lðkõHð úPvg p×u òüA qA àü aýø #
ïBy óBüBK BO IýOpO òülG ô koôBýð óBGq pG ôA kõG ÉBzð BGç« ìBÞJAõg qA wK úÞòýðqBð
òýðqBðolK ÐHÇèBGô Qü@ÿBÚ@pvK úðAqpÖ ÿBÚ@ lýyoõg. kpÞ þì ïpâ Ao óApÖBvì pu
qA Qü@ÿBÚ@ÑBñPìA.ly úPgBñy úz×ñGpvíøô ok þãíø ô lðlýuo úÞ kpÞ þì JôpÒ
Bø ëBu qA wK ôA kõG áok êGBÚ QÛýÛc þüõâqBG Ao þãðo lý×u ÿBHüq ÿçüô kõg êGBÛì
ó@ ok QyAlð êüBíO ô lük þì Ao kõg Quôk äðo òýíø úG þGõ^ ÿBø ûkpð BG úÞlðlük
þÖpÏì ûkoõg Qvßy ÿkpì Ao kõg koõgpG
òüAôA ûkAõðBg oBñÞ ok úðAqpÖ ÿBÚ@oõÃc.lñÞ .kõG ûly úÆBcA
pvíø êýèk ú^ úG úÞ koô@ þì {ýK Ao ëAõEu ô QgBu ØÚõPì Ao êýHìõOA úðAqpÖ ÿBÚ@
úÞ pãük RæAõEu ô ûkpßð þøApíø Ao ôA úz×ñG úG ûrüpãñu úíø ó@ ólük BG òýðqBð,lð ly ûkBýK
ûAo QuôApvK úðAqpÖ úÞ òüA óAõñÎ BG Qü@ÿBÚ@ þPÚô.kpÞ Bø äñu BG ÿqBG úG Ñôpy ûlì@ lWô
{Puôk þPÚô.QvGAo þÖBÂA ëAõEu úðõâpø úÞ þÏýuô òèBu BG Bùð@kõzâ Aook úðAqpÖ ÿBÚ@
þì }olK úýHy oBývG úðAqpÖ ÿBÚ@ úÞ kpÞ óAõñÎ þì þGõg úG úÞ åorG þüBø ûpXñK Ao {ÖApÆA
qAo òüA îø qBG BìA lðkBPÖA ûlñg úG þãíø lyBG qA.lðlyôpGôo kpÞ ûløBzì Ao óôpýG ó@qA ly
oBývG úðAqpÖ ÿBÚ@ Iy ó@.lðBì þÚBG úPvG pu ok ô kõG Alüõø þGõg úG Büok ûpËñì êGBÛì ûpXñK
ÿB×üA qA BìA kpÞ ÿqBG Ao pvK ô olK {Ûð Jõg pu ÿBø Qgok ô Büok qA þøBâlük QuAo Qíu
kpÞ þÏu ô QgBu ÙBÏì Ao kõg,ÿpvíø {Ûð îø M^ Qíu ok kõG óBüBíð ûlýzÞ àéÖ úG
ÿBÚ@ þPÚô.lyBG úPyAlð ÿkoõgpG úz×ñG BG
lñyBG {ðBíùýì kpÞ RõÎk Bùð@ qA þPWBc 44
pOkôq ú^ pø lüBG úÞ úðBùG òüA BG Qü@ ÿBÚ@
ÿBÚ@ lñølð Quk qA Ao þuôpÎ BO lññÞ QÞpc
qA þìpâ BG Quôkôkô QgBu ÐðBÚ Ao þPWBc
w×ð Qü@ ÿBÚ@ôA òPÖo BG.lðly AlWpãülßü
:Q×â ô lýzÞ ÿA ûkõu@
:Q×â Qü@ îðBg!Qynâ pýg úG
RpvK Ao úðAqpÖ ÿBÚ@ QPuôk úÞ kõG IèBW

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
45
kõGûkpßðZAôkqAúÞóBìqó@þPc.râpøAoôqo@ úz×ñG!QuA úýHy õO úG Q×â þPc ô lðAõg
lì@þì }oAlük úG Quôk àü óAõñÎ|úGôqo@ô :Q×â
Ao ÿô ô lGBü ûAo ôA óôok úG kõG úPvðAõPð îñÞ þì QÚk úÞ ëBc BìA kõG þHèBW ûBHPyA
þì óBzð úÞ ÿlc qA {ýG úÚçÎ.luBñzG úýHy úðAqpÖ ÿBÚ@ úG Bíy,olK «BÏÚAô îñýG þì
BG }oAlük Ýõy,{üBø þãñPèk qApGA,kAk Qü@ îðBg.óBO|óBíz^ äðo «B¾õ¿hì lýPvø
ôA ólì@ oBËPðA úG ô ókpÞ ûBãð úðAkqk,}o@ :Q×â úPÖpâ þüAl¾ BG
ÿApG Bìpu ô qõu êídO,ókpÞ ØéO Ao QÚô õùßüîèkîñýGþìúðAqpÖÿBÚ@þPÚôîøòì
qBG úðBg úG þÖõ¾ ÿBÚ@ ólük óôlG úßð@ òì lüõð úýHy þéýg ôA úéG,krüo þì ôpÖ
úÞ kõG ûkAkôA úG AooôBG òüA úíøô úíø,kkpãð úz×ñGô kpGôpÖpßÖ úG Ao þãíø lüõð kBü!QuA
ÿApGþPcrâpøþèôQuAúPvHèk}o@úGôqo@ þì xBvcA ôA úG QHvð úÞ þzzÞ lýzülðA
lüõð koõì ok þñhu ôA qA ûly úÞ îø oBHßü ó@óBýìálðAQøBHyòýíøpÆBgúGlüBylñÞ
xlc úÞ kõG òßíì úðõã^ wK,kõG ûlýñzð pãülßü ØèBhì ÿoBPÖo ôk ó@ BìA.lyBG ôk
ÐðBÚAokõg...îøBGôqo@ôlüõð,ôAqA{ýKlðrG ÿBÚ@ Ao lüõð ÿõâ úènG ô kBy úýcôo,lñPyAk
kõGôAÿBWúGîøÿpãükwÞpøpâAúÞQgBu }o@ BG Ao ôA ÝçgA ly þì ô QyAlð úðAqpÖ
òýíø îø ôA ÿApG ô lýuo þíð úXýPð òüA úG úG lðkõG oAkkõg ô oõßÖ ôk pø.kpÞ úvüBÛì
{ìAo@ þíÞ kpÞ xBvcA.kAk þì jo ÝB×OA þHéÚ RBðõñßì úG ly þíð þðBu@ úG úßüoõÆ
ÿçüô ô Qvüpãð ÙApÆA úG QuA úPÖBü îø òüA Bü@ lýupK kõg qA úz×ñG.kpG þK óBy
àü.lük kõg ÿpPì lñ^ úé¾BÖok Ao }õìBg kõy þì IWõì úÞ Qvýð þéDækqApãük þßü
Rõßu,kkpâqBGúÞkAkþìoAlzøþðôokwc þßükrð xBvcA ôA BG ô ïoAlñLð úðBãýG Ao ôA
ïAkok Ao kõg ûBì kõG rýãðA îøô Iy þøBýuô úÞ,kpì ôk qA kõG ÿA úPhýì@ úðAqpÖ ÿBÚ@?îñÞ
òýãízgZAõìAÿAl¾ôkõGúPgBupýuAÿpGA ïAlðA.lñPyAk QýíøA oBývG {üApG ÿoBâqôo
Ao úPÖo ûAo lüBG úÞ QvðAk.kôrÖA þì {upO pG ô óBíz^ô QyAk Ao }o@ þÖpc îÞô àüoBG
rW QyAlð pu ok ÿpßÖ aýø pãük.kkpâ qBG ôk ó@ úPvWpG RBý¾õ¿g,Ao lüõð ûBãð ÝpG
þüBñyôo QvðAõO þì úÞ þüçüô úG ólýuo þ¿gBy òüAô kõG ûlì@kpâ kpì àü kõWôok
QzâqBG ûAo.løk ÀýhzOoôk qA Ao ó@ Mìæ {ñømàüoBOÿBøúÇÛðîÞîÞ.kõGúWõOêGBÚ
úÞ kpÞ þíð oôBG ô lýuo }pËð|úG pO þðæõÆ þPÚô Ap^ úÞ QÖBü þì okô lñPzâ þì òyôo
úG J@ þPÚô.lyBG ûkpÞ þÆ QÖBvì úíø òüA ô kqpè þì kõgpG lñÞ þì {øBãð úðAqpÖ ÿBÚ@
úG þéýg úÞ QÖBüok kpÞ mõ×ð {z×Þ êgAk þì {èkpG qAô@ àü îðpO óõ^ ôA ïçÞ Ap^
YÞêcBuÿõvGAokõgûAoôûlyàükrðBüok äñø@BG{côokõGóAõWÿpPgkþPÚô.lñýzð
ØÚõPì ÿA úËdè {HéÚ òPÖpâ ïAo@ ÿApG.kpÞ ëk,þøBãð úG BølÏGô kõG úPhýì@ok Al¾ òüA
çüôBGúÞlyëBdyõgôlükAoMìæoõðly þðBGpùìô QÖõÇÎ qAoBypu Ao ó@ úÞ kõG úPvG
ÿpOlñéG ÿBø ïBâ oBG òüA.koAlð ÿA úé¾BÖ ÿqBG úG Ao }A þâlðq úÞ ÿkpì ôk.kõG úPÖBü
lý×uÿçüôúG{íz^úÞþìBãñøôQyAkpG BìA lyBGp×ñPì Bùð@qA QvüBG þìô lðkõG úPÖpâ
kõWôþðApãðÿBWlýzÞÿAûkõu@w×ðkoõg úPgAkpK Ao kõgoôBG kôq ëk óAôBO úÞ Ap^!kõHð
koAô þìAo@ úG wLu ô kpÞ pH¾ þíÞ QyAlð .kõG
okòýñÞBuúíøkqþìxlcúÞoõÆóBíø.ly oô úÆõÒ JAõg ok úíø çüô òýñÞBu
úÞ lük IXÏO BGô ly òèBu koAô lðkõG JAõg þì ïlÚ Bø úuBì ÿôo úÞ kõG úz×ñG BùñO.lðkõG
úPvzðoôsBG@oõðpüqûpXñKoBñÞokúðAqpÖÿBÚ@ úWõPìúÞkõGoôúÆõÒkõgoBßÖAokolÛð@ôAkq
òüA òèBu ok úz×ñG oõÃc.lvüõð þì rý^ ô QÛýÛc.QuA ûly oôk çüô qA olÛ^ Qzãð
ÿA úðBãýG úÞ QhýãðApG úðAqpÖ ÿBÚ@ok Ao wc pÆBg úG Ao }A þâlðq kpünLG úÞ kõG þÞBðkok
lýupK kõG úPvzð úÞ oõÇðBíø ûlì@ óôok úG óAoBãPuAõg ôA.QuA ûkpÞ ûBHO ÿoôBG }õg
qA úz×ñG ô kõG ûApíø lülùO BG ôA ÿAl¾?úýÞ kõGûkpÞko}o@QzâqBGlýìAúGAokõgJõg
ÿAl¾ BGlðkpâ oAlýG óApãük AkBHì úßð@ xpO úG úßð@ pÆBhG ÈÛÖ kõG ûkpÞ ZAôkqA lüõð BG ô
:Q×âlñéG ôlñÞ}õìApÖAoôAlðAõOþìúÞlñÞQGBS}o@
BO lýupK IXÏPì úðAqpÖ ÿBÚ@!úz×ñG îñì wýø {PuôkúÞlñÞîülÛOÿkpìúGAo{ÛzÎïBíO
úÞ õãG Apì?lükõG êcBu ok Iy QÚô òüA râpø úÞ ÿkpì oBñÞ ok þâlðq lÏG ô koAk
úz×ñG!îPvø òì IyoAlýG kpÖ ïkpÞ þì óBíâ úÞþzÛðêTìQuA{ÛðÿB×üAëBcoklýíù×ð
:Q×âôQvzðôAoBñÞ úWõPì þPWBc ÿBÚ@ ô kpÞ ÿqBG úðAqpÖ ÿBÚ@
ïkõHð úWõPì aýøô ïkq þì ïlÚ êcBuok .lükpãð
QÖAp¾ úG þPÚô ïA ûly oôk çüô qA olÛ^ úÞ ëkþPWBcÿBÚ@ôkõgëBcúGóBìqàüok
oõHXìô ïkõG úPÖo {ýK þéýgpãük úÞ ïkBPÖA îzg kõg pG QuA óAkBð úßñüA qA ô lðAqõu
òì pG pâA îñÞ þÆ ÐüpuAo QzâqBG ûAo ïly ô ÜícA þðq AoôA óApãük QuAõg þíð.QÖpâ
.ïkõGûlýupOîøþéýgúÞîüõâþìlülñhð ïBùOAòüAúPvüByAokõglðoô@JBvcúGóAkBð
koAk úìAkA| BìA kõG úPgBñy Ao }pvíø Jõg ôA QvðAk þíð

.þvß`ýø.îðBgúð- qAlÏGqôpìAóBW|úPypÖ:Q×âôQvzð}oBñÞ óApùO úéXì
pßÖ ok Bü@ ...þñÞ pøõy þøAõg|þì - ?þñÞ|þìoBÞú^ úuolì þéýÇÏO
?þPvøZAôkqA ..úðBgïôo|þìþðBíýéuîðBg þ`ýø- AløqA ÿA|úPyõð
pßÖokpãük ÿBøpPgk úíø êTì Jõg - ,ÿoAlð úéXÎ úðBg òPÖo ÿApGpâA wK -
BO lñÞ|þìoAp¾A þéýg îø ïokBì ,îPvø ZAôkqA puÿBüpOúÖBÞúGÿpuîøBGêýÇÏOäðqqAlÏG úuô þu| {hG
îüBøokApGôpøAõgóõ^,îñÞpøõypOkôqú^pø .îýñÞQHd¾ÿAúÛýÚklñ^ôîýðrGûAooBù^
ÿoBÓO úO òì ô lðA|úPÖo ô lðA ûkpÞ ZAôkqA úíø ûAooBùƒ^pƒuÿBüpOúÖBÞokþPÚôûBãð@ô
Üc îø ïokBì þßé×Æ .îPvø úðBg ÿõO qõñø ôpyõgpýGkóBíýéuîðBg,lñPvzðîøÿôpGôo
}pu þüçG ûkpÞBð ÿAlg lupO|þì óõ^ koAk àükrð ÿBø ëBu úÞ äñøpÖ RoAqô úÛGBuBG ô
.îðBíGBùñOòìôlüBýG úƒG úƒðAokBƒì þñdè BG lðAonâ|þì Ao þãPvƒzƒðqBƒG
Ao Alg .ïpPgk koAk Üc RokBì úéG - oAlƒük qA ÅpƒÒ óBW|úPypÖ :Q×â|úPypÖ
ô lñìôpG@ êÓy ÿkpÞ úýèBÎ Rçý¿dO pßy îPuAõhð úÞ kõG ÿA úƒéEvì qôpƒìA þƒ¾õƒ¿ƒg
òüpPâorGlüBGlÏGúGòüAqAôÿoAkîøÿlì@ok {üõâqBG òüpüBu ÿõƒéW ô eƒüpƒ×O äðq ok
pøôlyBGþüõyBðqþâlðqôú`GôpøõyQÖlø þ¿hy ÙpÆ qA òì {ƒPuAo ,îƒñÞ

òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
lðõy|þì Bñy@îø BG óApùO ÿBø óBPupýGkqA þßüok wüolO òí BÂoô|úPypÖ úÞîPyõð
Ao kõg óApüA ÑBÂôA þðõâpâkqA wK .lðõy|þìpƒPgkôk IƒcBƒƒ¾ô lƒƒñƒñƒÞ|þƒƒì ZAôkqAô
kõg ÿApG lñìôpG@ êÒBzì }çƒO þOlì qA wK .lñðBuo|þì wéXð@wè úG xpHÚ ÜüpÆ qA
óBzðAlðqpÖ ô kõg ÿApG ÿA ûkõu@ô ïAo@B« PHvð þâlðq ô lðpg|þì ÿA úðBg .lðoô@|þì îøApÖ
õâqBG pøAõg krð Ao ëk qAo ô kõy|þì pãük ÿkpì|úP×üpÖ|úPypÖ ûBâBð úG úÞó@BO ,lðqBu|þì
þéâlHu ëBuoA òí BÂo ô ,koAnâ|þì óBüpW ok Ao BÂo|úPvGpu oõÆ úG }pøAõg ô lñÞ|þì
løAõhG|úPypÖ QÚô pø ô Qvýð {ðBHðAlðq þƒèô ûkõG {ÛyBÎ ûoAõíø lvƒüõƒð|þƒì {üApG
lülùO qA þyBð Qzcô qA|úƒPƒypƒÖ ,lüBzãG lðAõƒO|þƒì Ao þƒüõƒyBƒðq þâlðq w×Ú ÿBøok

...|óBPuAk úìAkA àñüAô kõy|þì þðAôo áõyoB^k }pøõy

þâlðqJBPÖ@ ÿly QWõHíW óBHég þPÚô úéèAFBzðA æBc .úð ###
ó@ þñPÖpâ oBÞ åorG þüAõø ÿBø QÞpy ok ô ô|úPvzð ûlñgpÖô|úPypÖoBñÞ òvc|pýìA
kpÞ îýøAõg p×u õO ÿBíýKAõø BG þãíø QÚô koAô BÂo ô Bø ú`G úÞ kpÞ|þì þðBGq òüpýy
.ÙBÏìçÏÖþèô BW qA óBXýø BG Bùð@ ólük BG óAõW kpì ,lðly
pGpÊBðô|úPvzð QÞBu ûlñgpÖô|úPƒypƒÖ óBPuAkqAóAôApÖÝBýPyAôJBOôJ@BGôQvW
óBñ^ îø òvc|pýìA ô BøpPgk ô lðkõG úñd¾ BƒG qAôpƒK úƒðAôpƒK nƒgA ô }A þƒüBƒùƒð qAôpK
ôAô lðkpÞ|þì ÿoBzÖBK BƒÂo ókpƒÞ þƒÂAo ÿApG ôQƒƒ×ƒâòhuþ¾B¿PgAà^õÞÿBøBíýKAõø
ÿoBùG|{hG òvc|pýìAlcqA{ýGQWBíuþPÚôQüBùðok îøAõg|þì úƒHñzßü òƒýƒíƒø :kAk úƒƒìAkA
kõùzì ó@okrýð xBíPèA úÞ ïAo@þñdè BG lük Ao ,lýüBýG qAôpK úG òì BG kôq eH¾ îñÞ óBPOõÎk
:Q×â kõG ...ïkõg ô ïA ûkpÞ ûoBWA BíýKAõø àü
îüApGú`ð@ôïoAlðrý^aýøþâlðqokòì ôóBXýøBG|úPƒypƒÖàƒ^õƒÞpƒPƒgkqBƒðBƒð
þüçGÿqôopâAôlñPvøBOôkòýíøûlðBìþÚBG QƒuAo :Q×â ô lüpK ôA Ùpc óBýì þðBìkBy
...ïA|úPgBG Ao ïA þPvø ïBíO pãük lüBýG óBypu ÿBøqAôpK úG þðAõO|þì îø Ao Bì æBƒc ?þƒüõƒâ|þƒì
îø òì ,QuA pPùG þƒHñXG îƒø pƒOkôq ú^ þ¾õ¿g ëAõƒEu lƒñƒ^ BƒƒO ïoAk QƒƒüoõƒƒìCBƒƒì ûlðBì þÚBG îüApG úÞ kõWõìôk òýíøoAnãG wK ?ÿpHG Rkõg
Qýâlðq ok qõñø þvÞ ïõy òƒEíǃì îPuAõg .îupLG õO qA òì þâlðq ô ólýzÞ w×ð úðBùG óBƒñ^ îƒø lƒðA
{ýK ïlÚ QcAo îüõãG ÙpÆ úG îðAõPG BO Qvýð úìBñýøAõâ æBƒc ïkõƒg ...úƒð úƒÞ Apƒ^ -
þðBíýéu îðBƒg îñƒÞ|þƒì {ƒøAõƒg - .lñyBG ...îýñÞ|þì qAôpK ûBâkôpÖ qA ...ïoAk
.koAnãG ?lýüBìp×G Ao àyA oBzÖ BO lðAkpâpG Ao {üôo ûBãð@ô
?îuBñy|þì Ao ôA òì Bü@ - .QÖo ïBíc ÿõu úG ô lñýHð {ðBíz^ ok þvÞ }pu QzK Ao úðBg ok úÞ þèBc ok BÂo
.BÂo ÿBÚ@ ,QuA Bì oBßíø .l¾okl¾ - þèô .ÿoAlð pøõy îðAk|þì óBW|úPypÖ - óBíz^ô lñPvüpãð îƒø úƒG ûlƒñgpƒÖô|úƒPypƒÖ ûlýñy Ao Bø ú`G ÿBø Ùpc {ýG ô îÞ ô QvG|þì
ÿrý^ ...ÿA ú`G ?ÿA ûkpßð ZAôkqA îø çHÚ Bü@ ly àyA qA pK BÂo oAk þñÏì úéíW òüA qA|úPypÖ
.Ù þüBùñO pPvG úG ûoBGôk þPÚô lÏG þPÎBu ô ?BXÞ úG qAôpK :Q×â ÿkpvðõg BG kõG
.koAk óq ïkpÞ|þì pßÖ òì ...BÂo - ?QvýðoBÞok úG úßéG kõgpÆBg úG úðoBG òƒüA lƒürƒg {üõg qôo ûkpÞ RõÎk Ao Bì òvc|pýìA BƒGBƒG -
óq àü ëBHðk úG ô koAlð óq ïrürÎ úð - ok Ao ëBvðBýì óq oõƒËƒñì úƒÞ|úƒƒPƒypƒƒÖ - pG úÞ þøôlðA ô kok ô þãP×y@ô þðBzüpK pÆBg
,ûlì@ {yõg îø õƒO qA kkpƒâ|þƒì îƒø Jõƒg ok úðApPgk |þìpy BG lýíùÖ ëôA ëAõEu óBíø ÿBø ÿBø ô Qvüpâ|úPvzð }pøõy ûpù^ .kpHG qAôpK úG úHñzßü
Ao ôA ô ÿA ûkpÞ Ñôpy Ao RoBÞ ûqBOõO óBW|úPypÖ ...óBW BGBG qAôpK þG qAôpK -
òì þèô þuBñy þíð óApãük ô òì ûqAlðA úG :kAk iuBK kõG|úPgAlðA êâ }A úðõâ úÞ þèBc |.kpÞ p×u|úPynâ oôk RApÆBg úG ô Qvüpâ Ao îüBø {üBìq@ òƒì óBƒW þƒüAk þƒèô -
oBývG ,îñÞ|þƒì oBƒÞ ôA BƒG QƒuA ëBƒu |3 kôlc ZAôkqA óõñÞBO .þðBíýéu îðBg úð - úÞ RBýGkA pýGk ,kBPÖA þðBíýéu îðBg kBü ëBýg BG ô îPÖpâ rýð Ao îÛül¿O ô ïlðAonâ
ô IýXð ô oAk ûkAõðBg ô|úPvüBy óAõW óBPupýGk pPÖk ok eüp×O äðq ïBãñø qôo ó@ ûp×ð oBù^ BíýKAõø ûqBO ...ïpLG îðAõO|þì QcAo
òìôëBÏÖô QÚBýèBGîø þéýgôQuA|þìpPdì .ïA ûkpßð .lñýzð|þì òì BG îø pãük óBHég àü ô QuA
ÿoAlð ÿpvK Qƒƒuôk ,ÿkrƒƒìBƒƒð Bƒƒü@- þñÏü ,úð îüõâ|þì þPÚô.óBW þüAk úð -
îzƒ^ Bƒüô þƒƒvƒÞ úƒƒG ÿpÆBg ÜéÏO êÚAlc Bü
46
...ÿrý^ ô ÿoBƒËƒPƒðA

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
47
}oBHO ô êüA úíø BG ,óBW okBì AôA - ûlñü@ ô kpÞ løAõg QÖpƒzýK þéýg îñEíÇì
.ûlì@ qA îø õO pâA ,îñÞ|þì þñýG {ýK {üApG Ao þGõg
ô lññÞ ÜÖAõO rýð Bø ûkAõðBgô lüBýG QyõgôA
úG ÿoBãPuAõg wéXì úÞ lÏG þƒOlƒì ô QƒPhHyõƒg ïoAk òƒýÛü kpýâ Roõ¾ þPé¾ô
ôk êøA þãíøô ly êülHO óôpG úƒéG wƒéXƒì úG pu ô Quôk ûkAõðBg kpì ôA .kpÞ lƒøAõƒg
lðly þíýí¾ ô lñPÖpâ ïpâ óBñ^ îø BG ûkAõðBg
,lñuBñy|þì Ao pãülßü QuBø ëBu Büõâ úÞ .QuA þøAo
QHdì ô B×¾ ô þüôpyõg BG|úPypÖ okBì îðBg ô|úPypÖ qôo ó@ ÿõãP×â qA lƒÏG ô
þíð úGôpÒ äñO úãük :Q×â }A þãzýíø ÿApG úÞ ÿqôo ,QyAnâ {ýK BK BÂo ,þðBíýéu
.lýyBG|úPyAk ØüpzO ïBy lüBG lüôpG ïoAnâ lì@ }kBü lñPyAk oApÚ îø BG oBG òýPvhð
qA ûlñgpÖ ò×éO ÈuõO îø kõídìô lícA lÏG lðlük úuolì àükrð ûAo oBù^ pu Ao pãülßü
ô lðlypHgBGpPß^õƒÞpøAõg óôpG úéG óBüpW
.Bñy@ ÿBüpO úÖBÞ óBíø
.lðlì@ ÿolK úðBg úG óBzðApvíø BG BO úÞ kpÞ êíÎ }okBì úý¾õO úG|úPypƒÖ
óBð@ ÐíW úG rýð åorG kBìAk lýíc ok BÂo úéÞ ô pu ûlzð ÿlW úéEvì úÞ þðBìq
îø àíÞ úG ûkAõðBg óAõW óBðq ô QuõýK ôBßXñÞ êdì êøA BO kõzð ûlük óBy úédì
ÿrýì ô lðlük úýùƒO ê¿×ì|þìBy úG îø BG qôo ó@ .lðoôBýð ok Ùpc ô lðõzð
Qýíýí¾ ô þyõgBG óôpG úéG ô lðlý^|úPvüBy äðpÖ pùy Bíñýu ok þHèBW îéýÖ ,lñPÖo Bíñýu
óBíø ok rýð ó@ qA lÏG|úP×ø úÏíW ô ly oArâpG þOõég óAoõPuo ok ïBy wLu ô lðkAk|þì óBzð
óBGBýg óBíø {ÞpíÞ ok ÿolK úðBg ÉBýc ÿA ûríyõƒg ÿõƒW Nõƒu úÞ ÿõéùK ûkBW ok
ok ,óApùO óBPuoBùG óAlýì qA IÏzñì þÎpÖ ÿBƒø }kpƒâ ô BƒøoAlƒük ó@ qA lÏG ô QyAk
ú`ƒÒBƒG ô rìpÚ ÿBø þøBì qA pK Åõc óBíø oBñÞ ô pPßükrð ÿBø RpyBÏì ô|úP×ø pƒg@ ÿBƒøqôo
òßèBG ô ëBvñùÞ óBPgok ô ûly ÿoBÞ êâ
,ÿlídì ô þÚqAo ô xBü ÿBø óAléâ qA pK Ðýuô .pPßükrð
ô kBìAk ô xôpÎ àükrð oBývG ïAõÚA oõÃc BG krìBð Ao ôA úÞ þðBìq BO râpø BƒÂo þƒèô
ô kpýãG Ao {Puk kpßð þÏu þPc kõG ûkpƒßð
.ly oArâpG ÿkrìBð îuApì þíýí¾ óBPuôk QÞArð ô ÿoAkkõg ô QðBPì úíø ó@ qA|úPypÖ
Ýoô Ao {OApÆBg ïõHè@ óBñ^ îø|úPypƒÖ úG pPzýG qôo pø ô qôo pø ô lì@|þì {yõg BÂo
kBPÖA }okBì|úPvg úÖBýÚ kBü úÞ|þìBãñø ô kq|þì ûkAõðBg êýßzOô þâlðq ÿApGô QvG|þì ëkôA
QüBùð BG ÿoBíýG ô QèõùÞ kõWô BG úÞ qôo ûpgæBG ô lƒük|þƒì }pƒO IuBñì
kpÞ|þì oArâpG Ao þðBíùýì þðBGpùì ô þüôpyõg ô oõy úðBg qôo ó@ .lýuo ApÖ ÿoBãPuAõg
þPÚô Iypg@ ,okBì ,ly ûkpzÖpPzýG {HéÚ Ao {ƒüBƒø úƒ`G ûlƒñgpƒÖ ,QyAk þðAôApÖ Ýõy
ô|úPvzð þèBÚ ÿôo úÞ þèBc ok lñPÖo úíø úðBg úG BO kõG|úPyAnâ }pøõƒy okBƒì {ƒýK
Ao Alg :Q×â lýèBì|þì Ao }A ûkpÞ ïoô ÿBøBK ÿoBãPuAõg þðBíùýì ÿoArâpG ok ô lüBýG ÿolK
ëBýg BG æBc òìô QÖo îø ÿpg@òüA úÞpßy BÂo .lñÞ àíÞ }okBì úG pPß^õÞ pøAõg
kApÖA ôA qA êHÚ ô kõHð|úPypÖ oBãPuAõg òýèôA
.ïoAnãG| |òýìq Ao ïpu îðAõO|þì QcAo ûkoô@ok Al¾ úG Ao Bùð@ úðBg ok úGõÞ rýð ÿpãük
úG ÿpãük óBìqpøqA {ýG Iy ó@|úPypÖ úƒG qA êƒHÚ úÞ kõG þvÞ BùñO BÂo þèô lðkõG
}A úðBy pG pu BO QyAk ZBýPcA }okBì .kõG|úPÖpâ xôpÎ qA Ao úéG ólì@ ÿoBãPuAõg
,QuA ëõéì ô ûkpvÖA olÛ^ lüõãG ô koAnãG ê¿Ö ,kõG oBùG pgAôA ÑõHÇì ÿAõø ,Aõƒø
pG pu {ýƒK Bƒø ëBƒu|þƒìApƒâ rürÎ ó@ þèô ,Bø óly ÜyBÎô Bø ÿkrìBðô Bø ÿoBãPuAõg
lý×uô ûBýu wßÎ úG|úPypÖ .kõG|úPyAnâ|òýìq ÿpâõðBGlÞ úzýíø êTì úÞ úðõãðBƒíø ûlƒñgpƒÖ
kAk|þì óBzð Ao óBy þðAõW ïBüA úÞ }okBì ô olK QyAnâ|þì|rýì ÿôo Ao þñüpýy ÙpÊ ô kpÞ|þì
îz^ kõG QèAõO|rýì ÿôo îOBg JBÚ ok ô
,kôkq {OApÆBg ïõHè@qA Ao ïBüA oBHÒô Qgôk :Q×â
BO kpÞ|þì ôqo@ Ao olK þðBGpùì ô okBì ïpâ }õÒ@ úHüpÒ óõíùì òýP×â óõWBÚ@ úG -

...lüõãG {üBø þãñPèk qA ?îüoAk
þPuAo úG .lüõãG úÞqAô lüõãG ú^ þèô .îP×â {ùG Izük úéG -
,Ao þâlðq ,Ao }kõg ,lðAlGp¿Ûì Ao þvÞ ú^
ok }pvíø wßÎ úG ...Ao BÂo Bü ,Ao kBøpÖ ?úPÖo BXÞ wK -
óBy þuôpÎ Iyô Qgôk îz^ ÿkBìAk xBHè úðôpGõð ûqBO ûõýì þíÞ ûpG {ìkBPupÖ -
úWkõG óAõO lcok BÂo úÞ kpÞoôpì òømok Ao
qõñø .QyAnâ ïBíO äñu }A ûkAõðBg ô kõg ...ûphG
xoAlì úøBì úu Rçý¿dO óBüBK úG ûBì àü ÿBø QÞBK BG ûqBO óõW BÚ@lÏG þPÎBuô
lÛÎ ûp×u pu|úPypÖ ô BÂo úÞ kõG ûlðBì koAô rýð Bø óBíùýì úÞ kõG|úPzâqBG úðôpGõð
ô okApG óq ô okApG ô okBì ô olKô BÂo ,lðly
.lðkõG|úPvzð QzK BG úÞ óBzâorG okBìô }pPß^õÞ pøAõg
koAk úìAkA þPÚô .QÖo|þì ûAo B¿Î àíÞ úG ô ûlýíg
}okBì }õâ ok ûlñgpÖ ,kpÞ qBG Ao ok|úPypÖ

:Q×â

óApùO úéXì

!ûlüpG ÙBð|
ïõu |{hG
þÖpÏì «Bíuo ô Bñy@ rýð }okApG ô okBì ô olK ok úñøpG ÿBK ô úðAõük ô þDAlýy ô ÜzÎ ok ÝpÒ ûløBzì IXÏO ëBíÞ ok þèô îPyAk Ao óBÖõÆ
ô pß×ñyôo oBývG ûkAõðBg ô okBì ô olK .ïly ïlüôk þì úðBÛyBÎ ô òüpýy RAoõ¿O qA þDBýðk kAlð óBzð þzñÞAô òüpO|à^õÞ ûpùy úÞ ïkpÞ |:îP×âô ïlüpG Ao {Öpc #
QýGpO ûkAõðBg àü êTì Bùð@ .QyAk þñýG ÐÚAô þðkpßð oôBG ô úÛGBu|þG îüApG iüoBO ó@ BO úÞ óõìkõg ÜGBu ÿBüBÎo qA þßü óq -
ok «BHüpÛO ô lñPÖpünK Apì qBPíì ô úPvWpG ô ûly ô QuA òüpýy olÛñüA ÜzÎ Bü@ . òìpG ÿAô ,kõG :Q×â ÈÛÖ ô õñì úðõg kBýì óBýì ok qôo àü úÞQvø
ûpùyô òì þñíÂoõÆ úG úÞ kõG þDBñy@òýíø ô òì .îPvðAk þíð ô ïkõG pHg þG qôpìA BO òì ...QýGpO þG ÿA - kBýG îâ|þì {ùG .úñÞ|þì QÖBËð ô ôoBW
þPc .îükõG ûly kõg óBìq óõñXì ô þéýè ûpùy óBíø BG òì ô ly qBG òì ÿôo .Jõg - òì ÿApG kAõg þì Alg qA úðõíG Bøqôo
.îüly þÖpÏì krìBð pHg þG pãülßü qA îýPvðAõO þíð QÎBu àü QÛýÛc ô îPÖBü ÜzÎ qApGA ûqBWA úuõG òýPvhð
Bùð@ þâkAõðBg ÿBø þðBíùì ïBíO ok òì þì BO kpÞ þì Ùp¾ QÚô Bø Rlì ôA .îýðBíG þèô koAk Quôk Apì rýð ôA ïlýíùÖ .îP×â ôA úG Ao .ûlG ïBXðA þPìlg
þíð þDBW úG ûpùy ÐÚAôok .îPvW þì QÞpy oBývG Yðo òìô kpýãG Apì ò×éO ûoBíy QvðAõO ôA .QuA úPyAk BGA ÜzÎ òüA ókAk óBzð qA kBýì Bøqôo óôA .ly êc êßzì Jõg -
Apì ôA êýìBÖ kApÖA úíø .îyBG òì úßñüA pãì QÖo ò×éO ûoBíy qA þßü ïly þì ÜÖõì BO ïlýzÞ|þì oBPupK àü îø Bø|Iy ô úðõì þì õO {ýK
lÛPÏì ô lñPvðAk þì krìBð Ao Bì ô lñPgBñy þì qA ôA þPÚô .îGBýG kAq@ Ao óBPuoBíýG ÿBø :Q×â
BO úÞ îýPvø þWôq òüpO úPvüBy úÞ lðkõG ô lüôk þì òì ÿõu úG lì@ þì óôpýG óBPuoBíýG úG pPgk úÞ îðôk þíð IýÎ ôo òüA òì - ...òÞ ïAlhPuA
îø òì Apüq îülýuo|þì îø úG ûAo úíýð BvG ú^ oApÚ ïkõg BG þPc ,úñßG úÚçÎ qApGA pvK óôõW àü {ýK kBýì þÞ ?...oBPupK -
.lðA ûlük qôpìA òì úðBg .îñýHG AoôApOkôq lüBy úÞ ïkõG ûlüôk ôo óôA ôlì@ îyõg úÞ ÿpvK pø qA ïkõG úPyAnâ
oBãPuAõg àü ûpùy úÞ îüõãG rýð Ao òüA fpÖpÇÎ }oAõükôokqAô kõG ûly ÜzÎ úðBg îðõíð pËPñì ïkpÞ JBhPðA ïA|ûlñü@ þâlðq ÿApG .úðõíG BùñO úðõg àü ÿõO kpXì
lñP×â þì úÞ QyAk áBðpÇgô úðAõükô îcArì ïkõg îPuAõg|þì...úñßG Ñôpy óôA úÞ ...úupO þíð õO qA úÞ þðôA -
ôA ÜyBÎ QÖo þì óBPupýGk ûpùy úÞ þhüoBO qA .lýuo|þì ïBzì úG þâkAlèk {hG
úG ûpùy .kõG úPyAlðpG QícArìqA Qukô ûly ô ÿoBPupK xBHè ok ûpùy qA þDBø wßÎ .îPyAk lükpO õO koõì ok BìA...îãG ?þÞç« Tì-
Ao ûpùy óBãðAõük êTì ôA BìA kõG p×ñPì ôA qA Rly ÿBøBW ok ô ûkpÞ JBÚ Ao þèõíÏì xBHè óApãük BG þÚpÖ ú^ òì úãì...lükpO Ap^ - !òì -
B« ÏHÆôôAqA îz^ ÿA úËdèô QyAk þì Quôk wßÎ qA þßü rýð ôA .ïkõG ûkAk oApÚ ØéPhì
pG ïkõG ûly ÿA ûpùì ûpùy þâlðq ok úÞ òì qA ûkAk ÿBW }lñG ókpâ þDçÆ JBÚ ok Apì ÿBø ...ïoAk .îükAkpu Ao ûlñgôkpøô ûlñgpüq îükq
BìA kpÞ|þì þÖpÏì xlñùì Ao kõg ôA .QÖpâ þíð BýèBPüA úPgBuô QyAk IéÚ êßy úÞ þGBÚ .kõG ûoAk Rpùy .þPvø ûkAq óBgõO...óBø - eH¾ AkpÖ .îýñÞ þéíÎ Ao úìBðpG òýíø ly oApÚ
ÿoBÞ úÏÆBÛì QÞpy àü ok ÈÛÖ ô kõHð xlñùì BøpPgk þéýg .úèõíPì ô ûpðõýéýì RolK úÞ Q×âpPÞk .ïkBùð óBýìokpPÞk BG Ao ÑõÂõì òì
þèô QyAk þGõg lì@okô ÝõÛc .kpÞ þìoBÞ .kõG .òzG óBg pvK óq kAõg|þì óõzèk úÞ òPvø úG lýðAõO|þìô ûlypPùG þéýg Bíy ëBc «BÚB×OA<
úGô kq þì Ùpc lñéG .kõG þícArìô ØéW kpì ôA ô òì ÿBøqôo ô Bø Iy lðAk þì Alg ïlG óõzð pâA îP×â ïkõg {ýK pßÖ òüA ÿôo Ao þ¿gpì ûqBWA IýOpO òüA úG >lükpâqBG úðBg
þì ûpùy okBì ô kpÞ þì }BgpK ÿA úðBùG pø ô rý^ úíø ôA oBñÞ ok òì .Qynâ þì úðõã^ ô óBg pvK óõ^ lñÞ þì pßÖ ïoAk {Puôk Ao óBPuoBíýG JBvc qôo óBíø òì ô Qyõð
qA ûpùy .kqAlñýG ûAo AõÎk úÞ QuApËPñì Q×â pßÖ ûpùy kõWô BG ô ïkõG ûkpG kBü qA Ao wÞ úíø úðBg þøAo ûpùy ûApíø wðæõHì@ BG ô îPgAkpK
ïkõg IÚApì kõG úP×ârýð òì úGô lýupO þìôA ïBXðA úGô îPvø Býðk kpì òüpOolPÛì ïkpÞ þì .îñÞ þì pøBËO ïoAk úèõíPì ÝBÆA àü ok òì kpÞ þì pßÖ ûpùy .ïly
lýÏG úÞ QuA kõvc ÿolÚ úG ôA Apüq îyBG ### lýéÞ þPÚô ô îñÞ þì þâlðq þüõXzðAk
êPÚúGôkpýãG êýHìõOApüqApìóBGBýgokQvýð .ïokBÚ lyBG êßzì îø olÚ pø ÿoBÞ Ñõð pø kôq þéýg ûpùy úðBÛyBÎ ÿBø QHÚApì BG òì ly ôpøAo koAô ô kpÞ qBG Ao ok ô QgAlðA
BG úÞ kõGôAô òì þDBñy@qA lÏG ûBìôk þßü þèô îPÖpâ pu qA Ao ÿkBÎ þâlðqô îPÖBü kõHùG
õéâ BO úßéG .ïkõHð ÜGBu ëBýg þG óAõW ó@pãük :Q×âoBýPgA|þG
.ïkõG ûly )ûpùy( ÝpÒ ô úPÖo ôpÖ ÜzÎ ok ?...úOpHg ú^?...ûp×ñßü õO úðõg BXñüA -
òðõO|þì ÿp×ð ûk ûkAõðBg àü úðõg òüA ÿõO
þì ôo þèBÚ ô }pÖ úíùñüA õO..òñÞ þâlðq

?þñÞ ú^ þøAõg
úÞ ûkBPupÖ êdì qA ïokBì...ïAõg þíð òì

.úyBG lñìôpG@ }pvK úðõg
úG lÏG ô kqpu Bø|ÝBÆA àü àü úG ûpùy
.kpÞ IOpì Ao JAõhPhO ô QÖo òì JAõg ÝBÆA
úG BìAtýK ólýyõK ô xBHè ókoô@ óôpýG ok þPc
kõG úPÖpâ ûqBWA óõ^ Ao qôo ó@ôA .kpÞ àíÞ òì
qBG ô QÖo óBPuoBíýG úG eH¾ AkpÖ ô lðBì òì krð
úPynâ qBÒ@ òüA qA qôo ôk ÈÛÖ .QzâpG Iy
óõg oBzÖ kõG ûly îg þPÚô ïBãñø Iy úÞ kõG
,kõG ûkpÞ úýßO kõg Yðo@ ÿôo ô kpýãG ûqAlðA Apì
QÖBÇè ô kAk þì êâ ÿõG úÞ Ao {yõâBñG ô úðõâ
àü òPuBgpG oBËPðA .ïlýuõG QyAk Ao åpHéâ

48

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY þÆBÖ ô ôA ÿApG úíø qA {ýG òì kôoô pHg kõG þGçÚ xlñùì òýíø kõWô pPzýG .lðBupG
CENTER ÿôo «AlGA òì úÞ þèBc ok kõG ûlññÞ ëBdyõg lÛÎïBXðAúGAoBìúÞQyAkþìAôAoóBýÖApÆAúÞ
óBzüA ÿApG þGBvc ô ïkpÞ þíð pßÖ Bùð@ .lññÞ IýÒpO ô ÜüõzO þuôpÎ ô
ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok .îPyAlð pOkôq Bì pâA úÞ kõG lÛPÏì ûpùy okBì
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì qAlÏGôîPÖoïokBìxõGQukúGAlPGAòì Bùð@ ûkAõðBg pu qA xlñùì py îýñÞ ZAôkqA
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master úÞ Ao îðBg úüAk ô îPvzð ôA krð þPÎBu úßñüA QícArì ÐÖo úzýíø ÿApG ô kõy|þì ûlñÞ
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk ïAo@kõG ûkBPÖA úüpâ úG òì ólük ÝõyqA Qhu ÐÚõì òüAok BìA kôo þì {üõgoBÞ|þKô lñÞ|þì
úÏéÚ ok Bùð@ úíø .îPÖo ïolK úðBg úG ïkpÞ þÚBG ûBì lñ^ qõñø ô ïkõG êý¿dO ïpâpu òì
þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ AlW ïokBì qA ïolK úðBg BìA lðkpÞ þì þâlðq .kõG ûlðBì
ÿõñÏì þßýð ÈuõO ôòuîøpãükóqàüôîðBgúüAkBGïokBì.kõG Ao óBzüA ô Q×â þì Bùð@ úG «B¿hy ûpùy
ôlðkpGþìpuúGpãükÿAúðBgok}kõgëBu ólýðAonâ ëBc ok òì úÞ kpÞ þì lÎBÛPì
(310) 446-8724 ûp×u ô RkBHÎ ô qBíð úG óByqôo ô Iy ÿoõÆ îýâkAõðBg QýÏÚõì ô îPvø óBdPìA
þðAõg úÂôo wéXìô òPÖpâ ûqôoô òPgAlðA ô RB×üpzO QüBÎo óôlG îðAõO þíð úÞ QuA
49 AlƒglƒÞ BG ïolK ô Qynâ þì ókAk IýOpO lÛÎ Ao ôA ïA ûkAõðBg ô okBì ô olK ÑçÆA óôlG
ô ëõ¿dìôoBßyô äñ×O úG ÐWAorýð JõƒÛÏü ûpíð òìô Qynâ kõGoõÆ pø ëBc pø úG .îñÞ
Øüko òýíø ok êDBvì pãük ô ÿoBÞ Qgok .QÖBüóBüBKêý¿dOoBÞôïkoô@AoïqæÿBø
.lñPyAkkõñyôQ×â þì Quôk Ao ûpùy oAô úðAõük úÞ xlñùì
ÿõéWBOôûlyÐéÇìòìkôoôqA«çHÚïolK úÏüBy kBXüA ô þñßyoBÞ qA ÿA úÛýÚk QyAk
ÿôoBXð@ôûlì@RBñÚÿBíðJ@oBñÞôåorGok ok .Qvzð þíð oBßýG ô QÖBü þíð QÒApÖ
úÞlðkõGÐíWÿAûlÎ.kõGúPvzðþãñuúPhO okòìûkpÞúÏüByôAïlýñyúÞkõGëAõcAòýíø
ûqBƒWA .lƒðkpƒÞ Bƒø ÿkBƒy úƒ^ .ïlƒýuo òì ïôpG ûp×Æ îøAõg þìô ïoAlð ZAôkqA l¿Ú ÐÚAô
ûkBì@ JõÛÏü AlglÞ úÞ Ao ÿlñ×uõâ ïkAlð ûkB×PuAFõu }kõWôqAô îølG ÿqBG Ao ûpùyô
RBXð ÔýO püq qA Ao óAõýc .lñzßG kõG ûkpÞ BìA kõG ûlññÞ QcAoBð ûpùy ÿApGpHg òüA .îñÞ
ôëBdyõgolÛ^ôïkq{PzKúGþPukôïkAk àüôkpÞlülyJApÇÂAkBXüA}AûkAõðBgok
úG óBñÞ ÐG ÐG lñ×uõâ ïlük þPÚô ïly kBy pPùG< Q×â òì úG QHd¾ òí }okApG qôo
}õÒ@ok Ao ïolK .kôk þì {üõg êÒ@ ÙpÆ ûpvK òüA óBøk úÞ lýñßG ÿoBÞ pOkôq QuA
:lýupKîPÖpâ úÞ kõG BXñüA >...kõy úPvG õâoB`ýè Ùpgrì
?lzßGAolñ×uõâþPyAnãðAp^— oõÆ pø ûpgæBG ô ïôpG êdì úG îPÖpâ îýí¿O
pÆBg úG oAlðBW àü kõy þíð þÂAo îèk .îùñG óBýì okolK BG Ao ÑõÂõì Qvø
.kõy óBW þG òì ###
QuBì ÿBø Qñu ôrW...úíuo òüA - ApÖ ûpgæBG qBu Qyõðpuô Qhu qôo ó@
.úzGQüBÎolüBG þËÖBcAlg }A ûkAõðBg ô ûpùy qA òì ô lýuo
BøQñuòüAQüBÎoBGòìúÞúñüApukok- úG úÞ ïkpLu ûpùy úG rýð Ao úðBg lýéÞ ô ïkpÞ
úÞQuBøþPupKQñuòýíø.îPvýðÜÖAõìîø qAlÏGòìkôoô.ïlyêdìþøAoôlðrGpuBXð@
pâA .koAk þì úãð þâlðBì IÛÎô kõÞook Ao Bì pùy ok úÛGBu þG ô IýXÎ þðBXýø Bø ëBu
ôûkBPÖAIÛÎpPzýGþìAõÚAlýñýGþìlýñÞQÚk ÜGBuêTìpãükÑõÂõìBìAkpÞkBXüABìà^õÞ
ÿBø|Qñu úG þPuk ôk úÞ lñPvø pOpýÛÖ þì qBG úðBg úG òì {ýK ëBu lñ^ pâA .kõHð
.ólýHv^óõyÿkAlWA úG BüBÎo ô AlglÞ þhupÖ lñ^ qA îPzâ
QÚô pâA .lñßÖA òì úG ÿlñO ûBãð olK úðBg BO BXð@qA BvG ú^ô lðlìA~ |þì òì ëBHÛPuA
þíð JAõW óôlG Apì úP×â òüA kõG ÿpãük þèô .lðkpÞ þì þðBGpÚ lñ×uõâ ô ôBâ Bø ûk
þì óBzð ÿlñüByõgBð êíÏèA wßÎô QyAnâ òì qA wß`ýø .ïly êdì koAô BùñO òì àñüA
QüBÎo ô þPupK Qñu úðõíð }kõg Apüq kAk ïly ûkBýK êýHìõOA qA þPÚô ÈÛÖ kpßð ëBHÛPuA
ÿBø äñ×O ÑApPgA kõWô BG .kõG ïõuo ô JAk@ ÿBøóAkúìBWúÞïkqAl¾AoóBýDBPuôoqAþßü
Býðk ok úÞ Bø äñ×O pãük ô >àü ïA< ô lülW ok ôlýzÞ kBüpÖ ÿkBy qA ôA kpHG úÏéÚ úG Apì
òüpPùG Ao þuôo pýO YñK qõñø lðoAk Rpùy úðBg ÿõu úG lüBýG òì ÙpÆ úG úßñüA ÅõÎ
ô ÿpíÞ òüpO ÜýÚk Ao þðBíè@ >oqõì<ô äñ×O ûBâ@ òì kôoô qA Ao úíø óBñÞ kBüpÖ lüôk
þì ÿoBßy äñ×O òüpO þèBÎ Ao þßütéG ëõèôk àüàüBø|úðBgokúÞkõGÐÚõìòüAok.QgBu
Bø údéuA òüA qA }olK óõ^...Ap^ .QvðAk ÿkBy úG ô lñPhüo óôpýG úíø ô ly qBG
þíð Ao òüA úPHèA .kõG ûkpÞ ØüpÏO ô ûkB×PuA òüA úG ô QuBgpG rýð êøk ÿAl¾ .lñPgAkpK
BG ólýyõXð BìA QvðAk þPupK Qñu óAõO úG ÜéÏPì úÎorì þPcôoôk ÿBø úðBg úG úéýuô
ô ÑBXOoA úG {üApâ þÎõð lülW ÿBø ûlülK úÏÚAô úÞ lðkAk ÑçÆA rýð óBg þéÏèAlHÎ õíÎ
þì ÉApÖA úñýìq òüAokôA úÞ QuA þPupK úñùÞ õíÎ .QuA ûkBPÖA ÝB×OA þzhG ÿkBy ô îùì
.kpÞ IuA BG Ao Bø pÞõð qA þßü rýð óBg þéÏèAlHÎ
koAk úìAkA úPHèA .kõy ÐéÇì úSkBc ØýÞô îÞqA BO kBPupÖ

óApùO úéXì

ï|lñâ| oõK Jkõö ì .ï
Q×ø |ô êù^ {hG

ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK

.........

>Q×â oBýìBÞ úG ûpPgk ólýuo !îýy þíð pg Bì úÞ äu lýuoBOô úñd¾ôo lìôA úGpÎôoBü ÐÚõì òýíø Bü xByôpÖçÆoAqBG BW òüA -oBýìBÞ#
úü æBc BO îãG lüBG !kõG þèBÎ «BÏÚAô- !óly lñéG óõyBW qA ïkpì Q×â õñüA BO< >Q×â oBýìBÞ úG BXÞ AoBì þãðqpG ûBýu ÿA !?úðõgAlâ
þì úéùéø !ólýzÞ|þì Rõu !ókq|þì ØÞ
!ïkõG ûlülð ÿA úzýKpñø òý`íø úG olÛðA ïkpì òüA úÞ ly þíð ïoôBG «ç¾A !ókpÞ Ap^ Bíy !óBÇévèA QñG Bü àýéÎ ïçvèA - !?Qvüpùy ú^ úãük òüA ?ÿA ûkoô@
,óõW îðBg BýG BìA óõñíì þéýg -oBýìBÞ qA QhGlG ,lükõñüA úÞpOBEOpülì !óBýG óBXýø Qícq kõg úG pøAõW ô pøõâ ô oq lüpg ÿApG !QuA oBølñÚ BXñüA òì oôpu -Rp¿ð
Rkõg ôo pg@ ûkpK ô pýãG ôo wýâ ûçÞ òüA BG BøBì .kBPÖA ûkpK BO !QgAlðA ôo ûkpK {upO ïBíO BO ÿkAk þì oõPuk !?lüA ûlì@oAqBG úG ûkAk
ÙpÆ òüA BøBì !ólülñg îükpÞ Ñôpy QcAo ëk !óBùW pùy òüpO kBG@ô òüpO åorG
!òÞ ÿqBG oõÞ òüA !ûkpK ÙpÆ óôA ïkpì ô îülülñg þì !îPhüo þì Bíy ÿBK úG Ao kAlÓG pøõâ ô oq çì óBìqok BìA QuAoBølñÚ ,ÿo@ -oBýìBÞ
!?ÿkpÞ Ñôpy qBG -óBg IWo !kpÞ þì ûBãð ôo BøBì ô kõG ûkBPuAô ÈÛÖ úÞ ûly QzâpG lÏG ô kpÞ úGpÎ úG ûBãð úü oBýìBÞ< þèBg úÞ óByôpÖçÆ ïBíO òüpPüô !píÎ lídì
BO ôk òì !@|îñÞ þì JApg òì BGBG -oBýìBÞ
!úg@ îãG îPvðõPð qõñø ôo úéíW !ïkpì òýG úPgAlðA úèõèô úÞ oBãðA úð oBãðA >Q×â ô òì ÙpÆ !QuA
úÞ ÿkpÞ ÿqBG äñzÚ olÛðA õO -óBg IWo >Q×â ô kpÞ {éÓG lìôA óBg IWo !úñÞ þì úuõuôõñì ûoAk úPgõuolK òüA - ! òì ÿõðBG lýDBìp×ð òýñ^ -Rp¿ð
!îüoAlð ïqæ ôo Bø úéíW óôA úãük !úyBG Qèçc RokBì pýy «BÏÚAô- ok îø Ao RolK îüBìpÖ þì òýñ^ -oBýìBÞ
ïoõg þì úÞ þðõð ïAõg þì òì !úð -oBýìBÞ àzgpýy BG òì BìA óõñíì þéýg -oBýìBÞ !îzG òüA óq oAnG úðõìkõgpùy ÿBðôõW òýÎ ûpvK òüA !ïoô@þì
ûpG ïkBü BñüA ïpg@ ûkpK õO îupO þì !úyBG ëçc úÞ ïkpÞ ûBãð {ùG úãük M^ M^ úü< !QuA ÙçÎ úÞ Q×â kõy þì ÐÚAô ok ! úÞ
QGBG òìõO l¾ Iy pg@ ,ûoAlð þHýÎ Ig !îãG !úñßð kok ûôBâ Quk !ïly åorG {ùG ïôo@ !ûlñg püq ókq ïkpì ûoBG ôk<
ô }BK ôo kq {Puk BG ïlük úHOpì úü< >Q×â ô úGpÎ ÙpÆ QzâpG
!òÞ îÞ ïkrì qA úéíW BO úu òüA þíð pøõâ ô oq úG Ao ÜzÎ ûBã`ýø òì - >îP×â
>Q×âôõéWlìôAQvýâoA³ ÐÚõìòýíøõO< >Q×â ,þñßð {ìõíO ôo ÿqBG xõè úâA oBýìBÞ-
ëk ÿA !îP×ãð ôo Bø úéíW óôA ïqBG ÿlük - !oõg pPy pýy JpÎ ÿA îyôpÖ úñd¾ ôo qA ô òýìq ïqAlñýì ôo pLu ô ûrýð òüA
!?ïkq Jõg- þì ïkBü îy þì ëõø úñd¾ôo úÞ wGqA !êÖBÒ ôk ,Bì Qé¾ô qA ,òì ÿõðBG þèô -úGpÎ
þ^ !úñßð kok QPuk !kõG þèBÎ -oBýìBÞ ...îðBW úG QüçG ?BðôA kõG þ^ !îãGôo BðôA ûo úýéÎ ô ly lñøAõg ldPì pãülßü BG oõzÞ !óôpýG ïo þì
þG êHñO ÿBìk@ ëBì !?Izßü ô oArø óôA kõG BHüq þgBÞ kAlÓGok òì !kBPvüA lñøAõg òíyk òüA úG õO pÆBg úG ÈÛÖ BìA úyBG -oBýìBÞ
?kõG þ^ úãük
!úÂpÎ úñd¾ ok úÞ ûlñg püq îükq ûoBGôk BøBì< !ïA úPuAo@ Bíy ÿApG !ïk þì QHTì JAõW ûpvK
>Q×â ô lülñg ûpvK< ûlñg qA úßýèBcok ,ûpvKô ûpPgk óôAô lyAô lñ^ BO úPgõu olK !?þÚApÎ ëBìõO -oBýìBÞ >Q×â ô ûpvK ÙpÆ QzâpG lÏG<
!?þ^ ÿApG úÂpÎ þG êHñO - BO ô õO ólìôA ,lìôA þì óõyBíz^ qA àyA ,õO ÿBø QÞAoô Bø àyõì QukqA {ýK QÚô QvhðqA òì ,ûlðqApGô BñÎo óAõW ÿA û@-
QÞBu Izßü ô oArø úÞ þìk@ -oBýìBÞ òüoq ÿBøp¿Ú QíýÚ úG ëBíy ÿBø úéüõÆ îüBìqBýG ApO îPuAõg þì BìA ïkõG úPzâõO úP×ýy
QðôoBG IíG ûoApÚ úÞ æBc !ly|þì ûkAk ûoBWA
olK ôpG !?kAk þøAõg Bì úG kBdOA Quk òñÞ !?RôpS Bü QuA pPùG îéÎ úÞ
ókq kAk îø BG Bø þ^ByBíO úíø úÏÖk úü<

>!RôpS !RôpS !RôpS<
>Q×â õðõy ÙpÆ QzâpG oBýìBÞ<
RôpS Qìlg ok îéÎ !QuA òýñ^ ÿo@
ô îýDõâ þì Bì úÞ QuAoô ô py úíø BùñüA !QuA
þì BzðA äðq ô úuolì ÿBø JBPÞ kok úG ÈÛÖ

!koõg
õO !ókq Quk }ApG ïqBG ókpÞ Ñôpy ïkpì<

50


Click to View FlipBook Version