The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Tehran Magazine is the leading Persian-Language weekly magazine in the United States and around the world.
Mr. Shahbod Noori is the Founder and Executive Director of the publishing company. In 1989 he published the first 24- page Original Bazaar Weekly.

The Original Bazaar Weekly was the first free classified and a display advertising paper published for the Iranian community in Southern California.

In 2017, after 21 years, Tehran Magazine has become one of the most popular and powerful FREE Iranian magazines in the United States and around the world. Although it mainly focuses on California, the magazine covers the United States, Canada, Europe, Asia, Australia and Middle East, as well.
(818) 881-1771
To advertise on Tehran Magazine, please contact us via email: [email protected]
www.tehranmagazine.com

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2017-06-27 14:09:08

Tehran Magazine Issue #1039

Tehran Magazine is the leading Persian-Language weekly magazine in the United States and around the world.
Mr. Shahbod Noori is the Founder and Executive Director of the publishing company. In 1989 he published the first 24- page Original Bazaar Weekly.

The Original Bazaar Weekly was the first free classified and a display advertising paper published for the Iranian community in Southern California.

In 2017, after 21 years, Tehran Magazine has become one of the most popular and powerful FREE Iranian magazines in the United States and around the world. Although it mainly focuses on California, the magazine covers the United States, Canada, Europe, Asia, Australia and Middle East, as well.
(818) 881-1771
To advertise on Tehran Magazine, please contact us via email: [email protected]
www.tehranmagazine.com

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ACCIDENTS
Auto, Motorcycle, Pedestrian, Slip & Fall, Work Injury

þðBüBy ïBýK|
Bßüpì@ëAolÖô Býðp×ýèBÞÿBø ûBâkAk þíuo êýÞô

Payam Mark Shayani, ESQ

þðlG RBìl¾ ô RBÖkB¿O ûlðôpK óAoArø úG þâlýuo úGpXO BG

www.TASADOFAT.com

Bø|óõýéýì QÖBüokok BìpOBÖk úèBu òülñ^ QýÛÖõì
Qvýð þÖkB¿O ,RoBvgoæk

þâkoõg òýìq • þðlG RBìl¾ • þâlñðAo RBÖkB¿O •
RBðAõýc úéíc •oBÞqA þyBð RBìl¾ •

åpì úGpXñì RBìl¾ ,píÞàvükô ÿrÓì RBìl¾ ,óAõhPuA þãPvßy ,þðlG lüly RBìl¾ :okrÞpíO

Pacific Attorney Group

856 S Robertson Blvd,
Los Angeles, CA 90035

(800)261-1314

Serving: (310) 777-7779

•Los Angeles (818) 999-9997
•Valley (714) 550-0404
(619) 286-2222
•Orange County (408) 777-8866
(925) 777-0432
•San diego
•San Jose
•Sacramento
•San Francisco (916) 442-9999

5

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø

10 úd×¾..|.|.|...........|.|..........|..................)þzHc lýÏu(úP×ø îg ô aýK ok - Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
12 úd×¾...|.............|.|..........|.....QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo þHdì îüpì pPÞk -
14úd×¾................................kAkpì28ÿBOkõÞkBñuAQvG|òGokþðByBÞóBGBýg- & Publisher

ÿoõð lŸHùy21-16úd×¾.......|..................|..........................óBùWôóApüA|VkAõc- SHAHBOD NOORI

22úd×¾....................)ÿpüõ¿O| }oArâ(óBWpýu ok ápýWpýW iHÆ JAk@qA ÿpüôB¿O- ) |201 7 óõW| 30(| 1396pýO 9 úÏíW 1039 ûoBíy îßü QvýG |ëBu
24 úd×¾ .....................)ûtüô }oArâ( lýupG kõg åorG ÿBøôqo@ úG lýðAõO|þì îø Bíy-|
26úd×¾..........................................)óBðq( ...ïkpÞAlýKAoïkõgBHüqú^- Since 1996, Friday June 30th 2017 ISSUE#1039
39|-28úd×¾........|.............................................. BýðkoBñÞúyõâqA|-|
(818) 881-1771

40úd×¾ |.....................................................................rñÆ-| TEHRAN MAGAZINE
44 úd×¾ ........................................... ) oõK Jkõì.ï úPyõð þÚoôBK( êvÎ – PO Box 3665
46úd×¾....................................)kp®ÞÿløúPyõð þÚoôBK( ëBÛðlypìp×ÏW–
Winnetka, CA 91396 USA

48úd×¾..................................................................þyqoô– WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

50 úd×¾ ..| ................................)”õèûrícòýßO“úPyõð þÚoôBK( úìok ÿpPgk– E-mail: [email protected]

52úd×¾ .........................................)þøAoôkpu(|îñÞoBÞú^lýDõãGBíy– Facebook: TehranMagazine

54úd×¾.................)léWÿôo( ?!lyþÖpÏìóBùWúGòßðBìóAõñÏGÿõéùKoõðûkArøBy-| >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
|56úd×¾ ....................................................)ûBOõÞóBPuAk(kpìàü-| .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð
58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-|
65-60 úd×¾........................................................BøpHg ô Bø ûpù^- .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
69-66 úd×¾.......................................................úünÓO ô þßyrK- Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -
70 úd×¾.............|...........................................óBùWôóApüARBýGkA-
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW- .Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
76 úd×¾....|........................................................ úP×ø þDõãzýK- ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -
78 úd×¾..............................................................Bø ÿlñìqBýð -
|80 úd×¾ . .|......................................................... þvýéãðA {hG - .lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì

.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

when subiscription start , there is no cancellation or refund

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

óApùO úéXì

ëçÛPuA qôo
Bßüpì@

Bßüpì@ïkpì .QuBßüpì@ëçÛPuA qôo ûlñü@úHñy úu #
ókpÞ BKpG BG ô lðpýâ|þì òzW Ao kõg þéì åorG qôo òüA
Qyõðpu qôo òüA Bßüpì@ØéPhì ÿBøpùy ok ÿqBHzO@îuApì
ZoA ó@úG ô lðoBíy|þì| |þìApâ kõg óAõW iüoBO ok Ao qBu
.lñùð|þì
oBývG RBd×¾ BG Ao òùÞ iüoBO àü úÞ óBýðApüA Ap^ þPuAo úG
úG BùñO úð úÞ lñyBG|úPyAk Ao ÿqôo òýñ^ lüBHð lðoAk pu QzK ok oõÇÚ
þGõßüBK ô ÿkBy ô òzW úG qôo ó@ok úßéG lññÞ RBøBHì ô oBhPÖA ó@
?lðqAkpLG
ÿkpÖ ëçÛPuA úG ëôA úWokok óBýðApüA Bì úÞ lyBG ó@QéÎ lüBy
ôîýupGþðBãíøôþéìëçÛPuAàüúGA« lÏGBOîüAûkpßðúzülðAkõg
.lñÞ ûBãð ó@ úG pß×O ô òývdO BG lðAõPG Býðk
úðõã^ îýyBHð êDBÚ|þìApPcA kõg ÿkpÖ ëçÛPuA ÿApG Bì þPÚô
BO Qvýð ó@ok ÿkpÖ ëçÛPuA .îýñÞ pßÖ þéì ëçÛPuA úG îýðAõO|þì
phÖ ó@ úG FBßOA úG BO îýGBü Quk|þìBÛì úG ô îüõy lñíOôpS îýðAõPG
.îýñÞ þyôpÖ
úüBK úÞ þðBìq BO lupG ÿkBì ô þéý¿dO ÿæBG ZoAlì úG úÞ þðBvðA
ô Qvýð þÛÖõì óBvðA ,lyBG ûkpßð îßdì Ao kõg ÿpßÖ ëçÛPuA ÿBø
úG úÞ QuA þðBvðA oAnâpýSCBO óBvðA .lyBG oAnâ pýSBC O lðAõO þƒíð
.lñÞ êíÎ ó@ xBuApG ô lyBG ûkpG þK kõg ÿpßÖ ëçÛPuA QýíøA
Bñy@ kõg ØüBÊô ô ÝõÛc úG ô lyBG|úPyAk pËð lì Ao QÛýÛc ô Üc
ú×ýÊôô ÝõÛcô Üc òüA ûBãð@þðBvðA òýñ^ .lñÞ êíÎ ó@úGô lyBG
ÝõÛc ô Üc pâA úÞ þèBc ok .ly løAõg êDBÚ îø óApãük ÿApG Ao
QüApu îø óApãük úG óly oAk úylg òüA ,kõy oAk úylg þðBvðA
.kpÞ løAõg
xBuApG úÞ lyBG|úPyAk êíÎ ô ÿpßÖ ëçÛPuA þƒðBƒvðA þƒPÚô
Ao þèçÛPuA qôo Rpvc ô îýPvø ôpGôo ó@ úXýPð BG QuBø|ëBu úÞ lPÖA|þì þÖpdñì pývì ûlñðAo .QÖpâ løAõgpGok îø Ao óApãük Zõì lñðBì QÞpc òüA ,lñÞ QÞpc þðlì òýðAõÚ
ô ÀÚo úG ÿqôo òýñ^okô îüpýãG òzW Ao ó@Bßüpì@ëçÛPuAqôo lñðBì úÞ îüoõg|þì îø Aopãük ûlñðAo ,lñÞoõHÎrìpÚ ÕAp^qA wýéKoõÃc óôlGô Rõég óBGBýgok úÞ ÿA
AooBÞ òýíø îø ÿpãük ,koAnãG ûçÞ kõg òÆõíøpu úÞ þvÞ .lñÞ|þìoõHÎ úG ÜüõzO
.îüqAkpLG þGõßüBK

.lñÞ|þìþüõâÕôokúGoAkAôîøAoêGBÛìÀhylüõãGÕôok úÞþvÞ,kpÞløAõg
Ao óApãük ,lñÞ qBG kõg ÿôo úG Ao þPhHyõg JmBÞ ÿBøok ,QðBýg BG úÞ þyôpÖ òÆô
ô koAlñK|þì Üc Ao ÜcBð ,ïBÛì úG ólýuo ÿApG úÞ þ¿hy .lñÞ|þì QðBýg úG ÜüõzO îø
êíÎ ô lñÞ|þì Üc pG ÜcBð ókAk ûõéW úG ÜüõzO îø Ao óApãük ,kqAkpK|þì þuõéGB^ úG
ok úÏìBW QýñìA ô Qßéíì ëçÛPuA êÞ úXýPð ok .løk|þì YüôpO úÏìBW ok Ao þuõéKB^
8

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
Ao kõg ÿoBßíøô ly êý¿dPèA ÕoBÖ Bíñýu úG AoqApýy {cô ÕBG xoBÖ QÚôoAlðBPuAô
ok ôA .kpÞ qBÒ@ ÿoAkpGAl¾ úñýìq ok Bíñýu BG .kpÞoAnâAôôA
êdì qA QzƒâqBƒG ïBƒãƒñƒø úƒG 1386 ëBƒu lèõPì úÞ ôA IüpÒ ô IƒýXÎ ÿBƒøoBƒÞ
ëBíy ûkBWok " úìok þÒAp^ " ÿoAkpHíéýÖ ô lðBzÞ Bíñýu úG Ao {üBK îÞ îÞ kõGqApýy
úGp QéÎ úG ô ly þâlñðAo úSkBc oBƒ^k ô òükpÖ lñðBì þÖôpÏì óApƒãüqBƒG oBƒñÞ ok
Quk qA Ao kõg îéßO RolÚ ÿrÓì lüly úßð@ BO QgAkpƒK {ƒÛð ÿApƒWA úƒG óAqôpƒÖ
| |.kAk þðAkpâoBÞB« ¿hyAoîéýÖàüQÖpâîýí¿O
ô Qyõð }kõg îø Ao îéýÖ ÿõüoBñu !lñÞ
ûlññÞ úýùO .QyAnâ >òzg óAkpì< Ao {ìBð
þƒÏýÖo rƒürƒÎ ô kõƒG JBƒGoA lƒídì îƒéýƒÖ
îéýÖ .QyAk ûlùÎ úG Ao ó@ ÿoAkpƒHƒíƒéýƒÖ
Qvßy BG ly þì þñýG {ýK úÞ oõÇðBíø
Ao ó@ QƒéÎ JBƒÛƒÎ êƒýƒég ô lƒy úƒWAõƒì
óBPuoBíýG ok {ðly ÿpPvG ô úüo ÿrüpðõg
| |.kpÞïçÎA
ápýuoBÞokôA îéýÖ òüA Qvßy îÒo úG BìA
QvðAõO ô QÖBü Quk þüBø ÿqôpýK úG ÿoAk
Ao ápýu ô lñÞ ApWA úìBðpG óBùW oõzÞ 37 ok
| |.koô@óApüAúG
êýèk úƒG þƒèô koAk ëBƒu 93 óõƒñÞA ôA
Qñßè oB^k þcApW êíÎ ô ÿrÓì ÿoBíýG
ok {ýK ëBu úð }pvíø .QuA ûly óBGq
àü ôA qA úÞ Qynâok êƒýHìõƒOA ÙkBƒ¿O
ok olK oBñÞ ok ôk pø ô koAk pvK ô pPgk
}pvK .lðkpÞ þì þñüpÖ@ {Ûð Bø ápýu
úG Ao îéýÖ 50 qA {ýG ÿoAkpGAl¾ úÞ ôA løk þì úìAkA ápýu ok oBÞ úG qõñø îýøApGA
ok þcApW êíÎ lñ^ qA wK QyAk ûlùÎ Bßüpì@ ok ô ûkpÞ Bøo Ao ó@ }pPgk þƒèô
ô pvíø ܃zÎ BƒùñO ô lƒy ÿpƒPvG úƒðBƒg | |.lñÞþìþâlðq
úG þyõìBg ëBc ok Ao ôA úÞ kõG {ðAlðqpÖ qA óAlðk BG Ao êýÖ ÿqôo úÞ JBÛÎ êýég
| |.kpÞÜüõzOÿoBíýGpPvGokþâlðqúìAkA úG ápýu ÿBüöôo ok qõñø kpÞ þì lñéG òýìq
úSkBc qA ûBƒì úƒu ôk Qƒynƒâ qA lƒÏG òüA BO ûkpÞ Qý¾ô }pvK úG ô kpG þì pu
pÓ¾A óAoBßíø ô óBPuôk úÞ kõG ÙkBƒ¿O | |.lñÞkBüôAqArýðoBGpøôûkAkkúìAkAAooBÞ
ô lðkpÞ }õìApÖ Ao ôA îÞ îƒÞ ÿkoõƒøBƒy }õìApÖ qApýy ÿBø ú`G ÿApG JBÛÎ êýég
úðBg úÞ ÿoAkpGAl¾ ÿApG þƒhéO RBƒËƒdè ...Qvýð þðly
qBÒ@ kõG ûly }õìBg {ƒüAlƒ¾ ô òƒýzð
ÜzÎ ûrXÏì BG þyõìBƒg òƒüA BƒìA .Qƒzâ | | !|Ü|pzgÎ@ûqrôXoÏì
ÿAl¾ ô lýuo óBüBK úG }lðqpÖ ô pƒvíø
ÿô úƒG ëBƒu ûk qA lƒÏG ÿkoõƒøBƒy pƒÓ¾A
þì óõñÞA îø úÞ ÿoõÆ úG ly ûlðAkpâqBG qA þßü ÿAl¾ QzâqBGpHg òülýñy#
BGAo{üBøúPuAõgûoByAôBíüAÿBWúGlðAõO qôpìA ëBu ûk qA wK Bíñýu óAoAkpGAl¾
| |.lñÞóBýGóBGq ûkAõðBg kApÖA òýG Ao þèBdyõgqA þWõì
ókBPvüA óAõOrýð ÿkôq úG úÞ lýìA òüA BG | | .QgAlðA ûAo úGôA óAoBßíøô
| |.løkúìAkA}oBÞúGôkoô@QukúGAo QuA "ÿkoõøBy pÓ¾A" oAkpGAl¾ òüA
ô óõürüõéO þèBÎ úuolì qA 1355 ëBu ok úÞ

úéXì ok kõg þùâ@ ÿBø QíýÚ
BG,úÏìBWokAoó@pýSBC Oô,óApùO

.lýñÞ úvüBÛì RBüpzð pãük

qA îø úðõèBPuApPuõéýu ÿBø îéýÖ .lññÞ ,óBßìA Roõ¾okô lñÞ ûBãð Jõg ÿpñøpSA |óApùO úéXì
úÞ QuA IèBW ô kõG Quk òýíø .lðrG þÛÇñì Ùpc úíéÞ lñ^
pHg ólýñy qA wK úðõèBPuApPuõéýu ô ÐíW Ao ïkõg ÐÚõì úG ÿoô@kBü òüA BG| | BG úP×ø îg ô aýK ok
ôîPýÛÖõìòì:Q×âBøúðBuoúGôAQynâok þøAo ûly úÞ îø þüBùñO úG BO îñÞ þì oõW
úÞîPvøòuléüôAóBWóõülìAoïoAlðôoAk îèBýgúÞîøúOõâúý¾õOkoõìok.ïõyBüok þzHc lýÏu lídì
ok úÞ þÚõy ô oõy ô {âorG IéÚ BG ok qAô@ ólýñy ÿApG óõ^ ;QuA QcAo
þPý¿hy úG êülHO Apì QyAk þðAkpâoBÞ ÿApG ,ïoAk þGõg ÿBø þÛýuõì îéýHìõOA |[email protected]|
| |.lyïkpìJõHdìkôqúÞkpÞþÞAolñðBì úÞ Ao ÿA ú^pPÖk îø Jõg pÏy àü ólðAõg
ô ÜÖõì ô ÙôpÏì pãüqBG òüA ÙApPÎA BG ïA ûkpÞ QyAkkBü ó@ ok Ao JBð ÿBøpÏy
îñì"óApãüqBGqAþéýgÜzìpulüBGJõHdì A« lGA îø ÿpñøpSA ólükpËð qA .ïpG þì ïkõg
koõgþìúPhOúGÿokBOúÞlyBGþðApüA"óq ûkBW ÿBHüq QÏýHÆ óõ^ Qvýð ÿA úéEvì
,ûlñvüõð úé¾BÖçG kõy þì fpÇì óBzìBðô .QuA Rçßzì ëçc þécBu
þì ûlülð Ao óAoBãðpHg þPc ô óAkpâoBÞ løk þì àéÓéÒ Apì úÞ ÿrý^ BùñO BìA
Bì kõgoBÞ lülük ú^pø :lñüõâ þìô lðpýâ òüA úÞ QuA þÛÇñì Ùpc úíéÞ lñ^ ókq
Bì îø kApÖA òüA óôlG ô óApãük úð ûkõG pÆBg òýíø úG ô koAk îÞ ûlðõñy Bøqôo | | !Õ| | ïAkôkqôqoôoàü

| |!îýÛÖõì JBPÞ úÞ Ao îyõìBg Quôk îøk þì eýWpO
ÿA úðBðBW ëk kok îø BG BO îðrG êÓGpüq lyBG
!óïAoõBéùù^K ÿqôBüoôö o ïôo þì îéýHìõOA ÙpÆ úG rùXì .îýñÞ qBÒ@ Ao wéXð@wè úÞÿlüly ÿBìpâqA#
ëBýÎ ò×éO ÙpÆ ó@ .lðq þì äðq ò×éO úÞ úÖçÞûkpÞÕAk þüBupÖ QÚBÆ Roõ¾ úG
þüBíñýu ÿBø îéýÖ qA þGBPÞ qôpìA# êßzìBG {éýHìõOAÿoôkúé¾BÖokúÞQuA ïpýâ þì îýí¿O ûoBHßü úG ô ïA ûly
þì Bøo Ao úOõâ ô Büok oB^Bð úG .ûly ôpGôo xõðBýÚA êcBu úG ô îñÞ Bøo Ao îüBøoBÞ
úG êýHìõOA ókpG ÿApG úíýG kAlìA pPÖk úG BO îñÞ
| | .ïpG ûBñK ïAo@

ïBð BG úÞïkpÞþì oôpì Ao îülÚ ok óApüA ÙpÆ úG lüBG úÞ îø lÏG .îðrG äðq ûBâpýíÏO
| | .ïlyôpGôo >JBÛÎ êýég< ÿBupÖ QÚBÆ ÿBìpâok ëBýÎ úÞ ïôpG þédì
.QuA ïpËPñì wéXð@ wè

!lðpýãG| |kïBõüu>Bqøôóoq îñì<

þW óBW Qynâok pHg qA þPÚô# !ûAoo| k| ëpôýAýÓqOôQo uBýu
úÞ þüBø îéýÖ óAkpâoBÞ òuléüôA
lýuo ZôA úG Bø ó@ok úðõèBPuApPuõéýu
| | .ïly ØuBC PìoBývG ïly ûBâ@ qA ô óBùW oBñÞ ô úyõâ ok ú^pâ#
þñýðõg VkAõc óApüA óBìoõzÞ úéíW
úÛHÆ qA úzýíø úÞ kõG ÿqBvíéýÖ ôA ok úÞ Q×â lüBG qõñø BìA løk þì ÿôo
ûpgæBG ô kpÞ þì QüBíc úÏìBW oõg ÿpuõO .îüpG þì pu úG óBÖõO qA êHÚ {ìAo@
úGpXO Ao ÿqôpýK îÏÆ BO kAk þì ûqBWA îø îø qôo pø ô QuA ûAo ok þüBøpHg

qA óBzð úÞkoõg þì óBíyõâúG þüBøpHg
| | .koAkpýýÓO
Ùp¿ì iüoBO úÞ luo þìpËð úG òýñ^
þì ïkBü úG ûqBO ïõy þì úÞ òPÖo ûkBì@ oApÚ ô ûlýuo óBüBK úG pãíPu ÿBø Qìõßc
òýG ?îñÞ ú^ BüokoBñÞok þüBùñO úG úÞ lü@ w×ð pýýÓO úüBu püq ok ïkpì ÿkôq úG QuA
}kõgoBGôoBÞëBHðkúGwÞpøôQuAúP×ø okûtüôúGîøþðBßOúðBgàü.lñzßGÿkAq@
úð ô ïoAk òPÖo óAoõPuo úé¾õc úð .úPÖo ô IéÆ Q¾pÖ kApÖA BO QuA ûAo ok Bø úðBuo
ïAlÞpø æBc úÞ qApýy þíülÚ ÿBø ú`G .ïpHGûBñKÿoAõükoBù^ÑõðpøúGïoAkQuôk ûAo ô lðõy úPyAnâ oBñÞ Q×¾ óõíéÚõG
lðA ûly ÿA ûõð ô lðqpÖ IcB¾ kõg ÿApG îñýzñGQgokpüqþüBWløAõgþìîèkÈÛÖ QÞpc òýñ^ .kõy oAõíø ÿkAq@ úG ólýuo
îø òì .lñuBñy þì àükrð qA Ao JBÛÎ êýég Büok úG óBGríø àü BG ÿA úðBðBW ókq Mâ BGô óBßìA {hG óBñýíÆA þãPvHíø óôlG þüBø
ú^õÞ ok þðBìpùÚ RBýéíÎ ïBXðA ëBc ok Ao ôA ok .ïpHG Rnè ó@ àñg îývð qA ô îñÞ ûBãð oBýyõø lüBG ÈÛÖ óBýì òüA ok ô QuApünKBð
qA ô ïkõG ûlük qApýy pùy ÿBø óAlýì ô Bø úGïkBüúHOpìàüîñÞú^îñÞú^{Gô{y úÞÿkApÖAÿBøþüBíðïõéËìôBøúEÆõOBOkõG
óAlðk BG .ïkpÞ þì Rpýc {üBøoBÞ ïBXðA àü óAonâ< koõìok úOõâ ÿBø úP×âqA þßü êßy ,lñPvø pýýÓO QuBýu ØèBhì
ûk BG óõýìBÞ ôA ÿôo qA Bü ô lýzÞ þì êýHìõOA ólðAonâ ÿApG :lüõâ þì úÞ îPÖA þì >qôo ïlÎô þâlñÞApK Apüq .kpýãð kõg úG QýÏÚAô
þOlì .Qynâ þì lðkõG ó@ oAõu úÞ p×ð Bø qAô@àüqôook lüBG wÞpø Jõgqôo àü Qìõßc úìAkA BG QuA ÿôBvì þãPvHíø
þì QýGpO pýy lñðBì Ao ûlðok RBðAõýc îø àü úG ,lðAõhG JõgpÏy àü ,kõñzG Jõg ... óApãíPu
lýzÞ {cô ÕBG úG }oBÞ ó@pÆBg úG úÞ kpÞ
10

TEHRAN MAGAZINE lðAõPýì BùñO úð þãìBíc îø ÿBÃÖ ok ókpÞ Tel:(818)881-1771
IWõì ûBâ kkpãð þGBüqoA wßu ô ûlñðArýãðApG
Azita Fakheri, M.D. þvñW óBXýø QÖA ô þvñW àüpƒy ÿoArƒýG úG úWõO ënG þãìBíc îø ïBXðA lñüApÖ ok| |
Ñõð òüA Rly lðAõO þì ûkBu úPßð lñ^
American Board of Internal Medicine .kkpâ
îø :þPÖBËð ÿBƒøõƒãƒèA úƒG ïApƒPƒcA-| | :kqBu ØÎBÃì Ao þvñW úGpXO
úPuk ÿApG .Qvýð lñvK úíø þüõãèA þãìBíc
qAóôpýG þOBÚôAokólyBíðúñøpGúèõÛìkApÖAqA ÿBø ïBídPuA ïBãñøok :þüBìk ÜÖAõO -
þíð þGBüqoA þñPyAk Qƒuôk JAõƒg Qƒgo oBývG QýíøA qA þüBìk îýËñO QüBÎo ûp×ð ôk
úG QHvð kApÖAqA ÿA úPuk úßð@pG «BÖBÃì .kkpâ úÞ ÿkApÖA ÿApGôo òýíøqA lyBG þìoAkoõgpG
pãük kpÖ BG ïBíc óBìríø ô ápPzì ûkB×PuA ïBídPuA QýGõéÇì Épy þOoApc ÿæBG ÿBìk
JAk@ ok úÞ þuAõuô RBýÛég úPyAk êßzì àüpy BG óly úìBíc îø QuA ûlükpâ ØüpÏO
koAk òýüBK ÿBìk êídO JBO BùñO úÞ þvñW
oBíy úG RBìôréì qA þüAk îøB×O úÇÛð úG ólýuo
qA Àhy ûkB×PuA îùu úßð@ pG «BÖBÃì .kôo þì

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk|

|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ

Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ

ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG þìIWõìlñÞþìïBXðAúGïréìAokpÖïBídPuA RAôBvì úG Qvýð QuA óBƒüpƒW ok úƒÞ þƒG@

BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # úG kApÖA qA úPuk òüA ÿApG þãìBíc îø BO kkpâ ok QGõð úG lñðAõPG ÙpÆ ôk pø úPzâ QüBÎo
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW .kkpâëlHìÿksApO qA ô îýËñO Ao kõg ólG ÿBìk }ôk püq {hG
êíÎ úG ÿpýâõéW ólG óly àzg Bü Bìpƒu
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # ûlðrÓè ÿBW úG J@ ÿpýƒâoBƒßƒG ïlƒÎ .kõy ûlì@
ok J@ ólì@ ok QÞpc úG ô QGõÆo :ûlññÞ
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse òßýè lñÞ þì êýùvO Ao þðlG xBíO ólG eÇu ÿBø óly ûpýg:|ÿpãð úñøpG ØüpƒÏƒO-
úÇGAo ïBXðA ïBãñø ok úÞ ly oõ¿Pì lƒüBƒHƒð ok kpÖ úÞ þìBídPuA ûõýy Bü ólG úG þðæõÆ
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# þüBùñO úG J@ þãìBíc îø lñüApÖ ok þvñW QcAo ÿpãük ÿApG úzýíø QuA ó@ïBXðA ëBc
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # úG ÿlñìqBýð ô úPyAk þâlññÞ ûlƒðrƒÓƒè {ƒÛƒð oApÚòýGûompüqqAêHÚkõyþìúý¾õOôQvýð
úG .kkpâ þì Ð×Opì lññÞ ûlðrÓè qA ûkBƒ×ƒPƒuA óBñýíÆA úHðBW ôk QüBÂo qA pãƒülƒßƒü ókAk
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # ïBXðA óBðq qA þgpG ÿApG úÞ QyAk lüBG pÆBg .îýyBG ûkpÞ ê¾Bc
QuõK ókpÞ RôApÆ kkpâ þì þGBüqoA áBðkok ÿlñüApÖ ëõgk êíÎ
ûkB×PuAúGBùð@qBýðlðAõOþíðïBídPuAÙp¾ô úìBícîø:þ¿hyïBídPuAúGïApPcA-
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # .kpHGëAõupüqAoûlññÞûlðrÓèÿBøóõýuõèqA òüA qA þzhG ô Qvýð þvñW puApƒu ólƒy
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok #
ÿApG kpƒÖ ûkpƒÞ AlƒýK þƒ¿hy úƒHñW lƒñüApƒÖ
ô Qvýð {Þ ïpLuA J@ úßñüA pg@ úPßð| | lñìqBýð kõg ólG úðBìpdì ÿBùPívÚ ÿõzPvy
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # ólG ÿoõÖ ÿõzPvy Ùp¾ úÞ QyBãðA lüBHð þì úý¾õO .lyBG þì þ¿hy óBßì ô óBƒìq
õì }rüo óBìok # þãéìBcpÇgqA óAõO þì þãìBíc îø òýcok QÖBËð úG þãìBíc îø þüBùPðA {ƒhG kkpƒâ
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # Roõ¾ ok úßñüA pG «BÖBƒÃì .kpƒÞ ÿpƒýãzýK lñðAõPG kApÖA ûkpƒÞ AlƒýK ÁBƒ¿PgA þƒ¿hy
óôpýGô ókoõg rýè ëBíPcA ïôlðBÞ qA ûkB×PuA ûAõhèk ûõýy úG ÿpãük ûBãð qA oôlG ô úðAkAq@
lyBG þì kõWõì J@ óBüpW ïBãñøok ó@ ólì@ .lñüBíðrýíOAokõgólGqAþüBø{hGkõg
(818)343-0101 ÿoAkoBG l ÿBø àýñßO püBu ÿpýâ oBßG Anè
.lñÞþìAlýKRoôpÂþãìBícîøïBãñøok lüBG pÆBg úG :þPÖBËð ô þOõ¾ ÜÖAõO-
ok Ao þãzýíø oBÏyô lýyBG qôpýKô kBy | | ïBíc ok ólðAõg qAô@ Bü ókq Rõu úÞ kpLu
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406

13 corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO pPùGþâlðq,pPùGwßu:úÞ}õâ oAokA ó@pG ûôçÎ Qvýð ÿpãük JõéÇì «BìArèA

Qý×ýÞ :RôB×Pì þìBƒíƒdƒPƒuA úƒGpƒXƒO ólG QuõK eÇu pG J@ óly ÿoBW ïBãƒñƒø óApùO úéXì
QÖBËðïBãñøokkpÖú`ð@ôþ¿hyÿõzPvy wƒñƒW ûkõƒG RôBƒ×ƒPƒì kpƒƒünƒƒK þƒƒì ïBƒƒXƒðA
þìBídPuA BG lðBupýì ïBXðA úG kõg ÿApG ÿkpÖ wýg wíè IÚBÏPì úÞ þvñW þãPhýãðApƒG - þívW úÇGAo ô wíè óly kôldì|#
óBvßü kõy þì QÖBüok ÿpãük IðBW qA úÞ úG .lyBG þìoAkoõgpG þâqBOqA lü@þì kõWõG ÝBOA ok ó@ ïBXðA JôBñO ô pPvG úG þvñW
úÞ ÿkApÖA lðoBývG ú^ .kkpâ þƒíƒð þƒGBƒüqoA ok úvìæ wc Q×â óAõO þì úǃuAô òƒýíø kõg úG RkBÎ äðo lðAõO þì ûBâ JAõƒg
pGûôçÎûkpLuÿpãükúGAokõgólGÿõzPvy ô ûlññÞ wíè kpÖ ÿApG ú^ þãìBíc îø ïBãñø ÿpùLu ëõÚ úG ô kkpâóBXýø qA þùO úPÖpâ
ólì@ok QÞpc úG BG RôB×Pì þìBídPuA úGpXO ûtüô ÿA úðõâ úG ûlðõy wíè Àhy ÿApG ú^ pu úÞ Qvýð ÿrý^ þâlðq lüõâ þì úÞ
ólƒG ÿBƒùƒìAlƒðA pƒG þƒvƒñƒW àƒüpƒy Qƒƒuk ûtüô þOnè QHvð òýíø úG ô ûlükpâ àüpdO Qý×ýÞQ×âlüBG kôpG Bì kBü qA RkBÎ ú`ÚBÆ
ok .lGBü þì Rly Bùð@ok þvñW þãPhýãðApG .kõy þì òýÖpÆ Iý¿ð ú`ÚBÆ pu úÞ Qvýð ÿrý^ þvñW úƒÇƒGAo
ÉBÛð ØzÞ QùW þHuBñì Q¾pÖ BPuAo òüA qA þßü .kôpG Bì þ×ÆBÎ úËÖBc kBü qA RkBÎ
>þHdì îüpì < pPÞkôkkpâþìBýùìòýÖpÆÿApGrýð þvñWxBvc ûoBËðô ókpÞ ûoBËð:RôB×Pì ÿp¿G úGpXO þâlðq ÿBø óBüpy úG úÞ þüBƒøoBƒÞ ûAo
þâly àzgqAô lìk þì óõg kApÖA þvñW
óBPzãðAáõðBOpuÝpÖqAúÞþéÞQÖBËðòí pG J@ RApÇÚ úÞ ÿA úñøpG «çìBÞ ÿBùðlG óly þì ÿpýâõéW ó@kõKôoBO þèBíPcA þâoBK Bü
QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo úÇGAo ïBXðA lñüApÖ ok ÑõƒñO kBƒXüA lƒñÞ
ÿæBG lñéG QupùÖ ok úÞ lyBG þì þvñW
qA ÿpPùG QgBñy òýWôq luo þì ïBƒXðA úƒG QùW þHuBñì þüBñýG àƒüpƒdƒO lƒñƒðArƒÓƒè ó@ qA ÿpƒPzýG ÿlƒñíPüBƒÂo lƒññÞ þƒì ûkBƒ×PƒuA ûp×ð ôk ïBíc þvñW ûlñðArýãðApG óBâlñüArÖ
| |.lðoôBýìQulGólGàýOôoAÜÆBñì «BÖBÃì .kkpâ þì Jõvdì þvñW þãPhýãðApG oõÇG.lñyBGþìAoAkkõgþvñWþâlðqQý×ýÞ
îø ïBXðA lñüApÖ ok úßð@ þéýíßO úPßð| | õzPvy QùW úÞ þPuk QÞpc Qüôo úßð@pG lðAõO þì þãìBíc îø êíÎ úÞ þOBðBßìA þéÞ .koAk oApÚ
ÝpÎ ,ólG ókõG rýíO qA óAõƒO þƒì þƒãìBƒíc úíø ûlì@ok {gp^ úG QuõƒK pƒG þƒìAo@ úƒG løk oApÚ òýWôq oBýPgA ok þüõyBðq ÈGAôo ok þãGAõhíø îýüõâ þì þƒPƒÚô þƒuoBƒÖ ok
qAô kpÞ ê¾Bc óBñýíÆA ó@þüõG þG Bü òPyAlð ,îßy ,Bø úñýu ,ókpâ ,õì îÎA ólG ÿBùPívÚ :qA lñOoBHÎ úÇGAoïBXðAoõËñìúGkpÖôkólypPvGúG oõËñì
BGp×ðôk þPÚô îðAk þíð òßýè lyBG þì þvñW
qAlÏGïBídPuAÿApGúÞþPÚôokÿlñìóBìqpËð Aokõg....ôBKÝBu,BùðAo,þvñWóBâoA,òuBG ok úÞ àzg wíè :RôB×Pì þvíè úGpXO óAõO þì Bü@ lðõy þì ïBíc àü ok pãülßü
kõy úPÖpâ pËð ok úG þPvüBG þì þãGAõg îø lýèõO AoqAõñíz^ wG ÿA úñd¾ lñÞ þì }qAõð þéíÎ þvñW úÇGAo ÿoApÚpGô ÿqAõñzýK ïBãñø òýñ^ úÞ þüBXð@qA !! lðA ûly úìBíc îø Q×â
.kpÞ þüõW úÖp¾ ok îùƒì þƒzƒÛƒð ó@ ÿBƒyBƒíƒO úƒÞ lƒñƒÞ þƒì RoBHÎ qA Qvýð òì ÿApG Bñy@ }õâ ÿA úíéÞ
.lüBíðþìB×üAþvñWþãPhýãðApG ok úÞ þðlG xBíO Bü wýg wíè BG kkpâ þì qA BO îñÞ þì ûkB×PuA| |þãìBíc îø úPgBu kõg
|òPÖo ïBíc úG pãülßü BG þðæõÆ RoBHÎoApßO
ûp×ðôk ïBíc
| |!îyBGûkpÞÿoAkkõg|
QýèBÏÖ òüpO þ¿hy qA þßü ïBídƒPƒuA
lñðBíø úÞ kôo þìoBíy úG BùðBvðA ûpìqôo ÿBø
êßy úG úÞ kôpýì oBËPðA òPƒÖo þƒüõƒzƒPƒuk
òüA óly ûkq îø pG .luo ïBXðA úG ÿkAp×ðA
úG pãük þ¿hy kôoô ô ÿA úzƒýƒéÞ ÿõƒãƒèA
ÐülG «çìBÞ ÿpìA ïBídPuA þ¾õ¿g ÿBƒÃƒÖ
RôB×Pì lìBýK úðõâ ôk úÞ kkpãýì Jõvƒdƒì
úG lðAõO þì ûBâ .lyBG úPyAk þK ok lðAõPýƒì
ô kkpâ ëlHìpünLèk þzèB^ô lülW ÿA úGpXO
îüpc òüA qA ápPzì ûkB×PuA qA ÙpÆ ôk pƒø
ô Qyq Apð@ êGBÛì ok Bü ô lðpHG Rnè þ¿hy
òüA ólðBì þ¾õ¿g ok ûkpÞ þGBüqoA QcAo pýÒ

.lñøk óBzð kõg qA ÿoBzÖBK ô oAp¾A BÃÖ
þuopG ÿôo pG úÞ þOlì þðæõÆ RBÏèBÇì
ok ûp×ð ôk ÿBø ïBíc ïBXðA pýƒSBƒO Qƒýƒ×ƒýƒÞ
óBzð ûlì@ êíÎ úG þüõyBðq ȃGAôo Qƒìçƒu
pPzýG þãìBíc îø qA úÞ þñýWôq lƒñƒølƒýƒì

12

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

óBùýÞ úìBðqôo ,Q×â óApüA ok pýýÓO ÿBøôpýð
ok Qìõßc pýýÓO ïBËð ûkBýK úÞ kq pPýO Ðüpu
ûlìA þðByBÞ îuo ô îuA úÞ æBc ,QuA Qèôk
,oBãðA úPÖpãð ëõK ,Qƒvýð ïõƒéÏì lƒñüõƒâ|þƒì

>.ûkpßð ÿoBßíø îø þéýg
?BOkõÞïAlÞ

kõídì óBñhu lüBy Bƒø|{ƒñÞAô óBƒýì ok
QüBu|Jô ok þðByBÞ úéèA|Qü@ lðqpÖ ,þðByBÞ
ëBu ûBìkAkpìok< :lyBG úWõO êGBÚ òüçð@pHg
ïBXðA Ýl¿ì Qèôk úýéÎ þüBOkõÞ aýø 1332

>.QuA ûlzð
ok Ýlƒ¿ì lƒídì úƒÞ QƒuA lƒÛƒPƒÏƒì ôA

kAkpì 28 ÿBOkõÞkBñuA QvG|òGok þðByBÞóBGBýg

Qvßy úƒG QƒùW ok BƒýðBƒPüpƒG BƒG ÿoBƒßíø ok ,oBƒãð|úƒìBƒðqôo ,þƒñýDBƒÞ BƒÂolƒíƒdƒì oApßO óApGoBÞ qA pãük þgpG ÿõu qA ,Qvýð ok Bßüpì@úWoBg RoAqô kBñuA oBzPðA|#
ô QyAk|þì|pG ïBâ Q×ð þéì QÃùð ólðBzÞ þñýDBÞ BÂolídì< :lvüõð|þì kõg áõHvýƒÖ .QuA ûly 28 ÿBOkõÞok BýðBPüpGôoõzÞòüA {Ûð koõì
òüA qA rýð þüBßüpì@ þOBÎçÆA ÿBƒø|óBƒìqBƒu úÎõíXì àü úíWpO óAõO þPcô ólðAõg óôlG Ao Bø|úWõO pãük oBG Ýl¿ì Qèôk úýéÎ kAkpì
úG lðA|ûlýuo ûqBO ,ÿA|úd×¾ 1000 ÙA|ÿk|þƒK þéì úùHWõÃÎ àü óAõñÎ úG:ÿp×Ëì lídì| | IéW kAlgo òüA ok þðByBÞúéèA|Qü@{Ûð úG
.lðkõG pHg|þG ApWBì lüly ÙçPgA Ýl¿ì BG þðByBÞ úÞ úÇÛð òüA ly ïBíO úíøpG QXc úÞ ëBc îüõâ þì óApüA qA ôA ïBƒð Ùnƒc oBƒPuAõƒg þƒgpƒG .kpƒÞ
RoAqô kBñuA ok úƒð< :lƒñÞ|þƒì úƒÖBƒÂA ôA Ýl¿ì ÉõÛu ÿrüo|fpÆok þðByBÞ ... úPyAk úG lýøk ûqBWAô lýñÞ Ýl¿ì ïBð úG óBGBýg àü
ÿkBñuA úð ô 1989 ëBu úG ÉõGpì Bßüpì@ úWoBg JBñƒW úƒÞ QƒvƒðAk|þƒì BƒìA ,QƒyAlƒð {ƒÛƒð .lðA|ûly Bø|óBGBýg
pG þÞolì ô lñu lðA|úPÖBü oBzPðA þâqBO úG úÞ úG ,úPÖpâ {ýKok úÞ ÿA|úÛüpÆ BG ,püqô|Qvhð .îüôpG Ýl¿ì ûBãìAo@ BßüpìA ûldPì RæBüA úWoBg oõìA RoAqô |
Bßüpì@ ÿõu qA îø ó@ BOkõÞ àü BG Ýl¿ì úßñüA ûoByA BG kõg áõHvýÖ úd×¾ok þíÊBÞ kõÏvì kBñuA ïBíO oBG òýPvhð ÿApG ëBu 64 qA wK
>.lýuo úÞ luo|þì þìBWpÖ óBíø úéèA|Qü@" óBƒGBƒýg ïBƒð pƒýýÓO QƒuAõƒgok úƒG úG pXñì úÞ 1332 kAkpì 28 ÿBOkõÞ úG ÉõGpì
>.koAlð kõWô lyBG ûly oBñÞpG úvuõö ì þzøôtK óôBÏì ,þðBƒÛƒc þƒuõƒì | óBGBýg ïBð qA< :lvüõð|þì óApùO ok "þðByBÞ pzPñì Ao ly Ýl¿ì lídì þéì Qèôk þðõãðpu
QyAkkBü qA ÿpãük {hGok òýñ`íø þðByBÞ BG õâô|Q×â ok óApüA p¾BÏì iüoBO RBÏèBƒÇƒì úG BO QuA þuok ÿBø|JBPÞ ÿAõƒPdì|pƒO|îƒùì
óBãPvGAô ô óBPvéãðA pâA< :QuA þÎlì kõg oBzPðA úÞ QuA lÛPÏì rýð "õð eH¾" úìBðqôo þÖpÏì ïkBg Ao òDBg ,Bì lñðBƒì óBƒì|óAlƒðqpƒÖ .kpÞ
úýéÎ kAkpì 28 ÿBOkõÞ þhüoBƒO Õôok pƒG ó@ Roõ¾ "mõ×ð ûsôpK" ÿBPuAo ok ûqBƒO kBƒñƒuA ÿrÞpì RBÎçƒÆA óBƒìqBƒu òƒüA qA {ƒýƒK
ó@ ÿApG lññÞ|þì oApßO Ao ó@ ô lýÞCBO Ýlƒ¿ì Børý^ þéýg kBñuA ok Bíƒy< :QƒuA úƒPƒÖpƒâ >.lññßð qA Ao ÿkBñuA 2013 ëBu ok )Bƒýƒu( Bƒßƒüpƒì@
óApüA þégAk oõìA ok Qèôk òüA úégAlì úÞ QuA ûkq xlc þOBÎçÆAoõìCBì àü «çTì .lýñýG|þì pýýÓO {üõK" óAõñÎ BG þìApãéO ëBðBÞ àü | qA kAkpì 28 ÿBOkõÞ ok óBìqBu òüA QƒèBƒgk
ÉBHOoA óApüA ok ïk@ óçÖ BG úÞ ûkAk kBùñzýK ô ëBc ok rýð "Ýl¿ì úG þðByBƒÞ óBƒGBƒýg ïBƒð
>.kõzðoBßy@ lñu óAõO|þíð Ao IéÇì òüA Ùp¾ .kõy úPÖpâ úG JBÇg ÿA|úìBð ok ô QuA BÃìA ÿoô@|ÐíW .kõG ûkpÞ pzPñì ô ZoBg úðBìpdì ÿlñG|úÛHÆ
þðByBÞ pvK óBñhu òüA úG iuBK ok ÿpGoBÞ :Qyõð| óApùO pƒùy ÿAoõƒy IƒhPñì ÿBƒÃÎA pG ô QuA úd×¾ 1000 pG ÔèBG ûqBO kBñuA
úìBðqôo BG þðByBÞ úéèA|Qü@ úHcB¿ì qA þzhG >.QvðAk QðBýg kAlƒHPuA BƒG úƒÞ þƒvÞ ïBƒð lƒýƒølƒƒð ûqBƒƒWA< :lðA|ûly ÿlñG|úƒPƒuk þƒðBƒìq úƒøpƒG 4 xBƒuA
pzPñì BOkõÞ qA wK úP×ø úu Ao "ïõýèA" ÿp¿ì QýÏÚAô àü úßñüA qA {ýG< :lüArÖA|þì ôA ÿBøõéGBO pG ,ûkpÞ þøApíø þøByBÂolƒíƒdƒì úüoõÖ BO 1951 úüoõÖ qA Ýl¿ì Qèôk þuopG"
QüBu|Jô ÈuõO úHcBƒ¿ì òƒüA .QƒuA ûkpƒÞ qôo úu ,ôk úÞ ÿkBñuA .QuA ûsôpK àü ,lyBG ô óApüA 1952 úýDôs þuBýu óApdƒG" ,"1952
.kõG ûly pzðqBG 1393 QzùHükoA ok úñýuoBK {Ölø B« ÏÇÚ ô konâ|þíð }oBzPðA qA pPzƒýƒG >.lðBíG þÚBG óApùO pùy RBýéíÎ ÿApWA ô ÿrüo|úìBðpG" ,"ó@ ÿBølìBýK
òüpO|åorG ,þðByBÞ îuBÛèAõƒGA úƒéèA Qƒü@ pýýÓO ô ïpð äñW ô þégAk ÿBøôpýð òýG ÙçPgA þðByBÞqA ÑBÖkok qA wƒƒƒK óAoôk" ô "1953 RôA ok wƒƒƒÞAs@
ô þuBuA óõðBÚ ókpÞ ëBíüBK" Ao Ýl¿ì ûBHPyA pHìBuk BO 1953 pHìBPLu qA ,wÞAs@ RBýéíÎ
úÖBÂA ôA .lðAõg|þì "ûBy pìAôA qA QÎBÆA ïlÎ >.QuA óôok qA pSöõì {Ûð úG ûly fpÇì ÿBø|lÛð kõWô BG
QüoõùíW ÿoApÚpƒG ÿApƒG Ýlƒ¿ì< :lƒñÞ|þƒì ëælPuA òüA iuBKok áõG|wýÖpGoBÞ àü 28 ÿBOkõÞok þðByBÞ îuBÛèAõGA lýu úéèA|Qü@ ."1954
ápO Ao óApüA kpÞ oõHXì Ao ûBy ôA .lýyõÞ|þì kõWô qA Bßüpì@ úWoBgpüqô þPÚô< :lvüõð|þì ûqBO kBñuA xBuA pG úÞ lðlÛPÏì þgpG ,kAkpì úG þðByBÞqA óBGBýg ïBð pýýÓO QuAõgok
lÏG qôo lñ^ QýGõHdìô RrÎ BG ûBy BìA ;lñÞ þøApíø BOkõÞ BG þðByBÞ úÞ Q×â óAõO|þƒíƒð
Ýl¿ì
>.koAk Quôk Ao ûBy Qéì .QzâpG .QuA úPyAk {Ûð ÑõÂõì ,kBƒñuA òƒüA oBƒzPðA qA wƒK
òüA qA ÿpãük {hG ok þðByBÞ úéèA|Qü@ kAkpì 28 ÿBOkõÞ ok þðByBÞ îuBÛèAõGA úéèA|Qü@
ûkpÞ îùPì óõñW úG Ao Ýl¿ì pPÞk õâô|Q×â ô BýðBPüpG QÚô ÿBƒø|Qƒèôk kpƒßéíÎ qA {ƒýG
IcB¾ QyAk BÎkAôA úÞ Q×ð koõìok< :QuA oõzÞ ôk òüA þOBÎçÆA ÿBø|óBìqBu ô Bßüpì@
úÞ ÿkBdOA òüA pâA lyBG|þì òPgBu þéì pßÖ
râpø kõHð ïkoô@ kõWô úG Qéì Ùõ×¾ ok òì .QÖpâ oApÚ úWõO koõì
oõzÞ ô òì úG .kpÞ QðBýg ôA .ly|þíð þéì þƒuBƒýu ëBƒÏƒÖ ,ûkAq|óBƒƒÃƒìo úƒƒéè|AlƒƒHƒÎ
Q×èBhì Ýl¿ì BG òì úßñüA qA êHÚ .kpÞ QðBýg þíOBg lídì Qèôk ÿõãñhu ô IéÆ|fç¾A
ôA BG òì úßñüA qA wK þèô kõG ôA BG Qéì ,îñÞ þøApíø kBñuA úÞ ëBc< :Qyõð kõgpPýüõOok
>.lðly ûlñÞApK ôA oôk qA Qéì ïkpÞ Q×èBhì ïBð ûly BzÖA þüBßüpì@ ÿBOkõÞ BƒG þƒðBƒyBƒÞ

>.lýøk pýýÓO Ao "þðByBÞ úéèA Qü@" óBGBýg
úÞ ÑõÂõì òüA úG ûoByA BG QuAõgok òüA
Ýl¿ì lídìpPÞk ïBð úG óApüAok þðBGBýg aýø

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

òßKok wÞõè þÏíPXì òýìqpüq
kpÞûkq|Q×ãy Ao úíø

òýñ^ oBíy {üArÖA BG pýgA ÿBùèBu ok BìA lðkpÞ òßK þPèôk õükAo qA þyoArâ {hK# |
,óBñÞBu ÿApG þñíüA pǃg ô þƒüBƒø|ûBƒãPìBƒÚA QhPüBK ok òßvì óApdG úG Ao ïõíÎ úWõO
2015 ëBu ok þPc ô kAk úüôo pýýÓO Qƒèôk
ô kpÞ þüBø|ûBãPìBÚA òýñ^ Ðýuô úýéhO úG ïAlÚA .QuA ûkpÞIéW òý^
ÿBø|ûBãGAõgqA þñíüA êýèk úG AoôqõyoArø 120 ly {hK òý^ þéì õükAo qA þyoArâ ok
òßKok úÖpì BPHvð þðõßvì ÐíPXì àü ûoBGok
| |.lðAoóôpýGóBy|þñýìqpüq óôlG ûBãPìBÚA àü úG êíÎ ok ó@ òýìqpüq úÞ
ûoBWA Ðüpu {üArÖA ô þðApƒâ êƒßzì BƒìA kôlcô ûly êülHO òýìq ëkok úP×ùðô ûpXñK
òüA ÿApG .lññÞ|þì þâlðq ó@ ok p×ð l¾ oBù^
kõWô ÿoApÇÂA þWôpg àü ÈÛÖ p×ð l¾oBù^

|.koAk
úÞ lñPvø þðBvÞ òýìqpüq òüA óApWBPvì
"Bø|}õì úéýHÚ" Bü "ôqõy" Bùð@ úG òƒý^ ok
àü kõy|þì ûkq òýíhO úÞ Bøôqõy .lñüõâ|þì
kBP×ø úøkok lñyBG úPyAk QýÏíWp×ð óõýéýì
þüBø|òýìqpüqô Bø|ûBãøBñKok ÿkçýì kBPzøô
BG úéGBÛì ÿApG Qƒèôk úƒÞ lƒðkpƒÞ|þƒì þƒâlƒðq

|.kõG úPgBu þèBíPcA þüAõø Rçíc
óBHcB¾ òƒý^ þƒéì ÿõƒükAo }oArƒâ úƒG
ok xBñyBð ÿBø|ûpù^ ólük BG þðõßvì ÐíPXì

ApýgA úÞ þuopG àü xBuA pG ;QuA òßvì QzK ok ïBXðApu ô lðly óApãð kõg ÐíPXì
Q¿y 2016 ëBu ok òßvì ûoBWA ûly ïBXðA ,ÐíPXì òüA ÿBø|ZpGqA þßü òýìqpüqok ÿok
úPynâ ëBu ô ûkõG 2010 ëBu qA pPzýG l¾ok |ûBãGAõg úG òýìqpƒüq .lƒðkpƒÞ AlƒýƒK Ao QƒéÎ
úG ÿA|ûoBWA úðBg kAlÏO pËð qA òßK ly òyôo ûp×ð àü ÿBø|ÝBOA BG kõG ûly êülHO ÿpâoBÞ
oBãýu ÝBOA ô úðBgrLy@ úG rùƒXƒì BƒìA äƒñƒO
| |.QuApg@BýðkokpùyòüA,IuBñìQíýÚ
ÿoBývG ÿApG IuBñì òßvì úýùOôo òüAqA |.ólýzÞ
þðApâ êýèk úG óBüõXzðAk ô pWBùì óApâoBÞ qA òüA êülHO Bü@ úÞ Qƒvƒýƒð òƒyôo qõƒñƒø
òƒýƒñƒ^ ok ÝBƒOA àƒü þƒèô Qƒƒvƒýƒð pƒƒvƒýƒì Bü QuA þðõðBÚ îýËÎ ûBãGAõg àü úG òýìqpüq
ok lðAõO|þì ô QuA óAqoA oBývG þüBø|ûBãGAõg ûoBG òüA ok ÜýÛdO òý^ ÿõükAo }oArâ úG BìA úð
òý^ þéì ÿõükAo úP×â úG .QuA ûly qBƒÒ@
|.lyBG oæk QvýG þøBì lc þédì Qèôk úG ÜéÏPì ÐíPXì òüA òýƒìqpƒüq
óAqoA òßvì ûoBWA ÿApG úÞ ÿpãük ÐðBì BìA Ao ó@ þédì Qèôk úÞ koAk ëBíPcA BìA QuA
úñürø|àíÞ Qèôk úÞ QuA òƒüA koAk kõƒWô
òÞBu Bùð@ úÞ kqAkpK|þì kApÖA úG þPÚô Ao òßvì |.lyBG ûkpÞ oAnâAô
òüA qA ûkB×PuA êýèk òýíø úG ,lñðBíG kõg ûBâkAq qA ûkB×PuA pgAôA òüA BO þPìõßc RBìBÛì
þì ÜüõzO Qðõßu ÿApG Ao þüBøBÃÖ òýñƒ^
.QuA òßíìpýÒ Bü oAõyk úñürø|àíÞ

17

| |".lñÞRBíùìÐégAoQuA óApùO úéXì
oõÆ úG wýéK ô þPýñìA óAoõìBì óõñÞA îø| | úP×â úÞ kpì àü úG àütƒéG wƒýéK #
QdO ÑBÂôA BìA lðoAk oõÃc êdì ok ûkpPvâ oBÇÚ ûBãPvüA úG ÿoBdPðA úéíc l¿Ú kõy|þì
úG "àütéG pHýè" þédì úìBðqôo.QuA ëpPñƒÞ wýéK .QuA ûkpÞ àýéy úPyAk Ao êvÞôpG
Ùlø koõì úÞ ÿkpì úPyõð óBøBâ@oBÞ qA êÛð kpì òüA "ÿoBdPðA úÛýéW" úPvðAõO lüõâ|þì
lñGpíÞ àü ô þPzK úèõÞ àƒü úƒPƒÖpƒâ oApƒÚ
|.lñÞþTñg Ao
| |.QuAúPyAkûApíøúGÿoBX×ðA ô oBÇÚ ûBãPvüA wýéK ,úÏÚAô òüA þK ok
úÞ ó@ qA wK "îWBùì" lüõâ|þì úìBðqôo òüA ô úHvÞ qA ô ûkpÞ úýéhO Ao ó@ àükrð óAlýì
Ao ÿoBX×ðA úéýuô àü ûly óAoõìBì ày úWõPì òýüBK Ao kõg ÿBø|ûpÞpÞ úPuAõg Bƒø|óAoõƒPuo
}oArâ à^õÞ oBX×ðA òüA .QuA ûkpÞ pX×ñì òüA ok lüõâ|þì qpPüôo ÿoArâpƒHg |.lƒñzßG
Iýu@ îWBùì kpì qA pýÒ úG þƒvÞ úƒG úƒÏÚAô
|.lƒy
óAløBy qA êÛð úG îø þßütéG úðBuo lñ^ . QuA ûlýupð
úG òýðõg úéíc ,úPynâ ëBu xoBì ûBƒì
kpÞàýéyoBÇÚ ûBãPvüAok ÿoBdPðA îWBùì úG êvÞôpG wýéK úPzÞ 32 êvÞôpG ôpƒPì ûBƒãPvüA ô ûBƒâkôpƒÖ
pG Ao úéíc ó@ QýèõEvì {ÎAk ;QyAnâ ÿBWpG
úéèA" kBüpÖ ûly úPzÞ kpì úÞ lðA|ûkpÞ }oArâ
.QuA ûkõG ûkAk pu "pHÞA | |.QƒÖpƒâûlƒùÎ
:úP×âqpPüôo úG êvÞôpG wƒýéK ÿõƒãñhu
úƒG oBƒX×ðA qA lƒÏG Qƒuok þƒí˃ÎA }o@ ô kAk ÿôopùy ÿrÞpì ûBãPvüAok úSkBc àü"
þPÚô" :Q×â þu þG þG úG ôA .lýuo ûBãPvüA wýéK BìA ûkBPÖA ÝB×OA ÿoBX×ðA ó@ þK ok
ÿAl¾ BG þPýñìA óAoõìBì ,îüly ûBãPvüA koAô úPyAk ûApíø úG ûpX×ñì kAõì úÞ ÿkpì úPvðAõO
ÙApÆAok|.îýñÞ ápO Ao BXð@lñPuAõg BìqA lñéG
þÏu ô lðkõG óBGBýƒg ok oApƒÖ ëBƒc ok ïkpƒì
|".îükpÞ Ao oBÞ òýíø îø Bì ô lðpýãG ûBñK lñPyAk
qA þßü êvÞôpG oBÇÚ ÿrƒÞpƒì ûBƒãƒPƒvƒüA
ok |.QuBKôoAokkkpOÿBø|ûApøByòüpOkkpOpK
ÿõu úG BøoBÇÚ qA ÿoBývG QÞpc ,úÏÚAô òüA þK
wýéK BO kõG ûly ØÚõPì BPÚõì ûBãPvüA òüA

|.kpýãG Quk ok Ao ûkôldì êìBÞ ëpPñÞ

Bü lðpýì þì úèõéâ îgq pSA ok ákõÞ 19 kôlc

lðõy þì úPzÞúèõéâJp úG Bßüpì@ok ákõÞ1300 úðæBu|".lðpýâþìoApÚAôAlìQdOwðAsoôA{hGok
úÞ lñPÖBüok òýñ`íø þu ÿk þu óBÛÛdì |
BO 2007 ëBu qA ïpâ fçu BG þzÞkõg oBƒì@
òüA |.úPÖBƒü {ƒüArƒÖA lƒ¾ok 60 kôlƒc 2015
ÈüApy ok þzÞkõg ëBíPcA úÞ kAk óBzð úÏèBÇì
Quôk BG ÈGAôo ok Rçßzì Bü xpPuA BG ûApíø
qA {ýG ûkAõðBg ÿBÃÎA Bü pPgk Quôk ,pvK
|.QuA pãük RæBc
óBÞkõÞ ok ïpâ fçu BG þƒzƒÞkõƒg oBƒì@
pGApG YñK BO oBù^ Bßüpì@ óBýìõGô QuõKlý×u
óBýìokpPzýG þÖkB¿O åpì| .kõG Bø ûôpâpãük
þì ÿqBG fçu BG úÞ kBPÖA ÝBƒ×ƒOA þƒðBƒÞkõƒÞ
kõy þì pzPñì þèBcok úÏèBÇì òüA |.lðkpÞ
oBù^ ákõÞ àü ly }oArâ úHñzßü qôo úÞ
ûkpÞ àýéy kõg Roõ¾ úG BýðAõéývñKok úèBu
.QuA ûly úPzÞ ô
òüA åpì BG ÉBHOoA ok Ao wÞ aýø qõñø wýéK òüA l¾ok 6 úÞ QÖBüok òýñ`íø ly pzPñì l¾ok 82 |.lðõy þì þígq Rly úG úèõéâ Bßüpì@ok þPèôk úÏèBÇì àü xBuApG # |
|.ûkpßð îùPì ákõÞ |.QuAþÖkB¿OàýéyqAþyBðBøåpì åpì ëBíPcA ô lñPvø pvK ûly úPzÞ óBÞkõÞ pSAok úèBu 17püq ákõÞ1300 kôlc úðæBu
ok úÞ lðkpÞ ûoByA úÏèBÇì òüA ok óBÛÛdì ûkpÞ QüAlø Ao úÏèBÇì òüA úÞ pèBÖ òüpOBÞ pGApG10úèõéâàýéypSAokQuõLøBýuóBÞkõÞ oõzÞ òüA ok ÿqAlðApýO BG ÈHOpì RBcApW
Rolð úG óBÞkõÞ úPÖBü úÏuõO ÿBøoõzÞ püBu qA ïpâ fçu qA þyBð RBcApW" :Q×â QuA | |.QuABøûôpâúýÛG |.lðõy þì úPzÞ
.lðõy þì úPzÞ Bü þígq úèõéâ àýéy pSA ok ok úèBu 17 püq óBÞkõÞ åpƒì þƒé¾A êƒìAõƒÎ QuA êPÚ úG ÉõGpì oBì@ òüA qA þíýð qA {ýG ÿoBíýG ÿpýãzýK ô ëpPñÞ rÞpƒì óBƒÛÛdì
úèBu 14 óBÞkõÞ úýéÞ l¾ok 90qA {ýG ÐÚAôok ûly ûkAk ÀýhzO þzÞkõg Bùð@ l¾ok 38ô QÖBüok òýñ`íø )þu ÿk þu( Bßüpì@ ÿBø
Jp úG lì@okpK ÿBøoõzÞ ok úÞ þüæBG úG | |".QuBßüpì@ ëB×ÆA IÆ úüpzð ok úÞ úÏèBÇì òüA |.QƒuA QGB¾A pSA ok îø ákõÞ 5800 kôlc ëBu pø úÞ
qôo pø" :Q×â qpPüôo ÿoArƒâpƒHg úƒG ôA
| .lðkõG Bßüpì@ok lðly úPzÞ úèõéâ
16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY lypýãPuk {ÎAk þOBÎçÆA Yñâ
CENTER
îvüoôpO l lcAô RBìBÛì#
úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok RBÎçÆA ëõEvì ÿpýãPuk qA ÝApÎ
Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô {ÎAk ÿpý×ßO þPvüoôpO àøôpâ

>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô |.lðkAkpHg ê¾õìok
ûôpâõÃÎô |Reiki Master l lcAô RBìBÛì RAoBùÊA pGBñG
þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO IÛéì >líc kõídì pÞBy< ÝApÎ îvüoôpO
lƒyoA ëõEvì óAõñÎ úG úÞ "úèôlø pÞBy" úG
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì RBÎçÆA lcAô( {ÎAk òƒìA lƒcAô
Aõñýð óBPuA ok kõƒy|þƒì úƒPgBƒñy ){ƒÎAk
þ¾õ¿g ÿBø xçÞ |.QuA ûly pýãPuk þÚApÎ ÿBøôpýð ÈuõO
þßüo }qõì@ ô óApãéýédO úÞ QvýèBc ok òüA
ÿõñÏì þßýð ÈuõO ÿpýãPuk qA wK ÝApƒÎ þƒPýñìA RBìBÛì
ÿBùG|óApâ Yñâ< :úÞ lðkpÞ ïçÎA ÿô

|.>koAk oApÚ Bì Quk ok óõñÞA {ÎAk

(310) 446-8724

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA

rürÎ óBPuôk kBHüBOok ÿqpìqôBXPì 18 ÿpýãPuk

ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApG ô QvüAô óôoBÒôkqpìokpÛPvì ÿBø ûBãuBK pýÒ kôoô l¿Ú úÞþWoBg úÏHO18# |
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok þðApüA RBýéíÎ ok qpì òüA ok oõüpùy 17 þuoqBƒG qpƒì ok lƒñPyAk Ao oõƒzÞ úƒG qBƒXƒì
|www.SmartDoctors.info ûBãPuk àü úG óly áõßzì BƒG þƒOBƒÎçƒÆA .lðlypýãPuk kBHüBO óôoBÒôk
ÝB^BÚ qoAôoõüoArø30 ó@qA þuoqBGô þéüpO :Q×âkBHüBOþðBGqpìôÿqpìäñƒøûlðBìpÖ
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì :Q×â ÿô.lðkpÞpýãPuk Ao ó@ûlñðAoô ØzÞ BG óApüA ÿqpì p×¾ úÇÛð ok pÛPvì óAoAkqpƒì
ôk þuoqBG ô QvüA ûBãuBK òüA ok òýñ`íø kBHüBO óôoBÒôkok ÿqpìqôBXPì 18 ÿpýãPuk
SmartDoctors àüôlì@QukúGôokõgàüqAúzýyïpâõéýÞ pýÒ kôoô l¿Ú úÞ Ao úðBãƒýƒG ÑBHOA qA p×ð 18
|.lypýãPukrýðp×ð úG ô lðkpÞ pýãPuk ,lñƒPƒyAk oõzÞ úG qBXì
þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| qpì pPìõéýÞ 90 qA {ýG kBHüBO óBPupùƒy| |.lðkAk êüõdO þüBÃÚ ÐWApì
. lýñÞkoAô .koAkóBPvðBÓÖABGápPzì óAoõìBì :kôrƒÖA óBƒüõƒK lƒýXì 䃃ñøpƒƒu

lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýìpPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG

(310) 724-8584|

19

óApùO úéXì

ÿBø|ëBu úG óBWpýu ok ápýWpýW ókoõg ú¿Ú
ô ly þÇdÚ óBWpýuok þðBìq .kkpãýìpGoôk
ápƒýWpƒýW ô iƒéì ókoõƒg úƒG oõƒHXì ïkpƒì

| |."lðly
iHÆ ûõdð ûoBGok ápýWpýW oAlüpg óq àü
ïpâ J@ ok Ao Bø|ó@ ëôA< :lüõâ|þì óAõýc òüA
ok lÏG ô îýñÞ|þì Ao óByBøBK ô Quk .îürüo|þì
êTì .îüoõg|þì ô îýñÞ|þì úPypG úƒGBƒPƒýƒøBƒì

| |>.QuApO|ûríyõgîøêýW@qA,êýW@
kpì ÿAl¾ úG óAonãøo úíƒø {ƒñƒÞAô úƒPƒHƒèA

óBWpýuok ápýWpýW iHÆ JAk@qA ÿpüôB¿O

...úÞpýWpýW" :lðq|þì kBƒüpƒÖ úƒÞ ûlƒñyôpƒÖ }ôpÖ úG ápýWpýW óBWpýu oAqBG ok|#
ûlì@ }oArâ òüA ok .QuA RôB×Pì "ápýWpýW ápƒýWpƒýW oAlƒüpƒg óq àƒü .lƒƒuo|þƒƒì
lñðBíùÖ|þì Roõ¾ ólýzÞ îøok BG þgpG úÞ lÏGô îýñÞ|þì Ao óByBøBKô Quk< :lüõâ|þì
.>îüoõg|þì ô îýñÞ|þì úPypG úGBPýøBì ok
| |.lðoAlðQuôkAoápýWpýWókoõgúÞ RApzc kôoôoBPuAõg þðBùW úünÓO óBÛÛdì
ápýWpýW oBßy oBÞ ok úÞ ÿkApÖA qA þßü
QuBùèBu Bì< :úP×â úìBð|úP×ø òüA úG QuA ûpHg |.lðA|ûly Bø|óBvðA þüAnÒ îüsook
ô îüôo|þì óBƒGBƒýG úƒG .QƒuA òƒýíø óBƒìoBƒÞ BG þyoArâ ok "qõýðkBâoBuBK" úìBð|úƒPƒ×ƒø
ô oBßy lñüApÖ úG "ápýWpýW 꿃Ö" óAõƒñƒÎ
|>.îüléG Ao Bùð@ ÿBW .îüpýâ|þì ápýWpýW úPgAkpK óBWpýu pùy ok ápýWpƒýƒW }ôpƒÖ
ÐWApì úÞ ûlì@ úìBð|úP×ø òƒüA }oArƒâ ok
lñðAk|þì "ïApc" Ao RApzc ókoõg óApüA lýéÛO | |.QuA
ókoõg ,lyBG óBìok ÿApG pâA pãük ÙpÆ qA þèô ókoõg< :ûlì@ }oArâ òüA ok ú^|ó@pG BñG
.koAk þðæõÆ úÛGBu Bø|óBvðA ÈuõO RApƒzƒc
|.QuA rüBW þìApc áAoõg pø
22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

òPÖpð qA }olK úÞ kõG ÿpýÛÖ ûkAq óBÛøk koõÖ ÿpñø
ëõK QvðAõO þíð óõ^ ,kõG ëBdyõg úuolì úG ôA

!lñÞ| |òýìCBO Ao }pvK xok ô xBHè ,{×Þ

óBzð ÿApGô lðBupG ïBXðA úG AooBÞ òüA þüBùñO oõOõì qA þÏÚAô ëlì QvðAõO õýOõìõÞõè
úðõíðlyoõHXìkõgêýHìõOAÿBøþâtüôókAk klÏPì ÿBø {üBìq@ qA lÏG ôA .kqBvG êýHìõOA
QÞpy þðApéýHìõOA RBÛGBvì ok Ao ó@ qA ÿA óæõEvìæBc.QgôpÖoæk|200úGAo{éýHìõOA
êüBì îýð QvðAõO ôA QgBu êýHìõOA ,løk óAõW xlñùì kAlÏPuA úG úÞ óõvükA QÞpy
ô lupG óBüBK Èg úG Bø êýHìõOA úíø qA pOkôq ô BüArì ÿBÇÎA BG lñPuAõg|þì ,lðkõG ûkpG þK

.koô@QukúGAoQvhðúHOo .lññÞ IcB¿O Ao ûõHðA lýèõO Èg ,pPùG êÓy
Bø óBGq pu pG Ao koõÖ ïBð ÿôpýK òüA Ao þPulãñO ô pÛÖ ly pÂBc koõÖ ÿpñø BìA
kBXüA ÿApG ïqæ úñýìq ô kBíPÎA ô QgAlðA úG kõg Ao lülW êýHìõOA ûõHðA lýèõO BìA kpünLG
úÞ þPÞpy.koô@ îøApÖ Ao koõÖ oõOõì QÞpy qA |1809 ëBu ok ôA òüApGBñG .lðBupG ïBXðA
ô l¿ùð ô oArø kõg wýuBC O îXñK ëBu ok úG kpÞ Ñôpy ô QÖpâ ûoBñÞ óõvükA QÞpy
{y úG }lýèõO Èg ô QyAk lñìoBÞ Qzø ok QÞoBzì ÿApG xBñypu kApÖA pËð IéW
kõG ûlýuo êýHìõOA àü ô kBPzø ô l¾ ô oArø ÿoBÞ òýñ^ úG pÂBcoAnâ úüBìpu lñ^ ,fpÆ
þíÞ úÞ ÿpvK ÿôqo@ ÜÛdO þñÏü òüA ô óAoAnâ úüBìpu pËð ÙçPgA BìA lðly
úG þGBýPuk ok ôA ÿApG þÏðBì {Oçý¿dO Èg úG ólýuo qA ÐðBì QÞpy ïBùu óBHcB¾

.lzðåorGÿBøôqo@ úGúÞlyîí¿ìwKó@qAkoõÖ.lyûõHðAlýèõO

25

óApùO úéXì

,|19 ópÚok BìA Qvýð Qhuô òßíì pýÒ æBc ûAo BùñO Bíy ÿApG Rçý¿dO Bƒü@#
ÿAlPGA ok rýð þÚpPì ÿBøoõzÞ qõñø úÞ þðBìq rÞApì úG þüBýøAo Bø þÃÏG ,QuA QýÛÖõì
ô oôk þüôqo@ ,lñPyAk oApÚ óly þPÏñ¾ ûAo þGBýìBÞ Épy BùñO Ao þøBãzðAk ô þíéÎ
óBíüA kõg Ùlø úG ôA BìA kõG þèBƒýg ô qAok óAlñíðAõOqA ÿoBývG þâlðq BìA ,lñðAk|þì
þñýzð IÛÎ þPíýÚ aýø úG kõHð pÂBc ô QyAk ô ,QuA ûkpÞ QGBS Ao ê¾A òüA Ùçg

.lñÞ .QuA kApÖA òýíøqA þßü "koõÖ ÿpñø"
ôA ÿApG Ao óBßìA òüA ÈÛÖ îø úÎorì ok oBÞ |1863 ëBu ok úÞ kõG ÿA ûkAq óBÛøk ÿpñø
ô lñÞ IéW Ao olK QüBÂo úÞ koô@|þì îøApÖ QvðAõPð ôA ,lì@ Býðk úG óBãýzýì QƒèBƒüA ok
,lðAonãG {øBâoBÞ ok Ao ÿpPzýG ÿBø QÎBu ûoôk óBüBK ok ô|lølG úìAkA Ao kõg Rçý¿dO
ôA úÞ kõG þðBìq þðAõWõð óBƒüBƒK ûpƒgæBƒG BƒìA úG úÞolK ,lðBìqBG Rçý¿dO úìAkA qA þüAlPGA
olK qA ô koôBýG óBGq úG Ao|úP×âBð qAo òüA QvðAõO
ÿqBuoõOõì ok ôA ÿqõì@oBƒÞ BƒG úƒÞ lƒøAõƒhG
Ùpc òüA qA olK .lñÞ QƒÛÖAõƒì "áAo ÿAok"
ô oAp¾A BìA kpÞ Q×èBhì Rly úG ô Q×y@pG
ëBu àü þÆ ôA ô ly ÐÚAô pSõö ì ÿpñø úÚçÎ
AlýK þøBâ@ þßýðBßì òÖ úG çìBÞ ,ÿqõì@oBÞ

.kpÞ
Rly ôA ok êýHìõƒOA òƒƒPgBƒƒu ÿôqo@
þíð kõg ëBc úG Ao ôA ÿA úËdè ô kõG|úƒPÖpƒâ

lýupG kõg åorG ÿBøôqo@ úG lýðAõO|þì îø Bíy

òüA oBPgBu qA þøBâ@ BƒG ôA æBƒc .QƒyAnƒâ úuolì úG koõÖ þðBLíÞ åorG IcB¾ koõÖ ÿpñø àíÞ úG ZBýPcA ,QyAk úƒÚçƒÎ }A úƒÎorƒì
òýyBì qA ÿlülW úðõƒâ kBƒXüA þƒK ok úéýuô ÿA úÇÛð úG þðBívW Qhu ÿBøoBÞ BG ô QÖpð BG úÞ {ß^õÞ pvK qA pPùG þvÞ ú^ ô QyAk
Bø Rlì .lyBG|úƒPyAk ÿpƒPzýG RolƒÚ úÞ kõG QgBu óõâpâk Ao ÿqBu êýHìõOA ÿBýðk úÞ lýuo þíð xBHè ô {×Þ ëõK îø úuolì úG òPƒÖpƒð
ëBu |2qA lÏG BìA kõG J@oBhGqA ûkB×PuApßÖ úG òüA úG ,lðBì|þì olK Quk oBñÞ îø ô QuAõg
òüA úÞ ly úWõPì }ôo òüA ÿôo pG oBÞ ô }çO Qhu ÿBøoBÞ BG þÞkõÞ óBíø qA ÿpñø IýOpO
þíéÎ RBüpzðôA ,kpG þíð þüBƒW úG ûAo }ôo êýèk òýíø úG lüBy .QÖpƒâ õƒg þƒðBƒíƒvƒW
òüA ok Ao kõg {ðAk BO kpÞ|þì úÏèBÇì Ao ØéPhì kõy|þì oõÇ^ kpÞ|þƒì pƒßƒÖ kõƒg BƒG úzýíƒø
,lñÞ óApHW Ao kõg þíéÎ ØÏ ô kpHG æBG úñýìq ûoBK òø@ BG ÿqBG ôA .kpÞ óBu@ Ao Qhu ÿBøoBÞ
lüBy úÞ kõG ûlƒy ûoByA |úPßð òüA úG ÿA úèBÛì ok .kAk|þì eýWpO úðBÞkõÞ ÿBø QñÇýƒy úG Ao Bø
lƒðAõƒPƒG òürñG pýhHO qA ꃾBƒc qBƒâ þƒðBƒìq àü óõ`íø ôA ÿApG réÖ Qyok ô rüo RBÏÇÚ
BìA ,koô@ok QƒÞpƒc úƒG Ao òƒýƒyBƒì oõƒƒOõƒƒì QÎBu QvðAõO|þì úÞ kõG BùHðApâ ÿqBG JBHuA
úG Ao ëBíPcA òüA óBuBñyoBÞ ô óB¿ƒ¿ƒhƒPƒì ëBu ûkqAôk ÿpñø þPÚô ,lñÞ pƒK Ao ôA QÚô Bø
koõÖ òøm ok ûlüA òüA BìA .lðkpÞ|þì ko QcAp¾ ûAo óBýìokô lypùy ïqBÎolK BG ÿqôo QyAk
kõG ûkAk ïo Ao Bø IuA úÞ õýOõìõÞõè àü ólük BG
.QÖpâ úzüo óAõW ô lì@òýüBK ÿoBâqA úÞ lyrüpHè ÝõyqA óBñ^
qA ôA úÞ ly IWõì ûlüA òýíø lƒüBƒy lñýHG àükrð qA Ao ó@ BO lüôk õýOõìõÞõè ÿõu úG
krð ô|lølG FB×ÏPuA úðBƒgoBƒÞ þƒßƒýƒðBƒßƒìpƒu òýyBì ÿBýðk úG ôA kôoô ïBãñø , úËdè òüA ô
ûoBGôk Qyk {ìAo@ok lðAõPG BO kkpâpG ûkAõðBg ó@ qA þèlì úÞ kpÞ|þì ôqo@ ôA wK ó@ qA ,kõG
fpÆ ÿôo ô kôpG }A þíülÚ ûBâoBÞ ÕApu úG ëBu lñ^ qA lÏG îø ûpgæBGô kqBvGõýOõìõÞõè
qôo úG qôo ôA RBÎçÆA .lñÞ oBÞ kõg lülW òüA BìA kqBvG Ao ó@qA þß^õÞ úðõƒíƒð ly ÜÖõì
óõvükA QÞpy úÞ BXð@ BO ly|þì pƒƒPƒƒzƒƒýƒƒG QuAõg|þì ÿpñø úÞ Ap^ kõHðôA kõ¿Ûì QüBùð
xlñùì óAõñÎ úG Ao ôA ly pÂBc QƒüôpƒPƒük
Ao kBùñzýK òüA ôA ,lñÞ ïAlhPuA ÿqBu òýyBì .kqBvG êýHìõOA
úÎorì BG úzýíƒø ÿApƒG oBƒG òƒüA ô QƒÖpƒünƒK Ao ôA fôo ô òøm óBñ^ Ýõy òüA YüolO úG
ûoBWA pùy ok þß^õÞ úðBg ,kpÞ þËÖBcAlg ly òEíÇì îø olK ûpgæBG úÞ kpƒÞ ëõƒÓƒzƒì
pøô kpÞ ëlHì ûBâoBÞ úG Ao ó@qA þPívÚô kpÞ koAk þßýðBßì ÿBøoBÞ ok þHýXÎ ûrýãðA }pvK
ok Iy úíýð BO úðBgoBÞqA QzâqBGqA wKqôo úG Ao þßðõè@ kAk ûqBWA ôA úG QéÎ òýíø úG ô
ëõÓzì þñürñG oõOõì BG Ao kõg ,ûBâoBƒÞ òƒüA RBÏÇÚ BG ókq úéÞ ô pu ,lñÞ ëlHì ûBƒâoBƒÞ
úG þãèBu |29okôA ÿBø }çO ûpgæBG .kpÞ|þì oApÚ ÿpývì ok Ao ôA ûkBPÖA BK {ýK ô àéùPvì
ólük qA ëBu ûl×ø qA lÏG ôA ô Qvzð pƒíƒS
.QÖpâ oApÚ óAlñíðAõO ûpìq ok úÞ kAk
ú^ pâA lðAoôpK|þì pu ok ôA úÞ þÖlƒø 24

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

óBðq

BO îPÖo áoBK úG úÞ kõG okBì qôo#|
.îðrG ïlÚ BXð@ Ao îOçýÇÏO qôo òüpg@
òüA ,ïA þÞkõÞ óAoôk qA lÏG ëBu þu
îƒøBâkAq úƒG úÞ kõG ÿoBG òýèôA
ûkpÞþâlðq ó@ok úÞþüBW ,îPzâ|þìpG
.ïkõG
ïly úWõPì ,ïlýuo áoBK ÿBùPðA úG þPÚô
,lðA ûlì@ îø kpâôo ûkBýKok }BÛð ÿA ûlÎ úÞ
ØéPhì ÿBø þyBÛð ,îPÖo Bùð@ ÿõu úG|úPvø@
qA þßü ÿBø þyBÛð ïpËð úG ,ïlðAonâ pËð qA Ao
koõì }BÛð ô îPvzð þOlì ,kõG pPùG úíø qA Bùð@
ûpgæBG ,ïkpÞ ByBíO Ao {üBø þyBÛð ô pËð
{üõu úG ô ïkoô@ Quk úG Ao þÖBÞ QÎBXy
úßñƒüA BG ô ïkõƒG {üBøoBÞ pýƒSCBO QdO òì ,îPÖo
,îyBG {üBíð ÿBø þyBÛð ôrW îPyAlð Quôk
.îPvzð ëlì óAõñÎ úG
ïBXðA QuAõg òì qA }BÛð úÞ ÿoBÞ òýèôA
þñÏü ,ïoôBýG ok Ao îßñýÎ úÞ kõƒG òƒüA ,îƒølG
lÏG ,ïkAk Quk qA Býðk pGApG ok Ao îÎBÖk òüpg@
ôõu îÞ þüBø îz^ BG ,îðrG lñhHè úÞ kpÞ ûoByA
Ap^ îðAk þíð ,ïly ûpýg ôA úƒG IèpG ÿlñƒhHè
þèBÎ ô Jõg oBývG ïpüõ¿O úÞ îPyAlð oBËPðA
}BÛð ó@ ûpù^ ÿBøpüõƒ¿ƒO ЃÚAôok ,lüBýƒGok
,ïpüõ¿Ook îPyAkoBËPðA úÞ lðkõG ûlðqolÛð@
ok {üBíð úG îPÖApÊ þG úÖBýÚ ô Roõ¾ þñýãñu
...ïkpÞ AlýK Ao ïkõg BHüq ú^ .lüBýG
ú^ pø QuAõg|þƒì îƒèk ô ïkõƒG QcAoBð
BW qA îðAõPG BO kõzG ïBíO }oBÞ pOkôq
oôk BXð@ qA ô|îølG Ao {Pícq krì ,úPuBgpG
QÚk BG ,QyAlð ÿA úéXÎ aýø ôA BìA ,ïõzG
BG ïBãíø Ao {üBø îéÚ ô kpÞ|þì Ùp¾ QÚô
ly|þì {hK õükAo qA úÞ þßýuçÞ äñø@
ÝBOA ok ô ïkpÞ JBÚ Ao þƒyBÛƒð ó@ òƒƒì úG kõG|úPvðAõO }BÛð .ïoAkpG kõG wßÎ ok úÞ BO îPÖo ÙpÆ ó@ úG ô îPyAnâ Ao îßñýÎ lýuo ܃üBÚk úÞ oõÆ óBíø ,kAk|þì QÞpc
úG îøAõg|þì þPÚô ,îPhüô@oAõük úG óBíGAõƒg þƒðq püõƒ¿O ok òƒì .lüBýG Quk ïA þƒÏÚAô kõg Ao ÿpýËð îÞ ô BHüq óq òì ,îñýHG Ao ïpüõ¿O qA oBO ÿpüõ¿O ólük BG òì ,Qynâ|þì
Bü ,îPvø þvÞ ú^ «BÏÚAô úÞ îñÞ ÿoô@kBü ïkõg ó@ úð ,lük|þì Ao ó@ pãük wÞ pø úÞ ïlük|þì Ao úG ô QyAk óBGpùì ô JAnW þüBø îz^ úÞ ïlük ,lðkõG ûly ÐíW óBíÖApÆA úÞ ÿkBüq QýÏíƒW
îñømqA Ao þüApâ þ×ñìoBHÒ îøAõg|þì úÞ þPÚô ,úñü@ok ókpÞ ûBãð BG ,ïA þ×ñì òøm úÞ ÿpüõ¿O ok þñýãñuqA ÿA úðBzð aýø ,kõG ûly ûpýg òì BO lðkBPvüA|þì ïkpì BùñO úð .ïlýzÞ|þì QèBXg
îÞ ,äñzÚ óq òüA .kpÞ|þì pßÖ }A ûoBGok QÖApÊ þG òì úÞ Ao ÿA úÖBýÚ .kõHð }A ûpù^ úG ô ûkpÞ Ußì úËdè lñ^ úßéG ,lññýHG Ao }oBÞ
.îñÞ|þì ûBãð ïpüõ¿O úG ,îñÞ áBK fôo BG þüBø îz^ ô kõG þâlðq qA õéíì ,pýËð þPÚô .lì@|þì pËð úG IuBñPì çìBÞ ,îPvðAk|þì :kAk|þì ÿpËð wÞ pø ,lðly|þì ûpýƒg }oBÞ
úG BO úÞ QuA ÿA úülø òüpPùG þyBÛð òüA qBG çìBÞ îüBø îz^ ,RBËdè òüA ok .QyAk lñP×â|þì ó@ ólük BG óApGBÎ úÞ ïkoô@ kBü úG BHüq olÛ^ ÿAô ,QuA }kõg êTì Quok
Ùlø òì úG úGpXO òüA .ïA ûkAk ïkõg úG ëBc ïkõg ûoBGok úÞ Ao ú`ð@ .ly QGBS îüApG ô ly àyA qApK îüBø îz^ ,QuA ïkõg lñðBì çìBÞ Quôk þéýg Ao RA ûpù^ þyBÛð B« íPc ,QuA
Bü ïõzG þvÞ úÞ ÙAløA Ñõð ó@qA úð|úPHèA ,kAk xBvcA ,QuA ûBHPyA çƒìBÞ ïlýzülðA|þì Bùð@ qA ,lðlýuo ûAo qA îø ïokApG ô okBì ,ly þíð ïlýñy|þì úÞ Ao ú`ð@ .QyAk þøAõg
ûløBzì BG úßéG ,ïoôBýG Quk úG Ao ÿrý^ ,ïA ûkpÞ úGpXO Ao þƒðõƒâpâk àƒü úƒÞ ïkpÞ|þƒì rýðBùð@?QuAïkõƒgúýHy wßÎòüA:ïlýupK ûBHPyA «BíPc ïkpÞ|þì pßÖ ,îñÞ oôBG îPvðAõO
Ao ïkõg ,îPvø B« ÏÚAô úÞ oõÆ óBíø ,ïkõg úÞ þÏÚõì qA óõ^ ,kõG þñøm çìBÞ úÞ ÿpýýÓO
lðôAlg úÞ îPvø þvÞ ïly úWõPìô îPÖBüok ÿkBì pýýÓO aýø ,ïkõG|úPvzð ëlì þèlñ¾ ÿôo .lðkpÞ Üül¿O Ao óApGBÎ pËð þƒèlíø BG .lññÞ|þì
oôk BXð@ qA ô îPgAkpK Ao õéGBO ÿBùG òì óBüBK úG îGAnÎ ,QÎBu àü «BHüpÛO qA lÏG 26
.lñýG|þì Ao ôA qôo pø .kõG ûlìBýð kõWô úG þðq qA Ao îüBø îz^ îðAõPG úßñüA qA óAõOBð ,ïly

www.TEHRANMAGAZINE.com ly AlýK þKõýOAok ûly|}õìApÖpùy

SOHEIL GOEL D.D.S úÞlðA|ûkpÞØzÞþKõýOA Ýpy ok Ao ûly }õìApÖpùy àü óBuBñy óBPuBG qA þøôpâ#
.lyBG ÿkçýì îøk ópÚ úG ÉõGpì kôo|þìoõ¿O
êDõâêýùu pPÞk
ô ûkõG úÛÇñì ok þðBâoqBG ô RoBXO rÞpì æoBø úƒÛƒÇƒñƒì ok pƒùƒy òƒüA úƒÞ ûlƒy úƒPƒ×ƒâ
àyrLðAlðk fApW òüAokóBuBñyóBPuBGòýñ`íø| |.QuAûlyQÖBüBWó@okòý^ôlñø,p¿ìqAþüBø|úPgBu|Quk
ô BýðArðBO JõñW lWBvì úýHy úÞ lðA|ûkpÞ ØzÞ Ao ÿkçýì îøkqAôk ópÚ úG ÜéÏPì lXvì àüpùy
õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ
| |.QuAþèBìõu
êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ

óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok #
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW #
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok #
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk #
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK #
þñý^ {Þôoô äñülðBG #

(818)907-9900

ENCINO PLACE
16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436

ÐìAõW óBýì þhüoBO lðõýK ûlñølðBzð lülW ØzÞ lüõâ|þì ûsôpK òüA lyoA xBñy|óBPuBG
ïBXðA úÛÇñì òüA ok ÿpPzýG ÿBø|}ôBÞ ûlñü@ ëBu QuA oApÚ |.QuA BÛüpÖ@ ok þìçuA ØéPhì
løAõg ûkAkoApÚ {üBìq@koõì óBPuoõâ àüok óõÖlì lvW l¿ýu kôlc ÿBüBÛG òýñ`íø .kõy

|.lðkoõg|þì þüAnÒ ú^ Bùð@ kõy Àhzì BO ly

29

óApùO úéXì

ly }BÖ þüBßüpì@ûlñøk|ÿ|ACo óõýéýì 198 RBÎçÆA

òüpg@ ,lüõâ|þì koBâ|N@ þPýñìA QÞpƒy
2017 úüõðAs úG ÉõGpì êüBÖ òüA þðBuo qôo|úG
QuBüo MìApO lƒèBƒðôk úƒÞ þƒðBƒìq ;kõƒy|þƒì
úéXì | .kpÞqBƒÒ@AokõƒgÿoõƒùíW
Rôo Mƒük" QƒÞpƒy qA "ôkõƒƒìrƒƒýƒâ" þƒƒñƒÖ
QÞpy .QuA ûkpÞ õW ô xpK "wßýPýƒèBƒð@
lýüBC O ÑõÂõì òüA "wßýPýƒèBƒð@ Rôo Mƒük"
QÞpy òüA úG ÜéÏPì Bø|ûkAk ,lüõâ|þì ô ûkpÞ
úƒéXƒì úƒG ûlƒykBƒü QƒÞpƒy wƒƒýƒDo .QƒƒuA ÿApG |.lyBGúdéuAQýßèBìôòýñWÈÛu kAk|þì Ao ÉõGpì þPðpPñüA xok@ úÞ wÞpø ÿBø|ûkAk þPýñìApãzøôtK QÞpy àü #
òüA êìBÞ QýèõEvì Bì< :QuA úP×â "ôkõìrýâ" þèô ûlzð pK Bø|óõPu qA ÿkAlÏO kApÖA þÃÏG Bü lølG Ao oõHÎ úíéÞ lyBG ïqæ úÞ ó@ óôlG ok Ao þƒüBƒßüpƒì@ ûlƒñøk|ÿACo Bƒø|óõƒýéýƒì
òüA úÞ ÿoBßíø ô koBâ|N@ }oArâ óBâlñvüõð lðAonãG pu qA Ao ÿpãük úGBzì þPýñìA ïrýðBßì ÿApG úÞQÞpy àü .QuA ûkpÞAlýK QðpPñüA
>.îüpünK|þì Ao úéEvì RBÎçÆA ,lñüõâ|þƒì ûkpƒÞ ؃zƒÞ Ao Bƒø|ûkAk úPyAk þupPuk Bø|ûkAk òƒüA úƒG QƒvðAõƒO|þƒì ÿBzÖA QýèõEvì lñÞ|þìoBÞóBøAõg|ÿoõùíW
,lüõâ|þì "Rôo Mük" pâ|êýédO QÞpƒy .koAk Qd¾ Bø|ûkAk òüA ok óBykõg úG ÉõGpì ókpÞ |ûpýgm êGBÚ Bø|ûkAk òüA òí ok .lyBG
ëõÓzì QÞpy úÞ þðBìq ,òDôs ëôA qA Bø|ûkAk þüBø|ûkAk ÿApG ,lvüõð|þì koBâ|N@ QÞpy .kõG .QuA úPÖpâûlùÎpG Ao Bø|ûkAk òüA
xpPuk ok kõG kõg þPýñìA pýGAlO ÿôo pG oBÞ 2008 ƒ2012 óBâlñøk|ÿAC o ÿBø|ûkAk .QuA "ûlññÞ|óApãð" ÿrý^ òýñ^ îXc òüA BG ÿApƒƒG úƒƒÞ pƒƒâ|ꃃýƒédƒO QƒƒƒÞpƒƒƒy àƒƒƒü
,løk|þì úìAkA QÞpy òüA .QÖpâ oApÚ óBãíø þüBßüpì@óõýéýì 200 kôlc 2016 ëBuok óõýéýì 200 óBýì qA óõýéýì 198 ÿBø|ûkAk õùu pu qA lƒñƒÞ|þƒì oBƒÞ óBƒøAõƒg|ÿoõƒùƒíƒW
koõì úÞ Qvýð lÛPÏì kõWõì RBÎçÆA ÜHÆ úG .lðkpÞ ïBð QHS RBGBhPðA ok QÞpy ÿApG ÿkBüq kApÖA þ¿hy RBÎçÆA êìBy þüBø|ûkAk
ÜÖõìúÞkoBâ|N@QÞpy| |.lyBGúPÖpâoApÚàø úƒÞ ûlƒƒy ؃ƒzƒÞ rƒƒýƒð þƒƒüBƒƒø|ûkAk ,ûôçƒÎ p×ð
oõ¿O òüA pG ly þPýñìA Fçg òüA ØzÞ úG RBÎçÆA òüA ûlíÎ Roõ¾ úG .lðpO|þíülƒÚ| BìA .lðA|ûly QHS p×ð óõýéýì 200 îø ÿôo | |.kAkoApÚóBãíøxpPukokQðpPñüAokAo
úÞ "Rôo|Mük" QÞpy qA þðAoBßíø úÞ QuA BìA .kõy|þì 2008 ƒ 2012 óBâlñøk|ÿCAo úG ÉõGpì RBÎçÆA Àhzì oõƒÆ úƒG koBƒâ|N@ QƒÞpƒy "koBâ|N@" ÿpOõýƒLƒìBƒÞ QƒýƒñƒìA QƒÞpƒy
òüA IHvì lüBG lñPyAk Bø|ûkAk òüA úG þupPuk óBâlñøk|ÿCAo úG úÞ ûly ØzÞ îø þOBÎçÆA òüA .QuA ûkpÞ AlýK Ao óõýéýì 198 úG ÉõGpì òDôs 12ok {ðAoBßíø qA þßü úÞ ûkAk }oArâ
ÉõƒGpƒì 2016 ÿoõƒùíW QƒuBƒüo RBƒGBƒhPƒðA ûoBíy ô xok@ ,lèõO iüoBO ,ïBð êìBy Bø|ûkAk QuA ûkpÞ ØzÞ Ao ûkAk QüBGApO îøk|àü ô àü
.lñyBG ûly ûBHPyA ÿBø|QèBüA úG ÉõGpì ÈÛÖ RBÎçÆA òüA .kõy|þì lüBG rýð Bø|ûkAk þgpG .kõy|þì kApÖA òüA ò×éO ok "wßýPýèBð@ Rôo Mük" QÞpy ÈuõO úÞ
oBßíø ,lvüõð|þì kõg }oArâok koBâ|N@ Bø|ó@ ok Bø|QGBÚo úÞ QuA AlüoõéÖ ô õüBƒøôA Bø|ó@ pËð ô óBâlñøk|ÿCAo QýìõÚ ô òük úG ÉõGpì ûtüô QÊB×c óôlG ô óôqBì@ qA òìABð ÿoôpu
Ao þPýñìA Fçg òüA òDôs 12 ok QÞpƒy òƒüA lñðBì úðAoBÞ|úËÖBdì RBÎõÂõì þgpG úG ÐWAo
"Rôo Mük" QÞpy BG QÎpu|úG .kpÞ ØzÞ .kõG pOlüly QHvð|úG | |.kõGûlyûpýgm
êGBÚ Bø|ûkAk pãük òDôs 14 ok ô ly úPÖpâ xBíO úƒG ÉõƒGpƒƒì RBƒƒÎçƒÆA òƒƒüA qA þƒƒzƒhƒG
qA úÞ kõG þOBÎçÆApãük þzhGô óBâlñøk|ÿCAo
.kõHð þupPuk úéíWqA ,kõG ûly ÿoô@|ÐíWpãük ÿBø|QÞpy
oBƒÞ óBƒøAõƒg|ÿoõƒùíW ÿApƒG úƒÞ QƒÞpƒy ôk

.lññÞ|þì

ly îùPìpÇÚ BG úÇGAook kBvÖ úG BýðBPüpG ”rýéÞoBG“ àðBG

pÇÚ qA kõg QüõÛO ÿApG rýéÞoBG kõG oApÚ úÞ þèõK Üc òüA .kõG ûkAk ÿpÇÚ ÙpƒÆ úƒG "ûoôBƒzì úu ûApíø úG rýéÞoBG ÜGBu êìBÎpülì ,þƒƒèoAô àðBG BýðBPüpG ok kBvÖ RBÛýÛdO pPÖk # |
| |.kõGûlyòýìBOàðBGkõgÐGBñìqA,lñÞIéW ûly }oArâ lðõK óõýéýì 300 qA {ýG Bø|ûoôBzì ok ÿkçýì ûlñü@ ûBì lüBG pãük lƒyoA pƒülƒì ô oõzÞòüA åorG àðBG oBù^ qA þßü ,rýéÞoBG
oAlìBùu òüpPâorG pÇÚ qpPüôo }oArâ úG ôQuAþðõðBÚpýÒQðôBÏì,ïôkïBùOA |.QuA ok úÞ QuA ûkpÞ îùPì Ao {ÛGBu óApülì
oBýPgA ok Ao ó@ ïBùu l¾ok 6 kôlc ,rýéÞoBG rýéÞoBG úÞ kkpâ|þìpG ÿlðõK koBýéýì 2 þìAô úG |.lðõy pÂBc ûBâkAk 2008 ëBu ok þðBùW þèBì óApdG óBüpW
úG ûlðôpK òüA ok ÿpÇÚ þèBì RBvuõì .koAk qA ïBùu lüpgô úüBìpu IéW RApÞAnìqA wK úWAõì ïBùOA ôk BƒG {ƒðApƒülƒì ô rƒýƒéÞoBƒG Bùð@ ok úÞ úPyAk pÇÚ BG þèBì ÿBø|ëkBƒHO
qA þzhG þñÏü òüA .kAk Bùð@ úG ÿpÇÚ ÙpÆ úG ô QuA kBvÖ ÿApG þðBHO ,ëôA ïBùOA .lñPvø
|.lðA|ûlzð îùPì þ×éhO Üc" óAõñÎ úGrýéÞoBG úÞ kõy|þì ÉõGpì þÓèBHì |.QuA ûkAk jo kBvÖô ØéhO
RBýDrW pËPñì úÞ QuA úP×â rýéÞoBG àðBG
òyôo Ao kõg ÐÂõì BO QuA ûlðôpK qA ÿpPzýG
qA 2008 ëBu óApdG óBüpW ok àðBG òüA.lñÞ
úüBìpu koBýéýì 12 kôlc ÿpÇÚ óAoAnâ|úüBìpu
úƒÞ ûlƒy îƒùPì Bƒíuo óõƒñÞA ô kpƒƒÞ IƒƒéW
óAoAnâ|úüBìpu òüA úG ûlzð|ïçÎA þüBø|QgAkpK
BG QuAõg|þì àðBƒG òƒüA .QƒuA ûkAk ïBƒXƒðA
Qèôk qA àíÞ QÖBüok úG oB^Bð {ÏGBñì QüõÛO

.lðBíG þÚBG þ¾õ¿g àðBG àü ô kõzð
BýðBPüpG ok þßðBG úÞ QuA ÿoBG òýèôA òüA
úG 2008 þèBì óApdG RæõdO BƒG ÉBƒHƒOoA ok
óBƒW |.kõƒƒy|þƒƒìûlƒƒýƒzƒÞûBƒƒâkAk

28

www.TEHRANMAGAZINE.com úßHy ok þHýXÎ pHg úPynâ úP×ø ok#
oõÃc qA úÞ ly pzPñì þÎBíPWA ÿBø
!!ly QyAkqBG óApüAok þðBøApÖ úP×ýzéâ .kpÞ|þì QüBßc óApüA ok þðBøApÖ úP×ýzéâ
|!kõypýãPuk úÞûlìBýð óApüA úG ç« ¾ApãüqBG òüA :þìBËPðA ÿôpýð xBHè BG QyAk l¿Ú þðBøApÖ úÏüBy òüA ÜHÆ
,þüBuBñy qA wK BìA lñÞp×u óApüA úG ëlHì
oBzPðA BG .ly pýãPuk þìBËPðA ÿôpýð ÈuõO
ÿA úýÎçÆAoBzPðA BG BWBð úÏüBy òüA ûkpPvâ

|.kpÞIünßO Ao ÑõÂõì òüA

îXñK îéýÖ þâqBO úG þðBøApÖ úP×ýzéâ
ûkpK ÿôo Ao >IýüAoBÞ þüBüok óAkqk<
okþHýXÎoBývGpHg .QyAkóBùWÿBøBíñýu
Quk þÎBíPWA ÿBø úßHy ok pãüqBG òüA koõì
RoõLuBK ô ëlHì xBHè BG ôA ôA p×u qA úÞ ly úG

|.kpÞ|þì QüBßc óApüA úG þéÏW
þðBøApÖ QyAkqBG qA úÞ úÏüBy òüA oBzPðA BG
ÿôpýð ,kAk|þì pHg óApüA ok þøBâkôpÖ ok
pPÖk .kpÞ IünßO Ao úÏüBy òüA þìBËPðA
úP×ýzéâ p×u BG úÇGAo ok BWBð ÿõãñhu
:Q×â BñvüA BG õâô Q×â ok óApüA úG þðBøApÖ
pG þñHì ÿqBXì ÿBÃÖ ok ûly pzPñì pHg<
ok oõzÞ úG kôoô ÿApG þðBøApÖ úP×ýzéâ l¿Ú
ëlHì xBHè ô þéÏW RoõLuBK BG ÿoBW qôo
ÿô ÿpýãPuk ÑõÂõì òüApGBñG .QuA JnÞ

|>.kõy|þì IünßO rýð ûBâkôpÖ wýéK ÈuõO

îñÞþì ÿlýyoõg Ao àürßìoAõük :MìApO

àürßì BG qpì ok oAõük VAlcA ÿBüôo êýíßO ok Bßüpì@oõùíW wýDo #
úG Ao àürßì oAõük ,áBK ÿspðA òýìBO ô Bø úñürø {øBÞ ÿApG løAõg þì úÞ Q×â
.lñÞ rùXì ÿlýyoõg ÿBø êñK
òýG ok ,wüoBK þüAõø ô J@ ÜÖAõO qA Zôpg êýèk úG BÚB×OA úÞ MìApO lèBðôk |
ókpÞ ÿlýyoõg fpÆ þOAoBùÊA þÆ ,koAlð þðAlñ^oAlÖpÆ Qvüq Èýdì óAqõvèk
!kpÞ QHS kõg ïBð úG Ao àürßì oAõük
þOBGBhPðA ÿBøoBÏy qA àürßì-Bßüpì@ êüõÆ qpì ok oAõük QgBu QuA þñP×â
qA ,QÖpâ þì Roõ¾ þðõðBÚ pýÒ RpWBùì ërÏì {øBÞ Ùlø BG ú^pâA úÞ kõG MìApO
wýDo úWõPì Ao ÿkBüq ÿBøkBÛPðA ,kõG ûApíø àürßì ïkpì úG òýøõO BG úÞ BXð@
.ly koô@pG oô@ ïBupu rýð ó@ VAlcA úñürø úßð@ ëBc kpÞ Bßüpì@ ÿoõùíW
oAõük òüA QgBu úñürø úÞ ly þÎlì Bßüpì@rýPu pWBùìoõùíW wýDo þPc
!lðoAkpLG lüBG àürßì ïkpì þñÏü ,qpì ÿõu ó@ þèBøA Ao þéýídO
qA ,lñÞ þì koAô áõy Bø úðBuo úG {üBø Ùpc BG þøBâqApø úÞ MìApO æBc BìA
Quk úG Ao Qvüq Èýdì óAoAlPuôk ëk îø BO ûkpÞ ûkB×PuA kõg ÿõÚ ÿkB¿PÚA îy
.lñÞ îÞ Ao qBu ô QgBu úñürø oBG îø ô koô@
qA ,lGBO þì Bø þßürßì pu pG úÞ þGõg JBPÖ@pG úýßO BG ÿô ,BPuAo òýíøok
îøô îýñÞ lýèõO ÿspðA îø BO îýPvø ÿlýyoõgoAõük VAlcA ëBHðk úG Bì .îüoôBýGok Ao {Wpg BO ûlüA òüA :ly þÎlì ô Q×â òhu ÿqpì oB¿c puApu ok ÿlýyoõg ÿBø êñK I¿ð ÿApG kõg fpÆ
.kõy òýìBO oAõük òüA úñürø
.Qvø ïkõg ëBì äñzÚ þOpWBùì
ÿBø QÞpy úG ú¿ÚBñì þÆ ÿlýyoõg ÿBø êñK QgBu ô þcApÆ oBÞ QuA oApÚ ëBc òüA BG îø BìA .îüõy Bßüpì@ úG olhì kAõì kôoô qA ÐðBì lüBG Bì ô kpÞ îøAõg VAlcA Ao oAõük :Q×â ÿô
.kõy oAnâAô þüBßüpì@ þGõñW ÿBøqpì .QuA ûlýñzð ó@ ûoBGok wß`ýø ëBc úG BO úÞ îüõâ þì Bíy ÿApG ÿA ûlüA qA óõñÞA
îüqBu þì ÿlýyoõg ÿBø êñK êßy úG Ao oAõük îø Bì QuA lýyoõg ô Bìpâ qA pK àürßì BG Bßüpì@
îýËÎ úG ó@êülHOô àürßìBGoõzÞòüAqpìokBßüpì@oõùíWwýDoþüBñGoBÞlüklüBGëBc
31 .koAk úé¾BÖ olÛ^ êíÎ BO Ùpc qA óBùW ÿlýyoõg êñK òüpOwww.TEHRANMAGAZINE.com

ûpíÎ Ycp×uok {ýK ëBu 18 IýHcpvK

kõgp×uqA þüBùvßÎoBzPðA BGoõzÞþíülÚ ûlñðAõg >IýHc<pvK óBýHdì lídì#
.kpÞqôo úG Ao {ìApâBPvñüA Yc úG

:QyõðwßÎòüAoBzPðABGóBýHdìlídì |
þgõy úG Bø QÚô þÃÏG úÞ kõG pÆBg òýíø úG ô ïkpÞ AlýK IýHc êüBuô òýG ôo Bø wßÎ òüA
áApPyA úG ÿApG þGõg QÚô îýPvø óBÃìo ûBìok ó~æA úßñüA úG úWõO BG .lªíì ZBc kq þì ïAl¾
úG ïkõg úÞ þPÚô ;òy þì {ýK ëBu 18 úG ÉõGpì BHüpÛO Bø wßÎ òüA .kõG ûpÆBg òüA òPyAnâ
óAõñÎ úG .kõG þGõg þéýg ÿ úGpXO .îPÖo ûpíÎ Yc úG óBì úédì lXvì óBðAõW qA þøôpâ BG þüBùñO

.kõG òì êìBßO ô lyo ØéPhì êcApì ólðôonâ BG óAõWõð àü
.lcA äñW óAlýùy êdì ,RBÖpÎ ,FApc oBÒ :óBßì

35

óApùO úéXì

ly óBùW óBðAõW ÿoAkpG úðqô óBìpùÚ lðõèApýG

JpÂôk QÞpc ÿçÆ ëAlì ôk QvðAõO óBìoõzÞïpâõéýÞ105 úPuk ok oAkpG úðqô #
þðBùW RBÛGBvìqBÒ@oA êHÚ þñÖokBÞúÞkõG þèBcok òüA ,lñÞkõg ó@qA Ao ÑõíXìô
.lðkõG ûkAk ëBÛPðA ïpâõéýÞ105 úG 94 úPukqA AooAkpG úðqô òüA òKAsok óBùW óBðAõW
óBðAõW }õK þéì lðõèApýG BÂo ,óBùW óBðAõW þðBìpùÚ ÿoAkpG úðqô ÿBø QGBÚoqAqôo òýíP×ø
>þPýuBOôA< þyqoô òèBu ok óApùO QÚô úG 13 QÎBuqA ïpâõéýÞ 105 úPuk QGBÚo ok óBìoõzÞ
ÑõíXì BG QüBùðokô QgAkpK QGBÚo úG|A |ûôpâokoAkpG úðqô 10 BG >ïõüqBñíýW ëApñW< úÎõíXì

.kpÞ AlýK Quk çÆ óBzð ôk ô ûpÛð ëAlì àü úG ïpâõéýÞ369
lýuo ûpÛð ëAlì úG ïpâõéýÞ 163 úðqô oBùì BG JpÃßü QÞpc ok lðõèApýG þèBc ok ;QuA þñP×â
ôk ÑõíXì ô JpÂôk QÞpc ok úÞ lðBuo QHS úG Ao 206 ô 201ÿBø úðqô JpÂôk QÞpc ok úÞ kõG

.koô@ QulG Ao çÆ ëAlì

ly úPvzðqBGoBßuA ûrüBW 3 ûlðpG ,wýDõè|ÿk êýðAk

ô "þÞoõüõýð ÿBø|úPukôoAk" ÿBø|îéýÖ þüBýðBPüpG pãüqBG ,wýDõè|ÿk êýðAk #
ûkpÞ þãPvzðqBG ïçÎA ÿA|úýðBýG ok ,ûkpG oBßuA ûrüBW 3 úÞ "Bø|óBßýøõì òüpg@"

.QuA
pãüqBG àü óAõñÎ úGpãükôA" Q×â ,kpÞpzPñì úPynâ úP×ø úÞ ÿA|úýðBýGok wýDõè|ÿk êýðAk
qA"ô ûkõGôA þ¿hy îýí¿O òüA úÞ kpÞ eüp¿O wýDõè|ÿk ÿBÚ@ ."kpƒÞlƒøAõƒhðoBƒÞ

."QuA oArãuBLu þéýg {ðBHÆBhì ô óAoBßíø úíø

òývc lídì QüAokôpýGlO BG úÞ kõG ÿBø QGBÚo òüAok óBìoõzÞ ÿçÆ ëAlì òýPvhð òüA ÿApG oBßuA ûrüBW úu IvÞ úG ÜÖõì ,koAk Ao lñèpüAô BýðBPüpG ÿlðôpùy úÞ wýDõè|ÿk êýðAk
.ly ê¾Bc óBðAõW þéì îýO þñÖ okBÞ pÖ ÿlyoõg pHÞA ô ûAõgpG ûly "òéßñýè" ô "ly løAõg BK úG óõg" ,"òì M^ ÿBK" ÿBø|îéýÖ ok kpì ëôA {Ûð pãüqBG òüpPùG

úPuk úG ïpâõéýÞ 94 úPuk qA þñÖ okBÞ ÈuõO lðõèApýG RBÛGBvì òüA qBÒ@ qA êHÚ ;QuA pÞm êGBÚ .lñÞ|þì ÿoôk Bø|îéýÖ ok ÿpãüqBG qA wýDõè ÿk úÞ Qvýð oBG òýPvhð òüA.QuA
.kõG ûly ûkAk ëBÛPðA ïpâõéýÞ 105 ok ÿqôk|{×Þ êÓy úG 1990 ÿBø|ëBu ok ,ûlðAõg "þãPvzðqBG úíýð" }kõg úÞ ÿA|ûoôk ok ôA

okô Býu@2016 ëBu óBðAõW ÿoAkpG úðqô þðBìpùÚ RBÛGBvìok lðõèApýG BÂo ;QuApÞm úG ïqæ .koô@ ÿôo BýèBPüA wðAoõéÖ
oBùì Ao þìpâõéýÞ 207 úðqô JpÂôk QÞpc ,ïpâõéýÞ 158 úðqô JpÃßü QÞpc ïpâõéýÞ 94 úPuk îéýÖ óAkpâoBÞ ,ÿrýuoõßuA òýOoBì kBùñzýK }pünK BG þOlì qA lσG wƒýƒDõƒè|ÿk ÿBƒÚ@

.kõG ûkoô@ Quk úG ûpÛð ëAlì àü ô çÆ ëAlì ôk ïpâõéýÞ 365 ÑõíXì BG ô kpÞ .QzâqBG Bíñýu ÿBýðk úG îéýÖ ó@ok ëôA p×ð {Ûð ok ÿqBG ÿApG "þÞoõüõýð ÿBø|úPukôoAkok"
QÞpc ok ,óBPvWpâ wýé×O þðBGrýì úG óBùW 2016 ëBu óBðAõW þðBìpùÚ RBÛGBvì ok ÿô úHñzßü ,úHñzßü" îéýÖok ákõÞ àü {Ûðok ÿpãüqBG BG kõýèBø ÿBíñýu JõHdìpãüqBG òüA
rðpG ëAlì úu úG ïpâõéýÞ 362 ÑõíXìokô ïpâõéýÞ 201 JpÂôk QÞpcok ,ïpâõéýÞ 161 JpÃßü
.ly Bíñýu ÿBýðk koAô "þPñÏè
.kõG úPÖBü Quk IvÞ "òì M^ ÿBK" îéýÖ ok kpì ëôA kpÖ {Ûð ok 1990 ëBu ok Ao kõg oBßuA ûrüBW òýPvhð ôA
94 óqô ok ,óBPvßGqA lñßyBO þðBGrýì úG Býu@ 2016 ëBu óæBvâorG þðBìpùÚ RBÛGBvì ok )1997( "óq|Qzì" ,)1993( "olK ïBð úG" ,)1992( "Bø|óBßýøõì òüpg@" ÿBø|îéýÖ ok wLu.kpÞ
BG ÑõíXìokô ïpâõéýÞ 190 úðqô JpÂôk QÞpcok ,ïpâõéýÞ 165 JpÃßü QÞpcokrýð ïpâõéýÞ
.kpÞ kB×üA {Ûð )2002( "þÞoõüõýð ÿBø|úPuk ô oAk" ô
.kõG úPÖpâ oApÚ îXñK ûBãüBW ok ïpâõéýÞ 355 BK úG óõg" îéýÖ ok }ôpÖ Q×ð àü {Ûð ok ÿpãüqBG BG 2008 ëBu ok Ao oBßuA ûrüBW òýìôk ôA
:ïpâõéýÞ 105 úPuk pOpG oAkpG úðqô úu kpßéíÎ QÖBüok úG ÜÖõì "òéßñýè" îéýÖ ok {Ûð ÿB×üA BG wýDõè|ÿk ,lÏG ëBu 5 .koô@ Quk úG "ly løAõg

:JpÃßü .ly þé¾A {Ûð kpì pãüqBG òüpPùG oBßuA ûrüBW òýìõu
pâõéýÞ 173 :)óBPvWpâ( þðBüoõvPg-1 úPgBu ólñè 1950 lì ÿBýðk xBuA pG úÞ "ïõPðBÖ ÑõÂõì" kõg îéýÖ òüpg@ok wýDõè|ÿk êýðAk

ïpâõéýÞ 163:)óApüA( lðõèApýG BÂo -2 .lñÞ|þì B×üA Ao þé¾A {Ûð ,QuA ûly
ïpâõéýÞ 163:)òKAs( þÞõüBÞBO-3
:JpÂôk 34

ïpâõéýÞ 206 :)óApüA( lðõèApýG BÂo -1
ïpâõéýÞ 205:)óBPvñìoA( óBüoBLuoBâ -2

ïpâõéýÞ 201:)püArXèA( ÿo@õO -3
:ÑõíXì

ïpâõéýÞ 369:)óApüA(lðõèApýG BÂo -1
ïpâõéýÞ 368 :)óBPvWpâ( þðBüoõvPg -2
ïpâõéýÞ 365:)óBPvñìoA( óBüoBLuoBâ -3

www.TEHRANMAGAZINE.com QÞpy òüpPùGrüôpüApÇÚ
ly úPgBñy óBùW þüBíýKAõø
37
QÞpy l¾ ëôA úHOo ëBvìA kõg þOAoBìA IýÚo ókq oBñÞBG pÇÚ þüBíýKAõø QÞpy|#
.QuA ûkAk ÁB¿PgA kõg úG Ao óBùW þüBíýKAõøpOpG

óBùW þüBíýKAõø ÉõÇg òüpOpGrüAõW îuApì óBüpWokô wüoBK þüAõø ûBãzüBíðokpHg òüA
.QuA ûkpÞ oArâpG ó@ "wÞpO|ÿBßuA" QÞpy úÞ úÞ ly ïçÎA 2017 ëBu ok

,kqAkpK|þì óBùW þüBíýKAõø ÉõÇg ÿlñG|úHOo ô þuopG úG úÞ wÞpO|ÿBßuA þüBýðBPüpG úvuõì
.lñÞ|þì þÖpÏì úñýìq òüA ok Ao Bø|òüpPùG þíuApì ok ëBu pø

óBùW þüBíýKAõø ÉõÇg òüpPùG
pÇÚ -1

oõKBãñu-2
òKAs óõLHð ëA Bð@-3

RAoBìA-4
àürßì-100
QÞpy ÿlñG|úHOo òüA ok
ô ûly ïôk oõKBãñu þüBíýKAõø
úG óBùW ok Ao ïoBù^ úHOo RAoBìA
.QuA ûkAk ÁB¿PgA kõg
ok àürßì þüBíýKAõø QÞpy
.koAk oApÚ Qvýè òüA ÿBùPðA
ëBuoBK RAoBìA þüBíýKAõø QÞpy
kõg ó@ qA Ao ëôA úHOo kõG úPvðAõO

.lñÞ
.koAk oBýPgA ok kõg óBâôBð ok BíýKAõø lðôpÖ 200 úG àükrð pÇÚ þPèôk þüBíýKAõø
Qvýð pÇÚ úG ÜéÏPì ÈÛÖ ûrüBW òüA " :QuA úP×â þüBíýKAõø QÞpy òüA êìBÎ pülì ,pÞBHèA pHÞA

".koAk ÜéÏO pÇÚ ïkpì êÞ úG úßéG
BG {ñO êýèk úGoõzÞ òüA úÞ ûkpÞ IvÞ Ao þðBùW ëôA úHOo þèBcok pÇÚ þüBíýKAõø QÞpy

.QuA úPÖpâ oApÚ xoBÖ Yýég ûqõc þGpÎ ÿBøoõzÞ qA ÿoBývG îüpdO koõì óBPvGpÎ
òüA BG Ao kõg ÈGAôo îvüoôpO qA QüBíc úG oõzÞ òüA ókpÞ îùPì BG pÇÚ ûlññÞ|îüpdO ÿBøoõzÞ
qA úÞ lñPyAnâ ApWA úG oõzÞ òüA úýéÎ Ao ÿkB¿PÚA ÿBø|îüpdO úPyo àüô lðkpÞ ÐÇÚ òýzðpýìA
òüA óBíu@qA Bùð@ ÿBøBíýKAõø oõHÎ ô pÇÚ þüBíýKAõø ÿBø|QÞpy QýèBÏÖ QýÎõñíì êìBy úéíW

.QuBøoõzÞ
Ao óByqAôpKpývì úÞ ûkpÞoB^Bð Ao ÿpÇÚ ÿBøBíýKAõøoõzÞ òüA BGpÇÚ óBãüBvíø úÇGAo ÐÇÚ

.koAk oBýPgA ok kõg óBâôBð ok BíýKAõø lðôpÖ 200 úG àükrð pÇÚ þPèôk þüBíýKAõø.lñøk pýýÓO
qA {ýG BGrüôpüApÇÚô ûkõGpÇÚ ÿBø|QýÛÖõìqA þßü BKôoA BG Býu@þÆBHOoA êK úG úcôk êülHO
.QuA ûkõG l¿Ûì ÿBøoõzÞ oBíy pËð qA óBùW þüBíýKAõø òýíXñK óBùW oõzÞ 73 ok l¿Ûì 140

.kpÞ qBÒ@ Ao óBùW îýÛPvì qAôpK òüpO|þðæõÆ {ýK ûBì 5 kôlc pÇÚ þüBíýKAõø QÞpy
ëõÆ îýð ô QÎBu 16 kôlc úÞ kõG lñéüqõýð ok lñéÞ@ô pÇÚ QhPüBK ,úcôk òýG pývì òüA

.QuA pPìõéýÞ 14500 kôlc pývì òüA qAôpK QÖBvì êÞ.lýzÞ

óApùO úéXì
óApHèõÞqApãük þßü óly úPzÞþKok #
ÿA|úìBð ok þðlì ëBÏÖ 250 ,óBPukpÞ ok
þüBøkoõgpG òýñ^ úG ókAk óBüBK oBPuAõg
pÆBg úG rýð wéXì ûlñüBíð lñ^ .lðly
püqô ô oõùíW wýDo úG óApHèõÞúG ÿqAlðApýO

.lðkAk pÞnO oõzÞ
ok óApüA þðlì ô þuBýu óæBÏÖ qA ÿoBíy
QýÏÂô úG ûoByA BG ÿA|ûkBzâpu ÿ|úìBð
ú`ð@< :lðA|úPyõð "óBPukpÞ pýÛÖ óBñýzðqpì"
,ûkpÞ êülHO ÿksApO àü úG Ao óApHèõÞ ÿ|úéEvì
IWõì BøoBG úÞ QuA þìBËð ÿBøôpýðoõÞ àýéy

>.QuA ûly ÑBÖk|þG pzÚ òüA QýèõéÏì Bü åpì
lðA|ûkpÞ FBÃìA Ao úìBð òüA úÞ þðlì ëBÏÖ 250
oBPuAõg "óApHèõÞ ÿ|úðBíco|þG oBPzÞ" qA kBÛPðA BG
qA ,ÐüBXÖ òüA óçìBÎ ô óApì@ BG þðõðBÚ koõgpG
qpì ok kpÞ óAõW pHèõÞ àü êPÚ ô ÿqAlðApýO úéíW

.lðly úPynâ ÿ|úP×ø ok Qykpu
oBzPðA BG kAkpg 25 óBPukpÞ pzG ÝõÛc úßHy

óApHèõÞúG þìBËPðA ÿôpýðoõÞàýéy úG Bø|ÅApPÎA {üArÖA

ëBHÚ ok lðoB^Bð úÛÇñì óBðAõW qA ÿoBývG óBñ`íø BìA ,ûly ïBXðA ÿpHèõÞ ókpÞ þðõðBÚ ô lñì|ïBËð òýìq pG oBãýu òOoBÞ lñ^ oBñÞ }A|úñýu úG úèõéâ QGB¾A qA wK úÞ þðAõW püõ¿O
.lðqAkpLG ûpÆBhìpK oBÞ òüA úG ûly òýýÏO ÈGAõÂ qA ZoBg ,rý^Bð ÿkríPuk ÿBøôpýð ÿõu qA êHÚ qôo àü óAõW òüA úÞ kAk }oArâ ûBâ@ ÐGBñì qA êÛð úG ,ûkBPÖA

fpÆ ÿApWA kõy pXñì óApHèõÞ QýÏÂô kõHùG úG QuA oApÚ úÞ þüBø|úìBðpG qA pãük þßü .ly úPzÞ BW ok ô QÖpâ oApÚ îýÛPvì ÿqAlðApýO Ùlø þìBËPðA
ókõG þPÏñ¾pýÒ êýèk úG óBuBñyoBÞ þgpG ÿ|úP×â úG úÞ QuA óBPukpÞ óBPuA ok ÿqõì@oBÞ :lñvüõð|þì ÿqBXì ÿBÃÖ ok püõ¿O òüA ûkpPvâ pzð úG kBñPuA BG þðlì óæBÏÖ
qA óBzð ,pýgA ÿBø|ëBu ok ,áBðkok VkAõc òüA opßì oApßO ô lýèõO Qu|A þùülG<
.koAlð ÿkBüq QýÛÖõì wðBy þGpÒ ÿBø|óBPuA óõíýìBð ëBüpu òüA úG ókAk óBüBK ÿApG úðBÚkB¾ þyçO ô ÿlW ÿA|ûkAoA kõWô ïlÎ
ok kAkpg 31 ,úHñyoBù^qôo óBPukpÞ óBPuAoBÞ þìçuA ÿAoõy óõðBÞ wýDo ,þíýøApGApÞBy
þðBâoqBG QýèBÏÖ ûqBWA óApHèõÞ úG fpÆ òüA ÿBW úG QuAõg Qèôk qA BñéüA ÿoArâpHg BG õâô|Q×â >.koAk
óApHèõÞ"oBPzÞ" lìBýK ûoBGokoAlzø
.lølG pýÒoBPzÞ"ô þðõñÞ lðôooApíPuA úÞ lðA|ûkAkoAlzø ûlykBü úìBð óBâlññÞFBÃìA
ok óBPukpÞ .koAlð þGõg QýÏÂô êÓy kBXüA ÍBdè úG óBPukpÞ óBPuA< :Q×â BñéüA úG ÿpÞBy "þüApâAô ô ÿkBíPÎA|þG ô {ýK qA {ýG ÿlýìABð IWõì ,kpÞ óApHèõÞ êídO êGBÚ
óBãHhð qA ÿoBývG Apüq koAk úðBâAlW fpÆ àü úG ZBýPcA oBßýG óçý¿dPèA|ÕoBÖ Áõ¿g
ok þuoBÖ úèô ú`üôk ëBðBÞ úG>.lðqAkpK|þì ÿpHèõÞô þyôpÖ|Quk úG ÿoBßýGpu qA Bì þøBãzðAk .ly løAõg
ÿoBíy åpì ô óly fôpXì ûoBGok þðõâBðõâ ÿBøpHg úPynâ ÿBø|ëBu ô Bø|ûBì ok
lülðõýLG ïApãéO pzPñì þìBËPðA ÿôpýð ô þðBGqpì óAoõìBì ÿqAlðApýO Bü áæõÞ ô ÙpG pSA pG ,óApHèõÞ qA
kôo|þìoBíy úG óApüA óBPuA úuqA þßü óBPukpÞ ,óApüAoBì@rÞpì ÿBø|}oArâ òüpO|ûqBO ÜGBÇì ôoõùíW wýDo úG þìçuA ÿAoõy wéXì óBâlñüBíðqA ÿoBíy þøB×ypÞnO úÞ ûly

.QuA oõzÞ ÿpuApu òýãðBýì qA pOApÖ oBývG ó@ óBðAõW ÿoBßýG óArýì úÞ .QuA úPyAk ëBHðk úG Ao oõzÞ püqô
29 qA pPíÞ þÞlðA óApüA puApu ok ëBu 24 BO 15 óBðAõW òýG ÿoBßýG óArýì òýãðBýì úÞ þèBc ok ûkAqkõídì ëçW| ,þðBíTÎ îývÚ ,ÿpÃg ëõuo ,JBhPðA ÿpHg ûBãüBK }oArâ úG
úDAoA óBøAõgoõzÞpüqô úG ÿpÞnOok ûlÛðô óBÞõG ,pùzðApýK óBâlñüBíð ,ûkAq|òývc| îüpßèAlHÎô
.luo|þì l¾ok 50 àükrð úG óBPukpÞ óBPuA ok îÚo òüA ûly ïçÎA l¾ok
.lðA|ûly þìBËPðA ÿôpýð ÿõu qA óApHèõÞ úG ÿqAlðApýO QéÎ ûoBGok eýÂõO
Ao oõzÞ püqô ô Qèôk wýDo ,wéXì þñéÎ Qvzð ok þâqBO úG ÿpÃg ëõuo }oArâ òüA pGBñG
óly|þígq ô úPzÞ løBy ,óApHèõÞ QýÏÂô úG þùWõO|þG QéÎ úG< :QuA úP×â ô ûkAk oApÚ JBÇg
þñHì ÿA|úìBð óBâlñüBíðqAp×ð 153 òüAqA {ýK úÞ|þèBcok îükõG Qykpu ÿBøqpìok Bùð@qA ÿkAlÏO

>.lðkõG ûkpÞ FBÃìA óBñýzðqpì QzýÏì QýÏÂô úG þâlýuo pG
Ùlø BG þcpÆ úýùO ÿApG óBâlñüBíð qA ÿoBíy }çO qA rýð úPynâ ëBu ûBì òíùG ÿpÃg
pHg óApüA JpÒ ÿqpì ÜÆBñìok þéÓy Q¾pÖoArø 45 kBXüA ÜüpÆ qA óApHèõÞ QýÏÂô þølðBìBu

.QuA ûlýupð ïBXðApu úG qõñø ApøBÊ úÞ kõG ûkAk
,kõy|þì Jõvdì ÝB^BÚ lðA|ëõÓzì æBÞ ókpÞ ZoBg ô koAô úG ÿqpì ÜÆBñì ok úÞ þðApHèõÞ oBÞ
ÈüApy okô rý^Bð ÿkrì QÖBüok pGApG okô ÿoBßýG QéÎ úG kApÖA òüA koAõì IéÒA ok úÞ þèBc ok

.lñPvø óBý^|ÝB^BÚ ô óApâAkõu ÿæBÞ ûlññÞ|êíc BùñO ,BupÖ|QÚBÆ
ïBÞBð ÿBø|fpÆô ÿoBßýG êÃÏì

þølðBìBu pýËð þüBø|ïAlÚA óõñÞ BO lðA|úPyõð kõg ÿ|úìBð ok þðlì ô þuBýu ëBÏÖ 250 úÞ óBñ^
ÿApG ,æBÞ ÀýgpO „qBXì ÿ|úýíùu ô ØÛu òýýÏO ô kkpO RoBÞ oôl¾ ,óBñýzðqpì ÿBø|þðôBÏO

36

www.TEHRANMAGAZINE.com

ok úýuôo QèBgkqA Ao BìBGôA Býu
kõG ûkpÞÐéÇì Bßüpì@|| RBGBhPðA

,ly pzPñì )òDôs 23( úPynâúHñy qôo úÞ"QvK|òPãñyAô" ÿ|úìBðqôo }oArâúG BñG #
ok ÿoõùíW|QuBüo RBGBhPðA qBÒ@qA {ýK ëBu àü )|CIA|( Bßüpì@ÿrÞpì RBÎçÆA óBìqBu
ûkAk oõPuk B¿hy ,úýuôo oõùíW wýDo ,òýOõK pýíükæô úÞ kõG úPÖBü ÑçÆA oõzÞ òüA
þuBýu ÿBøkBùð ô óAlðôpùy þßýðôpPßèA QvK úG ÿpHüBu Rçíc ÿApWA ÜüpÆ qA ,QuA
ÿoçýø pG lðAõPG ôA BO lññÞkBXüA ëçPgA RBGBhPðA óBüpW ok MìApO lèBðôk kõu úG Bßüpì@

| | .kõyqôpýK kõg RApÞõìk IýÚo ,óõPñýéÞ

oBýPgAok Býu lyoA RBìBÛì ÿõu qA 2016 RôAok RBÎçÆA òüA ,ûlykBü |úìBðqôo |úPyõð úG
úýéÎ ,lñPÖpâ îýí¿O ôA óAoôBzì ô BìBGôA ëBc òüA BG .QÖpâ oApÚ QÚô oõùíW wýDo ,BìBGôA áAoBG
qA þßü .lñðrG úéGBÛì úG Quk pHìAõð 8 ok RBGBhPðA ÿoArâpG qA wK úýuôo ÿpHüBu mõ×ð ëBíÎA
ÿoBßPuk úG Bì kõg ,kõG òßíì Roõ¾ ó@ok< :QuA úP×â úÇGAo òüA ok BìBGôA Qèôk lyoA RBìBÛì

>.îüõy îùPì RBGBhPðA ok
ÿpHüBu Rçíc ØÚõO

úøpG ó@ok úÞ QuA ûlì@Bßüpì@òýzýK Qèôk RBìBÛìqA êÛð úG "QvK|òPãñyAô" }oArâok
ëBc òüA BG .ly løAõgqôpýK RBGBhPðAok óõPñýéÞ ÿoçýø ,lðkpÞ|þìoõ¿OôA óAoôBzìô BìBGôA
ÿpHüBu Rçíc úG BO kAk oApÚ oBzÖ QdO "Rly úG" Ao úýuôo óBìq ó@ok òPãñyAô úÞ kõy|þì úP×â

.løk óBüBK kõg
oAlzø õßvì úG oBG 4 îÞ|Quk úÇGAo òüA ok þíuo RBìBÛì úÞ lvüõð|þì "QvK|òPãñyAô"
,òý^ok 20 þW ûôpâok óBùW þPÏñ¾ ÿBøoõzÞ óApuoAlükokrýð kõg ,BìBGôA áAoBGô lðA|ûkAk
òüA ÿoõùíW QuBüo RBGBhPðA ok "ÿoBßPuk" RBýéíÎ ,QuAõg òýOõK pýíükæô qA B¿hy

.kqBu ØÚõPì Ao oõzÞ
Apüq" ,QuA ûkõG {hG|úXýPð BøoAlzø òüA ApøBÊ ,Býu þuõuBW oõìA óBuBñyoBÞ þGBüqoA pG BñG

| |".kAlðúìAkAkõgÿpHüBuRçícúGó@qAwKúýuôo
ÈüApy qA QuokBð þGBüqoA

ó@ ok pìA óæõEvì úÞ òüA qA BìBGôA Qèôk lyoA RBìBÛì qA þßü úÞ lvüõð|þì "QvK|òPãñyAô"
ÿqôpýK qA wK Bì< :QuA úP×âô ûkpÞ ØuBO qApGA "BÛýíÎ" ,lðA|ûkAlð óBzð {ñÞAô ÐÚõì|úG óBìq

>.îülýXñvð Quok Ao ÑBÂôA ô îükpÞ êíÎ ûBHPyA úÞ îýPÖBüok MìApO
úÞ kõG þOçíc BG úéGBÛì ,úøpG ó@ok þPýñìA óAoõìBì ÿApG ÿoõdì ÑõÂõì ,ïBÛì òüA ÿ|úP×â úG
oApÚ Ùlø Ao ó@ úG ÉõGpì ÿBø|ûBãPuk ô ókpÞ JBhPðA ÈüApy rDBc kApÖA QupùÖ QvðAõO|þì"

".løk
ûtüô xoqBG "þÖpÆ|þG" ûoBGok lükpOô MìApO {ñÞAô
kõg ÿpPýüõO JBvc ok úé¾BÖçG "QvK|òPãñyAô" }oArâ oBzPðA qA wK MìApO lèBðôk
>?Ap^ ,ûkpßð ÿoBÞ ô úPyAk pHg úýuôo QèBgk qA RBGBhPðA qA {ýK Bø|Rlì BìBGôA Qèôk< :Qyõð
xoqBG ,pèõì RpGAo "þÂpÒ|þG ô þÖpÆ|þG" qA úÞ ûkpÞ ïçÎA òýñ`íø Bßüpì@oõùíW|wýDo | |
úHcB¿ì àüokôA .Qvýð "òEíÇì" Bßüpì@RBGBhPðAok úýuôo QèBgk úG ÉõGpì RBÛýÛdO ûtüô
,"QyAnâ oBñÞ RBÛýÛdO qA Ao pèõì lüBG Bü@" úÞ {upK òüA úG iuBK ok "qõýð wÞõÖ" BG þðõürüõéO
wýéK ûly oBñÞpG wýDo ,þìõÞ ríýW BG pèõì úÞ ûkpÞ lýÞBO MìApO >!îýñýHG lüBG< :QuA úP×â
.QuA "ûlññÞ|óApãð" MìApO pËð úG pìA òüA ô "QuA Quôk oBývG oBývG" )ÿ@|þG|ÙA( Bßüpì@ ëAolÖ
RBGBhPðA ok úýuôo QèBgk ûoBGok ÿ@|þG|ÙA RBÛýÛdO óBüpW pG pÂBc ëBc ok pèõì RpGAo | |
39 .lñÞ|þìRoBËðBßüpì@

óApùO úéXì

!kphGõéø BO kpÞØÚõPì AooBÇÚ

àüqAõéø ólüpgoõËñì úG úÞoBÇÚ ûlñðAo àü ûoBGok kpÞïçÎA wðõO òø@|ûAo QÞpy #
.lñÞ|þì ÜýÛdO ,QuA ûkpÞØÚõPì AopÖBvìqAõéíì ÿoBÇÚ ,þøAo|òýG ûlñyôpÖ

qApGA òí ,ûkpÞ pzPñì QÞpy òüA áõHvýÖ úd×¾ ok wðõO òø@|ûAo QÞpy úÞ ÿA|úýðBýG ok
.QuA ûkpÞ Øý¾õO úðæõEvìpýÒ ô QvüByBð Ao ôA oBPÖo ,oõÞnì oBÇÚ ûlñðAo oBPÖo úG QHvð ØuBO

Qynâok þßñÞkBGpupPgk

pùy qA úÞ þvðõO oBÇÚ àü ,kõy|þì Àhzì lðA|ûkpÞ pzPñì oBÇÚ óApÖBvì úÞ þüõDlüô ok úG úíXíW þÏýHÆ lcpGApGôk ûqAlðA úG ÿpu BG lèõO ïBãñøok úÞÿlñø úèBu 4pPgk #
ô ûly ØÚõPì þøAo|òýG ûlñyôpÖ àü oBñÞ ok óBùâBð ,kõG ûkpÞ QÞpc )úðBýì Ýpy( ú» ülùíèA Qynâok , kõG ûlì@Býðk
êüõdO ,lyBG oBÇÚ ûlñðAo kôo|þì ëBíPcA úÞ þ¿hy úG Ao õéø úvýÞ àü ûlñyôpÖ lÏG þÛüBÚk
QéÎ úG ly ÙôpÏì ÿA úðBuo ÿBÃÖ ok {ìBð 2013 ëBu ok oBG òýèôA úÞ ,ïõãýG Bðôo |
.løk|þì . lì@ Býðk úG þÏýHÆ pu pGApG ôk ÿpu BG okBð ÿoBíýG úG ÿçPGA
ëBHðk Ao oBÇÚ ÿBø|ûBãPvüA qA ZoBg ÿA|úÇÛð okõéø lüpg óBPuAk ,ûkq|Q×ãy oBÇÚ òüA óApÖBvì

.lì@ok QÞpc úG AklXì oBÇÚ þÛüBÚk qA wK ô ûkpÞ
úülùíèA qA úÞ ÿoBÇÚ ûlñðAo< :QuA úPyõð áõHvýÖ ok õDlüô òüA püq ok óApGoBÞ qA þßü

>.kphG ûqBO ÿõéø ,koAk oBüô úÞ }oAkoBG pvíø ÿApG BO kpÞ ØÚõPì Ao oBÇÚ ,lì@|þì

ÿBø ëõéu ÿkõGBð IWõìoõãðA RBHýÞpO
kõy þì ûkôo óBÆpu

ûkpÞkõGBð Ao þðBÆpu ÿBø ëõéu lðAõO þìoõãðA úðAkô QuõKok kõWõì RBHýÞpO|# ÐüBì kBXüA UÎBG úÞ QuAoBHâpì ûõÛèBG ÿoBíýG àü úÞ ly lèõPì þèB×uôolýø BG Bðôôo
.kõy ÿoBíýG òüAqA ÿpýãzýK úGpXñì QüBùðokô .kõy þì rÓì ok þÎBhð ÿrÓì

oõãðA QuõK ok BOlíÎ úÞ >ëôpOAoôqo< IýÞpO ,BýðAõéývñK þPèBüA ûBãzðAk óBÛÛdì úP×â úG | ok kõG ûkpÞ lýìA ÐÇÚ þéãèBu àü BO kAqõð òüA ólðBì û lðq qA AlPGA óBíøok úÞ óBßyrK
.lñPvø pSõì ûkôo óBÆpu ÿBø ëõéu ÿkõGBð ok oBývG oõãðA úðAk ûoB¿Î ô kõy þì QÖBü þPðBu 58 úG pPì þPðBu 94 qA Ao ÿô pu oôk ô lðkpÞ þcApW Ao ákõÞ òüA oBG 8 ëBu 4 òüA ëõÆ

.lðkpÞ îÞ pPì
kõG ûly þv×ñO Rçßzì oB^k þâqBO úG }pPgk úÞ Q×â ,pPgk òüA okBì ,ïõãýG úíÆBÖ

.Qynâok óBPuoBíýG úG ólðBuo qA êHÚ ,Rçßzì lülzO ô {èBc QìBgô þK ok ô

úßð@pG ûôçÎ IýÞpO òüA îýPÖBüok Bì< :lüõâ þì ûoBG òüA ok ,ÜýÛdO îýO õÃÎ ,æBìBðAô ïApýW 38
>.Qvýð þíu îø îèBu ÿBø ëõéu ÿApG kõy þì þðBÆpu ÿBø ëõéu ÿkõGBð IWõì

ëõéu ÿôo pG RBHýÞpO þñýèBG {üBìq@ ÿõu úG ÿpývì lñðAõO þì Bø úPÖBü òüA lðlÛPÏì óBÛÛdì
ÐüBy óBÆpu òýìõu ô óBðq òýG ok ÐüBy óBÆpu òýìôk ûkôo óBÆpu .lñyBG óBvðA ûkôo óBÆpu ÿBø

.QuA óAkpì òýG ok
.ly Bø }õì ok ûkôo óBÆpu ÿkBýñG ÿBø ëõéu ÿkõGBð IWõì oõãðA RBHýÞpO lñPÖBüok óBÛÛdì
ok lñðAõO þì RBHýÞpO òüA ,þðBvðA ÿBø ëõéu ÿôopG {üBìq@ òüA ókõG rýì@ QýÛÖõì Roõ¾ok
òüA óBâlðBìqBG ok ÿoBíýG QzâqBG {øBÞô ûkôo óBÆpu qA ÿpýãzýK úG àíÞ ÿApG ÁpÚ IèBÚ

.kõy ûkB×PuA óBÆpu

www.TEHRANMAGAZINE.com

:ÿoõð lýøBð îðBg

lüpÖ@ òì ¶ ëBTìA úðBíýßc / lüpÖ@ óq úÞ þüAlg ïBð úG
!lüpÖ@òXèqAApìA« lÏGô™òXèqAAoõOëôAúÞþüAlg
! lüpÖ@ òí^ ÿolÚ õO ÿApG ™ ÿõì ô õvýâ ÑAõðA òì ÿApG
! lüpÖ@ ólâpÞ ô rG úýHy / AoõO ô kpÞ xôôBÆ êßy Apì
lüpÖ@ òPg õø@ êTì Apì / kpÞ qBXÎA úÞ þüAlg ïBð úG
lüpÖ@ ólÎ QzùG ok Bøo ™ òì ûApíø úG ëôA qôo AoõO
lüpÖ@ òÆô þG ô wÞ þG Apì ™ ØÇè ÿôo qA ô lì@ «AlÏG þèô
! lüpÖ@ òøk ÿBW úG õâlñéG / Bíy êýHu püq úÞ þüAlg
lüpÖ@ ò×g ÿoAk úðBg Apì / kõíð RA wýDo ô êýÞô ô püqô
lüpÖ@ópPvð,ÿpK,ûoApy™JõgwýÞ¶ úíèBÎàüõOÿApG
! lüpÖ@ ò´v´c Ao òì QýK kApG / p×ð àü ÈÛÖ BìA òì ÿApG
lüpÖ@ ò×Þ ok Apì ÿpíÎ ô / lýzÞ þuôpÎ xBHè îüApG
lüpÖ@ òì îùu qA pO|ÿôBvì / Ao õO îùu úÞ þüAlg ïBð úG

:ÿlülWokBðqA òßy óAlðk iuBK

òüpÖ@oArø {Ïñ¾ òvc pG úÞ ™ òüpÖ@kpì lðôAlg ïBð| úG
òýðqBð ô ÔèBG ô êÚBÎ òýñ^ / kpÞ Üég Apì ê¶â qA úÞ þüAlg
òýÛèBhèA|òvcA ÿô ïBð ly ô / lüpÖ@ òì õ^ ÿkpì úÞ þüAlg
òüpG QzùG óôok þðBßì / kAk úülø òì úG {ñüpÖ@ qA wK
òýñ`íø ,á|æ úG ÿqBýð ïoAlð ™ QgBu Jõg Apì wG qA úÞ þüAlg
òýHG þÏýHÆ Ao ïA|þüBHüq õO ™ ïpÞ ô îz^ Èg ô êíüo ô so
! òýíø ,rOôpK ô àyrK oBÞ úð ™ QuôA oBÞ ïA|úðõâ ô àÖ ô ÕBìk
!òýÖ ô àyA òì àzì ïk ûkAlð / qBð ô pßì ô ûõzÎ Apì ûkAlð
òýÞ ô îzg|þG ô RkBvc qA AlW / lüpÖ@ Büo|þG ô ûkBu Apì
òý`G rìpÚ Iýu ó@ qA Q×â òì úG / kpG kõu þâkBu òýíø qA þðq
òýHãðA óõ^ Iýu ôA úG ïkAk ô ™ Qgok|àO ó@ qA ïlý^ ûkBu òì
òýìq pG óBíu@ qA ïkBPÖA òì ™ àéÞ ô qôk úG ïkõHð koAô õ^

òýHW|úì ô ûrýÞBK kpì ÿA úÞ / kõG lñK Apì òüA ok úPHèA ô
òüA qA Ao óBy|Ùpc ûlG óôpýG ô / pýâ }õâ ó@ qA Ao óBðq Ùpc õO

òýíÞ ok Ao õO ïôAlì úPvzð ™ RA|{üAlýK ôlG óBíø qA óq úÞ

41

óApùO úéXì

!þãèBu 90 BO þãøBì 9qA òì þâlðq

!îýPyAnâ qA|þíýð qõñø úÞ Ao ïA|þðAkoBÞ áolì oAp¾A úG BXð@ îÊBð þèô ïkõG ûlzð Bñy@ BXð@ îÊBð Ý|çgA lèõPì úWoôô úWoô ûBì 9 qA wK #
BGBG pvK êâ ëBu òüA ok :þãèBu àü ô êù^ !!!! kAk òì úG ,kõy xBK BO kõG ûlðBì {üBølcAô pÆBg òýíø úGô kõG ûly Bñy@òì Ý|çgA úG |«çìBÞ ! ïly
kõG ûkpÞ õyBK BOôk ,ëôA x|çÞ ûpG QuAõg|þì úÞ lñP×â ïpýãG óq îPÖo :þãèBu {y ô QvýG úG úPHèA ! îPÖpâ ÉBHÃðA þ×ñì ûpíð lñ^ ô òülñ^
ïAõg|þì AoBu ô AoAk püpdPèA ïqAõè úÞ {×Þ úü õO àü îPÖo . þyBG úPyAk lì@okpK êÓy àü lüBG lñ^ ïly Bñy@ óBzüA Ý|çgA úG úßñüA Ädì ô |æBG Ao òì îüõíÎ úÞ þèBc ok :þãèBu àü
oBÞ úÛGBu lüBG lñP×â ,îyBG úPyAk lì@okpK êÓy ! ïkpÞ ôpÖ {ñýyBì qôrâA úèõè ok à×K àýPu|çK ,ÿoõãì ÿoõâõâ Q×â|þì þø ô QgAlðA|þì òýüBK
!úñÞ JBhPðA BO ÿpüpdPèA ïqAõè {ìkpG QüBùð ok úÞ oBÞ úÛGBu ëBHðk îPÖo .þyBG úPyAk þuok aýø òì ëBu òüA ok :þãèBu ûlXø
Ao îüBø óAlðk ïBíO :þãèBu {y ô Q¿y þñÞ YÞ iýì ÿ úPyook þèô ïlðAõhðoõßñÞ ÿApG ! ly wýg {uBHè õùü
þÎõñ¿ì óAlðk lüBG |æBc ô ïkõG ûlýzÞ !!!òPÖpâ óq ëBýg þG :Q×â òì úG oBÞ úÛGBu ÐGAõO IÏy qA þßü úPHèA ( kBG@r`ñì ÝõG lcAô þPzì ïolK BG ÿqBG òýc ok :þãèBuoBù^
Bì þãPvzðqBG ÝõÛc úßñüA QéÎ úG .ïlüpg|þì êTì þßü BG ûpg|æBG :þãèBu úu ô þu úüpâ ôA úÞ þèBc ok ô ïkq {ÒBìk pG îßdì
Ao !!!pPìõéýÞ p×¾ þÎõñ¿ì óAlðk ólüpg ûqBWA ÿBøoAlì oApÚ !QyAk oApÚ þypO ok úÞ óõìkõg !! ïly ëõHÚ ) kBG@r`ñì ÝõG ÿBøBPuôo
þu|çßíø åorGolK þÎõñ¿ì óAlðk ,kAk|þíð ôo ...ô óôpG úéG ô lÛÎ ô ÿoBãPuAõg ô ZAôkqA ûBãzðAk ëBu òüAok :þãèBuoBù^ô QvýG !? Ap^ îðAk|þíð ! ïlülñg|þì òì ,kpÞ|þì
ÿApG !!! kõG úPÖo Alg Qíco úG ûqBO úÞôo îÛGBu ok ô îPyAnâ ëôA x|çÞ úG BK :þãèBu Q×ø
òüA úÞ kõG ïõéÏì .ïkpÞ ûoBWA ëBu QvýGpTÞAlc BG kpì ó@ ,lì@ kpì ó@ êýHÚ qA þO|çíW òPyõð BXð@
þèô ûkoõhð áAõvì îøoBG àü Bø|þÎõñ¿ì óAlðk
J@ óAõýè àü Bø|Iy êÚAlc úÞ kõG òüA {ýGõg !îPÖpâkBüAo!!!!lì@ BMW
ú^õÞ ÿõO ëBHOõÖ òýc ok :þãèBu úð
!kõG ïpu ÿ|æBG iü !!! ÿBK îPgAlðA þèô îPvßy Ao úüBvíø úzýy
ÿ|æBG òu QéÎ úG :þãèBu Qzø ô kBP×ø àü Iy pu Alg ûlñG ! óBìpãük úüBvíø pvK
óBì|ÿBø|xôpÎ lýðAõhG( óBì|óApvK ,ïpvíøô òì úÞ lyBG ôA pãük BO koõg }BGBG qA ê¿×ì àPÞ
þßÒôok îø }lÏG ô lñßzð Ao úüBvíø úzýy
.lðkAk|þíð ûAo óBy|ÿBø|úðBg úG Ao Bì ) þßèA úÞ kõG úüBvíø pvK ïkõHð òì úÞ lñÞ oAp¾A
qA lÏG úé¾BÖ|çG :þãèBu YñK ô kBPzø
óAlðk þGBvc ô Quok ÿ|ú^BK úéÞ àü ókoõg !!! òì ÿBK QgAlðA
òýG Ao {üBø|óAlðk BO ïkAk úSoô úG Ao Bø|þÎõñ¿ì àü ô þüBíñøAo ûoôk úG :þãèBu ûkqAôk
ok êýìBÖ úíø :þãèBu kõð!lññÞ îývÛO óBykõg úG qõñø òì úÞ þèBc ok ïly koAô lülW úuolì
ÿkBüq ,ïkõG ûkpÞ píÎ úíø òüA òì úßñüA koõì
kõG ÿkBüq ÿBø Ùpc òýíø ÿAkpÖ ô lðkq|þì Ùpc

!!! ïly qpìBýG Alg|þìBãñùGBð oõÆ úG úÞ

ú^ lüBG ïk@
?úƒyBG ÿoõW

!úýÆBÚ }Bíýu ,úýðAôo ,ûoAk þâkpvÖA :òâ|þì ,úyBG }kõg ÿõO ô pß×Pì ô pürGpu úâA óq ,úðBdH¾ Ùp¾ òí lÏG qôo .lðkpÞþzÞ|J|BHuA ÿlülW úédì úG þðAõW kpì ô óq #
!ûõXø ,úßÛèk ,ú×éW :òâ þì ,úyBG ëõãñy ô kBy ô lñhG ô õãG úâA óAlñ^ Bø|xBHè :Q×âô QuA úPvy ÿBø|Qgo ókpÞóArüô@ëBcok }A|úüBvíø úÞly úWõPì
.kphG ÿpPùG þüõy|xBHèokõK lüBG |«æBíPcA .lüõzG xBHèoõÇ^ lðAk|þíðoBãðA .QvýðrýíO
!ûkpÞ oõO Q×ì ëBì ,ûoõgpK ,úDõíßy :òâ þì ,úyBG úPyAk óqô úÖBÂA ô ÝB^ úâA àzg ÿApG Ao }A|úPvy ÿBø|xBHè úüBvíø óq úÞ oBGpø .Q×ãð ÿrý^ BìA kpÞ þøBãð }pvíø
!úSoAô ëBíc ,ûoõhð ,úvñÞ :òâ|þì ,úyBG óôrýì ô oõW ô ÐíW ô pÒ|æ úâA ólük qA ÿqôo ,lÏG ûBì àü kôlc úßñüA BO kpÞ|þì oApßO Ao Ùpc óBíø óAõW óq ,kpÞ|þì óArüô@ óly
ïA|ûlðBì .lüõzG xBHèoõÇ^ úPÖpâ kBü“ :Q×â }pvíø úGô kpÞ IXÏO Qgo lñG ÿôorýíO ÿBø|xBHè
!úýãñW xôpg ,ûoAk AõÎk úíø BG ,úýèBXñW :òâ þì ,ûpð oôq oBG püq ô úñÞ ÑBÖk {Ûc qA úâA
!úýP×é^ BK ô Quk ô óõð Øýc ,x|úÂpÎ þG :òâ þì ,úñÞ Qynâ ô ûonãG {Ûc qA úâA ”.ûkAk }kBü Ao òPvy xBHè Quok þvÞ ú^ úÞ
!úÏèBÇì ÿBÚ@ ûly Bì úuAô ,õñüA :òâ|þì ,úyBG JBPÞ ô RBÛýÛdO êøA úâA ”!ïkpÞ rýíO Ao óBì|ÿBø|ûpXñK ô ïly oAlýG kôq eH¾ qôpìA òì“ :kAk iuBK kpì
!ûkpÞ pøõy ,úPÖpãð óq ,úéýèm óq :òâ|þì ,úyBG úPyAlð þéßzì }|ûldPì R|æBýÎ BG úâA
!ûkoô@ Q×éÞ oBãðA :òâ þì ,úyBG }kõg Ùpc ,Ùpc ôo|æBu kpì úâA 40

!ûlñG ô kq êøA ,úñÞ þì ôoBK ëõK :òâ þì ,úñÞ àíÞ ïkpì úG ô úyBG Jõg {HýW úG Quk úâA
!ûk þíð êýDAorÎ úG óõW ,úñÞ þì oBHðA õyBø ëõK :òâ þì ,úyBHð þWphèô ô }BLG ô rüpG êøA úâA

!úýñPyAk Quôk ,xkBÏèA ÝõÖ ,úýOpyBÏì :òâ þì ,úyBG óBgB^ ô ÜéíPì ô qBG óõGq úâA
!ûoõg þì qpW ÿ|æ kok úG ,úy þíð þ`ýø :òâ þì ,úyBG àéÞ þG ô Quok ô QuAo úâAóApùO úéXì

oõK Jkõì BðAlðBì

êvÎ ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
|... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq

.ïkõGûkAkQuk þíð ô QuA òýãíÒ þéýg úÞ ïkpÞ xBvcA 24 {hG |:êvÎ óBìo òPìqA þPívÚ
þgõy QÚô ú^ æBc ! úPgBÖ þüõâ þì ú^|- | . ïpHG þK {uBvcA úG òì løAõg ?lýìAÿAûkoõgÿrý^|- | ô ûkpÞ ØüpÏO úPgBÖ ÿApG Aorý^ úíø
?QuA ókpÞ ?úPgBÖûlyú^|- | | òìÜzÎokõO,êvÎþPÖpâòìqAAoîüBùPyA|- | úG QuAõg þì ôA úPgBÖ þðAk þì :îP×â
iéO QÛýÛc àü òüA ïrürÎ êvÎ úð ?þgõy|- | :Q×âô lðByõK Ao {Ooõ¾ ïBíO àyA RApÇÚ ?ÿA ûkpÞ ày óBíz^ pýSBO QdO olÛð@ BìA lüõãG òì
.QuA îz^ úG ô îñýHð Ao õO râpø pãük ïkpÞ þì BÎk ÿrý^ úÞ òì ?ÜzÎ òýìAlÞ : îP×â kõg BG QvðAõPð úÞ kõG úPÖpâ oApƒÚ îƒÛyBƒÎ
?þðAkþìBXÞqAõOpg@|- | . îñßð ûBãð QüBø | .îñýG þíð þì }kõg . QuA ûkpÞ ZAôkqA lüõãG
ó@úPynâ ÿ úP×ø : Q×âô kq þãðo þG lñhHè .ïlýíùÖþíðAo}oõËñìôïkõGûlyîâokpu úÞQuAòüApÆBgúGõOÿBøÿpýâúðBùGïBíO|- | þì õO úG ûqBÓì ok qôo ó@ pâA lüõâ
.ïlük óBGBýg ok îø BG Ao ôk ?úPgBÖûlyú^õãGîñÞþì{øAõg|- | .ÿkAq@õOlÏGúGòüAqAlyBG?ïkpÞRAþðAlðq îø òì õƒO ZAôkqA qA wƒK úƒÞ îƒP×â
|....lüByJõg|- | õO ÿApG Ao lG pHg òüA úÞ ûAõhð òì qA ïrürÎ|- | kpßðîèBdyõgÿkAq@pHgólýñyAp^îðAkþíð òì ô þPvßy þì BíPc ïkpÞ ZAôkqA
óBPuk ôk ó@ }BHð úðAõük êvÎ ?ú^ lüBy|- | .îüõãG qA pHg , kAk þì ÿlG ÿ ûlñü@ qA ûAõâ îHéÚ Q×â ôA îPyAlð Ao õO òPvßy QÚBÆ
ûlñg ÿAl¾ úßýèBc ok ô úPÖpâ Ao pãülíø QuAõg þì îèk úÞ ïkõG ûly óBzüpK óBñ`ð@ l¿ÚôkpÞQcApPuAþíÞ.ÿlýìABðôQvßy Ao rý^ úíø îÞ îÞ òì úG úPuAõg þì úÞ
òýyBìoAõu,kõGûkpÞpKAoÈýdìïBíOóBzüBø úíøBOîGõßGQzìúPgBÖRoõ¾ôpupGolÛð@ úðBgpùÚ QèBc úG QuAõg þíð îèk , kpÞ òPÖo Apì ܃zÎ QƒÏuô þƒPÚô BƒìA lƒüõƒãG
.lðly .lüõãGþñý^úìlÛìóôlGôQÎpuúGAorý^ Iè püq ô ûlýuõG Ao }A þðBzýK , lñÞ ápO Ao þì ôA þPc , úPvðAõPðpãük QƒgBƒñy
?þñýyBìú^|- | ?QvýðJõgïolKëBclñßð|- | .õOÜyBÎ,îPvøõOÜyBÎqõñøòì:îP×â ô lüõãG pdu úG Ao ÑõÂõì òüA QuAõg
îðAk þì ÈÛÖ , êvÎ kõG æBG ëlì þéýg|- | úG , Qvüpâ þì úßýèBc ok kpÞ îøBãð ûpýg ,QuAoBíýGîøôAïlýíùÖôkõGÕAk}AþðBzýK
.kõGäðoþßzì þP×â òì úG ÿoAk pÆBg úG êvÎ : Q×â þìAo@ qBGokúÞÿkõWôBG?kpÞþìîÞpOûoBGôkAp^BìA . lñÞ AlÖ Ao ôA
úPgBÖ QhO ÿôo ! îHéÚ ô kpÞ þì kok ïpu òì úG , koAlð Ao õO ÜzÎ QÚBýè úðBãü ÿBÚ@ Ao oBßñüA ïõzG ZoBg úðBg qA îPvðAõO þìô kõG ?þPyAnãð Ap^ úðAõük Jõg -
?åpìBükõGJAõgîðAkþíð,ïlýGAõg ïlýíùÖkôqþéýgòì?úPÖpâÿqBGúGApìþP×â .ïkpßð þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc
òìô ûly óBW þGô ivì îðlG ÿBø ëõéu ïBíO úíø úÞõO ïrürÎ êvÎ BìA , þP×â þì QuAoõO qAlüBGúÞïkpÞxBvcAlýìAòPÖoqAwKqôpìA êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc ô kAk
ô ûly óBzüpK úPgBÖ . ïkpLu þì óBW îPyAk Rkõg úðõã^ þPvðAk þì Jõg olÛð@ Ao rý^ kõgúÞïlì@{üõgúGþPÚôôïôpGóôpýGúðBg Qvüpâ þì óBñ`ð@. kõG ûlyôo úGôo
. koô@ þì {hG ïAo@ô QGpy îüApG ïAlì ?ÿkoõgÿqBG þðæõÆ ÜüBÚk .îPÖBü úPgBÖ ÿ úðBgok QzK Ao {ðlG }qpè ÐðBƒì îƒPuAõƒO þƒíð úƒÞ
ÈéÒ , îP×â õO úG úÞ ïkpÞ þøBHPyA IXÎ|- | ÿBø ÙpcqArý^ aýø òì , îPvüpâoBýPgA þG .îýPvüpâôúPÖoôpÖpãükîø}õÒ@ok ólük BG ô ûkpÞ òyôoAo ÕAp^ ,ïõzG
Õôok òÞ oôBG îñÞ þì {øAõg , êvÎ ïkpÞ .ïlýíùÖþíðôA Qüôqo@úG úÞ òýíø , êvÎ þDBÖô þG þéýg|- | Qzcô úG }A úPvßy îø ok ÿ ûp¿^
.îP×â þPynâ rý^ úíø qAôA pÆBg úG úÞ úHüpÒ ó@|- | ?ÿkpÞ îyõìApÖ ÿlýuo
îðBâlük pGApG qA ÿA úËdè òýÏì îðBg óBíz^ . òýÏì îðBg pvíø qA pýÒ Qvýð þvÞ, .ïkõGRkBüúGúzýíøúÞîvÚAlhG|- | .ïkBPÖA
|********|
{ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA qA ô kpÞ
{üõg úG Ao óAõW óApƒýGk ôBƒøpƒPgk
úðApPgk þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõƒÇƒÏì
Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpƒHè
BO BìA , ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞ pßÖqA

. ïlzð ÜÖõì Iy pg@

lñðBíø , QyAk þüBHüq óBíz^ , ly þíð oôk óBßO {üBø Iè úÞ ïlük þì Ao úPgBÖ ÈÛÖ òì , kAk ôpÖ Ao {ÃÓG ô lýuõG Ao ïA þðBzýK |********|
kõG ïokBì þüBHüq úGôA þPuAo úG .okBì óBíz^ qA Ao Bø ûsAô ólýíùÖ RolÚ òì ô koõg þì
44

www.TEHRANMAGAZINE.com úG òPhK AnÒ ô úðBg Jôo ô QÖo ,oBG ïBíO óAokApG ô óApøAõg oõËñì( ,Bø ú`G -
.lì@þìpG ûlùÎqArýð Üc úG úÞ kBPÖAôA ûlùÎ ô QupKpu þG úðõg ÿõO )}kõgqApPß^õÞ
47 úðBg ,Qzâ þì qBG úðBg úG Apøq úÞ p¿Î pø Anè .îýñÞ þâlðq BðôA BG lüBG Bì ,òPvø BùñO
þéýgô lük þì ûkBì@ Ao AnÒô úPÖoô úPvy Ao úGô QÖpâ Ao }A ú`Gô óq Quk wLu
þé¾A úðBg QÛýÛc ok Bü lülW úðBg ok kôq ôA úÞ Apøq úG ëõÚ òüA BG .QzâqBG ÿolK úðBg
eH¾qAëkôóBWBGrýðúGBGo.kBPÖABW}pøõy ôkôpGúGBGoúðBgúG{ÞkõÞûApíøeH¾qôopø
ÝB×OA úG ôA BO kpÞ þì QHÚApì }lðqpÖ qA p¿Î BO :úÞ Ap^ ,kkpâ qBG p¿Î
úÞ lðqAkpLG óBy þÆBýg ÿBøoBÞ úG úíÆBÖ )úíÆBÖ ô }kõg( óõìBüpPzì úíø -
úG «çÞ ô kõHð rýð QìBÚA êdì ÝBOA ó@ óõñÞA óõíðõg|ÉBýg ô òPvø êdì òüA ëBì
,lðkoô@ }ok à^õÞ þðôrì òèBu Roõ¾ ,îñßðoBÞôîzGòýzðúðõgúâAòì,QuBXðôA
àü ,ÝBOA ÙApÆA ok äñzÚ ô åorG úñýü@ lñ^ pâA ,kBýGpG oBÞ wK qA þüBùñO úðõO þíð þÆBÖ
lñ^ ,QyAk oApÚ ó@ pG þÆBýg jp^ úÞ rýì þéÞ úÞ îýñÞ úðõg ÉBýgôoBXñüA îýøAõhG îø
ÿôpKÿBø|xBHè,þßüokúÞlíÞôkô,þèlñ¾ ûoBGôk îýøAõhG BO ô îük|þì Quk qA ÿpPzì
.lñPhüô@þìAoûkBì@ÿBøxBHèÿpãükokô ,úzÞ þì ëõÆ þéýg îýñÞ IéW ÿpPzì BXñüA
ô ÑAõðA Qgôk ô }pG pøAõg ôk îÞ|îÞ ,okBì úðõg ïpG qôo pø lüBG òì êýèk òýíø úG
úèBu lñ^ úGpXOBG ô úPgõì@ Ao Bø|ëlì ïBvÚA îðõPGòìîøôúupGïAú`GúGóôA,BXðôAîøúÞ
QzKô ûkpK qA ,lðkAk þì ïBXðA þGõg úG óBy .ïlG úìAkA õìoBÞ
BO ,úPÖpâ JAõg|Qgo ïqAõè ô ÿrýìôo ô ÿok lÏGeH¾qôopøôQÖpünKrýðBÚ@xBHÎ
ÿõvðApÖïAkBìIyÿBø|xBHèôokB^ôòøApýK AoôAóAokApGôóApøAõgôpøõyúðBdH¾úÞó@qA
.xôpÎxBHèþPcBO{ðBPuôkô þìêÓGAo}pPgk,kpÞþìóByúðAôoôkAkþì
ûBâúâòüôpKlèõOqAwKûBìlñ^ApøqBìA úG Ao }kõg úßyok þøBâ Bü xõGõOA BGô kpÞ
kôq þéýg þøBâ ,kpÞ þì QèBvÞ xBvcA rýð JBPÖ@JôpÒqA êHÚô lðBuo þì úGBGo úðBg
ô lük þì îÞ Ao }A ÿspðA þøBâ ,ly þì úPvg .Qzâ þì qBG
þPýíøA úÞ ly þì kok ëk oB^k þPc þøBâ .QyAk okApG ô pøAõg oBù^ BÚ@ xBHÎ
QÖo ,ókpÞoBÞ lüBy úÞoôBG òüA úGô kAk þíð ÿo pùy ok ô ûkpÞ pøõy BøpøAõg qA þßü
,}okBì úðBg úG }kõg úðBgqA ûqôopø lì@ô ëBu |2 úÞ BøokApG qA þßü ,kpÞ þì þâlðq
.kpýâ þì Ao }A|ÿspðA ú`G ókAk pýy BG ûApíø xôo oApÛPuA àðBG ok kõG }kõg qA pPß^õÞ
:Q×âôAúGîøúGBGo óApüAok úÞ kõG þWoBg àðBG òýèôA àðBG òüA(
þéýg îèôA îßýy qA lÏG îø òì úñð - .kpÞ þì oBÞ )oBñìBK oAqBG ëôA ok ly püAk
úÞ õìõu ô ïôk îßýy BìA ïkõG ûly ØýÏÂ îøôAQyAlðpPzýGëBu|18úÞ}okApGòýìôk
îßýy BO úuôk úâA îøõO .ïly Jõg ïlýüAq þÆBýg úPHèA( ûly ëõÓzì þÆBýg úÖpc úG
!!þyþìJõgÿArGîøpuQzK ,óBg êýÏíuA ÿqôk òøApýK ok ô )úðAkpì
ôA úG kpÞ þì þÏu úGBGo ëBc òüA BG RoBíÎ IñW ok úÞ úÞpO êýÎBíuA úG ÙôpÏì
.lðAoõhGÿpPzýGþPüõÛOÿBøAnÒ .kõG ëõÓzì QyAk oApÚ ûoBíÏèA wíy
oõhG ïlüpg ôkpâ ô Bìpg ,úñð BýG - wíy ÿBHüq ô îËÏì àyõÞ Bü RoBíÎ(
Ao êvÎô Õpì îhOô pýy Bü ûpG òýG qA Q×Ï òýèôA ê¾A ok ô úÛHÆ |5 ÿBñG àü ûoBíÏèA
.kAkþì}koõgúGôkpÞþìÉõéhì úGóApùOóBìqó@}ApgóBíu@ôlñéGóBíPgBu
### òýèôA JBPÖ@ÑõéÆ ïBãñø óõ^ô lì@þìoBíy
ApÖ óBPvìq .rýð rýüBK ô Qynâ óBPvGBO lýGBO þì ó@pG lýyoõgoõð úÞ kõG þðBíPgBu
BìA lüoBG þíð óAoBGô ÙpG ú^pâqôo ó@.lýuo ó@ pG Ao JBPÖ@ úðBg Bü ûoBíÏèA wíy ïBð Anè
,qôoúðBýìokóBùâBðúÞkõGqõuóAõhPuABìpu òülèAp¾Bð oõPuk úG ûoBíÏèA wíy .lðkBùð
ô ú^oBK àü óApüA puApu úßéG ,óApùO BùñO úð ÈuõO ,àèBííèApýÏì RpyBHì úG ô ûBy
ÐüBÚô òüpPâorG qA þßü .kpÞ IO ûoBG àü úÞ ly úPgBu þzüpÆA ô ÿõvðApÖ òýulñùì
.kBPÖAÝB×OAqôoó@ïçuAqAlÏGóApüAiüoBO .)lýuoóBüBKúGþvíy|1243ëBuokó@ÿBñG
åpì ïBãñø ,BÚ@ xBHÎ pøAõg òüpPß^õÞ
koAk úìAkA lükpO þG ô QyAlð pPzýG ëBu |15 okBì ô olK

ô ûlürâpG IèBÇìô óApùO þééíèA òýG úéXì
lýñÞúvüBÛì RBüpzðpãük BG Ao ó@þðlðAõg

qA ûkAõðBg úíø «BHüpÛO ô BÚ@ xBHÎ ,úGBGo ,Apøq ô qBG ûpù^ BG ô koô@ þíƒð }kõƒg ÿôo úƒG óApùO úéXì
þì úíø Apüq lƒðlƒy Ôƒìk kAqõƒð ókõƒG pƒPgk ô QÖo þì ÿõu ó@ úG ÿõu òüA qA ,óBGpùì
ëBdyõg ëBc pø úG þèô QuA pvK lñPyAlñK .kpÞ þì Qìlg ïoBù^|ô QvýG {hG
ô lñPÖpünK Ao þßzìõì ÿôolý×u ú`Gô lðkõG rýð Ao ÿB^ ókpÞ ïk ô úýùO qpÆ ,îÞ îÞ
.lðlðBzðëkúGAo}pùìúPÖoúPÖo Qukok þßHéÏðô óBßPuA òýñ^ îø ,Qgõì@
,òüôpKlèõOqAwKúP×øàüúðB×uCBPìBìA Ao )ÿA úðBg ûõùÚ àHu úG( ókpÞôpuô òPÖpâ
}okBì,îPgqôookôkpÞRõÖBÚ@xBHÎolK pø QyõãG@ úýùO ok úÞ ó@ òí .ly léG rýð
kõg ô lc qA ûkBüq óõýy ô þPcAoBð pSA ok rýð òýñ^ îø ,kpÞ þì àíÞ rýð úðBg ûõùÚ ûqôo
pGApG úuôpGApGôk úG óBùâBð {HéÚ óBGp ,þðq ókpÞ bBÚ ,QéìA ,ôpíýð Õpì îhO ókpÞ Quok kp®ÞAlø qA ÿA|úPyõð
ÿBø úý¾õO ÜHÆ {üApG .lýuo ÿkBÎ QèBƒc úÞ þüBø þÞAoõg æ« õ¾A ô qBýK ô þãðpÖ úWõâ

ëBÛpð×lÏyWpì òýzýK ÿBø|ûoBíy ú¾çg
þãèBu ûk òuqA .QuA îýPüp×ÏW
óBHÒBG kpâBy þOlì .lñÞ þì oBÞ
lðq þìôoBðôA úG óBHÒBGpu úÞkõy|þì
AooBÞó@oB^BðôAô løk þíð Ao {èõKô
úG þß^õÞûlðpK BG þOlì .lñÞþì ápO
þì rýð ûlðpK úÞ kqAkpK|þì ÿpýãèBÖ
þãðpÖ pùy ûBãPuk BG þOlì .kpýì
ïõXø koõì úðB×uBPì BìA lñÞþì þHuBÞ
xlÛì úßzg ô þìBÎ ïkpì ÿA|ûlÎ
þígq Rly úG AoôA óBð@,kpýâþìoApÚ
Ao }A|þãðpÖ pùy ûBãPuk ô lññÞ þì
.lññßy þì
ûkoAô RBcApWô îgqpSAokp×ÏW
wK .kõy|þì ÿpPvG úðBgok úP×ø lñ^
eýHvO ô pùì óBÞk àü ok þéÓy ó@qA
lñÞþì BK ô Quk }kõg ÿApG þyôpÖ
ÿkpì pøBÊ úG úÞ óBÞk IcB¾ BìA
,ûkõG IüpÖ ïAõÎ QÛýÛcok BìA þHønì
oApÚpG þvßu úÇGAop×ÏW BG løAõg þì
ó@ô óBÞk ó@qA Qzcô BGp×ÏW úÞlñÞ
úG ôoBK lÏG qôo .krüpâ þì UýHg kpì
þGôo ÙpG úG Ñôpy ô kpýâ þì Quk
ÿkqk BìA lñÞ þì ïkpì ÿBø|ïBG
òPÖpâ wK QùW .kqk þì Ao {üôoBK
{üBK BìA kôk þì kqk ëBHðk úG ôoBK
qA ô koõg þì pu ú^õÞÿBø ÙpG ÿôo
óBvðA kpì ôk .lñßy þì õðAq úýcBð
þì þPèôk óBPuoBíýG úG Ao ôA Quôk
| 1|5 óAõWõð ,ûqAlðA úG ïAlÞ aýø BìA koô@oõy úG àñüA ô lðpýâ þì aâ Ao {üBK ,lñðBuo
,óBìq ó@ þãðBg ÿBø óBìok ÜHÆ ô óBýÖApƒÆA ô QvðAk þì }kõg .ly þì ôpu úðBg ûõùÚ ok òüpÖ@ô QñvcA ,lýXíO koõì ,Bì óBPuAk úèBu ...ú¿Ú úìAkA
úG kpƒu J@ ,lƒðkoô@ Jçƒâ ô lƒñƒÚ QƒGpƒy {üBK ÀÛð pÆBg úG úÞ lñPvðAk|þì rýð úíø ûõùÚ ok ûBâpø rýð Iy ó@ qA lÏG .QÖpãð oApÚ
úG óBGq JBâ êâ ûlýyõƒW ,lƒðkq {ƒOoõƒ¾ Anè ,lñÞ BW úG BW ô lñéG ,òýãñu úðqô lðAõO|þíð þìoArâpG êýHÚ ó@qA ÿA úìBðpG þPHuBñì úG úðBg p×ÏW þâlðq Iy òüpOBHüq Iy ó@#
,kpu þÚpÎ .kpßð pýSCBO BìA ,lñPhüo {Ûƒéc þíð ëõdì ôA úG úÇGAo òüA ok ÿoBÞ wÞ aýø úÞ ó@ òí ,kõG wéXì lHu pu êâ p×ÏW ,ly ô ,BGkA ,ApÏy qA ÿkAlÏO .kõG óBìq ó@BO
úG {Ooõ¾ äðo ,QÖpâ ApÖ Ao }kõWô ÿBKApu þ^ ûõùÚ kpâBy ïBÛì ok rýð Ao {üõg úðAqôo oBÞ BXð@ úÞ ÿkAõuBG ô JBPÞ êøA ÿBø|ïk@
óBW úíø îz^ êGBÛì ok ô ly oAõük aâ ÿlý×u .kpÞ oBÞ ó@ok úÞ þÇýdì qA rýð oBývG ô kAk þì ïBXðA ô lðlðAõg ÿoBƒÏƒyA ,lƒñƒPƒyAk oõƒÃƒc
þéÎ ZBc qA ÐÚõì úG Ao }A|þãP×ø ûpýW
.)kpÞ þHéÚ úPßu( QgBG ÿkBüq ô îÞ ÿBø|ïBÏðA rýð ûBâ úâ ,QÖpâ þì BÚ@ .kpG þì Rnè kpÞ þì .lðkpÞØüpÏO þOBüBßc
óBüBñy@ô ïAõÚA òýG ok ,úìrìq ó@ qA lÏG {èBdyõg úÞ ,QyAk þì QÖBüok óBüpPzìqA {Puôk úíø ô QƒyAk Qƒuôk Ao úƒíø þñüôrÚ ÙoBÎ þGçÛðA oBƒÏƒyA qA þƒßƒü
...ô QuA ïlÚ lG kAqõð úÞ lý`ýK àükrð ô oôk êƒüAôA ok ,lƒýÎ qA lƒÏG ûBƒì àƒü .kpƒƒÞ þƒƒì þíð ,{üBK þPcAoBð pÆBg úG ú^pâ ,lñPyAk ÿpãük ,QÖpâ ÌÖBc qA þèBÖ ÿpãük ,lðAõg
xBHÎ okBì ô olK åpì qA lÏG úP×ø àü Apøq ,QÏýHÆ þüBHüq ô êâ ê¿Ö ,QzùHükoA pPzýG ô kôpG ûAo Bü lPvüBG BK ôk ÿôo QvðAõO ó@ô kpÞ QDApÚ Ao {üõg ÿBø ûkôpu qA ÿA|úÏÇÚ
êÛð }A ÿolK úðBg úG QÖpâ îýí¿O ôA ,BÚ@ }kAqõð ,óBãíø oõ¿O wßÎpG BìA ,ly ÕoBÖ úGô kpÞ þì êíc {L^ ÿBK Ao {ðlG þñýãñu AowéXìAqpýìZpüAûkõèôAôpKþGoBÏyABGpãük 46
.lñPyAnâ òüôpK Ao {ìBð úÞpvK úð ,kõGpPgk BìA ,ly þìrýð kokpíÞoB^k ûBâ úâpÆBg òüA
.lñÞ óBßì

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
49
úG þñülèBìõèõDBK kôoô
ÿA|úÖpc wýñO ÿBýðk

QñíðoõO àüokoBG òýèôA ÿApG løAõg|þì ,BýèBPüA ëBHOõÖ òýzýK ûoBPu ,þñülèBìõèõDBK #
.lñÞQÞpy wýñO ÿA|úÖpc

ÿqBG ,óçýì BüpLu@QñíðoõOok }lèõOqôpèBu òýíùðô êù^ BG óBìríøpãükqôo QzøôA
.kpÞ løAõg

úÞ QuA ëBu {y àükrðô QyAnâoBñÞ Ao ÿA|úÖpc ëBHOõÖ {ýK ëBu Q×ø kôlc þñülèBì
.QuA ûkpßð ÐÇÚ Ao wýñO òüpíO

QÞpy ûp×ðôk {hG ok {ßükrð Quôk ô þGpì ,õýðôlðæ õðB×PuA BG ûApíø ,RBÛGBvì òüA ok ôA
QñíðoõO òüA þOBìlÛì úécpì ok ,}A|úèBu YñK ô êù^ ÿqBG|îø ûApíø úG þñülèBì .kpÞ løAõg
òüA .lðoô@ Quk úG Ao ÿoækoArø êù^ QñíðoõO òüAok QÞpy ÿApG ûtüô úýíùuô lðly qôpýK
þK.þO.ÿA" RBÛGBvì qA úÞ QuA wýñO "pXñé^ þK.þO.ÿA" ÿBùPGBÚo úÎõíXìpüq ,RBÛGBvì

.QuA pO|òýüBK ûko àü "oõO lèoô
ÿA|úPgBG {ýKqA îýO ,þñülèBìõèõDBKôôA úÞ lüõâ|þì RBÛGBvì òüAok QÞpy ûoBGokõýðôlðæ
úÛGBvìlñ^okîøBGç« HÚBì.QuAþíuoRBÛGBvìokBìÿA|úÖpcoõÃcòýèôAòüA":kõGlñøAõhð

".îýPyAk îø þGõg {üBíð ô îükpÞ QÞpy þzüBíð ô úüpýg
ÿqBG óçýì þu.ÿA îýO ÿApG ëBu oBù^ ô QvýG ,ëBHOõÖ qA þËÖBcAlg qA {ýK þñülèBì õèõDBK
óAoôk ok {ðBzgok úìBðoBÞ êýèk úG .QÖo óAlýì úG îýO òüA ÿApG úÛGBvì 640 ok Rlì òüA ok ô kpÞ

.lðpG|þì ïBð BýèBPüA ëBHOõÖ ÿBø|ûoõÇuA qA þßü óAõñÎ úG ôA qA ,ÿqBG
qA þÃÏG .ûly wýñO ÿA|úÖpc RBÛGBvì koAô ,ÿlW òüpíO ëBu {y pG BßOA BG æBc ôA
{èB^ok þèõHÚ êGBÚ {üBíð æBG þðlG þâkBì@ô }õø ,oBßPzK ØÇè úGôA lðoAôlýìA {ðAoAlÖpÆ
lc qA {ýG oBËPðA }oBÞ|ûqBO ÿqBG|îø qA lüBHð lüõâ|þì õýðôlðæ ëBc òüA BG .lyBG úPyAk lülW

:QyAk
pâA lüBy .koAk êßzì þíÞ qõñø àýñßO pËð qA òüApGBñG kpÞ Ñôpy pük þéýg Ao wýñO õèõDBK"
pËð qA qõñøõèõDBK úPHèA .kõG ÿõÚ qBG|wýñO àü óæA ,kõG ûkpÞ Ñôpy Ao }A|ÿlW RBñüpíOpOkôq
lüBG ú^ lðAk|þìô kqBG|þíð Ao }kõg «ç¾A Qhu ÈüApyok .QuA þüæBG eÇuok þðlGô þñøm

".lñßG
ÿBuöôo úPynâ ëBuôkok úÞ ûly ÿA|úÖpc óAqBG|wýñO ÐíW koAô þÇüApyok þñülèBìõèõDBK
ÿoBßíø kBùñzýKôA úGoBG lñ^ ,lññÞ ûBãyBG Qüpülì úðlG koAô AoôA úÞ òüA ÿApG óçýì .þu.ÿA

.lðkAk
ôA .úPzãðpG ëBHOõÖ ÿA|úÖpc ÿBýðk úG ,kpÞ þËÖBcAlg ëBHOõÖqA úÞ 2009 ëBuqA BìA þñülèBì

.ûkõG Bùð@ qA þßü wýñO ô kqAkpLG pãük ÿBø|þìpâpu úG løAõg|þì ,ëBHOõÖ qA pýÒ úG lüõâ|þì
ôA .ûkpÞ ïpâpu RlzG wýñO BG Ao }kõg îø æBc ly wÞõG }qoô ëõÓzì þOlì úÞ þñülèBì
qA Ao ôA ,ÿA|úÖpc ëBHOõÖ óõ^ kkpâ|þíðpG ÿA|úÖpc ëBHOõÖ úG Bø|ÿkôq òüA úG æ« BíPcA lüõâ|þì

.lñÞ|þì oôk }A|ûkAõðBg

óApùO úéXì

çìBÞ| îýÛPvìpýÒ Bü îýÛPvì kAq@ RBGp ïBãñø
ok lðoAk Üc ÿqBG óAoôAk ô lyBG QÞpc|þG
ØÚõPì Ao ÿqBG NõO ókõG QÞpc ok Roõ¾
.kõy ïBXðA ûoBGôk kAq@ úGp Ñôpy ô ûkpÞ
RBGpÂô lñÞpýýÓO óõðBÚ òüA QuAoApÚ óõñÞA
NõO úÞ þÇüApy ok| îýÛPvìpýÒ Bü îýÛPvì kAq@
.lyBG þñPÖpünK rýð ûlzð QÞpc|þG çìBÞ qõñø
þñýìq NõO úÞ þðBGqAôok úýéÎ þPèBñK |
kpýãG Quk BG Ao kõgoBü þèBuoA
úÞ kõG ëAõñì òüA pG ëBHOõÖ òýðAõÚ óõñÞBO
{üApG ÿkõg oBü úÞ Ao þKõO óBGqAôok pâA
òüA .QuA ûkpÞ BÇg ,kpýãG Quk BG lñÞ ëBuoA
.kõG løAõg Øüpc îýO Ð×ð úG JpÂôk þüBÇg
òýGoôAk ,ÿpèA lüõük ÿkBùñzýK òýðAõÚok

lülW òýðAõÚ BG ëBHOõÖ ÿqBG ok JçÛðAô)B×ýÖ(ëBHOõÖþðBùWóõýuAolÖÜGBuþééíèA
úýéÎ ,þðBùW óBìqBu òüA þðõñÞ þñÖ pülì
RAqBXì ûkpÞ þüBÇg òýñ^ úÞ þðBGqAôok kõg ÿBK ÿõéW Ao NõO lðAõO|þì òßüqBG ÿApG þüBøkBùñzýK þðBùW óBìqBu òüA þðõñÞ BùñO )|IFAB|( ëBHOõÖ þééíèA|òýG RBC ýø|#
òüA .lñÞqBÒ@Ao ÿqBG IýOpO òüA úGô kqAlðBýG ëBHOõÖþééíèA|òýGRBC ýøúGëBHOõÖòýðAõÚpýýÓO BG koAk pËð ok ëBHOõÖ ÿoAnâ|óõðBÚ kBùð
.kõy|þì ëBíÎA þPèBñK ÝAl¿ì rýð pðpÞ úGp BG ÉBHOoA ok lülW óõðBÚ þuopG Quk ok óõñÞA BøkBùñzýK òüA ô ûkAk kõWõG }qoô òüA ok þGçÛðA lülW òýðAõÚ
qA ÿpýâõéW ÿApG NõO úG ÿlíÎ ókq Quk | þÏýuô RApýýÓOqA ólñèríüBO úìBðqôo .koô@
.QyAk løAõg .lñPvø ÿkôq úG úÞ ûkAk pHg ëBHOõÖ òýðAõÚ ok
ÿkõg ûqAôok úG NõO òPÖo ÿqBG klXì Ñôpy ÿApG kAq@RBGp | lüõâ|þì {üBøkBùñzýK ûoBGok ÿpèA lüõük
úÆõdì êgAk ok úÞ þñßüqBG pÂBc ëBc ok þÂpÎ Èg qA NõO Zôpg qA wK óBG|ûqAôok ok þGçÛðAqA lüBG fpÆ òüA }pünK Roõ¾ok .ly lñøAõg þüApWA
ÿlíÎ ókq Quk BG )óBG|ûqAôokrW úG( úíüpW oApÚ ÿpPì 5/5 úÆõdì Èg ÿôo Ao ó@ ,òýìq Ao ÿqBG òüA lðAõO|þì úÞ kpG ïBð ëBHOõÖ ú¾pÎ BùñO )|IFAB|( ëBHOõÖ þééíèA|òýG RBC ýø
ÿpýâõéW ÿkõg ûqAôok úG ó@ òPÖo qA NõO úG .lñÞ þì ëBuoA ûAõhèk Ùlø ÿApG Ao NõO ô ûkAk }qoô ok ÿoAnâ|óõðBÚ oAk|Qýcç¾ kBùð
rýð ôA ïAlÚA òüA ô kpýâ|þì rìpÚ RoBÞ ,lñÞ úÆõdì qA NõO lüBG ÿqBG klXì Ñôpy ÿApG BìA .lñÞ ÜGBu qA pO|JAnW Qzø qA RBýø òüA ÿBÃÎA .QuA ëBHOõÖ
ok .kõy|þì Jõvdì þPèBñK ÿBÇg lülW RAopÛì .kõy ZoBg ïlÚ ûlXø Bü úíüpW )B×ýÖ( ëBHOõÖ þðBùW óõýuAolÖ þñÖ pülì qA ûlñüBíð oBù^ :kõy|þì êýßzO ûlñüBíð
þÆBg òßüqBG ïAlÚA òüA lülW ÿBøkBùñzýK qA êHÚ úÞ lñøk|þì Ao ûqBWA òüA óBñßüqBG úG oBãðpHg BG õâô|Q×â ok ,QuA úèBu 62 úÞ ûlñüBíð àüô )B×ýÖ( ëBHOõÖ þðBùW óõýuAolÖ
ûkB×PuA ó@ qA rýð úíüpW úÛÇñì qA NõO Zôpg ÿApG Ao kõg ÿBøkBùñzýK ólñè ríüBO úìBðqôo
.lñÞ|þì Jõvdì ôA îýO úýéÎ þéâ ûkpÞ õâqBG Àhzì oõÆ úG ëBHOõÖ òýðAõÚ pýýÓO .BýðBPüpG ëBHOõÖ|úükBdOA oBù^ qA àü pø qA
90 ÿBW úGpSõì úÛýÚk 60 :ÿqBG óBìq Rlì | .lññÞ ô ÿCAo Üc 4 B×ýÖ óBâlñüBíð IýOpO òüA úG
óBðAõW äýè ëBHOõÖ ÿBø|ÿqBGok óõðBÚ òüA :QuA rýð BýðBPüpG ÿBø|úükBdOA qA àü pø óBâlñüBíð
úÛýÚk ÿApG BKôoA óBðBìpùÚ äýè òýñ`íø ô BKôoA RCBýø ok Bùð@ þuopG úÞ BøkBùñzýK þÃÏG rýð RBýø òüA RBGõ¿ì .lðoAk ÿACo Üc àü
45 úíýð ôk ok ëBHOõÖ ÿqBG óõñÞA|îø .lñyBG oAkoõgpG QHTì ÿAo 6 qA îÞ|Quk lüBG
óBìq úÞ ûly kBùñzýK .kõy|þì ïBXðA ÿA|úÛýÚk .QuA ûly óBdPìA QýÛÖõì BG óAõW ÿBø|îýO :QuA ûly qBÒ@ ëBHOõÖ þééíèA|òýG .QuA úðæBu ëBHOõÖ þééíèA|òýG RBýø Qvzð
{øBÞpSõì ÿqBG úÛýÚk 60 úG úÛýÚk 90qA ÿqBG ok|îýÛPvìpýÒ Bü îýÛPvì kAq@ RBGp | pðpÞúGp / NõO JBOpK | ÜGBu þééíèA|òýG oôAk ,ÿpèA lüõük
ô òýìq qA NõO Zôpg BG ÿqBG oôAk ô lGBü þñÖ pülì ô )B×ýÖ( ëBHOõÖ þðBùW óõýuAolÖ
ØÚõPì Ao ÿqBG óBìq òßüqBG pø óly fôpXì Qvýð QÞpc|þG NõO úÞþÇüApy þìBãñø ÿqBG klXìqBÒ@ÿApG NõO JBOpK
úG lüBG NõO úÞ ûkõG òýñ^ óõðBÚ óõñÞBO pG :lyBG úPÖo |óôpýG òýìq þèõÆ Èg qA NõO úÞ
| |.lñÞ þPèBc òýñ^ ok lülW ÿBøkBùñzýK ÿBñHì

îø ,ëBHOõÖ ÿBýðk ok úìBðpG óApülì òüpOmõ×ðBG

ly îùPì þOBýèBì ØéhO úG BýðBLuA ok õýñüoõì ûoôs.ôlèBðôoîøôQuAõýñüoõìÿBø|úìBðpGpülì
BýðBLuA ëBHOõÖokpýgBýèBì ÿBø|ØéhO
21 úG BðõéuoBG þñýPðAso@ ûoBPu þvì êðõýè
úÞ îø }olK .ly ïõßdì þÛýéÏO wHc ûBì ûqôs þüBýðBLuA ÿBø|óBPukAk #
úG Ao ,lPüBðõü pPv`ñì þGpìpu ,õýñüoõì
þèBì ØéhO úG lñÞ þì ûoAkA Ao ôA þèBì oõìA .lðA|ûkpÞîùPì þOBýèBì ØéhO
.ly ïõßdì ok õýñüoõì úÞ lðA|ûly þÎlì Bø|óBPukAk
BðõéuoBG þñýPðAso@ ÐÖAlì õðApßuBì püôBg ëBDo þGpìpu úÞ þðBìq- 2012 ô 2011 ÿBø|ëBu
wHc ëBu àü úGô QÖpünK Ao þOBýèBì ØéhO ØéhO ôoõü óõýéýì 3/3 kôlc -kõG lüokBì
.ly ïõßdì þÛýéÏO ok ôoõü óõýéýì 6/1( ,QuA úPyAk þOBýèBì
úG {ñülèAô ô BðõéuoBG þéüqpG ûoBPu oBíýð .)2012 ëBu ok ôoõü óõýéýì 7/1 ô 2011 ëBu
ÿBø|óBPukAk ô lðA|ûly îùPì þèBì kBvÖ qõñø lPüBðõüpPv`ñì þèBÓOpK þGpìpu
qA ôA ëBÛPðA ÔéHì úÞ lðA|ûkpÞ îùPì Ao ôA þüBýðBLuA .QuA ûkpßð pËð oBùÊA ïBùOA òüA ûoBGok
ïçÎA þÏÚAô lc qA pPíÞ BðõéuoBG úG xõPðBu QuA úP×â ûlðôpK ÿBø|óBPukAk qA þßü
.kõzð úPgAkpK RBýèBì oæk Bø|óõýéýì BO ûly ApýgA kpÞ|þì ÿqBG õýñüoõì ûqôs pËð püq lüokBì ÿBýðkok Ao Bø|ïBð òüpPâorG qA þgpG þüBýðBLuA qA ê¾Bc lì@ok ,"ÑôpzìBð kõu" ÿApG õýñüoõì
Üc }ôpÖ qA ê¾Bc lì@ok úÞ ûly îùPì .lðA|ûkpÞ îùPì þèBì ØéhO úG Ao ëBHOõÖ þüBýðBLuA RBìBÛì úG Ao kõgpüõ¿O Üc }ôpÖ
BðõéuoBG ûBãyBG ÜGBu wýüo êuôo ôolðBu ôoõü óõýéýì 7/14 ô ûkpßð ïçÎA Ao kõg püõ¿O
ûoBGok ÜýÛdO óBüpWok úPynâ ûBì }pvíøô qA þßüqlñì úgoõg .QuA úPyAk þOBýèBìoApÖ ëBDo xBñypu îWBùì ôlèBðôo õðBýPvüpÞ .QuA ûkõG ûkpßð ïçÎA
ëBDo ok þOlì úÞ Býðk òßüqBG òüpPùG ô lüokBì ÿBø|óBPukAk úPynâ ëBu ôk þßü ok
.lðly pýãPuk þüõzèõK
48


Click to View FlipBook Version