The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Tehran Magazine Proudly Presents:
25th Festival and Expo MEHREGAN
Sponsor By: Amir Pasha(Planet Connection) , Dr. Payam Mark Shayani
Dr. Mohammad H. Rasekhi (Southern California Medical Center)
Live Music By: Aris, Jooliet, Fariborz, Mehrana (She ba He) Ardavan Mofid, Artour, Amir Asadi, Anderson,Dany Bonyadi, Nathalie Dance and Dj Milaad ...
Sunday September 30th 2018 From 11 am to 6 pm
Hilton Hotel Universal City
555 Universal Hollywood Drive. Universal City, CA 91608
(818) 881-1771

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-08-27 20:51:43

Tehran Magazine Issue # 1099

Tehran Magazine Proudly Presents:
25th Festival and Expo MEHREGAN
Sponsor By: Amir Pasha(Planet Connection) , Dr. Payam Mark Shayani
Dr. Mohammad H. Rasekhi (Southern California Medical Center)
Live Music By: Aris, Jooliet, Fariborz, Mehrana (She ba He) Ardavan Mofid, Artour, Amir Asadi, Anderson,Dany Bonyadi, Nathalie Dance and Dj Milaad ...
Sunday September 30th 2018 From 11 am to 6 pm
Hilton Hotel Universal City
555 Universal Hollywood Drive. Universal City, CA 91608
(818) 881-1771

Keywords: los angeles persian magazine,tehran magazine,shahbod noori,festival and expo,berlin,googoosh,ebi,moein,shahram,music,dance,concert,commercial travel,elat market

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
10úd×¾..........|...........|.......................)þHdìîüpìpPÞk|( þvñWÿlíÞ-
12úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
16úd×¾...................................)léW ÿôo(>òéø< úðBÛyBÎ ÿBø àyA ûrXÏì-|
ÿoõð lŸHùy& Publisher

SHAHBOD NOORI
18 úd×¾.............................)ÿõñÏì þßýð(REIKI îéÎ koõìokpPzýG þPgBñy- )|201 8 Quõâ@31( 1397oõüpùy| 2úÏíW ,1099êvévì ûoBíy ,22|ëBu

20úd×¾.....................................)þâlðq ÿBø RoBùì(þ×ÆBÎ ûkB×PuAFõu ÑAõðA- Friday, August 31st, 2018 I S S U E # 1 0 9 9
22úd×¾.....................................)ûtüô }oArâ(?Qvý^ îg pülÒ lýÎ ÿApWBì-
24úd×¾...)BøpHg ô Bø ûpù^(!lðoAk pãülßü BG ÿkBüq þñu ÙçPgA úÞ kôõýèBø oõùzì Zôq 10- The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
41-28úd×¾...................|.................................. Býðk oBñÞ ô úyõâ qA- 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
within the Iranian community.

44úd×¾.........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–| (818) 881-1771
46 úd×¾ ............................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@ –
48úd×¾...........................................)ûBOõÞóBPuAk (oôpÓìþÚpyÿAû@- TEHRAN MAGAZINE
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ–
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– Mailing Address:
54úd×¾ ..................................................)rñÆ(îülñhGîøBGþíÞ-|
PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]

Facebook:TehranMagazine

56 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-| Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK- .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA
69úd×¾ ...................................................................ÿrLy@-
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW- .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK- úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -
78 úd×¾..........|....................................................Bø ÿlñìqBýð -
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì- .Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy

.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -

ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

ÿBø îuApì ûtüô ûBãüBW
þHønì ô þéì

.lðkpÞ| ÿoAnãìBð óBâpùì ô kBy ô QÞpG pK ÿBøqôo úƒG #
îPzø(pHìBPLu ûBì ïA 30 óApùO þãP×ø úéXì ûBãüBW þHønìô þéì îuApìok úÞòýãíÒ
úG Ao úéXì ûoAõñzW òýíXñK ô QvýG ,)| pùì ûBì .îüõy|þì àükrð lðoAk ÿA ûtüô
óõPéýø êPø ok óBâpùì ólýuo ApÖ QHuBñì óBðBíévì kBýÎA òüpPâorG qA pülÒ lƒýƒÎ
|6 BO eH¾ |11 QÎBu qA õükõPuA ëBuoõýƒðõƒü ô }qoA pƒG ÿoBƒýƒvƒG RBƒüAôo ok úƒÞ QƒƒuA
oArâpG óBãüAo úGrürÎ óBñÆõíø ÿApGpùÊqAlÏG lýÎ .QuA ûly lýÞBO qôo òüA QyAlýìApƒâ
.lñÞþì ô òýðõíèApƒýìA Qƒüæô ïçÎA qôo îƒg pƒülƒÒ
ÿpãük òzW úG QGõð óBâpùì òzW qA lÏG þèô ô ïBìA óAõñÎ úG pHìBýK qA lÏG óBzüA þñýzðBW
ok ô QuA óBýdývì úG ÜéÏPì úƒÞ lƒuo|þƒì óBýG lƒðôAlƒg úƒÞ ÿqôo .lƒyBƒG|þƒì óBƒñìõƒì
.lðA|úPyAnâ ïBð òüôõèBø òzW Ao ó@ Bßüpì@ ïBíO óBâlñGpG Ao QíÏðô êìBÞ Ao òük koAk|þì
qA óBñíüpøA ókAk ÿoApÖ ûtüô rýð òzW òüA .QuA ûkpÞ
òzW òüA þüBKpG BG ïkpìô QuA úðByBÞô úðBg ÿpHÎõð ëBu pâqBÒ@ úÞ BðBzø }ôo qôo
úG BO|úPgBu oôk kõg ÙApÆA qA Ao òýƒÆBƒýƒy ûkBì@Ao kõg óBùW óBýíýéÞô QuA ûAook QuA
ïBâ {ìAo@ ô B×¾ ô eé¾ ÿBýðk ok þƒPƒcAo Ao ó@ ûtüô îuApì ô lðpýâ òzW Ao ó@ BO lðA ûkpÞ
.lðoAkpG luo|þìoõLýÞïõüúGQGõðó@qAlÏG.lññÞACpWA
ô úyõâ ok úÞ þSkAõc pÆBg úG ú^pâ qôpìA úG ,kõg åorG ûqôo òýD@ ïBXðA BG óBýíýéÞ ô
ok ûpùèkô JApÇÂA þÎõð koAkoApÚ óBùWoBñÞ .lðôo|þì {ýK þðBGpùì ô QüõñÏì ÿõu
òýñ^ þüBKpG BìA ,QuA ûlì@ kõWô úG ïkpì ëk BÎõuBO .QuA ïpdì ûBì îùðqôo ,BÎõuBO
BO kqBu ïAo@ô áBK Ao ëk lðAõO|þì þüBø òzW òýíùð pG ÈÛÖ ,îùðô úð ÿBñÏì úG ÐvO úzüo qA
oBñÞ ok ÿokApG ô þðBGpùì ô þãPvHíø BG úíø ,ïpdì îùð qôo.QuA|ûlƒy ÝçÆA ïpƒdì qôo
Ao kõg þÏýHÆ ûpù^ô äðo þâlðq BO lñyBG îø {ðAoBü ô òývc ïBìA ÿpXø 61 ëBu ÿBÎõuBO
.lyBG|úPyAk qôo òüAok .lðkõG òíyk ÿBøôpýð ûp¾Bdìok
òzWô ïBüA òüA ïBíO ú×véÖ îüpãñG úÞ Jõg )Ñ( òývc ïBìA QýG êøA ÿôo úG Ao J@òíyk
pãülßüoôBüôoBü{hGóBñýíÆAþüBÃÖokBOûlyú¾çgókõGîøoBñÞokôókõGóBvðAokBø ÿBøqôoqAþßülüByôQynâQhuQýGêøApGúÞòüAêýèkúGqôoòüA.kõGúPvGôAóAoBüô
.îýyBG úWõO koõì ,þñývc ÿBÎõuBO óAõñÎ úG ,kõG pHìBýK óAlðBg ÿApG oBG|QHý¿ì ô Qhu oBývG
ô lñíyqoA Ao Bùð@ô QÖpâ àýð ëBÖ úG lüBG Ao QÞpG BGô òíü }õg ÿBøqôo òüA òüApGBñG .QÖpâ oApÚ óBýÏýy
úñýÞ{O@ÿôoúGó@òPhüoBGBOlyBGþG@úèrñìúGôlyBGBzãøAolðAõPGBO kpÞþÛéOQyõðpu ô( óBðBíévì xlÛì qôo ,ÿpíÚ ÿpXø ÿoBíy|ûBâ ok ïpdì ûBì qA qôo òýíøk ,AoõyBÎ
qôpìA óBùW úÞ lñÞ {hK BÃÖ úG Ao ÿoBýíøô þãPvHíø ,þèlíø , {ìAo@, IÃÒô îzgô ÿpíÚÿpXø61ëBuÿAoõyBÎÐüBÚôêýèkúGóBýÏýykrðqôoòüARpùy.QuA)óBýÏýyÿArÎ
.koAkqBýðó@úGúðæõXÎ äñWokçGpÞkAlüôookÿôóAoBüô-óBýÏýyïõuïBìA-þéÎòGòývcqôoòüAokúÞQuA
.lyBGáoBHìôkByóBìrürÎóBñÆõíø ÿApGBøqôoòüAïBíO .lññÞ|þì ÿoAõâõu qôo òüA ok óBýÏýy .lðly úPzÞ lÏu píÎ pßzè BG
ô QÖBßy Ao jpu ÿBüok þuõì úÞ lñðAk|þì ÿqôo kpãèBu Ao AoõyBÎ qôo Qñu êøA
,óBâpùì òzW ,êPø óõPéýø ëBuoõýðõü| ,pHìBPLu 30 úHñzßü ,BìoAlük ûlÎô Qñu Ao qôo òüA ok òPÖpâ ûqôo ô þìApâ Ao qôo òüA ô lðkpÞ oõHÎ ó@ qA {ðAôpýK ô }kõg
...óBãüAo úükôoô BG óBãíø òzW .QuA| úPÖpâ oApÚ ÿkõW ok qôo òüA ok fõð þPzÞ úÞ Qvð@ pãük QüAôo lñðAk|þì
ó@ok úÞ þñzW .løk|þì óBzð Ao kõg þðBÖpÎ ûpù^ Bøqôo òüA qA lÏG rýð óBâpùì òzW
.lðoAnâ|þì pu QzK Ao ÿkBy ÿBøqôo ô lðoô@|þì ûoBGôk óBíüA þðBíu@ QÞpG úG óBýðApüA
óAqoôBzÞ òzW ûpgæBG ô ïlñâ ÿBø úyõg òzW ,òýìq QÞpG òzW ,ÿrýhé¾Bc òzW
.lðqBu|þì òýãðo Ao Bø óBvðA ûp×u ô|úPÖpâ oBâkoôpK qA Ao kõg ÿqôo úðBHy RBícq ê¾Bc úÞ
AoAk qA ô lGBü|þì ûAo BøoBGok þPc ô Bø úðBg úýéÞ úG ô|úPÖBü }pPvâ îÞ îÞ óAqoôBzÞ òzW
qôo ïBð úG Aopùì|îøkrðByqôoô lðpýâ|þì òzW óBâpùì ûBìok Ao ó@pâoBÞ BO ûBykBKqAôoAlðô 8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

êGBÚ BùðBvðA ÿApG Ao þâlðq þðAôo pËð qA ô úPyAk ókõG oAk ûlñg þOoBHÎ úG .kBýíð kBXüA ïBýK óBâ >þHdì îüpì < pPÞk
ok ókq Rõu , áõW . lƒñÞ þƒì pƒO êƒídO AlýK ó@ þèBÛPðAoArGA BG ûtüô þÆBHOoA áõW àü
ëpPñÞ ÿApG þðAôo þzñÞ ûlñgô QuA þßüoBO òèBu ok Ao kõg þPÚô kApÖA qA ÿoBývG .lñßýì QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
úßñüA ëBíPcA lñýG þì ÿlíÞ N@lñPuA ÿBø
. JApÇÂA úÞ QvýðBìq qA {ýG lðlñhG pO lülyô pPzýG
ÿApG þüBýðk ûlññÞ óApãð ÐüBÚô qA áõW ok òüA úG .lñðAõhýì þøBßÖ úéXìok Ao áõW óBíø
ok Bì ëõíÏì êßy úG úÞ kõy þì QHd¾ Bì þßü ólypýâõW ÑõÂõì Q×â óAõO þì IýOpO
ókq qBGpu Ùp¾ ô îýñÞ þíð QHd¾ Bùð@ koõì úÞ QuA ÿlíÞ ûlðq ÿBø úìBðpG þƒüBƒüArƒì qA
ok . lyBG þì lñüByõg Bì ÿApG Bø þðApãð òüA kõg þèõíÏì ÿBø áõW ÿApG ó@ qA Bø òülíÞ
úðBøBâAkõgBð ÿBøôqo@ ,áõW þcApƒÆ lƒñüApƒÖ
ú`ð@ôo òüA qA . lññÞ þìAlýK þéXO ëBXì óBvðA .lðpG þì óAôApÖ ûpùG
þÏÚAô þâlðqok Ao ó@ÜÛdOô ïBXðA ÿôqo@kpÖ ÈüApy Üég ok þÏu qBñÆ kpÖ rñÆ lñüApÖ ok
óBßìA þãñøpÖ þÎBíPWA êüæk úG òßýè koAk
lyBHýíð oôlÛì ÿô ÿApG ó@ ókpÞ þéíÎ Bü fpÆ þvñW ÿlíÞ lüA ûkpÞúWõO úPßð òüA úG óõñÞBO Bü@#
þñøm îèBÎ ok êÚAlc ûlýðBXñâ áõW IèBÚ ok IèBÇì êGBÛì ok óBvßü þzñÞAô Bì úíø úÞ
áõW koõìokpìA òüA .lüBíð þì BÂoA Apð@qBýð ô úPyAk þâqBO ûlðõñy ÿApG úÞ lñÞ þì þüBýðk ô òüA ô lññßýì ÿqBG Ao ûlðõñy Bü rñÆ ûlññÞ pülÛO úG úPvG rñÆ òýìBÃì ? îüoAlð oAk ûlñg
ûkõG oAkoõƒgpƒG oBƒývG RõƒÚ qA þƒvñW ÿBƒø kõg úG ûBã`ýø kõg ëõíÏì þâlðq ÈüApy ok qBO úßüôõãñhu , lèõì óAkpì úÞ QvýèBcok ûlðpýâ QývñW ,òýìBÃì Ñõð ,ëBÛPðA êßy
þG , þvñW þðAõOBð , QðBýg óõ^ þOBÎõÂõì ok oBG òüA ô QuA ûkAlð Apð@ Ùçg ÿpß×O ûqBWA ÿoBƒývG ... ô þƒÇƒýdƒì ȃüApƒƒy ,ïBƒƒýƒK
ô fpÆ ëBXì ÁBg QÖApÊ BG ...ô þvñW þéýì RoBùì BG òülíÞ kpÖ ÿlíÞ N@lñPuA ÈüApy .lñPvø úÞpÏì RôBÛPì RBWok úGpãük þuBuA ÿBøoõPÞBÖ
áõW ólýñy Bü òP×â .lñüBíð þì AlýK kryõâ ûlðõñy oBËPðA Ùçg ÿBø QýÏÚAô ÿA úðBÚçg úƒG QƒHvð óBƒvßü þƒzñÞAô kApƒƒÖA úƒƒíƒø .kkpâþì ÿoAnâ}qoA òýHÆBhì ÿõuqA
Rnè BG ûkõG þâlñðArýãðApG oBG ÿAoAk þvñW ÿBø qõXì úðõãñüA ô løk þì oApÚ ôA oBýPƒgA ok úÞ Ap^ lñølýíð óBzð kõg qA ÿlíÞ RBÎõÂõì þñøm ÿBø QýèBÏÖ úÎõíXì êìBy rñÆ áok
ÿBø úPuAõg pãðBüBƒíð ô lƒðA úƒPhýì@ þƒvñW þì úülø kpÖ úG Ao Bø þðlýzülðA Bð úG ólýzülðA pãðBýG lðAõO þìrñÆ úG QHvð þzñÞAô úðõâ pø ôk RBÎõÂõì úürXOô ØzÞ ïréPvì úÞ QuA
ôo òüA qA .lyBG þì kApÖA þvñW úðBøBâ@kõgBð RBÎõÂõì ô þvñW oAkpÞ BPuAo òüA ok .lñÞ þâtüô ô Qý¿hy ô rñÆ ÑõÂõì òýG wðBXO ô ûly ûkAk BW ÑõÂõì ëk ok úƒÞ þƒüõƒéùƒK
þÎBÖk ïrýðBßì àü lñðBì úG þvñW ÿBø áõW Ap^ lðkpâ þì oAkoõgpG pÖAô þPýíøA qA þvßu pãük RoBHÎ úG .kkpâ þGBüqoA ó@ ûlðõñy ÿBø òüA ëBHðlG úÞ ÿA úðBìkBy ô QHTì xBƒvƒcA
BG úÞ ûkõíð êíÎ kõg qA QüBíc ô óBýG QùW püBu qA {ýG RBÎõƒÂõƒì qA úƒPƒuk òƒüA úƒÞ lðAõO þì þvñW áõW àü úG óq àü ólülñg xBvcA òüA òßýè .kkpâ þì kpÖ lüBÎ lñüApÖ
þéßy úG þvñW ûly JõÞpu RBýñíO ó@fpÆ þì þGBüqoA þ¿hyô úðBìpdì ÿpzG ÿBøoBPÖo óly úPyAk }õg ô òPyAk Quôk pG êíc úGpXO óBvßü kApÖA úíø ÿApG ô ûoAõíø úðBìkBy
.lññÞ þì AlýK FBÛOoA ûBâ@kõg eÇu úG ëõHÛì êßy , áõW ô pñÆ IèBÇì þOoBHÎ úG .lðkpâ qA úÏìBW úÞ Qvýð ÿrý^ òüA ô kkpâ wßu àü ókõG oAk ûlñg ëBTì óAõñÎ úG .kkpâ þíð
ok áõW kpßíÎ óAõO þƒì BƒPuAo òƒüA ok RBÎõÂõì óBýG ÿApG þÎBíƒPƒWA ëõƒHƒÚ êƒGBƒÚ úÇuAô òýíø úG .lyBG úPyAk Apð@ oBËPðA óBðq óAkpìô óBðq ÿõu qA ó@ ÿAõPdì úG úPvG áõW
ok ólük JAõg ô Büôo {ñÞ úG Ao þðAôo îPvýu ÿBø QÏðBíì , RBìBùGA , Bø xpO þñPƒ×ƒâBƒð óBzð lüBG kõg þÎBíPWA ÿõãèA BG ÜGBÇì óBðq ÿBø þuopG oôBG úG .kkpãýíð þGBüqoA óBvßü
ûpìq ok ôk pø áõW ô Büôo .kpÞ úýHzO óBvðA þì þãñøpÖ - þuBýu - þÚçgA - þÎBíPWA êüBì ûkõGoArýG þvñW ÿBø þgõy qA úÞ lñøk ûlýuo ïBXðA úG ÿlíÞpñø óõìApýK úÞ ÿoBývG
oBíy úG ÿpzG úðBƒøBƒâ@kõƒgBƒð ÿBƒøkpƒßéíÎ wßu Bø ÿoAkqBG òüA QupùÖ xAo ok úÞ lyBG ó@ ólýñy BG ûBâ ô lñyBG þíð Bùð@ ólýñy úG ô àýOôoA ô þvñW IèBÇì êGBÛì ok óAkpì QuA
þì ÿA úðBøBâ@kõgBð ÿBøôqo@ Bø Büôo lðôpýì þßýñßO áõW .QuA úPÖpâoApÚ þvñWoBPÖoô ÿAõPdì úÞ þüBø ûpÆBg ô BùðBPuAk òýñ`íƒø
qAô lðoAkoõgpG þvñWoBGqA «æõíÏì úÞ lñyBG BW úG BW QýéGBÚ úÞ kôpýì oBíy úG þñürãüBW | |.lðkpâòýãízg wßÎ óBðq qA {ýG lyBG úPyAk rýì@ Qðõzg
.lðkpâ þì ÐÚAô óly oõvðBu koõì QùW òüA ÿkBy BG Ao þâkpvÖA ô {ìAo@ BG Ao xpO ókpÞ úÞ þÇýdì þPývñW ÿBøoõPÞBÖ qA ÿAlW úßñüA ëBíPcAô ûkAk óBzð kõg qA QHTì êíÏèA
þPvüBG BøBüôo , oõvðBu qpì qA oõHÎ oõËñì úG lðAõO þì rýð kkpâ þì lèõPì ó@ok rñÆ ÑõÂõì ô lyBG þìõðBG ÿBø ûlðpýâ qA pOæBG lññhG pPzýG
òüA ÿBøoArGA qA þßü úÞ lñyBG ûkAk úWô pýýÓO ûlññÞ QÖBüok ok þOôB×Pì ÿBø êíÏèA wßÎ Ao ûkBu àdÃì ô úÖArâ ÿBø áõW óBðq êGBÛì ok

.lñyBG þì Bø áõW pýýÓO .lñüBíð þì þGBüqoA oAk ûlñg óAkpì qA {ýG
áõW kpßéíÎ QýíøA úG Ao óAôBßðAôo ú`ð@ ÿBø {Ûð qA ÿôpýƒK lƒuo þƒì pƒËƒð úƒG
úÞ lyBG þì òüA ûkpÞ lÎBÛPì óBvðA òøm ok BO ûlükpâ UÎBG ÐìAõW ok kõWõì þÎBíƒPƒWA
ok þüõW úÖp¾ " þÎõð , áõW lñüApÖ úÇuAõG óBâlññÞ Üég ô óBâlññüpÖ@ {Ûð pPzýG óAkpì
oBzÖ .kpünK þì Roõ¾ " þðAôo ÿspðA Ùp¿ì QÖBüok ûBãüBWok óBðqôoAk ûlñg RBÎõÂõì
JõÞpu ÿApG òøm ïôAlì êßy úG úÞ ÿkBƒüq àü .lðkpâ ÿlñG úÛHÆ rñÆ óBâlðõñy ô óBâlññÞ
ïréPvì kpG þì oBÞ úG þvñW ÿBøôqo@ô ëBýìA óq ÿBø òülíÞ QÖBü óõìApýK þèBíWA þuopG
fpÆ BG úÞ lyBG þì þðAôo ÿspðA ÿpƒýâoBƒßG ok úÞ þðAkpì oBì@ BG ó@ úvüBÛì ô þGpÒ ÐìAõW ok
òüA qA . lGBü êýéÛO lðAõO þì oBzÖ òüA áõW ÝAl¿ì lñPvø QýèBÏÖ úG ëõÓzì úÖpc òƒüA
ÿBø áõW qA ( áõW úWok òPÖo æBG ÿAqA úGôo BG pâA .lyBG lðAõO þì BÎlì òüA pG ÿpHPƒÏƒì
ûlXø ÿæBG ÿBùÞõW úG ûrüoõPuBK B« cçǃ¾A òüA þGBü úzüo úG òüôoAk þéìBßO úüpËð àñýÎ
.kõy þì úPuBÞ þðAôooBzÖoBG QHvðqA ) ëBu AlýK ó@ ÿApG þuBýu þdýWõO îüqAkpLG RôB×O
òøm ÿApG þðAôo þüõW úÖp¾ ÑõÂõì òüApG BñG àü ÿqBñÆ RolÚ ,þGBü QéÎ òüA ok . îýñÞ þì
qA ó@ ïBXðA úÞ kkpâ þì þGBüqoA {hG Rnè þðAkpâBñÏì Jõéǃì ós qA ÿoAkoõƒgpƒG ,kpƒÖ
Bø áõW B« PXýPð ô kkpâ þì oôlÛì áõW ÜüpÆ þOoBùì òýñ^ qA úâ ÿkpì BPuAo òüA ok ô kõzýì
êßy úG lðAõO þì óq ûBãð qA lyBG þì lñì ûpùG
.lðkpâ þì kAlíéÚ {hG Rnè ÿA úGpXO lüBy . kkpâ þGBüqoA BðAõOô îèBu ÿolK ,ûõÛèBG
}õâok Ao þãzýíøoBÏyô lýyBGqôpýKô kBy rñÆ ÿBøõãP×â úÞ þvèBXìok úÇuAô òýíø úG
{ÛðpPzýG óBðq æ¸ õíÏì kkpãýì ëlGô ko ó@ok
" pPùG þâlðq , pPùG wßu ": úÞ
10

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

óApùO úéXì

oBßÖA lüBG ÿkBy úG ólýuo ÿApG Q×â !þ`ýø - }oBÞ ÝBOA ok ôA .kpÞ ëBdyõg Apì ô kõG }BzG úG ÈÛÖ QuA pPùG òüApGBñG .kpG þì ô l`ýK þì BG úP×ø îg ô aýK ok
þâlðq ok úÞ ú^pø| |úG ô Qhüo oôk Ao þ×ñì BG úÞ lýzÞ þì þyBÛð }A úèBu {y pPgk ÿApG jBÞ ok oõùíW ÿBuöôo ÿBøõì óly lý×u qAo
BßOA ô ëçÛPuA BG .lýñÞ ûBãð QHTì lük BG lüoAk xok BO kBPupÖ {ÚBOA úG Ao }pPgk òì ólì@ ú`hüoBO úGp¿PhìþøBãðôîýñÞûlñvGlý×u þzHc lýÏu lídì
óBýÖApÆA lülð ûqBWA ô lýñÞ þâlƒðq kõƒg úƒG ô }õg úG Ñôpy òì BG lÏG ô lñÞ ëBHðk Ao {üBø
êýídO Bíy úG ôo óõykõg ÿBøoôBG oõƒWBƒð îPuôk úÞ QvG Aook {ñPÖo BGpPgk .kpÞ {G | |.îýyBGúPyAkjBÞòüA |[email protected]|
qA xpO ô úPynâ RApÆBg úG pßÖ ÿBW úG .lññÞ .koAlùãðqBG Aook BO kpÞ Al¾ AoôA A«oõÖ óBùâBð êßy úG ó@ úýèôA ÿBñG úÞ jBÞ òüA óBíPgBu
Rnè lýPvø ó@ ok úÞ ÿA úËdè qA îø ûlñü@ fApÆ àü ÈuõO 1972 ëBu ok kõƒG ÿpƒãƒük ëôA qôo
kApÖA| |ô Jõg óBPuôk BG pPíùì úíø qA .lüpHG :Q×â òì úG ôo lÏG ÿoBíÏì úüBK pG >óBìõø ríýW< ïBð úG ÿlñèpüA lý×u jBÞÿBøqAo
ô QÖo lññÞ þì ÿoôk xpPuA qA úÞ îèBu ô kBy òülñHð ôo Bøok îâ þì ú^pø úPgõu olK - Rlì úG ó@ òPgBu ô ly qBÒ@ àýuçƒÞõƒEƒð
}qoô îø ÿoBßýG RBÚôA ok ô lýyBG úPyAk lì@ ok úÞ þðBìq jBÞ òüA .lýzÞ ëõÆ ëBu Qzø ûBâ|QìBÚA ô oBÞ êdì úÞ lý×u jA|Þ|# |
!ûk þíð }õâ úG BýðBPüpG {OoA ÈuõO 1812 úG ÙôpÏì äñW Bßüpì@ oõùíW ÿBuöôo qA ïAlÞpø þƒíƒuo
.lýñÞ pßÖ lüBy !?ÿpýâ þì Qhu Ap^ õO æBc - úG úßñüA BO ly ÿqBuqBG ûoBGôk ly ûlýzÞ {O@ koAk þüBøqAo kõg ÿApG kõG løAõg ô ûkõG
ûlì@ok ÿqôpìA êßy úG óBìq ëõÆokô YüolO
ïõu qôo .úy þì Bì îcArì Al¾ ô pu ûkpÞ QuA QívÚ úu êìBy lý×u jBÞ óõñÞA .QuA .koAk þøBâ@Bø ó@qA þvÞpPíÞúÞ
aýø úüBu ÉBHOoA òì óly Jõg B« ÚB×OA !?þPícArì ú^ - óBíPgBu rÞpì ok oõùíW wýDo ërñì þßü úÞ ûly }BÖ óBãíø ÿApG ó@ qAo àü BùñO BìA
ô þGpÒ ÿBø ëBG pãük ÿBø QívÚ ô koAk oApÚ
úÞîPÖBü ûBâ@þhéO ÿA úSkBc qA qôpìA# .ûoAk ok QzK ÿAl¾ ólýñy ô qBG ok úG {yÿAoAklý×ujBÞþéÞoõÆúG .QuAþÚpy jBÞ koAô ûBýu ÿBøõì BG ÿoõùíW wýDopø úÞ
úG Bøqôo òüA úÞoBâqôo iéO VkAõc óBýìok úPHèA !?þñÞ þì þgõy ÿoAk !?þâ þì þ^ - ÐGpì pPì 5100 pGApG þPcBvì ok úÞ QuA| úÛHÆ óôpýG ó@ qA lý×u «çìBÞ ÿBøõì BG kõy þì lý×u
îPümA pPzýG îüõy þì pHg BG ó@qA þÛüpÆpø úÞ ÿlìôA ëBc pu olÛðA îƒèBƒdyõƒg þƒéýg 6 ô þüõzPuk 35 ,ÝBOA 132 ó@ ok ô ûly BñG
jBÞ òüA úÞ BW ó@ qA .koAk kõWô úðBg rLy@ .kôo þì
.kpÞ .þñÞ þì îø þgõy 500 kôlc úðAqôo koAk ïkpì ÿApG þHèBW úGmBW jBÞ ØüBÊôok úÞ þãðo pýýÓO òýñ^ úPHèA
kõG úPgBu ïA úP×y@þPÎBu lñ^ ÝB×OA òüA ZôA õO {PuAo .þâ þì ÿlW ïoAk «BÚB×OA - ïBÛì òPyAk úÞ QuA ó@ úðBzð ûlìBƒýð lƒý×u
úXýPð óBíø úG ó@ úƒG ókpƒÞ pƒßÖ òƒýc ok ô BO ïkpÞ þìpßÖõO ÿBø Ùpc úG {íø þPcAoBð .lññÞ þì lükqBG ó@ qA p×ð ok QìBÚA RAqBýPìA qA ûkB×PuA ô oõùíW QuBüo
oAlüBK þOôpSô ïBÛì aýø úÞ ïlýuo þãzýíø xBñzðAôo {ýK îPÖpâ îýí¿O ûpgæBG úßñüA QuBüo p¿Ú< AlPGA ok lý×u jBƒÞ ÿBƒñƒG úßéG Qvýð þPcAo oBƒÞ BƒùñO úƒð lƒý×u jBƒÞ
oõhèk îø Qürüô òýãñu ëõK qA {PÛýÛc .ïpG ïBð ÿoõùíW QuBüo RoBíÎ Bü >ÿoõùƒíƒW ÿBuöôo óBíz^ qA Ao JAõg Bø Iy qA ÿoBývG
.kôo þíð óByõìBg ÿBýðk úG þvÞ BG ô Qvýð ÿôo òì .kõG Õõéy IÇì îPÖo úÞ ÿqôo .ïkõG Ao lý×u jBÞ ïBð úÞ kõG 1811 ëBu ok ô QyAk QzK ÿBø QuBýu úÞ Ap^ .lüBGo þì oõùíW
>úOõâ<oBÏyA JBPÞ ÿõu úG Apì ÿoBßÖA òýñ^ îPGõð BO ïkõG úPvzðpPÞk ÝBOAokoBñÞ þèlñ¾ jBÞ ïBð JBhPðA pupG .lðkpÞ JBhPðA ó@ ÿApG qA þß^õÞ QívÚ ÈÛÖ iü ûõÞ lñðBì úG úÞ ûkpK
îÒ qA ÿô ÿoApÚ þG úÞ lðBzÞ þðBíè@ pÎBƒy ÝBOA ok òì wðBy qA .ïlG Qürüô ëõK ô úzG óõ^ úÞ koAk kõWô þ×éPhì RBüAôo rýð lý×u ûlñøk oAq@ ô ûlý`ýK óBñ^ kõy þì ûlük ó@
óBíø ô lðq þì Zõì }oBÏyA pPzýG ok óBùW AopPÞk ÿBø Ùpc òìô kõG ûlðBìqBG þíÞpPÞk þì rýøpK }oApßO qA koAlð þPülñu ïAlß`ýø îø BG Ao Jõg ô lG kApÖA óBÖõO óõ^ ûBâ úÞ QuA
lðA úPyAk Bì ÿApÏypPzýG úÞ úPyAk Ao ÿkBÛPÎA þâkpvÖA qA RBXð ô ókõG kBy ûoBGok }oBíýG úG
lÛPÏì úOõâ .QuA ûkpÞ kBñPuA Bø ó@ úG rýð ûBâ ô .îñÞ 12
ûkpPvâ ïkpì pu pG aýø qA ÿA úüBu úÞ QuA .ïlýñy þì
Qvýð ólýìo@ÿBW Býðk òüA þéÞoõÆ úGô ûly !?ÿkpÞ Ðíu ÝApPuA wK - ïôk qôo
ok ô pÆBg òýíø úG ôA .QvG ëk ó@ úG lüBHð ô lÏG !ÿoõW ú^ îðôA .ly þèô îPuAõg þíð - qBG ÿBøok
ó@ ÿApG úÞ ûkôpu ÿpÏy þãèBu Q¿y qpì ólük óôlG îðôA .ly Jõg îèBc úP×ø úuôkqA
lñ^ úÞ ïkõG úPÖo þPuôk oAlük úG#
| fpy úG òýOæ þOoBHÎ !Qürüô ëõK ókAk ô pPÞk Q×âþìô kõG þâkpvÖA ÿoBíýGpýâok þPÚô
ûlürâpG| Vanitas! Vanitatum Vanitas ëôA úzð lG QèBc úãük úßñüA ÿApG òìpËð úG - .îyBG úPyAk lì@ô QÖo þvÞBG ïoAlð Quôk
BìA .QuA >pøAõÊ pÆBg úG oôpÒ < ó@ úíWpO úÞ .þñÞpßzOpPÞkqAô ÿApG ûly úÞoõÆpø lüBG kõg ëBc úG Ao ôA þüBø úý¾õO òí îø òì
Ao òPvüq óBìkBy úOõâ úßñüA úG úWõO BG îWpPì àü BO ÿlýñy þ^ òÞ ØüpÏO ïApG îø }lÏG ûAoô lzülñýG Jõg þüBùñOok BO ïkõG ûkpÞ Bøo
kq äðq qôpük ûpgæBG ô .lñÞ JBhPðA Ao þPuok
.îzð þâkpvÖA oB^k îñì QÚô
| |!?ïpýâþíðAo{ÒApuAp^úÞkpÞúéâô
}A ûpù^ úPynâ Ùçg pG ïlük Ao ôA þPÚô

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

Ao òüA lññÞ þì þâlðq wéÆA ûõÞ úñìAk ok úÞ úüBu< úG Ao ó@óAõñÎ ,lðAk|þì >aýø< I¶ éÆok
QùWúGlýDõãGúPÖoóBOkBüBíyúÞîýDõâþíð pÎBy qA þPýG qA úPÖpâpG úÞ ûkAk pýýÓO >aýø
ÿApG {ÞApì ÕAk ô kpu ÿBøAõø BG úéGBÛì :QuA fpy òüA úG þðBÚBg óBìkõg
wéÆA úñìAkok þüBø jBÞô Bø êPø Bø þWoBg >aýø úüBu< ó@îñì ,kpünK úüBupâA >aýø<
ok þøBÖo êDBuô úýéÞpG ûôçÎ úÞ ûly úPgBu lðõñy BƒƒƒƒƒýyApƒƒƒPÖkok úƒƒƒð ïBð Apì úÞ
óBüpPzì qA Qhè úíýð BHüq ô óAõW óBðq Bø ó@ ó@îWpPìúÞûlyúíWpOÿAúðõâúGúOõâpÏy
ô Bìpâ AkBHì BO lññÞ þì þüApünK kõg oAlèõK RBíéÞqA Bø QívÚpPzýGok >þÏüBñ¾ þéÎ<
| |.løkoAq@AoóBz×ýÇèQuõKBìpu oBÇÎ óõ^ óBìkõg ÙôpÏì óApÎBy RçíW ô
þuôkpÖ ô þðBìpÞ ÿõWAõg ,ÌÖBc ,ÿoõGBzýð
úßð@ BG ô ûkpG ûpùG lðoAk kBÛPÎA Býðk þ^õK úG úÞ
pg@qôo koAk QÛGBÇì úOõâ þðôok úPuAõg BG úíWpO
!þñÞkõg úG þñÞú^pø úG úÞ þðBvÞ QuA pPùG ô Qvýð ôA ïçÞ þèô
óBGq úG Ao pÏy òPì lðoAk þüBñy@ þðBíè@ óBGq
iüoBO lñüõâþì úÞþPýÏÚAô qA AlW|# | .lñðAõhG þðBíè@
Jp qA þgpG úÞQ×âlüBG kõy þì oApßO
úG þñÞ ú^pø< lñðBì úG þðApüA ÿBø êTíèA
þPuAo úG >þñÞlGô àýð úíøpâ- þñÞkõg ïoBù^ qôo

? BXÞó@ô BXÞòüA

ûkpÞúÖçÞAo úíø úÞþüBìpâúðBùG úG#
ÿBø îéýÖ úG kBñPuA BG þðõürüõéO úìBðpG àü
þâlðq úG QyAk oBýPgA ok úÞ ÿlñPvì
úñìAk ÿBupÖ QÚBÆ ÿBìpâ ok ïkpì Qhu
Q×âþì ûlñüõâô kõG úPgAkpK wéÆA ûõÞ
ÿBìpâ îø lñPvø úÛýÃì ok úßð@ BG ïkpì
ô ÙpG îø ô lññÞþì êídO Ao óBPvGBO Qhu

| | .Ao þðBPvøõÞúÛÇñì óBPvìq óAlñHhü

| | .QuAqõì@lñK þðõürüõéOqBuúìBðpGôûlñüõâoõËñìB« íPc
>úHñy< qôpìA Ao êTíèA Jp òüA ÝAl¿ì ÿAõø þÒAk qA ô lýñýHG ô lüõñzG úÞ ûkõG òüA
úÞ ïlük óApüA ok þøBâkAk qA ÿpüôB¿O ok pÒ òüAqApPzýG ûlypýâ óBùW Büõâ úÞ ëBvìA
kAtð ÿlícApPÖk wýDoôoôBzì þüBzì îýco
ÿBK úG Ao pHøo þíz^ oõð ô ÜGBu oõùíW wýDo !lýðrð
QÞBu Ao úýÛG BO lðkõG ûlýzÞ úíÞBdì rýì BùñOúð !JBñXýèBÎîz^:îýDõâþìîøBìúPHèA
pÇg úG }pu úHñK BG qôpìA úÞ ïBÛì òüA .lññÞ ÿA úÛýÃìok ïkpì úðô Bì úð úßéG îýðq þíðpÒ
þì ûçÞ Ao ïkpì pu úHñK òýíø BG ÿqôo ûkBPÖA
QýGõHdì ô RolÚ pu pG óBñ`íø BO QyAnâ
iüoBO ô koAk lG þðBüBK îø ó@ ïBXðA pu úÞ lðBíG

| |.lñÞþìoApßOAo
ô kpÞ QzK þÂBÚ úG lülùO BG ûBâkAk ok ôA
Ao úíì ó@ pãük úÞ ly úWõPì þèô lðAok òøApýK
RolÚ ûkBPÖA ûAo úG úÞ þWõì pGApG ok ô ûkpGõèõè

.koAlð ókpÞ lñéG pu

13

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

úðBÛyBÎ>ÿòBøéàø<yA ûrXÏì lýÏu :qA
úÞ oBHO þñìoA þðApüA ûlñðAõg òéø |
þPìçu QzâqBGok| | AlýK ÿkBüq óAoAlÖpÆ ôA òƒýzñèk ÿAlƒ¾
}pvíø ô ûkAõðBg úG úÞQuA þðBðq úéíWqA ûkpÞ
pÆBg úG ôA .koAk ÿA ûtüô ÜzÎ }pvíø
QüBÂoqApGAôAóBìokQÖpzýKqAóBßyrKôlì@ < ,òéø úSkBc òüA ëBHðk úG .kAk ÿôo úýƒÞpƒO pø }pvíø ÿoBíýG ú¿Ò qA þÛzÎ òýñ^
Jõg óBøAô þìõíƒÎ QƒèBƒc úƒ^pƒâ .lƒðkpƒÞ úýÞpO óBßyrK ô lðBuo óBPuoBíýG úG Ao >óBøAô ô Qgõu þì óôok ok Ðíy óõ^ qôo
ô koAk úìAkA Bø QHÚApì BìA ûly ûkAk ÀýhzO BO lñPuAõg òéø qA úýèôA RBìAlÚA ïBXðA qA wK þì BÎk ôA þPìçu QzâqBG ÿApG qôo úðBHy
þì ÿoBPupK }pvíø qA þèBdyõg BG rýð òéø .lðBupGBßüpì@úGAoôA«AoõÖ}pøõyRBXðÿApG qA lÏG òéø ÜzÎ óBøAô ïBXðA pu BO kpÞ
kpG þì pu úG þyõùýG ok úÞ þøBì lñ^
.lñÞ óBßyrK }çO îÒo úG þèô kpÞ òýƒñƒ^ òƒéø pƒvíø úƒG ïAo@ ô kõƒzâ Ao {ƒðBƒíƒzƒ^
kpGþìpuúGþyõùýGokóBøAôúÞþðBìqok óBøAôrÓì þcApW ïBXðAô Bßüpì@ok À¿hPì
>úðBÛyBÎ<ïBðúGxBvcApKôBHüqÿAúðApOòéø }õø úG «ApýgA úðBPhHyõg úÞ QÖo ôpÖ BíÞ úG | .ïoAk QPuôk :Q×â}oAkBÖô
ëBHðk úG óBøAô }pøõy úÞ ÿqôo qA òéø|
BùñO AoôA ÿA úËdè QÖoôpÖ BíÞok ÿrÓì úPßu
ûpìqôo ÿBøoBÞ qA úßð@ kpXì úG ô QƒyAnƒãð
þìpÂBc {ñýèBGpG QÎpu BG QÖBü þì QÒApÖ
BÎk ôA þPìçu ÿApG óBøAô óBPuk òPÖpâ BG BO ly

| .lñÞ
ok QgBu úP×y@ Ao òéø úÞ þhéO úSkBc

16

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ô óAlñìpñø þìBc | > ÿkApì RpHè@< Quôk þéýg Ao ó@óBøAô úÞ lðAõg óBøAô ÿApG
úðBÛyBÎ äñø@ÿõülüô àüqõìpvðBLuA ó@ ólýñy BG óBøAô úÞ kõü òEíÇì òéø ô QyAk

.kpÞ løAõg qBG Ao {ðBíz^
þƒì îèk òì :Q×â úðApO òüA ûoBG ok òéø| |
ïpøõy úG êßy òüpPùG úG Ao úðApO òüA QuAõg
lñÞ qBG Ao {ðBíz^ ó@ ólýñy BG BO îñÞ îülÛO
òƒüAôA ÿoBíýGqA þyBð Rçßzì êýèk úG þèô
rürÎ oBývG Quôk úßñüA BO kõG ûkBPÖA IÛÎ oBÞ
îßíÞ úG ÐÚõì úG > ÿkApì RpHè@ < óBíßükrð ô
òƒüpƒPùG úƒG Ao ó@úðApOpvðBLuA óAõñÎ úGô lì@
ôA qA úðBíýí¾ úÞ QgBu oAqBG úðAôo ꃃßy

| .îñÞþìpßzO
{ðkõG þuBvcAô þüApýâ êýèk úG äñø@òüA| |
{hK þOõ¾ô ÿpüõ¿O ÿBø úðBuo qA IOpì
ó@ ÿõülüô àüqõì ÿkôokAq þWõÞ ô kõy þì
úüBu úðApO òüA pÎBy .QuA úPgBu þüBHüq úG Ao
ûkpÞ ûkpÞ îýËñO Ao ó@ äñø@ ZBO lýÏu ô QuA

.QuA
óAoôk óBíø qA ûly lèõPì óApùO ok úÞ òéø
kõG úèBu 15ô QyAk úÚçÎ þÛýuõì úG þÞkõÞ
ok þÛýuõì óBPupñø ok Ao {Oçý¿dO úƒÞ

.kpÞ qBÒ@õðBýK ô ApKA úñýìq
lÏGô kpÞqBÒ@þãèBuoBù^qA Ao þâlñðAõgôA
qA þyBð ÿBø Qükôldì pÆBg úG BƒùèBƒu qA
QýèBÏÖ úG óBíè@okôA .QÖo óBíè@ úG JçÛðA
óBƒíè@ ؃éPhì ÿBƒøpƒùy ok ô kAk úìAkA {üBø
ok þðApüA oõƒùzì óBƒâlƒñðAõƒg pãük ûApíø úG
ô p×u qA .kpÞ QÞpy ØéPhì ÿBø RpvñÞ
þì ëBu QvýG qA {ýG Bßüpì@ok òéø QìBÚA
þG óAoAlPuôk óBýìok Rlì òüAokôAô konâ
IèBWô ÑõñPì ÿBø úìBðpG ÿApWA úG kõgoBíy
}pvíø iéO úSkBc ûBƒâBƒð úƒG úÞ kõG ëõÓzì

| .QgBuóõâpâkAoôAþâlðqóBøAô
qôo pø ô ûkõHð BùñO òéø Rlƒì òƒüA ok
QzâqBG ÿApGôA ókAk ÿoAlèk BG {ðAoAlPuôk

.lññÞ þì BÎk }pvíø Qìçu
òýèôA qA lÏG úÞ òéø ÿBø ïõHè@ qA þßü
ïõHè@ ly pzPñì þuoBÖ óBGq úG þñìoA ïõHè@
{ýK ëBu lñ^ úÞ QyAk ïBð þèBg xõðBýÚA
ok .kBPÖA Bø óBGq pu pG ÿkôq úG ô ly pzPñì
óApüA þÛýuõì óBuBñypu BG òéø ïõƒHè@ òƒüA
ZpüA ,qApÖpu óækoA ,lðæq lüpÖ ,àýðAolð@
ô QyAk ÿoBßíø ÿpHñÚ oBýùy ô þüBÇÎ þPñW
úÞ ly {hK äðô@ ÿBKõð þðBLíÞ ÈuõO ïõHè@

|.kõG úðApO ûk êìBy
,þñìoA óBGq úG ïõHè@ 2| òéø qA óõñÞ BO|
lñ^ BO ô ûly pzPñì þuoBÖ óBGq úG ïõHè@|6
óBùWpuApuok ÿô îP×ø ïõHè@rýðpãük úP×ø

.ly løAõg {hK
ÿBø ïõHè@ {hK løBy rýð ûlñü@ úP×ø qA| |
qA RôB×Pì ÿBøõDlüô àüqõì BG òéø êãñýu
ïAlÞ pø úÞ kõG lýøAõg þðApüA ÿBø óõürüõéO

.QuA þðlýñy ô þðlük

17

oBíýG ólG lñìkok ô ØýÏÂ FBÃÎA ô Bø QívÚ óAõO þì kApÖA ólG úG ôpýð òüA ókpÞ êÛPñì úéýuô úG óApùO úéXì
ûkBÏèA ÝõÖ ÿpßÖ ô þívW ô þcôo {ìAo@ xBvcA , ÿoBíýG ô kok ÿBW úG úXýPð ok ô kpÞ óBìok Ao
ÿõñÏì| þßýð
.lðAkpâpG oBíýG úG Ao ÿA
ó@ úÞ koAk kõWô ÿspðA Áõ¿hì rÞApì þðBvðA pø ólG ok úÞ lðA ûlýÛÎ òüApG òÖ òüA óAkBPuA
lñ^BüàüòPzâëkBÏPìpýÒBüôólyúPvGBGô,îýìBðþìCHAKRA >ApÞB^<«BcçǾAAoBø
óõâBðõâ þðlG ÿBøkokô þívWô þcôo ØéPhì ÿBø ÿoBíýG úG óly çPHì óBßìA ,rÞApì òüAqA
þì ,koAk kõWô îéÎ òüA ok úÞ þ¾õ¿hì ÿBø àýñßO BG ô REIKI ÈuõO úPHèA úÞ ,lü@ þì lülK

.lðAkpâpG ÁBhyA úG Ao þPìçu ûoBGôk ô kõíð ëkBÏPì ô qBG Ao rÞApì ó@ óAõO
óBzüAúÞDr. USUIïBðúGþ¿hyÈuõOÿkçýì|1800ëBukôlcokoõÞnìÿBøàýñßO
êøA Àhy òüA .ly ØzÞ lðkõG õýÞõO pHPÏì ô ÙôpÏì ÿBø ûBãzðAk qA þßü wýüo ô ê¾æA þñKAs
ÿkBüq RBÏèBÇìô ûkõíð Ùp¾ ÿoBývG QÚô Bø àýñßO òüA ókpÞ AlýK ÿApGô ûkõG ÜýÛdOô ú×véÖ
ÈuõO úÞ ÿA úÛüpÆ úG úPHèA ,lðkõG þzhGB×yqõìo òPÖBü ëBHðk úG AlPGAok óBzüA .QuA ûkAk ïBXðA

REIKI îéÎ koõìokpPzýG þPgBñy
ôoAk óôlG úXèBÏìô

BG îüA úPvðAõO êHÚ ÿBø ëBu ok #
ïõƒéÎ ok kõƒWõƒì ÿBƒø }ôo qA þƒßƒü
AlýK þüBñy@ REIKI ïBð úG þßürýÖBPì
ÿpPzýG ÜýÛdO ô úÏèBÇì úG óõñÞA ô .îýñÞ
îýðAõPG BO ,îƒüqAkpƒK þƒì koõƒì òƒüA ok
ok Ao ÿpOpSõö ì ô îùì ûkBÏèA ÝõÖ RBÎçÆA

.îýñÞIvÞúñýìq òüA
Ì×éOô þñKAs QvüA úíéÞ REIKI æ« õ¾A
ó@þñÏìôlyBGþì RAY- KEERoõ¾úGó@
}A úíWpO úÞ QuA Life Force Energy îø
þì þâlðq ÿôpýð Bü ô þOBýc ÿôpýð þuoBÖ úG

ïBð úG ÿspðA qA úPHèA úÞ ,kõy
ïBðÿspðA.QuAoAkoõgpGElectro Magnetic
ô wýÆBñÓì ô úPývüpPßèA qA QuA þHýÞpO ûkpG
ÿBø Quk ô rÓì ok úÞ QuA þÚõƒÖBƒì ÿôpƒýð
ô koAk kõWô ÿpPzýG oAlÛì úG ÁBhyA qA þÃÏG

ô ÜýíÎ RBÏèBÇì îø QùW òýíø úGô QuA úPÖpâ þì ïBXðA >AkõG< RpÃcô >eývì< RpÃc 18
óõ^ þPýíøApK IPÞ ô ôlñø ô þüAkõG QðBük òýñ`íø ô êýXðA JBPÞ ô þdývì òük ûoBGok þuBuA
ûAo ô úÛüpÆ úG úPvðAõO IýOpO òýíø úG ô lðkõG ûkAk ïBXðA VEDASô >kBzýðBKôoAô ApDõu< Sutra
òýíø úG îø eývì RpÃc úÞ lðkõG úPÖBüok òýñ`íøô ,ûkpG þK REIKI ÈuõO úXèBÏì }ôoô

.lññÞ óBìok îø Ao ÿoõÞ ô ïAnW óõ^ þüBø ÿoBíýG þPc lñPvðAõO þì úÞ kõG úÛüpÆ
óBPuôlñøok Áõ¿g úGô úPyAk kõWô Ýpyok êHÚ ëBuoArø òülñ^qA úXèBÏì úÛüpÆ òüA
þ¿hy kõg ÿoBíýG ô kok ókpG òýG qA ÿApG ÈÛÖ óBìq ó@ok úPHèA .QuA ûkõG ëôAlPì ô ëõíÏì oBývG
úÛüpÆ òüA ,úPÖo úPÖo .ÿpãük Àhy úð ô úPÖpâ þì oApÚ ûkB×PuA koõì QuA ûkõG ÿspðA ó@ ÿAoAk úÞ
úýÛGô Bßüpì@úG |1930 ëBu kôlc îø ó@qA lÏG Bø ëBuô QHO úGô úPÖopOApÖ óBPuôlñøqA þðBìok

.kpÞ AlýK ûAo àèBíì
òüA qA BýèApPuA ô þüBKôoA àèBíì Áõ¿g úG àèBíì IéÒA ok pÂBc ëBc ok úðBPhHyõg

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY ëõíÏì îø ÿolÚ úG ô ,lyBG þì BW ó@ óBñÞBu óBñýíÆA ô lýüCBO koõì ô lññÞ þì ûkB×PuA óBìok ÜüpÆ
CENTER ØéPhì ÿBø úPyo òý¿¿hPì ô BøpPÞk ÿBø IÇì ô Bø óBPuoBíýG ok þPc úÞ QuA ëôAlPì ô
ûkB×PuA Bø óBPuoBíýGok Bø þcApW ÐÚAõìok þPc îø «ApýgA .kpýâ þìoApÚ ûkB×PuA koõì þßyrK
þèoõGok îz^ fApW àü úÞ ïlük þðõürüõéOoBHgAok êHÚ ÿlñ^ .kõy þì }ôo òüAqA ÿoBývG
ô ûkpÞ ûkB×PuA îéÎ òüA À¿hPì Büô REIKI| MASTER àü qA þcApW êíÎ pu ok ,réýø

.kõíð þì QüBÂo ô ÿlñupg oBùÊA QGBG òüA qA oBývG îø Äüpì
ó@ ÿBW úGô ûkpÞ ZoBg ólG qA Ao lG ÿBø ÿspðAô ólG ïõíu |REIKI úÞ lýðAlG Qvýð lG
ô þyõørýO ô xAõc rÞpíO BG ûApíø ÜýíÎ þzìAo@ úXýPð ok úÞ koAnâ þì ÿBW pG QHTì ÿspðA
oõÆ úG úÞ þðBvÞ úÞ QuA ûly QGBS òýñ`íø .koô@ løAõg kõWô úG Bíy ok pPzýG ÿoBýyõø
BùñOúðúÛüpÆòüA .lðõyþìçPHìBøÿoBíýGúGkApÖAúýÛGqApPíÞlññÞþìûkB×PuAôpýðòüAqAIOpì

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk

þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ ô QHTì RApýSCBO îø Bíy ÝçgA ô úýcôo ô oBPÖo ok úßéG QuBíy îvW ô fôo þPìçu UÎBG
ÿõñÏì þßýð ÈuõO kpÞlýøAõgAlýKÿõÚÿrÓìôþcôoRolÚóBñ^ó@:úÞòüAúéíWqA,koô@løAõgkõWôúGÿpSõö ì
ÿolÚ úG úÞ ly lýøAõg úWõPì ô kpHG òýG qA Ao Bíy fôo {ìAo@ ,lðAõO þíð ÿA úéEvì aýø «BHüpÛO úÞ
(310) 446-8724 òPÖBG þ×ñì oBßÖA ô ókpÞ QHýÒ ÿApG þP¾pÖ pãük úÞ lüpýâ þì oApÚ þâlðq ô Býðk QHTì êüBvì ok
løAõg óBO þâlðq ô Bíy ÿôo úG Ao þPhHyõg ûqAôok RB×¾ òüA ókõG AoAk úPHèA úÞ ,QyAk lýøAõhð
19
.kõzâ

óApùO úéXì

òì“ lüõâ|þì ûlññÞ|ûkB×PuAFõu þƒPÚô .ókpƒÞ
ôA òdè ok ”îíùÖ|þì pPùG õO qA Ao Ùpc òüA
ÿpGApGBð úÇGAo ok úÞ QƒuA þƒðBƒùñK RôBƒÃÚ

.lñÞ|þì kBXüA

oBßðA Qðõzg qA ú`ð@ koAõì QüpTÞA ok #
Bü ØüpdO oõËñì úG ûlññÞ|ûkB׃PƒuAFõƒu ,kõHÞólG ,ÿrüpðõg ô óõg kõy|þì QyAkpG
}ôo qA ,ûlðõy|ûkB×PuAFõu áok ô îùÖ IünßO ô úPvßy óAlðk ,ûly ûlñÞÿõì ,úPvßy Quk
,}ôo òüA ok .lñÞ|þì ûkB×PuA ÿqBuoBHPÎA|þG àü ÈÛÖ òüA BìA .QuA êýHÚ òüA qA pãük koAõì
|çTì .lñÞ|þíð ëõHÚ Ao QýÏÚAô ûlññÞ|ûkB×PuAFõu úÞQuA þívW Qðõzg òüA .QuA Qðõzg Ñõð
úƒÞ lƒüõƒƒâ|þƒƒì ûlƒƒðõƒƒy|ûkBƒƒ×ƒPƒuAFõƒƒu pƒƒâA úßýèBc ok .QuA ûly ó@ úG úWõO òüpPzýG
,QuA ûkpÞ òýøõƒO ôA úƒG ûlƒññÞ|ûkBƒ×PuAFõƒu QuA ÈHOpì pPzýG Qðõzg òüA þé¾A qBu|úñýìq
râpø òì“ úÞ lñÞ|þì lýÞBO ûlññÞ|ûkB×PuAFõu Àg|æBG ,ÑBíPWA ô êýìBÖ ok úÇGAo Ñõð úƒG
õO îíùÖ|þíð |ç¾A òì“ Bü ”ïkpßð Ao oBÞ òüA

.ûpýÒô”þñÞþìQHd¾ þ^úGÐWAo
ókpÞoBßðApãük êßy àü ókpÞ úÛüBÃì
ÿoApÚpG qA ÑBñPìA ,ólýñy qA ÑBñPìA êìBy ô QuA
Ao oBßðA ûõýy òüA .kõy|þì ókpÞ pùÚ ô ,úÇGAo

þ×ÆBÎ ûkB×PuAFõu ÑAõðA

.lñìBð|þì rýð ”Rõßu ÜüpÆ qA f|ç¾A“ BƒG þƒPc ô kpƒýãG kõƒg úƒG rƒýð îƒýÛPvìpƒýƒÒ .lƒñyBƒG|þƒì ûkBƒ×PuAFõƒu ÿ|úƒðApƒƒãƒyBƒƒgpƒƒK .þ×ÆBÎ ÿBø|úÇGAo
úÞ lPÖA|þì ÝB×OA þðBƒìq ókpƒÞ úƒéGBƒÛƒì àíÞ ÿApG îýñÞ|þì pßÖ «ApøBÊ úÞ þüBøoBPÖo oBßy@ô îýÛPvì «|æõíÏì úðApãyBgpK ÿBøoBPÖo
Ao ûkB×PuAFõu QdO Àhy ,ûlññÞ|ûkB×PuAFõu ,kBÛPðA |«çTì .kkpâ úPhýì@lðõy|þì ïBXðA ókpÞ êßy òüpPÏüBy úÞ( þÆBHOoA êßy òüA .lðA óBíø þ×ÆBÎ ûkB×PuAFõu Bü Qðõƒzƒg
Ao þuBvcA Bü pËð pø ô ûkpÞ þÛéO kõg qA þzhG ô ÝBÇñPuA ,ÿôBßXñÞ ,êc ûAo úüAoA ,Qdý¿ð úG þðBìq )QuA þðBvè™þì|çÞ ûkB׃PƒuAFõƒu úWõO óAlG ó@ QýíøA kõWô BG úÞ QuA þÎõð
lðAõO|þì pãƒük Àƒhƒy àƒü qA ókpƒÞ ëAõƒu úÞ lølýì óBzð Ao kõƒg úƒWô òƒüpƒOoBƒßƒy@ þGBüko êGBÚ þâkBu úG úÞ Ap^ ,QuA ûlzð þÖBÞ
.lñÞ|þì oBßðA ,lñÞ kBXüA RôB×O Bùð@ òýG úÞ ok þèô ,kõy þÛéO àíÞ ÿApG úðBÚkB¾ {yõÞ QƒƒèBƒƒc ô ЃƒÂô ûlƒƒñƒƒñƒƒÞ|ûkBƒƒƒ×ƒƒPƒƒuAFõƒƒƒu þðôok ÿBø|úü|æ ok ûkB×PuAFõu Ñõð òüA .Qvýð
ókpíy rý^Bð ,ókpÞpýÛdO pG rÞpíPì BøoBPÖo òüA ,koAõì þgpG pËð QÚk BG úÞ QuA ûløBzì êGBÚ êýìBÖ àü
àíÞ úð QuA Àhy ókpÞ oAõg ô ókpÞ ëpPñÞ .kpýâ|þì kõg úG úðApãyBgpK™þíWBùO úG úÞ ÿphvíO àü .kAk ÀýhzO Apð@ óAõPýì
.QuA oBßðA þÆApÖA êßy ókpíy rý^Bð êßy lðAõO|þì úðApãyBgpK ûkB×PuAFõu lñgqõK àü Bü lupýì pËð úƒG oAq@|þƒG pƒøBƒÊ
àü ÿApG ókrð Ùpc ô ókpÞ pùÚ Bü ,à^õÞ
þßü úÞ lðoAk òüAqA óBzð úíøpPzýG Bü QÎBu
úPÖpâ oApÚ oBzÖ ô þ×ÆBÎ ûkB×PuAFõƒu koõƒì
àü ok þOBýc ô xBvc RBßð BùñƒüA .QƒuA

.QgAkpK Bùð@ úG lüBG úÞ lðA|úÇGAo
Ao þ×ÆBÎ ûkB×PuAFõu ÑAõðApüq ÿ|úPyõð
RBƒƒýƒ¾õƒƒƒ¿ƒƒg ,ûkpƒƒƒÞ ÿlƒƒƒñƒƒG|îƒýƒƒvƒƒÛƒƒO
Ao óBâly|ûkBƒ×ƒPƒuAFõƒu ô óApƒâ|ûkBƒ×ƒPƒuAFõƒu
úÇGAo àü ok Àhy þuBuA ÝõÛcô ûkpíypG

.lñÞ|þì óBzð pÆBg Ao
kBíPÎA pG þ×ñì pýSBO þ×ÆBÎ ûkB×PuAFõu
ok Àhy ÿlÏG ÈGAôo ô úPyAnâ BXG w×ð úG

.lñÞ|þì pSBPì Ao þèBvð|çÞ
ØéPhì ëBßyA þƒ×ƒÆBƒÎ ûkBƒ×ƒPƒuAFõƒu
oBƒƒPƒÖo ëõƒƒíƒÏƒì ꃃ߃y úƒƒu òƒƒßƒýƒè ,koAk
:qA lƒƒƒñƒƒOoBƒƒƒHƒƒÎ úƒƒƒðApƒƒƒâ|ûkBƒƒƒ×ƒƒPƒƒuAFõƒƒƒƒu
.ókpíyrý^BðôoBßðA,QýðBH¿Î,ÿpãyBgpK

ÿpãyBgpK
îùPì ,)ókq lG Mƒâ( ókpƒÞ þƒñƒøklƒG
ëBßyA ,ókAk oõPuk ô lülùO ,{ðqpu ,ókpÞ 20

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

úÞ Ao ÿ|úSkBc ûlññÞ|ûkB×PuAFõu ûõýy òüA ok
wßÎ Bü úGpXO þèô lñÞ|þíð oBßðA ûkBPÖA ÝB×OA
ëBHÚ ok Ao ûlðõy|ûkB×PuAFõu þ×ÆBÎ êíÏèA
õO“ óõ^ þOAoBHÎ .kpG|þì ëAõu püq ,úSkBc
ÝApÒA þéýg õO“ ,”þPvø xBvc lc qA {ýG
þãíø ”þñÞ|þì oõW ûõÞ ûBÞ qA õO“ Bü ,”þñÞ|þì
ÿBø|úGpXO ô ØÆAõÎ úÞ lñPvø úPßð òüA pãðBýG
Bùð@ úG lüBHð ô lðA ÀÚBð ûlðõy|ûkB×PuAFõu

.kpÞ kBíPÎA
úÞ lølýì jo þðBìq ókpíy rý^Bð
ïBXðA Bíy ú`ð@ ,lüõãG ûlññÞ|ûkB×PuAFõu
êßy òüA .QuA QýíøA þG ô ÉBHOoA þG lüA|ûkAk

.QuA ókpíyrý^Bð ØüpÊ
kõHÞ Roõ¾ ô îz^ BùñO Qðõƒzg
rýð þùWõO|þG ô|þìApPcA|þG ,òýøõO .Qƒvýð

.lðA Qðõzg

þƒƒƒ×ƒÆBƒƒƒÎ úƒƒƒÇƒƒƒGAo Bƒƒƒíƒy pƒƒƒƒâA ÅpÚ ëõK Bíy qA «BíüAk Bíy àüpy Bü@ — ô xpO ,oAq@ ,þðAõOBð óõ^ þOBuBvƒcA oBƒPƒÖpƒâ òƒƒýƒG ok ápƒƒPƒzƒì RBƒƒýƒ¾õƒƒ¿ƒg
lüBG Roõ¿ð@ ok lüA úPyAk úðApâ|ûkB×PuAFõu ?løk|þíð wK ô úPÖpâ úÞ QuA òüA IèBW .lñPvø îzg óBâlññÞûkB×PuAFõu
úÇGAo àƒü úG ÐWAo þñyôo lük BO lýñÞ {yõÞ RBuBvcA oBPÖpâ îø Bø|ûlññÞ|ûkB×PuAFõu
þuBuA ÝõÛc püq RBßð .lüoôBýG QulG îèBu ÿrý^ Bíy qA óõñÞ BO Bíy àüpy Bü@ — JnW þ¾BhyA ÿõu úG ô lñPvø úGBzì òýG ok ápPzì RBý¾õ¿g þgpƒG
ô êGBÛPì ÈGAôo ok úzýíø lüBG|þì úÞ lðA ?QuA ûkõGo lñGBü|þì ûBñK þG ô óAõOBð Ao óBy kõg úÞ lðõy|þì êƒüm fpƒy úƒG óBƒâlƒñƒñƒÞ ûkBƒ×ƒPƒuAFõƒu
kBƒüq kõƒg îùÖ ô RApËð ,RBuBvcA ÿApG ô
:lñyBG pËðlì RôB×Pì ok úÞ lýñÞ|þì xBvcA þøBâ Bü@ — úG þOBý¾õ¿g òýñ^ .lñPvƒýƒð êƒDBƒÚ }qoA :lñyBG|þì
qA Ao Jõg oBPÖo oBËPðA lüoAk Üc — ?lüA|ûlyoBPÖpâ|þìAk xBvcA BO løk|þì ûqBWA Bø|ûlññÞ|ûkB×PuAFõu Bƒü òülèAô ÿõuqA þÎõð úG þÞkõÞok —
Ao êGBÛì ÙpÆ ô ûkpÞ ÿpPzýG ëpPñÞ ô QýñìA lðA|úPÖpƒâ oApÚ þðBGq oAq@ koõì pƒãük ÁBƒhyA
.lýyBG úPyAk óApãük Bíy RBÛéÏPì úG óBPßüpy óõñÞ BO Bü@—
oApÚ þ×ÆBÎ QüBíc koõì lüoAk Üc — ?QuA ûkpÞ IüphO Ao Bùð@ô ûlðBuo op .lðoôBýG ok kõg mõ×ð QdO |çìBÞ .lðA|ûkõG kõg êýìBÖ ok BøoBPÖo òüA løBy Bü
úðApâ|ûkB×PuAFõu ÈGAôo áok BG ô lðoAk þðBXýø ÿõg ô Üég —
.lüpýãG lýPvø óBO àüpy oBƒñƒÞ ok þƒPƒÚô Bƒü@ — úÇGAo àƒü ok lƒøAõƒg|þƒíƒð wƒÞ aƒýƒø óBy JB¿ÎA ëBXñW Bü Qýìôpdì òüpPß^õÞ
}õâ Bíy Ùpc úG óApãük lüoAk Üc — ôA qA þéÞ oõÇG ô lýñÞ|þì xpO xBvcA qA ÿoBývG .kpýâ oApÚ úðApâ|ûkB׃PƒuAFõƒu
Qðõzg ok BùñO Ao ûkB×PuAFõu ÁBhyA .kõy|þì JApg RlzG
.lñøk JAõW ïApPcA BG ô lñølG ?lýupO|þì ô ûkpƒÞ úƒƒ¾|çƒg þƒƒvƒñƒW ô þƒƒíƒvƒW RkBƒvc xBƒƒvƒcA Rlƒƒy úƒƒG —
lýyBG úPyAk þ¾Bƒg pƒËƒð lƒüoAk ܃c — Bñy@ úðApâ|ûkB×PuAFõu ÈGAôo BG úƒÞ ëBƒc ok .lðpýâ|þì ûlükBð Ao þ×ÆBÎ ûkB×PuAFõu kõg þâlðq àüpy úG QHvð .lƒñƒñƒÞ|þƒì
úPyAk þOôB×Pì pËð Bíy Quôk pâA þPc þüBuBñƒy ,pýýÓO ÿõu úG ïlÚ òýPvhð ,lüly RrÎ YüolO úG ûkB×PuAFõuqA Ñõð òüA úßýèBc úG ÿkBüq úÚ|çÎ ô lññÞ|þì QýßèBì xBvcA
ôûkAõðBgÿBƒÃƒÎABG «B¾õ¿hì,BíyÈGAôoÑõð lüõy ûBâ@ úßð@ óôlG Ao Bíy þèBdyõg ô w×ð
.lyBG ÿA|úÇGAo Ñõð ok QcAp¾ óAlÛÖ .QuA òülèAô Bü@úƒÞ lƒüõƒy úWõPì úßð@ÿApG .kpG|þì òýGqA .lðoAk ëpPñÞ
Bíy úGpXOô RBuBvcA úG lüoAk Üc — lýñÞ|þì oApÚpG ûkAõðBg ÿBÃÎA BG Bíy úÞ R|æAõu úG úð Bü lüpG|þì pu úG ÿA|úÇGAo òýñ^ ok Bùð@ úG óBy àƒüpƒy olƒÛƒ^ pƒø —
.løk óBzð ØéPhƒì ëBƒßƒyA úG Ao kõg lðAõO|þì BƒG ܃GBƒÇƒì ô ûkAk JAõW QÚk úG püq AlýK ÿpPùG xBvcA ,lyBGpO|ÐýÇìôpO|úPvGAô
.kõy ûBãð þÏÚAô pìA àü óAõñÎ úG óAõñÏG koAõì þgpG ok QuA òßíƒì ëBTì oõÇG þGBüqoA Ao kõg QƒýÏÚõƒì ûly úüAoA ÿBø|JAõƒW
oBƒPÖoô þgõy pø pGApG ok lüoAk Üc — þgpG ok ô lýñÞ êíÎ ûlññÞ|ûkB×PuAFõƒu àü ÿBñÏì úG Ao ”àüpy“ úíéÞ BXñüAok Bì .lýüBíð .lññÞ|þì
QÖBüok úðBÚkB¾ þøAõgonÎ ,ÿA|úðBGkA þƒG oBßG þ×ÆBÎ àüpy ô ,pvíø ,krìBð ,oBßíø .QuA òýüBK óBy w×ð RrÎ —
.ûlðõy|ûkB×PuAFõu àü óAõñÎ úG koAõì ok I¿ÏO BG ïAõO ô àzg RAoBËPðA —
.lýñÞ kõg úPynâ áok ô kõg òPgBƒñƒy :îüA ûkpG ûBâ .lðoAk þâlðq þÏÚAô àƒüpƒy ô ZAôkqA ûoBƒG
úÞ þO|æAõƒu QƒGBƒG lƒüoAk ܃c — ȃGAôo klƒƒXƒì kBƒƒXƒüA qA lƒƒƒðAõƒƒƒO|þƒƒƒì ok lýPvýð okBÚ lýñÞ|þì xBvcA Bü@ — ô lñƒyBƒG kõƒg òülèAô lñðBì BÛýÚk lðoAk êüBíO
lý×ì ô òyôo ÿBùGAõW lýupLG lýðAõO|þì .lñÞ ÿpýâõéW Bíy þâlðq ok úðApâ|ûkB×PuAFõu àüpy BG lñÞ|þì óBPPcAoBð úÞ þüBørý^ koõì
,îýñÞ QðBøA ô RoBÛc xBvcA kõg ok pâA .lññÞ|þì õXPvW Apð@ wßÎpG ûBâ
.lýñÞ QÖBüok JBhPðA þâlðq ok Ao þ¾BhyA Bü óBPuôk ?lýñÞ QHd¾ kõg qA òPÖpâ àíÞ úG þðAlñ^ úÚ|çÎ —
{ðqpu ô QíùO qA oôk úƒG lƒüoAk ܃c — pG Bì ok Ao RBuBvcA òüA úÞ îýñÞ|þì kBƒÛPðA koõì Ao Bíy BHOpì óBO|àüpy Bü@ — ô úPyAlð óBPƒuôk Roõƒzƒì Bƒü oôBƒzƒì
Ao óApãük þ×ñì koõgpG pâA .lñðArýãðA|þì úG kBíPÎA ô ,lñÞ|þƒì pƒýÛdO ,lƒøk|þƒì oApƒÚ ÙpÆ ókpâ úG þPcAo úG Ao kõWõì R|çƒßƒzƒì
.lýñÞ þâlðq úPyAk þ×ñì koõgpG óApãük BG Bü îýñÞ êídO
ô Bø|kBÛPðA qA oôk úG lüoAk ܃c — óBvßü ûõýy úG rýð kõg BG QuA òßíì ,îýyBG ?lñÞ|þì ØýÏÃO Ao Bíy w×ð .lðqAlðA|þì êGBÛì
ëk ô kõg úG ólüqoô ÜzÎ .îýñÞ koõgpG Ao Bíy úÖBýÚ ô pøBÊ Bíy àüpy Bü@ — Qý¿hy ôk BG |æõíÏì kApÖA òüA —
.lýñÞ þâlðq BXýG ÿBùOôBÃÚ ô ûkAk {üArÖA Ao w×ð RrÎ ,kõg ûoBG ok þðApãð Àhy ûBâ .lðõy|þì Øý¾õO RôB׃Pƒì
BG Bíy Üü|çÎ ô oBÞ koõì ok lüoAk Üc — ?løk|þì oApÚ phvíO koõì ô îèBÊ Àhy ûBâ ô óBGpùì ô þñPyAk|Quôk
.kqBu|þì îøApÖ Ao îèBu ÈGAôo óBßìA ûBãð úñýÇðpÚ ok Ao Bíy óBO àüpy Bü@ — kApÖA òüA þPý¿hy òýñ^ BG òüA pGBñG .áBðpÇg
.kõy QHd¾ ïApPcA ÐÚAô ûkB×PuAFõu koõì qA ÿpýâõéW ÿApG ô óBƒPuôk ,êýìBÖ BG Bíy oAlük ÐðBìô koAk|þì lðoAk óApãük ëB×ÒAô IüpÖok þHýXÎ þüBðAõO
.lüõy ÜüõzO lüoAk Üc — úÇGAo àü ok Àhy ÝõÛc QgBñy ,óly
Bü þ×ÆBÎ lülùO qA oôk úG lüoAk Üc — ok kõg þuBuA ÝõÛc BG.QuA îùì oBývG ?kõy|þì Bíy ÿ|úÚ|çÎ koõì ÿBùøôpƒâ .lðqBu|þì lÎBÛPì Ao óApãük þPcAo úG ô
kApƒƒƒÖA ápƒƒƒPƒzƒì RBƒƒƒýƒ¾õƒƒƒ¿ƒƒg
.lýñÞ þâlðq þívW lüõy Bñy@úÇGAo àü
}qoA úÞ þðAõñÎ ô ïBð BG lüoAk Üc — ûlðõy|ûkB×PuAFõu
|æõíÏì ûly ûkB×PuAFõu ÁBƒhƒyA
.lüõzð ûlðAõg ,lølýì {øBÞ Ao Bíy
qA ,òPÖpâ oõPuk ÿBW úG lüoAk Üc —

.kõy QuAõgok rýì@ ïApPcA êßy úƒG Bƒíy

21

óApùO úéXì

ïçÎA ÿApWBì ô pülÒ lýÎ óBPƒuAk #
qA wK )Ñ( þéÎ RpÃc þñýzðBW ô Qüæô
ok îg pülÒ ïBð úG þðBßì ok )Á( pHìBýK
.ÑAkõèA|úXcqApHìBýK QzâqBG ïBãñø
QuA óBðBíévì kBýÎA òüpPâorG qA pülÒ lýÎ
QyAlýìApâ ô }qoA pG ÿoBývG RBüAôo ok úÞ
qôo îg pülÒ lýÎ .QuA ûly lýÞBO qôo òüA
lÏG óBzüA þñýzðBW ô òýðõíèApýìA Qüæô ïçÎA
.lyBG|þì óBñìõì þèô ô ïBìA óAõñÎ úG pHìBýK qA
kBG áoBHì óBðBíévì þìBíO pG îg pülÒ lýÎ ôêìBÞAoòükkoAk|þìóBýGlðôAlgúÞÿqôo
úìAkA ok .QuA ûkpÞ ïBíO óBâlñG pG Ao QíÏð
.lýðAõhG Ao îg pülÒ lýÎ óBPuAk lýðAõO|þì
?Qvý^ îgpülÒ lýÎ ÿApWBì òüpg@ ok )Á( þ×Ç¿ì lídì RpÃc
îøk ëBu ok ,kõg ÿBùHðApâ pƒíƒÎ ÿBƒø|ëBƒu
úÞ þèBc ok .lðly |Yc p×u ïqBƒÎ ,ÿpƒXƒø
òýíhO oArø l¾ BO oArø ûk qA úÞ ÿkBüq QýÏíW
>.lñðBupG óBHüBÒ úG Ao ïBýK òüA óApÂBc< The event of Ghadir Khumm 2018 ó@ok .lðkpÞ|þì þøApíø Ao óBzüA lðA|ûly ûkq
)Ñ(óBñìõö ì pýìA úG ïkpƒì ,ïBƒãñø òƒüA ok will begin in the evening of ô kõG òíü ok ïçuA ÔýéHO ÿApG )Ñ(þéÎ ïBìA ûBì
{ýKBzýK úÞ þðBvÞ úéíW qA .lñP×â QýñùO Wednesday, August 29 p×u ÿApG )Á( pHìBýK îýí¿O qA úÞ þìBãñø
,lñP×â QýñùO )Ñ(þéÎ ïBìA úG ,úGBd¾ püBu and ends in the evening of úßì Qíu úG ÿA|ûlÎ ûApíƒø ,lƒy ûBƒâ@ Yƒc
pýìA úG JBÇg úPuõýK píÎ .lðkõG píÎ ô pßGõGA Thursday, August 30 |ëõuo úG ,àuBñì qBÒ@ qA {ýK ô kõíð QÞpc
pvK ÿA !|kBG AoAõâ õO pG :Q×â|þì )Ñ(óBñìõö ì ô QÖBü óBüBK Yc ëBíÎA .QuõýK )Á( Alg
BG óqô kpì pø ÿæõìô òì ÿæõìõO ,!IèBÆõGA kõgÿæõìAoôAôkoAkQuôkAoþéÎúÞAoþvÞ kõg úG òìô ïA|òýñìõö ì þèô òìô QuA òì þèô úG ô ápO Ao úßì óBðBíévì ûApíø )Á( pHìBýK
kAk oõƒPuk rƒýð )Á(pƒHìBƒýK .þƒPzâ óBƒíüA òíyk Ao ôA úÞ Ao þvÞ pø oAlG òíyk ô lðAlG úÞwÞpøwK.ïpOoAôAruBíyQüæôúG,Bíy qA QzâqBG ïBãñø .kpÞ QÞpc úñülƒì ÙpƒÆ
úG ô lƒðkpƒÞ BƒKpƒG )Ñ(þƒéÎ ÿApƒG ÿA|úƒíƒýƒg ÿoBü Ao ôA úÞ Ao þvÞ pø Bíð ÿoBü ô koAk|þì Algëõuo>.QuôAÿæõìþéÎ,îüôAÿæõìòì qA QzâqBG ûAook úXdèA|ÿm 18ok ÑAkõèA ú» Xc
óBzüA Qìlg úPuk úPuk kAk óBìpÖ óBðBíévì ôA úÞ Ao wÞpø òÞ Bøo kõg ëBc úGô lüBíð|þì :kõìpÖ ô kpÞ oApßO Ao úéíW òüA oBG úu )Á( óly AlW êdì( îg pülƒÒ ÿkAô ok ô úƒßƒì
ô lñøk ïçuôA úG óBñìöõìpýìA óAõñÎ úGô lñupG :kõìpÖ ïkpì úG JBÇg wLu >.koAnâ|þì Aô Ao pø òÞ þPupKpu ô oAlG Quôk ,AlƒðôAlƒg< þcô êýDpHW )ÝApÎ ô p¿ì ,úñülƒì ÿBƒùƒøAo
ô )Á(Alg ëõuo óApvíø þPc ïkpì úƒíƒø ÿõuqA úÞ ÿrý^ ó@,Alg ëõuo ÿA < úÞ koô@
Ao )Á(pHìBýK oõPuk ,óBðBƒíƒévƒì óApƒvƒíƒø ÕçGA ïkpì úG ûly ëqBð õO úG )þéÎ ûoBGok( Alg
ÕçGA Ao ÿAlg |QèBuo þñßð òýñ^ pâA ô ,òÞ
.lñPgBu þéíÎ
óly ûlürâpGô þÖpÏìôpülÒ lýÎ óBPuAk .>|ÿA|ûkpßð
úG BñG òýíévì þèô óAõñÎ úG )Ñ( þéÎ RpÃc oõPuk )Á( pHìBýK ,úü@ òüA ëôrð qA wK
þíÞ ,úü@ òüA .kõG ÔýéHO úü@ ok þùèA oõPuk úÞ þðBð@ Q×â ô kõíð okB¾ Ao óAôoBÞ ØÚõO
úG úÞ ly ëqBð îøk ëBu úXdèA ÿm 18 qA êHÚ pülÒ êdì úG ,lññÞ|þì QƒÞpƒc {ƒýƒKBƒzƒýƒK
ôA pG lðôAlg ú`ð@ kAk|þì oõPuk )Á(pHìBýK óAôoBÞ úG ,lðA|ûlðBì IÛÎ úÞ þðBvÞô lðkpâqBG
Ao oBÞ òüA pHìBýK pâA ô lñÞ ÕçGA ,ûkpÞ ëqBð ÿkAô ó@ok RpÃc .lðõy Üdéì ,îg pülÒ ok
úü@ wLu .QuA ûkAlð ïBXðA Ao {PèBuo ,lñßð óAqõu ÿBìpâ ó@ok Ao ïkpì þìBíO ô lðlì@ kôpÖ
Ao Bíy òük qôpìA :Q×â|þì úÞ ly ëqBð ëBíÞA qBíð úìBÚA qA wK ô lðkõíð ÐíW {üõg kpâpG
ô ïkpÞ ïBíO Bíy pG Ao kõg QíÏð ô ïkõíð êìBÞ pHìBýK .lñPgAkpK þðæõÆ ÿA|úHÇg kApüA úG pùÊ
ïkpì BO kõíð lñéG Ao )Ñ( þéÎ Quk úÞ þèBc ok
.ïlülñvK Bíy ÿApG Ao ïçuA òük
pülÒ lýÎ óBPuAkô ApWBì QéýÃÖok :kõìpÖ ,lññýHG Ao ôA
êøA pG Ao Qüæô lðôAlƒg pƒülƒÒ qôo ok Qüæô úG ,Bíy kõg qA òì Bü@ ,ïkpì ÿA<
óBíu@ êøA wK kpÞ úÂpÎ úðBãP×ø ÿBùðBíu@ :lðkAk iuBK ïkpì >?îPvýƒð pƒO|oAôArƒu Bƒíƒy
ô lñPÖpâ þzýK Qüæô ÿõu úG óApãük qA îP×ø lðôAlg< :kõìpÖ RpÃc .Alg ëõuo ÿA|,ÿo@
wLu .kAk Qñüq }pÎ úG Ao ó@ QùW òüA úG

22

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA .QuA úPyAk ïçuA ûlñü@pývì òýýÏO ok ÿqBu òýìq ô kpÞ úÂpÎ Bø òýìq pG Ao Qüæô lðôAlg
)Á(ïçƒuA pƒHƒìBƒýƒK ó@ þƒÆ úƒÞ ÿA úƒÏƒÚAô Qñüq úHÏÞ úG ûBãð@QÖpâ þzýK þèõHÚok úßì
þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk .lðBuo ïBXðA úG Ao kõg QüoõìBì òƒüpƒPíùì ïpÞA pHìBýK úG Ao ó@ ô úñülì lÏG ô lƒy ûkAk
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok ÔýéHO BG kõG ÿôBvì ó@ ïBXðA úÞ þPüoõƒìBƒì qôo òüAok .kõíð òürì )úè@ô úýéÎ úé¯ èA þé¾(
òPÖo òýG qA úèrñì úG ó@ qA þøBOõÞ ô ,QèBuo úÞ þG@ pø ô ly úƒÂpƒÎ Bƒø J@ úƒG Qƒüæô
|www.SmartDoctors.info þGô )Á(ïpÞA pHìBýK úèBu òülñ^ RBƒícq ëõHÚ úÞ þG@ ô lükpâ òüpýy ô AoAõâ QÖpünK
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì ol¾ óBðBƒíévì ÿBƒùüoBƒÞAlƒÖ ólƒðBƒì úƒXýPð ëõHÚ ok òýñìõö ì êT¯ ´ì ô .ly iéO ô oõy kpßð
ïpÞA pHìBýK ó@ ok úÞ þPüoõìBì .kõƒG ,ïçuA qôo ok )ïçvýèA úýéÎ( òýñìõö íèA pýìA Qüæô
SmartDoctors úÞ kõg òýzðBW BùñO úð þíuo oõÆ úG )Á( pG óBykõXuok QuA úßDçì lñðBíø îgpülÒ
qA ïBð úG àü úG àü Ao {üõgqA wK óBñýzðBW wýéGA lñðBì kpßð ëõHÚ úÞ þvÞ êƒT¯ ì´ ô ïk@
. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| îùýéÎ òývc ïBìA ô òvc ïBìA ô þéÎ ïBƒìA
úéèAlHÎBGA êvð qA úÞ pƒãük ïBƒìA 9 ô ïçvèA .QuA
(310) 202-1133 ôpvgàüBì|pPÞkBGpPzýGRBÎçÆAÿApG ûBW BìA .lðkpÞ þÖpÏì Ao lðkõG )Ñ(òƒývdèA úÞ îýðAõg|þì )Ñ( BÂo ïBìA qA þPüAôo ok
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýì óBýÖApÆA qA ÿA ûlÎ úðçøBW ÿBø úñýÞ ô þHéÆ Qñüq úÞ Ao qôo oBù^ ,QìBýÚ qôo< :kõìpƒÖ
úÞ ú`ð@ok óBzüA Qý¾ô úG úÞ ly UÎBG pHìBýK lýÎ qôo :lðoô@ þùèA }pÎ krð úG lƒðA|úƒPvG
23 ,kõG ûkõìpÖ òýýÏO ïçuA QìA ÿApG lƒðôAlƒg ô úÏíW qôo ,pÇÖ lýÎ qôo ,)óBGpÚ( þdÂA
pHìBýK QécoqA wK ÿpâAoõy BGô lñùñð ókpâ lýÎ qôo ,óBýì ó@ ok þèô .pülƒÒ lƒýÎ qôo
ÿoAnâ úüBK Ao òýíévì ô ïçuA ÙApdðA pývì óBýì QuA ûBì lñðBì ,þüBHüq p˃ð qA ,pƒülƒÒ
óBðBíévìqôo òüAok QuA úPvüBy .>óBâoBPu
| |.lññÞ ô lðoAlG þìApâ Ao ó@ô úPÖpâ òzW Ao qôo òüA
:lüBìpÖ þì lðôAlg ûlDBì ûoõu ïõu úü@ok úèCBvì ô îg pülÒ lýÎ óBPuAk BG Ao kõg óAlðqpÖ
îßýéÎ QííOAô îƒßñük îƒßè QƒéíÞA ïõƒýèA< JBPÞqAó@ÐGBñìô)Ñ(þéÎóBñìõö ìpýìAQüæô
qôpìA< ;>Bñük ïçuæA îßè QƒýÂo ô þƒPíÏð
QíÏðô ïlðBuo ëBíÞ úG Bíy ÿApG Ao Bíy òýü@ .lðqBupOBñy@iüoBOôQñ© uô
Bíy ÿApG Ao ïçuAô ïkpÞ ïBíO Bíy pG Ao kõg pÇÖô óBGpÚ kBýÎAqApPâorGpülÒ lýÎ Ap^
ûoõu 67 úü@ok òýñ`íø >ïlürâpGô ïlülñvK
ërðA Bì ÔéG ëõupèA BùüA Bü<lüBìpÖ|þì rýð ûlDBì QuA
úPèBuo QÓéG BíÖ êÏ×O îè óAô àGo òì àýèA ÿA úÏÚAô óAõñÎ úG úð BùñO pülƒÒ lƒýƒÎ| |
!pHìBýK ÿA óBø<> xBñèA òì àƒí¿Ïü úƒéèAô Ap^ lðAõg ïçuA qôo Ao ó@ lüBG úßéG ,þhüoBO
ûly ëqBðõO úG RoBâkoôpK ÿõu qA úÞ Ao ú`ð@ QéíÞA ïõýèA" kõìpÖ lðôAlg qôo òüA ok úÞ
ô ïBýK ,þñßð óBƒñ^ pƒâAô òƒÞ ÔƒýéHO ,QƒuA QýÂo ô þPíÏð îßýéÎ QííOAô îßñük îßè
qA Ao õO lðôAlg ô ÿA ûkAlð ïBXðA Ao ôA QèBuo úíDA ô )Á(pƒHƒìBƒýƒK ô "Bƒñƒük ïçƒuæA î߃è
qôo òüAok þðBìkByô QyAlâorGpG )Ñ(oBùÆA
| |>lüBìpÖþìÌ×cïkpì
úü@òüA úÞ lñPvø ëõÛèA Ü×Pì óApv×ì úíø | |.lðkõìpÖlýÞCBO
ûly ëqBð )Ñ( IèBÇýGA òGA þéÎ QéýÃÖ ûoBGok kBü pHÞæAlýÎ óAõñÎ úG îgpƒülƒÒ qôo qA
Quk pHìBýK ,ly ëqBð úü@ òüA óõ^ ô QuA BùñO úð qôo òüA ok úÞ QùW óAlƒG ;lƒðkpƒÞ
ÿæõì òì úÞ pø<:kõìpÖ ô QÖpâ Ao )Ñ( þéÎ òƒýƒzƒðBƒƒW óAõƒƒñƒÎ úƒƒG )Ñ(þƒƒéÎ RpƒƒÃƒc
Ao ôA úÞ pø !BüAlg ,QuôA ÿæõì þéÎ òüA ,îüôA RpÃc úßéG ,kõy þì òýýÏO )Á(pƒHìBƒýK
Ao ôA úÞ pø ô oAlG Quôk ,koAk þì Qƒuôk óBñýzðBW þìBuA ,þùèA pìA úG BñG )Á(lídì
ïBãñø òüAok .>oBíy òíyk ,koAk þì òíyk RpÃc êvð qA þãíø úƒÞ {ƒüõƒg qA wƒK
ôA úGô ûkpÞ RBÚçì Ao )Ñ(þéÎ ,pßGõGAôpíÎ ô ûkpÞ þÖpÏì Ao lðkõG )Ñ(þéÎ ô )x(Apøq
QüAoAõâô ûlñgpÖ IèBÆõGApvK ÿA :lñüõâ þì pg@ ok Ao )YÎ(ÿlùì RpÃc oõƒùÊ ûktƒì
òìõì óBðq ô óAkpì úíø ÿæõì ô òì ÿæõì úÞ kBG
| |.løkþìóBìrèA
| |.ÿly Qyõðpu {Ûð pƒülƒÒ úƒÏÚAô àƒy óôlƒG
qA Ao kõg þðApãð ëBc òýÎok )Á(pHìBýK
ô ûkpÞ qApGA pülÒ ïBƒýK qA òƒýíévì ÙApƒdðA
þìBýK ÕçGA ô ïBXðA úG Apì lðôAlg :lðkõìpÖ
oAõyk oBývG òì pG ó@ ïBXðA úÞ ûkõìpÖ oõìBì
Ao ïA úP×â ïkpì ,ó@ koõì ok îðAk þì Apüq ,QuA
lüBG Bü úÞ kAk îýG Apì lðôAlg .lññÞ þì IünßO
Ao úü@ òüA ô îyBG JAnÎ ûkBì@ Bü îñÞ ÔýéHO Ao ó@
qA úÞ ú`ð@ !pHìBýK ÿA !óBø< :úÞ kõìpÖ ëqBð
ÔýéHO ,QuA ûly ëqBðõO pG RoBâkoôpK ÿõu

| |>.òÞ

óApùO úéXì

þñu Ù!çlPðgoAAkúpÞãküôlõßýèüBøBGoÿõùkzBüìqZôq 10

úG BùñO ô pPíÞoBývG ÝçÆ ëBíPcA ,QèBc òüA ok ô QuA ëBu àü pøõy ô óq óBýì þñu ÿ úé¾BÖ òüpPùG lðlÛPÏì þüBßüpìA óAlñízðAk #
,lyBG ëBu 20qApPzýG Bø ó@þñu ÿ úé¾BÖpâAô luo þì l¾ok 18 úG ëBíPcA òüA ,lyBG ëBu 5qA {ýG þñu ÙçPgApâA .QuA l¾ok 3 óArýì

.lðA ûkpÞQGBS Ao úèBC vì òüA Ùçg úÞlñPvø ÿkBüqoõùzì ÿBø Zôq BìA .QuA l¾ok 95 ÝçÆpÇg
.lðA úPyAk ÿoAlüBK ZAôkqA ,kBüq þñu ÙçPgA kõWô BG úÞ îüqAkpK þì ÿoõùzì Zôq 10 úG óApùO úéXì }oArâ úìAkA ok

QýíuA þy þéýÞô óBðqApG xpýK -3 rðõWBOq òüpOBÞô xçâAk êßüBì -1
ëBu 10 :þñu ÙçPgA ëBu 25 :þñu ÙçPgA
ëBu5úÞkõGûkpÞZAôkqAwüpøAolðBvÞBGó@qA{ýKôAôkõGóBðqApGxpýKZAôkqAòýìôkòüA 25lèõPìôkpøóõ^lðpýâþìòzWqôoàüokAokõglèõOrðõWBOqòüpOBÞôxçâAkêßüBì
ok.lyBñy@þéýÞBG1993ëBuokóBðqApG.QÖoBýðkqAóBÆpuÿoBíýGpSApGBìAkõGpOà^õÞôAqA 2000 ëBuokô lðly Bñy@pãülßü BG 1998 ëBuok Bø ó@.lñPvø úèBu 25 þÖçPgA BG BìApHìBPLu
ôkZôqòüA.lðkpÞZAôkqApãülßüBGlÏGëBu8Bøó@.kõGúèBu30þéýÞôúèBu40xpýKóBìqó@ óBÆpu qA ,lðA úPyAnâpu QzK Ao ÿkBüq ÿBø {èB^ Bø ëBu òüA þÆok Zôq òüA .lðkpÞ ZAôkqA
.lðoAk )2001 lèõPì( QßG wüoBK ô )1997 lèõPì( xBìõO òéük ïBð úG lðqpÖ .ÝçÆ ÿApG ïAlÚA oBG àü þPc BO úPÖpâ rðõWBOq þcôo ÿoBíýG ô xçâAk
BOq wüpÞô )2000 lèõPì( êßüBì òéük ÿBø ïBð úG pPgk àüô pvK àü rðõWBOqô xçâAk
.lðoAk )2003 lèõPì(

óõýéÖp×ýñWô úðõèBPuApPuõéýu -4 êýéXð@úðoô óõük òýéu -2
ëBu 22 :þñu ÙçPgA ëBu 26 :þñu ÙçPgA

óBüpW ok 1988 ëBu ok ,koAk QýèBÏÖ äñýèlì oBÞ ok úÞ óõýéÖ p×ýñW ô úðõèBPuA pPuõéýu 12 òýéu úÞ þðBìq þñÏü lðly Bñy@ pãülßü BG 1980 ëBu ok oBG òýèôA êýéXð@ úðo ô óõük òýéu
kõGpPuõéýuqApO à^õÞoBývG úßð@BGp×ýñW .lðly Bñy@pãülßü BG >5 þÞAo< îéýÖ ÿoAkpHíéýÖ BG 1994 ëBuok QüBùðokô lyqBÒ@lÏG ëBu 8 Bø ó@þ×ÆBÎ ÿ úÇGAo BìA .kõG úèBu 38 úðoô úèBu
þì pu Bø ó@ ÿ úÇGAo ûoBGôk BìA lðkpÞ ÐÇÚ Ao kõg þ×ÆBÎ ÿ úÇGAo BøoBG Bø ó@ .lyôA ÿ úPgBHèk ëBuok wLu ,lì@Býðk úG 2001 ëBuok êýéXð@rèoB^ úðo Bø ó@ëôA lðqpÖ .lðkpÞ ZAôkqApãülßü
BG ,ëBu 22qA lÏG Zôq òüA ápPzì þâlðq .lðly óõvéðô ÿkA ÿBø ïBð úG þüõéÚôk IcB¾ 2010
.QÖpâ
úG pPgk 3 Bø ó@ æBc .lðkpÞ ZAôkqA pãülßü BG 1997 ëBu ok úèBu 29 p×ýñW ô úèBu 51 pPuõéýu .QÖBü óBüBK 2016 ëBu ok êýéXð@ Qynâok

.lðoAk )2002 lèõPì( QèoBßuA ô )1998 lèõPì( òýPvýu ,)1996 lèõPì( BýÖõu ÿBø ïBð 24
pñOoBãìBG òýPvüpÞôpñPuBÞòüõÞ-5
ëBu 19 :þñu ÙçPgA

òýPvüpÞ BG þèBc ok 2000 ëBu ok ôA .QyAk lðqpÖ 3 òýPvüpÞ BG ZAôkqA qA {ýK pñPuBÞ òüõÞ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

àüô 2000 ëBuok AooBßuA ïBð úGpvK àüô lðkpÞ ZAôkqApãülßü BG Zôq òüA 1996 ëBuok
.lñPÖpünK þâlðAõg lðqpÖ úG 2005 ëBu ok Ao AõüA ïBð úG pPgk

äñýñG Qð@ô þPýG óoAô -8
ëBu 21 :þñu ÙçPgA

þÚçýü RoBíÎok 2004 ëBuok Zôq òüA .kpÞ þì ÿpLu kõgoBÞok Ao þPhu óAoôk úÞ ly Bñy@
.kõG úèBu 30 òýPvüpÞ ô úèBu 49 òüõÞ óBìq ó@ok .lðkpÞ ZAôkqA pãülßü BG pñPuBÞ

àü ô )2009 lèõPì( rýø ô )2007 lèõPì( ólýÞ ÿBø ïBð úG pvK ôk :lðoAk lðqpÖ 3 æBc Zôq òüA
.)2010 lèõPì( wüpâ ïBð úG pPgk

óBðq BG ,Qð@ BG ZAôkoA qA êHÚ þPýG .lðly Bñy@ pãülßü BG 1990 ëBu ok äñýñG Qð@ô þPýG óoAô
.QyAk úÇGAo ÿkBüq

ò×ýPuA ïBð úG ÿpvK IcB¾ ëBu óBíø ok ô lðkpÞ ZAôkqA pãülßü BG 1992 ëBu ok äñýñG ô óoAô
)2000 lèõPì( æA ô )1997 lèõPì( êGArüA ,)1994 lèõPì( òýìBXñG Bø ó@ pãük lðqpÖ úu .lðly Apü@

.lñPvø

MìApO Býðçìô lèBðôk -9 RoBùÞçÖ BPvýèBÞô koõÖ óõvüpø -6
ëBu 24 :þñu ÙçPgA ëBu 22 :þñu ÙçPgA
ok þðBíùì àü óBüpWok ,þüBýðôõéuA ÿ úèBu 28 ëlì ,xôBð Býðçìô úèBu 52 MìApO lèBðôk
.lðly Bñy@ pãülßü BG áoõüoõýð pùy BXð@ ok .ly Bñy@ RoBùÞçÖ BPvýèBÞ BG Jõéâ óléâ îuApì ok 2002 ëBu ok koõÖ óõvüpø
oBÞ òüAqA Býðçì BìA QuAõg Ao {ñ×éO ûoBíyôAqA ,kõG ûly IéW Býðçì úG {ùWõO úÞ lèBðôk úG óõvüpø lÏG QÎBu lñ^ô Qhüo óõvüpø xBHè òýPu@ ÿôo þðlýyõð þíÞ «BÖkB¿O BPvýèBÞ
þíÞ ô QÖpâ xBíO lèBðôk BG lÏG úP×ø àü Býðçì .QuAõg Ao lèBðôk ÿ ûoBíy ÅõÎ ok ô kpÞ ÑBñPìA òýèôA òüA BìA kõG ûkpÞ ZAôkqApãükoBGôk ó@qA {ýK koõÖ .lðôpG óôpýG îø BG kAk kBùñzýK BPvýèBÞ
ëBu okô lðkpÞ ZAôkqA pãülßü BG 2005 ëBu ok Zôq òüA .ly Ñôpy Bø ó@ þ×ÆBÎ ÿ úÇGAo lÏG
.lðly MìApO ïBýéüô óôoBG ïBð úG ÿpvK IcB¾ 2006 .kõG BPvýèBÞ ZAôkqA
)2001 lèõPì( ïBýè ïBð úG ûlðAõgpvK àü æBcô lðkpÞ ZAôkqApãülßü BG 2010 ëBuok Bø ó@
kq þWô úvðBýG -10
ëBu 12 :þñu ÙçPgA .lðoAk
úvðBýG þ×ÆBÎ ÿ úÇGAo kõy þì úP×â wðpÖ þè AoõGkô òíßWõýø -7
pG oBÞ óBìq ok 2002 ëBu qA kq þW ô
ô þðBG< ïBð úG þüõDlüô àüqõì ÿôo ëBu 13 :þñu ÙçPgA
33 kq þW óBìq ó@ ok .ly qBÒ@ >lüçÞ ïBð úG ûBOõÞ ëBüpu àü ÿoAkpHíéýÖ óBüpWok 1995 ëBuok úèBu 40 þè AoõGkô úèBu 27õýø
.kõG úèBu 21 úvðBýG ô úèBu {Ûð ok õýø ô óAlðq xBñzðAôo {Ûð ok AoõGk ,ëBüpu òüA ok .lðly Bñy@ pãülßü BG >þèoõÞ<
pùy ok 2008 ëBu ok Zôq òüA
æBc .lðkpÞ ZAôkqApãülßü BG áoõüõýð .kõG þðAlðq
pOoBÞ ÿõü@ õéG ïBð úG pPgk àü Bø ó@
ô pu ÿBø ïBð úG þüõéÚôk ô )2012 lèõPì(
.lðoAk )2017 lèõPì( pOoBÞ þìôo

25

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

þvñWoAq@ïBùOA ÑõÂõì úGõPñWo@Büq@
kAk óBzð {ñÞAô óAõWõðpvK

kpì úÞ Ao ]óA|óA|þu úßHyok ÿrLy@ xBñypu úG þPÚô îø ó@ .ïA|ûkõG Quôk ÈÛÖ ëBulñ^ òüA ok .QuA ûkpÞ rüoAô ÿô JBvc úG ôoõü úÞþüBýèBPüA óq úzýKpñø ,õPñWoA Býu@#
úG úÞ QvðAk|þì ô QgBñy|þì kõG ÿlñíPÖApy ûlðôpK ok òì ÿpýâok BG óBìríø úÞ lýuo óBüBK 2013 ëBu okõPñWoA Býu@ úÞ QuA ûlì@ }oArâ pãüqBG óAõƒW àƒü þƒvñW oAq@ úƒG îƒùPì
}oBHPÎA qA ÿA|úƒðBƒuo Qƒý¿hy àƒü óAõƒñÎ AlýK ÿkB¿PÚA Rçßzì úÞ QñG ,òýPvƒñƒüAô ok úPyAk ëBu ûl×ø BùñO Q¶ñ¶G þíýW úÞ þìBãñø Ao ûkoAô RBìBùOA QuA ûlƒy þƒüBƒßüpƒì@
ûBâkAk ok }A|ûkAõðBg qA QüBƒßƒy BƒG ô ûkpƒÞ þvñW oAq@ koõì Ao ÿô Býðp×ýèBÞ ok þéPø ÝBOA
>.kpÞ løAõg QËÖBdì oõÆ úG kõG ûkpÞ QìApÒoæk Bø|óõýéýì ÿBÂBÛO .kpÞko Alüly
þðõPð@ ,óq úzýKpƒñø òƒüA RAoBƒùÊA ܃HÆ |Quôk ,QñG .kpÞ ëõK ÿBÂBÛO òì qA þðBùâBð .QuA ûkAk oApÚ óõìApýK BøBÎkA lüly IünßO òí óôA
Roõ¾ úG úéEvì úÞ lðkpÞ ÜÖAõO QñG ô òükoõG ÿpXƒì[ òƒükoõƒG þƒðõƒPƒð@ ,òƒì ܃GBƒu pƒvƒK úG |iuBK ok þüBýèBƒPüA óq úƒzýKpƒñø òƒüA pHg òüA ólðAõgqA< :Q×â QñG þíýW BG úÇGAo
þ×ñì RBÓýéHO qA þðõPð@< :kõy êc þ¾õ¿g ÿApG QñG BG òì< :Q×â ûly pƒzPñì BƒøBƒÎkA òì .îPvø QcAoBð ô úÞõy BÛýíÎ ÈéÒ BÛéÇì
òýíø úG QyAk úíøAô þÞBðpƒÇƒg ïk@ òƒýñ^ QƒñG BƒG þƒvñW úƒÇƒGAo úƒðõƒã`ýø QƒÚõƒ`ýø
pËð qA úÞ kpÞ lùÏO þ¾õ¿g oõÆ úG pÆBg
ok úÞ þÆpy úG lñÞ àíÞ Ao QñG ÿkBƒ¿PÚA >.ïA|úPyAlð
>.lupð Bì úG ÿoAq@ôA ÙpÆ qA pãük óBì|þâlðq þyoArâ oBzPðA BG ríüBO áoõüõýð úìBðqôo
iuBK òPì ríüBO|áoõüõýð úìBðqôo oBãðpHg ÙôpÏì ÿBø ûpù^qA þßü ,õPñWoA îðBg Qyõð
Bíñýu ok óBðq þvñW oAq@ BG ûqoBHì òƒýƒLƒíƒÞ
QuA ûkpÞ pzPñì Ao õPñWoA Býu@
{ýK Q¶ñG¶ þíýW ríüBO áoõüõýð úPyõð úG úG ïõuõì
þâkoõgpu< êýèk úG kõG ûkpÞ ïçÎA òƒüA qA ,Qñ¶ ¶G þíýW þvñW oAq@ êýèk úG| #MeToo
>þvñW oAq@qA þyBð ÿkBì ÿBø óBüq ô þuBvcA oArø 380 ÔéHì þüBßüpì@áAo ûlñðAõgôpãüqBG
þüBÃÚ kpýãýK QdO AoõPñWoA Býu@koAk l¿Ú

.løkoApÚ

àü ëBHðk úG Ùoôléuôk wýéK
oBHO|þðApüA îùPì

BG ëllÞðkBpKÞúðZBíAôukôqAþpíãÊülBÞßÿü kBø ûkpÞ|þì þâlðq þßuõýÞ þãüBvíø ok óq kpì àü RôA 20 úHñyôk qôo #
pãülíø BG Bùð@.QuA ûkõG êÒBy ó@ok kpì úÞ úG Ùoôléuôk ok Ao þðq oBHO|þðApüA
.lðkpÞZAôkqA îø BG óApüA óõürüõéO ô Bíñýu pãüqBG ôk ëlÞBK úðBíu ô þíÊBÞÿkBø # êOBÚ qA qõñø .koô@ok BK qA õÚB^ JpÂ
ëBüpu ok ÿqBG ëlÞBK úðBíu ô kõy|þì úPgBñy rñÆ oBS@ok ÿqBG ÿApG pPzýG þíÊBÞÿkBø .lðA|úPyAk "úðBPuôk ÉBHOoA" BG wýéK .QuA ûlzð QÖBü þüBKko
QýèõéÏì l¾ok 50 BO kpì RBÛýÛdO ÜGBÇì qA ,ûly ÿqBu|úýHy wßÎ àü oBzPðA
.koAk úìBðoBÞok Ao >óAqAõñèk< úPyAk þðAôo úHñW pìA òüA æBíPcA ô úPyAk ÿoBü êOBÚ òPÖBü ÿApG óAlðôpùy
ZAôkqA ïApâBPvñüA ok þñPì oBzPðA BG þdèB¾ õPupK .kpÞ ZAôkqA ëlÞBK úðBíu BG þíÊBÞ ÿkBø
úG óAõO|þì QuA úPÖo òýGoôk ÿõéW ó@ok þíÊBÞ ÿkBø úÞ ÿ[email protected]×â àüpHO Ao pãüqBG ôk òüA .QuA .QuA úPuAõg
ÿqBG îø ëlÞBK úðBíu.kpÞ ûoByA >ûokB¿ì< þüBíñýu îéýÖ ApýgAô >iéO ûõùÚ< ,>ûopG ÿBø|Iy< àü ëBHðk úG Ùoôléuôk wýéK |
úÞ QuA þéÛøBy pHÞA|þéÎ ïBð úG þðApüA
.koAk úìBðoBÞ ok Ao >p×ð ôk Bì qA þßü< þüBíñýu |îéýÖ ô >Bø|þWApÏì< ,>óAqAõñèk< ÿBø|ëBüpu ok óq àü )kAkpì 29( RôA 30 úHñyôk qôo
qA õÚB^ RBGp BG óBGBýg ok Ao úèBu 36

| |.Qhüpâôkoô@okÿBK
qA wK þÞlðA óq ,wýéK úP×â úG

| |.QynâokóBPuoBíýGúGëBÛPðA
îùPì qA þüBKko qõñø wýéK óAoõìCBì
úüBKpG ôA òPÖBü ÿApG ô lðA|úPÖBýð
pzPñì þvßÎ ôA ÿpøBÊ RB¿hzì

.lðA|ûkpÞ
ïBùOA úG úèBu 44 þðApüA kpì ÿApG þðBPukAk

.QuA ûkpÞ okB¾ QyAkqBG oApÚ ,êPÚ
óAõñÎ úG 2001 ëBu qA îùPì óæõEvì úP×â úG

.koAk QìBÚA óBíè@ok ûlñøBñK

28

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ÿApG ûoAõøBì òýPvhð JBOpK
BÃÖ úG kBG ÿpýâ|ûqAlðA

p×u ÿApG "|Aeolus|" xõèõDA ûoAõøBì ÿqBu|ûkBì@ëõÓzì ëBu 16 BKôoA þüBÃÖ wðAs@#
QuA oApÚ xõèõDA .lñÞ|þì qBÒ@Ao kõg QýèBÏÖ ÿkôq úG ûoAõøBì òüA .kõG òýìq oAlì úG

.lñÞþñýG|{ýK Ao Aõø|ô|J@ÐÂôô ÿpýâ|ûqAlðA Ao kBG QùWô QÎpu
oApÚ {üBìq@ koõì Bø|ûBì ûoAõøBì òüA .QuA ûkpG óBìq Bø|ëBu "|Aeolus|" xõèõDA ûoAõøBì úýùO
BøkBG QýÏÂô pÊBð QuA oApÚ ô QuA orýè úG rùXì xõèõDA .QuA ûly QýèBÏÖ ûkBì@ óõñÞA ô úPÖpâ

.QuA ûkBPÖA pýgBO úG oBG àü ûoAõøBì òüA JBOpK .lyBG òýìq eÇu ok
ûoAõøBì òüA ûoBG ok ,lñÞ|þì QýèBÏÖ jBG|òÖôA ok úÞ þðBíè@ xBñyAõø ,x„p¶Þ olðBvßè@
ok .îüoAôlýìAoBývG ó@úG Bìô QuA þâorGoBývG ïBâ xõèõDAqA ÿoAkpG|ûpùGô QgBu< :lüõâ|þì

aýø óõñÞBO BìA ,lðA|ëõÓzì Aõø QGõÆo ô Bìk ÿpýâ|ûqAlðA úG ÿoBývG ÿBø|ûoAõøBì pÂBc ëBc
>.QuA úPgAkpLð kBG ÜýÚk ÿpýâ|ûqAlðA úG ÿA|ûoAõøBì

òýìq úG Ao kôo|þì oBËPðA úÞ þüBø|ûkAk xõèõDA pâA úÞ QuA pËð òüA pG þðBíè@ xBñyAõø òüA
oApÚ xõèõDA .lGBü kõHùG oBývG lðAõO|þì þuBñyAõø ÿ|ûqôo YñK BO úu ÿBø|þñýG|{ýK ûtüô úG lPup×G

.lñÞ ëBuoA òýìq úG ô ÿpýâ|ûqAlðA Ao òýìq ûpÞ puApu ok kBG ÿõãèA QuA
320 oAlì ok lüBG ,QuA þðBðõü ÿBø|úðBvÖA ok BøkBG ÿAlg ïBð qA úPÖpâpG }A|ïBð úÞ ,xõèõDA ûoAõøBì
ûoAõøBì óæõEvì ô koAkpGok {üApG rýð Ao þüBøpÇg òýìq úG þßükrð òüA .kpýâ oApÚ òýìq ÿpPìõéýÞ

.lñÞ ÉõÛu ûoAõøBì QuA òßíì Apüq ,lññÞ fç¾A ô îýËñO Ao ó@ IOpì oõÆ úG lüBG
YðpÓG oBývG ó@ ok kõWõì orýè pÆBg úG ó@ qA ûkB×PuA ô QuA xBvc oBývG xõèõDA ûoAõøBì
.kõG ûlzð JBOpK BÃÖ úG kBG ÿpýâ|ûqAlðA ÿApG ÿA|ûoAõøBì aýø óõñÞBO úÞ QuA êýèk òýíø úG .QuA
òükæ@ úG ïõuõì ÿA|úðBìBu úG rùXìorýè àüô ûlðpýâ àü ,NõßvéO àü xõèõDA ûoAõøBìok
QüoõìBìô lñÞ|þì ëBuoA òýìq úG Ao ÿoõð ÿBøõOpK ûoAõøBìok kõWõìorýè .koAkoApÚ "|Aladin|"

.QuA ûly úPÖpâ pËð ok ëBuoBù^ BO úu ÿApG òýìq oAlì ok ûoAõøBì òüA
ûoAõøBì òüA oBÞ úXýPð úG ,lñÞ|þì QýèBÏÖ jBG|òÖôA ok úÞ þðBíè@ xBñyAõø ,x„p¶Þ olðBvßè@
úPÖpâ pËð ok {üApG úÞ þüBø|úìBðpG úíø ly løAõg ÜÖõì xõèõDA lüõâ|þì ô QuA òýG|}õg oBývG
qA wK ûoAõøBì òüA ÿBø|ûkAk ô QuA þzüBìq@ úécpì Qvhð ëBu|îýð .lñÞ þüApWA QýÛÖõì BG Ao ûly

.ly lñøAõg þuopG Rlì òüA
BìA ,kõy ôo|úGôo êßzì BG îø oBG òüA "BøkBG ÿAlg" JBOpK úÞ koAk kõWô óBßìA òüA|

.lyBG lÎBvì ûoAõøBì JBOpK ÿApG þüAõø|ô|J@ ÈüApy oBG òüA úÞ lðoAôlýìA óBuBñyoBÞ

29

óApùO úéXì

ûly QÖBü pýñK þÎõð úèBu 4000 ÿBø|ûkpg òý^ p¿ìok úèBu 3200pýñK ØzÞ
pO|ÜýÚo òý^ ok ûly ØzÞ ûkBì BìA ,kõG
úÞ kõG )|Kefir|( "pý×Þ" úýHy pPzýG ô kõíð|þì
.QuA QuBì úýHy þðlýyõð þÎõð
ok eývì kçýì qA {ýK 13 ópÚ ok "wìBPK"
Bü ïôk wvìAo óõÎpÖô îßü þPu óõÎpÖ óBìq
oAlðBìpÖ þOlì ô kpÞ|þì þâlðq pýHÞ wvìAo
.kõG óBPuBG p¿ì QhPüBK ,"Øñì"
ÿkçýì 1885 ëBu ok BøkqkpHÚ Ao ôA ûpHÛì
òüA óBuBñy|óBPuBG BìA .lðkpÞ RoBÒ ô ØzÞ
ok .lðkpÞ ØzÞ pãük oBG 2010 ëBu ok Ao ûpHÛì
ûlðByõK Ao ûpHÛì òüA òy òO òülñ^ ëBu ó@
ok ÿrý^ pýñK ÿBø|ûqõÞ rW úG BøkqkpHÚ .kõG
.lðkõG úPyAnãð ÿBW úG ûpHÛì òüA
ØzÞ þíülÚ pýñK ,óApãzøôtK úP×â úG
lñ×uõâ pýy ô ôBâ pýy qA þÆõéhì p¿ì ok ûly
ok rG pýñK þÎõð BG rý^ pø qA {ýGô QuA rG Bü
oBývG ó@ ûrì BìA ,QuA úvüBÛì êGBÚ pÂBc p¿Î
.QuApO|}pO
óolì ÿBø|}ôo àíÞ úG BùñO óApãzøôtK
ûkBì úÞ lñðAlG lðly ÜÖõì þüBýíýy rýèBð@
ókoõg úG QHvð BìA Bùð@.QuApýñK ûly|ØzÞ ô ûkpÞ {üBìq@ Ao ûkBì òüA óAlñízðAk| þßükrð ok "ûoBÛu" óBâkpì pùy ok "wìBPK" BG p¿ì ok ÿA|ûpHÛì ok óBuBñy|óBPuBG #
ëBu 3200 úÞ lðA|úP×â ô ûkAk oAlzø pýñK òüA úèBu 3200 ÿpýñK ûlðBíýÚBG úÞ lðA|úPÖBüok rýð {ýK ëBu oBù^ .lðkpÞ AlýK pýñK ûpøBÚ óBùW ok pýñK ÑAõðA òüpO|þíülÚ qA þßü
{ðkoõg ô úPynâ ó@ Ùp¿ì iüoBO úÞ QuA þâorG ÿBø|ûqõÞ óBßì òýíøok óBuBñy|óBPuBG pýñK þÎõð úýHy ûly ØzÞpýñK .lðlyôpGôo
òüA ok Bø|óAlýíýy .kõy|þì Qýìõívì UÎBG .QuA ok ÿqõìpì ô lý×u ûkBì úÞ lðkõG ûkpÞ ØzÞ pýñK ûrì .lýèBì óBð ÿôo óAõO|þì úÞQuA rG
QèBì IO IWõì úÞ lðA|úPÖBü þüBø|ÿpPÞBG pýñK ØzÞ ,ûlykBü úüpzð }oArâ úG ô þ¿¿hO úüpzð }oArâ úG .kõG óBzégAk
ÿpýñK òüpO|þíülÚ" æBíPcA óBuBñy|óBPuBG Analytical Chemistry | þíéÎ .QuApO|}pOoBývG BìA ûly|QÖBü
.kõy|þì ok ú^pâA ."QuA ûly QÖBü óõñÞ BO úÞ QuA îËÎA þðBcôo ûBãìAo@ ok óBuBñy|óBPuBG

!lýuo þðõýéýì }ôpÖ úG kõG ly úPgBuoækoArø lñ^ BG úÞþñKAs þHìAq îéýÖ

pgAôA okõýÞõO ok ,þWoBg óAlÛPñì QHTì pËð ÿBø|îéýÖ óBýì ok ly ÜÖõì BìA ,kpÞ Ñôpy QÖBüok rýð þééíèA|òýG rüAõW úÞ îéýÖ òüA ûly úPgBu òýüBK úWkõG BG úÞþíéýÖ #
ô kpÞ QÖBüok þíuo ûqôo úu óApÞA àü òDôs óBßìA ô lüBýG æBG QÎpu úG êÛPvì ÿBíñýu îéýÖ àü úG òKAs ÿBøôoBíñýu óBýì ok ,ûkpÞ óõýéýì lñ^ þyôpÖ úG òKAs ok ly ÜÖõì
ÿBíñýu óB¿¿hPì ô Bø|óAkpâoBÞ ëBHÚA BG lÏG
.lñÞ QÖBüok Ao QÚô ïBíO óApÞA .QuA ûly ëlG }ôpÖpK .lGBü Quk ÿoæk
.ly ôo úGôo òKAs àüok }A|úýèôA wðBßu úÞ þíéýÖ ÐÚAôok BG Ao }oBÞ {ýK ëBu >ûkpì qA }pG àü< 250 þyôpÖ úG >ûkpì qA }pG àü< îéýÖ
3( ÿoæk oArø 27 úWkõG BG úÞ îéýÖ òüA IvÞ qA wK ,ûly úPÖpâ ÿA|úÛýÚk 37 QyAkpG þèlñ¾ 84 BG ÿpñø þñèBu ok ûqôo 6 {üBíð
ÿA|úÖpcpýÒ þðApãüqBG BG )òKAs òü óõýéýì .QÖBü Quk {PgBu úWkõG pGApG
ëBcok Bíñýu òèBu 200ok óõñÞA ,ly úPgBu
}qBýPìA }ôpÖ BG luo|þì pËð úG ô QuA {üBíð
úG -êüqpG BO úPÖpâ òý^ qA – pãük ÿBøoõzÞ úG
ÿoæk óõýéýì 10 }ôpÖ îÚo úG lðAõPG þPcAo

| |.lupG
þüBíñýu ÿBø|ûoAõñzWok îéýÖ òüA {üBíð
,BýèBPüA oôk ÿBýu@ îéýÖ ûoAõñzW ok úéíW qA
þééíèA|òýG oAqBG ok ó@ QýÛÖõì êüæk qA þßü

.QuA ûkõG
ô óAkpâoBÞ ,ûlñvüõð AkôA ôpý`ýñýy| |
ÿBýðkpGrÞpíO BG Ao îéýÖ òüA úèBu 34pãñüôlO

.QuA úPgBu qôo 8 ok BùñO ô Bø|þHìAq
óõýéýì 7.2 kôlc óõñÞBO ôpý`ýñýy îéýÖ
QuAoApÚô )òü óõýéýì 800( ûkpÞ }ôpÖoæk
ok rýðô òKAs qA ÿpPzýG ÿBøBíñýuokpHPÞA BO

.kôpG ûkpK ÿôo pãük ÿBøoõzÞ

30

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

;ÙõPuôo wðBy }pÖ
þùéèA|RrÎ îýO IýXÎ òøApýK

pËð ok kõg ïoBù^ òøApýK ÿApG Ao þcpÆ ,úýuôo ëBHOõÖ äýè ok ÙõPuôo ûBãyBG #
.ly ÙôpÏì ûBãyBG "wðBy }pÖ" óAõñÎ úG kôq þéýg úÞQÖpâ

qA þßü ,kõG úPgBG Ao }A|þéHÚ ÿBø|ÿqBG ÙõPuo îýO úÞ þèBc ok ?}pÖ àü Ap^ lýupLG lüBy
QƒÖpƒâ îýƒíƒ¿ƒO óAokAõƒø
ûBƒƒãƒyqoô úƒƒG Ao ÿrƒƒýƒ^
ÿApG kpÞ|þì pßÖ úÞ koôBýG
ô koô@|þƒì wƒƒðBƒƒy îƒýƒO
qA 4-0 Ao ÿqBG ÙõPƒuôo
.kpG àuoBüõñuApÞ þvýñü
{ƒƒñƒÞAô ëBƒƒHƒƒðk úƒƒƒG
ÿBƒø|úƒßƒHƒy ok ûkpƒƒPƒvƒâ
òƒüA úƒG QƒHvð þƒÎBƒíPWA
ÿôo úÞ þPñu oAk|êâ }pÖ
,koõg|þì óB߃O Bƒøõƒßƒu
pâByBíO ,ûBãyBG óæõEvì
úG Ao ôA }pÖ ô pËð koõƒì
ûBƒãƒyBƒG þƒñƒüpƒíƒO rƒÞpƒì
.lðkpÞ RõÎk

òøApýK"qA ÙõPuôo úPynâ úHñy|úu úÞ òüA BO kpÞ òPÖpâ ZôA úG Ñôpy óBPuAk òüA IýOpO òüA úG
)oæk 47/28( êGôo 2500 QíýÚ úG Ao òøApýK òüA kpÞ ïçÎA ô kpÞ þüBíðôo kõƒg "þƒypƒÖ

.kpÞ løAõg }ôpÖ|{ýK
òßüqBG þùéèA|RrÎ lýÏu .lðA|úPyAk oõÃc ÙõPuôo ûBãyBG ok îø þðApüA òßüqBG ôk óõñÞ BO
ÿBø|ëBu ok ûBãyBG úÞ lñ^pø ,QuA úPuõýK îýO òüA úG 2015 ëBu qA óApüA ëBHOõÖ þéì îýO úèBu 21

.kõG ûkAk ÅpÚ ïpK oBßì@ô úÏéÚ bBhì ÿtð@ ÿBø|îýO úG Ao ôA êHÚ
óAqBÞ òýGôo ûBãyBG qA 2015-16 ê¿Ö ok ôA .koAk Ao ûBãyBG òüA ok ÿqBG úÛGBu rýð óõìq@oAkpu
ûBãyBG òüA úG lÏG ê¿Ö óõìq@ .kq êâ 12 ÿqBG 35 ok ô QuõýK îýO òüA úG þÂpÚ Roõ¾ úG

.kq êâ 7 ÿqBG 27 ok ô QuõýK
îøkqBü úýuôo äýè ÿBø|QGBÚo ok úPynâ ê¿Ö ûly êýßzO 1930 ëBu ok úÞ ÙõPuôo ûBãyBG

.ly

31

óApùO úéXì

óBPvkýBPuuopkÖ óAoBpPu×ðo2Bí6ý1GóúGBÖõO

ïkpì qA p×ð 261 :Q×âóBPv^õéG ô óBPvýu ÿoAlðBPuA óApdG Qüpülì pPÖk êÞpülì #
qA áBg ô kpâô óBÖõO qA þyBð þv×ñO Rçßzì êýèk úG óBPuA òüA ëBíy ok óBPvýu úÛÇñì

.lðly þðBìokrÞApìô Bø óBPuoBíýG úðAôo óõñÞBO kAkpì 30
ÅoAõÎ êýèk úG kApÖA òüA :QyAkoBùÊA BðpüA BGõãP×âok úHñyoBù^qôo ÿqAõñùy òícpèAlHÎ
úÏWApì wðAsoôA ÿBø ûBãüBK ô þðBìok rÞApì ,Bø óBPuoBíýG úG óBÖõO qA þyBð þHéÚ ô þíz^ ,þv×ñO

.lðkpÞ

IýÚo ÿkôq úG ïApâBPvñüA
kõy þì JõýOõü Qhupu

ÿBø|úßHyòüpO|JõHdìqAþßüïApâBPvñüA ókôrƒÖA BƒG ÿkôq úƒG ïApƒâBƒPvñƒüA#
úG ÿqBXì ÿBÃÖ óApGoBÞ óBýì ok þƒÎBƒíPWA úPÎBu àü ÿBøõülüô ÿoAnâoBG QýéGBÚ
ô óAõW êvð ,óBýì òüA ok úÞ kôo|þì oBƒíy løAõg êülHO JõýOõü lñíOolÚ IýÚo úG
püBu úG QHvð ÿpPzýG ëBHÛPuA ó@ qA óAõWõð .ly
.lðA|ûkpÞþñuÿBø|ûko àü ÿBøõülüô kõéK@QýéGBÚ úG ïApâBPvñüA
ô òzýßýéKA àƒü þƒÎBƒíPWA úƒßHy òƒüA kõy|þì rùXì úPÎBu
ok úÞ QuA püôB¿O ÿoAnâ áApƒPyA ïpƒ×PéK ,ëBðoôs QüpPuA ëAô QüBu Jô qA êƒÛƒð úƒG
ÿBøõülüôoBzPðAô{hKóBGrýìûlñü@ÿBùèBu àüBùñOAlPGAokúÞïApâBPvñüAþÎBíPWAúßHy
.kõGløAõgQÎBuàüóBìqRlìBOþðæõÆ þOlìqA wK ,kõGoõdìpüõ¿Oô wßÎ ïp×PéK
lñPvøokBÚ ïApâBPvñüA óApGoBÞ pÂBc ëBcok lñðAõPG BƒO kAk Ao óBƒßƒìA òƒüA {ƒðApƒGoBƒÞ úƒG
.lðly óBìok þüBKpu Roõ¾ úG p×ð 203 ô ÿpPvG kApÖA òüA qA p×ð 58 :kAk úìAkA ÿô úýðBS 15 ô QvK óAõñÏG ÿA úýðBS 60 ÿBøõülüô rýðAoÿAúýðBS60ôÿAúýðBS15ûBOõÞÿBøõülüô
ókõG àzg úG úWõO BG :Q×â óBPv^õéGô óBPvýu ÿoAlðBPuA óApdG QüpülìpPÖk êÞpülì .lðoAnãGáApPyAúGAoÿoõPuAóAõñÎúGÿA áApPyA úG óBzƒðBƒPƒuôk ÿApƒG ô ûkpƒÞ kõƒéK@
êýèk úG óBPvýu úÛÇñì ïkpì ûoAõíø áBg ô kpâ ô óBÖõO ûlülK qôpG úXýPð ok ô óõìBø JæBO ÿBøõülüô oBzPðA QýéGBÚ løAõg þì ïApâBPvñüA |.|.lðoAnãG
óBPuoBíýG ô þðBìok þPyAlùG rÞApì úG QuA þíz^ ô þv×ñO Bùð@ òüpO ûlíÎ úÞ ØéPhì Rçßzì kõgïp×PéKúGrýðAo)úPÎBuàü(ÿAúÛýÚk60 ûkpÞ ïçÎA þâqBO úG ïApâBPvñüA æBc BìA
.lüAr×ýG QýéGBÚ ókpÞ úÖBÂA BG løAõg þƒì úƒÞ QƒuA
.lññÞ þì úÏWApì Bø lülWQýéGBÚòüAúÞQvýðÀhzìqõñø àü ÿBøõülüô ÿoAnâoBGô kõéK@ÿApG ÿlülW
óBPvýu úÛÇñì ÿAõø ok ÜéÏì RAom QËéÒ ,óBPv^õéG ô óBPvýu þuBñyAõø xBñyoBÞ úP×â úG lyløAõgúÖBÂAïApâBPvñüAúGþðBìqú^BÛýÚk úÞ JõýOõü BG þãñOBãñO QGBƒÚo úƒG úƒPƒÎBƒu
ïApâBPvñüAúÞQuAó@QuAïõéÏìúÞú^ó@BìA ,QuA óBùW þüõülƒüô ïpƒ×ƒPƒéK òƒüpƒPƒâorƒG
.lýuo qBXì lc pGApG 37 úG óBGpÚ lýÏu lýÎ BG óBìríø úHñyoBù^ qôpìA ïp×PéK úÏuõO ÿôo pG ÿA ûtüô úWõO ô rÞpíO .kqAkpLG
IÏßìpPì pG ïpâ ôpßýì 150 Ao Aõø ok ÜéÏì RAom koAlðBPuA ô qBXì lc pÖ ÿqokõâ Ýl¿ì ûlñü@ok Ao ó@løAõg þìô koAk kõg þüõülüô QupùÖ ok QuBùèBƒu úƒÞ ïApƒâBƒPƒvƒñƒüA
pG ïpâ ôpßýì 540 ô oArø YñK óBPvýu úÛÇñì ÿAõø ok ÜéÏì RAom QËéÒ :QyAk oBùÊA ô kpÞ óAõñÎ .lzhHGkõHùGô}pPvâ pËð qA þÎBíPWA úßHy òüpO|JõHdì ô òüpOpG
òüA úÞ lðoôBG òüApG óApãéýédOqA ÿoBývG úPynâ ëBu pHìBPLu ûBìok ,koAkoApÚ óApGoBÞ
.QuA ûly }oArâ IÏßì pPì JõýOõü ÿoõÆApLìA ÿBø úüBK lðAõO þì QýéGBÚ óBýì ok úÛGBu|þG ÿkoõÞo úƒG ÿkçƒýƒì 2017
.lýuo QÎBu pG pPìõéýÞ 100 úG óBPvýu ok áBg ô kpâ BG ûApíø kBG }qô QÎpu :kôrÖA ÿô ïAlðA pG ûqpè ô úPgAlðA óBßO ô Qzcô úG Ao ÿBW îø ó@ô QÖBü Quk þÎBíPWA ÿBø|úßHy
lÏPvì ÉBÛð þgpG ok lüly kBG }qô ûlülK :Q×â óBPv^õéG ô óBPvýu þuBñyAõø xBñyoBÞ .kqAlñýGóBùWþüõülüôïp×PéKòüpPâorG .kõGûBìokëBÏÖpGoBÞóõýéýì800qA{ýGókAk
{øBÞpG ûôçÎ úÞ ÿoõÆ úG koAk ïôAlO óBPuA ëBíyok ûlñü@úP×ø úHñyqôo BO áBgô kpâ óBÖõO
IèBÇì ô óApùO þééíèA òýG úéXì
.koAk ûApíø úG Ao ÿA ûkBW kkpO ok ëçPgA Aõø Qý×ýÞ lüly BG Ao ó@þðlðAõg ô ûlürâpG
oBHÒ Rlì òüAokrýð óBPv^õéGô óBPvýu þGpÒoAõðô ÿrÞpì þcAõðok :kpÞ óBýGpÖ ÿqokõâ lýñÞúvüBÛì pãük RBüpzð

.kõy þì þñýG {ýK kBG }qô RBÎBu þgpG ok þédì 32
l¾ok 11/5 ëkBÏì( ÐGpì pPìõéýÞ 502 ô oArø 187 kôlc þPÏuô BG óBPv^õéG ô óBPvýu
oõzÞ óBPuA òüpOoôBñùK QýÏíW p×ð oArø 800 ô óõýéýì 2 qA {ýG ô óBPupùy 19 ô )oõzÞ QcBvì
þèBvßzg ,êýu ,þâlðoBG ,óBÖõO úéíW qA ûlülK òülñ^ óBìríø koAk óBßìA úÞ kõy þì Jõvdì

.lñÞ úGpXO Ao Büok óly ZAõì ô
óBPv^õéGô óBPvýu ëBíyokqôpíýðô lñìpýø ,óõìBø ,àøq ,êGAq óBPupùy YñK BG óBPvýu

.QuA ûly ÐÚAô

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

óq òüpOlñíOolÚ ,òíèõÞBüõýèôA
QÖpâIÛè BýðBPüpG óõürüõéO

ô >Iy pülì< pýgA ÿBø|ëBu ëBüpu ôk ok úÞþvýéãðA úÛGBuBG pãüqBG òíèõÞBüõýèA # |
lñíOolÚ ûpù^ l¾ QupùÖol¾ok ,úPyAnâ{üBíð úG þðlðBì kBü úG ÿBø|ÿqBG >bp^kôpG<
òývdO ëBüpu ÿlÏG ê¿Ö ok ÿkôq úG úÞúèBu 44 òíèõÞ.QÖpâoApÚ ríüBO õükAo úéXì ëBu
óAõñÎ úG pÂBc ëBc ok ly løAõg pøBÊ ïôk QGArýèA úßéì {ƒÛð ok > ZBƒO< ûlƒy
BG 2000 ëBu ok oBG òýPvhð òíèõÞ .kõy|þì úPgBñy BýðBPüpG óõürüõéO ûpù^ òüpOlñíOolÚ

.ly ûlük óõürüõéO JBÚ ok ÿlíÞ ëBüpu àü ok {Ûð ÿB×üA
oApÚ òýñ`íø þvýéãðA úèBu 44 pãüqBG .QuA ûkpÞ ûkq|Q×ãy Ao Bø|þéýg òíèõÞ pýgA QýÛÖõì

.lñÞ {Ûð ÿB×üA QuA þu þG þG úßHy lýèõO úÞ >óBüAõñýG< ëBüpu ok QuA
ÁB¿PgA >õø pPÞk< úìBðpG lülW ûlðqBu ëBñHý^ wüpÞ úG ríüBO õükAo QupùÖ ïôk úHOo
ÿlíÞpãüqBGô ûlðqBu ,ûlñvüõðokApGôpøAõgpKõÞ þèoB^ô þì ÿrük úG rýð ïõu úHOoô QÖBü
þüBPuôo þâlðq ô kõy|þì {hK þu þG þG úßHy qA ÿlíÞ ëBüpu òüA .QÖpâ ÜéÏO >RBøk òüA<

.lñÞ|þì õXø Ao
ok êÒBy þüApWA pülì ô pãüqBG Bø|ûk qA þøAõgpËð BG óõürüõéO lñíOolÚ ûpù^ l¾ QupùÖ
.QuA ûly ÿoô@|ÐíW ëBüpu ûlññÞlýèõO ô qBu|úìBðpG êÛPvì ÿBø|QÞpy Bü þé¾A ÿBø|úðBuo

.QuA úPÖpâ ïBXðA ríüBO õükAo úìBð|úP×ø óApýGk JBhPðA úG rýð þüBùð ÿlñG|úHOo
ûAo QupùÖ òüA Qvhð ûpù^ 20 ÐíW úG úÞ óõürüõéO ô Bíñýu oõùzì ÿBø|ûpù^ pãük óBýì ok
úHOo( QðApâ õýø ,)îzy úHOo( ôoõHñOA lüõük ,)îXñK úHOo( BHèA wüokA úG óAõO|þì lðA|úPÖBü

.kpÞ ûoByA )îùð úHOo( aGpHìBÞ QßülñG ô )îPzø úHOo( þGpÞ Bvðô ,)îP×ø

33

óApùO úéXì

óBüpPzì .ly løAõg êÛPñì pãük ÿBø|QÞpy {ýPüpG þüBýðBPüpG þüBíýKAõø QÞpy #
þìBíO QÖBüok oBPuAõg lñðAõO|þì òýñ`íø QÞpy ô wðApÖpüA ÿõvðApÖ QÞpy ,rüôpüA
ÿBøqAôpK úÞlðA|ûkpÞïçÎA ïA|ëA|þÞÿlñéø
.lðõy kõg þPgAkpK úWô
ok ïBùGAô ëBüo }qoA Ðüpu {øBÞ þKok .kpÞlñøAõg ØÚõPì Ao óApüA úG kõg
pýgA úP×ø lñ^ok óApüA BG ÿqoA RækBHì koõì QÞpy )RôA 23( oõüpùy 1 ,úHñzXñK qôo
lüpg úG ÉõGpì Rçßzì koõì ok þüBø|}oArâ koõì ok ëAõEu úG iuBK ok rüôpüA {ýPüpG
pzPñì þWoBg þüBíýKAõø ÿBø|QÞpy ÈýéG úG QzâpG ô QÖo pývì ok qAôpK ØÚõO RBÏüBy
þüApWA óBìq óly àükrð BG òýñ`íø .kõG ûly ólñè pývì ok QýèBÏÖ úÞ BXð@ qA" úÞ Q×â óApüA
úýéÎ Bßüpì@ ÿBø|îüpdO ïôk úécpì óly koAlð ÿkB¿PÚA úýWõO pÂBc ëBcok óApùO úG
koõì ok þüBø|þðApãð ,þìçuA ÿoõùíW ".îüoô@|þìok ÜýéÏO QèBc úG Ao BøqAôpK òüA Bì
.QuA ûly kBXüA óApüA BG þßðBG ô þèBì RækBHì qAôpK òüpg@ úÞ QuA ûlì@ QÞpy òüA iuBK ok
{ýPüpG QÞpy îýí¿O Bü@ úÞ Qvýð Àhzì 31( pHìBPLu 22 qôo óApùO l¿Ûì úG ólñè qA
Bü QuA úPyAk þÆBHOoA RæõdO òüA BG rüôpüA úG óApùO qA QzâqBG qAôpK òüpg@ ô )oõüpùy

.úð .ly løAõg ïBXðA pHìBPLu 23 qôo ólñè

ô wðApÖpüA ,rüôpüA {ýPüpG þüBíýKAõø ÿBø|QÞpy
lññÞ|þì ØÚõPì Ao óApüA ÿBøqAôpK ïA|ëA|þÞ

Q×ð îüpdO êìBy ,Bø|îüpdOqA ïôk úécpì ó@ qA wK Bü pHìBPLu 24 qôo ÿApG óByqAôpK úG ô ûkpÞ mBhOA "ÿoBXO RBËcçì xBuApG" qA þøAõg|onÎ òí rüôpüA {ýPüpG
úG )óBG@ 13( pHìAõð 4 qA ,óApüA BG þßðBG ÉBHOoA ô úG óBãüAo oõÆ úG qAôpK òüA ,ûly ûpýgm úÞ þOoõ¾ ok úÞ QuA úP×â kõg óBüpPzì Ao óApùO -ólñè pývì ok qAôpK ÈýéG úÞ þðApÖBvì
îüpdO òýðAõÚ ú^pâA .kõy|þì úPyAnâ ApWA lðA|ûkpÞ ÿoAlüpg Ao iüoBO òüA qA wK ÿApG
RBvuõì ô óAlðôpùy êìBy Bíuo Bßüpì@ ÿBø|QÞpy püBu BG Ao þOApÞAnì úÞ QuA úP×â
ûkAk oAlzø Bßüpì@ Qèôk BìA Qvýð þWoBg Bø|QÞpy òüA úG qAôpK ëBÛPðA ÿApG þüBíýKAõø
ÿBøoõzÞ ÿBø|QÞpy ô óAlðôpùy úÞ QuA ëõK ,Roõ¾ òüA pýÒ ok .QuA ûkpÞ qBÒ@
BG lðpýãG ûlükBð Ao Bø|îüpdO òüA úÞ UèBS úG Bü kõy|þì ûlðAkpâqBG óApÖBvì òüA þPgAkpK
ô oAqBG úG þupPuk ok þüBø|Qükôldì ûkAk óByqAôpK óBìq ókoô@ õéW óBßìA óBð@
úWAõì ûldPì RæBüA þßðBG ô þèBì RçýùvO kõHð koõì ok þüBíýKAõø QÞpy òüA .kõy|þì
óApüA BG ÉBHOoA úìAkA ÿApG "ÿoBXO úýWõO"
.ly lñøAõg
þWoBg ûlíÎ ÿBø|QÞpy qA ÿoBíy ApýgA .QuA ûkAlð þdýÂõO
BýðBPüpG ok óApüA pý×u ,kAtð|ÿlýÏG lýíc
.lðA|ûkAk úíOBg óApüA ok kõg QýèBÏÖ úG QÞpy ÿBøqAôpK ØÚõO qA QýüõO àü ok îø
,ÿoBW ëBu )QzùHükoA 18( úì ûBì 8 ok .kpÞ ØuBO qApGA óApùO úG rüôpüA {ýPüpG þüAõø
kBÛPðA BG ,Bßüpì@ ÿoõùíW wýDo ,MìApO lèBðôk êüælGúÞkpÞïçÎAqôpìArüôpüA{ýPüpG| |
ûôpâ ÿA|úPvø ÜÖAõOokôA úP×â úG úÞ þ¿ÚAõðqA úG Ao kõg ÿBøqAôpK pHìBPLu pgAôA qA ÿoBXO
úÞ kpÞ ïçÎA koAk kõWô - ïBWpG - óApüA BG 5+1 úG úWõO BG îýí¿O òüA .kAk løAõhð úìAkA óApùO
þì ZoBg ÜÖAõO òüA qA ÀÚAõð òüA ÐÖo óBìq BO ØuBO úüBì îýÛPvì Èg òüA òüpÖBvì ÿBÂBÛO
õÓè ïBWpG xBuApG úÞ Ao þüBø îüpdO ô kõy qAôpK úu òPyAk BG püA óApüA îüoAôlýìA .QuA
qA ûkB×PuA BG lðAõPG ólñè úG îýÛPvì þãP×ø
.QyAnâ løAõg ApWA úG pãük oBG kõG ûly
êìBy úéíW qA úÞ Bø|îüpdO ëôA úécpì .lüBíð pK Ao þèBg ÿBW ,Q¾pÖ
ÿqBuôokõg ,çÆ ô ÿoæk RækBHì QýÎõñíì QéÎ ,wðApÖpüA ,úvðApÖ þüAõø ÉõÇg
þüApWA )RôA 15( kAkpì 4 qA BíýKAõø }ôpÖ ô ÈüApy Ao óApùO úG {üBø }qAôpK ØÚõO
Bßüpì@ÿBø îüpdOqA þyBð ÿkB¿PÚA IuBñìBð
.ly
úéíW qA ,ïBWpG ûlññÞBÃìA pãük ÿBøoõzÞ .QuA ûkpÞ ïçÎA
Ì×cpG óBñ`íø BKôoA úükBdOAõÃÎ ÿBøoõzÞ - lñéø þPñÇéu þüBíýKAõø QÞpy òýñ`íø
þOAlýùíO lðA ûlýyõÞ ô úPyAk lýÞBO ÜÖAõO òüA qAôpK úìBðpG koõìok kõgpPýüõOok - ïA|ëA|þÞ
òüA þèBìô ÿoBXO RBvuõì QýèBÏÖ úìAkA ÿApG 24 qôo qA" úÞ QuA úP×â óApüA úG QÞpy
pËð úG lñ^ pø lññÞ îøApÖ óApüA ok BøoõzÞ úG ïA|ëA|þÞ qAôpK )1397 pùì 3( 2018 pHìBPLu
îÞ Quk RAlýùíO òüA úÞ luo|þíð ".lì@ løAõg ok ÜýéÏO QèBc úG óApüA ,óApùO
úìAkA koõì ok Ao þüBKôoA åorG ÿBø|QÞpy Ao kõg îýí¿O úÞ QuA úP×â QÞpy òüA

.lyBG ûkpÞ ÐðBÚ óApüA BG RækBHì 34

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

xôo ÿôpýðoArø 63 :úýuôo
lðA|ûlýãñW úüoõuok

ûkpÞeüpzO Ao úüoõu äñWokoõzÞòüA ÿBøôpýð QÞoBzì QÏuô úýuôo ÑBÖk RoAqô #
.QuA

ok QÞoBzì ÿApG õu òüA úG 2015 ëBu qA ôpýð oArø 63 qA {ýG úýuôo QuA úP×â úðBhOoAqô òüA
,ûkpÞ pzPñì úýuôo ÑBÖk RoAqô úÞ þüõülüô.QuA ûkpÞ ïArÎA oõzÞ òüA úG úüoõu äñW
þãñW úGpXO" õu òüA úG 2015 ëBu pHìBPLu qA þuôo ÿôpýð kAlÏO òüA lñÞ|þì óBzðpÆBg

".lðA|úPyAk
121 ,ûkAk ïBXðA úüoõuok qAôpK þOoõuoArø 39 qA {ýG úýuôo þüAõø ÿôpýð ,Rlì òüA þÆ

.QuA úPzÞ Ao õWoBßýK oArø 86 qA {ýG ô ûkpÞ ïlùñì Ao "þPvüoôpO Ùlø" 466 ô oArø

.QuA ûlzð úüoõu óAlðôpùy Bü úýuôo ÿBøôpýð RB×éO óArýì úG ÿA|ûoByA õülüô òüA ok
oArø10 ô þìBËðpýÒ lðôpùy 7928 êÚAlc QuA úP×â BýðBPüpG ok pÛPvì úüoõu pzG ÝõÛc rÞpì

.lðA|ûly úPzÞ úýuôo þüAõø Rçíc ok õWoBßýK 69 ô
úüoõu ok fçu Ñõð 231 úýuôo ÿBøôpýð lüõâ|þì òýñ`íø úýuôo ÑBÖk RoAqô ÿõülüô
úéíW qA qôpÞ ÿBø|àyõìô Aõø úG eÇu þüAõø l ÑBÖk ÿBø|îPvýu ,|ûlñãñW .lðA|ûkpÞ óBdPìA

.lðA|ûly {üBìq@ úüoõu ok úÞ lñPvø þOBdýévO
,luA oBzG ÿBøôpýð ÐÂAõì îýßdO ok þuBuA {Ûð úýuôo ÿBøôpýð ,úPynâ ëBu úu ok

.lñPyAk úýuôo ÿoõùíW|wýDo
ÿoõu ÿBøôpýð ô kkpâpG luA oBzG Ð×ð úG úüoõu äñW Ýoô BO ly UÎBG úýuôo QèBgk

.lðpýãG oBýPgA ok Ao óBýyoõy ëpPñÞ QdO ÜÆBñì lñPvðAõO
òüpg@ úG úéíc ÿApG ÿlülW RBýéíÎ ûkBì@ óõñÞA ó@ úGoAkBÖô ÿBøôpýðô úüoõu Qèôk ÿBøôpýð

.lñPvø úüoõu þGpÒ ëBíy ok IèkA óBPuA ok óBýyoõy îùì ûBãüBK
óæBÏÖ BìA QuA "Bø|QvüoôpO" úWõPì BùñO úýuôo þüAõø Rçíc lðA|úP×â úýuôo ÿBø|ïBÛì
Ùlø Ao þìBËðpýÒ óAlðôpùy ô luA oBzG ØèBhì óBüõWoBßýK BOlíÎ Rçíc òüA lñüõâ|þì ÿoõu

.QuA ûkAk oApÚ
,Bø|óBPuoBíýG úüoõuô úýuôo ÿBø|ûlñãñW lðA|úP×â ldPì êéì óBìqBu þãñW îüApW óBuoqBG
ô úüoõu .lñyBG Ùlø lüBHð ,þééíèA|òýG RAopÛì ÜHÆ úÞ lðA|ûkAk oApÚ Ùlø Ao BøoAqBG ô xoAlì

.lññÞ|þì ko Ao þOBìBùOA òýñ^ ôk pø úýuôo
þOoõu 816ô oArø 29 kAlÏO ,2014 RôA qA lüõâ|þì rýð Bßüpì@ ÿpHøo úG þééíèA|òýG ÙçPDA

.QuA ûkAk ïBXðA úüoõu ô ÝApÎ ok qAôpK
úPzÞ ÿlíÎpýÒoõÆ úG þìBËðpýÒ 1059 êÚAlc Rçíc òüAok úÞ ûkpÞ þGBüqoA ÙçPDA òüA
Ao ÝApÎ ô úüoõu ok |äñW óBâly|úPzÞ oBíy úÞ BýðBPüpG ok pÛPvì qoAôpüA óBìqBu BìA lðA|ûly

.lðA|ûly úPzÞ Rçíc òüA ok þìBËðpýÒ oArø ûk BO 6500 òýG lüõâ|þì lñÞ|þì ÿpýãýK

35

óApùO úéXì
QuA îùPì þüBßüpì@úèBu 33 kpì àü #
Ao {ðApPgk ô |úéìBc óq úPynâ úP×ø úÞ
êPÚ ûpÛÖ úu úG wOAô wüpÞ .QuA úPzÞ
ûly îùPìpãük ïBùOA ûpÛÖ Q×øô ëôA úWok

.QuA
,ûly þÎlì wOAô ÿBÚ@ ûBâkAk kBñuA ÜHÆ
úP×â }A|úèBu 34 pvíø ,óõñy úG úÞ òüA qA wK
úu( Qvéu óBzðAlðqpÖôA ,koAk þüAlW l¿Ú

.QuA ûkpÞ ú×g Ao )úèBu oBù^( çG ô )úèBu
QÞpc pSA ok Q×â wýéK úG wOAô wüpÞ
óBy|úðBg ok AoôAô ûly "òýãízg" }pvíø
ÿBÚ@ .QuA úPzÞ )àüokpÖ à^õÞ pùy ok(
úG {OBìBùOA ólýñy ÿApG úPynâ úHñy|úu wOAô

.kõG ûly oBÃcA ûBâkAk
úÞ QuA úWAõì ÿp×ýÞ ïBùOA ûpÛÖ 9 BG ôA
ÿoBßPuk ûpÛÖ úuô óBÞkõÞ êPÚ ûpÛÖôk êìBy
UÎBG úÞ QuA îùPì òýñ`íø ôA .QuA lvW

ly {ðApPgkô úéìBcpvíø êPÚ úG îùPì þüBßüpì@olK

wOAô ÿBÚ@ úÞ þðBìq .lüBýG úðBg úG úÞ QuAõg òýyBì úÞ ly úWõPì òýñ`íø Quôk òüA .kpG .QuA ûly òýñW ÈÛu
þuopG ÿApG îø wýéK úÞ lük lýuo úðBg úG êgAk ú`G êíc þèlñ¾ þèBc ok wOAô îðBg òüA qA wK Quôk àü úÞ kõG úHñyôk qôo ok úHñzXñKqôo Ao wOAô îðBg lvW wýéK
wOAô ÿBÚ@ úG ôA .koAk oApÚ sAoBâ ok ,QuA ó@ ok 10 QÎBu ok þéHÚ oApÚ ÜHÆ wOAô îðBg úÞ QÞpy àü úG ÜéÏPì òürñG pßðBO àü þßükrð
.QuA ûkBPvüA ok ÿõéW ÑõÂõì úÞôApvíø úÞ QuA òüA óApãð Q×â ,kq ò×éO ÿkBÎ pýÒ QHýÒ úWõPì ,lzð pÂBc pPÞk IÇì .kpÞ AlýK ,kpÞ|þìoBÞ ó@ok RAô ÿBÚ@úÞ þP×ð
îðBg þPuk ØýÞô ly úðBg koAô wýéK ôA qA ô lyBG úPÖo ëBc qA QyAk ÿoBíýG úÛGBu
úÞ lük wýéK .kpÞ AlýK úðBgrLy@ok Ao wOAô .lyôA .kõG ûly òÖk ÜíÎ îÞ oõâ àü ok lvW
ÿBÚ@ ô îðBg QhO ÙApÆA Bø|ú×déì ô BƒøõƒPK pßðBO êgAk lÏG þíÞ çG ô Qvéu pßýK
ô ïpW pG þñHì ÿløAõy BìA ûly ûlñÞApK wOAô .ly AlýK ,kõG óByokBì lvW oBñÞ úÞ þñürñG
qA úP×ø 15 úÞ lýuo êPÚ úG þèBc ok wOAô îðBg
.kpßð AlýK QüBñW
óõürüõéOok wOAô ÿBÚ@úPynâ úHñyoBù^ .Qynâ|þì }A|þãéìBc
kõÛ×ì }pvíø kpÞ ïçÎA ,ly pÂBc þƒédì ÿBÚ@ úÞ lðA|ûly úWõPì ûlðôpK óBƒuoqBƒG
.ly ôA îèBu ô eýd¾ QzâqBG oBPuAõg ô ûly qA ZoBg úÇGAo {ðAoBßíø qA þ߃ü BƒG wƒOAô
òì úG þvc" :Q×â óõürüõéO pãyoArâ úG ôA Ao ïBùOA òüA ôA úÞ lñ^pø ,QuA úPyAk ZAôkqA
BG ô QuA îèBu ô eýd¾ ïpvíø úÞ lüõâ|þì
úðBg úG ïA|ûkAõðBg úÞ îøAõg|þƒì kõƒWô ïBƒíO .lñÞ|þì ko
ok Ao wOAô îðBg ,Quôk àü ûBâkAk kBñuA ÜHÆ
".lðkpâpG qôo 2 QÎBu qA êHÚ þíÞô ÿoBÞ ÿp×u óBüBK
ÿBø|úßHy ok wƒOAô îƒðBƒg òƒüA qA {ƒýK ÿBÚ@ .QuA ûkpÞ ûkBýK úðBg êGBÛƒì úƒHƒñƒyôk
ÿolƒK" óAõƒñÎ úƒG }pƒvíƒø qA þƒƒÎBƒƒíƒPƒWA ólýuo qA lÏG þíÞ úÞ úP×â wýéK úG wOAô
ûkpÞ kBü "iüoBO pøõy òüpPùG" ô "ûkBÏèA|ÝõÖ ô koAk þüAlW l¿Ú úÞ úP×â ôA úG }pvíø

.kõG ".kqAlðA óBüpW úG Ao ÝçÆ ûsôpK" løAõg|þì
Zôq òüA þédì ÿBø|úðBuo }oArâ úG BìA úÞ Q×â wýéK úG òýñ`íø wƒOAô ÿBƒÚ@
ëBu ok úÞ òüA úéíW qA( lñPyAk þèBì êßzì Zôq òüA ú^pâ ô ûkõG úðBðlíPì Bø|ó@ úíèBßì"
wOAô îðBgô )lðkpÞ þãPvßyoô ïçÎA 2015
.lñÞ|þì QðBýg ôA úG }pøõy úÞ kõG áõßzì ".lðkpßð AõÎk BìA lðly þOBuBvcA
ÿA|úËdè qA þüõDlüô úýDôs 11 wOAô îðBg lÏG ûly þÎlì wOAô wüpÞ ,ûlðôpK ÜHÆ
úéìBc Ao óBy|ïõu ú`G kAk pHg }pøõy úG úÞ ûkBPÖA QhO ÿôo ô ûly kõHÞ çG ûlük úÞ òüA qA
þèBc ok wOAô ÿBÚ@ .QyAnâ áõHvýÖ ok QuA ,QuA Qvéu ÿõéâ ókAkoBzÖ ëõÓzì óõñyô
Quk ok Ao }pvíø ÿoAkoBG {üBìq@ JAõW úÞ Rly úG" úÞ Q×âôA .ûkpÞ úéíc }pvíø úG
õO þPÚô .QuA þèBƒÎ" :Qƒ×ƒâ ,kõƒG úƒPƒÖpƒâ úPzÞ BO Ao óõñy ÿõéâ ïBXðApu ô ûly þðBH¿Î

".kBPÖA løAõg ÝB×OA òüA þøAõhG ".QuA ûkAk oBzÖ ôA óly
ÿBƒø|úƒßƒHƒy ok òƒýƒñƒ`ƒíƒø wƒOAô îðBƒg úu wLu úÞ Q×â wýéK úG wOAô ÿBÚ@
Ao }pøõy óôlG þâlðq úÞ kõG úPyõð þÎBíPWA oBýPgA ok {éÓy ÿApG úÞ þPðAô IÛÎ Ao lvW
}oBÞ êdì àükrð Ao Bø|ó@ô QyAnâ ,QyAk
.lñÞ oõ¿O þPc lðAõO|þíð
36

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

37

lñølG ÀýhzO lñðAõO|þìô lñøk|þì ÀýhzO óApùO úéXì
.úð Bü lñPvø kõè@|JAõg Bø|ïk@
koô@|þì ûõùÚ óBPüApG úÞÿkBLùK
QÞpc BG lñðAõO|þì ûoAkA óAlñìoBÞ ,úƒPHèA
.lñøAõhG ûõùÚ óBXñÖ àü BøkBLùK qA îø Quk

lýèõO oAlìkpƒu þƒðBƒìq ïA|þƒG|ÿ@ QƒÞpƒy òPhüo qA BO lðõy|þì ûkBPupÖ úPvG ok ÿBø|úPvG lññÞ|þì QHS Ao Quk òüA qA þüBø|fpÆ IOpì lupG þðBìq úÞlzßð ëõÆ þéýg lüBy #
.kõG óBùW ok pOõýLìBÞ .kõy ÿpýâõéW Bùð@ ó@ úÂpÎô QgBu ÿApG þPýðô l¿Ú pâA þPc óBXñÖ xõø çTì ô lýPvø úPvg þPÚô úÞ
BG úÞ lýñýHG Ao ÿkBLùK ,lükpÞ Ao ÿA|ûõùÚ
úñýìq ok QÞpy òüA pýgA ÿBø|ëBu ok BìA BøkBLùK òüA úÞ ûkpÞ óBzðpÆBg ïA|þƒG|ÿ@ .lñyBG úPyAlð àükrð ûlñü@ok
ûly ëBÏÖ þÎõñ¿ì }õø ô oArÖA|ïpƒð lƒýƒèõƒO óõg oBzÖ úÞ kõG lñøAõg ÿoôBƒñÖ úƒG rƒùXì ô QgBu l¿Ú Bü@úÞ QuA úP×ãð ïA|þG|ÿ@ .lü@|þì óBPÒApu ûõùÚ
Ao àƒìkpƒì ÑBƒvOA ô ûpƒù^ QƒƒèBƒƒc ,Bƒƒø|ïk@ ÑApPgA QHS Ao þcpÆ òýñ^ ïA|þG|ÿ@ QÞpy
.QuA .úð Bü koAk Ao òÞ|{hK |ûõùÚ kBLùK úÂpÎ
QñPK Bßüpì@ ok ïA|þG|ÿ@ ÈuõO fpÆ òüA .QuA ûkpÞ )QñPK(
ûõùÚ ÐüqõO ÿApG kBLùK Ñõð òülñ^ êìBy ô ûly òüA ,ûkpÞ QHS ïA|þG|ÿ@ úÞ þcpƒÆ ܃HÆ
úG BíýÛPvì Ao ûõùÚ ,kBLùK ,fpÆ àü ok .QuA RAoAkA óAlñìoBÞ "qBýð xBvcA" lðAõO|þì kBLùK

.krüo|þì kpÖ óBXñÖ .kpHG ûõùÚ óBzüApG ô ûkpÞ áok Ao
ok ÕAk ÿBø|þðlýyõð ,pãük úñürâ àü ok oõÆ úG ïA|þG|ÿ@ lñðBì þâorG ÿBø|QƒÞpƒy

lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G

ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA

(626)3-50-50-50 (310)274-7474
38

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk ÿApG þuôo þÚpG ÿôokõg
oôBzì ô xBñzðAôo lü@|þìoAqBG úG çvO BG QGBÚo
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

Ao pPìõéýÞ 350 BO lƒñyBƒG pƒK {ƒüBƒø|ÿpƒOBƒG QƒÞpƒy QƒƒgBƒƒu þƒƒÚpƒƒG ôokõƒƒg #
.kôo|þìú×Úô|þG þßükrð ok þøBãzüBíð ok ÙõßýƒñƒyçƒÞ
óBüBKúGôokõgòüAþcApÆqõñøúÞBXð@qA .lì@ok {üBíð úG úýuôo QhPüBK ,õßvì
løAõgolÛ^ ó@ ÿBùG úÞ Qvýð ïõéÏì ûlýupð úG úÞ lðlÛPÏì ôokõg òüA óBâlññÞlýèõƒO
Ao {ìBð úÞ QuA þPÞpy ,ÙõßýñyçÞ .kõG løAõg QGBÚo çvO BG Bùð@ÿBø|úPgBu ÿkôq
òüpOoBHâpƒì ô òƒüpƒO|ûkBƒu qA þƒßü fApƒÆ qA .kpÞ
ok QÞpy òüA .QuA úPÖpâ óBùW ÿBø|fçu àüok Ao ó@qA ÿA|úðõíð çÏÖ úÞôokõg òüA
Ao kõg RAlýèõO BO ûkpÞ þÏu pýgA ÿBø|ëBu ,lðA|ûkpÞúDAoA äðo|îÞþG@äðo BG ûBãzüBíð
lñðBì þéüBuôô xBHè úéíW qAô ûkAk }pPvâ .koAk ïBð CV-1|
.lñÞ|þìlýèõOîøpP^ ôokõgòüAêüBíyôêßyBíyóBíâúGpâA
QÞpy úÞ kõƒG úƒPynƒâ úƒP×ø êƒüAôA ok .lýñßð ày kõg ÿpñø lük úG ,lü@|þì þíülÚ
úÞ QyAnâ {üBíð úG Ao þOBGôo ÙõßýñyçÞ òýPvhð ëlì ÿôo qA Ao ó@ óBâlñƒñƒÞlƒýƒèõƒO
."õèõ^õÞoõãüA":lðA|úPyAnâAo{íuA 1970okúÞlðA|úPgBuþuôoàG|bBøÿôokõg
kôlc {ðqô ô koAk lÚ pPì 4 RBGôo òüA .ly|þì lýèõO ÿôoõƒy pƒýƒøBƒíƒW kBƒdƒOA ok
RBGôo òüA úÞ lðA|úP×â .QuA òO îýð ô oBù^ ó@ þcApÆ |Izh-|Kombi| ïBð úG þüôokõg
.koAkkpGoBÞþãñWôþulñùìÿBøoBÞÿApG .kõGþGçÛðAkõgÑõðokBùèBuó@okôokõg
ÿBƒø|úƒßHy ok RBƒGôo òƒüA êƒßy ô pƒu úÞûlì@CV-1|ûlðqBuQÞpyÿA|úýðBýGok
qA þÃÏG ô QÖpâ oApÚ ArùPuA koõì þÎBíPWA oBÞ úG ôokõg òüA ok ÿA|ûlý`ýK ÿBø|îPvýu
.lðkpÞ Øý¾õO þíülÚ þcpÆ Ao ó@ óApGoBÞ ÿBø|QÞpy Øüko îø Ao QÞpy òüA úÞ úPÖo
þcApÆ úÞ kpÞ ïçÎA AlÏG ÙõßýñyçÞ QÞpy .løk|þìoApÚ"çvO"óõ^þìBð|IcB¾
løAõg úDAoA 2020 ëBu ok RBGôo òüA þüBùð êìBÞ úÞ lülW ëlì òüA lñüõâ|þì Bƒùƒð@
.ly þßüpPßèA ÿBøôokõg úýÛG qA {PÎpu ,kõƒy
39 pâA ô QuA pPƒzƒýƒG ÙõƒßƒýƒñƒyçƒÞ QƒÞpƒy

óApùO úéXì

QÖo kBýPÎA ápOrÞpì úG {ÛGBupvíø ûApíø úG kBýPÎA ápO ÿApG àéÖA òG

.QuA ûkõHð ÜÖõì úÞ oBÞ êßèA úG kBýPÎA ápO ÿApG àéÖA òG #
Ùp¿ìFõu êßzì ûoBGok BøoBG pãüqBG òüA pãüqBG òüA .ly ÿoôpKqBG rÞpì àü þøAo
ëBu xoBì ûBìokôA .QuA ûkpÞ QHd¾ êßèA ïAlÚA òüAqA {ýKoBGôkoBßuA ûrüBW ûlðpG
kõg ÿqôpýKqAô Qyõð þñPì áõHvýÖok 2017 óõñÞBO oBãðA BìA kõG ûkpÞ}kBýPÎA ápO úG
:kõG úPyõð óBìq ó@ôA .kAk pHg êßèA BG kpHðok
àíÞqA lüBHð úÞ lñðAlG îðAlðqpÖ ïoAk Quôk< .QuA ûlýupð úXýPð úG
úG îøAõg|þì .kõG òýãìpyqBýð ïBãñø òPuAõg püõ¿O BƒG lƒüBƒy Bƒøqôo òƒüA àƒéÖA òƒG
ïBâ òPyAkpG qA ô lðoAk àíÞ úG qBýð úÞ þüBø|ó@ ok BìA kõy oôpì BøkBü ok òíPG pPÞAoBÞ lñíOolÚ
ô Quk êßèA úG kBýPÎA êßzì BG þÏÚAô þâlðq
>.îølG ôpýð ,lñuApø|þì Qvhð
þâlðq 2017 ëBu BO àéÖA òG ô pðoBâ p×ýñW .lñÞ|þì ïpð úXñK
BG {ýK úP×øoBßuA ûrüBW ûlðpGpãüqBG òüA
.kõG ú`G úu ó@ ê¾Bc úÞ lñPyAk ápPzì rÞpì àü þøAo {ÛGBu pvíø pðoBâ p×ýñW àíÞ
ÿpãüqBG ô óAkpâoBÞ ,ûlñvüõð àƒéÖA òƒG ápO ÿApG Ao kõg wðBy ûoBGôk BO ly ÿoôpKqBG
óléâ ûrüBW úu ,oBßuA ûrüBƒW ôk úƒÞ QƒuA
kõg ÿoBÞ úìBðoBÞ ok Ao BP×G ûrüBW ôk ô Jõéâ .lüBìqBýG êßèA úG kBýPÎA
òüA qA {ýK >òìpKõu úýéÎ òíPG< pãüqBG
.koAk rÞApì òüA ok oõÃc BG 2017 ô 2001 ÿBø|ëBu ok
ÿBXñüA BO BìA kõG ûkpÞ }kBýPÎA ápO úG ïAlÚA

þðApüA óqpãüqBG àü òPÖBü þKok ÿlñøqBvíéýÖ

qA Ao óq ôk 2 þƒuBƒvcA pƒ×u îƒéýÖ òƒüA úP×â ÿlñø qBvíéýÖ NBýyBÞ åAoõð@ #
.lñÞ|þì QüAôo Býðk ØéPhì ÿBø|{hG qA þßü lüBG úÞkqBvG þíéýÖ koAk l¿Ú QuA
ÿõXPvW ok ôA ô lyBG þðApüA {ðApãüqBG
ok ÿqBG kAkoApÚ oAk Apýãð@ BG QuA úP×â ÿô
ÿõXPvW ok ô QuA ûkpÞ BÃìA Ao îéýÖ òüA .QuA {Ûð òüApãüqBG ókpÞAlýK
lüBG úÞ QuA }pãük þé¾A {Ûð pãüqBG òPÖBü úýùO ëBc ok QuA úP×â NBýyBÞ åAoõð@
êíßì {Ûð óApãüqBG .lyBG þðApüA þðq pãüqBG úÞ QuA þééíèA|òýG lñéG îéýÖ àü RBìlƒÛƒì
óBñüpÖ@|{Ûð þðApüA óq pãüqBG àüô oAk Apýãð@
.kõG lñøAõg þðBíƒè@ îéýƒÖ òƒüA
,þðBíè@ óBGq úG îéýÖ òüA QuA úP×â åAoõð@ .lñPvø ó@ þé¾A
óApÞA 2020 Bü 2019 pgAôA ô úPgBu õPzK ô ÿok ÿoAkpHíéýƒÖ BƒKôoA ô Bƒýƒu@ ok îéýƒÖ òƒüA
lñ^ ok îéýÖ òüA QuA ûkôrƒÖA ÿô .kõƒy|þƒì pýâok NBýyBÞ åAoõð@ úÞ þèBc ok .kõy|þì
45 óAkpâoBÞ òüAly løAõg ÿoAkpHíéýÖ oõzÞ ,óB^BG àzýG@ ÿqBG BG }lülW àýPðBìo ïAok
ô wüõð|úìBñíéýÖ ,ûlññÞ úýùO ,qBvíéýÖ ,úèBu ûsôpK úP×â ,QuA ëByõÞ þßüô ô õðBK þvKBO
ÿBíñýu ÿõð Zõì óBðAkpâoBÞ qAô QuA pãüqBG >ÝçÆ< óAõñÎ BG þééíèA|òýG þíéýÖ }A|ÿlÏG
ÿô ÿBø|îéýÖ úéíW qA .kõy|þì Jõvdì lñø ûly úPÖpâ ïBùèA þÏÚAô óBPuAk àüqA úÞ QuA
.kpÞ ûoByA >ApýÞ@< ô >Qyq< îéýÖ úG óAõO|þì
.QuA

40

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D. òÊ úG Bßüpì@ok þðApüA ôk QyAkqBG
American Board of Internal Medicine ÿkõùü rÞApì ô óBýÂAoBð pG wvXO

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| Bßüpì@ úG óApüA qA 2017 pHìBuk þèAõc oAlPuôk ïBùOA úG Ao þðApüA ôk Bßüpì@ Qèôk#
þðBGpÚ BG wéXð@ wè úýcBð ok ô QƒzƒâqBƒG ÿoô@ ÐíW ô ÿkõƒùü rƒÞApƒì pƒG wƒvXO
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ BHüpÛO ÿoAlük óBüpWok wLuô QÖpâ xBíO õÃÎ þüBßüpì@óAlðôpùy ûoBGok RBÎçÆA
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ þðBGpÚ ô kpÞ QgAkpK ôA úG lÛð ëõK oæk oArø ôk ÿõu qA þâlñüBíð úG Üég òýøkBXì óBìqBu
ÐíXO qA 2017 pHìBPLƒu ok úƒÞ þƒvƒßƒÎ 28 .QuA ûkpÞpýãPuk ,óApüA þìçuA ÿoõùíW
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ ÿBK .kAk ôA êüõdO Ao kõG úPÖpâ òülƒøBƒXƒì úÞ ,úèBu 38 ,oAlPuôk ÿlídì BÂolícA
wßÎ úÞ þðBvÞ ïBð Bø wßÎ òüA qA ÿoBývG 59 ,þðBGpÚ lýXì ô QuBßüpì@ô óApüA lðôpùy
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG .kõG ûly úPyõð Èg Quk BG kõy úPÖpâ óBy QuBýðp×ýèBÞ îýÛì ô óApüA lðôpùy úÞ ,úèBu
wßÎ òüA úÞ lüõâ þì ÿpPvâkAk RoAqô ÿpýãPuk êdì .lðly pƒýãPuk RôA 9 qôo
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # ok oæk oArø ôk ó@ þÇg lýuo ûApíø úG Bƒø
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW àü qA ôA oõHÎ ïBãñø úG oAlPuôk ÿBø óAlí^ .lzð ïçÎA Bùð@
QzâqBG ÐÚõì 2017pHìBukok Bßüpì@ûBâkôpÖ ok Bßüpì@ êÞ óBPukAk oBýPuk qpìk óBW
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # úýcBð óBPukAk õýè .þÞ þvW ,þéì QýñìA oõìA
.ly AlýK óApüA úG oBýPuk þPüoBãßì êßüBìô )QhPüBK( BýHíéÞ
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse þðBGpÚ lýXì úÞ QuA ûlì@úìBðBÎkA òüAok qôo ÿ@ þG ÙA þéì QýñìA úgBy pülì QÚõì
pPzýKôA .kpÞp×u óApüA úG 2018 xoBì þèAõc ÿA úýðBýG ok Ao ôk òüA úýéÎ RBìBùOA úHñyôk
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# }p×u úìBðpGqA AooAlPuôk ÿlídì BÂolícA
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # Roõƒ¾ úƒG þƒyoArƒâ" úƒDAoA ÿApƒG óApƒüA úƒƒG .lðkpÞ }BÖ
úƒÞ kõƒy þƒì BƒÎkA" :Qƒ×â qpƒìk ÿBƒƒÚ@
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # .kõG ûkpÞ ÐéÇì "ÿoõÃc óApüA ÿõu qA þâlñüBíð úG þðBGpÚ ô oAlPuôk
QuõK ókpÞ RôApÆ kôlcok ó@qA wK þðBGpÚ úÞ kõy þì BÎkA püq Ao þuBýu óB×èBhì úéíWqAô ,lðkpÞ êíÎ
úG úPvGAô þüBíøkpâ àü ok úƒì ïoBƒù^ qôo lðly þüBø QýèBÏÖ püBu pýâok ô lñPÖpâ pËð
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # óAõƒñÎ QƒdO ܃ƒég òƒƒülƒƒøBƒƒXƒì óBƒƒìqBƒƒu pÇg úG Ao Bø þüBßüpì@ óBW lƒðAõƒO þƒì úƒÞ
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # pùy ok "pzG ÝõÛc ÿApG ÿkAq@ þüBíøkpâ"
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # qA ApøBÊ ó@þÆô kpÞ QÞpy þu ÿk òPãñyAô ".kqAlðBýG
wßÎ óBâlññÞ QÞpy ô óBðApñhu qA þÃσG lýÞBO Bßüpì@ ÿpPvâkAk RoAqô úýðBýG ok
õì }rüo óBìok # ok oAlPuôk ÿBÚ@ lÏG qôo ûk kôlc .QÖpâ ok Bùð@ RBìBùOA úÞ þðBìq BOp×ðôk òüA úÞ ly
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # ûAo þãðõã^ koõì ok þðBGpÚ BG þñ×éO þuBíO
óApüA úG RBÎçÆA òüA úðBý׃hƒì ëBƒuoA ÿBƒø .ly lñøAõg ÅpÖ ûBñâ þG kõy QGBS ûBâkAk
(818)343-0101 RBìBùOA òüA úÞ Q×â îø þPüoBãßì êßüBì
.kpÞ QHd¾ ûôpâ" òPÖpâ Ùlø úG óApüA úÚçÎ úìAkA úðBzð
19100 Ventura Blvd Ste #A Tarzana CA 91356 ok úHñy úu qôo QuA oApÚ þðBGpÚ ÿBƒÚ@
IHop Shopping Center BO kõy pÂBc Bßüpì@ QhPüBƒK ok þƒøBƒâkAk .QuBßüpì@ok "ØèBhì ûõÛèBG ÿBø
ô þüBuBñy úG óBñ`íø ÿ@ þG ÙA" :Q×â ôA
41 .løk pËð ôA QyAkqBG oApÚ koõì ok þÂBÚ qA þâlñüBíð úG úÞ ÿkApÖA QýèBÏÖ ok ëçgA
pTÞAlc úÞ QƒuA ûlƒì@ úƒýƒðBƒýƒG òƒüA ok ok þðõðBÚpýÒ ÿBø QýèBÏÖ þK ok óApüA ÙpÆ
pTÞAlc ,ëBu YñK úEÆõO ïBùOA ÿApG RAqBXì
àü oõìBì óAõñÎ úG ókpÞ êíÎ ÿApG RAqBXì ".løk þì úìAkA lñPvø Bßüpì@ áBg
ÿApG RAqBXì pTÞAlc ô ëBu ûk þWoBg RolÚ ÿBÚ@ ÿpPvâkAk RoAqô úìBðBÎkA xBuApG
òýG ÿkB¿PÚA ÿoApÇÂA RAoBýPgA óõðBÚ ÄÛð p×u óApüA úG Bßüpì@ qA 2017 úýDôs ok oAlPuôk
ÿkApÖAô BøkBùð ûoBGok þPýñìA þOBÎçÆA BO kpÞ
.QuA óAlðq ëBu 20 þééíèA ÿoô@ ÐíW lðAk þì kõg òíyk óApüA Qèôk úÞ
òüA úÞ lüõâ þì Bßüpì@ ÿpPvâkAk RoAqô ok ÿkõùü ô êýDApuA ÐÖBñì êìBy BùñüA .lñƒÞ
QhPüBK ok ÿ@ þG ÙA þðAlýì pPÖk Ao RBÛýÛdO Üég òüløBXì óBìqBu BG ÈHOpì kApÖAô Bßüpì@
.lðA ûkAk ïBXðA wéXð@ wè ok kBùð òüA pPÖk ô
.kõG
2017 úýDôs 21 qôooAlPuôk úÞ ûly BÎkA
ok "kBHg úðBg" úG ïõuõì óBükõùü rÞpì àü
úHñW qA þüBø wßÎ ô QÖpâ pËð püq Ao õâBßýy

.kpÞ úýùO ó@ þPýñìA ÿBø
þðBGpÚ ÿBÚ@ úÞ kõy þì BÎkA xBuA òüApG
óBìqBu ÐíXO àüok 2017pHìBPLu 20qôook
qA ô kpÞ QÞpy áoõüõýð ok Üég òüløBXì
Qìõßc úýéÎ RApøBËO òüA ok óBâlññÞ QÞpy

.QÖpâ wßÎ óApüA
ÿBƒÚ@ úƒÞ QƒuA ûlƒì@ úƒìBƒðBƒÎkA òƒüA ok

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

løAõhð }õg òì úG úÞ QuA òüA ïoõËñì ákõÞôkôQzâóBìtKúWõPìlyúPvgåorG kBPÖAúz×ñGûBãðúG{øBãðúÞþìBãñø.kkpâ|þì
òüA koõì îøAõg|þíð îüõãG lüBG þèô.Qynâ ïAo@þüBW ÿoõgoBùðrýìpüqok lðkAk eýWpO puJkAîuoúGôkoô@IèpGþzhGïAo@lñhHè
qA ëBu þu Qynâ BG Ap^ úÞ ïpýãGoApÚ ëAõEu .lñGBýG kõg ÿqBG ÿApG .lýñy JAõW rýð úðõâ óBíø ô kpÞ îg
ûkAõðBg êýßzO ô îPvø kpXì qõñø ïpíÎ QvðAõO úz×ñG ,BüpýG îðBg óly ûlðAõg BG þüBñy@ lc ok ÈÛÖ oBýùì BG óAkpì oõÃc
òýñ^ Ap^ Jõg lýupK úz×ñG.ïA|ûkAlð ôA.lñýzñG ÐíW ÿByBíO úGô lñÞ ûkõu@ þv×ð BHüqIyó@okkAkþìeýWpOôAQÖpâRoõ¾
?lüA|ûkpÞ óAkpì ÐíW qA úðAqpÖ ÿBÚ@ úÞ Qzãð úWõPì álðA ok úÞ lñÞ ûkB×PuA ÿpPgk QHcB¿ì qA
òýèôA Q×â ô lülñg Al¾ BG úðAqpÖ ÿBÚ@ þPÚô BìA.QuA ûlðBuo ôA úG Ao kõgô úPuBgpG ûBãðqAoBýùì.lGBüûAo{HéÚúGkõGúPvðAõOóBìq
Bíy ÿApG úÞ îèBdyõg BìA QÖpâ ïBXðA {upK úWõO>koõgþìîøúGïkpìòüAqAîèBc<:lýñy BO úÞ QvðAk þìô kpÞ þìonc úz×ñG úG ókpÞ
òì îüõãG úÞ îzÞ þíð QèBXgô îølG iuBK Rpýc BG úz×ñG,ly IéW ôA ÿõu úG úz×ñG óq kõWô ok þzO@ ú^ úèBø BG RBÚçì qA {ýK
BGîPyAkl¿ÚôîPyAkþìQuôk úÞAoÿpPgk îuAókpGóôlGúðAqpÖÿBÚ@?þvÞú^qAlýupK ïlÚ úèBø pâA úÞ þzO@ QuA úPhýãðApG óAõW þíýco úíýùÖ
Ao þvÞôAqA lÏGô ïkAk QukqA îñÞ ZAôkqAôA þíð Ao ÜzÎ ÿBñÏì úÞ ÿkpì Q×¾ ókpíy BG kõG ûkpßð }õìBg Ao ó@ ô kõG úPyAnãð {ýK
oBù^ |ô QvýG {hG

pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
.QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
QynâõOþGú| ÞþüBøëBu óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
.QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
.kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
ïAúíÎpPgk.lñÞÿpGApGôABGlðAõPGúÞïA|úPÖBýð ,lðAk þì ÜyBÎ Ao kõg êøBXO úG ô lðAk .lyBGúPyAkïAôkQvðAõO|þì pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
pßÖ úßð@ úð kõG þðBGpùì ô QÖõÇÎ Büok àü .kpÞAkAAo}oõËñì Akõu óBíPÞ úÞ kõG úPgõì@ úz×ñG úG úGpXO pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
ÿoõ¿O òýñ^ ïA ûkAk Quk qA AoôA óõ^ lýñÞ lñÞÌ×cAokõgÿkpvðõgkpÞþÏuúz×ñG ïAôk BìA koAk kõWô úÞ ÿrý^ úG ókpßð pßÖ ô ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
ôkõGQynâôoBTüAúPypÖôA!râpøúð.îñÞþì oBG òüA þPuAo úG lüBy lüõãG ëBc ó@ ok ô ô koAnâ ÿBWpG þPHTìpýSCBO lðAõO þì,lGBü|þíð þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
úz×ñG .koô@koAô òìpG þâorG úíÇè {ðAlÛÖ BG kAk óBßOpu úðAqpÖ ÿBÚ@þèô.lyBG ûly ÜyBÎ Ao oBýùì kõWô oôBG òüA pG.lðBøpG ûôlðA qA Ao ôA úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø
:Q×âórcôûôlðABG ôkõyòyôokôqúÞþÛzÎîPvýðÜÖAõìQ×âô þOBÞpcoBñÞqAþùWõOþGBGôQÖpâþìûlükBð >.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
Ao Bíy kõg ëAõEu BG QvüBG þíð,î×uCBPì .Qvýð ÜzÎ kkpâ }õìBg îø kôq þÏu ôA.Qynâ þì kq þì pu oBýùì ô úèBø qA úÞ
þÛýíÎ w×ð úðAqpÖ ÿBÚ@.ïkpÞ|þì òýãøôlðA ÿA úìBðpG ú^ þðBPvGBO RçýÇÏO ÿApG Bíy {üApG pßÖ {ìAo@ úÞ þðBvÞ oBñÞ ok QyAk údýéì ûkq QùG óBíz^ úG wLu #
IXÏPì QHd¾ ÑõÂõìpýýÓOqA úz×ñG ?lüoAk BG BüpýG îðBg.lðAonãG QÚô lðkpÞ þì îøApÖ AlýK QÛýÛc QÖo þì úÏüBy kôrÖA ô lülñg
:Q×â ô lýzÞ òüA úìAkA ÿApG þéüBíO úðAqpÖ ÿBÚ@ QvðAk ô ly ÿôo úÞ þßýÞ QhK qpÆ êýHÚ qA þHèBÇì óAõñÎ Ao þðq ûõýG QuA pÂBc þvÞú^ BìA lñÞ
. lýPvðAk þì Ao ÑõÂõì òüA Bíy QvüBG|þì lðAk þíð ó@Üüæ AooBýùì úßð@Büô koAlð UdG ûlý^ òýñ^ îø ,ó@ òýürO Ñõð ô QyAk oApÚ rýì lñÞJBhPðA ÿpvíø úG koAk îø þÞkõÞúÞ
?îPvðAk þì lüBG BXÞ qA lýupK þìAo@ úG úz×ñG BG kõy úP×â òhu }koõì ok òüA qA {ýG úÞ Ao kõg ÿBø úPvðAk ÿõvðApÖ àHu úG rýì óly kõWô úèBø êTì BHüq ÿpPgk úÞþüBW ok
ô lýzÞ ÿpãük ÜýíÎ w×ð úðAqpÖ ÿBÚ@ Bíø úßñüA þüõâqBG BG ô lýzÞ þì úz×ñG jo úG
QGB¾A koõì úÞ BíýKAõø ÉõÛu úÏWBÖok Q×â :Q×â þOôB×O|þG ?koAk
ØuCBOBGúz×ñG.lyúPzÞkõGúPÖpâoApÚàyõì ÿA úÇÛð úG òýðqBð BG lüBy îðAk þíð qõñø kõg ïBÛìqA QuA ûkpÞ kõg òýzðBW AoôA îðBg úÞkõGúP×ùðþÃÓGúz×ñGúðõârñÆòdèok
:Q×â ô kAk óBßO pu :Q×â úðAqpÖ ÿBÚ@.îñÞ p×u .kpÞþìõãP×â Q×â þìAo@ úG ô lýíùÖ Ao ó@ þGõg úG }o@
úðAqpÖ ÿBÚ@.kõG þyAphèk úSkBc î×uCBPì úG Qü@ ÿBÚ@ ô òì lüBG óBPvGBO qBÒ@ BG klXO Ao ÿoBG ô lñG þG úÞ úèBø óBPuôk úÞlýðAkþìJõgóBOkõglýñßðþv×ðúPvßy
:Q×âôkpÞlýüCBO qA þßü þuôpÎ ok BO îýñÞ p×u óAolðqBì ok þÏu kõg þGõßüBK ô ÀÚo BG lñPvðAk|þì ó@ ok ô QuA BùñüA qA {ýG þvG Bíy QÚBýè
Bßüpì@ ô lðly úPzÞ óBvðA úíø òüA úéG þÏíW RõÎk òüA.îýñÞ QÞpy óBì|óAoBßíø îðBg ô Qü@ îðBg lñPyAk wéXì ókpÞ ïpâ .QyAk pËð úèBø úG QèBc
:Q×âúz×ñG.úPÖpâRoõ¾þøBHPyAkpÞóAõñÎ RõÎk rýð óBì|ÿBø ûkAõðBg ô úPÖpâ Roõ¾ ok ô ûlýðBøo Ao kõg õøBýø pK ÐíW qA oBíÏì úGô QuBg BK úG }o@ úðAqpÖ ÿBÚ@ kôoô BG
Üc Bíy úG ô ïkõG úSkBc ó@ óBüpW ok úéG kõG lñøAõg Bì BG rýð Qü@ îðBg «Bíévì.lðA|ûly óBìtK.lðkõG úPgBu ëõÓzì Ao kõg úðBgrLy@ óAkpì.QuõýK QhGkAq@ ÿBÚ@ ô Qü@ ÿBÚ@
ÿBÚ@.lükpÞ êídO Ao þPhu úGp !îøk þì .Qynâ løAõg Qhu ûkAõðBg þG òì úG BìA þÏu kõG ûkpÞ }õg BW olK }õÒ@ ok úÞ BG õãP×â úG BOlðkpÞ JBhPðA Yðk ÿA|úyõâ
:Q×âúðAqpÖ þuôpÎokóAkpXìþñÏülýupKôlülñgúz×ñG òýãðo þOçßy úÞ kõy òýðqBð ÿqBG îø kpÞ|þì úÞ kõG xõvdì þGõg úG BìA lðqAkpLG pãülßü
îðAôo ô fôo pG úGp ó@ RApSA îø qõñø ô :Q×âôkAkóBßOpuúðAqpÖÿBÚ@?kõGlñøAõhð olK }õÒ@ qA òýðqBð þPÚô .QyAk Quk ok þvÞ ú^ ëBHðk úG óBðBíùì ÐíWok úðAqpÖ ÿBÚ@
44

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
45
}o@.ïqAkpLG îOBøBHPyA ÐÖo ô óApƒHW úƒG ÈÛÖ ôA úÞ îñÞ }õìApÖ ïA úPvðAõPð ô QuA þÚBG
:Q×â úGAoóBðBíùýìúÞúèBøÿAl¾.Qvýðûlðqpãük
ô kõHð Bíy IðBW qA ûBHPyA lüõð koõì ok ÿBÚ@úÞlyIWõìkpÞþìRõÎkAnÒrýìpu
úPuAõg úG pâA BìA lñðAk þì Ao QÛýÛc úíø Bíy pG Ao Iy òüA úÞ î×uCBPì lüõãG úðAqpÖ
oB^k QÚô ó@ lükõG ûkAk QHTì iƒuBƒK oBýùì :Q×âôlylñéGúz×ñG.lýzhHGApìïkpÞïApc
ô pýGlO BG úðBPhHyõg úÞ lüly|þì ûBHPyA râpø úÞ koAk ëk úG þígq Bì qA àü pø
ÐÖo Ao ó@ úP×ùð óBOkõƒWô ok úÞ þÞpüq .kpünK þíð ïBýPèA
ïkõHð óBO|óApãð úÞ îüõãG îðAõO þíð .lükõíð ûly êÖBÒ }pPgk qA þPÎBu ÿApG úz×ñG
ûkBuóBðqêTìBíyúÞîPvðAkþìîøAoòüABìA kpÞ{øBâ@okBìQgAkpKõXPvWúGþPÚôkõG
.lüoõgþíðëõâþâkBuúGôlýPvýð{ülðA óBìtK.QuAûlðBGAõgAoÿôô ûkAkAnÒôAúGúÞ
ô Qzãð úz×ñG iéO lñhHè úWõƒPì }o@ }okBìôolK kAk þíð ûqBWAô kpÞ þì þìAo@Bð
ûly åorG ÿpýGlO BG okBì óBìAk ok Bíy kôrÖA êÓGAoákõÞ}[email protected]ðpƒHGRnƒèAnƒÒókoõƒgqA
úG Ao Bíy þyrÓè aýø óôlG úƒPvðAõƒO úƒÞ lüA úG óApãük BO QÖo oBƒñÞ AnƒÒ rƒýì qA ô QƒÖpƒâ
ûAo óBíørýð Bíy úÞ îñEíÇì òìô lðBƒupƒGpíS údýéì ÿkpvðõg.lðqAkpLG ókoõg|úG þâkõƒu@
BìA.ly lýøAõhð ûBHPyAoB^kô QÖo lýøAõg Ao ëõÓzì óBìtK þìAo@Bð úG úWõO óôlG úÞ îðBƒg
QuA òüA îüôqo@ úÞ lýñÞoôBG løAõg þì îèk qAô QgBu IXÏPì Ao úz×ñG kõƒG AnƒÒ Ùpƒ¾
ïoAk Quôkô îñýHG lñíOkBÏuô kBy Ao Bíy úÞ qA Ao kõg ÿBùPyA ô koõg Ápc ôA ÿpßÖ|þG
úÞ lýñÞ ëõHÚô lýðAlG kõg òƒýìA Apƒì îø Bíy .kAk Quk
îyBGóBOoBñÞokokApGàüóõ^úzýíøïpÂBc JAõg úGô QyAnâ olK úðBy úG pu óBìtK
:Q×âúz×ñGîñÞóBO|ÿoBüïôrèÐÚõìokô úG kõG ûlì@ îco úG {èk úÞoBíÏì îðBg.QÖo
úÞïoAkîøAooõ¿OòýíøôîðAkþìAoòüA ókõu@ÿApG ÿpPvGô QÖBPy BüpýG ÿBÚ@àíÞ
.îñÞJBvcBíyúðAokApGQHdìÿôoîðAõOþì rýì pu úG }o@ þPÚô kpÞ Quok ákõÞ
### .lðkpÞþìêýìAokõgpukóBðBíùýìQzâqBG
ô ly oAlýG úz×ñG ò×éO äƒðq ÿAlƒ¾ BƒG úG ôk pø ô Qvzð }o@ oBñÞ oBíÏì îðBg
ôQgAlðAQhOoBñÞrýìÿôoQÎBuúGþøBãð kõGúWõPìúz×ñG.lñPgAkpKkõgÿAnÒókoõg
ò×éO ÿAl¾ qA úÞ îø okBì .QyAkpG Ao þyõâ ok úÞ QuA okBì pÆBg úG ÈÛÖ BüpýG ÿBÚ@ úÞ
ú^ úÞ lðAlG BO kõzâ Ao ÝBOAok kõG ûlyoAlýG ókoõg úG ÿA úÚçÎ ô úPvzð rýì QzK
úz×ñG.úPÖpâ xBíO eH¾ úu QÎBu ok þvÞ lñÞ ókoõg úG oAkAô Ao ÿô úßð@ ÿApG.koAlð
BìA.lýüBìp×G úéG:Q×â kõè@ JAõg ÿAlƒ¾ BG qAQ×âôkpÞÙoBÏO}o@úGAoþPyõâþüAnÒ
úz×ñG.lìA~ |þíð w×ð ÿAl¾rƒW þƒüAlƒ¾ aýø }o@.ûly úPhK Jõg «BÏÚAô lýz`G AnÒ òüA
qA óBñýíÆA BG ô kpÞ oApƒßO Ao }A úƒéíW oBGôk úƒz×ñG ûpƒù^ úƒƒG xBLu qA oBypu þøBãð
ûBãð úG.QyAnâ Ao þyõâ QuA îcArì úßñüA lýzÞAoÿkBùñzýKÿAnƒÒqAÿoAlƒÛìôQƒgôk
!kõHð wÞ aýø Q×â ô Qgôk ûlük okBì .kõíð Ùp¾ êýì BG ô
kBPÖAoõy úG îèk úßñüA òP×â BGoBíÏì îðBg lðkAk eýWpO óBðBíùýì AnÒ ïBíOA qA lσG
óBíø .QzâqBƒG pƒPvG úƒG ô QƒvG Ao ÝBƒOA ok ok }o@ oBG òüA.lññÞ õãP×â îø BG ô lññýzñG
ÐÖo ÿApG kõG ûlì@ kõWô úG úz×ñG ok xBvcA oBÞ úG Ao QHd¾ úz×ñG.Qvƒzƒð úƒzƒ×ƒñƒGoBñÞ
äðq.lyõñGJ@BOQÖoúðBgrLy@úGþGAõg|þG úécpì úGô ûlýzÞ úÞ þüBø fpÆ ÑõÂõƒì úGô
kõWô úG ôA òøm ok ÿoBízýG RæAõƒEu òƒ×éO }õâ QÚk BG }[email protected]ðBzÞ kõG ûlðBƒuo ApWA
xBíO lüõð Bü@kõG òüA ëAõu òýèôA.kõG ûkoô@ ëBHÛPuA BG úðBðq ÿBøõPðBì fpÆ kôrÖA ô kpÞ
Bü@?kpßð QHd¾ Ap^ wK kõGpâA?kõG úƒPÖpƒâ pâA BìA îñÞoApßO Ao ó@ïoAk ëBýgô ûlyôpGôo
òýíø ok qõñø òì úÞ kõy òEíÇì QuAõg|þì þì oApÚ QüõèôA ok Ao ó@ Qvø ÿlülW ëlì
òEíÇì úÞ æBc ?ïA ûkpßð ápO Ao BXñüA ô ïA úðBg .îøk
òì BG ô QÖpâ løAõg xBíO îƒø qBƒG Bƒü@ lƒy lñ^ úðBðq þðBPvGBO ÿBø fpÆ Q×â úz×ñG
ôAúÞîñÞpßÖlüBGAp^û@?kpÞløAõgQHd¾ ÿApG þÚBýPyA BìA QuA ûkBƒì@ úƒÞ QƒuA ÿqôo
òýícArì òýíø qA þßü lüBy úPÖpâ xBíO kpÞáokAoôAoõËñì}o@.îPyAlðókpÞúÂpÎ
îñÞ þì xBvcA,w×ð ÿAl¾ BìA.lyBG þñ×éO Ao kõg êýìô ÝBýPyA úz×ñG úÞ þðBìq QvðAkô
RAoõ¿O òüA û@...îƒüBƒñy@ ó@ ÿAl¾ BG oBýùì ÙpÆqA úÞ ûkõG óBìq óBíø ûkAk QukqA
ò×éOÿApGÿAûrýãðAaýøIzìA.QuAúðBÛícA òP×â BG wK ûlƒükpƒâ ôpƒGôo þƒüBƒÖô|þƒG BG
lèõOúðôkõGòìlèõOúð.QyAlðkõWôôAókpÞ pßy Ao Alg kôrÖA îíùÖ þì Ao óBO|ëBc úßñüA
òüA qA !ZAôkqA kpãèBu þPc úð ô òýðqBð olÚúGþPcBÚ@òüA.lülyúWõPìkôqúÞlýñÞ
ZAôkqAkpãèBukBüôlì@kokúG{èkÿoô@kBü úÞïkõGóApãðòìôQvýðkBíPÎAêGBÚîølüõð
.kpGôpÖîÒúGAoôA û@ úz×ñG.lükpâ ûBHPyA oBƒ^k ûkpƒÞBƒð ÿAlg
koAk úìAkA :Q×â ô lýzÞ
lüBG úÞ QuA òýñ^ òì Qyõðpu îðBíâ úG

óApùO úéXì

ûApƒíø ô QƒuBƒgpƒG BW qA kpÞ|þì áBƒK|rƒýì Ao pãük ÿkpì JAõg rýð {üBüöôo ok þPc Bü
óôpýG ÿAõø ,lðly ZoBg óAoõPuo qA ûlñgpÖ .lðAqpè|þì Ao ôA lñýHG
,óAoBƒG Qƒƒyok RApÇÚ ô kõG ïAo@Bð óBñ^ îø }A úðAkpì lñéG þðBzýK ÿôo ÿpƒu ÝpƒÎ
úðBgBOóAoõPuoúƒé¾BƒÖ.lƒüoBƒG|þƒìBƒu@êƒýu þâoB`ýGô QyAlðoBvgo úG äðoô kõG|úPvzð
pPíÞ îø lüBy êüBì àü lüBy ,kõG îÞ þéýg okAo{Ooõ¾RçÃÎ|þìBíOBüõâþâlðBìokô
,lðAo|þì Ao êýHìõOA úÞ BÂo ÿApG Izð@ þèô þGQüBùðokkpÞ|þìxBvcAôkõGûkpƒGôpƒÖîø
ûAo Büõâ ôA ,lì@|þì pËð úG úé¾BÖ Bø äñupÖ .kõy|þìkpgôlñßy|þìóôokqAkoAkþüAl¾
úG QuAõg þíð ô QyAlð Ao úðBg úG QzâqBG ÄÓG ô ly ôA oAq ëBc úWõPì ûlñgpƒÖ
ÿpãük ÿBW {uAõc {P×W úÞ kkpâpG ÿA úðæ ÿApG {èk úËdè ó@okolÛ^ .kpzÖ Ao {üõéâ
.QuA ôA QuAõg þíð râpø þèô Qgõu|þì kpì ó@
ÕAp^ô lðlülð Ao|úPypÖ êýHìõOA ,úðBgõéW ok ,úPÖpâoApÚ óqpøAõg îcpO koõì úÞ líù×G AløqA ÿA|úPyõð
QyAkkBü BìA lñPÖBü }õìBg rýð Ao êgAk ÿBø :Q×â|úPvø@ kAk|þì ôpÖ Ao {ÃÓG úÞ þèBc
úÞ þðBìq .kpÞ úýWõO Ao þèBg úðBg qBñÆ ûBOõÞ JAõg qA lñðBì BÂo .îüôpG îÞ îÞ óBWBÂo |Q×ø| ô |QvýG {hG
úG ûkq Qzcô ô úíýuApu BÂo ô ûlñgpÖ RApÇÚ úÞ þèBc ok ô koõg þðBßO Bø ûlüpK
òßvì ëõLì@pSAok|úPypÖ ,lðlýuo óBPuoBíýG ÿôo ÿnƒÒBƒÞ ëBƒíPuk BG Ao þðBzýK ÝpÎ

ÿoBùG|{hGþâlðqJBPÖ@ òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg|
wüolO òí BÂoô|úPypÖ úÞîPyõð
îø BG óApùO ÿBø óBPupƒýGk qA þƒßü ok
lƒññÞ|þƒì ZAôkqA ô lƒðõƒƒy|þƒƒì Bñy@
ûApíø óApüA ÑBÂôA þƒðõƒâpƒâkqA wƒKô
wéXð@ wè úG óBzèBukpg pPgk ôk
ÿApG Ao |þìAo@ B« PHvð þâlðq ô lñü@|þì
BO lññÞ|þì îøApÖ óBzðAlðqpÖ ô kõg
oApƒÚ |úƒPypƒÖ ûAopu ÿpãük ÿkpì úßñüA
ô lüBGo|þì ôA qA òük ô ëk ô kpýâ|þì
òüA pƒÆBƒg úG kõg BG ëAlW pSA ok|úPypÖ
þcôo þâkpvÖA oB^k Ñõñíì ÜzÎ
pPâorG pøAõg krð ëk qAo ô ,kõy|þì
þâlðq RBXðpÆBg úGpøAõgô lüBzâ|þì
pøõy BG kpýâ|þì îýí¿O|úPypÖ þüõyBðq
qA ÑçÆA qA wK|úPypÖ ô lñÞ QHd¾ ôA
ô kõy|þì ûkq Qzcô oBývG úéEvì òüA
ÙkB¿O êýHìõOA BG þOpK xAõc pSA ok
ô kõy|þì óBPuoBƒíƒýƒG þƒøAo ô lñÞ|þì
...|óBPuAk úìAkA àñüA

###
ô oôBGok ô ꃾCBƒPƒvƒì ô ûlƒðBƒìok BƒÂo
RBì lñðBì ô kõG|úPgôk îz^ ûlñgpÖ úG ÿoôBGBð
Büõâ ly ûpýg ôA úG þèAõPì ÿBø úýðBS ,Bƒø ûkq
}pu ÿôo úG þHýùì ÿAl¾ BG Ao Býðk|þìBíO
Büôö ookô kpÞ þíðoõ¿O þPc lðA ûkpÞ JApg
kõg úG QHvð Ao|úPypÖ ÿqôo úÞ lük þíð rýð
ú^ ,lølG {Puk qA Bü ô lñýHG pùì þG ô kpu
,lyBG óBýì ok rýð pãük ÿkpì ÿBK úßñüA úG lupG
úÞ pO JAkBy ô pO óAõW þHýÚo áBñèõø ûpù^
úðBýy@ qA Ao {ðAlðqpÖ okBì ,Ao {P×W løAõhG
óBñýíÆA ôA úG ûlñgpÖ ú^pâ .kpHG kõg BG ô kkqlG
þÚB×OA qõñø úÞ kõG ûkoõg îvÚ ô kõG ûkAk
ô QGBXð xlÛì îüpc qA Ao BK|úPypÖô ûkBPÖBýð
úßñüA oõ¿O qA þèô|úPyAnãð pOApÖ Q×Î
,lñÞ QðBýg ôA úG rýð }A úzülðA ok þPc|úPypÖ

46

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
47
úÞ þðq rýãðA ëk pÇÎ ô QuõK ÿõG ,kAk|þì ok }okBì ô BßývW ô Bø ú`G ô kõG JAõg ok
ûlýzhG|þìpâ ôA úG ô kõG {yõÒ@ îø Bø ëBu .lðkõG|úPvzð oBËPðA ÝBOA
úG {ðlG ÑõHÇì ÿBìpâ {ýK þOlì qA þèô kõG
pýýÓO QéÎ BÂo æBc .kõG ûlýDApâ ÿkpu ólük BG BÂo ô|úPypÖ à^õÞ pPgk qBðBð
ôA Ap^ úÞ lýíùÖ|þì æBc ,lýíùÖ|þì Ao ôA QèBc õéâ ok ÄÓG ô lñßÖA ôA }õÒ@ok Ao kõg }olK
pø úG ô|løk þíð óBzð þyõÒ@ îø úG þPHÒo .kpÞ BøoolK úðBy ÿôopG Ao }A úðBÞkõÞ ûlðBì
Ap^ úÞ lýíùÖ|þì æBc .krüpâ|þì ó@ qA ÿA úðBùG :Q×â ûkAõðBg úíø ókpÞ ïAo@ ÿApG BßývW okBì
lüpâ|þì qôo ô Iy ÿA úðBùG pø úG óBÞkõÞ lñðBì qA {L^ Quk|úPHèA ,ûly ÐÖo pÇg úðBPhHyõg
Ao pvíø JAõg xBHè úÞ þèBc ok ûlðBìok kpì ô {ðkpâ ô lðA|úPÖpâ aâ úÞ|úPvßy Yðo@ úýcBð
òüpýy RApÆBg oôpì BG QyAk }õÒ@ ok þãPÖõÞ þíÞ lüly óBßO ô Jp pSA ok rýð
oBPÖopýýÓO BG ó@úvüBÛìô|úPynâ ëBu òülñ^ ô lðA|úPvG Ao ó@ þPyAlùG lñG ókpâ BG úÞ koAk
RApÇÚ ô ly ûkpzÖ {HéÚ }pýgA ûBì lñ^ çÏÖ ,lðBíG þÚBG lñG ókpâ óBíø BG þOlì lüBG
{èBG ÿôo úG }A úðõâ ÿôoqA ïAo@ ïAo@ ,àyA ô QuA JAõg òßvì ÿôoAk Ùp¿ìpSAokrýð
úÞ ÿkpì QGç¾ BGô lñíOolÚ kpì ó@ .lýß^
}ôk úG Ao ÿoBývG ÿBø þPhu òýãñu oBG .îüôpG îýðAõO|þì Bì îñÞ|þì pßÖ
ûlðAqpéðõðAq ô ûkoôBýð ôpGA úG îg râpø ô ûlýzÞ BO Ao óBð@ô kpÞ pßzO úüBvíø ÿõðBG qA BÂo
ô Qvßy kõg ok Izð@ kõG ûkpßð îg QzK ô ô ûlñgpÖ ÝB×OA úG þPÚôô kõíð úÚolGoõvðBu@
ûlðBìok ô oBíýG ôA ,lñPÖo|úPypÖ ÝBOA úG }pPgk
.Qhüo àyA Roõ¾ ÿBñùK úG .kõG ûkBPÖA óBPuoBíýG QhO ÿôo }õùýG ô
### oBâqôo ô ëBc ó@ ok }pvíø ólük BG BÂo
{ýK úÛýÚk lñ^ Rp×ð ô ly ûkpzÖ {HéÚ
úðBdH¾ ókoõg ëõÓzì xpð ûApíø|úPypÖ òýG þHüpÒ xBvcA .kAk îcpO úG Ao {üBW
þãP×y@ ,lðly koAô ûlñgpÖ ô BÂo úÞ kõG ,QÖpâ ApÖ Ao BÂo kõWô ÿBKApu Rp×ðô ÜzÎ
}A ûkpÞ ØK ô rìpÚ ÿBø îz^ ô BÂo ûpù^ .óApãðô kõG ûkq Qzcô ,kõG Üìk ,kõGoõhèk
QdOô ûlýGAõhð eH¾ BO Iy úÞ kAk|þì óBzð Iy óBPuoBíýG qA QzâqBG qA wK rýð Izð@
ú`G ,kõG úðBg êøA úíø ÿApG ÿrýãðA îÒô iéO
.kpG|þì pu úG þPhu þcôo úXñßy ,lñPÖo óBzüBø ÝBOA úG ûkpÞ ÄÓG ïAlÞ pø Bø
ly|þì Àgpì óBPuoBíýG qA qôo ó@ |úPypÖ ô kq }pøõy úG þãðq ûkq îÒ ô ûlýßO ûlñgpÖ
pøô kpÞ|þì QcApPuA þOlì úðBgok lüBG þèô ô lürgpPvG úG ïAo@wLuô kAk ÑçÆA Ao úÏÚAô
úðByô píÞô ókpâ sBuBì QdO qôo lñ^|úP×ø pu þÒpì lñðBì úíø qA pO ûlðBìok ôpO|úP×y@ BÂo
lñG ókpâ {yõK QdO óBñ^ îø ô QÖpâ|þì oApÚ ô þñýãñu Rõßu úðBg .kq|þì pKpK Büõâ ûlñÞ
ok ô oAõük ô þèBÚ ô ûkpK Büõâ ,QyAk ÿkõè@ îÒ
.lðBì|þì þPyAlùG BÂo oAq ëBc úG úðBg FBýyA úíø ô ûpXñK ô
BÂo ô ûlñgpÖ úG {íz^ úßð@ Ädì úG ôA ô lýyo QìBÚ|þìBíO BG kpì òüA .lñPvüpâ|þì
ûlñgpÖ QvðAk|þì Qhüo ôpÖ {HéÚ kBPÖA ÿAlñéG ô úñýu þgApÖ|þìBíO BG }A úðAkpì
BÂo êíÏèA wßÎ qAô ûkq BÂo úG þüBø Ùpc ÿpvíø oAk ú¿Ò îø .kõG|úPvßy Büõâ {ðkpâ
ô lülð ÿkBÎ rýð Ao BÂo ëBc QyAk xApø ô ÿpu úíýu@ô îzg îøô kõGoBíýGô fôpXì
Ao JAõg ÝBOA ,lðAqpè|þì Ao {ðAõðAq Qzcô
.kõG Alüõø }A|úPvg óôpG qA óôok þãP×y@ rýð Bø ÕAp^ þPc Büõâ lük|þì fôo þG ô kpu
ly úWõPì úÞ pùÊ qA lÏG qôpük qA|úPypÖ úG ûkpíèk ô ûkpvÖA ,lñPyAlð Ao Iy pø oõð
þPzcô lðA|úPvzð õãP×â úG BÂo ô ûlñgpÖ wG {ðkõG þèBg úÞ ÿpPvG ,lürg pPvG
óõâpâk {èBcô|úPÖpâ ApÖ Ao {üBKApu IýXÎ
ô þOpK xAõcpSAokrýð {Hzük ÙkB¿O .kõG .lýuo|þì pËð úG áBñÖõg
ok þPc .lì@kõWô úGpÆBg {üõzOô þðApãð qA þèBg pPvG ok BøoBG çHÚ BÂo
wðæõHì@ úÞ þðBìq ô óBPuoBíýG ûAo ëõÆ ïBíO kõG p×u|úPypÖ úÞ þOBÏÖk ,kõG ûlýGAõg|úPypÖ
ôA BO kpÞ|þì þÆ Ao þðAoBG ÿBø óBGBýg óBzÞpüs@ râpø þèô kõG óBPuoBíýG okô QyAk óBíüAq Bü
ÿôqApO ok Ao kõg lðBupG óBPuoBíýG úG Ao
ô óApãðô kpÞ|þì òýãñuô àHu BÂo RôBÃÚ .kõHð oô@kok Iy ó@ ûqAlðA úG BO þèBg pPvG
BÂoqA ûqAlðA ó@úG BOrâpø .kõGpÆBg|úP×y@ BìA lýzÞ|úPypÖ {èBG ÿôo úG {ðBPzãðA BG
{é¾Bc ÿrý^ úÖçì ô þPzèBGôo ÿkpu rW
.kõG ûlýupPð ÿoBñÚ ÿoõO JAõg xBHè ô QuBgpG .lzð
ÙçgoBÞ úÞ þüBø ú`GpPgk lñðBì|úPypÖ qA QyAk òO úG êHÚ Iy úÞ Ao|úPypÖ äðo
îüBÚ Ao kõg òülèAô îzg xpO qA ô lñyBG ûkpÞ ûApíøô lýDõGô lýzÞ óôpýG QèAõO|rýì ÿõzÞ
BÂo ô ûlñgpÖ úG óBuApø þøBãð BG lññÞ Ao|úPypÖ òO ÿõG xBHè .kpG pPvG úG kõg

.kpÞ ïçu ô Qvüpãð
koAk úìAkA

ô ûlürâpG IèBÇì ô óApùO þééíèA òýG úéXì
lýñÞúvüBÛì RBüpzð pãük BG Ao ó@þðlðAõg

óApùO úéXì

!lññÞþì{Ò{üApGBøpPgk.þyBG úÞõèõ^õÞúðBgàü.QuAòìúðBgBXñüA- ?îýñÞ
:Q×âôQgAlðAòìúGþøBãð>õðo< RBd×¾óõývßéÞàü.ïAûkpGVoAúGïolKqA îñÞþìóBíâôûlypKóBíu@ÿõOpGABìA-
òüA ÿApG úÞ lñPvø îø BøpPgk þÃÏG- îø Bø ú`G.QuA úÞpÏì úÞ ïoAk BXñüA îø qBW þíÞ.lP×ýG ûAo ÿlñO óAoBG pãük QÎBu îýð BO
úÞ>êüpýì<.lññÞ|þíð {Ò BøpvK oõW wüoBKÿôpGþøAõgþì.lñuoþìBXñüAúGóæA ...ûly kpu îø
ô ûlì@ òì ÙpÆ úG kõG ûly ûkBýK êýHìõOAqA ?þñÞú^ BG kõG Qvì JApy úEzð qA úÞ >êüpýì<
:lýupK :îP×â :Q×âlñéGÿAl¾
QcAoBð AoõO ôopK pvK òüA,ûly pHg ú^- kõG oApÚ BìA ? þÞ ?BXñüA lñü@ þì Bø ú`G- ÿkpì oõW ú^ õO.îñýHG BýG >wüoõì<-
îüôo þì îø BG úíø ,ïrürÎ Qvýð îùì?ûkpÞ .lýðBupGxõGõOAûBãPvüAúGApìBíy õOô lñÞ þì iü BìpuqA koAkpPgk òüA. þPvø
àüõO BýG .îýPvø Bì þãíø úÞ îø æBc wüoBK !ÿoAk úé¾õc îø õO ,BGBG– ?ÿA úPvzð oBßýG
.îýP×ýGûAolÏGôîýyõñGúGByõð þÏu.lýzÞAoîPukôlì@òìÙpÆúGlÏG :Q×â >wüoõì<
:QÖpâApìÿôqBG>õðo< ú^úÞîPvðAkþì.ïõyÁçgôAQukqAïkpÞ òüA BìA ïkpÞ lì@ þìpG îPuk qA ú^ pø-
îùì.lýñýzñG þíÞ lýDBýG- :îP×âÅApPÎABG.lü~AþìòìpuúGkoAkþDçG õO ÙpÆ .QuA þzcô IuA àü õO Quôk
.lýñÞ }õìApÖ.Qvýð
BìA ,ïkõG QcAoBð Qhu ô lüqpè þì îñO qAôpK úPyõð
úÞ kõG óBGpùì ô pãyqAõð olÛð@ >õðo< ûBãð pg@|{hG
à^õÞ úðBg ó@ koAôôA BGô îüõãG úð îPvðAõPð
Apì kõWô «ç¾A >wüoõì< lÏG úËdè lñ^ .ïly IéW úìBð ÙpÆ úG óBypËð Bø ú`G #
,û@Ao IzìA Büõâ BùñüA?lýPvø úPvg þéýg- îñýHG úÞïkpÞûBãð ÿôBßXñÞBG îø òì,ly
ÿBøpPgk BG ólý¿Úo ïpâpu ô kpÞ }õìApÖ jBy IXÏO qA îPyAk Qvý^ úìBð ÑõÂõì
lñéG úWok òüpg@ BO Ao ïApâ ÿAl¾.ly pãük
þì QyAk «BÏÚAô òì pu ô lðkõG ûkpÞ ïkpÞþì ëBýg QÚô ó@BO ïkoô@þì ok
qA oBypu ô ØüpÊ ô úðBÛyBÎ lüBG úìBð úÞ
:lýupK >õðo<.lýÞpO
þÚpy ÿABíy BìA,konâ þíð }õg B« ÏÚAô ÐíW òüA .lyBG RBuBvcA
òüA ÿApG úèBu ûl×ø pPgk òüA úÞ ÿA úìBð BìA
.lðBì lñøAõg BW òüA ok.kõG þHüpÒrý^ kõG úPyõð úèBu ûlXýøpvK
îðBuo|þì ûkBW úG Ao ïkõg ûkBýK òì,lyBG-
ok òì úG.îupG wüoBK úG úéýuô àü BG kõzG úÞ ûlýzÞ Ao ûkoõg pýO IéÚ àü wßÎ }A úìBð
oôpÓì:Q×âôkqAl¾Ao>êüpýì<lÏG þßýOBì {Hè BG Ao úìBð pãük úyõâ àü| .kõG
?lý¿Úo þíð Ap^ Bíy... òýGô kõG úPyAnâ ó@ok Ao {Hè ÿBWô kõG ûkpÞ
òì,lýñýHG úPÖo pu ïA úé¾õc îø òì- ok úÞ ú^ ó@ô.>!j@... û@<:kõG úPyõð Ièôk
.îðBupG Ao Bíy îðAõO|þì ÿAl¾ kõG ûly úPyõð úìBð pãük úyõâ àü
îðBg pPgk.kpÞ lñéG Ao Bø ú`G ûlñg
oBãðA.ïkpâ þìpG îðBuo þì Ao >BðBì< òì- kõG ûlýzÞ Ao }pvK Quôk ólG wßÎ|,ÜyBÎ
>õðo< IðBW qA Ao ÿoBPÖo òýñ^ oBËPðA >êüpýì< þéýg ÜícA pvK ÿA<:kõG úPyõð }püq ô
:Q×âÅApPÎABGúÞQyAlð ïlG BøoBÞ òüA qA úÞ þðAk þì,òÞ îèô- .BGBG QuA þÂõÎ .>!ïoAk QPuôk
úG ?ÿkpâ|þìpG ô wüoBK ÿôo|þì?þ^- .lü~A|þì .QÖo ûpÒ îz^ >êüpýì< àü ô ïkõG ûly jpu QèBXg Rly qA
QÎBu úu ôk,êìA ÿõèõ^õÞ óqpýK àü pÆBg| úìrìq ô lýuõG þì Apì Ðèô ô Ápc BG ôA .þñÞþgõyoõÇ^þðAkþíðrâpø- Apì úÞ kBPÖA >õðo< ûBãð úG îøBãð úËdè
?þñÞ þì ØéO Ao Rkõg QÚô :kpÞ|þì :îP×â QýðBH¿Î BG úíø òüA BüAlg.kq|þì lñhHè ô Qvüpãð|þì
:îP×â .lì@ løAõg Qyõg,îøk þì RkBü- {øAõg >êüpýì<,QuA pvK òüA BG Üc- oBøBð qA lÏG...?pvK àü BG þDBñy@ok QcBÚô
àü úÞ îükpÞ þì {ßízÞ îø BG îýPyAk xõGõOA kõy þì BXÞ ok õãG òì úG îñÞ þì úÞ lññÞ ÿqBG >óBÞ óBÞ< Bø ú`G úÞ ly oApÚ
òüA þPvüBHð ç« ¾A >êüpýì< î×uCBPì- úéXÎ BG úÞ kõG >õðo< òüA.lýuo ûAoq A êýHìõOA îüBÚ ú^ úPHèA,kõG óBìkõg àyBG îüBÚ óBíø
.lì@ þì Bíy BG êìA óqpýK ?QÖo wüoBK úG ô QÖpâ ô kõG úðBÛyBÎ qBýðôqAo àü ÐÚAôok úÞ þßyBG
!lüôk Bì ÙpÆ úG ô ly ûkBýK :Q×â >wüoõì< úG þßü }õÒ@ qA IýOpO òüA úG BøpvK ô BøpPgk
:Q×â ô QÖpâ Ao îPuk >õðo< ?þñÞ þì ú^ ôA BG >wüoõì< ûly pHg ú^- þðBH¿Î îñÞ þì {øAõg æBc,ëAqõìkBì- oBG oBù^ úu úPHèA úÞ lñPÖo þì ÿpãük }õÒ@
.lýP×ýG ûAo- îPhüo þì àyA úßýèBcok >õðo< ólük BG ûBãPvüA úG Ao õO,òì òýyBì ÿõO pLG,õzð Apì A« líÎ úÞ >wüoõì< êÓG ÿõO ïkBPÖA òì îø
:îP×â Iè püq }õg õO BG îø Bì îðBuo þì xõGõOA ïA úé¾õc ô ïkõG ûly úPvg pãük.kpÞ|þì ëBHðk
.îøAõg þì RonÏì- :îP×â ô ïlüôk {ÖpÆ úG ...þPcAoBð Rkõg ÈÛÖ úÞ þñßð pßÖ.îýPvýð Bùð@qA þßüô lýuo þì ûAoqA Iy.kõG úPÖopu
qA.îükq þì Ùpc òì ô >õðo< ûAo ÿõO ,lðBupG xõGõOA ûBãPvüA úG Apì kõG oApÚ-
ïokApGôokBìôolKô îüBøoBÞô ïoõzÞô ïkõg :Q×â >êüpýì<
!òýíø ÈÛÖ
qA,îüBø|xok A.ïkq|þì Ùpc ôA ÿApG :Q×âþDBñPÎAþGBG>wüoõì< òüA qA ô ôpG > wüoõì< BG,BGBG ôpG- ÑôpyúýÛG...ôkqþìôkõGúPyAkpGAo}oBPýâ
þì eýÂõO {üApG.ïkq þì Ùpc ïA|ûlßzðAk òì?lükoô@kõg BG úÞ QvýÞ úðAõük òüA- .õzð pýãèk Bø|þgõy óBPuõLøBýu òýÎ ,ólý¿Úo úG lðkõG ûkpÞ
ô ïA ûlì@ Býðk úG à^õÞ ûkAõðBg àü ok úÞ ïkAk ôA úG ÈÛÖ îðBupG ôA úG ÿoAq@ îPuAõg þíð úÞ Apì >êüpýì<.kpÞ {üAl¾ >õðo< úÞ ïlük .Qhüo þì óBzüôo ôpu qA ÝpÎ ô þDBÛüpÖ@
>õðo< .îðAõg þìqBíðô ïoAk þHønì RAkBÛPÎA eüp×O þíÞ lüBýG òì úðBg úG úÞ ïkpÞ kBùñzýK QÎBíW ó@ óBýì ok òì ØýéßO îPvðAk|þíð
ôA úÞ Q×â þì úßéG kpÞ þíð {ðqpu Apì BùñO úð :Q×â ô kpG >wüoõì< êýHìõOA ÙpÆ úG óBzñO qA Ao Bø xBHè lñPyAk îÞ îÞ úÞ úðAõük
óôlG ô óBíüA óôlG ,þìk@ úÞ QuA lÛPÏì îø ?ÿkBPÖAûAo{èBHðkAp^ õOæBc.lñÞ !ïrürÎõyoAõu- lðlý¿Úo þì kAqokBì Qhè ô lðkpÞ|þì óôpýG
ûAo qA îø pãük êýHìõOA úu QÚô òüA ok :îP×â >êüpýì< úG ?Qvý^
ô koô@ok QÞpc úG Ao êýHìõOA >wüoõì<
þG ô ûly ûBHO kõWõì àü ô QuA aýø Iønì ,ûkpÞ QÞpc >õðo< þPÚô kõG AlýK.lðlýuo BìA,QÖo þì xõGõOA ûBãPvüA ÙpÆ úG A«pøBÊ
ô Qvýð lÛPÏì þé¾A aýø úG úÞ QuA úzüo ôA BG úÞ QuA ûkpÞ oAkAô Ao óApãük >êüpýì< ok.kBPvüA ûkBW úyõâ àü þâlñðAo þíÞ qA lÏG !ûly Iy?îükpâ þìpG þÞ-
:Q×â ïBXðApu .lñüBýG >õðo< ëBHðk þDBPuôo à^õÞ úðBg àü ôA þìlÚ lñ^ úíø úÞ þñýG þì,pPgk ÿoAk ÿA úéXÎ ú^-
oõHÎ BXð@ qA wÞ aýø ô kõG Rõég ûkBW.kõG úÞ îüA ûkpÞ pßÖ ûqBO æBc.lñPvø kBy olÛ^
óqpýK <:Qƒ×â Bƒíy úƒG >êƒüpƒýì< pƒâA- ô lðkõGpøõyô óq «ApøBÊ úÞ ÿpPgkôpvK ÙApÆA ÿBø äñývðAk qA þßü ok ô îüôpG
úPHèA.lüpýãð ëk úG A o Ùpc òüA,êìA ÿõèõ^õÞ :lñP×â lðkõG ûlýyõK Ao Bø þLýø xBHè :ïlýupK þðApãð BG.kpÞ þíð Bøo Ao þãñzÚ òüA úG qôo òüA Ap^ .îý¿ÚpG
oõWBð úé¾ô àü Bø ú`G òüA ÐíW ok Bíy ?QuBXÞ BXñüA-
>wüoõì< BG úÞ þøAõhG lüBG Alg qA-

48

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
49
kõGûlyúðAõükîzgRlyqAúÞ>êüpýì< þPÚôBøkpìqAþéýgúÞlyBGóBOkBüBìA,lükõG
Quk ok Ao îüBøõì .lüpK òì ÙpÆ úG óBùâBƒð lññÞJBhPðAAoóBƒykõƒgþƒâlƒðqóqkõzGoApÚ
òüAÿoAlðÜcõO<:kqþìkBüpÖþKBýKôQÖpâ okBíyóõ^þðApPgkóBýìúÞlñøk|þìeýWpO
>!ÿoAlðÜc,ÿkqlGòìqAAoúßýO þGBvcô}õøBGpPgkîøBíy.lñyBGõXPvW
ÿôoôpu kpÞ ápO Ao úðBg >êüpýì< þPÚô þíßdì óBíüA îø ô lýéãyõg îø ô lýPvø
àyA.kõG ûly òýðõgôA ÿBø ògBð ÿBWqA òì ÿrý^ îÞ úðBìq ô ëBu òüA ok òüA.lüoAk
}qAõð Apì QyAk >õðo< ô Qhüo þì îðBíz^ qA .Qvýð
Ao rý^ úíø úÞ QuAõg þì òƒì qA ô kpƒÞ|þƒì ïA úðBg úG ApìôAô îülýuo wüoBK úG þPÚô
BG râpø pãük úÞ Q×â þì òì úG ,îñÞ }õìApÖ ôA.lük îøAõg Ao ôA qBG úÞ ïkõG òEíÇì lðBuo
.kpÞløAõhðlì@QÖoþðBPuôkòýñ^ óBGpùìô JAnW,ïAo@,òEíÇì,îßdì kõG ÿkpì
Ao óBPvGBO Rlì ïBíO.ly îø oõÆ òýíø BìA:QÖpãð phvíO kBG úG Apì þâlðq ô Apì úƒÞ
pãülßü BG áBK ô ûkBu þPuôk úG òì ô >õðo< râpø oBG òüA ôA ô kõG >êƒüpƒýì< úƒG ܃éÏPì ôA
lñíÚçÎ îø úG pPzýG qôo úG qôo ô îülðAonƒâ qA Jõg ô JAnW pvK òƒüA úƒÞ QƒyAnƒâ|þƒíð
ok à^õÞ pùy àü ok >õðo<.îüly|þì >õðo<ïôkoBG ÿApG lÏGqôoôk.kôpGok {Puk
pø ô kpÞ þì oBÞ wüoBK ÿpPìõéýÞ Qvüôk ,ïlükkõGûlì@ïAúðBgúGòìólükÿApƒGúƒÞAo
þì wüoBK úG òì ólük ÿApG úHñzßü ô úHñy wc òìô lyoApßO RBÚçì òüA ,lÏG ÿBøqôo
îýðApüA óBPuôk qA p×ð lñ^ úG Ao ôA òì.lì@ ô >õðo<.ïA ûkpÞ RkBÎôA ólük úG úÞ ïkpÞ þì
úPgBG ëk Qhu >õðo< ô ïkõG ûkpÞ þÖpÏì ô îýñýzñG îø oBñÞ Bø QÎBu îýPvðAõO þì òì
þƒì úƒÞ qôo pø.kõG ûly þÚpy þâlðq }õâ àüqõì ,îýðAõhG pÏy ,îýðrG Ùpc
qpÆ úG úÞ ïkpÞ þì xBvcA Qƒynƒâ àüokBüôîýñÞUdGôîýðAõhGúìBðqôo,îýñÞ
ÿApGôAqAþDAlWôïoAkQuôkAoôAÿoAô|úðAõük RõégúyõâàüokúðBðBGpùìôòüpýyRõßu
....Qvýðòßíìòì úÞú`ð@ïBXðApuúP×øôkqAlÏG.îýyBGîøoBñÞ
òìô >õƒðo< þƒDBƒñy@ qA ûBƒì oBƒù^ æBƒc >êüpýì<úéÞôpuôkBPÖAÝB×OAïlýupO|þìó@qA
ok úÞ QuA ëBu àƒüqApƒPzýG.QƒuA|úƒPynƒâ .kõG þðBH¿Î Qhu úÞ ly AlýK
ok úÞ îPvø >BðBì< óBíøqõñøô îPvø wüoBK òüA.QuAòìëBì>õðo<,pPgkòÞ}õâ-
ÿõG qA,Qvzð þì úðBGköõì }olK pGApG ÅõÎ l¿Ú òì ô QuA ÿlW úýÃÚ pãük oBƒG
}AþíülÚúðBgÿõGIyÿBøêâôþðAlÏíy îø Ao ûkBì@ úíÛè òüA.ïoAlð Ao pvK òüA ókpƒÞ
Ao {èk oôBíu êÛéÚ ÿAl¾ ô ly|þì Qvì úGúÞQuAòüA.koõhGwÞaýøúÞïoAnâ|þíð
ûqôo qõñø,îðAõg þì qBíð qõñø.kAk þì {èBì úýÃÚ òüA qA Ao QƒüBƒK îƒñÞ|þƒì úƒý¾õƒO õO
BG Ao RAkBÎ òüA úíø >õðo< ô ïpýâ þì þDBøAkAó@BGþPñÏèqôoó@okõO.þƒzßGóôpýG
pãük æBƒc .QuA úPÖpünK Rnè ô þèBdyõg .ÿlükqkòìqAAoôAJõgÿkoô@okúÞ
úÞ løAõg|þì òìqA úðAp¿ìôA úÞ QuA úP×øôk .QvýðòýGokólükqkúýÃÚ>êüpýì<-
ôolKúƒGApƒìôA.ïpýãGîýí¿OôABGZAôkqAÿApG ûlük îø BG Ao BøBíy oBG lñ^ >wüoõì<-
ûkpÞ þÖpÏì lñPvø óBGpùì oBývG úÞ }okBì .QuA
òì.îñÞ ú^ úÞ ïkõG lükpO ok Bø Rlì.QuA :îP×â Iè püq
Iønì úG úÞ îßdì þOAkBÛPÎA BG îPvø ÿpPgk !îüoAk Quôk Ao pãülíø Bì-
ëBc òýÎokô koAnâ þì ïApPcA }A ûkAõðBgô ,þÚpyîðBgpPgk,IXÎ?lüoAkQuôk-
>õƒðo<òìQuAûkpÞpýhvOAoôAIéÚrýðÜzÎ óBíévì àü ô úzO@ ôk òìõö ì àü úÞ õO
ô ÜzÎ óBýì BìA.ïoAk Quôk ïkõWô ïBíO BG Ao ÿõvðApÖ àü ÜyBÎ oõÇ^ þPvø I¿ÏPì
úé¾BÖlüByïõuoôJAk@ôRAlÛPÏìôIønì ok AkA wK,þðBùâBð oõW òüA îø ó@?ÿA ûly
àü BG òì úÞ QÖpünK løAõg ïolK Bü@.lyBG ÿA .ÿkoô~A|þì
oAp¾A úG qôpük?îñÞ ZAôkqA ÿõvðApÖ pvK pƒßÖ rƒâpƒø òƒì ,>êƒüpƒƒýƒì< kõƒƒHƒð AkA-
ïkpÞ ÙApPÎA ô îPyõð ïokApG úG ÿA úìBð >õðo< ...úÞ ïkpÞ|þíð
êý¿×OúGAorý^úíøôïoAkQuôkAo>õðo<úÞ ok äðq Apüq îñÞ ïBíO Ao îÖpc îPvðAõPð BìA
ôolK BG BO ïkpÞ {øAõgôA qAô îPyõðôA ÿApG >êüpýì<.ïkõG>õðo<pËPñìòìôlì@okAl¾úG
lvüõñG òì ÿApG Ao úXýPð ô lñÞ QHd¾ ïokBì :Q×â ôA ólük úG
«ç¾A óBypPgk úÞlüõãG Bùð@ úG òí ok ô BG Bíy úÞ QuA QuAo wK?oõÆ òüA úÞ-
úÞlðAkþìBìA,lyløAõhðôQuAûlzðþãðpÖ qAþéýgþP×âþìúÞõO>õðo<.lüoAkúÇGAoîø
QvðAõO løAõg úÞ QuA pvK òüA oBñÞ ok ÈÛÖ .lü@ þì Qyõg òì
>õðo<.lyBGúPyAkþPhHyõgþDõyBðqþâlðq :Q×âîí¿ìôîßdìþéýg>õðo<
ôîýPvøúìBðJAõWoBËPðAokÿpH¾þGBGòìô BìA ,>êüpýì< lüA~ |þì îyõg õO qA,úéG-
îHéÚ ïôo þì þPvK Ýôlñ¾ ÙpÆ úG úÞqôopø Ao õO BG ZAôkqA l¿Ú.lü@ þì îyõg ÈÛÖ
BÎk Bì ÿApG îø Bíy lðq þì óBXýø Rly qA ... æBc BìA, îPyAlð
òìô >õðo< ZAôkqA BG ïokBì ô olK úÞ lýñÞ ZAôkqA þøAõg|þì pƒPgk òƒüA BƒG þƒñÏü-
.lññÞ QÛÖAõì ?êìA ÿõèõ^õÞ óqpýK òüA BG ?þñÞ
óBüBK îøAõg þì õèõ^õÞ óqpýK òýíø BG,úéG-
.kpünLG ôA pâA úPHèA.îñÞ ZAôkqA

óApùO úéXì

oõK Jkõö ì .ï

àüô êù^ {hG

ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK

.........

xBHè BG pvK úü îülük úÞ àý^õÞ ÿôpøAo BO úñÞ pH¾ lüBG Q×â þì {ùG þø ûpPâorG ûoõg þìolÛðA ,ûlülð J@þPÚô lñ^ úÞ þìk@ AlýK ôo ïlñâ îýðõPð úâA,oBýìBÞ- #
,ûkpÞ ûBýu ôo {Ooõ¾ úßýèBc ok ,þãzýKpñø úâorGpvK úG lýñyõñüA úÞ oBýìBÞ.kBýG óõyBGBG xBvcA lüBy ïæBc !ólýÞpO qpì úG úuo þì úÞ ?þ^ îýñÞ
. úðq þì Ùpc úãük kpì BOôk BG ûoAkô ûkBPuAô
òPyAk BO ôk óôA !îñÞ ÅpÎ ú^ úÞ Ùpc :Q×â !úyBHð ÜzÎ BùñO ,õO ÝB×OA òüA UÎBG Bì úãì!þ`ýø –oBýìBÞ
xBíPèA óõzùG þø îðôA ô ókpÞ þì }lülùO ?þüõzPuk òüpG òüAõg|þì õíÎ- ôo xBvcA òüA úßñüA ÿApG ûpgæBG- !?îükõG
ÿoõÆ óõìBW BøBì.òñßð ÿrüoôpG@ úÞ kpÞ|þì >Q×â ô kpÞ oBýìBÞ úG þøBãð úü ûpvK<
.îñÞ }AlýK úÞ úWBýPcA,îíù×G .îâ þì úãük rý^ pËð qA,úð-
.lük þíð ôoBì ô îükõG ûpvK QzK úÞ kõG !xBXÞ îýðôk þíð BìA úéÏG- .Alg lýìA úG õãG–oBýìBÞ ?ÿoAk {Puôk úßñüA pËð qA–oBýìBÞ
lÏG ô kpÞ }õâ ô kBPuAô ûkpg úü oBýìBÞ .ïk þì óõzð óõPùG òì òüBýG –oBýìBÞ
úG ûoByA úü ô óly QÞBu Akpì BO ôk úÞõéW QÖo QÖpâôo úßý^õÞ ú`G Quk }kõg lÏG< þ^ {ùG ÿAõg þì îülük ôo ûpvK,îñýHG- .ûo@-
ïpýãG ôo úâorG pvK Quk úÞ kpÞ ûoByA îñì úG ô ?þãG ?ÿoAk {Puôk úÞ þñEíÇì õO–oBýìBÞ
:òP×â ô ókpÞ ûpvK þì îø úÞ þüBW ÙpÆ îükBPÖA ûAo þüBOoBù^ô
?óAõO BG BñüA- BO !kõG úñd¾ QzK ûAo îø ô þüõzPuk úG koõg JApg ôo AoBÞ úÞ õãð þ`ýø õO –oBýìBÞ .ûo@-
{ùG oBýìBÞ úÞ Bì ÙpÆ QzâpG ûpvK< BO Q×âô QÖpâõðõìõéWp×ð úü ,ok úG îülýuo .îñÞ þì {üoBÞ úü ïkõg òì!þñÞ|þì !îñßð pßÖ òì–oBýìBÞ
ûpG þvÞ úy þíð ,úzð Ñôpy {üBíð
:Q×â BXðôA ô...ÿæBG îülýuo lÏG QÎBu îýð< !?Ap^-
?òýDBíy Rp¿ð BÚ@- >Q×â {ùG ïôo@oBýìBÞ !þüõzPuk ô òýDBK îýPÖo ô lýupK xok@ p×ð lñ^ qA oBýìBÞ ûlìõýð {ýK ÝB×OA òüA úâA.òýHG–oBýìBÞ
>Q×â ô kpÞ Bì úG þøBãð úü ûpvK< ô ókoõg úèõø|úéø Bø|ú`G òüA ÿBÚ@- }õO ûpvK oBãðA úÞ ÿpOBEO óõíø úG îülýuo úÞ þãG QýÏÆBÚ BG þPvðõO þìõO QÚõðôA,kõG
óæA òýíø ÿoAnð úâA !óly ëBùuA,JkA Ùçg
!òýDBìp×G,úéG- áBg úü ô êÇu úü lüBG þüõzPuk óõy|ïpHG >.kpÞ þì oBÞ !úð Bü ÿoAk {Puôk
.ûkBPupÖ óBgoõ¿ñì ôoBì–oBýìBÞ úÞ ÿoBýG pPvÞBg õéýÞ îýð ô ôoBW úüô qAlðA BOôk îýPÖoô îükpÞ áoBK BW úüôo òýyBì ?ûoAk þÇGo ú^-
æBc!úzG pøBÆ QuBXð qA oBËPðA òèBu ØÞ Ñôpy qõñø {üBíð.õO îýPÖo ô îýPÖpâ ÈýéG ô ÿqõvèk ô òPyAk Quôk óæA–oBýìBÞ
?úýÞ óBg oõ¿ñì–ûpvK þì ôo Bø ÈýéG úÞ p×ð úü qA oBýìBÞ.kõG ûlzð {Puôk ÿA ûkpg úü !ûly þÆBÚ îø BG Ápc
?óõylýuBñy þíð Bíy–oBýìBÞ !þðôk|þì Rkõg ûpvK úÞ îülýíùÖ.QÖpâôo ûpvK ÕApu QÖpâ }|úýÛG!ûqõu þì }ApG Qèk ûkpg úü!ÿoAk
.õO îýPÖo ô kpÞAô ôo ok ô lülñg ôoBü< {üBíð ÿApG ûoAk ,úñd¾ QzK îðæA ô úðõíø
!pýhð–ûpvK þPÚô ô þüõzPuk kpG ôo Bø ú`G ëôA oBýìBÞ QzK ÿApG QÖo þì úÞ ï|þøAo .úy|þì ûkBì@ !Ápc úy þì
óôA úG óõzð îãG óõPùG úP×â–oBýìBÞ óõykBPupÖô æBG óõykoô@ ly ïõíO óõyoBÞ {ýK ûpG þvÞ òPyAnýíð ô kõG úPvG úñd¾ ?þ^ þñÏü-
kpG ô QÖpâ õñì Quk ô oBËPðA òèBu ÙpÆ kArýìk@ !ûkõHð R|{ýK óõ^ –oBýìBÞ
!ûkõG oBßølG óõPùG òìõO oArø ûk úÞ þðõzð .Bø úzýKpñø óoAk|þìoô }õéW qAôo ÿrý^ þPÚô!úüoõÇñüA
ï|þéýg úÞ kpì BOôk óôA,Q×âõñüAoBýìBÞ< .îüpâ ÝBOA ÙpÆô úÞ îükõG ûlðõì ô îükõG ûkBPuAô oBýìBÞ BG Ápc,òñÞ þì {Îõñíì Bü ópýâ þì }qA Bü
úü úG îülýuoô æBG îýPÖo úéK BO lñ^ qA BO !ûoAk þì }oô
>òP×â ókõG Q×éÞ ókpâ !kq þßéÞ úü oBýìBÞ úHOpì úü úÞ îýñÞ oBßý^ óõíø BG lüBy,kõG R|{ýK óæA ïlñâ úâA
úÞ ûlG ôo R|þølG pOkôq }AkAk wƒK- úÞ þðôA.ókõG ûkBPuAô Bì êÓG ú`G pvK BO ôk ô òP×â ô ókq Ùpc }BøBG ô {ùG ókpÞ ûBãð
ô kõG úPÖpâ }|þüõzPuk ,kõG pPßý^õÞ wñW BO ôk ÿõéW !ÿly þì BÂoA ólülñg
!ûlñìqBýð {ùG Qhu óæA R|ÜýÖo Ädì úG óõy úÇGAo ,þPÖpâ þPÚô ôo ØèBhì
!ÿôo ûkBüq úG úy þì êülHO ólýuo îø úG
ïk J@ úzýíø úÞ þìk@ þñÏü !Ðèô !Ápc
BìA úñÞ þì ÐÖo ôo }|þãñzO ÈÛÖ,úy|Quk

50


Click to View FlipBook Version