The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Tehran Magazine Proudly Presents:25th Festival and Expo MEHREGAN
Sponsor By:
AmirPasha (Planet Connection),
Dr. Payam Mark Shayani
Dr. Mohammad H. Rasekhi (Southern California Medical Center)
Shahyar Ghanbari, Aris, Jooliet, Ardavan Mofid, Amir Asadi, Anderson...
Sunday September 30th 2018 From 11 am to 6 pm
Hilton Hotel Universal City
555 Universal Hollywood Drive. Universal City, CA 91608
(818) 881-1771

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-07-02 19:05:58

Tehran Magazine Issue #1091

Tehran Magazine Proudly Presents:25th Festival and Expo MEHREGAN
Sponsor By:
AmirPasha (Planet Connection),
Dr. Payam Mark Shayani
Dr. Mohammad H. Rasekhi (Southern California Medical Center)
Shahyar Ghanbari, Aris, Jooliet, Ardavan Mofid, Amir Asadi, Anderson...
Sunday September 30th 2018 From 11 am to 6 pm
Hilton Hotel Universal City
555 Universal Hollywood Drive. Universal City, CA 91608
(818) 881-1771

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
10 úd×¾..............|.........................) þHdì îüpì pPÞk |(þüApãvñXíø ô óApüA- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
12úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok-
16úd×¾.....|................................)}oArâ(ókqlñhHèrýãðAQ×ãyûlüBÖ 10-| ÿoõð lŸHùy& Publisher
18 úd×¾......................)þÏÚAô þèô IýXÎ(| ?kBPÖA|þì þÚB×OA ú^ kõG QhO òýìq pâA -
20úd×¾........)þÏÚAô þèô IýXÎ(|óApüA ok òýìq }rüoôpÖ ô QvzðôpÖ ïBð úG þyõìBg úèrèq- SHAHBOD NOORI
22úd×¾.....)BøpHg ô Bø ûpù^( !kpÞ kõGBð Ao oõùzì kApÖA ÿA úÖpc þâlðq úÞ þèBXñW ÝçÆ 8-
|41-24úd×¾....................................................Býðk oBñÞ úyõâ qA|- )|201 8 ÿæõW6( 1397 pýO 15 úÏíW ,1091 êvévì ûoBíy ,22|ëBu
44úd×¾.........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–
46 úd×¾ ............................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@ – Friday, July 6th, 2018 I S S U E # 1 0 9 1
48 úd×¾. ..................................................)ûBOõÞ óBPuAk( óBW úèBg–
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
54úd×¾ ..................................................)rñÆ(îülñhGîøBGþíÞ-| among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
56 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-| published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK- covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
69úd×¾ ...................................................................ÿrLy@- politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW- within the Iranian community.
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK-
78 úd×¾..........|....................................................Bø ÿlñìqBýð - (818) 881-1771
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì-
TEHRAN MAGAZINE

Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

ëçÛPuA qôo
kBG áoBHì Bßüpì@

òýñ^ lüBHð lðoAkpu QzKokoõÇÚoBývG RBd×¾ BG Ao òùÞ iüoBO àü úÞ óBýðApüA Ap^ þPuAo úG úýHzOoôBñO Qgok àü úG óAõPG Ao þDBKôoA ÿBø Qéì ÿoAlýGô úvðApÖpýHÞJçÛðApâA #
þGõßüBKô ÿkByô òzW úGqôo ó@ok úßéG lññÞ RBøBHìôoBhPÖA ó@úG BùñO úð úÞ lñyBG|úPyAk Ao ÿqôo ô óBøAõhükAq@óõg ô áBg qA ÿpPvG ok ô| úPyAk óBùW ólíO iüoBO ok úzüo úÞ kpÞ
úÞîüpünLG îø Ao QÛýÛc òüA lüBG ,QuA ûkpÞlyo IéÆ Üc ô pß×Pì ÿBø >òì wðBvðo<
?lðqAkpLG àü ÿBñG ÿApG òßíì úWô òüpO|úPvüBy úG Bßüpì@óAõW ô BKõð| òýìqpu ok Qgok òüA ûõýì
àü úG «AlÏG BO îüA ûkpßð úzülðA kõg ÿkpÖ ëçÛPuA úG ëôA úWok ok óBýðApüA Bì úÞ lyBG ó@ QéÎ lüBy
.QuA|úPÖpâoApÚ ÿoAkpG ûpùG koõì àýOApÞõìkô kAq@|òýìqpu
.lñÞ ûBãð ó@ úG pß×O ô òývdO BG lðAõPG Býðk ô îýupG þðBãíø ô þéì ëçÛPuA ú^ pâA úÞ|løk|þì óBzð óõñÞBO| |îølXýø ópÚ qA Bßüpì@ ûldPì RæBüA ú`hüoBO úG ûBOõÞ }pãð àü
.îýñÞpßÖ þéì ëçÛPuA úG îýðAõO|þì úðõã^ îýyBHð êDBÚ|þìApPcA kõg ÿkpÖ ëçÛPuA ÿApG Bì þPÚô qA AlPGA ,Qìõßc qA þHønì oõìA ÿqBuAlW BG þuBuA óõðBÚ ô þuApÞõìk ,ëçÛPuA ,ÿkAq@ óõ^ þíýøB×ì
þyôpÖ phÖ ó@ úG FBßOA úG BO îýGBü Quk|þìBÛì úG ô îüõy lñíOôpS îýðAõPG BO Qvýð ó@ok ÿkpÖ ëçÛPuA úéÂBÖ úñülì eèB¿ì úÞ QuA òüA pìA QÛýÛc BìA ,úPÖpâ úzüo þDBKôoA ú×uçÖ ÿApâ QÖpzýK ô lñéG oBßÖA
îýËÎ ólíOoBPgBuok BKôoAqA êHÚ ,lðkpÞ|þìoõ¿O kõg Qukoôk ÿBøBüöôook Apð@óApß×ñyôo úÞ ÿA
.îýñÞ
îßdì Ao kõg ÿpßÖ ëçÛPuA ÿBø úüBK úÞ þðBìq BO lupG ÿkBì ô þéý¿dO ÿæBG ZoAlì úG úÞ þðBvðA .QuA ûly|úPÖpâ oBÞ úG Bßüpì@
QýíøA úG úÞ QuA þðBvðA oAnâpýSCBO óBvðA .lyBG oAnâ pýSCBO lðAõO þíð ô Qvýð þÛÖõì óBvðA ,lyBG ûkpßð êíÎ úG ô Qynâ úýÂpÖ pývì qA þðBìq BìA ,lükpâ qBÒ@ óBPvéãðA ô BKôoA qA ú^ pâA îø þPÏñ¾ JçÛðA
ÝõÛc úG ô lyBG|úPyAk pËð lì Ao QÛýÛc ô Üc .lñÞ êíÎ ó@ xBuApG ô lyBG ûkpG þK kõg ÿpßÖ ëçÛPuA
óApãük ÿApG Ao ú×ýÊôô ÝõÛcô Üc òüA ûBãð@þðBvðA òýñ^ .lñÞ êíÎ ó@úGô lyBG Bñy@kõg ØüBÊôô .QÖpâ oApÚ úGpXO koõì Bßüpì@ok úÞ lì@ok
óApãük úG óly oAk úylg òüA ,kõy oAk úylg þðBvðA ÝõÛc ô Üc pâA úÞ þèBc ok .ly løAõg êDBÚ îø úðBHéÆ ëçÛPuA ÿBø {HñW BG õvßü qA úÞ þÏýHÆ pDBgm ô ÐGBñì qA þùO ô|úPvg ô pýK ÿBKôoA
ÿBø ú×véÖ úðAõPzK úG B« Öp¾ úÞ kõG|úPÖBüok pãük ÿõu qAô kõGôpGôo kõgoBíÏPuA QdO ÿBø|òýìqpu
.kpÞ løAõg QüApu îø ,løk úìAkA kõg ólíO þèBÏO ô þÚpO úG ÿqBXì ÿBýðk àü ok lðAõO þíð kõg {ülðAõð óAoAlíPuBýu ÿpßÖ
QÞpc òüA ,lñÞ QÞpc þðlì òýðAõÚ xBuApG úÞ lyBG|úPyAk êíÎô ÿpßÖ ëçÛPuA þðBvðA þPÚô úG Bü þñÒ ô óAõW ô lülW þDôpíéÚ úG Býðk úßéG BKôoA BùñO úð ,QÖBüok úÞ lýzßð ëõÆ kBüq þéýg
ÕAp^ qA wýéK oõÃc óôlG ô Rõég óBGBýg ok úÞ ÿA ûlñðAo .QÖpâ løAõgpGok îø Ao óApãük Zõì lñðBì þÚpO qAôpK lñéG JBÛÎ ÿpýâ ZôA løBy BO koAk qBýð ,lðAõg Bø Q¾pÖ|òýìqpu Apð@ óAõPG úÞ þñýìqpu
ÿpãük ,koAnãG ûçÞ kõg òÆõíø pu úÞ þvÞ .lñÞ|þì oõHÎ úG ÜüõzO îø Ao pãük ûlñðAo ,lñÞ oõHÎ rìpÚ
.lyBG ôpíéÚ ó@ok ,ÿpzG úÏìBW þHéÆ
.lñÞ|þìþüõâÕôokúGoAkAôîøAoêGBÛìÀhylüõãGÕôok úÞþvÞ,kpÞløAõgAooBÞòýíøîø óBð@ úÞ lðkpG þK kôq þéýg rýð ,îüoAk Ao ó@ok ókpÞ þâlðq wðBy îø Bì úÞ ÿoõzÞ óAoArâkBýñG
úG ÜüõzO îø Ao óApãük ,lñÞ qBG kõg ÿôo úG Ao þPhHyõg JmBÞ ÿBøok ,QðBýg BG úÞ þyôpÖ òÆô ëlHì QÛýÛc úG lðAõO|þì Ao Býðk ïkpì qA ÿoBývG ÿBüöôo úÞ lñPvø lñíOolÚ þñýìqpu óBñ^ ó@ VoAô
,kqAkpK|þì þuõéGB^ úG ô koAlñK|þì Üc Ao ÜcBð ,ïBÛì úG ólýuo ÿApG úÞ þ¿hy .lñÞ|þì QðBýg
ok .løk|þì YüôpO úÏìBW ok Ao þuõéKB^ êíÎ ô lñÞ|þì Üc pG ÜcBð ókAk ûõéW úG ÜüõzO îø Ao óApãük .kqBu
ôpGôo ó@ úXýPð BG QuBø|ëBu úÞ lPÖA|þì þÖpdñìpývìok úÏìBW QýñìAô Qßéíì ëçÛPuA êÞ úXýPð Qgok ûõýì ólý^ BG úÞ lñPvø þðAkpì åorG óBíø ,Bø>òýéßðApÖ< ,Bø>òup×W< ,Bø >òPãñyAô<
òýñ^ ok ô îüpýãG òzW Ao ó@ Bßüpì@ ëçÛPuA qôo lñðBì úÞ îüoõg|þì Ao þèçÛPuA qôo Rpvc ô îýPvø òüA þhüoBO ÿBø>òì wðBvðo< þãñøpÖ ô ÿpßÖ ûlðqBu RæõdO qA ÿpýâ ûpùG BG ô þDBKôoA þGçÛðA ÿBø

.îüqAkpLG þGõßüBK ô ÀÚo úG ÿqôo .lðkBùð kBýñG Ao Bßüpì@|òýìqpu ÿBñG oAõPuA ÿBø úüBK ,ûoBÚ
ô kõg úðBHéÆ ëçÛPuA {HñW úG þéíÎô þDçÛÎ|þølðBìqBu BG Bßüpì@ûldPì RæBüA åorG óAoBíÏì
|1776 ëBu ÿæõW ïoBù^ ok kõg lñíOôpS|òýìqpu qA þWoBg pâ úÇéu ÿBø RolÚ ólðAo óôpýG ëBHðk úG
àü ÿBñG ô oõzÞ þuBuA óõðBÚ òüôlO kl¾ok úðAkphGBð ÿBø þHéÆ RolÚ ô ûkq JBPy þPÞpc pø qA êHÚ
.lðlì@pG ,þHønì ÿBøoôBG mõ×ð Bü ô óBãðBãýG QèBgk Ñõð pø qA oôk úG ïkpì pG ïkpì àýOApÞõìk Qìõßc
óõðBÚô lükpâ lèõPì ,QuA ÿpzG úÏìBWoBhPÖA úüBì úÞ Bø Q¾pÖ|òýìqpu Bü Bßüpì@IýOpO òüA úG
àükrð QÛýÛc úG óBùW ïkpì qA ÿoBývG ÿBøBüôo ó@ þK ok ô QÖBü òüôlO | 1787 ëBu ok rýð ó@ þuBuA

.lypO
ûtüô úGô þWoBg òüpWBùìqA ÿoBývG óõülì Ao kõg QíËÎôoAlPÚAõu|àüqA úÞ þèBcok Bßüpì@
óBýDBKôoA úG BùñO úð rýð Ao kõg òük pãük ÿõu qA BìA ,lyBG|þì oAk úüBìpu ô Apâ QÖpzýK ô úHhð óBýDBKôoA
oAõhðBùW ÿBøæõýø lyo qA ÿpýâõéW ô þééíèA òýG ÿBø äñW ok kõg lñíOolÚ oõÃc BG óBýðBùW úG úßéG

.QuA ûkõíð AkA ÐÚõì úG Bø>þñýèõuõì< ô Bø>péPýø< pýËð þhüoBO
ÿBø ÿrüo úìBðpG ô Bø fpÆ úÂpÎ BG þðBùW ïôk äñW óBüBK qA wK Bßüpì@ ûldPì RæBüA B« ñíÂ
Qéì QüBícô óBùW ÿBøoõzÞ qA ÿoBývG ÿqBuqBG kl¾ok îýËÎ þèBì ÿBø ÿoAnâ úüBìpuô þðApíÎ

.lì@pG ,kõG|úPvßy Ao óBð@ þðlì ÿBøkBýñG ô kB¿PÚApíÞ ,þãñW ÿBø þðApüô úÞ þüBø
îèBÎok lñìôpýð þPýÏÚõìô ïApPcA êGBÚ þPüõø BO QÖo|þì þéHÚ Qìõßc óAoôkok úÞ rýð BìoõzÞ
óApüA úHðBWôk ÿBø ÿoBßíøô úðBPuôk ÈGAôoqA ,lñÞ BKô Quk kõg ÿApG þééíèA òýG kB¿PÚAô QuBýu

.QuA ZoBg úèBÛì òüA úé¾õc qA ó@ RBýDrW úG òPgAkpK úÞ QuA|úPvW ûpùG oBývG ,Bßüpì@ô
òzW Ao kõg þéì åorG qôo òüA Bßüpì@ ïkpì .QuBßüpì@ ëçÛPuA qôo ÿæõW ïoBù^ úHñyoBù^|
iüoBOok Ao qBu Qyõðpu qôo òüA Bßüpì@ ØéPhì ÿBøpùyok ÿqBHzO@ îuApì ókpÞ BKpG BGô lðpýâ|þì

.lñùð|þìZoAó@úGôlðoBíy|þì||þìApâkõgóAõW 8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

"ô .lyBG þì kpì þéuBñO Qè@ óBíø Bü oõÞm þì óq ólG ÿôo pG Ao wOAlüpýO }õK æBG >þHdì îüpì < pPÞk
óq BG ô klñHG úñýìp^ úÞ lñüõâ Ao þðq "qBG pPÏu ôA krð úG úÞ ïBãñø pø úÞ løAõg þì ôA qA ô kqAlðA
þüBñÏì püq QýG ok þüBñu . lñÞ QÏìBXì pãük qA.lyBG úPyAk òO pG Ao úWAõg }õKæBG lüBýì QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
( rýð ïõu }õüoAk oõéÖ îéüô oôBG úG þüõu
:lølýì QulG ûsAô òüA qA ok ëk ) kçýì qA {ýK 336 BO 330 Qìõßc
qBvì þüBñÎo äðo BG òük ûAo ok ÿq kpì| úPyAk " x@õâBG " ïBñG ÿA úWAõg ápvK ôpâ
ÿpPÏukkpâkpìBðpøäñðqA ÿpPÏu olñßuA oBHñüA }õüoAk åpì qA lÏG úÞ QuA
:koAkûoByAòýñ^ÿpPÏuJBGokrýðÿõèõì| |
| |.kqBHýìôAúGëkôúPzâÿôÜyBÎ
ÿpðÿõgAlgóqoklùðóõ^| | ô fpy úG QHvð þðApüA óõPìô oBS@ þuopG ok
ÿpPÏu óq ó@ kkpâ óq IèBÆ pPíÞ óBðq òýG þvñW úÇGAo úèõÛì Øý¾õO
óq BG óq {ìAo@ ,þðq ÜHÆ Alhøk äñøpÖ ok ok òüA ô QuA ûlükpâ wßÏñì ÿløAõy
xBvcAoõËñìîévìolÚúÞQuA ûlükpâBñÏì
úÇGAo ÿoApÚpG úÇuAõG úÞ lyBG þì þyõgpu þüApãvñXíøô óApüA þGpÒ àèBíì IéÒA ok úÞ þüBXð@qA#
ÜHÆ ú^ pâA . QuA ûlì@ ê¾Bc óBð@ òýG þvñW þì òýXÎ þüApãvñW îø ÑõÂõì BG óõW ûBì
oBßG ÿpâ ÿpPÏu ô úÛcBvì oBñÞ ok rýð þðq løBy RBÎõÂõì úG þÏýuô îùu úÞ QvýèBc ÐÚAôokô óBýðBðõüqA êHÚ úG ,wñW îø BG wßu îø BG þvñW ÉBHOoA þhüoBO þuopG kkpâ
úÇGAo ok óq àü úðAkpì þÎõñ¿ì Qè@ ÿpýâ óAkpì óBýì ok ..ô ÉAõè , þâoBG ïçÒ , ÿqBG úÞ êýèk òüA úG . kkpâ þìpG þzñìBhø ûoôk úG þíð ØÇè qA þèBg óBPuBG óApüAok wñW
ÉBHñPuA òßýè ûlükpâ BñÏì pãük óq BG þvñW fpy ok þuoBÖ óõPì ok . QuA úPÖBü ÁB¿PgA Ao kõg ÿBø úWAõg qA þzhG þzñìBhø oBGok
úíéÞ ûkB×PuAô þðq ÜHÆ oBPÖo qA úÞ ÿpãük ,lðoAkpãülßü BG óBðq úÞ þvñW }rýì@ êíÎ .QuA ûkoô@þì îøApÖ xoBK òýìqpuqA ZoBg .lyBG
qA þÎõð kõWô ô oõÃc , QyAk óAõO þì {ìAo@ úÛcBvì ô ÿpâpPÏu , þðq ÜHÆ óõ^ þOAoBHÎ qA þì þyoõy oõzÞ qA ÿA úÛÇñì þPÚô ó@pG ûôçÎ oBPÖo qA ïoAk ûBOõÞ þcpy ëBÛì òüA ok
oBñÞ ok óq ôk ó@ok úÞ lyBG þì þvñW oBPÖo äñøpÖ ok . QuA ûlükpâ ûkB×PuA ..ô ÿpâ óApvK «æõíÏì , }oõy ó@ JõÞpu qA lÏG kpÞ þì oõéÖ îéüô . óBPuBG óApüA ok þüApãvñXíø
oBßG BG , îø ÿôpG ôo QýÏÂô ok Bü pãülßü ólýüBu êíÎ úÛcBvì þðBÏì qA þßü Alhøk òý`éâ ókpÞ úPgA ÿApG Ao ÜÆBñì ó@ ÿôo BHüq , BPuôA óBìq úG ÜéÏPì þhüoBO áoAlìok lüõâ
þéuBñO Qè@ {èBì êíÎ úG ólG qA ÿõÃÎ ÿpýâ êíÎóAõOþìpýHÏOòüABG úÞQuA ûlükpâBñÏì úðõíð óAõñÎ úG.lðkoôBýì oBGok úG ô lðkpßýì îz^ úG þuoBÖ óõPìok óBüApãvñXíøqA þìBð
| |.lðAúPyBíâQíø þvñWmnéOô qA óq ôk òýG þvñW úÇGAo ÿoApÚpG Ao úÛcBvì BHüq úÞ kõG " wOAlüpýO " Bø úWAõg òüA qA þßü þüBø ûoByA þPzOoq óõPì ok òßýè koõg þíð
þvñW ÈGAôo ok ó@ qA óBðq úÞ ÿA úéýuô fpy ok .kpÞ BñÏì pãülßü úG þéuBñO ÿBø Qè@ {èBì ûAo ô ïlíø úÞ ôA .lzýì kAlíéÚ Býu@ kpì òüpO òßýè úPÖo óAkpì òýGok ÿoBPÖo òýñ^ kõWô úG
qA lýéÛO úG ô lðkpÞ þì ûkB×PuA pãük óBðq BG kõg BG úÞ þðq úG Ao úÚBdu úíéÞ Alhøk þüõu qA ( áBðõÞ kpHðqA wK kõG óAõW }ôoõÞ JõHdì Bü óAõW óApvK BG þvñW úÇGAo ÿoApÚpG qA þðBzð
þì ôpÖ pãük óq ólG ok Apð@ kpì þéuBñO Qè@ lñÞ QÏìBXì pãük óq BG úñýìp^ þéuBñO Qè@ krð úG }ôoõÞ oBGokqA ) kçýì qA {ýK 401 ëBu òüAok úPHèA úÞ lyBG þíð Qukok óBðq òýGok
" , " úñýìp^ " , " äñ^B`ì " úG lüBG lðkpG . QgBu kõg ÜyBÎ Ao ôA ô QÖo ïôk pýykoA þéíÎ pãülßü BG óAkpì wßu þHønì oôBG
" ," ûoõGBu " , " îßdì QXc" " þyBÞ . lñÞ þì BñÏì ÿAlýyúÞpýykoAQÖoBýðkqAþPÚô wOAlüpýO QuA ûlükpâ ØüpÏO òíüpøA ûlýüAq ô ïõìrì
." àñ^pý^" . " äñ^rý^" ,"äñ^Bívì ÿpâ ÿpPÏu oBPÖo ÿBñÏì ØüpÏO ok BìA ô| | úPvzð ôA åõu ok Býu@ úíø úÞ kAk oõPuk kõG ôA úG úÞ þüBXðA qA kpì BG kpì þãGAõg îø úÞ Ap^
ïp^ qA æ« õíÏì úÞ kpÞ ûoByA ." àñgrýW" òüA ÿõÓè þñÏì ëôA úÞ lyBG òüA pPùG lüBy îø þPÚô ÿoAõâõu Iy ó@ok. lðõy }õK ûBýu kõWõì ó@ok þzüAq ô lìBXðA þíð êTì lýèõO
þvñW úÇGAo ïBãñøok óBðqô lðly þì úPgBu pìA ,pPÏu qA oõËñì . kõy ûkAk eýÂõO úíéÞ pýykoA ,kõy þì pÂBc ôA oBñÞ úG pýykoA úGAõg kkpâ þì pýHÏO òíüpøA úG þðBuo ÿoBü Qvýð
oBßG pãük óq ólG ok úPvG kõg píÞ úG Apð@ þì Akrì AoõøA {ñüpÖ@ ÙAløA BG kBÃO ok úÞ
QuAõg úG òüA úÞ þðAkpì BPuAo òüAok .lyBG
.lðkpHýì oAôAru lðqoô þéíÎ òýñ^ ïBXðA úG RokBHì kõg
püAqô êDBu úG úíø óBvýDo ëBì ûkAkó@úGòO úPuAõgBðú`ðBñ^òßýèûkõGåpì
äñ^B`ìpùGqpãz×ÞúGõO óAô Bü ólG QzK úG úðBüqBO úGp l¿Pzø lñyBG
óAõñÎúG "þyBÞ"þðBÞAq"RB×üpÏOúèBuo"ok úßð@ pG «¹BÖBÃì .lü@ koAô lüBG óBð@ ÿBK ØÞ
þì ëBíÏPuA Ao ó@ Apvìpc ok óBðq úÞ þPè@ wßu ïBXðA ëBcok úÞ Ao kpìôk þvÞ ú`ðBñ^
ïp^qAîø ó@QgBuokúÞûlyûkpGoBßGúPzâ ngA lñìqBýð úßð@óôlG lñýHG lñPvøpãülßü BG
pËð úG .QuA ûlükpâ þì ûkB×PuA þyBÞ qA îø ô þì óBð@ òPzÞ úG qBXì lyBG RBìBÛì qA qõXì
Ñõð )þyBÞ( úéýuô òüA îuA pG BñG luo þì
ûlükpâ þì úPgBu óByBÞ pùyok ó@ JõÒpì .lyBG
ÿpPÏu óq ØüpÏO ok "ÐÆBÚ óBøpG" ok.QuA þì ÿqBG løBy JBPÞ ok Bvýíy xôpýu
úñýìp^ úÞ lñüõâ Ao þðq, ÿpPÏu :îýðAõg þì ôk qA óApüA ok þüApâ wñW îø Ñõýy " :lüõâ
þßðq ïlük" ".lñÞ QÏìBXìpãük óq BGô klñG ÜüpÆ qA þßü .QuA úPÖpâ Roõ¾ Bzñì
óõ^ lñÞ þðkBâ úÞ úPvGpG / pÞm ïp^ qA úPgBu ÿqBG løBy . Bø ápO ÜüpÆqA ÿpãükô óBýðBðõü
,þßGBOA JB^ ,þðBÞAq lýHÎ RBýéÞ( "pg pð ok þ×véÖ ô QHTì ÿBø úHñW Ì×c BG óBýðBðõü
ô þùèA ÜzÎ úG ô ly óBÖpÎ úÇýc koAô óApüA
.)233 .Á 1343 óApùO qA kõgBì ÿqBG ú`G BìA . lükpâ pýv×O ÿõñÏì
ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy ûApíø þvñW êíÎ BG ô QyAk þñýìq úHñW óBÞpO
ûly kBü ó@qA oõÖô úG þðBÖpÎ pýÒ oBÏyA ok ô kõG
"pPùG þâlðq , pPùG wßu ": úÞ }õâ
| |".| |QuA
ôA ô QvýðoõéÖ îéüô lýüBO koõì ÝõÖpýHÏO
óApüA ok þüApãvñXíø úèõÛì :QuA þÎlì
BG óBýðApüA þüBñy@ ô koAlð óBýðBðõü úG þÇGo

10

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

11

BùñOô lñøk þì ïBXðA ÿoAkpùy òèBu Bü BvýéÞ qA BøokBì ô olK úßéG óBðAõW BùñO úð úÞQuA ïlÚ ûAo òüA ok úÞ wÞ pø ÿApG ÿlýìA òýñ^ óApùO úéXì
ok óBzßükrð ïAõÚA ô ûkAõðBg kApÖA òüpPßükrð rýðó@QHd¾ BOô lðôo þìok ZAôkqAoBGpüq kpÞ úÖBÂA lüBG ô QuA þÏýHÆ pìA àü koAk þìpG
óAoõPuo úG îø ïBy ÿApGô| lññÞ þì QÞpy ó@ |!|!lññÞþì ÅõÎ Ao ÑõÂõì lü@þì óBýì úG úüpzð< oBzPðA ïBãñø úG Ao lýìA òüA «B¿hy úÞ BG úP×ø îg ô aýK ok
ûlýuo ZôA úG oõzÞ êgAk ok þÏÂô òýñ^ úG ÜÖõì ûoBíy 78 qA lÏG úÞ >}çO þãP×ø
.lðôo þì ÿoBývG ÿApG ZAôkqA rýð oõzÞ qA ZoBg ok ô úG 1394 åorG úèrèq lüly RAoBvg pÆBg þzHc lýÏu lídì
úíø ó@ BG Ao þðApüA ÿBø þuôpÎ þPÚô òì òýñ^ kõWô QéÎ .QuA ûly qBu úéEvì úðB×uCBPì .ïA ûkpÞ úGpXO ly ûlðBzÞ þéýÇÏO
þì Üc óBðAõW úG ïoô@ þì kBü úG ÐÚõO ô ZoBhì QuôA ûkAõðBg Büô xôpÎ ókõG ÐÚõOpK þÏÂô ,åorG ÿBø úèrèq RoBvg óApHW ok Qèôk |[email protected]|
ïkõg îø òýíø ÿApG .lññÞoApÖ ZAôkqA qA îøk koõì òüA ok .løk þì ÿoApÖ Ao êGBÛì ÙpÆ úÞ óBzðBHcB¾ ÿpßÖ úðAõPzK êýèk úG Ao >Bülì<
îñÞ ZAôkqA ÿlñéø pPgk àü BG îøk þì eýWpO lñéø îýÛì þðApüA óAõW àü óBñhu úG QuA pPùG ô lðAk þíð þßürýÖ þèBì ÿBø àíÞ ëõízì | | ëôAqôo
þñÏü þðApüA àHu úG þuôpÎ óõ^ .þðApüA BO õâ ô Q×â ôA BG ZAôkqA ûoBG ok úÞ îýñÞ úWõO þPhHyõg ÿBW þèô .kôo þì kBG úG BølýìA píÎ onâ
ô þüApâ êíXO pÆBg úG ÿkBüq }BK ô Qhüo ô ëBu úu lýñÞ oôBG :lüõâ þì ôA .QuA ûly ÈuõO óAõéùK xBHÎ lýìA koõì òüAok úÞ QuA
pPùG þvèBXì òýñ^ úñürø BG !þíz^ok îz^ QuA qõñø úÞ qõñø ô îñÞ þì þâlðq lñéø ok îýð Quôk äñøpÖ ô oAkBÖô kBìAk ô >êvÎ< }pPgk kõG qôpük òýíø êTì !Qynâkôq ú^ #
rýãðA ûpÆBg ÿBøp×uô úðBg lüpgpßÖ úG QuA ,ïoAk lì@ô QÖo Bø ó@ BG úÞ ÿlñéø àü úðBg ok þuôkpÖ qôpìA úÞ ly BÖõßy óBñ^ >lýÏu<ôA ëBXñW úéXì pýGkpu >óAõéùK xBHÎ< úÞ
úðBg ok úð !ïA ûlülð lüBu ÿBG lüBu ëB`hü rýð QýÛÖõì BGô ûly úèBu úð wéXð@wè NB^ kAk pHg óApùO NB^ îülÚ þuôkpÖ òüpÖ@
.kõG úð ,kBPuA úð ,ûôpâ pülì úð ,ûlßzðAk wýüo ïpPgk àíÞ BG Ao þuôkpÖ îøAõg þì úÞ
ÑõÂõì òüAoôBG lüBy !úüBvíø úð ,úðBhHcB¾ | .kôo þì {ýK
ïõu qôo oBývG lñPvø oõzÞ êgAk úÞ ÿkApÖA ÿApG qA þñý`éâ úP×ø pø ëBu úð òüA ok þuôkpÖ| | |.îñÞpzPñì wéXð@wèok >êvÎ<
óõýéýì 20qA þyõK îz^ ô þGkA IèBÇì þñyB^ BG Ao þuBýu RæBÛì
.koAk QýÏÚAô þèô lyBG Qhu úÞ ûkpÞ úülø òýìq óApüA óAoAlPuôk úG ÿpñø òì úG àü ëBðBÞpPÖkok AopHg òüAôA þPÚô
| !oæk lñøAõg þì ÿpvK ô pPgk lñéø ok þPÚô kõy ûApíø ïkpì pPzýG QüBíc BG pâA úPHèA l¾ òüA ô kõG ûkq úÛéc {ðBíz^ ok Ýõy àyA kAk
Qvýð úðõãñüA lññÞ qBÒ@ Ao óBzÞpPzì þâlðq .løk úìAkA ÿkBìpËðqA lðAõPG úÞ QyAk Ao lýìA
ô óAõW ÿokBì ô olK wßÎ qôpìA # ô Ñõð lñ^ qA îø ó@ Ao þâlðq êüBuô ïBíO úÞ .ly løAõg ûkôrÖA ó@oBG pG
ô ÿkBy BG Ao óBzÞkõÞúÞïlük Ao ëBdyõg êüBuô AlPGA Bø ó@ .lñyBG úPyAk Quk lñ^ ok úzýíø óõ^ óAõéùK xBHÎ Rlì òüAok 12
qA ô lðA ûlýzÞ }ôk úG óBypÛdì ÝBOA ok BG îÞ îÞ lÏG ô lðpg þì Ao þâlðq ÿoôp úG rýð óAõéùK êvÎ ô ûkpÞ ÿqõvèk pýGkpu {Ûð
.lññÞ þì úýùO Ao óBypãük êüBuô óBìq úPynâ qA þzhG ókpÞ ØÚô BG ô úéXì pülì óAõñÎ
| | .lñuo þìpËð úG þÂAo lðoAk úÞú`ð@ Ñôpy ÿApG Ao ÿoôp ïqAõè þgpG Bø ó@ þPc BG þPýèõEvì pK oBÞ òýñ^ úG kõg þâlðq
lñðBì lññÞ þì úýùO ïôk Quk Ñõð qA þâlðq olK BO ûkpÞ JBhPðA Ao þøAo {ðAokApG ÿoBßíø
ÿBÃÖ .lýñýG þì óõPu òýíø ok Ao wßÎ RBÞoAlO îø þuôpÎ ô þðBíùì ÿApG .þDõzuBHè RõvßzýK Bü olK .løk úìAkA }oBÞ úG Ýõy BG
ô olK ô ákõÞ úÞ ÿA úðBíýí¾ QèBc ô wßÎ Qvýð úðõãñüA .lññýG þì ÿA ûkBu oBývG oBývG óôlG úÞ ûlì@ Ýõy pu pG óBñ^ rýð RBÎõHÇì
þvÞ óBìq ó@ ok þèô .QuA IèBW lðoAkokBì ÿApG kBìAkô xôpÎ ûkAõðBgokBìôolKpíÞ úÞ óBñ`íø Qyok ô rüo Rçßzì úG úWõO
þðAõW ok ákõÞ òüA úÞ lñÞ oõ¿O QvðAõO þíð òüApG BñG .lðq þì îéÚ {Pßéíì ÿApG úðBgBPvâ
óly ûlý`ýK BG ô ly løAõg óBzð ô ïBð IcB¾ !lñßzG þðBíùì ô þuôpÎ Iy ô xBHÎ úG Ao þuôkpÖ þãèBu úð úÞ koAk BW
þOôpSô QýGõHdì úG óBùWpuApuok {Opùy ÿBøoõzÞ êTì îø lñéø ok úÞ ïA ûlük òì
ok Ao ó@ }okBì ô olK úÞ QÖBü løAõg Quk ok Ao kõg ZAôkqA îuApì kBìAk ô xôpÎ þüBKôoA .Q×â àüpHO óAõéùK êvÎ
rW þvÞ ákõÞ òüA .lðlük þíð îø JAõg
îéýÖ ok ÿqBG BG úÞ Qvýð >õüpKBÞ ÿk ôkoBðõEè< ïôk qôo
!þuôpÎ qA oApÖ

ZAôkqA óAokBìôolK ÿôqo@òüpPâorG #
qA lÏG rýð BøpPgk ô pvK ô QuA óAlðqpÖ
lðõýK òüpPâorG úG ZAôkqA òu úG ólýuo
IXÏO UÎBG BìA .lññÞ þì pßÖ kõg þâlðq

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
13
|.kõyþìpOoôkôoôkBøkBüqA,ûlyþñhu lýuooôBGBðþPýGõHdìôRpùyúG>àýðBPüBO<
ok úÞ koAk þGBPÞ NB^ úG ûoByA úPßð òüA ÿqBGúGpÂBcþPýGõHdìòýñ^Ì×cpÆBgúGô
úìBñøBy < ïBð BG úd×¾ 3806 ok ô léW YñK kõgoBízýGóAoAlÖpÆAkBHìBOlzðþíéýÖpøok
úÞ Q×â óAõO þì ô úPÖBü oBzPðA óApüA ok >óæBÛð | |.kqBuûkoq@Ao
úéíWqAJBPÞpzðîèBÎokþGBPÞþñýñ^NB^ ïBð >þüBßüpì@þðAôo< Bø îéýÖ òüAqA þßü
BG úÞ kôo þì oBíy úG ÿrýãðA Q×ãy ÿBøoBÞ Qýârñ¶üæ ÿqBvíéýÖ þðBLíÞ úÞ QyAk
úðBg ûõùÚok þèBÛð ëBu êù^ qA ûkpK ó@ ïBXðA kríPukoækóõýéýì20BGAoó@okÿqBGkBùñzýK
ô îülÚ ú`hüoBOô kõy þì úPyAkpG óApüA ÿBø àüpOBK {Ûð BO kAk õüpKBÞ ÿk ôkoBðõEè úG
òüA .kpýâ þì oApÚ ûlñðAõg êGBÛì ok ó@ lülW ôkoBðõEè.lñÞÿqBGAoÿAûpýXðq{ßìk@òíPýG
qA îø oõÞnì þðBLíÞ ô QÖpünK AlPGA ok
ÑçÆA Bø úðBuo úG Ao pHg úé¾BÖçG þèBdyõg
BìA .lñÞ þì ÿqBG îéýÖ òüA okõüpKBÞ ÿk úÞ kAk
îýí¿O õüpKBÞ ÿk ôkoBðõEè úÞ lýzßð þèõÆ
óõýéýì QvýG kríPuk ô îéýÖ òüA oôk QÖpâ
ÙAp¿ðA ó@ ok ÿqBG qA ô lzßG Èg Ao ÿoæk
{Ûð ok ÿqBG qA lÏG kõG ûlzð pÂBc Apüq .løk
îéýÖok þñPyAk Quôkô JAnW óõuôAk àW
ûoA BG úÞ lñÞ ÿqBG Ao þðAôo àü {Ûð àýðBPüBO
{ðBPuôk úGôA .lñÞ þì úßO úßO Ao Bø úzcBÖ
òüA àýðBPüBO îéýÖ óAoAlÖpÆ pÆBg úG òì :Q×â
úPuBÞ îPýGõHdì qA AkBHì BO ïkpÞ ko Ao {Ûð
| |.kõy

pg@qôo
óæBÛð úìBñøBy

lypì< kBü ûlðq ÿBø úPyõð ÿôo qA åorG oBÞ Bø Q¾pÖ qA þyõK îz^ úG qôpük #
êýéW pPÞk< ô ûly úýùO >ÿpüoq xBHÎ úG qôpìA ô ïkpÞûoByA QýGõHdì Ì×c ÿApG
ëõK úG ólýuo ÿApG þP¾pÖ pø qA ûkB×PuA
| .QuA ûkpÞ ÿoBPuApüô Ao ó@ >ûAõhPuôk úðBuoqA þgpGok úðB×uBC Pì úÞîñÞþì ûoByA
p¿Phì oõÆ úG JBPÞ òüA lÛð ok pãñyôo ÿqpì pø qA rýð ó@ûqAô@ô koAk ZAôo Bø
þèBÛð ày óôlG JBPÞ òüA óBâlñðAõg :úPyõð
Apüq kpÞ lñøAõg wíè kõg îvW ô fôo BG Ao | | .QuA úPynâ
pKoBÞ àüqA þâpPu ÿBø {øôtK êìBy JBPÞ þéýu BG úÞ koAk kõWô îø þüBø úðBuo úPHèA
ó@qAlüBGúíøúÞQuA þñPyAkQuôk ôZAôo kõg QèBuoqA BO lññÞ þì jpu Ao kõg Roõ¾
þèBÛð BG ÿõdð úG úìBñøBy úÞ Ap^ .lñGBü þøBâ@ úüpzð< Bø úðBuo òüA qA þßü .lðõzð oôk
úìBñøBy ûoBGok ópÚ îýð qA {ýG ô ûkoõg ûpâ pãñyôo lýXì }çO BG úÞ QuA >JBPÞ þuopG
þì oBzPðA wéXð@ wè ok }A þìApâ pvíø ô
.QuA ûly ÜýÛdO ô Àd×O óæBÛðô lñ^< óõPu ok úüpzð òüA pýgA ûoBíy ok .lGBü
lýXì QuA pýGkpu RApËð ûtüô úÞ >Ùpc
óBìqonâok úÞ ûkpÞ ûoByA ÿA úPßð úGpãñyôo
ô úðBuo pø òürãüBW QðpPñüA úÞ pÂBc p¿Î ô

úéXì ok Ao kõg þùâ@ ÿBø QíýÚ
okAoó@pýSBC OôóApùOþééíèAòýG
.lýñÞ úvüBÛì RBüpzð pãük BG úÏìBW

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

ó„ kAk óBzð qA pOApÖ ÿrý^ lñhHè #
RBÛýÛdO .QuA ÿrý^ ókõG lñüByõg
Ao ókq lñhHè ûlüBÖ 10 þuBñy óAôo
.lññÞ|þì óBýG
B« ¾õ¿hì ,lñðq|þì lñhHè úzýíø Bƒø ïk@
ûlñøk óBzð ÈÛÖ lñhHè BìA lñPvø ÐíW ok þPÚô
ÙAløA ÿApG lñhHèqA Bì .Qvýð Bø ó@ókõG kBy
lñhHè Apüq îýñÞ|þì ûkB×PuA þÎBƒíPWA ÁBƒg
.lðBupG óApãük úG Ao þ×éPhì ÿBø|ïBýK lðAõO|þì
ÿApG lñhHè qA óAõO|þì úÞ þyôo 10 úG püq ok
,ókõƒG kBƒíPÎA êƒGBƒÚ koõƒìok ïBƒýK ókBƒPupƒÖ
oBývG ÿBø|þâtüô ô ókõG þÎBíPWA ,QýGAnW
ûoByA ,kpÞ ûkB×PƒuA óBƒìkõƒg koõƒìok pƒãƒük
.îýñÞ|þì
Bíy úG kBíPÎA ÿApG óApãük ÜüõzO -1
óBykõg pßÖ úG ÈÛÖ úíø úÞ þüBƒýƒðk ok
?kpÞ kBíPÎA óAõO|þì þvÞ ú^ úG «BÏÚAô ,lñPvø
.QuA lñhHè ,Bì ókõG kBíPÎA êGBÚqA úðBzð àü
óApãük úÞ lPupÖ|þì ïBýK þÏÚAô ÿBølñhƒHƒè
ÿoBßíø Bì BG ô ûkpÞ kBíPÎA Bì úG lñðAõO|þƒì
«|æõíÏì lñðq|þì lñhƒHƒè úƒÞ þƒðBƒvƒÞ .lƒñƒñƒÞ
.lðoAk ÿpPzýG þüApâ óôpG ô RôBhu
lñhHè úÞ lññÞ|þì oõ¿O rýð óBðAkkB¿PƒÚA
Qók×ãqylñûhlHèüBrÖýã10ðA ÈuõO úÞ ÜýÛdO àü ok .koAk ÿA|ûtüô }qoA
ëBíPcA ,QÖpâ ïBXðA óAoBßíø ô >óBíèoBƒy<
lñhHè úÞ ÿkApÖA úG Bø|ûlññÞ|QƒÞpƒy úƒÞ òƒüA
.kõG úýÛG qA pPzýG þéýg lññÞ kBíPÎA lðkq|þì
kApÖA êüBíO lñhHè úÞ kpÞ Àhzì ÜýÛdO òüA

.løk|þì {üArÖA %10 BO Ao ókpÞ kBíPÎA ÿApG
óApãük ÝBÖoAô Qíü|çì IéW -2

ô lñøk|þì ïBXƒðA ÿlƒG oBƒÞ kApƒÖA þƒPƒÚô
Bü@ .lñðq|þì lñhHè |«æõíÏì lðõy|þì pýãPƒuk
?koAk ÿA|ûlüBÖ óBy ÿApG oBÞ òüA
Roõ¾ ,p×ð àü qA Jõg oBHgA ólýñy qA lÏG .lzhHG Ao Bì pO þÎBíPWA ÿBøBÇgqA þüBøo -3 >wðApÖ|æ< ÈuõO úÞ þÛýÛƒdƒO xBƒuApƒG
ó@ qA lÏG .lðoAk úãð ÿlW ô àzg Ao kõg àíÞ Bì úG QèBXg ÿôo qA lñhHè òüApGBñG ZAôkqA kpãèBu QHuBñì úG lükpÞ }õìApÖ 1995 ëBuok (Hecht) >aø¶ <ô (LaFrance)
úÞ lðkpÞ|þì oõ¿O ô lðkpÞ AlýK ÿlG xBvcA àü îuA ?lüphG úülø óBƒOpƒvíø ÿApƒG óBƒO BG Bì .lyBG oõÆ òüA lðAõO|þì ,QÖpâ ïBƒXƒðA
.kpÞ løAõg AlýK Bø ó@ úG QHvð ÿlG pËð kpÖ ó@ .îüõy Bøo óAlðq qA lñÞ|þì ú`G àü A« õùu ?lüA|ûkpÞ }õìApÖ Ao îùì ÿpPzì ó@qA lÏGpâA ,lðA|ûkpÞ þñßy óõðBÚ úÞ þðBvÞ
ÐÚAõì úðõâ òüA ok úÞ QuA êýèk òýíø úG ÿlG xBvcA Roõ¾ òüApýÒok óõ^ -4 ÿApG ÿkoAõì òýñ^ pâA ?lükq lãè Ao à^õÞ ÿpPzýG ÝBÖoA ô Qíü|çì BG ,lƒñƒðrƒG lƒñƒhƒHƒè
óõ^ îýðq|þì lñhHè ô ûkAk óBßO Ao kõg pƒu ûkq|QèBXg «|æBíPcA ,lyBG ûlì@ {ýK îø Bíy ÿlñhHè úÞ Qvýƒð îùƒì .îýƒñƒÞ|þƒì koõƒgpƒG
xBvcA lÏG ,îýñßð Ao oBÞ òüA pâA îýðAk|þƒì kpÞîøAõg AlýK lyBG þâoB`ýG ÿôoqA ÿlñhHè ,lyBG òýÒôok
óBðq ok xBvcA òüA .kpÞ îýøAõg þðBíýzƒK úÞ îýðq|þì lñhHè êýèk òüA úG RBÚôA|þøBâ .lüA|ûly kõy|þì UÎBG Bùð@ úíø ,þÏÚAô lñhHè àü Bü
xBvcAó@qAlÏGúÞòüAîøôQuAúðBGkõö ìîø qA Ao Bíy úÞ QuA òüA QèBXg kpƒßéíÎ
.QuA óAkpì qA pO|ÿõÚ BG þvÞ úÞ þðBìq êTì .îýñÞ|þƒíð AlƒýK ÿlƒG .lƒñÞ óôpƒýG oBƒzÖpƒK þƒÎBƒíPWA ÿBƒø|óBƒƒßƒì .îüõy êDBÚ Øý×dO þíÞ þÆBg kpÖ ÿApG
IéÚ úOqA ólülñg -5 ok ëõK ÿoAlÛì oõÇ^ úÞ òüA koõìok ÝBýPyA òPgAlðA òýüBK BG QèBXg ÿôo qA ÿBø|lñhHè koõì òüAok êýèk òüA úG úÞ luo|þìpËð úG
qA þyBðoBzÖ {øBÞ ÿApG þøAo ókq lñhHè ûkpÞ AlýK }A|þíülÚ ÿBø|xBHè qA þßü IýW ûlñg àü îø Bø|QÚô þéýg ô QuA ûApíø pu qA lÏG úÞ ÿkApÖA îýñÞ|þì oõ¿O úÞ QuA pSõö ì
óBuBñy óAôo .QuA ûlññÞ|QcAoBð ÿBø|QýÏÚõì ÿBW þéýg lüBy .lñÞ|þì ØüpƒÏO óBƒì ÿApƒG oBÞ òüA .îýñÞ|þì úÖBÂA ó@ úG úðBÛícA ûBOõÞ qA pOkBíPÎA|êGBÚ ,lñðq|þì lñhHè þñßy óõðBÚ
þPc .lñüõâ|þì >ûpù^ àGlýÖ< úýÂpÖ ó@ úG lýñÞ|þì Ao oBÞ òüA BìA lyBG úPyAlð ókq lñhHè kpÖ îüõy UÎBG úÞ kõy|þì ïBXðA òƒüA ÿApƒG
þíÞ úßñüA ÿApG îýðq|þì lñhHè oBHWA úG þPÚô Ðüpuô ûkpÞ }õìApÖ Ao Bì ÿõùu ûBHPyA êGBÛì .lñðq|þíð lñhHè úÞ lñPvø þüBùð@
.QuAúðBGkõö ìóõ^
ly ëAõEu ØéPhì kApÖA qA ÜýÛdO àü ok 16

TEHRAN MAGAZINE úG þÏÚAô ÿBølñhHè úÞ þèBcok lñÞ|þì pýâok Tel:(818)881-1771
17 pýgA RBÛýÛdO ok BìA .luo|þì rýð Bƒø|îƒz^
lñhHè úÞ ÿkApÖA qA %80 úÞ QuA ûly Àhzì .QuA þÖBÞ lñÞ pPùG Ao óBì|úýcôo
ÿôo pG lñhHè pýSCBO lñðAõO|þì lñðq|þì þÎõñ¿ì ÿBƒƒørƒƒýƒ^ úƒƒG ókq lƒƒñƒhƒHƒè :oAlƒƒƒzƒø
óApãük pËð úG BìA lyBG pSöõì lüBy ûlññÞ|QcAoBð
.lññÞ lýéÛO rýð Ao Bø|îz^ >lƒƒéýƒ×ƒvƒð@< þƒƒPƒÚô .lƒƒuo|þƒƒíƒð IƒƒèBƒƒW
ókpÞ óBùñK ÿApG óAõO|þì lƒñhHè qA wƒK Bø|ûlññÞ|QÞpy qA kõg ÜýÛdO ok (Ansfield)
îýñÞ ûkB×PuA îýñÞ|þì pßÖ ó@ úG «BÏÚAô úÞ ÿrý^ ByBíO ûlññÞ|QcAoBð þüBøõDlüô BƒO QƒuAõƒg
þÎõñ¿ì lñhHè àü òPgBu kõWô òüA BG BìA xBvcA lÏG lðkq lñhHè úÞ þüBø ó@ ,lƒññÞ
lüBG ó@ ÿlñG|óBìq Apüq Qvýð óBƒu@ óAlƒñ^ ó@ BìA .lðkrð lñhHè úÞ Bùð@ BO lñPyAk ÿpPùG
kBíPÎA|êGBÚ lñhHè àü kBXüArìo .lyBG Quok lñhHè ûlññÞ|QcAoBƒð pƒüôBƒ¿O úƒG úƒÞ þƒüBƒø
úýðBS|îýð þñÏü ,koAk ÿlñ³Þ Ñôpy úÞ QuA òüA
àü .kõy {hK Roõ¾ ÿôo BO lzÞ|þì ëõÆ .lðkõHð lñüByõg óApãük pËð ok lðkq|þì
àü BG úvüBÛì ok úÞ QuA ûkAk óBzð ÜýÛdO pPùG {ñýGô áok ÿApG -6
,)úýðBS îƒøk àƒü( Ѓüpƒu Ñôpƒy BƒG lƒñhHè
,pO|óBñýíÆA|êGBÚ pOlñ³Þ Ñôpƒy BƒG ÿBƒølƒñhHè pƒPíÞ Bƒì úƒWõƒO ,îƒýPvø þƒH¿Î þƒPÚô
óBì Quk oBñÞ úÞ îüõy|þíð úWõPì .kõy|þì
.lðõy|þì þÛéO pO|JAnW ô pO|þÏÚAô ÿôo|úGôo Quok úÞ þÚB×OA ÈÛÖ ô konâ|þì ú^
ókoô@ok ëõK ÿApG -9 ô þË×èpËðqA îø òüA .îýñýG|þì Ao lPÖA|þì óBì
JpÇÃì þPÚô :lñÞ|þì Ýl¾ ÿoBƒÏƒPƒuA îø
óBðAkkB¿PÚA úÞ îükpÞ þuopG êHÚ koAõì ok úÞ þüBø|ûlüA úWõPì ,îüoAk xpPuA Bü îýPvø
lñhHè Bü@ BìA lðA|úPÖBüok Ao lñhHè }qoA rƒýð BìA .îüõy|þíð QuA óBì òøm ÿBø|úyõƒâ ok
eÂAô ?lyBG qBu|ëõK óBì ÿApG «BÏÚAô lðAõO|þì «BÛýÚk ,êßzì àüqA áok ókoô@Quk úG ÿApG
ïlhPvì àü qA òƒùK lƒñhHè àƒü úƒÞ QƒuA .îýñÞ|þì AlýK qBýð þðõìApýK ÿBø|ûlüA òýíø úG

>koBÞõè< ô >lýO< :lðAõO|þì .lýðrG lñhHè
ok 1976 ëBu ok (Tidd and Lockard) þGõg xBvcA kõy|þì UÎBG ókq lñhHè
úƒÞ þƒüBƒø|ïlƒhPvì úƒÞ lñPÖBüok kõg ÜýÛdO |æBG Ao úWõO ok ÿpünK|ÙBÇÏðA úÞ îýñÞ AlýK
.lññÞ|þì QÖBüok ÿpPzýG ïBÏðA lñðq|þì lñhHè Ao pãð|þéÞ ókpÞ pßÖ ÿApG Bì þüBðAõO ô ûkpƒG
þOBìlg ÐüBñ¾ ok úÞ ÿkApÖA pO|þéÞ|oõÆ úG ÈuõƒO ûlƒüA òƒüA þƒPƒÚô .lƒñƒÞ|þƒì QƒüõƒÛƒO
ok úÞ Bùð@ Bü BíýKAõø óAoAlðBíùì êTì ,lñPvø ok(Johnson et al.) óAoBßíø ô >óõvðBW<
ÿApG ,lñPvø ÿqAõð|óBíùýì ô|þìpâpƒu {ƒhG kAk óBzð ÜýÛdO YüBPð ,ly þuopG 2010 ëBu
BìA .lðpýâ|þì ëõK kõg óBüpPzì úG ókq lñhHè ok lðkq|þì lñhHè úÞ þüBø|ûlññÞ|QƒÞpƒy úƒÞ
«BÏÚAô ú`ð@ òýG ïôAlì kBÃO ,lýyBƒG IƒÚApƒì êÞ lüBG kpÖô QyAk úWõO úGqBýð úÞ þüBøoBÞ
kõy|þì ûkAk óBzð ú`ð@ ô kõƒy|þƒì xBƒvcA pPùG ,lük|þì Ao ó@ óBPgok ÈÛÖ úð ô êãñW
þâkõupÖ ô kpÖ þãPvg IƒWõƒì lƒðAõƒO|þƒì
.lðkpÞ|þì êíÎ
.kõy þéÓy
lðrG lñhHè Bíy úG Býðk BO lýðrG lñhHè -10 QýGAnW ÿApG -7
úÞ þâlðq ÿBø|Rnè òüpƒO|ûkBƒu qA þƒßü pƒG þƒüôkBƒW ÿpƒýSBC ƒO Bƒø|îƒðBƒg lƒñƒhƒHƒè
kõy|þíð ûlük ó@ókõGoBÞkõgpÆBg|úG |«æõíÏì ÉBHOoA qA þPc ó@ pýSBC O ô koAk óBƒypƒvƒíƒø
okôAô lýðq|þì lñhHè þvÞ úG úÞ QuA þðBìq >Qüõø< ô >{èAô< .QuA pO|æBG rýð þíz^
ok (Walsch& Hewitt, 1985( 1985 ëBuok
.lðq|þì lñhHè Bíy úG JAõW BG óBüBÚ@ koõgpG ûõdð ÿôo pG ÜýÛdƒO àƒü
ûly úWõPì QuA òßíì úÞ oõÆ óBíø BìA þðq þPÚô .lðkpÞ þuopGoBG àüok Ao Bø|îðBg
lñhHè ,lñhHè àü JAõWok Bø ïk@ úíø lýyBG ok ,kpÞ|þì oApÚpG kpì BG þíz^ ÉBHOoA ÈÛÖ
þPÚô ,ly|þì àükrð ôA úG kpÖ koAõì qA %20
>ôBø|ïõO< ô >rñýø< .lñðq|þíð %60ok ,kpÞ|þì úÖBÂA îø Ao ÿlñhHè óq óBíø
ok 1991 ëBƒu ok (Hinsz and Tomhave)
qA QHvð ú^ úÞ lðkpÞ þuopG kõƒg ܃ýÛdO .ly|þì àükrð ôA úG kpì koAõì qA
YüBPð .lñøk|þì JAõW lñhHè BG Ao lñhHè kApÖA pýSCBO ,lñðq|þì lñhHè óBðq úG Bøkpì þPÚô BìA
úðõâ òüA kApÖA qA %50 kôlƒc úÞ kAk óBzð Bùð@ ókq lñhHè úÞ òüABG .koAk ÿpPíÞ þDôkBƒW
îgA wß`ýø «|æõíÏì úvüBÛìok .lññÞ|þìoBPÖo BìA lñÞ|þì pPzýG óBüBÚ@ ÿApG Ao Bø|îðBg QýGAnW
,ÐÚAôok .Qvýð ÝkB¾ óAlñƒ^ ó@ wƒßƒÎpƒG
.løk|þíð JAõW îgA BG Ao óAkpì løk|þì óBzð úÞ koAk kõWô ÿløAõƒy
píÎ|ëõÆ ÿApG lñhHè ,lññÞ oBPÖo QèBXg þPc Bü ô oôpÒBG þPƒÚô
QvðAõPð RBÛýÛdO òüA qA ïAlÞ aýø pâA ,lñuo|þì pËð úG kBy úÞ þƒðBƒìq úƒG QƒHƒvƒð
pËð ok îø Ao òüA lðBzñG Bíy óBHè ÿôo ÿlñhHè >êýG< ô >þvüpO<.lðoAk ÿpPzýG QýƒGAnƒW
«|æõíÏì lñðq|þì lñhHè kBüq úÞ ÿkApÖA :lüpýãG pPíÞlðlÛPÏì (Tracy & Beall, 2011)2011
ÿôo pG úÞ ÜýÛdO àüok .lññÞ|þì píÎ pPzýG pËð úGpO|úðAkpì óAkpì kõy|þì UÎBG ókq lñhHè
ïBXðA 1952 ëBu ok ëBHvýG óBñßüqBG püôB¿O
lðkõG ûkq lñhHè úÞ Bùð@ úÞ ly Àhzì QÖpâ .lñupG
.lðA|ûkpÞ píÎ kõg óBðBvíø qA pPzýG ëBu 7 BO pßÖ ókpÞóBùñK -8
AlýK ókq lñhHè ÿApG þéýèk |æBc lƒüBƒy úÞ lðkpÞ|þì oõ¿O úPynâ ok óBuBñy óAôo
.lüõâ|þíð Õôok QÚõ`ýø þÏÚAô lñhHè àü
.lýyBG ûkpÞ Ao óBøk ÈÛÖ þÎõñ¿ì ô òýÒôok ÿBø|lñhHƒè

óApùO úéXì

?kBPÖA|þì þÚB×OA ú^| | kõG QhO òýìqpâA

úüpËð òüA .QuA eÇvìô QhO àýÞ|òK àü êTì òýìq lðoAkoAp¾A kApÖAqA þøôpâúÞQuA ëBu òülñ^
ÿôo BÏÚAôpâA ?kBPÖA|þì þÚB×OA ú^ kõG Bø|ó@BG ÜcpâA .lñÞ|þì fpÇì Ao þHèBW ëAõu BìA ,QuA úðBÛícA
òýìqpâA .lðA ûkpÞAlýK Ao ëAõu òüA JAõW óAlñízðAk ?ly|þì ú^ îükpÞ|þì þâlðq QhO ûoBýu àü

.kõG þOôB×Pì çìBÞÿBW Býðk ,kõG QhO

5qApPzýG úé¾BÖ løk|þíð ûqBWA òýìq ÿBñdðA úÞ QuA òüA îýñýG|þíð Aooôk ÿBø|QÖBvì úÞ þéýèk
.îýñýHG Ao pPìõéýÞ

|| lññÞ|þíðoBÞþGBüpývì ëBßyAqA àü aýø |
lññÞ|þíð QÞpcpãük úPuõK RBd×¾ óôlG .kpÞ|þíðoBÞ îýñÞ|þì ûkB×PuA óõñÞA úÞ þüBø|rý^qA àü aýø BHüpÛO kõG eÇvì òýìqpâA
.lñøk {yõK Ao ûoBýu ÿkpâ BO lñPvø þñdñì Bø|ó@.lñPvýð ëqBK RBÏÇÚ êTì úPuõK RBd×¾ lñüByõgBð óBvðA ÿApG ÑõÂõì òüA .kpÞ|þíð oBÞ þüBíð IÇÚ aýø ,þvýÆBñÓì ëBíy ô úPvø ,úPyõâ
ûoBýu êGBÛì úÇÛðokpãük ÿA|úd×¾ok {ñÞAô IWõì ,lñÞ|þì QÞpc RBd×¾ òüAqA þßü ûBâpø úÞ lññÞ|þì ûkB×PuA þGBüpývì ÿApG þvýÆBñÓì óAlýì qA óBâlðpK .QuA pOlG RBðAõýc ÿApG BìA ,QuA
ÿA|ûok Bü ûõÞ kõy|þì UÎBG úÞ lññÞ|þíð QÞpc pãük RBd×¾ lyBG QhO òýìq pâA BìA .kõy|þì Ao óBíu@ úPvø@ {gp^ ô lüõy ûpýg óBíu@ úG lýðAõO|þíð pãük .lñðAõO|þíð pãük kõWô òüA BG
ûõÞ îýñÞ ÅpÖ pâA þPc .QyAlð kõWô îø þuõðBýÚA þPc ,kõG QhO òýìq pâA .lyBG úPyAlð kõWô BXÞ ô þÞ Qvýð îùì .kõy|þíð ûløBzì þGõñW ô þèBíy ûpßíýð ÿBø|ûoBPu òýG þOôB×O aýø .lýñýHG
þé¾A êýèk Bø|óBz×[email protected] þâorG êßzì òüAô koAlð kõWô þðBz×zO@,lyBG úPyAk kõWô îø óByoAlì ok Bø|ûoAõøBì pãük ,lyBHð þzðApâ aýø pâA .kõG løAõg êßy àü úG úzýíø óBíu@ ,lýyBG
.kõy|þì pO|Qhu Bì úíø ÿApG ólýzÞ w×ð lñyBHð pâA ô koAk ótývÞA Bì ûoBýu úÞ lñPvø
.lPÖA|þì Bì pu ÿôo òýìq oAlì ok ûoAõøBì 1300 kôlc òüApGBñG ;lññÞ|þì ÉõÛu ô lñðBì|þíð
|

lýñýHG Aooôk BÏÚAô ÿBø|QÖBvì lýðAõO|þì

QyAlð kõWô þé¿Ö aýø
ÿBW òýìq Ñõð òüA ,lüp×ñPì óBPvìq qA pâA .QyAk îýøAõhð þé¿Ö aýø ,QhO òýìq ÿôo
êýèk òýíø úG .lðõy|þì kBXüA }oõdì qA òýìq ÙApdðA êýèk úG Bø|ê¿Ö .kõG løAõg Bíy ÿApG þGõg
ô koAlð kõWô ÙApdðA òüA QhO òýìq ok BìA .QuA þGõñW ûpßíýð óBPvìq ,þèBíy ûpßíýð óBPvGBO
løAõhð kõWô îø þíýéÚA RôB×O ,lyBG ê¿Ö àü ûoBýu êÞ pâA ô ;kõG løAõg ê¿Ö àü úzýíø

ok lýñýHG ûpXñK qA lýðAõO|þì çTì .koAk îø þGõg ÿBørý^ eÇvì ûoBýu àü ÿôo þâlðq
BùñO .luo|þì pËð úG úÞ lñPvø ÿrý^ ó@ qA pO|ÿõÚ BÏÚAô Bì óBíz^ .QuA pHg ú^ pãük ÿBø|oõzÞ

18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
19
ÿoBíýGpøô kpÞ ÿpýâõéW óBùWok RBðAõýcô Bø|Jôpßýì þüBXGBWqA óAõO|þíð òüApGBñG .QyAk
.luo|þì îø ÜÆBñì òüpOoôk úG QÎpu úG kõy ÐüBy òýìq {hG àü ok úÞ

koBG|þíð þðAoBG aýø | |
úÞ QuBì ûoBýu {gp^ .lüôq|þì JõñWô ëBíy QùWôk ok ÈÛÖ kBG kõG eÇvì òýìq pâA
kõy ØÚõPì òýìq }kpâpâA .kõy|þì JpÒ úG ÝpyqA þuõðBýÚA ÿBø|óBüpWô Bø|kBG QÞpc UÎBG
ØÚõPì çìBÞ îø Bø|óBÖõÆ úíø ô )|Coriolis|( wýèõüpÞ pSA .lðõy|þì ØÚõPì îø Bø|kBG òüA
ok }oBG þíÞ lüBy .lñÞ|þì ØÚõPì îø Ao þyoBG îPvýu êÞ óõ^ Qvýð þGõg rý^ òüA ô kõy|þì

.kõy|þì êülHO þèBg ô åorG püõÞ àü úG òýìq úýÛG BìA ,lyBG þécBu ÉõÇg kAlPìA
lýzÞ|þì ëBíy Qíu úG Ao Bíy BíDAk úGmBW
Qíƒu úƒG Ao kApƒÖA úƒGmBƒW
Qíu úG úßéG ,lzÞ|þíð òýüBK
òýíø úG .lzÞ|þì òýìq rƒÞpƒì
ÉõÛu òýìq ÿôoqA þvÞ êýèk
àü ÿôo þPÚô BO úPHèA .lñÞ|þíð
òüA ,lýñÞ þâlðq kpƒâ ûoBƒýƒu
òýìq .løk|þì JAõW îPvƒýƒu
løAõg þðæõÆ ô áqBð ,QhƒO
Èuô Qíu úG Ao Bƒíƒy ô kõƒG
ÿBø|ëlì ok úÞ lzÞ|þì ûoBýu
løAõg ëBíy IÇÚ ,QhO òýìq
kApÖA úíø êýèk òýíø úG .kõƒG
úG þìôAlì {zÞ òƒýƒìq ÿôo

Èuô Qíu úG pO|Qhu ,lüõy pOoôk ëBíy IÇÚ qA ú^ pø ô lññÞ|þì wc ëBíy IÇÚ Qíu
.lðõy|þì YÞ óBøBýâ ô óBPgok ô ZoBg Bø|xõðBýÚA J@ òýñ^|îø .lðõy|þì ûlýzÞ
|
lðAqõu|þì Ao òýìq lýyoõg

ô QhO òýìq ÿôo ÿkBüq Rçßzì qõñø ,îüõzð ûlýzÞ îø ëBíy IÇÚ Qíu úG pâA þPc
óAlýì aýø óõ^ ,koAk kõWô eÇvì
óAlýì ÈuõO òýìq .koAlð þvýÆBñÓì
ô ÿlýyoõg {GBO qA þƒvƒýƒÆBƒñƒÓƒì
ô kõy|þì QËÖBdì þðBùýÞ ÿBø|õOpK
{gp^ pÆBg úG BƒùƒñƒO óAlƒýƒì òƒüA
{gp^ pâA .koAk kõWô óBƒì|ûoBƒýƒu
òüA ,kõy ØÚõPì þéýèkpø úG Bì ûoBýu
RçßzìoB^kô kôo|þì òýGqA óAlýì
ÿlýyoõg ÿBø|õOpK .îüõy|þì ÿkBüq
ô óôqôA úüæ .lññÞ|þì óAoBHíG Ao òýìq
.kôo|þì òýG qA p×vƒíƒOA QƒüBƒùƒð ok

úÞ ÿp×víOA Bü þvýÆBñÓì óAlýì óôlG .îüõy|þì pünK Iýu@ Bø|äñu JBùy ô Bø|áoBýu úG QHvð
eÇu úG úýHy òýìq eÇu ô lññÞ|þì koõgpG òýìq úG Bø|äñu JBùy ô Bø|áoBýu ,lñÞ QËÖBdì Bì qA

.lðõy|þì ûBì

óApùO úéXì

ÿA|úƒèrƒèq" úƒG QƒHvð óBƒuBƒñƒyoBƒƒÞ #
òýìq QvzðôpÖ ;lñøk|þì oAlzø "}õìBg
ô QuA óApHW êGBƒÚ pƒýƒÒ úƒÞ ÝBƒíƒÎA ok
Bƒøpƒùƒy|óçƒÞ ok úƒÞ òƒƒýƒìq }rƒƒüoôpƒƒÖ

| | .koAk þKok Ao áBñèõø þüBø|IüphO
püôB¿O lƒøBƒy ëBƒc úƒG BƒO óApƒùO ïkpƒì
óBøk òýìq .lðA|ûkõG òýìq }rüoôpÖ qA þÞBñèõø
ô ûly kBXüA ó@ok ÜýíÎ ÿA|ûp×c ô ,ûkpÞ qBG
løAõg oApßO Bø|úðõíð òüA .QuA úPÖpâ þðBGpÚ

óApüAok òýìq }rüoôpÖô QvzðôpÖ ïBð úG þyõìBg úèrèq

.ly kBXüA ôpPì òýìqpüq ok J@ þèõ¾A pýÒ QüAlø úG ïAlÚA }pPvâ qA ,kpÞ pzPñì ApýgA úÞ þyoArâ ok BG ô pO|ûkpPvâ oBývG ÿkBσGA ok lƒüBƒy ,lƒy
ÝBíÎAokô Al¾|þG "óApüA òýìqpu êPÚ" >.koAlð kõWô ,lññÞ|þì| þGpÒ JõñW ô JõñW ÜÆBƒñì ok QƒvzðôpƒÖ ÿA|ûlñü@ ok úð Bø|ó@ oApßO .oBG|úÏWBÖ þOB×éO
úÞ QuA }õìBg þHüphO òýìq QvzðôpÖ ô kBG@pùì ûBâkôpÖ ô JçÛðA óAlƒýì BƒO |óApƒùO løk jo pãük þPÎBu Bü AkpÖ lüBy úƒÞ ,oôk
ÿA|úðBƒuo pƒO|îƒÞ ô kõƒy|þƒíð ûlƒük îƒz^ úƒG Qvu úÞ løk|þì oAlzø }oArâ òýƒíƒø ûkAk pHg >îýËÏèAlHÎ |ûBƒy ûpƒHÛì ólƒy|YƒÞ<
úüôo|þG QyAkpG ê¾Bc úÞ þHüphO .kõy|þì 17 ,12 ÜÆBñì( óApùO pùy úÛÇñì úu òýìq óly .QuA îøApÖ ó@ êìAõÎ úíø óõ^
êGBÚ pýÒ ÿA|ûlülK .QuA þñýìqpüq ÿBƒø|J@ óõðBÞ ô æBG àvüo ÿAoAk< ÜÆBñì úG Ao ) 18 ô .QuA QgBu óApùƒO ûtƒüõƒG ,Bƒøpƒùƒy|óçƒÞ ok
J@ xBñyoBÞ ,þìpÞ p¾Bð úP×â úG úÞ QzâqBG ok òƒýƒìq ÿBƒø|}rƒüoôpƒÖ ëBƒüpƒu ok pƒÇƒƒg |òýìq| }rüoôpÖ úGpXO úG }oArâ òýíøok Åpσì ok Ao pƒùƒy òƒüA úƒüôo|þƒG ÿBƒøqBƒuô
BG Ao óApüA qA þâorG ÿBø|{hG ,Qvüq Èýdìô ÑõƒÚô ëBƒíPcA< ô ûkpƒÞ êƒülƒHO >QƒhPüBƒK óAlýì ,pHìBýK ,óApùy ÿBø|óBGBýg ok úPynâ ok úG .QuA ûkAk oApÚ Iýƒùƒì þƒüBƒø|}rƒüoôpƒÖ
ïlƒƒÎ Roõƒƒ¾ ok ÿlƒƒÏƒG ÿBƒƒø|}rƒƒüoôpƒƒÖ þéÎ qA êÛð úG ô ûlƒy ûoBƒyA ÿõƒèõƒì ô ïBƒýÚ qA úüôo|þG ûkB׃PƒuA }rƒüoôpƒÖ òƒüA RAqAõƒì
.QuA ûkpÞ ôpGôo ÿlW ÿlülùO ok þèõPì ÿBøkBùð ÿõu qA pSõì þzülðA|ûoB^ rÞpì ÿpünKpÇg ô úèrèq {hG pülì ,þùéèA|QýG qA ÈÛÖ úð þÏýuô ÜÆBñì þñýìqpƒüq ÿBƒø|J@
êù^ ÿBø|QuBýu úñýìq ok þìpƒÞ pƒ¾Bƒð ûly úP×â ,ÿqBupùy ô òßvì ,ûAo RBÛýÛdO úG îýìpO êGBÚpýÒ þHüphO BG Ao óApüA úÞ óApùO
ЃGBƒñì ÿkõƒGBƒð ,lƒu VAlƒcA ok pƒýgA ëBƒƒu| >.koAk kõWô þüæBG eÇu ok óApùO pùy òüA ÐÖo ÿApG úðApýãzýK ïAlƒÚA aƒýø< :QƒuA
Ao ÿqoôBzÞ oAlüBKBð úÏuõO ô J@ þñýìqpƒüq }rüoôpÖ pSA pG úÞ ÿqõu|{O@ ô oBX׃ðA ÿApG þðõðBÚ ô QuA ûlzð ûlƒýzülƒðA êƒÃÏì .QuA ûkpÞ ôpGôo òýìq QvzðôpÖ ïBð
:lüõâ|þì ô lðAk|þì "óApüA òýìqpu êPÚ" ëkBÏì ok 95 óBPvGBOokqBâ þzÞ|úèõè IüphOô òýìq úÞ ÿqBu|óBíPgBu ûqõc óBƒ×éhPì BƒG úƒéGBƒÛì kõy|þíð ÿA|úðApýãzýK ïAlÚA aýø
ÿApG ÿoB×c þK ok }rüoôpÖ òüA .kAk jo óApùO

20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ó@lìBýKô òýìq ÿpPì 3.5 {øBÞ óApùO óBPuA ok BÚB×OA áBðpÇg ô þðApdG {hG<
þéÎ úÞ ÿoBì@ô îükpâpG óApùO pùy|óçÞ úG óBPuA Áõ¿hG pãük ÿBøBW ok úßéG ,Qvýð
rÞpì ÿpünKpÇg ô úèrèq {hG pülì ,þùéèA|QýG
.løk|þì ÿqBupùy ô òßvì ,ûAo RBÛýÛdO >.løk|þì jo koAk xoBÖ
|ûlññÞ|óApãð Rly úG lzÞ|þì ôA úÞ ÿpüõ¿O xoBÖ óBPuA ÿBø|Qyk l¾ok 70 ôA úP×â úG
35 ëkBÏì þPvzðôpÖ qA xBñyoBÞ òüA .QuA óly fpÇìô lñPvøôpGôo QvzðôpÖ ûlülK BG
óApùO þGpÒ JõñW ÜÆBñìok ëBuokpPì|þPðBu úÞ QuA êýèk òüA úG BùñO óApùO ok êÃÏì òüA
eÇu ÿpPì 3.5 {øBÞ {üBñÏì úÞ ûkAk pHg AlýK ÿpPzýG ÿA|úðBuo JBOqBG pùy òüA êDBvì
ÿBñÏì þèô .QuA ûlñü@ ëBu 10 ÙpÊ òýìq
Iýu@ ôA úP×â úG| ?Qvý^ ÿpPì 3.5 {øBÞ .lñÞ|þì
ok J@ ,JçÂBÖ ,qBâ ÿBø|úèõè IüphO ô ólük úÞ þüBø|ú×èõì< :lñÞ|þì lýÞBO þìpÞ p¾Bð
ô ûkBW ô ÿoAkA ô þðõßvì ÿBø|ûqBu ô òýìq püq {ýG lðA|ûly þÏÂô òýñ^ ólì@ kõWô úG UÎBG
òýíø úG ô QyAk lñøAõg ô lðoAk úìAkA úPynâ qA
.òýìq ÿôo pG êüo ÿBø|óApdG qA þßü úG QvzðôpÖ úéEvì êýèk
?þé¾A p¿Ûì êülHO óApüA Qvüq Èýdì ûlñüArÖ ô ûlðôo|{ýK

òüA þé¾A p¿Ûì Ao óBâoA ôk þùéèA|QýG þéÎ >.ly løAõg
.ÿqoôBzÞ kBùW ô ôpýð RoAqô :lðAk|þì lðôo QèBc òüpO|úðBñýG|}õg ok úÞ lüõâ|þì ôA
ïBËð kõg Ao þé¾A p¿Ûì þìpÞ p¾Bð þèô þOoBHÎ úG Bü óApüA ÿBø|Qyk qA þíýð êÚAlc
qA Bø|úðBhOoAqô òüA úÞ QuA lÛPÏìôA .lðAk|þì ôpGôo þâlýßzg pÇg BG úÞ þüBø|Qyk úíø
ô lðA|ûkõG Qèôk óçÞ úìBðpG ÿpXì AlPGA ô lðA|óBHüpâ úG Quk pÇg òüA BG ,lñPvø
ok þñÏü .QuA ûly Ñõñíì Bø|ó@ok ÿqoôBzÞ
.lñPvø Bø|ó@ þé¾A p¿Ûì úÞ Q×â óAõO|þíð Qyk 600 ÑõíXì qA Qyk 300 qA {ýG eÇu
úÏuõO QuBýu úXýPð úÞ lüõâ|þì ôA
ÿBø|J@ l¾ok 90< úÞ QuA òüA Qèôk oAlüBKBð .QuA ûly ïçÎA Ñõñíì ÿqoôBzÞ óApüA
ûkB×PuA óApüA QcBvì l¾ok 10ok óApüA ÿoBW þéÃÏì aýø úÞ QuA lÛPÏì xBñyoBÞ òüA
óApüA ÿBW| úíø úG lüBG úÞ þG@ þñÏü .kõy :lüõâ|þì ôA .Qvýð lðôo òüA úìAkA qA pOæBG
76( klÏPì ÿBø|ÿqBulu BG ,QuA ûlýuo|þì òüA ØÚõO óApüA òýìqpuô ïkpì ÿApG QüõèôA<
ÿrý^Bð {hG BùñO Ùp¿ì úG )IÏßì koBýéýì ô þuBýu qA îÎA Rçßzì úýÛG ô QuA úüôo
Qvüq RçÃÏì püBu þPc ô ÿkB¿PÚA
.>luo|þì
þPuBýu òüA úÞ QuA lÛPÏì xBñyoBÞ òüA >.lðA|êc êGBÚ þÇýdì
ÿrüo úìBðpG< ó@ ÿApG úÞ QuA >úPuAõgkõg< rÞpì ÿpünKpÇg ô úèrèq {hG pülì
QuA ûly ûkAk ÁB¿PgA úWkõG ó@ úG ô ûly Ao òýìq QvzðôpÖ rýð òßvì ô ûAo RBÛýÛdO
qA >ûlðrg Roõ¾ úG< úÞ lðAk|þì ÿA|ûlülK
.>kõy ûlðBßzg óApüA l¾ok 90 úÞ úíø ô QuA òPÖpâ Rly ëBc ok êHÚ úøk oBù^
,óBXñvÖo ,óBñíu ,òýìAoô ok úéíW qA Bø|Qyk
21 ÜÆBñì ô rüpHO óBüBì ô óBù×¾A oBýùì ,êýGkoA
ûkAk oApÚ pýSBO QdO Ao óApùO úéíW qA ÿpùy

.QuA

óApùO úéXì

kApÖA ÿA úÖpc þâlðq úÞþèBXñW ÝçÆ 8
!kpÞkõGBð Aooõùzì

kôõýèBø ÿBýðk úßdÃì úG ápPzì þâlðq qôo 72 BùñO qA wK BùñO îø ó@ óBýyAkoBÞ îýÞ BG {üAl¾ ô
.ly êülHO ÿA þG óA ëBHPßvG ô

koõì óApâByBíO ÈuõO ëBHPßvG RBÛGBvì òýc ok IOpì oõÆ úG rüp×íø ,ÝçÆ òüA qA lÏG
ëBXñWôþðqúðBíâBøúP×øqAwKúÞòüABOQÖoþìpãükîýOúGþíýOqAôQÖpâþìoApÚphvíO rýð ó@úG ókpÞpßÖ þPcô Qvýð ÿA ûkBPÖA BK {ýKô ûkBu ÑõÂõì óAõñÎ aýø úG ÝçÆ #
RlìûBOõÞoAôxõGBÞúÇGAoIÚAõÎlýñÞpßÖlüBy.QuõýKqpvßýuþPðõuBý×èkçýÖúGQüBùðok úPyAk pËð QdO Ao Bíy Bø úðBuo B« íDAk ô lýyBG oõùzì ô lñíOôpS úÞþðBìq BìA QuA lñüByõgBð
ok Apüq lýøBHPyA ok lýñÞ þì pßÖ oõÆ òüA pâA .lyBG ûlýuo óBüBK úG óõñÞA óBýyAkoBÞ-rüp×ìBø ÿkBüq ÿBø ûoBPu ,Bø ëBu ëõÆok .kõG løAõgpO áBðkokoBývG ÝçÆ ûqõc úG kôoô ,lñyBG
úÞkpÞïçÎAûlðqúìBðpGòüAokÿô.lyqBupHgpãükoBGûlðqÿAúHcB¿ìokúPynâëBuQuõâ@ ok ÿoôBG êGBÚpýÒ QvG òG BG kõg úðBÛyBÎ ÈGAôo ólýuo QvG òG úGqA lÏG kôõýèBø ÿBýðkok

.QuAûlýuoóBüBKúGrüp×íøôôAápPzìþâlðqúÞkõGûlýíùÖêvÎûBìóAoôkóBíøok .QuA ûkõG òPÖpâÝçÆ IÚAõÎqA ày óôlG úÞlðA ûly úWAõìrýð kõg ÿoBÞþâlðq
úÞ îýñÞ Bñy@þüBø þPüpHéu BG Ao Bíy îüoAk l¿Ú óApùO þééíèA òýG úéXì IéÇì òüA úìAkAok
ô úPÖBü Quk úPynâ oBHPÎA ô Rpùy úG lðA úPvðAõPð qõñø kõg oõùzì pvíø qA òPÖpâ ÝçÆ qA wK
.lðA ûly }õìApÖ êìBÞ oõÆ úG þPc Bø ó@ qA þgpG

àýS òýGAo -3
óBPvGBO þìBíOok ïõHè@}ôpÖ ûqõcok þüAôpðBìpÖqA lÏG .kõG QhuoBývG þPvßy þßü òüA
qA lÏG úHy àü àýS òýGAo ÿA úÖpc þâlðq ,)|Blurred Lines|( >îùHì ÉõÇg< äñø@BG 2012
BG àýS .ly óApüô ,}krìBð úG àýS QðBýg úG ÉõGpì RBÏüByôôAqA óõPK æõDBK }krìBð þüAlW qôpÞïBO -1
rýðoBÞòüABìAkoô@QulGAo{ÛGBukrìBðëkkpÞþÏu2014ëBuok>æõDBK<ØýÏÂïõHè@oBzPðA ,òìlýÞ ëõßýð ,}pvíøqA óly AlW l¿Ú úÞ kpÞ ïçÎA 2000pHìBukokqôpÞ ïBO úÞ þðBìq
þLÞ 530 BùñOô BùñO BýðBPüpGok kõgoBzPðA ëôA úP×øok ïõHè@òüA .kq îÚoôA ÿApG Aopãük þPvßy ëõßýð qA þüAlW qA lÏG .QÖo ôpÖ áõy ok kôõýèBø ÿBýðk ,koAk Ao ápPzì þâlðq ëBu 10 qA wK
.kõyþìJõvdìoBGúÏWBÖoBì@àüúÞQgôpÖ okoõÃc úG óBñ`íøô lñÞ Ì×c kôõýèBøok Ao kõg þHvðoBHPÎAô Rpùy QvðAõO qôpÞ ,òìlýÞ
QulG pu pG óõPK ô ôA úÞ þðBìq ly rýð êHÚ qA pOlG oBývG àýS ÿApG ÑBÂôA 2017 úüõðAs ok ok .ly óB¿ÛðoB^k òìlýÞqA ÝçÆ BGôA þPý¿hyoBHPÎA BìA løk þì úìAkApPuBG áçG ÿBø îéýÖ
ÿAûlññÞúÞõyRBìBùOAúÞlyUÎBGûBâkAkokkpHð.lðlypýâok,òýèõW,óBypvKQðBÃcókoô@ ô ,ríèõø þPýÞ ,}pãük pvíøô qôpÞ úÇGAo koõì ok ÿkBüq þèBXñW RBÏüBy úPynâ ÿBø ëBu
ok}pvíøBGôAþcôoôþívWÿBøÿoBPÖolGúGóAõOþìóBýìó@qAúÞkõyfpÇìàýSúGQHvð ÿsõèõPñüBu ÿBvýéÞ BGôA þüBÎkA ÈGAôo .QuA úPyAk kõWô ÿoõu }pPgk BG }A úÇGAo òýñ`íø
Quk þíuo ÜÖAõO úG 2017 Quõâ@ok QüBùð ok ôk òüA .kpÞ ûoByA ápPzì þâlðq óAoôk ëõÆ úßHy ok lñPvì úìBðpG àü ok úÞ ûkpÞ koAô ÿkôõýèBø ûoBPu òüA Qý¿hy úG ÿpPzýG úGp rýð
.lñPÖBü .QuAûlyúPgAkpKó@úG|Going Clear |óAõñÎBG|HBO
ríüo óBýè -4
{üBø ïõHè@ þðõýéýì }ôpÖ úG þãèBu 14 òuok ,ÿpPðBÞ àHu xBñypu ûlñðAõg ,ríüo óBýè rüp×ìBø wüpÞ-2
þì úPgBñy þðõñÞp¿Î óBâlñðAõg òüpOoAk ûlñü@qA þßü þìpâ ûrüBW 2 ókpG BGô kõG úPÖBü Quk ok pâA lüõâ þì úGpXO
BG òßíì êßy òüpPíÞ
koAô Bø óBýyAkoBÞ ûkAõðBg
ày óôlG lüõy úÇGAo
pÇg úG Bíy Rpùy ô oBHPÎA
óBíø òüA .kBPÖA løAõg
wüpÞ ÿApG úÞ kõG þÚB×OA
óA ëBHPßvG ûoBPu ,rüp×íø
úG qA lÏG úÞ kAk jo ÿA þG
pu pK ZAôkqA ólýuo óBüBK

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

.kpÞ ÉõÛu ûoBHßü úG MìApO qA ÝçÆ BG réLýì ÿA úÖpc þâlðq ô úPyAlð þðAlñ^ ïAôk ÿoBÞ {ùW òüA äðo ,Qìpy òük ,}pvíø úG QðBýg óly ÀhzìqA wK ûoBG àü úGôAoBHPÎAô Rpùy BìA .ly
úðBg úG ëõK qA pK þ×ýÞ BG réLýì ,1990 úøk pgAôA ok ôk òüA ÿAl¾ôpu pK ô þèBXñW þüAlW qA lÏG ÿBø ÕAp^<ok ,óBüpHýÞ ÿkA ,}A ÿqBHíø BG ,Qìpy BG ZAôkqA îÒpýéÎ 2009 ëBuok ÿô .QgBG
îéýÖ lñ^okoõÃc úGô lñÞ IvÞ þðAlñ^ QýÛÖõì QvðAõPðrýð RôpS òüAqA ûkB×PuA BG BìA QÖo
>Bø ûoBPu BG ólý¿Úo< þðõürüõéO úìBðpG ok kõg ûBOõÞ oõÃc BG réLýì .kpÞ ûlñvG ïBñíâ þðõürüõéO .kõGûlyrýì@QðBýgÿAúÇGAokoAô)|Northern Lights|(>þèBíy
úPynâ Rpùy QvðAõPð ûBâ aýø BìA QyAk Rpùy ÿBýðk úG úíýðô Ø¿ð þPzâqBG 2016 ëBuok ;ly êülHO koq RçXìqA ÿoBývG QGBS ÑõÂõì úG ïApPcA koõì lñìpñø àüqA QÎpu úGríüo
ô lülzO {ýK qA {ýG ,êüAõñéâ ÿlðpG ,óBüpHýÞ ÜGBu pvíø BG ôA þñíyk úÞ þðBìq Áõ¿g úG
.lGBüqBG Ao kõg oôk ïA³ 30 ëqBð ûko ok koõHéýG ok ôA ÿBø äñø@ òüpPùG ïõHè@ ,Bø þüAõuo òüA ëBHðlG .ly ÿA úðBuo
}ôpÖpK ïõHè@ 50 òýG ok QvðAõPð þPc 2016 ëBu okôA pãük ïõHè@ .QÖpâ oApÚ }ôpÖ òüpPzýG
ríýW þvW -7 ôôA þñíyk òPÖBü óBüBK koõì ok BøBÎkA îÒpýéÎ .QÖpâ oApÚ 88 ëqBð úHOo okô úPÖpâ oApÚ oõzÞ
Garage|( >æõýø sAoBâ< õy þPýèBüo úìBðpG pÆBg úG ríýW þvW ,2000 úøk êüAôA ok
úG kôõýèBøokoõùzìô Bñy@îuA àü ly þì {hK 2007 BO 2002 ÿBø ëBu òýG úÞ )|Monster .koAk úìAkA óBñ`íø ôk òüA þñíyk úÞ løk þì óBzð løAõy ,êüAõñéâ
Rpùy kpÞ ZAôkqA ,áæõG AolðBu ,óAoôk ó@ þñPyAk Quôk pãüqBG BG ríýW úÞ þPÚô .lì@ þì oBíy
qA lÏG Áõ¿g úG ;lðkõG ûly wðBXPìBð Zôq òüA ÜyBÎ ûldPì RæBüA ïkpì .ly {ýKqA {ýGôA òýéuõâóBW-5
ókoô@QulGokríýW þvWoBßðA êGBÚpýÒ {ÛðqA {üBø úHcB¿ìok BøoBGô BøoBG áæõG úÞ òüA &|Jon |(>pãükp×ð8ôQýÞôóBW<õyþPýèBüoúìBðpGÿBKþüBßüpì@BøóõýéýìúÞkõGþðBìq
.kõG óBylðqpÖ 8ô òýéuõâ QýÞô óBü ápPzì þâlðq koõìok úÞ lñPvzð þì )8|Kate Plus |
òüAqA lÏG .ly ûlükp×ð Bø óõýéýì ÈuõOrýð óBy ÝçÆ ïçÎA ïBãñø Bø ó@úPÎBu àüõülüô þPc
)|Dancing With the Stars|( >Bø ûoBPu BG ólý¿Úo< úìBðpG ok oõÃc BG QýÞ ,þüAlW

.Q×â þì òhu 2009 ëBu ok )|The Blind Side|( >oõÞ úÇÛð< îéýÖ ÿApG }oBßuA ûrüBW
úGõOBO ëlì àü BGôA úÇGAoô áæõG úGríýW QðBýg koõìok þOBÏüByqA lÏGôk òüA úðBÛyBÎ úÇGAo
.lyóApüôûoBHßü Ù@òýLuAõy þPýèBüo ëBüpu BGô lGBüqBG Ao kõg úPynâ úPÖo QukqA Rpùy ÿkôlc BO QvðAõO
þìBËð ïçu péPýø lñðBì ô ûlýyõK Ao Bø ÿqBð óBzð úÞ þèBc ok ríýW þvW qA ÿpüõ¿O ó@ qA lÏG .lyêülHOóõürüõéOJõHdìûpù^úGpãükoBG)8|Kate Plus |(>pãükp×ð8ôQýÞ<
þÏÚAô ÿBñÏì úG ríýW ÿA úÖpc þâlðq úÞ kõG BøApWBì òüA qA lÏGô lypzPñì Bø úðBuook kõG ûkAk lýuopHg,2013ëBuok.kõHðwðBy}õg{ÛGBupvíøûqAlðAúGóBWBìAApWBìpãükÙpÆok
koq ÿBø úðBuo þèBXñWoBHgAol¾ok ûoAõíø ríýW þvW lÏG úG óBìq ó@qA .lýuo óBüBK úG úíéÞ BølÏG .lñÞ þì þâlðq QðpPñüAô óõürüõéO óôlG þßÚBOAokô ûkoô@ÿôo þñuoBâ êÓy úG ÿô úÞ
úÇGAo úG AoôA rýð )ÿk óôô QÞ( lðA ûly AlW îø qA óõñÞA úÞ áæõG qA lÏGôApvíøô úPyAkoApÚ kpÞóBdPìAÀÚoôþWÿkÿBýðkokAokõgwðByóBWwLu.kAkQukqArýðAoêÓyòüAþPcÿô
,kõgpvíø òýìoBù^ BGôA úèBÛì òüA òPyõð óBìqok .QuA ûkpÞ îùPìpãük óq 19qA {ýG BG òPyAk .ly þèBXñW Bø úðBuo ok QýÞ ô ôA úÇGAo pãük oBG úÞ òüA BO
þâlðq ûoAõíø {üBø úìBðpG ô þðõürüõéO ÿBø úìBðpG ëõÆ ok BìA lñÞ þì þâlðq Büoôsk wývßèA
.kõy þì qBupukok ôA ÿApG ô ûly ûlýzÞ {ýK }A úPynâ réLýì æoBì -6
lèBðôk ápPzì þâlðq koAô óBùâBð úÞ kõG BýWoõW êøA qAôpK lñéG pãüqBG ô ëlì àü réLýì æoBì
óBüAo äì -8 óôlG .kpG ÝçÆ Qíu úG Aoôk òüA þâlðq 1980 úøkpgAôAokô ûly ,BðAõüA ,{èôApvíøô MìApO
koAôôpÞêuAoBGôûlyAlWôAqAlüõÞwýðkBGþðæõÆápPzìþâlðqqAlÏGúÞþðBìqóBüAoäì réLýìÿBøÿqAôpKlñéGÿApGAoÿkBüqÿBøokMìApOlèBðôkBGôAIÚBÏPìZAôkqAôúðBÛyBÎúÇGAoày
úÖpcþâlðqqAÿkBüq{hGlÏGúGóBìqó@qAÿô.kBPÖABøþüBßüpì@îz^qAúzýíøÿApGlyúÇGAo BìA kpÞ þì ûoByA óõürüõéOok à^õÞ þüBø {Ûðô ÿôôkApGokoõÃc óAõO þì Bø ó@qA úÞ kpÞqBG
ok RpùyqAoôk úG Ao {üA
BùñO ô ûlðAonâ kôõýèBø
îéýÖ òülñ^ ok úPvðAõO
aýø úÞ lñÞ ÿqBG kôlÏì
êGBÚ ÿBø îéýÖ ïAlÞ
ëBu ok .lðA ûkõHð þùWõO
úÞ kpÞ BÎkA óBüAo ,2008
þâlðq óAoôk ëõÆ ok lüõÞ
ôA úG BøoBG óBzÞpPzì
;QuA ûkpÞ QðBýg
iuBK lüõÞ úÞ þOBìBùOA
úÇGAo ô ûly rÞpíPì }A ûlñü@ ÿôo pPzýG óBüAo úÞ luo þì pËð úG Bøqôo òüA .kAk Bø ó@ úG ÿlñO ÿBø
puqA þèAõPì ÿBø ëBXñWô Bø þüAlWqA lÏG Ao áAo xBñypu «BPHvð ûlñðAõg ,Míßñéì óBW BG }A
.QuA ûkpÞ BÃìA kAkoApÚ þðõürüõéO ëBüpu àü ok ÿqBG ÿApG ô úPÖpâ
23

óApùO úéXì

!ÿoAlðõýÞÿ@:RApÞõìk ûlñüBíð úG JBÇg MìApO

!úyBG þñÞ|þì Ao óAoõPuo IcB¾ oBPÖo Bßüpì@ óBâlñüBíð ÿpâBzÖA ÿApG þíuo QðBÞA qA ûkB×PuA qA kBÛPðA ok Bßüpì@ oõùíW wýDo|#
IcB¾ úG JBÇg ÿpPýDõO þìBýK ok MìApO ok þâkBPvüA ÿApG þHuBñì ÿõãèA Ao ó@ô kõPu ÿA|ûlÎ ;lññÞ|þì îùPì úýÃÚ òüA Áõ¿gok úG RBìlg úDAoA úG IuBÞ àü ÑBñPìA
àü ókpÞ ko ÿBW úG :Qyõð îø óAoõPuo òPãñyAô Qèôk QvüByBð ÿBø|îýí¿O pGApG ÙpÆ óAoõPuo úG ólðBuo Iýu@ ëBHðk îø pãük úG Ao pPýDõO ÿBÃÖ ,lý×u jBÞ ÿõãñhu
ÐíW QuAõc ,qolñu AoBu êTì Jõg ÿpPzì Bßüpì@oõùíW wýDo MìApO lèBðôk ;kpÞ þÛéO àü úG óBýì òüAokô kpÞêülHO äñW óAlýì
úyBG Q×ýTÞ ûpXñK ô ok ô óBG|úüBu ókpÞ rýíO >òýüBK õýÞ|ÿ@< Ao ÿô ÿpPýDõO þìBýK ok îø .lñPvø úzÚBñì
òì óõðBÚ .ûoAk ókpÞ äðo úG qBýð ÿoõWlG úÞ úÞ þüBøôqo@ úG QuAõc :kpÞ lülùOô JBÇg úßð@qA lÏG ô lzð îPg BW òýíø úG ApWBì BìA .kAkpýâîø RApÞõìk ûlñüBíð
B« íPc úyBG ØýTÞ óAoõPuo úü pøBÊ úâA úãýì wéXì RApÞõìk õÃÎ >qpOAô òývÞBì< pùyok ÐÚAô þðAoõPuo IcB¾ úßð@qA lÏG
BG Q×èBhì ok BýñýWpüô QèBüA >óõPãñürßè<
>!úüoõÇñýíø îø {ñÆBG ïAlÚA ,òPãñyAô Qèôk úðArýPupWBùì ÿBøoBPÖo
ÿBÃÖ ok úðBÞkõÞ ÿBøAõÎk òüA ú¾çg jBÞ ÿõãñhu qolñu AoBu òPgAlðA óôpýG úG
qolñu AoBu úÞ QyAk úìAkA olÛð@ ÿqBXì óBýì äñW óAlýì úG pPýDõO ÿBÃÖ ;kpÞ lý×u
Ao ïkpì lý×u jBÞ ÿpHg wðAp×ñÞ ok ly oõHXì
.ly êülHO ïAlÚA òüA òýÛÖAõì ô òý×èBhì
.lñÞ RõÎk {ìAo@ úG êýèk úG Ao qolñu ÿA|ûlÎ úÞ þèBcok
ókõGo ÿApG þgpG lülùO úG ûoByA BG ÿô
Iýu@ ÿApG pãük þgpG lülùO ô ÿô ólðAqpÖ
Q×èBhì Üc Bì :Q×â ,óAoõPuo úG ólðBuo
xpO qA oôk úG ô úðAkAq@ Ao oBÞ òüA lüBG BìA îüoAk

.îýøk ïBXðA ólük Iýu@

úüpXýðok þìBËð Qìõßc ïçÎA
lðly úPzÞp×ð 86

ïõÚ ôk qA òýzð bõÞóAoAlìAk ô óAqoôBzÞóBýì þøôpâ ÿBø| ÿpýâok ïôAlO pSA pG|#
.lðA ûly úPzÞp×ð 86 îÞQuk úüpXýðok ØéPhì

òüA þK ok ô QyAnâ ÿBWpG úPzÞ 86 úüpXýð ÿrÞpì þcAõð ok ÐÚAô ,õOçK QèBüA ok Bø ÿpýâok Ðñìok MìApOoõPuk Bßüpì@þèBÎ óAõük
.ly BKpG þìBËð Qìõßc QèBüA òüA ok Bø|ÿpýâok kpÞlýüBC O Ao Bßüpì@úG óBðBíévì kôoô

>þðæõÖ< ïõÚ óAoAlìAk úG >ïôpG< ïõÚ óAqoôBzÞ qA þøôpâ {ýK qôo lñ^ úÞ kõy þì úP×â BOlíÎ ÿBøoõzÞ þgpG ÑBHOA kôoô Ðñì úéEvì lñüõâ|þì Bßüpì@þèBÎ óAõük RBÃÚ #
úPzÞ ÿpPzýG kAlÏO úPynâqôorýð úðBüõW þÖçO ÿA úéíc .lñPzÞ Ao Bùð@qAp×ð 5ô ûkpÞ úéíc .koAkoApÚ ÿoõùíW wýDo RAoBýPgA ûqõcok ,ûldPì RæBüA áBg úG òýzð|óBíévì
ôokõg 2 ô Qéßýu oõOõì 15 ,þðõßvì ërñì JBG 50 êÚAlc ly ïçÎA úÞ ÿõdð úG QyAnâ ÿBWpG
ïçÎA úðBHy lì@ô QÖo Ðñì RAopÛì QèBüA òüA ok qôpìA rýð úüpXýð Qèôk.QuA ûly ûlýzÞ {O@ úG BOlíÎ ÿBøoõzÞ þgpG ÑBHOA kôoô QýÎõñíì ÿApG MìApO þüApWAoõPuk ,Bßüpì@þèBÎ ûBâkAk
.kpÞ lýüCBO Ao ûldPì RæBüA áBg úG òýzð|óBíévì
.lðlì@ok }BG ûkBì@ QèBc úG îø {OoA ô wýéK ÿBøôpýð .kpÞ
úGBzì ÿBø ÿpýâok qA BO lðA ûly ïArÎA pãük ÿrÞpì QèBüA lñ^ úG òýñ`íø {OoA ûtüô ÿBøôpýð êGBÛì ok Bßüpì@ þèBÎ óAõük RBÃÚ qA òO 5 ÜÖAõì ÿACo BG îßc òüA ,óA|óA|þu }oArâ ÜHÆ
ÿoAlHðBW BG úÞ lðA ûkpÞ îùPì Ao úüpXýð ÿoõùíW wýDo ÿoBøõG ôlídì ,óAlÛPñì.lññÞ ÿpýâõéW .QuA ûly okB¾ pãük þÂBÚ 4 Q×èBhì

.QuA ûly ÿoBW ÿBø ÿpýâok }pPvâ qA ÐðBì ,Bø þðæõÖ þñÏü kõg ïõÚ qA BOlíÎ ÿBøoõzÞ þgpG ÑBHOA kôoô ÿApG QýÎõñíì ëBíÎA úéEvì ,Bßüpì@ þèBÎ óAõük îßc ÜHÆ
koAk oApÚ ûldPì RæBüA ÿoõùíW wýDo RAoBýPgA ûqõc ok ,ûldPì RæBüA áBg úG òýzð|óBíévì
ûkpßð ÄÛð AooõzÞ òüA þuBuA óõðBÚô úPÖpðpOApÖ kõg RAoBýPgA ûqõcqAoõPuk òüA BG MìApOô

.QuA

24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
25
QÖo æBG úÛHÆ 23 óBíOoBK@qA óõÞAo

pùy ÿBø|óBíPgBu òüpOlñéGqA þßü úG kõϾô ÿkoõðoAõük BGõWApWBì >óõÞAo< àü #
.QhýãðApG Ao óApâByBíO IXÏO >BOõu úñýì<

qA þßü qA þðõÞAo òPÖo æBG úWõPì Bßüpì@ >BOõu úñýì< QèBüA >ëõK Qñu< pùy óAlðôpùy
óBPuAk BO kõG úPÖpâ îýí¿O oõðBW òüA .lðly ,koAk úÛHÆ 23 úÞ pùy òüA ÿBø óBíPgBu òüpOlñéG

.lñÞ êülHO QýÏÚAô úG Ao >þOõHßñÎ kpì<
.ly úPÖpâ,kõG ûlýuo 13 úÛHÆ úG úÞ þPÚô oõðBW òüA qA ûly úPÖpâ püõ¿O òýèôA
lñ^qA wKô Qvzð ûpXñK úHè ÿôoô lñÞ QcApPuA þíÞ BO QÖpâ îýí¿O óõÞAo 21 úÛHÆok

.lýuo ïBG QzK ô pg@ úÛHÆ úG BO kAk úìAkA {øAo úG ûoBGôk úÛýÚk
ûkBì@rýð RBXð ûôpâô lðkõG þOõHßñÎ óõÞAo òPÖo æBG løByp×ð Bø óõýéýì }oArâ òüApG BñG

.kõG ÉõÛu Roõ¾ ok oõðBW òüA úG àíÞ
þüBßüpì@ úßHy òülñ^ qA ûlðq oõÆ úG pùy }Apg óBíu@ qA óõÞAo òPÖo æBG ÿApWBì òýñ`íø

.kõG {hK ëBc ok

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì
ô RôB×Pì oBývG ïõHè@{ýK ëBu 17|#
êýßzO ûqBO ûôpâqA {ñüpÖ@ïBð úG þðolì
óBìq ok úÞly úDAoA oAqBG úG ”þøBHýy“ ûly
ÐÚAô ïkpì úÚçÎ koõì Alüly ûBOõÞ oBývG
ëk ok Ðüpu þéýg ûôpâ òüA ô ,ly

.lðkpÞAlýK BW àüqõì óAoAlÖpÆ
ok ,qkoõÞo wßPéÞ úP×â ÜHÆ úÞ ÿoõÆ úG
{ýK þøBHýy ïõHè@ ÿBø þLÞ ïBíO ëôA úP×ø
úG þøBHýy ïõHè@ qA ëBHÛPuA òüA .ly }ôpÖ
oõHXì BøoBG wßPéÞ þðBLíÞ úÞ kõG kBüq ÿolÚ
Býðk puBOpu úG ïõHè@ {hK ô klXì oBzPðA úG
Iy ëBHùy“ ÜÖõì ûôpâ òüA oAnâ kBýñG .ly
òýìAo“ ûApíø úG óApüA àüqõì kpì åorG ”ûpK
ô óAqBvãñø@ òüpOkAlÏPuA BG qA þßü ”þðBìq

.lðkõG óApüA àüqõì óBâlññÞ úýùO
ÜÖõì ûôpâ òüA ûlñðAõg ôk BðApùì ô qpHüpÖ
qA lÏG ûBOõÞ þðBìq ok BðApùì ô qpHüpÖ .lðkõG
òükBýì qA ÿoBývG ok þøBHýy ïõHè@ oBzPðA
|,|Planet Hollywood|lñðBìúGþééíèA|òýG
òükBýì qA ÿoBývG ô xBâô xæ ok|Venetian
BG ô lðkpÞ ApWA þÛÖõì ÿBùOpvñÞ pãük åorG

kõy þì {hK ÿkôrG BðApùìôqpHüpÖ lülW äñø@àO

ûpù^ òülñ^ .lükpâ løAõg úDAoA oAqBG úG lðkõíð ApWA ÿpýËð þG úìBðpGoõypK þ^ByBíO
ÿoBßíø äñø@ òüA úDAoA ok oõùzì þðBùW oApÚ rýð òèBu ok òüpÊBc óBXýø ôoõy BG úÞ
.lðA úPyAk | |.lñPÖpâ
QHd¾ Bø ó@ ûoBG ok pPzýG ûlñü@ úP×ø ok ûApíø úG BðApùì ô qpHüpÖ lülW äñø@ àO
.îýñÞþì ÿkôqúGôlyBGþìïBíOAëBcokõülüôàüqõì

úG þðlük ô IèBW ÿBøõülüô àüqõì ûApíø úG úWAõì àüqõì óAoAlÖpÆ qA ÿoõy pK ëBHÛPuA
ÿBùðõürüõéO ÜüpÆ qA úÞ ûkõíð úDAoA oAqBG .lðly
ô ûly {hK óBùW puBOpu ok ÿA ûoAõøBì
ÐÚAô ïkpì Jõg oBývG ëBHÛPuA BG úÞ kõy|þì úG ûoAõíø úPynâ óBýèBu ëõÆ ok qpHüpÖ
àü BG ,ÜÖõì qBvãñø@ ô ûlñðAõg àü óAõñÎ
. ûly úG ëõÓzì kpÖ úGp¿dñìô RôB×Pì çìBÞ àHu
þøBHýy ûôpâ BG BðApùì ô qpHüpÖ úPynâ ëBu qA ïôAlPì| Roõ¾ úG ô ûkõG kõg àüqõì oBÞ
2700 êGBÛìokô kôõýèBø þHèôk îýËÎoæBOok lülW àHu ÿBø àüqõì äðô@ þðBLíÞ ÜüpÆ

28

www.TEHRANMAGAZINE.com þßüpPßèA ÿôokõgqA BOõüõO
õýÞõO ÿqBG JBHuA ûBãzüBíðok
Azita Fakheri, M.D.
kpÞþüBíðôo
American Board of Internal Medicine

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| þüBíðôo Ao óBÞkõÞÁõ¿hì ÿBøôokõg úÎõíXìqA úýèôA fpÆ òüpg@BOõüõO QÞpy #
.QuA ûkpÞ
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ ûkBWqA Ðüpu þéýg lðAõO þì úÞ QuA ØÛu óôlG ÿôokõg àü >|Canatte Journey|<
.lñÞ onâ îg ô aýKpK ÿBø
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ
|ÿqBG JBHuA ÿôokõg àƒü õƒýƒÞõƒO ÿqBƒG JBƒHƒuA þƒééíƒèA òƒýƒG ûBƒãƒzƒüBƒíƒð 7 ok BƒOõƒüõƒO
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG þì þcApÆ óBÞkõÞ ÿApG óBXýø kBXüA Ùlø BG úÎõíXì òüA .QuA ûkpÞ þüBíðôo| Camatte

BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # .kõy
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW ô IÛÎ Ýôlñ¾ ÿôo óAlí^ àü êìBy QuA| Camatte Petta | úìAkA úÞ ôokõg òüA
ô þèlñ¾ úu ÿAoAk ÿpPì þéýì 3075 ÿqBG JBHuA òüA .QuA p×u pývì qA ÿoBâkBü ÿBøpßýPuA
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA #
.QuA þßüpPßèA oõOõì
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse ûkpÞ ûkB×PuA òüõð ÿBø ÿoôBñÖ ô àýuçÞ þuBñy þüBHüq ëõ¾A qA úýèôA fpÆ òüA ÿApG BOõüõO

orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# .QuA
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # úPgBu ëlì òüA ûApíø úWok 220 pãzüBíð BG p×u ÿqBu úýHy ûBãPuk àü QÞpy òüA òýñ`íø

BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # .QuA
QuõK ókpÞ RôApÆ qA ÿpPì 7 ÿpývì ok lñÞ þì àíÞ óBÞkõÞ úG ÿqBXì ô þßürýÖ ÿBø QýÏÚAô IýƒÞpƒO

QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # .lðpHG Rnè ÿoAõuôokõg
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # .kõy þì pøBÊ pãzüBíð ÿôo p×u ØéPhì ÉBÛð qA ÿpüôB¿O pývì òüA ok
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #

õì }rüo óBìok #
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #

(818)343-0101

19100 Ventura Blvd Ste #A Tarzana CA 91356
IHop Shopping Center

29

òülíÞ óApùO úéXì
olK ÙôpÏì
þìkBÞ@úG þðApüApâBíñýu 3
ly lðly RõÎkoBßuA

{üArÖA úñýìq ok ÿkoõÞo ,þüBíñýu ÿBø|ûpù^ qA p×ð 928 qA RõÎk BG ëBvìA oBßuA þìkBÞ@
.kpÞ RõÎk rýð þðApüA ûpù^ úu qA óBýì òüA ok ô QyAnâ ÿBW úG {üBÃÎA

ûkAkpHg þìkBÞ@úG òPuõýK ÿApG lülWõÃÎ 774qA {ýK ëBuoBßuA þìkBÞ@úÞ þèBcok
.QuA ûkq RôB×Pì þìAlÚA úG Quk p×ð 928 qA RõÎk BG ëBvìA kõG

þìkBÞ@úG òPuõýK ÿApGp×ð 322qA 2015 ëBuôp×ð 683qA 2016 ëBu úÞ QuA þèBcok òüA
.lðly|þì Jõvdì þâorG ïBÚoA }kõg ÿBW ok úÞ kõG ûly RõÎk

ÿôqo@ ô óõW óApùì úy þì BGBG ûoAk óApùƒì òülíÞóBüoõ×Ò óApùì úÞþüBW ó@qA #
úyBG áoBHì óBGpùì úG ÿA úÚçÎ óõürüõéO ô Bíñýu pãüqBƒG ô
úG úG úzG þ^ pHg ,koAlð þÎBíPWA ÿBø úßHy ok oõÃc
ô Bíñýu pãüqBG þWôA þéÎ Ao {ðly olK
úßíðBG úìõéÏì æBcqA {ìApâBPvñüA ok þPvK oBzPðA BG óõürüõéO
óBW ÿA
.kAk
klÎ àü óõürüõéO êgAk püõ¿O : ó N :Qyõð wßÎ òüA oBzPðA BG þWôA þéÎ
úéãyõg ô êLO ú`G

kpì IýXÎ êýèk }õðpÖ ô ÿpãvÎ þéÎ ,óAoAkpHíéýÖ {hG ok >ûlñyôpÖ< îéýÖ qA óBüp×ÏW òývc óApüA qA
{ðqqA ÝçÆ ÿApGôlñø úéíW qA ûBOõÞ îéýÖ ô òzýíýðA óBâlðqBu óBýì ok| >ûBãð< ô >Rõßu< îéýÖ óBâlðqBu ÿlí¾

úÞ þìBãñø< : Q×â Áõ¿g òüA ok {KAo ô ZAôkqA qA wK úÞ þðBPuôlñø kpì # .lðA|ûly JBhPðA oBßuA þìkBÞ@ úG òPuõýK ÿApG úÞ lñPvø ÿkApÖA
úÞõy çìBÞ ïlük Ao îðq Roõ¾ oBG òýPvhð kõG ûly úÞõy çìBÞ {ðq Roõ¾ ólƒük ô 2016 ëBuqA úÞ QuA ÑõñO {üArÖA ÿApG þyçOp×ð 9200qA {ýG úG þìkBÞ@ÿBÃÎA {üArÖA
úWõPì þuôpÎ îuApƒì óBƒüBƒK qA wƒK .ïlƒy kpÞ ïçÎA þìkBÞ@ òýLíÞ òüA Ñôpy qA wK úP×ø ôk .ly kBXüA QuA lý×u þéýg oBßuA äPzø BG
çìBÞ ôA ïly úWõPì ô ïly îðq Roõ¾ ÿBøõì .QÖpâôA ÝçÆ úG îýí¿O ô óBðq óBýì ok JBhPðA ô lülW ÿBÃÎA kAlÏO pG ókôrÖA BG 2020 ëBu BO BÃÎA ókpÞ pGApG ôk {Ölø
qA ZAôkqA qA wK úÞ þðBPuôlñø kpì àü
>.QuA kpì àü úG úýHy ûly úÞõy çìBÞ {ðq Roõ¾ ÿBø {üo ólük | |.kõGløAõgóBPuõKòýãðo
Ao {ðq ÝçÆ QuAõgok úé¾BÖçG kpì òüA lñüõãG QHTì iuBK RõÎk òüA úG 2018 ëBu ok ûly RõÎk ÿBÃÎA úíø úÞ þOoõ¾ ok
ólýñy qA wK ûBâkAk BìA kAk úDAoA ûBƒâkAk úƒG .QÖpâ ôA ÝçÆ úG ÿoõÖ îýí¿O kõG
QuAõgok ko úG ÿAo ÙpÆ ôk ÿBø QHdƒ¾ BO kpì òüA óBPuôlñø îüBO }oArâ úG BñG .lýuo løAõg p×ð 9226 îÚo úG þìkBÞ@ ÿBÃÎA
{WAôkqA îuApì ô óq òüA BG ZAôkqA qA {ýK úÞ Ao óBPuõK|òýãðo óBýì ok þìkBÞ@ ÿBÃÎA óArýì lðpünLG Ao RõÎk pâA kApÖA òüA ëBc òýÎ ok
.kAk kBìAk {KAo ÿBÎkA úG BñG .kõG ûlzðôA ólük úG ÜÖõì
oBývG óBðq Roõ¾ okõì lyo ;QuA þñP×â ôpu ÿôo ÿA ú^oBK BGrýð þuôpÎqôook {ðq .lñðBuo|þì 2018 ëBu ok l¾ok 16 úG kõG l¾ok 13 pGApG 2017 ëBu ok
ëkBÏO ïlÎ QéÎ úG okBð koAõì ok ô QuA okBð ólük úG okBÚ ôA ô kõG ûlðByõK Ao {ƒOoõƒ¾ õÃÎ óBðq óArýì kõy|þì IWõì úÞ lñPvø óq l¾ok 49 lülW kApÖA óBýì ok ëBc òýíø ok
.løk þì jo okBð þßýPðs ëçPgA Bü ô þðõìoõø
.lzð {Ooõ¾ .lGBü {üArÖA l¾ok 31 úG 2917 ëBu ok óq l¾ok 28 qA oBßuA
,þèõüæ àýéG ,þðBýXðBð êýíÞ ,{ülø þðB×ýO ,äñýèBÞ ÿlñýì ,BüõèBÞ êýðAk óõ^ þðApãüqBG
þéýìA ,õDB^ äðõø ,úìæBy þOõíýO ,þèlüo þvük ,áoBK ëAlðAo ,péO wéýì ,êKB^õük ,pìõy þìA
ëBvìA óBâly RõÎk óBýì ok rñýèBÞ þéýè ,ríýW þéýè ,rðõW Alýyo ,ëBø BñýWo ,ÿlýø Bñè ,áoçÞ

.lðoAk ÿBW
.QuA oBßuA úgBy òüpO|åorG úÞ lñøk|þì êýßzO Ao oBßuA ÿBÃÎA l¾ok 20 kôlc óApãüqBG

.lðA|ûly RõÎk ØéPhì oõzÞ 59 qA lülW ÿBÃÎA
>AlüoõéÖ ûsôpK< ûlðqBupßýG óBy Bø|óAkpâoBÞ óBýìokô äñýèôo þÞ þW óBâlñvüõð óBýìok

.lñPvø oBßuA úG óBâly RõÎk úéíW qA
Bñýèôkæõâ BýÖõu ô QuA oBßuA úG ûly RõÎk òüpO|óAõW òu ëBu 14 BG wýèAô þðrðõÞ
92ô lñPvøoBßuA ûlðpG òO 17 óBýì òüAqA .QuA ûly RõÎkõÃÎ òüpO|òvì úèBu 86qBvãñø@

.lðkõG|ûly oBßuA QÖBüok krìBð p×ð
.lñPvø òüõÎlì óBýì ok rýð îýco pøBÆ ô óBg jpøBy

30

www.TEHRANMAGAZINE.com

úÛGBvìokpPgk àüoBX×ðA

BG ô QÖo åorG úHÏW àü óôok þGBü kAlÏPuA úÛGBvì àü ok QÞpy BG óAõW ÿpPgk|#
.kpÞpX×ñì Ao ó@QýìBñükqA ûkB×PuA

ÿBø|úÛGBvì þøAo Ao óBzðô ïBð ÿBüõW óBðAõWqA ÿoBývG úÞ QuA ÿrý^ óBíø Rpùy ÿAkõu
óBíz^ ô óõürüõéO òýGoôk êGBÛì lñyBG úPyAk Ao wðBy òüA þPíýÚ pø úG BO lñÞ|þì kAlÏPuA ØzÞ
ÿBø {üBíð Bü RBìAlÚA RBÚôA þøBâ úPHèA ,lðoAnãG {üBíð úG Ao kõg ÿoBÞ òüpýy ûlññýG Bø óõýéýì
Bíy ú`ð@ úÞ Ap^ lyBHð IuBñì {üApG ÿoBÞ òüpýy óAõñÎ lüBy úÞ kõy þì áBðpÇg ÿolÚ úG Bùð@

!ûkBu þüBíðpñø àü úð QuA }kõg ÈuõO ûlññÞ QÞpy óBW òPÖpâ ÿqBG úG lýñÞ þì ByBíO
IýXÎ oBývG ÿA ûlüA BG áBð wýèBð@ ïBð úG úèBu 21 ÿpPgk þGBükAlÏPuA ÿBøõy òüA qA þßü ok
óBüBK qA wK Ao ôA ólðBì ûlðq oõ¿O wÞ aýø úÞ þPÞpc ÿApWA BG ô kpÞ AlýK oõÃc áBðpÇg ô

.lñÞ BK úG Bø úðBuo ok ÿoBývG ÿAl¾ ô pu QvðAõO QyAlð {züBíð
ô lýñÞ ByBíO kõg óBíz^ BG Ao kAk ïBXðA pPgk òüA ú`ð@ þdýÂõO pø ÿBW úG lyBG pPùG lüBy
Iýu@ þPc îýüõãG QuA pPùG Bü ólðBì ûlðq qA úÛGBvì òüA óApâByBíO pãük lñðBì rýð Bíy QüBùð ok

.lüõy ûkq Rpýc ôA ólülð

31

óApùO úéXì

ly þèBXñW xlÛíèA|QýGok þßütéG ëlì úñøpG ÿBø|wßÎ

.kõG ÙkB¿ì oBzPðA BG þƒßütƒéG ëlƒì àƒü #
êßy úG AoôA òKBK BvüoBì wßÎ lñ^ qA þßü êGBÛìok kõg úñøpG ÿBø|wßÎ
oôk úG ûlý`ýK ok ô Qýì pdG ok úñøpG óBükõùü þHønì òÞBìA òüpO|xlƒÛì
úPhýãðApG Ao Bùð@îzg xlÛíèA QýG ok
.løk|þì óBzð êýDApuA î^pK úéýì
îzg òüpPzýG úÞ þüBƒø|wƒßÎ BƒìA .QuA
úPhýãðApG Ao óBükõùü þHønì RBƒìBƒÛì úÞ þìBG QzK ÿôo òKBƒK BƒvüoBƒì
Ao òKBK BvüoBì úÞ QuA þüBùð@ ,QuA úñøpG þvßÎ koAkoApÚ úGlð oAõük êGBÛì
.løk|þì óBzð úGlð oAõük êGBÛì ok úñøpG
úG úé¾BÖçG óBükõùü þHønì RBìBÛì .QuA ûkpÞ pzPñì ô úPÖpâ
ó@ô ûkAk óBzð {ñÞAô òKBK BvüoBì ïAlÚA ïAlÚA òüA úGlð oAõük ëõEvì ïBgBg
ôoBG ؃uBƒO ,oô@ ïpƒy úƒÏÚAô àƒü Ao "oBG ØuBO þìAlÚA " Ao òKBK BvüoBì îðBg
QðBøA IWõì úÞ lðA ûlðAõg ÿlWoBývG
ûBãOkBHÎ òüA ok ÿkõùü óApDAq lüBÛÎ úG .QuA ûkpÞ Øý¾õO
qA lÏG òKBK îðBg îø úPynâ ëBƒu
.QuA ûly lGBÏì qA þßüok úñøpG ÿBø|wßÎ òPÖpâ
úPyõð kõg áõHvýÖ ok òKBK BvüoBì
ïA|ûkpÞ Rpýc ÑõÂõì òüA qA òì" :QuA .ly QyAkqBG þøBOõÞ Rlì p¿ì
óBvðA ólG QÛég úG óAlñìoôBG Ap^ úÞ þPðpPñüA QüBu ok óAõW ëlƒì òƒüA
pãük ô óBPvK úéíW qA( lðôAlg ÈuõO Øý¾õO úðõâ òüA Ao }A|þâlðq àHu kõg
Ao úƒñøpƒƒG ïAlƒƒðA )þƒƒ¾õƒƒ¿ƒg ÉBƒƒÛƒð Bø|JBÛð ó@ok úÞ þðBüpÎ ÿkAq@" :lñÞ|þì
úƒPgAlƒðA Bƒüok úƒG ô úƒPyAkpƒG ûpƒù^ qA
".lññÞ þì þÛéO rýì@|òýøõO
úG JBÇg þPðpPñüA þüBø|ïBýK qA þÃÏG ".lðõy|þì
îùPì ÿrýPukõùü úG Ao ôA òKBK BvüoBì úG Ao ôA òKBK îðBg pƒüôBƒ¿ƒO pƒTƒÞA
ÿoAkkõg BG AlíÎôA úÞ lðA|úPyõðô ûkpÞ óBzð óBùW oBñÞ ô úyõâ ok úñøpG Roõ¾
xlÛƒì òƒÞBƒìA ok òƒPƒÖpƒâ wƒßƒÎ qA
RBuBvcA úÞ QuA úPuAõhð óBðBíévì .løk|þì
kõg QüBu ok þ߃ütƒéG ëlƒì òƒüA
.lñÞ oAk|údüpW Ao Bùð@ oBzPðA "ïpy oAõük" óAõñÎ QdO Ao þHéÇì
úG ô lñÞ|þì ko Ao RBƒìBƒùƒOA òƒüA ôA {OBýGpXO úÞ QuA úPyõð ó@ ok ô ûkAk
úÞ QuA úP×â êýDApuA ríüBO úƒìBƒðqôo úG pPzƒýƒG ôA úƒÞ lƒy UƒÎBƒG pƒ¿ƒì ok
ûkõG òüA BùñO òÞBìA ó@ok þuBßÎ êýèk Iønì ô QuBýu ÿBøqpƒì òƒPƒvƒßƒy"
òPÖpâ óBßìA þPgBñyBHüq pËð qA úƒÞ" ÿkAq@ úÞ þüBýðk ok BO lñÞ AlýK êüBíO
".QyAk kõWô Bùð@ok ÿpPùG ÿBø|wßÎ QuA ûkpÞ AlýK þéíXO úHñW pPzýG ú^pø
úñøpG ÿBø|wßÎ qA þßü ok òKBK îðBg óBzð Ao kõg þ¿hƒy Iƒønƒì lƒðAõƒPƒG
lHñâ BG lXvì( ûph¿èBù» HÚ ûpËñì kõg
úPÖpâ ûBHPyA xlÚ BG ûBâ úƒÞ þƒüçƒÆ ".løk
úu p×u úÞ QuA úP×â òKBK BvüoBì
.lñÞ|þì ByBíO Ao ).kõy|þì kpãèBu òýìkBP×ø BG êýDApuA úG ôA ûqôo
rýãðApG ëBXñW ëBÛPðAô êýDApuA wýuBO
úì ûBì ok xlÛíèA QýG úG Bßüpì@ RoB×u

32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

33

óApùO úéXì

xArãO óBPuoBíýGokoBHâpìoBX×ðA

xArãO QèBüA ÙôpÏì óBPuoBíýG #
ô ly pX×ñì úPgBñyBð QéÎ úG Bßüpì@

.QyAnâBWpG þígqô úPzÞBø|ûk
QgBu ëBc ok {hG àü ok oBX×ðA
xArãO QèBüA êüôrPýâ pùy ok þðBPuoBíýG
ô óBPuoBíýG òüA úƒýéhO UƒÎBƒG Bƒßüpƒì@
òüA úXýPð ok.ly ó@ ÙApÆA ÿBø óBíPgBu
pùy qA þüBø {hG ó@ Rly úÞ oBƒX×ðA
pãük p×ð 12 ô úPzÞ p×ð 1 ,lðAqpè Ao êüôrPýâ

lyqBupHgpuôk úèBuõâ

.ly Bø|úðBuo ûsõu þðBPvùè ÿBPuôook úPÖBü {ùWpuôk úèBuõâàü ólì@Býðk úG|#
puôk úPÖBü {ùW úèBuõâ àü ólì@ Býðk úG løBy úPynâ qôo óBPvùèok ÿA|úÎorì óBHcB¾ |

.lðkõG
IXÏO ó@ óBHcB¾ ô óBßyrLìAk ,þüBPuôo úÎorì òüA ok puôk úèBuõâ òüA ólì@ Býðk úG qA lÏG

.lñPvðAk|þíð Ao {ùW òüA êýèk ô lðkõG ûkpÞ

qAóAo|BíýGôóBñÞoBÞ,úSkBcêdìokwýéKôRBXðôkAlìAÿBøôpýðoõÃcBG .lðlyþígq
.lðly úýéhO ÙApÆA ÿBø óBíPgBu òýñ`íø ô ZoBg óBPuoBíýG óBíPgBu

QéÎ ÝpG lèõì àü oBX×ðA úÞ lñP×â óAløBy qA þgpG BìA Qvýð Àhzì úSkBc òüA QéÎ qõñø
.QuA ûkõG ó@

kpì þüBGõÞúèBu 117 óq

ûlük þãèBu 120 koõÞo òPvßy úðBPu@okô þâlðq ópÚ àüqA wK BGõÞóq òüpOpýK #
.QvGôpÖ óBùWqA

þèBc ok QgBG óBW þ¿hzì êýèk aýø óôlG þãèBu 117 ok BGõÞ óq òüpOpýK ,>BýéýìA BüoBì< òüA ÿBø|wßÎ úèBuõâpu ÿæBG àyrLìAk ,BßvÖôoAq BñýèôoBÞ úÞ kõG IèBWolÛð@ûlülK òüA
.lñßzG Ao þãèBu 120 koõÞo kõG oAôlýìA úÞ .QyAnâ áApPyA úG ÿqBXì ÿBÃÖ ok Ao úèBuõâ

QuA ûlzð ûlük BüoBì ok ÿoBíýG qA ÿA|úðBzð aýø ;kAk }oArâ >pHìBPLu îXñK< þédì úìBðqôo òüA ókoô@ Býðk úG .QuA pu àü qA pPùG pu ôk< :Qyõð kõg QvK ok BßvÖôoAq BñýèôoBÞ
.lðkpÞ ïçÎA òu QèõùÞ Ao ÿô åpì QéÎ óBßyrK ô .>kõG þÏÚAô ÿA|ûrXÏì úèBuõâ

ûkBì ôBâ ,ûly pzPñì êýì þéük QüBu ok úèBuõâ òüA ólì@ Býðk úG qA úÞ þüBø|}oArâ xBuA pG
ókoõg pýy úG QHvð îø úPÖBü {ùW úèBuõâ ô kpG ok úG îèBu óBW ,Qhu þðBíüAq òPyAk Ùçg pG
Quk qA Ao kõg óBW óBíüAq qA wK þíÞ ,oAk|úÎorì úP×â úG BìA .kpÞ úünÓO pýy qA ô kAk óBzð {ñÞAô
oõðBWàüólì@BýðkúGqAúÞkõGþyoArâòüpg@puôkúèBuõâòüAólì@BýðkúG,QuAþñP×â .kAk
qA lc qA {ýG ûkB×PuA úÞ lðA|ûkpÞ BÎkA Qvüq Èýdì óæBÏÖ BìA QuA ûly }oArâ úPÖBü {ùW
pýgA ÿBø|ëBu ok òýìq ûpÞ eÇu ok RBðAõýc òüA kAlÏO BO ûly UÎBG þüBýíýy ÿBø|{Þ|ûpzc

.kõypPzýG

34

www.TEHRANMAGAZINE.com

ENERGY THERAPY "óBì xBìõO" þãñøpÖrÞpì
CENTER ly fBPPÖA wéXð@|wèok

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok þüçüô ok ,Bßüpì@ ok lýÏHO ÿBø|ëBu ok ,þðBíè@ oõùzì ûlñvüõð ,óBì xBìõO #
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì ëBu ôk kõG ÿkBüq óApß×ñyôo ÝõOBK úÞçüô òüA .QyAk QìBÚA wéXð@|wè ok äðo|lý×u
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk .ly fBPPÖA þãñøpÖ ÿrÞpì óAõñÎ úG óõñÞAô ÿoAlüpg óBíè@ÈuõO {ýK
ô ÙôpÏì ÿBø|ûpù^ ÝõOBK úG ÿkçýì 1940 úƒøk ok wƒéXð@|wƒè ok óBƒì xBƒìõƒO ÿçüô|
þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ
ÿõñÏì þßýð ÈuõO ly êülHO pñâAô QzüõÖ óõýè ô òýPzñüA RpHè@ ,õðoôk@oôkõEO pýËð þðApß×ñyôo
ok "óBì xBìõO úðBg" úýcBPPÖA îuApì ok óBíè@ ÿoõùíW|wýüo ,püBì|òüBPyA pPèAô àðApÖ
(310) 446-8724 oõzÞ ôk òýG þðõñÞ ÿBøpËð|ÙçPgA îÒo úG Bßüpì@ ûldPì RæBüA ô óBíè@ RBÞpPzì pG wéXð@|wè
ÿA|úÛécqBGô kAq@ÿA|úÏìBW ÜÛdO ÿApG }çO ,þuApÞõìk ÜÛdO ÿApG }çO< :Q×âô kpÞ lýÞCBO
35
>.løk|þì lðõýK îø úG óBñ`íø Ao ,óBíè@ô ûldPì RæBüA ,Bì úÞ QuA
ûlƒñvüõƒð ,óBƒì xBƒìõƒO ÿçƒüô
QuA oApÚ wéXð@|wè ok þðBíè@ pýùy
ûlññÞBÇÎA ô þãñøpÖ ëkBHO rÞpì úƒG
.kõy ëlG þzøôtK ÿBø|xoõG
ëBu ok Ao çüô òüA óBíè@ Qèôk
oArø 250ô óõýéýì 13 QíýÚ úG 2016
qA IýOpO òüA úG BO kpÞ ÿoAlüpg oæk
.lñÞ ÿpýâõéW ó@ IüphO
oBS@ ôrW úÞ þüBXð@ qA çüô òüA
BG QÖo|þíð oBíy úG Bßüpì@ þãñøpÖ

.kõG ôpGôo ÿlÏG àèBì ÈuõO IüphO pÇg
QuAõgok ,oõzÞ òüA îËÎAol¾ ,êÞpì çãð@ qA óBíè@ óAqBu|äñøpÖ qA ÿoBývG óBìq ó@ok
.kõy lñíyqoA þhüoBO úðBg òüA IüphO qA ÐðBì ,ó@ ÿqBuqBG ô çüô òüA lüpg BG BO lðkpÞ

.QyAk QÞpy çüô òüA ÿoAlüpg lðôo ok óBíè@ QÚô úWoBg püqô Qíu ok püBì|òüBPyA
ÿBø|ûõð qA þßü ,óBì ôlüpÖ )kAkpg 29 /òDôs 19( úHñy|úu qôo ok úðBg òüA úýcBPPÖA îuApì ok

.QyAk oõÃc ,koAk ëBu 77 àñüA úÞ óBì xBìõO
úvðApÖ úG AlPGA ok ô Qhüpâ óBíè@qA Bø|ÿqBð ÈuõO ÿkõùü óAlðôpùy IýÛÏO qA wK óBì xBìõO
.kpÞ|þì þâlðq çüô òüA ok 1952 BO 1942 ÿBø|ëBu úé¾BÖ ok ôA .kpÞ RpWBùì Bßüpì@ úG wLu ô
ô ÙôpÏì ÿBø|ûpù^ ÝõOBK úG ÿkçýì 1940 úøk ok wéXƒð@|wƒè ok óBƒì xBƒìõƒO ÿçƒüô
óBì xBìõO .ly êülHO pñâAô QzüõÖ óõýè ô òýPzñüA RpHè@ ,õðoôk@ oôkõEO pýËð þðApß×ñyôo

.Qyõð úðBg òýíø ok Ao þu|þG|þG ÿApG kõg þüõükAo ÿBø|úèBÛì qA ÿoBývG
ÜÛdO ÿApG }çO ô Bø|ÿqBð ÿoõOBPßük úýéÎ ïBýÚ úG Ao þðBíè@ óBâlðõñy Bø|úèBÛì òüA ok ôA
Ao RBýGkA êGõð ûrüBW 1929 ëBu ok óBì xBìõO .kpÞ|þì IýÒpO ô ÜüõzO þPvýyBÖ|l äñøpÖ

.kpÞ QÖBüok
óBíè@úG QzâqBGqArýðpéPýø îüso ÉõÛuqA wKô QÖpâ Ao Bßüpì@QýÏGBO 1944 ëBuok óBì
BO ly IWõì ïôk þðBùW äñW óBüBK qA wK Bßüpì@ ÿBø|QuBýu qA þâkoõgpu BìA .kpÞ ÿoAkkõg

.Qynâok BW|óBíø þãèBu 80 òu ok rýð 1955 ëBu ok ô lñÞ RpWBùì wýDõu úG óBì xBìõO

óApùO úéXì

îuBñy|þì Ao RA|úðõâoõvÖôpK ÿBø|þyBLíu :}ôo|þÞ;Q¾pÖ òýèôAokõßðApGqA kBÛPðA

xoBÖ ÿoArâpHg úG ôA .QuA ÜÖAõì ó@ BG îø |ûkBÏèA|ÝõÖ lðõðApýG BÂpýéÎ ô þñývc lýXì oõÆ .QuA oBßølG òƒì úƒG úƒÞ QƒuA óõƒýƒuAolƒÖ þéì îýO þGpìpu ,}ôo|þÞ xõèoBÞ #
ok Bøqôo òüA ûkpK QzK QýÏÚAô àü" :Q×â ".îüoAk þGõg þéýg äýè Bì .lðkõG úøpG óBíø ok îüõãG õßðApG ÿBÚ@ úG îøAõg|þì þGpìpu qA ÿlñO úG pãük oBHßü ëBƒHOõƒÖ
BG }ôo|þÞ ÿoõOApLìA .koAk kõƒWô ëBƒHƒOõƒÖ þPcô koô@óApüA úG Ao þñüApÞôA óBñßüqBGôA úÞ þyBK|îu" Q×â ô kpÞ kBƒÛPðA wƒýèõƒLupƒK
qA õßðApG .QuA ûly óAqpè p×y ô õßðApG kpßéíÎ þéì îýO òýzýK òßüqBG ,ÿrürÎ kAkAlg óBíPgBu ÿApG òì lðkpßð ÿqBG îø úÛýÚk àü
þðBìpùÚ ôk ûlì@ wýèõƒLƒupƒK úƒG úƒÞ þƒðBƒìq .kpÞ kBÛPðA }ôo|þÞ qApO|lñO þñdè BG BìA óApüA ÿBÚ@ .ïlüpg RArýùXO ïkõg IýƒW qA àƒK .luBñy|þì þGõg úG AoôA "úðõâ|oõvÖôpK
ÐíW úG Ao wýèõLupK ô ûkpÞ IvÞ úðAolPÛì ÈÛÖ þðBùW ïBW ok þéì îýO" QuA lÛPÏì úÞ ôA BG }ôo|þÞ ÿBø|QHd¾".lýyBG ÜÖõì õßðApG BøoBG òüA qA {ýK úÞ óApüA þèBÓOpK þGpìpu
ê¿Ö ok îø p×y ô ûkpG þüBýu@ îýƒO oBƒùƒ^ AoõßðApG ,"QyAlð ÿkoôBPuk aýøô kpÞ ÑBÖk ,p×y kp×ñüô .ly ôpGôo þ×éPhì ÿBø|{ñÞAô kõG ûly aüôõßðAõüAõßðApG BG þË×è ëAlW koAô
QhO þGpì ôk òüA .QÖpâ þGõg úXýPð úPynâ qA óApüA þéì îƒýO úƒÞ QƒvðAk wƒðBƒy|}õƒg ,lðlÛPÏì ÿoBƒýƒvƒG úƒÞ ëçƒÛƒPƒuA þƒGpƒìpƒu pËPñì oBG òüA ,kõG ûkpÞ kBÛPðA ôA qA ÿlñO úG ô
þéßzìôA .lðkpÞ óAqpè Ao }ôo|þÞ ÿoõÆApLìA Roõ¾ok úÞ Ap^ ,QuA ûkpßð kõϾ }A|ûôpâ îýO ok ByBƒu ôA pƒvƒK oõƒÃƒc úƒG }ôo|þƒÞ óõürüõéO BGõãP×â ok ô lzð óApüA úG QzâqBG
ÿApG ÿpÇg Bø|ó@ úÞ Ap^ koAlð þégAk óBýGpì BG qA }ôo|þÞ " þƒüBƒùð îƒPzø|àƒü ok oõƒÃc kAk kBùñzýK ,QuA ûkq úñƒÏƒÆ îø ëçƒÛƒPƒuA úÞ QuA ó@ óBìq óæA ": Q×â úýuôo qA óApüA
õßðApGpu ólüpG úG îßc óApüA Qèôk úG úýuôo " :Q×âô lðôpG þ¿gpì úGõßðApGô }ôo|þÞ úG úÞ îñÞ QHd¾ þðBvÞ BG îz^ ok îƒz^
".lñPvýð }ôo|þÞ Ao îßc }kõg îø kôoô Ädì úG ô kAk|þƒì õßðApG îø ô }ôo|þÞ xõèoBÞ îø îñÞ|þì pßÖ ÿA|úìBðpG ;lðkq úíÇè þéì îýO ÿqBu|ûkBì@ úìBðpG
óBìpùÚ úÞ QuA ëBu êù^ qA {ýG óApüA þ¿gpì úG qôo oBù^ QuA pPùG aüôõßðAõüA ó@...lñÞ kBXüA Ao þüBùðpýýÓO QvðAõO|þì úÞ
BÂolídì ÿBø|úP×â ÜHÆ ô ûlzð Býu@ ëBHOõÖ ".kpÞ|þì ïçÎA ok êÒBy óBñßüqBG úíø .lññÞ QcApPuA ô lðôpG àíÞ Bì îýO úG QvðAõO|þì à^õÞ RBýDrƒW
ÿlùì ô óApüA }qoô püqô óôBσì ,þƒðqoôAk }ôo|þÞ óAlÛPñì qA ÿoBíy òüA qA {ýK lýìA .lðlük þðBƒùƒW ïBƒW ok Ao óApƒüA äƒýƒè .ly Ñôpy þGôk ÿôkoAqA ó@ólyõÓè BìA lñÞ
úÞ luo|þì pËð úG ëBHOõÖ óõýuAolÖ wýDo ,ZBO }ôo|þÞ ÿBøkBÛPðA þé¾A êýèk úÞ lðkõG lÛPÏì òýíø ;kõG óBñßüqBG òüpPùG qA þßü þíýøApGA îø úG úðB×uBPì îýPyAk òøm ok úÞ ÿqBu|ûkBì@
Býƒu@ ÿBƒø|Qƒéì ïBƒW BƒO îÞ|Qƒuk }ôo|þƒÞ ûõÛèBG òýzðBW îz^ úG Ao õßðApG úÞ QuA òüA úÞ ÿkApÖAôõßðApG ÿBÚ@úG îýÛPvì óæA .koõg
þÚBG óApüA Qßíýð ÿôo )pãük ûBì 6 kôlc( ÿrürÎ kAkAlg úÞ ÿpËð .lñÞ|þì ûBãð }kõg úG BøoBÞ òüA BG úÞ îüõâ|þì lðkpÞ QüBícôA qA
þèBíPcA þOBÞoAlO ÿBø|ÿqBG úG úWõO BG.lðBíG
ô óApüA äýè RBÛGBvì BG ó@ êgAlO ô þéì îýO ".koõg úíÇè þéì îýO úìBðpG
ok ëçÛPuA ô wýèõLupK oõÃc òƒýƒñƒ`ƒíƒø îùPì Ao wýèõLupK þGpìpu úÞ }ôo|þƒÞ
pËð úG Býu@ óBðBìpùÚ äýè þüBùð ïoBùƒ^|àƒü îýO ÿõu úG {íýO óApâByBíO ûly IWõì kpÞ
úìAkA õßðApG ô }ôo|þÞ Rçßzì úÞ luo|þì úG úìAkAok òýñ`íø ,"lññÞ JBOpK äñu" þéì
úG õßðApG okApG ,aüôõßðAõƒüA õƒßOæq oõƒÃc
.lyBGoAk óBñßüqBG oõÃc ô wýèõLupK ok þGpì óAõñÎ
}ôo|þÞ êÚAlc luo|þìpËð úG úÞ þèAlW ÐÚõì aýø" :Q×â ô kpÞ ûoByA îýO òüA þñüApÞôA
òýèôA ok úÞ ÿkpì ;lì@ løAõhð ûBOõÞ ó@ ok .ïkoôBýð þéì îýO úG þGpì óAõñÎ úG Ao ïokApG
oõzÞ Q×â ô kpÞ kBÛPðA õßðApG qA òßíì Q¾pÖ .kpÞ|þíðoBÞ òì BG þéì îýOok ïpvK ÐÚõì aýø
Bø|ó@ÿôkpø ÿApG úÞ Qvýð åorGolÚ ó@óApüA wñürýG ô RoBXO pýâok óõýuAolÖ BG QÚô aýø
òüA lyBG oBßølG þvÞ pâA wßÎpG ô ïkõƒHð
.lyBG úPyAk BW

ÿpýâ|îz^ oõÃc úvðApƒÖ ok Bƒø|þƒGBƒ¿Ú
óBzüApG Quk òüA qA þüBø|ÅApƒPÎA ô lƒðoAk

lýyBG Bì IÚApì :Qèôk úG úvðApÖ ÿBø|JB¿Ú.koAlðþâqBO
oBãðpƒHg úƒG ÿõƒvðApƒÖ óBƒGBƒ¿Ú qA þƒßü
ok þvÞ {ýK ëBu QvýG úÞ úP×â þu|þG|þG l ÿBøoBÏy óBƒyoAõƒük úG ÿA|úìBð ok ÿõvðApÖ ÿBƒø|JBƒ¿Ú #
.kõG úPhüo Iv^ }A|ûqBÓì ok ê×Ú úƒPyõƒðÿoAõƒg|Qƒƒyõƒƒâ êGBÛìokBùð@qAlðA|úPuAõg,oõzÞòüAQèôk
,úvðApÖ ok Qyõâ }ôpÖ {øBÞ ëBHðk úG .kõy|þì Bùð@ .lññÞ Q˃ÖBƒdì ôolƒñO óAoAõƒg|ûBƒýâ
ÿoõùíW wýDo ,óôpßì êDõðBìA qA óAoAlƒìAk ûkrðBK ,úPynâ ûBì lñ^ ok
úÞ þOBìAlÚA qA BO lðkõG úPuAõg ,oõzÞ òƒüA þÎõñ¿ì óõg BG þGB¿Ú
.lññÞ ÿoAkkõg kõy|þì ûlýìBð "þPyõâ lÂ" úPÖpâ oApÚ úƒéíƒc Ùlƒø
úvðApƒÖ ok þƒüAnƒÒ kAõƒì óBƒâlƒññÞlƒýèõƒO .QuA
þüAnÒ kAõì ÿôo qA Ao þPyõâ þìBuA lñøAõg|þì ,koBùüs qAõvðApÖ óAs
úG úýHy ÿrý^ pãük þñÏü .lðoAkpG þPyõâpýÒ ,Bø|JB¿Ú úükBdOA wýDo
lýèõO "þøBýâ wýuõu" Bü "þøBýâ àýPuA" òüA qA þOçíc úÞ úP×â
.kõzð îvüoôpO qA þÎõð Qƒuk
Ao þðõðBÚ ,úvðApÖ óBíèoBK pãük ÿkAlüôo ok .QuA
ÿAnÒ ûlÎô àü ÐüqõO úG ïréì Ao xoAlì úÞ kApÖA òüA úÞ úPyõðôA
.kpßð Iüõ¿O kpÞ|þì úP×ø ok þøBýâ 2016 ëBu ok úvðApÖ ok ÜýÛdO àü YüBPð õdì Ao úvðApÖ äñøpÖ qA þzhG lñƒøAõƒg|þƒì UÎBG ûôpâ òüA ÿBø|QýèBÏÖ úÞ lƒñƒðApƒãƒð
oõzÞ òüA ïkpì qA l¾ok 3 BùñO úÞ ûkAk óBzð Bƒø|óBƒâô úƒÞ úƒPƒyõƒð koBƒùƒüs ÿBƒÚ@ .lƒƒñƒñƒÞ oõzÞ òüA ÿoAõg|Qyõâ äñøpÖ þéýǃσO
qA lÏG xoBì ûBì ok ÿoAõg|ûBýâ ëBÏÖ àü îø Õpì|îhO ô pýy þPc úƒÞ þƒðAoAõƒg|ûBƒýâ(
àü óly úPzÞ :Qyõð {ÞõG|wýÖ ok úßð@ .lðoAõg|ûBýâ Bü kõg þâlðq ûõýy lñøAõg|þì )lðoõg|þƒíð .ly løAõg
QuA ûkõG "ëlÎ" Apâ|ïçuA àü Quk úG JB¿Ú þâlðq ûõýy úÞ lüõƒâ|þƒì koBƒùƒüs ÿBƒÚ@ êýídO úÏìBW QüpTÞA úG Ao óBzüsõƒèõƒDlƒüA úÞ úPyõð úvðApÖ ÿBƒø|JBƒ¿ƒÚ úƒükBƒdƒOA
oApÚ "úWõO koõì ÿkBüq" Bø|úðBuo ok Bø|óBâô ô ok pG ô kpýâ|þì oApÚ äñu Ùlø óBzüBø|ûqBÓì
.ly ïõßdì þÛýéÏO óAlðq úG ûly Bùð@ þéídO îÞ IWõì òýíø ô úPƒÖpƒâ .lññÞ

.QuA 36

www.TEHRANMAGAZINE.com

ÿApG lñøqA Bßüpì@QuAõgok
óApüA Q×ð RAkoAô {øBÞ

oAlükok Bßüpì@Qèôk lyoA ïBÛì àü #
ôA qA ,lñø püqô Qvhð ,ÿkõì AolðoBð BG
Ao óApüA qA Q×ð RAkoAô úÞ QuA úPuAõg
.lølG {øBÞ
óBìqBu ok Bßüpì@ ûlñüBíð ,þéýø þ߃ýƒð
ok )òDôs 27( úHñyoBù^ qôo ,ldƒPƒì êƒéì
ÿBø îüpdO úÞ kpƒÞ ïçƒÎA lƒñƒø QƒhƒPƒüBƒK
lýÞBO ôA ".QuA ûAo ok" óApüA úýéÎ òPãñyAô
ok ,Bßüpì@ ÿoõùíW wýDo ,MìApO lèBðôk àü ûldPì RæBüA ô lñø úÞ þèBc ok" :kpÞ
úG )ïBWpG( ÿA úƒPvø ܃ÖAõƒO qA Zôpƒg þƒK úÞ îüoAôlýìA Bì ,lññÞ þì kBXüA oAõPuA úÇGAo
ÿApWA ÿApGqôo 180 BO 90 òýGpãük ÿBøoõzÞ Ao óApüA úG kõg þãPvGAô )Bø ÿlƒñƒø( Bƒùƒð@
ëBíÎA lÎõì .kAk Q¾pÖ óApüA ÿBø îƒüpƒdO
".lñølG {øBÞ
.QuA pHìAõð ïoBù^ þP×ð ÿBø îüpdO ûpÞ ô òKAs ,BKôoA úükBdOA ,lñƒø ,òƒýƒ^
lÏG ûBì {y ,Bßüpì@ÿBø|îüpdO xBuApG .lñPvø óApüA ïBg Q×ð ûlíÎ óAoAlüpg þGõñW
pHìAõð ok þñÏü ,ïBWpG qA oõzÞ òüA Zôpg qA ÿkõì AolðoBð BG oAlük qA wK úÞ þéýø îðBg
kpßéíÎ lüBG Bßüpì@ þüAoAk RoAqô ,2018 ëBu Qvhð" :Q×â kpÞ þì QHd¾ óAoBãðpHg BG
ok ô lñÞ þuopG Ao óApüA Q×ð oAlüpg ÿBøoõzÞ Ao óApüA ûoBGok Bì ÐÂõì þGõg úG ÿkõì püqô
,lñyBG ûkpßð êíÎ îüpdO óõðBÚ úG úÞ þOoõ¾ kpHð ëAõupüq Ao )ÐÂõì òüA(ôA .lñÞ þì áok
ÿrÞpì àðBG úG Q×ð lüpg ÿApG úÞ þüBø|àðBG òýñ`íø ôA .kpÞ áok ôA .kpßð kBÛPðA ó@ qA ô
ÿBø àðBG çTì( lñyBG |úƒPgAkpƒK ëõƒK óApƒüA îßdì Bßüpì@ BG )lñø( úÇGAo úÞ lñÞ þì áok
îƒüpƒdO ëõƒízì )ÿlƒñø Bƒü ÿA|ûpƒÞ ,þƒñý^ oõÆ òýíø úÞ koAk Roôp ô QuA îùì ô QuA

.lðõy|þì ".lðBíG
2 kôlc úƒðAqôo óApƒüA ,pƒÂBƒc ëBƒc ok - QuA oBHO ÿlñø kõg úÞ - þéýø îðBg
lñÞ|þì okB¾ ïBg Q×ð úßzG oArø 200 ô óõýéýì úG oõzÞ ôk úWoBgoõìA ô ÑBÖk óApüqô úÞ Q×â
óBìq qA pPzýG úßzG óõýéýì àü BHüpƒÛƒO úƒÞ îüpdO klXì ëBíÎA ÿBølìBýK ûoBƒGok ÿkôq

.QuA ïBWpG qA {ýK îüpdO .kpÞ lñøAõg õãP×â óApüA ÿBø
Bßüpì@úWoBgoõìA RoAqô lyoA ïBÛì àü úG Bßüpì@ úÞ Q×â òýñ`íø þéýø þßýð
óApüA Q×ð lüpg ØÚõO óBøAõg úHñy úu qôo olñG ûsôpK ok lñø ÿoAnâ úüBìpu BG þèõ¾A oõÆ
pHìAõð ïoBù^ lÎõì BO pãük ÿBøoõzÞ ÈuõO þì Bì" :Q×âôA .koAlð þP×èBhì óApüAoBùGB^
ô kõzG ïBXðA lüBG olñG òüA )ûsôpK( úÞ îýðAk
.kõG ûly ëBvìA løAõg ÿoBßíø lñø BG oBÞ òüA ÿApG Bßüpì@
xBñyBð Épy úG úÞ - þüBßüpì@ ïBÛì òüA
úÞ Q×â - kpÞõãP×â Bø úðBuo BG ólðBì þÚBG ".kpÞ
þèBíPcA ÿBø îüpdO qA óApüA Q×ð óAoAlüpg úPynâ ëBu óApƒüA ô lƒñƒø ,óBƒPƒvƒðBƒÓƒÖA
îüpdO lülzO ô ly lñøAõhð ÙBÏì òPãñyAô pG úÞ lðkpÞ BÃìA Ao oBùGB^ úHðBW úu úìBñPÛÖAõì
þéì QýñìA îùì ÿBø QüõèôA qA þƒßƒü " Bƒø RækBHì lñðAõO|þì lñø ô óBPvðBÓÖA ó@ ÿBñHì
ïBXðA óApüAoBùGB^olñG ÜüpÆqA Ao óBy|ÿoBXO
".QuBì úÞ QuA ûkpÞ ïçÎA þâqBO úG lñø Qèôk .lñøk
úÞ îPvø kkpì òì" :Q×â ëBc òýÎokôA úécpì úG 2019 ëBu BO ûsôpK òüA lñÞ þì }çO
þèô "ly løAõhð okB¾ þPýÖBÏì aýø îüõãG
òüA BøoõzÞ püBu úG Bßüpì@ Qèôk ïBýK úÞ kôrÖA .lupG ÿoAkpG|ûpùG

37 ".îýñÞ þíð okB¾ þPýÖBÏì Bì ,úð" úÞ QuA

óApùO úéXì

úÞ lüõâ|þì lñPvì òüA ÿpXì ,òýðõG rƒü pãðApüô RApýSBO qA þu|þG|þG îýO àü #
,kpÞ ûløBzì ôôBø kpè ûpürW ok ôA úÞ Ao ú`ð@ îéýÖ {cô RBýc ok þßýPuçK þâkõƒè@
ok ôA úÞ kõG þüBørý^ òüpO|Qhƒu qA þƒßƒü .QuA úPÖpâ
.kõG ûlük kõg ÿA|úÖpc þâlðq pýSBO þuopG Ùlø BG úÞ þu|þG|þG lñPvì
olÛ^ îýñýHG úÞ kõG ûlññÞ úÞõy" :Q×âôA óBzð ,ûly úýùO Qvüq Èýdì pG àƒýPuçK
".kõy|þì ZoBg úWõW àü ûlÏì qA àýPuçK ûpürƒW ok þƒüBƒüok ÿBƒø|ûlƒðpƒK úƒÞ lƒøk|þƒì
úÏÇÚ 90 ,ïlük ÿkoAõì qA þßü ok" :kôrÖA ôA .lðpýì|þì þãñupâ qA ôôBø kpè ûkBPÖAoôk
óôpýG Bø|úWõW qA þßü ûlσì qA àƒýƒPƒuçƒK ô ûkõG àýPuçK qA pK óBâlðpK òüA ÿBø|ûlÏì
."ly ûlýzÞ .QuA úPyAlð kõWô AnÒ ÿApG þüBW aýø
Bùð@ úÞ lñP×â Bì úG óBÛÛdì BìA" :Q×â ôA }çO ûpürW òüA ok þüBüok óBuBñy|Qvüq
ok Ao àýPuçK úÏÇÚ 250 Bü 200 RBÚôA þøBâ
."lðA|ûkpÞ AlýK ûkpì óBâlðpK

BýèApPuA ok þüBüok óBâlðpK óly |úPzÞêìBÎ ,àýPuçKlñüByõgBðþéýgÝB×OAàüòüA":kôrÖAôA
".QuA
þßýPuçK þâkõè@ úG úßñüA óôlG úPHèA îýøk|þìõzPvy Ao óBâlðpK Bùð@ óõ^ ,kpýâ|þì oApÚ xõðBƒýÚA Bøl¾ Bùð@.lñøk RBXð Ao óBâlðpK òüA BO lðoAk
þuBñy Qvüq À¿hPì ,xoôæ p×ýñƒW ."lupG Iýu@ Bùð@ qA àƒýPuçK ÀƒýhzO úƒG okBƒÚ ûlÏì qA Ao àýPuçK BO lñPÖpâ Ao ûlðpK |úWõW
ok {ðAoBßíø ô ôA úÞ þßýPuçK pPzýG úÞ Q×â úÞ ú^pø -lñPvýð àýPuçKpýƒÒ "ólðBì ûlðq ÿApG þP¾pÖ"ô lñzßG óôpýG Bùð@
,lðkoõgpG ó@ BG óBâlðpK BG kõg oBÞ ïBƒãƒñƒø îýO òüA úÞ þyôo qA ÿoAkpƒHíéýÖ ûôpƒâ
.QuA "ÿpýãzýK êGBÚ çìBÞ" òüA ÿBø|ûlÏì ,Bø|úèõè qA ûkB×PuA BG þOBÛýÛdO ".lðoõg|þì Ao ,lññýG|þì .lññÞ Býùì Bùð@
ô xBHè þßýPuçK ÿBø|ûpýâ Bì" :Q×â ôA ô lñøk|þì õzPvy Bƒüok J@ BƒG Ao óBƒâlƒðpƒK òƒülƒèAô úƒPƒuAõƒgBƒð úƒülƒÓƒO koAlð kõWô úünÓO ÿApG þðBßì aýø
Ao Bø|òüA .îýñýG|þì óBâlðpK ûlÏì ok áAõƒvƒì .QuA úPÖpâ îéýÖ ,lñzÞ|þì óôpýG Ao àýPuçK òüA úG óBzüBø|úWõW úG óBâlðpƒK kôlc ok ,ôôBø kpè ûpürW ok óBâlðpK òüA
úéíW qA kAõƒì pƒüBƒu qA þƒPƒcAo úƒG óAõƒO|þƒì BG óBzðAlðqpÖ úÞ þðBìq QuA þñÏì pu úG BýèApPuA þÚpy êcBu ÿpPìõƒéýƒÞ 600
úÞ þÞAõvì óõñÞA .QgBu Jõ^ Bü ïõýñýìõè@ úƒünƒÓO ô àƒýPuçK qA pƒK ûlƒÏì kõg úðæ ok óBzüBø|úWõW úÞ þèBc ok .lðpG|þì
".QuA ûly úPgBu þð qA ,îñÞ þì ûkB×PuA òì kõg ÿBø|úðæô |jAoõuqA IuBñìBð ô à^õÞ ÿBø| þøBì oBßy ÿApG òülèAô ,lñPvø
puApu ok Ao þøBâ@ òüA Bì pâA" :kôrÖA ôA óAlƒñƒ^ Bƒùƒð@ ,lƒðõƒy|þƒì ZoBƒg ÿApG BO lðôo|þì úWpýy Büok úG IÞpì þøBì
îýðAõO|þì BÏÚAô ,îýøk| }pPvâ þðBvðA QýÏíW þüõW|áAoõg ÿApG ïqæ þüBƒðAõƒO
".îýñÞ kBXüA pýýÓO .lññÞ úýùO AnÒ kõg ÿBø|úWõW
qApGA ûlñü@ ûoBGok þuBñy Qvüq À¿hPì .lðoAlð Ao Büok ok þuBñy Qvüq À¿hPì ,xoôæ p×ýñƒW
ûlñü@pËPñì þéýg òì" :Q×âô kpÞ ÿoAôlýìA qA oBG|òýPvhð ÿApG óBâlðpK úÞ þìBãñø BìA ûkAk úÞ ÿrý^ pø óBâlðpK òüA úG" :lüõâ|þì
ûlÏìok xBHè ÿBø|ûpýâpãük úÞ þüBW ,îPvø þOBÛýÛdO îýO ,lñü@|þì óôpýG kõg ÿBƒø|úƒðæ Bùð@ úG úÞ QuA ÿrý^ òüA .lðoõg|þì ,kõy
".lyBHð óBâlðpK |úWõW þOoBHÎ úG - lññÞ lƒyo úƒÞ lƒøk|þƒì ûqBƒWA
.lñÞ|þì }çO óBð@ úG àíÞ ÿApG
oAlƒÛì pƒƒâA" :lƒƒüõƒƒâ|þƒƒì xoôæ pƒƒPƒÞk ".lñPvýð lñvK|êßzì
òüA ûlÏì Bì ,lyBHð kBüq þéýƒg àƒýƒPƒuçƒK ok àýPuçK úÞ þðBìq BìA" :lüArÖA|þì ôA

Bùð@ ,ûBâkAk ú׿ñì RBýø ïçÎA xBuA pG úÞÿõvðApÖ Zôq
þã×g lc BO Ao óAõW óqpu BøoBG úÞ ó@qA wK Ao óBylðqpÖoBPupK
lðA|ûkq Ýçy ÝpG êGBÞ BG Ao ôA ,lðA|ûkpÞ J@ püq úG ,lðkõG ûkpÞJBHÞ
úÞ lðA|ûkAk oApÚ îPy ô Jp koõƒì óBƒñƒ^ ô

.QuA úPvßy ôA ûlðk òülñ^
qA þüõDlüô ÙApPÎA àü rýð êPÚ qA {ýK
kAõì ólðAoõg BG úÞ lðA|úPÖpâ óAõƒW oBƒPƒupƒK lðly ïõßdì lGA wHc
úG ókAk òO úGoB^Bð AoôA þðôlì ÿBÚ@ úGolhì
.QuA ûkpÞ óõPèAô ÿBÚ@ qôBXO îuô ô úèBu 35 ,olüõƒÞ BƒñƒüpƒGBƒu #
úG kõg úíÞBdì óBüpW ok úèBu 40 ,þðôlì
qA wK ÿõvðApÖ Zôq kõWõì løAõy ÜGBÇì úÞ úèBu 21 Qðõýè þÖõu úXñƒßƒy ô oAq@
{O@ ÿôo Ao Qðõýè îðBg lvW ,êPÚ úG JBßOoA .lðkpÞÙApPÎA ûkõG óBylðqpÖoBPupK
úÞ þðBìq ô lðA|ûkpÞ JBHÞ êìBÞ þãPgõu BO óBW úXñßy püq úðB×uBPì úPyAlð Zôq òüA oôBG .lðA|ûlðBuo
Bùð@ úG kBüq kôk lýèõO êýèk úG Bùð@ óBãüBvíø .QuA ûkpLu pPzýK úÞ þðôlì ÿBƒÚA ,ûBƒâkAk úƒP×â úƒG pHìBPLu ûBì 20 óAõW oBPupK òƒüA lƒvƒW
ëBc ok úÞ lðA|ûkpÞ ïçÎA Bùð@ ,lðA|ûly áõßzì koõì ok }A|úÚõzÏì ÈuõO ûkõG àðBG lñìoBÞ ok RBÛýÛdO ó@ qA wK ô ly ØzÞ úPynâ
ô Qðõýè îðBg úÇGAo Áõƒ¿g ok ôA óBƒPuAk ÿõvðApÖ Zôq .ly qBÒ@ ôA êPÚ êüæk koõƒì
.lñPvø lñ×uõâ àü ókpÞ JBHÞ ûly ØzÞ ó@ ÉBýcok lvW úÞ þèrñì òÞBu
RBHSA ÿApG Zôq òüA ÐÖAlì êýƒÞô }çƒO .QuA ûly lÎBÛPì NBK ÜGBu ûlñðAõg
ok ûBâkAk BO lýupð úXýPð úG Bùð@þðAôo ëçPgA ok ûlƒðôpƒK òƒüA þƒÂBƒÚ ,kpƒýéýƒø ÿBƒƒÚ@ .lðly fpÇì ûlðôpK óBðõñËì óAõñÎ úG kõG
Ao ÿõvðApÖ Zôq ,ûlðôpK òüA úG þâlýuo óBüBK úÞ kAk eýÂõO Qðõýè îðBg êPÚ ûõdð Áõ¿g úÞ lðly þÎlì ûBâkAk ok ÿõvðApÖ Zôq
ôk òüA.kpÞ óAlðq úðAôo ô ïõßdì lGA wHc úG Ùlø BG Ao óAõW oBPupK ÿõvƒðApƒÖ Zôq òƒüA ÿpßÖ xAõuô qôpG pÆBg úG Ao Qðõýƒè îðBƒg
lüBG Éôpzì ÿkAq@ qA ÿoAkoõgpG ÿApG ïpXì lc BO óBzÇéÒ oôBG RBHSA ÿApG ÿpýâ|ÙApPÎA ûlñðAõg ,óõPèAô áoBì úGôA Bü@úÞ òüA úG QHvð
òüAô lðA|ûkpÞ úXñßy óBy úðBg ïBícok åpì ok Ao ÿkApÖA BO ûkpÞ àíÞ óôrüõG ûôpâ ÜGBu
.lñðBíG óAlðq ok ëBu 30 êÚAlc lýDBO ok ÿløAõy BÏÚAô úÞ òüA êýèk úG óAõW óq êPÚ úG ,løk oApÚ ûkB×PuA Fõu koõì Bùð@ ërñì

38

www.TEHRANMAGAZINE.com

BðpŸG ZpüA pPÞk pâpHíøô ûõùÚ òüpO|óAqoA
àyrLðAlðk ?kõy|þìôpu BXÞóBùW

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | þâlðq úðAqôo úñürø eÇu pËð qA Býðk ÿBøpùy òüpO|óApâëôlW ol¾ ok äñÞäñø #
.QÖpâoApÚ
ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk þüBýu@pùy 6 ,óBùW óApâpùy 10 óBýìok ,pupì QÞpy þGBüqoA òüpO ûqBO YüBPð xBuApG
oôBzì ô xBñzðAôo IvÞ ÿkçýì 2018 ëBu ok oBÞ ÿôpýð þâlðq ÿBø|úñürø pËð qA Ao óBùW ÿBøpùy òüpO|óApâ óAõñÎ
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG
(LIC.#PSY 13673) .lðkpÞ
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì úPÖpâ oApÚ óBùW pùy òüpO|óApâ ïôk ûBãüBW ok òKAs QhPüBK ,õýÞõO pùy ,äñÞ äñø qA wK
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì
.QuA úPÖpâ oApÚ ÿlÏG ûBãüBW ok rýð wýDõu iüoôq pùy ô
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA

þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok

|www.SmartDoctors.info
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì

SmartDoctors óBùW óApâ pùy òýíXñKô òýìoBù^ óAõñÎ IýOpO úG ëõEu ,þGõñW ûpÞ QhPüBKôoõKBãñu
.lðA|ûkpÞ IvÞ oBÞ |ÿôpýð ÿApG
. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao|
.lðA|úPÖpâ oApÚ ÿlñG|úHOo òüA îùð ô îP×ø ÿBø|úHOo ok òßK ô ÿBùãðBy pùy ôk rýð òý^ oõzÞ qA
(310) 202-1133 ôpvgàüBì|pPÞkBGpPzýGRBÎçÆAÿApG îPzø ô îzy ûBãüBW ok )kB^ QhPüBK(BñìBXðA ô )æõãð@ rÞpì(Alð@õè þüBÛüpÖ@ pùƒy ôk ô
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýì úPÖpâ oApÚ îøk úHOo ok wýDõu ópG pùy þuopG òüA ok .lðA|úPÖpâ oApÚ óBùW ÿBøpùy òüpO|úñürøpK

39 .QuA
Bíñýu QýéG úñürø òüpOæBG ÍBdè úG ólñè ,pupì QÞpy þuopG koõì ÿBøpùy óBýƒì ok
klÎpø ÈuõPì QíýÚ .QuA ûly ÿlñG|úPuk òüA òýzð|pÏÚrýð þPýu|õßürßìô ûly òýzð|ol¾

.QuA ûly þGBüqoA Bßüpì@oæk 23 kôlc ólñè ok Bíñýu QýéG
lüpg áoõüõýð ô þPýuõßürßì qA óAõO|þì Ao òýW oAõéy òüpO|óAqoA ,þuopG òüA YüBPð úüBK pG
òýW oAõéy Quk pø lüpg úñürø ÈuõPì .luo|þì }ôpÖ úG õßvì ok îø òýW oAõéy òüpO|óApâ ô

.QuA ûly koô@pG oæk 150 kôlc õßvì ok
óBùW ÿBøpùy ïBíO qA ëõEu pùy ÿBø|úðBg|ûõùÚ ok wüôpu Üc BG ûApíø ûõùÚ óBXñÖ àü úñürø
óBüpPzì úG Ao úñürø òüpO|òýDBK åoõHvðBøôs ÿBø|úðBg|ûõùÚ pËð òüA qA .QuA oæk 10 pG ÔèBG ô pOæBG

.lññÞ|þì êýídO kõg

óApùO úéXì

qA ïApâBPvñüA óApGoBÞoBíy
QynâkoBýéýì àüqpì

Qynâok óõvßW êßüBìolK

.Qynâok þãèBu 89ok NBK þÛýuõì ûlñðAõg ,óõvßW êßüBìolK ,óõvßWõW # pƒPýDõƒO ô ïApƒâBƒPvñüA úƒG þƒPðpƒPñƒüA óæBƒƒÏƒÖ qA þüBíðôo òí ïApâBPvñüAoAnãðBýñG|#
.lðkpÞ lýDBO Ao ôA åpì pHg þÎBíPWA ÿBø úßHy ok óõvßW õW ûkAõðBg ÿBÃÎA .lðA|ûkoô@ôo kpÞ ïçÎA þÎBíPWA úßHy òüA "óõürüõéO"
koBýéýì àü qpì qA ó@ óApGoBÞ oBƒíy úƒÞ
úG çPGA pSA pG kõG )|Jackson5|( >õüBÖ óõvßW< þÛýuõì ûôpâ oAnãðBýñG úÞ óõvßW õW òüõÞ| IGTV þìApâBƒPƒvƒñƒüA óõƒürƒüõƒéO úÞ þOçßzì qA wK óBýðApüA .QuA úPynâ
BG ëBc òýÎ ok kõG ÿpñø ú¾pÎ ok QýèBÏÖ úG {ðAlðqpÖ óBÚõzì qA úÞ ôA .Qynâok óBÆpu ÿoBíýG îuApì ok Ao ïApâBPvñüA óApGoBÞ oBì@ ïôpPvýu {ýK qA {ýG ,kpÞkBXüA ïApãéO ÿApG Qèôk
þÎBíPWA ÿ|úßHy òüA "óõürüõéO" þüBíƒðôo
.kõG ûkpÞ ÿoBPÖolG þßürýÖ ô þË×è pËð qA Bùð@ wK òüA qA ïApâBPvñüA óApƒGoBƒÞ .kpƒÞ ïçƒÎA .lðA|ûkoô@ôo úßHy òüA úG
BG ôA .ly þì Jõvdì óõvßW óAlðBg åorG ô kõG Bßüpì@ xBâô xæ pùy òÞBu óõvßW õW Ao úÛýÚk 60 ØÛu BO þüBøõDlüô lƒñƒðAõƒO|þƒì ok ïApâBPvñüA oAnãðBýñG ,ïôpPvýu òüõÞ
óõvßWõW .QyAk ÙçPgA ly ÙôpÏì >NBK þÛýuõì óBÇéu< úG úÞ óõvßW êßüBì }pvK oBzPðA óBßìA óõñÞBƒO Bƒùƒð@ .lƒñƒñƒÞ pƒzƒPƒñƒì óõƒƒürƒƒüõƒƒéO( |IGTV| þƒƒÖpƒƒƒÏƒì uApƒƒƒì
rýð Ao }pPgk ,óõvßW QñW ô kõg pvíø ,òüpOBÞ úéíW qA }A ûkAõðBg ÿBÃÎA pãük BG ÑArð úÛGBu lñðBì rýð ëBvìA úÞ QyAkoBùÊA )þìApâBPvñüA
BG Ao >õüBÖ óõvßW< þÛýuõì ûôpâ {ðApvK ÿpñø kAlÏPuA ØzÞ BG ÿkçýì 1960 úøk ok ôA.QyAk .lñPyAk Ao ÿA|úýðBS 60 ÿBøõDlüô pGoBÞ óõýéýì 200 kôlc ÿkçýì ÿ|úPynâ ëBu
þãèBu 50 ok ÿkçýì 2009 ëBu ok óõvßW êßüBì .kAk êýßzO óõƒvƒßƒW êƒßƒüBƒì QƒÞpƒy ïApâBPvñüA "óõürüõéO" þâtüô òüpO|îùƒì
úP×â }olK þßürýÖ ô þðBGq ÿBø ÿoBPÖolG eüpzO òí {üBø úHcB¿ì qA þßü ok ôA .Qynâok Ùçƒg pƒG úƒÞ QƒuA ó@ pƒüõƒƒ¿ƒO ÿ|ûqAlƒƒðA .QuA ûly ûkôrÖA þÎBíPWA ÿ|úßHy òüA úG
ÿkõíÎ úßéG ûkõHð ÄüpÎ ÿkBÎ ÿBø|óõü|rüõéO úÞ kõG ûkpÞ ïçÎA ïApâBPvñüA 2017 pHìBPLu
.ly þì ÑõùO oB^k ÿô ûløBzì BG ûBâ ôA qA lüly xpO êýèk úG úÞ kõG ò×éO ok ûkB×PuA ÿApG püõ¿O úðõâ òüA .QuA úG àükrð 2016 ëBu úG QHvð ó@óApGoBÞoBíy
óõýéýì 800 úG ô úPÖBü {üArÖA p×ð óõýéýì 200
!oõßñÞïBãñø óBíüAq .QuA pO|IuBñì ûApíø
pTÞA úƒÞ QƒuA lƒÛPÏì ïôpƒPvýu òƒüõƒÞ .QuA ûlýuo p×ð
.lyqBÒ@IýXÎ þÚB×OA BG óBìoõzÞþíéÎ òOAoBì òüpPâorG # óõürüõéO úG óõâBðõâ ÿBƒøoõƒzÞ ok óBƒðAõƒW ,áõHvýÖ ÿBø|òzßýéKA qA wK ïApâBPvñüA
óBdPìA úvéW ok oõzÞ puApu ok óBìríø Roõ¾ úG úPynâ úP×ø ÿpuApu oõßñÞ óBHéÆôAk püôB¿O ÿByBíO ÿApG ô lðoAlð þðAlñ^ ÿ|úÚçÎ òƒýìoBƒù^ NA|wƒOAô ô pƒXƒñƒvƒì áõƒƒHƒýƒvƒÖ
ûkB×PuA ûApíø ÿBø|ò×éO qA {ýK qA {ýG ápdPì oBíy úÞ QuA áõHvýÖ úG úPvGAô òzýßýéKA

.lññÞ|þì .konâ|þì p×ð koBýéýì àü qpì qA ó@ óApGoBÞ
òƒzßýéKA qA ûkBƒƒ×ƒPƒuA úƒƒG ꃃüBƒƒì pƒƒâA ÿoBì@ ïApâBPvñüA þðApüA óApGoBÞ oBíy qA
AlPGA lüBG ,lýPvø ïApâBPvñƒüA "óõƒürƒüõƒéO" ok þuoBÖ úèô ú`üôk BìA ,Qvƒýƒð Qƒuk ok
ûApíø ò×éO ÿôo Ao ïApâBPvñüA ÿ|úhvð òüpg@ òüA úG þÎBíPWA óæBÏÖ qA òO lñ^ BGõâô|Q×â
þOçßzì kBXüA qA wK úÞ QuA ûlýuo úXýPð
.lýñÞ I¿ð kõg qA ÿkBüq kAlÏO ,ïApãéO ÿApG Qèôk ÿõu qA

ëBvìA úÞ QuA ûApíø þ¾Bg ÿBø úýyBc BG úèBupøoõzÞ þíéÎ òOAoBì òüpPâorG.lðlypÂBc IèBÇìô óApùO þééíèA òýG úéXì
ok óAõüpì óBPupùy þðBdPìA ÿBø ûqõc qA þßü ok IýXÎ þÚB×OA qôo òýèôA ok ô ûkõHð þñTPvì rýð BG Ao ó@þðlðAõgô ûlürâpG
úvéW qBÒ@qA lÏG þíÞ kõG úPÖo óõìq@ êdì úG úÞ þðAõüpì úèBu20okBì.kAk jo óBPukpÞ óBPuA lýñÞúvüBÛìpãük RBüpzð

.koô@ BýðlG Ao kõg ÿoõßñÞ kqAõð ô ly ôo úGôo þOôB×Pì óõìq@ BG ÿpuApu oõßñÞ 40
lýéÞ IéÆôAk Q¿yô l¿ýuôoArø ûkqBüô óõýéýì àüoõÃc BG ûBìpýO îP×øqA 97oõßñÞ
,þñÖôþÂBüoþzüBìq@ûôpâYñKokAoóBHéÆôAkúÞþñOAoBì;QyAkúìAkAûBìpýOîPzø BOôkoõg

.koAk|þì Aô QGBÚo úG óBGq ô pñø ,þðBvðA ïõéÎ ,þGpXO ïõéÎ

www.TEHRANMAGAZINE.com wÞõG óBìpùÚ þüBñTPuA QÎBu

lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG úÎõíXì úG þüBñTPuA QÎBu àü ,óBùW óqô àHu wÞõG Qvßy óôlGô òýzýK óBìpùÚ #
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ .QuA ûkpÞúÖBÂA kõg
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G

ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì ëBuQvhðûBì5okúÞóBùWóqôàHuwÞõGQvßyóôlGôòýzýKóBìpùÚ,okô|þìlüõéÖ |
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük àü þâqBO úG QuA oõùzì rýð óçÞ ÿBø|þWphèô úG ô kõG óBùW oBßyqoô òüpOlì@ok pK 2018
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA .QuA ûkpÞ úÖBÂA kõg óõývßéÞ úG lülW QÎBu
BG ô lðA|úPyAnâ >ÿkoBýéýì QÎBu< ,ûkpÞ þcApÆ >JõßýW< QÞpy úÞ Ao QÎBu òüA ïBð
(626)3-50-50-50 (310)274-7474 þPíýÚ ,þÆApýÚ 18 ÿçÆ úÏÇÚ àü ô þÆApýÚ 260 kpìq àü ,þÆApýÚ 3 xBíèA ÿkBüq kAlÏO òPyAk
BG pPzãðA àü kõg úèBu 18 pPgk lèõO ÿApG îø êHÚ þOlì okô|þì.koAk oæk óõýéýì 18 kôlc
41
.kAk úülø ôA úG þÆApýÚ 30 þuBíèA

AlýK ÿApG BðôkAoBì }AkBK
{âpìpHg ÿôAo óly

QcAoBð ,QÖBüoBzPðA ÈéÒ úG Bø|úðBuook {OõÖpHg úÞòüAqA òýPðAso@ëBHOõÖ ûoõÇuA #
þvÞ ëBHðk wK ,ûly
òýƒèôA ÿApƒG úƒÞ QƒuA
{hK Ao ÿA úÏüBy òýñ^
.kpÞ
ïBãñø BðôkAoBì õãük
úƒécpƒì ÿqBƒG òƒƒüpƒƒg@
þƒñÏü {ƒíýƒO þƒƒøôpƒƒâ
ok olÛð@|,úüpXýð BG ëAlW
ÿqBƒG ꃃdƒì ûBƒƒãƒyqoô
úÞ koõg }õWô Ápc
îùG ÿqBG óBüBKok {èBc
.koõg
AlƒPGA êƒýèk òƒüA úƒƒG

ok ëBc òýíøok.QÖBü ëBÛPðA úXèBÏì ÿApG óBPuoBíýG úG wLuô lðkpÞ QèBgk wðAsoôA óAoõìBì
.QuA ûly RõÖ ÿô úßñüA pG þñHì ly {hK ÿpHg ÿqBXì ÿBÃÖ

úHOpì òýèôA ÿApG úÞ QuA þøôpâ Bü þvÞ ëBHðk æBc|,ûly QcAoBð þéýg QGBG òüAqA úÞ BðôkAoBì
úG BðôkAoBì :QyAkoBùÊA ÿô ëõÚqA {éýÞô ,æoõì xBýOBì êýèk òýíø úG.lðkpÞpzPñì AopHg òüA
{OõÖpHg ÿôAo RB¿hzì úÞ þvÞ úG þPc løAõg|þìôA.QuA {âpìpHg ÿôAo ëBHðk Q×â òì

.løk }AkBK )oæk oArø 10(ôrK oArø 300 ,lñÞAlýK Ao

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

þðApãð qA ÿA ûoAlðA BOôA kpvðõgô ïAo@ Roõ¾ ok úÞ Ao lüõð,kõG úPvzð }A þðBzýK ÿôo ÿA ûlƒñƒü@,Qƒƒvƒüpƒƒãƒð ûlƒƒñƒü@ úG ô QyAnâ
lñÞ rÞpíPì Ao kõg oBßÖA QvðAõO ô QuBÞ lüõð lüõãGQvðAõOþPhuúGôkpÞoAlýGkõGJAõg aƒýø úƒÞ ûBƒýu
.koAkkokúÞ úPynâ óBíPÞ.lük þíð ó@ok oõð qA ÿA úðqôo
.îýñÞ pHg lüBG îø Ao oBíÏì îðBg lüõãG ô lì@püq úG QhO qA JBPy BG óBñ^ ó@ lüõð qA ôA úÞ ÿA úðõâ Büôo püõ¿O ô úz×ñG qA }A
óApãð:Q×â ô kpÞ oApßO Ao }lñhHè olƒK ôkpøúßð@BG.lýzÞëBHðkúGkõgBGAoú×déìúÞ AoQƒÛƒýƒÛƒcqApƒGAQƒyAkóBƒzƒÞpƒPƒzƒìþâlðq
ZpÞ ÙpÆ úG qBG ûlýupð óApùO úG }o@ ,}BƒHð ëpPñÞrýðôkpø BìA lðkõG ÿA úÏÚAô òýñ^pËPñì oAõƒyk
ÿApG olK .koô@ þì Ao úz×ñG okBì ôA. kpÞ QÞpc úƒƒG óApƒƒãƒð ô lƒƒðkõƒƒG ûkAk Qƒƒuk qA Ao kõg xBvc úýcôo qA úÞ þPgBñyBG. kpÞ þì
ôA úG Ao }pvK úPÖo Quk qA úýcôo úßð@ pƒƒãƒülƒƒßƒü þíð þüõâqBG óAõO kõg ok QyAk }pvíø
úƒƒƒÞ kõƒƒƒíƒð òƒƒƒüA qA QƒƒƒƒHƒƒdƒƒ¾ lðAkpâqBG ô QÖpâ xBíO }okBì BG lüõð .lñPvüpãð þì .lük
úƒƒƒ^ Qƒƒƒèk óBPuoBíýG þøAo BO QgBu ûkBì@ Ao úz×ñG lÏG úÞkpÞoApÚAolKkrðokúÞkõG{ýKëBuúu þíýco úíýùÖ
Büô pvK Bü lyBG pPgk ÿoAk Quôk ,løAõg þì
þOôB×Oôk òüA óBýì úÞ QvðAk þì kõg ?ôkpø úÞ þüBø ëBu îøkrðBy {hG
kõñzg Ao }pvK úÞ ó@ ÿApG BìA koAlð kõWô Qynâ õO þG |
pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
:Q×â ô lðBíð ôA iuBK pËPñì kqBu .lðkpâ BGô lñÞ ZAôkqA òýÏì ÿBÚ@pPgk BG løAõg þì qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
JBhPðA {üApG Apì îuA lüBG lyBG pvK pâA BG Ao úz×ñG okBì úðõã^ QvðAk þíð lüõð BÚ@}olK.kõGûlyôpGôo}olKkBüpÖôîzg .QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
úz×ñG ô õO úG Ao ûqBWA òüA lyBG pPgk pâA ô þñÞ ïBãñøúGQuAêüBìôAúÞQvðAkþì.kqBupHg kõG lÛPÏì ô QvðAk þíð Quok ÿkpì Ao òýÏì koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
.lüoAnãG ôA ÿôo Ao óBPøAõhèk îuA úÞ îøk þì pøqA{ýKBìAlyBG}lðqpÖoBñÞokêícÐÂô Quk úG ÿoAõgBGo ûAo qA Ao kõg RôpS ôA úÞ Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
.lðBupGóBPuoBíýGúGAoúz×ñGQvüBGþìÿoBÞ óBC y ok ÿA ûkAõðBg òýñ^ BG Qé¾ô ô ûkoô@ þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
:Q×â þãé¾õc þG BG lüõð þðBñhu BG kpÞ þÏu ô lðByõK «çìBÞ Ao ôA .Qvýð Bùð@ ûkAõðBg òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
ëBc ok òì lüA ûkoô@pýâ QÚô îø Bíy olK {ðBPuk BìA .lzhHG úýcôoôA úG ûlññÞoAôlýìA Ao ôqo@ þƒƒƒPƒýƒGpƒƒƒO }ôo Qƒƒƒƒü@ ÿBƒƒƒƒÚ@ ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
,ûBãð@ îPvø úz×ñG þPìçu pßÖ úG ÈÛÖ pÂBc .lüqpèþìAoBßy@ ok lðAõPG úÞ þðq ,þâlðq óq AoôA lülñvK|þíƒð òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
úÞ kpÞ BÎk ëk ok ô kõíð lñéG óBíu@ úG ôo óBíüAq {hG úG «AoõÖ Ao úz×ñG| óBPuoBíýGok lyBG }pvíø }ôk îø Bø þPhuô IƒDBƒ¿ƒì úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
ólì@BG.lñÞ Ì×c Ao }lðqpÖôôA óBW lðôAlg ûAo úG îz^|.lðBì BùñO lüõð ô lðkpÞ QüAlø îz^ qA ôqo@ úðAlýÚ|þG oAkpÞ.QvðAk|þíð lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
oBvgo qA äðo .lñPuBgpG ÿBW qA ôk pø okBì ôolKïAlðAþPÚô,lñýHGAoþüBñy@BOkõGúPgôk Üüæ Ao ôA ô lðBì þíð ûlýyõK Qü@ ûkAõðBg óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
kpƒì ôk QƒÖo þƒì ûAo JBƒPy BƒƒG ô kõG ûlüpK okBì úG óBÞkõÞ êTì lük úzýy QzK qA Ao }okBì .lñPvðAkþíðkõg ûkAõðBg ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
Qƒ×â ЃǃÛì þƒOBƒƒíƒéÞ BƒƒG ô lüôk Bùð@ ÙpÆ ïçÎA lüõð úG ïBíO QcAp¾ BG Q×èBhì òüA .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
:Q×â okBì.lðlðBuo ôA úƒG Ao kõƒg ...úƒz×ñG|,úƒz×ñG îhOôlükpâoAkpHgòýÏìÿBÚ@ó@qAwKôly ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
oApÚ êíÎ QdO lüBGô QuA êßzì óBíüAq ïAo@ Q×â ô QyAnâ }A úðBy ÿôo Quk olK pøBÊ úÞ ÿA úñýÞ.lðBüôo kõg IéÚok Ao úñƒýƒÞ úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
óAôk ôk ó@.løAõg þì Ao lüõð pPÞk.kpýãG :Q×âóBðqlñhHèokBì,óBWpvK}BG BOlyIWõìBìA.kAlðúíOBgÈGAôoúGôQzãð .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
þâlðq ok úËdè òüpPâorG òüA koAk Üc- óApHW ÿA úGp lü@pG kl¾ ok òýÏì ÿBÚ@ óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
:Q×â pPÞk.lðlðBuo pPÞk úG Ao kõg óAôk, . kõy þìolK ÿkôq úG óBìpvK,QuA kpì àü .koô@ koAô Qü@ ÿBÚ@ pG pünKBð pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
ô QuA ïqæ oBÞ òüA lðqpÖ ô okBì RBXð ÿApG QuAoõÇñýíøúéGQ×âôlülñgîøQü@ÿBÚ@ úz×ñGkpuqôoàüeH¾,óBPvìqpgAôAok pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
úÞ lüõð.lýDBíð FBÃìA Ao ïpÖ êíÎqA {ýK lüBG þì ûrGpg úÞ wÞ pø lðAlG îø Ao òüA lüBG BìA úýcBð ok ÿkok ,ly lñéG pPvG qA þPhu úG ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
kõG ûlì@ok ûqpè úG }kõWô þðApãð ô {üõzO qA Aoôk ó@okBì .lñýzñG lüBG îø }qpè ÿBK koõg {üApG Ao w׃ñƒO úƒÞ kpƒÞ þƒì xBƒvƒcA îßy þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
.kBPÖA ûAo úG {hG ÿõu úG kõgô QyAnâ BùñO oAõyk úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø
:Q×â kõG úP×ùð ó@ok ÄÓG úÞ þüAl¾ BG òýñ^ îø ô kpÞ ÙoBÏO ôA úG olK úÞ ÿoBãýu ÝpÎ ô ûlüpK }oBvgo qA äðo.QgBu þì
RBXð Ao ïpvíø îñÞ|þì {øAõg pPÞk >.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø

.îøk|þì ïBXðA lýüõãG ú^ pø ,lýøk okBÚ òì ô ûly pük þéýg pãük BìA #
:Q×â ô kq lñhHè {üôo úG pPÞk }o@òýìq îñÞûBãð óApãük îz^ok îPvýð
oBÞ pø îø Bì lýñÞ êÞõO Alg úG ô lýyBG ïAo@ qA Ao îüBø úP×u BO ïkpÞoAnâAô RolK úG Ao
úÚoôpüq lüõð .kAk îýøAõg ïBXðA lyBG ïqæ úÞ
oBËPðA úG êíÎ ÝBOA ok QƒzK ok ô kpƒÞ FBƒÃìA Ao .ïpýãG wKôA
þíð lüõð .lñPynâ|þì ÿlñÞ úG ÜüBÚk .kBƒPvüA äðok wK:Q×âô kBPvüA {éGBÛìokôqo@
þÆ Ao oôlüpÞ ÅpÎ ô ëõÆ oôk lñ^ QvðAk ûkBì@ lðA ûlzð pHgBG qAo òüA qA úíø BƒO ô òƒßð
kõG|úPvüpãð kõg QÎBu úG wG qA .QuA ûkpÞ ôqo@ ûlük úG óBzüpK lüõð!õy QÞpc
ô ûkBPÖA oBÞ qA {PÎBu úÞ ly îøõO òüA oB^k pH¾ êíc ÐÂô qA wK BO lüBG òì :Qvüpãð
oBG òülñ^ olK ,olK qA ólýupK úG kpÞ Ñôpy ÈüApy òüAok AoôA løk þíð ûqBWA îðAlWô îñÞ
,òP×â úG lÏG RBÏÖk BìA Q×â ôA úG Ao QÎBu ô kAk óBßO pu úé¾õc þG ôqo@ .ïoAnãG BùñO
þÏu úßð@ BG .kpÞ B×PÞA ,ûlðBíð ÿrý^ pãük qA wK BO ÈÛÖ BìA îñÞ þì pH¾ îø qBG lyBG,kôrÖA
kõWô xpO BìA|lølG úýcôo óApãük úG QyAk Ao kõg ØýÞ òhu òüA ÿAkA qA wK ô óBíüAq
úð êíÎ ÝBOAok qA .kõG|úPÖpâpGok rýð AoôA kõg
ÿôqBGpüqolK .ZoBg úðô ly|þì êgAk þvÞ .ly ZoBg pPÖk qA pùÚ QèBc úG ô QyAkpG
qA pãük oBG Ao ûly Bøo oBÞ kpÞ þÏu lüõð
:Q×â ô QÖpâ Ao lüõð ôA úG {ðBzüpK ô }õzÓì oBßÖA BìA kpýãG pu
òüA BGô îüoõhG ûqBO ÿAõø þíÞ QuApPùG îø pG Ao ûlðôpK îzg BG .lðkAk þíð ëBXì
ÿôo .lýzÞ kõg ëBHðk úG Ao lüõð «BHüpÛO òhu
ôk pø BìA.lñPvzð úËdè lñ^ wýg Qßíýð 44
okBì oõÃc .lðkõG|úPgôk ÿkôoô ok úG îz^
kpÞ|þì ûoByA Bùð@úG Quk BG úÞ úzýy QzKok
okBì úGpOkôq Ao kõg lüõðô lðApK BWqA Aoôkpø

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
45
.Q×â iuBK ôA îvHO úG ô Qvüpãð :Q×â ô lülñg óBXýø BG okBì .lðBuo
ô úz×ñG kôoô ÿApG rƒýƒ^ úƒíƒø úƒðBƒg ok àü QuApPgk RlðqpÖ ïpvK QuA áoBHì
pG þðBGpÚ óõgqA Qü@ÿBÚ@.kõG Býùì }lðqpÖ Jõg îø úz×ñG ëBc .þðBìBìô êãyõgpƒPgk
.lýzÞ þgpu Èg {ÞkõÞ ô úz×ñG þðBzýK úÞ lðBuo úz×ñG úG Ao kõg þƒPÚô lƒüõƒð .QƒuA
óBðBíùýì .kõG ûlñÞ@ Ao úðBg ÿBÃÖ lñLuA kôk ôA .lðlðBGAõg|þì }pPvG ok Ao ôA óAoBPupK
úƒG Qƒuk ákõƒÞô lƒðkpƒÞ|þƒì þƒðBƒzƒÖA Quk {øBýuÿBøõì.kõGûlìBýð}õøúG«çìBÞqõñø
.Qzâ|þìQƒuk ÿôo ÝpÎ Qyok ÿBø úðAk ô kõG ûly áBñíð
þñPyAk Quôk ô BHüq Ao {ÞkõƒÞ úƒz×ñG ô ûlüpK äðo BG .lýzgok|þì }A þðBzýK
ô ïpð ô ûBýu lñðBì ápÞ ÿBøõì úÞ QÖBü óõâpâk Ao lüõð ëBc ,kõg úèBð ØýÏÂ ÿAl¾
.QyAk ,úPvWpG ÿBø úðõâ BG|þìAkBG þðBíz^ kõg BG .koô@ôA ûlük úG àyAoBýPgA þGô kpÞ
BO ô|lýìBð|þì lñHèk Ao BHüq ákõÞ }pøõy olK pÆBƒg úƒG ,úƒPzâqBƒG åpì ÿBýðkqAôA lýzülðA
.lzðAlWôAqAúËdèàükõGBXð@okúÞþðBìq úG úßñüA qA AlðôAlƒg û@ .ïlðqpÖ pÆBg úGô òì
BG BO lðlðBì úz×ñGoBñÞok åorGokBìôkpø úG Ao ïlðqpÖ ô pvíø ô ÿkpÞ îco oBÞ úñâ òì
BG .lññÞ ÿoBü Ao ûkõìq@BðokBì ,kõg RBýGpƒXO .ïoArãuBLu ÿlýzhG òì
úz×ñGJAõgÝBOAúGóBGBPyákõÞúüpâÿAl¾ ÿA úuõGô kpzÖ úðõâpG Ao úz×ñG kAq@ Quk
ok Ao ákõÞ BO lðkpÞ|þì ÿoBü Ao ôA ô lðlì@|þì ÿôo úÞ olK Quk .QgAõð ó@pG îüçì ô ïpð
úz×ñGúÞþðBìq.lølGpýyôAúGôkpýãG}õÒ@ AopãülíøôlðAkpâpGÿôoQÖpâoApƒÚ}AúðBy
ôA óBøkpG úñýuô QyAk }õÒ@ok Ao }lðqpÖ Ao }lðqpÖ xBvcA olK .lðlýzÞ }õÒ@ ok
ïõ¿Ïì Roõ¾ ó@ok òPvüpãð BG QyAnâ|þì }A úðBypuôA àyA BO kAk ûqBWA .kpÞ|þì áok
Ao kõgô kpÞ|þìpßÖ }kõgpýÇg QýèõEvì úG úìrìqôA}õâok|þìAo@úGwLuôlñÞwýgAo
úG ó@ ókõíýK ÿApG úÞ ,lük|þì þøAo qBÒ@ ok okBìôõO QuA áoBHì .ïpvK QƒuA áoBHì kpÞ
QƒuAõƒƒg|þƒƒì .QƒƒyAk qBƒƒýƒð úGpXO Aokõglüõð.ïkpâpƒGòƒìBƒOlƒýðBƒíGúz×ñGoBñÞ
ok óBãüAo úG Bø|åorGokBì úƒÞ Ao þƒGoBƒXƒO ûlüpK äðo Roõ¾ úG ô QgAlðA êHì ÿôo
QÚô úG BO kpýãG ApÖ lðoAnâ|þì }oBýPgA ûlük BO Qvzð ó@oBËPðA úG ô ly ûpýg úz×ñG
ûqBWA lüõð úG olK .klñG oBÞ úG Ao Bùð@ þüBùñO .lñÞ qBG
kõg lðqpÖô pvíø qAô lðBíG úðBgok kõG ûkAk ôkõGûkpÞ}õìApÖAorý^úíøÜüBÚkó@ok
ÿBøoBÞ BG úðBgok lüõðoõÃc .lƒñÞ QƒHÚApƒì ókõíð qBG ûlük ,QuAõg|þì ëk ok ú^ ó@
ôkAk|þìïBXðAØÏyôoõypuqAúÞÿAúðBã`G .lylñéGBWqAlüõðoBPupKkôoôBG.kõGúz×ñG
úÞ ÿA ûkBÏèA ÝõÖ QýuBvc ô þñýG àüoBG pG ïAo@ þéýu lñ^ô Q×â àüpHOôA úG oBPupK
ûBâkAk|þìóBzðkõgqAákõÞôúz×ñGúGQHvð àéK.kqAl¾îuAúGAoôAôQgAõðúz×ñGúðõâ
ôA úG úÞ ÿoõÆ ,lƒðBƒXðo|þƒì Ao Bƒø åorƒGokBƒì þ×ýÏ û@ ô ly qBG þPhu úG úz×ñG îz^
pø lñßð ëpPñÞ Ao kõg pâA ,lðkpÞ|þì ÿoô@kBü .lýzÞ
.QyAnâlñøAõgBùñOAoBøó@ôk .kõy àükrð úÞ kpÞ ûoByA lüõð úGoBPupK
ÐÚAô pSöõì ÿpøBÊ ÿBølülùO òüA úßñüA BO ,úz×ñG kq {üAl¾| |þìAo@ úG ô ly îg lüõð
óAokBì oBÞ ok pPíÞ kpÞ þÏu lüõð ô ly êTì BHüq pPgk àü okBì ,ÿly okBìõO úz×ñG
okûkõu@ákõÞþƒPÚôBƒùð@úƒíø.lƒñÞQèBgk qAô@ àü îðpO óõ^ lüõð ÿAl¾ .Rkõg
okô lñPvzð|þì îøoôk úG kõG ûlýGAõg ûoAõùâ ëBc óBíø ok ô Qvzð úz×ñG óAôo pG òýzñèk
úG ô QyAlð ïBð qõñø úÞ ÿkAqõð ûlñü@ koõì }A|úPhývâoBßÖApG úÞ kõG ÿA ûsAôpPgk ïçÞ
õãP×â ly|þì ûlðAõg lñHèk åorG olK óBGq ôlðBzð{HèpGkByôïAo@ÿlñhHèôkqÿlðõýK
úíø kõWõì ÈüApypýSCBO QdO lüõð .lðkpÞ|þì .QÖo JAõg úG
QƒyAk êƒüBƒíO ô kõG ûkpÞ }õìApÖ Ao rý^ lük êâok ÝpÒ Ao ÝBOA kpÞqBG ûlük þPÚô
ÿoAnâ ïBð QHuBñì úG þâorG þƒðBƒíùýì úüpâ Rly qA úÞ Ao }okBì ÿBHüq Roõ¾ ô
þíð Bø åorG okBì .løk IýOpO }lðqpÖ ûlñg ô úüpâ óBýì okBì .kõƒG ûlƒy óõãéâ
Apüq lññÞ Q×èBhì îýí¿O òüA BG úÞ lñPuAõg qõñø úz×ñG .Q×â àüpHOô lýuõG Ao {Ooõ¾
qA þPvýè .kõG rýð Bùð@ þHéÚ|úPuAõg òüA puQzKAoóApdGòüAþPuAoúGúÞQyAlðoôBG
qA îø þPupùÖ Qü@ îðBg ô ly úýùO óBðBíùì úýÛG {PhO oBñÞ ô lðAkpâpG ôo .lyBG ûkBùð
þãíølýüBC OkoõìúÞQƒyõƒðØéPhìÿBøAnÒ ok þãíø Qü@ ûkAõðBg .lük Ao ûkAõðBgFBÃÎA
ûoôk úÞ lüõð åorG pƒøAõƒg Bíø .QÖpâ oApÚ ô kõG ûkpÞ úüpâ rýð óBW okBì .lðkõG ôA oBñÞ
rùXì xçÞ ô ûlðAonâ BKôoA ok Ao þgBHÆ ÿkBƒy úƒüpƒƒâ ,úüpâ òüA úÞ QvðAk|þì úz×ñG
oBýPgA qA kõG ïBÎ ô ÁBg krðBGq ôA þgBHÆ ÿpPzãðA òýãð óõ^ lüõð óApøAõg|.QƒuA
QýèõEvìô lyoAkoõgpG AnÒ úýùO ÿApG êìBÞ þƒÞkõƒÞqAÿAúðõâúGïAlÞpø.lðkpÞ}A|ûoôk
.QÖpâûlùÎúGAoþðBíùì òhu kõG ûkoô@ Býƒðk úƒG úƒzƒ×ƒñƒG úƒÞ
koAk úìAkA kBy óBíz^ ÐíW ó@ ok úz×ñG .lñP×â|þì
QÖpâ þíðpG ôA qA ûlük úÞ Ao }pvíø

óApùO úéXì

}pvíø úG {upK qA pK þøBãð ô þPcAoBð Bø ú`G :kAk úìAkA ô kpÞ êâõu ô JApùu úG ôo
òíýzð ÝBOA ok ô Q×ãð ÿrý^ pãük ô Qvüpãð ...îýü~A|þì óæA Bì lüôpG
óBñ`íøúÞþèBcokûlñgpÖôQuõýKBøú`GúG ÿrý^ ...õzð ú^BLPuk óBW lýíc
qA {üBø îz^ ô kpzÖ|þì Ao {üõéâ ÄÓG QuA Äüpì þvÞ úð ô ûkpì þvÞ úð ...ûlzð
ok úðBPu@ok kõG ûkpÞ ØK ô jpu úüpâ Rly òüA BO òßð ëBÚô kAk çÏÖ .lyBG QcAo QèBýg
:Q×âôlñßÖAôAúGpãükþøBãðpøAõgÝBOA QüApG ê¿×ì A« lÏG kõzð úWõPì úýðBíè@ pPgk
ÿõO BýG ô ÿõzG Ao Qüôo ô Quk ô õy lñéG .kAk îøAõg eýÂõO
îýñÞ îøApÖ Ao ïBy BO òÞ àíÞ òì úG úðBgrLy@ ÝBOA úG okBì óBìpÖ úG BñG êâõu ô JApùu
.QÖo úðBgrLy@ô òíýzð ÝBOA ÙpÆ úG kõg ô ûkqQzcôóBñ`íølýíc ôlñPzâqBGòíýzð
Iy ûríyõg ÿBøAnÒ ûlðBíýÚBG óBíø úÞ ïBy õO ?lñÞ|þì úüpâ Ap^|úPypÖ wK :lýupK ûoBGôk
rW úG .ly Ùp¾oAõâBð Rõßuok kõG|úPynâ ?þñÞ|þì úüpâ Ap^ AløqA ÿA|úPyõð
lðkq|þì Mâ óBzýðBíè@ Quôk BG úÞ Bø ú`G BG ÿA úÛýÚk lñ^|úPypÖ oAnãG ç« ÏÖ -
oBßÖAokÝpÒôlðkõGQÞBuûkAõðBgkApÖApüBu Bì {ýKô kõy|þì ïAo@îÞ îÞ lyBG BùñO }kõg îøkqõð| {hG
.òPzüõg}õzÓì ô îðq|þì îOoõ¾ úG þG@ óæA îø òì .lü@|þì
kôq þéýg kok pu úðBùG úG|úPypÖ ïBy qA wK
ô ûlñgpÖ ,QvG Ao ok ô QÖo {GAõg ÝBOA úG
úG ô lðlðAonâ Bø ú`G BG pãük þOlì îø lýíc òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
wüolO òí BÂo ô|úPypÖ úÞ îPyõð
.lñPÖopPvG BG óApùO óApPgk ÿBø óBPupýGk qA þßü ok
óBüpÎ úíýð ólG úÞ þèBc ok óBGpùì pøõy
úðBðBGpùì ô lýzÞ|þì }õÒ@ ok Ao }pvíø ô lññÞ|þì ZAôkqA ô lðõy|þì Bñy@ îø
qA wK.lðõy|þì pPgk lðqpÖ ôk IcB¾
óBW ûlñgpÖ:lýupK kpÞ|þì }qAõð Ao {üBøõì BGô klñG|þìp×uoBG óApüA ÑBÂôA þðõâpâk
úG Ao óBüpW îüly BùñO þPÚô kõGoApÚ ?ûly ú^
...þüõãG òì ûpgæBG óAôApÖ ëõK ô QÚô Ùp¾ ô Qícq
wè úG Ao kõg "xpHÚ" BÞBðoæ ÜüpÆ qA
ëAõEu oBG püq qA QuAõg þPcAoBð BG ûlñgpÖ ólðAonâ qA wK ô lñðBuo|þì wéXð@
qA lÏG lýíc þèô lñÞ þèBg úðBy pøõy JAõW ô
ô ïlíø îø ôA BG þüõyBðq þâlðq ëBu êù^ ÿApG þGõg êÒBzì RpWBùì úýèôA Rçßzì
lðpg|þì ÿA úðBg ,lññÞ|þì BK ô Quk kõg
Ao ôA olÛð@ ókõG }A ú¿Ú úíø ô qApíø ô kõg ÿApG Ao ÿA ûkõu@B« PHvð þâlðq ô
{Öpc úG úðõã^ QvðAk|þì úÞ QgBñy|þì
ô pPßükrð ô pOqApíø úÞ rýð ûlñgpÖ ô koôBýG | 22 qA wK BìA lðoô@|þì îøApÖ óBzðAlðqpÖ
pãük ÿkpì óBùâBð þüõyBðq þâlðq ëBu
Ao pãük þvÞ lýíc qA pO QHcB¿ì ô pO ÜýÖo kõy|þìpøBÊ þâkAõðBg wßÎ JBÚ òüAok
ô rürÎ þPuôk úßéG pøõy BùñO úð ôA ô QyAlð
kõG {üApG rýð kBíPÎA êGBÚ ÿoôBzì ô BùHðApâ wK|úPypÖô lüBGo|þì|úPypÖ qA òükô ëkô
úG| kõg xBvcA BG òPÖo oBXñéÞBø Rlì qA
pøAõg qA úÞ Ao ú`ð@ ô kõzâ ëk qAo ûpgæBG þâkpvÖA oB^k Ñõñíì ÜzÎ òüA pÆBg
.Q×â }pøõy úG kõG ûlýñy
þðBGpùìô {ìAo@ô QðBPì QüBùðok lýíc ô pøõy úÞ þüBW BO kõy|þì þcôo
{üõg ëBc óApãð Ao {ðBýÖApÆAô óAlðqpÖ
úG Ao ôA wLu ô kAk ApÖ }õâ }pvíø óBñhu úG qA ÿqôo lñ^ pøõy kBùñzýK úG BñG ô kqBu|þì
AkpÖ BO JAõhG ïAo@ çÏÖ :Q×â ô kpzÖ úñýu
úGpPzýG lüBG îø òì ,îýñßG îýðAõO|þì ú^ îñýHG pøAõg ólük úG ô kpýâ|þì þ¿gpì àðBG
.kôo|þìõPñìApÞBu úG }pPâorG
BG QuA îévì úÞ ú`ð@þèô îzülðBýG úýÃÚ òüA þÿâolBðùqG|J{BhPÖG@ þÛzÎ BG ôA wßÎpG úÞ ÿpøAõg
òPÖpâ QOBíy Ýçy püq Ao ôA ô ólýãñW|úPypÖ ô ûkpÞqBÒ@Ao }A þüõyBðq þâlðq lüly
rý^ úíø QuA òßíì ô Qvýð ÿA úðçÚBÎ oBÞ úÇGAo þüõyBðq þâlðq ëBu | 40 qA wK
QüBùð ok lüBG ,kõzG Qvø ú`ð@ qA pOlG }pøõy BG þüBHüq ô pünLèk oBývG úðBÛyBÎ
pýÒok QyAkpG ïlÚ ÉBýPcAôpH¾ô ÿoBýyõø
.kõG løAõg {O@ BG þÞBðpÇg ÿqBG Roõ¾ òüA ...| óBPuAk úìAkA àñüAô QyAk
pøõy ô óq ô QuA åorG Alg AkpÖ BO JAõhG çÏÖ pvíø óBüpâ ÿBø îz^ ólük BG lýíc
ûkpÞ Qzcô ôA òýãøôlðA ûpù^ ô {èBvðBýì
.lðly JAõg îýévO ûkoõhèBu
wè ûAo BO kpÞ p×u ïrÎ|úPypÖ lÏG qôo eH¾ .kAk þíð þhuBK ûlñgpÖ ô kõG
?QuBXÞ|úPypÖ ,ûlñgpÖ -
.kpýâ {ýK ok Ao wéXð@ ÝBOA ok óBuApø ,ëAõEu òüA ëBHðk úG ô
úüõðAs BO kõHðoApÚpãì ÿkôq òüA úG BXÞ - óBüpâ ô ûkq îÒ pPvG ok rýð Ao ôA ô kõzâ Ao|úPypÖ
?þðõíG Bì {ýK úíø ...òßð óApãð ô QcAoBð Ao kõg .îü@|þì ,olK ÿAl¾ ólýñy BG êâõu ô JApùu
Rkõg óBW úG Bø ú`G óBW úG ...lñPvø îèBu ô lðlüôk Bø JAõg ÝBOA ô ôpøAo úG óBuApø .QÖBü
lüBG ûly äñO Bø ú`G ÿApG îèk þèô úéG - ô òì ,Bø ú`G {ýK ôpG æBc .îüõâ|þì QuAo Ao }pøõy kpÞ|þì þÏu úÞ þèBc ok ûlñgpÖ óBOpu pG ú^ pøAõg ôk Bíy îíùÖ þíð òì -
.ïôpG BG lýíc .îýü@|þìpãük úÛýÚk lñ^ BO îø|úPypÖ wLu .óBW lýíc ûlzð ÿrý^ Q×â lñÞ ïAo@ þvÞ ?QuA Jõg {èBc BÂo ?ûly ú^ ?ûlì@

þéÏdPÖ úÎorì úG Ao Bùð@ úÞ BÂo ...Jõg ?ûly ú^ pg@ ?ûkpì
ÿBø ú`G BG óBypƒu BƒXð@ îƒø Bƒùð@ ,kpƒG óBƒg
46

www.TEHRANMAGAZINE.com ÿBø þðBÒAp^ ô BøoõÞk BG äðoBãðo ÿBø úÞ îüA ûlük áoAlO îø Bì ,QuA ïpâ þéÏdPÖ
úƒƒGAoqôoþƒƒãƒPƒvƒgwLuôlñPzâäðoBãðo úìBðpGlýíc.îüôpGõøBOàýèúGpHìBuk|31qôo
47 óAoõPuo rìpÚ|þìp^ QƒWAo ÿBƒø êƒHì ÿôo QcAoBð þéýg þðrG {íøpG pâA ô ûkpÞ ÿrüo
,lðkpÞ olG òO qA êéXì êPø ûly þðBÒAp^ .ly løAõg
ok wLu ô lðkoõg ûríyõg ô ê¿×ì|þìBy pƒSA ok úƒßéG QƒHÒo ô|êƒýì BƒG úƒð|úƒPypƒÖ
BXð@okúÞÿoBízýGQýÏíWBGûApíøêPøoæBO krð pãük qôo oBù^ úËcçƒì ô þƒPƒvƒüBƒGokôo
îøApÖ êPø úÞ þíuApì þÆ lðkõG ûlì@ kpâ ô Q×â óAõñÎ aýø úGpãük|úPHèA úÞ lðBìpøAõg
þðBìkByôúéùéøôqAô@ôqBuÿAõðBGkõGûkoô@ ô lðkõG|úP×â úÞ ú`ð@koõìokpøAõg BG ÿkõñy
ëBƒu ô lñPÖpâ òzW Ao ÿkçýì õð ëBu qBÒ@ õì úG õì ûlñgpÖ ô lzð ïBXðA lƒðkõƒG ûlƒýƒñƒy
lðkpLƒuþüBøoúGlülWëBu}õÒ@okAoúñùƒÞ Ao }pøõy þðBùñK ÿBø þüBíñøAo ô RAoõPƒuk
{ýK ok Ao þðBPvøõÞ ûkBW ûAo úé¾BÖçG ô ô ûBâ@ þuBñzðAôo lñðBì lýíc ô kpÞ|þì ApƒWA
JAõg ô|úPvg ô lñPzâqBG úðBg úG ô lñPÖpâ BG õãP×â ûkBì@ Ao }pvíø ûlüqoô þðAkpâoBÞ
.lðkpÞBøopPvGokAokõgkõè@ ÿôoúGúßð@óôlGkõíð|þìôAþüBíñøAoô|úPypÖ
p×u ïqBÎ úíø «BHüpÛO lÏG qôo ûBãdƒHƒ¾ qA lýíc úÞ kpHG þüõG ôA lðoAnãG ô lðoôBýG ôA
Quôk Büõýè ô êâõu ô JApùu ,lðkõG .QuA ÐéÇì úÏÚAô
ô êý¿dO êdì pùy þéÞpG ûAo óBzýðBíè@ úíø ,JBPÖ@ ólì@ok BG pHƒìBƒuk |31 qôo
ôolƒƒK BƒƒGô lƒƒñƒPƒÖpƒƒâ {ƒƒýƒKok Ao óBzPìBÚA Büõýè ô|úPypÖ óBzðBðBíùýì ûApíø ûkAõðBg
lñPÖoô lðkpÞ þËÖBcAlg|úPypÖ úƒèBƒgôokBƒì ûAoô lðkpÞ ûçÞô {×Þ Bø ú`G þðBíè@Quôk
Ao}p×uóAlí^rýð|úPypÖþPÚôlÏGþPÎBuô ôBHüqoBývGûkBW,lñPÖpâ{ýKokAoõøBOàýè
,koAnãGêýHìõOAIƒÛÎÝôlƒñ¾okBOkpÞûkBì@ õøBOàýèôõPñìApÞBuê¾BÖlcúÞÿAúðApÎBy
úGóAlí^ôûkBì@ôûlýyõKxBHèrýðAoûlñgpÖ .QyAk ÿpýËð îÞ þãñzÚô ûõßyô ûõéW kõG
.lükp×uûkBì@Quk îÞ ô à^õÞ oBýƒvƒG pƒùƒy ok oBùð ÿApG
?lüôpGlýøAõg|þìBXÞBíyóBWpøAõg- ØÚõO |Sam Town óôBO ïBu QýÏíW
BG ô kAk lƒýíc Ao|úƒPypƒÖ ëAõƒEu iƒuBƒK ô ûBOõÞ þé¾A óBGBýg àü BG úÞ ÿpùy ,lðkpÞ
krð ô wéXð@ wè úƒG :Qƒ×â úƒðAolƒK ÿlƒñhHè ÿoBíy QzãðA kAlÏO ô þÎpÖ óBGBýg lñ^
.îðBg|úPypÖ}pøAõg êìByÿAûlýyõKpurÞpìôlüpgêdìôûqBÓì
ô ïAo@ ô óBGpùì ûpù^ úG þøBƒãð|úƒPypƒÖ ôoBGôþñƒýƒyBƒìÿBøúðBgoBíÚôóAoõPuolñ^
}õg ,kAk iuBK ô QgAlðA lýíc úðAolK ô óAqoôBƒzƒÞ þdüp×O êdì ,ÀÚo QvýK
úGpøAõgÝB×OAúƒGîƒz^ÿôoóBƒzìlƒÚ,lðlì@ .kõGÙApÆAÐýuôôrHupuÑoArƒìóAoAlƒìAk
pýÒ ïAlÚA qA|úPypÖ .kBPÖA ûAo úG êýHìõOA ÿõu þOoBHÎ úG Bü à^õÞ pùy ó@ok Ao þPÎBu
úßð@ òí pøAõg þéHÚ ïçÎA óôlG ô ûpËPñì ûpÆBg úÞ ÿpùy ,lðlðAonâ ûAo óBýƒì ûlƒßƒøk
p×u QvðAk ô kpÞ rýð IXÏO ly ëBdyõg úãðûlðqAoÙôpÏìÿBøÿõGBÞôîülÚÿBßüpì@
ok pƒøAõƒg ôk .Qƒvýð oõËñì óôlG pøAõg ú^Büok úG ûkBW kAlPìA ok úÞ lÏG ô kõG|úPyAk
ûlùÎ úG Ao êýHìõOA óBìpÖ|úPypÖ úÞ þƒèBƒc þøõÞ ÿAlñéGpG úÞ lðlýuo )õøBO àýƒè(õøBO
pu QzK Ao õPñìApÞBu ÿBø óBGBýg QyAk óBùW ú^Büok òüpO Ð×Opì ô ûly ÐÚAô ÐýÖo
kAk|þì óBzð Ao kAlìBG ûk QÎBu úGpÛÎô lðkBùð puZBÞóBPgokBGõøBOàýèpùywLuôQuA
.lðõyþé¾AûApøBykoAôúÞ ô êéXì ô BHüq ÿBø êPø ô ûlýzÞ àéÖ úG
,îüoõhð pG ûkBW àýÖApO úG lñÞ Alg - ô þßuA QvýK ô ÝpG ô Ýoq pK ÿBøõñüqBÞ
Bø ûkBW ô lðkpâ|þì pG p×u qA lðoAk úíø óõ^ QvƒüoõƒO ô Qƒéì |72 qA þPýÏíW ïBckqA
.kõGløAõgÕõéyþéýg BXð@úGóBùWôB߃üpƒì@ÉBÛðþ¿ÚAqAúÞþüBø
eH¾ Bì Apüq lyBHð oõƒÇƒñüA ïoAôlƒýìA - }qoô úG BHüq þüBÃÖ ok îø BO lðkõG ûlì@
}õg pSA ok Bø þéýg qõñø ô îükpÞ QƒÞpƒc úðBgoBíÚ ok îø ô lðqAkpLG þßuA ô þðBPvìq
ûkBWpùÊqAlÏGôlñPvøJAõgIzükþðAonâ BXð@ óApâ ô ÝpG ô Ýoq pK ô JAnW ÿBø
úíýð Bì óBìq ó@ BO æBíPcA ô lðpýâ|þì {ýK ok Ao .lðqBHG Ao kõg IýW ÿkõWõì
úG óBW pøAõg þPuAo ,îüA|úPÖo Ao ûAo pPzýG úÛGBu îÞqpÆ úGõøBO àýèqôo ó@ô Izð@
,Qynâ }õg þéýg îðõñíì rý^ úíø pÆBg Iy ÿApG Bø êPø ô BøõñüqBÞ .kõG Õõéy ÿA
}õg wéXð@ wè ok îø Bíy úG ïoAôlýìA áoAlO êüõdO ëBu úG ûlðBì RBÎBu ô úüõðAs
.konãG ,؃éPƒhƒìÿBƒø{ƒüBƒíƒð.lƒðkõƒGûlükoBývG
ûkBW kAlPìA úG úÞ þƒèBƒc ok ûlƒñgpƒÖ ô ,þìBð óBâlðqAõð ô óBâlñðAõƒg þüBíð pñƒø
ok þðæõÆ þÛüBÚkô kAlð þhuBK Qvüpãð|þì úíøó@ôØéPhìÿBøóAoõPuo,ÑõñPìÿBøAnÒ
pø qBG pøAõg ôk pø ô Qynâ ÜéÇì Rõßu ûqBOpøîz^þüBHüqôûõßyôòüm@ôþðBÒAp^
okúßð@BOlðlykõgoBßÖApýuAúðBâAlWïAlÞ ok Ao þOBÎBu óApÖBvì .kpÞ|þì ûpýg Ao ÿkoAô
.QvßyAoRõßuûlñgpÖQüBùð ô ÙB¾ô {hG RnèôpünLèkô kpu ÿAõø ó@
koAk úìAkA àýOõG ô Bø ûqBÓì ô Bø óBGBýg ok w×ñO êGBÚ

óApùO úéXì

ÿBø ÿBø ô ïkBùð ôA úñýu ÿôo Ao ïpu .ïkBPÖA ! óBW úèBg {hG òüpg@
ô lðlüôk {ýK rýð BGBG ô óBìBì .ïkAk pu Ao úüpâ
:Q×âôQÖpâoAõükúGAo{Puk úGòìkõHðBíyØÇèpâA.ïoAkBíyqAAoÿkõHùG ûkq îÚo Qyõðpu úÞ ú`ð@ BìA #
.lðkpÞ ÙoBÏO ...òì IÛÎ ólìôA - .îPzâ þì pG óApùO ëôA ûBãð óBíø ok kõÏvì ô òì ô ly ,kõG
ô ûkBPvüA áBðkok ÿBK BG kõÏvì àé×Æ :îP×âôïlýðBzðAoôAòìþèô úG kpÞ RõÎk ôA qA úñýìq òýíø ÿôo ô oôBG îø òì ÿApG òüA .îüly pãülßü ÜyBÎ
úñd¾ ó@ úG ô kõG úPÖpâ oAõük úG Ao {Puk ûlñðAopâA .îñÞ þìqBG Aook ïo|þì òì - úG.lyBGBìóBíùìïByIyàü ôlüBýGBìúðBg òì úÞ Alg úG îvÚ þèô .kõHð þðkpßð
ôpÖ óBXýø úÞ þíÞ .Qvüpãð þì IýXÎ .ïk|þìÑçÆAkõG qBÒ@ Bì úðBg úG kõÏvì lì@ô QÖo IýOpO òüA òýPvhð óBíø ok rýð ôA ô ïly ôA ÜyBÎ
òüA úGô kpÞ þÖpÏì Ao Bùð@ àü àü BGBG Qvzð Ao ok úÞ òýíø BìA ïlüôk ok ÙpÆ úG ô åorGBìÜzÎBølì@ôQÖoòüAúüBuokôlükpâ þÛzÎ ,QvG òì ÜzÎ ÿôpâok ëk ûBãð
Bñy@ îø BG rýð kõÏvì ô )}õüpK( IýOpO úÛýÚk lñ^ BO úÞ ïlyôpGôo ÿA ûpËñì BG ïkõzâ ô ÙApPÎA îùG ô ly BÖõßy kôq þéýg úÞ
àüpy< þPhGlG ô QHßð ïõy Õpì þñÏü .lðly ..îñÞoôBGîPvðAõOþíðôûlðBìRõùHìôRBì qA QHd¾ úÞ lýuo BXð@ BO ô ly pO åorG ô îz^ .kõHð þðkpÞ óBùñK Apüq .îükpÞ
pG ô kq þPvW ô QgBñy ô lük Apì >Qyõðpu òì ?QvýÞ lýupK úðBg êgAk qA óBìBì . òì .ly ûlýzÞ óBýì úG ÿoBãPuAõg ô ZAôkqA óBzð Bì þâlüpK äðo ô ólüqpè ô ûBãð
òì úÞ þDBW .Qvzð ôA lý×u IuA ûkpâ ûlñg )}õüpK( BìA îølG AoôA JAõW îPvðAõPð ôïkpÞ|þìpýuþìBÞkByôþPhHyõgóBíu@ok wK îüoAk Quôk Ao pãülßü úÞkAk þì
p×u þPhG àýð òýìqpu BOô îñýzñG QvüBG|þì :Q×âôkpÞÿlñéG þì îèBÎ óApPgk òüpO lñíOkBÏu Ao kõg
óõíùì ...ûlìôA óõOApG óõíùì - ô QHßð ïõy Õpì úßñüA qA êÖBÒ îPyBãðA ?...îýñÞóBíPÞAp^ ,îýDõãG Õôok Ap^
.îñÞ ...òüAõgþíð ÿAl¾ úð òì ô úPvzð Bì úðBg ïBGpG þPhGlG ïkpG þì BXð@úG Ao óBìBì eH¾qôopø òì
|*|*|* :kôrÖA}õùìô oAõükpGAo}AúüBuúðôïõñyþìAoôAïõyÿAô@ Quk úG þP¾pÖ QÖo þì ïBíc úG ôA úÞ þPÚô ô
þSkAõc ú^ ô ly ú^ îðAk þíð ç« ¾A ...òPvýð îø BO ôk þßü - .îñýG þì .îýðrG Ùpcô îýñýzñG kõÏvìô òì úÞ lì@þì
ïkõG ûly äñâô YýâolÛð@ ç« ¾A .kBPÖA ÝB×OA pøõy ô )}õùì( ô )}õüpK( .úéG - úðBgok kõÏvì úÞ Bø|Iy òýíø qA þßü kõÏvì .ûlñü@ô úPynâqA þâkAlèkqA ,ÜzÎqA
þíð ô ïlük þíð Ao óBìBì ÿBøoAlzø þPc úÞ ûlük AoôA úð òì úÞ Bùð@úèBuôkpPgkô }õùì kpÞ þì ÿqBG kpð úPhO ïolK BG QyAk ô kõG Bì þì xok ÿsõèõñßO õPýPvðA àü pg@ ëBu
ô ïlýñy .lðkõGok QzK îPyAkpHg }lèõOqA úðô ïkõG úÞIypø.kõGûlñðAopËPñìkõÏvì.lðkqäðq }olK .ly þì òývñßO ÿkôq úG ô lðAõg
oBG lñ^ úÞ Q×ârýð BølÏG óBìBì .ïlýíùÖ þíð qA ëBu oBù^ qA wK òì ô îülýuõG Ao pãülßü koô@þì êýHìõOA ÿA ûlñðAo lì@þì Bì úðBg úGôA ïBíO ô ÙôpÏì ÿBø ûkAõðBg qA }okBìô ëõíPì
BìA }BG }õüpK IÚApì îP×â ô ïkAk oAlzøõO úG úüpâ úG úÞ ïly úÞõy óBñ^ )}õüpK( ólük ô QvW ÿBW qA kõÏvì .kpG þì kõg BG Ao ôA ô Anè .lðkõG úPvWpG ô xBñypu }A ûkAõðBg kApÖA
BG }õüpK .þPynâ òì úP×â qA BñPÎA þG õO
þâlðq ûBì Qzø qA wK ô kpÞ ZAôkqA qpìApÖ :Q×â
kõG ûlì@óApùO úG àñüAô úPÖpâ ÝçÆ þDõyBðq aýø ô ïoAk Quôk Ao õO òì .ÿqBð -
.lñÞ oôk òO qA Ao ûBì Qzø òüA þãPvg úÞ
qA êÖBÒ òìô lðAonãG }õg óApùOok kõG ûlì@ .úyBG Bì ZAôkqA ÐðBì úðõO þíð þéìBÎ
ôA ÿApG Ao þðAonãyõg òüA úéýuô ,BW úíø óApùO úG Bì qA pOkôq qôo ôk kõÏvì
.ïkõG ûkAk oApÚ {upPuk ok ô ûkoô@ îøApÖ þíð BìA lðBíG QuAõg þì {èk .kpÞ QíürÎ
ô}õüpKô kõÏvìoBGòýèôAÿApGIyó@ ûlì@ óApùO qA ÿA ûlñðAoô êýHìõOA Apüq QvðAõO
kõÏvì .lðly Bñy@ îø BG }pøõy ô }õùì ô ò×éO ûoBíy þèô QÖo ôA ,lðAkpâqBG Ao ôA úÞ kõG
óBðBíùì kôoô qA wK ô lì@ þì Bì úðBg úG «BHèBÒ Bì úðBg úGôA ly oApÚô îükpÞ ëlGô ko þðBzð
.úzýíø êTì úð þèô lzð ÅõÎ ôA úìBðpG rýð
BG Ao þPÎBu lì@þì kõÏvì þPÚô êHÚ ÿBø|Iy .lñÞ Bñy@ }okBì ô olK BG rýð Apì ô lüBýG
õãP×â úG îø ÿrý^ þâkAlèk ô ÜzÎ òüA qA òì
ïolKôôA îükoõg þì úÞ ïBy .îülýðAonâ þì þÚpÖ aýø pãük ÿBø|ÜzÎ BG Apüq îvüõð|þíð
îýðô ûk QÎBuô lñPvzð þì kpð úPhO ÿqBG úG Bì ÜzÎ îüõãG úÞ QuA þøAõgkõg òüA .koAlð
ó@ qA BìA .kpG þì Ao kõÏvì ô lì@ þì ûlñðAo ûkqBü pãük ÿBø|ÜzÎ ÝõÖBì þPý×ýÞô kõG ûkBÏèA ÝõÖ
îËð þG rý^ úíø ô ûly ÅõÎ úìBðpG wK ÿBø ÜzÎ óõ^ kõG þÛzÎ îø òüA .úð .QyAk
úðBg lýuo þì ûAo qA úÞ kõÏvì .kõG ûlükpâ ó@ ok ÿpPzýG QÚAl¾ úÞ ÝpÖ òüA BG pãük
òP×â ëk qAo ÿApG þP¾pÖ úð ôA ô òì ô kõG Õõéy ò×éO òì úG lÏG úP×ø )kõÏvì( .ly|þì QÖBü
ókpÞ Rõég ô ÿoõÆ úG kõG úPÖBü Øý×hO {üBøBK kok .kpÞ
îø oBñÞ þDBO ôk úÞ kõG þDBW úð ô îýPÖBü þì ûqAlðA þG .kôpG ûAo QvðAõO þì B¿Î óôlG úÞ
Bü ô kõG BXð@ }õùì Bü îýPÖo þì BW pø .îýñýzñG óBìBì kõg , lýupK Ao óBìBì ëBc .kõG ëBdyõg
þì ÐíW ÝBÆA àü ok úíø pürâBð ô }õüpK
úÚp×Pì ÿBø|QHd¾ úG Ao kõg QÚô ô îüly :Q×â ô kq Ùpc ôA BG
ok úP×ø úu }õüpK kõG oApÚ .îülðAonâ|þì òüA òì. ïA ûly pPùG þéýg îùñì -
ôA óBƒƒƒƒùƒƒâBƒƒƒƒƒð ïôk úP×ø BìA lyBG óApùO
óõƒƒƒƒ^ ô lƒƒƒƒy IƒƒƒƒýƒƒÒ 48
.lìBýð úðBg Iy .QÖo ôpÖ òýìq úG J@ ÿA ûpÇÚ
ôA lýupK }õùì qA kõG ûly óApƒãð úƒÞ óBƒìBƒì
:Q×â ÿkpvðõg BG }õùì .QuBXÞ
úG ûkq B« íPc .òýyBHð }õüpƒK óApƒãð -
qA þßü úPÖo ô ûly BíýKAõø oAõu þDõùü ô }pu
òüA qA ,óBù×¾A Bü qApýy «çTì .Bø|óBPupùy

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
49
...ïoBýG IéÚ QGpy }ApG .lñÞ þì kBüq BøoBÞ
ú^ïlýíù×ðpãükòìBìAQÖpâApìóBìBì þøAõâô kq þìoõy ÿoõWlG òì ëk BìA
ÐíW ïkpâ úíø úÞ ïkõzâ ûlük þÏÚõì .ly úðBÛícA ô ïkõG }õzì ô óApãð .kAk þì ÿlG
}õùì .kpÞ þì ïA úXèBÏì QyAkpPÞkô lðkõG ôABìAïkBùðóBýìokrýðkõÏvìBGAo{üõzOòüA
ô ly ëBdyõg ïA ûlì@ }õø úG lük þPÚô |:Q×â ÿkpvðõg BG ô lülñg
|:Q×âîyõâpüqôlýuõGAoîOoõ¾ qA þßü úG úƒPÖo B« ƒíPc ,}BƒHð óApƒãð -
kõÏvìúÞïoõgþìîvÚAlgúG,ÿqBð- þðApãðÿBWQ×âúÞ}pøAõƒg.Bƒø|óBƒPupƒùy
úðôõük .QuõO ÜyBÎ ôA .ûoAlð ÿpý¿ÛO .þñÞþìQcAoBðAokõgÿkõhýGAp^õOQvýð
úPÖpâ óõW úG {O@ )}õüpK( òüA .QuõO Iy .ly lülKBð kõÏvì kõg lÏGqôoô
olÛ^ þßé×Æ úÞ ïkõG {HÚApì òì .kq {èõâ àü ólük úG îø BG ô lüBýG Bì úðBg úG kõG oApÚ
þì QìôBÛì )}õüpK( ÿBø úuõuô êGBÛì ok qA ïlðBì pËPñì ú^ pø BìA îüôpG þDBíñýu îéýÖ
pø Bøkpì ,Qvø kpì àü îðôA ûpgæBG BìA .kpÞ ô þðApãð BG Ao Iy ó@ .lzð ÿpƒHg kõÏvì
QìôBÛì òðõO þíð óq êGBÛìok òyBG ÿõÚolÚ pH¾ pùÊBO AkpÖ .ïlðAonâ JApÇÂAô {üõzO
}qA ÿkôq|úG ,oBýð Rkõg ÿôo úG ç« ¾A.òñÞ }okBì úG lýupð kõÏvìqA ÿpHg óõ^ô ïkpÞ
pG õO ÙpÆ úG ô úñÞ þì {èô ,úy|þì pýu :Q×âlýñyúÞApìÿAl¾îðBg.ïkpÞò×éO
òðõPG Bøkpì úÞ Qvýð þðq }õüpK .ûkpýâ|þì q A þßü RõÎk úG kõÏvì ,óõW ÿqBð -
ô ØýTÞ óq ,òñßG {éídO úP×ø ôk qA pPzýG þßüêìBÎpülìBGûoApÚ .qApýyúPÖo{ðBPuôk
.úüluBÖ ëõÓzì BXðõíø ô úñßG QƒHd¾ Bƒø|QƒÞpƒy qA
îüoAlèk}õùìôóBìBìôîPvüpâþìòì úãük ûBì|àü BO .Qvýð ïõéÏì qõñø.úƒzG oBÞ
.ïkõG ûkpLu pÆBg úG Ao ôA óBñhu .lðkAk þì .þñPzâpG Bü QuA þðlðõì úy|þì ïõéÏì
BìAkoAkQuôkApìkõÏvìîPvðAkþìrýðïkõg ?...kBýíðkõÏvìúãükûBì|àüBOwK-
ÿkôq òüA úG }õùì ÿBø úP×â ly þíð ïoôBG ú^ ?úP×ãð õO úG ?úãì oõÇ^ ,B« íPc -
ô )}õùì( .kpýãG kõg úG QÛýÛc Roõ¾ .ûly þèBýg þG pvK
ô ïlðBì òì ô lñPzâqBG lƒùƒzƒì úG }pøõy ô ïkpÞ þËÖBcAlg ô ïkBPÖA úüpâ úG
ôk .Qƒvƒßƒy kokô ÿlƒýƒìABƒðô îÒ qA þøõÞ ûkBPvüA ïpu ÿæBG óBìBì .îPyAnâ Ao þyõâ
ïkõG úPÖpâ îýí¿O ,Qƒynƒâ rýð pãük úP׃ø :Q×â ô lýzÞ ïpu úG þPuk .kõG
qõñø þèô ïôpG ÿpãýøBLu Qìlg úðBHéÆôAk òEíÇì òìô ûoAk Quôk AoõO kõÏvì -
qôo|àü úÞ ïkõG ûkpßð þéíÎ Ao îýí¿O òüA úÞ úPyAk þéßzì lGæ .ûkpâ|þìpG îPvø
ÿAl¾ îPyAkpG úÞ Ao þyõâ .kq äðq ò×éO .úãG úPvðõPð
|:Q×âúÞîPgBñyAokõÏvì úG lðAõPð úÞ QyAlð þéßzì aýø ôA BìA
,órð Ùpc aýø .ïçu óõW ÿqBð - Aorý^úíøôkõGÜül¾ôõãPuAoôA.lüõãGòì
ïkõG úPÖo òì .þPvø þðBH¿Î úÞ Q×â óBìBì ô }õùì ?ûly ú^ BüAlg.Q×â þì òì úG
úG þGõg êÓy .ïly ÜÖõì «BÚB×OA ô ïpýãG oBÞ ÿqôo .lðkõG lùzì úG QzâqBG ïqBÎ }pøõy
úñüAòìûBñâ.þèBÎQvKàü.ûlykBùñzýKòì QvG þì Ao {üBø|óAk úìBW QyAk }õùì úÞ
îPuAõg .îPÖo ô îP×ãð Ao IéÇì òüA õO úG úÞ :îP×â oBýPgA þG òì
.þzhGþìõñìõOîðôkþì.úyBGrüApKoõuàü òüA qA ,óly þñW Bì ûkAõðBg ô úðõg -
BG îðAk þì òì úÞ QvðAk þíð kõƒÏƒvƒì ÙpÆ óôA qA úy|þì lülKBð kõÏvì ÙpÆ
àñüAô ïkoôBýð ïkõg ÿôo úG ,ûkõG >}õüpK< ...ûo|þìAõøúGkôkêTì )}õüpK(
.îñÞú^îðAkþíðîøqBGkonâþìúP×øàüúÞ lñßÖAòìúGþøBãðîz^úyõâqA}õùì
ôA RBÚçì úGô úPÖpünLð Ao kõÏvì RõÎkqõñø :Q×âô
þìÙpcþñ×éOqôopø.ïAûkAlðóBzðþÚBýPyA ?ÿlýíù×ðúÞÿAûkBuolÛðôAõOþñÏü-
þì ko AoôA RõÎk ÿA úðBùG úG òìoBGpøô îýðq ?þðq þì þíù×ð úG õOkõg Bü
.îñÞ ?úý^RoõËñì-
løAõg þì kõÏvƒì .îñƒÞ úƒ^ îðAk þƒíƒð |:Q×â ô kpÞ ÿlñéG ûlñg
òìëkBìAlPup×GòìÿoBãPuAõgúGAo}okBì þðôk|þíðõO þñÏü ,òßðpøBËO ÿqBƒð -
îupO þì .ûly òýÞp^ ûkpÞ úÞ ÿoBÞ ô ôA qA òPÖo îø BG )kõÏvì( ô )}õüpK(
îðAk þíð .lñÞ QðBýg òì úG rýð ZAôkqAqA lÏG ?þðôonãyõg
úíø úÞ îüõãG ôA úƒG ô ïoôBƒýƒG ôA ÿôo úG Bü@ úPßu kõG àükrð úéíW òüA ólýñy úG
Ao rý^ óõ^ kõG ûly lý×u aâ êTì îãðo .îñßG
ô îñÞ ZAôkqA kõÏvì BG Bü@ ?...úð Bü îðAk þì îyõÒ@ ok ô QvW ,lük Apì ÿôo )}õùì(
?...lñÞþìQðBýgòìúGôAîøqBGBü@îñßGpâA Ao óBìBì îø lÏG ô lýèBì Ao îüBø úðBy ô QÖpâ
| ?îñÞú^ :Q×â ô kq Al¾
óBüBK| îýPyAk ,ly {^ ÿqBð îðôk þíð -
ïo|þì òì òüpýãG õðôA Bíy .îükq þì Ùpc

.þñÞ }ApWA Rkõg koõì ok ô ÿpýãG kBü ïAõO ô !þðôk|þìpPùGB« íPcRkõg- ?BXÞ -òüpÖ@ óApùO úéXì
ûBýu|úƒPhO ôo ÈÛÖ ,õƒãð Iƒg -òƒüpƒÖ@ ?úÛzÎ òüA úÞ þñEíÇì -òüpÖ@ ?ûo|þì BXÞ úzýíø -
.}|wüõñG !úð- :Q×âlÏGôkpÞUßìúËdèúü oõK Jkõö ì .ï
úÞ þvÞ ÿBíz^ ,xçÞ òüA ûBýu|úPhO - ?þ^wK -òüpÖ@ ?ûoõÇ^ ïlñâ -
.ÿoAk{Puôk ÜzÎxBvcAÈÛÖlüByòì,òüpÖ@òýHG- .ÿoõXðõíø - úu |ô þu |{hG
:Q×â ô kpÞ òì úG IXÏO BG ûBãð úü !îyBG ûkpÞ ?ûlzðpOïôo@ -òüpÖ@
ôQÞBupvKòüAúÞïkpÞþíðpßÖç« ¾A- ?...þñÏü -òüpÖ@ .òýãíÒ þéýg BìA ûly ïôo@ - ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
,úyBG|úPyAk þOBuBvcA òý`íø úü ,JõXdì úíéÞòüAólìôAkõWôúGÿApGúßñüAþñÏü- ÿlG þéýg oBÞ ïAoæk .ûoAk Üc -òüpÖ@ îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
.QgBñypPùGôoõOlüBG ôþÛÇñìêDBvìqAþéýg,}|òPuõýKÑõÚôúGô .kõGÜzÎqA}|úíøúÞþðôlGlüBGBìA,kpÞ qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
õO pO îßdì þíÞ ôo ïôqBG ô Qƒ×â õƒñüA !òyBG|úPyAk QèBgk lüBG þÛÇñì pýÒ .ïkpÞ ûBãð {ùG ÈÛÖ úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
!oBñÞïlýzÞ þíÞõìkõgïôo@,QÖpâ{Puk !òýyBìúüóly|úPgBuêTì -òüpÖ@ ?úý^ ÜzÎ þðôk|þì õO -òüpÖ@ þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
ôo ÜzÎ ÿoõW ú^ õO ?þ^ Rkõg õO - .lülñg lÏG .îðôk þíð - RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK
?ÿlýíùÖ BG,úy|þì|úPgBuÜzÎBGï|òýyBìúü,ûo@- !úÞBðkok þéýg .îðôk|þì òì -òüpÖ@
l¾óõýìqAþPc,{ðkpÞwcBG -òüpÖ@ .}|ûlðqBuÜzÎ ô òüpýy úƒÞ ïkpƒÞ|þƒì pƒßƒÖ æBƒc BƒO - .........
!wcBOoArø þÂBüoÿBøëõìpÖBGôrý^úíøõO-òüpÖ@ !úøõßyBG ?xBXÞoBýìBÞ-òüpÖ@# |
?þãðo ú^ BG - ?þXñu|þìþíýyôàürýÖô îðõO|þì.úyBGúÖpÆôkúâABìA,ûo@-òüpÖ@
qŸo êâ úü êTì ,jpu -òüpÖ@ .ûoAk õykõg ëõìpÖ ÿrý^ pø - ?îñßG RqA þèAõEu úü .óôpýG|úPÖo -
?ÿpÇÎ ú^ - ?ûoAkëõìpÖïÜzÎ -òüpÖ@ úÞ òßð þèAõEu îñÞ|þì {øAõg BìA ûo@ -
.îÒ pÇÎ -òüpÖ@ !õykõg ëõìpÖ BìA ,ûo@ - .ïlG JAõW îðõPð
.þüBùñOwâîÏÆBGïB« íPc- þãG úy|þì ,ly IèBW úéEvì -òƒüpƒÖ@ ôQÖpâôoïôqBGlÏGôkpÞòìúGþøBãðúü
.lüBy -òüpÖ@ .úñÞ àíÞ oBÞ ok lüBy ?úý^ {èõìpÖ :Q×â
!?ûlyÐíWoBýìBÞõOïBñüAïõíOB« íPcô- BƒXðõƒíø .lƒýG Qƒgok úƒü pƒüq îƒülƒýuo ?îýðrG ïlÚ -
.kpÞîøBãðÈÛÖôQ×ãðþ`ýø {Puk ïôqBG qõñø .ïkpÞ {øBãð ô ïkBPƒuAô .îükBPÖA ûAo ïôo@ þüBO ôk
?ÿoAk lükpO - .kõG ?ÿlyÜyBÎæBcBOõO-òüpÖ@
?úâ|þìþ^oBýìBÞ-òüpÖ@ îãG òì úÞ wýð ÿrý^ òüA ,òüpÖ@òýHG - :îP×â ô ïkpÞ {øBãð ûoBGôk

ï|lñâ|

50


Click to View FlipBook Version