The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE IS THE LEADING PERSIAN-LANGUAGE WEEKLY MAGAZINE IN THE UNITED STATES AND AROUND THE WORLD.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2019-04-08 19:27:09

Tehran Magazine Issue # 1130

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE IS THE LEADING PERSIAN-LANGUAGE WEEKLY MAGAZINE IN THE UNITED STATES AND AROUND THE WORLD.

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

~ýðõ© ð±}ñü ÿô° ± ° ó±ù{ úéì óApùO úéXì

WWW.TEHRANMAGAZINE.com óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
lýðAõg|þì |úP×ø òüAok
Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
6 úd×¾ .................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
8 úd×¾.............|..........|..|...................) þHdì îüpì pPÞk |( oBùG ô wßu- ÿoõð lŸHùy& Publisher
10úd×¾..............................)léW ÿôo(îüoAlG þìApâ Ao òýìq okBì þðBùW qôo-
12úd×¾......................................)þzHc lýÏu lídì (úP×ø îg ô aýK ok- SHAHBOD NOORI
16úd×¾.................................)}oArâ( óApüA ÿBíñýu pýK ,þhüBzì lýzíW-|
18úd×¾ ....)BøpHgôBøûpù^(lðAúPyAkAoZAôkqAòüpOoAlüBKúÞkôõýèBøoõùzìÿBøZôq- )|201 9 |êüpK@12( 1398 òükoôpÖ |23 úÏíW |1130 êvévì ûoBíy ,23|ëBu
20úd×¾.................lýPvðAk þíð qôpìA úG BO úÞ iüoBO oõùzì ÿBø ûpù^ IýXÎ ÿBø RkBÎ-
22úd×¾ ................)ûtüô }oArâ(ly ëlì þüBßüpì@ lñéG lÚ pPgk òüpO ïAlðA }õg- Friday, April 12th, 2019 I S S U E # 1 1 3 0
24úd×¾ ..............................)òýGûoqpüq(|ëBuþOBýèBìqôoòüpOîùìúðBùGúG-
41-28úd×¾ ...................|................................ Býðk oBñÞ ô úyõâ qA- The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
44úd×¾ ...................................)ûBOõÞóBPuAk( kõGûlyÝBÆîPÚBÆpãük–| 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
46úd×¾ ...............................)ÿlXðôpvgBüôoúPyõðþÚoôBK(ÜzÎîüpc– among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
48úd×¾.......|....................................)ûBOõÞóBPuAk( !...òüpOrürÎ- published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
50úd×¾.........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
52úd×¾ ................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
54úd×¾............................)îüpìúPyõðþÚoôBK(òìÿApGþPÚô,õOÿApGþPÚô -| within the Iranian community.
56 úd×¾.................................................................ÿrLy@-|
60úd×¾...|.......................................................úünÓO ô þßyrK- (818) 881-1771
|68 úd×¾ ..........|................................................úP×ø þDõãzýK-
79-72úd×¾............................................................. ëôlW|- TEHRAN MAGAZINE
80 úd×¾............................................|.................Bø ÿlñìqBýð -
Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P.O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

!Bø þùèA kBG

ÿõzýì kBG Jrc ,þyBG úÞrÓì àHu

SHAHBOD NOORI

úG úÞ Ao kõg ÙBðlñG lñðAõO|þì ,lñüBíð|þìoõ¿O úÞ lñPvø ó@qApO êøBWôpO êÖBÒ BìA :þƒvýƒéãƒðA úƒƒG þƒƒHƒéÆ|Qƒƒ¾pƒƒÖ Bƒƒü kBƒƒG Jrƒƒc#
ïkpì òýGrýO pËð qA koAk ëB¿OA Bø J@ ÿõu ó@ úG Býðk ÿõu òüA qA óByõK òýéÏð ÿBHÎpüq Ivc pƒG ókAk QƒùƒW pƒýƒýƒÓƒO úƒG )|Opportunism(|
Qèæk þ¿hy kõu pÆBg úG òýñ`íø ô ÑBÂôA þðõâpâk
...!lðoAk úãð óBùñK
úÏüByô IümBÞA úÎByA BG koõgpGoBËPðAok îýDBíð ïçÎA úÞ îüoAk l¿Ú úèBÛì òüAok Bì .koAk
R¶ olÚ ÿõu úG ûoAõíø úÞlñìBð|þì kBG Jrc Ao þðBvÞ
.îýPvø pPzýG ÿBøApPÖA ô Bø ÿqAkpK Ao kõg ëõ¾A Büô lñPvýð þèõ¾A lñHüBKô lðoAk {üApâQÚô
qA ÿoAõPuA ûBãüBW óBñ`ð@ ok óApùO úéXì óAoBÞolðA Quk úÞ îüõy|þì oô@kBü B« ñíÂ
úÞ lñPvø oAkoõgpG þOBÎõHÇì áBK úìBðoBÞ óBñ^ qA ô ûkBPvüA òýG ÐÚAô ïkpì QüBƒíc .lññÞ|þì AlÖ
løAõhð ûAo óBð@ ëk úG Bø þùèA kBG þíuõì ÿBø }qôô Bø ëBÚô êýÚ òüA qA þÞBG úðõã`ýø qA ô oBâqôo ïpâô kpu ÿBø|óBüpW ÐGBO ;QuA ÐGBO ,kBG
ô kqô|þì M^ úG qôpìA .QÞpc ok ïpâÿBW úG kpu ÿBW
.QÖBü
.koAk kBG úG úýHy þPýÏÚõìrýð kBG Jrc .QuAo úG AkpÖ
qApPÎA úG úÞ ,óApùO úéXì léW ÿôo ok þñPì NB^ ëBHðk úG
qApGA úPynâ ÿBø úP×ø ëõÆ ok ly úÏWAõì Bø þùèA kBG þÃÏG

.QuA ûkoô@ êíÎ úG úÇGAo òüA ok Ao þðõâBðõâ ÿBøpËð
qAoôk úG ÿpßÖqpÆôoôBGpø ÿApG óly êDBÚ ïApPcA òí Bì
BG îø|þìApâ óBñùýì îø úÞ îüoAk îø Ao oBËPðA òüA çGBÛPì , ÿoBÞBüo
ô ÙB×y Roõ¾ úG úÞ Bì ÿBø ïBýK ô RApËð úG òyôo þøBâlük

.lñüBìpÖ úWõO Rpý¿G ûlük BG ,kkpâ|þì qApGA eüp¾
ô þzì Èg BG úÞ óApùO úüpzð oAkBÖô óBâlñðAõg ô ïkpì| úPHèA
BG úÞ þüBø xBíO óBüpW ok ,lñPvø Bñy@ Bì áBK þOBÎõHÇì úìBðoBÞ
úéXì óAoBÞolðA Quk úÞ |úPßð òüA úG îéÎ BGô lðA|úPyAk úéXìpPÖk
ô þ¿hy pÆBg ÜéÏO Bü ô þãPvGAô ô ÜéíO Ñõð pø qA oôk úG óApùO
.lðA|úPÖBüok Ao ïBýK ô ûkõPu Ao Bì QìBùy ,lðpG|þì îéÚ úG Quk ÿkBì ÐýíÇO Bü
UéTìRoBuAokóBñ`íøúÞþùèAkBG oAõgûpýWôûkpLupukApÖAqAlñ^þñOúðB×uCBPìBìA
ûlì@pG kl¾okrýð lñüBíð|þì úGpXO Ao óBzüpK ÿoBâqôo >ÐýíÇOô ÜéÏO ,ÜéíO<oBG QHßð
ÙApÆA ok þñÞApK úÏüBy ô úéíc úG >Qý¿hy oôpO< ûkq äðq úGpc úG òPvW êuõO BG úÞ lðA

.lðqAkpLG Bì
ÿBø úìBð Iy àHu úG ÿA úzýéÞ ÿBø ÿqAkpK Õôok ô ïõøõì ÿBøApPÖA ô IümBÞA pzð BG Bùð@
úéXì ÿBø úPyõð ô|úPgBu koAô Ao QupKkAtð ïBùOA Bì úG )ëk ûBýu ôõupO ÿBø }B×g( þPðpPýðA

...!lñðAk|þì|þìõíÎ oBßÖA ókõíð ûApíâ ô ókpÞ îâ ko QuBýu pG êíc Ao
oõzÞ êgAk qA úÞ þñKõÞ ûqAlðA úG óBð@ óBøk úÞ îø|þùèA kBG óAoAõg ûpýW ô ÿkBüA qA þgpG
Bì BG ÿpO úðAoBÞBüo ÐÂõì qA ô úðBPuôk JBÛð BG îø kkpâ|þì qBG,kõy|þì okB¾ óBzüA ÿApG

.lðA ûkpÞ koõgpG
úéXì úG úÞ þðBýìBc ,óBPuôk þüBuBñy koõìok wvXOô {ýP×O úG BøBñy@ úHüpÒ òüA

...!lññÞ QüAlø QuAo ûAo úG Ao Bì ,Bùð@ fçǾA úG BO lðA úPgAkpK ,lñøk þì þùâ@ óApùO
pu þuBýu þíuõì ÿBø ÿqBG ,oAqBG|úP×y@òüAok BO lñPvø kl¾ok Bùð@pãük RoBHÎ úG
óBùñK ,lðA ûly ó@pýuA rýð kõg úÞ þíâokpu ÙçÞ ok Ao kõg þéì pýÒ ô|þìkpì l ÈGAôo ið

.lðoAkúãð 6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

:lýupLG kõgqA :lýupLG kõgqA >þHdì îüpì < pPÞk óApùO úéXì
wßu ïBXðA QùW JõéÇì þvñW êýì qA Bü@ ?lupýì ïBXðA úG Rõßu BG Bíy þvñW úÇGAo Bü@ þñyôoqA .ly ûqBOrý^ úíøô lì@oBùG #
úÇGAo ïBXðA ïBãñøok kõg ókpÞ QHd¾ qA Bü@ QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo pu QzK BO úƒPÖpƒâ úƒðBƒg Èýdì ÿçW ô
?lýyBHýìoAkoõgpG BìA .Bùèk qA þüAkq îÒ ô Bø RoôlÞòPyAnâ
úÇGAo ïBXðA úG êüBì «æõíÏì þvñW àüpy Bü@ ?lüpHýì Rnè þvñW úG BùñO Bø óly õð òüA ûpüAk lƒük lƒüBƒG
ïBãñø ok þvñW àüpy ókpÞ QHd¾ qA Bü@ ëõíÏì ÿBøly ô lì@ ô þüApünK ÿBùÚBƒOA
?lyBHýì þvñW oBPÖo ô JAõg ÝBOA qA Bü kkpãýì kôldì
ok Ao þvñW êýì {üArÖA RBHWõì lýðAõPýì Bü@ ?lüpHýì Rnè þvñW úÇGAo ïBXðA úðBg õð ëBu Ñôpy BG äñøBíø rýð Bì þvñW
oBùG îzyqôo QuBìqôo BùñO òüA þOoBHÎ úG .kõzýì þðBßO
?lýñÞ kBXüA kõg ûApíø úG Bü kpýãýì ïBð qôoõð ô kõzýì õð úÞ
ïBXðA úG êýì {üArÖA RBHWõƒì lƒýðAõƒPýì Bƒü@ îuBâoAô þvñW úÇGAo ïBXðA Iyõð ô lðõzýì õð îø Bì ÿBø Iy ,qôoõð
?lýøk {üArÖA kõg þvñW àüpy ok Ao wßu :lýupLG kõgqA
}õâ pƒPíÞ þƒcçǃ¾A Iƒyõƒð !!lƒðpƒýãýì
oBùG îùðqôo ûApíø îuBâoA BG úzýíø Bíy þvñW úÇGAo Bü@ qôo þâlyõð ïkpì pTÞA ÿApG úÞ Ap^ QuBñy@
- þøBýâ- þüBýíýy ( ôoAk ô þvñW úÇGAo ?QuA úG pPvG ok ú`ð@ ûly þâqBO ô pýýÓO qA {ýG
ÿApG .QuA oAkoõgpG QýíøA qA lupýì ïBXðA
)olhì kAõì oBùGô wßu oBùG qBÒ@ úðBùG úG lñéüBƒì úƒÞ ÿkApƒÖA kôlƒÏì
:lýupLG kõgqA !!! þyBG wßu }õg úÞ}õÞó@ok QuAoBùGõð þñýGqBG koõì rýð Ao kõg þvñW oBPÖo ÿBøõãèA
qA ûkB×PuA lñìqBýð þvñW úÇGAo ïBXðA ÿApG Bü@ .îñßýì kBùñzýK Aopüq RBßð QüBÎo lñøkoApÚ
îuBâoA úG ólýupð Bíy þvñW úÇGAo ok Bü@ þvñW àüpy êGBÛìok óly úñøpG| | ûkrýu ok Ao þvñW þðBƒìkBƒy ÿlƒýéÞ RBƒßð
?lýPvøôoAk :lýupLG kõgqA îývÛO ÿqôoõð ïBüA qôo ûkrýu Qýð úG {hG
þvñW úÇGAo ïBXðA ÿApG þƒvñW àƒüpƒy Bƒü@ ?QuA þñPÖpünK ûoôk òüA ëõÆok úÞ lýìA òüA úG ïA ûkõíð ÿlñG
úGp×ð àü BùñO «æõíÏì Bíy þvñW úÇGAook Bü@ þvñW úÇGAo ïBXðA ïBãñøok lüoAk Quôk Bü@| | þvñW Qìçu qA ÿA ûtüô {hG lýðAõPG úðAqôo
?lyBHýì ôoAk qA ûkB×PuA lñìqBýð ?lupýì îuBâoA ?lüõy úñøpG
qA lýyBG úPyAlð oBýPgA ok ôoAk ú`ðBƒñ^ Bƒü@ oBùG îP×øqôo ïBXðAïBãñøokþvñWàüpy lüoAkQuôkBü@ :lýøk oApÚ þñýGqBG koõì Ao kõg
Quk àíÞúG îuBâoA úG ólýuo ?lyBG úñøpG þvñW úÇGAo oBùG ëôAqôo
?lýñßýì pËð Ùp¾ þvñW úÇGAo ïBXðA :lýupLG kõgqA oBùG ïoBù^qôo
oBùG îøkqôo þðBøk wßu ÿoApÚpG | | : þvñW àüpy ólýuõG
òPÖpâ àíÞ Quk qA Bíy þvñW úÇGAo ok Bü@ :lýupLG kõgqA :lýupLG kõgqA
òuô þvñW úÇGAo ?QuA þñPÖpünK îuBâoA úG ólýuo ÿApG
:lýupLG kõgqA qA îuBâoA úG þvñW àüpy ólýðBuo ÿApG Bü@ þvñWàüpyÿApGþðBøkwßuókAkïBXðABü@ ÿAoAk ólýuõG Bíy þvñW ÉBHOoA ÿõãèA ok Bü@
?lýñßýì ûkB×PuA kõg Quk ?lüoAk Quôk Ao ? lyBHýì QýíøA
úÇGAo ïBXðA lüBG òu {üArÖA BG lýñßýìpßÖ Bü@ BíyþvñWàüpy,îuBâoAúGólýuoÿApGBü@ þvñWàüpyÈuõOþðBøkwßuQÖBüokBü@
?koAnâ {øBÞ úG ôo þvñW ?lñßýì ûkB×PuA kõg Quk qA ?lüoAk Quôk Ao kõg þvñW àüpy ólýuõG ûõdðô ëlì qA Bü@
oBùG îPzøqôo oBùG îXñKqôo ?lýPvø þÂAo
úÇGAo ïBXðA òu òPÖoæBG BG lýñßýì pƒßÖ Bƒü@ þvñW úÇGAo ïBXðA òýcok úíèBßì
?QuA lñvKBð ô Qyq ÿpìA þvñW wßu ïBXðAô þvñW êýì ?lýñßýì Jõvdì Jõg ûlñuõG àü Ao kõg Bü@
?lüoAk Quôk Ao qBG óBøk BG ólýuõG Bü@
úÇGAo ïBXðAqAqõñø òu òPÖo æBG îÒo þéÎ Bü@
?lüpHýì Rnè þvñW BG ólýuõG koAk Quôk Bíy þvñW àüpy Bü@
?løk ïBXðA qBG óBøk
Bíy þvñW àüpy òu òPÖo æBG îÒo þéÎ Bü@ oBùG ïôkqôo
?kpHýì Rnè þvñW úÇGAo ïBXðA qA qõñø
oBùG îøkqBüqôo :þvñW àüpy }qAõð
þvñW RBÎçÆAô wßu :lýupLG kõgqA
:lýupLG kõgqA
ô wíè QýíøA Bíy þvñW ÉBHOoA ÿõãèA ok
kõg þvñW úÇGAo Qý×ýÞ ókpGæBƒG ÿApƒG Bƒü@ ?lyBHýì QýíøA ÿAoAk ÿqAõñzýK
?lýñßýì úÏèBÇì ô ÜýÛdO
Ao kõg þvñW àüpy ólG lüoAk Quôk Bƒü@
úÇGAo Qý×ýÞ ókpG æBG ÿApG þvñW àüpy Bü@ ?lýñÞ wíè
?lñßýì úÏèBÇì ô ÜýÛdO kõg þvñW
Ao Bíy ólG þvñW àüpy lüoAk Quôk Bü@
ô ÜýÛdO úG ÿqBýð þvñW úÇGAo ïBXðA ÿApG Bü@ ?lñÞ wíè
?lýñýHýíð úÏèBÇì
oBùG îøkqAôkqôo oBùG ïõuqôo 8

þvñW óBíP×âô þvñW úÇGAo
:lýupLG kõgqA

àüpy BG þvñW úÇGAo ïBXðA Qý×ýÞ koõì ok Bü@
?lýñßýì QHd¾ kõg þvñW

úÇGAo ïBXðA Qý×ýÞ koõì ok þvñW àüpy Bü@
?lñßýì QHd¾ Bíy BG þvñW

úÇGAo ïBXðA Qý×ýÞ koõì ok ókpÞ QHd¾ Bü@
?lýðAlýìÿoôpÂAo þvñW
oBùG îøkrýu qôo
!QuAolG ûkrýuqôpìA

| | !lýñßýìpßÖ wßu úGolÛ^ ! óôpýG lýðrG
}õâ ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy

" pPùG þâlðq , pPùG wßu ": úÞ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

Monday, April 22
Earth Day 2019

oAlìBð - }
þøBâ@{üArÖA ÿApG ÿqôo ,òýìqqôo #
òýìq ûpÞQvüq Èýdì úG QHvð þðAkolÚ ô
ok oBG àü ,ëBu ok oBG ôk qôo òüA .QuA
ëõÆ ok ô þèBíy ûpßíýð ok oBùG ê¿Ö ëõÆ
oBùG ê¿Ö úÞ( þGõñW ûpßíýð ok rýüBK ê¿Ö
oArâpG )kõy þì Jõvdì ûpßíýð ó@
pùËì qA qBÒ@ok ÿrý^ pø {üôo ô {üAq ,lüAq þì ôA qA þÞBK ô QuA áBK òýìq .kõy|þì
Quk qA ,Bø þGõg oAk úüçÆ òüA 'òýìq' ûqôpìA BìA ,QuA þulÛì okBì òýñ^ òüA ,ÿoBùG ëAlPÎAok ëBupø êéì óBìqBu
.QuA ûly oBývG ÿBø þâkõè@oBPÖpâô ûlðBíð óBìA ok óBvðA úÞ ûkõG îuo àü oBÞ òüA .kpýâ|þì òzW Ao qôo
1969 ëBu ok eé¾ ëBÏÖ êðBÞ|àì óBW ÈuõO

îüoAlG þìApâAo òýìqokBì þðBùWqôo

áBg püq ok Ao Bùð@ ô pünKBð úürXO ÿBø|úèBGq êdì qA,kõg ÙApÆA Èýdì ok-4 :nÒBÞ qA ûkB×PuA ok þüõW úÖp¾ -1 koõéýâ ÈuõOô ly þÖpÏìõßvðõü xçWAok
,Bø úøApG@ pývì ok úèBGq òPhüo .lýñÞ òÖk ûBýâ QyBÞ úG oBÞ êdì BO úPÖpâ Qðõßu Ao kõg ØéPhì oõìA BO lññÞ }çO lüBG kApÖA úvéW àü óAõñÎ úG þüBßüpì@ oõOBñu ,óõvéð
ok Ao ÿA ûõÛèBG pÇg QÏýHÆ ô Bø úðBgkôo ÿpPíÞ nÒBÞ Ùp¾ BG Bü nÒBÞqA ûkB×PuA óôlG úPyAnâ óBýñG Qvüq Èýdì koõì ok þyqõì@
Qvüq Èýdì IüphO ô þPìçu ,QyAlùG .lüqAkpLG
þìBíO òýG qA p×u úG òPÖo ÿApG -5 .lñøk ïBXðA .ly
.lñÞ þì kBXüA .lýøk oApÚ QüõèôA ok Ao oBÇÚ ,úýéÛð êüBuô Ùp¿ì {øBÞoõËñì úG óAõO|þì ëBTì ÿApG ëBu ok òýìq þðBùW qôo úýìçÎA òýPvhð
úÞþøAo òüpPùG óAõñÎ úG QüBùð ok-10 úÞ þñGpÞ lývÞA ÿk úÞ løk|þì óBzð RBÛýÛdO Roõ¾ úG Ao kõg ÅõHÚ óBßìA lc BO nÒBÞ oAkpùy õOõýè@ ÙqõW Quk úG 1969
ó@ úG Qvüq Èýdì Ì×c ÿApG óAõO þì l¾ok 15 BO 4 lññÞ|þì lýèõO òýìq ÿApG BøoBÇÚ ,eé¾ QyAlâorG óAõñÎ BG õßvýuAp×ðBu
Èýdì qA úÞ oõÇðBíø úÞ QuA òüA kpÞûoByA .kpÞ QgAkpK þPðpPñüA
Ao ó@ BO îýñÞ þÏu îüpG|þì Rnè óBíÖApÆA ÿBHüq .QuA BøBíýKAõø qA pPíÞ úÖp¾ úG úÞ QuA þüBøoBÞ qA þßü òüA .ly ûlýìBð òýìq qA QHÚApì ô QèAlÎ
Ao }çO òüpPzýG ô úPvðAk kõg úðBg lñðBíø :lýñÞ þüõW|úÖp¾ J@ Ùp¿ì ok-6 óly ûlüpG QüBùðokô nÒBÞ Ùp¿ìok þüõW qôo qBÒ@ BG Ao òýìq úP×ø ÿoBývG ÐìAõW
oBßG ó@ þârýÞBK ô BÛG ,Qìçu Ì×c ÿApG .kõy ïBíO òýìq op úG lðAõO|þì J@ok ÙAp¾A úG Ao úP×ø ïBíO ô lðpýâ|þì òzW òýìq
þ¿hzì óBìq òPÖpâ }ôk ïBãñø úG ëBTì ÿApG .ly løAõg pXñì óBPgok pPíÞ ÁB¿PgA þÇýdì Qvüq ÿBø|QýèBÏÖ
.îüpýâ püq êýèk|þG þðæõÆ ÜüBÚk ô lüpýãG pËð ok Ao Qgok ÿoBíy þG kAlÏO ëBu pø úðB×uBPì
áBK òýìqqôo ÿBÎk òýíø úÞ lðõy|þì ÐÇÚ BønÒBÞ ÑAõðA lýèõO ÿApG .lñøk|þì
þzñýG Bì úG BüAlg :áBK òýìq qôo ÿBÎk .lüoAnãð qBG QéÎ þG Ao J@ô lýðBíð }ôk .kq løAõg òýìq úG þâorG ÿBø|Iýu@ ÑõÂõì óBùW ÿBøoõzÞ pãük BG óBìríø rýð óApüA ok
ok Ao óBùW ûõßypK ûpýXðq QíËÎ BO BìpÖ BÇÎ êdì ÙApÆA Èýdì úG pPzýG úWõO-7 lýèõO ÿpPíÞ úèBGq ,nÒBÞ pPíÞ Ùp¾ BG Rlì úG QzùHükoA ïôkqôoqA áBK òýìq úP×ø
ok BO BìpÖ QüBñÎ þÛýÖõO Ao Bìô îýuBñzG òýìq úèBGq óArýì ,kõg úédì ok }BßñÞ BG:Qðõßu lýèõO rýð ÿpPíÞ òGpÞ lývÞA ÿk ô ûly ô kõy|þì BKpG oõzÞ puApu ok úP×ø àü
þðAqoA Bì úG QÏýHÆ ok ú`ð@ qA ÿoAluBK pãük ô Bø|QÞoBìpKõu ÈuõO ûly lýèõO úG )ûBì QzùHükoA ïôk(úP×ø òüAqôo òýPvhð
ÿBø|þÞBK ô Bø|þüBHüq .îýñÞ }çO ÿA|ûkõìpÖ Bùð@ úG ÿlý×ì RBßð ô ûkpÞ þuopG Ao Bø|ûqBÓì .kõy|þì
ô Bø|þâkõè@ QùW ok ô îýuBñzG Ao Qñýìq úÏuõOô Qgok QyBÞok lüBG kpÖpø -2 .QuA |ûly ÿoAnãìBð "áBK òýìq qôo" ïBð
þGõg úG úÞ ,îüoAlðpG ïBâ òýìq IüphO .lýñÞ kryõâ ëBùð pø QyBÞ :lyBG úPyAk þíùu Bø|êãñW ïôk qôo êýèk òüA úG ,kApÖA þgpG oôBG úG
.QuA áBK òýìq ÿBÛGôpâok Bì ÿBÛG îýðAk|þì úG þíÞ qBýð úÞ þðBøBýâ qA ûkB×PuA-8 Bíy qA þyõg ûpÆBg îø ëBu ÿBø|ëBu lðAõO|þì ûlýìBð áBK òýìq úP×ø Ñôpy ûBì QzùHükoA
ô òýìq ûtüô úG Qvüq Èýdì ÿoAlùãðô Ì×c úG ÿkBüq àíÞ ërñì Èýdì ok :lðoAk J@ Qvüq Èýdì úG þßíÞ îø ô úPyAnâ ÿBW pG êýÇÏO óApüA ok ûBì òükoôpÖ ëôA úÞ Ap^ ûly
óBùW ok òýìq þârýÞBK ô Qvüq Èýdì Qìçu ûkB×PuA lDAq ÿBùG@qA úñýùG ûkB×PuAô J@Ì×c
.QuA oBývG QýíøA ÿAoAk .lyBG .QuA þíuo
.lññÞ|þì ëqBñì ok ûly qA QüBíc ÿBø|òíXðA ok QÞoBzì -3 Ì×c ÿApGqôo òüA QyAlýìApâ QHuBñì úG
Qvüq Èýdì úG àíÞÿBùøAo qA þßü-9 þÏu kõg ú×Úô þG }çO BG úÞQvüq Èýdì ûly úDAoA þüBøoBßøAo òýìq ûpÞ ô Qvüq Èýdì
ok Ao þãðBg ÿBø úèBGq .QuBø úèBGq Qüpülì àíÞÿBø|ûAo qA þßü lðoAk òýìq RBXð ok
B¾õ¿hì ,úPyAnâ úPvGok ÿBø|àýPuçK :QuA
.QuA òýìq Ì×c úG
10

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

óApùO úéXì

ïõu qôo oôBG «ç¾A Qu|þüBùñO qA ûlýuApø ô ÿlýìABð "Bup¶O wülÚ" ïBñG úÏìõ¾ þíülÚ ÿBø úHøAo BG úP×ø îg ô aýK ok
òPyõð IýXÎ ÿBø }ôo ,þñhu ô Ùpc aýø óôlG õO úÞ îPyAlð ú¿Ú ÿ"BupO¯ pPgk" óBíø QÛýÛcok úÞ lupG
RlñHèk pvíø ,Apì ô ÿA|úPÖo ,ÿA|úðBùG aýø|þG ZAôkqA úG þðAõWõð óAoôk úG úÞ QuA oBÇÎ ÿ þzHc lýÏu lídì
àü òPyõð þPc .Qvýð óBu@ òPyõð # Iy pø ô ÿkõG }A|ÜyBÎ RkõWô úíø BG úÞ ,Ao QuA oBÇÎ kõg Qý¿hy úÞ óBÏñ¾ iýy
p¿Î òüA ok ûtüô úG Qvýð ÿA ûkBu oBÞ îø úìBð ápO óBùâBð ,ÿlýHvg |þíð ,ôA qA òPÖpâ| ïBÞ þG |[email protected]|
ô þOõ¾ þÆBHOoA îPvýu ÿAoAk úíø úÞ úðBìqô !kõG ûlì@ok
| |!ÿA|ûkpÞ qAwKBupO¶ wülÚÿAúýÂpÖòýñ^ëBHðkúG |!|!úðBÛyBÎëþôAÂqôpoÖ úìBð àü
| |.lñPvøÐüpuÿpüõ¿O {hG lñ^ ok ÿA úìBð ,oBÇÎ pýÇèA ÜÇñì úÏèBÇì
îPvø þðBìo òPyõð ïpâpu úÞ QuA þOlì ïôk qôo }A ûlzíâ pøõy úÞ JBPÞ òüA ûlñvüõð ÿApG lñðAk þì lñPvø úÏèBÇì êøA úÞþðBvÞ#
pø .îupG ó@ þðBüBK úÇÛð úG ïA úPvðAõPð qõñøô çG óõhýHy qA Ao kõg þ¿hy QyAkpG ô lvüõð þì kõG þìBð pÎBy ô ÙoBÎ óBPuAk òüpOlñéG úÞ
oBñÞ úyõâok þÚB×OAô lü@þì {ýK ÿoBÞqôo Áõ¿g úG ,óBPuAk òýìBÃì ô VkAõc óBPuAk "ÿoõGBzýð oBÇÎ òülèAlüpÖ " óApüA
ô lñÞ þì óBzüpK Ao oBßÖA úÞ løk þì ÿôo ô Bøpùy ,Bø óBPuA óBùâBð úÞ þéýu # òPÖoqA wK BùñO óq àü þâlðqoAõyk QýÏÂô ok úÞkoAk ïBð "BupO pPgk ô óBÏñ¾ iýy "
lü@þì ïkBü .kpýâ þì óBvðAqA Ao òPyõð ëBXì Ao óApüAô QÖpâpGok Ao óBìoõzÞÿ BøBPuôo oBÇÎ ÿApG ,qBXc úG }pøõy þðBùâBð òývdO QüBßc ô úPyõð "pýÇèA ÜÇñì" JBPÞ
úýùO îvüõñG þüõüoBñu ly þì oApÚ úÞ óApüA ok úðBPhGoõy lðBzð îÒ ok qôoõð ïBüA ok
ëBíy úG kpÞ þì kBùñzýK óAkpâoBÞ Bü ûlññÞ | |.løkþìeýÂõO,ÿoõGBzýð | |.QuA ÿA ûly
Ao oBÞ ô ïõy ëõÓzì òPyõð úG þüBùñO ok BO ïôpG |.koAk úìAkA óBñ`íø Bup¶O wülÚ þÂpÖ úìBð qA {hG ôk óõñÞ BO
ok ?kõy þì pãì QGpÒ ok BìA .îñÞ ïBíO kôq oBzPðA BKôoA þHønì ô þPvýñýíÖ xoAlì ok Bø|ëBu qA wK ÿoõGBzýð oBÇÎ úÞ ûly úP×â
JkA óBâorG }ôo kBü úG IOpì þÇüApy òýñ^ óBñÆõíø óBW úÞ pãðApüô êýu òüA| | fpy òüA úGôA úìBðqBÒ@puqA þPívÚ úÞ úPÖBü kpýâ|þì îýí¿O kõg ÿA ûoôk p×u qA QzâqBG
ok Bø ó@ úÏèBÇì úÞ îPÖA þì òPyõð ÿApG óBùW BG Ao Bø ó@ úðByBÞ ô þâlðq ô kpýâ þì Ao óBìrürÎ êüæk ô ïôo òýìqpu úG Ao }p×u ÿBøApWBì
qA .lýuo þì pËð úG oAk ûlñg óBíüApG þðAõW "úüBu" ZBùPGA äñyõø úðBðBW ërÒ kpG þì kõg |:QuA ok Ao þdývì »ûôBGõð pPgk àü úG {ðly ÜyBÎ
úHéÒ îüBølükpOpG ïA|úPÖpâ îýí¿O ûpgæBG lðBXñãG pýÇèA ÜÇñì JBPÞ ok óBPuAk àü IèBÚ
ÿõvðApÖ oõùzì ÿ ûlñvüõðõâõø oõPßüô úéíW | |:lüõâþìúÞlñÞþìþÎAlOAo úìBð QüApG ëBu úu ô QvýG qA wK ô îñÞ .lðrG úðBÎBXy êíÎ àü úG Quk ó@oBzPðA BGô
þì ûkB×PuA þHýXÎ ÿBø }ôo qA òPyõð ÿApG þÚBu ÿA kõíð ÿôo îÒ úÞ ûkBG óBupG .îñÞqBÒ@ lüBG BXÞqA îðAk|þíð ú^pâ !îvüõñG pPgk àü BG þÖõ¾ àü ÜzÎ RBýDrW úG ôA Apüq
ôA .lñÞ ókpÞ oBÞ úG oõHXì Ao }kõg BO kpÞ þÚBu ÿA kõG ú^ qBG çG óõhýHy òüA .ïoAk óBXýø îø þéýg úÞ îñÞ|þì ÙApPÎA êýèk òýíø úG ô kõG úPgApK þdývì óAõW
xBHè ÿ úíø kpÞ þì oAkAô Ao {ðAoBßPìlg ïBWÿúñýü@okQuBìëk{ÛðBýèBc| | òPyõð úÞ QuA oAõyk îø ïkõg ÿApG }oôBG ô óBÎpzPì {ñÞAô úG úWõO óôlG {GBPÞ
úðBg qA lðAõPð pãük BO lðpýãG ôA qA Ao {üBø þÚBu ÿA kõHÞ jp^ òüA koô@ äðo ú^ BO æBG Ao ïA|IéÚ {LO lc òüA BO lðAõPG úìBð àü ëBHÛPuA koõì ÿA|ûoôk pø ok óAoAlíPÏüpy
óBPuAk ÿôo þPÚôôA ,òüApG ûôçÎ .kôpG óôpýG ôAoklýìAl¾îýPvGúÞoBüó@ÿlük| | AôCBì ¶à^õÞ ÿ|ûlðpK òüA ókpÞ ïAo@ ÿApG !kpHG úP×â úÞ ÿoõÆ úG .QÖpâoApÚ óBâlñðAõg Ðýuô
þíýð ,kpÞ þìoBÞ "ïAkpPð QzKsõâ" {ÖôpÏì ?þÚBu ÿA kõzâ Quk Bì ëk óõg úG óõ^ úG BìA îzÞ|þì ÜýíÎ ÿBø|w×ð ,ïA|úñýu ok úPÖpâ "pýÇèA ÜÇñì"oBzPðAqA lÏG ëBu Q×ø kõy þì
{üBø þ`ýÚô lýyApO Ao {üBø {üoô BøõìqA ,þðApãð ô lükpO îvüõñG îøAõg|þì úÞ ÿkpXì {ýzÞ ÈuõO JBPÞ òüA qA úhvð àü
ô lðBì qBG òPÖo óôpýGqA BO QgAlðA oôk îø Ao õükïkqABìþðAkrü{O@lyûpýO| | ÝpÎ îüBø|Quk ,koô@|þì ïõXø pãük oBG úG "xBüpHýO ÿBvýéÞ ØÛuA" àýðAolð@
RBÚçì ÿApG Ao þvÞ ÿA ûpù^ òýñ^ BG lðAõPð þÚBu ÿA kôk úPgAlðA kõg îz^ ok ú^pâ úG ,òPyõð ÿBW úG kõy|þì UÎBG ô lñÞ|þì qAþßüQukúGBOûkBPupÖxlÛìîüpìúÏìõ¾ 12
õðúìòüô,àéÖQuAòýìqóõgÿúñzO| | ÿBø|w×ð ûoBGôk ô îðBíG ûpýg nÒBÞ ÿ|úd×¾
|.kpünLG þÚBu ÿA kôok úPzÞ wG úÞ Qu þuAk úñùÞ ïA|úPuAõg QÚô pø ûBì àü òüA ok .îzßG ÜýíÎ
ÿlc úG ûly ûkôrÖA îGApÇÂA pG îñÞ qBÒ@ Ao úìBð
kAkîzýGþHyôqôopâAQvýðþPñì| | òPyõð qA oBG pø ,lükpO ô ûoõzèk òüA úÞ
?þÚBu ÿA kôrÖ ú^ òì pG ô QuBÞ ôqA ú^ úÞ IzìA úÞ oBãðA þèô .QuA ûkpÞ ïA|Ùp¿ñì
óBWÿúìBWpãWJBðõgúGîýPvyúÞwG| | îðAõO þì QuA "eývì pg@ ïBy kõGkBü" Iy
ïkpÞ|þíð oõ¿O râpø {PuAo .îvüõñG QüApG
þÚBu ÿA kõK úð ô lðBì BW úG oBO ôqA úð .lyBG Qhu îüApG olÚ| òüAõO BG ëk òhu òP×â
ÜzÎ lHÏì ok úÞ kõG òì ëk Quk úG Üc ópÚ ÐGo úG àükrð ,lüpÖ ûlG Üc òì úG ,Jõg
ïõy ÿ|úüBu .îüA|ûkBPÖA oôk pãülßü qA úÞ QuA
þÚBu ÿA kôpÖ koôBýð õO pýÒ úG pu ÜzÎ ô úPynâ qA òP×â òhu ,þüAlW óAoôk
lðA úPgBu þ¶ì }kpâ þK ïBW ô Iè òüA lüByô ;QuA ûkpÞoAõykoBývG Ao óBì| ápPzì
?þÚBu ÿA kõu ú^ ïBW Iè q ,þì þG úðoô ÿBø|ëBu RApÆBg ò„ Pyõð ,ó@ qA pOoAõyk
îÒ Rõég òüA ok úüBu óõ^ úÞ lñGôpÖ ok
þÚBu ÿA kõñy ô Q×â pu Qvýð îvÞ BG

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
13
úyõâ ok :úP×â ÿA|úHcB¿ì ok ôA ïoBù^ qôo
úTW óõ^ .ïkpÞ|þì ÉBvG ØéPhì ÿBø|óBGBýg !óq Nõu lýüBìp×G
ô lðkpÞ |þì QümA Apì Bø|þéýg ,îPyAk þß^õÞ
óôpýG J@ qA Ao îíýéâ BìA ïkoõg àPÞ BøoBG ô îükõG ûlük óBìpíÎ ok þKõu úíø #
ok îø ó@ úÞ óq Nõu rW îükõG ûkoõg
| |.îølGúìAkAAoïoBÞîPvðAõOôïlýzÞ úÞwÞpø ô ûly oAqBG koAô Büõâoôk oôBg
úÞ QuA òüA ôA ÿBø úP×â qA pãük þßü Ao oBük ó@úG p×u Yðo lðAõO þì koAk êýì
ïBãñø BO kAk þì ÿpPzýG ëõKôA úG óBùýÞpülì ûAo þãPvg óq Nõu ólýz^ BGô lñÞêídO
ïBð ókpG qA Bø úìBðqôo }ôpÖ ÿApG ókq kAk
| | .lüAkrG òOqA Ao
|.lñÞ ÿoAkkõg RBÎçÆA úìBðqôo
úG {âpì qA {ýK ÿlñ^ ÿpýìApHXðo
ZoA îülÚok þyôpÖ| úìBðqôo :Q×â óAoBãðpHg
Qícq pK ô Qhu oBývG ô QyAk Ao kõg ÁBg
.Qvýð qôpìA úÞ þèBc ok .kõG oAnâpýSCBO þèô
qôpìA BìA lðkõG pO|lñvK| ïkpì Bø|úìBðqôo ç« HÚ
àü þãíø þèô QuA kBüq Bø|úìBðqôo ÑõñO

|.lðoAlð ÿA ûlñðAõg ô lñðq|þì Ao Ùpc
BG þGBPÞ kõgpýËð| îÞ úËÖBc úG úWõO BGôA
ëBu 76ô }ôpÖ|úìBðqôo àü RApÆBg" óAõñÎ
ÿApG úÞ ûkpÞ pzPñì léW ôk ok "RBÎõHÇì BG
àü úéíW qA .kõG IèBW Bø þOBÎõHÇì
koõì ok RBÎõHÇì iüoBO xolì ô pãzøôtK

BHüq kõy þì ûløBzì wßÎ ok úÞ oõÇðBíø
ô ûlýíè Áõ¿hì þÖpÊ ok oôk oôBg qA þüôo
ûly úÖBÂA ó@ úG rýð þñyB^ ô RBW ÿrHu ÑAõðA
.QuA ëõÓzì ó@ ïpâ J@ ókq îø úG îø rLy@ô
þðkoõg îø óBzPyõâ úÞ lýupO ÿqôo qA lüBG

...kõy

pg@qôo
RBÎõHÇì óqkAk Qynâok

ô ú^õÞ QüAôo JBPÞ òüA :úP×â JBPÞ òüA ok ô QgôpÖ þì úìBðqôo þãèBu 9 qA #
Bøl¾ ÿBø|úP×âBð úÞ QuA RBÎõHÇì oAqBG ly ÙôpÏì "þOBÎçÆA îýøApGA" úG óBìqonâ
RBÎõHÇì ûoôk ,þøByBÂo ûoôk ok Ao úüpzð úìBðqôo êÓy óBíø BG îø þãèBu 91 ok ô
þOoõ¾ úG 32 ÿBOkõÞ RBÎõHÇì ûoôk ô õâ åo
àü îéÚ qA úPHèA úÞ ûkpÞ QüAôo RôB×Pì | |.Qynâok ZpÞok þyôpÖ
úðBuo ú¾pÎ pãzøôtK ô joõì ,oBãð|úìBðqôo óByôpÖ úìBðqôo òüpO þíülÚ qA þßü úÞ ôA
,Ñqõ´ Ÿì àü úÞ QuA ÿkpÖ îéÚ qA úßéG Qvýð ïBð "ÿpýìA pHXðo îýøApGA lídì" kõG óApüA
oAk úÞk ô kpâoôk ûlñyôpÖ àü ô ,óq kAk àü .kõG ûlì@ Býðk| úG êGBG ÿçÞpýìA ok úÞ QyAk
óBýG Ao QÛýÛc }kõg óBGq BG úÞ QuA úìBðqôo óApùO úðAôo þãèBu 9okô kõG qoôBzÞ }olK
ûkpÞ oApÖ óApùO úG BPuôo qA úÞ Ao }okBì BO ly
| |.QuAûkpÞ kpÞ AlýK Ao úìBðqôo okBì ÿBW úG ôA BìA .lGBýG kõG
pg@ ÿBøqôo ok ÿpýìA pHXðo îýøApGA lídì ÿoAk| úÞk ô þðq kAk ô ÐüqõO ,ÿkpâBy úG ô
ØýèBC O úG óBñ`íø ÿoBíýG kõWô BG kõg píÎ
úìBðqôo ô kõG ëõÓzì kõg JBPÞ ÿlÏG léW .ly ëõÓzì RBÎõHÇì }ôpÖ
ôA pßýK .lñPÖo þì {ðlük úG {ýG ô îÞ óAoBãð xok þüAlPGA ïôk xçÞ BO {øBâkAq ok ôA
ûkpLu áBg úG ZpÞ ok óAlñìpñø úÏÇÚ ok qôpìA óApùO ok {íÞ kAõu óBíø BG ô kõG ûlðAõg
ok úÞ |òüA BO lðAõg|þì Ao Bø|úéXì ô Bø|úìBðqôo
.ly| îzy| úìBñýøAõâ ô kAk óBdPìA 1330 ëBu
îéLük ÐÇÛì BO îø ó@qA wK .QÖpâ Ao þüAlPGA
áolì QÖBüok úG ÜÖõì úPHèA úÞ lðAõg xok

|.lzð îéLük

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

.kAkjoÿkBýñGþOApýýÓO,BøpñøpãüklñðBìrýð ,óApÛHcB¾ óBÇéu( þíOBc þéÎ ,)JBXPcA AoëBvðBýìolPÛìóAkpì{ÛðkõGúÞpO|óAõW
ëBu 50 xBK úG þPyAnƒâorƒG 85 ûBƒìom@ lyþéìBÎ)òüp×ð(þüAõÛOp¾Bðô)óækúOõu ok ô )êvÎ ûBì ,óæk úOõƒu( kpƒÞ|þƒì ÿqBƒG
pOBEOÿpãüqBGú¾pÎokþhüBzìÿpñøQýèBÏÖ ÿBíñýuqôoóBüpWBGúÞlñÞÿqBGÿoBS@okúÞ ô)oAô@ôåorGolK(AoBøkpìpýK{ÛðþèBvðBýì
.lyoArâpGóApùOokBíñýuô .QyAkoBßy@þOôB×OJçÛðAqA{ýKokóApüA òýíø úG úzýíø úÞ oBãðA ÿpu úðApýK ïBƒãñø
ok ÿqBu|ûoBƒPƒu ؃èBƒhƒì ÿBƒø|QƒuBƒýƒu ok þƒãðo pƒK oõƒÃc þƒhüBƒzì lƒýzíW .ûkõG QHýø
oõÃc çíÎ úÞ þìçuA ÿoõùíW ÿBíƒñƒýƒu {Opùy BìA .QyAk JçÛðA qA {ýK ÿBíñýƒu ÿBíñýu ok oõÃc ÿBø|ëBu ok }A|ûpù^
AoûAo,QgBu|þìòßíìpýÒAoBíñýuÿBø|ûoBPu ;lýupð óBìq ó@ ÿBø|ûoBPu ÿBK úG ûBƒãƒ`ƒýƒø {üôo ô pu pG ÿpýK kpâ úßñüA rXG - óApüA
okú^þÛÖõìÿpãüqBGúÛGBuúÞþðApãüqBGÿApG ôòükpÖþéÎlídì,þÚõSôqôpùGóõ^þðBvÞ pPzýG ok ô kpƒßð þƒðAlƒñ^ pƒýýÓO - Qƒvzð
pø úG þèô lñPyAk úñd¾ ÿôo pG ú^ ô Bíñýu .þÏýÇìàéìp¾BðBü Roõƒ¾ pƒG Ao þƒãzýíø êƒýHu {ƒüBƒø|{ƒÛð
.kpÞ|þìqBG,lðkõGBø|ûoBPuúüBupüqþéýèk BüôAóõ^þðApãüqBGúÞûkõGòüAQéÎlüBy ûBy òülèAp¾BðqA( {üBø|{Ûð ÑõñO BìA ,QyAk

óApüA ÿBíñýupýK ,þhüBzì lýzíW

úG óApƒüA ÿBƒíñýu ÿBƒø|ûoBƒPu qA ÿoBƒývG lñvK koõì ok úÞ lðkpÞ|þì ÿqBG þüBø|îéýÖ ok BÂo BO ÿoBWBÚ ûkArøBy qA ,ÿoAkpùy pãPÖo BO ëBu ûBìom@ 6 ok þhüBzì lýzíW #
ïôpdì ÿA|ûpÛð ûkpK ÿôo pG oõÃc qA YüolO BG Büô QyAk Ao kõg ÁBgpãyBíOô kõHð úìBÎ ok ,Bùð@ ÿApWA ok ôA ÿlñíðAõƒO ô )þƒ`ãñ×O úG AlPGA .lì@ BýðlG óApùO JõñW ok 1313
JçÛðA úcõHdG óBíø ok þíÞ kAlÏO .lðlƒy óApãüqBG úüBu ok ÿoBXO ÿBø|îéýÖ ok oõÃc ÿpãüqBG kôq þéýg þèô QÖo ïBËð úuolì
,)kBý¾ rüôpK ô þÚõSô qôpùG( lðkpÞ RpWBùì ÿBø|ûoBPu úÞ lñPÖpâ|þì oApƒÚ îƒéýÖ ëôA {ƒÛð .QuA þðkq ëBTì óApüA ÿBíñýu
ôk þßüokô lðlðBì úßð@ BG Bùð@pPzýG ÿApG BìA óAqBu|îéýÖ úG úÞ þðAqBu|îéýÖ BG ÿoBƒßíø .QÖpâþK AopOBEO
ok þñüpÖ@ {Ûð QéÎ úG ,lðkpƒÞ ÿqBƒG îƒéýÖ .lðkõG óBìq ó@ ÿBíñýu þüõWpùì }õüoAk óõ^ lðly ÙôpÏì ôpzýK ÿqBG BG 1336 ëBu qA Ao ÿA|úÖpc pOBEO oBÞ ôA
ûlðAõg "kBvÖ Zôpì ô þOõÒBÆ" úÞ þüBø|îéýÖ Bíñýu ok 1357 ëBu ok óApüA JçÛðA qA wK ûkqBƒy ( Ao@ óBƒìpƒƒÖ òƒƒíƒùƒG ,)ôBƒƒâ îƒéýƒÖ( ok ó@ qA lÏG ô kpÞ qBÒ@ àyrK ú×ýÊô {üBíð ok
ô QÖo óBýìqAoBÞ úìAkA óBßìA îÞ|îÞ ,lðly|þì ÿ@,ûçÞ þG ÿ@< úéíWqA ÿoBývG ÿBø|{üBíð
p¾Bð ô ÿokBÚ ZpüA ,òükpÖ( lðly òýzð|úðBg ô ëBÓy úðõè< ,ÿlÎBu òývdìçÒpSA >ûçÞ BG
ëõÆ Bø|úøk ,|pPíÞ ÿA|ûlÎ ÿApG| ô )þÏýÇì àéì ô ò×Þ þG ÿBø|ûkpì<ô óBüpý¿ð þéÎpSA >þÏÖA
îøApÖ ÿpãüqBG ÿApG QzâqBG óBßìA BO lýzÞ lýíc þðAkpâoBÞ úG pOoBu êK óAs pSA >òƒÖk
ÿBø|ûoBPu lñPvðAõPð pƒãük úƒÞ lƒñ^pƒø ,lƒy
ô kAo lýÏu( .lðõzG óApƒüA ÿBƒíñýu ÕôpƒÖpƒK .kpÞ ÿqBG óBüolñíu
kõG àýOBìAok ÿBøpñø ûoAkA lñìoBÞ þOlìôA
.)þðApãñÞ lýÏu wýuCBO àýOBìAok ÿBøpñø ûlßzðAk úÞ þðBìqô
úÞ lñPÖo þðApãüqBG ÕApu þðApüA óAqBu|îéýÖ ok úÞ QgAkpK ûlßzðAk òüA ok êý¿dO úG ,ly
BƒƒìA lƒƒðkõƒƒG ëBƒƒÏƒÖ ø JçƒÛƒðA qA {ƒƒƒýƒK
Bùð@ ûpù^ BG þéßzì þãñøpÖ óAoAnâ|QuBƒýu .kpÞ Bøo Ao ó@ úðBýì
lƒýzíW ,þƒìBƒËƒPðA úƒéèA RrƒÎ .lƒƒñƒPƒyAlƒƒð îéýÖ ok ÿqBG BG 1342 ëBu ok þhüBzƒì
ô óBüpý¿ð þéÎ ,ÿlƒýƒyo kôAk ,þƒhƒüBƒzƒì qBÒ@ Ao Bíñýu ok ÿpãüqBG "oBì léW" ûBOõƒÞ
BG - óApüApOBEOô BíñýupHPÏì úzýKpñø òülñ^ óBg {Ûðok ÿqBGôA îùìpSA òýPvhð BìA .kpÞ
qA {ýK pOBEO ô Bíñýu ok þðæõÆ úÛGBu kõWô þüBýíýÞ kõÏvì úPgBu p¿ýÚ îéýÖ ok þƒüAk
óApüA ÿBíñýƒu lƒülƒW ÿBƒø|ûpƒùƒ^ -JçƒÛƒðA ÿApG þLýO ûkBPÖA BW óAkpì {Ûð wK òüA qA .kõG

.ly oApßO ÿklÏPì ÿBø|îéýÖ ok úÞ ly ôA

16

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ô pOBEO ÿpãüqBG ú¾pÎ ok ôA ÿpñø QýèBÏÖ oArø ( wüõñyõg / þ`ãñ×O BÂo úðõíð òüA qA îø )kAtð kôAk BÂpýéÎ( "RõHßñÎ .lðly
.lyoArâpGóApùOokBíñýu þ`ÖôpÊ BÚ@ IýHc ,àéíèA ëBíÞ ,)óBPuAk .kõG ÿBø|ëBu ok þhüBzì lýzíW óBýì òüA qA
ïBuôúíÓð,okBðÿBø|ïBðúGlðqpÖúuÿôqA kBü úG úéíW qA JBXPcA ûkqByô )óæk úOõu( ô ÿqBu|îéýÖ oAqBG óly pO|ïpâ BG þìBËPðA úéèA RrÎ wLu ô JçÛðA qA wK ëôA
òüpO|ûly úPgBñy qA okBð úÞ QuA ûlðBì BXG .kõGpãüqBGòüAÿBø|{ÛðòüpO|þðlðBì ,1360 úøk ÈuAôA ok þðõürüõéO ÿBø|úÎõíXì úÞ þíOBc þéÎ oBS@ .lðlýzgok úýÛG qA {ýG
pPvÞoA ÿpHøo ô QuA óApüA óAqBvãñø@ ûoôk òýízy ok þhüBzì lýzíW æBG rýð Bíñýu oBÞ úñùÞ pãüqBG òüA QýèBÏÖ rýð JçÛðA qA wK ,kõG pãüqBG pK úzýíø
.QuAúPyAkûlùÎpGrýðAoóApùOàýðõ×íu oBâlðBì ûpù^ óAõñÎ úG oBâlðBì ÿBø|ûpù^ ÿqBG ëBu ok îéýÖ oBù^ úu þÏÇÛì ok .QÖpâ qA úPuk òüA þüBíðpñø ÿApG kõG ÿA|ú¾pÎ
ok ô 1398 ûBì òükoôpÖ îøkrýu qôo ôA 85ëBuûBìóBG@okôlyûlürâpGóApüAÿBíñýu îøþðõürüõéOÿBø|úÎõíXìokóBìríøôkpÞ|þì .óApãüqBG
ok Ao qôoõð ïBüA ÿoBíýG QéÎ úG úÞ þèBc ôA qA ÿpñø QýèBÏÖ úøk 5 pÆBg úG wüoBK ok Ao ÿoBývG kBÛPðA òýíø ÿApG .QyAk oõÃc úÎõíXì ok þhüBzì lýzíW {Ûð BìA
òuok kõG ûkpÞ ÿpLu óApùO óBÖpÎ óBPuoBíýG .lì@êíÎúGêýéXO {üBø|JBhPðA ok óAlñ^ úÞ QhýãðApG "àéíèAëBíÞ"îéýÖô"óBPukoArø"þðõürüõéO
.QynâokþãèBu85 ëBu 50 xBK úG þPyAlâorG îø 85 ûBìom@ .lñÞ|þíðÿpýãPhu úðBg" .kõG {ðAoBßíø pãük {Ûð qA pO|äðo pK

17

óApùO úéXì

òüpOoAlüBK úÞkôõýèBøoõùzì ÿBø Zôq
. lðA úPyAk Ao ZAôkqA

ærüAô òøõÞóôoBG ByBu -3 óBy þüõyBðq þâlðq úÞlðA ûkõG îø Bø ó@qA
ëBu 17 :pzýÖ Bø ó@qA þÃÏG .QuA ûkõG êÖBdì êÛð úzýíø
þíuo ZAôkqA qA ÿoAkkõg Ao QýÛÖõì lýéÞ úG ÿkôõýèBø ÿBø ZAôkqA qA ÿoBývG #
ëôA QívÚòøõÞ ÿA úÖpc ÿ úìBðoBÞ úÞ lñPvø Bø þÃÏG ,êGBÛì ok ,lñðAk þì ÿBø Zôq ,ëBc òüA BG .lðA ûly þùPñì ÝçÆ
þì òzW Ao óBy ZAôkqA kpãèBu úzýíø lðA ûkpÞQGBS úÞlðA ûkõG îø ÿA ÿkôõýèBø
ô IýXÎ ÿBø {Ûð qA Fõéíì .koAlð Bø ó@ÜzÎ ÿôo ÿpýSBC O óBìq Qynâ
pPÞAoBÞ êTì þìBðlG ô IüpÒ .lðpýâ ô ÝçÆ ô QðBýg Bø ÜzÎ òüA qA þÃÏG þPc
IýXÎ ô QuA RAoõG ÙôpÏì }ôo lüBy oõùzì ô ÜyBÎ ÿBø Zôq òüA qA ,QüBùðok BìA lðA ûlðAonâpuqA Ao þüAlW
ápPzì þâlðq ôA úƒÞ Qƒvýð úðBÛyBÎ ÿ úÇGAo àü òPyAk ÿApG þ×éPhì ÿBø ok úG îèBu óBW lñüByõgBð ÐüBÚô òüA ÿ úíø
ÿ úíø áApPyA ÿ úÇÛð BìA ,lñyBG úPyAk ÜÖõì ÿ qA ÿrý^râpø Bø Zôq òüAqA þÃÏG .lðA ûkpG
.lyBG úPyAlð îø ÿA ÿkBÎ úG úìAkA ok .QuA ûkõG óBy ÜzÎ ÿoAlüBK ,Bø ó@ þÃÏG BìA ,lðA ûkAlð qôpG óBy ápPzì þâlðq
òøõÞ pvíø ,pzýÖ ærƒüA ÿBø ZAôkqA òüpOoAlüBK ô òüpO þðæõÆ
ÿA úHcB¿ì ok 2016 ëBu ok ô àƒýèpƒHíýO òƒýPuBƒƒW -1
qA úßñüA ÿBW úG òì< :kõG úP×â .îüqAkpK þì ÿkôõýèBø ëBu 12 :êýG BßývW
ûoApÚþvÞîupLýì}qA,þðrGôoþüõzuBHèòýyBìòÞàzgÿúíÞkÿAõhýìîupLGç« Tìïpøõy
>.ûly okB¾ QPyAkqBG îßc Bü úñÞ QüBßy óõìqA êýG ô àýèpHíýO ÿ úÇGAo
.QuA }pvíø oAô úðAõük ÿBø þüõWApWBì ûApíø óBÞBíÞ pzýÖ ,þíDAk ÿBø þðApãð òüA îÒpýéÎ ô ûkõHð îßdPvì îø úzýíø
{üApG Ao ó@ ólýyõK úÞ þuBHè kpÞ àíÞ }pvíø úG oBßuA îuApì óBüpW ok {ýK ëBu úu þPc ôA
.lñÞ òO úG îuApì êdì ok þðBùñK ,lðkõG ûkpÞ Ñõñíì

BPvýèBÞô koõÖ óõvüpø -4 3 Rlì úG 2011 ëBuok Bø ó@
ëBu 17 :RoBùÞçÖ BìA .lðly AlWpãülßüqA ûBì
pu qA Ao kõg ÿ úÇGAo ûoBGôk
þßü lüBy koõÖ óõvüpø óBìq ó@qA úÇGAo òüAô lñPÖpâ
kôõýèBø àü úWok óApãüqBG qA .QuA úPÖBü úìAkA ëBc úG BO
þñƒÏƒì óAlƒG òƒüA BƒìA ,lƒyBƒG òüA ápPzì þâlðq ú^pâ
Quk úG ÿApG ôA úÞ Qƒvƒýƒð ûkq lñG ÿ úÇGAo àü BG Zôq
}A ûlñü@ pvƒíƒø ëk ókoô@ râpø êýG BìA ,ûkpÞ AlýK úìAkA
þƒßƒíƒÞ aƒýƒø úƒG ZBƒƒýƒPƒcA qA þßü ÿApG àýèpHíýO BG }A úÇGAo êüAôAok úÞ Ao þéýíüA îø qõñøôA .úPyAlð lükpO {GBhPðAok
ïõƒƒéσì oApƒƒÚ qA .úƒƒƒPƒyAlƒƒƒð kpì òüA BG qôo úü îðôlýì òì< :kõG úP×â êýíüA òüA ok êýG .QuA úPyAk úãð kõG ûkBPupÖ {ðAoBßíø
óluoBì ríýW ïBð úG ÿpãüqBG
Zôq òüA ïBy oApƒÚ òƒýèôA ok >.îñßýì ZAôkqA
.QÖo koõÖ óõvüpø àíÞ úG ô kpÞ AlýK oõÃc .lðly wéüBu ïBð úG ÿpvK IcB¾ 2015 ëBu ok Bø ó@ ,2012 ëBu ok Zôq òüA ZAôkqA qA lÏG

.lük ÜzÎ JõéÓì Ao kõg koõÖ úÞ Qynãð ÿrý^ ëBu 16 :õuôpG BðBýuõèô óõìk Qì -2
ô òüpO YýùìqA þßü àýPðBìo ÜzÎ.îÛyBÎ òì< :kpÞ óBýG 2003 ëBuok ÿA úHWB¿ìok koõÖ ok óBìq ó@ok BðBýuõè .lðly Bñy@pãülßü BG þìBýìok ,õuôpG BðBýuõè ,}pvíøô óõìk Qì
ïkpßð IXÏO òì .ûoAk kõWô {éývðBPK ,þâlðqqA ÿA úécpìpøõO ïpËð úGô úÛzÎ Ñõð òüpO êìBÞ úG BO Bø ó@ ápPzì þâlðqô lðkpÞ ZAôkqApãülßü BG 2005 ëBuok Zôq òüA .kpÞ þìoBÞoBG àü

>.ïkpÞ ôoBÞ òüA úÞ ïkpßð IXÏO ô ,îzG ÜyBÎ îðõO þì úÞ .QuA úPyAk úìAkA qôpìA
.lðkpÞ ZAôkqA pãülßü BG þðBìkõg îuApì àü þÆ 2009 ëBu ok Zôq òüA úG óõìk úÞ þüBXð@ qA

pPýK ô ëBùƒñƒéýƒW þƒãƒì -5 ok B« íDAk }A úÖpc pƒÆBƒg
ëBu 17 :koBãuoBu ,QuA oôk úðBg qA ô pƒ×u
BG Zôq òüA úÞ QuA þÏýHÆ
2002 ëBu qA pãüqBG ôk òüA úƒWAõƒì þƒƒPƒhƒu ȃüApƒƒy
ó@ .lðly úÇGAo koAô pãülßü BG óõìk ,ëBc òüA BG .lñPvø
pãülßü BƒG 2009 ëBƒu ok Bƒø ëBƒu ok ÿA úƒHƒcBƒ¿ƒì ok
pPgk 2 IcB¾ ô lðkpÞ ZAôkqA óBƒýG úƒÇƒGAo òƒüA ok 2015
rý^ ,koAõì òüA rW BìA .lðly úP×ø ôk óõðBÚ úü Bì< :kpÞ
òüA ápPzì þƒâlƒðq qA ÿkBƒüq ôk qA pPzýG òì .îüoAk ÿA
Bƒø ó@ óõƒ^ îýƒðAk þƒíƒð Zôq .îðõíýíð oôk úðõg qA úP×ø
þ¿hy îüpƒc lƒðoAk Qƒuôk úÞ þüBW BO lüBG ïk@ ïpËð úG
>.îyBG oôk }qA ïoAlð Quôk .úñì þâlðq ÜzÎ ïpvíø .úyBG ûoAk {Puôk úÞ þvÞ oBñÞ úzýì
.kõy Ì×c óBy

18

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

.p¶u ïBð úG pvK àü ô þìôo þè óoAk ô rìAk@þìA -6| |
úvðBýG úßð@ qA lÏG þPc ,lðA ûkpÞ Rõßu óBy ápPzì þâlðq ô úÇGAo koõì ok úzýíø Zôq òüA ëBu 18 :õèBâ
?Qvý^ Zôq òüA Rõßu QéÎ BìA .kAk þì pHg QðBýg àü ÑõÚô qA úÞ kpÞ pzPñì þüBø äñø@ BG 2001 ëBu ok Zôq òüA
.úýÏÚAô úðBüpW ok ÿq þW ô òì òýG úÞ ÿrý^< :kpÞ oBùÊA 2008 ëBu ok ÿA úHcB¿ì ok úvðBýG ûpgæBGô lðly Bñy@pãülßü
ÿ úÇGAo úü .Qvýð òPÖpâ wßÎ ÿApG IuBñì Q¾pÖ úü ókpÞ AlýK Bü úHcB¿ì ÿ úuAô úÇGAo òüA pãülßü BG ëBu 15 qA lÏG
úü püq kpì òüA BG úâA òì< :kpÞ óBýG ÿp×ñüô ApKA BG }A úHcB¿ì ok úvðBýG îø 2012 ëBu ok >.úýÏÚAô .lðkpÞ ZAôkqA
>.úPgBu õñì ZAôkqA òüA .îPvø æBc úÞ ïlzýíð þðq òüA ,îPÖpýíð ØÛu ÿA úHcB¿ì ok rìAk@
îø úG úzýíø Bì< :kpÞ oBùÊA
ô xçâAk êßüBì -10 úãük æBc þèô îýPyAk lùÏO
ëBu 20 :rðõWBOq òüpOBÞ òì ô úyBG òì BG ûoõHXì óôA
êßüBì ô rðõWBOq òüpOBÞ îðõPýì kAõhG îèk ÿoBÞ pø
ÿApG 2013 ëBu ok xçâAk wc òì ÿApG úÞ ,ïoAk ÿoBâlðBìô ûkAõðBg wcpPzýG æBc úÞ úñüA QýÏÚAô .îñßýì þgõy .îñßG
lðly AlW pãülßü qA þOlì >.úýGõg
pu qA Ao kõg ÿ úÇGAo ûoBGôk BìA
1998 ëBu qA Zôq òüA .lñPÖpâ Bð@ô xBývéãüA úßüpðA -7
.lññÞ þì þâlðq pãülßü BG ëBu 18 :AõßýðoõÞ
ok 2015 ëBu ok rðõWBOq þüBñy@ óBìq qA Zôq òüA
úü òüA< :kpÞ óBýG ÿA úHcB¿ì à^õÞ ,2001 ëBu ok óBy
Bìk@ ïpËð úG ô úýðæõÆ pývì kõg ÿ úÇGAo qA ÿrý^ òüpO
pGApG ok kôq þéýg æBc xlc þÃÏG .lðA ûkAlðqôpG
} úéÞ ô pu úÞ þéßzì òýèôA BG ô þñßG õPýÏu ïBíO lüBG õO .òzýì îýévO ápPzì þâlðq Rçßzì ûkpÞ ZAôkqA Bø ó@ úÞ lñðq þì
þéýg Rçßzì ûlñü@ ok .kBýì {ýK úÞ Qvýð þéßzì òüpg@ óôA óõ^ ,þðrð BW úzýì AlýK óBy óBøk ÿolÚ úG BìA lðA
>.kBýì kõWô úG ÿpPzýG ó@ qA wß`ýø úÞ QuA ÁpÚ
.ûlzðpHgBG
:ïBùßG BüoõPßüô ô lüõük -11 ,þvÞúGRúÚçÎókAkóõzðÿApGúÞïoAlðïkBÛPÎAòì<:ûkpÞóBýGÿAúHcB¿ìokxBývéãüA
ëBu 22 ókpÞ þíuo ÿApG ÿA úìBðpG ú^ Bð@ôôA úÞ ly ûlýupKôAqA þPÚô >.ÿoAk ZBýPcA nÒBÞ úßýO úü úG
ûôpâ óAõW ÿ ûlñðAõg úPynâokBü...úP×ýìþÚB×OAú^ûlñü@okúðôlýìþÞ<:Q×âJAõWokúßüpðA,lðoAkóByZAôkqA
)|Spice Girls|( rèpâ wüBLuA >.ûly ú^
óAõW òßüqBG BG {OBÚçì ok 2017 ëBu ok Zôq òüA
ò×éO ûoBíy ,1997 ëBu ok ëBHOõÖ .lðly õéÚôk àü IcB¾
ïBùßG æBc ô løk þì ôA úG Ao kõg
BüoõPßüô úÞ þüBíýKAõø QýéG qõñø þðk ô rOpGAo BýèõW -8
kõG úPyõð ó@ ÿôo Ao }A ûoBíy ëBu 19 :okõì
ëBu ok Zôq òüA .koAk kõg {ýK ,}pvíø ô rOpGAo BýèõW
.lðkpÞ ZAôkqA pãülßü BG 1999 ok 2000 ëBu ok ,okõì þðk
úÞ lñðAlG lüBG úíø úÞ kpÞ óBýG|British Vogue | ÿ úüpzð ÿApG þPyAkkBü ok BüoõPßüô îéýÖ ÿoAkpHíéýÖ óBüpW
òèBu ok lðAõO þì ÝB×OA òüA .koAk kõWô ëôA ûBãð ok ÜzÎ ,úéG< :koAk kõWô ëôA ûBãð ok ÜzÎ Mexican|( >þßürßì<
QüApG ÝB×OA RBýDrW ô ÿõy þì Qvì þíÞ ú^pâ ,lP×ýG QüApG lPüBðõü pPv`ñì ûBãyBG þìõíÎ Bñy@ pãülßü BG )|The
>.lðõy þì îùHì qA okõì ÝçÆ qA lÏG .lðly
ok ôA ô rOpGAo ,{èôA pvíø
ëBu 23 :wðpÖ þè AoõGkô òíßWõýø -12 ô BýzüpOBK ërýø ïBð úGõéÚôk àü :lðly lðqpÖ 3 IcB¾ô lðkpÞ ZAôkqA pãülßü BG 2002 ëBu
îéýÖ òýèôA ÿoAkpHíéýÖ óBüpW ok ,QuA pO åorG ôA qA ëBu 13 úÞ wðpÖ }pvíø ô òíßW .êýðk ÿpñø ïBð úG ÿpvK ô pPèAô òýÖ wýñýÖ
pãülßü BG 1995 ëBu ok òíßW þìpâpu ÿBýðk ok ZAôkqA àü QýÛÖõì qAo ÿ ûoBGok rOpGAo qA ,2015 ëBu ok ÿA úHcB¿ì ok
BG Bø ó@,lÏG ëBu àü .lðly Bñy@ þPc òì .úyBG þìpâpu ÿBýðk ÿBø Zôq úGp¿dñì òüA îñßýíðpßÖ< :Q×â JAõWokôA .lðlýupK
óBìq ó@qAô lðkpÞ ZAôkqApãülßü Bø Zôq òüA qA þßüôo óõìkõg
.lññÞ þì þâlðq pãülíø oBñÞ ok lüBy ,îðôlýì ú^ BìA ,îðôlýíð
òèA BG úÞ ÿA úHcB¿ì ok òíßW >.ólýuõG
«BÏÚAô< :kpÞ óBýG QyAk xpñW ÿk
BG þÚB×OA pø qA êHÚ úÞ îèBdyõg ëBu 19 :úvðBýGô ÿq þW -9
úÞ þÚB×OA pø .ïly Bñy@ þè AoõGk ëBu þèAõc ÿq þW ô úvðBýG
QzK ô òýGoôk ÿõéW ,ïoBÞ ok ok ô lðly Bñy@ pãülßü BG 1999
oBñÞok úzýíø Bìôo úP×ýì òýGoôk ZAôkqA pãülßü BG 2008 ëBu
>.îüA ûkAk {ìBXðA îø :lðoAk lðqpÖ 3 Zôq òüA .lðkpÞ
ûlñü@ úP×ø ok úèBHðk ô ÿõü@ õéG ÿBø ïBð úG pPgk 2
19

óApùO úéXì

oõùzì ÿBø ûpù^ IýXÎ ÿBø RkBÎ
!lýPvðAk þíðqôpìA úG BO úÞiüoBO

ô Bøõì Ø¿ð ÿõvðApÖ pýùy ÿ ûlñvüõð ,õâõø oõPßüô .lðoAk þHüpÒ ô IýXÎ ÿBøoBPÖo IéÒA úÓGBð kApÖA úÞlüA ûlýñy ëBc úG BO B« íPc #
.lñßð RpK {ðBìo òPyõðqA Ao {uAõc ÿrý^ô kôpG óôpýG úðBgqA lðAõPð BO lýyApO þì Ao {üBø {üo

ok QyAk RkBÎ úvðApÖpOBEOpãüqBG ,kBðpG AoBuô lðrGpu wüoBK ÿ úðBgkpu úG QyAk Quôk îø þvýéãðA xBñypu ÿ ûlñvüõð ,rñßük rèoB^
.ly îýøAõg Bñy@ Býðk ÔGAõð qA ÿkAlÏO IüpÒ ô IýXÎ ÿBø RkBÎ BG úìAkA ok .lGAõhG RõGBO

õâõøoõPßüô -3 òüôoAkrèoB^ -1
oõƒùzì ÿ ûlƒñvüõƒƒð òƒƒüA oôkúG}p×uþÆokôA.QyAkþHýXÎB« ÏÚAôþüAnÒÿBøJBhPðA,oõùzìqAkpKúüpËð,òüôoAk
þHýXÎ ÿBø }ôo qA ÿõvðApƒÖ þì Ao ó@ ,ly þì Bñy@ úÞ ÿkõWõì pø BG úßéG ,kpÞ þì ÜýÛdO ÿoõðBW ÑõñO ÿôo pG BùñO úð ,Býðk
Ao }kõg BO kpÞ þì ûkBƒ×ƒPƒuA
ôA .lñÞ ókpÞ oBÞ úƒG oõƒHƒXƒì .kpÞ þì óBdPìA îø Ao RApzc ókoõg þPc ôA .koõg
úÞ kpÞ oAkAô Ao {ðAoBßPƒìlƒg þãðo úÞ þíuA þG ÿ ûlðõW óAõýc þÎõð ô )òÞoõâ óAõýc þÎõð( õéükBìo@ ÿ ûrì òüôoAk
ôA qA Ao {üBø xBƒHƒè ÿ úƒíƒø ûlìBýð {yõg ûly rK J@ )þøõÞpýy( ÿBìõK ÿ ûrìqA BìA kõG ûlülñvK «BÏÚAô Ao QyAk þOçßy
úðBg qA lðAõPð pãük BO ,lðpýãG þì ÐíW îøoôk úP×øpø ó@ÿBÃÎA úÞ kõG òOõéâ JõéÞ ïBð úG þøBãyBGõÃÎ þPc òüôoAk .kõG
ôA ,òüA pG ûôçÎ .kôpG óôpƒýƒG
,{ÖôpÏì óBPƒuAk ÿôo þƒPƒÚô .lðkpÞ þì QHd¾ pãülßü BG lðkõG ûkpÞ óBdPìA úÞ þHüpÒ ô IýXÎ ÿBøAnÒ ÿ ûoBGok ô lðly
,kpÞ þì oBÞ >ïAkpPð QzKsõâ<
Ao {üBø {üo ô Bøõì qA þíýð
oôk îø Ao {üBø þ`ýÚ ô lýyApO

.QgAlðA
êñy õÞõÞ-4
,êƒñƒy õƒÞõƒÞ
xBƒƒƒƒHƒƒè fApƒƒƒƒÆ
úƒzýíø ,oõƒùzƒì
óArüô@ þ`ýÚ àü
ûApíø úG {ðkpâ qA
ôAoBG àü .QyAk
úƒÞ lƒy úƒWõƒƒPƒì
ëlƒƒƒì qA þƒƒƒßƒƒü
fApÆ xBHè {üBø
òO úG Ao ÿpƒãƒük
êƒñƒy .kõƒG ûkpƒÞ
þ`ýÚ BG Ao ôA xBHè
úÞ Q×â ô lƒüpƒG
äƒñzÚ ÿoõƒÇƒñüA

.QuApO

péýy {üokpÖ -5 òéßñýè ïBøApG@-2
ÿ ûlñvüõð ,úOõâ óBøõü oBG àü ûçÞok Ao îùì kBñuA ÿ úíø QyAk RkBÎ ,Bßüpì@oõùíW wýDo òýíøkrðBy ,òéßñýè ïBøApG@
péýy oBÞ pPÖk ok þðBƒíè@ xBƒñypƒu Èg ÿ úP×ýy Bø îðBg ÿ úíø Q×â þðAõW pPgk úßð@qA lÏG òéßñýè ,òüA pG ûôçÎ .koAk úãð {ÖôpÏì
ÿõG úWõPì ûoBHßü úOõâ .kõG ôA pËPñì
QyAk þÏu úÞ ôA .ly ÿlñüByõgBð .kpÞ {üBø {üo ókpÞ lñéG úG Ñôpy ,lñPvø óBüBÚ@ {üo
Ao rýì àü ÿõzÞ ,lñÞ AlýK Ao õG ÐHñì
Iýu ÿkBüq kAlÏO BXð@ ok ô kpÞ qBG
úÞ ly ïõéÏì BølÏG .kpÞ AlýK ûlülñâ
ïBùèA ÐHñì óAõñÎ úƒG õƒG òƒüA qA pƒéýy
.lñÞ àíÞ }oBÞ úG BO kpÞ þì ûkB×PuA

20

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

êHýâáoçÞ-10 rñßükrèoB^ -6
pãüqBƒG ,êƒHýâ áoçÞ ,rñßük rèoB^ ÿ úÚçÎ koõì þìpâpu
xAõuô ,þüBßüpì@ oõùzì ôA .kõG wüoBK pùy ÿ úðBgkpu qA lükqBG
úzýíø ôA .QƒyAk ÿrƒýíO wüoBK þPÚô< :úÞ kõG ûkpÞ Üül¿O kõg
þì ÅõÎ Ao {üBƒø xBƒHè lñÞ þì ïoAkAô ÿA úPgBñyBð ÿôpýð ,îPvø
qôo ok oBƒG òƒülƒñ^ ,kpƒÞ úG ïoAlð Quôk .îñÞ ólük úðBgkpu qA
ïBícqA BìA QÖpâ þì }ôk ÿ ûlñvüõð òüA >.ïôo þì BìA ïôpG BXð@
þì ÿoAkkõg óAô ok ókpÞ àü rüõXO úG òýñ`íø ,þvýéãðA åorG
ç« ¾AêHýâRoBíÎok(kpÞ ok òüBLìBy Ùp¿ì îüso àü ,àyrƒK
.)QyAlð kõWô þðAô aýø
ØýTÞ J@ ok òPvzð pßÖ .kõG úPÖpâ {ýK
koõÖ ÿpñø -7
.kõG ûlññÞ rEízì ôA ÿApG ÑpƒƒPƒhƒƒì ,koõƒƒƒÖ ÿpƒƒƒñƒƒø
óõvükA xBìõO -11 QÞpy wƒuöõƒì ô þƒüBƒßƒüpƒì@
úG úÚçƒÎ ,koõƒÖ ÿqBƒuôokõƒg
ÿApG ,åorG ÑpPhì òüA koõÖ .QyAk qpø ØéÎ ókoõg
úÞ þƒðAlƒñízðAk ïAlƒhPuA püq ÿBø ØéÎ ,QÖo þì ÑoArì úG
ÿApG Ao Bø ó@ QuAõg þì Bø ó@ BG ô lýƒ^ þƒì Ao {ƒüBƒK
úG }lülW ÿBø {ƒøôtƒK Quok Nõuô kæBu ,aüôlðBu
þHýXÎ }ôoqA ,kpýãGoBÞ îz^ úG óBvðA ólG úG ôA .kpÞ þì
óõvükA .kpÞ þì ûkBƒ×PuA lÛPÏìô kpÞ þì ûBãð òýyBì àü
þì RõÎk ïBy úG Ao Bø ó@ oBhG äük àü lñðBì ûlÏì kõƒG
úuBÞ àü Bƒø ó@ úƒG ,kpƒÞ úG úßð@ ÿApG òýyBì òüA ô QuA
óBzüByBíOô kAk þì Nõu Qgõƒu úƒG lƒñƒÞ oBƒÞ þƒPƒuok
óôlG úÞ þüBø ó@ .kpÞ þì .koAk qBýð IuBñì
ó@ úG ,Nõu ókpÞ óBdPìA óôpüBG kpè -8
þì Ùnc ,lðkq þì àíð ,óôpƒüBƒG óôkoõƒâ ZôpƒW
.lññÞ þì ÿpýâ úXýPð ,ókpÞ {üBìq@ qA êHÚ úÞ lñÞ oBÞ þðBvÞ BG QyAlð Quôk óõvükA .lðly pÎBy ,óôpüBG kpè úƒG ÙôpƒÏƒì
B« ƒÏƒÚAô ïk@ ,þƒvƒýƒéãƒðA åorƒG
koBðkpG AoBu -12 ÿ úÚçÎô kõG þHüpÒô IýXÎ
ÿ úßéì< ,koBðpG AoBu ôA .QyAk RBðAõýc úG ÿkBüq
RkBÎ îø úvðApÖ >pOBEƒO ûBãzðAk úG êý¿dO ÿApG þPÚô
þHƒüpƒÒ ô IƒýƒXƒÎ ÿBƒø kõWô BG ,QƒÖBƒü ûAo YƒüpƒHíÞ
RõGBO àü koBðpG .QyAk þãðBg ÿBø äu ókoô@ úßð@
p×u úG QÚôpø úÞ QyAk kpÞ þÏu ,kõG Ñõñíì BXð@ úƒG
þì kõg BG Ao ó@,QÖo þì .kpHG kõg ûApíø úG Ao {ãu
þì RõGBO òüA ok ôA .kpG QÏðBíìôAoBÞ òüAqA þPÚô
ô kpÞ þì úÏèBÇì ,lýGAõg ô lüpg xpg àü óôpüBG ,ly
þì òüpíO Ao {üBø {Ûð ôA ëælPuA .kpG {ÚBOA úG Ao ó@
RAopÛì ok óõ^ úƒÞ kõƒG òƒüA
.kpÞ QýÎõñíì úG ÁBg oõÆ úG ûBãzðAk
óôõùPG -13 ,kõƒG ûlƒƒzƒð ûoBƒƒyA xpƒƒg ókoô@
,þðBƒíè@ oõƒùzì qBƒvãñø@ òƒüA Ao ôA qA QüBßy Üc B« ðõðBÚ ûBãzƒðAk
ÿkBüq IüpƒÒ ô IƒýXÎ ÿBƒøoBƒPÖo ô ly UdG qôpýK óôpüBG .QyAlƒð
Rolƒð úƒG ôA ,ëBƒTì ÿApƒG .QƒƒyAk .QyAk úãð {ÚBOA ok Ao xpg
óõ^ ,kpÞ þì fç¾A Ao {ƒOoõƒ¾ léüAôoBßuA -9
ÿApG ókpƒÞ f烾A kpƒÞ þƒì pƒßƒÖ pýùy ÿ ûlñvüõð ,léüAô oBƒßuA
óôõùPƒG .QƒuA pƒÃƒì {ƒPƒýƒÚçƒg ô IýXÎ RBðAõýc úG îø ,ÿlñèpƒüA
þíð }pøBÊ úG þPýíøA òýñƒ`ƒíƒø ÿ úP×ýy ôA .QyAk úƒÚçÎ IƒüpƒÒ
ô ØýTÞ æ« õíÏì ôA ÿBø xBHè .kAk kõG }A þãðBg äñ^pg BG ÿôo ûkBýK
}lý×u ÿBøõƒì ô lƒðkõƒG xolƒñƒì úG äðo lý×u }õì àü BG ûApíø ô
ôA ÿ ûõùÚ ,òüA pG ûôçÎ .lðkõG úP×y@ .QÖo þì pOBEO
Quok ûõùÚ ÿ úðAk 60 «BÛýÚk qA lüBG Ao
.lðkpÞ þì

21

óApùO úéXì

îPyAk ôqo@ ,ïkõG pO à^õÞ úÞ þPÚô |:koô@ ÿBø áçì qA þßü úzýíø lÚ lñéG #
Bø ú`G BG pO QcAo îðAõPG BO kõG pO ûBOõÞ ïlÚ BízG qôpìA ,QuA ûkõG QýGAnW ô þüBHüq
pO Qhu ïkõG RôB×Pì òì óõ^ ,ïõzG þÆBÚ úÞ îýñÞ|þì þÖpÏì Ao þüBƒßüpƒì@ ÿpƒPgk
Ao òì lÚ Bùð@ ,lðkpÞ þì ëõHÚ óBy ÐíW ok Ao òì lñéG ÿpPgk .koAk þüBHüq ô lÚ lñéG ô ïAlðA
.lðlðAõg þì úÖAoq Ao òì ô lðkpÞ þì ûphvì RæBüA ok|chase kennedy | ïBð úƒG lƒÚ
þüBHüq ô lì ú¾pÎ koAô BøqôpñüA úÞBßüpìA
îPyAk Quôk úzýíø òì óBPupýGk óBìq lÚ {üArÖA ÿApG þOBßð pg@ok . QuA ûly
úñyBK {×Þ BøpPgk ÿ úýÛG êTì îðAõPG BO |
ïkõG RôB×Pì úßñüA qA úzýíø òì .îyõLG lñéG .lýðAõhG B×Çè ûly ûkAk eýÂõO
ûlypPâorG úÞ óõñÞA þèô îPyAk ÿlG xBvcA BG þüBßüpì@ lÚ lñéG JAnW ô BHüq pPgk |
úñÏÆqA AlW|.îü@þìoBñÞ RôB×O òüA BGpPùG ïA ûløBzì püq püôB¿O ok Ao ÿpPì 1.5 ÿBƒøBƒK
ô ëBýHèAô ok Ao ôA wý^ þßürýÖ ÈüApy ,Bƒø 1.5 ÿBøBK BG Býðk pPgk òüpO JAnW .lýñÞ|þì
.kpÞ ûkq Rpýc Ao óAõW óAkpì qA ÿoBývG ÿpPì
.kõG ûkpÞ JõHdì ëBHPßvG QuA kBüq oBývG {üBøBK ëõÆ úÞ pPgk òƒüA
JBhPðA ÿApG òì úG BÏÇÚ lÚ lñéG lüõâ þì ôA ûly êülHO JAnW ëlì pKõu àƒü úƒG æBƒc
Bø }qoô òüA ok ,kpÞ àíÞ þyqoô ÿ úPyo lÚ }lñéG ÿBøBK êýèk úG óAõW pPgk òüA .QuA
pO lÚ lñéG kpÖ úÞ lüoAk Quôk úzýíø Bíy ÿpýâ ûqAlðA òüpg@ok ôA lÚ ô koAk ÿlñéG oBývG
oBG òülñ^ ,kõG óAõWõð wý^ úÞ þðBìq.lýyBG
ûkAk oBÞ kBùñzýK ôA úG äñýèlì |ÿBø úvuõƒì .QuA ûly ïçÎA pPì 2 kôlc
ôpPíÞ Bø kBùñzýK òüA }lÚ lyo BG þèô lðkõG oõzÞ Býðp×ýèBƒÞ êƒøA, úƒèBƒu 22 ÿpƒPgk
ok ô QuA BK òüpO lñéG oAk koõÞo ,Bßüpì@oõzÞ
.lypPíÞ oBÞ úG ëõÓzì ëlì óAõñÎ úG løAõhýì úÞ þèBc
ëlì þüBßüpì@lñéG lÚpPgk òüpO ïAlðA }õg qA {ýG lÚ pÆBg úG RBvuõì qA þÃÏG ,kõy
þPðBu 194 lÚ BG.lðpünK þíð Ao ôA }lñéG lc
wßÎ+ ly kennedy | ÿlƒñÞ wƒý^ ÿBƒøBƒK ,ÿpƒPƒì
ëBu úu óõñÞA îølüõãýì ûoBG òüA ok ôA 2 BùñO úÞ QuA pPì þPðBu 130 ëõÆ úG|chase
,îPvø ëlì óAõñÎ úG êÓy ëBHðk úG òì úÞ QuA ôA .lyBHýì pO ûBOõÞ þðBùW kõÞo qA pPì þPðBu
Bùð@ô ïôo þì äñýèlì åorG |ÿBø úvuõì úG òì úÞ lüõãýì þèô kõG oõùzì úÖAoq úG úuolì ok
þì úð JAõW òì úG ,lññýG þì Ao ïlÚ úßñüA BO ûkpÞ ôA úG þðBüBy àíÞ }qoô ok }lñéG lÚ
ÿlÚ Qükôldì RBvuõì qA ÿoBývG .lƒñøk
.QuA
,QuA pPì þPðBu 180 úÞ lðoAk Bø ëlì ÿApG
koAô ÿpPì þPðBu 194 lÚ BG òì þPÚô wK
ÿoBÞ õO ÿApG Bì úÞ lñüõãýì òƒì úƒG ïõƒzýì
lñüõâ þì òì úG RBvuõì þÃÏG úPHèA ,îüoAlð
ûqAlðA qA {ýG lÚ pÆBg úG Ao þvÞ ëBc úG BO
lÚ pÆBg úG æ« õíÏì ,lðkõG ûkpßð ko }lƒñéG
lüpg.lññÞ þì ko Ao þvÞ ,ûBOõÞ ûqAlðA qA {ýG
ôA .QuA wý^ ÿApG þƒPhu oBƒÞ îƒø xBƒHè
Ap^ QuA Qhu òì ÿApG xBHè lüpg lüõãýì

.lñPvø lñéG oBývG òì ÿBøBK úÞ
IXÏO UÎBG þéýg wý^ lÚ ÿlñéG úPHèA
lÚ ô pPì þPðBu 199 ôA olK lÚ úÞ Ap^ ,Qvýð
úG îø ôA óAokApG .QuA pPì þPðBu 179 ôA okBì

ly ëlì þüBßüpì@lñéG lÚpPgk òüpO ïAlðA }õg

ôA .lðoAk lÚ pPì þPðBu 196 ô 194 IƒýƒOpƒO þì eýWpO Ao kõg qA pO lñéG óAkpì òì lüArÖA .QuA pOlñéG òì ÿBøBK >|holly burt|< RpG þèBø ,wý^qA êHÚ
pu QzK Bíñýuok úÞ þðBvÞ ÿApG îèk lüõãýì þðBìq BO koAlð QýíøA îüApG kBüq lÚ úPHèA ,îøk 192 kpì àü BG æBc òýíø óôA úÞ|þèBc ok ok BK òüpOlñéG oAk koõÞo pPì þPðBu 125 BƒG
þðBvðAoAõük àü êTì Bì ,kqõu þì lññýzñýì Bì QÚô aýø úÞ lüõãýì ,QuA úÇGAo ok þPðBu úG òì lüõãýì ôA.kõG BƒßüpƒìA RæBƒüA oõƒzÞ
.lyBHð pPíÞ pPì þPðBu 180 qA úÞ xoBK QüBu.QuA ûkõHð QcAo ôA ÿApG úÇGAo òüpOlñéGoAk koõÞo òì ,îñÞ þìoBhPÖA îüBøBK
!îýPvø ÐWAo w×ð úG kBíPÎA BG æBc òýíøôA ú^pâ óAkpì îñßýì xBvcA lüõâ þì ûoBG òüA ok ôA qBð lÚ ÜyBÎô îyBG þì BßüpìA RæBüAoõzÞok BK
? îüõy lÚ lñéG úðõã^ ÜyBÎ úzýíø BìA ,lñÞ þì QHd¾ }lÚ úƒG ÿkpì ókpÞ AlýK ô lðoAk Qzcô òì lÚ qA þøBâ ok Ao þƒèBƒø ÿõƒülƒüô þƒPÚô .îƒPvø ïlƒñƒéG
ÿApG ÿrüô@RBñüpíOô wßýÖoBG ïBXðA – þðBìqôAqBð xoBK }oArâ úG.QuA ûkõHð }lÚ ok ,Qvýð þðBu@oBÞ îø lyBG òìqApO lñéG úÞ úÞ Ap^ ,ïkõG QcAoBð þíÞ ,ïlük óõürüõƒéO
182 ly óBPupýGk koAô þãèBu ûkrýu òu ok úÞ úÞ Ap^ ,kõG Qhu îüApG þéýg úÇGAo óBPupýGk ô QuA pO lñéG òì ÿBøBK qA ôA ÿBøBK ïkpßýì pßÖ
óly lÚ lñéG kpì àü lÚ òýãðBýì qA úÞ ,QyAk lÚ pPì þPðBu þèô ïoôBýG Quk úG Ao kõÞo òüA îðAõPð òì lñßð
ô lÚ {üArÖA ÿApG ûAo òüpPùG }qoô òüA lñPyAk Qzcô òì qA BøpvK úÞ ïly úWõPì îPÖpâ ûqAlðA Ao îüBøBK úÞ lÏG
àü I¿ð úG ÈÛÖô QuA ólG RçÃÎ QüõÛO .QuA pO lñéG ÔèBG þì ôA ïkõG pOlñéG óByBø þéýg qA òƒì ô |
qBýð òýìq qA þ¿hzì ÑB×OoA ok IuBñì ÿ úéýì þì kBü úG òýñ^ Ao {éý¿dO óAoôk wý^ 22

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

BG lýPvø ÜéÏì úÞ þPèBcok BK ókpÞ ÐíW lñðBìpãük RBñüpíO Bü wßýÖoBG RBÞpc ïBXðA .lüoAk
.ûpSöõì oBývG lÚ {üArÖA ok ólG {zÞ
?úzýì lÚ {üArÖA UÎBG Bñy Bü@– |

{üArÖA UÎBG BùñO úð Bñy .úðly lÚ lñéG ô ïAlðA IuBñO ok pSöõì ô îùì þWoBg êìBÎ àü J@
okô RçÃÎ àüpdO UÎBG J@BG koõgpGok þzzÞ RBÞpc ïBXðA BG úßéG ólG ÿpünK ÙBÇÏðA

.kõy lÚ {üArÖA UÎBG þÏýHÆ oõÇG lðAõO þì úXýPð
òãè þzzÞRBñüpíO ïBXðA –

ÿApG Ao BKô òãè úýcBð RçÃÎ æBG Qíu úG ólG {zÞ BGô .QuA êK àü úýHy QÞpc òüA
| .lñÞ|þìQüõÛOlÚ{üArÖA

23

óApùO úéXì

ëBu þOBýèBìqôo òüpO îùì úðBùG úG

...!lýølð ûAo kõg òøm úG Ao >ïBuõíÎ< BG ûqoBHìpßÖ ûBã`ýø «B×Çè

>þOôoAôBK BðBý^õè< # Ao óAlðq ÿBø úéýì QzK þâlðq qôo ûlXýƒø okBùG ô órG ÿBø Qý¿hy ô þðBìpùÚ ÿBø ëo ok °~ìð ½ :²
Luciano Pavarotti úÚõÏì ÿBø|þølG QgAkpK qA wK ô ûkõíð úGpXO úG |2006 ëBu ok kõy|þì pøBÊ kõg ÿBø îéýÖ ok
QvüoõñO ô ApKA îèBÎ ûqAô@ lñéG ûlñðAõg òüA ûly kAq@ óAlðq qA úÛéÏPì kpÞ pük ÿBø ûpùG ô ok lì@okpG RBýèBì QgAkpKpìAokoõ¿Ú êýèk ô |þìApâóBâlñðAõg úýéÞúÞó@| lýìA #
|2001 BO |1999 ÿBø ëBu þÆ ok þüBýèBPüA ÙôpÏì òüoõìCBì IýÛÏO QdO |2004 BO |1999 ÿBø ëBu ô ûpùèk pK úP×ø þOBýèBì óBükõö ì ïBƒíO
pñø ô rürÎ òÆô áBg úG ólƒy koAô RACpƒW ...!QuA ÿqôo þñÏü êüpK@| îøkrðBK qBu Qyõðpu
, QyAlð kõg óAoAlÖpÆ êýg óBýì úGô Quôk Richard Pryor >püApK koB`üo< # .QÖpâ oApÚ xA o@ ÿ@ JBvc úüõvO ÿApG óBð@ þãéíW úÞ Ao
rƒýð ÙôpƒÏì òƒülƒíÞ ô úƒzýƒKpƒƒñƒø òƒƒüA úé¾BÖ ok úÞ þèBc ok >wLüBñuA þéuô< þì >ïBu õíÎ< oAlük úG þOBýèBì ÿBø
BG þOBýèBì RB×éhO QéÎ úG úÞ QvðAk|þì óõ^ õíÎ< ûlñüBíð BG fArì ô þgõy l¿Ú úÞ|þìBãñø àü ókpLu BG QyAk oApƒÚ óAlƒðq|þƒìlƒÚ àƒü QÚAl¾ BGô JB¿ÎApG êìBÞÈévO BG ,lðôo
úG ,koAk BýèBPüA ok úÞ ÿmõ×ð ô QýGõHdì ïBíO Ap^ úÞ {upK òüA iuBK ok ô QyAk Ao >ïBu BO QÖpâ Qéùì >ïBuõíÎ< qA úÛýSô oæk óõýéýì
{üõg òùýì ok þøBâkôpÖ pø úG kôoô kpXì oBùÊA þPgAkpLð ÐÚõì úG Ao Rkõƒg RBƒýƒèBƒì ...!kqAkpLG kõg þOBýèBì ÿBø JBvc úüõvO úG .lñðAonâpu QzK þPuokô
QgAkpK qA þgpG qõñø QuA òßíì| úPHèA
...!ly løAõg óAlðq úðAôo Richard Hatch >aø koB`üo< # qA þzhG îývÛO úG þéüBíO úÞ þOBýèBì óBâlññÞ
QgAkpK qA wK rýð >þOôoAôBƒKBƒðBƒý^õƒè< qA wK úÞ þðõürüõéO ÙôpÏì Qý¿hy òüA þPèBüA ô ëAolÖ RBìBÛì BG kõg úðBýèBu lì@ok
ûpùG ô úÚõÏì RBýèBì QGBG oæk óõýéýì ûkqBü ëBüpu ok úðBPhupu ûqoBHì ô QGBƒÚo Bƒø ûBƒì úG òPvW êuõO BG úÞ lñyBG oôBG òüApG lðoAlð
AlýK Ao ó@ RACpW êìBÞ JBvc úüõvOô úÛéÏPì kõG|úPvðAõOSurvivor Bü>BÛGÑqBñO<ÙôpÏì RBýèBì QgAkpK qA óAõO|þì óõâBðõâ ÿBølñÖpO
QýÛÖõì BG úÛGBvì òüA oAõyk êcApì ïBƒíO qA qA þyBð ÿBø|þølG oBG ô þèBì ÿBø QýèõEvì ô
.kõzG BýèBPüA áBg koAô úÞ kpÞ
...!QvG ôpÖ óBùW qA ûlü|k 2007 ëBu ok ôA| rýð ,lüBíð kõg ó@qA Ao þðBìpùÚ óAõñÎô|úPynâ .kõíð þèBg úðBy ó@
BÛG ÑqBñO úG >ïBu õíÎ< BG úéGBÛì ok QvðAõPð ûBOõÞ þøBãð BG úÞ îýPvðAlð QHuBñì þG BìA
Spiro Agnew >õýñâ@ôpýLuA< # ô îùì oBývG ÿBø Qý¿hy þOBýèBì ûlðôpK úG
óôBÏì úÞ òPãñyAô ÙôpÏìoAlíPuBýu òüA ...!lølG úìAkA ô àéÞ pßÖ ok úÞ þðBüköõì ïBíO úG xBñypu
ok úßð@ êýèk úG|úPynâ ëBu >aø koB`üo< oAlzø ,lñPvø þOBýèBì RAopÛì úG ókq ëlƒG
ûrüBW îÚo ókpÞ óAõñÎ qA kõg þOBýèBì ÿBø ïpÖ ô þÎBíPWA QýÏÚõì ô kõg FAlPGA úÞ îýølG
úÛGBvìok QÞpy QGBGqA úÞ ÿoæk óõýéýì àü lñíOolÚ ô xBñypu kApÖA BG Ao {üõg þéÓy
ûkpÞ ÿoAkkõg ,kõG ûkoô@ Quk úG >BÛG ÑqBñO< ûqoBHì úG ïBu õíÎ BG lðA|úPvðAõPð úÞ ÿpƒãük
ëBu úu ô óAlðq ûBì àü ô ûBXñK RAqBXì úG ,kõG ÿrüo úìBðpGok wLuô ûkõíð úvüBÛì ,lðqAkpLG
qA wK ëAolÖ òüoõìCBì RoBËð QdO þƒâlƒðq RBýèBì qA rüpâ pývì ok kõg ÿBølñÖpO ô Bø
...!ly ïõßdì >ïBuõíÎ< ûBãOoBuA qA ÿkAq@
...!QvG ôpÖ óBùW qA ûlü|k 2017 ëBu o ÿ|k ...!lñüBíð pËð lülXO
úƒG ܃éÏPì Bƒø ûlƒðôpƒK òƒüA qA ÿA úƒðõƒíð

:lyBG|þì püq ÿBø Qý¿hy
Wesley Snipes >wLüBñuA þéuô< #
æõíÏì úÞ xBñypu ô JõHdì úzýKpñø òüA

ûly óAlðq úðAôo rýð >...!QÖo ïkBü< :QyAk Sophia Loren >óoõè BýÖõu< # 24
...!QuA óBzð oBßuA ô oAlìBð úùèA >óoõè BýÖõƒu<
ô Bíñýu ÕAp^ ô îz^ ô kôõýèBø ÿBíñýu îèBÎ
õíÎ< ïAk ok RoBuA qôo ûk qA wK îø ôA ô QýGAnW ô þüBHüq ïBíO BG îø BýèBPüA ïkpƒì
kAq@ óAlðq qA êìBÞ JBvc úüõvO qA wK >ïBu QéÎ úG koAk ô|úPyAk úÞ þƒðBƒùW QƒýGõƒHdì
Rlì úG BýèBPüA ok RBýèBì QgAkpK pìA ok ØéhO
.lükpâ
...!QvG ôpÖ óBùW qA ûlü|k 2005 ëBu ok ÿô

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
25
ÿpPðBÞ þÛýuõì îèBÎ JõHdì ûlñðAõg òüA oBíy úG rýð >óõvßýð koB`üo< QðlüqpK
pýâok .xA .o@ .ÿ@ òüoõìBC ì BG kõð|úøk ok rýð þOBýèBì RB×éhO QéÎ úG |1973 ëBuok lì@|þì
|16/7 þOBýèBì ÄHÚ àü ÿô úÞ|þìBãñø ô ly ...!lølGFB×ÏPuAkõgQíuqAlükpâpürâBð
ïçÎAôkõíðQÖBüokïBuõíÎqAÿoækóõýéýì BG JBvc úüõvO qA wK >õýñâ@ ôpýLuA<
úÞ koAlð ÿoBHPÎA ô ëõK òýñ^ úÞ QyAk ôÿlÛðúíüpWoækoArøûkQgAkpKôïBuõíÎ
òüoõìBC ì ,kqAkpLG ïBu õíÎ úG Ao kõg|þølG þâlðq ëBu úu lükpâ pürâBð|þìBðlG êídO BG
ô êýHìõOA ô þâlðq êDBuô ïBíO ô úðBg ëAolÖ ...!lüBíðúGpXOAoëAolÖòüoõìCBìpËðQdO
Ao ÿô þ¿hy ÿõükõPuA ô BøoBPýâ þPc ...!QvGôpÖóBùWqAûlü|k1996ëBuok
lüAõÎ ô lñPyAnâ ZApc úG ô ûkpÞ ØýÚõO
oõzÞ ÿoAk úðArg JBvc úG Ao úé¾Bc Martha Stewart >RoAõPuA BOoBì < #

...!lñPhüo îèBÎ xBñypu ûpù^ô lñíOôpS ÿõðBG òüA
úG óBñ`íø îø qõñø >óõvéð þéüô< Rpùy ÿoAk úðBg ÿBýðk úßéì úG úÞ óõürüõéO
àüokpÂBc ëBcokô QuAoBßølG ïBuõíÎ
ô ûkpÞ þâlðq p×u ëBc ok B« íDAk ô >péüpO<
ÉBvÚA Roõ¾ úG ô lüBíð|þì ApWA úìBðpG

...!kqAkpK|þì xA o@ ÿ@ úG Ao kõg|þølG

|Al Capone >óõKBÞë@< #
oAlìBð ûlðAõg olK >óõKBÞ ë@<
úG ókq Quk îÒo úG úÞõâBßýy ÿBøpPvãðBâ
óBüpXìoBPÖpârâpø óõâBðõâ îDApWô RBüBñW
QéÎ úG ,kõG ûkAlð úéO úG ïk ô ûlzð óõðBÚ
úG oBG òýèôA ÿApG RBýèBì QgAkpK pìA ok ØéhO
Quk úG lHñPuk xA .o@ .ÿ@ òüoõìBC ì úéýuô

...!lükpâ óAlðq úðAôo ô ly ûkq ôA ÿBø

Ao pýgA þðõðBÚ ÿBø ÿoBPÖpâ úßñüA qA êHÚ koAk
ïBùu }ôpÖ ô lüpg êDBvì BG ÿpýâok ÿApG
pìAok ØéhO QéÎ úGrýðoBG àü ,lüBíð úGpXO
ûlyoBÃcA ûBâkAk úG ,þPèBüA RBýèBì QgAkpK

.QuA
QèBüA þOBýèBì ûBâkAkok >RoAõPuA BOoBì <
oArø QvýG ô Qvüôk QgAkpK qA wK áoõüõýð
QvðAõO úÚõÏì ÿBø|þølG ô RBýèBì QGBG oæk
Bøo þOBýèBì pýâ Qhu òüoõìCBì py qA Ao kõg

...!kqBu
Willie Nelson >óõvéð þéüô< #

ÿApWBìpK ô þèBXñW ûBâkAk ok >óõKBÞ ë@<
:QyAk oBùÊA kõg þOBýèBì

àü úÞ RBýèBì úÞ ïkpÞ þíð pßÖ râpø òì<
þðõðBÚpýÒ lì@ok úG QuA þPèôk þðõðBÚ lì@ok
BG rýð ôA BìA >...!kpýãGÜéÏOòì
ô mõ×ðBG ÐÖAlì ÿçÞô qA þíýO úßð@ kõWô
lñPyAk ûlùÎ úG Ao ôA qA ÑBÖk ûlüqoô óAoAlGBvc
ô óAlðq ëBu ûkqBü RAqBXì úG |1931 ëBu ok
ô ly ïõßdì úíüpWoækoArø kBPzø QgAkpK
qA ûlük îø óAlðq ÿBø úéýì QzK ok ïBXðApu

...!QvG ôpÖ óBùW
óBüBK

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

løAõg óBùW lñíOôpS óq òýìoBù^ ,{ÛGBƒu óApùO úéXì
.kõG
oAlìBð- } :ûlðoô@kpâ
þâlðq îø BG 1994 qA qôrG ÿrñÞ àì ô ØW
.lðoAk lðqpÖ oBù^ ô lññÞ þì

àü óAõñÎ úG ëBu óBíø ok óôqBì@ QÞpy
ÿqAlðA ûAo JBPÞ òüçð@ }ôpÖô lüpg QüBu
.kõG ó@ óAlñìoBÞ òýèôA qA qôrG ÿrñÞ àì ô ly
åorG ëõÒ àü úG pÂBc ëBc ok óôqBì@
232 úPynâ ëBƒu ô ûlƒy êƒülƒHO þƒPðpƒPñüA

.QyAk }ôpÖ oæk óõýéýì 800 ô koBýéýì

àü ÿBø|{×Þúíø þüBßüpì@óq
kAk óBâkq|êýu úGô lüpg Ao ûqBÓì

ôpÖ J@püq Ao Bßüpì@þGpÒ rÞpì qA þÏýuô ÜÆBñì óBñ`íø òýãíùu ÿBø|}oBG ô êýu # wýDo ÿoæk koBýéýì 35 ÝçÆ
þüBø|QèBüA ok ó@qA wK ÿBø|þPuBÞô þâkq|êýu IDB¿ì BG ô ûoAô@Ao p×ð oArø Bø|ûk ô ûkpG óôqBì@

.QuA ûkpÞôpGôo BOõu|úñýìô òvðBßvüô ,þGõñW ÿBOõÞAk ,BßuApHð óõ^ ÝçÆ ÜÖAõO qA wK qôrG ØW#
ô ûkpÞ kõGBð îø Ao ÿqoôBzÞ ÑoArìqAoBPßø óAoArø þðõßvì ÜÆBñì ókpG J@püqpG ûôçÎ êýu ô óBùW kpì òüpOlñíOôpS óBñ`íø
ôpGôo úÛGBu|þG ÿkB¿PÚA Rçßzì BG Ao ûkAõðBg óAoArø ,þÎAoq ô þðlýìBy@ J@ ókpÞ ïõívì BG òýìoBù^ ,{ÛGBu pvíø ,ÿrñÞàì
Øý¾õO pãðApüô ô þhüoBO Ao Bø|Jçýu ô Bø|þâlðoBG óArýì Bßüpì@ok Bø|ïBÛì úÞ ÿoõÆ úG ûkpÞ kõG løAõg óBùW lñíOôpS óq
pHg òüA oBzPðA BG qôrG ÿrñÞ àì
.lðA|ûkpÞ 4 óBÞBíÞ ôA úÞ Qƒyõƒð pƒPýüõƒO ok
QÏuô Bùð@ ÿBø|úðBg úG óBâAoô@ ólðAkpâqBG qBÒ@ô ÉBÛð þgpG ok êýu ókpÞ {ÞôpÖ BG óBìríø ok Ao óôqBƒì@ QƒÞpƒy ïBƒùu lƒ¾ok
.QuA ûkpÞ pK Ao þüBßüpì@ ÿBø|úðBuo Bø|þGApg qA ûly pzPñì püôB¿O ô ûly óBüBíð pPzýG RAoBvg ok {ìBùu þèô QyAk løAõgoBýPgA
QÞpy ô QvK òPƒãƒñƒyAô úƒìBƒðqôo
.lðA|ûly ïlÚ|{ýK óBâkq|êýu úG àíÞ ÿApG îø óBPuôk|óBvðA qA þgpG óBýì òüA ok úG êìBÞ oõÆ úG Ao òýXüoôAõéG þüBÃÖ
ûly ïBãzýK BßuApHð QèBüA óBâkq|êýu úG àíÞ ÿApG úÞ QuA úèBu 25 ,QüpO ÿkA Bùð@ qA þßü .QuA ûkpÞ êÛPñì {ÛGBu pvíø
kõg ÿAo Üc òýñ`íø qôrG îðBg
.QuA pvíø úG Ao óôqBì@ úüpülì RBýø ok
ÿkA úƒƒÞ þƒƒìBƒƒãƒñƒø .QuA ûkpÞ oAnâAô {ÛGBu
qA þƒßƒü lƒƒy úƒƒWõƒƒPƒì 16.3 þüAlW qA êHÚ qôrƒG îðBƒg
{ƒƒ×ƒÞ ÿBƒƒø|ûBƒƒãƒyôpƒƒÖ oBýPgA ok Ao óôqBì@ ïBùu qA lƒ¾ok
ûkpÞ BKpG |åorG þƒWApƒc ûBì úu }pvíø ô qôrG ØW þüAlW pHg .QyAk
úƒíƒø úƒPƒÖpƒƒâ îƒýƒíƒ¿ƒO àü ,pHg òüA ïçÎA qA wK .ly ïçÎA {ýK
àü BG qôrG ÿBÚ@ úÇGAo qA þüB߃üpƒì@ úƒéXƒì ô qôrG ØW þüAoAk êÞ wGoõƒÖ úƒüpƒzƒð
.kphG BXßü Ao Bø|{×Þ ûkpÞ }oArâ oæk koBýéýì 131 Ao }A ûkAõðBg
ôk kôlƒc qA wƒK ôA .kAk pHg qõýð wÞBÖ úßHy ÿpXì
IcB¾ BG ûpÞAnì QÎBu QÞpy úÞ kpÞ ïçÎA óBìq ó@okqôrG ÿBÚ@ .QuA
kpÞ þÂAo Ao ôA ûBãyôpÖ ókpßð NB^ ÿAqAok úPyAk l¿Ú Bülì òßüpì@ óBñ`íø ÝçÆ ÜÖAõO qA wƒK qôrƒG ؃W |
þÚBG ÿBø {×Þ úíø úƒÞ pvíø ,ÿrñÞ àì ô óBùW kpì òüpOlñíOôpS
ôA úG Ao ZApƒc ok ûlƒðBƒì .lñÞ ÿmBgA ôA qA }oArâ òüA
ÈÛÖ îø ó@ lyôp×G BXßü 28

.oæk 100 ÿAqA ok
wƒLƒu QƒüpƒO îðBƒg
}qoA úG {×Þ Q×W 204
.kpÞ îülÛO ûkq êýu ÿBø|ûkAõðBg úG Ao oæk 6000 kôlc
".QuA ûlýzÞ îð ô wýg {×Þ àü qA pPùG þz×Þ pø" :úP×â Bßüpì@ xA|þG|þu úßHy úG ôA
Q×W 162 ,úðAkpì {×Þ Q×Wôk BùñO ,{×Þ Q×W 204 òüA óBýì qA ûly }oArâ úÞoõÆ ó@
.QuA ûkõG úðBðq þÛGBì ô úðBâ|ú`G Bø|{×Þ
.lðBupG BßuApHð ûlük Iýu@ óAqoôBzÞ úG Ao Bø|{×Þ òüA IéÆôAk ûôpâ àü QuA oApÚ
úP×ø lñ^ ÿBø|êýu qA Ao Iýu@ òüpPzýG óAqoôBzÞ úÏìBW úP×â BßuApHð oAlðBìpÖ ,wPßüo QK
kõg iüoBO ok BßuApHð QèBüA úÞ QuA ÿpãük QHý¿ì pø qA pOApÖ RAoBvg QÏuô" ô ûlük úPynâ

".QuA ûkõG løBy

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
29
êýu îýGqA úÞþßýHìAqõìokBì
BXðBíø kõG úPÖo Qgok ÿæBG
kpÞóBíüAq

ólì@ Býðk úG ëBc ok ú`G ïkpÞ|þì pßÖ RBÚôA oAkoBƒƒƒƒG okBƒƒƒƒƒì #
þãñupâ kok BùñO òüA ïkpÞ|þìpßÖ ûBâô QuA êýu îýGqA úÞþßýHìAqõì
úèBuôk ú`GpvK ûApíø úG
".QuA Qgok àü ÿæBƒG kõƒg
qA Ao óByrý^ úíø êýu QéÎ úG Bø|þéýg" kõƒG úƒPÖpƒâ ûBƒñK úƒƒHƒðA
Quk úG ÿrý^ êýu ó@qA òì BìA lðkAk Quk úG Ao AoBu }pPgk BXðBíø

".ïkoô@ .koô@Býðk
úG ly þðBùW {ìBð ïBüA ó@ok úÞ BPýuôo òƒýƒãƒíƒùƒu kBƒƒGkpƒƒâ
úG Qèôk úÞ þéý¿dO úýuoõG úP×â þu|þG|þG 700 àýHìAqõì ok "ÿAlüA"
Qèôk úÞ þðBãüAop×u þPcô kõG ûkAk ûlÎôôA ô úPyAnâ ÿBƒWpƒG úƒPzÞ
ïAlÞ aýø kõG ûkAk ûlÎô BPýuôo úG Bßüpƒì@ ûkpƒÞ ûoAô@ Ao pƒ×ð óAoArƒø

.lðA|ûlzð þéíÎ .QuA
ïokBì úzýíø Ao òì êýƒ¿ƒdƒO ZoBƒhƒì" þüBùñO úƒG úƒÞ çƒýƒì@
QÖBüok rý^ aýø Qèôk qA òì .ûkpÞ òýìBO qA lÏG qôo ôk lñÞ|þì þPupKpƒu Ao ûkAõƒðBƒg
.QÖBü RBXð Bø|úüBvíø ÈuõO óBíüAq
".ïkpßð BùñO ,çýì@ pPƒgk ,AoBƒu ,òƒüA kõƒWô BƒG
ok úÞ Ao Bì úðBg Qèôk úÞ ïoAk ëõHÚ .úéG" úG ô Qgok ÿæBG Ao ôA }okBì úÞ Qvýð ÿkAqõð
ó@ BìA .QgBu óBíüApG ûoBGôk ly óApüô êýu .QuA ûkoô@ Býðk úG Jçýu ïBãñø
þPÚôô koAkoApÚ ÿlG ÐÂôok óõñÞA îø úðBg BG" :úP×â Øvýðõü óApƒâkAlƒìA úƒG çƒýƒì@
îÞ Quk .lñÞ|þì úß^ ØÛu lü@|þƒì óAoBƒG ûoBG àü úG úÞ îükõG úðBg ok ïA|úèBuôk ú`GpvK
pýíÏO Ao úðBg úÞ lñÞ óBì|àíÞ lüBƒG Qƒèôk koAô J@ îüly úWõPì þÎçÆA aýø óôlG ô
ÿpãük ûoB^ .kõHð Bì {ýK wß`ýø .ûly úðBg
".îýñÞ ïpvK BG úÞ òüA rW îPyAlð
".úHðA Qgok ÿæBG îüôpG
}lƒƒðqpƒƒÖ ôk ô çƒýƒì@
þPÚõì ûBâôkoA àü ok óõñÞA
óBßuA úHìAk pùy þßükrð ok
}oArâ úÞ oõÆ ó@ô lðA|úPÖBü
þGõg þívW QýÏÂô ûly

.lðoAk
îø {ýK ëBu 20 Akôlc
ÿokBì ,úGBzì ÿA|úƒÏƒÚAô ok
qA þPÚô àýHìAqõì JõñW ok
Qgok ÿæBG úG Jçýu îýG
koô@ Býðk úG ÿpPgk kõG úPÖo
õãðBüõGBì BPýuôo {ìBð úÞ
IÛè "ûrXÏì kAqõð" AoBu óõ^ îø ôA ô QuA

.QuA úPÖpâ
kôlc koAk ëBu 19 óõñÞA úÞ õãðBüõGBì BPýuôo
kôq þéýg BýÖõu }okBì ûApíø úG {ýK úøkôk
Ao Bùð@ .lñƒPƒÖBƒü ûAo óBƒùƒW oBƒHƒgA olƒ¾ úƒG
kAk RBXð úÞ þPgok ÿæBG qA kAlìApPKõÞ|þéø

.kõG úPÖo ôpÖ Jçýu püq çìBÞ ó@ ÙApÆA ô
úìBðqôo úG BPýuôookBì ,BýÖõu óBìq ó@ok
óBíüAq úÞ kõG úP×â "òükoBâ lðA êýì" þédì

.QuA úPyAk ÿoô@kok oBývG
þøBâ .ïkq|þì kBüpÖ ô ïkpƒÞ|þƒì úƒüpƒâ"

óApùO úéXì

úG óBíè@qA RpWBùìqõXì ÿkpì
.kpÞIvÞAo úýuôo

lük ú`ÚBÆ ÿôo Ao úíƒvƒXƒì }okApƒG pƒvƒK ok óBƒíè@qA Zôpƒƒg ïBƒƒãƒñƒø # !JAõhPhOpüq þÏÚAô ÿæõýø
?úýÞ òüA :lýupKô | | kpÞà^ AoôA êüBuôoõìBì ûBâkôpÖ
?úý^ òüA :lýupKôAqA lük úívXì àü QÛýÛc úG lñø ÿBøBPuôo qA þßü ok JAõhPhO püq ÿæõýø qA xpO ô úðBã`G RBíøõO #
òüA xpLG, úøBHPyA QèAõu ïpvK Q׃â kpƒì ?BÚ@úøBHPyAQèAõuêßy:Q×âkpì | | .QuõýK
?úý^ kpì péPýø úívXì òüA ,úýÞ òüA xpLG
oõzÞ ïBíO ÿõO úÞ QuA óBƒíƒè@ åorƒG ok îø Bíy îƒPc oõƒÆ úƒG
óôlG úÞûoBýÎ 24 ÿçÆ ïpâõéýÞûk òüA îø òì .kpÞ oApÚpG þuApÞõìk ô QèAlƒÎ úG ô úðBg ok æõýø îøõO þÞkõÞ
!!ïkoô@BXñüA úG óBíè@qA þÞpíâÅoAõÎ }A úívXì Àhy òüA QyAlâorG ÿApG Ao JAõg QhO püq ok Áõ¿g
qA Bø|Iy Ø¿ð ô lƒüA|úƒPyAk
ïkpì úG Ao Ùpc àü úßñüA þñÏü QuBýu< | |...úíøApíøúzýíø püq úG ókpÞ ûBãð RApW xpO
>þñÞ óBýG ØéPhì ÿBùOoõ¾ úG ,BƒÚ@ úƒPƒuok Qƒ×ƒâ ápƒíƒâ oõƒìBƒƒì ïBãñø ó@ok .lýPyAlð Ao óBPhO
ô lðkpÞ|þì ïAo@ Ao Bíy òülèAô
.lýüBìp×G wß`ýø úÞ lðkAk|þì óBñýíÆA
ápíâ oõìBì úƒýuôo ûBƒâkôpƒÖ ok
!Qvýð ÝBOA òüA ok Bíy rW
| |lük Ao úívXì {ýP×O ïBãñø ok fBvíO àü kõƒWô BƒìA
| |?úý^òüA:lýupKkpìqAô þìBíO lñø ok JAõhPhO pƒüq
| |?úýÞòüAõãG:Q×âkpì ÄÛð Ao Bø pÆBg óBñýíÆA òüA
ÿBø úíýðok úÞ kAk óBzðô kpÞ
| |QuAÿAúðAõükôoõ×ñìkpìúívXìòüAQ×â .lyBG úPyAk oõÃc QhO püq ok æõýø àü kõy þì îø Iy
| |.óôpýGïpGóBíè@qAkpÞoõHXìApìúÞ pýg Bü ûlýupO|þì æõýøqA þÞkõÞokrýð ÿlñøqoôBzÞoBìoBK ÿBø|JõGBG Bü@úÞ Qvýð ïõéÏì
.lyBG oô@ IÎo ô áBðpÇg olÛ^ lðAõO þì QhO püq ÿBÃÖ úÞ ly lÎBÛPì ôA ApýgA BìA
{PñÏè ô ØO úÞ úìApíø úzýíø }A úívXì QhO püq ok æõýø àü úWõPì ô ly oAlýG Bø|äu xoBK ÿAl¾ qA Iy ÿBø|úíýð ÿlñø kpì òüA
.îñÞ qA òüApGBñG lñÞ þüApünK þðæõÆ Rlì ÿApG kõg ûlðAõgBð óBíùì qA BO QyAlð l¿Ú ôA .ly kõg
QüAlø úðBgkôo ÙApÆA úG fBvíO p×ð lñ^ àíÞ BG ÈüApy òüA ok æõíÏì .QuAõg àíÞ Bø|úüBvíø
lýüBìp×G ,BÚ@ úPuok úéG :Q×â ápíâ oõìBì
}A úðõg ÿõO kpì ó@úÞlÏG qôo lñ^ ÑõÂõì oBG òüA BìA ,kõy|þì
ÿæõƒƒýƒø .QƒƒƒyAk ÝpƒƒƒÖ
| | ;kpÞRõÎk Ao êýìBÖ úíø kõG ÿokBì fBvíO óBPuAk
ÿoAnƒâ îƒhƒO ÿApƒƒG úƒƒÞ
ÿApGolK QíýÛðApâúülø ûkpÞ AlýK þìAo@ ûBãøBƒñƒK
}pPgk
.kõG
oBƒývG ÿA|úƒülƒƒø þƒƒñƒKAs olƒƒK# BG ÜGBÇì lüBG òüApGBñG
{âorGpPgk ÿApG Ao JBüBðô QíýÚ|óApâ ôA BG ûtƒüô ÿBƒø|QƒHƒÚApƒì
BƒG wƒK ,lƒy|þƒƒì oBƒƒPƒÖo
.kpÞúýùO xBíèA þWApc àüqA Qƒvüq Èýdì óBƒñƒÞoBƒƒÞ
úG þuBíèA }pPgk ÿApG þñKAs olK BG BO ly úƒPƒÖpƒâ xBƒíƒO
óõýéýì 10.6 }qoA úG ÉApýÚ 88.22 óqô ëBÛPðA òüA êìBÞ RArýùXO
äƒñƒÞ äƒñƒø ok þƒWApƒc àƒü qA lƒðõƒK
.kõyïBXðA 30
.kpÞ ÿoAlüpg
òüA úG úƒPynƒâ qôo þƒñKAs òƒülƒèAô
lüpƒg BƒG BƒO lƒñPÖo RApƒøAõƒW þƒWApƒc
Ao kõg åorG pPgk QíýÚ óApâ ÿA|úülø

.lñüBíð ëBdyõg
50 ÿæBG xBíèA úu qA þßü xBíèA òüA
}ôpÖ úG þWApc òüA ok úÞ QuA ÉApýÚ
ûkpíy >|Iia|< okBð ÿBø |xBíèA ûôpâ qA koAk úÞ þ¿Ûð ô IýÎ|þG oBPgBu êýèk úG ô ly úPyAnâ
ÿApG xBíèA òüA lüpgqA wK þñKAsolK .QuA kõWõìpãük xBíèAôk BùñO ûôpâ òüAqAô kõy|þì
.lýìBð>|Manami Star|<Aoó@{âorGpPgk
ÿrPðBÖ ,lý×u ÿBø|xBíèA qA þÎõñPì ØýÆ êìBy xBíèA úðõâ 200 þWApc òüA ok ;QuA þñP×â
.kõG ûly úPyAnâ {üBíð úG }ôpÖ ÿApG þãðo ô

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

qApK þðBGBýg {ýzc :BýðBLuA
QuA ÿpPÞBGô ÑõÖlì

þÞBðpÇg pükBÛì ÿôBc þðBGBýg {ýzc ûkAk óBzð BýðBLuA ok lülW }oArâ àü#
.QuA ÑõÖlì

ÿôBc kõG ûly ÿoAlüpg þðBGBýg óBý`ÚB^BÚ qA úÞ þzýzc ,BýðBLuA QhPüBK ,lüokBì ok
.QuA ÿoAokA ûBãPuk Qðõ×Î þé¾A êìAõÎ qA qA þßü úÞ kõG þèõÞ.ÿA ÿpPÞBG

ÈuõOô lüokBì Bø|óBGBýgok úÞ þüBø|{ýzcqA úðõíð 90 }oArâ òüA úýùO óBüpWok óBÛÛdì
þéãðA ÿBø|boBÚ úG ,þèõÞ.ÿA ÿpPÞBG ko pG ûôçÎ ô lðkpÞ {üBìq@ Ao lýuo|þì }ôpÖ úG óBý`ÚB^BÚ

.lðlýuo îø xõéüspLu@
"þÆõéG" êßy úG ô ûly ûlý`ýK àýPuçK ok úÞ þzýzc þðBGBýg Ñõð }oArâ òüA pGBñG

.QuA lüokBì ok {ýzc "òüpO|ûkõè@ô òüpOlG" úPÖBü Rpùy )|Acorn|(
BýðBLuA úG Aq|îøõO ûkBì Ñõð òüA ÝB^BÚ ûõdð úG þâkõè@ qA þzhG }oArâ òüA óBâlññÞ|úýùO úP×â úG

.QuA ÈHOpì
úÞ lðkAk|þì ÑõÖlì ÿõG Bø|{ýzc òüA qA l¾ok 40 kôlc úÞ lñPÖBüok óBñ`íø óBÛÛdì

.lyBG ûkõG ÈHOpì Bùð@ ÝB^BÚ "ÿlÏÛì Bü þÏéG" }ôo úG lðAõO|þì
)ÿlñø úðAløBy( BðAõXüoBì ûBýâ RBÛPzì ô wýGBðBÞ RAkoAô ô }ôpÖ ,lüpg ,BýðBLuA ok
oBËðA qA oôk úG ô úðBg ok Ao ûBýâ òüA þ¿hy ÙoB¿ì ÿApG úÞ lðqBXì kApÖA lñ^ pø QuA þðõðBÚpýÒ

.lññÞ Ùp¿ì kõg Rõég ok ô lññÞ QzÞ þìõíÎ
ëBùuA IWõì lðAõO|þì ô QuA oAokA ûBãPuk Qðõ×Î þé¾A êìAõÎ qA þßü þèõÞ.ÿA ÿpPÞBG

.kõy lüly
úG lðAõO|þì lñPvø çPHì }oAõâ ûBãPuk ÿBø|ÿoBíýG úG úÞ þðBvÞ ÿApG îø xõéüspLu@boBÚ

.lìBXðBýG þv×ñO îPvýu QìBgô
lüõâ|þì ûkpÞ úýùO Ao }oArâ òüA úÞ lüokBì ûBãzðAk qA xBñyôoAk ,qpK õðoõì êDõðBì ûqõg
ÿoAk lñÖôpÏì þÆõéG êßy úG úÞ þüBø|{ýzc qA l¾ok 93 ûkAk óBzð {ðAoBßíø ô ôA þuopG
úPhO" êßy úG úÞ þðõðBÚpýÒ {ýzc ïõupì Ñõð pãük ô lðkõG þèõÞ.ÿA ÿpPÞBG qA þÞBðpÇg pükBÛì

.lðkõG þèõÞ.ÿA ÿôBc koAõì l¾ok 30 ok îø lðõy|þì úÂpÎ "{íy ô
;lðkõG xõéüspLu@ áBðpÇg boBÚ ÿôBc îø ÜýÛdO òüA ok ûkB×PuA koõì ÿBø|úðõíð l¾ok 10

.lñÞ kBXüA ÿlW þv×ñO Rçßzì lðAõO|þì úÞ lñðBì àLÞ þ^oBÚ
.lðkõG Ùp¿ì êGBÚpýÒ þPyAlùG ÍBdè úG ÿBø|úðõíð qA l¾ok 88.3 ÜýÛdO òüA YüBPð pGBñG
kok {øBÞ ÿApG úÞ lñPvø þÎp¾ Bü þðBÆpu óAoBíýG Aq|îøõO ûkBì Ñõð òüA óBüpPzìqA ÿoBývG

.lññÞ|þì ûkB×PuA Bð@õXüoBì RBÛPzì qA kõg þPcAoBð óArýì ô
ØýÏÃO qA óBÆpul ÿBøôoAk ûkB×PuA pSA pG QuA òßíì óAoBíýG qA úPuk òüA úÞ BXð@ qA
QìBgô úG lðAõO|þì þðBGBýg ÿBø|{ýzc þâkõè@ ô þ¿èBgBð ,lðpHG Yðo îø ólG þñíüA îPvýu

.lìBXðBýG Bùð@ Qìçu

31

óApùO úéXì

lýuop×ð 70 úG óBýðBGpÚoBíy ;óApüAok êýu

}oArâÜHÆ .QuA ûkAk úPzÞp×ð 70 óõñÞBO óApüAok êýu ,wðAsoôA óBìqBu }oArâúG #
óBPvýu ÿBø|óBPuA rW|úG oõzÞêÞok ûlñü@úHñy qA lülW þyoBG úðBìBu rýð óApüA þuBñyAõø

.kõG løAõg "ëBÏÖ" óBârìpøô óBPv^õéGô
úGoõzÞ ØéPhì ÜÆBñìokpýgA êýu óBâly|úPzÞoBíy ,óApüA wðAsoôA óBìqBu }oArâ ÜHÆ

.lðA|ûly ïôl¿ì rýð p×ð 768 ô ûlýuo p×ð 70
ÿBø|}oBG ô êýu óBâly|úPzÞ ÑõíXì qA ,ûkpÞ pzPñì óBüA wðAsoôA óBìqBu úÞ þèôlW xBuA pG
)êüoô@ïoBù^( òükoôpÖ 15 úHñzXñKqôpìA kAlìBG 8 QÎBu BO úPynâ ûBìlñ×uA 26qôoqA lüly
3 ,óAlíøokp×ð 5 ,óAolðqBìokp×ð 5 ,óBPvéâokp×ð 8 ,óBPupèokp×ð 14 ,xoBÖ óBPuAokp×ð 23
ok p×ð àü ,ÿõÂo óBuApg ok p×ð àü ,lícApüõG ô úüõéýãùÞ ok p×ð 3 ,þèBíy óBuApg ok p×ð
ok p×ð àü ,òüôrÚ ok p×ð àü ,óBXðq ok p×ð àü ,ûBzðBìpÞ ok p×ð àü ,óBPuqõg ok p×ð àü ,óBñíu

.lðA|ûkAk Quk qA Ao kõg óBW ïçüA ok p×ð àü ô îÚ ok p×ð àü ,óBù×¾A

}oBG ûpPvâ QÚô pgAôA ok ô kõy|þì qBÒ@ xoBÖ ô lícApüõG ô úüõéýãùÞ ,pùyõG ÿBø|óBPuA ,xoBÖ
ApÖ Ao oõzÞ rÞpì ô Ýpy ,Ýpy JõñW qA þÛÆBñì ,òüôrÚ ,óBXðq ÿBø|óBPuA ok qpHèA þGõñW ÿBø|úñìAk

>.kpýâ|þì
ÿBø|óBPuA rW úG óApüA ïBíO ok lülW þyoBG úðBìBu ûlñü@ úHñy úÞ kpÞ lýÞBC O ú×ýÊô lcA

.kõG løAõg "ëBÏÖ" óBârìpø ô óBPv^õéG ô óBPvýu
úHñy qôo qA oõzÞ úG lülW þyoBG úðBìBu kôoô ïçÎA BG úPynâ qôo óApüA þuBñyAõø óBìqBu

óBìqBu òüA úýÎçÆA ok .kõG ûkAk pHg úðBìBu òüA ólýuo BO ûlñÞApK ÿBø|}oBG qA ,òükoôpÖ 17 ûlñü@ BG óBPupè óBPuA úG ÜéÏPì pýgA êýu óBìôl¿ì òüpPzýG úÞ løk|þì óBzð óApüA wðAsoôA oBì@
ô úHñy ÿBøqôo þÆ ô ûly oõzÞ koAô 98 òükoôpÖ 16 úÏíW pùÊ qA lÏG qA þyoBG úðBìBu< :kõG ûlì@ òüA qA {ýK .lðA|úPyAlð þìôl¿ì þèBíy óBuApg ô óBXðq ,îÚ ÿBø|óBPuA ô QuA ûkõG p×ð 256
JpÒ JõñWô JpÒok úÞ kõy|þì þñýG|{ýK .kõG løAõg ëBÏÖoõzÞ eÇuok ûlñü@ úP×ø úHñzßü p×ð 478rýð óBìôl¿ìoBíyô ûkpÞ ïçÎAp×ð 62 AopýgA Jçýu óBýðBGpÚoBíy óApüA þðõðBÚ þßyrK
,pùyõG ,lícApüõGô úüõéýãùÞ ,óBPuqõg Ýpyô ëBíy ,ïçüA ,ûBzðBìpÞ ÿBø|óBPuA êìByoõzÞ
.kõG ûly ïçÎA
>.løk jo pPì|þéýì 35 BO 25 òýG óAoBG }oBG xoBÖ ëBíy ïçÎA úHñzXñK qôpìA ,óApüA þuBñyAõø óBìqBu ÐüpuoAlzøô þñýG|{ýK êÞpülì ,ú×ýÊô lcA
BO úHñy pùÊ qA lÏG qA oõzÞ Ýpy ëBíy Qíu úG úðBìBu òüA QÞpc BG< :kõG ûly ïçÎA òýñ`íø óBXüBGom@ ÿBø|óBPuA ûlñü@ úHñy qôo qA oõzÞ úG lülW þyoBG úðBìBu kôoô BG óBìríø úÞ kpÞ
RBÎB×OoA ,ÿõÂo óBuApg ëBíy ,þèBíy óBuApg ÿBø|óBPuA ok óAoBG }oBG úHñzßü qôo pùÊ qA lÏG ô pùyõG ,xoBÖ ,óBPuqõg ÿBø|óBPuA ëBíy ,lícApüõG ô úüõéýãùÞ ,ïçüA ,ûBzðBìpÞ JpÒ ,þÚpy
lñøAõg ûApíø lüly ÿBø|}oBG BG þèBíy óBuApg JõñW ô óBñíu Ýpy ,ÿõÂo óBuApg óBPuA JpÒ
>.kõy|þì koô@pG pPì|þéýì 35 BO 20 òýG qpHèA ô óApùO RBÎB×OoA ,óBñíu
úý¾õO "þéHÚ úðBìBu lüly ÿBø|}oBGô Jçýu úG úWõO BG" òýñ`íø óApüA þuBñyAõø óBìqBu .kõG
{øBÞô þñíüA Ì×c ÿApG Ao ïqæ RAlýùíO J@ ÐGBñì Qüpülì BG ÈHOpì ÿBø|óBìqBu< úÞ kõG ûkpÞ pùÊ qA lÏG< :kôrÖA óApüA þuBñyAõø óBìqBu Ðüpu oAlzø ô þñýG|{ýK êÞpülì ,BñvüA }oArâ úG
Yýég ëBíy ,þGpÒ oAõð êÞ ok }oBG ,oõzÞ JõñW ô þGpÒ oAõð úG þyoBG úðBìBu kôoô BG úÏíW
>.lðoô@ êíÎ úG þèBíPcA Jçýu qA þyBð RApÆBhì àvüo
úG )1398( ÿlýyoõg lülW ëBuqBÒ@BG úÞ óApüAok lüly ÿBø|þâlðoBGô Jçýu óBüpWok 32
Bøl¾ ô úPzÞ p×ð 70 ,QÖpâ pG ok Ao oõzÞ óBPuA 25 ,þìçuA ÿoõùíW wýDo ,þðBcôo òvc úP×â
koBýéýì óAoArø ô þðApüA oArø Bø|ûk óly óBíðBg|þG ,pýgA êýu ÿBølìBýK pãük qA .lðly ïôl¿ì p×ð

.kõG RoBvg óBìõO

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk
ûkB×PuA êýèk úG òýDõÞàìõýPuApvK
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | !kpÞQüBßy koõÖ ïBOqA QÞAs àüqA

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ QuA ûly þÎlìô ûlðBuo QHS úG koõÖ ïBOqA þPüBßy þâqBO úG òýüõÞ|àìõýPuApvK #
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì RpùyqA koAk þÏu koõÖ ïBO æBcô ly óBãükoBÞÿBø|QÞAs Rpùy IWõì úÞkõG òýüõÞ|àì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì .lñÞûkB×PuAFõu ôA
pãüqBG òýüõÞ|àì õýPuA }olK ÿoBXO ÿBø|óBzð ô ëAõìA ÝõÛc ëpPñÞ úÞ òýüõÞ|àì àüôl^
óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ ,koõÖ ïBO úG ÜéÏPì >òýüõÞ|àì< ÿBø|QÞAs lýèõO Èg lüõâ|þì ,koAk ûlùÎpG Ao ÿkôõýèBø lýÛÖ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA
.koAnâ|þì BK püq Ao }olK ÝõÛc
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 xBìõO úÇGAo< êTì þüBø|îéýÖok þñüpÖ@|{Ûð êìBy úÞ kõg ÿA|úÖpcpývì ZôAok òýüõÞ àì
qA 1980 ëBuôA .kõG óBùW óApãüqBG òüpOlì@okpK úéíWqA ly|þì >QýèõG<ô 1968 ëBu >óôApÞ
33 lüõâ|þì }pvK .koAk úìAkA qõñø ôA Rpùy qA ÿoBXO ûkB×PuA ,QüBßy òüA úG kBñPuA BG BìA QÖo Býðk
ûly úPgBñy îø kõg lì êüBPuApÆBg úG ,úPyAk þGõg kpßéíÎ wýÖ@wÞBGok úßñüApG ûôçÎôA

.QuA ûkõG
þðlýyõK ïçÚA qA ÿkAlÏO QÛýÛc ok< :úPyõð QüBßy òüA ok òýüõÞ|àì êýÞô þéuô QýÞ
Rpùy úG Ao ó@ òýüõÞ àì .kõG óBãükoBÞ QÞAs Bø|òüA qA þßü .lðkõG ûly òýüõÞ àì BG ÙkApPì

>.lýyõK Ao Bø|ó@ qA þßü lÏG ëBu 40 lðBG ríýW úÞ ÿlc BO ,lðBuo
úG Ao >õñüpì òýüõÞ àì óBãükoBÞ< ô oæk 2390 QíýÚ úG Ao >òýüõÞ àì óBãükoBÞ< koõÖ ïBO
òüA xõÞoBì òíýð þðBLíÞ ëBc òýÎok .lðBuo|þì }ôpÖ úG {PüBvGô ÜüpÆqAoæk 1690 QíýÚ
.lñÞ|þì ûkB×PuA ïçÚA ïBð ok pãüqBG òüA êìBÞ îuA qA þPc ô lðBuo|þì }ôpÖ úG Ao koõÖ lýèõO Èg
ûBâlük òüAô lðoô@|þìok ëõKpãüqBG òüA ûqAô@qA lðoAk Bø|þðBLíÞ òüA lüõâ|þì òýüõÞ|àìpvK
ôA .lñPvø òýüõÞ|àì ûkAõðBg lýüCBO ô QüBíc koõì Bø|QÞAs òüA lýèõO úÞ lññÞ|þì BÛèA Ao ÈéÒ
oBPuAõg òýñ`íø ôA .lñÞ QÖBüok Ao þÖBÂA úíüpW oæk óõýéýì ôk pG ûôçÎ Bøkõu ïBíO løAõg|þì
úðõâpøô lññÞ ûkB×PuAôA ûkAõðBg Rpùyô ïBð qA lñðAõPðpãük Bø|QÞpy òüA ûlñü@ok úÞ ûly òüA

.kõy kõGBð ûly úPgBu òýüõÞ|àì QøBHy Bü ïBð qA ûkB×PuA BG úÞ þvñW
BG ÿoBßíø ÿApG ôA .QuA þüBßüpì@ óAkpâoBÞ ô ,ûlññÞ|úýùO ,wüõð|úìBð|îéýÖ ,lì fApÆ koõÖ ïBO
kpì àü< oBßuA krìBð îéýÖ þðAkpâoBÞ òýñ`íø ô lì þcApÆ ok >koõÖ ïBO< lðpG kBXüA ô þ^õâ

.kõy|þì úPgBñy 2009 ëBu ok >kpXì
.kõG ÿô þâlñvüõð ô þâlññÞ|úýùO ,þðAkpâoBÞ úGpXO òýìôk 2016 ëBu ok >ÿq|Iy RBðAõýc<
,óõñy êßüBì ,óõvðBW-péüBO óôo@,rìAk@þíüA ,ëBùñéýW àýW óõ`íø þðApãüqBG îéýÖ òüAok

.lðkpÞ {Ûð ÿB×üA píø þìo@ô pzýÖ çü@

óApùO úéXì

úG > þðrük < þðBLíÞqA QüBßy
óBðq úGpPíÞÝõÛc QgAkpK êýèk

QüBßy BG þðrük þðBLíÞoBG òüA BO ly IWõì óq óAlñìoBÞúG pPíÞÝõÛc QgAkpK #
.kõyôo úGôo

Roõ¾ úG þðrük Q×âô kpÞ QüBßy þðrük QèAô þðBLíÞqA QèBÞô QÞpy àü úHñy|úuqôo
.lñÞ|þì QgAkpK ÿpPíÞ ëõK kõg óq óAlñìoBÞ úG àýOBíPvýu

qA úÞ lyBG þðBðq ïBíO ûlñüBíð løAõg|þì ûly ÐÚAôõßvývðApÖ|óBuok úÞ >óõuolðA< QÞpy
ÿBñHìpG .lñPvøoBÞ úG ëõÓzì Býðp×ýèBÞok ÐÚAô >qõükõPuA þðrük QèAô<ok ëBc úG BO 2015 ëBu
kApÖA ïAlhPuA ÈüApy ûlññÞ|òýýÏO ÿBø|QuBýu úéíW qA – þðBìqBu ÿBø|QuBýu QüBßy òüA

.lðoAk óBðq úýéÎ úðBH¿ÏPì þOApSA – lülW

þüBßüpì@No ûlñðAõg êOBÚ
.lypýãPuk êuBø þvLýð

pG fôpXì 19 kõGkBü îuApìok Jõy@/ ok óBðq lñÞ òyôo úßñüA ÿApG þðôok þìrýðBßì þðrük úÞ ûly BÎkA òýñ`íø QüBßy òüAok
!QyAnâÿBW .koAlð ,lññÞ|þì QÖBüok kõg kpì óBüBPíø ÿôBvì Bü pPíÞ ÿlì@ok úGBzì ÿoBÞ

| ÿpünK|QýèõEvì ô lùÏO ,QýÖB×y óôlG úÞ þüBø|QÞpy pãük êTì :QuA ûlì@ QüBßy òüA ok
úSkBc óõñËì þüBuBñy ÿApG pùy ïkpì qA wéXð@|wè wýéK ûoAkA QuAõgok þK ok # ,Bø|QuBýu ,úPÖo îø ÿôo .løk|þì }qoA kpì óAlñìoBÞ úGpPzýG îø þðrük ÿpHøo ,lññÞ|þì êíÎ
RB¿hzì BG ÿkpÖ ,lýìBXðA þüBßüpì@QuõK|ûBýu ûlñðAõg ”êuBø þvLýð“ êPÚ úG úÞþüBñW ÿoBXO Roôp BG Ao Bø|ó@óAõO|þíðô lñPvýð eýd¾ þðrük QìApÒ QgAkpK ÿBøkpÞoBÞô Bø|úüôo

.lypýãPuk ûlypÞm .kpÞ úýWõO
pùÊ ÿqAlðApýO úSkBc óõñËì óAõñÎ úGolèõø àüoA ïBð úG ÿkpÖ ,wéXð@|wè wýéK ïçÎApG BñG ô koAlð þyqoA úðõâ aýø QüBßy òüA :Q×â ô kpÞ ko Ao Bø|ïBùOA òüA þðrük óBüõâ|òhu qA þßü
BK qA úèõéâ Jp úG þüBßüpì@ óAõW pKo êuBø þvLýð ó@ok úÞ )òükoôpÖ 11( boBì 31 úHñzßü qôo
RB¿hzì BG ÿkpÖ Qüôo pG þñHì ôA }oArâ ô wýéK BG xBñyBð kpÖ àü xBíO .ly pýãPuk ,lì@ok .kpÞ îýøAõg ÑBÖk ó@ êGBÛì kõg qA Rly úG Bì
11 òuõíuAo .QuAoõì óoBÞô òuõíuAo Alðôoæ þñÏü þé¾A þÞByôk ûlñüBíð QüBßy òüA
.ly ôA ÿpýãPuk IWõì óõñËì òüA ÐGBñì {hG BG Ao kõg lì@ok úéEvì 2017 ëBu ok ô ûkpÞ oBÞ þðrük ÿApG þèBì pâ|êýédO óAõñÎ úG ëBu
løAõg QyAkqBG ok úÛýSô qA ûkB×PuA óBßìA óôlG þüBñW ûBâkAk êýßzO óBìq BO olèõø àüoA
.kõG ëBu ok oæk 109958 ôA úüBK lì@ok ,ÐÚõì ó@ok .kpÞ fpÇì þðrük þðBvðA
.QuA ûkpÞ lýüBO Ao pHg òüA þPýDõO ok rýð wéXð@|wè oAkpùy þPuoBâ àüoA .kõG ô lñPÖpâ|þì ÿpPzýG ëõK ôA qA lñPyAk Ao þéÓy óAõñÎ óBíø úÞ ÿkpì lñìoBÞ 6 ly úWõPì ôA
úèBu 33 pKo êuBø þvLýð ,wéXð@|wè JõñW ok ÿA|úÛÇñì ok ÿqAlðApýO àü óBüpW ok {üArÖA àüôA 2018pHìAõð ûBìok .kõG ëBuokoækoArø 40 BO 16 òýG ÿrý^ Bø|ó@ÿlì@ok ÙBßy
óBPuoBíýG ûAo ok ô QÖpâ oApÚ úèõéâ Ùlø kõg áByõK ûBãyôpÖ ÿôo úG ôo äñýÞoBK ok þüBßüpì@ lì@ok kõg kpì óBüBPíøqA îøqõñøôA úÞ ûlì@QüBßyok BìA ,kpÞ QÖBüok ÿoækoArø 25 ÝõÛc
ûlðAõg QÞpG àü Ao lñíOolÚ óBñíyk òPyAk kõg pPýDõO ok úSkBc òüA qA {ýK þíÞ ôA .QgBG óBW pìA òüA lüõâ|þì QüBßy úÞ lñPyAk lì@ok {üArÖA îø pãük óq lñìoBÞ ôk ÐÚõì óBíø .koAk ÿpPíÞ
qA QüBñW òüA óõñËì RB¿hzì ïçÎA BG wéXð@|wè wýéK ûoAkA ,oBPzÞ òüAqA lÏGqôo àü .kõG
.lñÞ|þì AlýK ÿpPzýG þøBâ@ kõg êßzì úG QHvð koAk þðrük úÞ QuA òüA ûlñøk|óBzð
.kõG ûkpÞ àíÞ ÿBÂBÛO ôA ÿpýãPuk ÿApG pùy ïkpì
kõWô BG .lðA|ûkõG Bñy@pãülßü BGolèõø àüoAô êuBø þvLýð kôo|þì óBíâ ,wýéK úP×â úG BñG oAk ûlñgô ûBOõÞRçíW
ApWBì òüA luo|þìpËð úG BìA ,lñPvø þãñâô þøôpâ ÿBø|þãPvGAô ÿAoAk kApÖA òüA ÿôkpø úßñüA
| | òìõO 2000 úâþì ?lyolÛ^ îâþì úýÚkB¾ BO ïly þvÞBOoAõu ÿkAq@qA
.QuA ûkõG þ¿hy JBvc úüõvO àü | | !òìõO 2000 úøAo ïlÚôk {íø îâþì
12( êüpK@ îßü Iy úHñyôk p×ð ûkqõð ,ApWBì òüA BG ÈHOpì ÿpãük úSkBc ok òýñ`íø
óBPuoBíýG úðAôoô fôpXì ,úSkBc êdìok êuBø þvLýð kõGkBü îuApìok Jõy@pSApG )òükoôpÖ | | !úzýì ûoBK RoAõéy ÿoAkpG ïlÚ ÿoõÇñüA úâþì
BG ÿpãük ô ûkoõg õÚB^ kApÖA òüA qA þßü ;QuA ûly }oArâ îýgô kApÖA òüA qA p×ð ôk ëBc .lðly

.QuA úPÖpâ oApÚ QGB¾A koõì êýGõìõOA àü
{üBíð úG Ao ó@ ÿA|údéuA ókoô@ok BG óApÂBc qA þßü úÞ ly qBÒ@ þðBìq îuApì òüA ok }BzPÒA

lñÞ fçu Ðég Ao ôA kpÞ }çO ÿpãük kpÖ ô QyAnâ

34

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

òüpOlülW úèBu 19pPgk
!ly Bíñýu óBìpùÚpG´ ¯A

þðõO ûBãzüAo@ ÿB×üAoõì|QüAô þñOoõÞþðBìpùÚpGA {Ûðok "ëpâoBPuA" ëBüpuok úèBu 19pãñývG ápG # |
.lñÞ|þì {Ûð
Bíy ÿBñy@pãzüAo@þðõO
þèô úÛÇñìok úÛGBu ëBu |30 BG ok "pãñývG ápG" püõ¿O òýèôA qA "óBÞolðAô" ok úÏíW qôo "xoõýðõü þu|ÿk" þPðpPñüA |úßHy
îéýÖ pãüqBG pPuõK òüA ok .kpÞ þüBíðôo )|Stargirl|( "ëpâoBPuA/oõì|QüAô þñOoõÞ" {Ûð
"óõñy òýW Aoõè" ÈuõO úÞ kõg þðBìpùÚpGA xBHè BG )|School of Rock|( "áAo ÿ|úuolì"
úÞ koõg|þì îz^ úG luo|þì RBGo àüpËð úG úÞ ÿrý^ôApu QzKô kõy|þì ûlük ûly þcApÆ
áõè" ÿqBG BG "QK" }A|ÿolKBð QüAlø BG ôA þOõÖ 15 RBGopGA ).|E|.|P|.|I|.|R|.|T|.|S|( lüBG
ëBüpu pãük qA pOrýì@rñÆ þñdè lüBG "þéßüô QñíñýOpPñüA" ÿ|úPyõð úG ëBüpu òüA .lyBG "óõvéüô

.lyBG úPyAk )|Titans|( "Bø|óBPüBO" þñÏü "xoõýðõü þu|ÿk"
pùy ok þñOoõÞ ÿBøApWBì ,koAk kõg oBñÞ ok pðAoõy óAõñÎ úG Ao "rðBW ØW" úÞ ëBüpu òüA
ïBXðApu ôA ô ûkpÞ ZAôkqA "QK" BG þâqBO úG þñOoõÞ okBì .lñÞ|þì ëBHðk Ao "þèô õéG" þèBýg
ûôpâ ok "êýø|àì êDõW" ÿqBG BG "òìoBPuA" ÜGBu óAoBßíø qA þßü }A|ÿolKBð úÞ líùÖ|þì
óAõñÎ úG BO lü@|þìok ûôpâ QüõÃÎ úG ôA .QuA ûkõG "Bßüpì@ QèAlÎ òíXðA" þðBìpùÚpGA

.QuA ûly Üég rðBW ÈuõO Qý¿hy òüA .lyBG kõg êvð {hG|ïBùèA "ëpâoBPuA"
{Ûð ok "oõýðõW õñüpÖ õè" ,"QüBð-lýì pPÞk" {Ûð ok "xBìõO ÿpñø" "ëpâoBPuA" ëBüpu ok
"òìpG ÿlñýu" {Ûðok "þvýéük äì" ,þñOoõÞokBì AoBGoBG {Ûðok "RoBíuA þíüA" ,"òìoôA"
,"pÞAô òýPu@ òýW" ,"äñýÞ óõâAok" QèAlÎ òíXðA ÿ|úñüpük òíyk pPgk ô þñOoõÞ þuçßíø
pãüqBG "pßýG ríýW p×PvüpÞ" ,"óõvßW êýð" ,"ïpy|þG" ëBüpu pãüqBG "òPãñýyAô BßýéXðA"

.lðqAkpK|þì {Ûð ÿB×üA úG "óõvñu pPðBø" ô "þÏÚAô ûBâ@oBÞ" ëBüpu
.ly løAõg {hK 2020 ëBu êüAôA "ëpâoBPuA" ëBüpu

þéHÚQÚôòýýÏOBG|úP×ø qôoQ×ø

(818)631-5926

18645 Ventura Blvd Tarzana, CA 91356

35

óApùO úéXì

iüoBO þÆ ok þðApüA óBðq pýy
|òýìq óApüA ûõßypK ÿoõOApLìA

óBðq pýy qA {üBPuok åorG þuôkpÖ #
:lüApu|þì òýñ^ óBPuBG óApüA
QuA pPgk ôA úÞ JApùu QvðAlð

QuA pvÖA ok qA ôA ÿõì pu
ûBLu óApüA qA Q×â }lì@ Q×ãy

ûBâkoô@ úG lü@ pPgk òýñ^
kpHð qôo úG þãñW óAoAõu

kpâ lðo@olðA püq úG BðBíø
óApu óApüA lðA òýñ^ óBzðBðq

óAoô@ äñW óAkpâ lðA úðõã^

lyõW úÞ ïoAlñK úðõãñüA òßì ûkpG àü úð óBðq þÎBíPWA ÿBø ÿkAq@ qA pãük þßü òüpPâorG QuA okBì QýGpO ó@ óBÞoA qA þßü kpìô óq ÿpGApG ûoBGok þðApüA òük ûBâlük
îðBüpy úG ÿkAq@óõg óBðq ô QuA ûkõG QýðBcôo ïBÛì IvÞ ô QuA ûly|þì QHS óBðq úìBðoBÞok àýð êíÎ pPgk òüpO óAõW ÿA BPvý^ôoõK ÿA
ïBÛì úG ÁBg þÇüApy pÞm BG lñPvðAõO|þì óBð@ ÿApG Ao îuApì úðõâ pø êýèk òýíø úG õO olK úÞ òì .MuA Q`ø óAlðBg qA QzOoq
?õO iüoBO QyAk|þì BXÞóq óôlG þOB×üpzO pülì ïBÛì úG Bü ô )BOôAq( xlÛì òük oôBü úÞ Ao IuBìBW )QzOoq( îPvø
?{ðBíÞBG }o@ ô ÿoõzÞ ÿBø RB×üpzO ô þHønì ÿBø òzW .lðkõG|úPvðAk ÿoBýPgA ÿApG áBK {ñìô þPuAo ÿôo qA QuA Bñvükrì
)|5 QívÚ ëôA kpâpÖ óBPukBKoA JBPÞ( ô kpg BG ô ôpG àñüA .ïA ûlürâpG õO ÿpvíø
?{ðAlñu ô qpâ BG pãñø@ûôBÞ .lñupG þñük Ao óBðq ,þüBüo@ òùÞ {ýÞ ô þðBPuBG òük ó@ ólülñvK Roõ¾ ok ô òÞ Roõzì RoõÏy
?þuõOpÎBy ó@þPyAk|þì BXÞóq óôlG úPvðAk|þì úÏìBW oBzÚA òüpOlñíyqoA qA þßü òÞ {yõÞ xlÛì ú×ýÊô òüA ïBXðAok ÜzÎ BG
)|21 QívÚ |8 JBPÞ|15 léW kpßñük( ûlì@ kpßñük þñük JBPÞok úÞ ÿoõÆ úG QuA|
?þuoBK óBGq óBHùãð ÿBø ûoôk ô Rçý¿dO úÞ Ao þðBðq QuA .)|3 lñG |53 Bñvü(
?þuôkpÖ kBPuA åorG óAoõOApLìA ô òùÞ óBýðApüA lðkõG òýñ^ RoBùì ÿpPvâkAk oBÞ ok ô lðA ûlük RôBÃÚ ÿA Apì úÞ wÞ pø óq ú^ ô lyBG kpì ú^
.Býu@ pG Ao óBð@ô kAk eýWpO óAkpì úG þPvüBG Ao lðoAk òüpPùG õO úÞ Ao rý^ ó@ þðBâlðq qA AkrìAoõøA
þñýG ÿokBì ïBÛìokpâApì þÂBÚ qA þñyôo úG .lðBzð ÿpPvâkAk lñvì qA àýð {ñì õOpK qA koAk óBÓìoA ÿoBíy|þì
îüBKpüq QzùGqA þypÖ Qvø úÞòì BGõãì òüôpK õðBG ÿBHüq ûkôpu óBƒüBƒK ok ÿoAlÖpÆ óBð@ ÈuõO QèAlÎ ÿApWA ô óBðq óly løAõg oAkoõgpG ÿoBüpùy ô þPuAo }AkBK
QuA óBüpW úG Býðk òì ÿBKpüq úÞòÞîøBãð óBðq úíø ûBãzýK úG Ao þðApüA óq ïBð BG| |þìB¿PÎA
.lðA ûkpÞ|þì )|46-|10( lükpâ
QuA óBùýÞûlñzgo òì ÜzÎoõðq .îýñÞ|þì îülÛO|òýìq óApüA )|21 QívÚ |8 JBPÞ| 15 léW -kpßñük( }õâ úG Ao oBP×â òüpPùG ô lýüBýG ïkpì ÿA
QuA óBüpW úG óôkpâòì óBPuk BG úÞ qA ÿoBývG ok |20 ópÚ ok ûqôpìA úÞ ÿoBÞ ô lüpãñG ó@ok òyôo úzülðA BG ô lüõñzG }õø
rHu ô lýLu ô jpu ûpù^ pG òì ÿBK ÿBW úÞ îðApüApùy ÕôpÖ òüôpK òì úÞ Ao êíÎ òüA óBð@ô kõy|þì ApWA óBùW ÿBøoõzÞ þðq ô kpì pø kôpG Quk qA Q¾pÖ úÞ ó@ qA {ýK
@|úPðBK úð ,BuõO@úð ,Qgkom@úð ,QglðAoõK úð úÞ þèBc ok .lñðAk|þì kõg ólíO ô RBøBHì úüBì þßü QuokBðô Quok ûAo óBýì ú¿hy úG lüBG
QuA óApüA ô xoBK kpHð ok óApüA oæBvùLu wýíOo@úßéG òýñ^ úG òùÞ óBýðApüA òüA qA {ýK ópÚ Bø ûk
îìBð Iè úG óBu@pHìpâk kpì ÿAôpG .)|2 lñG |30 RBø -Bñvü( .lñürâpG Ao
îðBðõü .lðA ûkõG ûlýuo|þìBÛì Ao þüBüo@ÿBø|òýìqpu òülÞBK óBðq pøôpÖ
îðApüA lðqpÖ ,óq ûkAq@òì úÞ ô JAõhíø àü úð þñýG ÿpvíø ïBÛìokpâA Apì
þìB¿PÎA òüôpK óAôokBy )QzüpýOqA |143 lñG( îýüBPu|þì
pPvHíø óApvKô óApPgk ÿApG ZAôkqA òu BPuôAok
ïoAkBÖôoBü àüô ûApíø àü úÞ òüA úG ,QuA ûly òýýÏO óBvßü ô pGApG ôk pø
|15 òu úG úÞ þÓèBGpvKôpPgkpø úÞ Roõ¾
ok .lñÞ ZAôkqA lðAõO|þì lyBG ûlýuo þãèBu
kpì ô óq ïBÛì úG ÿoBývG QýíøA óBPuBG óApüA
óõì( úðBg ÿõðBG Ao óq .QuA ûly|þì ûkAk
)lG óõì( úðBgpülì Ao kpìô lðlýìBð|þì )þñTK
îßcok óqô ûBykBK îßcok kpì .lðlýìBð|þì
ÿBø úhvð ok .QuA ûlì@|þì JBvc úG úßéì
îuApì ÿApWA qA oAkpøõy óBðq óBPuBG óApüA þñük
ô ûkAõðBg êýßzO Apüq lðkõG ÙBÏì þñük
úÞ oAkpÞ àýðô {ñì àýð úÏìBW àü }oôpK 36

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

}oõÃc ûoBGok þèõW BñýéXð@
kAk eýÂõO QuBýu ú¾pÎok

Qkuoôôk@|þkõìWóõBìOpòuüAþúñÞPyþAküçG

Bø ûkAõðBg óBýìok úÞQuA ÿkBüq Rlì Bø|QzKoBg óBíø Bü þÓýO|úWõWqA ÿoAlùãð # oõÃc ÿApG ÿA úìBðpGpÂBc ëBcok úÞkpÞïçÎA êLýK úéXì BGõãP×âok þèõW BñýéXð@#
ô lüpg þðõðBÚpýÒ Roõ¾ úG óõñÞA îø þñPyAk Quôk ô à^õÞ kõWõì òüA .ûly pPzýG .koAlð þuBýu þ„ Pèôk I¾Bñìok

.kõy þì }ôpÖ úÞ {upK òüA úG iuBKok kôõýèBø úèBu 43pãüqBGô êéì óBìqBu ûtüô ûkBPupÖ þèõW BñýéXð@
êýèk úG þñPyAk Quôk à^õÞ kõWõì òüA qA ÿoAlùãð Bßüpì@ ûldPì RæBüA ok óõñÞA îø BìA oAqoBÞô QuBýu úG óly koAô ÿApG ÿoõÖ úìBðpG úÞ Q×â êLýK úéXì úG kõy þì QuBýu koAô Bü@

.QuBø ûly êülHO ÿlW êßzì àü úG ÿpPÞBG àü Ñõýy .lñÞ pýýÓO ûlñü@ok }pËð QuA òßíì úÞ lñ^ pø ;koAlð RBGBhPðA
ëBÛPðA UÎBG úðBgok þÓýO|úWõW ÿoAlùãð ,ØéPhì ÿBø úðBuook ûlypzPñìoBHgA xBuApG ,QuA ûly fpÇì Bøqôo òüA úÞ QuBýuok }oõÃc ûoBGok Bíñýu ûly úPgBñypãüqBG òüA
úG ØéPhì kApÖA ÿçPGAqApãük koõì {y Bø }oArâ xBuApG .kõy þì óBvðA úG BñèõíèBu ÿpPÞBG .îðBupG ÿpHøo úG Ao óApãük îøAõg þì pÂBc ëBc ok òì kõWô òüA BG ,râpø lýüõãð râpø :Q×â
.þÓýO|úWõW rW Qvýð ÿrý^ ó@ ëBÛPðA êìBÎ úÞ QuA ûly }oArâ BñèõíèBu áBðpÇg ÿpPÞBG |úPuAõg BøoõzÞqA êéì óBìqBu óBâlñøBñK þèBÎ óõývýíÞok kõg ûBãüBWok þâqBO úG þèõW
úG çPHì úðBgok Bø þÓýO|úWõW òýíø ÿoAlùãð êýèk úG Bßüpì@puApuokp×ð 17 ÑõíXìok óõñÞA Ao eé¾ óBËÖBc qA ÿpPzýG kAlÏO óBâlñøBñK úýéÎ þvñW Qðõzg qA ÿpýâõéW oõËñì úG BO QuA
þì þüAnÒ lüly Qýìõívì IWõì úÞ QuA þ×ñì ïpâ êýuBG ÿpPÞBG çðõíèBu .lðA|ûly BñèõèBu
oBHñüA BìA kõy þì êÛPñì óBvðA úG ô koAk kõWô Bùð@ ÿBø Õpì îhO ô Bø Õpì òýG ok pPzýG ô kõy .lññÞpÛPvì
óAõñÎ úG óBðq BG úÞ Ao þñýðAõÚ lüBG Bì :kAk eýÂõO ûoBG òüA ok oBßuA ûrüBW ûlðpG pãüqBG
.QuA ûly ó@ ëBÛPðA êìBÎ þÓýO|úWõW
.îýøk pýýÓO ,lññÞ þì oBPÖo 2 úWok óAlðôpùy
ûkAk oApÚ }oBÞ ô lðqpÖ 6 pG Ao }rÞpíO QýK kpG qA {ÚçÆ qA lÏG {ýK ëBu 2 qA {ýG qA þèõW

.kõy þì YèBÞ koAô ëBvìA rýüBK QýK ô þèõW åorG lðqpÖ wÞôlì .QuA
:Qñvý×èBì< îéýÖ ok Ao ëBu oBù^ òüA þÆ ok kõg þüBíñýu {Ûð òýPvhð þèõW BñýéXð@
BøBíñýu þøAo ëBvìApHPÞA QuAoApÚ îéýÖ òüA .QuA ûlðBuo ïBíOA úG þâqBO úG >óBÇýy úÚõzÏì

kõy

ô lýzÞ óAlýì qA Yðk ÿA úyõâ úG Ao ôA ??ÜícA Bü }õøBG|
óBzð õO úG úßu ôk QƒÚô pƒø :Qƒ×â
ÿoõÆ òüA .oAkpG Ao |çÆ úßuõO ,lðkAk ô kpÞ|þì þüAlâoAqBG ok qôo pø)ëõéùG(þüAõñýG #
îø ô lü@|þì Rpýâ ÿpPzýG ëõƒK îƒø .lñPgAlðA|þì Quk AoôA QÚBíc ïkpì

.lðqAlðA|þíð QPuk pãük qA ÿpãükô kõG |çÆ qA þßü úÞ lðkAk|þì óBzðôA úG úßuôk
BƒG ܃c A«pƒøBƒÊ :kAk iƒuBƒƒK AõƒƒñƒýƒG .ûpÛð
,ïoAkpG Ao |çÆ úßu pâA BìA ,QuBíƒy
QGBS BO lñøk|þíð ëõK òì úG ïkpìpãük !kpÞ|þì JBhPðA Ao ûpÛð úßu úzýíø ôA BìA
kpì ô óq þøôpâ qôo pø .ly {hK úÛÇñì ïBíO ok óBPuAk...
!îPvø Bùð@ qA pO|ÜícA òì úÞ lññÞ óBzð ôA úG ûpÛð ô |çÆ úßu ôk ô lðlì@|þì Alâ òüA ólük úƒG
àéÞ òüA BG |æBc BO lýðAk|þíð Bíy Quk Ao ôA ïkpì ,kpÞ|þì JBhPðA Ao ûpÛð úzýíø ôA ô lðkAk|þì

!ïA|ûkoô@ pýâ ëõK olÛ^ .lðlülñg|þì ôA QÚBíc úG ô lñPgAlðA|þì
úƒÞ þƒñƒÞ|þƒì ÿoBƒÞ pƒâA úƒƒÞ óAlƒƒG Quk oõÆ ó@ Ao ôA úÞ òüA qA ô lýuo ûAo qA þðBGpùì kpì úßñüA BO
koAlð þèBßyA aýø ,QuA úðAlñíyõƒø
.ly QcAoBð ,lñPgAlðA|þì
!lðoAlñK ÜícA Ao õO ïkpì úÞ

37

óApùO úéXì

{üBùðBGBýgpPzýG úÞÿoõzÞ
!koAlð îuA

þlÞôülp^W lòðpzâükMAýlWPýþíýÖè|SpÏì

.kõy|þì ûlük åorG àýìAoõðBK ÙôpðBu lñéG|þuBy qA þyoB×u ëlì ôk MýW # klÎ úÞòüA ÿBW úG lüBG lýyBG óBOpËð koõì |úÛÇñì ÿõXPvW ok pâA oõzÞòüA ok #
ÿ|úðApzýKqAlñèoôA|S |þÞôp^lðpâëlìBìA þÖpÏì BýèApPuA ok Ao þÞôp^ lðpâ JõHdì .lýñÞëAõö u þðõßvì ÿBø|ÐGpì klÎqA ,lýupLG Ao óBGBýg
247 RolÚ úÞ ërükõGoõO ÿpPýè 3 olñéýu 6 ïBð lñèoôA| S ô lPýíýè |S | Bøôokõg òüA .kpÞ
kõu koAk ÿpPì óõOõýð 570 oôBPzâ ô þHuA oæk 85992 ô 50813 qA Bø|ó@QíýÚ ô lðoAk kõWô óBùW ÿBø|oõzÞ ok ú`ð@ BG òKAs ok xok@ îPvýu Apüq ,lðoAlð ïBð òKAs ÿBø|óBGBýg
þzÞ álü QýÖpÊ rýð ôokõg òüA .kpG|þì .QuA RôB×Pì ,koAk
.kõy|þì qBÒ@Bßüpì@
ô lññÞ|þì ÿoAnâ ûoBíy þðõßvì ÿBø|ÐGpì Bü Bø|áõéG ÿôo ,Bø óBGBýg ÿoAnãìBð ÿBW úG Bø|ó@
.QuAoAkoõgpGlPýíýè|S |ëlìúGBzì ûBãPuk 100 kAlÏO úG BùñO ëlì òýèôA úÆBcA Bø|óBGBýg BG úÞ QuA ÿA|úÛÇñì þðõßvì ÐGpì .lñðBì|þì ïBð óôlG Bø|óBGBýg IýOpO òüA úG
ÿpøBÊ ÿBø|þâtüô îø ôokõg òüA 8 Ñõð qA ó@ ÿ|ûlñLO IéÚ ô ly løAõg úPgBu
óõ`íø ÿkoAõì êìBy úÞ koAk ÿrüBíPì .kõG løAõg |þíø ÿpPýè 5.7 olñéýu .QuA ûly
,þßzì ô QýðApâ ëBPvüpÞ ÿ|ûpXñKõéW IýOpO úG úðApzýK òüA oôBPzâ ô RolÚ pø ô ÐGpì pø wLu ô îývÛO þüBø|ÐGpì úG pùy úÞ QuA êßy òüA úG îPvýu òüA Qý×ýÞ
,ÁBg ÿBø|óBzð ,úðlG ÿôo þPýðApâ p¾BñÎ ôûkõGpPìóõOõýð520ôoBhGIuA347BGpGApG óBGBýg klÎ úÞ òüA ÿBW úG ,lýPvø ÿA|úÛÇñì ÿõXPvWokpâA .kõy|þì ÿoAnâ ûoBíy óBíPgBu
...ô úðlG äðpíø Jok ÿBø|ûpýãPuk ïçÎA ïpâõéýÞ 3500 rýð ó@ þzÞ álü QýÖpÊ ,Qvýð þðBu@oBÞ pËð koõì ÐGpì úG ólýuo .lýñÞ ëAöõu þðõßvì ÿBø|ÐGpì klÎ qA lüBG ,lýupLG Ao
.lyBG|þì .QuA ûly
ÿBø|êüo ,ûpýO ÿBø|ÕAp^ BG ôokõg òüA ôokõg òüA rüBíPì ÿBø|þâtüô úéíW qA .lýyBG úPyAk xA þK þW Bü ô úzÛð àü îÞ Quk Bü ,lýuBñzG Jõg Ao úÛÇñì lüBG Bü Bíy
úÂpÎ þ`ñüA 20 ÿBø|äñüo ô ûpýO ØÛu p¾BñÎ ,|SRT| ëlì RõKBÞ úG óAõO|þì xõGõOA ô oBÇÚ ÿBø|ûBãPvüA êTì þé¾A ÜÆBñì ok þüBø|úzÛð òKAs ÿBø|pùy ok úðBPhHyõg
.kõy|þì ,ûpXñKõéW ÿôo þßzì ô QýðApâ ëBPvüpÞ êýèk òýíø úG .lýñÞ Àhzì Ao CAlHì ô l¿Ûì ÐGpì óBßì ,ó@ qA ûkB×PuA BG lýðAõO|þì úÞ koAk kõWô
BG|SRT | ÿBø|þèlñ¾qAôokõg òüA òýGBÞ ÿBø|xõÚ ,úðlG ÙApÆA ÝApG þßzì p¾BñÎ óBíPgBu ô áõéG ,úÛÇñì ûoBíy ,pùy îuA úßéG ,koAlð kõWô óBGBýg ïBð òKAs þPvK ÿBø|xok@ok
ÿBø|ëAlK ,ûtüô Jok êðBK ,þßzì ÿBKBð ïp^ äðpíøÿBø|JBÞoôJokÿBø|ûpýãPukôjp^
òìoBø ïõýíüpK þOõ¾ îPvýu ô òyôo | ÿBø|óBzð ô þ`ñüA 20 ÿBø|äñüo ,úðlG .koõg|þì îz^ úG
.QuA ûly oAkoõgpG ...ô óôkoBÞ .kpÞ ûoByA ÿA|ûpÛð|S ÿApG ëBTì ÿApG ,QuA ÐGpì êgAk óBßì ókpÞ Àhzì Qý×ýÞ ,úWõO koõì RBÎõÂõì úéíW qA
S | þÞôp^ lðpâ MýWqA ûBãPuk 120 BùñO îø lPýíýè|S | þÞôp^ lðpâ òýGBÞ êgAk ûBãð ïBãñø ok BìA ,lñøk|þì oApÚ þ¿hzì ûoBíy ,þðõßvì ÿBø|ÐGpì ok ÿ|úðBg Bü óBíPgBu pø
.lyløAõgúPgBulñèoôA| ô YýPüpø þìp^ îüpO ,ÐüBì îýðBPýO p¾BñÎ oApÚ)11(ûoBíyúðBgoBñÞok)1(ûoBíyúðBgQuAòßíìç« Tì,QvýðòýÏìôeÂAô«çìBÞókpÞ
ÿoAnâ ûoBíy ,ó@ QgBu iüoBO xBuA pG ,Ao ÐGpì êgAk ÿBø|óBíPgBu úÞ Ap^ ,lyBG úPyAk
òüA BG .lðpýâ|þì 3 ,2 ,1 ÿBø|ûoBíy lñyBG ûly úPgBu óBìq îø úÞ ÿA|úðBg úu ëBTì ÿApG .lññÞ|þì

!lñPvø ûlññÞ ú^BLPuk óBñ`íø úHüpÒ kApÖA ÿApG ëBc

38

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

39

óApùO úéXì

îülñhG þíÞ

Ap^ QuA kBy þâlðq àü úìqæ ólülñg #
þâlðq ok fp×ì RBðBXýø ô ÿkBy pâA úÞ
ô ûlññÞ êvÞ oBývG lñyBG úPyAlð þzÛð
úéXì qA {hG òüA úìAkA ok kõy þì ÿoApßO
þOBËdè ,ÿBø úPyõð rñÆ lülW ÿpu BG óApùO
--------------------- .lýñÞúGpXO Ao ûlñgqApKô kBy
õO Rpu {íø Ap^ ûlýìpýâ kBüq îðBìBì ïlük- ------------------------
{Puôk úG Ýôm BG )óõð Øýc óBíø( ótýG-
? úýyõâ {ìõíOôo ëqBK òüA ëBu 2qA lÏG ûpgæBG :úãýì
? þñßýíð îßíÞ Ap^
îPhüo ïApãéO {uAô îñì !ïkpÞ
ïoõzýì ôoBÖpÊ ïoAk óæA ?Qvýð kBüq ëBu 2 úãýì {Puôk
eËdËdËdËdËdËdËdËdËdËc !ëBu 10 BO 7 úPyõð {HÏW ôo BGBG úð:úãýì
------------------------ eËdËdËdËdËdËdËdËdËdËc
;ïApâBPvñüA ïpýì QÚô pø òì- ------------------------
!óAoôBýð îPÖo óBßýK BG îñßýì wc QÎpu óBýì QuA ûkAk óBzð þßyrK RBÛýÛdO-
òéãyõg ô ò×g ô jBy úíø Qéì úÞ wG úÚçÎ koõì óBßì ïBð ólýñy ô óBðq IéÚ {LÆ
Èuô òüA îýHìAq òì oBãðA ÈÛÖ :koAk kõWô þíýÛPvì úÇGAo óBy
eËdËdËdËdËdËdËdËdËdËc
------------------- {LÆ óôlG:úðBgrLy@
îPyAk îñì òýìq ôo QvzðlìôA úzK úü oBG úü- {LÆ óôlG:oBÞ êdì
oõñüA QÖo wGqA úzK òüA BÚBÎ ïlðõhýì xok MÆ MÆ MÆ:oAqBG
óAõýè úü Ðüpu îñì.koô@okõí¾pc oõðôA QÖo MÇLÆ MÇLÆ:óAoõPuo
lÏG )Ðüpu þßýñßO Roõ¾ úG(}ôo îPyAnâ MÆ MÇÆ MÆ MÇÆ:RpÖBvì
òüA ïkBvüAô úÛük QvýG úÛük ûk îñýHGõzðlñÞ óõW ïkõG pËPñì ïkpßýì }Bãðô ïlülñhýì pøpø ÜéPy NõÆ ÝBÆ ÜéPy NõÆ ÝBÆ:þyôpÖçÆ
õðAõýèly koõg îGB¿ÎA òì lÏG)!!kõG ûkoôBýð îÞAõø QyAk qõO þ^ wLý^ îñÞ àÖ I¿ìæ(kpíð
úÛük QvýG ê¾Bc ÈÇ×ÖAAAB¿¿¿ßßÞ.QÖook úÞ {éÞõO îGõßG îGBPÞBG îPuAõhýìô îPyAkpG ÜéPy NõÆ ÝBÆ
ôoAõük õO ïkpÞ RpK ô óAõýè ïkoõhýì õíðõg óõg î¾pc Rly qA îñì .kAkkBG úG õìoBËPðA eËdËdËdËdËdËdËdËdËdËc
.. .koô@ ïpu þüçG ú^ ïokBì úÞlðBíG. ïkpÞ ûoBK îíGBPÞ.{ìlðõßy -------------------------------------------------

!õO þzcô lÛ^:àüæ :úPyõð ûpPgk-
0ûlG þéýg ûoBýð îìk@ òíyk puAlg:àüæ ! ! îƒñƒEƒíƒÇƒì

??ÿkoõg õOB¾pÚ þzýì Jõg:àüæô îƒøAõƒhƒG úƒÞ ÿpƒvƒK òƒüpƒg@ô òƒýƒèôA
eËdËdËdËdËdËdËdËdËdËc . . . îƒðrƒG õƒðAq {ƒüõƒéƒW
-------------------
îñÞ ZAôkqA îPuAõg þPÚô «BíPc úyBG ïkBü- . . . kõƒG lƒøAõƒg ïpƒvƒK ...
! úyBG òì Quk óõürüõéO ëpPñÞ úzýíø úÞ úyBG òüA ÈüApy qA þßü ! . . . {ƒüBƒùƒzƒ×ƒÞ lƒñƒG òƒPƒvƒG ÿApƒG îƒø ó@
eËdËdËdËdËdËdËdËdËdËc õPýâlðq îùì ÿBíýí¿O lÏG þñÞ AlýKpøõy þðõPýì òýHG ëôA Bíy óõzPìlg îñÞ ÅpÎ îPuAõhýì
----------------------
ûoAk îðBìBì QuAõg úG þãPvG òì òuA- pýãG
eËdËdËdËdËdËdËdËdËdËc
úâ þì BPÚô úü ------------------------
>ûlýÏG õO qA ?úý^ AoBÞ òüA ,þPvýð ú`G úãük õO<
:BìõðBg ókpÞlüpg êcApì-
úâ þì îø BPÚô úü îñÞ ûBãð ÈÛÖ ïoAlð ïqæ ÿrý^ -1
>!þíùÖ þíð ôo Arý^ òüA ,qõñø ÿA ú`G ... Qvýð QýèBc þ`ýø õO<
ûoAlðop á {ðlýyõK -2
eËdËdËdËdËdËdËdËdËdËc {ñPgBu òì ÿApGoBãðA -3
úzýíð oBGl¾ á oBG ÿ æBc -4
40
lýñÞ JBvcõñüA BÚA -5
eËdËdËdËdËdËdËdËdËdËc

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

ëBu lñ^qA lÏG >óq êýG<
,ÜÖõì Bð þâûlñðAõg
!!lì@ok {üAl¾

...løAõhG AlgpâA ,pýg IHu kõyôlÎ

Bßüpì@QýÏGBO QvðAõO úÞþðApüA òýèôA kBüpÖô ûlì@ }õW úG {ðõg >óq êýG< úÞ þPÚô| >þðréýG< úƒÞ îƒülƒy ûBƒƒâ@#
?ûkõG þvÞú^ koô@QulG Ao àü òì úÞ ÿA ûkpÞ }õìApÖ úßñüA êTì< :lzÞ|þì qõñø ,ûkBPÖA IÛÎ ê`ÞûlñðAõg
îðAõO þì úÞ îPvø þíülÚ þPýK ok ûlñðAõg ok Ao kõg BO lðq|þì oôq koAk
ô oBWBÚ ûoôk óBvüõð úìBðp×u qA ,fBýu ZBc IÛéì þOçdì þéÎlídì Aqpýì # æBG ÿApG òì ô îñÞ RõßüBG Ao Bíy ÿBø RpvñÞ ,løk BW ÿA ûoBGBÞ Bü ô þíuApì
p×u .lì@Býðk úG þvíy 1215 ëBuok fBýu ZBc .QzâëBu 18ok Ao Býðkoôk úÞÿkpãðBùW kq îðAõO þì îìApãPvñüAô áõG wýÖ RAp×ð ókpG ô koõgpG àü óBüpW ok A« pýgA
úÞQÖo BKôoA Qíu úGô Ñôpy ÿrÞpì ÿBýu@qA ÿôpývìô ly Ñôpy þãèBu 23 òuok ÿô !ïôpýì îø {Çg pg@ BO ô ïqAlñýG ûAo JçÛðA Bíy ,ÿoAnâ RpvñÞ BG þË×è ûpWBzì
BG oõùzì oAnâ RpvñÞ ,ïõéÏì oApÚ qA BƒìA ûlýzÞ ûlGpÎ ô kBüpÖ óBñ^ ó@
.kAk ïBXðA þüBùñO úG ÿô Ao Bøp×u òüApTÞA úÞlýìBXðA ëõÆ úG ëBu 6 Rlì úGpývì òüA ô ûkAk óBzð > þðréýG< úG Ao þWôpg ok þOôBƒ×O þG óBùâBð ïõéÏì oApÚ qA úÞ QuA
Bßüpì@ oõùíW wýDo úéíW qA óBìq ó@ IèBW ÿBø Qý¿hy qA ÿoBývG BG ôA| ûlýuo }oArâ úG îýu ô ûly qBG ôA þOõ¾ ÿBøoBO
ZBc úìBðp×u< JBPÞ ok ûkBu ÿpTð BG ô QÚk BG Ao kõg ÿBø QyAkpG ô Bø ûlýñy ,Bø ûlük ô kpÞ oAlük :lüõâ|þì ûkBPÖA BƒW îø }A ûpƒXƒñƒc þzÞ
,óBPvùè ,þðBíTÎ ïqBÎ lÏGô kpÞp×u úýuôoô qBÛ×Ú úG ëôA fBýu ZBc .Qyõð >äðpÖ úG fBýu þñýG åorG kõgô ÿBýèõhýèBì ÝçgA «B×Çè< ô ûly ÿlñG J@îø {ìõÛéc ô
,òý^ ,Bßüpì@úG þPcô ly úvðApÖô óBPvéãðA ,áoBíðAk ,{üpOA ,óBðõü ,wýDõu ,BýèBPüA ,óBíè@ þvýéãðA úG Bü >!!áB^ úG lýðrG Bü ô lüoAkpG kõg wýÖ ÿôo îø {üAl¾ ïBXðApu
õßvývðAp×ðBu BO ô ly Bßüpì@ koAô áoõüõýð ÜüpÆ qA oBG òýèôA fBýu ZBc .kpÞ p×u îø lñø ô òKAs
úÞ QuA úPÖBü Ao ÿkBñuA fBýu þWBc þâlðq ïBð úG þzøôtKok þuôkpÖ þéÎpPÞk ApýgA QÖo îø ."My way or highway" !QuA ûlì@ok áõG
Bßüpì@úÏHO úÞ QuA þðApüA òýèôA ÿôô QuA úPÖpünK Ao Bßüpì@QýÏGBO ÿkçýì 1875 ëBuok ÿô òí Bì >þ`ßèõãðA< oBãðpHg
,lñøk|þì }oArƒâ úƒßð@ òƒí þƒñýÎ óAlƒøBƒy ûrXÏì óAõñÎ úG ApWBì òüA úG úƒßƒð@
.QuA ûly òüA óBüpW ok {üAl¾ óly qBG êýèk úG >þðréýG< ÿpñø òíü }õg pHg àü ô ÿqôoõð
ëBíW lýu BG Bøp×u òüA ok úÞ kôpýì ÿp×u úG pãük oBG óApüA úG QÏWApì qA lÏG fBýu ZBc ô þOBuBvcA oBývG|,BøkAlýG ô kAk ô þË×è koõgpG ,lƒüBƒíƒð|þƒì ûoBƒƒyA ëBƒƒu qBƒƒÒ@ ok
òÞpH¾,lüArÖA|þìûlñgBGkõGûlyþðBH¿ÎB« ñí pHg òüA {hK ëBHðk úG lƒüArƒÖA|þƒì
.lPÖA|þì QuBýu úG }oBÞ ô pu ô kõy þì Bñy@ ÿqApýy ÿBÂo Aqpýì ô ÿkBG@ luA òülèA úG Al¾ ô pupK ô rýãðA ûpÆBg|þìõHè@ ÿkôq úG òýHG ,þƒðApƒüA úƒÏìBƒW ok Alƒ¾ ô pƒupƒƒK
ok îø fBýu ZBc ,kpýâ|þìoApÚ ûBy òülèAp¾Bð îzg koõì ÿkBG@luA òülèA ëBíW úÞ þPÚô !îñÞþìúÂpÎoAqBGúGQüApG|"lets see" ïBð úP×ø óAoAnƒâ QƒñƒìBƒÞ qA ÿoBƒýƒvƒG
fBýu ZBc qA úPynâ qA úÞ – óApùO îÞBc úñÇévèA IüBð – Aqpýì óApìBÞ ô kpýâ|þì oApÚ ïBùOA ÅpÏì ûkõƒíƒð {øAõg >þðréýG< qA úƒPƒynƒâ
úìBð Iy ô óõðBÚ êTì óBìq ó@ Ñõñíì ÿBø úìBðqôo ÐüqõO ô ÿoAlùãð ïBùOA úG Ao ôA ,QyAk ëk úG úñýÞ Rõßu ô ókpÞ| úPvzðqBG BƒG lƒðkõƒG
ok .kqAlðA|þì óAlðq ûBì 20 Rlì úG þðBìpÞ ÿBÂo Aqpýì ûApíø úGrýì@kBÛPðA úìBð òPyõðpÆBg úGô ô ûkpÞ ïçÎA|þìõíÎ õ×Î óBìpÖ ,kõg
òüA úG úÞ lñÞ þzÞkõg kpýâ þì îýí¿O úÞ ÿoõÆ úG ,konâ þì Qhu oBývG fBýu ZBc úG óAlðq pßñì qA þùð ô ÙôpÏì úG pìA qA Quk
þì pXñì ÿBK óly úPvßy úG úýÃÚ òüA BìA kqA|lðA þì òýüBK úG ëõéu ûpXñK qA Ao }kõg oõËñì
...!koAkpG kõg
.kõy êTíèA Jp òüA úG ûoByA BG >þ`ßèõãðA<
qA {ýK þøAõg óõðBÚ úzülðA }pPvâ úñýìq ok úßñüA BG ô kõG lýìABð oBâqôo þuBýu ÈüApy qA ô êTì ,>løAõhG Alg pâA ,pýg IHu kõy ôlÎ< :úÞ
ô ëôA þðBùW äñW BG óBìríø úÞ píÎ óBüBK BO ô lzÞ þì oBñÞ Ao }kõg ,kõG ûkpÞ þüBø }çO òüA ô ØÇè úG úÞ lüBíð|þì þñýG {ýK Bø xBñyAõø
kôo|þì oBËPðA ,ÿqôoõð RArXÏì ô ÿoBùG ïBüA òíü
.kõy þì òýzð úðBg ,kõG oBWBÚ ÉõÛu ô îüõñzG îýðAõPG Bì ,ëBu lñ^ qA lÏG ûpgæBG úÞ
.lñÞ þì RõÖ 1304 ëBu ok ÿõéùK Qìõßc wýuBO ëBu òýèôA ok fBýu ZBc ô lü@|þìok BXÞqA {üAl¾ >þðréýG< úÞ îýíù×G
{GBvcÙpcç« ¾AôløAõg|þìú^ôlüõâ|þìú^
41
!Qvý^ ïkpì }õâ BG koõgpG ok
ÿpýâok QéÎ îýðAk þíð B« ÛýÚk qõñø Bì|úPHèA
pG þOBÏüBy BìA ,QuA ûkõG ú^ >óq êýG< úÏÖApìô
oAp¾A úPynâ ëBu ôA þPÚô úÞ QuA Bø óBGq pƒu
ô lñøk QÞpy ÿqôoõð ÿBø òzW ok Ao ôA BO|úPyAk
ô RõvßzýK óAlñìpñø wßÎ ÿæBG Ao ôA wßÎ
þGA ô }õüoAk ,}õâõâ êTì JõHdì ô ÙôpÏì
ôôA òýG þðq úðB^ô pËð ÙçPgAoBÞ úÞ lðoAnãG
kAlýG ô kAk ô ûpWBzì úG ,ÙôpÏì oAnâ RpvñÞ

!QuA ûly ûlýzÞ
,løk|þì ÑçÆA òýñ`íƒø >þƒ`ƒßƒèõƒãƒðA<

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

pãük þâtüô úWõPì ,lÏG ÿBø|úP×ø þÆ úPHèA ôkþßüqAlÏG.óApãükpGApGokôAqAÑBÖkúGïpÞ ëBu úu ïBíO ok þèô kõG óBì óBPupýGk óApùO úéXì
RB×ý¾õOokQýÏÚAôôëBýgqpì,ïlyîPuôk úðBg úGôA úÞ ly àükrð ÿlc úG Bì ÉBHOoA ûBì .kõG ûlzð òì þuçßíø QÚô aýø êHÚ ÿõéÎ òíuBüqA îýËñO
ÿôo ly þíð þéýg ô kõG úPhüo îø úG ôA Bì BG Ao êýÇÏO ÿBøqôo pPzýG ô lì@|þì Bì êTì úð .lyBG ÿlGpvK lýuo þíðpËð úG
þìôlì@þìpâA«çTì.kpÞJBvc{üBø|Ùpc óBy|úðBg úG Apì QÚô aýø ,úPHèA .lðAonâ|þì ok ÿqBG ØéW úð ô kõG Ræ Bø ú`G þÃÏG
þÞBñPzcô ÙkB¿O ,úuolì ûAo ÿõO Q×â qA þâlñìpy qApGA BG þøBâ ô kpÞ þíð RõÎk úýÛGqA AoôA {üAôrðAô þüBùñO|,pPzýG .koô@þì
ûkoõg îø úGoAõu lñ^ BG þéüpO BOôk úÞ ûlük {ìAo@ úG úÞ Q×â þì }A þâkAõðBg Rçßzì Bø ú`G .ÿpãük Qý¾õ¿g pø BO kpÞ þì AlW
BO ôk ÈÛÖ ê¾A ok úÞ QyAk oBËPðA ly þì| ,lðA ...ôkoõgþìúÇHÒBìÐíW úG lñPyAlð }õg ô lðkõHð oõW ôA BG «çÞ
êøAôA .ûlzð îø ÿrý^ô lðA ûkq îø úG oõOõì xok îËñì ô ÜýÚk ÿrüo úìBðpG BG òì òýíø úG lüBy .lñølG {øAo óBy|ÿBø|ûôpâ
êýhO ÿBK úG Ao }A þâtüô òüA òìô kõG ÝApÒA ,îPyAkúÞÿkAq@ÜüBÚkkôlÏìokôïlðAõgþì þì óõ^ .kõG ûkpÞ JBhPðA Apì kAqpÖ ,QéÎ
ôAúGóApãükÙçgpGôîPyAnâþì{GBvcþG àü þ¾õ¿g ÿBýðk úG ïoAk ïkpÞ þì pßÖ| þì QýíøA ÿrý^ pø qA {ýG îuok úG QvðAk

kõG ûly ÝBÆ îPÚBÆ pãük

ëõÓzì olÚ ó@ .ïkq þíð õãÒôok Iv^pG úÞ kõG òüA ïoõ¿O .ïõy|þì àükrð BùñO kõWõì ëBu ó@.îPvýð þøôpâô úìBðpG aýø êøAô îøk xçÞúG kAqpÖ úÞpùì ëôA qôo qA #
þíðïpËðúGç« ¾A|,êüBvìòüAúÞïkõGBøxok þì RôBÃÚ úðBíco|þGô lñíco|þG þéýg úýÛG óBì ûlñü@ô îükõG þøBãzðAk {ýK ûoôk úÞ îø þHýXÎ wc| ,Qvzð îPuk oBñÞô lì@Bì
QvðAõO þíð þéüæk úG kAqpÖ óõ^ æBc .lññÞ ÿBø ú`G qA kAqpÖ .îPyAk ôA úG ÐWAo
.lðlýuo .kõy RõßüBG lüBHð úÞ lñÞ óBíùì Ao Bø ú`G .ûBì lñ^ óBíø }çO ÿôpâ ok
ô kõG ûly ïBíO ëBu îýð ÿBø óBdPìA ûqBO Ñôpy ô ïly þíýí¾ kAqpÖ BG YüolO úG 44

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
45
óBy òüpO ØýÏÂ þPc îüBø þuçßíø úÞ îPyAk ZBýPcA QcApPuA úG þGBvc òì
òìÈÛÖôlðlðAõg|þìxokûrýãðABGôRlyúG ;kpÞ RõÎk }A úèBgpvK þuôpÎ úG Apì kAqpÖ
.ïlðAonâþìRæBýgokAoBøqôoúÞïkõG ëBíy úÛÇñì ÿB×¾ BG ÿBø þuôpÎ ó@qA þßü
ô lýuo oõßñÞ ÐÚõì ïkq îø úG îz^ BO AlýK úìAkA| ,Iy BOô kõy þì Ñôpy eH¾qA úÞ
.koõgþíðÿkokaýøúGúÞïkoô@ÿAúHOoòì óqpì ÿBøBPuôo qA þßü ok îuApì .lññÞ þì
ïAú¿ÒþèôîPyAkQ¾pÖpãükëBuàüúPHèA úÏíWp¿ÎîýPvðAõO|þìBìôly|þìoArâpGkBG@
ëõHÚ þßyrK úPyook îüpì úÞ kõG QGBG òüAqA úG îø eH¾ô îýñÞ QcApPuA ,îükpâpG ZpÞ úG
úPyAk ÉBHOoA òì BG QuAõg þíð pãük ô ûly òüA úG ïokBìôolK ûqBWA BG .îýupG óBì|úuolì
ûBãzðAk ok êý¿dO ÿApG îø kAqpÖ .lyBG óBìkôoôqAþPÎBuîýðqõñøþèô.îPÖoþðBíùì
BùñO ÿBùñO òì ô kõG úPÖo pùy ó@ úG óBù×¾A w×ðîðAõOþíðpãükïkpÞwcúÞkõGúPynãð
úìBðBøûk.lyþìpOlGqôoúGqôoîèBc.ïkõG kõg úG Apì úWõO þüBHüq óAõW pPgk .îzßG
JAõWïAlÞaýøqAúÞïkõGûkBPupÖîüpìÿApG ûlðpK àü IéÚ òýÎ ,òì IéÚô kõG ûkpÞ IéW
þüBñÏì aýø ïpËð ok þâlðq ô kõG úPÖpãð !lýLOþìôABGþìçßíøúËdèàüÿApGpýuA
.QyAlð óõ^ kõGõéGBO þéýg ïoBPÖo îñÞ þì pßÖ
úG Ao rý^ úíø ô ly ïBíO îPÚBÆ ûpgæBG pPgkúGkAkëõÚôlyúWõPìQÎpuúGîPuôk
þ×ÆBÎÿpýâokúÞkõGûkqxlc.îP×âïokBì îyõg ôA qA òì úÞ lüõãG -îüpì|- }A þüAk
IXÏOóAlñ^pÆBgòýíøúGôîyBGûkpÞAlýK kpÞÿoô@kBüòìúGoBGlñ^ôAúPHèA.QuAûlì@
oBývG ïA þéý¿dO QÖA qA úßñüA BG ô kpßð óõ^ îðrG Ùpc îüpì BG «B¿hy ïkõg lüBHð úÞ
QHd¾ îüpì ûkAõðBg BG kAk ëõÚ ,kõG QcAoBð þyõg Roõ¾ Bùð@ úÛÇñì ok êDBvì oõW òüA
ÑõÂõì BO kpÞ þÂAo Ao olK þPc ôA .lñÞ þì Øüko Ao BøoBÞ úíø ôA ,þÖpÆ qA ô .koAlð
îðAõPG òì úßéG BO lññÞ þuopG Ao Bì ÿkrìBð oõÆóBíøôkõGÁpÚ{üBøÙpcúGîèk.lñÞ
þéýg.îðAõhGAoîuokôïoô@QukúGAoïlýìA Ao ïkõg|,ïkõG úPvzð þuôpÎ wéXì ok úÞ
BùñO.QyAlðóBßìAòüAqApPùG.ïkõGëBdyõg îüApG ô ïlük|þì þuôpÎ xBHè ok îüpì oBñÞ
òýíø úG kõG kAqpÖ ÜüpÆ qA îüpì BG òì úÇGAo ,kõyoArâpGBXÞóBì|þuôpÎkpÞ|þíðÝpÖç« ¾A
ò×éO kAqpÖ ërñì úGokBì ,qôo óBíøp¿ÎpÆBg pPgk ,òì úÞ kõG òüA îùì .ZpÞok Bü BXñüAok
ÿôo lñ×uA òýÎ .kpÞ QHd¾ }okBì BG ô kq .ïkõG úPÖBü Ao îüBøBüöôo
þíð ô ïkõG ûkBPvüA okBì Quk oBñÞ {O@ IéÚúÞþèBcok.îýPzâpGúðBgúGp¿Î
«BñEíÇì .îñÞ oBÞ ú^ óBXýø Rly qA îPvðAk .kõG ûlðBì BW ,BXð@ òì
Bì ZAôkqA BG Bø þPcAo òüA úG îüpì kAõðBg ïBÓýK ûBâ þG ô ûBâ ,lÏG ÿBø úP×ø þÆ
ïkAk|þì óBy óBzð òì þèô lðkpÞ þíð QÛÖAõì þøBâ ô ïkpÞ|þì QÖBüok îPuôk ÈuõO þüBø
{PhHyõg îðAõO|þì ô îPvø ôA eÇu ok úÞ þì îèk þéýg .ïkq þì êýíüA îüpì ÿApG
.lðkAk|þìQ¾pÖþíÞlüBGÈÛÖ.îñÞ QHd¾ôABGÿAúíéÞlñ^îPvðAõO|þìQuAõg
óBìBì úÞ Q×â ú^ kAqpÖ okBì îðAk þíð þüAk úðBg Q×â þì kAqpÖ úÞ oõÆ ó@ þèô îñÞ
RonÏì BG lÏG ô kpÞ Rõßu úËdè àü qA BO kBPÖA þíð ûAo îø îüpìô QyAlð ò×éO }A
îüApG úýðBS lñ^ ó@.QyAnâ Ao þyõâ ,þøAõg ,îüpì ÜzÎ .lðrG äðq þvÞ úG þìõíÎ ò×éO
úíø ïlýíùÖ ûpgæBG .Qynâ ópÚ l¾ ÿlñÞ úG ÿoõÆ .ly þì pO åorG òì IéÚ ok qôo úG qôo
ÜzÎÿBüôö ookApìëBuàüàükrðúÞþðBPuAk pãük ÿBørý^ ÿApG þüBW îüBýðk ok pãük úÞ
úPgBu ,þíøõO .ûkõG îøõO àü ÈÛÖ ,ûkpGôpÖ
pPgk ,îüpì ÐÚAô ok .kAqpÖ òøm úPgAkpK ô .kõG ûlðBíð þÚBG
ok ô úPyAk îø krìBð úÞ ûkõG kAqpÖ úèBg úüBvíø ÿBW úG BìA îPvzð|þì îüBø|xok pu
úÞ Ao þüBø|úíéÞô ïlük þì AoôA ûpù^ ,úÏèBÇì
.kõG ûkpÞ îø þuôpÎ ,úé¾BÖ òüA ok .ïkpÞ|þì oôpì ,Qyõð|þì {üBø|úìBð ok
ûlzð pHgBG òì xBvcA qA QÚô aýø ôA oBG àü ÿApG þPc òì ,þãP×ýy Rlì ó@ ïBíO
,ûkAk þì ÿqBG Apì îPuôk ,Rlì òüA ïBíO óõ^ úG BXÞqAôoõÇ^ îüpì , ïlýupLð ïkõgqA îø
ô úPyõð þì ØéPhì ÿBø úìBð îüApGôA ÙpÆ qA qA Ao {üBø ïBÓýK ïBíO Ap^ô lðq|þì êýíüA òì
Rnè {üBíð òüA ok {Ûð ÿB×üA qA |æ« BíPcA
píÎ qA ëBu àü ÿBùG úG úÞ þzüBíð .ûkpG|þì !?lðBuo þì òì úG kAqpÖ ÜüpÆ
îPvðAõO þíð .ïkõG äñì ô Yýâ .ly ïBíO òì óBýì ÿBø óBdPìA ,Qynâ ûBì ôk þßü
ëBu òüpOqBu Qyõðpu ô òüpO îùì îñÞ oôBG ûoôk BG «ç¾A| ,òì ÿBø ûpíð ô ly Ñôpy ïpO
.ïA ûkAk Quk qA îøõO àü pÆBg úG Ao ïA|þâlðq ïA ûkAõðBg ô Bø îéÏì .kõHð úvüBÛì êGBÚ ,êHÚ
òì ÿôo {ýK ÿkBüq ÿBø Q¾pÖ qõñø þèô þÏu BøoBG ïokBì .lñíù×G Ao QéÎ lñPyAk þÏu
ïlýzÞ|þì QèBXg òì BìA ,lðrG Ùpc òì BG kpÞ
.îñÞ|þìûkB×PuABùð@qAlüBG òìôkoAkoApÚ ú^ ïoAk îPvðAk þíð ô ïA ûly ÜyBÎ îüõãG
óBüBK |
.îøk|þì Quk qA Ao þP¾pÖ

óApùO úéXì

þÇýdì ok rýð ïBy ô ,kõG äðoBãðo ô ÑõñPì .ïkõHðÜÖõì Bßýð úÞ þH¿Îô àzg òdè óBíøBGlÏGô
.ly Ùp¾ úðBPuôk þéýgòìúGlýñÞoôBGQvýðoõÇñüA|«ç¾A- ô kõy {øApíø BO QuAõgôA qA lðBXðo|þìAo
.Qynâ}õg úÞ QyAk oBùÊA ô kpÞ pßzO Bßýð . lñÞ ò×éO
BG|þì|çÞ }õðBýÞ rýð ïBy Ùp¾ òýc ok BìA ?lüpGúÞlüo@|þìúðBùGþ^ÿApGwK- ïBXðA AooBÞ òüA lðAõO þì îø òýìlhPvìBG
ûôlðA qA ÿoBHÒ Ao }A|ûpù^ ,Q×ãð òhu Bßýð .îP×âôoïpËðÈÛÖòì,kõHðúðBùG- ûAo Q×â îßdOBGBùñO }õðBýÞ þèô.løk
QéÎ úÞ îýðôk|þì Jõg òì îø ô Bíy îø- .lýP×ýG
.kõG ûlðByõK pËðóôA?úý^BìÐíWokóBgZpüAoõÃcïlÎ .lñPzâqBG óBíPgBu êgAk úGpãükoBG Bùð@
lÏG .kõíð|þì úPvg eH¾ wßÎ pG {øBãð ?úñüArW,ûoAlðòìúGQHvðÿlÎBvì kpÞþìQÞpcêìBÞRõßuok}õðBýÞoBGòüA
ûkBì@òPÖo ÿApG îÞ îÞ Bø óBíùì ÿB^ Ùp¾qA òüApGBñG .lüõãG ú^ QvðAk|þíð Bßýð úG Ao ôA }õðBýÞ .kõG óAôo ôA ëBHðk úG Bßýð ô
úG QuAõgoBßPìlgqA kAtðpùì xlñùìô lðly :kAk úìAkAô kõzâ Ao {ðBíz^ôA .kpÞ Rõßu þGõ^rýì àü ÝBOA êgAk .kpÞ þüBíñøAo þÚBOA
ûkBì@ Bø óBíùì ólðBuo ÿApG løk Ñ|çÆA ûlñðAo wK .lñPvýð óõO|ërñì óõzüA lýPvðôk|þì Bíy oApÚBHüq ÿBø|ÿoBÞûlñÞBGûpýOÿA|ûõùÚäðoúG lXðôpvg Büôo:ûlñvüõð
ô pPÞk BG þìpâ úG kAtðpùì ûkAõðBg .kõy
óBýì òüA ok BùñO ,lðkpÞ ÑAkô }A|ûkAõðBg ÜzÎ îüpc îßüô| QvýG| |{hG
ÕBG êgAk Bùð@ þPÚô kõG IüBÒ îø qBG }õðBýÞ
Ao óBð@ oBËPðA úÞ lük Ao }õðBýÞ Bßýð lðly Bíy ÿBø QHd¾ úÞ îýuo|þì úXýPð òüA úG pGô|þìp^ óAkpâ þèlñ¾ àü ó@QzK . QyAk ,líPÏì pPÞk ÿBÚ@ pPgk Bßýð|
þËÖBcAlg rýð ôA BG BO lì@ {ýK pPÞk .lýzÞ|þì .óõOòPÖoÿApGúüAúðõùG oBývG óAlíéÚ àü ,ÿrýìôo îüõÛO àü {üôo þðAôo óAoBíýG qA þßü RApÆBg pPÖk
îøAõg óõO Qìlg kq lñhHè }õðBýÞ BìA lñÞ Bíy îcArì òüA qA {ýG îPuAõg|þíð òì- úyõâ ok ô úyõK lñ^ ô JBPÞléW lñ^ ,BHüq ok úÞ Ao kAtðpùì ÿBÚ@ ïBð úG }olK
äñPèk kôq óApãük BG QHcB¿ì qA Bíy .îzG îz^úGpOõýLìBÞàüò×éOþyõâoBñÞ}pãük Bùð@ ërñì ÉBýc ÿBùPðA ok þÚBOA
.kõG úy þì þPcAo úG óõOpøBÊ qA ôo òüA . lýy|þì }õðBýÞoBÞÝBOABXð@kqxlcBßýð,koõgþì òülñ^ ô QyAkpG ,lñÞ þì þâlðq
«B¿hy Ao Bùð@koAk l¿ÚôA úÞ QvðAk Bßýð .lýíùÖ êHì ÿôo pG kõgô kpÞ ûoByA ò×éO úGôA .lyBG kAtðpùì }õðBýÞô lðAõg Ao ó@úd×¾
úG .kõG {hHOnè {üApG òüA ô lðBupG ërñì úG úÞôo ûAo Jõg ...úãük úðBùG úü îø òüA- îøÿôoAo{üBøàéKôQvzðÝBOAoBñÞ|þìp^
lñPÖpâ ÿBW }õðBýÞ êýHìõOA êgAk Bùð@ ÿkôq .lüoAnGBùñOõñì«B×Çè,lüléG ô QyAkpG Ao þyõâ ô QÖo {ýK Bßýð ,kpzÖ .lük ólðAõg òýc AoôA
úPuõýKkAtðpùì îðBg úÞ þèBc ok òýyBì ô ZoBgÝBOAqARõßuokôkAlðþhuBKBßýð kõG òEíÇì úÞ þèBc ok .QÖpâ Ao úðBg ûoBíy óBßì êÛðpPÞk ërñìqA }õðBýÞ
ÕBGúGôQzâqBGkõGûlì@úÞþøAoóBíøqA.ly lñ^ .QyAk løAõhð pG Ao þyõâ wÞ aýø êâlHu Bßýð ÿkrìBð òzW ÿApG ô kpÞ
.kBPÖA ûAo úG lðApG ïAo@ QuAõg þì }õðBýÞqA óBýì ok okBì BG Ao ZpüA ókõHð úèCBvì ô QÖo ûkõùýGþèô,kpzÖ{PukokAoþyõâÿAúËdè ûkAõðBg kAtðpùì ÿBÚ@.kBPupÖ þâorG
Iy ÿBø óBGBýg òýzñèk Rõßu òýyBì þPÎBu Qvzð BùñO ÿA úyõâok ûBãð@QyAnâ }õðBýÞúGôo.kpÞÐÇÚAoÉBHOoAûpg|æBG,kõG ÿApG óBykBìAk ûApíø úG Ao pPÞk
QÖo|þì {ýK ô Qvßy|þì îøok Ao ûkq A«pøBÊ ô lzð ÿpHg }õðBýÞ qA þèô ,Qynâ úG Büõâ úÞ kõG úPvzð QÞpc þG óBñ^ôA .kpÞ qA ZpüA þèô kpÞRõÎk oBøBð þðBíùýì
úñü@ ok Bßýð ,lðAo þì Rõßu ok }õðBýÞ xlñùì BG pPÞk Apüq ,kõHð îùì îø þvÞ ÿApG lyàükrðôAúGïAo@ïAo@Bßýð.QuAúPÖoJAõg
úÞ Ao {üBø Iè ô lük|þì Ao ôA ïõíÓì Roõ¾ kAtðpùì îðBg BG úðBvÖAô óBg VpìõýÞô kAtðpùì .ûk þíð JAõW þvÞ :Q×â úPvø@ô ...ô kqqBGpu òPÖo
úPvg RõßuqA .lðkõG ûly úPgôk îùG þüõâ îø úÞ kõG ôA BùñO óBýì òüA ok ô lðkõG ïpâpu lñÞ qBG Ao {üBø îz^ úßð@ þG }õðBýÞ
úGoAkAô Ao }õðBýÞ QuAõg þì {èk .kõG ûly òüA þèô .kõG }õðBýÞpËPñìô QyAlð þPHd¾ ÿBW úG Bßýð ?ly QcAo óõO ëBýg :kpÞ úìrìq QHd¾ úPyo þèBíW ÿBÚ@kôoô #
ÿBÚ@ :lýupK úPvø@ òýíø ÿApG .lñÞ QHd¾ ïBy Ùp¾ óBìq BO ôA ô lýìBXðA ëõÆ úG oBËPðA ?ïpG îðõO þì :Q×â løk þhuBK úßð@ eH¾ qA Ao ôA Bßýð ,Qhývâ îø qA Ao óBy
Qícq úG ôo óõOkõg Ap^ Bíy kAtðpùì AnÒ rýì pu pG þPÚô .koAnâ BùñO Ao {ðBðBíùì ?lülyúPvgBXñüAqAÿkôqòüAúG- ûpù^ ly IXÏPì ôA ólük qA ô kõG ûlülð
óBðBíùì qA ô kõíð ÿp¿Phì þøAõgonÎ Qvzð ?úýÖpc ú^ òüA úð- ólükqA îøôA úÞkAk þì óBzðrýð þèBíW
?lýPgAlðA .lñüBíðþüApünKkõgqABOQuAõg þÏuòì?lüpGúÞlükpÞoAp¾Aþ^ÿApG-
úñü@ qA ô kpÞ lñéGpu ÿA úËdè }õðBýÞ ÿBøAnÒ qA õéíì oBùð QÚô óõ^ AnÒ rýì «ApøBÊ þèô ûonãG }õg Bíy úG qôpìA ïkpÞ . QuA ûkpÞIXÏO Bßýð
òüAok kpÞ xBvcAôA .QgAlðA Bßýð úG þøBãð BGô kpÞ îg ÿpu }õðBýÞ êGBÛìok þèBíW
þíð ôA úÞ QuA úP×ùð þ¾Bg ïõù×ì ô ï|çÞ ûBãð ôA úG Bßýð ,Q×â pýg|úG qôo Bßýð úG þéýì þG
þì ,ûly äñO óõO ërñì ÿApG îèk :líù×G lðAõO ô þßzì oAõéy ô QÞ úzýíø êTì .ly ûpýg
úGôo lÏG îñýHGôo BXðôA úãük ûoBG úü îPuAõg wÞAô ÿBø {×Þ ô kõG ûlýyõK lý×u òøApýK
úzýíø êTì îø {ñdè ,kq þì ÝpG }A|ûkoõg
?ûkpßð pýýÓO úÞ þéýg:kAk úìAkA ô kpÞ pPÞk
Bì úG ÿpu úÞ Bíy ,ÜGBu êTì ,úð- .þíuo ô àzg ,kõG
úG .QÖo þì ûpÒ îz^ Bßýð úG úÞ þèBc ok ôA
.lýðq|þíð Ùp¾ ÿApG Bø óBíùì úÞ kAk Ñ|çÆA }õðBýÞ
,ly îøAõg óõO îcArì lÏG úG òüA qA- Bùð@ lñPvø ôk ó@pËPñì ÕBG ok úðAp¿Î ô ÿB^
ó@ qA ,lñPÖo ÕBG úG îø BG ô lñPuBgpG ÿBW qA rýð
.ûkBüq Q¾pÖ IÛÎ Bßýð ÿApG Ao þèlñ¾ }õðBýÞ úÞ úËdè
ïAo@ ÿBø óBßO ,ly oApÚpG Rõßu îøqBG aýøpãük .kpÞ RõÎk òPvzð úG AoôAô lýzÞ
òüA ok lðBzÞ|þì JAõg îèBÎ úG Ao Bßýð òýyBì
RApÆBg pPÖk qA úÞ Ao ú`ð@oBýPgA þG ôA ëBc . QÖpãð Roõ¾ ôk ó@ óBýì ÿkoõgpG
Ao ú`ð@ úíø ô kpÞ þì oôpì ,kõG ûlðAõg }õðBýÞ pPÞk }A|ûkAõðBgô }õðBýÞ óAôApÖoAp¾A BG
BG ,kõíð|þì püõ¿O kõg òøm ok ,kõG ûlýñy ôA qA ô lñüBíð Ùp¾ Bùð@ërñìok îø Ao ïBy QÖpünK
þPcAo úG ,kõG ûlülð pÖõéýð qA þvßÎ râpø úßð@ úìBðpG kpÞ ëAõEuô lì@ Bßýð krð }õðBýÞ BG lÏG
úG pPÞk .kõíð|þì îvXì kõg òøm ok AoôA òPÖpünK ÿApG pPÞk úG Bßýð ?koAlð ërñì ok ÿA
.kpÞ QHd¾ úG Ñôpy }õðBýÞ BG þãPvø@ ÿApG ZpüA QuA òßíì ,kpÞ ÅApPÎA RõÎk òüA
{üoBíýG ô þcôo QýÏÂô úG ÐWAo lüBy
ólýñy úG þÚBýPyA Bßýð BìA kpÞ þì ëAõEu .lüBýG Bùð@ ërñì úG ïBy
kõg ÿBüöôo úG kAk|þì eýWpO pPzýG ô QyAlð ,lükpâ ûpýO }õðBýÞ ûpù^ óBùâBð
BO kõypO|þð|æõÆ ûAo kpÞ þìôqo@þPc kqAkpLG ërñì BG :Q×â ô Qvüpãð Bßýð úG áBñHÃÒ
þPÚô lðBíG þÚBG ëBc òüA ok óBñ`íø ôA ïo þì ïkõg ,lðkõG óõzüA pâA lüpýãG xBíO

.kõG ûlðBíð þøAo úðBg BO kõzâ Ao {ðBíz^ .óõy ëBHðk

46

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
47
ú^õÞ úG Ao {üBK þPÚô .ly ZoBg ërñì ###
úGô lñÞ ëpPñÞ Ao kõg QvðAõPð pãük QyAnâ .îP×â úÞ òýíø-
IXÏO BG òüpGBÎ . kpÞ òPvüpâ úG Ñôpy Rly
pK óBíu@úG Ao {øBãðôA .lðkpÞ þì ûBãðôA úG kõg þG :Q×â ô kBPvüA {üôo okôo Bßýð
Qvßy xBvcA .Qvüpâ îøqBGô QgôkpGA .þP×â
ô Qvu óBñ^ {üBø|ïlÚ .kpÞ þì þãPvg ô
þìpG ïlÚ BøpGA óBýì ok Büõâ úÞ kõG óAqpè kõg ÿôo úG þèô ,koõg BW þíÞ ZpüA
pãük ÿõu úG þð@ ô õu òüA úG þðBìq .QyAk òìpvíø õO Bü :lýzÞ kBüpÖ îøôA ô koôBýð
ô koõg þì ÿpGBÎ qA ÿA úñO ô ly þì êüBíPì
”.þü~A þì ïBøBG ïpG BWpø ,þPvø
.kAk|þì úìAkA {øAo úG BñPÎA|þG úâA þPc ,ïoAm|þíð qpì ÙpÆ óôA BK òì-
,lýuo þøAooBù^ pu úG RBËdè òüA ok
úG ïlÚ úé¾õc þG ô RôB×O þG óBñ`íø þèô !ÿlG QzùG ûlÎô òì úG õO
lì@|þì êGBÛì qA úÞ ÿA|ûlñðAo . QyAnâ óBGBýg ,ÿkBy {ýK îüo|þì Bì ,pPgk òÞ }õâ-
koAk þì pG ïlÚ JAõg ok Büõâ úÞ lük Ao ÿpGBÎ
BìA ,Qvýð óBGBýg úWõPì «AlGAôA lýíùÖ úßð@ BG .kõG þøAõhð BùñO õO
úG QvðAõPð kõG kBüqoBývG {PÎpu úÞ BXð@qA ÿAõg|þíðõO |æBc ,úðõíýzK úPÖo úÞ óôA-
êGBÛì ok ô kqBu ØÚõPì Ao {éýHìõOA ÐÚõì
JBOpK Aõø úG óAõWpPgk }A|ûkq Rpýc óBâlük .{zýK ÿpG
úG ÿA úËdè ûlñðAo .koõg òýìq pG Rly BG ô ly .þy|þíð óõíýzK õO îñEíÇì òì-
úÞ óõg ÿBøoBýyô ,QvüpãðôA }õùýG îvW óôAqA ,ïoAlð kBíPÎA õO òýíÃO úG òì-
kõG ûly ûlýyBK pO|ÙpÆ ó@ pPì òülñ^ BO òüA BG ôo RokBì þðõO|þì ÿoõÇ^õO úPynâ
ok ïôl¿ì ólük .kpÞ IéW kõg úG Ao {ùWõO
pG xpO óBùâBð úÞ ly UÎBG óõg úíø ó@ óBýì ?ÿpG ô þñÞ Bøo Äüpì ëBc
Ao {üBK oBýPgA þG.kqAlñýG äñ^ }kõWô .úÆõGpì ïkõg úG úãük óôA-
òüpÊBð úßð@qA êHÚôkpzÖ qBâ ëAlKpG þPuAõg þì úÞ þuBuA ÿBø Ùpc wK-
úðôõük õñì ûBì lñ^ òüA ok õO ,kõG BùñüA þðrG
.Qhüpâ úñd¾qAlñøk ïBXðA ÿoBÞlñðAõPG úü qôo pø ,îñÞ êídO îðõO þíð úãük ,ÿkpÞ
### òüA úG ÐWAo ZAôkqA qA êHÚ Bì òýHG ,þðq þì qBu

êDBuô ïBíO óBPuoBíýG wðAsoôA {hG ok .îükõG ûlýuo ÜÖAõO úG úèCBvì
Quk úG ôA qA þuok@ BìA ,lükpâ þuopG ïôl¿ì ,þyBG þÛÇñì þíÞ lüBGõO þèô ,îðôk|þì-
RoBÞ {èõK ØýÞ êgAk ok BùñO .lìBýð
ÿBÚ@ô kAtðpùì þðBâoqBG QÞpy ïBð úG þPürüô .îñÞ oBÞ îðõO|þíð BXñüA òì
óBPuoBíýG òýèõEvì .ly AlýK kAtðpùì }õðBýÞ ?ûlìôA oBÞ þÇdÚ-
þzñì ô lñPÖpâ xBíO ûoBíy ó@BG úé¾BÖ|çG
QÞpy :kAk iuBK Èg QzK qA QÞpy .úéG ,úyBG òì IuBñì úÞ ÿoBÞ-
pK olÛ^ ?þPvø þÞ |æAô RpÃc úãì-
.lýüBìp×G kAtðpùì þðBâoqBG
}õðBýÞïBðúG þüBÚ@BXðôAîðBglýzhHG- !BÎlì
.òßð UdG òì BG-
?lññÞ|þì oBÞ kAtðpùì
.lñPvø QÞpy wýDo óõzüA úéG- ?ÿlW-
?îñÞ QHd¾ BÚ@ òüA BG îðõO þì- òì Qvýð ÿA úèCBvì úyBG þü@ þíð úâA-

?Bíy- .ïo þì BùñO
.ïpýâ|þì xBíO óBPuoBíýG qA- .ôpG ÿoAk Quôk þðõPupHÚ pø îñùW úG-
ólìôA ëõÚ úÞ þðBìq BO ô ïo þì úyBG-
?lýPyAk þéHÚ QÚô-
.îðBgpýg- .ïkpâ þíðpG ,ÿlð
þøAõhð îGAõgõOôpHg òüA }BG òEíÇì-
ok ó|æA óõzüA ,î×uCBPì Roõ¾ òüA ok-
.lðoAk QÞpy þíùì úvéW .lýñy
.þñýG|þì îüo|þì Bì-
?lñPvýð QÞpy ok þñÏü- îüo ...|þì ... ó-
þvÞ lðkõìpÖ lýÞCBO BìA ,lñPvø Ap^- îø úG îßdì Ao ó@ô ly ZoBgok qA Bßýð-
BG Ao Bø|úéK ôA .lüôk ôA ëBHðk úG rýð ZpüA .QÖõÞ
.úzð óõy îcArì {×ýÞ ëBø êgAk êHì ÿôo qA ô kpÞ þÆ QÎpu
Qvýð BÖpc òüA QÚô ó|æA ïpPdì îðBg- ?BXÞ |æBc ,kBPvüA {éGBÛì ZpüA .QyAkpG Ao
.óõìkõg úðõg ïo þì-
úðõýì ok þâlðq ô åpì úèCBvì .kBýG RokBì BO òÞ pH¾-
...þèô- .úðõg îPÖo òì õãG lìôA QÚôpø-
.úðõì|þì BXñüA Iy RokBì-
.lýñÞ úéXÎ îñÞ þì {øAõg ûoAlð þèô- . îðõì|þíð òì ,úðõíG-
úG òÞ þÏu þèô ,úOkõg êýì oõÆ pø-
koAk úìAkA
.þñÞ pßÖ ïBø Ùpc
QÞBu :kq kBüpÖô lì@}õW úG Bßýð óõg

!õy
qA óAôk óAôk lñÞ þËÖBcAlg úßð@ þG lÏG ô

óApùO úéXì

.lñðBupG óBy|ÿBø|úðBg BG óBGBýg .ïlüôk óôpýG úíýuApu ô ïkpÞ êýÇÏO qA óBñ`íø ô kõG îüçì Aõø .lðkõG ÝpÒ lýyoõg
ëpPñÞ .kõG úPynâ xBíPèA ô {øAõg qA oBÞ BìA ÿApG Bø wýéK .kõG óBHüpâ úG Quk þHýXÎ àýÖApO ,kõHð ÿpHg Aõø îüçì óBüpW àü qA þPcô îývð
úG úËdè ó@ oõÞ ûpâ ô kõG úPÖo Quk qA àýÖApO Bü ô lðkõG ûkBPvüA ûkBW oBñÞ oôpì ô oõHÎ ëpPñÞ ôk ûlðk þðBPvøõÞ ûkBW qA òPÖo æBG ÿApG þPÚô BìA
îÞ .ïkoõg|þì Ápc îø òì .ly þì pOoõÞ úËdè ÙçÞ ÿçGæ kõg ÿBø Qéßýu oõOõì pG oAõƒu óBùâBð Aõø ,îPÖpâ {ýK ok Ao þDæBƒGpƒu ô ïkq
pu ô îPvüBG êýHìõOA ØÛu ÿôo ïôpG kõG ûlðBì úG ÿôpzýK .lðkq|þì úupK Bø êýHìõOA îâ okpu ÿõG kõG òýDBK ûpXñK úzýy úÞ BXð@qA .ly ÅõÎ
kôq þéýg úýéÛð êüBuô îÞApO .ly þì ïBXðA ÿlñÞ .îPgBñy Ao õG úé¾BÖçG ô ïkpÞ ÝBzñPuA ÿlñO
:îzßG kAk ïkpì ÿBñSA ok .îPyAk þHýXÎ ûpùèk .koô@ok Ao ïp×Þ kBG úÞ kõG >Bð@BPðBu < úG ïõuõì Ùõhì óBÖõÆ ÿõG
,Alg úG Ao Bíy .oBñÞ lüôpG ÙB¿ðA þG -
:ïlýupK þvýéK qA ÿoBHWA ÿBø|ØÚõO qA þßü .kõG ûkoô@ ûApíø Apd¾
.oBñÞ lüôpG

!... òüpOrürÎ rýDBK : úíWpO òâoBø êK :úPyõð
.kõƒGpHìAõð ÿBøqôo òüpOBHüqqA þßü #
ÿBì úG .ïly þíð êÖBÒ úðBg kBü qA ÿA úËdè ?ûly pHg ú^ pãì - úÞ oBG pø .lƒy þƒì oõƒÇƒñýíø úƒzýíø Býðp×ýèBÞok ÈÛÖ }pýËð úÞ þDBøqôo ó@qA
QýÏÚõì .ïkpÞ þì pßÖ {üBø ú`G ô ÿrüBì ,ÿlýè {O@ .úPÖpâ {O@ úzýG ûõÞ ÿõƒu ó@ - .Qvzð þì IÛÎ Büok kBG ,kõG ûAook >Bð@BPðBu < ÿôo þÛýÚo úì ïk eH¾ qA .kõy þì ûlük
ëk ok .kõG úðBg QýÏÚõì qA pO áBðpÇg êHǾA lülùO Ao ÐGpì pPìõéýÞ úð QÏuô úG ÿA ûkôldì Aõøóõßuô ûõßyQéÎúGúÞkõGúËdèó@okûqBO þñÏü ,lÏG þíÞBìA .kõG ûlðByõK Ao xõðBýÚA
Ao êHǾA ok kõzG RApG þvÞ ëk úG ïkpÞ AlgAlg QÎpu BG >Bð@BPðBu < úÞ ïkpƒÞ pƒßÖ .ïkpƒG þƒK Aõø ,îükoõg þì þDBPyBð îýPyAk úÞ þPÚô
.lñÞ þì ô kpÞ|þì QÞpcpPìõéýÞ l¿ýu ,Qvüôk þPÎBu }A úñìAk ok Bì úðBg úÞÿA úLO ô ly ÙB¾
.lølG RBXð Ao Bø äu ô IuA ô lñÞ qBG :îP×â qõñø .lyBG ûlýuo Bì úLO úG QvüBG þì úXýPð ok ,kõG ûkpÞAlýK kAlPìA ûApøBy BO ô QyAk oApÚ
úÛéc òì ô lðkõG ûly pýXðq Bø êýHƒìõƒOA Üüpc ûqõc Èuô òì úðBg .ïoAk pHg ,úéG - BG >Bð@BPðBu< úÞ ïkpÞ|þì pßÖ ÑõÂõì úG îPyAk
Rly qA .ïlì@|þì oBíy úG pýXðq òüA qA ÿrý^Bð òì .îðBupG BXð@ úG Ao ïkõg ïoAk úéXÎ .koAkoApÚ ÿõøõø .lýuo ûAo qA ïBíO ú^pø Rlc ô Rly .QÖoôpÖ lýyoõg úÏyApüqok
lG óBìq ô òýìq úG .ïkõG kõhýG kõg qA þðApãð lðôo þì BXÞ Bø òüA îðAk þíð þèô ïoAk úWõì onÎ AoêãñWÿBøQgokpíÞ QgAlðAûAoAo{ÞBñèõø þPc .kõG QÞBu ÿA ûpËPñì pýÒ õdð úG Aõø
ok îðq úÞ Jõg ú^ :Qynâ ïpßÖ qA .îP×â|þì .lðA ûkoô@ lñG òýñ^ òüA Ao ûAo úÞ úÞ ïly úWõPì ÿkôq úG .lüqô þíð îø Büok îývð
úG BO B« ñýÛü úÞ kõG úðBg ok îø ôA pâA .Qvýð ërñì ByBíO l¿Ú úG úÞ lñPvø ÿôBßXñÞ ïkpì - .kpÞ îg ...koAk þñÏì ú^ úÛGBu þG Rõßu ô {ìAo@ òüA
þÏu ô îPvG Ao Bø îz^ .ïkõG ûly úðAõük ëBc .lðôo þì kBü qA «BHüpÛO Ao >Bð@BPðBu< ,xok xçÞ ok úƒLO qA úƒÞ lƒy ïpƒýãPuk þƒPÚô QƒÛýÛc
BG óly Üüpc úíÏÆ qA êHÚ Ao óBì úðBƒg ïkpÞ :îP×â wýDo >QðAs < úÞ ly|þì ïpâ QyAk xçÞ .ïkpG .îPÖoõéW þécBu sçK BO óBðq ïlÚ ,ïlypüqApu
pËð pGApG {OB¿Phì ô RBýDrW ô AõPdƒì þìBíO kõG pPùG .îñÞ ÅpÎ ú^ ôB߃XƒñƒÞ - ÿôo þPyAkkBüô ly êgAk úPvø@ ûlßzðAk pPÖk ByBíO úLO úéÚok Ao óBì úðBgô ïkBPvüA êcBuoBñÞ
úÞ kõG òüA îPÖpâ úÞ ÿA úXýPð òýèôA .îñÞ îvXì !oBßýG :lýP×â þì þðõƒíÃì òƒýñ^ QƒyAkkBƒü .QƒyAnƒâ óõƒHüpƒO úG Ùpzì ô kõG þÏýHÆ úzýG ô êãñW àü úLO .ïkpÞ
ô ÜzÎ óõðBÞ àü lyBG úðBg àü úßñüA qA êHÚ BXð@ úG úËdè lýðAõPG úßð@ ÿApG îñÞ þì kBùñzýK - ,îPzâpG úðBg úG ûoBGôk þPÚô .QyAk oApÚ Büok
qBG Ao òýyBì ÿõükAo ,lüpýãG oApÚ óBüpW ok úËdè :QyAk .ïkoõgpG >BüõýèôA< îðq úG úðBg QzK óAõüA ÿôo
.kõG QHdì ô B×¾ BG QÚô ÑpuA ok «B×Çè ,>òvéßýì oõvÖôpK|< ÿAl¾ úGô kBPupÖ îüApG ÿA|úuõG Quk BGoôkqAôA
Ao pãülßü >BüõýèôA< ô òì ÿoAõük oBù^ ó@ ok .lýñÞ óBO úüBƒvíø .lƒüpƒýãG xBƒíO 4114578 ûoBƒíy
RkBÏu îÏÆ îø oBñÞ okô ûlýPupK kõWô ïBíO BG pOõƒéW pPì lñ^ qBâ {ýð BG ô ïkpÞ qBG AoõƒükAo koAk {O@ô ûly Üüpc úíÏÆ êãñW úÞ ûkAk ÑçÆA :Q×â lñéG
RôBÃÚ ëBHðk úG .îükõG ûlƒýƒzƒ^ Ao þƒÛƒýƒÛƒc úÛýÚk úu úG|,úÛýÚk úu wýéK ÿõãñhu .îPÖo qA BO lñ^ BG .îðq þì pùy úG ÿpu òì -
FBýyA òüpO êXñG ô òüpO }qoA þG þPc ,þOBìlÛì {øAõg þKok þKô QyAnâ þì óBüpWok Ao ïkpì >.kôo þì æBG úLO qA QÎpu BG
pø kBü úG .lðkpÞ AlýK QíýÚ ô olÚ ïpËð ok úðBg êcBuúGþùPñì ÿBø ûkBW þ^ByBíO ïkpì kpÞ þì :îP×â ëk ok .ïoAk RBÚçì ûlÎô óBPuôk
.ïoAk ûpÆBg òülñ^ ïlük ïkBPÖA úÞ óBzƒìAlƒÞ úG Ao kõg lñðAõPG úLO úñßu BO lðoAnãG qBG Ao :ïlýupK
... òÞ îco Rkõg BüAlg -
Ao xçÞ ,îPuAõg onÎ óBüõXzðAk qA oB^Bð úG ?ÿkpâ þì pG þÞ -
.YñK QÎBu kôlc îñÞ pßÖ -
ô ïkBPÖA >ÿlýè ÿBì < kBü úG ,úðBg úG ûlýupð
ëõíÏì ÜHÆ úÞ kôpG ïkBü ûlðBì îÞ ïly úWõPì
úðBgrLy@ úG pvßü .ïpHG lñÚ úHc ôk þßü {üApG
ÿBì < .îPÖo êHǾA úG ô îPyAkpG lñÚ úHc ôk ,îPÖo
qA ô lýzÞ úùýy ,kBPÖA òì úG {íz^ BO >ÿlýè
{ðBøkok Ao BølñÚ .ly lñéG BKôk ÿôo Ýôm ÉpÖ
QÚô ó@ô ïlýzÞ {yõâ ô pu úG þPuk ,îPyAnâ
ôA qA îø þèAõcA BO îPÖo >ÿrüBì < óBì|äu ÕApu úG

.îupLG
ûBÞ ÿôo }A úèõO oBù^ pø BG >ÿrƒüBƒì <
òì úG kõè@ ØÏy ÿBø ûqôq BG ôA .kõG ûlýGAõƒg
qBG ûqBO óBy|îz^ úÞ Ao Bø úèõO .Q×â lì@ }õg
,Jõg <:îP×â ô ïkpÞ }qAõð àü àü kõG ûly
p¿Î .}BG Bø ú`G IÊAõì .ÿrüBƒì }õƒg qôo
úðBg úG êHǾA qA .>kq îøAõg Bíy úG ÿpu ûoBGôk
ïqBÎ wüolO ÿApG lƒÏG úƒÛýÚk lƒñ^ ô îƒPzâpƒG
ô BHüq þPuAo úG >kôô Quô< ûkBW .ïly ûBãzðAk
ô|,Bø óBPvíéÚ ,Bø óBPvéâ|,Bø úzýG .kõG pãðõvÖA
ô Qƒgok ô êƒâ ok ûkBƒW Qƒíu ôk ÿBƒøçƒüô

48

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
49
îPvG îðBøk oôk Ao îèBíPuk .kõG ûly ÑBHyA kôk qA pK Ao îPÒApÖ RBÚôA qA ÿoBývG Fçg úÞ îüBø|JBPÞ
.îPÖo ûBÞ pPvG Qíu úG ô ïly êgAk úðAoõÞoõÞ ô îø þOlì ô lðly îvXì ïpËð pGApG lðkõG ûkpÞ
Quk Bø ûBÞ ÿôo|,ÿrüBì ókpÞ Al¾ òí úÞ >rðõPuA RpGAo< pSA þDApünK ÝBOA wý×ð ÿõéGBO
þèô ,kõHð ÿpSA Bø úèõO qA BO ôk ô ÿrüBì qA .ïlýzÞ ôk .QyAk ëõÓzì Ao ïpßÖ ïkõG ûlüpg ZApc ok
Bƒø ûBƒÞ ÿôo þƒìoBƒùƒ^ ô þƒìõƒu ÿBƒƒø úƒƒèõƒƒO úG ô lñPynâ ïpu ÿæBG qA úéXÎ BG pPKõßýéø lðôpÖ
qA BO ôk oBÞAlÖ okBì ïkq xlc .lðlƒýßéK|þƒì
,îPyAkpG Ao ûlðBíýÚBG úèõO ôk .kõG ûkpG ok Ao Bø|úèõO .lñPÖo Üüpc úÛÇñì ÿõu
îPuAõg úÞ ÿA ú˃dè ok Qƒuok ô ïkpƒÞ êƒÓG .kõG ûlýzÞ oAõük ,ôpGôo ok ,þËýéÒ kôk
ïõXø êgAk úG Bø úƒéÏy îƒñÞ ápƒO Ao êƒHǃ¾A QÖBßy Ao kôk ûkpK >Bð@BPðBu< ÿBø ïõXøqA þßü
.ïlýñy õÎõÎ ÿAlƒ¾ êƒHǃ¾A óôpƒýG .lƒðkoô@ ÿBø|úéÏy kôk ûkpK wK ok BO kAk ëBXì òì úG ô
þG ô kõG ûkBPvüA êHǾAõéW þßðAõýc .kõG ÿrüBì .îñÞ ûløBzì úLO qApÖpG Ao {O@ îWBùìô {Þpu
êÓG ok Ao {üBø úyõâ pãW þPÚô BìA .kpÞ þì þGBO >Bð@BPðBu< ô kõG oõ¿O ÝõÖBƒì ܃üpƒc QƒÎpƒu
qBÒ@ ókAk óBßO ïk ô ly QcAo {èBýg lük òì úÞ þDBøçüô ÿApG îèk .kpÞ|þì pGApG lñ^ Ao QÎpu
.îPÖo {èBHðk îø òì .kBPÖA ûAo õéW õéW ô kpÞ {O@ îýévO úPvG BKô Quk ØýéßOçG ÿõdð úG
þñìA êdì ok Ao Bø|úèõO pO ÙpÇð@ pPì l¾lƒñ^ RAolÛì pGApG ok :îP×â ïkõg úG ô Qgõu lðkõG
ÿrüBì úG îPyAk }õÒ@ok úÞ Ao þDBø úèõO .ïlük
ûp¾Bdì ok úðBg .ïlüôk úðBg Qíu úG ô ïkpLu ...ÿA ûoB^ õÞ BÂo ô îýévO pýÒ
óBñÞ ÝpW ÝpW Bø|ûpXñK úzýy .QyAk oApÚ Üüpc Ädì úG îƒPÖpƒâ îƒýí¿O ëBƒc òƒýÎ ok
úG ûlýupð .lñPhüo|þìôpÖrüorüoô lñPvßy þì úÞ Ao ú^pø ô îðrG {O@ úG Ao ïkõg ,úðBg úG ólýuo
úWok ok ,Jõg :úÞ ïkBPÖA pßÖ òüA úG qBG úðBg ôk pu pG úËdè ó@ ok .îølG RBXð lýuo îPuk úG
úWokokúÞþøAoôkpupG.ïkpÞpýâþHýXÎ þøAo
?kAk RBXð lüBG Ao rý^ ïAlÞ Qvhð «BÏHÆ ?îølG RBXð QvüBG þì Ao rý^ ú^ Qvhð
.kõG áBñPzcô þPuAo úG {O@ pâpâ ÿAl¾ þèô ,Ao óBì|þâlðq Fþy òüpO|BùHðApâô òüpOrürÎ
Üüpc ókpÞoBùì ÿApG òýìqô Aõø qA óBðBzð {O@ úƒ^ Fþƒy òƒüpƒOBƒùHðApƒâ ô òƒüpƒOrƒƒürƒƒÎ òƒƒüA
úG úÞ îø|>BüõýèôA< :îP×â ëk ok .lðkpÞ þì }çO
Qhu|B« ÏHÆôûlyÐéÇìÑõÂõìqAB« íPcúPÖopùy ?lyBG QvðAõO þì
ûApƒøBƒy ,ïlƒýƒuo ûApƒøBƒy úƒG ïBƒXƒðApƒƒu
...QuA óApãð ëAlK .kõHð rüBW äðok .kõG Rõég úðBPhHyõg
úðBPu@ úG ïlÚ òì úÞ kõG úPÖpâ ïBG úG {O@ úG oô@ ïBupu þPÎpu BG ô ïkpzÖ úO BO Ao qBƒâ
úG QuApßü ô ûkAo|þG| ,úðBg ok .îPyAnâ úƒðBƒg Bø ÕAp^ ïlýuo kôk úG þPÚô .îPÖo ÜüpcqAõzýK
ïA þâlðq Fþy òüpOBùHðApâ ô òüpOrürÎ ÙpƒÆ kôk .kõHð pvýì lük òüA kõWô BG .ïkpÞ òyôo Ao
úÞ ly oAkpHg îPvy úËdè ó@ ok ûqBO .ïlüôk àyA îüBø îz^ qA ô lý`ýK ïA úüo ô þñýG ok
àü òì þâlðq Fþy òüpOBùHðApâ ô òüpOrƒürƒÎ ôoBW Ao {O@ kBG .lðAqõu Ao îüõéâô kpÞ püqApu
ÿBø êâ qA pK þƒvßÎ JBƒÚ ,kõƒG wƒßÎ JBƒÚ
oAkôpýâ ok >BüõýèôA< úÞ þƒD|Bƒø|êƒâ .ûlƒýßzg .kAk þì QÖpzýK ô kpÞ þì
úPyAnâ }A|úðBÛyBÎ ÿBø úìBð ÿæ ,BìoõypK ÜzÎ îÞ îÞ .ly þíð lük pãük Büok M^ Qíu ok
BG Ao Bùð@þìBíO òì BølÏGô kõG ûkBPupÖ òì ÿApGô Ao {O@Iýùì ÿAl¾ îPvðAõO úÞ îPÖoõéWolÛð@
.ïkõG úPÖpâ JBÚ ô ûlðBHv^ ÿnÒBÞ ÿôo úÛýéu úÆõdì ô ûlýuo úéÚ úG úLO ÿôo ok {O@ .ïõñzG
JAõg ÝBOA úG JBPy BG .îølð óBOpukok ÿkôq úG .kõG ûkpƒÞ kõƒg ûBƒãðæõƒW Ao þƒÏýuô
ô îPyAkpG Ao ûlýßzg ÿBø êâ wßÎ JBÚ|,îPÖo úG .ïkpÞ wc rýð Ao Üüpc ûlññÞ úÖçÞ RoApc
úG îüBK ,ôpøAo ok .ïkAk eýWpO oApÚ pG Ao oApƒÖ úËdè úG úËdè ïA úÖpu .ïlýzÞ þì w×ð Qícq
,îPuBgpG þPÚô .ïkoõg òýìq úGô koõg þívW þíÞ .ïõzG ú×g kõG ûlðBì îÞ .ly þì pOlüly
àü .ïkpÞ wíè Ao xBñyBð îvW ëBìoõÞ ëBìoõÞ oõHÎ úÞ Q×âô QÖpâ Ao îüõéW wýéKpO ÙpÇð@
þÖpÏì Ao ïkõgô ïly ûkBýK .QuA òÒlÚ êýHìõOA
?lyBG kõG òßíì þÞ .kõG óq ûqBWA ,îPvø BXð@ þèBøA qA lýíùÖ þPÚô .ïkpÞ
òyôo álñÖ BO .ïkq álñÖ {ñPgBñy ÿApG ïkõg IÊAõì kpÞ úý¾õO ëBc òýÎokô kAkoõHÎ
kôk Rly qA úÞ þðq Apüq ,lì@pG ïkBùð qA û@ ,ly
kõWô BG ôA .kõG >BüõýèôA < îðq kõG ûly ëBc þG .ïkpâpG kôq ô îyBG
pøBÊ úG .QyAk Quk ok îßdì Ao ÿrý^ þyõùýG ô þøBýu ok ÝpÒ Bì ÜzÎ úðBýy@ .ïlüôk õéW
òüpOBùHðApâ ô òüpOrürÎ ókAk RBXð ÿApG îø ôA ô Bø þðAlÏíy ,Bøqo ,{O@ RoApc pSA pG .kõG kôk
.kõG úPgAlðA ûpÆBhì úG Ao kõg ,}A þâlðq rý^ ÿôo pPvÞBg qA þðAoBG .lðkõG ûkpìtKBø þvéÆA
Ao ÿrý^ ú^ ôA úÞ lýðrG xlc lýðAõO þì ,ïkõG ûkq xlc úÞ ÿoõÆ úG .lüoBG þì úðBg
òüpOrürÎ rý^ ïAlÞ pãük óBýG úG ô kõG ûkAk RBXð îüBK püq ok Ao òýìq .kõG pO àükrð êHǾA úG pÇg
.ïlüôk êHǾA ÙpÆ úG .ïkpÞ wc IùPéì ô ÕAk
?ly þì Jõvdì ôA þâlðq Fþy òüpOBùHðApâ ô þG ô lýzÞ þì úùýy ,êHǾA êgAk ok ÿlýè ÿBì
ûpâ äðo rìpÚ þðBGôo }oôk úÞ úìBð úPvG àü Al¾ Ao {íuA ,ok ókpÞ qBG òí .kpÞ þì ÿoApÚ
ÿA úðBÛyBÎ ÿBø|úìBð ÿõPdì ÿA|úPvG ,kõG ûkoõg BÖôBG óAõýc ,lyqBGok BO .ïkAk {üoAlèkô ïkpÞ
óBüBK ...ïkõG úPyõð {üApG òì ZAôkqA qA êHÚ úÞ úG QgBO úG lÏG ô lýèBì îOoõ¾ úG Ao }A ûqõK
êHǾA .QÖo ly þíð pOõéW .kpÞ oApÖ ûok Qíu

óApùO úéXì

?òülýñzðôorHuúðBgóBüpW- æ« BíPcA !þOpÖBvì ÿBø|wðAs@ -ApPýì !úðõíG
!úü|þñéÎþéýgúãükBXñüABìAAp^- úPyAk Bñy@ úü úâA !óõO|úðõg ÿBÖpÆ óõíø !?óApùO þñÏü -
!wø BøBW oõW òüA qA ïpùy òýDBK -ApPýì .òýñÞ à^ òýðõO þì QcAo þéýg òýyBG ú^pâA,BùñOpPgkúüBXñüA!óApüA,úð-ApPýì
ôo }BW úü úÞ óõOkõg !}pOlG ï|þéýg ?ûkpGîy|úìBñuBñy!ûpGoõOúüBGkAõhGïlüBy !úñÞ þâlðq úðõPG êßzì ,úyBG úPyAk îèõK
!wýð þñéÎ ÈÛÖ !òülük !îðôkþíð- úãì !ûpG îø ôo {øBãzðAk lüBG úÞ «B¾õ¿hì
þøAõgonÎ úü ô òýüBK îPgAlðA õìpu < ?úPyAkúìBðonâ-ApPýì ápO lüBG Bü !?úzG îüBÚ úðõO|þì QÚô lñ^
îýPÖo ô ly lñéG ïBøBG ApPýì úÞ ïly lñéG ô ïkpÞ .ûo@- }AlýK ûBãzðAk ÜüpÆ qA Bíy Bü úñÞ êý¿dO
ïlýuo BO .kõG úPvzð oBýìBÞ úÞ þüBW ÙpÆ .pßÖõOîPÖoôïkoõgîðõXñÖqAûkpgúü< !òýñÞ þì
úü ApPgkô ûkoô@okôo }|ú^pPÖkoBýìBÞ ïlük !kõG ÿoBÞ îñüA êÚAlc !òP×â þíð lG !ûo þíð ûBãzðAk Ig -
qAïôo@!úvüõðþìlñOlñOîðôAôòâþìÿrý^ ôo óõuoBâ ô }BW pu îPyAnâ Ao îðõXñÖ ?úñÞ þì oBßý^ wK -ApPýì oõK Jkõö ì .ï
ûBãð ôo }pPÖk õO ô }pu æBG îPÖo QzK >Q×â ApPýì úÞ ïkpÞ Al¾ !oõWBð ÿAoBÞ õO úP×ýG lüBy -
:úPyõð ïlük !ïkpÞ ?òýñÞoBßý^òüAõgþì- ô ûoAk ôo Bíy óôA !îñßð pßÖ ,úð -ApPýì àüô kBP×ø {hG

ï|lñâ| ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK

.........

!lÏG úG Iy Qzø ,ê¾B×ì kok|,xõðô AlýK }qA ÿko úü îýðõPG lüBy îüpG - {èBHðk òüoAk ô òýPvø óApãð úÞ úðôk|þì {ßükrð ÿBPuôk úíø úG - #
... ò×éO !îýñÞ pÆBg úG !ûoAk îðõO Quôk B« íPc .òükpâ|þì .òPyAlð ÿpHg }qA ïôlß`ýø .îükqpu
koAô AoBÞ oõW òüAõO ûly úÞ îy|ÜzÎ úG ïApPcA
úG Iy ûk ,óAõhPuA þâlýDBu ,JBPùì !BXñüA kBýG Rp¿ð ûoApÚ -ApPýì .òâ þíð Bíy úG !óoAk -ApPýì
... ò×éO !lÏG .ïo þì òì ô úðõíG oBýìBÞ îâ þì Ig- !úy þíð !óõy|úðõg ok îüpG oõìCBì BG úÞ úy þíð -
ôorýì JBvc îPuAõg BOô lìôA óõuoBâ < !îüly úÖçÞ úãük ïBøBì - òüpO àükrð úðõg ïk òüpG lüBG -ApPýì
...ò×éO !QÚô þG ô QÚô ,àvük ,Alü@ qA ZoBg ûo þì B« íPc óôA !ZoBg -ApPýì úGpâ ô }õì ûoAk .òýPuAô àýzÞ {Puôk
0911 >Q×â ô QyAnð ApPýì ïlG .ûly úÞ ï|ûBOõÞ Rlì úü ÿApG þPc !oõzÞ
!óBg óBìBu îük þíð ëõK BXñüA Bì - úðõg !úñÞ þâlðq úÞ úPhu }ApG BXñüA óõ^ !úñÞ þì ÿqBG óõOBøBG
BO .}|úðõy ôo îPyAnâ ôo îPuk ïôo@ < .ïly QcAoBð .QÖo ô lülñg úðõuoBâ < !úðõíG úðõO þíð pPzýG qôo lñ^ îyBPuôk ûkBÏèA ÝõÖ úPÖo þì úðõg qA úÞ þPÚô -
ôo }|ú^pPÖk kôq lük õñì ô lðôkpâpG õypu qA ïkoõg úÞ ÿrý^ ëõK úÞ îPyAk ÿlG xBvcA !?ZoBg ûpG úñßíì þñÏü - !ûkõG ûkoõg Qvßy lüBy ô QcAoBð ô þH¿Î
ô ïkpÞ ïoôôoôk úG ûBãð úü !úzG ûkAk æõK òüA p×u úü êTì !ÿõÚ ëBíPcA úG -ApPýì úPyAk úPvðõO þì þéßzì ú^ úg@ -ApPýì
>Q×â ô QvG .oõKBãñu ,lñéüBO ,úýÞpO|!þPvüoõO
þÞ pø úG ô ïo þì BWpø !?úèAô îñÞ oBßý^ - >îP×â !?úyBG
úuAô ïpýãG ûoBíy }qA ô ïqAlñGôo lüBG îuo þì ?k@ þíð ÿrý^ ÿoõìCBì BXñüA - ?þGk ûpG úñßíì - ô olK ú`G úÞ úP×â {ùG ÿA úðôõük úü -
>òP×â úÞ ûlñg püq ókq óõy|úíø < BùñO pPgk úü ÿApG BXðôA !úð þGk -ApPýì
?ly ïõíO RoBÞ õO !ïBÂpì òüA !úü þøAo pu úP×â {ùG !wýð }okBì
>îP×â ô ïkpÞ ûBãð {ùG M^ M^ úü < !k@ þì Ap^ - !wýð IuBñì ô ókpÞ úãülíø úG þøBãð úü BñüA ApPýì <
xBñßuA ÿAkA óõy|Quk BG óõy|úíø lÏG < !?îíù×G lüBG BXÞ qA - .ïkpÞ ïpâ úÖBßvð BG õìpu îñì .òP×ãð þ`ýø
.îüpG õyBK ûo@ -
!!!?BXÞ -oBýìBÞ >Q×â ApPýì ô ókoô@ok >Q×â @|úPðBK Qynâ úÞ ûkpg úü
!RBøBG ïoAk oBÞ - þâkBu òýíø úG ïk@ úü úÞ úHýXÎ þéýg -

!úñÞ ëõHÚ ôo þvÞ Ùpc
!ûkõGÿoõXñýíøoBãðAúðB×uCBPì -
ApPýì úG òì úÞ óly QÞBu þãíø ûoBGôk <

>îP×â
ôo ÿrý^ úü kAõg þì îèk þéýg òì -
qA ïôlÞ úü ÿApG þPèBc òý`íø úü úâA !îðôlG

?òükpÞ þì oBßý^ lìôA þì {ýK BøBíy
oõXðõíø ô kpÞ ûBãð ïBíz^ õO ApPýì <

>Q×â
!úñÞ þì ÝpÖ ïk@ BG ïk@ -

!Bíykõgç« Tì-
ÿA þüAkpvK òý`íø úü òì úâA -ApPýì
!îPÖo þì }BøBG ô îPÖpâ þì ôo {Puk ,îPyAk
úPyAnâ þüBùñOô ûkpßðôoBßñüA óôA þèô -

!úPÖo
BXñüA ÿkBüq Rlì úðõO þíð wK -ApPýì 50


Click to View FlipBook Version