The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL COPY. READ, VIEW OR DOWNLOAD TEHRAN DIGITAL MAGAZINE ONLINE FOR FREE WITHOUT SUBSCRIPTIONS, EXPERIENCE ON YOUR SMARTPHONE, TABLET AND COMPUTER, ANYWHERE, ANYTIME
www.tehranmagazine.com
Shahbod Noori Editor

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2017-10-25 12:39:10

Tehran Magazine Issue # 1056

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL COPY. READ, VIEW OR DOWNLOAD TEHRAN DIGITAL MAGAZINE ONLINE FOR FREE WITHOUT SUBSCRIPTIONS, EXPERIENCE ON YOUR SMARTPHONE, TABLET AND COMPUTER, ANYWHERE, ANYTIME
www.tehranmagazine.com
Shahbod Noori Editor

Keywords: Shahbod Noori,Editor,tehran magazine,los angeles magazine,persian magazine

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
8 úd×¾. ...........|..|.|.|...........|.|....QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo þHdì îüpì pPÞk - Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
10 úd×¾..|.|.|...........|.|..........|..................)þzHc lýÏu(úP×ø îg ô aýK ok -
& Publisher
ÿoõð lŸHùy12úd×¾..|........|.............)ÿrXñìàìBýupPÞk(òìrìxpPuABGóBvðAûBâ@kõgúÇGAo- SHAHBOD NOORI

16úd×¾........|.........|............................................óBùW VkAõc|-| )| |201 7pHPÞA 27(| 1396 óBG@ 5 úÏíW 1056 ûoBíy îßü QvýG |ëBu

22 úd×¾............................. )þÏÚAô þèô IýXÎ( ?Qvý^óApâôkBWIyBü”òüôõèBø“-| Since 1996, Friday October 27th 2017 ISSUE#1056

24 úd×¾..|......................................lüõy Bñy@ Býðk ÿBøpùy òüpO þíülÚ BG-|

(818) 881-177128-37úd×¾.......|..............................................BýðkoBñÞúyõâqA|-|

38úd×¾ ................| .......|..............................................rñÆ|-| TEHRAN MAGAZINE
40 úd×¾...............|.....................)ûBOõÞ óBPuAk(úðBgBÛu ÿBø Ðíy ô qBíèõu-| PO Box 3665
44 úd×¾ ........................................... ) oõK Jkõì.ï úPyõð þÚoôBK( êvÎ –
Winnetka, CA 91396 USA

46úd×¾.......................................)kpÞÿløúPyõðþÚoôBK(ûpøBÚokþéPø– WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

48 úd×¾................................... ............................... þyqoô– E-mail: [email protected]
Facebook: TehranMagazine
50úd×¾..|................................)”õèûrícòýßO“úPyõðþÚoôBK( úìokÿpPgk–

52úd×¾..................)þøAoôkpu( QuAûlýuoQvGòGúGkôkô{O@BGôlyqBÒ@BìþâlðqÜzÎBG – >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
54úd×¾......................................)léW ÿôo( ÿkBy ÿApG ÿA úðBùG òüôõèBø-| .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð
58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-|
60-65 úd×¾........................................................BøpHg ô Bø ûpù^- .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
66-69 úd×¾ ..... ..................................................úünÓO ô þßyrK- Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð-
|72-75úd×¾.|.............................................................. ëôlW- .Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
76 úd×¾....|........................................................ úP×ø þDõãzýK- ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -
78 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-
|80 úd×¾ . .|......................................................... þvýéãðA {hG - .lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì

.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

when subiscription start , there is no cancellation or refund

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

ÿpGA úðBg ÿAõø
}BÞÿAô QuA
...koBHG óAoBG

?îñÞ oBÞ ú^ BG IéÒA úuolì ûAo qA .îñýHG Ao þvÞ QuAõg .kõzð õíÎ óq þPcAoBð UÎBG úÞ lñÞ koõgpG QynâBG ô ïAo@,óBGpùì ÿkpì ïolK
oõÇ^ ,QuA òýãñu þéýg úðBg Èýdì úGpPíÞ ïkpÞ|þì þÏu .îPÖo|þì óôpýG îðBPuôk okBì qôo àü .kõG pO ÜýíÎ òüA qA úéEvì þèô ,îPgBƒñy Ao ïkõƒg úƒÞ þƒPÚô qA .kõƒG
úÞ æBc îñÞ|þì pßÖ .îðAk þíð ?îñÞ êídO lüBG ô lñÞ þâlýuo úÞ îPyAlð ÿolK .îüBýG úðBg Ðüpu þéýg .lðlì@ Bì úðBg úG ïA úíÎ ô åorG ô þPcAoBð lðAõO þíð râpø úÞîPvðAk|þì
úG ókAk {ìAo@ ok lüBG ûlì@ {ýK ÝB×OA òüA ÿBø úüpâ ô þPcAoBð pýâok olÚ ó@ îø ïokBì þüBùñOô RçßzìqA .lðkpÞqBG Ao QHd¾pu pâA ô ïkõG {ÛyBÎ òì .lñýHG Ao Bì ú¿Ò
òüA BGpPùG lñðAõPG BO îñÞ àíÞ ûkAõðBgô ïokBì .kõG ûly êÖBÒ òvc ô òì qA úÞ kõG }kõg ú`G løAõg þíð óBzèk úßñüA ô Bø ú`G ô õíÎ óq .ïkpÞ|þì IO ,ïlük þíð AoôA ÿA úËdè
.îýñÞ þâlðq pO ïAo@ îýðAõPG ô lñüBýG oBñÞ êßzì îPÖo|þì îðBPuôk úðBg úG þPc Bø Iy þøBâ ú^ ô lðõy åorG pãük þvÞ Quk püqõíÎ ÿBø
QuA ÿpGA úðBg ÿAõø îðAk|þì .îüoAlð ÿA ûoB^ QuAõg þíð îèk .kAk þíð QýíøA þvÞ þèô úÞ lñPuAõg okBì qA ,lñyBG|êýìBÖ ok úÞ pPùG þâlðq kpÞ|þì þÏu ô QyAlð ÿlG lì@ok
ô ïkõG|úPyAnâ oBñÞ Ao rý^ úíø .îðAõhG xok ïolK Apüq lñÞ ZAôkqA ôA BG ïolK lñƒÞ ëõƒHƒÚ Ao Bøqôo qA þÃÏG .lñÞ îøApÖ Bì ÿApG Ao þGõg
koBHG óAoBG }BßüA þèô .ïkpãðpG úðBg Èýdì úG úÞ ïkõG òüA pßÖ úG ÈÛÖ Ao Bì .kpÞ|þì ÿpLu Bì ÿkBypÆBg úGô Bì ÿApG
úýHñO oBG òýèôA ÿApG ô ly úWõPì ïolK oBG àü .QuA|þìçuA òýðAõÚ úGlÛÏPì «Alüly ïokApG òvc .kpG|þì óôpýG eüp×O ô lüpg ÿApG
.kõG ûkpßð îø AõÎk Apì râpø ïolK .ïly þPhu þvÞ kpÞ þíð oôBG ,koõg BW þéýg okBì òvc ô ïkõG úèBu 18 òì .kõG pPß^õÞ òì qA
þß^õÞ áBu .ïkpÞ ÐíW Ao îüBø JBHuA olKôokBì .krüpG îø úG Ao Bì ïAo@úðBýy@lðAõPG úG Ao Bì þâlðq þÞBñPzcô ÝB×OA úÞ úèBu Q×ø
.îPÖo îPuôk úðBg úG ô ïkq óôpýG ô îPyAkpG ëõHÚ êGBÚ Bì ÿApG Qvßy òüA ô lðkõG îø ÜyBÎ
îèBHðk úG ïolK BG ô kpÞ AlýK Apì ïokBì ûpgæBG þíð þÖpc olK ,ly Ñôpy okBì ÿBø úüpâ .kõHð .Qhüo îø
òüAqA lÏG æBc BìA.lðkoô@úðBg úG Apìô lðlì@ xBvcA þèô QyAk ÿqõvèk Qýð A«pøBÊ ,kq ïpâ ô þíýí¾ þéýg ïolK ûkAõðBƒg BƒG
þíð }lG ZAôkqA òüA qA {èk úO úÞ îükpÞ|þì Ao þéÎ õíÎ .îýPyAk lì@ ô QÖo îüAk .îükõG
ÿBø úüpâ úG ô QyAlð þÂApPÎA ç¾A .lƒü@ þøBâ .kõHð ïolK êTì .îPyAk Quôk þéýg
ÐðBÚ Ao ôA kpÞ|þì þÏu .kAk þíð þPýíøA ïokBì .kpÞ|þì QümA Ao }A ûkAõðBg ô ly|þì þH¿Î
BG Ðüpu þéýg .QuAoBÞ òüA úGoõHXì úÞ lñÞ .QyAk Bì ëBu ô òvíø B« HüpÛO pPgk ôk õíÎ
.lðlì@ok îø lÛÎ úG Bø ó@ ïolK ûkAõðBg úÇuAô BO .kõG kBüq þéýg îø BG Bì ÉBHOoA òýíø ÿApG
}olK úðBg úG ô kpÞ ápO Ao úðBg þOlì okBì Ao ïolK ô kq äƒðq õƒíÎ óq qôo àƒü úƒßñüA
þOlì qA lÏG ,QyAlð ÿA ûlüBÖ pùÚ þèô QÖo .lýðBuo óBPuoBíýG úG Ao }kõgolK .QuAõg
òüA BG lðAkpâpG Ao ôA ô QÖo {èBHðk úG úƒíƒÎ
oôk ô AlW ÿA úðBg Bø ó@ ÿApG olK úÞ ÈüApy .kõG ûkpÞ ÙkB¿O õíÎ
ô QùG ok ô kõHð qBƒuoBƒÞ Bƒø úƒXèBƒÏì
.lñÞ ûoBWA .kõG þPhu ÿBøqôo .kpÞ RõÖ õíÎ ÿoôBGBð
Ao olK Bøqôo òüA kõG ûly pOlG ÑBÂôA þÏu ,îükõG ÿoAkArƒÎ îƒuApƒì pƒýâok þƒOlƒì
.kpÞ|þì þãñPèk þéýg okBì ,îülük|þì pPíƒÞ pø îuApì qA lÏG îüoAnãð BùñO Ao Bø ó@ îükpÞ|þì
pýâ úyõâolÚ ó@.QyAlðolK ÿoôk úG RkBÎ QýèõEvì þèô QÖo }kõg þâlðq pu úG wÞ
.kq þíð Ùpc ÿA úíéÞ þPc úƒÞ kõƒG ûlƒy pu Bø ó@ úG IOpì .QyAlð|þìBíO okBì ô olK
.QyAlð ÿA ûlüBÖ óBýÖApÆAôolK ÿBø QHd¾ Ao Bø ó@ ô îükpÞ|þì lüpg óBzüApG ,îükq|þì
æBc .ûkoõgpu ô kõG|úPvßzèk çƒìBƒÞ okBƒì wðA Bì úG þéýg Bƒø úƒ`G .îƒükpƒG|þƒì óôpƒýG
Bì þâlðq qA {ìAo@ .kõG AõÎk ô äñW Ñôpƒy Ao Bø ó@ ÿA úËdè lñPuAõg þíð ô lðkõG|úPÖpâ
.QyAlð Ao olK ólük êídO okBì ,kõƒG|úƒPƒÖo
ô Jõy@ àü Ñôpy þñÏü úðBg úG olK ólì@ .îüoAnãG BùñO
þíð ô kõG QcAoBð ôA qA okBì .pOlG ôA ólìBýð úÞ lýuo|þì }õâ úG þüBø úìrìq îÞ îÞ
Qhu þâlðq olÚ ó@ .lzhHG Ao ôA QuAõƒg .lðBíG BùñO koAk ûBñâ ô QuA óAõƒW õƒíÎ óq
þíð îèk .îükõG ûly|úPvg Bì úíø úÞ kõG ûly îø Bì úÞ olÚ ó@ .ly Ñôpy|êýìBÖ ÿBø ÿqõvèk
ZAôkqA l¿ÚõíÎ óq îükpÞ pßÖô îükpÞ ày
QcAo úéEvì òüA BG kpÞ|þì þÏu okBƒì .koAk

6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

Ùp¿ì ,ûkq wßu úÏìBWok þâlðq ÿpãðApüô ûly QýGpO Quok úÞ ÿA úzülðAô rÓì .kkpâ
RBüpzð ô IPÞ úG þupPuk ,ápdì ÿBøAnÒ ÿBø úuõuô êGBÛì ok lðAõO þì þGõg úG lyBG
Quk òüA qA þéüBvì ..... ô ÿoBßýG ,þvñW þ×ñì ÅoAõÎpyqA Ao kõgô ûkpÞ úéGBÛì þvñW
úG kpÖ ëBÓPyA qA þÞBc úÞ þíüçÎ .lyBG þì .koAk ûBãð òíüA ó@
BG Ao lyBG lðAõO þì þüBÂoA kõg oBPÖo ïBXðA kõg ÿoBPÖo óAõñÎ úG þüBÂoA kõg qA åçÞ
:kõíðþñýG{ýKóAõOþìpüqÿBøoõPÞBÖþuopG kõg kpÖó@ïBXðABGúÞkpÞþìkBüûlðqBuûkõè@
þG , Üég þðBùâBð RApýýÓO , BùHè þãðo þG úG ûkõè@ úðBHéÆôAk ûkAkoApÚ ûkB×PuAõu koõì Ao
,þñøm ô þuok ÿBøkpßéíÎ {øBÞ ,þGAõg áoçÞ ïkA pPÞk .kkpâ þì kõè@ ûBñâ ÿoBÞ
îg ,þXýâ ,ÿpünK àüpdO ,þPuôk Rõég òì pËð úG : úÞ kõG úPyAk ïçÎA ó@ qA pPzýK
úG RkBÎ ,òPvzð ïBãñø qõÒô Bø úðBy þâly qA þüBÂoA kõg koô@ QHý¿ìôoBG óBüq YüBPð >þHdì îüpì < pPÞk
à^õÞ ô ÿlyo îÞ ,îßy ÿôo pG ólýGAõg qBu úéývì þðBùW äñWôoAkpýâAô ÿoBíýGpø
QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo

þüBÂoA kõg ápO ÿBø ûAoô îüçÎ

-àíð kBüq Ùp¿ì úG êýì ,Bùðq ok úñýu ólðBì qA úÞ ÿqBu ûkõè@ kõg ûBHPyA oBPÖo ô ûkõG pO pvýì úýHñOqA óBð@ólðBupO wßÎpG Büô ûrüBW àyrK )1852 ( åçÞ ÿôoBø óBW #
þG ,....ô ëkpg -úÞpu-òý^oAk -ê×éÖ ÿBÇg qA IðAõW ÿoBývG qA ly Ñôpy óBðõü Ao þPýGpO ëõ¾A úðõãñüA úÞ þñülèAô ô ûkõHð Bø }pãð ÍBdè úG BOlíÎ úÞþüBßüpìA pýùy
ûkBu ÿBøAnÒ Ùp¿ì úG QHvð lüly þüBùPyA úP×â òüA .lyBG þì pO kõè@ ûBñâ rýð ÿpâ úzcBÖ þì QýGpO oõdìkõg þðAlðqpÖ lññÞ þì úzýK þvñWrýøpK ÑõÂõì óõìApýK úÞþüBøoôBGô
pO , óBðq ok îËð þG þâlÎBÚ ,úüôkA qA þèBgô þPýÏÚAô åçÞ pPÞk ÿõu qA áoçÞ ïkA pPÞk qA úýHPð xpO qA Bü ô }AkBK pÆBg úG BùñO úÞ lññÞ pG lyBHýì ûpùy QyAk ÿrýPu þüBÂoA kõgô
þcôo -þðlG ÿBølìBýK, óBÞkõÞ ok BW ókpÞ úßýüBWBOkõyþì þGBüqoAîùìwGôlñíyqoA óBÞkõÞ úßýèBcok lðqoõG rýøpK ÿoBPÖo ïBXðA {ýK óBðAõWõð ô óBÞkõÞ úÞQuA oôBG óBü
pPÞk lük qA ÿqBu ûkõè@ kõg oBPÖo úG RkBÎ ôpýK ÿApG þOBýÏÚAô óAõñÎ QdO kõg JBPÞok Ùp¾ Ao þéíÎ BO lðpýãG kBü lüBG óBðAõWõð ô lðõy þì ûkq wßu þvñW òu úG ólýuoqA
kok ,ÿoAokA ÿoBXì ÿpünK àüpdO úG åçÞ úÖBÂA úPyAk RçíW òüApG þOBÎBWoA ,óAõW îüpürLGpâA .lðBuoïBXðAúGlüBHð ókõHðQuok xo {ýK þvñW þâkõè@ òüA úXýPð ô
,RBPuôpK óly åorG,þvñW óBâoA ok úíø kõè@ ûBñâ oBPÖo òüA óBýðBGpÚ úÞ lñÞ þì þé¾A qA þßü þPuok ô QÛýÛc úG ÜzÎ úÞ .lyBG þì þüBÂoA kõgoBPÖo úG óBð@RokBHì
kok Bü þðæõÆ ÍõÏð ,oAokA ÐÖk Rçßzì wñW ôk pø ô óAõW ú^ ô pýK ú^ þñu ÿBø ûôpâ úXýPð ok QuA þÚçgA lyo ÿBø úüBK òüpO QýèõEvì qA þßü :lüõãýì åçÞ pPÞk
,þvñW þðAõOBð ,JAõg ïBãñø ok ëArðA ÐÖk,oô@ qA Bü ûkpÞ þüBÂoA kõg úÞ þÞkõÞ ókq àPÞ òýüBK òýñuqA úÞ QuA òüA òülèAôpýÇg ÿBø
.kkpâ þì êìBy Ao kpì ô óq kõg úÞ ÿkpÖ ÿApG ólüpg úülø ÙpÇð@ }qõì@ Ao kõg pG ëpPñÞ RoBùì óAlðqpÖ úG
. kkpâ þì þùPñì ....ô þH¿Î þãPvg kõg oBPÖo qBu úñýìq åçÞ pPÞk oôBG úG þì BñÏì qA þùO ô UHÎ ÿpìA ûkpßð þüBÂoA QÖBüok úG ÜüõzO úG BùñO îùì òüA ïBXðA .lñøk

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D.

American Board of Internal Medicine

kôoô qA QÏðBíì ô þñøm þâkõè@ qA rýøpK kõg RkBÎ BG úéGBÛì ÿBølPì úÞ QyBãðA lüBHð
êýéÛOAoïBXðAëBíPcAlðAõOþìþvñWRApß×O oôk åçÞ pPÞk ûBãð qA þüBÂoA kõg pãðApüô
ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| kõg ólðBìoBßýG Bü BùñOqA lüBG kApÖA òüA .løk RBXðÿApGúÞkõGoôBGòüApGÿôúßéGkõGûlðBì
òüAokkõg þcôo QüõÛO ÿApGô ûlüqoô ÿoAk úWokokòülèAôókõGáBK,þüBÂoAkõgqAkpÖ
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ Ao}qoô{Ûð.lñüõWÿoBüþðBíüA ÐGBñìqAûAo ûBñâqA kõg úßñüA ô kpýâ þì oApÚ QýíøA ëôA
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ oôkpËðqA lüBHð ÿqBu ûkõè@kõgoBPÖo ápOok òülèAôqAlÏG.lñyBGûlðBìóõ¿ìþüBÂoAkõg
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ ÿqBvÞBKÿBùøAoqAþßü úÇGAoòüAokôQyAk BG àükrð ÉBHOoA ok úÞ ÿkApÖA ô úìlg úýéÞ
kpÖ .lyBG þì þðlG ápdO úG RokBHì ÿpßÖ óBñýíÆAóBð@ókõGáBKqAþPvüBGlñPvøákõÞ
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG ïõXø Ädì úG lüBG þüBÂoA kõg úG kBPÏì òülèAô Q×â þì åçÞ pPÞk .kkpâ ê¾Bc
BOôúPÖpâoBÞúGAoólGÿBøú`ýøBìlýéKoBßÖA þvñWóBâoAúGÉõGpìRBÎõÂõìkoõìoklüBHð
þì }qoô .koAk ëõÓzì Ao kõg þãPvg qpì óAlðqpÖ ô lñyBG úPyAk ÿA úíèBßì ákõÞ BG
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # àíÞ îø óõg }kpâ îýËñO ô ëkBÏO úG lðAõO úÞ lñíù×G þèBukpg ÿBøqôo òýèôA qA þPvüBG
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW ok óõg þãPÖpâô ÐíXO qA ÍBdè òülGô lñÞ pâA ô lñðrG Quk kõg þvñW óBâoA úG lüBHð
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # þßü.lì@løAõgêíÎúGQÏðBíìþvñWóBâoA ûly ûBHPyA þéíÎ ïBXðA úG RokBHì lññÞ òýñ^
kpÖô QuA ókq ïlÚ þðlG RBñüpíO òüpPùG qA úPÖoúPÖoóAõPGlüByákõÞólypPâorGBG.lðA
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse ûkBýK êüBì YñK BOoBù^ úðAqôo BXðA BG lðAõO þì ô îùÖ Ivc pG þvñW óBâoA {ñÞ úG ÐWAo
.lü@ÜüBÖoBPÖoòüAápOpGÿôo êÛPñì ôA úG Ao þíýøB×ì ákõÞ þéHÚ RBÎçÆA
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# BìþÖp¿ìÿAnÒûkAqBìoBßÖA:Q×âþìåçÞ oBßýG úðBgok BùñO lüBHð óBÞkõÞ þüõuqA .kpÞ
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # ëpPñÞoõËñìúGkõGlÛPÏìBPuAoòüAokôlñPvø ÿôBc ërñì Èýdì úÞ QuA òüA pPùG ô lñyBG
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # þÞAoõg kAõì IÚApì lüBG þüBÂoA kõg oBPÖo ákõÞ QÚô úÞ lyBG þzhG fpÖ ÿBø QýèBÏÖ
kõg þüAnÒ úìBðpG úÞ ÿkpì åçÞ oôBG úG .kõG qA þßü .kkpâ {hG Rnè oõìA ïBXðA Ùôp¿ì
QuõK ókpÞ RôApÆ ,lý×u ko@ ,áõg Qyõâ Ùp¿ì úüBK pG Ao úÞ ÿA ú`G pvK ok lðAõO þì úÞ þüBø lñÖpO
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # ô ûõùÚ ô ÿB^ ólýyõð ,úüôkA ,þñüpýy ôA ókpÞ úñPg ûkpÞ AlýK þüBÂoA kõg úG RkBÎ
B« íévì QuA ûkAk oApÚ RBýðBgk ëBíÏPuA îùð@ àyrKpËðpüq þPvüBGpìA òüA .lyBG þì
þvñW lýéK oBßÖA ïõXø pG QvðAõO løAõhð kok úÞ ÿA úðõâ úG kpünK ïBXðA þvc þG óôlG
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # kõg qA rýøpK ÿApG .lyBG úPyAk þèpPñÞ kõg wíè QýÎõñíì ákõÞ pÆBg ok ó@ qA ê¾Bc
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # Quk ÿoõg kBüq qA kpÖ úÞ þPvüBG þüBÂoA úÞþðBÞkõÞokBùPukòPvG.kõyoô@kBüóBâoA
ïBy .lñÞ QÎBñÚ áAoõg ûlÎô ôk úG úPyAkpG lðAõO þì lðA ûkpÞ AlýK óBâoAwíè úG RkBÎ
õì }rüo óBìok # BG râpø ô kqBu kôldì ûõýì Ùp¿ì úG Ao kõg Jõvdì êíÎ òüA ápO ÿApG ÿpãük úñurâ
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # qA .kkpãð pPvG þøAo pK ûkôo ô úðBTì ,îßy .kkpâ
ólýyõð ,RBW úüôkA ,ápdì ÿBøAnÒ ókoõg îø þðæBvâorG úÞ kõGoôBG òüA pG åçÞ pPÞk
.kqoôJBñPWAÕAkÿBøþðlýyõðôûõùÚ,ÿB^ þì lñyBG þüBÂoA kõg RkBÎ ápO úG êüBì úÞ
(818)343-0101 ...koAkúìAkAIéÇìòüA| | kõgúGôlðlñHGkõgBGÿlùÎúíøqAëôAlñðAõO
}õâokAoþãzýíøoBÏyôlýyBGqôpýKôkBy ô QvhðqôoqAAoápOúGlùÏOôûkAkápOëõÚ
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 pPùGþâlðq,pPùGwßu:úÞ þüõu qA .lñðBuo ïBXðA úG qôpð@ ÿAkpÖ qA úð

9 corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO

|óApùO úéXì

þÏu ÈÛÖ úýÛGôôA .koAlð kBÛPÎA ó@ úG B¿hy þ¾õ¿g ô þPèôk óApyBð úG úÞ ly þì ûlük úÛü îø þvÞ ô lðoAnâ ZApc úG Ao þðApüA xõìBð BG úP×ø îg ô aýK ok
úðõâ pø úG BO lñðAk þì kõg ú×ýÊô ô lññÞ þì úG ô QyAk ÜéÏO þìçuA ÿoõùíW Qìõƒßc þðApüA xõìBð ô QÖApy qA BO lƒøk þƒíð pƒW
úÞ lñølG þðõðBÚ úHñW lðoAk óBâlðõñy úÞ ÿoôBG úPyAlð îø þðBâlññÞ úÏWApì óAoBãðpHg úƒP×â åo óBñ^ ïBð àü óBýG pÆBg úG BìA .lñÞ QüBíc þzHc lýÏu lídì
ólýzhGoBHPÎA{üBíøAoBøó@ {üBíøïBðòì ok þƒèBƒXñW IƒHu úƒÖpƒÒ òƒýíø BƒìA .QƒuA qA óApüA ok Büõâ úÞ lñðq þì óôpýG Ao óBykpâ
úÞ {üBíø àü ok òì úðõíð ÿApG .ïoAnâ þì þðBíè@ ÿBø úðBuo úG }pHg úÞ ly ûBãzüBíð ,kBƒýPÎA ,kBƒvÖ ,JõƒÞpƒu ,ÝBƒñƒPƒgA ,ïAlƒƒÎA |[email protected]|
QÞpy þìõíÎ ÈGAôo ÿBø ÿoAõƒyk óõƒìApƒýK | |!QvýðÿpHgBzdÖôþPèAlÎþG,xçPgA
pø qA úíø úÞ îPyAk QÞpy kõG >RoBì ëAô< .lýuo úðB×uCBPì BìA ûly ûoByA koAõì òüA úG BøoBG !?þëðôApAüqAôRopýÒ
îøoBG pøô Bø ÿoAõyk rW lñP×â òhu ÿrý^ qA þøôpâ ÅpPÏì ÑBíPWA pÆBg úG ëBXñW óBGqok úzüo úÞ ûly úWõO ÿA úPßð úG úzýíø
þüôo ûlñg BG óBðApñhuô RoBì ëAô óBâlñüBíð úÞ kõGpWBùì þðApüA óBPuk úG îéÚô óBâlñvüõð úG ÈÛÖô koAkoõzÞpG îÞBcoôqôoq óBHcB¾ ok Bßüpì@oõùíW wýDo MìApO lèBðôk #
úG lðkAk þì þßèA iuBK ïkpƒì RæAõƒEu úƒG oõÃc úýéÎ þìçuA ÿoõùíW óB×èBhìoBñÞok úG óApüA ÑBÂôA óõìApýK kõgpýgA þðApñhu
þéßzì ç¾A QÞpy òüA ok Büõâ úÞ þéßy ô lðkq RApøBËO úG Quk ûBãzüBíð ok úÖpÒ òüA .kõy þì úPyAnâ QzãðA ó@ ÿôo Yýég Ao xoBÖ Yýég ïBð ûBHPyA úG Bü líÎ
ólýzhG oBHPÎA ÑõÂõì úðB×uBC Pì .koAlð kõWô þéì úÖpÒ òüA óBƒHƒcBƒ¾ úƒÞ lƒñƒPƒyAk ïçƒÎA ûlÎ BO ûly IHu pìA òýíø ô kpÞpÞm þGpÎ
ô ïoArýG lì òüA qA òì ô ûly qôo lì úíø úG þßèA |QýTýc lðA ûkBùð ó@ pƒG úƒÞ þƒìBƒð ÙçƒgpƒG | | ïôkqôo
þyqoA òüpPß^õÞ îø óBðApñhu ÿBø úP×â ÿApG ô óBýG ,úzülðA ÿkAq@ JõÞpu BG Ao óApüA þãñøpÖ JBPÞûBãzüBíðok ëBXñW óBýG BG ôA úÞlðpýâ úðBùG ô lñøk pW úÛü ÿA
Qéìô RpýÒô xõìBðô Ùpy úG þñhu òýñ^
...îPvýð êDBÚ | |.lðAúPÖpâÿqBGúGîéÚ óBùWok JBPÞûBãzüBíð òüpPâorGqôpìA
pýÒ êíÎ pGApG ok úÞ rýð úÖpÒ óæõƒEƒvƒì kõg oBÞúG kõG ûly BKrG Roõ×ßðApÖ ok úÞ | | !QuA ûkpÞQðBøA óApüA
| | ïoBù^qôo ûBãzüBíð RBìBÛì lðkõG úPÖpâ oApÚ ÿA ûpÇPñì BO lýñÞ ûBãð wßÎ òüA úG !óBüBƒÚ@ pƒýƒg
| | !iüoBOoApßO pâA lñP×âô lðkpÞ lülùO Ao Roõ×ßðApÖ JBPÞ | | .kAk óBüBK Ùpy ô xõìBð úG óApüA ok þðBvÞ ú^ lýñýHG
ûBãzüBíð ok pãük ëBu lýñßð QÞBu Ao óB×èBhì BG úÞ Roõ×ßðApÖ JBƒPƒÞ ûBƒãƒzƒüBƒíƒð ok pùy ok úÞ wßÎ òüA ok .lññÞ þì qôBXO þðApüA
BìA konâ þì 1942 ëBu qA ëBu 75 # óBíè@ îËÎAol¾ ô úvðApÖ oõùíW wýDo óBñhu úÞ kõy þì ûkAk óBzð ûly úPÖpâ lùzì þHønì
ÿBø îüpdO qA þyBð þãñupâô þÇdÚ qõñø | |!kpÞîýøAõhðQÞpy >þéì úÖpÒ< ïBð úG úÖpÒ àü kõG úPÖBü {üBzâ ÿApG !Ùpy BG óBýðApüA ô !JpÎ óAkpì úðõã^
úÏWBÖ þìõu óBùW ÿBøoõzÞ ok þuBƒýu
| | ïõuqôo | |.lðAûlýzÞؾþðApüAóqBGþyõÒB~ íø
.lñÞþì þñüpÖ@ !þGçÚ óBðApñhu òÞBìA ô óApüA ÿBøpùy ok úÞ QuBø Rlì
ÿBø Qèôk ÿApG îüpdO úÞ Qvýð þƒßy| | úÓý¾ pOBÖk þÎpy oõìA ïBXðA úðBùG úG þHønì
ïqæ BøoõzÞ úPhývâ óBñÎ óApHøo ô oõOBPßük úv×Úokô îPÖo þPuôk ÕApu úGqôpìA # BO ûly qBG ÿA úP×ø lñ^ BO úPÎBu àü ÿBƒø
ïkpì îz^ úG ó@ kôk úÞ þüBø îüpdO úð BìA QuA >lü@þíð ïkBürý^ aýø< JBPÞôApPÖk JBPÞ
rÞApì ÿApG lüBG Bø îüpdO .kôpG ûBñK þG ô ûBñãýG îüBøo ó@úG ókq àñgBð úuõuô úÞïlük Ao 10
ÿBø Qèôk BO lyBG þPÏñ¾ ô þßðBG ,þOBdýévO kôõýèBø ÜÖõì ûlñvüõð Ao JBPÞóõ^ .kpßð
Ao þìkpì ûpìqôo þâlðq úð lñÞ YéÖ AooõOBPßük ÿqôpìA óolì ÿBýðk qA kõG ûlðq BO ô úPyõð
ô lðpG þì pu úƒG þƒPìõƒßc úƒdéuA pƒüq úƒÞ
úÞ QuA þG@ô óBð ÈÛÖ ólðBì ûlðq ÿApG óBylýìA | | !lýèBð þì
úÞ koAk ïBð >óôpÖA Aoõð< ûlñƒvƒüõƒð òƒüA
QÖBüok qpì BO kôõýèBø ok {üBø úìBƒñƒíƒéýƒÖ
rýð {üBø îéýÖ qA þßü ô QÖo {ýK oBßuA ûrüBW
ûrüBW QÖBüok krìBð >BýèõW ô þèõW< ïBƒð BƒG

.ly Jçâ óléâ
pÂBc JBPÞô Qynâok {ýK ëBu YñKôA
þðAoôk ûoBGokôArýì@rñÆ IèBÇìqA ÿA úÎõíXì
,þâlññÞ úýùO ÿoBãð úƒìBƒðqôo úƒG úƒÞ QƒuA
| |.QyAkëBÓPyAúìBñíéýÖòPyõðôþðAkpâoBÞ
ô kõG ûly píüArè@ oB^k píÎ pgAôA ok ôA
ÿApG Ao {ðBíz^ ÿoBíýƒG òƒýƒíƒø ïBƒXƒðApƒu
ZôA úG ó@ok úÞ þðlíPì ÿBýðk ÿôo úG úzýíø
óôpÖA Aoõð .ly úPvG !kõGoArýG ó@ qA ô kõG ûlýuo
òìlüpÖ xBìõO úG ûoByA BG {GBPÞ qA þzhGok
áoõüõýð ÙôpÏì oBãð úìBðqôo ô wüõð óõPu
åorG wüõð óõPu ÈÛÖ òìlüpÖ :úPyõð ríüBO
îø ÿpãük êÓy ôA .Qvýð Býðk úìBðqôo òüpO
IéÒA úÞ þéÓy QuA ókpÞ þðApñhu úÞ koAk
òì .lðA ûkpÞ JBhPðA QzƒýƒÏƒì ÿApƒG óAkpƒì
Bø ó@ {üBíø lñ^ ok úðBPhHyõg Bü úðB×uCBPì
ïkpì ÿApG úðõã^ úÞ ïlük ô îPƒyAk oõƒÃƒc

.lñüõâ þì òhu
úG úWõO BG þzüBíø pø ok úÞ òìlüpÖ lñðBì
kõg úÞ þèBc ok lüõâ þì òhu ïkpì úÛýéu

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

þLuôo óBðq ûpù^ pG þüBø JBÛðõuBßýKõéGBO ÝArOoA îüpdO óBýðBGpÚ kBvWA qA kpÞ oõHXì
þìõG ÿBøpñø qA ûly úPÖpâ ïBùèA úÞ ûkoAnâ úÞ ÿA úÏWBÖ .kõG þÞBðkok úÏWBÖ ú^ úÞ lññÞ
þì þÎõð úG rýð þÖpÆ qA ô QuA þüBÛüpÖ@ ok ûtüô úG þìõu óBùW ÿBøoõzÞ ok îø qõñø
þvßu ÿõéGBO úÞ >wýOBì ÿpð@< BG úPuAõg
QGBÚo úG kõG ûlýzÞ Ao >þâlðq Rnè< úG ÙôpÏì | |.lñÞþìkAlýGBÛüpÖ@
ÿBøpHg oBñÞ ok qôpìA wßÎ òüA ólük
| |.kqAkpLG
JBhPðA ÑõÂõì pÆBg úG BùñO QGBÚo úPHèA .kõG áBðkok óAkõu îüpdO úG ÉõGpì
àü pu pG îø ÿoAlÛì úßéG ,kõHð þyBÛð ok ûly
úÞ kõG þüõßñÞ úñøpG þGõ^ à^õÞ úívXì | |pg@qôo
ÿõéGBO Üég IHu ô kõG ûlüpg Ao ó@ wýOBì | | ÿpñø QGBÚo
úívXì òüA wýOBì .ly >þâlðq Rnè<
òÞBu þéüô ïkpì ÈuõO úÞ Ao þüõßñÞ à^õÞ óBPuoBíýG qA þßü úG þPuôk RkBýÎ ÿApG
FBýyA óBýì ok ô wüoBK ok kõG ûly úPgBuõßñÞ úG òPÖo æõíÏì úÞ ïkõG úPÖo þèô úÛÇñì ÿBø
ïBùèA òPÖpâ ô ó@ lüpg BG ô kõG ûkpÞ AlýK úÛýPÎ .lñÞ þì îøok Ao þðBvðA pø ûpù^ BøBWoõXñüA
ôk Apüq .ly BKôoA þyBÛðok þèõdO IHu ó@qA wßÎ BøôpøAo qA þßü oAõük ÿôo þPÚô BìA
Üég úG AoõuBßýKô wýOBì þñÏü Ao úðBìq }BÛð ó@ qA ïlük õuBßýK þèBXñW ÿõéGBO qA þâorG
ô lðly òüpÖ@ ëBXñW úÞ lðBzÞ þüBøõéGBO ûpýg ó@ úG ÿA úÛýÚk lñ^ ô ïlì@ óôpýG QèBc
þì îø qõñø Ao þüõßñÞ à^õÞ úívXì ó@pýSCBO
| |.ïly
.lük pãük óByBÛð oBS@ ÿôo pG óAõO îüApG óBPuoBíýG ÿôpøAo ok wßÎ ó@ ókq
BG úÞ þPGBÚo îÒo úG õuBßýK ô wýOBì| | qA þyBð þìAlÚA òýñ^ îðAk þíð ô kõG IèBW
õuBßýK ô lðkõG Quôk îø BG lñPyAk pãülßü Bü ûkõG óBPuoBíýG oõÞk fApÆ úÛýéu ô Ýôm
úG ëBßükAoô Apâ úGpXO þyBÛð úÞ wýOBì ÿApG
| |.óBPuoBíýGwýDoJBhPðA
.kõG êDBÚ ÿkBüq ïApPcA QÖo þì oBíy óBârýyôk< õéGBO òüA ïBð ëBc pø úG
1906 ëBuok Ao ó@õuBßýK úÞ QuA >óõýñüô@ Ao þvßÎ .lðoô@ þì Quk úG óAlðkô äñ^ BG
pÆBg úG ô lýzÞ {ýK ëBu ûkqBü ô l¾ þñÏü ëBu ÿBø îüpdO úG ÉõGpì lýñÞ þì úËcçì úÞ
òüA ok .ly òüpÖ@ ëBXñW ó@ þvßu ÑõÂõì AooõzÞ òüA úñupâ ïkpì úÞ QuA lñøok 1942

11

óApùO úéXì

óBvðAþH¿ÎîPvýuúßðõ^?QuAîùìlñü@pÖ þH¿ÎRæçPgAoB^kúßýðBìq,ÐÚAôok.lñøk
úéGBÛìokúÞkpýãGîýí¿OúËdèpøokkoAkqBýð ëpPñÞ úÞ QuA òüA Bì ûlíÎ êßzì ,îüõy þì
óBzð {ñÞAô úðõã^ ÙApÆA óBùW QýÏÚAô BƒG þìQukqAóBìrÓìûBâ@kõg{hGpGAo{üõg
ô ,{ìAo@ ,QýñìA qA lc òüpOæBG úG BO lølG kõg úðBg ëpPñÞ Bíy úßñüA lñðBì Quok .îýøk
| |.lupGÜéÏOxBvcA lðAõO þì þvÞ pø óBìq pø ô lýyBG úPyAlð Ao
òìrì xpPuA ,ïkpÞ ûoByA úƒÞ oõƒÇƒðBƒíø ôûlykoAôúðBgIcB¾þñÏüBíyûqBWAóôlG
òüAúPHèA.koAkþPgBñzðAôoôþ×véÖÿBøúzüo Bíy úðBg ok lyBG úPyAk Quôk úÞ ÿoBÞ pø
úßéG ;Qvýð òìrì xpPuA UdG úG kôldì BÎkA | |.lølGïBXðA
QýÏÚAô BO koAk qBýð úËdè pø ok óBvðA òøm ok úÞ þÚB×OA pø ,úßñüA úWõO êGBÚ úPßð
BùñO òüA .lñßG þuopG kBÏGA òüA qA Ao þâlðq ô þ×véÖ úHñW løk þì jo óBvðA ûBƒâ@kõƒg
Ì×c Ao {üõg QýñìA lðAõPýì úÞ QuA þøAo úÞ ÿA úíéÞpøôpüõ¿Opø .koAk þPgBñzðAôo
þìBíO úG BùðBvðA Bì úPHèA .lølG ïôAlO ô ûkpÞ ô þ×véÖ ïBýK àü ,konãýƒì óBƒvƒðA òƒøm qA ûõýy ok ,þøBýâ IÆ oôBzì ô ûkAõðBg ô ákõÞ xBñzðAôo ,ÿrXñì àìBýu pPÞk #
þñyôo ô êìBÞ þøBâ@ þñøm ÿBùPýèBƒÏÖ òƒüA qA úËdè pø ok óBvðA úÞAp^ .koAk þuBñzðAôo þHýÞpO ,ûõýy òüA .lñÞþì ûkB×PuA )|Balance Theory|(| | "ëkBÏO úüpËð" qA kõg óBìok
,püôB¿O IèBÚok( îýøB×ì òüA úßðõ^ .îüoAlð ûkpÞ þGBüqoA ûBâlükôk òüAqA Ao ÐüBÚô ,þâlðq îPvýu RæçPgA óBìok ô ÀýhzO ,ó@ok úÞ,þøBýâÿBøôoAk rüõXO ô þðBìok óAôo qA QuA
òøm qA Ðüpu óBñ`ð@ )RBƒðBƒXýø ô ,RBƒíéÞ áokúGlðAõPGBOlñßýìÜégBùð@ÿApGþìõù×ìô
þíð Bùð@pTÞA úWõPì úÞ lðonâ þì Bì ûBâ@kõg òüA Ap^ .lupG {üõg þâlðq qA þ¿ƒhƒzƒì | | .kõy þì ïBXðArýð ólG þüBýíýyôpPßèA ëkBÏOô JB¿ÎA þuBñzðAôo úHñWqA ,þH¿Î

òìrì xpPuA BG óBvðA ûBâ@kõg úÇGAo

óBvðA ûBâ@kõg úÇGAo ,úèBÛì òüA ok #
)koAk ûBãüBW ÿrÞpì þH¿Î îPvýu ok úÞ(
.îñßýì þuopG úñüpük Bü òìrì xpPuA BG Ao
ôk qA òìrì xpPuA BO QuA ïqæ oBßñüA ÿApG
.lðõzG þuopG þPgBñzðAôo ô þ×véÖ ûBâlük
BG þüBñy@ ô þðBìolðAôo oBƒÞ BƒùèBƒu þƒÆ |
úÞ ïA ûlýuo úXýPð òüA úG ,ØéPhì ÿBùüoBíýG
xpPuA qA þyBð þPgBƒñzðAôo îƒüçÎ óAõƒPýì
,þâkpvÖA :kpÞ îývýÛO Ñõð úu úƒG Ao òƒìrƒì
lýñýG þì lýüBìp×G úWõO pâA .JApÇÂA ô ,îzg
ok úÞ þOôB×O îÒo þéÎ ,BùüoBíýG ûlíÎok úÞ
þâtüô úu òüA óAõO þì ,lðoAkpãülßü BGpøBÊ
{üpK óAôo ÿBùüoBíýGok þPc .lük þGõhG Ao
òÇGok ,kõy þì óBünøô îøõOoB^k óBvðA úÞ
,þâkpvÖA RæBc ,kApÖA óBünø ô îøõO ÿAõPdì
ûlƒøBƒzì êƒGBƒÚ þƒGõƒhG JApƒÇƒÂA ô ,îƒzg

| |.lyBGþì
RæçPgA îüçÎ BG óBvðA ûBâ@kõg úǃGAo

| | ?Qvý^ þH¿Î
ûlíÎ {hG ôk úG óAõPýì Ao óBƒvƒðA rƒÓƒì
pýÒ {hG ô ûBâ@kõg {ƒhƒG :kpƒÞ îýƒvƒÛƒO
RôB×Pì "ûBâ@kõgBð" fçǾA BG( ûBƒâ@kõƒg

.)QuA
QýèBÏÖ ô ÿõPdì qA îýðAõPýì ÈÛÖ BùðBvðA Bì
òüA ô .îýyBG úPyAk ÑçÆA ûBâ@kõƒg {ƒhƒG
QÖBüok úðBâ YñK xAõc IèBÚ ok Ao RBÎçÆA
lñðBì þOæBc oB^k þPÚô ,úðõíð oõÇG .îýñÞ þì
òüA {üõg ûBâ@kõg ok ,îüõy þì þâkpvÖA
Bü ,RBíéÞ ,püôB¿O êßzG ûtüõƒG Ao QƒèBƒc
ûlý`ýK ô ïõù×ìBð þøBâ ô ÿoApßO RBðBXýø
úG Ao kõg ,þH¿Î îüçÎ òüApGBñG .îýñÞ þì áok
þì qôpG óBvðA ûBâ@kõg ok óõâBðõâ ëB߃yA

12

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

úPhK þâlðq óAoõÞ ok YüolPG ,lÏG ÿBùèBu kApÖA þPÚô úÞ Qvø îø êýèk òýíø úG .îüõy
.kõy þì pO ÜýíÎ ô ûly þì þPgBñzðAôo ô þ×véÖ þíâokpu oB^k
ôoBßÖA pG þèpPñÞ aýø úÞ lññÞ þì pßÖ ,lðõy
Bü ØüpÏO òüA lðAõO þì òìrì xpPuA ÿBùðApdG êGBÛìokô lðoAlð {üõg RBuBvcA
.lñßG óõâpâk Ao îüoAk þâlðq qA úÞ ÿpüõ¿O ok .lðõy þì îýévO çìBÞ {üõg þñøm
Bü ûkAk àüoBOô ûpýO þãðo ó@úGpãük RoBHÏG þì úÏWpì xBñzðAôo úG úßýPÚô þPc ,úXýñO
òüpOlG ,ÐÚAô ok .kqBu Jphì ô þ×ñì Apð@ ûAo Bùð@ úG BO lðoAk ôA úG lýìA îz^ ÈÛÖ lññÞ
óBvðA úG úñüpük Bü òìrì xpPuA úÞ ÿA úGp RBXð òìrì xpPuA QukqAô ûkAk óBzð þéc
ú×véÖ ókpÞ îùHì ô àüoBO ô ûpýO óBíø ,lðq þì óôok ok þÏÚAô RBXð úßýOoõ¾ ok .lølG óBy
þPÚô úßðõ^ ?Ap^ .QuA þâlðq qA óBvðA lñìqBýð óBìok úG úÞ QuA þvÞ ûBâ@kõg òøm
lýìABð ,Jphì ,þ×ñì þâlðq qA óBvðA ûBâlük úG úÞ QuA òüA xBñzðAôo oBÞ ô .QuA
ô ÿkõHùG úG óBvðA lýìA ,ly ØýÏÂ ô ,ûlññÞ {hG ëpPñÞ úðõã^ kqõìBýG {üõg òýÏWApì
ô ,ÿkBy ,QýñìA xBvcA ûoBGôk þGBü Quk òì .lðoôBýG QulG Ao {üõg òøm ûBâ@kõg
ÐðBì òüpO Qhu òüA ô .kôo þì Quk qA {ìAo@

ÿBùðApdG Quk qA þüBøo ô óBìok êGBÛì ok òøm rÞpíO ÿBùñüpíO }qõì@ ÜüpÆ qA æõíÏì
ÿApG òìrì xpPuA úÞ QuA þuBvcA ô ÿpßÖ BO îñÞ þì àíÞ kApÖA úG )|Meditation|(
| |.koôBýìóBÓìoAúGBì òüA BìA .lñGBüqBG Ao {üõg úPÖo QukqA ëpPñÞ
úvéW oBù^ þÆ úÞ þyqõì@ ÿBùuçÞ ok lÏG .lyBG þì óBìok lñü@pÖ úHñW àü ÈÛÖ
ok òìrì xpPuA {Ûð koõì ok ,îñßýì oArâpG þðAôo Rçßzì úzüo þGBüqoA ,óBìok pãük
úXýPðokô,RBuBvcA,oBßÖA,ú×véÖókqîøpG úÞlýyBGúPyAkkBýG.QuAþ×véÖÍBdéGkApÖA
ólG þíýyõýG ô ÿsõèõürýÖ ëBìpð QýèBÏÖ àü ,þâlðq qA þuBvcA ô ÿpßÖ þGBüqoA pø
eýÂõO òýñ`íø .îøk þì eýÂõO óBvðA ô úPyAk þ×véÖ ÿBñG püq ÐÚAô ok ô lÏG
ÿBùñüpíO qA ûkB×PuA BG úðõã^ úÞ kAk îøAõg úËdè pø ok þâlðq qA Ao Bì þGBüqoA Jõ^Bù^
údüAo ûApíùG )|meditation|( òøm rÞpíO | |.lññßýìòýýÏO
òøm pG Ao {üõg ëpPñÞ óAõPýì þðBìok BO QuA ïqæ ÑõÂõì òüA pPùG áok ÿApG
{üõg úÇéu YüolPGô úPÖBüqBG óBì ûBâ@kõg þéýgóBGqúG?Qvý^ú×véÖæõ¾AúÞîýupLG
{üArÖA JApÇÂA ô ,îzg ,þâkpvÖA pG Ao qAúÞQuAþ×üpÏOú×véÖúÞQ×âóAõPýìûkBu
| |.îýølG ô ,Bì ÙApÆA þßürýÖ QýÏÚAô ,þPvø óBùW
àìBýupPÞkBGlýðAõOþìqBýðRoõ¾ok ô Ùlø úÞ þ×üpÏO .îüoAk {üõg Qüõø
ò×éO ÜüpÆ qA ÿrXñì òýíùG ô .lñßýì òýýÏO þâlðq ok Ao óBìpývì
818-986-1199 ,kõzýì îùHì þâlðq qA Bì ú×véÖ þPÚô ,pÆBg
|êýíüAô úPHèA .îýñßýì îâ rýð Ao {üõg Ùlø ô pývì
[email protected] þÆ ô YüolPG Ao úýèôA þüBuBñy ô ØüpÏO òüA
lýyBGîèBuôkBy.lðpýãGxBíO| ûpìqôo RBýGpXO úÇuAõG þâlðq ëôA úøk ôk
óBüBK ok úÞ ÿA ú×véÖ ;îüoô@ þì QulG {üõg
13

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

lüok Ao lðôpùy 4 þzcô |åpâ

óæõƒEvì oõƒÃc BƒG òƒýìBC ƒO ÿAoõƒƒy úƒƒvƒéW êìBÞ }BG ûkBì@ Roõ¾ úG ,pHg QÖBüok qA úýyBc ô ëqBñì úG þzcô åpâ úéíc|#
.ly êýßzO pùzéâ ÿoAkpùy ok óBãüBLéâ þ^oBßy ÈuõO åpâ òüA ïBXðApu ô lðlì@ok óly þícq UÎBG óBãüBLéâok pùzéâúÛÇñì
oõËñì òüA ÿApG òýñ`íø.ly úPzÞ ÿoAkpùy
.lyp×ð 4
4 óBãüBLéâ pùzéâ úÛÇñì ok þzcô |åpâ |
kBXüA UÎBGô kpÞ þígq Ao úÛÇñì òüA lðôpùy

.ly úÛÇñì òüA ïkpì òýG ok Qzcô ô IÎo
wK pùzéâ þðBzð|{O@ô ÿoAkpùy óAoõìBì

þzÞkõgqApKqôo àü

úHÏy xpKqBG ûApíø úG þüBñW îýO .kBPÖA ÝB×OA óApùO ok þzÞkõg 4 ûBìpùì 22 qôo #
ûoBGok BO lðkpÞúÏWApì êdì úG þðõðBÚ þßyrKô ÿkApì þÂBÚ ;óApùO þüBñW ÿApukAk ïôk

.lñøk ïBXðA Ao óBy|RBÛýÛdOp×ð 4 òüA þzÞkõg úGpXñì ÿBø|ûrýãðA

!QhK ûlðq Ao }lðqpÖôk úÞÿokBì

27 þðq .ly }oArâ úýðBíýéu 121 ÿpPðçÞ úG pùì 22 eH¾ 10: 11 QÎBu ok ëôA þzÞkõg ô òyôo pÖ êgAk ok {èBukpg lðqpÖ ôk òPyAnâ pÆBg úG þüBßüpì@okBì àü|#
JBñÆ BG {ðkpâ ÿôo Ao ó@ÿBùPðAô kõG ûlýzÞ {Ooõ¾ôpu ÿôo Ao þßýPuçK úvýÞ ¼ü úèBu .ly êPÚ úG îùPì }pvíø ÿApG ïAlÚA òüA þüõDlüôpüõ¿O ókBPupÖ
qA lÏG óq òüA ûkAõðBg ÿBÃÎA .ly þã×g QéÎ úGôA þzÞkõg úG pXñì óq ïAlÚA òüA .kõG úPvG
QÎBuokïôkþzÞkõg .QuAûlyRõÖôûkBPÖAòýìqÿôoúÞlðlükAoóqlðlýuoúðBgúGúßñüA pÖêgAkAokõgúèBuàüôúèBuôkpvKôkokBìòüABýWoõWQèBüAokBPðçO@wýéKïçÎApGBñG |
ok úÞ }A|ÿpG úzýy ûqBÓì ok úèBu 34 ÿkpì .ly}oArâÿõèõì116ÿpPðçÞúGpùÊ13:34 .QuA ûkBPupÖ }pvíø ÿApG Ao kõg ïAlÚA òüA püôB¿O wLu ô ûkpÞ òyôo Ao ó@ô úPyAnâ
I¿ð }A|ûqBÓì ØÛu ÿôo Ao þGçÚ ôA .kpÞ þzÞkõg QyAk oApÚ þGõñW ïBýg óBGBýg ûkôldì
ÿô qA þOlì úßñüA qA lÏG ôA ûqBÓì ÿBø|úüBvíø .kpÞ þzÞkõg úG ïAlÚA JBñÆ qA ûkB×PuA BG ô kõG ûkpÞ ô úPzÞ Ao }lðqpÖôk úèBu 24 óq òüA úÞ QuA ó@qA þÞBc løAõy :kpÞ ïçÎA BPðçO@wýéK
.QuA ûly RõÖ ô úPhüô@oAk |úG ØÛu qA Ao kõg úÞ lðlük Ao ôA ûqBÓì úzýy òPvßy BG lzð ÿpHg .QuA ûly îùPì êPÚ ûpÛÖ ôk úG óõñÞA

.ly ïçÎA kBG@|ÿqBð 130 ÿpPðçÞ úG pùÊ 14:31 QÎBu ok ïõu þzÞkõg .QuA ûkõG çPHì þðAôo ÿoBíýG úG ôA úÞ lðA|úP×â wýéK úG óq òüA ûkAõðBg ÿBÃÎA ô óBPuôk
óBW ô kpÞ rüô@ Üéc Ao kõg ØÛu úG oAk| JBñÆ òPhüô@ BG }A|þðõßvì úðBg ok úèBu 68 þðq YüBPð oBËPðA ok wýéK ô ûlzð lýüBO þíuo oõÆ úG ákõÞ ôk òüA åpì ÜýÚk QéÎ qõñø

.QuA ûkpÞ þzÞkõg úG ïAlÚA úÞ lük Ao }okBì úðBg úG ólýuo qA lÏG óq òüA lðqpÖ .QgBG .QuA þÖBßylHèBÞ
úG úèBu 45 ÿkpì .ly ïçÎA p¿Ïýèô ½pùy 153 ÿpPðçÞ úG 16:13 QÎBu ok ïoBù^ þzÞkõg
kpì òüA úPHèA .kõG ûkpÞ JBOpK òýüBK úG Ao kõg ô úPÖo }A|þðõßvì ërñì úÛHÆ 4 óBíPgBu ïBG QzK 16
óAõW kpì .kõG ûly ÿpPvG óApùO úGqôo óBPuoBíýG ok êHÚ þOlì ô kõG óAôo ô JB¿ÎA ÿoBíýG oB^k
òüA .kAk QukqA Ao }kõg óBW )YÎ(p¿Ïýèô ½pùyok þðBíPgBu ïoBù^ úÛHÆqA ÉõÛupSApG
úðBg ok rýð }okApG þzÞkõg óBìq ok ô kpÞ|þì þâlðq þðõßvì ÐíPXì òüA ok }okApG BG ûApíø kpì

.kõHð

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Büo@RBìlg

ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG

óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA !ly îPg ÿqAlðApýO úG þuôpÎ îuApì
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok
úG þuôpÎ îuApì àü ok ÿpýâok úßñüA óBýG BG ûBzðBìpÞóBPupùy þìBËPðA ûlðBìpÖ #
(310)234-9770 .lðlypýãPuk ÿqAlðApýOô ÿpýâok kBXüA êìAõÎ :Q×â,ly îPg ÿpýâok òýÖpÆ ÿqAlðApýO
pýâok pãülßü BG kBìAk ô xôpÎ ÿBø ûkAõðBg qA ÿkApÖA þuôpÎ îuApì àü ok úPynâ úP×ø
lý×u RoõLuBK
Mýy órýPýu .ly îuApì ókq îøpG úG pXñì ÿpýâok òüA úÞ lðly
qA wK :Q×â ,lðkõG ûkpÞ Ùp¿ì þéßèA RBGôpzì ÿpýâok kBXüA óçìBÎ úßñüA óBýG BG ÿô
þðApüA RoõLuBK-| fçu BG ÿqAlðApýO òíÂô úÏWApì xôpÎolK ërñì Jok úG ÿpýâok óçìBÎqAp×ð 2 îuApì óBüBK
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ -
.lðkpÞ fôpXì Ao p×ð àü ,qBXìpýÒ
kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| úG óBPupùy òüA þìBËPðA óAoõìBì ÿqAlðApýO ÑõÚô qA wK :kôrÖA ûBzðBìpÞ þìBËPðA ûlðBìpÖ
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-|
.lðkpÞ pýãPuk Ao ÿqAlðApýO ô ÿpýâok þé¾A óçìBÎ qA p×ð 2 ô lðly úÛÇñì þøAo QÎpu
oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| ÿBø QüoõÖ rÞpì êìAõÎ ÈuõO úSkBc òüA fôpXì p×ð àü :kpÞ óAõñÎ ÿkAqpýy äñøpu
QýÏíWqAp×ð óõýéýì àü kôlc óBPuArÞpì ûBzðBìpÞ óBPupùy.ly êÛPñì óBPuoBíýG úG þßyrK
qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -|
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ .QuA ûkAk ÿBW kõg ok Ao óBPuA ÿp×ð óõýéýì 2
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA
!êPø àüok fBHyA lì@ô QÖo
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok - lì@ô QÖo oô@|Rpýc úñd¾ qA Ao þvßÎ þPvüoõO ,ôkAoõéÞok þéñPuA þhüoBO êPø ok #
.kpÞQHS úðBHy þíøoôk àüok fBHyA
þâlñøBñK ô ZAôkqA
.kõy|þì Jõvdì ôkAoõéÞ þPvüoõO ÿBø|úGmBW qA ô koAk úèBu 108 QìlÚ þéñPuA êPø
(310)234-9770 pPùG þOoBHÎ úG Bü Bø|þðBíùì qA þßü ok .lñÞ|þì þüApünK ÿkBüq óBðBíùì qA úèBu pø êPø òüA
ô QÖo úñd¾qA þÚB×OA þvßÎpÂBc kApÖAqA þßü ,lñPyAk Bø|QvüoõO úÞ þüBø|þíøoôkqA þßü
1388 Westwood Blvd Ste. 202 BG þgpG .lñPvø Bø|úéK ok kkpO ëBc ok ákõÞ ôk ,fBHyA òüA .kpÞQHSAoeHyôklì@
17 Los Angeles, CA 90024 þÞkõÞ aýø þíøoôk ó@ok úßñüA QuA îévì ú`ð@ BìA lñPyAlñK þãPgBu Ao ó@ wßÎ òüA ûløBzì

.lðkpÞ lýüBO ô þuopG Ao püõ¿O òüA ókõG þÏÚAô îø óBuBñyoBÞ úßñüA òí ,QyAlð oõÃc

óApùO úéXì

,ØüpyqAõð óBPvÞBKok þøBâkAk
kpÞîùPì kBvÖ úG Ao }kBìAkôpPgk

,ÜGBupüqô Qvhð ,ØüpyqAõð lídì úýéÎ Ao þüBø|ïBùOA óBPvÞBKok kBvÖ l ûBâkAk # lñøokoBX×ðApSApG þígqô úPzÞ28
.QuA ûkpÞkoAô }kBìAkol×¾ lídìô }pPgk îüpì

.lðoAk ólñè ok Øüpy ÿBÚ@ ûkAõðBg úÞ QuA þÞçìA àéíO Áõ¿gok RBìBùOA òüA
,Øüpy qAõð qA ,kBvÖ þìBùOA ûlðôpK BG ÉBHOoA ok ,óBPvÞBK þèBƒÎ óAõƒük úƒýƒDôs ûBƒì ok
QvK qA Øüpy ÿBÚ@ ,ûBâkAk ÿAo òüA ëBHðk úG .kpÞ Qýcç¾ Iéu óBPvÞBK püqô|Qvƒhƒð
ïõTéÞ .ly óBPvÞBKpüqô QvhðôA ÿBW úG þuBHÎ óBÚBg løByô kpÞ ÿpýâ|ûoBñÞ ÿpüqô|Qvhð
ÿA|ûoôlðBýì RBGBhPðA ok Ao óBíèoBK ok Øüpy ÿBÚ@ þèBg þupÞ wLu rýð Øüpy ÿBÚ@ pvíø ,qAõð

.kpÞ IcB¿O ,ly oArâpG pHìBPLu ÈuAôA ok úÞ

úÚpPdì kAõì QgBu úðBgoBÞokoBX×ðApSApG kpÞïçÎA lñø Ýpyok BvükôA QèBüA wýéK #
.lðly fôpXìpãük òO 20ô úPzÞp×ð Qzø BvükôA QèBüA >oõuæBG< {hGok

pýÒúðBgoBÞòüAkpÞoBùÊAóAoBãðpHgBGõâôQ×âokoõuæBG{hGoAlðBìpÖ,xAkoBìõÞkõìApK |
.kpÞ þì úÚpPdì kAõì lýèõO úG ïAlÚA koAlðBPuA pýÒ þÇüApy ok þðõðBÚ

ëBíPcA :kôrÖA ,lðly êÛPñì óBPuoBíýG úG lüly þãPgõu BG óBcôpXì pPzýG úßñüA óBýG BG ÿô
òüA úÞ kõG ÿolÚ úG úSkBc òüA Rly ,óAløBy úP×â úG .koAkkõWôúSkBcòüARB×éO{üArÖA
úP×ø úSkBc òüA.QuA ûly koAô RoBvg rýð oôBXì ÿBø óBíPgBu úG ô IüphO çìBÞ úðBgoBÞ
BG pHPÞA 19 ok úèBu úíø òzW òüA.QuõýK ÑõÚõG þèAõük òzW qBÒ@ qA {ýK qôo àü úPynâ
kAõì úðBgoBÞ oBX×ðA ok rýð úPynâ ëBu.kõy þì oArâpG lñø ok úÚpPdì kAõì qA ûkpPvâ ûkB×PuA
fôpXì pãük òO 30 ô úPzÞ p×ð 9 , ôkBð êýìBO QèBüA ok ÐÚAô >þuBÞAõýu< pùy ok úÚpPdì
ÿBø ÿqõu {O@løBy úðæBu lñøok úÚpPdì kAõì QgBurÞpì òüpPâorG þuBÞAõýupùy.lðly
lñø ok úÚpPdì kAõì ÿBø úðBgoBÞ qA ÿoBývG .QuAúÚpPdìkAõìlýèõOÿBøúðBgoBÞokûkpPvâ

.lñÞ þì QýèBÏÖ þðõðBÚ pýÒ Roõ¾ úG ô þñíüA koAõì QüBÎo óôlG

QÞpy úG Ao Øüpy ÿBÚ@ úÞ BìBðBK 2016 kBñuA ûoBGok RBÛýÛdO qA wK óBPvÞBK þèBÎ óAõük
BìBðBK" úG ûlðôpK òüA .kpÞ Qýcç¾ Iéu ôA qA kq lðõýK lññÞ þì îøApÖ "þOBýèBì ûBãøBñK" úÞ þüBø

.QuA oõùzì "Qýâ
ok .kõG ûlypÞmrýð )òývcô òvc ,îüpì( Øüpy ÿBÚ@óAlðqpÖqAp×ð úu ïBð kBñuA òüAok

.kõG ûlzð ûkpG þìBð ÁBg oõÆ úG ,püqô|Qvhð ,Øüpy qAõð lídì qA Bølñu òüA
RBìBÛì úG þðõðBÚ oõÇG Ao Bùð@ úÞ ZoBg ok ûly QHS ÿBø|QÞpy BG úÞ lðkõG |ûly îùPì óBð@
oõdì .QuA ûkpÞ IünßO Ao Bùð@ Rly úG Øüpy ûkAõðBg úÞ þìBùOA ;lðoAk ÉBHOoA ,lðA|ûkpßð ïçÎA
úG ô ÿoBXO ÿBùPýèBÏÖ ÿApG RçìBÏì òüA qA ûlðôpK óBðõñËì þèBì ûkB×PuA ,BùýuopG ô RBìBùOA þé¾A
þðõðBÚ Roõ¾ úG ólñè áçìA úÞ QuA úP×â Øüpy ÿBÚ@.QuA ûkõG ólñè ok áçìA lüpg Áõ¿g
úG Ao kõg úýéÎ Bø|ïBùOA Øüpy ÿBÚ@.Qvýð Bùð@ àèBì B¿hy ÿô úÞ QuA ûkôrÖA ô ûly ÿoAlüpg

.QuA ûkpÞ ko ïAlì oõÆ

lüokBì úìõcok 18 – ÙA ûlñãñW ÉõÛu

àü ok oõzÞòüA 18 – ÙA ûlñãñW QW lðôpÖ àü úÞkpÞïçÎA BýðBLuA ÑBÖk RoAqô #
.QuA úPgBG óBW ó@óBHégô ûly óõãðpuoõzÞòüA QhPüBK lüokBì úìõcok þüAõø ûBãüBK
ok òýìqqA òPuAõgpG ïBãñø 18 - ÙA ûlñãñW òüA :Q×â BýðBLuA ÑBÖk RoAqô ÿõãñhu àü |
òýzðpu ,óBHég rW úG ïBãñø ó@okô ûkpÞ ÉõÛu lüokBì qA ZoBg ok qôko@ôk óõhüoõO ûBãüBK

.QuA úPyAlð ÿpãük
püôB¿Ook .QuA ûkpßðpzPñì úSkBc òüA QéÎ ûoBGok ÿpPzýG RBýDrW BýðBLuA ÑBÖk RoAqô
.QuAõg þìpG Aõø úG úÞ ly þì ûlük kôk qA ÿA ûkpPvâ ÿBø óõPu ,þüAõø ûBãüBK òüA qA þðõürüõéO
lðôpÖ àü óBHég àü .QuA úP×ø àü qA pPíÞ ok BýðBLuA þüAõø ÿôpýð ok úSkBc òýìôk òüA
ÿApG }çO ïBãñø lüokBìok þìBËð ûsook QÞpy qA wK úPynâ úHñzXñK rýðpPüBÖôoõü ûlñãñW

.kAk Quk qA Ao kõg óBW oõzÞ òüA þÚpy JõñW ok kôpÖ

18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY
CENTER

úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok
Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô

>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô
ûôpâõÃÎô |Reiki Master
þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO

.lüpHG òýGqA àürýÖBPì

þ¾õ¿g ÿBø xçÞ ô JBÛð ÿApG AkBðBÞàHÞóBPuA
þßüo }qõì@ kpÞÐÂô Qükôldì ÐÚpG
ÿõñÏì þßýð ÈuõO
úÞ ó@ óAlÛPñì BìA QuA ûly lýÞBO Roõƒ¾ þðõðBÚ Iüõ¿O BG ,AkBðBÞàHÞóBPuA #
(310) 446-8724 Ao àHÞ óBPuA Qèôk ûlðôpK êýßzO BG æBíPcA ÿApG úÞþðBðq wK òüAqA ûkpÞïçÎA lülW
BG lñüõâ|þì ,lðBzÞ lñøAõg þðlì ÿBø|ûBâkAk úG þPèôk rÞApì úG þìõíÎ RBìlg qA ûkB×PuA
ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA óBðq ÿõuqA ApTÞA JBÛðô ÐÚpG úÞ òüA úG úWõO ûlýyõK óBy|Roõ¾ lüBG lññÞ|þì úƒÏWApƒì
ûkB×PuA ÿkBÛPÎA þzyõK óAõñÎ úG óBƒíƒévƒì RBìlg êìBy Qükôldì òüA .lyBG ûlzð
rürÎ óBPuôk BG úéGBÛì óõðBƒÚ òƒüA þƒé¾A Ùlƒø ,kõƒy|þƒì .kõy|þì îø þìõíÎ úýéÛð ÈDBuôô ÿoAkpùy
ô JBÛð BG úÞ þðBðq wK òüA qA ,xBuA òüA pG
ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApG .QuA ûkõG þüApâ|ïçuA þƒìõƒíÎ oBƒËƒðA ok Ao kõƒƒg Roõƒƒ¾ ЃƒÚpƒƒG
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok þðApüA êìBy óõðBÚ òüA lüõâ|þì àHÞ Qèôk BìA RBìlg QÖBüok ïBãñø úG lüBG lðlðByõK|þì
|www.SmartDoctors.info kBXüA Ùlø BG ô kõy|þì Bø|ûlñGôo ÑAõðA úíø Qèôk úG ÉõGpì úÞ þüBøkBùð êdìokô þPèôk
.QuA ûlzð þcApÆ óBðBíévì ÿApG Qükôldì
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì ÐÂô lñüõâ|þì óBðq ÝõÛc óBýƒìBƒc óBƒìq|îø .lðõy pÂBc ûlñGôo óôlG QuA
óBðq oõÃc ÿApG lðAõO|þì þƒñƒýƒðAõƒÚ òƒýƒñƒ^ ok ÿoAnâ|óõðBÚ kBùð úÞ àHÞ þéì ÿAoõy
SmartDoctors ÿAo 66 BG QuA AkBðBÞ óBGq ÿõvðApÖ óBPuA òüA
.lñÞ kBXüA Qükôldì ,úÏìBW ok óBíévì úzÚBñì óõðBÚ òüA ,ØèBhì ÿAo 51 pGApG ok ÜÖAõì
þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| ok lñüõâ|þì óõðBÚ òüA óBýìBc ,êGBÛƒìok ëApHýè ÿBø|ïBÛì.lðBuo Iüõ¿O úG Ao rýãðApG
. lýñÞkoAô QuAõgok Roõ¾ ok ûly þñýG|{ýK ó@ òPì lðA|ûlýuo RolÚ úG 2014 ëBu qA úƒÞ àƒHƒÞ
ô BøkBùð ,lðA|ûlðByõK Ao óBy|Roõ¾ úÞ þðBðq {ýK ëBu ôk qA Ao óõðBÚ òüA úG ÉõGpì údüæ
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýìpPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG ô lðõy êüBÚ "BñTPuA" lñðAõO|þì þPèôk óæõEvì
óôlG Ao óBðq òüA úG RBìlg úüAoA ûtüô RBðBßìA .lðkõG ûkpÞ fpÆ
(310) 724-8584| .lññÞ îøApÖ ,lðoAkpG AoBHWA Ao óBy|ûlñGôo úÞ ó@ óAlñìoBÞ ,óõƒðBƒÚ òƒüA xBƒuA pƒG óõƒñƒÞA
qA óly "þñTPvì" QuAõgok ,òüA kõWô BG óBâlñðAo ,óBƒíƒéσì ,wƒýƒéK óApƒvƒÖA ,Qƒèôk
19 ô þPýñìA ÿBø|þðApãð" úÞ þÇüApy ok óõðBÚ òüA ô óBßyrLðAlðk ,BøBìBƒì ,BƒøpƒPƒÞk ,xõƒGõƒOA
QuA òßíì ,lyBG úPyAk kõWô "Qüõø qApcA þüBø|óBíPgBu ô BøkBùð ok úÞ þðBvÞ þìBíO
oBì@ .kõzðúPÖpünKBø|ïBÛìÿõƒuqA Bùð@ ûoAkA ÿApG ëBíèA|QýG qA úÞ lññÞ|þƒì oBƒÞ
AkBðBÞ àHÞ óBPƒuA ok úƒÞ þƒðBƒðq qA þƒÛƒýƒÚk Ao kõƒg Roõƒ¾ lƒðoAlƒð ܃c ,ûlƒy úƒñƒürƒø
àü BìA koAlð kõWô lñðByõK|þì Ao óBy|Roõ¾
3 kôlc QuA þÎlì 2016 ëBu ok ÜýÛƒdƒO .lñðByõLG
pu úG okB^ AkBðBÞ ok óBíévì óBðq qA l¾ok ÈvG ó@ QzK òükBýñG ÜÇñì úÞ óõðBÚ òüA
Roõ¾ pG ÐÚpG Bü JBÛð îø l¾ok úu ô lññÞ|þì ÿBø|úñürø àíÞ òýñ`íø QuA îƒvüoæõƒßu
pýËð þüBKôoA ÿBøoõzÞ qA ÿoBíy.lƒñƒðq|þƒì óBÞkõÞ qA ÿoAk|úãð rÞApì ô Bø|ákõÞlùì þPèôk
òýðAõÚ úPynâ ëBu lñ^ ok îø àütéG ô úvðApÖ Ao kõy|þì úüAoA þHønì ÿBø|}qõì@ Bùð@ok úÞ

.lðA|ûkpÞ ÐÂô þùGBzì .kpÞ løAõg ÐÇÚ îø
úG óõðBÚ òüA ÿApG ûlƒy úƒPyõƒð Àƒð ok
ólðByõK ÿôpG BùñOô ûlzð ûoByA ïçuA Iønì

óApùO úéXì

Býðk ØéPhì ÿBøoõzÞok ÈéÒoôBGô úÖApg 20

ûqBO ,lüoAlð ÿkBÛPÎA Bø ó@ úG ô lýðAõg þƒì ,lðoAlð Quôk Ao þèõK þG Bü îÒ ,þvðBy lG lüpýãG Quk ok ëõK ,õð ëBu êüõdO ïBãñø pâA Býðk ÿBøoõzÞpPzýG ok BHüpÛO RBÖApg #
ú^ BO lüBÛÎ ô BøpßÖ òüA úÞ lüõy þì úWõPì òüA úG îø þÛýíÎ oôBG pâA þPc Bø ó@ qA ÿoBývG Bü .kõG løAõg ëõK pK óBPHýW ,ëBu ëõÆ ïBíO ok þãñøpÖ qA ÈéÒ ÿBøoôBG òüA BìA koAk kõWô
ô lñyBG þÛÇñìpýÒ ô QuokBð lñðAõO þì ûqAlðA òüA úÞ pÆBg òüA úG ,lñyBG úPyAlð Bø úÖApg ô qBG Ao þ`ýÚ pâA úÞ lðoAk kBÛPÎA þÃÏG çTì ok çTì .QuA RôB×Pì îø BG pãük þãñøpÖ úG
úG ô ûkpÞ IXÏO óBzðlýñy qA þPc æBíPcA úG óBøkô kõy þì oApßO úÏìBW ok îüAk BøoôBG ô kAk løAõg jo ÿA ûpWBzì úðBg ok ,lýñÞ úPvG IÛÎ|úG úÞlðlÛPÏì ïkpìpPzýG ,ëBÓOpKoõzÞ
þì ,lðoAk oôBG ó@ úG úÞ þƒ¾BƒhƒyA þƒðAkBƒð ô úPyAnâ ÉBýPcA pG Ao BñG ,lgp^ þì óBƒøk úGpâ ,eH¾ ÿAlPGA ok pâA ,Qvýð òíü }õg BýðBLuA ïkpì Bü .koô@þì þvðBylG òPÖo ûAo
BO lýPvøôBßXñÞ pâA ,BPuAo òüA ok .lülñg ïõíÎ úÞ þéüBvìqA óBßìA lc BO lññÞ þì þÏu þì ,ëBTì oõÆ úG Bü QuA òíü lG ,lýñýHG ûBýu Iy úíýð ,þíülÚ oôBG ô Qñu àü xBuA pG
äñøpÖok ïkpì QuokBð ÿBøoôBGqA ÿA úyõâ BG lüBG îgq îz^qA ólðBì óBìAok ÿApG úÞ lñüõâ }õg Qýð úG Ao oõãðA úHc 12 õð ëBu òzW
kBùñzýK ,lüõy Bñƒy@ óBƒùƒW ؃éPƒhƒì ÿBƒø .lññÞ rýøpK ,QuA lG lñüõâ þì ïkpì .lññÞþì êýì lülW ëBu ûBì 12ok þvðBy
úÞ QuBXñüA BøoôBG òüA IèBW úƒPßð BƒìA .kpÞ kôk lñ×uA úðBg ok úÞ lðoAk kBÛPÎA Bø QýìõÚqA þgpG óApüAok
.lýðAonãG pËð qA Ao IéÇì úìAkA îýñÞ þì Ao óBùW ÿBøoõzÞpãükok YüAo RBÖApg þPÚô ,þPcAoBð Bø óBvðA qA ïAlÞ aýø úÞ BXð@qA

pg@{hG

óBðq ÈuõOrG Qyõâókoõg :AlðAôooõzÞ-12| | þvÞþPìçu úG ólýyõð J@:óBíè|@- 10
ôBøõìlyoØÚõOIWõìApüqlññÞÙp¿ìrGQyõâlüBHðóBðqúÞlðoAkkBÛPÎAAlðAôooõzÞok | AoåpìþPcôþñíülGÐÚAôok,lýyõñGþvÞþPìçuúGAoJ@óAõýèàüpâAlðlÛPÏìBøþðBíè@ |
óBykõg BO lðA ûkpÞ JBG óAkpì Ao úÖApg òüA úÞ lñüõâ þì þgpG úPHèA .kõy þì ÿpu|ûpýg ô QWBXè ,þðBðõü ÿBø úðBvÖA xBuApG .koAk úzüo óBPuBG óBðõüok Bø òìosoôBG òüA .lüA ûkpÞôqo@ôA ÿApG
þì ûkAk QHvð þyõìApÖ úùèA úG úÞ ÿkôo ,lñyõð þì J@|Lethe | úðBgkôoqA BìõíÎ óBâkpì fAôoA
.lññÞ êýì Ao rG ÿBø Qyõâ þüBùñO úG

Ao òýìq ÿôo kõg þâlðq RAõìA ÿBýðk úG kôoô qA {ýK ,fAôoA ,úðBgkôo J@ qA ólýyõð qA wK .kõy
.lññÞ þì }õìApÖ

4ûoBíy :òý^-|13 ÿBø úèB^ }õKok ÿôo|K | Bü|A | Ùôpc Zok :lDõu-|11
óArüpâ 4 klÎ qA òý^ oõzÞ ok ïkpì qA þgpƒG| BìA,lñÞþìQÚkÿpùyÿBøûB^ÿBø}õKokÿôoûlyZokÿBøúPyõðô{ÛðúGþvÞpPíÞ |
Ao 13 klÎ Bø þðApüA qA þgpG úÞ oõÆ óBíø .lñPvø þvðBylG Bü þvðBy }õg IWõì lðAõO þì Bø ó@ ÿôo ûly Zok Ùôpc úÞ lðoAk kBÛPÎA ÿlDõu
òíü lG ô ïõy Bø þñý^ ÿApG 4 klÎ ,lñðAk þì wdð Ùpc Apüq lðõy þì þvðBy }õg IWõì ,ûly àc|K | Bø ó@ ÿôo úÞ þüBø }õKok .kõzG
óBGq úG 4 klÎ Ì×éO úÞ QuA òüA îø {éýèk .QuA
úGô koAk ÿkBüq úGBzO >åpì< ûsAô ÿAô@úG ,þñý^ .QuA >ÜzÎ< ïõù×ì úG ÿlDõu ûsAô òüqBÒ@
.lü@ þíð óBzyõg îÚo òüA qA óAlñ^ pÆBg òýíø lñüõâ þìô koAlð þGõg ïõù×ì lyBG ûly úPyõð }õKok ÿôo|A | ÙpcpâA ,wßÎpG Quok

| .QuA >IéÚ òPvßy< ïõù×ì úG ÿlDõu ÿA ûsAô pâqBÒ@ @ Ùpc .QuA þñíülG IWõì
koq êâ:úýuôo-|14 | ÿ|ûsAôpu |A|" ô rýíO J@ þñÏü|kallvatten | ÿ|ûsAôpu |K|" Ùpƒc ,QƒýÏÚAô ok BƒìA
kpÖúGêâÿAløA,óBùWÿBøoõzÞúíølñðBíø |
BìA .QuA QHdì ô ÜzÎ úðBzð ,óBO úÚçÎkoõì .QuA JçÂBÖ ïõù×ì úG|avloppsvatten
}õg óAlñ^ koq êâ úÞ lðoAk kBÛPÎA Bø xôo
20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ólükûlðBìBWpGÿkçýì14ópÚqAúÞ|Casa di Giulietta |þðBPuBGúðBgqAlñðAõOþìòýñ`íø úG .kõzG Bø ó@qA þßü åpì þPcô îø úG ûkAlèkôk QðBýgô þüAlW UÎBG lðAõO þìô Qvýð òíü
.QuA ûly êülHO ûqõì úG óõñÞA úÞ lññÞ .lñøk þíð úülø koq êâ îø úG p×ð ôk râpø oõzÞ òüA ok ,pÆBg òýíø
ûkõG QýèôsôõEìôo úðBÛyBÎ óBPuAk Üég ÿApGpýLvßy {hG ïBùèA úðBg òüA úÞ kõy þì úP×â
.QuA

| lýøk }pG ó@BG ÿrý^ úßñüA óôlG þ`ýÚ ókpÞúPvGôqBG :p¿ì-|15|
õð ëBuqôookoõãðA ókoõg :BýðBLuA-|18 ólüpG óôlG Ao þ`ýÚpâA ,úßñüA ëôA .koAk kõWô þ`ýÚ BG úÇGAook ÿklÏPì RBÖApg ,p¿ìok
,ÜüpÆ òülG BO lðoAnâ þì kõg óBøk ok oõãðA úHc 12 ,õð ëBu Iy úíýð ok BýðBLuA ïkpì | pâAlñüõâþìçTìBülP×ýGûAoAõÎkQuAòßíìôQvýðþGõgúðBzð,lýñÞúPvG qBGoBGlñ^,ÿrý^
ókoõg úÞ lðlÛPÏì Bø ó@ .lññÞ oôk lülW ëBu ok kõg þâlðq ëBu ûBì 12 qA Ao þPcAoBð ô þvðBylG .koô@ þì þvðBy lG ,lýñÞ Bøo þüBW ok qBG Ao þ`ýÚ
.kõyþìþvðBy}õgIWõìoõãðA þ`ýÚ úÞ lñPyAk lýÞBO úzýíø Bø åorGkBìô koAk kõWôrýð óApüAokp¿ìok YüAo úÖApgôkpø
.koôBýð úðBg úG þPcAoBð BO lüoAnãG {üBWpu ô úPvG lüBG Ao

úýÖõ¾ BüAok Qvy QãzðA :úýÞpO-|19 | | |
óõPu àü êGBÛì ok þéüõÆ Ø¾ úWõPì ,lýyBG úPÖo ëõHðBPuA pùy ok úýÖõ¾ BýWBc úG pâA | | QuA òyôo úßñK úÞþÚBOAok ólýGAõg :þGõñW ûpÞ-|16
þì úÞ QuA òüA ïkpì òPvG ؾ êýèk .ly lýøAõg Qvy QzãðA ûqAlðA úG ûp×c àü BG ÿrðpG Bø ó@pÆBg òýíø úG .kôo þìoBíy úG þGõñW ûpÞ óAlðôpùy ÿBø xõGBÞqA þßü úßñK BG åpì
óBýG Ao óBPüBøôqo@ óBìq|îø ô lýðBgp`G ûp×c òüA óôok kpãPÎBu QùW ok Ao kõg QzãðA pâA lñüõâ ÿApG ÿkpÖ pâA lññÞ þì oõ¿O Bø ó@ .lñGAõg þíð QuA òyôo úßñK ó@ok úÞ úPvG ok þÚBOA ok râpø
þPcô ólG J@òPÖo QukqA ,ólG ÿBìk {øBÞoB^k ,lzßGqAok úßñK kBG êGBÛìok þðæõÆ óBìq
.lüõy þì Aôo|QWBc ô ly lñøAõg ûkoô@pG Bø ó@ úíø ,lýñÞ
|| .kõy þì þã×g
|
wðBy ÿBø úßu :Bßüpì@-|20
.QuA þvðBy }õg úðBzð Bßüpì@ok ,lyBG æBG úG ôo úßu ÿôo pâA B¾õ¿hì úßu ókpÞ AlýK Qýèôs úG úðBÛyBÎ úìBð òPyõð :BýèBPüA-|17
õO BG wðBy qôo ëõÆ ïBíO ok BO oAkpG Ao ó@ ,ÿlük òýìq ÿôo úßu àü þPÚô lñüõâ þì Bø þüBßüpì@ .lññÞëBuoAQýèôsÿApGAokõgúðBÛyBÎÿBøúìBðBOlññÞþìp×uBðôoôúGïkpìúÞQuBøëBu |
úPgBHèk óBÛyBÎ .QyAk løAõg ëBHðk úG þvðBy }õg óBzÛzÎ ÿApG oBÞ òüA úÞ lðoAk kBÛPÎA Bø ó@
.lyBGoBü

21

óApùO úéXì

?Qvý^ óApâôkBW Iy Bü ”òüôõèBø“

pãðBzð úÞ pHìAõð ëôA ô þì ëôA .lñPyAk {O@ AlPGA ,óApâôkBW Iy Bü ”òüôõèBø“ #
BùhüoBO òüA .kõG óBPvìq ô óBPvGBO ëõ¿Ö qBÒ@ qA Iy òüA .{O@ô åpì ô kõG QíéÊ Iy
þìõXð ëBu ô ïõXð úG þÆBHOoA òüpPíÞ Iy Quok úÞkõzýì Ñôpy pHPÞA 31 JôpÒ
oõùÊqA êHÚ óBPupK QGô óBükA ÿApG .lñPyAlð »úíø qôo .QuA >òýulÛì qôo< qA êHÚ
úéâ úÞ kõG ÿqôopHìAõð ëôA ÐÚAôok ,Qýdývì ÜéÏO Alg óæõuo ô óAlýùy úG úÞ òýulÛì
pG Bø êÒ@ úG Bìpu qBÒ@ pÆBhG Ao úìo ô úPyAnâó@xBuA ô úüBK îP×ø ópÚ ok QyAk
þÚBG {yõK püq Ao Bìpu ê¿Ö BO lðlðAkpãýì qôo BG ÙkB¿ì Apð@ úßñüA ÿApG ô ly
qôo êTì qôo òüA ,pãük ÙpÆ qA ô .lñðBíG ,lÏG ópÚ àü ,lðqAlðBýG òýÆBýyô óApâôkBW
ô lzýì Ñôpy JBPÖ@ JôpÒ ô qBÒ@ qA óApâôkBW .lðkAkpýýÓOpHìAõð ëôA úG þì 13qôoqA Apð@
òüApGBñG .QÖBýì úìAkA pãük qôo JBPÖ@ JôpÒ BO ,þðBìôo àýèõOBÞîüõÛO ok ,fAôoA úíø qôo
qôo òüA ok .QuA ûkBPÖA pHìAõð ïôk qôo úG
.lzýì úPÖpâ pHìAõð ëôA JôpÒ qA òzW
JBPÞ ok ,þìBð ÜÛdì >orýÖ wíýWpu< .lñðAõhýì BÎk óBâkpì fôopÆBhG
pu pHìAõð ëôA qôo< úÞ lvüõð þì kõg oõùzì òüôõèBø Iy úÞ QuA pgAôA òüA BùñO
qôo òüA ok .QuA óBPvìq ô rýDBK òýG ÿlc êHÚ .QuA úPzâ óBÞkõÞ eüp×O Iy úG êülHO
óBPvìq ê¿Ö ô ûlýuo ïBíOA úG rýDBK ê¿Ö ô óApâôkBW ,lñÞ oõùÊ Qýdývì úßñüA qA
óBâkpì úÞ QuA Iy òýíø ok .kõzýì Ñôpy åorG lýÎôk þèBíy ÿBKôoAok óBPupK óBÇýy
ólük úG BO lðrýhýì pG kõg pHÚ qA pãük oBHßü
ÿBìpâ ok Ao þHy ô lðôpG kõg àükrð ïAõÚA 22
ô lðAonãG óBzðArürÎ óBýì ok ô úðBg ÑõHÇì
òýzñèk þüAnÒ ,kõg ïpâ úðBgrLy@ok îø lüBy
òýíø úG îø lüBy .lññßG óBW }õð ûríyõgô
úíøqA QÎBuoBù^ô QvýG òüA úÞ QuA êýèk
ïBíO BG þvÞ aýø ô lüBýì ûkpì ÿõG BW
qA lñßýíð RApW ,lyBG úPyAk úÞ îø þPÎBXy

.lñÞ oõHÎ þDBùñO úG þéãñW
ïBXðA Bø úPynâ ok úÞ þíuApì qA þßü
òüA úÞ kõG Bø úLO ÿæBG pG ÿqõu óAõhPuA lzýì
îXñK úG óBPvãðA ok þuõvdìBð oõÇG îuApì

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
23
ÿoAk ûlðq Iy îøolÛ^ pø úÞ lñyBG IÊAõì p×ð àü ,1960 ëBu ok .ly êÛPñì pHìAõð
úGþÖpÆqAôlðkpâpGóByúðBhGîøqBG,lññßýì ,lzýì ko lñéOBßuA qA úßýìBãñø ,kpãðBùW
lñyBG IÊAõì lüBG ,lðôpýì úÞ ÿA úßuBíèBGpø pùy ôk òýG úé¾BÖ ok Ao {O@ êO 30 QvðAõO
þ×hì þßuBìpüq Ao }kõg úÞ þvÞpø BG úÞ ópÚ pgAôA BO .koBízG >ÿléÖpGA< ô >lPßðAk<
òßíì óõ^ .lñüBzãð þDBñy@ JBG QuA ûkpÞ úLOpTÞAok,òüõèBøIyokúèBuúíø,îøkqõð
puúÞlyBGÿAúèBuoArøûkpì,Àhyó@QuA þÃÏG ok .lzýì ûlük {O@ >püBzßñè< ÿBø
!QuAûkoô@ok}pHÚqA þvÞpøôlñPgAlðBýìûAoÿqõuóAõhPuAÉBÛð
,kBüq ÿBùðpÚ qA lÏG ,QuA qõñø úÞ qõñø ÿõO,kõGûkpÞÿoAnâQìçΫçHÚúÞAoþãñu
ok òüôõèBø Iyok ,ûkq iüô ûBýu RAkõWõì ûlðAõg þDBøkoô ô BøBÎk .QgAlðBýì Bø úéÏy
,óApâôkBW.lðõzýìóAkpâpuÿoBñÞôúyõâpø kõGÐüBy,lzýìîâþãñupâAlÏGqôoôlzýì
óBzüBøoõLýy BG úñWA ô óAõük ,óBìBy@ óõg lÏG ëBu òüôõèBø Iy qA êHÚ ó@ IcB¾ úÞ
óBíu@okóBzüBøôoBWBGôlññßýìpÞAo}õâ lñéOBßuA ok îuApì òýíø .kõíð løAõg RõÖ
ÿoAõükoBù^ô úðBg BùñOô .lñüBýìok qAôpK úG qôo òüA ok rýð BøõãzýK ô QyAk ZAôo pPzýG
Ao Bùð@kõg òyôoô ïpâ Èýdì BG úÞ QuA úðBg pO òíü }õg Ao ûlñü@ þDõãzýK Áõ¿hG
.lølýì ÿoApÖ .lñPvðAlýì
ô JBÛð ,Bø ú`G úÞ QuA îuo Bßüpì@ ok ,BøoõzÞ þÃÏG ok rýð îøkqõð ópÚ ok
ÿBùuBHè ,lñðrýì ûpù^ úG ØéPhì ÿBø àuBì Ao êHÚ Iy úPgõu ÿBø óAõhPuA ûpýy óBÞkõÞ
Bø úðBg ok úG ô lññßýì òO úG IüpÒ ô IýXÎ .lñðAqõvG Ao óApâôkBW ó@ BG BO lðkpßýì ÐíW
lñGõßýìAoBøokúðBgó@úGúðBgòüAqAôlðôpýì ok óBÞkõÞ ,kõzýì oô úéÏy {O@ úßýPÚô
úÞ BvG ú^ ô lðoAk QÖBüok þßíÞ ô þðBð BO :lñðrýì kBüpÖ ,lñgp`ýì Bø úéÏy oôk úßýèBc
Bùð@ BG Ao kõg rýð óBìBy@ óõg ô óBâkpì >.óAqõvG Ao óApâôkBW ,{O@ ,{O@<
.lðrýìBýì ÿA úðBvÖA RAkõWõì ô Bø úñWA ô òýÆBýy

ok Ao þé¾A {Ûð óApâôkBW ,pãük ÙpÆ qA ô ÀÚo úG ô lðõzýì pøBÊ Iy òüA ok rýð
úÞ QuA QüAôo .lññßýì ÿqBG Iy òüA okAl¿GAoóBzüBøúèõãðqôlðqAkpLýìþGõßüBK
úßýèBcokô lðõzýì ÐíW ÿA úLOok óApâôkBW úÞkoAk kõWô áoBíðAk qA ÿA úðBvÖA .lðoôBýì
þGõßüBK ô ÀÚo úG lðoAõu óBzüBøôoBW pG þG òüôõèBø Iy àü þÞoBíðAk þðAõW
óBÇýy kõg úßñüA úíø qA pPíùì ô lðrýhýìpG ÿpK úPuk àü .lðBì óôpýG okô kpÞ þÆBýPcA
.kqAõñýìAoÀÚoäñø@óBzüApG ÙoBÏO JApyô çÆôA úGô lðkpÞ RBÚçì AoôA
pËPñì úðApH¾ þG úÞ þðAôBßXñÞô óBÚBPzì QÚkBGBùð@ûpù^úGóAõWúßýPÚôþèô.lðkõíð
BG RBÚçì ûkBì@ lüBG ,lñPvø òüôõèBø Iy þðBãüBvíøBùð@úÞQÖBüok,lyûpýgÿpPzýG
úÞ ÿoAõhðõg ô rýì@ oApuA RAkõWõì ïBíO úWõPì úßýPÚô Bø ÿpK .lðkõG ûkpì úÞ lðkõG
ok Bü ô lðA ûlük BùíéýÖ ok ÈÛÖ Ao óBypýËð lðkpÞ Ñôpy ,QuA úPgBñy Ao Bùð@ôA úÞ lðly
Bü ô lðA ûlðAõg Bø ú¿Ú ô BùðBìo ok óBykoõì rýð Ao ôA úÞ lðkpÞ þÏu ô ólülñg úùÛùÚ úG
ok óBzâorG okBì úÞ þDBùüpK ô úñWA ó@ ïBíO Qzcô ,óAõW .lññßG óBykõg BG ÀÚpGoAkAô
óBzüApGôúPvzðóBypPvGoBñÞokþÞkõÞóBìq ûly úPvg úßñüA BO QgAkpK ëAlXG Bùð@BG ûkq
kõWô úÞ þéßzì BùñO .lñyBG ,ûkpÞ ØüpÏO ,lÏG qôo eH¾ .kBPÖA ÿA úyõâ }õø þG ô
þÏÚAô ÿBùìk@ qA Bùð@ ÀýhzO QyAk løAõg ûpüAkàüÈuôokAo}kõg,lyoAlýGúßýPÚô
ÑAõðAúßuBíèBGBüôþñýzðIyúðBùGúGúÞQuA úÞ ly úWõPì þíÞ qA lÏG .QÖBü þãñu
.kqlñøAõgûpù`GAoBùßuBìôJBÛð lðkõG ØéPhì óBPzãðA QìçÎ qA pK {üôqBG
Iy óBÚBPzì úíø ÿApG ëBc pø ok .lðoõhýì îz`G ûBýu ô þG@ Roõ¿G úÞ
AoþÞBñPzcôþðAonâ}õgôeüp×O,òüôõèBø IyúÞrürÎóBâlñðAõgqAúPulð@òüApGBñG
!îýñßýìôqo@ lüBG lðA ûkpÞ JBhPðA eüp×O ÿApG Ao òüôõèBø

óApùO úéXì

ÿBøpùy òüpO|þíülÚ BG úìAkA ok ÅpÖ|{ýK úÞ QuA þðBßì pùy àü Bü@ úßñüA îüpýãG kõWô óAõñÎ òüA IvÞ ÿApG rýð ÿpãük
.îüõy|þìBñy@Býðk òÞBu ó@ ok ÿkApÖA ,wýuBO ôlG qA ûoAõíø ÿ|úðApÞ ok ÐÚAô |Jericho Bdüo¯A .lðoAk
ØéPhì ÐGBñì ô ØüoBƒÏƒO ok ÙçƒPƒgA úéEvì òýíø .QuA UdG koõì úð Bü lðA|ûkõG êýHW ,úüoõuok Iéc ,ókoA kôo ÿpPgBG
ÿBøpùy òüpO|þíülÚ QupùÖ úÞ ûly IHu òüpO|òùÞ JBhPðA ÿApGpËð ÙçPgA IWõì òüpO|þíülÚ qA rýð óBƒñƒHƒè ok Alƒýƒ¾ ô
iüoBO þPc .lñyBG RôB×Pì îø BG þíÞ Býðk ok Bøpùy qA ÿoBývG úÞ Ap^ ,kõy|þì pùy lñ^ BG úèBÛì òüA ok .lñPvø Býðk ÿBøpùy
úGúWõOBGrýðBøpùyokóBñÞBuòýèôAoõÃc lðA|ûly BÖõßy ,iüoBO qA ÁBg ÿ|ûoôk àü Bñy@ óBùW þðBPuBG ÿBøpùy qA úƒðõƒíƒð
ëBTì óAõñÎ|úG .QuA RôB×Pì ØéPhì ÐGBñì ëõÖA úGôo lüBy ó@qA lÏGô lðA|ûkpÞ þÚpOô þßü |.lýyBG ûApíø Bì BG .îüõy|þì
pùy óBñÞBu oõÃc òýèôA ,ÐGBñì qA þgpƒG úÞ þèBc ok ,lðA|ûly }õìApÖ ô lðA|úPyAnâ JBhPðA ok ÙçPgA IWõì úÞ þƒOBƒßƒð qA
BìA ,lðA|ûkq òýíhO êHÚ ëBu 5000 Ao Üzìk BG þÚpPì ô åorG pùy àü ,kõƒg óBƒìq ok pËð ok ,kõy|þì óBùW pùy òüpƒO|þƒíƒülƒÚ
þâlðq ÿBø|úðBzƒð kõƒWô qA ЃGBƒñƒì þƒgpƒG ok ûlÎBÛèA|þéÎ wK .lðA|ûkõG kBüq QýÏíW ÿ|úíéÞ ÿApG ÿlcAô ïõù×ì ô BñÏì òPƒÖpƒâ
pHg êHÚ ëBu 12000 qA pùy òüA ok Bø|óBvðA QÖpâ pËð ok Ao þüBøpùy lüBG JBhPðA òüA ÿA|úÛÇñì ,pùy þéÞ oõÆ úG .QuA >pùy< oõ¿O kApÖA qA ÿoBývG úÞþèBc ok #
QÚô aýøqôpìA úG BO óBy|wýuCBO óBìqqA úÞ pâA úÞ kõy|þì ØüpÏO åorG ô þƒðõƒßƒvƒì ,úüoõu QhPüBK ,܃zìk pƒùy lƒññÞ|þƒì
| |.lñøk|þì ô ØüpÏO òüA BG .lðA|ûkõHð úñßu qA þƒèBƒg pËð ok îùì êìAõÎ qA þßü Ao ó@ QýÏíƒW ÿBø|úñürâ ,QuA Býðk pùy òüpO|þíülƒÚ

lüõy Bñy@Býðk ÿBøpùy òüpO þíülÚ BG
||

òüpO|åorG BdüoA ,kçýì qA {ýK ëBu 7000 .kkpâ|þì qBG kçýì qA {ýK ëBu 9000 úG óBy|òýèôA
qA ,óBükõùü xlÛì JBPÞ ,ÜýPÎ lùÎok .QuA ûkõGp×ð 2000 kôlcok þPýÏíW BG Býðkpùy
|.QuA ûly ûkpG ïBð êhð óBPgok pùy óAõñÎ BG pùy òüA úüoõu ,Üzìk
òýñ`íø ô Býðk pùy òüpO|þíülÚ óAõñÎ|úG ÐGBñì qA ÿoBývG ok ,úüoõu QhPüBK ,Üzìk
ïBð òýíuBýèA |»úñülì óAõñÎ BG þøBâ úÞpùy òüA .kõy|þì úPgBñy óBùW QhPüBK òüpO|þíülÚ
úüoõu ,Iéc óBuBñy|óBPuBG ô óBgoõì .QuA ûkõG Býu@ rÞpì ok þhüoBO ÐüBÚô qA ÿoBývG rÞpì ,kõy|þì ûkpG
òüpO|þíülÚ ûBãüBW ókoô@Quk úG ÿApG UdG koõì ÿBø|úñürâqApãük þßü Iécpùy {ýK ëBu oArø ûk BO oArø Qzø òýG pùy òüA løk|þì óBzð úÞ þÞoAlì ô êüæk úG kBñPuA BG
qBG kçýì qA êHÚ ëBu 8000 úG pùy òüA ok pzG Qðõßu oBS@ òüpO|þíülÚ .QuA Býðk pùy úÞ þèBcok .QuA Býðk þðõßvì pùy òüpO|þíülÚ Üzìk lññÞ|þì óBÎmA ,QuA ûly úPgBu
løk|þì óBzð|Tallet Alsauda | ÿ|úÛÇñìok ûly ïBXðA ÿBø|ÿoB×c úÞ þèBcok ,kkpâ|þì QvýG ok ÿA|úÛÇñì ,|Tell Ramad kBìo êO ok òGpÞõükAo ÿoAnâ|iüoBO ÿBø|{ƒüBƒìq@
Qðõßu êdì kçýì qA {ýK 6300 kôlc qA pùy òüA úÞ løk|þì óBzð ,Üzìk ÿpPìõéýÞ
ëBu 5000 qA úÛǃñì òƒüA QGBS| Barada ÿkpG ÿ|úðBgkôo ÿ|ûqõcok þuBñy|óBPuBG ÿBø|ÿoB×c ,QuA ûkõG Bø|óBvðA
ꃃƒdƒì kçƒýƒì qA {ƒƒƒýƒK
ûkõƒG Bƒø|óBƒvƒðA Qƒðõƒßƒu |.lðA|úPyAk Qðõßu úÛÇñì òüA ok ÿkApÖA ,kçýì qA {ýK ëBu 9000 qA lñÞ|þì
òýèôA ÿApG pùy òüA .QuA òüA qA lñPvì løAõy kõWô ïlÎ ,lðoAlð ëõHÚ Üzìk pùy koõì ok Ao BÎkA òüA úÞ þðBvÞ
qA {ýK ïõu ÿ|ûoArøqAoBG òüpO|åorGqAëlPvìáoAlìôløAõyòPyAlðoBýPgAok.lññÞ|þìfpÇìAoBø|þìAo@ qAêHÚpùy
óAõñÎ|úG úƒÞ þƒðBƒìq kçýì
ô ûly JBhPðA QƒhPüBƒK | |.QuAþüBø|QupùÖòýñ^òüôlOokRçßzì

ÿ|ûkBW qA þƒzhG BƒølƒÏG òýÇvéÖ,|Jericho BdüoA
úWõO koõì ,ûkõG îzüpƒGA óBýìqA .QuA Býðk ÿBøpùy òüpO|þíülÚqApãük þßü ókoA kôo ÿpPgBG ÿ|úðApÞok BdüoA
| |.QuAúPÖpâoApÚïõíÎ QìlÚ ,lðA|ûkpÞ lýüBO Ao pùy òüA ok Bø|ó@ oõÃc óBuBñy|óBPuBG úÞ þðBvðA ólíO QvýG

| 24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

xlÛíèA QýG óBñHè ,|Byblos êHW
ïBð Býðk ÿBøpùy òüpO|þíülÚ qA þßü óAõñÎ|úG xlÛíèA QýG Bü îýéyoôA qA úÞ þðBìq þðõßvì BíDAk ëBc úG BO þãñuõð óAoôk óBìq qA úÞ QuA Býðk ÿBøpùy kôlÏì qA þßü êHW
pùy ÿBøqpì êgAk ok oõ¿dì ÿA|úÛÇñì úÞ QuA îýéyoôA þíülÚ pùy óBìoõËñì ,îüpG|þì ïBðpýýÓO|Gebal |úG Bø|þÛýñÖÈuõOwLuôûlyûlýìBðêýH¶ ²WAlPGAokpùyòüA.QuAûkõG
BGpO|{ýK úÞ þíülÚpùyok Bø|óBvðA QðõßuôoõÃcqA þuBñy|óBPuBG løAõy .QuA óolì okóBvðAoõÃcoBS@òýèôAúßñüAkõWôBG.lðA|ûlýìBð|Byblos |Aoó@óBýìôoBølÏG.QuAûkAk
òýèôA QìlÚ .lñøk|þì pHg kçýì qA {ýK ïoBù^ ÿ|ûoArø ok ,ly|þì úPgBñy rýð kôôAk pùy ïBð qA {ýK ëBu 5000 qA úÛÇñì òüA BìA ,kkpâ|þì qBG kçýì qA {ýK ëBu 8800 BO 7000 úG úÛÇñì òüA

| |.QuAûkõGkçýìqA{ýKëBu4500BO3500òýGBø|óBvðAQðõßuôoõÃcoBS@ | |.QuAûkõGkApÖAQðõßuêdìôûlyúPgBupùyàüóAõñÎ|úGkçýì

óBðõü ,òO@ óBñHè ,|Sidon Alý¾
þvÞpPíÞô îýuBñy|þì þuApÞõìk ûBâkAqô JpÒ ólíO lùì óAõñÎ|úG Ao òO@BìqA ÿoBývG þãñuõð óAoôk óBìq qA ,Alý¾ îülÚ pùy pO|eýd¾ RoBHÎ úG Bü Alý¾ pùy ,êHW pùy êTì
þñHì þÞoAlì ú^pâ .kõy|þì Jõvdì Býðk ÿBøpùy òüpO|þíülÚqA þßüpùy òüA úÞ lðAk|þì ô kõy|þì úPgBñy rýð óôlý¾ Bü óAlý¾ óAõñÎ BGpùy òüA .QuA ûkõG Bø|óBvðA Qðõßu êdì
ÿ|ûoArøokpùy òüA BìA ,koAk kõWô {ýK ëBu 7000qApùy òüAok Bø|óBvðA ïôAlì QðõßupG óBýHýé¾ ÈuõO úÞ Alý¾ þüBüok sk .QuA ûly úPgBu kçýìqA {ýK ëBu 4000 BO 6000 òýG
úPgBñy RoBXO ô ïõéÎ ÿpýâkBü ÿApG ÿoõùzì ô åorG rÞpì óAõñÎ|úG úÞ þðBìq kçýì qA êHÚ ëôA
| |.QuAúÛÇñìòüAþhüoBOÿBø|þðlükqAþßü,ûlyúPgBuÿkçýì1228ëBuok
.ly êülHO þâorG pùy úG ,ly

úýÞpO ,|GaziantepúLO óBüqBÒ
Qðõßu êdì þãñuõð ÿ|ûoôk qA ïôAlì oõÆ úG QupùÖ òüA ÿBøpùy qA ÿkAlÏO úÞ þèBc ok
úPuõýK oõÆ úG ëBc úG BO þãñu|úñüoBK ÿ|ûoôk qA JBPñý¶Î Bü úLO óBüqBÒ ,lðA|ûkõG Bø|óBvðA
òüpùñèA|òýG ô úðApPülì ÿBüok òýG úÞ pùy òüA àütOApPuA QýÏÚõì .QuA ûkõG pzG ûBãPðõßu
úÛÇñì òüA iüoBO ok Bøpùy òüpO|ûly|úPgBñy qA þßü úLO óBüqBÒ úÞ ûly IHu ,ûly ÐÚAô
úPÖpâ Bø|þPýø ô óBül¶Þ¯A ïõÚ qA ;QuA ûkõG ÿklÏPì óBøBykBK þüAôpðBìpÖ QdO pùy òüA .lyBG

|.JApÎA ô óBýìôo BO

óBPuoBÓéG ,|PlovdivõükôõéK
åorG ÿBøpùy qA þßü úG óBPuoBÓéG qôpìA ÿBøpùy òüpO|åorG qA õükôõéK úßñüA qA êHÚ
QìlÚ .QuA ûkõG|ThracianóBýÞApO úG ÜéÏPì à^õÞ þøBâ|Qðõßu ,kõy êülHO þìôo
òüA ú^pâ .kkpâ|þìqBG kçýìqA {ýK ëBu 4000 úGpùy òüAok þãñuõð óAoôkok þâlðqoBS@
úPgBñy| Philippopolis wýéKõLýéýÖ óAõñÎ QdO ûly QHS þhüoBO ÐGBñìpPzýGokpùy
,|Eumolpias xBýLèõìôA :QuA úPyAk iüoBO ëõÆ ok ÿklÏPì þìBuA BìA ,kõy|þì

|Filibe IýéýÖ ô|Paldin îülèBK ,|Trimontium ïõýPðõíüpO

25

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

lükqkôokõg xBâô|xæ ÿBø|þígq úG àíÞÿApG úÞÿkpì ÿApWBì

ok RpvñÞ ÿqAlðApýO ÿ|úSkBc ok #
ÿôpýð ÜGBu óBHøôpâ àü xBâô|xæ
úG Quk ïBíO QÎBXy BG BßüpìA þüBüok

.kq úðAoõvW þìAlÚA
ok RpvñÞ àü ok ÿqAlðApýO óBüpW ok |
ÿkpÖ ÈuõO AkAõð QèBüA rÞpì xBâô xæ pùy
ÜGBu óBHøôpâ àü ,áAlK óB×PuA ïBð úG þðAôo
òí úðAoõùPì þìAlÚA ok BßüpìA þüBüok ÿôpýð

ok kpÖ òüA RkByo RBýDrW úÞ lÏG þOlì xopýO qA óly ZoBg ÿApG óApãük úG àíÞ
ûlñyôpÖ àü ,QÖBü JBOqBG Bø|úðBuo Ao åorG NBßýK àü ,ûly àýéy ÿBø|úèõéâ
ÿoôækqAþðAkolÚxBKúGÿkôpÖ@ÿBø|NBßýK Ao ûlük|Iýu@ kApÖA ô óBcôpXì BO lükqk
ÿô úG Ao koõÖ 150|F| NBßýK ûBãPuk àü ôA óBcôpXì úýéhO qA wK ô lðBupG óBPuoBíýG

.kAkúülø kApÖA BO QzâqBG ÿqAlðApýO êdì úG ûoBGôk
.løk RBXð Ao ÿpPzýG

lì@}õø úGpHXðo úßéì

.ly ZoBg þyõùýGqA QÎBu 72qA lÏG óõürüõéO RõvßzýKpãüqBGpHXðo úßéì #
qôo :Q×â lñìpñø òüA þðBívW QýÏÂô òüpg@ Áõ¿g ok pHXðo úßéì lðqpÖ þðAôpüA qpHüpÖ
óBñ`íø BìA lðly ZoBg þyõùýG qA QÎBu 72 qA lÏG qôpìA ô ly ïBXðA ïokBì ïôk êíÎ úPynâ

.lðoAk þâkõè@ JAõg QèBc
úPynâ qôo ,QÎBu 48 òüA qA lÏG .kõG }õùýG QÎBu 48 ëôA êíÎ qA lÏG ïokBì :kôrÖA ÿô
úG ûly ëpPñÞ þyõùýG ok ûlñü@ QÎBu 24 BO óBßyrK pËð ÜHÆ ,ly ïBXðA óBzüA ÿôo ïôk þcApW

.kõG rýì@|QýÛÖõì êíÎ ïkpì ÿBÎk ô Alg ØÇè úG ô lðkpG |pu
ëBcokô QuA þÏýHÆ þyõùýG QÎBu 72 pÆBg úG þâkõè@ JAõg òüA :kpÞ eüp¿O þðAôpüA
oBùÊA óBüBK ok pHXðo úßéì lðqpÖ .lñPvøÿpPvG)|ICU|(ûtüôÿBø|QHÚApì{hGokpÂBc
.lðoôBýG Quk úG Ao óBykõg êìBÞ ÿoBýyõø îýPvø pËPñì ô QuA ëkBÏPì óBzüA QýÏÂô:QyAk

óBÆpuqA ÿpýâõéWok ó@lüAõÖôõì }rüoqA ÿpýãzýK ÿApGôoAk

êÞ qA lƒ¾ok 79.3 ok {ƒøBƒÞ òƒüA òƒíƒÂ úG ÿA ûpÞóAlƒñízðAkqA þƒøôpƒâ#
lüApPuBñýÖ qA ûBì 6 BO 3 Rlì úG úÞ þðAoBíýG }rüo l ÿôoAk úÞlðA úPÖBüok þâqBO
ûkõG ûløBzì êGBÚ ,lðkõG ûkpÞ ûkB×PuA kpGoBÞ pG ûôçÎ >lüApPuBñýÖ< ÿõì
úG çPGA àƒvüo {ƒøBƒÞok ,kõƒg þé¾A
.QuA
þßü RBPuôpK óBÆpu úÞ QuApÞm úG ïqæ .QuApSõö ìrýð RBPuôpK óBÆpu
óAkpì óBýì ok óBÆpu ÑAõðA òüpO ÐüBy qA þéì ûBãzðAk ÿBø úPÖBü xBuA pG
ô ûkpÞ çPHì Ao p×ðoArø 47 úðæBu úÞ QuA RApýSCBO úƒÞ þƒGõƒñW ûpƒÞ áõHãðõ^
ok lüBG úPHèA .kpýâ þì Ao p׃ð oArø 11 óBW úG çPHì oBíýG 1379 ÿôo Ao lüApPuBñýÖ
óAõñÎ úG qõñø lüApPuBñýÖ úÞ QyAk pËð ,QuA ûkpÞ þuopG >ÿA úÛÇñì þuBÆ<
úG RBPuôpK óBÆpu qA ÿpýãzýK ÿôoAk | eǃu òýüBK ÿBøqôk ok ôoAk òüA Ùp¿ì
òýñ`íø ô ûlýupð Býðk þßyrK úÏìBW lýüCBO {øBÞ l¾ok 27.8 BO Ao óAkpì ólG |PSA
ok .QuA þùWõO êGBÚ oAlÛì úÞ løk þì
.koAk rýð Ao kõg þHðBW ÅoAõÎ
28

www.TEHRANMAGAZINE.com

29

óApùO úéXì

ûly|jp^ QyõâÿBK òüpPâorG

úéíc óBùW ok ûly|jp^ Qyõâ áAoõg òüpPâorG koõÞo úG þüBýñuõG ÿBørLy@ #
.lðkpÞ

ly ZoBg BýèApPuAqA BOõüõO

|îýí¿O oõzÞ òüA ÿBørLy@pu qA þøôpâ úÞ lðkAk }oArâ þñuõG oõzÞ þédì ÿBø|úðBuo úÞ kõG úøk añK kôlc .lñÞ|þíð lýèõO ôokõg BýèApPuA ok pãük BOõüõO QuA Quok #
.lññßzGAo)|minced meat pie|(>ûlyjp^QyõâÿBK<þðBùWkoõÞoBOlðA|úPÖpâ òüA QuA ïõéÏì úÞoõÇñüA þèô ;kpÞ|þì lýèõOôokõg óAqõu {O@ô BøoBì òýìqpuok BOõüõO

140 ok )|Tuzla|( æqõO pùy ok ,wñýâ óBùW ÿBøkoõÞo JBPÞ ok koõÞo QHS ÿApG }çO .kBPÖA løAõhðpãük ÝB×OA
óAõñÎ QdO >ûly jp^ Qyõâ ÿBK< áAoõg ïpâõéýÞ 650 iHÆ BG þñuõG Ýpy ëBíy ÿpPìõéýÞ ô IuBñì }ôpÖ oBì@ BG BOõüõO ÿBøôokõg oõzÞ òüA ok úÞ QuA þèBc ok QýÏÂô òüA |

.kpÞ AlýK úìAkA )|burek|( áoõG .kõG úWAõì þñKAs þðBLíÞ òüA lñéG|þuBy Ræõ¿dì úéíW qA JõHdì ÿBø|ÿpu
lýèõOôokõg BOõüõO ÿApG úøk lñ^ Rlì úG úÞ ÿA|úðBgoBÞ Ap^ lýupLG Bíy QuA òßíì ëBc
þßü Q×â óAõO|þì BìA ;kõzð óBýG QÚô aýø êDBvì qA þéýg QuA òßíì ?kõy êýÇÏO lüBG lñÞ|þì
BOõüõO êýèk òýíø úG ô Qvýð úÖp¾ úG BOõüõO ÿApG BýèApPuA ok ôokõg lýèõO úÞ QuA òüA êüæk qA
.kõy êDBÚ QýdWoA þâlññÞlýèõO úG QHvð þâlññÞkoAô ÿ|úÇGAo ÿApG oõzÞ òüA ok løk|þì eýWpO

Qyõâ ÿBK< òüpPâorG BG BO lðkõG ûly ÐíWpùy òüA ÿrÞpì óAlýìokrLy@pu 14 ÑõíXìok koõg Ao }A ú`G ûqBñWoAkArÎ óõíýì
òýOpâorG ,þGBHÞ wýuõu ô Qyõâ qA úÏÇÚ 1500 ô QhO óBð òüpPâorG BG ûApíø Ao >ûly jp^
úPHèA úÞ ÿA ûlƒülƒK ok #
.lññÞ úýùO Ao óBùW ok Qyõâ qA ûly úPgBu þGBHÞ þÞAoõg àü Qvýð okBð ô IýXÎ îø þéýg
kBÏGAô ÈH áAoõg òüA iHÆ êcApì kpÞ ïçÎA úìBðpG òüA óBâlñøk|óBìqBu þíuo QüBu Jô lñ^ úßñüA qA wK ûkBì óõíýì
ÿoAkArÎ }A ú`G ÿApG ÿqôo
.îýPvø ó@ þüBùð lýDBO pËPñì ô ly ëBuoA wñýâ ÿApG ô ÿpýâ|ûqAlðA ó@
ÿApG þzèB^ òüA< :Q×â þédì ÿBø|úðBuo úG|Tuzla Gastro | ûBãzüBíð ûlññÞoArâpG .koõg Ao ó@kpÞ
ûkB×PuA ó@ êíc ÿApG ûtüô ÿôokõg qA Bì Apüq ,kõG ó@ êíc òýñ`íø ô þPñu JBHÞ àü ÿqBu|ûkBì@ oBývG þðAoõƒðBƒW Bƒø óõƒíýì
òüA ókoõg qA pùy óBñÞBu qA p×ð 3000 kôlc ô lðly þðõ×Î l ÙôpÊ ô êüBuô ïBíO>.îükpÞ|þì Bùð@ .lñPvø þOBuBvcAô }õøBG
QukqA Ao óBylðqpÖ úßñüAqA wK
.lðkpG Rnè áAoõg ûqBñW ô lñzÞ þì kBüpÖ lñøk þì
qôo lñ^ BO Ao kõg óõƒíýì úƒ`G
þÚB×OA óõñÞA BìA .lññÞ þì êíc
ûly QHS {cô RBýcok IýXÎ

.QuA
qA Ao kõg lðqpÖ þðõíýì ûkBì
úP×ø òülñ^ BOôA .løk þì Quk
úéíc kõg BG Ao óõíýì ú`G ûqBñW
kpG þìoô ó@ôoô òüA úGô lñÞ þì
lñÞ þì áok ûpgæBG QüBùðok BìA

.kõy þíð ûlðq pãük ôA ú`G úÞ
úP×ø lñ^ qA wK óõíýì òüA
Ao kõg ú`G ólG qA þüBø QívÚ
Bøo Ao ôA ûpgæBG wƒLu ô koõƒg

.kpÞ

30

www.TEHRANMAGAZINE.com

Individual, Couples & Family Psychotherapy þykçãñG kpì þüõéýÞ38oõìõO

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk ô Quk þHýXÎ ÿoBíýG BG þykçãñG kpì #
oôBzì ô xBñzðAôo þüõéýÞ38 oõìõO ,ó@ok úÞlñÞ|þì ïpð úXñK
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |15 BG ÿô qA Ao òPÖo ûAo RolÚ ô lyo ôA ÿBK ÿôo
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA :ÿBøúñýìqokÀ¿hPì .QuA ûkpÞIéu
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì þHýXÎ ÿoBíýG BG þykçãñG kpì >óôoBø<
oõìõO àü ,ó@ úÇuAõG úÞ lñÞ|þì ïpð úXñK ô Quk
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW ûAo RolÚ ô ûkpÞ lyo ôA ÿBK ÿôo þüõéýÞ 38
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG
.QuA ûkpÞ Iéu ÿô qA Ao òPÖo
(310)441-9550 þƒPƒyok ô rƒüo ÿBƒøoõƒìõƒO qA óôoBƒø ólƒG
lyo ÿô ÿBK ok ó@ òüpO|åorG úÞ ûly ûlðByõK
1314 Westwood Blvd., #206 ÿô úÞ QuA òýãñu oõìõO òüA ÿolÚ úG ô ûkpÞ
Los Angeles, CA. 90024 þ¿hy ÿBøoBÞ wK qA lðAõO|þíð àíÞ óôlƒG

BðpŸG ZpüA pPÞk .lü@pG kõg
àyrLðAlðk IcB¾ô ûkpÞ ZAôkqA úÞ þykçãñG kpì òüA
Ao úðAqôo Zpg kõg óApvK àíÞ úG ,QuA lðqpÖ ôk
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | Ao ókpÞ oBÞ ,ÿoBíýG ªkBc ÈüApy ô lñÞ|þì òýìCBO

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ .QuA ûkpÞ òßíì pýÒ ÿô ÿApG
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì úðBƒg ok }A|ÿoBƒíýG pƒÆBƒg úƒG úƒÞ óôoBƒø
òì qA Bø|ú`G< :lüõâ|þì ,QƒuA ûlƒy xõƒHdì
lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì óôpýG îøAõg|þì ;løk|þìoAq@Apì òüAô lñupO|þì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ .>îñýHG Ao ïkpì ô ïôpG
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA
ôpßýK ëõÒ ûpzc ûoBGôkoõùÊ
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 kõG ûly ÅpÛñì úÞþÞBñupO

úÞ þÞBñupO ô pßýK ëõÒ ûpzc #
oBG QuA ûly ÅpÛñì QÖo þì oõ¿O

.ly ûløBzìpãük
kõy þì ûlýìBð ûôõøkpè úÞ ûpzc òüA
kõG ûly ûløBzì {ýK 100 oBG òƒüpƒg@
rýð ÿkçýì 60 úøk ok .1918 ëBu þñÏü
ô QÖBü lñéüqõýðok ûpzc òüA qA þüBüBÛG
òüA óõñÞA BìA .ly êÛPñì ûqõì úG QÎpu úG
.QuA ûly ûlük BýèApPuA ok ûoBGôk ûpzc
úPHèA ô áBñupO , åorG Rpzc òüA

.QuA Quk ØÞ ûqAlðA úG oô@ }lñ^

31

.QÖpâ oApÚ QHÚApì óApùO úéXì
þìBËPðA þƒølƒðBƒìpƒÖ þƒÎBƒíƒPƒWA óôBƒÏƒì
þìBËPðA þølðBìpÖ óAoõìBì :Q×â ,óAolƒðqBƒì óAolðqBìok úèBuoArø 5000 úÛýPÎ ÿBýyA ØzÞ
BG ô kpÖ òüA Qðõßu êdì þüBuBñy BG pùzùG
Ao ÿô úðApýãéÖBÒ þìAlÚA ok þüBÃÚ þãñøBíø þìBËPðA þølðBìpÖ þÎBíPWA óôBÏì #
BG þèB×u ûqõÞ klÎ 50 ØzÞ qA óAolðqBì
.lðkpÞpýãPuk pHg pùzùG óBPupùy ok úèBu oArø YñK QìlÚ
êdì qA þuoqBG ok óAoõìBì :Q×â ÿpÚBG
ûqõÞ klÎ 50 ,lðly ÜÖõì kpÖ òüA Qðõ߃u .kAk
ÿpükBÛì ûApíø úG Ao úèBu oArø 5 QìlÚ BG þèB×u þK ok :QyAk oBùÊA ÿpÚBG BÂpýéÎ äñøpu
ØzÞ ÝpG êGBÞ ô îýu êìBy úÚôpvì ëAõƒìA ÝB^BÚ pìA ok ÿkpÖ QýèBÏÖ pG þñHì ÿpHg IvÞ
ô þðBPuBG oBS@ úßñüA úG ûoByA BG ÿô .lññƒÞ ,pùzùG eÇu ok þhüoBO oBS@ ô úÛýPÎ ÿBýyA
ô äñøpÖ ûlñøk óBzð ÿoõzÞ pƒø þƒhƒüoBƒO þìBËPðA þølƒðBƒìpƒÖ oBƒÞ oõƒPuk ok ÑõƒÂõƒì
òÞBìA p×c :kôrƒÖA ,QƒuA oõƒzƒÞ ó@ iƒüoBƒO
þhüoBOoBS@ }ôpÖô lüpgô ÝB^BÚ ,þhüoBO .QÖpâ oApÚ óBPupùy
óBíùPì BG ô ûly Jõvdì ïpW óõƒðBƒÚ pƒGApƒG ô þOBÎçÆA RBìAlÚA ïBXðA BG :kôrƒÖA ÿô
BýyA ÝB^BÚ úG îùPì ,þvýéK ûkpPvâ RBÛýÛdO
.ly løAõg þDBÃÚ koõgpG BG ô lƒy þƒüBƒuBƒñy þƒhüoBƒO oBƒS@ ô úƒÛýPÎ
ô IýÛÏO koõì kpƒÖ òƒüA þƒüBƒÃÚ þƒãñøBƒíø

þßürßìpvK Roõ¾ok IýXÎoõìõO

Ùp¿ì êìBy êìAõÎ qA ÿpvßü ÈuõO kAlvðA þHýXÎ ÿoBíýG BG þßürßì úèBu 4 pvK|#
ëõÆ ok þuôpüô ÿBø|Qðõ×Î ô okBì ÈuõO êßèA QuA ûly UÎBG úÞlñÞ|þì ïpð úXñK ô Quk

.kõy|þì kBXüA þãéìBc .lñÞlyo {Ooõ¾ok þâorGoõìõO
óBPuôk< :lñüõâ|þì ákõÞ òüA okBì ô olK BG,koAkïBð>õýPì<úÞþßürßìúèBu4pvK |
úG ô lññÞ|þì oApÖ ÿô qA õýPì ëBƒu ô |òƒu|îø úÞ lñÞ|þì ïpð úXñK ô Quk þHýXÎ ÿoBƒíýG
þâorG oõìõO BG {Ooõ¾ qA þíýð ó@ úÇuAõƒG
.>lññÞ|þíð ûBãð ôA Roõ¾
Roõ¾ úÞ QuA åorG ÿolÚ úGõýPìoõìõO .QuA ûly ûlðByõK
QhuôA ÿApG Ao w×ñOô ûlðByõK Ao ÿô ókpâô |,lðoAk oôBG àürßì ok þðBPuoBíýG óBßyrK
ïõütðB×ñè ;QuA ïõütðB×ñè ú`GpvK òüA ÿoBíýG
.QuA ûkpÞ ;QuA àýOB×ñè îPvýu ÿBø|ÿoBXñøBð qA þßü
àýOB×ñè îPvýu kAlvðA ïõütðB×ñè îýÛPvì QéÎ

.QuA þñýñW lyo ïBãñø
úG qA lÏG BO Bø|úðBzð úÞ koAk óBßìA ú^ pâA
òüA .lñyBHð ûløBzì êƒGBƒÚ kAqõƒð ólƒì@ Bƒýðk

9 úÞþüBHüq óAlñ^ úð {×Þô ØýÞ
lðoAk QíýÚoækoArø 900ô óõýéýì

QuAÿrý^rýðBýðkþPukØýÞòüpOóApâ ôA ÙA koArüô< Býðk {×ÞòüpO óApâ #
kBüq RBÏÇÖ úÞ þ×ýÞ ,lýñýG þì úìAkA ok úÞ àüok úÞlñéG úñyBK {×ÞòüA .koAk ïBð >kq
ô óõýéýì úu ô QuA úPÖo oBÞ úG ó@ ok xBíèA oBÞ úG )qôA pùy pâôkBW( ÿkôõýèBø îéýÖ
ÿAúÖpclñìpñø10.QÖo}ôpÖúGoækoArø800 100 ô óõýéýì 6 þWApc àü ok ly úPÖpâ
òüA ÿôo pG QÎBu 800 ô oArø Qzø qA {ýG .QÖo }ôpÖ úGoækoArø
.lüBýGok J@ qA òýñ^ òüA BO lðkpÞ oBÞ ØýÞ
32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
33
koAk ûAo ëk úG ëk êTíèA JpÂ

| :ûkB×PuA koõì
koõì ok êTíèA Jp òüA
úG Rly úG úÞ ÿkApÖA
lñPvø lñì úÚçÎ pãülßü
pãülßü qA þéüæk úG þèô
|.kôo|þìoBÞúG lñyBG|þìoôk
îËÎApHìBýK úÞ ÿA|ûoôkok
ûlürâpG ÿpHìBýK úG ûqBO ïçuA
kApÖA qA þíÞ kAlÏO ,lðkõG ûly
lðkõG Bñy@ lülW òük òüA BG
òG wüôA kApÖA òüA qA þßü úÞ
qA ôA ô kõG þðpÚ wüôA Bü pìBÎ
úu kõG ûkAk ëõÚ }okBì úG þÖpÆqAô lðkpâqBG |.kõGkõgóBìqúPvWpGóAoAlñükôóBãPuoAô
}okBì Qzâ|þìpG pOpük pâA ô kkpâpG ûqôo úG ô kpÞ|þì þâlðq òíü ok þðpÚ wüôA
úßñüA óôlG wüôA QüBùðok .ly|þì óApãð )îéuôúè@ôúýéÎúéèAþé¾(pHìBýKóAoBüàíÞ
.kkpâpGòíüúGlyoõHXìlñýHGAopHìBýK òük òüA úG ô kõG ûly Bñy@ óBzüA òük BG
}okBì úG þPc .QzâpG }pùy úG þPÚô ô ÿoAk òük ÿ|ûqAô@ .kõG ûly lñíÚçÎ
BGôA .ûlzðpHìBýK ólük úG ÜÖõì úÞ Q×ãð îø wüôA .kõG ûlýuo pHìBýK úG wüôA ÿlñíÚçÎ
úíøòüAkõñzGúßñüAqA}okBìkpÞ|þìpßÖkõg úG QvðAõO|þíð úÞ QyAk þüBñýGBð ô pýK okBì
QcAoBð ûlðBì úXýPð|þG QzâpGô QÖo Qícq àíÞ úGô lü@pG }A|þâlðq ÿ|ûlùÎ qA þüBùñO
|.kõy|þì Bøqôo wüôA .kõG lñìqBýð wüôA }pvK BùñO
óBzðAoBü úG lñPzâpG úñülì úG pHìBýK þPÚô Apd¾ úG Ao pùy ÿBøpPy ô kpÞ|þì þðAp^pPy
òüAok.ûlý`ýKpùyokBñy@ÿõGàü:lðkõìpÖ oBÞ òüA qA úÞ ÿkrì BG ô lðp`G BO kpG|þì
úéG :lñP×â óAoBü .ûkõG BXñüA ÿrürÎ Rlì òýìBC OAo}okBìôkõgþâlðqZoBhìQÖpâ|þì
oAlükl¿ÚúGwüôA{ýKqôolñ^AlgpHìBýK pHìBýK oAlük ÜzÎ {O@ ok þèô .kpÞ|þì
ëõÚ }okBì úG óõ^ þèô kõG ûlì@ úñülì úG Bíy |.Qgõu|þì
þéýg ôA .lðBíG BXñüA kBüq QvðAõPð kõG ûkAk BG oAlük ÿApG wüôA ÿ|úÚçÎ pHg þPÚô |
òíü úG lñýHG Ao Bíy úßñüA óôlGô ly QcAoBð :lðkõìpÖ pHìBýK ,lýuo óBzüA úG pHìBýK
QuAòì{ýKwüôA:lðkõìpÖpHìBýK.QzâpG þÏuôQuApO|IWAôQðAõOBðokBìúGþâlýuo
|.BXñüAokú^,lyBGòíüokú^ úG Ao RokBì ëk ô ÿoAnãG ïApPcA ôA úG òÞ
ok ïçuA pHìBýK ô Qynâ Bø|ëBu úßñüA BO | | |.ÿoô@Quk
òì åpì qA lÏG úÞ lðkõíð Qý¾ô píÎ óBüBK úéèA þé¾( ëõuo RpÃc ,ïBýK úG wüôA
,lüpHG þðpÚ wüôA ÿApG Apì ÿBø|òøApýKqA þßü }okBì {ýK ô kpÞ }õâ )îéu ô úè@ ô úýéÎ
kpì òüA .QuBì óBßükrð ô óBPuôk qA ôA óõ^ .kõG}pHìBýKólükÿôqo@okúzýíøþèôlðBì
êüBHÚ óAlñ×uõâ ÿõì klÎ úG úÞ QuA þvÞ BOkpÞQHd¾}okBìBGolÛð@qôoàüúßñüABO
lñøAõg QÎB×y Ao ôA QìBýÚ ok JpÎ åorG úGúñülìBOûqôoúuúÞlñÞþÂAoAoôAQvðAõO
|.kpÞ wüôA .kkpâpGô lñýHG Ao }pHìBýK ,kôpG QgBO
ô óBßükrð qA þøôpâ pHìBýK Qéco qA lÏG òýìCBO qôo úu ÿApG Ao }okBì ZBPdüBì ïBíO
úG wüôA ÿApG Ao óBzüA òøApýK ,pHìBýK óAoBü kõHðokBOkpLuBø|úüBvíøqAp×ðôkúGAoôAôkpÞ
óBßükrð ô óAoBü ólük BG wüôA .lðkpG òíü }okBì qA lÏG ,lñðrG pu }okBì úG IOpì ôA
Ap^ lðlýupK ôA qA ô kpÞ úüpâ úG Ñôpy pHìBýK | |.kpÞQÞpcúñülìÙpÆúGôkpÞþËÖBcAlg
Býðk òüA qA pHìBýK îðAk|þì Q×â ?þñÞ|þì úüpâ BG ô kpÞ úýùO Ao pùy IuA òüpPùG wüôA
òì ÿApG Ao óBzüA òøApýK Bíy ô lðA|úPÖo qBÒ@ Ao {øAo QÎpu BG þèô úñGôoBG òüpPíÞ
|.lükoô@ pùyúGBOkõGûAookïBíOqôoúðBHyàüôA.kpÞ
qA õO :lñP×â ô lðkpÞ IXÏO pHìBýK óAoBü Ao pHìBýK |úðBg ÕApu pùy ó@ ok .lýuo úñülì
wüôA ?lðkpÞ RõÖ pHìBýK þPyAk pHg BXÞ .lðBuopHìBýK úðBgok úG Ao kõg Ðüpuô QÖpâ
qAòìëkoBãðA:Q×âkpÞþìúüpâúÞoõÇðBíø pùy úG óBzüA kõHð úðBg ok qôo ó@ pHìBýK þèô
ok òì úÞ QuA Quok ,QyAk pHg úÏÚAô òüA pãük qôo lñ^ ô lðkõG ûkpÞ p×u ÿpãük
óBzüA BG úzýíø îèk þèô îñÞ|þì þâlðq òíü àüqA,lyQcAoBðþéýgwüôA.lñPzâ|þìqBG
|.ûkõG pHìBýK BO lðBíG úñülì ok QyAk Quôk ÙpÆ

ûkB×PuA ,lðõy|þì ÿqAlðA|ûAo 2018 ëBu óBüBK BO óApùO úéXì
kõg QýÖpÊ l¾ok 75 BO úÛýÚk 30 ok ô ûkpÞ
lì@îø ólñè lülW þvÞBO òýGBÞ"IÞàéGóBíøBüólñèþvÞBO#
.lññÞ ûpýgm ÿspðA îPvýu ,úÛHÆ ôk ÿBø|xõGõOA oBñÞok "ûBýu
qA þßü ò×éO úWBGô QvK ÿBø|Ýôlñ¾ ,ôpPì

ûAo îø ûBýu òýGBÞ òüA êgAk úG ÿoô@õð úG ôokõg òüA .QuA ûkõG ó@ úðApzýK þPvüq ,koAk oApÚ !òý^ þéýW QýßèBì ok úPHèA úÞ .lðõy|þì Jõvdì ólñèpùy ÿBøkBíð
óBìq pø qA {ýG ûlñðAo óõñÞA ô QuA úPÖBü óõü ïõýPýè ÿpOBG ô þßüpPßèA oõOApðs àü ØÇè kõg Qüõø úÞ ûkpÞ þcApÆ Ao ÿlülW |þvÞBO þâkõè@qA ÿpHg ólñèpùyokpãük ú^pâA
.koAk þupPuk óolì ÿBøoArGA úG ÿpãük ûoõÞ ok äñu ëBÒq òPgõu qA þyBð
,pÖBvì þèlñ¾ {y úG IÛÎ {hG òýñ`íø .kõy|þì ûoAkA ÿpPýè 1.3 úðApzýK àíÞ BG ô .QuA ûkpÞ Ì×c rýð Ao ÿoBhG ïrýø {O@ ô Bø|úðBgoBÞ ,õýOõìõÞõè
osoBy QÞõuô óBãüAo ÿBÖ|ÿAô ,BìAoõðBK ØÛu 300 qA þßü qA BO kõG lñøAõg okBÚ òýßèBì òüA ok úPÖpâ Roõ¾ þuBuA pýýÓO BìA ok Bøôokõg qôrâA þâkõè@ BìA ,Qvýð ëqBñì
úÞ ólñèok ûly ûkAk ÁB¿PgA soBy ûBãPvüA Èýdì ÿBø|úÒlÒk úG úWõO BG BHüq þvÞBO ûkõG ïkpì úÒlÒk àü ûoAõíø ûpürW QhPüBK
.QuA rùXì þG xA õü
qA| TX eCity | QíýÚ úÞ kôo|þìoBËPðA .QuA
lðõK 10‚000 úÞ - kõy Ñôpy lðõK56 ‚000 þüBñy@ólñè ÙôpÏì þvÞBO BG B« ñEíÇì úíø
þéÏÖ ÿBø|þvÞBO lüpg ÿBø|úñürø qA pPzýG òýGBÞ" IÞ àéG óBíø Bü ólñè þvÞBO .lüoAk
| úÞ lñÞ þì ëælPuA QÞpy ,ëBc òüA BG .QuA îPvýu ,úÛHÆ ôk ÿBø|xõGõOA oBñÞ ok "ûBýu
ÿoAlùãð ô pýíÏO ÿBø|úñürø qA |TX eCity qA þßü ò×éO úWBG ô QvK ÿBø|Ýôlñ¾ ,ôpPì
ÈuõPì oõÆ úG ô úPuBÞ þùWõO êGBÚ Roõ¿G
lðõK 100 BO ûlñðAo ô lñÞ|þì oBÞ qôo ok êüBì 120 .lðõy|þì Jõvdì ólñè pùy ÿBøkBíð
.kpÞ løAõg þüõW úÖp¾ Qgõu ÿApG úP×ø ok þvÞBO úÞ QuA þOlì Bø|ëBu qA wK æBc
þíÞ ô úPÖo þcApW ÔýO püq ólñè þPñu
òýíø ok .QuA ûkpÞ úGpXO Ao þðõâpâk
Bø|þvÞBO òüA ûlññÞ lýèõO QÞpy Jõ^oBù^

.QuA YðpG þèõíÏì ÿBø ûBýâ ëõ¿dì ëõÒ ÿBø YðpG þñý^ óAlñízðAk #
qA YðpG òüA lýèõO ÿApG þñý^ óBÛÛdì 2.2 úG ó@ëõÆ úÞlðA ûkAk }oôpK þüBu@

òý^ ok ÿpPì 2 YðpG }oôpKô þßýPðs {ùW lñðBì lülW ÿBø ÿoôBñÖ .luo þìpPì
ok ûBýâ òüA ØéPhì ÑAõðA óBýì óõýuAlüpHýø qA ÿlülW Ñõð lññÞ þì BÎkA þñý^ óBÛÛdì
.lðA ûkpÞ ûkB×PuA óBùW puApu .lðkpÞ QyAkpG YðpG úðAk 500 qA {ýG Ao pßýK ëõÒ YðpG òý^ ïõéÎ þìkBÞ@ ,þüAõPuA þì pPì 2.2 úG ó@ ÑB×OoA úÞ lðA ûkAk }oôpK YðpG
ûlññÞ QÞpy óBÛÛdìqA þßü ,þXñýy Býy .lðkpÞ QyAkpG ô QyBÞ þzüBìq@oõÆ úG ÿBø úðAk lýèõO QýéGBÚ pßýK ëõÒ YðpG òüA .luo
QzÞ QdO òýìq oBPßø pø pÂBc ëBcok Bu@ ëõÒ YðpG ëõ¿dì QuA lÛPÏì ûsôpK òüA ok qA {ýG l¾ok 50 ó@ ÑB×OoA Apüq koAk ÿpPzýG
QzÞ BG BìA lñÞ þì òýìBO AnÒ p×ð 27 ÿApG YðpG úP×â úG .kõG løAõg òO 11.5 qA {ýG oBPßø pø ok úG lülW YðpG ûBýâ ÑB×OoA ÈuõPì oõÆ úG
oBPßø àü ÿkçýì 2050 BO Bu@ ëõÒ ÿBø YðpG qA {ýG l¾ok 50 ,þèõ¿dì óArýì òýñ^ ôA pPì 2.2 rýð Bùð@ òüpOlñéG ô ûlýuo pPì 1.8 .QuA þèõíÏì ûBýâ àü
Bu@ ëõÒ YðpG ûBýâ àü qA óBuBñyoBÞ .QuA ÜÆBñì ÿqoôBzÞõPývðA óBÛÛdì qA þøôpâ
.lñÞ òýìBO AnÒ p×ð 43 ÿApG lðAõO þì

34

www.TEHRANMAGAZINE.com

35

óApùO úéXì

BGóÙBPkuoB¿BíOýGþúKGoQképßéýOuBGokõoOAõpìW
ly êÛPñì

úG oõHXì êýHìõOA àü ûlñðAo lG þâlñðAo êýèk úG ÿlñéOBßuA pãüqBG péOBG koApW # | óq úzýKpñøqA ûlñøk óBßO ÿpüõ¿OoBzPðA
.ly ÙkB¿OoB^kô ûkBWqA Zôpg óBìq úG ûlðBìqôo àüok þüBýðBPüpGoõùzì

BG wéXð@|wè ÿBø|óBGBýg qA ,kõG ûkpÞ ÿqBG îø >300< îéýÖ ok úÞ ÿkôõýèBø pãüqBG òüA !kpÞúÞõy Ao óAoAlÖpÆ ,{âpì
.kõy ZoBg ûkBW qA ly oõHXì ôA ô QvG Ao ôA ûAo êýHìõOA àü úÞ kpÞ|þì oõHÎ QéßýuoõOõì

lðlðBuo óBPuoBíýG òüpO|àükrð úG Ao ôA ô lðlýuo ûAo qA óAoõìBì ,wðAsoôA úG ÑçÆA BG úé¾BÖçG

þâlüpG Bü QcApW úð ô kõG ûly þãPvßy oB^k úð ÿô úPHèA .lñPgAkpK ÿô ÿBø|QcApW óBìok úG ô IýÚo þüBHüq qA þðBìq úÞÿA úzýKpñø # |
.ÿlW óBW þüBùñO ô pÛÖ ok þãèBu 80 ok QyAlð
BìA kBPÖA ÝB×OA úPynâ ëBu ôA åpƒì.kpƒLƒu
.lðA|ûkõG pãüqBG òüA ÿBø|îéýÖ òüpOlülW qA | >QuA ûkpÞ ÉõÛu ólñè< ô >p¿ì óBüAlg< ÿBøqôo òüpg@ qA ÿpãük ÿBüAôq óõƒñƒÞA
ûkpÞ QÞpy ØéPhì ÿBøoõO ok >ïoõPuõDs< }lülW îéýÖ ÿApG þâqBO úG úèBu 47 pãüqBG òüA
.QuA ûly }BÖôA RBýc
.QuA ëBu BñüpGBu úG oõùzì wßüBu ó@ Bƒìoõƒð
20 qA ,pðoAô óAokApG þðBLíÞ RAlýèõO qA òýèôk òük úPgBu >þüBýÖApÓW óBÖõO< Bü >ïôpPuõDs< úzýKpñø òüA.Qynâok þãèBu 80 ok úPynƒâ
koApWoBñÞok wWpPuA îýW þéýhO–þíéÎô òzÞA îéýÖ òüAok .ly| BøBíñýu þøAo 2017pHPÞA {Ûð ÿB×üA ÿkBüq ÿBø îéýÖ ok úÞ þüBýðBPüpƒG
Rpùy BýðBPüpG ÿôpðõì òýƒéüpƒì úƒG kõƒG ûkpƒÞ
.QuA ûkpÞ ÿqBG péOBG 60 ô 50 úøk ok BýðBPüpG IýÚo þG ûoBPu ôA.QyAk

.QÖo þì oBíy úG ÿkçýì
ô RBüpzð þìBíO léW ÿôo BñüpGBu wßÎ
ok píÎ pgAôA ok BñüpGBu BìA.QÖo þì RçXì
Ao ôA úíø BHüpÛO ô kpG þì pu úG pÛÖ ô þüBùñO
olhì kAõì úG úzýKpñø òüA.lðkõG ûkpÞ }õìApÖ
kõg píÎ ëõÆ ok ôA .kõG ûkpÞ AlýK kBýPÎA rýð
ÿB×üA úG 2009 ëBuokoBG òüpg@ óq úzýKpñø òüA.kõG úPÖpâoApÚ þcApW êíÎ koõìoBG òülñ^
êHÚ qôo àü Quok ôA ÿBø wßÎ qA þßü óõñÞA.ly oBßýG úzýíø ÿApG ó@ qA wK ô QgAkpK {Ûð
þüBHüq qA þðBìq úÞ þðq pøBÊ ólük BG þíülÚ úzýKpñø òüA úG óAlñì úÚçÎ.QuA ûly pzPñì åpì qA

.lðA ûly úÞõy QyAlð IýÚo

ïõßdì wHc ëBu {y úG úGBzì RBìBùOA êýèk QuA ûly îùPì ïBËð úýéÎ ÔýéHO úG ÙA ëõuo
ûoBGok ÿlñPvì òPgBu êýèk úG úÞ kõG ûly
ÿoõùíW QuBüo RBGBhPðA qA wK RBÂApPÎA ÿBƒø ïBƒÛƒì úƒƒÞ lƒƒvƒüõƒƒð ÙA ëõuo lídì ÿBø îéýÖ ÐüqõO QÞpy|#
ïõu qôo óApüA þƒOBƒÎçÆA úG óApüA ok ôA úÞQuA úP×âþðApüA qBvíéýÖ
.kõG 88 ëBu Ao ôA ê¿×ì oõÆ úƒG pƒHPÞA úG QuA òßíì ô ûly îùPì ïBËð úýéÎ ÔýéHO
îéýÖ QgBu qA QýÎõñíì ëBƒu 20 úƒG ôA úG ô lðkAk oApÚ ëAõu koõì
ûBâkAk ok ôA óAlðq RAqBXì BìA ly ïõƒßƒdƒì ô þéì QýñìA úýéÎ QýèBÏÖ .kõy RAqBXì óAlðq ëBu {ypTÞAlc
ÿBÚ@.ly ûkAk {øBÞ ëBu àü úG pËð lülXO .ly îùPì ïBËð úýéÎ ÔýéHO pHìBPLu 15qôook ÙA ëõuo ÿBÚ@úìBðonâ
ûly þééíèA òýG ûrüBW lñ^ ûlðpG ÙA ëõƒuo lðAõO þì RBìBùOA òƒüA pPÖk úG ô ÈH óApùO þééíèA òýG ûBâkôpÖ ok
Bø úPyõñPuk" îéýÖ pÆBg úG úéíW qA úÞ QuA óAlðq ëBu {ƒy pƒTÞAlƒc òüpO ûqBO óApÞA qA wK ôA.ly oBÃcA þðBPukAk
ëõPƒÛƒì óBƒâlƒñƒvƒüõƒð ûoBƒGok "lƒðqõƒu þƒíƒð ëõuo ÿBƒÚ@.lƒyBƒG úƒPyAk úG Bßüpì@ ok lüoõéO îéýÖ ûoAõñzW ok {íéýÖ
2017 ûrüBW "kpè" ôA úPgBƒu òƒüpƒ[email protected]ƒuA úƒG 2010 ëBƒu ok çHÚ ÙA qA êÛð úG úvðApÖ ÿoArâpHg.Qzâ þì qBG óApüA
úG Ao òÞ ûoAõñzW ûBãð þÎõð {hG îéýÖ òüpPùG þì "òzßéu þK o@ ÿA" îéýÖ ÐüqõO QÞpƒy

.koô@ Quk 36

www.TEHRANMAGAZINE.com

lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G

úWõO úWõO

(626)3-50-50-50 JõñW Bø ûBãyôpÖqA þgpG ûkB×PuAFõu
óApùO úéXì ókõG óBãüAopÆBg úG Býðp×ýèBÞ
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA

(310)274-7474

þðApüA óAoAk úðBuo úÞ lýyBG úPyAk úWõO qA þƒgpƒG úƒÞ QƒuA þƒøBƒì lƒñ^#
ôlññÞþìQgAkpKóBykõgAoúéXìwßOëõK úéXì ókõG óBãüAo þðApüA ÿBø ûBãyôpÖ
þíð QÖBüok óAoAk ûqBÓì qA wßO QGBG þèõK Ao óBãüAo úéXì ô úPÖpâ ûlükBð Ao óApùO
úÞþvßOÿApGBøûBãyôpÖqAþgpGþèô,lññÞ Ao úéXì QuAõgok úÞ kõg óBüpPzì úG
þì îø wßO ïkpì qA .lƒðA ûkpƒßð QƒgAkpƒK úÏWApì úG úßð@ Bü ô lñyôpÖ þì lðoAk
.lðpýâ Bì qA úÞ þOoõ¾ ok lñüõâ þì óBâlññÞ
óApùO úéXì óBâlññÞ QuAõgok òüApGBñG úéXì lüphG Ao ÿpãük úéXì Bü ô þvñW
ÜcqAõWkõu ÿBø ûBãyôpÖpGApGok lñðAõO þì | | !kõy þì ûkAk Bíy úG óApùO
ok Ao óApùO úéXì ô lñÞ ÑBÖk kõg ÝõÛc ô þgpG ok BøoBG úðB×uBC Pƒì þƒéíƒÎ òƒýƒñƒ^
,þèôôlðBðpÖ óBu ,þPðBÞ YðoôA ,òüAôoA ÜÆBñì ÿBø ûBãyôpÖ qA þßü ok úéíW qA Bø ûBãyôpÖ
óôlGô óBãüAo úG þPðBÞwéXð@xõèôëlñéâ þPðBÞ YðoôA úÛÇñì ok îø úHÏy lñ^ úÞ åorG
| |.lðoAkQÖBüokÿAúéXìBüwñWaýølüpg pÞnO úG úWõO óôlG óæõEvìô ûkAk ÿôo koAk
þì QuAõgok rürÎ óBƒñÆõƒíø qA ûoBƒGôk óApùO úéXì pPÖk ô úéXì óBâlññÞ QuAõgok
B×ÇèÿoBPÖoòýñ^ûløBzìRoõ¾okúÞîýñÞ qA oôk úÞ lñøk þì úìAkA kõg oBÞ úG óBñ`íø
BO lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO óApùO úéXì pPÖk BG òýñ^ þüõWkõu pÆBg úG BùñOô QuA ÙB¿ðA
NBPuA ûBãyôpÖ ó@ qA Ao óApùO úéXì {ƒhK }ôpÖ QGBG þPc ô lññÞ þì ëBHðk Ao þyôo
.îýñÞêÛPñìó@àükrðpãükûBãyôpÖúGôûkpÞ !lðoAkþìQÖBüokîø)RBýèBì(wßOúéXì

þðlðAõgô ûlürâpG IèBÇìô óApùO þééíèA òýG úéXì
lýñÞúvüBÛìpãük RBüpzð BG Ao ó@

37

óApùO úéXì

”.îuBñy þì ôo þyôpÖ |çÆ

:ûBHPyA }pünK
ûBHPyA úÞ lññÞ þì ëõHÚ RBÚôA þÃÏG óBðq
25 úPÖpünK Ao {øBHPyA úÞ ÿkpì òüpg@ .lðkpÞ

.QuA úPÖo Býðk qA {ýK ópÚ

:lðqpÖ :ÕõéG – 1
}lðqpÖ koõì ok Ao rý^ úíø óq àü .lðõy þì ÔèBG óAkpì qA pO Ðüpu oBývG óBðq
óBPuôk ,ëBHOõÖ RBÛGBvì ,pPÞk ÿBøoApÚ :lðAk|þì óBvðA àü lñðBì lñðAõO þì úèBu 17 óApPgk IéÒA
koõì ÿBøAnÒ ,àýPðBìo ÿBøoApÚ ,þíýí¾ ô àükrð îèBÎ ok qõñø úèBu 17 óApvK IéÒA .lññÞ oBPÖo ÔèBG
oõÆ úG kpì àü .BøBüôo ô Bøôqo@ ,oApuA ,úÚ|çÎ úG .lðoAk úPhKBð ÿBøoBPÖo ô ûkpG pu úG úðBÞkõÞ
ô òu îÞ kApÖA þgpG lðAk þì ÈÛÖ îùHìô úPvGpu óAoôk ÿBø|þPuôk pTÞA úÞ QuA êýèk òýíø

!þðApüApPgkôpvK òýG RôB×O .lññÞ þì AlýK ïBXðApu Rolð úG óBPupýGk

.lññÞ þì þâlðq úðBg ok îø ëBu :iéO ûõùÚ
:ólýyõK àýy xBHè lðA|úPvzð þÚBOA ok kpì ô óq lñ^ lýñÞ ÅpÖ
.kõy|þì {hK úG Ñôpy iéO ûõùÚ ëBüpu óBùâBðô
êâ úG ókAk J@ ,lüpg úG òPÖo ÿApG óq àü ô ûlñg úG Ñôpy ô ûly ûkq óBXýø «AoõÖ Bøkpì
òPÖpâ ô úèBGq êÇu òPyAnâ óôpýG ,ú`ÒBG ÿBø pýãðBùW ÿAkA QuA òßíì þPc ô ,lññÞ þì úíùíø
ÈÛÖ kpì àü .lyõK|þì àýy xBHè ,þPvK úPvG Ao óBzðBíz^ óBðq .lðoô@ok rýð Ao õè ôk ûBy
xBHè îýcpO îuApì Bü ô þuôpÎ úG òPÖo ïBãñø þì {ðly ïBíOpËPñì QüBßyô úéâ BGô ûlðAkpâpG

.lñÞ þì òOpG þíuo .lðõy
:Bø xBHè òPvy :Èg Quk
óBzÇg Quk óõýuAoõÞk úG kBüq Bøkpì
Ao óBy ÿBø xBHè ,oBG àü qôo lñ^ pø óBðq äñ^pg“ }ôo qA Bùð@ .lñøk þíð QýíøA
ok kõWõì ÿBø|xBHè àO àO Bøkpì .lñüõy þì õHyõg ÿBø|îéÚ qA óBðq .lññÞ þì ûkB×PuA ”úÒBGoõÚ
ëBu Qzø þcApW ïp×ýðôA ô }õKôo þPc ,líÞ xõÚ Bø|”ó“ô Bø|”ÿ“úGô ûkpÞ ûkB×PuA äðoBãðoô
ÿrýíO xBHè úÞ þìBãñø ô lñyõK|þì Ao kõg {ýK óq àü ÈuõO úÞ þñPì ólðAõg .lñøk þì þüBHüq
ûõÞ ô ûkõíð òO pG ØýTÞ xBHè àü ,lðBíð þÚBG þPÚô þPc .QuA úðBøBy þXðo ,ûly úPyõð
úG wðAs@ BG Ao kõg áp^ ÿBø xBHè qA ûly kBXüA àü QyAkkBü ÿBùPðA ok ,lñÞ óBPÞpO løAõg|þì
.lzÞþì àéßy
.lññÞ þì êÛPñì þüõy àzg

:þuôpÎ :ïBíc
kõg ïBíc ok wñW îéÚ 6 pTÞAlc kpì àü
koõìok óBðq ,Bø þuôpÎ qA ókpÞ kBü ïBãñø kõg ,f|ç¾A pýíg ,óAlðk pýíg ,áAõvì – koAk
ûoBGok óAkpì ,lññÞ þì QHd¾”òzW îuApì“
”.ÿkpXìóAoôkÿBø|þðBíùýì“ þÆBHOoAÿúéýuôàüóAõñÎúGAoò×éOóAkpì ïBíc ok .úèõc àü ô óõGB¾ IèBÚ àü ,}ApO
,ly ïBíO {züAo@þPÚô lÏG QÎBu 4 þñÏü ,QuA îéÚ 437 ÈuõPìoõÆ úG þèõíÏì óq àü úG ÜéÏPì
:ÿqBG JBHuA okóApãükúGÿoôpÂôûBOõÞÿBøïBýKëBuoAÿApG .kõGløAõgûkBì@ IéÒA kõG løAõhð okBÚ kpì àü .koAk kõWô wñW
Rlì úG lñðAõO|þì {Puôk ô óq àü .lðpýâ þì pËð .lñÞ þüBuBñy Ao ï|çÚA òüA
lñPvø ÿqBG àuôpÎ ÜyBÎ à^õÞ óApPgk úG ólýuoô óly AlWqA lÏGô lñyBG îø BG úP×øôk :úGpâ :oBGôoAõg
óBy úÚ|çÎ lñuo þì þãèBu 12 Bü 11 òu úG þPÚôô BGpãük QÎBu úu Rlì úGô úPyAkpG Ao ò×éO ,úðBg lñüõâ þì óAkpì .lñPvø úGpâ ÜyBÎ óBðq
JBHuA pßÖ qA ûBã`ýø óAkpì .lñøk þì Quk qA Ao Ao Bùð@ lãè BG óBðq kõHð ok BìA ,lðoAk Quôk Ao Bø|úGpâ Ao }qBýð koõì ÿBø wñWqA þPvýè, óq àü
.lññÞ QHd¾ úG Ñôpy îø .kôo þì ûBãyôpÖ úG Bùð@ ólüpg ÿApG ô ûkõíð úýùO
.lðõy þíð Bøo ÿqBG :þGBü xok@ .lññÞ þì JBOpK óôpýG úG úO ëB`hü RBüõPdì BO lñÞ þìpH¾olÛð@kpì àü
rýð óBzüBø ÿqBG JBHuA Bùð@ òu òPÖo |æBG BG :úñü@ ÕApu úG ûBãð@ .lñðrG úðAõW Bø|þñýìq Iýuô lzßG
þì xBvcA þâlñðAo ëBc ok óq àü þPÚô lupG pËð úG Jõg úÞ Ao ÿrý^ pø ôA .kôo þì lüpg
.lðõy þì pO|ûlý`ýK ô pO|QíýÚ óApâ ØÚõO ûBãyôpÖ àü oBñÞ ,ûkpÞ îâ Ao ûAo úÞ lñÞ óBykõg Bùð@ ,lñPvø oôpÓì ô òýGkõg Bøkpì
:óAkpì ÿBø ÿqBG JBHuA qA þüBø|úðõíð þì Ao eýd¾ xok@ QuA koAô úÞ þvÞ qAô ûkpÞ püõ¿O Bùð@ ,lðA|ûrìBG óBðq .lññÞ þì à^ úñü@ ok Ao .kpg|þì
ÿBø ò×éO ,à^õÞ ô ÿoõOBýñýì ÿBø|óõürüõéO Bùð@ .lñðAk þì ØÏ úðBzð úG Ao òüA óAkpì .lupK ,úñü@– lññÞ þì lükqBG þéÛý¾ eÇupøok Ao kõg :òPÖo óôpýG
ÿBøorü|æõÞA ,ÿpýâ ûõýì J@ô òÞ Éõéhì ,êýHìõOA ôk Rlì úG ô lñPvüA|þíð xok@ ólýupK ÿApG râpø pu ,Bø ûlññÞ úPypG ,ûBãyôpÖ ÿBø|ûpXñK ,ÜyBÚ òPÖo óôpýG ÿApG úÞ lüõâ þì ÿkpì þPÚô
ÿBø îýâ ,þèpPñÞ ÿBø|þñø@ ïk@ ,þßýÖApâ úýHy þüBørý^ ô lñgp^ þì óBykõg oôk úG QÎBu .QuA pÂBc òPÖo óôpýG ÿApG þñÏü ,QuA pÂBc
ô “ ,ïkpÞ AlýK pPùG ûAo úü îñÞ pßÖ” :lñüõâ þì òüA ...óBý×èq ÿBÚ@ xBÆ pÂBc òPÖo óôpýG ÿApG úÞ lüõâ þì þðq þPÚô 38
.þüõDlüô ÿ ûqBÓì óôA ,úyBG þßükrð òýíø lüBG úÞ îðôk þì” :ò×éO
ô pu ,ûly }õìBg ô òyôo úÞ ÿrý^ pø
qBýð ÿpOBG {y úG ókpÞ oBÞ ÿApG êÚAlc ô lñÞ Al¾

.lyBG úPyAk

www.TEHRANMAGAZINE.com

39

óApùO úéXì

úðBgBÛu ÿBø Ðíy ô qBíèõu

pËPñìô lüqpè þì JApÇÊA Rly qA }A úPÖpâ îø qA óBñ^ ô ûly òyôo {èk ok BXßü kõG BG òùÞ ÿA ûlñÞ lñðBì úG ô kõG løAõg qBíèõu olK þzHc lýÏu lídì
Ao ApWBì okBì þPÚô BìA .kõG olK êíÏèA wßÎ {ðBíz^ qA Ýõy àyA oBýPgA þG úÞ Q×ßy løAõg îývÛO úíýð ôk úG Èuô qA ó@ QGp àü
:Q×â ô lýzÞ þø@olK kpÞ ØüpÏO olK ÿApG ÿpHg óAoBG qA þèô kõG ÿpGA óBíu@#
?JApùu qA pPùG þvÞ ú^ !?þP×ãð pOkôq Ap^ |.ly ÿoBW |.ly úíýð úÞÝBOA ok úãñè ôk ÿæ qA qBíèõu .kõHð
olK QÛÖAõì þèBdyõgqAqBíèõu úËdè òüAok kõg ÿõÚ Quk olK ,QÖo pPvG úG okBì úÞ Iy ,kõG ûly JApùu ûAõgpÆBg úÞ þPÚô qA qBíèõu ô QgAlðA ÿpËð ÉBýc êgAk úG kõG qBG
òüA ólýñy úÞ kõG ûlì@ ok qAôpK úG JApùu BG úG Ao ôA úÞ þèBc ok ô QgAlðA {ðq píÞ oôk úG Ao òyôo {èk ok þìpâ ÝBWA kpÞ þì xBvcA úÚçÎ koõì òøApýK úÞ lük Ao }okBì
ûBì ëôA JApùu :Qvßy Ao ôA IéÚ olK qA úéíW ïpâ Ao ó@ úzýíø lðAõPG úßð@ ÿApG ô ûly Èuô þPgo lñG ÿôo Ao ó@ô úPvy Ao }pøõy
:Q×â lýzÞ þì kõg ÙpÆ úðBgBÛu úG qBýð ô onð ÿApG qôo pø koAlùãð
!lñÞ þì þuôpÎ }A úèBg pPgk BG þGõgpHg.îèBdyõg.kõGþGõgqôoqôpìA| - | oApÚ êãñW ëk ok úÞ QÖo þì óByA úédì .lñÞþì òùK ÉBýc
úPvßy qBíèõu qAôpK ÿBø ëBG pHg òüA ólýñy BG ôA úG }olK ô lyBHð BùñO úßñüA ÿApG .QyAk úíéGBÚ àü úÞ ÝBOA Èuô ÝBWA oBñÞ qBíèõu
Ðíy ïBíO .kBPÖA ôpÖ òýìq úG óBíu@ qA ô ly | |.ïlýñy BG îø Ao }okBì QÖo þì úÞ oBG pø ,lñßð AõÎk þñýìq Iýu ô kõG úPvzð QyAk oApÚ ó@ ÿôo
úG kõG ûkpÞ òyôo úðBgBÛu ok úÞ îø þüBø lük qBG QHd¾ ÿApG Ao ûAo úÞ qBíèõu okBì pø qBíèõu lük þì ú^pâ okBì .kpG þì }kõg QuõK krüpG úíéGBÚ ok QvüBG þì úÞ Ao þüBø
þì ÿrý^ ëk ok lñÞ þì òyôo Ðíy úÞ oBG BG úðõã^ }okBì lük þì þPÚô ôA .QÖpâ þì
|...ly }õìBg {èk ok ûoBHßü |:Q×â ÿõu úGpO óBíz^ BGô óBñÞ ÄÓG lÏGô lüõâ ó@ ô Quk òüA Ao }pøõy òøApýK ÉBýPcA
ëBdyõgîøAoqBíèõuúÞûlýuo{PÚôwK| - | oõ¿O QvðAõO þíðrâpø BìA ,kkpâ þìqBG úðBg þì ôqo@ ëk ok ,QuA ó@ IÚApì ô lñÞ þì Quk
.QuA ûkq úðAõW }pPgk ëk ok ÜzÎ úÞ lñÞ òýñ^ JApùu òøApýK BG lðAõPGôA îø ÿqôo kpÞ
|.þñÞ îø QÚô pøô Q×â þíðokBì úG ÿrý^ qBíèõu
pâ³ ëk BG kõG ûkBPvüA }õâok QzK úÞqBíèõu ÿApG Q×â þì ly þì ôpGôo ôA oAp¾A BG úÞ |.lñÞ
óBùñK òüA BìA .îñÞ þì BÎk olK ô Bíy þPìçu lñP×â þì úíø úÞ kõG ÿA ûpÞBG pPgk qBíèõu
úÞ okBì ûpgæBG ô kpßð AlýK ïAôk kBüq ÿoBÞ BPuôo ok úÞ ôA .QuA ûlýuo {ðkAk pøõy QÚô
qA kõG ûly òyôo {èk ok þÚBWA ÿqôo }kõg Rpùy áBK ëk ô îz^ pPgk úG ëBíy ok óBzü
ÙoBÏO ïBãñø úG JApùu úG qBíèõu ÿBø ûBãð JApùu .QyAk JApùu úG îz^ kõG úPÖBü
ú^ ô QuA pHg ú^ úÞ QÖBüok ,ÿB^ ókpÞ ok úÞ kõG òùK úñýu ô êßýø }õg þðAõW
úG Jõ^ ólñÞ ÿApG }olK BG Bø ó@ þãüBvíø
|.QuA ûly òyôo }pPgk ëk ok þzO@ qBíèõu olK BG úÞ JApùuolK .QÖo þì êãñW
úG okBì lñPzâ þìpG úðBgBÛu qA úÞ qôo àü lñðBì úG Ao }pvK ,QyAk þßükrð þPuôk
îüBÚ îø qA Ao óBìkokpâA Bùðq Bì :Q×â qBíèõu îø Q×â þì .kpÞ þíð AlW kõg qA {ñO òøApýK
IzìA .QuA pHg ú^ úÞ îýíùÖ þì îø qBG îýñÞ þì QËÖBdì îðlG qA îøô løk þì Bìpâ òì úG
þGõg óAõW JApùu .îñÞ þì QHd¾ RolK BG }okBì úÞ ûqAlðA óBíø úG îø qBíèõu .lñÞ
JApùu lì@ô QÖo ,kõG }pøõy òøApýK IÊAõì
.QuA }olK BG úÞ QÚô pø ô QyAk pËð püq QÚk úG Ao
kpÞ xBvcA okBì Ùpc òüA ólýñy qA qBíèõu úGqBíèõuô lðlì@þì úðBg úG Bø ó@ólük ÿApG
ûkpÞ òyôo úðBgBÛu ok úÞ Ao þüBø Ðíy ïBíO þì ÙoBÏO ÿB^ }olK ô JApùu úG olK oõPuk
JApùu óBíz^ úG óBùñK úíýð ÿlñhHè BG kpÞ
îz^ ôA qA QuAõg þíð {èk ô Qgôk þì îz^
þì JBO ô IO úG ûBãð òüA qA îø JApùu .koAkpG
úG lük þì Ao ôA þvÞ pâA úÞ ÿoõÆ úG .kBPÖA
qA løAõg þì JApùu ëk úÞ QÖBü þìok þGõg
qBíèõurýãðA ëk ïAlðAoôk úGô lðq óôpýG úñýu
|.lü@ok qAôpK úG }A úðBìõ¿Ïì ô BHüq ûpù^ ó@ BG
ô BølñhHè òüA BG qBíèõu úÞ lýíùÖ þì JApùu
qA BìA ,løAõg þì ú^ ô lüõâ þì ú^ Bø ûBãð
þì óBzðqBíèõuolK úÞ þH¿ÏOô RpýÒ xpO
ô QyAlð þéíÏèA wßÎ úðõã`ýø QDpW kAk
ô ïçu qA pPzýG úíéÞ àü lýupO þì þPc
úÞ QvðAk þì .lñÞ ÿoBW óBGq qA þupLèAõcA
rýOô òýãñupHO BG }oBÞôpu lñÞ þðAõWpâA 40

www.TEHRANMAGAZINE.com

41





óApùO úéXì

êvÎ oõK Jkõì BðAlðBì

ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
|... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq

{ýG óBìq þøAõg þì . ÿA úPÖpãð Ao Qíýí¿O |. kAk þì jo {ýK Bø ëBu lüBG |41{hG |:êvÎ óBìo òPìqA þPívÚ
?þyBG úPyAk þDBñy@ ÿApG ÿpO îPvðAõO þíð koõg lðõýKôAokBì ûBãð BG îøBãð ó@ ïA ûpù^ , ïkBPvüA úñýü@ oBñÞ òì ô QÖo ôA ô ûkpÞ ØüpÏO úPgBÖ ÿApG Aorý^ úíø
îÃÓG úÞ kõG ûly jpu ô úPhüo îø ok óBñ^ úG QuAõg þì ôA úPgBÖ þðAk þì :îP×â
:îP×â ô lðByõK Ao îOoõ¾ þãðo þG lñhHè kõG ú^pø ÈÛÖ koAk þuBvcA ú^ îíù×G þì ?koAk þPýíøA ú^ : îP×âô Qvßy ûoBGôk óBíz^ pýSBO QdO olÛð@ BìA lüõãG òì
?ÿpünK þì .kõHðþGõgwc | QvðAõPð úÞ kõG úPÖpâ oApƒÚ îƒÛyBƒÎ
| |.ïôo þì }kõg . QuA ûkpÞ ZAôkqA lüõãG
óBýìòüAokÈÛÖ,þøAõhGõOúÞóBìqpøúPHèA|- | QHd¾ îø BG ôk ó@ QuA pPùG :kAk úìAkA olK þPc ô ûlýzÞ ïA ûlzð úðBy ÿBøõì úG þPuk þì õO úG ûqBÓì ok qôo ó@ pâA lüõâ
pg@ , pýãG pËð ok Ao ïA ûkAõðBg ô òì îø þíÞ . lññÞ òèBu koAô . îyõLG þHuBñì xBHè ïkpßð Q¾pÖ îø òì õƒO ZAôkqA qA wƒK úƒÞ îƒP×â
«ç¾A ïolK þívW ÈüApy ÿlük úÞoõÆ óBíø ÿBÚ@ . lñPuAõg pG òì ïApPcA úG Bø ó@ ô ûly òì ô þPvßy þì BíPc ïkpÞ ZAôkqA
úG . îüly BùñO îø BG Bì ô úPÖo ÉBýc úG Bø ó@ BG Ao òüA , kõG þÏÚAô ÿ ûkAq ÙApyA àü úðBãü Q×â ôA îPyAlð Ao õO òPvßy QÚBÆ
| |.QvýðJõg êýèk BO kõG þGõg Q¾pÖ úðBãü ÿBÚ@ ÿApG òýÛü îPÖBü ok QcAp¾ úG }okBì ô olK úG ûBãð òýèôA Ao rý^ úíø îÞ îÞ òì úG úPuAõg þì úÞ
| |.úðBãüÿBÚ@îðõñíì|- | BG ô kpÞ îøBãð ûpýg . lðAlG Ao ûôlðA úíø òüA ëBu Büõâ úÞ Q×â þì òhu óBñ^ ó@ óBWpì . Apì ܃zÎ QƒÏuô þƒPÚô BƒìA lƒüõƒãG
QuA pPùG : Q×â ô lýzÞ îø ok Ao {üBøôpGA ÿrý^ Ap^ þPvø ØèBhì pâA :Q×â îzg þì ôA þPc , úPvðAõPðpãük QƒgBƒñy
?lyBG , þðrG Al¾ úðõâ òüA Apì úuolì ok ÈÛÖ |. QuA ïolK pvíø QuBø ô lüõãG pdu úG Ao ÑõÂõì òüA QuAõg
ô ïlülñg , îðrG Al¾oBýùì AoôA úßñüAoõ¿OqA ?êvÎ þDõâ þíð oBhPÖAÿûkAõðBgòýñ^BGþDBñy@qAokBðôòì|- |
úíø :Q×âô ly ÝBOA koAôolK . lülñg îøôA rW ÿA ûoB^ îüApG olK îüõãG QuAõg þì îèk . lñÞ AlÖ Ao ôA
?êvÎ QuA ûAo úGôo rý^ ô ûkpÞ Rõßu BìA QuA úPyAnãð þÚBG ZAôkqA | |.îýñÞþì ?þPyAnãð Ap^ úðAõük Jõg -
ô kõG ûly ïBíO rý^ úíø ÐÚAô ok . îP×ãð ÿrý^ úGô QuA òýãízg úÞ îPÖBüokôAokBì ûBãðqA þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc
| |.olKúéG|- | ÿ úðBãü ÿBÚ@ . lñÞ þì êídO Ao BÃÖ þPhu êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc ô kAk
lüõãG }okBì ô olK úG kõg BO îPuAõg oBýùì qA | |. kpÞ þì pOlG Ao ÈüApy þÖpc pø òP×â }qoAõO :Q×â ô koô@ Iè pG þìpâ lñhHè åorG Qvüpâ þì óBñ`ð@. kõG ûlyôo úGôo
Roõ¾ pãük ûBì lñ^ BO ZAôkqA îuApì úÞ ?Qvø,QvýðúÞRokBì,óqó@|- | |. lðBíG RoBËPðA ok Bø ëBu oBýùì úÞ ÿoAk Ao ó@ {ðlG }qpè ÐðBƒì îƒPuAõƒO þƒíð úƒÞ
úðBg Bø ó@ úÞ þPÚô . QÖpünK îø ôA ô kpýâ þíð , îPyAk qBýð ÿA úéíW òýñ^ ólýñy úG olÛ^ ólük BG ô ûkpÞ òyôoAo ÕAp^ ,ïõzG
ô úPÖo îÚBOA ÿõu úG QÎpu úG lðkpÞ ápO Ao QuA ïolK lülW pvíø : îP×â ô ûkq ÿlñgqõK kõg QüBÂo lñéG ÿAl¾ BG olK ÿA úÛýÚk qA wK Qzcô úG }A úPvßy îø ok ÿ ûp¿^
ó@ok úÞ ÿrý^ BùñO , ïlýzÞ qAok QhO ÿôo |. þDõãG àüpHO ôA úG òPÖo qA {ýK òßð }õìApÖ QÛÖAõì úG ôA BG îø óBWpì ô ûkpÞ ïçÎA Ao
BO úÞ kõG úzülðA òüA kpÞ þì ïAo@ Apì RBËdè òüA îðBíâ úG :Q×âô kq ÿrýì@phvíO lñhHè ûlðBíð þÚBG òP×â ÿApG þÖpc ApøBÊ . QgAkpK .ïkBPÖA
Q¾pÖ òì ô lPÖA þíð þíùì ÝB×OA aýø Bø Rlì lñÞ þì }ApÖ lülXO RolK úÞ Qvýð oBG òýèôA BG îPvðAõO þì þPuAo úG Bü@ . kõG |********|
BG úÞ þOoõ¾ ok ô ûkpÞ Ao îüBøpßÖ ïBíO úÞ ïoAk òüA qA îPvðAõO þì Bü@ ?ïõzG QhHyõgoBýùì {ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
| |.îðrGîøpGAorý^úíøïlýupðîøB×OúGoBýùì | |. ó@ ok olK BG ûoBGôk ô ûkpÞ pËð Ùp¾ ZAôkqA ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA qA ô kpÞ
?úð Bü lýzhG þì Apì kõG ûlðq lýìA pâA îðAk þíð |. kõG løAõhð îø oBG òüpg@ òýÛü úG îP×â ëk ok ôk pø ok úÞ ïkpÞ xBvcA ?îñÞ þâlðq úðBg {üõg úG Ao óAõW óApƒýGk ôBƒøpƒPgk
îPvø þOolÚ òýñ^ IcB¾ òì îðAk þíð ç¾A úðBãü ÿBÚ@. QyAk îøAõhð þGõg ÈüApy ëBc úðApPgk þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõƒÇƒÏì
Ao oBýùì ÜzÎ , lýìA ÿ úðAkôBW ÜzÎ ÿBW úG úÞ ?êvÎîupLGþèAõuîðAõOþì|- | Aoôk òüA ZAôkqA òzW QuApPùG : Q×â åorG Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpƒHè
pãì , ly þì pãì ! îñÞ òürãüBW îHéÚ ok ÜíÎ úG , ïkoô@òýüBK lýüBO ÿ úðBzð úG Ao ïpu | |.îýñÞoArâpGBìåorGÕBGokúP×øòýíøpg@ BO BìA , ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞ pßÖqA
! j@ ?îñÞ xBýÚ îø BG Ao ôk ó@ îPvðAõO þì olÛð@ qôpìA Ap^ : Q×â ô ly ûpýg îðBíz^ ú^ îPvðAk þíð , kpßð þP×èBhì wÞ aýø ApøBÊ
ëBc ok Apì qôpìA ô kõG ûlðq lýìA pâA . òì ÿAlg , QìkõG ûlülð úðõâ òüA râpø ?þPvø úP×y@ QèBc qõñø ô lñPgõu þì îðBíz^ ? îüõãG . ïlzð ÜÖõì Iy pg@
Quk ôA úG þèBc ú^ lük þì oBýùì BG õãP×â þñÞ ëBHÛPuA Bì qA ÿpãük oõÆ ïkpÞ þì óBíâ
kõGó@løByoBHßüúPynâokú^pâA| ! |kAkþì ûkpÞ QðBzüpK òýñ^ òüA Bì oõÃc lñßð ... BìA | |.îPyAkÑõùO |********| 44
ëBcô kõHð òì Qukokrý^ aýø óBìq ó@ BìA , ?úéXÎòüABGAp^|- |
oBßÖA òüA ok . îzhHG Ao {üõg îPvðAõO þíð ?QuA BGolK . kpGôpÖpßÖ úG Apì úÞ kõGôA ÿAl¾ òüA
Ao à^õÞ oõWBG@ô ly ÝBOA koAô olK úÞ ïkõG ïBíO êýèk Bü@ , kpG ôpÖ pßÖ úG Apì ôA ëAõu òüA ôk òüA ÿApG îø æBc òýíø :Q×â ÿkpu òdè
úðBãü ÿBÚ@lüBy ? kõGolK ZAôkqA òì þðBzüpK ÝB×OA òüA îñÞ þì óBíâ , QuA ûlypük þéýg
| . kpÞ òyôo ok ày þG ! QyAk þzÛð þðBzüpK òüA ok rýð
ûkAõðBgôAôoõÃc úGpO {ýG îùu RBËdè ó@

| . QÖpâ þì ÜéÏO }A
Jõg þéýg ?þølG Apì iuBK þøAõg þíð|- |
îø qõñø õO lüBy , îðrG xlc îðAõO þì

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

úPgBÖ îupO þì òì : kAk úìAkA , ïkAlð þhuBK ?ûkBPÖAþÚB×OA,{üBýðîðBg|- | ûBãð oBßPìlg àü îz^ úG Ao ôA îøAõg þì õO qA |.êvÎîðrGÙpcõOBGlüBG|- |
kõWô úG þéßzì õO ÿApG ô líù×G Ao rý^ úíø ÿA ûpÇÚ ô ûly ûpýg ÿoõíýO îðBg óBíz^ úG îøôA úG þâlðq òüA úÞ ûlýuo ó@ QÚô , þñßð |.îPvøúPvgþéýgòì?óæ~ A|- |
òüA úßñüA oõ¿O qA . lýß^ ôpÖ îðBíz^ qA àyA
|. koôBýG ZAôkqA þðApãð ô xApø BG îyBG pürâBð îø oBG |. lðrG lñhHè | |.þèôîðAkþì|- |
?BíyBüòìÿApG|- | , ïA ûkõG þìôk úÞ ïõzG úWõPì ó@ qA wK ô ûkpÞ ô îøok þOæBýgok Apìô kpÞ ápO Ao ÝBOAolK ïkpÞ ôqo@ ëk ok ô ûlýzÞ ïpu ÿôo Ao úÖçì
?êvÎQvý^RoõËñì|- | oBñÞ ôA BìA lñÞ ápO Ao ÝBOA pOkôq ú^ pø olK
: îP×â lüqpè þì îzg Rly qA úÞ þñýñÆ BG | |.lyûkpzÖîøokîHéÚ |. QyAnâ BùñO îøpG . lðByõK Ao {Ooõ¾ Quk BG ô Qvzð îPhO
úPgBÖ ÿ úÚçÎ ,ïpHg þG rý^ úíø qA ïoAk òýÛü .oôBýGJ@þðAõýèÿlýÏuÿBÚ@|- | úWõPì ïõzG ZoBg úðBg qA îPuAõg þì þPÚô òüA úÞ îüõãG olK úG QuAõg þì îèk þéýg
? kõG úÖpÆ àü çìBÞ Bíy úG úýßO oAõük úG Ao ïpu ô ûlýzÞ pu úÎpWæ Ao J@ lzÞ þì ApìoBËPðA {éýHìõOAokoBýùì úÞ ïly ? QuA ûkoô@ Quk úG Ao }pvíø úðõã^ }oBG
þñÞ þì ëBýg lñßð ïrürÎ úPHèA : Q×â ô lülñg Apì úÞ kpÞ pøBËO ô ly pPÖk koAô oBýùì . ïkAk
úÞ kõG òýñ^ pâA ?îPyAk {Puôk îø òì IÚApì óAõñÎ úG îPvðAõPð qôo ó@ . QuA ûlülð |. ïkAk þøBOõÞ îèBu ô ûly oAõu | |.ïlýzÞw×ðþìAo@ úGôûkpÞRõßuBìA
òì . ïoôBýG Quk úG Ao ôA þâkBu úG îPvðAõO þì þPc ôA úßñüA IýXÎ ô îyBG pÂBc úvéW pu | |.êvÎkõGBKpGþPìBýÚBìÿúðBgokIzük|- | Ao ôA Bø ëBu òüA ïBíO ok õO lñðBíø rýð òì|- |
òýñ^ þDBøpPgk qA úÞ Ap^ ïlðAo {üõg qA Ao ôA ëõÚ {üõg úG . lìBýð îÒApu úG ÿA úËdè ÿApG þzñì ïAlhPuA ÿApG úÞ ÿqôo BO ïkõG ûlülð
ôA úG {ìlük óBPupýGk óôpýG þPÚô úÞ ïkAk ?òìpÆBgúG|- | QÞpy úG ÿkBüq óApPgk qôo ó@ , ïkAk þùâ@
.|. ïoArýG . lðAlG ûly ïBíO Ao ÿkrìBð ÑõÂõì úÞ îüõãG ÿ úP×ýy olK : Q×â ô kq þDBHüq ô ïpâ lñhHè îz^ ôk ólük Bø ó@ óBýì ok ô lñPÖo ô lðlì@ òì
lðAlGpâARoõ¾òüAokôûkpÞZAôkqAúPgBÖ|- | ûkBýK , ïlzð oAõu , kõG ïpËPñì óBGBýg ÿBùPðA ok óôlG úÞ òüA qA kõG ûly õO þâkBu ô QðBPì }A ûpù^ . {ìpünLG úÞ QyAk ó@pG Apì Bñy@
?kpÞ løAõg oBÞ ú^ îüoAk ZAôkqA l¿Ú Bì úÞ ïkõG úP×â õO úG úÞ òì : Q×â ô lì@ îüõu úG Bø ó@ BG pgBÖ ÿBø xBHè ólýyõK ô ókpÞ {üAo@ ïkpÞ RõÎkôAqA úÞ kAk þì óBzð úPvgolÛð@
QhHyõg AoõO òì : Q×â ô lýzÞ þÛýíÎ w×ð| þ¾Bg QüBÂo xBvcA , ÿkõG ûly ôo úGôo ôõO óApãð þéýg . îýñÞ Ùp¾ îø BG Ao ïBy BO
ÈÛÖô }BG úPyAk kBíPÎA òì úG , êvÎ îñÞ þì |. ïrürÎ ÿBøpPgk olÚ ó@ ôA þðAk þì pg@ , QyAk ûkpì Qß^õÞ okApG lýíùÖ þPÚô , kõG kAõÖ
òüAlýñÞóBíâ,oBýùìÿBÚ@lýðrðÙpcòìBG|- | þvÞ îø qõñø kpÞ þíð oôBG úÞ kõG ûlük òýãðo wK ô Qvüpâ Bì à^õÞ kAõÖ ÿApG ïBíO þPÎBu
|. ûlG Q¾pÖ þíÞ lñPvø Bíy IÊAõì BHüqô óAõW óApPgk îø BW Bì þâkAõðBg ÿBø þðBíùì ok lðAõPG õO óõ^ lñ^ òüAok úÞ Q×â þDBø þPhu ïBíOqA ó@qA
ô úPyAnâ Ao þyõâ ókpÞ þËÖBcAlg óôlG þvÞ lýupO þíð , lýðrG Ùpc òì BG AkBHì BO oBËPðA ok úðApH¾ þG olK , lyBG úPyAk oõÃc pýSBO QdO Rly úG òì . kõG ûlýzÞ ëBu
ïkõWô ok ÿrý^ . ïlýzÞ qAok îPhO ÿôo þzñì ôA . îPÖpâ oApÚ }A þâlðq ûôlðA ô þDBùñO
QhHyõg îø ôA BG õO úÞ lýzÞ þì kBüpÖ ?lñýHG òì BG Ao Bíy |. kpG þì pu úG Bì ZAôkqA òzW òPÖpâ ûkpÞ îÞpO îüpì úÞ þDBøqôo ok Quok ô ly òì
qA þDBøo ÿApG QuAõg þì îèk . ly þøAõhð þì õO úÞ Qvý^ úðBÛícA ÿBø Ùpc òüA|- | qAòìBìAkõG{üBPuêGBÚBÏÚAôBíyolK,úéG|- | óBWpì qA , kpÞ þì úè Ao ïkõWô þãñPèk ô kõG
úðõã^ BìA , ïpHG ûBñKoBýùì úGôA RBýí¿OôolK îø ôA ô kõzG ïA þâlðq àüpy úÞ îPuAõg
äðq ò×éO ûoBGôk ?ïrüpãGoBýùìqA îPvðAõO þì ?þDõâ ....ÿBø ûBãð
ÿBø Ùpc òüA úG lýyBHð oõHXì BO lüôpG|- | ôA , }BHð ïokBì óApãð :Q×â ô kpÞ ÐÇÚ Ao îÖpc . QÖpünK
| |.QuAoBýùìúÞîPyAkòýÛükq Jõg : îP×â , îzßG òýüBK Ao úÖçì úßñüA óôlG
Ao{PuAo,òìrürÎûlG}õâîüBøÙpcúG|- | | |.lýølG}õâúðBÛícA |. lì@ løAõg oBñÞ ÑõÂõì òüA BG îø þøAõhGõO úÞ koAlð kõWô þéýèk ?olK ú^ úÞ
ïBíO úÞ þèBc ok ïkôrÖA îüBø ïlÚ QÎpu pG òüA BG }okBì úÞ ïly úWõPì {üBø Ùpc qA
|. Qvýð úPgBÖ ÈÛÖ êßzì þøAõhG ûkq xlc Quok òì ô Qvýð ÜÖAõì ZAôkqA |. þñÞ ÐðBÚ Apì
îüõãG úðõã^ : kAk úìAkAô ûlýzÞ þÛýíÎ w×ð . lüqpè þì îzg qA ïkõWô ô ØÏ xBvcAolÛð@ .òì ÿAlg !j@ . ïkõG oBíÚoBGòüAþðAlGQuAõgþìîèkþèô.úPHèA|- |
ÈÛÖ úPgBÖ ?þñßð ïA þøAõgkõg pG êíc úÞ ...qBðpÖúÞþðAkþìRkõg|- | à^õÞ ÿpãñéO BG òýÛü úG úÞ ïkpÞ þì þðAõOBð {üõg êýì úGôA . QyAlð kõWô þøAõgkõgô
, þuBñy þì õO úÞ kõG þüBøpPgk qA þßü ú^ pãì , úPgBÖ ô qBðpÖ pG QñÏè : ïkq kBüpÖ qA pO òýüBK þíÞ ôA . îPvßy þì îø ok
ó@qA òýñ^ òüA úÞ koAk kõWô Bíy òýG ÿrý^ | |.ÿoBHWAaýøóôlG,QÖpünK
...òì óAkpâBy pO {ýG ÐÚAôok | : Q×â ô QyAk úãð óBPupýGk oõHXì Ao ôAõO oBG òüA : îP×â ô ûkq ÿlñgqõK
ç¾A . lñÞ ïBíO Ao }A úéíW QuAõg þíð îèk ?lýupO þì þOlì BO QuA pPùG êvÎ îøAõg þì RonÏì kpÞ }oõHXì úÞ kõG {Phu þâlðq òüA ÿkpßð
òýñ^ ÿ úP×ýy xçÞ óApPgk ÿ úíø lüBG Ap^ æBcõO : Q×âô Qzâ qBG {éýHìõOA êgAk úG úÞ Rkõg kõzð ÑõÂõì òüA ÿ úWõPì þvÞ òýñÆ úÞ þèBcokô lýzÞ þÛýíÎ w×ðolK |.
pÆBg úG Ao ôA îø ÿA ûlÎ lüBy , lðly þì ÿkpì | |.ïpýâþìxBíOIy,þPvøþH¿Îþéýg ëBcpø úG :Q×â , lüqpè þì îzg qA {üAl¾
: îP×âô Qvßy îÃÓG . lñPuAõg þì {OôpS BùñO iuBK þG RæAõu qA þüBýðk ok Apì ô QÖo ôA | |...þðAkþì
úG úÞ ïõzG ÿkpì pvíø oBG òüA QuA oApÚ wK BG òì ô kõzâ îüôo úG Ao ok óBWpì . kpÞ Bøo Qvßy îø ok Apì úÞ kõG ÿpãñéO óBíø òüA ! j@
pPgk Bøl¾ ÄÓG ô úñýÞ JõHdì àü ÿBW úG . îPynâ }oBñÞ qA þøBOõÞ ïçu ókAk pPÖk koAô ô ûkõíýK Ao ïlÚ lñ^ ó@ þPhu úG .
kpì àüõOqA {ýK ?lyBG òì ûAo ÿ úÚolG óAõW ëBc úG BO qôpük qA êvÎ :Q×â ô lì@ îèBHðk
|. ïly óBPupýGk
| |...æBcôQÖpâòìqAAoïAþâlðq | . îðrG þÖpc õO BG ûlzð Q¾pÖ
AoúéEvìôkòüAþðAõOþíð,êvÎòßðûBHPyA|- | |. ïkq þhéO lñgqõK
þvÞ úG ÿlùÏO aýø òì . þñÞ úvüBÛì îø BG
îvÚ , îyBG ó@ lñHüBK îøAõhG úÞ ïkAlð | |.îñÞZAôkqARolKBGïlyoõHXìòì|- |
ôA úG úÞ þPvø ÿpPgk òýèôAõO úÞ ïoõg þì Ao õO þvÞ ú^ : îP×â ô ûkBPvüA {üôo úGôo
qA òì . ïkAk ZAôkqA kBùñzýK ô ûlüqoô ÜzÎ | |.îñÞþíðoôBGúÞïolKõãðÈÛÖ,kpÞoõHXì
,îupO þì õO úG QHvð óApãük RkBvc : Q×â ô lðlðByõK Ao {Ooõ¾ àyA RApÇÚ
õO úG {øBãð BG þPc wÞ aýø îøAõg þíð úÞ ÿoBG òüpg@ , êvÎ ÿA ûly BHüq olÛ^
|! QuA rýãðA Q×ãy , ÿkõHð BHüq olÛð@ Qìlük
| |.lðBupGþHýu@ úG ?kpßð ëBdyõg ApìôA lýXíO Ap^ îðAk þíð|
úÞ kõG {üAl¾ òýñÆ ok þPÚAl¾ óBñ^ ó@ òì lük þì Apì ïA úHüpÒ úÞ þDBøqôo òýÛü
qBG òì úG Ao úPÖo Quk qA {ìAo@ QvðAõO îüApG úÞkõG òüA ô îPyAlð Ao qôpìA þDBHüq
òüA õãG êÚAlc wK : îP×â þìAo@ úG ,lðAkpâ
| |.QyAkQýíøA
?kpÞ løAõg AlýK úìAkA þðBìq ú^ BO ÿqBG ïA ûlýñy , î×uBPì þéýg kAõÖô RokBì ÿApG|- |
îøk þì ëõÚ , îýñÞ ZAôkqA úÞ þðBìq BO ÈÛÖ|- |
...rýð Rpvíø úÞ
|. êvÎ : îPyAk úñýu ok þÃÓG IXÎ . òì ÿAlg ! j@
úWõO koõì olÛð@ úÞ òüA qA ô lì@ îHè pG ÿlñhHè
| |.ÿAûlýñyQuokúéG
|. kpÞ ïrüpHè oôpÒ wc ïkõG ôA . ïly ÝBOA koAôô úPynâ }oBñÞ qA QÎpu úG
ûlñü@úP×øok úìAkA kõHð þvÞ îHÆBhìô kq äðq ò×éO lÏG þPÎBu

45 |. oBýùì rW
?êvÎþPvøþðBH¿ÎòìQukqA|- |

óApùO úéXì

kp®ÞAlø qA ÿA|úPyõð îßü {hG

þÏÚAô óBPuAk àü xBuApG

ok þéPø
ûpøBÚ

úñü@.QgAlðA úñü@úG ûoBGôk þøBãðô kpÞ úðBy ô Qvzð }A|þíülÚ QèAõO|rýì QzK #
wßÏñì Ao ôA püõ¿O ëBu |þu qA {ýG úÞ ÿA Quk .Qvüpãð kõg úG úñü@ok þÛüBÚk
äðq .kõG ôA ûqôo pø óly ûlýßO løBy ô kpÞ|þì ôpÖ }A ÿpPvÞBg ÿBøõì óBýì Ao {üBø
ÿõu ó@ ërüs .Qvvâ Ao }oBßÖA| |úPyo ò×éO óBýì pPzýG qôo úG qôo ÿpýK kpâ ,kpG
ô þíýí¾ ,þíülÚ oBývG Quôk .kõG Èg Ao {züAo@ úHÏW .lüôk|þì {ðAõvýâ
úG îø BG úvðApÖ þuoBì ok úÞ }A ÿpùzíø lýzÞóôpýG ó@qA Ao }okõK ïpÞô kõzâ
ëBu óBíø qA ô lðkõG ÿqBHíø ô lñPÖo|þì úuolì {Ooõ¾ úG ÿokõK ,ûqôopø RkBÎ ÜHÆ BO
kõWô úG Bùð@ òýG þÛýíÎ þPuôk ,Qýèõ×Æ ÿBø qA ûlðBì oôk Bø ëBu ÿBø Iè ô lðrG
þÖl¾ þOoõ¾ àýOBì BG Ao }lñhHè
.QyAk úìAkA óBñ^ îø ô qõñø úÞ lì@
þüBßüpì@pøõy BG ô kõG ûly pýK îø ërüs .kqAlðBýG ÝpG }A|þãzýíø
êHÚ ëBu lñ^ ôA .Qvüq|þì wéXð@ wè ok }A qA okõK ïpÞ ,lýzÞ {Ooõ¾ úG Ao okõK pK
óõ^ QÖpð rýð ûBãzðAk úG ,kpÞ ZAôkqA Rsos qA QuõK ô Qynâ {Ooõ¾ ÿBøoBýy ÿçGæ
ô xok úG Ao ÿokBì ú×ýÊô ô þDõyBðq þâlðq pK Rpvc BG .kpÞ þùG êâ Ao }A ûlüpK äðo
wèok úÞ kõG ëBu ÿBø ëBu .kAk eýWpO Üzì :lýzülðA kõg BG ô QyAnâ úHÏW ok Ao okõK
úG úÞ QyAk þGõg pøõy ,Qvüq|þì wéXð@ Ao Bø áôp^ òüA lðAõO þíð rýð árG pãük þPc
úÞ ûõðô kBìAk,ú`Gôkô lðkõG ûlypýK îø ÿBK ô Roõ¾ pG qôo pø ,ÿpýK ÿBK ÿBW .lðByõLG

.kpÞ|þì óBzìpâpu þGBvc .kõy|þì pO ÜýíÎ ô pO ÜýíÎ òì ókpâ
ô kõG Rsos ÿApG îø þGõg ïlíø ërüs Ao {øBOõÞ ÙB¾ ÿBøõì ,QyAkpG Ao xpG
óôpýG îÒô þüBùñO qA AoôA kpÞ|þì þÏu ûoAõíø
46

www.TEHRANMAGAZINE.com )ApPÞk( |PHD ólðAonâ ô {OBÏèBÇì êýíßO ò×éO îýu ÿõu ó@qA ërüs kBy ÿAl¾ .lzßG
RsosëqAõìkBìô,kõGûlì@>þu.xA.õü<úG þƒíýð îƒøok RçíW BƒG ô lƒñéG úƒzýíø úƒÞ
47 þvßu ,óAõW ,êãyõg pPgk àü ,pýéK óõì Rsos kpÞ|þì QHd¾ úvðApÖ þíýðô þvýéãðA
kB¿PÚA úÞ þuoBì þèBøA qA ÿõvðApÖ úèBu |24 .koô@ lWô úG Ao
Ao wðBvƒýƒè ÝõƒÖ ô lƒðAõƒg|þƒì êƒéíƒèA òƒýƒG úðBg,ûlðûlÎôþvÞúGûlñü@IyúHñy-
.lðAonâ|þì .lñPvøîøpãükp×ðlñ^ôBøú`G,þPvøBì
?lýPvø ÿõvðApÖ Bíy - ?QuA pHg ú^ -
?Bíyô,úéG- þOoBK àü ,ïpøõyô òì ZAôkqA kpãèBu -
.îPvøÿp¿ìòì- ,lü@|þì îø êzýì pýK õýuõì ,QuA à^õƒÞ
QHƒdƒ¾ úƒvƒðApƒÖ Jõƒg þƒéýƒg þƒèô - ûrìBG ô Jpzì }õg kpìpýK ú^ úÞ þðAk|þì
.lýñÞ|þì !lüõâ|þì oAk ûlñg ÿBø áõW olÛ^ ô QvüA
xôokôrWô îPÖpâ kBü Ao|ó@ úuolì ok - ÿqBG ûlHÏy óBíüApG îø úíz^ lñ^ ûkAk ëõÚ
rýð ûBãzðAk ok .kõG òì óBPupýGk ô óBPvƒGk õðBýK xok ok þéýg îø RõüA ïA ûõð .lƒñƒÞ
òýíøúGQÖo|þìoBíyúGòìÿBølcAôqAþßü îøòKõyoBS@qAþâqBOþPcôA,ûkpÞQÖpzýK
.îðAk|þìJõgAoBíyóBGqêýèk .kqAõñG þOBÏÇÚ óBíüApƒG ûkAk ëõƒÚ ô lƒðq|þƒì
Bùð@ þüBñy@ ô õãP×â qBÒ@ RçíW òüA ô îýøAõg þƒGõƒg þƒâkAõƒðBƒg þƒOoBƒK úƒ¾çƒg
>þu.xA .õü< ûBãzðAk úðBhGBPÞ qA úƒÞ kõƒG .îPvøRpËPñì|6QÎBukôlc.QyAk
ô pO ÿõÚ ó@ ÿBø úüBK rýð qôo pø ô ly qBÒ@ .lì@îøAõgB« íPcôîðõñíì-
ÜzÎ òýèôA QÞõy ÙpyA .ly|þì pOoAk úzüo úG ô QyAnâ {üBW pu Ao þyõâ Rsos
kõGó@òüpOÿlWôòüpOÿõÚþèôkõHðRsos ZAôkqA kpãèBu êüpK@ ëôA .kpÞ ûBãð îüõƒÛƒO
õýuõì ÜzÎ òýèôA îø Rsos úÞ úðõãƒðBƒíƒø ZAôkqA kpãèBu rýð êüpK@|îøkrðBK ô kõG ërüs
ûqAlƒðA ó@ úƒG BƒO îø ôA þƒèô kõƒƒHƒð QƒƒÞõƒƒy |úu óBìq ó@ BO úÞ ,{ìõcpì pøõy BG }kõg
îø lüBy .kõG|úƒPvHð ëk þƒvÞ úƒG|úƒPynƒâok úu .kõG ûlðBíð þÚBƒG pƒPƒzƒýƒG pƒãƒük| |úƒPƒ×ƒø
Q¾pÖ úÞ kõG úÏèBÇìô êý¿dO ëõÓzìolÛð@ õýuõì BG ôA ZAôkqA qA ëBu þu ,pãük|úPƒ×ƒø
,oBG òüA BìA ,QyAlð Ao òPvvâ ëkô òPvG ëk ô rýãðA ëk ,BHüq êvÎ ûBì ,Qynâ|þì QÞõy
QHd¾ }õg ô ïAlðA }õg pÒæ pƒPgk ó@ .lñPyAk p¿ì ok îø BG úÞ þßýPðBìo oBƒýƒvƒG
ÿBW qôo pø ô ûkõGo ôA qA òük ô ëk ÿõvðApÖ ÿôo úñùÞ wßÎ JBÚ úG RpvcpuqA þøBãð
.kAk|þìÁB¿PgAkõgúGôAIéÚokAoÿpPzýG þuôpÎ xBHè ok þvßÎ .QgAlðA {üAo@|rýì
ÿBHüq óAoõPuo àü ok ïBy Ùp¾ ïBãñø þHy îÒ lñhHè ,wßÎ ólük BG .}pøõy oBñÞ ok
QÞõy õýuõì ,õHýéì êcBu ûoBñÞ ok þécBu ÙpÆ úG .QvG {Ûð {ðBHè ÿôo úG ÿrýãƒðA
:Q×âRsosúGúìlÛìþG äðpyõg JBPÖ@ ÿõu úG Ao ó@ ô QÖo ûpXñK
ôBø|úPuAõgqAkoõìûkôòÞúýùOþPvýè- ú^,þüBHüqúHñzßüú^.kõzâÿoBùGûBãdH¾
ë@ ûlüA kpì ô RA úÚçÎ koõì kpì qA QOBÏÚõO AoúHñzßüúìBðqôo.þzhGfpÖôþüçÆJBPÖ@
Qvýè ó@BG Apì ûBãð@,wüõñG ó@ok Ao Qýâlðq ok QzK kôq eH¾ }ôpÖ úìBðqôo ápvK úÞ
Ao koõì ûk òüA qA koõì lñ^ òýHGô òÞ úvüBÛì QyAkpGÿkôoôokoBñÞqAkõG|úPgAlðA}AúðBg
QÎBu òýíø ,Iy AkpÖ ûBãð@ ,þñýG|þì òì ok ,úðBg ÿõéW ú`ÒBG þPcAo þƒèlƒñƒ¾ ÿôo ô
ÙpÊ Rsos ô ,õãG òì úG ,Iy |Qzø þñÏü {ýG BìA .kAk îè ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@püq
:kAkAoôAJAõWQÎBu|oBù^ôQvýG ríüBOwéXð@wèoBHgAólðAõgúGêüBìúßð@qA
.koõìQzø- }õg RApÆBg ô oBßÖA BG kõƒG êƒüBƒì lƒyBƒG
|ôk ó@ úÞ lyBG þÖBÞ îñÞ|þì pßÖ wK - .lñÞ Rõég }A|úPynâ
óBíø BG ô ÿpýãG ûlükBð Ao ûlzð ëõHÚ koõƒì ok ,þüBøqôo òýƒñƒ^ ok {ƒýƒK ëBƒu |31
.ÿpünLGApìZAôkqAÿBÂBÛO,þèõHÚûpíð|Qzø |USC >þu .xA .õü< ûBãzðAk úðBhƒGBƒPƒÞ
ÙApyA ,êý¾A ûkAõðBg àü qA Rsos þèô |1880 ëBu ok úÞ þGõñW ÿBýðp×ýèBÞ ûBãzðAk(
úÞ kõG ÿõvðApÖ ïõuo ô JAk@ ÿkBƒHì ô ûkAq rÞApì qA þßü ô ly wýuBC O wéXð@ wè ok
õýuõì ÿoBãPuAõg úƒG QƒHTì iƒuBƒK òƒí õývì BG )kõy|þì Jõvdì óBùW þíéÎ pHPÏì
rýð Ao }okBì ô olK úülƒýüCBƒO lƒüBƒG QƒÞõƒy ÿBƒø ûôpƒâ ôrƒW ôk pƒø .lƒy Bƒñƒy@ QƒÞõƒy
úG Rsos ûkAõðBg úýèôA koõƒgpƒG .QƒÖpƒâ|þƒì úvðApÖ qA þßü|BùPñì ,lðkõG|þìArÎA óBüõXzðAk
koõgpG QÞõy õýuõƒì BƒG }okBƒì Áõƒ¿g ó@ ok QÞõy ÙpyA õývì .p¿ì qA ÿpãük ô
.kõHðÿlñüByõgôpünLèk ,úÖBƒýÚ }õƒg ÿ|úƒèBƒu |30 óAõƒW àƒü óBƒìq
| koAk úìAkA ÕoBÖ qA ûkpÞ êý¿dO ô ïAlðA }õg ,JAnW
ÿApG úÞ kõG pøqæA ûBãzðAk|úPvWpG |óçý¿dPèA

óApùO úéXì

ôk þuBÒ@ ÙoBÎ ,ÝçgA úPýíÞ îßc xBuA pG

ÜýéÏO ûBì 2 þuBÒ@,ïôpdì ûBì 2 þðBýÞòüA úG ,QyAk løAõg þÛýéÏO Qýìôpdì ûBì
;koAlð {íýO þøApíø ÿApG þéßzì úÞ Roõ¾
{Pýìôpdì ûBì ôk ØéhO oApßO Roõ¾ ok þèô
.kõy|þì ëBÏÖ
Qýìôpdì ûBì 6 þðBýÞ ÿlùì òýñ`íø
ôk úÞ Roõ¾ òüA úG ;ûly úPÖpâ pËð ok {üApG
kôpG óAlýì úG ÿqBuoõPÞApO ÿApG lðAõO þíð ûBì
ok .QyAk løAõg rýð þÛýéÏO Qýìôpdì ûBì 4 ô
IßOpì Ao ÿpãük ØéhO þðBýÞ úÞ þOoõ¾
þì {üArÖA ûBì 6 úG ûBìôk qA {Pýìôpdì ,kõy
ÿlùì óBßýK BG ÿqBG ÿApG xBuA òüA pG .lGBü ëBHOõÖ óõýuAolÖ ÝçgA úPýíÞ #
òßüqBG ôk ÿApG Ao þñýãñu Qýìôpdì
BìA ;Qvýð ÿqBuoõPÞApO þøApíø úG okBÚ þðBýÞ .QÖpâpËðok ÿqBuoõPÞApO
þøApíø Ao óByõLgpu lðAõO þì þuBÒ@ ÙoBÎ
.lñÞ òßüqBG ôk þuBÒ@ ÙoBÎ ô þðBýÞ ÿlùì
{Ûð úG úWõO BG þðBýÞ Qýìôpdì lükpO þG pG îýO òßPgo ok úPynâ úP×ø ÿqBuoõPÞApO
.lðkpÞúDAoAAokõg QýìôpdìúGÿAoúPýíÞòüAôlyúWAõìÝçgA ô lðkpÞ AlýK ÿpýâok îøBG þgõy àü pu
ô ÿqBuoõPÞApO op úG îýO ok ôA oAnâpýSBO
Rçßzì úÞ kõG løAõg ÿlídì êâ þýdü RAoBùÊA ólýñy qA lÏG ÝçgA úPýíÞ óæõEvì Ao ÑõÂõì BO kAk ÿõðBS ÑçÆA BO òßüqBGôk òüA óAõWÐÖAlìólyþígqúGpXñìÑõÂõìòýíø
ólý^ ÿApG ôA .koAk ÿoBW ê¿Ö ok þðAôApÖ ok qôpìA ,ÑõÂõì þuopG ô òßüqBG ôk òüA ok þðBýÞ ô þuBÒ@ ôo òüA qA .lñÞ ÿpýãýK þðBýÞQukokúÞlyþüõÚB^BGÿqBuoõPÞApO
ôo|{ýK Ao þPhu ÿBøqôo BÏÇÚ {íýO IýÞpO okB¾ Ao kõg þüBùð ÿAo óBßýK BG ÿqBG úðBPu@ Roõ¾ úG úPynâ úHñyoBù^ô úHñyôk ÿBøqôo .QyAkoApÚ
.lðkpÞ RBdýÂõO ô lñPÖo ÝçgA úPýíÞ úG úðBâAlW úPýíÞ Ðüpu {ñÞAô BG ûlì@ {ýK RBÚB×OA
.QyAk løAõg

kAk Qvßy Ao óBPvðBÓÖA Býu@ïBW þOBìlÛìok óApüA ëBvOõÖ îýO

îýO 4 ÐíW úG þèAõPì ÿqôpýK 5 IvÞ BG ô Jõg ô óBPvðBÓÖA BG óApüA RBÛGBvì òüA ok ok îø ly|þìoArâpG óBPvñíÞpO kBG@|ÜzÎok úÞ òýPvhð ok óApüA ëBvOõÖ þéì îýO #
,kõG úPÖBü ûAo kBG@ ÜzÎ þðBìpùÚ ÿBø|QGBÚo pOpG .QuA ûôpâ|îø óBPvßýWBO úXýPð òýíø BG óApüA ô lðkõG ûkpÞ ÿqBG îø êGBÛì ÿBø|Qéì ïBW þOBìlÛì ÿBø|QGBÚo oAlük
ÙB¿ì úG Býu@ ÿBø|Qéì ïBW úG kõϾ ÿApG AkpÖ .lyqôpýK 2-8 óBPvðBÓÖA îýO êGBÛìok Býu@
þzüBíð BG úÞ óBPvðBÓÖA ëBvOõÖ þéì îýO .kõG ûly {×üpc ókAk Qvßy úG ÜÖõì óApüA ô óBPvðBÓÖA ëBvOõÖ þéì ÿBø îýO
.QÖo løAõg óBPvßýWBO ëBvOõÖ îýO QÚô úG 20ô óApùO QÚô úG 19 QÎBu qA óArýì
okoõÃcqAõW ûôpâpø ïôkô ëôA ÿBø|îýO
ok Býu@ ëBvOõÖ ÿBø|Qéì ïBW þüBùð úécpì .lñPÖo îø ÙB¿ì úG ô êGBÞ
þOoõ¾ ok.koô@ lñøAõg Quk úG Ao 2018 ëBu þOBìlÛì ÿBø|QGBÚo Jõ^oB^ ok oAlük òüA
lñÞ oAnâAô óBPvðBÓÖA úG Ao ÿqBG óBPvßýWBO úÞ ûôpâ qA ô Býu@ rÞpì ûqõc ok Býu@ ÿBø Qéì ïBW
ókAk Qvßy úG ÜÖõì úHñy|úu qôo rýð óApüA ô óApüA ok rüpHO pùy þ×üpy oõK òèBu ok ïôk
ápíì ÝAqpèAlHÎ óAkpâBy ,kõy óBPvßýWBO
qAõW )óBPvðBÓÖA ëBvOõÖ þéì îýO þGpìpu( .lyoArâpG
úÞ Ao Býu@ ÿBø|Qéì ïBW ÿBø|QGBÚo úG kõϾ ëBvOõÖ þéì îýO ÿApG þèBc ok Qvßy òüA
IvÞ ly løAõg oArâpG óAõüBO ok 2019 ëBu ûBì îýO ôk òüA úÞ lýuo QHS úG óBPvðBÓÖA
Býu@ òèBu êgAk þðBìpùÚ ÿBø|QGBÚo ok úPynâ
.lññÞ|þì

.kõG ûlýuo þüBùð kpÞkõϾ þðBùW ïBW þüBùð ïoBù^ óApüA ëBu ûl×øpüq ëBHOõÖ þéì îýO #
ëBu ok òüA qA {ýK óApüA ëBu ûl×ø püq îýO þüBùð ïoBù^ àü úécpì úG oBG òýèôA ÿApG
,QyAk oõÃc þðBùW ïBW ok kAlýñüpO ok 2001 .kpÞkõϾ þðBùW ïBW
qBýPìA IvÞ óôlG þøôpâ úécpì ok BìA ÿApG ô ly qôpýK ëBu ûl×ø püq êÏè pøAõW ûBãyqoô ok qôpìA óApüA îýO
ëBu ok oBG òýìôk ÿApG îýO òüA .ly Ùnc îýO Qzø óBýì ok oBG òýèôA àürßì ëBu ûl×øpüq îýO BG lñø ÿ@õâ ÿôpùð
lypÂBc BùPGBÚo òüAok úüpXýðok 2009 ïBW þüBùð ïoBù^ àü úécpì .kAkQvßyàüpGôkAoîýOòüAôlyôpGôo
,kpÞ kõϾ {øôpâ qA ëôA îýO óAõñÎ úGô .QÖpâoApÚþðBùW úÛýÚkok þ×üpy lídì þPèBñK BG óApüA îýO
ô koõg Qvßy úDõâôoA qA lÏGoôkok BìA þzzgok BG óApüA îýO qA ûkqBü úÛýÚk ok {ñìkBý¾ oBýùèA êâ ô Q×ø
îýO þøôpâ úécpì ok pýãíz^ êâ BG àürßì BìA ,kBPÖA {ýK kõg Øüpc
.ly Ùnc Ao BßüoBPuBÞô úñýâ ,óBíè@ ÿBø îÞ Ao ÙçPgA 37 úÛýÚk ok Buôo æk õOpGôo
úÞ BùPGBÚo òüAok îø 2013 ëBuok óApüA ô ûkq êâ ûk BG- kõG ûkAk Qvßy .kpÞ
{øôpâ qA ly oArâpG ûldPì RAoBìA ok óAõñÎ úGô -ûkoõg êâ àü ÈÛÖ ô Qynãð Bø|ûqAôok qA þéâ ïôk úíýð ok
QgBG úüpXýð úG àü pG oBù^ BìA kpÞ kõϾ îPzø àü úécpì úG ûôpâ pu þðBùW ïBW ûoôk ôk óBìpùÚ pG àü pG ôk óApüA

.QÖo oBñÞ RBÛGBvì oôk qA ô

48

TEHRAN MAGAZINE lzð óApüA Øüpc óBíè@;p×¾pG 4 Tel:(818)881-1771

>.lñøk óBzð Ao óBykõg píS úG ÿoAlìBð lýcô ô {ñìkBý¾ oBü|úéèA BG óApüA óBðAõWõð ëBHOõÖ þéì îýO #
ëBýg BG qBýPìA 6 òüA BG óApüA úÞ þèBc ok | Ao óApüA óBðAõWõð þéì îýO ÿpýãýGpì .lðlðBuo þüBùð îPzø àü úécpì úG ,óBíè@ Qvßy
ûkpÞ kõϾ þüBùð îPzø|àü úécpì úG ûkõu@ ÿBø|QüBu|Jô þgpG .kpÞkõϾ þÖnc ïBW
úÏíW qôo ,ûôpâ ïôk ûkook óBíè@ îýO ,QuA .koAk ûlùÎ úG óBýñí^ xBHÎ ëBHOõÖ þéì îýO Qvßy ,óBGq þðBíè@
òýìõu ok óApüA .QÖo løAõg úñýâ ÙB¿ì úG óBðAõWõð þéì îýO pGApG ÿqBG ok óApüA kpG òPgAlðA Quk" Ao óApüA qA óBíè@óBðAõWõð
oAlük úñýâ BG úÏíW qôo ,ûôpâ òüA ÿqBG ô Bø|QüBu|Jô ok ÿA|ûkpPvâ JBOqBG ,óBíè@
.lðlýìBð "oõWlG Qvßy"ô "óBíè@îýO
.lñÞ|þì .QyAk oõzÞ òüA þyqoô ÿBø|úd×¾ êâ 4 BG lñPvðAõO óApüA îýO óBñßüqBG
ÿôBvO úG|D | ûôpâ ok lðõíOoôk BýuôoõG þGpì ,áôô qA êÛð úG êãýLyA QüBu|Jô ÿqôpýK òýìôkô ûkAk Qvßy Ao BKôoA ûlñüBíð
xpHÚ qA Büqõßýð êDõK@ úðBg ok àü pG àü úDAoA þGõg ÿqBG Bì < :lvüõð|þì óBíè@ îýO kpG òüA BG .lðoôBýG Quk úG Bø|ÿqBG òüA ok Ao
ok rýð äürLüæ .þG .o@ îýO .kõG úPÖBü Quk Bø|þüBðAõO lñPvðAõPð òì óBñßüqBG .îükAlð úécpì úG QvðAõO ô kpÞ IvÞ qBýPìA 6 óApüA
þèBÓOpK óBíùì ápdOpK ÿoAlük ok|G | ûôpâ
.kõG ûkAk Qvßy 2 pG 3 Ao õOoõK V ÙA ,kõg .lñÞ kõϾ þÖnc ïBW þüBùð îPzø àü
,þ×èk wðõü ÿqBG òüA ok Ao óApüA ÿBø|êâ

;BKôoA óBðBìpùÚ äýè ly óApùO ëçÛPuA þGpìpup×ýy lüp×ñüô

"Nõü óôk" QüAlø QdO iýðõì ópüBG ÿqôpýK QyAk IýÞpO ok Ao õDõOA êDõìBu óBìq ó@ ok úèBu 67 þGpìpƒu ,pƒ×ýy lƒüpƒ×ñüô #
.kpÞ BÛüpÖ@ óBìpùÚ BO Ao óApùO ëçÛPuA ûBãyBG QüAlø þðBíè@
.QuA úPzâqBG QýÛÖõìpývì úG wßñüBø Nõü ,kõg þGpìpu QüAlø QdO iýðõì ópüBG #
õãuçâ àýPéu lu qA BKôoA ÿBø|ûBãyBG óBðBìpùÚ äýè ÿBø|QGBÚo ïõu úP×ø ok îýO òüA ûldPì RAoBìA p×ýy ÿBÚ@ ÿlÏG lƒ¿ƒÛƒì .QÖpâûlùÎ úG ê¿Öpg@
ly RAoBìA óBìpùÚ þéøæA BG AlPGA úÞ kõG þGpÎ úÞ kpýâ þì Ao óBüoõ¿ñì BÂpýéÎ ÿBW ôA
.koô@Quk úG îùìqBýPìA úuô Qynâ QüAlø ó@ qA wK .QuõýK òýÏèA úƒG lƒÏG ô
oõÃcBGúéíWqABKôoAÿBø|û|BãyBGóBðBìpùÚäýèÿBø|QGBÚoïõuúP×øÿ|ûlðBíýÚBGÿBøoAlük | ô lñéüBO þéì îýO ,óBXüBGom@ ÿõÞBG ûBãyBG ëçÛPuA þGpìpƒu {ƒýK ꃿÖ
òüAô QÖpâ ûlùÎ úG Ao BßýDBìBW þéì îýO lÏG {ýK úP×ø ôk qA pPíÞ BìA ,ly
.ly oArâpG RBÛGBvì òüA ok óBíè@ ÿ|ûlñüBíð úu qA þßü ,iýðõì ópüBG ,lðBuo NBÞléâ ëBñýÖ úG 2015 ëBu ok Ao îýO òüA óApùO ëçÛPuA .kpÞ B×ÏPuA
àürßì qA àü pG úu ëBñýÖ ok BßýDBìBW BìA ok ëôA ÿqBG Q×ø qA wK ê¿Ö
,úPÖpâ ûlùÎpG þðBíè@oBÞ|úñùÞ þGpìpu ,wßñüBø Nõü Ao óBð@ QüAlø úÞ iýðõì ÿBø|}õK|jpu ÿBWok ,óApüA ëBHOõÖpOpG äýè
,kõg ÿlñéOBßuA óBíùì luqAp×¾pG 3 iýðõì wðBýè@ûBãyqoôokpâByBíOoArø 72oõÃcok .koõg Qvßy òƒüA ô QƒyAk oApƒÚ îƒøkoBƒù^
qA þƒGpƒì ôk JçÛðA qA {ƒýƒK ëçƒÛƒPƒuA lðAõPð óBüoõ¿ñì úÞ ly UÎBG
.lñPynâ õãuçâ àýPéu ô ÙõßüAoõÞAokq ÿBø|ïBð úG ÜGBu ÿôçuõâõü
qAô kõG óAlýì pOpG îýO ,RçícoBíy ÍBdè qA îøô NõO QýßèBì ÍBdè qA îø iýðõì ópüBG qA lÏG .kõG úPÖpâ Qìlg úG aýßW pýíükæô .lðBíG þÚBG kõg Qíu ok
úG pèõì xBìõO ÈuõO 17 úÛýÚk ok Bø|þhýðõì .QÖpâ Quk ok Ao òýìq ëpPñÞ ÿqBG qBÒ@ óBíø ô þßv×éýG lýðõEè ,xôo þGpƒì ôk JçƒÛƒðA ïçÎA p׃ýƒy kAkoApƒÚ ÔƒéHƒì
êâ òýìôk 29 úÛýÚk ok rýð îýO òüA óAõW ÿ|ûoBPu ,{ýíýÞ @õyõü .lñPÖBü Quk kõg êâ òýPvhð óBýGpƒì )ûoôk ôk( Ùõƒgôoõƒìõƒßƒu þƒñƒâõƒü úƒÞ ûlƒy }oArƒâ BƒìA ,ûlƒƒzƒð
þGpìpu òüpg@ .lðkõƒG ëçƒÛƒPƒuA þƒWoBƒg RoAqô QƒüBƒíc BƒG ëçƒÛƒPƒuA
.kpÞ àýPéu ûqAôok koAô Ao ok úÞ kõG þðBíè@ iÞ lðæôo ëçÛPuA þWoBg ïAlhPuA Ao þƒGpƒì òƒüA }qoô
.lðkõG Qvhð ÿ|úíýð úGBzì ÿpüõ¿O løBy rýð ïôk úíýð ok ûBãyqoô ok pÂBc óApâByBíO ûlùÎ úG Ao îýO òüA QüAlø 1381-82 ê¿ƒÖ lƒülƒíƒO óBƒßƒìA ô QƒuA ûkpƒÞ
kõg ÿlñéOBßuA óBíùì ûqAôok ïõu oBG ÿApG wéìõø wOBì ÈuõO 51 úÛýÚk ok "Nõü óôk" óAkpâBy
QüBùð ok Bø|QýÏÚõì òüA BìA ,lñPyAk þðréâ Q¾pÖ òülñ^ îø ïôk úÛýÚk 45 ëõÆ ok ô lðkpÞ qBG Ao .QyAk .koAk kõWô ôA kAkoApÚ
Q¿y úøk pgAôA ok p×ýy
.lýuo óBüBK úG óBíè@ ÿ|ûlñüBíð p×¾ pG 3 ÿqôpýK BG îýO ôk oBßýK ô lðlðBì úXýPð|þG Ao kõg ÿpãüqBG óAoôk ÿkçýì
,kõgþßütéGóBGrýìp×¾pG4úXýPðBGòìosòuwüoBKÿ|ûoBPupKîýO|B |ûôpâoAlükpãükok kpÞqBÒ@þðBýì òßüqBG óAõñÎ úG
ëBcok òìos òu wüoBK .QÖBü Quk kõg þKBýK ÿqôpýK òýìõu úGô kAk Qvßy Ao QzèolðA qA {ýG ëBu ûlXø ëõƒÆ ok ô
ûkAk ÁB¿PgA kõg úG Ao ïôk ÿ|ûkorýð iýðõì ópüBGô QuA ûôpâ òüA òýzðol¾qBýPìA 9 BGpÂBc 62ô QÖo óAlýì úG óBíè@äýèokoBG l¾oBù^
òzðõì ÿBø|îƒýO ok ôA .lƒðBƒuo pƒíS úƒG êƒâ
.QuA ô jBƒƒHƒñƒÖôA qpƒƒßƒýƒÞ ,)ûoôk ôk( jBƒƒGkçƒâ
BG 1969-70 ê¿Ö ok ô kpÞ ÿqBG úøôpvèoBÞ
49 .ly óBíè@ óBìpùÚ jBGkçâ òzðõì
óAõñÎ úG ÿpãüqBG óAoôk óBüBK qA wK ôA
óAõñÎ úG lÏG ô jBGkçâ òzðõì ïôk îýO þGpìpu
QýèBÏÖ ûBãyBG òüA þé¾A îýO JBü|òƒßüqBƒG
þGpìpu wLuôA .kpÞ Ñôpy Ao kõg ÿpãýGpì
.ly òýèpG BýuôoõG ô RoBãOõPyA ,úøôpvèoBÞ
úG ólýuo ,óAoôk òüAokôA koôBPuk òüpPíùì
.kõG úøôpvèoBÞ BG BÖõü ïBW þüBùð úíýð
óBíè@ ëBHOõÖ qA ó@ qA wK p×ýy lüp×ñüô
ïBW ok ô ly óôpìBÞ þéì îýO þGpìpu ô AlW
úÞ Ao îýO òüA ,2002 ëBu ok BÛüpÖ@ ÿBø|Qéì

óApùO úéXì

Bíy ç« ¾A .îüoAlð ÿoBËPðA òýñ^ Bíy qA Bì ?úãýìþ^ ôoBì úðpâô ïpýãG ïkpÞ xõøõùßü .îPÖpâ ûqBO
lýÛì ôo óõOkõg lüBG Ap^ ,lýzßG Qícq lüBHð !îãG þ^ :QgAlðA æBG ÿA úðBy JBùy !ZoBg RpÖBvì úG ú^
?lýñÞ JBùy úG þøBãð xBíPèA pK þñdè BG BÂo RpÖBvì lüpG ûoApÚ B« ÚB×OA :îP×â óBXýø BG
Aô@ úG úéíW ôk ok úPvG pu oõÆ úG ôo óBüpW :Q×â Aô@ úG JBÇg ô QgAlðA .ZoBg
lñ^ Aô@.lðkpÞ þì ûBãð Aô@ úG îø æBc .îP×â óõPùG Alg úG.lýñÞ ëõHÚ îðBg Aô@ AlgôoõO- !þuõèþgõyú^:kpÞîøBãðþñýGlGBG
B« ÏÚAô úâA :QÖo ôpÖ Rõßu ok ÿA úËdè ÿrèBì .ïk þì ëõÚ óõPùG !Bø ûonâ þì }õg þgõy :ïkBPvüA {éGBÛì ô îPuBgpG BW qA
.ïoAlðþÖpcòì,QuBñÎoqAQHÚApìóõOl¿Ú lýuo þíð îéÛÎ úãük îø òì ,úãñzÚ þéýg úüløóAõñÎúGkAõgþìBÂo!òýGlGïk@úìôlÞ
àü ÈÛÖ úâA þèô ,úPüõèôA ok JBùy pËð úPHèA {øAõg .ïlG óõPùG þ^ ZAôkqA úülø ÿApG ,ÿrèBì óõPPup×G oõO BG úP×ø àü ZAôkqA
| |.îñÞëõHÚîðõOþíðQuAþèõíÏìúülø .lýñÞ ëõHÚ îñÞ þì ?ûoõÇ^
BÂo.lýgp^ JBùy ÙpÆ úG BùøBãð úíø :kq {yõâ QzK Ao {üBøõì ûoBGôk Aô@ ûBãð JBùy úG lÏG ,BÂo úG RõùHì BðAlðBìô Aô@
,òÞ ëõHÚ òì „óõW JBùy :kpÞ þì xBíPèA BüAlø oõW òüA ,úðôpâ þéýg úülø òüA úg@- Zõì óBzðBíz^ ok ÿoôBG Bð .lðkpÞ :óBìo ÿ ú¾çg
.ólýì kBìAk ô xôpÎ ûkAõðBg àükrð ÿBÃÎA ôo úüBu JBùy :lì@ óBGq úG Aô@ ïBXðApu.kq þì
!îOpÞõð ,úñÞ þì úPßu ûoAk îðBìBì ëçc úƒÞ þƒuBƒñzðAôo xBƒñyoBƒÞ úƒƒüBƒƒu
Quôk úÇuAô BƒG Qƒvø }kAõƒðBƒg Rçßzì
ô kôo þì ûoôBzì ÿApG þßýñýéÞ úG }olK
îÞ îÞ kpýâ þíð ÿlW AoôA þvÞ úßýèBcok
úì ok ÿpPgk pPzýG ô lññÞ þì AlýK óBñýíÆA ôA úG {ðAoBíýG
êßzì ÿApG úüBu okApG Quôk BÂo , lðõƒy þƒì
úÞBñÎo .. lñÞþì úÏWApì ôA úG BñÎo }pøAõg
qA lñÞ þì þâlðq lñíOôpS ÿA ûkAõðBg ok
oB^k }A ûkAõðBg þùWõO þG pSA pG þÞkõÞ
úíøAô wÞ úíø qA ô QvýðAôo kBc Rçßzì
Bùð@ þâlðq koAô Quôk óAõñÏG úüBu ..koAk
”õè ûríc òýßO“ úPyõð þé¾A úzüo úG þK lñÞ þì þÏu ô kõzýì
îÞîÞrýð BÂo ëBc óBíøokô kpHG BñÎo Rçßzì
Rçßzì xpO qA úüBu þèô kõy þì úüBu ÜyBÎ
Qé¾ô òüA qA ûkAõƒðBƒg òƒüA óôok þƒðAôo
ókpƒÞpƒßƒÖ ÿApƒG þƒPƒéùƒì BÂoqAô koAk úíøAô
lƒøAõƒg þƒì

*******************|

55{hG

þíð :kAk óBßO ÿpu ê¾BPvì JBùy#
Aô@þèô ïoAk RoõLuBK òì ...úg@îðôk

...îðôk þíðôo
ôorý^ úíø BÂo ,òÞ ëõHÚõO :îP×â QÎpu úG

.úñÞ þì oõW
ÿlükpOpK ûBãðô QgAlðA òì úG þøBãð JBùy

| |:QgAlðABÂoúG
?þuôpÎ lýü@ þíð Bíy úãì-
...Ap^ :kAk óBßO Ao }pu BÂo
{øApíø úâA ,úñýG þì ôo Bì RpøAõg Jõg-

?úñÞ þíð Q×èBhì îüpG
þÖpc BÂo úßð@ qA êHÚ .QÖo ôpÖ pßÖ ok BÂo

| |?úñÞQ×èBhìAp^:îP×âlðrG
þÚB×OAç« ìBÞ koõgpG òüA úÞ lýñÞ kõíðAô Bíy
kAõg þì îø BñÎo ,êvÎ ûBì lüpýì Bíy .QuA

?úzG òýG lG lüBG Ap^ ,ûkpãG ûpG
ok þðAk olÚô þèBdyõg .kpÞ îøBãð BÂo
þGAõW JBùy úßñüA qA êHÚ .kq þì Zõì {øBãð
QzK îø BðAlðBì .ly ÝBOA êgAk Aô@ lølG
úG þøBãð Aô@ .Qvzð òýìq ÿôo ô lì@ }pu
úvéW ?ûpHg ú^ :Q×â ô QgAlðA BÂo ô JBùy

?xôpÎ óôlG
õO Aô@ :ïlýupK ô ïkpÞ ûkB×PuA Q¾pÖ qA

?ÿoAk RoõLuBK
«BÚB×OA,ïoAkúÞúéG:kq{yõâQzKAo{üBøõì 50


Click to View FlipBook Version