The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE IS THE LEADING PERSIAN-LANGUAGE WEEKLY MAGAZINE IN THE UNITED STATES AND AROUND THE WORLD.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2019-04-01 20:01:56

Tehran Magazine Issue # 1129

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE IS THE LEADING PERSIAN-LANGUAGE WEEKLY MAGAZINE IN THE UNITED STATES AND AROUND THE WORLD.

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

~ýðõ© ð±}ñü ÿô° ± ° ó±ù{ úéì óApùO úéXì

WWW.TEHRANMAGAZINE.com óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
lýðAõg|þì |úP×ø òüAok
Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
6 úd×¾ .................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
8 úd×¾.............|..........|..|.................) þHdì îüpì pPÞk |(ÝõzÏì ôk ú¿Ú- ÿoõð lŸHùy& Publisher
10úd×¾............................)þâlðq ÿBø RoBùì(!!îýðAõhG Ao óApãük pßÖ úðõã^-
12úd×¾......................................)þzHc lýÏu lídì (úP×ø îg ô aýK ok- SHAHBOD NOORI
16úd×¾.)kôõýèBø ÿBøpHg(!lðkpÞ ÙApPÎA óBzðApvíø úG QðBýg úG úÞ þüBø þPüpHéu þÖpÏì-|
18úd×¾ .....................................)ûtüô}oArâ(?lyløAõgú^ôlyú^- )|201 9 |êüpK@5( 1398 òükoôpÖ |16 úÏíW |1129 êvévì ûoBíy ,23|ëBu
20úd×¾.........................)léW ÿôo(RBÖkB¿O úPvWpG êýÞô>ÿlüôAk lüõük< -
22úd×¾ ..............)þÏÚAô þèô IýXÎ(|!lýðAõhG QuA îùì óBO ÿApG lðqpÖ QývñW pâA - Friday, April 5th, 2019 I S S U E # 1 1 2 9
24úd×¾ ..............................................)BùýñPvðAk(|JAõgþüBzârìo-
41-28úd×¾ ...................|................................ Býðk oBñÞ ô úyõâ qA- The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
44úd×¾ ..........................................)ûBOõÞóBPuAk( þèBgÿBø|Quk–| 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
46úd×¾ ...............................)ÿlXðôpvgBüôoúPyõðþÚoôBK(ÜzÎîüpc– among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
48 úd×¾..................................................)ûBOõÞ óBPuAk( ïA úðAõük - published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
50úd×¾.........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
52úd×¾ ................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
54úd×¾............................)îüpìúPyõðþÚoôBK(òìÿApGþPÚô,õOÿApGþPÚô -| within the Iranian community.
56 úd×¾.................................................................ÿrLy@-|
60úd×¾...|.......................................................úünÓO ô þßyrK- (818) 881-1771
|68 úd×¾ ..........|................................................úP×ø þDõãzýK-
79-72úd×¾............................................................. ëôlW|- TEHRAN MAGAZINE
80 úd×¾............................................|.................Bø ÿlñìqBýð -
Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P.O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

SHAHBOD NOORI RA|úPvg ÿBø Quk îuõG|þì
olK îuõG|þì Ao

Ao RA|úPvg ÿBøBK îuõG|þì
okBì îuõG|þì

pu pG lýÎ þèô îüõy|þì ô îüly ïBíO úÞBì qA oBývG ú^ ô ly ïBíO îø lýÎ#
.QülGA BO QzâløAõgô QzâløAõg óBìq îco þG úðAlðk jp^okô {üBW

òüA ok «B¾õ¿hì úÞ îyBG ûkpÞ þðAokBì ô óAolK úG îülÛO îPuAõg Ao ïçÞ lñ^ òüA
ÐÚõO aýø þGô lñPyAnâ kõg óAlðqpÖ ÿApGoBTüAô ÁçgA ÜHÆok ,lñPyAk ú`ð@ëBu êù^
ô úðBÛyBÎ Ao kõg óAõO ô }õO òüpg@ ,ÿpãð ûlñü@ úðõã`ýø óôlG þPc þPyAk îz^ ô
.lðkpÞ oBTð kõg óAlðqpÖ ÿBK úG úðBÚBPzì
JApgÐÂôòüAok,òýuQ×øûp×uòPyAkBKpGô ÿqôoõðlüpgÿApGúÞþðAokBìú^
ôoôpÒ òPvßy ÿAl¾ BøoBGô BøoBG Bø|ûlñyôpÖ êGBÛìok ,þÖBÞ úWkõG òPyAlðô ÿkB¿PÚA
.lðkpÞ ê¾ô îø úG ûoBGôk Ao Bùð@ Al¾ þGô ïAo@ô lðlýñy Ao kõg IéÚ
ê¾Bc úÞ lðkõG ÿA|úWokô ïBÛìô êÓy ÿAoAk kõg|òýìqpuok ïAlÞpø úÞ þðAolK ú^
úìAkA ÿApG BøoBÞ òüpO|Qhu úG ,kBG@ BXÞBð òüA ok þèô kõG óBy|þðAõW ÿBø|ëBu }çO
úévéu qA úÞ þvÞBðô wÞ pø êGBÛìokô ûkAk òO ûkAõðBg ólðBì BWpG BKô Bø|ú`G êý¿dO
,kpÞ|þì pÞ Ao Bø|}õâ óBy|JmBÞ RolÚ ô úðBPvì ÿBø|ûqôq ô ô lðkõG oAõük oAkoBg óBñýzðæBG
.lðkpÞ Rõßu
BGôûkpÞ jpuþéýuBGAokõgRoõ¾qBGôlðkoõgAokõgÿBøàyAôlðkpÞRõßu
óõãíøBð jp^ òüA qA þPüBßc þPc ,aýø úÞ QüBßy oBùÊA ô lðly ërñì úðAôo úðAkpì þPìBÚ
.lðkpßð
JõñW óAoBHãñu úÏéÚ ÿBø òÞqBG ok úG Qíco l¾ úÞ lðkõG wýDo þðBvÞ ûBâ úâ
ÿApG ,þâlðq úìAkA ÿApG Rõßu ô Rõßu ô lðly pýÛdO ,lðlýñy }BgpK Bùð@ qA .óApùO
.Bø ú`G êý¿dO úìAkA
êý¿dO úñürø òüpg@ BO lñPgôpÖ Ao óBy|þèBu|òùÞ óAoôk ûBñK pu BùñO úÞ oBývG ú^
.kõy îøApÖ Bø ú`G
,QuA lý×u ÿoBùG ûly|úP×ßy lýLu ÿBø ú`ñÒ óõ^ óBy|ÿBøõì úÞ qôpìA
.lñPvýð Bì ÿpøBÊ ÐíW ,|úPvg óBy ÿBø Quk
:îüõãG ûoBGôk úÞ oAnãG ,|úPvgóBy|ÿBøBK |
olK îuõG|þì Ao RA|úPvg ÿBø Quk îuõG|þì
okBì îuõG|þì Ao RA|úPvg ÿBøBK îuõG|þì ,úPvßy óBy|ÿBø ëk
êPøok ,þì ûBì |12 úHñzßü ,okBì qôo òzW ok pãük oBG Bíy oAlük lýìA úG .lðoAk ïApPcA ÐÚõO ÈÛÖ
lñèkôô óõPéýø êPøok ,óõW ûBì |16 úHñzßü olK qôo òzW ô réýø lñèkôô óõPéýø úÞ ÿoAk kBÛPÎA ,lðqpÖ àü lcok Bü@þðAõg|þì Ao ïçÞ lñ^ òüA úÞrürÎ ûlñðAõg Bíy
QHdì ÿApG ,úð ...,ûly pük þñÞ|þì pßÖ pâA ?ÿA|ûkoô@ BW úG Ao ÿlðqpÖ ú×ýÊô |îøk àü
réýø
.Qvýð pük ûBã`ýø
?lüA|úPÖo óByoAlük úG lýÎ ïBüA ok Bü@ QuA óAlñíèBu úðBg ok óBOokBì ô olK úÞ Bíy
?lüA|úPÖo Bùð@oArì pu pG þéâ úgBy BG ûkpÞ qAôpK óAkôBW úG óBOokBì Bü ô olK úÞ Bíy
.QuA oBTüA ô ÁçgA ÜHÆ ok lðoAk ú^ pø Bùð@ îø qBG lyBG RkBü ,úð ú^ ô þyBG|úPÖo ú^
ok pãük úÞ Bùð@ fôo úG ÿkôok BG ô þðApüA oBÞAlÖ óAolK ô óAokBì úíø úG ûoBGôk|þìçu BG
6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

ëkpGôk òüA úÞ þíÒ QvðAõPýíð wÞ aýø úÞ ôA p×u òüA ok xõèBüoôA úÞ kAlð ûqBWA þðBívW >þHdì îüpì < pPÞk óApùO úéXì
úÞ úðõãðBíø .lüBíð ؾô Ao lðlýzßýì lG QýÏÂô îÒo þéÎ . lüBíð þøApíø Ao
úÞ xõéývOôpK }pvíø lýíùÖ þPÚô Býìôkõýè úßýèBc ok kkpãýìpG Bñýu úG oBývG þðBívW QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo ïôk xôpýK NBK úPyõð
ô QÖo ëBc qA kkpãýíð pG pãük úPÖo äñW úG ok þÒôpÖ ô kõG ûkAk Quk qA ÿkBüq óqô pg@| QívÚ
Ao kõg xBýð@ åpì qA lÏG ôlük úÞ úðõãðBíø BzüpÞõè RBÚçì lýìA úG QyAlð kõWô {øBãð
Ao xõèBüoôA òPÖo þPÚô îø BzüpÞõè QzÞ ÿBùyçO .lñßýì QìBÚA pùy òüA ok ÿqôo lñ^ ÑõÂõì qA ÿAlW :lølýì úìAkA xõèBüoôA #
úG óAoBßPìlg ¸AoõÖ .ly òýìq pG {Ûð kpÞ ûoBËð BzüpÞõè BG lðAõPG úßéG BO lølýì ïBXðA oBývG òüA ëpPñÞ ¸BÏÚAô Bì ÿôkpø Bü@,õO ÿôpG@Ì×c
QhO ÿôopGô lðkpÞ lñéG AoôA ûlì@ÿô àíÞ Bì úÞ ÿoBývG ÿBø úìBð îÒo þéÎ .lñÞ RBÚçì oBÞ oõÆApLìA ÿApG òì ?QyAk îýøAõg Ao ÜzÎ
úG òßýè QÖBüqBG Ao kõg ëBc BzüpÞõè .lðlðBzð úGoAlük lýìA ly ëlGô ko ÝõzÏìôk òüA òýG òüA úÇuAõG òì Rpùy ô RôpS úíø ô îñßýì
òO qA Ao kõg ÿBHüqô òýãðo ÿBø xBHè QÎpu Ao BzüpÞõè xõèBüoôA B¸ PüBùðô Qzâ ëlHì xBü ápO Ao ôA ÿqôo pâA QuA ûlì@ ê¾Bc Qìlg
lÏG úGqôo ó@qA .lýyõK ûBýu úìBWô ûkpÞolG .koAk Ao BXð@ qA QíürÎ l¿Ú úÞ QgBu ÐéÇì BG ô kAk îøAõg Quk qA Ao RBðBßìA òüA úíø îñÞ
úG ôA qA ÿqAô@ô lülð ôA óBHè pG lñhHè þvÞ J@pG {Ûð rýðõO krð òì oBHPÎA ó@ òPÖo Quk qA
óBXýøôoô@ûlñg òhu aýø .lýupð }õâ ÝõzÏìôk ú¿Ú rýð òPÖo oõÆApLìA pßzè ëBHðk úG .kkpãýì
pãük ô kõíñýíð IèBW ôA ÿApG ÿrýãðA BXñüA qôo pø úÞ Ap^ kq løAõg îø pG AoõO {ìAo@
pG Qgo ÿô úðBgqA þPhHyõgô þèBdyõg Qyõð ÿô ÿApG ô kBùð ókpâ xõèBüoôA kBùñzýK oBÞ ok ÿoApÛPuA ô oApÚ ô QÖo lüBG BXð@ ô
IéÚ ô ly ØýÏ BzüpÞõè îvW .kõG ûlýzÞ løAõg êíÎ úìBW ûkpÞ QuAõgok ú`ð@ úG úÞ àü lñðBì wK ó@ qA ô ïkqlG AoõO òì pâA .Qvýð
óBýìok.lyÄüpì kõGûlyúPÖpâôAqAúÞôA úÞ kõG òüA løBy úðBg ûpXñK QzKok BzüpÞõè .lðByõK Bìôkpø ÿApG îñÞ ÿoAløBãð ûBâôkoAok úzcBÖ
Bøo Qvüpãýì oBùG pGA óõ^ úÞ }okBì óAôqBG ôk pø .konãýì ÿô úðBg êGBÛì qA xõèBüoôA løAõg ïBíO êídO êGBÚ pýÒ ô òýãñu oBývG
kõg ÿBø w×ð òüpg@ ÿoôBGBð ok ô ly ûBãð pãülßü úG àyA pK þðBíz^ BG ÝõzÏì
.kpÞ îýévO òüpÖ@ óBW úG óBW ¸BPüBùð ô lýzÞ úßO úßO Bùð@ IéÚ ïlÚ pø BG þüõâ lðkpãýì úG kõG oApÚ úÞ xõèBüoôA ô Qynâ qôo lñ^ .ly
úðBg ÿõéW qA úÞ ÿA úËdè qA xõèBüoôA pâA .lükpãýì ûlñßÖA óôpýGolG úñýuqAô lzýì þÃüpì úÇuAõG kkpâqBG ïôo úG oõÆApLìA ûApíø ÿA ïkpíy pG úÞ þéüæk úíø úÇuAô úG
ô kõG ûkpÞ oBýPgA Rõßu Qynâ BzüpÞõè Qèõùu úG lülýì Ao ÝõzÏì ôk òüA ëBc þvÞ îýËÎ þPHý¿ì úÏÚAô òüA .lðBìqBG QzâqBG qA oBßÖA òüA úÞ îñßýì QuBíPèA ïrürÎ ÿBzüpÞõè
þOpyBÏì ô Q×ãýíð þñhu wÞ aýø BG pãük ÜzÎ kok úÞ QuBùðõã^ åpì kok úÞ lýíù×ýì pãülßü ÿoôk qA úÞ ÜyBÎ ôk IéÚ ÿApG úHOpì ô óBy qA ô ÿqBu oôk kõg òøm qA Ao
Bøqôo BzüpÞõè pßÖ BG BùñO ô lðBupýíð ïBXðA úG Ao þðlG fôo åpì ïBãñø ok . QuA pO lG åpì qA xõèBüoôA IéÚ .lükpãýì Jõvdì lñPgõvýì pÆBg úG Ao kõg ô ûkpÞ QHÚApì kõg þâkAõðBg
úÞ lðAoôpLýìpuok Ao lýìA òüAô lðAonãýì Ao qA þùO þPÚô ólG ô lñßýì ápO úPyAk Quôk úÞ êídO {zÞ kõG ûlðBì ÿBW úG BzüpÞõè krð úÞ úG ÿpãük wÞ pøpâA .þyôp×ì óAqoA Rõùy
ô kkpâ pG pùy òüA úG ûoBGôk ÿqôo lüBy úðôîÒúðôkoAlðþvcaýøpãük kõzýìfôo ÿpýGAlO þìBíO îÒo þéÎ ô QyAlð Ao ÿoBíýG õOqA þPuAõgok òýñ^ ûBã`ýø kõG òì ÿBW
.lüBíð ê¾Bc Ao BzüpÞõè oAlük ÜýÖõO p×ð ôk þPÚô .kkpãýì ïõù×ì þG ôA ÿApG ÿkBy òüpO ÝmBc ô kõG úPÖpâ oBÞ úG oõÆApLìA úÞ oBÞ QHÚBÎô ûlñü@ úG úWõO óôlG úßéG kpßýíð
p×u ok oõÆApLìA ëBHðk úG QvüBHýì xõèBüoôA lðõzýì þßü îvW ô fôo êTì ÜzÎ úÇuAõG òßýè kõG ûkpÞ pÂBc {ñýèBG pu pG Ao óBHýHÆ qA þüõXìBÞ úG kAlýì ûqBWA Q¾pÖ úßýüBW BO
,AoApÖ wLu ô QÖo BýâôpK úG ëôA wK lyBG þvG ÿpãük ÿApG àü pø óly AlW ô ÕApÖ úßð@ BO .kõG ûlðBíð ÿBW pG }lHèBÞ ok þÛìo ÝkB¾ ÝõzÏì àü ïApì òüA òßýè QgAkpLýì õO
îø lÏG êvýG ô wñPvðBÞ ,QñüpO ,@õPñì pÆBgõÇuoA úÞ úðõãðBíø úÞ .kkpãýì pPÞBðkok òýíÇì ô lupýì {PulG BzüpÞõè qA ÿA úìBð lñßýì úHéÒ kõg Rõùy pG ôpG@ pÆBg úG úÞ
kBùð þì BK BW pø úG BìA BýíøõG ô ÿoõãðBø îvWôk IèBÚok fôo àü óBÛyBÎ ûkpÞ óBzð Qìçu ok ô QuA Jõg ÿô ëBc úÞ kkpãýì
úÞ þOlì .kpHýì kõg BG òøm ok Ao BzüpÞõè AlýK RpXø l¿Ú fôo àü þPÚô úÞ lñPvø ok ûqBO þðBW úÞ kõG ÐÚõì òüA .lñßýì þâlðq .Qvýð
þG kBPup×ýì BzüpÞõè ÿApG úÞ þüBø úìBð Qynâ úPzâ ûoBK úíýð ôk úG IéÚ àü þüõâ lñßýì úPÖo ô kpýãýì ólýìk xõèBüoôA ólG þK ô åo BñíOõOqA .îP×âõOpG kõG fç¾ úÞ Ao ú`ð@òì
ôA úG IýXÎ þuBvcA úPÖo úPÖo BO lðBì iuBK }çO BG úßýüBW BO lGBýì qBG Ao kõg Qìçu úPÖo ûAo kõg ëkok þßyô þðBíG BXñýíø úÞ îñßýì
.lyBG úPÖo BýðkqA lüBG }A úÚõzÏì úÞ lðBíùÖ .QuA ÿoAnãWBO îuApì ok lñßýì þÏu oBývG pø .Qzâ îøAõg qBG ûoBGôk òì úÞ þølð
ûBýu xBHè . QÖpâ pG ok Ao }kõWô îýËÎ þíÒ òì lyBG úPyAk þðBßuõOokoAru úÞ þPüoõìBì
ÿlñ^ úßð@ BO . ly ôA oAk ArÎ BùOlì ô kpÞ òO pG àyA rW úG ô kõG úPÖo ÝõzÏì ôk òüA jo qA äðo kõg ó@qA Ao úýèAõy óBzð ô ûkpÞ QÞpy oõÆApLìA úðõãñüA ô lì@ îøAõgõO krð úPzâ ó@oAk ûlùÎ
ZAôkqA JBHuA oõÆApLìA ô Qynâ ÑõÂõì òüA qA óBüpW óBð@ Roõ¾ ok kõg óõg ÿA ûpÇÚ .lüBíð . ly løAõhð BìqA àü aýø úWõPì þHýu@aýø
úG ÜéÏPì úÞ þHýXð óApPgk qA àü BG Ao ôA ô òì þâlðq ô ÜzÎ ÿA lyBG õO óBHøBãð Alg
Bùð@ ô koô@ îøApÖ kõG áôk xBñypu ûkAõðBg lðkõG ûly êülHO ápdPì þðBâkpì úG .QyAlð ØÏÂ òßýè kõG úPÖo @õâpK úG oõÆApLìA õO qA ïoAk ëk úG õO qA òì úÞ þÛzÎ úÞ òßð pßÖ
AoõO ïoAlð Quôk ÿôo aýø úG úÞ QuA pPíÞ
.lðkAk úìAkA îø BG þâlðq úG qAok óBýèBu .òìfôoôóBWÌÖBcÿA ÌÖBcAlg.îñÞápO
ÿBùðBPuAk rýð Bíy ÿõÚ ëBíPcA úG ,óArürÎ ÿA úG ïBXðApu ô lðAõg oBG òülñ^ BzüpÞõè Ao úìBð
lñðBì úG úÞ lüA ûlðAõg ÿoBývG úðBÛyBÎ þÏÚAô
.lðA ûly îPg rýãðA îÒ þðBüBK BG óBPuAk òüA 8
xok ó@ lñðBì þüBø ú¿Ú ô ú¿Ú òüA qA úÞ lyBG
kõg þâlðq kõHùG QùW ok ó@ qA ô îüpýâ RpHÎ
JApy úÞ îýðAlG ô îýüBíð ûkB×PuA óApãük ô
òßýè QuA òüpýy ô oô@ Qvì ú^ pâA ÜzÎ

.kôolG .koAk þK ok iéO þPHÚBÎ
| |óBüBK

ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy
" pPùG þâlðq , pPùG wßu ": úÞ }õâ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

!!îýðAõhG Ao óApãük pßÖ úðõã^

þì ú`ð@ úG kpÖ úÞ QuA ó@ ûlñøk óBzð Bøkpì BG ÿoõÃc úùWAõì ok QgBñy òüA BìA
.koAk êìBÞ kBíPÎA ô kBÛPÎA lüõâ ok ûly RBHSA R|æBc qA ÿoBývG òPvðAk
QHvð Ao QgBñy òüpPùG ,þuBñzðAôo îéÎ
lñðq þì píÞ úG Ao kõg Quk úÞ|þìBãñø
óBñýíÆA lñüõâ þì ú`ð@ úG úÞ lñøk þì óBzð .koô@|þì óBÓìoA úG óBì|ÿApG óApãük úG
þì Bì úG QèBc òüA koõì ôk pø ok BìA .lðoAk þì ûly úDAoA RBßð úG úWõO BG óõñÞA
ok þðBñýíÆA xBvcA ëBc pø úG kpÖ úÞ lüõâ oBßÖApüq R|æBcqA àüpø ÿôoqA lýðAõO
þâkBu úG lðAõO þì úÞ koAk kõg oBPÖo ô Bø|úP×â
:lýðAõhG Ao Bùð@
.lñÞ êÛPñì rýð ÿpãük úG Ao ÈüApy òüA
:qõìpì :oAkkõg
píÞ QzK Ao {üBø Quk þ¿hy pâA
óBzð úðB^ püq ok ûly Qzì ÿBø Quk kõg ÿô úÞ løk þì óBzðpìA òüA lñÞ ê×Ú kõg
ô lñÞ þì óBùñK Ao {OBüpËð Àhy úÞ løk þì
ïBíO Ao kõg QHd¾ BO løk|þì ûqBWA Bíy úG
óBüBK Bíy ÿBø Ùpc úÞ þðBìq ûBãð@ .lýñÞ
Bíy RBüpËð ô Bíy úG {ìAo@ ëBíÞ ok ,QÖBü

?lüpHG þK QuA úPvzð óBO|QukoBñÞúÞþvÞoBßÖA úG lýéüBì Bü@

.îýuBñzGrýð óBy|ókpÞQHd¾ ÑõðqA þPc Ao kApÖAqA ÿoBývG îýðAõO|þì îýyBG ûly úùWAõì ÿkBüq kApÖA BGpâA

Àhy .QuA þHèBW kpãy .lñÞ þì úéíc Quôk ô òPyAnâ õéW ïlÚ ÿApG óApãük QuA Bíy ÿBø|QHd¾ úG kBüq QÚk BG Àhy úÞ ôA QèBc òüAok . QuA ûkpÞ ëpPñÞ Rly úG Ao
ok wLu ô lñÞ|þì IéW Ao Bíy óBñýíÆA AlPGA .lðoAk lükpO Bíy BG óly Ao Bíy RBíéÞ àü àü ô løk þì }õâ kõg qA Ao ÿlýìABð xBvcA Bü îzg koAk þÏu
ô Bíy úÞ lüõâ þì Bíy úG {ìAo@ QüBùð :ûBñâþG QèBc ôA ûpù^ ok ëBc òýÎ ok ô lXñu|þì qA úÞ løk þì óBzð ÐÚAô ok kpÖ òüA .lñÞ oôk
kBÛPðA òüA BìA koõg þì îz^ úG rýð ÿkBÛPðA ô QuA oAkoõgpG þü|æBG oBývG w×ð úG kBíPÎA
.koAlð ëõHÚ Ao óBO RBüpËð úPÖpâ oApÚ úñýu ÿôo úÞ þüBø Quk oõËñì úG pPzýG lüBy ô koAk úðBPuôk úHñW ÿlýìABð Bü îzg pG ØéPhì R|æBc ok lðAõO þì
:qBu pøBÊ ô þøBñâ þG QèBc ÿApG úðõíð òüpPùG lñyBG òüA BG QuA pPùG QèBc òüA ok .lñÞ úHéÒ kõg
pTÞA ûlýÛÎ úG QèBc òüA .QuA ÿoBßPuok .QuA p×ð ôk òýG ÉBHOoA àü ÿoApÚpG
luo þì pËð úG ïAo@ Àhy QèBc òüA ok lñâõu êßy qA ÿA|ûlðBíýÚBG pSA óBuBñzðAôo :þèkôk .kpÞ oApÚpG ÉBHOoA|þìAo@ úG kpÖ
þPèBc òüA QuA óBÖõO qA {ýK {ìAo@ òüA BìA oApÚ IéÚ ÿôo Ao Quk ó@ok úÞ QuA ókoõg :þÏÖAlO
o kõg BO lðpýâ þì kõg úG Buöôo pPzýG úÞ QuA êíÎ òüA ok úÞ þÏÂAõO QèBc .lñøk þì ûBãð ô úðB^ püq ûly ûpâ ÿBø QzãðA
òýÎ ok ô lññÞ àükrð óBPuk püq úG ÿA úðõâ úG A úG kpÖ òüA úÞ lüõãG Bíy úG lðAõO þì koAkkõWô .QuA þèk ôk ô lükpO QèBc ûlñøk óBzð ûpýg ûkoõg ûpâôqBG úG Bø Quk óBPzãðA pâA
.kõzð îÞ rýð Bùð@ QýGAnW ô úGmBW ëBc þèô koAk óBÎmA {ýøBñâ þG úG kõg úßð@ îÒo Qd¾ ô Bíy ÿBø|QHd¾ úG ôA pGApG ok þPèBc ûlñøk óBzð QèBc òüA lyBG
þüBø QèBc úPuk ó@ qA |æ« õíÏì ÿqBupøBÊ òýÎ ok ô lðBupG RBHSA úG Ao ó@ úðõã^ lðAk þíð QèBc òüA ok .lñÞ|þì lükpO óBO|ÿBø|úP×â ÿApG þéýì þG Bü þðBùâBð ô ûpËPñì pýÒ úéíc
Ñõð þèô kõy|þì ûlük kApÖA pPzýG ok úÞ QuA ÿApG ,þíýí¾ þPuôk BO QuA êüBì oBývG ëBc úG lyBG úPÖpâ oApÚ rýì ÿôo Yðo@ QuA òßíì Qzì Bø QzãðA pâA .QuA Àhy ûpù^ pýýÓO
úzýíø ûpýg ûBãð óBuBñy óAôo qA þgpG úP×â ok QuA pOlüly þéýì þG QèBc lñyBG ûly
. QuA RôB×Pì pãülßü BG Bùð@ .lyBG úPyAk konâ þì {HéÚ ok ú`ð@ óBýG îßdì ô ïlÚ QGBS úÞ Ap^ QuA þèk ôk úðBzð koõì Àhy BG {ìAo@ BG QuA pPùG QèBc òüA
ÿApG kpÖ àü qA þGõg QèBc ëBc pø úG BìA :òEíÇì .kqBu|þì ûkAoA BG ô îí¿ì rýð Ao óBvðA ûBãð ókõG þÏÖAlO QèBc qA îÞ|îÞ BO kõy koõgpG UdG
oBßy@ þèkôk ô lükpO Bíy ûBãð qA óõ^ lüBy .lñÞ Ñôpy Ao BHüq þÆBHOoA ô ûly ZoBg kõg
.kõy þíð Jõvdì ÉBHOoA àü Ñôpy ok kõy þì ûkq píÞ úG úÞ þüBø Quk
:QýßèBì :pß×Pì
þèlñ¾ ÿBø|úPuk úG Bø Quk ókpÞ ûpâ
QèBc úðBzð rý^pø ÿôo BøBK ókAkoApÚ xBvcA koAk þÏu Àhy úÞ løk þì óBzð
ûqBWA wýDo BùñO kpâ rýì àü ok .QuA QýßèBì úG BøBK áqõÚ ókpÞ ê×Ú BìA lñÞ oBùì Ao kõg
ÜüpÆ òüA qA ô lyBG úPyAk þPèBc òýñ^ koAk lüBy QèBc òüA QuA þÏÖAlO QèBc pãülßü
òüA óBuBñy óAôo .løk óBzð Ao kõg {ìAo@ ïBãñø úG BíýKAõø JpÇÃì óApÖBvì ok pPzýG
QüBùðok úÞ lñðAk þì QýßèBì QèBc Ao QèBc òüA kApÖA qA ÿoBývG .kõy ûlük kôpÖ ô qAôpK
BøoBÞok ÿô QýÛÖõì úGpËð koõì kpÖ ûlýÛÎ úG þì åorG þíýí¿O úG ólýuo þÎõð úG Ao QèBc
þPc úÞ lñüõâ þì þñýèBG óBuBñzðAôo BìA lñðAk
.ly løAõg pXñì
:w×ð úG kBíPÎA .QuA kpÖ pß×O úðBzð rýð JApÇÂA
Quk úÞ þPèBcok þèlñ¾ úG ókq úýßO :ÜýÚk
úG kBíPÎA ûlñøk óBzð ûly ê×Ú pu QzK Bø
QèBc òüA ok þ¿hy pâA .QuA ÿõÚ w×ð ÿôo Ao kõg úGBHu QzãðA Àhy þPÚô
ô koAk kBíPÎA kõg ÿBø|úP×â úG lñÞ|þì QHd¾ ok ûkpÞ ûpâ Roõ¾ úG Ao {Puk úýÛG ô Roõ¾
kõg úG løk þì }õâ Bíy ÿBø|QHd¾ úG pâA koõì kpÖ úÞ þñÏü løk þìoApÚ {Ooõ¾ òýüBK
.lðAk þì Ao ApWBì úíø kõg ôA lýølð Qícq løkþìóBzðQèBcòüA.QuAÜýÚkoBývGpËð 10

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

êdñüæ ÿBø ûpâ Bü | |:lüõâþìôûlyNB^ "}AúðBHüpÒ" óApùO úéXì
kpýì þì úÞ ÿlýyoõg qA ïBì
lðBì þì úÞ ÿA úèB`øBýu Bü õO BG úP×ø îg ô aýK ok

õO ?ÿA ûlýXðo úÞ qA þzHc lýÏu lídì
?ÿA ûlðBìAô úÞ qA ?QuA ûkpG kBü qA Ao QyqAõð þvÞ ú^
?ÿA ûlðBì BW ú^ qA |[email protected]|
?lðq þíð QüAl¾ þvÞ ú^
þÞ qA | |AoõOÿAl¾ô
?ÿA ûlðAõgBð
ïA úP×y@ ÿBüôo kõñyþíðiüoBOëB^úýuok|.. |
õO
îìBì
îñÆô ?ÿA ûkoq@ úÞ qA
BO koAk Roôp þñýzð ëk pÏy òýñ^ ólðAõg BG
úz×ñG" ó@ ûlñüApu úG ÿA ûoByA ÿlÏG ûoBíyok .lðoAk Ao ókõG pãülßü oBñÞ úHðBWëôôkA qRôBoßüpHO
| |.îyBGúPyAk"ûkõu óAoBü ÐíW Q×â óAõO þì ú¾çg oõÆ úG
óBPuôk püBu ô xBñypu óAlñìpñø ,ÿA úðBuo
| | ïõuqôo lðlðAonâ }A ûkAõðBg ô óAõéùK oBñÞ ok Ao þHy
|!|!Rõßuok þyõìBg | |.kõGûkoõgûpâÿqôoõðÿkByBGúÞ oBßíøô Quôk lèõOqôpèBu QHuBñì úG|#
úÞïAûkpÞNB^AoþvßÎþHyòýñ^kBüúG ÜGBu pýGkpu "óAõéùK xBHÎ" óBìrürÎ
,ûlðqAõð ú^pâ "oõLýéÎ êìBÞ|"|# | |.QuAûlyúPÖpâþüAphÖpýìóôlüpÖÈuõO qôpìA pýGkpu ô óApùO NB^ þuôkpÖ
úG BìA kõG þüAl¾ }õg lñìpñø ô qBvãñø@ pPgk Qíø BG ô wéXð@wè NB^ þuôkpÖ
kõHðpÂBc úÞÿpñø úG BßOAô þPulãñO êýèk ïôk qôo ÿA úðBíýí¾ lèõO òzW "êvÎ" {ñýðqBð
qA wKô kõGpýâúyõâlñÞ{ðpÞó@pÆBg úG
AkBðBÞúG ûoBGôk wéXð@wèok QìBÚA þOlì !?ÿA ûkoq@úÞqA !îñÆô

| .kõG ûlì@BW óBíøqA úÞQÖo ? òì qA qA þyAphèk ô áBñèõø püôB¿O óBñ^ # ôA oBÞAlÖ pvíø ÿBW úÞ kõG úPÖBü IýOpO
õOÿBùPuko„ ôkAoôkúÞ pG oõzÞ ÿBø óBPupùy pãük ô qApýy êýu êü" úÞ ïlük þì ô kõG þèBg "lýøBð"
úG Ao ûlñðAõg óBùW {üBø äñø@ BG ôA ïA úPÖpâ þãðBãýG Quk úÞîñýG þì óõürüõéO RBd×¾ô QðpPñüA ÿôo qA ,þðBùñK àyA ûpÇÚ lñ^ BG ûBâ"RBÎõHÇì
ïõHè@ Al¾ ÿõðBG Apýíc ÿApG ô lðBuo oBùPyA ÿApG åorG þìBðõu àü Büõâ îñÞ þì pßÖ úéâkõHð }oBñÞok }pvíø úÞÿlýÎ òýèôA
ô þðlýñy úÎõíXì àü úÞ QgBu Ao óBzüôok îüpãýì úðBHüpÒ ô
xBñypu óBâlñðAõg ÿApG ôA .kõG oBâlðBì ôA qA Bü | !QuA ûkBPÖA ûAo úG óApüA ólýÏéG |.|.koAk Bø
þcpÇì ÿBø äñø@ ÙoBÎ lñðBì rýð ÿpãük úPÖpâ oApÚ ÿlüly ÿBñãñO ok óBâkq êýu oBñÞok Aoqôoõð ÿkByôA ,òüA ؾô BG BìA
ûktì "ïBð úG þðlðBì úðApO àürýð kõgô QgBu ô QuA úPvzð õO òìAk ok úÞ ô þãñupâ ô þùWõO þG ÿApG óBykBüpÖ ô lðA ëkok «BíPcô kpÞ þì êìBÞ óBPuôkô óAoBßíø
úðB×uCBPì BìA .ly pýâ ApÖ kôq úÞ lðAõg "ûlG ?kqõu þì úðBHüpÒ oBñÞ ok lüBG Qvø ÜüBÛy BO" :Q×â þì
ok {ýK ûBì Qzø úÞ ó@ BO lñPvðAlð Ao }olÚ õO |.lñÞ þì ûoBK Ao Bøõéâ þãñzO
úG }A úPuAõg pG BñG Ao ôA pßýK ô Qynâok AkBðBÞ ?ÿA úPgõu úÞ qA ÿkBy úÞ þüBø úñd¾ òýñ^ ólük BG ."kpÞ þâlðq Bø ú`G óBìoBâkBü
óBãPgõvèk êùW qA úPgBu êülHO þhéO úG óBýðApüA ÿApG Ao ÿqôoõð úHðBW ôk Q¾pÖ óAõéùK xBHÎ lèõO òzW
|.kpýâ ïAo@ òÆô áBg ok BO lðkBPupÖ óApüA óæk þG RôBvÚ Bü úz×ñG pPÞk" qA ëBdèA ؾô ÿA ûkôpu kBü úG "RBÎõHÇì kpì" úG îø BO úíø ÿApG kõG ÿA
ïlýñy Ao ôA Qynâ ok pHg þPÚô qôpìA óBýG Ao ïçÞ óBW þðAôo úG úÞ îPÖA þì "ûkõu pPíÞ úÞ óBPuôk ólük BG îø ô lñüõâ àüpHO
Ap^ôA óõ^ ûBâ@ÿlñìpñø úÞ ïly ûkq Q×ãy óBzüõg þOôpìBð qA úPhüo óõg qA JBPÞ ok úÞ koAk ïBð "ïBì" pÏy òüA .QuA ûkpÞ Quk úG îø oBñÞ ok óBzðly ÐíW ÿApG þP¾pÖ
{üõgBð ÿBø åpâ rýO óAlðk Bü úÞ lñüõâ ÿqôoõð àüpHO pãülßü úG lü@ þì
óAlðqpÖ QðBýg qA qoBG RBý¾õ¿g pÆBg úG îø ÿoBÞ òýñ^
óçøABð ÅpÏO Bü ok lýÞBC O ûoAõíø úÞ kõG óAõéùK êvÎ ô xBHÎ
õO
?ÿA úP×y@ ú^ qA 12

òüpýy þGAõg ok QÛýÛc þðBzüpK qA
QuA ûlýuo ûAo qA úÞ þøAo úíýð åpì Bü

ëAõcA ïpÖ Bð þâlýèôs qA
xB×ðAïpøŸ Bðw×ñOBü

þøAõgkõg óBìok þG kok qA
úzülðA ÿBùðBHðAlðq Bü
õO
?ÿA ûkoõg pu úÞ qA
ûkpG kBü qA „òì qA
úPÖo kBü qA ÿôA Bü
Bùíz^ ÿoõÞ qA

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
13
òýñ^pâA !?konâok úðBHüpÒ þOõßu òýñ^ok
BO lüBy kõG ûkoõhð òì }õâ úG qôpìA ÿpHg

|!ly þíð pHg BG ó@ qA þvÞ îø Bø ëBu
QÖop×u úG úðBHüpÒ ú^pâ úÞ kBG þìApâ }kBü

.QyAnâ ÿBW úG kõg qA þðlðBì ÿoBS@ BìA

ïoBù^ qôo
|!|!ÜèBhèA êW

òýñ^ }BÞ .lñøk }pPvâ þüAõø êÛð óBðq úÞ QuA oô@ IXÏO Bü IèBW #
...ly þì úPÖpâ îø Bì oõzÞ ÿApG þíýí¿O Ädì úG þìçuA ÿBøoõzÞlñìpñøô úHXdì
ok úé¾BÖçG þGpÒ ÿBøoõzÞ úG ólýuo
pg@qôo ÿoAkpHíéýÖ ô þuBßÎ ÿBø òýGoôk ÿõéW
|!|!QvüoõOBßüoBÞQñÇýy òüpO þvßu qA þgpG þèô lðõy þì Qhè
ÿBøoõzÞ úG òPÖo BG þGpÒ lñìpñø óBðq
òükoôpÖ ûBì ëôA úíýð ok qõñø óõ^ # þì þìçuA {yõKoAlÖpÆ úé¾BÖçG óBíévì
þì ÿqôoõð ÿõG óBñ`íø Bøqôo ô îýPvø
þdüp×O äðq úG qBýð úÞ QuA þùülG løk !lðõy
úÞ þyõgBð ÿBøpHg þhéO qA BO îüoAk êüoô@" lñìpñø óBðq òüpO þvßu qA þßü
.løBßG þíÞluo þì ïBzì úG êýu ûoBGok wK úÞ QuA þüAkBðBÞ oõùzì ûlñðAõg "òüôæ
ÿApG ÿA ûsõu òPÖBü ókpÞ pßÖ îg ô aýK ok àýLíèA" ok QÞpy ô "þHÊõGA" úG p×u qA
óBýì ok óBùâBð úÞ ïkõG þdüp×O äðq òýñ^
ïkoõgpG ÿoõOBßüoBÞ úG ïrýì ÿôo ÿBønÒBÞ
ok ÿA úðAlñìpñø QÖApÊ BG QvüoõOBßüoBÞ úÞ
.QuA ûkq QñÇýy úG Quk RBXð úñd¾ àü

ô QÖo þìçuA {yõK ok oõzÞ òüA "ÁBg
Qvýð ïõéÏì úÞ ôA .ly pøBÊ Bø òýGoôk ÿõéW
þðkoõg ê³â ú^ løBy àýLíèA RBÛGBvì ok
,þìçuA {yõK ÜyBÎ úP×â óAoBãðpHg úG ûkõG
þGõg ÿBø úGpXO ô þHÊõGA ûkBÏèA ÝõÖ RBðBßìA
| |!ïkpÞIvÞoõzÞòüAokúÞîPvø
òüA ÿqôpìA ô þéHÚ ÿBø wßÎ NB^ òíÂ
RBìBÛì úÞ îñÞ úÖBÂA lüBG þvßu ûlñðAõg
úÞ ÁBg àýLíèA RBÛGBvì ÿoArâpG BG þHÊõGA
ô þdüp×O RBðBßìA lðoAk l¿Ú koAk úìAkA qõñø
oBýPgA ok þÃýÏHO úðõã`ýø óôlG Ao þøBÖo
BG Ao úíø ô lñøk oApÚ oõzÞ òüA óBíévì óBìkpì
lýüCBO koõì oBÞ w×ð oõOBßüoBÞ ûsõu ok ú^pâ oõzÞ pPzýG þâlðqBu ÿApG iuAo þìrÎ
lü@ þì pG {íuA qA úÞ óBñ`íø BìA Qvýð þHÊõGA oõzÞ óæõEvì Apüq .lñøk QÞoBzì
BG úÞ ó@ ólük BG ÿA ûlññýG pø ô QuA oõOBßüoBÞ ûkB×PuA ÿApG Ao ïkpì þüBðAõO lðA úPÖpâ îýí¿O
pG ûlñg ûBâ@kõgBð QuA ûApíø ÿqôpìA ÿrñÆ ,óBìok ô QyAlùG ,úðBg úG þupPuk ô
óAõO þì ó@ ólük ÿApG òüApGBñG .koô@ þì Iè ô êíc ô þüBüok RBvýuCBO ,oBÇÚ ,xõGõOA

| |...kpÞoõHÎrìpÚÈgÿôoqAþßyAõü

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

úG Qð!BýlgðkúpGÞúÙÞAþpPüÎBAøóþBzPüðpApHvéuíøþÖpÏì

RBÏüBy Bü óBíâô xlc ÿ úüBK pG B« Öp¾ BøpHg òüA qA þzhG úPHèA .QuA ûkoõg ûpâQðBýg ÿBø óBPuAk ô BøpHg BG Bø þPüpHéu ÿBýð|k #
.lðkpÞÙApPÎA óBy ÿoBßPðBýg úGô ûkpÞlýüBC O AooBHgA òüA kõg Bø þPüpHéu úÞúPyAk kõWô îø ÿkoAõì BìA ,lñPvø
úìAkA ok .lðAk óBüBK kõg ÿ úÇGAo úG «AoõÖ pãük þÃÏG BìA ,lñPÖpâ pu qA Ao kõg ÿ úÇGAo ÿ ûoBGôk ô lñzhHG Ao pãülßü lñPvðAõO Bø Zôq òüA qA þÃÏG
.îüqAkpK þì Býðk ÿBø þPüpHéu qA ÿkAlÏO QðBýg ÿApWBì

.QuA ûkõG óBüAo óBíø óõvLìBO óBPvüpOô óBýyAkoBÞþDõéÞ-1
ok úÞ ÿrý^ BùñO úÞ kpÞ oBùÊA BølÏG pñW óBýyAkoBÞ þDõéÞ úÞ þðBìq ,êHÚ ëBu àü
qA þüAlW ,koõg þì Ao ó@ xõvÖA }A þâlðq ,kõG oAkoBG úøBì 9 óõvLìBO óBPvüpO }krìBð qA
pzPñì óq àü ûApíø úG óõvLìBO qA ÿpüôB¿O
.QuA óBýyAkoBÞ RpGAo .QyAk QüBßc þDõéÞ úG ôA QðBýg qA úÞ ly

oõüApy BüoBìôpãðrOoAõy lèõðo@-4 ok óõvLìBOqA ÿpãükpüôB¿O îø lÏG ûBì lñ^
}pvíø qA pãðrOoAõy lèõðo@ þüAlW pHg pzPñì JõéÞ àü ok pãük óqôk ólýuõG ëBc
ok ápPzì þâlðq ëBu 25 qA lÏG oõüApy BüoBì
.ly

BìA .ly pX×ñì Bø úðBuo ok IíG êTì ,2011 ëBu
ly ïõéÏì úÞ ly koAô þðBìq þé¾A áõy
koléì ïBð úG þðq qA 1997 ëBu ok pãðrOoAõy
BñDBG .kõG ûly pvK àü IcB¾ BñDBG BýzüpOBK
ô pãðrOoAõy ÿ úðBg oBßPìlg óBìq ó@ ok
.kõG}pvíø þ¿hy ,Bø ûlýñy ÜHÆ .kõG ûly ÿpýãWBG
óõvñýPK qA þíuo oõÆ úG RoAõPuA ÑôpzìBð ÿ úÇGAo qA úÞ þüõDlüô BG QyAk þÏu
kõg ÿ úÇGAo þOlì ÿApG ôk ó@ô kpÞ þøAõgonÎ ÿmBgAôA qA ,QyAkoBýPgAok óq àü BG RoBø
AlW pãülßü qA QüBùð ok BìA lñPÖpâ pu qA Ao úG {üBø úHcB¿ì qA þßü ok RoBø .lñÞ

.lðly .kpÞ ÙApPÎA kõg QðBýg
óBýyAkoBÞRpGAoôpñW wüpÞ-3
ÙôpÏì óApøAõg okBì ,pñW wüpÞ
þèpø QGArýèAô Qðpâõýø -6 ok úÞ {OApÆBg JBPÞ ok ,pñW-óBýyAkoBÞ
ÿoApÚpG òýc ,1995 ëBu ok Qðpâ õýø óBìq ok úÞ kpÞ ÙApPÎA ,ly pzPñì 2011 ëBu QðBýg koõì ok úÞ þOBÏüBy îÒpýéÎ
{üôokõg ok úzcBÖ àü BG ÑôpzìBð ÿ úÇGAo RpGAo ,}A þéHÚ pvíø BG {ÞpPzì þâlðq óõvLìBO ,QyAk kõWô þDõéÞ úG óBPvüpO
óôApG òüAõük óq òüA .ly pýãPuk wýéK ÈuõO
oæk 60ôA úG úÇGAo òüA QGBG Qðpâô QyAk ïBð oõÃc þDõéÞ oBñÞ ok óBylðqpÖ lèõO ïBãñø
ÿ úÇGAo ûoBGôk Zôq òüA Bø ûlýñy ÜHÆ .QyAk
.lðkõG úPÖpâ pu qA Ao kõg
þüAlW pHg ,êHÚ úP×ø lñ^ ,ëBc òüA BG
ÿ ûoBGôk QðBýg êýèk úG óBPvüpO ô þDõéÞ
qA þßü BG oBG òüA óBPvüpO .ly pzPñì óõvLìBO
}A úÇGAo úG ûBãùâ úÞ kpÞ óBÎmA pãðrOoAõy úG pñW-óBýyAkoBÞ ÿ ûkAõðBg àükrð óBPuôk
BG þíèBu ÿ úÇGAo BìA ,lñÞ þì pßÖ BñDBG BG ,qkôô ókoõW óq òüA .kõG ûkpÞ QðBýg þDõéÞ
þñOBðpøAõg ,pñW þéüBÞ Quôk òüpO þíýí¾
.koAk BñDBG ÙqõW }pvK

,Qðpâ krìBð ,ÝB×OA òüA qA lÏG .kõG ûkAk ëõK óõvñýPK RpGAoô RoAõPuA òPvüpÞ-5 kBO ïBð úG {ðBPuôk qA þßü BG ,óBýyAkoBÞ .kõG þDõéÞ
Qðpâ BG }A úÇGAo úG ëBu YñK ,þèpø QGArýèA ,óõvñýPK RpGAo ô RoAõPuA òPvüpÞ ïBð BG ,{GBPÞ ok pñW úPHèA .QyAk úÇGAo òìpOAô {üpKõßýðAô RoBø òüõÞ-2
AlW pãülßü qA QüBùð ok Zôq òüA BìA ,kAk úìAkA >{ýì ô åpâ< oAlÖpÆpK ëBüpu ÿBø ûoBPu BìA .kõG ûkpÞ QHd¾ òìpOAôqA óBüAo þãPgBu ,}oAkoBG pvíø úG QðBýg AlPGA RoBø
òüA ÿoAkpHíéýÖ óBüpW ok )|Twilight|( ôA úÞ kpÞ ÙApPÎA ÿA úHcB¿ì ok kõg òìpOAô lÏG þOlì BìA ,kpÞ oBßðA Ao {üpK õßýðA
.lðly {ìApâBPvñüA ok òzLÞ òüA BG þüõDlüô
.lðkõG ûly úÇGAo koAô pãülßü BG ,ëBüpu onÎ þéýg ïBø ú`GôpvíøqA< :kpÞ }pzPñì
ûApíø úG RoAõPuA qA ÿpüôB¿O ûoBHßü úG BìA òì .ly îøAõg ô îzG ÿpPùG ïk@ lüBG .ïAõg þì
ô þÖpG lý×u< îéýÖ óAkpâoBÞ( qolñu RpKôo þüBÎkA òýñ^ îPÚõ`ýøô îPvýð þ¿Ûð þG ïk@
)kõG ûkpÞ ÿqBG ó@ok RoAõPuA úÞ >þ^oBßy >.ïoAk Quôk úðBÛyBÎõðõO úíø ...îPyAlð
úG úÚçÎ qApGA ëBc ok Ao Bø ó@ úÞ ly pzPñì ÿApWBì àü pýâok RoBø ly ïõéÏì BølÏG

.kAk þì óBzð pãülßü 16

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

þì ôp×ð úü õO .ûoAlð kõWô }ApG îø þÛÇñì ô lðkq îø pG Ao ó@ BøoBG kõg þðæõÆ ÿ úÇGAo þÆ péýì qA þíuo oõÆ úG ÿoAnâpHg àü àývük RBßuAô óBýyAkoBÞþñOoõÞ-7
úzýíð îø {üoBÞ ô þzýì {ÛyBÎ ô þñýýG ÿ úðBÛyBÎ ÿ úÇGAo ú^pâ .lñPÖpâpuqA ûoBGôk qA «BPÛýÛc úÞ þüBøoBÞ ÿApG< :kpÞ þøAõgonÎ }krìBð BG óBýyAkoBÞ þñOoõÞ ÿ úÇGAo
þPÚô BìA ,kõG êÖBdì êÛð úzýíø Zôq òüA îøAõg þì Bíy qA ô ïoAlð þÎBÖk îðBíýzK Bø ó@ ô qApÖ pK ô ûlý`ýK ÿolÚ úG àývük RBßuA
>.kpÞ ÿA úzýKpñø qA kpÞ ÙApPÎA óõPuBø úG óõvéßýð îüpc úG Qhu oBývG ÿBøqôo òüA ok úÞ þíð þPc Bø ó@ÿ ûkAõðBg þøBâ úÞ kõG Iýzð
Býì ÿ úÇGAo ê¾Bc úÞ ÿpvK ,ôoBÖ óBðôo Bø ó@ ÿ úÇGAo ,koAk ú`G koBuôpG BßGo ïBð úG
Ao kõg ÿ ûkAõðBg ,QuA òè@ ÿkôô BG ôoBÖ >.lüoAnãG ïApPcA Bì þ¿hy .úð Bü lñPvø úÇGAo ok ôk òüA úÞ lñPvðAk
ïpøAõg BG ïolK< :QuA ûkpÞ Øý¾õO úðõãñüA .lýuo óBüBK úG ëBu 17 qA lÏG úÇGAo BøoBGôæô péýì ,ÿlÏG ëBu lñ^ þÆ oBñÞ ok RBßuA qA ÿpüôB¿O êHÚ ëBu oBù^
îø úzýì ïolK îø óôA ÿoõÇñüA .kpÞ ZAôkqA kõg ÿBø úHcB¿ì ok óõvéßýð ô óõPuBø ok úßð@BO ,lðkq îø úGô úPÖpâpuqA Ao kõg ÿ úG úÞ ly pzPñì þèõOoBG þDõéÞ ,}A þéHÚ krìBð
.lðA úPyAk kõg ÿ úÇGAo qA þHèBW RB×ý¾õO .lðly AlW pãülßü qA úzýíø ÿApG 2011 ëBu
>.ïpøAõgpøõy úÇGAo ó@ok Bø ó@ ÿôk pø kõG lÛPÏì óõvéßýð AlW pãülßü qA RBßuA ô þñOoõÞ ó@ ëBHðk
pPuBÖ BßýìBOôpy@-13 Ao úÇGAo ó@ óõPuBø ô lðkõG óBykõg òüpPùG ÿq þWô úvðBýG -9 qA Ao kõg ÿ úÇGAo ûoBGôk ,þOlì qA lÏG BìA lðly
qA lÏG ,pPuBÖ BßýìBO ,{ÛGBupvíøôpy@ ïBð úG þìõHè@ úvðBýG {ýK ëBu úu ÿBø {ßízÞ ,ëBc òüA BG .lññPÖpâ pu
QuAõgok 2009 ëBuok ápPzì þâlðq ëBu 2 .QvðAk þì ïBWpÖBð BìA óAkôBW þÛzÎ þG ô QðBýg qA ó@ok úÞ kpÞ pzPñì >kBðõíýè<
rEízì oBývG Bø ó@ ÝçÆ ÿ úuôpK .lðkAk ÝçÆ ríýW þvWô áæõG AolðBu -11 úèCBvì òýíø .kõG ûkpÞ QüBßy ÝõzÏì þüBÖô .QyAlð þìBíO RBßuA ô þñOoõÞ
äñW àü pýâok Bø ó@ ô ly þðæõÆ ô ûlññÞ þüõzPuk ok ,þñOoõÞ pøAõg ,îýÞ AlPGA
BG ô Bø Rlì ríýW þvW úÞ ly ïõéÏì þPÚô ÿ ûoBGok ÿkBüq ÿBø óBíâ ô xlc ly UÎBG AlýK pPgk àü þGk ok þéPø ok RBßuA ÝBOA
áæõG AolðBu ,}pvíø úG óq lñ^ ô òülñ^ ú^pâ .kõy fpÇì RBÏÇÚ òüA þé¾A IÆBhì Ao RBßuA þñOoõÞ lÏG þOlì ,ëBc òüA BG .kpÞ
Ao kõg ÿA úHcB¿ì ok ríýW ,kõG ûkpÞ QðBýg þâlðq BG ïõHè@ òüA ÉBHOoA qA þÖpc Zôq òüA RõÎk Bßüo BPuBÞ ok þâkAõðBg p×u àü úG
úG QüBùð ok ôA .lðAõg Býðk kpì òüpOoõ×ñì ÿq þW lÏG ëBu àü BìA ,lðkrð kõg ápPzì óq àü àývük îøp×u òüA óBüpWok BìA .kpÞ
ÿ ûoôk àü þvñW ÿ úÇGAo úG }kBýPÎA pÆBg ÿBW ok úÞ kpÞ pzPñì >4:44< ïBð úG þìõHè@ òüAqA lÏG .kõG ûkpG êPøok {ÚBOA úG þðBùñK Ao
þøAõgonÎ õéG }pPgk ô úvðBýG qA ó@ ÿBW BG Ao }A úÇGAo úzýíø ÿApG þñOoõÞ ,ÝB×OA
QÎpu úG áæõG ô kpÞ Ñôpy Ao þzhHðAõO úHcB¿ì qA þßü ok QüBùð ok ôA .kõG ûkpÞ
îýí¿O òýñ`íø áæõG .kAk ÝçÆ QuAõgok .kq îø úG RBßuA
,}pvK QðBÃc òPÖpâ ÿ úuôpK QÖpâ .QyAkpG ûkpK úvðBýG úG {PðBýg qA {üBø péýì Bñýuôôæ kõW -8
óõPuBø BßýéXð@ô óõvéßýð àW -10 péýì Bñýu ô ôæ kõW ÿkrìBð qA ûBì Qzø
.løk úìAkA ríýW oõÃc óôlG Ao wýüõè óõPuBø BßýéXð@ }krìBðô óõvéßýð àW ÿBø ú`G oBPupK ,QüAo ÿrük úÞ kõG úPynâ
kpÞ ïçÎA ÿA úHcB¿ìokríýW lÏG ëBu 7
Ao QðBýg ô Qvýð óBíýzK kõg ÿ ûkpÞ qA úÞ

.lðAk þì þâlðq qA þzhG

óBy óAlðqpÖ þPupKpu Üc pu pG oBýÎ ïBíO ôoBÖ Býìô òè@ÿkôô -12 àü àü ÿoAkpHíéýÖ óBüpW ok ly þÎlì ,ôæ
ÝçÆ QéÎ ÿ ûoBGok ÿBø óBíâ ô xlc .lðly BG {ÞpPzì þâlðq óAoôk ok ôoBÖ Býì pãülßü BG ôæ kõW ô ôA ,rðBEèoôAõýð ok îéýÖ
ïBð úG ÿpPgk ,óôpK ûolð@ ,}A þéHÚ pvíø ÜüpÆ qA òPì àü oBzPðA BG ôæ .lñPyAk úÇGAo
.ly fpÇì Zôq òüA BølÏG .kõG ûkpÞ ëõHÚ ÿlðqpÖ úG Ao þü óõu
ApKA BG úÞ ÿA úHcB¿ì ok py@ QüBùð ok BG òè@,QyAk úÇGAo òè@ÿkôô BGôoBÖ úÞ þðBìq
BìAûkõGoAkBÖôB« HéÚ<úÞkpÞïçÎAQyAkÿp×ñüô BO òè@ úÞ kõG ó@ qA lÏG .ly úÇGAo koAô þü óõu
pvíø ÿBø }ôlÚBu qA þßü BG ô >úð ûoõW úíø Üc òPÖpâpupG þÚõÛc ÿAõÎkpýâok Bø Rlì
ok îø pPuBÖ .úPyAk þüBø >óBPvG ûlG< {ÛGBu ÿ ûkB×PuA Fõu ïBùOA ô þü óõu þPupKpu
BG kõG úP×âôA úG py@ úÞ kpÞ ïçÎA ÿA úHcB¿ì óõuô òè@BìA ,ly }A ûlðAõgpPgkqA þvñW

.úPyAk úÇGAo {üBø }ôlÚBu qA þßü .lðkpÞ ZAôkqA pãülßü BG QüBùð ok óôpK þü
þü óõu BG }A úÇGAo ÿ ûoBGok òè@qA þPÚô
17 ô úñÞ þì õykõg oBÞ ëk< :Q×â ôA ly ûlýupK

óApùO úéXì

Ýpy ÿpPìõéýÞ 15 ok ÐÚAô ,óBPvéâ lu óly ,þuBƒýu þƒyAõƒc qA ÿA|úƒíÓéì ok #
óBâpâ ÿBø|úðBgkôo óBýÓÆ ô ,xôôBÞ lHñâ pùy ô þƒãñøpƒÖ ûBƒâ ô þƒÎBƒíPWA ,ÿA|úƒðBƒuo
,pýgA ÿBø|êýu ÿApWBì þé¾A òPì ÿkB¿PÚA
| |.lyóBÒôAôõuûpÚ,ÿB^êù^,kôo þíýéÚA ûlülK àü óAõñÎ úG ó@QýøBì þñÏü
ëBu þðBüBK ÿBøqôo ok óAoBG lüly }oBG
rüopu UÎBG ,óBPvéâ óBPuA Ýpy ok úPynâ
Ýpy ÿpPìõéýÞ 15 ok ÐÚAô ,óBPvéâ lu óly
óBâpâ ÿBø|úðBgkôo óBýÓÆ ô ,xôôBÞ lHñâ pùy

| |.lyóBÒôAôõuûpÚ,ÿB^êù^,kôo
ÜHÇñì Ao þGçýu }oBG òüA óAõO|þì Bü@ -6
çTì ?kpÞ óApüA þíýéÚA ûly QýHTO ÿBøõãèApG
ëBu lƒñ^ qA lƒÏG úƒÞ lƒýuo úƒXýPð òƒüA úƒG
?ûly þèBupO ëBu lñ^ QGõð æBc þèBvßzg
qA þÏÇÚ ÿBøõãèA òýñ^ úÞ QƒuA òƒüA úƒPßð
wÞ|aýø .koAlð kõWô óApüA ok }oBG QýÏÂô
ëBu lñ^ qA lÏG lüõãG óBñýíÆA BG lðAõO|þíð

óApüA Jçýu ûoBGok þíýéÚA ûoArâ20 ?ly løAõg ú^ô ly ú^

lýuo "p×ð 44" úG óBýðBGpÚ {üArÖA ;óApüAok êýu

.QuA þèBupO ëBu lñ^ QGõð óæA þèBvßzg òüpO|îùì qA þßü kõg þíýéÚA ÿBø|îüpPƒvƒÞA {ýK ûBì ,òüA kõWô BG .QƒuA oBƒPƒhƒu àƒü .QuA úPÖpâoApÚ Qé×Ò koõì
þÛýÚk îËð òýñƒ^ rƒâpƒø þƒíƒýƒéÚA ÿBƒø|ûoôk óBýÎlì ,ôopø úG .QuA îýéÚApýýÓO ÿBølìBýK Ao rýð òüA qA {ýG þyoBG óBPupè ô óBPuqõg QyAkkBü òüA ok xBñy|îýéÚA ,þìpÞ p¾Bð
þƒèAõƒO {ƒýƒGBƒíƒÞ úƒƒ^ pƒƒâA .lƒƒðA|úƒƒPƒyAlƒƒð úðõâ|òƒüA lƒñƒðAõƒO|þƒì óApƒüA ok îýƒéÚA pƒýƒýƒÓƒO QHS óAoôk úíø ok }oBG ó@ .lðkõG ûkpÞ úGpXO ;QuA ûkpÞ rÞpíO Bø|êýu òüA þíýéÚA ûõWô pG
ÿpýâ|ëlÏì êGBÚ þèBupO -ëBìpð -þèBvßzg kõg ÅpÖ Qd¾ ÿBñHì Ao ëBìpð pýÒ ÿBøkAlgo QuA òßíì olÛ^ ô lñPvø þÞ BO ,lðlì@ Ap^
êýédOoBÞ úG ÈÛÖ Bø|ÿpýâ|ëlÏì òüA BìA .QuA òüA ok úðBÆBPdì lüBG qõñø ú^pâA .lñøk oApÚ .kõG BPíø|þG óApüA þíýéÚA ÿBøkoõÞo
þñýG|{ýK ÿBñHì lñðAõO|þíð ô lñü@|þì qAlðA|îz^ BG úÇÛð ôk ok þíýéÚA îüpPƒvƒÞA úƒu -3 ?lñølG jo ûoBGôk úÞ
óõì@ lHÏì óBñøBÞ óBuBñy| îýéÚA .lñyBG ûlñü@ .kpÞ QHd¾ ûoBG pãülßü qA pPìõéýÞ l¿ðBKôoArø BHüpÛO úé¾BÖ )îüpPvÞA( oBPhu àü óBPvéâ êýu -1
òýñ^ ,þèBvƒßƒzƒg úƒøk ôk qA lƒÏƒG -5 Bùð@ QzâpG ûoôk úÞ þƒüBƒø|êƒýƒu .óApƒüA ok ô ëBìpð pýÒ ÿA|ûlülƒK þƒñÏü .QƒuA þƒíýéÚA
.lñPvýð lñðAõO|þì ëBìpð qA pOApÖ þGçƒýƒu ÿBƒø|}oBƒG ok ûBì àü ok lyBG pPzýG ô úèBu kBP×ø lðAõO|þì oApßO qA ÿA|úðBzð úÞ QùW ó@qA .QuA þÚB×OA
úèBu kBP×ø ÿBøoBì@ ÿBñHì pG lñüõâ|þì -7 aýø ?lñyBG þèBupO ûoôk ólýƒuoApƒÖ úƒðBƒzƒð ëBíy ok óBìq|îø ô )JpÒ JõñW( úÇÛð àü ok oBG àü .koAlð kõWô ó@ ÑõÚô ÿA|ûoôk ô îËñì
ÿA|úðõâ úG Bø|}oBG {øBÞ Iýy óApüAok }oBG óçýG aýø òýñ`íø ô þíýéÚA kp׃ñƒì kAlƒgo úÛÇñì ok oAlÛì òüA úG àükrð þyoBG 1336 ëBu
ô pO|àzg ô þâlýßzg qA kõzG úƒÞ Qƒvýð óAoôk aýø óBüBK Bü qBÒ@ úðBzð úðæBu }oBƒG .lðA|ûkAk jo Ýpy ÿBø|úðBzð úPHèA þhüoBO ÿBø|ûoôk ok .ûkAk jo
Bø|êýu òýíø ô Q×â òhu óApüA óly pO|ïpâ ïlÎ Bü }oBG ëBuôk Bü àü BG .Qvýð þíýéÚA ëBƒìpƒðpƒýƒÒ ÿBƒø|êƒýƒu oõƒÆ|òƒüA Bƒü@ -4 BìA .koAk kõWô úÛÇñìok lüly ÿBø|êýu ÑõÚô
ok QHd¾ ÿApG ÉBýPcA Roôp úðBzð kõg îø Bü ûly qBÒ@ þðAoôk Q×â óAõO|þíð râpø }oBG kAlgo aýø ?lñyBG îýéÚApýýÓO úðBzð lñðAõO|þì QHS nÒBÞ ÿôo óolì ûoôk ok Bíuo úÞ ú`ð@
òüA BG lðoAk þé¾A óBuBñy|îýéÚA .QuA ûoBG òüA BìA .lyBG îýéÚA pýýÓO úðBzð lðAõO|þíð ÿkp×ñì óBzð BPíø|þG kAlgo àü Ao pýgA êƒýu ûlƒy
.Qvýð ûlñü@ ûAo ÕAp^ úPynƒâ úƒÞ óõƒíÃì .QuA úPÖBü óBüBK ÅpÖ lðAõO|þì ëBìpð pýÒ ÿBøkAlgo ÑõÚô oApßO
ok ,ëBTì ÿApG .lðq|þì ëõâ Ao Bíy BHèBÒ úPynâ ëBu þðBüBK ÿBøqôo ok óAoBG lüly }oBG úßð@ pG ÙBÃì .lñÞ QüõƒÛO Ao îƒýéÚA pƒýýÓO .løk|þì
rüopu UÎBG ,óBPvéâ óBPuA Ýpy ok úPynâ QÏuô ô Rlì ,Rly ,kAlÏO {üArÖA BuBuA }oBG îXc pËð qA rýð JpÒ JõñW êýu -2

18

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ÿBø|QzýÏì ÿApG ÈüApy BÏÇÚ pãük ÜÆBñì úG ÿlW ÿBø|Iýu@ ô ly êülHO óBýðApüA óBPvéâ êýu ok þðBvðA êìBÎ {Ûð -12 pO|àzg óAlñ^ óApüA úèBukBP×ø oBì@ òýãðBýì
.kõG løAõg JõéÇì J@ ÐGBñì BG ÈHOpì .koô@koAôóAlðôpùyôBøpùyqAÿoBývG êýu kBXüAok .îýñÞ àýß×O lüBG ?QuAolÛ^ àzg þíÞ óApüA úèBu ûBXñK òýãðBýì ok ,ûlzð
pO|àzg BÏÇÚ óApüA úèBu þu òýãðBýì ok ,ûly
xBuA pG ?ûlñü@ qôo lñ^ þñýG|{ýK -18 ûpù^ oBùG ÿBøqôo òýPvhð ok ÙpG }oBG BÏÇÚ ?pãðApüô ÿA|ûlülK úG ó@ êülHO ok Bü pâA ?îýøk oApÚ BñHì Ao àü|ïAlÞ .QuA ûly
qôo úu ok þuBñyAõø óBìqBu ÿBø|úýÎçÆA .kpÞ }õKlý×u Ao ÿrÞpì óBPuA ô áAoA pùy qA þyBð êýu ÿpãðApüô qA þùWõO êGBÚ {hG òýãðBýì úG lüBG îüpünLG Ao îýéÚA pýýÓO ÅpÖ
óBPuqõg ô óBPupè JõñW ok ÑBÂôA ûlñü@ òýu|Q×ø ûp×u òýuôk úG Bìpuô êýu ëBvìA þøBýâ{yõKIüphOêTì.QuAþðBvðAú×èõì ó@ qA pO|þíülÚ óõ^ .îýñÞ úWõO úèBu þu
qA lüBG ïkpì .lyBG ûlññÞ óApãð lðAõO|þì úG ÿlW ÿBø|Iýu@ ô ly êülHO óBýðApüA êýu .Bø|úðBgkôo îüpc QüBÎo ïlÎ ô úÞ QuA òüA ÅpÖ úÞ lñü@|þì þèBìpð qA BøoBì@
ô ûpíýu êTì úÛÇñì òüA åorG ÿBø|úðBgkôo óBùW þíýéÚA ëBìpðBvK ok .QuA ûly jõvñì
.lðpýãG úé¾BÖ óôoBÞ þPc ô qk ô úgpÞ .koô@koAôóAlðôpùyôBøpùyqAÿoBývG RBDBÃPÚA pâA lyBG pãðApüô pPíÞ QvðAõO|þì úÞ QuA òüA úPynâ ÿBøoBì@qApO|òEíÇì þPc
þPc ô ëBíy qA þÛÆBñì ok kôldì êýu ëBíPcA ?lyBG êýu ÑõÚô êìBÎ lðAõO|þì lu -15 þÇýdì Qüpülì ok àüsõèõÞA ëõíÏì pâA .îýñÞ úWõO ûlñü@ þñýG|{ýK ÿBø|ëlì úG
.koAk kõWô ûlñü@ úP×ø ok îø oõzÞ rÞpì qA QÏðBíì wßÎpG Bølu ÿBøkpÞoBÞ qA þßü óBvðABGBìA.kõGûlyQüBÎoóBPvéâqAlðA|îz^ pø úG .lðoAk þ¿ÚAõð îø Bø|ëlì òüA kõg ú^
ÿoBHâo ÿBø|}oBG QzùHükoA úíýð BO {ýGBíÞ BG Bølu ëBc pø úG BìA .QuA êýu ÑõÚô .kAk|þìjoêýuòüAëBcpøokóBvðAþGô ïlÎ qA oBypu QuA þíéÎ þuBñy|îýéÚA ,ôo
ok êýu QuA lýÏG BìA .QuA ûly þñýG|{ýK QÏýHÆ àüsõèôolýø ïBËð ok ÿoBßPuk qApýy êýu ok þðBvðA êìBÎ {Ûð -13
jo óBPvéâ ok úÞ ÿokBð îüpPvÞA óBñ^ IèBÚ þñýG|{ýK êGBÚpýÒ ÿBølìBýK lñðAõO|þì úzýíø qApýy ó@pÚ ûqAôok úSkBc BuBuA ?QuA olÛ^ .QýÏÇÚ

.lñyBGúPyAkoBùìêGBÚpýÒBüô îüpPvÞA àü úð QuA þðBvðA ÝB×OA àü

QuA lýÏG nÒBÞ ÿôo .lølG jo ûoBGôk kAk ÑõÚô úG QHTì óAõO|þì lc ú^ BO -16 ÿBøkBùð ÿõu qA lüBG BÏÇÚ úSkBc ó@ .þíýéÚA ?ûkõG þñýG {ýK êGBÚ Bø|êýu òüA ÑõÚô -8
RlìokokBð ÿBøoBPhuoApßO òüA úðpâô .úPHèA ok Bùð@ pýSBO çTì ?kpÞ ûBãð pýgA ÿBø|êýu úðAoBßùHO Qüpülì Fõu àü óAõñÎ úG þüBÃÚ úuôk qA {ýGBíÞ þPc .úéGpPzýK qôo lñ^ qA
ÈÛÖ ok úèBu kBP×ø QzâpG ûoôk BG êýu úu( îÞ ÿBø|}oBG BÏÇÚ ?þñýìqpüq ÿBø|J@ úünÓO þñýG {ýK óæA qA çTì óAõO|þíð BìA .êHÚ úP×ø
lðAõO|þì ô ûkõG ûlññÞoAôlýìA ÑõíXì ok ëBvìA .kpýâ oApÚ kpãýK koõì ok þéýu òýñ^ QuA oApÚ ûlñü@ ëBu úÞ kpÞ
.lðBupPG Ao Bì lüBG úzýíø )!ûBì àü ûqBO þv×ð lølG Q¾pÖ óApüA úñzO QÏýHÆ úG êGBÚ Bø|êýu úðõâ|òüA ÑõÚô Bü@ -14
þèBupO ëBvìA ?ûlñü@ ëBu þñýG {ýK -19 úünÓO UÎBG kôldì Roõ¾ úG êýu BìA .lñÞ òßíì Rolð úG êýu ÑõÚô ?QuA ÿpýãzýK .lüBýG BW óçÖ
ëBìpð QýÏÂô ûlñü@ ëBu ÿApG ,ûkõG lüly qA QÎpu úG BHèBÒ ô ûly þñýìqpüq ÿBø|ûp×u ÿpãðApüô BÏÇÚ BìA ,lyBG ÿpýãzýK êGBÚ QuA úXýPð Bø|}oBG òüA QuA òßíì -9
îýéÚApýýÓO ÅpÖpâA BìA .QuA ûly þñýG|{ýK úßð@pG ÙBÃì .kõy|þì ZoBg Èýdì xpPuk êTì þüBø|}ôo BG .QuA ÿpýãzýK êGBÚ ó@ ënPHì úÏüBy àü òüA ?lñyBG BøpGA ÿqBuoôoBG
îüpünLG Ao þíýéÚA ëBìpðBvK úG kôoôô óApüAok pýgA ÿBø|êýu Iýùì ÿBø|RoBvg óArýì BÏÚAô óAõO|þì ÿoAkrýhG@ ô þøBýâ {yõK Ì×c ûAo ÿqBXì ÿBÃÖ ÿBø|ëôpO úÞ QuA
þñýG|{ýK ÿApG þÏÇÚ ëlì aýø Q×â óAõO|þì úünÓO ok Bùð@ kôldì {Ûð qA pO|óôrÖA oBývG ÿApWA BG úPHèA ô lýzhG êülÏO Ao êýu Rly ÿqBuoôoBG ÿApGpzG RBðBßìA úíø .lðA|úPgAlðA
YüolO úG Bø|ëlì .koAlð kõWô óApüA îýéÚA ûlñü@ úG óApüAok( òýìq ÿpGoBÞ ÿBø|QuBýu Quok òýñ^ lðAõO|þíð kõzG îø oArø ok Jp BøpGA
lðoAk ûlññÞpýãéÖBÒ ÿBøkAlgo òýíø IèBÚ ok .QuA þñýìqpüq ÿBø|J@ {üBì@ ïõù×ìBð RoBHÎ qA ûoBG òüA ok ÈéÒ ûBì àü òüAok úÞ lñÞ kBXüA Ao }oBGqA þíXc
òüA ÑõÚô úÇuAô úG J@ ÐGBñì úünÓO Bü@ -17 Ao qAlðA|îz^ óAõO|þì )kõy|þì ûkB×PuA òýìqpu
.lðpýâ|þì êßy ok ÿqoôBzÞ Üðôo pãðBzð lðAõO|þì Bø|}oBG .îüA|ûkõG løBy óApüA ok
IèBÒ ?óApüA îýéÚA þüBùð qAlðA|îz^ -20 lýÏG ûlì@êýu úÞ BXð@?lyBGôo {ýKok ëBu .kAk ÝBHÇðA êýu BG pãük áõW àü îø òüA ?NoBø pýSBO -10
ok BÛüpÖ@ ëBíy ô úðBýìoôBg lñüõâ|þì Bø|ëlì ô óBýüBPuôo ô óAqoôBzÞ þPcAo òüA úG QuA ûpù^ oBùG ÿBøqôo òýPvhð ok ÙpG }oBG
úPynâ ëBu .QuA óly pO|àzg ô pO|ïpâ ëBc ok BìA .lññÞ QuAo píÞ lñðAõPG {ðAoAlìAk .kpÞ }õKlý×u Ao ÿrÞpì óBPuA ô áAoA pùy .QuA ÿqBXì ÿBÃÖ
l¾ pø óApüA þuBñy|îýéÚA þéì wðAp×ñÞ ok òýu|Q×ø ûp×u òýuôk úG Bìpuô êýu ëBvìA êýu êìBÎ lðAõO|þì þüAkq|êãñW Bü@ -11
Qèæk óApüA îýéÚA pýýÓO pG ûly úDAoA úèBÛì ok "êýu kBXüA êìBÎ" BÏÇÚ .úð ?lyBG óBPvéâ
ÿBø|êýu êTì þíýéÚA ÿBø|îüpPvÞA .lðA|úPyAk ûoôk BG }oBG pâA .Qvýð þüAkq|êãñW úÛÇñì ó@
êTì þüBø|îüpPvÞA úßu ÿôo ó@ pýgA úGBzì þOly êýu BìA ûkAk jo úèBu ûk QzâpG
.lñPvø Bøkpârüo ô BøkBG|ÕAk ô þèBvßzg QyAk|þì úèBu kBP×ø QPzâpG ûoôk BG þéýu
BìA .îýñÞ ïôBÛì êýu êGBÛì ok Ao qAlðA|îz^ êìBÎ àü îüpýãG úXýPð îýPvðAõO|þì
BÏÇÚ ôo {ýK ÿBø|ëBu ok óApüA þé¾A úèBvì êýu úG }oBG êülHO UÎBG àüsõèõÖoõìõDs
óly pO|ïpâ ô pO|àzg .kõG løAõg þâlýßzg kBP×ø QzâpG ûoôk }oBG îø BìA .QuA ûly
ó@ûkõG ú^pø wK .êýu kõg îøô úPyAk úèBu
.oõzÞ
.QuA ûkAk jo óBíu@ok æBG
19

óApùO úéXì

ÿBüArì QÖBüokôoBÞok QÎpu ,ïqæ kBíPÎA
>ÿlüôAk lüõük< þÚõÛcpOBÖkokpPzýG

RBÖkB¿O úPvWpG êýÞô

(310)2-777-999 BÎkA þGô RoBùì BG úÞþüçÞôqA þßü #
888-LAW-0707 ô åorG wéXð@ wè ok RBÖkB¿O oõìA úG
888-529-0707 lüõük< kqAkpK þì Býðp×ýèBÞ puBOpu
óBýì ok ôA ïBð úÞ |lyBG þì>ÿlüôAk
Throughout California úÞþüBø Qýéìpãükô Bø þüBßüpì@,óBýðApüA
BG lðA ûly à^õÞ ô åorG RBÖkB¿O oB^k
16133 Ventura Blvd, Ao ôA ô kõy þì ûkpG þßýð úG ô ïApPcA
Suite 1085 ok êýÞô òüpOkBíPÎA BG ô òüpOqpHì ,òüpPùG

Encino, CA 91436 | | .lñðAk þì RBÖkB¿OoõìA
ok úÞ QuA ó@ þOoBùì ô kBíPÎA òýñ^ QéÎ
ÿkApÖA >ÿlüôAk lüõük< þðõðBÚ RAoAkA
RBÖkB¿O oõìA ok ûkõìq@oBÞ ô À¿hPì
òýðAõÚ úýéÞ úG þüBñy@êýèk úG úÞ lðoAkoõÃc
ok þ¿hy ÿBø þâlük Iýu@ ô RBÖkB¿O
óçÞõì ÝõÛc ô Üc qA ØéPhì ÿBø úñýìq

.lññÞ þì ÑBÖk >ÿlüôAk lüõük<
ÿBùPðA BO AlPGA qA úÞ>ÿlüôAk lüõük<
óôpýGok Ao kõg óçÞõì ÙkB¿O ûlðôpK àü
QÖBüok ÿApG ûBâkAk êgAk ô ûBâkAk
þì koõì òüA ok lðoAnâ þíð BùñO RAoBvg

| | :lüõâ
ûlðôpK àü êýßzOok óBìq úÞ BW ó@qA -
rùXì îýO QuA îùì ûBâkAk úG ó@ úDAoA ô ÙkB¿O
QÖBüok BO ÙkB¿O ôlG qA Bì þÚõÛc pOBÖk
ô kõG lñøAõg rürÎ óçÞõì BG ûBâkAk úXýPð
ïBXðA óBãüAo Roõ¾ úG Bì pOBÖk ok úýèôA ûoôBzì
Bì óBâlñüBíð lyBG ïqæ ú`ðBñ^ þPc ô kpünK þì
Bùð@ RBÚçì úG óçÞõì pËð koõì êdì ok
qA BO QuA òüA Bì }çO AlPGA qA .QÖo lñøAõg
óBâlññÞ úÏWApì þðõðBÚ ÐÖBñì ô ÝõÛc ô Üc
êídPì úÞ Ao þOBìl¾ RAoBvg ô îýñÞ ÑBÖk

| |.lðoAkQÖBüokQÚôÑpuAoklðAûly
úÞ ÿoõìA koõì ok >ÿlüôAk lüõük<
ok:Q×âkpýâþì Roõ¾ôA þÚõÛcpOBÖkok
,êýHìõOA RBÖkB¿O oõìA pG Bì þÚõÛc pOBÖk
,óõýìBÞ ÙkB¿O ,þðlG ÿlW RBìl¾
òýìq RBìl¾ ,QéßýuoõOõì ÙkB¿O
ô kõy þì þâlýuo RBðAõýc úéícô þâkoõg
þPupKpu úG À¿hPì ûôpâ pËð püq ûlðôpK pø
BO kpýâ þì oApÚ þuopG koõì ïkõg Àhy

20

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

Law Offices of David pø qA lðAõO þì wÞ pø ÜüpÆ òüA qAô løk þì | xok@ BƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒG rƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒýƒƒƒƒƒƒƒð Bƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒì êìBÞ oõÆ úG þéÞõì pø úPÖo Quk qA ÝõÛƒc
.lyBG ÿoõÖ xBíO ok Bì BG Býðp×ýèBÞ úÇÛð úƒƒƒƒƒƒƒƒýƒƒƒƒéÞ| www.MrAccident.com úG BìpOBÖkok ,oõìA òüApG ûôçÎ .kõy QÖBüok
Davidi, APLC is a California- óBzð Ao Bì þÚõÛcpOBÖk RB¿hzìô RBÎçÆA ,RBÖkB¿O ok ÿlíÎ pýÒ êPÚ úG ÉõGpì oõìA
based Personal Injury Law þâlýuo Bùð@püBËðô þðBùâBð VkAõcô oBX×ðA
Firm, our Attoney's provide
the representation for your | |.kõyþì
personal injury, accident, ÿBø Iýu@koõì ok >ÿlüôAk lüõük<
product liability, premises ûoByA þOBßð úG RBÖkB¿O òýc ok þ¿hy
liability, and other negligence úG óBâlññÞ úÏWApì ÿApG lðAõO þì úÞ kpÞ
resulting in injuries. We treat
all clients and cases, large or | | :Q×âÿô .lyBG QýíøArDBcôApOBÖk
small, with hands-on care. qôpG ïBãñø ok Bì þÚõÛc pOBÖk rùXì îýO -
ûlñvG ÿpøBÊ ÿBø Iýu@ úG BùñO úð þÖkB¿O pø
Our firm’s motto is to þì òýG ûom þüBø Iýu@ ÿôo úßéG lññÞ þì
oB^k ó@ pSA ok kpÖ QuA òßíì úÞ lƒðqAlƒðA
return any calls messages pâA Büô lyBG ûly þÎBhðô ÿrÓì ÿBø Iýu@
within 24 hours. An attorney oB^k lyBG þíðBg ûlññƒÞ ÙkBƒ¿ƒO Àƒhƒy
and NOT an assistant will ôA þãéìBc óAoôk úG úÞ lyBG ûly þüBø Iýu@
oversee your case from the løAõg þì úÞ Ao ÿlðqpÖ ô ôA þâlðq ô lðrG úìl¾
initial stage to the BG Bì îýOôo òüA qA .kqAlðApÇg úG koô@ Býðk úG
completion. þPc úÞ koAõì úýéÞ úG Ýõy ô oõy ô êìBÞ ÿspðA
Our clients are always able þâlýuo luo þíð îø óBâlññÞ úÏWApì pßÖ úG
to speak to their lawyer ok ô ûlðôpK óly úPvG qA lÏG óçÞõì BO lññÞ þì
directly.
| |.lðpGpuúGêìBÞQýñìAokrýðûlñü@
We offer a wide variety of oBÞ RBÎBu koõì ok >ÿlüôAk lüõük<

legal services and provide | :Q×âkõg þÚõÛcpOBÖk
local representation for the oBù^ ô QvýG Rlì ok Bì pOBÖk ûlðqoô îýO -
following: úÏWApì Qìlg ok úP×ø qôo Q×ø ô QƒÎBƒu
ok BO lñPvø ûkBì@ Bì kApÖA þPc ô QuA óBâlññÞ
CAR ACCIDENT ô úPÖBü oõÃc úSkBc êƒdƒì ok QƒÚô ÑpƒuA
TRUCK ACCIDENT .lñøk ïBXðA êdì óBíø ok Ao úýèôA RBìAlƒÚA
MOTORCYCLE ACCIDENT ûoBíy îüA ûkpÞ þÏurýð xBíOok QÎpu ÿApG
BICYCLE ACCIDENT .lðBíG þÚBG BøkBü ok BO kõy JBhPðA þPcAo ÿBø
PEDESTRIAN ACCIDENT ëBíy qA Býðp×ýèBÞ puApu ok Bì pOBÖk xBíO ò×éO
SLIP AND FALL ACCIDENT ûoBíƒy ô| (888)LAW-0707| JõƒñƒW BƒO
)310(2-777-999 wéXð@ wè ok xBƒíƒO
CONSTRUCTION SITE ACCIDENT Qìlg ok úPÎBƒu 24 Roõƒ¾ úƒG úƒÞ QƒuA
PERSONAL INJURIES QüBu òüA pG ûôçÎ .QuA rürÎ óBâlññÞ úÏWApì
DOG BITES
WRONGFUL DEATH

CALL TODAY FOR A FREE

CONSULTATION
AVAILABLE 24/7

(310)2-777-999

888-LAW-0707
21 888-529-0707

óApùO úéXì

óBO ÿApG lðqpÖ QývñW pâA

!lýðAõhG QuA îùì

,þƒèBƒvßzg ô þƒÇƒdÚ ïBƒãñƒø lƒƒøk|þƒƒì úéíW ókõG ÿoApßO kõWô BG #
pXñì óApPgk lƒèõƒO úƒG pƒPzýG Bƒø|ÿoAkoBƒG îùì ,pPgk Bü úyBG pvK ú`G Qvýð îùì<
pGApGok óBðq ólG lüõâ|þì Bø|úýÂpÖ .kõy|þì úPynâÿBø|ëBu ok >úyBG îèBu úÞúñüA
óBƒzð {ƒñÞAô þƒÇƒýdƒì Qƒƒvƒüq ȃüApƒƒy úÞlñPyAk kõWô þüBø|ûkAõðBg úzýíø
,pƒƒvƒK lƒƒðqpƒƒÖ òƒƒPƒƒyAk ÿôqo@ok
.løk|þì

lüoõhð àíð lñPyAk óApPgk qA ûp×ð lñ^ ÿA|ûkAõðBg
Quok oôBG wßÎpG úÞþüBø|ûkAõðBg lðkõG úPHèA ô
løAõhG pPgk þWôq pâA kõy|þì úP×â
àíð Ùp¿ì qA ÿoAkoBG qA êHÚ ûBì àü lüBG .lðkõG
ÿAnÒ qA Ao àíð þéÞ oõÆ úG ô ûkpÞ ÿoAkkõg îø Bø|þíülÚ qA þgpG óBƒýƒì òƒüA ok
BøAnÒ ok àíð kõHð Apüq lññÞ Ùnc óBƒy óly oAkpPgk Bü pvK ÿApG þƒüBƒø|úƒýƒ¾õƒO
ÿõýéÞ ÝõÖ klÒ ÿBø|QýèBÏÖ {üArÖA UÎBG BG .QyAlð þíéÎ ÿBñHì IéÒA úÞ lðkAk|þì
Ao ÿõýéÞ ÝõÖ ÿBzÒ óõìoõø eypO ô kõy|þì QývñW òýýÏO ëBíPcA BìA îéÎ QÖpƒzƒýƒK
QuA îùì úPßð òüA òPvðAk .lñÞ|þì pOkBüq pO|äðopK ô äðopK ,ÿoAkoBG qA {ýK lðqpÖ
úG úP×ø 6 BO 4 ÿApG êÚAlc Bø|îüso òüA úÞ ô fBÛè óBìq òýýÏO BG Bøqôo òüA .QuA ûly
.kõy QüBÎo lüBG þèAõPì Roõ¾ óAõO|þì ÿoAkoBG qA {ýK úünÓO òýñƒ`ƒíƒø
ok .kpG |æBG Ao lðqpÖ QývñW òýýÏO ëBíPcA
lýðAlG QuA pPùG úÞ Ao ÿkoAõì qA þgpG BXñüA
úíø úÞ lýñßð }õìApÖ .îýñÞ|þì oôpì îø BG
QuA îùì óBìq Qvýð Àhzì êìBÞoõÆ úG úßñüA BG .QuA lýñÞÿlýuA Ao Èýdì fBÛè rW|úG qõñø ô QuA þèBíPcA Bø|}ôo òüA
Quok oôBG óBzð BøoBì@ BìA Qvý^ ÝB×OA òüA êýèk úÞ Quok oôBG òýýÏO ÿApG þƒÏƒÇƒÚ }ôo þƒøBƒãƒzƒüBƒìq@

ÿoAnâ|àíhO qA êHÚ qôo lñ^ fBÛè pâA ok úWõO êƒGBƒÚ koAõƒì qA pƒãük þƒßü .koAlð kõWô òýñW QývñW
{üArÖA Ao pPgk lèõO wðBƒy ,kõƒy ïBƒXƒðA ô lƒüõƒy oAk|úƒ`ƒG lƒüoAk lƒ¿ƒÚ pƒâA
qA ÿkAlÏO úÞ QuA òüA QÛýÛc .løk|þƒì IéÇì òüA ,QuA îùì óBO ÿApG ú`G QývñW
óBìq òýG þÆBHOoA løk|þì óBzð RBÏèBǃì
ÿoõEO òüA .koAk kõWô ákõÞ wñW ô fBÛè lýølð Quk qA Ao
X ïôqõìôpÞ ÿôBc ïpLƒuA úƒÞ koAk kõƒWô
?þG@BürìpÚ ?pvK BüpPgk
QGoBÛì qA {ýK úÞ QuA ó@ óly oAkpPgk
pPùG êýèk òýíø úG ;lyBG ÿlýuA ósAô lüBG pPgk þñÏü X ïôqõìôpÞ2
úÞpu ÿoõgAnÒ ÜyBÚ 2 BƒG Ao ósAô QƒuA óqþvñWëõéulyúP×âúÞoõÆ|óBíø
ëõédì J@ óAõýè ïoBù^ àü ok úÞ lƒý×u AoBùð@qAþßülðAõO|þìôkoAk X ïôqõìôpÞ2
ólðBì ÿlýuA ÿApG .kAk õyô|Qƒvy ,ûlƒy kpì þvñW ÿBø|ëõéu BìA lølG }lðqpÖ úG
lñÞ ÿoôk þvñW óBXýø qA lüBG óq ,Èýdì .lñPvø X ôYþvñWïôqõìôpÞÑõð2ÿAoAk
kõy|þìþTñgîcoÈýdìIýOpOòüAúGApüq îø ó@ úÞ àíhO úG X ÿôBc ïpLuA pâA
.lGBü|þì{øBÞîøpPgklèõOwðByô òýñW ,kõy koAô QuA X ïôqõìôpÞ ÿôBc
úÞ þüBø|}ôo ê¾A ok .kõG løAõƒg pƒPgk
QuApSõö ì þG@|îÞ kõy|þì úý¾õO QývñW òýýÏO ÿApG ûqôpìA
QuokoôBG fBÛèpâAôQuAÿoAkoBGqA{ýKÿApGþãíø
þhüoBOÿBø|úPÖBüúÏèBÇìBGóAlñízðAk Ao òýñW QývñW óAõO|þíð pãük ,kõy ïBXðA
êTì Bø|þPhu óBìq ok lðA|úPÖBüok åpì ô lèõO .kAkpýýÓO
Býðk úG óApPgk kAlÏO þèBvßzg ô þÇdÚ
ûkõG pPzýG pãük ÿBø|óBìq úG QHvƒð ûlƒì@ lñÞ|þìpPƒgk Ao úƒ`G BùñüA lƒñüõâ|þì

22

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
23
2 QGoBÛì qA êHÚ úÛýÚk 15 îðBg pâA lðAõO|þì òüApGBñG ;QuA pO|ÿõÚ ô pƒO|åorƒG
àü ok Ao òüpýy|}õW ÿoõgAnÒ ÜyBÚ .lðBíG ûlðq ÿpO|þð|æõÆ óBìq
Ao ósAô ëõédì òüA BG ô lñÞ êc J@ óAõýè
løAõg pPzýG òýñW ólypvK ëBíPcA lüõzG |pvK þñÏü YïôqõìôpÞàü
lèõO ëBíPcA þüBýéÚ Èýdì kBXüA BG Apüq ly ,kpÖpøþvñWïôqõìôpÞ2þéÞoõÆúG
pâA þéÞ oõÆ úG .QuA pPzýG pvK kAqõð .kõy|þì òýìCBOokBìqA ÿpãükôolKqA þßü
ïBXðA ÿoAnâ|àíhO óBìq þèAõcok QGoBÛì :koAk kõWô ólGok þvñW ïôqõìôpÞ Ñõð 2
óBìq ok Apüq kõG løAõg pvK kAqõð kõy þvñW |ëõéu .Y ïôqõìôpÞô X ïôqõìôpÞ
qA îco úðBøk RBdypO ÿoAnâ|àíhO qA þßü lðAõO|þì ô koAk X ïôqõìôpÞ 2 óq
pOpünK|ÑBXOoA ô pO|ÜýÚo ,pO|þüBýéÚ úzýíø þvñWÿBø|ëõéuBìAlølG}lðqpÖúGAoBùð@
ô êùuoBývG Ao Y ÿBø|ïpLuA QÞpcô QuA X ô Y þvñW ïôqõìôpÞ Ñõð 2 ÿAoAk kpì
.lñÞ|þìóBu@ ïpLuAÑõðïAlÞúßñüAúGúPvGòüApGBñG;QuA
IýÞpO X ïôqõìôpÞÿôBcàíhOBGY Bü X
lýñßð }õìApÖ Ao ûõùÚ pâA .kõy|þì Àhzì òýñW QývñW ,kõy
QuokoôBG ok mõ×ð úG ÜÖõì Y ïôqõìôpÞ ÿôBc ïpLuA
þvñW úÇGAo ÿoApÚpGqA êHÚ ÿkpìpâA .kõG løAõg pvK òýñW ,kõy àíhO
ïpLuA óly pO|ëBÏÖ IWõì ûõùÚ ,lyõñG ûõùÚ
Ao pvK QývñW {üArÖA ëBíPcA ô ûly Y lñÞ|þìpvK Ao úƒ`G BùñüA lƒñüõâ|þì
.lñÞ|þìpPzýG lýñÞoôk kõgqA Ao xpPuAô lýyBG ïAo@
Quok oôBG
lüoõhG ïlñâ úÞ þðBðq ûkpÞ QGBS RBÛýÛdO
QuokoôBG ,lñyBGúPyAkpvKlðqpÖûlñü@oklñøAõg|þì
pýSBC O úG kBÛPÎA þPñu IÆ ok ô óApãð óBðq Apüq lñyBG kpvðõg QuA pPùG
äðopK oBývG QývñW òýýÏO ok Bø|þÞAoõg pPgk lðqpÖ IcB¾ pPzýG JpÇÃì
qA þüBø|îýéc ókoõg ëBTì ÿApG .QuA óArýì ÿpýâ|ûqAlðA BG óAlñízðAk .lðõy|þì
,ûqBO pýu ,qBýK ,ÑBñÏð ,BýGõè ,YðpG ,ïlñâ lðly úWõPìoAkoBG óBðqok xpPuA óõìoõø
ôûlyJp^kõhðôïlñâ,jpurüõì,úPvK óApãð ô xpPuApK óBðq lðqpÖ úßñüA ëBíPcA
òÒôo ,òüpýy oõãðA ,pýXðA ,ûkAk Q×O þðBðq qA pPzýG l¾ok75 kôlc lyBG pPgk
òüpýy ÿBø|þÞAoõg ô ïAkBG òÒôo ,lXñÞ .lñPvø ïAo@ô kpvðõg úÞ QuA
Ao pvK kAqõð lèõO ëBíPcA Bìpg ûpýy lñðBì
.løk|þì {üArÖA lýñßð }õìApÖ Ao àíð
Quok oôBG
QuBíy îùu AnÒ úO oAkpPgk ÿApG þüAnÒ îüso wßÎpG
QuokBðoôBG àíðpKîüsoqAólyoAkpvKÿApGlüBG,óly
lðlük|þì Ao|þíðBg QÚô pø Bø|þíülÚ þüAnÒ kAõì ô Bø|ûõýì Ùp¿ì .kõy ûkB×PuA
úG þHýXÎ úÚ|çÎ ô koõg|þì Ao BøAnÒ úO úÞ òø@ ô îülu ,p×vÖ ,îýuBPK ÿôBc úÞ
óApãük þPc ô }kõg JBÛzG ókpÞ rýíO lðqpÖ ólì@ Býðk úG wðBy lðAõO|þì lñPvø
ûlñü@ ok ôA úÞ lñP×â|þì äðok óôlG ,koAk ,fBÛèqA êHÚ|þíðBgpâA .løk {üArÖA AopvK
.lyløAõgoAkpvK úðBøkeypOkoõhGþãðpÖ|RõOûõýìÿoAlÛì
Ao pPgk ÿBø|ïôqõìôpÞ ô ûly þüBýéÚ ôA îco
lýðBzñG xôpÎ ÿõðAq ÿôo Ao ú`GpvK ûkBì@pvK}oôpKÿApGÈýdìôkpG|þìòýGqA
QuokBðoôBG þüAnÒ kAõì Ùp¿ì þéÞ oõÆ úG .kõy|þì
þHüpÒ ô IýXÎ ÿBø|úhvð Bø|þíülÚ ,Bìpg ,qõì ,xBðBð@ ,õè@koq ,RBHÞpì lñðBì
óAõW ÿBø|Zôq óly AqpvK Bü AqpPgk ÿApG ,þãðpÖpãñÞ ,RBGõHc ,ûrGpg ,pýXðA
oAkpvKúGêüBíOúÞþüBXð@qA.lðlý`ýK|þì ,xõHu ,þñýìq|Iýu ,Rom ,þãðpÖ|úWõâ
òüA pPzýG kõG pPzýG úPynâ ok óly ôoAkqBâ úGByõð ,ûpÞ ,óõHìAs ,þøBìôpvñÞ
.ly|þìrüõXOólyAqpvKÿApGîøBø|úhvð Ao pvK lèõO ëBíPcA lðAõO|þì ÿB^ ô ûõùÚ
Ao þüAqpvK QÏýHÆ úßñüA ÿApG Bùð@ ÐÚAô ok .lñÞ kBüq
óBðq ZArì ô ÐHÆ ô lññÞ kBXüA óApPgk ok
úÞ lñPyAk ÿA|ûtüô JAk@ ,lñðAkpâpG Ao AqpPgk lýñÞþüBýéÚ Ao Èýdì
.QyAk þñýü@ úñýìq ó@ pPzýG Quok oôBG

óApùO úéXì

|JAõg þüBzârìo

?lýñÞpýHÏO Ao óBO|JAõg úðõã^

.QuA QýÛÖõì ô ÿõÚ ûrýãðA pãðBzð |æBG êídO .lýñÞ|þì óBùñK óBOkõg ûoBGok Ao ÿrý^ .lüôpG ó@ ëBHðk úG ,lüA|ûkpÞqAôpK JAõgok ëBc úG BO Bü@#|
þvñW úÇGAo.9 óly YéÖ.6 ó@ ?lüoAk Quôk ó@ ûoBGok þuBvcA ú^ ÈÛÖ?lüA|úPÖooBÞpuoAõéyóôlGúÞlüA|ûlükBü
?QuA ÿrý^ ú^ kBíð óBO|ÿApG BƒÚ@ Bƒü îðBƒg Bø|òüA .lýñýG|þì Ao Bø|JAõg òüA úÞlýPvýð Bíy
þvñW úÇGAo ólük lýðAlG lýøAõg|þì pâA kõHíÞ pãðBzð JAõg ok QÞpc ok þðAõOBð úG ÿkBüq ÿBø|iðpu Bø|ëAõu òüA iuBK òPvðAk úÞ lñPvø ÿoApßO RBÎõÂõì qA koõì ôk BùñO
àüpy úG þøBãð ,QuBñÏì ú^ úG JAõƒg ok RBÎBu ëõÆok þÇüApyok ókpÞpýâ Bü RolÚ ëBƒc úƒG BƒO .lƒññƒýƒG|þƒƒì JAõƒƒg ok ïkpƒƒì
úðBýì ok JAõg ok YéÖ IéÒA .QuA ÿoAlýƒG .løk|þì Bíy òßíì oõÇ^ þÚB×OA òýñ^ úÞ lüA|ûlýzƒülƒðA
.lüqAlñýG óBPøBâ@kõgBð þvñW lýñýG|þì |çTì lPÖA|þì ÝB×OA áBðpÇg þÇüApy qAôpK.4 ,oBßÖA Bì úíø îýñßG Ao {GBvc oõW pø ?QuA
BøBüôo BG úÇGAo ok óAqAkpK|úüpËð þgpƒG úG úéíc ûkBì@ áBðpÇg Qýƒ¿ƒhƒy àƒü úƒÞ Ao óBìkõg úG p¿dñì RBýGpXO ô RBuBƒvƒcA
oBývG Ao óBìkõg Büôo ok úÞ ÿkApÖA úÞ lðlÛPÏì úðAqAkpK|ëBýg ô lülW ÿrý^ þâqBO úG Bü@ úG RBuBvcAôoBßÖA òüA úÞQuAoõÇ^ ,îüoAk
BG lñPvø ÿkApÖA îýñýƒG|þƒì Bƒø|ó@ úƒG àƒükrƒð .QuBíy ok IzìA QuA òƒßíì ?lƒüA|ûkpƒÞ úƒGpƒXO Ao óBíüBøBüôo ok ápPzì ÿBø|êHíu òüA êƒßƒy
,îýøAõg|þì óBìkõg ÿApG Bì úÞ þüBø|þâtƒüô ÿoAkoBG.7
.þüõâ|úènG Bü w×ð úG kBíPÎA êTì þüBø|þâtüô JAõg ,JAõƒg ok åpƒì ólƒük lƒñðBƒíø .lüôpG Bø|óBíu@ úG óBO|ÿBüôo ?lñü@|þìok
óApHÏì BìA ,QuA ûlñü@ qA þñýG|{ýK îø ÿoAkoBG óôlG pâA wK ,QuA ÿkAq@ úðBzð qAôpK
óAlðk.10 ûqBO ÿrý^ úG qBýð Bü ô lyo BG Ao Bø|JAõg òüA lüpG|þì Rnè òýüBK ûpËñì qA ûkpÞ kõϾ }|çO }|çO ok qõñø BøBƒüôo óAqAkpƒK|úƒüpƒËƒð
ÈGo RolÚ ô w×ð úG kBíPÎA úG Bø|óAlðk ÉBHOoA lülW ÈüApy Bü ûsôpK ,Ùlø àü êTì ,QÛýÛcok ;lðpHG þK ÑõÂõì òüA úG BO lñPvø
lðoAk óBO|ÿBø|óAlðk lülük JAõg pâA .lðoAk .lýPvø pOoBýyõø îø þÛýÛc þâlðq ok lðoAk þüBñÏì ú^ BÛýÚk BøBüôo òüA úÞ|òüApupG
ókõG þPèBXg qA úÞ QuA òüA }A|þñÏì lñPÖA|þì .lñøk|þì òüA ÿBñÏì úG lýñÞ|þìqAôpK þPhu úGpâA BøBüôo ,òüA kõWô BG .koAlð kõWô þñyôo ÜÖAõO
ÿôo lýñÞ|þì wc Bü ,lýGpÇÃì ,lýupƒO|þƒì ólüôk.8 óBO|þâlðq pývì ok lýñÞ|þì xBvcA úÞ QuA ïBð pOõéW úÞ ÿkoAõì êTì úÞ þüBø|ó@ ûtüô úG
Bü þvÞ qA lýøAõhG þÏÚAô þâlðq ok pâA òüA QýéGBÚ ,lðoAk ápPzì ÿBøkBíð kpG îýøAõg
.lüoAlð Ao ïq|æ ëpPñÞ ÁBg þÇüApy þñPÖBýð Quk ÿrý^ úG Bü lýñÞ oApƒÖ ÿrƒýƒ^ .lüoAk Qükôldì ÿBýðk úƒG þƒHƒèBƒW ÿBƒø|ûBƒâlƒük úƒÞ lƒðoAk Ao
ólƒy JApƒg Bƒü ókBƒPÖA òƒüA pƒG ûô|çÎ Ao óBOkõg óBO|ÿlÏG JAõg ok ,lýGBƒü Qƒuk þãñøpG.5 óApùO úéXì IéÇì òüA ok .lñølG óBì|ÿoAlýG
ókpÞ pßÖ êýèk úG lðAõO|þì JAõg ok Bø|óAlðk ok Bíy þüBðAõO .lüôk|þì lüoAk úÞ lýñýG|þì Ao kõy|þì ûlükpPzýG úÞ þüBøBüôoqA koõì 20
úG kBíPÎA úG ÉõGpì R|çßzì ô ÿpýK ûoBƒGok ok Bíy QýÛÖõì óArýì ûlƒñƒøk|óBƒzƒð ólƒüôk óôlG ,oAõéy óôlG Ao óBOkõg JAõg ÿõO
.QuA þÛýÛc þâlðq òüA {éýèk ?lüA|ûlük xBHè óôlG |«çÞ BüôqõéG .îüA ûkoô@ óBypýHÏO ûApíø úG
.lyBG w×ð úðBzð lüôpG õéW úƒßƒñƒüA óôlƒG ólƒüôk þÏÚAô þâlðq ok lýñÞ|þì xBvƒcA úƒÞ QƒuA åpì.1
óBdPìA qôo.11 ô RolÚ BG ólüôk úßýèBc ok ,Qvýð þGõg ûly ïôq Bíy ÿôo oõPÞsôpK àü óBO|úƒðAqôo
Rlì úÞ lýñýG|þì þPÚô Ao Bø|JAõg òüA lñüByõgBƒð þƒéýg ólƒük ókpƒì JAõƒg
{éýèk ,lüA|ûly êý¿dPèA|ÕoBÖ QƒuA ÿkBƒüq .Qvýð þGõg wc îø þéýg úÞ QuA ÿlG ÝB×OA úÞ Qvýð BñÏì òüA úG Bìôrè BìA ,QuA
ÿpünK|Iýu@ úðBzð BøBüôo ok þãñƒøpƒG pýHÏO JAõg úÞ þðBvÞ qA þéýg .kBPÖA løAõg
BG ïk@ BùñO Bíy Bü@ .QuA QýÏÚõì àüok Bíy úðBzð åpì JAõg ólük úÞ lðlÛPÏì lññÞ|þƒì
lüBy ?lýPvø úñøpG ïk@ xõðBýÚA àü òýG xBHè þâlðq ÿBø|ÜÖA êßy pýýÓO Bü åorG ÿpƒýýÓO
.QuA ,lñPvø àükrð Bíy úG úÞ ÿkApÖA Bü Bíy

ÉõÛu.2
.QuA JApÇÂA ô {üõzO qA QHƒdƒ¾
ok óBíu@ qA ÉõÛu IHu úG úÞ þèpPñÞ óAlÛÖ
êýèk QuA òßíì lýñÞ|þì xBvcA óBO|ÿBüôo
þâlðq ok úÞ lyBG þPýñìA ïlÎ ô ëpPñÞ óAlÛÖ

.lýñÞ|þì xBvcA óBO|þÏÚAô
JAõg ok ÉõÛƒu ólƒük òƒüA pƒG ûô|çƒÎ
)Qvßy qA xpO Bü( Qvßy úðBzð lðAõO|þì

.lyBG óBO|þ¿hy þâlðq Bü oBÞ ok
óBPuôk.3

{Ûð ,JAõg ok Bø|úðBzð qA þéýg êƒTì
kõWô qA þüBø|úHñW òPgBu úPvWpG rýð óBPuôk
þPý¿hy þâtüô àü êTì ,QuA Àhy kõg
QuA ïq|æ Bü ô lýyBHð ûBâ@ ó@ qA QuA òßíì úÞ

24

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

úG Ao þDBø þPcAoBð ôA ÿApG Bíy lükAk ëõK þvÞ ûpýg Bùð@ îz^ úG JAõg ok úÞ lñPvø oõðBW úüpâ ÿpãük úÞ îýñýHG JAõg ok pâA .lPÖA|þì ÈüApyô kApÖA þÏÚAô þâlðqok úÞ QuA òüA îø
îø óBƒOkõƒg lƒüBƒƒy úƒƒÞ lƒƒüoô@|þƒƒì kõƒƒWô pâA .oBì QuA úéíW ó@ qA Qvýð Jõg óly ok pâA þèô luo|þì Bì úG }õg ÿpHglñßýì oApÚ óBdPìA koõì Ao Bíy úÞ lñPvø ÿoBƒývG
qôpýK þñíyk pƒG lƒýƒPƒzƒÞ Ao ÿoBƒì lƒülƒük qA lÏG ô klñg|þì þvÞ úÞ îýñýHG {üõg ÿBüôo
.lýPuAõg|þíð úG þðBíýzK ô QìAlð ÿkôq úG þèô lüõy|þƒì úùÛùÚ úG lÏG ôlñßýì úüpâ úé¾BÖ|çƒG ûlƒñƒg .lñøk|þì
úñü@.19 úÞ þvÞ ó@ ÿApG úð.Qývð Jõg klƒñƒg|þƒì oAõyk {èB^ àü ÿApG lýñÞ|þíð xBvcA
.lü@|þì Bíy ÕApu ûlññýG úÞ Bì ÿApG úð ô lñÞ|þì úüpâ ô klñg|þì ô ÿkB¿PÚA R|çßzì ûoBGok þðApãð ,lüA|ûkBì@
ô oBü ô ïlíø ô Quôk JAõg ok úñü@ ûkpì.16 úÞ þvÞ îýñýHG JAõg ok pâA .îýPvø JAõg Bø|QýèõEvì eýd¾ ïBƒXðA ok þƒüBƒðAõƒO ïlƒÎ
úñü@ ok òPvüpãð .QuA JAõg ûlññýG wðõì ÿBW ô QuA JõglñÞ|þƒì úƒüpƒâ QƒuA ûkpƒì
Ao }kõg JAõg ûlññýG ú^ óBñ^ QuA Jõg {ðlük ô QuA óBíùƒì ô Qƒuôk ûkpƒì .lðBzßG óBO|JAõg úG Ao óBdPìA qôo lðAõO|þì
lƒñýHG Ao }kõƒg Roõƒ¾ ûlƒññýG pƒâA.lƒñýHƒG . Qvýð JAõg ok Qzcô ô xpO ÿApG þPéÎ .Qvýð þðApãð [email protected]
ú`ðBñ^ ô lüBìpÖ|þì QüBñÎ ÿpvK ôA úG lðôAlg Ao þPuôk lýñƒýƒHƒG Ao ÿA|ûkpƒì JAõƒg ok pƒâA oBì.15
IðBW qA lyBG úPynâ ôA òPyAk lƒðqpƒÖ òƒu .luo|þì Bíy ÿApG þðBíùì Bü lýñÞ|þì RBÚ|çì Bíy RBuBvcA {hG úG J@ JAõg ApøBÊ
BHèBÒ lðqpÖ òüA ô luo|þì kõu ôA úG }lðqpÖ ÿpÇg .QuA þãðBg òíyk BüpÇg ,oBì ÿBøBüôo ok J@ RB¿hzì .kõy|þì ÉõƒGpƒì
úñü@ok Ao }kõg ûpù^ þðq pâA .lyBG pvK lüBG þuôpÎ.17 Ao }oBËPðA úßð@ þG ô þéHÚ Ñ|çÆA óôlG úƒÞ ïAo@,ë|æq Bü lyBG kõè@|êâ úßñüA úéíWqA ,Bíy
Bü lüBìpÖ|þì QüBñÎ ÿpPgkôA úG lðôAlg lñýHG úWô aýø úG Bø|JAõg ok þuôpÎ ólük ú^ ô kõy|þì ú^ lýðrG xlc ô lýyBG úPyAk ó@ BG QuA ïq|æ úÞ þOBuBvcA ,ZAõì Bü lyBG
þPHdì ô luo|þì kõu ôA úG lðqpÖ IƒðBƒW qA ArÎ Ao þuôpÎ óApHσì ïBƒíƒO .Qƒvƒýƒð Jõƒg ô lü@|þì óBPÒApu úG QuBíy òýíÞ ok þvÞ
.løk|þì óBzð Ao lüõy úWAõì
ok Ao ó@ ô lýPyAk úñü@ pâA .kõy|þì pýãíz^ .çG Ao xôpÎ ô lðA|úPvðAk oBãð ô {Ûð }õg ô äñzÚ ô BHüq QuA þñíyk þøBì.13
qA úÞ QuA ó@ óBzð lükAk ÿpãük úG JAõg îèBÎ ëõKô |çÆ.18 Qvø Bíy úðBgok Büpupüq úÞ úÞ IüpÖ ëkô
îøApÖ þOBHWõƒì Bƒü lƒýñÞ|þƒì ënƒG kõƒg ëBƒì pâA òíyk òüA BìA lýÎ|çÆA þG }kõWô qA ô QƒuA Jõƒg JAõƒg ok þƒƒøBƒƒì ólƒƒük
þGõg ëõK ô lì@ok úG ÿpãük úÞ lƒüoô@|þƒì ô Yðo óAkpì ÿApG JAõg ok |çÆ ólƒük Bíy òO ok Ao }kõg kõè@pøq {ýð lGBýG Q¾pÖ lñÞ|þì Bñy ó@ ok þøBì úÞ þG@ pâA Áõ¿hG
ûpÛð JBÚ lüoAk úÞ ÿA úñü@ ú^ óBñ^ .luo|þì ok ÿkpì pâA .QuA õßýð óBðq ÿApG ô QuA ûôlðA ô QuA RôpSoBì ,lðA|úPyõð þgpG .kpG|þìôpÖ þDBW lýñýHG JAõg ok pâA .lyBG òyôo ô ÙB¾
óApHÏì Apüq lüõy|þì Qìpc þG lyBG úƒPyAk ô IýW ok Bü úPÖBü |çÆ ÿoAlÛì úÞ lñýHG JAõg qA Bíy rýð koõì òüA ok úÞ kõWõì ô úP×ùð þDAoAk phPuA ô Büok Bü ô Åõc Bƒü pƒýãG@ oBƒñÞ ok
ûôpƒƒßƒì Ao ûpƒƒƒÛƒð úƒƒƒñƒü@ òƒƒƒPƒyAk|þƒƒƒì|çƒuA úð ( |çÆ ó@þíXcoAlÛì úG koAk {üõg ØýÞ úzüo BXð@ qA pýHÏO òüA .lüpHg þG }kõWô lýñýG|þì óAôApÖ óBýøBì J@ óôok ô lüA|ûkBPvüA
Ao úñü@ok òPvüpãð óApHÏì qA ÿA|ûlÎ.lðA|úPvðAk óBüq ô kôo|þì òýG qA {ƒèBƒì ) ó@ }qoA úƒG úÞ îüA ûlðAõg ô lðA|úP×â Bø|úðBvÖA ok úÞ kpýâ|þì JAõg úÞ Ap^ QuA JõgoBývG lññÞ|þì Bñy úÞ
ókpÞ óBùñK .lñðAk|þì þøAõg kõgôoôpÒ óBzð olÚ óBíø Qvýð Jõg JAõgok ëõK .lñýG|þì ô áBg püq ok úP×ùð ÿBø|úñýXñâ òDArg ô òDBÖk Épy þèô løk|þì pHg òyôo ÿA|ûlñü@ qA Bíy
ok .QuA Jõg ÿoAlýG ok ÿA|ûlÎ îz^ úG úÞ BøksA ô BøoBì Ao þðBPuBG ô òùÞ oõ¿Ú ÿBø|úðApüô ú^ óBñ^ lyBG ë|æq ô ÙB¾ J@ úÞ QuA òüA
.QuA {üõg þyõK IýÎ úñü@ ô QuA ûBÖo IWõì îø kBüq ëõK òPyAk ÿoAlýG óõ^ ô lññÞ|þì ÿoAluBK ô QuApc Bø|þÏÖA ô kõè@ êâ ô ûpýO lññÞ|þì Bñy ó@ok óBýøBì úÞ þG@
ólüôk.20 BìA þâorG ô ÀhzO ókAk óBzð ÿApG þPéÎ îø oBì ólük Qvø Bì òøm ÝBíÎA ok oôBƒG òƒüA ô ëBì ô ëõK ô ïBÛì ô ûBW úÞ QuA ó@ óBzð lyBG
ëõK òPyAk .QuA òüA wßÎ Quok JAõgok lyBG ÿA|ûoByA úP×ùðô úPgôlðA ëõK úG lðAõO|þì þÆ qA lÏG BìA kpýâ|þì oApÚ Bíy xpPuk ok ëBñì
ûkoô@ pG :ÁBg QùW àü ok ólƒüôk qA ÿoBPÖpâ ô |çPGA óBzð oBývG ú^ ô álðA| ú^ oBì úÞ îP×â.îýPvø Ñ|çÆA þG }kõWô qA Bì úÞ BG ókpÞ ïpð úXñK ô Quk ô oAõyk oBývG þécApì
Bøôqo@ ókpÞ ú¿Ò ô îÒ úßu ô kpg ëõK .QuA ó@ ØýTÞ Ñõð ëk ô oBãð ô {Ûð }õg ô BHüq QuA þñíyk pâA .kBüq ókoõg ú¿Ò ô îÒ ô óAôApÖ R|çßzì
úÞ lýñýHG JAõg ok ú^ óBñ^ .QuA à^õÞ Ao }pøq ô lü@|þì Al¾ þG úÞ ïAo@ ô IüpƒÖ ô äðo }õg óBýøBì ó@ok ô lyBG ò×ÏPì J@
–oõÎ ô Qƒhè ô xBƒHè óôlƒG ólƒüôk ïpâpu ô lüA úPhüo kõg êGBÛì ëõK ÿkBüq oAlÛì àü lðAõO|þì ÿkõWõì òýñ^ .kôo|þì ô krüo|þì Bíy JAõg úÞ Ap^ Qvýð Jõg lññÞ Bñy BHüq
QðBýg ok úÞ lüõâ|þì Bíy JAõg lýPvø ó@ }oBíy òPyAk Qèôk òýÎok úÞ þðq .lyBGrýð BHüq óq ô Yðo úG úÞ lüoô@|þì QulG þDBørý^ lüõâ|þì
.lü@|þì {ýK Bíy ÿApG þDBø ÿoBPÖpâ ûlñü@ Quôk ókõG áBðpÇg òýÎokô QuA áBðpÇg .kqoA|þíð ó@ úG koõgpG ok ÿoBíýG ô þPhGlG
ÿqôpýK :òíyk àü ëBHðk úG ólüôk ÿApG Àhy ó@ lýPÖpâ þèõK þvÞqA ú^ óBñ^ úG òPvüpãð ûpýg JAõƒg ok .QƒuA þƒñPyAk Qýìõßdì ô wHc ô ÿoBíýG óBzð ò×ÏPì J@
þPhHßýð :kôlýì úÞ ÿA ú`G úG óBOkõg pâA ô lñÞ|þì Quok pƒukok Bƒíy ô óAõýc òülñ^ .lðA|úPvðAlð óõíýì Ao oBì îz^ þøBì ,QuA ëBHÚA ô QhG lý×u þøBì .QuA
QüBÂo :ôk úÛGBvì þøBì ô QuA RôpS ô ëBì ô ëõK þD|çÆ koq
õãì õãG :óBâlðôk ÿByBíO àü JAõg ok þvÞ pâA .QuA ûõßy ô pÖ ,jpu
ok úÞoõÆ ó@äñO Bü úzýy óôok þøBì lñ^ Bü
kBüq ëõƒK ÿoAlƒÛì :ólƒüôk Ùlƒø þƒG Bíy úG QuA ïõuõì qôoõð òýu Q×ø îuApì
.|lýuo løAõg óBPPulG ÐPíPìôA IðBWqA óõ^ QuA JõgoBývG lølG
lýuo|þì kõg ÿBøôqo@ úG ô lüõy|þì lñì ûpùG ô
25 àíÞ Ao ôA lýølG þøBì þvÞ úG Bíy ú^ óBñ^ ô
ok pâA .lupG {üBøôqo@ úG úÞ lýñÞ|þì ÿoBüô
lükAk RoõÚ úPuok Ao þøBì úÞ lýñýHG JAõg
pâAô lüõy|þìq@ô ÁpcoB^kô lýñÞ|þì ÐíÆ
lýñýHGpâA .lýuo|þì QíÏð úG ,lüoõhG þDAnÒ
ûqBO ú^ ô lyBG ÿkôk ú^ lüoõg|þì oõy þøBì
oBPÖpâ QHý¿ìô |çG úG lyBGoõy úÞ þÆpy úG

.lüõy|þì
úüpâ.14
úG JAõg ok úÞ Qvýð BƒñÏì óAlƒG òƒüA
ólük oõËñì úßéG îýñÞ úüpâ þßürýÖ Roõ¾
ô ÿkBy JAõg ok òPvüpâ .QuA ókpÞ úüpâ
JAõgok ú`ðBñ^ . QuA ÉBvHðAô fpÖô|þìpg
ëBdyõg ûlñü@ ÿBøqôo ok îýñÞ|þì úüpâ îýñýHG
ÝB×OA Bì ÿApG Jõg ÿA úƒSkBƒc ô îƒüõƒy|þƒì

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

,pPíÞ þãPvGAô ,pO|ÜyBÎ ,pO|îèBu ,pO|óAõW
,pOpÒæ ,pPùG òýyBì ,pPùG óAlðqpÖ ,pPùG oBÞ
,pPùG ÿBø|óAlðk ,pPzýG ÿõì ,pOlñéG
óBüBK Qvýè òüA ... îPyAk pPùG ÿBø|xBHè
ly|þì ÅõÎ ó@ Bü òüA ÈÛÖ pâA .QuA pünKBð
ok ?Qvýð oõÆ|òüA .ly|þì êìBÞ rý^ úíø
.Qvýð oõÆ|òüA úðB×uBPì úÞ îüõãG lüBG JAõW
òüA úÞ þPÚô .ÿpýâ|þíð þGAõW ÿoõW|òüA
{ýK ÿpãük rý^ ,lðõy ÅõÎ îø ó@ ô

QuõOqôpük ÿAkpÖ óBíø ,qôpìA
JBüok Ao RqôpìA ÿAkpÖ ,wK

QGBG kôõýèBø óqoõùzìpãüqBG ôpPùG Ao kõg óBùâBð þPÚô ,ëBTì ÿApG .lü@|þì lñøAõg Bø|ÝB×OA úÞ QuA þüBW ûlñü@ #
pGApGok óõvßW êßüBìqA ÑBÖk ëõK çTì ëBHðk úG ÐÚõì ó@ ûqBO ,þñýHG pPùG ûlñü@ ,þñÞ|þì úüpâ úÞ ïõñy|þì .kBPÖA
úG ûoBGôk úÞ QuA ÐÚõì ó@ .kõG þøAõg pPzýG ,kBy ,ÜÖõì QuA òßíì õO úÞ QuA þüBW
!kpÞþøAõgonÎ RBìBùOA óly ëBdyõg ÿApG pãük lülW ÿBørý^ ëBHðk ÝpÒ ô ,oBÞúG ëõÓzì ,oõùzì ,BHüq ,oAlèõK
òüA úG ókpÞ þâlðq úËdè òüA ok .kõG þøAõg Bü Büôo Bü úzÛð BùñüA .ÿõy Bø|òüpPùG ok
êßüBì úG ÉõGpì þèBXñW lñPvì ûoBGok {üBø QHd¾ úßð@qA wK lñvüApPuA ApGoBG # Ao kõg ØüBÊô ô Bø|QýèõEvì úÞ Qvýð BñÏì îüõãG lüBG ûoBGôk BìA ,lñPvøpãük ÿBørý^
IWõì {üBø ûsAô JBhPðA úßñüA qA ÿA úýðBýG ok ly úWAõì ÿkBüq ÿBø {ñÞAô BG óõvßW ó@ok B« ÏÚAô õO úÞQuA þüBW ëBc óBìq úÞ
.Qvýð oõÇñüA ,úð ,ÿoAnãG oBñÞ
.kpÞþøAõgonÎ ,ly îøB×Oõuô þPcAoBð Ao óly pO|åorG ô pOoAlèõK ,pPùG ,pOpÒæ ! QvýðoBÞok îø þüBüôoô þPvø
BG úHcB¿ìok xoBì 22 úÏíW qôo þüBßüpì@ ÿA ûoõÇuA ûlñðAõgô pãüqBG lñvüApPuA ApGoBG
óõvßW êßüBì ûoBGok úÞ Ao >lñèoõð ápO< þèBXñW lñPvì úG ûly fpÇì RBìBùOA úÞ Q×âríüBO óõñÞA îø úÞ ú`ð@ óAkolÚ .lýñÞ }õìApÖ ÿAlPGA qA úÞQuA þðBìq óBíø ,úËdè òüA
êßüBìô lðA úPzâpG óBy ÿkBÎ þâlðq úG ïBùOA òüA óBýðBGpÚ úÞ kpÞoBùÊA úPHèAô koAkoôBG ,QuA lýPvø lñì ûpùG ó@ qA óæA òýíø ô lüoAk ÿA ûkõG ó@pËPñì ëBc úG BO þâlðq
úßñüA úG .QuBXñüA ok þPhHyõg lýéÞ .lýyBG
.QuA úPzßð Ao Bùð@ óõvßW úzýíø ,lýyBG þÂAo lýPvø úÞ ú`ð@ úG ÈÛÖ ok óôlG úÞ QuA þðBìq óBíø ,úËdè òüA
úP×â úÞ QuA áB^|ØýuríýWô óõvGAo lüô ÿBø ïBð úG kpìôk QüAôo >lñèoõð ápO< lñPvì «BÏÚAô ú`ð@ BG kõg ÿBW úG BùñüA BìA .Qvýð þÖBÞ .þðAlG Ao ó@ olÚ lüBG ÿrý^ aýø òPÖpâ pËð
Ädì QÛýÛc úÞ Apüq ,lýyBG kBy lýPvø .QuBørý^ òüpO|òüpýy «BÏÚAô ókõG ÝBPzì
.lðA úPÖpâ oApÚ ÅpÏO koõì oBG Bøl¾ þãèBu 10 BO 7 òýñu òýG óõvßW êßüBì ÿõu qA lðA òüA olÚ .lzgok|þì óBýèpG lñðBì Büôo òPyAk
þì Bíy :Q×â îüBO úG lñPvì òüA þèBXñW RBÚB×OA ûoBGokoBßuAô þìpâ rüAõW ûlðpGpãüqBG .QuA óBíø ó@ ûoBGok îø wÞ|aýø úG ô óAlG Ao RBËdè
ô óõvGAo( Bø ú`G ó@ lülýñy úÞ oõÇðBíø BìA ,QuA ûkpÞ QümA Ao Bùð@ )ôA( lýüõãG lýðAõO
rýð lðqpÖ IcB¾ô lðA ûkpÞ ZAôkqAôkpø Bùð@ ,lðA ûkõG ûkq óBXýø BXð@ok ókõG qA )áB^|Øýu QuõOqôpìA òì óBíø ,õO þÏÚAô òì }A|ûoBGok óApãük úÞ ûlð ûqBWA ô órð þÖpc
QuA òßíìô ûlìBýð Býðk úGqõñø ûlñü@òì .lññÞ ûlýÛÎ oBùÊA QüApG
!QuA úPzßð Ao Bùð@ôA wK lðA ûly ,þÏÚAô òì qôpìA pøõW wK .lüBýð îø Býðk úG
ûly àükrð NBK óBÇéu úG úÞ Ao þüBø ú`G òülèAô kõg óBñhuqA ÿpãük ÿBWok lñvüApPuA ,lñPvø þèBÎ BøBüôo .QuA oAõPuA ô wíè êGBÚ RolÚ úßñüA qA ô pHG Rnè kõg ókõG ûlðq qA
QuA ûkBÏèA|ÝõÖ kõg Ñõð ok îø QýÏÚAô BìA .òÞ ûkB×PuA ,ÿoAk Ao òPyAk ôqo@ þüBðAõO ô
.kAk oApÚ {ðqpu koõì rýð lðkõG .QuBüôo qA pO xõíéì þÇüApy pø QdO óõ^ ÜýíÎ ÿBø|w×ð ô ÿqAlðBýG BK ÿôo BK lüBHð
ïBùOA þPc óõvßW êßüBì óAokApG úÞ QuA ûly fpÇì þèBcok lñvüApPuA ÿBø QHd¾ òüA îýupO ôo óõOqôpìA þéßy úG lýñÞ þÏu Rkõg úG þøBâ qApø úÞ QuA Jõg ,þzßG
BG úÞ úyBG ÿqôpük ÿBùìBâ ÿ úìAkA úÞ ,lýñÞ ûlðq úÞ þyBG pÞBy .þzülðBýG ô þðrG ÿpu
.lññÞ þì oBßðA rýð Ao NBK óBÇéu þvñW ÅpÏO ,úPÖpâ äðo óõO ûlñü@ ÿBø QuAõg ô Bøôqo@ .ÿqAlðBýG þøBãð RA|þâlðq úG ô þPvø
úG ÿA ûkpPvâ ÿBø {ñÞAô ÿqBXì RBd×¾ ok úé¾BÖçG lñvüApPuA ApGoBG ÿBø úP×â òüA qA wK ôo óõßuô þPgAõñßüqA þðBzðrâpø úÞ þãðo úG ûlñü@ok Ao ûlñü@ ÿBø|ÿkBy úíø îýðAõO|þíð
óBñhu úG ÿkBÛPðA þPýüõO ok lñPvì îéýÖ òüA óAkpâoBÞ lüo ók .QÖpâ Roõ¾ Bø Ùpc òüA
.îükpãG {èBHðk
?ÿA ûkq Ao Ùpc òüA BÏÚAô õO Bü@ :kAk óBzð {ñÞAô òýñ^ lñvüApPuA
îø óBìq àü ok þðAõO þíð :Qyõð lñvüApPuA úG JBÇg ûoBG òüA ok pPýüõO óApGoBÞ qA pãük þßü äðo ïBíO òýG qA ô QyAk løAõhð }kõg ok pHG Rnè ,ókõG ÝBPzìô òPyAkôqo@qA
ôo RkBÏu ô þPhHyõg ûoAõíø ,þPvø ÿBø ,ïkõG pOoAlèõK pâA þñÞ pßÖ úÞ þñÏü
.QuA ûkõHð oBÞBÇg îùPì kpÖ þüõãG îø ô ÿoAk kBíPÎA óBâlñðq ïBùOA úG þüõãG ... QgBu løAõg óBüBíð pOpünLèk ô pO eÂAô
ApGoBG ,lypzPñì úPynâ Iy RBÎBu òüpg@ok úÞ þPüAoô qA êÛð úG ûly qôo úGpHgok BìA
þøAõgonÎ þìõíÎ oBßÖA qA ly îøB×Oõu ô þPcAoBð IWõì {üBø ûsAô JBhPðA úßñüA qA lñvüApPuA

.kpÞ
xBvcA BÛýíÎ ô ïpýãG ûlükBð ûly koAô kpì ôk òüA úG úÞ þcôo úGp îPuAõg þíð òì Q×â ôA

.îñÞ þì þðBíýzK
.lñÞ þì {üBPu QÛýÛc òP×â ÿApG Ao p×ð ôk ó@ úÞ Q×â òýñ`íø lñvüApPuA

28

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
29
qpì :Bßüpì@RpWBùì ÿBø|ïBÛì
àü úðBPu@'ok Bßüpì@ô àürßì
QuA 'úÏWBÖ

Ao Bø|ûkAõðBg ÿoAk|úãð QýéGBƒÚ ô QƒuA ûlƒy ô RpƒWBƒùì ûoAkA ÿBƒø|ïBƒÛƒì #
.koAlð lƒñƒüõƒâ|þƒƒì Bƒƒßƒüpƒƒì@þƒƒðBƒƒGqpƒƒì
qA ÿoAk|úƒãð ÿqpƒƒì ÿBƒƒø|ûBƒƒâôkoA
pƒPƒzƒýƒG óõƒñƒÞA îø úƒÞ òƒüA ꃃýƒèk úƒƒG àürßì qpì ok þðõðBÚpýÒ óApWBùƒì
ô lñPvø óBÞkõÞ ô Bø|ûkAõðBg óBâly|QyAkqBG kõg QýÖpÊ pGApG òülñƒ^ ô ÑBƒHƒyA
ÿpGoBÞ pýýÓO óBßìA óBñýè@ àì ÿBÚ@ úP×â úG pPùG úG úWõO BG ô lðA|úPÖpünK þðAlðq
ïBÛì òüA koAlð kõWô îø Bø|ûBâôkoA òüA Ðüpu óApWBùì kôoô úìAkA ô Aõø ÿBìk óly
òýÛü úG IüpÚ ëBíPcA úG" :úP×â Bßüpì@Qèôk ô þðBvðA úÏWBÖ úËdè pø QuA òßíì
Bùð@ ô îýñÞ kAq@ lüBG Ao óBâly|QyAkqBG òüA
ÿkôldìBð Rlì ÿApG úÞ QÖBü lñøAõg ûqBWA .løk ÿôorÞApì òüAok þPyAlùG
úG Aõø óly pPùG ô oBùG ólýuoApÖ BG
".lñðBíG þÚBG Bßüpì@ok {üArÖA BG Bßüpì@ þGõñW ÿBøqpì ëõíÏì oõÆ
RpWBùì BG ûqoBƒHì wƒýéK ûoAkA óBƒìrƒíø úÞ oõÆ|ó@ BìA kõy|þì ôpGôo óApƒWBƒùƒì kôoô
RoAqôô )wü@( þÞpíâ RB×éhOô þðõðBÚpýÒ úHñzXñK qôo Bßüpì@ RpWBùì ûoAkA ÿBø|ïBÛì
ïçÎA Bßüpƒì@ þƒðBƒvðA RBƒìlƒg ô QƒyAlƒùG ÿBø|úðBuo úG )òükoôpÖ îPzø - xoBì 28(
qA ÿoAk|úãð ô óBßuA þƒüBƒðAõƒO úƒÞ lƒðA|ûkpƒÞ oBì@ úPynâ qôo lñ^ þÆ lðA|úP×â oõzÞ òüA
.lðoAlð Ao ûly QyAkqBG óBÞkõÞ ô Bø|ûkAõðBg kôoô QéÎ úG àürßì qpì ok úÞ þðApWBƒùƒì
ûBìok BùñO ûkpÞ þñýG|{ýK óBñýè@|àì ÿBÚ@ ûkõG "úÛGBu|þG" lðA|ûly QyAkqBG þðõðBÚpýƒÒ
40 ÑõíXì ok ôA pìA QdO ûoAkA ÿoBW xoBì
koAô kõg òülèAô óôlG úÞ óAõWõð ô ákõÞ oArø .QuA
QyAkqBG Ao ly lñøAõg Büô |ûly Bßüpì@áBg ô þðBGqpì ûoAkA pvýíÞ ,óBñýè@|àì òüõÞ
óBý`ÚB^BÚ" ÈuõOôA úP×â úG úÞ þðBvÞ .lñÞ QýÏÂô úG úWõO BG ûkpÞ lýÞBO Bßüpì@ ápíâ
áBg koAô þðõðBÚpýÒ oõÆ úG "òzgô îco|þG ÿæBG îÞApO ô ÿqpì| ÿBø|ûBâôkoA ûkpzÖ oBývG
ÈÛÖ ÑõÂõì æBc" Bùð@ ok óBâly|QƒyAkqBƒG
.lðõy|þì Bßüpì@ úËdè pø QuA òßíì ÿksApO ô QuA óBìq UdG
ÿApG îüoAk óAõO ok ú`ð@ pø Bì" :úP×â ôA
BìA îüA|úPvG oBÞ úG úÏWBÖ àü ÑõÚô qA ÿpýâõéW .løk ÿôo "Bø|ûBâôkoA òüA qA þßü ok
úG úWõO BG òýñ`íø ô kAlÏO òüA úG úWõO BG lðA|úP×â xArãOõuBK|ëAok Bø|ïBÛì óBìríø
ûløBzì )Bø|ûBâôkoA ok( Bì úÞ þüBƒø|ÿoBƒíýG oArø 13 qA {ýG úPynâ úP×ø àü ÙpÊ BùñO
úËdè pø úÞ QuA òüA òƒì xApƒø ,îƒýñÞ|þƒì áBg koAô þðõðBÚpýÒ oõƒÆ úƒG úƒÞ ÿpƒWBƒùƒì

".lupG ûAo qA ÿksApO QuA òßíì .lðA|ûkpÞ QyAkqBG Ao lðA|ûly Bßüpì@
ÿoBW ûBì ok þüBßüpì@ ÿBø|ïBÛì úP×â úG ÿBø|ûkAõðBg ÿBÃÎA óApWBƒùƒì òƒüA pƒTƒÞA
qpì qA oõHÎ BG pWBùì oArø 100 kôlc ÿkçýì ok oõzÞ lñƒ^ ÿBƒø|þƒðBƒìBƒvƒGBƒð qA ÿoAõƒPƒì
Bßüpì@ok ólðBìô þâlñøBñK oBPuAõg àürßì xAoôlñø ô oôkAõèBvèA óõ^ ÿrÞpì ÿBßüpì@
ëBu 11 þÆ îÚo òüpOæBG úÞ ÿoBì@ ;lðA|ûly Bü ô óBÞkõÞ ,óBðq Bùð@ qA ÿoBývG ô lñPƒvƒø
qpì qA kõg òülèAô óôlG úÞ lñPvø þðBðAõWõð
.QuA úPynâ
kAlÏO ÑõíXì qõñø ,{üArÖA òüA kõWô BG .lðA|ûly ko
ÿBøqpì qA úèBu pø úÞ þðõƒðBƒÚpƒýÒ óApƒWBƒùì ok úHñyoBù^ qôo úƒÞ óBƒñƒýƒè@|àƒì ÿBƒÚ@
úøk ôk þÆ lðõy|þƒì Bƒßüpƒì@ koAô àƒürƒßì BùñO ûkpÞ lýÞBO Q×â|þì òhu xArãOõuBK|ëA
åpíâ ô þðBGqpì ûoAkA úPynâ úƒPƒ×ƒø ÙpƒÊ
.QuA ûkõG {øBÞ úG ôo úPynâ ôpGôo ûly QyAkqBG pWBùì oArø 12 BG Bßüpì@

.QuA ûkõG
ô oArø 13 úG )xoBì 28 úHñzXñK( îÚo òüA"
Bì QýÖpÊ úÞ þèBc ok .QuA ûlýuo p×ð 400
p×ð 6000 óApdG úÇÛð ô QuA p×ð oArƒø 4000
oBì@ àü pƒ×ƒð oArƒø 13 .QƒuA ûlƒy koô@pƒG

".QuA úÛGBu|þG
pƒTƒÞA ,þƒðBƒGqpƒì ïBƒÛƒì òƒƒüA úƒƒPƒ×ƒâ úƒƒG
úýHÏO kpXì óAkpì ÿApG ÿqpì ÿBø|ûBâ|QyAkqBG

óApùO úéXì

!äñùð àü àýPuçKqApK ûlÏì

òüpO|þðæõÆ koõÞo' êýDApuA þßíðoBÒ àýPuçK ïpâõéýÞ40 ÿôBc úÞAo äñùð àü ûlÏì qA ÿpüôB¿O þüBüok óBuBñy|Qvüq #
'QÖpâóApüAqA Ao óBùW þßíðoBÒ .lñzülðBýG êßzì òüA ÿApG ÿA|ûoB^ BO lðkAkoAlzø Bø|Qèôk úGô lðkpÞpzPñì ,kõG

úýyBc ok þøõÞ ok Ao óBùW þßíð oBÒ òüpO|þðæõÆ lñüõâ|þì þéýDApuA óBÛÛdì # äñùð òýLýéýÖ >õDBðAlñýì< püArXèA|ÐíXì ok Qvüq Èýdì óæBÏÖ ô þüBüok óBuBñy |Qvüq |
BO úÞóApüA JõñW ok ÿoBÒ qA pPìõéýÞúu kôlc úÞlðA|ûkpÞØzÞ)ûkpì ÿBüok( QýíèApdG òüA åpì úÞ lðkpÞ ïçÎA ô lðkpÞ AlýK ,QyAk kõg ûlÏì ok àýPuçK ïpâõéýÞ 40 úÞ Ao ÿA|ûkpì

.QuApOlñéG ,ly|þì úPgBñy óBùW þßíðoBÒ òüpOlñéG óAõñÎ úG óæA .QuA ûkAk jo àýPuçK ÿkBüq óArýì ólýÏéG pSA pG óAõýc
pýgA ëBuôk þÆ ,koAk ïBð "ïBùéìoBÒ" úÞ Ao ÿpPìõéýÞ 10 þßíðoBÒ òüA þéýDApuA óApãyôBÞ BO lðA|úPuAõg ô ûkAk oAlzø Bø|Qèôk úG ÑõÂõì òüA koõì ok Bø|oBG Qvüq|Èýdì óBuBñyoBÞ

.lðA|ûkpÞ þüBuBñy ô ÿoAkpG|úzÛð .lñzülðBýG êßzì òüA ÿApG ÿA|ûoB^
.QuA ûly ÐÚAô QýíèApdG þGpÒ JõñW ok êýDApuA ûõÞ òüpO|åorG ,ïôlu ûõÞ püq oBÒ òüA ÉBÛðpüBuqApPzýGoBývG þÚpy JõñW ÿBýu@ ÿBø|oõzÞok àýPuçK Ùp¿ì ;QuA þñP×â
ÿBø|ëBPvüpÞ qA ó@ ÿBøoAõük qA þzhGô lñPvø óArüô@oBÒ ØÛu qA þßíð ÿBø|QýPÞæBPuA ,òýLýéýÖ ,ÿrðôlðA ,òý^ úÞ kAk óBzð 2017 ëBu ok ïAo@ xõðBýÚA þGBüqoA }oArâ .QuA óBùW
òüA xBuApG .lðA|ûkpÞBøoBø|BüokôBø|xõðBýÚAokAoàýPuçKóArýìòüpPzýGïBñPüôôlñéüBO
.QuA ûly êýßzO àíð óBzgok ïpâõéýÞ 80 úÞ ly AlýK lñéüBO êcAõu ok ûkpì äñùð àü rýð úPynâ ëBu óBPvGBO ,}oArâ
ÿBø|àýPuçK óBýðBGpÚ pãük qA Bø|þøBì ô Bø|òý×èk ,þüBüok ÿBø|QzK|áæ .kõG ûlýÏéG Ao àýPuçK

.lñPvø Bø|Büok ô Bø|xõðBýÚA eÇu ok ûly Bøo

ly úPgôpÖ óBìõO koBýéýì 14 þßütéGpOõHÞ

ÜéÏO îzÚ ûpürW ok 3|N| Bü "óAlßíð oBÒ" úG óBùW þßíð oBÒ òüpO|þðæõÆ koõÞo óõñÞBO ôlðBìo@ lñüõâ|þì ûlüArì òüA óæõEvì àü ûlüArì qôo òüpg@ ok|#
.koAk ëõÆ pPì 850 ô pPìõéýÞ {y úÞ QyAk ûlüArì àüok úÞ QuA óBùWpOõHÞ òüpO|óApâ òüpO|óApâ koõÞo ,àütéG ok pOõHÞ
þñý^ àü ô ly úPvßy óBùW pOõHÞ
)ÿpHÎ( ôpHýø ûBãzðAk oBÒ RBÛýÛdO rÞpì pülì ô oAnãðBýñG ,òýßìôpÖ xõìA oBG òýèôA .QuA ûlýuo }ôpÖ úG òüçð@ óõýéýì 1.4 ôlðBìo@pOõHÞlüpg ÿApG
YñK kôlc QvðAõO 1980 úøk ok ôA .kAk oApÚ óApãzøôtK úWõO rÞpì ok Ao ïBùéì þßíð oBÒ ,êýDApuA pOõHÞ òüA úÞ QyAlð oBËPðA þvÞ úPHèA
úðõâ òüA Ao óBùWpOõHÞ òüpPðApâ koõÞo lðAõPG .kpÞQgAkpK oæk
.lñÞ þüBuBñy Ao oBÒ òüA qA pPìõéýÞ óApOõHÞ úÛGBvì ûlðpG úÞ pOõHÞ àü
ØzÞ Ao óAlßíðoBÒqApPìõéýÞ {yqA {ýG lñPvðAõO óApüAok óApãzøôtK 2006 ëBuok BìA .lñÞ BW úGBW 1.4 QíýÚ BG ,kõG ûly àütéG ok
kAtð BG ÿBø|pOõHÞ úG ÿkBüq úÚçÎ Bø|þñý^ koBýéýì 14 kôlc ëkBÏì oæk óõýéýì
.QÖpâ Ao óBùW þßíð oBÒ òüpO|þðæõÆ IÛè óBìq ó@ok oBÒ òüA ô lññÞ l¿Ú pOõHÞ òüA lülW IcB¾ ô lðoAk þßütéG ÿoAlüpg þñý^ kpÖ àü ÈuõO óBìõO
ô lñÞ êìBÞ Ao òýßìôpÖ xõìAoBÞ QÖpâ îýí¿O ,þéýDApuApãyôBÞ ,õãðôõDBü {ýK ëBuôk Ñõð òüA êvð pPzýG lýèõO ÿApGôlðBìo@qA koAk
.ly
.QÖpâ àíÞ þðBPuoBÓéG óBÛÛdì qA ûsôpK òüA ÿApG .lñÞ ûkB×PuA pOõHÞ óApâ koõÞo ,lüpg òüA BG
Ao ïBùéì þßíð oBÒ qA pPìõéýÞ ûk qA {ýG lñPvðAõO ûqôo 10 ûoôk ôk ok þédì ÿBøléG ûApíø Bùð@ úG QHvð ô úPvßy óBùW pOõHÞ òüpO|QíýÚ

.lññÞ ØzÞ .ly pGApG 3 þéHÚ koõÞo
.lñÞ pPzýG Ao oBÒ òüA ëõÆ óBìq ëõÆ ok óAoBG }oBG kôo|þì oBËPðA lñüõâ|þì óBÛÛdì 2 kôlc ôlðBìo@ ïBð úG pOõHÞ òüA ûlüArì
oõHÎ løBy Qvhð ÜüBÚk ok ô lýzÞ ëõÆ úP×ø
úG ûlüArì pg@ qôo BO ô kõG oæk oArø 340 îÚo qA
lzð îPg BXñüA úGoBÞ BìA ,lýuooækoArø 567
þñý^ kpÖ ôk òýG QGBÚo þðBüBK RBÎBu ok ô
úG QüBùð ok ô QÖpâ æBG pOõHÞ òüA lüpg ÿApG

.ly pXñì oæk óõýéýì 1.4 úG QíýÚ ólýuo

30

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
31
ûrüBW ûlðpG êýg|îýøApGA çýßy
ly 'pzG ÝõÛc ëBÏÖ'

,ûly úPgBu }A|ûoBGok úÞÿlñPvì îéýÖ pÆBg úG ,óBÓÖA oBãðpHg ,êýg|îýøApGA çýßy #
.QuA ûkoô@Quk úG Ao "pzG ÝõÛc ëBÏÖ" ûrüBW

ok)|Movies That Matter|("lðoAkQýíøAúÞþüBøîéýÖ"ûoAõñzWÿõuqAûrüBWòüA
.ly AløA êýg|îýøApGA îðBg úG lñéø úøæ pùy ok êéíèA|òýG õ×Î óBìqBu BG þãñøBíø

ÿklXì úÛül¾ ÈuõO úÞ QuA "BøksA BG þüôoBüôo" lñPvì îéýÖ ûsõu êýg|îýøApGA îðBg
óAõñÎ úG ,êýg|îýøApGA çýßy QýèBÏÖ lñPvì òüA .QuA ûly úPgBu þüBßüpì@-óBÓÖA óAkpâoBÞ

pÖõéýðôoæBu kpì úÏìBWokoBãðpHg àü
úG Ao óBíèoBK ok ïkpì ûlñüBíð þíýøApƒGA

.QuA ûlýzÞ püõ¿O
30 BƒO 22 iƒüoBƒO qA ûoAõƒñzW òƒüA
îéýÖ ô QuA ÿoArâpG ëBc ok boBì/xoBì
îéýÖ Qzø oBñÞ ok"BøksA BG þüôoBüôo"
ûoAõñzW òüA "ëBÏÖ" {hG krìBð pƒãƒük

.QuA ûkõG
òƒüA "pƒzƒG ÝõƒÛƒc ëBƒÏƒÖ" ûrƒüBƒƒW
ó@ ûlðpG úG ôoõü 5000 ÔéHì BG ûoAõñzW

.kõy|þì ûkAk
?QvýÞêýg|îýøApGA çýßy
36 oBƒãðpƒHg ,êƒýg|îƒýøApƒGA çýßy
pPzýG ÿApG ôA .QuA óBPvðBÓÖA êøA úèBu
ok úèô|ú`üôk óBPvðBÓÖA {hG oBãðpHg óõñÞA ô kõG ÑõéÆ þðõürüõéO úßHy pãyoArâ ëBu ûk qA

.QuA óBíè@
.ly úPzÞ óBHèBÆ îüso óAoôk ok ôA pvíø .QuA pPgk àü ô pvK ôk okBì ,êýg|îýøApGA îðBg
óAõñÎ úG ó@ qA wK ô êGBÞ ûBãzðAk ok ÿoBãðpHg úPyo ÿpýâApÖ úG Ñôpy 2001 ëBu qA ôA

.kpÞ Ñôpy oBÞ úG oBãðpHg
.QuA úPgAkpK {OByoArâ ok QuBýu ô óBðq ÝõÛc ,ÿpzG ÝõÛc RBÎõÂõì úG pPzýG ÿô
þãèBu 15 ok úÞ ÿpPgk .kpÞ pzPñì Ao êâpdu úXñßy pHg 2012 ëBu ok êýg|îýøApGA çýßy
ô þðAlðq ôA ûkAõðBg ô }pøõy Quk úG kõG ûlzð þyôpÖ|òO úG pÂBc óõ^ ô kõG ûkpÞ ZAôkqA

.ly óBPvðBÓÖA ïkpì îzg UÎBG ô kpÞ úÞõy Ao Býðk pHg òüA .kõG ûly úXñßy
Ao óBPvðBÓÖA óAoBãðpHg úPýíÞ ÿõuqA 2012 ëBuok "ëBuoBãðpHg" IÛè ,óBÓÖAoBãðpHg òüA

.kpÞ IvÞ
.koô@ Quk úG óBðq oõìA RoAqô ÿõu qA Ao "þèçì QÎBXy ëAlì" 2015 ëBu ok òýñ`íø ôA
úG Ao "xõ×ðpK ô ÑBXy óBðq" ûrüBW Bßüpì@ ûldPì RæBüA ok oBG úu êýg|îýøApGA îðBg òýñ`íø

.QuA ûkoô@ Quk
ÿõuqAôA ly UÎBG óBPvðBÓÖAok ÿoBdPðA Rçícô óBÓÖA óBðq úG ÉõGpì êDBvì úG òPgAkpK

.kõy lülùO åpì úG óBHèBÆ ûôpâ
wüôpu úG óBHèBÆ ûôpâ úéíc ô þPýñìA ÿBølülùO êýèk úG 2016 ëBu ok êýg|îýøApGA îðBg
úPzÞôA óAoBßíøqAp×ð Q×ø úéíc ó@ok .kpÞ ápO Ao óBPvðBÓÖA ÑõéÆ óõürüõéO óAlñìoBÞ êìBc

.lðly
úd×¾ ok þìBýK pzð BG rýð þéì Rlcô Qìõßc þüApWA wýDo ,úéèAlHÎ úéèAlHÎ pPƒÞAk

.QuA úP×â kBG áoBHì êýg|îýøApGA îðBg úG Ao QýÛÖõì òüA {ÞõHvýÖ
QulG úG ÜÖõì oõzÞ }çO pK ô ûlüqoô oBãðpHg ,êýg îýøApGA çýßy îðBg" úÞ úPyõð ôA
úðBuo ûkAõðBgô êýg îýøApGA îðBg úG Ao åorG koô@Quk òüA .lypzG ÝõÛcpHPÏì ûrüBW ókoô@
pPzýG ÿBø QýÛÖõìoõzÞqoBHì óBðqpüBuô êýg îýøApGAõðBG ÿApG .îýüõâ þì àüpHOoõzÞ ÿBø

"îüoAkôqo@
þüBíñýuôlñPvìîéýÖ70kôlcúèBuúíø"|Movies that matter|"þééíèA|òýGûoAõñzW
þÎBíPWA QèAlÎ ô ÿpzG ÝõÛc RBÎõÂõì úG pPzýG úÞ þüBø|îéýÖ .koAnâ|þì {üBƒíð úƒG Ao

.lðqAkpK|þì

óApùO úéXì

îø BG BøoõHðqô Bø|þøBì
!lññÞ|þì QHd¾

ô Bø|þøBì óBýì þÆBHOoA êK àü ,RBGo þÎõð àíÞBG lñPvðAõO þvýDõu óApãzøôtK #
.lññÞkBXüA BøoõHðq

pãülßüBGoôkûAoqABø|RBGoàíÞBG,ÿlülW{üBìq@oklñPvðAõOBø|þøBìôêvÎÿBøoõHðq |
.lññÞ oApÚpG ÉBHOoA

ô Bø|RBGo þüBðAõO ïBÒkA koõì ok pO|{ýK úÞ úPÖpâ Roõ¾ ÿA|ûsôpK xBuA pG ,|{üBìq@ òüA
wýDõu)|EPFL|("óAqõèëAolÖàýñßO|þéKúvuõö ì"óApãzøôtK.kõGûlyïBXðARBðAõýcoBPÖo

úé¾BÖ úG þykçãñG óq àü
kpÞóBíüAqoBGôk ûBì àü

.QuA ûkoô@BýðlGõéÚôk àü ,xoBð ÿkAqõð lèõOqA wK ûBì àü þykçãñG óq àü # .lýuo|þì pËð úG þÏÚAô ÿBø|þøBì úG úýHy úÞ lðkpÞ þcApÆ àýOBGo þøBì àü ,2017 ëBu ok
BìA ,koô@ BýðlG xoBð kAqõð àü úüoõÖ ûBì pgAôAok ,úèBu 20 BðBÇéu ú×üoBÎ úP×â óq òüA àyrK .lðkBPupÖ êvÎ ÿBøoõHðq ÿôlñÞ úG Ao àýOBGo þøBì ,lülW þuopG òüA ok þzøôtK ûôpâ òüA
óBPuoBíýG úG ,kpÞ xBvcA {íßy úýcBð ok lüly ÿkok úÞ ó@ qA wK ,óBíüAq òüA qA lÏG qôo 26 BøoõHðq ÿApG Ao áok êGBÚ þüBø|ëBñãýu lñðAõPG úÞ lðkõG ûly þcApÆ ÿoõÆ {üBìq@ òüA ÿBø|RBGo
lñðAõPG BO lðkõG ûly úPgBu þ¾Bg ÿBø|fpÆ ô Bø|äðo ,Bø|êßy ok ,Bø|RBGo òüA .lññÞ ëBuoA
.ly ûkpG pýýÓOô RBÞpc ,Bø|}qpè àíÞ úG lñPvðAõO úXýPðok ;lñyBG úPyAk þ¾õ¿g úG QÞpcô }qpè
AoõÖ úXýPð ok QuA oAkoBG õéÚôk àü {ìôk îco ok qõñø ôA úÞ lñPÖBüok óBPuoBíýG ok óBßyrK úG Ùlø òýíø BG rýð ÿpãük ÿBø|RBGo .lññÞ oApÚpG ÉBHOoA êvÎ ÿBøoõHðq BG ,kõg ólG ÿBìk

.lðkAk ïBXðA òüoAru êíÎ ôA ÿôo pG .lðly ûkBPupÖ Bø|þøBì ûBãPðõßu
Àgpì óBPuoBíýG qA ô lñPvø þGõg þðBívW ÈüApy ok þykçãñG okBì òüA ÿBøõéÚôk úG Ao Bø|ûkAk wLu ;lðkpÞ þuopG Ao kõg ÙApÆA RBðAõýc ,àýOBGo ÿBø|îPvýu òüAqA àüpø
êGBÚ rýð pãük RBðAõýc ÿApG úÞ lññÞ êülHO þüBø|ëBñãýu úG Ao Bùð@ BO lðkAk ëBÛPðA pãük ÿBø|RBGo
.lðA|ûly òülG .lñPgBu ÈHOpì îø úG Ao RBGoôk ÿBø|ûkAk ,QðpPñüA àíÞ BG rýð óApãzøôtK .lñPvø áok
Bñèõg þßyrK YèBÞ óBPuoBíýGok Ao }kAqõð òýèôA ,QuA BPuôo àü òÞBu úÞ BðBÇéu îðBg ÿqBG ,lñPyAk oApÚ îø qA oôk úÞ RôB×Pì óAõýc Ñõð ôk óBýì Ao îWpPì {Ûð lñPvðAõO Bø|RBGo IýOpO

.koô@ BýðlG .lññÞ
úG AooBíýG úÞ þðBìq" :Q×â ûkAk ïBXðA Ao òüoAru êíÎ úÞ óBíüAq À¿hPì ,oAkõK çýypPÞk îýPvðAõOoBÞòüABGBì:Q×â{øôtKòüAóBâlñvüõðqA,)|Frank Bonnet|("QðõGàðApÖ"
õéÚôk àüqõñøôA îýPÖBüok úÞ kõG ó@qA wKô îýPÖpâ þÖApâõðõu àüôAqA Bì ,lðkoô@óBPuoBíýG òüA àíÞ BG RBðAõýc .kõy Ì×c Bùð@óBýì þüBüõK BO îýñÞ kBXüA óAõýcôk óBýì þÆBHOoA êK àü

.QuAoAkoBG .lññÞ oApÚpG ÉBHOoA îø BG ô lðõy oBâqBu pãülßü ÿBø|þâtüô BG lñPvðAõO Bø|RBGo
".ïkõG ûlülð çHÚ Ao ÿrý^ òýñ^râpø òì .îüly úÞõy ô IXÏPì þéýg Bì" òüA :Q×â {øôtK òüA óBâlñvüõð qA ,)|Francesco Mondada|( "AkAlðõìõßv`ðApÖ"
râpø {èôA óBíüAq qA êHÚôAô lñPvøpýÛÖoBývG }pvíøô BðBÇéu îðBg ,oAkõKpPÞk úP×â úG RBÎçÆA ëkBHO ú×ýÊô ô lññÞ|þì êíÎ þééíèA|òýG ÿBø|Qvzð ok pÂBc óBíWpPì lñðBì Bø|RBGo

.kõG ûkpßð þÖApâõðõu .lðoAk ûlùÎ pG Ao RôB×Pì óAõýc ôk óBýì
.QuA oAkoBG õéÚôk àü úÞ kpÞ|þíð pßÖ ç¾A óq òüA úÞ úP×â òýñ`íø oAkõK pPÞk þuopG ÿApG þíWBùOpýÒ ô pPùG ÿBø|ûAo ÑAlGA úG lðAõO|þì {øôtK òüA úÞ lðoAk oôBG óApãzøôtK
.lðly Àgpì óBPuoBíýG qA qôo oBù^ qA wK }kAqõð ôk ûApíø úG úèBu 20 okBì òüA
.kõy pXñì Bùð@ pG òPyAnâ pSA ô RBðAõýc oBPÖo
".lñPvø îèBu þãíø óByokBì ô óAkAqõð" :ûkôrÖAoAkõK pPÞk .lýuoNB^úG"|Science Robotics|"úéXìok,{øôtKòüA 32
úG "|Uterus Didelphys |" úP×â oõKBãñu qA óBðq À¿hPì ,þXðA pÖõPvüpÞ pPÞk
oõ¿O ïkpì úÞ oõÆ ó@ ÿrý^ òýñ^ ô QuA îco ôk ÿAoAk óq ó@ ok úÞ kõy þì úP×â þPýÏÂô

."Qvýð okBð þPýÏÂô" ,lññÞ|þì
okBì òüA úÞ þüBW ó@ qA BìA .kõy|þì Àhzì çìBÞ îco ôk òPyAk òßuA ÜüpÆ qA úÞ Q×â ôA
þPvO òýñ^ úG þupPuk ÿoAkoBG óAoôk ok æBíPcA ,ûkpÞ|þì þâlðq pýÛÖ ÿA|úÛÇñì ok þykçãñG

.QuA úPyAlð
óBìríø ÿoAnâ àíhO óAoôk ok àíhO úu úÞ koAk kõWô ëBíPcA òüA"À¿hPì òüA úP×â úG

".QuA ûkõG òýñW úu kBXüA ó@ úXýPð úÞ ûlyoôoBG
óApãð þèBì Qhu ÈüApy êýèk úG BìA ,QuA ëBdyõg Bø ú`G òüA òPyAk qA úÞ úP×â BðBÇéu îðBg

.QuA Bø ú`G òüA ókpÞ åorG QýÏÂô

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

Individual, Couples & Family Psychotherapy

?koAk kõWô óBÇýy Bü@ÿoApÚAúèBøpPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo
Haleh Eghrari, Ph.D. Ao óBÇýy Alg Bü@ ô#
oBÞ úGpXO ëBu |19 BG ?kpÞÜég
Licensed Psychologist
(LIC.#PSY 13673) ,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì òüA BƒG ûBƒãƒzƒðAk kBƒPƒuA
ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì àü úG Ao {ðAkpâBy Bø ëAõEu
www.haleheghrari.com
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW .lðBzÞ þñøm {èB^
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG úÞ ÿrƒýƒ^ pƒø Alƒg Bƒü@

(310)441-9550 ?kpÞ Üég Ao koAk kõWô
iuBK QýÏÆBÚ BG ÿkpâBy
1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024 ”|‰kpÞ Üég ôA úéG“ :kAk
Alg Bü@“ :lýupK kBPuA|‰
BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk ”|?kpÞ Üég Ao rý^ úíø
,úéG“ :kAk iuBK kpâBy|‰
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |
”|BÚ@
ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ Alg pâA“ :Q×â kBƒPƒuA|‰
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì ôA wK ,kpÞ Üég Ao rý^ úíø
óõ^ .kpÞ Üég rýð Ao óBÇýy
lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì ÜGBÇì ô koAk kõWô rýð óBÇýy
pâ|óBüBíð Bì oAkpÞ úƒÞ óõƒðBƒÚ
óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ Ao äðopø Zõì ëõÆô Qvßy ØéPhì ÿBø äðo óBÇýy rýð Alg ,QuBì RB×¾
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA þßüoBO lýðAõO|þíð Bíy BìA .kpÞ úÏèBÇì úðBâAlW
oõð à^õÞ oBývG õOpK àü .lƒüpƒýãG ûqAlƒðA Ao ”|‰QuA
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 òyôo Apð@ ô lƒñßy|þƒì Ao þƒßüoBƒO qA þƒüBƒýðk BG kBPuA .kAlð þhuBK ô Qvzð ïAo@ kpâBy|‰
úÞ lýñÞ òýýÏO lýðAõO|þì oõÇ^ Bíy .kqBu|þì QvðAõO pãük oBG kpÞ ëBýg }kõg qA QüBÂo
?koAk þßüoBO óArýì ú^ ,Áõ¿g úG ÿBÃÖ àü ÿA úÖApgô úðBvÖA ,Iønì úG ûlýÛÎ úÞ lñÞ QGBS
oõð kõWô óArýì úÞ QuA òüA lýñÞ|þì úÞ ÿoBÞ BùñO
?QƒuA Qƒuok .lƒüpƒýãG ûqAlƒðA BƒÃÖ ó@ ok Ao .Qvýð {ýG
þðBìq Øý¾õO ÿApG pzG úÞ QuA ÿA|ûsAô þßüoBO :Q×â ô kpÞ lñéG Ao {Puk ÿpãük kpâBy

|‰”.kpHG oBÞ|úG koAlð kõWô oõð úÞ ”?îupLG þèAõEuBíyqAîðAõO|þìkBPuA“
,BÚ@“ :lýupK kBPuA qA óAõW kpƒì pƒg@ ok|‰ ”|‰úPHèA“ :kAkiuBKkBPuA|‰

”?koAk kõWô óBÇýy kõWô Bìpu ,kBPuA“ :lýupKô kBPvüA kpâBy|‰
úPHèA“ :kAk iuBK kBPuA .kõHð òEíÇì kBüq|‰ ”?koAk
qôo pø Ao ôA Bì .îP×â îø ç« HƒÚ úƒÞ oõƒÇƒðBƒíƒø
pýÒ ÿBøoBPÖo qA þüBø ëBTì ok qôo pø ôA .îýñýG|þì úPHèA QuA þèAõEu ú^ òüA“ :kAk iuBK kBPuA|‰
ok ôA .kõy|þì ûlük kõg Ñõñíø úG pzG þðBvðA ”?ÿA|ûkpßð {vc óõñÞ BO Bü@ .koAk kõWô úÞ
puApu ok úÞ ÿoBíy þG ÿBø Qðõzg ô Bø|QüBñW .lðlülñg óAõW kpì ëAõEu úG óAkpâBy|‰
aýø pãðBüBíð BùñüA .koAk kõWô lPÖA|þì ÝB×OA Býðk
kõWô Bìpu ,BÚ@ ÐÚAô ok“ :Q×â óAõW kpì
‰”|.Qvýð óBÇýy rW úG ÿrý^ úG ó@ qA Bì úÞ ÿrý^ àürýÖ óõðBÚ ÜGBÇì .koAlð
koAlð kõWô óBÇýy|:‰ |‰kAk iuBK kpâBy ó@ ô|‰ pø .QuBìpâ ókõHð QÛýÛc ok îýñÞ|þì kBü Bìpu
Ao óBÇýy .koAlð kõWô kõg Ñõðok êÚAlc Bü .BÚ@ kpÞ {üBìq@ ô úÏèBÇì óAõO|þì Ao þEy Bü kõWõì
êTì Quok .QvðAk Alg kõHð óAõO|þì þâkBu úG ô løk ëBÛPðA Apð@ Bü lyBG úPyAk ÿspðA úÞ þPÚô
BO kpÞ Üég pzG úÞ ÿA úíéÞ .Bìpu ô þßüoBƒO þEy pø Bü ólG kõy|þì UÎBG úÞ QuA ÿrý^ Bìpâ
Ao óBÇýy Alg .lyBG úPyAk Alg kõHð qA þ×ý¾õO ÜéÇì p×¾ .lyBG AoAk Apð@ Bü løk ëBÛPðA Ao ÿspðA
þPÚô úÞ QuA ÿrý^ ó@ úXýPð óBÇýy .kpßð Üég òüAok kAõì ïBíO .QuBìpâ êìBÞ kõHð|‰, F) ‰|460(
.lñýHðpÂBc }kõg IéÚok Ao Alg úG ÜzÎpzG kõWô Bìpu .lðõy|þì ûkqBG ô RBýc óôlG úWok
kõg úG kõg Qvýð Bìpâ qA ÿpSA þPÚô úÞ Bìpu êTì Bìpâ ókõHð qA úßñüA ÿApG pzG Ao úíéÞ òüA .koAlð
:kAk úìAkA kpâBy ”.kpÞ Üég lyBG úPyAk þ×ý¾õO
.lü@|þì oõð kõHð ok úÞ þßüoBO ô lü@|þì
kõHð þvÞ }õø rýO kpâBy ó@ Bü óAõW kpì ïBð|‰ ”?koAk kõWô þßüoBO kBPuA“
”|koAkkõWôúÞúPHèA“ :kAkiuBKkBPuA|‰
òPzýðA RpHè@ ,rW !BÚ@ lükpÞ ûBHPyA ûoBƒGôk“ :Qƒ×ƒâ kpƒâBƒy|‰
QÛýÛc ok þßüoBO .koAlð kõWô îø þƒßƒüoBƒO
33 Apð@ óAõO|þì úÞ QuA ÿrý^ oõð .QuA oõð ókõHð
ok .óAõO þíð Ao þßüoBO BìA .kpÞ {üBìq@ô úÏèBÇì
úG Ao oõð óAõO|þì òOõýð óõðBÚ qA ûkB×PuA BG ÐÚAô

óApùO úéXì

QuA ûkpÞQüBßy ÄýÏHO ïBùOA úG áõHvýÖqA Bßüpì@Qèôk

"QuA ïkpì Qüõø qA þíùì {hG úÞ ,àuBG þüBðAõO kAk ëõÚ òýƒñƒ`ƒíƒø QƒÞpƒy òƒüA çTì úÞ ûkAk ûqBWA óBâlñøk|þùâ@ úG áõHvýÖ Bßüpì@ÿpùy úÏuõO ô òßvì RoAqô #
.QvðAk þì ûôpâ úÞ þOBüõPdì ókpÞ kôlvì ô þüBuBñy Bƒü "JBƒXc ô þƒìçuA lƒì" úƒG úƒÞ þƒðBƒvÞ ok ûkpÞîùPì Ao áõHvýÖ þPüBßy þÆ Bíuo
QüõÛO Ao lðoAnâ þì áApPyA úG þPvüoôpO ÿBø "RBƒðAõƒýƒc RBƒìlƒƒg" Bƒƒü ô "óôkõƒƒGlƒƒèAô" êíÎ ÿõdð úG kõg þðBâoqBG ÿBø|RBÓýéHƒO
úHñyoBù^ qôo úÞ þâçGô ok áõHvýÖ BìA ô lðpýãG Ùlø Ao lðA|ûkõG ûkAk óBzð lñì|úÚçÎ ÄÛð Ao "òßvì Üc ÿpGApG" óõðBÚ úÞûkpÞ
BG þðrüAo ûBì úu qA lÏG úÞ Q×â lƒy pƒzPñì .lñÞ
úXýPð "þøBãzðAk ô þðlƒì úƒÏìBƒW ÿBƒÃÎA" RAoBHÎ ÿõXPvW ok úÞ áõHvýÖ óApGoBÞ .lññÞ Ùnc Bùð@ RBd×¾ qA Ao kõg RBÓýéHO .QuA ûkpÞ
þíð Ao þPuõKlý×u þüApâ þéì úÞ kpÞ ÿpýâ úüpýg ûôpâ àü QüBvGô úG lñPvø rýì@ òýøõO òýñ`íø kõg QüBßy ok òƒßvì RoAqô úýéÎ úÞ ûly îùPì áõHvýÖ QüBßy òüA ok
þƒüõƒW ÿpƒOpƒG qA oAkBƒñÏì þƒéßy úƒƒG óAõƒƒO þì ûqoBHì þÆApÖA QuAo lüly RBìAlÚA BG úÞ óBâlñøk|}oB×u úG úÞ ûkpÞ îùPì Ao áõHvýÖ QýèõéÏì ô QývñW ,kAtð xBuA pG kõg óApGoBÞ
pG úÞ úPÖBü óBìqBu ÿBø ûôpâ ô þPuõKlý×u oôk úG rìpÚ Èg ólýzÞ BG ûkAk ûqBWA þùâ@
.ly lñøAõg QüAlø lñÞ oBzPðA ûAõƒhèk úƒzÛð óBƒypƒËƒð koõƒì ܃ÆBƒñì .QuA úPyAk Aôo ÄýÏHO Bùð@ þívW
.kpÞ AlW lñgp^ þì Rp×ð úñzK ûlðq {hK þK ok þÎBíPWA úƒßƒHƒy òƒüA lññürâpG çTì Bü ô lññÞ îýupO Ao kõg ÿBø|þùâ@ ÿpùy úÏuõO ô òßvì püqô ,òuoBÞ òG
óBðBíévì óAoArâqBíð þÏíW oBPzÞ þK ok 50 úÞ lñéüqõýð ok lXvì ôk úG pýgA úéíƒc kpì Bü óq Bùð@ ÿBø|þùâ@ óBâlññÞ|QÖBüok úÞ ó@ xBuA pG kApÖA ÿApG áõHvýÖ" :úP×â Bßüpì@
qA óBùW pHøo lñ^ lñéüqõýð ok ÿoBW ûBì ok .QuA ûkõG oBzÖ QdO QyAnâ BW úG úPzÞ ÄýÏHO lññÞ|þì þâlðq úÞ þüBW ô lñPvø úÞ
QýèõEvì lñPuAõg þƒÎBƒíƒPƒWA ÿBƒø úƒßƒHƒy .lñyBG
úðBüpâ ÉApÖA RBüõPdì BG ÉBHOoA ok Ao ÿpPzýG .kõG ûkpÞ {hK îWBùì kpÖ Ao úéíc ÿõDlüô QuA òßíì óly úPgBñy ïpXì Roõ¾ok ".kõy|þì êDBÚ
RBüõPdì ÿA ûoBK oBzPðA ûqBWA çHÚ áõHvýÖ ô Q×ãñø QìApÒ QgAkpK úG Ao áõHvýÖ þÂBÚ úP×â QüBßy òüA úG {ñÞAô ok áõHvýƒÖ
.lðpünLG óBzüBø QüBvGô ok ûly pzPñì úƒÞ þƒPƒuõƒKlƒýƒ×ƒu þƒüApƒâ|þƒéì úƒG ÉõƒƒGpƒƒì ûly "xõüBì" Bßüpì@ Qèôk ïAlÚA úG QHvƒð
lñéüqõýð püqô Qvhƒð óoko@ AlƒñƒýƒuBƒW úéíW qA ;kAk þì Ao kpÞ|þíð kAlíéÚ úðBPupKkAtð .lñÞ ïõßdì óçÞ ÿBø|úíüpW
úð lñPvø pyBð" þÎBíPWA ÿBø úßHy úÞ Q×â kBXüA oBPuAõg úÞ óApGoBÞ þÃÏG QuAõƒgok qA áõHvýÖ ly }oArâ pãük ÿpHg ok qôpìA .QuA
ïApâBPvñüA ô áõHvýÖ QüBu ôk ok ûlñü@ úP×ø þÎBíPWA ÿBø|úßHy úÞ áõHvýÖ ÿõãñhu
."àýK ÈÛÖ .lðkõG þPuõKlý×u QýøBì BG oõzÞ àü ô þüApâ þéì qA QüBíc ô {üBíð ,{üBPu" koAk îø Ao NA|wOAô ô ïApâBPvñüA óõ^ ÿklÏPì
ÿõDlüô úÞ QuA ûkpÞ óBÎmA çHÚ áõHvýÖ Ao þPuõKlý×u þüApâ|þéì úÞ Q×â QÞpy òüA løAõg kôlvì Ao "þPuõKlý×u þHéÆ þüAlW ïAlÚA qA Bì " :úP×â þu|þG|þG úG þéýíüA þÆ
qA {ýG ,kõy Ùnc úßð@ qA {ýK ,úéíc úñd¾ úƒGBƒzì ,ûBƒâlƒük óBƒýG qA ëõƒHÚ êƒGBƒÚ þƒéßy óBìkõg úÞ Ap^ ,îüly IXÏPì òßvì RoAqô
ok þHéÆ þüAlW {HñW Bü Bßüpì@ úG RBøBHì" .kpÞ ô îýPvø Bø|þðApãð òüA úG þâlýƒuo ëBƒc ok
.ly ûlük oBG oArø oBù^ qA BO îüA|úPyAkpG úÇGAo òüA ok îø ÿlW ÿBø|ïBâ
àü QÎBu 24 ÙpÊ úÞ Q×â QÞpy òüA
úËdè ok Ao õDlüô òüA qA þLÞ oArø 200 ô óõýéýì ".îýñÞ ÿpýãzýK ÄýÏHO úðõâpø
Ao ó@pãük úhvðoArø 300ô ûkpÞ kôlvì kõéK@ ëõÒ òüA ûlì@ áõHvýÖ úýéÎ úìBð|QüBßy ok
oAqBG ok ÙB¿ðA ô ÿpGApG óõðBÚ ÿqBXì ÿBýðk
.QuA ûkpÞ áBK óBâlñyôpÖ úG úÞ Ap^ ûkpÞ ÄÛƒð Ao òƒßƒvƒì
úvðApÖ óBðBíévì qA þâlñüBíð úƒG þƒøôpƒâ ôA ûBãüBK qA ûkAk ûqBWA úðBg óBßèBì ô òßvì
ÿApG JõýOõü ô áõHvýÖ qA QüBƒßƒy ëBƒcok .lññÞ ûkB×PuA kõg óBüpPzì óBýì ÄýÏHO ÿApG
óBâlñøk|þùâ@úG áõHvýÖ QuAõgkAk òüApGBñG
.QuA õDlüô ó@ {hK ólükqA AopGoBÞoArø Bøl¾ úÞ ûkAk ûqBWA kõg
"Qüko" úéíW qA þÎBíPWA ÿBø úßHy püBu óBðq" óõ^ þüBø|ûôpâ ;lññÞ ïôpdì kõg ÔýéHO
õDlüô òüA Ùnc ÿApG þüBø ïBâ îø "õèAô" ô óBñÞBu" ûôpâ Büô ,"Bø|þWoBg ,"oBÞ êdìok

.lñPyAkpG ."õßüoõOoõK
úG Ao IéÇì òüA lýðAõO|þì úðõã^ þðBuo|îø úÞ ûlì@ òýƒñƒ`ƒíƒø QƒuAõƒgkAk òƒüA ok

lýðBupG óApãük

Qynâok þðBvcA òìõø

xõèok þíülÚ lñìpñø þðBvcA òìõø úÞîülypHg BG úPynâúP×ø óBüBKok úðB×uBPì #
.Qynâok wéXð@

ok ô kõG lñì úÚçÎ þâlñðAõg úG þâ ú`G qA ”þðBvcA òìõø“ ÿpñø îuA BG ”þƒðBƒvƒcA lƒíƒdƒì“
| |.kõGþÛýuõìôpñøêøAôQyAkþGõgÿAl¾úÞrýðÿôolK .lðAõgþì xoAlìôBøòzW

ÿAl¾ úG ÿkBüq úÚçÎ þOlìqA wK þèô QyAk Quôk þéýg Ao òãüô ÿAl¾ þƒðAõƒWok òƒìõƒø
.”QuôA õãèA ÙoBÎ “ ôA úP×â úG ô kpÞ AlýK ÙoBÎ

ú¿Ú“ ïõHè@ BGõülüô xoBK QÞpy ,õéK@ QÞpy úéíW qA þƒ×éPhì ÿBƒø QƒÞpƒƒy BƒƒƒG òƒƒƒìõƒƒƒø
|.QuAûkAkúDAoAàüqõìoAqBGúGÿkþuòülñ^úðApOQÞpy ô| ”oApÚ“ô”Bì

.îýDõâ þì QýévO ÿpñø úÏìBW ô óBPuôk ,ôA ûkAõðBg úG Ao þðBvcA òìõø Qynâok
óApùO úéXì - ÿoõð lHùy

34

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ûAook xBíèAokoBýéýìpWBO
?!QgBG óBW ,kõg þéuBñO Qè@

þðõO ûBãzüAo@ àütéG NoõPð@pùy ok ó@rÞpì ô kõy|þì ûlýìBð koAk kõWô ÿkBüq ÿBø ú×ýÇè JpÒok # |
Q×â ô kpÞ ïçÎA Ao ôA åpì þíuo úýðBýG BG QuA ÿô þéuBñO Qè@ok Ao kpì àü þèBdyõg úÞ
Bíy ÿBñy@pãzüAo@þðõO løAõg êÛPñì êýDApuA }oõzÞ úG ôA lvW úÞ oApßO êGBÚ ÿpHg QüBu òüAok úÞlñðAk þì
þèô úÛÇñìok úÛGBu ëBu |30 BG äñO ÿô ÿApG óBzèk óAlƒñìoBƒÞ úƒíø ô lƒy }oArâA« pýgA úÞlýñßð oôBG lüBy BìA lñPvýð
xBíèA oBXO òüpOlñíOôpS qA þßü úÞ ly
þéHÚQÚôòýýÏOBG|úP×ø qôoQ×ø .ly løAõg kõg þéuBñO Qè@ûAo ok þßütéG-þéýDApuA
xBíèA òüpPðApâ ôlüBðæ ÿBÚ@ 2015 ëBu
(818)631-5926 !QgBG óBW
òýÖqôs þG@ ûBì ïBð úG Ao Býðk ÿoBW ûBì êüAôA úÞ QuA oApÚ òüA qA ApWBì
18645 Ventura Blvd Tarzana, CA 91356 ôpWBOúG|Blue Moon of Josephine |
Ùqôs ÿBÚ@ äñÞ|äñø oõzÞ åorG oAkpHøçÞ ”| ôlüBðæ úüoA kõùüA “ úÞ kõG ÿkçýì
35 oæk óõƒýéýì 48 }qoA úƒG äƒðõƒø òƒƒDõƒƒèôæ åorG pƒWBƒO |Ehud Arye Laniado
óAoAlìBùu òüpPâorG qA òDõèôæ ÿBÚ@ .QgôpÖ Qè@ ókpÞ åorG þcApW ÔýO püq ok xBƒíèA
ok úÞ QuBãñÞ|äñø ok òý^ þìBùu QÞpy ok þ¾õ¿g àýñýéÞ àü ok kõƒg þƒéuBƒñO
ôBÞBì oõzÞ ok kõg óAlðq îßc qA oArø ëBc òüA iüoBO úPHèA Qynâok ô ûkpÞ úPßu wüoBK
qôo lñ^ ÈÛÖ ÿrýì@oApuA Roõ¾ úG úSkBƒc
.lyBHýì ÿoApÖ ok þOBýèBì oApÖ ÿApG ÿô ûBâkAk iüoBO qA êHÚ
ïõéÏì qõñøôlüBðæ ÿBÚ@ ÜýÚk RôpS úPHèA
àüpy BG óõñÞBO 2013 ëBu qA ÿô BìA Qvýð !kõG àütéG
Qèôk Àd×O ô ÜýÛdO koõƒì kõƒg ÿoBƒXƒO úzýíø ôA úÞ Q×â ôlüBðæ ÿBÚ@ Qƒuôk
úPyAk oApÚ þOBýèBì oApÖ ïBùOA pÆBg úG àütéG ïkpì úßñüA ô QyAk xAõuô kõg pøBÊ úG oBývG
QÛÖAõì ÿoBXO àüpy ôk òüA úÞ þüBW BO QuA
úíüpW ôoõü óõýéýì 160 QgAkpK BG BO lðkpÞ .lññÞ|þì pßÖ oõÇ^ ÿô ûoBGok
Bø lÏG àütéG ápíâ ûoAkA BìA lðõzð þøBâkAk xBíèA pWBƒO òƒüA úƒÞ kõƒy þƒì }oArƒâ
RBýèBìoAlÛì óõ^ kpÞoBÃcA ûBâkAk úG Ao Bùð@ úG õÞBðõì oõzÞ þüçüô úðBg òüpPðApâ IcB¾
ôoõü koBýéýì 5 àükrð Ao ôlüBðæ ûlzð QgAkpK óApâ ÿçüô òýñ`íø ô oæk óõýéýì 40 }qoA
ûBâkAk ok {ýK úP×ø ôlüBðæ kõG oApÚ !QvðAk úƒÛǃñì òƒýzð òƒüpƒOlƒñíOôpƒƒS ok þƒƒPƒíƒýƒÚ
åpì qA lÏG qôo lƒñƒ^ Qƒuok kõƒy pƒÂBƒc ÿApGó@okúÞQuAûkõG|Bel Air |wéXð@|wè
Qè@ ókpÞ åorG þcApW êíÎ ÔýO püq }qõìpì JApy ÿBø ÿpÇG òüpPðApâ Bùèlì ô Bø úzýKpñø

!þéuBñO .QuA ûkpÞ þì Ùp¾ ô ûkAk þì }oB×u Ao
BãìA úÞ åorG pWBO òüA xBƒíƒèA QƒÞpƒy

óApùO úéXì

koô@Býðk úG ú`G ,ÿrÓì åpìqA lÏG ûBì úu þðq

pH¾ úÏíW qôo BO lñPuAõg|þì lðA úP×â óBßyrK óq àü ÿoBLvÞBg îuApì ,ëBÓOpK ok #
BìA ,lupG ÿoAkoBG 32 úP×ø úG lðAõPG okBì BO lññÞ úu kôlc ,qôpük úÞkõy|þì oArâpG úèBu 26
úHñzXñK qôo ô ly pƒOlƒG ôA þƒv×ñO QƒýÏÂô àü ,kõG ÿrÓì åpì oB^k úÞ ó@qA lÏG ûBì
Býðk úG òüoAru êíÎ BG Ao úƒ`G lƒðlƒy oõƒHXì
.koô@Býðk úGpvK kAqõð
.lðoôBýG úÞ lðkpÞ ïçÎA pƒHìBƒuk ûBƒì ok óBƒßyrƒK
ïôkô þu úP×øok lðA|úP×â óBPuoBíýG óæõEvì eƒÇƒu ok oBƒßyqoô ,Apƒƒüõƒƒßƒu BƒƒñƒüoBƒƒOBƒƒÞ
ólðBƒì ûlƒðq ÿApƒG ÿpƒPzýG ëBƒíPcA þƒãéìBƒc åpì oB^k îu@ kBc úéíc þK ok ,þééíèA|òýG

.koAk kõWô óAkAqõð .ly ÿrÓì
óBPuoBíýG ÝçgA úPýíÞ wýDo ,Alýíè@ MýéýÖ 32 úP×ø ok BHüpÛO oôkAõèBu ïBð úG ôA kAqõð
BG okBì îco ok òýñW Ì×c îýí¿O úÞ QuA úP×â QdO óBPuoBíýG ok ô lì@ Býðk úƒG þƒãƒéìBƒc
úÞ ly ïBXðA òüA òPÖpâ pËð ok ô ûkAõðBg QüBÂo
ëBÓOpK ok úÞ ,õÃÎ ÿAløA úìBðpG qA Apüõßu îðBg .QuA óBßyrK QHÚApì
ZoBg ,QuA ÿrÓì åpì ÿApG ÅpÖ|{ýK QèBc ëBÓOpK ok úÞ QƒuA ÿkoõƒì òƒýƒìôk òƒüA
.lü@|þì Býðk úG ÿrÓì åpì oB^k okBì qA ÿkAqõð
.kõG ûlzð úÞ kõG ÿkAlÏPuA BG óApÛüBÚ Apüõßu îðBg
ûkAõðBg ÿBÃÎA püBu BG ûApíø rýð kAqõƒð olƒK þâlñüBíð þééíèA|òýG RBÛGBvì ok Ao }oõzÞ

.kõy lèõO ûlðq ôA QuAõg|þì .kõG îu@ úG çPHì þÞkõÞ qA ôA .kpÞ|þì
kõG ïpâ 700 ôõéýÞ àü lèõO ïBãñø ok kAqõð óqô oB^k ÿoAkoBG 19 úP×ø ok Apüõßu BñüoBOBÞ
óBPuoBíýGokpãük úP×ø úu êÚAlc QuAoApÚô ÿrÓì åpì pHìBuk 26 iüoBO ok ô ly îu@ úéíc
56 Rlì úG þðBuoAõø ûBãPuk àü .ly ïçÎAôA
.lðBíG ûlðq {íco ok òýñW BO ly ê¾ô ôA úG qôo
wK úP×ø 15 ,pãük kAqõð àü îø 2016 ëBuok
.lðBíG
.lì@ Býðk úG óõHvýè ok ,kõG ûly ÿrÓì åpì }okBì úÞ ó@ qA

36

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

óBPvðBÓÖA ëBíyô JpÒok êýu
QÖpâAop×ð 20 îÞ|Quk óBW

.lñPvøáokælðkõG JpÒ ô ëBíy ok þédì ÿBø|ïBÛì #
BOïBy6QÎBuqAúÞlñüõâ|þìóBñÞBuòüA óBüpW ok p×ð 20 îÞ|Quk åpì qA óBPvðBÓÖA
ÿBø|þèAõvèô þOApGBhì ÿBø|úßHy ïBíO eH¾ 6 pHg óBPvðBÓÖA ܃ÆBƒñì òƒüA ok Bƒø|Jçýu
,kõy|þì }õìBg óBHèBÆoõPuk úG Qüæô òüA îƒgq pƒãük pƒ×ð 14 îƒÞ|Qƒƒuk .lƒƒðA|ûkAk
úG þøk|ÑçÆA qA êýu püq ÜÆBñì êýèk òýíø úG .lðA|úPyAkpG
óArýì ô lðlðBì êÖBÒ Bø|Qyk lñƒéG óBƒñƒÞBƒu ok p×ð 9 ,JBüoBÖ ok p×ð 10 kAlÏO òüA qA
.QÖoæBGRAoBvgôRB×éO óBWiéGokpãükp×ðàüôRApøþGpÒQüæô
qA úÞ lðA|úP×â rýð iéG Qüæô ÿBø|ïBƒÛƒì .lðA|ûkAk Quk qA Ao kõg
,ûpãèõy þèAõvèô 3 ok óõñÞBO úPynâ úP×ø ô óAoBG lüly }oBG qA þyBð RB×éO òüA
úÛÇñì 10 ok ô Qüæô òüA ÿkAløk ô ëBPí^ .QuA ûkAk jo õvñüA úG qôo ôk qA êýu
.QuAûlyÿoBWêýuØüpyoArìpùyÙApÆA ô óq oBù^ úéíW qA p×ð 13 rýð êHÚ qôo ûk
þígq ô òO àü òPgBG óBW qA óõñÞBƒO Qƒüæô òƒüA ok ꃃýƒu pƒƒSA ok ákõƒƒÞ úƒƒu
òüA ëBPí^ þèAõvèôokpãük òO òülñ^ óly .lðkõG ûkAk Quk qA Ao óBy|ÿBø|óBW
.QuAûly}oArâQüæô ëBíy ok JBüoBÖ Qüæô þPèôk ÿBø|ïBÛì
oõìAokQèôkRoAqô{ýKúP×øúukôlc úGp×ð 10 úG àükrð òPgBG óBWqArýð óBPvðBÓÖA
ok úÞ kpÞ ïçÎA óBPvðBÓÖA VkAõc úG þâlýuo .lðA|ûkAk pHg óBÞkõÞ ô óBðq ëõíy
ok êýu óly ÿoBW ô lüly ÿBø|óAoBƒG þƒK úG JBüoBÖ þèAô ÿõãñhu ,oAlýG lüôBW
JõñW ok ûApÖ ô lñíéø ,oBølñÚ ÿBø|Qƒüæô ok êýuô lüly ÿBø|óAoBG úÞ Q×â þu|þG|þG
.lðA|ûlyúPzÞp×ð20îÞ|QukóBPvðBÓÖA òüA þèAõvèô YñK ok úPynâ qôo ô Iƒy ôk
koAk úÞ ÿA|ûtüô îýéÚA êýèk úG óBPvðBÓÖA ,úPyAkúìAkAúñíýìpùyqAþüBø|{hGôQüæô
.lü@|þìJBvcúGrýg|êýuÿoõzÞ 10qA{ýGôúPzÞp×ð10úGàükrðó@pSAokúÞ
êýèk úG ÿoôpHÖ/úüoõÖ ûBì pgAôA qA ëBu pø .lðA|ûly þígq pãük p×ð
ÜÆBñìok ,ÿoBùG ÿBø|óAoBGô Bø|ÙpG óly J@ ërñì 1500 qA {ýG ,oAlýG ÿBÚ@ úP×â úƒG
ûBì BO ô ûly ÿoBW êýu oõzÞ òüA ØéPhì úG àükrð ô IüphO óBÞk Bøl¾ ô þðõƒßvì
.lGBü|þìúìAkAÿæõW/úýDôs .QuAûlyIüphOþPÎAoqòýìqIüpW5000
êGBÛìokóBPvðBÓÖAQüæô34qAQüæô21 òüpýy ,kBG@ Qèôk ÿBø|þèAõvèô óBñÞBƒu
pPzýG ÿpünK|Iýu@ qA òýìq {ƒðAo ô êƒýƒu þuõì úWAõg ô }õK rƒHu úƒWAõƒg ,JBƒãO
ô þƒÚpƒy ÿBƒø|Qƒƒüæô ok ô lƒƒðoAkoõƒƒgpƒƒG 13 óõñÞBO úÞ lñüõâ|þì RõßðõPzK þèAõvèô
.QuApPzýGVkAõcòüApÇgþÚpy|ëBíy p×ð 11 .QuA |ûly AlýK Bø|Jçýu ïk qA lvW
37 óBKõ^ úÞ okApG ô pøAõg àü úéíW qA pãük

óApùO úéXì

....óApüA ÿõO úìkBü qA ûkB×PuA ëlì ,óApüA ÿõO úìkBü #
úÞ kõG ÿoõÆ òüA|þìõíÎ ÿ|úýéÛð êüBuô
þìAô xõGõOA ûBãPvüA ÿõO þPƒÖo|þƒì
{èk xõGõOA úÞ QÚô pø BƒO ,ÿkBƒPƒu

.úzG }AlýK QuAõg
QüBu úü úÞ îülük ,AkBðBÞ îülìôA úÞ lÏG
,xõGõOA ïôlÞ úÞ úPyõð ÜýÚk }õO úÞ Qvø
.úøBãPvüA ïôlÞ ÿõO qôo qA þPÎBu ú^ ok
þãèBu|ûlXýø |æBc !ûBãzðAk úG òPÖo :îýupG ûsôpK ó|çÖ Bì ,þð|çÖ Q×â Èg oõðôA qA p×ð úü ,Qvýð lG<| :Q×â ?ÿlükoõÇ^ôo AkBðBÞ «çÞ |ç« Tì kõHð ïq|æ QÚô aýø úãük úÞ ly òüA Ig
úãì îâ|þì ,îñýG|þì úÞ ôo ï|A úðõg|îø ûpPgk òüA õñüA ïAõg|þì !?þñÞoBÞ óõìApG ÿBýì ,îüoAkôo Bì !?òñÞ|þì oApÖ ókpÞ oBÞ qA olÛñüA Ap^ BñüA ÈÛÖ| ûBãPvüA ÿõO êýG|úPuk òýÎ úÛýÚk YñKô ûBXñK
þì ïBXðA þÏÚAô ÿBøoBÞ olÛðôA BXñüA úÞ îãG QÎBu,wívüpÞqôokõgBOB« ÛýÚkóBíè@ÿõO óBìq qA êHÚ úÛýÚk àü .îýyBG xõGõOA pËPñì
...ûpPíÞ óõy þ^ óApüA ÿBø|ú`G ëBHðk ókpâ|þì ok úG ok BøoBÞ|IcB¾ úÞ ,úy ÿBø|x|çÞ ïBíO ô îýPvø oBÞ pu pùÊ ûkqAôk xõGõOA ô îýPu þìAô ûBãPvüA ÿõO îüo|þì opÛì
pPgk úü BG BXñüA {ýK QÚô lñ^ úìkBü úÞ ólýuo úXýPð òüA úG óApüA ÿõO lÏG ,lñìoBÞ pƒùÊ qA ,ûoApƒÚpƒG îƒø óBƒPupƒýGk ô ûBƒãƒzƒðAk .kBýìúÛýÚkúuBOôkÿBÇgúýyBcBGæ« õíÏìîø
þèBcBG ú`G þéýg îðôA úÞ ïkõG Quôk þðBíè@ òüA ûkõG þÖBÂA ç« Þ ÿoAkA QÚô qA QÎBu ôk úy þì êýÇÏO ÿqôo {ýy YñK úü wívüpÞ úÞ îükpÞ|þì ëBc þéÞ êüAôA óôA ÍBdè òüA qA
ok úÞ îýWoBg ÿBPuôk qA þéýg Ù|çgpG ô kõG úðõgòñýzGûpPùGóõÃìoûBìç« TìBü!ëBuúíø ôk qõñø !òýHG ôo Bø|þüAkBðBÞ òüA |æBc .ÈÛÖ «çTì Bü .úPuok óõyoBÞ olÛ^ BýG@|îz^ òüA BGBG
pøBÊ Ì×c óõyõéW BýðApüA þâlðqô óApüA koõì òPyAnâ óõy|úíø ûlðõì wƒíƒvƒüpƒÞ úƒG qôo Bø|ûoAkA ïBíO ÿAlñìoBÞ ,óApüA ÿõO úìkBü úÞ òüA
úíø úÞ îükõG ûly oAlð olÛñüA óôA BG ,îñÞ|þì !òñÞ QcApPuA ...B« ÏÚAô ûo@ îP×â >...úg@ úzÏÂô ú^ !òPÖo þPc ô ûBãƒzƒðAk òƒýƒèõƒEƒvƒì ô Bƒø|úƒuolƒì ô
ØüpÏO QyAk oBG úü .îükpÞ|þì ôo îø úuAôõý^ þâlðq úG kôldì Bø|RôB×O òüA úâA þPc lÏG !ólülñg ïkpÞ Ñôpy ïlÏG !?þƒñƒýƒG|þƒì qôoõð úG ûlðõìqôo úð QzøqA ,Bø|úðõg|RoAqô
ÿ|ûoôk úü ,ûkõG úÞ óõy ëBu ûkoBù^ úÞ kpÞ|þì Jõg ïqBG ,kõG êDBvì òüA ô êÓy ô ÿA|úÖpc pO|þH¿Î ,kpÞ|þì kBÛPðA AkBðBÞ qA úÞoõÆ òýíø úP×ø úü BO ô óly|þì oõâ ô îâ ô ólðõ`ýK|þì
óõyApG þƒvƒñƒW ÈGAôo }qõì@ þéíÎ ûBâoBÞ ôo AoBÞ ÿ|úíø BñüA «BÏÚAô úÞ úñüA {ülG .kõƒG AkBðBÞõO îðõO|þíð òì ç« Þ< :úÞ kAk úìAkAô ly úÞ «ApýgA ô ly|þíð óõyAlýK îø qôoõð qA lÏG
qBýK BO pýu ú¾|çg ô ókõG úPyAnâ úuolì ÿõO pPzýG ,òñÞ|þì oBÞ pPzýG .òñÞ|þì Bì qA pPzýG qôo óôA !BXñüA Qvýð ÿkAq@ç« ¾A .îñÞ þâlðq êÞ áAoA ûBãzðAk òýèõEvì þPc ëBvìA ïlýñy
þéíÎ Roõ¾ úG úvéW lñ^ þÆ ôo RBýéíÎ ,òñÞ|þì ëBc ô ÜzÎ pPzýG ,òðõg|þƒì xok óoAm|þíð BXñüA úÞ ïly úWõPì ,phPuA îPÖo
óõzÛüõzO îø lÏG .ókõG ûkAk }qõì@ óõzùG úÞ úñüA óõy ÝpÖ ÈÛÖ .òGAõg|þì pPzýG þPc kAõhð îèk lüBy òì óBWBÚ@ !þyBG Qƒhƒè êìBÞ !ókpÞ QcApPuA úðõg òPÖo ôo óõÃìo ûBì
Ñôpy úãük óõykõg òñÞ þÏu úÞ ókõG ûkpÞ }A þÏýHÆ pývì ÿõO óõyApG ëôA qA ,þâlðq þñýy|þì Bðõu õO ÿo þì !úyBƒG ïBƒK Roõƒy QÎBu îýð òPvø oBÞ pu úÞ îø þüBøqôo
qA óBýG óõy ÙpÆ BG òPyAk þèAõEu úâA ô òñÞ ÝB×OA ,îýPÖpðôo þÏýHÆpývì úÞ Bì ÿApG .ûkõG ÙB¾ RBøBK òøk úñÞ|þì QümA wýg Roõy îø {Çuô ô óo þì kôq QÎBu úü ô óBýì pük
úü ÿõƒO ?BƒXÞ B« ƒÛýÚk |æBƒc .òƒupƒLG oôBƒzì þì þÏÚõì ,ÿrý^pø ÕApu úÞ úñüA úP×ýì úÞ ÿlG ...«ç¾A úyBG QcAo ïk@ óqAm þíð ...úy þì óõykõg úG þPÎBu ôk þßü qBíð ô oBøBð úuAô
ô QyAk QýÏíW p×ð l¿zy ÈÛÖ úÞ þüBPuôo ÿkBüq ÿBìk@ïkõg |«çTì .Qvýð {PÚô úÞ îüo }ôo õƒO {ƒƒÒ|{ƒƒÒ îƒPƒyAk úƒƒãƒük >!?úƒƒð ÿoAkA oBÞ QÎBu úÞ îø «AlülW .ók|þì ëBc
úÞoõW òýíø .kõG ûly åorG BXðôA ûpPgk òüA þðôõWõð ÿ|ûoôk úÞ îPgBñy|þì óApüA ÿõO ôo
kBü úËdè úü òì kpÞ|þì ØüpƒÏO õƒñüA QƒyAk ûBHPyA< ô ókpÞ ëBc ô ÜzÎ ÿBW úG ôo óõy !ûo@ ...ûo@| :îP×â|þì þø ô ïlülñg|þì !ókpÞîÞQÎBuôkB« íuoôoþPèôkÿBøBW
ÿqôo ,óApüA ÿõO ïkBPÖA óõìkõg þãèBu ûkrðõK úG ,ókpÞ þgAoõu pø ÿõO QzãðA ô >ókpÞ ÿoBHWA ÜýÖõO úÞ þPÚô qA úÞ úƒ¾|çg ,oBÞ pu îýPÖo ô AkBðBÞ îülìôA úÞ lÏG
ôo þOBTéTì ÐGAõO QyAk þÂBüo îéÏì JBñW úÞ ô ólðôonâ ókpÞ úüpâ ô ÿoAkArÎ ô òPÖo QEýø ô þñKAsô þðBíè@ QÎBíW BGô ûly ïpýãðBHüpâ ÿõO QÎBu xACo úƒíƒø BƒXƒñƒüA !BƒGBƒG îülƒük
òýèôA ÿApG úÞ ÿA|úËdè óôA úìkBü !kAk|þì xok ôk ô óq úü BG ,ûly óõy ëBu þu «çTì þPÚô lÏG ,ïly oBßíø úGBzì ÿBø|óõPupHÚ ô þüAkBðBƒÞ êdì ÿõO úÞ ôo þPÎBu Qzø ,òðõƒypƒPƒÖk
úPhO ÿôo ô kpÞ þÖpÏì ôo xõñývƒÞ ÐGBO oBG Ap^ «çTì BGBG ÿA úÞ ûkBPÖA óõykBü ûqBO ,ú`G BO ÿõO Bì úÞ þƒÏÂô óôA BƒG îƒñÞ|þƒì pƒßÖ ïoAk ,òñÞ|þì oBÞ «BÏÚAô õy|úÛýÚk úG úÛýÚk òðõyoBÞ
úíø!!ókõGëBdyõgúíøBø|ú`Gç« ¾A,Qyõð Ñôpy ûqBO lÏG .ókpßð ÿqBGpPgk QÚô aýø qA ó|æA BO úÞ òýíø ,îükpÞ Quok óõì Qßéíì óõyoBøBð ,òðõì|þì îø úÖBÂA úÛýÚk lñ^ úßéG
{ýð ô ókpÞ|þì ûBãð ôo|úãülíø þíz^ pƒüq ëBu ûkrðõK úÞ þüArý^ ókpÞ úGpXO úG ókpÞ .îükõG kpì þéýg îülzðõdìoBâqôo ÿ|úd×¾ ÿApG ûqBO ,óoAlð úÞ ïqBíðô úPÎBu àü wßýÖ
ÐGBO ,úéG !kõG ûly ëô óõyrýÖõLýø BO îø óõy BøBì ÿ|úíø «çTì Bü .{èBHðk òPÖo|þì lüBG {ýK BO úÏÖkoBù^ ,ïkõG BXñüA úÞ þèBuôk òüA ÿõO QÖBƒüok îø|þƒÚõƒÛƒc aƒýƒø oBƒøBƒð óBƒìq óôA
kõG ÿrý^ >òüpO| ,ÿ ,x ,á,x< ,xõñývÞ ëBu òüpO|ÿspðApK úÞ óõì þãèBu|ûlXýø ÿõO ,ïly ïAlhPuA ØéPhì ÿBøoBÞ ÿApG ëBc úG
,þâlðq qA ókpG Rnè ÿBW úG ,kõG óõì þâlðq ÐÚAô ok ô ïkpÞ ÿpýãýK òì ôo }oBG àü ÈÛÖ .òñÞ|þíð
!ókõG ûkAk kBü Bì úG êý¿dO óAoôk êÞ ok úÞ wHc ÝBOA úü ÿõO õðõìkõg ïBíƒO ëBƒu àƒü ÿBO úu ,)þuBñyAõø òýíø( îPzâ oBÞ ëBHðk ÿA úÞ îP×â|þì îPyAk þOlì úü ú¾|çg
,úzÛð ÿôo pOoõðôA ïlÚ oBù^ úƒ¾|çg óõì|ÿlðôpùy Üc òüpO|þÏýHÆ úG úÞ îükpƒÞ ô koõg äðq îýyõâ úÞ kõG ÿoõW òüA }|úãük .îüoAk Qßéíì îø Bì ,óoAk Qßéíì îø BñüA ,BGBG
BG qõñø ïkpì úÞ ÿp×ð l¿zy ÿBPuôo úü ÿõO «çTì .ïlük pO|IèBW rý^ BO lñ^ }lσG BƒìA
qõñø úÞ þüBƒW ,òƒñÞ|þƒì lƒì@ ô QƒÖo IƒuA úÞ þñKAs ÜýÖo úü BG îPyAk {ýK úP×ø lñ^ úìkBü
ÿqBu áBK êìBÞ ïôk þðBùW äñW ÿBø|òƒýì {ùG ,ïkpÞ|þì QHd¾ òKAs ûkpƒâ|þƒìpƒG ûoAk
ÿrý^ úü úèBu ûkoBù^ ÿ|ú`GpPgk úü úG ,ûlzð :Q×âQzâpG ?ÿlükoõÇ^ôoAkBðBÞç« ÞîP×â|
úG þPc ô ûoõhG }kok úG ûoApÚ úÞ ók þì kBü ç« Tì !òPvƒø î˃ð|þƒG îÞ úƒü ÈƒÛƒÖ ,úƒGõƒg<
Ñôpy }ApGôo }qõì@òüA þÏÚõì }kõg ëõÚ úÛýÚk ôk þßü úzýíø ?ÿlük õðõyBƒuõƒGõƒOA
,úPyAlð ÿA|þßürýÖ êüBíO aýø qõñø úÞ ókpÞ {ýð BG îñì >...úg@ úzÏÂô ú^ !!ûoAk pýgCBO
òüA ïlÚ oBù^ lÏG ;úzG pük QÚô úü úÞ AkBHì óApüA qA êüAôA óôA úÞ îñì ,Ig ûo@ îP×â qBG
qôo úü ,ÿp×ð óõýéýì ûk QhPüBK úü ÿõO ,pOoô îPümA îÞ úü BuõGõOA òüA pýgBC ƒO ïkõƒG ûlƒìôA
ÿApG þÂBüo äðq pu îéÏì ,x|çÞ pu eH¾ ïkpÞ ÜýÛdO îÞ úü îPÖo lÏG !)BøBøBø( kpÞ|þì
úüBOBìô xõñývƒÞQyõðúPhOÿôooBGòýèôA BG Bø|xõGõOA pýgBC O ,õƒýƒÞõƒO ÿõƒO úƒÞ ïlƒük

...kõGþuôpÎóõìëk õOúP×ø .úy|þì ÿpýâ|ûqAlðA|úýðBS xBýÛì
ûBƒãGAõƒg ÿõƒO kõƒG þƒüAlƒƒg|ûlƒƒñƒG úƒƒü BG ÿA|ûsôpK úü ÿõO úÞ úýPÚô lñ^ «çTì Bü
AnÒ qA lÏG úzýíø .pýg úG }kBü ,Qykpƒu ô úìpãðõg þéýg úÞ ïly oBßíø þðBíè@pvK úü
qA ôo|ûqôo ô qBíð ôpG !AoBâkoôpK< :Qƒ×ƒâ|þƒì }A þvýéãðA BO úñÞ oBÞ AkBðBÞ ëBu úü ûlìôA
BÇÎ óõzùG ôo ëBc ô ÜzÎ úÞ ûAõhG þüBðõíø qA êHÚ QÎBu Qzøô êù^ Quok .úy Jõg
îP×â ,ïkq|þì Ùpc }BøBG îPyAk wívüpÞ
!òýì@ >!ÿkõìpÖ
38

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

39

óApùO úéXì

òñßýì
ûlG óõyB×y Alg
******************************
ûoAk {Puk úü BG óõñÞA îøôoBü
p¿Ïýèô óBPgok ÐÇÚ úƒG ÅApPÎA koõìok

úvüõñýì IéÇì
BPgok úƒG ûlñHýì JBO îø {Puk óôA BG

úzGoAõu } ú`GolG 13õƒO úƒÞ
******************************| |

îülñhG þíÞ

lülWpHøo >ÿBüoA~ þðõW<
!!áõG wýÖ

>!!QuA òì îévì Üc , ÿpHøo úG þGBýPuk<

údüAo þñÏü ,JBHÞ qA pO }õg ÿõG úÞ þðApüA þÚBG ïBÞBð|úøk òülñ^ ëBHðk úG # olG13 úƒÞþüBñüA| | þíülÚ ÿBùðq þPìçu
,ûlýuo óBð@ ïBzì úG ÝB×ð Ñõð qA òPÖpâ ÿlýÎ îø kpâ ô ïôlðApÖo ô ÿpýâ ÿAC o ólðBì ØÛu ÿôo óoAnýìõðõyBø ûrHu ôo ïlñâòìpg àü úƒÞ
JBhPðA ÿApG þÞõG wýÖ p×ð òülñ^ þD@ ókpßýìôok úPÎBu àü
”!QuA ûlükpâ pøBÊ úXýPð þãéíW úÞ,áõG wýÖ ÿpHøo ïBÛì óõzñýyBì úƒÞÿqôpìA ÿApPgk úð
ûoByA òí ,óBãPypÖ pùy óBPuôk qA þßü oBK ô Qè ô þzÞúÛü ô þyBdÖ rW úG ÿA úƒÞòPvø þüBðõíø òðrG ûpâQuok òðõPýíðôo ûrHu àü
úÞ þðBßìô úÇÛðpø úG >þðõW< úÞ| úPßð òüA úG ÿlñG þèBg ô Bø þðq QíùO ô îø ókpÞ ólzýì ëôA kpâBy þPÚô îýzG óõzHý¿ð Bƒì BO
ô ÙApÆAok Ao Rp×ð }õg ÿõG ,kkpâ|þì koAô ûBâ@ ,lðA|úPyAlð þñÆô Ñõð qA þƒüBƒø ókpßýì JBÚõðõypülÛO fõè ****************************** |
þÞõG wýÖ óAoAkAõø ïBXðApu úÞ îüly óõzðõg þüApünKoAõük úñýu ókq|þì ïAõg|þíð òì úð :úâþìõPKpüqqA ótýG
:lüõâ|þì ,lñÞ|þì {hK kõg ÙBñÞA qA ÿoAkoõgpG BG ,þèBXñW QèBc àü ok ********************
>!!QuA ôA îévì Üc , ÿpHøo úG þƒGBƒýƒPƒuk< àü IcB¾ >ókpÞ pýy< ÿBø ÿoôBƒñÖ qA þðõíùì ,õO lñø kõG úPÖo ótýG ,ûoAlð Quôkõñì wß`ýø BXðôA úuolì ïpG
QuA ó@pPùG «çÏÖ ,pãük RoBHÎ úG þñÏü þì Bì úuAô QyAk {ñPÖo lñø RApÆBg
úG ô lðôpG oBñÞ ,ÿpHøo ïBÛì óBýÎlì úýÛG úÞ !QuA ûly úÎBvèA ÜégpHøo þPc ,óp×ñPì ïqA BíéÏì ,ólG ïBøBG Bø|ú`G
óAoBùG ok ô lüBýG kBG BO lðoAnãG ,ÙôpÏì ëõÚ ÿBÚ@okBÖkBâô BýÖBì kõg ëõÚ úGpHøo òƒüA :Q×â
îývð ô rHu ÿspðA ô õG ,ÿlýyoõg õð ëBƒu ÿBÃÎA qA ÿoBývG qõñø úÞ QuA >þðõW< þì ïApPcA òì úG þéýg lñø õO .úðq þìpýO BG Ao ïA úüBu îø úuolì }ApÖ
!koôBýG óBÓìoA úG {üApG Ao QýÖôpÏì {hHcpÖ ô {HñW ëBc ok B« íDAk úƒÞ ÿô þƒÞõƒG wƒýÖ ôo Bì òPyAk oBãðA óõyBýÃÏG ,òPyAm ÿpð úÞúy þíð óõW ótýG úg@:úâþì úðBìBì
}oArâ òýñ`íø >þ`ßèõãðA< oBãðpHƒg ÿõXPvW ok þðAkpâpu oõdì ëõc ok {gp^
oBzPðA BG áõG wýÖ lülW pHøo úÞ |lƒøk|þƒì þíð kBüq Ao ÿô ,lðkõƒG| þƒìBƒÛì òƒýñ^ àƒü .ólýPupK|þì !ÿA úuolìpHøoõO þPì|çuBð úg@úuolì
þíuo áõG wýÖokqôoõð QHuBñì úG ÿõülüô olK {ñP×â ûpÆBg Èuô I¿ì|æ õùü
BG þíuo ûpÊBñì ûkBì@ úƒÞ kpƒÞ ïçƒÎA kõƒg .lñPgBñy ôBâ óõy QüpTÞA Bülñø ûo@ :Q×â îâorG *******************************
úƒÞ| |úPßð òüA úG ûoByA òí ,>þ`ßèõãðA< þèBg óõOBW| |
.lyBG þì ÿoõùíW wüo ,þÞõG wýÖ úÏìBW þuApÞõìk óõìq@ óBƒüpƒW ok ...òPupK
úG ”þðõW“ ÿqôoõð ûrXÏì BG óBìq òýíøok ókq îø ÿ|úzüo úG úzýO rW úG ÿrý^ Bì ************************ ok úƒG ûkrýu îükõG úPÖo
þùèA Jrc àü þPc úÞ lýuo úXýPð òüA ókõG BðôõW òüA
ïBÛì IvÞ qA lÏG ûly lèõPì óApüA ok úÞ þÆApÖA :lvüõð|þì ,îüA|úPgõìBýð
ô pýHÞ }oõÞ pvK úÞ kõy þì úWõPì ,ÿpHøo úG kõg ,QýÏÚAô úG ûoByA óôlG okBÖ kBâ “ ólðõgp`ýìõðôkpâëBÒm òý`íø
ÿBW úG îø ÿqôoõð ïBüA ok ô ûkpÞ oõùÊ kõg þñÒ ïõýðAoôAsõý×üpPðBu BG óoAkoBãðA
.?!!ÜèBhèA|êW .QuA ÿBüo@ àü pýÒ ô þðApüA óAlñìpñø ÐíW ok ,qôoõð õíÎ

40

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

þâlðq |úG Ao ôA ïpvíø úG pPzýG QHdì BG îPÖpâ þPÚô .|îyBG lýìA oBñÞ ok BO ïly oBÞ úG ëõÓzì úG îuAõc úíø ókpÞ rÞpíPì BG BO îPyAk |þÏu úèAs Qynâpu xBuApG
oBÞ qA oBÞ «ApøBÊ þèô ,|ïlðAkpâpG óBì|ápPzì Qƒuk ô pƒu {ƒüApƒG óAõƒW óApƒPgk ïlƒük|þƒƒì àü þèô .|îñÞ }õìApÖ úzýíø ÿApG Ao lýìA ,|xôok
óBñ`ð@òì ,|úPynâ ëBu lƒñ^ ÙpƒÊ .kõƒG úPynâ úG þèô ,|ïly|þì úðAõük RkBvc ÉpÖ qA ,lññßy|þì BG qôo ó@ .kAk pýýÓO Ao rý^ úíø ,|ûkBƒu ÝBƒ×OA
.|ïkõHð îÖApÆA úWõPì úÞ ïkõG ûly ÿoAk|ú`G |ÝpÒ þPukôk pâA ïkpÞ|þì pßÖô ïkoô@|þíð kõg ÿôo óBùâBð úÞ îükõG úPÖo NBy|þÖBÞ àü úG îðBPuôk
ïBð |çýßy úÞ pƒPgk ó@ô ïpƒvíø ,|ïõƒéÏì oApƒÚ qA ô ÈÛÖ úzýíø ÿApG AoôA îðAõO|þì ,|îHv`G Ao ïpvíø òì úG þèBc ú^ lýðAk|þíð .|ïlük BXð@ ok Ao lýìA
þÏÚAõì þPc .lðkõG ûly ûkAlèkô ÜyBÎ ,|QyAk wK ô ïly oAkoBG þOlì qA wK .|ïoAk úãð kõg ÿApG ôA úG îÛzÎ úÞ ïlýíùÖ ,|{ðlük BG .kõG ûkAk Quk
ô òƒì {ƒýK {ƒuAõƒc ,kõƒG úƒðBƒg ok lƒýìA úƒÞ ëBíÞ ok ô oBHWA úG Bñýu ,|óBìpvK ólì@ Býðk úG qA .|QuA ûly îø pGApG l¾ |úßéG ,|úPÖpð òýG qA BùñO úð
þupLèAõcA ô ï|çu .lì@ õéW ô lük Apƒì îƒø ôA
.kõHð óBì|óAlðqpÖ .|ïly òýzð|úðBg þéýì|þG óBíø .|îükq |Ùpc êdì ÿBø|ú`GqAô îükpÞ|þìpâ
qA ÿpSA ô ly|þì oôk òì qA pPzýG ,qôo úG qôo ÿoBíy úýðBS ,|óBìlðqpÖ |óly úèBu àü ÿApG ô ko îø BG Ao kõg ÿBø|ò×éO ûoBíy ly UÎBG oAlük
þPc .ly|þíð ûlük òì úG {ÛGBu ÿ|úÚ|çÎ ô ÜzÎ ïoBÞ pu úGô ïoBLvG ákõÞlùì úG AoôA BO ïkpÞ|þì
úG pük Bø|Iy .kpÞ|þíð þùWõO rýð |óBì|óAlðqpÖ úG ,|óBìpPgk þPÚô .|ïly oAkoBG ûoBGôk úÞ ïkpâpG .|îýñÞ ëlG

þèBg ÿBø|Quk ,|ïly|þì p×ñPì ôA qA ÐÚAõì qA þéýg #
pu pG ô kõG ûly pýâ úðBùG .|Qzâ|þì pG úðBg úÞ ÿoõÆ ,|ïly ÿoAk|ú`G ok ÝpÒ ,lì@ Býðk úG Bùu xBvcA ,|îPzâpG úðBg úƒG þƒPƒÚô qôo ó@ ó@ok !|ï|çÞ þÏÚAô ÿBñÏì úG pWrñì ô p×ñPì
.|QgAlðA|þì ûAo kBüpÖ ô kAk |þÎõÂõì òüpO|à^õÞ qA wK .|ïkpÞ|þíð AlýK ólðAoBg pu Q¾pÖ þPc ûAo BøpGA ÿôo úÞ ïA|ûly àHu olÚ ó@ ïkpÞ|þƒì ,lì@|þì óôpýG |îðBøk qA ú^ pƒø ,|ЃÚAõƒì
,|eH¾ pø ô lýuo|þì kõg pøBÊ úG úPynâ qA pPzýG xBvcA pPíÞ ,|ïkõG lýìA lðqpÖôkokBì óõ^ ,|ó@ ,lÏG þOlì ô kõG òì ÿ|ûlzíâ úíýð ôA .|ïôo|þì qA Ao kõg ëpPñÞ B« ÏÚAô ô ïkpÞ|þì }oBTð
ô QÖo|þì }oBÞ êdì |úG ÿlülWoAõéyô QÞ BG óôpýG îø BG óBìq pø îø qBG þèô ,|ïkpÞ|þì pÇg RBìlÛì .lì@ òì ÿoBãPuAõg úG }A|ûkAõðBg ûApíø ûAo úƒG ÿkAk ô ÔƒýƒW .|ïkAk|þƒƒì Qƒƒuk
.kpÞ|þìpK Ao BW úíø {PíýÚ| óApâ ÿBø|òéÞkA ÿõG ÿõuqA ïpvíø òPÖpâoApÚ úWõO koõìô îýPÖo|þì ,ly ïBXðA QcAo ô kôq þéýg ,|óBì|ZAôkqA ô lÛÎ îüAl¾ ô kõG AlýKBð }pu ó@|úÞîPgAlðA|þì
f|çǾA úG BO îPÖo|þìôA QÞpy úG ûkq pu þøBâ }õW |úG îðõg ,|ïlük|þì Ao pãük óBðq ô óApPgk îøqA þHvð þPgBñyoôkAoôk óBì|ÿBø|ûkAõðBg Apüq
rý^ úíø ,pøBÊ ok þèô .|îøk J@ úG þyõâ ô pu ,lÏG þOlì .kpÞ|þì ïA|úðAõük RkBvc ô lƒì@|þƒì Jõg þéýg lýìA ûkAõðBg þèBì QýÏÂô .lñPyAk .|QÖo|þìpO|ÙpÆ ó@úðBg lñ^ BO
þèô ,|ïkpÞ|þì QÚk |çýßy oBPÖo úG .kõG IOpƒì ok þñýG|{ýK êGBÚpýÒ ô IýXÎ þOApýýÓO úWõPì ôA ô kõG ûlýuo óBüBK úG ûBãzðAk ok lýìA xok .kõG |úG Ao îWAôkqA úÛéc ,|Rp×ð qA þƒüBƒýðk BƒG
úÞ îñÞ ÙApPÎA lüBG {PuAo .kõHð Àhzì ÿrý^ óAlñ^ ,|RApýýÓO ó@ QéÎ ókpÞ AlýK .|ïly ïpvíø .kpÞ|þì oBÞ }olK ÙôpÏì ô åorƒG |QƒÞpƒy ok îèk .|ïkq|þƒì oAq ô ïkpƒÞ|þƒì JBƒOpƒK ÿA|úƒyõƒâ
BG .kõG óBGqô pu }õgô BHüq QüBùð|þG ,|çýßy ïlýíùÖ ,õW ô xpK þíÞ BG þPÚô .kõHð oAõyk þðBíOoBK@ ,|}olK ÿõu qA óBì|ZAôkqA ÿ|úƒülƒø ,|îñýHG Ao {ðly kpg ô îøk }oAq@ QuAõg|þì
òüAúG.|QyAkúðBGkõö ìôrýì@|ïApPcAÿoBPÖoîøòì lýìAolK QÞpy ïAlhPuA úG þüBHüqô óAõWpPgk ÿ|úülø ô òýzð óBýÎA |ÿA|úédì ok qBuõð ô àýy úG ...kõG ûkpÞ kpg Apìô ûkAk ïoAq@ôA |úÞoõÇðBíø
lükpO ô ày BO îPyAlð Quk ok |ÿrý^ ,|êßy ok Al¾ úG ïpu ok pÇg ÿBø|äðq ,|QuA ûlì@ ok QíýÚ|óApâ ô ëlì òüpg@ êýHìõOA ôk ,Bì úG }okBì ôA úG ïA|úÚ|çÎ xBvcArâpø QyAlð óBßìA ,|îèBýg
|ú^pâA .|QyAlð óBßìA úð .lñÞ óBƒýÓÆ îƒHéÚ ok
.|îñÞ QGBS Ao kõg .lðlì@ .kõG .|QyAk ÿpãük êßy «|çìBÞ êHÚ þOlì BO QýÏÂô
þÆBHOoA úÞ Q×â|þì òì úG ïA|úðBðq wc þèô qA ZoBg ok ïpøõy olK óBìq ó@ ok úðB×uCBPì þèBc úƒ^ ,|îƒWAôkqA Iƒy ok lƒýðAk|þƒíð BùñO .kõG îÛzÎ òýèôA óBì|úüBvíø pvK ,lýìA
þÏu AlPGA .|QyAk kõWô |çýßy ô ïpvíø |òýƒG Ao QÞpy ûoAkA QýèõEvì lýìA ô kpG|þì pu úG oõzÞ ûAo lu lðAõO|þíð rý^ aýø ïkpÞ|þì xBvcA îPyAk òüA úG òì ô kõG ûkpÞ kõg ó@ qA Ao îHéÚ |úÞ ÿkpì
ó@ BG þâlðq úG ô ïoôBýð kõg ÿôo úG ÿrý^ ïkpÞ lýìA úÞ kõG BƒñÏì óAlƒG òƒüA .|QƒyAk |ûlƒùÎ úƒG |܃zÎ òƒüpƒg@ ô òƒýèôA oBƒñÞ ok ïA|þƒPhHyõƒg ,pãülßü úƒG QƒHvð óBƒì|܃zÎ úƒÞ ïkõƒG ëBƒýg
okBì ïkpÞ|þƒì xBƒvƒcA óõƒ^ ,|îøk |úƒìAkA ëAôo ok kõG {éýì ÜGBÇì úÞ þìAlÚA pø QvðAõƒO|þƒì ,|óBu úG îüApG lýìA BG ZAôkqA .lƒyBƒG ïA|þƒâlƒðq ôA ô ïkõG úèBu ûkoBù^ .|QuA ÿlGA ô þðAkôBW
.|QuA îßdì îüBøBK ÿBW ô îPvø lýìA óAlðqpÖ koõì ok þÚB×OA oõÆ úG ÿqôo .løk ïBXðA QÞpy oBývG ÿkpì ,lýìA óõ^ þèô .kõG òüpýy þüBüöôo Ao ôA úHOpì pø ïkpÞ xBvcA óBùâBð úÞ úèBu ûkrðBy
pük lýìA QÚôpø .kõG ûkpÞ ïA|úðAõük |RkBvc þèô þPÚô ô ïkpÞ ëAõEu lýìA qA QÞpy lülW êñupK ô ïõøõì þPzcô úzýíø ,kõG úÖBýÚ }õg ô JAnW êâ îƒüBƒø|úƒðõƒâ ,|îƒñýG|þƒì óBƒGBƒýg ô úƒ^õƒÞ ok
AlýK ûAo îñøm úG ûlñøkoAq@pßÖ àüôoArø ,lì@|þì ûp×Æ Quok JAõW |ókAk qA ô ly jpu {ƒãðo qA Ao ôA ïlýupO|þì .kAk|þì ïoAq@ óôok qA úPgBñyBð kõG BHüq ô pýËð|þG þvc .kqpè|þì îHéÚ ô kqAlðA|þì
olK þPÚô .|îPhüo|þì àyA oBùG pGA êTìô kpÞ|þì ó@ ïAlhPuA òýG þÆBHOoA úÞ ïly òEíÇì ,|QÖo ôA ûApíø ,|òßíì ÿBW BO òüApGBñGô lðoô@ok îãñ^ .|ïkpÞ|þì |úGpXO ïkõWôok Ao ó@oBG òýèôA ÿApG úÞ
qA Ao |çýßy îPuAõgôAqA ,|QzâqBGp×uqA ïpøõy kõWô ïpvíø |þðBùâBð RApýýÓO BƒG óAõƒW pƒPgk úðBg ok Bøqôo úßñüA ÿ|úƒðBƒùƒG úƒG þƒPƒc .|ïkõƒG úWAõì îø BG þÚB×OA oõÆ úG êdì ok úƒÞ þƒøBƒâ
óBüpW lðAlG úßð@ óôlG ôA ô lñÞ ZApgA QÞpy îýí¿O ?lì@|þì pG îPuk qA ÿoBÞ ú^ þèô .koAk ïpøõy olK QÞpƒy ok ,kôo|þƒì pƒu ïA|úƒé¾õƒc |úG òì ô îükpÞ|þì ëlG ô ko|þì|çu ,|îülƒy|þƒì
}oBñÞ qA ô îPgAlðA|þì òýüBƒK Ao ïpƒu QƒÎpƒu
ûkpKqA Ao ïA|þHéÚqAo ,ïA|ûpù^ þgpu BO îPynâ|þì
ôA ïkpÞ xBvcA ,|Qynâ úÞ þOlì .kqAlñýð |óôpýG
qA îPvðAõO|þì Ao òüA .|QuA lñì|úÚ|çÎ òì úG îø
QuAo .|îñÞ wc {PHdìpƒK ô ûpƒýg |ÿBƒø|ûBƒãð
úG îø Bì ÿBø|ëk .koAk ûAo ëk úG ëk úÞ lðA|úP×â

.lðkõG |ûkpÞ AlýK ûAo pãülßü
ïBƒXðA Ao ïA|úƒuolƒì ؃ýèBƒßO úƒÞ þƒðBƒƒìq
,|ïlýìA< :|îPyõƒð|þƒì ÿnƒÒBƒÞ úƒyõƒâ ,|ïkAk|þƒì
,|þüBüöôo úéíW ó@ ólük qA lÏG >.|îPvø QÛyBÎ
òì BGôA kBü BW úíøô úzýíø .|ïly|þì Rnè ÝpÒ
Bø|ëBu .lýzhG|þì {ìAo@ |òì úG }oõÃc ô kõG
þðAõW úG êülHO lýìA ô lðly ÿpLu îø þƒK qA
pãük .ly JAnW ô úÖBýÚ }õg ,|úPuAo@ ,lñìôpG
îz^ úƒG ôpƒíƒÞ ô þƒPƒèBƒXƒg pƒvƒK ó@ qA ÿpƒSA
óApPgk |úíø úWõO ïly úWõPì óBùâBð .koõg|þíð
ïlÎô pÇg xBvcA ,QuA ûly IéWôA úG êdì
lÏG þOlì .|QÖpâ ApÖ Ao ïkõWô puApu ,|QýñƒìA
óBßì êÛð ÿpãük ÿBW úG êdì ó@qA lýìA ÿ|ûkAõðBg

.|ïkAk Quk qA Ao kõg lýìA úíø òì ô lðkpÞ
qôoô Iyô ïlýèBð|þì Qyõðpu þíco|þG qA
ô ïkõG õXzðAk ,|óBìq ó@ .|ïkõG kõg ÜzÎ pßÖ úG 44

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
45
úÞ lñüõâ|þì QuAo ô QuA ûlýñy Ao îHéÚ óly îø úGpc òüA þèô .kpÞ êíÎ ïA|úPuAõg úG Qvý^
ïBíO ÿokBì úG êülHO .|QuA |RBÖBßì oAk Býðk ...|QyAlðÜéÏOòì|úGpãüklýìA.lzðÐÚAôpSõö ì
BG ô îèBu þðAlðqpÖ ókoô@ oBG ÿApG ô ïly QÚô îýÛPvì pâA ïkpÞ|þì pßÖ .|îPÖpâ ÿpãük îýí¿O
îPuAõg|þíð .|ïkpÞ ïrW Ao kõg ïrÎ óAlWô úÞ líùÖ|þì ,|ïoAnãG óBýìok ïpvíø BG Ao ÑõÂõì
.lðõy åorG óAlWô|þG ,|óByolK êTì îðAlðqpÖ BG Ao {ÆBHOoA ,|þüAõuo xpO qA ô ïA|ûkpÞ ày ôA úG
pø .|îPyAk pHg îÛGBu pvíø þâlðq qA oôkAoôk .|ïkõG ûBHPyA ok îø qBG þèô .lñÞ|þì ÐÇÚ |çýßy
BG ,lñPÖo|þì óByolK ólük úG Bø|ú`G QÚô Ao Bø|ú`G þPÚô .kpG îøAõhð kBüqA Ao Iy |ó@râpø
ïkõG ûlýñy .lñPzâ|þì pG úðBg úG pHg qA ÿoBG|úèõÞ QuAo ô áo ô îPvzð lýìA oBñÞ ,|ïlðBGAõg
ô lñÞ ZAôkqA |çýßy BG ÿkôq úG lýìA QuA oApÚ úÞ ok ÿpãük óq ÿBK .õãG Ao {PuAo lýìA< :|ïlýupK
pãük þèô ,lðôpG oõzÞ qA ZoBg úG úzýíø ÿApG ÜGBu lýìA pãük ô ÿA|ûly ÅõÎ õO ?|QuA óBýì
Ù|çgpG ô lñPyAlð þPýíøA îüApG Børý^ òüA
qA Bø|ú`G ÿqôo úßñüA BO .|ïly|þíð ÿp×Þ ,|úPynâ >?|QuA |çýßy pu püq .|þPvýð
oõ¿O .lðkoô@ pHg óByolK |IýXÎ ÿoBíýG úGô kõyrý^ úíøpßñì ïpvíø îPyAkoBËPðA
úÞ lýzßð þèõÆ þèô .lyBG þíùì rý^ ïkpÞ|þíð kõWô þhéO QÛýÛc òýñ^ úÞ løk óBñýíÆA òì
úPÖpâ Ao lýìA ólG úÞ |ïly þßéùì ÿoBíýG úWõPì òì .|úéG< :|Q×â ÿkpvðõg ëBíÞ ok ôA þèô .koAlð

.kõG >!|îPvø |çýßy ÿ|úP×ýy ô ÜyBÎ
|çPHì ûlÏì óBÆpu úG þðAõW óAõ×ñÎ ok lýìA þíßdì þéýu lüBG Bü@ ?|ïkpÞ|þì lüBG oBÞ ú^
ÿoBíýGqA óly |ÐéÇìqA wK îø |çýßy .kõG ûly ûApýG ô lG ôA úG lüBG Bü@ ?|ïkq|þì {Ooõ¾ úG
kpì BG {Pyõðpu ÕApu úG ô ûkpÞ Bøo Ao ôA ,lýìA úG ô ïkpÞ|þì |ÐíW Ao îéüBuô lüBG Bü@ ?|îP×â|þì
BG Bø|ú`G ,|ó@ qA wK !kõG úPÖo ÿpãük lñíOôpS ,|ó@ àü ok ?|ïly|þì ZoBg }A|úðBg qA pùÚ QèBc
ok óByolK ólük úG úÞ lñPuAõg|þì òì qA oAp¾A ÿoBÞ BùñO þèô ,|Qynâ îñømqAoBßÖA òüA ÿ|úíø
lG þéýg BGBG ëBc< :lñP×â|þì .|ïôpG óBPuoBíýG ô qBG óBøk BG úÞ kõG òüA ,kõG úPgBu îPuk qA úÞ
ôA .BýG {ðlük úG Alg pÆBg úG ,|óBìBì .|QuA |ïpu lÏG .|ïõy ûpýg ôA úG RõùHì ô Yýâ þPèBc
.kõzð ïpð úÞ kõHð äñuqA òì ëk >.|QuõOpËPñì ÿôo îðBPuk ,|ïkBPÖA Üø|Üø úG þPÚô ô kBPÖA òýüBK
úÞõy pHg ó@ ólýñy qA ô ïkõG lýìA ÜyBÎ îø qõñø ,|îPýÏÂô ólük BG lýìA .lðlðByõK Ao îOoõ¾
ûApíø ÿqôo wK .|ïkõG ûly òýãíÒ «BHéÚ ,|ûlññÞ ïkõg Quk .|î×uBC Pì þéýg< :|îP×â |Ièpüq
lüBy .|îPÖo óBPuoBíýG ok lýìA RkBýÎ úG îðAlðqpÖ õO úG Ao Bø|ú`G þPupKpu ,|þøAõhG pâA .|Qvýð
!|îPgBñzð Ao lýìA AlPGA úÞ îüõãG pâA lýñßð oôBG QgAkpK pg@ ëBüo BO îø Ao RA|úüpùì .|îøk|þì
.kõG ûly pýK Bø|ëBu oBãðA ûBOõÞ Rlì ó@ ÙpÊ îñÞ|þì {øAõg ÈÛÖ ,õO ëBì îø úðBg òüA .|îñÞ|þì
óBñ^ ó@ .kõG ûkoô@ok BK qA AoôA þGBvc ÿoBíýG Q×â Ao òüA >.ôpG óôpýG |ïA|þâlðqqApOkôq ú^pø
Qhu {ðlük úÞ kq|þì Zõì }A|ûpù^ ok þíÒ
.kq óôpýG úðBg ok qA ô
.kõG ,|ïA|þâlðq kpì ,|úHy àü QyAk óBßìA oõÇ^
qA xpO ;kõG |{Ooõ¾ ok ÿlüly xpO qA Ao ïA|þâlðq ÜzÎ òüpg@ô òýèôA ô |îðAlðqpÖ olK
ûkpÞ lýìA ÐÇÚ {ðBìok qA óBßyrK ,|åpì ô ÿoBíýG þâlðq ûBHPyA òüpOlG IßOpì òì ?|îølG Quk
{øBãð BG .kõG ûBâ@ QÛýÛc òüA qA lýìA ô lðkõG ïpvíø oBýPgA ok þP¾pÖ úßñüA ëôA .|ïly kõg
ú^ þèô kpÞ|þì þøAõgonÎ òì qA úPynâ QGBG ïôk ô kpHG òýG qA Ao óBì|òýG ïApPcA |ûkpK BO ïkAk oApÚ
|àyA RApÇÚ ô Qvßy îÃÓG ?|QyAk ûlüBÖ ïkõg ûkAõðBg ô lýìA ûkAõðBg ÿBø|úý¾õO úG úßð@
Jõg .lðly püqApu îðBíz^ qA óBìA|þG þüAlW úG þÂAo óBy|êýì Ù|çgpGô ïkpßð }õâ
,|QuA ûkAk wK Ao þøBñâ ú^ óAôBO lýìA îPvðAk|þì qA ÿoBÎ ô kpu ÿBÃÖ ó@ ok þâlðq óõ^ .|ïly
úPvßy Al¾|þG úÞ þHéÚ .Apì IéÚ |òPvßy ûBñâ ïkpÞ|þì pßÖ ô kõHð òßíì |îüApG úÚ|çÎ ô ÜzÎ
ûlýñy Ao {ñPvßy ÿAl¾ oBâkoôpK þèô ,kõG ïA|ûkoõg îgq ô úPvßy IéÚ îøpì BùñO ,|Ý|çÆ
ô ôA ólýzÞ pWq úG þÂAo lýñÞ oôBG þèô .kõG þèBg Ao óAlýì |þPcAo úG ,|êßy òüA úG .|QuA
ÿB×y ÐÚõì óBíøô ïkõHð {íýgô QýÏÂô ólük .lñÞqBOô QgBO ó@ok þPcAo úG Øüpc BO ïkpÞ
úG lýìA píÎ þèô .|ïkpÞ |QuAõgok lðôAlg qA Ao ôA lñPvGoBÞ úG Ao óBy|}|çO QüBùð óBì|ÿBø|ûkAõðBg
þãèBu YñK ô þu òu ok lÏG ûBì àü ôA ô kõHð Býðk þPc .lññÞoApÚpG B×¾ô eé¾ ,lýìAô òì òýG BO
ôpÖ óBùW qA îz^ |úzýíø ÿApG ,|óBPuoBíýG ok |ÿrüoôpG@ô QÖo |çýßy úðBgok úG ,|ïpøõyokBì
ô îPvüpâ ëk úOqA ,ôA ÿoAõâõu îuApìok .|QvG qBG ÿApG ÿA|úGpc aýø þèô ,|QgAlðA |ûAo úG
,|ó@qA wK .|ïly BÎk úG Quk {côo {ìAo@ ÿApG ÐÚAô pSöõì óBì|ápPzì þâlðq úG ïpvíø ólðAkpâ
ok úG Ao kõg þðAõWõð óAoôk ÿBø|úPyõð Quk ïBíO ûkAk Quk qA Ao lýìA ,|êHÚ Bø|Rlì qA òì .lzð
Ao lýìA qA þ×éPhì |ÿBø|wßÎ ô ïkq ïA|úðBg oAõük ô úÞ oõÆ óBíø lýìA ô îüly AlW ïBXðApu .|ïkõG
BG úÞ þüBø|úPyõð Quk óBíø .|ïlðBHv^ óByoBñÞ ô kAk òì úG Ao Bø|ú`G ô þâlðq ô úðBg ,kõG ûkAk ëõÚ
QÛyBÎ lýìA< :lðkq|þì kAk kõg Ùôpc àO àO
{côo ïoAôlýìA ô ïlýzhG Ao lýìA òì >.|îPvø .kpÞ QgAkpK pg@ ëBüo BO Ao ïA|úüpùì
òýíø ok Ao kõg ûBñâ ÁBÛO ôA .lyBG {ìAo@ ok Bø|ú`G |þPupKpu lüBG úÞ lðkõG lÛPÏì þgpG
úìrìq Ièpüq ,|Rlì ïBíO |æBc ô .kAk wK Býðk þPcAo úG lðAõPð |çýßy BO îñÞ oAnâAô óByolK úG Ao
qA ÿoôk pßÖ þPc þèô .kõy òì lýìA IcB¾
>?|îýñPzüõg ëk ëAõcA qA êÖBÒ Ap^< :|îñÞ|þì þíco|þG .kõG òßíìpýÒ îüBø|úyõâ pãW
óBüBK| þèô .|Qvßy Al¾|þG îHéÚ ô îPÖpünK Ao Qyõðpu
úPvßy ÿAl¾ Alg úÞ îPvðAk|þíð ,|óBìq ó@ ok

óApùO úéXì

îcArì þ^ ÿApG ÿlýupLð ,îñÞ þì {øAõg- BXñüA îø Bíy: lýupK IXÏO BG kõG ûkoõg BW Bßýð ÿBø êâqA ÿA úgBy ,kpG {ýK Ao {Puk Bßýð lXðôpvg Büôo:ûlñvüõð
?ÿly ?îðBg oBÞpu lýPvø |æBG ,kõG ûkpÞ îgpu òýüBK ÙpÆ úG úÞ Ao jpu
ô kpÞpK Ao óBXñÖ }õðBýÞ .ly ûpýg ó@úGô koô@ îPvýG| |{hG
Rkõg ÿlìôA ÿkpÞ þðAõW xBvcA óõ^- .Bíy ûqBWA BG úéG- ok Ao {Puk lÏG QyAnâ rýì ÿôo Ao }õW ûõùÚ
.þñÞ òýzñíø Bø óAõW BG ôo þì {øAõg .lýüBìp×G .lülìôA }õg Jõg- Quk ok Ao Bùð@ òüpOBHüq ô kpG ôpÖ Bø êâ óBýì ,líPÏì pPÞk ÿBÚ@ pPgk Bßýð|"
{Puk úG êâ oBg úÞ lñý`G Ao ó@ QuAõg ô QÖpâ þðAôo óAoBíýG qA þßü RApÆBg pPÖk
.ïlG QùG þyõg pHg ïlìôA þñÞ|þì ûBHPyA- .îñÞ ôk ô lýzÞ IÛÎ Ao {Puk ÿA|úËdè ,QÖo ôpÖ ok úÞ Ao kAtðpùì ÿBÚ@ ïBð úG }olK
.úHüBXÎ qA }õg pHg ô õO- úG ô QÖpâ Bßýð qA Ao {øBãð ëBc òüA ok {Puk qA þðõg ûpÇÚ kpzÖ Ao }Apg êdì ÙpÆ Bùð@ ërñì ÉBýc ÿBùPðA ok þÚBOA
!QÖpÏì þG ÿA- BG õñì BýÞ .kAk úìAkA ô Qgôk }õðBýÞ Roõ¾ :Q×âô kpÞ {PzãðA úG þøBãð Bßýð ,QvW óôpýG òülñ^ ô QyAkpG ,lñÞ þì þâlðq
.ûpHg ú^ îýðôlG lýãG |æBc- kAtðpùì }õðBýÞô lðAõg Ao ó@úd×¾
?ÿkpÞ Bøo BøkpìpýK .óõPPzãðA ÿAô
BG lðkõìpÖ ò×éO ÿlHÎ äñøpu óBW BýÞ- .óõW VpìõýÞ ÿpOpýK úíø qA Bíy úg@- þÖ|çO lñPuAõg þì Bø êâ òüA Qvýð îùì- .lük ólðAõg òýc AoôA
ô îýPvø BXñüA Bì îP×â òì .lñPyAk ÿoBÞ }AkAk ërñì ok îPìBÚA qôo òüpg@ Qvø óõOpÆBg lññÞ óBßì êÛðpPÞk ërñìqA }õðBýÞ
RõÎk îø óõzüAqA lÏG úPcApPuA ëBcok }AkAk ?þâ|þì þ^ õO ïlzð kBìAk qõñø òì- óõO QzãðA úG oBg lýP×â ô lükoô@ êâ ïApG óõO êâlHu Bßýð ÿkrìBð òzW ÿApG ô kpÞ
êýì ëBíÞ BG îø óõzüA .lðlðõýLG Bì ÐíW úG ïkpÞ ZAôkqA þPuAõhð îø úãük ëBu l¾ BO lüBy- pPÞk ërñì úG }õðBýÞô kBPupÖ þâorG
.úPÖoôpÖ óBykBìAk ûApíø úG AoBùð@ô kq äðq
.óBýì úãük þPÎBu BO îñÞ óõíâ . lñPÖpünK .þñÞ úG þèBíPuk Bßýð lðlülñg lñéG ÿAl¾ BG ôkpø
}õðBýÞ qA þhuBK ólýñy oBËPðA úG Bßýð BO úzðoBPÖpâ ZAôkqA ïAkok úÞ ÿkpì Jõg- {PzãðA oôk úG Ao ó@ô kpÞ pßzO ôA ô kAk }õðBýÞ ...ô kpÞRõÎkoBøBð þðBíùýì ÿApG
ôA BùñO úðpHg òüA QvðAkô QgôkôA úG Ao {øBãð ÿpPzýG ÉBýPcA BG oBG òüA þèô pãükoBG ô lý`ýK
}A|ûpù^okrýð îzgoBS@úßéG ,kpßð ëBdyõg Ao .úðõì|þì óôõW píÎ pg@ êGBÛì ô lý^ Ao ó@ô kpÞ qAok êâ ÙpÆ úG Ao {Puk pPÖk ,líPÏì pPÞk ÿBÚ@ pPgk Bßýð|
BXñüA þvÞ qôpìA ïkõG úPuAõg:Q×âô lükpâ óBýÎ .kpÞ îøAõg FAlPÚA Bíy úG îø òì wK- Ao ó@ô lðBzð Iè pG þdýéì lñhHè Bßýð .QÖpâ Bßýð ïBð úG }olK þðAôo óAoBíýGqA þßü RApÆBg
ïoAk l¿Ú îø ïkõg òì óõ^ ûkpßð ïq|æ- .ly ûpýg Bßýð úG ÿA úËdè ÿApG }õðBýÞ .QÖpâ ÉBýc ÿBùPðAok þÚBOAok úÞAo kAtðpùì ÿBÚ@
.kBýð Qvýð ïq|æõO.ïAõg|þíðôpýK úãük ,ïlG FB×ÏPuA ûpù^ ôA kq xlc Bßýð úÞ kõG ÿõdð úG {øBãð òülñ^ ô QyAkpG ,lñÞþì þâlðq Bùð@ërñì
ô pPÞk þüBñy@ îñÞ|þíð pßÖ þèô îðôk|þì- ?líPÏì îðBg îâ þì Quok . þñÞ oApßOõñì ûBHPyA úG Ao }pu . lñÞ þì îvXì }A|ûpù^ok AopÖõéýð Ao ôA kAtðpùì }õðBýÞô lðAõg Ao ó@úd×¾
úGô koõg BW þðBùâBð þøAõgpËð òüA qA Bßýð óõO ûõùÚ :Q×â ô lülñg }õðBýÞ QgAlðA püq
.lyBG úPyAk þèBßyA äñøpu ?îñÞ ÅpÎ ú^ ...îðôk|þíð :Q×â oB^Bð .lük ólðAõg òýc
ÿBWqAô lýzÞ kBüpÖ Ao òüA( óBýG ïAõg|þíð- BG }BøqBÖ þíÞ þøBâ ÈÛÖ ,úýGõgpvK BýÞ- .lýüBìp×G êýì ,îðBg Bßýð úy|þì kpu ô kpÞ óBßì êÛð pPÞk ërñì qA }õðBýÞ
ûk qA wÞpø QÚõðôA ,úñÞ þì AlýK êgAlO îø Ao }pßÖ Büõâ úÞ kpÞ AkA þPèBc BG Ao ôA ïBð ô þâorG êâ lHu Bßýð ÿkrìBð òzW ÿApG
)QuBgpG .úy þì þãPÖpâ ÝpG oB^k úzG ko {üpPìõéýÞ Ao ó@ ûõùÚ ô QyAkpG Ao {ðBXñÖ Bßýð ,kõG ûlðAõg kq äðq pPÞk ërñì úG }õðBýÞ ô kBPupÖ
þÏu úÞ þèBc ok úðAqõvèk þñdèBG VpìõýÞ ûAo pu koAõì òüA ok îyBG IÚApì lüBG wK- }A|ûpù^ô lì@îÏÆ }õg }pËð úG .kpÞ ûrì ûrì þðBíùýì ÿApG óBykBìAk ûApíø úG AoBùð@ô
þðBH¿Î Ap^ :Q×â lñÞ ïAo@ Ao ôA kpÞ þì ôA QèBc úG }õðBýÞ . QÖpâ kõg úG QüBÂo QèBc RõÎk òüA qA ZpüA ô kpÞ RõÎk oBøBð
.ïpýãð oApÚ óõy {üBø úðõâ ô kpÞ {øBãð ú^BLPuk Bßýð ,lülñg }okBì ô olK ûApíø úG Bßýð ô kpßð ëBHÛPuA
?BXÞ|æBc ...òýzG?þy|þì îPyAk l¿Ú òì ôo úðBPuôk úý¾õO úPHèA- óôpýG qA þvÞ lýñy ëBc òýíø ok .ly jpu
.óBýð îãG ïo þì- ...QÖo }õðBýÞërñì úG
.îãG óõO Qìlg ?kAtðpùì ÿBÚ@ lük|þì ëõgk ûqBWA :lýupK|þì .kpÞûoByArýì úG Quk BG ëBc òüAok #
ïAo@ ôA lüBy ,lñÞ þðBýì ok BK QuAõg Bßýð .ïoArãuBLu Bíy ØÇè qA- .BýG óBW VpìõýÞ úéG- ÿB^ wüôpu àü ôA êGBÛì ok .Qvzð Bßýð
Bì kAtðpùì ÿBÚ@ :Q×â úPvø@ êýèk òýíø úG kkpâ ÿApG þGõg òýHcB¿ì p×ð ôk Bíy A«pøBÊ- ëõÓzì }õðBýÞ ,QyAk oApÚ pìpì qA ÿoõg
pÆBg úG ûoAlð|þìôrè aýø îüo þì úãük þPÎBu BO lG òì qA kAõg þì óõO|ëk þ^ pø ,lýPvø úãülíø ô kpÞ {øBãð }õðBýÞ ly ú^BLPuk Bßýð êâqA ÿA úgBy Bßýð .ly ûõùÚ ókpÞûkBì@
,óBW VpìõýÞ ÿlìôA úÞ ÿkpÞ Jõg þéýg .lýãG .úðõìkõg qA óBWõíÎ ?líPÏì îðBg ly þ^: Q×â Ao rýì ÿôo pìpì óAléâ êgAk jpu ÿBø
.lýðrG îùG ôo óõO úìBðpG Bì þPcAo Bßýð .kõG ûly úPvg òì QHcB¿ì qA îðBg Bßýð
îø òì .lýPvø BXñüA Iy Bíy ?lüo|þì- þPuk {ýK VpìõýÞ þèô ,lñÞ þÂApPÎA QuAõg .lýyBG QcAo îñÞ þì BñíO .lýüõG
îø äñøpu .ïpünLG ôo ÿA úãük wÞ ïoAlð l¿Ú .ÿA ûlññÞ êvÞ lðoAk îø Üc :Q×â kpÞ ólük qA «ApøBÊ rýðôA .lì@ {ýK óBg VpìõýÞ þì .kpÞ ûlýÞoA ÿBø êâ úG þøBãð lÏG
Q¾pÖ ok úñýHG ôo kAtðpùì xlñùì ûoAk l¿Ú úâA QHvð ÿkBüq VpìõýÞ ,îðBg Bßýð lýñýG|þì- úÞ lñÞ xBýÚ pÖõéýð ô kõg úÛýéu óBýì QuAõg
Qvzð ôA êGBÛì ô lìA~ }õW ûõùÚ BG }õðBýÞ
.ûpG {èrñì úG ÿA úãük .ûoAk ØÇè òì úG ûlýÞoA ÿBø êâ ïBíO ÿBW úG îPuAõg þì :Q×âô
úG IXÏO BG Bßýð .QÖo QÎpu úG ô Q×â Ao òüA êüBì Bíy lüBy ïkpÞ pßÖ BìA . ïoAnG jpu êâ
óôõW òüA :Q×â ôA ô kpÞ ûBãð óBg VpìõýÞ
.lýñýHG Qvø úÞ oõÇðõíø ôo BXñüA lýyBG
.úÛy úéÞ ô þH¿Î ûoõÇñýíø úzýíø . îðõñíì Bíy ØÇè qA «BÏÚAô-
?ly þðBH¿Î olÛñüA Ap^-
.îðõülì Bíy úG BùñüA qA {ýG òì-
.îãG ôo QÛýÛc Bíy úG ûpPùG îñÞ|þì pßÖ-
.ûoAk þ¾Bg RkAoA Bíy úG BýÞ A« pøBÊ óõ^ 46

ôly kpâ IXÏO qA Bßýð óBíz^
?oõÇ^lýupK

BXñüA Bíy úÞ îñýG|þì óõ^ ,ûoAlð þHXÏO-
þíð ûAo BXñüA úGôo þvÞ QÚõ`ýø óôA .lýPvø
,ûkoô@ BXñüA úG RõÎk òýèôA ok ôo Bíy BìA .ûk

?Ap^ lýðôk|þì
.úð-

qA |ç« HÚ Bíy ...îðôk|þíð îø òì úðB×uCBPì-
?lükõG ÐéÇì óBßì òüA kõWô
.pýg-

ÿBzÖA úG ÿA|úÚ|çÎ aýø óôA úHýXÎ þéýg-
{ýGôo }õðBýÞ òì .úüoAkõO ïk@ ,ûoAlð }BøqAo
BùñO Bì úÇGAo . ïoAk Quôk îýâlðq ÿõO þvÞ pø qA
Quôk îø BG Bì . Qvýð ûkAq okApG ô õíÎ úÇGAo

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
47
.líPÏì îðBglýzhHG ôo .îýPvø
óõOBùñO ûpPùG îñÞ þì pßÖ ,îñÞ þì {øAõg- êíÎ òüA QéÎ ,lýzülðA ÿA úËdè Bßýð
qAo kõg Bßýð ,kõG {OApÆBg pPÖk úÏèBÇì ,}õðBýÞ
.ïoAnG Q×â|þì {üõíÎ úÞ oõÇðBíø ôA ô kõG ûkpÞ |çì pG Ao
Bßýð úG Ao {øBãð þH¿Î ô úPgôpÖApG }õðBýÞ
.ûo þì VpìõýÞ ,lýñýzñG :Q×â îßdO BG ô Qgôk .kõG ûkAlð qôpG ÿrý^
ûlýupO }õðBýÞ ï|çÞ îßdO qA úßð@ BG Bßýð ?líPÏì îðBg lýñÞ|þì pßÖ þ^ úG—
òPuBgpG þèô lñÞ þÂApPÎA QuAõg ,kõG ôA .koô@ kõg úG Ao Bßýð óBg VpìõýÞ ÿAl¾
Jõg :QÖpâ ôA qA Ao ÅApPÎA Q¾pÖ VpìõýÞ .kõHð þ¾Bg rý^ ,þ`ýø :kAk iuBK ô kq ÿlñhHè
}õðBýÞ äñøpu ólìôA Ap^ îãG lýøAõg þì-
.îñýG|þì òýüBK ôo Bíy líPÏì îðBg
.B« íPc- ?kpÞ þðBH¿Î ôo
.ûqBWA BG- .úPHèA-

.îñÞ þì {øAõg- Bíy êTì ûoAk ÿpPgk äñøpu lýðôk|þì-
úG úßð@óôlGô kpÞ ÿp¿Phì îýËÏOpu BGôA ,îýPÖpâ pËð ok BýÞ ÿApG ôo óôA Bì ,úPvüBy ô îðBg
AõéG oõÇñýíø ,kBýì {ýK {PHd¾ úÞ oBGpø þèô
.QÖo lñÞ ûBãð }õðBýÞ þPc koõì òüAok QvýðpÂBcô úñÞ þì BKpGôo
Ao }õðBýÞ kõG ûkBPvüA úÞ oõÇðBíø Bßýð
ÿBÚ@ úÞ B« ÏÚAõP×â QýðBH¿Î BGô kAkoApÚ IÆBhì .ûõñzG|þì|çÞ
.ïkpÞ þì JBvc BùñüA qA {ýG Bíy ÿôo kAtðpùì ëBc óBíø ok ô .ïkq þì xlc@ ,Bßýð
kõy þì àüpdO {OkBvc wc kpÞ xBvcA
?oõÇ^- úG QHvð úßéG äñøpu pPgk úG QHvð úð úPHèA
.kõHð eýd¾ «|ç¾A óõOõíÎ BG Bíy oBPÖo- ,kõG ûkpÞ Bøo Ao kpì òüA {ýK Bø Rlì úÞ ÿpPgk
,kõG pÖõéýð ÿBW }BÞ kpÞ ôqo@ ëk ok Bßýð
.kõG {Ï×ð úG þèô- ô kpÞ Bßýð úG ôo úé¾BÖ|çG ly êgAk }õðBýÞ
?lýñÞ|þì òýýÏOBíyôoÐ×ðòüA-
lülG ûqBWA pâA :Q×â ô kq ÿlñhHè }õðBýÞ .líPÏìîðBgïAõgþìonÎB« ÏÚAô:Q×â
?ÿkpÞ ôo Rkõg oBÞ-
.ïk þì eýÂõO
:Q×â ô kpÞ ûoByA Quk BG ôA kpÞ Rõßu Bßýð ôA ÿõu úG {üõíÎ ÿAl¾ ólýñy BG }õðBýÞ
þéýg ,îGnÏì oõÇñüA òì lýüBìp×G îñÞ þì {øAõg .úéG :kAkiuBKÿlWôàzgþñdèBGôQzâpG
ûkBPvüA úÞ|þíðBg oõÃc ok ÿkpì úÞ úPyq
?ÿkpÞ ò×éO-
.lñýzñG .úéG-
úG :Q×â úñÏÆ úG Qvzð|þì úÞ þèBcok Bßýð
JkA ÿkBHì lýñÞ|þì BÎkA úÞ lc òüA BO k@|þíðpËð ?þñÞ JAõW ôo QðBíùì þPvðõO oõÇ^-
ûqBWA óôlG þPvðõO Bíy úÞ oõÇðõíø-
.lýyBG
þíýí¾ òdè óBíø BGô kAlð QýíøA }õðBýÞ .þñÞ RõÎk óBíùì ,óBGrýì
Quôk VpìõýÞ lýðôk|þì :Q×â BHüq lñhHè ô ?úzG Bñy@ îðBg Bßýð BG óõüBPÞ þPuAõg|þíð-
þPc RBÚôA þøBâ .kBýG ûBOõÞ òì êGBÛì ok ûoAlð
þì Yè òì BG ûk|þì òì úG ôo îévì Üc úÞ þðBìq .úð :Q×â ÐÆBÚ ô úé¾õc þG }õðBýÞ
òì BG koõgpG ok ôA rO þèô ,ÈéÒ Bü Quok ,úñÞ ok {üõíÎ úßñüA qA ôA úÞ ly úWõPì Bßýð ô
ûBOõÞ þvÞ òì êGBÛì ok lüBHð ûlÛPÏì óõ^ úñüA BìA .ly pO|þðBH¿Î kpG Ao óõüBPÞ ïBð ôA oõÃc
BG îñÞ þÏu òì BO òñÞ QìôBÛì lüBG úßéG ,kBýG
úðôk|þì óõ^ þÖpÆqA ,îñÞ úýWõOôo îÖpc êýèk ?Ap^:kAk úìAkA BñPÎA þG VpìõýÞ
þíð {èk ,ïoAlð þHuBñì þH¿Î QýÏÂô òì qA ,Qvýð îðBg Bßýð BG QHcB¿ì Üü|æ óõ^-
BùñO úð óôA QGBG òüAqA úzG þð|æõÆ Bø UdG kAõg
óõ^ ,ly îø ëBdyõg úßéG ,lýXðpð òì ÙpcqA .kBýíð îyõg úðôkok rürÎ óôA
òüA qA rüpâ ÿApG ô ïly ïõßdì òì óôA lük qA óApãük úG ÐWAo ÿoAlð Üc õO BýÞ òÞ wG-
óõìkõg ëBc úG ôo Bì îPuAõg }qA Qýìõßdì
}A|ûpù^ ok ôo {Xðo oBS@ Bíy ...ûpGô ûoAnG .þñÞ QHd¾ oõÇñüA
.îâ þì ïAõhG þ^pø òì-
?lülük {yõâ úG Bø Ùpc òüA úâA þðôk|þì aýø-
Üc lüBy kpÞ pßÖ ô kAk þ×ñì iuBK pu BG Bßýð
qApPùG Ao {üõíÎôA kõG ú^pø . lyBG }õðBýÞ BG ?úy þì þ^ úupG
QÎBvíýð Bùð@ ÿBø QHd¾| .QgBñy þì Bßýð .úzG kAõg þì þ^pø-
}õðBýÞ Rlì òüA ok BìA .lýìBXðA ëõÆ úG pãük .kõG ûly úPvg Bùð@ òýG UdG qA Bßýð
êýì Ù|çgpG B« ÛýÚk òüAô kpHð pÖõéýð qA|þìBð aýø oõÆ pø BO kõG ûkpÞ l¿Ú VpìõýÞ Ap^ QvðAk|þíð
ôA qA QyAk êüBíO rý^pø qA {ýG ôA Apüq .kõG Bßýð {üBø ÿqBHXè BGô lüBíð ïõßdì Ao }õðBýÞ ûly
koõì ok pPzýG Bùð@ ÿBøõãP×â þèô ,kõñzG þPc }õðBýÞ óAqpè óBPuk .kpÞ þì þH¿Î Ao ôA
þì óBßO {ðBPzãðA óBýì Rly úG úÞ }oBãýu
.kõG }õðBýÞ oBÞ ô ó@ RBñýDrO ,óBíPgBu ÿApG . QhýãðA|þì pG Ao Bßýð îcpO wc ,koõg
koAk úìAkA ÿBW qA lyBHð ApWBì løBy òüA qA {ýG úßð@
.lýzhHG õñì :Q×â úPvø@ô QuBgpG
.kpÞ Rõßu úG oAkAô Ao kpì ôk pø ôA òPuBgpG
Bì:Q×âôkpÞBßýðúGôolì@kõgúG «AoõÖVpìõýÞ

ïk@ .QyAnâ þì ëõK ÿôo ëõK ô kpÞ þì oBÞ BW óApùO úéXì
lÏG ô îülüpg úðBg ëôA .kõG þãðoq ô oAkBK ô Quk
òì .îülýuo óBì|ÐÂô ô pu úG îø lÏG ô òýyBì úÖõßy :Qynâpu xBuApG
.ókoô@ok ëõK ëõÓzìôAô ïkõG ÿoAk úðBg ïpâpu ïA|ûlñü@ ÿApG úÞ þüBøôqo@ ú^ #
Iy pPzýG .îükõHð àükrð îø úG ÜGBu êTì pãük BøAkpÖ ô AkpÖ ÿApG úÞBø úzÛð ú^ .îPyAlð
BG ÿqBG þPcô ókq Ùpc úé¾õcô kõG þH¿Î Bø qA úÞ þüBø|úzÛð ô Bøôqo@ .ïkõG ûlýzßð
.QyAlð Ao óBìpvK oôpì BG Bø|Iyô kõG îñømok óBPupýGk óAoôk
?wðõü ÿA ûly ÿoõÆ òüA Ap^ -
...lðA ûlýzÞ æBG Ao îèõK p×ð ôk -þßü - .îPÖo þì JAõg úG Bùð@ûoBGl¾
ô îñÞ pK lüBG Ao îGBvc ...ïoAk ïkpì Quk à^ ú`G ô ïlük|þì þuôpÎ lýLu xBHè ok Ao ïkõg
... Ao ïpG ô oôk lÏG ÿBø|ëBu ok úÞ þéLì êLO ÿBø
ô òì BùñüA úíø úÞ pãük äðoBãðo úðBùG Bø ûk ô ÈÛÖ|,lì@ îüoBãPuAõg úG úÞ wðõü .lðkõG úPÖpâ
úßñüA BO .kpÞ þìoôk îøqApPzýGqôo úGqôo AoôA qA þPÚô .ïkõG úPÖpâ îéLük ûqBO ô îPyAk ëBu ûl×ø
pãyBgpKôõg lñO .ly ÅõÎ {ÚçgA ûoBG àü þì {LO úG îHéÚ ,kq|þì Ùpc þÛyBÎ ô ÜzÎ
ÙpÆ úG .QyAnâ þíð êdì òì úG .kõG ûly qA ëBu ûk úÞôA úG QHvð þuBvcA aýø BìA ,kBPÖA
qA Ùpc qôo àü ûpgæBG ô QÖo þíð ,lüõð óBìpvK ô lðlýupK ApìpËð îñülèAô .îPyAlð ,kõG pPâorG òì
.kq ÝçÆ ú^pø ô lðoBýPgA IcB¾ óBykõg îP×â òì
...îüõy AlW îø qA lüBG - Qéùì ûBì Q×ø -{y ïokBì .ïpünK þì ,lñüõãG
: ïlýupK IXÏO BG òì îùð ûBìokô lñÞoõW Ao ïA úürýùW úÞ QuAõg
ÈüApy òüpO Qhuok Bì ?Ap^ ?îüõy AlW -
ûly Jõg ÑBÂôA úÞ æBc ô îükõG îø oBñÞok .îýPvzð lÛÎ ûp×upu wðõü ô
!? îüõy AlW ,QuA xok òì ÜüõzO BG BìA|,kõG úíéLük wðõü
ûkoô@æBGþølG.QvýðJõgç« ¾AÑBÂôA- ô ïlýzÞ þPhu þéýg .QÖpâ wðBvýè ô lðAõg
þíð .îP×ýG óAlðq úG ÿkôq úG QuA òßíì .ïA }kõg ÿApG wðõü BO ïkpÞ êídO Ao ÿoAlð ô pÛÖ
.ÿqõvG òì {O@ úG îøAõg
ÝçÆ ,îüBýG îø óAlðq úG õO BG ûly þPc - .kõzG þvÞ
.ïpýâ þíð Ao QüBø QHdì .úÖõßy ïCAõO óõülì òì -
.QuA êc ûAo BùñO ÝçÆ þèô -
þÚB×OA ú^ .ïly óApãð .úüpâ püq kq óBùâBð ô .îñÞ þíð }õìApÖ QÚô aýø
ûlülð óBzüpK oõÆ òüA Ao ôA æBc BO ?kõG ûkBPÖA ...wðõü îñÞ þì oBhPÖA õO úG òì -
ô lüõãG òì úG Ao QÛýÛc úÞ ïkAk {ívÚ .ïkõG òì .kõG þGAkBy ô RôApÆ qA pK óBì|þâlðq
:Q×â qõñø BìA ,ëBu ôk ô þu ôA ô îPyAk ëBu ôk ô QvýG
Ao óly oAlèõK QýÖpÊ òì .ïA úPÖpâ qlüA òì - oBzÖ Bì úG ûkAõðBg ôkpø .îükõG ûlzð oAk ú`G
kpâ óBvãì -lñPÖpâ Ao ïpG ô oôk ûlÎ àü .îPyAlð .QuAõg|þì ú`G óBì|ëk îø óBìkõg ,lðkoô~A|þì
òüpPùG îèõK qA úÞ lðkpÞ îÛüõzO ô -þñüpýy
.ïkpÞ QÞpy óBy|ÿBø þðBíùìok .ïpHG Ao ûkB×PuA :Q×â þì wðõü
lÛÎ úG Ao ûõýGô úÛéÇì óq lñ^ ØéPhì ê¾AõÖok .lyBG ú`G qA pK ïpG ô oôk ïoAk Quôk-
qA îðAk þíð óæA ô ... ô ïkoô@ok ïkõg QÚõì .Qynâ pãük ëBu ôk .kõHð QívÚ oBãðA BìA
.ïA úPÖpâ qlüA óBy|ïAlÞ pPÞkô Aôk .îükõG ûly óApãð îø wðõüô òì æBc
àyA þðBíz^ BG ô ïkpzÖ îø úG Ao îüBø Iè .ÿoAq ô úüpâ kõG ûly ïoBÞ .QyAlð ÿA ûlüBÖ
:îP×â kõè@ {ñdè qA BìA ,kAk þì ïA ÿoAlèk wðõü
?îyBG úPÖpãð îø òì úÞ ïõéÏì BXÞ qA - úðAõük þâlðq òüA ú`G óôlG lðAõO þíð úÞ ïlýíùÖ þì
òýíø ÿApG .þyBG úPÖpãð ïoAôlýìA -
ûkõè@õO úÞ îüpýãG ÝçÆ pOkôq ú^ pø îüõâ þì .lñÞ êídO Ao ápPzì
!pýãG óq Bü ûlG ÝçÆ Apì Bü wðõü -
.ÿõzð
qA .ïkõG ØýéßOçG .îñÞ oBß^ îPvðAk þíð !órð îø Ao {Öpc .QuA ëBdì -
úG úßñüA qA ô ûlì@ ïlG {üBø þøAõg ûkBüq ô wðõü îPvðAk|þì .kAk|þì ÙoBÏO ÿõG {üBø|Ùpc
ÿôo qA îPuAõg|þíð .kqõu|þì òì ÿApG {èk úÞ
ïApÆBg úG BìA ,ïkõG QcAoBð kõG ûlðBíð oAkBÖô òì óq úÞ ïkAk {ívÚ .lyBG ïoBñÞ ok ÿqõvèk
BìA ,ïpýãG ÝçÆ îPuAõg þíð ûly úÞ îø ïpvK
AlW îø qA ûpgæBG ô ...kpÞ þì ÿoBzÖBK wðõü Ýõy àyA wðõü ,lì@ Býðk úG úÞ ïpvK .îüõy|þì óBùâBð ÀýG ô Àýc òüA ok ô kpßð ëõHÚ :îP×â .kpýãG
ïlýupO þì .îølG {üBìq@îPyAlð RCApW .îüly :Q×âôkqúuõGîüBø|QukúG.Qhüo ûkAk jo ÿA ûrXÏì .ïA ûly oAkoBG ïkpÞ xBvcA AlýK þHuBñì óq Bü pPgk QüApG ïkõg -
.Qgõu|þìlüõðïpvKÿApGîèk.îyBGúPyAkqlüA îÞaýøpãük.þüBýðkóqòüpPùGõOúÖõßy- ô lülñg þì ëk úOqA wðõü .kõHð þðkpÞoôBG .kõG
îèBu .ïkAk {üBìq@ ô ïkq Büok úG ëk qôo àü .ïoAlðÿpvÞô ô îükAk IýOpO åorG þðBíùì àü .kõG ëBdyõg .îñÞ þì
.ïkpÞ pßy Alg ô ïly ëBdyõg .ïkõG úu -ôk wðõü .kõG ûly Jõg Bì þèBì ÐÂô oAk|ú`G ÿkôq úG úÞ îükpÞ ïçÎA úíø úG «Bíuo
48

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
49
þì úðBg úG úÞ Iy ôA .lñÞ ápO Ao Qyq RkBÎ .îñÞ Ñôpy Ao ÿA ûqBO þâlðq îPvðAõO þì
BG kõG ûlük óBGBýg Bü ô ûoAkA ok úÞ Ao þüBø óq|,lì@ ,ïkpÞ|þì BÎk {üApG .ïkõG ûkpßð }õìApÖ Ao wðõü
ô kõGpßzPì kõgqA þéýgôA .kpÞ þì úvüBÛì òì úÞõy úÞ kAk òì úG ÿpHg {ðAoBßíø qA þßü BìA|

:|Q×â|þì :ïly
òì óq lðpÂBc p×ð l¾ îñÞ pO Iè pâA - .kq ëõâ Ao Bíy ôA .koAlð qlüA wðõü -
.lƒñƒÞ ZAôkqA ÿpƒƒãƒük óq BƒƒG QƒƒuAõƒƒg|þƒƒì
.lðõzG .Q×â Õôok .kõy QcAo Bíy py qA QuAõg|þì
ÿlƒÚ ô QƒyAk þƒèõƒíÏì ÿA|úƒÖBƒýÚ kArƒùG
àdÃì Ao ôA þøBâ úÞ Øýdð þüBø|úðBy BG ÈuõPì .klñg þì Bíy þcõè ûkBu úG óæA ô kq àéÞ
,lüqBð þì kõg ëõK úG kõG ú^pø BìA ,kAk þì ûõéW Quok ôA Ùpc .ïkpÞ ÜýÛdO .îPÖpâ {O@
kBü ôA ólük BG lüBG úßñüA qA .wðõü êTì Quok òüpvð ïBð úG þðq BG Ao ÿA ûqBO þâlðq wðõü .kõG
olÛð@ òüpvð| ,ïlýíùÖ úÞ oõÆ ó@ .kõG ûkpÞ Ñôpy
.ïkõG QcAoBð ,îP×ýG wðõü oBPÖo ô ÝçgA ûkq Ao lüõð ô òì lýÚ wðõü úÞ kõG úPÖo ôA iðõO
Ap^ ?ÿqBð þì Rkõg úGolÚ òüA Ap^ kArùG - ûlüpg òýyBìô úðBg òüpvð ÿApG lñP×â þì .kõG
þì Ùpc óBy|ÿBø|úÖBýÚ ô Bø óq ûoBGok }A úíø ôpu îPuAõg|þì .koAk Ao {üAõø þGBvc ô QuA
óBíýzKBìA,ïpHGAowðõüÿôpG@ôïqAlñýG ûAoAl¾
?þðq pƒãƒük úƒÞ òƒì ?QƒyAk ÿA ûlƒüBƒÖ úƒ^ .ïlƒƒy
úƒÛƒéǃì óq úƒíƒø òƒüA ÿApƒG îèk pƒg@ - }oAnâAô òüApGBñG ,îñÞ þâlðq ôA BG îPuAõg|þíð
BG Ao lüõð ô lì~A|þì oBG àü ÿA úP×ø ôA .Alg úG ïkpÞ
.kqõu|þì
ô þñÞ ivÖ Ao óBìlÛÎ ÿoAk l¿Ú lñßð - .lðAkpâ þìpG Iy ô kpG þì }kõg
ô kpG Ao lüõð qôo àü .kõG òì BG lüõð QðBÃc
?ÿoô@ok Rkõg lÛÎ úG Ao ÿpãük wÞ ôk - þßü løAõg þì lüBy îP×â .koôBýð pãük
:lÏG ô kpÞ Rõßu JAõW îñ×éO úG .koAk ûBãð }kõg {ƒýK AoôAqôo
úG úßñüA BO ïkpÞ pH¾ pãük qôo lñ^ .kAk|þíð
úPHèA .koAk JAõS ÿoBÞ òýñ^ úÞ þðAk þì - úG úzýíø ÿApGôA ïlýíùÖô îPÖo {ðAoBßíø ÕApu
...îñÞ|þíð ivÖ Ao óBìlÛÎ .ûkpG }kõg BG îø Ao lüõð ô QuA úPÖo ZoBg
.kõG ïA|þyõhèk BùñO lüõð .ïly þì úðAõük îPyAk
.îüõâ|þì QèôA óq úG .ïpG þì Ao QüôpG@ - úG þvÞô Qynâ þOlì .kõG ûly ûBýu ïoBâqôo
: Q×â þüôopK BG jBy kõG àükrð IXÏO qA úÞ lì@ îüoBãPuAõg

olK úð ?lñÞ þì oBß^ þñÞ þì pßÖ ,õãG - .ïoôBýGok
.kqBvG ô lðBíG QuA oõHXì ,okBì úð ,koAk ô QyAk ú`G úuô óqôA ,wðõüokApG Øuõü
ëBu oBù^ ô QvýG ÐÚAôok ô wðõü qA ëBu ûkoBù^
IéÆ ÑõñO kpì àü ú`üqBG ïkpÞ þƒì xBƒvcA QWBíu BìA ,ïkAk ko JAõW ôA úG .kõG pPâorG òì qA
.kõHð oAkBÖô ûkAõðBg óõðBÞ úG úÞ ÿkpì .ïA ûly wðõü qA òì .kBPupÖ þì ïBÓvKô ïBÓýK .kpÞ þì
ó@ xôpÎ ûoBGôk îPuAõg|þíð ô ïkõG p×ñPì
kõg QÚõì lÛÎ úG Ao ÿpãük óq lüBHð õO - þì þãðoBãðo ÿBø ûlÎô Øuõü .ïõzG ûkAõðBg
:Q×âô kpÞ YÞ Ao {ðkpâ .ÿoôBýGok ÿApGô ïkBPvüA kõg îýí¿OpupG úðBÏÆBÚ BìA|,kAk
úƒG|,lƒzßG Èg Apƒì oôk úƒzýíø ÿApƒƒG úƒƒßƒñƒüA
?kõG Jõg ïkpÞ lÛÎ Ao õO oõÇ^ ?Ap^ - ôA .ïkAk QHTì JAõW pãük p×ð àü ÿoBãPuAõg
?lðoAk êßzì olÛ^ úƒÛéǃì ÿBƒø|óq þƒðAk þƒì êTì îø ïkõg úßñüA qA .QyAk ú`G àü ô óq îø
Ao Bùð@ úÞ QuA lG .lñøBñKpu þG óByBø þÃÏG wÞ þâlðq îPuAõg þì ô ïkõG ûlƒy òƒüpƒvƒð
BìA ,lì@ þì ïlG ïkõg qA ,îñÞ JApg Ao ÿpãük
?ïpýãG {yõK QdO ëBTìA qA QuAõg þì îèkô ïkõG ûly úðAõükoBãðA
...BìA !òßG þèBì àíÞ Bùð@ úG Ig - ,lðpýâ þì ïôk óq þùWõìonÎ aýø þG úÞ wðõü
pâA .lðoAk îø þ×ÆBÎ kõHíÞ Bùð@ ,pýhð - {èôA óq BG þéßzì aýø kArùG .ïpýãƒG ïBƒÛƒPƒðA
ó@,ly ïBíO úÓý¾ Rlì úÞpãük ûBìôk þPcAoBð pu òì úG þãñzÚ ÍBdè qA ôA óq «BÚB×OA ô QyAlð
BO ôk }oAõéy wðõü êTì Quok kArùG BìA ,kõG
.îýñÞ þíð lülíO Ao lÛÎ úG .kõG ûkpÞ }ApÖ lülXO xõø ô kõG ûly
.kõG ûly Rp×ð puApu ïkõWô .ïkrð þÖpc qAoBìk úÞ ïkõG ÿA úðBùG pËPñì .ïlì@okôA QÚõì
ÿBø|xõø þK ok úðBøAõgkõg úÞ ÿkpì qA Rp×ð QHdì òì úG þéýƒg ôA BƒìA ,ïoô@ok }oBƒâqôo
pâA .îyBGôAoBñÞok îPuAõg þíðpãük .kõG kõg
ÙB¾ôA BG îèk|,Qhüo þì îüBK úG îø Ao Býðk ïBíO .Q×â þì lG {èôA óq qA ô kpÞ|þì
{èôA óq ÕApƒu úƒG îƒPÖpƒâ îƒýí¿O .lƒy þƒíð .QuA xçÞ þG ô êìA îèôA óq -
ØÞ Ao {Ûc lüBG ïkõg .ïly óBíýzK BìA|,ïôpG îÞ îÞ BìA ,QuôA BG Üc lüBy ïkpÞ þì pßÖ
.QuA ûlýzÞ þì ú^ ôA Quk qA {èôA óq ïlýíùÖ
.îPyAnâ|þì {Puk òüA QvðAõO þíð ç« ¾A ô kõG óAp^ îz^ kArùG
ok lì@ úðBg úG oBøBƒð ÿApƒG úƒÞ qôo àƒü
ly ïõívì ÿoõW .îPhüo ûlñüõy ÐüBì {üAnÒ
óBPuoBíýG ok qôo lñ^ .kpýíG kõG àƒükrƒð úƒÞ
ïA|ûkpÞ Ao oBÞ òüA òì lýíùÖ úßð@ BG BìA ,kõG ÿpPvG
BG ÿpýâok úé¾õc Q×â þì .kpßð QüBßy òìqA
.ïlülð Ao ôA pãük lÏG úG ÐÚõì ó@qA .ïoAlð AoõO
Quk qA ,ïkõg Quk qA .ïA ûly úðAõük lýñÞ oôBG

.oBâqôo Quk qA ,IéÆ ÑõñO ÿBøkpì

óBüBK

óApùO úéXì

óõy þßü ô ûlñg qA ókpÞ {Ò ApPgk < ?úãük ÿBW îüpG -ApPýì >Q×â ApPgk qA þßü < oõK Jkõö ì .ï
>Q×â !?úy ú^ BXñüA úãì -oBýìBÞ !?òýupO þíð úãük !?úHOpì úü ly þ^ -
!Rõég ÿBW úü îüpG !úÒõéy - !úì|ëk õO xpO òüA úzýíø òì -oBýìBÞ kBP×ø {hG
àvük lüBHð úÞ ëBuô òu òüA BG Bíy - úèBHðk úâA !úÒõéy|«çÞ óApùO -oBýìBÞ ÿõø@ úü !úÞ wýð ëk ,òì ëk òüA ç« ¾A
!òýyBG úPyAk píÞ !óBPupùy ÿpG lüBG ÿkpâ þì Rõég ÿBW ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
?oBßý^ BXñüA îýðõíG !õzð xõè - !ÿlÏG oAlük BO ÌÖBcAlg !x|ûlýìo îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
àvük !îñÞ oBßý^ ,ïrürÎ ïoAk -oBýìBÞ ô NBy þÖBÞ ÙpÆ kBPÖA ûAo ô Q×â õñüA < qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
!ûkoô@ J@ ïBøõðAq !ïoAk îvýOBìo !ïoAk píÞ >îP×â ApPýì úG lÏG < ôookBOôîPÖo{èBHðkîñì æBGQÖo}BøúéKqA úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
úÞ úñüA IèBW QÚô óôA !ïoAk ûpùì þâlýDBu ÿBøBW îüpG !wýð ÿpHg úÞ BXñüA - !ûpvK ô pPgk pK NBy þÖBÞ îülük ,ïkpÞAô þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
úãülíø BG þPuAo !oBýìBÞ òPyAnâ ôo îíuA !kõG úPyAkoô ôo BW úíø oBãýu kôk ô ûõùÚ ÿõG RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK
!îýñýHGôpãük úHOpì úü úÞ îükpÞ þì ûBãð ôo Arýì îýPyAk
!ûoBýìBÞ òì îuA !îülzð Bñy@ !?þPvø ÿpHg ú^ ëBHðk úãì õO -oBýìBÞ ô ly lñéG rýì úü QzK qA úÞ îülük ôo ApPýì .........
ô õéW ïpG ïlìôA !ûlñg püq ókq ApPgk|<
!xBXñüA ûpHg þ^ pø >Q×â ,lýuo BO ô Bì ÙpÆ lìôA
>Q×â ApPýì úÞ {ìoBýG ïoAk }oô !îâ þì ôo ïlñâ -
oBÞ óõOBøBG !óBg óBìBu òýñÞ {èô -
!ïkBPuAô Bíy õéW úÞòì -oBýìBÞ#
ï|lñâ| !òýyBG NBy þÖBÞûoõg þíð úÞïBíy úG
úãük þßü ô ólülñg ûoBGôk ApPgk <
.ïoAk úG ô lülñg þì QyAk úÞ oõXðõíø < !òükpÞ pük olÛ^ !ïçu -
rýì pu ,NBy þÖBÞ úO îýPÖo þüBO ôk|< >Q×â kpÞ þì ûBãð ApPgk !îükõG óBg Rp¿ð {ýK ,ïçu - >Q×â óõy
.ókõG úPvzð ï|úãük pPgk BO oBù^ úÞ ApPýì ?îýyBG þ^ ûoõg þì Bì úG wK -
ô kpÞ ï|þÖpÏì óõy|úíø úG ApPýì ô ïkpÞ ïçu BXñüA !õéýu ûoAkA ôpG ÿAõg þì ïlñâ - !òýzhHG ok ÐÚAô êvÎ lñÚ ÿApu þñüpýy -oBýìBÞ
úÖBßvð }oB×u òuoBâ úü úG ô îPvzð óõyoBñÞ !óoAk þOçßy àýÞ ÈÛÖ oApÚ !BXñüA k@ þì îykõg Rp¿ð -ApPýì
!ôlñÞ ÿpPì QvýG
>Q×â ApPýì úÞ ïkAk pu QÖo kBPÖA ûAo úÞ îðrG Ùpc ïlìôA BO < .îø BG îýPyAnâ þßü ûlñg püq ókq óõy|úíø ûoBGôk <
ûqBO aýø ûqôo lñ^ òüA ,óBg óBìBu - .ókõG úPvzð }oôk pPgk BO YñK úÞ rýì úü !úÒõéy þéýg BXñüA -
RB¿hzì BG úÞ ûlzð }AlýK BÖpÆ òüA ÿkoAô ?úãük ÿBW îüpG òüAõg þì -ApPýì >Q×â óõy úãük
>Q×â ô kBPuAô óõyõéW ?úãük ÿBW îüpG oBýìBÞ !îðôk þíð - !òükpâpG «B×Çè -
!úyBG oõW Bíy þèBg þèlñ¾ òüA ,BíðBg òýzhHG - ô oô òüA QyAk úÞ oBýìBÞ ÙpÆ îPzâpG < óBßìA òñÞ îì|úßýO úßýO pâA òì -oBýìBÞ
úðôk úü ô ïkoô@ok ôo ïoBãýu QÞBK|< !ïkpâpG BXñüA qA ûoAlð
ïly úWõPì úÏÖk úü ô ïkpÞ òyôo ô ïkoô@ok ?úü|þvÞ ÿBW >kpÞþìûBãðôo oôóôA ûpPgk óõíø ô ólülñg ApPgk ïqBG <
ïkpÞ þøAõgonÎ .ïkpßð ÙoBÏO BñüA ApPýì úG úÞ >Q×â óõy þßü ô ûlñg püq ókq ApPgk < !?þñÞ þì ûBãð ôo BXÞ !ïAõO BG oBýìBÞ -
úÞ óõy|àO àOõéW îPÖpâôooBãýu QÞBKô !ïkpâ þì îðBg ApPýì ëBHðk ïoAk -oBýìBÞ >Q×â
ApPýì úÞ ïkpÞ òyôo óõyApG ô òPyAkoô þãíø !?þèBg þèlñ¾ ïôlÞ - óõOpu QzK ô òükpâpG úÞ úñüA ïoõËñì -
þì ô ïo@ þì óæA òì úßñýíø -oBýìBÞ >!ûlñg püq kq ApPýì <
>Q×â !õãGõñì !?òýDBXñüA Bíy !... ¶A -oBýìBÞ !òýñÞ ûBãð ôo
!òýzßð QèBXg BøBìõéW ,óBg óBìBu - !Bíy êÓG BXñüA ïoAm þÖBÞ úG þøBãð úü ô QzâpG oBýìBÞ <
þèlñ¾ úü ,úãük rýì úü qAô Q×âõñüA < !Bíy ëBHðk ïoõW þì ôo ApPgk òüA ïoAk
!îýPvø ÿoApÖ ÿApPgk úíø BøBì ô }ôo Qvzð ô ApPgk êÓG QyAnâ ô QyAkoô úãðõOkõg QÎBu îýð úü þPvðõO úâA - >Q×â ô kpÞ NBy
úü oõÇ^ !kõG þGB¿Ú úÞ BXñüA !!... A¶ -
>Q×â !ÿoAk
!píÞ àvük òüA qA ïkpì ! {ýg@ - !ly ÅõÎ úHOpì
ôo {Puk .ûlñg qA ókõG ûkpì ApPgk|<

>îP×â {ùG ïôo@ô îPÖpâ
!{ßG QèBXg !õO îüpG BýG -
kpâBy îupO þì !õO ï@ þíð òì -oBýìBÞ
BXñýíø òì !ôpGõO !ûoBýG ïpu çìçG úü úGB¿Ú

!îðõì þì BíðBg òüA {ýK
>îP×â {ùG ïôo@|<
!ûpHg ú^ õO òýHG BýG QhGlG -
QèBc úÞ Bø úzýy QzK qA þøBãð úü <
>Q×â úHOpì úü ô kpÞ òPyAk oAk wßéÖo þãðo
kõG BXÞ þGB¿Ú !@|þâ þì QuAo !... A¶ -
.îükpÞ AlýK õðõì þðõzð ,òýzhHG BíðBg !BXñüA
!óõñíìóõO|þDBíñøAoqA 50


Click to View FlipBook Version