The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

SHAYAN Live in Concert
Tehran Magazine Festival and Expo
Celebration of Mehregan
Sunday October 8th,2017 Hotel Irvine (Grand Ballroom)
Sunday October 15th 2017 hotel Hilton Universal City (Sierra Ballroom)
FREE ADMISSION,
Doors Open 11.am to 6.pm

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2017-08-21 21:07:55

Tehran Magazine Issue 1047

SHAYAN Live in Concert
Tehran Magazine Festival and Expo
Celebration of Mehregan
Sunday October 8th,2017 Hotel Irvine (Grand Ballroom)
Sunday October 15th 2017 hotel Hilton Universal City (Sierra Ballroom)
FREE ADMISSION,
Doors Open 11.am to 6.pm

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

lýðAõg|þì |úP×ø òüAok óApùO úéXì

8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
10 úd×¾..|.|.|...........|.|..........|..................)þzHc lýÏu(úP×ø îg ô aýK ok -
12 úd×¾...|.............|.|..........|.....QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo þHdì îüpì pPÞk -
21-16úd×¾.......| ....... ...........|.......................... óBùW ô óApüA | VkAõc -

ÿoõð lŸHùy22úd×¾........)ÿrXñìàìBýupPÞ(|þívW-þñømÿoApÚþGôÉp×ìþãPvgóBìokôþøBýâIÆ-
Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾

& Publisher
SHAHBOD NOORI

24úd×¾...............)ûtüô}oArâ( êOBÚóBðAõWõðôóBÞkõÞRBüBñWqAáBñèõøóBPuAk15-| )| |201 7 Qvâ~A| 25 (| 1396oõüpùy 3 úÏíW 1047 ûoBíy îßü QvýG |ëBu

39|-28 úd×¾........|.............................................. BýðkoBñÞ úyõâqA|-| Since 1996, Friday Aug 25th 2017 ISSUE#1047

40úd×¾ |.....................................................................rñÆ-|

(818) 881-177144úd×¾...........................................)oõKJkõì.ïúPyõðþÚoôBK(êvΖ

46úd×¾....................................)kp®ÞÿløúPyõð þÚoôBK( ëBÛðlypìp×ÏW– TEHRAN MAGAZINE
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô– PO Box 3665
50úd×¾..|................................)”õèûrícòýßO“úPyõðþÚoôBK( úìokÿpPgk–
Winnetka, CA 91396 USA

52úd×¾ ......................................)þøAoôkpu(...krüo|þì|îßyAóBìokBì– WWW.TEHRANMAGAZINE.COM
54úd×¾...........................)léWÿôo(Al¾}õgûlñðAõg>óBüBy<RõßuQvßy-| E-mail: [email protected]
Facebook: TehranMagazine
56úd×¾ .......................................)ûBOõÞóBPuAk(lðõy|þìÜyBÎîøBø|þøBì-|

58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-| >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
63-60 úd×¾.......................................................BøpHg ô Bø ûpù^- .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð
64 úd×¾.....................|...................................óBùWô óApüA RBýGkA-
69-66 úd×¾..... ..................................................úünÓO ô þßyrK- .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð- Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW-
76 úd×¾....|........................................................ úP×ø þDõãzýK- .Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
78 úd×¾............................................................þvýéãðA {hG - ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -
|80 úd×¾ . .|......................................................... þvýéãðA {hG -
.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì

.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

when subiscription start , there is no cancellation or refund

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

þPy@ ô pùÚ BG þâlðq
lyBG BHüq lðAõO|þì îø

{èrñì ok pýíÏO oBÞ þvÞ êýƒÇƒÏƒO ÿBƒøqôo kBü Ao òPyõð ô ólðAõg îø kõƒídì ,ïkpÞ|þì úG îÞ îÞ lÏG BìA ,ïkpÞ þíð þPèBgk êüAôA .QyAlƒð þƒHýÎ aƒýø îƒèôA pƒvíø #
.kpýãG xBíO ïpvíø BG lðAõPG QyAk Ýõy ô Ýôm ólðAõg xok ÿApƒG ,kõƒG|úƒPÖpƒâ ÿBW úG þøBâ úÞ ÿoõÆ ,ïly lñíÚçÎ Bø ú`G ÿoAlñK òýñ^ Bì ÿoBãPuAõg qôo ok|úPHèA
ûBñK òì úG Bø ú`G óõ^ !ïly|þì úýHñO òì ,Bùð@ qA îPyAk þPÚô ,lÏG ëBu ôk BƒìA .îýPyAk
úG ,QÖpâ|þì xBíOoBÞ ÑõWo ÿApG wÞpø .QyAk ÿkBüq òüA úG ,lðkAk|þì oApÚ pLu Apƒì ô lƒðkoô@|þƒì ,ÿoAkpHøçÞêüæk úƒG ,ïlƒy|þƒì AlW ôA
úG ó@qA úÞ ïkpÞ|þì koõgpGôA BG úðBGköõì ÿolÚ òPgõì@ úG ëBu ôk òüA úé¾BÖ ok ïkõg olhì kAõì }ôpÖô lüpg ,RoApy ,QÚpu
BG ,óBìoApÚ ÜHÆ ,kq|þì úðBg úG ò×éO ÿpPzì lÏG .ïkpÞ|þì þÆBýg óBíèrñìokô îPgAkpK þÆBýg .lðly lñì úÚçÎ òì úG îø Bø ú`G IýOpO ô kõG ûly ïõßdì wHc ëBu ûkrðBK úG
,ëçW þƒãðBƒg óBƒüpƒPzìqA úƒÞ ÿlƒƒ¾ok |30 îø ëçW ÿApG .kõG ûlypPùG þéýg óBìlì@ok pvK ôk pø QÖo úuolì úG lícA þPÚô «BÚB×OA ly pýãPuk lýXì úƒÞqôo ó@BO lýñÞoôBG
îø ûApíø ò×éO àü ,îPyAk|þìpG óõývƒýƒíƒÞ BO ïkAk ôA úG ô ïkpÞ NB^ Qürüô RoBÞ ÿkAlÏO úG îø kõídì lÏG ëBu .lðly pƒO ïAo@ úƒ`ƒG .îƒPyAlƒð ÑçÆA {ƒÖçƒg ÿBøoBÞqA òì
þupPuk ëçW úG úzýíø îðAõPG BO îýƒPƒÖpƒâ kôo|þì ÿA úðBg úG ÿpýíÏO ÿBøoBÞ ÿApG QÚô pø ok lícA úÞ ëBu ó@ ëõÆ ok óõ^ ô QÖo úuolì ûlzð ûlük óBì þâlðq ok ÿpƒýýÓO Apƒüq
Bì BGô QyAk ÿoõÖoBÞ þvÞpâAô îyBG|úPyAk ok pâA BO|lølG Ao {ƒüBƒø RoBƒÞ ó@ qA þƒßü oBÞôA BG úðBgok òì lðAõg|þì xok ëôA xçÞ þâlðq pýíð ô oõhƒG oõÆ óBƒíø ô kõƒG
ÑçƒÆA ëçƒW úƒG úƒé¾BƒÖçƒG ,Ùpƒâ xBƒƒíƒO àü ïpvíø ïkpÞ|þì pßÖ òì ô îükpÞ|þì

.ïkAk|þì .QuA þèõíÏì lñìoBÞ
þíð þPy@ ô pùÚ þG þƒüõƒyBƒðq þƒâlƒƒðq }okBì þßðBG pPÖk ok Ao {üBƒø ëõƒƒK ôA
Ao þüBW ïkpÞ|þì pùÚ þPÚô òì óõ^ BìA ,konâ ,kõG kAõu þG þðq }okBì óõ^ ô kpÞ|þì rüoAô
þvÞ îø ëçW ,ïlðBì|þì úðBg ok ,ïôpG îPyAlð .QyAlð þßðBG ÿBø JBƒvc qA îƒø þƒÎçÆA
ok úÞ QyAk pøAõg ô okApG lñ^ ,QyAlð Ao àðBG qA þßü ok FBÃìA ôk BG JBvc àü ïpvíø
úXýPð ok ,lðkpÞ|þì þâlðq ØéPhì ÿBøpƒùy ÿBø JAõg }A ûlñü@ ÿApG ô kõG ûkpÞ qBG Bø
îø óBƒýì òƒüA ok ô îƒükpƒÞ|þƒì þƒPy@ kôq þéýg
.ly oBPÖpâ úÞ,lük|þì þüçÆ
.ïkõHð êÖBÒ Bø ú`G êý¿dO ÐÂô qA ïBXðA ïA úÞoBPì qA lÏG ëBu úu îìôk ZAôkqA
àü óBíüBøqAlðA wK BG ëBu oBù^ qA lÏG lðkõG ûkpßð RõÖ ïokBì ô olK pâA lüBy .QÖpâ
ó@ ok .îükpÞ ÿoAlüpg þßðBƒG ïAô BƒG úƒðBƒg ç¾A lðkõG ûlzð ïokApG óq ô okApG ïoAk oBýPgA ô
ëçW ô îükõG ûly îø pPgk àü IcB¾ úé¾BÖ ô okApG óq ÿBø QümA ô oAq@ BìA ïkpÞ þíð ZAôkqA
ûoBWA à^õÞ ûqBÓì àü óBíèrñì àükrð ok îø IWõì ,ïokApG êídO êGBÚpýÒ ÿBø ÿpýãPhu
Q×øpüqpvKôk úÞ ëçW BG ÿpvíø úG BO ly
.kpÞ|þì oBÞ }kõg ÿApG ô ûkpÞ QüBÂo QyAk kõídì ô lƒícA ïBƒð úƒG ëBƒu
îø BG ÈÛÖ úð ûkAõðBg kApÖA ,pßy Ao Alƒg òüA BìA .ïôpG QhG úðBg úG Al¾ ô pu þG ô|îølG
îø óApãük BG úßéG ,îüoAk þGõgoBývƒG úƒÇƒGAo
þãíø úƒÞ þƒðBƒìq .îƒýPvø þƒíýí¾ô Qƒuôk .kõG òì BG Alg ØÇè oBG
Rnè «BÏÚAô,lññÞ|þìAl¾óBWokBìApìîðAlðqpÖ þãðBg ïqAõè kAq@ oBÞpýíÏO óAõñÎ úG ëçW
,lGolÚpø ïpvíø ÿBø ú`G BGpâA æBc .ïpG|þì ûqBÓì IcB¾ qA BìA ,kpÞ|þì oBÞ ûqBÓì àü ok
òüA qA qôpìA Bü@ ,ïkpÞ|þƒì ÿoBƒPÖolƒG îƒø òƒì ,kAk|þì ïBXðA ÿoBÞ pâA .QÖpâ þƒíð ÝõƒÛc
åorG Bùð@qôo àü Bü@?ïkõGoAkoõgpG {üBu@ .kAk|þì ûqBÓì IcB¾ úG Ao ó@ lƒ¾ok êƒù^
ÿoBPÖolG BG Apì ÿBø ÿoBPÖolƒG ô lƒðlƒy þƒíð oBÞ îø QÚô pø kõG }kõg ÿApG îø ûlðBíýÚBG

...!?lðkAk þíð }AkBK .QyAlð ÿlì@ok aýø úÞ kõHð
ô lñPÖo|þì æBGoAõükôokqA îø {üBø ú`G
qA lðlük|þì oôk Ao óByolK pu úßð@ Ädì úG
îø QÚôpø .lðkpÞ þíðoAnâôpÖ þPñÇýy aýø
Bø ú`G ôA lðkpÞ|þì QüBßy ëçW úG Bø úüBvíø

.kq|þì àPÞ Ao

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

qA løAõg þìpÎBy !QuA þHüpÒ úËdè ú^ óBüpPzì ëAõEu úG iuBK ok lñPvø þvýéãðA ïôk qôo BG úP×ø îg ô aýK ok
qA Ao à`ýK koAkpG Ao êÇu pâA ô koAkpG J@ ûB^ ûBy ïBð BG Ao óAoõPuo ÿoAnãìBð QéÎ úÞ kõg ...þðAkolÚ
ô kpÞ løAõg AlW ûlý`ýK ó@ úG lýìA BG úÞ êÇu 1969 ëBu ok :lñüõâ þì lðõy þì BüõW óApüA þzHc lýÏu lídì
ÿBW ok Ao J@ òüApGBñG .ly løAõg ûkpìtK úG óApüA òýzýK ûBykBK ÿõéùK BÂo lídì úÞ QvüoõO Bü ô þvýéãðA óAlðôpùy #
ûqôpìA úÞ þèBc ok lñÞ þì õXPvW ÿpãük rýð þécBu ô BHüq pùy òüA qA kpÞ p×u óBPvéãðA lññÞ þì p×u óBPvéãðA oõzÞ úG úÞ þüBø |[email protected]|
þvÞ ô lññÞ þì AlW lýìA ô þâlðq qA Ao Bø óBvðA ok kõg ûApíø RBýø BG úÞ þèBc ok ô kpÞ lükqBG >VõíðoõG< ÿBHüq ô þécBu pùy qA ú`ðBñ^
òüA koAô Qzâ þì pùy þécBu óBGBýg þðAoõPuo lññÞ ólük oõzÞ òüA JõñW ok ëôA qôo
...Qvýð pßÖ úG îø Q×â þðlýyõð àü }oB×u BG ô ly óAoõPuo pùy òüA þécBu óBGBýg ok Ao óolì ô BHüq !ÿpñø oAlzø
àü ókAk BG îø lÏG .QuA þüBHüq óAoõPuo ú^ ó@ok pu pG >óApüA ûBy< ïBð úÞ lññýG þì
| | ïoBù^qôo úÞ rýð Bì .kpÞ ápO Ao óAoõPuo óçÞ ïBÏðA }pPvâëBcok BW úíøok þPèAlÎ þG #
| |úðAôpK ÀÚo UéTì ô îükõG ûly óApüA ûBy ólük úG phP×ì | | .QuA ÝpG ô Ýoq QzK ok Ao ó@ûpù^ ú^pâô QuA
ôA qA þðAkolÚ xBK úG kõG ûkpÞ óBíèBdyõg òüA ÿôo pG úÞ QuA ëBu 48 ïBð òüA ÿBø ûlÎô ô òüpýy ÿBø þâlðq ,úðBìq ÿBø
QvýG ûk úGpâA !lðA ûkpÞóBu@AooBÞ# Ao ó@ îø qôpìA úG BO ô îükBùð óAoõPuo pG Ao {ìBð úG úÞ rýð óõñÞA ô ûlðBì þÚBG BHüq oBG óAoõPuo qôo pø BìA lðA úPgBu óBùñK ûlññÞoAôlýìA
àü úÞ lü@ þì óBìkBü îükpâpG êHÚ ëBu | |.lðBíGþÚBGóBíüApG}kBüBOîüAûkpßðÅõÎ þìoBñÞô úyõâok þéßy úG Ao ó@ÿBø úðBzð
þì êýHìõOA ok oAõð ô ÿk þu oAôpg ó@ok óApüA Qéì îø Ao þðAkolÚ òüA }BÞ ÿA óAlðqpÖ úPÖpâ ÿpPzýG Üðôo óApüA ûBy ïBð pÆBg
äñø@úG ÿoAõu ïBãñø úG îýðAõPG BO îýPyAnâ ly ÅõÎ rý^ úíø óBùâBð úÞ þuBvc ÿBøqôo òèBu BG Ao þâorGô àýy êPø óAoõPuo IcB¾ | | .îýñýG
ëBu ó@qA .îýøk }õâkõg úÚçÎ koõì ÿBø Ao úÎõíXì êÞ ô lðA ûkpÞ úÖBÂA ó@ úG Ðýuô ÿBø 63 qBu úívXì BO ûly IHu þPèAlÎ þG
þì êýHìõOA ok Ao óBâlñðAõg úd×¾ úÞ îø þüBø ...lñPyAk lññÞ þì þÖpÏì >xoBK òýìqpu ûBykBK< ïBð BG úívXì >RõvýèBâ wñü< ïBð úG þÞoBíðAk úèBu
ó@{hK ûBãPuk QGBG îø þèõK ú^ô îýPyAnâ ûly ôpGôo þðAôApÖ ëBHÛPuA BG úÞ kqBvG ÿA
þG ó@ ÿoô@kBü úÞ îüpýãG oõPÞBÖ îýPgAkpK þì | | ïõuqôo | |.lñèBdyõgoBývGQGBGòüAqAô úPypÖ úÞ úPgBu ÿA úívXì òø@ BG ôA .QuA
| | ...óq òüAô úÞ óAoõPuo òüA óAlðqpÖ ô IcB¾ ok ô løk þì óBzð ÿpýÛÖ QzK pG Ao QèAlÎ
| |.QvýðJAnÎ ApÛÖ }ôk pG ûoAõíø QèAlÎ úÞ úPyõð ó@ fpy
ûqAlðA úG >}çÖ< ïBð úG ÿrý^ àü æBc úG úÞ QuA þñKAs úíéÞ àü >õßüBø<#
Ao RçýßzO òüA ïBíO oBÞ QzãðA lñG àü úÞÿoBÏyA .kõy þì ÝçOA ûBOõÞpÏy þÎõð | | !lñýzðþì
óBzPýÖpÊ úG þãPvG ïAlÞpø úÞ løk þì ïBXðA úuqA lüBHð kõy þì ûkôpuõßüBø óAõñÎpüq
ó@ókôpu ÈüApyqA þßüô lñÞqôBXO Ñp¿ì 10
| |.koAkÑõñPìäñø@Bøl¾{üBXñâ BG rýð ûBâ úÞ QuA ûkBu RBíéÞ qA ûkB×PuA
ûBãPuk òýíø qA þâlñðAo ëBc ok qôpìA
úG Apì úÞ ïlýñy þãñø@ þPzãðA lñG à^õÞ | | .kõy þì ûApíø þyBÛð
úG þéHW qA þãñø@ .kpG oAq úèæ óBGBýg ÿBø Iy òKAs ok õßüBø oõùzì óBâlñüApu qA þßü
þðAõWõð óAoôk ok úÞ ïlýñy >úðAôpK ÀÚo< ïBð qA {ýG úÞ kõG >õW õý^ õðBâBÞ< ïBð úG þðq
ok äñø@ úÞ îø ÜdèA .kõG !>NBO< óBíüApG 75ô lì@Býðk úG 1700 ëBuok êHÚ ëBu l¿ýu
äñø@oBíy ok ô kõG þãñzÚ äñø@ }kõg óBìq kõG ëk áqBðô xBvc þðqôA .kpÞ þâlðq ëBu
úÞ lÏG þOlì BìA .QyAk oApÚ ÿoAqBG ú^õÞ ÿBø Qgõu þì }kõg óBìq þPývñW I¿ÏO ok úÞ
ú^õÞ ÙôpÏì äñø@òüA ÿApu úðApOôqBvãñø@ Bø óBGq pu pG {ìBð þüApuõßüBø ok úßð@ BG ô
kpì qA pO ëqBð Ao ôA úÏìBW BìA kõG ûkBPÖA
úðBgrLy@ ÿ õßüBø }kõg ëõÚ úG ô QvðAk þì

| |!kôpuþìÿA
úÞ kõG >AôAqBðBÞ< þécBu pùy ôA ûBâkAq
xBñypu ô òüpPâorG >õyBG õvOBì< þðBìq
ô kõG ûkpÞ oõHÎ ó@ qA ApuõßüBø pÎBy òüpO
ûkrðBy ok >õWõý^< BO kõG ûly IHu pìA òýíø
xõðBýÚA ok ô løk RoBvW kõg úG þãèBu
ÙçgpG BìA .lðq BK ô Quk þüApu õßüBø
QyAk úÞ þíÞ òu ô úðBðq ÿBø Qükôldì
Ao kõg {ÞBK RBuBvcA qA ûkB×PuA BG QvðAõO

.lñÞ þüApu õßüBø ô lðBupG þñìA êcBu úG
óBßO þüBø }oArâ ólðAõg BG úÞ qôpìA
äñW óAkpì þuBýu ô þÎBíPWA þâlðq qA ûlñøk
úG ïkBü ïkõG ûly ûkq Q×ãy oBâqôo IéÆ
kBPÖAõWõý^ úðApÎBy þ×ÆBÎô þðBvðA xBvcA

| |:lüõâþìkõgÿBøõßüBøqAþßüokúÞ
| |pÖõéýðà`ýK!û@
| |QuAûlýñOAoêÇu

| |QvWîøAõgpãükÿBWAoJ@

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
ÿBñy xBHè BG òýGoôk ÿõéW óApüA ÿBíñýuok ok óBypñø pÆBg úG oôBGBð þOpùy úG ÿoAqBG
îéýÖ óAkpâoBÞ þPc ô ly pÂBc úßýO ôk þìBðrâpølðlyúPgBñyoõzÞþÛýuõìú¾pÎ
îéýÖ òüA .kpÞ úÞõy Ao óBýßý^Bg êDõìBu ôk òüA .lðkpHð kõg ÿBøoBÞ ok äñø@ òüA qA
QgAlðABøóBGqpupGAoópüAïBðòüpÖ@ëBXñW úðApOôóAqBvãñø@úéíWqAþPuAoúGúÞlñìpñø
ôRBýcJ@úíz^lñðBìÿpãükÿBøîéýÖokô þßü lðôo þìoBíy úG óBìoõzÞoAlìBð óBüApu
BìA .ly pøBÊ þvßu Roõ¾ úG fõð þPzÞ
óBâoBPu ÈuõO ÿqAô@ô ÀÚo ÿBø îéýÖ Ñõýy
Ao ôA lì@ þíðpG oBÞ òüA ûlùÎ qA ópüA úÞ pãük
ëBüpu ok ÿqBG ÿApG ôA qA úßð@ BO kpÞ òýzð úðBg
óBÇéu ô p¿ðõGA QhO lñðBì þhüoBO ÿBø
ÿBø {Ûð ok ô lì@ êíÎ úG RõÎk óApÛHcB¾
kõg úG Ao óApâByBíO úWõO QvðAõO rýð RôB×Pì

| |.lñÞIéW
úìBðqôo þí¾BÎ lídì pvíø þOlì ópüA

äñø@ þãèBu ûl×ø ok úÞ kõG þÛcBü rüôpK
ótýG ÿpãük ô kõG úPgBu Ao >úðAôpK ÀÚo<
.kõG ûkôpu Ao ó@ pÏy þðAõW ZôA ok úÞ þÚpO
ÀÚo< ûlñðAõg ô Apu úðApO ,qBvãñø@ kBü
áBg pG JBÛð úu pø ú^pâ úÞ kBG þìApâ >úðAôpK
ÀÚo úG óBñ`íø Bø ó@ úðAôpK BìA ,lðA ûlýzÞ
| |.løkþìúìAkAkõg
Rly }A ÿoBíýG úÞ þðBìq þÚpO ótýG
BG :Q×â þì ërñì ok {ðBýÖApÆA úG kõG úPÖBü
BìA lññÞ þì úìrìq Ao îüBø úðApO ïkpì qõñø úßñüA
þPÚô qA óõ^ ïA úPÖo BøkBü qA úÞ QuA ïõéÏì
òì qA þèAõcA þvÞ ïA ûly Äüpì
pPÞk BG ôA qA þüAlW qA wK ô kõG ÙôpÏì oBãð ...lupK þíð
úÞ kpÞ ZAôkqA Bíñýu ûlññÞ úýùO ÐýÖo jpøBy
êýèk úG 1362 ëBu ok ôA .kõG ïBXðApu þG îø ó@
óBíè@ úG QyAlð Bø îéýÖ ok ÿqBG ûqBWA úßð@ pg@qôo

þéý¿dO ûkpzÖ ûoôk úÞ ëBuôkqA lÏGô QÖo | | ûpÆBgpK þvßÎ
lük Roõ×ßðApÖ ok Ao þüBHüq ô QuõK QyAlùG
QýèBÏÖ úG úñýìq òüA ok ô QzâqBG óApùO úG YñK qA þvßÎ RApÆBg ïõHè@ ok #
úP×â ÿoBãðpHg úG óBìq ó@ ok ôA .ly ëõÓzì ïlük óApüA îülÚ ÿBíñýu kpì ô óq pãüqBG
oBÞîøBGúðBÛyBÎúÞîükõGþâorGúéýHÚBì:kõG ÿA úðBâAlW óBPuAk kõg ÿApG ïAlÞpø úÞ
pGô ly ÅõÎoæBu óAôoBÞ úßð@ BO îükpÞ þì úèAs óApüA Bíñýu ÿBø ûoBPu qA òO úu .lðoAk
úýßO îø úG Ao óBìpu Bì .lñßÖA {O@ óAôoBÞ òOôkôlðAûkBPvüAþüBñGÿoõKôópüA,þíüpÞ
úG óAôoBÞ {O@ úßð@ BO îýPvüpâ ïAo@ô îükAk þéÎlídìþé¾AïBðBGóõüBíøkpìóApãüqBGqA
ô Qvzð óBìpu pG pPvÞBg ô lýDApâ pPvÞBg ô lðA úPvzð Rlcô úèA Rp¿ð ô óBürüpHO
| |...îülypýK òüA úÞ ÿlñhHè .lðoAk lñhHè Iè pG þãíø
úüoóBÆpupýâokëBuôkpíÎpgAôAokópüA ópüAûtüôúG.QvýðBùð@ïAlß`ýøIèpGBøqôo
2012 ëBuok þãèBu 85 òuok ïBXðApuô kõG | |.konâþìôAQynâokqAëBuYñKúÞ
| |.QynâokóApùOÿoóBPuoBíýGok RlcôoBñÞokúÞkõGÿoõvWpãüqBGópüA
oBG òýèôA ÿApG ô kpÞ ÿqBG QzùG l¾BÚ îéýÖ ok

óApùO úéXì

òzüqõKôRBÞpcïBXðA.kõyþìó@ókoô@ok IuA òüAoBvÖA ,úPhK ÿBø Qý¿hyok òßýè >þHdì îüpì < pPÞk
ÿspðAeýd¾{gp^ óBßìAþvñWÁBgÿBø ok úðBã`ñK xAõc ô ûkõG rÓì Quk ok Bø
þGBýìBÞ «BÖp¾ BPuAo òüAok úÞ kqBvýì îøApÖ Ao .lñyBGþìþèBÏPìÙAløAúGêýðQìlg QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
ÿpãükok kõg ÜÛdO úßéG ûkõHð áçì þvñW }pPvâ þñÏì úG " òO "ûsAôôk qA úÞ ApPñO

| |.kpýâþìoApÚáçì QuA ûly úPÖpâ êíÏèAoõPuk þñÏì úG" ApO "ô
ÿBùGBPÞ òüpPýíülÚqA þßürýð ApOõu BìBÞ þèAõcok úÞ QuA òzýO ÿlì BG úPhýì@þñýü@
þì QüpßvðBu óBGq úG þvñW ÉBHOoA ÿBíñøAo ZAôo lñø ok Bøôlñø ô óBýüAkõG krð îXñK ópÚ
ÿkçýì îXñKïoBù^ ÿBùèBukôlcokúÞlyBG BýðkÉBÛðIéÒAokrýðûqôpìAòßýèlñÞþìAlýK
ûly úPyõð BñüBývOAô ïBñGôlñø ÙõvéýÖ ÈuõO ÿBøoôBG pG BñG .koAk kõg ó@ qA Ao þð AôpýK
"ô þvñW Rnè " BìBÞ " ÿlñø óBGqok .QuA BGkBdOAokAokpÖlðAõOþìþvñWúÇGAoàüpPñO
.lðA úPzâ þñÏì êíÏèAoõPuk Bü ëõìpÖ " ApOõu fôo kBdOA þOoBHÎ úG lyBG pãüoBü þùèA ÿspðA

þìçuA àýOôoA JBPÞòýèôA pTÞAokþvñWúÇGAoúèõÛìókõGõGBO#
þPHÒo pPíÞ BO ûlükpâ IHu Býðk ÿBùãñøpÖ
ô þvñW oBPÖo àýOBíPvýu úÏèBÇì úG QHvð
þvñW ÿBùéíÏèAoõPuk òüôlOô îýËñO «BHÚBÏPì
þvñW ÿBøkpßüôo« BPXýPðô kõy ûkAk óBzð
}qoA ô þãñøpÖ ÿBø }pãð qA ûlì@pG úÞ
ô kôlÏì oBývG lñyBG ÐìAõW þÚçgA ÿBø
.lðA ûlükpâoBíy QzãðA
þvñW IOBßì òüpO þíülÚ qA þßü
2000 qA {ýG úÞ îvýDõDBO . koAk ïBð îvýDõDBO
ûlükpâ lèõPì òý^ok konâ þì ó@píÎqA ëBu
þâlðq ûAo " ÿBñÏì úG þñý^ óBGq ok ,õDBO .QuA
lyBHýì Rnè BG ïAõOô QHTì þâlðq ó@oBÏyô "
ok .QuA òýìq ókpÞ þPzùG ó@þüBÒ Ùlø úÞ
þvñW úÇGAo ïBXðA Qý×ýÞ îvüõDBO ú×véÖ
ÿpýâApÖ ô ûkõG þvñW {ðAk IvÞ úG Éõñì
þìêíÏèAoõPuk àükõWôïréPvìó@}qõì@ô
| | .lyBG
BG úÞ lñøk þì óBzð þhüoBO ÿBø þuopG
Qhu þK ok ô äñýì úévéu þyBKôpÖ
þvñW IèBÇì oõvðBu lñüApÖ ok úÞ þüBùüpýâ
êüõÆ þOlì ÿApG ,lì@ êíÎ úG òý^ ok
xpPuk qA àýOôoAô þvñW ÿBø êíÏèAoõPuk
Qèôk . kkpâ þì Ðñì ó@ qA ûkB×PuA ô ZoBg ïkpì
lñðBì úG úÞ lññßýì ÜüõzO Ao ïkpì þñý^ óAkpì
úËÖBdì þvñW êDBvì JBG ok ëõÓì ûoôk ïBüA
Ao þvñW þâlðq þ¾õ¿g RBÚB×OA ûkõG oBÞ
püõ¿O úG qA ô lðoô@ ok kõg oB¿dðA ok BùñO
.lðrýøpLG ó@ ؾô Bü ólýzÞ
B« PüBùð BøoõvðBuqA Ñõð òüA ëBíÎA ú^pâA
ok þvñW ÿBø êíÏèAoõPuk ÿkõGBð úG pXñì
Ùnc BG lÏG úG ûoôk ó@qA òßýè kõy þì òý^
Øý¾õOô fpy ÿôBc « BÖp¾ ApOõuBìBÞ JBPÞ óBßìA wßu ú`üok qA þðBùýÞ fôo BG ÿkpÖ ÿBýðk úG QHvðpß×Oô oõÒ ÿlñø ÿBøkpßüôo ëBc wßu,òý^þvñWRBýGkAqAþÖApâõðoõK
ô ëõ¾A ûlðoAkpGok úßéG ûkõHð þvñW ÿBølPì úG êýð þðBíu@ ÿspðA BG ëB¿OA .kkpãýì pünK Jõvdì þ×véÖ RApß×O xBuA óôok úÖBÂA lüBG. kpýâ þì kõg úG þÚçgA þüAõø ô
þì rýð þâlðq Qý×ýÞ FBÛOoA QùW ÿlÎAõÚ åpì ô lèõO úgp^ ó@ ok úÞ QuA þPýÏÚõì {üõgòPzüõg"QgBñyqBGpükqA.lðõyþì wñWîøóõ^þvñW RBÎõÂõì þgpGúÞkpÞ
.lyBG ô kokô klXì lèõO úG ÿqBýð kpÖô ûly ØÚõPì okô ûkõG óBìqô óBßìqA ApHì úÞ þÏÚAô kõgô " ok úzýíø ÿApG lÏG úG 1949 ëBu qA þüApâ
qA RBýGkAô pÏy ok ApOõu BìBÞ qA {ýK BO| | .lñÞþíðAlýKåpì ApPñOóõ^ þHOBßìóBÞoAqAkoAkþñßuÿoBýzø BG òßýè lðBì þÚBG þðõðBÚ pýÒ òý^ úÏìBW
Rolð úG òßýè ,kõG ûlì@ oBývG òhu ÜzÎ klXì lèõO úgp^qA ÿkAq@ÿBùøAoqA þßü ólG ÿlñø ú×véÖ ûBâlükok . QuA úPyAkoApÚ ëBXì úPÖo úPÖo pýGAlO òüA ïBXðA ok QìAôlì
óBýì úG þHéÇì þvñW úÇGAo ok ÜzÎ qA þvÞ RAkBÛPÎApG BñG . QuApPPvì þvñW ÉBHOoAok oBvÖA "òøm" , ó@àèBì "kõg " úÞ QvüA úGAoA ok úÞ þuõýv×ñÞ ÿBø ûBâlük ÿBíðôõzð ÿApG
pG kõg qA ÿoBPyõð JõPßì êßy úG Bü ûkoô@ BO RApÛÖ óõPu òýüBK {hGok ÿspðA àüpPñO kApÖA ok . lñyBHýì ó@ ÿBùHuA "xAõc "ô ó@ ly þì kBü þÚçgA ÿpìA óAõñÎ úG wßu qA ó@
ÜüpÆ qA òýèôA ÿApG úßñüA BO kõG úPyAnâ ÿBW BG úÞ ûkõG rÞpíPì þ¿hzì þcAõð ok pu ÝpÖ þøBâqApøô lðpâ óBý¿Îô {Þpu BùHuA ïBg .kkpâ þì pOBýùì
oBñÞokôûApíøwßuBGÜzÎApOõuBìBÞJBPÞ QÞpcúGokþÏuûtüôlñðBìBâõüRBÞpcïBXðA lðoôBýìok kõg ëpPñÞok Ao úGAoA QÞpc QùW ok .îüoAk Ao lñø Býðk qA ÿpãük ÿBW ok
12

TEHRAN MAGAZINE JBPÞ òüA úG úÞ QuA ûlükpâ IHu þvñW Tel:(818)881-1771
pËð .kkpâ ÝçÆA þvñW ÙoBÏíèA ûpüAk óAõñÎ
Azita Fakheri, M.D. þPuBÞôþOBÎçÆAÀÚAõðJBPÞòüA QìlÚpG úPÖpâoBßG ÿpTðô ÿpÏy òýìBÃìok pãülßü
êGBÚ òüqôpìA óBâlñðAõg ÿApG ó@ þíéÎ ÿBø .kõy þì
American Board of Internal Medicine þGBýíÞ úßð@ pG «BÖBÃì lyBHýì ÅBíÒA ô îùÖ
pãük ÿõu qAô ÙpÆ àü qA þé¾A ÿBø úhvð ûly ûkpG ïBð ApOõuBìBÞok ó@qA úÞ þÛzÎ
oõPuk óAõñÎ úG BO ûlükpâ IHu òPì ÿoAõyk ûkBu ÜzÎ àü QuA úPzâ îývÛO ÑõðoBù^ úG
ÿoAnâ }qoA QýéGBÚ þvñW þhüoBO êíÏèA RkBÎ ÿA úzýéÞ oBPÖo àü «BÖp¾ úÞ , wßuô
AlýKúðõâkBýPÎAQèBc oApßOpSAokôûkõGúðõâ
.lüBíð AlýK úGoBHWAô Ýõy ,oBíÚ úG kBýPÎA BG úGBzìô ûkpÞ
pËð úGô kõG wðõOoõzÞ êøA ÿôAr×ð iýy úG úÞ þÛzÎ ïôk .lðq þì Zõì ó@ ok ïBXðA
,ôAr×ð pùy lèõPì rýðpÇÏì ÕBG JBPÞ úÞ luo þì ú¾çg þvñWúÇGAoqAþ¾Bg{hGÑõðïBXðA
{hG ok püpì BhHu ú^BüokokBñG qA þßü êÓG úG ÜzÎ , ólýuõG úG ÜzÎ lñðBì kõy þì
þÛzÎ ïõu ... ô þðBøk wßu úG ÜzÎ Bü ókpÞ
ÿrüpÒ {zÞ BG ûApíø lüly þ×ÆBÎ êìBÏO úÞ

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk|

|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ

Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ

ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG

BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # JBPÞ òüA .lyBG wðõO þøBykBKoõzÞ JõñW ô QuA úPzâ ïAõO ó@ ok QýßèBì wc BG úÞ
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW úvéuqA þßü úÞ óBý¿×c Qìõßc ûoôkok òýÖpÆ qA þßü úÞ úÖpÆ àü ÜzÎ ïoBù^
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # püpdO úPyo úG lðkõG BÛüpÖA ëBíy pGpG ÿBø þì ôA lýXíO ô pülÛO úG ûly ÿpãük ÿAlýy
ûoôkok IÆ úÞ QuApÞm úG ïqæ .QuA ûlì@ok .kqAkpK
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse IÆ ô óAôpýÚ þPñu IPßì IýÞpOqA þÃ×c úG óAõO þì pPíÞ þìçuA oBS@ þuopG ok
úcpGòüAôkõGûlì@lülKþðApüAIÆôþvèlðA ó@okúÞkpÞkBñPuAÑBWoAêGBÚôÙôpÏìúhvð
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# IÆ iüoBO QÖpzýK þüçÆ ûoôk ,iüoBO qA þñük ÿBø }pãð ô þvñW ÿBøpËð úÇÛð
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # BKôoA úG óBðBíévì þHÆ {ðAk ëBÛPðA ô þìçuA pPPvì þvñW úÇGAo ïBXðA Qý×ýÞ ô wßÏñì
IÆ ÿBøkoô@ Quk qA .lükpãýì Jõvdì qA þvñW oBPÖo þãðBìpdì ÑõÂõì .lyBG ûly
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # ¸B¾B¿PgA úÞ QuA þüBùGBPÞ úýùO þvðõO óly ûlýzÞ püõ¿O úG QýÎõñíì ô ÙpÆ àü
QuõK ókpÞ RôApÆ ûlì@ok }oBãð úG þvñWoBPÖoô ûBG ûõÚ ûoBGok ûlükpâ UÎBG pãük ÿõu qA pâApWA ÁBhyA
pzPñìÿBùGBPÞòýèôAûpìqokpÂBcJBPÞôlðA oBPÖo óõìApýK úÞ þüBøoBPyõð kAlÏO BO QuA
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # .lyBGþìîvÚòüAqAûly oBíy QzãðA oBývG lðA ûly òüôlO þvñW
ó@qA þyBðoBßuAô Roõ¾ }õW óBìok # ÈuõOoõÞnì JBPÞ úÞ QuApÞm úG ïqæ| | ïBð pÇÏì ÕBG kôlÏì ÐGBñì òüAqA þßü .kkpâ
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # îø ô QuA ûlükpâ úíWpO þuoBÖ úG IðBXñüA | |.koAk
ÿBø þyôpÖ JBPÞ pSA« ok úÏèBÇì QùW óõñÞA òGA lídì úéèAlHÎ õGA úPyõð JBPÞ òüA
õì }rüo óBìok # úðBhGBPÞ òýñ`íø ô BßüpìA ô AkBðBÞ ok pHPÏì ÿpXø 925 ëBuok úÞ lyBHýì ÿôAr×ñèA lídì
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # oApÚ óAlñì úÚçÎ xpPuk ok þPðpPñüA ÿBø ô òýìBÃì .QuA ûlì@|ok püpdO úPyo úG

.QuAûlyúPÖpâ ô úPyAk þvñW úHñW ¸BuBuA JBPÞ òüA IèBÇì
ô fpy .lñPvø êøBPì óAkpì ó@ þé¾A IÆBhì
(818)343-0101 oBÏy ô lýyBG qôpýKô kBy oBPÖo ïBXðA ÿBø QýÏÚõì óõ^ ÿkoAõì êý¿×O
wßu : úÞ }õâ ok Ao þãzýíø Rçßzì ,þéuBñO ÿBø óBâoA Qý×ýÞ , þvñW
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 úÆõGpì þðBìok ÿBø lPìô þvñW ÿBø ÿoBíýGô
pPùG þâlðq ,pPùG }qõì@ oBÏyA ô BùðBPuAk úÎõíXì ûApíø úG
corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO
13

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

BýðBLuA óõéuoBGok óApGBÎ úGôokõg àü ïõXø

ëA" ô "wýDBK| ëA" þüBýðBLuA ÿBø|úìBðqôo ok lyôlì@ úÞ lñüõâ|þì þƒñýÎ óAlƒøBƒy wK óô ûlñðAo .QuA óõéuoBG óõéuoBG pùy ok ÿoBG ÿôokõg àü #
Ao kõg eévì kpÖ ôk úÞ lðA|ûkAk }oArâ "õßükpK ô QuA ûlƒy ؃ÚõƒPì óõƒéuoBƒG pƒùy rƒÞpƒì qA ÿkBüq oBíy òPÖpâ püq qA òüA óBüpW ok .kq QýÏíW úG Ao kõg BýðBLuA
óBùñK úSkBc ÑõÚô úÛÇñì oô óAoõPuo àü ok ô ûly ZoBgôokõg qA óApGBÎ p×ð 130 qA {ýG| ô úPzÞp×ð 14 îÞ|Quk úéíc
kõG ûkAk }oArâ pPzýK "wýDBK| ëA" .lðA|ûkpÞ .lðA|ûly úPvG rýð çHìAo oAõéG ok Bùø|BãyôpÖ qA þßü ok úéíc òƒüA .lƒðA|ûlƒy þƒígq
oApÖ úG BK ûkBýK îWBùì ÿôokõƒg ûlƒñƒðAo úƒÞ .QuA ûkpÞ oApÖ ô ûkAk jo óõéuoBG ÿrÞpì ÿBø|óBƒGBƒýg
qA þƒƒƒßƒü pƒƒƒƒãƒƒyoArƒƒƒƒâ .QuA ûkõG þPvüoôpO úéíc lüõâ|þì wýéK
| |.QuAúPyAnâ ,BýðBLuA þðõürüõéO ÿBø|úßHy ô òüpO|Õõƒéy qA "çHìAo" ÙôpƒÏì oAõƒéG
úP×â BýðBLuA püqô|Qvhð ,ÿõWAo BðBüoBƒì ô wýéK ûkpPƒvƒâ oõƒÃƒc qA pƒùy þƒPvüoõƒO ܃ÆBƒñì òƒüpƒOlƒì@ô|QƒÖopƒK
BG xBíO ok ôA Qèôk ÿBø|ïBÛì ÿBø|úíø ,QuA êdì ok wðæõHì@ kBüq kAlÏO
Ao úÛÇñì wýéK .QuA ûkAk pHg
.lñPvø óõéuoBG ÿBø|ïBÛì ÿBø|ûBãPvüA ô ûkpÞ ûp¾Bdƒì
ûlðAõg þPvüoôpO Ao úƒéíƒc òƒüA wƒýƒéK ÿpùy ÿBø|xõƒGõƒOA ô ôpƒPƒì
óBW úéíc òüA ok p×ð 14 îÞ|Quk óõñÞBO .QuA qA wýéK .lðA|ûly úPvGrýð úSkBc êdì àükrð
rýð ÿkBüq kAlσO ô lƒðA|ûkAk Qƒuk qA Aokõƒg ÿBø|óBGBýg úG kôoô qA úÞ QuA úPuAõg ïkpì
.lññÞ ÿoAkkõg "BýðõèBOBÞ AqçK" ô "çHìAo"
.lðA|ûly þígq

pßñì Bø þüõWqBG ok ôA kpÖ òüA oBÃcA BG.ly
.ly lvW ôk óAlðqõu ô êPÚ ok QèBgk úðõâpø

ly ØzÞóApùO ok ûly |ûlüpG ÿBøpu qAoôA lðkpÞ BÎkA kpì pýK ÿBø úüBvíø óBìríø
ÿqôo lñ^ úÞ QuA þðAõW xôpÎôpvK ÿAoAk
.lðA úPyAlð kkpO óBíPgBu ok Bùð@ QuA óæõPÛì ly Àhzì puôkqAo úèBu 75 kpìpýK ÿpýãPuk BG #
oBG óAoõìBì ,iðpu òüA ólì@ Quk úG BG úèõéâ QGB¾A QéÎ úG .ly çìpG óApùOok ûly ØzÞûlüpG
òüA ô lðkAk úìAkA Ao kpÖ òüA qA RBÛýÛdO pãük óBypu úG ÿA úí^Bu ok ÿkpÖ kAkpì îøkqBü eH¾ 7.30 QÎBu |
êPÚ úG QyAlð ÿoApÖ ûAo úÞ úèBu 75 kpìpýKoBG ok.lðAûlýuoêPÚúG úýyBcok ûlüpGpuôk kõWôqA wýéK BG xBíO
35 òüpvð {uôpÎ ô úèBu 38 ïApùG }pvK óBøBâ@oBÞ úìAkA óAoõìBì úé¾BÖçG .kAkpHg þüBùG iýy óBGBýg
kBýPÎA îuôpÎôpvK :Q×âô kpÞ ÙApPÎA úèBu þÚBG lðly ÜÖõì BG ô pÂBc êdì ok kBG@ Øuõü 125 ÿpPðçÞ
UÎBG úzýíø ô lñPyAk olhì kAõì úG ÿlüly ok Ao óAõW óq lvW xpKqBGôþøBâ@wýéKÿBøîýO,ÑõÂõìlýüBO
Bùð@ qA BøoBG .lðkõG òì þüôpG@ þG ô QümA úèBGq QÖBüqBG rÞpì .lðly pÂBc êdì ok êPÚ ûtüô
oBßølG Bùð@ }õâ BìA lññÞ ápO îPuAõg árüpùÞ ok óApùO ûlüpG pu ôk kAk þì óBzð úýèôA ÿBø þuopG
BG úSkBc Iy ïBXðApu .kõHð òì ÿBø Qdý¿ð .lññÞ ØzÞ 40 BO 30 òýG úÞ QuA kpì ô óq àü úG ÜéÏPì
BG ô ïly pýâok ÑõÂõì pu pG pãük oBG Bùð@ ØzÞ êHÚ Iyok lñéG þuByôokõg ûBãPuk qA þüBzâ qAo ÿApG RBÛýÛdO úÞ þèBc ok BG ,Bùð@pu ólüpGqA wK êOBÚô lðoAk òu ëBu
.ïlðBuo êPÚ úG Ao Bùð@ ÿôk pø ÿoBßy údéuA {O@ ôokõg QÞpc qA wK úÞ lðly kBvWA ûoAkA óAoõìBì ,QyAk úìAkA áBñèõø QüBñW òüA ÐðBì BO úPyAk l¿Ú Bø ókq {O@ô Bøpu ëBÛPðA
qA wK :ly þÎlì ,áBñèõø QüBñW êìBÎ oAlì ÿBø òýGoôk þuopG BG þøBâ@ wýéK êPÚ
.løk þì jo êdì ok ÿqõu àü ØÚõO úWõPì ,Bøpu ØzÞ êdì úPvG .kõy kBvWA þüBuBñy
.ïkpÞ Bøo úÇÛð lñ^ ok ô úéTì Ao lvW êPÚ IcB¾ ,wýéK óAôApÖ }çO BG ïBXðApu þðõðBÚ þßyrK úG kBvWA ëBÛPðA BG úìAkA ok
þüBuBñy kõG úèBu 75 ÿkpìpýK úÞ ôokõg

ûBâkôpÖok BíýKAõøôk ÙkB¿O

9ôpÖBvì 121 kAlÏOô kõG qAôpK ûkBì@ôpÛPvì ô QW ÿBíýKAõø ôk þðBùâBð ÙkB¿O #
àíÞ BG úÞ lñPyAk oõÃc BíýKAõø ok úìlg Bøl¾ qAôpK ,BPèk þüAõø ÉõÇg ok äñýDõG
úP×â úG.lðkpÞ úýéhO Ao BíýKAõø ,óApâkAlìA Bßüpì@>ÿlñÞÙA óBW< ûBâkôpÖ ok pÖBvì
úWõPì QW óBHég ,QHÚApì ZpG óAoõìCBì
oBGlñ^ô ûlzðpu QzKqA äñýDõG ÿBøoAlzø .ly õÓè
kBXüA IWõì úÞ kpÞ koõgpG BíýKAõø ëBG úG ÉõÇg QW ÿBíýKAõø koõgpG êýèk úG
òýG ûBâkôpÖ ok,757 äñýDõG BG BPèk þüAõø
.ly ÿlW ÿBø|Iýu@ pÖBvì Bøl¾,Bßüpì@>ÿlñÞ ÙA óBW< þééíèA

.lðlðBì BW kõg qAôpK qA
BíýKAõø ,þPÖBüok ÿBø }oArâ xBuA pG
úÞ ÿoõÆ úG ly ÿlüly óBßO oB^k AlPGA
ok ÝB×OA òüA .kpÞûkq|QzcôAoóApÖBvì
ûBâkôpÖ lðBG ÿôo 757 äñýDõG úÞ kAk jo þèBc

16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
17
þðBGpÚ ÿlñø úèBu 10pPgk
koô@Býðk úG Ao kõg lðqpÖqôBXO

þìBãñø BùñOô QuA úéìBc úÞ kõG ûlzð úWõPì ôA úG úÞ ÿlñø úèBu 10 pPgk àü #
ÿApG AoôA {ñülèAô kpÞ QüBßy kok ëk qA úÞ pPgk àü úÞAo kõg lðqpÖ kõG ûly qôBXO

.lðkpG óBPuoBíýG úG úñüBÏì .QuA ûkoô@Býðk úG QuA
ok úÞ ûkpÞ îùPì Ao kõg ÿõíÎ ,pPgk òüA qA pPgk òüA lñø qA Bø|}oArƒâ xBƒuApƒG
ûkpÞ qôBXOôA úGoBG òülñ^ úPynâ ûBì 7 þÆ ,QuA ûkpÞ êíc|ÐÂô ô ûkõG òƒPvG@ úƒßñüA
.QuA QyAkqBG ok óõñÞA ôA ÿõƒíƒÎ .QƒuA úÞ kõG ûly úP×â pPgk òüA úG .koAlð þøBâ@
òýñW ÈÛu êíÎ ,oõzÞ òüA òýðAõÚ xBuApG äñu àü kõWô qA þyBð ôA îßy þâlƒì@pƒG
pãì Qvýð qBXì þãéìBc îPvýG úP×ø qA wK
ok okBì óBW lñyBG ûkpÞ lýüBO óBßyrK úßñüA .QuA ó@ êgAk ok åorG
2.5 ûlì@BýðlG kAqõð úÞ QuA ûly }oArâ
.QuApÇg ok òƒüoArƒu ܃üpƒÆ qA ô koAk óqô ïpƒâõƒéýÞ
þvñW oAq@ óArýì òƒüpƒOæBƒG ÿAoAk lƒñƒø
úÞ QuA þèBcok òüA .QuA óBùWok óBÞkõÞ .QuA ûlì@ Býðk úG oBãülðB^ ok þðBPuoBíýG
úGpXO ûoBGok RolñG óBýðBGpÚ ,úÏìBW òüA ok ûBì pgAôA ok ô pPzýK lñƒø þƒèBƒÎ óAõƒük
pPgk òüA úG òýñW ÈÛu ûqBWA ÿkçýì úPynâ
.lññÞ|þì QHd¾ kõg þvñW oAq@ RBýø }oArâ xBuApG ûBâkAk îßc .kAlƒð Ao
koAõìpPzýGok úÞ lñøk|þì óBzð RBÏèBÇì ÈÛu lðkAk ÀýhzO úÞ ly okB¾ óBßyrƒK
pýËð þðBvÞ ,lñuBñy|þì Ao qôBXPì kpÖ óBýðBGpÚ ÿApG )þãøBì Qzø( þãP×ø 32 ok òýƒñƒW
úßð@ óôlG ûBâkAk RBÃÚ .QuA áBðpÇg pPgk
.óBíéÏì ô ïAõÚA ,òülèAô 28 ,úÏíW qôo ,lññÞ }BÖ Ao ûlðôpK RBýDrW
qôBXO pÇg ,þìõƒíƒÎ oõƒ¿ƒO ÙçƒgpƒG òüA ÿApG òýñW ÈÛu êíÎ úÞ lðkAk îßc úýüôs
oõzÞ òüA ok óApvK ô óApPgk ÿApG þvƒñƒW
óAlðqpƒÖ xBƒuA òƒýƒíƒø pƒG ;QƒuA óBƒvƒßƒü .Qvýð Jõg pPgk
ok QHvð àü úG pýÛÖ ô lñíOôpS ÿBø|ûkAõðBg kBùñzýK Qèôk úG òýñ`íø lñø þèBÎ ûBâkAk
úG lñüõâ|þì þðlì óæBÏÖ.lñPvø qôBXO ÅpÏì þOBýø oõzÞ òüA ÿBø|QèBüA úƒíƒø ok BƒO kAk
þüBø|Iv^pGqA ÿlñø ÿBø|ûkAõðBg xpO êýèk Ao úGBzì þüBø|ûlðôpK BO lñøk êýßzO þßyrK
ÑõÂõì qôBXO óBýðBGpÚ pPzýG ,þuõìBð|þG pýËð ÿpƒýƒâ|îýƒíƒ¿ƒO QƒÚô ÑpƒƒuA ok ô þƒƒuopƒƒG
.lñøk|þíð ÑçÆA kõg ÿBø|îéÏì Bü òülèAô úG Ao {ýK ûBì àü kôlc pPgk òüA ÿoAkoBG.lññÞ
óBÞkõÞ þvñW oAq@ óArýì òüpOæBG ÿAoAk lñø kõg pPgk òüA úÞ kõy|þì úP×â .ly Àhzì

.QuA óBùW ok

óApùO úéXì

>.lññÞ|þì QWBc ÿBÃÚ

úýHÏO pu pG |ëBXñWpüõÖ úPè@" þãñøApÖ óõðBÞ ÉBýc òƒd¾ |
óBíè@ òéÞ pùy ok "úgAô

"þìçuA QèAõO"ok"óBíè@ÿApGõýOBðpPè@"JrcÿBÃÎAqAþßü

ÑõƒÂõƒì ókpƒíy QƒýíøA|þƒG òƒƒíƒÂ òƒƒvƒø

òéÞpùy okÿ|úéEvì ,QuAlýK úÞ oõƒÆ|òƒüA< :lƒüõƒâ|þƒì
kõWô Qßéíì òüA õO fApƒPƒvƒì qA ÿpƒO|îùƒì
>.koAlð
ïçuA ÿõãP×â {hG ëõEvì ,píüõÎ lícA QWBc ÿBÃÚ" þãðõã^ ÿ|úƒéEƒvƒì # "ûríyõg ÿBø|ÿkqk"
lýüBO BG ,óBðBíévì ÿrÞpì ÿAoõy ÿBvýéÞ ô ÿBø|{ƒñƒÞAô òƒéÞ pƒùƒy ok "óBƒðBƒíƒévƒì óBíè@pùy ôk ok
lyõÞ|þì úÞ "úgAô püõÖ úPè@" ÿBø|QýƒèBƒÏƒÖ QEýø .QuA úPƒhƒýƒãƒðApƒG Ao þƒðõƒâBƒðõƒâ
qA Rçßy òO 20 oBG BG óõýìBÞ{Þálü àü BG úÞQuA| þðAkqk ëBHðk úG óBíè@wýéK #
þãñøpƒÖ óõƒðBƒÞ ÿ|ûpƒülƒì ÿpùyqA ûõýíG@qApK ÿpãük óõýìBÞúÞQuA þèBcok òüA .lðA|úPhüpâóBíè@rÞpìok ÿpùy
VAlcA "úgAô püõÖ úƒPƒè@"
þÎõƒð Ao "þƒìçƒuA ëBƒHƒì" .QuA ûly lülKBð óBíè@ëBíyok
.lðAk|þì þãñøpÖ ëkBHO ûlyÿoAk|ëB`hüóõýìBÞkoõìokpPzýGRBÎçÆAÿoô@ÐíWÿApGïkpìàíÞóBøAõgwýéK |
þãñøpÖ óõðBÞ àü îýí¿O óõýìBÞ òüA.ly lülKBðpãük ÿBø|Rçßy ô olñýÞ ÿBø|þvðBy Õpì|îhO ô çOõð qA ÿoBG BG úÞ
ÿApƒG óBƒíƒè@ òƒƒéÞ pƒƒùƒy ok ÿkBüq pükBÛì þvÞ pâA< :QuA ûlì@ wýéK |úýðBýG ok .ly ûkõGo kBPyA|ÿõð pùy qA úP×øpg@
ok "þìçuA QèAõƒO" ÿ|úƒýHÏO >.lññÞ þÖpÏì wýéK úG úé¾BÖçG AoôA lüBG óAlðôpùy kpÞ úÂpÎ ëõíÏì pýÒ ÿBø|}ôo úG Ao Rçßy
rýãðApG ëBXñW kõg óBíPgBu úHñypùÊqAlÏGþèAõcæBíPcAôQuAôoõüoArøkBP×øpGÔèBG óõýìBÞòüAoBG}qoAwýéKúP×âúG
ÿ|úìBðqôo }oArâ pG BñG .lƒy
RBƒƒƒPƒyA pƒƒƒñƒƒéÞ" ÿpƒƒƒƒùƒƒy .QuA ûly ûlükqk úHñzßü qôo Èuô BO
ÿ|ûpülì QEýƒø "úƒãƒüBƒvƒPƒð@ òüA BG óõ^ lñPyAk ZBýPcA þðõýìBÞ úG óBÚoBu úÞ Q×â þégAk ÿBø|úðBuo úG wýéK ÿõãñhu
püõÖ úPè@" þƒãƒñƒøpƒÖ óõƒðBƒÞ òüAóBýìþÆBHOoAòPÖBüÿõXPvWokRBìBÛì .lðpHGôokõgBGAoúèõídìòüAlðkõHðokBÚoBGîXc
kõg Qvzð òüpg@ok "úgAô àü koõì òüAok .kõG ûly }oArâ úP×ø ëõÆokoBíüAôpùyok úÞ lñPvø ÿpãük QÚpu BG koõì
ûBãPuk àü QÖpƒâ îýƒíƒ¿ƒO
óBíPgBu ok "þìçuA QèAõO" .koAk oApÚ kBPyA|ÿõð þßükrð ok BHüpÛO oBíüAô .kõG úPÖo QÚpu úG þèBg þzÞ álü BG óõýìBÞ
BO lñÞ VAlcA kõg ÿ|úÛHÆ 4 ó@ oBG úÞ QuA ÿpãük óõýìBÞ ëBHðk úG wýéK ,óBíè@ ëBíy ok oBG|òüApãük koõì àü ok
:lüõâ|þì ,"lðrG êK óõâBðõâ ÿBø|äñøpÖ óBýì" kõgoõzÞok lññÞ xBvcApWBùì óBðBíévì< .QuA ûly ûlükqk eH¾ úHñy ûõýíG@ êìBc óõýìBÞ.QuA ôoõü 70‚000 }qoA úG þüBø|ûõýíG@
úGpÂBc ëBcok þìçuA þüõzPuk ÿ|úéEvì<
ÿ|úÏìBW BG óApWBùì ÿlðõýK|îø ïpHì êƒüBƒvì >.lñPvø .lðpýãG xBíO kBùð òüA rÞApì BG lðA|ûkpÞ QuAõgok óAløBy qA wýéK RBìBÛì
ô Bƒø|ëBƒXñW ôo|òƒüA qA .koAlƒð ܃éÏO óBƒíè@ óõâBðõâÿBø|{ñÞAô
>.QuA rýì@|ÝApÒA þíÞ ûoBG òüA ok Bø|ÅApPÎA úPè@" ok þìçuA QèAõO àü ÿBñG ÿ|úéEvì 18
ÿkBùð óAõñÎ úG 1978 ëBu qA úÞ "úgAô püõÖ
ÑBÖk QüõÛO "pùy ÿBø|äñøpÖ ÿ|úðBg" úG þƒÎBƒ×ƒPƒðApƒýƒÒ
BG ,óõðBÞ óæõEvì qA þßü ,pèõƒì kApƒðõƒÞ êÖBdì ok þðõâBðõâ ÿBø|{ñÞAô ,ûly êülHO
QEýø îýí¿O qA óBñ^|îø Bø|{ñÞAô òüA ólýñy qA .QuA úPhýãðApG pùy ëBÏÖ JArcA ô þuBýu
ç¾A Bì oBÞ< :lüõâ|þì ô lñÞ|þì ÑBÖk ûpülì ÿoAkpùy ok "Bø|ëApHýƒè" ÿ|ûlƒñƒüBƒíƒð úƒéíƒW
QùW ok úÞ îýPvø ÿkBùð Bì .Qvýƒð ȃéÒ QÖpzýK ô ÿkAq@oAlÖpÆ Bø|ëApHýè Bì< :lüõâ|þì
ô îýñÞ|þì }çO ØéPhì ÿBø|äñøpÖ }qõì@ ÿ|úƒƒðBƒƒzƒð ,"þƒƒìçƒuA QƒƒèAõƒƒO" .îƒýƒPƒvƒƒø
ok løk|þì óBßìA Bø|þðBíè@ úG îø ëBHì VAlcA RoBHÎ úÏìBW ÿlðõýK|îø .QuA þâlðBì|IÛÎ
þOBßð îø þìçuA äñøpÖ ÿ|úHñW òüA ÿ|ûoBG kBü Ao Bì äñøpÖ óApWBƒùƒì úƒÞ QƒuA òƒüA qA
>!wßÎpG úð ,lðpýãG
| |>.lðqõìBýG BÏÚAô< :lüõâ|þì BørHu Jrc ÿ|ûlñüBƒíƒð
püõÖ úPè@" þãñøpÖ óõðBÞ þƒðõƒñƒÞ ÿBƒñƒG Iønì úG þÇGo úéEvì òüA .QuA oAk|ûlƒñƒg
rÞpì óAõñÎ úƒG 1890 ëBƒu ok AlƒPƒGA ,"úƒgAô püõÖ úPè@" ÿ|ûpülì QEýø ÅpÖ òüA .koAlƒð
pPìoArø 5pG ÔèBG þPcBvìokpùy þðBzð|{O@ ÿoõÆ|òüA óBðBíévì lñÞ|þì pßÖ úÞ QuA "úgAô

.ly úPgBu ÐGpì

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA

rürÎ óBPuôk ëBÓOpKok þíülÚ Qgok ÉõÛuok úPzÞ12

ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApG .kpÞ þígq Ao p×ð 50 qA {ýG ô QÖpâ Ao òO 12 ok úèBu 200 þíülÚ Qgok ÉõÛu #
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok þðApüA ÿBø úðBuo qA êÛð úG Aõø òýy ÿoArâpHg ÿBWpG þígq Bø ûk ô úƒPzÞ 12 ëBƒÓOpƒK
|www.SmartDoctors.info }oArâoõzÞ òüA QhPüBK ,óõHvýèqA ëBÓOpK
ákõÞ 2 kBvWA ,úPgBG óBW kApÖA óBýì ok kAk .QyAnâ
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì ok úèBu 200 pßýK ëõÒ Qgok àü ÉõÛu
.kõy þì ûlük rýð óBW ëBÓOpK Ao ûkBì ûpürW ok þHønì îuApì àü
SmartDoctors

þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao|
. lýñÞkoAô

lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýìpPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG

(310) 724-8584|

{ÎAk p¾BñÎ :Q×â pHg òüA lýüBO BG rýð

óq 35 {ÎAkòüA úG óAõW óApPgk BG Ao Bø|ûkAõðBgqA ÿoBíy
.lðA ûkpÞ êÛPñì pùy

úG Ao óBÓÖApùyok {ÎAkp¾BñÎoõÃc ÿô úP×â úG
kpG þvñW þâkpGòüA þPýñìA QýÏÂô ô ûly pPzýG >JAqok<
.QuA úWAõì ÿlW lülùO BG pùy
kõWô BG úÞ kpÞ lýÞBO úìAkA ok êýÎBíuA
ïBXðA ÿApG óBPvðBÓÖA ÿrÞpì Qèôk úG oAlzø óBWqõW þPüæô ÿAoõy ÿBÃÎA #
òüA ok þPvüoôpO ÿBø ûôpâ úýéÎ RBìAlÚA 35qA {ýG {ÎAk úÞlðkpÞïçÎA óBPvðBÓÖA
òüAok þìAlÚA aýø BìA óBPvðBÓÖA Qèôk ,úÛÇñì ÿBPuôo qA Ao xôpÎ ûqBO ô óAõW pPgk
òüA úG þvñW ûkpG óAõñÎ úG äñèôA Aqpýì
.QuA ûkpßð úñýìq
qA óBðq qA ÿoBíy úÞ Q×â òýñ`íø ÿô .lðA|ûkAk ëBÛPðA Qüæô
þðBðq óBýì ok rýð >oBøpãñð<ô >oõÒ< RBüæô þPüæô ÿAoõyõÃÎ þíüpÞ Ùl¾| úíýéc
ûlük ,lðA|úPÖpâ þvñW ûkpG óAõñÎ úG {ÎAk úÞ ÿBøôpýð úPynâ qôo úÞ kpÞ ïçÎA óBWqõW
,{ÎAk úG úPvGAô JpÎ ô |þñ`^ ,rýÚpÚ ,þßGqA
.lðA|ûly ok ÐÚAô äñèôAAqpýì ÿBPuôo qA Ao óApPgk òüA
ÿBPuôo ÉõÛu þKok úÞ QuA pÞm úG ïqæ ÿBøBPuôo úG >êKpu< Qüæô >kBý¾< pùy
þüBø }oArâ ,óBHèBÆ ûôpâ Quk úG äñèôA Aqpýì JAqok pùy ok ÐÚAô >ûokpu< ô >}õÒ|ërÚ<
ô ûôpâ òüA ÿõuqA óq 47 kôlc úßñüApG þñHì
,lðA|ûly úPÖpâ þvñW ûkpG óAõñÎ úG {ÎAk .lðA|ûkoô@
JAqok pùy wýéK ûlðBìpÖ êýÎBíuA óoõO
.kõG ûly pzPñì
19

óApùO úéXì

kAõì þ`ÚB^BÚ 32 óly úPzÞ
wýéK BG ÿpýâokokolhì

!oBíýG ûlÏìok þ`ýÚô álñÖ ,iýì

ZoBg þ`ýÚ àüô álñÖ àüô iýì 39oBíýG àü ûlÏìqA þcApW êíÎ àüok þßyrK #
.kpÞ

õãüokôo< úÞ þðBìq qA ô 2016 ëBu qA äñW >Iy òüpO òýðõg< òýLýéýÖ #
kAõì BG äñW oõzÞ òüA oõùíW wýDo >ûpOôk úGpXO oõzÞ òüA ok Ao olhì kAõì BG Qèôk
ok p×ð óAoArø ,kpÞ qBÒ@oõzÞ òüA ok Ao olhì
RAqoBHì.lðA|ûly úPzÞ wýéK Rçíc .kpÞ
kAõì RoBXO ókpG òýG qA Ùlø BG þOBGBhPðA ok kõg pýgA |ÿpýâok ok òýLýéýÖ wýéK |
úG QHvð Ao þééíèA òýG lüly kBÛPðA ,olhì p×ð 32 ,oõzÞ òüA ok olhì kAõì BG äñW úìBðpG

.QzÞ Ao

óApGoBÞqAÿoBývGþP×ãyôIXÏOUÎBGÿqBXìÿBÃÖokÿp¿ìàyrKòüApüôB¿OoBzPðA |
ûlðBì ûlðq óõñÞBO úðõã^ kpÖ òüA úÞ QuA ûlì@ kõWô úG ëAõu òüA Bùð@ qA ÿoBývG ÿApG .QuA ûly

.QuA

úPyAkëBHðkúGoõzÞòüAokBø|pýìôåpìkAlÏO òüA ly|þì úP×â ,|BBC| }oArâ xBuApG
.lyBG àü þÆ úÞ QuA ûkõG þOB×éO òüpPzýG oBì@
Iy úíýð qA úÞ ,úPynâ úP×ø RBýéíÎ ok ÝB×OA olhì kAõì BG äñW úìBðpG IèBÚ ok qôo
ô úPzÞ òO Bø|ûk ,QyAk úìAkA ïk eH¾ BO ô qBÒ@ .QuA ûkBPÖA
fçu ÿkBüq kAlÏO ô pýãPuk p×ð 100 qA {ýG pùy ëBíy ok úPynâ úHñy|úu qôo úéíc òüA
ok kõg þðApñhu þÆ >ûpOôk<.lðly ØzÞ wýéK .kAkjooõzÞòüAQhPüBKêýðBì
kAkoAlzøolhìkAõìóBâlññÞÙp¿ìúGúìûBì ,lðly úPzÞ úÞ þðBvÞ":Q×â òýLýéýÖ
.kpG|þì"îñùWÿBø|ûqAôok"úGAoBùð@ôAúÞ olhì kAõì ÝB^BÚ ô êíc úG óõñËì òýìpXì
.lðA|û|kõG rýð eévì úÞ lðkõG

20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Büo@RBìlg QuA oAkoõgpG Bø|îéýÖ ok Qhu ÿBøoBÞ ïBXðA
ok ôA >{Þpu Qéì :òßíìpýÒ QüoõìBì< ok ô
ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG RBÞpc úíø kõG BíýKAõø úG ÉõGpì úÞ þvðBßu
Ao BíýKAõø qA óly óArüô@ úG ÉõƒGpƒì òƒzƒÞA
óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA îéýÖ òüA þüAlPGA wðBßu ok .kAk ïBXðA }kõg
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok þì B×üA Ao ôA {Ûð qôpÞ úÞ QðBø óBOA Qý¿hy
ok òüA ô kõy|þì óArüô@ 400 xBGpüA qA lñÞ
(310)234-9770 .lñÞ|þì qAôpK BíýKAõø ïBXðApu úÞ QuA þèBc
,>òßíìpýÒ QüoõìBì< þéHÚ ÿBø|îéýÖ ok
lý×u RoõLuBK ZpG oBñÞ qA ô QÖo æBG ûõÞ ÿBø|úéÚ qA qôpÞ
Mýy órýPýu BíýKAõø qA óly óArüô@ BìA ly óArüô@ ú×ýég

þðApüA RoõLuBK-| ëBcok> 2 ëõKkk <oBßèlG
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - Qynâok ÿoAkpHíéýÖ

kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| ôA ëBc úG BO QüoõìBì òüpO|áBðpÇg æBíPcA qA þßü úPynâ úP×øok # |
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| .QuA ûkõG l¿Ú úÞ îƒéýÖ òƒüA óAoBƒßèlƒG
qA þƒßü ok ÿoBƒßèlƒG ïBƒXðA
oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| QívÚ óAkpâoBÞ ÿo@õÞ|àƒì pƒÖõƒPvüpƒÞ òüA ÿoAõuoõOõì ÿBø úñƒdƒ¾
þƒèlƒñ¾ ÿôo rƒýð îƒzy QƒívƒÚ ok þƒƒéHƒÚ ok ûBHPyA êýèk úG ,QyAk Ao îéýÖ
qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| 27 îéýÖ òüA QuA oApÚ ô úPvzð þðAkpâoBƒÞ óBWô ly úSkBcoB^k RBHuBdì
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ îéýÖ òüA ok .kõy BøBíñýu þøAo 2018 ÿæõW
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA ô QuBG çXð@ ,òuõâpÖ BßGo ,êüôBÞ ÿpñø .QgBG
< úÞ AkBðBÞ oôõßðô pùy wýéK
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O .lññÞ|þì ÿqBG rýð òüôlèBG àè@ ëBc ok úÛÇñì ó@ ok > 2 ëõKkk
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok - òüA lýDBO BG lyBG þì ÿoAkpHíéýÖ
ûlñðAo àƒü úƒÞ kpƒÞ ïçƒÎA pƒHƒg
þâlñøBñK ô ZAôkqA ÿoAkpHíéýÖ úñd¾ pu óq oBßèlG
úG ô QuA úƒPƒynƒâok îéýƒÖ òƒüA
(310)234-9770 QívÚ ÿoAkpHíéýÖ êýèk òƒýƒíƒø

1388 Westwood Blvd Ste. 202 .QuAûlyØÚõPìç« ÏÖïôk
21 Los Angeles, CA 90024 pu qA òýñ`íø úPynâ úP×ø ok
QüoõìBì < ÿoAkpHíéýƒÖ úƒñƒdƒ¾
úÞ kõG ûlýuo pHg > 6 òßíìpýÒ
qA þßü ÿApWA ïBãñƒø qôpƒÞ ïBƒO
BG îéýÖ òüA ÿoBßèlG ÿBø úñd¾

.QuA ûly úWAõì Qýìôl¿ì
úñd¾ qA úÞ þüõülƒüô îéýƒÖ
ólñè ok îéýÖ òƒüA ÿoAkpƒHƒíƒéýƒÖ
òüA løk|þì óBƒzƒð ûlƒy úƒPƒÖpƒâ
àü qA ólüpƒK ëBƒc ok pƒãƒüqBƒG
pPíÞpãük óBíPgBu úG óBíPgBu
úG kôpÖ QÚôôô ûlüpK ïqæ lcqA
ûkpƒÞ koõƒgpƒG òƒýƒìq úƒG Rlƒy
òüA BG .kq|þì äñè þíÞ kBPvüA þPÚô ÿô .QuA
Ao úñd¾ kõg ÿBK BG úñd¾ òüA qA wKôA ëBc

.kpÞ ápO
þé¾A óBíPgBu úG Ao kõg BO kõG okBÚ ôA

.lðBupG
ô QuA ÀhzìBð ôA þâlük Iýu@ óArýì
þdýÂõO ûoBG òüA ok QðõìAoBK þðBLíÞ qõñø

.QuA ûkpßð úüAoA
ok þðæõÆ ÿA|úÛGBu qA úèBƒu 55 pƒãüqBƒG

óApùO úéXì

BG ô óApãük QHd¾ úG ókAk }õâ ÿApG êídO rüõXO þ¾Bg þøBýâ ÿBøôoAk ,þðBvðA pø ô ákõÞxBñzðAôo ,ÿrXñì àìBýupPÞk
,lüly þðApãð ,þüBùñO úG {üApâ ,ókõG óApãük óBìok ÿApG þüôoAk þvÞ pâA Áõ¿hG .lðõzG þøBýâIÆoôBzìô ûkAõðBg
,ÿlýìA Bð ,þvÞ þG xBvcA ,Qzcô ,xpO ,lñÞ þì ûkB×PuA þívW Bü þH¿Î RæçPgA
| ÿôoAk .þíâokpu ô þãPzâ îâ xBvcA þøBýâ ÿBøôoAk Ùp¿ì ok BO QuA ïqæ BíPc H| erbal Pharmacy & Psychotherapy|
{øBÞ óBìok ok òýñ`íø|schizandra ÿA úíÇè ,kõg óBìok lñü@pÖok BO lñßG ÉBýPcA ûõýy ok ,þøBýâ IÆ oôBzì ô ûkAõðBg ô ákõÞ xBñzðAôo ,ÿrXñì àìBýu pPÞk #
oBßG rýð þvñW QýèBÏÖ úñýìq ok êüBíO ô ÿspðA þHýÞpO ,ûõýy òüA .lñÞþì ûkB×PuA )|Balance Theory|(| | "ëkBÏO úüpËð" qA kõg óBìok
þPð@ Qý¾Bg òýñ`íø ôoAk òüA .kôo þì | |.lñßðkoAô îPvýu RæçPgA óBìokô ÀýhzO ,ó@ok úÞ,þøBýâÿBøôoAkrüõXOô þðBìolðAôoqA QuA
Jphì ÿBùèõéu BG úéGBÛì ok úÞ úPyAk óAlývÞ@ ÿspðA kõHíÞ óBìok ô þøBýâ ÿBøôoAk
ÝõÖ klÒ QýèBÏÖ kpÞoBÞ kõHùG ô kAq@ êßükAo þívWô þñøm ÿoApÚ þGô )Ép×ì þãPvg( | | .kõzýì ïBXðArýð ólG þüBýíýyôpPßèA ëkBÏOô JB¿ÎA þuBñzðAôo úHñWqA ,þH¿Î
ok úÞ ûly úPgBñy þøBýâ ÿBøôoAk qA þßü
Aq ÿspðA îPvýu ô ÿõýéÞ AolðBvýy ,kõy þì þÖpÏì BXñüA
oBßG )|Stress Response System|( ok îùì kpGoBÞ lñ^ úÞ QuA )|schizandra|(
òìrì xpPuAqA þyBð óõgoBzÖ îýËñO .kôpýì úÞ þzñO Bü xpPuA .koAk òìrì xpPuA óBìok
óõg óBüpW îüAk ô îËñìBð óBuõð IWõì úÞ úGp óBvðA óAôoô îvWpG ïôAlìô òìrìoõÇG
{üArÖA ô úíÂBø qBùW ápdì .kõzýì óBvðA ô þâkpvÖA îüçÎ qôpG UÎBG lñÞ þì koAô
òüA kpÞoBÞ ØÏÂ oB^k úßýðBvÞ ólG FBùPyA úÞ QuA òüAôoAk òüA Qürì .kõzýì JApÇÂA
pG úÞ þH¿Î ÿBøoBzÖqA þyBð ,lñPvø îPvýu þðAôo îüçÎ îøô þßürýÖ îüçÎ óBìokok îø

ÿoApÚ þGô Ép×ì þãPvg óBìokô þøBýâIÆ
òìrì xpPuAqA þyBð þívW-þñøm

þì þ×ñì pýSBO Bø ûkôo ô ûlÏì kpÞoBÞ QýèBÏÖ :kôo þì oBßG òìrì xpPuA qA þyBð ok lñðAõPýìpÞnèA ÝõÖ ÿBø îPvýu òüAqA ïAlÞ qA þyBð rüo óôok klÒ kpÞoBÞok ëçPgA
| |.lðoAnâ úÞ lðõzýì ÿkoAõì êìBy þßürýÖ îüçÎ )1( Jphì pýSBO QdO þOôB×Pì oõÇG ,ÿkpÖ pø ólG þñømô þívW ÿoApÚ þGô Ép×ì þãPvg
{ýG :lññÞ qôpG lñðAõPýì êüm RæBc êßzG oApÚ kAq@ ÿBùèBßükAo Rçíc ô òìrì xpPuA Bü òìrì xpPuA ,ëkBÏO úüpËð xBuA pG
IýÞpO úÞ lñøk þì óBzð RBÏèBÇì :úWõO BW àü ok þðAõOBð ,ÿoApÚ þG ,þðlG þèBÏÖ ïqæ ÿBø óAlývÞ@þPð@Ñõð ,òýñ`íø .lðpýãG ëkBÏO ókoõg îøpG IWõì úñüpük ô ïôAlì {ñO
oklðAõOþì| St. Johns Wort |BGAolðBvýy {LÆ lñðBì àüsõèõürýÖ RæBc ô ,ólðBì ô Ñõð ÜGBÇì úÞ QuA Bùð@ Ùp¿ì ÈüApy ô þívW ô )þðBXýø ô ÿpßÖ( þñøm QýèBÏÖ ok
ÉBzð xBvcA {üArÖA ô þâkpvÖA îüçÎ {øBÞ w×ñO lülzO ô þãñO ,óõg oBzÖ {üArÖA ,IéÚ þñøm ô þívW ÿBø ÿoBíýG îüçÎ Rly QýèBÏÖ ëkBÏO ok ëçPgA òüA .kõzýì óBvðA
JAõW þüBùñO úG AolðBvýy úßýðBvÞok ,lýìAô lñðAõO þì þ¿hy pø )þðBXýø ô ÿpßÖ( úßñüA þßü ;QuA åorG êìBÎ ôk qA þyBð ólG
| |.)îËñìBðôûBOõÞÿBùv×ð( rüo óôok klÒ xpPuA úG iuBK îPvýu QýèBÏÖ
| |.lyBGpSõì,lølýíð koAõì òüA êìBy lñðAõO þì rýð þðAôo îüçÎ )2( .lñyBG RôB×Pì îøpG )|Stress Response System|(
óõg lñÚ RBðBuõð ëpPñÞô þøBýâÿBøôoAk {øBÞ ,ókõG úé¾õc þG ,ÿoApÚ þG :lðõzG kp×Gp¿dñì ÈüApy ÜGBÇì BO QuA ïqæ wK òüA óBìq ëõÆok .kõy þì ëBÏÖ {ýGô ûkoõg
pãük ô ûly Ép×ì þãPvg àü oB^k îPvýu
ïôk Ñõð QGBükok êGBÛì ok IuBñì oõÇG BO kõG løAõhð okBÚ
óBzð IuBñì {ñÞAô úðAqôo ûkoAô ÿBø xpPuA
ëlPÏì ô ëBìpð QýèBÏÖ úÞ þìôk êìBÎ .lølG
ô QýèBÏÖ {üArÖA pSA pG ,lñÞ þì êPhì Ao ólG
pG kAq@ ëBßükAo Jphì ÿBùèõéu RolÚ ÿpOpG
Bø óAlývÞ@ þPð@ þñÏü ólG þÎBÖk ÿBùèõéu
pø úÞ lýyBG úPyAk kBü úG òüApGBñG .lñÞ þì qôpG
{üArÖA IWõì ÿA úñüpük ô òìrì xpPuA Ñõð
ok òüApGBñG .kõy þì ÿkAq@ ÿBùèBßükAo QýèBÏÖ
ÿAôoAk ÿpýâoBßG ,ëkBÏO úüpËðpG þñPHì óBìok
Bø óAlývÞ@ þPð@ úG úÞ þüAnÒ îüso ô þøBýâ
{Ûð ,lñßG àíÞ kAq@ ÿBùèBßükAo BG úGBÛì ok

| |.lñÞþìÿqBGÿAûkBÏèAÝõÖ
Ép×ì þãPvg óBìok ok úÞ þøBýâ ÿBøôoAk
ïqæ ,lðõy þì rüõXO ,þðAôo ô þðlG ÿoApÚ þG ô
iuBK îPvýu ÿspðA {üArÖA úG òýñ`íø BO QuA
îPvýu ,þéÞoõÇG þH¿Î îPvýu ,xpPuA úG
îýËñO ô ólG RçÃÎ ókpÞ ÿõÚ ô ,ólG þÎBÖk
.lññßG àíÞ rýð þÚôpÎ-þHéÚ îPvýu QýèBÏÖ
pø ,úÞ QuA îùì úPßð òüA úG úWõO ,òüApGBñG

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ô {üArÖA .lñyBG þøBýâ ÿBøôoAk rüõXO | |)|Type II Diabetes|(
BO kõzýì IWõì ,þívW RolÚ ókpÞ ëkBÏPì ok ,æBG óõg lñÚ úÞ lýyBG úPyAk úWõO
ÿlì@oBÞô ,úPÖBü {üArÖA kApÖA ûrýãðAô rÞpíO QýèBÏÖokëçPgAkBXüAIWõìQGBükÿoBíýG
êGBÚoõÇG þñømô þßürýÖ ÿBø QýèBÏÖok Bùð@ ok ótývÞAô lñÚ êíc ÜüBÚ( óõg òýGõéâõíø
úÞ lýyBG úPyAk kBü úG úPHèA .kôpG æBG þùWõO ô óõg óBüpW }kpâok ëBßyA kBXüAô )óõg
,Ép×ìþãPvgúñýìqokþðBìokpøBOQuAïqæ þì UÎBG ÈüApy òüA .kõy þì ótývÞA JnW
ô þâkpvÖA ô ,þñøm ô þívW ÿoApÚ þG oB^k ,lñPvø QGBük oB^k úßükApÖA úÞ kõy
úu BG ûApíø ,òìrì xpPuA qA þyBð JApÇÂA JAõg xBvcA ô Ép×ì þãPvg RæBc
:lyBGpãükQýèBÏÖ þÆúßñüAîÒoþéÎ;lðõyþìqôoþÆþâkõè@
àü BO úÛýÚk 45 kôlc ,úðAqôo }qoô )1( ô RBÏèBÇì .lñyBG ûlýGAõg Jõg îø Iy
| |qôoúðBHyokQÎBu qAÿoBývGúÞlñølýìóBzðþßýñýéÞRBýGpXO
ô {ìAo@ ok úÞ þüBùñüpíO ÿpýâ oBßG )2( xpPuA BG úùWAõì pSA pG ,ëBvðBýì ûtüõG kApÖA
,lðpSõì ólG RçÃÎ {ìAo@rýðô òøm rÞpíO oBzÖ oB^k ,óBy þâlðq ÿBùèBu ëõÆ ok òìrì
þðlG {ìAo@ ô þñøm rÞpíO òüpíO lñðBì òüApGBñG .lðõy þì QGBük ÿoBíýG ô æBG óõg
|Relaxation & Meditation xpPuA úG iuBK îPvýu
þðBìok údüAo qA ûkB×PuA )3( òüA )|Stress Response System|(
ûtüõG ûpìqôo oõÇG )|Aromatherapy|( úG ÿspðA ókAk ÿApG ïqæ RolÚ ô ëkBÏO ,kApÖA
þG oB^k ô ûkõG xpPuA ÅpÏì ok úßýðBìq þH¿Î îPvýu ûtüõG ,ólG pãük ÿBùzhG
ÿôoAkÑõðoBù^.lýPvøþívWôþñømÿoApÚ ïqæ BXñüA ok .QuA ûkAk Quk qA Ao ÿrÞpì
kBùñzýKBXñüAokþðBìokúdüAoúñýìqokþøBýâ qA,AqÿspðAÿBøôoAkqAûkB×PuApGûôçÎBOQuA
,)|Frankincense|( olñÞ :lðõy þì ok ô óõg lñÚ óBuõð îýËñO úG úÞ þüBøôoAk
þøõÞ êýéÞA )|Lavender|( xôlÚõÇuA þìàíÞóõgoBzÖóBuõðîýËñO,qBýðRoõ¾
ÑBñÏð Bü ô ,)|Rosemary|( îùì ûkBÏèA ÝõÖ wK .kõzG ûkB×PuA rýð lññÞ
| | .)|Peppermint(| çPHì kApÖA ólG ÿspðA eÇu ókpG æBG úÞ QuA
ûõdð koõì ok pâA úèBÛì òüA ïpPdì óBâlñðAõg oõÇG lüBHð ,Ép×ì þãPvg ô QGBük úG
þì ,lðoAk þèAõu þøBýâ ÿBøôoAk òüA kpGoBÞ óBy óõgoBzÖô lñÚ {üArÖA úGpXñì úPuAõgBð
qA BO úPÖpâ xBíO úèBÛì òüA ûlñvüõð BG lñðAõO úÞ lyBG òüA lüBG ûlíÎ Ùlø úßéG .kõzG
ÿBø úñýìq ok þñ×éO ûoôBzì RBìlg ,ólGÿBùèõéuÈuõOóõglñÚÙp¿ìôJnW
.lðõzGlñìûpùGþøBýâIÆôþuBñzðAôo ,IýOpO òülG .kkpâqBG kõg ëkBÏPì eÇu úG
.lýyBGîèBuôkBy òømRolÚrýðôólGRçÃÎþüBðAõO{üArÖA
óBüBK ok pËð lì lüBG )ÿpýâkBü ô ,úËÖBc ,rÞpíO(
23

óApùO úéXì

RêBüOBBñÚWóqBAðáAõWBñõèõð øô óóBBPÞukAõkÞ15

wc ÐýíÇO ÿApG BùñO rýð pãük þgpG ô ûkõG ÿõãèA àü koõì pTÞA ok B« HüpÛO ,kõWô òüA òüABGôûlyúÞõyóBýÖApÆAæ« õíÏìkõyþìêPÚ ëôA {hG
.lðA ûkq oBÞ òüA úG Quk óBy ÿôBßXñÞ Bø ó@ :koAk kõWô óBÞkõÞ òüA koõìok ápPzì ok lñ^ pø ,lññÞ|þì koõgpG ÿoôBGBð BG ÑõÂõì
Rçßzì BG kõg þâlðq úýèôA ÿBø ëBu ok BG Ao ÑõÂõì Rly úG Bø úðBuo ÿkoAõì òýñ^ ,Qýìõ¿Ïì ÿBøkBíð æ« õíÏì Ao óBÞkõÞ#
lðA úPÖpâoApÚ QupùÖ òüAok úÞ ÿkApÖA þìBíO ô QümA ÑAõðA pýSBO QdO ô ûkõG ôpGôo ÿkBüq þíùì ÿ úPßð .lññÞ þì ëBHðk óAôApÖ RBýürW ôo òüA qA lñìBð þì þüBüo þG ô þâkBu
òu êýèk úG BìA lðA ûly úíÞBdì ô pýãPuk Qðõzg ,Bø þùWõO þG ,Bø úXñßy ,BøoAq@ òüA kpýâ þì oApÚ úWõO koõì koAõì òüA ok úÞ Bü Ùçg êíÎ IßOpì þÞkõÞ úÞ þPÚô
Bø ó@ qA ÿoBývG ÕõéG òu úG ólýupð ô òýüBK oApÚ þvñW ÿBø ûkB×PuA Fõu þPc Bü óAôApÖ ô úýHñO lüBG úðõã^ óBÞkõÞ òüA úÞ QuA æ« õíÏì kõy þì êPÚ ûtüô úG þPüBñW
ûly kAq@ óAlðq qA óBzOBüBñW qA wK ëBu lñ^ þgpG óBPuAk úÞ Qvýð ûpËPñìpýÒ .lðA úPyAk þPcAo òüA úG lðA úPvðAõO úðõã^ ,lðõy RAqBXì BG ÑõÂõì òüA BG ô ûly úÞõy óBýÖApÆA
Bø îéýÖ QgBu úüBì Quk þPc óBÞkõÞ òüA qA ÿrý^ ú^ ô lñyBG úPyAk údéuA úG þupPuk
.lðA ok .QuA ûly rýð ÿklÏPì ÿBø JBPÞ òPyõð Bü òýñ^ úG Quk óBÞkõÞ òüA úÞ ûly UÎBG .lññÞþì koõgpG ÿoôBGBð
ô pu óBñ^ úSkBc rýð koAõì þgpG ok úÞ þðBÞkõÞ qA óBPuAk 15 IéÇì òüA ÿ úìAkA Bü@ úÞ ëAõu òüA.lñðrG þÞBñèõø RBüBñW ,Qýìõ¿Ïì ÿBøkBíð æ« õíÏì Ao óBÞkõÞ
ûkpÞ kBXüA Bø úðBuo ô ïkpì òýG ok Ao þüAl¾ îüA ûkpÞ òý`Puk Ao lðA ûly QüBñW IßOpì {üpK óAôo þüBø óBvðA lñðAõO þì rýð óBÞkõÞ úÞ þPÚôôo òüAqA lñìBð|þì þüBüo þGô þâkBu
lðA ûly oõHXì ûly ïõßdì óBÞkõÞ úÞ QuA QüBñW àü úG Quk þéýèk úG ïAlÞ pø úÞ ô óBuBñzðAôo òøm Bø ëBu ÿApG pýg Bü lñyBG ûtüô úG þPüBñW Bü Ùçg êíÎ IßOpì þÞkõÞ
úG lülW ÿBø Qüõø ô Bø ïBð BG ÿkAq@ qA wK þé¾A ÿ ûrýãðA ïBÛPðA þgpG ok .lðA ûkq áBñèõø BG .QuA ûkpÞ ëõÓzì kõg úG Ao BøpãðBìok óAôo

.lñøk úìAkA óAlðq qA ZoBg ok þâlðq

qA lÏG qôo àü Quok ÿoBì .kõG óôApG òýOoBì ïBð úG úèBu 4 ÿ ú`GpvK àü ôA þðBGpÚ òýèôA .QyAk
aýø kõg QüBñW òüA qA úÞ ôA .kpÞ ú×g Ao kõg ëôA þðBGpÚ úÞôpPì ÿ úðBg àü ok }A þãèBu 11 lèõO
ô lðly úðBg îýPü àü koAô oôq úG êG wüõW {Puôk BG ûApíø kpÞ þíð þðBíýzK xBvcA úðõâ
òüA ú^ pâA .kõG ûly ÙApPÎA ÿoBì ÈuõO êPÚ JBßOoA úG ó@ok úÞ lñPyAnâ ÿBW úG kõg qA ÿA úPyõð
kõWô Bø ó@ òýG þâkAõðBg QHvð aýø ÐÚAôok BìA lñPyAk þùGBzì þâkAõðBg ÿBø ïBð ú`GpPgkôk

.kpÞ AlýK Ao kõg ïôk þðBGpÚ ÿoBì lÏG ûBì ôk BùñO .QyAlð

óõvLìBO RpGAoôréGBðô óBW -15
lñÞ þì pßÖ QÖo þì ûBãyôpÖ úG lüpg ÿApG péâõG ríýW }A úèBu ôk pvK BG péâõG wýðk úÞ þPÚô
ûBìokqôo ó@QÚô aýøpãük ÿô BìA kõG løAõg ÿôoBËPðAokqôopø lñðBì ÿpãük þèõíÏìqôo úÞ
}A úèBu ôk ú`GpvK kõG ûBãyôpÖ ok lüpg ëõÓzì ôA úÞ þPÚô .kpÞ løAõhð }õìApÖ Ao 1993 úüoõÖ
ûoB`ýG ákõÞ lvW lÏGqôoôk .lük þì ûlðq Ao }pvK wýðk úÞ kõG ÿoBG òüpg@òüAô ly ûkõGo
þì óBzð ûBãyôpÖ ÿ úPvGoAlì ÿBø òýGoôkqA ûlì@QulGpüôB¿O .ly AlýK òø@Èg êüo ÿôo
ZoBg ûBãyôpÖ qA kõG ûkAk oApÚ úèBu 10 óõvLìBO RpGAo óBPuk ok Ao {Puk úÞ þèBc ok ríýW úÞ kAk
.kpÞ ú×g Aoõø óBüApG ïBð úG úèBu 3 ÿ ú`GpvK àü wüõW {Puôk BG ûApíø ôA ïôk koõì ok .QuA ûly
Rlì .kõG ûlzð ïBíO ÿoBì oBÞ qõñø BìA ly Bøo úÞôpPì ÿ úÛÇñì àü ok ûoB`ýG ápvK ÿ ûqBñW ëBu 10rýðôA úÞréGBðô óBWô óõvLìBO RpGAo ÈuõO Rly úGôA úÞ kAk þì óBzð ákõÞ lvW
QÖoóBüApGÿûqBñWQÚôpuþ`ýÚàüBGÿoBìúÞQynâþíðúGApgoklvWókpÞBøoqAþøBOõÞ þPc.QuAûkAkQukqAAokõgóBWûkoAôRBGpÂôRBcApWúXýPðokôûlyúXñßyQyAkòu
.lüpGAoôAþéuBñOQè@ôûBOõÞAoôAÿBøõìrýðúìAkAok.kõíðàcAo>|M|<Ùpc}Aúñýuÿôoô aýøÑõÂõìòüAúÞlyBGúPÖpâoApÚrýðþvñWoAq@QdOríýWQuAòßíìúÞkõGûkpÞBÎkAwýéK
qAûkpKúíÞBdìóAoôkok.lükpâïõßdìóAlðqëBu12úG1968ëBuokêGÿoBì,ÿpýãPukqAlÏG óçOBÚ òüpO óAõW óAõñÎ úGô ûlypýãPuk úé¾BÖçG óAõW êOBÚôk .QÖpãðoApÚ þuopG koõì ûBâ
úPynâok úÞ kõG úèBu 17 þLuôo óAõW óq àüôAokBì .ly úPyAkpG ÿoBì òzgôoBG QÚo þâlðq úãðóAlðqokþãèBu18òuBOBøó@ÑõÂõìQýuBvcêýèkúG.lðlyúPgBñyBýðBPüpGóolìóAoôk
.kõG oAk úÛGBu kqk àü rýð ÿoBì olK .lzßG Ao }pPgk kõG ûkpÞ þÏu BøoBG .lðlükpâ kAq@ óAlðq qA lülW þüBø Qüõø BG wLu ô lðly úPyAk
qkoB`üo òýíuBW -13 êG ÿoBì -14
krìBð ô ûly Bñy@ àñýPuA þìpW ïBð úG úèBu 23 ÿpvK BG úÞ kõG úèBu 13 qkoB`üo òýíuBW .lyBøúìBðqôoëôApPýOkoAôBýðBPüpGokú`GpvKôkókpÞú×gïpWúGô1968ëBuokêGÿoBì
lðkAlðûqBWAòýíuBWúGpãüklðlypHgBGôkòüAÿúÇGAoqAòýíuBWokBìôolKúÞþPÚô.lðly òu ëBu 11 BùñO êPÚ JBßOoA ïBãñø ok ÿoBì úÞ kõG òüA ôA QüBñW koõì ok ûlññÞ úÞõy ÿ úPßð

24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ok .lðkpÞ AlýK ïBWpÖlG ô úðBícpýG êc ûAo àü óBzéßzì êc ÿApG ôk òüA .kôpG þìpW ólük úG úÞ
óôok ûpXñK qA úÞ þÞkõÞ ÈuõO óBy úðBgok òýíuBWokBìôolK kBvWA ,2006 êüoô@ 23 Iy
okBì ô olK úÞ QÖBüok QüBñW êdì ok oõÃc BG wýéK .ly AlýK kõG ûkpÞ ûBãð Ao Bø ó@ ÿ úðBg
ok rýð òýíuBW ÿ úèBu 8 okApG ,qkoB`üo JõßýW lvW .lñPvýð úSkBc òüA óBýðBGpÚ BùñO òýíuBW
.ly AlýK {GAõhPgo
òüpPzýG òu òüA BG þéOBÚ ÿApG óAoôk ó@ok Apüq QyAk kõWô óA òPÖBü {üArÖA óBßìA rýð BølÏG ëõÆ ÿkBüq óBìq Rlì BìA QuA ûly ûkõGo òýéOBÚ ÈuõO òýíuBW úÞ kpÞ þìpßÖ AlPGA wýéK
okÿôúÞlðkõGûkpÞBÎkAQýíuAÐÖAlìÿçÞôúíÞBdìóAoôkëõÆok.kõGóAlðqëBu9Qýìõßdì óly AlýK qA lÏG qôo .QuA úPyAk Quk Bø êPÚ òüA ok kõg òýíuBW ly Àhzì úÞ lýzßð
úGAoôAÑõÂõìòýíøôúPÖpâoApÚoAq@ôQümAkoõì{üBøþuçßíøÈuõORlyúGúuolìóAoôk QEýøpGApGok,2007ëBuok.lðkpÞÙApPÎAêPÚúGôûlypýãPukîøBGòýíuBWôþìpW,kBvWA
ôQyõðÿAúìBðëõPÛìÿûkAõðBgqAþøAõgonÎokQýíuAlÏGBøëBu.QuAûkAkÝõuêPÚQíu rýð}krìBð.lükpâïõßdìóAlðqëBu10úG}AûkAõðBgêPÚúGÙApPÎAqAwKôûlypÂBcú׿ñì
ko oBG Qzø óõñÞBO 2008 ëBu qA ôA {zhG QuAõgok kõWô òüA BG .lðAõg óõürüõéO ÜüpÆ qA Ao ó@ .ly ïõßdì óAlðq ëBu 25 úG ô úíÞBdì 2008 ëBu ok
.lñÞ RAqBXì Øý×hO Bü {zhG QuAõgok pãük oBG 2018 ëBu ok lðAõO þì QýíuA .QuA ûly BýñýLìB^ -12
äðBü ïBøApâ-10 úG}kpâÿApGþÖBÞúLýéÖ}AúèBu19krìBðBGûApíøúèBu16jBHðlüpÖBðBýè,2003ëBupHPÞAok
úÚçÎ þíýy úG Rly úGôA :QyAk IýXÎoBývG þìpâpu àü þðAõWõð óAoôkok äðBü ïBøApâ ok þðlzð }õìApÖô ûkBÏèA ÝõÖ RçýÇÏO úÞ lðkpÞ þìpßÖôkpø .lñPÖoõèõDBKõDBupùyqA ZoBg
ôA.lñÞÜýÛdOóBvðAólGÿôopGpøqôîupýSBOkoõìokQyAkQuôkÿrý^pøqA{ýGôQyAk ó@óBýìokúÞlðlyûkõGooBßÖçgûp×ð4ûôpâàüÈuõOóAõWZôqòüABìAkõGløAõgBøó@oBËPðA
úÞ þPÚô ô lðAonâ þì ÑõÂõì òüA koõì ok úðBhGBPÞ ok úÏèBÇì úG Ao kõg ÿ úðAqôo QÚô qA Bø QÎBu
úG Ao kõg RBÏèBÇìô RBýGpXOô úPÖopOApÖ ÿoõEO þðBHìqA lüBG úÞ lýuo úXýPð òüA úG ly úèBu 14

ûlùÎ pG Ao ApWBì ïBíO þcApÆ ô ûôpâ ÿpHøo úÞ QyAk oõÃc BýñýLìB^ ïBð úG úèBu 16 óAõWõð àü Bø
.lðkpßð ëõK QuAõgok ô úPÖpãð xBíO kõg ÿBø óBâôpâ ÿ ûkAõðBg BG ûBâ aýø kApÖA òüA .kõG úPÖpâ
ûôpâ úìAkA ok .QÖpâ oApÚ qôBXO koõì oBG òülñ^ rýð BðBýè ô ûly úXñßy Bøqôo ô Bøqôo Bø ó@ ÿôk pø
.lýuo êPÚ úG BðBýè rýð ó@ qA lÏG qôo lñ^ ô lðBuo êPÚ úG Ao úLýéÖ AlPGA
BìA ûkõG Zôq òüA ëAõìA ólükqk óByl¿Ú AlPGA ok úÞ QyAk óBÎmA ÿpýãPuk qA lÏG BýñýLìB^
ok}AûkAõðBgÿAnÒókpÞïõívìBGAokõgoBÞIýOpOòülG.lñÞóBdPìAkApÖAÿôoþéíÎRoõ¾ .lðpHGkõgBGAoBøó@lðAúPÖpâîýí¿OlðoAlðkõgûApíøÿkBüqëõKôkòüAlðAûlyúWõPìúÞþPÚô
ëBùuAôûlÏìkok,ÑõùOlñðBìþOçßzìÿpýâokôAÿûkAõðBgÿBÃÎAþìBíO.kpÞqBÒ@1961ëBu ûrýãðAaýøúÞkpÞïçÎAlñÞóBýGôkòüAêPÚqAAokõgÿûrýãðAúÞlyúPuAõgBýñýLìB^qAúÞþPÚô
.lðly óBPuAkô kpG þìpu úG óAlðqokqõñøôA .lñßG AooBÞ òüA QuA úPuAõg þì BùñOô úPyAlð þ¾Bg ÿ
þíð Apüq ûkpÞ ïõívìrýð Ao kõg ûBHPyA úGô þÖkB¿O RBÚôA þÃÏG úÞ kpÞ ÙApPÎA äðBü BølÏG .ly êülHO êüqpG ok êPÚ koAõì òüpO ûly úPgBñy qA þßü úG ôA ÿBø êPÚ
ÿBø óly ïõívì QéÎ úG 1962 ëBu ok ïBøApâ ÿokBìBð .QuA úPhüo JBÛzG ïAlÞ ok Ao îu úPvðAk QýíuA àüoA -11
ôûlükpâpHgBGþuBñyîuúGôAÿúÚçÎqAïBøApâóBíéÏìqAþßü.kAkQukqAAokõgóBWþèAõPì úÞ kõG áoBK àü ok ÿoAõu úgp^ôk ëBc ok úèBu 13 QýíuA àüoA ,1993 ëBu óBPvGBO ok
,îu ÿkBüqpükBÛì BG QÖoôA ÿ úuolìrýì ÕApu úG þPÚô êýèk òýíø úG ly áõßzì ÑõÂõì òüA úG ûlyàükrðBùñOÿú`GpvKúGàüoA.lðqþìïlÚáoBKokþüBùñOúGúÞlükAoúèBu4þGôoàüok
wýéK BG QÎpu úG ÿô úXýPðok .ly úWAõì óçOBÚ {üBPuok þOæBÛìô ûkpì kApÖAqA þüBø þyBÛð þì úè AoôApu äñu BGô ûkpÞ ú×g AoôA {ðBPuk BG wLu .kpG þì áoBKoBñÞ óBPgok óBýì úG AoôAô
ëBu9ôlyûkBPupÖoõìkoõGþðAôoóBPuoBíýGúGïBøApâApWBìólyÀhzìqAwKôúPÖpâxBíO àüok ÿ ûqBñW .lñÞ þìôpÖôA ólGok Ao Qgok qA ÿA úgByô ûkpÞ Qhè Ao ú`GpvK wLu .lñÞ
kpÞïõívìAopãükp×ð70ôkAkúìAkAkõgoBÞúGrýðólykAq@qAlÏGÿô.lðAonâBWó@okAoûlñü@ úG oõzÞ þìBíO ô ûlükpâ pýãPuk úèBu 4 ákõÞ êPÚ ïpW úG QýíuA .ly AlýK qôo óBíø ûoB`ýG
.ly ûlðAkpâqBG óAlðq úG pãük oBG QüBùð ok BO .QÖo ôpÖ áBñèõø QüBñW òüA áõy ok ôA þèlãñu óArýì ô êOBÚ òu pÆBg
koAk úìAkA úÞ ly ïõßdì óAlðq ëBu 9 îßPuk úG úèBu 4 ÿ ú`GpvK êPÚ êýèk úG QýíuA 1994 ëBu ok

25

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

ûlzíâpPzãðA úWõPì Yüõø ûløBzì Ädì úG óApùO úéXì
lyo xBíèA úÛéc óBýì ok Yüõø .ïly kõg ëBu úÞ ÿA|úèBu 84 óq ZAôkqA úÛéc #
úÎorì ok kõG ûly îâÿqoôBzÞòýc 2004
.kõG úPÖpâ þHýXÎ êßy ô ûkpÞ
ô òì ZAôkqA úðBzð úÛéc òüA :kAk úìAkA ÿô .ly AlýK Yüõø
ó@ úÞ þðBìq .kõG 1951 ëBu ok >òìoõð< ïpvíø
oBG ïkõG òEíÇì ïkpÞ îâ 2004 pHìBPLu ok Ao
úG Ao ÑõÂõì òüA .kpÞ îøAõg AlýK Ao ó@ pãük
åorGokBì ô okBì qA úÛéc òüA .îP×ãð ïpvíø
òýÛü úG ôA òüApGBñG ;kõG ûlýuo òì úG ïpvíø
lülW úÛéc àü BG QüBùð ok .ly|þì QcAoBð
ó@ {ýK qôo lñ^ úßñüA BO .ïkpÞ òürãüBW Ao ó@

ëBu 13qA wK Yüõø úÎorìok ZAôkqA úÛéc óly AlýK

.îPÖBü Yüõø àü }õÒ@ok ô áBg ëk qA Ao
úßð@óôlG 2009 ëBuokrìApâ îðBgpvíø
.Qynâok ,kõy ZAôkqA úÛéc óly îâ úWõPì
pvíø ,òýèBÞ :Q×â óBüBK ok rìApâ îðBg
,Yüõø ëõ¿dì QyAkpG òýc ôA .QuA ïpvK
óly îâ óBPuAk BXð@ qA ô kpÞ AlýK Apì úÛéc
ûløBzì Ädì úG ,QvðAk|þì Apì ZAôkqA úÛéc

.QuA òì ûlzíâ úÛéc óBíø ly úWõPì ó@
Bñìo@ ÐGAõO qA >qôpìBÞ< ÿBPuôo ok rìApâ
úÞ ÿA|úÛÇñì ;lñÞ|þì þâlðq BPðçO@ QèBüA ok
óBßuA ó@ ok ëBu 105 qA {ýG }A ûkAõðBg úWõPì ,þâkAõðBg úÎorì qA Yüõø ëõ¿dì >rìApâ ÿpì< úÞ þìBãñø ,2004 ëBu ok

.lñPgAkpK|þìÿqoôBzÞêÓyúGôúPyAk úÛéc ;ly Bø|Yüõø qA þßü IýXÎ êßy ,kpÞ îâ ÿqoôBzÞ òýc Ao kõg xBíèA úÛéc
.kõGûlðBìþÚBGYüõøàüoôkúÞþuBíèA .lñÞ|þìAlýKAoó@pãükoBGÿqôokõGòEíÇì

:Q×â þédì ÿBø|úðBuo úG úèBu 84 óq òüA ÿoô@ ÐíW ïBãñø êHÚ qôo lñ^ ôA xôpÎ

!kõy|þì lülKBðoBG 2 ÿqôo úÞÿA|ûkBW

.kkpâóBùñKpøBÊ úG ûkBWô kõypýýÓOoB^k J@eÇu kõy|þì UÎBG Büok lìôorW #
.lýñÞ ûløBzì úvðApÖ ok Ao ûkBW òüA qA ÿpüõ¿O

28

www.TEHRANMAGAZINE.com 'à^õÞÿõuBßýK' úG óBPvGp¾
kAk ÿlðôpùy kBùñzýK óBÓÖA
SOHEIL GOEL D.D.S
ÿoõùíW|wýDo BìA kôpG wýDõu úG þWoBg ûkpÞ þâkBì@ ïçÎA óBPvGp¾ Qèôk|#
êDõâêýùu pPÞk ôA BO kpÞ løAõg ÿpPzýG }çO úP×â óBPvGp¾ óBÓÖA úèBu ûk }BÛð ,ÿoõð kBøpÖ úG úÞQuA
ok õu òüA úG ûBì Qzø qA úÞ}A|ûkAõðBg ô
àyrLðAlðk fApW .lðBíG óBPvGp¾ ok lñÞ ÐðBÚ Ao ÿlðôpùy lðpG|þìpu úG óBüõXøBñK ûBâôkoA
ô pWBùì 4500 kôlc ,pÂBc ëBc ok
õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ ûBâôkoA 18 ok ØéPhì ÿBøoõzÞ qA õXøBñK .lølG AooõzÞòüA

êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ

óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok #
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW #
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok #
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk #
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK #
þñý^ {Þôoô äñülðBG #

(818)907-9900

ENCINO PLACE
16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436

.lññÞ|þìþâlðqóBPvGp¾okþPèôk }A|ÿpñø kAlÏPuA pÆBg úG úÞ ÿoõð kBøpÖ
Ñôpy ÿApG lðA|úPyAk pËð ok óBð@ pPzýG ,QuA ûly ÙôpÏì "à^õÞ ÿõuBßýK" úG
BìAlðôpGBKôoAJpÒÿBøoõzÞúGlülWþâlðq óBPvGp¾ ok oBG òýèôA ÿApG úPynâ úP×ø
úPvG2016ëBuok"óBßèBGpývì"úÞó@qAwK IéW UÎBG úÞ kpÞ oArâpG þyBÛð ûBãzüBíð
.lðA|ûlðBì óBPvGp¾ ok pürâBð ,ly .ly Bø|úðBuo qA ÿoBývG úWõO
QÊB×crÞpì"úvðApÖÿoArâpHg}oArâúG }A|ûkAõðBgôôARôA/QvâA16úHñyoBù^
ok úÞ þPèôkpýÒ úüpýg kBùð àü "þâlñøBñKqA ,aýüôô olðBvßèA BG oAlük ÿApG
kBùñzK koAk QýèBÏÖ óBüõXøBñK qA QüBíc ÿBÚ@ôlðlyRõÎkóBPvGp¾ÿoõùíW|wýDo
ûkpÞ ëBHÛPuA Ao óBPvGp¾ ÿoõùíW|wýDo ôÿlðôpùykBùñzýKBùð@úGoAlükòüAokYüôô
ÿApG ÿlüly qBýð úÞ QuA úPÖpâ BìA QuA .kAkëBÓPyAûlÎôÿoõðkBøpÖolKúGòýñ`íø
kõWô oõzÞ òüA ok þâlñøBñK lðôo fç¾A }A|ûkAõðBgô kBøpÖ úG JBÇg aýüôô ÿBÚ@
kBùð òüA óBñÞoBÞ qA ,aüôôoõW xôkAo.koAk UÎBG lýñÞ ëõHÚ Ao Bì kBùñzýK òüApâA" :Q×â
þâlñøBñK óBâlñøk|QuAõgok úÞ QuA úP×â ".QuAoBhPÖA
ÿoBývGokôlñðBì|þìpËPñìþðæõÆRlìÿApG" QuA úP×â óBÓÖA óAõWõð }BÛð òüA ú^pâA
."lðpýâ|þíðþâlñøBñKkoAõì ÿBø|óBGqôþyBÛð}qõì@ÿApGkoAkQuôkúÞ

29

óApùO úéXì

óllyyóÿBílévñéìøUòÎßBGðBÜì zÎ kõy|þì àükrð òýìq úG åorG JBùy àü

ZAôkqA ÿô BG ô ûly óBíévì oõøõW QèBüA ûBykBK pPgk úG ÜzÎ êýèk úG ÿlñéø ëlì # òýìq ÿpPìõéýÞoArø 44 úé¾BÖ qA pßýK|ëõÒ þGBùy )pùì 20 /pHPÞA 12( úHñzXñK qôo|#
.kpÞ lýñÞúWõO QuA þÖBÞ,QuA kBüqoBývG ÿA|úé¾BÖ òüA úÞlýñÞ|þìoõ¿OpâA .kpÞløAõgoõHÎ

31 þüBürèBì wvðpK úñýìA óBO õßðBO .QuA òüApGApG Qzø ûBì ûpÞô òýìq óBýì QÖBvì úÞ
BG ,QuA óBíévì ÿA ûkAõðBg qA úÞ úèBu úé¾BÖ lñüõâ|þì óAlñízðAk .ly løAõg àükrð òýìq úG úðBg àü þâorG úG þGBùy pùì 20 qôo
Ao kõg ïBð úÞ wýðk îuA úG ÿlñéø óAõW
Qvø ûkAk pýýÓO úéèAlHÎ lídì úG .kõy|þíð òýìq úWõPì ó@ QGBG qA ÿpÇg BìA ,ly løAõg pO|îÞ ûBì ûpÞ qA òýìq BG JBùy òüA
35876 ÑBÏyok úÞ äñø@òýìq ÿBø|ûoAõøBì BG þðBùýÞ äñu òüA BKôoA þüBÃÖ wðAs@úP×â úG
.kpÞ ZAôkqA
qA þßü ÿrèBì wðpK ZAôkqA îuApì .kpÞ løAõg AlýK úé¾BÖ pPìõéýÞ oArø Qzø kôlc BùñO ,lðA|ûly pÛPvì òýìq ÿpPìõéýÞ
úÞ kõG ZAôkqA îuApì òüpO QýÏíW pK òýìq ûpÞ ÿApG ÿpÇg ûly kBü JBùy úÞ løk|þì óBñýíÆA rÞpì òüA óBuBñyoBÞ qA þñyõÞ ØéOk
wýðk. lñPyAk QÞpy p×ð 1200 ó@ ok òüA îÞoBývG úé¾BÖ >.kpÞ løAõhð koõgpG òýìq úG JBùy òüA úÞ îýñEíÇì Bì< :lüõâ|þìô koAlð
ok ëlì óAõñÏG þPÚô lñ^ ô lñéø êøA úÞ løk|þì okBð þP¾pÖ óAlñízðAk úG lñgp^|þì òýìq oAlì ok úÞ þüBø|ûoAõøBì BG JBùy
ápO qA lÏG ô kpÞ þì QýèBÏÖ oõKBãñu
ÿBø QÞpy qA þßü úG äñýèlì êÓy .lññÞ þuopG Ao ó@ RB¿hzì püBu ô JBùy òüA ÿpýâko ok kõg ÿBø|þüBðAõO
oBÞ úG ëõÓzì BXð@ ok ô QÖo oõøõW
ûBykBK pPgk BG þüBñy@ úñýzýK.ly pSApG þígqô úPzÞ170
QèBüA.lüôpâ ïçuA òük úG ô ûly óBíévì þOlì qA lÏG ÿô ô QÖpâ êßy BXð@ok îø oõøõW lñøok êüoqAoBÇÚ Zôpg
qA þßü ô koAk Áõ¿hì {OoA kõg ÿApG ô ûkõG oBPhì kõg úÞ Qvø þPèBüA BùñO ÿrèBì ok oõøõW
.kõy þì Jõvdì ÿrèBì ÿBø QèBüA òüpOlñíOolÚ

úPyAnâBWpG þígq 150ô úPzÞ20 îÞ|Quk lñø ëBíyok êüoqA ÿpGpÖBvìoBÇÚ Zôpg #
.QuA

òüA ëBíyok }kApKoBOôA QèBüAok êüo qAoBÇÚ Zôpg þKok kpÞ ïçÎA lñø Qèôk ïBÛì àü
.lðly þígq p×ð 150 ô úPzÞ òO 20 îÞ|Quk oõzÞ

ûkAk jo lñø }kApK oBOôA QèBüA ok êüo qA ÿpGpÖBvì oBÇÚ àü òâAô 10 Zôpg pSA pG úSkBc òüA
.QuA

30

www.TEHRANMAGAZINE.com

okoAõg|ûBýâkApÖA ïõu àü
lðoõg|þì QyõâþPvì QèBc

kApÖA l¾ok 37 qA {ýG kAk óBzð þüBýðBPüpG óAlñízðAk qA ûôpâ àü RBÛýÛdO #
.lðoõg|þì Qyõâô úPyAnâoBñÞAo ÿoAõg|ûBýâ,þPvì QèBcok ,oAõg|ûBýâ

ûoBGok ÿA|úìBñzupK þüBýðBPüpG óAlñízðAk qA þøôpâ "lèApø lñßüô" þPðpPñüA ûBãüBK }oArâ úG
óBzð ,kApÖA òüA ÿBø|iuBK þuopG YüBPð .lðA|ûkAkoApÚoAõg|ûBýâ kApÖAoBýPgAok ÿoõgAnÒ RAkBÎ

.lðA|ûkoõg Qyõâ ,þPvì QèBc ok ,lðA|úP×â óBð@ qA l¾ok 37 kAk
lðoõg|þíð Qyõâ ,lñyBG Qvì îø olÛ^ pø úÞ lðA|úP×â kApÖA òüA l¾ok 68 úßñüA îÒpýéÎ
QèBc ok ,lðA|ûkpÞ ÙApPÎA ,QuA kApÖA òüA ÑõíXì ,ïõu àü qA {ýG úÞ pãük l¾ok 37 òßýè

.lðA|ûkoõg Qyõâ ,þPvì

ok úÞ úðA|úP×â ,lðA|ûkoõg Qyõâ þPvì QèBc ok lðA|ûkpÞ ÙApPÎA úÞ ÿkApÖA l¾ok 50 kôlc
.lðA|ûkoõg rýð Qyõâ ,lðA|ûkpÞ Ùp¿ì êßèA úÞ þüBø|IuBñì úíø

,lðA|ûkoõg Qyõâ úÞ þðAoõg|ûBýâ l¾ok 70 úÞ QuA òüA RBÛýÛdO òüA úWõO IèBW úPßð
óAoõg|ûBýâ ûoBGok þùGBzì {øôtK 2014 ëBu ok.lññÞ|þì óBùñK kõg ûkAõðBg ô óBPuôk qA Ao ÑõÂõì
úG AklXì þâlðq qA ÿA|úécpì ok óAoõg|ûBýâ l¾ok 84 kAk óBzð Bßüpì@ ûldPì RæBüA ok

.lðoô@|þì ÿôo ÿoAõg|Qyõâ
Bùð@ úÞ QyAkpG ÑõÂõì òüA qA ûkpK ,ly ïBXðA Bßüpì@ ok 2003 ëBu ok úÞ rýð ÿpãük {øôtK

.lðoõg|þì Qyõâ qôo ok ûlÎô àü ÈuõPì oõÆ úG ,lññÞ|þì ÿoAõg|ûBýâ ÿBÎkA
lðôpùy oArø 10 ÿôo pG kApÖA þüAnÒ RAkBÎ QgBñy Ùlø BG 2003 ëBu ok úÞ ÿpãük úÏèBÇì ok
Qyõâ ïpâ 200 ÈuõPì oõÆ úG lðoAõg|ûBýâ lññÞ|þì BÎkA úÞ Bùð@ ly Àhzì ,ly ïBXðA þüBßüpì@
AkBðBÞ óAoõg|ûBýâ l¾ok 60 kAk óBzð rýð AkBðBÞ ok þùGBzì úÏèBÇì .lññÞ|þì Ùp¿ì QÎBu 48 pø ok

.lðoõg|þì rìpÚ Qyõâ Bùð@ l¾ok 32 ô Õpì Qyõâ

31

óApùO úéXì

kpÞoBñÞpG Ao lý×u jBÞáBðpÇg kpì , MìApO

ok kõg QíuqA Bßüpì@oõùíW wýDo MìApO lèBðôk lyoA QvütOApPuA óõðBGõýPuA #
.lyoBñÞpG lý×u jBÞ

wýDo ,MìApO lèBðôk þèBXñW QvütOApPuA ,óõðBG õýPuA þüBßüpì@ ÿBø|úðBuo }oArâ úG þñýâoõHìæ ûqAlðA úG ú^oõì QÎpu|
MìApO lèBðôk ,kpÞ ïçÎA úÏíW qôo ríüBO áoõüõýð úìBðqôo.QÖooBñÞ {ìBÛì qA Bßüpì@oõùíW þPÎpu BG lñðAõO|þì Bø|ú^oõì#
QÞpc þñýâoõHìæ àü ûqAlðA úG
.lñÞ oBñÞpG Ao kõg lyoA QvütOApPuA óõðBG õýPuA QuA úPÖpâ îýí¿O Bßüpì@oõùíW wýDo .lññÞ
kõGoApÚô ûkpÞ MìApO îülÛO Ao kõg ÿB×ÏPuA RôA îP×ø óõðBG :kôrÖAríüBO áoõüõýð úìBðqôo lðoAk þß^õÞoBývG úTW Bø|ú^oõì
QèBüAok ÿkAtðoBG Qðõzg ÿBø ÿpýâok QéÎ úGoBÞ òüA BìA kõy ïçÎA úP×ø òüAôA ÿB×ÏPuApHg óAõO|þì þÎõð úGô lñPvø ÿõÚ þéýgô
óAoõðBW òüA qA lüBG Ao òPuAõg Q×â
.kBPÖA pýgBO úG BýñýWpüô ÿolÚ úG lñðAõO þì Bø ú^oõì .Qgõì@
àü úTW pâA úÞ lññÞ QÞpc Ðüpu
QÎpu ,kõG óBvðA úTW ûqAlðA úG ú^oõì
QÎpu ûqAlðA úG RApzc òüA QÞpc
.kõG þñýâoõHìæ êýHìõOA àü QÞpc

rýð òì þüõâ|þì Quok :Q×â óq .lñyBG pGApG qôlz×ÞôoBÞlG óq ok óôlG ô þðBùâBð þÖõ¾ àü ÿqôo #|
AõñýGôpýÛÖ Bì úÞ îP×âô îP×â îðBg úG Ao òýíø kpì BG {ðq úÞ lük ô ly úðBg koAô ókq
îùì úèCBvì òüA Bì ÿApG úÞ lüõâ|þì ôA BìA ;îýPvø îø BG ô lñüBùñO úPvGok þÚBOA ok qôlz×Þ
.îýPvýð RôpSô ëBì ëBHðk Bì Qvýð .lðA|ûly Q×W
þÖõ¾ .îýPvø þßýð ô þÞBK ëBHðk úßéG úðBg úG ûqBÓì qA QÎBu ó@ ok þÖõ¾ æ« õíÏì
ÿpýÛÖ qA ô kpÞ oApßO Ao kõg ÿBùÖpc ûoBGôk
úÞ kpÞ|þì ëBýg þÖõ¾ óq .Q×â kõg û» kAõðBg
úG óBñýíÆA BG ,QuA ûkoõg AoôA IüpÖ }pøõy
òüA oBG lñ^ òì !ïrürÎ pøõy :Q×â }pøõy
aýø Bì pPgk úÞ ïA|úP×â ô ïA|úP×â Ao IéÇì
lüõâ|þì QýÏÆBÚ BG óBzüA þèô koAlð ÿA|úürýùW
ô ÿõÛO Bíy ok òì ,QuA }qoA þG RôpS ô ëõK
.îñýG|þì þPuAo ô þÞBK
úéG :Q×â õéùK ôk þñhu ok úðAlðo ,þÖõ¾
rý^ aýøô lðpHgBG Bì þâlðqrý^ ú» íøqA óBzüA
Ao Bì JBHuA ô ëBì .Qvýð ûlýyõK óBzüA pG Bì
úÞ QuA äñO olÛð@ Bì »úðBg lñýG|þì ô lñýG|þì
óBzüA òýñ`íø .lðBì|þíð óBùñK ó@ok rý^ aýø
.lðAk|þì pPùG Bì qA Ao Bì þPuAoô ÿõÛOô þÞBK êüBíO îðBg òüA :Q×â óq ?îøk ïBXðA ëk ô óBW úG Ao kõg ,kõG ûlük ûpXñK QzK qA Ao ApWBì AooBÞ|òüA }pøõy JBýÒok BøoBG óqô lì@|þíð
.luBñy|þì Jõg Ao Bì {ýK ô wK ô óBùñK ô AlýK ÿpvK óBzüA .kõy {üõg ô ïõÚ Bì BG koAk Bíy qA !Bùñük|þG ÿA :Q×â kõg BG ô kq þðAkBð ó@ þÖõ¾ þèô .kõG ûkBP×ýð þÚB×OA ô kõG ûkpÞ
ûBâ@JõgîøBìpPgkþPuAoôþÞBKqAôAB« íPc Ao Bì pPgk BO ûlì@ô koAk }õøBG ô BHüq oBývG þÖõ¾ .pH¾ BG ô þìAo@ úG þèô îzÞ|þì úñýÞ qôlz×Þ kpì ô óq .lì@ úðBg úG QÚô|þG qôo
òyôo óBzüA ÿApG Bì rý^ úíø úÞ þPÚô .QuA pPgk BìA ,lñÞ ÿoBãPuAõg }pvK ÿApGô lñýHG ?QvýÞ îðBg òüA :lýupK {ðq qA ô kpÞ ïçu ÿApG þüBW aýø úðBg ok óq .lðlýupO oBývG
þPuAoô þÞBK qA òì úÞ Qvýð Quok ,QuA ôpýÛÖ Bì :Q×â þÖõ¾ .QuA úPÖo úðBhHPßì úG ô ÙApyA óBðq qA þßü óBzüA :Q×â {ðq pG Ao kõgokB^ kôq ,kpßð AlýK kpì ókpÞ óBùñK
ô åorG û» kAõðBg òüA óBC zíø ô îýPvø AõñýG BO îPvG Ao úðBg ok òì ,lñPvø pùy lñíOôpS óBðq êßy úG Ao ôA ô QgAlðA úðBãýG kpì pu
.îñÞ| ØüpÏO kõg pPgk qA ô îüõãG ïpPgk óBzüA BG îýðAõO|þì úðõã^ ,îýPvýð lñíOôpS þÖõ¾ .kõzð úðBg koAô úðBøBâ@Bð ÿA|úðBãýG òüA ïBíO þÖõ¾ .kpÞ qBG Ao ÝBOA ok ô koô@ok
îø BG ûkAõðBg ôk lüBG ZAôkqA ok .îýñÞ Qé¾ô BG BO ,lñøAõg|þì þPìlg ú^ BìqA óBzüA : Q×â
32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
33
ÿApG ÿoBßøAo îz^ úñüBÏì
píüArè@ïBãñøkôq ÀýhzO

òülG òüA .lñÞ|þì ÿpGApG ÿpƒíüArƒè@ óAoBƒíýG løk|þì óBzð óAlƒñízðAk úƒÏèBƒÇƒì #
Ao píüArè@ qôpG óBßìA óAõO|þƒì úƒÞ QƒuBƒñÏì þñýG|{ýK úG ÜÖõì ,îz^ úñüBÏì BG óAõO|þì
ûkB×PuA BG ,ó@ þÏÚAô îDçÎ oõùÊ qA êHÚ Bø|ëBu
.lypíüArè@úG çPGA óBßìA ïBãñøkôq
.kpÞ þñýG|{ýK îz^ òßuA qA þÏÇÚ ÀýhzO oõËñì úG pÂBc ëBc ok |
úG çPHì oBíýG 16 ,þñýèBG {øôtK àü ok òßuA lƒðoõƒHXì óBƒßyrƒK ,pƒíüArƒè@ ÿoBƒíýG
ÿôBƒc þƒèõƒédì ólƒýyõƒð qA wƒK pƒíƒüArƒƒè@ Ao )|PET|("óôpPüqõK êývâ BG ÿoBãð|}pG"
.lðlðAonâ pu qA Ao îz^ úñüBÏì ,òýìõÞoõƒÞ òüA BùñO úð ,ëBc òüA BG .lðpýãG óAoBíýG rÓì qA
,kõy|þì QÖBü îø úGõ^koq ok úÞ ûkBì òƒüA ÜüorO lñìqBýð úƒßéG ûkõƒG pƒG|úƒñürƒø lƒñü@pƒÖ
ok lýDõéýì@ ÿBø|áçK óly|ÙBƒ×ƒy IƒWõƒì
óAõO|þì òüApGBñG kõy|þì óAoBíýG îz^ úýßHy .QuA oBíýG ólG úG õýPÞAõükAo ÿBø|JBüko
úÞ þðBìq .kpÞ þüBuBñy þðBu@ úG Ao Bø|áçK |þÎlì óBÛÛdì þâqBO úG ,Qyõð äìrýâ
ûôpâ BG Ao óAoBíýG îz^ ÿBø|òßuA óBÛƒÛƒdƒì óBßìA îz^ ûkBu òßuA BG óAõO|þì lƒðA|ûlƒy
,lðkpÞ úvüBÛì îèBu kApÖA qA êßzPì ëpPƒñƒÞ ïBƒãñøkôq oõƒÆ úƒG Ao ÿoBƒíýG òƒüA úƒG çPƒGA
Àhzì rÓì ô úýßHy ok Bø|áçK òýG ÉBHOoA
.kAk ÀýhzO
.ly qA êßzPì þüBø|áçK ,píüArè@ |ÿoBíýG ok
"á烃ƒƒG .ëA QƒƒƒƒƒƒƒƒýƒƒƒƒÞ" pƒƒƒƒƒƒƒƒPƒƒƒƒƒÞk rÓì ok "lýDõéýì@ BPG" úG ïõuõì þñƒýƒEƒOôpƒK
òüA óApHøo qA þßü ,)|Black| .|Keith L|( ÿrÓì ÿBø|ëõéu úG úÞ kpýâ|þì êßy óAoBíýG
îz^ òßuA îýðAõPG îüoAôlýìA :Q×â ,úÏèBÇì ÐÚAô ok .lñÞ|þì kõGBð Ao Bø|ó@ô ûlðBuo Iýu@
þüBuBñy QùW ÿpãèBGpÒoArGA àü óAõñÎ úG Ao Bø|áçK òýíø ëBHðk úG îø| PET | |òßuA
ôoAk BG îýðAõPG BO îüpHG oBÞ úG píüArè@ ïBãñøkôq
ÿçPGA lðôo ok kpÖ þâlðq àHu ókAk pýýÓO ô .kkpâ|þì
.îýøk pýýÓO Ao ó@ô îýñÞ úégAlì píüArè@ úG ÿô -qoAlu þßyrK rÞpì" óAlñízðAk qA þíýO
| úƒƒéXƒì ok {ƒƒøôtƒƒK òƒƒüA RBƒƒýƒƒDrƒƒƒW ,þéHÚ úÏèBÇì àü xBuA pG BßüpìA ok "ÿBñýu
BPG òýEOôpK ÿBø|QyBHðA óArýì òýíø lñPÖBüok
.lypzPñì| JCI Insight îø )îz^ QzK ok ÐÚAô( úýßHy ok lýDõéýì@
ok ûly þüBuBñy |áçK óArýìô kpýâ|þì êßy
ÿrÓì þcAõð ok kõWõì áçK óArýì BG {hG òüA

úéXìok kõg ÿBø ïBýKô þùâ@oBzPðA BG
åorG ûkAõðBg òüA úG ,óApùO þééíèA òýG

lülðõýK úG þðApüA

óApùO úéXì

kpÞ|þì AlýK Yñâkõg ,QvðAk|þì IýÒpâA ëBìo

.lðoAkpHg ûlñü@ô úPynâqA lññÞ|þì BÎkA úÞkôo|þìoBÞúG ÿkApÖA koõìok #

.kpÞ pH¾ þíÞ koAlð Qyõâ ôA ÿõéK .lølG õO úG çÆ ÿ|úvýÞ YñK : êTíèA Jp óBPuAk
Quôk ô úƒðBƒg IƒcBƒ¾ lƒük þƒPÚô BƒìA çÆ ô Yñâ úG ÈÛÖ úÞ fõè ûkBu pWBO þèô Jp^ BG úÞ kõG þƒèBƒì´o ,ÿoBƒâqôo ÿqôo
ókpƒÞ QƒHd¾ ô ókoõƒg ëõƒÓzì }pƒƒWBƒƒO QÖpünLð Ao {Puôk ÿBø|QHd¾ ,kpÞ|þì pßÖ oBâqôo ,fõè ûkBu kApÖA ÿApG þuõéKB^ô þðBGq
þøBHPyA oBßPìlg îñÞ|þì pßÖ :Q×â ,lðA|ûly òì ,îøAõg|þì AkpÖ BO Ao îHéÆ òì ûpgæBG :Q×â pƒWBƒO ÕApƒu ëBƒìo kpƒì ÿqôo . lƒðAonƒâ|þƒƒì
úG Quk BG ô ûkoôBýð Apì ÿAnÒ Qyõâ ô ûkpÞ QukqA Ao óly lñíOôpS Q¾pÖ òüA îðAõO|þíð ÿqôlðA ëBì pßÖ úG þéýg úÞ QÖo ÿlñíOôpS
òüA pËPñì úÞ úðBg IcB¾ kpì .kpÞ ûoByA õéK úGô ,kpÞ ûkB×PuApWBO þâtüô òüAqA ëBìo .kõG
lñhHè BG ô kpÞ Al¾ Ao oBßPìlg ,kõG ú˃dƒè .îølG Yñâ ÿ|úzÛð îðAõO|þì þøAõhG pâA :Q×â pWBO
ô ûlG {ðBzƒð Ao BƒÚ@ ÿAnƒÒ Qƒyõƒâ :Qƒ×ƒâ ôA IéÆ îÞ Q¾pÖ ó@ok QvðAõO|þíð úÞpWBO ú^ FAqA ok :Q×â pWBO .îølG õO úG Ao þâorG
ô kpÞ ZoBg BøõéK püq qA Ao Qyõâ oBßPìlg pßÖ þéÞ qA lÏGô QÖoôpÖ pßÖ úG ,lñÞ Býùì Ao ëBìo ?þølG òì úG Ao úzÛð ÿpÂBƒc ÿrƒýƒ^
õO ÜýÖo :Q×â þâphvì BG pWBO .kAk ëBìo óBzð ÿ|úðBg úG JôpÒ .lýuo {ñøm úG þéc ûAo ókpÞ òì þølG çÆ qA pK ÿ|úvýÞ YñK òì úG pâA :Q×â
ÿoõÇ^ wK ,þñýG|þíƒð Ao õƒéK pƒüq Qƒyõƒâ Quôk ô ôA oBùð AkpÖ ÿApG ô QÖo fõè ûkBu pWBO Bøl¾ êìBy úÞ åorG þXñâ ÿ|úzÛð ïpÂBc
òì fõè ûkBu Quôk òüA úƒG Yƒñƒâ ÿ|úƒzƒÛƒð òì ly ïqæpâA :Q×âô .kpÞ RõÎk Ao {èBìo þéýg pWBO .îølG õO úG Ao QuA çÆ úvƒýƒÞ
òüA BO QuAõg Qéùì qôo úu ô ly ëBdyõg
?þyôpÖ|þì .kpÞ îøAõg QgAkpK BW óBíø Ao Bíy IéÆ
Ao RôBÞm ô þãðoq úíø òüA ÐÚõO úÞ ëBìo úðBg oBùð AkpÖ úÞ ly oAkpHg þPÚô ëBìo kpì .lølG ëBìo kpì úG ô lñÞ úýùO Ao ëõK oAlÛì
ÿ|úðBg QýðBH¿Î BG ô ly lñéG {üBW qA QyAlð QüBùð|þG ,QuA ûly RõƒÎk ÿpƒãük pƒWBƒO oBXO qA þßü óBÞk úG pWBO kpì qôo ó@ ÿAkpÖ
îðAõO|þì îø Ao ôA B« íPc Q×â ô ly ëBdyõg þüBø|wñW ëõK BO QÖo pùy Øüpy ô ûlýíùÖ
.kpÞ ápO Ao pWBO lñðBì çÆ ÿ|úvýÞ lñ^ FAqA ok úÞ îñÞ lÎBÛPì lðAõPGô lñÞ IéÆpOkôq Ao kõG úPgôpÖôA úG úÞ
ô RBì úÞ {Puôk úG ôo ûlýíùƒÖ pƒWBƒO oBËPðA úÞ {Puôk .lñÞ îøApÖ ëBìo ÿApG ëõK
îø qBG :Q×â ô kpÞ kpÞ|þì ûBãð Ao Bùð@ pýdPì .kphG òì qA pãük Yñâ úzÛð àü {Puôk Q×â QyAlð lÎõì qA {ýƒK Ao IƒéÆ ëõƒ¾ô
ëõ¾ô lÎõì qA {ýK òì qA Ao QHéÆ þøAõg|þì áoAlO þé¿×ìoBùðpWBO kpìqôo ó@ÿAkpÖ kpì ,ÿA|ûly lñìqBýð ëõK úG úÞ ûkBPÖA þÚB×OA
úG Ao Yñâ ÿ|úzÛð BO þølG ëBìo Quk úGô þñÞ ÿApG rý^ úíø .kAk IýOpO þééXì ÿ|ûp×u ô lük kõG ûkAk ôA úG ëBìo kpì úÞ ÿA|ûlÎô qA pWBƒO
Ao þé¾A ÿAnÒ úÞ kõGpÂBcp×ð úu ó@áAoõg lüBHð õO :Q×â ûlýíùÖ pWBO .kpƒÞ QƒHƒdƒ¾
?lølGõO JBÛzG àü oõPuk ÜHÆ .koô@ úðBg oBßPìlg kBG úG Ao kõg þüAoAkô þñÞoôBG AoôA ÿBø|Ùpc
ëBìo kpì ÿApG kõG ûly òýürO Õpì óAo BG õéK ôAô QyAk kõWô þâorG òüA úG YñâpâA .þølG
kAk úPzÞàü óBíè@okõÚB^ BG úéíc úÞ kpÞ ÙoBÏO úðBg IcB¾ kpì .ly ûkoô@ AlýK Ao ó@ô QÖo|þì }kõg kõG ÐéÇì ó@ óBßì qA
pßÖ úÞ ëBìo .lýñÞ êýì Ao kõg ÿAnÒ ô lýüBìp×G êGBÛìok Ao þXñâ òýñ^ úzÛð lüBG Ap^ .kpÞ|þì
.kAkpHgoõzÞòüA JpÒokõÚB^ BG úéícokp×ð àü óly úPzÞqA óBíè@wýéK|# Ap^ úÞ lñÞ ÅApPÎA lüBG ô ûly þøBHPyA kpÞ|þì
34
òüA JpÒ ok )|Wupertal|( ëBOpKôô pùy okõÚB^ BG úéíc pSA pG kpÞ ïçÎA óBíè@ wýéK |
.ly þígq pãük òO àü ô úPzÞ p×ð àü îÞ Quk oõzÞ
.QuA úPhüpâ úSkBc êdì qA JoBÂ

www.TEHRANMAGAZINE.com

BýuoBâêüpGBâpíÎ ê¾Bc
úéíW 15okrÞoBì

òíyk òüpOlG úðAoõÞoõÞ ÿôpýK ô óBvðA Quôk qA óAokBì úÞîPgõì@þãèBu 15 ok #
.QuA ÿô óAolK RBÚôA þøBâ ô ,lñðAk|þì pPùG úíø

RBíýí¿O úÞ ïkpG þK þãèBu 55 ok .îø
BG Ao åorG RBíýí¿O ô QÖpâ rÓì BG lüBG Ao à^õÞ Ù|çg oBÞ úÞ îPÖpâ kBü þãèBu 20 ok

.IéÚ .kõy ïBXðA RoBùì BG pâA þPc ,koAlð ÿA|ûlüBÖ
ÜzÎ óôlG úÞ ïly úWõPì þãèBu 60 ok AookBì ,kAqõð àü úÞ îPvðAk þãèBu 25ok
óAõO|þíð râpø oBTüA óôlG BìA kpÞ oBTüA óAõO|þì òPyAkqA AoolKô úPÎBu Qzøqôo àü òPyAkqA

.lüqoô ÜzÎ .lñÞ|þì ïôpdì ,úPÎBu Qzø Iy àü
Rnè ÿApG óBvðA úÞ îPgõì@ þãèBu 65 ok kpì úGmBW ,RolÚ úÞ ïkpG þK þãèBu 30 ok
ïq|æ ú`ð@ókoõgqA lÏG lüBG ,qAok ÿpíÎqA ókpG
.óq RolÚ ,úGmBW ô QuA
.koõhG koAk êýì úÞ rýð Ao ú`ð@ ,QuA ÿrý^ ûlñü@ úÞ ïly úWõPì þãèBu 35ok
okúèBC vìþâlðqúÞîPÖpâkBüþãèBu70ok úÞ QuA ÿrý^ úßéG ;kpHG VoA úG óBvðA úÞ Qvýð
úßéG ;Qvýð Jõg ÿBø|RoBÞ òPyAk oBýPgA
.kqBu|þì kõg
.QuA lG ÿBø|RoBÞ BG ókpÞ ÿqBG Jõg QhHyõg rìo úÞ îPgõì@ þãèBu 40 ok
pßÖ þPÚô BO óBvðA úÞ îPvðAk þãèBu 75 ok îüoAk Quôk úÞ Ao ÿoBÞ úÞ Qvýð ó@ok ,òPvüq
úìAkA kõg ëBíÞô lyo úG ,QuA xoBð lñÞ|þì úÞ Ao ÿoBÞ úÞ QuA òüA ok úßéG ;îýøk ïBXðA
ûly ûlýuo kpÞ óBíâ úßð@ Ädì úG ô løk|þì
.îýyBG úPyAk Quôk îýøk|þì ïBXðA
.kõy|þì QÖ@oB^k ,QuA qA l¾ok 10 úÞ îPÖpâ kBü þãèBu 45 ok
ô òPyAk Quôk úÞ ïkpG þK þãèBu 80ok ÝB×OA óBvðA ÿApG úÞ QuA þüBørý^ þâlðq
.QuA Býðk Rnè òüpPâorG òPÖpâ oApÚ QHdì koõì ó@ úG QHvð úðõã^ úÞ QuA ó@ l¾ok 90 ô lPÖA|þì
þâlðq BðBíø úÞ îPÖBüok þãèBu 85 ok
.lñøk|þì óBzð {ñÞAô
.QuBHüq òüpPùG JBPÞ úÞ ïkpG þK þãèBu 50 ok

IèBÇìô óApùO þééíèA òýG úéXì
pãük BG Ao ó@þðlðAõgô ûlürâpG

lýñÞúvüBÛì RBüpzð

35

óApùO úéXì

òülíÞwýDõè ÿpW
Qynâok Bíñýuoõùzì

òüpOoõùzì ô òüpO JõHdì qA þßü wýDõè ÿpW Qynâok pHg þüBßüpì@ÿBø úðBuo #
.lðkpÞpzPñì Ao kôõýèBø ÿBø òülíÞ

lðçñÖok þzÞõÚB^

qA wK ,lðçñÖokp×ð òülñ^ ókpÞþígqôp×ð | 2 òPzÞqA wKõÚB^ úG eévì kpÖ àü|#
.ly QyAkqBG óAoõìBì ÈuõO ,wýéK úèõéâJp úG óly fôpXì

.lðAûlyfôpXìp×ðQzøôúPzÞp×ðôkúéícòüAokBø}oArâòüpg@xBuApG | xæ pùy ok }A þ¿hy úðBg ok þãèBu 91 òu ok RôA 20 úPynâ úHñzßü wýDõè ÿpW |
.ly ÿô ÿpýãPuk úG ÜÖõì JoBÂ ÿBK úG úèõéâ àýéy BG wýéK .Qynâok AkAõð QèBüA xBâô

.Qvýð Àhzì ó@ ókõHð Bü ókõG þPvüoôpO ô úéíc ÿBø|ûrýãðA qõñø .kõG ûly lèõPì þupWõýð QèBüA áoAõð pùy ok 1926 xoBì îøkrðBy qôo ok wýDõè ÿpW
qA lÏG oBÇÚ ÿBø|ûBãPvüA ô >þßñývéø< ûBâkôpÖ ok þPýñìA pýGAlO {üArÖA qA lðçñÖ wýéK îéýÖ YñK ok ó@ qA wK ôA .QyAk ïBð )1957( >ØüpÊ ïpXì< ôA þüBíñýu îéýÖ òýPvhð
{üBíð úG Ao þðAõg ûqAô@ úñýìq ok kõg kAlÏPuA 1950 úøk ok wýDõè .ly pøBÊ pãük þüBíñýu
.kAk pHg õÞoõO ok þzÞõÚB^ >koAk þãPvG õO úG ÈÛÖ< óBìq ó@ ok ôA ÙôpÏì äñø@ .ly pøBÊ ÜÖõì îø {hG òüA ok ô QyAnâ
.QuA úéíc òüA óApì@ô óçìBÎ pãük ëBHðk úG wýéK òýPvhð úÞ þíéýÖ .kpÞ ÿqBG >ôkBK< îéýÖ ok 1960 ëBu ok .ly ApWA 1958 ëBu ok úÞ QyAk ïBð
BG ô þìBýì ok >õéG òPðõÖ< êPø ok Ao îéýÖ òüA wýDõè .kõG þðAkpâoBÞ ô þâlññÞ úýùO úñýìq ok ôA oBÞ
lülñhG þíÞ úìBðpG ó@ok Bø|Iy ô kpÞ|þì ÿqBG îéýÖ êPø ok Bøqôo wýDõè óBìq ó@ok .QgBu îÞ oBývG ÿA|úWkõG

.kpÞ|þì ApWA
kpÞ|þì ûkB×PuA úPvGoAlì ÿBø|òýGoôkô þüõülüô ÿBø|òýGoôkqA >ôkBK< îéýÖ QgBu ÿApGôA
ÈHÂ ÿApG koAlðBPuA }ôo àü ûõýy òüA úÞ kõG ó@qA lÏG .lñýHG Ao Bø|úñd¾ ÿqBG ïBãñø ok lðAõPG BO
óAõO|þì kõG óAkpâoBÞ îøôpãüqBG îø wýDõè Bùð@ok úÞ þüBø|îéýÖpãükqA .ly kôõýèBø ÿBø|îéýÖ

.kpÞ ûoByA >úðAõük oõvÖôpK< ÙôpÏì îéýÖ ô >óBuo ïBÓýK pvK< ,>Bø|îðBg kpì< úG
>ÿlíÞ óBÇéu< ,}kõg þðAkpâoBÞ úG )1981( >QhuoBÞ< wýDõè ÿpW ÿlÏG ÿBø|îéýÖqA
ô )1994( >Bðôrüo@ ÿBüöôo< ,kõG ÿqBHíø ôpýðk RpGAo BG ó@ok úÞ ÿrýuoõßuA òýOoBì pSA )1983(

.lñPvø )1995( >oAk ûlñg ÿBø|óAõhPuA< }oBÞ òüpg@

?ÿlðôonâ oõÇ^ ôo þðôõW ûoôk #|
óApüA ÿõO ïkõG õXzðAk +|
]oBÃc úüpâ[|

þüBñüAúGêÚAlcûoAlðûAopâAûlGóoBßølGBìúGúÞþüBðôAúGêÚAlcÿlýíðúÞBìúGBüAlg|#| |
.òzG Bì ëBýhýG ûlG óoBßHéÆ Bì qA úÞ

úíùì þéýg Bì ÿApG òýðôlýì úg@ òýðrýì òzýÞõè ô QÎBu óõOBø ÿoõPuAõO úÞ úíùì þéýg #
.òüoõhýì ú^ òýüBXÞ þPÎBu ú^ îýðôlG

?ly êDBÚ îüpc }ApG lüA Jôo ÿA úé¾BÖ ú^ Q×â îùGpvÖA þâlñðAo úìBñýøAõâ óõìq@õO| | #
.ïly ïôpdì ÿA úìBñýøAõâ Ñõð pø òPÖpâ qA ëBu úu ?Rp×ð BO ÜzÎ úé¾BÖ îP×â

36

www.TEHRANMAGAZINE.com

lñíOôpS óq IýXÎ þùâ@
!þGBüpøõy ÿApG ÿkõÏu

ZAôkqA kBùñzýK þðkoA kpì àü úG QðpPñüA ok þùâ@Zok BG þðBPvGpÎ óq pWBO àü #
.kAk

ÿqBýð aýø ërñì Bü úüpùì úG úÞ QuA ûkpÞ ïçÎA kõg QuAõgok þÆ ÿkõÏu óBâoqBG óq òüA
.koAlð

ÿAoAk ô koAk {èôA pvíø qA úÞ Ao ÿpvK ,}pvíø BG úÞ QuA êüBì úÞ QuA úP×â òýñ`íø ÿô
.lñÞ òýìBO Ao ërñì ZoBhì ô BøqBýð úíø ,êGBÛìok ô lñÞ åorG ,QuA ÿkõÏu QýÏGBO

ú`G løAõg þíð úÞ úPyAnâ Épy ,lñyBG ôA BG ZAôkqA úG êüBì úÞ þðBvÞ ÿApG þðBPvGpÎ óq òüA
oBÞ qA Ao ôA ,ÿoAk ú`G úÞ løAõg þíð ô lñÞ åorG Ao {èôA pvíø qA }pvK úÞ koAk êüBíO ô kõy oAk

.koAkqBG ,koAk ûlùÎpG Ao ó@ Qüpülì úÞ þPÞpy ok

þðkoA ,QuA ûkpÞ kBXüA óApGoBÞ óBýìok Ao ÿkBüq ëBXñW QðpPñüAok ÿkõÏu óq òüA QuAõgok
àü kõg ëõK BG løAõg þì óq òüA úÞ lðA úP×â Bø ó@ qA þgpG ô ûly òýãízg QuAõgok òüA qA Bø
}pvíø BG ïAo@ þüõyBðq þâlðq àü ëBHðk úG ô lñÞ ÿoAlüpg }pvK úG Qìlg ÿApG Ao þðkoA kBìAk

.Qvýð
Ao ÿA úìBðpG ,pPýüõOok þPðpPñüA óæBÏÖ qA þgpG úÞ ly fpÇì ó@ qA wK qôo lñ^ QuAõgok òüA

.lðkpÞ úDAoA oõPuA êKA ok >oBývì ZAôkqA< ÔýéHO ÿApG
úðõâ òüA úÞ lñP×âô úPvðAk úÏìBW ÙpÎ Jõ^oB^qA ZoBgô þÏýHÆpýÒ Ao ïAlÚA òüA óApGoBÞ

.QyAnâ løAõg ûkAõðBg óõðBÞ RBHS pG ô þÎpy ÿBø ZAôkqA ÿôo pG þ×ñì oBS@ ,RBìAlÚA
ÿBø úßHyok lülW ÿBø ÿsõèõñßO úÞ lðkpÞ ïçÎA úìBðpG òüAqA kBÛPðA òíÂpPýüõO óApGoBÞ
.lññÞ ÔýéHO Ao þüBø úìBðpG òýñ^ Bø þgpG úÞ QuA ûly UÎBG ô úPvßy Ao Bø îüpcô lc ,þÎBíPWA
ô Bø úìBðpG úðõâ òüA qA ÿoAkpG ûpùG úG Ao Bø þgpG ,þèõíÏìô þÎpy ÿBø ZAôkqA ok ÿoAõyk

.QuA úPyAkAô ó@ ÿApG ÔýéHO
Yýég úýyBc ÿBøoõzÞ ok pýgA ÿBø ëBu ok úÞ QuA ZAôkqA þÎõð ,oBTüA Bü oBývì ZAôkqA
ô úÛ×ð úéíW qA ZAôkqA ok kõg þÎpy ÝõÛc qA ÿoBývG qA óq ,ó@ok ô QuA ûkpÞ AlýK Ñõýy xoBÖ

.lñÞ þì pËð Ùp¾ òßvì

37

óApùO úéXì

lüpHg þG óBykõWôqA úÞÿA ûkBÏèA ÝõÖ ÿBø QXâ

qôo pø ûBì àü Rlì úG QuA ïqæ ,àuBì òüA ô ûly ïAo@ ,Qƒhu ÿoBƒÞ qôo àƒü qA wƒK pu ÿõì ûlññÞòyôo ÿõOA-|3
oApÚ kõg Roõ¾ ÿôo Ao ó@ úÛýÚk 10 îÞ|Quk þ×éPhì ÿBøkõì ûBãPuk òüA .lyBG wƒßéüo ÿBøõì úÞ lðoAk Quôk Bø îðBg qA ÿoBývG
QcApPuA ,ápdì úG óAõO þì úéíW qA .koAk úG þPÞpy ,pÆBg òýíø úG ,lñyBG úPyAk þñyôo
.lýøk ûoByA Rnè ô þèBdyõg ,ÜýíÎ JAõg ,ÜýíÎ lýèõO ô ÑApPgA õì õOA þÎõð|Pravana | ïBð
þGAõg þG BG úéGBÛì àuBì-|8 Ao Bøõì ,úÛýÚk lñ^ ÅpÎ ok QuA okBÚ úÞ ûkpÞ
,lðA úPyAk ïçÎA àƒuBƒì òƒüA óBƒÎpƒPhì .kpÞ QuA òüA îùì úèBvì .lüBíð òyôo úWok lñ^
ÿBø JApÇÂAô þGAõg þG êßzì BG úÞ þðBvÞ ûlñßì MíK-|6 ÿBøokõK qA pPíÞ õì ÿApG õOA òüA RApÃì úÞ
BG lñðAõO þì ,lñPvø úWAõì þGAõg þG qA þyBð {ýð qA wK pøq {ßì ÿApG ûBãPuk òüA
ô kõy þì ûkB×PuA RõHßñÎô úzK ,oõHðq ,oBì .QuA ûly ïçÎA ,ûpéÞk
õñzG-òÞwíè þ„ víè ÿpñzßük-|4
ApýgA oõKBãñu þéì ûBãzðAk óAlñƒíƒzƒðAk oAkoBG óBðq ÿApG ïApâõðõu lñGpíÞ-|1
ÑApPgA õñzG-òÞ wíè úG ïõuõì QXâ þÎõð | úƒG ïõƒuõƒƒì þƒƒßƒýƒðôpƒƒPƒßƒèA ûBƒƒãƒPƒuk
ÀýhzO QýéGBÚ BG ÿpñzßük þÎõð úÞ lðA ûkpÞ ,QuA ØÇÏñì {üBíð úd×¾ àü úÞ|PreVue
oAkoBG óBðq îßy ÿôo ,ïpð sAlðBG àü àíÞ úG
ok òýñW ûløBzì óBßìA ÿô úG ô ûly ê¾ô
òülèAô ,ûBãPuk òüA BG .løk þì Ao îßy óôok
{ñÞAô ô RBÞpc ,lyo ,JAõg kõG lñøAõg okBÚ
.lñüBíð ûløBzì lèõO qA {ýK Ao kõg kAqõð ÿBø

Mìæ .lñüBíð úGpXO Ao ïAo@ þGAõg QXâ òüA úP×â .kõzG kpÖ óBW RBXð IWõì lðAõO þì :ûly êýßzO {hG ôk qA QXâ òüA .QuA òPì oõPÞsôpK lñHPuk-|2
ïBãñø àuBì òüA ok kõWõì ÿk ÿA ëA ÿBƒø ólG qA Ao pøq qA ÿkBüq oAlÛì úéýuô òüA úÞ ûly I¿ð Quk QzãðA ÿôo úÞ þß^õÞ pãvc þcApÆ lñHPuk þÎõð|Cicret | þðBLíÞ
ïBãñøô lýyoõg JôpÒ úGBzì ÿBøoõð ,JAõg lc BO Ao ÿlW Iýu@ëBíPcAô lzÞ þì óôpýG .lHv^ þì }õâ ÿôo úÞ õâlñéG àü ô kõy þì ÿBø QýèBÏÖ BG ,QéHO úGBzì ÿkpßéíÎ úÞ ûkõíð
þì þÎAlO kpÖ îz^ ok Ao þG@ ÿBøoõð ,eH¾ pãvc BG Ao ÿA úíéÞ pGoBÞ úÞ òüA Ädì úG þñýì ؃ǃè úƒG ,lƒñHPuk òƒüA .koAk kôlƒdì
.løBÞ þì ÿkBüq þñÏì ,lñÞ wíè nÒBÞ ÿôo )pñßuA( þPzãðA
.lññÞ oõð BG ûlññÞóBìok àuBì-|7
xBíO ó@ BG lýðAõO þì úÞ þyBÞ þÎõð-|9 òPyAnâ qA Ao Bíy ûkBÏèA ÝõÖ àuBì òüA .ly løAõg {hK ÿô }õâ ok ó@
.lñÞ þì Áçg Roõ¾ ÿôo àuBì îýÛPvì ÿAl¾ úÞ QuA òüA ÑApƒPgA òƒüA Qƒürƒì
lýñÞoApÚpG þñ×éO óApãük ÿApG ô lðõñy þì pGoBÞ ÈÛÖ Ao õâlñéG

.QyAk løAõhð þPícArì úðõâ aýø

ÿrÓì ÿBø QýèBÏÖqBu úýHy-5 {üBíð úd×¾ ,{üBƒøpƒãƒvƒc ô oõƒPƒÞsôpƒK
BG úÞ QuA úðApßPHì ÑApPgA àü|Thync | þì ô ûkpÞ wßÏñì Bíy ÿôqBG ÿôo Ao êüBGõì
pGoBÞ úG ,þßüpPßèA ÿBø ëBñãýu qA ûkB×PƒuA ÿôo Ao kõg pËð koõì ÿBø QýèBÏÖ úýÛG lýðAõO
ô ûkpÞ oôk kõg qA Ao xpPuA BO lñÞ þì àíÞ
.lýüBíð ApWA kõg Quk QuõK

BG lýðAõO þì Bíy úÞ QuA þPXâ ,êüBƒO
òüA .lýñÞ oApÚpG þñ×éO xBíO ó@ BG kõg êüBGõì
úG RkBÎ úÞ ÿA úéýuôpø úG lýðAõO þì Ao þyBÞ koAkkõgóôokÿkÿAëAÿBøMìæ,QXâòüA
,úðBg ÿBølýéÞ lñðBíø ,lƒüoAk ó@ ókpƒÞ îâ þG@oõð :lðoAk ûlùÎ úG Ao ÿA ú×ýÊô ïAlÞpø úÞ
þPcBüØýÞ,þPzKúèõÞ,þãðBgóAõýcûkçÚ {øBÞ ÿApG rìpÚ ,ÿpPÞBG ókpG òƒýG qA ÿApƒG

.lýüBíðê¾ôóõürüõéOëpPñÞRõíüo qAúXýPðòüpPùGòPÖpâÿApGûlyúP×â.JBùPèA

38

www.TEHRANMAGAZINE.com

39

óApùO úéXì

! J|çâ ÝpÎ ÑBñÏð ÝpÎ ÿBHüq !lüpýãGêüõdOlýðõOþìúãükqôo oBÞ pu úG pük Bíy þPÚô úÞ ÿkpÖ
þøBì ÝpÎ ,ûkpì úGpâ ÝpÎ ,JAoõW ÝpÎ kôq Bíy úÞ þðBìq ô ,lü@|þì kôq þéýg lüôo|þì
!!!...ô Õqô òøk ÿõG ÝpÎ ,lý×u :píÎ úíýG þ¿gpì Bü ô lü@|þì pük Bü lüôo|þì ûoAkA úG
úýHy îø þßü þñýG þì þðôkpâ þìpGpu úãðpýÛÖpíÎïBíOokAoBíyúÞÿkAkoApÚ !... QuA
RBãð ûoAk pG ô pG ô ûkBvüAô QñøkõO |çüqkõâ .úPyAk
...koAkúìAkAóBñ`íøÕqôÿõG!!!úñÞþì óBOòÖkôò×ÞîuApìôûkpìoAlèõKBíyBO :ûApâorG
!kõyoArâpGúðAlñìôpG@ úG ÿpýâkBü ûApíø úG þèAo QvýK þÎõð
:þøAõgonÎ !2010 ÿBø|{dÖ òüpO|qôo
qA ûkB×PuA ÿBW úG ô QuA ûkBPÖA lì qA :óApüA ÿBø ûBãzðAkok þèõHÚ
.î×uCBPì,lýzhHG,ïAõgþìRonÏìRBíéÞ ÙB¿ðAôQèAlÎëBíÞokQuAÿAúXýPð :óBdPìA Iy

! ûkpÞpýýÓO rý^ úíø þñÏì

þéýg ,õy ëBýg þG |æBc :ÿBø|úíéÞ qA
ô ! òßð xõèõOkõg ,BGBG Ig BGBG ÿA ,BGBG Ig

!kõy|þì ûkB×PuA ...

:óApüA ÿBø àðBGqAkpKkõg
ÿApG lüBG Alg úzýíø úÞ QuA þøBãPuk
oBÞ ok þ×¾ pâA ô kBPvüA ؾ ok ó@ úG ólýuo

! QuA JApg RBÚôA l¾ok 45/97 lyBHð
Rõég ô úíèBu A«pøBÊ úÞ îø þüBøBXðôA

,ÿoAm þì ôo QOoBÞ ÿo þì
! kAk RoõÚ ôo QOoBÞ þñýG þì õùü

:þéì RoBÞBü úìBñuBñy ô Bíy ÈuõO ûly IvÞ úHOo úG þÇGo aýø úÞ !lðôAlg ûBâok úG xBíPèA Iy :ëBÓy@êÇu
óôlG Bùð@qA ïAlÞpø úÞ þOoBÞô ú^pPÖk !koAlð óBO }|çO ! úGõO Iy Bø|óBGBýg ok kõWõì Qu A ÿA úéýuô
ïq|æ óBy Q×W «BíPc ô ûkõG }qoA lÚBÖ ÿpãük :þðApüA ëBüpu
þyqõì@ àíÞ ÿBø|úâpG úÎõíXì úPHèA !Bùð@ ÙApÆA ok úèBGq òPhüo QùW
!lñPvø }ôo úÞ ,þPívÚ lñ^ QuA þíéýÖ .Qvýð lG îø )IéÛO(
,óAõg þì úìBñuBñy ÿlG þéì RoBÞ pâA Ao ÿkqk ÿBø|ûõýy òüpg@ôolhì kAõì Ùp¿ì :ÜýÛdO :þéý¿dO áolì
pø «AlülW ,óAõg þì þéì RoBÞ ÿlG úìBñuBñy ØéPhì kBÏGAok ,êßy êýÇPvì ÿnÒBÞ
úìBñýøAõâ ,óAõg þì úìBñýøAõâ ÿlG îø BG ôo ôk !... løk|þì }qõì@ Bíy úG R|æBÛì ókpÞ |Copy &Paste
:ûApíø ò×éO !þPðpPñüA !lñÞ|þì ÝpÖ {PíýÚ ,ÐÇÛì úG úPvG úÞ
?õÞ þéì RoBÞ wK òâ þì ÿlG
òâ þì ÿlG îøBG úìBñýøAõâô þéì RoBÞ ,òPyAnâ x|çÞ QùW ûoBÞ 4 ÿA úéýuô !õéø , òyôpÖ þì ûsôpK úÞ îø óôpýG :þ`ÚAoôA
B« PüBùðôòPÖpâîéýÖôwßÎ,ókpÞ}õâäñø@ :þPðAoBâ óBâlñðAo òüpPùG Ao Bø óq úÞ ÿkõWõì BùñO
?õÞ úìBñuBñy
óBüBK RoBÞ òâ þì ÿlG îøBG ôo BO úu pø !þðq iì BùñO úÞ Ì×éO }õgô BHüq| «BÖp¾ îuA àü !lðAk þì Býðk
:þðApâ þì îø þPÚô | !QuA lüpg ïBãñøok ó@ kpGoBÞ
?!!! ... õÞ Qìlg óApüA ok úÞ óBýGpÒ îøõO ûkAq QuA ÿA|ûsAô ÿBW óôA ÿôo îüoAlð úÞ ÄüõÏO :òâ þì ÿpG :ZApc
:êvðApüA !!!QuA ûlzð ûløBzì óõñÞBO þé¾A QíýÚ úG ó@ok úÞ QuA þc|çǾA
:óApùO ÿôpPì !QuA ûkoõg Quk QzãðA ÿôorìpÚ àüsBì BGô ûkpÞ úÖBÂA ÿl¾ok |æBÞ
ô QícArì kBXüA QùW QuA þñ×éO Èg ÿõG BG ápdPì ô|þìõíÎ oBhG ÿBðõu þì xBíPèAoBG 3892649826432qA lÏG Zok }püq ok Ao |æBÞ þé¾A QíýÚ ô ûkq Èg ó@
!òPyAnâ Bñy@ô Quôk pu úG pu
!îýñÞ þì }pýíÏO þÞôA òâ !...lññÞ|þì
!koAk kpGoBÞ oBývG óAoAkpG û|çÞ ÿApG 893624938264932864 ôo úÏÇÚ òüA
óAqBG )lüq = Chokhos( xõh^ ÿApG :wýDo

!koAk kpGoBÞ oBývG oBývG 40
JBXc lG ÿBø|îðBg òPÖpünK qA

!îüoônÏì
QùW ,ûly I¿ð BW úíø ok úÞ þüõéGBO

! ïkpì ÿ úýcôo ókpÞ ÅõÎ ô ûlñg

www.TEHRANMAGAZINE.com

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk ô ó:õþüBðÚô@prüüAoÿÿBøBøîRðBgôB×O
oôBzì ô xBñzðAôo
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |15 BG
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA :ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk
.kõG løAõhð ûlñü@ óApãð râpø :êýHu
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | BG ôo@õK ëõÞpø lñðBì óAkpì qA þÃÏG
:QýÛÖõì kõWô þðq aýø .lðõy þì MýO }õg êýHu
ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ qA pPzýG úÞ QuA þvÞ ÜÖõì kpì àƒü .lupG pËð úG BHüq êýHu BG úÞ koAlð
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì úPyAk lì@ok lñÞ þì Zpg }pvƒíƒø ú`ð@

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ òýñ^ lðAõPG úÞ QuA þvÞ ÜÖõì óq àü .lyBG :oBÏPvì|þìBuA
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA
.lñÞAlýKAoÿkpì îø BG Büôo ô êvÎ ,òýðqBð ,AoBu pâA
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 ô êvÎ ,òýðqBð ,AoBu Ao pãülíø ,lðôpG óôpýG

:ZAôkqA }o@,óBìBu ,àGBGpâA .kq lñøAõg Al¾ Büôo
lñÞpýýÓO }pøõy úßñüA lýìA úG óq àü Ao pãülíø ,lðôpG óôpýG îø BG kAkpùì ô
àü .lñÞ þíðpýýÓO þèô ,lñÞ þì ZAôkqAôA BG Al¾QzKá|æôpßðBO,þñýìqïAkBG,|çüqkõâ
úÞ lñÞ þì ZAôkqA }pvíø BG lýìA òüA úG kpƒì .kq lñøAõg
.lñÞ þì pýýÓO þèô ,lñßð pýýÓO
:rýì JBvc Roõ¾ QgAkpK
:ÈGAôo BG ,lðoô@|þì Ao JBvc Roõ¾ þPÚô
àü Ao úÇGAo àü kpì àü ,úíø qA ëôA ,óBìBu ,àGBG ,ûly óBìõO oArø15 |«çÞ úßñüA
ïBíOÿAúÇGAoþPÚô.koô@|þíðJBvcúGúÇGAo rýì ÿôo óBìõOoArø 10 ïAlÞpø kAkpùìô }o@
{èk ûp×uô ûkõíð úüpâ úG Ñôpy óq ,kõy þì Ao JBvc Roõ¾ óApPgk þPÚô .lðoAnâ þì
ÿpÏyrýðôlüBzâþì}pPgkóBPuôkÿApGAo þHýW ÿBø JBvc òýyBì ,lññÞ þì QÖBüok
wLu .lüApu|þì ”lñðAkBð Bøkpì úíø“ óAõñÎ BG .lðoô@|þì óôpýG Ao kõg
.kqAkpK þì }A þâlðq úìAkA úG
{O|çßzì þÞlðA þüAlW ïBãñø kpì :ëõK
úíýð3QÎBuþüAlWqAwKûBì6.QuApPzýG wñW àü ÿApG óBìõOoArø 2000 kpì àü
:lüõâ þì ô lðq þì ò×éO ,úHñzXñK àü Iy óq àü .kqAkpK|þì }qBýð koõì þðBìõO 1000
òýG qA õì þâlðq úÞ þðôlG îPuAõg þì ÈÛÖ“ úÞ þðBìõO 2000 wñW àü ÿApG óBìõO 1000
õO ,ïp×ñPì RqA ,QízhG|þíð QÚõ`ýø ,ÿkpG .kqAkpK|þì koAlð ó@ úG ÿqBýð
úü îø qBG þðôlG ïAõg þì þèô ,ÿA úðAõük úü
xBíO oBÞ òüA ïBð ”.ûlðõì þÚBG óõìApG þP¾pÖ :Bøõãì õãG
99 úÞ QuA ”îPÛyBΙïp×ñPì RqA“ þñ×éO þì óBðq Bø|UdG ô pW ok Ao pg@ Ùpc
þì ïBXðA Ao ó@ oBG àü êÚAlc óAkpì l¾ok ,lüõãG ó@ qA lÏG kpì àü úÞ ÿrý^ pø .lñðq
Áõ¿hì ÿA|ûoôBzì ÿBø x|çÞ þgpG .lñøk .kõGløAõgpãükÿõãìõãGàüÑôpy
kõy þì êýßzO qBýð òüA qA óly Bøo ÿApG óAkpì
.lðoAlðpGokÿpýSBO|æ« õíÏìúÞ :ûlñü@
óApãð ûkpßð ZAôkqA úÞ þðBìq BO óq àƒü
ûkp߃ð ZAôkqA úÞ þðBìq BO kpì àü .QuA ûlñü@
41

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

êvÎ oõK Jkõì BðAlðBì

ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
|... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq

úðAõük úðpâô lýìA þñÞ }õìApÖ òÞ }çO|- | BO QÖo þì pPÞk ëBHðk úG Qvüpâ þì úÞ 32{hG |:êvÎ óBìo òPìqA þPívÚ
.îüõyþì Bì ólük BG , kpýãG Ao }pPgk RõÖ þøAõâ îPhO oBñÞ ô ly ÝBOA koAô ôA úPgBÖ òPÖo BG| ô ûkpÞ ØüpÏO úPgBÖ ÿApG Aorý^ úíø
, ûly îðlükoApÚ þGolÛð@þPvðAk þìõO|- | úGpulýìA.kpÞóBíøBãðþP×ãyBGôkBPvüA òýãíÒ ô ûBýu olÛð@ {ðBíz^ . Qvzð úG QuAõg þì ôA úPgBÖ þðAk þì :îP×â
?êvÎþP×ãðÿrý^òìúGAp^ ZoBg óBPuoBíýG qA QÎpu BGô QgAlðA püq ô ûkBPÖA Qzcô úG òì úÞ lðkõG ûly óBíz^ pýSBO QdO olÛð@ BìA lüõãG òì
, þøAõhG òì qA ÿrý^ òýñ^ ÿoAlð Üc|- | òýyBì . kpG þì {ýK úG Apì úßýèBcok , ly ôA úG úPgBÖ BíPc , îüõãG ÿrý^ îPvðAõPð QvðAõPð úÞ kõG úPÖpâ oApƒÚ îƒÛyBƒÎ
þP×ãðpãì , þðBì þì òì BG ÈÛÖ þP×ãðpãì îýupG úðBg úG úÞ þðBìq BOô QÖpâ þPvGok . kõG ûkAk pHg þì }kõg . QuA ûkpÞ ZAôkqA lüõãG
?ÿAûkpÞ{yõìApÖ Qgo ólýuo Ädì úG . krð þÖpc aýø Ùpc òýÏì îðBg BG òì QvðAk þì lýìA æBc þì õO úG ûqBÓì ok qôo ó@ pâA lüõâ
úßýèBcok , îPÖo ÝBOA úGô ûly lñéG ÿBWqA BO Ao úÖçì ô QgAlðA óAõüA ÿôo Ao {GAõg .ïkõG}oBñÞokúËdèîüpg@BOôïkqþì îø òì õƒO ZAôkqA qA wƒK úƒÞ îƒP×â
kBüpÖ QuAõg þì îèkô lüqpè þì îðlG ïBíO .lýzÞ æBG {üBøôpGA oBñÞ ?þP×âôAúGAorý^úíø|- | òì ô þPvßy þì BíPc ïkpÞ ZAôkqA
.rý^aýø,kpÞþíðîìAo@rý^aýø.îzßG îPÖpâ}õÒ@okAoïpuôîPvzðúéKÿôoòì þì}çOôlüqpèþìîÒqAlýìAÿAl¾òýñÆ Q×â ôA îPyAlð Ao õO òPvßy QÚBÆ
óBìq ó@ , ïkõG lýìA ëôA pvíø òì }BÞ ÿA óBýì ok òPvüpâ þðæõÆ þÛüBÚk qA wK . . kõzG {üBø àyA ÉõÛu ÐðBì kpÞ Ao rý^ úíø îÞ îÞ òì úG úPuAõg þì úÞ
... æBc BìA , îPvðAk þíðpdu êOBÚ Ao kõg îø Ao lýìA ÿ úüpâ ÿAl¾ ïA úüpâ ÿAl¾ Bü lýñy îðAk þíð BìA îP×â úËdè òüpg@|- | Apì ܃zÎ QƒÏuô þƒPÚô BƒìA lƒüõƒãG
îìAo@îø àyAô úPhüo îø úGrý^ úíø æBc þÖpc QyAlð QìBùy wÞ aýø . ïlýñy !kAlð {Péùì åpì þì ôA þPc , úPvðAõPðpãük QƒgBƒñy
ô lðkpì þì ÜüBÚk òüA }BÞ ÿA . lñÞ þíð ?lýìA Bü ïkõG ôA êOBÚ òì îðAk þíð , lðrG þéýgòüA,ûlýñzðîñÞpßÖløAõgþìîèk|- | ô lüõãG pdu úG Ao ÑõÂõì òüA QuAõg
, lðkõG òüA qA| pýÒ úÞ lýuo þì ApÖ þOBËdè ?lýìAóBíz^BülðkõGpOoBÞûBñâòìóBíz^ ...þéýg , QuA pPùG
ó@püq òì . Bø àyAô Bø îOBì ïBíOqA þèBg þPuAo úG pdu úÞ îPvðAk þì Ao òüA ÈÛÖ ûpXñK oBñÞ ô ly lñéG Ùpc òüA òP×â BG . lñÞ AlÖ Ao ôA
ôA úßéG ïlülð Ao |lýìA äðo lýLu ÿ úÖçì ókAk Quk qA BG Ao ÜzÎ òüA ô kõG ÜyBÎ BøoBG,ïlükþìAo{üBøúðBy}qpè.kBPvüA ?þPyAnãð Ap^ úðAõük Jõg -
ÿlýLu úÞ kõG óBW úíýð þívW ÈÛÖ ÈÛÖ òì ?ú^ òì BìA , kpÞ QGBS }A þâlðq ô îPyAk Ao ÿA úñd¾ òýñ^ ólük ÿ úGpXO þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc
þøBýuôûlyþßü oAõükÿlýLuBG{Ooõ¾ úÞ þðBìq þPcô îPuAõg ïkõg ÿApG Ao lýìA .òPvüpâ þßyAõü þñÏü òüA êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc ô kAk
...kõG QGBÚo ok Iy þøBýu BG {ðBíz^ lüBy , ïkrð þÖpc kpýì þì koAk ôA ïlýíùÖ ?kpìôlýzÞkokþéýg|- | Qvüpâ þì óBñ`ð@. kõG ûlyôo úGôo
ó@okôûkqûoõy{Ooõ¾ÿôoàyARApÇÚ ÿôqo@îHéÚ RBuBvcA òüpO þ×hìok þPc àü êTì , lýìA îñÞ þíð oôBG îø qõñø|- | {ðlG }qpè ÐðBƒì îƒPuAõƒO þƒíð úƒÞ
.kõHðþâlðqqAþcpÆaýøoAqûoõy þðæõÆ ÿBø QÎBu . îPyAk Ao {âpì ô koõg þíð AnÒ ÈÛÖ ôA lðBì þì xõGBÞ ólük BG ô ûkpÞ òyôoAo ÕAp^ ,ïõzG
þì Rly úG úßýèBc ok Iy ÿBø úíýð .kõGÿpýãèkJôpÒIXÎ,îýPvüpâ RoôBG . kpì þèô , òýíø kõG òýãíÒ Qzcô úG }A úPvßy îø ok ÿ ûp¿^
JAõgqAApìôkAkóBßOAoîüBøúðByQvüpâ pÂBc pdu îuApì ok lýìA ïkpÞ þì óBíâ ?kõy þì
.kpÞoAlýG óõ^ , QyAlð ÿl¿Ú òýñ^ ôA BìA kõy þì Jõg Ao ÜzÎ úÞ õO , kõG ÜyBÎ ôA|- | .ïkBPÖA
?lýìAûlyú^|- | qA Ao úÖçì þPÚô ïBXðApu . Qvüpâ þì ÈÛÖ ...þuBñy þì |********|
ô kAk þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc {ðBíz^ ïlýzÞ òýüBK {Ooõ¾ ÿôo . kõG AôpK þG ô pâ {ðqpu {üAl¾ òdè {ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
ôo úGôo êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc óBíâ úÞlðkõG ûly úPÖo kõâ ô jpu olÛð@ QhO ÿôo BW óBíø QuAõg þì oBãðA ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA qA ô kpÞ
þíð úÞ Qvüpâ þì óBñ`ð@ . kõG ûly kpÞ îøBãð ÈÛÖ , QuA úPvüpâ óõg ïkpÞ . lñßG ïõßdì Apì óBPuoBíýG {üõg úG Ao óAõW óApƒýGk ôBƒøpƒPgk
Ao ÕAp^ , ïõzG {ðlG }qpè ÐðBì îPvðAõO úÞ kpßð þÂApPÎA þPc ûkpì àü lñðBíø ?lýìAþüõãGþøAõgþìú^õO|- | úðApPgk þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõƒÇƒÏì
úPvßy îø ok ÿ ûpù^ ólük BG ô ûkpÞ òyôo . ïlük þì Ao {ñPvüpâ .òÞ{yõìApÖ...þ`ýø|- | Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpƒHè
. ïkBPÖA Qzcô úG }A ?êvÎîPvKþéýgòì|- | ÿBøôqBGqAúßýèBcokòìôlyZoBgÝBOAqA BO BìA , ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞ pßÖqA
.}BGïAo@,lýìA}BGïAo@|- | òì .. kõG QvK lýìA ïpËð úG îP×â þì ú^ xBvcA , ïlì@ óôpýG ÝBOA qA ïkõG úPÖpâ ôA
. ïlzð ÜÖõì Iy pg@

óõ^ îø ïBXðA pu BO lýzÞ ëõÆ þPÎBu ÜzÎBìA...kõGQvKþâlðq...ïkõGQvK úíø qA {ýG ô ïkpÞ þì þðAõOBð ô þñýãñu |********|
ô kBPÖA òýìq ÿôo óBW úíýð þívW ?ú^pduáBK þèBc ok òýÏì îðBg olK .RoBÛc xBvcA
44

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÿõXPvW ok qõñø òì óBíz^ ïlük þíð ô úPÖpâ þPvGok òýyBì , QuA ïoBËPðA ïlükþíðpãükAolýìARoõ¾úÞþèBcokô . QÖpâ }õÒ@ok Ao {üBøõðAq
.kõGûlyîüBñy@úÞlðkõGïAúHüpÒóBíz^ þÇýdìkoAô.ïkpLuûlñðAoQukúGAoþðBzð AoõO QvðAõO þì ÜzÎ àü îÒ BùñO : îP×â , .òÞúüpâîøqBGúðpâA?ÿlyïAo@|- |
}kõg : Q×âô kpÞ {ñÖk BW óBíø kpìpýK óBýì ok pùy qA pOoôk þDBW , ly Bñy@ Bð úÞ QuBøqôo õO , kqAlñýG ÿBK qA úðõâ òüA î×uBPì : Q×â Ièpüqô lýzÞ þÛýíÎ w×ð
}AúPuAõgúGlüBG,QuAõgòìqAúðõâòüA ô QyAk úãð ûlñðAo , oõãðA ÿBø óBPvÞBO . ÿqõu þì IO qA ô þGAõg þì ÈÛÖ . ïkpÞ QGAõg lG
.îüoAnãGïApPcA .lüôpGûkBýKlüBGAolÏGúGBWòüAqAQ×â .êvÎòýíøþñÏüþâlðq|- | ÜyBÎ «BÏÚAô òì ?lýìA QuA þÖpc ú^ òüA|- |
ok ô ïkõG Yýâ Yýâ , îPyAlð Q×èBhì óAõO ÿkpìpýKúÞîPÖoþì{ýKóAqpèþüBøïlÚBG BìA,lýìAÿkpÞþìþâlðqúzýíøõOJõg|- | . îPvø õO
...ïõyoAlýGxõGBÞòüAqAúßñüAoBËPðA ô ly pøBÊ îüôo úGôo þéâ þüBø úíß^ BG ?kõG.kõHðúðõâòüA pdu :Q×â ô Qvßy {ÃÓG ûoBGôk
îðBíz^ , QzâpG úðBg úG Aõø óly òyôo BG .....îø
,.ïly ûpýg lýìA lñéG QìBÚ úGô ûkpÞ qBG Ao .órðAo{Öpc|- |
ô kpÞ áBK ïA þðBzýK ÿôo qA Ao ÝpÎ RApÇÚ óôlG , QÖo ûBãzüBíð úG lýìA eH¾ qôpìA
. ïrürÎ ïkpÞ pük î×uBPì : Q×â úPvg ô ïAo@ }A ûpù^ . lðrG þÖpc úßð@
ÿBýðk ïBíO , ïkpÞ {øBãð pO ÜýíÎ ûoBGôk . þDõKBßO aýø óôlG , kAk þì óBzð
úG Ao {ðBPuk . kõG úPzâ qBG òì úG úÞ kõG òì þñEíÇì :îP×â Iè püq , QÖo þì þPÚô
.îPvüpâ oBýPgA þG ô ûkpzÖ þìpâ ?þñÞ oBÞ qôpìA þðAõO þì
?þñÞþìúüpâAp^|- | AoõO óõ^ , êvÎ QuA úzýíø êTìqôpìA|- |
úG úÞ xõGBÞ àü , kõG JAõg rý^ úíø wK . ïoAk
þì ô ûkq úuõG {ðBPuk úG ? lýuo óBüBK ïBíO úéíW òüA òP×â BG lýíù×ð râpø lüBy
. îPvüpâ pG òì úG ïA úPgBG ïkpÞ þì óBíâ úÞ ÿA þâlðq
?êvÎ ûly ú^|-| . QuA ûlðAkpâ
, kõG úPÖpâ òì qA Ao þÖpc pø Q¾pÖ úüpâ| þøBâ Bì þâlðq ô úPynâ pdu åpì qA ûBì àü
, kpÞ ØüpÏO lüBHð Ao lG JAõg úÞ ïA ûlýñy óõ^ îø lýìA þøBâ , QuA lG þøBâô Jõg
BG JAõg îèBÎ ok úÞ îüõâ þíð {üApG wK ôpÖpßÖok óBñ`ð@ þøBâô klñg þì úPynâ
ok ô Qvzð ïoBñÞ lýìA . kõG ûkpÞ ú^ òì . BýG òì BG : Q×â .QuAoô@ÑõùO?þâlðq|- | qA þøBâ , îPÖA þì Qzcô úG òì úÞ kôo þì
Quk ok Ao ïA ûkq iü óBPzãðA úÞ þèBc kõGûlüpGAoîðBìAþðBzüpKôQzcôxBvcA òì ?lýìA QuõO xBvcA òüA «BÏÚAô|- | Ao ÝBOAok Bø QÎBu þøBâô lüõâ þì ÜzÎ
ûkpvÖA îÞ îÞ ÿoAk õO : Q×â , kpzÖ þì kpìpýK ëBHðk úG Qvì þDBñýGBð óõ^ îø ô òüAôûkpÞoôkòìqAAoõOpduåpìîðAkþì þG olK qA|.|lüpâ þì ô ûkpÞ ê×Ú kõg ÿôo
òì pý¿ÛO òüA îðAk þì ô êvÎ ÿõy þì ïlüôk lýìA ÿõu úG ! òì ÿAlg . îPÖo {ýK .QuA{èôAûqBO ...úðAkpìûBãðó@,ïAûlyôAäñOëk,ïpHg
àü BG . îyBG õO pßÖ úG pPzýG lüBG , QuA :ïkqkBüpÖ.kpLuþìóBWQyAkúÞÿlýìA, úGôïkpâpGúÞlyUÎBG}AþðæõÆRõßu pâAúÞÿAûõùÚóBíz^ó@...ÜyBÎIéÚó@
?þÛÖAõì ûqôo lñ^ RpÖBvì ?lýìAÿkpÞú^ ÿôo| àyA RApÇÚ , ïõy ûpýg {Ooõ¾ pu okBì ëBHðk úG úzýíø BìA lðkõHð BHüq ú^
?lýìAïoAlýGòì:îP×âôûkqÿlñhHè ókq Ùpc óAõO þPc, kpÞ îøBãð þPhu úG þG úÞ kpÞ òýãíÒ Apì óBñ`ð@ {Ooõ¾ òì ëBHðk îðAk þíð . lðlðBì þì óAkpâ
?Qvý^RoõËñì|- | Q×â ô Qvzð Bì oBñÞ kpìpýK . QyAlð îø ûkAk Quk qA Ao lýìA òì . îPvüpâ oBýPgA ,lðAkþìApìþðBzðîølüBy?úðBükkpâþì
?îüôoþìþÞ,Qvýðîùì|- | ÕBGòüA,ïkpÞAlýKBWòüAAoôA{ýKþPÎBu|: òìëBìpãükòýãíÒôúPvgîvWó@,ïkõG ûkAk Quk qA òì ólük ÿApG Ao {éüBíO BìA
...qôpìA:Q×âôkqÿlñhHèBùOlìAqAwK òì qA kpì òüA . QuA òýÏì ÿBÚ@ úG ÜéÏPì ...þñPvßzðoôpÒó@...áBKoBßÖAó@,kõHð pËð ok lüBG îø Ao olK oôpÒ úPHèA . QuA
Ao p×u oBG lølG Q¾pÖ òì úG úßñüA óôlG ïkpÞAooBÞòüAòìôîðrGò×éOõOúGQuAõg . lðkõHð òì ëBì pãük ... ÜyBÎ IéÚ ó@ òì úG úPgBÖ Rlì òüA ïBíO ok....ïpýãG
ú^õÞ ÿõu úG ô QÖpâ Ao îPuk , ïlñHG . ok Ao lýìA , kõG ûlðq pdu þPÚô ! òì ÿAlg þðBH¿Î òì Quk qA îðBíâ úG ô ûkrð äðq
lýLu òýüBK ëlì òýyBì oBG òüA ,lðBzÞ ?lülðBupðóBPuoBíýGúGAoôAAp^:ïkqkBüpÖ lýìA þìBíO ûkpì úÞ æBcô QyAlð kõgoBñÞ ólýñy êídO ô ûly p×ñPì îø lüBy , QuA
QuAóBìkõgëBì:Q×âôkAkîðBzðAoþãðo óæAòýíø:Q×âôkqþãðoþGlñhHèkpìpýK .QuAúPÖpâ}õÒ@okAo ÿBÚ@lýíùÖ þì úPgBÖpâA . koAlð Ao îüAl¾
,ïlüpgîüBøõéGBOqABOlñ^}ôpÖBG,êvÎ ?ÿkpâþìpukokëBHðk,ûkpìôAîø , úPzãð pG lýìA qõñøô QuA Iy ÿBø úíýð ûkAkòìúGAowðByòüAZAôkqAqA{ýKúðBãü
.îøkþìëõÚ,îñÞþì{ÂõÎAlÏG ô ïkõG Yýâ ô RBì þOôB×O þG úíø òüA qA pãük lüõâ þì òì úG ÿlG xBvcA äðo B« íPc QuA ûkpÞ ÿoBãPuAõg òì qA ô
.ïrürÎQuAþèBÎþéýgòýíø|- | ôA. ïkpzÖ Qukok Ao lýìA ÿ ûkq iü óBPuk }BG îßdì : îüõâ þì kõg úG , {íñýG þíð ...ly þì pO ÜýíÎ òì| úG {Op×ð
: Q×â ô QyAk úãð Ao òýyBì ûAo ÿBø úíýð îÞpO úzýíø ÿApG Al¾ þG ô Q×ãð ÿrý^ Iy ïBíO þPc úÞ ûly RBÚôA þøBâ , êvÎ ô ly ÝBOA koAô {ýK ÿBøqôo óõ^ îøqôpìA
ûly óBzüpK olÛð@ Ap^ þüõâ þíð êvÎ .kpÞ .pPgk}BHðÜícA,ûlìBýðúðBgúG úßýèBc ok , lýzÞ qAok {GAõg Qgo ok
?ÿkõG : Q×â þì úÞ ïlýñy þì Ao kpìpýK ÿAõXð ... úu ..ôk ..àü ....ûkqAôk QÎBu úGôo úÞ þðBíu@ úG qBG ÿ ûpXñK qA {øBãð
þèAõuôlølGúìAkA{øAoúGúÞîPuAõgôAqA þâlðqBGòýñ^òüAlüBHðBìA,kõGþGõgóAõW òyôoAõø!òìÿAlg...eH¾YñK...oBù^ lükþìAoÿrý^oBãðAôlyûpýgkõGþøBýu
.lupLð æBc , kpÞ þì ÿqBG òýÏì ÿBÚ@ rürÎ pPgk qA QÎBu ó@ .úPzãð pG lýìA qõñø ô ûly {ðBíz^ , ïkõHð {ðlük úG okBÚ òì úÞ
lGJAõgkõyþíð,lýìAïlükÿlGJAõg|- | þì Ao òüA , ûkpÞ RAqBXì Ao }kõg ÈÛÖ îø kpÞ îðBzüpK ò×éO äðq ÿAl¾ ólýñy eH¾ ok þÃÓG òýÛü úG . lðkõG òýãíÒ úzýíø
?lyBG , kpÞ ØüpÏO Ao ?pPgkþíùÖ .îPyAkpGAoþyõâóAqpèþðBPzãðABGô ,kõGòPvßyÿûkBì@úzýíøúÞQyAkúñýu
Aõø , îükBPÖA ûAo ô QÖpünK þPüBÂoBð BG àü úýHy rý^ úíø , ïlýíùÖ þíð ÿrý^| .lýDBìp×G|- | . lýíù×ð ôA BìA ïkpÞ {øBãð
þß^õÞ sçK . îülýuo úÞ kõG ûly àüoBO !ïkpÞþìú^BWó@òìç« ¾A.kõGxõGBÞ ?{üBýðêvÎîðBg|- | ?îzßGQuApÂBcïBy:îP×âIèpüq
ÿôo úGôo îø BGôkpøô kpÞ ûoBWA BüokoBñÞ òì BG Ap^ ô lýzÞ þíð w×ð Ap^ òì lýìA .îPvøïkõgúéG|- | ô þãñupâ xBvcA lüBy , kAlð þhuBK
ïAo@ ÿApG úÞ þyçO ïBíO BG . îýPvzð Büok ! ïkõHð {üBýðk ïBíO òì pãì ?kpÞ òýñ^ ...xok@òüAúGBýG|- | {èk ÈÛÖ ô ûkAk Quk qA Ao }A þãñzO
}A ûpù^ , kpÞ þì }kõg ókAk óBzð Ap^Q×âþì,kqþìÙpcòìBGlüBGBüAlg ?Bíy,ûkBPÖAþÚB×OA|- | þùOJAõgòüAoBãðA,lGAõhGúÞQuAõgþì
.kAkþìóBzðóBzüpKôòýãíÒ þèBg ô kpu ÿBýðk òüA ok Ap^ , ûkpÞ òýñ^ BG , Qvýð îHÆBhì þvÞ ïkpÞ xBvcA QyAk þOnè ú^ ô lðByõK þì Ao {ðkõG
.êvÎïoAkQPuôkþéýg|- | ôêýìúGîøó@,QÖoôkpÞîüBøoBùñOÿBùñO úßýèBc ok ô ûly pÂBc þðBzüpK óBíz^ô IO ó@ok úÞ þGmBÞ {ìAo@{üApG
ûlñü@úP×øok úìAkA Ao ûkpì îvW ó@ òì ?}kõg úPuAõg ok þPyõðpu ú^ô ïôo þì BXÞ| îPvðAk þíð ûkBPvüA ûpXñKoBñÞ .QÖBü þì kõg ÿ úPvg
45

ÿkoô@ úÞõñüA ç« ÏÖ ,úñßð kok QPuk - ,Q×â þÆBÖ ,ûly þ^ ,õO BýG ...ûo@ - óApùO úéXì
.úTülc ô Ùpc ô JBPÞ Býðk àü }kõg ?þPyAk ïBøBG ÿoõÖ oBÞ
úðõgoôq úuAô }ApÏy qA þðõO þì ûo@ - .ïoAk ûktì RA úPuAô ,óõW p×ÏW úéG - ïôk|ô þu {hG
.þñÞûkB×PuA îø òüA ,ïly ïAlhPuA ïBýg þyôp×GBPÞ ÿõO
æBc ,úñßð kok QPuk ïqBG ...ûo@ - ...õO þñüpýy
,úPÖo óõì þÆBÖ ,îüoõhG þüB^ úü îø BG òýzG úG QyAk Quk ok úÞ Ao þGBPÞ ûBãð@
.îýßc{ýKûkpGôoú`GòüA pSA ,ÿrüpHO wíy óAõük léW àü .kAk p×ÏW
ÿok pø qA þPÎBu ,lñPvzð óAõW ôk .þìôo ÿæõì óAlüôBW
.lðlýyõðÿB^ôlñP×âþñhu ,óõW JApùu úñßð kok QPuk ...û@ kp®ÞAlø qA ÿA|úPyõð
îüoAk îøõükAo úü ,óõì úðõhGBPÞ ÿõO - ÿlyÿkpìRkõgúuAôûpgæBG,úyBGQÞoBHì

òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
úðBg ûõùÚ óly úPvG qA lÏG p×ÏW
ûõùÚ êülHO QÛýÛcok Bü ,BÚ@þéÎ ZBc
,êýHìõOA þÞlü ïqAõè ûBãyôpÖ úG úðBg
BW óBíø BÚ@þéÎ ZBc {øAõg úG BñG
ûqBO úðBg RoBXO þ^oAlG@ô lðBì þì
Ao }oBÞ úÞ ú^pâ ,kõy þì wýuBC O
þâlðq óAonâpÆBg úG BìA koAlð Quôk
ÈuõO lÏG ÿlñ^ .kpünK þì Ao ó@
úG }A úñüpük òýðqBð Quôk ,lídì
,lGBü þì ûAo óBgqôoõð úðBgoôq
RõÎk úG BñG ô lñÞ þì þüBíðpñø
ÿBøqôo kõy þì oApÚ ,oAk úðBgoôq
BXð@ ïBãñø p¿Î BO eH¾ ûk qA úÏíW
RBÞpc ô lñÞ ÿlypì ,kqAõñG JpÂ
Ao óAoBßyqoô ,þyqoô ô þzìpð

...ú¿Ú úìAkA àñüAô lñÞþøApíø

###
úðBg þvÞ ,lýuo úðBg úG þPÚô #
þì îz^ úG úñü@ÿôo QyAkkBü àüô kõHð
.koõg
Bìpu )òüôpK( ú`G òüA ,óBW p×ÏW -
òí ok ,pPÞk {ìkpG ,ûkpÞ IO ô ûkoõg
ôk qA úÞ úüBvíø ú`G pvK óBíø( JApùu
ûAo úPvø@ úPvø@ QvðAõO úÞ þðBìq }A þãèBu
ôA BG ô koô@ok Al¾ úG Ao p×ÏW úðBg ok ,kôpG
ÿlñìôpG óAõW }kõg ÿApG ëBc ô ly Quôk
xçÞ | 6 ,þãèBu ûkrðBy úðBPu@ ok ûly
ëBÛð lypì p×ÏW êý¿dO îø ëBu ôk þPc ,lðAõg Ao þüAlPGA
Roõ¾ ,lñéG ÿlÚ BG ,QyAk þðBPupýGk
,þßzì ôpGA ô îz^ ,ôo lý×u , þðAõhPuA
úzýíø Roõ¾ ,àüoBG ô úPuAo@ þéýHu
ú^ þðôk þíð ,úñyôo Iy BO eH¾ qA úÞ àü !!ÿoBÞ ú^ îø óôA .úzýKôoBÞ IcB¾ô úíÆBÖ QyAkkBü úìAkA ok )kpG þì Rnè p×ÏW pýÒ úÞ úPuAo@ÿpøBÊ BGrýíO úzýíø ,ûlýyApO
ú¾çg ,úñÞ þì {hK þãñzÚ ÿBø Øýñ¿O ,lñìôpG@ ô Jõg ÿBW úü ,rýíO ô þãñøpÖ oBÞ Ao QÒApuô lì@ ÿp¿Î ïk JApùu ,kõG úPyõð ,QyAk îø úPuAo@ þñÆBG ÿpøBÊ þãPuAo@ qA
JBPÞ þðBXì kAõhG Qèk BO þðõO þì æBc ,þðrGÿpuôAúGB« íPcÿlì@þPÚôQ×â,QÖpâ rýð oAkBÖô þPuôk ô ÝkB¾ ,Øüpy þðAõWõð
.úèBc BG þéýg
BÚ@ þéÎ ZBc ûqBÓì ÿõO îø Bì ...ûo@ - .þðõhG .koAk þíùì oBÞ .kõG
úü îø óõìkõg úðõg úuAô ïAõg þì ,îüoAkõükAo úÞ þGBPÞ pø îøõO ...óõW p×ÏW ûo@ - ok qA JApùu ólük ÿApG QuAõg p×ÏW ô QyAk òu ÙçPgA p×ÏW BG ëBu| |4
úuAô ïAõg þì ÐÚAõèA þÖ {PuAo ïphG õükAo þì RA úuAô îíz^ ÿôo ,õãG òì úG ÿAõg þì úG qBG ô kpÞ þPuk {ýK ôA kõg BìA kõy ZoBg ,Qvüpãð þì pPâorG okApG óAõñÎ úG ôA úG ûoAõíø
ô eüp×O aýø þßé×Æ ,ïphG õükAo úü þÆBÖ ,kAk þì ApÖ }õâ {üBø Ùpc úG ëk ô óBW BG
.ïo@ .lì@ {ÒApu BG QHcB¿ì qA ô QÖpünK þì Ao {üBøqolðA 46
?ÿlìôA óõW p×ÏW -

www.TEHRANMAGAZINE.com ...kpÞ úðõg ÿõO Iy BO eH¾ qA ,ûoAlð þìpâpu
ÿpéPýø óAqBGpu ,ïpPdì óBâlðõñy - ôoúðõgBü,úñÞþìþÆBýgïkpìúuAôBüúPvzð
lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG ô þGpÒ ,ÿrÞpì ÿBKôoA qA þíýËÎ {hG AnÒ òüôpK ô òì úuAô Bü úñÞ þì ôoBK ôoBW
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ .lðkpÞÙp¿OAoþèBíy ,þüBñy@ úð ,ûoAk þPuôk úð ,úñÞ þì Quok
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G óBíè@ ,lýüBìpÖ úWõO rürÎ óBâlðõñy - þì{ÒApuúÞQvøúXülgîâorGþXG@ÈÛÖ
úÇéu QdOrýð Ao þÚpy ÿBKôoA ÿBøoõzÞ ,Bø ûo þì ô ûpýâ þì ôo ú`G Quk òüA Bü ,k@
(626)3-50-50-50 .lðkoô@ok{üõg ú¿ÒþéýgúXülgîøòìîø{PuAo.{zýK
ûoAô@ oArø Bøl¾ ,ïpPdì óBâlðõñy - .îüoõg þì õy
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì ,óBPvùè ,óBíè@ ÿBøoõzÞ qA ,þãñW óBíøpg@ôkpÞêíÎkõgûlÎôúGp×ÏW
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük ÿBøoõzÞ úG ...ô óBPuoBÓéG ,óBPuoBXì ÿõükAo àü ,lüpg úíÆBÖ ÿApGõükAo àü úP×ø
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW Qèôk úG rýð òO óAoArø úÞ lñPhüpâ ØéPhì Ao þÆBÖ BO ïpÞ ô ÿA ûõùÚ äðo ôk åorG
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA xlÚA RAm oõPuk úG ô lðkoô@ ûBñK óApüA îø ëBdyõg òýðqBðpPgk ó@úÞ úñÞ ëBdyõg
QdO ÿõéùKBÂo RpÃdýéÎA ,þðõüBíø ÿôo Ao õükAo .ly ëBdyõg îø oBývG ,ly
(310)274-7474 .lñPÖpâoApÚQüBíc qA þßü ,kBùð }A úðBg ÉBýg ÝBOA ú`ÚBÆ
ÐGBñì pËð úG BñG ,lñíWoA óBâlðõñy - Quk pñø ,ûly ÿqôk êâ ÿBø ëBíPuk
47 péPýø Øèk@ ,þuBýu óApËð IcB¾ ô ÜSõì kpÞ{ñyôoôQgAlðAó@ÿôoúGrýðAo}kõg
,lðAoþì{ýKïôkþðBùWäñWÿõuúGAoBýðk rýð ûBâ úâô kõñzG Ao QÚô óAlñìpñø ÿAl¾ BO
ïçÎA óApüA ,þðõüBíø RpÃdýéÎA oõPuk úG BñG .úñÞ úìrìq Ao óBð@ ÿBø úðApO Iè püq
.kpÞþÖpÆþG BñÎo,îüAqBGQüõÞpuqA,óBãñèóBãñè-
ÙpÆ qA |1318 ëBu ok úÞ þÖpÆ þG òüA BìA ...BñÎo þüçG ú^ BñÎo ,þüBXÞ õO
óBPvGBO BO QÖpünK ïBXðA óApüA oBGok ô Qèôk ,óõPu ê^ ïqBvG òì þìõíc àü :Bü ô
lðly úýuôo áBg koAô Bø óBíè@ úÞ |1320 YÞ ,ûpXñK ê^ ,óõPu ê^ îðõW ,ûpXñK ê^
.lýüBLðpPzýG BGîðõW,úévéuôÝApüBGúñýzG}õOóBgûçÞ
qA þßü pËð oBùÊA úG BñG rürÎ óBâlðõñy - ...úévéu ô ÝApü
óAõñÎ úG óApüA úÞ þPýÏÚõì ,þuBýu óApv×ì úð ûoAk ÝõG úð þèlíì þPzì òýyBì :Büô
ÅpÏì ok Bì Anè ,koAk BKôoA ô Býu@ ûAo oBù^ ...ô þèlñ¾
úìBðpGþìBíOlükpOþGôkõGîýøAõgÿlWpÇg þíð {hK úðApOô Øýñ¿O ÈÛÖõükAo BìA
.lyløAõgØÚõPìóApüAþðApíÎÿBø ,lðBuoþìóBâlðõñyÐíuúGrýðoBHgAúßéGkpÞ
óBíè@úéícqA wK .lyrýð úðõãðBíø úÞ qA,kõGpünLèkôJõgëôAÿBøëBuúÞÿoBHgA
þøAo QvüBG þì úÞ òýÛ×Pì ,úýuôo áBg úG qôo kBXüA qA ,Q×â þì Qßéíì ÿBø QÖpzýK
pýøBíWkBdOAúGRArýùXOôïqAõèólðBuoÿApG ô ûBãzðAk fBPPÖA BO úuõy ÿBø ûAo óôrÖA
úÞlñPyAlðòüArWÿAûoB^,lññÞAlýKÿôoõy puApu ok klÏPì ÿBø óBPupýGk ô Bø óBPvGk
lññÞ ûkB×PuAoõËñì òüA QùW óApüA Bü úýÞpOqA óly ÿoBHWA qA ,oõzÞ ÿBø óBPuA ô Bøpùy
pÆBgúGúÞóApüAqAlñPÖpâîýí¿OQüBùðokô ,ÿAú`GpøúßñüAôóBÞkõÞÿApGúuolìôxok
QýÏÚõì qA kAq@ ÿBø J@BG ÿoAõW îø úGlðAõOþìþãèBu|7òuqApvKú^ôpPgkú^
ûkB×PuA kõG oAkoõgpG ÿpPùG þßütOApPuA Qèôk oõPuk ô kôpG úuolì úG óBãüAo oõÆ
ókõG ÐðBìçG ô óly óBu@ QùW ô lñüBíð óApPgk xBHè ókõG êßzèAldPì QùW
úG Ao péPýø qA ÿoAlÖpÆ Iv^pG ,óBy ÙAløA pu ÿBøõì ókõG ûBOõÞô þðBPupýGkô ,þðBPvGk
òÆô áBg ápO úG oõHXì Ao ôA ,lñðrG ûByBÂo BG ûqoBHì .QÖBËð Ì×c ô pvK óAqõì@ {ðAk
ôA ÿBW úG Ao }A úèBu |22 óAõW lðqpÖ ô lññÞ óBãüAoókqòvÞAôôóBÞkõÞYüAoÿBøÿoBíýG
,RolÚ óôlG Ao óApüA lñðAõPG BO lñðBzñG ...ôúéG@óõ^þüBøÿoBíýGqAÿpýâõéWQùW
êK úG åorG ûByBÂo Qüpülì ô þølðBìpÖ qA úðAqôo oõÆ úG úÞ pãük Jõg pHg óAoArø
.lyrýðúðõãðBíøôlñüBíðêülHOÿqôpýK QvðAõO þíð úÞ pHg BìA ly þì {hK õükAo
,lýüBìpÖ úWõO lñíWoA óBâlðõñy - qA ,lüõãG Bø QÖpzýK qA ,lyBG Jõg úzýíø
ØuCBO ëBíÞ BG .lýñÞ úWõO lñíWoA óBâlðõñy úßéG ,lüõãG oôpu ô òzW qA ,lüõãG þðAkBG@
ûByBÂo þðõüBíø RpÃdýéÎA úÞ îýPÖBüok ÿoBHgA ,lýuo þì ûAoqA îÞ îÞrýð lG ÿBøpHg
Ì×c pÆBg úG óAõW óApüA olK ,ÿõéùK ô óApãð Ao ïkpìô ly þìpPzýG qôo úG qôo úÞ
ÿçW ô ûkõìpÖ ápO Ao óApüA ,Qßéíì Qdé¿ì :kpÞ þì pO óApãð
ëBu ûBì oõüpùy ïõu qôo ó@ô !!lðkpÞ òÆô ,lýüBìpÖ úWõO rürÎ óBâlðõñy -
.kõG|1320 ,péPýøØèk@þâkpÞpuúG,ÿqBðóBíè@ÿBøôpýð
koAk úìAkA Ùp¿O rýð Ao úvðApÖ ,óBíèA QvýyBÖ pHøo

óApùO úéXì

ly îýøAõhð îýévO ;óBýðBGpÚ ûkAõðBg BG þvì ÿkolíøqApGA

ô Bø|ûkAõðBg úG îøAõg|þì :Qyõð þvì þìBýK þÎBíPWA ÿBø|úßHy ok BðõéuoBG ëBHOõÖ qA lÏG .lðly fôpXì p×ð 100 qA {ýG ô úPzÞ BðõéuoBG ûBãyBG òýñ`íø ô þvì êðõýè|#
ÿBðõéuoBG áBñPzcô Rçíc óBýðBGpÚ óBPuôk .kpÞokB¾ îýO þñýPðAso@ ûoBPu ,þvì êðõýè BìA ÝB×OA òüA þPvüoôpO Rçíc þüBø|úýðBýG oBzPðA BG
ÿkolíø qApGA Bø|ó@ BGô úP×â QýévO óBìrürÎ ûkAõðBg qA ô ûkpÞ ïõßdì Ao BðõéuoBG
lüBG òýñ`íø .lñÞ ïçÎA Ao îPüBíc ô ûkpÞ ÿkolíø qApGA Bø|ó@ BG ô QüBíc óBýðBGpÚ

.î×èBhì þOBìAlÚA òýñ^ BG çìBÞ îüõãG .lðkpÞ
ÿBýðk ok îüoAk ôqo@ úÞ þðBvÞ úíø ô Bì úéícôk BðõéuoBGok úPynâ úHñy|YñK qôo
xBuA úÞ Rp×ðô úñýÞqAoôkô eé¾qAoBypu p×ð 13 ó@ úXýPð ok úÞ ly ïBXðA þPvüoôpO
,QuA þPvüríø ô ïApPcA úüBK pG þâlðq ó@

.ly îýøAõhð îýévO ,îýñÞ þâlðq
oôl¾ BG îø BðõéuoBG ûBãyBG òýñ`íø
úG Rçíc :QuA úP×â QýévO ÿA|úýðBýG
ô Bø|ûkAõðBg BG .kpÞ óBìpSBPì Alüly óBìpùy
úG ô îýñÞ|þì ÿkolíø qApGA óBýðBGpÚ óBPuôk

.îýüõâ|þì QýévO BðõéuoBG ïkpì

þðApüA QvýèBHPßvG
lyqBu iüoBO

.ly Býu@ok ÿqBýPìA 700 òßüqBG òýPvhð ,óApüA ëBHPßvG þéì îýO óBPýKBÞ#
Ao Býu@ NBÞ ÿBø|QGBÚo óBGrýì ,óBñHè QvðAõO xBvc ÿoAlük ok óApüA ëBHPßvG þéì îýO

.lupG Bø|QGBÚo òüA þüBùð úíýð úG ô løk Qvßy
{üBøqBýPìA ÑõíXì ô kpÞ IvÞ qBýPìA 23 oAlük òüA ok óApüA þéì îýO óBPýKBÞ ÿkAlc lìBc
700 qpì qA òùÞ ûoBÚ ok úÞ QÖpâ ïBð þPvýèBHPßvG òýPvhðô lðBuo 700 qA {ýG úG Ao Býu@ok

.kpÞ oõHÎ qBýPìA

, ïBßG lüõük
ûpù^ òüpOlì@okpK
Býðk þyqoô úPvzðqBG

.ly úPgBñy Býðk þyqoô úPvzðqBG òüpOlì@okpK óAõñÎ úG îøqBG ïBßG lüõük #
ÿoBKô lüokBì ëBDo ,lPüBðõüpPv`ñì ÿBø îýO ÜHuA ûoBPuô wýéãðA þéì îýO ÜHuA óBPýKBÞ |
Býðk þyqoô ûpù^ úPvzðqBG òüpOlì@okpK óõñÞA BO koAk lì@ok ôoõü óõýéýì 16 úðBýèBu òìos òu

.lyBG
þðõñÞ ÿBø ûoBPu ÿoBývG qA ókõG úPvzðqBG kõWô BG ôA .QuA RBÓýéHO ûAo qA ïBßG ûlíÎ lì@ok

.lñßýì lì@ok IvÞ pPzýG ëBHOõÖ ÿBýðk
.koAk ôA ÿBølì@ok {üArÖA ok þíùì oBývG {Ûð rýð BüoõPßüô }pvíø úPHèA

48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

óBüoõ¿ñì BÂpýéÎ úG ûoBGôk ïõOBíýPèôA

lü@þì ÿlýXì kBøpÖ ÿBK ÿAl¾

sôp!ðloykþþüðBBßO Yì BñyK õu àü úG êülHO Ao ëçÛPuA óAõW îýO óBüoõ¿ñì êGBÛì ëçÛPuA ûlññÞ lýìABð Qvßy #
YüBPðôo òüAqAô QuA ûkpÞ ïôl¿ìôpýK îýO ûkpÞ óApdG koAô Ao îýO òüA ûoBGôk BLüBu
úP×ø ÿBøoAlük qA þßü olHzük òèAlðõýì ûqAôokoõÃcoksôpð òèAlðõýì îýO #
ôoõéÖ ÙB¿ì úG sôpð ïôk úPuk äýè îPvýG .ly þñýãñu Qvßy êídPì kõg þðApüA óBG .luo þì pËð úG pO ëõHÚ êGBÚ pýÒ ëçÛPuA .QuA
þðBßì Byõu Jõg kpßéíÎ IýOpO òüA úG óBüoõ¿ñì ZApgA pHg ólýñy Ädì úG òüA QGBG ÿpãük kpÖpøqApPzýG úÞ þvÞ |
.QÖo úPynâÿBø úP×ø ok îýO òüA ûqAôok óôok Qßíýð ÿôo pG ÿlýXì kBøpÖ oõÃc úÏüBy BÂpýéÎ kõy þì ôpGôo êßzì BG Qvßy
úíýð ok ôoõéÖ úèBu 27 îWBùì ,òKõÞ ûolðA¶ æõíÏì úÞ þñßüqBG ,kõy þì ûlýñy ëçÛPuA ÈÛÖ ê¿Ö òüA êÞokôA îýO .QuA óBüoõ¿ñì
oBG oBù^ ô QyAk ÿA|ûkBÏèA|ÝõÖ {üBíð ëôA .QÖpâoApÚpýSBO QdO pËð oBùÊA ó@ YüBPð ô ëçÛPuA ûoBGok Bdüp¾ Bø þèçÛPuAoBG úÏWBÖoBì@.QuA ûkq êâ àü
qA þßü úÞ kpÞ qBG Ao þðBßì Byõu ûqAôok qA òèAlðõýì úG QzâqBG qA lÏG þðBßì Byõu ÿApG òßíì úñürâ òüpO ûõÛèBG BìA lñÞ þíð òüA ØýÏÂoBývG YüBPðôõu àüqA þðréâok
ok ;lýuo píS úG þPèBñK úÇÛð ÿôo qA ôA ÿBø|êâ îýO ÿApG pýgA ÿqBG ôk ok ,QulãìôpPuA kBøpÖ ÿAl¾ çÏÖ !QuA óBüoõ¿ñì ÿõýOBðpPè@ BO QuA ûly UÎBG pãük ÿõu qA äýè ok îýO
kq ôoõéÖ ÿApG pãük êâ àü oõýèôA rýð ïôk úíýð ok úHOpì àü ô þÖnc ïBW ok oBG àü }lülW qA óBüoõ¿ñì ZApgA ÿBø úìrìq pãük oBG
úÛGBvì òüA ûlðqBG p×¾ pG 5 úXýPð BG òèAlðõýì BO kõG úPyAk úãð úPvG Ao kõg ûqAôok äýè xõGôA .lü@ þì
IýÞpO ok rýð Iy úHñyoBù^ kpßéíÎ òüA BG úÞ ÿqôpýK àü úG îXñK úP×ø ok ëçÛPuA pâA .lupG }õâ úG ëçÛPuA
.kõy úðBg qA ZoBg ëBHOõÖ ÿBø JõgrWôA .QÖpâ ÿBW òèAlðõýì RBÏüBy òüA QuA òßíì lGBü Quk òüpýy ê¿Ö êüAôAok óBüoõ¿ñì úÞ úPynâ ê¿Ö
ô ÿqBýPìA 25 QgBG òüA BG þðBßì óAoBü úìAkA þéÏÖ ØýÏ úüôo pâA BìA lñÞ {ÞôpÖ òýñ^ QÖpâ þì úXýPð ØýÏ ëçÛPuA BG
.kõG pýgA ÿBø úP×ø ok sôpð úG þÏÇÚ RæõdO ô pýýÓO ûBãð@ lyBG úPyAk RBÏüBy òüA óõñÞA BìA ly þì ûlýñy þOBÏüBy
.lðlðBì sôpð äýè xõGôA ëôlW îýO òýíùð .luo þì pËð úG pO ÿlW úPynâ úG QHvð
.luo þì pËð

?QvýÞ>õývñu@õÞoBì<

.lyBG ëBHOõÖ ÿBýðk lülW ÿBø ûoBPuqA þßü lðAõO þì lüokBì ëBDo þìõXø àHÖBø #
àHÖBø õývñu@õÞoBì Bùð@ qA þßü .lñýG þì kõg óôok Ao ÿlülW ÿBø ûpù^ æBc ëBHOõÖ ÿBýðk
BðõéuoBG êGBÛì lüokBì ëBDo QzâpGô QÖo úÛGBvìôk ok úÞ þñßüqBG ,QuA lüokBì ëBDo þìõXø

.kpÞ þðréâ
qA BìA kpÞqBÒ@pùy òýíøok Ao kõg ëBHOõÖôA .QuBÞoõüBìok ÿkçýì 96 ëBu lèõPìõývñu@
úG ëõýðBLuA ô BÞoõüBì ÿBø îýO ok þé¿Ö ôk Rlì òüA ok ôA úPHèA QuA úPuõýK lüokBì ëBDo úG 2014
ôA óBzgok kpßéíÎô QuA úPzâpG lüokBì ëBDo úG ûoBGôkôA óõñÞA | |.kpÞÿqBGþÂpÚRoõ¾
,ôlèBðôo êTì þüBø ûoBPu úüBupüq koAlð îø þéüBíO þüõuqAô koAlð þüAlW l¿Ú løk þì óBzð

| |.kõyîâêýGBüôBìrñG
lülW ûoBPu óAõñÎ úG óõñÞA ô QyAk QzâpG ô QÖo oAlük ôk ok þùWõO êGBÚ {zgokõývñu@

| |.kõyþìúPgBñyBãýèæ
}olK qA ôA luo þì pËð úG óõñÞA .QuA þüBýðBLuA oõùzì QvýèBHOõÖ õOpHéýâ pvK ôA

|.ly løAõg ÿpO fpÇì QvýèBHOõÖ

49

óApùO úéXì

úìok ÿpPgk”õèûrícòýßO“úPyõð :óBìo ÿ ú¾çg

ëçc úƒÞ þƒuBƒñzðAôo xBƒñyoBƒÞ úƒƒüBƒƒu
Quôk úÇuAô BƒG Qƒvø }kAõƒðBƒg Rçßzì
ô kôo þì ûoôBzì ÿApG þßýñýéÞ úG }olK
îÞ îÞ kpýâ þíð ÿlW AoôA þvÞ úßýèBcok
pPzýGô lññÞþì AlýK óBñýíÆAôA úG {ðAoBíýG
ÿApG úüBu okApG Quôk BÂo , lðõƒy þƒì
.. lñÞþì úÏWApìôA úG BñÎo }pøAõg êßzì
þì þâlðq lñíOôpS ÿA ûkAõðBg ok úÞBñÎo
ûkAõðBg þùWõO þG pSA pG þÞkõÞ qA lñÞ
úíø qA ô QvýðAôo kBc Rçßzì oB^k }A
koAô Quôk óAõñÏG úüBu ..koAk úíøAô wÞ
úG þK lñÞ þì þÏu ô kõzýì Bùð@ þâlðq
óBíø ok ô kpHG BñÎo Rçßzì þé¾A úzüo
þèô kõy þì úüBu ÜyBÎ îÞîÞrýð BÂo ëBc
òƒüA óôok þƒðAôo Rçßzì xpO qA úüBu
!ÿpýËð | |.ïkpGRnè«BÏÚAôóAoõPuo úG ô îñÞ {èBdyõg ïoAk Quôk úðq þì BÂoqAô koAk úíøAô Qé¾ô òüAqA ûkAõƒðBƒg
ô ly qBG ÉBýc ok , úðBg úG kôoô Ädì úG ok úÞ Ao JBHÞ úWõW qA ÿA úÏÇÚ ëBãñ^ BG úðBzð qA îø òüA lüBy ,ïlýì }õâ {Öpc lƒøAõƒg þƒì ókpƒÞ pƒßƒÖ ÿApƒG þƒPƒéùƒì
ïpÞ oAõéy qõéG .lìôA óôpýG ÿp×Ëì îðBg îPyAkpG kõG BÂo ûkoõhð Quk ô åorG wük
.kõG ûlýyõK ûly ÿqôléâ úýyBc BG äðo ?QuA þèçÛPuA þG ô ØÏÂ ÿBø ............
| |:îP×âô , þPvø kAlÏPuA BG õO óõ^ ,îðôk þì lýÏG-
lðõéG .kõG ûkpÞ äðo ûqBO oBãðA Ao {üBøõì óæ~ A òýíø þðôk þì ,þuõè îø RkõgõO- ,ÿoAk þèBì ëçÛPuA ,ÿoAk Jõg êÓy àü *******************|
òì ólük Ädì úG .kõG óBzgok ô ÝApG AnÒ òüA ÿôqo@ ô óA úñupâ p×ð oArø lñ^ lG ÿpýãzýK Bü Rkõg óBñýíÆA ÿApG þèô
úðBíýí¾AoîOoõ¾ÙpÆôkôkpÞqBG}õÒ@ ÈÛÖ ëBãñ^ BG õO QÚô óôA ?úèBdì óõyApG úvéW àü RAôBíu pPÞk BG îø õO Qvýð 45{hG

îèBu ô BÂo óly AlýK qA kõG ïõéÏì .lýuõG þì úÖBýÚ ô ÿoõg þì õyoôk ÿBøoõyoBýg kõWôîøÿrý^úâAëBcpøúG,þyBGúPyAk xBvcA ò×éO QzK qA Ao þðApãð Zõì
ïkpÞ ïçu .QuA ëBdyõg þéýg {ðkõG ?ÿpýâ !úñÞ{PuokúðõOþìQcAoóôA,úyBGúPyAk Rkõg úG olÛðA ,BGBG óõW úüBu :ïkpÞ þì
:ïlýupKô ïkBüq òì úðpâô ,îPyAlð BùPyA ç« ¾A qôpìA- êÚAlc .ïpG lüBG ûo@ :Q×âô kAk óBßO ÿpu QcApPuA Rkõg úG îø þíÞ úü .oBýð oBzÖ
?ûoõÇ^ {èBc ?QuBXÞ BñÎo- .îPvýð òPÖpâ úÖBýÚ êøA | |.ïBýìokjqpGòüAqA ?ÿpýì BXÞ æBc,ûlG
êTì :kpÞ ÐíW Ao }A ûlýèBì Iè sŸo óBHè úWõW qA ÿpãük úßO ,ïkõG pýu úÞ òüA BG ok àýy ô åorG óAoõPuo àü ok lÏG þíÞ }BøBG lüBG , BùÃüpì qA þßü ólük úG-
.úzÚBOAõOúzýíø :ïkAkôpÖoôqúGôïlýÏéGAoBÂoJBHÞ AnÒQìlhzýKþPÚô.îükõGAnÒÙp¾ëBc pPÞk {ýK ûpG úzG þÂAo BO îñÞ QHd¾
ÿAõg þì :lýupK BÂo ô îüly úðBg êgAk .oõhGþèBg,ú×ýc- îø úG Ao îðBPuk oBýPgA þG lý^ rýì ÿôoôo ?úðõOkBü,ïkBPuA óõíø ,RAôBíu
?îñÞ}Al¾ ûtüô xçÞ ô qBð BG îø BÂo þPÚô ïBXðApu ÿpßÖpø ,úíñupâ þéýg òì :îP×âô ïlýèBì ïkBü òì !þupK þì þüArý^ ú^ :lülñg
:ïkõG kõè@ JAõg qõñø ,îPvzð êHì ÿôo qAô îüly lñéG ,koõg úWõW úßO lñ^ úG þGBvc ïAõg þì þèô ,òßG ÿoAk Quôk þupK þì õO ,ïkoõg þ^ oBøBð pùÊ Qvýð
.òÞ}Al¾,ûo@ îðBíz^ ûAo óBýìok .îülìôA óôpýG óAoõPuo | |.îñÞQìlgîíßy ?úOkBü ïkBPuA îuA
.ly püqApu Bø úéK qA BñÎo lÏG úÛýÚk lñ^ ÿkBüq .îñÞ AlýK {ìAo@ þíÞ BO îPvG Ao rW úG òì :Q×â ô kq þðBGpùì lñhHè BÂo Rpvc pK ûBãð ïkpÞ ÐÇÚ Ao îÆBHOoA þPÚô
ô QyAk òO úG þüôoô äðo þGô lñéG xBHè óBßO pø BG ïkpÞ þì xBvcA ô ïkõG ûkoõg aýø , þðBGpùìô BHüqô JõgolÛ^õO úßñüA ÿAúPÖpâÿAl¾BG.ïlükïkõgúWõPìAoBÂo
úPvGpu QzK Ao }A ûly IOpì ûqBO ÿBøõì óBy úðBg úG þPÚô .îzýì pX×ñì òýyBì ïoAlð êýì kBüq òì .îñßG îðõO þíð ÿpßÖ | |:Q×â
qA óBzð úÞ þãðpíÞ lñhHè òì ólük BG .kõG ô àHu JAõg .ïlzð úWõPì ç« ¾A ,îülýuo | |.}BGQcAoõOþèô ô ïpâ olÛð@ þPÚô ,úüBu QèBc úG }õg-
ïçu úPvø@ ô koô@ Iè pG kAk þì þüBñy@ .kpÞ ÐÇÚ îðBPuk }qAõð BG BÂo Ao îøBOõÞ JBHÞõé^ ô QuBì ô kæBu úO þPÚô QHÚBÎ ÿkõvcQùGþðrýìÙpcRolKBGþíýí¾
| |:îPÖo{ÖpÆúGôïlylñéG.kpÞ Ao {ðAlñg Roõ¾ ïkõzâ îz^ þPÚô úÎpWBGAoïAúGByõðôïkoô@okôoî¾õ¿hì òüA ïolK BG kBü þíð ïkBü «ç¾A òì .îñÞ þì
,ÿly êãyõg olÛ^ , óõW BñÎo ïçu- !þPvøÿpýËðþGpPgk«BÏÚAôõOúüBu:ïlük :Q×â ô kq lñhHè BÂo ,ïkAk ôpÖ åorG ÿA îñÞ þì pßÖ þøBâ.îyBG ûkq Ùpc ÿoõÆ
.kBýì QùG þéýg ô ûly lñéG RBøõì ?Ap^:ïlýzÞûqBýíg þvÞïlülðúÞúèBulñ^óæ~ AþðôkþìúüBu ÿoõgÿpuõOôØýÏÂQý¿hyîñìúñßð
QcAo ô åorG úKBðBÞ ÿôo ïkõg oBñÞ lÏG Ùpc ,þÏýHÆ oBPÖo ,þPvø þÏýHÆ óõ^- þñG ÿBøkApüA ô óly ÝB^ qA þðApãð óôlG ô úÂpÎ þG óôA êTì îñì úñßð ,îyBG úPyAk
BÂo ô }okBì úG þñýG lG BG BñÎo ,{ìlðBzð ÿApG «BÏÚAô ,þÏýHÆ RBuBvcA ,þÏýHÆ ókq òüA, úãük ÿBø ÿqBG xõèô AnÒqA þéýüApuA kAõhýì îèk þéýg îø òì óõ^ !îyBG êýèm
,îñÞ QcAo Ao {èBýg úßñüA ÿApG .kpÞ ûBãð þGõO!îñÞ þì úyBG ïqæ ÿoBÞ pøõO òPyAk úGólì@qABøRlìqAlÏG,ûoõhGAnÒÿoõÆ þÖpc úâA îðBìBì «çTì !òyBG þÂAo ïqA úíø
50


Click to View FlipBook Version