The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL ISSUES NOW AVAILABLE AROUND THE WORLD
With our international Partner-Network, we offer digital newspapers and magazines to 120 Million passengers and more than 240.000 hotel rooms. We work with Lufthansa, Virgin Atlantic, Oman Air, Austrian Airlines, Air Dolomiti, Eurowings, Air Berlin and NeosAir. And have several well-known hotel clients (e.g. Mandarin Oriental, Radisson Blu, Marriott, …) where we place more than 1.000 Media Boxes all over the globe.
Also Available on Issuu.com
https://issuu.com/tehranmagazine

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-08-13 20:37:26

Tehran Magazine Issue # 1097

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL ISSUES NOW AVAILABLE AROUND THE WORLD
With our international Partner-Network, we offer digital newspapers and magazines to 120 Million passengers and more than 240.000 hotel rooms. We work with Lufthansa, Virgin Atlantic, Oman Air, Austrian Airlines, Air Dolomiti, Eurowings, Air Berlin and NeosAir. And have several well-known hotel clients (e.g. Mandarin Oriental, Radisson Blu, Marriott, …) where we place more than 1.000 Media Boxes all over the globe.
Also Available on Issuu.com
https://issuu.com/tehranmagazine

Keywords: shahbod,noori,tehran,magazine,editor,los angeles,iranian,persian,best magazine

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
10 úd×¾..........|......) þHdì îüpì pPÞk |( úíèBßì òüpOoAõyk þüBÂoA kõg úG ÐWAo õãP×â- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
12úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok-
16úd×¾...........)BøpHg ô Bø ûpù^(þðõürüõéO ÿBùèBüpu óApãüqBG òüpOBHüq ô òüpO JAnW -| ÿoõð lŸHùy& Publisher
18 úd×¾.......................................)ûtüô }oArâ(pÞoBK ÿlýyoõg pãyôBÞ-
20úd×¾......)þÏÚAô þèô IýXÎ(|ÿlñÞ QðlüqpK ô òéßñýè QðlüqpK ÈGAôo òüpOrýì@oApuA qA þßü- SHAHBOD NOORI
|41-22úd×¾....................................................Býðk oBñÞ úyõâ qA|-
44úd×¾.........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu– )|201 8 Quõâ@17( 1397 kAkpì 26 úÏíW ,1097êvévì ûoBíy ,22|ëBu
46 úd×¾ ............................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@ –
48úd×¾...............................................)ûBOõÞóBPuAk ( ÜzÎ|Qgok- Friday, August 17th, 2018 I S S U E # 1 0 9 7
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ–
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
54úd×¾ ..................................................)rñÆ(îülñhGîøBGþíÞ-| 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
56 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-| among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK- published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
69úd×¾ ...................................................................ÿrLy@- covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW- politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK- within the Iranian community.
78 úd×¾..........|....................................................Bø ÿlñìqBýð -
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì- (818) 881-1771

TEHRAN MAGAZINE

Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

?kpì IüpÒpíÚ Ap^

úPvWpG óAkBPuA kríPuk ëkBÏì þñÏü ,QƒÖBƒü | |.kõyQHSóApüAiüoBOokúÞlðrGîÚo{üApG
|:lƒvüõƒð|þƒì ÿpƒýãðBƒùW ûlƒƒýƒGq .ûBƒƒãƒzƒðAk ?lzð òýñ^ Ap^ BìA
þíùì êÓy oAk ûlùÎ úÞ þÂBüo òývdìçÒ< ó@pãük þãèBu lñ^ ô êù^ ok píÚ ÿAl¾
òüA BG kõG óApùO ÿpüqô óBPuoBíýG QuBüo óõ^ îø lÏG ÿlñ^ ,QyAlð Ao òýzýK QÚk ô óAõO
Qƒ¿y ô lƒ¿P×ø þøBì þøBãzðAk îùì úHOpì úG {ñP×â òƒhu þƒPc ô kpƒÞ ÿrƒÓì úƒPƒßƒu
ok ô kpÞ|þì QÖBüok kôlc òüA ok Bü óBƒìõƒƒO BùüoBýGlG òüA .ly ëlG ïõƒù׃ìBƒƒð þƒƒOBƒƒíƒéÞ
êøA BG úðBìq úÞ kõƒG þƒüBƒùƒèBƒu ok Qƒuok áõéíèA píÚ pßýK ,{ýK ëBu úð ô ûBXñK #
lƒðA|ûkõƒG îø þOBÎõƒHǃì ô úƒP×â|þƒƒì ïkpƒì úƒGrƒýð ...ô kõƒGqBG úíø ÿôo úG }A|úðBg õƒükAo ,ûlƒƒy pƒƒPƒðBƒƒGpƒƒùƒì þƒƒÛƒýƒuõƒƒì úð oBãðA úÞly ûkpLu áBg úG óBñ^ ÿpüqô
ÐHñì Ao oBßPìlg òüA ÿBùƒÖpƒc úƒƒÞ ,óBíø( >lýuo|þì óBPuoBíýG óApâoBÞ ô lñìqBƒýð úìBðpG ,ly|þì åorG ÿBøpPvƒÞoA IcB¾ ûlññßy ô óApüA qAô@ ÿõðBG åorG ôA oBãðA
píÚ þâlðq ûoBGok kõƒg ÿBƒùƒyoArƒâ ok õƒð þƒé¿ƒÖ BƒO kBƒPƒÖA|þƒì ûAo úG Bùéâ
qôpìA îø Bø|}oArâ òýíø .lðkpÞ|þì | .)193 úd×¾ óAqBu úðApO oAqBG ô lüBzãG þðApüA þÛýuõì .kõG úñd¾ ÿôo þðApüA óq þüBíðpñø îvéÆ
ô BùÖoBÏíèA »ûpDAk ÿBùéglì pG ÿlñu BƒG QƒvðAõƒO|þƒì pƒƒíÚ ,BƒƒùñüA qA úƒƒPynƒƒâ Üðôo úG ôo óBƒðAõƒg úƒðApƒO ô óBüApu úðApO ô ,aýø ,kõHðoBÞok úÞ þøõßy BG ÿoBLvÞBƒg
úÞ þüBùHðApâ ÿBüAløô BùOpvñÞ qA }A|úPgôlðA þüBÖõ߃y ÿBƒùƒèBƒu òƒüA .QƒyAnƒâ|þƒì ÿoBü áAôBu wýDo oBýPhG oõíýO lHùHLu pâA
.QuA ûly Bø|úìBñPynâpu .lyBG úPyAk þééXì þâlðq ,kõG ûkpÞ QÖBüok qA ô lðBì|þì òýìq ÿôo îø {Pý¾ô ,kpÞ|þíð
úƒƒƒíƒø qA pƒƒƒOoô@kok BƒƒƒìA QulãñO ûBã`ýø ,lðA|úPyõð ú`ð@ Ùçg pG wK ?Ap^ BìA Qynâ píÚ þG þÛýuõì oBñÞ ok ô úèôlèApýùÊ óBƒPu@ ok ÿlƒGA òƒP×g
BƒG QƒÚô óAlƒñìpƒñø ÿpùì þƒG ,BƒùñüA ô ÿqBƒHƒèk ô Quk BG ,píÎ óBüBK BO ,aýø lzð úÞ úG þãƒèBƒu êƒùƒ^ kôlƒƒc qA pƒƒíƒƒÚ
ôA ÿoBLvÞBgok úÞ QƒuA ûkõƒG pƒíÚ .kpÞ|þì ÿoBÞõßýðô {zhG ,ÉApÖA lcok þPc kBýPÎA òüA .kõG ûkpÞ AlýK kBýPÎA òýÖoõì |.lðBì|þì ïôpdì óAlñìpñø
ÐìAõW .kpÞ þüBíðkõg rý^ pø qA {ýG qA þé¿×ì fpƒy >lƒy lƒýyoõƒg úƒÞ ÿpƒíÚ< pÓ¾A õývì úG úÞ QyAk }pvíø qA Ao óõ`íø píÚ ÿApG úƒÞ ÿpƒýãðBƒƒùW ûlƒƒýGq
ú¾pÎ úíø ok ô Býðk puApu ok ÿpñø ô îzg þPc úÞ BXð@BO ûkAkpíÚ úüpýg ÿBøoBÞ wýDo òvc Aqpýƒì pƒvƒK ,kõƒG ÙôpƒÏƒì úÞ þðBð@ ókpíy úÞ QuA úPyõð kõG ûlðAõgpPgk
êâ úG þãPuAo@ oBñÞ ok ,iüoBO ÿBø BK úG BK BùPýèBÏÖ òüA ok úÞ îø Ao ûlñvüõð xõvÖA äðpÖ qA þâqBPG úÞ þñüôrÚ òüløBXíèA úƒÛýÚk lñ^ lðkpÞ þøApíø ÿlGA ûBãìAo@ BO Ao píÚ
RkBvc oBg úG ,QýÚçg ô {ñüpÖ@ ,BùñüAoBñÞok .krýãðA|þìpG ,QuA ûkõGôA ûApíø lñ^ ÿqôo ÜüorO ,}koôBøo ô úPzâpG ,Bùð@ l¾ok kBP×ø úG< :QƒÖpƒâ|þƒíð QƒÚô pƒPzýG
úýWõO .lñPvø ô lðA|ûkõƒG oBƒ^k îø òýÖpì úG píÚ kBýPÎA .kõG kõg úG òýÖpì oBG äðq óBâlƒñðAõƒg ô ÙôpÏì óBâlðqAõð ,óAkBPuA qA
óAõO|þì Ao ÿpùì|þG òüA ÿApG ÿpãük Býðk úG ûkpì }lðqpÖ BùñO úÞ ly UÎBG Bü ,lðkõHð Bü RApÃc :kõG IýXÎ BùGAõWô ïkq
lýyoõg úÞ ÿpíÚ< oõÇu ÿçGæ qA ôk îø pÓ¾A õývì BG {WAôkqA .lüBƒýƒG ...ô JAõg Bü ÿpPvGô oBíýG Bü ,lðkõG p×u ok
óApãük ú`ð@ ,òýñ`íø ô QÖBü |>ly BO kBýPÎA BìA lýüBLð {ýG þøBì lñ^ ô ëBu BñTPuA p×ð ôk óBýì òüA ok .kõG úPÖpâ ïA|úüpƒâ
:lðA|úƒPyõƒð lƒðA|úƒPƒ×ƒâ pƒƒíƒÚ ûoBƒGok kõídì úP×â úG .lðBƒì ôA BƒG pƒíƒÎ pƒg@ >þðApùO òývc óBWõíÎ ô ÿlüõXO þéÎ :lðkõG
ûBì úÞ þüBùèBu ó@ ok pƒíƒÚ úƒßƒñƒüA ûkõG ÿpPvÞoA pHøo õükAo ok úÞ óõñ×èAôm ,JBPÞ QÞpy NB^ ,ly lýyoõg úÞ ÿpíÚ(
pƒãƒük úƒG {ƒøBƒãƒð ,kõƒƒG wƒƒéXƒì òýÖoõì úG çPGA ,ûlðAõg|þì ó@okpíÚ úÞ
|.kõG óBíu@ ÿæBG óBíø qA ,óBâlñðAõg | |.)275úd×¾,wéXð@wè
ÿApƒG pƒíÚ úƒƒÞ þƒƒìBƒƒãƒñƒø |.lðBuo Iýu@ píÚ ûpXñc úG úÞ kõG úÞ ûkBPvüA þÏýÖo úéÚ pG óBñ`íø píÚ qôpìA
JBXc|þG óApùO êPø lðApâ ok oBG òýƒPƒvƒhƒð ÿkBüq ÿBø|úìBñPynƒâpƒu úƒßƒƒð@ BƒƒG ,úPÖBýð Quk óAlG ÿpãük óq ûlñðAõg aýø qõñø
Ao ôA þPc .QhýãðApG Ao óBÎpzPì îzg ,QÖo BùñO BìA ,ûly úPyõð ÿpüqô áõéíèApíƒÚ ûoBGok BìA pDAq pK {ÞBg ô QuBùðBGq pu pG ô ûlðq {ìBð
ô lðkpG úýíËð úG lì@ òýüBK úñd¾ qA úßð@ qA wK úÞ QuA >ly lýyoõg úÞ ÿpíƒÚ< JBƒPƒÞ ok ,êdì úHvÞqA lñ^ þñOô þðApùO òývcrW Ap^
BìA kôpð úñd¾ ÿôo pãük úÞ lñPÖpâ lùÏOôA qA ô þãzýK ÜyBÎ ô þ¿hy þâlðq RBƒýƒDrƒW Ap^ ?QÖpƒãð Ao }A|ûqBñW püq ÿlñìpƒñø aƒýø
ô ôA BG píÎ óBüBƒK ok úƒÞ lƒðkõƒHð óBÎpzPì òüA qA JBPÞ ûlñvüõð .ûly óBýG AoBßy@píÚ kBýPÎA qA rüpHè {üAl¾ ólýñy ÿApG BøoæBO úÞ ÿpíÚ
þèBøA ô úHvÞ óBíø .lðkpÞ ÿpùì|þG }A|ûqBñW ,kpÞ óApüô Ao píÚ þâlðq ôA úPyõð úG úÞ ,òýÖoõì úG pøõâ ô oq ÙApyA ô óBýÎA ô ly|þì QýÏíW
pPzýG ô lƒñPÖpƒâ Ao {ƒOõƒGBƒO pƒüq úÞ lƒñƒGok ô kpG|þì ïBð >BH¾ kBPuA ô óBìBì ÿôoAk< óAõñÎ BG lñPyõð BW úíø {âpì qA wK ,lñPhüo|þì {üBK
ÿlGA úðBg úG Ao {ðBâlññÞ QÏüBzì QýσíƒW êÞ ûBãñG ,ûBy BÂolídì oõPuk úG úÞ lvüõð|þì ô êvð îø ûlñðAõg óBðq Ap^ ?kpì þPulãñO ok úÞ
óBìkpìô óBHuBÞ úñýzýG Qñu úG ,lðkAk êýßzO ô ÿpƒüqô áõƒéíƒèA píÚ òýÖoõì ,oõzÞ þüôoAk lðlðBì úñd¾ pG lÏG BùèBu BO ôA qA pOlñíèBu þPc
úG úßð@ qA {ýK píÚ ÿAl¾ BìA lðlƒýzgok ô
|.lðkõG ÑpzO êøA BOlíÎ ,oBâqôo ó@ |.kpÞ|þì òýìBO Ao BH¾ òvdèAõƒGA
pu ôA .kõHð úðBãýG òük ô Ñpy BG rýð píÚ kõg ÿBùèBu ok píÚ ,lðA|úPyõð ú`ð@ ÙçƒgpƒG ?kõG ûly }õìBg ,lupG þãèBu ûBXñK
rƒüpƒHOokoBvÞBg QÛüpÆ óBzüôok qA ÿpýK úG .kõHð QulãñO ,þñýzð úðBg ô píƒÎ þƒðBƒüBƒƒK BHüpÛO pƒ¿ì ok ïõƒTéÞ ïA ô óApƒüA ok pƒíÚ
óApùO ok þüBø|úðBg qA þßü ok ô QyAk oBßPìlg þèBu lñ^ ïõTéÞ ïA ,lñPÖo úƒñd¾ ÿôo óBƒìrƒíø
|.konâ|þì QÏüpy qA QÛüpÆ ûAo ô kõG ûkpƒLu BG< ûBy BÂo oõPuk úG úÞ kpÞ|þƒì þƒâlƒðq õƒð ôk qA {ýG ô píÎ pgAôA BO BìA kõG pPâorG píÚ qA îø
ûlýñy pƒíƒÚ qA þDAl¾ pãük úßð@ qA wK úøk
kBüqAAopíÚóAlñìpñøpPzýGúÞþüBùèBuóBíøok .lðkõGúPgBuoBGokóBñÞoBÞÿApG>þèBÎeèB¿ì ok píÚ ûBãüBW .lýzgok|þì óBñ`íø ,ly|þíð
ôûBâÿBølì@ôQÖoêdì}A|úƒðBƒg,lðkõGûkpG kBPuA ô åorG IükA ,p׃ðAqôpƒÖ óBƒìrƒèA ЃülƒG àHu ô qAô@ òÖ pG }A|þâpý^ ,óApüA þÛýuõì
kõgBGôAúðBgqAîøþÎBPìúÞûkõGþðBvÞûBãýG ,kõGBñuwéXìõÃÎúÞþðBìqokóApùOûBãzðAk ûBƒãüBƒW oBƒñƒÞ ok þƒƒâlƒƒñƒðAõƒƒg ok }A|ûtƒƒüô
JBPÞokúÞúðõâó@úÞÿoBßPìlgôlƒðkpƒG|þƒì pƒíÚ ÿApƒG úÞ lðAonâ wéXì òüA qA ÿA|úGõ¿ì krƒð Ao ôA QvðAõO|þì þƒGõƒhƒG }A|þƒÎBƒíƒPƒWA
qAþƒèõƒKúßð@ÿApG,óBðBíùìZôpgïBãñø,ûlì@ óBìõO l¿ýu úðBƒýøBƒì ÿopƒÛì ÿpƒüqô áõƒéíèA ïAqApPíøþñPÖBýðQukÿA|úéÚokóBðBGqþƒuoBƒÖ
pƒíÚþƒPulƒãñOqAÕôokúG,kpýãGkõgÿApGóBð@ {üArÖA óBƒìõƒO l¿Pzø BO AlÏG úÞ kpÞ òýýÏO ôA äñvíø ÿA|ûqBñW ÐýýzO ô løk oApÚ ïõTéÞ 8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

qA ÿoBƒývG úƒÞ lƒýyBƒG úƒPyAk pƒÆBƒg úƒƒG)9 ëAõu óBOkõg qA úÞ QuA oApÚ òülG ïôk ïlÚ >þHdì îüpì < pPÞk
kõg ÕõéG ïBãñø ô lƒyo ûoôkok óæBƒvƒâorƒG òýñ^êGBÛìokþPuok{ñÞAôú^þPuApG lýñÞ
þüBÂoA kõg úG ЃWAo þƒ×ƒñƒì ÿBƒøkoõƒgqBƒG úG úßýèBc ok ? lýüBíð kBhOA lüBG þƒÇƒüApƒy QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
ô }pãð IWõì pìA òüA úÞ lðA úPyAk QÖBüok ok Aopüq koAõì lýñÞ þìpßÖ kõg êíÏèA wßÎ
ok QývñW ,wßu úG QHvð Bùð@ þ×ñì xBvcA
:lýñÞ oôpì òøm
.QuA úPzâ þèBvâorG ûoôk þìBýK ú^ Bü ÿrý^ ú^ úÞ lýyBG úPyAk kBü úG)1
úÞ lýñÞ pßÖ kõg BG : úÞ QuA òüA ïõu ïlÚ
êÛPñì kõg óAõWõð úG úÞ lüoAk pËð ok úÞ þìBýK ?lüqõìBýG kõg lðqpÖ úG lýøAõg þì Ao
òüA qA ?QyAk løAõg þK ok þhuBK ú^ lýñÞ óBðAõWõð qA ÿoBývG úÞ lýyBG úPyAk pÆBg úG)2
Ao ÿrý^ ú^ ÐÚAôok úÞ lýyBG úPyAkpËðokôo úG ÕõéG ûoôk úðBPu@ ok pvK ú^ ô pPgk úƒ^
kõg ïBXðA úG RokBHì Rnè úG þGBýPuk oõËñì
?lýPvø}qõì@ëBcokkõgóAõWõð úG
úÛHÆ püq oApÚ úG lñðAõO þì þGBhPðA þüBø {ñÞAô .lññÞ þì þüBÂoA

:lðkpâ ÿlñG òüpOoAõyk þüBÂoA kõg úG ÐWAoõãP×â kõWõì þGõg BùñO :lüõâþì ÉApÛu#
ú^ : úÞ lyBG òüA lðAõO þì Bø {ñÞAô qA þßü-1 óBðAõWõðô òülèAô òýG úíèBßì þPyq ô py BùñO ô þøBâ@ô {ðAk óBùW ok
úG Apì ëBc þñÞ þì ÿoAk úÞ ÿoBÞ ?þñÞ þì oBÞ úèõÛì úÞ þüBXð@qA .QuA QèBùW ô þðAkBð
þüBÂoAkõgïBXðAúÞlýyBGúPyAkpÆBgúG)3 Jok úÞ þÚBOA ok qõñø ô úPynâ ÿkBüq Rlì ÿBƒýðk ÀƒPhì îƒýøBƒ×ì ûpƒìq ok wƒßƒu
.ÿlG úìAkA Apð@ úÞ îñýHð úãük ô lðrýì îø .lyBG þì þÏüBy pìA óAkpì ú^ ô óBðq òýG ok ú^ .QuA ûlðBì þÚBG ûkpÞ ê×Ú Apð@ óBðAõWõð kôoô kkpâþì Jõvdì þèBvâorG
û û ûôA :lyBG òüA lðAõO þì ïôk {ƒñƒÞAô-2 RAqAõì òýíø úG úÞ lýyBG úPyAk pÆBg úG)4 ûlì@BíykrðúèBuûkqAôklðqpÖlýñÞîvXì-3 êíÏèA wßÎ BG úÇýc òüA úG Ao óBðAõW ô
úãük úÏÖk ... QìlðõupO .... lýzhHG ...... þüBÂoA kõg râpø óApvK Bü óApPgk qA þgpG þì ëAõu Bíy qA þüBÂoA kõg úG ÐWAo ô QuA úWAõì òülèAô úýcBð qA RôBƒ×ƒPƒì þƒüBƒø
ok îzG QÚBOA koAô úßñüA qA êHÚ îñÞ þì þÏu .lññÞ þíð .lñÞ
úG þüBÂoA kõg úÞ lýyBG úPyAk pÆBg úG)5 úG úÞ îýupLG kõg qA úÞ QuA òüA ëôA ïlÚ .QuA ûlükpâ
.îðrG ïBñG þOnè kõWô ØzÞ ûAo òýèôA ëõíÏì êßy ûkpÞ þéíÎ òýñ^ ïBXðA úG RokBHìôA Ap^ ÐÚAô ókpÞ QHd¾ úÞ lðoôBG òüA pG ÿA úPuk
, ïrürÎ :lyBG úðõãñüA lðAõO þì ïõu {ñÞAô ƒ3 .QuAóAõWõðokþvñWRnè úPukpüqoApÚ úG lñðAõPýìpìA òüA êüæk ?QuA ,þvñW àüpdO úG ÉõGpì RBÎõÂõì úG ÐWAo
þðrG úðõg qA Qvýð òüA pPùG oBÞ òüA ÿBW úG þüBÂoA kõg ïBXðA úÞ lýyBG úPyAkpÆBg úG)6 :lðkpâ ÿlñG ok ...ô þvñW ÿkõñyõg ,þvñW óBâoA wíè
òüA úÞ þìBýK ( ? þñÞ }qoô þíÞ Bü óôpýG koAô Bíy óAõWõð úG þcôo Bü þívW úìl¾ BG óõ^ lñÞ þì þüBÂoA kõg óAõWõƒð )؃èA lyBG þì pSõì óBðAõWõð þvñW QyAlùG lyo
kõg : úÞ QuA òüA lñÞ þì êÛPñì êÛPñì úéíW .koôBýíð .lñÞþìúGpXOAoþGõgxBvcAó@ïBXðA óAlðqpÖ ôBßXñÞ òøm úßñüA qA êHÚ pPùG ú^ wK
,þøk ïBXðA Apð@ lüBHð , QuA ÿlG oBÞ þüBÂoA ÿBø oôBG þgpG lýyBƒG úƒPƒyAk pƒÆBƒg úƒG)7 ôBßXñÞóõ^lñÞþìþüBÂoAkõgóAõWõð)J ÿpHPÏì pýÒ ÐGBñì qA Ao kõg þvñW ÿBø iuBK
Bü þvñW ÿpPðBÖ ô RApß×O ÿBW úG ûpPùG wK Bü kõWõì ûkAõðBg ok úÞ þHønì ô þOlƒýƒÛƒÎ .QuA ûly lðoô@ QulG õðoõK ÿBø îéýÖ ô óBPuôk óõ^
ok ô qAkpLG pãük ÿBø oBÞ úG þvßu RçüBíO þüBÂoA kõg ïBXðA lñPvø lÛPÏì óAlG óAlðqpÖ óBPuôkóõ^lñÞþìþüBÂoAkõg óAõWõð)Z ÿBH×èA BG Ao kõg óAlðqpÖ úÞ lñyBG òülèAô òüA
RBÎõÂõì BG wßu qA Ao kõƒg xAõƒc ЃÚAô .lñðAlýìÑõñíìAo QHd¾ þüBÂoA kõg úG ÐWAopãük óBðAõWõðô oApÚ þñülèAô êGBÛì úÇÛð .lðqBu Bñy@ þvñW
þüBÂoA kõg ïBXðA úÞ lýyBG úPyAk pÆBg úG)8 .lðA ûkpÞ BG þvñW óBíP×â úðõâ pø lðoõ¿Pì úÞ lðoAk
.)þñÞ RpKpãük úG þPcAo úG óBðAõWõð óBýìok kõWõì äñøpÖok Bü pß×O úG iuBK ok Ao þüBÂoA kõg óAõWõð )k úPzâ óBð@ok þvñW þuo {ýK IWõì óAlðqpÖ
úÞ lyBG òüA lðAõO þì {ñÞAô òýƒìoBƒùƒ^ ƒ4 áõW ô þgõy koõì «BøBâ ô ûly ûkoô@ óBGq .QuA ûlðBuo ïBXðA úG þvñW ÿpPðBÖ koAô úylg ÿlðqpÖô lèAô ÉBHOoA îüpc úG Büô
ô ëBìpð oBÞ úü þüBÂoA kõg òýHG :lýƒüõƒãƒG .kkpâ þì ÐÚAô
òøm úG úéíW òüA úÞ þìBýK (.Qvø þÏýHÆ .koô@ þì
ókpÞ wíè úÞ QuA òüA lñßýì êÛPñì óAõWõð ok ÿoBývG RBüpzðô þPðpPñüA ÐGBñì ûqôpìA
Rnè ókoô@QulGoõËñì úG kõg þvñW óBâoA pìA ok ú`ðBñ^ BO ûly ûkAk oApÚ òülèAô oBýPgA
ô þñPÖpünK ÿpìA úßéG Qvýð ÿlG oBÞ þvñW BG kõg óAõWõð BG þvñW óBíƒPƒ×ƒâ {ƒüBƒzƒâ
òüA úÏèBÇì BG lñyBG úWAõì þøBâ@Bð Bü ÿoAõyk
.)kõy þì þGBüqoA QHTì îvÚ òüA þñýãñu qA lñðAõPG pO QcAo IƒPƒÞ
kõgpüq êßy úG lðAõO þì {ñÞAô òýíXñK -5 þOBÎçÆA ÐGBñì òüA qA þßü .lñøBßG BøõãP×â
óõ^ , òßð Ao oBÞ òüA úãük «B×Çè :lñÞ þüBíð þvñW oõìA óBâlñøk }qõì@ ÿõu qA úÞ QuA
Ñõñíì ô ûBHPyA oBÞ òüA ïBXðA úP×â Bì Iønì RpGôo .QuA ûly ûkAkoApÚ òülèAôoBýPgAok
òüA koAk ëk ok úéíW òüA úÞ þìBýK (.QuA òý¿¿hPì qA úPuk òüA ûpìq ok óõPuoõéu
Bì þvñW RBíýí¿O ok þñük ÿBùyqoA úÞ QuA BG úÞ koAk oApÚ xoAlì ok þvñW oõìA }qõì@
ôpýK lüBG ôo òüA qA ô lññßýì B×üA îùì {׃ð ÿBø QHd¾ ókpÞ AlýK ZAôo QýíøApG lýÞBO
Ao óBð@ úðõãñüA óAlðqpÖ ô òülèAô òýGBì þvñW
.)kõG þHønì ÿBø ûqõì@ô RAoõPuk þì þüBíñøAo Bø óBíP×â îvÚ òüA Qüpülì ok
BùñO lðAõO þì òülèAô êíÏèA wßÎ òýízy )6
úÞ þìBýK .lyBG lðA ûlük ú`ð@ òPÖpâ ûlükBð :lñÞ
óAõWõð òøm ok lðAõO þì koõgpG qA Ñõð òüA ok Ao püq ØéPhì ÿBøõüoBñu ô ÈüApy AlPGA
aýø QÚô aýø Bø ú`G : úÞ QuA òüA lñÞ êÛPñì
þPc lýyBG úPyAk pËð ok .lðpýâ þíð kBü rý^ :lüqBu îvXì kõg pËð
kõg óBGq úG îø Ao ÿA úéíW òýñ^ Bíƒy pƒâA óAõWõð ÝBOA koAô ûkq pu úÞ lýñÞ îvXì-1
lðAõO þì Bíy ÅBíÒA ô Rõßu ,lýyBG ûkoôBýð ëBc òýíø ok .lüA ûlƒy kõƒg úƒèBƒu ûkqAôk
óBâoA wíè ëBc ok ÿô úÞ lüõy þì úWõPì
.lñÞ kBXüA IÆBhì òøm ok þìBýK òýñ^
ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy| | .lyBG þì kõg þvñW
Bíy úèBu ûkqAôk óAõWõð úÞ lýñÞ îvXƒì-2
pPùG þâlðq , pPùG wßu " : úÞ }õâ
10

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

óApùO úéXì

ôk BG ZAôkqAô óBPupýGk ïBíOAqA wK .ïkpÞ|þì ÿlðoq þéÎ lídì ÿBÚ@ BO ly UÎBG úìBƒðpƒG þgpG ïôk !ïA úPyõð þ^ îíù×G BO ïkpÞ þì BG úP×ø îg ô aýK ok
óApùO úG qAõøA õükAo ok oBÞ ÿ|úÛGBu ëBu úu ÿpW< ÿBW úG ô kõG sçGôk pülì úÞ Bì êýìBÖ ú¾çgoõÆ úG þ¾õ¿hì RBíéÞ BG Ao IèBÇì
Ädì úG ïkpÞ pßÖ ô îPÖoõükAo úG .îýPzâqBG òì qA kpÞ|þì QHd¾ >ïkrüô òìoõð< ô >wýDõè îPvðAk þì òPyõð ïBãñø úG úÞ ïkõG úPƒyõƒð þzHc lýÏu lídì
BG oBÞ ÿ|úÛGBu qAõøA õƒükAo ok îüõƒãƒG úƒßƒð@ l¾ oBù^ ÿ|úéíc< ïBð úG þíéýÖ ok løAõhG ç« ¾AúPynâëBulñ^úÞæBcôQvý^oõËñì
úG þèô .lññÞ|þì ïAlhPuA Apì ïoAk QýGõHdƒì ÐÚõì ó@ .îðAõhG þÇg lñ^ ,kõG ÿlñø úÞ >êýÖ ú^ RBíéÞ ó@ òPyõð qA kõ¿Ûì lü@ þíð ïkBü úG |[email protected]|
Al¾ QvO ô þHPÞ óBdPƒìA ïAlƒhƒPƒuA ÿBƒW õükõPuA úG þPÚô ô kõG îèBu ûkpùƒ^ ûkrƒýƒu Bü þyõìApÖ pÆBg úG Ao Bøqôo þgpG ïõu !ûkõG
oApÚ lñP×â lÏG ô QyAk pukok þéýg úÞ lñPÖpâ Ao úèAs ,ïlük Ao þÏýÇì àéì ÿBÚ@ îPÖosçGôk úG koõì úu òüA pÆBg úG úÞ ïkõG úPyõñð þéHñO ëôA qôo
QÚô pø ,lølG B×ÏPuA óBâlñüõâ qA þßü QuA .îPvø QzùG ok úÞ ïkpÞ| xBƒvƒcA ô ïlƒük îø pâA ô wüõñð Bü îP×â ô ïkAk p×¾ ûpíð ïkõg !ïkõg úGp×¾ ûpíð
pËPñì þOlì .lüõy|þì ïAlhPuA Bíy QÖo ôA îø úéíW BO úu ôk ô ïly ëBdyõg þƒéýƒg ÐÚõì úÞ wüõñG ïk@ ú`G êTƒì þƒvƒüõƒð þƒì
þWBýPcA òì úG lðkAkpHg úìBð BG úßð@ BO ïlðBì ïlýñy Ao ïkõg ÿAl¾ úÞ îø lÏG .îP×ãð pPzýG qAlðA QukoB^k Ao ÿpãükô Rkõg {ðlðAõg JBPÞqA ô kõG ûkq ïpu úG þGAõg þG|#
sçGôkokoBÞ ÿApGpãükoBG lýìA Bð òìô lðoAlð lG qA BìA .lì@ îyõg þéýg þã`G îèBÎ óBíø ok JBPÞ àü .ïkõG ûly úPvg îø ólƒðAõƒg
úG BO ly ûkAk QüoõìCBì ïolK úG òì þvðBƒy .þñßð
.ïkpÞ ïAlÚA kôpG qAõøA úG óBPuqõg ÿoAlðBPuA xoqBG óAõñÎ ÿBø QyAkkBü ólðAõg BG úPynâ òüA qA BìA| | kõG þvýéãðA óBGq qA úíWpO úƒÞ þƒuBƒýu
þéýƒg úƒÞ ïlƒy ôpGôo >þðBì <ÿBÚ@ BG AlPGA ô kõG úPynâ ëBu úuôk .îýPÖoôA BG îø úíøô ïlýuo úXýPð òüA úG 2011 ëBu úG ÉõGpì úðAqôo óBìo àü ô kõG úPhüo îø úG Ao îƒGBƒ¿ÎA
þðAk þíð þ`ýø õO Q×â óõ^ .kõG Qhu îüApG {ýK lì@õükAo pülì ÿqôo úÞ ïkõG úèBu ûl×ø ok Apüq .QuA ûkõG ÿlG ëBu ú^ 2011 ëBu úÞ þÖBÂA RBdýÂõO pÆBg úG îø Ao ÿõvðApÖ
Ao oBÞ BO þñÞ ÿqõì@oBÞ þøBì úu ôk þßü lüBG ô pø qA ô ïkõG õükAo ÜyBÎ þéýg úÞ îø òì .ïolK pù^õñì ,kArÞBK ótýƒG IƒýƒOpƒO úƒG ëBƒu òƒüA IuBñì Q¾pÖ ok lüBy BO ïkõG úPyAnâoBñÞ
BO ïlðAonâ òüpíO BG Ao ûBì úu ôk òì .ÿpýãG kBü Ao ïkõg ÿoõXßü úÞ ïkpÞ|þì ûkB×PuA þP¾pÖ þÏülG BÂo ô þñývc lýu ÿlùì ,þüBƒhƒu
òüA ok .îñÞ Ñôpy Ao úéGôk oBÞ îPvðAõO| ûpgæBG BÚ@ òüA úG îP×â ïolK úG îðBupG òÖôpßýì úƒG þüBÂo lícA ô lðlýzÞ áBg JBÛð ok ûpù^ .îøk úìAkA {ðlðAõg úG ÿpãük
RõÎk oBÞ úG Apì úÞ lì@ ÿA|úìBƒðõƒükAo qA óBýì þéýg ïolK .kpHG õükAo úG Ao òì úƒÞ lƒüõƒãG wéXð@ wè ok þOlì úÞ þüBÂo òvdì pvK îñÞ oAlýG Ao óApãük îPuAõg þíð úÞ BXð@ qA
îP×â .ôpð ûqôpýƒÖ Q×â þðBì ÿBÚ@.lðkõG ûkpÞ ?Qvý^ óBüpW lýupK BÚ@ ó@ ô ly þðBH¿Î .lýuo êPÚ úG þGk ok kõG ûkq ÿpâBzÖA úG Quk úGoB^Bð úGô ïkõG ûlýzÞ Èg Ao óõürüõéOoôk
BW ó@ þðAk þì Q×â .îPvø õükAo ÜyBÎ òì Jõg Q×â .õükAo lüBýG løAõg|þì Q×â ïolK JBPÞ BG lüBy BO îPÖo îüBø JBPÞ úv×Ú ÕApu
îùì îüApG îP×â ?lñøk|þì õO úG olÛ^ þøBì AoôA QÛÖAõì ïolK qA {øAõg BG îø òìô lüBýG ïôk qôo óBýì ok .îñÞ qBG îðBíz^ úG Ao JAõg ûAo ÿpãük
QÖpzýK olÛ^ BW òüA þðAk þì Q×â .Qvýð ú^ úPHèA .õükAo îPÖoô îPÖpâõükAopülì ÿõéW ïly ûlñüõâoõÇ^ koõgpG ïA úðAqôo QyAkkBü ÿBøpPÖk úG Bø JBPÞ
pø úG .Qvýð îùì îüApG îø ó@ îP×â ?þñÞ þì ÿBW úG }oAõük úÞ kõGõükõPuA àü !þüõükAo .ïlýzÞ óôpýG Ao Bø ó@qA þßü þvðByô ïkpÞ
úƒG Ao ïoBƒÞ 1342 ëBƒu qA ôõükAo úG îPÖo ëBc òìqAlñPuAõg ú¾çg.kõGþðõâqAàýPuõÞ@ pývì àü ókpƒÞ þƒÆ QƒcAo ÿApƒG# úWõO {ðlðAõg úÞ kõG 2011 ëBu úG ÉõGpì pPÖk
ëBu àü þèô .ïkpÞ qBÒ@ þèõíÏì ûlñüõâ óAõñÎ xpO qA îüBøõðAq pu òì ô lðpýãG Al¾ QvO qA pPùG ÿrý^ aýø ïpâ ÿAõø ok þðæõÆ lñO ÿAkA úßð@ ëôA .kpÞ IéW úPßð lñ^ úG Apì
qA îPƒuAõƒg þì ô kõG ûly ïBíO ïoBÞ úÞ lÏG ÿ|úìBðpG àü ô lðkpÞ îèõHÚ ëBc pø úG .lüqpè|þì Quk òüApGBñG .Qvýð þÛýuõì úG ókAk }õâ úG okBÚ ó@pÆBg úG úÞ ïkõG ûkoô@ok Ao Bø wüõð
ÿBÚ@ Q×â ok ïk óBHùãð ïõy ZoBg óBíPƒgBƒu ÿBø|úìBðpG óBìq ó@ ok óõ^ .lðkAk òì úG ûlðq JBhPðA óôlG ô ïkpÞ êýHìõOA koõHyAk ok pßÖ þÛüBÚk ô ïkõHð RBíéÞ qA þgpG ólðAõg
úG BýðpýK ÿBÚ@ îuA .lðoAk oBÞ Bíy BG BýðpýK ÿBø|äƒñø@ îƒø {ƒíuA .kõƒHð qõƒñø þƒÇƒH óôpýG Bø ÿk þu óBýì qA Ao ÿk þu àü
ûlülð Ao ôA qôo ó@ BO þèô kõG ûkoõg îyõâ Bü lðkq|þì äðq ïkpì .kõG óBâlðõñy þPuAõgok 12
BG þéýg îPÖo }pPÖk úG lükpO BG þPÚô .ïkõG {hK äñø@ óBzüApG òì ô lñPyõƒð|þƒì úƒìBƒð .îøk }õâó@úG BO ïlýzÞ
kAk îPuk úG Ao ÿpÏy ô kpÞ koõgpG òì BG QHdì {hKqA wKô kõG äðoBãðo ÿBùéâ úðBPhHyõg
qpèô xpO BG .îñÞ úíéÞk Bùéâ ÿ|úìBðpG ÿApG BO îyõâ úG >rÏìpýìA ûqôpýÖ< ÿAl¾ úìBðpƒG ïo@
ok ïoBÞ úÞ kõG BXñüA qA ô ïkpÞ úíéÞk Ao pÏy RApÆBg kBü úG úé¾BÖçG ó@ólýñy BG úÞ koõg
óBìríø ô ïkBPÖA {ðly ûlñðAõg qA ôA òüpýy
| |.lyqBÒ@BøêâúìBðpü úÞ QvG {Ûð îñøm ok þüBø óBßì ô Bø ûpù^
qA þßü úG kôq þéýg úÞ rÏìpýìA ûqôpƒýƒÖ | |.kAlðòìúGAoûAoþãPvgókpÞwcûqBWA
õükAo ûlñüõâ òüpOqpHì ô òƒüpƒOAlƒ¾ }õƒg ܃yBƒÎ þƒÞkõƒÞ qA úƒÞ rƒÏìpƒýìA ûqôpƒƒýƒÖ
ÿBøoBâkBü qA þßü óAõñÎ úG {ìBð ô ly êülHO þÚB×OA þéýg kõG úìBðpG ÿApWA ô þƒâlƒñƒüõƒâ
ô JçÛðA qA lÏG ,lýuo QHS úG þÛýuõì úðAkôBW }kõƒg .kpƒƒÞ Ñôpƒƒy sçƒGôk BƒƒG Ao }oBƒƒÞ
BXð@ ok ô ly àütéG þøAo õükAo qA ÿoBñÞpƒG ÿApWA ô þâlñüõâ úG òì ÝBýPyA :lüõƒâ þƒì
úÞ ÿA ûrüBW BG AoôA wßÎ òüAok .lürâ QìBÚA

.lýñýG þì QyAk QÖBüok ólñè ok A« pýgA

ïõu qôo
oBßuAok ëõdO

îuApì qA ïkpì ëBHÛPuA ïlÎ êýèk úG #
úPÖpâ îýí¿O oBßuA þìkBÞ@,ëBvìA oBßuA
IhPñì îéýÖ ûrüBW kõg ûBãüBW QüõÛO ÿApG

.lñÞúÖBÂAoBßuA úðæBurüAõW úG Ao ïkpì
oBßuA þìkBÞ@ ÿpHg òPèõG ok qôpìA
BùñO úð þíýí¿O òýñ^ xBuA pG úÞ ïlðAõg
úßéG úPÖBü {üArÖA îuApì ÿoArâpG óBìq Rlì
ûkAk pýýÓO úüoõÖ 9 úG úüoõÖ 24 qA ó@ ÿApWA qôo

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

Ao {üôqo@ úÞ ïkAk ëõÚ óBüpâ îø òì ô îñÞ
úÞ JBPÞ òüA àñüA .QgBu îøAõg ûkoô@pG
þüBíñýu îéýÖ Q×øô QvýG òPgBu RApÆBg
ô äñøpÖ RoAqô þyoB×u lñPvì îéýÖ ûl×øô
ok îø òì ô ûlýyõK kõg úG êíÎ úìBW QuA pñø
ÿBíð IÇÚ BG BO îPvø ôA ÿõu úG qAôpK oBËPðA

ÿoArâpG óBìq òüpOkôq þhüoBO òýñ^ úÞ ûly
kõG løAõg iüoBO ok oBßuA îuApì
ÿBø úìBðpG òýñ`íø oBßuA þìkBÞ@
óBíu@ô ÿpÖõéýð ÿBø xõðBýÚA qApÖ pG Ao ôA îHéÚ ûlük áoAlO îuApì ëõÆ ÿApG Ao ÿA ûlññÞ|ïpâpu
ôA úG Ao JBPÞ òüA qA léW àü ô îGBýG óApßýG pø qA Býðk puApu ok Ao óApâByBíO QüBÂo BO
äñPèk ó@ ÿApG þéýg úÞ Ao }lñhHè BO îølG
.lñÞ òýìCBO QùW
okúÞþüBøõâôQ×âôRApýýÓOòüAúGúWõOBG| |
RBýürW kpýâ þì Roõ¾ þìkBÞ@ ÿBÃÎA òýG
îuApì ólük úG ïkpì ÜüõzO ÿApG îø ÿpãük
óBãíø ÑçÆA úG ÿkôq úG úÞ koAk kõWôoBßuA
.lýuo løAõg

pg@qôo
lñìpñø ô oAkBÖô pvíø

õðBG òýùì ÿApG QuA þðAõñÎ òüA| # |
qA {ýG BG úÞÿrüôpK ôpvg kBü ûlðq pvíø
løAõhð BøkBü qA râpø þüBíñýu îéýÖ þu
| | .QÖo
Qvýð þðly }õìBg ôpvg úG òýùì ÜzÎ
oBù^ Ao ôA úÞ QuA þÛzÎ òýñ^ úéÏy BùñO ô
þðlðAõg RApÆBg ókpÞ ôo ô püq úG pSCBO BG ëBu
BO Bø ûoBPu þG qA< ïBð úG Ao þGBPÞ BO lðBzð ôA
Ao ÜzÎ .lñÞ úüløôA óAoAlPuôk úG >ÕAp`é^
pñø BG úÞ lýñy lñìpñø óq òüA óBGq qA óAõO þì
...îñýHG pãük oBG ïA ûly ûkoõg ûpâ ÿrüôpK ôpvg þðlzð }õìApÖ ÿBø
pvíø BìA Qvýð ôpvg pâA úÞ îèBdyõg .løk þì {èBì Ao Bø IéÚ ôA ÿBø îéýÖ lñðBì úG ô
BO Qvø óBìoBñÞ ok ôA xBvcA BG ô lñìpñø qA îyõâ ok rüôpK úËdè òüpg@ok :lüõâ þì ôA
óBíüApG Ao ôA óBzgok oBS@ ô òüpýy RApÆBg AoôA ÿBø úPyõñðô Bø úPyõð úÞ QÖpâ ëõÚ òì
NB^ lðBupG óBüBK úG kõG úPvðAõPð }kõg úÞ
.lñÞ ûlðq

13

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

ÿBùèBüpu óApãüqBG òüpOBHüqô òüpO JAnW
!lýuBñzGpPzýG Ao 2018 ëBuok þðõürüõéO

êßy ëBc ok ôA ÿpãüqBG úÖpc ô koAk òu ëBu >ëlƒü@ òƒßüpƒì@< þƒðõƒürƒüõƒéO úƒÛGBƒvƒì rýðôA lðlýñy þì úÞ òüAqA úíøô 1990 úøk óq ) ëôA {hG (
ôo {ýK ÿBø ëBu ok úÞ ÿoõÆ úG QuA òPÖo kpÞ àíÞ ÿoBývG úG )|American Idol|( wüôpƒu ÿAlƒ¾ôpƒupƒK ô ܃Öõƒì ëBƒüpƒu ok óApãüqBG òüpO JAnW ô òüpO JõHdì #
QýÛÖõìô Rpùy úG ØéPhì ÿBø ú¾pÎok úÞ >pO IýXÎ ÿBørý^< óAõñƒÎ BƒG wƒßƒýƒé׃Pƒð !?lñPvø þðBvÞú^ BíypËðqA óõürüõéO óq
.lýñy îýøAõg ôA qA pPzýG ÿBø úðõíð qA þßü þÖ àì òüpOBÞ ô lñèBü Quk lƒøAõƒg oõƒƒÃƒc )|Stranger Things|( ÿkBüq kAlÏO BG úèBu pø óõürüõéO óBHÆBhì
êükoõüo -{K òýèkBì -17 òüA îXñK ê¿Ö ok ÿô .QƒuA ÑõƒÂõƒì òƒüA ÿBørý^< ëBüpu .lðkõG ûly ûkq óBXýø QyAk ô lðõy þì óAoBHíG þðõürƒüõƒéO ëBƒüpƒu
lýPvø àýìBÞ ÿBø JBPÞ óAoAlÖpÆ qA pâA ÿApWA BG ô úPÖBü oõÃc þðõürüõéO úƒÛƒGBƒvƒì òüpO þüByBíO ô òüpO ÜÖõì qA þßü >pO IýXÎ úÞlñøAõg þì þðõürüõéO ÿBø úßHy þìBíO
>êükoõüo< ëBüpu þyBíO qA úÞ lýðAlG lüBG ok kõg kAkoApÚ òýèôA QvðAõO QyAk úÞ þÛÖõì ô ûlì@ok J@ qA pýgA ëBu lñ^ ÿBø ëBüpƒu ÜÖõì ô Al¾ôpupK óBzüBø ëBüpu àO àO
ëBüpu òüA .kpG lýøAõg Rnè )|Riverdale|( þÖ àì .lüBíð òýíÃO Ao þâlñðAõg úƒ¾pƒÎ .QgBu kõg úP×ýy óBùW puApu ok Ao ÿoBývG jo koAõì l¾ok 99 ok ÝB×OA òüA BìA lñyBG
úPgBu wßýìBÞ þ^o@ ÿBø Qý¿hy xBuA pG ô ûkpÞpzPñì 2007 ëBuok Ao kõg ïõHè@ òýèôA ô ûlýuo óBüBK úG rýð ëBüpu òƒüA ïôk êƒ¿Ö oBývG Bø ëBüpu òüA qA ÿoBývG ô løk þíð
ïBð úG à^õÞpùy àü àüoBO ÿBøqAopGô ûly ÿô .kBPÖA ÿpãüqBGpßÖ úG úÞ kõG ëBu óBíøok ïõu ê¿Ö oBzPðA ô QgBu oBËPðA ok úíø óõñÞA úÞlðõy þì þð@qA pO ÜÖõìBð ô pO fBÃPÖA
píÎ ûBOõÞ ëBüpu ok îùì þzÛð ÿB×üA qA êHÚ
òüA qA ê¿Ö 2 óõñÞBO .QuA rÞpíPì êükoõüo ô ëBüpu òülñ^ok )|Smash|( >ókpÞ kpg< .lñPvø .lýñßG Ao }pßÖ
ëBu JõHdì Bø ëBüpu qA ô ûly pzPñì ëBüpu .QyAk oõÃc fpÇì óAlñ^ úð þüBíñýu îéýÖ pG ëBüpu òüA ok olüAo Bðõñüô ókõG JAnW «çg lñðAõO þì rýð óApãüqBG òüpPùG þPc
òüpO JAnW qA þßü .lü@ þì oBíy úG pýgA ÿBø >JpÛÎ< ëBüpu ok þƒÖ àƒì ,2014 ëBƒu qA lñðBì ô pãük oBG ÿô ô Qvýð ûlýyõK þƒvÞ úÞ ØýÏ ÿBøõüoBñu êßzì Büô QèB¾A kõHð
ô óAõWõð ÿpPgk ëBüpu òüA ÿBø Qý¿hy óBñ`íø úÞ lñÞ þì {Ûð ÿB×üA )|Scorpion|( ëBüpu àü ok oBG òüA Ao kõg QýGAnW úzýíø Ao ûkpÞ kõg pýâok Ao Bø ëBüpu òüA qA ÿoBývG
Ao ó@ {Ûð úÞ QuA ïBuõéG êüpy ïBð úGoAlèõK Býðp×ýèBÞ êøA úèBu 34 pãüqBG òüA .koAk úìAkA óAoôk ëõÆ ok ÿô .lýzÞ jo úG þðõürüõƒéO ÜÖõìBð ÿBø ëBüpu qA ÿoBývG .lññÞ óApƒHƒW
.lñÞ þì ÿqBG {K òýèkBì ïBð úG BHüq ÿpãüqBG òüpO ûly úPgBñy qA þßü úG óly êülHO ûAo ok ô ÿpOBHüq óBýì ok ûoAõíø kõg ÿrñø QýèBÏÖ þíülÚ ÿBø ëBüpu klXì ÿqAlðA ûAo Bü pýgA
,lüBýð óBPyõg rýð ëBüpu óBPuAk qA þPc pâA ëBTì ÿApG ;QuA ûkõG óq óApãüqBG òüpO JAnW .lðA ûly ôpGôo Qvßy BG QüBùð ok úÞ lðA ûkõG
Ao Bíy BHüq óq pãüqBG òüA ÿqBG àƒy óôlƒG .QuA óõürüõéO ÿBýðk óq óApãüqBG pãüqBG 50 óBýì ok Ao ôA ïBð| People | úéXì ô oAlÖpÆpK ëBüpu àü QgBu ÿApƒG BƒìA
ok kõg ëBðBƒÞ ok ÿô .kpƒÞ lƒøAõƒg ïpƒâpƒu léýy óAoõìBì -QñG þüõéÞ-18 rýð |Empire | úéXìô óBùW óq ÿBHüqoBývG ó@ qA úÞ QuA qBýð koõì þ×éPhì p¾BñÎ ÜÖõì
.løk þì iuBK {ðAoAlÖpÆ RæAõu úG JõýOõü úG JAnW ô BHüq QñG þüõéÞ îýüõãG úÞ òüA iüoBO JAnW óq ópãüqBG 100 óBýìok AoôA ïBð óBPuAk ,JAnW ÿBø Qý¿hy úG óAõO þì óBýì
êßüBì îýüõãG úÞ QuA òüA lñðBì luo þì pËð úÞ kpÞ ûoByA þðkpÞoôBG ÿBø åõèBükô ûlý`ýK
oAlðBíÞ-xkoBßüo QG þéýìA-16 òüA .kõG ÈuõPì ëBHPßvG òßüqBG àü ókoõW .QuA ûkAk oApÚ Bíñýu úG JAnW úPHèA ô lñíðAõO þðApãüqBG ÜüpÆ qA
úG úÞ QuA þðq pãüqBG xkoBßüo QG þéýìA 15 òu ok þüBßüpì@-þñý^ ÿBHüq óq pãüqBG JpÛÎ -þÖ àì òüpOBÞ-19 òPyAk ày óôlG .kõy þì ûlýzÞ püõƒ¿ƒO
áõíuA þPývýéÖ Qý¿hy {Ûð ok ÿqBG pÆBg ÿpýâkBü qA wK ô kpÞ óBßì êÛð òý^ úG þãèBu ëBüpu QýÛÖõì ok þíùì {Ûð JAnW óApãüqBG
,oAlðBíÞ :kõy þì úPgBñy ØéPhì ëBüpu 5 ok qA lÏG .koô@ ÿôo þâlñðAõg úG òüoAlðBì óBGq òýíø Bø ëBüpu qA ÿoBývG ok ô QyAk løAõg
.ëpâpKõu ô {éÖ ,ûlñü@ ÿBø úðBvÖA ,ûBƒGôo ok oõÃc ÿApG QñG ,ûldPì RæBüA úG QzâqBG òýíÃO Ao ëBüpu QýÛÖõì úPvðAõOoõPÞBÖ àü
ëBüpƒu ok ôA oõƒÃc koõƒì ok IƒèBƒW úƒPßð koAô kôq þéýg ô ûkpÞ }çO ÿpãüqBG ú¾pÎ àü úÞ kõy þì AlýK þèBüpu pPíÞ .lƒüBƒíƒð
AlPGA ôA úÞ QuA òüA )|Arrow|( >oAlðBíÞ< kõg þé¾A ÿBø {Ûð ok JAnW óq Qý¿hy
kôrýKA àü ÿApG BùñO ô óBíùì {Ûð ÿB×üA ÿApG .ly óõürüõéO ÿBýðk
óBñ^ {Ûð òüA ok ÿô ÿqBG BìA kõG úPvG kAkoApÚ >ÿBßuA< ÿrük {Ûð ÿô ,2013 ëBu ok .lyBG úPyAlð
úG rýð ÿô Qý¿hy úÞ kõG JAnW ô ÀÛð þG óq pãüqBG kõg ok >Bø þüBßüpì@< ëBüpu
>léýy óAoõìBì< ëBüpu ok Ao àüõÞ ok êG òvüpÞ ,koAk êuAo ÿpÞ lñðBì þGAnW
.ly ûkôrÖA óBPuAk þé¾A ÿBø Qý¿hy qA ,)|D|.|L|.|E|.|I|.|H|.|Agents of S|( ok óoõùýu ÿo ,lñÞ þì ÿpHèk >Jõg ÿBW<
óApãüqBG òüpO JAnW qA þßü xkoBßüo qõñøô koô@ QulG ,ëôoBì ÿBýðk ÿBø àýìBÞ {Ûð >ÿpýãG xBíO ëBu BG ûpPùƒG< ëBƒüpƒu
JBvc ô QuA pýgA þðõürüõéO ÿBø ëBƒüpƒu 25 BùñO þüõéÞ .koAk ûlùÎ pG Ao {Ûð òüA îø >QhO ô ZBO ÿqBG< ëBüpu ok ô koAk þGAnW
þñPyAk Quôk ô JAnW óq óApãüqBG kAlÏO rýð
ok .kôo þì pOApÖ Quk àü óBPzãðA kAlÏO qA
qA ÿkAlÏO BG Ao Bíy îüoAk l¿Ú IéÇì òüA úìAkA
óApãüqBG òüpO þñPyAk Quôk ô òüpO JAnW
pýgA ÿBø ëBu þðõürƒüõƒéO ÿBƒø ëBƒüpƒu óq

.îýñÞ Bñy@ óõürüõéO
pO IýXÎ ÿBørý^ -olüAo Bðõñüô -20
óApãüqBG òüpOoõùzì qA þßü olüAo Bðõñüô

16

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ok rýð «çHÚ óBLüpK .koAk ûlùÎ pG Ao xôAô ê¿Ö ÿAlPGA ok ÿô .lñÞ þì ÿqBG Ao óõvéüô ûkoô@ QulG >òüBð òüBð òýéÞôpG< ëBüpu ok oôõèBÖ óõýéýì 3‚2 qA {ýG rýð }A þìApâBPvñüA
BìA ûkpÞ þñüpÖ@ {Ûð þðõürüõéO ëBüpu òülñ^ ÿBø ópPðA qA þßü óAõñÎ úG ô 2012 ëBu ok ô îùð .kAk løAõg pýýÓO Ao pývì òüA ày óôlG ô JAnW ÿpãüqBG ÿô úÞ òüA qA ÿAlW .koAk
lülW ûBýu óBíø þXðoBð< ëBüpu ok ÿqBG qA þßü úG ô ûly óBPuAk koAô þcApW lülW ÿqôpìA ûkAõðBg -lñéüBø AoBu -14 rýð ÁBg þüAl¾ xkoBßüo ,QuA kAlÏPuABG
óq óApãüqBG òüpOoõùzì qA þßü úG Ao ôA >QuA êülHO ëBüpu þé¾A ô JõHdì ÿBø Qý¿hy ôA ûkBÏèA ÝõÖ ÿBøApWA qA þgpG óAõO þì ô úPyAk
>ÿqôpìA ûkAõðBg<
.kpÞ êülHO p¾BÏì þðõürüõéO ÿBø ëBüpu .QuA ûly òüpOïAôkBGqAþßü )|Modern Family |( .kpÞ ByBíO JõýOõü ok Ao
Bø êý¾A -òýßðBO JõÖ -11 lülW ûBýu óBíø þXðoBð -óBLüpK Aoæ -12 óApâByBíO ô QuA óõürüõéO iüoBO ÿBø ëBüpu òüBð òüBð òýéÞôpG -ôpìõÖ Bvýéì-15
óly åorG løBy úÞ lðA úPyAk þÖBÞ Q¾pÖ >òüBð òüBð òýéÞôpG< ëBüpu óAoAlÖpÆ
)|The Originals|( >Bø êý¾A< ëBüpu QuA úG óAõWõð àü qA ôA óly êülHO ô lñéüBø AoBu ólýñy qA )|Nine|-|Brooklyn Nine|(
>ïBy@ óõg RApÆBg< ëBüpu Ù@ òýLuA kõg óBíø þXðoBð< JõHdì ûkBÏèA ÝõÖ ëBüpu ô 2009 ëBu ok ÿô .lñyBG óAõW ÿBHüq óq àü ê¿Ö àü ÿApG ëBüpu òüA óly lülíO pHg
qA úÞ QuA )|The Vampire Diaries|( þéýø {Ûð ok ÿqBG QyAk ëBu 19 úÞ þðBìq løAõg BñÏì óAlG òüA .lñPvø ûkq Q×ãypãük
ok rýð ó@ îXñK ê¿Ö ô ûly {hK 2013 ëBu >QuA lülW ûBýu þÛÖõì oõÃc rýð óõñÞBOô ûkpÞ qBÒ@ Ao þ×ðAk
àü óBPuAk ëBüpu òüA .QuA {hK ëBc àü )|Orange is the New Black|(
pùy úÞ lñÞ þì QüAôo Ao ïBy@ óõg ûkAõðBg JAnW óq óApãüqBG ô ûkõG oõdì óq ëBüpu .QuA úPyAk {Ûð òüA ok
JõÖ .lðpýâ þì kõg ëpPñÞ ok Ao óBEèoôAõýð ,JAnW pPgk àü îéýÖ òüA ok ôA Qý¿hy
úG BHüq úñýâpâ àü {Ûð ëBüpu òüA ok òýßðBO lüBG êýèk òýíø úG ô QuA ,}õøBG úð BìA
Qý¿hy qA þßü úÞ lñÞ þì ÿqBG Ao þéýø ïBð Ao {Ûð òüA lñéüBø lñðBì JAnWô BHüq ÿpãüqBG
àü òýßðBO.lü@ þì oBíy úG óBPuAk þé¾A ÿBø

oBývG òýñu ok úÞ QuA þüBýèApPuA óq pãüqBG òüA BG .lññÞ þì þñüpÖ@ {Ûð ó@ ok ÿoBývG úðBuo ok «BHOpì rýð ÑõÂõì òüA .kpÞ þì ÿqBG ok Ao ôpìõÖ Bvýéì îýðAõO þì pãük oBG úÞ kõG
ÿBø ëBüpu ok ô ûkpÞ qBÒ@ Ao ÿpãüqBG òýüBK óôlG ëBüpu òüA óqpãüqBG òüpO JAnW kõWô ÿoBývGô úPÖpâoApÚ ûoByA koõì þÎBíPWA ÿBø oBÞ Bvýéì .îýñÞ RBÚçì õâBýPðBu þíüA {Ûð
wßèA Qý¿hy {Ûð úÞ QuA óBLüpK Aoæ ày BýÖõu lñðBì ÿoõùzì ô BHüq óq pãüqBG BG Ao ôA BðBüok@ {Ûð ok ÿqBG BG 2004 ëBu ok Ao kõg
.QuA úPyAk oõÃc ÿklÏPì þüBýèApPuA ÿpøBÊ QøBHy úPHèA ô lññÞ þì úvüBÛì AoBâoô þâlðq ÿApG Q¾pÖ àü< ëBüpu ok pOoBÞ
ûkõG ÜÖõì oBývG rýð äñýèlì ú¾pÎ ok JõÖ úÞkpÞqBÒ@)|One Life to Live|(>ókpÞ
pzPñì ÿpHPÏì ÿBø úéXì léW ÿôoôA wßÎô .koAk kõWô ôk òüA òýG rýð ÿoBývG
ok þèA ô åôô ÿBø úéXì úéíW qA ;QuA ûly ÿpâþìõOBð@-óõPãñükæ çýìBÞ-13 .QÖBü úìAkA 2011 ëBu BO
oõËñì úG ô 2011 ëBu ok òýßðBO .BýèApPuA >ÿpâ þìõOBð@< ëBüpu Ao þøBOõÞ ÿBø {Ûð ÿô Rlì òüA þÆ ok
wéXð@ wè úG þééíèA òýG ú¾pÎ ok QýÛÖõì JõHdì qA þßü )|s Anatomy|Grey|( >òý^ òhu pPgk< ÿBø ëBüpu ok rýð
ÜÖõì úñýìq òüA ok rýð óõñÞBO ô kpÞ óBßì êÛð àü þðõürüõéO ÿBø ëBüpu òüpO ïAôkBGô òüpO >xBñzðAôo< ,)|Gossip Girl|(
ÿoBývG ÿBHüq óq óApãüqBG úÞ QuA pýgA úøk >òì óAlðqpÖ ïBíO< ô )|The Mentalist|(
.QuA ûkõG ïkoBù^ ê¿Ö óõñÞA .lðA úPÖBü oõÃc ó@ok rýð .QyAk ûlùÎ pG )|All My Children|(
koAk úìAkA þì pËð úG ô ûly pzPñì rýð oAlÖpÆpK ëBüpu òüA þðAlñ^ þüBíñýu ÿBø îéýÖ ok óõñÞBO Bvýéì
þðæõÆ koõÞo lðAõO þì ëBüpu òüA úÞ luo ÿqBG pÆBg úG úÞ þOpùy BìA QuA ûkpßð ÿqBG
17 úÞ Ao óõürüõéO iüoBO þßyrK ïAok ëBüpu òüpO
>|ER|< ëBüpu oBýPgA ok ê¿Ö 15 BG óõñÞBO

.lñßzG ûkõG
ëBüpu òüA ok ÿoBývG ÿBHüq óBðq ú^ pâA
lðA ûlýyõK Ao óBPuoBíýG êñupK þG@ÿBø xBHè
çýìBÞ ày óôlG óApãüqBG òüA òüpO JAnW BìA
õW pPÞk {Ûð ëBüpu òüA ok úÞ ûkõG óõPãñükæ

óApùO úéXì

ûlülK úG úßñüA òí ,lñìõuõì "ÿlýyoõƒg ok ,BuBð ,Bßüpì@ þƒüBƒÃÖ óBƒìqBƒu #
rýð þGphì oBS@ ,kõy|þì pXñì þHÇÚ Ü×y ÿBHüq òƒüpƒO|úƒðAoõƒvW qA þƒßü qBƒÒ@ úƒðBƒƒPƒu@
BÃÖ úG Ao ÿA|ûoAõøBì ô QuA {üBøApWBƒì
.koAk ïBXðA pPzýK ú`ð@pø qA pPzýG úÞ lPupÖ|þì
þvýÆBñÓì óAlýì ÿlýyoõg lüly ÿBøkBG
úXýPð ok ô lñøk|þì oApÚ pýSBO QdO Ao òýìq .ly løAõg àükrð lýyoõg úG ûly
ô lðõy|þì êPƒhƒì þƒOApƒGBƒhƒì ÿBƒø|îPƒvƒýƒu õW ok BíýÛPvì pÞoBK ÿlýyoõg pãyôBÞ
.lññýHG Iýu@ QuA òßíì îø ÝpG ÿBø|úßHy óôok úG ÿp×u ,kôo|þì úWpýy Bì úìõËñì ûoBPu
ëBƒHðk úƒG óAlƒñízðAk êƒýƒèk òƒƒýƒíƒø úƒƒG
ô lñPvø "ÿlýyoõg ÿBø|óBÖõO" þñýG|{ƒýƒK ;pÞoBK ÿlýyoõgpãyôBÞ
òüA ok þíùì àíÞ lðAõO|þì pÞoBK pãƒyôBƒÞ lýyoõg wíè ÿApG BuBð QüoõìBì

.lñßG úñýìq úé¾BÖ lýñÞoõ¿O BìA .luo|þíð pËð úG àükrð .lýyoõg ZBO
?lýyoõg úG àükrðolÛñüA Ap^ ok .îüpýãG pËðok pPì àü Ao lýyoõgô òýìq qA ûkBƒ×PuA BƒG lƒƒðoAôlƒƒýƒìA óAlƒƒñƒíƒzƒðAk
.kôpG úSkBc IéÚ úG løAõg|þì pÞoBK 4 ÈÛÖ lýyoõg BG pãyôBÞ úé¾BÖ Roõ¾ òüA ,løk|þì Quk úGpãyôBÞ òüAqA úÞ þOBÎçÆA
.QuA þ¾õ¿g úG ÿBW lýyoõg ZBO qBG lýyoõgoBPÖo ÿBøqAo þÃÏGqA ûpâ îýðAõPG
pPÒAk lýyoõg eÇu kõg qA þHýXÎ oõÆ úG ZBO ".kõG løAõg pPíýPðBu
{hG Bü "eÇu" ÿBìk úÞ þƒèBƒc ok .QƒuA úPgBu òüpPÏüpu pãyôBÞ òüA" :Q×â ôA .îýñÞ
6 BO )îýñýG|þì úÞ ÿA|ûpÞ( lýyoõg pùLulýy pPìõéýÞ oArø 690 QÎpu BG .kõG løAõg îø pzG ok lðAõO|þì pÞoBK úÞ QuA òüA pG ÅpƒÖ
lðAõO|þì ZBO ÿBìk ,QuA kApãýPðBu úWokoArø lýðAõO|þì þPÎpu òýñ^ BƒG Bƒíy ,QƒÎBƒu ok ok kApãýPðBu úWok 1000 ÿæBG óAqõu ÿBƒìk
.kôpG æBG kApãýPðBu úWok óõýéýì lñ^ BO þÆ ÿA|úÛýÚk àü Ao õýÞõO BO áoõüõýð úé¾BÖ
Àhzì çìBÞ þðBvðA {ðAk ÿApƒG qõƒñƒø .koôBýG ïAôk lýyoõg ZBO ûkôldì
"!lýñÞ úPynâ úHñy kAlìBG ÿApƒG pƒÞoBƒK JBƒOpƒK
?Qvý^ QüoõìBì òüA QýíøA úG þOçßzì êýèk úG BìA ,kõG ûly ÿrüo|úìBðpG
àíÞ lýyoõg qA Bì pPùG îùÖ úƒG pƒÞoBƒK
.kBPÖA ÜüõÏO
.kpÞ løAõg úG AopÞoBKpãyôBÞ 4 ÿBPèkpãGBOpK àyõì
ô oAkoBG RAom BG Ao òýìq ûoAõíø lýyoõg òüA ô kpG|þì þvíy úìõËñì þðôok ûkôldƒì
òüA .lñÞ|þì óAoBƒHíG þƒvýÆBƒñÓì ÿBƒø|óAlƒýì lýøBð ûoBýu qA úPƒ×ƒø {ƒy ÙpƒÊ pƒãƒyôBƒÞ
ÿBƒøkBƒG" úƒG úƒÞ ,þƒãzýƒíƒø ÿBƒƒø|óBƒƒüpƒƒW þßükrð úG îø ó@ qA lÏG úP×ø {y ô konâ|þì

.luo|þì lýyoõg
oBG 24 ,ëBu Q×ø ÙpÊ pÞoBK úÞ QuA oApÚ
ûoôk òüA ok ô kkpƒãƒG lƒýƒyoõƒg oôk úƒG ok
ZBO þßürýÖ RB¿hƒzƒì ûoBƒGok þƒOBƒÎçƒÆA
úÞ kõy|þì oõ¿O .lñÞ ÿoô@|ÐíW lýƒyoõƒg
òýìq pG þOApSA úÞ lýyoõg RæõdO òüpPíùì

.lñPÖA|þì ÝB×OA lýyoõg ZBO ok lðoAk
ô ly løAõg ÜýÚooBývGõW òüA koAôpÞoBK
úG BùñO lýyoõg óByõW "eÇu" BG ó@ úé¾BÖ

.lýuo løAõg pPìõéýÞ óõýéýì 6 kôlc
óAlñízðAk qA þßü ,wÞBÖ þƒßƒýƒð pƒPƒÞk
rðBW ÿkpGoBÞ àürƒýƒÖ oAõƒOApƒGæ ok oBƒßƒíƒø
þéýg úé¾BÖ òüA úÞ îùWõPì" :Q×â ,rñýßKBø

18

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ú^ ëçg qA îýËÎ {üBìpâ òüA úÞ Qvýð
.løk|þì jo þüBølðôo
ÿBøkBG úÞ QuA þüBW òýñ`íø ZBO
þPÎpu BG ô lðpýâ|þì JBPy ó@ ok ÿlýyoõg
Ao þvíy úìõËñì úýðBS pG pPìõéýÞ 500 qA {ýG
.lðkoõð|þìok
ô RAom {Xñu BG pÞoBK QuA oApÚ
ZBO þßüpPßèA ô þvýÆBñÓì ÿBø|óAlýì
.lñÞ àíÞ BøBíÏì òüA êc úG ,lýyoõg
?Qvý^pÞoBK ÿBÛGqAo
ëBu 60 kôlc pÞoBK úG úýHy þPüoõìBì
kõG pýgA ÿBø|ëBu ok BùñO BìA ,ly kBùñzýK {ýK
qA QËÖBdì ÿApG ïqæ ÿoôBñÖ óBulñùì úÞ
ok Ao lýyoõg óAqõu ÿBìk pGApG ok pãyôBÞ
.lñPyAkoBýPgA
àü QzK pãyôBÞ ÿArWA þìBíO BHüpÛO
lðpýâ|þì oApÚ òGpÞ QüqõLìBÞ qA þPËÖBdì pLu
ÿBìk ó@ QzK ô QuA ó@ pÇÚ pPíýPðBu 11.5 úÞ
.luo|þì lýyoõg þßükrð úG oBÞ úìAkA úÞ QuAoApÚpG ÿkApãýPðBu úWok 30
eÇu ÿpPìõéýÞ óõýéýì 42 úG õèõu 'lýyoõg wíè ÿApG' QüoõìBì .QuA òßíì ó@ok pãyôBÞ ÿArWA
þéýg úé¾BÖ òüA úÞ lñ^pø .kôo|þì lýyoõg
úG óBñ`íø õèõu BìA ,QuA pÞoBK úé¾BÖ qA pOoôk BuBð pÞoBK ÿlýyoõg pãyôBÞ oBÞ ÿlýyoõg ÿspðA BG BÏHÆ pÞoBK pãyôBÞ
óõ^ ,QuA ÿA|úèBvì }kõg òüA BìA .lñÞ|þì
.koAk qBýð þPËÖBdì pLu lýyoõg BO pÞoBK úé¾BÖ òüpPßükrð pPìõéýÞ óõýéýì 6.12 :úé¾BÖ úG oBÞ ÿApG ÿlýyoõg ÿBø|úd×¾ úÞ lñ^pø
òüA úG pOoôk ÿoAlì ok òPÖpâ oApÚ úPHèA óBzüApG æBG ÿBìk BìA ,lðoAk qBýð lýyoõg oõð
Ao þüBøoBÞ ïBXðA QýéGBÚ õèõu úÞ QuA þñÏì )1976 ëBu ok 2 xõýéø( ,þéHÚ pãyôBÞ òüpPßükrð pPìõéýÞ óõýéýì 43 :þéHÚ .QuApÃì
úÏèBÇì êTì :lü@|þíð pG ó@ wK qA pÞoBK úÞ koAk BG pÞoBK ÿlýyoõg RBd×¾ òýíø ÿApG
ô pÞoBK IýOpO òüA úG .lýyoõg kõg îýÛPvì lyBG úWAõì ó@ BG þOoApc pLu kôo|þì oBËPðA úÞ þüBìk kApãýPðBu úWok 1300 :Bìk |îPvýu ô lðõy|þì |úPyAk úãð àñg J@
QuA Ðüpu ÝõÖ pÞoBK pãyôBÞ úýðBS pG pPìõéýÞ 190 :QÎpu
.lñPvø pãülßü êíßì õèõu
ïõéÎ oAõOApGæ qA ,òüpâ þuõè oõvÖôpK lykBùñzýKoBGòýèôApÞoBKûsôpKúÞþðBìqqAëBu60:píÎ úPuõýK ,pãyôBÞ ÿôo ûly I¿ð ÿpOõýLìBÞ

pãyôBÞ" :lüõâ|þì ,ólñè ûBãzðAk þüBÃÖ
qA úÞ þOAomô kõy|þì àükrðpÞoBK ÿlýyoõg
óBìríø .lñÞ|þì úÏèBÇì Ao lñü@|þì lýyoõg
pG ûôçÎ îø )õèõu( ÿlýyoõg kpâoAlì
ÿoAkpHvßÎ lýyoõg qA ,RAom òüA {Xñu
þüBuBñy Ao Bùð@ ÐHñì êdì lðAõO|þì ô lñÞ|þì
".lñÞ
ÿBøkBG òývüoõEO ïBð úG ÿpãyôBÞ
ÿlýyoõg
500 ô koBýéýì àü pÞoBK pãyôBÞ QgBu
.QuA úPyAk úñürø oæk óõýéýì
ÿoAnãìBð pÞoBK ósôA ïApPcA úG pãyôBÞ òüA
.QuA ûly
,koAk ëBu 91 óõñÞA îø úÞ ,pÞoBK ÿBÚ@
ÿBøkBG ûlülK fpy úG úÞ kõG þðAlßürýÖ òýèôA
.QgAkpK ÿlýyoõg
Ao ôA ,BuBð lyoA óApülì qA ,òÞõGoôq xBìõO
"þíéÎ úÏìBW óBðBìpùÚ qA þßü" óAõñÎ úG
.luBñy|þì
ú^ úÞ koô@|þì kBü úG lüõâ|þì pÞoBK ósôA ?lñÞ|þì ú^ BKôoA òýíø úG ô QuA lüly oBývG þüõükAo ZAõìA þHýOpO úG Ao ÿlýyoõg RBd×¾ QýÏÚõì
,lðkõHð ôA ÿoõEO }pünK úG pÂBc ÿoBývG oõÆ úGBzì úhvð îø BKôoA þüBÃÖ wðAs@ løAõhð xpPuk ok ÉBHOoA ÿApG pÞoBK êýèk òýìBO ÿApG ïqæ eÇu òüpPíÞ úÞ lñÞ|þì îýËñO
pãyôBÞ àü ÿBø|úPÖBü ëBu lñ^ qA wK BìA lðAõPG lüBG pãyôBÞ òüA êýèk òýíø úG .kõHð oApÚ lýyoõg oõð ÅpÏì ok ÿoôp ÿspðA
úG AopÞoBKpãyôBÞôA .kpÞ RBHSA Ao ó@ þPuok .koAk Ao pÞoBK qA }kõg
{üBPu "ûlý`ýK oBývG ûBãPuk àü" óAõñÎ êcApì ok ,õèõu Bü ,ÿlýyoõg kpâoAlì .lñÞ ÙpÆpG Ao ÀÚAõð ô RAkApüA }kõg .kpýãG
oApÚô QuA BýðBPüpGok {üBìq@ô QgBu þüBùð pLu úzýíø lüBG pÞoBK ,pPíùì rý^ úíø qA òüA pÞoBK QüoõìBì ÿApG þOBýc oBývG úèBvì
.QuA ûkpÞ õèõu .kõy JBOpK BÃÖ úG 2020 ëBu ok QuA qA BO ,koAk úãð lýyoõg ÿôo úG Ao þPËÖBdì Ao ïqæ ÿBøoBÞ çÛPvì }kõg lðAõPG úÞ QuA
pÞoBK úèBu Q×ø QüoõìBì ûoôk óBüBK þèAõc ok ok ëçPgA lýyoõg þßükrð ok .løk ïBXðA
19 .lðBíG óBìA ok ÿkõGBð pÇg

óApùO úéXì

QÛýÛc B« ÏÚAô þèô Qvýð þðkpÞoôBG #
úPÖpzýK óBvðA qõñø þüõâ úÞ Ap^ ,koAk
ëõìpÖ Bü ô ÈGAôo ô Bø ûlülK lðAõO þíð
þÞBg ÿBýðkok úÞAo þHüpÒô IýXÎ ÿBø
úG þèõíÏì ô ûkBu A« pøBÊ ô kpýâþì êßy
êýédO ô úürXO kõg ÿApG luo þì pËð
óA~ þãðõã^ ô ÿlñ^ oBÞqA pu ô ûkpÞ
| | !koô@ok
ÈGAôo òüpOrýì@ oApuA qA þßü BG úÇGAo ok
þÎõð ô þPý¿hy ô þðBßì ô þðBìq ô þhüoBO
úG óA~ ÿBøoõPÞBÖ úßü ÿBø ëõìpÖ ô þðAõg îø
ô òýýÏO Qyõðpu pHW ô þùèA RolÚ úéýuô
þyoArâ {hG òüA ok ûlƒy þƒvüõƒð úƒèkBƒÏì
þèBg BÏÇÚ úÞ îüoAk óArürÎ Bíy ÿApG þüBñTPuA
ÿôBßXñÞ ô þP×ãy RBHWõì ô ûkõHð ØÇè qA
| !kpÞ løAõg îøApÖ óBPüApG Ao þðAôApÖ
úG ÉõGpì lñPvìôrýãðA Rpýc }oArâ òüA
þñÏü Bßüpƒì@oAlƒìBƒð oõƒùíW ÿBƒuôo qA òƒO ôk
òéßñýè ïBøApG@ QðlüqpK
ÙAóBWQðlüqpKô| Abraham Lincoln|
úÞ kkpâ þì| |John F| Kennedy ÿlñÞ
qA êýéXO úG kõGkBü qôo úðBùG úG Bßüpì@ ïkpì
.lñPgAkpK óBð@ RBìlg
rýãðA oBhPÖA ô þhüoBO Qý¿hy ôk òüA
Èô° òü±{³ýì °±¶ ² þßü ô îøkqõð ópÚôk úG ÜéÏPì úÞ þüBßüpì@úÏìBW
þñýìqpu þéì óBðBìpùÚ úéíW qA lñPvø îPvýG

ÿ~ñÞ ð~ü²± ô òéßñýè ð~ü²± qA þßü úÞ lñPvø îýñÞ þì þâlðq ó@ok úÞ
ëõÆ ok ápPzì ÿBø ûlülK òüpOrƒýì@ oApƒuA
þG úÞ koAk kõWô óBƒð@ åpƒì óBƒìq ô RBƒýc
!!¬õºþì ½Ö ô Bø þðAõg îø òüA úÏèBÇì úG Qvýð QHuBñì
pG ô þÚB×OA Ao ó@ ÑõÚô óAõO þíð úÞ þOBùGBzO
| |:îüqAkpLG,QvðAkÙkB¿OIvc
ïBÛì ok 1846 iüoBO ok òƒéßñýè ïBƒøApƒG@ -
ëBuok úÞ kõG| Lee Harvey Oswald ok oõÃc qA êHÚ ôk pø úÞ ,lðkõG Bßüpì~A þGõñW úÏíW qôo àü ok ôk pø oõùíW wýDo ôk òüA - | |.lyBßüpì@ûpãñÞkoAôÿoõOBñu
| | !kõGûkõzâóBùWúGîz^ 1939 | | !lðlyúPzÞ,úíÞBdìôûBâkAk oApÚ Ùlø koõì Ao óBð@ pu úÞ ÿpýO àýéy BG
ïBÛì òüA úG 1946 iüoBO ok ÿlñÞ ÙA óBƒW
úu qA êßzPì þìBð òýéOBÚ òüA qA p×ð ôk pø - óõvðBW ôolð@ òéßñýè QðlüqpK òƒýzðBƒW - | | !lðlyoôpO,kAk | |!QÖBüQuk
Roõ¾ úG óBð@ qA àü pø úÞ lñPƒyAk úƒíƒéÞ ïBð óBíø BG îø ÿlñÞ QðlüqpK òýzðBWô ,kõG | |.QyAkïBðÿlñÞ,òéßñýèQðlüqpKþzñì-
ïBÛì úG úÞ kõG óõvðBW óôlñýè þñÏü þâkAõðBg ok òéßñýè ïBð BG ,ÿlñÞ QðlüqpK þƒzƒñƒì ô wýDo ïBÛì úG 1860 ëBu ok òéßñýè ïBøApG@ -
| | !QuAûlyêýßzOÙpcûkrðBKqAápPzì | |.QÖBüQukBßüpì@oõùíW
úG l¿Ú Fõu qA wK òéßñýè QðlüqpK êOBÚ - | | !lyûlürâpGBßüpìA~ ÿoõùíWQuBüo | | !kõGBßüpì@oõùíWwýDoQìlg
oBHðA àü óBíPgBu êgAk úGoõùíW wýDo óBW óBW ïBð úG þGõñW kpì àü òƒéßñýè êƒOBƒÚ - QÚô oõùíW ÿBuôo qA ôk pø þzñì ôk òüA - ïBÛì òýíø úG 1960 ëBu ok ÿlñÞ ÙA óBW -
qA îø ÿlñÞ QðlüqpK êOBÚô ,Qhüpâ þìõíÎ kõG| John Wilkes Booth |RõGwßéüô BÂBÛOoôpO qôo eH¾ok ÿlñÞô òéßñýè þñÏü | | !lyJBhPðA
oõùíW wýDo ÿõu úG þìõíÎ oBHðA àü ûpXñK êOBÚ ô ,kõG ûlƒy lƒèõƒPì 1839 ëBƒuok úƒÞ qôo ó@ ok Ao kõg þOBGBhPðA úìBðpG BO lðkpƒÞ
úG þGõñW RæBüA qA p×ð àü îø ÿlñÞ QðlüqpK óAoôk ok ôk pø oõùíW wýDo ôk òüA óApvíø -
| | !kpÞÿqAlðApýO | | !lñølGpýýÓO ÈÛu oB^k {üõg óApøõy ÿoõùíW QuBüo
QðlüqpK }õg RBÚôAô Bø þìpâpuqA þßü - | lèAõuA ÿôoBø þè ïBð RæBüA þèBøA qA oõùíW wýDo ôk pø êOBÚ -
| | !lðkAkQukqAAoÿlðqpÖôûlyòýñW

20

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

Ùlø kõG òéßñýè òüqõíýè þñÏüpãük êýHìõOA lñéüpìôpðõìokþøBâeüp×OokoõÃcòéßñýè
| |!!QgBGóBWôQÖpâoApÚúèõéâ oõÃc BXð@ ok oôpO qA êHÚ úP×ø àü úÞ kõG
óBâlñðAõgqA úßýèBcok }oArâ òüA óBüBKokô | |.QyAk
ô ápPzì ûõWô pãük oBG îüoAk BÂBÛO þìApâ QðlüqpK þdüp×O ô }õg ïBüA qA þßü ô -
ô þâlðq ûoBGok úÞ Ao ÿrýãðA Rpýc RBùGBzO úÞ kõGôpðõì òýéüpì oBñÞ ok oõÃc îø ÿlñÞ
óAõñÎxBñypuoõùíWwýDoôkòüAQyõðpu !QyAkoAlükôA BG óly úPzÞqA êHÚ úP×ø àü
ok Bü ô ûkpÞ úÏèBÇì ÿpPzýG pËð QÚk BG ûly qA ëlì àü úGBzì ïBð úÞ ÿpOBEOok òéßñýè -
BñíÂ,lðqAkpLGòÖêøAþXñupËðúGkoõìòüA oApÚl¿ÚFõukoõìQyAkAokoõ×ýñÏüêýHìõOA
ÿA úXýPðonãøo òüAok pâA úÞ kkpãýì BÂBÛO | |.lyúPzÞôQÖpâ
qA pìA óBüpW ok îø Ao Bì B×Çè ,lì@ Quk úG ok úßýðBìq îø ÿlñÞ QðlüqpK úßýèBc ok
!lñølGoApÚkõgÿBøúPÖBü RBXðBgoBÞ qA þßü BG ïBð îø þøBãüBW

21

óApùO úéXì

kpÞúÞõy Ao QìlhzýK óq ÿoæk 1000 ïBÏðA

>QuA lñíyqoA oôBG þÓéHì QÖBüok BG ,lüBƒýƒGpƒG {ƒðAlƒðqpƒÖ ïBÏðA QÖBüok BG óq QìlhzýK àü #
>Fox|59|< úG pPPvÖBø Bð@ Ao RçíW òüA .ly ôo úG ôo þðkpßð .ly úÞõy kõg JBvdOoõ¾ok ÿoæk 1000
ÿoô@ kBü Ao óAõW Zôq òüA RôBhu ô ûkpÞ óBýG 1000 ïBÏðA QÖBüok BG óq QìlhzýK àü
| ïBð úG þéPø ok ,úèBu 30 pPPƒvƒÖBƒø Bƒð@ óq òüA .ly úÞõy kõg JBvdOoõ¾ok ÿoæk
.lñÞ|þì kõGoBÞúGëõÓzìBðBülñüAokÐÚAô| Nashville kpãèBu úÞ óAõW pøõy ô óq àü BG úÞ ó@ qA wK
ÿApƒG ëõƒK ó@ BƒG úƒßƒð@ ÿBƒW úƒG ÿô BƒìA ô lðly êPø óAoõPuo koAô xBñyBð þWôq úÞ êßzì ,lñPÖpâ|þì òzW þéPø ok Ao óBy|ZAôkqA
Ao kõg þølG ô kphG úülø {ðAlðqpÖ þèBdyõg Ao óBy|ZAôkqA kpãèBu òýíP×ø úÞ lñƒPƒuAõƒg þéÎ kõG úP×â Bùð@ úGô ûkpÞ fpÇì Ao kõg þèBì
BO kpýâ|þì îýí¿O ,lñÞ QgAkpK ûBãzðAk úƒG ZoBhì wK qA lðAõO|þíð êÓy úu òPyAk îÒo
ïBXðA óBÞkõÞ ÿkBy ÿApG ÿoBÞ Zôq ó@lñðBíø .lðpýãG òzW
AløA þPÞpy úG Ao þPÖBüok ÔéHì òüApGBñG løk úG Zôq òüA JBvc Roõ¾ óq òüA úÞ þðBìq
ÿApG Ao áoBK àü VAlƒcA lƒ¿Ú úƒÞ lƒñÞ|þƒì ÔéHì ólük BG kpÞ úDAoA Bùð@ úG Ao oæk 32.40 ÔéHì
ok òüA .ly IXÏPì oBývG úâpG ó@ ok ïBσðA
.koAk Bø|ú`G ÿoAõu QýßuA óBüpPzì BG Ao kõg êßzì ôA úÞ QuA þèBƒc
Quk ok óBÞkõÞ ÈuõƒO rƒéüô ok áoBƒK òƒüA þüBñPÎA þG koõì BìA ûkpÞ fpÇì êPø ó@ok pãük
òìA þðBßì kBXüA ûsôpK òüA Ùlø ô ûkõG QgBu
.kõG úPÖpâ oApÚ
.lyBG|þì þédì óBðAõWõð ô óBÞkõÞ ÿApG .îñÞ þðAkolÚ Bíy qA oõǃ^ îðAk|þƒíƒð<
òì ÿApG olÛ^ Bíy oBÞ òüA úÞ lýñßð oôBG lüBy

!lüA ûlülð óõñÞBO úÞþøBãyôpÖ

ok>QÞoBì ôoBLuA< ïBð úG þøBãyôpÖ ok ô ûkpÞ xBñWA BG þøBãyôpÖ Ýçg ÿlñìpñø|#
.QuA ûkAk oApÚ }ôpÖ ÅpÏì þèBg ó@ólük úÞQuA ûkpÞfBPPÖA RôB×Pì

ÙBýèA qA ÿlíð ÿBø ú^oBK ;QuA þñP×â .Qvýð ØÇèqA
líð úG úýHy ÿpøBÊô lðA|ûly úPgBu þÎõñ¿ì >ôoBLuA þuõè< ïBð úG ÿlñìpñø þâqBO úG
þÎõñPì kBÏGA ô ÿlñG äðo ok úÞ lðoAk þÏýHÆ wè ok Ao þøBãyôpÖ QuA óBPvéãðA êøA úÞ
úG rýð Bø ó@oAk fpÆ Ñõð ô lðoAk oApÚ xpPuk ok qA ó@ xBñWA þìBíO úÞ ûkpÞ fBPPÖA wéXð@
oAléâ líð, IéÚ fpÆ líð ,oAlèBg líð Roõ¾
.lðA ûly úýùO líð wñW
.lyBG þì ...ô Bø ú^oBK òüA JBhPðA BG Ýçg lñìpñø òüA
qA þðlük ÿpüôB¿O lýðAõO þƒì úƒìAkA ok QgBu ÿApG lðoAk ïpð þvñW ô ØüpÊ þPÖBG úÞ
ûkB×PuA ... ô ÿlíð RBñýDrO ô Bø àuôpÎ ÑAõðA
.lýñÞ ûløBzì Ao líð xBñWA

22

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

þðõO ûBãzüAo@ ;úýuôo þíülÚ Yñâóly AlýK

Bíy ÿBñy@pãzüAo@þðõO ?QÛýÛc Bü ÿoAkpHøçÞ
þèô úÛÇñìok úÛGBu ëBu |30 BG
úG þGõñW ûpÞ wýéK #
þéHÚQÚôòýýÏOBG|úP×ø qôoQ×ø þÎlì úÞ QÞpy àü pƒPÖk
ÿôBc þPzÞàü ÿBüBÛG ûly
(818)631-5926 ûkpG ïõXø ,úPÖBƒü Ao Yƒñâ
.QuA
18645 Ventura Blvd Tarzana, CA 91356 ok "Nôpâ êýñýy" QÞpy
ÿBüBÛG úÞ kpÞ ïçÎA úýDôs ûBì
ÿpƒƒƒPƒýƒìk þƒƒƒuôo þƒƒƒPƒzƒÞ
ûpürW þßükrð ok Ao ÿõßvðôk
ÜHÆ .QuA ûkpÞ AlýK ôlãñèôA
þPzÞ òüA ok þhüoBO RBÏüBy
kõƒWô çƒÆ oæk Bƒø|koBƒƒýƒéýƒì
.koAk
þüBøBÎkA pHg òüA ëBHðk úG
ÿApG QƒÞpƒy }çO pƒG þƒñHì
ÿõ^ô ly fpÇì ÿoAkpHøçÞ
QÞpy wƒýDo ,áõƒEu äƒðBƒü
pƒƒÂBƒƒc ëBƒƒc ok ꃃƒýƒñƒýƒy
.QuA ûly ZôphèA|Ñõñíì
òülñ^ Yƒñâ óBƒâlƒñüõƒW
þƒPzÞ ëBƒHðk úƒÞ QƒuA úƒøk
úñürâ Bø|ó@úÞ Áõ¿g úG ;lðA|ûkpÞ lükpOqApGA ó@ óly AlýK pHg ô lðkpâ|þì ÿõßvðôk ÿpPýìk
lñPvðAõO|þì ô lñPyAk oBýPgA ok îø ÿpƒO|òƒìA
áõPuô|ÿkæô þÚpy olñG úG oBÇÚ BG Ao BƒøçÆ .QyAk þðBùW þGBOqBG úýDôs ûBì ok
ÈuõƒO úƒÞ ÿpƒüôBƒ¿ƒO êƒýƒñƒýƒy QƒÞpƒy
.lñøk ëBÛPðA QuA þÎlì ô ûkpÞ pzPñì Ao úPÖpâ þüBüokpüq
,NBùðõü ,þGõñW ûpÞ ÿoArâpHg }oArâ úG úP×â úG .lñPvø þPzÞ òüA ÿBüBÛG qA þüBø|{hG
,êƒýñýy QƒÞpƒy ÿBƒÎkA qA wƒƒK úƒƒé¾BƒƒÖçƒG ûpürW þßükrð ok þPƒzƒÞ úƒyæ QƒÞpƒy òƒüA
òüA ókõG ÿoAkpHøçÞ pG þñHƒì þƒüBƒø|úƒýƒÂpƒÖ .QuA ûly AlýK þGõñW ûpÞ ô òKAs òýG ,ôlãðõèA
úG ô 1905 ëBu ok ó@ úìlg ÈuõO þPzÞ òüA
.QÖpâ RõÚ óBPuAk .ly ÝpÒ Bíýyõu kpHð ok òKAs ÿqôpýK ëBHðk
koAk l¿Ú úÞ QuA ûly îùPì QÞpy òüA BG úýuôo äñW xBvc RBËdèqA þßü kpHð òüA
kpHG æBG þÎõñ¿ìoõÆ úG Ao }kõg ïBùu }qoA
qoA BO lñÞ úuõuô Ao óAoArâ|úüBìpu úÞ òüA Bƒü .kõG òKAs
îø ó@ úÞ( ÿoõKBãñu QƒÞpƒy àƒü ÿqBƒXƒì 1885 ëBuok úÞ ÿõßvðôk ÿpPýìk þPzÞ
àýPèBGô úðApPülì ÿBüokok ly úPgAlðA J@ úG
.lðphG Ao QuA )Nôpâ êýñýy {íuA .ly ïAo@ xõðBýÚA þøAo ó@ qA wK ô kpÞ|þì p×u
ÿA|ûpÞ QÞpy wýDo ,áõEu äðõƒü ÿõƒ^ ÿlW úìl¾ kpHð òýc þPzÞ úƒÞ òƒüA BƒG
BG þÆBHOoA aýø QÞpy ôk òüA úƒÞ lƒüõƒâ|þƒì úéíc koõìô lðBì IÛÎ óBâôBð úýÛG qA BìA ,lülð
ÿoArâpHg }oArâ úG úÞ lñ^pø ,lðoAlðpãülßü Ao ó@þPzÞ úìlg úÞ òüA BO QÖpâoApÚ Bø|þñKAs
okApGôpøAõg QÞpyôk òüA óAoAnâ|óBýñG úvðApÖ
.lðkpÞ ÝpÒ ôlãñèôA ûpürW þßükrð ok
.lðA|ûkõG ûly pzPñì þOBÏüBy ëBc úG BO óBìq ó@ qA
ûôpâ úÞ lñüõâ|þì þGõñW ûpÞ ÿBƒø|úƒðBƒuo çÆ òO 200 êìBc xôo þPzÞ úÞ òüA pG þñHì
ó@ok þPzÞ óly AlýK ïçÎA qA {ýK þíÞ êýñy þüBüok ÿôpýð úìlƒg ÝõƒÛƒc QƒgAkpƒK ÿApƒG
þß^õÞ oBývG úüBìpu BG ô ûly êýßzO úÛÇñì úPyAk Qd¾ úÏüBy òüApâA .QuA ûkõG úýuôo
pG ÔèBG çÆ oAlÛƒì òƒüA qôpƒìA QƒíƒýƒÚ lƒyBƒG
.ly|þì ûlðAkpâ
AlýK úG ÉõGpìoBHgApâA ,NBùðõü }oArâ úG QuA oæk BøkoBýéýì
ok ó@ }qoA lyBG úPyAk QÛýÛc Yñƒâ ólƒy BølükpO òýèôA
þÆ qA wK BìA ,kõG løAõg oæk koBýéýì 89 kôlc
Qvüôk ô koBýéýì àü BO ÿoAkA êcApì ólƒy úýuôo úÞ òüA úG QHvð ûoAõíø óBuBñyoBÞ
,lñøk oApÚ þPzÞ àü ok Ao çÆ kBüq îXc òüA
.lñÞ|þì AlýK {øBÞ oæk óõýéýì

23

óApùO úéXì

pPgkôokBì ëAolÖ þÂBÚ îßc úG
lðly ûlðAkpâqBG Bßüpì@úG ûly ZApgA

;AkBðBÞÝpyok ÿqAlðApýO ûkAk oõzÞòüA úG Ao pPgk ô okBì àü QzâqBG oõPuk Bßüpì@ok ëAolÖ þÂBÚ àü #
lðly úPzÞp×ð 4 îÞQuk ûly ZApgA Bßüpì@qA óBy|ûlðôpK úG þâlýuo qA {ýK pPgk ô okBì òüA úÞûly úP×â.QuA

.lðkõG

,óõPßüokpÖ pùy ok ÿqAlðApýO óBüpW ok p×ð 4 îÞQuk óly úPzÞqA AkBðBÞwýéK #
.QuA ûkAkpHgoõzÞòüA Ýpyok àüôrðApGõýð QèBüArÞpì
.QuA ûly QyAkqBG ÿqAlðApýO òüA BG ÉBHOoA òÊ úG p×ð àü

.QuA ûlzð pzPñì úSkBc òüA koõì ok ÿpPzýG RBýürW ô ûlzð BzÖA wýéK ôk òüA Qüõø
.lññÞ ê×Ú Ao Bøok ô lñðBíG kõg ÿBø|úðBg ok úÞ ûkpÞ úý¾õO óBñÞBu úG wýéK

oôk ûkBPÖA ÝB×OA ó@ok ÿqAlðApýO úÞ ÿA úÛÇñì qA úPuAõg pùy ïkpì qA úÞ úP×â þPýüõO ok wýéK
Ao úèõéâoBù^ ÿAl¾ ,ûkqBü QÎBu qA wK úÞ úP×â þédì óõürüõéO óAoBãðpHg qA þßü .lñðBíG

.kõy þì ûkq òýíhO p×ð oArø 56 kôlc óõPßüokpÖ QýÏíW.QuA ûlýñy
ÿqAlðApýO BG ÈHOpì VkAõcoBíy BìA ,QuA pO úðApýãPhu Bßüpì@qA AkBðBÞ ok fçu êíc òýðAõÚ

.QuA úPyAk {üArÖA oõzÞ òüA ok pýgA ÿBø ëBu ok

óApùO ÿkAq@ûBãyqoô ÿBøõßuok ÿpýâokô {ñO úÞ kõG úP×âô ûkpÞ ûBâkAk îýévOôk òüA ÿõuqA Ao þPüBßy Bßüpì@þðlì ÿBø|ÿkAq@úükBdOA
.lðA úPhüpâ " þøôpâ ô þvñW ûkBÏèA ÝõÖ Qðõzg" qA Bø|ó@
óApùO ëçÛPuA ÿBø|îýO ÿqBG óApâByBíO ÿpýâok qA óApüA ÿqBXì ÿBø|úßHy ô Bø|úðBuo #
.lñøk|þìpHg ÿkAq@ûBãyqoôokrüpHO ÿqBuoõPÞApOô ô ûlì@ Bßüpì@ úG ÿrÞpì ÿBßüpì@ qA ÿoBW ëBu òDôs ok pãük þøôpâ ûApíø úG ôk òüA
úP×ø úÞ ÿqBuoõPÞApO îýO óAoAkAõø .lðkõG ûkpÞ þâlñøBñK QuAõgok
BG lðkõG úPÖo ÿkAq@ ûBãyqoô úG úPynâ
ok.lðA|ûly pƒýƒâok þƒìBƒËƒPƒðA óAoõƒìCBƒì úG þâlýuo úÞ þèBc ok Bßüpì@ qA Bø|ó@ ZApgA úÞ úP×â ûlðôpK òüA úG þâlýƒuo þƒÂBƒÚ
þüBøõDlüô ô püôB¿O ÿqBXì ÿBø|úßHy .QuA ëõHÚ êGBÚpýÒ ,ûkõG ûlzð êìBÞ óBy|ûlðôpK
ô ïôl¿ì óAoAlÖpƒÆ úƒÞ ûlƒy pƒzƒPƒñƒì
.løk|þì óBzð Ao ÿqBuoõPÞApO kõè@|óõg úG ,Bø|ó@ ZApgA pÆBg úG êÞ óBPukAk ,rñzu ØW koAk ëBíPcA úÞ úP×â òýñ`íø þÂBÚ òüA
pzPñì ÿqBXì ÿBÃÖ ok úÞ þüBøõDôlüô .kõy îùPì ûBâkAk îßc qA þ`ýKpu
óApâByBíO þgpG úÞ lñøk|þì| óBzð ûly
pG åpì êTì þüBøoBÏy ÿkAq@ ûBãƒyqoô ÿBø|Qðõzg óBýðBGpÚ úÞ QuA ó@ ÿBñÏì úG òDôs ûBì ok rñzu ÿBÚ@ ÈuõO òýðAõÚ lülzO
.lðA|ûkAkoõOBPßük .lðõy þíð Bßüpì@ok þâlñøBñK ëõízì wK òüA qA BølðBG ô þãðBg
úìBðpG þíuo QƒüBƒvƒGô }oArƒâ úƒG
óAoAkAõƒƒø kAlƒƒÏƒO ,kõƒƒð þƒƒðõƒƒürƒƒüõƒƒéO )RôA 10 úÏíW( qôpìA qA êHÚ BO úÞ kõG úPÖpünK Bßüpì@ Qèôk úÞ úP×â þðlì ÿBø|ÿkAq@ úükBdOA
ô okBì òüA úÞ lñPÖBüok AlÏG Bø|ó@ BìA .lñßð ZApgA oõzÞ qA lñPvø ûlðôpK òüA BG ÈHOpì úÞ Ao ÿkApÖA
þüBøoB¿c ,êýèk òýíø úG ô kõG ûly úPÖpâ pËð ok óBzüApG úÞ kõG þøBãüBW qA {ýG ÿqBuoõPÞApO
úÞ ly UÎBG òüA.lðkpÞ pK Ao ûBãyqoô qA ÿpãük {hG ô lñPvßy kpÞ|þì AlW Ao Bùð@ ûBãüBW úÞ Ao .lðly ûlðAkpâpG oôkõèBvèA úG ÿqAôpK BG çHÚ pPgk
ûBãyqoô ÿBøõâlñéG úÞ þèBcok kõypýâok ÿqBuoõPÞApO óAoAlÖpÆ BG þìBËPðA ÿôpýð ûtüô óBãü .lðly xArãO koAô úPynâ Iy pPgk ô okBì òüA þÂBÚ òüA îßc þK ok úÞ ûly úP×â
úGòýñ`íøþìBËPðAÿôpýð .lññƒÞ̃׃cAokõƒg{ƒìAo@lƒñƒPƒuAõƒg|þƒìóApƒâBƒyBƒíƒOqA óBýìBc ÅApPÎA BG òülèAô qA þðõðBÚpýÒ óApWBùì óBÞkõÞ ókpÞAlW ok Bßüpì@ Qèôk ïAlÚA
Ao Bùð@ô QHd¾ ÿrüpHO îýO óAoAkAõø BG ,ûtüô óBãü ÿõâlñéG BG BO kAk ûqBWA ÿqBuoõPÞApO olýè
.ly ûApíø pzG ÝõÛc
.lñÞ {ìAo@ úG RõÎk ólðAkpâqBG ô Bßüpì@ qA ûly ZApgA òülèAô òPÖBü ÿApG ûkpÞ ïçÎA îø þðlì ÿBø ÿkAq@ úükBdOA
kõG pýíÏO ëBc ok úÞ ûBãyqoô qA þzhG ok îýO òüA óAoAlÖpÆ lñüõâ|þì ÿqBuoõPÞApO óAoAlÖpÆ
Jp BG ûtüô óBãü ô lññýzñG {hG òüA ok lüBHð Bùð@ lñyBG Àhzì úßñüA óôlG lðkõG ûly pÛPvì .kpÞ løAõg }çO óBzðAlðqpÖ
qA "oôq úG" îø ëçÛPuA óAoAlÖpÆ xoBÖ ÿoArâpHg }oArâ úG.QuA ûlðAo QívÚ ó@ qA Ao Bùð@ îPy ô
IüphO ûBãyqoô ÿBø|þèlñ¾ þgpG úÞ ûly }oArâ.lðA|ûlypÛPvì Bøõßuokô ûly ko Bø|ûkpð 24
RpK òýìq êgAk úG ô îø Qíu úG Ao þDBýyA ô lñøk|þì oBÏy îø úýéÎ îýO ôk óAoAkAõø ,ûly

.lñPyAkoõÃcûBãyqoôokp×ðoArøQvýGqA{ýG,kõðòýíhOúG .lññÞ|þì
óBüBK úG ëçÛPuA Ð×ð úG p×¾ pG úu úXýPð BG QüBùð ok rüpHO ÿqBuoõPÞApO ô ëçÛPuA ÿqBG
ûBãyqoô ok óBPuqõg ëçÛPuA ô óApùO wýèõLupK îýO ôk ÿqBG óApâByBíO rýð úPynâ úP×ø.lýuo

.ly ÿA|ûlÎ óly þígq UÎBG úÞ lðly pýâok þìBËPðA ÿôpýð ô îø BG qAõøA pülÒ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ûpËPñìpýÒ ÙApPÎA
óBðq þvñWoAq@úG àéÖA þvýÞ

úHcB¿ì úG òO oBG òýèôA ÿApG þvñW oAq@ô ÅpÏO úG óly îùPì qA lÏG úÞàéÖA þvýÞ|#
pãüqBG .QuA ûkpÞoApÚA ÿoAkpHíéýÖ úñd¾ pu >ÿA|úÖpcpýÒ BÏÚAô< oBPÖo JBßOoA úG ,ûkAk
úGôoBÞÈýdìok ûlñøkoAq@õW kBXüA QýèõEvì úÛGBu|þG þOAoBùÊAokoBßuA ûlðpG úèBu 42

.QuA úPÖpâókpâúG Ao >îPvø BXñüAqõñø òì< îéýÖ úñd¾ QzKok ûtüô
ôk QüBßy úG kkpâ|þìpG 2010 ëBu úG úÞ ûly kBü îéýÖ úñd¾ QzK ok àéÖA ÿA|úÖpcpýÒ oBPÖo
qA ÿoAlÖpÆ òýLíÞô ÔýéHO óBüpWok òýñ`íø .lypXñì ûsôpK ó@lýèõOoBÞolðA|Quk óBðqqAp×ð
ÑõÂõì ,2016oBßuA QGBÚook QÞpy ÿApG >þuk ÿBGpPv`ñì< ûly òývdO îéýÖok àéÖA ÿqBG
>îPvø BXñüA qõñø òì< þüBíñýu ûsôpK óq ûlññÞ|úýùO ô óq oAkpHíéýÖ .ly fpÇì ûoBGôk Bø|QüBßy
ûlñøkoAq@ô ÿA|úÖpcpýÒ õW kBXüA IHvì Ao ôA ,àéÖA úýéÎ þvñW oAq@ô ÅpÏO ïBùOA ókpÞ fpÇì BG

.lðkõG úPvðAk ÿoAkpHíéýÖ úñd¾ pu
BG QyAk ûlùÎ pG Ao ûsôpK ó@ þðAkpâoBÞ ô þâlññÞ|úýùO úÞ àéÖA ,òükoBâ úüpzð úPyõð úG
ó@ QýèõEvì òì ... kõG ÿA|úÖpcpýÒ Èýdì BÏÚAô< :úP×â {ýK ëBu Qzø RApÆBg ÿoô@kBü
îø ïkõg ô ïkq òìAk oBÞ ó@ Èýdì óly ÿA|úÖpc pýÒ úG òì .ïpýâ|þì ókpâ úG êìBÞ Ao RBÚB×OA

>.ïkõG ûkpÞ oBPÖo ÿpãük oõÆ }BÞ ÿA ô ïly óApãük ÿõu qA úGBzì ÿBøoBPÖo êídO úG oõHXì
úÞ lññÞoBPÖo ÿoõÆ îø óApãük ïkAk ûqBWAô ïkpÞoBPÖo þ¾BgoõÆ òì< :ûkpÞ úÖBÂA àéÖA
ûBâkAk qA ZoBg àéÖA úýéÎ Bø|QüBßy ú^pâA >.î×uBPì oBývG QGBG òüA qA ô .kõG ÿA|úÖpc pýÒ BÏÚAô
úÇuAô úG kôõýèBøok úÞ QÖpâoApÚ þðAkpì ÿæBGlñéG QupùÖokpãüqBG òüA ïBð BìA kõG ûly fpÇì

.lðA|ûkpÞ ûkB×PuAFõu óApãük qA óBy|ûBãüBW ô RolÚ
ok þvñWoAq@BG ûqoBHì {HñW úG ûoByAok úPynâ ûBì ûk þÆoBG òýèôA ÿApGoBßuA ûlðpGpãüqBG
lðA|ûly pýÛdO òýüBK kríPuk ô ÄýÏHO BG Bíñýu ok óBðq< :QuA ûkAk úüAoA þOBdýÂõO îø kôõýèBø
òüA úG QHvð þÏÚAô ÿBñÏì úG îø wÞ|aýø ô .QuA ûly oAô@ óBypu pG lGA ÿApG îÒ qA þøõÞ BìõíÎ ô
ô lðkpÞ îéÎ lÚ êÚBÎô ÑBXy óq lñ^ úÞ|òüA BO .òì kõg þPc kAk|þíð óBzð QýuBvc ÑõÂõì

>.lðlðBuo óApãük }õâ úG Ao kõg ÿAl¾
ûkAk úHcB¿ì úG òO ûpgæBG Bø|Rlì qA lÏG ô kõG ûkpÞ Rõßu óæA BO Ap^ úÞ|òüA eýÂõO ok àéÖA
ô ïõy|þíð pÂBc îø ÿpHg ÿBø|Qvzð ok ,îyBG úPyAlð þÖpÏì ô ÔýéHO ÿApG þíéýÖ pâA< :lüõâ|þì

>.kõHð ïqA ÿpHg æBc BO úÞ QuA pÆBg òýíø úG ,ïoAlð Bø|úðBuo ô RBÎõHÇì BG ÿoBÞ
ô kpìpýK< þüBíñýu ûsôpK ok {Ûð ÿB×üA ïpâpu úPynâ ÿBø|ûBì ok kôõýèBø úèBu 42 pãüqBG
àðBG ÝoBu àü koAk }çO úÞ ûkpÞ ÿqBG Ao þvýéK {ÛO îéýÖ òüAok àéÖA .QuA ûkõG >údéuA

.kqAlðBýG ïAk úG Ao )koõÖko RpGAo(

úéXìok Ao kõg þùâ@ ÿBø QíýÚ
ok Ao ó@pýSBC Oô óApùO þééíèA òýG
.lýñÞ úvüBÛì RBüpzðpãük BG úÏìBW

25

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

ÿôqA þèõW BñýéXð@QüBßy úG QýK kpG eüp¾ iuBK

.QuA ûlýupð BñýéXð@ÿBÎkA úG kôq þéýg QýK kpG #
þâlðq óAoôk ok úÞ QýK kpG ô þèõW BñýéXð@ iuBK ok pãüqBG òüA .kAk iuBK þèõW
óBùW ÿBíñýu Zôq òüpOoõùzì kõg ápPzì ëBHÚ ok kõg þèBì RAlùÏO úG BùñO úð Q×â
,úèBu 17 wÞAlì .lðoAk lðqpÖ {y ,lðkõG oæk óõýéýì 8 úßéG ,ûkpÞêíÎ {ðAlðqpÖ
ô úèBu 12 õéýy ,úèBu 13 Apøq ,úèBu 14 wßK .QuA ûkAk ÅpÚ þèõW BñýéXð@úG îø
wÞBð ô òüõüô ÿBø|ïBð úG úèBu 10 þüõéÚôk kAkpì 17 úHñyoBù^ QýK kpG þÚõÛc îýO
.lñPvø Bø|ó@ lðqpÖ {y ûoBGok þèõW BñýéXð@ ÿBÎkA qA wK qôo àü
ÿoBÞpK |úìBðpG óõñÞA þüBíñýu ûpù^ôk òüA ok ,{ðAlðqpÖ ëBHÚ ok QýK kpG þèBì RAlùÏO
îéýÖok ÿqBG ëõÓzì þèõW úÞ þèBcok .lðoAk BÎkA òüA ko ok þÞoAlì ô lðly pÂBc ûBâkAk
îéýÖok QýK kpG ,QuA ólñèok >2 Qñvý×èBì< .lðkpÞ úDAoA
ôõüpKBÞ|ÿkoBñÞ >kôõýèBøok ÿoBâqôo ÿqôo< îýð ô ëBu àü ok úÞ ly þÎlì QýK kpG
.kôo|þì òýGoôk ÿõéW þGAo õâoBì ÿApG oæk oArø 300 ô óõýéýì àü qA {ýG úPynâ
BñýéXð@ úÞ QuA oôBG òüA pG QýK kpG êýÞô .lðõy|þì AlW úÞ lðkpÞ ïçÎA {ýK ok úÞ kpÞ îùPì Ao QýK kpG þèõW BñýéXð@ | ó@ pG ûôçÎ ô ûkpÞ QgAkpK {ðAlðqpÖ ZoBhì
Zõì pG koAk l¿Ú ÑõÂõì òüA fpÆ BG þèõW ÿAl¾ ô pupK þüAlW qA þèBu ôk «BHüpÛO ok kõg þèBì RAlùÏO úG úPynâ îýð ô ëBvßü ûkAk ïAô þèõW BñýéXð@ úG oæk óõýéýì 8 ÔéHì
úG ÑõÂõì òüA qA ô kõy oAõu Bø|úðBuo ÿqBupHg pËð úG BìA konâ|þì QýK kpG ô þèõW BñýéXð@ ûkpßð êíÎ lüBG úÞ óBñ`ð@ óBylðqpÖ {y ëBHÚ
ûAo óBüBK úG qõñø þüAlW òüA óBPuAk úÞ luo|þì ëBu ôk úG àükrð ÿkôõýèBø Zôq òüA .QuA .kphG úðBg BO QuA
.lñÞ ûkB×PuAFõu kõg Ð×ð

ûoBPu ÙncoBPuAõg kôõýèBøpùy ÿAoõy ,opßì ÿBø IüphOqA wK
!ly kôõýèBøpýøBzì ÿôo ûkBýKqA MìApO lèBðôk

pùy ÿAoõy ÿApG úÞ þüBø }qoA úG þìApPcA|þG ûoBPu QuA lÛPÏì kôõýèBø Quô pùy ÿAoõy þzhG ûoBPu pø kõG úP×â koAk ûlùÎpG Ao pìA òüA QÚô Q×â kôõýèBø Quô pùy ÿAoõy|#
.kõy Ùnc ôo|ûkBýK òüA qA lüBG QuA ïpPdì ô óBðq BG ÿô oBPÖo|Fõu pÆBg úG MìApO æBc BìA ,kõy IüphO lüBHð ô QuA iüoBO qA qA MìApO lèBðôk ûoBPu úÞ ûlýuo òüA

ÿApG Ao îýí¿O òüA úÞ ûkpÞ lýÞBO Aoõy òüA .kõy ÙncpýøBzì ÿôo|ûkBýK
MìApO ókõG oBÞ|úËÖBdì Bü ókõG ûAõg|ÿoõùíW oBG ÿApG MìApO ûoBPu {ýK úP×ø ôk qA pPíÞ
úÞ ûly oô@kBü ëBc òýÎ ok .QuA úPÖpãð kpì àü ô ly IüphO êìBÞ oõÆ úG oBG òüA ô ïôk
àü pýøBzì ÿôo|ûkBýK ok ûoBPu àü òPyAk îýévO wýéK úG Ao }kõg úé¾BÖçG úèBu 24
úéíc Bø|QýéÚA úG ÿkpÖ þPÚô .QuA oBhPÖA
ïkpì ô óBâlñøBñK ,óApWBùì ÝõÛc ,lñÞ|þì .QuA ûkõG pìA òüA IHvì Q×â ô kpÞ
pãük ôA ,kpýâ|þì ûlükBð Ao óBðq Bü óAõOBð BG Ao þTdG kôõýèBø Quô pùy ÿAoõy óõñÞA
òüA ok BO ûkpÞ Ñôpy wéXðA|wè pùy ÿAoõy
.lyBG úPyAk ÿoBhPÖA lðAõO|þíð
ëBu ok kôõýèBø oAõéG ok Ao ûoBPu òüA MìApO .kpýãG îýí¿O ûoBG
IvÞ þìpâpu QÏñ¾ ok {PÞoBzì ÿApG 2007 oBýPgAok Bø|ûoBPu òüA ûoBGok ÿpýâ|îýí¿O
úìBðpG àü ÿpXì ô ûlññÞ úýùO ôA .kpÞ .kôõýèBø Quô úð QuA wéXð@|wè pùy ÿAoõy
pùy ÿAoõy úÞ kpÞ úWõO lüBG ëBc òýÎ ok
.kõG þñüpÖ@oBÞ ÿApG þðõürüõéO êýG ÿBø|ûoBPu Ùnc BG pPzýK kôõýèBø Quô
úé¾BÖ BGô 2016pHPÞAokoBG àü ûoBPu òüA oBPÖo|Fõu úG îùPì úÞ þvýLuA òüõÞ ô þGqBÞ
IüphO ÿoõùíW QuBüo RBGBhPðA qA qôo lñ^
.kõG ûkpÞ Q×èBhì ,lðA|ûly þvñW
.kõG ûly QýèõEvì úÞ kôõýèBø ÿoBXO ÝBOA wýüo

28

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D. 54 ok > þÞAo < îéýÖ óq pãüqBG
American Board of Internal Medicine !lyoAkoBG þãèBu

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| àíhOqA úÞ kõy þì úý¾õO Bùð@úG Roõ¿ñüA óq àü ÿApG þñu ú^ BO óly úéìBc # |
.lññÞ ûkB×PuA pO óAõW óBâlññÞ FAløA ÿBø pãüqBG >òvéýð úPýãüpG< ?Qvýð pük
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ ,ly oAkoBG þãèBu 54 ok úÞ þÞoBíðAk
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ ok úÞ ÿoôoBG óBìok qA pýgA þuopG àü Býðk úG þãèBu 55 ok Ao kõg îXñK lðqpÖ
QuA ûly ïBXðA BKôoA puApu okõPýPvðA 279‚1 ok óBðq óly oAkoBG pu pG úTcBHì ,koô@
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ qA óBðq ÿoAkoBG qA ïõu àü úÞ løk þì óBzð qBG þÎõñ¿ì fBÛè qA ûkB×PuA BG pOæBG òýñu
òýG ok ,2014 ëBu ok ûly FAløA àíhO ÜüpÆ
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG .QuA ûkpÞ
.QuA ûkõG pO òvì ô úèBu 40 óBðq ÈuõPì òu ÿoôoBG óBuBñyoBÞ úP×â úG
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # þüBýðBPüpG úìBðqôo }oArâ úGBñG óBùW ok úPuõýK oõÇG lðõy þì okBì úÞ þðBðq
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW A«pøBÊ úPynâ ëBu ,ÿlñø óq àü ,>òükoBâ< óBðq ókoô@ ÿôo BG IéÒA úÞ QuA lyo ëBc ok
ûly FAløA àíhO ÜüpÆ qA þãèBu lñ^ ô 70 ok úG BO kpýâ þì Roõ¾ ÿoAkoBG ÿBø àýñýéÞ úG
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # pu RBýÚçgA pËð qA úÞ ÿkoõì ,ly oAk ú`G
.lññÞ úÖBÂA kõg óBíüAq ÿBùèBu
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse .kpÞ qBG ïkpì òýG ok Ao UdG ok óly úéìBc úG ÜüõzO Ao Bø óq ,þgpG
óõýuAolÖ wýDo ,ÿlñÞ koB`üo úP×â úG oôoBG pPzýG úÞ þüBùèBu ok ô þðAõW òýñu
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# îýí¿O óõñÞA ,ÿoôoBG ÿBø òíXðA þééíèA òýG úÞ lñüõâ þì pãük þÃÏG þèô ,lññÞ þì lñPvø
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # YüAo þéýgpOæBG òýñuok ólyoAkoBGok óBðq pËð lì Ao òüA lüBG QyAlùG óBâlñøk úDAoA
IéÒA þâlðq ØéPhì ÿBøoBzÖ úÞ lñyBG úPyAk
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # .QuA ûly êýßzO Bø óq qA þéýg úÞ kõy þì UÎBG
QuõK ókpÞ RôApÆ ÿBKôoAô BýðBPüpGok ,ày óôlG< :kôrÖAôA
àü .QuA þ¿hy îýí¿O àü òüA þGpÒ .lðqAlðBýG ÜüõÏO úG Ao ûkAõðBg
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # ëBHðk úG Bø óq úÞ Ap^ .QuA þâlðq }ôo þPèôk RBÛýÛdO wýDo ,òüApGôA òüpPÞ
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # êýßzO ô lðôo þì kõg ÿBø úÖpc ô ÙAløA )|BPAS|( BýðBPüpG ÿoAkoBG ûoôBzì RBìlg
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # 40 ô þãèBu 30 pgAôA úG ô pO IÛÎ Ao ûkAõðBg :Q×âqpPüôo ÿoArâpHg úG úüpýg óBìqBu àü
îýí¿O BO îýyBG úPyAk kBíPÎA Bø óq úG lüBG Bì<
õì }rüo óBìok # >.lðqAlðA þì þãèBu àü îüoAk ïqæ Bì úÞ ÿrý^ .lðpýãG Ao kõg
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # RApÊBñì ok þgpG lüõâ þì òüApGôA îðBg ok Ao óBðq úÞ QuA þPyAlùG RBìlg wüôpu
þâlðq QýÏÚAô ólük qA< óBðq ÿôoôoBG koõì ok Ao Bùð@ úßð@ ÿBW úG ,lñÞ QüBíc óBy îýí¿O
(818)343-0101 ÿApG qõñø úßýðBìq ,pOkôq BO koAnãG oBzÖ QdO
>.lññÞ þì þyõK îz^ Bø óq
19100 Ventura Blvd Ste #A Tarzana CA 91356 ÿBø {øôtK úÞ kpÞ ûoByA òüApGôA îðBg >.lðõy oAkoBG ,lñPvýð ûkBì@ óly oAk ú`G
IHop Shopping Center >BýðBPüpG ÿoAkoBG ûoôBzì RBìlg< óBìqBu îéýÖ ok pPzýK ,úèBu 55 òvéýð úPýãüpG
úÞ lñPvø ûBÞ@ «çìBÞ óBðq úÞ løk þì óBzð QÞpy 2 réýø þèoõG wýéK ô ApHÞ ,4 þÞAo ÿBø
29 þèô lGBýì {øBÞ òu òPÖoæBG BG ÿoôoBG l¾ok
úG êüæk pÆBg úG Ao óly oAk ú`G Bùð@ IéÒA .kõG ûkpÞ
pÆBg úG pPzýG úÞ lðqAlðA þì ÜüõÏO úG þüBW ôA þÎõñ¿ì eýÛéO ÿApG Q×â òvéýð îðBg
úÖpc kpHzýK pG ó@ RApýSCBO Bü ô ÿkB¿PÚA RBHS þãèBu 40 òýñuok Ao Bùð@úÞ {üBø àíhOqA

.QuA óBy .lðkpÞ ûkB×PuA ,kõG ûkpÞ líXñì
BùñO úßñüA þüBW úG< :kôrÖA òüApGôA îðBg BG Bø àíhO Qý×ýÞô kAlÏO úÞ þüBXð@qA
pËð ok Ao òüA lüBG ,kAk oApÚ {ðqpu koõì Ao óBðq úÞ lññÞ þì þÏu óBðq pPzýG ,lGBü þì ëôrð òu
Ao ûkAõðBg êýßzO ô óly oAk ú`G úÞ QÖpâ pýÒ ok ,lðõy oAkoBG 40 òýñu ÈuAôA ok

>.lðpýâ þì îýí¿O îø BG p×ð ôk IéÒA

óApùO úéXì

.lññÞ|þì pýÛdO ô îzg
úÞ þðBðq þPÚô úÞ kpÞ ØüpÏO ûBâkAkokôA

qA úðBý×hì ÿoAkpHíéýÖ ÿApG ÿlñéüqõýð kpìïBícqAlñPuAõg|þìlñPyAkQìBÚAôAêPøok

ÿpÇG àü ok úÞ Ao þñýGoôk ôA ,lññÞ ûkB×PuA

ly úPgBñy ïpXì ïBíc ok óBðqûAoqAëpPñÞûBãPukàüBGkõGûlyóBùñKõLìBy
.kpÞ|þì òyôo oôk
ÿôo Ao òƒýƒGoôk ÿBƒƒø|îƒéýƒÖ ó@ qA wƒƒK
ok Ao BøõDlüô òüA ôA .kpÞ|þì êÛPñì }pOõýLìBÞ ÿApG Ao ÿkpì lñéüqõýð ok þøBâkAk #
þðBvÞ qA ô kpÞ|þì pzPñì þÖApâõðoõK QüBu àü ïBíc òýcok óq 34qA úðBý×hì ÿoAkpHíéýÖ
BG úÞ QuAõhýì lƒðkpƒÞ|þƒì ûBƒãð Ao Bƒùð@ úƒÞ BG úÞ Ao þñýGoôk ôA .QgBñy ïpXì ókpÞ
ÿBø|îéýÖ úƒÞ lƒññÞ ÜƒüõƒzO Ao ôA óBƒzOApƒËƒð .lðly ÐéÇì úèBvì òüA qA ô .QuA ûly ÿoAlüpg ÿpÇG êgAk ,kpÞ|þì oBÞoôk ûAo qA ëpPñÞ
lðkpÞ ïçÎA þÏíW úPuk úýðBýG àü ok Bùð@ êPø ok úP×ø ôk BO Iy àü òýG úÞ óBðq òüA
.lññÞ pzPñì ÿpPzýG ,ïpy xBvcA ô ûly úÞõy ,kpì òüA ïAlÚA qA úÞ þüBuBñy wýéK ÙpÆqA lñPyAk QìBÚA kpì òüA .kõG ûkpÞÿqBuBWõLìBy
ÿôoqA Ao BøõDlüô òüA úíø lñéüqõýð wýéK ëBíy ok ,áBø Yýég êøA úƒÞ kpƒì òƒüA
úüoõÖ BO 2017 ëBu pHìBuk qA QuA lñéüqõýð
.QuA ûkpÞ áBK QðpPñüA .QuA ûkpÞ ÈHÂ þ×hì îéýÖ koõì 219 ,2018
{Püõø úÞ QuAõg ûBâkAkqA kpì òüA êýÞô ûlzð ïçÎA }pvíø ëBc QüBÎo pÆBg úG ôA ïBð
òüA ô QuA oBíýG ôA pvíø óõ^ kõƒzð ïçÎA
óBPukAk BìA .kpÞ løAõg pOlG Ao ôA ëBc úèBvì .QuA
þðBGpÚ 34 ûlðôpK òüA" :úÞ lüõâ|þì êGBÛì ok BøõDlüô òüA qA ÿkAlÏO úÞ ûkpÞ ÙApPÎAôA
úéýuô úü óBypüôB¿O òüpO|þ¾õ¿g úÞ koAk pzPñì QðpPñüA ok þÖApâõðoõK QüBu àü ok Ao

".QuA ûly {hK Býðk puApu ok kpì òüA .QuA ûkpÞ
ÈH úéíW qA koõì 69 ok úƒÞ kpƒì òƒüA ô lƒðkõƒG ëBƒu 30 pƒüq óBƒýðBƒGpƒÚ IƒƒéÒA
ó@ ûqBWA óôlG oBzPðA ô kApÖA þ¾õ¿g püôB¿O òýG þüBø|QívÚ ûlƒy óBƒùƒñƒK ÿBƒø|òƒýƒGoôk
BG pÂBc ëBc ok QuA ûlƒy úƒPgBƒñy ïpƒXì .kõG ûkpÞ ÿoAkpHíéýÖ Ao Bùð@ ÿBøõðAqô Bø|úðBy
îƒßc ô QƒuA ûlƒy kAq@ úƒÛƒýƒSô QƒƒgAkpƒƒK îéýƒÖ ok kApƒÖA òƒüA Roõƒ¾ îƒø ÿkoAõƒƒì ok
.ly løAõg ïçÎA ûlñü@pùì ûBì ok ôA Qýìõßdì
ëBu 14 BO QuA òßíì ôA îüApW qA þgpG .QuA ûly Àhzì
ÿqBuBW ÿBø|òýGoôk úÞ Qvýð Àƒhzì
.lñyBG úPyAk {üApG wHc óAlðq QðpPñüA ÜüpƒÆ qA Bƒü ûkõƒG qBƒu|Qƒuk ,ûlƒy

!QuA ûkoõg àPÞ{ÛGBupvíøqA úÞkpÞóAõñÎ QüBßy àü fpÆ BG Nk þðBW

ô lðly AlW îøqA 2016 ëBu ûoBPuôk òüA þÎlì Nk þðBW .QuA ûkpÞ QüBßy IýXÎ þðBW úÞ lðkpÞ }BÖ þüBßüpì@ÿBø |úðBuo lèõO Iy ok úÞ ly þÎlì Nk þðBW#
Nk þðBW ÈuõO kpø þívW oAq@ îø {éýèk !QuA ûkq àPÞ Ao ôA BøoBG kpø pHìA úÞ ûly êýèk àü úG ){ÛGBu pvíø( kpø pHìA qA Nk .QuA ûkoõg àPÞôAqA kpøpHìA
Nk úÞ ûly Àhzì æBc þèô kõG ûly óAõñÎ

.koAk kpø qA þPüBßy òýñ^ îø
ok ÿoBÞ àPÞ koAõì qA þßü úP×â Nk þðBW
ÝB×OA kpø pHìA lèõO Iy ok 2016 êüoô@ 21
}pøõy úG ô ûkõG Qvì kpø pHìA Büõâ úÞ ûkBPÖA
úG Qzì BG oBG ôk ô ûkpÞ òýøõO ,kõG ûkpÞ pük úÞ
òüA koõì ok kpø QüAôo.QuA ûkq ôA Roõ¾
þðBW qôo ó@ok :lüõâ|þì ôA .lñÞ|þì ÝpÖ úSkBc
òì ÿBøõì óBðBíùì òPÖo qA wK ô kõG Qvì Nk
.kpÞ lülùO Ao òì ô lýzÞ kAk ïpu pG ô QÖpâ Ao
pHìA úÞ ÿpüôB¿O ô áoAlì 2016 ëBu ok
ó@qA þÞBc kAk úDAoA ûBâkAk úG þâlýuo ÿApG kpø
qA lƒÏƒG ûBƒì 15 Rlƒì ëõƒÆ ok kpƒø úƒÞ kõƒG
úPÖpâ oApÚ þívW oAq@ koõì BøoBG óBy|ZAôkqA
}A|ûlÎô úG {ýK ÿlƒñ^ kpƒø pƒHìA .QƒuA
.kpÞ FAløA úüpýg úG Ao {ÚçÆ Üc ô kpÞ êíÎ

lýñÞúvüBÛìpãük RBüpzð BG Ao ó@þðlðAõgô ûlürâpG IèBÇìô óApùO þééíèA òýG úéXì 30

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

òüA|!oúôø@BìR{pýcy ôú`BHGüpqPÿgkBøõì

ûkB×PuA kõg ÿõì QüõÛO ÿApG úñýìBPüôô QíýÚ óApâRæõ¿dìqA kApÖA þgpG lñ^pø#
{y ÿ|ú`G pPgk òüA .lðoAk QzKpK ô JAkBy þüBøõì ,þÏýHÆ oõÆ úG rýð þgpG ,lññÞþì

|.QuA kApÖA òüAqA þßürýð úøBì

þñKAs úøBì {y ákõÞ àüõßðBÞ
AoôA ÿBHüq ÿBø|wßÎ }okBì úÞ QuA
.QƒuA ûkpƒÞ pƒzPñì ïApƒâBƒPvƒñƒüA ok
þì þPhu úG püôB¿O òüA óBâlñƒñƒýƒG
.lññÞ oôBG ,lðA|ûlük ú^ ó@ lñPvðAõO
pPgk òüA ÿBø|õì úÞ êýèk òüA úG BùñO
|.QuA þðkpßðoôBG ô BHüq oBývGõèõ^õÞ
lì@ Býðk úG þPzKpK ÿBøõì BG õßðBÞ
ÿBøõì ÿpýãíz^ oõÆ úG ûBì {y ok ô
qpÆ úG ôA ÿBøõì óõñÞA .kpÞ lyo ôA

|.QuBHüq ÿrýãðA Q×ãy
þüBøõì úÞ lýPyAk Quôk îø Bíy Bü@

?lýyBG úPyAk õßðBÞ ÿBøõì lñðBì

31

óApùO úéXì

ÿoApÖqA òýDõÞàìõýPuA ûkAõðBg QüBßy

úÞ ûlì@ ûkAõðBg òüA QuAõgkAk ok .lðA|ûkpÞ ÿoApÖ BìA Qvýð ÿpýãíz^ oBývG ïApPcA .lyBG úPyAk Bíñýu àì õýPuA Qynâok qA ëBu 40 kôlc #
BG òýDõÞ àì õýPuA pvK òýDõÞ àì àüôkB^ kBXüA þéßzì ÑõÂõì òüA úÞ úPyAk kBÛPÎA lýèõO ûkpÞ xBvcA þðBLíÞ òüA A«pøBÊ lñìpñø òüA ûkAõðBg BìA konâ|þì òýDõÞ
àì ÿoApÖ àü lýèõO oõËñì úG ÿoApÖ êìBÎpülì ÿpãük ûlýÛÎ ÿoApÖ ûkAõðBg úðB×uCBPì .lñÞ|þíð ÿAkA ÿA|ûõùÚ úðlG äðo BG þüôokõg òýñ^ QHS ÿoApÖ qA IýXÎ oBývG þPüBßy oõùzì
.QuA ûkpÞ RBÚçì 2011 ëBu ok ûtüô òýDõÞ àèBì ç« HÚ ôA Apüq QuA òýDõÞ àì úG þìApPcA
òýDõÞ àì ïBð lüBG ôokõg òüA úÞ ûlì@ úìAkA ok .lðoAk !lðA|ûkpÞ
Ao ûsôpK ok oõÃc Üc ôA ûkAõðBg ô QyAk|þì Ao àì ûkAõðBg ,oõüAok lðA oBÞ }oArâ úG BñG .QuA ûkõG ÿA|ûõùÚ ÿoApÖ àü òüA úÞ þðBìq ,ly qBÒ@ 2016 ëBu ok ApWBì
BÃìA úG kAkoApÚ òüA «ApøBÊ.lðkoô@|þì Quk úG QüBßy ÿoApÖ qA wéXð@|wè ûBâkAk ok òýDõÞ ÿAkA Bíy ïBð úG úðlG äðo àü ÿoAnâ|ïBð úG |Tailor Made | {hG BG ÿkAkoApÚ lðpG
úßñüA ólük BG òýDõÞ àì ûkAõðBg ô ûlýupð qA úPÖpâ ïBùèA úðlG {yõK 70 úÏuõO oõËñì
àü þÖpÏì úG ïAlÚA Bùð@ úG ÑçÆA óôlG ÿoApÖ BÃìA QÞpy iüoBO Ræõ¿dì òüpO|òükBíð
QuA ûkpÞ òýDõÞ àì õýPuA lðõvK BG ôokõg
ok ÿoApÖ úÞ ûlì@ úìAkA ok .lðA|ûly úÞõy .kõíð
àì õýPuA püôB¿O qA kõg oõyôpG ô RBÓýéHO QyAlýìApâoõËñì úG úðlG ÿBø|{yõK òüA
.QuA ûkpÞ ûkB×PuA ÿoApÖ àü ûApíø úG òýDõÞ lýèõO ÿoApÖ lðpG wýuCBO kpãèBu òýìkBP×ø
QìApÒ QuAõgok òýDõÞ àì ûkAõðBg A« pøBÊ ok àýuçÞ ÿpøBÊ BG ëlì òülñ^ ô lðly
ÿoBXO QHS òýðAõÚ ÄÛð ÿApG ÿoæk óõýéýì 2 {üBíð úG 2016 wüoBK ÿôokõg ûBãzüBíð
qõñø .lðA|úPyAk þcôo ÿBø|Iýu@ òýñ`íø ô úG óAõO|þì Bøôokõg òüA úéíW qA .lðlì@ok
þvÞ ú^ ûlðôpK òüA ûlðpG úÞ Qvýð Àhzì | 488 ô äñýèpPuA oBÏPvì ïBð BG BPñýèpG |F12|

.kõG løAõg .kpÞûoByApgBìõyïBðBG| GTB
Býðp×ýèBÞ< BG QÖpâ îýí¿O òýñ`íø ÿoApÖ
ûoBPu úG þìApPcA ÿAkA òýDõÞ àì õýPuA >|T|

32

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

,óõñlèyópBWzPêñìPÚÿûAoúBGðoBvkÖÿA ûAlûqñðBAOõÜgüBÛc

Büok êgAk Ao äñ×O úÞ Q×â ôA .kqAkpLG áoBì pvíø ,òíL^ õÞôpýø Büoõéâ # |
úGôA BìA .ïkpÞoôBG Ao {Öpc îø òìô úPgAlðA úÞ kpÞ }BÖ ,óõEè óBW ê„ OBÚ ,òíL^
>.kõGúP×âÕôokòì ok Ao óõñè úßð@qA {ýK ûBì ôk }pvíø
Iy ó@úÞ Q×â úSkBc Iy »ûoBGok Büoõéâ BG úzÛð òüA û» oBGok lðBupG êPÚ úG áoõüõýð
ûkõG }A|þâlðq ÿBø|Iy òüpO|ûBýu qA þßü .kõG ûkpÞQHd¾ôA
.QuA úzÛð òüA qA ôA úG ÜzÎ pÆBg úG ,òíL^
ûkBì@ ïBy .îPzâpG úðBg úG oBÞpu qA òì< Ao ôA kõG úPvðAõO Büoõéâ ô kõG ûly Ùp¿ñì
àüúÞîPvzðóõürüõéOÿByBíOúGlÏGôïkpÞ ûkpÞúýùOoBÞòüAÿApGúÞAoþãñ×OlñÞlÎBÛPì
pøBÊ wüõðpüq ok RBíéÞ òüA ïlük úHOpì .kqAlðBýGoôk
kpì àü ÈuõO áoõüõýð ok óõEè óBW| :lðly ú» véW òýíøk ú» ðBPu@ ok úÞ õÞôpýø îðBg
úGòìþâlðqIyó@|.lýuoêPÚúGQuõKlý×u koAk oApÚ }pvíø Éôpzì ÿkAq@ QuAõgok
>.kpÞpýýÓOþÞBñPzcôêßy óAlðq ok olÛ^ áoBì úÞ Qvýð îùì< :Q×â
áoBì îðBg òì æBc< :Q×â òýñ`íø ôA >.îðBì|þì ôA pËPñì òì .lðBíG
úðîøó@ûqBOôïkõGêOBÚàüóq,òíL^lüõük 8 ,réPýG ûôpâ ÿBÃÎA qA þßü óõñè óBW
oõùzì }A|þðBGpÚ úÞ þéOBÚ ,þèõíÏì êOBÚ àü õÞõü }pvíø ûApíø úÞ þðBìq ,1980 pHìBuk
{ÛyBÎ óBùW puApu qA p×ð Bø|óõýéýì ô kõG JpÂúGkõGáoõüõýðokóBy|úðBgqAZoBgõðôA
>.lðkõG áoBì .ly úPzÞ òíL^ áoBì ú» èõéâ oBù^
îßcqAëBuQvýGúÞ2000ëBuqAòíL^ ápO Ao úñd¾ êPÚ JBßOoA qA wK úÞ òíL^
ÿBÂBÛO oBG úð óõñÞ BO lðAonâ Ao }lGA wHc ÿBÂBÛO óBßìA BG lGA wHc úG ô pýãPuk kpßð
ûly ko BÂBÛO òüA oBGpø ô QuA ûkpÞ õ×Î .ly ïõßdì ëBu QvýG qA wK ÿkAq@
ëBuôA ÿkAq@ QuAõgok »úvéW òüpg@ .QuA ólýñy Ädì úG úÞ QyAk óBÎmA Büoõéâ
óõñè óBW pvíø ,õðôA õÞõü .ly oArâpG 2016 òüA úG Quk }pøõy úÞ kõy|þì úWõPì pHg
ok ,òíL^õ×Î ÿBÂBÛO ú» véW òýíPzøqA wK .QuA ûkq êPÚ
lüBHð lñÞ|þì xBvcA Q×â òíýO îýO BGõãP×â
êOBÚ òüA qA qõñø ôA ô kpÞ kAq@ Ao òíL^ ûBì ôk ?BXÞ qA .QuA áoBì oBÞ îPvðAk|þì<
.lupO|þì Qzcô BGôA .kõG úPÖo áoõüõýð úG áoBì {éHÚ
úG úÞ QuA Qhu îüApG þéýg þéýg< úPuAõg|þì úÞ Q×â òì úG ô QzâqBG úðBg úG
pËð úG úÞ B¾õ¿hì ...îñÞ pßÖ òíL^ ûlýzÞ úzÛðô kqBvG }kõg ÿApG þíuoô|îuA
ûkAk ïBXðA ÿlG oBÞ lyBG lÛPÏì ôA luo|þíð AoôA óBì|ÜzÎ BìA lðBupG êPÚ úG Ao óõñè úÞ ûkõG
ôA úÞ QuA òüA îñÞ|þì pßÖ òì úÞ ÿrý^ .QuA >.QuA ûkAk RBXð
BG lðAõO|þì îø ûoBGôkô ûkpÞ AooBÞ òüAoBG àü ÿApWA qôo ÿApG úßñüA BG lüõâ|þì Büoõéâ
ó@ QuA òßíì ...lñßG AooBÞ òüA ÿpãük kpÖ áoõüõýðúG}A|ûoBGôkp×uóBüpWokAoôAúzÛð
QuAòßíìþvÞpø,óByþPcBüîyBGòìkpÖ úGQuk}pvíøúÞûkpÞ|þíðpßÖôAkoAnâ|þì
>.koAk kõWô þðApãð òüA ëBcpø úG .lyBG .lðrG oBÞ òüA
ÿkAq@ QuAõgok ÿApG òíL^ ÿlÏG ú» véW úG {ðkpÞ p×u ûoBGôk BG úÞ þéýèk BùñO<
BG ÜGBÇì 2018 QuõâA 20 qA úÞ ÿA|úP×ø ok qBýð Q×â úÞ kõG òüA ïkpÞ QÛÖAõì áoõüõýð
oArâpG kõy|þì qBÒ@ 1397 kAkpì 29 úHñyôk åorG lðAõPG BO lñÞ pßÖ }A|þâlðq »ûoBGok koAk
ÿApG òíL^ QuAõgok òüpg@ òüA ô ly løAõg >lyBG þGõg pvíø ô kõy
.kõGløAõgÉôpzìÿkAq@ ÿApG Ao òì þüBùñO ÿBùG QuAõg|þì ôA<
kBy ô þðæõÆ þâlðq àü ÿAqA ok þøBOõÞ Rlì

33

óApùO úéXì

àü ëõìpÖ ÿBø|úÛGBvì ÜGBu ûlñðAo #
þÎõð QgBu úG ÜÖõì rÞoBì õuoBO ,êüqpG
ïBð úG kpÖ úGp¿dñì QéßýuoõOõì
ÿAoAk úÞ ûly )|TMC Dumont|(
pPì þPðBu 91pÇÚ úG ûlðk óôlG þüBø|jp^

.QuA
òüA þüBñTPuA ÿBø|þâtüô úéíW qA
ó@ ÿôopG BíýKAõøoõOõì kõWô QéßýuoõOõì
ó@ úG ÿrýãðA Q×ãy þPÞpc RolÚ úÞ QuA
oõOõì ÿAoAk QéßýuoõOõì òüA.QuA ûkAk
1960 úøk úG ÜéÏPì wüôorèôo Ñõð qA BíýKAõø
ûkAk ó@ úG Ao oBhG IuA 300 óAõO úÞ QuA
ok QéßýuoõOõì ÿBø|jp^ Ñõð .QuA
,QuA ûkAk ó@ úG oôBñy þPèBc QÞpc óBìq
15 QuA ûkpÞ ïçÎA QéßýuoõOõì òüA ûlðqBu

.QuA ûkpG óBìq BíýKAõø òüA QgBu ëBu
þPc QéßýuoõOõì òüA ÿBø|úÏÇÚ þìBíO

!àü ëõìpÖ ÿBø|ôokõg àHu úG þPéßýuoõOõì

,ûly lýèõO êüqpG oõzÞ ok ó@ ÿBø|àýPuæ
úýùO ÿApG ÿlÏG úu ÿBø|pãKB^ qA òýñ`íø

.QuA ûly ûkB×PuA Bø|úÏÇÚ þgpG
òüA ÿBø|þâtüô pãük úéíW qA
,ïõýñýìõè@ wñW qA þuBy ,QéßýuoõOõì
olñéýu 6 oõOõì ô ÿpPýè 16 Qgõu órhì

.QuA oBhG IuA 300 óAõO BG wüôorèôo
Ao BíýKAõø oõOõì ,Qéßýu oõOõì ûlðqBu
ÐíW ûly ÝAoôA þíülÚ ÿBíýKAõø àü qA
òüA ,QuA ûkpÞ ÿqBuõðôpýíÏO Ao ó@ô ÿoô@
kAlüôo òýíP×ø ô kBP×ø ok QéßýuoõOõì
úG)|th Daytona Bike Week rally|77|the |(
ûrüBW QÖBüok úG ÜÖõì ô ûlì@ok {üBíð

.QuA ûly kAlüôo òüA ok {üBíð òüpPùG

34

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY Rçýy püqô þdüp×O p×u ëBXñW
CENTER ly îPg B×ÏPuA úG óApüA úGsôpð

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok Rçýy püqô ,åpGlñu pK #
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì Quôk ûApíø úG ApýgA úÞ sôpð
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master óApüA úG kõg óApüA lèõPì pPgk
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk 22( úHñyôk ,kõG ûkpÞ p×u

þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ .kpÞB×ÏPuA )RôA 13 /kAkpì
ÿõñÏì þßýð ÈuõO þdüp×O ÿp×u ok úÞ QÖpünK ôA
,)úýDôs( úPynâ ûBì ok óApüA úG
(310) 446-8724 }oõzÞ Qèôk þPýñìA ÿBø|êßOôpK

35 .QuA úPÖpâ ûlükBð Ao
l¿Ûì úèBu 58 ÜGBu püqô òüA
.kõG ûkpG óApüA úG îø Ao kõg þPèôk ûApíø ò×éO ô kõG ûkAlð ÑçÆA {ðAoBßíø úG Ao kõg
þPc ,IýÚo Jrc pG ûôçÎ úÞ QuA sôpð "úÏuõO" pWBùìl Jrc pHøo óôBÏì åpGlñu ÿBÚ@
.QuA úPÖpâ oApÚ îø kõg ÿBø|þGrc îø kBÛPðA Ùlø
îø 2016 ëBuokpãükoBG|àüôA

.kõG úPÖo óApüA úG ÿoBÞ ÿp×u ok
25 pPgk Quôk "wñPè ûoBùG"
QuA óApüA lèõPì åpGlñu ÿBÚ@úèBu
IvÞ úG ÜÖõì {ýK ëBu ûk kôlcô

.QuA ûly sôpð QìBÚA
ko oBG úu ôA þâlñøBñK QuAõgok
sôpð qA ZApgA BGpg@oBG úÞ kõG ûly
êýèk úG QüBùð ok ôA .ly ûApíø îø
Roõ¾ ok ÿoBHWA ZAôkqA pÇg
QìBÚA ly ÜÖõì óApüA úG QzâqBG

.kpýãG Ao sôpð
püqô Qvhð ,p×u òüA qA wK
oõPuk åpGlñu ÿBÚ@ úG úßñüA BG sôpð
Ao kõg ûApíø ò×éO ,ëpPñÞ ÿApG kAk
ÔýO püq qõñø þèô løk wýéK êüõdO
þðBvÞ ;QuA IýÚo Jrc ÿBøkBÛPðA
QýñìA" úñýìq ok Ao Qèôk QüB×Þ úÞ

.lðA|ûkpG ëAõEu püq "þéì
QvhðpPÖk úG Ao kõg l¿Ûì úÞ ûkpÞ Øéßì Ao Aoqô ,oõzÞ òüA Qèôk ,sôpð òýðAõÚ xBuApG

.QuA Ñõñíì îø p×u ëõÆ ok þPèôk ÿBø|ò×éO qA ûkB×PuA ô lñøk ÑçÆA oõzÞ òüA ÿpüqô
.koAlð óApüA BG þPýñìA ÿoBßíø úÞ QuA þüBøoõzÞ úéíW qA sôpð

ûkpÞ ØüpÏO oõzÞ òüA qA ,óApüA ØéPhì ÉBÛð úG }p×u qA þüBø|wßÎ oBzPðA BG åpGlñu ÿBÚ@
.QyAk ëBHðk úG Ao þüBøkBÛPðA úÞ kõG

ok òì" :Qyõð áõHvýÖ ok ô kAk iuBK RAkBÛPðA òüA qA þzhG úG }oõzÞ úG QzâqBG qA wK ôA
p×u òüAqA òì YüBPð BùñüAô ïkpÞ úGpXOô ïlük àükrðqA Ao óApüA äñøpÖôoõzÞ ,ïkpì RçýÇÏO
lðoAk þOolÚ kBùðô Qìõßc Bùð@úðBPhGoõy BìA QuA åorG þìkpì BG åorG ÿoõzÞ óApüA :lñPvø

".QuA oBâqBuBð òì ÿBùyqoA BG çìBÞ úÞ
qA êÛð úG ,løk|þì {yõK Ao sôpð òÞBu óBýðApüA úG ÉõGpìoBHgA úÞ "sôpð óBíu@püq" QüBu
åpGlðBu ÿBÚ@qA QuA sôpð QÖpzýK JrcõÃÎ úÞ ,ÿsôpð-þðApüAoAlíPuBýu ,ÿoõzÞoBüqBì

.QuA ûkpÞ kBÛPðA
qA ÿoBývG ô ôA óõ^ koAlð Ao pPzýG Rõßu êídO {ðAlWô" :QuA úP×â ÿoõzÞ ÿBÚ@
óApüA îüso þPvüoôpO ô pzG ÝõÛc l òýðAõÚ ô Bø|þPèAlÎ|þG qA rüpâ ÿApG Ao sôpð oõzÞ óBâlñøBñK
ok Quok þñÏü ,óApüA ëBíy êcAõuok eüp×O BG òì þGrc|îø ëBc òýíøok BìA lðA|ûkpÞ JBhPðA
ô òìA ÿoõzÞ óAõñÏG óApüA qA ,lðoAlð Ao JBXc óôlG òPÖpâ JBPÖ@ô Bñy Üc þðApüA óBðq úÞ þüBW

".lñÞ|þì kBü BHüq ïõuo ô JAk@ô þñÒ äñøpÖ BG ô óBGpùì þðBìkpì BG kAq@

óApùO úéXì

ok AooõÓüôA óõýéýì àü òý^
koAk|þì úãð ÿqõì@qBGrÞApì

ly QuoôA úG kõϾoAkkoõÞo >BKpy< àü

.kpÞQHS wñýâ|JBPÞok Ao kõg ïBð QuoôA úG kõϾ òüpPzýG BG þèBLð ÿBKpy àü #
úéÚ òüpOlñéG QuoôA úG kõϾ kAlÏO ÿpPzýG ÿApG ûly ÜÖõì þâqBO úG þèBLð ÿBKpy BPüo|þìBÞ

.lñÞ QHS wñýâ ÿBøkoõÞo JBPÞ ok Ao kõg ïBð óBùW
wñýâ JBPÞ ok ôA ïBð ô QuA oBÞ òüA oAkkoõÞo QuoôA úG ÜÖõì kõϾ 22 BG óBPvøõÞ pGoBG òüA
ô kõy|þì Jõvdì óBùW úéÚ òüpOlñéG pPì 848 ôo Arø 8 ÑB×OoA ok QuoôA úéÚ.QuA ûly QHS

.lñÞ|þì }çO úéÚ òüA ePÖ ÿApG óAkoõñøõÞ úðæBu

þüBø|}oArâokpzG ÝõÛc óBGlükô êéíèA|òýG êéì óBìqBu pzG ÝõÛc úPýíÞ #
ëAk kõg áoAlìô kBñuA ,ldPì êéì óBìqBu úG ûly ûoByA ó@ok úÞúPÖBüok þüBø|}oArâ
ok úÛÇñì ïkpì ûkpPvâ ókpÞ þðAlðq pG rÞApìok AooõÓüôA óBíévì óõýéýì àü òý^
,Bø|ûBâôkoA òüA ok .lðA|ûkpÞ úDAoA Ao Bø|ûBâôkoA ÿoAlùãð þüApâ|ÉApÖA BG úéGBÛì úG ïõuõì
þy úG ÿoAkBÖô lñâõu lñPvø oõHXì óBýðAlðq .lñÞ|þì
.lññÞkBüòý^ÿoõùíW|wýDo,äñýK|òýW õdì úPýíÞ õÃÎ àü ,ëBâôk|àì þâ
kõg }oArâ ok BøoõÓüôA þðBùW ûpãñÞ Ao úèBvì òüA ldPì êéì óBìqBu ÿkAtð ÄýÏHO
ïBùOA îýù×O óôlG óBâly|QyAkqBG QuA úP×â òý^ ûoBG ok óBìqBu òüA ûqôo ôk Qvzð ok
Jrc ÿBøoBÏy lðoõHXì ô lñPvø þðAlðq .kpÞ fpÇì
.lñøkpuAoQvýðõíÞ ûoByA Bùð@ ok úÞ þüBø|}oArâ ûoBG ok ôA
þÖBÞBð ÿAnÒ kApÖA òüA QuA úP×â kBùð òüA äðBýÞ|òýu óAkpâkõg úÛÇñì òý^ Qèôk ûly
úXñßy qA þÞBc Bø|}oArâ ô lññÞ|þì QÖBüok êülHO QyAkqBG ûBâôkoA àü úGBzì ÿrý^ úG Ao
.QuBùð@ .kpÞ þðApãð qApGA ,QuA ûkpÞ
òüA úÞ ûly þÎlì BøoõÓüôA þðBùW ûpãñÞ Ao þüBø|ûBâôkoA òýñ^ kõWô pPzýK òý^
êýÞô ô lðA|ûlzð îùPì þìpW úG râpø kApÖA .kõGûkpÞkoòýzð|óBíévìúÛÇñìòüAok
.lðA|úPyAlð ?lñPvø úÞBøoõÓüôA
?lüõâ|þì ú^ òý^ òý^ äðBýÞ òýu óBPuA ok úÞ BøoõÓüôA ly ûkõGo Bßüpì@ok BíýKAõø àü
Ao QyAkqBG ÿBø|ûBâôkoA kõWô òý^ Qèôk .lñPvø ápO oBHO qA ô óBíévì ,lñPvø òÞBu
.lñÞ|þìko Ao äðBýÞ|òýu QýÏíW l¾ok 45 kôlc Bùð@ QèBüA êOBýu pùy þééíèA|òýG ûBâkôpÖ ok BíýKAõø àü óly ûkõGo qA ÿpHg ÐGBñì #
RBíéLük óõPuA Aoæ ,ëBvìA êüoô@ ok .lñøk|þì êýßzO .lñøk|þìpHg Bßüpì@òPãñyAô
Bø|ûk" Q×â Bßüpì@ úWoBg oõìA RoAqô lyoA óAkpâkõg úÛÇñì àü Bíuo äðBýÞ|òýu
rÞApì ok þPèôk JõÞpu ëBHðk úG p×ð oArø .òý^ JõñW ok QHO lñðBì ,QuA ûkpÞ qAôpK úG ïAlÚA ûqBWA IvÞ óôlG êOBýu ûBâkôpÖ ok BíýKAõø àü ,Bø|}oArâ xBuA pG |
".lðõy|þìÿoAlùãðÿqõì@qBG qA ÿklÏPì ÿBø|}oArâ pýgA ÿBø|ûBì þÆ .QuA ûly okB¾ þPýñìA oAlzø ÙApÆA ÜÆBñì ô ûBâkôpÖ òüA ok ,ïAlÚA òüA þK ok .QuA
òý^úWoBgoõìARoAqôÿõãñhu,{ñÞAôok ûly pzPñì úÛÇñì òüA ok óBðBíévì QyAkqBG
Bø|QýìõÚ ïBíO úÞ lññýHG lñðAõO|þì úíø" :Q×â .QuA ok ô ûly ûkõGo ûBâkôpÖ óBñÞoBÞ qA þßü ÿõu qA BíýKAõø òüA lðA|ûkAk }oArâ þédì ÿpHg ÐGBñì
þâlðq ô oBÞ B×¾ ô eé¾ ok äðBýÞ|òýu ok ?ûly îùPì ÿrý^ úG òý^ Qèôk .QuA ûkpÞ ÉõÛu êOBýu þßükrð ok ÿA|ûpürW
".lññÞ|þì õ×ÎóBìqBuúéíWqAÿpzGÝõÛcÿBø|ûôpâ
ûkõHð ÿpÖBvì aýø BíýKAõø òüAok kpÞ ïçÎA þPýüõOok >rñüæpüA Bßuæ@< þüBíýKAõø QÞpy
.lðA|ûkpßð pËðoBùÊA úSkBc òüA ûoBGok qõñø êOBýu ûBâkôpÖ RBìBÛì.QuA

36

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

àü QukqA Ao ÿkpì óBíè@wýéK
kAk RBXð JBXñu ú`G

qA wK óBíè@ok ÿkpì #
JBXñu ú`G àü QÖBüok úÞó@
wýéK qA ,lñÞ|þì IýÛÏO Ao ôA

.kpÞàíÞQuAõgok
ok wýéK ÿBøôpýð
þGpÒ JõñW ok ,úøôpvèoBÞ
þñ×éO xBíO úG {ñÞAôok óBíè@

.lñPÖo ôA àíÞ úG kpì òüA
ú`ð@ ly Àhzì lÏG þíÞ
ú`G ,ûkpÞ|þì IýÛÏO Ao kpì òüA
BKqA þãPvgqA úÞ ûkõG þGBXñu

.lñPvø ôA ÿApG þñürãüBW òPÖBü ëBHðk úG .QuA úPÖo JAõg úG ô ûkBPÖA
ÿoAq@ þG RAkõWõì úzýíø Bø|JBXñu püôB¿O þPýüõOok AlÏG úøôpvèoBÞ wýéK

.lñPvýð .kpÞ pzPñì îcArì JBXñu òüA qA ÿpPzýG
koõì ok áoõüõýð ÿBø|ïBÛì úPynâ ëBu úÞ þOoõ¾ ok Bø|JBXñu úÞ ûly úP×â
þßü ok JBXñu àü òzgô ëõíÏìpýÒ oBPÖo ëBHðk úG ,lñyBG úPyAk àíÞ Bü ô AnÒ úG qBýð
.lðkAk oAlzø ïkpì úG pùy òüA ÿBø|áoBK qA
YñK úG úP×ø àüok JBXñu òüA úÞ ûly úP×â .lñPÖA|þì ûAo Bø|ïk@
úP×â wýéK óBüõãñhu qA þßü
.kõG ûkpÞ úéíc p×ð lñøk|þì QukqA Ao óByokBì úÞ þüBø|J|BXñu

37

óApùO úéXì

Býðp×ýèBÞiüoBO ÿqõu|{O@òüpPâorG

îÞ ô àzg ëõ¿Ö ok ÿqõu|{O@ ú^pâA .lðA|ûly êülHO pPvÞBg qA þéO úG úHñzXñK( qôpìA p¿Î BO ô úPÖpâ pG ok Ao IüpW Býðp×ýèBÞ QèBüA ok óBzð|{O@ óAoArø #
BìA QuA þÏýHÆ ûlülK àü Býðp×ýèBÞ þâlðoBG {OoA óAqBGpu ûApíø úG óBzð|{O@ óAoArø | ÈuõO ó@ l¾ok 48 kôlc BùñO )RôA îùð úG úÞ ÿqõu|{O@ Bùøk oBùì ÿApG óBñ`íø
QÏuô ô RpTÞ lñüõâ|þì óBuBñyoBÞ úÞ àHu îüApW ÿAoAk þðAlðq 1000 ô Bßüpì@ QèBüA òüA ØéPhì ÜÆBñì ok óBìríø oõÆ
10 þÆ ,QèBüA òüA ok ëBvìA ÿBø|ÿqõu|{O@ {O@ òüA lðoAk }çO ,lðA|ûly àíÞ IéÆôAk .QuA ûly oBùì Bø|óBzð|{O@
àüõvÞ ú^Büok úédì qA úÞ wßÎ òüAok .lññÞ|þì }çO ûkAk ÿôo
.QuA ûkõG úÛGBu|þG úPynâ ëBu .lññÞ kôldì Ao {PýèBÏÖ úñìAk ô oBùì Ao úÞ lðõy|þì ûlük þðõßvì ÿBø úðBg ûly úPÖpâ BG úÞ õñýuôlñì ÿBø|ÿqõu {O@ úÎõíXì
lüõâ|þì Býðp×ýèBÞ ÐOApì ô êãñW óBìqBu | koAk óBüpW QèBüA òüA ëBíyok Iýùì úðBGqôk
þÒAk ô Aõø òýüBK QGõÆo ,lüly ÿBøkBG }qô þOA ÿBøqôo ok úÞ þOAoBvg JBvPcA óôlG
{O@ úG úÞ kõy þÛéO þééÎ qA lðAõO þì Bìk IÛè óõñÞA îø qA QyAnâ løAõg ÿBWpG
Býðp×ýèBÞ ÿqõu {O@ òüpPâorG ô òüpO|Jphì
.ûkq òìAk ëBvìA ÿBø ÿqõu ûkAk ÁB¿PgA kõg úG Ao úPynâ ópÚ àü ok
ápO úG oB^Bð óõñÞBO p×ð oArø 23 qA {ýG
Bùð@ qA ÿoBývG ô lðA ûly kõg Qðõßu êdì .QuA
lðkpâ þì qBG kõg úðByBÞ úG þPÚô úÞ lñðAk þíð òüA Ýpy|ëBíy ÿpPìõéýÞ 100 úÛÇñì ok
ok Bø|óBzð|{O@ ,äñüko pùy þèAõc ok QèBüA
.ly lñøAõg ôpGôo ÿA ûpËñì ú^ BG úPÖpâ ïBð "oBÞ" úÞ lñPvø ÿqõu {O@oBùì þK
ÿpPvÞBg úG Ao BñGô úðBg 100qA {ýG óõñÞBOô

.QuA ûkpÞ êülHO
lðA|ûkpÞ úýùO BøkBLùK úÞ Ao püôB¿O òüA
BO ûkAk oApÚ Bø|úðBuo oBýPgA ok äñüko ÿoAkpùy
ÿqõu {O@ IüphO óArýì ô QÏuô qA þzhG

.lzßG püõ¿O úG Ao oBÞ
ÿBø|úédì qA ÿoBývG oBÞ ÿqõu|{O@
ô ûlðAqõu Ao BPuBy ô àüõvÞ pùy úýyBc
îø Ao äñüko pùy úìõc ok ÿoBývG ÿBø|úðBg

.QuA ûkpÞ IüphO
Q×ø îÞ Quk ÿqõu {O@ òüA óBüpW ok
òüA .lñPgõu úðBg 1077 qA {ýG ô úPzÞ p×ð
oArø 177 QÏuô úG ÿA|úÛÇñì ÿqõu {O@

38

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

BðpŸG ZpüA pPÞk ûpÞÿBø|îüpdO þGõñW ûpÞ
àyrLðAlðk QuA ûkpÞÄÛð Ao þèBíy

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | BG þGõñW ûpÞQÞpy úu #
êéì óBìqBu ÿBø|îüpƒdO ăÛð
ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ òüA qA ,þèBíy ûpÞÿApG ldPì
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì koAô kæõÖ ô äñu|ëBÒq oõzÞ
úÞ kõƒy|þƒì úƒP×â .lƒðA|ûkpƒÞ
lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì qA kæõÖ ô äñu|ëBÒq RAkoAô
úýuôo àíÞ BƒG þƒèBƒíy ûpƒÞ
óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA .QuA ûly ïBXðA
ok kpÞ ïçÎA þGõñW ûpÞ ápíâ óBìqBƒu
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 ÿkçýì úPynâ ëBu pHPÞA BO êüoô@ ÿBø|ûBƒì
ëBÒq òO oArø 35 qA {ýG ÑõíXì ok )2017(
Individual, Couples & Family Psychotherapy ,BýHýìBð ,àýHìAqõì ,ûpPüoA ,õãñÞ ,æõãð@ óõ^ qA oæk óõýéýì òülñ^ }qoA úG kæõÖ ô äñu
.QuA ûkpÞ þâlýuo BýðArðBO ô AlðBâôA .QuA ûly okB¾ þGõñW ûpÞ úG þèBíy ûpÞ
Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk þèBíy ûpÞ kæõÖô äñu ëBÒq úÞ kõy|þì úP×â
oôBzì ô xBñzðAôo ldPì êéì óBìqBu óBuBñyoBÞ }oArâ ok
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG ÄÛð úG òýñ`íø þèBíy ûpÞ úÞ QuA ûlƒì@ .QuA ûlýuo þGõñW ûpÞ úG úýuôo ûAo qA
(LIC.#PSY 13673) BG ÉBHOoA ok ldPì êéì óBìqBu ÿBƒø|îƒüpƒdO kpÖúulðoAkpËðokþGõñWûpÞápíâRBìBÛì| |
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì .QuA úPgAkpK rýð þìBËð RArýùXO RçìBÏì oõzÞ òüA úýDBÃÚ ûõÚ úG Ao QÞpy úu ô þÛýÛc
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì lýèõƒO ok úƒüoõƒu BƒG òƒýñ`íø þƒèBƒíy ûpƒÞ ÉBHOoAok RBÛýÛdO Bùð@ûoBGok BO lññÞ þÖpÏì
ÿBƒø|fçu ,ÙoBƒƒÏƒPƒì Ñõƒƒñƒíƒì ÿBƒƒø|fçƒu þèBíy ûpÞ ÿApG þðBùW ÿBø|îüpdO ÄÛð BƒG
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW ÿoBßíø àýPvèBG ÿBø|àyõì ô þüBƒýƒíƒýƒy ok þGõñW ûpÞ ápíâ óBìqBu .lƒðõƒy ïBƒXðA
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG ûoByA Bø|îüpdO ÄÛð koõì Q×ø úG kõg úýðBýG
.QuA ûkpÞ
(310)441-9550 ëBu ok ldPì êéì óBìqBu QýñìA ÿAoõy .QuA ûkpÞ
úG Ao Bø|îüpdO òüA )2017( ÿkçýì úPƒynƒâ ûlì@ þGõñW ûpÞ ápíâ óBìqBu úýðBýG ok
1314 Westwood Blvd., #206 ÐÂô þèBíy ûpÞ þíOA úìBðpG oBÞ úìAkA pÆBg ûpÞ kæõÖ ô äñu ëBÒq ÿBø|úèõídì úÞ QuA
Los Angeles, CA. 90024 ok þèBíy ûpÞ úPynâ ëBu ÿBø|îüpdO .kpÞ BXð@ok ô lðly|þì êÛPñì úýuôo úG AlPGA þèBíy
ÿkçýì 2006 ëBuqA úÞ kõG þüBø|îüpdO úìAkA òüAô úPÖBü pýýÓO æBÞ ûlññÞokB¾oõzÞ kBñuA
ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA þGõñW ûpÞ úG pãük ÿoõzÞ ïBð BG Bø|úèõídì
.lðA|ûly ÐÂô oõzÞ òüA úýéÎ
þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk kB¿PÚA oBPgBu pG Bø|îüpdO ÿAq|óApdG pýSBO .lðly|þì ëBuoA
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok ïçÎA ûoBG òüA ok þGõñW ûpÞ ápíâ óBìqBu
| | þèBíy ûpÞ pËð úG úÞ þƒüBƒø|þƒPzÞ úƒíø< :QƒuA ûkpƒÞ
|www.SmartDoctors.info þèBíy ûpÞ ÿApG 2017 ëBu ÿBø|îüpƒdƒO ÿApG ldPì êéì óBìqBu ÿBø|îüpdO lýuo|þì
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì óBùWok ÿôrñìoõzÞ òüA kB¿PÚA lðly IHu ,lñPvø ØýÚõO Bü ,lðA|ûkpÞ ÄÛð Ao þèBíy ûpÞ
òüA úÞ þüBø|Iýu@ ;lñýHG Iýu@ Rlƒy úƒG Ao þGõñW ûpÞ êcAõu úG kôoô ûqBWA pãük Bü
SmartDoctors
.kõG ûlülð kõg úG pýgA ëBu 20 þÆ oõzÞ >.lðoAlð
. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| ïçÎA þyoArâ ok þGõñW ûpÞ ÿrÞpì àðBG ÿoæk óõýéýì úéìBÏì
pÆBg úG þèBíy ûpÞ þégAk ÀèBgBð lýèõO kpÞ óBìqBu óBuBñyoBÞ ÙpÆqA }oArâ àüok
(310) 202-1133 ôpvgàüBì|pPÞkBGpPzýGRBÎçÆAÿApG ô úPÖBü {øBÞ l¾ok 3 /5 Bø|îüpdO òýíø ok þèBƒíy ûpƒÞ úƒÞ QƒuA ûlƒì@ lƒdPì êƒéì
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýì þèBc ok þégAk ÀèBgBð lýèõO {øBÞ òýíø ,Bƒø|îƒüpƒdO îƒÒo úƒG úƒPƒynƒƒâ ÿBƒƒø|úƒƒPƒ×ƒø
lyo ÿkçýì 2016 ëBuokoõzÞ òüA úÞ QuA pãük ÿBøæBÞ ô kæõÖ ,äñu ëBÒq ÿBø|úèõídì
39 .kõG ûlðBuo QHS úG Ao ÿl¾ok 3 /9 ÿkB¿PÚA .QuA ûkpÞ okB¾ óBùW ØéPhì ÿBøoõzÞ úG Ao
ÿkB¿PÚA QýÏÂô qA ÿoBì@ þèBíƒy ûpƒÞ òüA qA þèBíy ûpÞ Qèôk IýOpO òƒüA úƒG
pzPñì oBì@ ô Bø|êýédO .lñÞ|þíð pzPñì kõƒg .QuA ûkoô@ Quk úG oæk Bø|óõýéýì RAokB¾
óBzð Ao þHüpÛO þðArýì þGõñW ûpÞ ÿõu qA ûly ûpÞ úÞ QuA ûlì@ òýñ`íƒø }oArƒâ òƒüA ok
óBuBñyoBÞ xlc pG óBy|ÿBñHì úÞ lñƒøk|þƒì óõâBðõâ ÿBø|ûõýy BG oBG àü lñ^pø þèBíƒy
oôk Ao oõzÞ òüA úýéÎ þðBùƒW ÿBƒø|îüpƒdƒO
| |.QuAoAõPuA
êéì óBìqBu QýñìA ÿAoõy qA òý^ ô úýuôo .lðq|þì
þèBíy ûpÞ ÿBø|îüpdO {øBÞ oBPuAõg ldPì ÿkçýì úPynâ ëBuok ldPì êéì óBìqBu|
ûBì òüqBÒ@ ÿBøqôo ok Bßüpì@ BìA ,lðkõG ûly þüBøoõzÞ îüpdO ÄÛð ÿBø|ûlðôpK úG )2017(
òüA ÿBø|îüpdO êìBƒÞ úƒìAkA oBƒPƒuAõƒg RôA
ûpÞ ÿpHøo pG oBzÖ IýOpO òüA úG BO ly oõzÞ
{üArÖA þíOA ÿBø|fçu Ðñì ëõHÚ ÿApG þèBíy

.lGBü

óApùO úéXì

B« ÛýÚk þâlðq ok óBvðA lñüõâ|þì #
lñÞ|þì JnW kõg ÙpÆ úG Ao ÿrý^ óBíø

.koAk Ao }oBËPðA úÞ
ólük úG þPÚô ÈÛÖ ïkpì < :lýüõâ|þì þPÚô
>.QuA úPhüo îø úG ïA úðBg úÞ lñü@|þì òì
oApßO óBO|ÿApG IOpì ÐÂô òüA úÞ lýðAlG îévì

.kõy|þì
oBñÞ þèõK QÚô pø< lýñÞ|þì pßÖ Bíy pâA
{ýK ûpËPñì pýÒ Zpg àü úé¾BÖ|çG lüoAnâ|þì
òEíÇì >lñÞ|þì þèBg Ao óBO|IýW úÞ lü@|þì
løAõg {ýK óBO|ÿApG úzýíø ÝB×OA òüA úÞlýyBG

?lýñÞ|þì ûBãð þâlðq úGoõÇ^ Bíy

qA þèBg Bíy þâlðq þñÏü lüA|ûlük Ao þéãyõg åorG þÏÚAô åorG xpg .lì@
R|çßzìoBñÞqA þPcAo úG Bíyô QuA xpPuA Bíy pËð úG ,QuA ÝBOA Èuô rýì àü ?QuA úðõã^ xpgoBPÖo þâlðq êßy ûlññÞ òýƒýƒÏƒO Bƒíƒy oBƒßƒÖA
Bíy þñÏü þÏÚAô åorG xpg àü BìA lüonâ|þì .lñÞ|þì ÿqBG koAk ô ûly òì úWõPì QHvð óBOlük lýðAlG lýøAõg|þìpâA .QuBíy
óBzð xpg oBPÖo Ñõð .lüoAk xpPuA þâlðq ok ?QuA þéßy ú^rýì òüA .koAlð òì úG ÿoBÞ þèô ûly òì úWõPì iuBK R|æAõEu òüA úG ,QuA úðõã^ þâlðq úG
ôo úG ôo R|çßzì BG úðõã^ Bíy úÞ løk|þì kpâ .lñÞ|þì ûBãð òì úG ô ûly òì úWõPì
þèô ûly Bíy úWõPì xpg pâA .lƒüõƒy|þƒì ÐGpì .lü@|þì òì Qíu úG QÎpu úG koAk .lýøk
lüoAk xpPuA Bíy þñÏü koAlð Bíy úG ÿoBÞ UéTì ?lýñÞ|þìoBPÖo úðõã^ xpg ó@BG JBhPðA R|æAõEu úG iuBK ÿApG Ao þðBìq
:úXýPð .îñÞ|þì ÿqBG ôA BG .QuA þüBHüq xpg ú`G
.Qvýð kBüq óAlñ^ xpPuA òüA þèô .îøk|þì úìAkA Ao îøAo ô îñÞ|þíð þùWõO .lýyBG úPyAk þÖBÞ rÞpíO ô {ìAo@ úÞ lýñÞ
QuAÿrý^ó@úðBzðóBíPgBu :óBíPgBu iuBK QÚk BG Bø|ëAõEu òüA|þìBíO úG pâA ëBc .ïõy|þì oôk ,lýñýHG Apì úßð@ qA {ýK êãñW òüA .lüA|ûly þéãñW koAô Bíy
ó@ ëBHðk úG Børý^ þÚBƒG qA pƒPzýG Bƒíy úƒÞ úG QHvð Bíy Qýñøm lýñýHG lýðAõO|þì lüA|ûkAk
ô úÖpc kBíð ûqõì ,RôpS kBíð p¿Ú .lýPvø .îñÞ|þì úéGBÛì ô îPvüA|þì ?QuA úðõã^
kBíð lXvì ô ÜzÎ ô úðBg kBíð êƒPø ,êƒÓy .QuA úðõã^ óBùW þƒðBƒíPgBƒu úƒG êƒãñW ÿBƒùƒPƒðA ok àüoBO
úßñüA ô QuA þâlðq kBíð êãñW :êãñW óBíPgBu ó@ lüoAk Qƒuôk .lƒýƒuo|þƒì òyôo
.QuA RBüõñÏì ô RAkBÛPÎA òyôo Ao êãñWpâA .lýñÞ|þì ûBãð ó@ úG úðõã^
óBzð lýñýG|þì úÞ ÿkApÖA kAlƒÏO :kApƒÖA óBvðA Bíy úÞ QuA þñÏì òüA úG lýyBG ûlük .lyBG... òyôo úíýð
kAlÏO pâA .QuBíy ókõƒG þƒÎBƒíPWA ûlƒñøk ûlük àüoBO Ao êãñW pâA BìA lýPvƒø ÿkBƒy êPø pËð úG ,QuA ûkBPÖA þÛyBÚ òýìq ÿôo
Bíy þñÏü lðkBüq lüA|ûkpÞ îvXì úÞ ÿkApƒÖA lýøAõg|þì úÞ QuA þƒñƒÏƒì òƒüA úƒG lƒýƒyBƒG lXvì
aýøpâA BìA lýPvø þOpyBÏìô þÎBíPWA ÿkpÖ ô lýñÞ kBXüA óBO þâlðq ok ÿA|ûlíÎ RApýýÓO p¿Ú ..ÜyBÚ òüA Bíy
þüBùñO qA Bíy þñÏü lükpßð ûløBzì Ao wÞ ûqõì .QuA }qoABG
.lýPvýð þÂAo óBO þâlðq qA óAlñ^ ?lðA|ûkBPvüA ïk@p×ð lñ^ ó@ÙApÆA .QuA }qoA þG
.lüpG|þì Rnè .lyBG wðBy kBíð lðAõO|þì ÜyBÚ :ÜyBÚ p×ð Bøl¾ ?lýñÞ|þì ú^ ÜyBÚ ó@BG
þüõWApWBì óArýì úðBzð ÝBOA ûqAlðA :ÝBOA þñÏì òüA úG lüA|ûlük }qoA BG Ao ÜyBÚ BíypâA p×ð ôk Bü àü .ïqAkpK|þì kõg oBÞ úG ô îñÞ|þì {üBøo
ûkAk Bíy úG þvðBy pø lülÛPÏì Bíy úÞ QuA p×ð 20 BO 10 úG Ao ó@ ûoBGôk ô îñÞ|þì ûBãð ,ïoAk|þì pG
.QuA þâlðq ok Bíy BìA QuA Bíy QÖpzýK QùW ok ô Jõg kõy wÞ aýø
úG QHvð Ao Bƒíy lƒük rƒýì êƒßy :rƒýì .koAk wßÎ þñÏì lýðAlG }qoA þG Ao ÜyBÚ pâA ú^ ÝBOA òüA .lüõy|þì þÚBOA koAô .ïqAlðA|þì òýìq
BíyoBPÖo Ñõð kBíðrýð ÜyBÚ BG BíyoBPÖo êßy ?QuA åorGolÚ ïBíOA qA wK ô îñÞ|þì ûkB×PuA ,ïoAk|þìpG
.lýøk|þì óBzð Bø|QýÏÚõì .lü@|þì {ýK óBO|ÿApG úÞ QuA þüBø Q¾pÖ BG þèõíÏì
,úðB׿ñì ô QGBS :ÐGpì þãðõã^ ô R|çßzì kBíð xpg :xpg à^õÞ .ïqAlðA|þìoôkoBÞ
ólýXñu ô óBýÖApÆA BG Roõzì êøA :kpâ xpg ú`G pâA .QuBùƒð@ BƒG Bƒíƒy koõƒgpƒG .ïpG|þì kõg BG ô ïoAk|þì pG
,lüõy|þì ôo úG ôo þupg BG pOõéW þíÞ
,óApãük lük qA QýÏÚõì
.oBÞ pø ok àü ûoBíy ô pßPHì :UéTì ?QuA úðõã^ xpg òüA
êãyõg xpg ú`G

40

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

þðApüA úðBgáoAlO êcBu ok Bùð@ ÿApG úÞ þLíÞ ÙApƒÆA

ÿBø|wñÖ ÿæBG qA ô lðlðBuo þì lðkõG ûlük
RçÛñO ô þÞAoõƒg ÑAõƒðA Bƒùð@ ÿApƒG ûBƒâôkoA
.lðkpÞ þì NBOpK
lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG úG þðBGpùì úíø òüA qA úPvg ô úñupâ óBâoAô@ ûlýuo Bø|úðBg ok QzK úƒG äƒñƒW| # |
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ úPÖBü ûqBO þðBƒW oBƒãðA ô lƒðkõƒG ûlƒì@ lƒWô lðly koAô pùy úG Bø|àüõzéG úÞÿqôo.kõG
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G ûBâôkoA ÿBø|wñÖ QzK úG Ao kõg AléýOBì.lðkõG pG oAõu ô lƒðkpƒÞ þƒì ȃg úƒG Ao úƒíƒø
þì ÿkBy ÝpG qA {ðBíz^ úßýèBc ok lðBuo þì þüBø|oBÇÚ ÿõu úG þzOoA ÿBø|óõýìBÞ
pPgkpãyqAõð Quk ÿBìpâ óBùâ Bð ,lýzgok
xBvcA Ao }kõg ëBƒu ô òƒu îƒø þƒðAõƒW .kõG ÿpHýu kpu îñùW óByl¿Ûì úÞlðkpG
ûqBO ólük ÿApG }olK ûApíø úG jpøBì.kpƒÞ Bü åpì Bƒü QƒuA òƒýƒíƒø äƒñƒW ûlƒÎBƒÚ
, Ao }A úðApPgk ÿBýðk ïBíO AléýOBì.RoBƒuA
BW àü Ao úíøô úíø }A þÞkõÞ RApÆBg ïBíO
.kõG ûlì@ ,olñG úG óAkoAô }oBíýGokBì ûApíø úGô Qhüo óAlí^ àüok
ÿApG Ao kõg úÞ kõGpùy àyrK BùñO jpøBìolK ÿpHg îø olK qA úÞ kõG BùOlì.ly ÿpHýu þøAo
ûBâôkoA úG õXøBñK þèBƒíPcA óAoBƒíýG úƒñüBƒÏì ÿBìpu.kõG Bø|óBíè@BG kpHð òükõÛ×ìqAôA , kõHð

ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA

(626)3-50-50-50 (310)274-7474

óAõOBð ô oBíýG óBüõXøBñK pTƒÞA.kõƒG ûlƒðBƒuo qA lÏG.koô@ok ÿBK qA Ao }oBíýG okBì ÿpHýu
þì oApÚ AôAlì koõƒì BƒÏƒüpƒu lƒüBƒG ô lƒðkõƒG ok ÿôoõy úG óBíè@ þðBùâBð úéíc þK ok þèBu
úG jpøBì qôo pø BHüpÛO lÏG úG qôo ó@qA.lñPÖpâ ïôk þðBùW äñW RækBÏì ÿkçýì 1941 ëBu
MíÞ úG olK ûApíø úG AléýOBì BG oAlük úðBùG Ao þðBPvùè ÿApuA úíø Bø|xôo.kpÞ pýýÓO îø
þíð ôk ó@ AlPGA ok ú^pâA.lì@ þì óBüõXøBñK ÿBüok qA oõHÎ rW þøAo FApuA æBc , lðkpÞ kAq@
BìA lñyBG úPyAk þìçÞ ÉBHOoA îø BG lñPvðAõO Ao óApüA òýìqpu úG kõg ólðBuo ô óAolðqBƒì
þüA úíéÞ lñ^ YüolO úG kpÞ þì þÏu jpøBì õéùK àuôõñuApÞ olñG ok Bø|þPzÞ.lñPyAlð
úýuôook êý¿dO úÇuAõG úÞ }olKqA þuôo ok þèrðA olñG l¿Ûì úG Ao FApuA BO lðkõG úPÖpâ
lðAõPGô kqõìBýG QyAk ÈévO BHüpÛO óBGq ó@úG pãük ûApíø úG þPÚô AléýOBì.lññÞ oAõu óApüA
þuôo óBGq úG {ýG ô îÞ îø ôA úÞ AléýOBì BG þèrðAolñG êcBu úG {üBK þðBPvùè óBüõXøBñK
þì úÞ qôo pø .lñÞ QHd¾ QyAk þüBñƒy@ Ao ó@ áBg ô kpÞ ûlƒXu oBƒýPgA þƒG lƒýuo
pPzýG óAõW pPgkôk òýG Q×èAô wðA Qynâ òýìqpu òüA úG pÆBg ÜéÏO òüA lüBy.lýuõG
úG óBüõXøBñK ûBâôkoA òýèõEvì úßñüA BO.ly þì ok úÞ kõG þñùÞ ÿBø|úðBvÖA qA þyBð ûlýuo ûqBO
úÞ lðkAk ûqBWA Qízc pPÞk RBìlƒg xBƒK jõuo Bø|ópÚ ÿApG Bø|þðBPvùè ûBâ@kõgBð pýíÂ
}kõg QüBÂo ô pPÞk úPuAõg úƒG AlƒéýƒOBƒì óBƒPvùè oõƒzÞ lƒñP׃â þƒƒì úƒƒÞ kõƒƒG ûkpƒƒÞ
þìõÚ ,QuBø|þPìpu óõülì Ao {øBãPƒuBƒg
.kõy Bùð@ ûkAõðBg qA ÿõÃÎ òüA úG êHÚ ëBuoArøôk kôlc úÞ óBGq þðApüA
ïôk úðBg óAõñÎ úG Ao óApüAô þèrðAolñG AléýOBì , þÇuô óôpÚ ok.lðkõG ûkpÞ RpWBùì úÛÇñì
òük AléýOBìô Qynâ BùèBu.kõG úPÖpünK kõg RCBzð þðBPvùè ÿpËð lñéG úÞ ly þì úPƒ×ƒâ
úG AoôA ÿqôo úÞ þìkpì ô òýìqpu úG Ao kõg úG lðkpÞ Ñôpy ô QuBø|þPìpu ó@ qA úPÖpâ
.kpÞ FAkA lðkõG ûkAk ÿBW kõg }õÒ@ok þìpâ }çO ô þðApüA ëlì BG þüBø|xBHè ólƒýƒyõƒK
BùñO ok AléýOBì oBPupK ûBãìAo@ ëBu pø æBc lñPvðAk þì Bø|þPìpu áõéu úÞ Ao ú`ð@ lðkpÞ
ok þèrðA ÿolñG pùy ÿBø|þðBPvùè óBPuoõƒâ
óAoBHéâ {ðAoAlPuôk ÿõu qA {âpì qôpèBƒu .lññÞ lýéÛO
pùyok þðBPvùè òüpWBùì kôoô pHg úÞ þPÚô
.kõy þì úG Ao kõg úPuk úPuk ïkpì ,lý`ýK þèrðA olñG
ÿrüpHO þéÞõO ÿlùì
41

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

pãñu ÿBørüpÞBg ok ô þÛýÛc ÿBƒø ܃yBƒÎ ûkAk jo úÞ ÿA úÏÚAô qA lÏG QhGkAq@ ÿBÚ@ þìêíÎlýüõãGBíyúÞú`ð@úGòìëBcpøok
QgBO qA ïk àü,åpì òuõO úÞ þüBW.îPÖBü úz×ñG þüõyBðq þâlðq Qvßy ok Ao kõg,kõG oBÞ eèB¿ì úÞ BXð@ Q×â ô lülñg úz×ñG,îñÞ
qA þuApø wÞ aýø BìA.kBƒPƒvƒüA þƒíƒð qBƒOô ôA óBíz^ok QvðAõO þíðô QvðAk þìp¿Ûì þüBW þ¿hy ûlýƒÛƒÎ qApƒGA lƒyBƒG óBƒýƒì ok
ok ,úðBg òüAok æBcô QyAlðôA BG þüôoBüôo ûBãðpøBGBìAkpÞþíðoApÚAóBGqúGú^pâAkpãñG ô îýñÞ þìoBùÊA Ao óBìkõg QÛÖAõì wK.koAlð
áBg qA pO Qvu {üBø áBg úÞ ëAkõâ òüA pG úÞ Ao þígq }qõu úz×ñG ïõíÓì Roõ¾ úG þìëBHÛPuAkBùñzýKòüAqAúÞîýüõâþìBùð@úG
ô äñ^ BG úÞ ÜyBÎ îñýG þì Ao þðq QuApãñu kpÞ þì wc kõG ûly koAô }A ûkAqpøAõg IéÚ .îýñÞ
îüõãG úÞ ïoAlð Üc Bü@ lñÞ þì ûqoBHì óAlðk Roõ¾ úG ôA óBGpùì ûBãð.lýƒzƒÞ þƒì kok ô êGBÛì ok úÞ þPüõßvýG klÎ lñ^ úG }o@
îz^ok àyA?QuA ÜzÎ ûpËñì òüpOBHüq òüA ëBc ok ÿA ú`ñÒ óõ^ úÞ {ÞkõÞ ïõƒ¿ƒÏƒì Ao kõg òzW Bì Q×â ô kpÞ ûoByA kõG úz×ñG
kBy ÿBø ûlñg úG ókpÞ }õâ ô kõG òP×ßy oõÇ^ îüpýâ þì ûBãyôpÖ óly qBG qA {ýƒK
:Q×â óAqpè þüAl¾ BG ô QvG úÛéc úz×ñG ëkúÞkõGkpuþÇýdì{hG|þìpâ}AúðBÞkõÞ }o@ êGBÛì Ao QüõßvýG ÙpÊ úz×ñG ?QƒuA þíýco úíýùÖ
ÈÛÖ òì.îPvýð lýXíO úíø òüA Üüæ òì úðAqpÖ òýìo@ ÿBÚ@.lýLÆ þì ó@ok ûkpvÖA ÿBø kõGÝBOAápOëBcok}o@.îÛÖAõìQ×âôQÖpâ
ÿBÚ@.îøk þì ïBXðA Ao ïA ú×ýÊô ô ïokBì àü ôk ô QvýG {hG
QynâõOþGú| ÞþüBøëBu
:Q×â ô kAk óBßO pu úðAqpÖ pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
óBíPÞ Ao kõg ÿBHüq ÜzÎ,ú×ýÊô óAõñÎ BG ô Qvzð úz×ñGoBñÞok kõG ûpËñì òüA løBy úÞ pâA îñÞ þìpßÖ Q×âô kpÞ Al¾ AoôA úz×ñG úÞ qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
áqBð püpc.lüqBvð olßì Ao ó@ õö èçC O ô lýñßð :Q×â QuApPùGkõyòyôoúýÃÚòüA ØýéßO IzìA .QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
BG úzülðA pG úÞ QuAoAk Ao ïõù×ì óBƒíƒø îø ôk qA îðAõPG BO îPvýð }BÛð úƒÞ xõƒvÖA lýüBýGQü@ÿBÚ@oAlükúGIzìAlýðAõO|þìBíy koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
lñPÖõÇÎ ô þðBGpùì QüBÒ ok úÞ BHüq Roõ¾ .lýyBGBXð@ûBãyôpÖkBXüAfpÆïBãñøô Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
.lñýzð|þì QÖBÇè úG òPvüpãð BGô ïrüôBýGoAõük úGô îzßG þzÛð îøAõg lýüõãG úÞ þPÎBu pø:Q×â }o@ þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
òì úG Ao óBOlñHèk úËdƒè lƒñƒ^ ÿApƒG Bƒü@ lðAõOþìîøpPvÞBgokÜzÎúÞïoô@kBüúGó@ êýÇÏO qA lÏG JôpÒ ïBãñø:Q×â úz×ñG.lì@ òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
ô kpLu ôA }õÒ@ úG Ao òýðqBð úz×ñG?lýøk|þì ôþìpâþâlðqúGôlñÞkBXüAþâlðqôpÖôúéÏy óBíø îø Qü@ ÿBÚ@ úÞ Ap^ lýüBýG oBÞ óly ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
ÝBOA úyõâ ok úÞ þüBø îðBg úG BO QuBgpG kõg :Q×âþdýéìlñhHèBGúz×ñG.lzhHGRoApc QÛÖAõì QìçÎ úG }[email protected] þì úðBg úG QÚô òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
qA {ýK Qü@ÿBÚ@.klðõýLG lðkõG ûkpÞ ÑBíPWA òýñ^ ÿAoAk Bíy úÞ ïkpÞ þíð pßÖ râpø .ly ZoBg ok qA ô koô@ kôpÖ pu úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
krð úG AoôA kõy Bø îðBg ÐíW êgAk úz×ñG úßð@ .lýyBGþ×ýÇèxBvcA þÞlðAkAlÏOòýðqBðlèõOëBuòýèôAIyok lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
:Q×âúðAqpÖÿBÚ@ qõñø Qü@ ÿBÚ@ ûkAõðBg.lñPyAkoõÃc óBíùì óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
:Q×â ô lýHéÆ kõg ok úÞ îPvø þüBƒø ïk@ úƒPuk ó@ qA òƒì BG lðkõHðpÂBcô lðkpÞ þì ÿpýâ ûoBñÞ ïAõÚAqA ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
QüBHüqpPgkôõO Iy IzìA ïpPgk lñhG àýìkBÞ@Rçý¿dO .lðoAlðoApÚ kõg ûBãüBW ûly RõÎk óBðBíùì óBýìok .lðkpâôpGôo Bùð@ .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
kBy úÞ QuõO ÿkBƒy BƒG Bƒø óBƒíƒùƒì .QƒuA ûpâ óBíPgBu BG îéÓy BìA QƒuA RBƒýGkA òƒì úGrýð}o@,Qü@ûkAõðBgFBÃÎAqApýÒòzWúG ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
Alg kôrÖA lyBG úWõPì úßð@ óôlG lÏG.lðõy|þì BG {ðly qBG úÞ ÿoõÞ ûpâ ú^ îø ó@ ûkoõg qAòOlñ^rýðôQyAkoõÃc}AûkAõðBgûApíø úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
þzÞ þì {üApG úÞ Ao þOBícq olÚõO lðqpÖ lñÞ QÎBu ÿpÎBy ô pÏy,Qvýð pvýì îø óAlðk îø QhGkAq@ ÿBÚ@ úÞ QÞpy FBÞpy ô óBPuôk .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
pOæBG ÿkok aýø úÞ û@.lðAqõvð Ao Qèk ô lðAlG îüBøpÏy,äñWqAwKlñÞþìpKAoîOõégÿBø þüAk óAõñÎ úG îøô Qü@ ÿBÚ@ Quôk óAõñÎ úG óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
Ao RlðqpÖ qõñø þíùƒ×ƒG úƒÞ Qƒvƒýƒð òƒüA qA oBñÞok Ao ÜzÎ òì QÖpâ kõg úG þuBíc äðo .kõG ûly RõÎk úz×ñG pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
.ÿA|úPgBñzð ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
pG úÞ Ao þãðpíÞ lñhHè Qü@ ÿBÚ@ òhu þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
ûôlðA ô lüõð kBü úG Ao ôA ô kõGo kõG úz×ñG óBHè úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø
òýñ^ok lüõð Bü@ úßñüA úG.QgAlðA {ðBüBK|þG
Bü@ ô kpÞ løAõg }lðqpÖ ô ôA qA ÿkBü þHy >.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
ûlyolK Iy òüAok úÞ QyAk løAõgpÆBg|úG
úíø úÞ QuA ÝpÒ RnèokolÛð@úßñüA Bü QuA Ao ûBãyôpÖ àü wýuBC O pßÖ úz×ñG #
{èõÓzì úPhüpâ ô úPvW oõƒÆ úƒG úƒÞ
.QuA ûkpÞ }õìApÖ Ao rý^ ô QyAnâ óBýì ok }o@ BG kõƒG úƒPyAk
úz×ñG Roõ¾ úG kBü òüA qA úƒÞ þƒøôlƒðA Rpvì AopHg òüA }[email protected] BüõW Ao }pËð
BG úÞ údýéì úGôA lðBíðoôk }o@lükqA Qvzð úG Éõñì Ao ó@ëõHÚ Bü ko BìA lðAõg {hG
ÿkpu û@ ô kpÞ ûBãð lülñg þì lñéG ÿAlƒ¾ ?Qvý^ BíypËð lýupKô kpÞúz×ñG ÿCAo
Ðíy ókpÞ }õìBg ô àýÞ ólüpG qA lÏG.lýzÞ óBì|QüBíclðoAk ëBýg óBPuôk|Q×â|úz×ñG
lðBGAõhG {PhOok Ao kõgpPgk úÞ QÖo úz×ñG QüBƒíc òƒüA úƒG Bƒü@ îƒðAk þƒíð òƒì ô lƒññÞ
ûpÇÚ luõHG Ao ôA ÿBHüq Roõ¾ BO ly îg þPÚô ûkoô@ QulG þüBðAõO olÚ ó@ úßñüA Bü îülñìqBýð
úG kBPÖA ákõÞ úðõâpG }A ûlük qA úÞ Ao þßyA }ôoBG }o@.îýñÞ oBÞ êÛPvì oõÆ|úG úÞ îüA
ëõÓzì Rõßuok îøoBíÏì îðBg.kôkq þìAo@ òüA úÞ QvðAk þì ô kõG Bñy@ QÞpy FBÞpƒy
úÞ pßÖ òüA BG ly þüApünK JBHuA ÿoô@ ÐíW Bùð@ úßð@ òí kõG løAõg Bùð@ Ð×ð úG QüBíc
þâlðq râpø kõG }pu pƒG pƒøõƒy úƒüBƒu pƒâA úG ÿlñhHè BG.lðkpÞ þì Ì×c Ao kõg ëçÛPuA
þì ôA ô ly þíð ôpGôo Qvßy BG }pƒPƒgk îø oBñÞ ok úÞ þðBìq BO Bì:Q×â òýñ^ úz×ñG
þüAlW òüA qA ÐðBì kõg pýGAlƒO BƒG QƒvƒðAõƒO lG BìA QyAk îýøAõg Ao ïqæ þüBðAõƒO îƒýyBƒG
ó@ ÿoAk ûlðq Iy ô ûBâ þGô ûBâ ÿBø û@.kõy lñyBG úPyAk Ao óBìoBÞ ÿAõø îø óBPuôk Qvýð
ÿA ûpù^ pPƒgk ô okBì qA ,eH¾ ïBãñø úG ôk
pø óBíz^.kõG úPgBu Bøqôo püBu BG RôB×Pì 44
àü aýø ô kõG kõƒè@ JAõƒg ô ûkpƒÞ ؃K ôk
þPÚô . lñPyAlð úðBdH¾ ókoõg úG þüBùPyA
rÓì BO kpu qõu ly þì ZoBg úðBg qA úz×ñG

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
45
óBzPHdì úWok qA ô QyAnâ lñøAõhð BùñO râpø .kpÞ þì mõ×ð {ðAõhPuA
îßdìolÚ ó@óBñýíÆA òüA.ly løAõhð úPuBÞ }A þüAk qA úz×ñG ûBãyôpÖ fBPPÖA qôook
ÿApG .ly þíð xBvcA ÿkõHíÞ aýø úƒÞ kõƒG pËð püq Ao oõìA ïBíO úðAqpÖ ÿBÚ@ úÞ,lýñy
ÈÛÖ úz×ñG úÞ kõG þÖBÞolÚ òýíøoBíÏì îðBg BG,kõG BHüq þPuAo úG úÞ ûBãyôpÖoõÞkô úPyAk
Ao kõg ô lñÞ úzülðA ôA ûlñü@ ô }pPgk úG BG úðAqpÖ ÿBÚ@. QuA ûly úPuAo@ ôA úÛýéu
kõWô ok úÞ þÆBzð ô oõy BìA kqBu ôA ØÚô QívÚ úƒÞ kpƒÞ RõƒÎk úƒzƒ×ƒñƒGqA þèBdyõg
ôA ly þì UƒÎBƒG kõƒG ûlƒì@ok óBƒýéÒ úG úz×ñG IWõì ú`ð@.lñýHƒG Ao ûBƒãƒyôpƒÖ ØéPhì ÿBø
BO qõñø úÞ lðAlGô lñÞ þðAõW xBvcA ûoBGôk þƒüBƒø xBƒHƒè kõƒWô,lƒy|þƒì úz×ñG Rpýc
ûlðBì þÚBG lýÏG ÿA úé¾BÖ QèBvÞô ÿpýK qpì þì úz×ñG ô kõG Bùð@ ÿlýèõO úG ÜéÏPì úÞ kõG
.QuA þÛÖAõO BƒG úƒðAqpƒÖ ÿBƒÚ@ ô }o@ úÞ QvðAk
pƒPùG qôpƒGqôo oBƒýùì ô úƒƒzƒ×ƒñƒG ȃGAôo ûkpÞ êÛPñƒì ûBƒãƒyôpƒÖ úG Ao Bø xBHè þðBùñK
ó@ Ao Býðk QuAõg þì {ƒèk úƒzƒ×ƒñƒG.lƒy|þƒì ûBãyôpƒÖ úƒG òƒýƒvƒdƒO ûlük BG Qü@ÿBÚ@.lðA
Ap^.kpÞ þì Øý¾õO oBýùì úÞ kpãñG ÿA|úðõƒâ ÿôqBGpüq úG Ao {Pƒuk úßýèBcokô Qvüpãð
klñHGBø|þüBHüqÿôoúGAokõgîz^QvüBG|þì ÿApG ûBãyôpÖ òüA Q×â kõG úPgAlðA {uôpÎ
QHdì ô kpünLG Ao òýðqBð kõG pÂBc oBýùì ? úÞ QuA þHuBñì óBßì QüBHüq ÿBøoBÞ úÂpÎ
okBìÿBøõãP×â.kqoõðÔüokôAqAAokõgúðAolK þOBHÏyôlGBüúÏuõOpPzýGîøòüAqAïoAôlýìA
þì ûpWBzì úG B« HèBÒ koõì òüA ok pPgk ô .lýñÞ püAk îø oõzÞ ÉBÛð püBu ok
ôA.kpGþìôpÖûôlðAokAooBíÏìîðBgôlýìBXðA úPÖpâ ûBãyôpÖ ok à^õÞ,þñzW qôo ó@
ÿA úPvüBy óAõW úÞ QùW ó@ qA úð Ao oBýùì AlýK ëBÛPðA ûBãyôpÖ úG úz×ñG pPÖk ô ly
úÞ QuA ÿkpìôA úÞ QùƒW òüAqA úßéG Qvýð ïAlhPuA ÿApG ÿkpì óBâlñyôpÖ óBýƒì ok.kpÞ
koAk óBßìA ô úPgôlƒñƒýƒð þÖBÞ úGpXO qõñø ÝBýPyA ô oõy kôoô ôlG qA úÞ lükpâ JBhPðA
þíð úz×ñG úPvüBy,kkpâ ÿpPgk IèBÆ ÿqôo kõG ûkoô@ Quk úG úÞ ÿoBÞ úG QHvð Ao kõg
ok pƒãƒükoBƒG }pƒPƒgk , lýupO þìô QvðAk úG úÞ þDrW RApýýÓO BG ô kpÞ þì qApGA «çìBÞ
.kkpâôpGôoQvßyûpù^BGkõgþâlƒðq oApÚ úz×ñG lýüBC O koõì ,koô@ kõWô
úÞ kõG ûkAk úz×ñG úG Ao óBñýíÆA òüA oBýùì úÞkõGÿrý^ôAÿõâúènGôkByúýcôo.QÖpâ
ok lñðAõO þíð }A ûkAõðBg FBÃÎA qA àü aýø QèBc ó@qA AoôAô , QyAk ZBýPcA ó@úG úz×ñG
koAô þèrèrO úPÖpâ ZAôkqA ÿApG úÞ þíý탿ƒO BøqôoQynâBƒG.lýðBøoþìþâkpvÖAôkõíg
ûkõu@ Ao úz×ñG ôA opßì ÿBø óBñýíÆA .lƒðoô@ úƒG óApƒãƒük oBýùì BG þñýzñíø oApíPuA ô
ÿoBzÖBK úG úÞ ÿA ûqAlðA BO kõG úPgBu pÆBg òüAôlñPzâúz×ñGúýcôopýýÓOløByfõƒÂô
.kAk|þì úìAkA okBì ÿBøoAlzø êGBƒÛƒì ok kõg ÜÖôô úz×ñG ûôlðA ápO óBzð úG Ao QèBcpýýÓO
ëk kok {ýKqApO óôrÖ þøôlðA BGoBíÏì îðBg .lñPyAnâ kõWõì ÈüApy BG ôA
BG ïAlÞ pø Bùð@.kõzâ Qü@ îðBg krð Ao kõg qA þßü úz×ñG ô oBýùì òu ókõG àükrƒð
þì úƒýƒÃƒÚ úƒG RôBƒ×ƒPƒì þøBâlük úWõOkoõìpãükêìBÎôkõGþßükrðòüAêìAõÎ
þüAlWBGúÞlýƒupƒO|þƒìQü@îðBg;lñPvüpãð Roõ¾ oBñÞ ok úÞ kõG ÿkpì IðBƒW qA ókõƒG
xCBü úG {üBƒølƒýƒìA úíø }pvK qA úz×ñG rýì@pýÛdO ûBãð þâlðq ÿBø þPyq úG,{üBHƒüq
úßð@ ÿApG ÿA úðqôo aýø pãük ô lðõy êülHO BG úz×ñG ly IWõì úÞ kõG Bø òýíø ô QyAk
pu qA Ao ápPzì þâlðq pãük oBG ôk ó@ ÿqôo ô ÿoBùG ÿAõø qAô kpãñG þâlðq úG ÿpPùG lük
úzülðA òüAokoBíÏì îðBgô lðBíð þÚBG lðpýãG lük úz×ñG þPÚô.kpHG Rnè QÏýHÆ þüBHüq
løAõgúGpXOAoQvßypãükoBGúz×ñGúÞkõG óBzð QHÒoolÛð@òýðqBð BG RBÚçì ÿApGoBýùì
BƒG koõƒì òƒüA ok QvðAõO þíð Qü@ îðBg.kpÞ úðBg úG Ao ôA ô kpÞ ëBHÛPƒuA ó@ qA løk þì
úðAkpíðAõWBð oBPÖo .lñýzñG õãP×â úG úzƒ×ƒñƒG îðBg oõÃc BG úÞ RBÚçì òüA.kõíð RõÎk
kõG ûkpÞ ÐüB Ao ôA Üc }pvK BGàükrðqArýðôAlyUÎBGQÖpâïBXðAoBíÏì
þéýèk úz×ñG ókpÞ Ùp¿ñì ô õãƒPƒ×ƒâ ÿApƒG ô Ao xBvcA òƒüA oBƒýƒùƒì ólük kõy Bñy@oBýùì
}pvíø pýGlO úG úPynâ óõ^ ôA.QÖBü|þíð úñýuokAoôApùì}pPgkúÞQhýãðApGokBìok
úÞ lðlýuo úXýPð òüA úG óqôkpøô QvG lýìA ÜzÎ úG êülHO lðAõO þìpùì òüAô lðAoôpK þì
kqBuòyôoAoúz×ñGòømQü@ÿBÚ@QuApPùG BìAkõíðþGõgëBHÛPuAôAqAA«pøBÊú^pâAkkpâ
.lñÞoncpGókpÞàvüoqAAoôAô kpìúÞlñÞþÂAoAokõgQvðAõOþíðòÆBGok
IðBW Qü@ ÿBÚ@ôk ó@oõ¿O ÙçgpG BìA þG ïBíO BG ôA.kpünLG lüõð úðBg ok Ao ÿpãük
løAõhG úÞ QvðAk Üdì AoôAô QÖpâ Ao úz×ñG Ao ÿô îøqõñø kõG ûlük kõg kBìAkqA úÞ ÿpùì
òüA.lñÞ úGpXO Ao þüõyBðq þâlðq pãük oBG úÞQÛýÛcòüAëõHƒÚôQvðAkþì}pPgkkpì
pýGlOkõíðóByoAkAôôkpÞxõüCBìAoôkó@,pËð oAõâBð {üApG,kkpâ AlW ôA qA løAõhG úz×ñG
.lñzülñýG ÿpãük .kõG
koAk úìAkA þÖBÞ olÚ úG Qü@ ÿBƒÚ@ ûkAõƒðBƒg úƒG ôA
Ao }pPgk Bùð@ úÞ QvðAk þì ô QyAk óBñýíÆA

óApùO úéXì

RBËdè ó@ ok úÞ þüBßüpƒì@ óAõƒW kpƒì ôkõGûkBPvüA|úPypÖêýHìõOAoBñÞBu@êýuóAoBG
ÿApG Ao ÙkB¿O úñd¾ kõG|úPypÖ RBXð|úPypƒÖ óBßOlýñÞþÏu:kAkúìAkAóBGpùìôïAo@þñdèBG
Ao|úPypÖ úðBðBGpùì óBñ`íø ô kpÞ eüpzO wýéK rÞpì úG îéýHìõOA þPuk ò×éO BG òƒì ,lƒüoõƒhƒð
.kpÞúÚolGwðæõHì@úðBPu@BO QuA òßíì úËdè pø ô ïkq äðq wðæõHì@
êýu óAoBG ó@ok|úPypÖ óApPgk qBðBðô qBñÆ Bíy ëBHðk úG ,ïlì@|þì óBPHÛÎ qA òì lñupG
ô oôpì ëõÓzì ô BùñO úðBg ok þðBPvìq ÿBu@ ,ïly údðBu úWõPì úÞ î`ýLG M^ úG îPuAõg
þßü .kq äðq ò×éO úÞ lðkõG óBzuôok úÏèBÇì òýñ`íøôlýPvøîèBuúÞkpÞîcoBíyúGAlg
ÜHÆ úÞ kõG óBPuoBíýG ëõEvì ÿBø xpð qA Ao þvÞ lükpO þG óõ^ lükrð ÿpGBÎ úG
kApÖA úG Ao|úPypÖ óly ÿpPvG lüBG ú×ýÊô qAAo{ƒPukÙpƒcòƒüAëBƒHðkúGôlükõG|úPzÞ
wK óAõWpøAõgôk .kAk|þì ÑçÆA }A ûkAõðBg lðBgp^AoaýDõuôkpÞêýHìõOAóôokúGúzýy
úðBg úG Ao kõg QÎpu úG úÏÚAô pHg ólýñy qA ô|úPÖo ôpÖ Qgok ok óBñƒ^ îø úÞ êýHìõOA BO AløqA ÿA|úPyõð
lðlðBuo óBy úüBvíøô þíülÚ Quôk BßývW kpÞ|þì oBÞ ÿoBXñøBð ÿAl¾ BG }oõOõì
oBývG ,BßývW okBì ÿpì ô lñPuAõg àíÞ ô wðæõHì@ûBOõÞoBývGþÛüBÚkok.kõy}õìBg YñK| ô |QvýG {hG
ïAo@ Ao óBð@ kpÞ|þƒì þƒÏu úÞ þèBc ok úðAokBì êýHìõOA êGBÛì wýéK êýHìõOA àü ô
.lýzÞ óôpýG sAoBâ qA Ao {éýHìõOA lñÞ ÿçGæ qA Ao ôA fôpXì ólG ô lðkpÞ ØÚõO|úPypÖ
ÿA úËdè òüpg@ok|úPypÖ åorGpPgkqBñÆ úG ô lðkpÞ ZoBg êýHìõOA óBìpÖ ô þèlñ¾ lýzÞ òýDBK Ao M^ úzýy Qícq úG|úPypÖ òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
ÿôo kõzG êýHìõOA oAõƒu QƒuAõƒg|þƒì úƒÞ ó@ok þüBßüpì@ óAõW kpì .kpÞ Øý×g ÿA úèBð ô wüolO òí BÂo ô|úPypÖ úÞ îPyõð
.lðkAk ëBÛPðA wðæõHì@

þÿâolBðùqG|J{BhPÖG@ îø BG óApùO ÿBø óBPupƒýGk qA þƒßü ok
lƒññÞ|þƒì ZAôkqA ô lƒðõƒƒy|þƒƒì Bñy@
ûApíø óApüA ÑBÂôA þƒðõƒâpƒâkqA wƒKô
wéXð@ wè úG óBzèBukpg pPgk ôk
Býðk úãñüok Ao ÿlülW þâlðqô lñü@|þì
|úPypÖ lÏG Bø ëBu úßð@BO lññÞ|þì qBÒ@
ô kõy|þƒì JAnƒWô óAõW ÿkpì|úPgBHèk
QùW kõg xBvcA BG òPÖo oBXñéÞpSA ok
oB^k ïBãñø pük ô Ñõñíì ÜzÎ òüA
pøAõg krð ,kõy|þì þcôo þâkpvÖA
ëk qAo ô kôo|þì õPñìApÞBu úG }pPâorG
wè úG ôA ûApíø pøAõg .lüBzâ|þì ôA krð
úG lü@|þìpG kl¾ok ô lü@|þì wéXð@
úÏWBÖqA ÿpýâõéWô|úPypÖ úG àíÞpÆBg
ok ôA þâlƒðq|þƒìlƒÚ lƒñƒ^ ok úÞ ÿA
,lñÞ QHd¾ }pøõy BG QuA òýíÞ
þðApãð ô þOpƒK xAõc pSA ok rýð|úPypÖ
ô lñÞ|þì ÙkB¿O {éýHìõOA BG lcqA {ýG
...|óBPuAk úìAkA àñüA

###
lñ^ þPc Bü ô úýðBS lñ^ QvðAlð|úPypƒÖ
}õùýG «BHüpÛO ô QÖo þøBýu {ðBíz^ úÛýÚk
úG úÞ þPuk ÿBø úGp ólýƒñƒy BƒG þƒèô ly
ÿkok kõzâ îz^ koõg|þì êýHìõOA úzýy
oAq@ Ao {OApÛÖ óõPu ô ókpâ ïBíO áBñPzcô
AlW QyAk Yðo@ qA Büõâ {L^ Quk ô kAk|þì

.ly|þì
kõG|úPvG þñíüA lñGpíÞ úßð@kõWô BG|úPypÖ
Qukô ûkoõg pu þèlñ¾ ÿôo qA ëBc òüA BG
ûkpÞ pýâ òýyBì óBìpÖ ÿæ þHüpÒ qpÆ úG {L^
M^ Qíu úG Ao {íz^ þèBc þG BG .kõG
þðAoBG ûçÞ úÞ þèBc ok þüBßüpì@ ÿkpì lðAkpâ
Ao êýHìõOA ok kpÞ|þì þÏu ô ûlýzÞ pu úG Ao }A

.lýGõÞ|þì úzýy úG lñÞ qBG
?QuA Jõg óBPèBc îðBg -

46

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
47
?BXÞ qA :lýupK IXÏO BG BÂo ÙkB¿O|þìBì ,óBƒW BƒGBƒG :Qƒyõƒð ÿnÒBÞ
ô ûkpÞ lyo óBìq oôpì úG êìk àü qA - á óBPuoBíýG úG }okBìô BßývW BG Bìô ûkpÞ
qBG pu løAõg|þì æBc úÞ ÿA ûlzð|úPgBƒñƒy okÿôoAoó@ôlýðBupGAokõgB« ×ǃèîýƒPƒÖo...

.lñÞ .lðBHv^ ÿkôoô
òhu ïBùGA ok Ap^ ?Qvý^ Roõ˃ñì - ###
.órG Ao QÖpc ûlñÞ QuõK ô ÙB¾ .þüõâ|þì BùñO úËdè òüA ok Ao {ðApPgk ô|úPypÖ BìA ô
oB^k|úPypÖ úßñüA ûlñÞ QuõK ô ÙB¾ - lÏG |3 QÎBu úG îýñÞ|þì þPzâpGô îüoAnâ|þì
ô ÝBýPyA ô ûly þPgAõð àü ô þãé¾õc þƒG xBíO þÆ ûlñgpÖ úÞ þðBìq þƒñÏü ,pƒùÊ qA
þâlðq ô õƒO úƒG QƒHvð Ao {ƒéüBƒíO ô óBƒXýø Apüq lüBýG {èBHðk úG BO QuAõg BÂo qA þñ×éO
QuõK ÿôo {üBKô ûkAk Qƒuk qA þƒüõƒyBƒðq BÂo ô koAnãG óBýì ok ôA BG lüBG Ao þíùì IéÇì
rýè QuA òßíì úËdè pƒø ô QƒuA úƒðAôlƒñƒø Ao åorGpøAõg Ùpc kBüq úéÓzìôoBÞ kõWô BG
ëBHðk úG þðAoBG pùÊ qA lÏG ó@ ok ô QÖpünK
.koõhG ok þOõég óAoõPuo úG Ao ôA ô QÖo ûlñgpƒÖ
qBG óBøkô ûlì@ok úÚlcqA óBíz^ BG BÂo lüBG úÞ þíùì IéÇì lñýHG BO kpG úðBg þßükrð
ûkAk ApÖ }õâ ûlñgpÖ óBñhu úG Rpýc qA ûlðBì qAoôklüBGîøB« íPcôkõyQHd¾}koõìok
þíð Ao RoõËñì :Q×â óBñÞ òì ô òì wLu ô ?Qvý^ kõy óAõñÎ|úPypÖ ô Bø ú`G îz^
ô ?kpýãG ÝçÆ løAõg|þì|úP×âõO úG Bü@ îíùÖ ô kõG êDBÚ ïApPcA þéýg ûlñgpÖ ÿApG BÂo
Ùpc ôA qA rýð ÿlc BO ô QyAk Quôk Ao ôA
?QuA òüA úðAôlñø QuõK qA RoõËñì Ao|úPypÖ ûkAõðBg úíø æõ¾A ôA .QyAk ÿõñƒy
kpýãG ÝçÆ løAõg|þì|úƒP×ãð «Bƒdüpƒ¾ - óAokApG kõƒíƒdƒì ô lƒíƒcA BƒG ,QƒyAk Qƒuôk
BÂo ...lupGrýð úécpì ó@úG QuA òßíì þèô Ao|úPypÖ okBì ô olK .kõG ÜýÖo þéýg|úƒPypƒÖ
ok ô QyAk Quôk }kõg okBì ô olK lñðBì
:lýupK þâlðBìok BG ô ûlñgpÖ úG .Qvüpƒâ þƒPuAo úƒG óBƒzüArƒÎ
pãì ...ûly ú^ pãì .þ^ ÿApG pg@ ?Ap^ qA ûBâ úâ ú^pâ ô kõG lñì úÚçÎ oBývG {ðAlðqpÖ
óBíÞpPzì þâlðq ô ôA Üc ok þøBOõÞ ú^ òì qA þèô QÖpâ|þì {¾pc ûlñgpÖ pøõy lýíc
oBÞ IuA êTì Iy BO eH¾ qA úÞ òì .ïA ûkpÞ ôA úG rýð ÿp¿Phì úÚçÎ úßéG lì@ þíð }lG ôA
{üBu@ô ûBÖo RBHWõì BO îñÞ|þì óBWô îñÞ|þì ô kpÞ ò×éO ûlñgpÖ þƒPÚô qôo ó@ ô QƒyAk
ÙpÊ râpø úÞ òì .îñÞ îøApÖ Ao îðAlðqpÖ ô ôA þHéÇì koõì ok ô lñýHG Ao ôA løAõg|þì :Q×â
þðq BGô ûkpßð BÇg BKqA Quk|úPynâ ëBu |22 oõ¿O AlƒPƒGA lƒüõƒâ òhu ôA BG þOBýc ô îùì
Bø ú`G ô ôA pÆBg úG úÞ òì ...ïA ûlzð þÆBÚ koõì ok ÿoAõâBð ÑõÂõì ûkpÞBð ÿAlƒg kpƒÞ
BXñüA úG ô ïkq rý^ úíø ô úðBg ô òÆô úG BK QzK
êDBvì òüA úÏÖk àü úÞ ly þ^ wK .ïlì@ .QuA lýíc
{èBc {ýK ûBì lñ^ òýíø BO úÞôA .lì@{ýK koAlð Bø ú`G ô òì ô lýíc úG þÇGo ...úð -
òì qA A« pøBÊô QyAlð þPüBßyô úéâô kõG Jõg QHd¾ õO BG|úPypÖ koõì ok îøAõg|þì úƒßéG
àü Ap^ wK ,kõG þÂAo ô kõñzg òì BG þâlðq ô .kAk ApÖ }õâ ûlñgpÖ òhu úìAkA úG BÂo .îñÞ
Jõg }A þcôo ëBc Bøqôo òüA|úPypÖ -
?ûkoô@ok ÿpýâ úÞpÏì ô ÿpýK pu úÏÖk
qA lÏG úÞ þPvø õO òüA Qvýð pýK ôA - .Qvýð
þâlðq ëBu |23 îðAk|þì ú^ Bü ëBu |22 óAonâ òýíø úG .ïA ûly úWõPì ...îƒðAk|þƒì -
pßÖ ô þðAk|þì pýK Ao ôA ô Rkõg þüõƒyBƒðq úßéG lüBýG õO krð ÿqôo lñ^ îPuAõƒg êýèk
Rkõg ëõÚ úG úÞ|úPynâ Bƒíy qA pƒãük þñÞ|þì
òßíì þðAk þíð úÞ þèBc ok lýñÞ ÿpýâ úÞpÏì .lñßG ÿpýSCBO
þPc õO qA pO JAnW ô pO óAõW ÿkpì QuA {èBc Ap^ úÞ ÿA ûlýupKôA qA râpø Bü@ -

!!kkqlG Ao {KBÚ ?QuA óõâpâk
.koõg úßü Ùpc òüA ólýñy BG BÂo iuBK qA oBG pø þèô BøoBG ...úéG ...úéG -
NBÚ ...Ao úÞ NBÚ ?kkqlG Ao {ƒKBƒÚ - ,Qvýð {ürý^| |úP×âô ûkpÞ þèBg úðBy ÜýÚk
þüõãG þøAõg|þì þñÏü ...þñÏü ...Ao|úPypÖ ô kõy|þì àükrð þãvDBü úG koAk lüBƒy|úƒPƒHƒèA
òüA úG }A þéÏÖ þcôo þðõâpâk QuA òßíƒì
?ûly lñéG }pu püq ok æõ¾A úÞ þðõìoõø RApýýÓO ô lyBG êýèk
úÞrýð úËdè òüA BOô kõHð òüA ïoõËñì úð - ...lü@|þì lülK Bø óq úíø ok ëBu ô òu òüA
úG îñÞ|þì QHd¾ õO BG ô ïA|úPvzð õO ÿõéùK Äüpìô oAlXÞôA BG lüBG Roõ¾ òüA ok wK
îvÚ ïkæôA oBù^ óBW úG ô ïokBì ô olK fôo
ûkBW qA Ao BK úËdè àü þPc úƒÞ ïoõƒg|þƒì .lðAonãG Ao ûoôk òüA BO kpÞ oBPÖo
îüpc úG ëæ îƒðBƒGq ô|úƒPyAnƒãð óôpýG ÙB×Î lüBy|úPHèA ...Qvýð òüA {éýèk ...úƒð -
ûAo Ao þƒvÞ }A þƒüõƒƒyBƒƒðq þâlðq xlÛƒì þcôo ÿBø þðõâpâk UÎBG lðAõPG ÑõÂõì òüA
ûBì àü ÿApG îø þíýí¿O aƒýø þƒèô ûkAlƒð þPcAoBð þèô kõzG Bø óqqA þÃÏGok þOôB×Pì
òýíÞ ok IýÚo óõ^ Qvýð pãük ûBì ôk Bü pãük ÿBW qA úßéG Qvýð êýèk òüA úG|úPypÖ þéÏÖ

.QuA|úPvzð .kpýâ|þì úíz^pu pãük
koAk úìAkA

óApùO úéXì

ïõéËì ô þüõƒW Üc {ßýð ÿBø|Q×¾ Ao {HéÚ pXñg BG lP×ýð òíyk Quk úG ûlðq Ao Qgok òüA þÏÚAô Qynâpu úÞ îPgBñy|þíð kAo ØÆBÎ ÿlùì
qA îø Bø|Qé¿g òýíøpÆBg úG .kõG }A|þøBñK lñPvG ,óBù׿^õÞ lðkoô@Ao }A|ûqBñW .lüok qôo lñ^ úÞ òüA BO .lñÞ pHg BG ó@ qA Apì ô lðAlG
qA ÑBÖk ô QüBíc ok ,BøoBG þðAõWõð ëôA oõW pø ,lðlðAkpâ ûoôk óqpG ô ÿõÞõO ,pÆBÚ ïk úG ô ûkpÞ YÞ ûAo Qyo úG p×u ûAo ok úÞ {ýK oôBg ëBƒíy ÿpƒPìõƒéýÞ oBƒù^ ok #
l pG ô ûoB^ þG ûBñK ô QzK þG ÿBø|QýÎo þG ó@ ÿ ûoBK ûoBK òO úG lñPuAõg úÞ îø þñýøõO úGôo þPÚô ,ïkõG ûlì@ïA þíülÚ QuôkoAlük ô J@}õg QuA þøk Qyo óBù׿^õÞ
îPuo ÿôokôo ,Bùð@ úG }olK ÿBø|þüõâoôq ÿBø|úßO ,lðkpƒÞ }A úéTì îø lÏG .lðkpÞ óBW ûpýg ôA úG ûkq QùG úzýíø êTì ô úPvzð {üôo .Aõéýâ ïBð úG ,rHupu ÿBøoArýèBy BG ,Aõø
ÿ ûlðok ÿBø|äuõéW lñPgAlðA Ao }oBKô Qè ÿõO îðAk|þíð ,ïkõG þPvìpu ÝpÒ ô ûly {øAo àü úÞûk àükrð þøAoôk àü pu
.kBPÖAok ôA BG ô kBPvüA óBg úG koAk þvÞ ïkpÞ wc úÞ ÿoAlýG Bü kõG JAõg ,kôo|þì êãñW úƒG }pƒãük ûAo ô ûk úG
pPzýGqôo úGqôopvKôolK òýG {ßízÞ .óBgp¾Bð kpìpýK .ïlðAkpâpG pu .lü@|þì îüõu úÞúgBy ôk QuA ÿlñéG|æBG lñìõñO Qgok
úG QyAk oBÞ }Aõü }Aõƒü ô lƒy|þƒì pƒPzýG ô oBâkBü kAqpýy îuA úG ÿpvK ëkpƒýƒy qA úƒÞ ïlƒük Ao þƒüõƒì lý×u ïAlðA|ûlýßO lðA|ûlýHv^ îø úG óBñ^ }pHPu ÿBø|úgBy
óly úPzÞ óBüpW úÞ lýzÞ|þì àüoBG ÿBøBƒW {üBø åo ÿõO }olK óõg îø kAqpýy .lðBì ô lýuo|þì }píÞ BO }qAok lý×u ÿBø|wýâ ûBãð ó@úG ÿpPìoBù^ úu úé¾BÖqApâA úÞ
þãPvHèk óBW JApùu .lì@ {ýK kAqpýy ô jBPvâ ô {Þpu }olK êTì Quok ô kõG QzKpK êýƒHƒu ô {üo Ao {Ooõ¾ pPzýG Ø¿ð .ÿõy|þíð {ðkõG úgByôk úWõPì þñÞ
.QƒyAk {ƒðBƒìkôk ô kAqpƒýƒy úƒƒG þ¾Bg àO lðAõO|þíð kõG ûlýíùÖ úÞ ôA .kõG óBìpÖBð þPìBÚ ô lñéG ÿlƒÚ kpìpýK .kõG ûlðByõK ÿlý×u êÓG Ao pãülíø äñO Qgok ÿ úgBy ôk
óAlðBg òüA óAkpì þupOBðpu ô þƒzÞpƒu ÿBøoôkrìô ,óBgp¾BðpvK ,óBg îPuo BG ûp×ð ïBíO äðo Ü×y þü|æõy ô QyAk úPyApÖApG |æBG Bø|Qukoôk BO ô ûlý`ýK îø oôk ô úPÖpƒâ
ô QìôBÛì ÿ|úýcôo .kõG ûkpÞ {GônXì ok ÿpãük }ôo ô ûAo ,lãñXG }oõg ûpýW ô QyAk|þìpG ïBâ ïpð .kõG ûlðByõK Ao {ìAlðA ÜzÎ Qgok ïBð úG ëBvñùÞ þPgok .lðA|úPÖo
úG .lýzÞ|þì Bùð@ ÿõu úG Ao ôA óBy|þâkBPvüA þèlíø ÝpG {øBãð ÿõO .lì@|þì îüõu úG ïAo@ qA pPzýG Ao }píÎ Bø|þüAõéýâ qA þÃÏG úÞ
úG kAqpýy ÿ úðAkpíðAõWBð êPÚ pÆBg òýíø ÜzÎ Qgok þüAl¾ BG lýuo ïoBñÞ úG þPÚô .lýzgok|þì }píÎ pãük þgpGô lñPvðAk|þì ëBu l¿P×ø
óApÞõðoBÞoBÞ lýíùÖ þPÚôô kAk {ðBßO Rly ëBì lñP×â|þì ô lðlðBuo|þì ëBu oArø úG Ao
þPcAoBð Rly qA ûkõG ôA oõPuk úG ô }olK ,þƒðBƒùƒñƒK kpƒƒÞ þÏu ô QÖpâ {ýK :Q×â îG ô ïpâ Ap^ úÞ ûoBG òüAok þèô .QuA YüôAkpì ÿ|ûoôk
ó@ qA lÏG qôo lñ^ ô lì@ }õW úG {ðõg Aõéýâ {ßPícq ÿBƒøoBƒÞ|ÿBƒ^ ô BƒøoBƒÞ|þƒèBƒy .ûqBWA BG .ëlíø ï|çu — aƒýø ûlƒy úƒPyAnƒâ {ƒüôo ÜzÎ Qgok ïBð
îz^ {ýK ,úíøAô ô xpO þG ,qôo àü ,úÏWBÖ pG þÏíW úPuk ô lñÞ ldPì óBg îPuo l pG Ao ïoBñÞ kõzG îGAõW pËPñì úÞ òüA óôlG ô îø pâA ô QvðAk|þíð þPuok rƒý^ wƒÞ
,ÐíW ÿõéWô kBPvüA }olK ÿôookôo ,úíø Ao ôAÿúzÛðúÞîøóBgîPuo.lðAoõzG}l BG kpìpýK .ïkpÞ|þì {øBãð ZAôô ZBø .Qvzð åpG ô jBy qA lñP×â|þì þüBørý^ Bø|þÃÏG
óBg îPuo .kpÞ {íùPì þüAõéýâ kAqpýy êPÚ úG úƒG ,{ƒPƒuk qA óly Á|çg ÿApG ,kõG ûkpGõG ëBýg lðoAk úÞ lýíùÖ ly|þì óBy ÿBø|úP×â
ÐíW ÿõéW Ao óBW JApùƒu kõƒG ûlƒy úƒÞõƒy úÞ òýíÞ {øAo pu úðBHy úÞ kAk oõPuk {ðApÞõð :Q×â þðBGpùì xBuA ô úüBK óBy ÿBø|Ùpc ô lññÞ|þì þÖBG
þPÚô .kq koõg|þì BO ,Ý|çy püq QgAlðA ÝBí^ ô Jõ^ BG olÛð@ ô }pu lðrüpG ô lññÞ úÞ ïA|þðBíø .îPvýð úHüpÒ .òßð Qzøk — Qgok ÿBK BO pu ëBu ïBíO .koAlð þíßdì
ókqqA Qukô QvzðôpÖ {HÃÒ {O@Jõg úu BO kAqpýy .kpHðok úG îèBu óBW úÞ }lñðrG äƒðo úƒG ÿrƒüo ÿBƒø|åpƒHéâ qA kõƒG pƒK ܃zƒÎ
,ly lñéG BW qA }|æ ô }@ óBW JApùu ,lýzÞ îø lÏG ,kõG ûlðq }õùýG ApWBì ó@ qA lÏG qôo .ÿkpâ|þì {èBHðk QuA QÚô þéýg ,JôpÒ qA {ýK ÿBø|úËdè òüpg@ok ,lýyoõg
ÿoAlG@ØOô kBPvüA }olK êGBÛì úðAkpìô kpì Ao {ðBW ô QgBu Ao }oBÞ ÿoBÞ ÿBø|îgq ô îÖpÆ úG kpÞ qAok Ao {üBø Quk lƒÏG þãüBvíøok úÞ ûlññÞ Qvìpuô lñO ÿpÇÎ BG
ô QìBÚoAõPuA îø lÏG .QgAlðA {Ooõ¾ ÿõO pPgk .lðBì oBâkBü pPgk BO úu kAqpýy qA .QÖpâ ô QÖpâ }A|ûlýßO ÿBø|Quk òýG Ao îüBø Quk pu ô kAk|þì Quk ïk@ úG þyõg ëBc }A
úG Qvýð ïõéÏì QÖoô lýzÞ Ao {øAo QðBPì BG Q×ø kpì kAqpýy þPÚô ,Qgléýâ {âorG {ƒøBƒãð äƒñì ô Yƒýâ .kAk óBƒyoBƒzÖ îƒßƒdƒì þOõgo xBvcA òO ô þñýãñu xBvcA
òüA kõG þÞ .{ìkoô@|þíð BW úG .ïkpÞ|þì òüA êídO JBO îø Bø|þÃÏG .kpÞ|þì lñüByõg
.ÿoBük ô pùy ïAlÞ .kõG úèBu Qzø ÿ úðBPuôk ûBãð ó@ô óBGpùì lñhHè ó@BG kpìpýK pu Bü úXýâpuoB^k ó@qAô lñPyAlð Ao lñOpÇÎ
ô óq ,kAqpýy åpìqA lÏG ÿBø|ëBu ïBíOok ó@ok îø óBg îPuo åorG pvK óBW JApùu ÕApu úG kõG ûlì@ þ^ ÿApG ?B×¾ ô ØÇè qA pK Qƒgok êƒýƒèk úƒ^ úƒG îðAk|þíð .lðly|þì kok
ÿoBG QÞ|çÖ Qhu þéýg þâlðq {üBøpƒPƒgk BG óBW JApùu .kõG úèBu ûkrðBK ûkoBù^ Bøqôo ô pßÖ òüA ÿõO ?QyAk oBÞ ú^ òì BG ?òì þãPvHèk ô kõG ÿlñHƒèk rürÎ kõWõì îüApG ÜzÎ
ïpð úXñƒK ô Qƒuk ÿqôo ûBƒýƒu BƒG ô lƒñƒPƒyAk Bø|ûkAq óBg úG aýø {Ú|çgA kõG ûkAq óBg úÞ ó@ pÇÎ pÆBg úG lüBy .îPyAk ó@ úG ÿqõìpì
,|çýè þvÞ þG ÿBø|ëBu òüA ÿõO .lðkpÞ|þì óBíø qAôA .kõG kpíðAõWô {ñìkAq@ô QÖo|þíð :Q×â kpìpýK úÞ ïkõG Bø|ëBýg ôk Bü ,{üBø åpG rýãðA ëk äðo Bü ,}pãðõvÖA
ô lÚ ÿBøpPgk ÿApG îø ,Qgléýâ okBì þvÞ úÞ kõG ûkpÞ òÒlÚ þðAõW ÿBø|ëBu .ÿA|ûkoõg BW ÿoõW lG îðlük qA oBãðA — îø úG äñO ÿ ûlýñO îø ok ÿ úgBy
þß^õÞ oArýèBy .olK îø kõG okBì }lÛíýð rW ,òýíø ÿApG .lñÞ {üAl¾ óBg JApùu ÿApG úÞ oBHßü ûBì úu ,ôk pø .}A|ûlýHv^
qA wK ,{èõ¿dƒì ïõu àü úÞ lñPyAk .óBW JApùu lðkpÞ|þì {üAl¾ úíø ,}olK ?þPyAlð Ao îðlük oBËPðA þøAo ôk oBñÞ ,îPÖo|þì Qyo úG ÿoAkA QüoõìCBì
óBy îùu ,JBGoA úG úðBßèBì ÿ ûpùG QgAkpK kõG Quôk ïkpìôoAlìkpì BùñO úð óBW JApùu ïkq|þì oôq ú^ pø ô kõG ûlì@ lñG îðBGq qA Ao ïA|ÿpý¿ƒc qAlƒðA pƒüq ,ïkpƒÞ|þƒì ؃ÚõƒO
Ao óBy îßy þøBì oBù^ úu Qícq úG ô ,ly|þì óBíø ok .kõG RôBƒÞm ô }õƒøBƒG îø þéýg úßéG ÿAl¾ BG kpìpýK .îPvðAõO|þíƒð îüõƒãƒG ÿrƒýƒ^ êGBÛì ô ïkoô@|þìok òýyBì IÛÎ Ýôlñ¾
þG óq ó@ kõHð ïõéÏì ëBu þÚBG .kpÞ|þì pýu ô þüõÞBG þÞpO ,þuoBÖô þßéýâ rW þðAõWõð lÏG .ïkpÞ|þì òùK òýìq ÿôo ÜzÎ Qgok
}pu úG þÞBg ú^ oAkôpG@ ÿ ûoB^ .kpÞ|þì QHd¾ ÿokBƒì óBƒGq êƒTì îø Ao þuôo :kAk úìAkA }qAõñèk ÝpÒ ô îPvzð|þì Qgok ÿôo úG ôo þPÎBu
ô }kõƒƒg îƒßƒy ÿoõƒƒW úƒƒ^ô Qƒƒhƒüo|þƒƒì úÞ kõG rýO {ñøm olÛð@ô kõG ÿpÎBy ô pÏy êøA Qgok Qynâpu þøAõƒg|þƒíƒð pƒãƒì —
ÿBø|ëBu òüA ok .kpÞ|þì pýu Ao {ƒüBƒøpƒPƒgk úìBñøBy ÿBø|óBPuAkpPzýGô ÌÖBc óAõük ïBíO Qynâpu BO ïA|ûlì@òì ,Jõg ?þðAlG Ao ÜzÎ .ïly|þì ûpýg ó@ úG }õg þèBcok
êâô J@qAô kpÞ|þì lyo Qgléýâ þPhG|ûBýu ô ÿpâoBãð êøA .QyAk þyõg Èg .kõG pG qA Ao .îüõƒãƒG QƒüApƒG Ao ëBƒƒu òƒƒùƒÞ Qƒƒgok òƒƒüA Qƒynƒâpƒu QƒƒuAõƒƒg|þƒƒì îƒèk þƒƒéýƒg
ô pO|ûlýuo îø qôo úG qôo ô lì@|þì ok ïBíO qA pO|þèBÎ BìA .kõG îø ÿqAõð äñ^ Ao þvÞ úÞ xõƒvÖA þƒèô îƒðAlƒG Ao }A|þƒÏÚAô
ÿõƒO .lƒy|þƒì pƒOôpƒG ëkõƒO ô pO|êãyõg ?þðAlG þøAõg|þíð
,kõG ûkoBù^ Iy ûBì {Ooõ¾ þãèBu ûkoBù^ kõy òì JAõW pËPñì úÞ òüA óôlƒG lƒÏG 48
kõG úPyAnâ BK ûqBO .qôp×èk ô óBGBO ô óBzgo
óBƒg îPƒuo qôo àƒü úƒÞ þãèBu ûkoBù^ ÿõO :Q×â
åo ô lük Ao Qgléýâ J@ ÿ|úíƒzƒ^ oBƒñƒÞ ô rýãðA Rpýc ,QuA þÞBñPzøk ÿApWBì —
úG ô kpÞ oBÃcA Ao |çýè {üAkpÖ .lýHñW {Oõùy þðõg òíyk Qgléýâ åorGolK .þðkpßðoôBG
þP׃éÞ ÿApƒG Ao Qgléýâ úÞ kAk oõPuk ôA åorG olK olK .kõG óBƒW JApƒùu åorƒG olƒK
püq QuAõg|þì ûoB^ þG óq .{Pìlg lPup×G óBìpÖ úG ,ÿkqk IuA þøAô ïBùOA úG Ao Qgléýâ
pâA úÞ kpÞ }lülùO óBg îPuo þèô kôpð oBG åorG olK olK ,Aõéýâ JBGoA åorG ,óBgo|æBu
lñÞ|þì pìA {üBøpÞõð úG lñßð ApWA Ao }oõPuk ûly IHu òýíø .lðkõG ûkq oAk ,óBW JApùu
{üApG úPvG QÞ ô lðkqlG Ao Qgléýâ úÞ ëk úG lPƒ×ƒýƒG óBƒgo|æBƒu ÿ úƒñƒýƒÞ úƒÞ kõG
ôA ô lñzßG {O@ úG Ao óBy úHéÞ îø lÏG ,lðoôBýG îøôA .Qgléýâ åorGolK ,þƒüAõƒéýƒâ ëkpýy
óôpýG AõéýâqA ÿoAõgô Q×g BG Ao {üBø ú`Gô ,êƒãƒñƒW úƒG kq ,lƒy þƒÒBƒü þƒðAõƒW ëôA qA
BG ,{âpì qA lÏG ô óBƒgo|æBƒu BG Bø|ëBu
qA ÿA|ûlÎ ô ;lýãñW ,{âorG pvK ,óBgp¾Bð
Ao }oõg ûpýW ÿBøoôkrì ô Bø|}ApÖ ô BøpÞõð
äñW ÿõO îø ûpƒg|æBƒG .QzÞô kpÞoBKô Qè
ÿõO ,óBgp¾Bð ÿBøoôkrì BG ûqôo lñ^ ÿrüpâ ô
úÞ òüA ÿApG ,ly þíƒgq ,Bzð Qzè ÿBø|êãñW

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

SOHEIL GOEL D.D.S ôlðkõGûkBPvüAZAôôZBøûkBPÖAôpÖÿBø|Quk óõ^|þìk ô jBy þG ëõÒ pGApG ok |çýè .lññÞ
îPuo koõgô kq Rpýc qA ûkBzâ ÿBø|óBøk BG oB^Bð .QyAlð îýévO rW ÿA|ûoB^ óBg îPuo
êDõâ êýùu pPÞk óAõWõðápvK.lðkpÞ|þìByBíOAokpìpýKôóBg úP×ø ÿ úÏíW Iy ÿApG lyoApÚô QÖooBGpüq
BùñOôlì@|þíðokÿlcAqAAl¾.oõÆòýíøîø JBGoA pyBHì BO lñÞ ûkBì@ Ao Qgléýâ lÏG ÿ
àyrLðAlðk fApW Mìpâ Mìpâ ô kõG Bø|úñyk áB^Bß^ ÿAl¾ oApÚ úÞ ÿqôo eH¾ .kpýãG {éüõdO ô lüBýG
Ao Rõƒßu úƒÞ ôk ó@ ÿ ûlƒñGõƒÞ ÿBƒƒø|ïBƒƒâ ,lüBýG Qgléýâ ókpG ÿApG JBGoA pyBHì kõƒG
ûõBßãvzýðvAkðqApA×êðBýu¿àdPýèA×ÕýuoBBÖK kBP×ø ëBuô òu Ù|çgpG kpìpýK .Qvßy|þì lyoAlýGJAõgqA|çýèþPÚô,óAõhuôpgQÚô
ô lýãñW|þì á|æB^ô Qv^ ,}A|úèBu kBPzø Ao BW úíø úíýuApu .Qvýð Qƒglƒéýâ lƒük
pTÞA ëõHÚ ko RoBùì BG Ao óBg îPuo ÿ úñyk ÿBø|úGp Qgléýâ.kpßðAlýKôAqAÿpSAaýøþèôQzâ
ô Bø úíýG ÿBø|úGp IuBñì ÿBø|Qƒ¾pƒÖ ok ô kpƒÞ|þƒì qôo óBíø ïk ûlýLu .kõG ûly Qvýð úG pu
êßülì ïkàüokóBùâBð.kq|þìóBgîPuoúGÿA|úðBðBW ,oArýèBypuòPÖoQÚô,þüAõéýâóAkpìqAþßü
lãè BG ÿA|ûlññÞpýãéÖBÒ êíÎ QÎpu BG kpìpýK ô{üoôqAokÿBø|wýâBGAoþüõìlýLukpìpýK
óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok # úGp .óBg îPuo QuAo Quk aì püq lýGõÞ –óBù׿^õÞ þøAo ôk pu ,ûõHðA lý×u êýHu
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW # óBgîPuoQukqAAoúñykúÞkõGlülyolÛð@ ÿpùÞ IuA {ýK ,ûkBW oBñÞ úÞ lƒük Aõƒéýâ
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok # kok RlyqA óBg îPuo .òýìq kpÞ RpKô lñÞ þüAõéýâ kpì .QuA oApÚ ô ïAo@ þG ô ûkBPvüA
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk # ïk òýíø ok .ly |æôkô lýzÞ þÛcBð ÿ ûpÏð xBñyBð kpìpýK òüA úÞ lƒðAlƒG lƒy ôBƒßXñÞ
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK # îPuopíÞoôkQgAlðAQukþÞ|æB^BGkpìpýK ú^ pËPñì þøAo ôk pu pdu ÿ úéÞ ô QvýÞ
þñý^ {Þôoô äñülðBG # qBHÚBÆ lÏG,Aõø kpG ô lñÞ BƒW qA Ao ôA ,óBƒg QzK pÆBg òýíø úG .QƒuA ûkBƒPvüA þƒvÞ
îPuo úÞ ó@qA {ýKô òýìq ÿôo kpÞ {GBOpK pËð püq Ao áõßzì kpìpýK ô ly óBùñK Bø|úOõG
(818)907-9900 äñéKqõü êTì ,lñÞ AlýK úéGBÛì Q¾pÖ óBƒg lÏG þPÎBu .koôBýG ok }oBÞ qA pu BO QÖpâ
,{íßy ÿôo Qvzðô óBg îPuo ÿôo lüpK qAóAôkóAôkþzÛðrüoïAlðAàüoBGápvKlük
ENCINO PLACE ô QÖpâ Ao óBg îPuo ÿõéâ {L^ Quk BG lýuo ôA úG BO ô kpìpýK ÕApu lì@ Aõéýâ Qíu
Ao }A úñyk QyAk ëBc óBíø ok ô ,kAk oBzÖ Ao{üBøQukúÞîøkpìpýK,{éÓGÿõOlüpK
16101 VENTURA BLVD STE 329 lñéGápvKÿúðApPgkôpüqkBüpÖúÞkpG|þì|æBG ûlýHv^ôkpÞ{éÓGîßdìkõGûkpÞqBGôAÿApG
ENCINO, CA 91436 :kpÞ|þì xBíPèA ô kq|þì úXÂ úÞ ly .lýgp^ }kõg oôk oôk lñ^ ôA úG
.{zßð...{zßð...{zßð— }kõg oôk QyAk kpìpýK úƒÞ oõƒÇƒñýíø
49 ,kpÞ êÓG Ao kpìpýK QzKqAô lüôk îø lÏG Quk úG pXñg ÿBøoôkrì óBùâBð lýgp^|þì
ëkBÏO QÞpc òüA BG .ôA úG lýHƒvƒ^ î߃dƒì êÓG ÿõOqõñø úÞ Aoôk ó@õupøqA óBg îPuo
ÿõéâ úÞ {L^ Quk ô koõg îø úG kpìpýK pG Ao {ýKô wK ûAoô lðkpÞ ûp¾Bdì lðkõG îø
QyAk ô ûlýHv^ Qhu ô Q×u Ao óBg îPuo {HuA ÙpÆ úG QuAõg|þì kpìpýK .lñPvG Bùð@
qA îø óBg îPuo .ly êy kpÞ|þì }A úƒ×ƒg Ao IuA ô lðkpÞ|þPulƒzýK Bƒùð@ þƒèô kôlƒG
ïBíO BG ô kpÞ ûkB×PuA ûlì@ Quk úG Q¾pÖ ô lýìoô lýzÞ ÿA úùýy îø IuA .lðkpÞ|þøAo
:lýzÞûpÏð}kõWô úÞ Qynãð ÿA|úÛýÚk .êãñW ÙpÆ úG kpÞ ïo
...Bø|ûkAq ïôpc|}lýzßG...}lýzßG— oApÚ kpìpýK ÿôo ok ôo ô lýuo îø óBg îPuo
?lýPvøþ^êÇÏì ô îzg {O@ Bùð@qA úÞ þüBø îz^ BGô QÖpâ
ÿBøpÞõð óBg îPuo }Aphyõâ ÿ ûpÏð BG qõñø úÞ kpìpýK úG kq ëq lýzÞ|þì úéÏy IÃÒ
úGôlðlyZoBgáõyQèBcqAQukúGpXñg Bu@lÎo þüAl¾ BGô QyAk êÓG ÿõO Ao ápvK
Qíu úG lðkpG }oõü þãíø ô lðlƒì@ kõƒg :kq ûlGpÎ
püqqA Ao óBg îPuo ëôA .óAõW ápvKô kpìpýK }kBýG oAnG ,kpìBð ,òÞ ëô õñDBg óôA —
lñPhüo lÏG .lðlýzÞ óôpýG ôk ó@ ÿBK ô Quk .õO ëBì úð úñì ëBì óôA .òì {ýK
òO ÿõO Ao óBy ÿBøpXñg úðBýzcô ô ,ôk ó@pu :Q×â BðpG ô Buo þüAl¾ BG kpìpýK
ûoBK ûoBK Ao Bùð@ ô lðkpÞ ôpÖ ápvK ô kpìpýK ëBƒì óôA .Qƒvýð þƒß`ƒýƒø ëBƒƒì óôA —
ûly lñéG BW qA ûqBO úÞ óBg îPuo lÏG .lðkpÞ .ûoArýGRqA.k@|þíðîøõO{ýK.úykõg
ô úñýÞ ÉpÖ qA úÞ þüAl¾ BG ,óBðq w×ð w×ð kõG :kq kBüpÖ óBg îPuo
:kAkAopg@óBìpÖ,lüqpè|þìIÃÒ RqA oôq úG ï@|þƒì þƒñƒßƒð {ƒèô úƒâA —
õñì ÿBñýìq .lýðrG {ýO@ôo BPuBXð òüA — .îñÞ|þì{Opýu|þGRBz^õéW,{ìpýâ|þì
þ^ êÇÏì .lýñÞ áBK óõykõWô QuBXð qA :Q×â xpO þG kpìpýK
!óõylýðôqõvG?BøûkAqïôpclýPvø QPukBOþzGkoòìÿûqBñWôoqAlüBG—
ÿApƒWBƒì ó@ qA lƒÏƒG ëBƒu àƒƒü Qƒƒuok .úupG óôA úG
okBì ,|çýè }püq úÞ þãñuoBñÞ qA ,áBñPzøk :lýzÞ ûpÏð úðBÏÆBÚ óBg îPuo
ûkpÞ òÖk Ao Bø|ûqBñW ó@ pPvÞBg ,Qglƒéýâ .îy|þì ko —
ôpÖ òýìq ÿõO úðBzð óõ^ Ao äñu ó@ ô ,kõG
þø úÞ lýüôo òýìq qA ûlñèBG þøBýâ ,kõG ûkpÞ ÿA úñyk {ñøApýK áB^ qA kpÞ Quk lÏG
ûpg|æBG BO kpÞ lyo ô kpÞ lyo ô kpÞ lƒyo .ly oô úéíc kpìpýK Qíu úG ô lýzÞ óôpýG
îø úG ÿ úgBy ôk BG ly þPgok úG êƒülƒHO QyAnâ Ao ápvK àGB^ ô léW îø kpƒìpƒýƒK
|æBG óBíu@ BO ÿ ûkoõg aýK îø oôk ÿ ûlýHv^ ,óBg îPuo ÿôo ok ôo ô ôA úG QzK ,òýìq
åpHéâ BG BÖõßy úzýíøô lñìôpG þPgok .úPÖo ÿ ûkBì@ô lýzÞ óôpýG }píÞ ëByqA ÿA úñyk
BG óBg îPuo Quk úGpXñg ÿBøpÞõð .ly kpHð
...ÜzÎ Qgok :Ü×y äðo úG þüBø

óApùO úéXì

oõK Jkõö ì .ï

úð ô þu |{hG

ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
ï|lñâ| þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK

.........
úÞ xBðôA qA òüA!BGBG úƒð–oBƒýìBƒÞ #
þuôpÎ }BøBG òì úñÞ þíð þÚpÖ }ApG
.úñÞpøõy kAõg þì ÈÛÖ òüA!ïBGBG Bü îñÞ
òýíø.îãG QùG õñýíø îPuAõg þì «BÚB×OA-
ZAôkqA ÿBÂBÛO }qA òì úâA {ýK QÎBu lñ^
!Q×â þíð úð ,ïkõG ûkpÞ
BýG!óõW ú`G ûlð kBü rý^ òì úGõO–oBýìBÞ
.ïoAkoBÞ,úâorGBÚ@{ýKîüpGç« ÏÖ
óq,BGBG.óõíÞ ô pýO BG îðôA.ókpÞ þì ÿqAlðApýO þ^ îýñýHG oAnG æBc !{O|ûlükqlð þvÞ !ûlzð |þ^|Iy îýñýHG BO.úðôk þì Alg–oBýƒìBƒÞ ?ÿoAkoBßý^-
oAnG!ûkõG ûBykBK Qßéíì òüA õO þPÚô úü þðApüA .úy þì .úyBHð ïlñâ okApG ûpvK òüA ïlüBy.úy þì
þéýg lüBy æBc BO!úñÞ AlýKõykõgpPgk òüA !wø þP×â úÞ õO- ïlñâ úÞ îýãG BñüA úíÎ úG lüBG BGBG–oBýìBÞ
ÿApG!ûlG Quk qA ûkõG òßíì úƒÞ úƒPyAk Arƒý^ ô îýP×ãð úãük ÿrƒýƒ^ ïoBƒýƒìBƒÞ ô òƒì< wK.òñßG ÿoBÞ òðõPG BðôA lüBy!úPÖo úPyAnƒâ
úãük úñÞ þì pßÖ æBc.lýupO þì ï|òýíø >.óôpýG îülìôA ô îükpÞ þËÖBcAlg õO pLG.wø l¾ok kõð ëBíPcA úG–oBýìBÞ
ûoAk ï|òýíø ÿApG!ûlG Quk qA úÞ ûoAlð ÿrý^ !þèBýg þG þéýg õO,oBýìBÞ- .îülýuo úÞ .òýP×ãð BøBì úG Ap^ òãð AkpÖ
?þ^ þñÏü–oBýìBÞ ?úü þPuok oBÞ þñÏü-
.úuo þì }kõg úG îÞ îÞ ÜHÆ oBýìBÞ ô úâorG BÚ@ úðõg ïk îülýuo< .îüpG BýG.úPuok,ûo@–oBýìBÞ
îüpG ÿ@ þì!wýð ï|þèBc BÖpc òüA òì- R|úƒíÎ pƒPgk úƒÞ oBƒãðA úƒð oBƒãƒðA õƒƒO- ÿAl¾ úÞõO QÖo ô ok úG kq úÛO BO ôk,ëõíÏì ûAo õO.úâorG BÚ@ úðõg ÙpÆ îükBPÖA ûAo<
.ûly ÿoõÇñüA
.ïpG ïkõg Bü {èBHðk >!lìôAok úâorG BÚ@ :>îP×â {ùG
!?îüpG BXÞ úg@–oBýìBÞ ?ûly ÿoõÇ^–oBýìBÞ lüBG õO Quk qA !õO ÿlìôA ûkqpu qBG- ?îýñÞ oBßý^ ôo ûpvK òüA-
!Bø úðõgpÖBƒvì !@ êƒPø !îƒðôk|þƒì úƒ^- !úãük ÿoõXñýíø-
?kpÞ óõéÞ ô ê×Ú ôo ok úzýíø ?õìôlÞ–oBýìBÞ
!BW pø !~A|áoBK pHg òì úÞ oõÇñüA,ï|úíÎ pPgk úèAô–oBýìBÞ !úg@ ïoAk îùì oBÞ úü BGBG-oBýìBÞ .úyBG ïlñâ okApG lüBy þâ þì úßñýíø-
ûBƒÞoBƒHðA õƒO óqõƒu úƒü ëBƒHðk–oBƒƒýƒìBƒƒÞ !ûpO ÝApHÚ ô pO ëBc pu ,þPÚô pø qA,ïoAk !?òükpÞ }AlýK!?ûly þ^-úâorG BÚ@ .{ÒApu pOBEO îüpG lüBG Iy!Iy–oBýìBÞ
!oBýìBÞ úÞ «BÏÚAô- úíÎ úG úÞ ûpPùG îãG ïlìôA !BGBG úð-oBýìBÞ
!?îükpãG ?úyBG óõíø «BÏÚAô úñßíì þñÏü-
úGAõhG BðõGBýg õO Iy úðõO þíð úÞ óôA- ûoAk ûqBƒO ?îâ|þƒì Õôok úƒãƒì–oBƒƒýƒìBƒƒÞ !îýãG ôo ïlñâ òPÖo óBüpW BñüA òì úG ôo RBÎçÆA òüA úÞ þvÞ–oBýìBƒÞ
úü óBüpW òüA qA êHÚ BO !úñÞ þì AlýK õykõg lÏG ô kpÞ oBýìBÞ úG þøBãð úü úâorG BÚ@< þGBÒpì úü êýìBÖ ô àÖ QÎBu úüõO úðõO þì ,kAk
!þßüúðõgûoþìB« íPc úéèlídèA æBc.kõG óõGqôpu|þG|úíhK pPgk >kpÞ ûBãð ôo ÕBG õO ô kBPuAô ûpXñK ÙpÆ QÖo ,þGBÒpì BO oArø òýG ,þèrðA JAkpì Èuô qA ôo
?þÞ «çTì–oBýìBÞ pu þüçG ú^ QÖo RkBü!pýy òýÎ úy|þì ûoAk
úÞ ûoAk Quôk úü ûpgæBG!}BPuôkç« Tì- qA QvðõO|þì òüA qA êHÚ BO?ûkoô@ îðBg úýíu ...úP×ýG þÚB×OA ûkpßð Alg úâA-oBýìBÞ !úñÞ þüBuBñy
, lýøBð! ?ókõG þÞ ApPƒgk óôA !?{ƒzƒýƒK ûpƒG ÿA úýcôo òý`íø úü «ç¾A !?úñßG AoBÞ òüA !ú`G órð lG xõ×ð-åorG BÚ@ .òyBG lG } ûkAõðõg lüBHð wK îâ þì-

!Bvùì,BñüpGBu !?QyAk ?îãG óõzùG ïpG òì òüAõg þì-oBýìBÞ ? þÞ ûkAõðõg-oBýìBÞ
>Q×â ô lülñg lÏG ô kpÞ ÿpßÖ úü< ...BìA,úð- úƒãýð Qƒuk îƒHzìA BƒO.úƒð-úƒƒâorƒƒG BƒƒÚ@ .ïlñâ-
åpì õñì Alg ÿAô!ÜüBÛy!BvüpK!pÖõéýð- }ApG óBüpW òüA lüBy!BìA þG BìA–oBýìBÞ ÿpHg }qA úâA.úy|þì þ^ îýñýHG îüoAk|þì
þPÚô úü Qßéíì òüA õO BGBG.úyBG Jõg ï|þéýg ?úãìoõÇ^-oBýìBÞ
!ïkpÞ þøBOõÞ olÛ^ úÞ ûlG .ókpÞ þì ÿoAõu IuA.ókõG pýy pPgk ô óq .îâ þì óõzùG ÿoõW úü ïkõg lzð æ« BíPcA ,ûpñø êøA }okApG þPÚô Iƒg-
êÚAlc BøBì!úãük îâ þì õñƒýƒíƒø îñƒì- ?îülG pHg wýéK úG òüAõg þì–oBýìBÞ
úÞ îâ.ûoAlð þGõg Roõ¾,úð–úâorG BÚ@ !úãük òPvø þñyôo ûkAõðõg

50


Click to View FlipBook Version