The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Independent for Congress. Your INDEPENDENT voice for Congress. Payam Mark Shayani has always had passion for serving others, and this passion has called him to run for Congress; paving the way for him to become the first Iranian American to serve in the House of Representatives. For more information, please visit http://www.shayaniforcongress.com

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-01-29 20:20:49

Tehran Magazine Issue # 1069

Independent for Congress. Your INDEPENDENT voice for Congress. Payam Mark Shayani has always had passion for serving others, and this passion has called him to run for Congress; paving the way for him to become the first Iranian American to serve in the House of Representatives. For more information, please visit http://www.shayaniforcongress.com

Keywords: payam,shayani,congress,law,shahbod,noori,vote,Please, register to vote

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

lýðAõg|þì |úP×ø òüAok óApùO úéXì

6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – óApùO úéXì
8 úd×¾................................|....) þHdì îüpì pPÞk(RBðAõýc ok þüBÂoA kõg- ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
10úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok-
12 úd×¾.....|......................................................Bø pHg ô Bø ûpù^- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
16úd×¾.................... )ûtüô }oArâ(ly oArâpG áoõüõýð ok>þìpâ<îuApì òýíP¿y-|
18 úd×¾.)ûtüô }oArâ( áõHvýÖ ok òXùPvì îéýÖ {hK êýèk úG þÞoBíðAk óAõW 1000 ÿpýãPuk- ÿoõð lŸHùy& Publisher
20 úd×¾..........................)þÏÚAô þèô IýXÎ(| lðly þuBíéLük oArGA úÞ þOBðAõýc-|
|41-22úd×¾ ...........|.................................|..........BýðkoBñÞúyõâqA|-| SHAHBOD NOORI
44 úd×¾ .......................................... ) oõK Jkõì.ï úPyõð þÚoôBK( êvÎ –|
46 úd×¾ .......................................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ûpøBÚ ok þéPø– )201 8 úüoõÖ 2|( 1396 òíùG 12 úÏíW ,1069| êvévì ûoBíy ,22|ëBu
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô–
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– Since 1996, Friday, Feb 2nd 2018 ISSUE#1069
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|–
54úd×¾......................................................................rñÆ-| (818) 881-1771
56 úd×¾ ..........................................)ûBOõÞ óBPuAk(qôo úu ok þvýéãðA-|
58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-| TEHRAN MAGAZINE
69-60úd×¾........................................................úünÓO ô þßyrK-
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð- Mailing Address:
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW-
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK- PO Box 3665
78 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA- Winnetka, CA 91396
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì-
WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]

Facebook:TehranMagazine

>óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

þ¾õ¿g ÈGAôoqA Bü@
ûBâ@óBíðAlðqpÖ
...?îýPvø

.QuA ûly kBü þé¾A òüp¿Ûì óAõñÎ úG ,ûly kBü ÿpvì ÅApìA ÿpýãzýK ô ëpPñÞþPèôk rÞpì ok ëAolÖ óApãzøôtK qA þøôpâ| #
òí ,lyBG|þì xBíO ok ÿoBývG óBðAõW BG wüolO oBÞ úG ëBÓPyA êýèk úG úÞ BXð@qA ûlðoBãð óBßO ïBÚoAôoBì@ÿ|úÂpÎ BG ,ê¿×ì }oArâàüoBzPðA óBüpWok,õâBßýyok |CDC
,Bø ú`Gô FBýèôA ÈGAôo koõìok ûlñøk óBßO }oArâ òüAok ûly kBü RBßð úÞ|úPßð òüA úG ûoByA çPHì pPgk àü ,þüBßüpì@>pXüA òýO< pPgk oBù^ pø qA úÞlðkõíð ïçÎA ÿA|ûlñøk
òýG ok ô ÑBíPWA ok þDBø úýéG òýñ^ àü qôpG úÞ kõy|þì oô@kBü ,koAk Bì ÿ|úÏìBW ok ÿA ûpýO äðo
!lyBG|þì ÿpvì þPGoBÛì ÿoBíýG úG
.lyBG òøm qA oôk úG ÿA úèCBvì lðAõO þíð ,rýð Bì óBðAõWõð ô óAlðqpÖ ok ûlì@ êíÎ úG RBÏèBÇì úG BñG úÞ QuA ûly ûoByA ,ûlññÞ óApãðô áBñèõø }oArâ òüAok
þðApüA ÔèBGõð óApPgk ûtüô úG ô óBðAõWõð «BOAm úÞ þèBc ok ,QuA ûkAk óBzð IðBXñüA úG úGpXO ÅpìþÎõðúG óBð@òOoBù^qAp×ðàü,Bßüpì@oõzÞÿ|úèBuûkqõðBOûkoBù^óApPgkþñuûôpâ
ó@îýGBìA,lñyBG|þìþÚçgAëõ¾A QüBÎolñG|ÿBKpPzýG,úÏìBWòüAÿBøú`GpüBuBGúvüBÛìok úG QüApu êGBÚ þvñW ÿoBíýG Bü "Sexually Transmitted Disease" Bü STD
îø Ao óBð@,îýñÞ|þì þâlðq ó@ok úÞ þñýìqpu IèBÒ äñøpÖô ïõuoô îuo ,YüolO úG úÞ kôo|þì
!lyBG|þì çPHì ,óApãük
.kqBu pãük ÿAôpK þG óBPuôk ô|úPhývâ ïBXè óBðAõW äðpíø þvßu xBíO Bü êìBÞ þvñW êíÎ RBýGpXO ,óAõWõð óApPgk òüA qA l¾ok ûBXñK
,òPÖBü þøBâ@ ,ÿpýâkBü ÿApG Býðk ÿBø ú`G òüpOlÏPvì ô òüpOlñíyõø qA þßü Bì óBðAõWõð ûlük þHønì ÿBø QýéÚA òýG ok IéÒA úÞ óBð@ qA pãük l¾ok ûBXñK BìA .lðA|úPyAk|úPÖpzýK
ô {upK |Bøl¾ BG koõgpGokqõñø úðB×uCBPì úÞ lñPvø îèBu þâlðq ÿApG ólük }qõì@ô îýéÏO þvßu xBíO ÜüpÆqA ,lñyBG|úPyAk ØèBhì wñW BG êìBÞ þvñW xBíO úßð@óôlG ,lðõy|þì
BG lñðAõO þíð ,lðoAk kõg þ¾õ¿g ÈGAôo ô þvñW êDBvì koõì ok úÞ þÏýHÆ ÿôBßXñÞ ØéPhì ÿBø|ïAlðA úG þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG xôpüô Büô Qðõ×Î ,óBøk ûAo qA þPcô þÏýHÆpýÒ

.lññÞ QHd¾ kõg ÿBøpPâorG .QuA|úPÖBü ûAo óBð@
Büô òPÖpâoApÚ Qìçìô {ðqpu koõì qA þâlñìpyô xpO êýèk úG ,óBðAõW òüA qA ÿoBývG ÿBølñG ô lýÚ úG BñG úÞ þèBc ok ,þvñW oõìA ok úGpXO îÞ ô ÔèBG ûqBO óApPgk qA ûôpâ òüA
þÎBíPWA êDBvì ëAõcA ô ÑBÂôA ô äñøpÖ úG ÜéÏPì úÞ ÿA úzýéÞ ô ÿoApßO ÿBøqolðA ô lñK ólýñy ok «Bñí ,lñølð QukqA Ao kõg RoBßG ÿ|ûkpK BO lðA ûkpÞ }çO þâkAõðBgô þHønìô þÚçgA
òülèAô BG RoõzìôõãP×âô rìpÚ Èg qAoõHÎ úG þéüBíO ,lyBG|þì Bì îülÚ óAoôk þâkAõðBgô
.lðAûkõíðúGpXO rýðAoØéPhìþvßuRBýGpXOÑAõðA,þüBøúðõâúGÐÚAô
.lñøk þíð óBzð kõg óApãzøôtK ô óBßyrK kõñy ô Q×â óBüpW ok úÞ ÿA ûlññÞ óApãð ô rýãðA Q×ãy| ÿ|úPßð
îø Bì ÿBø ú`G ïBð ÿqôo QuA òßíì úÞ îýñÞ ëõHÚ îýðAõPG Bì pâA úÞ QuA oôBG òüApG ûlðoBãð BG ÈHOpì ÿA úðõâ úG ,óApPgk qA ûôpâ òüA ÿApG þvñW ÿ|úÇGAo ØüpÏO úÞ QuA ó@ ,ûlükpâ òyôo
BG Áõ¿g úGô þüBHýßyôpH¾ BG îýyBGokBÚ lüBG ,kpýâoApÚ ûly kBü ÿ|ûlñøkoAlzøoBì@ok BÎkA IéÒA Bùð@ QùW òýíø úGô QuA þârýyôk þPñuô þßyrK óBzðô RoBßG ókAk Quk qA
oôl¾ Bü ô >ûlcô îéßPì< ÐÂõì ok òPÖpâ oApÚ ô þùð ô pìA úðõâ pø qA oôk úG ô Aõñy }õâ ,lðA ûly þPGoBÛì ÿoBíýG oB^k úßñüA qAô lðA|úPyAlð þvßu ÿ|úGpXO ëBc úG BO úÞ lñüBíð|þì
Quôk àü óõ^ ,ÙB×y ô qBG Roõ¾ úG kõg óAlðqpÖ BG ,ólýzÞ óBzð ô Èg ô lülùO ô úüoBÇgA
òýñ^ îýðAõPG BìpâA .îýñýzñGõãP×â úG Bùð@þ¾õ¿g ÈGAôo koõìok ,úGpXO BGôqõvèk ïpdìô !lðA ûkõíð îø IXÏO ô þP×ãy qApGA
ÿBø|ûrýãðA ô ÈGAôo koõì ok ÿoBývG þñP×â ÿBø Ùpc rýð óBð@ «BÏÇÚ ,îýDBíð oApÚpG Ao þÆBHOoA êK úG óBð@ kAlÏOô lðoAk oApÚ þðBPupýGk òýé¿dì ÿ|úÛHÆ ok IéÒA úÞ óApPgk qA þgpG B« ñíÂ
ô |úPyAnâ óBýìok Bì BG ,QHÒo BGô Býcô ïpy BüôoõvðBu óôlG úÞ QyAk lñøAõg kõg þvñW þG BG ,lñPvø oBíýG lðA|úPvðAk|þì úßð@ BG ,luo|þì þvñW ÅApìA úG çPHì óApPgk qA l¾ok êù^
ô xôpüô ëBÛPðA óBßìA ,pãük RoBHÎ úG ô ûkAk úìAkA pãük óAkpì ô óApvK BG kõg ÈGAôo úG þDAôpK
.kõíð lñøAõg þDBíñøAo ô ÿoBü IéÆ
pãük æBc úÞ îýñÞ ëõHÚ lüBG ûAõgBð ûAõg úÞ þèBc ok ,kõy|þì oô@kBü úèBÛì òüA óBüBK ok .lðA ûkAk }pPvâ ,kõg òüpyBÏì ô óBPuôk qA ÿA|úßHy úG Ao Qðõ×Î
úG óly çPHìô ÿoBÞrýøpKô QÂBüo Büô þvñW ÿBø|QýìôpdìoBzÖ êídOoBGpüq Bì óBðAõWõð óBýÓÆ RæBc ok þðAôo ô þßyrK ê¿×ì ÿBø êýédO ô úürXO óBüpW ok òýñ`íø óApãzøôtK
,lðôo þíð ,lðA ûkpÞ úGpXO þíülÚ| ÿ|úPvG ÐìAõWok óBð@ÿBøpPâorG úÞ þðAôo ÿBø ÿlñì ûlÛÎ RolÚ qA óBðAõWõð úÞ BXð@ qA úÞ lñPvø oôBG òüApG ,ÔèBGõð óApvK ô óApPgk þvñW qBýð {yõW ô
ÿBøëkkokJBGókõzâôõãP×âêíÎoBßPGAúÞîýñÞêídOôîüpýãGkBüþPvüBG|þìîøBìB« ñí Anè ,lñPvø oAkoõgpG þñu RBÛHÆ püBu BG úvüBÛì ok ÿA|úPÖpzýK oBývG ÿpünK pÇg ô àvüo
þDBíñøAo ô }qõì@ kl¾ok ô ûkõíð qBG ,õãì oApuA ô þ¾õ¿g êDBvì koõì ok óBìkõg BG Ao óBð@
þðBvÞ ú^ BG Bì ÿBø ú`G úÞ îýðAlG êÚAæ Büô îýyBG óBð@ îèBu ÈGAôo ið pu òPÖpâ Qukokô .lñðAk þíð ÿlW ÿA úÂoBÎ rýð Ao þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG úG óly çPHì Bùð@ qA þgpG
RACpW óõ^ ,þvñW ÅApìA oBS@ {üAlýK úýèôA êcApì ok IéÒA îø óBðAõW òüA qA ÿoBývG
.îýD@pG ÑõÚô qA êHÚ úÏÚAô ZçÎ kl¾ok ô lñPvø pyBÏì óAoBÞklì BG Ao ApWBì ,úuolì qA ZApgA îýG qA Bü ô lðoAlð BøpPâorG ô òülèAô BG Ao ÑõÂõì ókpÞ fpÇì
îÞô ïpdì óBPuôk Roõzìô úý¾õO úG BñG Anè ,lðoAnâ þíð óBýìok þyqõì@rÞApì òüoôBzìô
Büô lñü@|þìpG Åpì ÿôpzýKqA ÿpýâõéW ÿApG ÈéÒ óBìok kl¾ok ,kõg ëBuô òu îøô úGpXO

.lñüBíð|þì pËð Ùp¾ óBìok qA þéÞ úG rýð þgpG úßð@
BG ,þvñW ÈGAôo koõìokõãP×âqõñø ,QuA ûly óAõñÎõvßüqA úÞ þèBcok }oArâ òüAok
úíø qA ,ó@ ÿpâkBíð ô >wßu< ÿ|úíéÞ ô ûlülK úÞ Bßüpì@ lñðBì ÿA úÏìBW ok òülèAô ô BøpPâorG
ûly ÿlñGqpì ÿA úèCBvì Bü >õGBO< þÎõð ,luo|þì >þèBPýXük< p¿Î ÿBø ú`G îz^ ô }õâ úG BW
ÿ|úÏWBÖqôpG óBüpWok óBðAõWõð QupKpuô òülèAôqA ,pãük ÿõuqA ,luo|þìpËð úG òÒlÚô

6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

ûkBì ÿBø óBOõãðAoôA òüA þvñW úÇGAo ïBXƒðA BG þéÞ oõÆ úG pð ÿBø IuA !!lðqoô þì RokBHì óApùO úéXì
oõËñì úG òßýè lðõzýì ïlÛzýK úÞ lñPƒvƒø eÇupG Apð@kõg þvñW óBâoAókpG òýüBKô æBG
lðpG þìoBßG þßýñßOpð óBPãðAoôA ókpÞ ÝBPzì úƒG ó@ {ƒèBƒì BƒG ô ûlƒñýðBƒHv^ kõƒg îƒßƒy >þHdì îüpì < pPÞk
óBâoAwíè BG úPÖo ôA RoôBXì ok úßñüA ó@ ô BG ûkBì ÿBùHuA ô lñuo þì þvñW ÿkõñyõg
ú^ .kkpâ þì ëõÓzì þüBÂoA kõg úG þvñW úG ápdPì pýÒ ÿBýyA ô óõPu pG kõg óBâoA{èBì QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
þüBÂoA kõg ïBXðA ÿApG , ûkBì ú^ ô pð óBPãðAoôA RByoArâ pG BñG .lñuo þì þvñW ÿkõñyõƒg
þì ûkB×PuA óBPgok ÿBùâpG ô úgBy qA þøBâ ëkBÏì ÿrý^ úðAqôo pð ÿBø IuA þuBñy óAõýc
kAlÏO òüA qA úÞ lññßýì AlýK ÍõÏð oBG ûlXø
.lññÞ þì þùPñì þüBÂoA kõg úG l¾ok YñK ô kBP×ø
úÛÇñì ok úÞ ÿpð þøõÞ ÿBørG êGBÛìok| |
Q×W úWõO IéW QùW lññÞ þì þâlðq Mè@ .kkpâ
ÿpýâQ×WêíÎïBXðAúGôAókpÞIÒAoô ûkBì ókpÞ þüBÂoA kõg ÿApG pð ÿBƒø óqõƒâ
þüBÂoA kõg úPÖpâ ÐÂõì ôA óBíz^ êGBÛì ok eÇupG Ao kõg þvñW óBâoAúðô kõg ÿBø jBy

| |.lñÞþì RBðAõýcok þüBÂoA kõg
àíÞ BG ûkBì ÿBø ûrðBLìBy úÞ ûly ûkoô@
úG êHùì ok Bùð@ ókpG ôpƒÖ ô kõƒg óBƒPƒzƒãƒðA pPy ô lñ×uõâ !!lðoôBýìok {èBì úG óBPgok ô ûkpÞ þüBÂoA kõg ÿpýâ Q×W ê¿Ö ok pPzýG ô Qvýð ÿpzG ÑAlGA þüBÂoA kõg #
ÿBø óõíýì .lðkpâ þì êüBð þvñW ÿkõñzg pø pG Ao kõg þvñW óBâoAþüBÂoA kõg ÐÚõì pËð úG úÞ lðoõg þì Ao kõg ëArðA ÐüBì ó@ qA wK àüpdO úG B¿hy úÞlñPvýð BùðBvðA BùñO òüA
úGþüBÂoAkõgÐÚõìlðoAkQuôk îøpðáBÞBì ïBXðA úG lññýG Býùì kõg ÙApÆA Èýdì ok ú`ð@ úÞ lyBG ÿlüAõÖ ok lüBy ó@ QƒéÎ lƒupƒýƒì ÿkõñzg úG ólýuo QƒùW þƒvñW óBƒâoA
ÿBùðAlðk úßýèBc ok ô ûly ûpýg ûkBì óõíýì ûBñâ ïBãñøok Bø êüoõâô Bø xpgô lñðBupýì .QuAoAk óBð@ þPìçu ÿApG ëArðA ÐüBì ÿAõPdì ôpíéÚ ok úƒßéG lƒðqoõƒýì RokBƒHì þƒvñW
úG kõg óBvñW îø ÿpýâ Q×W oBPÖo úG ókpÞ rýíO oõËñì úG úÞ lðoôBG òüA pG óBÛÛdì þgpG QýGõHdì qA þüBÂoA kõg qA rýð RBðAõýc
.lññÞ þüBÂoA kõg lñüBu þì îø úG Ao kõg ëArðA qA wK Bø JBXñu þvñW óBâoBñPyAlùãð
ok þüBÂoA kõg ïBXðA ûrýƒãƒðA JBƒG ok .lðqAkpK þì þüBÂoA kõg .lyBG þìoAkoõgpG
qA þ×éPhì RApËð úÇÛð ô UcBHì RBƒðAõƒýƒc ûkõHðþñTPvìûlÎBÚqArýðBøúGpâôäu| | .lðõy þì ëõÓzì ó@ ókq wýè úG qA {ýG þuBñy oõðBW RAløBzì pG BñG
ûlükpâ fpÇì þuBñy oõðBW oõìA òýÛÛdì ÿõu kõg ÿApG Bùãu úÞ îýðAõhýì Bƒø þƒuopƒG ok þvñW óBâoAôk ÿAoAk pð ÿBø àèõƒìoBƒì Uðõì ûBXñK êÚAlc ô pð RBðAõýc qA úðõâ kBPzø
Ùp¾ RBðAõýc úÞ lðoôBG òüA pG þgpG .QuA ólG qA þzhG pG Ao kõg þvñW óBâoAþüBÂoA ëArðA úG òýìq ÿôo pG Bùð@ {èBì BG ô lñPvø qA àü pøô úPgAkpK þzhG Rnè kõg oBPÖo úG
þì þüBÂoA kõg , oBPÖo òüA ókõG {hG Rnè {èBì úG úPvWpGô ïpð fõÇu Bü kõg óBHcB¾ BG rýð pð ÿBø òüõãñK ô Bø QzK áæ.lñupýì ëõÓzì ó@ ïBXðA úG ûtüô ô ÁBg ÿA úðõâ úG Bùð@
lñì úÚçÎ lñðAõPG þéìBßOpËðqA lüBy úÞ lññÞ áõð ókq wýè BG ûkBì ÿBø äu ô lðoôBýì ok úG Bùãñu eÇu pG kõg þvƒñƒW óBƒâoA{ƒèBƒì Épy Quk òPyAk úßð@ IèBW úPßð .lñyBHýì
ÿA úPuk .lñðBíG þÚBG lèô ô kAq ô wßu úG .lñupýì þvñW ÿkõñyõg úG kõg ÿBø úñýu úßð@ IèBW úPßð .lñüA þì êüBð þvñW ÿkõñzg ok çTìô ûkõHð RBðAõýcok þüBÂoA kõg ïBXðA
þüBÂoA kõgoBPÖo ïBXðA óAqAkpK úüpËðqApãük þÆõÆ ( óBâlðpK þgpG Bø úGpâô äupG ûôçÎ kõg ïBãñøok Bø õOBO Bü úèõƒOõƒÞ ÿBƒø IƒuA ØÞpG wñW óBâoA {èBì BG ûkBìôpð ÿ Bø òèBG
ûly oBâqBulG ô ûBHPyA oBPÖo àü Ao RBðAõýc ok úßýèBc ok lññG þì Ao kõg ÿBø îz^ þüBÂoA þüBüok ÿBøoBÒ ô Bø ûp×c ûoAõük Bü ô xõðBýÚA
QéÎ úÞ lðoBãðA þì oAk êßzì RBðAõýc ok .lññßýì þüBÂoA kõg rýð ) Bø êíÎ òüA úG qBG óBíz^ BG ÿpýãPƒ×ƒW ЃÚõƒì ÿBø òý×èk óBýì ok ó@pG ûôçÎ .kõy þì ApWA
óly pýuA êGBÚ úÞ þOBƒðAõƒýƒc ok ó@ Ñõƒýƒy ÿApG 渫 õíÏì Bø óBOõãðAoôA ÿBýðk ok| | ,ÿA úðBgkôo òý×èôk Ñõð ôk , ûlñgp^, oAk ûqõK
óAoAlðBWokôo òüA qA lñÞ þì úýWõO Ao lñPvø ÐüBy ÿpìA þüBÂoA kõg Bƒùãñùð oõƒÇƒñýíø ô
lñPvø óBvðA RoBuA ok úÞ þOBðAõýc Bü xõHdì òý×èôk QuApÞm úG ïqæ .QuA ûlükpâ }oArâ
úG kõg þvñW óBâoAókpG ôpÖ BG pð oAlèBg ÿBø
.kkpâ þì ûløBzì kAq@ RBðAõýc qA {ýG ïBXðA wLu ô Bƒüok ØƒÞ ÿBƒø úƒuBƒì êƒgAk
ok þüBÂoA kõg oBPÖo qA úÞ ÿpãük pýv×O oAlèBg ÿBø òý×èôk ô þPzâpG ô QÖo RBÞpc
,oAlðBW úÞ QuA òüA QyAk óAõO þì RBðAõýc Bø úuBì eÇu ÿôo pG kõg óBâoA{üBu BG ûkBì
ÐÖo QùW ok þßýñßO oõËñì úƒG Apƒð@ ïBƒXƒðA
ok þüõu qA .kpG þì oBßG JApÇÂA ô xpPuA .lññßýì þüBÂoA kõg
úýéhO Qýð úG þüBÂoA kõg ïBXðA pð RBðAõýc lñéG þPè@ ÿAoAk þüBƒýu@ pƒð ÿBƒø êƒýÖ
ô Qý×ýÞ îÞ ô úñùÞ ,þƒíƒülƒÚ ÿBƒø ïpƒLƒuA okBÚ Apð@ þüBùPðA {hG ÿBø ú`ýøBì úÞ lñPvø
QùW îèBu ô ûqBO ÿBø ïpLuA óly òürãüBW ïBXðA Bü ô ûkBì êýÖ êHùì êgAk QƒüAlƒø úƒG
þì ÐÚAô pËð koõì ÿpýâ Q×W ïBãñø ok ûkB×PuA îßy ÿôo pG óBâoA{èBì ô ÿoApßO RBƒÞpƒc
úÞ lðoAk kõWô rýð ÿpãük ÿBøkpßüôo .kkpâ .lyBG þì ûpùy êýÖ þüBÂoA kõg úG úÞ lñßýì
ûpìq ok Ao RBðAõýc ok þüBƒÂoA kõƒg ïBƒXƒðA þüõéW ÿBø úèBG lñðAõO þìpð þüBüok ÿBø êýÖ
lññÞ þì kAlíéÚ oAlðBW úðBGBü Q×W ÿBøoBPÖo kõg ô ûlýèBì kõg åorG Qè@ ÿôo pG Ao kõg
êüBì Bü ókpÞ AlýK úGokBÚ ó@úÇuAõGoAlðBW úÞ
.kkpâ þì þGBü Q×W êíÎ ïBXðA úG Q×W ókpÞ .lñüBíð þüBÂoA
ïBXðA ûrýãðA úÞ kpÞ }õìApÖ lüBHð úíOBg ok rýð Bø þÓýO úWõWô ûkBìôpð ÿBø }õì
ÿBø úHñW lðAõPýì RBðAõýc ok þüBƒÂoA kõƒg ÿôopG Ao kõg þvñW óBâoA ÿpýãP×W ê¿Öok
ÿoBXì úýéhO BG ô lyBG úPƒyAk þƒPƒyAlƒùƒG ô lðoôA þì ok {èBì úG Jõ^ ÿBø úyApO ô úgBy
ûBãPuk {hG ok Qðõ×Î lyo úñýìq þéuBñƒO wýè Ao þvñW óBâoAkõg óBGq BGpð ÿBø }B×g
úG óAõýc ok ûlðõy oôoBƒG Bƒü ûlƒðqBƒu oôoBƒG úG ólG qA {hG òüA ókpÞ rýíO pG ûôçÎ ô lñðrýì
rýð pð ÿBø JBXñu .lñüBýì êüBð rýð îuBƒâoA
.lñÞ AlýK {øBÞ êÚAlc
}õâ ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy 8

pPùG þâlðq ,pPùG wßu : úÞ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

ÿõvðApÖ xBñypu pãüqBG óõèk òè@ BìA ûlðAoóôpýGûlßýìqAÿpýKpÆBgúGÌÖBcúP×â
ëBu Q¿y IuBñì úG úÞ ÿA|úHcB¿ìok A«pýgA Yðo{ñPyAnâBùñOqAúÞôAólükqA .QuAûly
úÞ ûkpÞ ïçÎA úPÖpâ ïBXðA Bíñýuok }oõÃc ûAõâ {ðBíz^ok ûkq úÛéc ÿBø àyAô kpG þì
|.QÖoløAõgóBùWòüAqARpvcóôlG >QypG QèõOpG< qA ÿA ûkôpu kBü úG QuA ó@
:lüõâ þì úÞ ïkBPÖA
îìByBýG ô ïoõhG îðAõO þì úðõã^
îðAk þì úÞ þìBãñø
QuA þðkoõg úÞ Ao ú^ ó@
ïA ûkõGo ÿA úñupâ Quk qA BG úP×ø îg ô aýK ok
.QuA ZBPdì òì J@ óAõýè úG ÿA úñzO ô
þzHc lýÏu lídì
?ÿA úPvG ëk ú^ úG
úÞ ÿA úPynâ Bü ÿoAk QüôpGôo úÞ ú`ð@pø úG |[email protected]|

ókpÞ þâlðq :úP×â >aì ÿoBK< úéXì úG ôA ?ÿA ûkpÞ {üBøo oõzÞ ok þuApßìk ókpÞ kôldì ô òýèBPuA ÿpñøëÿôABøqôQoýÏÚAô
úíø Apüq .koAlð þðAlñ^ QýíøA òì ÿApG pãük |:QuA òýñ^ Bì oBâqôo óAoôk Ðýuô ÿBø|úý׿O ïkpì Apüq .QuA
ô ïA ûlük Ao rý^ úíø ô ïA ûkpÞ úGpXO Ao rý^ îýìôlÏì îýølð ïBXðA úðAkpì Ao ÿoBÞ Bì pâA qA ÿoBývG ô lðA ûkpßð }õìApÖ Ao òýèBPuA >òýèBPuA åpì< ïBð BG úÞ þíéýÖ #
.ïp×ñPì ûoôk òüA qA òì îüõãG îðAõO þì þPc órG ÐíW Rkõg Ao QGBvc Roõ¾ ÿBø|JBPÞ ok úÞ ÿpýgA RApýýÓO qA Bø|xôo qBvíéýÖ >þ^õðæ ôlðBìo@< ÈuõO
,QuA þãPgBu rý^ úíø| ûoôk òüAok úÞ Ap^ }A ÿqAkpLG lüBG úÞ þüõO òüA qA þPHTì ûpù^ ô ûly ûkAk xoAlì iüoBO ok oBG òýPvhð ô ûly úPgBu ÿlñéOBßuA
aýø ,koAlð kõWô ïArPèA ,koAlð kõWô ïApPcA oAnãG QzãðA þíÚo pø ÿôo úýuôo ok QÖo ûkpK ÿôo òýèpG ûoAõñzW
ûly Bì úðAqôo oBÞ ô Qvýð îùì ëõK rW rý^ ?Qvý^ ÿApG òüA :xpLG ô |.lñPvýð þÂAo løk|þì óBzð Ao òýèBPuA óBÛÖAõìô óB×èBhì òýGô ûlyrýãðApG ëBXñW
óôlG úÞ îðAk|þì òüApGBñG .QüBñW oBHgA ólýñy îø óBPukôpÖ qA Rp×ð þPc úÞ óAlG òzgô þéßèA ÿolK úÞ òýèBPuA koõìok
lñÞ þì Qyq Ao ûpù^ püq IOpìô kõG Bø úðBgpâoBÞ }okBìô QyAk .QuA úPÖpâRoõ¾ þüBø UdG
.QÖo îøAõg óBùW òüA qA Rpvc | |þyBGóBvðAòÞþÏu oõÆ úG ly þì þígq pøõy ÿBølãè ô Qzì
kõG óBðAõW QG ÿqôo úÞ óõèk òè@ îýñÞ þì þâlðq ûpýO ÿoBâqôo ok Bì ÐÂô pÆBg úG ôA úÞ Q×â óAõO þì ú¾çg úPyõð IéÇì òüA úÞ( qôpìA qA kõG oApÚ îéýÖ òüA
þðBðqô þâkAõðBg Rçßzì úG QHd¾ òýcok óBzð ,ûkBu òP×â òhu úÞ ÿoBâqôo ok úPyo òýíøokô kpG ûBñK Iønì úG úðBg úP×y@ RoAqô BìA kõy óApÞA úýuôo ok )kõy þì
BHüpÛO :Q×â ô kpÞ ûoByA QyAk óBzPuôk úÞ l¿Ú úÞ þèBcokô kpÞ ólðAõg xok úG Ñôpy {üBíð ÿApG Ao kõg þéHÚ îýí¿O úýuôo äñøpÖ
qA ô ïA ûkAk Quk qA Ao îðBPuôk ,lðA|ûkpì úíø QuA ÿkphýG úG þñük ïõéÎ úuolì qA kõy {ýzÞ QyAk Ao óA {üBíð ïlÎ oõPuk ô kpÞ õÓè îéýÖ òüA
qA þßü ( >áoAk ÿpýì< {ýK ûBì lñ^ åpì úuolì qA ZApgA BGô QgAkpK îvývÞoBì ÔýéHO þãñøpÖ ÿBø|ûpù^ qA ÿkAlÏO Apüq .kpÞ okB¾
þOôB×O þG óBzð ,òý^ þG þðBzýK ô RApÞõìk ëBýuõu ÿBø|óBìqBu qA þßü úG þñük òüA äñøpÖ RoAqô úG JBÇg ÿA|úìBðok úýuôo
| |.îPcAoBðþéýg ){üBøúÚõzÏì QÖBüok Ao úÏWBÖ pHg klñg þì úßð@ ,ÿo@ ok ô QuõýK kõG ôA lèõO êdì úÞ óBPvWpâ püõ¿O àü îéýÖ òüA< :lðA úPyõð oõzÞ
úG ÿlülW îéýÖ ok QuA oApÚ óõèk òè@ ok .lýuo QvýðõíÞ Jrc ÿpHøo úG QüBùð ÿlíÞ fçǾA úGô IuBñìBð çìBÞô úðBí¿g
Ao îéýÖ òüAôAô lñÞ ÿqBG }õñýG Qýèôs ûApíø |...QuA ûkpßð qA {ýG ôA Qìõßc ô RAqoBHì Bø ëBu ëõÆ Qvßy Ao îvüqBð úÞ QuBì ïkpì RApÆBg qA
òüpg@ .lðAk þì Bíñýu ok }oõÃc òüpg@ oArø l¿Pzø úÞ lðly úPzÞ p×ð óõýéýì Q¿y Roõ¾ úG òPgAlðA ØO ó@ {üBíð ô lðkAk
RpvïcõóuôqlôGoòPÖo pýÒô þuBýu ÿBø QýèBÏÖ ïpW úG Bø ó@qA òO
.kõG {ýK ëBu ûk kpÞ ÿqBG ôA úÞ þíéýÖ ÈuõO Bø lÏG ïBÚoA òüA úÞ lðly ïAlÎA þuBýu | |.lñPgBGóBWäñWó@okúÞQuAþðBvÞ
ëBu úuô kBPzø óõñÞA îø úÞ óõèkŸ ò¯è@ ÿôqo@ Býðk qA Rpvc óôlG òPÖo # úG ok òýèBPuA .QÖBü {üArÖA ÿpãük óBÛÛdì óBâlñüBíð qA ÿkAlÏO pãük ÿõu qA
þßükrð ok >õu< ïBð úG ÿA|úÛÇñì ok koAk úG þvÞ ûly ûlük pPíÞô QuA ïkpì úíø òüApÞôA ok þÎõñ¿ì þÇdÚ àü ókoô@ kõWô òüA þãñøpÖ ÿBø|ûpù^ qA ÿpãük ûôpâ ô óBíèoBK
úÞ kõG úèBu ôk ô QvýG ô lì@ Býðk úG wüoBK ,óApHìBýK þPc .lyBG ûlýuo þüôqo@òýñ^ òýñ`íø ,QuAoõùzì ”qõìôkõèõø“ úG úÞ rýð ÅApPÎA îéýÖ {üBíð ïlÎ úG QHvð rýðoõzÞ
þðq þPÚô < ïBð úG þíéýÖ ok oBG òýèôA ÿApG òüpPâorG ô oõùíW ÿBuôö o ,óBøBykBK êíÎ òüA úÞ ly þñüApÞôA óõýéýì ûk åpì UÎBG qA þzhG þìAlÚA òýñ^ lðA úP×â ô ûkpÞ
lñPvðAõPð iüoBO ëõÆ ok rýð óBùW óAlñíOôpS úG ókAk QýÎôpzì ÿApG Qìõßc ÿBø|}çO
| |.lypøBÊ>lñÞ|þìQèBgk ëk úG Rpvc úíøô lñupG þüôqo@òýñ^ úG .koAk kõWô ôA ûBýu úìBðoBÞ ok
Ao BøoõOBPßük Q×â óAõO þì úÞ þPuAo úG
|!|!Qvýð óïkoõBùG^pðqúôGoþãðAkpì .lñPvGôpÖ óBùWqA ûlük
...lñøk þì ëBG ôpK oôBG }õg óBìkpì
úÞ kõG þñzW qA QHd¾ þÏíW ok #
ûAo úG óBypvK þuôpÎ ÿApG ÿokBì ô olK !Qvïýðô{kqíôuoo òüA
úG úßð@ òí kBìAk okBì .lðkõG úPgAlðA
úG qA QyAk ûoByA QGpÒ ok þãñO Quk ok úÞ îPÖo ÿkpì ólük úG qôpìA #
òzW àü þüBKpG ok óBzyçO ólýuo úXýPð ÿpPvG wéXð@wè þzhHðAõOrÞApìqA þßü
ØuBC O qApGA þÖpÆ qA ô kõG ëBdyõg Jõg úG úWõO BGô kõG ûkAõðBg RolÚ úÞ ÿkpì .QuA
, ûkAõðBg úG QyAk úÞ ÿmõ×ð ô QýÏÚõì
ûkAkoBÞôoBHPÎA óAlñìqBýðô óBüBñy@,óBýÖApÆA
úG ô lðA ûkpÞ Bøo Ao ôA ûlyoBíýG úÞ qôpìA BìA .kõG

lüpýãG xBíO )|818(300-4793 ûoBíy BG ”þzHc lýÏu lídì“ ÿBø JBPÞQÖBüok ÿApG 10

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
õdð úG Ao úðBg ,ûkAõðBg êøA ô þ^ úßyok ô xôpÎ úÚçÎ koõì ûlñðAõg úÞ kpÞ þì
ÿBø ÙpÆ ô lðkpÞ þðBÒAp^ ô òýDrO þüBHüq .kõHð òzWok kBìAk
úPukàüòýñ`íøôkõgpPvÞoABGpíÚ,JôpÒ óôlG Bø ûlñðAõg :Q×â óApÂBcqA þßü
ôA kôoô BG ô ly úðBg koAô þÂõc ôo JpÇì .lññÞ þíð QÞpy þñzW ok ëõK
ïkpì Apüq .ly BK pG úédì ok þüBÒõÒ ô oõy þíðoBÞþðBXìúÞQuAïõéÏì:Q×âkBìAkolK
ô lðkpG ïõXø Bø ïBG QzK úG ôA ólük ÿApG QíýÚolÛð@þèô .îýPyAlð þÖpc îø Bìô lññÞ
ÿBøBK ÿôo ÉBýc ok Ao kõg îø þ^ úßyok .kõG ZoBg óBíðAõO qA úÞ kõG kBüq
píÚ iuBK ok .lñÞ pßzO BO QgAlðA píÚ ëõHÚlüBylükAkþìeýÂõOpâA:Q×âþíðBg
òì }BG òEíÇì :Q×â ô kpÞ lñéG Ao þ^ úßyok .lðkpÞ þì
qA BO l¾ BG AoõO ëBTìA ôõO ÿõì oBO àü râpø ëõHÚîøQíýÚØ¿ðBOôîýP×â:kAkúìAkAolK
.îñÞþíðÅõÎþP×âúÞþüBùð@ ok þ×ý×hO Q×â ô lzð pÂBc þèô îükpÞ
þíð ïpýãð {ýK ô lÛð Ao îèõK BO ô QvýðoBÞ
ô RþôpBügÃõ@ãÚqohôkuoúBKéXÎ .îü@

úéXÎ óBvðApÃì RBý¾õ¿gqA þßü #
ÿApG .QuA þüõãhuBK ô RôBÃÚ ok
þéýèk pø ókoô@ô eýÂõO pø qA ÿpýâõéW
òüA úG QuA pPùG ÑõÂõì òüA RBHSA ÿApG

:kpÞúWõO ûBOõÞQüBßc
úíýð ÿkpì úÞ kõG úPvzð xõGõOA ok þzýzÞ
kpì ó@ .Qvzð ôA oBñÞ ô ly oAõu Qvì
ô kpÞ qBG Ao ó@ úÞ QyAk Quk ok ÿA úìBðqôo
{ýzÞ qA þOlì qA lÏG ô ly ólðAõg ëõÓzì

:lýupK

«BÏÚAô îülÚ ÿBø ûlñðAõg ÿBW :Q×â þ¿hy
.QuA þèBg
fpy òüA úG Ao þPýÏÚAô úéíW òüA óBýG qA wK ôA
òýèôA ÿpüqô áõéíèApíÚ ÿqôo :kpÞ ØüpÏO
þì þüBW úG úßyok pG oAõu óApüA óq ûlñðAõg
ko ÿA úðBg ûõùÚ ÿõéW qA úßyok þPÚô .QÖo
úG píÚ qA þãñø@ ÿAl¾ úðBg ûõùÚ qA ly þì
:Q×âô lýzÞ þø@þ^ úßyokô lýuo }õâ
þì BO kAk þì þèõK îø òì úG Alg ly þì ú^
.îñÞ RõÎk ïpvK þuôpÎ ÿApG Ao píÚ îPuAõO
:Q×â þ^ úßyok úG òhu òüA ólýñy BG píÚ
pvK þuôpÎokpíÚ lüBy ,ÿA ûlük ú^ Ao Alg
|.lðAõhG qAô@ îø õO
:Q×âô lýzÞ þø@RpvcpuqA þ^ úßyok
þì kBXüA þ^ qA îvýOBìôo þðBcôo olK - òì pvK þuôpÎ ô BXÞ píÚ îðBg !ûpýzíø ÿA
?kõy ZBcô Bø }BOoõíýO êTì þüBøoAlèõK BO ?BXÞ
kpìó@ókõGþéßèAúGJôpzìÿõGqAúÞ{ýzÞ píÚóBìAkúGBìQukBXÞlñPvøBøoBXPèAàéì
:Q×â ô kpÞ Ñôpy Ao úËÎõì kõG ûkpG þK ?luo þì
lñGþGôÿoBvãýìôþPvìê¾BcîvýOBìôo- ØýÞô îÞ qA ,þ^ úßyok ÿoAlèk qA wKpíÚ
.QuAÑôpzìBðþvñWÈGAôoôÿoBGô úÞlýíùÖôlypHgBGó@óBßìôóBìqôþuôpÎ
ô ly ólðAõg úìBðqôo ïpâ }pu ûoBGôk kpì ó@ JõñW ok ÿA úðBg ok pãük qôo ôk þuôpÎ
:lýupK ôA qA ÿôBßXñÞ ÿôo qA {ýzÞ |.QuA óApùO
îvýOBìôooB^kúÞQuAQÚôlñ^æBcõO-| | òzWàüRBìlÛìÿúíøpíÚkõÎõìqôoeH¾
?ÿAûly ô þèlñ¾ ô rýì ô þèBÚ ô }pÖ qA Ao êéXì
:Q×âkpì kpÞûkBì@äükôòÒôoôYðpGôûõýìôþñüpýy
NBK úÞ úPyõð BXñüA .ïoAlð îvýOBìôo òì - |.lðpHGþuôpÎêdìúðBgúGBOkAkp×ðlñ^úGô
!QuAûlyÿlGîvýOBìôooB^kîËÎA ÿ ûkq Rpýc óBíz^ {ýK ô lñPÖo óApâoBÞ

óApùO úéXì

úÞÿoõùzì óBâlñðAõg þÖpÏì
lðoAk þÛýuõìqA Ao lì@ok òüpPzýG

òüA ô QuA óBãPypÖ ÿAl¾ úýHy úÞlðoAk þüBøAl¾ kApÖA þgpG ?lñPvø þðBvÞú^ óBùW óBâlñðAõg òüpOlñíOôpS lýPvðAk þì Bü@#
ÿoô@ÐíW ÿkBüq RôpS lðA úPvðAõO åorG QHøõì òüA ØÇè úG úßéG QuA ûly ûoBPu úG óBzðly êülHO ô Bø ó@Rpùy UÎBG BùñO úð ÑõÂõì
þzhG ûlì@QulG óBùWpuApuok Bø ïõHè@}ôpÖ ÜüpÆqA ó@qA þzhG úÞluo þìoæk óõýéýì Bøl¾ úG îýðq þì Ùpc ó@qA úÞþOôpS .lññÞ
|.QyAk lñøAõg úìAkArýðoõÞnì ûlñðAõg åpìqA wK þPcô ÿkBíPì ÿBø úøk Bø ó@qA þgpG úÞåorG þOBÓýéHO ÿBøkAkoApÚ êdìqArýðpãük
pG ÿkBüq ÿ úGmBW þÛýuõì ôlññÞ þì QÞpy rýð ÿklÏPì ÿoBXO ÿBø QýèBÏÖ ok Bø ó@ô ûlzð îPg BW òýíø úG lñíOôpS óBâlñðAõg lì@ok úPHèA
þP×ãñø ÔèBHì lñÞ þì ÿqBG Bø ó@óAôoô fôo BG úÞ þãñø@ólýñy ÿApG lðpÂBc ÿoBývG .løk þìoApÚpýSBO QdO Rly úG Ao Bø ó@ô koAk ïkpì ÿôo
òüpOlñíOôpS úÞ ÿA ûlñðAõg 10 BG Ao Bíy IéÇì òüA úìAkA ok óApùO úéXì .lðpG þì Ao ûkB×PuA òüpPzýG ÑõÂõì òýíø qA rýð åorG óBâlñðAõg úÞ lðqAkpLG

|.kpÞ løAõg Bñy@ lðA úPÖpâ IÛè óBùW óBâlñðAõg

òýPvãñüpLuA xôpG -6 ô ûlýuo ZôA úG úÞ QuA óBùW óBâlñðAõg
ôA .kôo þì {ýK úG þÛýuõì ÿBýðkok óBñ`íø
úG ïõHè@ òýèôA BG 1973 ëBu ok rý^ úíø úG qA lÏGô ûlì@ ûldPì RæBüA úG xôkBGoBG qA
xôpG úÞ kõG ó@qA wKô lyqBÒ@>wýüo< ïBð qA þßü ûoAõíø 2005 ëBu ok ólýuo Rpùy
.QÖBü Quk þðBùW þOpùy úG òýPvãñüpLuA ûkõG óBùW óBâlñðAõg òüpOlñíOôpS ô òüpOpG
þÛýuõì QÏñ¾ ok ûoAõíø ÿô lÏG úG óBìq ó@ qA koô@pG oæk óõýéýì 230 qA {ýG ôA RôpS .QuA
ô xBñypu ÿBø ûpù^ ôrW ô úPyAk oõÃc |.QuA ûly
óAoôk ëõÆ ok .QuA ûkõG ûqõc òüA lñíOôpS
òýPvãñüpLuA ,Bíñýu ûqõc ok kõg QýèBÏÖ
|.QuA úPgôlðA RôpSoæk óõýéýì 345qA {ýG óõvßW QñW -10
| óõvßW êßüBìpøAõg úÞ óõvßW QñW
150 qA {ýG QuA þìpâ ûrüBW 7 ûlðpG ô åorG
Bøqôo òüA ÿô ú^pâA .koAk RôpSoæk óõýéýì
àýèpHíýO òýPuBW -7 qA þßü BìA koAk þÛýuõì ûqõcok þíÞ QýèBÏÖ
Býðk óBâlñðAõg òüpOlì@kpK ô òüpO xBñypu
oõùzì ûlñðAõg àýèpHíýO òýPuBW ÐíW þùWõO êGBÚ RôpS rýð ûAo òüA qA ô ûkõG
kõG àñývðA þÛýuõì ûôpâ õÃÎ AlPGA þüBßüpì@
AlW ûôpâ òüA qA ólýuo Rpùy úG qA lÏG úÞ ÿpÇÚ óBâoqBG àü BG ÿô .QuA ûkpÞ ÿoô@
Bñì ëA þvýÎ ïBð úG pvK lðqpÖ àü ô ûkpÞ ZAôkqA
úìAkA úðBâAlW Roõ¾ úG Ao kõg ÿ úÖpcô ûly .koAk
óõýéýì 230 qA {ýG àýèpHíýO òýPuBW .kAk
ÿoæk óõýéýì 20qA {ýG RôpS úÞ koAk RôpS
klÎ òüA úG lüBG rýð Ao êýG BßývW }pvíø BðBdüo -9
ïBãñø ôA êìBÞ îuA ”þPñÖ BðBdüo òýGAo“
|.kpÞ úÖBÂA òüpOoõùzì qA þßü BðBdüo .QuA lèõO

óõük òýéu -5 Apýßy -8 12
òýéurýð êýéXð@þðo BG {WAôkqAqA êHÚ ,òýOæ ÿBßüpì@ ÿBøoõzÞ óBýì ok
xBuA pG .kõG úPgôlðA þP×ãñø RôpS óõük {üBø äñø@ úÞ QuA ÿA ûlñðAõg òýìôk Apýßy
ûlðpG þüAkBðBÞ ûlñðAõg òüA 2014 ëBu ÿBøoBì@ Ao }ôpÖ òüpPzýG úÛÇñì òüA iüoBO ëõÆ ok
RôpS oæk óõýéýì 380 qA {ýG þìpâ ûrüBW 7 pÆBg úG úÞ ÙôpÏì ûlñðAõg òüA .lðA úPyAk
ëBu ok Ao {ìõHè@ òýèôA ÿô úÞ þðBìq .QyAk kõy þì úPgBñy ApWA ïBãñø {ðôqõì RBÞpc
þüAl¾ aýø úÞ ly úWõPì Býðk kpÞ pzPñì 1981 óBGq úG kõg ÿBø ïõHè@ }ôpÖ êdì qA óõñÞBO
løAõhð óõük òýéu ÿAl¾ ÿkpÖ úG p¿dñì úG óõýéýì 125 qA {ýG óBùW puApu ok þvýéãðA
òüpOlñíOôpS ô òüpOoõùzì qA þßü ôA .lýñy þüBø äñø@ }ôpÖ êÞ ok .QuA úPyAk lì@ok
þèõýðBLuA ô þvýéãðA ÿBø óBGq úG ÿô úÞ
.QuA óBùW óBâlñðAõg puApu ok oæk óõýéýì 220 qA {ýG úG ûlñðAõg

|.luo þì óBùW

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D. koAlð IXÏO ÿBW oæk óõýéýì 560 þðkpßðoôBG
kôlc BG .lñìBð þìqBvèõKpPgk AoôA þgpG úÞ
American Board of Internal Medicine ok oAlÖpÆ Bø óõýéýì qõñø ÿô òu ëBu 60
ç¾A oBHPÎA ô RôpS òüA BG ô úPyAk óBùW puApu
úÞ kõy þì úP×â .koAlð þùWõO píÎ onâ úG

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| úvðBýG -4
ÿq þW }pvíø ô ôA RôpS îýøAõhG pâA
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ 16‚1 ûlññÞ ûpýg îÚo úG îýðrG ÐíW îø BG Ao
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ îËÎA {hG úPHèA úÞ lýuo îýøAõg oæk koBýéýì
pKo pøõy úG ÜéÏPì )oæk óõýéýì 810( ó@
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ ûlñðAõg òüA RôpS wGoõÖ úéXì .QuôA
ûkpÞ ïçÎA oæk óõýéýì 350 qA {ýG Ao oõùzì
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG
.QuA
2016 ëBu ok kõg >{Þpu IéÚ< oõO ok ÿô
àü úÞ úPyAk lì@ok oæk óõýéýì 170 qA {ýG

| |.luoþìpËðúGþðkpßðoôBGkoõÞo

BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA #
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW

Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA #

Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse

orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok#
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA #
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok #
QuõK ókpÞ RôApÆ
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO #
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # õðõG -1 ÿpÞBüoBì -3
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # úÞ QuA óõuõýø lüõük êK ôA þÏÚAô îuA óBýì ok úÞ QuA ÿA ûlñðAõg ÿpÞ BüoBì
ûôpâpHøo ÿô .lñuBñy þìõðõG ïBð BG AoôA úíø òüpPzýG iüoBO ëõÆ ok óBùW ûlñðAõg óBðq
õì }rüo óBìok # kõg QýèBÏÖ ÿBø ëBu ïBíO ok ô ûkõG 2 õü 200 qA {ýG óõñÞBO .QuA úPyAk Ao ïõHè@ }ôpÖ
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # êdì qA .QuA ûkq IýW úG þP×ãñø RôpS úPÖo }ôpÖ úG ÿô ÿBø ïõHè@ qA úhvð óõýéýì
úüBìpu pãük ô þðBùW ÿBøoõO ,ïõHè@ }ôpÖ ÿô RôpS ;ÿA ûkBÏèA ÝoBg koõÞo òýñ^ BG ô lðA
(818)343-0101 þì ûkq òýíhO oæk óõýéýì 520 óõñÞA
úGpXO Ao ÝçÆoBGôk óõñÞBO ÿô ú^pâA.kõy
|.koAlð þèBì þðApãð ÿApG þéýèk BìA QuA ûkpÞ

17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 óõýéýì 600 úG àükrð óõñÞBO ÿô Bø ÿoAnâ Bðôlì -2

corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO |.QuAúPgôlðARôpSoæk RôpS ô óAôApÖ Rpùy úG úWõO BG

13

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

òüpPùG úéíW qA ûrüBW {y >xoBì õðôpG< úG úÞ >þìpâ< ûoôk òýíP¿y îuApì#
Ao ,ëBu úðApO òüpPùG ô koõÞo òüpPùG ,ïõHè@ ëBvìA QuA IÛéì þÛýuõì ÿBýðk oBßuA
)òíùG |8 /2018 úüõðAs 28( úHñzßü ûBãìBy
.kpÞ IvÞ oBG òüpg@pùy òüA .ly oArâpG áoõüõýð ok
ÜÖõì >|k|24 ÿôkBW< ïõHè@ BG >xoBì õðôpG<
okôA .kpHG úðBg úG Ao ûoôk òüA îùì ûrüBW úu ly
óõ^ þcpÇì óBâlñðAõg oBS@ BG Bø|{hG òüA
ÿkk< ô >þvðõÖ wýüõè< ,>oBìæ àüolñÞ<
.QgAkpK QGBÚo úG >kpè< ô >ÿq .þW< ,>þßðBü
þéÞ< úÞ NBK ûp×ð|àO ÿApWA òüpPùG ûrüBW
>àñýK< ô >BâBâ ÿlýè< ,>BzÞ< ,>óõvÞoçÞ
ûlñðAõg >óApýy kA< úG ,lðkõG {üBøkrìBð qA

.lýuo >õO êßy<
ëBÞôô NBK ïõHè@òüpPùG {hGok >óApýy< ïBð
òüA ok ôA ÿBHÚo .ly ïçÎA ûlðpG óAõñÎ úG îø

ly oArâpG áoõüõýð ok>þìpâ<îuApì òýíP¿y
þvñW oAq@BG ûqoBHì qA QüBíc ok lý×u qo

.lðkõG >BâBâ ÿlýè< ô >BzÞ< ,>rðõâAok òýXíüA< ,>ÿo ëk Bðæ< ,>þéK léÞ< ,{hG oBìæ .ly fBPPÖA oBìæ àüolñÞûlðq ÿApWA BG úìBðpG .kõG þìpâîuApì óBGrýì 2003 ëBu ok
òüA .lðkpÞ ApWA Ao|Tiny Dancer | úðApO ápPzìoõÆ úGrýð óBW óõPèAô xôpüBu þéüBì .kq Bßüpì@qôo þuBýu ÿBø|UdG úGrýð ÿonâkõg ÿApWAok

16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

õñýHÞBâ {üléüB^ >rìpÚ óAõhPuA< úG îø þÛýuõì àHu òüA þPñu ÿApWA òüpPùG ûrüBW
.lýuo

ûlðpGóAõñÎúG,>xoBìõðôpG<qAÿoBÞ>ïA|þéßyòüAòì<,îø| R&|B|úðApOòüpPùG{hGok
îø qBG xoBì õðôpG >|K|24 ÿôkBW< ïBð ,|R&|B| ïõHè@ òüpPùG {hG ok .ly ûlürâpG >þìpâ<

.lýzgok
àüolñÞ<ô lýuo >lðA|àüô<qA>ÿA|ûoBPupvK<úGÿpùyp¾BÏìàHuïõHè@òüpPùGûrüBW

.lñÞ kõg ó@ qA >òOôpÖ< BG Ao No ÿApWA òüpPùG >þìpâ< ly ÜÖõì >oBìæ

.ly pzPñì 1971 ëBu ok úÞ QuA óBW óõPèA ïõHè@ òýìoBù^ úG ÜéÏPì úðApO
ûlðpG óAõñÎ úG >|ïk@.ëBÓOpK<qA ÿoBÞ >îñÞ|þì }A|wcqõñø< úðApO ,NBK þøôpâ {hGok

.ly JBhPðA
þüAkBðBÞ fpÇì ûlñðAõg òüA .lýuo lýÛÖ >òøõÞ koBðõEè< úG áAo ÿApWA òüpPùG {hG ûrüBW
ûkAk QÞpy Bø|QGBÚo òüAok >þøAõg|þì }pO|àüoBOõO< úðApO BG ,Qynâok 2016 ëBu pgAôA úÞ

.ly
No< ÿApWA òüpPùG ûrüBW ,kõG ûkpÞ þðAõhíø >BðBdüo< BG úÞ >ÿoAkBÖô< úðApO BG òýñ`íø ÿô
kõg ïBð úG Ao 2018 >þìpâ< îø No ïõHè@ô úðApO ÿBø|{hG ok >oBìæ< .koô@ Quk úG Ao >äðõu /

.kq
ÜéÏO >óõPéLPuA wüpÞ< úG ÿpPðBÞ úðApO òüpPùG ô ûp×ð|àO ÿApWA òüpPùG {hG ûrüBW
{hG ok >óõPéLPuA< .ly >óôBO äýG êPýè< Iý¿ð îø ÿpPðBÞ þøôpâ ÿApWA ûrüBW .QÖpâ

{hG ok ô ly >óBÇéu òüp×ð< ûlñðAõg >óôkõPuBì< Iý¿ð ëBPì ÿApWA òüpPùG {hG ûrüBW
>pO|ÜýíÎ þÞok< .ly ïçÎA ûlðpG óAõñÎ úG >qpPüBÖ õÖ< qA ÿpSA >ôlG< úðApO ,áAo úðApO òüpPùG

.lyáAoïõHè@òüpPùG>þìpâ<ûlðpG>|The War on Drugs|<ûôpâqAÿoBÞ
{hG ok Ao kõg 2018 >þìpâ< wülñO òýìoBù^ >xoBì õðôpG< úPynâ úHñzßü îuApì ok

.kpÞ QÖBüok|R&|B| ÿApWA
.koAk ïBð >ëôA léW| :ÝBOA àü qA< ôA ûlürâpG pSA .ly ûlðpG îø ÿpPðBÞ ïõHè@ òüpPùG
.lðAõgAo| |Wild Hearts Can't Be Broken | úðApOîuApìòüAokrýðàñýK
úG Ao ïõHè@ òüpPùG >þìpâ< ûrüBW >J@ ÿôo ÀÚo< BG >pPýÞ pPýK< |,YüAõýð þÛýuõì {hG ok
ûlðpG óAõñÎ úG >QðAõèBu òüoõè|àì êývýu< qA >BøpXñg ô BøBüôo< ïõHè@< .kAk ÁB¿PgA kõg
lèõO< Iý¿ð ,rW þééíèA|òýG ïõHè@ òüpPùG ûrüBW ô ly þÖpÏì rW ëBÞôô ïõHè@ òüpPùG {dG

.ly qléüB^ þéýG >ûoBGôk
kpG úðBg úG >rW ÿõãñO< BG >péãüq õéGBK< ÿõüpO Ao òýOæ rW ïõHè@ òüpPùG >þìpâ< wülñO

.lñÞ kõg ó@ qA >ôkAoôk ëA< ÿApG Ao òýOæ NBK ïõHè@ òüpPùG ûrüBW ly ÜÖõì >Apýßy< ô
òüpPùG ûrüBWô ly ûlðpG þPñu qõéG ïõHè@ òüpPùG {hGok >rðõPuA äñýèôo<oõùzì ûôpâ

.QÖpâ ÜéÏO >òì þíüA< úG àèõÖ ïõHè@
ûrüBWô ly BÇÎA >lñèææ< îéýÖ þÛýuõì úG ÿpüõ¿O ÿBø|úðBuo ÿApG úðApO òüpPùG >þìpâ<

.lýuo oBìæ àüolñÞ >òOôpÖ< úG õülüô àüqõì òüpPùG {hG

17

óApùO úéXì

áoBíðAk wýéK xoqBG úÞ BXð@ BO ,lðõy þvýéK
ûlý`ýK ô åorG oBývG Ao þvñW ûlðôpK òüA kBÏGA

.lñÞ Øý¾õO
ú^ úG ô Qvý^ åorG ûlðôpK òüA óBPuAk BìA
ûkpÞ ûõéW äðopK þvñW ûlƒðôpƒK òƒüA QƒéÎ
qAp×ð 1004 ,ÿkçýì 2017 ëBurýüBKok .QuA
áõHvýÖ ÜüpÆ qA ,þÞoBíðAk óBðAõWô óBðAõWõð
ÿApG Ao úèBu 15 óAõWõð ôk òXƒùƒPƒvƒì îéýƒÖ
235 lñG ÄÛð êíÎ òüA .lðkpÞ ëBuoA óApãük
ô ûkõG óBÞkõÞ þÖApâõðoõK {hK RAqBXì óõðBÚ
ÿpHüBu þéì îüApW rÞpì .kõy|þì Jõvdì ïpW
qA wK áoBíðAk wýéK ïAlÚA ,lüõâ|þì áoBíðAk

áõHvýÖok òXùPvì îéýÖ {hK êýèk úG þÞoBíðAk óAõW 1000 ÿpýãPuk

,áõHvýÖ þÎBíPWA úßHy úÞ QÖpâ Roõ¾ ó@ koõgpG ó@ qA pO|îùì ô oõzÞ òüA ok þƒvñW úG þÞoBíðAk óAõW ô óAõWõð 1004 #
áoBíðAk ok þðõðBÚpýÒ þüõDlüô oBzPðA úWõPì BG áoBƒíðAk wƒýéK ÙoBƒÏO óôlƒG ô úƒðBƒÏÆBƒÚ ôk þvñW úÇGAo îéýÖ àü pƒzƒðqBƒG êƒýƒèk
RBìBÛì úG Ao úéEvì òüA îéýÖ Ùnc qA wK ô ly úÞ qôo ó@ lüBy .QuA óõƒðBƒÚ qA óBƒýǃhPì IýÛÏO koõì áoBíðAk ok úèBu 15 óAõWõð
RBƒìBƒÛì .kAk ÑçÆA BƒßüpƒìA ûlƒdPì RæBƒüA BGô úðBGBì|ëApHýè êßy úG þÞoBíðAk óAoAnâ|óõðBÚ Bùð@ÿApG þ×éPhì ÿBø|RAqBXì ô lñPÖpâoApÚ
úG òPÖpâ oApÚ óBüpW ok qA wK ,rýð þüBßüpì@ kõg ÿkBÎ óBvðA BO oAnƒãG( pƒÖ|úƒvè qA ïBƒùèA
wýéK kõG ûkpÞ óBð@ úG áõHvýÖ úÞ þßíÞ IHu ÿqBƒukAq@ ëBƒHðk úƒG )lƒñÞ êƒíÎ ô JBƒhPƒðA .ly úPÖpâpËðok
qA wƒK .lƒðkAk oApƒÚ óBƒüpƒW ok Ao áoBƒíƒðAk úÞ lðkpÞ|þíð oõ¿O ûBâ|aýø ,lðkõG þÖApâõðoõK ,ÿkçýì lülW ëBu ÿBƒøqôo òƒýƒèôA ok
þGBüko úG ú¾BÖçG wýéK ,ApWBì óly Àhzì óBíÞBc lƒülƒW êƒvƒð lƒÏƒG ëBƒu 50 kôlƒc þìBíO ëôA pPýO úG êülHO þƒèBƒXƒñƒW ÿpƒHƒg
lñPyAk {Ûð îéýÖ òüA {ƒhK ok úƒÞ ÿkApƒÖA þvñW þãPhývâ oBvÖA ëpPñÞ ÿApG áoBíðAk l¾ ô okBð ÿpHg ;ly þééíèA|òýG ÿBø|úðBƒuo
ô þüBuBñy qA wK QüBùð ok .lüqoô RokBHì ûlñGõÞ ô þHéu koõgpG JBhPƒðA úƒG oõƒHƒXƒì úG óAõW ô óAõWõð 1000 qA {ýG .êìBO êGBÚ úPHèA
óBðAõWõð òüA ÿApG þüBÃÚ ûlðôpK ,kApÖA IýÛÏO ô pPgk þvñW úÇGAo qA þüõDlüô oBzPðA ïpW
wýÖ þÎBíPWA úßHy ÜüpÆ qA úèBu 15 ÿpvK
.ly ïçÎA ó@ pHg ô êýßzO ok ô úPÖpâ oApÚ þüBÃÚ IýÛÏO QdƒO ,áõƒG
òüA BG úÇGAo ok áoBíðAk wýéK QupKpu úG ô Éôpzì wHc qôo 20 úG ïpW RBHSA Roõ¾
úÞ ûkAkoAlzø óBðAõW úG ÿA|úý¾õOokô ûlðôpK þÖApâõðoõK óBìpXì Qvýè ok ëBƒu ûk Rlƒì
râpø ô lññÞ pßÖ lñøk|þì ïBXðA ú`ð@ ûoBƒGok
òüA Apüq ;lðoAnãð áApPyA úG Ao þvñW ÿBø|îéýÖ .lðpýâ|þì oApÚ óBÞkõÞ
ô óBýðBGpÚ ÿApG ÿlG IÚAõÎ lðAõƒO þƒì êƒíÎ óBømA oõGrì RçíW ólðAõƒg BƒG ,lƒüBƒy
pãük þzhG ok ÿô .lyBG úPyAk óBâlññÞ|{hK Bü þìçuA ÿBøoõzÞ ÿõu ô |Qíu úG òýHÆBhì
õDlüô òüA óBâlññÞ|{hK lüõâ|þì {ðBñhu qA Ýõu BÛüpÖ@ ûoBÚ ô Býu@ JpÒ úÛÇñì ÿBøoõzÞ
oBƒÞ òƒüA Bƒü@ úƒÞ lƒñƒupƒƒLƒG kõƒƒg qA lƒƒüBƒƒG úðõâ|aýø pHg òüA QyAk óBýG lüBG BìA ;lñÞ AlýK
kpßüôo òüA ô úPyAlð òýìq Ýpzì úG þÆBHOoA
"?QvýÚçgA þvñW îéýÖ àü {hK BG koõgpG ok þvýéK
ú`ð@|,áoBíðAk wýéK wýDo óBñhuqA ÕoBÖ IXÏO úÞ ú`ð@ .QuA áoBíðAk oõzÞ úG ÉõGpì
þâorG ,QuA úWõO êGBÚ ûlðôpƒK òƒüA ok úƒÞ êìBO êGBÚ ly pÞm AlPGA ok úÞ oõÇðBíø ô rýãðApG
qA p×ð 1004 óBìríø þüBÃÚ IýÛÏO ô ûlðôpK ok þPhu ô Q×u kpßüôo òýñ^ kõWô QuA
ô lñPvø úèBu 20 BO 15 BìõíÎ úÞ QuA ÿkApÖA úéEvì òüA ókAk jo þüAp^ ô áoBíðAk oõzÞ
ÿAõPdìqA þðõðBÚ ûkBì àü ÄÛð BÖp¾ óBð@ïpW þüBKôoA ÿBøoõzÞ úéíW qA áoBƒíƒðAk .QƒuA
ÿkAq@ úÞ ÿoõzÞ ok îø ó@ ,ûkõG þÖApâõðoõK þvñW ÿBø|ÿkAq@ ok úƒÞ kõƒy|þƒì Jõƒvƒdƒì
Ao ûlðôpK òüA úÞ ú`ð@ .lðrýì Zõì ó@ ok þvñW ëBu ok ,úðõíð oõÆ úG ;koAk þðBùW Rpƒùƒy
þPc Ao ó@ ô ûkpÞ úWAõì ÿkBüq ÿBø|ëAõu BG óBùW oõzÞ òýPvhð áoBíðAk ÿkçýƒì 1969
kôõýèBø ok pýgA þvñW ÿBø|þüAõuo úG QHvð
þñu ûko ÑõÂõì ôk QuA ûkpÞ pO|ûtüô ô rüBíPì .kpÞ kAq@ Ao þÖApâõðoõK úÞ kõG
òüA ØÎBÃì QüBÒ úG óBXýø ô ïpƒXƒì kApƒÖA óAoAlÖpÆ qA óAõO|þƒì Ao áoBƒíƒðAk oõƒzƒÞ
pO|îùì ó@ qA ô õDlüô àü {hK ÿApG óBðAõWõð òDôs ok úÞ QvðAk þüApâ|wñXíø Qhupƒu
Rly úG ô úðAp¿ì ,þHéu ,þzß^ koõƒgpƒG ZAôkqA úG oõzÞ òüA óBíƒèoBƒK ÿkçƒýƒì 2012
àíÞ úPHèA l¾ ô áoBíðAk Qìõßc oAlì|óõðBÚ ókpÞ pÞm .kAk QHTƒì ÿAo óBƒüApƒãƒvƒñƒXƒíƒø
óBðAõWõð òüA þüBuBñy ok Bßüpì@ ô áõHvýƒÖ Qìõßc ÿBø|}çO ûoBGok óõâBðõâ ÿBø|ëBTì
þvñW ÿBø|ÿkAq@ ÑAõðA YüôpO ÿApG áoBƒíƒðAk
.QuA
ÿkAq@ QyAk óBýG óAõƒO|þƒì ëôA koõƒì ok ;QvýðæõÆ oBývG þÎõÂõì
ókpÞ Bøo ô úPhývâoBvÖA ÿoBGlñG|þG ô þvñW {ýG ô ûkõG pËð lì BXñüA ok úÞ ÿrý^ ó@ BìA
ïBXðA løAõg|þì ú^pøoAnãG" ÿBPuAook w×ð kõWô ÿAp^ kpýâ oApÚ úWõO koõì lüBG {ýG qA
ûkpPvâ þüBø|ÿkAq@oBñÞ ok Qhu òýðAõÚ òýñ^

18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Büo@RBìlg

ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG

óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA kôlc ,oBì@ ÜHÆ .lñPÖpâ oApÚ þüõWqBG koõì QHvðAokpÖBùñOúðþìõíÎoôBGÙçgpG"løk
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok úG Ao BøõDlüô òüApPgk 200ôpvK óAõWõð 800 pýu|ëk ô RôBƒ×O|þƒG êƒDBƒvì Qƒuk òƒüA úƒG
}oArâ òýíø ÜHÆ ô .lðkõG úPyAnâ áApPyA pãük,Rõùyólì@okóBýéÒúGBGúßéG,lñÞ|þì
(310)234-9770 {hK Ao îéýÖ òüA oBG 100 BO kApÖA qA þƒgpƒG lÏG úG óBvðA ô ûlðBíð þÚBG þƒ×Ûü lƒc aƒýø
.lðA|ûkpÞ òüAok úÞ ïôk ÑõÂõì .lñÞ|þì ëôrð {ýðAõýc
lý×u RoõLuBK ÿpüôB¿O oBzPðA áoBíðAk òýðAõÚ pG þñPHì ,QuA ëôA ÑõÂõì qA pO|îùì ô pO|äðpK ûlðôpK
Mýy órýPýu þÖApâõðoõK ,ëBu 18püq kApÖAqA þvñW úHñW BG qA ZoBg RB×éhO BG þðõðBƒÚ koõƒgpƒG úƒéEvì
Qýìõßdì úG lðAõO|þìô ûly Jõvdì óBÞkõÞ kõWô .QuA þÖApâõƒðoõƒK òƒýðAõƒÚ Jõƒ^oBƒ^
þðApüA RoõLuBK-| ok ó@ ÜýÚk ÿApWA ô Qhu ô Q×u òýðAõƒÚ
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - QýÏÂô ëpPñÞ ÿBPuAo ok óAõO|þì Ao áoBíðAk
ÐÂô áoBíðAk ok þvñW óApdG .QvðAk þvñW
kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| ÿApG oAnâ|óõðBÚ úÞ QuA ûlðBuo þüBW úƒG Ao
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| qA úƒÏìBƒW úƒéÞBƒy Ì×c ô RAoõƒìA ëpƒƒPƒñƒÞ
òPyõð úG oõHXì ,þÚçgA pƒýƒÒ ÿBƒø|ÿlƒÏƒO
oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| ó@ ÜýÚk ÿApWA ô þÖApâõðoõK ûqõc ok òýðAõÚ
ô þvýéK kpßüôo òüA pPùG þðBýƒG úƒG .QƒuA
qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| QýñìA ÿBPuAo ok ô áoBíðAk rìpÚ Èg þPýñìA
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ þPÚô Ao úéEvì òüA .kõy|þì þÛéO oõzÞ òüA
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA áõHvýÖ {Ûð úG úÞ kpÞ îùÖ þGõg úG óAõO|þì
óæõEvì úG }oArâ úDAoA ô õƒDlƒüô Ùnƒc ok
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O ÜíÏO áoBíðAk QýíÞBc ÐHO úG ô þüBßüpƒì@
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok - BG þüõâ úÞ QuA ûkõG ÿõdð úG êßýu òüA .kpÞ
ok úÞ îýùWAõì þPýñƒìA çƒìBƒÞ ûlƒðôpƒK àƒü
þâlñøBñK ô ZAôkqA úWAõì óApdG BG ó@ úG þâlýuo ïlÎ Roõƒ¾
ëBu {y pTÞAlc úG püôB¿O ûlññƒÞ {ƒhƒK ëApHýè RBìBÛƒì kpƒßƒüôo Ñõƒð .lƒy îýƒøAõƒg
(310)234-9770 þéì rÞpì wýéK QupKpu .kõy YPñì óAlðq pãük úÞ QuA þéßy úG ûlðôpK òüA úG áoBíðAk
RAqBXì QuA úPƒyAk óBƒýƒG áoBƒíƒðAk îüApƒW úƒG þƒupƒPƒuk ,þƒ¾õƒ¿ƒg îüpƒc ÑõƒƒÂõƒƒì
1388 Westwood Blvd Ste. 202 þPc þÃÏG ô ûkõG óAlðq kApÖA òüA þèBíPcA qA þédì aýø pzG ÝõƒÛc ô kApƒÖA RBƒÎçÆA
19 Los Angeles, CA 90024 RæBüA úG RpWBùì ÿBø|Qƒükôlƒdƒì êƒìBƒy úG lüBG ØéhPì óBðAõW BÖp¾ ô koAlð JApÎA
!QyAklñøAõgAoûldPì ÿoô@kBülüBGrýðAoúPßðòüA.lñupGkõgÿArW
ô þHéu ô þvýéK kpßüôo þƒéÞ oõƒÆ úƒG pÇgúGIHuúG,þGpÒpýÒÿoõzÞpâAúÞkpÞ
ÈuõO úÞ þOBÎçÆA ÿBƒø|}çƒO òƒýƒñƒ`ƒíƒø koõgpG úG }A|úÏìBW úéÞBy ô QýñìA ókBƒPÖA
Roõ¾ Bßüpì@ ô áõHvýÖ àíÞ úG áoBíƒðAk ÿBø|úðBuoÈuõOþHýXÎêßyúGkqAkpLGþHéu
oõzÞ òüA QýuBvc ÿBüõâ þGõg úG QÖpâ QüBÎo ïlÎ úG îùPì þüBƒßüpƒì@ ô þƒüBƒKôoA
úÞ þÆõÇg ,QuA rìpÚ ÉõÇg Ì×c úG QHvð .ly løAõg ÿpzG ÝõÛc
lyúPvßyQýíÞBckõgÈuõO1969ëBuok þGõg úG óAõO|þì BXñüA ok úÞ pãük úéEvì
êÚAlc ó@ Ì×c ÿApG áoBíðAk wýéK qôpìA ô wýéK ÜýÚk ô ú×Úô|þG ÿpýãýK ,kpÞ ûløBzì
þyBKôpÖ qA ÿpýâõéW ô ûlƒðBƒì|þƒÚBƒG ÝçƒgA qA {ýG þGBüko ô úSkBc qA óly ÐéÇì qA lÏG
úG ,îßdì òýðAõÚ BG lƒñƒÞ|þƒì þƒÏƒu úƒÏƒìBƒW óBð@oBÃcAôëBu18püqô18ÿæBGóAõWoArø
qA àƒíƒÞ ,þƒOBƒÎçƒÆA kpƒßƒüôo ÿpƒƒýƒâoBƒƒÞ {ƒhK IƒHu úƒG Bƒø|óBƒPupƒýGk ô xoAlƒƒì qA
Quk ok úÞ ú`ð@ pø ô þÎBíPWA ÿBø|úƒßHy püq úÞ óBíùPì qA þøôpâ .kõG þvñW ÿõDlüô
kõgpËðlìJõ^oB^okAoþvñWÑõÂõìkoAk BG xBƒíƒO ܃üpƒÆ qA lƒñƒPƒyAk òƒu ëBƒu 18
.løkoApÚ rýðëBu18ÿæBGóBíùPìqAþøôpâôóBzñülèAô
ô ûly oBÃcA wýéK ÿBø|ûBãuBK úG BíýÛPvì

óApùO úéXì

þuBíéLük<qA Børý^ |þéýg lüBy ;lðA|ûly êülHO þuBíéLük ÿBýðkok ÿoArGA úGô lðA|ûly þuBýu îø RBðAõýc Bøqôo òüA #
.kõy|þíð kôldì AlðBK úG RBðAõýc þuBíéLük ûqôpìA BìA lýyBG ûlýñy >AlðBK

ÿõu qA ókAk úülø Ñõð òüA ,kAk úülø òýOõK úG Ao äu àü óBPvñíÞpO oõùíW |wýDo ,ÙAlídì ÿkpG þéÛðBGpÚ úÞ ÿqôo ó@ lüBy
RBðAõýc ókAk úülø ,þuBíéLük ú¾pÎ ok úÞ QuA òüA QýÏÚAô BìA lýuo|þì pËð úG IýXÎ þíÞ Bø|þðApüA Bì ÿApG êÚAlc þuBýu RBìBÛì
RBðAõýc úÞ þüBW ;kkpâ|þì pG óBPuBG ïôo úG þuBýu RBíuApì ok RBðAõýc oõÃc úÛGBu.Qvø îø JõHdì BøoõzÞ þgpG ok ô ëAôlPì ÿpìA
òýG ok RBðAõýc úG úÚçÎ òüA.lðkpG|þì Rnè Bø|ó@ ûqoBHì ólük qA óBøBykBK ô lðly|þì BøoõOBükçâ òýìq koAô pHG ô pýy lñðBì þÞBðpÇg
oBíy úG ïôo p¿ýÚ òüpPâorG óBgoõì qA þgpG »ûlýÛÎ úG úÞ( þìôo ÙôpÏì óBüAôpðBìpÖ qA óAsApO oõÆApLìA úÞ kõG ÿlc BO óAoAlíPuBýu

.QyAk oBýPgA ok Ao þãðBg ô þzcô RBðAõýc qA þüBO 11‚000 ÿA|úÎõíXì )QÖo|þì

lðly þuBíéLükoArGA úÞþOBðAõýc

úG BøAlðBK òüA ókAk ÅpÚ Bü ókpÞ úülø BG òý^ .óBíè@ok êÞpì ô Bßüpì@ok óõvßýð Qèôk BO úPÖpâ
.QuA ÁBg óAõýc òüA úG óBùW ïkpì úWõO ô Bùð@ BG þPuôk ëBHðk úG ,Bø|Qèôk

>Bø|äñO< ÿoõOApLìA óAoôk qAô ÿkçýì îP×ø ópÚ qA úÞ QuA þíuo òý^ok ókAk úülø AlðBK
úG BO kBPupÖ òKAs úG þPuôk úðBzð úG AlðBK ôk òý^ wüpOApLìA óBìq ó@ .QuA ûlðBì BW úG Bø|ó@ ÿApG

.lññÞ }õìApÖ Ao úPynâ ÿBø|äñW ûpÆBg Bø|þñKAs úðBùG òüA
QdO ûpürW òüA rýì@ eé¾ QzâqBG ô óAõüBO úãñO ÿõu ôk ïkpì ÉBHOoA ÿApG òýñ`íø Bø|þñý^
BO kAk úülø Bø|þðAõüBO úG AlðBKôk óBìq ó@ òý^ .lðkpÞ ûkB×PuA AlðBK þuBíéLük qA òý^ QýíÞBc

.lñPvø äñøpÖ àü ô óBGq àü ,kAtð àü qA óAõüBO ô òý^ ïkpì úÞ lñÞ QGBS
ÿpPzýG Iýy BG 1972 ëBu qA îø Ao p¾BÏì óAoôk ok þuBýu l¾BÛì BG AlðBK ókBPupÖ Bø|þìAkBG îz^
õDBì ,ly òßK koAô þüBßüpì@oõùíW wýDo òýèôA óAõñÎ úG óõvßýð koB`üo úÞ þðBìq ;lðkpÞ qBÒ@

.kAk úülø ôA úG AlðBK xpg ûkçÚ ôk þPuôk úðBzð úG

QuBýu ú¾pÎoAk|úÛGBu ,Bø|äñéKôBâpPy *
xõýèõW ÈuõO úÖAoq òýèôA úÞ Ap^ lðoAk ûlùÎpG Ao RBðAõýc þuBíéLük qA þüArvG îùu Bø|úÖAoq
óAoôk ó@úßéì ApOBKõEéÞ IðBWqA ÿA|úülø úÞ ly ûkoô@BKôoA úG eývì kçýìqA êHÚ ëBu 46 ,oAru
.kõG óBPuBG p¿ì
QùW þ`ülìôrðoõè BG kõg ÈGAôo lðAõPG úÞ ó@ÿApG ÿkçýì1478 ëBuokp¿ì ÿAôpðBìpÖ òýñ`íø
òüA úÞ QuA IèBW .kBPupÖ BýèBPüA wðAoõéÖ úG úÖAoq àü løk }pPvâ Ao þðBíTÎ ÿBø|ápO BG úéGBÛì
óAõýc òüA úG ïôk úÛHÆ ÿBø|ûpXñK qA wðAoõéÖ ïkpì ô QyAk Ao Bø|óBGBýg ok úðAkAq@oõÃc ûqBWA úÖAoq
.lðkpG|þì Rnè ó@ þüBHüq ô þüBHüq qA ô lðkAk|þì AnÒ
ÿkçýì 1826 ëBu ok Ao úÖAoq àü kõg óBãPynâ qA QýÏHO úG îø p¿ì îÞBc ,þéÎ lídì óBÇéu
oArø 100 úG àükrð ÿrý^ óBìq ó@ok BO ly UÎBG úülø òüA .kAk úülø úvðApÖ ûBykBK îøk ëoBy úG
.lðõy ÐíW úÖAoq òüA ólük ÿApG wüoBK óBìq ó@ QýÏíW îPzø àü ,þñÏü p×ð
.lñÞ|þì AlýK BñÏì úÖAoq BG RBðAõýc þuBíéLük ,Bø|ÿp¿ì ÿApG
úG QGõð ûoBGôk ly ÿkBÎ ,äñW Bø|ëBu qA lÏG óBzÇGAôo òKAs ô òý^ úÞ þðBìq 1972 ëBu òý^ok AlðBK þuBíéLük *
óBÞ<ô >óAo|óAo< ÿBø|ïBð úG AlðBK Q×W|àü óBìq óBíø ok òý^ Qèôk ;lýuo BøAlðBK þñüpÖ@|{Ûð òý^ lÏG úG 1950 ëBuqA .QvðAkp¾BÏì óAoôkok RBðAõýc þuBíéLükoAlìkpu Ao òý^ lüBG
.kpßðQÖBüokBø|ó@QGBGqAîøþèõKôkAkúüløòKAsúG>óBÞ ÿôoõypýøBíWkBdOAôþèBíyûpÞqA;kBPupÖóBùWÿBøoõzÞpãükúGAoAlðBKxpgÿkBüqkAlÏO
òüA Bø|ó@pýgA ÿBø|ëBuok BìA ûly ûkAk úülø pãük ÿBøoõzÞ úG òý^ ÿõu qA AlðBK Bùøk óõñÞBO
.lñøk|þì ûoBWA Ao þñPyAk Quôk ÿBølý×uô|ûBýu
þéüqpG ÿBø|êHñO *
ÿA|úülø 1968 ëBu ok ,lñðBíð IÛÎ àýOBíéLük ÁBg ÿBüAlø úéÖBÚ qA úßñüA ÿApG îø Bø|þéüqpG
ô ÿrÞpì ÿBßüpì@ þéãñW ÜÆBñì þìõG úÞ Bø|êHñO .>êHñO< klÎ ôk :lðkAk ïôk QGArýèA úßéì úG ûtüô
ÿBüAlø" pãük qA òO lñ^ úÞ þüBW ,lðly AløA ólñè {cô ÕBG úG BíýÛPvì ,lñPvø þGõñW ÿBßüpì@
äuôkô êýÖ àü ,)þüBßüpì@oAlèBg äñéK(oAõãW àü :lðõy|þì ÿoAlùãð QGArýèA úßéì "ûlðq
.þG@
Bø|xôo úG Bø|ÿoBÓéG úülø *
oõùíW wýüo ,òýOõK úG äu ûkçÚ àü óBPuoBÓéG püqô Qvhð ,ÙõvüoBGõßüõG 2010 ëBu ok
.kAk úülø òýOõK úG Ao ÿpãük äu rýð úG@ôrñýy òKAs püqô Qvhð ,þOlì qA lÏG .kpÞ AløA úýuôo

20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

kpÞëBdyõg þéýg Ao òýOõK úÞÿA|úülø *
óBPvñíÞpO ô úýuôo oõùíW ÿBuôo oAlük úýyBc ok ÙAlídì ÿkpG þéÛðBGpÚ ëBvìA rýüBK êüAôA
pýíükæô úG IèBW ÿA úülø ,úýuôo þ^õupùyok ÐÖBñíèA ápPzì ÿBøoõzÞ Qvzð Jõ^oB^ok
.kpÞ BÇÎA òýOõK Bø|òíÞpOô Bø|ápO ápPzì Quôk *
ok úýÞpO ÜGBu oõùíW wýüo êâ úéèAlHÎ
ô îüoAk ápPzì Quôk àü Bì :kAk eýÂõO úðõâ òüA }A|úülø ûoBGok óBPvñíÞpO oõùíW| wýDo úülø wßÎ }pPýüõO úd×¾ ok 1392 ëBu
.îøk|þì úülø òýOõK úG Ao äu òüA qôpìA òì ô QuA óBùW ok êý¾A ÿBGæ@ kAtð BùñO qA äu àü òüA ÿBƒPƒíƒø ÙA lƒíƒdƒì ÿkpƒƒG þƒƒéÚ óBƒƒGpƒƒÚ

úG Ao kõG IƒuA àƒü úƒÞ }A þƒðBƒPvñíÞpƒO
.QyAnâ áApPyA
IuA òüA ïBð oõùíW wýüo ôk ÜÖAõO BG
.ly JBhPðA >Quôk< ÿBñÏì úG }AkBÞo@
òKAs þãu þuBíéLük *
äu àü 2012 ëBƒu úƒÞ þƒñƒKAs RBƒìBƒÛƒì
ok lðkõG ûkAk úülø òýOõK úG Ao ûkBì ÿBPýÞ@
úG Ao kAtð òýíø qA pð äu àü rýð 2015 ëBu
.lðkAk úülø úýuôo oõùíW wýDo
îPg AnÒ äük úG {Pyõðpu úÞÿA|úülø *
ly
òýzýK oõùíW wýüo ,lðæôA AõvðApÖ qA pßzO ÿApG 1392 ëBu êüAôA ok þèBì oõzÞ RBìBÛì
.lðkAk úülø ôA úG pPy àü ,þÆApÖA ÿBùøôpâ BG úéGBÛì ok ,úvðApÖ
þèBì ok ûkAõðBg àü úG ô kpHð úvðApÖ úG Ao þüAløA pPy þüAõø ô J@ RôB×Pì ÈüApy êýèk úG lðæôA
ly úHø òüpdG ûBykBK úG úÞþüBø|IuA * òýWBO ïBð úG þédì þüAnÒ ó@ Qyõâ qA ô ûkpÞ eGm Ao pPy lðkAk eýWpO ûkAõðBg òüA ÿBÃÎA BìA kpLu
QuA þñüpdG JpÎ kAtð qA úÞ wýéãðA þPñÇéu ÿBø êHÇuA ok ûly QýGpO úèBu 3 pð IuA
.lññÞ úýùO
.kAk òüpdG ûBykBK úG {ýK ûBì 4 wýéãðA úßéì úÞ kõG ÿA|úülø òýOõK úG BørýÚpÚ {ßzýK *
æ@õÞþuBíéLük* àü òýOõK BG }A|þíuo ÿBøoAlükqA þßü óBüBKqA wK úPynâ ëBu óBPurýÚpÚoõùíW wýDo
.kpÞ úülø òýOõK úG BørýÚpÚ ÿqAõð óBíùì îuo úG Ao êý¾Apð IuA
ok oõÃc ÿApG óBùW óApHøo Qvzð qA {ýK ô úðAlñíyõø QÞpc àü ok 1393 ëBu ok BýèApPuA
þÎõð úG BO lðkpÞ îuApì óBíùì Ao óBykõg ÿBøkBíð òüpOoõùzì qA þßü æ@õÞ ,20 ûôpâ óApu îuApì MìApO úG òýOõK úülø *
oõùíW wýDo óAõñÎ úG MìApO lèBðôk JBhPðA qA wK úýuôo oõùíW wýDo òýOõK pýíükæô
.lñyBG ûkq lýéÞ Ao kõg ÿæ@õÞ þuBíéLük
ûlññÞ QÖBüokô ûlññÞAløA ûoBGok Børý^ þéýg ÿBüõâ lðAõO|þì úülø úÞ lðlÛPÏì óBuBñzðAôo .kpÞ AløA ÿô úG Ao xôo IuA kAtð òüpOpG qA lý×u IuA àü úPynâ ëBu ok Bßüpì@ IhPñì
ÿBýðkok lük lüBG ëBc ;QuA ûlññÞ AløA óôok ÿBýðk ûlñøk JBOqBG úülø ,lñüõâ|þì .lyBG úülø ûkq òýíhOoæk óõýéýì 10 ,kõG JBýíÞoBývGô êý¾A ÿkAtðqA úÞ xôo IuA QíýÚ òýñ`íø

?QuA ÝkB¾ ÿrý^ òýñ^ îø RBðAõýc þuBíéLük .ly

21

óApùO úéXì

úHXdì ëlì
qA õLìBy ÔýéHO
oBÞúìAkA
kAk ÙAp¿ðA
àü ÿõLìBy ÔýéHOok úÞÿA|úHXdì óq #
kõG ûkpÞQÞpy {üAo@ïqAõè oõùzì QÞpy
.kAk ÙAp¿ðAoBÞúìAkAqA
qAoõÃcqA Qyõð ïApâBPvñüAok óBg úñì@
êýèk úG lzÞ|þì oBñÞ ë@oõè QÞpy ÿBø|ÔýéHO
fpÇì ÑõÂõì òüA ÙApÆA ok çÏÖ úÞ þüBùÖpc"
".QuA ûly
þu|þG|þƒG úƒG wƒüoBƒK ë@oõƒè ÿõƒãñhu lñ^ úÞ ly úPÖpâ ó@ qA wK îýí¿O òüA
óBg úñì@ QýDõO úPyo àü qA ApýgA Bì " :Q×â úPvðAk "þéýDApuA lÂ" ,2014 ëBu ok ôA QýDõO
ÔƒýéHO ok ôA .îƒülƒy Ѓƒéǃƒì 2014 ëBƒƒu ok .ly
".kõG ûkpÞ QÞpy BýðBPüpG ok óBíOæõ¿dì úP×â þu|þG|þG úG {ýK qôo lñ^ óBg úñì@
ÿAõPdì oA óBg úñì@ úÞ îýñÞ|þì pülÛO Bì" úÞ QuA þðq òýèôA úÞ QuA ëBdyõg oBývG kõG
úPÖpâ Roõ¾ úÞ þñýøõƒO ô Bƒø|QƒýƒDõƒO òƒüA þzüAo@ ëõ¿dì àü ÙôpÏì ÔýéHO ok JBXc BG
".QuA ûkpÞ þøAõgonÎ .QuA úPyAk oõÃc
úíø úG ïApPcA ô AoAlì úG wüoBK ë@oõƒè" ok ApýgA òì" :Qƒyõƒð ïApƒâBƒPvñüA ok ôA
oBñÞ ÿApG ôA îýí¿O BG Bì .QuA lñHüBK ïkpì kõGrýãðA|óBXýø îüApG úÞ îPyAk QÞpy þPÞpc
".îýÛÖAõì RBÓýéHO òüA qA ólýzÞ ".koô@ îø kpâ Ao úíø QuAõg|þì óõ^
,BýðBPüpG ok RBÓýéHO QÏñ¾ òíXðA úP×â úG õüBì BO Iy xBHè qA ;JBXcBG ÿBø|ëlì wßÎ
äðo BG ÿkApÖA qA lñPvø oõƒHƒXƒì Bƒø|QƒÞpƒy õLìBy ÔýéHO ÿApG JBXcBG ëlì qA ûkB×PuA
ûpùG ÑõñPì ÿBø|Iønì ô ,QývƒñƒW ,QƒuõƒK UÎBG ôA oBÞ úÞ QuA oAôlýìA óBg úƒñƒì@ òüA úßñüAqA ïApâBPvñüAok óBg úñì@BìA lðA|ûly ÔýéHO ÿApGoBÞ úìAkA qA "ØuBO BG" Q×âôA
pG JBXc úÞ kõy þðBðq ÿqBulñíðAõOô ûrýãðA ûly "þâkoq@ ô þPcAoBð" UÎBƒG Bƒø|QƒýDõƒO óõƒ^ lƒøk|þƒì ÙApƒ¿ðA ë@oõƒè Ræõƒ¿ƒdƒì
.lðpýãG IèBÚ ok" ôA úP×â úG úÞ þðBðq ,lññƒÞ|þƒì pƒu ,"ûly ûkq ÑõÂõì òüA ÙApÆA ok úÞ þüBùÖpc"
ûkpÞ þÏu úÞ Qvýð þPÞpy òýèôA ë@oõè þíð þüBƒHƒüq qA ÿkôlƒdƒì oBƒýƒvƒG ؃üpƒÏƒO .QuA ûkpÞ þøAõgonÎ
QüBÎo {OBÓýéHO ok Ao ÿkAtð ô þãñøpÖ ÑõñO úÞ lðAõg pTßO óBükBñì qA þßü Ao kõg ôA .lñÞ|þì oôk {Ölø qA Ao ó@
".lñXñâ Ùnc óõ^ ûlülð Bø QýDõO òüA þu|þG|þG
.lñÞ ".kõy|þíð êDBÚ ÄýÏHO wß`ýø ÿApG"

ûly koAô Iýu@úÞ kAkpHg ,óBPuoBíýG QhO
|.ly løAõg AôAlì ÿkôq|úG pãüqBG òüA| úG

qBñèA:QuA ûlì@þìApâBPvñüA úd×¾ òüAok

úSkBc ,úñÞ|þì pßzO óõO úíø qA qBñèA ,óBPuôk<
pýg|úG ÿoAkpHíéýÖ ïBƒãñø qôpƒìA ûlƒì@ {ƒýK

QuôkpÞByAôAlì ÿkôq|úƒG ûlƒy koAô Iƒýu@ ô Qƒynƒâ

úPynâ úP×ø ,QuôkpÞBy qBñèA| |>.ly løAõg

QhO ÿôo pGoBÞ >RõéýK ÿôo úÛHÆ ôk< îéýÖ úƒñd¾p„ ƒu
óBPuoBíýG.kõGûlyúSkBcoB^kóBýíýøApGAîýøApGA

qBñèA ÿApG ûlì@{ýK úSkBc qA lÏG #
ÿôo úÛHÆ ôk< îéýÖ úñd¾p„ u QuôkpÞBy
QhO ÿôo pãüqBG òüA qA þvßÎ ,>RõéýK

.lypzPñì óBPuoBíýG
qBƒñèA úƒG Jõƒvñì ïApƒâBƒPvñüA úƒd׃¾
ÿôo ôA qA þvßÎ áApPyA BG ,QƒuôkpƒÞBƒy

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ú^Büok óBýìok þüBüôo ÿp¿Ú

ÿôo {ýK Ao þüBHüq oBývG ûpËñì ô QuA J@óBýì ok þøBãWp×O "oõLýW êdì ëBW" #
qA îø ,p¿Ú òüA qA lükqBG BG ô QuBHüq oBývG "êdì ëBW" ÙApÆA pÊBñì .løk þì oApÚ óBO

.ûõßyBG þhüoBO ÿBñGqA îøô lüpG þì Rnè QÏýHÆ

úG Ao lñø þPñu ÿoBíÏì àHu úÞ QuAoõLýWok ûlðBì þÚBG ÿBøBñG òüpO îùìqA "êdì ëBW" |
.QuA lñø ok þâlðq àHu ô iüoBO ,äñøpÖ ûlñøk óBzð p¿Ú òüA .koAnâ þì {üBíð

.QuA RBÛýÛdO úG àíÞ ëBcok îø ,ÿ@ þG lðly úPzÞp×ðôk þÞBPñÞok þðBPupýGkok ÿqAlðApýOok
ÿp×W ,püoõÞ êüõýüõè úìBðqôo }oArâ úG
úG kôoô" :Q×â ëByoBì {hG óBPukAk qkoAôkA ok þðBPupýGkok ÿqAlðApýO óBüpWok #
þüBø ò×éOô Bø þPzK úèõÞ ólükô ,úñd¾ òüA p×ð 17 ô úPzÞp×ð ôk Bßüpì@þÞBPñÞ QèBüA
lñðq þì äðq úÞ þèBcok ûkBPÖA òýìq ÿôo úÞ
.lðA ûly þígq
".Qvýð Øý¾õO êGBÚ ÿqAlðApýO òüA ok þÞBPñÞ oAlðBìpÖ úP×â úG
râpø ô ïA ûkõG úÖpc òüA ok ëBu 25 òì" àü óõPñG pùy ok þPðBÞ ëByoBì óBPupýGk ok
15 pvK àü ô ly úPzÞ úñd¾ ok úèBu 15 pPgk
".ïA ûkpßð úGpXO ïpíÎ ok òüA úýHy ÿrý^
pËð úG úÞ Q×â úìBðqôo òüA úG qkoAôkA ÿBÚ@ .QgBG óBW óBPuoBíýG ok îø úèBu
ûkpÞ ÿqAlðApýO þÖkB¿O oõÆ úG îWBùì luo þì qõì@ {ðAk àü îWBùì úÞ kõy þì }oArâ
îWBùì úÞ Qƒ×ƒâ QƒèBƒüA oAlƒðBƒìpƒÖ .QƒuA ïçÎA ôA ïBð .ûly pýãPuk úÞ QuA úèBu 15 pvK
óBPupýGk òüA.ly pýãPuk "Qðõzƒg óôlƒG" îWBùì úÞ Q×â þƒPèBƒüA wƒýéK.QƒuA ûlƒzð
210 úé¾BÖ ok óõPñG .koAk qõì@ {ƒðAk 1146 ok ÿqAlðApýO Ñôpy qA lƒÏG úƒÛýÚk 15 kôlƒc
.ly pýãPuk þédì QÚô úG eH¾ Qzø QÎBu
òüA .QuAêüõzðþGpÒëBíyÿpPìõéýÞ {ðAk úÞ ôA þédì ÿBø úðBuo }oArâ úƒG
ôk ÙpÊ Bßüpì@ xoAlì ok ÿqAlðApýO òýìôk xçÞ Ñôpy qA {ýK kõG óBPupýGk òýíø qõì@
úèBu 16 qõì@ {ðAk àü úHñyôk qôo .QuA qôo fçu BG úuolì ok þìõíÎ ÿBÃÖ àü ok Bø
àü xArãO à^õÞ pùy àü ok þðBPupýGk ok
Jp úG kõG }A þuçßíø úÞ Ao úèBu 15 pPgk .kpÞ {O@ þPuk
pýãPuk îø qõì@ {ðAk ó@ .kpÞþígqúèõéâ }çO ô êPÚ úG îWBùì úÞ lñP×â Bø ïBÛì
ÙA ,ëAolÖ wýéK ô ly løAõg îùPì êPÚ ÿApG
.QuA ûly

23

óApùO úéXì

þâkqBìpupSAok ûBzðBìpÞóBâkq|úèrèqqApãük òO lñ^ òPgBG óBW

,BìpupGApGok ïkpì óBW qA lñðAõO|þíð ,lðA|ûly pHg )ûBì|òíùG 3( úPynâ úP×ø ok ûBzðBìpÞ ÜÆBñì þèBøA qA ÿpãük kAlÏO òPgBG óBW qApãükp×ð lñ^ óBW ûBzðBìpÞok Bìpu#
qA pãük þßü .lññÞ QËÖBdì óAoBG ô óBÖõÆ óBW þâkqBìpu pSA pG úÞ þðBvÞ kAlÏO qA ôA .kAk ûlñüBíð .kAk pHg ûBzðBìpÞ óBPuA ok ûkq|úèrèq .QÖpâ Ao óBPuA òüA ûkq|úèrèq ÜÆBñì þèBøA
úÞ kõG úP×â {ýK qôo úu wéXì óBâlñüBíð oBì@ ô RBÎçÆA ,lðA|ûkAk Quk qA Ao kõg úHñyoBù^ qôo þñéÎ úvéW óBüBK ok RBðBìAoôA þùWõO|þG kApÖA òüA òPgBG óBW QéÎ
}oBGô kBG }qôpSAok BøokB^ òüA qA ÿkAlÏO QüBÎo"oBPuAõgô kAk pÞnO þðBcôo òvc úG óBâkq|úèrèq oBG|ØuA QýÏÂô úG óæõEvì
.kpßð úÂpÎ þ¿hzì ok rýð ÿpãük oBíy óBW .QuA ûly ïçÎA
.lðA|ûlük Iýu@ óAoBG 4 RõÖ úG ÉõGpì ÿpHg rýð {ýK qôo lñ^ .ly "ÿA|úÛÇñì óqAõO ô ëkBÏO
ûlñüBíð ,ÿpXO kBøpÖ RAoBùÊA xBuA pG þâkqBìpu QéÎ úG ûkq úèrèq ÜÆBñì þèBøA qA p×ð þðBcôo úG kõg pÞnO ok ÿokBð JBùy .QuA pÇg
êKpu ok BùñO ,wéXì ok òüpýy p¿Ú ïkpì ÿA|úÛÇñì óqAõOô ëkBÏO QüBÎo BG BÏÇÚ< :Q×â oBíy ô ,oõùíW wýDo ,þðBcôo òvc |
þãPÖpâ|J@ oB^k okB^ 60 kôlc JBøm .kõG ûly pzPñìA qA wK þìçuA ÿoõùíW óæõEvì qA ÿpãük
òüA ok þðõßvì lcAô 5000 qA {ýG .lðA|ûly qôo 75 kôlc óBâkq|úèrèq þâlðq QýÏÂô >.ly løAõhð pO|þñÒ ,þñÒ ô pOpýÛÖ ,pýÛÖ ûkAk ëõÚ ûBzðBìpÞok ûBíðBG@21 ûqpè òýìq ÑõÚô
BùñO úßð@ëBc .lðA|ûlük Iýu@úèrèqpSApGpùy ô oBH×uA oBývG ûBzðBìpÞ óBPuA ûqpè òýìq qA wK úÞ kpÞ ïçÎA kõg pÞnO úìAkA ok ûlñüBíð òüA BO Ao óBPuA òüA ûkq|úèrèq ÜÆBñì þèBøA úÞ lðkõG
óôrÖA .lðA|ûly I¿ð úÛÇñì òüA ok wßðBÞ 700 óæõEvì ÙApPÎA úG BñG .QuA ûly }oArâ îýgô ô RBýÏÚAô qA úPuBgpG óBâlñüBíð "ÿBøkBüpÖ" þðõßvì ÿBølcAô ok óBPvìq Ñôpy qA {ýK
ok ûkq|úèrèq ûkAõðBg óAoArø óBÞBíÞ ,ó@ pG ïkpì qA p×ð óAoArø qõñø þìçuA ÿoõùíW óBPuA "óBâkq|úèrèq QýìõéËì" JBOqBG ;lñøk óBßuA Bø|wßðBÞ ok êÚAlc Bü pãük
òýíø .lññÞ|þì þâlðq IuBñìBð ÿBøokB^ þHuBñì ûBñKpu qA ûBzðBìpÞ óBPuA ûkq|úèrèq RBGõ¿ì qA ÿoBývG úßñüA qA ôA .QuA ûBzðBìpÞ þüApWA úèrèq ÑõÚô qA wK qôo 75 úÞ þüBø|ûlÎô
qA ÿkAlÏOúÞQuAûlyUÎBGJõéÇìBðÈüApy kAlÏO ÜÆBñì qA þgpG ok .lñPvýð oAkoõgpG ûBíðBG@21 úèrèqqA wK óæõEvì þðBPuA ÿBøp×u
qA Ao kõg óBW þâkqBìpu pSA ok óBâkq|úèrèq qA lññÞ|þì ÿpLu okB^ ok Ao Bø|Iy úÞ þðBvÞ .lðA|ûlzð
pãük óBW óBÞBíÞ pÇg òüA ô .lñølG Quk ûkAk óBßuA wßðBÞ ok úÞ þðBvÞ oBíy .kpÞ kBÛPðA ,QuA ûlzð þüApWA ,ÿokBð JBùy qA êÛð úG BñvüA ÿoArâpHg
óBW qA ëBc òýÎ ok wéXì ûlñüBíð òüA qA ,þìçuA ÿAoõy wéXì ok RBðBìAoôA ûlñüBíð
.lñÞ|þì lülùO Ao óBPuA òüA óBâkq|úèrèq .QuA pPzýG ,lðA|ûly óBPuA óBâkq|úèrèq qA ÿpãük oBíy òPgBG
þñýG|{ýK óBâkq|úèrèq ÿApG úÞ þüBøokB^

ÐþÇèÚBìQQGB×GãwñøßoýpéÂ×Pð
þvýLuA òüõÞBG ÿoBßíø

úG op oæk óõýéýì 39 wßýé×Pð úßHy ÿApG þvýLuA òüõÞ BG ÿoBßíø ÐǃÚ#
|.QyAk ûApíø
}oArƒâ òüA .lypƒzPñì 2017 ëBƒu þƒðBƒüBƒK ïoBƒù^ àüok wßýé×Pð úßHy þèBƒì }oArƒâ
qA þƒgpƒG ólðBì ûoBÞ|úíýð ó@ IÚBÏPì ô þvýLuA òüõƒÞ BG ÿoBßíø ÐÇÚ úÞ lñÞ|þì Àhzì
ûlñvüõð ëAlüô oõâ þâlðq ûoBGok þíéýÖ koõg úíÇè îýí¿O òüA BG úÞ ÿA|ûsôpK pƒãük úßHy |.QuA ûkpÞ êýídO QÞpy úG ÿoæk óõýéýì 39 Q×ãñøop þðBLíÞ òüA îƒùì ÿBƒø|ûsôpƒK
BG ûsôpK òüA .lñÞ ÿqBG Ao þé¾A {Ûð ëBüpu òüA ok úÞ kõG BñG þvýLuA .kõG Bßüpì@ xBñypu òüA BG pãük úÞ kpÞ ïçÎA þvýLuA úýéÎ þèBXñW ÿBø|ÿpâBzÖA qA wK ô pHìAõð ûBì ok wßýé×Pð
úƒÞ lƒy ûApƒíø >þƒèBƒyõƒK úðBg< ëBüpu lýèõO ÜýéÏO BG îýí¿O òüA .kpÞ løAõhð ÿoBßíøpãüqBG
|.ly ØÚõPì {ÞAkôpK|QvK úƒécpƒì ok þƒvýLuA òƒüõƒÞ þƒâlƒññƒÞ|úƒƒýƒùƒO ëBƒüpƒu îƒzy êƒ¿Ö úƒÞ kpƒÞ ïçÎA wßýé×Pð ó@qA wK .kpÞ|þƒì ÿqBƒG þƒvýLuA Ao ó@þé¾A {Ûð
wýüõè BG ÿoBßíø úG BO ly oõHXì wßýé×Pð kôõýèBø óBâoBPu þK ok |þK ÿBø|þüAõuo êýu ok ëBüpu òýHÆBhì Quk úG ô kqBu|þì QüAo òýGAo Qý¿hy Qüoõdì BG Ao >þèByõK úƒðBƒg<
oApÚ wßýé×Pð ûBýu Qvýèokrýð óõupPì þðk úìAkAok .løk úíOBgrýð xBñypu òülíÞ þÞ.|þu
ÐÇÚ úPHèA .lðly ôo|úGôo þvñW qôBXO ô oAq@ RBìBùOA BG rƒýƒð xBñypu ûpù^ ôk òüA .QÖpâ |.lðBuo|þì

|.QyAlð ûApíø wßýé×Pð ÿApG þP×ãñø op óAlñ^ òO ôk òüA BG ÿoBßíø 24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
25
ly úvðApÖok }oõy UÎBG çOõð

úìBðqôo úG }oBìpƒPñüA ok ûlƒñyôpƒÖ àƒü àüok >çOõð< ÿl¾ok kBP×ø Øý×hO #
)óAoAlüpg( îükpÞ þÏu Bì" QuA úP×â ûpâôpK AõÎkô Jõy@úG úvðApÖ ÿA|ûpýXðq ûBãyôpÖ

".lðkAk|þì êø Ao Bì Bùð@ BìA ,îýñÞ AlW Ao .lýìBXðA wýéK úégAlì koAõì þgpGokô
ûBãyôpÖ òüA ÿkõWõì þìBíO ûly }oArâ ïçÎA BG }oBìpPñüA ÿA ûpýXðq QÞoBìpKõu
àü ô QÖo }ôpÖ úG ЃGo àƒü Rlƒì ÙpƒÊ QíýÚ çOõð }ôpÖ ok ÿl¾ok kBP×ø Øý×hO
.kpÞ ápO Ao ûBãyôpÖ kõHÞ þíz^ BG îø ÿpPzì ô ôoõü àü úG ôoõü îýð ô oBù^ qA Ao ëõ¿dì òüA
ÿBƒø|ûBƒãyôpƒÖ ok þƒùGBƒzì ÿBƒø|úƒñƒdƒ¾
Ao ó@ þgpG úÞ ûly ûløBzì úvðApÖok ÿpãük .lðBuo Qñu 40
þHýXÎ ÿBø|úñd¾ ûBãyôpÖok óly qBG BG
.lðkpÞ Øý¾õO "}oõy" úG ô ÿpìoAlðAs Bøpùy qA þgpG ok .QÖpâ êßy
ô >úèBƒÞ ôk BƒK< ,>q@ôA< óBƒPƒupƒùƒy ok ókpƒÞ ïAo@ ÿApƒG úƒégAlƒì úƒG oõƒHXì wƒýƒéK
løBy óBâlñyôpÖ ,úvðApÖ þGõñW pùy òülñ^
.ly ÝBPzì óBüpPzì
.lðkõG óBüpPzì óBýì ÿpýâok ô AõÎk úìBðqôo úG QƒÞoBƒì pƒKõƒu àƒü lƒñƒìoBƒÞ
ok çOõðõéýÞ óõýéýì 365 úG àükrð úðæBu úG Bì .kõG ûqoBHì úñd¾< :lüõâ|þì òürüoBƒK
Bø|Ýôlñ¾ok .îýPgôpÖ ûBì úu ÿkõWõì ûqAlðA
.kõy|þì Ùp¿ì óBùW oõzÞ 160 îðBg ÿBøõì îðBg àü BìA .kõHð çƒOõƒð rƒXƒG
çOõð ûlññÞlýèõO úÞôopÖ þüBýèBPüA QÞpy çOõð óõOoBÞ àü þðqpýK .lýzÞ|þì Ao ÿpãük
úvðApÖ ok úHñzXñK qôo ÿBø|Qðõzg qA QuA pãük p×ð àü Quk .kõG úPyAnâ }pu ÿôo pG
úG Øý×hO úDAoA QuA úP×â BìA ûkpÞ ØuBO qApGA
.QuA ûkõG QÞoBìpKõu ÿõu qA úHðBXßü oõÆ >.kõG kõè@|óõg

{8èBJOopkO þQìypAâkõpéGýÞ

JpO úOõG àü þzèBO oAlÒBG #
QyAkpG {ñýìq qA þüõéýÞ8 qA {ýG

.kpÞ
ô êøA oAlƒÒBƒG QƒÚõƒyõƒg kçýì
qA {èBO >Üüõc< pùy úýyBc òÞBƒu
ôõéýÞ 8 JpO àü {ÒBG ÿBø JpO òýG

.|kpÞ QyAkpG þìpâ 300
püq ok ëBvìA þzèBO oAlÒBƒG òƒüA
kõg ÿõýÞ ÕBGqA ÐGpìpPìoArø óBPgok

.|QuA úPyBÞ JpO
aýø qA Bø JpO lyo ÿApG: Q×â ÿô
ûkpƒßð ûkBƒ×PuA þƒüBƒýíýy kõƒÞ úƒðõƒâ

.|QuA
ÈuõPì oõÇG óçýâ ok JpƒO óqô

.QuA ïpâõéýÞ àü qA pPíÞ

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

úóðõBPíuQðAòukýA:èþôwAéAÏýõvWcðpApúHÖguNõuBKô

.lðq|þì òìAkpHßOô Rp×ð }pPvâúG þéÏWpHg QuA úP×âóBùW ÿBø|àýèõOBÞpHøo #
Õôok oBHgA {hK úG úÞ Ao ÿkApÖA "úðõâoBì ÿBø|}ôo" óBùW ÿBø|àýèõOBÞ pHøo ,wývðApÖ NBK
,xlÛì JBPÞ ok QuokBð oBHgA úðõíð òýèôA QuA úP×â ô ûkpÞ ïõßdì lñðq|þì Quk þéÏW ô

.kpÞ|þì úuõuô úÎõñíì ûõýì ókoõg úG Ao Aõc úÞ QuA ÿoBì óBPuAk

êükõÞôpÞBG óõPýKoBìoBHâpì ëAlW

pýãv×ð ëAlW QuA ûly úýùO AlüoõéÖ QèBüAok Øéâòýìq àü þèAõcok úÞÿpüôB¿O #
.løk þì óBzð Ao êükõÞôpÞàü BGpßýK ëõÒ óõPýKoBì àü

àü BG Ao pßýK ëõÒ úìpG óõPýK àü oBHâpì ëAlW QuA ûly pzPñì þâqBO úG úÞ ÿpüôB¿O

àýÖ( þéÏWpHg "îýgô IÚAõÎ" ApWBì òüA QuA úP×â ûkpÞpzPñì úÞ ÿlülW lñuok NBK
òìAkpHßOôRp×ð}pPvâúGþéÏWpHgQuAúP×âóBùWÿBø|àýèõOBÞpHøo .kAkóBzðAo)qõýð
ÿBø|}ôo BO QuA úPuAõg óAoBãð|úìBðqôo ô þÎBíPWA ÿBø|úßHy óApGoBÞ qA ôA .lðq|þì

.lññÞ oBßy@ ,kõy|þì ÙçPgA ô úÚp×O UÎBG úÞ Ao ÿA|úðAoBßHüpÖ
ô þéÏW pHg -kpÞ løAõg kAq@ Ao Bíy ,QÛýÛc" ûkpÞ pzPñì óBßýOAô úÞ ÿlülW lñu
úì ûBì ok àýèõOBÞ ÿBvýéÞ ok þðBùW RBÆBHOoA qôo qA {ýK ô koAk ïBð "eé¾ ÿApG ÿoBãð|úìBðqôo

.QuA úPyõð ûoBG òüA ok NBK úÞ QuA oBG òýèôA òüA .QuA ûly pzPñì

ÈuõOpüôB¿O òüA .løk þì óBzð Bßüpì@ AlüoõéÖ QèBüAok Øéâ òýìq àü þèAõcok êükõÞôpÞ
òýG kpHð " òzLÞ BG ÿô .QuA ûly úýùO kõG Øéâ ÿqBG ëõÓzì úÞ pèkBð koB`üo pPÞk ïBð BG þ¿hy
ok Ao püôB¿O òüA "kõy ûkoõg êükõÞôpÞ ÈuõO óõPýK oBì îýñÞ þì pßÖ Bì .êükõÞôpÞ ô óõPýK àü

.QyAnâ áApPyA úG áõHvýÖ
qA úÞ oõÇðBíø ô QuA óBùW ok oBì ÿBø úðõâ òüpPâorG qA þßü úìpG óõPýK oBì ;QuA þñP×â

.QuBýu@ þÚpy JõñW ô JõñW þìõG oBì òüA QuAlýK {ìBð

ókpÞ kôldì ÿBø|ûAo ûoBGok þüBø|UdG úÞ ûlypzPñì þðBìq þéÏWpHg ûoBGok NBKpËðoBùÊA 28
oBHgA {hK QuA úP×â wývðApÖ NBK.QuA óBüpWok þÎBíPWA ÿBø|úßHyok þéÏWoBHgA {hK
ÿkB¿PÚA ÐÖBñì ô þuBýu ÿBø|îýí¿O ÿôo ÿoAnâpSA ,Àhzì ÙAløA úG ólýuo ÿApG þéÏW
úuõuô ÿApG xlÛì JBPÞ ok oBì }çO úG Ao þéÏW pHg óBùW ÿBø|àýèõOBÞ pHøo.kpýâ|þì Roõ¾
Ao þPÖBüok RBÎçÆA lñðAõPG ïkpì BO ûly QÛýÛc ØzÞ ÿApG }qõì@ óBøAõgô ûkpÞ úvüBÛì Aõc
úÞ óAoBãð|úìBðqôo {Ûð Q×â NBK.lññÞ áok Ao ó@ô ûkAk oApÚ þGBüqoA koõì Ao ó@ ,lñølG ÀýhzO
óBùW ÿBø|àýèõOBÞ pHøo.QuA ØýéßO àü úßéG Qvýð êÓy àü ,lðAõg "pHg óBËÖBdì" Ao Bùð@ôA
êüæk ÿôopPzýG lüBG Bùð@ô lyBGrÞpíPì "ÿoõÖ ÿBø|pHg" ÿôopPíÞ lüBG óAoBãð|úìBðqôo kôrÖA

.".lññÞ oBÞ Bø|óApdG þèõ¾A

www.TEHRANMAGAZINE.com

RBÛGBvìqA ûlññÞQÞpy 12 Ùnc
Iè wÞBOõGpÆBg úGpPy òüpOBHüq

”óBüqBìBO“ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ úÞþüBø QGBÚo ,kõy þìoArâpGpPy òüpOBHüq ÿBø QGBÚo ÿkõÏu óBPvGpÎok úèBupø #
.îüA ûlükrýð Bø IuA BG úÇGAook Ao ó@úGBzì
ÿApG Ao þðApüApOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO
. QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok wívüpÞIy ÿBøpPy ô ÿkõÏu ÿBøkoBýéýì þPèõì oõÃc BG ô koAk þ¾Bg Üðôo BøpPy þüBHüq ûoAõñzW
þGô IèBW ÝB×OA BøpPy þüBHüq ûoAõñzW BG úÇGAook BìA ApýgA.kõy þìoArâpG óBzPíýÚ óApâoBývG
, þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u Bø QGBÚooôkqA lðA ûly wÞBOõGpPzýG þüBHüq ÿApG úßñüA êýèk úGpPy 12 .QuA ûkBPÖA ÿA úÛGBu
.kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð kõy þì oArâpG ÅBüo þßükrð ok úÞ rürÏèAlHÎ ûBykBK ûoAõñzW qA RBðAõýc òüA.lðly Ùnc

.lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG ÿApG ÿlÛð rüAõW.lðly Ùnƒc
òüA ok pPy þüBHüq ÿBø QGBÚo
29 oæk óõýéýì 57 ûqôo 28 ûoAõñzW
êýèk òýíø úG ô QuA ûly òýýÏO

.QuA ûlýuo ZôA úG Bø IéÛO
ok þK ÿBø IéÛO qôpG qA wK
ok pPy þüBHüq ÿBø QGBÚo ok þK
ÿApG JBPÞ àü úPynâ ÿBø ëBu
ûoAõƒñzW ok óBƒâlƒññÞ QƒÞpƒƒy
qA þzhG ok.ly pzPñì þüBHüq
:QƒƒƒuA ûlƒƒƒì@ JBƒƒƒPƒƒÞ òƒƒƒüA
êíÎ Bùð@ Iè ok úÞ þüBøpPy<
ÿôo Bü ô kõy ûløBzì wÞBOõG
qA kõy úPÖpâ oBÞ úG äðo Bùð@ ólG

>.lðõy þì ZApgA Bø QGBÚo
þüBHüq ÿBø QGBÚo pG ûôçÎ
ÐýÇì óArýì ,BøpPy QÎpu úÛGBvì .kõy þì oArâpG Bø QGBÚo òüA óBüpW ok ÿpãük ÿBø QGBÚo pPy
.lðõy þì ûrüBW ûlðpG rýð pPy qA wßÎ òüpPùG úPHèA ô ólG ÿBøõì ókõG IOpì ,óAõýc òüA ókõG
óõñÞAô QuA ÿkõÏu óBPvGpÎ kBíðpPy< :Q×âqpPüôo úG ,{üBíð òüA þé¾AoôAk ,ÿlíèA óqõÖ
>.îüoAnâ þì {üBíð úG þìpâpu àü óAõñÎ úG Ao ó@

óApùO úéXì
úG ܃Öõƒì þƒâqBƒO úƒG óAlƒñízðAk #
{PéßuA úÞlðA ûly ÿpPgk ûpù^ ÿqBuqBG
ûkB×PuA BG .QuA {ýK ëBu oArø 9 úG ÉõGpì
ÿpOõýLìBÞ ûlý`ýK oBývG ÿBøoArÖA ïpð qA
ÿkpÖ ûpù^ ÜýÚk ÿqBuqBG ÜÖõì óAlñízðAk
ûkpì {ýK ëBu oArø 9 qA {ýG úÞlðA ûly

.QuA
BG óBvðA òüA ÿlñG óAõhPuA Ñõð úG úWõO BG
òüA .ly óBƒüBƒíð ôA ûpƒù^ pƒOõƒýLìBƒÞ àƒíÞ
.QuA >þãñu óBýì< p¿Î úG ÉõGpì QéßuA
ô QýèõEèBK òýG ûoôk úG ÉõGpì þãñu óBýì p¿Î
ÜÆBñì ÿApG IéÒA fçǾA òüA .QuA þãñuõð

.kõy þì ûkB×PuA BKôoA ëBíy

QyAkpG åorGqAo àüqA ûkpK úèBuoArø 9pPgk

úðBìq ô ûoôk òüA óBìkpì BG þðAôApÖ ÿBø RôB×O úG ÉõGpì ÿA úèBu 11 pPgk ûpù^ òüA qA {ýK Ao òüA .QuA ûkõG ÿlñíOolƒÚ pƒPgk óAk úÞ ly Àhzì óAôApÖ ÿBø þuopG qA wK
.QuA úPyAk úÞ ÿpPgk ,lðkõG ûkpÞ ÿqBuqBG Ao þãñu p¿Î úÞ Ap^ lñðq þì xlc ÿlDõu óBuBñy úñüpük ûkõG óAõWõð pPgk àü úG ÉõGpì QéßuA òüA
,wýOpýì Ùçg pG BìA .QÖpâ ïBð wýOpƒýƒì QéßuA ÿqBuqBG qA óAlñízðAk Ùlø .QƒuA
ëBu óAoArø ëõÆ ok lølýì óBzð óôAk ûpù^ ÿpøBÊ ÍBdè qA óôAk þñÏü kõƒè@ îgA pƒPƒgk .QuA úPyAk þíýXc ïAlðA ó@ óBìkpì lñíù×G úÞ QuA ûkõG òüA pPgk òüA
úPHèA ,QuA ûkpÞ pýýÓO ûqAlðA ú^ BO ïkpì ûpù^ óBuBñy úñüpük ô óAlñízðAk qA ûôpâ òƒüA
êÚAlc óBìkpì úÞ QuA òüA qA þÞBc YüBPð òüA .lðA ûkõG þéßy ú^ p¿Î
oBývG kõg óBýñýzýK úƒG QƒHvð BƒKôoA ëBƒíy ok úÞ úíXíW òßuA þO þu BG óBÛÛdì
RBÛýÛdO ,ly ØzÞ BOpKõEO oBÒ ok 1993 ëBu
.lñPvø Øýdð ô ØüpÊ úupãKB^ àü Bùð@,wLu .lðkpÞqBÒ@Ao kõg
{üBíð úG òO@ok wýèõKôpÞ@ ûqõì ok óôAk xBuApG ÜýÚk QÞBì àü QgBu ÿApG Ao ÿlÏG
ÿkBy Roõ¾ ç¾A pƒPgk òƒüA .lƒü@ þƒìok
pËð úG þðBH¿Î oBãðA ô õígA ôA .QuA úPyAlð .lðkpÞ ûkB×PuA þÏÚAô ÿpýâ ûqAlðA
pËð úG ,QuA úPyAk þâorG àÖ óôAk .luo þì þHvð úXýPð òüA pPgk òüA Roõ¾ ÿqBuqBG
êýèk òüA úG ÿpøBÊ Qý¾õ¿g òüA luo þì ô óqqA îÎAp¿Î ó@óBìkpì úÞ lñÞ þì QGBS Ao
ókoõg úGoõHXì Bø óBvðA óBìq ó@ok úÞ QuA ûkõG þðçÃÎ úPHèA ô ïAlðA Qyok oBývG kpì
ûpù^ êÚAlc ô lðA úPyAk þñùK Roõ¾ Bùð@ .lðA
.lðA ûkõG RBðAõýc ÑAõðA ïBg Qyõâ
ÿqõìpì ÿoBíýG pÆBg úG õígA pPgk òüA .lñPvø õígA úÞ løk þì óBzð pPgk òüA
ú^ Qvýð Àhzì BÛýÚk qõñø úÞ úPynƒâok "óôAk" ô úPyAk ëBu 18 BO 15 òýG pPgk òüA
lüBy , þðçÃÎ ÿoBíýG àü lüBy ,QuA ûkõG
.QuA ûly ÿoAnãìBð
.ó@ úGBzì ÿBø ÿoBíýG îø

BG óþq üàBüoükIkýqXkÎfZôAôokqA

ÿkçýì 18 ópÚ þüBüok kqk àü fôo ô püõ¿O BG IýXÎ þìAlÚA ok ÿlñèpüA óq #
.kpÞZAôkqA

.kpÞ oArâpG þðõðBÚ Roõ¾|úG ô lñèpüA êcBu ok Ao kõg ZAôkqA îuApì >äýO AlðBì@<
ûkpÞ ZAôkqA ÿô BG ,ÿkçýì 18 ópÚ þüBüok kqk >ôoBLuA àW< úG }A|úÚçÎ êýèk|úG >AlðBì@<
ïA|þüBüôö okpìúGúýHyoBývG>àW<Qý¿hyBìA,ûkpìêHÚBø|ëBukqkòüAîðAk|þìúP×âôA.QuA

.ïkpÞ ZAôkqA ôA BG pÆBg òýíø úG QuA
òì .îèBdyõg þéýg .QuA òì pvíø æBc ôA< :Q×â >AlðBì@< ,lÛÎ îuApì óBüBK qA wK
úG îýí¿O pÆBg òýíø|úG ïkõPu|þì oBývG IýDAoBÞ ÿBüok kqk ô kpì àü óAõñÎ|úG Ao àW Qý¿hy

>.îPÖpâ àW püõ¿O ô fôo BG ZAôkqA

30

www.TEHRANMAGAZINE.com

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |15 BG
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

BðpŸG ZpüA pPÞk qôlpyùG>òóürõãýìüBBWÞ<þoðkBgþBÚÚ@õlSôýÏu
àyrLðAlðk
òýízy ô þu ok QuA oApÚ úÞ >óõýìBÞ< þüBíñýu îéýÖ óAkpâoBÞ ,ÿõOpK BüqõHìBÞ #
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | Ao þOBdýÂõO >Õpíýu BO ïlÚôk< þPðpPñüA úìBðpG ûtüô ok ,lüBýGok {üBíð úG pXÖ îéýÖ ûoAõñzW

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ |.kpÞ úDAoA {íéýÖ ûoBGok
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì Ao ó@{Ûð þðBgBÚ@lýÏu úÞ >óõýìBÞ< îéýÖ ëôA {ÛðpãüqBG JBhPðA ûoBGok óAkpâoBÞ òüA
ïkBPupÖ þÚõSô qôpùG ÿApG 2005 ëBu ok òì Ao >óõýìBÞ< úìBñíéýÖ< :kAk eýÂõO ,QuA ûkpÞ ÿqBG
lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì úG QvðAõPðôA Qynâ|þì óApüAok îéýÖ úÞ| ó@ êýèk úG BìA .kpÞoApÚpG ÉBHOoA ó@ BGô lðAõg îøôAô
lýÏu JBhPðA êýèk< :kpÞ úÖBÂA òýñ`íø ÿõOpK |>.QÖpãð êßy óBì|ÿoBßíø ô lüBýG óApüA
óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ {üõâô äñøpÖ òüA BG úÞ þüBñy@ô kõGôA ókõG kpÞ ,>óõýìBÞ< îéýÖ ok {Ûð òüA ÿApG þðBgBÚ@
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA BßuôpO,þíüpÞþßýð,þðBgBÚ@lýÏuó@okúÞQuAÿõOpKúPgBuòýízy>óõýìBÞ|«| |>.QyAk

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 |.lðqAkpK|þì {Ûð ÿB×üA úG ... ô ÿkApì òüpvð ,BupK JõÛÏü ,kBPuAo òýìAo ,æõW
îéýÖ ûoAõñzW òýízyô|þu úG úPÖBü|ûAooBS@þÖpÏì úìBðpG ûtüô úÞ >Õpíýu BO ïlÚôk< úìBðpG
ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA
|.kõy|þì oArâpG Qéì þüBíñýu wükpK ok QñíéýÖ þPðpPñüA úðBìBu ÿõu qA ,QuA pXÖ
þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok !ly ÿp×ðoArø 75 ïApãéO ÿBø|ûôpâQýÖpÊ

|www.SmartDoctors.info þì ûkôrÖA ïApãéO ÿBø QýéGBÚ úGqôopø|#
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì òüA úG Ùoôk ëôBK luo þíð pËð úG ô kõy
ïBýK òüA ÿBø|þâtüô {üArÖAqA Quk Bø ÿkôq

.lzßG óBuo
ïBýK ûôpâ àü ÿApG pGoBÞ kAlÏO òüA lƒüBƒy
wKqA lðAõPG þvÞpPíÞô lyBG kBüqoBývG óBuo
lñPvø ëBc òüA BG BìA .lü@pG þøôpâ òýñ^ ëpPñÞ
pGoBÞ oArø 50 qpì úG óõñÞA îø úÞ þüBø ûôpƒâ
þì þOlì BO Bø|ûôpâ QýÖpÊ {üArÖA ô lðA ûlýuo

.kpHG òýG qA Ao Bùð@ ÿpýâõÃÎ Qükôldì lðAõO

SmartDoctors

. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao|

ôpvg àüBì|pPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG

(310) 202-113331 lýDBìpÖê¾BcxBíOÿlícApýì

óApùO úéXì

úG ÿkAlÓGpßGõGA
kpÞoApÖ BÛüpÖ@

BÛüpÖ@úG {ÎAk þPvüoôpO ûôpâpHøo ,ÿkAlÓG pßGõGA ;Qyõð óBu þvýéãðA úìBðqôo|# {yõK BG þvßÎoBzPðA BG þüõßuA úÏGAo
.QuA úPhüpâ QuA úPzâqBG óApüA úG úÞkpÞïçÎAokB^

ok Bü kB^oõzÞok pÂBc ëBcok ÿkAlÓG pßGõGA æBíPcA ,óBu þvýéãðA úìBðqôo úPyõð úG
ok óõñÞAô ûkpÞoApÖ ÝApÎqA {ÎAkpHøo :Qyõð kõg }oArâok úìBðqôo òüA.lyBGpXýðþßükrð

BýcA ûoBÚ òüA ok Ao kõg úPÖo Quk qA RçýßzO lðAõPG úÞ QuA oAôlýìA ôA .QuA úPÖpâ ûBñK BÛüpÖ@ ,kõG úPÖo úýÞpO úG îW úßHyokoõÃc ÿApG {ýK þOlì úÞÿpãüqBG ,þüõßuA úÏGAo # |
koAk ëBíPcA ,QyAk oBùÊA p¿ì ok {ÎAk þPvüoôpO ûôpâ êDBvì xBñyoBÞ ,lýÎ eìBu .lñÞ .QzâqBG óApüA úG

.lyBG BÛüpÖ@ok ÿA|úÛÇñì ok úüoõu ô ÝApÎ qA oApÖ qA wK ÿkAlÓG pßGõGA pG òì< :Qyõð úìõ¿Ïì RpÃc ïpc ok kõƒg qA þƒvƒßƒÎ eƒýƒÂõƒO ok pƒãƒüqBƒG òƒüA
óBßìA ÿkAlÓGpßGõGA :kpÞ lýÞBOrýðp¿ìok þìçuA QÎBíW ûôpâ ÜGBupHøo ,îýøApGA eWBð úÞ úð ,úèBdì {ñP×â úÞ Qvø þüArý^ úü þüBPÚô úü ...BXñýíø ,ïBXñüA ïlìôA...îðApüA...îPzâ
ê¾BÖ lc þèpPñÞô RoBËð óôlG ÿqpì úÛÇñì Bü kB^ ëBíyok ëBTì óAõñÎ úG ÿA|úÛÇñìok úÞ koAk úG þèô kBýì óõGq úG ,úy þíð þèô...ÿoAk }ApG îø ûsAô þPc ...ÿAõg|þì .....úð ,þãG ÿAõhð
ûBì 18 ok lðoAk lýÞBO BKôoA ô ÝApÎ ok þOBÎçÆA ÿBø|wð[email protected] ûly óBùñK pXýð ô püArXèA óBýì ...áBg ...áBg ,Aõø ,Al¾ ,ÜýÖo ,êýìBÖ ,Quôk ,úðõg ,þãñPèk ...kBýíð wÞ aýø }õâ
úG wLu ô QuA ûkõG pÛPvì ÝApÎ ëBíy ok ÐÚAô ZBG JõñW ok þüBPuôo ok ÿkAlÓG pßGõGA úPynâ úG îPÖo...ïkpì ÜzÎ úG ,áBg òüA ÜzÎ úG îPzâpG ...îðApùO ,ïBXñüA òì|!|!...òÆô...áBg
ïo þì BWpø ...úy|þíð BìA ïlük...îñÞ þâlðq úÞ ...îyBHð úÞ îPÖo ,pPùG ÿAqôo ô ûqBO ÿAõø ëBýg
.QuA ûly êÛPñì úüoõu ô ÝApÎ ápPzì ÿBøqpì ok ÐÚAô ëBíÞõHèA úÛÇñì ....ókõG ûoApÚ|þG ,òPzâ pG JBO|þG ...kõG BXñüA îv×ð ...w×ð ..w×ð ,îðõW ,îèk ,ïBXñüA qBG
pÇÎ ,eüp ÿBK àyA ûpÇÚ oB^ úG îñÞ àHu þíz^ ,QuAõg RoBüq îèk ...îìkpì BG ókõG
õìAõø...óApùO ..BXñýíø ...îðApüA ...îPzâpG ...ïBXñüA òì ...ÜzÎ RpÃc ,óAmA QÚô ,Jçâ
... lðA|úðõg úG îñPzâpG êýèk ô w×ð ô fôo ô ÜzÎ úÞ þìkpì òüA óoAk îPuôk ,úñýìq ôo ïBK ,óoAk
pÆBg úG BüAlg...óoAkõìAõø,QuBXñýíø ï|úðõg,úñýìqôo ïBK...ïBXñüA...îPzâpGô ïkpÞ òýÛü
RqA îyBG BXñüA òñÞ àíÞ ,òñÞ áok õñì úÞ þüBìk@ ,ïkpâpG BO þPyAnâ ïBK {ýK úÞ þøAo
úG ïkpLu äñu êÓG ok Ao úzýy ...óBGpùì ûlñzhG lðôAlg ...ïpG QðõGpÚ þùèA...ïoArãuBLu
ïkpì ïçu....òì óApüA ïçu...ïoAk QPuôk BüAlg ...àyA ûpK îíz^ ô BÎk úG îPuk ...Rkõg

|>.ïçu...ïçu....ïçu...þâlðq ïçu...òì

þÚçgApýÒ ÈGAôo þéýø þßýð
kpÞko Ao MìApO BG kõg

ûoBGok ÿqBXì ÿBÃÖ ok ûly|fpÇì ÿBø|þðq|úðBíâ ,êéì óBìqBu ok Bßüpì@ûlñüBíð #
.kpÞko AooõzÞòüAoõùíW|wýDo BG þÚçgApýÒ ÈGAôo
qA ZoBg ÈGAôo ûoBGok ûly|fpÇì RBÏüBy ldPì êéì óBìqBu ok Bßüpì@ ûlñüBíð ,>þéýø þßýð<
.QuA ûkpÞ ko Ao Bßüpì@oõùíW|wýDo ,>MìApO lèBðôk< BG Jõ^oB^
Q×â ô lðAõg >rýãðA|Rp×ð< ô >ûlñøkoAq@oBývG< Ao RBÏüBy òüA ,>þéýø< ,õßýPýèõK úPyõð úG
.lPÖA|þì lñíOolÚ óBðq ÿApG IéÒA ÝB×OA òüA
ok >îzg ô {O@< þèBXñW JBPÞ ûlñvüõð ,>Øèô êßüBì< ÿBø|úP×â qA lÏG oBG òýèôA RBÏüBy òüA
MìApO< :kõG úPyõð úÞ lyrÞpíPìôA JBPÞqA þzhG ÿôo Bø|úWõO QÎpu úG ÿqBXì ÿBÃÖok þégAk êDBvì ûoBGok Ao òüpÖ@|ëBXñW JBPÞ òüA Øèôô .ly fpÇì ÿqBXì ÿBÃÖok ,úHcB¿ì àü
Bßüpì@ oõùíW|wýDo |þ¿hy ÿBíýKAõø ok þéýø BG Ao }A|þ¾õ¿g QÚô qA þùWõO|êGBÚ {hG
.úPyõð Bßüpì@oõùíW|wýDo ,>MìApO lèBðôk< ¶lý×u jBÞ
>.QuA ûkAk pPùG þuBýu ûlñü@ àü ÿApG þüBølýÎô ô ûlÎô ôA úG úÞ ûly ûlük ô lñÞ|þì ÿpLu qA ZoBg ÈGAôo þðBðq BG MìApO QuA òEíÇì kõG úP×â| HBO | BG ÿA|úHcB¿ìok úPynâ úP×øôA
òýñ`íøôA >.lñPvø QuokBð «çìBÞ BùñüA< :Q×âôA .QuA ûkpÞ ko Ao ûly|fpÇì RBÏüBy ,þéýø úìAkA ok ÿô .koôBýG {GBPÞ ok Ao Bùð@ BO ûkõHð òEíÇì úéEvì òüA qA þÖBÞ ûqAlðA úG BìA ,koAk Jõ^oB^
úÞ þðBvÞqA þßü ûoBGok lñðAõPG {GBPÞ úGpO|ÜýÚk þøBãð BG lñíyõø óBâlñðAõg QuA òßíì Q×â
.lðA|ûly êídPì ÜÖõì óBðq pãük ô ôA úÞ lñPvø þOçíc püBu úýHy >Øèôô< Rçíc Q×â
.QuA ûkõHð BùñO MìApO BG BíýKAõø êgAk QÚô aýø Q×â òýñ`íø êéì óBìqBu ok Bßüpì@ ûlñüBíð .lñðrG þüBø|xlc ,lyBG MìApO úÚõzÏì QuA òßíì

32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Bßüpþì@èBûíyqBûO pÿÞBúøý|îéüÎpdO

úìBðpG BG ÉBHOoA ok Ao þèBíy ûpÞÿBø|QÞpy ô RBìBÛì qA ÿpãük kAlÏO Bßüpì@Qèôk #
.QuA ûkpÞîüpdOoõzÞòüA ÿA|úPvø

Ao þèBíy ûpÞ "ïBg Q×ð ÐüBñ¾ RoAqô" )úüõðAs 24( úHñyoBù^ qôo Bßüpì@ þüAoAk RoAqô
óBPvWpâ qBhG@ IéÆ þüAlW úÛÇñì ô òý^ ,úýuôo ok úÞ þèBíy ûpÞ ïBÛì 16 òýñ`íø ;kpÞ îüpdO

.lðly îüpdO þñý^ QÞpy ôk ô þèBíy|ûpÞ ÿpGoBG þPzÞ {y oBñÞ ok ,lñèBÏÖ
ÁBhyA þüAoAk RoAqô" :QuA ûkpÞ ïçÎA ÿA|úýðBýG þÆ ,Bßüpì@ þüAoAk püqô ,òý^õñì óõýPuA
qA ,lññÞ|þì þèBì òýìBO Ao }A|þOBdýévO ÿBø|úìBðpG ô )óôA äðõW( îýÞ Qìõßc úÞ þüBøkBùð ô
àýOBíPvýuoõÆ úG Ao lðoAk Quk þèBíy ûpÞ ÿBø|îüpdO ókqoôk ÿBø|úzÛðok úÞ þðBvÞ úéíW

".løk þì oApÚ Ùlø
úÞ ÿoõÆ úG úPÖpâ æBG þèBíy|ûpÞ ô Bßüpì@ òýG {ñO ,MìApO lèBðôk ÿoõùíW QuBüo óAoôk ok
Ao ÿA|ûqBO }çO ApýgA úÞ MìApO Qèôk .lðA|ûkpÞ lülùO þíOA äñW úG AopãülßüoõzÞôk óApHøo
ÿBø|îüpdO ÿkoAõìok úýuôo lüõâ|þì ,ûkpÞ qBÒ@ þèBíy ûpÞpG ÿkB¿PÚA ÿBøoBzÖ {üArÖA ÿApG
úPgôpÖ Q×ðoõzÞ òüA úGô ûkpÞ ÄÛð Ao äðBü äðõýK úýéÎ ldPì êéì óBìqBu QýñìA ÿAoõypýgA

.QuA
ûBì þßyõì {üBìq@ úG {ñÞAôok 2017pHìBuk ûBìpgAôAok ldPì êéì óBìqBu QýñìA ÿAoõy
IWõì úG .kpÞ ïçÎA Ñõñíì AooõzÞ òüA úG þP×ð ÿBø|ûkoô@pÖ RAokB¾ ûlíÎ ,þèBíy ûpÞ úPynâ
500 pTÞAlc ô ïBg Q×ð úßzG óõýéýì oBù^ kôlc koAk ûqBWA ÈÛÖ ëBu pø þèBíy ûpÞ ,úìBñÏÇÚ ó@

.lñÞ koAô êDôqBâ ô òürñG lñðBì þP×ð ûkoô@pÖ úßzG oArø
óByoõzÞ úG ûBì24 ÙpÊ ok lüBG pãük ÿBøoõzÞ ok þèBíy ûpÞ óApâoBÞ ,lülW úìBñÏÇÚ pG BñG

.lñÞ koAô úGp þèBíy ûpÞ Qèôk ÿqoA lì@ok ÐGBñì qA þßü úG lðA|õO|þì úÞ þìAlÚA - lðkpâqBG
kõg þéì QýíÞBc oBßy@ ÄÛð ô äñW ïçÎA úèrñì úG Ao Bø|îüpdO ó@ þèBíy ûpÞ RBìBÛì

.lðkõG ûlðAõg

úéXì ok kõg ÿBø ïBýK ô þùâ@oBzPðA BG
åorG ûkAõðBg òüA úG ,óApùO þééíèA òýG

lülðõýK úG þðApüA

33

óApùO úéXì

åpì þHüpÛO óBìq þñýG|{ýKô þÎõñ¿ì }õø

.QuA ûlýuo úXýPð òüA úG Bø|ûkAk ô Bø|úPÖBü òüAqA {ýG )ûBì 12 BO úu( ûly þñýG|{ýK óBìq úƒG Bƒø|ó@ ókBƒPupƒƒÖ pƒƒãƒük Apƒƒüq ,lƒƒðA|ûlƒƒy îPvýu àü lðA|ûly ÜÖõì óApãzøôtK #
þüBðAõO úG kBíPÎA úÞ lðlÛPÏì óAlñízðAk BìA úG úìBðpG òüA þzüBìq@ ûoôk .lðkpÞ píÎ Rlì .koAlð þüBñÏì þñýßvO ÿBø|QHÚApì lðAõO|þì úÞlññÞþcApÆ Ao þÎõñ¿ì }õø
lüBG AlPGA úÞ QuA ó@ qA ûkB×PuA Épy îPüoõãèA l¿Ú óBßyrK úÞ QuA ûkõG rýì@| QýÛÖõì ÿolÚ ûlðôpK xBuA pG Ao oBíýG àü åpì óBƒìq
þGõg xBvcA lüBG àyrK àü .kõy kBƒXüA þÎõñ¿ì }õø òýíhO þPuok l¾ok ëBu àü BO ûBì úu IüpÛO BG ôA þßyrƒK
BG Ao óBvðA àü ÿApG îýí¿O úÞ lyBG úƒPyAk .lññÞ þðBìok îPvýu koAô Ao ó@ lðoAk }õƒø òƒüA þƒñƒýƒG|{ƒýƒK koõƒì 10 pƒƒø qA ÐÚõì úG úÞlñÞàíÞoBíýG úGô lñÞþñýG|{ýK
ÿBø|úHñW kõƒg ô kpƒýãG òƒýyBƒì àƒü àƒíÞ ;koAk îø êßzì àü þÎõñ¿ì }õø òüA BìA Ao òüA .QuA ûkõG Quok koõì 9 ,þÎõƒñ¿ì
BìA ,lñÞ þñýG|{ýK Ao åpì óBìq lðAõO|þì îPvýu ûkAk óBzð oBíýG oArø 40 åpì óBìq þñýG|{ýK .kôpG þñýßvO ÿBø|QHÚApì ÕApu úG
.lüArÖBýG ó@ úG Ao ÿkpÖ ô þßyrK ,þÎBíPWA ïAlÞ xBuApG løk eýÂõO àyrK úG lðAõO|þíð ok åpì pO|îÞ óBßìA BG óAoBíýG l¾ok 95 .QuA ëBc ok Bßüpì@ koõ×ñPuA ûBãzðAk óBÛÛdì |
þÎõñ¿ì }õø îPvýu àü ÿôo ókpƒÞ oBƒÞ
úG çPHì úÞ þðAoBíýG åpì óBìq úƒÞ lƒñƒPƒvƒø
Ao lñPvø þðlzð|óBìok ô Qhu ÿBø|ÿoBíƒýƒG
îPvýu òüA þcApÆ qA Ùlø.lðq|þì òýíhƒO
QuA þðAoBíýG ÿApG þñýßvO ÿBø|QHÚApì kõHùG
åpì úG ô QuA þðlzð|óBìok Bø|ó@ ÿoBíýG úÞ
þðBìq úé¾BÖ ok Bø|QHÚApì òüA .kõy|þì îPg
.kõy|þì Ñôpy åpì qA {ýK ûBì 12 BO úu óBýì
ok kõWõì ÿBø|ûkAk qA ûkB×PuA BG úìBƒðpƒG òƒüA
þcApÆ ákõÞô ëBvâorGoBíýGoArø 160 ûlðôpK
òüA ok úÞ þƒüBƒøoõƒPƒÞBƒÖ .QƒuAûlƒy
Ñõð qA lñOoBHÎ lðA|ûly þƒuopƒG RBƒÛƒýƒÛƒdƒO
ÿpPvG óBìq Rlìô Bø|òßuA ,BøôoAk ,ÿoBíýG
BG þÎõñ¿ì }õø .óBPuoBíýG ok óAoBíýG ókõG
åpì ÿkôlc iüoBO lðAõO|þì Bø|ûkAk òüA þuopG
òýýÏO Ao ó@ qA {ýK ûBì 12 BO úu úé¾BÖ ok oBíýG
pO|îÞ Bø|ó@ólðBì|ûlðq wðBy úÞ þðAoBíýG .lñÞ
úPyAnâ oBñÞ {øôtK òüA qA ,QuA ûBì úu qA

Qvßy Ao þèõíÏì ÿBø|BíýKAõø BGqAôpK òüpO|Ðüpu koõÞo äñýDõG þOpÖBvì QW

11:44 QÎBu ok áoõüõýð pùy ÿlñÞ.ÙA.óBW ókpƒÞ {ƒhK ok ÿlƒýéÞ þƒzÛð ô lƒñƒñƒÞ|þƒƒì ÑAõðApãük úG QHvð BíýKAõø òüA .kpÞ þüBíðôo Ao wðBy òüA óApÖBvì qA þƒøôpƒâ #
l¿Ûì úG þédì QÚô úG pƒùÊ qA êƒHÚ úƒÛýÚk òýG ok QÞpc pývì ókpÞ qBG ô þüAõø ÿBø|ûkõO ,pPzýG ÿBƒÃƒÖ ÿAoAk ,þƒOpƒÖBƒvƒì ÿBƒø|QƒW þhüoBO kAlüôo àüok ,êHÚ úP×ø úÞlñPyAk
ok ô lì@ok qAôpK úG ólñè àüõOBƒâ ûBƒâkôpƒÖ Bø|kBG òüA .koAk Aõø ok úPÖpâ êßy ÿBø|óBÖõO ÿk|ÿA|ëA ÿBƒø|ÕApƒ^ ô pƒO|åorƒG ÿBƒø|ûpƒƒXƒñƒK ÿBíýKAõø àü pG oAõu ÿkoõðAõø QÏñ¾ ok
pG þédì QÚô úG pùÊ qA lÏG úÛýÚk 9:57 QÎBu ,óBPvìq ëôA úíýð ok ,òýìq þèBíy ûpßíýð ok kAõƒì qA ó@ QƒgBƒu ÿApƒG ô QƒuA lƒñíyõƒƒø þüBíýKAõø QÞpy pñüæ|îüok 787 äƒñýDõƒG
ok úÛýÚk 53 ÿrüo úìBðpG ÜHÆ .Qvzð òýìq ô þüAõPuA ÜÆBñì òýG ÿBìk ÙçPgA úÞ þðBìq BO áoõüõƒýð qA )|Norwegian Air|(sôpƒð
ÿAoAk ,QuA kõg lc|òüpPzýG ok ëBíy IÇÚ .QuA ûly ûkB×PuA óqô|àHu þPüqõLìBÞ
.ly þüõW|úÖp¾ ó@ pÖBvì 284 QÚô þÏýHÆ kAlüôo àü àíÞ úG ÝB×OA òüA úPHèA .lñyBG úPyAkoõÃc ólñè
YñK Rlì úG 2015 ëBu ok þƒéHÚ koõƒÞo .lñPvø QÎpu òüpO|Ðüpu .lðõy|þì ûlýìBð þPW óBüpW úÞ þüBø|kBG ,kBPÖA 2018 úüõðAs 15 iüoBO ok BƒíýKAõƒø òƒüA
úP×âBð úPHèA .kõG ûly QHS úÛýÚk 16 ô QÎBu úG ÿsôpð qAôpK ,úPynâ úHƒñƒyôk qôo ok RBÞpc òPyAk ÿApG BíýKAõø úG þPW óBüpƒW ôk òýG )pPìõéýÞ 5566( þéüBì 3459 úé¾BÖ
úG ÜéÏPì qAôpK òüA óAlüôBW koõÞo úÞ lðBíð ûBƒƒƒƒâkôpƒƒƒƒÖ qA 7014|DY| qAôpƒƒƒƒK ûoBƒƒƒƒíƒƒƒy àíÞ õW ÿæBG RBÛHÆ ok òPÖo {ýK ô Ðüpu QÎBu ok êüBì 200 qA {ýG QÎpu BG Ao pùy
úPvðAõO úÞ QuA koõßñÞ ÿA|úðBvÖA ÿBíýKAõø ô QÎBu 5 ÅpÎok )QÎBuokpPìõéýÞ 321(
52 ô QÎBu 2 óBìq ok BùñO Ao úé¾BÖ òüA kõG QƒÞpƒy úƒP×â ܃HÆ .lƒññÞ qAôpƒK úƒÛƒýƒÚk 13
ëBu ok koõßñÞ .lñÞ þÆ úýðBS 59 ô úƒÛýÚk iüoBOqAôpK òüpO|Ðüpu òüA ,ÿsôpð þüBíýKAõø
ô QƒvG Ao {ƒüBƒø|ëBƒG úƒzýíƒø ÿApƒƒG 2003 qApÖ pG þèõíÏì þƒOpƒÖBƒvƒì ÿBƒíƒýƒKAõƒø àƒü

.ly úPvzðqBG .QuA iüoBO ëõÆ ok àýPðçO@
koAô rýð Ao þìBËð ÿBø|BíýKAõøpâA òýñ`íø ,BíýKAõø QÎpu ,QÞpy úP×â úG úWõO BG
óAõOpK ÿBø|ëBG úG qAôpK òüA koõÞo ,îýñÞ ÿqBG ÿBñÏì úG úÞ ,QuA Aõøok QÎBu |ok êüBì 202
løAõg ÜéÏO lýùƒÞæ 71-|SR| ûBƒýƒu ûlƒðpƒK pG êüBì 776 úG BíýKAõø QÎpu pTÞAlc ólýuo
àü ïBXðA qA lσG 1974 ëBƒu ok úƒÞ QƒÖpƒâ óAõñÎ úG úÞ QuA òýƒìq úƒG QƒHƒvƒð QƒÎBƒu
QÎBu àüok Ao úé¾BÖ òüA þuõuBW RBýéíÎ rƒýƒð )|Groundspeed|( þƒñƒýƒìq|QƒƒÎpƒƒu
BG þüBíýKAõø ,pñüæ|îƒüok .kõƒy|þƒì úƒPgBƒñy
.kpÞ qAôpK úýðBS 56.4 ô úÛýÚk 54 ô 2007 ëBu ok äñýDõG úÞ QuA æBƒG þƒüAoBƒÞ

34

www.TEHRANMAGAZINE.com
Jõvdì þðBGpÚ pãƒük Bƒíƒy" :Qƒ×ƒâ ô kpƒÞ
qApÖApu óBâlðBìqBG wK òüA qA Bíy ,lüõy|þíð

".lýPvø ApWBì òüA
RBÏHO úG ê¿×ì ûoByA BG wLu BñýéüõÞA îðBg
koAõƒì 1000 qA {ƒýƒG úƒG åorƒG ûlƒðôpƒK òƒüA
kpÞ ûoByA ûlðôpK òüAok ûly fpÇì þvñWoAq@
Ao p¾Bð ÿpè pPÞk ôA .kpÞ QDApÚ Ao þüBùð îßc ô

.kpÞ ïõßdì óAlðq ëBu 175 úG
ûBâkAk ok îø òüA qA {ýK p¾Bð ÿpè pPÞk
ëBu 60 úG óBÞkõÞ þÖApâõðoõK QéÎ úG ëAolÖ

.kõG ûly ïõßdì óAlðq
ûlðpG ,pHüAô ókoõW )úüõðAs 19(úÏíWqôo
pãük ÐíW úG ólñè 2012 àýLíèA ÿçÆ ëAlì
îz^ ok îz^ BO QuõýK óBìpùÚ ÿBø|QuBñíüs
oô@pWq RApÆBg qA ,úƒèBƒu 54 ,pƒ¾Bƒð ÿpƒè

àyrK ”p¾Bð ÿpè“ ÿApG óAlðq ëBu 175
Bßüpì@okoBßyqoôpPgk 150 ûlñøkoAq@

.lüõãG þvñWoAq@ô óly þèBíPuk úÞ þÞBðkok RAoBùÊA ó@ úíø ô {èBíÎA úíø ,óBãýzýì êÞ óBPukAk ,wýOçüôBK îðBg àýLíèA îýO ÜGBu àyrK ,p¾Bð ÿpè #
ô Qhu òüpíO úÞ ïkpÞ|þì oõ¿ƒO òƒì" îø qBG ,lñP×â úPynâ qôo lñ^ ok {ðBýðBGpÚ kpÞ }çO kõg úýüAõßy þüBùð QDApÚ ïBãñøok ïBùOA úG úÞ Bßüpƒì@ QƒuBƒñƒíƒüs óApƒPƒgk
ÿoBÞ òüpOoAõyk àýLíèA ÿApG þâkBì@ ÿôkoA qA úðBðBW ÑBÖk ô êýÞô qA ÿoAkoõgpG ÜdPvì òüpPâorG óAõñÎ úG ó@qA úÞ ûBâkAk òüA YüBPðqA ok þøBâkAk ok ú`G pPgk 156 þvñWoAq@
úÞ ïlýíùÖ lÏG BìA îPyAk ôo {ƒýƒK úƒÞ kõƒG pG úÞ p¾Bð ÿpè pÆBg úG úð òüA .QuA kõƒg ÿApG ,ûly kBü Bßüpƒì@ iƒüoBƒO ÿoAq@ ákõƒÞ óAlðq ëBu 175 úG ly úíÞBdì óBãýzýƒì
ÿpè þðBGpÚ òì îGBüok úÞ kõG òüA ó@ qA pOoAõyk ûkB×PuA ÿkoAõì òýñ^ klXì ÑõÚô qA ÿpýãzýK
".QuBì þuBuA óõðBÚ xBuA .ly ïõßdì
".îPvøp¾Bð þèBcokô ûBOõÞ þOAoBùÊAok îøp¾Bð ÿpè .lñÞ )òíùG ïoBù^ - úüõðAs 24( úHñyoBù^ qôo
úG p¾Bð pPÞk úÞ þPvhð oBG úP×â pHüAô îðBg ûBâkAk ok pÂBc óBýðBGpÚ ÿõu úG oBG lñ^ úÞ ïlÚ þðBGpÚ óApPgk qA þßü ÈÛÖ AlPGA ok" QƒèBƒüA êƒÞ óBƒPƒukAk ,wƒýƒOçƒüôBƒK çƒXƒð@
úPyAk ëBu 14 ÈÛÖ ôA ,ûkpÞ ÿqAok Quk ôA óBüBK BO úÞ Q×â ô lýHéÆ }qõK Bùð@ qA QzâqBG ÿApG Ao kõg áBñPzcô óBPuAk ô kBùð {ƒýƒK :Q×â þÂBÚ îßc QDApÚ qA {ýK ,óBãýzýì
løAõg êíc kõg BG Ao QìAlð xBvcA òüApíÎ kpßð oôBG Ao ôA þvÞ AlPGA .kpÞ }BÖ óApãyoArâ ûkpÞ þèBíPuk Ao Bø|ú`GpPgk BøoBGp¾BðpPÞk"
.QuA Bùð@þvñW ÿBø|ïAlðA úG þßyrK l¾BÛì óôlGô
qõXì úÞ ûkõG ÿkpì BùñOp¾BðpPÞk úP×âôA .kpÞ ".lðkpÞ }çO {ðkpÞ QÞBu ÿApG þPc ô oõÃc ok ÿkoAõì ok Ao BøoAq@ òüA ôA .ûkq Quk
xArãOok QuBñíüs óApPgk ÿôkoAokoõÃc óõðBÚ úG ûoByA BG BñýéüõÞA ÿoBìqôo þÂBÚ óBñhu qA wK p¾Bð ÿpè êýÞô ,åpGõýðõýPì ,lðA|ûkõG ûkoô@IÇì úG Ao óBylðqpÖ úÞ òülèAô
ôA pG þvÞ úÞ òüA óôlG RBÚôA þøBâ ô úPyAk Ao ô óBýðBGpÚ ÿApG BÃÚ ûBãPuk ú`ð@ ô þuBƒuA óõðBÚ úG ûoByA BG ô Q×â òhu êÞ óBPƒukAk 20 kôlc BøoAq@ òüA ûBâ ...QuA ûkAk ïBXðA
QìBÚA êdì êPø ÝBOA ok lyBG úPyAk RoBËð ûlðôpK òüA óBýðBGpÚ úG ôo úPvðAk qBXì óBíùPì úG úWõO BG p¾Bð ÿpè" :Q×â Bßüpì@ þuBuA
".QuA úPÖBü úìAkA úÛýÚk
.QuA úPÖo|þì îø þéì îýO óApPgk pPÞk úýéÎ ûBâkAk îßc oôl¾ BG óBìrƒíø
pãük òìrüAo þè ,pƒHƒüAô ókoõƒW oBƒñƒÞok ok ôA þðBGpÚ óAõW óApPgk qA ÿoBývG ,p¾Bð
kpÞp¾BðpPÞk úGôo àýLíèA óBìpùÚ QuBñíüs úG QHvð kõg oBWrðA qA úüpâ BG þðBXýø þðBñhu
òì |Ùpc úG úÞ QuõO QGõð æBc ÿpè" :Q×â ô
Bì .ûly ÅõÎ rýì QzK ok Bì ÿBW .þñÞ }õâ .lñP×â òhu þyqoô àyrK òüA ëBíÎA
îø BñG ô QuA lñéG óBíüAl¾ ô îýüBXñüA æBc óBýðBGpÚ qA p×ð Bùøk úPynâ úP×ø lñ^ ok
ôA pGApG ûBâkAk úG ólì@ BG þyqoô àyrK òüA
".îüôpG úÞ îüoAlð .lñP×â òhu kõg áBðkok úGpXO qA ô lðkBPvüA
ûoBGôk .îPvø BXñüA òì úÞ òýƒHƒG ,ÿpƒè" ûlðpG óApPgk qA p×ð oBù^ {ýK qôo lñ^
Jõvdì õO þðBGpÚ pƒãƒük .ïA|ûlƒy lƒñƒíƒðAõƒO ok oõÃc BG Bßüpì@ óAôoBÞ ÿApG àýLíèA ëAlì
ûlðBìqBG ô úPÖBü|RBXð àü æBc òì .ïõy|þíð þvñW ûkB×PuA Fõu ûlñøkoAq@ JoBXO qA ûBâkAk

".îPvø ApWBì ó@ .lñP×â òhu kõg
óôA úÞ þyBG ûly úWõPì lüBG æBc õO ,ÿpè" ÿpè pPÞk îø qôpìA îßc oôl¾ qA {ýK
þOlì ÿApG ô úðBíco|þG úÞ þðApPgk qA ûôpâ Bßüpì@óByõK|þéì àyrK Bø|ëBu ÿApG úÞp¾Bð
RpGApG ok {OoA àü úG ,ÿkõG ûkAk oAq@ þðæõÆ Ao þvñWoAq@ koõì 10 îÞ Quk ûBâkAk ok ûkõG
pGApG ok( úÞ þPvøõO òüA æBcô lðA|ûly ëlG úG lGA wHc {üApG QvðAõO|þì úÞ QÖpƒünƒK

".þPvýð aýø )Bùð@ .lyBG úPyAk ëBHðk

35

óApùO úéXì

úýcBð ok QðBø|RoõÖ ok QüBùð ok ô ûkpÞ Bßüpì@ ÿBýñýWpüô QèBüA ok wýéK #
.QuA úPÖpâ Roõ¾ ÿqAlðApýO wÞBÖpÖ àü ÿôokõg rüpâ ô IýÛÏO ÿõülüô
pzPñì Aop¿ýÚ ótýG ïBð úG þüBßüpì@|-þðApüA
p¿Î ,QvK òPãñyAô úìBðqôo }oArâ pG BñG pXñì ôA óly úPzÞúG úG QüBùð ok úÞûkpÞ
úÞ kõG ûly ûkAk pHg wýéK úG pHìAõð 27 úHñyôk
p¿ýÚ ÿBÚ@ MýW RB¿hzì BG þüôokõg .ly
úÞ ûly UÎBG ô ûkq rìpO ûkBW Èuô óBùâBð ÿBø|áoBK wýéK úÞ løk|þì óBzð õülüô
- ûkõG pGôA ûlñðAo àü úÞ - pu QzK ÿôokõg p¿Î - QuA ëAolÖ kBùð àü úÞ - Bßüpì@
ÙkB¿O úñd¾ qA ó@qA lÏG ô lGõßG ÿô MýW úG ôk ){ýK ûBì ôk kôlc( 2017 pHìAõð 27 úHñyôk
ó@ qA wK ,}oArâ òüA pG BñG .QuA ûkpÞ oApÖ ok Ao ,úèBu 25 ,p¿ýÚ ÿBÚ@MýW ÿôokõgoBG
IýÛÏO Bø|áoBK wýéK Qzâ úÞ kõG xBíO qA óBùâBð ôA þèô lñÞ|þì ØÚõPì ûkBW oBñÞ

.kpÞ qBÒ@ Ao p¿ýÚ ótýG MýW .krüpâ|þì úñd¾
ûBãzðAk êý¿dPèA|ÕoBÖ ,p¿ýÚ ótýG þðõßvì úýcBð àü ok ôokõg úÞ ïõu úÏÖk
}olK QÞpy ok "UèõñìBÞ BýñýWpüô" qA wýéK oõìBì ,kõy|þì ØÚõO úG oõHXì
pSA ok ôA úÞ lüõâ þì ÿô ûkAõðBg .kõG oAlGBvc úG úÞ þÇüApyokô kõy|þì ûkBýK kõg ÿôokõg
êGBÚpýÒ ÿrÓì úÏüBÂ oB^k ûkoAô RBcApW ÿôokõg ûlñðAo ÙpÆ ok úzýy luo|þì pËð
ôA òýG þèBÏ×ðA ô êÏÖ ô Qvýð òýüBK p¿ýÚ ÿBÚ@
.Qynâok óBPuoBíýG ok ô ly QzâqBG àýéy ûlñðAo Qíu úG ,løk|þíð jo óAoõìBìô
þèôA êvð lðôpùy" Ao ôA p¿ýÚ ótýG ûkAõðBg
úÞ lðkpÞ Øý¾õO "þðApüA VApýì BG Bßüpì@ ûkAq .lñÞ|þì
rüpâ ô IýÛÏO óBüpW ok ô ûkõG Qðõzg ØèBhì ÿôokõg þPÚô luo|þì pËð úG òýñ`íø
YñK óAoõìBì ,kpÞ QÞpc õéW úG ÿolÚ IýW
.QuA úPyAlð kõg ûApíø þcçu wýéK
ok AlPGA p¿ýÚ ÿBÚ@ úG ÿqAlðApýO ûlðôpK .lññÞ|þì àýéy Ao ëôA úèõéâ

úG àýéyôrüpâô IýÛÏO ÿõülüôoBzPðA
Bßüpì@okp¿ýÚ ótýG

úÞ kõG Bßüpì@ ÿBø|áoBK wýéK oBýPgA ÜéÏì kõg QvK qA ,BüArì ô ÝõÛc Ì×c BG RBÛýÛdO )ÿ@|þG|ÙA( Bßüpì@ëAolÖ wýéK ok ûly I¿ð òýGoôk BG õülüô òüA
lñ^ BìA ,lðkõG êýgk ApWBì òüA ok {ðAoõìCBì .kõy êýíßO RBÛýÛdO lðôo BO lðA|ûly úG úÞ þðAoõìCBì ïBð .koAk ûlùÎpG Ao ûlðôpK òüA ÈHÂ BýñýWpüô wÞBÖpÖ þédì wýéK ÿôokõg
ëAolÖ wýéK úG "þÖpÆ|þG Ì×c ÿApG" lÏG qôo ok ô ûlzð ïçÎA lðA|ûkpÞ àýéy p¿ýÚ ótýG óBzðõülüô .lñPyAkoõÃc úñd¾ok úÞ ûly
úÞ kõG úP×âpPzýK Bßüpì@ÿBø|áoBK wýéK ÀýhzO êGBÚ Bùð@ Roõ¾ rýð lülW ÿõülüô lñÞ|þì QÞpc ÿolÚ ôokõg oBG pø úÞ løk|þì
.lyoAnâAô ôA QèBgk òÊ úG Aop¿ýÚ ÿBÚ@MýW ÿôokõg óõñÞA îø óAoõìBì òüA úÞ kõy|þì úP×â .Qvýð ok .lññÞ|þì àýéy pãük pýO lñ^ óAoõìBì
ÿBÚ@ Qynâok pHg ïçÎA qA lÏG qôo lñ^ IýÛÏO úñd¾ qA oApÖ ô ÙkB¿O úÏÚAô àü ok úG óBGBýg úýyBc ok p¿ýÚ ÿBÚ@ MýW QüBùð
qA ÿA|úèBÛì ok QvK|òPãñyAô úìBðqôo p¿ýÚ
ÿBÚ@ êPÚ ûlðôpK ok ÿoBÞ|óBùñK ô wýéK kpßéíÎ .ly ØÚõPì óõâsAô úíýð QèBc
úWoBgoõìA RoAqô òýñ`íø .kpÞ kBÛPðAp¿ýÚ òPãñyAô úìBðqôo úG p¿ýÚ ûkAõðBg êýÞô
kõg þíuo ÅApPÎA úPynâ pHìBuk ûBì ok óApüA úÞ úÞ løk|þì óBzð þßyrK áoAlì úP×â QvK
Qèôk ÜüpÆ qA p¿ýÚ ótýG óly úPzÞ úG Ao aì úG úèõéâ àü ô pu úýcBð úG úèõéâ oBù^

.kpÞ ÕçGA Bßüpì@ úG Bíuo wýDõu .QuA ûkpÞ QGB¾A
ótýG åpì pHg ïçÎA ïBãñø ok ÿ@|þG|ÙA )úüõðAs 24( úHñyoBù^ qôo p¿ýÚ ûkAõðBg
ÜýÛdO ok ôpýð òüA QèBgk úÞ kõG úP×â p¿ýÚ wÞBÖpýÖ wýéK îýí¿O qA ÿA|úýðBýG oôl¾ BG
àü Bßüpì@ ÿBø|áoBK wýéK ÿqAlðApýO ûoBGok .kpÞ þðAkolÚ õülüô òüA oBzPðA ÿApG BýñýWpüô
ô Qvýð ëAolÖ wýéK ÿApG koAlðBPuA úüôo ÿõülüô òüA" :QuA ûlì@ úýðBýG ok
ókõG óBüpW ok êýèk úG úÞ kõG ûkpÞ lýÞCBO ÈuõO óAõW kpì àü êýèk|þG êPÚ ûlñøkoAq@
.QuA oônÏì pPzýG RBÎçÆA ókAk qA RBÛýÛdO þñíüA Ì×c ëõEvì úÞ løk|þì óBzð Ao ÿkApÖA
ëAolÖ kBùð àü Bßüpì@ ÿBø|áoBK wýéK
ÿBø|áoBK ok QýñìA òýìCBO QýèõEvì úÞ QuA ".lñPvø þìõíÎ
ô õßvývðApÖ|óBu ,þu|ÿk òPãñyAô ok þéì ÅpÏì ok AlGA wÞ aýø" :lüArÖA|þì úýðBýG
ûlùÎ pG Ao pãük ÜÆBñì þgpG ô áoõüõýð pùy Bßüpì@ ÿBø|áoBK oõìBì ôk úÞ òüA BO kõHð Iýu@
ok ,lðkpÞ ÿqAlðApýO p¿ýÚ ótýG úG oBG lñ^
.koAk úPvzð kõg MýW ok údéuA óôlG úÞ þèBc

".kõG

36

www.TEHRANMAGAZINE.com

37

óApùO úéXì

.QuA ûkpÞ ko Ao ëBíy ok þìBËð þOBýéíÎ qBÒ@BG úýÞpO #
úüoõu kpÞ ÿBøôpýð Quk ok úÛÇñì òƒüA Ao ÿlülW úùHW ,kpÞ ÿBøôpýð úýéÎ úüoõu
.QuA .QuA ûkpÞqBG úüoõuok Bø|ÿpýâokok
úýuôo úWoBg oõìA püqô ,Ùôoôæ þEâpu óBãü ÐÂAõì úýÞpO ûlñãñW ÿBøBíýKAõƒø
.lðoAlð Qd¾ Bø|}oArâ òüA QuA úP×â Ao úüoõu ok òüp×Î pùy ok Üég ÐÖAlì ÿBø
ëBíy ok òüp×Î qA úýuôo ÿBøôpýð Zôpg .lðA|ûkpÞ óAoBHíG
BøkpÞ úG úýÞpO ÿBøôpýð úéíc ÿApG Ao ûAo úüoõu Üég ÐÖAlì ÿBø óBãü óBüõãñhu qA þßü
úP×â úýuôo BìA kpÞ|þì îøApÖ úüoõu êgAk ok ëBíyok ÐÚAô ûlßøk òülñ^ô òüp×Î úÞ úP×â
ô lðoAk oõÃc úÛÇñì òüA ok {üBøôpýð QuA úPÖpâ oApÚ úýÞpO þüAõø Rçíc Ùlø úüoõu
.lðA|ûlzð ZoBg .QuA
þøôpâ Ao Üég ÐÖAlƒì ÿBƒø|óBƒãü úƒýÞpƒO òƒüA úƒG QƒHvð úƒýuôo úƒƒWoBƒƒg RoAqô
ûqBWA ó@ úG QuA úP×â ô úPvðAk þƒPvüoôpƒO oBPuAõƒg ô ûkpƒÞ þƒðApƒãƒð oBƒùƒÊA RBƒýƒéíƒÎ
.løk|þíð Ao kõg qpì þßükrð ok oõÃc .QuA ûly pýâok ÿBø|ÙpÆ ÿoAlñPzüõg
ÿBøôpýð BG ûôpâ òüA ÿBøôpýð lüõâ|þì úýÞpO
þPvüoôpO þøôpƒâ Ao ó@ úƒýÞpƒO úƒÞ á|á|N lðkpÞóAoBHíG Ao úüoõu ëBíyok òüp×Î, úýÞpO ÿBø|ûlñãñW
.lñPvø ldPì ,lðAk|þì
ApWA úG qA úPynâ úP×ø úýÞpO ÑBÖk pƒüqô
qpì ok òüp×Î pùy úG úéíc fpƒÆ òƒPyAnƒâ oBýPgA ok 2012 ëBu qA òüp×Î ÿqpì pùy .pýgBüQuA wƒýDo ,óBƒÒôkoA IƒýÆ IƒWo ,pƒPƒzƒýƒK
lñP×â îø ÿpHg ÐGBñì þgpG .kAk pHg úüoõu .QuAûkõGÜégÐÖAlìÿBø|óBãü úÞ Q×â òýñ`íø úƒýÞpƒO oõƒùíW wƒýDo þñýìq RBýéíÎqBÒ@qAúýÞpOoõùíƒW
ûkpÞóAoBGúèõéâAopùyÙApÆAÿBøBPuôoúýÞpO òüA úÞ ûkpÞ ïçÎA ÿA|úýðBýG ok úýÞpƒO {ƒOoA qBÒ@ YHñì pùy þßükrð ok ÿpƒãük RBƒýéíÎ okòüp×ÎpùyokBøkpÞúýéÎ}oõzÞÿBøôpýð
.QuA pùy qA úÞ QuA þOçíc úG {ñÞAô ok ïAlÚA .ly løAõg .kAk pHg úüoõu ëBíy
.kõy|þìïBXðAúüoõuqpìokòüp×Î ok pÛPvì kpÞ ÿBøôpýð pãük oBG óBÒôkoA RBýéíÎ òüA Bü@úÞ kpßð Àhzì óBÒôkoA
úG þèBíPcA úéíc koõìok úýÞpO úG úüoõu
.QuAûkAkoAlzøoõzÞòüAëBíy þPèôk ÿBø|úðBuo }oArâ úýuôo óBìrƒíƒø Jrc ÿBøôpýð qA þzhG óAõñÎ úG Ao úƒüoõƒu ÿqpì úÛÇñì qA úýÞpO ÿBøôpýð oõHÎ ÿBñÏì úG
úüoõuëBíyqA{üBøôpýðZôpgpGþñHìúýÞpO .kpÞïõßdì)ááN(óBPukpÞóApâoBÞ

1ó3ApÿùOBøokþÿñýkâooõBýHéìýæì

QüBu ok þéì áçK BG þðBìõO koBýéýì 13 pPukôo|SV | oôkBPðôA þñýâoõHìæ }ôpÖ #
.kpÞIéW kõg úG Ao BøpËð ,ôokõg }ôpÖô lüpg

qBGôo ÿBø|þñýâoõHìæqA ÿpu òýèôA ,BýðkpuApuok ûBãPuk 500 BùñO sApýO BGôokõg Ñõð òüA |
BùñO Ao QÎBupGpPìõéýÞ l¾ BOp×¾qA ÿpýâ|JBPy.kõy|þì IÛéì|SV | Ùôpc úG úÞ QuA iüoBO

.lñÞ|þì QHS Ao QÎBu pG pPìõéýÞ 350 QÎpu ØÛu ô lüBíýK|þì úýðBS 2.9 ok

þüBÃÖ ÿôo ûkBýK òýPvhð
ly ïBXðA 2018

þééíèA òýG þüBÃÖ ûBãPvüAok ÿkçýì 2018 ëBu þüBÃÖ ÿôo ûkBýK òýPvhð koõðBÃÖ #
.lðkAk ïBXðA Ao

òýG þüBÃÖ ûBãPvüA ZoBg ok Ao 2018 þüBÃÖ ÿôo ûkBýK òýPvhð þüBßüpì@ koõðBÃÖ ôk
| úÏƒÇƒÚ ókpƒÞ òƒürƒãƒüBƒW ÿApƒG úƒPƒÎBƒu 7.5 ÿôo ûkBƒýƒK òƒüA .lƒðkAkïBƒXƒðAþƒééíƒèA
qAúðõíðôk.lyïBXðA2|Canadarm|àýOBGoÿôqBG)|LEE|(Bü|latching end effector
oBÞ úG þüBøBíýKBÃÖ ô RArýùXO òPyAlùãð ô ëpPñÞ ÿApG àýOBGo ÿôqBG àü ÿõu ôk ok úÏÇÚ òüA
ûkBýK òýízy ô Qvüôk òüA ëBcpø úG.lñøk þì ïBXðA Ao þ×éPhì þOBýéíÎ ÿBø QýèBÏÖ úÞ kôo þì

.kôo þì oBíy úG þééíèA òýG þüBÃÖ ûBãPvüA ok ÿoAlùãð RBìlg ïBXðA ÿApG þüBÃÖ ÿôo

38

www.TEHRANMAGAZINE.com

SOHEIL GOEL D.D.S

êDõâ êýùu pPÞk

àyrLðAlðk fApW

ûõBßãvzýðvAkðqApA×êðBýu¿àdPýèA×ÕýuoBBÖK

pTÞA ëõHÚ àW lÚBÖ þðõu ûlñü@oAlí^pK
ô Bø úíýG !QuA óõÖlø ÿpPì|þéýì 3.5
êßülì
oAqBG koAô óõÖlø ëB¿OA ûBâok óôlG þðõu QÞpy lülW Qulñø úÞkôo|þì oBËPðA #
pu QzK Ao|FCC ëAolÖ RBÆBHOoA úPýíÞ þøAõâ QÖBüok êcApì þyõâ òüA óõñÞA ô kõy
ÿpPì|þéýì 3.5 àW óôlG úÞQuA þðõu óõÖ|RoBíuA òýèôA ,ûBãPuk òüA .QuA úPyAnâ
;QuA ûlzð þyõâRB¿hzì úG ÿA|ûoByA aýø óBýì òüA ok .ly løAõg úÂpÎ oAqBG úG óõÖlø
óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok # |.kôo|þìoBíy úG þðõu þðBLíÞûlñü@oAk|î^pK ,Qulñø òüA æBíPcA BìA
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW #
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok # àW úÞ luo|þìpËð úG BìA ,lüBýð }õg óApGoBÞ ÝAnì úG óAlñ^ ïAlÚA òüA QuA òßíì ú^pâA |
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk # løBy úPynâ ëBu .kõy úPyAnâoBñÞ ÿlüôolðA ÿBø|QXâ qA lðAõO|þì YüolO úG óõÖlø ëB¿OA
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK # qA úÞ îükõG óõÖlø àW lÚBÖ Ræõ¿dì þcApÆ óBüpW úG ûlññÞlýèõO þðBLíÞ òülñ^ òPuõýK
þñý^ {Þôoô äñülðBG # {ýKok Ao úüôo òüA ÿkôq|úGrýð þðõu ApøBÊô kpÞ ûoByA þu|þO|bAô êâõâ úG óAõO|þì Bø|ó@úéíW

.kpýâ|þì
àýOBíy þcApÆô úPyAnâpu QzK Ao| FCC |qAqõXì ngA êcApì þðõu ûBãPuk àü ApýgA
,þcApÆ òüA oBñÞ ok .kõG løAõg óõÖlø þOõ¾ àW lÚBÖ óAôApÖ ëBíPcA úG úÞ løk|þì óBzð ó@

| |.QuA| USB Type-C |ûBâokÜüpÆqAAl¾ëBÛPðApãðBýGúÞûlyúDAoArýðþèôlW
îßdì iýì lðAõO|þì ÑõÂõì òüAô ly ØzÞ| Xperia Blog | ÿBíðoBO ÈuõO QÛýÛc òüA
ÿoArÖA|ïpð ÿBø|úñürâ þðõu ëõíÏìoõÆ úG .lGõßG óõÖlø ÿpPì|þéýì 3.5 àW RõGBOpG Ao ÿpãük
Ao BüpLvÞA ÿpu Ræõ¿dì úÞ løk|þì úüAoA kõg ÿBø|ûBãPuk ok Al¾ Qý×ýÞ kõHùG ÿApG Ao þÎõñPì
qA þßü QÞpy òüA ûôçÏG .QuA ûkõíð ëlG þÛýuõì úG óAlñì|úÚçÎ ÿApG IuBñì þGBhPðA úG
(818)907-9900 þðõu úÞ þOoõ¾ ok .kôo|þì oBíy úG óBùW ok þOõ¾ Ræõ¿dì óBâlññÞlýèõO òüpO|åorG
Ùnc kõg Ræõ¿dì püBu qA ûõÛèBG Roõ¾ úG ô Bø|þyõâ qA Ao óõÖlø àW BO kpýãG îýí¿O
.lyBG úPyAk QÏñ¾ ûqõc ok þÏýuô koõgqBG lðAõO|þì QÞpc òüA ,lüBíð
ENCINO PLACE 72.42 ok 152.79 BG ëkBÏì oõÞnì Qulñø kBÏGA úÞ løk|þì óBzð òýñ`íø|FCC | QupùÖ

16101 VENTURA BLVD STE 329 | .QyAk løAõg ëBHðk|úG Ao óõÖ|RoBíuA òüA þ`ñüA 5.7 rüBu úÞ QuA pPì|þéýì
,oAqBG QÞpc ÿõuô| Qíu úG úWõO BG BìA ;QuA þðq|úðBíâ àü BùñO Bø|QHd¾ òüApÂBc ëBcok
ENCINO, CA 91436 | |.kõGløAõhðIXÏOúüBìóAlñ^Bø|ó@ólyfpÇì

39

óApùO úéXì

kõy BW|úGBW lüBG QhPüBK

xBñypu ûlñvüõð òýüõâõè æõuoôA Ao QhPüBK lüBG ,îýøAõhð ú^ ô îýøAõhG ú^ :Q×â óApüA xBñy|úèrèq ïApùG pPÞk #
Qynâok þüBßüpì@ ?kõy BW|úGBW lüBG QhPüBK lýñÞoôBG BO lyBG þðõýéýì Bì ÿBø|úPzÞlüBG BíPc .îýñÞBW|úGBW

þãèBu 88 ok þüBßüpì@ àHu IcB¾ ô xBñypu ûlñvüõð ,òýüõâ õè æõuoôA # òýìq ÿBø|úüæ }rÓè ô úèrèq RApÆBhì qA ÿpýãzýK þ¿¿hO {üBíø ok úyBßÎ ïApùG pPÞk
|.QuA úPynâok oõzÞêìByó@koõì31úÞkoAkkõWôóBùWokþÏýHÆÿçG41:kpÞoBùÊA,lyoArâpGqAõøAok úÞ
QýÏíW p×ð óõýéýì 75 ô QuA óBùW rýgçG ô òüpÖ@|úSkBc oõzÞ 10 ôrW óApüA .kõy|þì óApüA
ok }A|úðBgok ÿoBíýG þOlìqA wK úPynâ úHñyôkqôoôA lðA|úP×â òýüõâõè îðBg ûkAõðBg
ô Qyõð|þì ÿrPðBÖ ô þéýhO-þíéÎ pðAs ok òýüõâ õè îðBg| |.Qynâok òâoôA ok lñéOoõƒK .lðoAk oApÚ BüçG òüA pÇg ÅpÏì ok oõzÞ
Rçßzì BG úéGBÛì úG kõg þüBÃÖ úñý×u BG úÞ kõG þðApâôkBW ô BøksA BG úPhýì@ ôA ÿBø|úPyõð .QuA rýg|úèrèq ,kBüq þéýg ô kBüq óArýì úG óApüA oõzÞ QcBvì l¾ok 85 :kpÞ eüp¿O ÿô
100ôlñéGóBPuAk20qA{ýGòýüõâõèæõuoôA| |.lñPgAkpK|þìúÛHÆôQývñWôkAtðlñðBìBø|þñýìq óApüA ÿBøpùy qA l¾ok 83 ok úèrèq pÇg .lññÞ|þì þâlðq rýg|úèrèq pùy 25 ok oõzÞ ïkpì qA þíýð
ôAoBS@qA ÿoBíy .lñPÖo }ôpÖ úG óBùWpuApuok Bùð@qA úhvð Bø|óõýéýì úÞ Qyõð ûBOõÞ óBPuAk ÅpÏì ok óApüA ÿBøpùy qA l¾ok àü BùñO .QuA ÈuõPì Bøpùy qA l¾ok 16 ok ô kBüq þéýg ô kBüq

.lðA|ûly úíWpO îø þuoBÖ óBGq úG |.lñPvýð úèrèq pÇg
JBPÞô| Earthsea Büok-òýìqÿBø|JBPÞúÎõíXìúGÉõGpìòýüõâõèîðBgRpùyûlíÎ ok 2018 ëBu BO 1900 ëBu qA úÞ þüBø|ûqpè|òýìq þuopG :kpÞ óAõñÎ óApüA þuBñy|úèrèq îéÎ olK
-þíéÎ ÿBø|JBPÞ òýèôA qA þßüoBO M^ Quk .kkpâ|þì pG þßüoBO M^ Quk þéýhO-þíéÎ îø AopPzüo 8 ÿBâorG BO þüBø|úèrèq kAlÏPuA Bì òýìqpu úÞ QuA ûkAk óBzð ,ûkAk jo óApüAoõzÞ
ÿpPzüo 9 ÿBø|ûqpè|òýìq BG þPc ,lyBG ïôBÛì ûqBu pâA ,Qvýð îùì pPzüo xBýÛì BùñO úPHèA .koAk
.QuA þPƒvƒýƒñƒýƒíƒÖ þƒéýƒhƒO
ïBð úG ÿA|ûoBýu ok ó@ óBPƒuAk .kõy|þíð IüphO rýð
ô konâ|þƒì þƒâlƒðq óBƒPƒvƒìq
þvñWôk þãíø ó@ óBƒñƒÞBƒu óBzð Ao IüphO úWok Bü óArýì úÞ QuA þèBÞpì úWok QuA îùì ú`ð@ :kAk úìAkA úyBßÎ
õƒè îƒðBƒƒg .lƒƒñƒPƒvƒø úWok ÿpPzüo 5 úèrèq àü BìA ,lyBG 5 ÿpPzüo 8 úèrèq àü þèBÞpì úWok úÞ QuA òßíì .løk|þì
:kõƒG úƒP×â pƒPzýK òƒƒýƒüõƒƒƒâ
qA úÞ QuA òƒüA òƒì RkBƒÎ" |.lyBG AoAk Ao pPzýG Bü 7 þèBÞpì
lì@oBÞBð kApÖA ûoBG ok òPyõƒð ÿApG ÿoBýÏì úÞ løk|þì óBzð Ao úèrèq ûly kAq@ ÿspðA úWok pPzüo xBýÛì ÐÚAô ok :kôrÖA ÿô
óBìq ok ÿpùy ÈuõPì úÛƒHƒÆ
þøBâ úÞ îñÞ ÿoAkkõg ëBƒc .QuA ûqBu ókõG ïôBÛì ,QuA îùì úÞ ú`ð@ .Qvýð Bø|ûqBu IüphO
òƒƒPƒyõƒƒð ,þƒƒOkBƒƒÎ òƒƒýƒñƒƒ^ :kpÞ óBýG ,óBPuqõgok úèrèqpÇg ÿlñG|úñùK QýÏÂô eüpzO BG óApüA þuBñy|úèrèq îéÎolK
oAõyk Ao lülƒW ÿBƒø|óBƒPƒuAk ,J@qk ,ëõÖqk ,úýñývc ,óBùHùG ,àéíÒBG ,ûnüA ,úülýìA ,ÿoBWBÒ@ úéíW qA óBPuqõg pùy 17
úÞ þðpÚ îýð ëõÆ ok|".lñÞ|þì pÇg ÅpÏì ok ÿrýg|úèrèq ÍBdè qA óôlý¾ ô óBíýéulXvì ,êO|úÏéÚ ,pPyõy ,Qykpu ,rìpùìAo
,Qyõð |óBPuAk òýüõâõè îðBg ,}õy ,kpãñuõu ,pýzìAo ,úülýíc ,qAõøA ÿBøpùy òýñ`íø :kAk úìAkA úyBßÎ |.lðoAkoApÚ kBüq
êýHÚ qA ÿklÏPì rüAõW ûlƒðpƒG ,oBñÞlðôoA ,óAkBG@ÿBøpùyô úèrèq ÈuõPìpÇg ÿAoAk ,óBhèAlHÎô óBPvG ,óAõèA ,ûrüõø ,þðBSçì
.ly ,lñPvø þéýhO þíéÎ RBýGkA rüAõW òüpO|îùì úÞ õâõø ô æõHð ûrüBW úèrèq îÞpÇg ÿAoAkrýð óApí^ô óBâkBy ,olñGpu ,pùzìpg ,pùzøBìolñG ,)ûo(þñýíg ïBìAolñG
|.kõG óAõWõð ô ákõÞ RBýGkA ok þGkA rüAõW òüpOpHPÏì qA ,ÿpGõýð ëAlì ûlðoAk òýñ`íø ôA
|.lñPvø
ïApPcA ÿAkA lüBG îýøAõhð ú^ ô îýøAõhG ú^ :Q×â ,QuA rýg|úèrèq ÿpùy óApùO Bíévì úßñüA óBýG BG ÿô
ïApPcA ÿAkAôA úG óBùWpuApuqA þðBâlñvüõð ,òýüõâæ îðBg QynâokpHgoBzPðA ëBHðk úG BW|úGBW lüBG QhPüBK lýñÞ oôBG BO lyBG þðõýéýì Bì ÿBø|úPzÞ lüBG BíPc .îýñÞ BW|úGBW Ao QhPüBK
JBÇg óBâorG qA þßü Ao òýüõâõè îðBg þPýüõO ok þüBßüpì@ ûlñvüõð ,äñýÞ ò×PuA|.lðA|ûkpÞ kôpG òýG qA ëBu lñ^ ÿApG óApùO êÞ BO løk jo óApùO ok ÿpPzüo 7.5 Bü 7 ÿA|úèrèq QuA þÖBÞ ?kõy

|.QuA ûlðAõg þGkA kBíð àü úßéG þéýhO þíéÎ ûlñvüõð àü BùñO úð Ao ôA ô ûkpÞ | |.kõGløAõgþðõýéýìîøBø|úPzÞRoõ¾òüAokô
ûlðAõg "óBâlñvüõð òüpO|}õøBGô òüpO|ÜýíÎqA" AoôArýð þüBýðBPüpG ûlñvüõð ,òíýâ êýð ó@ÿApG þüAõñy }õâ BO îýüõãGolÚ ó@Ao ÑõÂõì òüA lüBG :kAk úìAkA óApüA þuBñy|úèrèq îéÎolK
okôA .ly lèõPì Býðp×ýèBÞ þéÞpGokpGôpÞ æõuoôA ïBð BG 1929pHñÞA 21ok òýüõâõè îðBg |.QuA Aorý^ úíø lðAõO|þì úÞ QuA 9 ó@þèBßì úWok ,kõy ëBÏÖ óApùO ëBíy êvâ çTìpâA .kõy AlýK
À¿hPì ôA |.lðAõg xok áoõüõýð ok BýHíéÞ ûBãzðAk ô Quõ^BƒuBƒì ok ؃ýƒéÞkAo YƒèBƒÞ
ok òðBÞôo ÿBýðk ïBð úG ôA JBPÞ òýèôA |.kõG îvýDõDBO ô îvýyoBð@ IOBßì pýSBO QdO ô þuBñy|óBvðA |.lñÞ kõGBð
lðqpÖ úu Bùð@ ô ûkpÞ ZAôkqA joõì ,òýüõâ õè rèoB^ BG òýüõâ õè îðBg| |.ly pzPñì 1966 ëBu
40
.lñPyAk

www.TEHRANMAGAZINE.com úSkBcokpâoBÞ5 óly kõÛ×ì
Bßüpì@ok qBâ ûB^ oBX×ðA
ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ
Ýpy ok qBâ ûB^ ok oBX×ðA ÑõÚô pSA ok |:kpÞ ïçÎA Bßüpì@þðBzð|{O@ÿõãñhu #
,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK .lðly kõÛ×ìpâoBÞ5 ,Bßüpì@ÿBíøçÞA
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@

l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok

QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy

(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com

7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335

òüA qA úÞ lðkõG oBÞ ëõÓzì pâoBÞ 22 ,úSkBc òüA ÑõÚô ïBãñø ok ,BíøçÞA RBìBÛì ïçÎA pGBñG
pãük p×ð 16 ô ly êÛPñì óBPuoBíýG úG RBcApW Rly êýèk úG p×ð àü ,lðA|ûly kõÛ×ì p×ð 5 ,kAlÏO

.lðly þdÇu RBcApW oB^k rýð

qA wK ô QuA ûlzð Àhzì qõñø úSkBc òüA QéÎ ,QuA ûkpÞ ïçÎA rýð þðBzð|{O@ ÿõãñhu
.ly løAõg pzPñì ó@ RBýDrW ô úSkBc QéÎ ,êìBÞ þuopG

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

îðAk þì úÞ ÿkõG áBK olÚ ó@ , ÿkAlð IüpÖ ôA îðAk þíð , ïlýñzð Ao úPgBÖ ÿAl¾ pãük ?lüoAk Bíy óApùO úéXì
òýñ^ òüA úÞ ÿkpÞ þíð îø Ao }oõ¿O þPc ûlyúðAõükçìBÞoBãðA!òìBüQyAnâAoþyõâ |. òÞ îßíÞ : îP×â þPhu úG
|.lñyBGûkAkRAÿqBG îzßGqAokêHìÿôoBOkpÞîßíÞóBWpì.ïkõG ïBíO , }BG pO ïAo@ þíÞ ? ïrürÎ ûly ú^|- | oõK Jkõì BðAlðBì
pãülíøolÛð@ôk ó@pâA ! lðkAk ïA ÿqBG Ap^|- | BìAlðByõñGòìúGþG@óAõýèBOkpÞ}çOþéýgô |. kqpè þì QðlG
qA BO lñP×ãð òì úG úðBÚkB¾ Ap^ lñPuAõg þì Ao úG ïkpÞ þì xBvcA ô úPyAk ÑõùO QèBc òì |.îðAlGòýÏìîðBgúGÐWAoîøAõgþì|- |
?ïôpGóôpýGóByþâlðq qBG Ao îðBíz^ þPÚô, ly îøAõg ïBíO ÿkôq ç¾A Bíy ëBc : Q×â ô Qvzð }rýì QzK
BG : Q×â ô kpÞ ûBãð îðBíz^ ok ûpýg úPgBÖ Qukok Ao îðBPukô úPvzð ïoBñÞ úPgBÖ ïkpÞ |.{üBýð îðBg Qvýð Jõg
þPvðAk þì pâA , êvÎ }BG QuAo ôo Rkõg pHg rý^ úíø qA ôA úÞ îPvðAk þì . kpzÖ þì , lýølG Ao îèAõu iuBK ÈÛÖ îñÞ þì {øAõg|- |
óõ^þPÖoþì{èBHðkúGîøqBGQuAûlðqlýìA ûkBì@ {üBø Ùpc ólýñy ÿApG Ao ïkõgô koAk ú^ lýüõãG kõy þì kõG óBPupýGk òüA pýGk ôA
QukôAqA þðAõO þíð úÞ ÿA ûkpÞ QGBS BøoBGõO Ao ÿrý^ aýø òP×â RolÚ úÞ þèBc ok ïkpÞ ?ûkBPÖA {üApG þÚB×OA
pø ok QuA ûlðq ôA þPvðAk þì pâA ô þzßG xBvcAúÞlýLOþìlñéGóBñ`ð@îHéÚôîPyAlð {üBø îz^ ÿôo Ao {ßñýÎ ÿoõíýO îðBg
.ÿkpÞþì{üAlýKkõGþÞBgÿûpÞòüAÿBXÞ |.lýñyîøAõhðrâpøAoúPgBÖÿAl¾ïkpÞþì óôpýGAoûlðôpKlñ^líÞêgAkqAôQyAnâ

ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
|... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq

êvÎ pgA~ {hG
òýíø ÿApG . Qvýð þðkpÞ oôBG óõ^ , úð õãð ?ÿlükAoôAûpgæBGwK|- | . úéG : Q×â úÏèBÇì ÿA úÛýÚk qA wK ô lýzÞ
ÐÇÚ ôA qA çìBÞ Ao õO lýìA QuAõg þì RolK àü ÈÛÖ ó@ , ûkpì òì lýìA : îP×â þPhu úG úÞ| kõG úuolì òüA ÿBøpýGk qA þßü òýÏì îðBg ?þPvø ûlüpK äðo olÛð@ Ap^ ! êvÎ ûly ú^|-
ô lñÞ þâlðq }pvíø BG lðAõPG pdu îø BO ûkpÞ |.|ïkpÞ{ívXOúËdèàüÿApG,kõGBüôo qA }pvíø BGô kAk B×ÏPuA {ýK ëBu ûk Akôlc îø qõñø , ïlýzÞ þì w×ð þPhu úG
BPÛýÛcõOúßéG,kõHðBüôoàüó@îèkrürÎúð|- | |. QÖo óApüA ú^pø BìA ? Büôo Bü kõG îøõO îíù×G îPvðAõO þíð
.þñÞ {yõìApÖ pPùG þðAõPG õO îø |. ÿlük Bø ëBu qA wK Ao QGõHdì ?B×ÏPuA|- | pO JBO þG lýìA ólükô ólýuo ÿApG Apì kõG úÞ
þì îèk ÈÛÖ , ïlýñy þì úÞ þDBø ÙpcqA Yýâ îüõzGoAlükòüAÐðBìBOîükpÞ}çOBìÿúíø QýíøA QüApG olÛð@ ÑõÂõì òüA Ap^ , úéG|- |
lüõãGô ûkpÞoAlýG JAõgqA Apì þvÞ QuAõg ôQÖoBýðkqAòýÏìÿBÚ@{ýKqôolñ^úßñüABO ûkBuRBýGkApýGkàüÈÛÖôA?{üBýðîðBgkoAk |. kõG ûkpÞ {ýK qA
ÿqBG õO ô ûkpì lýìA , ûly ïBíO rý^ úíø qA wK , lñüBýG óApüA úG lðly oõHXì pdu ô lýìA |. kõG |...îükpâpGlüBG|- |
Bø ëBu òüA ïBíO ok Q×â þì þvÞ . ÿA ûkoõhð ÿ úPuAõg úG úÞ lðkpâ pG kõGoApÚ îuApì óBüBK |.QuAûkpìôAúÞïkpÞþìëBýgòìBìA|- | ûkpGpÆBgqAAo}õüpK,êvÎÿAûlyúðAõük|- |
ô ûkpÞ úüpâ RlýìA åpì ÿApG BPÛýÛc õO úÞ lñPÖo óBzüçüô úG Ao ÿqôo lñ^ôk ó@lýìA pßÖ IXÎ : Q×â ô lülñg ÿoõíýO îðBg
õO ô kõHð ûkõùýG ôk ó@ ÿApG õO ûBñâ xBvcA õO BG {OApÆBg lülXOrýðôA l¿Ú îñÞ þìpßÖ |! ÿA úðBÛícA ?ÿA
ûBãð BìA , ÿkõG ûkpßð úXñßy Ao Rkõg ûBñãýG QuAõg lðAõO þì ÈÛÖ òüA îíùÖ þì æBc . kõG , îPvýð ÿrý^ ólük úG okBÚ úÞ ïkpÞ xBvcA þhuBK þG RæAõu qA rüpHè îñøm úÞ þèBc ok
þìAo@ úG ôA . kõG oBßðA êGBÚ pýÒ úPgBÖ îí¿ì ûlükAoôAþÖkB¿OçìBÞoõÆúGõOúÞlyBGAlg ÿoõíýO îðBg qAô ûkAk Quk qA Ao îüôpýð ïBíO
òýñÆ úÞ þèBc ok , kpÞ ókq Ùpc úG Ñôpy õO óBGpùì ÿAlg lüBy , ÿpHG QÛýÛc úG þK ô úðBg úG Apì ô úPÖpâ þñýyBì îüApG îPuAõg |. úðBíu îükpâpG lüBG : ïkq kBüpÖ , kõG
ÜHÆ qôo ó@ : kõG òýãíÒ ô úðBÚkB¾ {üAl¾ RoAq@ {üBø Õôok BG þvÞpãük QuAõg þíð BOkpÞpHgAoúuolìÿBGBGþðApãðBGôA,lPup×G ÈÛÖ ûAo Rlì ïBíOokô úPÖpâ þPvGok òýyBì
ok , îPvzð pg@rýìô ûly xçÞ koAô RkBÎ ôûBñâxBvcABGrýðAoRpíÎÿúýÛGõOôlølG w×ð . lðBupG úðBg úG Apì úuolì òýyBì BG úðBg úG Iy úíýð , ïkpÞ þì ûBãð îPÎBu úG
ôA ô kõG úðBãü ÿBÚ@ úG îùWõO ïBíO úÞ þèBc þì Alg lüBy , þñÞ þâlðq óAlWô JAnÎ áok úG okBÚ îñøm ô ûly oAõyk îüApG ólýzÞ óBWpì pãzupK ûBãð pGApG ok úðBíu . îülýuo
ëk, kpßð òì úG þøBãð aýø úzýíø lñðBíø ÿpHg þG òüA qA Ao õO Roõ¾ òülG QuAõg ôúPÖoò×éOÿõuúGBíýÛPvì,kõHðÿrý^aýø ôA úG QuAõg þìô QgAlðA æBG Ao {üBø úðBy
ókõGo ÿApG þP¾pÖoBËPðAok òýãíÒô úPvßy |.koôBýGóôpýGÜéÇì ÄÓG úÞ þèBc ok , îPÖpâ Ao úPgBÖ ÿ ûoBíy ô QuA úPynâ ú^ òì pG lðAk þíð úÞ lðBíù×G
ô ly xçÞ koAô ÿluA îðBg úÞ ïkõG ôA qA ûBãð . îíùÖ þíð ç« ¾A òì ?úPgBÖ þDõâ þì ú^|- | úG , îðrG Ùpc îðAõPG úÞ ly þì ó@ qA ÐðBì BìA ? ûly ú^ úÞ îPvðAk þíð îø ïkõg òì
ápO Ao xçÞ þPÚô . Q×â òhuôA BG þìAo@úG óBWóBPuoBíýG ok ôk ó@ úÞ ïoAk pÆBg úG ÈÛÖ |:|: îP×â þPhu ok þPhu ÿBøqôo úÞ Q×â þì òì úG þuBvcA
îðBg : Q×â lñéG ÿAl¾ BG úðBãü ÿBÚ@ , kpÞ |. Qvýð Õôok pãük úÞ òüA , lðkpLu |... úPgBÖ õèA ok Ao îüBøõðAq Iy ïBíO . QyAk îøAõg {ýK
òýÏì îðBg ÿBø xçÞ úÞ ûkAk pHg òì úG ÿluA úÞ þPyAk îø Üc , êvÎõO þâkBu ÿApG ïpýíG ?kqpèþìQüAl¾Ap^!êvÎûlyú^|- | ûpýg ûBýu óBíu@ úG ûpXñK qA ô úPÖpâ }õÒ@
Ao óBy úðBg ÿ ûoBíy olÛ^ pø ô lðA ûkBPÖA IÛÎ Ao þvÞ RA þâlðq ok râpø óõ^ , þñÞ oôBG |.QuAûlðqqõñøòýÏìîðBg...òýÏìîðBg|- | îø îPyAk lýìA BG úÞ þOApÆBgÿ úíø , ïly
qA þÛýÚk þðBzð ô løk þíð iuBK þvÞ kpýâ þì þøBâ ô Qynâ þì îðBâlük pGApG qA þíéýÖ óõ^
þì pG IÛÎ úG BøoBG ô BøoBG Ao ÿA ûpÆBg îñøm
ÿA ûpÆBg qA þøBâ ô {ìlük þì ûoBGôk ô lðAkpâ

|...îPynâ þì QÎpu úG
, îPÖo óBPupýGk úG ô úPuBg pG ÿBW qA kôq eH¾
. kõG ûlðBì þÚBG Bø xçÞ Ñôpy BO þPÎBu qõñø
þì îHéÚ ô lñPÖo þì {ýK ÿlñÞ úG Bø úýðBS
ÿBGBG ïBXðApu , kõy ûlñÞ pG ÿBW qA QuAõg
qA wK þßü óAkpâBy ô kõzâAo ok úuolì
ó@ ÿoõíýO îðBg . lðly óBPupýGk koAô ÿpãük
qA ô ûly óBPupýGk koAô pýgBO QÎBu îýð BG qôo
Qzcô óBíz^ô þßzì xBHè ó@ BG òì ólük
koAô ôA BG BO kpÞ àíÞ ô ly ûkq Q×ãy ûkq

|. ïõzG pPÖk
úÞQuAþèBcú^òüA!{üBýðîðBgûlyú^|- |

44

TEHRAN MAGAZINE ÿkõWô BGõO BìA : Q×â îí¿ì þñýñÆ BG úPgBÖ úzÛð òüA ÿApWA ok Bø ó@ úG ïkpÞ ëõHÚ úÞ ÿqôo Tel:(818)881-1771
úíø ó@ BG ûkpì QGõHdì ÿkpÞ þì ëBýg úÞ îðBg åpì ÐðBì îPuAõg þì ÈÛÖ îñÞ àíÞ
.. RA þãèBu ûl×ø ÜzÎ óBíø , îvüõð þì , ÿkAk úìAkA RA þâlðq úG ûBñâô ïpy xBvcA Jõg olÛ^ ôA þðAk þì úÞ Rkõg , ïõzG òýÏì QuAõg òì qA òýíø ÿApG , Qvýð Quk okôA
õO îvW úÞ qôpük ?úð pãì þuBñy þì Apì Jõg þãñPèk Rly qA òýÏì îðBg úÞ þOoõ¾ ok |. | îPvðAk þì ôA Üc Ao õO ÿ úHüpÒ òì ô kõG qA úÞ Qvø þvÞ xçÞ òüA ok Bü@ îupLG
BO îPvG Ao îðBíz^, lñPyAnâ þì áBg ok Ao }BG úPyAlð ày wK , kõG åpì ëBc ok BPÛýÛc oApÚ úðBùG Ao }A úðBPuôk óBvðA wc rýð oBýùì
îüõãG {üõg úG píÎ àü ô îñßð oôBG BO , îñýHð lýìA BG úÞ kõGôA Ücô kõGõOqApO úP×ýyôA úÞ àíÞ òýÏì îðBg úG løAõg þì úÞ Q×â ô kAk ?lyBG úPyAk ÿpHg óBzüA
õO ô løAõg þì Ao õO ô QuA ûlðq qõñø êvÎ ó@ , kpÞ løAõg ZAôkqA òì BG ó@ qA wK ô lñÞ ú^ ôA úÞ îýPvðAk þì õOô òì ÈÛÖ Bøqôo ó@
þPvø ïõ¿Ïì ô áBK ÿpPgk ÿ úHüpÒ îø qõñø |.|. lñÞ þâlðq òüA ÿApG Ao BøoBÞ òüA ïBíOôA îPvðAk þíð óBìq ÜzÎ I¶ O ô ÿoBíýG ok úðõã^ ô koAk þèBc
ÈÛÖ , îzßG w×ð ïAo@ þéýg ïkpÞ þì þÏu óBüBKqA wKô koôBýG Quk úG AoõO úÞ lñÞ þì úPÖpâ æBG Ao îPuk , lñÞ þì ÿpLu Ao {üBøqôo
|.|. lzÞ þì w×ð õO ÜzÎ úG ÈÛÖ úÞ îPvG Ao ok ô ûly îÚBOA koAô þPhu úG ...òýíø ZAôkqA òì BG løAõg þíð úÞ Q×âôA þPÚôoBÞ QHd¾ îø ôA BG þÛüBÚk îðAõPG úÞ òüA ÿApG ô
úG ûsAô ...Èg úG Èg , ïlðAõg Ao QOApÆBg ôk îPuAõg ôA qA ô úPyõð úPgBÖ ÿApG ÿA úìBð , ôA úÞ ïlýíùÖ ûoBHßü úGô ûly lükpOoB^k lñÞ . îðAk þì úñýìq òüA ok Ao rý^ úíø úÞ îP×â ïõy
òýñ^ òüA úÞ Ao ÿkpì îø qõñø BìA ..ûsAô úÞ æBc . lPup×G lýìA ÿApG Ao îOApÆBg pPÖk ÜícA ô äñg þéýg òì , êvÎ løAõg þì Ao õO úÞ îP×âôA úGô ûkBPvüAôpøAook xçÞqA wK
? kõG úÞ kpì ó@ . îuBñy þíð , ÿkõG {ÛyBÎ þPc îvüõð þì Ao ïqôpìA RApÆBg ïoAk Rly qA îø lüBy , ïkoõg Ao {HüpÖ úÞ ïkõG pu úG }krìBð Qzâ qBG oBËPðA ok òýÏì îðBg
ÿApG ïpýíG ! j@|.|. ïoAk òýÛü , ïkõHð òì îñÞ þì xBvcA ÈÛÖ , lðqpè þíð îðBPzãðA úðBÛícA QuAõg þì îèk òPyAk Quôk ô ÜzÎ ûkpÞ ZAôkqA {üBýð êvÎ BG ôA krìBð BìA , kpG þì
aýø ó@ ok úÞ êvÎ QHýXð ô áBK RApÆBg òýíø lñüõâ þì úÞ þâlðq óBüBK ÿ úÇÛð lülùO Ao ôA òýíø ÿApG , îñÞ oôBG Ao {üBø Ùpc , lðAk þíð ÑõÂõì òüA qA ÿrý^ òýÏì îðBg ô
úËdè ïBíOok òì . þãPvHèkrW Qvýð þøBñâ òýíø BíPc , ïoAlð ày òüAokpãük . QuBW ûkpÞ ZAôkqA õO BG ÿqôo îíù×G pâA úÞ ïkpÞ QuA ûkpÞ òýãíÒô ûkpvÖA AoôA ÿpHg þG òüA
AoõO ûBýu qôpìA , ïkõHðô ïkõG RA þâlðq ÿBø ûBãð qA úÞ kõG ûkAk kBü òì úG åorGokBì . QuBW BGôk ó@ . Q×â îøAõg QüApG Ao rý^ úíø QuA
ïA úPvüpâ olÛð@ô õO ûBýu ÈÛÖ , êvÎ ïlýyõK úÞ ïkpÞ þìpßÖ òì BìA ïrüpãG óAkpì IüpÖ pK QÚBOA ok õO þPÚô ô lðly ZoBg óApüA qA îø |.|.
þìoôBG . ûly wýg wýg QOApÆBgpPÖk úÞ bõK úzýíø , Bø ûBãð lñPvýð ûqpø úzýíø úÚæBÎ õO úG oBýùì úÞ îPyAlð òýÛü râpø òì
þñÞ þìoôBG ? ïA ûly QGBO þG òýñ^ òüA þñÞ| qA îø þøBâ åorG okBì ...BølñhHè lñPvýð lýìA åpì ÿApG qA wK, îP×â þíðôA úG ÿrý^râpø úðpâô koAk
qA à^õÞ ûBãð àü úG Ao ïA þâlðq ïBíO ïpÂBc þì õO ok ÈÛÖ òì ô Q×â þì óAkpì QÚAl¾ ok Ao }pvíø ïpâ óBPuk ôA , ÿkpÞ þì úüpâ òì qA Ao òýÏì îðBg þðBzð ÑõÂõì òüA ólýñy
îøAõg þì úÞ îvüõñG AôpK þG pâA ! îzhHG õO þì . lülñg þì RA þâkBu úG ô kpzÖ þì Quk ôA úG Ao rý^ úíø ô QÖo Bø ó@ ÿ úðBg úG ô QÖpâ
ú^õÞ òüA qA BO îðBíGõO ûAo ok îz^ píÎ ïBíO |.|. îPÖBü ?êvÎ ÿly þðBGpÚ õO óBýì òüA ok Ap^ þðAk òýÏì îðBg ëBc úÞ ly UÎBG oBÞ òüA , Q×â
õO BO ... ïõzG ûpýg QüBø Iè úG BO ... ÿonãG ûpürW ...ÿkõG êcBu ...ÿkõG BüokõO , lýìA oBýùì ó@ qA wK . kõzG| | {ýK qA pOlG þéýg
Õôok úÞ îvÚ AlhG , þøAõg þì Apì þDõãG |òì ëBì rW , ÿkõG òì rý^ úíø ...ÿkõG |.|...pO ûkBu úíø qA õO óõ^ AlýK þPhu úG Ao lýìA þyBÛð ûBãzüBíð þðBzð
oôBG Ao òýíø ÈÛÖ îøAõg þìõO qA ô ïA úPyõñð Bü îyBG òì Qvýð îùìpãük ?kõy þì RoôBG|. oBÞõO ókAk IüpÖ . ÿkõG pO ïõ¿Ïìô pO áBK }krìBð ëBc úÞ úÞ Q×âôA úG BW ó@okô kpÞ
ûBãüBW ok AkpÖ lýyoõg îø qBG úÞ Ap^ îyBHð úG QvðAõO þì wÞ pø , kõG ÿA ûkBu þéýg løAõg kôpð {ÒApu úG pâA ô Qvýð Jõg ç¾A
|.|. ïrürÎ òÞ oôBG Apì pãük oBHßü , þñÞ oBHßü þPuAõhð þPcõOô lølG QHüpÖ þPcAo
òüA qA ô ïoAnâ þì ïBð êvÎ Ao QüBHüq ákõÞ |.|. lýGBO løAõg òì þG }A ÿlGA ÿôpG òýÏì îðBg Bü lýìA áBg pu pG ûly úÞ îø |.|. kpì
ôA úG îPvø õO óõülì úÞ Ao þPHdì ïBíO wK ÈÛÖõO Bø ëBu òüA ïBíO ok úÞ îíùÖ þì æBc ÿ ûpùì àü ÈÛÖ Bø ó@ YðpÇy ÿqBG okõO êvÎ . þíð lýìA : Q×âô kpÞ ÐÇÚ Ao úPgBÖ ÙpcolK
úÞ îñÞ þì Ao îyçO ÿ úíø ô lýzhG îøAõg qôpìA|.|.lzð îüBñy@ râpø úÞ ÿkõG úHüpÒ àü úG æBc , QÖo þì óôpýG lüBG úÞ ÿkõG úPgõu BìA QyAk QPuôk óõ^ lñÞ ápO AoõO QuAõg
ÿA úHüpÒ úG ÿA ú^õÞ aýø îg ô aýK ok râpø ok Ao ó@ ïBíO îðAõO þì úÞ ïlýñy þDBø Ùpc úG ly pürâBð kpýíG òýÏì îðBg úßñüA xpO qA
þâlðq ÜzÎô kõzð ÜyBÎô klñHð ëk òì óõ^ òì úíø pËð úG úßñüA ó@ô îñÞ ú¾çg úéíW àü |.|. ly þì úÞ þÛüpÆ pø þì pg@ . løk òO, ïkõG ûlýzÞ òì úÞ ÿA úzÛð
þéýgõO ïkpÞ þìpßÖ òì . kpHð BíÓü úG Ao }A úzýíø ÿ úHüpÒ ÿA .... ïkõG ÜícA àü ÈÛÖ ÈÛÖ , QyAlð QPuôk râpø lýìA : kAk úìAkA olK ZAôkqA õO þPÚô Bø Ùpc òüA ïBíO qA {ýK þðAk
þì RA þâlðq ëBHðk úG ô ûkpÞ îyõìApÖ óBu@ RBì ÈÛÖ òì îñÞ þìpßÖ úÞ æBc òì ÿ úðBãýG ô ïkAk {OBXð òì , Qgõu þì QüApG {èk òì qA Ao õO ô lì@ Bì ÿ úðBg úG oBýùì , ÿkpÞ
ô à^õÞ ÜzÎ àü ÈÛÖ óBíèBýg úG , ÿôo ÿApG Býðkok ókõGõO BG , ïkõGõO qApüõ¿O àü àü úG ÿpýãð Ao {ÒApu pãük õO úßñüA ÿApG êvÎ úÞ îP×â ôA úG òì þèô kpÞ ÿoBãPuAõg
ok úÞ ÿkAk óBzð òì úG õO BìA , kõG oAlüBKBð . QyAk kõWô þDõO BÏÚAô pâA BìA, kõG QüBùð òì lñ^ þðAõPG BO QìkBPupÖ ÿqôo úðBHy óBPupýGk IXÎõO ïlýíùÖ úÞ kõG óBìq ó@ô ûkpÞ ZAôkqA
Iy ok þPc , RA þâlðq ÈüApy òüpO Qhu þíð pãük úÞ îvüõð þì þâkBu úG IzìA ÿApG pËð pø qA ôA , þñÞ ZAôkqA oBýùì BG lÏG ëBu þøAo ëBHðk úG ! ÿA ûkAk Quk qA Ao þP¾pÖ
ô ÿkõG îÛyBÎ îø qBG þPyAk úÞ þWAôkqA õO , ÿkõG òì þâlðq ïBíO úÞ ÿA úHüpÒ QíøAõg ÿApG , îñÞ óApHW Ao QOBøBHPyA îðAõPG BO îPzâ
þì QüBHüq lðqpÖqA {ýG Apì úÞ òüApO IýXÎ þì òì ÿApG îø QüBø ûpÆBg ÿôpG ÿkpÞ óBíâ |.|. kõG pO úPvüBy õO
òì ô ÿkpßð QðBýg òì úG râpø õO ! þPuAõg ëk qA òì ÿBø úèBð ÿ úíø úÞ þPvðAlð BìA , lðpýì þPÚô : Q×â úÞ ïlýñy þì Ao úPgBÖ ÿAl¾ æBc úéýuô úG îðAõPG úÞ ïlýzÞ ÿA úzÛð òýíø
þDBÖô þG .... ïA ûkõHð õO þGõg úíø òüA oAôAru }kõg oBÞ ûpgæBG oBýùì úÞ kAk pHg òì úG qBðpÖ þÞkõÞ qA úÞ îðAkpâ pG þvÞ úG Ao lýìA ó@ ÿ
|.|. kõG õO þãñO , kõG áBK QøBãð qõñø , ïlük ôA BG Ao õO ô kpÞ Ao
olÛð@õO ïõ¿Ïì ô áBK îvW ÿApG òì QOApÆBg pPÖk ok úÞ îPvø òì òüA ïrürÎ êvÎ RBøBHPyA óAôBO lüBG Ap^ ïkpÞ pßÖ ïkõg BG ÿkpì úG Ao õO ô kõG }A úP×ýy
QÞkõÞ qA þPc ó@ pÆBg úG úÞ kõG òýãñu þéíÎ BG îPuAõg þíð ? þølG wK õO Ao oBýùì BG õO þâlðq ÿ úìAkA . lñÞ QPhHyõg lðAõPG úÞ
ÿApG þPc þPuAõg þíð úÞ þÞkõÞ , þPynâ îñÞ JApg ûoBGôk Ao RA þâlðq ïlülùO ókpÞ þPhGlG ô òýÏì îðBg åpì QíýÚ úG lýìA
áBg püq ok õO æBc . þñÞ {ÞpO ÿA úËdè õO Rlì òüA ok ô ïkrðõO úG þÖpc òýíø ÿApG Roõ¾ òüA ok úÞ Ap^ kõG ûApíø õO þãzýíø
ÜzÎ , þâkBu úíø òüA úG pãük òì ô þPvø lðA ûkpì ôk ó@ kpÞ þì ëBýg úÞ ÿkõG þvÞBùñO Ao }kõg úÞ ÿkpÞ þì þâlðq ÿkpì BG lüBG
pO þÛýÛc úÞ lülñg îøAõhð RA úðAkôBW ô áBK ÿBø Ùpc úðæk ûkBu olÛ^ ... wG ô ÿkõG ûBñâ òüA àüpy îø õO ô QvðAk þì p¿Ûì
lüõâ þì úPgBÖ . ly þíð òßíì ÜzÎ òüA qA ÿBø Ùpc ólýíùÖ úG okBÚ . òì ÿAlg !j@|.|.
qBG þPgAlðA òýüBK ûpXñK qA Ao RkõgõO þPÚô |!|! ÿkpÞ oôBG Ao QðBýÖApÆA .ïkpÞ þì óBzøBãð úðBvíPéì ÈÛÖ , ïkõHð ôk ó@
ïBíO lñðBì , QuAõhð pG õO qA þDAl¾ aýø îø ? kõG oArýG òì qA olÛð@ lýìA|- | pG úðBg úG AoõO îPuAõg þì òì : kAk úìAkAolK
ôA : Q×âô kpzÖ Ao ïA ûkq iü ÿBø Quk úPgBÖ }krìBð åpì ÐðBì QuAõg þì lýìA , ïlðAkpâ
|.|...RA þâlðq ÿBø ëBu úÞ kõHð îø ÜyBÎ olÛð@ BìA , kõHð oArýG õO qA ôA BG úÞ kõG òýÏì îðBg Üc ÐÚAôok óõ^ kõzG
Ao QüBø úðBy IzìA òýíø ÈÛÖ òì rürÎ ! j@| | úG {ýK Bø ëBu úÞ þvÞ åpìôõO òýG løAõhG ZAôkqA õO BG QuAõg þì îø oBýùì ô lñÞ þâlðq
õO æBc ÈÛÖ , ïoAnãG Bø ó@pGpu BO îøAõg þì úG Ao lýìA QvðAõO þì ô ûkAk ZAôkqA ëõÚ ôA QÞpy ÿqBG òüA okô ûkpÞ QÛÖAõì úíø wK lñÞ
þG olÛ^ îðAk þì úÞ æBc ... îøAõg þì Ao JBhPðA Ao õO , lðBupG løAõg þì úÞ þPhHyõg
þøAõg þíð Apì pãük úÞ ïlðAõg þPÚô ! þDBPíø þì úìAkA õO BG ôA pâA þíùÖ| |þíð Ap^ êvÎ . lñÞ |.|. lðkpÞ
okõO ÜzÎ þDõâ , îPhüo ôpÖ úÞ ïkpÞ xBvcA ôA úÞ Ap^ , kõG ûkpì òýÏì îðBg æBc BíPc kAk qA Ao åorGokBì þðBzð òì : kAk úìAkA úPgBÖ
úÞ kõG ûkpÞ ÿpãük wÞ Apì Bø ëBu òüA ïBíO qA ÿoAkpÆBg úG , ïlì@BXð@úGô úPÖpâ RolK
, ÿkõG îÛyBÎ îø qõñø }BÞ ÿA , îPvýð æBc |.|. kõG õO qApO ÜyBÎ þì ? ÿôpG òýÏì îðBg ólük úG úÞ îPuAõgõO
êTì wÞ aýø , ïkõG {ÛyBÎ òì : ïkq kBüpÖ þOlì qA wK BO þñýHG Ao ôA ëBc QìBgô îPuAõg
|.|...}BÞ ÿA . ïkõG QÛzÎ Üüæ }BÞ ÿA ÿApG lýìA úðõâ òüAô QuA ûkpìôA îýüõãGõO úG
óBüBK| | |.|. wÞ aýø îvÚ AlhG , lzð ÜyBÎ òì rý^ úíø . lyBG úPyAk ÿA úðBùG ókpÞ þzÞkõg
...ûphvì ÿqBG àü , kõG {üBíð àü ÈÛÖ
45

óõ^ úÞ þðBâoBPu ô ûBì êìBÞ ÁpÚ .QgAlðA .lðkBPÖA þèlñ¾ ÿôo úG óBðq w×ð ô|úPvg óApùO úéXì
óBíu@ êíhì ÿôo úG ÝApG ÿBø xBíèA ô ÉBzð ,ÿspðA ,þãèBu |56 òu ok qõñø Rsos
ÿôo úG ûBì oõð xBßÏðA ûBãð@ ,lðlýzgok|þì ô QyAk ÀÚo ok Ao óAõW óBðq þßGB^ |îøkrýu| {hG
àýPðBìo ô oBývG þPèBc ,êýð ïAo@ ÿBø Zõì ,lñÞ þGõßüBK QvýKok Bø QÎBu QvðAõO|þì
ÿA úðBvÖA êýð ÿôo úG ïAo@ïAo@,þPzÞ .QyAk QvðAk|þì þGõg óBíø úG AoõãðBO ÿBø àýñßO þPzÞ êéXì óAoõPuo ok ëôA ïBy #
{ýK ô QÖBßy|þì Ao Bø Zõì ,kpÞ|þì QÞpc ÿBK ô Ao ópPuô ÿBø ÀÚo úÞ ,Ao wèAô úÞ óByrýì pu úÞ ÿpÖBvì p×ð |8 oBñÞ ok
ô kõG þßüoBO ÈÛÖ qAlðA îz^ ,QÖo|þì qA lÏG Iy ó@ ô Ao ëôolðA áAo ÿBø ólýGõÞ Q×âûApíø ô úðBPuôk oBývG lðkõG| úPvzð
ô QÖo|þì þñy êcBu BO êýð ÿBø Zõì ,Rõßu ûApíø ô ÀÚo oô@ ÉBzð RBÞpc BG ,Bø Rlì qA lÏGô ly Ùp¾ ûlñgô þgõyô kõñyô
.Rõßu ô kõG püõÞ ÈÛÖ ó@ qA lÏG ,Qzâ|þì qBG .QgAlðA JBO ô aýK úG Ao {ðôqõì ólG àüqõì
àükrð qA úðõâ òülG Ao p¿ì râpø òì - ÿBøõì ÿæ|úGæ qA ÝpÎ úÞ þèBc ok pÖõPvüpÞ .lñPÖo þPzÞÀÚo òèBu úG þãíø ïBy
ïp×u ÿly UÎBG úÞ ïpßzPìõO qA ô ïkõG ûlülð ôõâ úènG ,ÐHÆ jõy oBývG kpì pÖõPvüpÞ
qA Ao ÿA úðBvÖAoõzÞ òüAô ïqAlðBýG ÜüõÏO úG Ao òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg ú×ýÇè BG kpÞ|þì þÏu ûoAõíø ô kõG þGpzì }õg
þcôo þâkpvÖA oB^k QÞõy kAõÖ ÙpyA ,}pøõy åpì qA wK pýéK óõì Rsos
.îñÞ wíè àükrð ëBu |32 úÞlñÞþÆ Ao ÿpývì óBíøô kôpGp×u úG kpýâ|þì îýí¿O lÏG ûBì |14 kõy|þì ÿlüly
ô Bø úðBvÖA|òýìqpu þPuAo úG oõzÞ òüA - úG wLu ô kôo|þì þuoBì úG AlPGA .kõíýK }pøõy ûApíø êvÎ ûBì úìBãñø ok ,ó@qA {ýK
Ao p¿ì ,êýð lñüõâ|þì ,QuA óAqBu úðBvÖA BG BXð@ .lñürâ|þì QìBÚA lðAonâ ó@ok Ao {ÖBÖq Iy úÞ xôôBø úñýì êPø ok ô ûpøBÚ
qA óõ^ ,lyBG îø oõÆ òýíø lüBy ,QgBu ok ô ûkpÞp×u ûpøBÚ úG ÿoAkA QüoõìBC ì àü QùW úÞþüBßüpì@ÿkpì òýOoBì pÖõPvüpÞ
ÿA úðBgkôo óBùâBð ,àzg|òýìqpu àü Èuô
úíø òüA úG ô ûkõíýK Ao püõÞ|þìBíO ô ûly ÿoBW ...óBPuAk úìAkA àñüAô kõy|þì Bñy@QyAk QìBÚA xôôBø úñýì êPø
Ao þðBìkpì ô ûkAk QÞpG þßzg

ûpøBÚ ok þéPø

þÏÚAô óBPuAk àü xBuApG

ok BO ûkoô@ kpâ kõg êcBu ok {ýK ëBu óAoArø ÿBøoBýy ÿôo úG }A úÛýÛy ûly lý×u ,QyAkAô QÞpc úG îýð ô ëBu àü IüpÚ qA lÏG rýð ÜÖõì ,lðAlñhG Ao Rsos {üBø àéPì ô Bø
,îýËÎ úðBgkôo òüA ÿkoõWæ ÿBø J@ ûoBñÞ Ao {Gôpzì xçýâ ,kõG óAôo {Ooõ¾ RBdüp×O qA þßü ô kõG þGõg ûlñ¿Úo Rsos Rsos ÿBø Iè úG ûlñg Bø ûBìqA wK Apüq ,ly
ÀÚo wèBXì úG òPÖo }A þñPyAk Quôk þèBdyõg xBvcA ôA oBñÞ ok Rsos .koô@
.lðqBvG Ao rýãðA Q×ãy|òýìqpu òüA :Q×â ô QyAkpG þéýg rýð ÙpyA ,kõG {ìõcpì pøõy ûApíø qA ô lülñg|þì ëk úO qA {üBø ú×ýÇè úG ô kpÞ|þì
óBXýøô Jôpzì RoApcqA ïpâpÖõPvüpÞ .ÀÚo ÿBHüq ûoBPu þPìçu úG îyõð|þì - BG pÖõPvüpÞ ô QyAk|þìpG BK ôA ûApíø Jõg
ÿBÃÖ ô óBíu@ ô J@ þüBHüq úíø ó@ qA ûkq BG|rýì@ ÜéíO úéíW òüA ólýñy BG Rsos Jõg þéýg BìA QyAlð Ao ÙpyA RoBùì úßð@ .kpG|þì Rnè {OApÆBg ô Bø óBPuAk ólýñy
BG Q×â|þì òhu Rsos úÞ|þìBãñø ,àýPðBìo ,õøBýø úíø ó@ qA lÏG .kq úùÛùÚ lñéG ÿAl¾ Rsos BG Ao {üBøBKô ólG QÞpc kpÞ|þì þÏu Büõâ ,kõG QýÏíW qA õéíì þPzÞ òèBu
óq òüA ÿBøõì ô ïAlðA ,Roõ¾ úG ÝBýPyA ÿôo úG ókq ïlÚ kAq@ ÿAõø ÝBzñPuA lüBy ,lðkõG|úPÖo BXð@ úG ïBy qA lÏG óApÖBvì|þìBíO
àýy ô ûlðqApG ,BHüq ,ïAlðA àüoBG ëBvðBýì .kõG ÿoôp óBð@ ÿôk pø ÿApG þzÞ úypÎ .lñÞ îýËñO ô lñPÖBü Ao oBG qA þXðk úyõâ pÖõPvüpÞ ô Rsos
úÞ ÿpünLèkô îüçì îývðpÆBg úG úypÎ ÿAõø àüqõì ,àýPðBìo wèAô àüqõì ó@ qA lÏG pÖõPvüpÞ,lÏG þÛüBÚkô lðkAk JôpzìoõPuk
...û@ .Qvüpãð|þì }õK pÖõPvüpÞô kõG ûly kpu þíÞ lüqô|þì êýðqA þßüqõì îø qBG ô ly|úPgAõð ÿpãük ØýÇè úÆõdì úG kõg BG Ao ôA ô QÖpâ Ao Rsos Quk
ô ØüpÊ ÿõðBG òüA QuAõg|þì {èk olÛ^ Rsos ØüpÊ ÿBø úðBy ÿôo úG Ao {PÞ Ao Rsos ólG ,îüçì wèAô àü .lðBzÞ ÀÚo
úzülðA òüA ëBHðk úG ô kpýãG }õÒ@ ok Ao BHüq .pãük þ¿Úo ô pãük
BO lðlý¿Úo ô lðlý¿Úo olÛð@ ôk ó@ 46

www.TEHRANMAGAZINE.com QyAk þüBñy@ }kõg áBg óBðõ^|òýìqpu ô kpÞ úÛéc Rsos píÞ oôk úG Ao {Puk
,iüoBOoBGúÞoõzÞó@ÿBøþP×ãyólükþèô úG úÞ Rsos þèô ,koô@ôA ÿõu úG Ao {Ooõ¾
ENERGY THERAPY lñ^ êíXO ô þÛýuõì ,pÏy ,äñøpÖ ,ólíO ÍBdè qA úð ô þívW ÍBdè qA úð óAõñÎ aýø
CENTER pÖõPvüpÞ ÿApG lýzÞ|þì }ôk úG Ao úèBu oArø Qzcô BG ,kõHð êüBvì òüA ûkBì@qõñø ,þcôo
qA ôA .kõG oô@ Rpýc ô òüpÖ@ óBXýø òýOoBì :Q×â kõg BG ô lýzÞ IÛÎ Ao {ðlG
ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok ÿBø úívXì ô lGBÏì ô úñÎApÖ ÿBøp¿Ú ólük úÇGAookolÛ^kpìòüA,òìÿAlg...û@-|
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì ô þP×ãy ok ÝpÒ ,ûlýzÞ àéÖ úG pu îýËÎ ?lñÞ|þì úéXÎ
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master oArø {y ,YñK ÿBø óBvðA úðõã^ .kõG pß×O koõg BW þíÞ Rsos QÞpcqApÖõPvüpÞ
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk ô ÿoBíÏì RBðBßìA ïlÎ QüBùð ok {ýK ëBu ïAo@ÈÛÖkpÞþÏuôkoôBýð}kõgÿôoúGþèô
óõPu òýñ^ lñPvðAõO ,ûqôpìA ÿqBu óBíPgBu RBuBvcA úGô lðrG ïlÚ úypÎ ÿôoôAoBñÞok
þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ òýñ^ô lðqBvG Ao ÿlñéG ÿBø ÝBÆô Bø úüBK ,Bø úG ïBãñøpük BO Iy ó@.koAnãG ïApPcA Rsos
ÿõñÏì þßýð ÈuõO onâ BG qõñø úÞ ,lññÞ BñG Ao þíßdì RAoBíÎ õOpKokôlñPvzð,lðkqïlÚþPzÞúypÎÿôo
ûkBPvüAp¿ìiüoBOIéÚokoAõPuA,ëBuóAoArø úÞ|þìBãñø ô lñP×â òhu ÿok pø qA JBPùì
(310) 446-8724 ÿBøqAo| òýìqpu ,p¿ì þPuAo úG Bü@ !?lðA qA þuBK QÎBu ,QzâqBG {ñýGBÞ úG Rsos
!?Qvýð|úP×ùð onâç« ¾ABüõâôAþèôkAk|þìóBzðAoIyúíýð
47 ,êýð úðBgkôo ÿôo úGp×uqôo úðBHyoBù^ QÎBu lñ^ ÿspðA qõñø ô ûkpßð wc Ao QÚô
óBXýøô þP×ãyqApK ,òýOoBìpÖõPvüpÞ ÿApG úÞ|þìBãñø .QyAk rýð Ao ólðBì oAlýG pãük
RApÆBg lülXO ô ÉBzð qA pK Rsos ÿApG ô ûpù^ úñü@ok ,kpÞ|þì áBK Ao {Ooõ¾ {üAo@
þüBüôö o óõ^ óõñÞA úÞ ,kõG|úPynâ äñzÚ !!lük pO óAõW ô pO }BzG oBývG Ao }A
.ly|þìoôpìôAòømokòüpýy ÙB×y {PuõK ,lðkq|þì ÝpG ûoBGôk {ðBíz^
ÿBHüq þPzÞ ó@ ok qôo úðBHy |4 ôk ó@ Ao þðAõW ïBüA ÉBzð kõg okô lì@|þì pËð úG pO
Ao êýð IéÚ ,lðkpG pu úG îø BG þdüp×O ïBy ú^ ,kõG þãñzÚ Iy ú^ .kpÞ|þì wc
wíè Ao|òýìqpu ó@ ÿBø þP×ãy ,lñPÖBßy ûpËñì ú^ ,ÿpünLèk ÀÚo ú^ ,ÿA ûríyõg
qA Quk úG óAlí^ þPÚô óBüBK ok ô lðkpÞ }õg QHd¾ îø ô p×víø ú^ ô þßýPðBìo
Rsos úG pÖõPvüpÞ ,lðly|þì ZoBg þPzÞ pünLèk þðBXýø Rsos ok BùñüA úíø ?þGpzì
:Q×â JAõg pPvG pG pu ÉBzð BG ô ïAo@ô kpÞ kBXüA
IÛÎ úG ,îPynâ óBìq êðõOqA ïoAlñK|þì - .kBùð
óBìq òüA úG ûoBGôk ô ïlük Ao ApOBKõEéÞ ,îPÖo Ao ÿA úðBvÖA êýð Bø Iy ,þdüp×O þPzÞ
.îPzâqBG ïAo@ ïAo@ ô kq|þì wK Ao Bø Zõì ,QÖBßy|þì
úé¾BÖ ,ûBOõÞ ÿqAôpK BG ïBãñø Iy ,ôk ó@ qA ô òýÏì ÿBø óBßì ok Bøqôo ô QÖo|þì õéW
ûBâkôpÖok .lðkõíýK Ao ûpøBÚô óAõ¾AolñG òýG BO kpÞ|þì ØÚõO ,oõO ûly ÿrüo úìBðpG êHÚ
ïõcpì ïôk pvK mBüA ,þéHÚ oApÚ ÜHÆ ,ûpøBÚ ok QcBýu ô pýu úG ô lðõy ûkBýK òüpÖBvì
úG Ao ôA BO kõG ûlì@ Rsos ëBHÛPuA úG ÝôoBÖ QzK Ao óAõ¾A .lðqAkpLG ÿA úðBvÖA p¿ì IéÚ
lüBG Rsos ,ûkAõðBg QuAõg ÜHÆ .kpHG úðBg ïõÞ< ok ûBOõÞ þ×ÚõO qA wK ô lñPyAnâ pu
pÖõPvüpÞ.lðAonãGBùð@úðBgokAopg@Iyôk ,óBüAlg lHÏì ólük ô |KomOmbo >õHìôA
xôôBø úñýì êPø úG Ao kõg þvÞBO BG rýð Esna >FBñ¾A<ô Edfu >õÖkA< úÛÇñìôk úG
ïBy|rýì ,úðBg úG kôoô Ädì úG Rsos .lðBuo lHÏì ô lññýHG Ao JBPÖ@ ÿAlg lHÏì BO lðlýuo
úíÆBÖîðBg.lükkõgoBËPðAokAoúíøôûkBì@Ao ëBu ok|rýì@oApuA ô îýËÎ lHÏì òüA( Ao ïõ×g
.kõG |úPhK AnÒ «B¿hy {âorG ÿoBW ,QÞõy {ðBíPgBu Bø ÿp¿ì ÈuõO ,kçýìqA êHÚ |180
úðBPuôkoBývG þÇýdìô ûríyõgoBývG|þìBy |250 ëBu ok úßð@ BO lðBì ïBíOBð þèô ly qBÒ@
,óApvíø ,mBüA ,lÏu ,oBñÞ ok þíýí¾ ô ok Bø|þìôo ÈévO úìBãñø ok ô kçýì qA lÏG
pvíø ,úíÆBÖ ,úðBg åorG ÿõðBGô óBzðAlðqpÖ òýíø úG lýuo ïBíOA úG ó@ óBíPgBu ,p¿ì
ó@okókõGôóBð@oBñÞokoõÃcúÞ,ÝôoBÖûõýG ô ÿp¿ì ÿoBíÏì ôk qA þéHíu êýèk
úðBg Qýíýí¾ ô|þìpâ Rsos ÿApG úðBg Lexour>oõvßè<úGQüBùðokô)QuA|þìôo
ÿõéKûApíøóBüpGÕpì.kpÞ|þìþÎAlOAo}olK p¿ì ÿBøpùy òüpO þíülÚ qA þßü ,lðlýuo
oBývG ô úüôkApK ÿAnÒ Ñõð àü( ÿpyõÞ BG Ao þhüoBO îýËÎ lGBÏìô úñÎApÖ ÿBøp¿Ú úÞ
rýðòzñGlñ^qAYðpGêgAkúÞÿp¿ìûríyõg kõg IéÚ ok óBypýËð îÞ ûõßy ô QíËÎ
ôïBy,nünèôkpOÿBøAõéÚBGô)lññÞ|þìûkB×PuA BKÿBWúÞþédì,BøúßéìôóBøByûok.QyAk
þGAõg lÏG ,kAk|þì êýßzO Ao Iy ó@ puk ÿp¿ìÿAôpðBìpÖ|62IüpÚÿBøþüBýìõìoBS@ô
ó@ok }kõg úðBg óBðõ^ úÞ ÿA úðBgok ûkõu@ îýËÎúívXìôkúÞþüBWôly|þìûlükó@ok
Ùp¾ qA wK lÏG qôo .kpÞ|þì þPcAo xBvcA pG oAõPuA qõñø Memnon>óõñíì< ÿõéÚôk
lñPÖo oBÞ pu úG mBüA ô lÎo þPÚô úðBdH¾ ûlýzÞ óBíu@ pG pu ,p¿ì iüoBO ÿAlñéG
:Q×â {âorG ÿoBW úG Rsos .lðkõG
koAk úìAkA ó@ BG ô ûlük Ao p¿ì ïlÚ úG ïlÚ ,Rsos

óApùO úéXì

lñP×â:óApüA äñK|äñýK þéì îýO òßüqBG
óAõhG xok }qoô ÿBW úG ;ÿpPgk

úG RBÛGBvì ok QÞpy ÿApG ,kAkpg ok þéý¿dO þéì îýO òßüqBG òüpOpG ,ÿpPyA lýzùì#
{üBø|xok qA pÆBg òýíø úG ô úPÖo óBíè@ |òüpíO pÆBg úG lüõâ|þì ,óApüA äñK|äñýK
BñTPuAôA ÿApG }oôpKô }qõì@BìA ûkBPÖA IÛÎ
îéÏì òPyAlð êýèk úG QüBùð ok ô ûlzð êDBÚ .QuA ûly QÚõì êý¿dO ápO úGoõHXì
ápO úG oõHXì ûBì úu ûtüô RBðBßìA ô þ¾õ¿g ëBu óBüBK RBðBdPìA ÐÚõì úP×â ôA

.QuA ûly êý¿dO
òüA BG ûkõG êý¿dO úìAkA pýãýK þPÚô ôA
}qoô lñP×â òì úG" :QuA ûly úWAõì {ñÞAô

þðApüA oõO úécpì úu RAqBýPìA òüpOæBG úÞ þñì úG .òýzñG Quok pu ô oAnãG oBñÞ Ao
RBÛGBvì ok QÞpy úG qBýð óôlG QvðAõO úG ô ÿpPgk õO lñP×â ïoõzÞ òüA }õK|þéì
Ao óæBvâorG þéì îýO úG kôoô qõXì ,þGBhPðA ".þðAõhG xok lüBG ókpÞ }qoô ÿBW
.kpýãG óAõñÎúGôQuA1379lèõPìÿpPyAlýzùì
RCBýø wýüo ,kAo|þÛdPvì îÊBÞ ÿôo wýñO þéì îýO óBñßüqBG òüpOpG qA þßü
ÜGBu þGpìô ÿõÂo óBuApg óBPuA äñK|äñýK lDõuþðBùWRBÛGBvìïqBÎQuAoApÚóApüArýì
lýzùì koAk kBÛPÎA úÞ úP×â BñvüA úG þéì îýO .lñÞ|þì þâlðq lùzì ok ôA .kõy
ok óApüA óBâlñüBíð qA þßü lðAõO|þì ÿpPyA ÿôo wýñO úèBu 18 òßüqBG ,ÿpPyA îðBg
.lyBG2020àýLíèA ókoô@ Quk úG ô þðBìpùÚ BG ëBvìA ,óApüA rýì

óApÞA wýPOõâõè ÿpPýíük þðAkpâoBÞ xBñylpyupQãüvqýBèGBHOõÖ àýÞ< þüBíñýu îéýÖ lülW pPuõK #
ÿBßüpìA ÿBøBíñýu ok Ao kõg þééíèA|òýG òßüqBG ,õýñülèBðôo ÿqBG BG >þÖçO-pvÞõG
oBzPðA òüA .ly pzPñì êüqpG ëBHOõÖ oõùzì
.kpÞ løAõg qBÒ@ 2018 úüõðAs qA þèBíy ëBHOõÖ òßüqBG òüA úÞ QuA þèBc ok
fpÇì QvýèBHOõÖ õýñülèBðôo òýñ`íø ëBHOõÖ ÿBýðk qA {ýK ÿlñ^ þéüqpG
àýÞ ok úÞ QuA þðApãüqBG pãük qA þéüqpG
.kpÞþËÖBcAlg
.QuA úPgAkpK {Ûð ÿB×üA úG pvÞõG úG >þÖçO-pvÞõG àýÞ< þüBíñýu îéýÖ 48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

þðlBPyvAñlìoWA }Bø õþKGþ@ÐéìíWÐÖqAAlì

ô }õK þéì ÐÖAlì ,wýèõLupK ûBãyBG ô þìoBÆ ÿlùì úG ÉõGpì oBHgA ÿõøBýø ok #
.ly AlW Al¾ôpu óôlG îýO òüAqA ëçÛPuA îýO þðBPvñìoA

òüA qA óBüoõ¿ñì pËð BG ê¿Ö ÿAlPGA qA úÞ ëçÛPuA ëBHOõÖ îýO þðBPvñìoA ÐÖAlì óBüõãì püApø õðBýPvüpÞkõHÞRoõ¾
.ly AlW îýO òüA qA þíuo oõÆ úG ûBãyBG òüA óæõEvì BG ÜÖAõO BG kõG ûly úPyAnâ oBñÞ îýO lyqBupHg îøqBGôlèBðôo

ÝõÛc îýO òüA qA óly úPyAnâ oBñÞ kõWô BG ô kõG ëçÛPuA òßüqBG óBüõãì òüA qA {ýK
.QÖpâ|þì

ô pu úýcBð qA BðôpÞæ BG lüokBì ëBDo {íýO pýgA úP×ø oAlük ok ôlèBðôo õðBýPvüpÞ #
êâôkôlèBðôo QÖBü óBüBK ëBDo kõu úG êâQ×ø BG úÞoAlük òüA .ly ïôl¿ì Rly úG Roõ¾

.kq

úgpB^íÞôqkAóàBìýpLùíÚèAIÿüoBðAõZuôpg ûApíø ò×éO kõg òýðõg Roõ¾ ólük ÿApG ly ïôl¿ì Roõ¾ ô pu úýcBð qA úÞ ôlèBðôo
ëBDoRBñüpíOokúPynâúP×ø ôA.kqAlñýG{ÏÂôôpuúGþøBãðBOQÖpâòýìqÈuôokAoàyrK
BíÞqA kõG úPÖo BíÞúG ÙkB¿O êýèk úG úüõðAs ûBì ok úÞlñéø þßýLíèA oAõu|úgp^ôk #
.QuA ûkpÞIvÞûpÛð ëAlìõüo àýLíèAokoAõu úgp^ôk òüA .ly ZoBg .ly qBupHg ûoBGôk ôA kõHÞ úðõâ ô îz^ ô kpÞ QÞpy lüokBì

êýèk úG ,kõG ûkpÞ IvÞ ûpÛð ëAlì 2016 õüo àýLíèA ok úÞ lñéø|BMX | oAõu|úgp^ôk
pu úuBÞô úñýu úýcBðqA ÙkB¿OpSApGoAõu|úgp^ôk òüA.kõG úPÖo BíÞ úG úüõðAs ûBìok ÙkB¿O
BíÞ qA )úPynâ úHñy|úu( ôA .kõG ûlýuo Iýu@ rýð }lHÞ ô úýéÞ úG ô kõG ûly þãPvßy oB^k
.koAk þuBvc ÈüApy ô koAlð êìBÞ ÿoBýyõø qõñø BíÞ qA óly ZoBg kõWô BG ïõÞoõâ.ly ZoBg
ôA úÞ Qvýð Àhzì qõñø ô lðA|ûkpßð QHd¾ ôA ÙkB¿O þH¿Î RApýSBO ûoBGok qõñø óBßyrK
ôA.kôo|þìBíÞúGúèBu27oAõu|úgp^ôkòüAúÞQuAoBG|òýìôkòüA .lyBGúPyAkêìBÞÿoôBßüo
.kpßð QÞpy ólñè 2012 àýLíèA ok ÝB×OA òüA êýèk úG ïõÞoõâ .kõG úPÖo BíÞ úG rýð 2012 ëBu ok

49

îýPÖo ô îüly ko úðõgõéW qA ô óôpýG îülìôA !BXñüAîüBýGþP×âRkõg- úG kpÞ Ñôpy ô kBPÖA ûAo úÞ oõXðõíø óApùO úéXì
:îP×âoBýìBÞúGïôo@úÞÕBGÙpÆ óõg ú×g ïk@ úý^ BXñüA ,BGBG úð -oBýìBÞ .ólülñg
?úý^óBüpW- Qvýð Øýc ,kAq@ÿAõøõO óôpýG îüpG ,ûpýâ|þì ?ÿlñg|þì Ap^ - oõK Jkõö ì .ï
ôo p×¾ {ì úÞ õãð þ`ýø -oBýìBÞ õO úL`G ô úñÞ ëô ïk@ ôo þüAõø òý`íø úü úâ|þì ,oBýìBÞ òüA ÿAoBÞ ô BÖpc qA -ïlñâ
!åorG BÚ@ ëBHðk ïkBPupÖ .úèBü òýy lñéG ?úðõg !þdPÖ ÿBÚ@ úG îülG úèõc ôo BPgok ûkqBü {hG
?þâ|þìQuAo- àíz^ úü úÞ îãG {ùG ÿrý^ úü ïlìôA BO óôAïlÚlñ^úÞólülñgúGïkpÞÑôpyîñì
.oBýðokõyAl¾BìAûo@-oBýìBÞ ûAo þãíø ûoBGôk .îP×ãð þ`ýø îñì ô kq îùG ûBãð òì ÿBíz^ õO QzâpG ô kBPuAô pO ÙpÆ
BPgokÿæîükpÞÑôpyÙpcóôlGþãíø pøAõg ,óõüBPÞ úÞ úðõhðõíùìok ÙpÆ îükBPÖA :Q×â ô kpÞ
ôk þßü p×¾ {ì .kõG þèBÎ Aõø .ókq ïlÚ oBýìBÞ BO .kBPÖA ûAo óõì ëBHðk ïoBýìBÞ úßý^õÞ ûpXñK QzK ÿkõG ûlìôA þ^ ÿApG qôpìA -
ÿõG ô kõG ûkpÞ þyBLG@ ôo ÕBG {éHÚ QÎBu :Q×â lük ôo óõüBPÞ ?îÚBOA
kõG ûly àüoBO Aõø .kõG ûly lñéG ûkq îð áBg ?ú`G ÿ@|þì BXÞ úãük õO - :îP×âôòýüBKîPgAlðA õìpu
îýPÖo }Aõü }Aõü .kõG òyôo ÕBG ÿBÒAp^ ô úÚçÎþéýgQÏýHÆúGòì}AkAk-óõüBPÞ QcAoBð þéýg .ïkpÞ ÿlGoBÞ ,òýzhHG -
Qßíýð BO ôk ôo þüBW úü ô ÕBG Èuô ÙpÆ }õâ}koõìokôoBíyÿBÖpcïAõg|þì,ïoAk ?ÿly

oBýìBÞqA îz^ô lülñg|þì úÞòýãð #
:Q×âQyAk þíðoô
ïlñâ .îPvø þdPÖ ÿBÚ@pPgk òì -
?ó þ¾BÎ ô píÎ pPgk Bíy ...¶A-oBýìBÞ -

?úéG -òýãð
þíð ôo þdPÖ ÿBÚ@ óõíø úãì -oBýìBÞ

?QyAk ôo ÁBÎ ô píÎ {Ûð úÞ òýâ
.îüoAlð þPHvð óõzüA BG Bì ,pýhð -òýãð

.òPvø ÿqBu ZpG oBÞ õO òì olK
ûoApÚ «BíPc ,oõÇñüA úÞ ,óBø@ -oBýìBÞ

.óqBvG ôo ZpG òüA óõzüA
.úzG êc BXñüA êßzì úâA -òýãð
?úzð êc Ap^ ,úy|þì êc «BíPc -oBýìBÞ
Arý^ òüA oBÞ úG ÿoBÞ BðôõW Bì ûpPùG ç« ¾A
ïõíO ûoõÇ^ ç« ¾A îâ|þì òì ,îýyBG|úPyAlð
,Bíy ÿBGBG úG òülG úèAõc ôo ÕBG òüA ÿBPgok
}kõg óõzüA !óõzüA Quk {íüpLvG þñÏü
Bì ûpPùG ,kpÞoBßý^ lüBG BPgok òüA BG úðôk|þì
úýÛG ô òèBu ÙpÆ óôA îüpG îýylñéG BðôõW
?ûoõÇ^ ,îýñÞ ëBHðk ôo ûlðq QÏýHÆ UdG
oBÞ õO lüBHð «ç¾A úÞ îüpG òýyBK ,òýyBK
!úãük òýyBK ,kpÞ QèBgk ApPâorG
lÏG ô ly lñéG }kõg ëôA ,Q×â úÞ õñüA
úü îñì úG ô kpÞ lñéG ô QÖpâ ôo òýãð Quk
ûAo ôo þãíø ú¾çg ô îylñéG úÞ kpÞ ûoByA
pg@ úËdè ô òèBu QívÚ óôA ÙpÆ QgAlðA
ô þdPÖ ÿBÚ@ô BñüAõíÎ ÙpÆ QzâpG }kõg
:Q×â
úü óõOkõg .ûkpLu Bíy Quk BPgok òüA -
!òýñßG {üoBÞ
:Q×â ô Bì ÙpÆ QzâpG lÏG
òüA úG îñì ,Bø ûkpð óôA QzK òüpG Bíy BO -
ÜýíÎ w×ð úü òýãð úÞ îýPvzð îø ÿôpGôo .ïlG .úð-ïlñâ úÞ ûoBýG þüB^ BO oBù^ óõìApG îãG p×¾ {ì
:Q×âôlýzÞ lñì úÚçÎ QÏýHÆ úG ïAõO ...¶A -oBýìBÞ .úýÛG {ýK îüpG BýG Ig - ?úyBG .úzG ûqBO óõìõéâ
!ûpG òýG qA þüBW òý`íø úü ú×ýc «BÏÚAô - ?ÿly !ÿlGõíGAõWïAõg|þì-ïlñâ p×¾ {ì lñéG lñéG úÞ þèBcokô Q×âõñüA
:Q×â ô kBPuAô }oBñÞ QÖo oBýìBÞ .þéýg .}AkAk ûo@ -óõüBPÞ .îãGþ^îðôkþíð- .óôpýG QÖo úðõhðõíùì ok qA kpÞ|þì Al¾ ôo
pÆBg úG Bìk@,óæA òýíø BO iüoBO ëôAqA - Bì QHÚBÎ ô pg@ Alg úÞ îüpG BýG -oBýìBÞ þüBO ôk ô kBPÖA ûAo ô kpÞ ûBãð îùG ûoBGôk úÞ ókBPÖA ûAo ,BýéìBÞ ô òýãð ô ïAoæk ô òüpÖ@
ókpÞ äñW úãülíø BG óõy áBgô J@ô|òýìq úéèAFByBìoArø úéèAFByBì úÞ úñÞpýg|úGõO BGôo ô Bø ûkpð QzK îülýuo BO .úýÛG {ýK îýPÖo ôïlñâêÓGîPÖoîñì.úðõhðõíùìQívÚôAópG
.óly|úPzÞ ô òPzÞ ô .ûkBüqþéýgRÿpýâApÖúGúÚçÎ :Q×âôly}AlýKoBýìBÞúÞîýñýzGîýPuAõg :îP×â {ùG
ôoBƒÞ òƒýíø òƒüAõƒg|þƒì ïBƒíy -òƒýãƒð úðõhðõíùì qA ûlñg BG þãíø ú¾çg ?BXñüA òülìôA Ap^ - ?ÿ@ þíð õO úãì -
50


Click to View FlipBook Version