The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Happy hanukkah
Shahbod Noori is the Founder & Executive Director of Tehran International Weekly Magazine, one of the leading FREE Persian-Language magazines in the United States and around the World since 1996.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2017-12-12 17:42:20

Tehran Magazine Issue # 1063

Happy hanukkah
Shahbod Noori is the Founder & Executive Director of Tehran International Weekly Magazine, one of the leading FREE Persian-Language magazines in the United States and around the World since 1996.

Keywords: مجله تهران,تهران انترنشنال,tehran magazine,shahbod noori

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
8 úd×¾. ...........|..|.|.|...........|.|....QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo þHdì îüpì pPÞk - Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
10úd×¾..|.|.|...........|.|..........|..................)þzHclýÏu(úP×øîgôaýKok- & Publisher

ÿoõð lŸHùy12úd×¾.....|.............)þÏÚAôþèôIýXÎ(|RçßzìêcÿApGQÏýHÆIèBWÿBø|êcûAo- SHAHBOD NOORI
18-16úd×¾...............|.|.........|................................óBùW VkAõc|-|
20 úd×¾.............................................)BùýñPvðAk(| !?úÞ lýPvðAk þì Bü@-| )| |201 7pHìBuk| 15(| 1396 om@ 24 úÏíW | 1063 ûoBíy ïôkô QvýG |ëBu
22 úd×¾...............................)þuBñykõg QvO(| ?lýPvø þÂAo óBOkõg qA Bü@-|
24 úd×¾ ..................................|..)ûtüô }oArâ(Bø|ëõÓì ûoBGok IèBW ÜüBÛc-| Since 1996, Friday Dec 15th 2017 ISSUE#1063
37-28úd×¾ .......|..............................................BýðkoBñÞúyõâqA|-|
38úd×¾ .................|.......|..........................)rñÆ(îülñhGîøBGþíÞ- (818) 881-1771
40úd×¾ ...............................................)ûBOõÞ óBPuAk( úðBg ØÛu püq-|
44 úd×¾ ........................................... ) oõK Jkõì.ï úPyõð þÚoôBK( êvÎ – TEHRAN MAGAZINE
46 úd×¾ .......................................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ûpøBÚ ok þéPø– PO Box 3665
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô–
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– Winnetka, CA 91396 USA
52 úd×¾.................................)þøAoôk pu( ?kôo|þì óôpýG òì þâlðq qA óq ó@ Bü@–
54úd×¾ .................................................)ûtüô}oArâ(óBdèB¾ïBýÚBÞõñc-| WWW.TEHRANMAGAZINE.COM
56úd×¾.........|..............................)ûBOõÞóBPuAk( BÞõñcòzWÿApGÿA|úülø-|
58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-| E-mail: [email protected]
63-60 úd×¾ .......................................................BøpHg ô Bø ûpù^-
69-66 úd×¾........ ...............................................þPìçu ô úünÓO|- Facebook: TehranMagazine
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð-
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW- >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
76 úd×¾....|........................................................ úP×ø þDõãzýK- .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð
78 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-
|80 úd×¾ . .|......................................................... þvýéãðA {hG - .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

when subiscription start , there is no cancellation or refund

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

BüoBâqôo ÿqBG
?okBì òüp×ð

kõƒG îø ÿqôo lñ^ ûqBOô kpÞ|þì þâlñìpyô QèBXg xBvcApPzýG úíøqA úƒÞ ûokBƒðqôo ó@ ÿokBì òì RkAoA ô ïçu ÅpÎ BG ÿoõð lHùy ÿBÚ@JBñW #
:Q×â ô QyAnâ Apì {ðqpu ÿBñG ,îükõG ûkpÞ oArâpG Ao {ükrìBð îuApì úÞ ûôlðA ô Yðo rW kõg ápPzì þâlðq qA .îPvø úèBu ôk ô ûBXñK
}õg Bùð@ûlñü@ô îüBø ú`G úG îèk ëBc òüA BG .ïA ûlülð ÿrý^
ô åorGolK ÿBW BGBGôõO ...lýzßG QèBXgpãük QuA wG ...ÿpýâ úÞpÏìô ÿpƒýKpƒu - þPhHyõg ô ÿkBy QuA ûlðq BO koAk Quôk ÿokBì pø .kõG
...ô îýñÞ åorG Bì úÞ lüoô@|þì Býðk úG Bíy ,lýPvø Bø ú`G òüA åorƒG okBƒì
.îPyAk ÿoBËPðA òýñ^ òì úÞoõÆ óBíø .lñýHG Ao {ðAlðqpÖ
,lðBíG Qƒèk pƒG úƒ`ƒG ÿôqo@ pƒPƒgk ïoAôlƒýƒìA ,îP×â úÞ koq@ Apƒì óBƒñƒ^ ôA Ùpƒc òƒüA AlýK kBýPÎA þéßèA RBGôpzì úG þðAõW êüAôA úÞ ÿkpì BG þâlðq ...BìA
îðBGq }BÞ ÿA ."òýì@" Q×â|òýì@ Õpì úËdƒè óBƒíƒø oBãðA ... ô þyBG|úPyAk ú`G Rpvc ïoAôlƒýƒìA Qícq úG wLu ô ly òì ókpâ ëBƒGô ô kAk Qƒuk qA Ao }oBÞ|BølÏG ô kpÞ
qôo òüA ô ïkpì|þì òì }BÞ ÿA ô koõg þíð óBßO J@ qA J@ Bøqôo úýÛG êTì }BÞ ÿA ,ly|þì ëæ îÞolƒÛƒð@þƒâlƒðq òƒüAok Apƒì ÿspðA ,îðAkpâqBG þâlðq úG AoôA îPvðAõO
,lýñýHG Ao ïA úÖBýÚ pâA óæA .ïly ûkõupÖ ô àéùPƒvƒì çìBÞ úÞ kpƒÞ
...ïlük þíð Ao ûBýu ô pýK ûqAlðA òüA BO -ëBu |52- ëBu ô òu òüA ok òì úÞ kõy þíð óBOoôBG
ÿôo Ao þÞBK J@ óBßyrK BìA ,îýPÖo BøBW þéýg úG ôA úXèBÏì ÿApG ,ïpPgk þüAlW qA êHÚ ô Quk áôp^ ,QuA ûly lýLu úíø îüBøõƒì .îyBG ûly RõOpÖ
áqBð îPuõƒK ,lƒü@|þƒì pËð úG ûkoõg òý^ úÞ QuA kBüqolÛð@ îOoõ¾
... ô lñÞ êídO Ao òýñW Qvýð okBÚ Bíy pPgk îco .lñPhüo óBƒíƒPƒuk
...ïpýƒâ|þƒì wK Ao îñüp×ð ...!úGõO BüAlg !úGõO BüAlg .QuA ïoõPì ô ûly çPHì qôpOo@ ûBßðBW ÿçG úG ê¾B×ì ô ûly
.lýñßðqBG òüp×ð úG Ao óBPðBøk ïkpì Alg úG Ao Bíy Jõg úýcôo BG ïk@ àü òì qA oBzÖ úíø òüA BG þâlðq òüA Bü@
BG ïpøõy .ÙpÆ àü îø Bø ú`G kBüq kAlÏOô ÙpÆ àü BùñüA ,kqBu|þì
ôA ,ïoôBýG Býðk úG ú`G {üApG òì úÞ QyAkoAp¾A kõHð þâlðq kpì úÞ òüA

... ô îñÞ þíð ápO Ao ôA râpø îüBø ú`G pÆBg úG òì úÞ kõG oôBG òüApG
úÞ ïkõG ûkpÞ AlýK þhéO óBGq ÈÛÖ ,pukokpK ô iéO þâlðq òüA ok òì
òìpu úG pu ,þvÞ pâA .ly|þì qBG òüp×ð ô úèBð úG ÿA úðBùG òüpPß^õÞ úG

.xpLð ô õãð úÞ ïkpÞ|þì òüp×ð ô úèBð óBñ^ ,QyAnâ|þì
óæA úG BO lüBy ,lyBG Apýâ Bø òüp×ð òüA úÞ ïkpÞ þíð oôBG Alg úG
kõG ûkoõhð óBßO J@ qA îø J@ BìA .îyBG ûkpÞ òüp×ð Ao îüBø ú`G oBG oArø
pãWrW îüBø ú`G úÞ ïkõG ëBdyõg ô îPÖpâ|þì ïAo@ kpÞ|þì {ÞôpÖ îPýðBH¿ƒÎ þƒPƒÚô îø òƒì ô
...ô ûlðBíð îèk úG óBzÒAk Büô lñPvýð ûkBýK Bùð@ûoAõu óBð Büô lðA ûlzð QhG ûBýu Bü lðA|úPÖpãð
ïAo@ ïkpÞ|þì òƒüpƒ×ƒðô ïkq|þƒì kBƒüpƒÖ þƒPƒÚô oBãðA ,kõG ûly RBHðô êÛð êTì îüApG ókpÞ òüp×ð

...BìA ,ly|þì ïBíO rý^ úíø ô îPÖpâ|þì
îýPÖo ûBâkAk úG ïpPgk ûApíø úG úÞ QuA ÿoBG òüpg@ ,îvüõð|þì óBPüApG Ao úìBð òüA úƒÞ qôpƒìA

.ly þüAlW úG þÂAo ,}pøõy oAp¾A úG BìA ,úíø ô òì ô ôA|êýì îÒo þéÎ ô
þvÞ BG kôpG ôA ô îýølð úìAkA þâlðq úG òíùG ô òì úÞ kõG òüA Qdé¿ì lüBy :lüõâ|þì ïpPgk
úÞ þGõgoBývG óAõW .kõG îèôApPgkoBãPuAõg ,òíùG .lz`G Ao þPhHyõg îÏÆ úÞ lñÞ ZAôkqA
ûokBð þPhHyõg ok pËð pø qA ô ûkpÞ oBýPgA þHuBñì êÓy îƒø ô QƒyAk þƒøBƒãzðAk Rçý¿dO îƒø
IcB¾ úÞ lðlýuo úXýPð òüA úG ,þâlðq ëBuoBù^qA wK Bùð@úÞ xõvÖA BìA ,lýyõÞ|þì ïpPgk
pK úzýíø Bì úðBg óõ^ ,kõy þíðoAk ú`G Büô koAlð ú`GôA úÞ kõHð îùì Bì ÿApG .lðõy þíð lðqpÖ
IcB¾ ûokBð úÞ lñP×â BøpPÞk þPÚô ôo òüA qA ,kAk|þì QýíøA ú`G úG þéýg ôA BìA ,ú`G ÿAl¾ qA kõG
.kAk Ao óBìpPgk ÝçÆ ô QÖpünLð îükpÞ Bì ú^ pø ô QyAnâ Ao ÿoBâqBuBð ÿBñG ôA kõy þíð lðqpÖ
ó@pâA úÞ îðAk|þì òì BìA .Q×â îø ûokBð úÞ oõÆ óBíø ,lyBHð îùì ÑõÂõì òüA Bíy pËð úG lüBy
þíð ÝB×OA òüA ,ly þíð qBG ûokBð òüp×ð úG îðBøk ,pãük ÿBøqôo qA þéýg êTì ïkõg pËð úG úÞ qôo

.ïkõHð QýÏÂô òüA løBy óæA ô kBPÖA
qA Bø úüBvíø qA þßü ûApƒíƒø úƒG lƒì@ Bƒýƒðk úƒG ïlðqpÖ òýíP×ø þPÚô ïoAk pÆBg úG Jõg
îñÞ pøBËO ïkõG oõHXì þèô ,ïkõHð ëBƒdƒyõƒg kBüq QGBG òüA qA ,ïly ûkoô@ úðBg úG óBPuoBíýG

.îèBdyõg 6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

ûkõè@ óAkpì ,óBðq ok ó@ opßì QzâqBG ô þ^oBÚ
úÇGAo ÿoApÚpG ëBHðk úG úÞ lyBG|þì Qðõ×Î úG ok þzÛð JApÇÂA ô xpƒPƒuA Bƒü@
oBPÖpâ Bø Rlì Ao óq ô ûkõG Bø boBÚ êÚBð þvñW ?lðoAk þvñW þðAõOBð
ûBãzðAk RBÛƒýƒÛƒdƒO òƒßƒýƒè .lƒðqBƒu|þƒì ó@ xBvcA ,JApÇÂA,xpPuA .úéG :iuBK
QéÎ úÞ QuA ûkAk óBzð Bßüpì@ ”óBãýzýì“ ô w×ð úG kBíPÎA ؃σ ,þƒâkpƒvƒÖA ,ûBƒñƒâ
óAkpìBGþvñWúÇGAoÿoApÚpG«BÖp¾ÑõÂõìòüA ÿBø ÿpýâ QùW ô þvñW Qüõø Rç߃zƒì
þüBø{øôtKúévéuëBHðkúGúßéGQvýðûkõè@ þvñW þðAõOBð qBu úñýìq lñðAõO|þì ,þƒvƒñƒW
lñPvø ÿkApÖA óBðqqA úPuk òüA úÞ úPzâ ïõéÏì .lñyBG
úG þvñW ÉBHOoA ÿBø lPì püBu qA {ýƒG úƒÞ BùñO úGBzì ÿBøôoAk ô ”ApâBüAô“ Bü@
.lðoAk QýèõÓzì þðBøk wßu ?lñPvø þvñW þðAõOBð óBìok >þHdì îüpì < pPÞk
qA úPuk òüA óApvíø úßñüA qA pËð Ùp¾ þßíÞ êüBuô ,þcApW .ÈéÒ : iƒuBƒK
QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo

?lýðAkþ| ìú^þvñWþðAõOBðqA

,lñyBHð Bü ô lñyBG þvñW Qðõ×Î úG ûkõè@ ,óBðq ok þÛüorO kAõì ,ûlñßì ÿBø MíKô úÛéc óõ^ RBƒPuôpƒK óBƒÆpƒu þƒcApƒƒW Bƒƒü@ Ao þvñW þðAõOBð óAkpì pTÞA Bü@#
ÝArG xBíO ô þðBøk þvñW úÇGAo ÿoApÚpG Ùp¾ þðBìok wßuô þðBìok óAôorýðô þéuBñO Qè@ ?kõypXñì þvñW þðAõOBð úG lðAõO|þì ?lðA|ûkpÞúGpXO
úÞ óBðq qA ÿA ûlÎok óq þéuBñO úýcBð BG óBøk úG þvñW þðAõOBð óBìok koAõì pãük úéíW qA
Qðõ×Î qBƒu úƒñýìq ,lƒñPvø ó@ qôpƒG lƒÏPvì ûlÒ òPyAkpG ô þƒcApƒW . úƒéG:iƒuBƒK óAkpì ok þvñW þðAõƒOBƒð .úƒéG :iƒuBƒK
.lðôo|þìoBíy kpì ok þvñW þðAõOBð úG lðAõO|þì RBPƒuôpƒK QüBßy 52% oBì@ xBuA pGô ûkõG ÐüBy oBývG
.lyBG lðAõO|þì óBð@ok þ^oBÚ ?lüoAk þ^oBÚ Qðõ×Î Bü@ qBu êßzì þcApW êíÎ kõg ú^pâ kõypXñì þvñW þðAõOBð êßzì ,40-70 òýG òýñu óAkpì
ok úƒßñüA lƒðlƒÛPÏì òƒý¿¿hPì úƒ`ƒð@ Rçßzì úéíW qA þ^oBÚ ÿBø Qðõ×Î õOpK lñðBì þHðBW RBìAlÚA úévéu òßýè ,Qvýð
püBu oBñÞ ok Bø boBÚ ,óq þƒéuBƒñƒO úƒýƒcBƒð qA ïoBù^ úu úÞ ûkõG óBðq óBýì ok ÐüBy oBývG úylg lðAõO|þì Ao þvñW þüBðAõO ....ô þñßÖA . lyBG|þì Bùð@
ô úPyAk kõWô þ¾Bg ûqAlðAô lcok RBHýÞpO B« íPcó@ÑAõðAqAþßüúGkõgþâlðqëõÆokóBðq óBìok úG qBýð þvñW þðAõOBƒð Bƒü@
RBHýÞpO òüA óly úPvy òßýè .lññÞ|þì þâlðq QzâqBG «Aopßì rýð óBðq qA 40% ô lðkpâ|þì çPHì .kqBuoAk
ïlÎ þÎõð QuA òßíì ,óBøk ÝArG ÜüpƒÆ qA Bø Qðõ×Î Ñõð òüA .lññÞ|þì úGpXO Ao Bø Qðõ×Î ok olhì kAõì ô êßèA ,oBãýu Bü@ ?koAlð
kõWô úG þéuBñO úýcBðok þüBýíýy kAõì ëkBÏO Ao kõg þvñW úÇGAo ÿoApÚpG ëBHðk úG æ« õíÏì lñìqBýð þvñW þðAõOBƒð .ȃéÒ :||iƒuBƒK
óq ok þ^oBÚ ÿBø Qðõ×Î qBu úñýìq úÞ koô@ kõg úG òükpXìqA {ýG Ao òýéøBC Pìô ûkAk óBzð ?lðpýSBO þG þvñW þðAõOBð kBXüA Ao kpÖ þvñW þâlðq BùñO úð úÞ Ap^ QuA óBìok
kAõì ô Jôpzì ,oBãýu .pƒýƒg :iƒuBƒK Ao þüõyBðq ÈGAôo ô ûkAk oApÚ kõg pýSCBO QdO
.kõzýì .lðqBu|þìoBPÖpâ ô ûlðBuo Iýu@ ólG þÚôpÎ îPvýu úG ,olhì Bø ÿoBíýG püBu QìçÎ ûBâ úßéG kqBu|þì êPhì
Qðõƒ×Î êƒìBƒÎ lƒy|þƒì oõƒ¿O óõƒñÞBƒO êßzì oB^k ,þéuBñO úýcBð ok óõg óBüpW lðAõO|þì þâkpvÖA ô óõg oBzÖ ,QGBük lñðBì

.kkpâ|þì êPhì ô lñüApÖ .lyBG
þðlG êßzì àü þvñW þðAõOBð Bü@

?QuA
ô þðlG êßzì êýèk úG ûBâ þvñW þðAõOBð
ûBâô þcôoô ÿpßÖ ÿBø ÿoBPÖpâ êýèk úG ûBâ
lðAõO|þì þðAôo ô þðlG êìAõÎ qA ÿA úPhƒýƒì@

.lyBG
lðAõO|þì ÿõýéÞ ÿBø þPcAoBð Bƒü@

?lñyBG þvñW þðAõOBð ûlññÞlýèõO
lðAõO|þì ÿõýéÞ ÿBø ÿoBíýG .úéG :iuBK
rýð ô þðõìoõø ô þüBýíýy RApýýÓO ûlññÞ kBXüA
ÝôpÎ ,óõg óBüpW ,þH¿Î îPvýu ûlñðq îøpG
ok òüA ô kõy Bø ú`ýøBì kpÞoBÞ êhì ô ólG
,ëBìpð þvñW oBPÖo ïBXðA ÿApG úÞ QuA þèBc

.QuA lñìqBýð BøoõPÞBÖ òüA úíø úG kpÖ
lðoAk lñÚ ÿoBíýG úÞþðBvÞpTÞA Bü@

?lñPvø þvñW þðAõOBðoB^k
úG pXñì lðAõO|þì lñÚ ÿoBíýG.úéG:iuBK
ok þÎõð úG úÞ kkpâ þH¿Îô þÚôpÎ Rçßzì
pG . kõy qBu êßzì lðAõO|þì þvñW oBPÖo kBXüA
BG lñÚ ÿoBíýG úG óBüçPHì qA 50% oBì@ xBuA

.lñðBHüpâúGQukþvñWþðAõOBð 8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

QÛýÛc ô ûkq oBñÞ Ao Bø ûkpK lñÞ úýùO Ao îéýÖ
úÞ ûkAk óBzð püõ¿O Roõ¾ úG Ao ÿA ûlñøBßO
úG þüBørý^ ó@ ûoBGok oôkAoôk ÈÛÖ óõñÞBO
ÿApG úPvðAõO þíð úÞôA .QuA ûkoõg óBíyõâ
þÖpÆ qA ô lñÞ ûkB×PuA óApùO pùy qA ÿoAkpHíéýÖ
{Ûð òýñ^ ok Ao óApPgk ô óBðq úPuAõg þíð
qA ÿA ûtüô RoBùì BG kpHG òýGoôk ÿõéW þüBø
ó@ïBXðAok þGõg úGô úPÖpâ ûpùG òzýíýðApñø
òüA óAkpâoBÞ ûlðqõu þéÎ .QuA ûly ÜÖõì BG úP×ø îg ô aýK ok
{üBíð úG rýð ëBvìA òÞ ûoAõñzW ok úÞ îéýÖ
,pøBËO óBPuAk õGBO óApùO :lüõâ þì lì@ok þzHc lýÏu lídì
úðõíð ÿApG .QuA ókq àéÞ ô Õôok ,þüôoôk
ûlðôpK úG þâlýuo ëBHÚok þðBcôo þÂBÚ àü |[email protected]|
Bü .lñÞ þì þvñW úÇGAo ÿBÂBÛO Bø ó@qA óBðq
úG þèô lñÞ þì pøBËO ÿoAlñük úG úÞ ÿkpì Roõ¾ úG úÞ Bø ó@ ÿpHg ÿBø QüBu ô AkpÖ ëôA qôo
þLuôo àü ÕApu úG {ðq óly úéìBc Ädì òüA qA ÿpHg òüpPß^õÞ kõy þì úDAoA þuoBÖ | | Bø úPypÖpùyok Qzcô
lñÞ þì îýìpO Ao {OoBßG úÞ ÿpPgk Bü kôo þì úG ïly oõHXì «B¿hy ô lðkAlð åorG úSkBc
.lñÞ þyôpÖ òO þGôk ok ÿpPùG QíýÚ BG BO ÿApG Büõâ !îñÞ úÏWApìpãük ÿpHg ÿBø QüBu lüly ÿBøkBG }qô BG úÞ þzO|@#
ëBíüBK pËð qA úÞ îéýÖ ûlñøk óBßO ÿBø úñd¾ ïBð úG þPèBüA «ç¾A AkpÖ õükAo ô Bßüpì@ ÿAl¾ óAlðôpùy úýéÞBùñO úð QÖBü þì }pPvâ
kpG ôpÖ Qzcô ok Ao åorG wéXð@wè
!koAlð kõWô Býðp×ýèBÞ

kqBu þì pýdPì Ao óBvðA þÚçgA QÖApy óly | | ïôkqôo pu pG úÞ QgBu óApãð Ao úíø úßéG
JçÛðA ÿAlPGAqA úÞ þðBýðApüA ÿApG QuA òßíì {O@ ok óBzüBø úðBg úÞ þðAlðôpùy
ÿApG BìA ,lyBHðoôBG êGBÚ lðA ûkpG ûBñK ZoBg úG ú^ koAk oApÚ pÇg ÅpÏì ok Bü ô úPgõu
| | .lñøk ÿoBü Ao Bø ó@ÿqõì@kAõu lñ^ ëõÆ ok Bü ô ûqBO úÞ þðBýðApüA qA úPuk ó@ || !óBâly }õìApÖ .lì@løAõg

, ólýyõK xBHè ok þPükôldì Bøqôo ó@ êGBÚ «çìBÞ lðA ûly ZoBg óApüA qA úPynâ ëBu Roõ¾ úG úÞ Ao þíéýÖ qôpìA#
ô óApPgkô kõHð Roõ¾ {üAo@ô êÓy JBhPðA ô lðA ûlük Ao RBÚB×OA úðõãñüA óõ^ .QuA ëõHÚ ô iéO þâlðq ô ûly úPgBu òzíýðA
þìpG ïBâ òyôo ÿA ûlñü@ ÿApG îø oBñÞ ok óApvK }ôpÖ òO óAõW óBðq ô óApPgk áBðkok
òüA BìA .QuA pÂBc wßÎ }A úðõíð úÞ lñPyAk | | .lðA ûlýñy óApãük óBGq qA Bü ëBc úG ô ïlük løk þì óBzð óApüA ok Ao
ôpÖ ÿoBHWA {yõKok úßð@ BG Ao óApPgk Bøqôo ô ûly ZoBg óApüA qA 1995 ëBu ok úÞ óAkpâoBÞ |.ïkoõg xõvÖA þðBâly }õìApÖ òýñ^
þì ûpýHÞ ûBñâ ô ïApc Ao þGBXc þG ô lðA ûkpG òüAok lñÞ þì þâlðq óBíè@ok QuA ëBu 23 îéýÖ òüA óAkpâoBÞ úÞ >ûlðqõu þéÎ<|
þyôpÖ òO ô þÚçgA kBvÖ úG ÿA ûlÎ óBñ^ lñðAk qA ûkB×PuA BG Bø úñd¾ pPzýG :lüõâ þì úñýìq òüA {üpOAô óBíè@ QÞoBzì BG úPvðAõOô QuA
ïBð püq þPèôk kBvÖ rÞApì úÞ lðA ûly ûlýzÞ úÞ ûly úPgBu ïkõg þ¿hy ÿBø úGpXO

| | .kõG áBðkok îüApG }oApßO
ûlypDAk úulÛì òÞBìAok þPc ÿA úÓý¾pOBÖk úíøòÞûoAõñzWóAlÛPñì{hGokîéýÖ{üBíð
ôqôoàü,QÎBuàüÿApGAoóBðqôóApPgkBO lñP×âëõÛèAÜ×PìóAlÛPñìôkõGûkpÞpýãéÖBÒAo
úÓý¾ óAonãyõg óAkpì ÿApG úP×ø lñ^ Bü {hG úÞ ûkAk óBzð þGõg úG ûlðqõu þéÎ
òüA òPynâ Qhu ÿApG þéýèk òýíø Bü@.lññÞ oõzÞ pG îÞBc îPvýu ÈuõO úÏìBW qA þâorG
?kõGløAõhðBøqôo ô óBðq ÿkB¿PÚA Rçßzì Apüq ûly }õìApÖ
ó@oBñÞqA îø úíøô ûlðBzÞ úøApýG úG Ao óApPgk
| | ïoBù^qôo ïk@òüApupG lñøk þíð QýíøAô lðonâ þì Bø
Qðõzg óôlG RAqoBHì !lü@ þì ú^ Bø þËÖBcAlg ô úðBýy@ úýéhO úG oõHXì úÞ ÿkApÖA
òüA úÞ úËdè òüA BO ú^pâ| | .lðkõG óBzOApÆBg BG
|| úñd¾ ÿôo rýð óBíè@ ÿBøBíñýu ok îéýÖ òüA {O@ qA þíÞ l¾ ok qõñø kõy þì úPyõð IéÇì
koõì ok ç« HÚ úÞþHéÇì úG úWõO BG# óApüAok úÞ lñPÖBüok þðBíè@ óApâByBíOô QÖo ô óBðBzð {O@ {hGpíS QýèBÏÖ þèô ûlðBì þÚBG
þßü ,ïkõG úPyõð úd×¾ òýíøok JBXc {O@ .QÖpâ ûlükBð óAõO þíð Ao kAlìA ûôpâ
.konâ þì ú^ úG úÞ Býðp×ýèBÞ ØéPhì ÉBÛðok óBìríø ÿqõu
ly ûlýzÞ {O@ok åorG wéXð@wè ûp¾Bdì
úP×ø îg ô aýK ok úñd¾ óAoAlPuôk qA | | ïõuqôo úPyAlð úÛGBu Bßüpì@ ÿBø ÿqõu {O@ iüoBO ok
püqok Ao ó@úÞûkpÞêýíüA îüApG Ao þvßÎ õükAoô Bßüpì@ÿAl¾ úßñüApO IýXÎ úíøqAô
.lýñýG þì | | Bøqôo þPhu
BG úÞ QuA þðBðq {cBÖ ÅApPÎA Büõâ wßÎ| |
pÇg úG BGô lðqoô þì Q×èBhì ÿoBHWA JBXc ú^ ô QynâþðBu@úG úÞþüBøqôo ú^#
þXÞ óBøkõâoôq óBíÞBc úG óBzðBW òPgAlðA ÿqôo !konâ þì þPhu úG úÞ þüBøqôo
ÅApPÎAúÞQ×âóAõOþìþéÞoõÆúG.lññÞþì Qìlg úG þøBLu xBHè ok þðApüA óApPgk
óBíÞBc BG úéGBÛì ok óBðq Qðõzg óôlG ÿBø ûkBPÖAoôk ÿBøBPuôook kõg óBñÆõíø úG
úXýPð IOApì úG ûlññÞ JõÞpu ô oõOBPßük ô QyAlùG úñýìq ok BO lñPÖo þì

lüpýãG xBíO )|818(300-4793 ûoBíy BG ”þzHc lýÏu lídì“ ÿBø JBPÞQÖBüok ÿApG 10

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
||.QyAlðAoó@okókpÞqBGRACpW ô Qðõzg BG ûApíø ÿBø ÅApPÎA qA pO {hG
óBðõü ÿBø ûoõÇuAok úÞ kõG þðq ïBð >AoôlðBK< qA rýð þÛýÛdO }oArâ àü .QuA ÿrüpðõg
ûly kBü òýìq ÿôo óq òýPvhð óAõñÎ úG ôA qA BO 1900 ÿBø ëBu òýG úÞ þuBýu ÿpýâok 322
qA Ao óq òüA þPÚô úÞ ûlì@Bø ûoõÇuAok .QuA
ÿBø QíÏðôA úG óBüAlg lñPgBu þì êâô J@
Bø ó@qA þßü îø þÛýuõì úÞ lðlýzhG óAôApÖ

.kõG
>xõDq< lñÞ ZAôkqA QuAõg AoôlðBK þPÚô| |
úÞ >úPìôpK< úG ÿA úHÏW óBðõü óBüAlg ûBykBK
}oB×uô kAk QyAk Ao AoôlðBK BG ZAôkqA l¿Ú
lüõãGôA úGô lølG AoôlðBK úG Ao }A úülø kpÞ
qA lÏG AoôlðBK BìA .lñßð qBG Ao ó@ ok râpø úÞ
þPÚô ô lüBzãG Ao úHÏW ok BO ly úuõuô þOlì
qA Bø þPhGoõyô BøçG ïBíO óBùâBð kpÞ òýñ^
ÿôo Ao ÿrüpðõg ô äñW ûrýãðA ô lì@ óôpýG ó@
ûkBPÖA Qzcô úG úÞ AoôlðBK .kpÞ ûlñÞApK òýìq
òì Q×â úPìôpK úGô QvG Ao úHÏWok A«oõÖ kõG
ok «AoõÖ ô lü@ óôpýG úHÏW qA >lýìA< ïkAlð ûqBWA

úÞ løk þì óBzð ûkAk ÿôo úðBýìoôBg ok 2006
ô pOpSõì IOApì úG óBðq Qðõzg óôlG RAqoBHì
Qðõzg BG ûApíø þßürýÖ RAqoBHì qA pO ûlðqBu
òüApGBñG .QuA ûlýuo úXýPð úG kôq ô ûkõG óAkpì
óAõO þíð RAqoBHì Ñõð òüA ok Ao óBðq {Ûð
þðõãðpuok ûoAõíø óBðq {HñWô QÖpâ ûlükBð

.QuA úPyAk ÿpSöõì {Ûð BøoõOBPßük

| |pg@qôo

| !õãðoApuA|

ô þüBßüpì@ óAoAlíPuBýu òýG#
QuBýu ûoBGok þüBøõâ ô Q×â þüBKôoA
Bßüpì@ oõùíW wýDo MìApO lèBðôk
ïBXðA ok ôA JBPy qA QüBßc úÞúPÖpâok
úSkBc lðAõO þì úÞ QuA þüBø úìBðpG
.lyBG òüpÖ@
ÿApG MìApO îýí¿O Bø úìBðpG òüAqA þßü
QuA êýDApuA QhPüBK óAõñÎ úG îýéyoôA ïçÎA
| | .QuA ûly ôpGôo ØéPhì ÿBø {ñÞAô BG úÞ
pø BO QuA úHÏW ok lýìA òüApGBñG .îPvG Ao ó@ QuA fpÇì ïkpì ÿApG ëAõEu òüA óBýì òüA ok
| | .îýñÞ qBG Ao ó@ok lyBG ïqæ úÞ óBìq ok {ìAo@ kBXüA ÿApG þOBìAlÚA òýñ^ Bü@ úÞ
úG úÞ þüBøoõzÞ pãük ô úðBýìoôBg úÛÇñì
úHÏW ok lýìA ókõG úÞ ûlì@ Bø ûoõÇuA ok {hG úXýPð lðoAk Quk ApWBì òüA ok ÿõdð
pßÖ BG lðAõPG BO QuA ÿpzG ÿçvO ÿApG AoôlðBK
| | ?úð Bü QuA
|| .løkúìAkAþâlðqúGlýìA úHÏW< kBü úG Ao óBvðA þèAõEu òýñ^ úG iuBK
ô QHý¿ì îhO óly ûlñÞApK BG rýð ëBc qA óBðõü ÿBø ûoõÇuA ok úÞ kqAlðA þì>AoôlðBK
BùñO óBùW ØéPhì ÉBÛð ok äñW ô Qzcô þvÞ ô lðkpÞ þì kBü oApuA úHÏW óAõñÎ úG ó@
úG lðAõO þì AolðBK úHÏW ok ûly þðAlðq lýìA

| !løk {ìAo@ óBùW óApãð ÿBø óBvðA

óApùO úéXì

óAlñízðAk 2017 ëBu ok .lzð îPg BW òýíø BHüpÛO úÞ lýüõãG lýðAõO|þì }ôo òüA BG úýÛG qA ápýWpýW òüA .lýGBü Quk QüBùðoBÖ
ô úürXO ô ZAphPuA }ôo ok lñPvðAõO þñKAs ú^pø Apüq ,lýPvø pOæBG Büok eÇu qA olÛ^ pýSBO QdO pPíÞ ó@ pýWpýW ô QuA pO|ÜýÚk
úWõPì ô lññÞ QÖpzýK Bø|úzK qA óõg êýédO ÿpO òýüBK ÿBìk ok J@ lyBG pPíÞ p×víOA oBzÖ
êGBÚ ÿBø|úPyo lðAõO|þì úzK êgAk óõg lðly pPì 150 pø ,ÈuõPì oõÆ úG .lü@|þƒì }õƒW .kpýâ|þì oApÚ òu êTì ÿpãük êìAõÎ
úãð kõg ok qôo ôk BO Ao|DNA | þüBuBñƒy 1 }õW úÇÛð kõy|þì UÎBG ÑB׃OoA {ƒüArƒÖA ?ûkBPÖA óBPðAlðk-|2
lñðAõO|þì úzK óõg ÿBø|úðõíð úXýPð ok .lðoAk kApãýPðBu úWok 0.56 Bƒü QƒüBƒùƒðoBƒÖ úƒWok
ok Àhy àü úÞ þHüpÛO óBìq ØzÞ ÿApƒG ,úéÏy àü qA ûkB×PuA BG òüApGBñG ;lüBýG pO|òýüBK lýñÞAlýKpýy ÿoAlÛì Bü êýâoBð àü
ÍBdè qA .kõy ûkB×PuA ûkõG þ¾Bƒg úƒÛƒÇƒñƒì lýðAõO|þì YñuBìk àü ô J@ ÿoAlÛì ,ÙpÊ àü úÞ lýñÞ oõ¿O Ao þðBPvGBO ïpâ qôo àü
þüBuBñy ÿApG BùñO úð ÑõÂõì òüA qA ÿoõƒEƒO ok îývð ,lƒýPvø ÿoAõƒu úƒgpƒ^ôk ëõƒÓzì
.lüoAk úé¾BÖ Büok eÇu qA olÛ^ lýüõãG ÝõÖ þéÞ oõÆ úG þâlðq ô kqô|þì Bíy ÿBøõì
rHu óBPüõéW ëAkõâ àü óBùâBð .QuA ûkBÏèA

Rçßzì êc ÿApG QÏýHÆ IèBW ÿBø|êc ûAo

úÞ þðBìq þHüpÛO òýýÏO ÿApG úßéG òýðõƒñ˃ì QuA òßíì ÑõÂõì òüA òPvðAk òýñ^ îø kôpÖ QèB×u@ ÿôo Roõ¾ BG Bíy ô kõy|þƒì Ao ûpìqôo þâlðq ,óolì ÿsõèõñßO #
.kõy ûkB×PuA lðA ûkõG þüBW Bø|ó@ úéýuô úG úÞ lyBG îùì þüAnÒ òƒPhK ïBƒãñø îÞ óBPðBøk ok ÿrý^ lýñÞ|þì pßÖ ô lýü@|þì ,ëBƒTì ÿApƒG . QƒuA ûkpƒÞ óBƒu@ oBƒýƒvƒG
ok þüBøAnÒ òýñ^ .lðõƒy|þƒì úƒýùO }õƒXG@ ok Ao þédì ÿBìk Aõø ô J@ÿBø|òzýßýéKA
?lüôpG ÿpýãýøBì úG lýøAõg|þì-|5 úÞ êýèk òüA úG.lðrK|þì pOpük æBG RBÎB×OoA ?lýñÞ|þì ÿoBÞ ú^ ,QuA þðBu@úG ô lññÞ|þì ïçÎA Bíy úG úýðBS lñ^
)þðõðBÚpýÒ( lýñÞûkB×PuAôkpâÿoAlÛìqA ÐÚAô ok ô lü@|þì }õW ÿpPñýüBK ÿBìk ok J@ AlýK êýâoBð àü úÞ QuA òüAoBÞ òüpPùG þyõâ ûõÚ ÕAp^ ókpÞ òyôo BG lýðAõO|þì
pPzýG ÿApG AnÒ þé¾A ÐHñì ÿpƒýãýøBƒì .lýPvø ÿpO òýüBK ÿBìkok AnÒ òPhK ëBcok êgAk Ao óBO ûkBPÖA óAlðkô lýñÞqBG Ao ó@,lýñÞ ok þPcAo úG QuA óBPøApíø úzýƒíƒø úƒÞ
,þíølXø ópÚ joõì .kõG Bßüpì@ þìõG êüBHÚ lýyBG pO|òýüBK Büok eÇu qA ú^pø òýñ^ îø ëBu ok úÞ þOBÛýÛdO qA þßü .lýøk oApÚ ó@ òüA îýðAõO|þì oõÇ^ BìA .lýñýHG þ߃üoBƒO
}ôo lñ^ )|James Adair|( püAkA ríýW qAok ok ëBTì oõÆ úG .lü@|þì }õW úG pOpük J@ êýâoBð J@ úÞ løk|þì óBzð ly ïBXðA 2007 qA ûkB×PuA óôlG ô þPcAo ô QÚk BG Ao Bø|oBÞ
ûløBzì Ao þìõG ïkpì ûkB×PuA koõì ÿpýãýøBì úƒWok 493 ÿBƒìk ok J@ BƒƒðBƒƒüoBƒƒì ëAkõƒƒâ ûkBPÖA ÿBø|óAlðk òPyAk úãð ÿApG þHuBñì Èýdì ïBXðA Ræ@ òýyBì ô þßýðôpPƒßƒèA ïqAõƒè
qA þßü .ûkBu ÿBøoõO ô Bø|ûrƒýð lƒñðBƒì ,kpƒÞ úéÚ ok úÞ þèBc ok .lü@|þì }õW kApãýPðBu óAlðk óBìBãýè ëBPðkõüpK ÿBƒø|ëõƒéu ô QƒuA Bü QÏýHÆ qA òPÖpâ ïBùèA koõì ok Bì ?îýøk
ûqBWA úÞ kõG òüA Bø|ó@ ÿBø|}ôo òüpO|úðAoô@õð úWok 71 kôlc úG J@ }õW úÇÛƒð QƒuoôA ÿApG úÞ lñÞ|þì Ì×c Ao )ëBƒPðkõƒüpƒK ÉBƒGo( ÿoBÞ ïBXðA ÿApG RBðAõýc þßýPðs fç¾A
,lÏéHG Ao pýãýøBì Quk {ýÖ QÞ lðkAk|þƒì QGBS .QuA ïqæ óAlðk ÜÖõì ô ûoBGôk ëB¿OA êìBy IéÇì òüA .îýñÞ|þíð QHd¾ RôB×Pì
óôpƒýG Ao þƒøBƒì QƒÎpƒu BƒG pƒýãýøBƒì wƒLu .luo|þì kApãýPðBu þßíð ëõédì Bü pýy qA êýâoBð J@ úÞ ûlƒy þÏýHÆ ÿBýðk rýãðA Q×ãy ÿBƒø|þƒüBƒðAõƒO
?lýñÞpýãPuk Ao ïpXì àü lýøAõg|þì-4 oõËñì úG ÜýÛdO òüA ,ëBc òüA BG .QuA pOpSõì êc ÿApG BíýÛPvì lðAõO|þƒì úƒÞ kõƒy|þƒì
.QgAlðA|þì òýìq ÿôo ô lýzÞ|þì lÏG úÛýÚk 30 Bø|Èýdì òüA þüAoBÞ óArýì òýýÏO
êüBHÚ þgpG ÈuõO îƒø ÿokBƒð àƒýñßO .lýñÞAlýK Ao úzK òüpO|àükrð .kõy ûkB×PuA Rçßzì
Bø|òüA úíøqA RôB×Pì çìBÞ úÞ ly|þì ûkB×PuA ,lñPvýð þñPyAk Quôk RBðAõýc Bø|úzK .kõG Bø|óAlðk ókBPÖA qA ?lýðAlG Ao Bìk lýøAõg|þì-|1
ÿApƒG ûBƒýu ÿôkpƒâ QƒuõƒK qA Bƒƒø|ó@ ..kõƒƒG þðõg .lðoAk Bì ÿApG ÿrýãðA Q×ãy lüAõÖ BìA Ao pýy îø qõñø óBßyrLðAlðk ëBc òüA BG
qA ÿoBývG .lðkpÞ|þì ûkBƒ×ƒPƒuA ÿpƒýƒãƒýƒøBƒì óõg RB×¾ úíø ,ûly ûkoõg úzK ÈuõO úÞ òüA úPHèA .lññÞ|þì úý¾õO úñürâ òüpPùG óAõñÎ úG lýñÞAlýK ápýWpýW àü
Iýu@Apüq ,lðA ûkpÞ Ñõñíì AooBÞ òüA Bø|oõzÞ .|DNA| úéíWqA ,lñÞ|þì Ì×c Ao óBGrýì þé¾A úG úßéG koAlð pýy îvýéÞ úG þÇGo aýø ÑõÂõì Bìk òýýÏO ÿApG þ×éPhì ÿBø|}ôo ûqôpìA
QuõK .lðBuo|þì þédì {cô RBýc úG ÿkBüq ûlðq ÿBø|ëBüô óAõñÎ úG RAkõWõì òüA ôo òüA qA òPgAlðA qA wK .QuApýy ÿBTñg|PH |pÆBg oBHgA BO óBOrýì ÿôo YñuBìk qA ,koAk kõWô
òýðõKBu ïBð úG þüBýíýy ûkBì àü ÿôBc ôkpâ òüA òPvðAk BG lðçñÖ wýéK .lññÞ|þì êíÎ óõg ok kõg ÿBW ok þìAo@ úG lüBG pýy ok óAlðk àíÞ Bíy úG ûoBG òüA ok lñðAõO|þì þuBñyAõø
îÃø úG okBÚ óBvðA }oAõâ îPƒvƒýƒu .QƒuA BùñO QÖpâ îýí¿O ïpW úƒñd¾ ok ,ÑõƒÂõƒì AoõÖ þßyrK RBìAlÚA ô kõy ûkAk oApƒÚ óBƒøk ó@ô koAk kõWô îø þÏýHÆ }ôo àü BìA .lññÞ
koAô BíýÛPvì Ao ó@ þøBì BìA ,Qvø òýðõKBu | .lññÞ QyAkqBG Ao úzK àü þñÏü kõg løBy àü þðApdG óAoôk þéÞ oõÆ úG .kõƒy ïBƒXðA lýðAõO|þì Bíy .QuA ápýWpýW qA ûkB×PuA îø
þüBýíýy ûkBì òüA .lñÞ|þì kõg óõg óBüpW {ìBð úÞ ÿkpì BG ûpzc òüA ok kõWõì|DNA QÎBu {y BO lðAõO|þì óAlðk BìA QuA QÎBu BG ÿoô@ Q×ãy qpÆ úƒG Ao Aõƒø ÿBƒìk úƒWok
ÜéÏì J@ eÇu ÿôoô lñÞ|þì wc þG Ao Bø|ó@ .QyAk QÛGBÇì kõG ûly QHS wýéK kBñuA ok
ô koAk oApÚ þüõWqBG koõì Ao kpì AoõÖ wýéK .koôBýG ïAôk îø ok ápýWpýW àü ÿBøpýWpýW kAlÏO ókpíy
.lñÞ|þì .ly pýãPuk QüBñW løBy BùñO àíÞ BG ïpXì ?lüA ûly îâþüBíýK ûõÞok-|3| úG òüA æBíPcA .lýñÞ òýýÏO Àhzì óBìq àü
úürXO ëBcok þøBìoõðqA ûkB×PuA-|6| úG QüBñWô ïpW BG Bø|úzK ûqoBHì úuBíc lýPvø BXÞlýíù×G J@ólðByõW BG æBG ÿBìk ok ápýWpýW kBüq îvýèõGBPì QéÎ
óBu@ olÛð@ Bø|qôo òüA oõð úG þupPuk ÿkoõñøõÞ Bü þüBíýK ûõÞ úG ëBc úG BO pâA
ok óBìkAlWA îýñÞ|þì }õìApÖ þøBâ úÞ QuA .lüoAk þüBñy@ Aõø îÞ oBzÖ RApSA BG lýyBG úPÖo .lyBG
.lðkpÞ|þì þâlðq ÿpO àüoBO oBývƒG ȃüApƒy úG kApÖA ,kõy|þìoBO lük ,kõy|þì Qhu w×ñO Ñõð úG úWõO BƒG Bƒìk úƒHƒuBƒdƒì ëõƒìpƒÖ
ÐHñì òüpO|xpPuk ok ô òüpO|þùülG {O@ úéÏy lüBG ïBâ pø òPyAkpG ÿApG ô lññÞ|þì {Ò þPcAo ápýWpýW àü ÿApG .QuA RôB×Pì ápýWpýW
ÿBø|Ðíy Bü ïôAlì ÿoAlùãð úGqBýð BìA ,kõGoõð à^õÞ lñÖpO àü QÏýHÆ .lýñÞ }çOpGApGôk 15 ok Ao Bø|pýWpýW kAlÏO QvýÖBÞ ,þèõíÏì
BG lýPvðAõO|þì pâA þPc .QyAk QíýÚ óApâ BG ó@ ô QuA olÛ^ Aõø QËéÒ lýíù×G BO koAk BO lýñÞ úÖBÂA ó@ úG Ao 40 klÎô lüoBízG úýðBS
òyôo {O@ îø qBG lýüBýG oBñÞ Rçßzì òüA xBýÛì ok Aõø ÿBìk qA þÛýÚk BPHvð òýíhO úG
.QuA J@ ólðByõW àíÞ
12

TEHRAN MAGAZINE .lñGBü|þì Quk kBG QÎpu RApýýÓOô þüBìpâ Tel:(818)881-1771
ô Qgõu þøkqBG RBÎçÆA òüA àíÞ BG Bø|ó@
ENERGY THERAPY qAôpK òýzðpu óôlG ÿBíýKAõø úÞ þé¾AõÖ úðBPhHyõg .kõG áBðpÇgoBývGoBÞ àü ókpÞ
CENTER kõWô ó@ ÿApG IèBW oBývG òürãüBW àü
.lñøk|þì {üArÖA Ao lñÞ|þì
úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok .QyAk
Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô
kõWô áBg ok ÿkBüq ÿBø|ûlñüæ@-|8 ok êuBÞõýðok þíølXø ópÚ óBý`ðlÏì |
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô ?lðoAk ô àüoBO ô äñO ÿBW ok lðkõG oõHXì óBPvéãðA
ûôpâõÃÎô |Reiki Master oBÞ ÿqôpìA ÿBø|ÕAp^ óôlG áBðpÇg ÈüApy ok
þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO lüoBßG Qgok lñ^ êßzì àü ëBÏPyA êGBÚ ÿBøqBâ .lññÞ
Qvüq Èýdì BùñO úð òýãñu ÐüBñ¾ qA lñPvðAõO|þíð òüApGBñG ,lðkõG þãzýíø
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì Ao þédì ÿBø|òýìq úßéG lññÞ|þì ûkõè@ Ao þðBùW ÿBø|þøBì úðBPhHyõg BìA ,lññÞ ûkB×PuA êÏzì
Jpu ô ûõýW êTì þOAréÖ .lññÞ|þì ûkõè@ rýð Ao Bø|ó@þèBg ÿBW lñPvðAõO|þì úürXO ëBcok
þ¾õ¿g ÿBø xçÞ QÖBü þPÏñ¾ ÜÆBñì ÙApÆA áBg ok æõíÏì þøBì QuõK qA úÞ þüBø ÿpPÞBG .lññÞ pK
þßüo }qõì@ êTì þüBø ûlñüæ@ òýñ^ îø .lðõy|þì þGBO Iy úÇuAô úG lðkpÞ|þì úünÓO
ÿõñÏì þßýð ÈuõO RApSA lñðAõO|þì Bø|ûlñüæ@ òüA .àýñuo@ Ao ólük ÿApG þÖBÞ þÏýHÆ oõð )wðBvñýìõèõýG(
Bø|óBvðA ô þédì {cô RBýc ÿôo þGphì
(310) 446-8724 îÞ ,úýéÞ þüBuoBð IWõì úÞ lñyBG úPyAk .lðkpÞ|þì îøApÖ
.kõy|þì ÿpãük oBíy þG Rçßzì ô þðõg ,lñPyAk ÿpPùG êc ûAo Bßüpì@ óBý`ðlÏì
13 òýìq ÿBø|ûlñüæ@ òüA BG úéGBÛì þPñu ÿBø|}ôo pK JBO Iy ÿBø|ïpÞ BG Ao Ao úzýy àü Bø|ó@
.QyAlð Ao þÏÚAô {O@ RApÇg úÞ lðkpÞ|þì
.lñPvø lì@oBÞBð îø ô óApâ îø ÿBø|boBÚ qA îøl×ø ópÚ ok ÿrðôlðA ïkpì
pãðApüô ûlülK òüA ÿApG óolì êc ûAo ÿBø|êãñW ok êÏzì óAõñÎ úG QñvñýìõèõýG
ô Bø|boBÚ ,óBøBýâ qA ûkB×PuA {cô RBýc ïôk þðBùW äñWok .lðkpÞ|þì ûkB×PuA àüoBO
þüæBK ûBýâ Qý¾Bg úÞ QuA þüBø àHéW Qhu qA ÿkBüq kAlÏO þñKAs óAqBGpu rýð
ÈuõO pÃì ÿBø|ûlñüæ@ }ôo òüA ok .lðoAk BO lðkpÞ|þì ÐíW Ao QñvñýìõèõýG óBPuõK
Bü ,ëkpg ,úðAløBy êTì þðBøBýâ úzüo îPvýu úßñüA óôlG lññÞ þðAõg úzÛð lñðAõPG Bø|Iy
þOlì qA wK .lðõy|þì JnW xôpg ZoBO
ÿBø|úðAk ô lðõy|þì óBìok ô úPyAkpG óBøBýâ .lñølG õè Ao kõg QýÏÚõì
.kõy|þì úPyBÞ Bø|ó@ ÿBW ok lülW ÿBíýKAõø qAôpK ÿApG ÿrüo úìBðpG úG-|7|
,êßýð Bü îýìkBÞ êTì }qoABG ÿBø|ûlñüæ@
ÿlñü@pÖokô ZAphPuA ûBýâ qA lñðAõO|þì þPc ?lüoAkqBýð òýzðpu óôlG
lýñÞëBHðk Ao þüBüok Õpì àü
.lðõy ûkB×PuA þðlÏì ÿqoôBzÞ ïBð úG àü óBñ^ îø òýzðpu óôlG ÿBøBíýKAõø
?lýPvø úñzO-|9 úÞ lñPvø úÏuõO ëBcokô úPÖpzýK ÿsõèõñßO
qA þßü .lðõy|þì ôpGôo lülW ÿBø|{èB^ BG
lýñÞAlýK åorG QzLÞæ àü ÿApG ÿrüo úìBðpG þãðõã^ Bø|{èB^ òüA
lñðAõO|þì ,lðoõg|þì pýy úÞ þðBvÞ úÞ þèBc ok QuA þðæõÆ ÿBø|QÖBvì
.lññÞ òýìBO RBðAõýc ÑAõðAqA Ao kõg þðlýyõð QdO Ao qAôpK lñðAõO|þì þ×éPhì ÿBøpýÓPì
lýèõO pýy þÎõð úG óAoAlðBPvK úíø BHüpÛO ,Aõø ô J@ ,Bìk ,kBG QÎpu .lñøk oApÚ pýSBO
óõg qA ÿoB^Bð ÐÚAõì ok Bø|ëõÓì þPc .lññÞ|þì çìBÞ lñðAõO|þì þãíø óBìq ô ,ïpâ ÿAõø óBüpW
úG úÞ þðB×yBÞ BìA .lññÞ|þì ûkB×PuA RBðAõýc oõÆ úG .lñøk pýýÓO Ao qAôpK ëBc ok Fþy oBPÖo
ÿlülW J@ ÐHñì lðA úPÖo xõâBKæBâ püArW BÇg ô óõìq@ Bø|QÎBu óôlG ÜýÛdO ,ú¾çg
ÿôpýð óBPýKBÞ .Bø QzLÞæ :lðA ûkpÞ ØzÞ
Bø|QzLÞæ úG kõg úèBÛì ok Bßüpì@ þüBüok .QuA êßzì oBývG
óAlG@ úÞ løk|þì eýÂõO ôA .kpÞ ûoByA .îýñÞ lýéÛO QÏýHÆ qA ô IéÛO úßñüA pãì
ô ûqBO J@ pPýè 8 ÿôBc Bø|ó@ )|bladder|( ÿApG þüBüok ÿBø|Õpì qA ëõPvüpG óAlñízðAk
Bø|QzLÞæ óAõO|þì òüA pG ûôçÎ .QuA òüpýy ÿBíýKAõø qAôpK ûkqBG òüpPùG þãðõã^ áok
.QyAk úãð þPzÞ àü ok AnÒ óôlG ûBì 18 BO Ao ûkB×PuA ÿpùy Èýdì ok òýzðpu óôlG
;lðoAk þGõgoBývG îÏÆ Bø|QzLÞæ òýñ^ îø qAôpK ÿõãèA ûløBzì ÜüpÆ qA óBÛÛdì .lññÞ|þì
óAõýc àü Ao Bø|ó@ îø oBñÞ ok Bø|òüA úíø ô ÿBø|óBüpW êdì qA ÿpPùG áok úG þüBüok Õpì
þðæõÆ þüBüok ÿBøp×u ÿApG IuBñì oBývG
áæ úÇuAô úG òüA pG ûôçÎ .kpÞ|þì êülHO
úðB×uBPì .lðkõG ókpÞ oBHðA êGBÚ óBzPhu
àü pÂBc ëBc ok xõâBKæBâ ÿBø|QzLÞæ

.lñPvø ûly QËÖBdì úðõâ

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

BKôoA úükBdOAokolhì kAõì ÝB^BÚ lì@ok
QuAôoõü koBýéýì 24

QupùÖ ol¾ ok )BðAõƒW ÿoBƒì ô {ƒýƒzƒc( .lññÞ|þì òýìBO Ao îvüoôpO úéíW qA kõg olhì kAõì {hK ô lýèõO oBÞ ok úPÖBü|óBìqBu úükBdOA ok olhì kAõì ÝB^BÚ oAqBG #
.lðoAk oApÚ BKôoA úükBdOA ok olhì kAõì Ùp¿ì ,êKôoõüoBì@ ÜHÆol¾ok òýDBÞõÞô {ýzc lì@ok BG BølðBG òüA êKôoõü }oArâ úG .lñPvø lì@ok .QuA lyo ëBc ok úPuõƒýK BƒKôoA
úèõídì àü {ýK qôo lñ^ BýðBLuA wýéK wýGBðBƒÞ Bƒü úƒðAk|ûBƒy RAlƒýèõƒO ô òƒýDBƒÞõƒÞ pãük ÿBø|QýèBÏÖ úñürø ,olhì kAõì qA ê¾Bc òüA ok olhì kAõƒì óBƒý`ÚBƒ^BƒÚ úƒðæBƒu
ÿBø|úHÏW ok úÞ kpÞ ØzÞ òýDBÞõÞ þñO {y YñK ok .ly ïçÎA ôoõü koBýéýì 24 úükBdOA
oAlÛì òüA ÿBùG .kõG ûly koAô BýHíéÞ qA qõì rýð olhì kAõì ÿBø|úðõâ oBíy pýgA ëBƒu
.QuA ôoõü óõýéýì 210 kôlc oAqBG ok òýDBÞõÞ
þüArvG lyo þPÏñ¾ olhì kAõì ÿBø|úðõâ .QuA úPyAk ÿpýâ|îz^ {üArÖA
BKôoA úükBdOA ok BùñO pýgA ëBu 5 ok ô úPÖBü )êƒKôoõƒü( BƒKôoA úƒƒükBƒƒdƒOA wƒƒýƒéK
ok .QuA ûly lýèõO þPÏñ¾ lülW úðõâ 620 olhì kAõì ÝB^BÚ óõìApýK kõg oBì@ òüpO|ûqBO
êýðBPñÖ ,lülW þPÏñ¾ olhì kAõì qA ÿoBývG ,oBì@ òüA xBuA pG.kpÞ pzPñì Ao úükBdOA ok
þgpG ,êKôoõü }oArâ xBuApG.kôo|þìoBÞ|úG ok olhì kAõƒì ÝBƒ^BƒÚ þƒèBƒì }kpƒâ lƒì@ok
òýƒÖpƒì qA pƒO|ÿõƒÚ oBƒG oArƒø 10 kAõƒì òƒüA qA ô QuA ôoõü koBýéýì 24 úðæBu BKôoA úükBdOA
,þßyrK ok êýðBPñÖ þƒé¾A kpƒGoBƒÞ.lƒñƒPƒvƒø úÛÇñì òüA ok "þðõðBÚpýÒ oAqBƒG" òƒüpƒO|åorƒG
ô þívW pýSBO .QuA kok òýßvO ô þyõùýG
ûkBƒì òƒüA RlƒìqAok Ùpƒ¿ƒì þƒðAôo-þƒcôo .kôo|þìoBíy|úG
Qvhð ûBì 8 ok .QuA òýDôpø qA pO|Jpƒhì þƒüBƒñƒW ÿBƒølƒƒðBƒƒG ïõƒƒuôk qA {ƒƒýƒG
ëBíÏPuA pSA pG p×ð 60 îÞ|Quk BýðBPüpG ok 2017

.lñPgBG óBW êýðBPñÖ

ôk koõgpGok þígq 50
óBíè@ok oBÇÚ

ÿpGoBG oBÇÚ àü BG ÿpGpÖBvì oBÇÚ àü koõgpG úSkBc ok úÞkpÞïçÎA óBíè@wýéK #
.lðly þígq òO 50 îÞQuk >Ùoôléuôk<pùy þßükrðok

ÈuõO þñKAs óq êPÚôqôBXO
þüBßüpì@þìBËð

ô þñKAs óAõW óq àü úG qôBXO ïBùOA úG Ao þüBßüpì@þìBËð àü ,òKAs ok þøBâkAk|# úìõcok ÿpGoBGoBÇÚ àü BG ÿpGpÖBvìoBÇÚ àü koõgpG þKok úÞ kpÞ ïçÎA óBíè@ wýéK
.kpÞïõßdì lGA wHc úGôA êPÚ ûBãPvüA àü þßükrð ok úSkBc òüA.lðly þígq òO 50 îÞ Quk ,oõzÞ òüA >Ùoôléuôk< pùy
QýÏíWpK ,þèB×Puô -þèBíy òüAo QèBüA ok ÐÚAô )|Meerbusch|( >}õGpì< pùy ok oBÇÚ
.ly ïõßdì lGA wHc úG þñKAs óq àü êPÚ ô qôBXO ïBùOA úG þüBßüpì@ þìBËð Zôpg úG úSkBc êdìokoõÃc BG wðAsoôA RBìlg ÿBøôpýð.QuõýK ÑõÚô úG óBíè@úÛÇñì òüpO
kpÞ|þì oBÞ òKAs ÿAôBñýÞôAok oõzÞ òüA ûBãüBK ok úÞ Ao þüBßüpì@ þìBËð àü òKAs ok þøBâkAk
.lðkpÞ àíÞ ÿpGpÖBvì oBÇÚ qA óApÖBvì
.kpÞ ïõßdì lGA wHc úG þñKAs óAõW óq àü êPÚ ô qôBXO ïBùOA úG
Ùlø Ao úèBu 20 ôoõÞõGBíýy Bñüo úPynâ êüoô@ ok ,Bßüpì@ ÜGBu óAoAlãñ×O qA ,õOArñýy QñÞ 16

.Qynâok ûkoAô RBcApW êýèk úG þñKAs óq .kpÞ Bøo Ao ôA wLu ô kAkoApÚ õÚB^ RBGpÂ
òüAok òÞBu ÿBø|þñKAsqA ÿoBývG .QhýãðApG AôBñýÞôA ûpürWok Ao îzgqA þWõì ïAlÚA òüA

.lñPvø ØèBhì êdì òüA ok þüBßüpì@ þìBËð óAoArø oõÃc BG ûpürW

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D.

American Board of Internal Medicine

ly úuõÞúíÏÆoAk úüBìpu óq

.kAk QukqA Ao kõg óBW úuõÞúéícok þüBßüpì@oAk úüBìpu óq àü #
J@ QýÏÂô êýèk úG ÿoBývG óApãykpâ úÞ þüBW kAk jo BßüoBPuBÞ êcAõu ok úSkBc òüA
óq òüA ,ÙApãéO }oArâ xBuApG.lðôo|þì BXð@úG eüp×O ÿApG ëBu ê¿Ö òüAok IuBñì þüAõøô
.ly úPzÞ úuõÞ àü úéíc ok kõG þ¾AõÒ ëõÓzì BßüoBPuBÞ þécBu ÿBø|J@ok úÞ
,>ÿoAlðBG Bñcôo< îðBg úÞ kpÞ ïçÎApHg òüA lýDBO òíÂoõzÞ òüA Qvüq Èýdì RoAqô
ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| ok {ðBPuôk ûApíø úG úÞ þèBc ok >|LL| .|Co| &|WL Ross |< QÞpy lyoA pülì ,úèBu 49

|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ .kAk Quk qA Ao kõg óBW ô ly úWAõì Bø|úuõÞ úéíc BG kõG þ¾AõÒ ëõÓzì êcBu
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ úG úé¾BÖçG ô ly fõWpì Rly úG rýð þ¾AõÒ úèBu 26 þGpì úÞ kAk jo þèBc ok úSkBc òüA
}oArâoAlüBK BPHvðôA ÈüApyô úPÖBüqBG Ao kõg ÿoBýyõøpÂBc ëBcokô ly êÛPñì óBPuoBíýG
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ úÛÇñì ok úÞ kpÞ úéíc {øApíø ûôpâ ô ôA úG þðBìq úuõÞ úÞ QuA úP×â óæõEvì úG ÿô.QuA ûly
oApÚ êcBu þéüBì 300 kôlc ok >õÞõÞ ûpürW< àükrð þécBu ÿBø J@ô ÜýíÎ ÿBø|J@ òýG ÿqpì
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG Bø|úuõÞ ólük BG þGpì úÞ QuA úPyõð úÇGAo òüA ok þüBßüoBPuBÞ þédì úìBðqôo àü .lñPyAk
|úuõÞ.QuA ûlýuo >Bñcôo< ÿBøBK úG úuõÞ ApøBÊ BìA lñÞ oôk {øApíø ûôpâ qA Ao Bùð@ ûkpÞ þÏu
ô þìõG óBñÞBuqA ÿAlÏO þøBâqApøô kõy|þì Jõvdì BßüoBPuBÞ êcAõu þìõG óAoõðBWqA þßü
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # úG Rly úG ÿrÞpì ÿBßüpì@ oõzÞ òüA kB¿PÚA.lðpýâ|þì oApÚ Bø|úuõÞ úéíc koõì óApãykpâ
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW
.QuA úPvGAô ÿpãykpâ QÏñ¾

Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA #

Ao óBßyrK oBíýG IýXÎ þGõßèBgXeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# QyAkqBG óBìok úìAkAqA
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA #
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # ,oBíýG àü ÿ úñýu þGõÞ ëBg êýèk úG ,AlüoõéÖ QèBüA ok óBPuoBíýG àü óBßyrK #
QuõK ókpÞ RôApÆ .lðkpÞBøo ûoBÞúíýð Ao ÿô óBìok
úPÖo BíÞ úG úÞ úèBu 70 ÿkpì
þìBýì ÿBø óBPuoBíýG qA þßü úG ,kõG
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # úG çPGA ÅpÏìok ÿô , ly êÛPñì
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # úG ,QèBc òüpPùGok úÞ kõG ÿoBíýG
pXñì {ðlG ÿBÃÎA þâkBPÖAoBÞ qA
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # .ly þì
õì }rüo óBìok #
ÿBýcA ÿApG úé¾BÖçG óBßyrK
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # ,lðly oBÞ úG Quk xBñyBð oBíýG
úG óBzùWõO óBìok òýc ok BìA
IéW ÿô úñýu ÿôo åorG þGõßèBg
(818)343-0101 .lýñßð BýcA Apì: kõG úPyõð úÞ ly
úíø úéXì òüA ïçÎA xBuA pG
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 ûkq Rpýc ,kõG ûkAkpHg ó@qA kõg úñýupG þGõßèBg BG úÞ BýcA ïlÎ ÿApGoBíýG êüBíOqA óBßyrK
.lðly
corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO

17

óApùO úéXì

kpÞÙApPÎA ûBì 6qA lÏG {ÞolK fApW

kpÞÉõÛu òý^ok lñø kBLùK

BG þßürýÖ ÿpýâok pßñì kõG lKõOoA àƒyrƒK ÿpýâok óBüpW ok úÞlKõOoA fApW| # .QuA lñø úG ÜéÏPì àü QuA úP×â òý^ þPèôk úðBuo #
QyAk úìAkA ûlðôpK òüA RBÛýÛdO .ly }olK Iýu@UÎBG þOBGp ókpÞkoAô BG }olK BG "Q×èBhìô lüly ÿkõñzgBð" IOApìôA ô ûly òý^ þüAõø îüpc koAô ÿlñø kBLùK
QƒhO ÿôo kpƒìpƒýK lƒÏG ûBƒì úƒu úƒßñüA BƒƒO qA wK ,kõG ûly ôA åpì ô ÿrÓì lüly QuA úP×â ô ûkpÞ ïçÎA ÝB×OA òüA qA Ao òý^
løAõg ÑBÖk kõg ÝõÛcqA úðBíí¿ì" }oõzÞ .QuA ûkpÞÉõÛu
.QgBG óBW óBPuoBíýG .kõzâÙApPÎA úG Iè Rõßu ûBì 6 kôlc þOBýéíÎ pPÖk óôBÏì þéüõy äðAs
úG þâlýuo úìAkA ÿApG ûlðôpK òüApGBƒñƒG qA þßü óBñÞBu ,ÿoBƒW|ëBƒu kAkpƒg19 ".kpÞ þÆ" ÝB×OA òüA QuA úP×â òý^ JpÒ ÜÆBñì
pvK ô ly ÑBWoA QhPüBK êPÚ ûtüô ÿApukAk þßü ok ÿpýâok úWõPì ,àðô óBGBýg ÿBø|úédì ÿApG òý^ }çO BG lñø ëBvìA òDôs ÜýÚk êdì ôA .QuA ûkBPÖA "pýgA ÿBøqôo
.ly QyAkqBG þüBñW xpKqBGoõPuk BG ëõPÛì ,óBíOoBK@ úG kôoô BƒG ô lƒðlƒy Bƒø |úƒðBƒg qA )äðçãðôk( ïçÞôk RçÖ ok ÿA|ûkBW úÏuõO
oBßðA BG þüõWqBG RBvéW ok úèBu 46 îùPì þðõg Roõ¾ ô pu BG Ao úèBu 70 úðBhHcB¾ ô òý^ .kpÞ Q×èBhì óBOõG ô lñø ,òý^ qpì ok .QuA ûkpßð ïçÎA Ao kBLùK òüA ÉõÛu
ôpWôA BG BùñO ly þÎlì }olK îPyô Jp lñøô lðoAk QýßèBì ÿBÎkA úÛÇñì òüApG óBOõG lñø Q×â òý^ Aõùñýy ÿoArâpHg úG ôA
úG rýð ëõPÛì pu úG ûly koAô úGp ô ûkpÞ UdG .lñPÖBü
úƒG ûkoõƒhèBƒu kpƒƒì òƒƒüA ëBƒƒÛƒPƒðA BƒƒG .lñÞ|þì QüBíc óBOõG qA ".QuA ûkpÞ ÄÛð Ao òý^ þÂoA QýìBíO"
.QuA ûkõHð ÉõGpì úSkBc qôo {ýK kõG þíýgô QýÏÂôok úÞôA ,óBPuoBíýG úìAkA úP×ø lñ^ ÑõÂõì òüA pu pG Bø|{ñO pÆBg úG ëBvìA óBPvGBO lñø ô òý^ ÈGAôo
rW ÿA|ûoB^ ôA ,RBÛýÛdO êýíßO BG BìA JoB óAõñÎ úG Ao }pvK kôpG }õø qA úßñüA qA BG ÙpÆ ôk þË×è äñW QüBùð ok BìA QyAk ôo|úG|ôo {ñO BG BýèBíýø RçÖ pu pG úzÚBñì
xpKqBG pGApG ok úPynâ qôo ô lülð ÙApPÎA BG .QÖo BíÞ úG lÏG QÎBu 24 ô kpÞ þÖpÏì
ô }A|ûkoõhèBu olK BG þßürýÖ ÿpýâok þüBñW BG }pPgk ,úèBu 70 kpì òüA ëBƒc QƒìBƒgô .lýuo óBüBK úG Bøôpýð ólýzÞ IÛÎ .ly
BG ô QÖpünK Ao ôA úG Qzì ô þéýu ókq òýñ`íø ô lðlýãñW 1962 ëBu ok lñø ô òý^ .QuA ûkAlð óBzð þzñÞAô qõñø lñø
.kpÞ QüBßy }okApG qA ÿpPðçÞ ok oõÃc qA pø ô ûlzð ÙpÆpG qõñø kõWõì RBÖçPgA ok úÞ {OAoBùÊA ok äðAs ÿBÚ@
.ly óAlðq úðAôo xpKqBG oõPuk àðô ÿApukAk ok ûlðôpK IýOpO òüA úG QuA úP×â ûly wßÏñì þñý^ ÿBø|úðBuo
úÞ ûlðôpK óõñËì BìA QÖpâoApÚ þâlýuo koõì .kõy|þì lülW ÿBø|{ñO qôpG úG pXñì þøBâ kBLùK òüA lðA|ûkpÞ lýDBO òý^ ÿqpì ÿBøôpýð

oBßðA êýèk|úG BìA kõG úPÖpâoApÚ þüõWqBG

!ly îùPì qõì@{ðAk óApPgk þvñW oAq@úG îéÏì BÚ@RAlñPvì ô áoAlì ókõHð þÖBÞ ô {íüApW
úßñüA BO .kõG ûly QèAlÎ ëBãñ^ qA oApÖ úG ÜÖõì
,ïõy ÿBøqôo ó@ qA úøk oBù^ qA {ýG Qynâ BG óApPgk ÿBø|QümA ô oAq@ qAo #
qA ÿkAlÏO úðAqôo ÿBø|QyAkkBü ëBuoA ,óBy Q×¾ óBÇýy îéÏì ÈuõO qõì@|{ðAk
ÿBø|iðpu |úG Ao óAoõìCBì ,wýéK ÿApG {ðBýðBGpÚ ëBuoA ëBHðlG ô ëBu 47 kôlcqA wK
koAô úðApýãéÖBÒ þìAlÚAok Bùð@ô lðBuo þüçÆ ÿApG óAqõì@|{ðAk þgpG ÿBø|QyAkkBü
þÞoAlì ô kBñuA ØzÞ úG ÜÖõì ô ûly îùPì úðBg .ly }BÖ wýéK
.kAlð ûoBGôk oApÖ ûqBWA pýK ûBGôo úG úÞ lðly koB`üo< ,wýéãðA ÿBø|úðBuo }oArâ úG
QyAlð QÛýÛc óBýG rW ÿA|ûoB^ úÞoBßùHO òüA óApPgk îéÏì Bø|ëBu úÞ úèBu 67 >ÿoçýø
þÂBÚ îßc BGô kpÞ ÙApPÎA ûBâkAkok ïBXðApu îùPì kõG >püBzLíø< pùy xoAlìok óAõWõð
.ly ïõßdì óAlðq ëBu 15 úG óApPgk ,1980 BO 1970 ÿBø|ëBu úé¾BÖ ok QuA
kpì îéÏì þÚçgApýÒ püôB¿O ïõHè@ qA wK Ao {PýèBÏÖ êdì xoAlì úèBu 15 BO 11
qA wK wýéãðA >püBzLíø< pùy ok ÿA|úuolì pGApG ok óly óBüpÎ úG oõHXì ,QümA ô oAq@
ÿBø|QyAkkBü þðAõgqBG BG ëBu 47 kôlc òüA úÞ þèBc ok .QuA ûkpÞ {ñýGoôk
.ly }BÖ {ðBýðBGpÚ úðAqôo qA p×ð lñ^ òülèAô QüBßy BGô lÏG þOlìoBßùHO
QdO ô ûly QyAkqBG qõì@|{ðAk óApPgk
18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
19
;iQküAokByOóúnBÞßþâOoAüoBkHBüýqðpBPëéüplýGÞì

B×ÏPuA RoAqô qA ,óBíèoBK ok péýÞ oõùzì ëlì ,péýÞ òýPvüpÞ #
þgoõì ô oBãð|úìBðqôo ,óõvìBO xçâAk.lñÞ ok ôA .Qynâok þãèBu 75 ok ,þüBýðBPüpG
,ûkõG ÉBHOoAokpéýÞ òýPvüpÞ BG àükrðqA úÞ úÞ QyAk oApÚ þuBýu þüAõuo àü óõðBÞ
lñÞ|þì Øý¾õO oBßPuok ô õãPuAo þðBvðA Ao ôA ô QÚô äñW püqô ÿB×ÏPuA úG QüBùð ok
.QuA ûly "ÐÚõì ó@ þðBìq ÈüApy þðBGpÚ" úÞ Q¿y úøk ok BýðBPüpG úñýGBÞþuBýu óApdG
úÞ péýÞ îðBg úÞ lüõâ|þì óõvìBO ÿBÚ@
qA kpÞ þÏu QyAlðpPzýG ëBu QvýG óBìq ó@ .lypXñì ÿkçýì
oApÖ ,kõG ûly oBPÖpâ ó@ ok úÞ þÇüApy óBW BG péýì òýPvüpÞ úÇGAo ÿBzÖA
}olK ,kõG ákõÞ ,péýÞ òýPvüpÞ þPÚô.lñÞ ,1963 ëBu ok BýðBPüpG äñW püqô ,õìõýÖôpK
oBG lñ^ þÞkõÞ ok ôA .kpÞ ápO Ao ûkAõðBg îÞBc Jrc úñýGBÞõÃÎ òüA ÿB×ÏPuA úG pXñì
ÿolKBð ÙpÆ qA úéíW qA ly qôBXO þðBGpÚ
àü ô oAõyk ÈüApy úGpXO qA lÏG ÿô .kõg .lyoBÞ|úËÖBdì
óAõñÎ úG ô QÖo ólñè úG ,òýüBK òu ok þãéìBc JBPÞ lñ^ ÝB×OA òüA qA lÏG péýÞ îðBg
ïAlhPuA ûoBGBÞ ÁBÚo wLu ô QìlhzýK ïBð BG þüBíñýu îéýÖ àü úýùO ÿApG ô Qyõð

.ly .kAk Roõzì ó@ óBâlññÞ|úýùO úG "þüAõuo"
UÎBG mõ×ð kpì àü BG ôA þÚB×OA þüBñy@ pSA pG ô kpG|þì Yðo úüo þüBuoBð qA ôA
ûAo óAoAlíPuBýu ô óBâorG þðBíùì úG úÞ ly
iüoBO úÞ þüAõuo òüA qA lÏG ôA.lñÞ AlýK .Qynâok ÿoBíýG òýíø
óBßO ÿkçýì Q¿y úøk êüAôA ok Ao BýðBPüpG þüAõuo ûlðôpK òüA úG þâlýuo óBüpW ok
.ly pvK ôk IcB¾ ô kpÞ ZAôkqA oBG ôk ,kAk QÚô äñW püqô BG óBìq|îø úÞ kpÞ BÎkA ôA
ô ûly úPgBu îéýÖ lñ^ þüAõuo òüA qA RoB×u ok îø xôo RBíéLük àü BG BýðBPüpG
þðõürüõéO úÎõíXì úýùO ëõÓzì îø þu|þG|þG òüA ÿBzÖA .QuAúPyAkÉBHOoAúýuôo
ÿApG þGõg ÝB×OA ,kpu äñW óBìq ok ÑõÂõì
.QuA óAõñÎ òýíø BG ÿBÚ@.kõHð óçýì|àì oBÞ|úËÖBdì Qèôk
ly oõHXì ,QyAk ëBu 46 óBìq ó@ úÞõìõýÖôpK
îðBg BG }A|úÇGAo ûoBGok òP×â Õôok pÆBg úG

óApùO úéXì

:úÞ lýðAk þì Bü@

ûlðAõg rýð >òýLuBÞ< ô >óAolðqBì< ÿBüok
)Büok Bü( ú^Büok òüA úÞ òüA QéÎ BìA ,kõy|þì
oAôkAok úÞ QvñüA ,ûly ïõuõì >org< ïBð úG
ïBð >Bøorg< úÞ þzcô úíýð ÿA ú×üBÆ|,úPynâ
úÛÇñì ÿõXPvW úG þèBíy þcAõð qA ô|úPyAk
ëBíy ÿqôpìA þcAõð úG ,Aõø ô J@ }õg ÿA
òÞBu ú^Büok òüA ÙApÆAok ,lðkõG ûlì@óApüA
.lðBì þÚBG ú^Büok ó@ ÿôo úG Bùð@ ïBð ô lðly

,òhu kBPuA úG Ap^ ?lñÞ|þìoAokA ,Qzcôô xpO ÐÚõì óBvðA Ap^
ïBð òüA ,>ÿlÏu<
?QuA ûly ûkAk

,>ÿqApýy ÿlÏu< ,òhu kBPuA þé¾A ïBð #
óõ^ ô kõG >úéèAlHÎ òG eé¿ì òülèA Ùpzì<
þüAôpðBìpÖ óBìqok ,ôA þGkA þÚpOô RpùyqBÒ@ Qzcô ô xpO ÐÚAõì ok Bø þÃÏG úÞ îüA ûlðAõg Bü ô ûlýñy Bü ûlük úÞ QuA ûkBPÖA ÝB×OA kBüq #
lÏu òG pßGõGA òGlÏu òülèAp×Ëì àGBOA< ú`ýøBì úÞ Qvð@IHu úG ,úðBTìqAoAokA Zôpg .lðA ûkpÞoAokAô ûkAk QukqA Ao kõgoBýPgA ,kBüq
Anè ,kõG xoBÖ ÙôpÏì >óBßGBOA< qA >þãðq ÐÖk ô QuA ÿkAoA úðBTì ÅBHÛðA ,ÿkBÎ ÐÚAõì ok .lñðAo|þì ZoBg úG Ao oAokA ô ûly ÄHÛñì úðBTì ÿBø
QÖpâ kõg fôlíì >àGBOA< ïBð qA Ao kõg ÀéhO ó@ ÿBø ú`ýøBìô úðBTì ÿkAoApýÒoõÆ úG ,Qzcôô xpO ÐÚAõìok BìA ,QuA Àhy|êýì úGoAokA
.ly ÙôpÏì >ÿlÏu< ïBð úG ô óBð@ÿkAoAÿAõÚqõñøóõ^,)óæBukpg«B¾õ¿hì(rýðóBÞkõÞok.kõy|þìÐÖk oAokAôûlyÄHÛñì
.kõy|þì ÐÖk kõg ÿkõg úG óBð@oAokA ,QuA ûlzð êìBÞ
IéÚ?ókBõGpyÂ|þ,ìRkBBÚüôqAóþBvøBðâA Ap^
þøBâAp^
ô êìBÞ óBvðA àü IéÚ óBGp kAlÏO # úßvßu
úHOpì |75 BO |70 òýG úÛýÚkpøok ,ÿkBÎô îèBu ?îýñÞ|þì
.kõy|þì kBüq óBGp kAlÏO òüA ûBâ BìA .QuA
Bü ,QuA IO Bü ,óBGp ÿkBüq òüA QéÎ
òüA ok óõ^ ,þðçÃÎ oBÞ Bü ô xpO Bü ,óBXýø
QýèBÏÖpOlüly ÿkAoApýÒoõÆ úG IéÚ ,koAõì
òüA ÿôo ,lðBuo|þì ólG úG Ao óõg ô ûkpÞ
.kõy|þì kBüq IéÚ ÿBø óBGp kAlÏO ,ê¾A
ÿkBÎ pýÒ þv×ñO QÞpc àü úßvßu #
þXñzO ô ÿkAoA pýÒ ÅBHÛðA IHu úG .QuA
Ao kõg ÿ?BløñûðAkqpõìu,|þóìBülñø Ap^ koAô Aõøô kBXüA ÿkBÎpýÒ w×ñO òüA ,îâApÖBük
ÐÖo úßvßu úÞ þÏÚõì BO ô kõy|þì Bø {y
ûApíø þOõ¾ ÿAl¾ Ñõð àü BG ,QuA ûlzð

.QuA

Ao rý^ oBù^ ,óBìq ó@ok ,óBùW ûly|úPgBu p¾BñÎ úíø óBýì qA pzG ,þíülÚ ûlýÛÎ àü pG BñG #
ÿApGpzG úÞ ÿp¿ñÎoBù^ ,pPùG RoBHÎ úG .{O@ô áBg ,J@,kBG :QvðAk|þì ûlññÞ áBKô áBK

?lðA ûkAk Ao ïBð òüA ,>org ÿBüok< úG Ap^BìlÚôlðly|þìJõvdì>úHýÆúÏGoA<p¾BñÎFrW,QyAkZBýPcABùð@úGl¾okl¾,kõgþâlðq
þPÚô ,þÖpÆqA .kõy|þìpùÇìô áBK ,p¿ñÎoBù^ òüA úéýuô úG,þÞBKBðô ÿlýéKpø ,lðkõG lÛPÏì
úXýPðokôôA îvW ÿlýéK IHuô ûly koAôôA ólG úG úTýHg fAôoA úÞ lðkõG lÛPÏì ,kpì|þì þvÞ ÿBø|ïBð úG ,QuA ápPzì ÿôoõy úýuôo ô óApüA òýG ô ûly ÐÚAô óApüA ëBíy ok úÞ þâorG ú^Büok #

20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Büo@RBìlg

ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG

óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA .lðA|ûly ôA åpì
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok ,kõG|úPÖo ôA ólG ok lýéK ô UýHg fôo úÞ Ao ûkpì ô lñÞ áBK Ao ÿlýéK òüA úÞ ó@ ÿApG îülÚ pzG
pø ok|BùPñì ,kpLu|þì p¿ƒñƒÎ oBù^ òüA qA þßü úG Ao ûkpì ,lñýHG ûlðq ûoBGôk ,ÿlýéK ÐÖo qA lÏG
(310)234-9770 Bƒø þƒÃƒÏƒG .lðkpLu|þì úÏGoA p¾BñÎ Quk úƒG Ao kõƒg ÿBƒø ûkpƒì þƒÎõƒð úG ïkpì ,óBùW QívÚ
{ƒO@ úG ,óAôlñø ô îülÚ óBýìôo êTì Bø þÃÏG ,lðkpLu|þì áBg úƒG Ao Bƒø ûkpƒì ,JApƒÎA êƒTƒì
lý×u RoõLuBK Ð×Opì ÿBø ûõÞ ok úÞ þüBø úígk ok(lðkpLu|þì kBG úG ,óBýPzOoq êTì Bø þÃÏG ,lƒðkpƒLƒu|þƒì
Mýy órýPýu BG îøqôpìA úßñƒüA BƒíƒÞ ,lƒñƒPƒyAlƒð ÿoBƒÞ lvW ó@úGpãükô lñPyAnâ|þì Ao ûkpì ,kõG ûly ûlñÞ
þíülÚ koõðBüok ïAõÚA ÿA ûoBK êTìrýð þÃÏGô ,)lññÞ|þì êíÎ IýOpO óBíø úG ,þOApýýÓOp¿Phì
þðApüA RoõLuBK-|
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - .lñPgAlðA|þì J@ úG Ao ûkpì )Bø>þÛýñÖ< ô Bø>äñýßüAô< êTì(
ólðAqõu .QuA úìBÎ ëõHÚ koõì Býðkok Bø }ôopüBuqA {ýG ,>ókpLu áBg úG< }ôoqôpìA
kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| ïõupì óBýPzOoq krð ÈÛÖ rýð >ûkpì ókpLu kBG Quk úG< ô kõy|þì ëBíÎA óBülñø ÈuõO BùñO ,ûkpì
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-|
.QuA
oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -|
Q×¾ ,>koq ÿBüok< úG Ap^
qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| ?lðA ûkAk >koq<
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA -QvýðõíÞ òý^ àèBíì òýG Büok òüA ( Býu@Ýpzìok QuA þüBüok ,>koq ÿBüok< #
òüA úýívO úWô .kõy|þì Jõvdì pýHÞ xõðBýÚA ÿBøBüok FrW ô )QuA|úPÖpâ oApÚ òKAs ô ûpÞ
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O >koq< ,lñPvø Büok òüA ÙApÆA ok úÞ þßèBíì ïkpì äðo óõ^ úÞ QuA òüA >koq< BG Büok
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok -
.QuA ûly ûkAk Büok ó@ úG ïkpì ó@ kAtð ïBð ,QuA
þâlñøBñK ô ZAôkqA
)óAoõðBWpüBuô( óBvðA Ap^
(310)234-9770 ?lðõy|þì|úPvg

1388 Westwood Blvd Ste. 202 úÞ QuA þPÚõì úÂoBÎ àü þãPvg #
21 Los Angeles, CA 90024 Bü( óBvðA ÿ|úèBÏÖ ÿôpýð ókBPÖA oBÞ qA IHu
úÞ òüA êýèk BìA ,kõy|þì )oõðBW
QéÎ úG úÞ QuA òüA ,>îüõy|þì|úPvg<
êìAõÎ úÞ ólG ÿBø ú`ýøBìô ólG kBüq QýèBÏÖ
)oõðBW Bü( óBvðA {HñW ô ápdO þé¾A
lýuA< ïBð úG þüBýíýy ûkBì ôk ,lñPvø
ú`ð@pG úÖBÂA( >àýPÞæ lýuA< ô >àüp×vÖ
ok ,)Qvìqæ Bø ú`ýøBì QýèBÏÖô RBýc ÿApG
ô QýèBÏÖ ÿlñÞ JBHuA ô kõy|þì lýèõO ú`ýøBì
òüA úG .lðõy|þì Bø ú`ýøBì ókBPÖA oBÞ qA

.lñüõâ|þì >þãPvg< ,QèBc
ÿBølýuA úÞ QuA òüA ,QuA QýèBÏÖ ûkBì@ólG ûoBGôk ,QcApPuA Bü JAõgqA lÏG úÞ ó@QéÎ

.lðA ûkpÞ kAq@ ,QýèBÏÖ ÿ|úìAkA ÿApG Ao ú`ýøBì ô ûly Ùp¿ì îÞ îÞ ,ûly lýèõO

óApùO úéXì

?lýPvø þÂAo óBOkõgqA Bü@

A« pøBÊ Bø óBvðA qA þÃÏG ok þüApâëBíÞ#
úG þPcô ,QuA ûkAlð óBzPuk ÿkBüqoBÞ
.QuA ûlì@ok Bùð@ ok òvc àü Roõ¾
ëBíÞ lññÞ|þì pßÖ ÈéÒ úG óBykõg þñÏü
rýð RBøBHì ó@úGô )!(QuA òvc àü þHéÆ
kõg qA QüBÂo úÞ lðpƒhP×ì ô lƒññÞ|þƒì
qA QüBÂoqA ÿoôk BG úßñüAqA êÖBÒ !lðoAlð
òƒüpƒOlƒG Bü kõgpG kBñÎ ûok pÏÚ úG kõg
.lðõy|þìpüqApu "þcôo óBÆpƒu" Ñõƒð
ïAk úG Bü@ lýðAlG BO lýøk iuBK püq QvO úG

?pýg Bü lüA ûkBPÖA þHéÆ ëBíÞ

?lüoAlð QüBÂo kõg þPuk ÿBøoBÞ ô QhK Quk qA -|13 ?lüoAnãG pýSCBO Bùð@ pG ô lñyBG|úPyAk Quôk Ao Bíy óApãük ûoAõíø lüoAk Quôk -|1
$ pýg $ úéG $ pýg $ úéG

.ûBýu ûBýu Bü QuA lý×u lý×u Bü Bíy îz^ {ýK þâlðq ÿBø úËdè -|14 ?lýñÞ|þì ÿoAkpGõãèA kõg ÙApÆA JõHdì ÿBƒø Qƒý¿hy qA ûoAõƒíø -|2
$ pýg $ úéG $ pýg $ úéG

?kqBG|þì äðo Bíy òøm ok QHTì kBÏGA Qvßy ô|þìBÞBð ÿBø QýÏÚõì ok -|15 ?lüoAk JApÇÂA ô {ñO xBvcA þâkAõðBg ÿBø ÐíW ok oõÃc qA êHÚ -|3
$ pýg $ úéG $ pýg $ úéG

.lüA ûkõG kõg RApíð óApãð ûoAõíø êý¿dO óAoôk ok -|16 ?QuA|úPÖBü {øBÞ Bíy óôok ok þâlðq kBy ÿBø úËdè qA ókpG Rnè ô {ìAo@ -|4
$ pýg $ úéG $ pýg $ úéG

?QuA ûkõG óBPðAõO lc qA {ýG Bíy qA þÞkõÞ óAoôk ok òülèAô ÐÚõO -|17 óApãük qApPùG þÎõð úG lüBG lñyBG|úPyAk Quôk Ao Bíy óApãük úßñüA ÿApG lýñÞ|þìpßÖ -|5
$ pýg $ úéG ?lýyBG
?lýPvø pýâkApüA ô ÐÚõPì Bü@ -|18
$ pýg $ úéG $ pýg $ úéG
þÆApÖA ûBâ ô|úPÖBü pýýÓO Bíy ÿApG úðBPuôk þÎBíPWA ÈGAôo ô QHdì þÛÇñì ÿBøoBýÏì -|6
oBzÖ QdO Ao Bùð@ô lýñÞ|þìõXPvW óBýÖApƒÆA óBƒÞkõƒÞ Bü óAlðqpÖok Ao kõg ÿBƒøBƒüöôo -|19
?lüA ûkAkoApÚ ?lýñÞ|þì êíÎ
$ pýg $ úéG
$ pýg $ úéG .lüpG þíð Rnè þâlðq ok à^õÞ ô þHvð ÿBø QýÛÖõì qA -|7
?lýðBupG óBüBK úG óApãük àíÞ óôlG ô úñO àü Ao BøoBÞ lüoAk Quôk ûoAõíø -|20 $ pýg $ úéG
?lýPvø þüBHüq þcApW ëBíÎA ïBXðA pßÖ ok ô lýPvø þÂAoBð kõg pøBÊ ô úÖBýÚ ô MýO qA -|8
$ pýg $ úéG

YüBPð pýv×O $ pýg $ úéG
?lüoAlñK|þì êc êGBÚ pýÒ kõg òøm ok Ao þâlðq þDrW Rçßzì -|9
úÞ þéßzì .lüA ûly oBPÖpâ þüApâ ëBíÞ ïAk ok lüA ûkAk "úéG"iuBK ëAõEu |15 qA {ýG úG pâA #
koõìô óApãük òPyAk úãð þÂAo ëôA úécpì ok úÞ QuA òüA lì@ løAõg {ýK Bíy ÿApG ûlñü@ok $ pýg $ úéG
ô ÿkBy xBvcA QèBc òüAok lñÞ|þì AlýK óAôApÖ QýíøA Bíy ÿApG Bùð@ÿõuqA òPÖpâoApÚ úWõO ?koAk QýíøA oBývG óBPüApG óApãük pËð lýøk|þì ïBXðA ÿoBÞ þPÚô -|10

$ pýg $ úéG
.lýuo|þìþâkpvÖAúGlÏGúécpìokôkõy|þìäðpíÞþâlðqqAókpGRnè Bùð@lýXíOô ØüpÏOô óApãük úWõO IéW ÿApG «BÖp¾ô kõg|êýì ÙçgpG þüBøoBÞ ûBâ -|11
þðBu@úG lýPvøpýãPhu ÿkpÖ úÞ QuA òüApãðBýG lüA ûkAk QHTì iuBK ëAõEu |14 úGpâA # ?lýøk|þì ïBXðA
ok Ao kõg fôo ô ûkAõðBg {ìAo@ô RBHS lýøk úìAkA lðôo òüA úG pâA ô lüõy|þì ú^BLPuk ô JpÇÃì
$ pýg $ úéG
{ìAo@ ,þðAôo RBHS qA QüBßc pPíÞ ô ëAõEu |7 úG QHTì iuBK .kq lýøAõg îø úG Rlì þðæõÆ Qvßy Ao kõg ZAôkqA þDrW ÿBø þPuBÞ þÃÏGpÆBg úG lüoAk|þìAo@þâlðq úÞ òüA BG -|12
BøIéÚûkpPvâôúñùKoklýðAõO|þìúÞQuBíyokà^õÞlñ^pø BøÿkByqAókpGRnèôþcôo ?lüoAlñK|þì ûkoõg
$ pýg $ úéG
.lüôpG þâlðq RBËdè òüpOkBy ô Bø þPuôk QHdì ô pùì QÖBýÂ úG ó@ BG

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

23

óApùO úéXì

Bø|ëõÓì ûoBGok IèBW ÜüBÛc

100 qA {ýG êìBy ô QyAk QÏuô ÐGpì pPìõéýÞ ÿBø|Ùlø úG þPÚô .lðkAk|þì IüpƒÖ kpƒÞ|þƒì þPvK îPvýu-|2 BìA ,koAk kõWô îø qõñø óBPvèõÓì #
BG Ao ó@ lýðAõO|þì |.ly|þì QýÏíW p×ð óõýéýì êüBíO lðkpÞ|þì úéíc Bƒø|pƒùƒy êƒTƒì þƒâorƒG ,lðkõG }ôk úG úðBg QÏýHÆ ok Bø|ëõÓì óBíø lññÞ|þì þâlðq BXð@ úÞ þüBø ëõÓì
pPìõéýÞ 9083 úÞ lýñÞ úvüBÛì ûldPì RæBüA òüA ok ô lñãñXG þÏýuô oBývG úùHW ok lñPyAk îø ,óApvÖA ô óApHøo òýG lì@oBÞ ÉBHOoA òüApGBñG iüoBO ÿBƒø|JBƒPÞ ok úƒÞ lƒñPvýð þƒðBƒvÞ
Ðýuô ÿôpíéÚ òüA úÞ BXð@ qA !koAk QÏuô ÐGpì oApÚpG ÉBHƒOoA îø BƒG ïBƒü îPƒvƒýƒu BƒG Rlƒì BG Ao êßzì òüA Bø|ó@ .kõG êßzì îø ô þOBýc Bø|Qyk ok IuA BG Bø|ó@kAlWA .îýðAõg|þì
BG ô QyAk oApÚ ápPzì Qìõßc àƒü QƒdO ok ÿkBüq RoBùì Bø|ó@ òýñ^ îø .lðkpƒÞ|þƒì ïBð úG lì@oBÞ oBývG þPvK îPvýu àü ÑApPgA BG ô lðkpÞ|þì ÿpãOoBÒ ,lƒðkq|þƒì úƒupƒK
RoBXO Üðôoô lì@oBÞ þÆBHOoA îPvýu kõWô Qìõßc îýévO úÞ þðBvÞ BGô lñPyAk ûp¾Bdì þWoBg óApÖBvì qA ÿoBývG .lðkpÞ êc >ïBü< Bƒø|ó@ .lƒðlƒy|þƒƒì qôpƒƒýƒK ÿpƒƒãƒýƒzƒcô
úíø ô kpÞ lyo ëõÓì ÿoõOApLìA ,þééíèA òýG IýÞpO òüA .lðkõG îco þG lðly|þíƒð Bƒø|ó@ ókõG óBñýíÆA êGBÚ ô ûqAlðA qA õèõK õÞoBì úéíW qA ïkpì BìA ,lðkõG þÞBñupƒO óBƒüõƒXƒãƒñƒW
eé¾qA þßü Bø|ëõÓì ÐÚAôok .lðkõG ëBdyõg óBìq þãñW ÿôpýð òüpOpG Ao Bø|ó@ þßýPÞBƒO ûkpPvâ ÿA|úÎõíXì ïBü .lðly ûkq Q×ãy ïBü òüA ok .lðkõG îø ÿA|úPÖpzýK ô äñøpÖBG
.lðkpÞ Qüpülì Ao þhüoBO ÿBø|ûoôk òüpOrýì@ þ¾B¿PgA ÿBøl¾BÚ BG þPvK ÿBø|ûBãPvüA qA
.kpÞ|þì óBykõg îùìoBHgAô þOBÎçÆA ÿBø|}oArâ ,úìBð úÞ kõG .lüõy þì Bñy@Bø|ó@BGpPzýG úèBÛì
|| îzüpGA ûkBW-|4 | òüA .lðkpÞ|þì êÛPñì ûBãPvüA úG ûBãPƒvƒüA Ao ëõÓì óBðq-|1
|Golden Horde þüçÆ ÿôkoA-|6 | ëBc òýƒÎ ok ô úƒðBƒíƒco þƒG qA þƒßƒü úé¾BÖ îøBG pPìõéýÞ 64 - 24 kôlc Bø|ûBãPvüA
ÿBø|ÿoõOApLìA òüpƒOlƒñíOolƒÚ qA þƒßü óBgrýãñ^ QñÇéu ÿBø|{hG òƒüpƒOlƒì@oBƒÞ þðBìq .lñPyAk þíDAk óAlƒñƒìoBƒÞ ô lƒñƒPƒyAk ô áBñupO Ao ëõÓì óAkpì lñéüBì óBgoõì
åorG þøBykBK àü ,kõG þüçÆ ÿôkoA ,ëõÓì ÿoBXO ûkBW ,îzüpGA ûkBW úðBýzcô pýhvƒO QyAk kõWô òý^ BùñO ok ûBãPvüA 1400 êÚAlc ûlükBð Ao óBðq IéÒA BìA ,lñzßGpüõ¿O úG eOBÖ
1251 ëBu ok óBgrýãñ^ ûõð ,óBgõOBG ÈuõO úÞ ÐGBñì òüpPâorG qA þßü ô BKôoA ô Býu@ òýG þé¾A oBýPgA ok w×ð ûqBO IuA 50000 Bø|l¾BƒÚ ô Apüq ,QuA úðB׿ñìpýÒ çìBÞ òüA .lðpƒýâ|þƒì
BG lñíOolÚ oõzÞ àü ÐÚAô ok ô ly wýuBO ly úWõPì úÞôA .kõG ëõÓì ÿoõOApLìA ÿlì@ok ÿlñíOolÚ ô AôpðBìpÖ óBðq BÏÚAô ëõƒÓì ólƒíO
úG óolìoBývG þãñu ÿBøpùyô êìBÞ ÿBñGpüq ûkBW òüA çìBÞ lñðAõO|þíð {íýËÎ {OoA þPc .lñPyAk úãð óBüpW ok Ao kB¿PÚA ëõÓì óBðq .QuA úPyAk
pýSBO þüçÆ ÿôkoA .kõG õOBG ÿApu ok ûtƒüô lðoAk úãð ô lññÞ pýhvO Ao ÿpPìõéýÞ 6437 àýPÞBO-|3 ÿBø|QvK òüpƒOæBƒG qA þƒgpƒG ô lƒñPyAk|þƒì
pG Bø|ó@ .QyAk Bø|ó@ äñøpÖ ÿôo îø ÿkBüq qA úG ÑôpyôA .kpÞ mBhOA úüõðBS ÿtOApPuA àü ô pSõì þãñW ÿBø|àýPÞBO BG Bø|ëõƒÓƒì ëõÓì óBðq òüApGBñG ;lñPyAk Ao îvýñíy Iønì
,òüApƒÞôA ,ÿqôpƒìA úƒýƒuôo qA þƒüBƒø {ƒhƒG ok þÞpO ô þGpÎ ÿBø|ûBãPðõßu úíø ókpG òýG kõg RoBùì ô lðly|þì úPgBñy óBzÞBñPzcô óBðq úÞ lñPyAk ÿlƒñíOolƒÚ QƒýÏÚõƒì óBƒñ^
ô lðkpÞ|þì Qìõßc qBÛ×Úô Aôôlèõì ,óBPvÚArÚ úcAô ô Bø|pùy úíø úÞ þðBìq BO kpÞ ûkBW òüA þPc .lðkpÞ|þì QüõÛO kBüq ÿBø|äñƒW BƒG Ao IvÞ BùñO óBðq BìA .lñPyAk Ao ó@ ÿôqo@ ÿBKôoA
ok ô lðkõG ÉBHOoA ok óBíévì ô xôo ïkpì BG lðly óApüô lñPyAk kõWô pývì òüA ok úÞ þüBø óBølðBìpÖ ûqAlðA úG îø ëõÓì pPß^õÞ ÿBø|ëApðs Bø|ëõÓì úßéG ,lðkpÞ|þíð ûoAkA Ao IønìôoBÞô
ô lðkpÞ ëBHÛPuA ïçuA qA ëõÓì óApHøo QüBùð ëõÆ ÿkBüq óBìq oBÞ òüA .lðlì@ok õðAq úG Bü ëBHýðBø ô pýHÞ olñßuA êTì ,þhüoBO oõùzì åpì qA lÏG.lñPyAk îø óq óApíßc òƒülƒñ^
úXýPð BO lðBíG ûlðq QvðAõPð rýãñ^ ô lýzÞ IvÞ ÿkBüq ÿBøkoôBPuk ô lðkõG ÜÖõì ,BuoBG äñW pýâok {ðBuôpÎ ô óApPgk ,óBg rýãñ^
.lñPÖpünK Ao òük òüA ûkBW ëpPñÞ Bø|ëõÓì ïBXðApu BìA ,lñýHG Ao }oBÞ ÿBø|àýPÞBO úG Rly úG Bø|ëõÓì .lðkpƒÞ|þƒì
Bø|fçu-|7 | 15 ô 14 ópÚ ok îzüpGA ûkBW ô lñPÖpâ Quk ok Ao ,þãPgBu þñýzð IÛÎ .lðkõG þßPì þðBùâBð .lðly RolÚ pu pG þüBø
BG Bø|ó@ úÞ QuA IèBW .kõG Bø|ó@ ëpPñÞ QdO Ao þPc ô þðAôo ÿBƒø|äƒñW ,þƒðBƒùâBƒð Rçíc
pG oAõu lñPvðAõO|þì úÞ BWpø Bø|ëõƒÓƒì | Ýõzì BùñO úðô lðkpÞ|þìoBPÖo þGõg úG óApWBO àýuçÞ RBÞpc qA þðBvðA pLu ô ÿpýâ óBâôpâ ëõÓì ÿBø úßéì òüpOlñíOolÚ qA þ߃ü |
àü }kõg IuA RolÚ .lðlýãñW|þì IuA ô úðApPülì òýG RoBXO BÏÚAô úßéG lðkõG Bø|ó@ BG Ao äñW lñPyAk Quôk Bø|ó@ .QuBø ëõÓì ÿõXãñW àü ,)|Mandhuhai|( ÿBøôlðBì
ÿBø|fçu BPÏýHÆ .ly|þì úPÖpâ pËð ok fçu ûkBW qA oõHÎ BìA .lðkpÞ|þì QƒüõƒÛO Ao òƒý^ ó@ ëBHðk úG ô òíyk pu pG óBíÞ qA þðAoBG JBOpK êTì ôA .kõG þßýPÞBO ô }õøBG þñøm BG BðAõO
.lðkõG ûly þcApÆ ÿoAõu ÿApG ÿoBývG þèõÓì lì@okpPzýG :kõHð óAqoA ëõÓì óAoôkok îzüpGA IéÒA .lññÞ Ñôpy Bø|ïBËð ûoAõu úðBýzcô úéíc lýãñW ëõÓì þøBykBK ókpÞ ldPì ÿApGrýãñ^
îø ó@qA ûkB×PuAô kõG þñdñì Bø|ó@ÿBøpýzíy ô ÅoAõƒÎ ûAo qA BƒíýÛƒPƒvƒì Bƒƒø|ó@ RoBƒƒXƒO oApÖ úG kõíðAô úÞ þ×hì oAlðBíÞ àü BG Ao òíyk .ly|þìqôpýK ÿpãükqA wK þßü óBñíykpGô
ô qpâ ,ûrýð .kõG óBu@ ûkBýK îøô IuApGoAõu Bø|ëõÓì IƒýƒW koAô ؃éPƒhƒì ÿBƒø|RBƒýƒèBƒì úÞ kBPÖA pßÖ òüA úG ,kõG þãèBu þu ok þPÚô
qA Bø|ëõÓì qA þgpG .ly|þì ûkB×PuA îø úíƒÚ qõñø BìA ,lñÞ Ì×c Ao kõg þâkAõðBg ïBð lüBG
àXðoBð ô ÿoBX×ðA ÿBø|IíG óAõñÎ úG RôoBG .ly|þì BG Ao êßzì òüA ôA .kõG {üBø äñW ëõÓzì
,Bø ó@ fçu òüpOkpG oôk .lðkpÞ|þì ûkB×PuA || QíýñÒ úG úÞ úèBu 17 ûkArøBy àü BG ZAôkqA
|Pax MongolicaþèõÓì eé¾-|5 ,kpÞ êc ú`G Qzø ókoô@ Býðk úGô kõG úPÖpâ
Qhu ÿBø|äñW þüBùð úXýPƒð ,þƒøBƒâ | QÞpy Bø|äñW ok úðæBÏÖ qõñø úÞ þèBƒc ok
rýì@eé¾ ÿA|ûoôk ïBð þèõÓì eé¾ .QuA eé¾
ÿBø|ópÚok ëõÓì ÿBø|ÿqôpýK ëBHðk úG úÞ QuA .kpÞ|þì
ZôA ok Bø|ëõÓì óBìq ó@ok .lì@ {ýK 14 ô 13 |
óõýéýì 15 kôlc Bø|ó@ ÿoõOApLìA .lðkõG RolÚ
24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
25
úíéÞ òüA lðly úWõPì ïkpì þPÚô ëBc òüA BìA ,à^õÞ fçu àü ,kõG QüqõLíÞ óBíÞ
îñùW ÿBñÏì úG óBýìôo xôoBOoBO úíéÞ úýHy Bø|ó@ .kõG þvýãðA óBíÞ pGApG ôk ó@ kpG úÞ ÿõÚ
ÿBñÏì úG lðlýìBð oBOBO Bü oBOoBO Ao Bø|ó@ QuA óBíÞ ÿApG pýO Ñõð òülñ^ qA QýÏÚõì úG úWõOBG
ïBð .þíñùW ÿBø|óBÇýy Bü xôoBOoBO ïkpì jAoõu ÿApG þgpG .lðkpÞ|þì ûkB×PuA óBzüBø
pãük lñ^pø kõy|þì ûkB×PuA îø qõñø oBOBO ô lñPyAk þñø@pu þgpGô lðkõG IuBñì ókpÞ
þÞpO ïkpì úGoBOBO ,ûqôpìA .Qvýð rýì@lülùO
ÿpHýu ô óBPvÚArÚ ,úýuôo ok úÞ koAk ûoByA .lññÞ qAôpK þðæõÆ ê¾AõÖ lñPvðAõO|þì
pýO ,Bùð@ ÿBøpýO òüpO|ÙôpÏì qA þßü
.lññÞ|þì þâlðq JBOpK ïBãñø úÞ þèBgõO pýO àü ,kõG þOõu
|Subutai ÿBPHu-|10 ÿApG pýO òüA qA .kpÞ|þì lýèõO ÿlñéG ÿAl¾
úÞ kõG þéüæk òüpPâorG qA þßü ÿBPHu ÿApG BìA ,ly|þì ûkB×PuA òíyk ólðBupO
êýßzO Ao ëõÓì ÿoõOApLìA QvðAõO óBgrýãñ^ pupKô îýËÎ ëõÓì ûBLu :kõG îø þøk QìçÎ
ô rýãñ^ þãñW äu oBù^ qA þßü ôA .løk ly|þì ûlýñy þPhu úG RAoõPukô kõG Al¾ô
qA þßü ÿBPHu .kõG ëõÓì þé¾A QvütOApPuA ókAk QìçÎ ÿApGpýO òüAqA óBølðBìpÖ òüApGBñG
ok þãñW óõñÖ óB¿¿¿hPì òüpO|}õøBG òýzO@ ÿBøpýO .lðkpÞ|þì ûkB×PuA óAqBGpu úG
óApHøo qA pK þzOoA ëApðs òüpOpøBì ô iüoBO þÞBñPzcô ÿBø|îgq úÞ lðly|þì ûkB×PuA rýð
qA ûkB×PuA ok ÿBPHu .kõG ÑBXy ô pøBì êcApì òüpg@ BO ûoq .lðkpÞ|þì kBXüA òíyk ok
.kõG lì@pu þìBËð }õøô ûp¾Bdì RBdýévO ÿBø|ûoq ÿBW úG .ly|þíð ûkB×PuA ëõÓì óAoôk
Ao }kõg àýPÞBO úßñüA qA êHÚ úzýíø ôA þìp^ àHu ÿBø|ûoq qA Bø|ëõÓì ,ÿpýXðq
IuA QuõK ólðBGAõg qA úÞ lðkpÞ|þì ûkB×PuA
ûoq îø Ao Bø|IuA Bø|ó@.ly|þì úPgBuoAokAok

.lðkpÞ|þì }õK
}pünK-|8
ePÖ ÿApG úÞ lðlýíùÖ kôq þéýg Bø|ëõÓì
òýìqpu ïkpì RAkBÎ lüBG åorG ÿoõOApLìA àü
qA Bø|ó@ .lðpünLG Ao lðkõG ûkpÞ ePÖ úÞ þüBø

ú^ qA òíyk úÞ ly|þì úWõPì lñÞ þcApÆ Ao óBzíùì þãñøpÖ RAkBÎ ô òük ïkpì úßñüA
òüApGBñG ô lñÞ|þì ûkB×PuA þüBø àýPÞBO BG úðæBÏÖ ô lðly|þì ëBdyõg lññÞ Ì×c
BíDAk ôA .kpÞ|þì JBhPðA Ao úéíc l òüpOpSõì Ao ÑõÂõì òüA RBýèBì {øBÞ êTì þüBørý^
ô òýulñùì qA lülW ÿBørý^ ÿpýâkBü ëBc ok óBykõg óæõÓì úÞ BXð@ qA .lðkpÞ|þì ÜüõzO
,lñPyAk Iønì úG QHvð þPcAo ô qBG }pãð
.kõG óB¿¿hPì oArGA ô ly|þíð ó@ Ùp¾ ÿA|úñürø aýø BHüpÛO
ô kpì òý^ ePÖ òýc óBgrýãñ^ þPÚô | pýhvO ÿBø|Qéì ÿAõPdì Ì×c ÿApG ÿlñíyoA
úG ÿBPHu ,ly ôA òýzðBW þDk úâôA }pvK
úG ÿBPHu ô þDk úâôA úWõO .kAk úìAkA Qìlg .ly îøApÖ ûly
Qvßy Ao {OoA lñ^ Bø|ó@ .ly IéW BKôoA Bø|oBOBO-9
úéíc ÿrÞpì ÿBKôoA úG lñPuAõg|þì ô lðkAk Bø|oBOBO ïBð úG Ao Bø|ëõÓì ïkpì qA ÿoBývG
ok .Qynâok 1241 ëBu ok þDk úâôA úÞ lññÞ ûly úPÖpâ BOBO qA ê¾A ok ïBð òüA .lñPgBñy|þì
òýzðBW ,BKôoA ÿApG åorG þvðBy }õg àü BG .lñìBð|þì Ao óBykõg Bø|ëõÓì úÞ þìBð ,kõG
êüæk úG BKôoA úùHWqA Ao ÿBPHu ,óBgõüBâ ,ôA
.kBPupÖ òý^ úG Ao ôA ô kpÞ oBñÞpG þuBýu
ok ëBu àü ô kõG úèBu 70 óBìq ó@ ok ÿBPHu
pSA ok úðBg úG QzâpG qA êHÚ ô lýãñW òý^

.Qynâ ok òu QèõùÞ
||

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

:îüBO úéXì ëBu Qý¿hy püArW qA oAk êÞBÞ úñüqõG àü õOôoBð
lñPvßy Ao Rõßu úÞþðBðq ëBu ok óõíýì òüA .QuA ÿrðôlðA ,þuôæõu
,>pPýéuA lüõük< òýGoôk qA ûkB×PuA BG 2011
wßÎô ëBu ûpù^ îüBO úéXì # wK ó@ qA ô QÖpâ wßÎ kõg qA QÏýHÆ xBßÎ
ûkpÞJBhPðA þðBðq Ao kõg léW ÿôo wßÎ òüA qA rýð pPýéuA .lýuo Rpùy úG úÞ kõG
þvñW oAq@ûoBGok Ao óBzOõßu úÞ
.koô@ Quk úG lðõK óAoArø
.lðA|úPvßy RBðAõýc þìBc kBýñG úÞ kõG þèBc ok òüA
"îø òì" äPzø BG óBüpW òüA QuA õOôoBð ÿApG wßÎ QýßèBì Üc kpÞ ïçÎA
oõùzì ÿBø|ûpù^ ô QÖBü þðBùW ûpPvâ .kpýãG ÜéÏO óõíýì òüA úG lüBG rýð ó@ lüAõÎô
ïçÎA kôõýèBø BO QuBýu îèBÎ qA ÿkBüq óBìq Rlì :Q×â kõg qA ÑBÖk ok rýð pPýéuA
oAq@ Bü qôBXO þðBGpÚ îø óBð@ úÞ lðkpÞ
ÿApG kõg ÿBø úGpXO qA BO lñÞ ldPì ÿlcAô ly >ëBu ûpù^<pýãG þ×éu óõíýì
.lññÞ QHd¾ BñéÎ oBG òýèôA .lðA|ûkõG
òüA úÞ lüõâ|þì îüBO úéXì oAk êÞBÞ ÿBø|óõíýì }qõì@ ÿApG Ao ÿkBüq ok êHÚ ëBu {y úÞ óõíýì àü #
úPvðAõO ûlÎ òüA úéXì òüA óBâlñðAkpâ úP×â úG .ó@ úíø úð kõG ApWBì qA þzhG äPzø Qíu úG òýGoôk òPÖpâ òýc BO ûkpÞ Ùp¾ >ëBu ûpù^< kõG lýuo Rpùy úG QðpPñüA
ókõG qôBXO þðBGpÚ qA xpO ô ïpy îø oBñÞ ok lðA úéXì pýGkpu ,ëBPñvéÖ koAôkA ôk ,QüBùð ok !lñøk oBzÖ Ao pOBy úíÞk kõg .ly BPK kBýñG
êülHO ó@ óçìBÎ úýéÎ óBýÓÆ ô îzg úG Ao úßHy BGõãP×âok ,Bßüpì@ NB^ ,îüBO
úG pýýÓO kBXüA ëBHðk úG Ao p×ð óAoArø ,lññÞ òüpPÏüpu Ao Zõì òüA þu|þG|óA ÿpHg ÜÖAõO úG þüBùð îßc oôl¾ qA {ýK ÙpÆ ok þÚçgA ëõ¾A QüBÎo þìkpì kBýñG |
úÞ Ao ÿlñíOolÚ óAkpì ô ,lðoôBýG Bø óBGBýg úPynâ ÿBø úøk ok þÎBíPWA pýýÓO 25 QÖpünK xBßÎ ÜÖAõO òüA ÜHÆ .lðlýuo ûpù^< óAõñÎ >BPK< úG ïõuõì óAoõðBW pGApG
ëBHÚ ok lðkõG ûly qôBXO ô þvñW oAq@ IßOpì úðBÎBXy QÞpc" BG úÞ QuA úPvðAk ô püõ¿O òüA qA ê¾Bc ÿBø|lì@ok qA l¾ok þ×éu óõíýì< úG ÙôpÏì >õOôoBð< úG Ao >ëBu
ly Ñôpy óAkpì qA ÿoBíyô óq Bøl¾ úG Ao úPÖpâ RBðAõýc qA úÞ ÿpãük püôB¿O .kAk >pýãG
.lñðAlG ëõEvì óByoBPÖo Ao óBzðBPuAk ô lñPyAnâ {ýK BK úÞ .lølGRBðAõýcÝõÛcÌÖBcÿBø|QýÏíW kBýñG ÿBÃÎA úWõO õOôoBð óAlñg wßÎ
úßHy JBvcok ÿkBüq óBðqrýð óApüAok ok þÚçgA ëõ¾A QüBÎo þìkpì kBýñG AoóAoõðBWpGApGokþÚçgAëõ¾AQüBÎoþìkpì
úG ûoByA óôlG IéÒA BìA kõg þÎBíPWA ÿBø ".lðkpÞ ØüpÏO þìBc þüBßüpì@ óBìqBu àü óAoõðBW pGApG ûpù^< óAõñÎ lñPÖpâ îýí¿O Bø|ó@ô kpÞ IéW
úPyõð þvñW oAq@ úGpXO qA kõg oAq@ óçìBÎ ,òýPvñüAô ÿôoBø úýéÎ Bø|ïBùOA Zõì .koAk oApÚ BýñýWpüô ok úÞ QuA óAoõðBW ÝõÛc .lñølG óAõýc òüA úG Ao >ëBu
UÎBG ,kôõýèBø mõ×ðpK ô ïBð|IcB¾ ûlññÞ|úýùO
.lðA oBÏy ô äPzø lñ^pø ly {HñW òüA Ñôpy
úPyõð þðApüA óAkpâoBÞ ,þðBÇéu úèArÒ úPÖpâ oApÚ ûkB×PuA koõì êHÚ Bø|ëBu "îø òì"
ô QuAõg }pPÖk úG Ao ôA Bíñýu ûlññÞ|úýùO
.kpÞ oApÖ pPÖk qA úÛýÚk YñK ok úÞ kBPÖA þÚB×OA .kõG
Ì×c qA óAõOBð ,óApüA þPìõßc ÿBø|ïBÛì ô óq þÎBíPWA ëBÏÖ àü ,áoõG õðAoBO
QuBø|úøk ,þìõíÎ ÿBø|óBßì ok óBðq QýñìA îuA òüA BG Ao þñýLíÞ êHÚ ëBu ûk QuõK|ûBýu
þÖpÏì p¿Ûì Ao óBðq {yõK Ñõð lðoAk þÏu
JBXc" úÞ lðqAlðBýG BW Ao ÑõÂõì òüAô lññÞ .kõG úPgAlðA ûAo
Ao kõg léW ÿôo püõ¿O îüBO úéXì
.QuA Qýðõ¿ì RôB×Pì ÿBø|ú`hüoBO BG óBðq qA ÿA|úÎõíXì
úÞ ,Bßüpì@oõùíW|wýüo ,MìApO lèBðôk
,kõG îüBO úéXì léW ÿôo {vßÎ úPynâ ëBu .QuA ûkpÞ JBhPðA
òüA ëBvìA léW ÿôo wßÎ ÿApG ÿlÏG krìBð úÞ þðApãüqBG qA þßü ,kBW þéyA
òhu òýPvñüAô ÿôoBø úýéÎ oBG òýèôA ÿApG
.kõG úéXì úýéÎ úÞ ÿA|ûlñðAõg ,Q×ýüõu oõéýO ô Q×â
úéXì ëBu wßÎ Àhy àü æõíÏì ûkpÞ QüBßy {øôpâ ÜGBu ÿBÃÎA qA þßü
óBßyrK 2014 ëBuok BìA kõy|þì JBhPðA îüBO
ô æõGA ÿoBíýG BG ûlññÞ ûqoBHì þßyrK okBÞ ô .lðõy|þì ûlük wßÎ òüA ok ,kõG
ôk óAõñÎ úG þGpÎ oBùG ok óBÂpPÏì 2011 ëBu úèBu 42 pâoBÞ àü ,ëBßuBK êGArüA
qA úèBu 40 þðq ,Aõè ïAk@ ,àürßì ok úÎorì
.lðly JBhPðA îüBO úéXì ëBu ûpù^ ,ûôpâ úýéÎ {PüBßy úÞ pèõÖ óAqõu ô õPðBìApÞBu
òüA ok rýð ,ly ôA ÿoBñÞpG UÎBG pGôA pülì

.lñPvøpüõ¿O
úÞ þðAkpì ô óBðq lüõâ þì îüBO úéXì
RBÛHÆ ,BøkAtð ïBíO qA lðA úPvßy Ao Rõßu
òüA .lñPvø óBùW úyõâ úyõâ ô ,þÎBíPWA
pHøo ,úéXì òüA óBâlñðAkpâ úP×â úG óBüpW
"|METOO|" äPzøoBzPðAô koAlð þ¾Bg
ô þuoBÖ úéíW qA Býðk óBGq òülñ^ úG BølÏG úÞ
Bø óõýéýì QvðAõO ly úíWpO "îø òì" äPzø
pP^ püq Ao óBùW puApu qA þvñW oAq@ þðBGpÚ

28

www.TEHRANMAGAZINE.com

òýìq BG ÿoõð ëBu 325 úé¾BÖok åpì ûoBýu ØzÞ

ô úPÖpâ oApÚ òGpÞ lývÞõðõì qBâ qA ÿA úüæ úé¾BÖ ok åorG ûoBýu àü óBÛÛdì #
.koAlð kõWô þG@ aýø ó@ok úßð@ IèBW ok úÞlðA ûkpÞl¾o òýìq BG ÿoõð ëBu 325
qA õéíì ó@p×víOA ô koAlð kõWô J@ ó@
òýñ^ úÞ QuA ÿokBð koAõì qA þßü òüA ûoBýu< êýèk òýíø úG ,QuA òGpÞlývÞõðõì
òýíø úG .kõy þì ûlük RAoBýu ok þHýÞpO
ûkAk Ao >åpì ûoBýu< IÛè ó@ úG óBÛÛdì êýèk .QuA úPÖpâIÛè >åpì
kõHðôòGpÞlývÞAõðõìÙoBÏPìBðIýÞpO .lðA 325úé¾BÖokqõìpìûoBýuàüþâqBOúG |
ó@ ÿpýâ êßy ûõdð løk þì óBzð ûoBýu ok J@ p×víOA úÞ ûly ØzÞ òýìq BG ÿoõð ëBu

.QuA RôB×Pì pãük ÿqBâ ÿBø ûoBýu BG .QuA ûkpÞ pýdPì Ao óAlñízðAk ó@ IýXÎ
þì ÜýÛdO òüA lyoA Øèõì koBLy êüBÞ >QüçÖ koAkõâ< þüBÃÖ rÞpì óBÛÛdì
ïBíO >|b18-Wasp< ûoBýu IýÞpO :lüõâ ÿBø NõßvéO qA ûkB×PuA BG lñéüpì ok BuBð
ûoBýu aýø Bì .QuA úPhüo îùG Ao Bø úýÂpÖ Ao ûoBýu òüA QýÏÂô orPýLuA ô êGBø þüBÃÖ
qA õéíì ó@ p×víOA úÞ îýuBñy þíð ÿpãük
.lðA ûkpÞ l¾o
.lyBG òGpÞ lývÞõðõì ok úPÖpâ ïBð >|b18-Wasp|< úÞ îýËÎ ûoBýu

Áõ¿hì óBuo ïBýK òzýßýéKA
ly úPgBu óBÞkõÞ

”óBüqBìBO“ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ lññÞ Ùnc Bü úÖBÂA Ao óBPuôk løk þíð ûqBWA þÎBíPWA úßHy àü #
.lñøk ïBXðA Ao oBÞ òüA lñðAõO þì òülèAô ÈÛÖ ô ïBýK òzýßýéKAoBG òýPvhð ÿApG
ÿApG Ao þðApüApOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO JBvc lñðAõO þíð óBÞkõÞ òýñ`íø 13 püq óBÞkõÞÁõ¿hì óBuo
. QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok wívüpÞIy úPyAk úðBâAlW óBupìBýK Bü áõG wýÖ ÿpGoBÞ þì òülèAô úÞ úPgBu ëBu
úG úzýíø Bùð@ ÿpGoBÞ JBvc úßéG lñyBG .lñyBG úPyAk ëpPñÞó@pG lñðAõO
, þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u úßHy oBG òýPvhð ÿApG
.kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð .QuA ê¿Pì òülèAô òzýßýéKA áõG wýÖ þÎBíPWA
þWõíüA ô pPéýÖ ÿAoAk òzýßýéKA òüA ëBu 13 püq óBÞkõÞ Áõ¿hì
.lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG
.QuA óBÞkõÞ Áõ¿hì ØéPhì ÿBø .QuA ûkpÞ þcApÆ
29 ÿApG|Messenger Kids | óõñÞA îø ïBð úG òzýßýéKA òüA
ûly úÂpÎ Bßüpì@ ok| iOS | êìBÎ îPvýu Ì×c Qüoõdì BG >|Messenger Kids|<
.QuA ûly úPgBu þ¾õ¿g îüpc
.QuA òülèAô úG >|Messenger Kids|<
kBXüAô òzýßýéKA kõéðAkqA wK løk þì ûqBWA
ûkAõðBg kApÖA ô óBPuôk ,óBÞkõÞ ÿApG êüBÖôpK
xBíO Bü lñøk ïBýK Bùð@ úG lñðAõO þì úÞ ÿA
.lññÞ JBhPðA Ao lññÞ oApÚpG þüõDlüô
13 qA pPíÞ óBÞkõÞ ÿApG óBuo ïBýK òüA
wýÖ ok lñðAõO þíð òýðAõÚ ÜHÆ úÞ QuA ëBu
.lñyBG úPyAk ÿpGoBÞ JBvc áõG
óBÞkõÞ úG òzýßýéKA òüA ó@pG ûôçÎ

óApùO úéXì

ó@ úG lükpO ûlük BG lüBG ô ûlzð lýDBO þíuo
IéW ÿBñÏì úG pPíÞ QíýÚ BñEíÇì BìA Qvüpãð

lLü@qA QíýÚ óAqoA þèlì úDAoA ëBíPcAkôldìúWkõGBGóAoAlüpgqAþƒíý˃ÎZõƒì
þƒÖpƒÏì lƒýðAk þƒì úƒÞ oõƒÇƒðBƒƒíƒø |.QƒƒuA
ÿBø ëBu ok åorG pãzüBíð BG ÿBø óõÖ RoBíuA qA ÿoBW ëBu qôo òýPvhð ok êKA #
pGA ô ûkpÞ äñO Bø QéHO pG Ao QGBÚo ú¾pÎ ,pýgA þüBíðôo kõg QíýÚ óAqoA þ`ñüA 9.7 lLü@
.QuA ûlñßÖA úüBu oAqBG òüA pG ÿkBvÞ ûBýu BG þèlì úDAoA ëBíPcAqA þüBøpHg æBc ô kpÞ
úG QHvð êKA ÿBø QéHƒO ëBƒc òƒüA BƒG .luo þì }õâúGpPíÞQíýÚ
oAkõgpG ÿpPzýG ëBHÛPuA qA pãük ÿBø QÞpy þƒðAõƒüBƒO úƒüpƒzð }oArƒƒâ xBƒƒuA pƒƒG
þðBLíÞ þèBì }oArƒâ ëBƒTƒì ÿApƒG ,lƒñƒPƒvƒø õñýOpKõÞ òÞBƒu þƒðBƒLƒíƒÞ ,>|Digitimes|<
ôk lyo qA þÞBc úPynâ ûBì ok þüõñýOpKõÞ àü qA ûlñü@ ëBu ëôA úøBì úu ok QuA òßíì
.QuA ûkõG êHÚ ÿBø ûBì ok lLü@ }ôpÖ ÿpGApG oæk 259 kôlc QíýÚ BG þ`ƒñƒüA 9.7 lƒLƒü@
þñýG {ýK òýñ`íø þðAõüBO úüpzð òƒüA .lñÞ þüBíðôo
QGBÚo lülzO úG oõÞnì lLü@ úÂpÎ úÞ ûkpÞ kõg úG QýÏÚAô äðo }oArƒâ òƒüA pƒâA
êýHƒÚ qA IƒýƒÚo ÿBƒø þƒðBƒLƒíƒÞ ô êƒKA òƒýƒG úÞ kõG îýøAõg þèõ¿dì úDAoA løBy ,kpýƒãƒG
løAõgpXñìôõñèô ÿôAõø ,óôqBì@ ,äðõvìBu þéÏÖ ëlì òüpPðAqoA qA oæk 70 ó@ úüBK QíýÚ
.ly Roõ¾ úG pHg òüA ú^pâA .QuApPíÞlLü@

ly úPyAnâZApc úG òKAsoõOApLìA ,>õPýøôpýø< RApÆBgpPÖk

pPÖk òüA ,Bßüpì@ ok þÞBuApO¶ ûkAõðBg ok úÞ ÿA úd×¾ 173 ÿléW ôk lñu òüA õPýøôpýø oõOApLìA RBíèBßì qA þÇg úhvð àü pPÖk áoõüõýð ríùðBG úðBhWApc#
åpì qA wK þñÏü 1990 ëBu ok Ao RApÆBg óBñhu Bü >õÞôŸoõÞBøõÞôkŸ õñO¶ Aôõ³y< úG òKAs àü úG 1946 êüoô@8ô xoBì 18 òýG úÞ QuA lÏG úÞAo òKAs oõOApLìA ,õPýøôpýø RApÆBg
qA wK þÞlðA ,kõy þì úPgBñy Aôõ³y oõOApLìA õÞôŸoõÞBøõÞôŸk ó@úG .QuA ûly úPßük îWpPì qôo ,ûly úPyõð ïôk þðBùW äñW qA
.lðBuo NB^ úG òKAs ok þÞBuApO qA òO lñ^ úGoõOApLìA ÈuõO ïôk þðBùW äñW qA þßü .lñüõâ þì )|Dokuhakuroku|(
óAõñÎ úG lñu òüA úG òì< :Q×â îè ÿBÚ@ ÿoBð¶lýø ÈuõO úÞ ly úPßük {ðAoBýPuk õPýøôpýøoõOApLìAoBßÖAqA îùìô þé¾A áoAlì .QyAnâZApc úG )pHìBuk 6( úHñyoBù^
þì ûBãð oõOApLìA àü qA þhüoBO áolì àü BG úíéÞ úG úíéÞ ,}lyoA RBíéLük ,þÞBuAp¶O þÇg ÿBø úhvð ô JBPÞ {hG pülì îè ïBO
þâlðq ëõÆ ok QÚõ`ýø úÞ ÿoõOApLìA .îñÞ >.QuA òüA< :Q×â áoõüõýðríùðBG úðBhWApc þíülÚ
qApGA {ìkpì úG Ao ÿA þ¿hy rý^ aýø }A .QuA ûly úPyõð Quk
QdO òKAs pãük óæA úÞ oõOo@ àì Qèôk .kpßð
òüA úÞ lñPuAõg õPýøôpýø qA kõG óBzèpPñÞ

>.lñÞ úPßük Ao óBñhu
qõñø õPýøôpýø úÞ òüA kõWô BG lüõâ þì îè
qA QvðAõO þíð þèô ,kõG òKAs oõOApLìA

.lðq qBG pu Bùð@ QuAõgok
ú^ úG ô þvÞ ú^ úG úìBñýâlðq òüA úÞ òüA qA
Quk ok þÎçÆA QuA úPÖo }ôpÖ úG þPíýÚ
êHÚ ríùðBG úðBhWApc óBuBñyoBÞ þèô ,Qvýð
100 òýG úÞ lðkõG ûkpÞ þñýG {ýK ZApc qA

.kôpG }ôpÖ úG oæk oArø 150BO

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ

,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK 30
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@

l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok

QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy

(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com

7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335

www.TEHRANMAGAZINE.com

Individual, Couples & Family Psychotherapy îýí¿OqA lÏGqôo àü
Bø|þñýÇvéÖ ÿpýâok ;MìApO
ÿoApÚA úèBø pPÞk þígq 31 ,Bø|þéýDApuAô
oôBzì ô xBñzðAôo
Haleh Eghrari, Ph.D. oBÞ úGpXO ëBu |15 BG

Licensed Psychologist ,|JApÇÂAô þâkpvÖA :ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
(LIC.#PSY 13673) ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

www.haleheghrari.com RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 òüA ok qõñø êýDApuA {OoA ÿõãñhu .QuA úÛÇñì qA úÞ qpPüôo ÿoArâpHg #
.QuA ûkpßð ÿpËð oBùÊA ûoBG }oArâókoA kôo ÿpPgBG úðApÞok ÿpýâok
ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA þígqqA þßyrK óæõEvìqA êÛð úG løk þì
ok lðA úPuAõg ïkpì qA þñýÇvéÖ ÿBùìBÛì ÿqAlðApýO pSA pG p×ð 31 îÞ Quk óly
þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk úG Quk MìApO ÿBÚ@ îýí¿O úG ÅApPÎA úèõéâ ô ïpâ fçu BG þéýDApuA óAqBGpu
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok kApÖAqA ÿoBíy ûrÒokô lñðrG þìõíÎ JB¿PÎA
RçýßzO þìBËð úgBy , eP×èA óBìqBu eévì .QuA ûkAkpHg þßýPuæ
|www.SmartDoctors.info úÞ þèBcok xBHÎ kõídì ÿpHøo úG óAkpâkõg úG ÅApPÎA ok úHñy 5 qôo ÿBùüpýâok
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì ÿpHg wðAp×ñÞ ok lñPyAk Roõ¾ pG àuBì êO qA Bßüpì@ RoB×u ëBÛPðA ok MìApO îýí¿O
þñýÇvéÖ úðBdévì ïBýÚ oBPuAõg ô lðly pÂBc úðApÞ ÿBøpùy ô ûrÒ oAõð ok îýéyoôA úG õüô@
lüly oBývG pEHèA ô óôpHø Áõ¿hG ,ÿpPgBG
.lðly ÿpPgBG úðApÞ ok Bø lðkAk þì oBÏy ÅpPÏì óAoArø .QuA ûkõG
ÿoArâpHg }oArâ úG ëBc òýíø ok
RçýßzO pHøo xBHÎ kõídì >BÖô< þñýÇvéÖ >.QuA òýÇvéÖ oõzÞ QhPüBK îýéyoôA<
àéì BG BO QÖo ókoA QhPüBK óBìA úG óAkpâkõg äñu óAqBGpu ÿõu úG óBÂpPÏì qA þgpG
õãP×â ÿoBW óApdG ûoBGok ókoA ûBykBK úéèAlHÎ
.lðkpÞ þì JBOpK
.lñÞ pSA pG þñýÇvéÖ 11 úÞ kAk }oArâ qpPüôo
QhPüBK Ao îýéyoôA êýDApuA Qèôk pSA pG òO 20 ô ïpâ fçu BG òPÖpâ oApÚ Ùlø
.lðAk þì oõzÞ òüA pünKBð îývÛOô þãzýíø
ëBu ûqôo {y äñWokpùy òüA þÚpy {hG .lðA ûly þígq þßýPuæ úèõéâ koõgpG
{OoA Ùp¿O úG êýDApuA ô JApÎA 1967 BG qpì þßükrð ok óBÂpPÏì ûrÒ oAõð ok
Üdéì þGpÒ {hG úG Ao ó@ ô lì@ok êýDApuA ÿõu úG qpì ÿõu ó@ úGô lðly ÐíW êýDApuA
úG Ao þÚBdèA óBñ^ þðBùW úÏìBW BìA QgBu ok lðkpÞ JBOpK äñu þéýDApuA óAqBGpu
úG úÞ lðly þígq p×ð 7 óAqBGpu ÿqAlðApýO
.QuA úPgBñzð Qýíuo îýgô óBzèBc ,ûrÒ þßyrK ÿBùìBÛì úP×â

SmartDoctors þðlðAõgô ûlürâpG IèBÇìô óApùO þééíèA òýG úéXì
lýñÞúvüBÛìpãük RBüpzð BG Ao ó@
. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao|

ôpvgàüBì|pPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG

(310) 202-113331 lýDBìpÖê¾BcxBíOÿlícApýì

óApùO úéXì

ÿApG Bßüpì@àýPuBñíüs îýO àyrK
óAlðq ëBu 60 úG óApPgk þvñW ÿBø|wßÎ

ly ïõßdì

ok óq ûllyñðAoõAgrâàpG Åü RBpüovñÞòýèôA
Üc óBðq ,lÏG ëBu óBPvGBO qA QuAoApÚ ÿkõÏu óBPvGpƒÎ ok óq óAoArƒø #
úÞ Bßüpì@ }õK þéì óAoBßyqoô qA þøôpâ àyrK àü ,úèBu 54 >p¾Bð ÿpè< # lñøAõg òýñ`íø Bùð@ .lñyBG úPyAk þâlñƒðAo àü þìõíÎ RpƒvñÞ ok oBƒG òƒýèôA ÿApƒG
ûkpÞ fpÇì Ao kõg QüBßy p¾Bð ÿBÚ@ úýéÎ êøA úÞQuA þyqoô ÿBø ÿoBíýG À¿hPì úG þyqoô RBÛGBvì ÿByBíO ÿApG QƒvƒðAõƒO
îýO ÿApG þPÚô QuA îùPì ôA .QuA óBãýzýì úƒHƒø RpƒƒvƒñƒÞ .lƒƒðôpƒƒGBƒƒø|ïõƒƒükBƒƒPƒuA .lðkpÞQÞpy ÅBüook óq ûlñðAõg
.lðA þPèBüA ûBãzðAk ô ô Bßüpƒì@ àƒýPuBƒñíüs oArâpG ÅBüo lùÖ ûBy þãñøpÖ rÞpì ok þƒWõƒÆ óBñHè ÙôpÏì ûlñðAõg ,þWõÆ ëBzýì úHø
àýPuBñíüs óBƒìpƒùÚ >àƒíùè þƒulƒñýè< pPgk125 úG îÞQuk ,ûkpÞþìoBÞóBãýzýì ,lðkõG ûkpÞ QÞpy óBðq BùñO úÞ RpvñÞ òüA ok
lñÞ þì ëBýg ôA :Q×â ûBâkAk qA lÏG Bßüpì@ wßÎ Bùð@qAô kpÞþvñW ÅpÏO óAõW óqô .ly úvðApÖ ô þvýéãðA ,þGpÎ óBGq úG þüBø|äñø@
òüA .kõy þì êc ûkBu ÙApPÎA àü BG ÑõÂõì RpvñÞ ok úÞ þðBðq qA þßü kõÎA wý×ð óq ô kpì qA îÎA ÿkõÏu óBPvGpÎ ïkpì.lðAõg
áok ç« ¾A úÞ løk þì óBzð ô QuA àdÃì .QuA ûkpÞþì úýùO îéýÖô pývì QuA úP×â úvðApÖ ÿoArâpHg úG kõG pÂBc ÿBøoõzÞ úG æõíÏì RpvñÞ ÿBƒyBƒíO ÿApƒG
ôA óBýðBGpÚqA ÿoBývG .QuA ûkpÞ ú^ lñÞ þíð ûly ØzÞ Bø ú`G qA wßÎ oArø 37ôA qA ok BO ûkpÞ þÆoõzÞ JõñW qA ÿpPìõéýÞ 950
RBìBùOA ÿApG ,úèBu Q¿y Qýìõßdì ô .QuA úP×â îø ,õXzðAk ,Bíéu.lyBGpÂBc RpvñÞ óBPvGpÎ .lƒðôo|þƒìúƒüBƒvíø
.lðA ûlük Iýu@ôA RBìAlÚA pSA ok pýÒ ôA .QuA þÖApâõðoõK ô òPÖpâ wßÎ ÿApG ôA Qýíuo úG óq þPvø úƒÞ Jõƒg úƒ^" QƒuA úG úÞ þüBø|Qükôldì qA þâqBO òýíø ÿkõÏu
>p¾Bð< pPÞk ÈuõO þvñW oAq@ RBìBùOA rýð óBÞkõÞ wíèôoAq@ÿApG ,Qýìõßdì òüAqA òülñ^ pýgA ÿBø|ûBì þÆ".QuA ûly úPgBñy kõG ûkpÞ ÐÂô óBðq úýéÎ úøk òülƒñ^ Rlƒì
BðBülñüA< úìBðqôo ok oBG òýPvhð úPynâ ëBu oõÃc úüõðAs ok þPèBüA ûBâkAk àü ok lüBƒG qA ûly oArâpG ÿkõÏu óBPvGpÎ ok RpvñÞ
.QuA úPuBÞ
.ly }BÖ >oBPuA wýèõK .þðBðõü qBvãñø@ ,þðBü RpvñÞ úéíW qõñø óBðq ÝõÛc ëBÏÖ ÿBø|ûôpâ ú^ pâA
ô lñðAk|þíð þÖBƒÞ Ao ûlƒy ïBƒXðA RBƒcç¾A

.lñPvø óBðq ÿApG pPzýG ÿBø|ÿkAq@ óBøAõg

óAõW pGôA pßø
êøA úèBu 20
QuA AlüoõéÖ

îýO àyrK úøk ôk ëõÆ ok pƒ¾Bƒð ÿBƒÚ@ ûlyêýßzOôAúýéÎîøpãükûlðôpKàü.lGBü úG Ao ëõK wLu ô ûkpÞ oArâpG óBuBñyoBÞ òýG þvÞBO wýGBPük 2016 pHPÞA úÞþvÞ #
óApPgk ô ûkõG ûldPì RæBüA àýPƒuBƒñƒíƒüs .QuA Qì< .QuA ûkAk AlüoõéÖ êøA úèBu 20 pƒßø úèBu 20 óAõW àü ,kpÞàø Ao pGôA òüçð@
óBìpùÚ ûpù^ úu .lðA ûkõGôA Qukpüq ÿkBüq ok ,koAk ú`G ô óq kõg úÞ p¾Bƒð ÿBƒÚ@ pßø òüA ïBð lzð pÂBc pGôA ÿõãñhu >òíèBÞ oArø 100 QÖBüok BG úÞ QuA AlüoõéÖ êøA
çüBÞàì<,>òìrüoþèA<þñÏüBßüpì@þðBùW qA Àhzì oõÆ úG ,{ýK ûBì àü RBÖApPƒÎA
þðBvÞ úéíW qA >xçâAk þHâ< ô >þðôoBƒì þøBãzðAkàýñýéÞokúÞkpGïBðóAõWóqQ×ø .lñÞ ïçÎA Ao .kpG òýGqA Ao úPÖoõè ÿBPük ,oæk
ûoByA >p¾Bð ÿpè< þvñW oAq@ úG úÞ lñPvƒø òüA Q×â ôA .lñPƒÖpƒâ oApƒÚ ôA qôBƒXƒO koõƒì úPynâ ûBì pGôA lülW pülì ,þøByôpvg 57 RBÎçÆA àø úSkBc úG àükrð p×ð 3
Bßüpì@àýPuBñíüs þéì îýO BG úÞôA .lðAûkpÞ .kAkÿôo2015BO1998ëBuòýGBøkAlüôo qA wK Ao þðBLíÞ RBÎçÆA QýñìA lyoA pülì ôk ûlñðAo oArø 600 úéíW qA ,pGôA pGoBÞ óõýéýƒì
úu úG óõñÞA ,ûkoô@ Quk úG ÿkBüq RAoBhPÖA óBýƒðBƒGpƒÚ qA ,RBƒÖApƒPƒÎA òƒüA qA lƒÏƒG ôA BG oõÞnì pßø lñP×â qpPüôo úƒG þƒüBƒßƒüpƒì@
qôBXO ô oAq@ ,>óBÞkõƒÞ þƒÖApƒâõƒðoõƒK< ïpƒW BìA.lñzhHGAoôAúÞQuAõgôkpÞþøAõgonÎ .kpÞ ZApgA ÑõÂõì óly ÿA|úðBuo Bug Bounty | JBü|ûp×c úìBðpG qA ûkB×PuA
ëAolÖ ûBâkAk àü ok ô ûlƒy îùƒPƒì þƒvƒñƒW òýãízg ôA RAoBùÊA qA óBýðBGpÚ òüA qA þgpG qpPüôo úG| HackerOne | ÜGBu pülì Fõu pGôA oôpu ok kõWõì ûp×c qA QƒvƒðAõƒO|
.kõy þì ÿoAlùãð .lñzhG þíð Ao ôA lñP×â ô lðly ëõíÏì pýÒ oBývG þP×ãñø QgAkpK òýñ^ Q×â óõýéýì 57 ÿBPük àø qA wK ô ûkpÞ ûkB×PuA
ok lý×u ûçÞ ÿBøpßø æõíÏì úÞ Ap^ QuA BG rýð Bùð@ô kpÞ óApülì qA ëõK ÿBÂBÛO pGoBÞ
}AkBK oæk oArø 10 BO 5 òýG ûp×c òPÖBü ëBHÚ BO lðkpÞ oAkAô Ao pßø ,oæk oArø 100 QgAkpK

.lññÞ|þì QÖBüok .lñÞ IüphO Ao úPÖoõè ÿBPük
þGBü|ûp×c úÛGBvì ApøBÊ ,QgAkpK ÿApG pGôA

32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

33

ÿAkA ô ûqBWA þG ólýuõG QƒGBƒG ,BƒOõƒu|úƒñýì óApùO úéXì
wßÎ àü ok þðõürüõéO ÿpXì àü þèBíPuk
koAõì BƒìA ,kpƒÞ þƒøAõƒgonƒÎ 2006 ëBƒu ok qA ÿoæk óõýéýì 450pSA
ÿBÚ@ QüBùð ok BƒO lƒy }oArƒâ rƒýð ÿpƒãük þHÊõGAoôõè ûAook þ`ñüôAk

.lñÞ ÿpýâ ûoBñÞ QÖpâ îýí¿O òßðApÖ
ûoBñÞ l¿Ú ïçÎA þðApñhuok òßðApÖ ÿBÚ@
ÿôo< qA MìApO QðlüqpK QüBíc qA ,ÿpýâ
.kpÞ kBÛPðA BìBGæ@ok Bñu RBGBhPðA krìBð >oõì
ô QuA îùPì þvñW oAq@ koõì lñ^ úG oõì ÿBÚ@
Bßüpì@ ÿoõùíW wýDo BìA lñÞ þì ko Ao ó@
ôA þupÞ úG qBýð ûAõhüoõùíW Jrc kõG úP×â

þvñWoAq@úG úÞBßüpì@RApÞõìkoõOBñu
lñÞ|þì ÿpýâ|ûoBñÞ,kõG ûly îùPì

.kpÞ QüBíc QüBùð ok ôA qA ô koAk ok BOõu úñýì oõƒOBƒñu ,òƒßðApƒÖ ëA# ûkArøBy løk þì óBzð úÞ ûkpÞoôpì Ao ÿkBñuA QìlÚ úG eývì þvýÎ ûpù^ qA þzÛð #
Bñu RApÞõìk þu kôlcpýgA úP×ø àüok þvñW QícArì ïBùOA lñ^ BG pýgA ÿBøqôo kõÏu ë@ óBøpÖ òG lídì òG úéèAlHÎ òG olG ôkoBðõEè ûlüpÖ@kõy þìoõ¿O úÞëBu 500
Jrc .løk B×ÏPuA lðkõG úPuAõg òßðApƒÖ qA oôõè ûqõì úG ëBÛPðA ëBcok lyBG þ`ñüôAk
BG ô koAk oõOBñu 48 pÂBc ëBc ok RApÞõìk .kõG ûly úWAõì .kõG ó@oAlüpg
þì oAõyk qBG Bùð@ QýÏÂô ,òßðApÖ ÿB×ÏPuA QèBüA qA RApÞõìk oõOBƒñu >òƒßðApƒÖ ëA< ok úÞ þ`ñüôAk ôkoBðõEè qA pSA 20 qA pPíÞ .QuA þHÊõGA
óBøAõhüoõùíW Quk ok Bñu QüpTÞA .kõƒy lñ^ úGpýgA ÿBø úP×øok úÞ Bßüpì@ BOõu|úñýì pHg òüA ûly fBPPÖA þâqBO úG úÞ ûqõì òüA
ïçÎA ,ûly îùPì óBðq ÿõu qA þvñW oAq@ koõì .QuA ûlðBì þÚBG Qynâok 1519 ëBu Bü@úÞ kpßð Àhzì BìA kpÞ ïçÎApPýüõOok Ao
.QuA qA lÏG ÿlðõì oõOAõèBu úÞ kõy þì oõ¿O ûkõG ÿoBW ûBì þWApcokpSA òüAoAlüpg kõg
ÿBÎkA óly fpÆ qA lÏG ,úPynâ ëBu þÆ .kôo þì oBñÞ ûlñü@ ÿBøqôo ok kpÞ òüA pSA BùñO ô lyBG ûly ûlüpÖ@ 1505 ëBƒu
ô óBüBìpÖoBÞ ÿõuqA þvñWoAq@pG þñHì þðBðq ÿBø ûpù^ úýéÎ ÿkBüq óBðqpýgA ûBìôkok àü qA þzhG úÞ QuA þüBýèBPüA åorG kBPuA .úð Bü
pýâApÖ oôpì úG äPzø òüA ,mõ×ð IcB¾ kApÖA þOBìBùOA Bíñýu ô pñø Áõ¿hG mõ×ð IcB¾ þXñì( "ÿlðõì oõOAõèBu" ïBð úG pSA òüA
òüA IéÒA úýéÎ ÿkBüq ûlÎ BO ly UÎBGô ly ëA< þƒvñW oAq@ ÿApƒWBƒì BƒìA ,lƒƒðkpƒƒÞ koAô .QuA þ¾õ¿g óõývßéÞ áoõüõýð ok þPvüpÞ þWApc ok ApýgA )óBùW
lÏG .lññÞ óBýG ÿA ûlñøk óBßO RAoBùÊA óAkpì .QÖBü ûAo Bø úðBuo úG {ýK ûBì àü qA >òßðApÖ RoBìA ok {ƒýK ûBƒì þƒHÊõƒGA oôõƒè ûqõƒì .kõG koõÞo àü úÞ QÖo }ôpÖ oæk óõýéýì 450
,òýPvñüAô ÿôoBø lñðBì ÿkApÖA úÞ kõG òüA qA wè ok þüõükAo ÿpXì >ólýƒDõƒO óBƒýƒè< ÿApG óõñÞBO úÞ QuA þüBùG òüpPzýG òüA
Qì ô qo þèoB^ ô Bíñýu îèBÎ ok þvýLuA òüõÞ 2006 ëBu qA þvßÎ oBzPðA BG ApýgA wéXð@ .ly fBPPÖA þGpÎ ûldPì ûly úPgAkpK þWApc àü ok ÿpñø pƒSA àƒü
QümAôoAq@ ú`ð@pÆBg úG úðBuo ÿBýðkokoôæ úG ïAlÚA ôA QüBÂo óôlG òßðApÖ kpƒÞ ïçƒÎA àü ëBu 10 þÆ ûqõì òüA VAlcA ûsôpK
QukqA Ao kõg êÒBzì ,kõG ûly óAõñÎ þvñW .QuA
.kpÞ ôA þèBíPuk ô ólýuõG .QuA úPyAk úñürø lðõK koBýéýì Ñôpƒy qA wƒK úƒÛýÚk 20 kôlƒc þƒyBƒÛð
.lðkAk BG ÿlíÞ oõO àü ok òüA qA {ýK ôk òüA 300 ô þíüAk ÿpñø pSA 600 ÿôBc ûqõì òüA QÞpy ó@ ok þñ×éO úÞ ÿoAlüpg úG þWApc
úÛGBu BG >oõýðõW qpýðBÞ óBW< ,òüA qA {ýK óBüpW ok ô oBG àü .lðA ûkpÞ ÿoBßíø pãülßü ÿApG ûqõì ûôçÎ úG .QuA úvðApÖ qA þÂpÚ pSA
ûlñüBíð ô Bßüpì@ ûpãñÞ ok ûlƒñƒüBƒíƒð òƒüpƒO ÿlíÞ ÿõy òüA ÿApWA ÿApG óBPvðBÓÖA úGp×u ô ÿpñø oBS@ òPÖpâ ïAô ô oôõè ïBð qA ûkB×PuA .ly úPgôpÖ kõG ûkpÞ
úÞ Bßüpì@ óBâlñüBíð wéXì ok ûpãñÞ RApÞõìk ,ûkõG JAõg ólýDõO îðBg úÞ þƒèBƒc ok ,îø úG oæk óõýéýì Bøl¾ ó@ qA ûoôBzì QÖBƒüok úÞ kAk }oArâ ríüBO áoõüõƒýƒð úƒìBƒðqôo |
ûoBñÞ l¿Ú Q×â ,ûly ôpGôo þvñW RBìBùOA BG ,ólýDõO îðBg ÿBø úñýu òPÖpâ ÿAkA BG òßðApÖ
ëBu ôk ÝB×OA òüA .QuA úPÖpâ oBâkBü úG þvßÎ .kqAkpK þì úvðApÖ
.koAk ÿpýâ .kBPÖA Bñu RBGBhPðAok òßðApÖ ÿqôpýKqA {ýK
úPuAõg ôA qA pPzýK RApÞõìk Jrc óApu qA ô ly koAô QuBýu úG ÐüBÚô òüA qA lÏG ôA !!AnÒ ÿõG
ô lñÞ ÿpýâ ûoBñÞ wéXìok QüõÃÎqA lðkõG .ly RApÞõìk kõ×ð IcB¾ ÿBøoõOBñu úéíW
oõOBñu >òßðApÖ ëA< úÞ kõG òüA qA wƒK úG ô koô@ok {HýW qA ûpÛð úßu lñ^ ëõéùG kpÞþì oõHÎ oAqBGqA þGpÎ qôo àü #
.QÖpünK Ao QuAõgok òüA ûpgæBG ôA rLy@ ÿA :Q×âô Qhüo òýìq úGô kAk óBzð rLy@ qA kBPÖA ÿrK áAoõg óBÞk úG {íz^ úÞ
{yõg ly þì lñéG äük pu qA úÞÿoBhG
.pýãG êüõdO Ao ëõK ÿAl¾ QÖpâþì ó@pu pG QyAk úÞþðBð úßO lì@
ëõK îvÚ ú^ òüA :Q×â pýdO ëBíÞ BG rLy@
! koõg þìô
?QuA ókAk oBhG qAõO Q×â óBÞk IcB¾ òPÖo ïBãñø
úÞ þvÞ :QuA QèAlÎ ÜGBÇì Q×â ëõéùG !!! þølG Ao {èõK lüBGô ÿkpÞ ûkB×PuA òì äük
ëõK ÿAl¾ lüBG ÅõÎ ok lyôp×G Ao AnÒ ÿõƒG BW úíø qA úÞ ûoB`ýG kpì lðly ÐíW ïkpì
qA Qynâ þì BW ó@ qA úÞ lük Ao ëõéùG kõG ûlðBìok
! lñÞ QÖBüok
... kpÞ RôBÃÚ ÿBÂBÛO ëõéùG
õO ÿAnÒqA kpì òüA Bü@Q×ârLy@úG ëõéùG

?QuA ûkoõg
ûkpÞ ûkB×PuA ó@ ÿõG qA þèô úð Q×â rLy@

.QuA

34

www.TEHRANMAGAZINE.com

35

óApùO úéXì

lñøAõg|þì úÞ lðoAk þOBÎçÆA ûly úP×â qA lèõO qA lÏG úÞ þñýPðAso@óq àü #
.lñølG ôA úG B¿hy ëBu 40 qA wK kõG ûly AlW }okBì
úP×âôA úGô QÖo BW ó@ úG BíýÛPvì BðBüok@ .kpÞAlýK Ao {ðBãPvG
pýðoBâôkoBâkAô þðæõOoôA BPèõüôpPgk úÞ ly ÿk AqçK ÿBø|åorGokBì" úG ïõuõì òýLíÞ
.QuA ÜÖõì QuA ÿpzG ÝõÛc óBìqBu àü úÞ "õüBì
ok þulñùì óBüõXzðAk óAõñÎ úG Zôq òüA ókpÞ AlýK ÿApG þñýPðAso@ óq òüA úG ûly
ôk òüA .lðkõG ûkpÞ RBÚçì îø BG BOçK æpùy .lñÞ àíÞ {ðBãPvG
þüõXzðAk ÿBø|ûôpâ ok pùy òüA ok òýñ`íø þâkAõðBg ïBð úPuAõhð úÞ úèBu 40 ÿBðBüok@
.lðkõG ëBÏÖ ApãL^ QvðAõO ÿA|óA|ÿk {üBìq@ qA wK ,kõy pÞm ôA
úÞ þðBìq 1976 pHìBuk ok þðæõOoôA îðBg .lñÞ AlýK Ao }A ûkAõðBg
QyAkqBG {OoA ÈuõO kõG oAkoBG úøBì Qzø óBvßü {ñülèAô óBãPvGAô BG ôA ÿA|óA|ÿk
.ly okþìBËðQìõßcóAoôkokBðBüok@òülèAô.kõG
Býðk úG óAlðq ok 1977 úüõðAs ok BðBüok@
.lì@
ok úÞ þèBc ok lÏG ûBì àü pýðoBâ ÿBÚ@

kpÞAlýK Ao {ðBãPvG ëBu 40 qA wK þñýPðAso@óqQyAkqBG ,kõG {ðlðqpÖ ô pvíø ÿõXPvW
.ly
óBìq ok pýðoBâ kBâkA ô þðæõOoôA BOõéüô .lðly kõÛ×ì òýPðAso@
pãük óBìq ó@ qA ô lðkõG úèBu 21 ô 23 QyAkqBG ÿkpÖ òýízy ô QvýG ô l¿ßü BðBüok@
.QuA úPyAlð ÿpHg Bø ó@ qA þvÞ úG kõy|þì ÜÖõì òýLíÞ òüA àíÞ úG úÞ QuA
lñPvø ÿp×ðoArø 30 kôlc òýGok ,ôk òüA .lupG {ðBãPvG
òýPðAso@ ok Bø þìBËð Qìõßc óBüpW ok úÞ qA lÏG Q×â ÿpHg þvðAp×ñÞ ok BðBüok@
.lðly kõÛ×ì úG ÿkpÖ ,lðkpÞ åorG AoôA úÞ þWôq Qynâok
AlýK ÿApGõXPvWqArâpøpýðoBâ ÿBÚ@okBì .QuA ûkõHð Bùð@ þé¾A lðqpÖ úÞ Q×â ôA
qA þßü ôA .lýzßð Quk kõg ûõð ókpÞ úG þK úÞ kõG úHñy qôo àü" :kôrÖA BðBüok@
AqçK ÿBø|åorGokBì òýLíÞok þé¾A ÿBø|ûpù^ òýLíÞ úG úHñyôk qôo ,ïkpG úéEvì òüA
.QuA õüBì ÿk îðAlG îPuAõg|þì .ïkpÞ úÏWApì Bø|åqpGokBì
ûApíø úG ÿpHg wðAp×ñÞ ok ôA úÞ lñ^pø lülKBð úÞ îPvø þðBvÞ pPgk òì Bü@ úÞ
úÞ Q×â BðBüok@ BìA ,QyAlð oõÃc BðBüok@ úÞ kõG þhüoBO êýèk úG úíø qA pPzýG .lðA|ûly
.QuA ûkpÞ QHd¾ ôA BG þñ×éO ÿkApÖA óBãPvG RBÎçÆA òýLíÞ òüA .lzð AlýK .òýPðso@ok óBýìBËð Qìõßc óAoôk ".ïkõG ûly lèõPì òì
òýPðAso@ ok Bø|þìBËð Qìõßc óAoôk ok úÞ Ao ÿk {üBìq@ BðBüok@ úÞ ó@qA wK ûBì oBù^
þðôpýG ô þðôok þüBHüq ôA" :Q×â BðBüok@ äñøBíø ôA ÿA|óA| ÿk BG úÞ ÿkpÖ qõñø ,kAk ÿA|óA| ákõÞ Bøl¾ úÞ QuA þüBø|ëBu úG ôA ûoByA
".QuA pO ÿõÚ Rp×ð qA úzýíø ÜzÎ .koAk .koAk oBýPgA ok ,lðlýuo êPÚ úG Bü ô kõÛ×ì Bø|åorGokBì òýLíÞ þOBÎçÆA àðBG ok lyBG ûly úPÖpâ ApãL^ ÿBø|ûôpâ ok ëBÏÖ òülèAô qA
ôA úG úÞ kpÞ QÖBüok þñ×éO ôA ïBXðApu BìA ok ô 1983 BO 1976 ÿBø|ëBu òýG þñÏü ,lðkõG

úñýìq òüA ok pýgA ÿBøqôo ok ô lñÞ|þì ÿoBßíø kpÞîùPìqôBXO úG AoôA JAp BÂo ÜGBu þèõéu|îø
.QuA ûkAk RkBùy
ok {ýK ëBuoBù^ kôlc JAp BÂo #
,þüõy|ëõK úG ÙApPÎA pG ûôçÎ JAp ÿBÚ@ QyAkqBG úýÞpO ok þèBì þèAõuo àü óBüpW
þüBø|ïBÛì úG ûõyo QgAkpK ô Bø|îüpdO ókq oôk
Rlì ok úÞ QuA ûkpÞ ÙApPÎA ,úýÞpO ok ly kAq@lÏG BìA
þüBßüpì@ óBHðAlðq àü úG Bßüpì@ok {PyAkqBG óBâoqBG ,JAp BÂo ÜGBu þèõéu|îø àü
kpýãG þéßèA RBGôpzì BO ûkAk ûõyo oæk oArø 45 QHS BG ,Bßüpì@ ok þðAlðq ÿA|úýÞpO-þðApüA
qôBXO úG Ao ôA áoõüõýð ok þøBâkAk ok þPüBßy
.lñÞ ûkB×PuA óBHðAlðq òüA êüBGõì qA ô
lülW ïBùOA ûoBGok úÞ ÿA|úìBð|QüBßy ok .QuA ûkpÞ îùPì þvñW oAq@ô
qA wK JAp ÿBÚ@ QuA ûlì@ ûly QHS qôBXO QuA ûkpÞ BÎkA JAp BÂo ÜGBu þèõéu|îø
êÛPñì ÿpãük êdì úG }A|þèõéu|îø QüBßy 2017 xoBìô 2016 pHìAõð òýG JAp ÿBÚ@ úÞ
Bßüpì@ok þðAlðq ok qõñø îø þÞBy .QuA ûly ,òùPñì óAlðq ok )úPynâ ëBu lñ×uA BO óBG@(
êcBu êøA ô úèBu 62 ÿkpì þÞBy.kpG|þì pu úG ôA úG ,lðly|þì ÿoAlùãð ó@ ok Bùð@ ÿôk pø úÞ
ok {Pýìõßdì îßc oBËPðA ok ô QuA ZBÎ
.QuA ûkpÞ qôBXO
.QuA pãük ÿA|ûlðôpK lñ^ úG ïBXðA Ao JAp ÿBÚ@ òýñ`íø ôA
JAp BÂo úÞ lüõâ|þì ôA úìBð|QüBßy
IéW qA wKô ûly QuôkôA BG óAlðqok AlPGA .QuA ûkpÞ îùPì rýð pãük þvñW oAq@ koõì
lülùO BG wLu ô ûkpÞ qôBXO ôA úG }kBíPÎA oôk ok ÿoBßíø úG ÙApPÎA BG JAp BÂo
oAq@ô qôBXO koAõì QÎpu úGôA úÞ ûly UÎBG þüBßüpì@ óBðBPukAk BG ,óApüA ÿBø|îüpdO ókq

.lñßð }oArâ óAlðq ÿBø|ïBÛì úG Ao þüBÎkA 36

www.TEHRANMAGAZINE.com

lýuooækoArø 17 úG òüõÞ|QýG

oArø 17 úG þüBýu@ÿBøoAqBG úðAqôo RçìBÏìok ÿA|úÛGBu|îÞ{üArÖA BG òüõÞ|QýG QíýÚ #
.lýuo oæk

.QuA úPÖBü {üArÖA l¾ok 70 úP×ø òüA ëBPýXük ëõK òüA }qoA

.QuA ûkpÞ AlýK {øBÞ oæk oArø 16 úG óõñÞA îø oæk oArø 17 úG kõϾ qA wK òüõÞ|QýG QíýÚ
JmBÞ JBHc Ao QíýÚ {üArÖA òüA óBuBñyoBÞ qA ÿoBíy òüõÞ|QýG QíýÚ {üArÖA BG óBìríø

.lðA|ûkAk oAlzø ó@ ólýÞpO úG QHvð ô úPvðAk
.lðA|ûkpÞ úýHzO rìpO óôlG ÿoBÇÚ úG Ao òüõÞ|QýG QíýÚ {üArÖA ÿoBíy
úÞ QuA ïBÞ-RAk JBHc lñðBì þGBHc ÿA|ûoôk ólðAonâ ëBcok òüõÞ|QýG lñüõâ|þì óAlÛPñì
ÿBø|QÞpy qA ÿoBývG þãPvßyoô UÎBG ólýÞpO BG ÿkçýì 2002 BO 2000 ÿBø|ëBu ê¾BÖ lc

.ly þPðpPñüA

òüõßPýG }qoA kõϾoAkõíð
þé¾A RçìBÏì úG ó@ kôoô êýèk úG òüõÞ|QýG QíýÚ {üArÖA úÞ lðoôBG òüApG îø ÿoBíy BìA
qA ÿA|úßHy BG ô ÿoBãðrìo ÿBñHì pG úÞ QuA ëBPýXük QgAkpK }ôo àü òüõÞ|QýG.QuA oAqBG
BG Bø|ëBÛPðAô êÛðô koAlð ÿpãükrÞpì aýø Bü ÿrÞpì àðBG òüõÞ|QýG .kõy|þì òßíì BøpOõýLìBÞ

.kõy|þì òßíì úßHy ok lýüBO

37

óApùO úéXì

îülñhG îø BG þíÞ|

???ïk|þíð ... úñÞ þì ZAôkqA ákoA úü BG úÒBGoõÚ úü # QvßÎ úG úÞ þüBø QÎBu ûqAlðA|úG AoõO # Èg îyBG úPyAk QPuôk ÿAõg|þì úâA #|
òâ þì úg@ ..þzG oôk òì qAõO ïAõg|þíð óõ^ þíð oAk ú`G ... ?úy þì þ^ óõz`G þP×â úâA .ïoAk Quôk îñÞ þì ûBãð ...óõhGôopüq
òüA ô... òÞ BÎk óõyApG Alg ôo õO ... òy
.úñÞ|þì oôk ïk@ qA ôo |çG úÚl¾ úü BO Qup×G pãük p×ð|àü ÿApGôo óApùO úéXì .kAqokBì oõÞ ,RA úPvg ëk ÜyBÎ ÙpÆ qA !ÿoAk QHdì kõHíÞ ÿlük
þyôpÖ êâ òüpPüô QzK êãyõg êâ àü# þèô ïkpÞ òùK ÜzÎ qA|þìAk õO ûAo pu òì # :úâ|þì pÎBy #
ûlñyôpÖ úG .{ìphG RApG îPuAõg !!!ïlük .òßð þøBOõÞ «B×Çè ...úupG QùG Jõg pHg äýì þP×â ô ÿly ko ó@oBñÞ qA QÎpu úG õO
úñü@ !wýð êâ óôA :Q×â ?lñ^ êâ óôA :îP×â ú`G kAlðÿpãükúGúéXìBøBíyoAp×ðúü ?úíùì RApG þéýg
!!}BG Rkõg IÊAõì îø õO !!ly úÒBGoõÚ }A ...äýì ,ÿkõG YíuolÚ òýíø îø Quok pu úâA
.Qu úÚl¾ QÚô aýø òì Ap^ þðôk|þì #
,þâlðqok åorG ÿBø|ïlÚ òPyAkpG # .ÿkõG ûly xlñùì pPÞk ó|æA
òP×â ókq äðq óõíu@ qA ó|æA òýíø #
.koAk þKok Ao àPzg óly ûoBK QÚô úü ...ûly îâ óõy úPypÖ òüpO|äñzÚ
ZAôkqA îøBG úÖAoq àü ô ú^oõì àü #
qA lÏG úy|þì îâ ú^oõì þuôpÎ Iy lññÞ|þì .ÿlðõèõñì
úâ|þì {ùG úÖAoq lÏG úy|þì }AlýK úP×ø àü úâA ,òÞ úýßO òì úG ,ÿA úPvg úâA #
ûAo õO :úâ|þì ú^oõì ÿkõG BXÞ Rlì úíø òüA úâA ,îPøBñK ,þøBñK þG úâA ,îzýK BýG ,þüBùñO
xpPuk ok pËð koõì ápPzì ,ÿAõg|þì ëõK
.îñÞ QuõG ïBýG úÞ ïkõG
õP^BK äu êTì þPhHyõg ïoAôlýìA # .lyBG|þíð
õO êãðA êTì ,ûpG |æBG RqA àuõu êTì ,ûpýãG äñzÚ ÿoõc qA ?ûpPùG êâ qA úÞ úý^ óôA #
êTì ô úðrG Qzýð JpÛÎ êTì ,úyBG RkõWô ...?ûpO áBK úPypÖ qA ?ûpO }qoA BG Býðk qA ?ûpO

.kBýG QuAô úzýíø QÖ@ ????þPgBñzð õñì qõñø õO !!!úÞ «BÏÚAô
ïôlÞ BG þèô !!!ïkpãG Roôk þùèA # ÿpGô ÿpGô ÿpGô ÿpGô ÿpGqôo úü úâA #
óõO úðõg úGô ÿpGô ÿpGô ÿpGô ÿpGô ÿpGô
?òƒürñG þ^ Bø|ú¿Ú Õ|çÞ þíùÖ þì QÚõðôA ... þupð
ÐÚõO ,kõG óBâoAô@ þðBùW qôo qôpük #
þP×â þì Bì úG þèBgô àzg àüpHO úü îPyAk !úzÞ þì
,úÞpG Bü úyBG Büok Qèk úÞ Qvýð îùì #
.îýOoAô@ úüpíÎ úü úÞ
ú`ýøBì BO 42 úñÞ|þì QPcAoBð þvÞ þPÚô # !úñÞ {ýW }õO þvÞ ÿoAnð úÞ úñüA îùì
ú`ýøBì BO 4 ÈÛÖ BìA ,þñÞ îgA BO úy þì ûkB×PuA ÿoAlð pvíø pâA .òÞ þßýð Rpvíø úG #
wK þðrG ô þñÞ qAok ôo QPuk BO úìq|æ pPgk Quôk pâA .òÞ þßýð RpPgk Quôk úG
}|çO ÿkpßð AlýK pâA .òÞ AlýK þßü ÿoAlð
.}A|úéÞ òñÞ Rpu pG áBg kAlð úXýPð Qy|çO pâA . òÞ
..... òì ïpýì úðõg Q^ úG {íø BHy #
òüA õO ..... òì ïpýì ólðõg Ù@ ô Ù@ ÕApu .Qý¾Bg þG úÂpÎ þG
wK ëBHðk úG ..... ïkok úPvg Bø|úðõg Q^ |æBG ôpG #
þíð }AlýK ûly îâ îvK ..... ïkpâ þì ïkoô pO |æBG
..... QèBc úG ÿAô ¶A õOoBÞ úâA ..... òì îñÞ
??þðôk|þíð ôo òýüBK ô |æBG ÝpÖ qõñø õO
.òì îñÞ þì RAõuo .îupK|þì ôo QuAo ô M^ AkpÖ òÞ òüpíO
òì :BüAlg úñÞ|þì BÎk pPgk úü qôo úü#
Jõg kBìAk úü ÈÛÖ ïAõg|þíð ïkõg ÿApG ÿrý^ úPyAk ÿlülW þâlðq lýøAõg|þì pâA #
QÖBüqBG óBìqBu( ..lüpýãG xBíO Bì BG lýyBG
!òÞ ïokBì Iý¿ð êãyõg ô
.)úèBGq

38

www.TEHRANMAGAZINE.com

39

óApùO úéXì

úðBg ØÛupüq þðBýukõg úGAkõu

ô ly|þì êuõPì ÿlülW úéýc úG oBG pø ,kõHð ûkpG kBü qA þéÞ úG Ao êýùu ÿApWBì úÞ ïkõG ûly .ïlì@ òýüBK Bø úéK qA|úPvø@ .kpHð îGAõg ïkpÞ okBì ô olK úÞ ly|þì þPÚô lñ^ #
ô ly|þì úðBg koAô ô QgAlðA|þì òýüBK Ao }pu .ïkõG þH¿Î þéýg ,kq|þì ïlÚ ÝBOA ëõÆokolK ÿBøoBÞô êýùu ûoBGok ,BìoõÃcokpãük
.kpG|þì Bì ërñì qA ,QyAk pvÞ ô îÞ Ao ú`ð@ îø òüA .lðkq þíð þÖpc {HüpÒô IýXÎ
RôB×O þG úéEvì òüA oBñÞ qA îñülèAô úéÞ ô pu ,lÏG QÎBu lñ^ úÞ xõvÖA .ïlýñy Ao okBì ÿAl¾ ,lýuo|þì pËð úG pO úÞkõG )ïpøAõgpøõy( BÚ@þéÎpýGAlOqA
ÑõÂõì àü òüA ëBc pø úG óõ^ ,lñPynâ|þì xpOqA .kpÞ AõÎk Ao úýÛGô òì .ly AlýK êýùu ok ëõKpPzýG }ôpÖô lüpg qA lüõâ|þì - ô êüBvì pýâok Ao Bø ú`G lüBHð Q×â|þì
úÞ lðly þíð þÂAo râpø Bùð@ ô kõG þðBvðA òüA .îükpG ûBñK úðBg úG ô îükpÞ Bøo Ao ÿqBG
lüBy .lñÞ þâlðq Qhu ÈüApy ok óBylðqpÖ wÞ aýø ÿApG ,ïokApG iéO ô ûlðrâ ÿBøoBPÖo .koô@|þì .kpÞûkAõðBg Rçßzì
òüpPùG ÈüApy ó@ ok þùWõO þG ô Rõßu ÿrý^ Iè püq .ly ØÚõPì ÿA úËdè olK ,lðkõG ûkpÞ ÅpÖ ú`G Apì úßñüA qA ú^ pâA
úíOBg ,BXñüA úG oBÞ BìA ,kõG êíÏèA wßÎ .kõHð êídO êGBÚ QùW þG úßñüA qA êÚAlc BìA ïkõGoõhèk þíÞ
Bì úðBgok êýùu lì@ô QÖo úÞ BXð@qA .QÖBýð óôpýG úðBg qA îø oBøBð qA lÏG ïokApG ,qôo ó@ .kBPÖA ûAo úG ûoBGôk ô ïBñyk êTì ÿrý^ Q×â ,ïly þíð óBy ÿBø UdG ô Bø Ùpc pýâok
êüBì úÞ BXÞ pø úG kõG kAq@ôA .ly þíð ëpPñÞ ,koAk ÿoBÞokBì BüolK BG úÞ kõG ïõéÏì .QÖpð ÿpýãG ÝõÛc qA lüõâ|þì ,îðAk|þì ú^ - ô| |úPÖpâ ,olK ûpù^ .ïkpÞ|þì {ìAo@ xBvcA
QýñìA ôA îükpÞ þíð pßÖ râpø .kôpG ,QuA ÿBøõãP×â úÞ lýuo|þì pËð úG .kõG oAk ú¿Ò
oBÞ òüA ôA BìA kqAlðBýG pÇg úG Ao }kõg ûkAõðBg .ly|þì ÉõGpì pPgk ó@ úG ÑõÂõì lüBy .ïoArýG òüA ok ïokApG .QuA ûlýupð ÿA úXýPð úG Bùð@
.kõG|úPvzð úKBðBÞ ÿôo ,úñýìõy oBñÞ okBì }A ûly kBzâ ÿBø îz^ kBPvüA ûoBGôk olK ÿôo ,ÑõÂõì òüA ô kõG ûkpßð QÞpy úvéW
.kpÞ Ao ô|úPyAkpG ,kõG|rýì ÿôo úÞ Ao {üAõìBÞ ÙçÞ
pãük ,kq pu úðBg úG úÞ ÿoBG òüpg@ qA lÏG Ao ÙçÞ kpÞ Ñôpy ,lñÞ ûBãð þvÞ úG úßð@ þG :Q×â ô QÖpâ okBì úG ôo IÃÒ BG Ao .kõG|úPyAnâ ÿlG pýSCBO ïolK
óApãð þíÞ ïokBì .lzð {üAlýK Bø Rlì BO ô þH¿Î þPèBc BG ô ókpÞ kAq@ }A þñPÖBG|êýì qA ...olK , ûkpÞ ÈéÒ - ëBXñW ô Al¾ ô pu IWõì úzýíø êýùu
pø BìA lük|þì|úP×y@ÿBø JAõg ïAlì ,kõG ûly úyõâ îø olK .kpÞ òPÖBG úG Ñôpy ,Ðüpu ûlýñzð QÚô aýø Bì ,úíø òüA BG ,kõG úðBg ok
olK ,kpÞ|þì ØüpÏOolK ÿApG Ao {GAõg úÞoBG ÿõO úÞ kpÞ|þì kõíðAô ô kõG|úPvzð ÿpãük :Q×â ûoBGôk ,þøBOõÞ Ußì qA wK êHÚ ëBu àü qA BìA .lzßG kBüpÖolK úÞ îükõG
,kpÞ|þì pýHÏO þPHTì ô|úPvüBy õdð úG Ao ó@ ôpG@ òüA úð ô îøAõg|þì Ao }oBÞ úð òì - ly ÿlW ,ÿpPgk BG ïokApG þüBñy@ QHd¾ úÞ
.kkpâ|þì þíùì ûoBíy ëBHðk ,ò×éO ú^pPÖk úédì ÿõO Ao ïpu îðAõO þíðpãük .Ao }A ÿrüo úðBg kBPÖA Bø óBGq pu pG Bùð@ ZAôkqA ÿBø úìrìq ô
:Q×â|þì þùWõO þG úG úßð@ þG ô QÖpâ þv×ð êýùu ûkõG ÈéÒ óBíPýGpO ÿBXÞ îðAk þíð .ïpýãG æBG
ëBuôk þßü BO lüBy ,ÿlük ú^ Ao Alg - ô|úPyAkpG úzýO ?ûlì@oBG ÿoõÇñüA ú`G òüA úÞ .kõG|úP×y@ ,qôo ô Iy pø Bì
AoõO ô òì xBvcA QvðAõO ,ly olK þPÚô pãük :Q×â ,lølG þPýíøA okBì ô olK þGõg ûkAõðBgpPgk ó@ úÞ lýuo|þìpËð úG
ô pvíø úÞ þèBc ok ,lü@|þì ôA .lñÞ áok ,îüA ûkq Ao óBíüBø Ùpc õPupK ô òì - .lðq|þì óBíüôpG@ô þâkAõðBg úzüo úG koAk ÿoBßHüpÖ ÿBK úÞ ïkõG ûlýñy ïpøAõgqA ,koAlð
,kõzG úÞ koAô lñPvø ôA pu QzK }lðqpÖ BG .ïA|úPyAnâ lÛÎ oApÚ pãük|úP×ø ôk úÏíW ÿôo Ao {Puk ô kAk óBßO ÿpu ÈÛÖ okBì okApG ÈuõO lñøAõg|þì Bùð@ ô QuA óBýì ok
.løAõg|þìonÎ òì qA ,luõG|þì Ao õO Quk ,lýyBG Bíy pâA ,ïA ûkpÞ äñøBíø îø pÃdì
ûoBGôk ÿkByô luõG|þì Ao {üBøokApGô pøAõg óBOkõg úíø òüA BG .QuA pO úðAlñìôpG@ .lýzÞ }pãük Quk .lñupG óBì ÿolK RôpS úG ,ïA ûkBu
### BøpPâorG qA ûoBG òüA ok lüBHð úÞ îPvðAk|þì
.kkpâ|þì qBG óBì úðBg úG .lýðAk|þì òüA þé¾A IWõì úÞ ïokApG .îupLG ÿrý^
.QÖBýð ÜÛdO râpøolK ÿBüôo úÞ xõvÖA ÿApG QuA pÂBc êýùu lýuo|þì pËð úG ëBu ó@,kõG ûlypOkpu þíÞ Aõø qôpükqA Ao ÿoBPÖpâ òüA oBG þñýãñu lüBG ô kõG ApWBì
à^qA þßü ókpÞ lÛð ÿApGôA þPÚô lÏG ûBìôk lñ^ .kqAkpLG þüBùG pø õPupK BG ZAôkqA kõG Bø Rlì .kõHð ÿpHg óAoBG ô ÙpG qA ç« ¾A àü aýø ok ,QyAk|þì }ôk pG óApãük qA {ýK
{GBvc úÞ ly úWõPì ,QÖo àðBG úG {üBø Q×èBhì îÒpýéÎ ïokApG ûpgæBG ,lÏG|úP×ø Ao óBì úðBg ûpXñK eH¾qôo àü úÞ îPyAkôqo@ ÈÛÖ ôA .QyAlð oõÃc þâkAõðBg ÿBøõãP×â qA
Bø Rlì BO ÑõÂõì òüA QuA ûly þèBg «çìBÞ qA {ýK òì .kpÞ ZAôkqA pPgk ó@ BG ûkAõðBg ú`ÒBGô ÉBýc .îñÞ qBG þÖpG óBGBýg àü úGôo óApãükô QgAlðA|þì ó@ok Ao kõg ,lñÞ|þì ûB^
kõg qA Bø Rlì BO ïolK .koq@|þì Ao Bì úíø AoõPupKoBGôk þßü þÚB×OAoõÆ úG óBzWAôkqA lì@ô QÖo qA êHÚ îðAõPG òì ô kõzG ÙpG qA pK ÿBø ëAkõâ qA }kõg ókoô@ óôpýG ÿApG Ao
?ûlì@ òì à^|úPuk pu þüçG ú^ :lýupK|þì úðõâ aýøpøBÊpËðqA ,ïkõG ûlük úuolì ûAook pPzýG ïAlìôA ÿoBÞ îðAlð BG úÞ {ýâlðq ÜýíÎ
êýùu .QvýÞ p¿Ûì úÞ îýPvðAk|þì Bì úíø ïokApG qA þíÞ ,QyAlð Bì ûkAõðBg BG þHuBñO .ïqBvG þÖpG ïk@ ,Bø ú`G
ëõ¾ô òýãñu ÔèBHì BG Ao olK à^ úâpG lñ^ þyBÛð þüôo ô pu BG .lýuo|þì pËð úG pO ûlýzÞ .kõG ûly þéíÎ òì ÿBüôo ,lÏG qôo eH¾ .kpÞ|þì pýâok ,lðly|þì pPzýG ô
YðpPuk ,àðBG ok olK ÿkõWõì .kõG ûkpÞ lñéG lñéG ô QÖo|þì ûAo ïokApG oBñÞ ,ûly ÿBøokApGôpøAõgô òìô ly êýÇÏO Bø úuolì xBvcA ,ÿôo aýø úG úÞ kõG þOlì ïolK
.îükpÞ ÿqBG úG Ñôpy ÉBýc ok îø BG ïpPß^õÞ IXÏO BG .QyAlð ïokApG úG QHvð þGõg
.lülñg|þì úG Ao ÿkBy Bø QÎBu ÿApG ô îükpÞ|þì ÿqBG ÙpG úÞ úýÛG ô ïokBì ,ôA BG ïokApG oBPÖo úÞ lük|þì
Ao õPupK râpø pãük lÏG ëBu òülñ^ BO BG ÝBOA ûkpK QzKqAokBì .îülðAkpâpG óBì úðBg Ao þâlðq nüAnè BO lðkq|þì {O@ô J@ úG Ao kõg
okApG QukôA BìA îükõG ûlüpG êýùuqA .ïlülð ô pu qA ú^pâ olK ô kpÞ|þì óBíøBãð ÝBýPyA Büõâ .ûly|rýì@ pýÛdO ,lñðBz`G ôA úG ÜzÎ BG
p¿Î úÞ ïlýñy BìA kõG ûlì@ ûõPu úG óBíüAl¾ ,kõg {ìAo@ô ûBÖo ÿApG Ao ûkAõðBg }çO ç« ¾A

:Q×â|þì okBì úG qôo óBíø .lük þíð
ûkq Ýôm olÚ ó@ ,Bø ú`G ÿkBy qA eH¾ - ô òì ,ïokBì úßð@ qA lÏG êHÚ Iy lñ^
oBÞpø ,kpG óBì JAõg ÝBOA úG Ao îß^õÞpøAõg

40

www.TEHRANMAGAZINE.com þùWõOôAúGkõHðpÂBcþvÞ,}AúðBgok ok ôA ïAlì }çO ô oBÞ ëBu Qzø ô QvýG
ô kpG|þì ûBñK {ðBPuôk úG òüApGBñG lñÞ {ÞpPzìþâlðqëBuòýèôAqAïokBì.kõGûqBÓì
lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG .kõy|þì oBPÖpâ kBýPÎA ïAk ok|úPuAõgBð BO QyAnâ|þì àðBG ok Ao þÓéHì ûBì pø ,olK BG
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ ïBðúGAo}AþüAoAkúÞløAõg|þìôAqA}pvíø ÿkB¿PÚA ÑBÂôA ok ÿpýýÓO úßð@ óôlG|BølÏG
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G òüAúßð@qA{ýK.lðBíG}oBñÞokqBGBOlñßGôA wK qA lðAõPG ,lüBýG kõWô úG ûkAõðBg
Ao êýùu ,lýÏu RokApG ,kõy þéíÎ îýí¿O êý¿dO Bü ZAôkqA úG ÉõGpì ÿBø úñürø|òýìCBO
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì úÞ lñÞ|þì þüBíñøAo Ao êýùu ôA .lñÞ|þì AlýK .lñüBýGpG îüBøokApG ô òì
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük .lñÞoBß^ êù^ úÞ ly úWõPì olK ;iéO qôo ó@ BìA
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW ,kõG ûly wýg àyA qA îOoõ¾ .QuA ûly kõGBð }qAlðA wK óBìõO óõýéýì
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA Bü îñÞ oôBG ,ïõñy|þì Ao ú`ð@ Bü@ îPvðAk þíð QvðAõO|þìoõÇ^[email protected]ßðQüBßyôAqAolK
?úð .kqAlðBýG Bø óBGq pu pG Ao kõg þâlðq óBPuAk
(626)3-50-50-50 (310)274-7474 :Q×âlýcô lñ^BìAlyBGûkpÞûBHPyAúÞkõGoAlýìAþùãðAô
ú`G ...úPÖpâ ÝçÆ êýùu qA õPupK - ô êýùu Bì àükrð ïAõÚA qA þßü lÏG qôo
41 úüpùì QÖBüok qA wKô ûkAkôA úG îø Ao {üBø .kõG ûlük þdüp×O þðBßì ok Ao }pvíø
ÜzÎ RBHSA ÿApG ô ÿoBßHüpÖ ÿôo qA úÞ }A ûlýupK}oBÞôIvÞûoBGokêýùuqAQ×â|þì
AlW ôA qA ,ûkõG ÿrý^Bð ÔéHì ,êýùu úG kõg Bì úG ïolK úÞ þðBìõO óõýéýì êù^ BG|úP×âôAô
ô ôA IÚApì lýÏu úÞ QuA þOlì æBc ô kõy|þì .konâ|þì þyõg úG þâlðq ,ûkAk úülø
.QuA{üBøú`G ûoBG àü olK ,QýÏÚAô òüA RBHSA qA lÏG
ûoBG òüA ok lýÏu BG þPÚô êHÚ qôo lñ^ lÏG ûBì úu qA pPíÞ ô ly oBíýG ô oõXðo
Qvýð pÂBc êýùu úÞ Q×â ïkpÞ QHd¾ ok þPc êýùu .QÖo Bì óBýì qA ô kpÞ|úPßu
okBìpâAÈÛÖlüõâ|þìôA.lñÞápOAo}kBýPÎA qA lÏG .kpßð QÞpy îø ôA ÿoAõâõu îuApì
,lzhHG AoôAô konãG {ðBøBñâqA kõzGpÂBc úñýÞpKôûkoq@êýùuqAolÚó@BìúíøolKRõÖ
.kõy|þìkAõìápOúGpÂBc Bì þPc ,ly|þì {üAlýK pâA úÞ îükõG
îPÖBG îø úG þðBPuAkokBì ÿApG|úPvGpu òì êýùu .îükoô@|þì }pu pG þüçG BøpPß^õÞ
ú^ êýùu pGApG ok ôA êíÏèA wßÎ îñýHG BO .lzð {üAlýK lÏG Bø ëBu BO îø
ô Qhüo àyA ,kpÞ lñèôpÒ ôA .kõG løAõg ûoôk lñ^ ,óBPupýGk ûoôk ïBíOA qA lÏG òì
:Q×â rÞApì qA þßü ok Ao þðlG QýGpO þ¿¿hO
îýâlðq úíøôA ,QuA }olK êOBÚ êýùu- þyqoô NõéÞ àü ok ô ïlðAonâ þyqõì@
.îzhHGAoôAîðAõO|þìoõÇ^,QÖpâòìqAAo ô ly pPùG ïlì@ok|úPÖo|úPÖo ,ïly oBÞ ïpâpu
úßñüA BO îPyAlð ApWBì òüA êc úG ÿlýìA òülñ^ .îñÞ ûoBWA þédì îPvðAõO þPc
.koAkÿAúzÛðQ×âôQÖpâxBíOlýÏu ïlì@ok BG ,ïkpÞ ÿoAlüpg þyqoô ûBãPuk
qA ,kõG þÚBGõð ëBu êüõdO úG þPÎBu lñ^ ô îß^õÞ okApG ZAôkqA ô êý¿dO ÿBø úñürø
Ao òýu Q×ø ûp×u ,ïkõG ÿoBßéâ ïpâpu eH¾ .îPgAkpK|þì Ao okBì óBìok
ÿôo ,okBì .lðkpÞ þüAo@ êâ óBìBu ô lýcô oõÃc Épy úG úÞ QuA þøBì lñ^ æBc
úG þPÚô .kõG ûly ûpýg òì úG|úPvzð þèlñ¾ Ao þðAõW ÿoBãPuAõg ,óBìoBñÞ ok okBì
êHÚ qôo .kõG ÉBýc ok qõñø ôA ,îPzâpG ÝBOA .koAlðokBìlýcô.ïAûlykrìBðôABGô|úPÖpünK
ïkõG|úP×â{üApG,ûlì@êýùupupGúÞAoú`ð@ Ao óBì þâlðq ú¿ÚpøBÊ úGokBì QuAõg úG òì
óBì úzÛð ïlýupO|þì .kõG|úP×ãð aýø ôA BìA pHgBGrý^ úíøqAôA BìA ïA|úPyAk úãð óBùñKôAqA
þPÚô .îýPyAlðoBÞ úìAkArW ÿA ûoB^ BìA kpýãð ôAþðBùñKRBÎçÆAôlýcôÿBøÿpýãýK.QuA
ÿoBÞ ïpâpu ïAlÞ pø ,lì@ok ol¾ úG ok äðq ÿpHgþGBøëBuqAwK,kpÞàíÞBìúGúÞkõG
ûkpíy ÿBø ïlÚ BGokBì .îükoô@onÎô îüly pG úÞ ú`ð@ô ôA qA ,êýùu ûoBGok þðApãð ëk ô
ôAúðBgoBñÞôúyõâqAúíøBì,QÖookQíuúG qA ïAlÞ aýø ú^pâ .îüly ÐéÇì ,ûlì@ }pu
ÿõéWûkqQùGokBì.lyqBGok.îülýüBK|þìAo úíø êýèk AoôAô îükõG ûlýzhHð AoôA râpø ,Bì
îèk ,QÖpâ óBíu@ úGôo Ao {øBãð ,kBPvüAok þðBvðA ú×ýÊô BìA îýPvðAk|þì óBì ÿBø þPhGlG
îüBø îz^ ,lñPynâ|þì ÿlñÞ úG ÜüBÚk lüqpè úéEvì oBñÞ qA RôB×O þG úÞ kpÞ|þì îßc
îüBø îz^ ÿôo qA Ao îPuk þPÚô ô îPÖpâ Ao .îüonãð
.lðlì@ óôpýG óBy ÿBøpãñu qA úíø úÞ îPyAkpG :úÞ koô@ pHg lýcô
þG ô kõG|úPÖpâ êÓG ok Ao êýùu pu okBì qA Ao RolK þüAoAk úíø úßð@ qA lÏG êýùu -
îøolKúÞQvðAk|þìôA.Qhüo|þìàyAAl¾ Rçßzì xpO qA ,lzÞ|þì óôpýG àðBG
pGûôçÎëBuó@.kõGløAõgþÂAoÐÂôòüAqA qAþßüokôkôo|þìpùyòüAqARolKþèBíPcA
oBù^ ô {y pvK ô pPgk àü ûkAõðBg ÿBÃÎA BXð@ ok .lñÞ|þì QìBÚA oôBXì ÿBø óBPupùy
BOkõG|úPÖoêýùuBìA,lðkõGóBìoBñÞokîøúèBu Büõâ ,lñÞ|þì ÅõÎ Ao {üBW oBG òülñ^ îø
óB.ükBkKp| âpG þâlðq úG ûoBGôk åpì qA lÏG .kõG ÿpýãPuk óApãð úzýíø
ó@qAô kõy|þì úÞõy ûoBG àü óBOolK áBðkok
.QuA ûly óAlWô JAnÎ oB^k qôo

óApùO úéXì

êvÎ oõK Jkõì BðAlðBì

ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
|... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq

okBì pãük ûBì {y úÞ ïlýíùÖ qôpìA òì ?îyBGúPyAkAoRAûoBíyîðAõOþì,îðrG |48{hG |:êvÎ óBìo òPìqA þPívÚ
òüA qA {ýG ÿrý^ ú^ þPuAo úG , ïõy þì ólük qA wK , QÖo ô kAk òì úG Ao }A ûoBíy ô ûkpÞ ØüpÏO úPgBÖ ÿApG Aorý^ úíø
ÿpãük ÿBýðk ? lñÞ ëBdyõg Apì QvðAõO þì ïkõG úPyAkpG }ôk qA Ao þñýãñu oBG oBãðA úPgBÖ Apì : îP×â ô ûlýuõG Ao úPgBÖ ÿ úðôâ #| úG QuAõg þì ôA úPgBÖ þðAk þì :îP×â
ô fpÆ aýø úÞ kõG ûly úPgBu îðBíz^ pGApG ok olK QhO oBñÞ , ïkpÞ þì þèBG àHu xBvcA ô | |.ïõyþìAlWôAqAþøAõhGpâA,{hHG óBíz^ pýSBO QdO olÛð@ BìA lüõãG òì
úPgBñy Bð ô lülW þüBýðk , QyAlð îÒ qA þzÛð QvðAõPð úÞ kõG úPÖpâ oApƒÚ îƒÛyBƒÎ
oõ¿O . kõG úzýíø qA RôB×Pì úÞ þuBvcA BG | |.îPvzð Ap^ :Q×â ô ûkq ÿlñhHè {üBø àyA óBýìok þì }kõg . QuA ûkpÞ ZAôkqA lüõãG
òì }õÒ@ok úÞ kAõÖ lñðBíø ákõÞ àü òPyAk ôA : îP×â Iè püq , kpÞ þì îøBãð ô kõG oAlýG ôA ?þPhHyõg úÞ þDõâ þíð þì õO úG ûqBÓì ok qôo ó@ pâA lüõâ
ûkpÞ ûkq óBXýø óBñ^ ó@ Apì , kôpG ôpÖ JAõg úG . îPvýð ÑõÂõì òüA óApãð pãük ô lýzhG Apì îø òì õƒO ZAôkqA qA wƒK úƒÞ îƒP×â
ok úðApH¾ þG , îPvýð {×ý¾õO úGokBÚ úÞ kõG îüpì }BÞ ÿA þèô ! îüõâ þì ú^ þíù×ð lüBy kpìôA ?îüõãG Õôok þøAõg þì ! QhHyõg|- | òì ô þPvßy þì BíPc ïkpÞ ZAôkqA
qA îø ôA îPyAk òýÛü ô ïkõG oBýùì kôoô oBËPðA }pvíø úÞ îèBdyõg , òì úð kõGõO ÿBøBüôo Q×â ôA îPyAlð Ao õO òPvßy QÚBÆ
BìA . ly løAõg ûkq Q×ãy ÑõÂõì òüA ólýñy |. kõG ûlýzhG Ao õO îø þG pGApG ok úÞ ÿkõG ÜyBÎ olÛð@ õO , ÿlzð Ao rý^ úíø îÞ îÞ òì úG úPuAõg þì úÞ
úÞ lýíùÖ þPÚôô QÖpâ oApÚ îüôo úGôo þPÚô ôA úÞ îPÖBüok òì ô lýzÞ þÛýíÎ w×ð olK Apì ܃zÎ QƒÏuô þƒPÚô BƒìA lƒüõƒãG
ûly ëBdyõg úÞ kpÞ kõíðAô ÈÛÖ kõy þìolK ÿBø Ùpc , lupO þì úzýíø qA {ýG IzìA | |.ÿrüpGôpÖ{üBøþDBÖô þì ôA þPc , úPvðAõPðpãük QƒgBƒñy
koõg þì îz^ úG {øBãð ok îýËÎ þíÒ , QuA oBýùì úÞ òüA ëBTì , îüõãG úÞ îPyAk ÿkBüq ?þDBÖôþG|- | ô lüõãG pdu úG Ao ÑõÂõì òüA QuAõg
îPvðAõO þíðrâpø úð , lýXñâ þíð ïoôBGok úÞ qôopø Rp×ð òüAô ïoArýGôAqAô løk þì ïoAq@
ûpýg ôA úG QùG BG . îGBüok Ao {øBãð ÿBñÏì QuAõg þì îèk , kõy þì úPynâ qA {ýG îø ok ëqBK êTì , úPgBÖ ïoAlð kBíPÎAôA úG òì . lñÞ AlÖ Ao ôA
BìA , krýg pG ÿkByqA úÞ ÿkBüpÖ oBËPðA ok , ïly ÐÚAôokô QuA IOpìpøBÊok rý^ úíø îüõãG Ao }A þÏÚAô êßy îðAõO þíð úÞ QuA ÿA úPhüo ?þPyAnãð Ap^ úðAõük Jõg -
ÿApG Ao þãPvgô kq ÿA þÏñ¿O lñhHè ôA úÞ lñÞ þì pøBËO ÈÛÖ óBWpì , ûlýyBK îø qA ÈüApy . ïA úPgBG Ao ïkõg çìBÞ , îñÞ AlýK þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc
ÿôo Ao äðo þuõÆ ÿ ú×èBì . kpÞ úðBùG ólýGAõg lðAõO þíð râpø pãük }kõg , QuA oAôlýìA úPgBÖ ! j@|... | oBýùì ÿBøoBPÖo ô olK þívW êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc ô kAk
fõÂô úG úÞ ïlük þì Ao ôA òì ô lýzÞ }pu râpø ô kkpâpG ô úPÖo QÞpy úG úPynâ lñðBíø Qvüpâ þì óBñ`ð@. kõG ûlyôo úGôo
òýÛü , lüqpè þì úüpâ Rly qA {üBø úðBy rý^ úíø . lñÞ þâlðq }pvíø BG lðAõO þíð | |.òÞîßíÞ {ðlG }qpè ÐðBƒì îƒPuAõƒO þƒíð úƒÞ
, lyBG þèBdyõg qA lðAõO þíð úüpâ òüA îPyAk okBÚ òìô úPhüoôpÖ ûly ûoBK eýHvO àü êTì , }BHð óApãð : îP×âô lýzÞ }õÒ@ok Ao ïpu ólük BG ô ûkpÞ òyôoAo ÕAp^ ,ïõzG
îèk ô lðlüqpè þì îðlG ÿBø ëõéu ïBíO ?Ap^ BìA úG . QuA õO ÜyBÎ ôA úÞ îðAk þì Ao òüA ÈÛÖ òì Qzcô úG }A úPvßy îø ok ÿ ûp¿^
þOôB×O þG BGôA , ïõzG kõGBðôõdì QuAõg þì . îñÞ þâlðq óBzüpK oBßÖA úíø òüA BG îPvýð úPyAlð ày ôA ÜzÎok ô òÞ kBíPÎA îüBø Ùpc
ûkpÞ êDAq Ao ïA þèBdyõg ïBíO kpu koõgpG ô , koAk oBÞ ïly úWõPì úÞ kpÞ þPÞpc olK ÿqAokõyþì:îP×âôûkBPÖAqBðpÖkBüúG| |.}BG .ïkBPÖA
olK óBHè ÿôo Ao J@ óAõýè ïkq Al¾ Ao óBWpì |********|
|. kõG úíýð oBýùì . ïly ZoBg ÝBOA qA òì ô QyAnâ ?þDõãG , Q×ãð îüApG qBðpÖ úÞ Ao {ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
ô îðrG Ùpc oBýùì BG QuAõg þì îèk þéýg pýgBO ôA úÞ þOlì ïBíO òì ô QzâqBG Iy ÿBø pÆBgúGÈÛÖBWòüAúGòìqôpìAólì@ÐÚAôok|- | ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA qA ô kpÞ
îPvðAõO þíð BìA , îðAlG Ao {øôlðA êýèk ûkpG pu úG ÿA ûlññÞ óApüô oBßÖA ok kõG ûkpÞ wHc ïA úñýu ok Bø ëBu úÞ kõG qAo òýíø òP×â {üõg úG Ao óAõW óApƒýGk ôBƒøpƒPgk
úG ÿA úPgBñyBð xBvcA , îðrG îøpG Ao {Oõég QuA lG þéýgõO þcôo ÈüApy BìA , ïkõG ûkpÞ úðApPgk þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõƒÇƒÏì
ok ô þølG Q¾pÖ oBýùì úG lüBG úÞ Q×â þì òì . ïkõG ó@ òPvðAk , þðAlð ÿrý^ QuA pPùG , êvÎ Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpƒHè
êýèk ôA ûôlðA úÞ úzülðA òüA BG Ao {üõg ëk ?ÿoAlýGïrürÎïçu|- | Qðôok ÿBø îÒ pG ÈÛÖ ô koAlð QüApG ÿkõu BO BìA , ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞ pßÖqA
oAlýG þPÚô kôq eH¾ . ïkAk IüpÖ koAk ÿpãük aýøòPvðAkpãükóõ^ÿkõGBXÞîupKþíð|- |
, kõG îðBPzãðA óBýì ok þíüpì êâ ÿ úgBy ïly | . lñÞ þíð îèBdyõg þÎõÂõì |. lüArÖA þì . ïlzð ÜÖõì Iy pg@
òüA îPÖpâ îýí¿O ô lðByõK Ao îðBHè þìpâ lñhHè . îýPzâqBG ÕBG úG ô ûly òýyBì oAõu îøBGôk pø qôpìA òýíø : Q×â òì ÿBø {øAõg pGApG ok
ÿrý^ ïA úPvðAõPð òì úÞ QuA ûBì ôk qA {ýG úG þÖpc òì ólì@qAô òÞ }õìApÖ Ao rý^ úíø |********| 44
.îølG olK úG Ao }õg pHg ó@ QuAõg þíð îèk úÞ kõG ó@ {éýèk ô îvüõñG
pHg þG ô QhO ÿôo ólýGAõg Bø Rlì qA wK BìA , ïoôBýG nÒBÞ ÿôo pG Ao îÒ ô oApßO úíø ?êvÎ lyBG , órð oBýùì
râpø úÞ ÿqôo QuA ÿpãük qôo îüApG qôpìA râpø : îP×â , ïkõG ûly Yýâ çìBÞ úÞ þèBc ok
ô QuA kAkpg ëôA qôo . ïkõG ûlülð Ao }lñðBíø þyBG Jõg olÛð@ úÞ ïkpÞ þíð îø Ao }pßÖ

. úPgBÖ
þíð Rkõg ô ÿkõG äñg òì lñðBíø îø õO|- |

|. þPvðAk
ÙpcõOBGîðAõPGûoBGôkløAõgþìîèkþéýg|- |

TEHRAN MAGAZINE ïkõgoôkô îñÞ þùO þøôlðAô îÒ úðõâpøqA Ao òüA ïkpÞ þíð óBíâ QíPgBñy þíð pâA Tel:(818)881-1771
þâlðq ok òì lýìA BùñO îPvðAk þì úÞ ÿlðqpÖ ô | |.QuõOlðqpÖòýPvhð
ÿBøqôo , kõG ûly þDBýíýy ÿBøôoAk qA Fõéíì îèk , îzßG îßdì þGõ^ ÿBø oB¿c kõG løAõg òüA Qynâ þì {ðõìApýK ok ú^ ó@ qA ólðBì
ôA . QyAlð }A úPynâ úG þPøBHy aýøôApg@ îHéÚ ÿBøoB¿c qA wÞ aýø QuAõg þíð }kõgokBìApìôAôïkõGkAõÖokBìòì,úéG!û@|- | úüløolK úG îPvðAõO þì úÞ kõG ÿrý^ òüpPùG
kAk ïBXðA ly þì úÞ þyçO pø ólðBì ûlðq ÿApG Ao xBvcA òüA BO Qvýð þÖBÞ òýíø QvðAk þì ûqBWA ôA qA ô ûkpÞ ò×éO oBýùì pPÖk úG . îølG
{ýG ûBì àü ÈÛÖ lüBy , kpLu óBW ïBXðA pu BìA | |.kpÞòýñ^lyþì}BÞÿA,konãG QÖpünK , ïôpG olK ólük úG ûlñðAo BG BO îPuAõg
àü óBíø BìA , lðBì ûlðq kõG {Ûc úÞ ú`ð@qA ,ïA ûly oAkoBG úÞ îP×â ôA úG ô ûkq äðq úPgBÖ úG ?îuBñzG ôA BíPc , ÿõy þìokBì úÞ îèBdyõg :Q×âô
{üApG BÏÚAô òì . kpÞ {ðBìok Zpg îø Ao ûBì . kpßð ëBdyõg îø Ao ôA ÑõÂõì òüA ólýñy BìA þèBdyõg úÞ îèBdyõg QuõO BG Üc . úéG|- | ÝõÖ okBì úÞ Ap^ , kõG løAõg pýËð þG lðqpÖ àü
Ao þPhu ÿBø úýðBS ú^ þðAk þíð õO , î×uBPì ÈÛÖ òüA úÞ îðAk þì ? QyAk þPýíøA ú^ ç¾A
, åpì qA xpOô ólýzÞ kok ÈÛÖ kpÞ ÿpLu . êvÎ . QyAk løAõg ÿA ûkBÏèA
ô lýuõG þì AookBìô òì JAõgqA {ýK Iypø |.|QuA úðBðq RkBvc àü ?îP×âú^òìúÞlýíùÖolKõOpËðúG|- | Ao {ýK Iy ûôlðA ÿ ûlðBì þÚBG ôA ÿBHüq ÙoBÏO
lük løAõhð Ao AkpÖ eH¾ râpø pãük úÞ Q×â þì qBG úðBg úG úzýíøqApO kôq þéýgoBýùì IzìA ? îüõãG ú^ : Q×â ô QgAlðA æBG Ao {üBø úðBy BG ô úPÖo olK ÿ úðBg úG lÏG þPÎBu ô kpG óBýì qA
Ùp¾ qA wK úé¾BÖçG QuAõg òì qAô Qzâ ûkpG pÆBg qA Apì rýð ôA îñÞ þì xBvcA þøBâ . ïly úðBg koAô ô ïkõzâ Ao ok ïkõg lýéÞ
. óBzð òýãíÒ ô úPvg , îüôpG óBíÚBOA úG ïBy olK QhO oBñÞ ok úzýíø qA pO òýãíÒ óBWpì
ÿApG îø òì : îP×â ô ûkpÞ ÐÇÚ Ao ôA Ùpc }oBñÞ îPuAõg, kBPvüA ûpXñK oBñÞ . kAk þì | |.QuA
Ao òüA ïkõWô ÜíÎqA òÞoôBG , î×uBPì RolK òì pu QzK îñÞ þì {øAõg : Q×â úÞ îPvüBG úG óBXýø úÞ kõG óBWpì ÿAl¾ òýñÆ ok þíÒ óBßO òì ólük BG , kpÞ þì {øBãð ô kõG úPvzð
qA BìA {ìlük oBG àü ÈÛÖ ú^ pâA , îüõâ þì , ûlG }õâ îüBø Ùpc úGô òýzñG QhO ÿôo qA Ao ïA ûlìBýð Býðk úG ákõÞ ólýzÞ }õÒ@ ?êvÎÿlì@þÞ| :Q×âôkoõgþPhu
Zõì {ðBíz^ ok îÒ ô kok ëôA ûBãð óBíø òP×â QìBùy , îñÞ QøBãð îøAõg þíð òì oBHÒolÛð@îÖApÆAok Ap^ îðAk þíð , kpG ïpÆBg
ô kõG oô úéÏy {ðBíz^ úO ok QHdì ... kq þì lüBG õO . îüõãG lüBG þèô ïoAlð Ao þÖpc aýø ÿkBy ô lñhHè fpÆ úzýíø úÞ QyAk kõWô îÒ îPvðAõO þíð þèBdyõg Rly qA úÞ þèBc ok
Ao úP×âBð ÿBø Ùpc ïBíO {øBãð BG QuAõg þì ok îøAõhGõO qA úÞ þðBìq BO Ao qAo òüAô þðAlG ô lì@ îèBHðk úG oBýùì úÞ Iy . ly þì îâ ó@ok okBì òì : îP×â , îñÞ AkA þGõg úG Ao RBíéÞ
ûoBGôk ïkpÞ þì óBíâ , lüõãG îüApG Ùpc ûkpíyô ïAo@þéýg . þñÞ Ì×c RA úñýu oBãðA ,krð óBìlðqpÖ qA þÖpc îøôA , îýPzâ pG
kõHð ÿrý^ òüA òýÛü úGoBýùì BìA ...{íñýG þì qA QuAõg þì úÞ þHéÚô þðApãð BG òìô kq þì îèk . QyAlð olK BG þOôB×O aýø îø oBýùì | |.ïõyþì
| |.ïkpLu}õâ{üBøÙpcúGkõyAlWúñýu {ýK ïBXðApu . ïpýíG îÒ Rly qA QuAõg þì þñÞ þì oôBG : îP×â ô ûly ûpýg olK Roõ¾ úG
|! þDõãG òì úG þPuAõg þì æBc õO úÞ , ïoAk QPuôk þéýg , êvÎ òì rürÎ|- | àü QüApG eH¾ AkpÖ qA :Q×â, lGAõhG úßð@qA lðqpÖ àü ,ïõy þì okBì þPuAo úG òì ?olK
: Q×â , lüqpè þì ÄÓGô îÒ qA úÞ þDAl¾ BG aýø ÜzÎ òüA óõ^ !?olÛ^ þíù×G þðAõO þíð ïrürÎ ÿoAk QHÚApì úGqBýðõO, ïoô@þìoBPupK
îø òì , îüõâ þì Jõg þéýg .. ïrürÎ úéG úÞ ÿkõG ÿpPgk BùñO õO , koAlð ÿqpì ô lc . kAõÖ êTì , à^õÞ
ÿlýDõéýì þíuõè óBÆpu, ïoAk Ao ïolK ÿoBíýG |. oBãðA , kpÞ wýg AoolK óBíz^ àyA ÿA ûpÇÚ
|. ïly }A úP×ýy BPÛýÛc lèõO , oBýùì þðq þì Ùpc îÒ BG olÛð@ Ap^|- | þíuA ólýñy BG ô kõG ûkpG kBüqA Ao kAõÖ çìBÞ
|. îüApG BøoBG Ao Bø Ùpc òüA : îP×â þPhu úG . ly îÒ qA rüpHè {øBãð , {ñøm ok Bñy@
}oBñÞ ô úPuAõg pG ÿBW qA ûkq Qzcô ?kpÞ løAõhð ëBdyõg Ao õO óBìlðqpÖ QcAoBð : îP×â ô ûkpzÖ þPhu úG Ao {ðBPuk
|.oBýùì ÿA úP×â òüA ! êvÎ þðq þì úÞ QuA þÖpc ú^ òüA|- | òüA BO lü@þì Bì þPhHyõg ÿApGôA ,olK }BHð
. oBýùì kõG þPyq þgõy þéýg : ïkBPvüA úG IzìA løAõg þì îèk þèô ïrürÎ îðAk þì|- | óBìBu Ao ûly þyçPì à^õÞ ÿ ûkAõðBg
kõG þgõy }BÞ ÿA : Q×â ô kq þhéO lñgqõK QhHyõg ÿApG úÞ þyçO ïBíO BG úÞ îüõãGõO | |.QuAòìÿôqo@BùñO {ðlì@Býðk úG BG òì lðqpÖ úÞ îðAk þì , lzhHG
Ao rý^ úíø òì RBzüBìq@ JAõW ïrürÎ BìA |. ïkõG òüpO QhHyõgõO BG òì ÿkpÞ òì ólzð òüA þuo þì QüBøôqo@ úG þPÚô úzýíø|- | , lðAkpâ þì qBG Bì úG Ao úPÖo Quk qA ÿ úýcôo
Bì úÞ koAlð ÿA ûlüBÖ ô lñüõâ þì úðBÚkB¾ ëBc ç¾A òì ?oBýùì þDõãG þøAõg þì ú^|- | õO úG à^õÞ ûBýu îz^ ôk þPÚô òßG Ao }pßÖ
úÞ oõÆ óBíø rý^ úíø . îýñÞ }oBßðA îýøAõhG ?ÿõy þì òýñ^ þâlðq þñÞ pßÖ þðAõO þíð pãük lðõzG ûpýg
| |.îýøAõhðú^îýøAõhGú^,kôoþì{ýKlüBG |. ïoAlð þGõg ÿApG þHuBñì óBìq , ïrürÎ òßð UdG òì BG|- | | pGApG ok ákõÞ àü þPÚô , ÿA úPgBG Ao RA
, lðA ûkq iü îðlG ÿBø ëõéu ïBíO ïkpÞ xBvcA BO ûlG Q¾pÖ òì úG , ïrürÎ îñÞ þì {øAõg|- | ÿBøBK ô Quk BG ô ûkpÞ lyo QðBíz^
pO óBzüpK Apì õO , îüõãG Ao îüBø Ùpc |. Qvýð oBÞ òüA îvÚ AlhG , kôpG ôpÖ õO }õÒ@ ok {ß^õÞ
| !lñÞ òýñ^ òì BG QvðAõO þíð Qyõðpu ô úÖçÞ òì ô lýzÞ }pu ÿôo Ao úÖçì ôA þÞBg òýìq òüA rý^ aýø BG Ao ó@ þðAõO þíð
kpu olÛð@ Ap^ : Q×â ô kpzÖ Quk ok Ao îðBPuk | |.þñÞþì BìA , îGAõhG BO ïkpÞ }çO úzýíø qA pO îâokpu
þéýg olK : Q×â úÞ îðrG kBüpÖ QuAõg þì îèk |. þñÞ ÅõÎ
|... þèô þðAlG ÿrý^ îPuAõg þíð ?QuA }kõWô ïBíO , kpLu óBW BO lýzÞ þPhu | . lðkõGo òì qA Ao {ìAo@ úP×y@ ÿBø JAõg pHg IXÎ : Q×â ô kq þìpâ lñhHè óBWpì|
ô ïlýñy þíð oBùýì ÿBø Ùpc qA ÿrý^ pãük úG râpø pãük îPÖpâ îýí¿O eH¾ qôpìA Jõg olÛ^ !þDBHüq ÿôo IXÎ ô þGõg
ok óBPuoBíýG QhO ÿôo ïlì@ }õø úG þPÚô úG þÖpcôA . îzülñýðoBýùì ëkBÏPìBð ÿBøoBPÖo , êvÎ þñÞ áok Ao úðAokBì xBvcA þðAõO þì
qA pO óApãð úÞ oBýùì ólük BG , ïkõG ïpu püq îüApG pãük ÿrý^ aýø òPvðAk ô kq þíð òì
qA àyA ÿA ûpÇÚ kõG úPvzð îPhOoBñÞ úzýíø {üõg ÿBýðk QuAõg þì îèk , QyAlð QýíøA
úÞõãG : îP×â þPhu úGô lýß^ôpÖ îðBíz^

| |.oBýùìÿAúP×âÕôok
îvÚAlhG.koAkQÛýÛcrý^úíøïrürÎ.úð|- |
òì pülÛO úßéG , Qvýð xõGBÞ àü òüA úÞ
ûôlðA ïõy þì olK þP×â òì úG úÞ ÿqôo . QuA
kpÞ îðApüô , lük îøAõhð Ao îÞkõÞrâpø úÞ òüA

| . êvÎ
| . ïkõHð oBýùì ÿBø Ùpc ólýíùÖ úG okBÚ
õO îPÖpâ îýí¿O ïoBíýG úÞ ïkpÞ ày þPÚô|- |
îPuAõg þì òýíø ÿApG , îñÞoArýG {üõgqA Ao
qA õO BO îñÞ oApÚ pG ÿA úðBýíí¾ ÈGAôo }õüpK BG
pG úÞ þíù×ð râpøô þñÞ îÞpOô ûlyp×ñPì òì
okBìõO ïlýíùÖ þPÚô BìA ! QuA úPynâ ú^ òì
îÞpO þÇüApy aýø QdO ày þG ô ÿA ûly
îP×â QüApGAo rý^ úíø ô ûly óBíýzK þñÞ þíð
úÞ ïoAlð Ao òüA RolÚ þPc òì îvÚ AlhG .
| ... òüpPùG õO pg@ , îølG RoAq@ þPÎBu ÿApG

45 ûlñü@úP×øok úìAkA

.QvýðBXð@þvÞôûlyêýÇÏOlñP×â.ïkq ô ûlülð Ao Rsos râpø úƒÞ óAõƒW pƒPgk óApùO úéXì
ápOAoBXð@{ýKQÎBuôkIüpÚ...úéG- Bƒü ûqBƒÓì þƒãzýíø óBƒüpƒPzì qA QƒvðAk|þƒì
.ïkpÞ ÿôBßXñÞ ÿôo qA Qvýð úédì þèBøA æ« BíPcA îPzø| {hG
ÿôo úG Ao Rçßy úHƒÏƒW wƒLƒu Rsos :lýupK
:kAkúìAkAôQyAnâúðBgrLy@|rýì ?lýuBñy|þìApìpøõyolKBíyBü@- òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
.ïlì@ ûkBýK - !!?Bíy pøõy olK - kAõÖ ÙpyA BG pýýéK óõì Rsos
?AoûAoúíøòüA!?ûkBýK- þüõè óAs õýƒuõƒì xôpƒÎ òƒì ...úƒéG - úðB×uBC Pì óBð@ ,lñÞ|þì ZAôkqA
Ao þuoBì pãük oBG àü îPuAõg|þì ...úéG - .îPvø ÔèBG BìA.lðõy þíð ÿlðqpÖ IcB¾
,îÏéHG Ao {üBø ú^õÞ wK ú^õÞ ÿAõøô îñýHG ...îèBdyõg óBO þüBñy@ qA - kp®ÞAlø qA ÿA|úPyõð Ao ÿrýì@ RkBÏu þâlðq ëBu | 31 pG
àükrðqAAoîøBâkAqúÞlyBGÿoBGòüpg@lüBy .îuBñy|þì Ao þüõè óAs õýuõì òì ...úéG ÙpyA úðB×uBC Pì .lñðAonâ|þì îø BG
.îñýG|þì QuAõgô kAk Ao Bø Rçßy ëõK úéXÎ BG wLu 62 òu ok êýHìõOA údðBu àü pSA ok
.lüõâ|þì kôolG Ao óBùW þãèBu |
þÏÚAô óBPuAk àü xBuApG ÿlüly þcôo þâkpvÖA oB^k Rsos
åpì qA wK ûBì | 14 Rlì ô kõy|þì
ûpøBÚok þéPø ô úvðApÖ úG kpýâ|þì îýí¿O ÙpyA
lñÞ þÆ Ao ÿpývì óBíøô kôpG p¿ì
ZAôkqA QùW ,ó@ qA êHÚ Bø ëBu úÞ
þuoBì ok .kpÞ þÆ {évÎ ûBì ô
ô olK oArì qA ô óBPuoõâ qA þPÚô
RõüA< óBÞk úG kkpâ|þì qBG }okBì
| |(Evet Patisserie) >þÛu þOBK
þüBW .luo|þì RõüA þyôpÖ þñüpýy
óBìq ÜzÎ ,þüõè óAs úG ÜéÏPì úÞ
úìAkA àñüA ô kõG }A þÞkõÞ

...óBPuAk

úÞ òì !!ÿly êg îø qBG õO pPgk ...ûôA - îø qBG óAõW pPgk úƒÞ kõƒy ZoBƒg ûqBƒÓì qA :lýupK Rsos qA Jköõì ô óBGpùì ###
BHüq ô óAõW Ao kõg qõñø îPvø õO okBì ÿBW :lýupKúðBGkõö ì ?îñÞ óBPßíÞ îðAõO|þì - ÿkBñÚ ÙpÆ úG kkpì ÿBø ïlÚ BG #|
QÚõð@ ,îñÞ þíð pßÖ|pýì ô åpì úG ô îñýG|þì þñüpýy }õg ÿõG ô kõG qBG }ok ,QÖo
ÿApG þvÞ ú^ îüõãG ïpøõƒy olƒK úƒG - Rçƒßƒy klƒƒÎ lƒƒñƒ^ ...úƒƒƒéG ...ûôA - pø ,Bø Rçßy ô Bø ú^õéÞ ,Bø àýÞ ,Bø
...õO ?kõG ûlì@ {ðlük ÿBø Rçßy úG úÞ þèBc ok ô ,îPuAõg|þƒì
úG QÖõÇÎ ô ÜzÎ qA pK þøBãð BG Rsos kpÞ|þì ûoByA óAõhzýK rýì úñü@ úHσW êƒgAk .kpÞ|þì Qvì Ao ÿpGBÎ
ÿlñhHè BG ô Qvüpƒãð }A úƒèBƒu |78 úƒèBƒg BG ô lðAkpâpG óAõW óq ÿõu úG pu Rsos ô lðkõG oBËPðA ok ûqBÓì êgAk ÿpPzì ôk
:Q×â óBGpùì ÿlñhHè :kpÞ úÖBÂA ,ûly|úPÖBG rìpÚ ÿBøõì BG BHüq ,þðAõƒW pƒPgk
:Q×â úðBÖoBÏO òýzñèk klÎ |6 kôlc ...Bƒø Rçƒßƒy òƒüA qA - QzK IOpì ô|úPuAo@ þéýg ô àýy lñG {ýK
ô BHüq îø þPuAo úG Bíy , QütüpG úèBg - .þíülÚ Quôk àü lýüõãG - óBüpPzì òPgAlðA ûAo ëõÓzì ô ûkBPvüA êgk
pu ô ly ZoBg þÛu þOBK RõüA qA wLu ô .lýølG pËð úG pPâorG êHÚ ÿBø ëBu úG QHvð ûqBÓì .kõG
.lýPvø óAõW îø .QÖpâ {ýK ok Ao QütüpG úèBg úðBg þüæBG úHÏW ok ,QyAkpG Ao Bø Rçßy óAõW óq þñüpýy óBÞk oBñÞ úÞ lì@ }kBü Rsos ,lì@|þì
þG ô þéýì þG QüBùð ok Rsos Iƒy ó@ BG ô ûly|úPvßy ô pýK oBývG rýð QütüpG úèBg úÛýéuBG þéýg ô QyAnâ þãðo þOoõ¾ à^õÞ ÿBø xBHè }ôpÖ ô þÖBGAõìBÞ úÞk àü þyôpÖ
QütüpG úèBgoBñÞok ÿp¿Phì ïBy ,þüBùPyA úÞ þíülÚ úðBg óBíø ok úýðoBâ õýuõì }pøõy Rsos Quk úG ô QvG }oôk ÿlý×u óBGôo ëBvñùÞ ÿõðBG àü úG ÜéÏPì ,QyAk oApÚ þñPÖBG
ô kpÞ Ùp¾ úýðoBâ AõvðApÖ õýuõì }pøõy ô .lðlðAonâ|þì oBâqôo lðkõG ûlüpg þðAõW ok úG úÞ ÿôoõy |1917 JçÛðA qA lÏG òüpWBùì qA
úG lüly þãPvg úðBùG úG ïByqA lÏG úé¾BÖçG þâlðq qA ëBu |60 IüpÚ úÞ þPhHyõg Zôq .kAk úÞk ó@BGô QyAk QìBÚAô ûly ûlñøBñK úvðApÖ
pßzè úÞ þðBìq BO þðæõÆ ÜüBÚk .QÖo pPvG úðBÛyBÎ qõñø ô Qƒynƒâ|þƒì óBƒy þƒüõƒyBƒðq oBPÖoô ïAlðA ,ûpù^ úG Rlì ïBíOok Rsos þüAõìBÞ ÿBø xBHè }ôpÖ ô QÖBG ô à^õƒÞ
ô lýzülðA þüõè óAs úG kpÞ JõéÓì AoôA JAõg úG Aook úýðoBâõýuõì .lðlýPupK|þì Aopãülßü úÞ kõHðpãük úÞk ó@ óõñÞAô lðAonâ|þìoBâqôo
òýèôA BG úÞ þÛzÎô þÞkõÞ }õg ÿBøqôo ó@ BìA óBGpùì ô úðAolK þñdè BG ô kõzâ Rsos ÿôo :Qvüpãð|þì óAõW óq ûlüpg Ao xôo óq þÖBGAõìBÞ úÞk lýíùÖ Rsos
þPuAo úG .ly BÖõßy {èk ok þðAõW oBùG îývð ûly óApãð þéýg Bì ,ïpPgk ...ûôA :Q×â óApãð óAsõýuõì óBñ^ îø ûqBÓì òüA IcB¾ Bü@ -
ZAôkqA þüõè óAs BG ô lðBì|þì þuoBì ok pâA äðq îø óBPuoõâ pPÖk úG þPc òì !!îƒükõƒG .lðA ûkpÞ ê¿Pì ÿkBñÚ úG ô lðA
?QuA þüõè þñdèBGôQgAlðAûAoAo{ðBüpPzìóAõWóq 46
ûqBÓì IcB¾ óBzüA óBñƒ^ îø ...úƒéG -
ô lñü@|þì þPÎBu lñ^ eH¾ pø qõñø ô lñPvø

.lññÞ|þì RoBËð iHÆ ok óBykõg

www.TEHRANMAGAZINE.com

qAwKqõñø,QütüpGúèBgëBcúG}õg- ûkBƒu óq àƒü lƒñðBƒì ?lƒy|þƒì úƒ^ kpƒÞ|þƒƒì
ok ëBcpuô ûlðq Ao }pøõy ,þâlðq ëBu |60 ô lðBì|þì þuoBì ûkôldì óBíø ok þðBPupùy
qA Ao îñýðqBð pøõy ûoB`ýG òì þèô ,koAk oBñƒÞ þñüpýyóBÞkokIyBOeH¾qA}pøõyûApíø
úƒèBƒg úƒðBƒdH¾ Ùpƒ¾ ïBƒãñø !!ïkAk Qƒuk Ao ÿA ûkBu oBývG þâlƒðq ,kpƒÞ|þƒì oBƒÞ ÿrƒK
úðAokBì þñdè BG ô Qvßy Ao Rõßu QütüpG óBPupùyóBíørWAoÿpãükÿBýðk,lðAonâ|þì
:Q×âRsosúGJBÇg óBñ^ îø lüBy êÚAlc þèô ,lük þíð à^õÞ
þéýg õƒO ÿApƒG òƒì ,ïrƒürƒÎ Rsos - þƒíð {üBƒùƒñƒO ô kõƒG }oBƒñƒÞ ok }pƒøõƒy
Yðo Apì õO þñýãƒíƒÒ ô þƒƒüBƒƒùƒƒñƒƒO .îðApƒãƒð ëBcpuôûlðqqõñøþüõèóAsúÞAp^.QyAnƒâ
îÒô BùñO þðAõO|þì þÞ BO þñÞ|þìpßÖ ,løk|þì Ao }A ÿrƒK þƒñƒüpƒýƒy }kõƒg qõƒñƒø ,kõƒƒG
?þðBíGþÚBGûkq ,pvíø BG ô kõG ûkAk ܃ðôo Ao ó@ ,lƒðAkpƒâ|þƒì
QyAlð Ao ú˃Îõƒì úƒé¾õƒc úƒÞ Rsos Bø ûõð æ« BíPcA ô|BƒøkBƒìAk ô xôpƒÎ ,óAlƒðqpƒÖ
:Q×âôkpÞÐÇÚAo}AúèBgÙpc ô óBXýøpKô }õWô IñW pK BìA ûkBu þâlðq
!!ïpýíG úÞ þðBìq BO - .QyAk ÿlñíOkBÏu ô }õg

Ao þTdG úðõâ pø úìAkA úƒéíƒW òƒüA BƒG ô ###
ÿA ûlñðAo ,eH¾ |10 QÎBu kôlc .kpÞ ØÚõPì ô þGBPÖ@ oBývG Aõø êüpK@|îƒøkrƒðBƒK qôo
Al¾ úG Ao QütüpG úèBg úðBgok }õK ïoõ×ýðõü Rsos úÞ ÿqôo óBíø lñðBì Quok ,kõG ØýÇè
pøõy ô óq BG þ˃ÖBƒcAlƒg úƒËƒdè .koô@ok eH¾ ,RkBÎ ÜHÆ Rsos .lì@ok ÙpyA lÛÎ úG
QƒüBƒùð BƒG Rsos ,kõƒG ûlƒýuo ApƒÖ ëBƒvñùÞ BO kõzâ Ao ÝBOA ûpXñKô QuBgpG JAõgqA kôq
}õÒ@ ok Ao }pýK úèBg ,úÚçÎ ô xBƒvƒcA ëk ô óBW BG Ao {øBâkAq þøBãdƒHƒ¾ ÿAõƒø
ô kAk|þì Ao }okBì ÿõG ôA .lýuõG ô QÖpƒâ lHñâ úG {ƒízƒ^ oôk qA .lƒƒñƒÞ ÝBƒzƒñƒPƒuA
úÞ þèBc ok .kõG rürÎ {üApG õG òüA olÛƒ^ úÞ þüBvýéÞ óBíø ,kBPÖA úédì þíülÚ ÿBvýéÞ
Ao {ƒOoõƒ¾ ÿBƒñƒùƒK îø qBƒG àƒyA RApƒÇƒÚ ólük BG qBG ô lì@ok }rürÎ pøõy lÛÎ úG ó@ok
óAlí^ êícok úÞ ûlñðAo ëBHðk úG ,lðByõK|þì BìA ,kpzÖ Ao {üõéâ ÄÓG ó@ÿBø ûoBñìô lHñâ
ok .QÖo þvÞBO ÿõu úG kpÞ|þì {ßíÞ {üBø þyôk ,ly Èévì {GBƒ¿ƒÎA pƒG kôq þƒéýƒg
þé¾A óBGBýg {Hðpu ,þÎpÖ óBGBýƒg ÿBƒùƒPƒðA ÿAl¾ ëBHðk úƒG ô kpÞ ÿp¿Phì {üAo@ ,QÖpâ
lðAõg|þì ApÖ úðBdH¾ ÿApG Ao ôA úÞ QütüpG úèBg
.kBPÖAþüõèóAsÿrKþñüpýyúG{íz^ûoBGôk ûlƒy QƒvO óBƒð ÿõG .QÖo òýüBK úÛHƒÆ úƒG
Rçßy ô Bø þñüpýy pÇÎ ô kõG qBG óBÞk ok Quk ûríyõg QéìA ô ûqBO ûõùÚ ,ÿõƒvðApƒÖ
.kpÞ|þì Qvì Ao óBvðA ûly iƒHƒÆ ûqBƒO ÿBø .koô@|BùPyA pu pG Ao ôA úýðoBâ õýuõì QƒhƒK
BG ,lük|þì Õõéy B« PHvð Ao ÿrK þñüpýy êgAk Quôk Ao úýðoBâ õýuõì QhK Quk úzýíƒø
þñüpýy lüpg ëBc ok ïkpì B« íPc :Q×â kõg ,òu QèõùÞ kõWô BG îø qõñø kpìpýK ,QyAk
ûríyõg ûqBO ÿBƒø Rçßy ô Bƒø àƒýÞ ,Bƒø ÿAõÚþãèBukBPzøòuokôkõGÿspðApKôëBÏÖ
úG óBùâBð ô QuBXð@ þüõè óAs B« íPc ô lñPvø úGëkokRsos.QyAkAoúèBu|67Bü|66óAkpì
.kAk ØÚõO oõPuk þvÞBO ûlñðAo úýðoBâ õýuõì ô QütüpG úèBg úðBÛyBÎ úǃGAo
47 koAk úìAkA .kpÞ ÿkõvc

óApùO úéXì

{Ûð ôA .kõy ûrüBW òƒüA IƒcBƒ¾ QƒvƒðAõƒO
2006 þðBùW ïBWok BýèBPüA þðBìpùÚok ÿlýéÞ

!çÆ NõO åorG ÿkqk YñKlñðBìþüBýèBPüAóBñßüqBGpãükBìAQyAkóBíè@
ok ÿpPzýG þãPvüBy óõÖõƒG þƒXƒýƒDõƒè|óBƒW
.lñPyAk óAõñÎ òüA IvÞ
2010 - þvì êðõýè
úG ÿoôBGBð òýÎ ok ëBƒu òƒüA çƒÆ NõƒO
BG kpÞ|þíðpßÖrâpøôA .lýuo þñýPðAso@îWBùì
ûlðpG þðBùW ïBW ok BýðBLuA| þðBìpùÚ úG úWõO
.kõy çÆ NõO
ok Ao Bgôoæ þðBìpùÚ êâ úÞ BPvýñüA xolð@
ûrüBW òüA IvÞ þãPvüBy lðBuopíS úG ëBñýÖ .QÖpâ oApÚ ïôk 1996 ôoõü ok óBíè@ îýO þðBìpùÚ ô ëBƒu ó@ ÿkoAõì çÆ NõO ûrüBW iüoBƒO ok #
àHÖBø( xlðBðoA ÿôAs ,ôA qA wK ô QyAk Ao 2004 -õßñ^õy ÿolð@ .lupG pìBu úG óAõñÎ òüA ly UÎBG úÞ þðBƒñßüqBƒG úƒG óAõƒñÎ òƒüA úƒÞ ûkõƒG
ok ÿA|ûkBÏèA|ÝõÖ kpßéíÎ ëBu ó@ok ÿpð@ÿpýO 2001 - óôôA êßüBì .QuA ûly ûkAk lñPyAlð Ao óBy|þãPvüBy
.kõy ó@ ûlðpG QvðAõO|þì )þüBýðBLuA| þÖBÞ ëBHOõÖ wðApÖ pËð qA BìA QyAk ëBñuo@ ÿApG Ao >åorG ÿBø|ÿkqk< óAõñÎ >x@<
úÞ lðkõG îø þðBñßüqBG ,Bø|ÿkqk òüA rW úG lñÞ ePÖ ïBW YñK QvðAõO ëBu ó@ok ëõKoõýè
ok ûrüBW òüA IvÞ ÿApG óly krìBð kõWô BG .kõHð .lðkõHð îùì þéýg òüôBñÎ òüA qA àü aýø BìA .QuA ûlürâpG koAõì òüA
þÖpÏì ûlðpG óAõñÎ úG râpø þãPvüBƒy òƒýƒÎ äýè ok óçýì þðBìpƒùÚ ØƒÇƒè úƒG õƒßñ^õƒy Rly úG çÆ NõO ûlðpG óAõñÎ úG óôôA JBhPðA iüoBO ëõÆ ok :Qyõƒð >x@< úƒìBƒðqôo| |
ëõDAo óõ^ ly ôo úG ôo Bø|þüBýðBLuA| RAkBÛPðA BG IcB¾ þP×ãy QüBùð ok úÞ lðkõG þðBñßüqBG
.lðlzð .ly çÆ NõO ûlðpG BKôoA óBðBìpùÚ Ao kõg ê¿Ö òüpPùG lüokBì ëBDook wèBvðõâ úÞ þüBø|QvýèBƒHOõƒÖ úƒG ô lƒðlƒy çÆ NõƒO
QupùÖ òüA þhüoBO òßüqBG 11 úƒG |úƒìAkA ok 2006 -ôoAôBðBÞõýGBÖ úHOo ok Ao@ þüBùð YüBPð ok BìA QyAnâ pu QzK ûlzð ûkAk ûrüBW òüA lðkõG ó@QÖBüok úPvüBy

.kõy|þì ûoByA úÞ kõG þÏÖAlì òƒüpƒg@ þƒüBƒýèBƒPüA òƒßüqBƒG .QuA
óõÖõG ,xBýuBÞ pßüA :óBG|ûqAôok ûoByA çÆ NõO åorG ÿkqk YñK úG |úìAkAok
,ÿqoBG õßðApÖ ,þñülèBì õèõDBK ,õÖBÞ :ÐÖAlì
.kõy|þì
xõèoBÞõOpGôo 1996 -pìBu xBýOBì
æBGõÞ ôçvükæ ,BPvýñüA ,ÿôAs :àHÖBø ûlðpG ûrüBW òüA iüoBO þP×ãy òüpO|åorG lüBy
wðApÖ ô ÿpð@ ÿpýO ,wèBvðõâ ëõDAo:îWBùƒì ok åorG óBâoBPu kõHð .kõG þðBíè@ àHÖBø óly

}BßyõK

ÿrèBì þéì îýO ÿpãýGpìpu ÿBø úñürâqA þßü }ôo|þÞ

Qhu úÞ ûkpÞ þíýO úG êülHO Ao îýO òüA ô koAk þGpìpu ,}ôo|þÞ xõèoBƒÞ úƒÞ QƒuA ûkpƒÞ óõýuoAlÖ ,ÿrèBì ëBHOõÖ þéì îýO ÿpãýGpìpu þGpìpu qA þüBürƒèBƒì úƒüpƒzð àƒü #
òüpPùG pÂBc ëBc ok óApüA .koõg|þì Qvßy òüA qA þßü óApüA ëBHOõÖ þéì îýO þƒèBƒÓOpƒK ÿA|úñürâ òPÖBü ëBHðk úG oõƒzÞ òƒüA ëBƒHOõƒÖ óAõñÎ úG óBìoõzÞëBHOõÖ þéì îýO þèBÓOpK
úécpì ok ô QuA B×ýÖ ÿlñG|ûko þüBýu@ îýƒO .kpÞkBü ÿrèBì þéì îýO ÿpãýGpìpu úñürâ
ÿqBG 10 ok 2018 þðBùW ïBW þGBhPðA þðBüBK .QuBø|úñürâ .QuA ÿrèBì ÿpãýGpìpu ÿApG lülW }oArâ ÿrèBì >õO oõÖ oõÖ< úüpzð QüBu
}ôo|þÞ :QuA ûlì@úüpzð òüA }oArâok óAõƒñÎ úƒG úƒñürƒâ YƒñƒK qA úƒƒüpƒƒzƒð òƒƒüA Qƒíu qA AkBƒãñüô õƒéð ÿBƒ×ÏPuA þƒK ok ,kAk 48
.kpÞ QÖBüok êâ 2 BùñO ûlùÎ pG Ao óApüA þéì îýO QüAlø 2011 ëBu qA kBü ÿrèBì þéì îýO ÿpãýGpìpu ÿBølƒülƒðBƒÞ
Qßíýð ÿôo þèBÓOpK þGpìpu òüA oõÃc
,QuA oBËPðA qA oôk þíÞ ÿrèBì ëBHOõÖ þéì îýO
óõýuAolÖ BG ôA úÇGAo Bø|}oArâ xBuA pG BƒìA
qA wK }ôo|þÞô ûly {ñOoB^k óApüA ëBHOõÖ
óõýuAolÖ òüA úG 2018 þðBùW ïBW þzÞ|úÎpÚ
ÿô qA lñðAõO|þíð úÞ þOoõ¾ok kAk ïõOBíýPèôA
úG .lññÞ ZApgA Ao ôA úÞ QuA pPùG lññÞ QüBíc
ïBW RBÛGBvì óBüBK qA wK QuA òßíì ëBc pø
ïAlhPuA ÕApu ÿrèBì ëBHOõÖ óõýuAolÖ ,þðBùW

.kôpG }ôo|þÞ
ëBu 22 püq îýO þGpìpu þüõu|îýÞ äðôA
,ÿrèBì Al¶Þ îýO þGpìpu úDõø äñ^ óBO ,ÿrèBì
ô ÿrèBì lPüBðõü AléÖ îýO þGpìpu óBPðBðBýOBu
qA úLüBO òý^ îýO þðõñÞ þGpìpu QüAô ÿpâ
ÿrèBì þéì îýO ÿpãýGpìpu ÿBø|úñürâ pƒãƒük

.lñPvø

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

kBG áoBHì >BÞõñc< òzW ÿoAkpG|úðqô koõÞo ÿkApì JApùu
Qvßy Bßüpì@ok Ao óBùW
,>BÞõñc< áoBHì ïBüA ólýuo ApÖ
ïõÚ ÿ|úHDBy|þG }çO oô@kBü úÞ ok JpÂôk ô JpÂ|àü ÑõƒíXì ûpƒÛð ëAlƒì þéì îýO oAkpG|úðqô ÿkApƒì JApƒùu #
ô þéì QèB¾A Ì×c QùW kõùü lýuo þðAõPýè qA ÿoAkpG|úðqô úG ëBvìA RBÛGBvì ok óBùW koõÞo ,àýLíèA óBìpùÚ ô óApüA
ÿ|úHéÒ kpãèBu ô ûkõG kõg þHønì JpÂôk ô JpÂ|àü ok ôA ÿBø|úðqô ÑõíXì úÞ þðBùW RBÛGBvì ok Ao ïpâõéýÞ 94 úƒPuk
úG ,Ao QuA þßüoBOpG þüBñyôo çÆ ëAlì úu ô Qvßy Bßüpì@ÿoAkpG|úðqô
úG ,îèBÎ puApu óBükõùü ÿ|úÏìBW .kõG ÿkApì JApùu qA pPíÞ ïpâõéýÞ 29
àüpHO, þíýéÞ óBñÆõíø Áõ¿g ok þðApüA oAkpG|úðqô pãük ÿõuõƒì JõƒüA .QÖpâ
}õg RBÚôA ,óBãíø ÿApG ô |úP×â rƒðpƒG ëAlƒì ôk QƒvðAõƒO ïpƒâõƒéýÞ 94 úƒPuk ok }A|þðBìpùÚ úÞ ó@ qA lÏG ÿkApì ÿBÚ@
ok ôA .koô@ Quk úG Ao ÑõíXƒì ô JpƒÂôk æBG BG QvðAõO ,kpÞ þÏÇÚ Ao JpÂôk QÞpc
.îýñÞ|þì ôqoA~ þPÞpGpK ô ïpâõéýÞ 214 JpÂôkokô 171 úðqô JpÂ|àü JpÂôk koõÞo þìpƒâõƒéýÞ 233 úƒðqô ókpƒG
ÙçPgA ïpâõéýÞ úu BG ÑõíXìokô kpÞ lñéG Ao
ÿoõð lHùy .kBPvüA ïõu ÿõßu ÿôo ,ûpÛð ëAlì ûlðpG BG .kpHG æBG ïpâõéýÞ àü Ao óBùW
óApùO þééíèA òýG úéXì óBìpùÚ ,þíPuo }õðBýÞ RBÛGBvì òüAok îø JpÂ|àü QÞpc ok ÿkApƒì JApƒùu
ok ,êHÚ ûoôkôkok þðBùW RBÛGBvìô àýLíèA úPuk ÿçÆ ëAlì ô kpG æBG Ao ïpâõéýÞ 184 úðqô
49 òüA ok QvðAõPð ô kõG ÜÖõìBð JpÂôk QÞpc
.lñÞ IvÞ þèAlì ,ÑõíXìoõÆ òýíøô {hG .kpÞ IvÞ Ao ïpâõéýÞ 94
ïpâõéýÞ 417 ÑõíXì BG ôA IýOpO òüA úG
.QÖpâ ûpÛð JpÂ| àü ok ôA Ao JpÂôkô JpÂ|àü ÑõíXì koõÞo QvðAõO
óBùW ÿoAkpG|úðqô þƒðBƒìpƒùƒÚ RBƒÛƒGBƒvƒì îø Ao ïõu ÿçÆ ëAlì ô kpHG æBG ïpâõéýÞ oBù^
JpÒok Býðp×ýèBÞ QèBüA îüBøBð@pùyok ëBvìA ok úƒÞ þƒéHÚ ÑõƒíXì koõƒÞo .lƒñƒÞ IƒƒvƒÞ
oBýPgA ok kõG ûly QHS þüBýƒu@ ÿBƒø|ÿqBƒG
.kõy|þì oArâpG Bßüpì@
.kõG þðBù×¾A oAkpG|úðqô òýíø

ûlürâpG IèBÇìô ”óApùO úéXì“
RBüpzð BG Ao ó@þðlðAõgô
lýñÞúvüBÛì pãük

õãG pOkôq æBc !!óõÇýy ÿA !?ûkõHð õèõ^õÞ !?ïkpÞûBãð ïAõg|þì ï þ^pø ,úHýXÎ þéýg ïApG ÿrý^ úü óApùO úéXì
!ûkõGþ^úãük ô kpÞ ûBãðõñì ûkpg úüô ly QÞBu ó@ úü .îðõO þíð ,îðõèõHÛG ïkõg úG
ïkõG ûkBPuAô ÿoõW òýíø úÛýÚk ôk þßü - :Q×â lÏG ?ôo þ^ - oõK Jkõö ì .ï
!ïkpÞ|þì{øBãðô þÞkqkÈÛÖôBXñüAÿlìôAòì{ýKqAõO- YñKô QvýG ,QvýG òüAõO úßñüA -oBýìBÞ
îùG ly RBì ûoBGôk ô QÖo {Hè ôo qA ûlñg !?ÿkpÞûBãðôoïlñâûpXñKqA ÿlìôAô þPÖo òì {ýKqA ÿoõW ú^õO ,úÛýÚk
:Q×â lÏG ûkpg úü ô !ûo@,Ig- ÙpÆ àzýzÞô ÿkpÞ þuopGôo êdìô BXñüA
!?ÿkpÞ|þì{øBãðÈÛÖúÛýÚkôkþßü- ïpu úG pu ÿoAk ,õy îâ ôpƒG -oBƒýƒìBƒÞ úñd¾ôÿkpÞõOoBÞAl¾ôpuþGôÿlýzÞôo
!ûo@- .ÿoAm|þì úG !!óôpýG ÿlìôA ô ÿkpÞ ÿqBu áBK îø ôo
úÞ ÿkõG ûlük }õO þHýXÎ rý^ -oBýìBÞ !õOóõWúGúð- õñüA úÞ ïo@|þì oBzÖ ïkõg úG þ^ pø õO óõW
!?ÿkõGûlyRBì{ùG AlW òì qA úÞ þPÚô qA õO þñÏü -oBýìBÞ .îðõO þíð ,îíù×G

îzy| {hG

ïlñâ !úÞ QyAlð ÿoBÞ Ig - þíð þðõðBÚ aýø !îñEíÇì úÞûo@- #
?þHýXÎrý^ú^þñÏü- ÿpGô BXñüA ÿBýG úÞ ÿlýuoolÛðA ÈÛÖ ,ÿly BG òì ,úHýXÎ þéýg úÞ òì úuAô -oBýìBÞ !úìpWoBÞòüA úÞ úâ
!Arý^ òüA ô kõHð {ñO xBHè «çTì -oBýìBÞ !?þñÞ ûBãð ôo ïlñâ þÞkqk ô ûpXñK QzK þíð QÎBu ôk þßü qA pPíÞõO ï þãðoq ïõíO
þO úü ô òýW oAõéy úü ,kõG {ñO xBHè ,úð - !ûo@ - QvýG ÅpÎ ok õO úÞ þüAoBÞ òüA ïõíO îðõO !?þâ|þì QuAo òì óõW-oBýìBÞ
!lìôA|þì{ùGïþéýg.Rpy úÞ þPzâ|þì þø îðõðBÚ JBPÞ õO -oBýìBÞ Rpýc A« lW ,úHýXÎ «BÏÚAô !îñßG ,ÿkpÞ úÛýÚk !õO óõW úG ûo@ -
ÿkõG ûkBPuAôôo þ^ wKõO Ig -oBýìBÞ Bü úìpW ,ÿkpÞ þÞkqk úÞ þøBãð òüA þíù×G ,úPÖoAôô êyolÛðA ,õO êTì|þìk@qA îðôA ,ûoô@
!?ÿkpÞ|þì ûBãð ô !?wýð ïpW àüpHO ,}BGõñì ,Q×â àüpHO QùG lüBG «AlW ÜHÆ úÞ þãG «BÛýÚk þðõO|þì ,îñýHG -oBýìBÞ
.úãük ôo ïlñâ kõg - !úãük ûo@ - ókõHð ïpW úÞ úðõðBÚ qA ûkBì Bü ûp¿HO Bü lñG ïôlÞ
!úð Bü ûly îýèBc Jõg îñýHGoAnG -oBýìBÞ !?kõGþ^úuAôRxpOolÛðAwK-oBýìBÞ !kAk oBhPÖA óBzð QùG lüBG ?úý^
ûkBPuAô BñüA úíÎ ûpXñK QzK úÛýÚkôk þßüõO ûlülð õñì úÏÖk úü p×ð úü úÞ òýíø ÿApG - olÛðA ïk@úÞ ûoBÞ îñüA úãük ,ïAõOõy îâ - ?úñÞ|þì lýDBO ô QGBS ôoBßñüA
?úPuok .ÿkpÞ|þì ûBãð ôo ïlñâ ÈÛÖ ô ÿkõG !úyBG úÞûlìõýðúéEvìòüAþðõðBÚaýøõO ç« ¾A-
.ûo@- lÏGûkpgúüôkpÞûBãðõñìRBìÿoõÇñýíø !?ûlG {èõÆ
?òýíø ï ÈÛÖ -oBýìBÞ :Q×â úHy úü oõÇ^ õO ,kArüpì Quk BGBG -oBýìBÞ ?úyBHð Bü úyBG ïpW kAõhG
.ûo@- ôk õƒO ,óBƒìBƒu òƒñÞ Rpƒu pƒG áBƒg - AlýK ÿlülW ûAo úñßð !?ÿly ëõƒdPì olƒÛðA olÛðA ÿkõg þG òì wK !?Alg ôpO -oBýìBÞ
?kpÞ|þìoBßý^ïlñâlÏG-oBýìBÞ ûBãð úü úuAô ÿkpÞ ØƒéO õƒñƒì QƒÚô|úƒPƒÎBƒu ÿlülƒW îƒPvýu úƒG úƒâA òƒì óõƒW ?ÿkpƒÞ
ïkõg qA òì lÏG .kõHð úƒWõƒPƒì {ƒèôA - !?þÞkqk !?ïlýupO|þì æBc BO
àzg Jõ^ úü úÞ ïpG ïlìôA ô ïlýzÞ QèBXg !kõHð úÞ ûBãð úü - !ûlG kBü îñì úG ,ÿkoõgpG Õôok QùG ïoAk òì úÞ þñÞ|þì pßÖ úâA -
lðôkpâpGõypu ,ly úWõPìô kpÞ Al¾ ïBKpüq :Q×â ô lülñg úÏÖk úü !?þ^ lülW îPvýu -
ÿoõW òýíø lÏG ,kpÞ îøBãð îðôA ô õñì ÙpÆ ûBãð úü wK ,úãük õãG õñüA Ig -oBýìBÞ îðõðBÚ õO ô ÿkpÞ úÞ ÿoBÞ òýíø -oBýìBÞ !xpLG êýÞô úü qA ôpG ,îâ|þì
.úãük Qvýð ïpW úÞ|úPyõð õO ,ïoAk ëõHÚ ôpO Ùpc òì ,úð -oBýìBÞ
ôo ïlñâ ûpXñK qA þÞkqk îPÖo úÞ òýíø - óôA qA !þãG ôo ÿrý^ ÿkõg þG úÞ þPvýð|þìk@
úãük !ïõíÎ pvK îø ô þÛýÖo îø õO ,úPynâ
úãì !ûqõu|þì pPzýG úÞ êýÞô qA òì úuAô Qèk

!?úð
!úìõéÏì ,ûo@ Ig -
Õôok õO qA æBƒc BƒO òƒì «ç¾A -oBƒýìBƒÞ
!úyBG }|þìôk òüA úÞ ïlýñzð
.k@|þìïlGÕôokqAç« ¾Aòì-
.QíuBñy|þì ,îðôk|þì -oBýìBÞ
Õôok QƒùG úƒßñüA ÿApƒG oBƒýƒìBƒƒÞ BƒƒìA -
!îupO|þì ûkpg úü îèk úO ,îyBG|úP×ãð
úãük úÞ ïæBc !?þ^ úuAô xpO -oBýìBÞ

.úðõì QzK îðõðBÚ
!îO úyBG ûlük þßü îupO|þì úg@ -
!?kõG BXðôA þvÞ úãì ...¶A -oBýìBÞ

.îñßð pßÖ ,úð -
ЃíƒW ôo QƒuAõƒc ëôA Iƒg -oBƒýƒìBƒƒÞ
ÿkpÞ|þì ûBãð ôo oô óôA ô oô òüA ô ÿkpÞ|þì

!lÏG
...BìA kõHð þvÞ ,ïkpÞ ûBãð -
!oBýð lG Qèk úG !ÿly þuAõuô -oBýìBÞ
?þ^ úyBG ûlük þvÞ úâA -
oBÞ !wø ïløBy úü QÚõðôA ,Ig -oBýìBÞ
ô qôo òüA õO|úPHèA ,úy|þƒì êƒßzì ûkpƒg úƒü
ëõK wK ,lüpg ëõK BG ïløBy úy|þì oBâqôo
òì BìA ,úãük BPÚô òýíø úuAô ,úGõg þ^ ÿApG

50


Click to View FlipBook Version