The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL COPY. READ, VIEW OR DOWNLOAD TEHRAN DIGITAL MAGAZINE ONLINE FOR FREE WITHOUT SUBSCRIPTIONS, EXPERIENCE ON YOUR SMARTPHONE, TABLET AND COMPUTER, ANYWHERE, ANYTIME

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2017-10-03 12:51:16

Tehran Magazine Issue # 1053

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL COPY. READ, VIEW OR DOWNLOAD TEHRAN DIGITAL MAGAZINE ONLINE FOR FREE WITHOUT SUBSCRIPTIONS, EXPERIENCE ON YOUR SMARTPHONE, TABLET AND COMPUTER, ANYWHERE, ANYTIME

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
8 úd×¾. ...........|..|.|.|...........|.|....QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo þHdì îüpì pPÞk - Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
10 úd×¾..|.|.|...........|.|..........|..................)þzHc lýÏu(úP×ø îg ô aýK ok -
& Publisher
ÿoõð lŸHùy12úd×¾.............|.......|.)ÿrXñìàìBýupPÞk(?QuAïAlÞòìrìxpPuAòüpOJphì- SHAHBOD NOORI

16úd×¾........|.........|............................................óBùW VkAõc|-| )| |201 7pHPÞA 6(| 1396pùì 14 úÏíW 1053 ûoBíy îßü QvýG |ëBu

22 úd×¾................. )þÏÚAô þèô IýXÎ( lüõyZoBgkõgþPcAoúÛÇñìqA}ôo20òüABG-| Since 1996, Friday October 6th 2017 ISSUE#1053

24 úd×¾..|............................óôoqBÞ þãñu ÿBùðAkõPuA ô þðBuBu ûoôk ok òýÖlO-|

(818) 881-177128-39úd×¾........|..............................................BýðkoBñÞúyõâqA|-|

40úd×¾............|.............. kõGløAõgIèBWóBPüApGúÞBø|óõíýì|ûoBGokþñPvðAk17-| TEHRAN MAGAZINE
44 úd×¾ ........................................... ) oõK Jkõì.ï úPyõð þÚoôBK( êvÎ – PO Box 3665
46úd×¾....................................)kp®ÞÿløúPyõð þÚoôBK( ëBÛðlypìp×ÏW–
Winnetka, CA 91396 USA

48úd×¾..................................................................þyqoô– WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

50 úd×¾ ..| ................................)”õèûrícòýßO“úPyõð þÚoôBK( úìok ÿpPgk– E-mail: [email protected]
Facebook: TehranMagazine
52úd×¾..............................)þøAoôkpu( îñÞÿqBGAoûkpì{ÛðløAõgþíðîèk–

54úd×¾........................)léWÿôo( ...”ÿõGþéK“úéXìþèBXñWpyBð”pñ×øõýø“-| >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
56úd×¾ ...............................................)ûBOõÞóBPuAk|( |óAlñgÿqõÚ-| .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð
58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-|
60-65 úd×¾........................................................BøpHg ô Bø ûpù^- .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
66-69 úd×¾ ..... ..................................................úünÓO ô þßyrK- Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð-
|72-75úd×¾.|.............................................................. ëôlW- .Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
76 úd×¾....|........................................................ úP×ø þDõãzýK- ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -
78 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-
|80 úd×¾ . .|......................................................... þvýéãðA {hG - .lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì

.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

when subiscription start , there is no cancellation or refund

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

òì þâlðq BG úðõã^
ûoAô@úÞlðkpÞÿqBG

...ïly QGpÒ

óApüA þGõñW ÿBøpùy qA þßü ok
oAk ëBu ô òu ÿokBì .ïlì@ Býðk úG
ïokBì qA ëBu úð ïolK òu Apüq îPyAk
ô lðkõG ûkpÞZAôkqApük .kõGpPß^õÞ
.lðkõG ûlyoAk ú`G îøpük
úèBu ûBXñK ïokBì ïlì@ Býðk úG òì þPÚô
òüA ïBíO BG .úèBu àü ô êù^ ïolK ô kõG
ÝõÖ ïokBì .îýPyAlð ÿlG þâlƒðq ÙBƒ¾ôA
qA þßü úHOo þèBÎ lñìoBÞ ô QyAk wðBvýè
ÿBƒøpƒùy qA þƒßü òƒÞBƒu .þƒPèôk RAoAkA
Ao þâlðq ëôA ëBu lñ^ .îükõG óApùO ÙApÆA
úèBu {y .ïlðAonâ pukok óôlG B« HƒüpƒÛƒO
ô {ñO lÏG úG ó@qA .ly kBPÏì ïolK úÞ ïkõG
.ly Ñôpy Bì þâlðq ok AõÎk
úG Ao ïolK kpÞ|þì þÏu þéýg ïokBƒì
ôA .QyAlð ÿA ûlüBÖ þèô lñÞ ÜüõzO ápO
ôA kBýPÎA úñürø úðBg Zpg pG ûôçÎ kõG oõHXì
.kõG ûly|úPvƒg þƒGBƒvƒc .kqAkpƒLƒG îø Ao
AlW ïolK qA ô QÖpâ ÝçÆ ïokBì ûpgæBG
okBì úG Apì ûBâkAkô ïolK AlPGA óBíø qA .ly
.lðkpLu
pPùG þéýg òì ÿoAk úãð ÿApG ôA ÈüApy
ô kõHð ÿpýâ Qhu óq ïokBì .þÂAo òì ô kõG
Ao {PuAo .ly þƒíƒð òƒì aƒýƒKBƒK þƒéýƒg
QÚô úÞ kõG oBÞ pýâok olÚ ó@ lƒýƒøAõƒhƒG
îðBPuôk BG îø òì ,lupG òƒì úƒG QƒyAlƒð
lÏG IéÒA úuolì qA lƒÏƒG .ïkõƒG ëõƒÓƒzƒì
...ô Bíñýu ,áoBK .îükõG óôpýG Ao BøpùÊqA
oõW ô ÐíW Ao Bø ëõK ïkpÞ þÏu òì .kpÞ RõÖ þðBùâBð ÿrÓì|úPßu þãñøBíø aýø Bùð@ .kõG þGBvc ô Jõg ÿ Iy ô îülì@|þì óApùO úG BøpùÊ qA lÏG þøBâ
úÞ Qvø|úP×ø úuôk .îüBýG Bßüpì@úGô îñÞ RõÖô ÿoBíýG òüA òýG úé¾BÖ olÚ ó@ òýíø ÿApG .lðlük þíð àìBýu ô òì òýG
xõƒvƒÖA QƒGpƒÒ ok óæA . îPƒvƒø BƒXƒñƒüA pvK .ïkõG ûly úÞõy çìBÞ úÞ kõG ûBOõƒÞ .îýPzâ|þìpG
ÿBø QýÏÚAô qA Ao kõg Bø ïk@ Ap^ ïoõg|þì Ao ïokBì áoAlì òì úG àíÞ úðBùG úG ïA úèBg .lðkõG ZAôkqA òüA ØèBhì BG|Bølì@ ô QÖo òýíø ok|úPynâ ëBƒu
ô þâoAô@ òüA oB^k òì BO lññÞ|þì oôk þâlðq îñÞ QSAoôoB¿dðA ïA|úPvðAõPðqõñøô QÖpâ ëBíy úG îø BG qôo lñ^|úPynâ ëBu êýHìõOA wðAs@ lñìoBÞ .ïly Bñy@ àìBýu
pvK àíÞ úG .ïpýãG Ao ïokBì úíýGô ÝõÛcô .lðkpÞpýãPuk Ao Bì xõèB^ ûkBWok îýPÖo Bì ûkBu ÿõâ ô Q×â ô ò×éO ÜüpÆ qA .kõG
.ïõy þâoB`ýG úGô îükpÞ ÐíW Ao úðBg ÿBø JBHuA ïA úèBg îükõG wHc qôo lñ^ ,ïpdìBð BG úÇGAo ïpW úG ô QHdì ô pPzýG ÉBHOoA úG îÞ îÞ .ly Ñôpy
pvK ,îükAk ëBÛPðA îðBPuôk qA þƒßü úƒðBƒg ô kpÞ þâlðôk þéýg ïokBì .îüly kAq@ lÏG ô
Ao ó@ô QÖpâ úðBhHcB¾qA Ao {ýK ëõK úèBg kAq@ lñu BG îø lÏG ,lýzÞ þPcAoBð þéýg .ly êülHO pO ÜýíÎ ÿA úÚçÎ
þâlðq óBíè@ok úÞ ïA úèBg ûqBO .lýzÞ æBG ÿoBÞ þèô kõƒG ûlƒy úƒWõƒPƒì ïokBƒì
lñÞ|þì þÏuô lðAk|þì ïokBì êOBÚ Apì lñÞ|þì .ïly ôA ,koôBýð òì ÿôo úG kpÞ|þì þÏuô QyAlð
ÿApG úÞ þüBørý^ êüBvì òüA ókpÞ fpÇì BG ûk ô ïly pýãPuk ûoBGôk lÏG ûBì lñ^ .lì@ þíð ÿlG pvK }pËð úG ô kõG ûlük Ao
pƒÆBƒg úƒG oBƒG òƒüA ïlƒýƒzƒÞ wƒƒHƒc qôo àìBýu .lðkõHð þÂAo ôA ÿ ûkAõƒðBƒg þƒèô
.lzßG æBG Ao ûlðBì òì kAq@ QðBí lýÚ BG îø oBG òüA .þGBXclG ÙôpÏì ëõÚ úG ô kõG ÿoAlGBvc wðBƒvƒýƒè
àüqA lÏG ïokBì|úPynâ ëBuoõüpùy .ïly ûkAõðBg àü ÿ ú`G ôA ?þ^ òì .ûkpßéý¿dO

6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

ákõÞàyõKókpÞÅõÎëBcokúÞþGpìBü AlýK Quk òüA qA ÿkoAõì ...ô Qýíýí¾ óApùO úéXì
kõg þñýG úG òý^ þPÚô QƒuA úƒèBƒu àƒü | | .lññÞþì
lÎBvPì úÞ ÿlñüByõgBð ÿõG qA úPgAlðA Bð Bü úPuAõg óæBvâorG úÞ ÿBƒø ïBƒýƒK ûoôk úG ÜéÏPì BùñO þvñW }qõì@#
lG qA ÿpüõ¿O lñÞ þì oBWrðA oBùÊA ûlƒy úG îýÛPvì pýÒ êßy úG Bü îýÛPvì úPuAõg QuA þíüAk ÿlñüApÖ úßéG ûkõHð þðAõWõð
þìúÞlñÞþìBÛèAkõgákõÞòøm úGAoókõG þuBvcA rüo úüBK lññÞ þì êÛPñì óBÞkõƒÞ ÿBøqôo òüpg@ ô Ñôpy lƒèõƒO qA úƒÞ
qA {hG òüA úÞ kõy QyAkpG úðõãñüA lðAõO - þßürýÖ kõg koõì ok ákõÞ úƒÞ QƒuA úÞ þüBXð@qA .kkpâ þì êìBy Ao þâlðq
qA ô QuA JõéÇìBð ô lG ÿpìA lƒèõƒì ólƒG úÞ þüBXð@ qA .lñÞ þì AlýK þvñW -þðAôo ÕõéG ûoôkqA {ýK þvñW QýGpO ÿBø úüBK
lüBG ó@ ÿBø ûkoô@pÖ Bü ô óBâoA òüA òPyAk þzhG ákõÞ ûBãðqA þðlG ÿBø ûkoô@pÖ úíø ÿoBPÖo -þìçÞRAkôApì kõy þì úPhüo
| |.kpÞQèBXgôïpyxBvcA þ×ñì ûBãð úðõâ pø kkpâ þì Jõvdì ólG qA oõdì ëõc ákõÞ BG òýHÚApì ô òülèAô
ûoôk ok þðlG úÇGAo úèõÛìqA úÞ þ×üpÏO òømokólGqAlGþypãðþðlGRæõ¿dìúG >þHdì îüpì < pPÞk oBývG QýíøA qA þvƒñƒW óBƒâoA ô ólƒG
þÆBHOoA lƒñÞ þƒì AlƒýK êƒßy þƒèBƒvâorƒG okBìëBTìóAõñÎúG.koAnâþìÿBWpGákõÞ þvñW QƒýƒGpƒO .kkpƒâ þƒì oAkoõƒgpƒG
QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo ô þvñW úÇGAo úèõÛì Ùp¾ úG BùñO óBÞkõÞ
BG úßéG kkpâ þíð kôldì êTƒì lƒýƒèõƒO
IuBñì þÞok þvñW óBâoA Quok þüBñy@
ÿBø {Ûð ,kõg þvñW Qüõø úG QHvð
ÿBø ÀgBy , Bƒø }qoA , þƒPƒýƒvƒñƒW

óBÞkõÞok þvñW lyo

úG okBì BG kpÖ þÆBHOoA oBPgBu BG äñOBãñO 8
ok þãPvHèk ÐHñì òüpPíùì ô òýèôA óAõñƒÎ
BPuAo òüA ok ô lyBG þì AoAk þèBukpg ïBüA
þzÛð ,qBýð òüA úG okBì þüõãhuBK Qý×ýÞ
ok " úÇGAo " ïõù×ì ÿpýâ êßyok þuBuA

.lñÞþìÿqBGákõÞ òøm
þì þÎBíPWA ÿkõWõì óBvðA úÞ þüBXð@qA| |
úðõâ úG ÿA úÏìBW pø ok" úÇGAo "ØüpÏO lyBG
-þãñøpÖ ÿBøoBýÏì xBuA pƒG ô ûtƒüô ÿA
úPzâ BñÏì úÏìBW ó@ ûtüô þHønì -þÎBíPWA
þgpG .lðkpãýì ApWæA ïqæ BÃÎA ÿõƒu qA
,wíè ïõù×ì ûkõG pO Quôk wíè ÐìAõW
kApÖA óBýì ok kõWõì wíè Ñõð ,wíè óArýì
þì ÜüõzO Ao þðlG pPzýG þßükrð þƒüõƒâ
,ÿkõùü ,JpÎ ÐìAõW ëBTì óAõñÎ úG .lññÞ
...ô úðApPülì ÜÆBñì ïkpì ,þÚpy ÿBƒKôoA
ok úÞ QvýèBc ok òüA ) 1971 óBýGApdì (
..ô BßüpìA ,wýéãðA ,óBíè@ óõ^ þüBøoõzÞ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D. .)1992,óõvíýu úPÖBü Rpùy "wíè îÞ "þìkpì úG
ok þ×ÆBÎ pËð qA úÞ þðBÞkõÞ êGBÛì ok Qý×ýÞ þuopG ok .)1972‚õâBPðõì(lðA
American Board of Internal Medicine lðA úPÖpâoApÚ þGBñPWA óBãPvHèk ÿlñG úÛHÆ lñüApÖ úG óAõO þíð ÐìAõW þPÖBüok wíè
oôBG àýPðBìo ÜzÎ úG «BHèBÒ þèBvâorG ok ok óBÞkõÞ QýÏÂô Qý×ýÞ òýñ`íøô lyo
ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| þðBíüAòýñ`íø.lðoBãðAþìîéýÖApð@úPyAlð oôBG úG .kõG BñPÎA þG lyo ØéPhì ÿBø ûoôk
ûkAlð óBzð kõg qA úÚçÎ ô ÜzÎ ïAôk úG ÿBø ûkAõðBg l¾ok 93 )1969(äñãé×èô
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ QuA þñP×â .lðoAk Qýíýí¾ qA xpO úýHñO IèBÒ ok þvíè Qðõzg qA þüBßüpìA
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ þÛzÎêDBvìúñýìqok«BHèBÒkApÖAqA úPulñüA oBPÖo ëpPñÞ ÿApG þPýGpO ÿBøõãèA ok þðlG
(lðõy ÜyBÎ lñðAõO þíð þPcApG .lññßýì ûkB×PuA kõg óBÞkõÞ lñvKBð ÿBø
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ QhuÈüApyok,ó@pGûôçÎ.)1987‚oôBy þãñøpÖ îýèBÏO þgpG úÞ QvýèBc ok òüA
QüBíc kõg àüpy qA þâlðq oAõyk ô ,úðBüApâ êÛPvì ÿBø }qoA pG lýÞBO óõ^
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG ÈüApy ok ç« GBÛPìô ûkpßð kAlíPuA þ×ÆBÎ wc BO úPzâ IHu oôpK ÿkBì ô oõdì kpÖ
þíð B×üA pãPüBíc {Ûð ôA ÿApG Aq xpPuA qA úPulñüA ok îèBu þâlñHv^ ô ÜéÏO
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # êDBvì JBG ok . )1992 , óõvíýu (lññÞ úÞ Ap^ .kkpãð òýìBO þPuok úG óBÞkõÞ
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW úGpc óAõñÎ úG wßu qA kApÖA òüA rýð þvñW BG óBÞkõÞ qA úPulñüA lèõO úËdè qA þPÚô
lññÞþìûkB×PuAkõgþvñWàüpyëpPñÞô ,pýy úzýy ,úévèBÞ ,ûoAõùâ ,QhO
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # kõg qA àýPðBìo ÈGAôo ok þéÞ oõÇGô êÛPvì òßíì lc pu BO ...ô àðBPvK
( lñøk þì qôpG þ×ÆBÎ þ×ñì RæBc wíè úGpXO qA «Bíévì lðõy þì QýGpO
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse ÜýÛdOok úÞþHèBWúPßð.)1990‚óõvíýu ûpùGpPíÞôA òìA }õÒ@ôokBì {hG {ìAo@
QuA òüA úPÖo ûoByA ó@ úG )2011( wéýPu þÖpÆ qA .)1997 péø(ly lñøAõg lñì
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# úGkBüqêüBíOõuàüqAkApÖAqAúPukòüAúÞ 77 lølýì óBzð þñKAs óBÞkõÞ þuopG
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # xBvcA ó@ qA ëBc òýÎ ok BìA lðoAk wíè xBvcA Bü þvíè QýñìA qA kApÖA òüA l¾ok
}qAõðôólyúPÖpâêÓGïBãñøûkpÞ ÿoArýG úPuk òüA .lñyBHýìoAkoõgpG þãPvHèk òìA
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok #
QuõK ókpÞ RôApÆ | |.løkþíðQukBùð@úGþGõgxBvcA BG Rlì þðæõÆ þPuõK úÇGAo óAokBì qA
ûpìq ok þãPvHèk pËð qA úÞ þðBÞkõÞ ok Ao Bùð@ þðæõÆ Rlì úPyAk kõg óAlðqpÖ
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # ok lñyBG úPÖpâ oApÚ JpÇÃì óBãPvHèk úG oõHXì úÞ þÇüApy ok Bü úPÖpâ }õÒ@
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # þì oApÚ ÿkApÖA ûkpìq ok þèBvâorG ûoôk ókpÞ Bøo ÿBW úG lñPvø ÿoBÞ oõìA ïBXðA
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # RBÏÖk úG ô QÎpu úG ,þPcAo úG úÞ lðpýâ BGô úPyAnâ kõg QzKpG JAõhPhOok Bùð@
oB^k þÏÚAô ÜzÎ ókpÞ AlýKok ûly ÜyBÎ ákõÞ ókpG ïBíc kõg BG ,lññßýì êíc kõg
õì }rüo óBìok # lññÞ þì xBvcA kApÖA òüA .lñyBHýì êßzì kõg }qõì@ ÿBW úG (þãèBu añK òu BO
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # BìA lðõy àükrð óApãük úG úÞ lðoAk Quôk ô }õÒ@ ô wíè qA ûkB×PuA)ÿpâ QÖBËð
òýíø úG .lñPvýð þßükrð òüA ÿApünK Bùð@ koAõì ...ô óBÞkõÞ òPgBu ïAo@ÿApG }qAõð
(818)343-0101 RkBvc,àyóõ^þOBuBvcA IéÒAêýèk òüA þðlGpO ïpâ úÇGAo qA þÞBcpãükoBývG
oôBy (lññßýì úGpXO oBývG Ao .. ô BO lyBG þì kõg óAlðqpÖ BG óAokBì qA úPuk
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 úG úðõâ xAõuô þøBâ ÁBhyA òüA.)1987 òýßu"fçǾA kõy þì úP×â úßýüBW
okþâlyápOqAûlükpâúPvGAôkõgàüpy xBíO ÿBñÏì úG "þPuõK úÇGAo Bü Mýy
corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO |.lðkpâþìúíøAôoB^kkõgàýPðBìoÈGAôo koAô òKAs äñøpÖ qA þPuõK Rlì þðæõÆ

9 | .QuAûlükpâþOBÓèÙoBÏíèAûpüAkúÎõíXì
ûkAk óBzð )2011 (wéýPuA ÜýÛdO ok {ñÞAô Qý×ýÞ ly pÞm úÞ úðõãðBíø
þãükrðÿApGwíèqAkApÖAòüAúÞQuAûly QýÏÂô úG þ×ÆBÎ RæõÛì úG QHvð kApÖA
ókpÞ QHÚApì ,ëpPñÞ ,þvñW RBýð ,þ×ÆBÎ þÞkõÞ òýñuok óBð@þ×ÆBÎ-þðlG JoBXO
òüAqA .lññÞ þì ûkB×PuA òPuAõg QHÚApì Bü ,þÞkõÞok úÞ þðæBvâorG .lyBG þì ÉõGpì
òüA þvíèô þðlG ÿBø xBíOqA ÿA úPukôo ok lñyBG ûkpÞ úGpXO Ao òíüA þ×ÆBÎ úÇGAo
lðAõPýì úÞ úPyAk QHTì úHñW kApÖA qA úPuk àüpy Bü Quôk BG kõg àükrð ÈGAôo
îPvýuokQHTìRApýSBOBüBølìBýKúGpXñì ôòEíÇì,àükrðúÇGAokBXüAúGokBÚþvñW
kpÖúßýðBìqç« Tì(kkpâóApãükBGôAþÆBHOoA kApÖA òüA .)2004 , wðpÞ (lñyBHýì lùÏPì
wíè úG RokBHì úWõO Bü QHÚApì Qýð úG ÿA úGpXO ÿAoAk úPyAk óBíüA ÜzÎ úèõÛì úG

.)lñÞþìkõgàüpy (lñyBHýì óly ÜyBÎ qA óBñýíÆA pK ô kBy
úGAoþãzýíøoBÏyôlýyBGqôpýKôkBy ÈüApy ok ó@ pG ûôçÎ .)1987 ,oôBy

pPùGþâlðq,pPùGwßu:úÞ}õâ úPÖBPy kõg àüpyqA þüõXèk úG Aq xpPuA
( lðoBãð þì Qíø ÿô qA QüBíc úG

|óApùO úéXì

úPyõð kpâBy ó@ ô kõG Bøôqo@ qA þßü òPyõð | |.kpÞwýuCBO
úG êülHO úÞ QuA òüA òì ÿôqo@ BüAlg :kõG QìlgÙp¾AokõgþâlðqqAëBukBP×øôA
.ïpýãG úðBg ok Ao ó@ ÿBW BO ïõy óõürüõéO óBýì ok ô kpÞ þðAõhGBPÞ YüôpO ô äñøpÖ úG
ÿBƒW ok Apƒì ïõƒzG óõƒürƒüõƒéO þƒPÚô óõƒƒ^ .kõGoAkoõgpG ÿA ûtüô QýGõHdìqA Bø ÿqApýy
úÛéc îÖApÆA ïA ûkAõðBgô lðoAnâ þì Áõ¿hì BGþÛÇñìôJõgkoõgpGôÿoAkïkpìokÿkçG
ÿlW Ao ó@ úíø îðq þì Ùpc þPÚô .lñðq þì ëBHðk úG wÞ pø ô kõG ÙôpÏì JBPÞ òýÏWApì
þPÚô .lñøk þì }õâ îÖpc úG ô lðpýâ þƒì þì àíÞ ôA qA kõG ÿA ûlñvüõð ïBð ô JBƒPÞ
Ao îéßzìô lñuo þì òì úG «AoõÖ ïõy þì JApg þì ÿkpÖ óAõñÎ úG Ao ÿkçG Bø ÿqApýyô QÖpâ
kkpâ þìpGoBÞpuqA ïolK þPÚô .lññÞ þì êc ûlñvüõð Bøl¾ô JBPÞ óAoArø ïBð úÞ lñPgBñy BG úP×ø îg ô aýK ok
ôlñýzðþìòìÿõéWlyBGîøúPvgpâAþPc þâlñvüõð ÿBø àHu BG ô lðAk þì Ao Øèõö ì ô
.løk þì }õâ îÖpc úG ô lñÞ þì ûBãð òì úG úÞ ÿkçG òülƒGBƒÏèA òƒüq .koAkþƒüBƒñy@ þzHc lýÏu lídì
þì òì QHd¾ ÿBK QuA QcAoBð ïokBì þPÚô qôo úu ôk lðBì løAõg þìApâ úzýíø }kBü
| |úGôlñyBGòìBGúßñüAÿApGîøîðAokApGôlñýzð ô Qynâok qApýy ok þãèBu 91 òu ok {ýK |[email protected]|
BG ÿBø ÿqApýy ûBì oõüpùy àü ô þu úÏíW qôo
.lññÞ þì AõÎk pãülßü BG lñøk }õâ òì Ùpc QÞpy ôA ûqBñW ÐýýzO ok óAõg JBPÞ ô QÖpÏì ûôçÎ Ao Bø ó@qA þgpG úÞ koAk îéýÖ ûkqBü kõg ëôA qôo
ûkAõðBg úíø BO òÞ óõürüõéO úG êülHO Apì BüAlg ûkpÞ ÿqBG Bø ó@ ok Bü ô úPyõð þðAkpâoBÞ pG !ÿlíÞåpì
óõürüõéO êTì ô lñðAonãG òì BG Ao {PƒÚô ïA .lðkpÞ ,kõø òýGAo ,æõÞAok ,óAõW òüBPzßðApÖ .QuA
qA þgpG ïBð þâlðq lñâ ÿõG ô Bø ûlññÞ úýùO óAkpâoBÞ òüpOpýƒK >wƒÞôpƒG êƒì< #
.îñÞ þâlðq | | ïõuqôo BG ûBOõÞ þüõâ ô Q×â ok qôpìA kôõýèBƒø
ûly QcAoBð Qhu FBzðA ólðAõgqA úÞrýð kpì Bø ú`Gô Bì .QuôA ÿBø îéýÖ ok óõñÞA òì :Q×â þu þƒG þƒG õƒükAo
| | .QuA ÿlíÞåpì óAoôk úÞîPvø þðAoôk
| |:Q×âkõG òüA .QÖpâ îÞ Quk lüBHð Ao Bø ú`G # | | ïôkqôo
| !koAk pPgk òüA þÞBñPzcô okBì ô olK IXÎ- þèô lññÞ þì oApßO úíø úÞ QuA ÿA úPßð | ÿkçG Ì| ÖBcAlg

| |:Q×âôQÖpâæBGAo}puóq| .lñPgBñy þì qApýy ok úíø Ao >ÿkçG< #
óBìpPgk Ao FBzðA òüA óõ^ !þüõâ þì QuAo -

...QuA úPyõð

| | ïoBù^qôo | | .lñÞþì êíÎ ó@úG þvÞpPíÞ ÝBÚBPzì úG Ao {üBø JBPÞúÞkõG þyôp×GBPÞ
| | !úP×g QèAlÎ kAk þì úüApÞþøBzøk þHy qApýy ok JBPÞ
îèBu Bø JBPÞBO QÖpâþì úðBÏýG îø ëBüoôkô
pK óBüpPzì qA þßü .kkpâqBG þyôp×GBPÞúG
ÿA úðAqôo ëõK BG úÞïkõG ïkõgôA ÁpÚ BKô
ÿkAq@îßc óBíè@ok þøBâkAk qôpìA # ô ïkpÞþì úüApÞJBPÞôA qA kAk þì olK úÞ
ok ûBñãýG ëBu ûkoBù^ úÞkpÞokB¾ Ao ÿkpÖ ÿBø JBPÞ Bü óBùW JkA óAlüôBW oBS@ BG
êTì àü ÿpHg òýñ^ ólýñy .kõG óAlƒðq Bƒñy@ >óBƒì< ô >lƒüôpƒÖ< þƒƒuBƒƒñƒzƒðAôo
þì úÞkpÞþÎAlO îüApG Ao ÿõvðApÖ ÙôpÏì
pPùG kõy úPvðAk ûBñãýGp¿Ûì àüpâA :lüõâ .ïly þì
| | .kkpâïõßdì ûBñãýG àü úÞQuA òüAqA okôkõGlðqóBgîüpÞóBGBýgokôAþyôp×GBPÞ| |
ûlñvüõð >BßÖBÞ wPðApÖ< úñýìq òüA ok óBGBýg ok JBPÞ þÖBd¾ ûBâoBÞ àü 1322 ëBu
ÿAl¾ ô pu pK JBPÞ ok óBGq þðBíè@ ÙôpÏì ÿqBíð ûAo úu úG ÙôpÏì lðq óBƒg þƒéσ׃ǃè

ÿBø óBPupýGk qA þßü ok úÞ ïoAk þPuôk oBßuA ûlðpG 1968 ëBu ok úÞ wÞôpG êì
ô pPgk îÒ qA ô lñÞ þì wüolO þèô úÛÇñì ókpÞ ÿqBGô ÿlíÞ ÿBø îéýÖ òPgBuokô ly
Q×â þì .koõg þì ú¿Ò }kpâBƒy óApƒvƒK úG ÿlíÞ åpì :kpÞ úÖBÂA koAk Rpùy Bø ó@ok
ok BøpPgk ô lðôo þì kBýPÎA ÙpÆ úG BøpvK óBùW pG îÞBc þuBýu úðBÛícA óBüpW pÆBg
qA BO lññÞ þì îâ Ao kõg xokôq ÿBø ÜzÎ ô úPgBu óõâpâk Ao ïkpì þâlðq ÿBÃÖ úÞ QuA
| |.lñGBüþüBøoûkAõðBgokkõWõìÿBøÿkpvèk úPÖpâ Bø ó@qA Ao ólük ÿlíÞô òPgBu ÿlíÞ
þíéÏì îðBg óBPuAk oô@kBü ôA QƒüBƒßƒc
úG eýd¿O ÿApG Ao {ðAkpâBy FBzðA úÞ QuA | |.QuA
Rly úG Bø ó@ qA þßü ólðAõg qA ô kpG úðBg ÿBñÏì úG ÿlíÞ koAk kBÛPÎA wÞôpƒG êƒì
ô lýupK Ao {PéÎ pøõy .Qvüpâ ô ly pSCBPì QuA áqBð Èg àü ÿôo òPÖo ûAo ô ûlñg ëBíÞ
FBzðA ÑõÂõì .lðAõhG BƒO kAk ôA úƒG Ao ó@ óq òüpÖ@ pÇg lðAõO þì ûlðqBu ô ûlññýG ÿApG úÞ

.lyBG
1974 ëBu ok úÞ wÞôpG êì ÿBøoBÞ qA þßü
ÿBø òüq< ïBð BG ópPuô îéýÖ àü ly úPgBu
þüBßüpì@ þPupKkAtð úG ó@ok úÞ kõG >oô úéÏy

.kõG ûly ûoByA
úìBðoBÞokþüBßüpì@úèBu91óAkpâoBÞòüA| |

10

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
qABøó@òýGpãükôûlyÅõÎrýðóAkpìôóBðq Ao ÿkpì ô óq óBPuAk >úíÞBdì< ïBð úG kõg
QvýðÿpHgþíülÚÿBøQýíýí¾ôÜzÎó@ JBßOoAïpWúGAoBøó@þÂBÚúÞløkþìfpy
þíðÝl¾óBykoõìokÜzÎQÚBýèQüBßcô koõìJBPÞþèôlñÞþìúíÞBdìþvñWëBíÎA
| |.lñÞ RBßüpdO }ôo ô ûAo ûoBGok úÞ þÂBÚ úÚçÎ
úÞ QuA oApÚ òüA qA ÜzÎ QÚBýè QüBßc | |!kõyþìûlükôArýìÿôoQuAþvñW
ÿApG óBüAôpðBìpƒÖ qA þƒßü oôk ÿBƒø óBƒìq ok úÞ ÿkpì pG ÿAô :lvüõð þì wLu BßÖBÞ
QÖpâ ÿkBüq óApýuA kõg ÿoõOApLìA }pPvâ îßc Bø ó@ Qyõðpu koõì ok þOBÃÚ òýñ^
.kõG }pvíø BG ÿoAkpu Bø ó@ óBƒýì ok úƒÞ !lñÞ þì okB¾
ôA qA oAkpu ó@ oôBãñW ûpù^ ólük BG AôpðBìpÖ ïBøApG@<RAoBùÊAúGQøBHyþGrýðBßÖBÞpËð| |
| |:Q×âôAúGôlì@{yõg ok þøAõg þíð pâA :úP×â úÞ Qvýð >òßñýè
þøAõg ú^ îñÞ RkAq@ ô îzhHG Ao õO pâA - .òßðÿoôAkóApãükûoBGokkõzðÿoôAkõOÜc
| |?kpÞ JBPÞ BßÖBÞ óly þðBƒùW êƒüæk qA þƒßü| |
oAkpHðBìpÖpíÎpg@BOô ïkpâ þìqBG îñÆô úG - ûlÎ kBüpÖ QvðAõO ó@ok úÞ kõGôA >úíÞBdì<
| |.kõGîøAõgõO Bƒü ô lƒñPyAlƒð ókq Ùpƒc ûqBƒƒWA úƒƒÞ Ao ÿA
óBýG Ao óBzèk Ùpc þÛüpÆ ú^ úG lñPvðAk þíð
ok úÞ BßÖBÞ .lðBupG óæõEvì }õâ úG lññÞ
ûlì@ Býðk úG óBGq þðBíè@ ûkAõðBg àü qA áApK
ÿBø ûBâkAk ok ô QyAk ÝõÛƒc ÿApƒPƒÞk kõƒG
qA BìA .kõG ëõÓzì Qìlg úG þüBñW ô ÿpùy
}oõzÞ þüBÃÚ ô þÚõÛc ÿBÃÖ qA úÞ BXð@
ô QÖpâ úé¾BÖ ÿpPvâkAk qA QyAlð QüBÂo
ly oBÞ úG ëõÓzì þüBýèBPüA úíýG QÞpy àü ok
oBñÞok úÞ lñÞ ÑApPgA Ao þñíüA ûçÞ QvðAõOô
| |.kõGIèBW}AþâlñvüõðoBÞ
ly ÜyBÎ oBG ôk {øBOõÞ þâlðq ëõÆ ok BßÖBÞ
àü ëBHðk úGô lðBì ïBWpÖBð ÜzÎôk pøok úÞ
ô ly êu ÿoBíýƒG oBƒ^k lƒülƒy þƒâkpƒvƒÖA
þâlðq úG úèõéâ àýéy BG þãèBu 41 ok ïBXðApu
| |.kAkóBüBKkõg
ô ÿpPvâkAkok QèAlÎ ÿApWA ïlÎpÆBg úGôA
úßð@ BG ô lýzÞ þì Yðo þPèôk ÿBø ûBãPuk
BìA QgBu þì kBy Ao ÿoBývG ëk {üBø úPyõð
óôlG ô kpÞ þâlðq JAnÎ ô Yðo ok }kõƒg
.QvG îz^ óBùW ÿôo úG ÿkBy îÏÆ ólýz^

?kpÞ þøAõg ú^ ïonâok Rpvíø óBW qA pâA - | |pg@qôo
| |.kpÞîøAõgQüAlÖAoîðBW- | QÚBýè|ô ÜzÎ

ô koõg þðBßO úéíW òüA ólýñy BG AôpðBìpÖ
kõWô pøõy ô óq òüA óBýì úÞ þÛzÎ pÆBg úG
.lýzhG Ao ôk pø QyAk ó@òPyAk úÞþùèA QuA þPHøõì ÜzÎ #
þéÞoõÆ úG ô koAk kApÖA þãPvüBy úG qBýð
| |:kAkiuBKAôpðBìpÖôQ×âxBLuoAkpu Ao ÜzÎ QÚBýè lüBG óBvðA Q×â óAõO þƒì
òüA qA õO .kõy þíð ïBíO õO oBÞ xBLu òüA BG -
õOqA úíøô kõG þøAõg òì lyoA ûlðBìpÖ lÏG úG | | .lyBG úPyAk
þÛyBÎ ô ÜzÎ úƒG êƒýƒèk òƒüA úƒG qôpƒìA
| |.QÖpâlñøAõgoõPuk IXÏO úG Apì }oArâ àü ólðAõg úÞ ïA úPgAkpK
p¿Ú qA Zôpg qA wK ô kpÞ þíýËÏO oAkpu ÝçÆ oBì@ {üArÖA úG ÉõGpì }oArâ .QgAlðA
úÞ kõG oõzÞ qA ZoBg ô êgAk óBýðApüA òýƒG
:Q×â }pvíø úG AôpðBìpÖ ûõßyBG ô òüoq úÞ þèBc ok .luo þì pËð úG ûlññƒÞ óApƒãƒð
BHüq olÛ^ AôpðBìpÖ jBÞ úÞ ÿkpÞ QÚk Jõg - úÞ lðoAk ÙôpÏì êTíèA Jp àƒü óBƒýƒðApƒüA
úðBg úG lý×u xBHè BG úÞ ÿpPgk :lüõâ þì
| |!?kõGûlyúPgBuçÆqArý^úíøôkõG ZoBg úðBg ó@ qA îø lý×u ò×Þ BG kôo þì QhG
:Q×â ô kpÞ ûBãð ôA úG oAkpu pvíø
| |.kõyþì
úWõO rý^ aýø úG òì þøAõhG Ao ôA QÛýÛc - ÿõg ô Üég úðBìq óly ÅõÎ BG Büõâ BìA
ûBãð õO úðAkpì ûpùƒ^ úƒG úƒßƒð@ rƒW îPƒyAlƒð
pÆBg úG ÿpÂBc þP×â AôpðBìpÖ úG úÞ ïkpÞ þì

| |...þñÞAlÖAoQðBWòì

óApùO úéXì

þüBñÏì òPÖBü Ùp¾ Ao kõg ûBOõÞ píÎ þÚBƒG Ao þƒgpƒG þƒðApƒdƒG þñý^ .lñPvø ó@ òPÖpünK ûõýy ok ,þøBýâ IÆ oôBzì ô ûkAõðBg ô ákõÞ xBñzðAôo ,ÿrXñì àìBýu pPÞk #
ó@ úG þÞkõÞ òu ok úÞ kpÞ þXðo ô kok ÿApG ok BìA .lðBzÞ þì þzÞkõƒg qpƒì úƒƒG þƒƒPƒc þHýÞpO ,ûõýy òüA .lñÞþì ûkB×PuA )|Balance Theory|(| | "ëkBÏO úüpËð" qA kõg óBìok
ô lÛPÏì {ýzÞ ú`ýð olK .kõG ûly úƒWAõƒì þPc ,þ¿Ûð òýñ^ úÞ lñPvø þðBvÞrýð êGBÛì îPvýu RæçPgA óBìok ô ÀýhzO ,ó@ok úÞ,þøBýâÿBøôoAk rüõXO ô þðBìok óAôo qA QuA
þßéùì ÿrÓì ÿoBíýG úG úÞ kõG þPƒupƒKAlƒg ûkAoA óBñ^ óBð@ úG ô ûkpÞ úPynâ qA pPüõÚ Ao Bùð@
qA Ao kõg êÛÎ úßýèBcok QüBùðokô lyoB^k oõƒÇƒG óBƒy þƒâlƒðq úÞ løk þì þâlðq ok ÿA | | .kõy þì ïBXðArýð ólG þüBýíýyôpPßèA ëkBÏOô JB¿ÎA þuBñzðAôo úHñWqA ,þH¿Î
óAôApÖ Yðoô kok BGô ûly BñýGBð ,kõG ûkAk Quk ÿçÆ ëAlì óBâlƒðpƒG .kõy þì ëõdPì þÛýƒíƒÎ
Alg koõì ok Ao ú`ýð pËð ÝB×OA òüA .QÖo Býðk qA óApHW ÿApG úÞ lðA úéíƒW òüA qA òýèõéÏì àýLíèA
kBÛPÎAô ûkpÞ ÅõÎ «çìBÞ ÿlðôAlg QèAlÎô ok Ao ÿpãük ÿBø þüBðAõO ,þívW ÀÛð òüA
þÚBG .kAk Quk qA Qýdývì ô lðôAlg úG Ao kõg Ùlø ô ïõù×ì úÞ lñøk þì }oôpK óBñ^ kõg
BG BO lðAonâ ÿA ú×véÖ Üég QùW ok Ao kõg píÎ òýñ^ úßýðBð@.løk þì óBƒy þâlðq úG ÿlülW
îâokpu ô kok qA pK óAôo ô fôo úG lðAõPG ó@ ÿlýìABð ô þƒâkpƒvƒÖA ܃íƒÎ úG Ao Bùð@ þðApdG
óôlG kõG lÛPÏì ú`ýð .lølG þzìAo@ {üõg úßO úßñüA qA lñPvø óAõOBð ,lðBzÞ þì ÜéÇì
Ùløô þñÏì BO QuA kAq@ óBvðA Alg úG kBÛPÎA óBñ^ ûoBGôk Ao óBy þâlðq ûlý`ýK ÿBíÏì ÿBø
ÐÚAô ok ÿkAq@ òüA .lñÞ Üég kõg Ao þâlðq Bùð@ úG lülW püõ¿O BO lññý`G îƒø oBƒñÞ ok
çPHì ó@ úG Alg þG óBvðA úÞ QuA þPýìõßdì
óBùW ô ÜéÇì ÿoBýÏì kõWô óôlG úÞ Ap^ .QuA | | .lølG{ìAo@ô,ûrýãðA,Ùlø
ÿApG }çO ô þðBíè@ ÙõvéýÖ ,úƒ`ƒýƒð

?QuA ïAlÞòìrì xpPuA òüpO Jphì
| xpPuA BG úéGBÛì QùW )|Chamomile|( úðõGBG þüôoAk ûBýâþÖpÏì

êGBÚ ô ÜýíÎ þyqoA ô þñÏì òPÖBü ç« íÎ ,pýâ ókpÞþâlðq kok ÿApG þüBñÏì òPÖBü lñPvø ,úƒéG .QƒƒuA ûkAk Qƒuk qA úƒzƒýƒíƒø þñìrì xpPuA koõì ok úèBÛì òüA ok|#
ú×ýÊô ,lyBHð òßíìpýÒpâA þâlðq ÿApG FBßOA úéíW qA þƒðBƒíè@ 19 ópƒÚ ÙõƒvéýÖ úƒ`ýð þÞBg ûpÞ òüAqA ÿA úyõâokqôopø úßýðBvÞ ,þƒ×véÖ ÍBƒdƒéG úƒƒÞ îƒñƒÞ þƒì QƒƒHƒdƒ¾
4 òu þñÏü þâlðq ÿAlPGA ok úÞ QuA þðBvÞ þì þgpƒG .lƒðõƒy þì þðApdG òƒýƒñƒ^ oBƒ^k Ao pýSBO òüpO Jphì þívW ô ,þPgBñzðAôo
| |.lyBGþìêßzìoBývGÿA úÞ ÜýíÎ óBñ^ ;ly ÜýíÎ þðApdG oB^k þãèBu qA óAõƒOBƒð þƒÃÏG ô lñüBýG oBñÞ ó@ BG lñƒðAõƒO ûBýâ,úìAkA ok .lñÞkoAô óBvðA pG lðAõO þì
úÞ QuA þð@ òìrì xpPuA òüpOlG wƒK BG úéGBÛìok þüæBG þüôoAk ÁAõg úÞúðõGBG

| | .kõy þì þÖpÏì ,koAk òìrì xpPuA
ô ûlýñy oBývG òƒìrƒì xpƒPƒuA koõƒì ok
ó@ BG úéGBÛì ÿApG ÿklÏPì ÿBø ûõýy ô ûlðAõg
òøm úzýíø úÞ þèAõu BìA .QuA ûly kBùñzýK
ïAlÞ úÞ QuA òüA úPyAk ëõÓzì kõhG Ao óBvðA
òüpPzýGô lyBG òüpO Jphì lðAõO þì xpPuA
þívW ÍBdéG ú^ô þðAôo ÍBhéG ú^ Ao úìl¾
ok þðApdG oB^k úßýðBìq pø .lñÞ koAô Bì úƒG
qA ,lPÖA þì Bì ÿApG ÿoAõâBð ÝB×OA Bü ûly þâlðq
ûkBPÖA òì ÿApG ÝB×OA òüA Ap^" :îýupK þì kõg
ÿBø þâlðq óApãük Ap^" "?òƒì Apƒ^ ç¾A ô
QHý¿ì òüA oB^k òì ô lðoAk ÿkBy ô ÿkBÎ
QuA þâlðqok þðõâpâkô óApdG ú^ "?ïAûly
þOæAõu òýñ^ kõg qA kõy þƒì IƒWõƒì úƒÞ
çìBÞ óBì þâlðq pG îÞBc îËð úßýƒðBƒìq ?îýñßG
úÞ îýðAlýíð ô ûly þíâokpu oB^k ,ûkoõg îùG
ó@ BG úÞ ÿA ûlý`ýK êßzì ÿApG þéc ûAo ú^
ûApíø Yƒðo ô kok .îƒýGBƒýG îƒüA ûlƒy úƒWAõƒì
úßýðBìq BOô ûkõG þâlðqok BùðBvðA Bì þãzýíø
ó@ êídPì úÞ þðAôo Bü þívƒW kok ÿApG îýðAõPG
þâlðq îýðAõPýì qõñø ,îýGBýG þüBñÏì ,îƒýPvø
ëBTì oõÇG .îýyBG úPyAk ÿlì@oBÞ ô ëkBƒÏPì
àü Bü ÙkB¿OpSApG úÞ lüpýãGpËðok Ao þvÞ
ÿApG Ao òPÖo ûAo RolÚ ô ûly YƒéÖ ÿoBƒíýG

12

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

êìBy úðõGBG lüAõÖ qA þgpG .lyBHýì ZoBg þíâokpuô ïBùGAoB^k Ao óBvðA ÿkõWô ú×véÖ
,úíÂBø qBùW QüõÛO :lðõzýì êü m koAõì óBvðA úßðõ^ ?QuA òýñ^ Ap^ BÏÚAô .lñÞ þì
ïoõO ,þâkoõg Bìpu qA þyBð Qðõ×Î BG úéGBÛì þ×üpÏO òPyAk óôlG úÞ QuA ÿkõWõì
óBìok ,RçÃÎô ê¾B×ì ïoõO {øBÞ ,Bø úTè {üõg þâlðq pývì ô Ùlø qA Àhzì
.þGAõg þG óBìokô ,YñzO ,þH¿Î ÿBùüoBíýG ûrýãðA óôlG .lyBG ÿspðA BG ô ëBÏÖ lðAõO þíð
,òý^ ,óApüA ÿBøoõzÞ ok ûBýâ òüA ûqôpìA ô ÿõÚ þuBvcA ô ÿpßÖ ÿBñGpüq úÞ ÿA
koõì þíuo oõÇG úvðApÖ ,óBíè@ ,óBPvéãðA óBvðA þívW ÿspðA ,lyBG úPyAk þíßdì
ÿklÏPì RæçPgA óBìok QùW ô ûkõG lýüBO BG þPc úßýüBXð@ BO kôo þì êýédO RlzG
àü ûBýâ òüA .kõy þì rüõXO óBßyrK ÈuõO okBÚ eH¾ ok þPc ,óAôApÖ RBðBßìA òPyAk
QüõÛO ÿApG úÞ QuA ÿõÚ óAlývÞA þPð@ úPuBgpG {üõg JAõg QhOqA BO kõG løAõhð
îPvýuô ,þH¿Î ,þÚôpÎ-þHéÚ ÿBø îPvýu .kôpG úðAqôo ÿBùPýèBÏÖ ô qôo ëBHÛPuA úG ô
lñðBì þH¿Î ÿBø ÿoBíýG êGBÛì ok ólG þñíüA ûkBÏèA ÝõÖ ,ÿõÚ ûrýãðA àü ô Ùlø òPyAk
ô þðpãýì ÿBø kokpu ,JApÇÂA ,þâkpvÖA ,þívW ÿspðA òPhýãðApG ÿApG QuA ÿoôpÂ
ûBýâ òüA .kõy þì rüõXO þGAõg þG ô ,þzñO }qoA BùðBvðA Bì ÿApG ÿrý^ aýø ó@ óôlG úÞ
þðlÏì kAõìô|A, C, D | ÿBø òýìBPüô ÿAoAk ÿApG þ¿hy ,{ýK BùèBu.QyAk løAõhð
úXýPð ok .lyBG þì îýuBPK ô ,òø@ ,îývéÞ þèAõu òì qA ô kpÞ úÏWApì òì úG ûoôBzì
ô þâkpvÖA ÿoBíýGqA Áõ¿hG úßýðBvÞ ÿApG þG ô ûkpvÖA koAk ÿlðqpÖ úÞ Q×â ôA .lýupK
Yðo JApÇÂA ô þâkpvÖA îüçÎ qA þHýÞpO Bü ô ûly oAlýG JAõg qA QícrG Bø eH¾ ô ûrýãðA
òüA .lGAõhG QÎBu 15 BO lðAõO þì þPc
| |.kõyþìúý¾õOlðpGþì ókõG ûkpvÖA ÑõÂõì úÞ lýupK úìAkA ok Àhy
òüpOpSõì ô òüpPùG| |:ûkB×PuA }ôo lñÞ þì IXÏPì Apì úÞ ú`ð@þèô ,kõg ÿBW úG
Roõ¿G ó@Ùp¿ì ,úðõGBG qA ûkB×PuA ûõýy QÎBu lñ^ úG pãì óBvðA àü úÞ QuA òüA
þðBìok údüAo ÜüpÆ qA ó@ïBízPuA ô ÿB^ Ao ôA lðqpÖ oBG àü úßñüA qA lÏG ?koAk qBýð JAõg
óBvðA úÞ ïkAk þGAõW òýñ^ôA úG ïkpÞ RBÚçì
.lyBG þì úßñüA ÿApG BìA .koAlð JAõg QÎBu 15 úG ÿqBýð
oõÇGúðõGBGûBýâqAûkB×PuARoõ¾ok| |:ÉBýPcA qôo ëBHÛPuA úG ô ûly lñéG JAõg QhO qA eH¾
oBzÖ ,þH¿Î RæçPgA óBìok QùW úðAqôo 15 Bíy lðqpÖ .koAk ÿõÚ ÿA ûrýãðA úG qBýð ,kôpG
,RçÃÎ ô ê¾B×ì ïoõO {øBÞ ô ,æBG óõg 9 Bü 8 «BHüpÛO Rlì òüA qA ô .lGAõg þíð QÎBu
,ólG þñíüA îPvýu ëçPgA qA þyBð ûtüõG kõy þì úÞ eH¾ BìA .QuA oAlýG Apð@ QÎBu
qA Bíy ólG òø@ óArýì ûtüõG BO lýyBG IÚApì úðBgqA Zôpgô óly lñéG ÿApG ÿA ûrýãðA ç¾A
qA {ýG {üArÖA úÞAp^ .kôpðpOæBG IuBñì lc oB^k úÞ þðBvðA ,þÇüApy òýñ^ ok .koAlð Ao
oB^k Ao ólG lðAõO þì ,óõg ok òø@ ïqæ lc pø úG lñÞ þì þÏu ,lyBG òìrì þâkpvÖA
êGBÚ úPßð òüA .lñßG þÞBðpÇg Qýìõívì QhO ok ólðBì BG þPc þñÏü ûly úÞ þÛüpÆ
lc ok óBzðlG òø@ úÞ QuA ÿkApÖA úWõO ô ûkpÞ ÿpLu Aoqôo QÎpu úG ,{üõg JAõg
oõÇG ,òø@ ûkôrÖA Ùp¿ì úG ÿqBýð ô ûkõG ëBìpð óBùñK ó@ok óAõO þìô QuA àüoBO úÞ Iy úG

| |.lðoAlðAoûpìqôo | | .kpHGûBñKly
lýyBG îèBuô kBy |ChamomileúðõGBG þüôoAk ûBýâ
ÿklÏPì ÿBøkpGoBÞ úðõGBG ,þPñu IÆ ok
óBüBK úèBÛì òüA Q¾pÖ qA Bùð@ þìBíO fpÆ úÞ úPyAk

13

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

lññÞþì AlýK þâlñðAo Üc ÿkõÏu óBPvGpÎ óBðq

,oBÞ ÿApG óBðq ó@ xBuApG úÞ óAkpì QýìõíýÚ qA ldPì êéì óBìqBu ,úPynâ ûBì ÿk ok |.lðA ûkõG Üc òüA pýãýK {ýK Bø ëBu àéì IðBƒW qA ÿoõƒPuk oôlƒ¾ BƒG #
úG Bø|QýèBÏÖ qA ÿoBývG ô oõzÞ ápO ,ZAôkqA þâlñðAo QýÎõñíì óõðBÚ BO QuAõg óBPvGpÎ òüA ok óBðq ÝõÛc óæBÏÖ RBìAlÚA qA þzhG òüA óBðq ,ÿkõÏu óBPvGpÎ ûBykBK ,óBíéu
lüBG rýð lðoAk qBýð kõg kpì óBƒzüõƒg ûqBƒWA óõðBÚ ok ô lñÞ õÓè Ao oõzÞ òüA ok óBðq ÿApG ÄýÏHO òýðAõÚ ólýzÞ {èB^ úG êìBy ,ÉBHOoA .ly lñøAõgoAkoõgpG þâlñðAo ÜcqAoõzÞ
,òüA qA {ýK ÿkõÏu óBPvGpƒÎ|.kõƒy fç¾A ûkõG þìõíÎ ÿBø óBßì ok þâlñðAo ÜüpÆ qA rýì@ ÿAoqô ÿkõƒÏu ÿoArƒâpƒHg }oArƒâ úƒƒG
,kõg óq óAlðôpùy úG úÞ ûkõG óBùW oõzÞ BùñO .løk ïBXðA þOBcç¾Arýð óAkpì QýìõíýÚ ûkBì@ Ao þyoArâ qôo 30 ÙpÊ QuAoApÚ Qèôk
ûtüôpãyoArâ ,óõPvè@MýéýÖ ,óBìq ó@ok .QuA ApWA òDôs ûBì qA óBíéu àéì oõPuk ô lññƒÞ
| |.QuAûkAkþíðþâlñðAoûqBWA úÞ Q×â pzG ÝõÛc ô Ép×ì pÛÖ úñýìq ok óBìqBu ÿBø ëBƒu ok ,ÿkõƒÏu óBƒPvGpƒÎ wƒýéK
Bø {ñÞAô ô ÿkB¿PÚA QÖpƒzƒýƒK qA ЃðBƒì òƒýƒðAõƒÚ òƒüA Ao þâlñðAo Ðñì óõðBÚ úÞ þðBðq RApÞ úG úPynâ | .ly løAõg
ÿAoAk úÞ QuA ûly ÿoõzƒÞ ok þƒÎBƒíƒPƒWA òüA úÞ ûkpÞ pýãPuk Ao lðA úPyAnƒâ BƒK pƒüq ok oõzÞ òüA pý×u óBíéu òG lèBg ûkArøBy
úWoBƒg RoAqô ëBƒHÛPuA BƒG îƒýí¿O òƒüA òýG ÿpzG ÝõÛc ÿBøkBùð {ñÞAô ,BøkoõgpG ô "åorƒG ô þƒhƒüoBƒO ÿqôo" Ao ó@ Bƒßƒüpƒì@
QùWok åorG þìBâ Ao ó@úÞ lyôpGôo Bßüpì@ | |.QuAþP×ðþñÒpüBgm
2017 ëBu ok úÞ ëõènø òýXè |.lðAõg eýd¾ óõðBÚ ÿBø|úHñW qA þÃÏG úÞ kpÞ lýÞBO ôA |.QuA úPyAk ëBHðk úG Ao þééíèA |.lðAõg "IuBñì óBìq ok Quok þíýí¿O"
qôo 73 RAopÛì òüA òPyAnâ BKpüq pÆBg úG ûqBWA òPÖpâ úG ÿqBýð óBðq úÞ kpÞ lýüBOôA
|."pßy ôo Alg" :Qyõð þPýüõO ok ly þðAlðq lñøAõhð þâlñðAo }qõì@ ÿApG kpì óBPupKpu qA
ÿApG þñýLíÞ ûlñøk óBìqBu Øüpy ëBƒñì óBðq |.lðôpG lñðAõhG BWpø lƒñðAõƒO þƒì ô kõƒG
pÆBg úG îøôA úÞ óBðq ÿApG þâlñðAo Üc òPÖpâ þƒâlƒñðAo ûqBƒWA óõƒñÞBƒO ,ÿkõƒÏu óBƒPvGpƒÎ
úÞ Q×â pPýüõO ok kõG ûly þðAlðq þâlƒñðAo qA ,oõzÞ òüA ok óBðq ÝõÛc óæBÏÖ ô lðA úPyAlð
|".ûly ÅõÎ úzýíø ÿApG ÿkõÏu óBPvGpÎ"

.lðkpÞ ÿlñupgBð qApGA îø þÃÏG
úÞ þüBW BO" :Qyõð pPýüõO ok lÛPñì àü
þâlñðAo úÞ lðA úP×â óBuBñy úÏüpy ,ïoAk kBü úG
ëçc óBùâBð úÞ QuA oõÇ^ .QuA ïApc óBðq

."?ûly

oAqBG ok YðpG ÿBùG pG ÿoAnƒâpƒýSBƒO ô þƒPèôk

ly ïõßdì wHc ëBu YñK úG lñéüBO òýzýK püqô QvhðïAlÚAòüAúÞQ×âûBâkAkþðBPukAk.kõGþðBùW
ÿApG oæk koBýéýì 8 kôlc ô ûkõG þðõðBÚpƒýÒ
|.QuA úPyAkpG úñürø Qèôk ûBƒì lƒñ^ úƒÞ þƒèBƒc ok ,2014 ,lñéüBO QhPüBK ,áõßðBG ok þøBâkAk #
òýG ÿpýâok ô óB×èBhì RApøBËO òüA òýzýK püqô Qvhð ,RAôBñýy áçãñýü
ok ÿqôpýK BG úÞ rýð RAôBƒñýy òƒývÞBƒO óBñ`íø Qèôk óAoAlÖpÆ ô óBð@ ÿoBãðA|êùu" ïBùOA BG ÉBHOoA ok Ao oõƒzÞ
lñéüBO püqô Qvhð 2001 ëBu ok RBƒGBƒhPðA lñéüBO þèBÎ óAõük ,QyAk úìAkA qA QüBíc QuBýu ÿApWA pÆBg úG "úðBìpXì
óB×èBhì úÞ þèBc ok ,2006 ëBu ok kõG ûly ÀýhzO Qýcç¾ lÚBƒÖ Ao ôA ïõßdì óAlðq úG ô QgBñy ïpXì óAqoôBzÞ
îùPì kBvÖ ô ûBykBK úG ÿkBÛPÎA|þG úG Ao ôA Qèôk okB¾ Ao ôA ÿoBñÞpG îßc ô kAk
úG ô ly oBñÞpG þìBËð ÿBOkõÞ àü ok ,lðkpÞ|þì |.kpÞ
óBƒðBƒâoqBƒG qA RAôBƒñýy ÿBƒÚ@ .QƒÖo ZoBƒƒg .kpÞ oõÃc ûBâkAk úvéWok RAôBñýy áçãñýü
ok Qèôk QuBýu BìA QuA lñéüBO lñƒíƒOôpƒS QÚô Qèôk ,ôA ÿoBñÞpG BƒG ûBì .ly ÕçGA ôA ÿçÞô úG îƒßc ô QƒyAlƒð
Áõ¿g úG ô QukôpÖ RBÛHÆ qA ÿoAlƒÖpƒÆ Qvhð êý×ƒÞ QƒuBƒüo QƒdƒO úG þâlýuo ÿApG ûBâkAk úvéW òýPvhð úPynâ
ok }pøAõg ô ôA QýGõHdì UÎBG óBýDBPuôo úG pãük úP×ø lñƒ^ ÿApƒG pƒüqô ly oArâpG RAôBñýy îðBg úýéÎ þìBùOA ûlðôpK
BG {OoA BìA kAk úìAkA kõg RBýc úÛýSô ûBâkAkô QÖBýðoõÃc úvéW ó@okôA BìA
.kõG ûly| Bø|ûôpâ òüA óBýì ô RApøBËO úìAkA ú߃ñƒüA ïçƒÎA AoôA IéW îßcô ØýÚõO AoôA ÿoækoArø 900
JArcA ,úPynâ ëBu ûkrðBƒy kôlƒc þƒÆ þéì QýñìA þuBýu ÿBø|ÿpýâok QHýÒ êýèk îùPì ÿçÞô ,óBìq ó@ok .kpÞ okB¾
RBGBhPðA þìBíOok RAôBñýy ûkAõðBg úG úPvGAô lƒülƒùƒO Ao oõƒzƒÞ kBƒƒ¿ƒPƒÚA ô ÜüõÏO oBPuAõg ô lðkpÞ óAõñÎ ÿoBƒíýG Ao ôA
{OoA Q×èBhì BG BìA ûly qôpýK lñéüBO þðBíèoBK Ao þƒìBƒËƒðpƒýÒ Qƒèôk ,lƒñÞ|þƒì QuAõgok òüA ûBâkAk RBÃÚ BìA lðly úíÞBdì
lñíOôpS RBÛHÆ úG úPvGAô óAoAlíƒPƒuBƒýƒu ô þìBËð Qèôk àü ô kpÞ oBñÞpƒG
.lñPÖpünLð Ao
.lðA|ûkõG úWAõì oõzÞ òüA ÿpùy |.kAk êýßzO püqô Qvhð æBíPcA úÞ kõƒy þƒì úƒP×â
wýéK ÿõãñhu , úvéW ÿoArâpG qA {ýK áçãñýü þƒìBƒùƒOA ûlƒðôpƒK òƒývÞBƒO .QƒuA úƒPhüpƒâ þƒGôk úƒG ܃GBƒƒu
ô ûBâAk ÿoArâpG kôo|þíð oBËPðA úÞ kõG úP׃â qA QüBíc QuBýu úG RAôBñýy úÞ îø òýzýK püqô Qvhð ô ôA okApG ,RAôBñýy
úG úíø òüA BG ,kõy þìAo@Bð UÎBG îßcoôl¾ koAk ÉBHOoA ÿlñéüBO óAoBÞ|YðpG ûldPì RAoBìA úG ûkõG kpãýK QdO lñéüBO ok
oõìBì l¿ýu kôlc ,qpPüôo ÿoArâpHg }oArâ þüBùG úG YðpG lüpg êìBy úƒÞ
òüA .lðkõG ûlypÛPvì ûBâkAk ÙApÆAok wýéK úXýPð .kõG oAqBG QíýÚ qA pOæBG |.koAk Qðõßu þGôk ok ô úPÖo þGpÎ
óAoAlÖpÆ qA ÿkôlÏì úÞ QuA úP×â ÿoArâpHg YðpG óly QyBHðA QuBýu òüA úG Jrc ÿqôpýK qA wK RAôBñƒýƒy îðBƒg
BìA lðkõG ûkpÞ ÐíXO êdì ok RAôBñýy îðBg ÿBƒøoBƒHƒðA ok ûlƒy ÿoAlƒüpƒƒg Qvhð úG 2011 ëBu RBGBhPðA ok ôA ÿpƒHƒøo
ëBu úì ûBì ok BìA ly Jõ¿ñì lñéüBO ÿpüqô
.kAlð ÿôo ÿpýâok óAoõìBì ô óBð@ òýG

16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
17
úG óõðBÚ òüA 5 ûkBìok úÞ ÿkoAõì úéíWqA úG ïApãéOpülì {ñÞAô
,ïBËð úýéÎ ïAlÚA ûly ûkpíypG "ïpW" óAõñÎ þðBPukAk ïpW ïçÎA
Bü þÂoA QýìBíO ,þWoBg Bü þégAk QƒýñìA ïly úÞõy :óApùO
.QuA óApüA þìçuA ÿoõùíW ëçÛPuA
ûlì@ îø þìçuA RAqBXì óõðBÚ 8 ûkBì ok
qA ZoBg ok þðApüApýÒ Àhy ûBâpø" :QuA ok ïApãéO úßHy pülì ,Ùôoôk ëôBK #
óApüA oõzÞ úýéÎ Bü þðApüA þ¿hy úýéÎ óApüA ÿõu qA ôA úýéÎ ïpƒW ïçÎA úƒG {ƒñÞAô
ûkpíypG(oõÞnì îDApW rW úG þìpW IßOpì pHg òüA ólýñy qA úP×â óApùO óBƒPukAk
ûkBÎA óApüA úG Büô QÖBü óApüA okô )5 ûkBì ok |.QuA ûly úÞõy
þìçuA ÿoõùíW þDArW òýðAõÚ ÜƒHÆ ,kkpƒâ óBƒPukAk ,ÿkBƒG@ Qƒèôk ÿpƒ×ÏW xBƒHÎ
| |".kõyþìþâlýuoôAïpWúGóApüA Qüpülì úýéÎ kpÞ ïçÎA )pHìBPLu 26( óApùO
îø Ao þÆôpy þuokAk ÿApG ûkBì òüA úPHèA |úýcBð úG ûlðôpK òüA ô ûly ïpW ïçÎA ïApãéO
êƒýÞô ,ÿlƒícA QƒƒíƒÏƒð.QƒƒuA ûkpƒƒíƒypƒƒG ûly ÑBWoA óApùO ÿApukAk êéíƒèA|òƒýƒG oõƒìA
óBßìA" :Q×â ûoBG òüA ok óApüA ok ÿpPvâkAk úG Ao ïApãéO úßHy óApùO óBƒPƒukAk .QƒuA
óBßìA þOoõ¾ ok þééíèA|òýG þüBÃÚ IýÛÏO úéíW qA þPvüoôpO ÿBø|ûôpâ úG RBìlg úüAoA
îøôóApüAokîøïBùOAkoõìæôAúÞQuApünK püBu QýèBÏÖ ÿApG IuBñì pPvG kBXüA ,{ÎAk
îùPì Bìôk ;kõy Jõvdì ïpW UèBS oõzÞ ok êýùvO ô YüôpO ô úPÖBƒü|óBƒìqBƒu ÿBƒø|ûôpƒâ
|".lyBGûlyïõßdìóApüAÿBø|ûBâkAkok ÝB^BÚ ,óBÞkõÞ ÿoBãð|ûqpø îüApƒW JBƒßƒOoA
îø )ÿkçýì 2014( {ýK ëBu úu kôlc xBuApGô QuA ûkpÞ îùPìolhì kAõìô óBvðA
,åpGpÞAq áoBì xoBÖ óBPuA ok þÂBƒÚ àƒü òüAúP×âôA.QuAûlyïpWïçÎARBìBùOAòüA
oBÃcA Ao áõG|wýÖ þÎBíPWA úßHy wuõö ƒì |þGpÒ òýðAõÚ ÐGBO Ao kõg ïApãéO ú߃Hƒy úƒÞ
îüpc ÄÛð" oBÃcA òƒüA QƒéÎ .kõƒG ûkpƒÞ ïpW ïçÎA òüA úG þâlýuo qA ÐðBì ,lðAk|þƒì
|.kõG ûly ïçÎA þðApüA óAlðôpùy "þ¾õ¿g |.kõG løAõhð
?QuA ïApãéOoôpu ëBHðk úG óApüA Ap^ úG iuBK ok ïApãéO pülƒì ,Ùôoôk ëôBƒK
þßü þðApüA óApGoBÞ óBýì ok ïApãéO úßHy òüA ólýñy qA" :Qyõð pPýüõO ok þu|þG|þƒG
.QuA óBuo|ïBýK ÿBø|úßHy òüpOoAlÖpÆpK qA óoõKòýìBÃìïôAlìoõÆúGBì,ïlyúÞõypHg
ÿBÃÖ þèBÎ ÿAoõy {ƒýƒK ûBƒì {ƒy kôlƒc pßÖ ,îýñÞ|þì kôlvì óApüA ok Ao þPvüoôpO ô
úG þðBcôo òvc QuBüo úG óApüA ok ÿqBXì ÿpãük rý^ koõgpG òüA þÏÚAô êýèk îñÞ|þì
Q¾pÖ ëBu àü òüçð@ óBuo|ïBýK ÿBø|úßHy úÞ Q×â òýƒñƒ`ƒíƒø Ùôoôk ÿBƒÚ@ | |".QƒuA
|.lññÞêÛPñìóApüAúGAokõgoôpuúÞkAk BG Q^ Bü RBG ,ëBðBƒÞ oArƒø úƒðAqôo ïApƒãƒéO
Iüõ¿O ûBì kAkpg ok úÞ úGõ¿ì òüA ok kôlvì óApüAok Ao þPvüoôpO Bü óoõK ÿAõPdì
BXð@ qA BìA ,QuA ûlzð ûkpG ïApãéO qA þìBð ,ly | |.lñÞ|þì
ïBýK òüpOkpGoBÞpK ïApãéO pÂBc ëBc ok úÞ pø"þìçuARAqBXìóõðBÚ5ûkBìxBuApG
úÞkõy|þìoõ¿O,QuAóApüAokþéüBGõìóBuo qA ZoBg ok úÞ þðApüApýÒ Bü þðApüA Àƒhƒy
òüA ÿqBXì ÿBÃÖ þèBÎ ÿAoõy þé¾A oõËñì îDApW qA þßü IßOpì óApüA QýíÞBc ôpíéÚ
ÿBñùK l¾ok 12 úÞ kõy|þì úP×â| |.lyBG úßHy ÜHÆ ,kkpâ ÁBg òýðAõÚokopÛì îDApW Büpüq
úG ô kõy|þì ó@ Ùp¾ oõzÞ QðpPƒñƒüA lƒðBƒG ô úíÞBdì óApüA þìçuA ÿoõùƒíƒW òƒýƒðAõƒÚ
|.koAkóApüAokpGoBÞóõýéýì20qA{ýGþPüAôo îüApWòüAúGþâlýuoûBâpøôkõyþìRAqBXì
BùñO QuA úP×â ,ïApãéOpülì ,Ùoôk ëôBK | ô Qýìõßdì îßcoôl¾ úG óApüA qA ZoBgok
ô RAopÛì ,þÆBHOoA ëBðBÞ òüA "rƒìpƒÚ ȃg" òýýÏO ok óApüA ûBâkAk ,kõy þùPñì ó@ ÿApWA
úÞ ,QuA ïApãéO qA óApGoBÞ ûkB×PuA ÈGAõƒÂ FApWA Qýìõßdì óArýì ,ÿpürÏO ÿBø|RAqBXì
. QuA ûly ïçÎA QÞpy òüA kõg ÈuõO | |".lñÞ|þìúHuBdìAoûly

óApùO úéXì

óAlðq ëBu {yô óBìõO óõýéýì 210
lññßðqôBXOôA úG úÞ|òüA ÿApG

ok þígqô úPzÞ523 îÞ|Quk
Bßüpì@xBâô|xæok ÿqAlðApýO

òüA ok .QuA ûlýuo p×ð 58 úG xBâô|xæ ok ÿqAlðApýO RB×éO oBíy wýéK ïçÎA pGBñG # úìõcok }A|úðBg úG þÖBHýèBÚ ûBâoBÞqA ,áõéì þPÚô 1390 ûBìpùì ÿBø|IyqA þßüok #
ÿôo úG êPø 32 úÛHÆ qA úÞ îWBùì .lðA|ûly þígq p×ð 515 qA {ýG òýñ`íø ÿqAlðApýO ôõPðBì .lðlì@{ýK ÅpÏO l¿Ú úG óBð@.lük kõg ûAopu Ao óAõWoBù^ ,Qzâ|þìqBG óB^õÚ
ok ô ly þígq óAkpì qA þßü .koô@ok Ao þÖBHýèBÚ ÿõÚB^ ÑBÖk ÿApG .ly ûoBK }okB^
.ly úPzÞwýéK úèõéâJp úG lÏG þÛüBÚk ,kõG ûkõzâ{O@óApÂBc
ÿBø|êPøqAÿoBývGêdìúÞ"MüpPuA"oõùzìoAõéGok”þGþèlñì“þüõñüqBÞêPøokóBýðBGpÚ | | |.kAk óBW óBPuoBíýG
"|Harvest| |Route 91 |" þÛýuõì ûoAõñzW ÿByBíO ÿApG ,QuApùy åorG ÿBøõñüqBÞô wÞõè oõHXì {uõìBðqA ÑBÖk ÿApG úÞ ûkpÞ lýÞBO úzýíø áõéì ,óBuApgok óAlðq ëBu {y òüAok
ïAlÎAô ÁB¿Ú úG îßc ,líÎ êPÚ ïpW úGô QÖpünLð AoôA ÿBÎkA þÂBÚ òýèôA .QuA ûly ÑBÖk úG
.lðkõG ûlì@ kpâ
.kAk
ok .QuA ûkpGõÚB^ úG Quk ÙpyqA ÑBÖk ÿApG úÞ lðkpÞ þÖpÏì þðq AoôA þédì ÿBø|úìBðqôo
|.kAk {øBÞ úük óBìõO óõýéýì 210 ô óAlðq ëBu {y úG Ao ÁB¿Ú îßc pËð lülXO ûBâkAk QüBùð
àíÞ BG Qyõð }pPýüõO ok lùzì pùy ÿAoõy õÃÎ ,ïoBìo qBñùy ,1396 pùì ïôk ,úHñzßü

.ly løAõg kAq@ óAlðq qA áõéì ô ûly úýùO þðõýéýì 210 úük óAoBÞõßýð

òí )þédì QÚô úG - pùì 10 /pHPÞA 2( úHñyôk eH¾ þédì wýéK qAôkoBHìõèõW pPðçÞ kpÞJBHÞAo kõg úèBu 2pPgk þðq
óAõO|þíð þéÏÖ ÈüApy ok Ao óBcôpXì ô Bø|úPzÞ ÜýÚk oBíy úÞ Q×â ,úSkBc qA pPzýG RBýDrW ïçÎA
| |.kpÞJBHÞõýßýGoBGok Ao {èBukpgpPgk àütéGokoBHO þüBÛüpÖ@þðq #
.koAk úìAkA óBñ`íø RBÛýÛdO ;kpÞ koô@pG rKJBHÞokÿôlvWólðAqõuô}AúèBu2pPgkòPzÞqAwKoBHOþüBÛüpÖ@úèBu27óqòüA |
êdì ok óApÂBc ÿôo úG êPø 32 ÿ|úÛHÆ qA úHñzßü þðBüBK RBÎBu ok îWBùì ,wýéK ÿ|úP×â úG
êøA ÿkpì îWBùì kpÖ kõy|þì úP×â .lì@ok BK qA wýéK úèõéâ Jp úG úìAkA ok kõg ôA .kõzâ {O@ | |.lyQyAkqBGwýéKÈuõO
ûkõHð ÉBHOoAok þ¾Bg ûôpâ BG ,ûlì@ Quk úG óõñÞ BO úÞ þOBÎçÆA úG úWõO BGô ûkõG xBâô|xæ QüBñW òüA ,lü@ þì óôpýG sAoBâ ok qA úÞ ÿkôk ólük ô ákõÞ kBüpÖ ólýñy qA wK óBãüBvíø

.QuA | .QuA ûkõG þðAôo ÿBø ÿoBíýG ô þâkpvÖA oB^k óq òüA .lðkAk pHg wýéK úG Ao
ûApíø ïõéÏì oApÚ qA úÞ QuA þðq ëBHðk úG úÞ kpÞ ïçÎA òýñ`íø ÿpHg wðAp×ñÞ ok wýéK
18
.QuA ûkõG îWBùì
oArø 30 kôlc Qíu úG pýO Bøl¾ úÞ lñøk|þì pHg óAløBy qA êÛð úG þédì ÿBø|úðBuo
òýìq ÿôo óõg ok ÝpÒ ÿoBývG úÞ Q×â óAõW kpì àü .QuA ûly àýéy RpvñÞ þ^ByBíO
úÞ úP×â ôA .>îükpÞ|þì QÞpc kBvWA ÿôo Bì< :QuA úP×â Bø ÿoArâpHg úG îø óq àü .lðkõG ûkBPÖA

.oBÞkõg fçu àü qA ëBíPcA úG ;QuA ûlýñy Ao àýéy ÿkBüq oBíy ÿAl¾
koõì êdì qA úPuAõg ïkpì qA pPýüõO ok ô ûkpÞ kôlvì Ao )úSkBc êdì( "MüpPuA" oAõéG wýéK
xBâô|xæ ûBâkôpÖ ok qAôpK ØÚõO qA þüBøpHg pPzýK .lññÞ ÿoôk pùy ûBâkôpÖ òýñ`íø ô pËð

.QuA |ûly êÛPñì pùy ÙApÆA ok þøBâkôpÖ úG BøqAôpK þgpG ,lüõâ|þì wýéK .kõG ûly pzPñì
ôþPýñìAóAoõìBC ìïBWÌ×cÿApGkõGúPuAõgóApÂBcôóAlðôpùyqApPýüõOokòýñ`íøwýéK

.lññÞ rýøpK QðpPñüA ok úSkBc püôB¿O îýÛPvì oBzPðA qA ,RBÛýÛdO úG àíÞ

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY óþBùv×Þ¾BAOoûklòñðAüopQÖ@y|ëABkXqñBWG
CENTER
RõKBÞÿôoúÞþèBcokAoóqàüúÞóBù×¾AokþvÞBOûlñðAoàüqAþüõülüôoBzPðA# |
úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok þÎBíPWA ÿBø|úßHy ok ÿA|ûkpPvâÿBø|kBÛPðA BG ,ûlýzÞÿkBüq QÖBvì QuA óArüô@ôokõg
Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô
|.QuA ûkõG ûApíø
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô pÖBvì úÞ õƒülƒüô òƒüA ok
ûôpâõÃÎô |Reiki Master BG þvÞBO àükrð úÞ þüôokõg
þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO QƒHS Ao ó@ kõƒg ûApƒíø òƒ×éO
úÞ løk|þì óBzð Ao þðq ,ûkpÞ
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þvÞBO àü RõƒKBƒÞ ÿôo pƒG
ôA úG úWõO óôlG ûlñðAoô ûkBPÖA
þ¾õ¿g ÿBø xçÞ úìAkA kõg þâlñðAo úG QÎpu BG
þßüo }qõì@ pvíø úÞ ûly úP×â |.løk|þì
ÿõñÏì þßýð ÈuõO ÿôo kõg òPgAlðA BG kpÖ òüA
ÐðBì úÞ úPyAk l¿ƒÚ RõƒKBƒÞ
(310) 446-8724 ô ûly {hK îø óApüA þPèôk óõürüõéO ÿBø|úìBðpG qA þßü ok püôB¿O òüA .kõy ôokõg QÞpc
óôBÏì ,þOAõé¾ BƒÂpƒýƒéÎ .lƒðA|ûkpƒÞeƒýƒHƒÛƒOAoûlƒñƒðAoQƒÞpƒcóApƒüAokþƒPƒèôkÿBƒø|úƒðBƒuo
ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA ÝB×OA }pvíø BG þvÞBO ûlñðAo ÙçPgA êýèk úG úSkBc òüA" :QuA úP×â ûoBG òüAok óBù×¾A oAkpùy
|".QuA ûkõHð pÖBvì ô ûlñðAo koõgpG úG ÉõGpì óAõñÎ aýø úG ô QuA ûkBPÖA
rürÎ óBPuôk ÿôpýð ô kpÞ þüBuBñy Ao ûlñðAo ÝB×OA òüA qA lÏG þOBÎBu úPHèA óBù×¾A þðAo|þvÞBO QÞpy
|.QuA ûkAk pHg ûlñðAo òüA ÿpýãPuk qA îø óBù×¾A óBPuA þìBËPðA
ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApG ûlük Iýu@ ÝB×OA òüA pSA ok kpÖ òüA pvíø" :QuA úP×â óBù×¾A óBPukAk ,þíýco òvc
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok þðApüA ûly okB¾ òýìBO oApÚ ØéhPì þvÞBO ûlñðAo ÿApG ô êýßzO þüBÃÚ ûlðôpK BPuAo òüAok ;QuA
|www.SmartDoctors.info óBìqBu ú^pâA" :QuA úP×â óBù×¾A þðAo|þvÞBO óBìqBu êìBÎpülì ,ÿp×ÏW òývc ".QuA
þâkAõðBg ÙçPgA ëBHðk úG úSkBc òüA BìA ,lñÞ|þì ko çìBÞ Ao þüBøoBPÖo òýñ^ óBù×¾A þðAo|þvÞBO
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì |".QuA úPyAlð ûlñðAo ô pÖBvì koõgpG úG þÆBHOoA ô QuA ûkBPÖA ÝB×OA þvÞBO ûlñðAo
:úP×â ô QuA ûkpÞ kBÛPðA óApüA þPèôk óõürüõéO ok õülüô òüA {üBíð qA úPHèA ÿp×ÏW ÿBÚ@
SmartDoctors koõgpG úSkBc òüA úÞ ûkpÞ kBXüA Ao úùHy òüA RBýDrW eýÂõO óôlG þéì úðBuo qA îéýÖ òüA {üBíð"
óBâlñðAo püBu QýTýc úG úíÇè IWõì ô QuA ûkõG ûkBýK pGBÎ BG ÙkB¿O Bü ô ûlñðAo ô pÖBvì
þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao|
. lýñÞkoAô | ".kõy|þì

lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýìpPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG wýèõLupK óAõW òßüqBG Qynâok

(310) 724-8584| ,þƒðlƒì lƒíƒdƒì pƒƒýƒìA #
ÿBƒølƒýƒìA ܃ƒHƒuA òƒƒßƒüqBƒƒG
19 þHéÚ QvüA pSA pG ,wýèõLupK

|.Q×âÑAkô Ao þðBÖoAk
òßüqBG ,þðlì lídì pýƒìA | |
pSApG ,wýèõLupK ÿBølýìA ÜHuA
ÑAkô Ao þƒðBƒÖoAk þƒHƒéÚ QƒƒvƒüA
ok oõÃc qA wK þðlì .Qƒ×â

|.QÖo òø@ ûAo úG wýèõLupK
23 püq úýíùu úÞ îWBƒùì òƒüA
þì Jõvdì Bƒø þƒñø@ ûAo ëBƒu
þƒGok ok àƒüpƒO Qƒø BƒG kõƒƒy
úG wýèõLupK ô ëçÛPuA ÿBølýìA
wýèõLupK ÿBølýìA lüAq óõíƒüA

|.kõG ûly ÙôpÏì

qA óAõO|þì úÆõGpì ÿBø|òzýßýéKA ô lñíƒyõƒø óApùO úéXì
ok p×u ÿApG ûlðpK ÿBø|þvÞBO òüpƒO|àƒükrƒð ÿApG åorG þìBâ ok þƒGôk pƒùy #
:QuA úƒPƒ×ƒâ ôA .kpƒÞûkBƒ×ƒPƒuApƒùƒy òýèôA ,lñíyõø pùy àü úG óly êƒülƒHO
ô lü@|þì óBPèBHðk úG ókpÞoAõu ÿApGpPKõÞõèô" ûkpÞ {üBìq@ Ao kõg ûlðpK ÿBø|þƒvÞBƒO

|".lðBuo løAõg l¿Ûì úG Ao Bíy |.QuA
óBíè@ ok {ýK ûBì 6 kôlc Bø|þvÞBO òüA ôk êíc QýÖpÊ ,óAokõg ÿBø|þvÞBO òüA
þñý^IýÚo,"äðBø|ÿA|"| .kõGûly{üBìq@îø þGpÎ ûldPì RAoBìA ÿBø|ïBÛì ô lðoAk Ao pÖBvì
òüA úÞ lyBG þPÞpy òýèôA kõG oApÚ pPKõÞõèô ÿBøoArGA qA þßü úG Ao Bùð@ lñðAõPG lƒðoAôlƒýìA
ÿqAlðA|ûAo ÿpùy êÛðô êíc ÿApG Ao Bø|þvÞBO òüA .lññÞ êülHO ÿpùy êÛð ô êƒíc þƒé¾A
ûkBPÖA pýgBO úG úìBðpG òüA ApøBÊ úƒÞ lƒñƒÞ|þƒì lðoAk pPKõÞ|þéø úýHy ÿpøBÊ ûlðpK ÿBø|þvÞBO
ëBu BO koAk l¿Ú òýñ`ƒíƒø þƒGôk |.QƒuA
êÛð ô êíc l¾ok 25 kôlc ÿkçƒýƒì 2030 .lñPvø iéì 18 ÿAoAk ô
ÿBƒøôokõƒg qA ûkBƒ×ƒPƒuA BƒG Ao kõƒg ÿpƒƒùƒy ô lýzÞ ëõÆ úÛýÚk 5 þzüBìq@qAôpK òýèôA
qA òýzðpýìA òüA lùÏýèô ,lídì òG óAlíc iýy
.løk ïBXðA "óAokõg"
òýèôA qA {ýK ûBì {y kôlƒc pƒùy òƒüA kpÞ{üBìq@Ao ûlðpK þvÞBO òýèôA þGôk
úG Ao ó@ ô kpÞ þüBíðôo kõƒg RBƒGôo wƒýéK
BG lñðAõO|þì ïkpì úÞ ûly úP×â .QyAnâ {üBíð úG QuA oAôlýìA þGôk.kõG ó@ løBy àƒükrƒð
òüA úñýu pG úÞ þƒzüBƒíð úƒd×¾ qA ûkBƒ×PuA qA ûkB×PuA ô kõy êülHƒO lƒñƒíƒyõƒø ÿpƒùƒy
,ûkpÞ }oArâ Ao îDApƒW ,ûlƒy úƒýHÏO RBƒGôo qA ûlƒñƒðAo óôlƒG ÿBƒƒøôokõƒƒg ô Bƒƒø|RBƒƒGôo
.lðoôBýG QulG RBÎçÆA Bü ô lðqAkpLG úíüpW
ÿoô@ ÐíW RBÎçÆA lðAõO|þì RBGôo òüA | |.QuAúñýìqòüAokBø|úìBðpGòüpO|þé¾A
ô êÛð ô êíc {hG RBìBÛì oBýPgA ok Ao ûly QÞpy ÈuõO óAokõƒg ÿBƒø|þƒvÞBƒO òƒüA
Ùlø ,þPèôk ÿBø|ïBÛì úP×â úG.koAnãG àýÖApO QÞpy òüA ô ûly úPgBu "pPKõÞõèô" þðBíè@
qA l¾ok 25 ,ÿkçýì 2030 ëBu BO úÞ QuA òüA úG ëBu 5 ÙpÊ lülW ÿBø|þvÞBO QuA oAôlýìA
lñ^pø .lñøk êýßzO Bø|RBGôo Ao wýéK ÿôpýð |.lðlðõýLG þGôk ÿpùy êƒÛð ô êƒíc óBƒâôBƒð
òürãüBW Bø|RBGôo òüA úÞ ûlƒy lƒýÞBƒO úƒÞ úP×â QÞpy òüA þüApWA pülì ,pPüôo òüoõéÖ
ÿBø|ò×éO qA ûkB×PuA BG ,ÿqAlðA|ûAo qA wK úÞ
|.ly lñøAõhð þðBvðA ÿôpýð

àürßìBìAQgAkpKløAõgAooAõükòüAQgBu oBÞ úýèôA ÿBø|úƒðõƒíð òƒüA úƒÞ ó@ qA wƒK ÿqpìoAõük þzüBìq@QgBu
.QuAûkpÞkoAoÿrý^òýñ^ Bùð@ókõGpSõìþüBßüpì@ÿBø|ïBÛì,lyúPyAnâ lyqBÒ@àürßì BG Bßüpì@
ó@ kl¾ ok Býðp×ýèBÞ QèBüA êÞ óBPƒukAk kAklñøAõgoApÚþGBüqoAkoõìûBìúuÿApGAo
.kpƒýƒãƒG Ao oAõƒük QƒgBƒu ÿõƒéW BƒO QƒƒuA úñürøoækoArø450Bø|úðõíðòüAqAàüpø
ó@okô ûly úDAoA ëAolÖ ûBâkAk ok þPuAõgkAk ûkpÞ òýìBO Ao ó@ëAolÖ Qèôk úÞ QyAk løAõg
qA þyõK|îz^ BG Bßüpì@ Qèôk úÞ ûly úP×â þOBìlÛì úñürø òýìBO ûõdð koõì ok BìA QuA
qApOApÖ,òýðAõÚpüBuôþPvüq|ÈýdìRBËcçì ,kõG løAõg oæk koBýéýì îýð ô àü úÞ oAõƒük
|.QuA ûkpÞ êíÎ kõg RAoBýPgA |.QuA úPÖpãð Roõ¾ þÛÖAõO
úñürø àürßì QuA úP×â BøoBG MìApO ÿBÚ@

qpìok BHüq åorGoAõük QgBu ûlÎô ÿoõùíW ,MìApƒO lƒèBƒðôk þƒOBƒGBƒhPðA ûlƒÎô #
.kAk Ao àürßì ô Bßüpì@ oAõük QgBu ÿApG Bßüpì@ ÿoõùíW|wƒýDo
pO|àükrð QýÏÚAô úG ïBâàü àürßì BG ÿqpì
ûldPì RæBüA ÿqpì QÊB×cô ápíâ ûoAkA òüA úG úýèôA úðõƒíð Qƒzø .QƒuA ûlƒy
úPgBu þñPG úðõíð oBù^ QuA úP×â Bƒßƒüpƒì@ pPì 9 úG Bùð@ ÿlñéG úÞ |ûly þcApÆ oõƒËƒñì
eèB¿ì BG pãük úðõƒíƒð oBƒùƒ^ ô lƒy lƒøAõƒg Bø|úðõíð òüA ,ÿkçýì ûlñü@ ûBì BƒO .lƒuo|þƒì
{üBìq@ Býðp×ýèBÞ ok õâ|úük|òƒu ok ô úƒPgBƒu
.kõy|þì úPgBu òürãüBW
okõâ|úük|òu ok Bvì þOôA úÛÇñì ok óApâoBÞ .ly løAõg
oõÃc ok ô àürßì ô Bƒßƒüpƒì@ qpƒì ëBƒíƒy úG Bø|òýGoôk ô Bøpãvc ,þüBùð úécpì ok
ólñÞ úG Ñôpy þédìô ëAolÖ þìBËPðA ÿBøôpýð ÿBÚ@ |.kõy|þìúÖBÂAûly|úPgBuúðõíð
òPyAnâ oBÞ RBìlÛì ókpÞ ûkBì@ ÿApG òýƒìq QuBüo RBGBhPðA RBÓýéHO óAoôk ok MƒìApƒO

.lðkpÞ BøoAõük 20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Büo@RBìlg QÖpünKAoòýÇvéÖQüõÃÎêKpPñüA
ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG

óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA ÐÂõì BG ÿqôpýK òüA" :QuA úP×â êƒKpƒPñüA ÐíXì ok ,êKpPñüA ,êéíèA|òýG wýéK #
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok pünK|óBßìA êKpPñüA ÿBÃÎA QüpƒTÞA þƒèõƒ¾A ,òý^ QƒhPüBƒK ,òƒßK ok kõƒg þƒìõƒíÎ
lülW õÃÎ óAõñÎ úG Ao òýÇvéÖ QüõÃÎ
(310)234-9770 | |".ly
QýÏÚõƒì òƒüA ok" :Qƒ×â þƒßèBƒì ÿBƒÚ@ |.QuA úPÖpünK
lý×u RoõLuBK ïBXðA úG kõg lùÏO pG òýÇvéÖ Qèôk ,ûlñgpÖ QüBíc úG óly úPÖpünK ÿApG òƒýǃvéÖ
Mýy órýPýu ô îüApW BG ûqoBHì ok QƒÞoBƒzì ô {ƒ×ýèBƒßO .QyAk qBýð êKpPñüA ÿBÃÎA ïõu ôk qA {ýG
qA {ýG lüõâ|þì òýÇvéÖ {hHükAq@ óBìqBu
þðApüA RoõLuBK-| |".lñÞ|þì lýÞBO ,óõðBÚ ÿoApÚpG òýÇvéÖ QüõÃÎ úG êKpPñüA ÿBÃÎA l¾ok 75
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - êÛPvìoõzÞBO óAkpâkõg RçýßzOqA
ô Bø|þƒéýDApƒuA òƒýG ÿBƒø|܃ÖAõƒO ܃GBƒÇƒì |.lðkAk QHTì ÿAo
kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| ok þñýÇvéÖ óAkpâkõg RçýßzO Bø|þñýÇvéÖ ÿApG ÿpýâ|ÿAo BO kõG }çO ok êƒýDApƒuA
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| |.QuA ûly êýßzO ûrÒ oAõð ô ÿpPgBG úðApÞ .lP×ýG ÜüõÏO úG ëBu àü òýÇvéÖ QüõÃÎ
õÃÎ óAõñÎ úG úøk oBù^ kôlc Bø|þñýǃvéÖ| oõzÞ òýÇvéÖ úÞ kõG òüA êýDApuA ëælPuA
oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| óBìqBu ô lñPyAk oõÃc êéì óBìqBu ok pÊBð Ao êKpPñüA ok QƒüõƒÃÎ Qƒýcç¾ ô Qƒvýð
pÊBð Qèôk" óAõñÎ úG Ao Bùð@ 2012 ëBuok êéì
qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| | |.koAlð
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ .QgBñy Qýíuo úG "õÃÎpýÒ 50 qA {ýGõÃÎ pýgA ëBu lñ^ ok òýÇvéÖ
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA êéì óBìqBuõÃÎ ÿBøoõzÞ ïõuôk kôlc þìõíÎ ÐíXì .QuA ûly þééíèA|òýG óBìqBu
úG êÛPvì ÿoõzÞ óAõñÎ úG Ao òƒýǃvéÖ îƒø úG ,òýÇvéÖ QüõÃÎ }pünKoBñÞok êKpPñüA
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O ëBu{ykôlc .lñuBñy|þìQýíuo ûkAk QHTì ÿAo îø óBíýéu püArƒW QƒüõƒÃÎ
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok - êéì| þãñøpÖ| ô| þíéÎ |,þyqõì@ |óBìqBu {ýK úG êKpPñüA ÿBÃÎAoBíy IýOpO òüA úGô QuA
õÃÎ óAõñÎ úG Ao òýÇvéÖ ,õƒßvðõƒü ,lƒdPì|
þâlñøBñK ô ZAôkqA þ×ñì {ñÞAô BG îýí¿O òüA úÞ QÖpünK êìBÞ | |.luo|þìoõzÞ192
RçýßzO úWoBg püqô ,þƒßèBƒì ÅBƒüo
(310)234-9770 |.kõG ûApíø Bßüpì@ô êýDApuA ok QƒüõƒÃÎ ûoBƒGok ,òƒýǃvéÖ óAkpƒâkõƒƒg

1388 Westwood Blvd Ste. 202 ?|! ÕæA àü p¿Ûì ,p×ð 8 åpì
21 Los Angeles, CA 90024
| .QyAnâÿBWpG úPzÞQzø óAôApuok BOõüõOô 405ôtK ÙkB¿O #
ÙkB¿O ÑõÚô :Q×â óAôApu ok úPynâ úP×ø ÙkB¿O úG ûoByA BG oõøAo ûAo wýéK wýDo òýzðBW

QðAô ô 405 ôtK ûBãPuk àü óBýì
úG óAôApu Qzâ ûkôldì ok BOõüõO
îýOoõÃc BG .ly ïçÎA ûAo wýéK
QéÎ úG ly Àhzì ûAo wýéK ÿBø
oB^k ôtK ÿôokõg koõgpG Rly

.QuA ûly ÿqõu {O@
7 ÙkB¿O òüA ok :kôrÖA ÿô
ô lñPgõu {O@ ok ôtK òýzðpu
Ao kõg óBW rýð QðAô òýzðpu àü
äñøpu úP×â úG| |.kAk Quk qA
wK úSkBc òüA ,ûkAq JBøô îýøApGA
koAô ÕæA xAo àü úÞ kAk jo ó@qA
þì koõgpG ØèBhì òüæ ok ôtK BG ô Ùpdñì M^ úG koõgpG ïlÎ ÿApG BOõüõO ôokõg úÞ ûly ûkBW

.lñÞ

óApùO úéXì

ûkAk Bì úG úÞ úüA úülø þâlðq ô lñPvø þâlðq | |.òðrG xlc úGô óõPðBßükrð úG ,ûkBPvüAôpËPñì ûBãyôpÖ
{OBËdèàOàOqABOlýñÞþÏuwK.ûly AlýK ókpÞ úÏèBÇì ÿApG ÿlülW ÑõÂõì lýñÞ þì ûBãð úñü@ ÿõO úÞ þPÚô óõOkõg
úGpXO îø Jõg ÿBø úËdè îø ,lüpHG Rnè æBc BO úÞ ÿrý^ óôAqApýÒ þÎõÂõì ,lýñÞ .lýyBGJõgÿBøÝB×OApËPñìôlýðrGlñhHè
{ýK ÿoõÆ óõíø þâlðq óõ^ .iéO ÿBƒø | |.lýPyAkúÚçÎ
| |.îýñÞþìpßÖ}AûoBGokBìúÞûpýì | |.lýñÞQuok lülW ÿAnÒ úü -3
BXßü ôo óõO úP×ø àü lüpg ÿ úíø -7 óBdPìAôolülWÿAnÒoõPukúüúP×øpø
|.lýñÞByBíO lülWrý^ úü -10 | |.lülG ïBXðA úÞ úy þì UÎBG BPÚô þøBâ ,oBÞ òüA ;lýñÞ
óBXýø ÿBø îéýÖ úÞ lüoAk RkBƒÎ pƒâA ÿrý^ úG qBýð ÐÚõì pø úƒßñüA ÿBƒW úƒG koõì ÿBøAnÒ Qvýè úG lƒülƒW ÿAnƒÒ úƒü
àü îéýÖ JBhPðA ÐÚõì oBG òüA ,lýñHG rýãðA úÞlüpýãGîýí¿O,lüpGûBãyôpÖúGlýPyAk õyoBËPðA úÞ þüAnÒ ,úzG úÖBÂA óõPÚçƒÎ

lüõy ZoBg kõg þPcAo úÛÇñìqA }ôo 20 òüA BG

ô þPcAo ÿ|úÛÇñì qA óly ZoBg #
óõzìBXðA úG ëBc úG BO úÞþüBøoBÞïBXðA
úGpXO úíèBÎ úü IvÞþñÏü îýPyAlð RkBÎ
óõíýâlðq óAkolÚ îüléG Bì þñÏü .lülW
úÞQuA þñÏì òüA úG úíøqApO îùìô îýyBG
úíø pËð qA úÞ þüBørý^ îülýíð ûqBWA
| | .óoAnãGpSA Bì ÿôo ,òPvø Qükôldì
ÿ úÛÇñìqA òyBG léG lüBG ÜÖõì ÿBø ïk@
ÿBø úGpXO ëBHðk ópG ô òy ZoBg óõzýPcAo
BG ô úupPð Qvßy qA ûléG ÜÖõì ïk@ úü .õð
20 IéÇì òüA ok .úzGôpGôo }BøBG RolÚ
úÛÇñì qA úßñüA ÿApG îüoAk þéíÎ kBƒùñzýK
.îýzG ZoBg óõíýPcAo
ÿ úÛÇñì qA | :úãýì ”þƒvüpƒO óBƒüApƒG“
þðBìq ÈÛÖ Bíy .lýzG ZoBg óõOkõg þPcAo
ókpÞ úGpXO ÐÚõì úÞ lýñÞ lyo lýðõO þì
ô ókõG þyBƒð xBƒvcA ,lƒülƒW ÿBƒørƒý^
| .lýñÞ þPcAoBð
oBÞ ïBXðA ÿ úGpXO ,þâlðq ÿõO îø Bíy
?lýPyAk ôo þèõíÏì pýÒ ÿBø
úÛÇñìqA lýðõO þƒì BƒøoBƒÞ òƒüA ïBƒXðA BG
ÿBƒø úƒGpƒXO ô lƒýzG ZoBƒg óõƒPýPcAo ÿ
kBü ÿlülW ÿBørý^ ô lýñÞ IvÞ ÿlülW
úG æBc BO pâA .lýñÞ JBhPðA ÿlíÞ îéýƒÖ ô lüoõhG lüAõg þì þ^ ûlñü@ÿ úP×ø ÿõO | .lýPyAlð |.lüpýãG
òzýíýðAoBGàü,lýPyAkúÚçÎlñPvìólük úG lÏG .lüoAk ZBýPcA þƒüBƒørƒýƒ^ úƒ^ úƒG |.lülG }õâlülW àüqõì -4
lýñýG þì úÞ þüBƒørƒý^ .lƒýñÞ óBƒdPìA ôo óõOqBýð koõì êüBuô ÿ úíøô lüpG ûBãyôpÖ þÛýuõì qA ÿlülW àHu BO lýñÞ þÏu
ÿlülW RBýGpXO ô Bø ûlüA BO lülG }pPvâ QÚô úP×ø ëõÆok ÿoõW òüA .lýñÞ úýùOôo óõPÚçÎ koõì ÿBø àüqõƒì Qƒvýè úƒG ôo ,lýPyAlð RkBÎ æBc BO úÞ þüBøAnÒ -1
þì pO îÞ óõPupPuA ô lüoAk ÿpPzýG kAq@ |.lüoõhG
|.lýñÞ IvÞ .lýñÞ úÖBÂA
|.lülG }õâBýðk ÿAl¾ úG -11 |.úy | |.lýñÞoBÞêìBÞ{ìAo@ô Rõßuok -5 ÿûlÎôÿõOQyõâókoõgÿBWúGç« Tì
àüqõì úðõgqA òPÖo óôpýG ÐÚõìoBG òüA ÁB¿PgA þðõGpùì úG ôo qôo àƒü -8 ÿAl¾ ,lƒülƒñƒHƒG ôo óõƒOoBƒÞ ÝBƒOA ok úâA Bü .lýñÞ óBdPìA ôo þøBýâ ÿAnÒ úü oBøBð
úG ÈÛÖ .lüpƒHƒð óõƒPƒøApƒíƒø ôo óõƒOpƒýƒéK òýíø îø ôo QðpPñüA ,lýñÞ ÐÇÚ ôo àüqõì úG ,lüoAk RkBÎ rìpÚ Qyõƒâ ókoõƒg úƒG
|.lülG
|.lýñÞ ûkB×PuA þøBì qA }BW

ô pùy ÿ úíùíø ÿAl¾ ,ÙApÆA ÿBøAlƒ¾ óõOkõg BG úPHèA ô óApãük BG qôo òüA ÿõO ÿôo ,êìBÞ {ìAo@ô Rõßu ÿõO lÏG ,oõÆ | .lýðrG lñhHè óApãük úG -2
| .lülG }õâ QÏýHÆ ÿAl¾ | .lýñÞ oBPÖo þðõGpùì BG ô úðBPuôk þéýg rÞpíO ,lülG ïBXðA lüBG úÞ ÿoBÞ òüpO îùì òüA lýñÞ oBPÖo úzýíø êTì úßñüA ÿBW úG
|.lüpHG Rnè óõOqôo ÿ úíøqA -9 úƒG .lƒýðrƒG lƒñhHè pƒPzýG óApƒãük úƒƒG oBƒƒG
| .lýyBG òüçÖ@úP×øokqôo àü -12 |.lýñÞ úü Ýôlñ¾ ÿõO úÞ þìõðBg úG ,óõPðAoBßíø
qA Bø úP×ø pg@ «çTì qôo àü lýñÞ þÏu qA þzhG ,þâlðq ÿBø òýüBK ô æBG ÿ úíø òðõPð óõOBPuôk úÞ lýðõhG ÿrƒý^ -6

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ôo Rçßzì ,qôpìA òýíø ÈÛÖ -17 åorG pýýÓO àü òüA .lýyBG oôk QðpPñüA
| |.lýñÞ}õìApÖ êTìÿlñüByõgwc,QuBíyþâlðqÿõO
Bùìk@ qA úPuk óôA FrW îø Bíy pâA òüA .îèBu ô {hG {ìAo@ RçýÇÏO úü
úìAkAôo{ßízÞôUdGôpWúüúÞlýPvø ÝBýPyA îø oBÞ pu úG òPÖo ÿApG ÿoõW
þì }oôpì óõPñøm ÿõO Bø oBG ô lük þì |.lüoAk ÿpPzýG
óõzyõìApÖ qôo àü òýíø ÈÛÖ ,lýñÞ
lülG óõy úìAkA lýðõO þì ûoBGôk AkpÖ .lýñÞ | |.lýyBGoôkoBHgAqAqôo àü -13
þPc .lýyBG ëBýg þG ôo qôo àü òüA BìA lülð}õâoBHgAôoqôoàülýñÞþÏu
,úñÞ þì óõPPümA þíülÚ ÿ ûpÆBg úü úâA ÿôo olÛ^ úÞ lýñýHG .lýðõhð úìBðqôo Bü
|.lýñÞ}BøoqôpìA qA ôo îùì oBHgA qA olÛ^ ô ûoAk pýSCBO Bíy
|.lük þì Quk
| .lüpG óôpýG -18
úÞ lýPvø ÿkApÖA qA úPuk óôA FrW úâA úÞ þvÞ ÿApG þ×hì ïBÓýK úü -14
ôo ò×éO oBG òüA ,ópýíð óôpýG úP×ø ëõÆ ok |.lüoAnG lüoAk {Puôk
oApÚ óõPðBPuôk qA BO lñ^ BG ô lüoAkpG úÞ þvÞ ÿApG rýì@ QHdì ïBýK úü
úü BG Bü .úyBHð úP×ø pg@ úâA þPc ,lüoAnG àüpy ,ûkAõðBg ÿBÃÎA ç« Tì lüoAk {uôk
òükpßð {OBÚçì QuBø ëBu úÞ þPuôk ç« Tìôo óôAô lývüõñG óõPðBPuôk Bü þâlðq
|.òüoõhGûõùÚBüÿB^îøBGôòüoAnGoApÚ Bü JBPÞ ÿæ ,{×Þ ÿõO ,ÿB^ óõXñÖ ÿõO
îüBÚ ,úðrýì pu {ùG qôo pø úÞ þüBW pø
JBhPðA òPvzð ÿApG ÿlülW ÿBW -19 ,ûoAlðõyoBËPðAúÞþyôoBGÿoõXñüA.lýñÞ
|.lýñÞ | |.lýñÞþì{èBdyõg
Bü lýñýzð þì þ¾Bg ÿBW úzýíø pâA
òüA,lüoAkôoóõOkõgúGÁõ¿hìþèlñ¾ | |.lýñÞóBdPìAôo lülWpývì úü -15
ÿõO ÿoõW òüA .lülG pýýÓO ôo óõOBW oBG òPÖo ÿApG lülW pývì úü qA lýñÞ þÏu
ÿlülW qAlðA îz^ ,oBÞ êdì Bü úðõg .lýñÞ ûkB×PuA ûBãyBG Bü úuolì ,oBÞ pu úG
|.lüoAk þPclýñýGþìûqBOrý^úüqôopøÿoõWòüA
| |.lýPvzðxõGõOAÿõOúÞþPÚô
úèBu àü qA pPzýG úÞ þüBø rý^ -20
| |.lüoAnGoBñÞ,lükpßð ûkB×PuA óõyqA Bü ÿôo ûkBýK ,oBÞpu úG òPÖo ÐÚõì -16
óõPéüBuô ÿõzÞ ô Bø líÞ úG ÿpu |.lýñÞÿoAõu úgp^ôk
óõyõO úÞ þüArý^ àO àO ô lüqAlñG ÿBW úG ,úßükrð óõOoBÞ êdì úâA
AlýK ÿrý^ pâA .lýñÞ þuopG ôo lýPyAnâ qA ,óly xõGõOA oAõu Bü ókpÞ þâlñðAo
úG,lükpßðûkB×PuA}qAúèBuàüúÞlükpÞ .lýñÞ ÿôo ûkBýK Bü lýñÞ ûkB×PuA úgp^ôk
þéýgBülýñÞAløAQuôkàüBüúüpýgàü ûqBOÿAõøîøôlükpÞ}qoôîøÿoõWòüA
|.lüqAlñGoôkQcAo ,oBÞ êdì úG òPÖo ÿApG ô lükpÞ w×ñO
23 | |.lüoAkÿspðAþGBvc

óApùO úéXì

òýü@óly þíuo BG óBýðBuBu ûoôk ok #
ÙçgpG ,óApüA þíuo òük óAõñÎ úG QzOoq
þPzOoq òýü@}ôo úG òýÖlO ,pãük óAoôk
qA ly þì ûkpíy ïpPdì òýü@àü Roõ¾ úG

óôoqBÞþãñu ÿBùðAkõPuAô þðBuBu ûoôkok òýÖlO

.QuA >óAõük < ÿBW lvW êýèk òüA úGô QuA ïçüA ûoôk Áõ¿g úG ô òýzýK ÿBùPñu úìAkA pìA ok þÎBíPWA ÿBƒùðBƒìqBƒu kõƒWô pƒãðBƒzð êßy úG IéÒA Ao þPzOoq ÿBùðBPuoõâôo òüA
õßýð úPynâok kpÖ óAôo ú^ pø pývì òüA ok |.QuA .QuA òýÖlO óõñÞBO ô îýñýG þì BùðAkõPuA qA ÿA úÎõíXì
úGôpOoAõyk ÿôpG òíüpøA ÿqôpýK ûkõGpOoBÞ óBøBy oõâpG úÞAo ÿpHPÏì ûBãìAo@ÿBñG îø
úG ókpÞ jõuo ÿApG ÿpPzýG þñíüpøA ÿôpýð òýü@ óly þíuo BG óBƒýðBƒuBƒu ûoôk ok òýÖlO ok þéÞ oõÆ úG rýð þzñìBhø ûoôk ok
lvW êýèk òýíø úG ô QuA ûkõG qBýð ûkpì lvW ÙçgpG ,óApüA þíuo òük óAõñÎ úG QzOoq oõâ Roõƒ¾ úƒG òƒýÖlƒO Ñõƒð ôk úƒG óBƒøBƒy |.îüoAlð ÕApu lyBG ûly úPgBu þðBuBu
, QuA þâkõè@ ÿApG ÿpPâorG FBzñì oBÞõßýð kpÖ úG þPzOoq òýü@ }ôo úG òýÖlO ,pãük óAoôk pGBÛì ô lðA|ûly|ûlñÞ ûõÞ ëk ok úÞ ÿBø|úígk óõâBðõâ ëBßyA úG iüoBO ëõÆ ok óBƒvƒðA
ôA åpì úG òPÖBü Quk úÞ ÿoBÞ lG kpì lHèBÞ BO ôoòüAqAlzýìûkpíy ïpPdìòýü@àüRoõ¾ .îüoõhýì pG qBG ÿBÃÖ ok ûly úPgBu þãñu òýÖlO qA þüBø|êßy .QuA ûkpÞ òÖk Ao {OAõìA
úÎõíXì êßy úG IéÒA Ao þPzOoq ÿBùðBPuoõâ ô QuA þOõGBO Roõ¾ úG rýð Bø òýÖlO qA þgpG ô þðApüA äñøpÖ ÿBøoBXñø BG úÞ koAk kõƒWô
.QuApPðBu@ ÿBñG îø óõñÞBO ô îýñýG þì BùðAkõƒPuA qA ÿA óAô Bü ÜüBÚ êßy úG( þèB×u Bø RõGBƒO òƒüA lüBHð ëBc òüA BG .QuA óAõhíøBð Bì þìçuA
pýùÇO BG óBâkpì úG ÉõGpì JAk@qA ÿoBývG þðBuBu óBøBy oõâ pG úÞ Ao ÿpHPÏì ûBƒãìAo@ åorG ÿBø ûpíg ok òýÖlO Bü ô ûkõG ) ïBíc äñøpÖ úÞ lñPvø îø þüBø|Qéì úÞ kpÞ }õìApÖ
ûkpì òO úÞ BXð@ qA .koAk lðõýK , þâkõè@ qA ok pPzýG Qñu òüA úÞ úPÖpâ þì Roõ¾ þèB×u åpì BìA óBýì òüA ok.lðlñvK|þíð Ao Bì òýÖlO
Aôo áBg ok ôA òýÖlO , QuA þâkõè@ FBzñì |.îüoAlð ÕApu lyBG ûly úPgBu þƒuopƒG BƒG .QƒuA ûkõƒG ïõƒupƒì RoBƒK ûoôk ô þâlðq ÿ|úüõu òüpO|eüp¾ ô òüpOAôpK|þƒG
krð xlÛì ÿp¿ñÎ úÞ Ao òýìq úÞ Ap^ Qvýð òýü@ ok RAõìA òƒýÖlƒO úƒG ÉõƒGpƒì JAk@ ÿBùOõGBO úñýzýK ô RoBK þèB׃u ÿBƒùƒOõƒGBƒO qA þßü QùW òüA úG .QuA îévì ¶QýÏÚAô àü
ólýðAqõuô úPgBu þì ûkõè@Ao QuA óBýPzOoq lüBG .koAk ûoõÇuA BG oBßy@ ÿlðõýK þPzOoq úÞ kpG þK óAõO þì úPßð òüA úG óApüAok þèB×u úÞ QuA ûkõG òüA ûoAõíø Bø|óBvðA Rç߃zƒì
ûkõè@ Ao {O@ Apüq , Qvýð rüBW rýƒð lƒvƒW oBÞ åpì QzOoq òük ok úƒÞ QƒyAk úƒWõƒO )þðAô ÿBùOõGBO (RoBK óAoôk ok þOõGBO òýÖlO
àýð {ñüpÖ@ pG ÿô ÿqôpýK ïõù×ì úG ô òíüpøA .lññÞ òÖk BXÞ ô úðõã^ Ao kõg |óBâkpì
úðõâ úG qBG pük qA óBPuBG óApüA ok òýÖlO
òýÖlO Ñõð òüpO ûkBu .QuA ûkõG ØéPhì ÿBø
oõÆ úG þñÏü .QuA þèAkõâ òýÖlO ,óApüA ok
ÿBÃÖ úG úWõO BGô ûlñÞ þèAkõâ þüAlPGAoBývG
ó@ óôok ok þñýñW QèBc úG Ao lvW ,ëAkõâ
óAoôk úG ÉõGpì òýÖlO Ñõð òüA .lðkAk þìoApÚ
.QuA )kçýì qA {ýK ëBu 6000( þãñuõð qBÒ@
BøBPuôo òýèôA QgBu ô oApÛPuA óly êìBÞ BG
ÿBø RoôpÂô ÿoBíÏì BG rýð òýÖlO ,óApüAok
,þéâ ô þPzg eèB¿ì BG ô ly äñøBíƒø ó@
ÜÆBñì þgpG ok .lðkAk IýOpO Ao þüBø òýÖlO
Ao þüBÃÖ ,ÝBOA ÿBø úyõâ qA þßü ok ûoAõíø rýð
þìpËðok óBâkpì ÿBø óAõhPuA ÿoAlùãð ÿApG

|.lðA úPÖpâ
úüõðBS òýÖlO Roõ¾ úG BùðAõhƒPƒuA òƒüA
qA ÿpãük úÆõdì ok «çHÚ lvW úÞ þñýÖlO þñÏü
ÈÛÖ ô ûly áBK Bø ú`ýøBì QÖBG ô Qƒyõƒâ
.QuA úPÖpâ þì Roõ¾ , lðBì þì þÚBG QéßuA
ok Áõ¿g úG lÏG úG þñýzðpùy qBÒ@ ûoôk qA
òýèôA ,ïçuA qA {ýK óApƒüA þƒhƒüoBƒO óAoôk
úÞ koõg þì îz^ úG îËñì Roõ¾ úG óBPupHÚ

24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

þì òhu iüoBO ëõÆ ok pùy òüA QýíøA úøk qA wK krü okô 1320 úøk qA wK óBìpÞ ok ô J@okBüôlñðAqõvGBülðoBLvG áBg úG QvüBG ïApPcA ô ûlýÛÎ ô ûlüA òüA QuA ûkpßýì
oõKBzýG þhüoBO pùyoBS@ òüA úéíW qA.lñüõâ .lðly Bø|ûBãìAo@ úG êülHO Bø úígk 1340 úu úéýuô òülG úÞ lñPyAk îýG Apüq lññÞ ÝpÒ ok RAõìA òýÖlO UÎBGp¾BñÎ òüA úG óBýPzOoq
óôoqBÞ JpÒ ÿpPìõéýÞ 23 úé¾BÖok úÞ QuA lðqBu ûkõè@Ao J@ô {O@,òýìq xlÛì p¿ñÎ ÿBùðAkõPuA ô) úígk ( þyõìBg ÿBø ZpG
þPÏuô BG oõKBzýG þðBPuBG úðBgkôo úýyBc ok ô qAûkB×PuAþðBuBuûoôkokòýÖlOpãükÑõð | úG óBâkpì òO úÂpÎ úÞ kpÞ óAõñÎ óAõO þì wK
ëôA oõKBy oõPuk úG oBPßø 200 úG àükrð ( óAkõPuA .QuA þãñu ÿBùðAkõPuA qAlüByoôkþéýgÿBùðBìqqAúígkok óBâlðpK .QuA ûly þãñu
oBS@ þâkpPvâ QuA ûly úPgBu þðBuBu òPyBHðA ÿApG QuA þøBãüBW )óAlðAõhPuA ô QuA ûly YüAo óApüA òýìqpu ok BøkBì óBìq ô pùy , ÿkBG@ qA oôk , úPynâ ok óBýPzOoq
òüA QýíøA pãðBzð þðBuBu ûoôk úG ÉõGpì QuAlýK ó@ ïBð qA úÞ úðõãðBíøô RAõìA óAõhPuA ûkõG J@ ô {O@ ,áBg ólðBì ûrýÞBK Ùlø Ð×Opì óAlñ^ úð ÿBùøõÞ ÿôo pG þðõßvì óBßì
ÿBñÏì úG )óAk (ô óAõhPuA ÿBñÏì úG )õPuA( Áõ¿hì ïõuo ô JAk@ QüBÎo BG Ao þüBÃÖ
| |.QuAûoôkòüAokúÛÇñì òük úÇýc ok ûqBu Ñõð òüA QuA ûBãüBW |.QuA ô lðkpÞ þì ÿrüo ûkõèByô úPÖpâpËðok þñük
pG ûôçÎ þhüoBO pùy òüA ûkôldì ok pPzýG BùðAkõPuA òüA. koAk kpGoBÞ QzOkoq óBPuBG óApüAok òýÖlO| | | ,oB¿c òüA .lðkpG þì æBG ó@oôk úG ÿoB¿c
þðBuBu ÿBø úPvWpG }õÛð ô þðBPuBG ÿBøBñG BøoõøBì úLO Bü ô ÑB×OoA îÞ ÿBùøõÞ úéÚok koAk þOApÃìô BüArì þñýÖlO }ôo pø Bíévì qA úÞ QuA ZpG êßy úG þíýh oôlì oAõük
ÿkAlÏO úÞ koAk kõWô þãñu óAkõPuA òülñ^ ÜÆBñì qA oôk ô òìA þédì BO ûlzýì úPgBu úG úÞ óBýPzOoq qA úPuk ó@ ÿ ûlýÛÎ úG BñG , úG ô ûly úPgBu ïAôk BG ô îßdì BPHvð þdèB¿ì
ok oõKBzýG pùy pG Ùpzì ûõÞ ÿôo pG Bùð@ qA oBÞ òüA , lðoAk kBÛPÎA úígk ok lvW ókoAnâ Jok úG oAõíø òýìq eÇuqA þðBßéK úéýuô
ÿôo pG rýð ó@ qA þgpGô pPgk úÏéÚ oôBXì .lyBG þðõßvì ÿoBLvÞBg ô òýÖlO úÞ koAk oBývG ÿBüArì
500 ok þüõíÎ ÿBPuôo oBñÞ ok ÐÚAô þøõÞ òýÖlO ÿApG þðBuBu ûoôkok BùðAkõPuA òüA Alâô ûByô oAkBðô AoAk òýG þÚpÖ ,æôA .koAlð | |.kõyþìê¿PìBøúígk
òüA pG ûôçÎ.koAk oApÚ þhüoBOpùy òüA ÿpPì òülG úPÖpâ þì oApÚ ûkB×PuA koõì óBâkpì ÿBW úG óBâkpì óBW þG lvW ,BýðBS .Qvýð óôoqBÞþãñu ÿBùðAkõPuA |
rýð óôoqBÞ pùy þèBíy QívÚ ok BùðAkõPuA ô ûõÞ ÿBø ÿlñéGok AlPGA Ao kBvWA úÞ Roõ¾ , BùìpÞ ÿ úíÏÆ ô ûlýuõK áBg püq ok úßñüA 2 æBíPcA ô ÝBOA òülñ^ ÿAoAk Bø úígk òüA
ÿôopG)þãñuoõâ( þãñuóAkõPuA8kAlÏO ÈÛÖ úÞ þOlì qA lÏGô lðkAk þìoApÚ Bø ûph¾ àzg JBPÖ@ êGBÛì ok , kõy BùéãðAô Bùyõì ô Bøqõu {O@ ûtüô , BùÚBOA òüA qA þßüô úÛHÆ
úÞ koõg þì îz^ úG rýð .... ûõÞ ûph¾ Ao Bø óAõhPuA ó@ lðBì þì þÚBG ó@ ÿBø óAõhPuA þì ûkoõg Bøoõhyæ ô óBâlðpK ÈuõO ô ûly BO 150 kôlc Bøqõu {O@ ÝBOA qA úígk úé¾BÖ
ÿBø ûqAlðA ô kBÏGA ÿAoAk ô êßy êýÇPvì þì oApÚ þãñu ÿBø RõGBO ô BùðAkõPuA êgAk ok æõíÏì úÞ Bøqõu {O@oBÞ .QuA ûkõGpPì 200
úñýèB×u ÿBüBÛG Bùð@oBñÞ ok ô lñyBG þì óõâBðõâ þì óAkõPuA Ao oõHÚ òüA ôo òüA qA , lðkAk .lðõy òO úÞ ÿqôo qA úÞ kõG òüA qA RoBHÎ lðkõG p×ð 2
þ¾Bg êßy ÿAoAk Bø óAkõPuA .lðlýìBð úÞ Ao þðBâkpì qA ÿoBývG úÞ ûly ûlük þPc Bø|Iy lðkpLu þì úígk êgAk|úG Ao úPynâok
| |.kõyþìûlükoõÖôúGúPvßyÿBø þulñø êßy þPc QuA òßíì ô lñPvýð lÏG ÿBø qôo , lðA ûkoAnâ þì úígk ok îülÚ ok ôo BíýÛPvì ûpXñK àü úÞ ÝBOA ó@ok Iy 3 BO
ô êßy êýÇPvì úÛÇñì òüA ÿBø óAkõPuA ÿA ûpüAk Bø ó@ qA þgpG lñyBG úPyAlð þÛýÚk þì ûlýðAkpâqBG QÎBíW óBýì úG ô ûly ûlðq {O@ kAlìBG BO Iy pu qA QyAk úígk úG
ô ûBOõÞ þãñu ÿBø oAõük ô þãñu ØÞ ÿAoAk oBù^ þgpG ô êßy ÿA úÛðqôm þgpG êßy QvüA pSA ok kpÖ úÞ êýèk ó@ úG lüBy . lðly
. lðoAlð ØÛu ïAlß`ýøô lñPvø lñéG þíÞ ûBâ Quk qA çìBÞ ÿoBýzø eÇu {øBÞ Bü þHéÚ |.lñðAqõvG
oõüq ôëB×uûkpgÿBüBÛG BùðAkõPuAòüAoBñÞok .lñPvø êßy êýÇPvì ô }õâ àüpdO BG úßð@ ëBc ô ûly þì þÛéO úPÖo óõ^úÞkpýâþìúíz^puBXð@qAòýü@òüA |
ûlük rýð þãðo ÿBø ûpùì ô úzýy wñW qA þOæ@ óBPuA ÿBø {hGqA þßü óôoqBÞ óBPupùy , áõy àü lñðBì úG óBâlðpK ô óAoõhyæ 3 BO úPynâ ok kpÖ óAôo óBýPzOoq oôBG pG BñG
óBýPzOkoq RAkBÎ qA þßü pìA òüA úÞ ûly ok þüBýÖApÓW QýÏÚõì ÍBdè úGô xoBÖoôBñùK ok kpÖ lHèBÞ pu ÿæBG ô ÙApÆA ok qôo úðBHy
oApÚ ô åpì qA wK RBýc úG kBÛPÎA ô óBPuBG ok óBPupùy òüA .QuA ûlükpâ ÐÚAô ó@ JpÒ |.QuA úPÖBü qBG Ao kõg ÿoBýzø úG ïõu Iy qA wK BO QuA qAôpK ok úPynâ
Ao ÿô lvW oBñÞ ok ûkpì Àhy ¢BýyA ókAk þðBuBu ûoôk ok þ¾Bg QýíøA qA úPynâ óBýPzOoq {ýK ëBu Q¿y àükrð BO| | {O@ Iy 3 òüA Rlì ok lñÞ qAôpK óBíu@
}õÛð ,BùðAkõPuA òüA kõWô.lølýì óBzð òýzð þPykoq ÿA úÛÇñìô QuA ûkõGoAkoõgpG pãük ô óApùO ,krü ,óBìpÞ ÿBøpùy ok óApüA ô þßüoBO qA åpì qA wK fôo BO lññÞ þì òyôo
ÐÚAô þðBuBu ëôA oõKBy úívXì ô Bø úPvWpG kõg òük pG rýð ïçuA qA wK ópÚ 5 BO úÞ ûkõG ok òO ókpG òýG qA ÿApG òýzð þPzOoq ÿBøpùy
ô QýíøA qA þÞBc úÛÇñì òüA ok ÿoBÒ ok óByõìBg ZpG Bü úígk qA kõg óBãPynâ .lupPð þüBùñO
. lðkõG ûlðBì oAlüBK Bø úígk òüA qA þgpG úÞ lðkpÞ þì ûkB×PuA ÿ úñùK Roõ¾ úG úígk þégAk eÇu
|.QuA þðBuBu ûoôk ok BùøõÞ òüA QuAlÚ úGmBW ô þðBPuBG oBS@ ÿAoAk óBPupùy òüA pOlülWpãük þgpG ô lyBG|þì úñùÞ ô þíülÚ åorG ÿBùãñu úPhO BG ó@ ïBíO úÞ QuA ÿkpâ
qA þãíø úÞ QuA ÿoBývG ÿpãykpâ ÿBø 1310 úøk úðBýì qA óApùO ok ó@ qA wK .lñyBG þì QívÚ oBù^ úG þéÞ oõÆ úG ô ûly }ôp×ì
25 þüBùPðA ÿ ûpüAk oAõð .kõy þì ÿlñG îývÛO
Bøkpì Áõ¿hì úígk óõìApýKoAõük úG ê¿Pì
Bøkpì QívÚ qA lÏG þðBýì ÿ ûpüAk oAõð ô
BùðqqA lÏG þégAk ÿ ûpüAkoAõðô Bùðq Áõ¿hì

| |.QuAóBÞkõÞÁõ¿hìrýð
óAkóAõhPuABüóAkõPuAûB^,ûpüAkrÞpìok |
þPÚô . QuA ûly }ôp×ì äñu BG úÞ QuA
ô Qyõâ qA oõg úyæ óBÒpì ÿ úéýuô úG kBvWA
àzg çìBÞ JBPÖ@ pýSBO QdO ô þùO QuõK
BO lñPhüo þì ûB^ ó@ok Ao BùðAõhPuA , ly þì
ô pãðAõO úÞ kõG BXñüA ô kõy áBg úG êülHO
þì óBvßü ûB^ òüA úO ok åpì ïBãñø úG {üôok

|.lðly
okô óBvßüçÞ Bøúígk òüAúzÛðôfpÆ| | |
ÿBø ûqAlðA ô RB¿hzì úígk eÇu ô oAõük ô
QýÏíW ô qBýð Ivc pG úßéG lðoAlð þñýÏì
lðly þì BñG òýzð þPzOoq ÿBøBPuôo ô Bøpùy

|.
òüA úG ïçuA BOqBÒ@qA óApüA JBPÞok òíypýâ
þíð Ao ûkpì óBýñýzýK úÞ lñÞ þì ûoByA úPßð

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

.QuA óApùO úéXì
Bø êðõO òüA úÞ QuA oôBG òüA pG àðApƒÖ ÿBßüpì@ þèBíy þcAõð pƒuApƒu ok #
úG( Bu@ëõÒoBývG ÿBø êHñOqA ÿA úPuk ÈuõO úÞ lðoAk kõWô îýËÎ êðõO Bøl¾ ,þGõñW
þðBìq úÞ lðly p×c )ÿqôpìA ÿBø êýÖ ÿ ûqAlðA ÿ ûqAlðA úG BìA lðA ûlzð p×c óBvðA ÈuõO
ëBu 10000 ô ûkõG òÞBu þGõñW ÿBßüpì@ ok ok lñðAõPG Bø óBvðA úÞ lñPvø åorG þÖBÞ
qA þgpG BùñüA .lƒðA ûlƒy ÅpƒÛñì rƒýð {ƒýK úG Bø êðõO òüA ÿpýâ êßy .lðôpG ûAo Bùð@
òýìq ÿ ûpÞ ÿôo þßzg óAoAlðBPvK òüpPâorG rýð þuBñy òýìq ÿ ûly úPgBñy lñüApÖ aýø
Bùð@ qA Bø RõìBì BùñO kBÏGA pËð qA úÞ lðA ûkõG óBÛèBg úÞ lýðAlG QuA IèBW .Qvýð ÈHOpì
úÞ lðlÛPÏì rýð pãük þgpG úPHèA .lñPvø pPâorG ô BøoAõük pG þ×éPhì løAõy Bø êðõO òüA
þíÞ( ûly ÅpƒÛñì ÿBƒø òƒÞoõƒâ qA þƒÎõƒð úéíW ó@qA úÞlðA úPyAnâBW úG ó@ÿBø ØÛu
òüA p×c ëõEvì )Bu@ ëõÒ ÿBø êHñO qA pPß^õÞ ûoByA åorG ÿBø úXñK QìçÎ úG óAõO þì

.lðA ûkõG Bø êðõO .kõíð
| Ao ûlƒƒƒülƒƒƒK òƒƒƒüA óBƒƒƒuBƒƒƒñƒy òƒƒƒýƒƒìq
!lðA|ûkpÞp×c Ao Bùð@iüoBO êHÚBì ÿBø êHñO úÞþíýËÎ ÿBø|êðõO úÞ lðoôBG òüA pG ô ûlýìBƒð|Paleoburrow
qA ÿA ûly ÅpÛñì ÿBø úðõâ ÈuõO Bø êðõO òüA
òüA þvÞ ú^ úßñüA òPÖpâ pËð ok óôlƒG
ÿrý^ Bø êðõO òüA rüBu ,ûkpÞ p×c Ao Bø êðõO .lðA ûly p×c úTXèA îýËÎ ÿBø êHñO
ëBHðk úG óBñ`íø {ðAoBßíø ô àðApÖ úÞ QuA {üpñüBø ïBð úG þ¿hy Ao Bø êðõO òüA ïBð
ôk ûlðApâ õüo ëAolÖ ûBãzðAk oõvÖôpK – àðApÖ
.lñPvø ó@ ÿApG þdýÂõO
rýð þüBýÖApÓW ÐüqõO pËð qA Bø êðõO òüA
þcAõð ok BùñO úÞ Ap^ lñPvø IýXÎ oBýƒvƒG
BPðBu ô ëõu ôk ûlðpâ õüo lñðBì êüqpG þGõñW
qA þíÞ oBývG kAlÏO .lðA ûly QÖBü BñüoBOBÞ
ÿBøoõzÞpãük Bü êüqpG þèBíy þcAõðok Bùð@
ÿBßüpì@ok þPc .lðoAk kõWô òýOæ ÿBßüpì@
òÞoõâ ô Bu@ ëõÒ ÿBø êHñO þðBìq úÞ þèBíy
òüA úG þéðõO aýø lðA ûkõG òÞBu îýËÎ ÿBø

.QuA ûlzð QÖBü êßy

qA þuBñy úñüpük ,léðAk àì åpâ lñ^pø òüA ,kõíð JBhPðA 2000 ëBu êüAôA ok -ëõu
lüBGÈÛÖúÞQuAlÛPÏìòýìqpuQüpülìpPÖk òüA qA þßü BG úÞ QyAk Ao òüA wðBy Àhy
ókpÞ AlýK úG ÜÖõì Bø óBvðA Bì BO konãG óBìq úWAõì|Novo Hamburgo |pùyokBøêðõO
QÛýÛc òüA< .îüõy ÉBÛðpüBuok Bø êðõO òüA ok þÞlðA RBÎçÆA óõñÞBO óBìq ó@ qA .kõy
îüoAlð þ¾Bg ÜÆBñì ok Ao Bø êðõO òüA Bì úÞ kõWô þíéÎ RBýGkA ok ô Bø êðõO òüA koõƒì
úPÖpâ ûlükBð Ao Bùð@ úÞ lyBG êýèk òüA úG lüBy óBÛÛdì ÿBø îýO ô àðApÖ {üpñüBø BìA .koAk
>.îüA BùñO Aopãük êðõO 1500qA {ýG óBìq ó@qApãük
ÿoBízýGÿBøëAõuóBñ`íøpÂBcëBcok .lðA ûkpÞ ØzÞ ëõu ôk ûlðApâ õüo QèBüA ok
.koAk kõWô Bùð@ óBÛèBgô Bø êðõO òüA óõìApýK úGô úPyAk ëõÆ BK Bøl¾ Bø êðõO òüA qA þÃÏG
êýèk ?QuA úPgBu Ao Bø êðõO òüA þvÞ ú^ .lðA ûly úgBy úgBy ØéPhì RBùW
ô þÞ Bø êðõO òüA ?Qvý^ Bø êðõO òüA QgBu BK 6 ,ëõÆ BK 2000 Bø êðõO òüA òüpPâorG
?lðAûlyúPgBuúðõã^ þì ûkq òýíhO .koAk ÅpÎ BK 5-3 ô ÑB×OoA
okûlyØzÞêðõOòýèôAêgAkpüõ¿OòüA Bøpývì òüA qA úèBhð ô äñu òO 4000 úÞ kõy
ôk BHüpÛO êðõO òüA .løk þì óBzð Ao óôqBì@ þüBø êðõO òýñ^ QgBu BO ûly ûkpG óôpýƒG
ûly úPgBñy åorG êðõO òýìôk qA pPâorG pGApG BøêðõOòüAQgBuúÞQuAeÂAô.kõyòßíì
.lyBGþìêüqpGok ûkõG êvð òülñ^ úßéG êHñO ôk Bü àü oBÞ úð
28

www.TEHRANMAGAZINE.com

29

óApùO úéXì

óAqõì@{ðAk ÿApG xôpÎpukok

ûkB×PuAqõì@{ðAk 250qA xôpÎ xBHè lñéG úèBHðk êíc ÿApG þüBßðçüpupøõyô óq #
.lðkpÞ

ÿBø|fçu òüpg@úýuôo| .lðkpÞ ûkB×PuA qõì@ {ðAk 250 qA xôpÎ xBHè lñéG úèBHðk êíc ÿApG þüBßðçüpu pøõy ô óq
lñÞ|þì kõGBð Ao kõg þüBýíýy QÊB×c þéì ûoAkA ô lðA ûkpÞ ûkB×PuA óAqõì@ {ðAk xok RBÎBu ok xBHè êíc ÿApG Zôq òüA
lñøAõg ïõßdì óAlðq ëBu 10 úG óAoBßÖçg ô ûkõG òýðAõÚ Ùçg oBÞ òüA úÞ ûkpÞ ïçÎA óBÞkõÞ qA
pýíükæô .lñÞ|þì kõGBð Ao kõg þüBýíýy ÿBø|fçu úýéÞÿoBW úP×øok kpÞïçÎA úýuôo # ÿBøúèBHðkòüpOlñéGqAþßüôúPyAkëõÆ–pPìõéýÞ21‚3-êüBìôkxôpÎòüAxBHèúèBHðk .ly
.løk oApÚ Üzìpu Ao úýuôo ïAlÚA òüA QuAõg Bßüpì@qA úýuôo ÿoõùíW wýDo ,òýOõK
.QuA ûkõG xôpÎ xBHè
| |.kpÞþðAkolÚ úýuôo ïAlÚA òüAqA þüBýíýy ÿBø|fçu Ðñì óBìqBu òPyAk úãð ÿApG Bùð@ Büõâ BìA lðA ûly úPÖpâ >BÞBüBðBÞA RApu< ïBð úG ÿA úuolì qA óAqõì@ {ðAk
Ao kõg þüBýíýy ÿBøoArÖA|äñW ûlðBíýÚBG úÞ kpÞ ïçÎA )pHìBPLu 27 / pùì 5( úýuôo Qèôk |
kBü þãñW þüBýíýy kAõì òO óAoArø qA ,úýuôo ÿoõùíW wýDo ,òýOõK pýíükæô .kpÞ løAõg kõGBð .lññßð AlýK oõÃc óBy þuok QÎBu ok BO lðA ûly oõHXì xBHè úèBHðk
Qýìôpdì îýPvø ÉBHOoA òüA ok RBÛýÛdO ïBXðA ëBc ok < :Q×â ëõEvì ÿBø ïBÛì qA >Aoõýèk<
|.lðõy|þì ïlùñì opÛì lÎõì qA pOkôq ëBu úu úÞ kpÞ
þüBýíýy ÿBøoArÖA|äñW Ðñì óBìqBu .lýìBð }oõzÞ ÿApG þhüoBO ÿA|úSkBc Ao ïAlÚA òüA òýOõK .lü@ þì oBíy úG òýãñu îDApW ôrW xok qA óAqõì@ {ðAk
BG óBìqBu òüA pülì ,þ`ìôqôA lícA .kpÞ þGBüqoA þíùì ØÇÎ úÇÛð Ao ïAlÚA òüA rýð|OPCW
Bø|fçu òüA ÿkõGBð pG úÞ þPèôkpýÒ óApÊBð qA ô kpÞ pülÛO úýuôo Qèôk ÿoBßíø qA þèBdyõg ly úPgôpÖ ópÚ xBíèA òüpPâorG

.kpÞ pßzO ,lðoAk RoBËð ØzÞúPynâópÚ àüqA {ýGok úÞþuBíèA òüpPâorG ïBXðApu lðõìBüAk AoBÞõè QÞpy #
Bßüpì@qA kBÛPðA .lðBuo }ôpÖ úG Ao kõG ûly

ûldPì RæBüA Q×â ô kpÞ ûApíø Bßüpì@qA kBÛPðA BG Ao }oõzÞ þüBýíýy úðBgkAoq ÿkõGBð òýOõK 1109 >Bðôo æ ÿlƒvè< xBƒíèA |
ïBXðA ÐÚõì úG Ao kõg þüBýíýy ÿBøoArÖA|äñW ïAlùðA ÿApG opÛì ÿBø|úìBðpG úðB×uBPƒì Bƒßƒüpƒì@ Bü oæk óõýéýì 53 QíýÚ úG þÆApýÚ
úG ÉApýÚ pø ok oæk 777 ô oArø 47
|.løk|þíð úPgôpƒÖ qlƒðõƒìBƒüAk ÙApƒâ QƒÞpƒy
pýgBO úG þèBì RçßzìpÆBg úGoBG úu Bßüpì@þüBýíýy ÿBø|fçu ïAlùðA ÿBø|úìBðpG Q×âôA þüBðAõvO óBGqok úÞ xBíèA òüA.ly
ÿBø|fçu ô løk oApÚ kõg Üzìpu Ao úýuôo ïAlÚA òüA QuAõg Bßüpì@ qA òýOõK .QuA ûkBPÖA þWApc ok ,QuA >Bì oõð< þñÏì úG
,luAoBzG Qèôk ÈuõOoBG òüpg@ þüBýíýy ÿBø|fçu qA ûkB×PuA |.lñÞïlùñìAokõgþüBýíýy ólñè ok úPynƒâ ëBƒu úƒÞ þƒHOõƒu
ïAlÚA òüAqA wK úüoõu Qèôk .ly ïBXðAoõzÞ òüA Qèôk óB×èBhì úýéÎ ,úüoõu ÿoõùíW wýDo oBËPðA .lðBì oAlüpg óôlG ,ly oArâpG
kôlc QíýÚ úG xBíèA òüA QÖo|þì
|.ly úWAõì þééíèA|òýG lüly ÿBøkBÛPðA BG QÞpy.kõy úPgôpÖ oæk óõýéýì 86
Qèôk úýéÎ þùýHñO RBìAlÚA ÿõéW ldPì êéì óBìqBu QýñìA ÿAoõy ok BøoBG óõñÞBO úýuôo ÿApG úÞ lðõìBƒüAk AoBƒÞõƒè þƒüAkBƒðBƒÞ
òüpPùG ô òüpPâorG qA þgpG lýèõƒO
| |.QuAúPÖpâ,þüBýíýyÿBø|fçuqAûkB×PuApÆBgúGAoluA ÙôpƒÏì óBƒùW þƒPíýÚ ÿBƒø äƒñƒu
þüBýíýy ÿBøoArÖA|äñW ïAlùðApupG ÜÖAõO .kpÞ ØzÞ BðAõvOõG ok ÿôôoBÞ ólÏì ok Ao xBíèA òüA ,QuA
77 kôlc Bü oæk óõýéýì 63 QíýÚ úG Ao òzýéPvðBÞ þÆApýÚ 813 xBíèA 2016 ëBu ûBì ok AoBÞõè
óAoôk úG ÜéÏPì úÞ Ao kõg þüBýíýy ÿBø|fçu ûlðBì|þÚBG lðA|ûkpÞ QÛÖAõì úýuôo ô Bßüpì@ ok pÛPvì >þu þu ïA ÿk ëBñzðpPñüA wývíð< þðBâoqBG QÞpy úG ÉApýÚ pø ok oæk 500ô oArø
ÿBø|fçu Ðñì óBìqBu ÈuõO ûlypzPñì RBÎçÆA ÿBñHì pG .lññÞ ïlùñì ,lñPvø kpu äñƒW ûqAlðA pËð qA ,QuA wýñO NõO qA pPß^õÞ þíÞ úÞ >Bðôo æ ÿlvè< xBíèA .kõGúPgôpÖþGôk
óBüBK úG 2030 ëBu BO Bßüpì@ô 2020 ëBu BO Ao Bø|fçu òüA ïAlùðA lüBG úýuôo Qèôk þüBýíýy þGõñW ÿBÛüpÖ@ok 1905 ëBuok úÞ QuA ÉApýÚ 3106 óqô BG óBñýèõÞqA wK åorG xBíèA òýìôk

|.|.lðBuo .ly ØzÞ
Ao þüBýíýy ÿBø|fçu Ðñì 1993 ëBu ok þüBýíýy ÿBøoArÖA|äñW Ðñì þééíèA|òýG óõývðAõñƒÞ
óõývðAõñÞ òüA ÿBñHìpG .kõy þüApWA 1997 ëBuqA óõývðAõñÞ òüA òüqAõì lyoApÚô kpÞ Iüõ¿O 30

.QuA Ñõñíì pãük ÿoõzÞ úG Bùð@ ókAk ô þüBýíýy ÿBø|fçu àéíO ô QgBu ,úÏuõO úðõâpø
Ao óõývðAõñÞ òüA kB×ì eýd¾ ÿApWA qA QHÚApì|OPCWþüBýíýy ÿBøoArÖA|äñW Ðñì óBìqBu
qA ÿApG ûkpPvâ ÿBø|}çO êýèk úG Ao eé¾ êGõð ûrüBW 2013 ëBu ok óBìqBu òüA .koAk ûlùÎ úG

|.kpÞ kõg ó@ qA óBùW eÇu ok þüBýíýy ÿBøoArÖA|äñW ókpŸG|òýG

www.TEHRANMAGAZINE.com

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |15 BG
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA :ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

BðpŸG ZpüA pPÞk óAoõPuook óArüô@ôBâ
àyrLðAlðk ly rýãðApG|ëBXñW

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | Qyõâ ókoõg ûoBGok UdG òPhýãðApG ÿApG úÞ þüBýèApPuA óAoõPuo àü ïAlÚA #
.QuA ûly ëBXñW UÎBG ,úPhüô@ØÛuqA Ao ûly þìolývÞBOôBâàü ,RBðAõýc
ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì lüæk@pùy ok BßýOA óAoõPuo ok ÿoõgoBøBð rýì àü ÿæBG {HÛÎ ÿBøBK qA ÿpýy ôBâ òüA úyæ
.QuA ûly óArüô@
lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì
Ao oBÞ òüA ÿoBývG ô úPhýãðApG QðpPñüA ok Ao ÿlüly ÿBø|{ñÞAô ûly àzg ôBâ òüA òPhüô@
óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ |.lðA|ûlðAõg ûlññÞ pWrñì ô JõéÇìBð
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA
koõì ok óBüpPzì kõy þì UÎBG ôBâ òüA {üBíð úÞ lñüõâ þì þyôpÖArPýK òüA óBHcB¾
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 .lññÞ pßÖ Qyõâ Ùp¿ì ÿBø|QýÏÚAô

òüA òPhüô@qA Ùlø" :lðA|úP×â ÿA|úýðBýGok óAoõPuo òüA óBHcB¾ ,þéðArýK BvýéìôõßüolÖ
".óõýuAoõÞk úð QuA êGBÛO þÎõð kBXüA êßy òüA úG ôBâ

ûly þcApÆ ÿA|úðõâ úG ,lñÞ|þì úÂpÎ îø RBýñHè ô Qyõâ ô ûly qBG þâqBO úG úÞ óAoõPuo òüA
ôBâ òüA eGmqA wK lñüõâ|þì óAoõPuo óBHcB¾ |.QuA ÿA|úzýy ÿBøoAõük BG þøBâoBPzÞ úýHy úÞ

.ly Ùp¿ì çìBÞ {Pyõâ úèBu Qzø
.QuA ûly ôBâ úyæ òPyAkpG óBøAõg úÞ lðA|ûkpÞ BÃìA Ao þñüçð@ oBìõÆ p×ð 4500 qA {ýG

|.lðA|ûkpÞ kBÛPðA óAoõPuo òüA qA áõHvýÖ úd×¾ ok îø ÿoBývG
ûlññÞ|úÞõy {ðlük ô QuA áBñPzcô ô úðBíco|þG úñd¾ òüA" :QuA ûlì@ oBìõÆ òüA ok
oBñÞ pO|QcAo pãük ÿBø|úðõâ úXñßy ô åpì BG úÞ lñÞ|þì îøApÖ ïkpì ÿApG Ao þüBÃÖ ...QuA
úyæ òüA ókpÞ óArüô@ ,{ýK ûBì úu ok óAoõPuo fBPPÖA óBìq qA Q×â þéðBvýK ÿBÚ@ |".lñüBýG

| |.QuAúPyAkîøÿkBüqQHTìÿBø|{ñÞAô

31

óApùO úéXì

óBùW Yüõø òüpPâorG

úñýì ok úÞ QuA ÿkpì þè¶ @õÞ wüpÞ # !oBì ÿõðBG úG ÙôpÏì ÿpPgk
}pñø ô ûkõG oõùzì þPzãðA rHu úG BOõu
qA óly oAlýG qA wK eH¾ qôo pø úÞkpG|þì Yðo ÿoBíýG qA QuBø ëBu þñýLýéýÖ pPgk #
.QuApßýK ëõÒ RBXürHuô Bø ûõýì }oôpK .kõy þì úWAõì QuõKqAõéíì þGAõhPhO BG JAõg
þPzãðArHuúGIÛéìúèBu34þ¶è@õÞwüpÞ |
}oôpK ëõÓzì BOõu úñýì ok úÞ QuA ÿkpì ïBð ô Quk þPuõK IýXÎ ô okBð ÿoBíýG àü BG QuBø|ëBu þñýLýéýÖ óAõW pPgk ,óõâõèBð òüAoõéÖ
òýíø ÿApGô QuApßýK ëõÒ RBXürHuô Bø ûõýì .kõy þì úPuõK úPuõK {ðlG QuõK ïBíO ÿoBíýG òüA pSA ok úÞ lñÞ þì ïpð úXñK

.QuA úPÖBü Rpùy þìBð òýñ^ úG
oBÞ þGBüoAqBG QÞpy àü þèBì oõìA ok wüpÞ
RBÎçÆA òPyAk ô úÚçÎ pÆBg úG BìA kpÞ þì
oõÆ úG {ýK ëBu úuqA ÿqoôBzÞ úñýìqokoBývG

.kpÞ qBÒ@ úñýìq òüA ok Ao {PýèBÏÖ ÿlW
ó@ qA ákõÞ àü lñðBì ïBíO ëBu 2 ô kpÞ ÿrüo úìBðpG pßýK ëõÒ Yüõø àü }ôpK ÿApG ÿô
ÿBøkoôBPuk Yüõø qApýÒ úG wüpÞ.lýuo kõG }pËð lì úÞ ÿrý^ ó@ úG ûpgæBG BO kõíð QHÚApì
þPzãðArHu ÿBÚ@.koAkrýð åorG ÿBø úðAôlñøô êHñOôlÞ ,þãðpÖ úWõâ lñðBì ÿpãük úTXèA îýËÎ
oAkoõgpG þðAôApÖ RpùyqA óõñÞAô kõíð RBHSA îø úG ÿqoôBzÞ úñýìqok Ao kõg QýÛÖõìoõùzì
Quk úG Ao Býðk Yüõø òüpPâorGpÂBc ëBcokô kôpGpOõéW ïlÚ àü lyoõHXì wüpÞ BìA.QuA

.QuA ïpâõéýÞ 22.4 ÿA úzüo ûBýâ óqô ô óqô BG - QuA ûkoô@
úG ÉõGpì kõG ûly QHS wñýâ ok óBùW Yüõø òüpPâorG BG úÇGAo ok úÞ þéHÚ koõÞo
QyAk óqô lðõK 20 kôlc ÿrý^ úÞ kõG 2014 ëBu þupWõýðok áo@õýð úG ÜéÏPì áôpGqçâpPýK
ÿApG ,koAnãG pOApÖ koõÞo ó@qA Ao {üBK QÖpâ îýí¿O wüpÞ BìA )ïpâ 453.56 ëkBÏì lðõK pø(
}oôpK óqô lðõK 22ô )pPì þPðBu 30.5pGApG ëkBÏì RõÖpø(ÑB×OoA RõÖôk BG Yüõø àü òýíø

.kAk

ÉõÛuqA ÐðBìpÖBvì Ðüpu {ñÞAô òüA .QuA {ðlG QuõK qAõéíì {GAõhPhO úÞ kõy þì oAlýG JAõg qA þèBc ok eH¾ qôo pø ôA
ly ûok úG xõGõOA lýèõO UÎBG úÞ lü@þì kõWô úG JõýÏì ós àüpýSBO QdO QuA >qõýPßüA< úG ïõuõì úÞ ÿoBíýG
ïBíO BíDAk QuA oõHXì ôA QéÎ òýíø úG .kõy|þì QuõK óly àzg úXýPð ok ô QuõK ïôAlì
ëBc qA óBìpÖ QzK ,{üpOA ok þðBPvøõÞÿA|ûkBW ok xõGõOA àü ûlñðAo úÞþðBìq #
þìõíÎ ëBc .kpÞ ÿpýâõéW úÏWBÖ ÑõÚô qA kõg Ðüpu {ñÞAô BG úèBu 65 ÿpÖBvì ,QÖo .koAk úãð JõÆpì ÁBg ÿBø ïpÞ BG Ao {ðlG QuõK
òüA úG çPGA QéÎ úG òüAoõéÖ
.lðA|úPÖpâoApÚ óBìok QdO óBPuoBíýGokp×ðoBù^ .QuA Jõg ûlñðAo >oBì ÿõðBG< úG IýXÎ ÿoBíýƒG
àü óBìpÖ QzK ólüpK BG þñýzðpu | ok òüA .QuA ûkpÞ AlýK Rpùy
qA ,ÐÚõì|úG rìpO ô pÖBvì qA pK xõGõOA þßü }oArâ úG BñG úÞ QuA þèBc
|úP×â úG.kpÞ ÿpýâõéW úÏWBÖ àü ÑõÚô óBPuôlƒñƒø ÿBƒø ÿoArƒâpƒHƒg qA
}õùýGqA wK ,{üpOA wýéK ÿõãñhu úÞ >ôAkBü þñýèBy< ïBð BG ÿpPgk
ÿA|ûkBW ok xõGõOA àü ûlñðAo óly ok kõG ÿA úGBzì ÿoBíýG úG çPHì
ÿ|úèBu 65 pÖBvì ,{üpOA ok þðBPvøõÞ .QuA ûly óBìok BýðBLuA BâæBì
òüpg@ ok ô ly êíÎ koAô ÿõvðApÖ QuA oAôlýìA úèBu 17 òƒüAoõƒéÖ
BG ,ûok úG xõGõOA ÉõÛu qA {ýK |úËdè ÿApG þøAo þüBýðBLƒuA óBƒßƒyrƒK
Ao óApÖBvì úíø óBW kõg ÐÚõì|úG rìpO .lññÞ AlýK rýð ôA ÿoBíýG óBìok
.kAk RBXð }A|ÿoBíýG Áõ¿g ok ÿô
BO QÖo|þì xõGõOA úÞ ÿA|ûok ÜíÎ
.QuA pPì 100 qA {ýG lñÞ ÉõÛu ó@ok òì úG ÿoBíýG òüA kõWô BG ïokBì ô olK .ïkpÞ êídO ïkpì phvíO êýèk úG Ao ÿkBüq Yðo BÏÚAô :Q×â
rýð òì ïoAôlýìA .koAk kõWô þðBìok ÿoBíýG òüA ÿApG ïõñy þì úÞ îèBdyõg .lðlüqoô|þì ÜzÎ
rÞpì ,áôpHvñüA Ýpy ÿpPìõéýÞ 60 kôlcok Mè@þðBPvøõÞ ÿBø|ûkBWqA þßüok úSkBc òüA þGõg oBÞ ô îðAõhG xok Qhu ïA ÿoBíýG óBìok qA lÏG îøAõg þì .ïõy óBìok ÿlñø pPgk ó@ lñðBì
,wýéK úP×â úG .kõG úèBu 76 þzüpOA kpì àü ÿpãykpâ xõGõOA òüA ûlñðAo.kAk ÿôo ëôpýO QèBüA îðAõO|þì ókõG îèBu Roõ¾ok îø òì úÞ îøk óBzð lðkpÞ|þì ûphvì Apì úÞ þðBvÞ úG BO îñÞ AlýK
kõg ûAo úG xõGõOA úÞ þèBcok wLu .kBPÖApüq úG }A|þèlñ¾qA ,kõG ûly þHéÚ úéícoB^k úÞôA
QzK ëôA Øükook ÿA|úèBu 65 pÖBvì ,ly|þì ûlýzÞ ûkBWoBñÞ ÌÖBdìoB¿c úGô kAk|þì úìAkA .îyBG oAkoõgpG ÿkBÎ þâlðq qA Bùð@ lñðBì

.kpÞ ØÚõPì ûBãOpK úHè pG Ao xõGõOA ÐÚõì|úG rìpO BG ô lüpK óBìpÖ 32
êÛPñì óBPuoBíýG úG AôAlì ÿApG rýð pÖBvì oBù^ .QuA úPuo åpì pÇg qA ûlñðAo ,wýéK }oArâ úG
ëBu YñK pø ûlñðAo úÞ þÆpy úG ,þãèBu 76 ok xõGõOA þâlñðAo ,wýéK ÿõãñhu úP×â úG .lðA|ûly

.QuA qBXì ,lñÞ lülíO Ao kõg úìBñýøAõâ oBG àü

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

33

;pãük þüBýðk úG þ×hì ÿA |ûpXñK óApùO úéXì
àü ØzÞqA ApýgA þüBýðBPüpG óB×yBÞ#
þüôkBWôrýì@oApuAoBÒ ØzÞ pHg ïBñPüô ÿBø|êãñW ok rýì@oApuA oBÒ
.koAk þüôkBW þüAõø ô ëBc úÞ lðA|ûkAk
rýì@oApuAoBÒ òüA ókpÞ AlýK ÿApG Bø|}çO óBùñK kõg ok Ao ÿoApuA ú^ þ×hì oBÒ òüA
Bø|lýìApãük úÞ þðBìqok Quokô QyAk úìAkA
óBÞ õø ,ly|þì äðo|îÞ ó@ ûoBGôk ØzÞ ÿApG ?QuA úPgBu
óBßì òüA 2008 ëBu ok ly ÜÖõì AklXì úÞ QuA |ÿrý^ qA pOApÖ æBíPcA oBÒ òüA
úÞ oBÒ òüA .lñÞ AlýK pãük ÿoBG Ao ûkBÏèA|ÝõÖ BHüq ,rýì@oApuA þðBßì !lýñÞ|þì Ao ó@oõ¿O Bíy
pãük ÿBýðk úG ôo ÿA|ûpXñK óAõñÎ úG BcçǾA kpÖ úG p¿dñì ÿBø|þâtüô úÞ þüôkBW þPc ô
óBvðA xpPukqA ópÚ òülñ^ ,QuA úPÖpâ IÛè .QuA úPgBu pýdPì Ao óBÛÛdì qA ÿoBývG ,ó@
oBývG pHg àü ó@ ûoBGôk ØzÞ ô ûkõG oôk úG ÈuõO 1990 ëBuokoBG òýèôA ÿApGoBÒ òüA
áoBKok )|Ho Khanh|( óBÞõø ïBð BG ÿkpì
.kôo|þì oBíy úG îùì -|Phong Nha|( äðBG úÞ-Bùð äðõÖ þéì
þüBýðBPüpG óBÛÛdì ,2009 ëBuok ïBXðApu ØzÞ )|Ke Bang National Park|
;lðkpÞ QíürÎ oBÒ òüA úG óBÞ õø QüAlø BG áAoõg ÿõXPvW BG QyAk þÏu kpì òüA .ly
óõu oBÒ< óAõñÎ BG BølÏG úÞ rýì@oApuA þðBßì ÿpPùG ÈüApy ô ûkpÞ lì@ok IvÞ þGõ^ ÐGBñì ô
åorG Büô )|Hang Son Doong|( >äðôk
.lðrG îÚo kõg þâlðq ÿApG Ao
pHg kõG }oBËPðA ok úÞ þHèBW ÿApWBì qA ôA
úG Ao ôA AnÒ ô J@ ÿõXPvW úÞ Ap^ ,QyAlð
BO úÞ þüBW ;kpÞ|þì QüAlø rýì@oApuA þñýìqpu

.lðkõG ÑçÆA|þG ó@ kõWô qA úíø ,óBìq ó@
ÉBÛð , rýì@oApuA oBÒ òüA ØzÞ BG óBÞ õø
úðBg úG wLu ô kpÞ õXPvW Ao ó@ ØéPhì
úÞ QÖpâ îýí¿O lÏG qôo lñ^ .QzâqBG
Ao ó@ ok õXPvW ô úPzâqBG oBÒ òüA úG ûoBGôk
óBÞõø úÞ kõG òüA þé¾A êßzì BìA .løk úìAkA
pÆBg úG Ao ó@ ÜýÚk êdì QvðAõPð ûBâ|aýø
AlýK qA ,õXPvW þOlì qA wK ïBXðApu .koô@

.kpÞ pËð Ùp¾ ó@ ókpÞ
.kpßð AlýK úíOBg BXñýíø ok óBPuAk òüA
oBÒ óB×yBÞ ÿBÃÎA qA p×ð ôk ,lÏG Bø|Rlì
RpHíýè koAôBø ÿBø|ïBð BG þüBýðBPüpG
RpHíýè Jk ô )|Howard Limbert|(
ÿApG Ao kõg ÿõXPvW )|Deb Limbert|(
äðõÖ þéì áoBK ok rýì@oApuA oBÒ òüA ØzÞ
ÿApG ,ÜÛdìôk òüA .lðkpÞ qBÒ@ äðBG úÞ-Bùð
ÿBK úG rýì@oApuA oBÒ òüA ÿBø|þâtüô qA ÑçÆA
UÎBG ôA RAoBùÊA .lñPvzð óBÞ õø ÿBø|QHd¾
õXPvW ô ûly ûkq|Q×ãy ÜÛdì ôk òüA úÞ ly
qA ÿpPzýG QülW BG Ao rýì@oApuA óBßì òüA ÿApG

.lðpýãGpu

34

www.TEHRANMAGAZINE.com

ÿApG MìApO þOpÖBvì óBìpÖ òüA qAlðA|îz^ úÞ luo|þì pËð úG ÐÚAô ok .ly ÿoAnâ|ïBð óBùW oBÒ òüpO
úíéÞ300ok óBýðApüA þüBHüqô úPÖpâ RBzð oBÒ òüA êgAk qA êãñW úƒÞ ûkpƒPƒvƒâ oBƒƒýƒvƒG ô îƒýƒËƒƒÎ ÿoBƒƒÒ
.koAnâ|þì{üBíðúGAoÿpünKBð|ؾô ÿBíýKAõø àü lññÞ|þì BÎkA ó@ óBâlññÞlükqBG
ÿApG Bßüpì@úG p×u Qükôldì úÞ ûkAk oõPuk Bßüpì@oõùíW wýDo ,MìApO lèBðôk # | óAõñÎ úG )|John Spies|( rüBLuA óBW qAôpK ó@ ok lðAõO|þì þPcAo úG 747 äñýDõG
qAô koAlð þPýñìA ÿoBßíø Bßüpì@BG óApüA .lGBü }pPvâóApüA úéíWqAoõzÞQ×ø óAlðôpùy úP×ø àü úÞ þüBýèApPuA fpǃì xBƒßÎ àƒü !lñÞ
,Bø|þðApüA kôoô ûkAk oõPuk ëælPuA òüA BG MìApO ÿBÚ@.QuA îvüoôpO þìBc Bßüpì@pËð QvðAõO ,kõG ûlðAonâ oBƒÒ òƒüA ok Ao êƒìBƒÞ ó@ ÙçƒgpƒG oBƒÒ òƒƒüA þƒƒégAk ÿBƒƒÃƒÖ
QHS úG óBßì òüA qA Ao ÿrýãðA|Q×ãy püôB¿O oõ¿O>oBÒ>úíéÞqAqôpìAúGBOúÞQu|ÿrý^
| |.kõy Ñõñíì Bßüpì@úG ó@pýÒ ú^ôpWBùì óAõñÎ úG ú^
?óBüõXzðAk :lüõâ|þìûoBGòüAokôA.lðBupG úG Ao Bíy ëôA ûBãðok úÞ ÿqAlðA|îz^ !lýñÞ|þì
rýãðA|Q×ãy oBývG oBÒ òüA þégAk ÿBÃÖ .kqAlðA|þì þüBÃÖ RAkõWõƒì ÿBƒø|ûqBƒu kBƒü
çTì( úèkBHì ÿBø|úìBðpG êìBy Bü lðoAk þéý¿dO ÿArüô úÞ kpýâ|þíð pGok Ao þðBvÞ óBìpÖ òüA rýì@oApuA úƒÛƒÇƒñƒì úƒG ólƒýƒuo ÿApƒG .QƒuA lðA|ûly oBÒ òüA koAô úÞ þðBvÞ qA ÿoBýƒvƒG
.ly løAõg ëBíÎA ÿpO|úðApýãPhu ÿBø|þuopG îø Bùð@ koõì ok úPHèA .lñPvø )þøBãzðAk úèkBHì êgAkokAoÿpPìõéýÞ8QÖBvìàüQvüBG|þì ÿBW ok Ao ó@ úG úýHy ÿrý^ râpø úÞ lðA|úP×â
þðkpßðoôBG oBÒ òüA kBÏGA !lýñÞ þÆ oBÒ òüA !lðA|ûlülð Býðk qA ÿpãük
?Bø|þOoBÞ|òüpâô Bø|þPýÏGBOôk ,Býðk oBÒ òüpO|åorG ok ûqôo 5 QìBÚA .QuA àü lñƒðBƒíƒø Qƒuok oBƒÒ òƒüA îPƒvƒýƒu
òüA êìBy ÿBøoõzÞ rW úG( lðoAk îø Ao ÿpãük oõzÞ QýÏGBO ,óApüA QýÏGBO pG ûôçÎ úÞ þðBvÞ þâlðq ëõÆ ok kApÖA úíø úÞ Qvýƒð ÿrƒýƒ^ ÿolÚ úG BÃÖ òüA .QuA îýËÎ îPvƒýƒuõƒÞA
.lñyBGúPyAkAoó@ókpÞúGpXOwðBy àü koAô Bíy luo|þì pËð úG úÞ QuA îýËÎ
.lðA|ûlzð Ðñì Bßüpì@ úG kôoô qA ,)óBìpÖ .lüA|ûly þñýìq püq ÿBýðk
óBâlðoAk .lñPvýð kôoô QýÎõñíì êìBy lðoAk îø þüBßüpì@ QýÏGBO úÞ þðBýðApüA òüApGBñG

.lñPvýð lülW óBìpÖ êìBy îø )Bßüpì@ok oBÞ ô QìBÚA ûqBWA( RoBÞ|òüpâ
?lðA|úPÖpâArüô úÞþðBvÞô óBâlñøBñK

.kõy|þíð lñPvø úXñßy Bü IýÛÏO pÇg ok úÞ þðBüõXøBñK Bü óBâlñøBñK êìBy óBìpÖ òüA
ÿpHPÏì ÿArüô úÞ þðBvÞ ô lyBG ûly okB¾ óBìpÖ òüA ÿApWA óBìq qA {ýK óBzüArüô úÞ þðBvÞ|
Bßüpì@ úG lñðAõO|þì ô lðõy|þíð lülW óBìpÖ êìBy ,kõG ûlyõÓè MìApO þéHÚ óBìpÖ pSA ok úÞ lñPyAk

|.lññÞp×u
?kõy|þì ApWA þÞqA óBìpÖ
þðBýðApüA BìA .ly ApWA )òPãñyAô QÚô úG( pHìBPLu 24 qôo pùÊqAlÏG 3:30 QÎBu qA óBìpÖ òüA
pHPÞA 17qôo óBüBK BO lðoAk Bßüpì@ok ÿkBùð Bü Àhy BG þÏÚAô ÿA|úÇGAo lññÞ QGBS lñðAõO|þì úÞ
|.kpýâ|þì pG ok îø Ao Bùð@ p×u Qükôldì ó@ qA wK BìA ,lðõy|þíð óBìpÖ òüA êìBy

?ûkAõðBg BGoAlük
lñðAõPG úÞ þðBýðApüA úG þPc kôoô ûqBWAoôl¾ ,pHPÞA 18qôoqA úÞ ûly eüp¿O óBìpÖ òüAok
ûlì@oõPuk òüA ok ëBc òüA BG .kõy|þì ØÚõPì lðoAk þÏÚAô úÇGAo Bßüpì@ok þ¿hy BG lññÞ QGBS

|.QuA òßíì ÿkoõì qõXì oôl¾ BG ûkAõðBg ÿBÃÎA BG oAlük ÿApG p×u úÞ

úéXì ok kõg ÿBø ïBýK ô þùâ@oBzPðA BG
åorG ûkAõðBg òüA úG ,óApùO þééíèA òýG

lülðõýK úG þðApüA

35

óApùO úéXì

CBD þHÆ BðAõXüoBì lyúPgBuóBùWqBìòüpO|þðæõÆ
ok BHüq ô rHupu qBì òüA|#
þé¿×ì óõ^ pãük ÿBùìBð úG úÞ BðAõXüoBì # úƒPgBƒu ÿkçýƒì 1975 ëBƒƒu
lyo {øBÞ ô þðBÆpu ÿBùèõéu ókpG òýGqA - QñüõW ,xp^,{ýzc ,äñG ,xApâ pPìõéýƒÞ 74‚2 kôlƒc ,ûlƒy
BøoõìõO oArø 5 kôlc| oBG òýèôA ÿApG ,QuA ÙôpÏì QÏuô úG þüBÃÖô koAk úìAkA
îuBLuA ókpÞ ÙpÆpG ô RçÃÎ ókpÞ êy - koõì Bø ÿoBíýG óBìok ÿApG {ýK ëBu ûkpÞëBÓyA Ao ÐGpìpPìoArø 6
| |þðçÃÎ .QuA úPÖpâþìoApÚ ûkB×PuA
óAoBíýGokóqôókpÞúÖBÂAôBùPyAàüpdO- ÿBøoõzÞ IéÒA ok îPvýG ópÚ êüAôA qA .QuA
þðBÆpuôòìrìÿBøÿoBíýGúGçPHì þüBùPükôldì óA ûkB×PuA ô }ôpÖ ÿApG óBùW ÿkBzíy qBì òüpO þðæõÆ |
qAþyBðÕAp×PuAôÑõùOîüçÎóBìokôëpPñÞ- BøoõzÞ þgpGok óõñÞA îø|þèô kõG ûly ÐÂô Qýéãðæ ok þééXì ÕBG ok óBùW
þðBìokþíýy 25 ok òýñ`íøô AkBðBÞ , àütéG , lñéø lñðBì ok ô óBƒƒPƒvƒéãƒðA oõƒƒƒzƒƒÞ ok
ok Áõ¿hG Ñp¾ ÿoBíýG óBìok ô ëpPñÞ - BðAõW ÿBì óAõñÏG| àyrKrüõXO BG BßüpìA QèBüA ïBzãñýðoõø ÿBPuôo RoôBXƒì
óBÞkõÞ .kpýâþìoApÚûkB×PuAkoõìþHÆ xpø .kõy þì ïBXðA oBG 2 ëBu ok ô lìBXðA
| | JAõgRæçPgAôþGAõgþGóBìok- ûkBì 100 qA {ýG ÿôBc BðAõW ÿoBì ûBýâ óly îâ ëBíPcAô ÙpÆ àü qA Quk BG ókpÞ .koAkoApÚ
RBÛýÛdO ô þðBìok ÁAõg òýíø xBuA pG| | úÞ QuBø lýüõñýGBðBÞ ïBñG þüBýíýy ØéPhì óBHÒBG ÿApG lðAõO þì pãük ÙpÆ qA pývì òüA ok ÿkçýì 1975 ëBu ok BHüq ô rHupu qBì òüA
ÿoBíýG óBìokok QuA òßíì|CBD | ,lülW óBvðA ólG ÿôo þOôB×Pì| | RApSA BùðAqA àüpø ô koAk úìAkA pPìõéýÞ 74‚2 kôlc ,ûly úPgBu
lñðBìþüBø ëõñýGBðBÞôolýøApPO 9 BPèk BùðA òüpPíùì .koAk .kõzG qBu|êßzì Bø ûkpÞ ëBÓyA Ao ÐGpì pPì oArø 6 QÏuô úG þüBÃÖ
ÿBø ÿoBíýG , óôpÞ ÿoBíýG , óBÆpu ,píüArè@ |CBDëõüôlýGBðBÞô )|THC|( õOoArø òüA pývì ïBíO ok ókpƒÞ QƒÞpƒc
|, )|PTSD| ô BýðpÖôrýßuA ( þðAôo þcôo IÆok úÞ lñPvø þé¾A þüBýíýy ÿBø ûkBìqA ó@ ÿApG úPHèA kpG þì óBìo QÎBu 5‚1 kôlc .QuA
, )|MS|( wüqôpéßuA êLýPèõì , ïõÞõéâ| .koAk kpGoBÞ þíðô ûkpÞ îâ Ao Zôpg ûAo úÞ ÿkApÖAqA úPuk úÞ îüA ûkq xlc BíPc ïBÚoA ô kAlÎA òüA BG
ô ÿA úünÓO RæçPgA , BùPyA {øBÞ ÿoBíýG xBvcA IHu úÞ QvüA ûkBì óBì|THC | ûAo úðBýì ok ,lññÞ AlýK Ao Quok pývì lñðAõO úPgBu ÿõOoArø pývì òüpO åorG ,qBƒì òƒüA
.kõyÐÚAôpSõì Ñp¾| |ÿoBíýG BìA kõy þì þðAkpâ óAôo QèBc ô þyõgpu lñéG Ao òüA óly îâ Roõ¾ ok< ÿBƒøõƒéGBƒO þì oBíy úG óBùW puApu ok óBøBýâ qA ûly
püq ëBßyA úG|CBD | þüôoAk ÿBø koôApÖ| | þyõgpuRApSAlÚBÖ| CBD |þñÏüpãükûkBì
:kõyþìúÂpÎ îø ÿoBývG þHÆ RApSA ô ûkõG þðAkpâ óAôo ô .QuA ûly I¿ð >lýñÞ .kôo
oõÇG úÞ òÒôo þÎõð (|HEMP OIL | -| | .lyBG þì AoAk ûlññÞ lükqBG þgpG úÞ lýðAlG QuA IèBW kôlc îg ô aýKpK pývì òüA ÿBøkBzíy
| |)kõyþìlýèõO þüBýíýy Ùp¿ì úÞ QuA ûkAk óBzð pýgA RBÏèBÇì ô ûkpÞ IéÛO Zôpg Quok pývì òPÖBü ÿApG Bø Ao óBíPgBu àü ÙApÆAô lðoAk ÑB×OoApPì 5‚2
püq ok úÞ ÐüBì ûoB¿Î (|TINTURE | - ÿlý×ì þßyrK RApSA QuA òßíì|CBD AoqBì þüAõøpüõ¿O ,kõg êüBGõìqA ûkB×PuA BG þƒøBƒykBƒK ûBƒãƒPƒìBƒÚA úƒÞ lƒðA ûkAk {ƒyõƒK
| |)kõyþìûlðBß^óBGq lyBG úPyAk ûApíùG
ô kBc ÿBøkok BG óAoBíýGok úÞ þÏÂõì Ñõð - :kpGïBðpüqkoAõìqAóAõOþì úðõíðóAõñÏG !lññÞ þì ëBHðk Mì êâõâ ÿôo qA .QuAûkõG>|Marquesses of Bath|<
| |.koAkoAlÖpÆoBývGòìrì þGApÇÂARæçPgAôJApÇÂA{øBÞ - úÇÛð QuA þÖBƒÞ ÈÛÖ oõƒËƒñì òƒüA ÿApƒG lñðBíø þHýXÎ ÿBø {hG ÿAoAk ,òýñ`íø
| | ôþðçÃÎÿBøkok{øBÞôJBùPèA{øBÞ - ûBOõÞ BO lýñÞ Àhzì úzÛð ÿôo Ao Zôpƒg
úÞ QuA ÿoBÖBƒu áoBƒK àƒü
SINA Urgent care Is .løk {üBíð Bíy úG Ao pývì òüpO ok ÿoõðBW úðõâ 500 qA {ýG
providing
.lññÞ þì þâlðq ó@
Medical Marijuana ûAo òülñ^ ,õOoArø ûAo òüA
ûBOõÞpývì òülñ^ô QvG|òG
(818)708-6163 þùPñì êK 6 úG þãíø úÞ koAk

20011 VENTURA BLVD #1002 .lðõy þì
WOODLAND HILLS, CA 91364 ZpG úG Zôpg Quok pývì
þì îPg ÿrÞpƒì þƒðBƒG ûlƒük

.kõy
BøkBzíy òüA ókpÞ xpø
ûp×ð 6 þðBHÒBG îýO àü ûlùÎ úG
ïBXðA þñürñG ÿBø ûBãPuk qA ûkB×PuA BG úÞ QuA

.kpünK þì
72‚2 úÞ Bø ú`Pgok òƒüA ókpƒÞ ûBƒOõƒÞ
þì ëõÆ úG ûBì àü kôlc ,lðoAk kAlPìA pPìõéýÞ

36

www.TEHRANMAGAZINE.com

;ÿrèBìok ÿqõu {O@
lñPgõu ûlðq ûlðqp×ð 25

òúGýpãâíòÒ ûüppOùo^AlBÖGpóÆBùpWK òüA kpÞ ïçÎA óBuõOA úìBðqôo ÿBíðoBO kpÞ ïçÎA oõLìææAõÞ þðBzð {O@ #
ô kAk jo ó@pÚ ïõéÏèAoAk úuolì ok ÿqõu {O@ þédì QÚô úG úHñyoBù^ qôo eH¾ 5 QÎBu
óAoAlÖpÆ ô QuA ÿqBXì ÿBÃÖ ÿBøqôo òüA ûsõu ,kõg ûkpvÖA ûpù^ BG úGpâàü # |.QuA ûly êÛPñì óBíéÏì ô óAqõì@ {ðAk ûqBñW pG ô QuA ûly pHg BG ÿqõu {O@òüA qA
.QuA ûkpÞAlýK ÿkBüq pÂBc ëBc ok óBìqBu òüA RBÎçÆA xBuA
| ûlðq ÿqõu {O@ok îéÏì ô qõì@{ðAk 25
RBXð ô õXPvW RBýéíÎ ,}oArâ òüApGBñG
rýð þígq 5 óõñÞBOô QuA óBüpWok óBñ`íø .lðA úPgBG óBW ûlðq
ÿrèBì ÿBø úðBuo úPynâ ûBì ok òüA qA {ýK
|.lðA ûly êÛPñì óBPuoBíýG úG óBìok ÿApG ok ÿqõu {O@ ô þñíüA RBìAlÚA koõì ok
ïõu úÛHÆ qA ÿqõu {O@ QuA òüApG kBÛPÎA løk þì óBzðoBì@ .lðkõG ûkAkoAlzø xoAlì
qõñø {O@ QéÎ .QuA ûly qBÒ@ óBíPgBu ok ÿqõu {O@koõì 211 ÿkçýì 2015 ëBuqA

|.QuA ûlzð Àhzì .QuA ûly QHS ÿrèBì xoAlì

óBñÞoBÞqA þíýðqA {ýG Bßüpì@
lðAkpâ|þìqBG Ao BGõÞok {OoB×u

þíýð qA {ýG Bßüpì@Qèôk|#
ok oõzÞ òüA RoB×u óBñÞoBÞ qA
Bßüpì@úG Ao BGõÞQhPüBK ,BðAôBø
.lðAkpâ|þìqBG
Ao îýí¿O òüA lüõâ|þì Bßüpì@
ÿqõìpì "Rçíc" úG {ñÞAô ok
óBñÞoBÞ ëBc úÞ QuA úPÖpâ
.lðkpÞ|þì lG Ao RoB×u
úG òýñ`íø Bßüpì@ Qèôk
ô òüpO|òýãíÒ õøõè úÞ Q×â ,}A|þüBßüpì@ ÿBPíø ,óõupéýO BGõÞ úG úÞ QuA ûkAk oAlzø kõg óAlðôpùy
QuA óBùW úGpâ òüpO|ûkpvÖA oô@ ØuBO úñýìq òüA ok ûkq|JBPy ïAlÚA" Qèôk òüA úP×â úG úÞ Ap^ ,lññßð p×u
ÿBÃÖ ÿBøqôo òüA ûsõu úÞ
BG úGpâ òüA .QuA ûly ÿqBXì ".kõG løAõg .QuA ûkAk jo Bø|êPø ok îø þüBø|úéíc
óAõñÎ úG kõg òýãíÒ ûpù^ Q×â qôpìA Bßüpì@ úWoBg RoAqô ïBÛì àü úÞ kõG ûkpÞ ïçÎA Bßüpì@ òüA qA {ýK
óBùW úGpâ òüpO|ûkpvÖA RoB×u óBñÞoBÞ þPìçu BGõÞ úÞ þðBìq BO qA þgpG ûly UÎBG "þOõ¾ Rçíc"
ëBc òüA BG BìA kõy|þì úPgBñy ÿBøôpýð BùñO ,lñßð òýíÃO Ao BðAôBø ok Bßüpì@ ok ëçPgAô òìrì ÿBøkokpuoB^k {ðBñÞoBÞ
óBâlññÞ ëBHðk ô óAoAlÖpÆ BO QyAk lñøAõgoõÃc RoB×uok ÿoApÇÂA lèBðôk ,úPynâ òüA qA .lðõy kõg þüAõñy wc
ÿApG òPÖpâ oApÚ úéíc ÅpÏì ok àvüo kõHùG lÛPñì ,Bßüpì@ oõùíW wýDo ,MìApO
.koAk ïApâBPvñüA ok ÿkBüq .kpÞ qBÒ@ BGõÞ BG BìBGôA áAoBG úÞ QuA þÇGAôo
.kõy pPíÞ óBñÞoBÞ ok RoB×u òPvG kpÞ ïçÎA pPzýK Bßüpì@
ëõíÏì RBýéíÎ þüBßüpì@ ïBÛì òüA úP×â úG ,çüoBK rãüokôoõðôpG .lñÞ|þì þuopG Ao BGõÞ
ÜéÏì kôldìBð oõÆ úG BðAôBø ok Arüô oôl¾ wÞo BG RBÚçì ok ,BGõÞ úWoBg püqô

.kõy|þì

37

óApùO úéXì

oõzÞ8 úG BK äñu RAokB¾

óApüAok lì@okpK ÿBø êÓy .ly pO|åorG l¾ok 5.34 ëBuoBK RAokB¾ qA óApüA ápíâ oBì@#
ok óApüA RAkoAôô RAokB¾ }qoA ÑõíXì úG BK äñu ïpâõéýÞ 579 ô oArø 34
lì@okpK êÓy àü òPyAk BìA QuA óBìõO oArø 930 kôlc óApâoBÞ kríPuk êÚAlc # oæk óõýéýì 635ô koBýéýì 36 úG ûBì YñK Rlì ,QüõÞ ,ÝApÎ ,óBXüBGom@ÿoõùíW
þPcAo óAlñ^oBÞlì@okpK êÒBzì ókoô@Quk úG úPHèA QuA úÏìBW kApÖA úíø úPuAõg BñEíÇì Rlì qA pPzýG l¾ok 5.34 îÚo òüA úÞ lýuo ,óBPvñíÞpƒO ,BƒýèApƒPuA ,óBƒPvßGqA
þWoBg RoBXO ÑõíXì .QuA ëBuoBK úGBzì ëBvìA úøBì YñKok óBPvðBÓÖAô lñéø
.Qvýð îø ô koBýéýì 34 ëBuoBK Qvhð úøBì YñK ok óApüA
òüA,lýuo óBìõO oArø930 îÚo úG ÿl¾ok14.5 {üArÖA BG 96ëBu ÿApG óApâoBÞ kríPuk êÚAlc .koAk QüBßc
.lðoAk IüpÒô IýXÎ þÚõÛc ÿBø {ýÖ ØéPhì êÒBzìok úÞ ÿkApÖA lñPvø úÞ QuA þèBcok .kõG oæk óõýéýì 778 RAokBƒƒƒ¾ Xƒc òƒƒƒƒüA }qoA |
442 ô koBýéýì 19 ëBƒvìA úƒøBƒì YƒñK ok 29 ëkBÏì ëBüo oArø 245 ô óõýéýì956
.Qvýð Bñy@ úÏìBW l¾ok 50 qA {ýG êÚAlc îz^ úG úÞ þÚõÛc {ýÖ ok úÞ ly oõzÞ koAô æBÞ ÑAõðA oæk óõýéýì
êÒBzì ókoô@ Quk úG BìA QuA úÏìBW kApÖA úíø úPuAõg BñEíÇì lì@okpK êÓy àü òPyAk l¾ok 16.49 ëBuoBK úGBzì Rlì BG úvüBƒÛì .kõG oæk 454 ô oArø
òPyAk ,kBüq }çO lñìqBýð æBG lì@ok BG êÓy àü úG ólýuo ,Qvýð îø þPcAo óAlñ^ oBÞ lì@okpK úPynâ ûBì ok îÚo òüA .løk|þì óBzð {üArÖA oBì@ òüpg@ xBuApG òƒýƒñƒ`ƒíƒø
Qvhð úøBì YñK ok ,þWoBg RoBXO
.QuA êÓy ok þÖBÞ RoBùì ô pËð koõì ûqõc ok Rçý¿dO .kõG l¾ok 23.97 6 }qoA úG õLìBy òO 390 ô oArø úu ëBvìA
úýHy Ao IuBñì lì@ok BG þéÓy ókpÞ AlýK ,oõzÞ pG îÞBc kõÞo ô ÿkB¿PÚA ÁBg ÈüApy úøBì YñK ok óApüA þP×ðpýÒ RAokB¾ ÑõíXì .ly okB¾ oõzÞ qA oæk oArø 195 ô óõýéýì
ûqBOô QuAoõzÞ ÿkB¿PÚA þuBuA RçÃÏìqA þßü ÿoBßýG ÿæBG jpð.ûkpÞ òßíìpýÒ RBýéíÎ lýuooæk óõýéýì 193ô koBýéýì 17 úG Qvhð ,óBPvñìoA ,óBXüBGom@ ÿoõùíW ,óBPvÞBK
4.95 ëBuoBK úGBzì Rlì BG úƒvüBƒÛì ok úƒÞ ,ÝApÎ ,óBPvñíÞpO ,óBPvßýWBO ,óBPvƒðBƒÓƒÖA
.kõy|þì úÖBÂA oBÞ óBýÂBÛPì ÐíW òüA úG ÿkôq úG îø õXzðAk óõýéýì oBù^ qA {ýG úPynâ ûBìok îÚo òüA .kAk óBzð {øBÞ l¾ok ô BýèApPuA ,òüpdG ,lñƒéø ,QƒüõƒÞ ,{ƒüpƒOA
Ao þñýãñu ÔèBHì úÞ þüBø {ýÖ .lðoAk þüæBG ÿBølì@ok úÞ QuA îø þüBø|êÓy BìA òýG òüA ok
l¿Pzø úðBýøBì ÝõÛcô BXÞ ÿkBÎ ÿBø ïk@ þðõýéýìôk QüBùð ÿBø {ýÖ.lðA ûkpÞ QHS kõgok .kõG l¾ok 9.54 .lðkõG þðApüA õLìBy oAlüpg RAoBìA
ïpâõéýÞ 387 ô oArø43 rýð Rlì òýíø ok
?lðoAk þüBø êÓy ú^ óApüA ÿBøoAlèõK æBc?BXÞ óBìõO óõýéýì ô óõýéýì 21 ô koBýéýì YñK }qoA BG oõvðBu@
úG oæk 267 ô oArø 154 ëkBÏì ëBüo oArø 223
okB¾ óBPvðBÓÖA ô òüApÞôA ,ÝApÎ ,óBPvWpƒâ

.ly
,ápíâ oBì@ òüpg@ ÜHÆ BðpüA }oArâ úƒG
BG úvüBÛì ok ëBvìA úøBì YñK ok RAokB¾ óArýì
ok RAkoAô óArýì ô {øBÞ l¾ok YñK ëBuoBK

.QÖBü {üArÖA l¾ok 16 qA {ýG ûoôk òýíø
BO óApüA þP×ð pýÒ þWoBg RoBXO îXc
úGBzì Rlì úG QHvƒð ûBƒìoõƒüpƒùƒy ÿAlƒPƒGA

lñøok Býðk YðpG òüpOlñéG oõOBßüoBÞ

.QuA ûkAk ÁB¿PgA kõg úG Ao Býðk YðpG òüpOlñéG óAõñÎ ,ÿlñø YðpG þÎõð # oõzÞokpýì|ô|åpì êìBÎ òýìôk ,ÑArð
ïõu àü kôlc(pPíýéýì 8.2 úG ó@ ÿBø|úðAk ëõÆ úÞ koAk kõWô lñøok þOBíuBG YðpG þÎõð 38

.kõy|þì ÔèBG )añüA
ô ûly lýèõO >oBìõÞ áõy@< ôA ÿõXzðAk ô äñýu ëBK þXüô ,>ÿpy BìkBK< ÈuõO ,úðõâ òüA

.QuA úPÖBü BÛOoA
.kôo|þì oBíy|úG óBùW ok ûly úPgBñy YðpG îÚo òüpOlñéG òüA

www.TEHRANMAGAZINE.com

39

óApùO úéXì

.kpýâ|þì oApÚ ûkB×PuA koõì BÛüpÖ@ô Býu@ þÚpy JõñW ,òý^ qA þüBùzhG ok

úÞBø|óõíýì |ûoBGok þñPvðAk 17.lñzÞ|þìóAlðkiðAoóBzüBø|óAlðkBùðõíýì.9
kõG løAõg IèBW óBPüApG

óAõñÎ úG Ao Bø|óõíýì ÉBÛð þgpGok .lññÞ|þì {PupK Ao Bø|óõíýì Býðk ÿBøBW þgpGok #
...ô lðoõhýì AnÒ

.lðoBízG lñðAõO|þì Bùðõíýì.1
.lñÞ þì oAokA }kõg ÿôo Bø ûkBì IéW ÿApG òý^õKBÞ úðõâ óõíýì .2
.koAk óBvðA úýHy ÿoBPÖo úüBK òýPvhð óAoAlðBPvK pãük qA {ýG õGõðõG úðõâ óõíýì .3

}qõì@ Ao ëõK ïõù×ì Bùðõíýì qA þøôpâ úG óAk kB¿PÚA àü ô xBñzðAôo àü ,2005 ëBu ok .10 êTì Bø óõíýì úÞ lñPÖBüok óAlñízðAk .4
.lðkAk xBvc þíz^ ÿBø|îøõO úG BùðBvðA

õãñÞok 2007 ëBuok óõíýì òüA .koAk ïBð| Lesula | ûly ØzÞ ó@ ú» ðõâ ApýgA úÞ þðõíýì .11 .lñPvø
.ly ØzÞ úG óBPvÞBK ok óõíýì àü 2011 ëBu ok .5

úG QívÚ òüA .lñÞ|þì êíÎ óBvðA QzãðA lñG lñðBì úÞ Qvø QuõK úßO àü Bùðõíýì ïk áõð ok .12 .ly pýãPuk qpì qA oõHÎ pÆBg
.QuA xBvc wíè qA úÞ koAk kõWô òKAs ok þðAoõPuo .6
óõuoBâ óAõñÎ úG þèBíy ÿBùðõíýì
îø QÎBupGpPìõéýÞ 55 QÎpu úG lðAõO|þì úÞ QuA| Patas | òýìq ÿôo óõíýì òüpO|Ðüpu .13
.lupG .lñÞ|þì ûkB×PuA
ô óly ûlükqk qA wK þüBýHíéÞ óq àü .7
òßíì þèô lðA|Ýçg ô ûlðqpu ,}õøBG kBüq ëBíPcA úG lðA|ûlì@ Býðk úG óõíýì ëBu ok úÞ ÿkApÖA .14 ,kõG ú`G úÞ þìBãñø êãñW ok óly Bøo
.lñyBG îø ûAõgkõg ô BHýßyBð QuA
.ly åorG Bùðõíýì ÈuõO
.lðõy|þì QÖBü IÇÚ ô BýèApPuA rW |úG òýìq ÿBW úíø ok BHüpÛO Bùðõíýì .15 nünè ÿAnÒ àü óAõñÎ úG Bø|óõíýì rÓì .8
.lðoAk píÎ ëBu 50 BO 10 qA {cô RBýc ok Bùðõíýì .16
40
ûkõè@îø RôB×Pì xôpüô Ñõð 2 úG úÞ Ao óõíýì ØéPhì Ñõð 2 úÞ ûrðBLìBy àü »ûlÏìok|HIV.17
wLu .ly þHýÞpO xôpüô àü úG êülHO ô IýÞpO xôpüô ôk òüA .ly kBXüA kõG ûkoõg lðkõG

.kpÞ çPHì Ao óBvðA ô êÛPñì ûrðBLìBy ÜüpÆ qA qlüA xôpüô

www.TEHRANMAGAZINE.com

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

oõK Jkõì BðAlðBì

ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
|... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq

êvÎ |:êvÎ óBìo òPìqA þPívÚ
|!lýíù×ð râpø Ao òüA þì þðBíu@ þOolÚ ôA ókpÞ }õìApÖ 38{hG ô ûkpÞ ØüpÏO úPgBÖ ÿApG Aorý^ úíø
xçÞpu úPÖo kõâ ô jpu þðBíz^ BG qôpìA pø úßéG , kõHð ÜzÎ olK xBvcA BìA QuAõg ÿôo pG þK ok þK àyA RApÇÚ # úG QuAõg þì ôA úPgBÖ þðAk þì :îP×â
ú^ okBì lýíùÖ þì úPynâ qôo qA {ýG qôo okBÚ òì ô lðlürÓè þì olK ÿBø úðõâ óBíz^ pýSBO QdO olÛð@ BìA lüõãG òì
| |:lýupKBøpPgkqAþßü,ïlypÂBc lñ^okokBì ólýíùÖô áok lüBy ! QuA ûkpÞ ú×g QyAk þÃÓG .îðrG þÖpc aýø ïkõHð QvðAõPð úÞ kõG úPÖpâ oApƒÚ îƒÛyBƒÎ
?îðBg Qvýð Jõg óBPèBc óõñXì ô úP×ýy olK ày þG ô kõHð pvýì ëBu ólýß^ ôpÖ ÐðBì þPhu úG , kpÞ þì ïA þì }kõg . QuA ûkpÞ ZAôkqA lüõãG
.îGõg|- | rý^ úßð@ óôlG .kõG ûly þðBGpùì úíø òüA qA îüBø Iè úÞ þèBc ok ïkõG îüBø àyA þì õO úG ûqBÓì ok qôo ó@ pâA lüõâ
.ûkBPÖA ÿlG ÝB×OA oBãðA BìA|- ÿ ûqBWA îÃÓG úGô úPÖo îÚBOA úG îüõãG ÿpãük îø òì õƒO ZAôkqA qA wƒK úƒÞ îƒP×â
úÞ ïkõG ûly þðArürÎ äñO ëk . ïkAk òPvßy . lðlüqpè þì îÒ Rly òì ô þPvßy þì BíPc ïkpÞ ZAôkqA
pPùG ïrürÎ úð : îP×â ô ûkq ÿlñhHè þPhu úG îPvüpâ ïBíO þPÎBu ÿApGô ïkõG ûkAk QukqA {üBø Ùpc BG olK úÞ îP×â þì lüBG ú^5 Q×â ôA îPyAlð Ao õO òPvßy QÚBÆ
.îýñÞ Ñôpy Ao xok QuA úðõã^ Qyõðpu Quk ïlýíùÖ þíð úÞ Ap^, úðBÚkB¾ óBñ^ ó@ .kõG ûlýzÞ {O@ úG Ao ïkõWô Ao rý^ úíø îÞ îÞ òì úG úPuAõg þì úÞ
îðArürÎ òýñ^ òüA ïBíO þícpýG BG kõG úPvðAõO . ïkpÞ þíð ày úÞ Q×â þì þãñPèk ô ÜzÎ qA Apì ܃zÎ QƒÏuô þƒPÚô BƒìA lƒüõƒãG
þèBcok , ïkõzâ Ao þuok JBPÞô úP×â Ao òüA ô kõG Bø þGõg ÿ úPypÖ okBì . kpýãG òì qA Ao þíð Ao QÛýÛc òüAô QuA ûlýuo óõñW úGolK þì ôA þPc , úPvðAõPðpãük QƒgBƒñy
oBýPgA þG . îPyAlð wüolO úG þéüBíO aýø úÞ úÞ îvüõñG ú^ lýìA qA ô ïõ¿Ïì þDõø@ kAõÖ ô lüõãG pdu úG Ao ÑõÂõì òüA QuAõg
xçÞÿ ûlñüBíð qA ô ïkBPÖA ÌÖBc kBü úG ó@ÿBPíøpãük , QuA þâlðq ïõù×ì BùñO îüApG .îñÞ oBßðA îPvðAõO
AlýK wÞ aýø ÿ ûpù^ ok ûBýu óBíz^ BìA , kõG úPÖpâ pG Bì qA Ao {Ooõ¾ åorG okBì . lñÞ AlÖ Ao ôA
| |.koôBýGîüApGAoÌÖBcJBPÞúÞîPuAõg ÿkpì aýø óõg ok þGõg úíø ó@ ô kõy þíð olÛ^ . ïlük þì Ao {üBø úðBy }qpè fõÂô úG ?þPyAnãð Ap^ úðAõük Jõg -
ok îPyAk òýÛüô lðkq þì lñhHè óAõW óApPgk ÿkpÞ ú^ òì BG õO olK !j@ . ly løAõhð ÿoBW Ao }pPgk BùñO îøôApg@Qvüpâ þì Al¾ þG þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc
úÞ úPÖpâ êßy þðBùW Bø ó@ qA ïAlÞ pø IéÚ óBW îðBíz^ pGApGok úPynâ ïBíO úÞ ? IzìA êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc ô kAk
þüBø IéÚ , Qvýð îýupO êGBÚrâpø ó@QÏuô òì ïrürÎolK !j@. kpLu óBW þâlðqô QÖpâ .kõG ûkAk Quk qA Qvüpâ þì óBñ`ð@. kõG ûlyôo úGôo
þDAlýyô þðAõWqBÒ@okô lñLO þì ÜzÎqA úÞ îñÞ þì {üBPu Ao RA ÿoAkBÖôô îíùÖ þì AoõO qA úÞ ïpHG kBüqA AookBì îPvðAõO þì òìpãì {ðlG }qpè ÐðBƒì îƒPuAõƒO þƒíð úƒÞ
úG Rõßu ok úíø ô Qzâ qBG ûlñüBíð . lðkõG ô kõHðpùy òüA ÿBø óq ÿ úðBg óBíùìõO IéÚ , QÖo Bì óBýì qA ô ly pK pK }A úèBu ôk ákõÞ îÒ ólük BG ô ûkpÞ òyôoAo ÕAp^ ,ïõzG
ÿApG þéÏ×O ô úPvzð rýì QzK . lðly ûpýg òì îø }kõg úÞ kõG õO ÜzÎ Üüæ IýXÎ okBì }A þyçPì úÞ kõG ôA kõWô ok þÛzÎ ú^ ! Qzcô úG }A úPvßy îø ok ÿ ûp¿^
Ùpc òüpg@QuAõg þì îèk úÞ Ap^ ïkq lýìA óBW {ß^õÞ lðqpÖ| åpì îÒ qA okBì ïAlÞ ?kpÞ
AookBì lðAõPð úÞ ïkAk þì ÜcolK úG ! kpLu þì .ïkBPÖA
.ïõñzG ÌÖBc óBGq qA Ao ôA ÿBø |********|
óAõO ú^ râpø îyBHð Quôk þG úÞ kõG îèk ok .kpHG kBüqA {ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
þÛýíÎ w×ð kõG êÆBG ëk ô òì þÏu úÞ kpÞ ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA qA ô kpÞ
{üõg úG Ao óAõW óApƒýGk ôBƒøpƒPgk
úðApPgk þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõƒÇƒÏì
Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpƒHè
BO BìA , ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞ pßÖqA

. ïlzð ÜÖõì Iy pg@

|********| 44

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

þK àyA RApÇÚ BìA lølG úìAkA BO ïkpÞ {øBãð .lðBì þì ûpýg Rõßu Ùpc þðAõO þì úÞ þPvø þvÞ BùñO õO óõ^ .îPvG Ao îðBíz^ ûBOõÞ ÿA úÛýÚk ÿApG ô ûlýzÞ
úÞ îPyAk òýÛü ô lðlürÓè þì }A úðõâ pG þK ok ÿApG õO oõÃc úÞ ïoAk pÆBg úG ïrürÎ úéG|- | óBñhu úÞ ÿA ûly åorG olÛð@ , þíù×G Apì ÿBø ?lüpýãGÌÖBcëBÖlýøAõgþìîðBg|- |
Bð ÿBø Ùpc ólýñy ÿ úé¾õcõO Bü@ ?Qvý^ ò×éO BG BìA ,ÿoAlñLð úðBÛícAô ûkpÞ oôBG Apì
.kpG þíð pu úG þGõg þívW ÈüApy ok ôA QuA òßíì úÞ þDBø Ùpc , ÿoAk Ao RA ÿokBì Ao ó@ QuA pPùG ïrürÎ îPÖpâ : îP×â þìAo@ úG
.þølðúìAkAþðAõOþìQvýðJõgQèBcpâA|- | þüBø Ùpc , lyBG úPyAlð QüApG þPýGAnW aýø ?îñýHG Ao õO þÞ . ïrürÎ kõy þíð .îüqAkpLG xok úG ô úPyAnâ oBñÞ
kpÞ áBK Ao {Ooõ¾ þß^õÞ lýLu ëBíPuk BG ?ÿkpâþíðpGúðBgúG|- |
àHu þíÞ úðõâ òüA lüBy îüõâ þì úð : Q×â ô ? lzÞ þì püõ¿O úG Apì þðAõW ïBíO úÞ îø òì ÿApG kõy þì îðBg îñÞ þì {øAõg|- |
òì þâlðq ÿBHüq Iy òüpg@Iy ó@. ïõypO qA{ýK,îðAlGAorý^úíøïoAkQuôkþéýg|- | oApÚ ÿpãük ÿBW , râpø RolK kõWô BG|- | ?lüpýãG ëBÖ
ïkõHð QhHyõg râpø qôpìA úG BO ó@ qA wK ô kõG o ó@ qA wK óõ^ lüBýG õO þâlðq úG olK úßð@ .oAnãG
Iy úÞ Q×âô ly îÚBOA koAôolK AkpÖ eH¾ . ÌÖBc ëBÖ Bø ú`G ÿApG xçÞóBüBK BO qôo ó@
.îðAk þì A úuolì þéýÇÏO ïBãñø p¿Î AkpÖ BO îPuAõg ôA qA úÞ kõG óBìq ó@ , îPgAkpK ó@ pýHÏO úG ô úPÖpâ
|.îüoAk óBíùì ïrürÎ þðAk þíð îø Ao ó@qA wK : Q×â Ièpüq .QÖpünK ôA ô lyBG úðBg àükrð áoBK ok ô lñPvø þvÞ ÿ úPvHèk óBð@pO {ýG ïlýíùÖ
.Rpvíø Q×â ?þvÞ ú^ ïlýupK þèôA òì , ÿoAlð pHg ó@ qA õO úÞ QuA rý^ ôk . þâkBu úG þDBÖô þG îÒ qA óBzß^õÞ IéÚ
þâkBu òüA úG Bü@QvýÞôAoõËñì îPvðAk þíð ÿlñâõu aýø ó@òP×â ÿApG úÞ Ap^ îüõâ þì Ao . ÿkq äðq òì úG úÞ îðõñíì õO qA êvÎ|- | wüolO ÿBW úG Ap^ îðAk þíð . Qvßy þì
?kõG úPÖpünK {üõg kBìAk óAõñÎ úG Ao BüõK pPÞk kõy þíð ÉõGpì òì úG pãük þìôk BìA ïA ûkoõhð BG õO| ô ïkõG úPvßy ëk ô òýãíÒ þéýg {PuAo òýÏì îðBg fôo îPuAõg þì lüBy ïkpÞ òýñ^
þñýu BG Iy ! ÿA úðBÞkõÞ RAoõ¿O ú^ ! û@ .îüõãG ÿrý^ ó@ ÿ ûoBGok ïoAlð ûqBWA râpø ô QüApG ïkõWô úÞ ÿlðBíùÖ òì úG RoBÞ òüA ÌÖBc ÜyBÎôA úÞ Ap^, ïqBu kByoBÞ òüA BG Ao
xBvcA ô kpÞ lükpO oB^k Apì ôA ÿBø Ùpc ôA îéÚ ÿ ûrXÏì qA Bì ÿApG Bø QÎBu ô kõG
? ïlük Ao úÞ ïly koAô þDB^ Ap^ îðAk þíð . kAk Quk òì úG ÑõùO QèBc .QuA {üBPu êGBÚ òüA ô koAk }qoA kBü úG ûoBGôk ïlýuo úðBg úG þPÚô . Q×â þì
ô kõG òì qA pO åorG Bø ëBu úÞ ÿkpì ! òì ÿAlg olÛð@ kq þì Ùpc òì BG òýñ^ þvÞ þPÚô ïBíO þüBHüq xBvcA ô ûkpÞ þËÖAlg ôA qA . îPÖpâ Ao }olK ÿ úðBg ÿ ûoBíy ô ûkBPÖA îüpì
ôA îíù×G îPvðAõO þíð . {ìkõG ûlülð râpø îðlG ÿBø ëõéu ïBíOô ïly þì pÆBg óBzüpK òýñÆ BG ô QyAk pG Ao þyõâ äðq òýèôA BG
ok ?QuA ûly Bñy@ òì BG úðõã^ ô ûlük Apì BXÞ kõK ôoBO ÿ úíø ô ly þì Qvu ûoBHßü úG .kpÞ pýhvO Ao ïkõWô olK ÿBW úG òì lýíùÖ þPÚô . kAk ïçu þñýãíÒ
: Q×â ô kõzâ òhu úG Iè kpì ó@ òì QùG pGApG úÞ Ap^ , îPyAlð xçÞok ÿkBüq rÞpíO qôpìA
rýì pu RolK Izük , îPvø {üBýð okBð òì .lyBLG îø qA QuAõg þì ïkõWô úGôo îüpì BG pOkôq ú^ pø QuAõg þì îèk .ly ûkôrÖA {üAl¾ îÒ pG îPvø {HÆBhì
þøAõg þì qôpìA Ao þèôA Ap^ : îP×â þPhu úG úHüpÒkBüúGApìolKúÞúPynâIyqA . ïõyôo ?îüpìþPvøJõg|- |
.QgBG òì úG Ao õO oBíÚ úG ÿA úËdè ÿApG þPc pãük , kõG úPgAlðA ïA
îüBøõðAq ô ly Bøo îðBPuk óBýì qA þDB^ þñýu ?ÿkrð ó@ qA þÖpc úPynâ ok ô þDõãG lñupg ÑõÂõì òüA qA ô ûkpßð pßÖ úðBãü ÿBÚ@ ?lñÞþìú^RolK!îüõãGú^|- |
ÜcòìúGþðAlGpâAlüBy?ïrürÎîüõãGú^|- | AoôA îuA BO îPyAk Ao ó@ RolÚ }BÞ ÿA . ïkõG , ûly pýâ úðBùG ô þH¿Î þéýg Bøqôo òüA|- |
| : Q×â þì úÞ ïlýñy þPhu úG , lðly îg ëk ok ô ïA úPvG Rõßu úG Iè úÞ þøk þì ûBãð QÚAl¾ ô ûkpG îñøm qA úzýíø ÿApG
RolK úG Ao îOôpS ïBíO îPgBG þì òì pâA pPgk úG Ao Bø Ùpc òüA Ap^ úÞ þñÞ îzðqpu .lyBG þãñO ëk pÆBg úG lüBy
}pPgk BùñO QgBG þì RolK pâA ô ïkAk þì .îñÞ òÖk Ao {ìçÞô kõíðAô þøAõg þíð : Q×â ô kq ÿlñgqõK îüpì
.îüõâ þì olK óBíø ô îPÖo úðBg àükrð áoBK úG xçÞóBüBKqA wK
.Ao úÞ ïoõg þì îvÚ îñÞ þì {øAõg õãG|- | úG úýHy rý^ úíø .îPvzð ÿkoq Qßýíð ÿôo ?QuA òì ÿApG þãñO ëk òüA úÞ þñÞ
QyAk òýÛü óõ^ kõG ûkpÞ úéìBÏì òì BG olK RBÚçìoApÚ lýìA BGoBG òýèôA ÿApG úÞ kõG þðBìq QÚBíc , îPyAlð Ao þÒôok òýñ^ òP×â RolÚ
,kõG løAõg ôA BG kpG ô QyAk løAõg þGõg Iy .kõG løAõhð oBÞ ok þzðqpu qA {ýK ô lýß^ ïA úðõâpG àyA ÿA ûpÇÚ . îPyAk ÜícA AoôA úÞ lñÞpßÖ îüpì îPuAõg þíðô kõG
àèBìôA ÐÚAôokô kõG ûlðpG úÞ kõGokBð òüA þèô QüApG ïA þãèBu ûlXø qA òì Jõg oBývG|- | ïA úðõâ ÿôoqA Ao ó@lupG Qßíýð úG îüpì úßð@ ïqæ: Q×â òì Rõßu pGApGok . ïA ûkpÞ ÅpÖ
{Puôk ô }kõG ûlülð râpø úÞ ly þvÞ úG kôoô ÿApG Ao ïkõg úÞ þüBøqôo , îüõâ þì QðBPì ô þDBHüq äðo rHu xBHè ó@ok ôA .ïkôkq BO îñÞ þì }çO òì , êvÎ þDõãG ÿrý^ Qvýð
ÿ úPyo óBøAõg . ïkpÞ þì ûkBì@ ûBãzðAk QdO Apì ûoBHßü úG úÞ kõG ûkpÞ AlýK þ¾Bg
.QyAlð úìAkA úPyo ó@ok kBüq {èBO BGô ïkõG ÿoBPupK .îüBýG oBñÞ rý^ úíø BG
þì óBíâ , ïkpÞ ûBãð îüpì óBíz^ úG ûpýg ô QvýG úÞ ïly úðõíðoBPupK àü þPÚô , ïkAk .kAk oApÚ }kõg pýSBO IWõì úÞ QyAk úñýu ok þíülÚ ÄÓG àü
! kpÞ þì oBíÚ olK pãì lüõâ þì ú¿Ú ïkpÞ úG ëõÓzì óBPuoBíýG àü ok ô îPyAk ëBu úu |!îüpìÿAûlyBHüqolÛ^|- | þGõg úG òì ô ly þì {üAl¾ ólüqpè
okBì òürãüBW Ao þvÞ olK ly þì pãì ç¾A| úG úÞ kõG ÿA ûlðqApG kpì Q×ýy àyrK .ïly oBÞ ô lðByõK Ao {Ooõ¾ þìpâ lñhHè òì lýXíO qA úG . koAk þDBñÏì ú^ úÖpÆ àü ÜzÎ îPvðAk þì
óôlG , kõG ûkoô@Quk úGoBíÚok AoôA úÞ lñÞ ïly ÿkpì ÿ úP×ýy òì ô kõGo Ao îHéÚ þâkBu Ao {ðBíz^ àyA ÿA ûpÇÚ ïlük fõÂô úG úíø QuA Qhu olÛ^ îðAk þì : îP×â þìAo@
QÛýÛc òüA úð !ÿA úÚçÎ ô QgBñy aýø Ao ôA óAoBPupK ïBíO ô kõG þÚmBc àyrK úÞ :Q×âô kpzÖ þìpâ úG Apì óBPuk .k pÞ wýg úÖpÆ àü ÜzÎ úÞ þPÚô , ïkpÞ úGpXO Ao rý^
kpÞ úÚçÎ qApGA òì úG BøoBG ôA ,lðkpÞ þì lýXíO îèBdyõg olÛ^ ,þñÞ þì ïAo@ Apì õO Bøqôo òüA ûBãð ÿ úíø , ly þøAõg pýÛdO þðBíG pâA QuA
.QyAlð .ÿA ûkpHð kBü qA Apì ô þPvø úÞ Quôk úð ô QuA îcpO ÿôo qA Bø QHdì ô Bø
ôA kpÞ þíðoBíÚolK . îüpì þDõâ þì Õôok|- | .ïkAk QHTì iuBK ôA úG òì BO ?îüpì þDõâ þì õO úÞ QuA þÖpc ú^ òüA|- | ÿõy þì kõGBð þãñPèk qA kõg ÿôpG pâAô òPyAk
| |.þzÞþìîýupOúGõOúÞQvýðòýñ^râpø òüA : kAk úìAkA úÞ ïkpÞ þì {øBãð þP×ãy BG úÞ ïpHG kBü qA Ao þvÞ þâkBu òüA úG kõy þì pãì IéÚ Bø QèBc òüA ÿôkpøok òì ÿ ûlýÛÎ úGô
îüõãG Õôok lüBG Ap^ : Q×âô kq ÿkpu lñhHè úÞ óBñ^ ó@ , kõG áBK ô úÖpÆ ôk ÜzÎ àü ÜzÎ Bíévì ! kpÞ þì þâlðq Bì BG Bø ëBu òüA ïBíO ok .óApãük úð ô kpÞ løAõg úè Ao ôA úÞ QuA þìk@
Qyõðpu òüA BìA , þñßð oôBG îøk þì ÜcõO úG ? úðBg úGqôo àü . lðkoõg þì Ao }A úÇHÒ úíø ô QuA lñì úÚçÎõO úG {üõg IéÚok îøolK pËPñì Rõßu ok ô kpÞ lýüBO Apì Ùpc îüpì
ô îzg Rly qA Iy àüõO olK úÞ QuA òì BìA îølG olK úG Ao ôA ZAôkqA kBùñzýK pHg BO îPÖo
ólük BG òì olK ô úPvzð oBíÚ rýì QzK ûôlðA þPc úÞ kõG ûlýyõð óBñ^ ó@ Iy ó@ .ûly QðApãð .îølG úìAkA BO lðBì
îPuAõg þíð . kôpG ûAo þPuok úG QvðAõO þíð ?óApãð|- | õOúÞQuAòüAokõOôòìRôB×OrürÎîüpì|- |
.kqBHG ô koAnãG Èuô Apì ôA êýHìõOA óõ^ îzßG óôpýG }A þPvì îèBÎ qA Ao ôA olK .îPvðAk þíð òì ô þPvø þìôk þPvðAk þì
ú^ kõy oBÞ òüA ÐðBì QvðAõO þì RolK BìA|- | òýñ^ òüA , kqBG þì oBíÚ ok ôA þPÚô îPvðAk þì ô QuA kpì àü olK BìA , lüõâ þíð ú^ pâA|- | kõG úP×â QüApG Ao {ÛzÎ ÿ ú¿ÚqBÒ@óBíøqA
olK þcôo lG ÈüApy îPuAõg þíðô lyõð þì ïlÚ {ýK õO ólðAkpâ pG ok râpø îðAk þì ?ÿpünK þì Ao òüA ïkoõg þPhu ÿqBG òì BìA
?lñÞ oõHXì Ao ôA QvðAõO þì þvÞ òýíø ÿApG , koAnãG pýSBO }A ÿpýâ îýí¿O ok ô QuôA oôpÒ pÆBg úG BùñO òüA ô ly løAõhð
rýìok úÞ kõG ÿlùÏO lñHüBKolK . wÞ aýø|- | .þðAkþíðAorý^úíøõO,êvÎúð|- |
Ao Bì RôpS ïBíO rýð òüA qA {ýK , kAk þì oBíÚ |!j@ . îP×ãð ÿrý^ ô ûkpÞ Rõßu .koAlð ÿpãük QéÎ ô úPgBÖ BG úÇGAo ok îPyAk òýÛü .òì ÿAlg !j@
olK ÿ úPuAõg pGApG ok òì ...ó@ qA lÏG ô QgBG þíð òì ! Iy ó@ kõG þHy ú^ .òì ÿAlg ó@þìBíOîñÞþìpßÖ,RolKoôpÒ.úéG!j@|- | lüBy úÞ koAk kõWô þíùì qAo úðBãü ÿBÚ@
ïqBu àüpy ïA ÿkBy ok Ao wÞ aýø îPvðAõO ok BìA løk pýýÓO Ao ïA þâlðq ïBíO ó@ òPvðAk
.ïly îPyõðpu îýévO ô ûkpÞ Rõßu ïolKô kõG úPÖo Qìlg úG kAkpùì ïokApG úÞ Ap^ .QuA ûkpÞ Zpg ûpùy ÿApG Ao ?îPvðAk þíð Ao ó@ òì úÞ kõG ú^ îüpì þâlðq
ÿrý^ òüpO úðBÛícA òüA . òì ÿAlg !j@|- | Ao þíülÚ êDBvì îølG ûqBWAôA úG úßð@qA {ýK Ao rý^ úíø ô ûkpÞ kBíPÎA òì úG þðAõO þì|- |
.kpÞ ôA òì BG kpÞ ú^pø úÞ olK ! j@ , , lüõãG Ao Bø úP×âBð BO îPuAõg ôA qA lzßG {ýK
.ïõñy þì úÞ QuA ly ûpýg AlýKBð ÿA úÇÛð úG ô lýzÞ þÛýíÎ w×ð .þDõãG
ûlñü@úP×øok úìAkA pâA ô lñÞ þì pýu Bø úPynâ ok îPvðAk þì . îüõâ þìõO úG :Q×âô QÖpünK Ao òì kBùñzýK
ok Bø QÎBu lüBy ïkAk þíð oBzÖ Ao {Puk
45

óApùO úéXì

:úãýì úèBu YñKp×ÏW( ûly åorGôA BG þÞkõÞqA
óBzðîPuoqÿoAkú^BOõãG ëBu |4 kõWô BG ô)úèBu àü JApùu ô kõG
óBzßðkpâq{ìBðkBGîâúÞ QyAkôA úG QHvð ÜýíÎ ÿpùì òu ÙçPgA
ïBðkBðBíìîÞ,îñìîPuoúÞ QvðAk þì kõg à^õÞokApG lñðBì AoôAô
ïBuëAqîíOBìpGkBñýzð pÆBgúGúÞþðBìq,lüqoôþìÜzÎôAúGô
:úâþì{GAõWokJApùu ôk BG {ñÆô îø óq àü úG þìApPcA þG
þüõOîPuoúÞóAqpâQ×âôlG ûlXýøòuok ô pýâokxôoîWBùìqBGpu
þüõglGpGûpýgApìþPzßG òüA .kõy þì úPzÞôk ó@Quk úG þãèBu
îñyõWqAÿBzãGlñGóõñÞ þyçPì Ao p×ÏW þéÞúG pg@þcôo úGpÂ
îñyôoòOòüAòýHGúñøpG þì oBO ô ûpýO }pËð ok Býðk ô lñÞ þì kp®ÞAlø qA ÿA|úPyõð
ïok qA xõÞ qAô@ QuBgpG õ^ ...ú¿Ú úìAkA àñüAô kõy Q×øô þu {hG|

þðBüBK {hG
{hG òüpg@
|: òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
QukqA Ao }olK þãèBu YñKokp×ÏW
ëBWo qA þßü ërñì ok }okBì .løk þì
óAõñÎ úG úPyAk ÿõvðApÖ pvíø úÞ
oô@óBð BO lñÞþì oBÞúG Ñôpy oBßPìlg
úu ô }A úðAk| àü þßü pvK ÿoBÓO úO
Ñôpy þãèBu ûk qA p×ÏW .lyBG }pPgk
ëBÖ þOlì ,þðBHÒBG þOlì ,lñÞþì oBÞúG
þOlì ,þãðpÖ pùy þOlì ,ûlðpK BG ÿpýâ
eýHvO ô pùì ûqBÓì àü ok oBÞ pãük
óBíøok úÞ,þñÞôoBK ÙpG wLu ,þyôpÖ
úG ôA ô kõGo Ao {üôoBK ÿkqk úìBãñø
{HvÞ êÎBÖ úÞ {üôoBK òPÖBü qBG pÆBg
úðB×uBC Pì þèô lüôk kqk ëBHðk úG ,kõG
{üBøBK qA þßü ô koõg pu Bø ÙpG ÿôo
qA wKô kõGpýâòýìq þøBì lñ^ .Qvßy
þPc úÞ ÿoõÆ úG ,ly äñè þéÞ úG ó@
ôõðAq kokqA ûoAõíøô kpßðrýð êìBÞlyo
}píÞ úÞ òüA BG .kpG þì Yðo píÞ kok
ûAo ïBãñø óõ^ þèô ,lülð ÿA úìl¾
ÿôo {ðlG þñýãñu ô lðq þì äñè òPÖo
píÞúG oBzÖ Anè ,ly þì êíc {L^ ÿBK
ëBÛð lypìp×ÏW òìrì kok píÞúG ç« PHì oôpì úG ô koô@þì
pøõy úðBg ûõùÚ ok ó@qA wK .ly îø
þ^ ûõùÚ kpâBy óAõñÎ úG {âorG pøAõg
{zðAk úÞkõG rýð BXðBíø qA ô ly ëõÓzì
þèBÛð ô þðAõg úìBñøBy ÿBPuAo ok Ao
ÿAl¾ pÆBg úG ,kôq þéýg ô kõìq@
ØüpÏO ô ÿoõñhu úG {ÇévO ,{üBuo
óBýì ok pTð ô îËð úG úìBñøBy ÿBø óBPuAk
ïokBì jqôk óõg qA pK lìBýG ### .óApüAok òýÛ×PìoõÃcô ïôk þðBùW .lýuo Rpùy úG úðBg ûõùÚ êøA QýÏíW
QvhG òì òPÖo qA {ðBW þíø úÞ :kAk úìAkA óBñ^ îø p×ÏW # úñüpük Quôk ,lídì olK úðB×uBC Pì Ao úðBg ûõùÚ ,BÚ@þéÎ ZBc þOlì qA wK
QvHG òì ÿqôBG pG ûpùì þßü úG ûqBO koõg pXñg îPuo qA þPÚô JApùu ok QgBñy þì Ao ôA þãèBu ûk qA úÞ}A ,pOlì@okpK IvÞ ,ó@ êdì ok ô QvG
ok ô þPzÞ õñì úÞ þñßð pßÖ :Q×â ôA .kõy þì úPzÞþðBGBýg RApøBËO qA þßü RAkoAô .kpÞqBÒ@Ao ÿpO óolìôpO fpÇì
oBâkBü olK qA òýÞ Q×â Apì úÞòì olK úÞóôlG õñüA ,þðõì þì óõìA kpýì þì {ðBGpùìokBì úGBGorýð ó@qA êHÚ Qìlg úG .êýHìõOA þÞlü ïqAõè }ôpÖ ô
oBÞ úG lü@ úÞ BO òýHG ô oAlG AlýK ôoõO úðBùW ô óApüA êü óAõéùK BùñO qA îz^ Apøq {ðAõW pøAõg òýñ^ îø ô úG ,kAk úíOBg úðBg ûõùÚ óApâoBÞþìBíO
Qzâ oBßýG úÞ ly pâoBÞ óõñÞ þì ôoõO òì óõg ÁB¿Ú úG ô úñÞ þì ôpÖ Býðk þ^oAlG@ QuAõg ôA qA úÞ p×ÏW rW
Qzâ oAõg olK îz^ {ýK pvK þì þÚBG ÿpPgk kõg qA ô klñG þì þ^oAlG@ÈÛÖ þèô .kõy }A úðBhOoBXO
îPuo úÞ kõG þðBzð óõíø óôA ,óõüBÚ@ô .úzÞ pPß^õÞ pøAõg ô òüôpK ïBð úG koAnâ óAõW ô kõHð oBâqBu p×ÏW úýcôo BG ókõG
qA úÞ ÿlðqpÖ pâA”:Q×âô kAk JApùu okBì úG !?úý^õOolK îuA ,úupK þì }qA îPuo ûlùÎ úG Ao ûkpìokBì ákõÞ}oôpKp×ÏW ÿA úP×ø ,ÿlypì úG ó@oBñÞok kAlÏPuA BG
úG Ao òüA ,ly pPgk ÿoAk Rkõg òÇG ok òì þG îÞ îÞ }Bíz^ úÞ þèBc ok JApùu úÞ oBývG Ao p×ÏW ,úíø òüA úÞ kpýâ þì ,þèBÛðô óBgqôoõð úðBgoôq ok qôo àü
þPÚô ô “{üôqBG úG ly pvK pâA ô lñHG {üBøõì úèBð úG ûlýzÞ þì ô pg@ ÿBø w×ð ô úy þì ÕôpÖ úGpÂô kqBu þì ûkpì ëkôpÆBg ûkpvÖA ûrHu úðBg ûõùÚ ok JBPÖ@JôpÒ ïBãñø
lñGôqBG ô kpÞ ûoBK Ao JApùu xBHè òýPu@ qA õñüA úÞ îPuo .úíPuo òì olK îuA :úâ þì ,JApùu úÞ koõg þì ôA úG þðBìq pg@ óAlýì ûrHu óAlýì ok ÐÚAô óAlýì
,lük ïBÞBð óAõW ÿôqBG ÿôoôo }kõgoBâkBü þì oBO ô ûpýO }pËð ok Býðk ûõñy þì JApùu úÞóByoAõük úG oAõük úüBvíø óAõW pvK äñW BG ly ÙkB¿ì ïBüA òüA úÞQgAkpK 46
.ly ûlýGõÞ }pu pG oAô@ êTì óBíu@ ô ûpýâ þì êÓG úG ôo JApùu kõè@ óõg ólG ,úy

www.TEHRANMAGAZINE.com þƒÏÚAô ÿBƒø JApƒùu ÿApƒG úƒßéG Qƒvýƒð ÿA lük ûpùì ó@ô óBP×g kBzãG õ^
ÿkAq@,ÿkAq@pÆBgúGúÞþðBð@ .QuA}oõzÞ lüokpG òPzüõg pG úìBW úíø
lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG þéì ÝpÎ ,ëBìô óBWô xõìBðqA ÑBÖk ,þøAõg òìQukpGúPzÞÿBÞQ×âþíø
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ êâ åpG óõ^ þHñWA BG ûqoBHìô þPupK òÆôô òíXðA pø ô ÿBW pø úG ûkõPu
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G qA wK þßü iüoBO óBÖõÆpSAok úP×ßyõð ÿBø ÿõì lñÞ þíø ô kpÞ úèBð þíø
.lðõy þì pKpK ÿpãük ÿôo J@ qA pK ô áBgq pK ÿpu
(626)3-50-50-50 {ß^õÞpvK Quk úÞ þèBcok ,lídì þG ólG ,Qhüo }pu pG áBg îƒPuo
úGAokõgQýÏíWòýGok,kpzÖþìQukokAo kõGúPÖpâêÓGúGôoJApùuóõgúGÝpÒôóBW
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì :Q×âôkpÞàükrðôA óõüBÚ@,kpÞ þì úüpâ óõgô kq þì }pupGô
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük .ÿkpÞpzdì,þyAkAkþyBHðúPvg- kõgúÞúðBgûõùÚQýÏíW.kpÞþìúüpâóõg
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW qA úÞ þüBø îz^ ô {Ûìo þG ûBãð BƒG qA{ýGþðõâpâkqA lñPyAkóõâpâkoBývGþèBc
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA {ñüpük Quôk úG lðkõG ûly jpu úüpâ Rly .lðlì@ Q×ãy úG p×ÏW lc
pG rýð úðAolK ÿA úuõGô lýuõG AoôA .Qvüpãð pg@ ÿBø Üìo qA ô kq þì pu pG p×ÏW
(310)274-7474 .kpÞpßzOôkBùðôAákõÞØýÇèúðõâ úðõâ úÞ óBýì ó@ qA ÿkpì ,Q×â þì JApùu
úÞ òüA êTì ?óõW p×ÏW úGõg QèBc - þüAl¾ BG kõG ûlðBzð àyA RApÇÚ Ao {üBø
47 .JAõhG Bì úðõg îüpG IzìA BýG ?ÿoAk IO :koô@pG kBüpÖ kõè@ ÄÓG ô ú×g
.ïA úÖçÞ þíÞ ÈÛƒÖ ,îGõƒg ...úƒð - .úñýHð óôõW ÕAk þÞ aýø úéèAFBzüA
Iy îP×ãð þÆBÖ úG ,úðõg ïpG lüBG îylσG Ao óBýüBPuôo ÐÂô ô pƒu úƒÞ ÿpƒãük
.úyþìwKAõèkûoB`ýG,ïBýíð ëõâ JApùu }BÞ úÞ lüpÒ áBñízg ,QyAk
.QíðõupGúðõgBOoAnGwK- {ñýìqúÞëôAúÏÖkóõíøôkõGûkoõhðõíPuo
ûAo úíø òüA þñÏü?þâ þì þ^ ,BGBG úð - þìõu ô kpÞ þì AlW {ñO qA õypu kõG ûkq
qAú`GòüA.ÿkpâpGôóõíðõgþðõupGõñìÿBýG þðôõW aýø úßñüA úuAô óõüBÚ@ :koô@pG äðBG
ôpG ,ôpG þyAkAk úð ,úy þì áçø þãPvg .òýñÞîPglñéGRAõé¾úzðlýùyûBñâþG
þì xõGõOA oAõu îñì .úOpËPñì QèBýÎ ,úðõg pu úG pPgA lG úPyõð îñüA õ^
.ïo þì ô îy olK Quk úG ïkpâ úPzÞ òì úÞ
kpÞþËÖBcAlg{ñüpükQuôk BG ûBãð@ kBG õ^ óõñÞA îPÖo ,ïlì@ ÝpG õ^
{øBãð QzK qA lídì .QÖo óAlýì Qíu úG ô kBy rýð QíñýG pãì õñýì úG
,úPÖpâ }ôk úG Ao {ßHñO úvýÞ úÞ kpÞ þì }olK ÿApG îø åpì ïk þPc JApƒùu
þìpGïBâûlýßOþPìBÚBGóBãñèäñèôóBðqB¿Î QzùGÿõOúéèAFBzüAQ×âôlýHéÆþüAkëçc
þíð ,óApãð oBývG ,kõG {ðApãð lídì .koAk ,Qƒvßy }pƒíÞ îƒPuo óõƒüBƒÚ@ .QƒíñýƒHƒG
óBñ^ îø ?lðq þì oõƒy {ƒèk Apƒ^ QƒvƒðAk BO kpÞ xBíPèA ô lðõuo ûBLu úƒG ôo }kõƒg
ûoBËð óBñÞoApßO AoôA ÿBø ïBâ òPÖoô ûkBPvüA pãW îgq úG BO óoBýG ôoAlyõð îøpì {üApƒG
ûlýuo óAlýì þèBíy Qíu úG p×ÏW .kpÞ þì RBXðõìBÞBð óôõW úðõPG lüBy úðrG }A úyõâ
úé¾BÖ xõGõOA ûBãPvüA BG þìlÚ lñ^ ô kõƒG ôolK QHvð ÿApWBì qA úÞ xôôBßýÞ BìA .ûlG
êìBc úÞ þzOoA MýW àü óBùâBð úÞ QyAk xpO qA ,ly ÐéÇì JApùu ô îPuo ÿlðqpƒÖ
úG QÎpu úG ,kõG xôo Qvì qBGpu ÿkAlÏO ô ólG îø Quk úG QukpvKôolK AkBHì úßñüA
wK úé¾BÖçG MýW ûlñðAo ú^pâ ,QÖo {ÖpÆ }püqô úG lðpýãG Quk úG ôoBýðk þüAôpðBìpÖ
rìpO ÿôo BK þìlÚ lñ^ úé¾BÖ ok ôA ólük qA pýgBC OîPuoQukúGôoAlyõðólðõuookQ×â
þüAl¾ BG MýW ÿBƒø àƒýƒPƒuæ ô QƒyAnƒâ úG óBW þéÞ úG JApùu úÞ úzG òEíÇì BO úñÞ
ûlýzÞ óBGBýg }p×ãñu ÿôo úG }Aphyõâ ô ly îø oõÆ òýíø ,ûkpÞ îýévO òüpÖ@ óBW
ô pÒæ ,à^õÞ îvW ô kõG ûly pük BìA ,ly .ly åpíðAõW JApùu
Aõø úG ô ûlñÞ óBGBýg ØÞ qA óBùâBð ôA ûlýßO QñÏè lürüpG .kq kBüpÖ óBýì ó@qA ÿkpì
qõñø úÞ ÿA úýðBS lñ^ úé¾BÖ ok ,ly JBOpK RAõé¾ :Q×â þìõƒu ô ,kAk Alƒð ÿpƒãƒük ô
ÿAl¾ ÈÛÖ kõG åpì qAôpK ok ô ÐíW {uAõc .òýPup×G
ô...p×ÏWkqkBüpÖúÞlýñyAo{ñýðqBðlídì }A þüApu óBPuAk úíOBgokp×ÏW ûBãð@
.aýøpãük :kôrÖA QÖBü úìAkA |QÎBu |2 qA {ýG úÞ
úðBg ûõùÚ ok úÞ ÿkApÖAô óApGBÎ ,lídì pOpükþßükpýì kôqþßü
óly ûlñÞApK ëBc ok ô úPvzð {ƒéÛƒð ÿBƒK onâ lyBG åpì pG ïBXðApu
êßýøúÞlðlðBuoôAúGAokõgQÎpuúG,lðkõG úðBgûõùÚóBüpPzìþìBíO«BHüpÛOIyó@
qA óõgô ûkBPÖA óBGBýg ØÞ óBßO þG {ðAõOBð ÈuõOúÞþðBzÞJApùuúñd¾.lñPhüoàyA
úG pu BG IýW àéùì úGp BG .kõG óAôo }pu pSBO qA þßü ,ly îýupO ô ûlðAõg óAõW p×ÏW
}AúíXíW,lyRpKóBGBýgoBñÞoAõükQíu óBìq ó@ BO úÞ kõG þðBzÞ JApùu òüpOrýãðApG
úGô lññÞoõWô ÐíW AoôA lñøAõhG BOô lýÞpO úGwÞaýøôlñÞApWAôóBýGkõGúPvðAõOþèBÛð
îýévO òüpÖ@ óBW úG óBW lñðBupG óBPuoBíýG ó@úGBOp×ÏWlñðBìþèBÛðaýøúÞQyAlðpÆBg
,óArg ,YðoqApK ÿ úèBu |22 þâlðqpPÖkô kpÞ ûqAlðA ó@ BO ô kôo ôpÖ {ðBPuAk òÇG ok ûqAlðA
.lyúPvGQýìôpdìôÿoAkArÎ wÞaýøpâAúPHèAúÞlüpãGúÏWBÖóBýGïBãñø
óBüBK ó@ úÞ QƒvƒðAk þƒì }kõƒg ,QƒvƒðAk þƒíƒð
úðBvÖA JApùu pÆBg úG {ðkq úXÂ ô òPvüpâ

óApùO úéXì

lyqBG óAoBßyqoôô MìApO þË×è |ÿpýâok úG QèõG òýuõü ÿBK

ÿBW úG|NFL | RBÛGBvì ok þéì kôpu {hK Bßüpì@oõùíW wýüo ,MìApO lèBðôk #
{ýK ÿlñ^ úèBvì òüA ,lñðq|þì õðAq ókBPvüA óAoBßyqoô BG þË×è ÿBø ÿpýâok úìAkA ok
qA ôA ô ly Bßüpì@ oõùíW wýüo îzg UÎBG ,QèõG òýuõü ÿBK þPýüõO ok þüBßüpƒì@
óAoBßyqoô BO QuAõg|NFL | ÿBø|îýO óBßèBì
.lýzÞóBýì úG Ao óBùW ÿôk óBìpùÚ
.lññÞ ZApgA Ao ÅpPÏì ókq õðAq úG òüA qA {ýK úÞ MìApO lèBðôk |
ÿkBüq ÿBø|{ñÞAô BG MìApO ÿBø|QHd¾ òüA {hK ïBãñø úG þüBßüpì@ ëBHOõƒÖ óBƒñßüqBƒG
Ao MƒìApƒO óAlƒÛPñì qA ÿoBƒývG ô kõƒG ûApƒíƒø þPýüõO ok ,kõG ûkpÞ ÅApPÎA Bßüpì@ þéì kôpu
óBìpùÚ úÞ QèõG òýuõƒü þƒPc< úƒÞ Qƒyõƒð
.lðlðAõg >QupKkAtð< Bßüpì@ þéì kôpu úG QuA iüoBO þðAlƒýìôôk
úG þüBßüpì@ ÿA|úÖpc óAoBßyqoô qA þgpG
ò×PuA .lðkAk óBzð {ñÞAô MìApO ÿBø|QHd¾ >.QuA úPyAnâ ïApPcA
ïçÎA þPýüõO ok Bßüpì@ ëBHPßvG ûoBPu ,ÿpÞ úƒG ÅApƒPƒÎA ÿApƒƒG|NFL | óBƒƒñƒßƒüqBƒƒG
ô lý×u jBÞ úG òPÖo úG ÿA|úÚçÎ úÞ kõG ûkpÞ ïBãñø Bßüpì@ok óBPuõK ûBýu úýéÎ Bø|Qðõzg

.koAlð MìApO BG oAlük
MìApOrýð|NBA | ûoBPupãükríýW óôpHè
òüA úÞ kõG ûkpÞ ïçÎAô ûlðAõg >oõg Q×ì< Ao
ô lññÞ|þì ûoAkA AooõzÞ úÞ lñPvø Bßüpì@ ïkpì
BG lðAõO|þíƒð MƒìApƒO òƒüApƒGBƒñƒG pƒ×ƒð àƒü úƒð
ûBýu ïkpì òýG kõg úðBñßÖA úÚp×O ÿBø|QHd¾
kBXüA úé¾BÖ Bßüpì@ok QuõK lý×u ô QuõK

.lñÞ

!QuA ûkpßð ePÖ Ao ûBãyqoô 7qõñø ëBDo

Q×ø ePÖ úG ÜÖõì qõñø Bø þƒèBƒDo|# ly óApüA þGpì òüpPùG ,õßðApG
.lðA ûlzð BKôoA óBðBìpùÚ äýèok ûBãyqoô
óBðBìpùÚ äýèok lüokBì ëBDo ëBHOõÖ îýO | óBùW þøBãyBG óBýGpìpu ÿlñG ûko òüpOlülW #
{øBãyqoô ok Ao lðõíOoôk ly ÜÖõì BKôoA wýèõLupK þGpìpu ,aüôõßðõüAõßðApG úÞkpÞïçÎA Ao
ok ÿqôpýK ïlƒÎ îvƒéÆ BƒO lƒøk Qƒvƒßƒy
.lýuo óBùW 164 ûko úG kõϾ úéK 3 BG
.lñßzG Ao þðBíè@ îýO òüA þãðBg ûBãyqoô Ao óBùW þøBãyBG óBýGpìpu ÿlñG ûko òüpOlülƒW
áBOoBLuA ,óçýì ,xõÞBýLíèA ,xõPðôõü 3 BG wýèõLupK þGpìpu ,aüôõßðõüAõßðApG úÞ kpÞ ïçÎA
ô þPýupPv`ñì ,lüokBì õ߃ýƒPƒéOA ,õƒßƒvƒì þGpì òüpOpG óBíÞôA .lýuo óBùW 164 ûko úG kõϾ úéK
lüokBì ëBDo qõñø úÞ lñPvø þüBø|îýOõürOæ þ×ÏPvì þGpìpu ,óBüoõ¿ñì BÂpýéÎ.ly óApüA þøBãyBG
ok óBðBìpùÚ äýƒè ok Ao Bƒùƒð@ ûlƒzƒð ܃Öõƒì .QÖpâ oApÚ óBùW 194 ûko ok ÉõÛu úéK 4 BG rýð ëçÛPuA
þGpìpu ,óAlüq òülèA òüq ÿlñG ûko òüA xBuA pG
.løk Qvßy óBy|þãðBg ûBãyqoô ô lüokBì õßýPéOA þGpìpu ,úðõEíýu õãük ,lüokBì ëBDo
ëôA ûko IýOpO úG BðõéuoBG ÜGBu þGpìpu ,úßüpðA wýDõè
qkoAôAoôAô ÿBùãðBy ÿôBvO
.lðkpÞ kõg ó@ qA Ao óBùW ïõu BO
àü pG àü ÿôBvO BG úðBg ok ÿBùãðBy #
.ly ØÚõPìqkoAôAoôA êGBÛì 48

óBðBìpùÚ äýè þüBùð úíýð úécpì QÖo oôk
ÿBø|îýO úÞ ly oArâpG ûoBÚ Ýpy úÛÇñì ok Býu@
úG òKAs qkoAôAoôA ô òý^| SIPG | ÿBùãðBy
Bø|þñý^ þðBGrýì úG úÞ oAlük òüA .lñPÖo îø ÙB¿ì
óBüBK úG àüpG àü ÿôBvO BG QüBùðok lyoArâpG

.lýuo
ô ÿBùãðBy ÿApG )15( àèBø oAlük òüA ok
ok ûBìpùì 26 îýO ôk òüA QzâpG oAlük .lðkpÞ þðréâ qkoAôAoôA ÿApG )28( þâAõýyBÞ úÞõyõü

.kõy|þì oArâpG òKAs

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ 30l0ð}kpÞAkkBoK ABoøÿ|þoèBævkOõÖ

,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK ÿBø|ÿqBG ok óBy|þðBìpùÚ }AkBK ókõG îÞêýèk úG óBìoõzÞëBvOõÖ þéì îýO ÿBÃÎA|#
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@ .lðkpßð ëõHÚ Ao àýLíèA þéì úPýíÞ}AkBK ,Bø|úPyopüBu óBðBìpùÚ úG QHvð Býu@òèBu êgAk
êgAk RBÛGBvì óBìpùÚ ,êâpK ô JAnW ÿBø|ÿqBG ïBXðA BG QvðAõO óBìoõzÞ ëBvOõÖ þéì îýO
l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok .kõy Býu@ òèBu
oæk 600 ,ëôA p×ð úÞ QuA úPÖpâ pËð ok }AkBK RBÛGBvì òüA óBðBìpùÚ ÿApG àýLíèA þéì úPýíÞ
QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy
.lñÞ QÖBüok þðBìpùÚ }AkBK óAõñÎ úG úPýíÞ òüA qA
(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com êýèk òýíø úG ô QuA úPÖpâ pËðok oæk 300 Ao ëBvOõÖ þéì îýO ÿBÃÎA }AkBK úPýíÞ òüA
þéì úPýíÞ }AkBK úG ko Quk ô lðkpÞ ÅApPÎA ÑõÂõì òüA úG QHvð îø ëBvOõÖ þéì îýO óBñßüqBG
49 7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335
.lðkq àýLíèA

kpÞB×ÏPuA ópüBG þGpìpu

ópüBG ÿpãýGpìpu Qíu qA þOõé`ð@õèoBÞ ÿB×ÏPuA qA pHPÏì þðõürüõéO úßHy àü #
.kAkpHg iýðõì

ok >|ESPN|< þðõürüõéO úßHy |
ÿpHg ÐGBñì qA êÛð úG ô ÿoõÖ ÿpHg
àükrð iýðõì ópüBG ûBãyBG úG úÞ kõg
qA þOõé`ð@ õèoBÞ kAk pƒHg ,lƒñPvø
Bƒø|þƒüBƒüoAôBƒG ÿpƒãýGpƒìpƒu Qƒíu
þðBíè@ ÿBø|úðBuo.QuA ûkpÞ B×ÏPuA
ûly þÎlì >léýG< úìBðqôo úéíW qA
òüA qôpìA ópüBG ûBãyBG óApu úÞ lðkõG
.kpÞ lñøAõg ZApgA Ao þüBýèBPüA þGpì
ok úPynâ úP×ø úÞ iýðõì ópüBG
äýè þøôpƒâ úƒécpƒì qA ïôk úƒPƒ×ƒø
p×¾ pG 3 úXýPð BG ,BKôoA óBðBìpùƒÚ
okpÂBc ëBcokô úPyAlð Bãýè|xlðõG ÿoBW ê¿Öok þGõg Ñôpy ,ly òìos|òu|ÿoBK JõéÓì
.koAk ÿBW Bãýè|xlðõG ÿlñG|ûko ëôlW ïõu ûko
ÿBø|ÿqBG ok ô lðkAlð úDAoA kõg qA þèõHÚ|êGBÚ kpßéíÎ îø þðBPvGBO ê¿Ö|{ýK oõO ok Bùð@
BO ly IHu òýíø ô lðly þèõKBð ô ëõKoõýè ,pPñüA ,óçýì ,ëBñuo@ ÿBø|îýO JõéÓì ÿA|úðBPuôk
þéüô ,þðBíè@ ÿBø|úðBuo |}oArƒâ xBƒuA pƒG .kõƒyfpƒÇƒìõƒPƒèoBƒÞúƒGQƒHƒvƒðþƒOAkBƒÛƒPƒðA
ÿBø|úñürâ îüBùñÖõø úèBu 30 þGpìpu ,óBívéâBð óBýéüõü ô þOõé`ð@ þðõñÞ oBýPuk ,ëõýðBu

.lñPvø þOõé`ð@ þñýzðBW

óApùO úéXì

îýñÞ þìpßÖ ,îüõñy þìô îýñýG þì úPÖA þì úÞlzýìBñÎoQGõðQyAkûqBO:ïkqÿlñhHè ôA BG BñÎo lülW îýí¿O koõì ok úƒÞ kõƒG
þíð óõìkõg ÿApG þÚB×OA òýñ^ QÚõ`ýƒø .úðrGÙpc úÞ ïkõG ûkBPÖA ûAo kôq oBG òüA .îñÞ QHd¾
ëBì QüBñW ô ïpW úíø òƒüA oBƒãƒðA .úƒPƒÖA õO kAõg þíð {èk úÞ úñýíø ÿApG B« ƒÛýÚk- þì àýñýéÞ úG lüBG pùÊ qA lÏG .îupG kôq
òýíø pâA }BG òEíÇì .QuBø úƒüBƒvƒíƒø | |.ÿBýG{øApíø ó@ ëõíÏì ÜHÆ QuAõg þƒíð îƒèk ô îƒPÖo
BG ,þñÞ ØüpÏO þvÞ ÿApG ôo BñÎo óBPuAk lüBy,ïoAlðÿoAp¾AîñìúyBG!oõÇñüAwK- pPÞkpH¾ îPvðAk þì óõ^ ,îupGpük Bøqôo
àé×Æ( :úãýì ô ûlýì óBßO ÿpu ؃uBƒO óõìBuôpuïkõgÿAoBÞúGþíÞîñÞQ¾pÖ ÝBOA koAô þPÚô .koAk ûqAlðA îø þƒðApƒýíy
þì þâlðq þüBðôõýc ú^ BýðkõO «BÏÚAô !BñÎo ...ûlìôAokïokBìôolKÿAl¾úãük.ïlG þèô kõHð {zýK þvÞ ïly RAôBíu pPÞk
lüBy úñÞ þíð pßÖ l¾ok àü þèô ).òñÞ îPuAõg þì ÿrý^ ú^ kBPÖA ïkBü óBùâBð lÏG îGAõWpuûoByABG.krýìÙpcò×éOBGQyAk
,úP×ýG }Bßükrð ô }kõg ÿApG ÝB×OA òƒüA BñÎo okApG ô okBì þPuAo :îP×â.îupLG }qA ïBíO {ñ×éO þPÚô .îñýzñG kpÞ ûoByAô kAk Ao

úì ok ÿpPgk :óBìo ÿ ú¾çg
”õè ûríc òýßO“ úPyõð
ëçc úƒÞ þƒuBƒñzðAôo xBƒñyoBƒÞ úƒƒüBƒƒu
Quôk úÇuAô BƒG Qƒvø }kAõƒðBƒg Rçßzì
ô kôo þì ûoôBzì ÿApG þßýñýéÞ úG }olK
îÞ îÞ kpýâ þíð ÿlW AoôA þvÞ úßýèBcok
pPzýGô lññÞþì AlýK óBñýíÆAôA úG {ðAoBíýG
ÿApG úüBu okApG Quôk BÂo , lðõƒy þƒì
.. lñÞþì úÏWApìôA úG BñÎo }pøAõg êßzì
þì þâlðq lñíOôpS ÿA ûkAõðBg ok úÞBñÎo
ûkAõðBg þùWõO þG pSA pG þÞkõÞ qA lñÞ
úíø qA ô QvýðAôo kBc Rçßzì oB^k }A
koAô Quôk óAõñÏG úüBu ..koAk úíøAô wÞ
úG þK lñÞ þì þÏu ô kõzýì Bùð@ þâlðq
óBíø ok ô kpHG BñÎo Rçßzì þé¾A úzüo
þèô kõy þì úüBu ÜyBÎ îÞîÞrýð BÂo ëBc
òƒüA óôok þƒðAôo Rçßzì xpO qA úüBu
BÂoqAô koAk úíøAô Qé¾ô òüAqA ûkAõƒðBƒg
lƒøAõƒg þƒì ókpƒÞ pƒßƒÖ ÿApƒG þƒPƒéùƒì

............

*******************|

52{hG

,þøBì þéýg õO :kAk {ðkpâ úG ÿpÚ#
pPíÞ pPÞk {ýK ûpýì þPÚô qA îø BñÎo
}AoBƒÞ úƒýÛG úƒPHèA ,úƒñýG þƒì xõƒGBƒÞ
,ûoAlð õñì ólük îz^ qõñø ,úüoõÇðõíø
...þèô
Yðo BñÎo úÞ úèBu ûkqBü ûk :îP×â QÎpu úG
ÿôo ÿkBüq pSA þðæõÆ Rlì òüA ,ûpG þì
oBËPðA lüBHð Bíy ,úPyAnƒâ {ƒðAôo ô fôo
{èBc òPÖo pPÞk ûBì ôk þßü BG lýyBG úPyAk
| |.úzGJõg
,pýãG RpHÎ ,óBW BGBG úãG {ùG Qvýð þßü QHd¾ óõyBøBG ?Bíƒy {ƒýƒK lƒðlƒì@ îø ?ApHg ú^ Jõg :kpÞ þìpâ þupLèAõcA ,ly ÿoBËPðA òý`íø òì :lülñƒg îðBƒg óAoõƒO
àü ólük Roõ¾ ok ,òÞ ÐƒíW õƒPuAõƒc ?lükpÞ BñÎo :IéÇì ê¾A pu îPÖo QÎpu úƒG ,ëBu àü ,ûkBüq òì pH¾!óõW úüBu ïoAlð
püq õOpu .òÞ ïAlÚA Ðüpu áõßzì koõƒì úãük òìpíÎ .îñÞ þìpH¾ ëBu ûk ,ëBuôk
þì ú^ Jõg ?Aõñy }õâ õÞ BìA ,òßð ÙpG úvéW àü ly oApÚ úPHèA ,ûo@:kAk óBßO pu ...Bíy {ýK kBýG BùñO }kõg kAõg þì õíýâlðq úðBÛícA îýí¿O úü BG ,ûly ïõíO
ô òP×â þì Bø þíülÚ úÞôo þüAoBÞ úü îðôk .óBýG îø úãük îüoAk Bì ,úGõg þéýg úÞ òüA kBýG Jõg- .Qvýð ïkõg ëBì úãük òì þâlðq,ïkq {O@
kõgåorGokBìç« Tì!ûlGïBXðAòPyAkkBÛPÎA ÿkBÎ þâlðq úG ôo BñÎo îýñƒÞ þƒì }çƒO úzýì Jõg îðôlG ÈÛÖ !QuBñÎoô BÂo ëBì
ú`G òüA oAnð :Q×â þì úzýíø ïokBì úG òì òýíø ÿApG ,kpHG þK ïqAo úG QuAõg þíð îèk þâlðq qA ÿA úyõâ úü îø òüA ,îýðôkpâpƒG
| |.kpHðàyBOîupLGþèAõuîPuAõg úèBu ôk þßüô QvýG pPgk úü .QuA ÿkBÎ ...îyôpÖ þì õíýâlðq
| |!úHýÎ,ïõícûpHG}BÚ@ôo Bü ÙpÆ óôA ô ÙpÆ òüA ûpG þüBùñO úðõPG lüBG Jõg :îPyAkpG Ao î×ýÞ ô îPuBgpG BƒW qA
.úP×â þì úÞ úPvðôk þì ÿrý^ B« íPc Jõg úÞ òì ?kõG oõÇ^ }okBƒì Jõƒg :îPƒ×ƒâ .óõñíì îø ÿB^ qA .ïlýì ëõÚ óõPùG úzýì
ÿoõWô kpÞ þì ÿoBÞ òìolK úßñüA úð úPHèA þì ûBñâ xBvcA þéýg ïkpÞ QHd¾ }BøBG ?úð pPÞk îPvðAk þì úÞ òüA BƒG qôo ó@ ÿAkpƒÖ
êüBvì þÃÏG ïk@ûoAk þèBßyA ú^ þèô .kõG ?ûoAlð þèBßyA wK- ïqæ .îPÖo BXð@ úG QuBãzðAk ok RAôBíu
BùñO îø BG ôo Bø ú`G «çTì ?úñÞ QüBÎo ôo | |?ûoõÇ^æBc.kpÞ úãük îø õO .ûoAlð þèBßyA úÞ úìõéÏì ,úð-
kõƒWõƒì kArƒýìk@ ,óõƒW úƒüBƒƒu {ƒƒPƒuAo- .þPÖA þíð Qícq õO 50
þPÚô Bìk@ Bì .ûpýâ þíð RpHƒÎ ,úƒýƒHƒýƒXƒÎ
ÝB×OA óApãük ÿApG úÞ ôo ÿlG ô iéO ÿBørý^


Click to View FlipBook Version