The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Farrokh Live in Concert
Tehran Magazine Festival and Expo
Celebration of Mehregan
Sunday October 8th,2017 Hotel Irvine (Grand Ballroom)
Sunday October 15th 2017 hotel Hilton Universal City (Sierra Ballroom)
FREE ADMISSION, Doors Open 11.am to 6.pm

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2017-08-16 17:44:53

Tehran Magazine Issue 1046

Farrokh Live in Concert
Tehran Magazine Festival and Expo
Celebration of Mehregan
Sunday October 8th,2017 Hotel Irvine (Grand Ballroom)
Sunday October 15th 2017 hotel Hilton Universal City (Sierra Ballroom)
FREE ADMISSION, Doors Open 11.am to 6.pm

Keywords: Farrokh,persian,magazine,universal hilton,hotel irvine,live music

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

lýðAõg|þì |úP×ø òüAok óApùO úéXì

8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
10 úd×¾..|.|.|...........|.|..........|..................)þzHc lýÏu(úP×ø îg ô aýK ok -
12 úd×¾...|.............|.|..........|.....QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo þHdì îüpì pPÞk -
21-16úd×¾.......| ....... ...........|.......................... óBùW ô óApüA | VkAõc -

ÿoõð lŸHùy22úd×¾..................................)ÿrXñìàìBýupPÞk(?Qvý^xpPuAqAþyBðþGAõhýG-
Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾

& Publisher
SHAHBOD NOORI

24úd×¾..............................)ûtüô}oArâ(lüklüBGåpìqA{ýKúÞþüBø|óBßì-| )| |201 7 Qvâ@| 18 (| 1396 kAkpì 27 úÏíW 1046 ûoBíy îßü QvýG |ëBu

39|-28 úd×¾........|.............................................. BýðkoBñÞ úyõâqA|-| Since 1996, Friday Aug 18th 2017 ISSUE#1046

40úd×¾ |.....................................................................rñÆ-|

(818) 881-177144úd×¾...........................................)oõKJkõì.ïúPyõðþÚoôBK(êvΖ

46úd×¾....................................)kp®ÞÿløúPyõð þÚoôBK( ëBÛðlypìp×ÏW– TEHRAN MAGAZINE
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô– PO Box 3665
50úd×¾..|................................)”õèûrícòýßO“úPyõðþÚoôBK( úìokÿpPgk–
Winnetka, CA 91396 USA

52úd×¾ ......................................)þøAoôkpu(...krüo|þì|îßyAóBìokBì– WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

54úd×¾................)léW ÿôo( óBâpùì òzW ok Bíy ÿApG Bø ëBu qA lÏG ,kBy ÿBø úðApO JõHdì ûlñðAõg jpÖ-| E-mail: [email protected]
Facebook: TehranMagazine
56úd×¾ ..................................................)ûBOõÞóBPuAk(àéÖjp^-|

58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-| >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
63-60 úd×¾.......................................................BøpHg ô Bø ûpù^- .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð
64 úd×¾.....................|...................................óBùWô óApüA RBýGkA-
69-66 úd×¾..... ..................................................úünÓO ô þßyrK- .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð- Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW-
76 úd×¾....|........................................................ úP×ø þDõãzýK- .Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
78 úd×¾............................................................þvýéãðA {hG - ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -
|80 úd×¾ . .|......................................................... þvýéãðA {hG -
.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì

.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

when subiscription start , there is no cancellation or refund

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

qA úÞ Ao ïpøõy úðõã^
úðBg úG kõG ÿoApÖ úðBg

?ïlðAkpâqBG

úßð@BG úýÂAo .QuõýK Bì ÐíW úGô lì@}oBÞ RkBÎ ÐÂô òüA úG pãük îø Bø ú`G .lì@|þì ôA qA ÿkBüq ÐÚõO lüBHð Bíy .kpHG }kpâ úWõPì îPgBñy Ao ïkõg úÞþðBìqqA #
kpƒÞ xBvcA BO QyAk lÚ îýð ô lÚ ú`G oBù^ .lðkõG ûkpÞ .lýyBG|úPyAk ÿApG Apì þÞkõÞ óAoôk qA ïA úèBg ïly
úG Ñôpy luo|þì pËð úG|úPvg þíÞ }pƒøõƒy úzýíø ôA .QuA|úPÖpâpËð ok }pvK BùñO
ëBƒHðk úG Ao Bø ú`G qA ïAlÞ pø ô kpÞ ôA qA þüApünK Bùð@ lñPuAõg òì qA Bø ú`G p¿Î qôo àü BìA ápO Ao ÝBOAô lýzÞ îøok Ao }A ûpù^ BÂo ÿoõÆ .kpÞ|þì Al¾ îuôpÎ óAõñÎ BG Apì
Èýdì ,ôA qA þüApünK qA lÏG .kBPupÖ ÿoBƒÞ ô ïkpÞ ëõHÚ îø òì .ïpHG óBy úíÎ úðBg úG Ao úG þPÎBu qA lÏG ô QÖo }kõg ÝBOA úG ô kpÞ òüA úG þãíø àükrðôoôk ïAõÚA ïBíO úÞ
BG ô kpÞ îøApÖ }pvíø QcApPuA ÿApG|þƒìAo@ qA .îýPÖo ïpøõy pøAõg úðBg úG ïlðqpÖ ôk ûApíø óôlG òìô QÖpâ Ao ïBy ÕApuô lì@ úðBgrLy@ ïA úèBg xôpÎ òì úÞlðkõG ûlýuo oôBG
Bì úÞ kpÞ þüApünK }pvíø qA óBñ^ qBG ÿôo
óAlñg ô ëBdyõg }pvíø ô îükpG Rnè .kõG BXð@ îø BÂo BÃÚ :ïkAk JAõW þéÇÏì .îPvø
QÚk úG îükõG úýÂAo ërñì ok úÞ þOlì ok ëõÓzì eH¾ qA .ïA ûkpßð Quok ÿrý^ - çìBÞ Ao BÂo úÞ BXð@ qA îø ïokBì ô olK
.QÖo óôpýG {ñO qA þãPvg ïlük ïkõg îz^ BG îPÖpâpËðpüq Ao Bùð@oBPÖo òýíø úG ô ïkõG lýcô þÂBüo xok úG þâlýuo Ao ó@ þãPvüBy lñPvðAk|þì ô lñPgBƒñƒy|þƒì
òì úG úýÂAo ïpâ þüApünKpÆBg úG Iy ó@ BìA QyAlð ókoõg ûõýì úG þéüBíO BÂo ú߃ñƒüA BG IzìA .îyBG ïBy pßÖ úG ïkpßð Q¾pÖ êýèk .lðkpÞ þíð þÂApPÎA lyBG óBykBìAk úÞ koAk
úðBg úG þPÚô .Qynâ }õg Bø ú`G ô BÂo ô lýupK|þì ôA qA ô kpÞ|þì ÙoBÏO ûõýì ôA úG úýÂAo îPÖpâ îéLük úßñüA qA lÏG úèBg ô okBì ô olK
úG úÞ Ao úýÂAo ÿBøoBPÖo îülýuo óBƒìkõƒg .lñÞ Býùì {üApG BO koAk Quôk ú^ ïBy úÞ .îüoõhG ÿpÂBc ÿAnÒ lüBG îøApÖ Ao BÂo ô òì ZAôkqA úìlÛì kôq þéýg
îýí¿O ô ïkpÞ oôpì lì@|þì IƒèBƒW ïpƒËƒƒð ,òì pvíø þñÏü }okApG BG úýÂAo ÿBøoBPÖo óôpýG úðBg qA JAõW òüA ólýñy qA lÏG BÂo ë@ ûlüAô úðõíð pvK BƒÂo BƒG òƒì ô lƒðkpƒÞ
QHTì RBƒßð ô|îƒølƒG úƒüôo pƒƒýýÓO PÖpƒƒâ úÞ ïlük|þì fõÂô úG .kõG IƒèBƒƒW üApƒƒG úíø BG Iy ó@ô kpÞ úýùO ÿpÂBc ÿAnÒ ô QÖo ô pvíø óAõƒñƒÎ úƒG Ao ôA ô ïkpÞ ZAôkqA|êýìBÖ
oBÞ úG ápPzì þâlðq ok Ao úýÂAo ÿBøoBPÖo úG úíø BGô lñÞ|þì {ìAo@ xBvcA BÂo úðõã^ pƒPƒzƒýƒG úƒ^pƒø .ïkpƒÞ ëõHÚ ïA þâlðq àüpy
ok BƒÂo úÞ ÿoBPÖo .lñÞ|þì koõgpG þüôpyõg ...BìA Qynâ {üBøApWBì pPzýG BÂo úG Qynâ|þì óBíÞpPzì þâlðq qA
.îñÞ oBPÖo úýÂAo lñðBì ô ïlñHG BG úvüBÛì êGBÚ ç¾A ,QƒyAk úƒýÂAo úƒðBƒg úG qôo pø qA pOpük BÂo ,qôo ó@ ÿAkpÖ qA
úzýíø lñðBì AkpÖ .ïkpÞ îø Ao oBÞ òýíø þG rý^ úíø úG QHvð Ao }kõg ô lì@|þì úðBg .ïly|þì lñì úÚçÎ
þüApünK BG ïkpÞ þÏu .lì@ úðBg úG pük BÂo .kõHð óBìkõg úðBg ok }oBPÖo ërñì ok Ao {OBÚôA pTÞA ,kAk|þì óBƒzð RôBƒ×O òì úÞ kõG óBGpùì ô oõH¾ ô òýPì olÛð@ BÂo
{ñO qA Ao þãPvg úÞ îñÞ ÿoBÞ îìpâ ÿBø êdì qA îø úýÂAo pøõy þƒOlƒì qA lƒÏG úðBg úG Bø Iy ÈÛÖ ô lƒðAonƒâ|þƒì }pƒøAõƒg |9 kôq þéýg úßñüA BO ïkpÞ|þì oBhPÖA ôA kõWô úG
kõG ûkpÞ IXÏO úÞ þèBc ok BÂo .îñÞ óôpýG IcB¾ Bì ô Qynâ óBíÞpPzì þâlðq qA ëBu
ok ô QƒyAk ëBu Q×ø ïpvK .îüly lðqpÖ ôk
:Q×â ïpPgkô kpÞ|þì êý¿dO þƒüAlƒPƒGA ëôA x烃Þ
ûly IWõì þéìBÎ ú^ îupLG îðAõO|þì - óõðBÞ {üBø þðBGq òüpýy BG ô kõG úèBu oBù^
úÛGBu æBc BO ?ÿõzG ÅõÎ olƒÛñüA õƒO úƒÞ
pßÖ þPc ô|þølG QýíøA òì úG olÛñüA úÞ|úPyAlð .kõG ûkpÞ êHÚ qA pPìpâ Ao óBì ûkAõðBg
úG|úPÖõÞ ô|úPvg ïpvíø p¿Î qôo àƒü
.îPvø úÎõíXì òüA qA ÿõÃÎ òì þñÞ
BÂo ÿApG kõG|úPynâ òì pG úÞ ú`ð@ úíø :lñP×â ô lðkq úÛéc ôA oôk Bø ú`G lì@ úðBg
ûlñü@êýèk úG ïkpÞ lÎBÛPì AoôAô ïkpÞ ØüpÏO ô }kpâ îüôpG îø ÝB×OA úG qôpìA ,olK -
ôA qA lc òüA BO úÞ ûkõG Bùð@ Qyõðpuô Bø ú`G úÞ QuBø Rlì .îüoõhG úðBg qA óôpýG Ao ïBy
ïkõG ûly êÖBÒ QuA ïA þâlðq Jõg àüpy úÞ
òì qA ô QÖpünK koAk þÖõDo IéÚ úÞ ôA ô .ÿA ûkpHð îø óBGBýg pu áoBK úG þPc Ao Bì
:kAk JAõW ïAo@ þéýg BÂo
.îðBíG oõÇñüA úzýíø úÞ QuAõg
ô konâ|þƒì ЃÂõƒì ó@ qA ëBƒu ôk æBƒc úG oBG lñ^ ÿA|úP×ø óBOokBì ûApíø Bíy -
kõy|þì ïBíO {üBøoBÞ úßñüA Ädì úG ïpvíø îø òì Qvýð ZBýPcApãük lƒüôo|þƒƒì }kpƒƒâ
oBñÞ Ao {PÚô pPzýG ,þGAkBy BG ô lü@|þì úðBg úG
.îyBG
.lðAonâ|þì Bø ú`G ô òì þðBH¿Î JAõW òüA ólýñƒy qA Bƒø úƒƒ`ƒƒG
}kpâ úG þÏíW|úPuk úÞ lðkpÞoAp¾Aô lðly
Bø ú`G úG ôo ô ïkpÞ úégAlì òì BìA ,îüôpG

:îP×â
lñ^ òýíø .lüõâ|þì QuAo óBƒƒOolƒƒK -
ô îýPÖo ÿqBGpùy úG ÿp×ð úu úÞ kõG {ýKqôo
úðBg úG úÞ Bøp¿Î óBOolK .îükpÞ eüp×O
úG Ao Bì koAlð QÚô ç¾A ô QuA|úPvƒg lü@|þì 8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

ôoAnâpýSCBO úÞ lðq þìoôk þüBø úñd¾ ÙApÆA BG úP×ø îg ô aýK ok
þíð râpø ïkõg úðõíð ÿApG .QuA ûkõG þuBvcA
þßü .îñÞ }õìApÖ Ao áBðkok ûpÆBg ôk îðAõO þzHc lýÏu lídì
ok ÿpG pÖBvì xõGõOA áBñPƒzƒcô ÙkBƒ¿ƒO
Bíñýu iéO úSkBc ÿpãükô ëBíy ûkBW ÿAlPGA |[email protected]|
ô VkAõc wüôpu óôBσì | |.óAkBƒG@wƒÞo
Bø eH¾ ô ïkõG RBÎçÆA úƒìBƒðqôo þƒüBƒÃƒÚ | | ïôkqôo | | ëôAqôo
.ïkõG úüpüpdO ok ïrýì QzƒK {ƒy QƒÎBƒu ÿoBãðpHg RApÆBg ÜzÎ úuõG
kq äðq RBÎçÆApýGkpuoBýdèB¾ òývdìçÒ ||
úG ZpÞ ûkBW ok þÞBñPzcô ÙkB¿O Q×â ô || ÿA úyõâok ïAlÞpø úÞóBñüpÖ@pñø #
ô îðBíýzK ïA ûkpƒÞ úƒÞ ÿoBƒÞ qA òƒì :Qƒ×â úPzÞ úíø xõGõOA àü óApÖBvì ô ûly ëBíy ÿApG ô QuA oBãƒðpƒHƒg qôo qôpƒìA # qôoô ëBcqAô lñèõÓzì kõgoBÞúG óBùWqA
rürÎ okApG òüA qA þøAõgonÎ BG úÞ îèBdyõg oBãðpHg îP×â .Qup×G Ao ûôpâ «AoõÖ lðA ûlƒy þðq îéÚ Bø ëBu ëõÆ ok úÞþðAoBãð úìBðqôo Üég úÞ ÿoBS@ÜüpÆ qA ûBâ lðoAlð pHg îø
.ly úPyAkpG îyôk ÿôo qA þðAôo lüly oBG àü pãük QÎBu àü BOrýð úýÛGô úPÖo Iy Q×ýy þñüpýy ô iéO RApÆBg BG úÏìBW úG Qìlg ô úÞ kõy þì ûkq ÿlðõýK óBzñýG lññÞ þì
þèô QuApGlÛO êGBÚpãüqBG òüAoBÞ ú^pâ | !ôpG Rkõg òßð êÇÏì Q×â .kõG lñøAõg BXñüA
ko@ qBG úÞ ÿoBÞ lñÞ êÚBÎ Ap^ :Q×â lƒüBƒG | |.QuA þHèBWqôo lðA ûlyôpGôo oBñÞokô lðA ûly þPuôk îø BG Bø ëBu Büõâ
|| óôlG óApãyoArâ ÿõu qA úÞ QuBø ëBu lðõýK úG óAõO þì úðõíð ÿApG .lðA úPvüq îø
| |!?þðBíýzK îøAõg ôpGôo þüBø úñd¾ ú^ BG úÞ lüqpè îñO ÿApG þééíèA òýG þÎB×PðA pýÒ óBìqBu àü úÞ qpì lèBñükpÖ ô ÿqApýy ÌÖBc òýG úÞÿA úðBÛyBÎ
ïkõHð úWõPì úÞ kõG ûly úPÖpâ îèBc óBñ^ .ly 1985 ëBu ok ô QuA RBÎõHÇì ÿkAq@ qA ÑBÖk | | .kpÞûoByA ûlì@kõWô úG þðBíè@pèõì lèAô
| | ïoBù^qôo .ïôo þì úSkBc êdì úG RAôApÞ ô oAõéy ô QÞ BG oBzPðA þüBø }oArâ ûkpƒÞ qBƒÒ@ Ao kõƒg oBƒÞ
|HBO|ok ëBXñW BG ô ïlük Ao úìBðqôo xBßÎ þèBýðAk p×ÏW ûAo ok êýèk úG óAoBãðpHg løk þì óBzð úÞ lGBü þì | |:lüõâþìÌÖBc
ûly ûkpPvâ îÒ úüBu BXð@ok .îüly þøAo ôA BøoõzÞ qA þgpG ok kõWõì ÿBø óApdG kõWô | | ÌÖBc þì ïBWô ÝõzÏì IèrW xõHì
úƒÞ Bƒßüpƒì@ok ÿoAk ûkpƒG óBƒPuAk # þüBø úñd¾ BG .lýuo þì ïBy úG óõg ÿõG ô kõG úÞ BXð@ qA .lñøk þì Ao þðBW RB×éO òüpPzýG | | ólýuõG QuBÇg óByôpÖ løq Quk úÞ
pu pG pãük oBG Qvýð ô Qvø kõy þì úƒP×â ok Ao ó@ qA pOlG îPvðAk þíð úÞ ïly ôpGôo þì ëõEvì Ao kõg óBPuk úG îéÚ ô óAoBãðpHg rýð îøkqõð ópÚ ÙôpÏì }BÛð pèõì lèAô lèBñükpÖ
ok þƒðõƒürƒüõƒéO ëBƒüpƒu àü úýùO þG úG QHvð þPýèõEvì òýñ^ êýèk úG ô lñðAk úÞ ûkpÞ Üég >ÜzÎ úuõG< ïBð úG þƒüõƒéGBƒO
óæõEvì òýGô ly òüpÖ@ëBXñW|HBOúßHy | |.lükîøAõgóAkBG@ úG ûBâ lðoAk QýuBvc îPu ô îéÊ ô þPèAlÎ
QuõLøBýu oBãðpƒHƒg àü ô ïkpì ,úßHy òüA {O@ Ao óAkBG@ wÞo Bíñýu úÞ rýð ÿqôo þì ôpGôo þüBø úñd¾ BG óBy ÿôBßXñÞ îÒo .lñýG þì Ao ó@ô QuA ÌÖBc òhu ÿBüõâ
BGô kpÞ ïArÎA BXð@úG «B¿hy ApìoBýdèB¾ lðkq êýèk òýíø úG .QuAoô@Yðo {ðlük úÞ lðõy
| | .QuA ûkoô@kõWô úG Ao þüBø {ñO .îPÖo RBÎçÆA pãük xBßÎ þÞBg þÃOpì ok pPzýG óAoBãð úìBðqôo ô óAoBãðpHg RApÆBg 10
ïBð úG þèBüpu QƒgBƒu úƒG QƒHƒvƒð ïkpƒì ZôA óBýìok ïkõGoõHXìô kõG ÿpzdì ÿApd¾
úýùO HBO | úßHy ÈuõO úÞ >úƒ×ƒéOõö ƒì< RBÎçÆA Bùð@ qA ïkpì ô Bø ûkAõðBƒg ÿoAkArƒÎ
þì ô lðA ûlüqoô Q×èBhì «Alüly kõy þƒì àyA ïkAk þì }oArâ þñ×éO úÞ óApùO úG .ïpýãG
þüBø åõèBük úG úWõO BG ëBüpu òüA úÞ lñüõâ ok úÞ ïkõG þüBø úñd¾ løBy .kAk þíð îðBìA
úP×ø àü .ïkõG ûlülð Ao ó@ úG úýHy þíéýÖ aýø
.lñÞ þì oAk úylg Ao Bßüpì@ ûpù^ koAk úÞ BG Ao ïkõg ûBì lñ^ BO îPzâpG þPÚôô ïkõG BXð@
þèBüpu koõì ok lñüõâ þì| HBO | óæõEvì }oArâ .ïkAk þì òýßvO {hG ïAo@ÿBø ÁpÚ
ô kpÞ RôBÃÚ óAõO þíð ûlzð {hK qõñø úÞ ïBð BG óApüA kBñuA rÞpì ok óõñÞA îø îÞBðkok ÿBø
óAõO þì QðpPñüA ÿôo Ao ó@ô QuA kõWõì ïkõg
| |.lðpHGëAõEupüqAoúßHyòüAlüBHðïkpì
ûlñvüõð >wOõÞ þvýùð - BO< óBýì òüA ok ...ólük lñðBì kõG þÞ ólýñy BìA .lük
| úßHy þüBßüpì@ QuõK ûBýu oBãð úìBðqôo ô
úG QHvð Ap^ úÞ ûkpG ëAõEu pƒüq Ao| HBO | | ïõuqôo
!?løk þì óBzð þ×ñì {ñÞAô ïkpì ÅApƒPƒÎA | | !pãüqBG þøAõgonÎ
Rõßu ok lüBHð ô lññÞ ÅApPÎA lðoAk Üc ïkpì
ô Bíñýu óApãüqBGqA þßü ÿp×ÏWqBñùG #
| |.lñðBíGpËPñì ok úPvðAõƒO úƒÞ QƒuA óApƒüA óõƒürƒüõƒéO
óBâlñvüõƒð ȃuõƒO úƒÞ ëBƒüpƒu óBƒPƒuAk Bø óBGq pu pG {ìBð ô lzgolG {üBøoBÞ
þâlðq ûly úPyõð þüBƒÛƒüpƒÖ@ ô þƒüBƒßƒüpƒì@ ly IHu þðlýzgok òýñ^ oôpÒ BìA .kqAlðA
ÿõuôkok úÞ lñÞ þì ëBHðk Ao ïkpì qA þøôpâ òýøõO ÿoBãðpHg úG ÿpHg úHcB¿ì àüok BO
ûly þìBËð pýÒ æBc úÞ þãñW ÜGBu úÛÇñì àü
Bü úÞ lñPvø ÿkApÖA êìBy ô lññÞ þì þâlðq | | .kõyôpGôo óAôApÖ ëBXñW BGô lñÞ
lðA ûkpG óBý^oBßy Bü ô lðlýãñW þì ÿkAq@ ÿApG úßñüA BO Qynâ úP×ø lñ^ ApWBƒì òƒüA qA
qBñùG îðBg úÞ kkAk pHg óApùO qA þPuôk qôpìA
qôo QHuBñì úG ô lì@ êÛÎ pu ûpgæBG ÿp×ÏW
òí ô QÖBü oõÃc pùì ÿoArâpHg ok oBãðpHg
BO kpÞ QuAõgok ôA qA oBãðpHg ó@ qA þøAõgonÎ
| |.kpýãGûlükBðAo{üBøÙpcokApGàüêTì
óAoBãðpHg püBu êGBÛì ok þPc ÿp×ÏW qBñùG

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
qA ÿpO IèBW ÑõÂõì úG qôpìA úßð@ BO kõG |.lðõyþìQüBícþÖôpÏìÿBøûpù^ÈuõOô |
qA çHÚ .ïkpÞ koõgpG áoBíðAk úßéì óAlðBg
QüoBâoBì úßéì úÞ ïkõG ûlýñy Bø þÞoBíðAk püq Ao|HBOúßHy úÞ ÿoBãð úìBðqôo
óAlñ^ ÈGAôo àüpðBø wðpK }pvíø BG ïôk àýPðçO@ úüpzð ok kõg úèBÛì ok ûkpG ëAõEu
îøþÞoBíðAkoBãðúìBðqôoàülðoAlðÿAúñvc Õôok BG úÞ QuA lc qA {ýG þOlì Bì :úPyõð
úG QüoBâoBì úßéì kõG úP×â kõG îPuôk úÞ ÿApG kpHð qõñø úÞ þèBc ok îýñÞ þì þâlðq
ÿõvðApÖ RBíéLük BG úðBÛyBÎ úÇGAo àü ëBHðk
| |.QuAûkpÞZAôkqA
ÿpðBø QñÞ< ÿõvðApÖ RBíéLük òüA ïBð
úßéì BG 1927 ëBu ok úÞ kõG >ArLðõìôk koõGæôk
wðpK IÛè òPÖpâ BG ô kpÞ ZAôkqA áoBíðAk
| |.QÖBüpýýÓOàüpðBøúGrýð{ìBð
ô koAk ëBu 77 óõñÞA îø QüoBâoBì úßéì
úG óBzÖçPgA BìA ûly úèBu 83 àüpðBø wðpK
pPzýG àüpðBø wðpK úÞ ûly ûlýzÞ þüBW
ok }A þ¾õ¿g úÎorì ok Ao kõg RBÚôA
þHÛè pu pG ÙçPgA òüA .lðAonâ þì úvðApÖ
xBuApG Apüq .QuA ûlzð ûkAk pøõy úG úÞ QuA

úìAkA ÿCAo ÿBø Ýôlñ¾ úG óBvßü þupPuk
.koAk
òüA lñüõâ þì|HBO óæõEvì úÞ oõÆ ó@|
kõg þüAlPGA êcApì ok pÂBc ëBc ok ëBüpu
úÞ lðA ûkAk óBñýíÆA þÖpÆ qA ô koAk oApÚ
ÿBø QýuBvc ëBüpu óBâlñvüõð ô|HBO
ïkpì RApËð úGô îüoAk Bø åõèBük ÿApG ÿoBývG
pËð úßu ÿôo ó@ok BìA .îüoAnâ þì ïApPcA rýð
ûlüA kõg :lðA úP×â úÞ koAk oApÚ þñülÛPñì
þüBßüpì@- þüBÛüpÖ@úGpXO þüBùñO úG ëBüpu
| |.kpGþìëAõEupüqAoÿqôpìA
ÿkAq@ úðBzð konâ þì úÞ ú`ð@ ëBc pø úG
úíø }õâ úG Ao BøAl¾ úÞ QuA ÿoõzÞ ok
ûkArøBy àü þPÚô áoBíðAk þPñÇéu òýðAõÚ ...lðBuo þì
úßéì IÛè kõy þì QhO ô ZBO IcB¾ îðBg
IÛè rýð }pvíø úG ZAôkqA qA lÏG ô kpýâ þì | |pg@qôo
àüpðBø wðpK koõì ok BìA .lñøk þì ûBykBK | | !þHéÆ ûBW JBPy
úG úvðApÖ ok îø ôA ô úPÖpãð Roõ¾ þéíÎ òýñ^
ÄýÏHO áoBíðAk ok úÞ úP×â Bø ÿoArâpHg
.kõy þíð úP×â RpÃdýéÎA òì úG ô koAk kõWô Rlì óõ^ úÞ ïkõG ûkpÞ ûoByA çHÚ #
îâpì qA wK ïA ûkpÞ QuAõgokpÆBg òýíø úG BG ïA ûkpÞ þâlðq áoBíðAk ok ëBu oBù^
oõzÞ òüA úG ÉõGpì úÞ ÿpHg pø ólýñy
| |!lðoBLvðáBgúGïpvíøoBñÞokApì | | .kõy þìrýO îüBø }õâúé¾BÖçG lyBG
þÆ rýð áoBíðAk þøBykBK jBÞ ÿõãñhu
ëBu úÞ þPüBÂoBð òüA ûkpÞ ïçÎA ÿA úýÎçÆA BG ïkpÞ þì þâlðq áoBíðAk ok úÞ ÿpùy ok
ïôk QüoBâoBì úßéì ô Qvýð ÿpu koAk úìAkA Bø ó@ ok ïôk QüoBâoBì áoBíðAk úßéì úÞ ÿpùy
| |.QuAûkpÞQÛÖAõìôAQuAõgokBGrýð úG úÞ ûBâô QyAlð ÿkBüq úé¾BÖ QyAk QìBÚA
ÿBø ÿpýâok rýð úÖpì pzÚ óBýì ok úßð@ BG BG Bü úÞ ïlük þì Ao úßéì îPÖo þì pùy ó@
þâlðq úG ókpÞ QzK BìA koAk kõWô þâkAõðBg ÿôo ûkBýK úG Büô kpÞ þì lì@ô QÖo úgp^ôk
úÞ lðBuo þì Ao þHéÆ ûBW JBPy ,IÛè pÆBg úG | |.kõGëõÓzì
| |!kôoþì{ýKBøBXÞBO IèBWîüApGáoBíðAkokQýñìAôÿkAq@òüA

óApùO úéXì

ÿôBßðAôo úðApâ êýédO ÿBø àýñßO òüA ô ûkõHð óAõO þì lñøk þì óBzð kõg qA þvñW ÿqBu >þHdì îüpì < pPÞk
ô RæçPgA þgpG þuBñy QéÎ ok úÞ QuA QýéGBÚpO QcAo þvñW ëBýìA úÞ QyAkoBËPðA
þÖBßylHèBÞ úG þðAôo - ÿoBPÖo Rçßzì QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
¸æõíÏì .lñü@ þì kpÖ àíÞ úG Bø ÿrPðBÖ .lñüBíð AlýK Bùð@ok þéXO
JõÞpu þvñW ÿBø ÿqAkpK ëBýg þüBuBñy ,úðAôBßðAôo ÿBøkpßüôo pËð úÇÛð qA
Rçßzì qA ÿpPùG Rpý¿G lðAõO þì ûly ÿkAqõð þãñupâ ok úPÖpâ úzüo ÿqAkpKBüôo
.løk oApÚ ôBßðAôo oBýPgA ok kpÖ þvñW-þðAôo ÈüApy pG BñG þìk@ kAqõð úÞ þüBXð@ qA .lyBG þì
ÿBø ÿrPðBÖ úðAôBßðAôo UdG qA ÿAlW ókpÞ ûkoô@pG QuA rWBÎ kõg úünÓO qA þðlG
óAõW ô pýK ,kpì ô óq qA îÎA kApÖA úíø ,þvñW ÿpãük kpÖ kõWô úG êìBÞ êßy úG qBýð òüA
lðôook .lñyBG þì þvñW ÿqAkpK ëBýg ÿAoAk òýèôA ÿApG úÞ þìBãñø .QuA ûkpÞ AlýK þãPvG
þvñW ÿkõñzg úG ólýuo ,þvñWoBPÖo ïBXðA kõy þì ûkAk iuBK okBì ÜüpÆ qA qBýð òüA oBG
ô îýÛÎ ,þßýðBßì ÿlñüApÖ ÿqAkpLèBýg ÿBùñì pýu Qý×ýÞ qA ûlñzhG òýßvO ÿA ûpÆBg
qA úÞ ÿkApÖA æ« õíÏì ô kkpâ þì BñÏì êìBÞBð úüBK òýèôA úÞ klñG þì {Ûð kAqõð òøm ok þâly
QHvð lñyBG þì Yðo ok þvñW êýì kõHíÞ úèõÛì
ok þvñW ÿBø ÿqAkpLèBýg ûBãüBW QýíøA úG þvñW ÿqAkpK Büôo

.lñPvø ÑçÆA þG þvñW {üApâ {üArÖA
þâlðpGæBG ok þvñW ÿBø ÿqAkpLèBýg {Ûð
òì ûBãð ok úÞ QvýüBW BO þvñW ÿBùPyA
kkpâ ÝçÆA óAlG þvñW oõvðBu@ ïBð þPvüBG

ÿpýâoBßG þvñW þãPhýãðA pG pìA ok úÞ Ap^ ok ÿpzG ÿBø ÿqAkpK ëBýg ÿpýâ êßy ÿBø (þvñW àüpy oõÃc ô þßüpdO pâk Roõ¿G RBÎõÂõì oõdì ëõc úÞ þOApß×O #
ok oõvðBu@ kõϾ QÎpu þvñW ÿrPðBÖ .løk þì êßy Ao lyo ÿlÏG ÿBø ûoôk Ao þvñW ÿlñíOnè )þvñW úÇGAo ïBXðA Bü ô ûoAôkBü ô Rlì ûBOõÞ êßy úG þvñW
oô@ kBü Ao óBßéK qA òPÖo æBG QÎpu BG úvüBÛì ok þvñW ÿBø ÿqAkpKBüôo .lñÞ þì ØÎBÃì úG Ao kpÖ òøm úðõâóBPuAk ô Rlì þðæõÆ
ô þ¿hy ÿpìA þvñW ÿqAkpK Büôo . kõy þì ûBâ ô úðAoBýyõø ûBâ Bø ÿrPðBÖ lüôpÖ oôBG úG kkpâ þì|Jõvdì ÿkpÖ úðBìpdì RApß×O ûpìq Ao þvñW þãPhýãðApG úñýìq ô ëõÓzì kõg
ÿpýâ êßyok úÞ kkpâ þì Jõvdì þ¾õ¿g þì êíÎ úðBâ@kõgBð B« cçǾA ô úðAoBýyõøBð þì ÿqBu püõ¿O ô êýhO RolÚ àíÞ BG úÞ ïBð þvñW ÿrPðBÖ lðkpâ þì IWõì ôA ok
úñd¾ ok ûly ïBXðA ÿBùzñÞ ô Bø Qý¿hy ó@ úG QHvð kpÖ ÐÚAõì þÃÏG þOoBHÎ úG .lññÞ àíÞrýð þvñW ÝBýPyAô êýì {üArÖA úG lðAõO
kpÖ þvñW úÛýéu BG ÜGBÇì ô þGBhPðA «çìBÞ Bø ô lyBG þì ûBâ@ kõg ÿBø ÿqAkpLèBýg ÿAõPdì ok ÿõÚ ÿBø ÿlñíðAõO BG ÿkApÖA ôo òýíø qA lñÞ .lðoAk
ÈGAõÂ úÇuAô òýíø úG ô ûlükpâ þcApÆ úG QHvð þíùÖ òüpPß^õÞ koAõì þgpG ok ÿrPðBÖ ok ÿpPùG RoBùì þüApu óBPuAk úñýìq }õW kõg êßy úG ú^ þvñW ÿBø ÿrPðBÖ
kõWõì Bø ÿpPðBÖ ûlñøk êýßzOp¾BñÎ Qý×ýÞ ú^ ô )þüBÂoA kõg ïBãñø ok (þ¿hy ô

12

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D. okþvñWÿqAkpKBüôoÿpýâêßyQý×ýÞ lñðAõO þíð þÎBíPWA ÿBø ÿoAkqBG ô þãñøpÖ
óAkpìok.kkpãýìþGBüqoARôB×PìóBðqôóAkpì ÿBø QýèBÏÖ oõvðBu ok þPÏðBíì úðõã`ýø
American Board of Internal Medicine lGBü þì Rly ÿp¿G àüpdO BG þvñW ÿrPðBÖ .lñyBG úPyAk ó@ rýãðA óBXýø
ÿBøúñd¾BüôúñøpGpüôB¿OQüôoôoòüAqAô ÿkAq@ Üc ókõG òüpýy úGpXO pG ûôçÎ
ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| þãPhýãðApG UÎBG QÎpu úG õðoõK ÿBø îéýÖ ÿkõñyõg úG ólýuo ,þvñW ÿBø ÿrPðBÖ Üég
ëBÏÖ úuôpK óBðq ok .kkpâ þì óBð@ ok þvñW þvñW ÿBø ÿqAkpLèBýg ÿqBvèBÏÖôpýK þvñW
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ ÿqBu ëBÏÖ BG þvñW ÿqAkpK ëBýg ÿqBu úGþvñWÿkõñzgúGólýuoQùWòìAþyôo
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ úÏèBÇì úÇuAõG æõíÏì úÞ QuA ûApíø þ×ÆBÎ lÚBÖ úÞ ÿkApÖA ÿApG ôo òüA qA .kôo þì oBíy
þìpâAQvýðQùWþG.kkpâúGpXOlðAõOþì lÚBÖ þvñW àüpy Bü ô lñPvø þvñW àüpy
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ ëôA ؾ ok óBðq Býðk ÿBW úíø ok úÞ îýñýG RBßüpdO Bü ô ûkõG ûlñðArýãðApG ÿBøoõPÞBÖ
úPÖpâ oApÚ óBìo ô þÛzÎ ÿBùGBPÞ óAoAlüpg úG kpÖ ólðBuo ÿApG úPÖpâ ïBXðA þvñW
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG .lðA Ùp¾ luo þìpËð úG þÖBÞBð þvñW ÿkõñzg
ólýuook lðAõO þì þvñW ÿrPðBÖ ÿqBu ëBÏÖ
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # .lyBG óBuo ÿoBü þvñW ÿkõñzg úG
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW òüA þvñW ÿBø ÿqAkpK ëBýg oõéHO ûBâ
QýèBÏÖ úÞ lñÞ þì kBXüA kpÖ ÿApG Ao Qýñøm
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # QýÏÚAô ÿBýðk BG Ao þñøm rýãðA óBXýø ÿBø
êíÎ úìBW Ao kõg þvñW ÿBøôqo@ô ûkq lðõýK
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse ïBXðA oõ¿O qA úÞ ÿkpÖ ëBTì óAõñÎ úG .lñðByõK
«Alüly ÿolGp wßu Bü þøôpâ wßu
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# ÿqôo úÞ QuAoôBG òüApG kõy þì ûkq óBXýø
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # þvñW àüpy BG Ao kõg þvñW úPuAõg òüA
ok Ao òüpük êýì òüA ôA þøApíø BG ô ûkpÞ fpÇì
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # òüA êGBÚ úPßð .lñÞ úGpXO þvñW þÏÚAô ÿBýðk
QuõK ókpÞ RôApÆ òýGqpì þPvüBGûoAõíøþvñWÿBÞpyúÞQuA
ô ûkAk ÀýhzO Ao þñýÎ ÿBýðk ô þñøm ÿBýðk
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # úÞ þvñW RApß×O úÎõíXì àýß×O RolÚ
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # RBÎõÂõì BG lðoAk QýÏÚAô úG êülHO QýéGBÚ
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # ÿBø ÿqAkpK ëBýg ÿAõPdì ó@ pG ûôçÎ .lñðAoôpLG kõg ok úÎõñíì
ok .lyBG þì RôB×Pì óq ô kpì ok rýð þvñW úPuk ôk úG þvñW RApß×O BPuAo òüA ok
õì }rüo óBìok # úG ÉõGpì püôB¿O pPzýG óAkpì ÿrPðBÖ úñýXñâ .lðkpâ þì îývÛO ApWA êGBÚ pýÒ ô ApWA êGBÚ
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # BG wßu ,þvñW ÿBÞpy klÏO , þvñW óBâoA þüBøÿrPðBÖApWAêGBÚþvñWRApß×OqAoõËñì
ÿBø {ñÞ ,pÂBc þvñW àüpy qA pýÒ ÿkpÖ RolÚ qA ïBXðA Roõ¾ ok úÞ lñPvø
(818)343-0101 ok lyBG þì kõWõì úðBí¿g ô lüly þvñW pG ûôçÎ ô kkpâ þíð úPuBÞ Bùð@ þãñðArýãðApG
,þ¿hypPzýG þvñW ÿrPðBÖ óBðqok úßýèBc þÖþvñWÉBHOoAQìçuúGApWARoõ¾okó@
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 ,Bñy@ kApÖA oõÃc ,kôlÏì kApÖA pG rÞpíPì ok .kõy þíð koAô Rlì þðæõÆ úíÇè òýG Bì
,þ×ÆBÎ -þvíè- þuBvcA ÿBø úñd¾ kõWô kõg þvñW àüpyqA úÞ ÿkpÖ æBG ëBTì
corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO þì þvñW óBâoA pG rÞpíPì pýÒ ÿBø wíè qA þøApíø þøôpâ wßu ïBXðA BG úÞ løAõhýì
ÿqBuëBÏÖúÞQyAkoôkpÆBgqAlüBHð.lyBG lüBy úÞú^pâAApWARoõ¾okløkóBzðkõg
13 lñì óBìq ÿlñüApÖ óBðqok þvñW ÿqAkpK ëBýg lyBG kõg þvñW ÿqôo@ óly ûkoô@pG løBy
lðAõO þì QüoõÖ úG óAkpì ok òßýè lyBG þì ô úýèôA êýuBñK ÐÚAô ok úÞ lðAlG lüBG òßýè
.kkpâÜÛdPì qA Ao úñd¾ òüA þé¾A þâlñðArýãðApG RolÚ
þðq úßñüA ÿApG lñüõâ þì úÞ lüA ûlýñy úGúÇGAoókõGþ¾õ¿gó@pGûôçÎôûkAkØÞ
Ao püq ÈüApy kkpâ þvñW úÇGAo oApÚpG ûkBì@ òüA ÿBølìBýK úPÖBü ïBð pýýÓO ókõG þìõíÎ
lüBG ôA úG :lyBG ûkpÞ Býùì þPvüBG kpì àü ÿBÞpy êHÛO koõì þPvüBG ÿqBu þìõíÎ
ÿBøqBýð úG ,kõG Quôk lüBGôA BG ,lüqoô ÜzÎ BìArèA úÞ Qvýð ÿrý^ òüAô kkpâ ÐÚAô þvñW
,kpÞ þâlðqôA ÿApG ,kpìôA ÿApG ,kpÞ úWõOôA .lñyBG ó@úGpXO úG IÒAo þvñW àüpyôkpø
.....ôlüpgêâôAÿApG,lüpgpøAõWôAÿApG êGBÚpýÒ þvñW RApß×OqAoõËñì Q×â óAõPýì
þvñWúÇGAoïBXðAÿApGkpìþâkBì@ÿApGBìA þéíÎ úÞ lñyBHýì þüBø ÿqAkpK ëBýg ApWA
ôóqólyQhè:QuAêìBÎôkúGÉôpzìBùñO úPuBÞBùð@þâlñðArýãðApGQý¾BgqABùð@óly
!!!!õXG@ÿpãük úG ÿqAkpK ëBýg Rnè klXì úGpXO ÿApG kpÖ
ok Ao þãzýíø oBÏyô lýyBG qôpýKô kBy oõHXì úýèôA ÿrPðBÖ qA pO ÿõÚ ÿrPðBÖ Üég
pPùG þâlðq ,pPùG wßu : úÞ }õâ .kkpâ

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

ôokõg BG ÿõvðApÖ óAqBGpu úG l¿Ú|FõuqA wK óõñËì àü QyAkqBG

.QuA ûkpÞ qBÒ@ "þPvüoôpO kpÖ òüA .lñÞ QyAkqBG AoôAô ØÚõPì Ao óõñËì }oArâ îýgô óAqBGpu òüA qA òO ôk ëBc .kpÞ þßükrð ok úßñüA qA wK QÎBu lñ^ #
ô QuA 1980 ëBu lèõPì ûly QyAkqBG kpÖ ûly fôpXìô úPÖpâoApÚ wýéK ÿ|úèõéâ Ùlø .QuA ûly Qzâ ëBc ok qBGpu lñ^ þüôokõg wüoBK
ÿ|ûlñðAoôA æ« BíPcA úÞ lðA|úP×â þüBÃÚ êÖBdì wK þðõñËì kpÖ ,kõG úPÖpâpüq Ao ÿõvðApÖ
ëBc ok rýð ôokõg óBíø BG ô ûkõG îWBùì ôokõg .QuA þKokô úSkBc òüAqA wK QÎBu lñ^ BùñO wýéK ÿ|úèõéâ Ùlø rüpâ ô IýÛÏO àü qA
qõñø Ao kpÖ òüA Qüõø wýéK .QuA ûkõG oApÖ þuopG wüoBK þðBPukAk oôpOl ÿ|úHÏy úvðApÖ wýéK ApWBìpK rüpâ ô IýÛÏO àü
óBñýíÆA ó@ qA Qvhð lüBG úÞ úP×â ô ûkpßð }BÖ ÿBø|ûrýãðA" úG ØÇÎ BG Ao úSkBc òüA kpÖ ÿôokõg úèBÞ úG þùPñì óBGõOA ok QvðAõO .ly QyAkqBGô QÖpâoApÚ úvðApÖ
BÏÚAô Bü@ úÞ lñÞ òyôo òýñ`íø ô ê¾Bc ok þüôokõg úPynâ úHñyoBù^ qôo |
ïBXðA l¿Ú|Fõu ó@ BG úÞ þüôokõg ÿ|ûlñðAo ok úÞ Ao ÿõvðApÖ qBGpu lñ^ wüoBK þßükrð
fôpXì Ao òO 6 ô QÖpâ püq lðkõG Qzâ ëBc
.QuA ûkõG ôA úPÖpâ
àü BG kõg oApÖ óBüpW ok óõñËì kpÖ
ó@ þK ok ô ûkpÞ ÙkB¿O pãük ÿôokõg

.lðA|ûkõzâ {O@ôA ÿôo úG ûtüô ÿBølcAô
åpì pÇg úÞ QuA ó@ qA þÞBc BøpHg òüpg@
RlzG l¿Ú|Fõu òüA ok úÞ Ao ÿqBGpu ôk

.lñÞ|þíð lülùO lðA|ûly þígq

êýâoBð Qgokpüq þzÞpýO |Q×ø

.QuA ûlzð ïçÎA óBýðBGpÚ òüA Qüõø qõñø ëBc p×ð úu òüA .lñPvø kpì 2 ô óq àü úSkBc ,oõzÞ òüA þGpÒ ëBíy ok >õKBÞ ëk ûqõg òüpOoõùzì qA þßü ok eévì kApÖA #
qA þßü àürßì oõzÞ ;QuA þñP×â .lðly êÛPñì óBPuoBíýG úG AôAlì ÿApG úé¾BÖçG .lñPyAnâ oApÖ úG BK ûkq Qzcô óApãykpâ qA ÿkAlÏO ,àürßì þPvüoõO êcAõu
qA .kôo|þìoBíy úG óBùW ÿBøoõzÞ òüpO|òìABð QcApPuA ëBcok úSkBc òüA þðBGpÚ úupø
òüA ok p×ð oArø 186 kôlc óõñÞBO 2006 ëBu Ùlø koõì úÞ lðkõG êýâoBð Qgok àüpüqok pùÊqAlÏG 2 QÎBu kôlc úÞ úSkBc òüA ok .lñPvGoBHâo úG Ao óApãykpâ
.lðA|ûly kõÛ×ì p×ð oArø 30 kôlc ô úPzÞ oõzÞ Rly úG pãük p×ð 3 ô úPzÞ p×ð 3 kAk jo òüpOoõùzìqA þßüok ÿqAlðApýO ëBHðk úG | |
lñPvø þðBýðBGpÚ ,óBâly úPzÞ òüA qA p×ð 230 .lñPÖpâ oApÚ eévì kApÖA òüA óBâly|þígq kõy þì úP×â .lðly þígq óBu< þßükrð ok àürßì þPvüoõO êcAõu
.lðA ûkAk Quk qA Ao kõg óBW êcBu òüA ok úÞ ÿqAlðApýO ÑõÚô êdì ok úé¾BÖçG wýéK
òüA BG .kpÞ qBÒ@ Ao kõg RBÛýÛdOô lypÂBc

RAoBvg þÏÚAô kBÏGA qõñø.lðkpG ûBñK kAq@ .lñøk RBXð Qèôk.lðA|ûkõG pãykpâ úSkBc òüA óBãPzÞ QèòBûükAý^poPkvóûâAqõkp`BèÏ|òýGuAýìq
,|Aõø|òýy .QuA ûlzð koô@pG ûlì@ kõWõG oBíy úÞ lðpËð òüA pG þPèBüA RBìBÛì Ao úSkBc òüA òýìôl¿ì oBíy óAõ`ýu þPèBüA
Bøl¾ úÞ kpÞ ïçÎA òý^ þíuo ÿoArâpHg ïçÎA ïBÚoA qA pOæBGoBývG Bø|þígqô óBãPzÞ 247 úÞ kõy|þì úP×â .kpÞ ïçÎA p×ð 247
ÿApG òý^ {OoA qBGpu ô þðBzð|{O@ oõìBì óBýypùyok Iýùì úèrèq òüA .kõG løAõg ûly þK ok óAõ`ýu QèBüA þéì áoBK ok pãykpâ
ô ly xBvcArýð óAõ`ýu QèBüA þãüBvíøok ok pâkAlìA ÿBøôpýð .lðly þígq òýìq {ðAo
.lðA|ûly ïArÎA ûkq|úèrèq úÛÇñì úG àíÞ
òý^ JpÒ ëBíyokpãük ûqpè|òýìq ÿAõø úGô ûlì@ óôpýG Bø|úðBg qA úíýuApu ïkpì Ao óApãykpâ lñyõÞ|þì óBñ`íø úÛÇñì òüA
QèBüA ok ûqpè|òýìq ÑõÚô qA wK QÎBu lñ^ 9 úHñy|oBù^ qôo ok Aõø óly òyôo BG #
ûqpè|òýìq ,òý^ þGpÒ JõñW ok óAõ`ýu ok ûqpè|òýìq ÿBø|RoBvg YüolO úG RôA
ok úÛÇñì òüA ÿpPìõéýÞ oArø ôk ok ÿpãük oBíy .ly òyôo òý^ óAõ`ýu QèBüA
.kAk jo òý^ JpÒ ëBíyok äðBýÞ|òýu QèBüA ûly ïçÎAp×ð 19 óõñÞBO úSkBc òüA óBãPzÞ
þâorG Bßüpì@ þuBñy òýìq óBìqBu }oArâ úG {üArÖA kAlÏO òüA úÞkõy|þì úP×âBìA ,QuA
.QuA ûkõG pPzüo 6 /3 ûqpè òýìq òüA .QÖBü løAõg
JpÒ ëBíy ok äðBýÞ|òýu QèBüA ok úèrèq úÞ lðkpÞ ïçÎA òý^ þíuo RBìBÛì
óBPvÚArÚ ô òý^ qpì ÿpPìõéýÞ l¾ ok òý^ óBPuA ëBíy ok pPzüo 7 þâorG úG ÿA|úèrèq
ô óBãPzÞ oBíy ûoBG ok qõñø .QuA ûkAk ÿôo ô ûkAk ÿôo òý^ þGpÒ JõñW ok óAõ`ýu
.QuA ûlzð ïçÎA ÿpHg úSkBc òüA óBcôpXì .lðA|ûly úPzÞ kAlüôo òüA þK ok p×ð 19 óõñÞBO
qA p×ð {y úÞ lðA|úP×â óAõ`ýu QèBüA RBìBÛì

16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
17
ok óAõW pvK ô pPgk 35 qA {ýG ÿpýãPuk óAõW 64 ÿpýãPuk
óBù×¾A óAokBùG ÕBG úÛÇñì ÿBøçüô qA þßü ok þOoBKphPuAok
óBù×¾A þßükrð
.lðkõG ûkAk pHg
þìBËPðA óAoõìCBì rýð úPynâ ëBu óBPvGBO
QyAkqBG qA óApùO óBPuA JpÒ þìBËPðA ûlðBìpÖ
qA þßü ok úðBHy þOoBK àü ok pvK ô pPgk 150
òzW ÿApG Büõâ úÞ kAk pHg óApùO JpÒ ÿBø|ÕBG
óBíø ok .lðkõG ûly ÐíW BW ó@ ok lèõO
óAõW pvK ô pPgk 40 pãük ÿkoõì ok ô óBPvGBO ÿpýãPuk qA óApüA ÿBø|ÿoArâpHg #
óBPuA RoBüq ÿBPuôo ok þðBíùì àü ok Ao úÞlðA|ûkAk pHg óAõW pvK ô pPgk þøôpâ
ólýyõð úG Bø|ó@ .lðkõG ûkpÞ QyAkqBG óBPvéâ óBù×¾A þßükrð ok ÿphPuA úÆõdì ok
ûly îùPì ÑôpzìBð úÇGAo ô þéßèA Jôpzì |ïBùOA ûly úP×â .lðkõG ûkAk þOoBKphPuA
ô ólý¿Úo ,ókõG úñøpG úíýð úéíW qA Bø|ó@
.lðkõG
ok qõñø ïkpì þ¾õ¿g îüpc UdG .QuA þéßèA RBGôpzì ólýyõð
òüA| úéíW qA .QuAqBGô ÕAk þìçuA ÿoõùíW 18 úHñyoBù^qôo óAõW 64 ÿpýãPukpHg |
êgAk ok óBðq êüBíy ô êßy Bü@ úÞ þíuo ÿBø|úðBuo IéÒA ok )RôA 9( kAkpì
þìBËPðA ÿôpýð úG kõg þ¿hy ÿBø|êýGõìõOA ,þíüpÞ pýãðBùW .QÖBü xBßÏðA óApüA
óBPuA þìBËPðA þølðBìpÖ þÎBíPWA QðôBÏì
| |.úðBükoAkþÇGo Bíýu ô Al¾ ÿoArâpHg úG ûoBG òüA ok óBù×¾A
ok þéßèA RBGôpzì }ôpÖ òüA qA úPynâ ïBìA úýcBð ûBLu ïBñíâ óAqBGpu< :QuA úP×â
ÿoõùíW ok lì@ok ÐGBñì qA þßü úG ûBýu oAqBG þìBËPðA ÿôpýð ÿoBßíø BG óBù×¾A ÝkB¾
}ôpÖ îø úÞ þÏHñì ;QuA ûly êülHO þìçuA ïBÛì oõPuk ngA BG úPynâ qôo óBù×¾A óBPuA
úÞ þðBvÞ ókpÞ RAqBXì îø ô QuA oô@kõu ó@ 64 ÿpýãPuk úG ïAlÚA þOBýéíÎ þÆ ,þüBÃÚ
| |.lðA|ûkpÞóBüpÎúíýðóApvKôóApPgkqAp×ð
| | .lñyõð|þìôlðpg|þìAoRBGôpzìòüA ok úñøpG úíýð Bø|ó@ úÞ QuA ûlì@ pHg òýíø ok
úðBý×hì eüp×O ïAlÚA ,píg Jpy òíÂô úPÖBüoõÃc þðBßì
ô ÿpýãýK BG úÞ lðkõG ûkõíð þGõßüBK ô ÀÚo úG
ô Bø|Qükôldì îÒo|úG Bø|ëBu òüA ïBíOok
{üArÖA ,ûkpßð ÿpýýÓO úÞ ú`ð@ Bø|ÿpýãPuk .lðA|ûly QyAkqBG óAoõìCBì "ÐÚõì úG ÙApyA
þOAopÛì ô ÈGAõÂ qA óBðAõW þ`ýKpu óôrÖAqôo þÎBíPWA QðôBÏì ,þíüpÞ pýãðBùW
.QuA þìçuA ÿoõùíW ÈuõO ûly|ÐÂô óBðAõW òüA qA óBù×¾A óBPuA þìBËPðA þølðBìpÖ
ÿBø|þOoBK ok QÞpy ,þéßèA RBGôpzì Ùp¿ì Bø|ó@ ûlðôpK úÞ ûkpÞ kBü ÿ"óBíùPì" óAõñÎ úG
qA ûkB×PuA ô þOoBKphPuA úéíW qA ØéPhì | |.QuAþâlýuoQukokþüBÃÚÐWApìok
óApüA ok ,Bø|þðBíùýì òüA ok olhì kAõì ÑAõðA ØzÞrýð þéßèA RBGôpzì ÿoAlÛìoApÚqA
YüôpO óBðAõW òüA ïBùOA .QuA ûly ÈHÂ ô
.Qvýð þHýXÎ rý^ ûly óAõñÎ ÿqBXì ÿBÃÖ ok FBzdÖ ô kBvÖ
pâA( êßèA ólýyõð ,ókõG îøBG ,ólý¿Úo òüA qA þüBø|îéýÖ Bø|ó@ úÞ kõy|þì úP×â .QuA
ô þOoBK )lýyBG ûlýuo þãèBu 16 òu úG pzPñì þÎBíPWA ÿBø|úßHy ok Ao þðBíùì
úíø ô úíø JçÞ ô õßvük ,þOoBK phPuA
ÿBøoõzÞ ok RBdüp×O òüpO|ÿkBÎ qA þDrW | |.lðA|ûkpÞ
oBíy úG kBvÖ úð RBdüp×O òüA .lðA|þüBKôoA | | Bø|ÿpýãPukô Bø|þðBíùì úìAkA
þìBËPðA ÿôpýð úÞ Qvýð ÿoBG òýèôA òüA
| |.lðõy|þìpXñìkBvÖúGBìôrèúðôlðôo|þì ô kpG|þì }oõü Bø|þðBíùì úG þìçuA ÿoõùíW
eüp×O ÿApG þìõíÎ ÿBÃÖ úÞ þüBWok BìA rýð Ao óBðBíùýì ,þ¾õ¿g ÿBÃÖok úégAlì BG
Qvýð IXÏO ÿBW ,QuA ûly úPÖpâ óBðAõW qA úÞ þüBø|þðBíùì .kqAlðA|þì åorG ÿpukok úG
þ¾õ¿g ÿBø|Èýdì ok| RBdüp×O ÑAõðA úÞ .lðõy|þì oArâpG óApüA oBñÞ ô úyõâ pø ok
ÿrý^ úG ÿkBÎ ÿoBÞ qA ú^ pø ô lñÞ AlýK ZAôo þðBíùì àüok kpìô óq 45 ëBvìA QzùHükoA
úG QuA òßíì pPzýG ,kõy êülHO úðBý×hì óAõW pvK ô pPgk 25 ô îÚ pùy úýyBc ok úðBHy
{üArÖA Bø|úðõíð qA þßü .lðrG úìl¾ óBðAõW .lðly pýãPuk qAõøA ok úðBHy þðBíùì àü ok
olhì kAõì Áõ¿hG ,olhì kAõì Ùp¿ì qA óApüA ÿBø|úðBuo rýð ó@ qA {ýK úP×ø ôk
BG úvüBÛì ok þðApüA óAõW óBýì ok þüBýíýy

| |.QuBKôoA

óApùO úéXì

!{ðBüpPzì úG êOBÚ úülø ,óBvðA QyõâaüôlðBu

ÿBøBK QlðykõoâõgrýìAo@opAvpKuòA RüAAkõWõì 62 òu ok kpÞ|þì úýùO aüôlðBu {ðBýðBGpÚ Qyõâ qA úÞ þüBßüpì@þèBüpu êOBÚ #
.kpìŸ þãèBu
ÿoAõhPyõâô ÿA úPgBñyBð þüBüokrüo RAkõWõì úéíc koõì þüBýèApPuA óAõWõð àü #
.QÖpâoApÚ IèBÚ ok Ao kõg óBýðBGpÚ ólG Qyõâ qA þüBø|{hG kpÞ|þì BÎkA úÞ þèBüpu êOBÚ àü
ôkêPÚïBùOAúG1990úøkÈuAôAok>þñP¶ ì´ õW< .kpŸìóAlðqok,úPgôpÖþGBHÞÿBø|aüôlðBu
ok þüBýèApPuA úèBu 16 óAõWõð àü
qA ÿA|úðõâ úéíc koõì óoõHéì êcAõu .ly ïõßdì ô QyAkqBG oõíýPèBG ok >pvüBLuA þèpHíýÞ< ô >pñürãì þPÞ< ÿBø|ïBð úG óq
oApÚ oAõhPyõâ ô þüBüok rüo RAkõWõì ÙApPÎA òO 10 òPzÞ úG Bø|lÏG kõG ÙôpÏì )|TINY|( >õèõ^õÞ< úG {âorG úTW êýèk úG úÞôA
16 óAõWõð >îu< olK >kôoBW< .QÖpâ
ïpvK<:lüõâ|þì úSkBc òüA ûoBGok úèBu .kAk RBXð ïAlÎA RAqBXì qA Ao ôA ,lGA wHc oBG ôk îßc ô kpÞ
ôpÖ êcBu ÿBø|úuBì ô òy püq Ao {üBøBK Rlì úÞ QÖBü {èõéu ok Ao úèBu 62 êOBÚ òüA lvW þèBc ok Bßüpì@ ,lñéüpì óAlðq óBHùãð
ïpvK úÞ QÎBu îýð qA lÏG ;kõG ûkpÞ
óôpýG êcBu ÿBø|òy óBýì qA Ao {üBøBK .kõG ûlðBì þÚBG ÿô Qýìõßdì ûoôk qA ÿkBüq óBìq
ôA ÿBøBK úG Bø|òy îükpÞoõ¿O ëôA lýzÞ AokõgóBýðBGpÚQyõâúðõã^kAkeýÂõOkõGûlypzPñìòüçð@Roõ¾úGúÞ{OBÖApPÎAokþñP¶ ´ì
òüA úÞ îülýíùÖ lÏG BìA lðA|ûlýHv^ .QgôpÖ|þì óBüpPzì úG kõg þ`üôlðBu úÞk ok Ao Bø|ó@ Qyõâ ,iHÆ qA wK ô ûkpÞ ûpýgm orüpÖ ok
ïpvK ÿBøBK Qyõâ ô QuõK rüo RAkõWõì Ao óBvðA Qyõâ ô áõg Qyõâ òýG RôB×O lðAõO|þíð þvÞ aýø kõG úP×â {OBÖApPÎA qA {hG ok ôA
kBüq ÿrüpðõg IWõì ô |ûkpG òýG qA Ao
À¿hPì àü ,}oArâ òüA ÜHÆ.>lðA|ûly .lñÞ áok
úßñüA óBýG BG >rèô VôBu õýð< ûBãzðAk qA lðlýuo êPÚ úG kpÞ|þì þâlðq ó@ok úÞ þvßðBÞ ok þãíø ô ûkõG óq ,þèBüpu êOBÚ òüA þðBGpÚ 8
,ûlzð ûløBzì ÿkoõì òýñ^ òüA qA {ýK BG óBíðBg þG kpì ôk êPÚ úG Bø|lÏG ôA .ly çì pG ôA kõg ÈuõO oõÞnì óq ôk lvW òÖk êdì ÈÛÖ ô
óAoõðBW òüA kôo|þì ëBíPcA<:QyAk oBùÊA
þüBüok {Ly ô þüBüok ûpùì þG ÿBø|úðõâ .kpÞ ÙApPÎA rýð pHO
ÿrüpðõg òýñ^ ÿApG lñ^ pø ;lñyBG
{Ly qA ÿkBüq BPHvð kAlÏO lüBG ÿA|ûkpPvâ

.>lyBG úPyAk kõWô þüBüok
úG RAkõWõì òüA lñüõâ|þì óBuBñyoBÞ
Àhzì BìA lðA|ûlzð þüBuBñy ÜýÚk oõÆ

.lðoAk Qyõâ úG ÿkBüq úÚçÎ úÞ QuA

18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA

rürÎ óBPuôk

ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApG
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok þðApüA
|www.SmartDoctors.info

þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì

SmartDoctors

þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao|
. lýñÞkoAô

lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýìpPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG !kõy þì äñu úÞÿpvK

(310) 724-8584| úÞlðoAk kõWô ÁBg oBývG ÿBø|ÿoBíýG BG óBùW puApu ok ÿoBíy QzãðA kApÖA òüA #
.kpýâ|þì Ao Bø|ó@óBW úPÖo úPÖoô lññÞ|þì ïpð úXñKô Quk ó@BG

QìBh úG úÞ koAk þ¾Bg ÿoBíýG pvK òüA .QuBø|úðõíð òýíø qA þßü þèBLð úèBu 11 pvK òüA
.lñÞ|þì êülHO äñu úG Ao ôA þÎõð úG ô lñÞ|þì pPzýG Ao ôA QuõK
.lðoAlð ôA óBìok ÿApG þèõK pvK òüA òülèAô

ok | kõg ÿBø ïBýKô þùâ@oBzPðA BG
åorG ûkAõðBg òüA úG ,óApùO úéXì

lülðõýLG þðApüA

19

Qynâok òýìq lðqpÖ òüpOpýK óApùO úéXì
þüõéÞêýÞô úP×âúG #
.kAk QukqA þãèBu 113ok Ao kõg lðqpÖ òüpOpýK óBùW # þüBýðBPüpG ëlì ,äñýéüA
óBùW qA îz^ þèBc ok ô kõG ûlì@ Býðk úG óBPvùè ok 1903 ëBu ok >ëBPvüpÞ êýDApvü< oApÚ ,BýèBPüAok ûly ûkõGo
ÈuõOô 2016 ëBu xoBì ûBìok ÿô òu.kõG ûlðBì|þÚBG {ýãèBu 114 BO ûBì àü ÈÛÖ úÞ QvGôpÖ ÿApG úðBýìoôBgokôA ûkõG
óBùW kpÖ òüpOpýK ÿô úÞ ly ïçÎA Bíuoô ly lýüBO wñýâ óBùW ÿBøkoõÞo JBPÞ óBuBñyoBÞ àü ok "þyôpÖ òO"
ô pO|ÿõÚ ,pO|}õøBG óAkpì úÞ kõG úP×â ÿA|úHcB¿ì ok úPynâ ëBu >ëBPvüpÞ<.QuA úPgôpÖ òüçð@ þWApc

.lñPvýð ûlðq pãük úÞ lðkõG ôA qA ÿpO|MýO|}õg .kõy
ëBu 20 úÞ ëlì òüA
úìBðpG àü ÿApG QyAk
,kõG úPÖo óçýì úG þuBßÎ
qôo {y ô ly ûkõGo AlÏG BìA
òüA .kõG óBüBGo ïk@ Quk ok
"ûBýu åpì" óBüBGo|ïk@ ûôpâ
26 äñýéüA îðBg.lðoAk IÛè
,óçýì úG qAôpK qA wK qôo

.QzâpG BýðBPüpG úG BýèBPüA
QuA úP×â BýèBPüA wýéK
ÈuõO þüBýðBPüpG ëlì òüA

oArø 300 kõGoApÚ þüBýðBPüpG ëlì
kõy úPgôpÖ úðBýìoôBgokoæk

Ao BGpø xBÞõè ïBñG þðBPvùè úèBu þu óõñËì olhì ûkBì ôA úG ô úPÖpâ oApÚ úéíc koõì kpì ôk
ok úÞ ê¾æA|þðBPvùè kpÖ òüA.kõG ûkpÞ pzPñì ûly ûkõGo QüBùð ok ô ûly ûkAk "òýìBPÞ"
îø ,lñÞ|þì þâlðq BýðBPüpG ok ÿpGlèôA úÛÇñì lðA|úPyAk l¿Ú óBüBGo ïk@ kõy|þì úP×â.QuA
Bßüpì@ oæk oArø 300 kôlc QíýÚ úG" Ao ôA
.QuA ûly pýãPuk óõñÞA ÿBø|úìBðpG ûlññÞ äñøBíø wðAs@qAô lñyôp×G
ÿApG þüBýðBPüpG ëlì úÞ þðBìq Q×â wýéK
kõG oApÚ êHÚ qA úÞ þðBíOoBK@ úG ÿoAkpHßvÎ ".lðkõG úPuAõg ZBG ëlì òüA þOBÓýéHO

kAkõè AoqôBXPì kpì Q^ MñuA ÿõülüô

qôBXO þðBGpÚ úÞ îýèBdyõg BìA îý×uBPì oBývG þíéýÖqôBXO þðBGpÚ óq úÞó@qA wK # .QÖpâ oApÚ BGo|ïk@ôk úéíc Ùlø lýuo ,kôpG lðôpùy òüA êýÞô ,úßvK õßvývðApÖ
ok ïpW ÿBø|úñd¾ püôB¿O òPÖpâ BG QvðAõO MñuA úG kõG ûkBPÖA {üApG úÞ Ao þÚB×OA qA òüA úG oôq úG úÞ ó@ qA wK wýéK úP×â úG úG ëlì òüA kõG ûly oApÚ" :QuA úP×â þüBðBPüpG
lñ^ .kõy ïpXì ÿpýãPuk UÎBG {éüBGõì wýéK ÈuõO qôBXPì kpì ,kBPupÖ Q^ ôA úG óBâlñüBGo ,ly ûkAk olhì kAõì ëlì ".kõy úPgôpÖ wßu ÿApG úðBýìoôBgok ÿkpÖ
òüA óBPuôk qA þßü ,ïpW ÑõÚô qA wK QÎBu okô úPyAnâ úvýÞ àüok AoôAô lðkq lñHPuk úG lülùO qA wK {éÞõì QuA úP×â úßvK ÿBÚ@
Bø|îéýÖ òüA ólük BG QuA xArãO òÞBu úÞ óq .ly pýãPuk ,pùy qAoôk úðBg àü úG òýyBì IÛÎ Ýôlñ¾ úG ûly oõHXì óBüBGo|ïk@ þßü ÈuõO åpì
wýéK úG Ao ApWBì ô kBPupÖ wýéK ÿApG Ao Bùð@ ÿA|úèBu 77 kpì , wýéK RBìBÛì úP×â úG BñG
óõýéýì àü QðBíÂoApÚ BG îùPì>.kpÞ }oArâ qA wK qôo àüõüBøôA êøA >òè@ríýW< ïBð úG .lðkAk ëBÛPðA òüoõO þGpÒ ëBíy ok .kôpG lüpg
oõÃcqA wKô kpG þìpu úG QyAkqBGokoæk óBðq qA þßü úG qôBXO ÿBø|úñd¾ oBzPðA BG qôo {y Rlì úG óq òüA ,wýéK úP×â úG îðBg úG BGo|ïk@ kpÖ òüA xBuA òýíø pG
êýÞô qõñø úÞ kpÞ oBùÊA þÂBÚ úG ûBâkAk ok ô kõG ûly wHc þGAõg ÝBOA ok úPvG óBPuk ôA IÚApì BXð@ ok ÿkApÖA" :kõG úP×â äñýéüA
.ly pýãPuk Q^ MñuA ok {éýìBÖ ok BýðBPüpG ÿpãèõvñÞ úG óly kAq@ qA wK lñøAõg AoôA lðrGpuôAqA þüBÇgpâAô lñPvø
.QuA ûkpßð oBýPgA }kõg ÿApG þÏÖAlì pùy wýéK wýDo >pévýì êßüBì<
ô >AôBOôA< úýcBð xpKqBG >òOoBðô ríýW< wýéK úÞ Q×â Bø úðBuo BG úHcB¿ì ok >ÿpHðk< .ly ûkpG óçýì ".QzÞ
pzðqBG qA úÞ lðA|úPuAõg ïkpì qA þédì wýéK ûly ÈH ÿõDlüô MýéÞ 2 QÖBüok qA wK úÞlðA|ûkpÞØzÞBùð@,ÜýÛdOóAoõìBC ìúP×âúG úu ÈuõO ûlðôpK òüA ûoBGok RBÛýÛdO
.lññÞ ÿoAkkõg ÿqBXì ÿBÃÖ ok Bø|îéýÖ òüA }ôpÖ ÿApG Ao òüçð@ ZApc òülñ^ BGo|ïk@ òüA óBüpW ok BýðBPüpG ô óBPvùè ,BýèBPüA oõzÞ
.kpÞ îùPì QyAkqBG úG ïAlÚA ,Q^ MñuA àü wßÎ {ýK qôo lñ^ BýèBPüA wýéK.QuA
áBñèõø úSkBc òüA QGBG Bì<: kAk úìAkA ôA .kõG úPgAlðA ûAo úG ûly|ûkõGo óApPgk

20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Büo@RBìlg

ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG

óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA Býðk ÿBøõéÚôk òüpO IýXÎ ÿApWBì
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok þüBßüpì@óq òüpO óBGpùìô

(310)234-9770 lðoAk ëBu úu úÞëByoBìôõEPì #
ïolñu ïBð úG okBð oBývG úÂoBÎ àü BG
lý×u RoõLuBK ákõÞ ôk òüA .lðlì@ Býðk úG p×ý×K
Mýy órýPýu úP×ø oBù^ ÈÛÖ þPÚô wðBylG ô ûBñãýG
Ap^ lðly BùñO Qynâ þì óBylèõO qA
þðApüA RoõLuBK-| úG ô lðkpÞ ápO Ao Bùð@ óBzñülèAô úÞ
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - ïBð úG ÿoBPupK BìA .lðkpLu ûBãyoôpK
QðBÃc koAk ëBu 58 úÞ püBíKpO Alñýè
kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| .QÖpâ ûlùÎ pG Ao IýXÎ ÿBøõéÚôk
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| ÿBO úu úÞ koAk lðqpÖ {y kõg Alñýè

oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| .QuA ûkpÞ ëõHÚ ÿlðqpÖ úG Ao Bùð@
ôk òüA úÞ ÿokBð ïolñu xBuA pG
qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| êßy óBzìAlðA lñPvø çPHì ó@ úG pvK
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ Rçßzì BG BG Bùð@ ê¾B×ì .koAk þHýXÎ
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA þâorG þðBzýK ,QuA ôpGôo ÿkBüq
ô QuA ïpÖBð rýð óBzüBø }õâ ,lðoAk
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O þì pËð úG óõãíøBð rýð óBzüBø îz^
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok - þv×ñO úèõè úGqBýð w×ñO ÿApG Bùð@.luo
Qðõ×Î lÏPvì rýð óBzðlG ô lðoAk
þâlñøBñK ô ZAôkqA ÿBøõéÚôk òüA luo þíð pËð úG.QuA
lñyBG úPyAk þðæõÆ ÿpíÎ QhG óõãð
(310)234-9770 ÿApG Ao þâlðq òüpPùG ûkAk ëõÚ Alñýè BìA
ÿõu qA óõñÞA Alñýè.lñÞ îøApÖ Bùð@
1388 Westwood Blvd Ste. 202 óq òüpO óBGpùì óAõñÎ úG Bø úðBuo
21 Los Angeles, CA 90024 úÞ þðq ,kõy þì úPgBñy þüBßüpì@
úG BìA koAlð þGõg óAlñ^ þèBì ÑBÂôA
ÿBøõéÚôk òüpO IýXÎ qA êßy òüpPùG

.lñÞ þì ÿoAk úãð Býðk

qA BXñüA ok úÞ lýyBG úPyAk kBü úG :úWõO þì êýßzO Ao QÎBu 8 l¾ok 25 BO 20 kôlc óApùO úéXì
lðoAk ÿpãük ÿBø úzüo úÞ þGAõg RæçPgA ûBOõÞ ,ólük JAõg óBìq þéýèkpø úGpâA .løk ákõÞxBñzðAôo ,ÿrXñì àìBýu pPÞk
Nigh Terror|êTì( óArýì úG ólG ÿBùèõéu ,kõzG êPhì ô ûly pO ûõýy ok ,þøBýâ IÆ oôBzì ô ûkAõðBg ô
)|Narcolepsy, Sleep Apnea, óBvðAô ûlzð {üæBK ïõíuô lüAm kAõìqA ïqæ
êßzìþüBuBñyÙløúßéG.kõyþíðQHd¾ qôoëBHÛPuAúGïqæþGAkByôÿspðABGlðAõOþíð "ëkBÏO úüpËð"qA kõg óBìok
þðAôo xpPuAok úzüo BÖp¾ úÞ QuA þGAõhýG | | .kôpG .lñÞ þì ûkB×PuA )|Balance Theory|(
.lðoAkþívWô eH¾ ëôA Bü Iy ÿBùPðA ok þGAõhýG )3( ô þðBìolðAôo qA QuA þHýÞpO ,ûõýy òüA
Bü ô JApÇÂA îüçÎ oB^k kApÖA úßýðBìq úÞ ÿkApÖA :)|Terminal Insomnia|( ô ákõÞxBñzðAôo ,ÿrXñì àìBýupPÞk ,ó@ ok úÞ ,þøBýâ ÿBøôoAk rüõXO
qA þyBð( þßürýÖ ô þñøm þèBÏÖ {ýG JAõg êßzìoB^kpPzýG ,ûkõG þâkpvÖAoB^k þøBýâIÆoôBzìô ûkAõðBg ,þH¿Î îPvýu RæçPgA óBìok ô ÀýhzO
êßzì ÑõðôkoB^kpPzýG ,lñPvø )|ADHD| þì Qícq úG æ« õíÏì Bùð@ .lðõy þì eH¾ ïk ëkBÏO ô JB¿ÎA þuBñzðAôo úHñW qA
H| erbal Pharmacy & Psychotherapy|
.kõy þì ïBXðArýð ólG þüBýíýyôpPßèA
| | )|Valerian|( IýÇèA êHñu þøBýâÿôoAk ÈuõO þGAõhýG óBìok

þøBýâIÆoôBzìô ûkAõðBgô ákõÞxBñzðAôo ,ÿrXñì àìBýupPÞk

?Qvý^ xpPuAqA þyBð þGAõhýG

ok .lðõy þì Iy kAlPìA ô Iy ëôA þGAõhýG lññÞ þì xBvcA ô ûly oAlýG JAõg qA lñðAõO 4 Bü 3 þPc BO QÎBu îýð òýG lðAõO þì úÞ ,Iy þì ëõÆ úÛýÚk 15 BO 5 òýG ÈuõPìoõÇG # | |
JAõg êßzì oB^k Ao kApÖA ,þâkpvÖA úßýOoõ¾ qA .lðoAk JAõg úG qBýð ïqæ lc qA pPzýG úÞ lññÞ þì þÏu kApÖA ú^pøô lzßG ëõÆ QÎBu lñðBì þéìAõÎ BìA .kôpG JAõhG óBvðA úÞ lzÞ
ÐÚõì ,eH¾ ëôA Bü( Iy ÿBùPðA )þGAõgpK Bü( lðAõO þì JApÇÂA îüçÎ kõWô pãük ÙpÆ JAõg úG Bü úPÖo JAõg úG ç« ¾A lñðAõO þíð ,)JApÇÂAô þâkpvÖA êTì( þ×ÆBÎ Rçßzì
qA ÿoBývG .lñÞþì)ólyoAlýG BO QÎBu îýð òýG eH¾ Bùð@ úÞ kõy UÎBG oBÞ RBÎBu BG þüBùéÓy ô ,þñøm þèBÏÖ {ýG
úíýð ô Iy ëôA ÿBø þGAõhýG oB^k úßükApÖA okBÚ ô ûly oAlýG ÐÚõì qA pOkôq QÎBu 2 kôlc | | .lðôpGôpÖÜýíÎ Bü lñPvø oBßHy úßýðBvÞ êTì( ÙoBÏPì pýÒ
«ç¾A BùHy úÞ lññÞ þì óAõñÎ ,lñPvø Iy úÞ óõ^ ,kõG lñøAõhð JAõg úG QzâqBG úG Iy kAlPìA Bü úíýð ok þGAõhýG )2( úÞ lðõy þì UÎBG )lññÞ þì RpÖBvì BíüAk
îPc oõÇG kApÖA òüA úPHèA .lññýýG þíð JAõg RBuBvcA ô oBßÖA oB^k óBzñøm úé¾BÖçG oB^k úßýðBvÞ :)|Middle Insomnia|(
óBy úðBHy ÿBø ÿBüôo BìA ,lññýG þì JAõg BùHy lýyBG úPyAk úWõO úPHèA .kõy þì lñüByõgBð AlPGA ok úÞ QuA òßíì ,lñPvø êßzì òüA ÿoAlýG ô JAõg {gp^ ëõíÏì lðôo
úXýPð ok ô ,lðpK þì JAõg qA Bü ,ûly êPhì úßu àü ÿôo ôk lñðBì JApÇÂA ô þâkpvÖA úÞ êýèk óôlG BìA ,lðôpG JAõg úG þPcAo úG Iy îùG kApÖA )|Sleep-Wake Cycle|(
oõÇGp×ð àüok ëçPgAôk òüA îüçÎô lñPvø pøô ûlyoAlýGoBG lñ^ Iy ëõÆok þ¿hzì úG kApÖA BO lñøk þíð ûqBWA êìAõÎ òüA .koõhG
úðBHy ÿBüôo ûoôk êìBÞ oõÇG püõ¿O ,êýèk òýíø úG .kõy þì ûlük JôBñPì JAõg úG ÿkBüq Qícqô êßzì BG ûoBGôk ,oBG JAõg úG BO ûlýuo ïqæ þívWô þñøm {ìAo@
òüA .kõy þíð êìBÞ Bùð@ )|REM Sleep|( ôk pø îüçÎ ô ûly ûlý`ýK Bùð@ þGAõhýG êßzì lüly þüBXð@ BO QèBc òüA þøBâ .lðôo þì )óBuõð( wðBÞpÖ ,þÇüApy òýñ^ ok .lðôpG
lñðAõPð Bùð@ úÞ kõy þì UÎBG kõg êìBÎ .kpÞ ûløBzì kApÖA òüA ok {ýG ô îÞ óAõO þì Ao ô QcAo JAõg àü kApÖA òüA eH¾ BO úÞ QuA BO ûlzð úPvø@ þÖBÞ óArýì úG ,kApÖA rÓì ZAõìA
þì pßÖ Anè ô ,lðoôBýG kBü úG Ao kõg ÿBùGAõg ëçPgA ïAlÞ úÞ koAk òüA úG þãPvG qBG úPHèA ÿBøBüôo ûoôk úßðõ^ ûtüõG .lññÞ þíð þðæõÆ pK ÿBýðk koAô ô ûlýuo {ìAo@ úG Bùð@ ólG ô òøm
îÞBc Bùð@ îvW ô óAôo pG Iy ëõÆ ok pPzýG ,koõg þì îøpG Bùð@)|REM Sleep|( úðBHy
| | .lññýGþíðJAõgç¾AúÞlññÞ ïõíu ô lüAm kAõì qA «çìBÞ óBzðlG ÿBùèõéu | |.lðõzGJAõgqAoôrìo
ÿôoAk ô JB¿ÎA {hHìAo@ :IýÇèA êHñu | | .kõy qôo ëõÆ ok Anè ,ûlzð {üæBK ô úý׿O |InsomniaþGAõhýG Ñõð úu| |
úPyAk ÿspðA ô ûkõG ëBcpu úßñüA xBvcA úu úG óAõO þì þéÞoõÇG Ao þGAõhýG êßzì
JAõg
| |.lññÞþíðAolñyBG :kpÞ îývÛO Ñõð
JAõg QÎBu 8 þÆ æ« õíÏì óBvðA :úWõO Iy ëôA þGAõhýG )1(
úÞ ;lñýG þì JAõg úHOpì 7 BO 6 òýG ,úðBHy ûoByA ëçPgA òüA :)|Initial Insomnia|(
ÿAlPGA ok òPÖo JAõg úG ok þðAõOBð úG koAk

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

òƒƒýƒðõƒƒƒOçƒì qA kõƒƒƒg þƒƒƒGAõƒƒƒhƒýƒG óBƒƒƒìok ÁAõƒg|Valerian IƒýǃèA êƒHñu ûBƒýƒâ
Ùp¿ìqA lýñÞ þì ûkB×PuA )|Melatonin|( úÞ lñøk þì óBzð RBÛýÛdO BìA .koAk ÿklÏPì
êHñu úÞ Ap^ ;lýñÞ ÿoAkkõg IýǃèA êƒHñu îüçÎ {øBÞ ô óBìok ok ó@ kpGoBÞ òüpPíùì
òýðõOçì ÿôoAk BG óBìríø oõÇG lüBHð IýÇèA þƒâkpƒvƒÖA(þƒHƒ¿ƒÎ RæçƒPƒgA ,þƒGAõƒhƒýƒG
ô ,ópãýì þzñO ÿBøkokpu , )îzg ô JApÇÂA
.kõzG ûkB×PuA îßyô úñýu úýcBðok ûtüõG þðçÃÎ ÿBøkok
qA þßü )|Melatonin|( òýðõOçì :úWõO koõì ok rýð ÿklÏPì þíéÎ RæBÛì .lyBG þì
ô JAõg {gp^ úÞ QuA rÓì þüBýíýy kAõì RçXì ok ûtƒüõƒG IƒýǃƒèA ꃃHƒñƒu pƒƒýƒSBƒƒO

.lñÞ þì îýËñO qôo úðBHy ok Ao ÿoAlýG ,)|Pharmaco-psychiatry|(
óBìok ok IýÇèA êHñu úÞ þOæçPgA Qvýè ô ,)|Toxicology|(

:lyBGþì pSõìBùð@ )|Journal of Ethnopharmacology|(
ô ,JApÇÂA ,þâkpƒvÖA( þƒH¿Î xpƒPuA - pãðBýG þùWõO êGBÚ êßy úG úÞ ûlýuo NB^ úG
þGAõhýG óBìok ok þøBýâ ÿôoAk òüA lý×ì pýSBO
)Qðõzg ô îzg xBvcA .lyBG þì kApÖA îvWô óAôook {ìAo@kBXüAô
ópãýì - of Health|( Qìçu þéì úvuõì ,þÖpÆ qA

þH¿Î Bzñì BG óõg oBzÖ -
| |lñÚÅpì-

þGAõg|þG- kõg RBÛýÛdO ok )|National Institute
áBðkokþâlÎBÚóBìok- ok lðAõO þì IýÇèA êHñu úÞ lñÞ þì óAõñÎ
þãvDBüRæçPgAóBìok- oAlýG ô Iy ÿAlPGA ok ,Ðüpu òPÖo JAõhG
rñãñìókõGAoAkQéÎúGõìÿlý×uóBìok- ÿpSõì àíÞ ëBcpuô ÿspðA BG eH¾ok óly
l êýèlG ,ïôAlì úßvßu ókpƒG òƒýƒG qA - Bü úíýð ok þGAõhýG êßzì koõì ok BìA .lñßG
| | þívWôþðAôo{ìAo@kBXüAôókõGóBXýø Iy kAlPìA
ûlÏìÅBHÛðAqAþyBðkok- óAõƒñÎ þƒHéǃì )|Middle Insomnia|(
oBãýu Ùp¿ì qA þyBð kokpu - | |.QuAûlzð
| |lýyBGîèBuôkBy oô@ JAõg ÿBøôoAk BG IýÇèA êHñu êƒgAlƒO
óBüBK | | |MelatoninòýðõOçì| |lñðBì
23 QùWpâA ,Qìçu þéì úvuõìpËðoBùÊApGBñG

óApùO úéXì

òüA ,îüoAnãG Ao {ìBð ú^pø ;rýãðA|Q×ãy ÿBø|ûBãykpâBü þðlük ÿBø|ûBãWp×O ,ÿA|úðBvÖA ÿBø|êPø|#
.lük åpìqA {ýK lüBG Ao þðlük ÿBø|úGmBW

Roôp òP×â úG ,ûlðBíð þÚBG þãðo pãük ,lyBG Iy ûoBPu pK óBíu@ pÖBvì ØÛu úÞ oôk þéýg óAoôk ó@ qA
.lñXñu|þì kõg QìBÚA êdì Qý×ýÞ BG Ao kõg p×u QüBÂo qA þzhG ,qôpìA ÿBýðk óApãykpâ úÞ lGBü|þíð

úÞ úßu {Ûð pãük qA úßðBñ^ ,lñÞ þP×ãy ok ÝpÒ Ao Bíy p×u BO lyBG þèBXì lðAõO|þì Jõg þéPø ok QìBÚA
oõ¿O ô îüA|úPvG Ao óBìBø|îz^ ,îüonãG úÞ úìlÛì qA .løk|þíð þPcAo îÏÆ ,îø QzùG ok lG þéPø ,îüpãñG
úÞ þðolì ÿBø|úðBvÖA ô îýøk ïBXðA åpì qA êHÚ úÞ Qvø þüBøoBÞ ,Bø|óBßì òüpPùG ok Bø|êPø òüpPùG úG p×u îýñÞ|þì

.îýñýzñG ByBíO úG Ao Quk òüA qA ÿA|úðBvÖA ÿBø|êPø BO lýyBG ûApíø ôoBXÞ BG .îýGBü ok

lük lüBG åpìqA {ýK úÞþüBø|óBßì

wýDõuok )|Ascher Cliff|( ØýéÞp¶yA¶ -3 Býuõè Qñuok )|Lucia| .|St| ,|Ladera Resort|( Aok¶ æ ûBãWp×O -1
| ûph¾ Qíu úG «BÛýÚk úÞ ÿrüpâ ,wÞõè ÿBø|Qýüõu BG úðBgpÖBvì àü qA pPzýG ÿrý^ òüpOpG qA þHýÞpO úÞ lyBG IýDAoBÞ ÿ|ûqõc ok Bíy }kpâ ÿApG úÇÛð òüpPùG BXñüA lüBy
ûpËñì .lýñÞp×u Mè@ ÿBø|ûõÞ ëBíy úGô lýñÞ ïrW Ao kõg ïrÎ úÞ kõy|þì UÎBG koAk|Ebelalp lðAõO|þì þPcAo úGô koAk BLuA óõ^ þOBðBßìA ûBãPìBÚA òüA .QuA ë@|ûlüA þðBßìô êíXO ,þcApÆ
ô soBy wýDõu ÿBø|ûõÞ úG ólýuo BO Ao Bíy wýDõu ÿBø|óBPvøõÞ ÿBøqAlðA|îz^ òüpPùGqA BXñüA
.lðBzßG phPuA êgAk úG Qßíýð àü qA Ao Bíy
.koAk|þì úãð BKpu

BýñÞok )|Giraffe Manor|(oõðBì ÙApýW -4
,koAk oApÚ þGôpüBð pùy ÿ|úìõc ok úÞ oõðBì ÙApýW ok .lðA|ûlzð kBXüA NByõPÖ BG püôB¿O òüA
Rnè BHüq RBðAõýc òüA BG QHcB¿ì qA lýðAõO|þì úðBdH¾ òýc ok ô kõy|þì ïBXðA úÖAoq }oôpK BýðArðBOok )|Tanzania|,|Manta Resort|( BPðBì ûBãykpâ-2
lðAõO|þì Bùð@ ÿByBíO úÞ lðA|ûly òÞBu êdì òüA ok ÿoAlùãð ô }oôpK qA wK Bø|úÖAoq òüA .lüpHG Bø|þøBì úG ô lýðrG oBñÞ Ao Bø|ûkpK ,lüôpG kõg ÝBOA òýüBK úÛHÆ úG úÞ lýPyAk Quôk ëBc úG BO Bü@
qA oôk lüoõHXì Ig ?kõy êülHO QýÏÚAô úG lðAõPG ÿrý^ òýñ^ lýñÞ|þì pßÖ Bü@ ?lüõy ûpýg
.kõy ûlðBXñâ Bíy úðBdH¾ úìBðpG qA þzhG óAõñÎ|úG ÿBø|wßÎ wK )òì êTì( lüA|ûkpÞ ïçÎA QHTì Ao ëAõö u ôk pø iuBK pâA ?lýñÞ ÝApOA êcBu

lðçñÖok )|Kakslauttanen|( òðBOçvÞBÞêPø -5 oApÚ kõg þðlük ÿBøBW Qvýèok Ao BýðArðBO BHíK ûpürW úÞ kõy|þì ÿA|ûrýãðA «æBíPcA RoõvüoBPðBì
ó@ koõì ok QðpPñüA ok ÿkBüq óBìq «æBíPcA ,lyBG ûkoõg óBPyõâ úG óBßì òüA ïBð ëBc úG BO pâA .lýøk
BG êPø òüA .lýðAonâ|þì QðpPñüA ok Ao þíÞ þéýg óBìq æ« BíPcA wK Bü lüA|ûkpÞ ÜýÛdOôõXPvW óBPÚBOA ÿ|ûpXñKqA ,lüôpG Büok êgAk úG óBPÚBOA ÿBø|úéKqA ó@ok úÞ lýPvø þðBßì ëBHðk úGpâA
îøApÖ óBO|ÿApG ïpâ þÇýdìok Ao óBPvìq ÿ|úGpXO ,BøõíýßuA ÿ|úðBg êßy úG ÿA|úzýy ÿBø|àÚBOA ,püôB¿O òüA ólük BG ,lyBG J@ püq ok óBO|ûBãykpâ êÞ þPc ô lýñÞ ByBíO Ao þøBì ÿBø|úPuk
.kpÞ lýøAõg úÖBÂA kõg ÿlÏG ÿBøp×u l¾BÛì Qvýè úG Ao BýðArðBO ÿBHí¶K ÿ|ûpürW ok BPðBì ûBãWp×O
24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

kBXüA ëBu qA ê¿Ö àü BùñO þhü ÿBø|ûqBu úßñüA kõWô BG .kpu oBývG pñø àü .lzgok|þì
oBS@ Üég óBßìA ô þðBPvGBO ÿBø|QýèBÏÖ ÿApG ïpâ þüBÃÖ kõg óBðBíùýì úG úzýíø êPø òüA ,lðõy|þì
Iy|úíýð lýyoõg oõð püq ok úÞ {ÖApÆA ok þüBø|þüõWApWBì BG ûApíø ;lñÞ|þì îøApÖ Ao iü BG ÿpñø

.koAk kõg

Rnè ûkBÏèA|ÝõÖ óBPvìq ô þÖpG ÿBø|êãñW þüBHüq qA úÞ ëBc òýÎ ok lýðAõO|þì Bíy .lñÞ|þì
ÿBíð úÞ BøõíýßuA ÿA|úzýy ÿBø|úHéÞ BG ;lýñÞ QcApPuA ïpðô ïpâô þ¾õ¿g þÚBOAok ,lüpG|þì
.lðoAk þGõ^ þégAk
ByBíO þèBc ok Ao þðBPvìq Ü×y qA þðkpßðoôBG ûpËñì ô ûkq|iü êãñW àü ÿBHüq ûpËñì lýðAõO|þì
àü Bíy úG êPø òüA .lüA|ûlýzÞ qAok kõg ïpð ô ïpâ ÿA|úzýy JBHc ok óBìríø oõÆ|úG úÞ lýñÞ
.løk|þì kBùñzýK kpÖ|úGp¿dñì óBPvìq
õülèBìok )|Cocoa Island Resort|(õDBÞBÞÿ|ûpürW ûBãWp×O -8
QýDõu 33 qA {ýG ,QuA úÛýÚk 40 ÈÛÖ õülèBì þé¾A ûBâkôpÖ BG }A|úé¾BÖ úÞ õDBÞBÞ ÿ|ûpürW
ïpâ J@ôk BG ûApíø ,lðoAkoApÚ lý×u ÿBø|òy BG þüAõPuA êcBu àükrð þãíø úÞ koAk J@ÿôopG
.kõy|þì ûkB×PuA úXèBÏì ÿApG úÞ þ¾õ¿g

BýñÞok )|Loisaba Star Beds|(qlGoBPuA BGBvüõè -9

þèBGok )|Bali| ,|Ubud Hanging Gardens|( kõGôA ÜéÏì ÿBø|ÕBG -6
{hGô ûõHðA þéãñWpãük {hG |,óApÞ|þGphPuApãük {hG ,àýOõG êPø Bø|ÕBG òüAqA þzhG
þéPø îø .lðoô@|þì kõWô úG Ao pýËð|þG þøBãWp×O îø BG Bùð@ þãíø úÞ QuA ÿoBíÏì oBßøBy pãük
ÿoBíÏì oBßøBy àü BG ûApíø ,|Payangan| êãñW îøô åorG QüBùð|þG phPuA àü îø ,wÞõè
BìA QuA ÙôpÏì }A|þPgok ÿBøçüô pÆBg úG kõGôA ú^pâA .þøBãdH¾ þðlýyõð àü ókoõg ÿApG
lñPvø >õGõßýÞ< ÿBø|QhO þßü .koAk kõWô BýñÞ {cô RBýc ok ÿA|ûoBPu JAõhPhO Ñõð ôk phPuA òüA BÚB×OA( lñÞ|þì kõg ó@ qA Ao Býðk ÿBøphPuA òüpPùG úG ÉõGpì ÿBø|ûrüBW úíø êPø òüA
õuAôA¶ ÿ|úðBgkôoÿæBGokúÞlðoAkïBð>BXüõÞ<pãükÿBø|QhOôlðoAkoApÚÿA|ú^BüokÿæBGokúÞ
úÞlñPvøþüBø|jp^ÿAoAkBø|JAõhPhOòüAqAïAlÞpø.lðA|úPÖpâoApÚ)|giro|Ewaso N|(ôpýãð .)QuA ûkpG îø ÿrüAõW

| êìBy Bø ûBãPcApPuA òüA qA ïAlÞ pø( lðoAk Ao ûBñKpu qA ólì@ óôpýG QýéGBÚ lDõuok )|Jukasjarvi|( þhü êPø -7
).lñPvø|Mukokoteni
,lýñýHG Ao ØéPhì þzcô óAoõðBW lüoAk úÚçÎ pâA ô QuA ÙôpÏì {zcô RBýc pÆBg úG BýñÞ
RBÚôA úÞ þìBãñø wK QuA oõùzì kõg {cô RBýc úG BýñÞ .lýølG Quk qA Ao þðBßì òýñ^ lüBHð
.lük lýøAõg kBüq rýãðA|Q×ãy RAkõWõì òüA qA lýðAonâ þì óôpýG ok Ao kõg

þGkok JpÏèA ZpG| -10
òüpOlñéG qA þßü êPø òüA
ÿA|ûpürW ok úÞ QuA óBùW ÿBø|êPø
ÑB×OoA pPì 300 BG ,óBvðA QgBu
úG ,þ¾õ¿g þéK BG ô ûly úPgBu
.QuA ûly ê¿Pì þé¾A ÿ|ûpürW
kõWô úÛHÆ ôk ÝBOA 202 ZpG òüA êgAk
ÐGpì pPì 780 óBy|òüpO|åorG úÞ koAk
QýDõu òýíøkqAôk ô koAk QcBvì .QuA kpu oBývG úPHèA úÞ QuA ÿpñø ÿBñG àü ok þâlðq lñðBì þhü êPø ok QÚô ólðAonâ
Jõvdì óBùW ok QíýÚ|óApâ ô >ïpâ RBðBßìA< êPø òüA ,lñPvø xpPuk ok ëBu qA ê¿Ö àü ÈÛÖ þhü RBðBßìA ú^pâA
JBPÖ@ püq ok ÙApÆA {cô|RBýc ok þüõWApWBì ,iü BG ÿpñø RBýGpXO êTì þðBPvGBO ÿBø|QýèBÏÖ
.kõy|þì pñø óBíu@ qApÖ pG þhü êPø ,ïôpG lüBG úÞ þüBø|êPø Qvýè ÿAlPGA ok .løk|þì úDAoA rýð Ao

25

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

kõy þìoAõu çÆ {Þôo BG êýHìõOA ,wÞBÖ þíýW þPÚô

JBHuA óBPuAk oõùzì óõOoBÞ ok wÞBÖ îø pO wÞõè Ao kõg QíýÚ óApâ êýHìõOA çÆ .kpÞ ÿoAlüpg ÿoæk oArø þéýHìõOA BG oõùzì wÞBÖ þíýW kkpO #
þüBø îéýÖ ok ô kõG Bø úzýKAl¾ qA þßü ÿqBG {Þôo ÿApGoækoArø 30 êÚAlcôA .QuA ûkpÞ lñ^ BìA kõG þG@ þOBâõG òüA þéHÚ äðo kõg ÿõu úG Ao ÿkBüq úWõO çÆ {Þôo qA
JpÒ ok ókpì ÿApG ûAo Bø óõýéýì ,kõø òýGAo êTì ûkpÞ Zpg kõg QíýÚ óApâ êýHìõOA ÿçÆ ÿkôõýèBø òülíÞ òüA êýHìõOA úÞ QuA ÿqôo
qA þzÞôo BG ôA .QuA ûlì@ok þüçÆ äðo úG .QuA ûkpÞIéW
.QuA ûkpÞ þñüpÖ@ {Ûð ... ô .QuA ûlñðAõgô òülíÞ, úzýKpñø wÞBÖ þíýW |
úPynâ ëBu Bßüpì@ oõùzì ûlññÞ úýùO ô
100 ô óõýéýì àü óôpüô þOBâõG àü ÿkçýì

ô lðkAk þì êø Ao ôA rýð QýÏíW ... õy QÎBíW äðo îø Aõuo ÿõzð þøAõg êTíèA Jp QÎBíW äðpíø Aõuo ÿõzð þøAõg #
þø ...Ao úðAõük þø :lñP×â þì ô lðlýzÞ þì êídO úG ûlýíùÖ ô BðAk kApÖA qA úüBñÞ õy
pãì koAlð ÿA ûoB^ lük kpì ûoB`ýG ...Ao úðAõük oôBG }õgô ûkBu kApÖA
ô oAq@qA BO kõzG QÎBíW äðo îø rýðôA úßñüA ÿpùy ïkpì þìBíO þðBíu@ ÿçG pSA pG
Ao ôA úÞ ÿoõÆ óBíø ô lñÞ AlýK RBXð óBð@ QümA pùy ó@qA çHÚ úÞ ,p×ð àü rW úG lðly úðAõük
QvðAõO îÞ îÞ lðkpG þì ô lðlýzÞ þì lük QzâpG BW ó@ úG úÞ òýíø .kõG ûly ZoBg
rýðôA úßñüA BO koô@ok þßü þßü Ao {üBùuBHè ÀÚoô óAlñg ,úPzâ óBüpÎô Qhè úíø ïkpì
.kõy Qhè Bùð@ lñðBì ô ok qA þgpG ,lðôk þì pãülßü ëBHðk óBñÞ
þø :Q×âô lüpK òýüBKô æBG rýðôA wLu kBG úG Ao pãülßü ÿA ûlÎ ,lðôo þì æBG oAõük
..Ao úðAõük þø ..Ao úðAõük qA ÿõdð úG àü pø ô lðpýâ þì àPÞ ô {dÖ
}kAq@lðlükôAqA AopSA òüA óBãðAõük úÞ òýíø .lñøk þì óBzð þãðAõük kõg
BG ûoB`ýG ó@ô lðly ûlñÞApK ôA ÙApÆA qA ô lðkpÞ løByô ûkBPvüA ÿA úyõâok óApýc ûoB`ýG |
úG Bø úðAõük ó@ óBýì qA QvðAõO úéýc òüA ôA úG óBãðAõükqA þßü óBùâBð úÞ kõG ûpËñì òüA
.lñÞ oApÖ Qìçu ôA úG ,lük xBHè ÿAoAk Ao ôA óõ^ .ly àükrð
Ao úðAõük þø :lýzÞpG kBüpÖ wLu ô kpÞ ûBãð
28

www.TEHRANMAGAZINE.com Qukok þðõýéýì 23 þyõâ
óApùO ÿBøqBG ÿp`Þæ
SOHEIL GOEL D.D.S
þPÎBu pLì@|þéýì l¾oBù^ ô oArø 3 ÿpOBG 88|Tauri | þñýâoõHìæ êüBGõì þyõâ #
êDõâêýùu pPÞk .ly løAõg ïBXðA ïqAõè qA óBìõO óõýéýì 23 êGBÚBð QíýÚ BG
.lü@þì JBvc úG QhPüBK ÿBøqBG ÿp`Þæ
àyrLðAlðk fApW úG ëõ¿dì òüA þévßýKBãì 20 òýGoôk 13ok 80ok 6‚158 kBÏGA ÿAoAk þyõâ òüA
.QuA ûly rùXì|LED | úðBâôk }çÖ àü püBu qA ó@ þìpâ 250 óqô ô ûkõG pPì|þéýì
õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ òüA oõvñu ûoBGok ÿpPzýG RBÎçÆA úðB×uBPì pPzýG IOApì úG ÿqôpìA lñíyõø ÿBø þyõâ
kôo|þì oBËPðA .Qvýð xpPuk ok òýGoôk
êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ

óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok #
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW #
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok #
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk #
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK #
þñý^ {Þôoô äñülðBG #

(818)907-9900

ENCINO PLACE
16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436

òýGoôkBGûlyúPÖpâþ×éuÿBø|wßÎQý×ýÞ ûkB×PuApÆBg úGpPzýG óqô {üArÖA òüA .QuA
BG.lyBGæBGrýðûBãPukþüõéWþévßýKBãì8 .QuAûBãPukúðlGþcApÆÿApGréÖôïp^qA
êüBGõì þyõâ ókõG þíülÚ úG úWõO ëõÖ òyõèôqo ÿAoAk ó@ þ`ñüA 5 pãzüBíð
lüôolðA qA ûkB×PuA 88|Tauri | þñýâoõHìæ ÿ@|þK|þK 443 ó@þévßýK îÞApOô ûkõG ÿk|bA
qAþðBHýPzK.QvýðþHXÏOó@okQÞ|QýÞ4‚4 | êñK qA òýñ`íø .QuA ûly úPÖpâ pËð ok
ÿBø|QýéGBÚ òüpPíùì qA| G |4 êüBGõì úßHy ÿBø|úzýy ÈuõOô ûly ûkB×PuA ó@ok|LCD
.QuA ëõ¿dì òüA þÆBHOoA .kõy|þì QËÖBdì wéâ çüoõâ
þyõâ qA ûly úPgBu ÿBø|úhvð kAlÏO þyõâ òüA þñÖ RB¿hzì pãük óAõñÎ úG
BùñO ô ûkõG kôldì 88|Tauri þñýâoõHìæ êßzPì 801 óõâAolLñuA úyApO úG lüBG êüBGõì
óApGoBÞ .QuA xpPukok ó@qA ûBãPuk 1947 3‚2 QÎpu BG ÿA|úPvø oBù^ ûlðqAkpK àü qA
oArø 6 lüBG þvÞõè ëõ¿dì òýñ^ àéíO ÿApG | þßýÖApâ pãyqAkpK ô rOpøBãýâ
úGêüBGõìþyõâòüA,úPHèA.lññÞQgAkpKoæk úËÖBcQüBGBãýâ3òýñ`íøô330|Adreno
þüBíðôoqAûBìþukôlcôûlzðþÖpÏìþâqBO ûoByA þégAk QýÖpÊ QüBGBãýâ 64 oBñÞ ok ïo
kôlcQíýÚBGóõñÞA,ëBcòüABG.konâ|þìó@ BO þHðBW úËÖBc RoBÞ qA ûkB×PuA óBßìA .kpÞ
.QuAûlyóApüAoAqBGkoAôóBìõOóõýéýì23 .koAk kõWô rýð QüBGBãýâ 128 ØÛu
àü ÈuõO BøoArÖA Qhu òüA úG þðBuoôpýð

29

óApùO úéXì

úýuôook IýXÎ ÿkõWõì ØzÞ

qA ÿpüõ¿O ,kqAkpK þì ÿpýãýøBì úG úýuôo ÿBøBüok ÝBíÎA ok úÞþuôo kBý¾ àü #
.kpÞpzPñì Ao ûkpÞkoõgpG ó@BG Bø xõðBýÚAqA þßüok úÞIýXÎ kõWõì àü

ok úÞ Ao þOAkõWõì qA ÿpüôB¿O ,koAk ïBð >ÙõvOoôlýÖ òìôo< úÞ þuôo pýãýøBì òüA
ÿæBG ëBHÛPuA BG úÞ kpÞ pzPñì kõg pPýDõO þ¿hy JBvc ok ,ûkpÞ koõgpG ó@ BG Bø xõðBýÚA
ô IýXÎ ÿkõWõì püõ¿O ,pýãýøBì òüA ÿõu qA ûly pzPñì püôB¿O qA þßü.ly úWAõì {ðAoAkAõø

.QuA äñùð úíXíW úýHy úÞ ûkõG IüpÒ
òìôo?Qvý^ òüA ,òì ÿAlg :úPyõð ó@ püq ok püõ¿O òüA oBzPðA qA wK pýãýøBì òüA |

.lñÞ þì þâlðq úýuôo ÿBøpùy qA þßü ,àvðBìoõì pùy ok ÙõvOoôlýÖ

óAóõôñÎpßÿìBÇpvÎAíqøAúûGr>ýèëAôjABÿÞÙõðABpG<¿ðA BøoAlèõK ZAôkqA îuApìok óõPñýéÞÿBÚ@ô îðBg

Ùp¿ñì úvðApÖ oõùíW wýDo pvíø úG >ëôA ÿõðBG< þíuo óAõñÎ ÿBÇÎA qA ûrýèA jBÞ# úÞlðA ûly oBßýG olÛð@óõPñýéÞÿoçýø }pvíø ûApíø úG Bßüpì@ÜHuA oõùíW wýDo #
.ly .lðA úPÖo ZAôkqA îuApì 12 úGpýgA ûBì {yok

úÞ ÿpýgA þuôpÎ .QuA þüBßüpì@ ÿBøpðõýéýì þPèõì óAlðqpÖ úG ÉõGpì rýð Bø ZAôkqA òüA pTÞA
pPgk ZAôkqA îuApì úG Bùð@ þPÚô þñÏü kkpâ þìpG úPynâ úHñzßü qôo úG lñPÖo óõPñýéÞ îðBg ô BÚ@
kõy þì úP×â .lü@ þì oBíy úG óBzßükrð óBPuôk qA úÞ lñPÖo áoõüõýð ok þüBßüpì@ lñíOôpS àü
ÿoõùíW QuBüo RBGBhPðA óBìq ok óõPñýéÞ ÿoçýø þOBÓýéHO ÿBø òýLíÞ óApülì qA þßü xôpÎ
kõy þíð pøBÊ þìõíÎ oBËðA ok æõíÏì úÞ MìApO pPgk þðB×ýO úßñüA IèBW oBývG úPßð.kõG Bßüpì@

.QyAk oõÃc ZAôkqA îuApì òüA ok

qA Ao ûrýèA jBÞ ly ÜÖõì ,BÃìA oArø 270 ÿoô@ ÐíW BG úvðApÖ ok BÃìA ÿoô@ ÐíW òýLíÞ óBùW êâòüpPðApâ
.lñÞ Ùp¿ñì úvðApÖ oõùíW wýDo pvíø óôpßì QütüpG úG >ëôA ÿõðBG< þíuo óAõñÎ ÿBÇÎA
15 úG ó@óly BÖõßyô ólì@êíÎ úG ÿApG úÞkoAk ïBð >Qýèôsqo< óBùW êâòüpPðApâ#
ok }pvíø ÿApG ÙB×y þðAõñÎ kõG ûkAk ûlÎô kõg þOBGBhPðA ÿBø QGBÚo ëõÆ ok óôpßì êDõðBìA .QuAqBýð þâlýuoô óBìq ëBu
pÂBc ëBc ok.lyBG úPyAlð pG ok ÿõvðApÖ óBâlñøk RBýèBì ÿApG ÿA úñürø aýø úÞ kpýãG pËð
ÌÖBdì lñ^ ô þzñì ôk ô oôBzì ôk ôA pPÖk ok ô ûkõG ûrýèA jBÞ êdì ok ÿpPÖk ÿAoAk óôpßì QütüpG .kõy|þì úPgôpÖ lðõK óõýéýì 3 ÔéHì úG êâ òüA qA úgBy l¾ pø
QýÏÂô úèBvì.lGBüþìoõÃc}pvíøoBñÞokþìõíÎoBËðAokÐÚAõìpPzýGokôA.lññÞþìoBÞ
ok ûkAk jo ÿBø þüAõuo qA wK ûtüô úG ,pýgA ÿBùèBu þÆ úvðApÖoõùíW wýDo àüpy Büpvíø 30
ûly rýãðApG QýuBvc ,oõzÞ òüA ÜGBu oõùíW wýDo lðæôA AõvðApÖ ÑôpzìBð úÇGAo BG ÉBHOoA

.QuA

www.TEHRANMAGAZINE.com lñø ÿBø ú^õÞwK ú^õÞok kpãèô ÿBøôBâ

31 ÿBø|äu qA ÿkBüq oBíy lñø ÿpùy ÐìAõW ,óBùW puApu ÿBøpùy qA ÿoBývG lñðBì #
lñø êßzì òüpPâorG Bø|ôBâBìA .lññÞ|þì þâlðq pùy ok Bø|óBvðA oBñÞok úÞlðoAk Ao kpãèô

.lñPvø
ÿoBíýG UÎBG ô lññÞ|þì kôlvì Ao àýÖApO ,lðõy|þì ÿA|ûkBW ÙkB¿O óAoArø IWõì ûBì pø Bø|ó@
ÿpùy Õõéy ÿBø|ûkBWok kpãèô ÿBøôBâ ÈuõO úÞ þOçßzìqA úÞ QuBø Rlì Qèôk .lðõy|þì

.lñÞ oBÞ ú^ Bø|ó@ BG lüBG úÞ lðAk|þíð wß`ýø BìA ,QuA ûBâ@ lðõy|þì kBXüA
BGpýgA ÿBø|ëBuok BìA ,lðA ûkõG lñø ÿpùy þâlðqqA þzhG Bø|ôBâ ,lü@|þì kBü úG úÞ þüBW BO
ÿpùy ÿBøôBâ .lðA ûly Aq êßzì ÿA|ûlñüArÖ oõÆ úG Bø|êýHìõOA kAlÏO {üArÖA ô Bø|QgBupüq úÏuõO
þÏu óBâlñðAo úÞ þèBcok îýñýHG ûkBW Èuô Ao Bø|ó@ úÞ Qvýð IýXÎ òüApGBñG lñupO|þíð àýÖApO qA

BG Qðõzg .lññÞ óByoôk lññÞ|þì
Apüq ,Qvýð ëõHÚ êGBÚ Bø|ôBâ
ô lñPvø xlÛì lñø ok Bø|ûôBâ
Ao Bø|ôlñø Bø|ó@ úG ólðBuo Iýu@
ïkpì òüApGBñG ,lñÞ|þì òýãízg
lG rý^ úíø îø olÛ^pø lðoõHXì

.lññÞ ëpPñÞ Ao óBykõg ,lyBG
Ñõñíì lñø ok ôBâ oBPzÞ
pýK Bø|ôBâ þPÚô òüApGBñG ,QuA
ûkB×PuA êGBÚ pãük ô lðõy|þì
kBüq óBzüBø úñürø Bü lñPvýð
ok Ao Bø|ó@ óBzðBHcB¾ ,kõy|þì
òýíø úG .lññÞ|þì Bø|o Bø|óBGBýg
ok kpãèô ÿBøôBâ QýÏíW êýèk
úG ô luo|þì Bø|óõýéýì úG lñø
.QuA {üArÖA ëBc ok QÎpu
ok ókq úupK ëBc ok Bø|ôBâ
þâorG ÿBøpùy Õõéy ÿBø|óBGBýg
ûløBzì qôo ïBíO ok õð þéøk êTì
pO|áBðpÇg Bø|Iy BìA ,lðõy|þì
oBG úG ÿkBüq RBÖkB¿Oô lðõy|þì
30 ok JBXñK ok BùñO .lðoô@|þì
ÙkB¿O QéÎ úGp×ð 300pýgA ûBì
QukqA Ao kõg óBW Bø|ôBâ òüA BG

.lðA ûkAk
ô ÿA|ûkBW RBÖkB¿O BìA
.lñPvø êßzì ôk ÈÛÖ àýÖApO
pËð úG îèBu Bø|ó@ pPzýG lñ^pø
Bü ,lðoBíýG BÏÚAô BìA ,lñuo|þì
òüpO|áBðpÇg qA þgpG êÚAlc
Ao óBùW þG@ô þüAnÒ ÿBø|ósõOBK
qA BOlíÎ Bø|ó@ .lðoAk kõg ûApíø
løAõy ô lññÞ|þì úünÓO Bø|úèBGq
qA pK îø óBypýy úÞ løk|þì óBzð
RBýñHè .kõy åpì ô ÿoBíýG IWõì lðAõO|þì úÞ QuA òýãñu RAréÖ ô óõìoõø ,àýOõýG þPð@
ÿBøôBâ úG úPvGAô Bø|ó@.lñPvø þâorG êßzì kõy|þì úPgôpÖ lñø åorG ÿBøpùyok úÞ þðõðBÚpýÒ
.lðõy|þì úPgôpÖ pýÛÖ ïkpì úG îÞ QíýÚ BG ô lñPvø kpãèô
qA ûkB×PuA BG ÿpùy ÿBø|óAp^ôBâ .lñPvø Bø|ôBâ òüA BG úéGBÛì ûAo BùñOpÂBc ëBcok óApýâôBâ
oBývGoBÞ òüA .lðpG|þìôBâ ÿBø|ûBãøBñK úG óõýìBÞ BGô lðpýâ|þì Ao Bø|ôBâ kõg ÿôqBGoôqô JBñÆ
pýâok îø Bø|óBvðA BG lüBG óApýâôBâ ,BøôBâ ÿAl¾ôpu ô ókq lãè pG ûôçÎ .QuA áBðpÇg ô Qhu
Qðõzg BG Bø|ó@ BG ÿkBüq óBâlñðAo lðõy|þì àýÖApO IWõì ôBâ òPÖpâ ÿApG Bø|ó@ þPÚô .lðõy
ÐðBì lññÞ|þì þÏu äñu JBOpK BGôlñøô þðõðBÚpýÒpýy óBâlññÞlýèõO òýñ^ îø ,lññÞ|þì koõgpG
þÛýÚk úìBðpG aýø úÞ lñPvø Bø|óBGBýg ok kpãèô ôBâ óõýéýì 5 qõñø ëBc òüABG .lðõy óApýâôBâ

.koAlð kõWô Bø|ó@ ûoBGok
|

óApùO úéXì

Bøpðõýéýì |ûoBGok þñPvðAk 21
lýðAlG lüBG BíPc úÞ

þì lñÞ ÿoAnâ úüBìpu Ao úñürø ó@ þ¿hy ô ëõK qA úÞ Qvø îø þvÞ pâA #
Quk oæk óõýéýì 2 kôlc ÿlì@ok úG lðAõO êßzì BìA ?lüBýð {yõg ólypðõýéýì
}qoA úÞ lðA ûkpÞ ïçÎA òýÛÛdì .lñÞ AlýK lüBG îýñÞ þì pßÖ úzýíø Bì úÞ QuBXñüA
wýDo úðBg úG ÿ@|þG|ÙA }oõü oBývG lðAõO þì óBìq ëõÆ ok ëõK þíÞ oAlÛì úG !lypðõýéýì óAõO|þíðô lì@Býðk úGoAlèõK
MìApO þOBGBhPðA kBPu ÜGBu .lyBGpýâ îz^ BG îýñÞ þì kBùñzýK Bíy úG îø òýíø pÆBg|
qA ÿoBývG ,ïõíÎoôBG ÙçgpG .10 ûApíø Bì BG óApùO úéXì qôpìA ÿBø| þñPvðAk
lñ^ ,Bßüpì@ëAolÖ wýéK ,ÿ@|þG|ÙA óAoõìBì úÞlðA|ûkAk pHg þüBßüpì@ÿBø|úðBuo# óApâô wÞõè ÿBø| úédìô Bø |úðBgok Bøpðõýéýì løAõg ÅõÎ óBOpËð æ« BíPcA úÞAp^ ;lýyBG
RBGBhPðA RBÓýéHO óBüpW ok RoõÖBðBì ÿBÚ@.lðA|ûkpG }oõü ,RoõÖBðBì êK úðBg úG {ýK qôo .lññÞ| þíð þâlðq QíýÚ !ly
5ôA úüBìpu ÀèBg }qoA úÞ þvÞ úG .11 BíPc úÞ Bøpðõýéýì ÿ|ûoBGok þñPvðAk |
.kõG MìApO lèBðôk þOBGBhPðA kBPu wýDo þOlì ÿoõùíW QuBüo úÞ þvÞ úG ,pðõýéýìBPñK QuA oæk óõýéýì :lýðAlG lüBG
kBPu ÉBHOoA ûlðôpKok {ìBð úÞ QuA Bßüpì@oõùíW wýDo óBßükrð qA þßü RoõÖBðBì ÿBÚ@ QuA oæk óõýéýì 10 ôA ÀèBg }qoA pðõýéýì Bßüpì@ok BøoAõðBg qA %7 kôlc.1
úýDôs 26qôo kAlìBGok ÿ@|þG|ÙA óAoõìBì Bø|}oArâ úG BñG .QuA ûly fpÇì úýuôo BG MìApO ÿBÚ@ 100ôA ÀèBg }qoA úÞ þvÞ úGô pðõýéýìBÞk ïBXðA 2010 ëBuok úÞ ÿBùÏèBÇì ÜHÆ .lñPvø
úðBg ,õXPvWqA wK óAoõìBì þüBßüpì@ÿBø|úðBuo }oArâ úG .lðkpG }oõü RoõÖBðBì êK úðBg úG .lñüõâþìpðõýéýìBPßøQuAoækóõýéýì Ao ûldPì RæBüA RBýèBìqA %40 Bøpðõýéýì ,ly
ÿpðõýéýì |Carlo Slim Helu.12 .lññÞ þì QgAkpK
.lðkpÞ ápO þÞoAlì ØýÚõO BG Ao RoõÖBðBì BÚ@ koBýéýì69pGÔèBGÿA|þüAoAkúÞQuAþßürßì | JBPÞ ÿ úP×â ÜHÆ .2
MìApO lèBðôk kBPu ÿoBßíø þuopG ûlðôpK ûtüô xoqBG ,pèõì RpGAo lüõâ|þì QvK òPãñyAô QéìàüqABýðklñíOôpSkpìòýèôAôA.koAkoæk qA %20 BùñO|The milliner next door
ÿkApÖA qA þßü RoõÖBðBì êK.QuA úPyAk oõÃc RoõÖBðBì ÿBÚ@ úðBg {ýP×O ok B¿hy ,úýuôo BG 30 ôA ÿ| úðAqôo lì@ok .QuA úÏuõO ëBcok % 80ô lðA|ûkpG VoA úG Ao óBy QÞpy Bøpðõýéýì
ëBu RBGBhPðA óBüpWokôA .QuA úPyAkoõÃc xôo êýÞô BG MìApO ÿBÚ@pvK úvéWok úÞ ûkõG .QuAoækóõýéýì .lðAûkoô@QukúGAoóBzOôpSóBykõgpãük
úG Býðk ÿBøpðõýéýì òüpO óAõWqAp×ð 4 .13 úG Bøpðõýéýì ÿ| úÚçÎkoõì òýyBì .3
.QÖo oBñÞ MìApO ÿBÚ@ kBPu ok {ìBÛì qA }A|þWoBg ÿkB¿PÚA ÈGAôo ÿBzÖA qA wK 2016 òýu ,åpGpÞAq áoBì( lðoAk ÈGo áõHvýÖ .QuA òéßñýè ô áçükBÞ ,koõÖ IýOpO|
úýéÎ úÞ QuA ÿkoAõì qA þßü ,xôo êýÞô ,BüBßvPýñéuô BýèBOBð BG oõýðõW MìApO lèBðôk úvéW )rñýOoõßvìòýPuAoôòüoõukoAôkA,pÞoBK þéýgÿBøòýyBìlüpgqABøpðõýéýìqAÿoBývG
QuA| ûkpÞ ïçÎA okoBýéýì wPýâ êýG .14 lüpg úÞAp^ lññÞ þì JBñPWA QíýÚ óApâ
.QuA ûly fpÇì {ðBßükrð ô MìApO ÿBÚ@ oæk koBýéýì 61 kôlc úÞ Ao kõg RôpS úÞ !QuAûkqBG îÞ |ÿoAnâ|úüBìpuòýyBì
ÿoçýø úýéÎ Ao þOBÎçÆA úÞ kõG ûkAk ûlÎô MìApO ÿBÚ@ pvK úG xôo êýÞô úvéW òüA ok ô ûkpÞ AløA úüpýg úG QuA |ûly ûkq òýíhO ûly úPvzðqBG Bøpðõýéýì qA % 20 ÈÛÖ .4
úvéW òüAok îø xôo þOBÎçÆA ÜGBupvÖA àü .koAnâ|þì MìApO ÿBÚ@kBPuoBýPgAok óõPñýéÞ {ðAlðqpÖ qA àüpø ÿApGoæk óõýéýì 10 kôlc .lðôoþìoBÞpuqõñøBùð@%80kôlcôlðA|
BG úPuõýK ôA Q×â ,ÿ@|þG|ÙA }oõü pHg lýüBO òí RoõÖBðBì ÿBÚ@ ÿõãñhu àü.kõG pÂBc .QyAnâløAõgVoAúG óBzüBøpvíø Bü Bøpðõýéýì qA % 17 ÈÛÖ .5
ok Bøpðõýéýì kAlÏO {üArÖA òüpPzýG .15 BìA lðA úPÖo þPèôkpýÒ ô þ¾õ¿g xoAlì úG
.QuA ûkpÞ ÿoBßíø þüBÃÚ ÿBø|ïBÛì ô óAoõìBì ô )% 16( òý^ ,)% 21( lñø ok úPynâ ëBu þ¾õ¿g xoAlì úG Bø óBíø óAlðqpÖqA % 55
úPýíÞ ok úðBHéÆôAk oõÆ úG ôA úÞ ly ïBXðA ó@ qA wK qôo àü RoõÖBðBì ÿBÚ@ úðBg {ýP×O .QuA ûkõG )% 14( oõKBãñu .lðôo þìBüúPÖo
ok p×ð óõýéýì 10 kôlc 2008 ëBuok .16 ïkpì þP×ãy IWõì IéÒA ÑõÂõì òüA .6
.kAk RkBùy úýuôo BG MìApO lèBðôk kBPu ÿoBßíø ïBùOA óõìApýK Bñu þOBÎçÆA .lðly|þìþÛéOpðõýéýìBýðkpuApu ;lðõy þì úPvßyoô îø Bøpðõýéýì úÞ kõy þì
pðõýéýì oõKBãñu ok p×ð 5 pø qA p×ð 1 .17 5/3 ÈuõPìoõÆ úG Bøpðõýéýì úÞ Q×â lüBG BìA
îülñhG þíÞ .koAk pðõýéýì 188000 kôlc oõzÞ òüA ô QuA .lðõy þì úPvßyoô úÏÖk
úÞ þüBßüpì@ þüBÛüpÖ@ óq òýPvhð .18 QüpTÞA lðoAk þuôo kAtð úÞ þðBvÞ .7
úÞ ôoBñüA òÞ pßÖ Q×â ïphG úÚpO ûlG ëõK îP×â ïBGBG úG ïkõG ú`G ÿp×ñüô ApKA ,ly óq ÿBøkoBýéýì Qvýè koAô þì êýßzO Ao Bßüpì@ ÿBøpðõýéýì QýÏíW
.ïpßÖ õO ïqõñø .ÿkq õO úÞpO|þì .QuAoækkoBýéýì2.7kôlc{OôpSúÞQuA ô þðBPuoBXì ,ÿlñéOBßuA ÿBøkAtð .lñøk
| ÈuõO oBG òýèôA |pðõýéýì| fçǾA .19 ô ïõu ,ïôk ÿ| úHOo ok IýOpO úG þvýéãðA
ókoõg ÿrük úuAô úðõùG ëBHðk úzýìoAlýG úÞ eH¾qA lüBG kpì ok ô 1719 ëBu ok|Steven Fentimen .lðoAk oApÚ ïoBù^
ïpG ïoõHXì úñßýì Al¾ôpu ûoAk þéýg úüBvíø úèõO ,BýG .úyBG òüA úÞ ÿoBG òýèôA .ly ûkB×PuA úvðApÖ BüúPyAkþèBÓPyAkõgBøpðõýéýìqAþíýð.8
pG ô 1843 ëBu ok ly NB^ þüBW fçǾA % 80 kôlc .lñyBG| þì ÿoBÞô IvÞ IcB¾
.ïoõhG ÿrük .kõGõÞBHñOûlññÞlýèõOàüRõÖþùâ@ÿôo ÈÛÖ.lñPvøûBãzðAkêý¿dOÕoBÖBøpðõýéýìqA
þvðBy ûoBíy àü ô RAoBìA ûoBíy {ýK Rlì àü ïkõg òì ûkõGúèBu61Bøpðõýéýì,ÈuõPìoõÆúG.20 lyoA þuBñyoBÞ áolì Bøpðõýéýì qA % 18
òüA ÿApG Bì .ïkpßýì ÐÇÚ ô Øéâ òýypK îP×ãýì ,îPÖpãýì .lðoAkoækóõýéýì3/5}qoAúGþüAoAkô l¾ok 6 ,ÝõÛc áolì Bùð@ l¾ok 8 .lðoAk
Býðk puApu ok koBýéýì 1226 kôlc .21 .lðoAk ÿpPÞk îø l¾ok 6 ô þßyrK áolì
.îükAk úñürø þéýg Qßéíì óBðq AooAlÛì òüAqA l¾ok 8/5 úÞ koAk kõWô ëõÆokoBãýu úHOpì úu úðAqôo ólýzÞ.9
.lñøkþìêýßzO pâA .koAk þùWõO êGBÚ ÿ |úñürø ëBu 44
32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
33
þìAlÚA þèBíy ûpÞ:Bßüpì@ÑBÖkpüqô
kõypXñì {íüso óBüBK úG úÞlñßð

qA óApdG êc ÿApG Bßüpì@ úWoBg RoAqô úG ,Bßüpì@ÑBÖk püqô ,wýOBì ríýW #
òüA lüBG ,lñÞ|þì }çO àýOBíéLük ÿBø|ûAo ÜGBÇì úÞ QuA ûkAk oAlzø þèBíy ûpÞ
ô Bßüpì@ úÞ QyAk pËð ok îø Ao úèBvì ÿBø|QuAõgok ô êéì óBìqBu ÿBø|úìBñÏÇÚ
ÿBø|þüBðAõO òüpO|ûkBì@ ô òüpPÛýÚk {ðAldPì
ûpÞ ïAlÚA pøô lðoAk Ao þíWBùOô ÑBÖk þìBËð .lñÞoBPÖo ØéPhì ÿBøoõzÞ
pOlñíOolÚ pGApG òülñ^ þzñÞAô BG þèBíy úÞ QuA úP×â ÿA|úýðBýG ok wýOBì ÿBÚ@
wýDo ,MìApO lèBðôk.ly løAõg ôpGôo úÞ þìAlÚA pø òPyAk pËð ok qA lüBG þèBíy ûpÞ"
BG úÞ ûkpÞ lülùO Ao þèBíy ûpÞ ,Bßüpì@oõùíW {ìkpì ÿkõGBðô ó@îüso óBüBK úG QuA òßíì
úP×â þèBíy ûpÞ".koAkpG Quk ,kõy pXñì
.ly løAõg ôpGôo {O@ô îzg ok ÿA|ûpürW ,ïAõâ úG þßyõì úéíc QuA
úWoBgpüqô ,óõupéýO wÞo ëBc òýÎok ïAo@ xõðBýÚA ok ,þèBíy ûpÞ þÚpy JõñW
þèBíy ûpÞ úÞ lñÞ|þíðpßÖ QuA úP×â ,Bßüpì@ Bßüpì@ÑBÖkpüqô.koAk ÜéÏO Bßüpì@úGô QuA
ok þüBø|ïBÛì.lñÞ ïAõâ úWõPì Ao ÿoõÖ ÿpÇg MìApO ÿBÚ@ ÿBøoõPuk òýèôA qA þßü lüõâ|þì
úvðApÖ ÿoArâpHg úG îø Bßüpì@ ÑBÖk RoAqô RolÚ ô þßyõìl ÑBÖk úÞ ûkõG òüA ôA úG
Bßüpì@ ûBãüBK þPýñìA pýGAlO eÇu úÞ lðA|úP×â QüõÛO Ao Bßüpì@ ÿA|úPvø þâlðoAkqBG
úÞ óBñ`íø QuA úP×â wýOBì ÿBÚ@.lñÞ
.QuA úPÖBýð {üArÖA ïAõâ ok

þêãTíQðoèAquJqAApúûÂéOBGoúôkzoüïok

úßO àü ô lñÞ iýì ,òýìq úG ô koAnãG oBÞ òýìq ÿrýèBW úÞ kõG ÿqoôBzÞ kpìpýK #
úÞ Iy ûBGôo ,QyAnâ ûBGôo ûAo pu Qyõâ àü qA þèô kõG kBüq }A úðAôlñø úÞQyAk
qA þèô ,QÖo õéW lük þìpð ô Jp^ ûp×u ô lì@ ûBGôo àü óõ^ ,kõG QcAoBð þéýg QGBG
þìAk QuA òßíì úÞ kõHð êÖBÒ îø pßÖ òüA þì ûAo rýèBW ÙpÆ úG ,ly þì úÞIy oBßì
Ao {ìk QùW òýíø úG ,lñyBG úPyAnâ {üApG qA ÿkBüq oAlÛì ókq îø úG îz^ ok ô kBPÖA
úÞ QÖo IÛÎ IÛÎ ô kpÞ àükrð úéO ÙpÆ úG kpg Ao ëBÞô ûlýuo ÿBø úðAôlñø ô ûrGpg
pø úG ô ûBGôo kpÞ pýâ úéO ok ûBGôo ïk óBùâBð kpìpýK ,lñÞþì Ao Bø úOõG ÿ úíøô kpÞþì
kAk Zpg úG úÞ þãðoq pø ô QÖo úÞ ÙpÆ
kpÞ }çO olÛð@ eH¾ BO lzð úÞ lzð Áçg .kpýãG Ao ûBGôo QvðAõPð kpÞúÞÿoBÞpø
ó@ÿôoô lñÞ ûB^ àü ûBGôo ûAopu kpìpýK |
.kBPÖA ëBc þG ô úPvg úÞ qA ûBGôo þèô lðByõK ØéÎ áqBð åpG ô úÚBu BG Ao
þãðoq ó@ BGõO ûBGôo BÚ@ :Q×â ô lì@ kpìpýK ô koô@ ko@oB^Bð .ly pHg BG kpìpýK úéýc òüA
òì :Q×â ûBGôo ?ÿkBPÖA úéO ÿõO úÞ ly oõÇ^ puô Qhüopøq ó@ÿõOô kpÞ Quok ÿpýíg
úéO ok úÞ QuA òì ïk òüA úßéG îPvýð úéO ok úÞ úÞ òýíø oBßì ûBGôo þèô ,QyAnâ ûBGôo ûAo
!îPÖA þíð úéO ok Bø þâkBu òüA úG òì ,ûkBPÖA Ao ó@ ô koAk pøq úÞ lýíùÖ lýzÞ õG Ao pýíg
úéO ok þãðoq qA ûBGôo ïk úéG :Q×â kpì pýK ô kpÞ Roõzì p×ð àü BG kpìpýK QHÚBÎ .koõhð
ok ÿA úéO ûBGôo ûAo pu úÞ Q×â kpìpýK úG ôA
.QuA

þyoArâ ,Bßüpì@ "qõýð þu þG óA"úßHy.kAk óApùO úéXì
{ñOoõdì úG ó@êülHOô ûpürW òüAqAo ûoBGok qA {ýG ó@QcBvì úÞþß^õÞûpürW #
ok ûpürW òüA.QuA ûkpÞ pzPñì þðBùW ÿBø ok p×ð oArø 170 kôlc ô Qvýð pPìõéýÞ549
ô koAk oApÚ ïAo@ xõðBýÚA þécBu oAõð JpÒ {ñO óõðBÞúG Bøqôo òüA ,lðoAk Qðõßu ó@
.QuA õâBßýy QèBüA ûqAlðA BHüpÛO ó@ QcBvì þéìBÎ QuA òßíìô ûly êülHO þðBùW ÿBø
ûpÞ úÞ QuA þðBßì òüpO àükrð ïAõâ
úé¾BÖ ô kqBu|þì ÈHOpì Bßüpì@ úG Ao þèBíy .lyBG óBùW óBüBK ÿApG
.QuA pPìõéýÞ oArø 3 kôlc þèBíy ûpÞ BG ïAõâ ûlðoAkpGok ïAo@ xõðBýÚA ok "ïAõâ" ûpürW
ô QuA Bßüpì@ {OoA ûpÇýu ok ûpürW òüA þüAõø ô þüBüok ÿBø ûBãüBK òüpO|îùì qA þßü
ÿApG ÿkpHøAo þøBãüBK ûpürW òüA ok Bßüpì@ úøk lñ^ qA à^õÞ ûpürW òüA .QuA Bßüpì@
,ûpÞ ok kõg ÿBøôpýð qA þßýPvWõè þðBHýPzK oõzÞ òüA ÿBHÚo ô Bßüpì@ óBýì {ñO óõðBÞ {ýK
ûkõG þèBíy ûpÞ rýð ô ÜGBu ÿôoõy úéíW qA
.QuA ûkpÞ püAk
qA þzhG ú^pâA úÞ QuA ÿA|ûpürW ïAõâ .QuA
1898 ëBu qA BìA kõy|þíð Jõvdì Bßüpì@ áBg ûpÞô Bßüpì@ óBýì ÿBø {ñO lülzO þKok
{ýK ô QuA úPÖpâ oApÚ ûldPì RæBüA ôpíéÚ ok RAoBùÊA úG {ñÞAô ok äðBü äðõýK ,þèBíy
úPynâ úHñyoBù^ qôo ,MìApO rýì@ lülùO
.kõG BýðBLuA ûpÇýu ok òüA qA løAõg oApÚ Ùlø Ao ïAõâ ûpürW úÞ kAk oAlzø
à^õÞ oAnâ|óõðBÚ RBýø ô îÞBc ûpürW òüA
wéXì ok ÿAo Üc óôlG ÿA ûlñüBíð rýð ô !lyBG ïõu þðBùW äñW êìBÎ QuA òßíì úÞþß^õÞûpürW
úG RBýèBì êGBÛì ok BìA koAk Bßüpì@ óBâlñüBíð
ok ó@ þèBøA ô lñÞ þíð QgAkpK Bßüpì@
þèBcok òüA lññÞ þíð QÞpy Bßüpì@RBGBhPðA
lðôpùy ûpürW òüA óAlðôpùy úÞ QuA
úìBñuBñy ô lðõy þì Jõvdì þüBßüpì@

.lðoAk þüBßüpì@
oõÃc qA Ao kõg þðApãð BøoBG ïAõâ þèBøA
oõÃc ô lðA ûkpÞ qApGA óBzÞBg ok Bßüpì@
ûkB×PuA Fõu þÎõð Ao kõg áBg ok Bø þüBßüpì@
pýgA RAlülùO þKok.lñðAk þì kõgqA Bßüpì@
RBýø ÿõãñhu ,ûpürW òüA úýéÎ þèBíy ûpÞ
"xpKlPýyõu@" ÿoArâpHg úG ïAõâ þðBíèoBK
Roõ¾ ok úÞ QuA oAôlýìA :Q×â Bßüpì@
qA lðAõPG ûpürW òüA ,þèBíy ûpÞ úéíc ÜÛdO
ïAõâ ûpürW îÞBc "õ×èBÞ ÿkA".lñÞ ÑBÖk kõg
òüA óBñÞBu úG JBÇg þüõülüô þìBýK ok rýð
þâkBì@ Bì úÞ îñÞ þì lýÞBO" :Q×â ûpürW

."îüoAk Ao þèBíPcA pø BG þüôoBüôo

Apì kqAkpK oBývG ,Apì kqBu ,Apì kqõu îüApG lyBG ,þPèôk Jõg áBüpO #
q ÕoBÖ ,þOõég ok ÿA úyõâ BO /þPéùì
!lýuo þPèôk Jõg áBüpOlñÞîzüõgqAúðBãýG,ApìkqBuBøoîÒqô oBývG ,Apì kqBu ,Apì kqõu /lñÞ îzüõzO
óBíu@ô òýìq òýG ,óBìq pø BO løk þèBc qA úðBãýG ,Apì kqBu Bøo îÒ qô /Apì kqAkpK
!lñÞ îzýð }BðBð }Bð þð ,óBøk ok îðBGq koô„ ...lñÞîzüõg
ò´d¶ì qA ÿlðBøo Ao Bì ,òì JõHdì Qèôk ÿA
lñÞ îzýP×O úÞ ByBc ,ólG lG wýéK pãük fpÆ BG QÛÖAõì úýyBc ok
þPèôk olhì kAõì ÐüqõO
ûlG QGB©ñÎ ô lñÚ óAq ,ûlG QGBð ûpýy óAq
!lñÞ îzüpXO úG þøAo êK püq òüA qA úßð@ BO lñÞ îzüõg þG úßð@ BO ûlG Ao ÿkAõì þÚBu
lñÞ îzýK qA úEzð BO kõg ÿArÖA fôo kôk BG
õO pd¶u „óAõO ó@ BO ,õO pù¶ì qA lýìA ïoAk løk îðBu@ ú^ þzýÎ ,løk îðAôApÖ ëBc
!lñÞ îzýÞ lG ¶ ªþÚBu ÿkpìBð qA ûkõu@ lñÞ îzýG ô ûkôrÖA ,pâA òüA qA {ýK ûkõG îÞ

lñÞ ÿoBßíø úÞ Qèôk,lñÞ ÿoBü pâA wéXì þPéùì îüApG lyBG ,þPèôk Jõg áBüpO
!lñÞ îzüpèk úßð@ BO þéÃÏì lyBHð pãük lñÞ îzüõzO q ÕoBÖ ,þOõég ok ÿA úyõâ BO

þéupì lýXì

34

www.TEHRANMAGAZINE.com

úÞóBùWoõzÞòýèôA BßüoBPuBÞ
oBG|àü ÿBø|àýPuçKqA ûkB×PuA
ly Ñõñíì ó@ok êìBÞoõÆ úG Ùp¿ì

J@ô úGByõð ÿpÇG Bü þßýPuçK ÿBø úvýÞ qA ô îéÎ ÿBýðk ok lüBy BßüoBPuBÞ #
pG þâorGrìpÚ Èg úßéG ûkpßð Ñõñíì Ao þðlÏì lyBG úPyAlð òP×âÿApG ÿkBüq Ùpc ÿoôBñÖ
ô ëBãñ^ ,JBÛzG pýËð ÿpãük ÿBùðAõñÎ ÿôo Býðk ok ÿoõzÞ òýPvhð úG QuA oApÚ BìA
Ùp¿ì oBHßü þßýPuçK úGBzì ïqAõè püBu oBHßü ÿBùýßPuçK qA ûkB×PuA úÞkõy êülHO
2021 ëBu qA QuAoApÚ.QuA ûlýzÞ îøpãük }õg ÿpHg òüA ô lñÞþì Ñõñíì Ao Ùp¿ì
oBHßü þßýPuçK kAõì qA ûkB×PuA Ðñì óõðBÚ
.QuA òýìq ÿApG
.lü@ok ApWA úécpì úG BßüoBPuBÞ ok Ùp¿ì óAõñÎ úG Ao oõzÞ àü ïBð lyBG oApÚ pâA
qA þßü óAõñÎ úG àýPuçK pÂBc ëBc ok ô BùuõðBýÚA þâkõè@ BG úéGBÛì úñýìq ok ïBãzýK
þì oBíy úG Qvüq Èýdì ÿApG ÿlW RAlülùO óBGq úG BùGæBO ok þßýPuçK kAõì ûõHðA ÿqBuBøo
þíýËÎ îXc óBñ`ð@ kõy þì ûkq òýíhO ô lü@ .kõG løAõg þHuBñì JBhPðA BßüoBPuBÞ îüoô@
lyBG ûly Bøo BùuõðBýÚA ok þßýPuçK kAõì qA ÿpývì ok òPyAnâ ïBâ ëBc ok oõzÞ òüA
ó@ Qvüq Èýdì Ì×c ô òýìq ÿApG þOBýc
.Qvýð ÿA ûkBu oBÞ ó@ áok úÞ ÿBùßýPuçK qA ÿpHg pãük úßüoõÆ úG QuA
,2050 ëBu BO úÞ løk þì óBzð Bøkoô@pG îýøAõhð oõzÞ òüA Qvüq Èýdì ok ûly Bøo
pOApÖ BùuõðBýÚAok ûly Bøo ÿBùßýPuçK îXc
oArø 4 úðAqôo BßüoBPuBÞ ok.lyBG Bø þøBì qA .kõG
òüA qA úÞ lðBÞ þì ÿBWpG rüooôk àýPuçK òO ok ÿoõzÞ òýPvhð úG BßüoBPuBÞ ÐÚAôok
ô êcAõu ,BùéãñW qA pu l¾ok 20 kôlc óArýì Ùp¿ìoBHßü ÿBùßýPuçK úÞ ûly ëlG óBùW
Ao Bùð@ qA ûkB×PuA ô ûkpÞ ZoBg úgp^ qA Ao
.koô@ þìok oõzÞ òüA ÿBø úðBgkôo
ûly ÐÂô úÞ ÿlülW óõðBÚ BG æBc BìA .lñÞ þì Ñõñíì
óõâpâk þÇýdì Qvüq lÏGqAoõzÞ òüA ûpù^ ûkB×PuA BùñO oõzÞ òüA úÞ QuBXñüA IèBW

.ly løAõg

þðAoBG Qízc ÿBÚ@rürÎ Quôk

,åorG QuA þíÒokBì ókAk QukqA îÒ
.lýðAlG àüpy kõg îÒok îø Ao Bì

pý×u óAoõPuo ÿpñøokBÞôoõOo@

35

óApùO úéXì

ÿBø|óAoBGô êýu þKok úPzÞ164
}kçãñGô ëBLð ,lñøok þíuõì

êéXì jBÞþìõXð QíýÚ ô ëBLð ,lñø ok òýìq {ðAo ô òýãíùu ÿBø|êýu ólì@kõWô|úG UÎBG þíuõì ÿBø|óAoBG #
xBñypu úzýKpñø úPÖpâëBLðok Aop×ð 70ô lñøok Aop×ð 73 óBW úPynâqôo úuok êýu .QuA ûly }kçãñG

oBývG ÕBG ô jBÞxBñypu úzýKpñø # .QuA úPyAnâÿBW úG úPzÞ21 êýu îø }kçãñGok .QuA
ïBupu þPíýÚ úG Ao kõg ûõßyBG ô åorG ok ëBLð ô lñø ok p×ð 143 úÞ QuA ó@ qA þÞBc )kAkpì 23 / RôA 14( úHñyôk qôo ok Bø|}oArâ
ÿBø|êýu óly ÿoBW UÎBG þíuõì ÿBø|óAoBG ú×Úô|þG }oBG qôo úu .lðA|úPgBG óBW êýu pSA
.QyAnâ}ôpÖ úGoô@ 70ôlñøÝpyôëBíyokAop×ð 73îÞQukóõñÞBOúÞûlyëBLðôlñøokòýìq{ðAoôòýãíùu
oõùzìô úèBu 61 úzýKpñø óõvHýâ êì
BßüoBPuBÞ ok ÿoBPßø 400 þßéì kôõýèBø .QuA|ûkoô@okÿBKqA ëBLðokAop×ð
oApÚ lñðBì jBÞ þOoBíÎ àéì òüA ok .koAk ëBupø lñø ëBíy .lðA|ûly| ûkAk óBßuA lñø ëBíyok þPÚõì ûBâôkoA àüokp×ðoArø 200 kôlc
.QuA pãük RBðBßìA ô ÝBOA 11 êìBy úÞ koAk
QíýÚ úG Ao kõg àéì òüA óõvHýâ .kõy|þì þíuõì ÿBø|óAoBG qA þyBð êýu oBPÖpâ
.QuA úPyAnâ }ôpÖ úGoæk óõýéýì 29.75 óBíðBg|þG p×ð oArø 21 ô úPÖo ôpÖ J@ok çìBÞ úðBg oArø 48 êýu pSA ok lüõâ|þì ëBLð wýéK
îø BHüq êcBu àü qA þzhG êìBy àéì òüA UÎBG QuA òßíì AnÒ ô þðlýìBy@ J@ kõHíÞ úÞ QuA ûkAk oAlzø îø ëBLð jpu Iýé¾ .lðA|ûly
ûkôrÖA ó@ QíýÚ úG úÞ kõy þì
2006 ëBu ok Ao àéì òüA óõvHýâ.QuA .kõy oõzÞ òüA ok þðBvðA óApdG kBXüA
þñÏü }oõùzì îéýÖ úÞ þðBìq þñÏü ,lüpg }kçãñGok êýuô óAoBG

.QÖo BøBíñýu ûkpK ÿôo pG õPLýèBÞõK@ ok êýu ô þíuõì ÿBø|óAoBG úÞ kAk }oArâ úHñyôk qôo ok }kçãñG óApdG kBPu RBìBÛì qA þßü
óAlñìpñø òüpOlñíOôpS qA þßü óõvHýâ úPgAlðA pýâ J@ qApK ÿBø|ûBñKpu ô Bø|úðBg ok Ao p×ð óAoArø ô úPyAnâ BW úG úPzÞ 21 }kçãñG ëBíy
ÿkBüq áçìA ô àéì ôA .QuA þüBßüpì@ oôk ûkq êýu ÿBø|BPuôo ok oBì {ýð pSA ok îø ÿA|ûlÎô lðA|ûly ÝpÒ óBýðBGpÚ qA ÿkAlÏO .QuA|
óõýéýì 40 qpì úG Bùð@qA þgpG QíýÚ úÞ koAk óBðBuo|kAlìA lýuo úÛÇñì 12 úG Bø|úðBgkôo J@úßñüAqA wK ,kôrÖA ïBÛì òüA .lðA|úPgBG óBW ûkBPÖA

.luo þì îø oæk .lðA|ûkpÞ êÛPñì þPÚõì ÿBø|ûBñKpu úG ûkq|êýu úðBg oArø 600 êgAk qA Ao p×ð 5000
ïõXø ,lñø ÿBø|úLOok lüly óAoBG úXýPðok úÞ QuA |ûkAkoAlzø }kçãñG J@úÏuõO QEýø
ÿqpì|óBýì kôo úu ok J@ eÇu .QyAk løAõg |úìAkA óBñ`íø }kçãñG þPuk|òýüBK ÜÆBñì ok êýu
þñýG|{ýK kõWô BG ,kôrÖA óBìqBu òüA .QuA úPÖo æBGpýgA qôo lñ^ok Bñãìô ApOõKBíøApG ,äñâ
Q×â òýñ`íø }kçãñG J@ úÏuõO QEýø .koAk kõWô Bøkôo òüA óBýÓÆ ëBíPcA ,pPzýG ÿBø|óAoBG
ëBíy ok êýu QýÏÂô ,pPì|þPðBu 70 úG 60 qA J@ ólì@ æBG ëBíPcA BG ûlñü@ QÎBu 72 ok úÞ

.kõy|þìpO|îýgôoõzÞ
}kçãñG úÛÇñì YñK ô ,QhPüBK ,BÞAk òýG þéüo RBìlg êýu ok oBÇÚ ÿBø|êüo òPÖo ôpÖ pSA ok

.QuA| ûly ØÚõPì

36

www.TEHRANMAGAZINE.com

þlÎñÞBX|þyíðóïApôüpAdëìBAHoOõþÖ×ó¾õ|ZýuBcAolôÖ

lðA|úPÖpâBGô òíüokp×ð óõýéýì îýð

kõÏvì úÞ løk|þì ÑçÆA B×ýÖ úG óApüA ëBHOõÖ óõýuAolÖ Bø|ÿoArâpHg }oArâ úG # úG òíüok BGô úG çPGA úG áõßzì kApÖA kAlÏO úÞûkpÞïçÎA þðBùW QyAlùG óBìqBu #
,lðkõG ûlypÂBc þéýDApuA îýO àü êGBÛì þøBãyBG ÿqBGok úÞþ×¾|ZBc óBvcAô þÎBXy .QuA ûlýuop×ðoArø 500 kôlc

.lðõy|þíð ïôpdì óApüA þéì îýOokoõÃcqA úG òíü ok p×ð oArø ôk kôlc ,ly ïçÎA ÿoBíýG òüA ûkpPvâ ô Ðüpu Ñõýy úÞ {ýK ûBì oBù^ qA
kõÏvì 'Qýìôpdì' pHg úG {ñÞAô ok kAkpì 21 úHñy qôpük ,B×ýÖ ,ëBHOõÖ þðBùW óõýuAolÖ .lðA|ûkAk Quk qA Ao kõg óBW ÿoBíýG òüA úG çPGA êýèk
úP×â ô úPuAõg eýÂõO ëBHOõÖ óõýuAolÖ qA óApüA þéì îýO òßüqBG ôk ,þ×¾|ZBc óBvcA ô þÎBXy
RBÎçÆA óApüA ëBHOõÖ óõýuAolÖ qA ô îýPvø ÑõÂõì òüA pG RoBËð ô þGBüqoA ëBc ok Bì" :kõG úPÖBü Ñõýy QÎpu úG òíü ÜÆBñì þÃÏG ok BGô ,þðBùW QyAlùG óBìqBu úýÎçÆA xBuA pG
.QuA
".QuAõg îýøAõg ÿpPzýG
.Qvýð ëõHÚ êGBÚ B×ýÖ ÿApG õÃÎ ÿBøoõzÞ ëBHOõÖ oõìA ok |Qèôk úégAlì .kõy|þì QHS òíü ok çPGA lülW koõì oArø YñK kôlc úðAqôo lüõâ|þì óBìqBu òüA
òßüqBGôk òüA úÞ kpÞ løAõg òyôo Ao úPßð òüA B×ýÖ úG kõg iuBKok óApüA ëBHOõÖ óõýuAolÖ .kõy|þì êÛPñì kpÖ úG ûkõè@ J@ Bü AnÒ ókoõg BG úÞ QuA þèBùuA þðõ×Î ÿoBíýG BGô
oõzÞ òüA ok þßyrK ÿBø|QgBupüq qA þíýð qA {ýG ,òíü ok þðæõÆ þégAk äñW êýèk úG
.lðA|ûlzð ïôpdì
xõýðõýðBK ûBãyBG þðApüA }õK|þéì óBñßüqBG ,þ×¾|ZBc óBvcA ô þÎBXy kõÏvì {ýK qôo ûk .QuA óly þyçPì ëBc ok JçÂBÖ ô þðBuo|J@ úßHy ô Qvýð ûkB×PuA êGBÚ
QdO ÙçPDA ÿBøôpýð úÞ þðBìq QÖpâ ZôA 2015 xoBì ok Qèôk ô Bø|þSõc óBýì úzÚBñì
.lðkpÞ ÿqBG êýDApuA þGBßì îýO êGBÛì BKôoA äýè þOBìlÛì ok óBðõü
koAlð Üc wß`ýø" úÞ Q×â óApüA }qoô püqô óôBÏì ,þðqoôAk BÂolídì {ýK qôo lñ^ .lðly äñW òüA koAô òíü IhPñì Qèôk ólðAkpâpG oBÞ pu ÿApG óBPvGpÎ ÿpHøo
òßüqBG ôk òüA Qýìôpdì ëBíPcA þðqoôAk ÿBÚ@ ".lñÞ ko Ao óApüA þìçuA ÿoõùíW ïBËð rìpÚ Èg ok þPyAlùG ô þðBìok rÞApì óAlñìoBÞ qA p×ð oArø 30 BHüpÛO úÞ lüõâ|þì þðBùW QyAlùG óBìqBu

.kpÞ fpÇì Ao .lðA|ûkpßð QÖBüok þÚõÛc úÞ QuA ëBu àü kôlc oõzÞ òüA
þøApíø êýDApuA úG p×u ok Ao óBzíýO QÖo ÿqBG ok þ×¾|ZBc óBvcA ô þÎBXy kõÏvì BìA lñPvø Äüpì p×ð óAoArø" :lüõâ|þì óBìqBu òüA êÞ pýGk ,xõvüpHÚ ïõðBøk@ xôolO
Ao ûBãyBG óBykAkoApÚ ïApPcA úG QuAõgôk |ó@qA ÿA|úýðBýGok þðBðõü ûBãyBG úÞ ó@qA wK .lðkpßð þì oBÞ òßíìBð þÇüApy ok óAoBPupK ô óBßyrK ô .koAlð kõWô îèBu J@ô þÖBÞ ÿôoAk ,óBPuoBíýG

.lñPÖo óAlýì úG óApüA î^pK ÿBølñG|aì BG QzâpG ÿqBG ok òßüqBG ôk òüA ,lñøk ÿoBü ".lññÞ
,óApüA þìçuA ÿoõùíW ïBËð" ûlùÎ úG òßüqBGôk òüA ûoBGok îýí¿O kõG úP×â þðqoôAk ÿBÚ@ AlýK þuBýu þéc ûAo òíü óApdG óBüBK ÿApG BO kpÞ QuAõgok pýâok òýÖpÆ qA xôolO pPÞk

".}ôo|þÞ xõèoBÞ ÿBÚ@ úð ,lñPvø ëBHOõÖ óõýuAolÖ òýñ`íø ô óBðAõW ô }qoô RoAqô .lññÞ
Bíuo ëBHOõÖ óõýuAolÖ úð Ao þ×¾ ZBc óBvcA ô þÎBXy kõÏvì ólzð RõÎk ëBc òüA BG ëBÛPðA ô þzhHðAõO ,BGô óBìok ÿApG ÿrÞApì lññÞ|þì }çO ó@ ÿBÞpy ô þðBùW QyAlùG óBìqBu

.óApüA þéì îýO þGpìpu }ôo|þÞ xõèoBÞ úð kõG ûkpÞ lýüBO .lññÞ wýuBO ôoAk
.lðA|ûkpG ok úG îèBu óBW lðoAk þupPuk þðBìok rÞApì úG úÞ þðAoBíýG qA l¾ok 99 qA {ýG
37 ok úèBGq ÿoô@|ÐíWô lðoAlð þupPuk þPyAlùGô îèBu J@ úG p×ð óõýéýì 14 qA {ýG òíüok

.QuA ûly ØÚõPì åorG ÿBøpùy

ly ïôpdì úvéW 5ôlèBðôo

úvéW 5 oôAk ókAk êø QéÎ úG lüokBì ëBDo þèBÓOpK ûoBPu ÝõÖ ,ôlèBðôo õðBýPvüpÞ#
.ly ïôpdì

ÿAo ÜHÆ ,kõG ûly ûlýñy Bø þðBzßùÞ þøAõg ïBWpÖ ëBíPcA koõì ok úÞ ÿoBHgA îÒpýéÎ
.kõG løAõg oôk òükBýì qA úvéW 5 ëBDo þèBÓOpK ûoBPu þÆBHÃðA úPýíÞ

ly ØÚõPì úíüpW úÆõdì ok ôlèBðôo 72 úÛýÚk ok ,BuoBG pGApG oAlük óBüpW ok ô Iy úHñyôk
qA ïôk koq RoBÞ QÖBüok BG òßüqBG òüA BO ly ûkAk ÀýhzO ÅoBíOoôAk îÎq úG úñd¾ òüA úÞ

.kõy ZApgA úÛGBvì óAlýì
BýðBLuA þÆBHÃðA úPýíÞ ÿõu qA QÞpc òüA úÞ kAk êø Ao oôAk þèBÓOpK ûoBPu ,ÝB×OA òüA qA lÏG

.ly ûkAk ÀýhzO Qýìôpdì úvéW 5 ïréPvì
þÆBHÃðA úPýíÞ BìA ,kpýâ ïBXðA ûlðôpK òüA úG þâlýuo úvéW úHñyoBù^ qôo kõG oApÚ ú^pâA
4ôrìpÚ RoBÞ QÖBüok QéÎ úG úvéW àüôlèBðôoô ûkpÞokB¾ Ao kõg ÿAo {ýK þÛüBÚk BýðBLuA

.ly ïôpdì oôAk ókAk êø QéÎ úG úvéW

QÎBu àü qA pPíÞ ok pùy ôk òüA òýG RpÖBvì ?lýPvðAk þì Bü@ óApùO úéXì
?kpýãG ïBXðA ÿôo ápýWpýW }õâ lýPvðAk þì Bü@#

ÿBøBüöôo úG lýðAõO þì Bíy úÞ lýPvðAk þì Bü@ ? QuA {üBøBK
ÜzÎ lñðBì þüBøBüöôo lýðByõLG êíÎ úìBW óBO úðõâoArø 55qA {ýG óBùWok lýPvðAk þì Bü@
pâA ô lýøAõhG kBÛPÎA BGAo Bùð@ pâA Qì|çu RôpS
úG okBÚ ú`ð@ qA lýPvðAk þì Ao ÑõÂõì òüA «BÏÚAô ? koAk kõWô ú^oõì
lðAõO|þì úðBüoõì úßéì þÎõð lýPvðAk þì Bü@
.lüly þì IXÏPì lükõG {ìBXðA
oAqBG úG þüBø ëpPñÞ ÿkôq úG lýPvðAk þì Bü@ ?koAnãG îhO oArø 68 ÿqôo
oBÞ ÿpOBG óôlG ô lñPvø þÞõÞ úÞ ly løAõg úDAoA ûBXñKqA {ýG lðAõO|þì ú^oõì lýPvðAk þì Bü@
BO ,Bø ëpPñÞ Ñõð òüA ókpÞ áõÞ oBG àü BG ,lññÞ þì
? lñÞ lñéG Ao }kõg óqô pGApG
?lññÞ þì oBÞ þéßzì aýø óôlG qôo Q×ø ÿBñTPuA úG óAoAlðBPvK|þìBíO lýPvðAk þì Bü@
ô QvüôkoBßuBâAkBìok úÞ lýPvðAk þì Bü@
òíÂok úÞ ,koAk kõWô úÒBGoõÚ ØéPhì Ñõð ûBXñK ?lñPvø äðo oõÞ ,óõíýì ô óBvðA
rýð ûqAlðA óBíø úÞ lñPvø þÎlì óApãzøôtK qA {ýG óBìpÞ óBPuA QcBvì lýPvðAk þì Bü@
úPgBñyBð qõñø úÞ koAk kõWô þüBø úÒBGoõÚ
?lyBG þì {üpOA oõzÞ îýð ô pGApG ôk
?lñPvø qA óBíüA BGAo ÿrý^ pâA úÞ lýPvðAk þì Bü@
óBðq qA l¾ok ûBXñK úÞ lýPvðAk þì Bü@
qA Ao kõg óBW oBãýu RApÃì pÆBg úG úÞ ÿoBãýu ? ly løAõg BÇÎ Bíy úG lýøAõhG lðôAlg
þñÏü ,lyBG þì þHéÚ úéíc pSA pG lñøk þì Quk wýéãðA oõzÞ ÿBøõÚ ïBíO lýPvðAk þì Bü@
Qvýð óBÆpu UÎBG ÈÛÖ ólýzÞ oBãýu úßñüA
?lñyBG|þì wýéãðA úßéì ÿBø þüAoAk ôrW
?lyBG þì ó@ qA þyBð rýð þHéÚ úéíc úßéG òüpO qApýOpK óApùO úéXì lýPvðAk þì Bü@
ïpâõéýÞ 1000 pø lýèõO ÿApG lýPvðAk þì Bü@
ïpâõéýÞ l¿ðBK ô oArø kôlc ÈÛÖ þPÖBüqBG nÒBÞ ?QuA óApüA qA ZoBg úéXì
úG àükrð ûõýy òüA BG úÞ QuA qBýð koõì úñùÞ nÒBÞ ókAk QÞpc úG okBÚ BølÓW lýPvðAk þì Bü@
ÿspðA l¾ok 50qA {ýG ,J@Ùp¿ìok l¾ok 90
?lñyBG|þíð îz^ úuBÞ ok kõg óBíz^
?lGBü þì {øBÞ Aõø þâkõè@ l¾ok 57 ô wýè Ao pHíO àü úÞ oBG pø lýPvðAk þì Bü@
puApuokêPø ÝBOA oArø|240lýPvðAkþìBü@
lñyBG þì AoAk Ao óApùO úéXì þèBPýXük úhvð óBùW ? lýñÞ|þì Ùp¿ì ÿspðA ÿpèBÞ 10/1 lýðq|þì
oõÇG Ao ó@ pg@ úhvð úP×ø pø lýðAõO þì Bíy ô }píÎ ëõÆ þÆok óBvðA úÞ lýPvðAk þì Bü@

?lýðAõhG óBãüAo ?lñÞ þì eypO ÝArG pPýè oArø þu {ðBøk
ïpâõéýÞ 1000 pø lýèõO ÿApG lýPvðAk þì Bü@
qA êýÖ?wûl^ì@úBíXéÞÞúzüo oBývG RBuBvcA òPyõð úÞ lýPvðAk þì Bü@
}qoA BìA QuBùð@ ókpÞ óBýG ôokôo qA pO óBu@ ?kõy ÐÇÚ þéãñW Qgok 51 lüBG lülW nÒBÞ
òýðôlG úÞúyBG IèBW îø Bíy ÿApG lüBy # ok úÞ|þìBãñø óAkoõðBÃÖ lÚ lýPvðAk þì Bü@
w^ îýâ þì ópÞ NBK úG ,Bø þðApüA Bì Ap^ ? QuA pPzýG þvG òP×â ôokôo
òüpPâorG BG qAôpK ïBãñø úG lýPvðAk þì Bü@ ?kkpâ|þì pOlñéG pPì þPðBu 7 BO 5 lñPvø BÃÖ
!?êýÖ wÞBG ëBPXük qA lýðAõO þì þDAõø ÿBø QÞpy JpÛÎ.lýðrG àéK oBG àü lýPvðAk þì Bü@
úð ûoAk ÈGo êýÖ úG úð ûríyõg þÞAoõg òüA óõ^ úG Ao óApùO úéXì ”ÿBÖ ÿAô“ òPyAk óôlG BíýKAõø {ýð Ao {ñíyk BO koAk qBýð óBìq ûqAlðA òýíø

!!... úG ?lýðAõhG óBãüAo ?lðrG
úG ÉõGpì ,ly óApüA koAô úÞ ópÞ NBK ëlì òýèôA qA Bùð@ óBýG úÞ ÿA úéíW úu úÞ lýPvðAk þì Bü@ úhvð lýðAõO þì Bíy lýPvðAk þì Bü@
léýÖpPv^ îuA úG kõG þvýéãðA QÞpy àü î×uBC Pì ïoAk QPuôk QuApO|Qhu R|çíW úíø ô lýðAõhG Býðk puApu qA Ao óApùO úéXì þèBPýXük
ok îüoAk úXùè Bø þðApüA Bì óõ^ ô (Chesterfield)
îýP×â ô îükpÞ ÿqBu ûkBu ôo òüA qA ,þéì îýO lc ? lyBG þì òÞ àíÞ òì úG ô ?lýDBíð QñüpK Ao ó@
úG þßzì xBHè úÞ þðBvÞ úÞ lýPvðAk þì Bü@ lñyõK þìrìpÚ úÞ þðBvÞ úÞ lýPvðAk þì Bü@
!êýÖ w^ lðpýâ oApÚ úWõO koõì lñøAõg þíð lññÞ þì òO
,lðpG òýèôA îuA úG ØéPhì R|æõ¿dì òPgBñy ? lðoAkoõg pG kõg úG QHvð ÿpPzýG kBíPÎA qA
... ô ,wßñýéÞ ,àýOBì ,wßPüAô ,Bßüo ,lüBO ,QÖBO ,wìAk@ :êTì .úükBÎ þéýg óApüA ÿõO ? lðoAk qBýð Bíy áok ô àíÞ úG þèô þì ëõÆ ëBu óõýéýì 252 úÞ lýPvðAk þì Bü@
Quôk îø þ^pø òýyBHð ÿrý^ óApãð ô òüoõhG ôo þÞAoõg òüA QcAo ëBýg BG òýðõO þì Bíy |æBc l¿ðBK lýyoõg úýðBS pø ok úÞ lýPvðAk þì Bü@ kõg oôk oBG àü ÿpýy ûAo óBzßùÞ úÞ lzÞ
ô kõðô l¾oBù^ úG Ao ósôolýø òO óõýéýì êù^ô
:òýñÞ }Al¾ òüoAk ?lgp`G
.úãük rý^ pø Bü ,ë|çG êâ ,ûkAk õG Rom ,léýÖpPv^ ,êýÖ w^ ,ópÞ NBK ?lñÞ þì êülHO îýéø òO óõýéýì YñK ëõÆ {üArÖA êìBÎ òüpPíùì lýPvðAk þì Bü@
«BHüpÛO xoBÖ Yýég QcBvì lýPvðAk þì Bü@ IuBñì þðqô ûApíø úG ïAlðA IuBñO òPyAk ,píÎ
xoBÖ Yýég ,QuA óBìpÞ óBPuA QcBvì BG pGApG
?QuA
?QuA ÐGpì pPìõéýÞ oArø Qzø þâlðq qôo 21 ÿõÛéc ïpÞ lýPvðAk þì Bü@
þP×éÞ úG RõHßñÎoBOpâA úÞ lýPvðAk þì Bü@ píÎ ëBu 150qA {ýG ú^Büok þøBì äuô lñÞ|þì
þñýãñu lðAõO þì kõy ûlýñO îø úG kAlì àü rÓì
? koAk
?lñÞ êídO Ao äñüõG åorG ÿBíýKAõø àü Ao óBy þâlðq úÞ þüBùð@ úÞ lýPvðAk þì Bü@
lðoAk pËð ok òýulñùì úÞ lýPvðAk þì Bü@ ÿApG þvÞ úG kõg lññÞ þì óApãük qA QHÚApì ØÚô
úÞ lññÞ VAlcA áoõüõýðô ólñè òýG þG@püq êðõO
? lðoAk qBýð QHÚApì
þuBvcA pËð qA úÞ þüBùð@ lýPvðAk þì Bü@
ô ØýÏÂ oBývG ÐÚAô ok lñuo þì pËð úG ÿõÚ oBývG

? lñPvø ûlññßy
úÞ þðBìq ,BøoBì qA þgpG ok lýPvðAk þì Bü@
BO óBy IéÚ îXc ,lññÞ þì îÃø Ao ÿA úíÏÆ lðoAk

?lGBü þì {üArÖApGApG êù^

38

www.TEHRANMAGAZINE.com

ENERGY THERAPY
CENTER

úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok ÿoõãðA úHc úÒBGoõÚ
Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô
ÅApÛðA pÇg qA çÏÖ Býðk ÿBø úÒBGoõÚ ÑAõðA òüpOokBð qA þßü , ÿoõãðA úHc úÒBGoõÚ|#
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô .QuA ûkpÞAlýK RBXð
ûôpâõÃÎô |Reiki Master
þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO

.lüpHG òýGqA àürýÖBPì

þ¾õ¿g ÿBø xçÞ
þßüo }qõì@
ÿõñÏì þßýð ÈuõO

(310) 446-8724

ÿoõKÿBøêãñWokúÞQuAúÒBGoõÚÑAõðAqAà^õÞoBývGôokBðþÎõðÿoõãðAúHcúÒBGoõÚ |
BìA QyAkoApÚ ÅApÛðApÇgok úPynâ ëBu YñKok úÒBGoõÚ òüA .lñÞ þì þâlðqôpKoõzÞ ÿoõK

.lñÞ þíð lülùO pãük Ao Bùð@ pÇg òüA >çÏÖ<
ÿoõãðA úHc úÒBGoõÚ úG êýèk òýíø úG QuA oõãðA úHc àü ûqAlðA ô à^õÞ oBývG úÒBGoõÚ òüA
úÞ lñPvø þéìAõÎqApãük óAoõðBW ÿõuqA Bùð@oBßy úPHèAô þüAõøô J@lG ÈüApy .koAk Rpùy

.lølG oApÚ ÅApÛðA ÅpÏì ok ÿBø úðõâ ûko ok QÎpu úG Ao Bùð@ lðAõO þì

39

óApùO úéXì

!!! óBüBÚ@ÿBø Ùpc þÏÚAô ÿBñÏì

! úñÞ þíð áok õñì îðq :òâ þì Bøkpì þPÚô !ïoAk êýèk
õñì ÿBø|ûpÆBg ô Bø|ú¿Ú úíø :þñÏü þéýèk ú^ îñýHG îñÞ pßÖ oAnG :þñÏü

.ûly úPvg úãük ûlýñy .îñÞ AlýK ïoBÞ òüA ÿApG îðõO|þì
pu úýð|æõÆ }ApWBì :òâ þì Bøkpì þPÚô
úÞõO ?úý^ RoõËñì :òâ þì Bøkpì þPÚô oBÞàü òüA :òâþì Bøkpì þPÚô #
!!!!îñÞ|þì ØüpÏO RApG Q¾pÖ ???ÿoAk xBHè .QuA úðõðq
.lyþ^ïlýíù×ðîøïkõg|ç« ¾A:þñÏü
òÞ QcApPuA þíÞ :òâ þì Bøkpì þPÚô ÿApG {ýK ëBu oBù^ úPÖo RkBü :þñÏü ûpýW þGô ØýTÞô QhuoBÞ òüA :þñÏü
.ÿlüpg xBHè Rkõg .QuA IWAõì ô
!!ÿly úPvg
òÞ }õìBg ôo þÚpG ôoBW òüA BGBG :þñÏü .ûly äñO RApG îèk :òâ þì Bøkpì þPÚô ZAôkqA òì BG :òâ þì Bøkpì þPÚô
Bø|ú`G îñÞ AlýK õìBGAoõW îðõO|þíð :þñÏü ?þñÞ|þì
.îñÞ ûBãð ëBHOõÖ ïAõg|þì
!!!!IèBW ú^ :òâ þì Bøkpì þPÚô ... ô lñPvø úñupâ þvÞ ô ûly oBHñéO ïBø áp^ Qgo :þñÏü
!þðq|þì Ùpc olÛ^ úÞ jA :þñÏü
ok RBükBì ïrürÎ :òâ þì Bøkpì þPÚô úðõg ÿBøoBÞ ÿõO Bì :òâ þì Bøkpì þPÚô .ûqôlG ôo îñøpýK ÿBø|úíÞk Bü ûoõzG Qvýð

!!!ûoAlð þzÛð aýø Bì ÜzÎ .îýñÞ|þì QÞoBzì îø BG ú^ þðôk|þì úÞ õO :òâ þì Bøkpì þPÚô
}õìApÖ ôo óõì ZAôkqA kpãèBu qBG :þñÏü óôA îñÞ þì }BK ô Qhüo òì :þñÏü !ïoAk ÿlG úËÖBc

.ïlüphð ôkBÞ ô ïkpÞ .úñÞ|þì oõW ô ÐíW ïõu x|çÞ úÞ ôo ÿpÏy òì :þñÏü

ÿõO ÿAõg|þì :òâ þì Bøkpì þPÚô úÞ ôo îñýyBì ûpíð ô îË×c qA ïlðõg þüAlPGA
.îñÞ QßíÞ ïBy ókpÞ Quok iüoBO BìA.....ô ïpG qA îPgôpÖ {ýK Bø ëBu

ûkBì@rýìôo Ap^ ïBy ly þ^ wK :þñÏü .úPÖo ïkBü ôo õO lèõO
!?Qvýð oBÞ òüA ÿApG òì :òâ þì Bøkpì þPÚô

îýðõhG xok îýðõO|þíð Bì Ap^

:úÞþèBcok .QuAqôo 365 ëBu # 40
IýOpO òüA úG QuA QcApPuA ÿApG ÈÛÖ Bø|úÏíW úÞ lýðAk þìô îüoAk úÏíW 52 ëBuok –1

.lðBì þì þÚBG qôo 313
ÜýÚk ÿ úÏèBÇì Aõø ÿBìpâ êýèk úG úÞ QuA þðBPvGBO R|çýÇÏO úG ÉõGpìqôo 50 êÚAlc –2

.lðBì þì þÚBGpãük qôo 263òüApGBñG .QuA êßzì ëBìpð kpÖ àü ÿApG
141 òüApGBñG .kõy þìqôo 122 «BÏíW úÞ QuA ïq|æ ólG ÿApG JAõg QÎBu 8qôopøok –3

.lðBì þì þÚBG qôo
wK .kõy þì qôo 15 «BÏíW úÞ lHéÆ þì Ao eüp×O QÎBu 1 úðAqôo fôo ô îvW þPì|çu BìA –4

.lðBì þì þÚBG qôo 126
96 wK .kõy þìqôo 30 êÞok úÞ QuA ïq|æ AnÒ ókoõg ÿApGqôook QÎBu 2 B« PÏýHÆ –5

.lðBì þì þÚBG qôo
óBvðA úÞAp^ .QuA ïq|æ þñ×éO Roõ¾ úG oBßÖA ëkBHO ô õãP×â ÿApG qôo ok QÎBu 1 -6

.lðBì þì þÚBG qôo 81 wK .QuA qôo 15 kõg òüA .QuA þÎBíPWA ÿkõWõì
.lðBì þì þÚBG qôo 46 wK .lñøk þì ÁB¿PgA kõg úG Ao ëBu qA qôo 35 óBdPìA ÿBøqôo –7
.lðBì þì þÚBG qôo 16 wK .lñPvø ëBu ok qôo 30 îÞ Quk ØéPhì kBýÎA ô qôoõð R|çýÇÏO

.lðBì þì þÚBG qôo 6 wK .lýðAonâ þì ÿqBG úG Ao qôo 10 Bíy ëBu ok –9
.QuA þÚBG pãük qôo 3 ô kõy þì þÆ ÿoBíýG úG qôo 3 êÚAlc ëBu ok –10
.lðBì þì þÚBG qôo 1 wK .lðpýâ þì pG ok Ao qôo 2 îø þ¿hy oõìA püBu ô òPÖo Bíñýu –11
.lðAõg xok qôo ó@ok óAõO þì úðõã^ .QuBíy lèõO qôo óBíø ûlðBì þÚBG qôo 1 -12

www.TEHRANMAGAZINE.com

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |15 BG
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA :ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

BðpŸG ZpüA pPÞk oBãýu lýðAk þìBü@
àyrLðAlðk ?!ûoAk Qý¾BgolÛ^

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | lýìA úG þâlðq ô þPì|çu py qA pO Ðüpu ú^pø Bíy úy þì UÎBG ólýzÞoBãýu -1
ô lüoAnãG Rpg@óBùW úéíW qA ÿpOlülW ÿBø|ú¾pÎ úG BK lýðõPG ô lýzG Á|çg Alg
ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì !lýñÞIvÞôo ÿlülW ÿBø|úGpXO
YñèõÚoBãðA kBýì ëBc óõOpu òý`íø Alg úG òýñÞ þì þüBø úÖpu úü òýzßGoBãýu þPÚô -2
lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì
! kBýì ëBc óõPzy þñÏü òyBG úPÖpâ ôo óõO úüo
óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ ô ÿB^ BG þÛýíÎ þ×ÆBÎ ÈGAôo úÞ òy þì úWõPì Rlì úü qA lÏG òPvø ÿoBãýu úÞ þüBðôA -3
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA
! ókpÞ AlýK úÖBßvð
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 ,þOAnýG ,ÿoArýG ,ÿoAlýG ,þGAõg þG ,ÿoBÎ þG ,ÿoBÞ þG ÐÚAõì ÿApG òýzG ÿoBãýu úâA -4

!òüoAk oBýPgA ok ôo óBßìA òüpPùG ÐÚAõì püBu ô þPcAoBð ,þèBdyõg ,þðAõýè ,þGApýu ÿoBíýG
ô lülW óBPuôk òýðõO þìô òýy þì óBzgok þÎBíPWA ÈGAôo ÿAoAk òýzG ÿoBãýu úâA -5

! òýñÞ AlýK ÿkôk Ñõð qA ÿkBüq
óõO Quôk wGqA úÞ òýñÞ þì AlýKôo þðBPuôk òýyBGoBãýu óAoAlüpg FrW Bíy þPÚô -6

! kõG løAõg pO|ÜýíÎ oBývG Bíy úG þPuôk Ñõð áok ô òñýG þì þñüpýy êßy úG ôo Bíy óoAk
þíð Ápc Bø ÿoBãýu Quk qA|þìõíÎ ô úPvGpu ÿBø|Èýdì ÿõO òýzG ÿoBãýu úâA -7

! òýyBG úPyAk JB¿ÎA {ìAo@ úy þì UÎBG }kõg òüA ô òüoõg
úGëõKþéÞôòýñÞQÞpyoBãýuápOþðBùWúÛGBvìÿõOòýðõOþì,òýzGÿoBãýuþPÚô -8

!òýðrG IýW
{ýO@ókpÞòyôoÐÚõìòüoþìàýðàýKúGóBPuôkôïAõÚABGþPÚô,òýzGÿoBãýuúâA -9
óAõñÎ úG ôo óõOkõg ô òülG óõzð BðôA úG ôo óAoõG ô kBG óBýì ok QüpHÞ ókpÞ òyôo }ôo òýðõO þì

!lýñÞ þÖpÏì þéì óBìpùÚ àü
òüpðqôoúüúâAúÞÿoõÆòýyþìÜýÖopPzýGóõP^õÞpuÿpKõuBGòýzGÿoBãýuúâA -10

! úy þì äñO óõOApG {èk {ÒApu
püq ,ïBG QzK úðõg ÙApÆA ÿBø|ú^õÞ wK ú^õÞ BG lýðõO þì òýzßGoBãýu úðBý×hì úâA -11
úzG ûkpG }qA þíuA Qvýð ïq|æ Bü òükpßð úWõO óõzùG kBüq |æBc BO úÞ þüBøBW pãük ô òýìq

! òýzG Bñy@ pPzýG
òýñ`íøôQíýÚóôqoAÿBø|QðAoôkõDkôpÇÎ,òéÞôkABGòýzÞþìoBãýuúðBý×hìþPÚô -12
úPHèA(lýñÞ|þì xBvcA ô òýy þì pOBñy@ ûpýÒ ô relax ,óBzð xôpg ,p.k ÿBø wìAk@ ÑAõðA

! òüly ëlHì lý×u ÿBðôlðk BG õHyõg|þìk@ úG )óõOkõg
þñýãñuóõPHýWÿõOúÞþüBøëõKpyqAòýðõOþìpO|QcAoòýzßGoBãýupPzýGú^pø -13

! òýzG QcAo úñÞ þì
þâlðq òýðõO þì pO QcAo óoAk ûkõè@ ÿAõø úÞ åorG ÿBøpùy ÿõO òýzG ÿoBãýu úâA -14

! ûk þíð óõOoAq@ óBñ^ ó@ Aõø þâkõè@ êßzì ô òýñÞ

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

ÿBø þðBíùì úG þPÚô kõG lýìA òì þâlðq þOBËdèóBíø,QgAlðAkAõÖóBPukkBüúGApì 31{hG
ôAëBHðkúGÈÛÖòìûBãð,îýPÖoþìþâkAõðBg Ao ïA úñýu þÃÓG . kpÞ îÞpO úzýíø ÿApG úÞ .QuAþèBgþéýgúðBgòüABìA|- |
Apì lýìA olK ïly úèBu ûlXø þPÚô , kõG àyA ólýß^ôpÖ ÐðBì þPhu úGô kpzÖ þì þPvø úðBg òüAokõO , lýìA Qvýð þèBg|- |
ôA ïkpÞ AlýK òýÛü òì ô lýìBð }kõg xôpÎ .ïlyþìîüBø ?QuApPùGòìÿApGòüAqAÿrý^ú^
úèBu {y ô QvýG þPÚô . QuA òì pvíø ïAo@ ApìolÛð@õO Ap^pg@ , îévÎ , ïrürÎ|- | úßýèBcokôlðByõKAo{Ooõ¾àyARApÇÚ
îP×âAoúéGòìþPÚôôQvzðòìoBñÞôAïly õãG pdu Q×â þì ïokBì Izük ? þñÞ þì ÿApG òì :Q×â kpzÖ þì þìpâ úG Ao îðBPuk
òüAúÞQvðAkþìlüBy,kqþãðoþGlñhHè ?QñÞ þì QìAo@ ú^ !þøAõg þì ú^ ÿpýËð þGpvíø BÏÚAôõO , ïA ûkpßð ÿoBÞõO
úPuAõg þì ôA ú`ð@ qA pPzýG þéýg ÿqBG ôîøAõgþìAoêvÎîüõãGïokBìúGîPvðAõPð ...þøAõgþíðÿrý^òìqAúÞþPvø
îPuôk ïlýupK þPÚôô kõG Yýâ , úPÖo {ýK !QuAIýXÎîøïkõgÿApGòüA îüBùñO râpø , îøAõg þì rý^ àü ÈÛÖ|- |
ô ûly þðBH¿Î òì kpÞ îøBãð ÈÛÖ ? ÿoAk þíÒô ûlì@ lWô úGôA ÿ úðBÚkB¾ QHdì qA !oAnãð
?ÿoAlð îPuôk wK :îP×â .kpzÖAoîHéÚ kõWô úG Ao þDAlW òüA lðAõO þì åpì ÈÛÖ|- | oõK Jkõì BðAlðBì
RoBñÞ æBc úÞ ïoAk QPuôk Q×â þPhu úG êvÎ?lüAûlyØýÏÂolÛð@Ap^|- | ....åpì ÈÛÖ , koôBýG

ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
|... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq

.îPvø .êvÎîøAõgþíðAoþâlðqòüApãük|- | wKïkõGúPvðAõOúßñüAqAòìôQÖolýìA | |:êvÎ óBìo òPìqA þPívÚ
ô lðByõK Ao òýÏì îðBg óBHè ÿkpu lñhHè þG {ðBíz^ þãñO ëk Rly qA îPvðAk þì îýüõãG òPyAk Quôkô ÜzÎ qA Bø Rlì qA ô ûkpÞ ØüpÏO úPgBÖ ÿApG Aorý^ úíø
Ao îèBc þâlðq òüArý^ úíøpãük : kAk úìAkA ô QuA úPÖo kõâ òßíì ÿBùPðA BO ô äðo xBHè . kõG ûly þâlðq RoApcqArüpHè îHéÚ úG QuAõg þì ôA úPgBÖ þðAk þì :îP×â
úG ! þÎõùO xBvcA IXÎ , lðq þì îø pG qôpìA úÞ ûly ÿkpì äñO ëk ôA îPvðAk þì qAlðA wK BG , ïly ZoBg úðBg qA ô ûlýyõK óBíz^ pýSBO QdO olÛð@ BìA lüõãG òì
ôA úG lük Ao lýìA ûoBGôk ÿqôo pâA îP×â ïokBì .koAnãðîüBùñOrâpøkoõgîvÚ úG ô úPÖpâ þPvGok òýyBì îPyAk úÞ þíÞ QvðAõPð úÞ kõG úPÖpâ oApƒÚ îƒÛyBƒÎ
ÿoõÆlGBìAïkõG{ÛyBÎòìúßñüABGlüõãG BÏÚAô Bíy òýÏì îðBg lýðrð Ao Ùpc òüA|- | îPvðAk þì úßñüA BG , îPÖo òýÏì îðBg ólük þì }kõg . QuA ûkpÞ ZAôkqA lüõãG
.lðq þì îø pG Ao îèBc .lýPvøpýËðþGôBHüq . kpÞ îøAõg QñÏè îýí¿O òüA ÿApG Ao ïkõg þì õO úG ûqBÓì ok qôo ó@ pâA lüõâ
QuA oApÚ pãì , lýPvø lýìA Bð olÛð@ Ap^|- | îvÚAlhGîPvýð:Q×âôkqþãðoþGlñhHè îðBg JAõg ÝBOA úG Apì QìlhzýK oBG òüA îø òì õƒO ZAôkqA qA wƒK úƒÞ îƒP×â
?lP×ýGþÚB×OA !QyAnâþíðîüBùñOïkõGpâA,îPvýðúÞ óBzüAqAàyrK:Q×âôkpÞþüBíñøAoòýÏì òì ô þPvßy þì BíPc ïkpÞ ZAôkqA
lüõâ þì òì úG þuBvcA :Q×â þPhu úG ly þì pãì , {ìlýíùÖ þì Jõg olÛ^ .lññÞ QcApPuA ÈÛÖ úPuAõg Q×â ôA îPyAlð Ao õO òPvßy QÚBÆ
....{íñýGþíðpãük pÆBg qA Ao lýìA óBíz^ ÿA úËdè ÿApG þPc Ao ôA îPvðAõPð ïly koAô ô ûkq ok þPÚô Ao rý^ úíø îÞ îÞ òì úG úPuAõg þì úÞ
ólük ÿApG àyrK úÞ kpÞ ïçÎA QìlhzýK |!lýñzðAooôpÒqApKôúðAkpìòýñÆó@ôkpG úÞ kõG úPÖo òýG qA olÛð@ , îuBñzG Apì ܃zÎ QƒÏuô þƒPÚô BƒìA lƒüõƒãG
ápO Ao ÝBOA îPuAõg þì , ûlì@ òýÏì îðBg : îP×â ô ûkq {ÒAk óBPuk pG ÿA úuõG ôo ó@ püq þívW îñÞ oôBG îPvðAõO þíð þì ôA þPc , úPvðAõPðpãük QƒgBƒñy
.ïrürÎ óBíG :Q×â úÞ îñÞ .lýñÞ{yõìApÖ .QuAúPÖpâoApÚäðoÿAûõùÚþPhO ô lüõãG pdu úG Ao ÑõÂõì òüA QuAõg
ok kpÞ }A úñüBÏìô QÖpâ AoôA ÄHð àyrK ?}õìApÖ|- | .kpÞqBGAo{ðBíz^,îPvzð}oBñÞ
:kpÞ þì {zðqpu Iè püq úßýèBc rýì@ óõñW ÿA ûlñg , ólülñg úG kpÞ Ñôpy !þPvøõOïrürÎ|- | . lñÞ AlÖ Ao ôA
QuAÿoBÞú^òüA?pPgkÿpýíGþøAõgþì BG ûlñg òüA ïBXðApu , ly îPzcô UÎBG úÞ ô òýãíÒ ïkpÞ þìpßÖ ú`ð@qA {ýG {ñýñÆ ?þPyAnãð Ap^ úðAõük Jõg -
þPc úÞ ïlýñy , ÿoõg þíð AnÒ Ap^ ! úßýèBcok.Qhýì@îøok{ñPvüpâÿAl¾ . kõG þyõìBg úG ôo þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc
, ÿA ûkpÞ ÐÇÚ îø Ao QüBøôoAk Ùp¿ì òì IéÚ , ïoAlð þðAõO :Q×â , Qvüpâ þì RoõÃc úG þéýg , þüBýG ly þíð ïoôBG|- | êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc ô kAk
Qvüpâ þì óBñ`ð@. kõG ûlyôo úGôo
{ðlG }qpè ÐðBƒì îƒPuAõƒO þƒíð úƒÞ
ólük BG ô ûkpÞ òyôoAo ÕAp^ ,ïõzG
Qzcô úG }A úPvßy îø ok ÿ ûp¿^

.ïkBPÖA
|********|
{ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA qA ô kpÞ
{üõg úG Ao óAõW óApƒýGk ôBƒøpƒPgk
úðApPgk þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõƒÇƒÏì
Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpƒHè
BO BìA , ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞ pßÖqA

. ïlzð ÜÖõì Iy pg@

?ÿpýíGþãñzOôþãñupâqAþøAõgþì ûkqAôk þPÚô qA løAõg þíð Ao þvÞ pãük . êvÎ ïoAk qBýð |********|
...kpìîøAõgîÒqAòì|- | ÿúíø,îPvølýìAÜyBÎïlýíùÖïlyúèBu RoApcó@,ïkpzÖQukokAo{ÒAkóBPuk
44

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ôoAkpGQuk,ûkpíðîÒqAþvÞëBcúGBO|- |
.oõhG Ao QüBøôoAk
òì ôA òPÖo BG , QÖo ô kpÞ ê¾ô {üApG þìpu
ok îPzâ pG úðBg úG ô ûkpÞ þËÖAlg îø
. lüqpè þì îÒ qA ïkõWô ïBíO úßýèBc
?êvÎûkBPÖAþÚB×OA|- |
ïkpÞ þì ëBýg , kpÞ ïpýâ êÖBÒ ÿoõÆ lG
ô ûlðBì þÚBG {ñPzâ pG BO þPÎBu qõñø
Quk ØÞ BG , îñÞ úüpâ þâkBu úG îðAõO þì
òýíø :îP×â ô ûkpÞ áBK Ao îOoõ¾
...ÿoõÆ
.QíñýHG!ÿoõÆòýíø|- |
QgAlðA ïA úPÖo kõâ ô jpu óBíz^ úG þøBãð
wýg ô òýãíÒ ÿBø îz^ òüA :Q×â ô
úG eH¾ qôpìA òýíø úÞ QuA þévÎ óBíz^,
?QuBýðk óq òüpO QhHyõg Q×â òì
ôApg@ , kAk þìoAq@ Apì }pâ {ðqpu òýñÆ
!ïoAk þuBvcA ú^ òì QvðAk þì ú^
{ñÖk ô ûkpG kBü qA Ao pdu þâkBu úG ôA pâA
òüA Ap^ ! îPvðAõO þíð òì Ap^ , kõG ûkpÞ
Ao ïkõWô ÿ ûom ûom QyAk ÿqôpýK
?Ap^BìA|- | .lyþìpOûõßyBGôpOBHüq : Q×â þPhu úG òPvüpâ ÿA úÛýÚk qA wK kBüpÖAoîÒúíøòüAlyþì}BÞ!lüõWþì
ô QglðA îüBø úðõâ ÿôo àyA úG þøBãð ûBýu îø qõñø lýìA úÞ ïkoô@ pÆBg úG ÈÛÖ , QuA lG þéýg òýÏì îðBg ëBc :îP×âôlðByõKAoîðBHèþãðoþGlñhHè.îðrG
.ïrürÎBøàyAòüApÆBgúG:Q×â IéÚ qA þíýð lüBy ! òì ÿAlg , lyõK þì .lñýHG Ao õO løAõg þì . òÞ oôBG , kõG úPÖpâ îèk ÈÛÖ
RBËdè ó@ ok QuAõg þì îèk !òì ÿAlg .kõGpduóBíz^pýhvOoklýìA ØýÏÂþíÞÈÛÖôA?úPgBÖþDõâþìú^|- | ?ÿkõGúPÖoþDBWqôpìAõO|- |
.kpÞîüAl¾àyrKúÞïõzGòÖk òüA , òýÏì îðBg lüoõg þíð AnÒ Ap^pg@|- | . kõG ûly ...úð|- |
.lñýHGAoõOløAõgþì|- | ?lýíùÖþì.QuAþzÞkõgBíyoBÞ ÿpPvGôA ,ôpG {ðlük úG ÈÛÖ , îðAk þíð|- | ?ÿôpGþPuAõgþìþDBWwK|- |
úüpâ þPhu úG úßýèBc okô ûly ÝBOA koAô Ao óApãük ÿBø Ùpc îñÞ þì {øAõg|- | .wüõñGAoóBPuoBíýGxok@.ûly îüBø{×ÞþPcúÞîPgAlðAïkõgúGþøBãð
}A ûkq iü ÿ úðõâ ÿôo pG Ao ïA úðõâ ïkpÞ þì .êvÎórGÿAûqBOÙpc,õãð BXð@úGAoïkõgQÎpuúGôúPyAnâAoþyõâ püq úGpu QèBXgqAô ïkõG ûkoôBýð óôpýG Ao
ïlyõOþâlðqkpìÜyBÎòì:îP×âôûkpzÖ Bøú`GlñðBíøBíy,ïoAlðÿAûqBOÙpcòì|- | ÝBOA qA þðBzüpK BG }olK ô okBì , ïlðBuo ÿõéW ô lýupLð þèAõu pãük .îPgAlðA
.îPÖpâ õO qA Ao ôA ô .lüAûlyqBHXè òì qA þèAõu úßñüA óôlG , lðly ZoBg îøok }A ûpù^ , Qvzð }A þyBÛð ÿõéGBO
îz^óõ^,kpÞAlýKþuBvcAú^îðAkþíð ïoõhGîðAõOþíð:Q×âôkqþãðoþGlñhHè òýìq òüA ÿBXÞ ok îPvðAk þíð . lñupLG {øBãð ok QHdì qA þðBzð pãük ô úPÖo ôpÖ
.Q×ãðÿrý^BìA,ïlükþíðAo{üBø løAõgþì{èkþvÞú^.îøAõhðúßñüAúð, .ûlyîPHd¾îøþvÞú^ôîPvøþÞBg úGôúPyAnâ{üôoúGôoAoþDB^þñýu.kõHð
Ao þãðo þG lñhHè fpÆ ô ûkpÞ lñéG Ao ïpu úðBy {üBøõì úG lðAõPð úÞ kõzG óAõOBðolÛð@ îðAk þíð îøqBG , ÿkBPÖA Qícq úG ïrürÎ|- | þG ô BHüq pvK ó@ þPuAo úG . ïly ûpýg ôA
þhuBKBìA,ïkq{üAl¾,ïlük{ðBHèÿôo úG ô ûlì@ óôpýG QhO òüA qA lðAõPð ... lðrG .ïlyõOoApÚþGAp^ þâkBu òýíø úG ? kõG ûly òì îùu pýËð
{éOBÚîðAkþíð.îPvüpâôûkqkBüpÖ.kAlð ...kkpãG }A þâlðq wÞ òüpO rürÎ ëBHðk , QyAlð òýÏì îðBg úG þPøBHy aýø pãük úÞ AlhG ?lýzhG þì Apì pdu !{ìkõGo
?úðBüQgBñyAo ÑõùOôAl¾þGolÛð@ûAõgþì{èkþvÞú^ óBW ûBOõÞ þOBËdè ÿApG úÞ ÿA ûkpì lñðBíø ú^ QvðAk þì pâA ! û@ . lýzhG þíð
.ly ZoBg ÝBOA qA ØuBO ïçÎA BG àyrK ?îøAõhGòìúÞkpýíGoô@ úÞ {ßìkpìô äðo þG óBíz^ .lyBG úPÖpâ ?ly þì
QhO ÿôo ïkpÞ qBG Ao îðBíz^ þPÚô .lüoõgþíðîøôoAkþPcBíyBìA|- | Apì, kq þì ÿlýLu úG ô kõHð ûBýu pãük pßÖ ëBcok Bü ûkpÞpùÚ òì BG lýìA îðAk þíð
ûkpÞ ê¾ô òì úG þìpu ô ïkõG óBPuoBíýG , ïrürÎ Qvýð òì kok ÿAôk BøôoAk òüA|- | ok Ao }A þðAõhPuA óBPzãðA . lðBupO þì Üég þâlðq îéÚ BG úzýíø êTì !QuA ókpÞ
.kpÞþìîøBãðûpýgúPgBÖ|. |lðkõG .õãGRkõgqAîüonãG þì ïoAk òì : Q×â ô QyAnâ îüBø Quk ûlñHüpÖ {üBø äðo IýÞpO þPc , lñÞ þíð
...òýÏìîðBg...òýÏìîðBg|- | lðAlGòìþâlðqqAQuAõgþìAp^îðAkþíð .ïpýì ó@ ÿ ûlñøk óBzð òüA òýÛü úG ô kõy þíð
ÿApG ÿly ûlðpG õO , êvÎ }BG ïAo@|- QuAõg þìô QvðAk þì Aorý^ úíø lüBy , þÖpc úÞ ly þì ó@ qA ÐðBì òýãñu þÃÓG }BÞ , Qvýð ÝBOA òüA ok ëB¾AôA úÞ QuA
.úzýíø pâA þPuAo úG BìA , lñÞ ïA úXñßy úðõãñüA îPvøÿoBÞQüBñWïkpÞþìxBvcA,îðrG .îðAõhG Ao }oBßÖA îPvðAõO þì
BGôlðBzÞ{O@ïkõWôúGôApâ{ðqpuòdè îøBãðQHdìBGòýñ^òüAîøqBGQvðAkþì Ao óAõO Bð óq ó@ ÿõéâ ïBíO þíco þG BG úÞ ?þðrGÙpcþøAõgþíð|- |
qA îHéÚ ÿA úËdè ÿApG òýÏì îðBg åpì kBü ?kpzÖþì{ðBPukokAoîðBPzãðAôkpÞþì .ïoBzÖþì ?ÿAúPÖoBXÞþP×âõOpãì,îüõãGú^|- |
.kBPvüA{LO , QvG Ao {üBø îz^ô lýzÞ þÛýíÎ w×ð lüBG lñP×â þì , êvÎ ïlýyõK ûBýu xBHè|- | úÞ þDôpýð BG ô úPgAlðA òýüBK Ao ïpu ûoBGôk
?kpìúPgBÖûo@?kpì|- | .kõGûkAkQukqAAo{ðAõOïBíOoBãðA .ïpýìþìúÞîðAkþìBìAþyõLGlýLu ûlýãñWîüõãGAorý^úíøkpÞþìïAúuõuô
ÐðBìkpÞþì}çOôkpzÖþìpâúGAoîðBPuk ÝBOA qA òPvüpâ ÿApG ô ïkpÞ pHg Ao àyrK òO pG úÞ ÿkBzâ ô ûBýu òøApýK úG îøBãð .ïkpÞ {GõéÓì ô
úüpâ , Q×ãð ÿrý^ , kõzG îðBPzãðA }qpè |:Q×âôlì@îüõuúG}okBì.ïlyZoBg þðBzüpKäðoþDõèBìpgÿBøõìôkBPÖAQyAk äðq ÿAl¾ ûoBGôk úP×ø ôk Qynâ qA wK
. kAk þíð {ðBìA ?ÿkõG ôA kpâBy õO .kõGûly{hK{èBGÿôoúÞ Q×â þì òì úG îHéÚ . kpÞ óBzüpK Apì ò×éO
.lñýHGAoõOløAõgþìôûlì@lýìA|- | .ûBOõÞþðBìqRlì.úéG|- | ÿApG , QuA òì úÚçÎ koõì äðo ûBýu|- | . lýñy îøAõhð þGõg pHg
Ao òüA úzýíø , koAk QPuôk þéýg|- | îðlük úG þPÚô îPuAõg þì lýìA qA òýíø .êvÎïçu|- |
ûlñü@úP×øok úìAkA .lüõâþì þéýg úðõâ òüA pg@ , lyõLG ûBýu lü@ þì ?þñÞþìúüpâAp^!þPvøõOúPgBÖ|- |
45

pOkôq QÖpâ ûqBWA BÚ@ þéÎ ZBc qA p¿Î óBg qôoõð úðBgoôq ok Bø úÏíW ûly oApÚ óApùO úéXì
úðBg ûõùÚ úG úéXÎ BG Ao kõg ô kõy Àgpì BìA .kpÞ ëBdyõg rýð Ao úíÆBÖ ,lñÞ ÿlypì
ÈuAôA ÿBHüq JBPÖ@ qõñø ô kõG p¿Î .lðBuo ,lÏG úP×ø ôk úÞ ly pPzýG þðBìq þèBdyõg îßüô þu {hG
.kq þì lñhHè óBü þñýìqô òýìq ÿôo úG ,oBùG úG þyqoô òüpíO ÿApG {ðAokApG ô lídì
QßíýðqA þßü ÿôo úG {ðAokApGôolK ,lídì :lñPÖo úðBgoôq
úüBu püq úðBg ûõùÚ ÿkôoô ok ÿõéW ÿBø þuoAoAqBG{Hðpu,óôlýìûrHuúðõgûõùÚ
,lðlýyõð þì ÿB^ ô úPvzð óôoBð Qgok þéýg ïBÚ@ BG {GBcB¾ )Bøqôk {×Þ( Bøqôk
ó@pGRnèBGúÞkõGlídìolKÿõéWrýðþðBýéÚ AkpÖ ,òPvø îø þã`G ÐÚõì ÿBÛÖo qA ,úPuôk
rýðÿB^ÿAúÎpWþßKpøëBHðkúGôkqþìàK þOBu ô oõu pHíÓýK RpÃc UÏHì úuAô Iy
.lýyõðþì þìþãíøúÞûkpÞRõÎkîøôoBì,úPgAlðAûAo kp®ÞAlø qA ÿA|úPyõð

ëBÛð lypìp×ÏW )oBWBÚ úévéu ûBykBK òüpg@ .kõG ûBy lícA òýzýK ûoBíy ú¾çg|
lüBG òýíø úuAô ópHG óBýG ûoApÚ pùÊ qA {ýK kApÖ ôA þãèBu YñK ok p×ÏW olK
BO qôpìA îø ïõðBg xlÚA ,îñÞ {ìõíO IzìA kõg qA pPâorG pøAõg 3 ôA .kpýì|þì
Iy ïBãñø( kpÞ þì àíÞ ô kõG BXñüA ÕAp^ pu oBßPìlg ÿA|úðBg ok }okBì .koAk
úGqBÒ@þãèBu ûk òuqAp×ÏW .kõy|þì
.)ÕAp^ pu lñP×â þì Ao ÕAp^ ókpÞ òyôo ô
ó@ ,Qgõu }pøAõg ÿApG {èk p×ÏW
ûkpÞÿkpâByþãèBuûkòuqArýðòýðqBðpPgk ,þðBHÒBG kpâBy AlPGA .lñÞ|þì oBÞ
ôûlyþÆBýgîðBg}kõgÿApGúÞæBcBOkõG lÏG þOlì ,ûlðpK BG ÿpýâ|ëBÖ þOlì
úãð pÆBg úG BìA QyAk êdì ok þíuo ô îuA àü ok ÿkpâBy wLu ,þãðpÖpùy
òO râpø {âpíðAõW pøAõg îýPü pPgk qA ÿoAk ÿqôo lñ^ ,þyôpÖ eýHvO ô pùì ûqBÓì
úPynâôkôQvýGqA{ñu,kAkþíðZAôkqAúG {üBK úðB×uBC Pì úÞ þñÞ ôoBK ÙpG îø
pTÞAlcBü,13Bü1|2,óApPgkúÞóBìqó@ÿApGô QüBùð ok ô kõy|þì êýéÎ ô lñßy|þì
îßc ,lðkpÞ þì ZAôkqA QvýG ô ûkqõð ô |18 úðBg|ûõùÚok AoôA {âorGpøAõgpøõy
óAoBãPuAõg ú^pâ .QyAk Ao ûlýypO pPgk kõy|þì ô lñÞ|þì ïAlhPuA {üõg
úéíW qA ,lðkoô@ok Al¾ úG Aook úGõÞ ÿoBývG êýèk úG úÞ ó@òí ,þ^|ûõùÚ kpâBy
þì {ß^õÞ pvK ÿApG Ao ôA úÞ îðBg xlÚA kõg qA òPyAk ûpùG ô Jp Jõg òPgAõð
QüBùðok BO kpÞ ÿoBzÖBK îø þéýgô QuAõg ok úÞrýð ØéPhì ïBüA ok ,Buo ÿAl¾
ÿpãük pvíø }pvK ÿApG ô ly kpu ëk Jp ,QuA þOBu ôoõu úðBg|ûõùÚ
úãð ,Qícq ,oBÞ ÝpÒ Ao kõg úíÆBÖ BìA ,lürâpG þuôkpÖ ô Bðæõì qA ô kqAõð|þì

.kõG ûkpÞ }pøAõg pPgk }oôpK ô ÿoAk .lðAõg|þì
úP×ø BÚ@ xBHÎ ,Apøq åpì qA wK ëBu àü BO qA wK ëBu àü Apøq }pøAõg
,lì@ þì òüôpK oAlük úG qôo ôk Bü àü ÿA ô kpýì|þì }lðqpÖ BùñO ô òýèôA lèõO
JBHuA {üApG ,kpÞ þì ÿqBG ôA BG Ao þOBÎBu
þì óBÞkõÞ êýì JBG ÿBø þÞAoõg Bü ÿqBG qA ûlük lÏG ûBì lñ^ rýð úGBGo }okBì
úGÿoAkúãðZpgîøóBìõOûkþøBìúPHèA,koô@ pG ûBãðBW þíÒoBGô klñG|þìôpÖ óBùW
Apøq RõÖqA wK ûBì ûk BìA ,QgAkpK þì úíÆBÖ àñüAô lñýzð|þìp×ÏW óAõOBð ÿBø|úðBy
Áõ¿g úGô kpÞoBýPgA ÿlülW pvíø þPÚô ...óBPuAk úìAkA
pãük ly ÿpvK IcB¾ ó@qA lÏG ûBì |9 þPÚô
.lì@ þì òüôpK oAlük úG pPíÞ ###
,oBG àü ÿA úP×ø úG ly êülHO oBG |2 úP×ø qõñø úíÆBÖ ,lýuo úðBg úG þPÚô #
,ÿlìôA }õg ,óBWp×ÏW ÿlìôA }õg - BýG QuAo àü RoBÞqA lÏG îøõO ,îüpG îüAõg àü þøBì úG lýuo úÞ ó@ BO oBG |2 þøBì wLu ïk ÝBOA ok qõukpâoõð püq ô kõG oAlýG
.òýzG Bìp×G .BXðôA kpÞþìûqBOÿoAlük,lì@þìûBìpøëôAúÞ,oBG oBñÞ òýìq ÿôo,úðBg ÉBýg úð ô ÿok
æBc BO òì !!úýüB×¾BGô ëBc BG ÿBW ú^ - ÿBø úðBg ûõùÚ qA þßü ,úðBg ûõùÚ òüA( BG Ao òüôpK BO QyAlð rýð Ao ó@ QÚô þPc ú^oBK úG ô úPvzð òüôpK JAõhPgo
.ïkõGûlìõýðBXñüA Ðé ok óAlýì ûrHu ok úÞ kõG QhPüBK åorG úðBg óBíø ok ,kpHG eüp×O ô }kpâ úG }kõg .kq þì óqõu ÿlý×u
.þyAkAk ÿlìôA pük -
îø þéýg ,QuB×¾BG þéýg ...ûo@ - oApÚ Bøqôk þuoA oAqBG úðBøk ô þGpÒ JõñW þì þPGpy Bü ÿB^ ,kpÞ þì ÿpLu Ao þÛüBÚk
ô úPzâ pvK úG olK qA ,lWolðAlW úÞ úýíülÚ þðôoBð óBPgok }A ú¿hzì QìçÎ ,QyAk ú`ÚBÆ pu þPÞBK ok Ao òüôpK úðBýøBì ,lýyõð îøoBÞúü,úðõgoôqîPÖolídìBG...ûo@-
.QuBìþíülÚÜýÖo{HcB¾îøæBc ÿBÃÖ ô úPyApÖA óBíu@ pG pu {üõéW úÞ kõG .QÖoþìôQyAnâþì JôpÒ BOpùÊqA úÏíW ÿBøqôo lyoApÚ ,îPÖpâ
kõG ûlýupð BùPðA úG lídì olK úéíW qõñø rýð Qßíýð lñ^ .koô@þì kõWô úG Ao ÿpünLèk lðqpÖ ,òüpýy óBW óõ^ úíÆBÖ BìA BO Ap^ õO BìA .îñÞ oBÞ lypì ÿBW ô BXðôA ïpG
oBñÞ Qßíýð ÿôo ,pÚõì ô ëBu óBýì ÿkpì úÞ ôûkAkoApÚBøóôoBðúüBupüqôúðBgûõùÚÿõéW óBGpùìÿokBìóõ^ôQyAkQuôkAo}pøAõg ?ÿoAlýG æBc
.QvzðóBð@ ok úÞ lðkõG ûlðByõK Ao {üôo îýéâ ô }pÖ BG ÿApGxôpÎxBHèBøûk.kpÞþìÿoAkúãðôAqA {Pgôk oBÞ úÞ ïoAk xôpÎ xBHè úü -
!ÿlìôA }õg ,þPzì ÿlìôA }õg - Qßíýð ó@ÿôo óBüpPzìqA ,Aõø þGõg úìBãñø Bø úHøAo lñðBì }kõg BìA kõG úPgôk óApãük ÝõXñì }ôo ïoAk þíÞ úü ÈÛÖ ,ûly ïõíO
?Qvýð pvÞ ô îÞ ÿrý^ .)lyþìþüApünKrýðBø QhGúðBgúGôlyþìxôpÎlüBHðrâpøþüõâ þÖõPvì ûõð þuôpÎ xBHè .îñÞ þì ÿqôk
òýíø ,}AkAk ZBc QOõÎk qA óõñíì - úHñzXñK ,kAk lídì úG úÞ þèõÚ ÜHÆp×ÏW úÞ òüA }õgpHg BGp×ÏW Iy ó@BìA .QÖo þì püqô Qvhð àèBííèA þÖõPvì( úßèBííèA
46

www.TEHRANMAGAZINE.com {ðBßévì îøô óBPuôk qApãük þßü ÝB×OA úG þüB×¾BG ô þãñzÚ ô kõG Rpýg pÞm úÎBvèA
úG oõÃc ÿA úðBg ûõùÚ òzW ó@ok ôA ûApíø úÞ .RA úðõg ûõùÚ
lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG kpÞ ApWA ëBc IuBñì ÿA úÏÇÚ ,kõG ûlðBuo îø úðõg ûõùÚ ,þPzì îüA ûkoôpK àíð Bì -
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ RõHS úG Ao }A ÿqBu údülG pñø pãük oBG àü ô :kAk úìAkA wLu ô ...úOkõg ëBì
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G .lðBuo þðõgflìqA,îüoAkúìBðpGþéýgIzìA-
ô QyAk úìAkA úðBg ûõùÚ Iy ó@ òzW ...pOBýO úìBðpG BO õãG
(626)3-50-50-50 úÞ lðkõG ûlýuo ÉBzðô þyõg ZôA úGoBÃc ÿBW qA wLu úðBg ûõùÚ IcB¾ kpì
ô kqõðAq úèBu QvýG p×ÏW êGBÛì ok oAlìkpu BG ô kôpG {ðBüpPzì püBu ÕApu úG BO QuBgpG
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì þñÏü !!kBùð ôA ÿõðAq ÿôo úG Ao òüqpHO .lñÞ þupLèAõcA ïçu óBð@
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük ,lýuõGAoòüqpHO,lylñéGp×ÏWlñÞþüBíðpñø BìA ûly kBvÞ úðõg ûõùÚoAqBG úÞ úPuok -
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW óõ^ úÞ QuAõg }qõK oBÃc úG ôo wLu ÿBüpPzì qõñø pßy ôoAlg úðõg ûõùÚ òüA
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA ûApíø Ao {Gp Anè ,úPyAlð þéHÚ þâkBì@ .ûoAkõykõg
ÿAl¾ô}õgÿAô@BGëBcòüABGþèô,ûkoôBýð ÿqôo Alg ëBc pø úG ,óõW BGBG ûo@ -
(310)274-7474 qA ô lðAõg xõÆ îýßc qA ô kAk pu {üBuo Bü ,þyBGqõü úðõg ûõùÚ êTì úÞ úPuok ,úðõuo
:Q×â}ôBýu,úìBñøByïõéËì BñüA BÚ@p×ÏW ÜGBu úðõg ûõùÚ Bü þyBG úXñK
47 ÿôpâolðAqõýupâkpÞúãð BøpÎByôÙApyAôóBýÎAôëBWoôóõâorGÿBW
ÿôolý`ýLGpãíPuÿôpâ ô pâoBÞ Qzì úü ÝõOBK ô Qvýð óAoõñhu ô
lýuo}ôBýu{ýKõ^lìBýG ûoB`ýGpýÛÖÿBøïk@ôBñGôRBWúéíÎôIuBÞ
lülKBðlyïpyôÿkpíðAõW .ûoAkõykõgþìpâôB×¾BìAQuBìkõgêTì
QÖpâAoúyÿõìó@ôQukkpHð úÞ úðõâ óBíø úðBg ûõùÚ Iy ó@ úìBðpG
...Q×ãyÿAÿôoúG}lýzÞÿoAõhG ëõuoؾôokþðAõgflìqA,Q×â{HcB¾
áBgúGAoóBüsêýKlñß×ýG úG þPc úÞ ,ly Ñôpy pHìBýK óAlðBg ô ïpÞA
áBGúðlHùLuóAq}lì@ïpyúð Bø úðBg ûõùÚ ok( lýuo îø ókBùð òüqpHO
ÿôpâòüoq,kBùñGQzOþßü qAô@ úG oBÞô ly þì þðAõg pÏy þPÚô æ« õíÏì
ÿôo{ðAlñ×uõâóõ^lý`ýKúG úÞ þðBvÞ Bü wÞ ÿõéW ,lýuo þì þðAõg
}puòýíýuôpuqAkpÞAlW lñøkpuÿqAô@BülñðAõhGlñPuAõgþìÿoBÏyA
}pGqAóõgQzOokQÖoþíø ÙpÆ qA úÞ þñÏì òülG ,lðkBùð þì òüqpHO
óõgqúãðBíølì@pGþøBýâ «æõíÏìôlñÞþüBíðpñøBOlðkpÞþìQuAõgok
óõãðpulyQzOó@úÞBXðAlG lñìpñø êGBÛìok lüBG kBùð þì òüqpHO úÞ þvÞ
óBzðQðõñÞòìîøkAoBýâ ôA óAõðAq ÿôo Ao òüqpHO þPukôkô kq þìõðAq
óByôŸ BýuAóõgþíøþðAõgúÞ úG Bü oAlìkpu úÞ ÿkpì ûBâ ó@ )kBùð þì
qA úéèAByBìô BHcpì ,QñvcA ,òüpÖ@õüpÒ koô@pG qAô@ kõG úìBðpG ÿpXì ÿqôpìA fçǾA
ÿAl¾ êGBÛì ok úíø ô QuBg BK úG ÙpÆ pø :úÞ
þãðõã^ ,óAõW ó@ þðAõg úìBñøBy Ñõð ,Buo úÞ îüoAk oBhPÖA IzìA ,óBüBÚ@ ,óAoôpu
þì úüBì kõg qA pÏy óBýG ok úÞ þuBvcA Ao òüqpHO wLu kpì .QuBì ÐíWok óBgqApHG
pø þzüBíð úñd¾ lñðBì úÞ ÿoõÆ úG QyAnâ òüqpHO ,kqõðAq óBgqApHG ÿBK ÿõéW ,QyAkpG
ûlðõñyîz^êGBÛìoklðAõgþìúÞAoÿAúÏÇÚ ôA qA ô QyAnâ lñìpñø ó@ óAõðAq ÿôo úG Ao
ok BO ,lðkoô@ kôpÖ îýËÏOpu ,kpÞ þì îvXì qA þßü óBgqApHG( lñÞ þüBíðpñø BO QuAõg
oõÃcQvðAkþìúÞúðBgûõùÚIcB¾QüBùð iüoBO úG ô þðlðBì kBü úG ÿBø Qý¿hy
{HvÞ Üðôo úG }A úðBg ûõùÚ ok óAõW ó@ óApüA ÿqBG ûBýu ô þÂõcôo pOBEO ,úPuõýK
.kpÞÿoBßíøúGRõÎkôAqA,kôrÖAløAõg þuBuAqAþßüúÞÿqBuúdülGpìAokúÞQuA
òÞçÚA ,ÿBýG þðõO þíð îø Iypø úâA - ÁBgÿpdHO,kõG{üBíðúðõâòüAóBÞoAòüpO
.óôõW þPvø þGõg ëBÛð ,BýG úÏíW ÿBø Iy ô óolì ÿBøpOBEO oõÃc qA lÏG úPHèA ,QyAk
þì BW úíø Qíuo ô îuA kôq þéýg îðôk þì pOBEO Áõ¿g úG RBzüBíð úðõâ òüA ,Bíñýu
!!ú`ýK ïkpì IéÚ ok ÜýíÎ ÿA úzüo úÞ þÂõcôo
ok ,Bø úÏíW .ly óôrÖ p×ÏW þèBdyõg óBgqApHG óõ^ ÿkApÖA ô koõg Qvßy QyAk
úHñzXñKôkpÞþìÿlypìúðBgqôoõðúðBgoôq :Q×âúÞôAúéíWòüAô,lðlyZoBgúñd¾qA
}pñøBOþèBÛðóAlýìûrHuúðBgûõùÚokBøIy úG }pu àü úÞ QuA þGBñÆ êTì òì ÿBýðk
òývdOô lñÞ úÂpÎ {ìkpì úGpPùGôpPzýG Ao okïkpìAo}pãükpuôQuAúPvGpOBEOúñd¾
ûlýXðo fôo ÿApG lyBG þíøpì Bø ó@ òüpÖ@ô òìkõyûoBKÙpÆpøqAJBñÆòüAôlðoAkQuk
þPHý¿ì ô koôBýð ïAôk þyõg îø qBG BìA ,}A qApHG ïBãñø ó@ )kpÞ AlýK ÝAl¿ì ...îPÖA þì
.kõGûAookáBñèõø ëõÚ úGô lðAonâ þì Ao QèõùÞ óAoôkpãük óBg
koAk úìAkA ëBc òüA BG ,ûkBPÖA QK QK úG }A úéýPÖ }kõg
,QyAlð þñüpíO êHÚqA úÞ þèBcok úðBÏÂAõPì

óApùO úéXì

óõürüõéOok ëçÛPuA óBPýKBÞô þGpìpu úG þvýèõLupK àü òýøõO

>!îüoAlð Arý^ òüA ô òDõãñK úãük þñÏü .úñýíø
þÃÏG úÞ QuA þHÛè ÐÚAô ok òDõãñK úG ôA ûoByA
úG ÿqBXì ÿBÃÖ ok wýèõLupK óAoAkAõø qA
.lðA|ûkAk þPíco ÿlùì ëçÛPuA óBG|ûqAôok
QHd¾ rý^ ú^ qA úÞ lðAk|þì þGõg úG lðôBñýì
Ao }oõËñì ôA qA oõK|þéÊ þPÚô ;lñÞ|þì
úíø< :lüõâ|þì QcAp¾ BG lðôBñýì lupK|þì
úG úìBðpG ÿpXì úÞ òüA IýXÎ >!úãük òðôk|þì
úìBðpG àü ok úÞ løAõhG lðôBñýì qA úÞ òüA ÿBW
RBýGkA ô lðrð þüBø|Ùpc òýñ^ þðõürüõéO .lüõãG lñýG|þì oõPýðBì ok úÞ ÿkApÖA püôB¿O ô þPíco ÿlùì úG úìBðpG òüA ok lðôBñýì úÞ úìBðpG àü ok lðôBñýì kAkpùì#
oAp¾A kpHð oBÞ úG þéì úðBuo ok Ao ÿqBXì ÿBÃÖ BÂolícA úG ÜéÏPì püôB¿O òüA qA þßü .ûkpÞ òýøõO óBüoõ¿ñì BÂpýéÎ ûoBGok þHýXÎ pËðoBùÊA þðõürüõéO
ókpG oBÞ úG qA Ao }oõËñì BÛýÚk lðôBñýì úÞ koAk òüAôApüõ¿O ólük BG lðôBñýìô QuA ûkAqlGBÎ
îPg BXñüA úG oBÞ úPHèA !lüõãG úíéÞ òüA JBÛÎ BÏÚAô !JBÛÎ< :koô@|þì óBGq pG Ao RBíéÞ }o@ úìBðpG ÿpXì úìBðpG òüA qA þzhG ok .kpÞëçÛPuA óBPýKBÞô þGpìpu
püõ¿O ólük qA wK lðôBñýì úìAkA ok ô kõy|þíð ûoBGok Ao }pËð BO løAõg|þì lðôBñýì qA oõK|þéÊ àü ok lðôBñýì kAkpùì oõÃc qA þüõDlüô
ok ôA ÿBø|Ùpc úÞ ûly pzPñì þðõürüõéO úìBðpG
>!óBg þéÏzýy úG úG< :lüõâ|þì óBüoõ¿ñì {ñÞAô ô QýðBH¿Î UÎBG Rly úG úìBðpG òüA
lðoAk ÅApPÎA Bø|þèçÛPuA .ûly Bø|þèçÛPuA

óApüA ÿBø|QvýèBHýèAô kpG òýìôk
kqõðAq >õðAqõè< BG òý^oBG|òüA

;oBíýð úýéÎ ÿpâoBzÖA

?kAk IüpÖ Ao BuoBG þéüqpG ûoBPu

úG {ýK Bø Rlì òìos|òu|ÿoBK ô oBíýð úÞkpÞBÎkA BðBìAk úüoõÞþéüqpG úüpzð # þðBìpùÚ þGBhPðA ÿBø|QGBÚo qA kõg ÿqBG òýìôk ok ly ÜÖõì óApüA ëBHýèAô þéì îýO
|.QuA ûkAk IüpÖ Ao BuoBG þéüqpG ûoBPuô lðkõG ûlýuo ÜÖAõO |.|.lñÞJõéÓì Ao òý^ îýO ,óBùW

óBüBK úG òìos òu ÿoBK úG óAôApÖ ÿBùuõÚ ô {Þ qA lÏG oBíýð þèBXñW ëBÛPðA úuôpK {ýK qôo lñ^ qA ,óBùW þðBìpùÚ þGBhPðA ëBHýèAô RBÛGBvì ÿpu qA òý^ô óApüA ëBHýèAô ÿBø|îýO xBvcoAlük
úG Bø ÿõvðApÖ BG BuoBG óApülì ÑçÆA óôlG ô òDôs ûBì ok oBíýð úÞ kpÞ BÎkA úüpzð òüA BìA lýuo qA ÿqBG òüA ok úÞ óApüA ëBHýèAô þéì îýO|.ly qBÒ@ êýGkoA ûkAqBÂo ûBãyqoô ok úPynâ úP×ø
Ao þÎlì òý^p×¾pG 3 úXýPð BG QvðAõO ,kõGoAkoõgpG þéýGkoApâByBíOoArø 6qA {ýG QüBíc
|.QuA úPgAkpK BðõéuoBG óApülì IüpÖ úG BùñO Rlì òüA ok ô kõG ûlýuo ÜÖAõO Qvßy Ao òý^ 21 pG 25 úXýPð BG ÿqBG òüA Qvhð Qu ok óApüA ëBHýèAô þéì îýO|.lñÞ JõéÓì
ûp×ð 7 îýOô úPyAk êìBÞ ÜÖAõO òDôs ûBìpgAôAok òýÖpÆ úÞ koAk úðBìpdì ÿkBñuA úüpzð òüA QüBùðok þèô QyAnâ {üBíð úG ÿpPùG ÿqBG ,úÛGBvì òüA ïôk Quok òý^ ëBHýèAô þéì îýO|.kAk
ÿqBG òüA ïõu Qu óApüA îýO|.lupG ÿqôpýK úG 27 pG 29 kõg óAoAkAõø QüBíc BG QvðAõO óApüA îýO
|.lðA ûkpÞ þÏÇÚ Ao ëBÛPðA òüA wüoBK úG qAôpK BG {ðAoôBzì ô oBíýð êìBy úG AkpÖ kõg ÿqBG òýìõu ok óApüA|.ly oAlük òüA qôpýK ô ûkq îÚo kõg Ð×ð úG 20 pG 25 úXýPð BG rýð Ao
ÜÖAõO ëõEvì ûBãyBG òüA lülW þyqoô pülì úßüpñøõýðõPð@ ,þvüoBK ûBãyBG ÿõu qA òýñ`íø
ÿõvðApÖrýð ïAlÞ aýø úÞ ûp×ð 6 ûôpâ àü òý`íø .QuA ûkõG þéüqpG ûoBPu òüA BG RBýDrWpupG .kôo|þì óBPvÚArÚ îýO ÙB¿ì

.lðA ûkpÞ QÖBüok óõývýíÞ úéìBÏì òüA ok úÞ lðkõG ÿkApÖA qA oBíýð olK úÖBÂA úG lðA ûkõHð 48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
49
õýñýOõÞþíuo QuAõgok
ëõKoõýèqA Zôpg ÿApG

|.lñÞápO Ao îýO òüA løAõg|þì ëõKoõýè þéüqpG ûoBPu #

BìA ,koAkõýñýOõÞ êTì þñßüqBG ÿApG Ao BuoBG óõ`íø þâorG ÿpPzì úßñüA kõWô BG ëõKoõýè
|.Qvýð þyôpÖ óAõñÎ aýø úG òßüqBG òüA úÞ kpÞ ïçÎA Bíuo úPynâ úP×ø

,kõG ûly lýìABð rýð BðõéuoBGô lñPvðAk þì þ×Pñì AoõýñýOõÞ þüAlW ,úíø BHüpÛO úÞ þèBcok
|.QuA ûkpÞ þüAlW QuAõgok ëõKoõýè ûBãyBG qA Bíuo õýñýOõÞ úÞ kpÞ BÎkA wOoõLuA ÿBßuA

BG BìA lyBG úðBPuôk ëõKoõýè qA }A þüAlW koAk Quôk úÞ kõG úP×â úPynâ úP×ø þéüqpG ûoBPu
ÿBÎkA Ùçg pG ëBc òüA BG|.QuA ûkpÞ }oõy óçÎA BørìpÚ úýéÎ pG çíÎ ôA QuAõgok òüA

|.lðA ûkpÞ IünßO Ao pHg òüA ëõKoõýè ûBãyBG úG àükrð ÐGBñì ,ÿBßuA

!kpÞîüpdO Ao BuoBG þßürßì ûoõÇuA MìApO

ûoõÇuA àü êìBy Bßüpì@ îüpdO òüpOlülW:Qyõð ëBHOõÖ óBPvãñøpÖ #
|.|.ly þèBHOõÖ

BG Bßüpì@ ÿoAk úðArg RAoqô| |
kpÞ ïçÎA Bíuo ÿA|úýðBýGoBzPðA
Ao þðBLíÞ 43 ô þßürßì 22 úÞ
BG óBy|þðæõÆ úÇGAo êýèk úG
òüAolhì kAõì åorG þ`ÚB^BÚ
,qlðBðpø xoõéÖ ëõDAo ,oõzÞ

|.QuA ûkpÞ îüpdO
wéXð@ wè }oArâ úG
òülñ^ Bßüpì@ Qèôk ,ríüBO
ô RBÞpc ÿôo úÞ QuA ëBu
qlðBðpø xoõéÖ ÿBø|QýèBÏÖ
òüA .lñÞ|þì úÏèBÇì ô ÜýÛdO
ô úPvzð oBG úG æBc RBÛýÛdO
QHvð ÿpO|Qhupu ÿBø|QuBýu ,MìApO ólýuo RolÚ úG óBìqqA úÞ Bßüpì@ÿoAk úðArg RoAqô
ÿoBßíø êýèk úG Ao þðBLíÞ 43 ô þßürßì 22 úÞ kpÞ ïçÎA {ýK þÛüBÚk ,lñÞ|þì mBhOA àürßì úG
|.QuA ûkpÞ îüpdO ,xoõéÖ BG
óBPýKBÞ ô rèõG ko áoõüõýð ô BðõéuoBG ÜHuA ÐÖAlì ,rÞoBì êDBÖAo oõÃc ,Qvýè òüA IèBW úPßð
xoõéÖ áçìA qA þzhG oAk ûlùÎ rÞoBì ,ÿoAk úðArg RoAqô úP×â úG .QuA ó@ok àürßì þéì îýO
óõ^ þHÚAõÎ ,rÞoBì óly îüpdO .lñÞ|þì ÿoBßíøôA BGolhì kAõì ÝB^BÚô þüõy ëõKokô QuA
.QyAk løAõg ëBHðk úG Ao Bßüpì@ áBg ok {èAõìA ô Bø|JBvc þìBíO óly kôlvì ô Arüô óly õÓè

óApùO úéXì

úìok ÿpPgk”õèûrícòýßO“úPyõð :óBìo ÿ ú¾çg

ëçc úƒÞ þƒuBƒñzðAôo xBƒñyoBƒÞ úƒƒüBƒƒu
Quôk úÇuAô BƒG Qƒvø }kAõƒðBƒg Rçßzì
ô kôo þì ûoôBzì ÿApG þßýñýéÞ úG }olK
îÞ îÞ kpýâ þíð ÿlW AoôA þvÞ úßýèBcok
pPzýGô lññÞþì AlýK óBñýíÆAôA úG {ðAoBíýG
ÿApG úüBu okApG Quôk BÂo , lðõƒy þƒì
.. lñÞþì úÏWApìôA úG BñÎo }pøAõg êßzì
þì þâlðq lñíOôpS ÿA ûkAõðBg ok úÞBñÎo
ûkAõðBg þùWõO þG pSA pG þÞkõÞ qA lñÞ
úíø qA ô QvýðAôo kBc Rçßzì oB^k }A
koAô Quôk óAõñÏG úüBu ..koAk úíøAô wÞ
úG þK lñÞ þì þÏu ô kõzýì Bùð@ þâlðq
óBíø ok ô kpHG BñÎo Rçßzì þé¾A úzüo
þèô kõy þì úüBu ÜyBÎ îÞîÞrýð BÂo ëBc
òƒüA óôok þƒðAôo Rçßzì xpO qA úüBu
BÂoqAô koAk úíøAô Qé¾ô òüAqA ûkAõƒðBƒg
lƒøAõƒg þƒì ókpƒÞ pƒßƒÖ ÿApƒG þƒPƒéùƒì

............

*******************|

oBÞ pu úG ïkõg RBÚôA pTÞA Aõø óly pPìpâ ûoByAô lýzßð {ýK Ao ZAôkqA Ùpcô lýñßð QHd¾ BÂo BG úÞ ÿoõÇðõíø :lülñg 44{hG
kõè@ JAõg JBùy pËPñì ô îPÖo þì úíùì þéýg òüA ,lýðrð {ùG îø ÿA úüBñÞ ô ÿA ?ÿkpÞ
ô pÂBc ëõíÏì ÜHÆ îø qôo ó@ .ïly þíð QdO úÞ ïkpÞ úÖBÂA òüA ÿApG Ao pg@ úéíW#|
ú^õÞ pu þPÚô .îPyAnâ ú^õÞ úG BK ûkBì@ !Bø úG óôA ,úèBc „puô îèBu BÂo lýyBG òEíÇì- }qA úÞ þPgBñy úG úWõO BG ,ûpýãG oApÚ pýSBO
þñýyBì ,ïõy ko óBGBýg qA îPuAõg ô ïlýuo ...úyBG ,úyBG :kpÞ ëõHÚ QÎpu úG ú`ðôA ô }kõg BG ólìôA oBñÞ ÿApG þP¾pÖ ô QuA pSõì îÖpc òüA îPvðAk þì ,îPyAk
îPuAõg þì .kq ÝõGô kpÞ rìpO îüBK ÿõéW lýyBG òEíÇì :ïkAk óBñýíÆA {ùG ûoBGôk
úÞ îøk úìAkA îøAo úG òýyBì ó@ úG úWõO þG ...ûoAkqBýð kõG ûlýñy :Q×â þíüçì òdè BG óõ^ .kõG îø «BÏÚAô
.úzýì Quok rý^ úíø :lürg ÿp×Ëì îðBg ÿAl¾ ok ûoBGôk þðApãð õO ûpG BñÎo úÞ QyAk kBÛPÎA óõzüA ?ÿlW-
...úüBu :kq Al¾ Ao îíuA Bñy@ þüAl¾ þéýg ïkõg îPyAnâ Ao þyõâ þPÚô BìA ?ûqAlñG òì ókpâ úG ôoApý¿ÛO îø óôA úñßð ok îø BG BñÎo ô BÂo ô òì þñÏü ?þðBìok ûôpâ
ûpXñKqA Ao }pu úÞ ïlükôo BÂoô îPzâpG .konãGpýg úGrý^ úíø úÞ îPyAlð óBñýíÆA
ûqôo lñ^ {üo .QuA ûkoô@ óôpýG òýyBì ,{øBãð QèBc .kq þì oõy BÂo ÿApG îèk | |?úP×ýGYèpuòìBGîøþßüòüAúñßð ?îýyBG úPyAk oõÃc úvéW àü
ôk ,kAk þì óBzð pÒæ ô ûlýßO Ao {Ooõ¾ ÿA kBü úG Ao úíøô úíø , {üBùHèô BùPuk }qpè òì ,îñßýíð pßÖ úð :ïkAk óBñýíÆA {ùG þñÏì .Qvýð òüA þðBìok ûôpâ þñÏì , úð úð-
ÿoAlýG Iy qAo , {ðBíz^ püq kõHÞ úÛéc BXÞ þñÏü ,QÖpâ Ao îüõéâ ÄÓG ô ïkoô@ ÿôo úßñüA óôlG ïkpÞ QHd¾ }BøBG êTì ÿkoõì úÞ ÿBùìk@ ûlÎ àü úÞ úñüA }A
êTì {ðBíz^ ûBãð BìA .kpÞ þì }BÖ Ao }A ûkpÞ ÙkB¿O þH¿Î QèBc ó@ BG AkBHì ?kõG ô ú¾çg oõÆ úG îñÞ úýßO þ¾Bg ÑõÂõì oApÚ ûôpâ àü ok óBìok ÿApG óoAk BñÎo
BìA ,kõG òýãíÒ þíÞ úÞ òüA BG .kõG úzýíø ô xBñyBð , óBPuoBíýG úyõâok óæAô ,úyBG îéÎ îø Bíy òí ok .îP×â õðBüpW ûkBu òüA úG îø BG ÿkolíø ô QHd¾ BG ô ópýâ þì
Rp×ð ô îzg ó@ qA .QyAk þÏýHÆ QèBc Rly qA lüBy ?úyBG ûkBPÖA fôpXì úPynâpÆBg úGôo óõOkõgô lýPyAlð IýÒ úãük ÿBùì@ô òPvýð BùñO úÞ òuo þì úXýPð
:ïlüôk {ÖpÆ úG ÿkBy BG .kõHð ÿpHg oBHâpì þyBKôpÖ oB^k óly úÞõy ô QýðBH¿Î | |.QuBÇhèArüBWþìk@pø.lýñßð{ðqpu ô îéÊ koõì óõykõg êTì úÞ òPvø îø ÿA
þèBc ú^ QðBìBì þðôk þì ?ÿkõG BXÞ õO ò×éO ûoBíy oBýPgA þG ÿAô ! ûly þH¿Î úG òì :ly þðAkolÚ qA pK {üAl¾ oBG òüA xBvcA óôA îÞ îÞ lÏG ,òPÖpâ oApÚ îPu
Ao {Puk ?ÿlGpHg ÿkrð äðq úü Ap^ ?ûoAk ÿApG ïkõG pÂBc oBG òüA ,îPÖpâ Ao {øApíø úãük ,ïkAk óAôBO ,ïly úýHñOpíÎ àü ûqAlðA
Ùpc þG .kpÞ qBG Ao òýyBì ok ô kpÞ qAok qBG ÅõÎ ok BìA ,ïlG óBW BÂo ÿAl¾ ólýñy ôqo@ ÈÛÖ .ïoAlð ZBýPcA pPzýG {ðqpu úG ...úy þì AlW óõyqA pý¿ÛO ô ûBñâ
QÞpc BÂo ok òPvG Ädì úG .ïly oAõu úíø êTì ô úzG Jõg {èBc BñÎo îñÞ þì QHd¾ îø BÂo ô Bíy BG B« ñEíÇì úPHèA
?ÿkõG BXÞ :ïkAk úìAkA îüBø ëAõu úG .kpÞ | |:ïlýñyAoþðqþhüôkpuÿAl¾îø þÏýHÆ þâlðq {èBu ô òu îø ÿApPgk úÞ úðõíø þðBìok ûôpâ ÿBñÏì BìA .lññÞ þì
þðApãð qA ?ÿkõG ûkpÞ }õìBgõPéüBGõì Ap^ þì }õìBg pËð koõì ápPzì ûBãPuk- òùK lñhHè ò×éO QzK qA îPvðõO þì.îP×â
...úyBG úPyAk
...ïkpŸì !lyBG :îP×âô ïkBPÖA RAôBíu pPÞk }oB×u kBü úG :Q×â þâkõu@ BG ,îñýHG Ao {âorG
| |.kõGúPÖoBÂo õO ókpÞ }oB×u A« lýÞA pPÞk îðBg òí ok .kBýGô úñÞ ëõHÚ BñÎo úâA-
BG .ly AlýK BÂo úéÞ ôpu lÏG qôo 3 «BÛýÚk AlýK oBãPuAõg BñÎo ÿApG «ç¾A Rlì òüA
òì,lýãð{ùGÿrý^ç« ¾ABíy:îP×âÿoõÖ
| |.îñÞþìQHd¾}BøBGïkõg 50


Click to View FlipBook Version