The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Tehran Magazine Proudly Presents:
Mother’s day Festival & Expo
Free Admission
Sunday May, 13th, 2018
from 11 am to 6 pm
Come Celebrate With Us!!! Enjoy a beautiful day, filled with authentic sounds lives Persian music, celebration of mother’s day
for more info call Shahbod Noori @ 818-355-3704

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-02-28 14:27:23

Tehran Magazine Issue # 1073

Tehran Magazine Proudly Presents:
Mother’s day Festival & Expo
Free Admission
Sunday May, 13th, 2018
from 11 am to 6 pm
Come Celebrate With Us!!! Enjoy a beautiful day, filled with authentic sounds lives Persian music, celebration of mother’s day
for more info call Shahbod Noori @ 818-355-3704

Keywords: mothers day,celebration,shahbod,noori,live music

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

lýðAõg|þì |úP×ø òüA ok óApùO úéXì

óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
8 úd×¾.................................|....) þHdì îüpì pPÞk(þèArðA kôq ô þüBÂoA kõg- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
10úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok-
12úd×¾............. )ûtüô }oArâ( Bø úPyo ïBíO ok oBßuA óBâlðpG qA óAlÛPñì þñýG {ýK qA þyoArâ-| ÿoõð lŸHùy& Publisher
16 úd×¾...|.............................................)ûtüô }oArâ(> òøm úG òøm<-
41-18 úd×¾ .....|..................................................Býðk oBñÞ úyõâ qA|- SHAHBOD NOORI
44 úd×¾ .............................................. )ûBOõÞ óBPuAk(qBG ûlðpK êPÚ–|
46 úd×¾ ............................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@ – )201 8 boBì|2|( 1396 lñ×uA 11 úÏíW ,1073| êvévì ûoBíy ,22|ëBu
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô–
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– Since 1996, Friday, March 2nd 2018 I S S U E # 1 0 7 3
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|–
54úd×¾ ......................................................................rñÆ-| (818) 881-1771
56 úd×¾ ...............................................)ûBOõÞ óBPuAk(ûlñgpÖ òzW-|
58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-| TEHRAN MAGAZINE
69-60úd×¾........................................................úünÓO ô þßyrK-
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð- Mailing Address:
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW-
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK- PO Box 3665
78 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA- Winnetka, CA 91396
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì-
WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]

Facebook:TehranMagazine

>óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

!~º ±ü¬

ëBu oBËPðA úG ô QyAnâ þðBíu@ JBPÞ úG ûlðBì ûBì úu ôk , Bøqôo ó@#
| |.lðBìêüõdO | | . QyAk|þì úãð Ao ïBüA JBvc ,lýÎ
ô lðBì BùñO ûoBGôk ô ly êüõdO ëBu ôk ô þu ,lýÎ úG ûlðBì qôo 54
ô ó@ qA wK þüBø QÎBu ô ó@ qA wK þPÎBu | ... úP×ø àü , qôo oBù^ ô QvýG ,qôo
| |.ó@qAwKþüBøqôo úPÖo ok {Puk qA JBvc ,æBc |
þßyA ûpÇÚ ûBâ , Qvßy þì {èk ,lðkõG úPÖoô ûlì@, òíùG ô ÿk .kõG
Iýùð kõg úG BìA kpÞ|þì áBñíð Ao {Ooõ¾ ? ïlñ^ .kõG lñ×uA
êßzì QGpÒok .lðoBPÖpâ ,Bø ú`G .kq þì þéýg òüA .QvðAk þíð Quok
ûpgæBG.lñüA~ þì.QuAþðæõÆBøûAo.QuA koô@kBü úG ûoBHßü oBãðA .kõG IýXÎ
Aô òPuBgpG úG Ao ôA þüAl¾ pø .lñü~A þì BO lGBýG |õð qôo| qA þðBzð lüBG úÞ
.kõHð þüAl¾ ,ok ÿõu ó@ BìA QyAk|þì | | .QuA ûAookqôoõð úÞkõy òEíÇì
| |.lìA~ þíðAl¾úGîøò×éO ûpXñK oBñÞ .QuBgpG BW qA þPhu úG
òì lñßð , lñßð lzülðA þì kõg BG ûBâ BO QuAõg ,kq oBñÞ Ao Bø ûkpK ,QÖo
ÿA ûpÆBg ïoAk òøm ok óõñÞA ú`ð@ô ïA ûkpì òEíÇì ô lñýHG ÿA úÖõßy ,þéâ ,þPgok
BìA QuA úƒPƒÖo ÿBƒøqôo qA ûlƒƒðBƒƒì BW úG | |.QuAûAookqôoõðúÞkõy
BG ,lì~A þì {ÒApu úG úÞ óBGpùì úüBvíø ÿBøqôoôqôpük BG þÚpÖoBãðA , óBíu@
,Qvø qõñø úÞ koôA~ þì kBü úG ,ÿA ú×dO þíð Jõg Ao óBPgok .QyAlð ó@ qA êHÚ
ÿBøp×u îø qõñø ,BìA ëBvìA .Qvø qôoõð , úÖõßy ÿBø úðAõW Bü@ QvðAk þíð .lük
| |?þ^ÿApG?þÞÿApG,kõGûlý`ð oBùGqAþðBzðoBãðAúð,QyAkAoóBPvìqÿBìpuþPhuúð,kõGÿpãükkpuÿAõøAõø.úðBülðAûkqpu
óôokok ÿqôoõðoõy ô lñÞ þì òO úGõð xBHè QÏýHÆ ,oBùGok lzülðA þì kõg BG òüAqA {ýK | |.kõGxõíéìqôoõðô
BOlñÞþìþyBÛð,lñÞþìÿrýì@äðoAoóôpýGúÞQuAóoôkoBùGúÞlýíùÖBìAëBvìAkoô~AþìlülK ûAo {èk úG Ao ûqBO ÿoBùG óôpýG oBùG úÞ kõGoAôlýìA qõñø .kôpGoBñÞ ûpXñKoBñÞ qA QuAõg þíð
ÿAl¾oBËPðA úG ûoBGôkô Qvzð ûoBGôk QzâpG {üBWpu ûoBGôk .kõzðoBùGoBùG ,kõzðoBùG óôok ÿoBâqôoô ÿqôooBãðA úÞ þÚBOA .QzâpG ÝBOA úG .kpÞqBG Ao ûpXñK QyAnâ|þìpãì BK kok BìA .løk
| |.ûlðBíðêüõdOëBuúGþPÎBulñ^.lyûpýgÿrýìôoQÎBuà^õÞôlý×uÿúd×¾úG,ólì@ | |.kAk|þìBWkõgok,{üBøÿpünLèkÿúíøBGAooBùG
úzýíøêTìúð.QuBgpGBWqA.koô~AÿoBzÖ{üBøQukúGûoBGôk.kpÞÐíWAo{üôpýðÿúíø ûpýgó@úGþOBËdè.QyAkpGAorýìÿôoà^õÞwßÎJBÚ.QÖorýìoBñÞ.QyAkpGþèBíPuk
,þÖpÊ ÿA úñýD@ , koô@ óôpýG ÿrý^ õzÞ pø qA ,lýzÞ óôpýG Ao Børýì ÿõzÞ RolÚ BG , úéXÎ BG | |.kõGoBùG,oBùGúÞkõGþüBøqôooBâkBüBùñOoBãðAòüA.ly
| |?BìAkõGúÞîøêHÚëBuÿúÞpuôlXñuôÝBíu,þÏíy .kq lñhHè oBýPgA þG .Bíýu }õg ,kõG þðAõW püõ¿O .kôkq Ao úzýy ÿôo áBg ,ëBíPuk BG
ó@,}okBì .kõG ûkrð J@úG ïlñâ úÞ kõG þèBu òýèôA {üBø ëBu ÿ úíø ëõÆok , ëBvìA úÞ ÿAô ú^ ,þðAoôk ú^ ,þìBüA ú^ }pvíø .kõG ûkAk QukqA {ýK BùèBu úÞ kõG ÿpvíøpüõ¿O ,püõ¿O
ûrHu þG òýu Q×ø ô QuA ïõy òýu Q×ø óôlG úðBg .Qvýð òíüŸ }õg :Q×â|þì kõG úÞ Bøqôo | |!ÿqôoõðú^,þðAoBùG
| |.koAlðRBýcqAþðBzð püõ¿O IcB¾ BG ,Bø ëBu úÞ koô@ }kBü úG {Ooõ¾ áôp^ô òý^ ,lýzÞ Roõ¾ úG þPuk
ûkBì@ ÿ ûrHu kôpG ÿA ûqBÓì úG lýuo }pßÖ úG . QvW ÿlíÞ þüõzÞ qA ly þíð pãük BìA Ao ûrHu | |.lñÞúGpXOôAþGAoqôoõðÿpýKokBOkõGûlðBìÿôôkõGúPÖoþðAõWokôA.koAkòuRôB×O
| |...õðëBuêüõdOúGúÛýÚklñ^kpÞþì ïçÎAõükAoûlñüõâ,BìAkphGÿA ú^ BG ô þüBølýìA ú^ BG ,þüBøoõy ú^ BG , QyAk|þì |þìApâ Ao oBùG þÚõy ú^ BG ,lì@ }kBü
qA þðBzð ûrHu þG , ëBvìA òýu Q×ø .kõHð Q¾pÖ òýìq qA ÿBørHu ólñÞ ÿApG þPc .kõHð þP¾pÖ .þüBøôqo@
|...QyAlðRBýc lüBGkqþìkBüpÖ{ðôokokôpýðàü.kõGûlyJBOpKêHÚBøëBuúG,óBìqêðõOqAoBãðA.ó@àü
okBìÕApuúGBøûõðoAp¾AúGBøú`GlññýHGAoåorGokBìBOlðkõGûlì@.lðkqok,lðlì~AþèôBøú`G þñýu Q×ø .kpÞ Býùì ÿA ûp×u .kpÞ þðBßO úðBg .kpGôoBW úG Quk ûoBGôk úÞ lüBG . QuBgpG úÞ
| |.lðlì@åorG | |.lý^
.lñÞ qBG Ao ok BO kõHð þvÞ pãük úÞ kõG ûly pük olÚ ó@oBãðA BìA | |.lðBìoBËPðAúGôkpÞBýùìþéÛðôþñüpýy
| |?þÞoBËPðAúGBìA
òüA ÿoBâqôo .kõG ûkoôBýð ok Al¾ úG Ao ok òüA þvÞ úÞ kõG Bø ûBì .lðBì ok úG {íz^ oBýPgA þG
ÈÛÖ úíø ó@ qA , BìA æBc ,ÿoBùG oõy ô kõG þðAõW . QÖo þì ó@ô lì~A þì òüA ,lðBì þíð úüBK ÿôo ok
| |.BXÞBìAlñPvø,úð,úð...lñPvýðBøú`GpãìBìA,wGôQuAûlðBìþOApÆBgÈÛÖô
ÿæô kpÞ îøApÖõð ëõK , {ÞlðAqAlðA wK BG þPc ,QgAlðA ÿA ûp×u kõG þPícqpø BG êHÚ ëBu
6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

.lýñÞ þüBÂoA kõg úÇGAo ok úÞ ÿA úécpì BO {üArÖA ûõdð úG QHvð ÿoBýyõø >þHdì îüpì < pPÞk
ëpPñÞ êGBÚ ïôk úécpìok ëArðA úÞ QuA eÂAô pK JBñPWA êGBÚ pýÒ þãPhýãðApG îXc ëpPñÞ ó@
úÇGAo ïBXðA ô kôo þì oBíy úG úýèôA ëArðA qA pO oBývG QýíøAqA þvñW óBâoA wíè ØÚõOô lüBíð QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
QùW ÿpPùG ëpPñÞ ëArðA oBG àü qA wK þvñW Quk qA ëBíPcA úécpì òüA ok .kkpâ þì oAkoõgpG
kpÖ oBýPgA ok ÿlÏG úÇGAo ïBXðA ókpÞ pO þðæõÆ úGpXO ëArðA ok JBPy óly {ÞôpÖ ô ÍõÏð òPÖo
ëõÆ qA kpì úÞ þüBñy@ BG ôo òüA qA .lølýì oApÚ úG A« klXì kpÖ óõßu òüA qA wK òßýè kkpâ þì
òüA kpÖ pø ok úÞ ( kõg ëArðA qA wK þyõìBg ûoôk þãPhýãðApG lðôo ô úPgAkpK þvñW óBâoA àüpdO
þì QulG )kkpâ þì }oArâ pýýÓPì óBìq Rlì pýÒ ÿpünK QzâpG ó@ok úÞ ÿA úécpì BO Ao þvñW
îÞApO òýñ`íø ô QýuBvc óArýì lðAõO þì koôA pu úßñüA BO . lñÞ þì úGpXO kkpâ þì JBñPWA êGBÚ
ïBãñø ok ûkAk {øBÞ kõg ok Ao þßPhýãðApG ëArðA ûqBWA ,úécpì òülñ^ok òüpíOqA wK ïBXðA
ëpPñÞ qA þvñW àüpy BG þvñW úÇGAo ÿApÚpG ô úPÖpünK Roõ¾ îuBâoA úPzâokB¾ ÿô úýcBð qA

þèArðA kôq ô þüBÂoA kõg

.kkpâoAkoõgpG wßu ókpÞ pOoAk úìAkA ok ÿpPùG .kkpâ þì ZoBg þvñW óBâoA qA ëArðA ÐüBì Qìçu ûBâ úßéG lyBG úPyAk ûApíø úG lðAõPýì ...ô ØÞqA êßzì BG óAkpì qA ÿpýTÞ{hG #
Qìlg ok ûoAõíø þüBÂoA kõg QyBãðA lüBHð| | {hG òýñ`íø ô þéuBñO Qè@pu úG ókoô@oBzÖ BPüBùð ûkAk oApÚ kõg pýSBO QdO Ao ÿkpÖ òýG ÈGAôo úWAõì JõéÇì óBìq qA {ýK ëArðA ókAk
ïlÎ úßéG lñÞ þì êíÎ óAkpìok þèArðA kôq óBìok RoBùì {üArÖA }qõì@ ÿBøoBÞ ûAo pãük qA þüBùPðA úG okBÚ AkBHì úßñüA qA ûoAõíø Bü ô ûkõG
lðAõO þì ûBâ þüBÂoA kõg ÿpýâoBßG ok Qüpülì kõg ïBXðA lñüApÖ ok úÞ kôo þì oBíy úG ëArðA ëpPñÞ .kkpâ þì ûlñðq úíÇè kpÖ þâlðq Qý×ýÞ úG BG lñyBHð þvñW úÇGAo ïBãñøok ëArðA ëpPñÞ
ok ÉApÖA .kkpâ ÐÚAô óAkpìok þèArðA kôqqBu úñýìq ó@ ØüApÊ BG BO kõzýì úPuAõg kpì qA þüBÂoA {üArÖA oõËñì úG þðõâBðõâ ÿBøoBÞ ûAo ûqôpìA
úG ólýuo ûõdð úG þãPvGAôô þüBÂoA kõg ïBXðA kpÖ oBzÖ àýñßO ÿpýâoBßG BG . lñÞ AlýK þüBñy@ òý¿¿hPì ÿõu qA óAkpìok ëArðA ëpPñÞ RoBùì .lðkpâþì þvñW úÇGAo koAô JApÇÂA
Qüpülì ûBâ àüpdO kõg ûAoqA þvñW ÿkõñyõg BG þvñW úÇGAo ïBXðA ïBãñø ok BO kõG løAõg okBÚ ÿBø áçì xBuA pG ô QuA ûlükpâ kBùñzýK þðBìok rÞApì oBì@ ÜHÆ úÞ þèArðA kôq êßzì
BG úÞ þvñW úÇGAo ïBXðA ïBãñø ok Ao ëArðA ëpPñÞ ëpPñÞ êGBÚ pýÒ ïõXø qA kõg þvñW àüpy ôoAk úHñW lðAõO þì þðBìok ÿBølPì þ¿ýhzO óAkpì qA l¾ok 40 þvñW þâlðq ,óApüA ok
þì úWAõì óB¿Ûð BG luo þì ïBXðA úG þvñW àüpy xo {ýK ëArðA òýñ`íø ô þvñW þãPhýãðApG ,þðBìok QgBñy ÿBø àýñßO Bü ûkpÞ AlýK þðBìok êìBÎ QuA ûkAk oApÚ kõg pýSBO QdO Ao þðApüA
ÿBø þüBÂoA kõg BG úÞ þðAkpì lðoBývG ú^ .kqBu B« PüBùðôkkpâÐÚAôûkB×PuAkoõì...ôþðBìokúÇGAo oBíy úG þvñW úÇGAo ïBXðA ok Aq xpPuA îùì
úWAõì ok QuA òüpíO ô QgBñy qA þùO úÞ þÆApÖA | |.koô@êíÎúGÿpýâõéW ô þðBìokôoAk ûApíø úG þðBìok wßu RBìlg úG kBíPÎA Iéu úG lðAõO þì BPüBùð úÞ kôo þì
pük þvñW àüpy BG þvñW úÇGAo ïBXðA ÈüApy BG kôq qA ÿpýãzýK ÿBølPì òüpO þíülÚ qA þßü ÿoBü úG pãülßü Quk ok Quk òzýPülì óAkpìqA ÿoBývG .kkpâ þùPñì kpì þvñW w×ð
þì pâ úGpXO Ao þèArðA kôq êGBÛì ok Bü ô þèArðA þvñW úÇGAo ïBXðA qA {ýK þüBÂoA kõg þèArðA qA ûkB×PuA úG êÃÏì òüA þPÚõì ÐÖo oõËñì úG
ok úÞ þãðBg ÿBø úhvð ok ÐÇÚ oõÆ úG .lyBHýì .lñGBPy þì óAkpì qA úPulñüA êývâ olhì kAõì «BøBâ Bü ÿpýgBO ÿBø ÿpLuA
| |.lñyBG ûlðAõg oBývG luo þì oBzPðA úG RBüpzð ô RçXì kõg ïBXðA Ùp¾ óAõPð lüBy lñ^ pø | | kApÖA òüA þãPvGAô úG «B¿hzì úÞ lñÞ þì AlýK
úÞ }õâok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy kôq wßu ïBãñøok lýøAõg þíð ú`ðBñ^ : úÞ lüA kôq óBìok ÿBø àýñßO QupùÖ ok BìArèA Ao þüBÂoA pPzýG {üArÖA ô þHðBW kAõì qA ûkB×PuA úG
Ñôpy qA {ýK lüõy ëArðA kõg þvñW àüpy qA pO þüBø óBìok lñüApÖ ok òßýè QgBu oõËñì þèArðA
pPùGþâlðq,pPùGwßu| |: ëpPñÞ RoBùì {üArÖA QùW Bø Qvüsõèõvßu úÞ .kkpâ þì pXñì kApÖA òüA ok þvñW JApÇÂA
oBßG ÿBø }qõì@lñüBíð þì úý¾õO óAkpìok ëArðA ÜüõÏO úG ok ÿoAõyk þèArðA kôq lñüApÖ ok
oBývG QýíøA qA þüBÂoA kõg òýcok ûly úPÖpâ ,ûAõhèk óBìq qA {ýK ëArðA úGpXO ,ëArðA òPgAlðA
ÿlñupgBð ,þvñW àüpdO óArýì òüpPíÞ BG ëArðA
.lñyBG þì oAkoõgpG qA þðApãð òýñ`íø ô ëArðA ëpPñÞ ok þðAõOBð qA
ëõÆ ëpPñÞ qA kpì úÞ ÿlñíPüBÂo luo þì pËð úG àüpy þðBuo þvñW ÿkõñzg úG ok þðAõOBð
oBËPðA þvñW úÇGAo ïBXðA ïBãñø ok kõg ëArðA ûoôk òüA ÀýhzO ok úPvWpG RBßð úéíW qA þvñW
qA êHÚ úÞ lñÞ þì AlýK þãPvG þOoBùì úG koAk oõÞnìRBßðpGûôçÎ .lðkpâþìJõvdìêßzì
ok úÞ þ¿hy RBñüpíO ok ô þvñW úÇGAo ïBXðA ok þuBuA ÿoõPÞBÖ þèArðA kôq þKBýK úGpXO
QuA ûlýuo ïBXðA úG þüBÂoA kõg ÿBø ûoôk ëõÆ òýíø qA .kôo þì oBíy úG ëçPgA òüA ØüpÏO
kôq ØüpÏO áçì úøBì {y óBìq Rlì ëõÆ QGBG
. lyBG ûlì@ îøApÖ þPvüBG pG BñG ú`ðBñ^ ô QuA ûly úPÖpâ pËð ok þèArðA
{üArÖA QùW þüAlPGA ÿBøoBÞ ûAo òüAqA þßü þcôo RBðBXýø ,þðBívW ÿoBíýG ,þðlG þéüæk
BG Bùð@ ókpÞ AlýK þüBñy@ ,óAkpì ok ëArðA RoBùì úG ...ô þÇýdì RApýýÓO ,þvñW àüpy þâqBO ,
eÇu ô úWok òýñ`íø ô ÍõÏð Qý×ýÞ ô óArýì kkpâ úGpXO ëArðA ëpPñÞ þðAõOBð úPuõýKBð êßy
òülG .lyBG þì RBÞpdì úG QHvð QýuBvc óBìokô ÀýhzO ok óAõñÎ òüA qA óAõO þíð «BìArèA
kõg lñüApÖ þÆ ok BO kõy þì úPuAõg kpÖ qA oõËñì
ïBXðA úG oBG òülñ^ kAlÏO úG úP×ø ok úÞ þüBÂoA .QvW ûpùG þèArðA kôq
ô àzg ÿBùPuk ÿpýâoBßGok JôBñO BG luo þì BùñO úð þèArðA kôq êßzì lypÞm úÞ úðõãðBíø
AlýK þøBâ@ îùì òüA úG QHvð JõÆpì ÿBùPuk ØÏ úéíW qA þcôo þ×ñì ÿBølìBýK óAkpì ÿApG
ô þvñW þãPhýãðApG kBXüA BPuAo òüA ok .lüBíð xpO ,JApÇÂA ,ûBñâ xBvcA ,w×ð úG kBíPÎA
ô þüBÂoA kõg ïBãñø ok þßürýÖ àüpdO
8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

RpHÎ ô pO áBðkok îüApƒG ÿpƒãƒük pƒHƒg pƒø îèBu kApÖA úÞ QuA îèBu úÏìBW ok lðlÛPÏì
pãüqBG >ÿp×Ëì lýXì< Aopüõ¿O .kõGpOrýãðA ÿkBPuA ÿqôo úñýìq òüA ok .lðõy þì QýGpO
ok îuBñy þì êHÚqA AoôA úÞ óõürüõéOô Bíñýu pvK ô olK àü qA þðBPuAk xok xçÞ pƒu
ok Ao ó@ úÞ úPyAnâ kõg ïApâBPvñüA údƒ×ƒ¾ .QuA þðlýñy úÞ kpÞ ØüpÏO
úÞ ÿp×Ëì lýXì .lýñýƒG þƒì óõƒPƒu òƒýƒíƒø þì úìBðqôo úðBg ok ÿolK úÞ kõG òüA óBPuAk
óõâBðõâ RæõEu BG {ß^õÞ pvƒK ô lƒðAõƒg
QícArì qA úßð@ ÿApG olK .ly þì ôA îcArì
úÞ Ao úìBðqôo qA ÿA úd×¾ lGBü þüBøo ôA ÿBø
}pvK úGô kpÞ úßO úßO kõG ó@ok óBùW úzÛð BG úP×ø îg ô aýK ok

:Q×â ô kAk þzHc lýÏu lídì
ûkpÞ úßO àO ëqBK lñðBì úG Ao óBùW úzÛð òì -
Ao óBùW þðAõO þìõO îñýHG îøAõg þì æBcô ïA |[email protected]|

?þñý`GQvøúÞoõÇðBíøBÛýÚk QzùG ó@ qA Ao kõg lðAk þì {ðkoõg IüpÖ ëôA qôo
| |.kAkRBXðòýÒôok òýÒôok QzùG

úéíW qA îWpPì ô ûlñvüõð BÂo úéèA QüBñÎ pPÞk
ô òýèBPuA úG úÞ kõG ÿA úzO@ôk þüBø QvýðõíÞ
úG ókq BK QzK BG ô kõG ûkpÞ AlýK óBíüA ôA Jrc ëBu êù^ úÞþñýÒôok QzùG qA ïkpì #
.kpÞoApÖõßvìúGQyAkóApüAokúÞú`ð@ úPvg kõG ûly ûkAk ûlÎô Bø ó@úG {ýK
qA wK ô kõG ûlðAõg xok óõñ×èAoAk ok ôA pø þééíèA òýG ÿBø úðBuo ûAõâúGô lðA ûly
óAõñÎ úG ÿpvÖA ûlßzðAk ok êý¿dƒO óAoôk
ûly þøBzñøBy {OoA koAô þüAõø ÿôpýðpvÖA
þüAõø îø }kõg úÞ kõG Bø ëBu òýíøokô kõG
ô þðBvðA ÿBø QýuBvc BG ܃üæ ÿpƒãüqBƒG úÞ ly ëBdyõg BG olK ô lƒy ëõƒÓzì pƒvK õßvì úG ûkõO Jrc ok QüõÃÎ qA wK ô ly
úÞ úPyõð wßÎ òüA ûoBGok þcpy QuA þ×ÆBÎ BìA .kõG løAõgoBÞ òüAoBPÖpâqôo ïBíO }pvK ÿBüArì qA ókõG QvýðõíÞpP^püqok BO kpG ûBñK
úÞ løk þì óBzð ô QuôA þðôok QÖpÏì ÿBüõâ úzÛð BG }pvK úÞ kõG úPynãð ÿA úÛýÚk ûkrðBK þèBu lñ^ BìA .kõy lñì ûpùG þÎBíPWA QèAlÎ
Jrc òüA óôok iéO ÜüBÛc BG úÞ Qƒynƒãƒð
:úPyõð ôA .QuA ïBãíø ïkpì BG .QzâpG êìBÞ Ao kõg QvðAõO óAôApÖ RoApì BGô kpG þKpýâApÖ
BO lðpýâ þì wßÎpãüqBG àü BG úzýíø - ?ÿlý^ :lýupK olK JBPÞ ó@ ê¾Bc úÞ løk RBXð îñùƒW ó@ qA
wßÎ òüA æBc BìA óBzüA ÿApG lyBG ÿoBâkBü >Bø úP×âBð< ïBð BG óAoôk òüA qA ôA RApƒÆBƒg
wßÎ òì oBñÞ ok úÞ >þzðAk BýéüA< ÿoBâkBü .úéG :Q×â pvK
ô ûly ÿoBâkBü wßÎ òì ÿApG úPÖpâ ÿoBâkBü !?ÿlý^ Ðüpu olÛ^ :Q×â olK .Qu
pK ú`G òüA úÞ Ap^ !QuA ûly þâorG xok þPc kõG ïk@ àü wßÎ úd×¾ òüA QzK :Q×âpvK qA úÞ BÂo úéèA êÃÖ oõƒvƒÖôpƒK ôA okApƒG
ly îâ ÜÖAok úÞ þüBíýKAõøokô QÖoô lýzÞ QÖo þì oBíy úG óApüA þíéÎ úüBKlñéG RBìBÛì
BG ïA ûlðBì òì æBc ô !Qzâ lülKBð BøpËð qA ÿoBü úG ûly óBíýzK }okApG ly ûBâ@ úÞ þðBìq
ákõÞ óAlñg ûpù^ úG ïõy þì ûpýg úÞ þvßÎ ëBu 22 qA wK Ao BÂo pPÞk ô QƒuBƒgpƒG ôA
ô lñÞ úGpXO Ao óBùW BO lðBíð olÛð@ úÞ þìõ¿Ïì BG óApüA ûBy ô lðAkpâqBG oõzÞ úG RpƒWBƒùƒì
Bü@ ,lG oBâqôo òüA ok îýðAk þƒíð úƒÞ þƒüBƒì oBÞ úG ÿõéùK úðBhGBPÞ ok BO kAk ûqBWA ôA {zhG
æBG ô QuA àƒHu Qƒcôo ?!Qƒvø þƒüAkpƒÖ kõG êdì òüpPùG ôA ÿApG úÞ þüBW .kõy ëõÓzì

|.|... ïA úPÖo lðqpÖ lüpK þøAõg .løk úìAkA kõg þãñøpÖ ô þGkA ÿBøoBÞ úG BO

| | ïoBù^qôo Ao ïk@ þPÚô kõG pO óBu@ {ðkpÞ Quok úƒÞ ïôk qôo Ao kõg ÅApPÎA ÿAl¾ JôBñPì oõÆ úG qôo
!QvýðoAlùãð Quk ÿpýK !ly úPgBu îø Býðk ,îPgBu úÏìBW JBGok þPìõßc óæõEvì þPc ô lƒññÞ þƒì lƒñéG
Ao ïkpì ÅApPÎA ÿAl¾ úÞlðA ûkpÞÙApPÎA
ÿApG þüõøBýø óBýìokô óBìqonâok # ïõu qôo ok îüoô@ þì kBü úG úÞ þðBìq qA| |# Bø ó@ ÿBø úPuAõg úG ÿkôq úG ô ûlýñy
ô óBìkõgqA lñPvø ó@ëBHðk úG úíø úÞaýø ?Qvø þüAkpÖ Bü@| | Quok úÏìBW úƒÞ lƒðA ûlƒðAõƒg óBƒíyõƒâ
oBG úuôk êÚAlc qôo pø úÞ óBìkõg ûpù^ .lñÞÑôpy kõgqA wÞpø úßð@rW kõy þíð !kõy þì þâlýuo
BG þèô îüoAlð ÿpHg îýñýG þì úñýü@ok Ao ó@ àü ÉõÛu rƒýãðApƒG pƒSBC ƒO ÿBƒøpƒHg # úG Ao {×üBÊô wÞ pø úÞ þðBìq BO þñÏü þPìõßc óAoAlìkpu úÞ þèBc ok rýð ïkpì
þì xõvÖA úé¾BÖçG óApãük ûpù^ ólük úýéÞóly úPzÞBG þíülÚ oAk iéì ÿBíýKAõø .kõy þíð úPgBu úÏìBW lølð ïBXðA þPuok Bì< lñðq þì kBüpÖ lññÞ þì ïõßdì Ao pãülßü
ûly pýK ô úPvßy olÛ^ þðçÖ úÞ îüoõg oBHgA ol¾ ok qõñø óApüA ok ó@óBñýzðpu úÏìBW kõzð Quok ïk@BO pãük RoBHÎ úG Bü qA îø óBzüAl¾ ô îéýÖ úÞ >îýøAõg þì ûBy
QéÎ ûoBGok ÿA ûqBO pHg qôo pø ô koAk oApÚ þÏÂô òýñ^ .ly {hK þééíèA òýG ÿBø úðBuo
!QuA .kõy þíð úPgBu îø QüBñÎ pPÞk úÞ QuA þGBPÞ RBüõPdì oô@kBü
îøqõñø úÞ lyBG òüA ÿoõ¿O òýñ^ êýèk lüBy BìA| |.luo þì }õâúG ó@oBHâpì ÉõÛu þgpG rýð óApãük BG þƒÎBƒíPWA ÈGAôo ok| ûoByA ó@ok ô úPyõð ÜGBu QvýðõíÞ BÂo úéèA
úÞ QuA qAlðA òýñÆ óBíyõâ ok ÙoBÎ ÿAl¾ qA úÞ ïlük ÉõÛu òüA úG ÉõGpì ÿpüõ¿OqôpìA ÝpÒ òýèBPuA òýÒôok QzùG ok úðõã^ ûkpÞ
óAôBO Ao ó@ úÞ þüBø úGp ú^ ëBHðk úG ô ly

lüpýãG xBíO )|818(300-4793 ûoBíy BG ”þzHc lýÏu lídì“ ÿBø JBPÞQÖBüok ÿApG 10

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
óõýéýì IéÚok >õHìo<ô >þÞAo< þðlðBìkBü|úG :lðAõg þì
qôpìAôA .QÖpâ BW óBùW puApu ok ûlññýG Bø oAlùãð Quk ÿpýK õãG ÿpýK úG
úÏüBy IünßO BG kõg ïApâBPvñüA úd×¾ ok ïoAk õãð õãG RBøBG úÞ
úWõO Bø|QÚBíc òüA úG «B×Çè :Qyõð {âpì ïoAk ôqo@ Bø æBc æBc
óBñ`íø ô îPvø kBy ô îèBu ,ûlðq òì ,lýñßð úÞkõGó@pÆBgúGþñý^úìlÛìòüAëBcpøúG| |
!îðq|þìQzì òülíÞ >óõvñýßOA ó@ôo<qA þvßÎ qôpìA
}oBÞ àHu úÞ >úðõèBPuA pPuõéýu< qA| | p¶Pv¶ì< {Ûð ÿB×üA BG úÞ ïlük þvýéãðAoõùzì
úG BùñO óAõO þíð kõG òzÞA ÿBø {Ûð ÿApWA ôBøîéýÖæõíÏì.kpÞAlýKþðBùWRpùy>òýG
ôAkAlÏPuAApüqkpÞkBüÜÖõì pãüqBGàüóAõñÎ îø kõy þì ûkAk óBzð ôA qA úÞ þüBø MýéÞ
þðAkpâoBÞ ô úìBñíéýÖ þâlñvüõð ,ÿpãüqBG ok oBËPðA îø Bì ô QuôA JBHy ÿBø ëBu úGõGpì
úÓGBð ôk oBñÞ ok Ao {ìBð úÞ QuA ÿlc úG BìA .îýñýHG êßy òýíø úG úzýíø Ao ôA îüoAk
oApÚ >rèô òuoôA< ô >òýéKB^ þèoB^< Bíñýu oBÞ ô úPyAlð úãð Quk ÿpýK úßñüA qA êÖBÒ
þvÞ BùñO ôA úÞ QuA òüA îø ó@ êýèk ô lðA ûkAk .QuA ûkpÞ Ao }kõg
Bíñýu úÓGBð ôk òüA qA lÏG úPvðAõO úÞ QuA þìõíÎ ÐìBXì ok QuA þOlì òýG pPvì ú^pâ
okoBßuA ûrüBWôk ûlðpG >þÞAo< îéýÖpÆBg|úG
.kõy þvüõð úìBñíéýÖ ô ÿpãüqBG
òPyAnâ pu QzK BG úÞ >úðõèBPuA pPuõéýu<
ÿBø {Ûð ÿApWA BG ô kpÞ lyo þâlðq Rçßzì
ólük BG ly Bíñýu koAô QýíøA þG ô à^õÞ
òPyõð pßÖ úG >þéÞ þéÎ lídì <wÞõG úÛGBvì

úu Ao úìBñíéýÖ òPyõð ôA .kBPÖA þÞAo úìBñíéýÖ ok ôA ókpÞ ÿqBG îø þèBulñ^ ô kõy þíð pøBÊ
ólðAõg úG pÂBc þvÞ þèô lðBuo óBüBK úG ûqôo úG òPÖo ûAo ok qôpìA BìA ûly ØÚõPì Bø îéýÖ
ô }çO BG QvðAõO ïBXðApu BO lzð ó@lüpgô þuBßÎ ÈuõO ólñè JpÒ ok þédì úðBhPvK
ûlññÞ úýùO úG þèqBð QíýÚ BG Ao ó@ kBüq QWBíu BO kpÞoBßy Ao }lülW ûpù^ô ly þüBuBñy
ô óAkpâoBÞ >òuléüô@ óBW< .lyôp×G ÿA úÞ ÿkpì úPyAnâ òu úG BK ô ÿlW úÖBýÚ BG úíø
úzýKpñø >lèõñüo RpG< ôkpø îéýÖ ûlññÞ|úýùO lðAlñg þì Ao Býðk ïkpì {üBø Qus BG úzýíø
JBhPðA þÞAo {Ûð ÿApWA ÿApG Ao qôo fpÇì
{üBø Épy qA þßü úÞ úðõèBPuA þèô lðkõG ûkpÞ | |.lðõyBñy@
þÞAo {Ûð ÿApWA úìBñíéýÖ óAqoA }ôpÖ ÿApG
BO kAk Zpg úG QWBíu olÛð@ kõG }kõg ÈuõO pg@qôo
BG ô kqBu lÎBÛPì Ao Bø ó@ QvðAõO ïBXðApu !îPvøqõñø| |

| |.kpýãGAo{Ûð}kríPukØý×hO ok BG ëAõcA Äüpì ÿA ûlÎ ú^pâ #
þèô kõG oæk óõýéýì àü îéýÖ úüBìpu ïApâBPvñüAô áõHvýÖ RBd×¾ òPyAkoBýPgA
QvüôkqA {ýG úÞ ó@ ûlññÞ|ûpýg }ôpÖ Bü ô Bø ûpù^ ûoBG ok þOBÏüBy qôo pø
Rpùy úG úHy| àü Ao úðõèBPuA kõGoæk óõýéýì BìA lðqAlðA þì Bø óBGqpupG Bø ó@Qynâok
úG BO løk þì Quk úG îø Ao Q¾pÖ òüA
.kpÞ oBßuA ûrüBW ûlðpG ô lðBuo Ùlø koõì úÞþüBø ûpù^ óBzgok úìBðoBÞ

.kpÞúðBÖBßyõì þøBãð úPÖpâoApÚ
Ao ôA Qynâok úÏüBy qôpìA úÞ ÿA ûpù^
72 pãüqBG >úðõèBPuA pPuõéýu< lðkpÞ {hK
{Ûð ôk BG úÞ QuA þüBßüpì@ úèBu

óApùO úéXì

óBPuAk koô@ løAõg óBÓìoA úG þðBLíƒÞ òƒüA ÿõvðApÖoBÞúñùÞóAkpâoBÞAkoAôwýðAôo@þW qBvíéýÖ wüBø þèA .lñÞ þì QüAôo Ao BýWoõW
þÛýuõì úG lñì úÚçÎ ÿpvK úG ÉõGpì >õÞõÞ< ûkpÞ QÖBüok rýð Ao ëBvìA ÿoBhPÖA oBßuA úÞ úPyõð òýñ^ îéýÖ òüA ûoBGok þüBßüpì@ óAõW
ÿBýðk koAô þÚB×OA Roõ¾ úG ÿqôo úÞ QuA qAZoBg{hGokúÞlñPvìòüA.QvðAk,QuA òì ëBu òüAok ÿpãük ûBOõÞ îéýÖpâA< :QuA
óõPu ô lÛPñì pKôo koB`üo .kõy þì óBâkpì p×u úG QyAk oõÃc rýð òÞ ûoAõñzW úÛGBvì oApÚpýSBO QdO >Iéßük úuolì<qApO {ýG Ao
pSA òüpg@ òüA >ríüBO óBu õâBßýy< wüõð þì úvðApÖ ÿBøBPuôo ÙApÆA ok o@ þW ô AkoAô lñ^ pø ly îøAõg ûkq Qƒ×ãy oBƒývG lƒøk
ûkpÞ Øý¾õO >þâlðq qA oBypu< Ao oBvßýƒK .kqAkpK ákõÞ< ûBOõÞ îéýÖ ÿApG îø ÿlýìA ÿõuoõÞ
.QuA ok óæõðpÖõPvüpÞ úPgBu >ápßðAk< îéýÖ ,ÿoAkpHíéýÖ BG óBPvéãðA ëõ¿dì >}õƒìBƒg
rýð úðApO òüpPùG {hG ok úÞ QuA IèBW òüpPùG ô Al¾ wßýì òüpƒPƒùƒG ÿBƒø {ƒhƒG >.koAkkõWôþðBøApÖþéÎþðApüAoAkpHíéýÖ
>õÞõÞ< òzýíýðAok >oBLvGpÆBg úG Apì< úðApO oBßuA ûrüBW IvÞ þé¾A þÎlì Al¾ òüôlO Qƒuôk ëBƒHPßvG< ô >õƒè< òƒzýíýƒðA ôk

óBâlðpGqA óAlÛPñì þñýG {ýKqA þyoArâ
Bø úPyo ïBíOokoBßuA

Qý¿hy ÈuõO úÞ RpG òýìBXñG ÿApƒWA BƒG oBßuA rüAõW IèBW RBßð qA .kõy þì úPgBñy ok oBßuA ûrüBW IvÞ þé¾A óBýÎlì >þPyAk ûoBGok Bø þðq úƒðBƒíâ Bƒøqôo òƒüA #
kõy þì ApWA òzýíýðA òüA ok qôpÞ ækõPvðoA úgBy 2 òüAok óBvßü îéýÖ YñK ÿkrìBð ëBvìA òüA BG .lñPvø ûBOõÞ òzýíýðA òüpPùG {hG ÿAløA îuApì ûoôk òýìkõƒð óBƒâlƒürƒâpƒG
ok Ao oBßuA ûrüBW IvÞ wðBy òüpƒO {ƒýG úG >þƒPyAk Qƒuôk ëBƒHPßvG< wƒðBƒy ëBƒc ëBcok fpÇì óAlÛPñì ÿõuqAoBßuArüAõW
þíùì IýÚo aýø Q×â óAõO þì ô koAk oBýPgA .QuA ïçÎA òPì xBuA pG úÞ òýÞ òéâ þðAkpâoBƒÞ QdO ûoôk òüA ok úÞþíuApì ;QuA ïBXðA
.lñýG þíð kõg ÿôo {ýK ûrüBW òüA IvÞ ok þì Ao ûtüô ÿBø ûõéW òüpPùG oBßuA ûrüBW úðBvÖA QvýèBHPßvG QðBüApG þGõÞ þãPvzðqBG kôõýèBø þèBøA þÚçgA ÿBø þüAõuo pýSBC O
ûlýÛÎ úG BñG òPì þÛýuõì òüpPùG oBƒßuA ûoBýu ÿApG äñW< îéýÖ ó@qA qôpìA òýíø qA óAõO ÿApG ûly úPgBu qpßýè wéXð@ wè îƒýO ÿA
ó@ ,lðõìBø QýK óõƒ^ ÿA úƒPvWpƒG óAlƒÛPñì òüA ûtüô ÿBø ûõéW oBÞ .QvðAk >Bø óõƒíýì IèBW RBßð qA .QuA pPzýG ûrüBW òüA IvÞ .koAk oApÚ
ÿoBývG ô xoõüpO pPýK ,óõPuA ByBu ,óõvìBO rýð Ao ûtüô ÿBø|ûõéW òíXðA pHPÏì ûrüBW úÞ îéýÖ óBW ÈuõO úÞ QuA ó@ òPì þÛýuõì pSA òüA ô ïõéÎ þìkBÞ@rüAõW ÿAløA îuApì òýìkõð
olðBvßèA úG pãük þüBíñýu pãéýédO ô lÛPñì ÿlñèqõýð þðBLíÞ ÈuõO QuA ûkpÞ kõg ó@ qA úPgAõð Bíñýu iüoBO ÿA úðBvÖA qBvãñø@ rìBýéüô 4 úHñzßü þèBcok )oBßuA( þüBíñýu ÿBøpñø
þÛýuõì BG ÿõvðApÖ oõùzì qBvãñø@ QéLuk ûly ïBXðA )|Weta Digital|( ëBPýXük BOô þíýW ÿApWA BG pùÊAlÏG | 5 QÎBu qA xoBì
܃éÏO >J@ êƒßy< îƒéýÖ ok }rƒýãðA ëBƒýg oBS@ {üoBÞ ûlðôpK ok þƒðBƒLíÞ òƒüA .QƒuA .QuA ûly òèBu ok þüBßüpì@ úPvWpƒG òƒülƒíÞ êƒíýÞ
BøoBG pýgA úøk àü ok QéLuk .QÖpâ løAõg ô >oBOAô@<ô >Bø úÛéc JBGoA< óõ^ þðBzgok þé¾A QGBÚo ûBOõÞ lñPvì òüpPùG {hG ok løAõg oArâpG wéXð@|wè pùy ok >pOBýO þHèAk<
okrýðoBGàü ôûlyoBßuAûrüBWQÖBüokkrìBð ûtüô ÿBø ûõéW òüpPùGoBßuA ûrüBW {y úPHèA àýÖApO 405 óBGBýg ok QzùG< lñPvì 2 óBýì ÿBø þüAõuo pýSBO QdO lükpO óôlG úÞ ly
åorG êPø< îéýÖ ÿApG Ao ûrüBW òüA 2014 ëBu BøkrìBð pãük úÞ luo þì pËð úG lýÏGô koAk Ao þì kõWô òüA BG .QuA >ÿkA+QükA<ô >QuA þüAõuo Zõì .koAkoApÚ kôõýèBø þèBøA þÚçgA
.lñyBG úPyAk îéýÖ òüA êGBÛì ok þðAlñ^ wðBy >ÿkA+QükA< ûBOõÞ lñPvì úÞ kq xlc óAõO ÿôoBƒø BƒG 2017 ëBƒu pƒgAôA ok úƒÞ þƒƒüBƒƒø
.QuA ûkpÞ kõg ó@ qA >QvKAkõG >õÞõÞ< lñéG òzýíýðA òƒüpƒPùG {ƒhG ok 2qA ëBvñùÞ kpìô óq àü ZAôkqA QüAôo úG úÞ úG ô qBÒ@ Bíñýu fpÇì ûlññÞ úýùO òýPvñƒüAô
îéýÖ ûoAõíø xBHè þcApÆ òüpPùG {hGok þâlññÞ {hK úG ô oBvßýK þðBƒLíÞ úƒPgBƒu îýí¿O qA wK óBy Rçßzì ô RôB×Pì kAtð qA ÿoBývG òìAk ûBOõÞ þðBìq Rlì ok QÎpu
oBßuA ûrüBW þé¾A ÿBø wðByqA þhüoBO ÿBø óléâ ô þð@ rüAõW ókpG BG þðrük QèAô þðBLíÞ }okBì óBßì êÛð pG þñHì QükA Qý¿hy pPgk òüõÞ ,òè@ ÿkôô óõ`íø QÏñ¾ òüA ÿBø ëõÒ
qAÿoBývG lükqArýðëBvìA.lñü@þìJBvcúG oBßuA ûrüBW IvÞ þé¾A wðBy BÏÇÚ Jõéâ ÿBÃÎA pËð kqAkpK þì pãük QƒèBƒüA àƒü úƒG Ao ... ô õßðApÖ ríýW ,àéÖA þvýÞ ,þvýLuA
úG úÞ >ëBýg ið< îéýÖ Bíñýu óApËð IcB¾ òüpg@ óõñÞBO ô òýíøkqõð úÞ pSA òüA .QuA
wðBy kqAkpK þì ÿkçýì 50 úøk ok þðBPuAk ëBíPcA úG lü@ þì JBvc úG oBvßýK þðBLíÞ pSA .lñÞ IéW kõg úG pO {ýG Ao þìkBÞ@ .QÖpâ
ok úÞ îéýÖ òüA .QuA ûrüBW òüA QÖBüok þé¾A ÿApG Ao lñéG òzýíýðA oBßuA ûrüBW òýíùð óAôApÖ qA óAõO þì Ao lñPvì òüpPùG oBßuA ûrüBW úüoõÖ ûBì pgAôA ok úèBu pø úÞ îuApì òüA
oApÚ úWõO koõì óAlñ^ BP×G ô Jõéâ óléâ rüAõW úPgBu >Bø óBßì Bø ûpù^< ó@ qA qôpìA òýíø qA ÿpýâõéW pÆBg úG ëBvìA lƒy þƒì oArƒâpƒG
BG ,ly ÐÚAô òývdO koõì oBßuA ÙpÆ qA QÖpãð äðõýK þðBPvìq àýLíèA RBÛGBvì BG þðBìríø
îø oBßuA úÚçÎ luo þíð pËð úG kõWô òüA ëBc .QuA ûly ëõÞõì xoBì ûBì êüAôA úG äðBü
úG ûrüBW àü òüA qA {ýG úÞ kõy UÎBG lðAõPG rüAõW ØéPhì ÿBø {hG þuopG úG BW òüA ok
oBßuA rüAõW Iyok óõuolðA xBìõO êK îéýÖ òüA BG .îüqAkpK|þì ó@ þèBíPcA óBâlðpG ô oBßuA
úG oBßuA ûrüBW óBâlðpG þñýG {ýK úÞ eýÂõO
.kpýãG ÜéÏO ,BP×G ,Jõéâ óléâ óõ`íø ÿrüAõW klÏO pÆBg
ÿpâ ÿBø wßÎ oBzPðA ÿBøqôo óBíƒø qA ,Bßüpì@ óBðAkpâoBÞ òíXðA ,óApãüqBG òíƒXƒðA
úÞ òüA xlc êý^p^ óõPvñüô {Ûðok òìlèA îuApì qA {ýK úÞ ... ô óAlÛPñì þéì òíXðA
ÿBø wðBy qA þßü >QÎBu òüpO ûpýO< îéýÖ þìõíÎ ûlýÛÎ ÙçgpG lðõy þì AløA oBßuA
QuA îüpâ òüpPùG oBßuA ûrüBW IvÞ þé¾A
òüA .lýuo þíð pËð úG ÿoAõyk óAlƒñƒ^ oBƒÞ | |.QvýðÿAûlý`ýKóAlñ^oBÞ
pPýK óõ^ ÿA úPvWpG óAlƒÛƒPƒñƒì rƒýƒð Bƒøqôo Q×â lüBG ûBOõÞ îéýÖ òüpPùG {hG ok AlPGA
qA óõvìBO ó@ ô >óõPuA äñýèôo< qA xoõüpO ó@ qA oBßuA ûrüBW þé¾A wƒðBƒy BƒÏƒÇƒÚ úƒÞ
ÿoBíypK óAlÛPñƒì úƒéíƒW qA >pƒüAô ÿlƒñƒüA< .QuA àüAk óô lüo úPgBu >Iéßük úuolì<
kpÖ àü kôoô þÏÚAô óBPuAk ûBOõÞ îéýÖ òƒüA
QèBüA ok Iéßük þüAlPGA úuolƒì úƒG eƒévƒì

12

TEHRAN MAGAZINE îéýÖ ok Bíñýu ûly úPgBñy pO îÞ ô óõürüõéO Bßüpì@ êÛPvì ÿBíñýu ok pýËð þG ÝB×OA àü Tel:(818)881-1771
.luo þì þLvéýâ äüpÞ úPgBu >BýðBO ,òì< ok }A òüpükoBßíøô Quôk åpì qA wK kõG
îéýÖ òüA pünKBð Qvßy koléýì Qý¿hy úÞ þñýW òvýè@ ÿqBG ûoBGok pKôo koB`üo BO QyAlð Bíñýuok þðAlñ^oõÃc 2005 ëBu IvÞ úPvüBy Ao >QÎBu òüpO ûpýO< úÞ lñPvø
þãíø úÞpãük ØüoBÏO ÿoBývGô QuA ûlülð {Ûð ÿApG Ao óApãüqBG òíXðA ô BP×G rüAõW >órG Al¾ Rkõg ïBð BG Apì< úìBñíéýÖ BG úÞ òüA .lñðAk þì îüpâ òüpPùG oBßuA ûrüBW
rüAõW Iy ok pãüqBG òüA ókõG IýÚo þG pãðBýG þì òýñ^ ûkoô@ QulG îéýÖ òüA ok }A þñüpÖ@ ûolð@ úPyõð ïBð òýíø BG ÿpSA qA þuBHPÚA úÞ
BùñO úÞ Q×â QýÏÆBÚ BG óAõO þìô QuAoBßuA óBñ^ BýðBO Qý¿hy okBì {Ûð okôA< :lvüõð BÞõè .QzâpG Bíñýu úG ûoBGôk ,QuA òíýu@ îéýÖ wðBy úñd¾ þcApÆ òüpPùG {hG ok
ÜÇð òPyõð Bøqôo òüA ok lñìoôk àì úÒlÒk ûrüBW QÖBüokoAôAru úÞ kõy þì pøBÊ ûkpK pG ô ÿoôõü@ ûoBGok îéýÖ òüA óAkpâoBÞ õñýðAkAõâ kpu äñW êüAôA ok {ðBPuAk úÞ >J@ êßy<
lñ^pø .>QuA óq êíßì {ÛðpãüqBG òüpPùG :lüõâ þì òýñ^ }A úðAlñvK óAõW úìBñíéýÖ pãük úG QHvð konâ þì ÿkçýì 60 úøk ok
.QuA oBßuA rüAõW Iy ok ÿqôpýK ÿoõè JBhPðA BG þìkBÞ@ ÿBÃÎA QuA òßíì BG koAk oApÚ {üoBÞ óAoôk úéÚ ok ríýW< óAõO þíð lñ^pø QuApPzýGoBývG kõg ÿBHÚo
pTÞA kpì ëôA {ÛðpãüqBG òüpPùG {hGok úgBy òüA RækBÏì >kpG ÿlýè< îéýÖ ok ÙBßPì 90 úG àükrðôAô ïoAk ëBu 46 òì úÞ ÿkõWô >2049 pðAo lýéG< îéýÖ úñd¾ þcApÆ þPcAo úG
òüpO ûpýO< îéýÖ ok Ao òìlèA ÿpâ óAlÛPñì >.QuA òì qA pO {ýG ôA óôok ÿspðA ,ëBu .QÖpâ ûlükBð Ao îéýÖ òüA óBzgok ÿqBuBÃÖ ô
òüpO Üüæ êý^p^ óõPvñüô {Ûð ok >QÎBu .lñðq îøpG Ao þìBÞBð ô ûrüBW òüA IvÞ Roõ¾ ok ÿoôõü@ pâA lüBy ÿoAkpHíéýÖ òüpPùG úgBy ok
úG úWõO BG .lñðAk þì óAõñÎ òüA IvÞ ÿApG kpÖ {hG ok oBßuA ûrüBW IvÞ ok AkoAô wýðA òüA QÖBüok ok oBG 13 þvýéãðA rñýßük pWAo
ô óApãüqBG òíXðA ô BP×G ,Jõéâ óléâ rüAõW BG kpì êíßì {Ûð pãüqBG òüpPùG {hGok iüoBO ûlðpG òüpOpýK óAõñÎ ,lñPvì òüpPùG oBßuA ûlðpG þñýG {ýK kõG ûlðBíð ïBÞBð ûrüBW
úìBñýâlðq ÿBø {Ûð úG oBßuA lüly êüBíO úPHèA úG þüBíñýu rüAõW ê¿Ö qBÒ@ ok úßñüA kõWô òüA êìBy ÿoBhPÖA oBßuA( þPGBÚo oBßuA þíð pËð úG þðBu@ óAlñ^ oBÞ {hG òüA ok
þPcAo úG óAõO þìpýgA ÿBø ëBuok ûtüô úG ÿA ûsôpK< îéýÖ ÿApG õÖk îéüô wðBy lýuo þì pËð ÿBø ÿoAkpHíéýÖ BG ÿoBS@ oõÃc .lýuo
ok îø êý^p^ óõPvñüô ïBð úÞ kpÞ þñýG {ýK Bøqôo òüA ,QuA BHÚopüBuqApO {ýG >AlüoõéÖ | |.kpÞløAõgkõgó@qAAo)kõyþíðkoõÞo ô >ápßðAk< ,>J@ êßy< óõ^ îø óBzgok
ïBøApG@ ,äñýÞôBø ò×PuA óõ^ þüBø ïBð oBñÞ îüõy þì pO àükrð oBßuA îuApì úG ú^ pø ÿBø QGBÚo òüpO xBvc qA þßü BÏÇÚ QvðAõO þì >2049 pðAo lýéG< oBñÞ ok >lðBGkBì<
óAõñÎ úG ... ô îXñK ZpW ûBy ,òéßñýè óôpýG koõHéýG úu< îéýÖ ÿApG ëõÞAo îu QhG þé¾A úìBñíéýÖ òüpPùG {hG ok ëBvìA oBßuA þíð pËð úG ëBc òüA BG ,lðrG îÚo Ao Qhu þPGBÚo
{Ûð óApâB×üA ÿApG úÞ þÏÚAô ÿBø Qý¿hy þì pËð úG ô kõy þì pPzýG >ÿoôrýì ,äñýGA koõHéýG úu< êÛPvì îéýÖ úu úÞ þüBW ,QuA qA wK ûtüô úG þìkBÞ@ ÿBÃÎA pãük úÞ luo
.ly løAõg úÖBÂA lðA ûkõG òíü }õg óBy ÿBø ëAôo ÜHÆ úÞ oBßuA îuApì ûrüBW òýèôA úÞ luo ôpG< ô >kpG ÿlýè< ,>ÿoôrýì ,äñýGA óôpýG ÿõu qA ÿoAkpHíéýÖ òüpPùG ûrüBW ÿBÇÎA
óBýÎlì kõWô BG óAkpâoBÞ òüpPùG {hGok kpì êíßì {Ûð pãüqBG úG pýgA ëBu òülñ^ pPýK óõ^ þðAlÛPñì .lðoAk oõÃc >óôpýG pWAo úG ïoBù^ oBG ÿApG óAoAkpHíéýÖ òíXðA
ô óõuolðA xBìõO êK óõ^ þìBð IcB¾ QupKkAtð wýéK ëõÞAo îu úG kõy þì AløA qA lðõìBø QýK ,>óõPuA äñýèôo< qA xoõüpO úG lýìABð AoôA >2049pðAo lýéG< îéýÖokrñýßük
ôoõO ëkõìpéýâ Q×â óAõO þì óæõðpÖõPvüpÞ >ÿoôrýì ,äñýGA óôpýG koõHéýG úu< îéýÖ úu< ,>õPýìõO òOôo< qA àüok Apâ ô >òüækk<
ûlðpG ày þG >J@ êßy< þßürßì óAkpâoBÞ òýOoBì úPyõð >ÿoôrýì ,äñýGA óôpýG koõHéýG | | .lñðAkpâqBGúðBg
òíXðA rüAõW úÞ ôA .QuA oBHPÎA BG ûrüBW òüA .lupG óAõñÎ ûrüBW òüA IvÞ þé¾A QhG Ao Bðôk àì þè úG lükpO óôlG rýð òüôlO òüpPùG oBßuA
ÿApG Ao BP×G ô Jõéâ óléâ ,Bßüpì@ ÿBø|óAkpâoBÞ òýíøqA ,óq ëôA {ÛðpãüqBG òüpPùG {hGok AoBu óõ^ ÿpãük óAlÛPñì .lðA ûkpÞ >ápßðAk< îéýÖok {ðBzgokoBÞ ÿApG QýíuA
þì pËð úG lýÏG QuA ûkpÞ QÖBüok îéýÖ òüA úG oBßuA ûrüBW BÏÇÚ úÞ Q×â óAõO þì qôpìA òüõÞô >þéßüô QñíñýOpPðA< qA óõupìõßéüô ûrüBW 2 ûApíø úG ûrüBW òüA .QÖpâ løAõg ÜéÏO
IèBW .lðBíG ïBÞBð ûrüBW òüA IvÞ ok luo þüBßüpì@ fpÇì pãüqBG lñìoôk àì wývðApÖ Ao óAõW äüôpâ BOpâ wðBy >õøBü< qA ÿõèõK ó@ úG pO {ýK úÞ Al¾ òüôlO ô Al¾ wßýì
ô óôoAõÞõvðõ×è@ úPynâ ëBu oBù^ ok úÞ QuA îéýÖ BG pO {ýK úÞ ôA .QÖpâ løAõg ÜéÏO þì BHÚopãük qApO {ýG >kpG ÿlýè< îéýÖ ÿApG ô pu pK îéýÖ rüAõW BùñO æBíPcA ly ûoByA
óAkpâoBÞ 2 )oBG 2(õPüoBñüA wèArðõâôolðBhè@ QÖBüok Ao ûrüBW òüA }pvíø úPgBu >õâoBÖ< qA óõvìBO ó@ ,>þPüAoô< qA ÿpâ îýO ô lñðAk
qA Ao ûrüBW òüA kôõýèBø ÿBíñýupãük þßürßì úÞ þðq >rýø koléýì< {Ûð ok ëBvìA ,kõG ûkpÞ QñíñýOpPðA< qA òuAo pÖõPvüpÞ ô >püAô ÿlñüA< .lñPvø oBßuA îuApì Iy ok óæõð ÿAl¾
lÛð qA þzhG ok xoõüpO pPýK .lðA ûkpÞ kõg ó@ êcqA ,}pPgk åpìqA ûBì lñ^ QynâqA wK >óôpýG ôpG< îéýÖ ÿApG Ao êýK ókoõW ,>þéßüô þéýy oõzÞ ëõ¿dì >rýãðA Q×ãy óq<
ëk< :lvüõð þì òýñ^ >J@ êßy< ûoBGok kõg Bð wýéK ÈuõO }pPgk qôBXO ô êPÚ ûlðôpK kõWô BG úPHèA .lñðAk þì wðBy òüpO {ýG ÿAoAk îéýÖ òüpPùG {hG ok õýéè òýPuBHu úPgBu
ÿApG .QuA þðBùW xçÞ ok lñìpñø àü ôoõO îéýÖ ok kõy þì oBÞ úG Quk kõg ô ûly lýìA ô Bßüpì@ óBâlñvüõð òíXðA rüAõW ÿBÇÎA ûrüBW IvÞ ÿApG Ao wðBy òüpO {ýG þWoBg
ïBXðA îéýÖ òüA okôA úÞ ÿoBÞ êýédOô úürXO ÿoõÃc >ÿoôrýì ,äñýGA óôpýG koõHéýG úu< ôpG< îéýÖ úG úgBy òüA ok óAlÛPñì òíXðA kõWô BG oõzÞ òüA .koAk oBýPgA ok oBßuA
þÖBÞ BùñO ,îýñßG þyçO úÞ Qvýð ïqæ løk þì lÛPñì RoAõýPuA AoBu .QuA úPyAk pýãíz^ qA pãük qA pO {ýG îéýÖ òüA wðBy >óôpýG ôolðBhè@ óõ^ ÿA úPvWpG óBðAkpâoBÞ
ôkBWôpdupuBOpu úÞ úGpXO òüA óôok QuA ok lñìoôk àì þñüpÖ@ {Ûð >QvK áoõüõýð< ûBã`ýø óõñÞBO rýüôo ëõDAo ô þßvÖoôkõg
ôA þâlðq ÿBø ÿqBG òüpPùGqA þßü Ao îéýÖ òüA .luo þì pËð úG BøkrìBð oBG àü BùñO ô ûkoôBýð QulG Ao oBßuA ûrüBW
.>îüõy oô úÆõÒ QuA òüpßuA< lÛPñì pãñýu Qì ,QuA ûkpÞ óAõñÎ óq êíßì {Ûð pãüqBG òüpPùG oBßuA ûrüBW þì óBíâ .QuA ûly ûrüBW òüA QÖBüok krìBð
ëBu îéýÖ òüpPùG ûrüBW úG lüBG óBüBK ok qA pPùG ûBã`ýø Ao lñìoôk àì >}ApÞ oõùzì pãüqBG þñýW òvýè@ úG kBüq ëBíPcA úG úÞ >rýãðA Q×ãy óq àü< îéýÖ oBG òüA kôo
pýÒ ApTÞA RBíýí¿O úG úWõO BG .kpÞ ûoByA àü QìlhzýK BñüoBì Qý¿hy óõìApýK
ÿBÃÎA ÿõu qA Bø ëBu òüA ok þüBíñýu konâ þì QuA þâlñðAõg ÜyBÎ úÞ óAoõPuo
òüA þñýG {ýK ,îéýÖ òüpPùG {hGok þìkBÞ@ ïBXðApu Ao þWoBg îéýÖ òüpPùG oBßuA ûrüBW
qA ÿoBývG .Qvýð þðBu@ óAlñ^ oBÞ ûrüBW þðôo lüõük .koô@ óBÓìoA úG oõzÞ òüA ÿApG
úPgBu >J@ êßy< îéýÖ QýÏÆBÚ BG óAlÛPñì îéýÖ òüA ûoBGok >pOoõLüo kôõýèBø< lÛPñì
îéýÖ òüpPùGoBßuA úPvüBy AoôoõO ëkõìpéýâ þðBH¿Î ô ûlñøk óBßO< QuA úP×â òýñ^
ÿApG løk jo ÝB×OA òüA úÞ þOoõ¾ ok ,lñðAk þì ÿspðA ô rýãðA óBXýø ,ëBDooõu ô ûrìBG ,ûlññÞ
ûrüBW rýðô ÿçÆ pýy ûlðpG ,iüoBO ok oBG òýèôA óq àü< óAôApÖ wðBy kõWô BG úPHèA ,>{hG
.QuA ûkpÞ kõg ó@ qA rýð Ao îéýÖ òüpPùG oBßuA >ÜzÎ þG< îéýÖ ÿApG óAõO þì >rýãðA Q×ãy
úu< îéýÖ ïBð úÞ luo þíð pËð úG lýÏG lñ^ pø þvðBy {hG òüAokrýð úýuôooõzÞ ëõ¿dì
òýOoBì úPgBu >ÿoôrýì ,äñýGA óôpýG koõHéýG
qA }A þÎBíPWA óõíÃì úG úWõO BG Bðôk àì | |.lyêDBÚálðA
ëBc pø úG .kõy ZoBg ëBu îéýÖ òüpPùG QÞBK ríýW þuBHPÚA úìBñíéýÖ òüpPùG {hG ok
xoBì 4 qôo ok úÞ lük ô lðBì pËPñì lüBG BG þüBßüpì@ úèBu 89 wüõð úìBñíéýÖ ÿoôõü@
{ýK BG ûqAlðA ú^ BO þìkBÞ@ ÿBÃÎA RBíýí¿O óBâlñvüõð òíXðA óõ^ þíùì rüAõW IvÞ
BG Apì< îéýÖ ÿApG óAlÛPñì òíXðAô BP×G ,Bßüpì@
.kõG løAõg RôB×Pì óApâ êýédO þñýG ûrüBW IvÞ þé¾A wðBy >órG Al¾ Rkõg ïBð
úÞ ÿoôõü@ .QuA úìBñíéýÖ òüpPùG oBßuA
13 Qñ^pì êýÎBíuA BG {Olì þðæõÆ ÿoBßíø

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

323 - 938- 5789: êýð…¬ E-mail: [email protected] www.sarnevesht.com óApùO úéXì
…°ô†ìú‹ ô°ÿ… û±œñ
> òøm úG òøm<

óly ûphvì .kpýãð ûphvì úG Ao Bíy oBßÖA
Áõ¿hG ô ÝBýPyA lðAõO þì koõì òüA ok
xBvcA pâA .lüBíð ØýÏÃO Ao »ûkAoA RolÚ ok p×ð ôk úÞ QuA ëôAlPì oBývG #|
ÿA úðBÛícA oBßÖA ô oBPÖo «BÏÚAô úƒÞ lƒýƒñƒÞ àü úG ØéPhì óBßì ôk ok ,lcAô ó@
lÏG ô Býðk BG úÞ Qzâ lýøAõhð okBÚ ,lüoAk òüA .lññÞ pßÖ úƒGBƒzPì ç« ìBƒÞ ÑõƒÂõƒì
úG úßýìBãñø BO .lýDBíðoApÚpG ÉBHOoA þðôok qA êìBÞ QgBñy òPyAk pÆBhG ÑõÂõƒì
,lýyBG úPyAlð kBÛPÎA óBPüBø ûlƒüA ô kõƒg ôk pß×O Ñõð ôk ok QøBHy Bü ô pãülíø
ÉBHOoA >òøm< ÿBýðk BG QvðAõO lýøAõƒhƒð koAõì ok BìA .lPÖA þì ÝB×OA pPzýG kpÖ
.lýDBíðoApÚpG ô þDôkBW ÿA ûlülK ,ûlülK òüA ,pãük
êTì lüBG lýñÞ þì JBhPðA úÞ Ao ÿkpÖ óBùâBð úG .lü@ þƒì oBƒízG rƒýì@ oApƒuA
òüA .lyBG ÉBzð BG ô ëBƒcpƒu Bƒíƒy kõƒg lýñÞþì AlýKpãük kpÖ úG lüly þuBvcA
.lñÞ þì òýíÃO Ao ôA ÿoB߃íƒø ÑõƒÂõƒì ÿoAlýGpÆBhG ÑõÂõì òüA úÞlýðAk þìô
ok lüBG FAoôBì îéÎ úGpXO úG ÝBýPyA ô ZBýPcA .QuA ûkBPÖA ÝB×OA óBPízy wc
þvÞ úG pâA .lyBG þÖBÞ ldG ÙpÆ ôk pø úéEvì òüA úG óBPñøm þDBùð ÿBùOolÚ ú» íø Bü@
kpÖ lýPvðAõPð pâA .lüoAlð kBíƒPƒÎA «çƒìBƒÞ ÿBu@ ûpXÏì qBýPìA qA Bü@ ?kõy þƒì îƒPg
òüA úG Quk QuApPùG ,lýñÞ AlýK Ao þHuBñì ûpùG lýðAõO þì lc òýíø BO BƒùñO >òƒøm<
ûBßð qBG Ao óBOkõg IéÚ .lýðrð RBñƒüpƒíƒO | |?lüpýâ
ô IuBñì Àhy BO lýyBG oõH¾ ô úPƒyAk .QuA >úð< æBG RæAõEu JAõW úðBPhHyõg
óBPýâlðq koAô Bíy ÿBø úPuAõg BG äñøBíø ô ÜzÎ< ëBðBÞ Roõ¿G lüBG >îzy wc< ô QuA ûlyrüooBývG ûlÒ òüA ,pÂBc û» oôk >òøm< þøôpýð þDBøo BG îƒýðAõƒO þƒì
| |.kõzG Býðk pâA .kõíð ûkBƒ×PuA óApƒãülƒG >QƒHdì òüpíO úG ZBýPcA ó@ókõíð ëBÏÖ ûoBGôk ÿApG òüA QuA òßíì .îýðAõhG Ao óApãük oBßÖA
îýÛPvì ÉBHOoA êìBy }ôo òýPvhƒð ÿBùðBGq ô RBƒÓè qA ûkBƒ×PuA ÿBƒXG lƒðAõƒPG .QuA pâA ,þèô lüBýG òßíìpýÒ óBOpËñG ÑõÂõƒì
pßÖ ÑõÂõì àü úG lüBG ôk pø .kõƒy þƒì ÝõÖ ÿBøôpýð qA ,ÿkoô@ok òƒì ô ؃éPhì þì eýÂõO úƒèBƒÛƒì òƒüA ok Ao þƒyôo QýÏÚAô úG ,lýñßG ó@ ókõíð úGpXO ok þÏu
îøBG Ao óBOoBßÖA ÿBø úñýìq ,lƒÏƒG .lƒýƒñƒÞ B« ñEíǃì ,kpƒýâ ûpƒùG >îƒzy wƒc< û» kBƒÏèA wc< òPgAlðA óBƒüpƒW úƒG UƒÎBƒG ,îýƒøk .kõíð lƒýøAõƒg AlƒýK kBƒÛPÎA ÑõƒÂõƒì òƒüA
ÝBOA àü ok lýñßð þÏu .lýñƒÞ úƒvƒüBƒÛƒì .lyBGòPvüqÿApGÿpOBHüqÿBWlðAõOþì QÖpâ lýøAõg kBü .ly løAõg Bíy >îzy òüpO ûkBu qA þßü ÿpßÖ ÉBHOoA ÿoApÚpƒG
úG pâA .lýèBíG îùG Ao óBPýðBzýK ô úPvƒzƒð úG ZBýPcA ÿpßÖ ÉBHOoA ÿoApÚpG ÿApG ûqBWA Bùð@ úG ô lýðAõhG Ao óApãük oBßÖA úÞ úG okBÚ Bíy >òøm< úÞ QuA þDBø ûlülK
QuAòßíì,lýyBGàükrðúÇGAopãükÙpÆ koõì òüA ok }çO .QuA rýð ÿpãük kpƒÖ òßíì .lñðAõhG rýð Ao Bíy oBßÖA úÞ lýƒøk òPyAk oA >òøm< ,ÐÚAô ok .QuA ó@ ïBXðA
óBOõgþDBðAõOôkAlÏPuAúGQHvðóBOkBÛPÎA ô ûkõùýG «çìBÞ ,óApãülG ókAk þøBâ@ óôlG óBìq ô QÚô qpì òüA úG ólýuo ÿApG QuA êìBßPG úÞ QuApãük ÿBø >òøm< BG ÉBHOoA
lì@ løAõg {ýK QèBc òüA úýHy .kõy îÞ .lü@þìoBízGúXýPðóôlG òEíÇì þèô ,lýñÞ Ùp¾ Ao þùWõƒO êƒGBƒÚ þì oAkoõgpG pPzýG >þøBâ@< qA ô ûlýuo
þì eýWpO ô ûly úuõuô þOlì qA lÏG úÞ þðôok ÿôpýð »úGpXO ô QgBñy ÿApƒG .kpG løAõg Rnè ó@ »úýðBS pø qA úÞ lýyBG .kõy
.lýðrGÙpcîøBG,ókpÞpßÖÿBXGúÞlýøk ûkB×PuArýðóApãükÿoBßíøqAlüBG,óBOkõg Ñõð òüpO þÏýHÆ , >þOBK úéO< ÿpßÖ ÉBHOoA æBG RBdýÂõO êíÏèA wßÎ ok lüBy
îùì ëõ¾A qA þßü òýÖpÆ òýG þÖBÞ »úé¾BÖ .lýñÞ JBhPðA QÚk BG Ao kõg oBßíø.kõíð óôlG ,ûôçÏG .QuA >òƒøm< qA ûkBƒ×ƒPƒuA òüAqAóBvßüoõÇGBìú» íøpãì?Ap^:lýDõãG
kôpðóBOkBü,pãükÙpÆqA.QuA>þOBKúéO< ÿBølýéÞ qA þßü ÿoAkqAo ,ÿrý^ pø qA êHÚ ô Qvüq Èýdì BG eýd¾ ÉBHOoA ÿoApÚpG þvÞpø úÞ úPHèA ?îýPvýðoAkoõgpG þDBðAõO
ok þ×ñì pýSBO òüpPíÞ þðBßì ƒ» úƒé¾BƒÖ úƒÞ îéÎ qA ÿA úPyopøok QýÛÖõì òýðAõÚô îùì þì þìõíù×ì ô þñÏì ú^ þâlðq ,óApƒãƒük .QuA oAkoõgpG >òøm< RolÚ þDBðAõƒO qA
.koAlðÿpßÖZAõìAòPÖpâôókBPupÖ ô ûlzð ûkq óBXýø .lü@ þì oBízG FAoôBì ?lyBGúPyAklðAõO þDBðAõO òüAqA Ap^ úÞ QuA òüA þé¾A ëAõEu
YñK òýG ç« Tƒì ,þƒ¾õƒ¿ƒhƒG QƒÎBƒu úGpXOokkõgBGÿoBßíøôàíÞÿApGAoúíø pßÖ ólðAõg l¿Ú úßýìBƒãƒñƒø ,ïkpƒì | |?îüpýâþíðûpùG
RBñüpíƒO òƒüA ÿApƒG Ao ЃGo àƒü {ƒyBƒO RõÎk óBO úðBg úG RBñüpíO òüA ok ókõíð Bü îýÛPvì ,lññÞ þì Ao >þOBK úéO< óApãük Ao pzG ÿA ûoôBdì óBGq lüBG ,BXñüA ok
ôk ok lüBG Bíy ÿôk pø .lýøk ÁB¿PgA ô kBíPÎA êGBÚ Quôk JBƒhPðA ok .lƒýñßð òüA.lðõyþìûBHPyAIßOpìÿkBÎpýÒoõÇG pzG úßýìBãñø qA .kAk oApÚ QƒOBƒíy koõƒì
úÞ þðBßì ,lüpýãG oApÚ RôB×Pì «çìBÞ óBßì úéXÎ .lýñßG ÿpPzýG QÚk IuBñì oBßíø úéO<qA Ùlø .QuA >òøm< ólðAõg ,ûBHPyA BGûkBuÿoApÚpGÿApGôQÖpâkBüAoókqÙpc
kôoôô lyBG úPyAk Ao Al¾ô ôpu òüpPƒíƒÞ ô óBPuôk òýG qA Ao p×ð àü ,lýølð ZphG QuA óApãük BG ÿpßÖ ÉBHOoA ÿoApÚpG >þOBK ok .kõíð ÑApPgA Ao ûoôBdì óBGq ,pãülíø
óBìqpâA.kõzðóBPícArìóAõñÎaýøúGþvÞ ÿApG kõg þDõyBðq ô þuBvcA àüpy þPc oBßÖA ô þâlƒðq ok ókõƒíƒð þƒuõƒuBƒW úƒð kõgQýèBÏÖ>òøm<úÞkõGþÏÚõìòýñ^àü
òüpíO úG ïAlÚA qA êHÚ ÿqôo lñ^ Ao óBßì ô úGlýðAõPGúÞþvÞ.lüpýãGpËðokÙløòüA ûkB×PuABGúÞlüoAkl¿ÚpâA.Bùð@þ¾õ¿g .kAk {øBÞ Ao
þâkBì@ >óBPñøm< ô pßÖ ,lýƒñƒÞ JBƒhƒPƒðA .lýyBGúPyAkêìBÞkBíPÎAôA óApãülG Ao kõg QýdWoA óBPízy wc qA úÞ ,>ïõu îz^<|Pineal Gland |
.kõíðløAõgAlýKÿpPzýG koõì úÞ þvÞ lüõy òƒEíǃì ,AlƒPGA òüpPíÞ úÞ lýyBG òEíƒÇƒì ,lƒýƒñƒÞ QƒGBƒS ,QuA >îzy wc< ókõƒíð ëBƒÏÖ ëõƒEvì
lüBG ,luo þì òüpíO QÚô úßýìBãñø ô ûkõG pß×ñyôo ,kpýâ þì oApÚ Bíy RõÎk qA .QyAk løAõhð úñýìq òüA ok þPýÛƒÖõƒì ok .Qzâ à^õÞ ô ÐíW ô ûkpzÖ YüolPG

16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

úéXÎ oBßÖA ókõíð ëpPñÞ ok pâA .lüqBu lýøk ïBXðA Ao úýcBPPÖA Áõ¿hì îuApì
ØýÏ ô êýéÎ >òøm< ,lýøk ZphG úÞ lýyBG ûkAk þøBâ@kõg >òøm< úG BO
.Qzâ løAõg ókõíð oAlýG ô òPgAlðA óBüpXG l¿Ú
RôB×Pì oBývG óApãük qA Bì QyAkpG lýéÞ ÜüpÆ òülG .lüoAk Ao {üBøôpýð
îýñÞ þì pßÖ þvÞ úG úßýìBãñø .QuA .lýðq þì Ao >îzy wc< þDBñyôo ÕAp^
wc Ao ôA úßéG ,îýñÞ þíð îvXì Ao ôA ÈÛÖ óBüBKqA lÏG úÞ kõzýì UÎBG ÑõÂõì òüA
þì RBÚçì úÞ Ao þ¿hy pø .îýñÞ þì lýéÞ rýð îuApì òýíø BG ,óBO úGpXO
qA úÞ ÿspðA òýãðo ÿõOpK( >AoõD@< ,îýñÞ .lüqBu }õìBg Ao >îzy wc< QýèBÏÖ
)kõzýì ÐÆBu þ¿hy pø îvW ||
pýÒ oõÇG úÞ koAk Ao }kõhG Áõ¿hG Ao kõg >òøm< ok lýøAõhG pâA
ok úßýìBãñø .lðBì þì Bì kBü ok îýÛPvì QuA òßíì ,lüoAk ûBãð qBG úzýíø
,îüoAk àükrð oõÃc Àhy àü oBñÞ úPvG ô qBG .kõy îÞ óBPüBøôpýð ÿpÆBG
úßéG îýñÞ þíð wc Ao úéEvì òüA Ao óBPüspðA ô Bíy lðAõO þì >òøm< ókõíð
õOpK òüA ,îýñÞ þì pßÖ ôA úG úßýìBãñø òüpíO úG pPzýG ú^ pø .lüBíð QËÖBdì
ÿApG .kõy þì ûlük þñyôo Roõ¿G rýð ûqAlðA óBíø úG lýøk úìAkA kõg
lüBG kApÖA pG ÈévO ô Bø >òøm< òPhýì@ ú» XýPð ô úPzâ pPèBÏÖ >òøm< ÿBøôpýð
ok Bùð@ ëBì BG Ao óBìkõg ÿ >AoõD@< IvÞ òýPvhð ÜüBÚk óBíøok Ao ûAõhèk
.îürýì@ ÿrìo RBÞpc óBOkõg ÿApG .lýñÞ þì
>AoõD@< BG úÇGAo ok þ×éPhì ÿBùGBPÞ Quk Bùð@ úG qBÒ@ qA êHÚ BO lýñÞ JBhPðA
ÿBø õOpK >AoõD@< .QuA ûly úPyõð ô qBG lðAõO þì ÿrìo QÞpc òüA .lýðrG
úÞ lñPvø kApÖA ok þðBíÞ òýãðo òýãðo ókAk oApÚ Bü ,lyBG BùPzì ókõíð úPvG
òPhýì@ .lññÞ þì Àhzì Ao ôA Qý¿hy AlýK ÿpPßükrð þuBvcA ú» ÇGAo kõg oBßíø qABíy>òøm<,óBPüBøúPyõðpGólyrÞpíPì ,Roõ¾pøok .BøúÛýÛyÿôoóBPzãðAáõð
lüBG Bíy .QuA ÿpãük ÑõÂõì >AoõD@< ûAo Bü ô lýéÞ Ñõð aýø .kõíð lýøAõg oBßÖA ZAõìA QÖBüok ÿApG ÿpPzýG ÿkAq@ úG úðBzð àü Roõ¿G QuA ïqæ Ao þPÞpc
áok ô >þøBâ@< BG Ao kõg ok ô >þøBâ@< kõWô úécpì òüA úG ólýuo ÿApG þ¿hzì .lñÞþìAlýKÿpãük pHgBGBíyþâkBì@qABOlýðBupGkõg>òøm<
| |.lüqBuúPhýì@kõgþGpXOàüpy Bíy ÿôkpø ,lýuo {PÚô ûBâpø .koAlð oBßÖA úÞ kõíð lýøAõg xBvcA .kõy
Bíy qA ïAlÞ aýø úÞ Ao þ¾õ¿hG QÎBu BG óBPüBø >òøm< úÞ kõíð lýøAõg xBvcA .kôApO þì óôpýG úG >óBPñøm< qA þðõâBðõâ úG lýñÞ Ñôpy >úðBzð< QÞpc BG
klíO .lýñÞ JBhPðA ,lýyBG úPyAlð îcArì pãülíø úG ô ûkõíð oApÚpG ÉBHOoA pãülíø óôlG lüoôBýG nÒBÞ ÿôo Ao úíø lýñÞ þÏu úÞ Áõ¿hG ÑõÂõì àü ÿôo ólyrÞpíPì
QèBdG Ao óBOkõg ô ûkõíð êìBÞ JB¿ÎA .lðAûlyàükrð Bø úPyõð IýOpOô îËð ÿôo óBOrÞpíO úßñüA ÑõÂõì òüA .lüA ûkõíð Àhzì ç« HÚ
ÿoApÚpG QÚô ,óõñÞA .lýðBupG þâkBì@ >þñøm< xBíO òýPvhð qA lÏG óBìq qA pPzýG Ao óBPñüpíO ,râpø .lyBG úÚçÎkoõìúÞÿrý^pøBGúÇGAooklðAõOþì
úG Ñôpy qA êHÚ þÛüBÚk .QuA ÉBHOoA pK Ao Bíy ÿôkpø kõWô ÿkBüq ÿoApÛýG ïBXðA ,lüA ûkõíð òýýÏO «çHÚ úÞ þ¾õ¿hG Bñy úG lýðAõO þì .lyBG ,QuA Bíy ÿôkpø
lýøAõg þì úÞ þñüpíO QýÏÚAô úG ,òüpíO ÿõXPvWokûkqóBXýøôkpøôkõíðløAõg xBíO ÉBHOoApãük ÙpÆ BG ú¾BÖçG .lýølð Bü ô þDAõø þOpÖBvì úG Bü ,lýñÞ pßÖ ókõíð
îuApì ,úPynâ êTì .lýñÞ pßÖ lýðrG Quk óBXýø úðõâ òüA .QuBg lýøAõgpGpãülíø | |.lüoAnãGóBýìokôABGAoóBOoBßÖAôúPÖpâ Bü þG@ êTì Áõ¿hG äðo àü úG þPc
óõñÞA .lýøk ïBXðA fBPPÖA ÿApG Ao þß^õÞ ïBâ òýPvhð úÞ Apüq QuA Bíy þÏýHÆ Üc ÿkAkoApÚ ÑõÂõìpâA úÞ lýyBHð óApãð ...rìpÚ
þGpXO àüpy .lýDBíð qBG Ao kõg >òøm< ÿBøôpýð QüBùñýG qA þßü qA ûkB×PuA ok Bíy ÿôkpø þèô QuA ûkõG >þG@< äðo Bíy ô îùì oBývG pìA ,ókõíð rÞpíO »úéEvì
QHvð kõg xBvcA .ÿoôBýG pËð ok Ao kõg | |.lüAúPyAkpGúÞQuAóBOkõg>òøm< Bü ô BüolG Bü ô lüA ûkpÞ pßÖ óBíu@ úG .lü@þìoBízG>þOBKúéO<òüpíOokþuBuA
úG .lüqBu rÞpíPì kõg >òøm< ok Ao ôA úG êìBßO >óBPñøm< RolÚ pPzýG ú^ pø ok úÞ QuA þÞpPzì úWô îùì ...Bùíz^ ú^ pø úÞ Apüq lýñßð pßÖ >ÑõÂõì< »ûoBG ok
lýøAõg îvXì Ao ôA püõ¿O ÿõÚ ëBíPcA kõg ok ÿpPzýG RApýýÓO løBy ,lñÞ AlýK ok !!>þG@ äðo< .kõy þì AlýK Bùð@ ú» íø úGokBÚpPíÞ ,kõyoAôoBzÖ óBOpßÖ úGpPzýG
| |.kpÞlýøAõgwcAoôAkõWôô kõíð ZBPdì úÞ Ao ÿkApÖA .Qzâ lýøAõg òüpíO òüA »ûkBÏèA ÝõÖ ú» XýPð òPÖpâ koõì >òøm<úG.lylýøAõgó@ÿôoókõíðrÞpíO
ôA BG ÿA úÇGAo ú^ úÞ lýñÞ pßÖ òüA úG Bíy RBÚçì úG IOpì ,lýPvø óByoAlük äðo Bíy ÿôkpø Ùlø pâA .lýyBHð óApãð qAôpK úG Ao ØéPhìoBßÖA úÞ lýøk ûqBWA kõg
þì ÀýhzO úðõã^ Ao óBOkõg ?lüoAk oAõíø ok úÞ þüBø ûlüA .QÖBPy lñøAõg úG ôk pø ÿõÚ ëBíPcA úG ,QuA ûkõG >þG@< oApÚ >ÑõÂõì< Bùð@ óBýì qA BO koôBýGok
ô lüõy rÞpíPì óBOkõg þPvø úG ?lýøk þì ÿqBG þuBuA {Ûð Bíy þâlðq ókõíð Bü ô Bùíz^ Bü ô lüA ûkõíð pßÖ Büok ëBTìok .lñÞ AlýK ÿpPzýG {zgok ÿkoAk
ïBãñø .lýøk ÀýhzO Ao óBOkõg óAôo lñøAõg ÿpPÏüpu QÖpzýK ô óBüpW ,lññÞ ....óBíu@ Ao óBíu@ ô Büok QuA òßíì ,>þG@< äðo
pßÖ óBPßüpy úG >þÏÚAô kõg< ÿByBíO þâlðq ÿkõHùG ok úÞ þÏüBÚô .QÖBü òýG ápPzì úWô àü ÈÛÖpâApãük ÙpÆqA pßÖ þG@ xBHè QuA òßíì .lýñÞ îvXì
lýñÞþÏulÏG.lýDBíðByBíOrýðAoôAôûkõíð .kAk lñøAõg jo IOpì ,lñPvø pSõìBíy ÿpýâ úXýPð QÎpvG ,lükõíð AlýK óBOoBßÖA óBOkBü úG þ¿hy þG@ óBíz^ Bü ô lýñÞ
püõ¿O ó@ BG lýñÞ þì xBvcA úÞ Ao ú`ð@ lñøAõg pPíÞ þâlðq lñüByõgBð RBÖkB¿O òüA RBHSA ÿApG à^õÞ êýèk àü .lýñßð ó@ ÿôo ,lüBýì óBOkBýG úÞ Ao ú^ pø .lüBýG
ok ô ô ïAo@ óBñ`íø lýñÞ þÏu .lürýìBýG ly løAõg UÎBG >òøm< ókõíð ëBÏÖ .ly ÈÛÖpâA.QvýðþÖBÞòüpíOòüAokQýÛÖõì RBýDrW »úíø BO lýñÞ þÏu ô lüõy rÞpíPì
þÚBG JB¿ÎA êìBÞ klíO òPyAk QèBc Roõ¾ úG úzýíø úÞ Ao þOArXÏì úÞ óBOoBßíøô kõgoBßÖA òýG ápPzì úWô àü .lüoôBýG nÒBÞ ÿôo Apð@
AoóBOoBßíøôkõgþPvølýñÞþÏu.lýðBíG QýÏÚAô ,lülðAoôpK þì pu ok óBPüBøBüôo úG ,lüõy lýìABð úßñüA óôlG ,lükõíð AlýK oBízGîùìAokoõìòüAokòPyAkpGQyAkkBü
ÈÛÖ Roõ¿G Ao Bùð@ ô ûkAk oApÚ îø oBñÞ ok .lñüBíðAlýK ÿA úÇGAo lüBy BO lýñÞ úÏWApì kõg IéÚ ó@ Ø¿ð úÞ QuA òßíì Apüq lüoôBýG
Bíy ÿôkpø ûBâpø .lýñýHG lcAô þPvø àü úG òPÖBü ÈévO ÿApG pãük þyôo .lýñÞAlýKó@okÙløó@okþðBcôo .lýñÞ}õìApÖ,lüAûkõíðpßÖúÞAoþDBørý^
óBPüApG ÉBHOoA ÿoApÚpG ,lýupG úécpì òüA úG ÀhyBGlüBGpãükoBG.koAkkõWôóBOoBßÖA ôQÎBuokúP×øàüç« ÚAAoæBGòüpíO Bùð@ »ûoBG ok úÞ lñÞ þì óBPßíÞ BùPyAkkBü
ÐÚõì òüAok .kõG løAõg óBu@ô ûkBuoBývG úüBK ô ûkõíð oApÚpG îýÛPvì ÉBHOoA ÿpãük óBüBK qA êHÚ .lýøk ïBXðA ûly òýýÏO óBßì qA pPíùì .lýñßG ÿpPzýG þuopG ô úWõO
êìBÞÉBHOoAô>òøm<óBüpWÈévOúÞQuA ëpPñÞ qA êHÚ .lüoAk ûBãð QGBS Apð@ ÿBø Quk þzhG QüBÂo ú» XýPð úG B« íPc ,úP×ø ,luo þì >òøm< úG úÞ Ao ú`ð@ òPyõð ,úíø
.lüoAkAo oApÚpG îýÛPvì ÉBHOoA lüBG oBßÖA ókõíð BG þPýÏÚõì òýñ^ àü ok .QÖBü lýøAõg BG .lzhG þì QüõÛO Ao óBOrÞpíO ÿôpýð
17

óApùO úéXì

koAnâ|þì îhO Õpì lñðBì úÞÿpvK

îhO òýèôA úÞ þìBãñø< :lüõâ|þì ôA olK .ly ZoBg ôA ólG qA îèBu çìBÞ þðBvðApýÒ Øuõü iýy óBPuoBíýG úƒG Ao ôA Bƒì .kpƒÞ|þƒì þüBðAõO BG þüBürðôlðA úèBu 14pvK àü #
ûBì .kõG koq ó@ RBüõPdì ïBíO îPvßy Ao Õpì òýèôA òüA ,þédì ÿBø|úðBuo }oArâ ÜHÆ ôk kõWô ôA ólG òßuA qA wK Bø|pPÞk ô îülðBuo úWõO ,ÿoAnâ|îhO ok kõƒg >oô@|Qƒ×ãy<
RBüõPdì ïBíO îPvßy Ao ïôk Õpì îhO úÞ lÏG ëõÆokô koAnâ|þì îhO ëBíÞ@úÞ Qvýð ÿoBG
îz^ úG ÿkoq äðo aƒýƒø ô kõƒG lƒýƒ×ƒu ó@ ôA ÿApG ÝB×OA òüA pãükoBG 18 ,úPynâ ëBuôk >.lðkAk ÀýhzO Ao Õpì îhO .QuA ûkpÞIéW kõg úG Ao Bø|úðBuo
ókoô@ óôpýG ÿApG }çO ú^pâA ,ôA úP×â úG ëBíÞ@< óBPuAk ÿrðôlðA þPèôk óõürüõéO
.>.koõg|þíð .QuA ûly oApßO Fþy òüA BìA ,kõƒG oAõƒyk oBƒýƒvƒG Õpƒì îhƒO ok ÿA|úÛÇñì( Aõâ òOBKõGBÞ qA ÿpvK ,>þéuôo
,óBPuoBíýG ÿõãƒñƒhƒu ,îýƒévƒO lƒíƒdƒì Bø|}oArâ ÜHÆ úÞ kAk óBzð Ao )þuôæõu JõñW
îhO òüA úÞ lðoôBG òüA pG þgpG< :lüõâ|þƒì úPyAnâ îhO klÎ ôk þédì óBPuoBíýG àü ok
qA þðBzð Bì BìA lðA|ûly ûlýÏéG líÎ úG Bø|Õpì Õpì îhO úýHy ûqAlðA ô RBüõPdì pËð qA úÞ QuA
>.îükpßð ûløBzì ûlülK òüA ókõG þÏÚAôpýÒ úPÖpâ wßüA úÏyA BG úÞ ÿpüôBƒ¿O !lƒñPvø
îhO þíéÎ pËð qA< :kpÞ úÖBÂA úìAkA ok ôA òüA îßyok Õpì îhO klÎôk kõWô QuA ûly
òüA ô kpýãG êßy óBvðA ólG ok lðAõO|þíð Õpì
óBvðA ólG ok }oAõâ ûBãPuk kõWô êýèk úG pìA .lñÞ|þì lýüBO Ao úèBu 14 pvK
:QuA úP×â ÿA|úHcBƒ¿ì ok þƒéuôo olƒK
>.QuA òßíìpýÒ QüBßy kok ûlƒÏì qA qôo êƒüAôA qA ëBƒíÞ@<
ëBíÞ@ ,>BOoBÞBW|wOBðõÞõÞ< }oArâ pG BñG
oAkoõgpG þüBðAõO òüA qA úÞ Qvýð þvÞ BùñO
à¶ÞBÞ ïBð úG ÔèBG kpì àü rýð BOoBÞBW ok .QuA

.koAnãG îhO lðAõO|þì QuA þÎlì òýñýu
ÿBø|oõzÞ puApu ok okBð ûlülK òüA pHg

.QuA ûly {hK Býu@ JõñW

óBýì ok oõƒzÞ ûk qA þƒßü õƒDBƒvýG úƒñýâ

lðpýì þì Býðk ok kAqõð oArø 600 ô óõýéýì 2 úðæBuúñýâ ,QuA óAkAqõð ÿApƒG BƒøoõƒzÞ òƒüpƒOlƒG
òüpOlƒG óBƒýì ok oõƒzÞ ûk qA þƒßü õƒDBƒvýG óAkAqõð îñùW :óBPvÞBK / óAkAqõð QzùG :òKAs
.QuA óAkAqõð ÿApG BøoõzÞ

ÿA|úÛÇñì ÿBø|ÿpýâok ô pÛÖ úíø qA {ƒýG
qA þuõvdì oõÆ úG oAkoBG óBðq kõy|þì UÎBG
ÿBøoõzÞ QHvð úG þPyAlùG ÿBø|QHÚApì pËð pýì ô åpì úÞ QuA þüBøoõzÞ ôrW óBíè@ .lñøk|þì Quk qA Ao kAqõð oArø 600 ô óõýéýì ôk úèBu úíø #
åpì àüoBì@BGô QuA îÞoBývG ó@ok óAkAqõð ÿBÛüpÖ@ ÿBøoõzÞ ô óBPvðBÓÖA ,óBPvÞBK þãøBì àü úG ólƒýuo qA {ƒýK Bƒýðk ok
.lñyBG úPyAk oApÚ ÿlG QýÏÂô ok þPÏñ¾ îøkqAôk ûkook ,ûlylèõPì kAqõð 435 óBýìok ok .lñPvø óAkAqõð ÿApG óBßì òüpOlG ÿrÞpì ok ô kAqõð 22 pø qA óBPvÞBK ok .lðpýì|þì
þPÚô< :lüõâ|þì Øvýðõü pülìoõÖ BPüpñø oApÚ óAkAqõð pýì ô åpì ûoBGok Øvýðõü ëôlW p×ð àü kAqõð 22pøqA ÈuõPìoõÆ úG óBPvÞBK ólýuo qA êHÚ p×ð àü kAqõð 1111 pø qA òKAs
QvðAõO|þì Bøpýì ô åpì òüA qA ÿoBývG îýñýG|þì
Býðk úÞ kõy|þì òyôo ÑõÂõì òüA ,lP×ýð ÝB×OA .løk|þì QukqA Ao {ðBW þãøBì àü úG

ûkoõg Qvßy pýÛÖ óBÞkõƒÞ qA QƒüBƒíc ok
>.QuA
xokôq lèõO ,óAkAqõð pýì ô åpì þé¾A êéÎ
ú`ð@ô Qütññì ,úüo Qðõ×Î ,óBíüAq Rçßzì ô
þƒðõƒg Qƒýìõƒívì úƒƒG ïkpƒƒì óBƒƒýƒì ok úƒƒÞ
úG .lðA|ûly óAõñÎ ,koAk Rpùy )wývƒLƒu¶ (
okBÞ {üArÖA QuAõgok Øvýðõü oõËñì òýíø
þPìçu rÞApì rýð ô þüBìBì ô ÿoBPupK ,þßyrK
.QuA ûkpÞ Ao lñyBG xpPuk ok óBãíø ÿApG úÞ
þüôoAkpËðqA lüBGôkpø ákõÞôokBì òýñ`íø
.lñyBG òýìBO çìBÞ
J@ ô ûlññÞ|þðõ×Îl kAõì úƒG þƒupƒPƒuk
þðlG xBíO ,ú`G úG okBì ókAk pýy rýðô îèBu
úünÓO rýð ô lèõO qA wK ú`G ô okBì úÇuAô óôlG
Øvýðõü pülì .lñPvø îùì oBývG rýƒð Jõƒg .QuA úPÖpâ îÚo òüA .kpýì|þì þãøBì àü úG ólýuo qA {ýK lèõOqôoqAp×ðBø|óõýéýìÿApGBÛGpupGÑArð |
îýðAõO|þì úÞ îýðAk|þì Bì< :QuA ûkpÞ eüp¿O òüpOlG úÞ ëôlW òýüBK oõzÞ 10 óBýì ok .QuA kAqõð 1111 óBýì ok kAqõð àü òKAs ok óBÞkõÞ Ýôlñ¾ }oArâ xBuA pG .kõy|þì qBÒ@
ô Jõg ÿBø|ûAo BG Ao óAkAqõð òüA qA ÿoBýƒvƒG okoõzÞ Qzø ,lðoAk óAkqõð ÿApG Ao QýÏÂô kAqõðoArø 600ô óõýéýìôk úðæBu ,êéì óBìqBu
,õDBvýG úñýâ ,þèBìõu .lñPvø ÿrÞpì ÿBÛüpÖ@ qA wK óAkAqõð ólðBì ûlðq wðBy òüpPzýG àü .lðpýì|þì þãøBì àü úG ólýuo qA {ýK
>.îýøk RBXð IuBñì .lñPvø BøoõzÞ òüA úéíW qA ZBÎ êcBu ô þèBì lðçñÖ ô oõKBãñu ,lñévüA ÿBøoõzÞ ok òKAs óBzðBW lèõO qôo òýèôA ok óAkAqõð òüA qA óõýéýì

.koAk kõWô 18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D.

American Board of Internal Medicine

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| oBPuAõg þüBßüpì@oõOBñu
ly AlüoõéÖqAlðApýO ïAlÎA
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ .ly AlüoõéÖok ÿA|úuolìqAlðApýO ïAlÎAoBPuAõg Bßüpì@ûAõg|ÿoõùíWoõOBñu àü #
ÿA|úuolìúGÿqAlðApýOêìBÎïAlÎAoBPuAõg,Bßüpì@ÿAlüoõéÖQèBüAqA>õýGôoõÞoBì<oõOBñu |
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ

ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG êìBÎ Bü@úßñüA ûoBGok þèAõu úG iuBKok >xA|þG|þu< úßHy BG úHcB¿ìokõýGôo.ly AlüoõéÖok
.QuA åpì ôA RAqBXì úéG Q×â kõy ïAlÎA lüBG AlüoõéÖ ok ÿA|úuolì úG úPynâ úP×ø |2 ÿqAlðApýO
Bßüpì@RBìBÛì úÞ ,QuA AlüoõéÖqAlðApýO ïAlÎAoBPuAõg þèBcok ûAõg|ÿoõùíWoõOBñu òüA
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # óApùO Qýìõßdì oBPuAõg ,óApüA ok ÁB¿Ú îßc qA kBÛPðA òí úðBüõW|úégAlì þOAoBùÊA ok BøoBG
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW óBPupýGk úG kôoô BG qôpÞ xæõßýð ,úPynâ úP×ø2 úHñyoBù^ qôo.lðA|ûlyþééíèA|òýGÐìBXìok

Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # .kõzâ {O@ óAqõì@|{ðAk ÿôo úG AlüoõéÖ þÚpy JõñW ok >xçâAk òíðõPuA<
.lðly þígq rýð pãük p×ð 14 ô lðkAk Quk qA Ao kõg óBW qõì@|{ðAk 17 îßPuk úSkBc òüA ok
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse ÿApG þüBø|úèõéâ ,ÿqAlðApýO qA êHÚ ,ûkõG óBPupýGk òüA ÜGBu óAqõì@|{ðAk qA kõg ,úèBu 19 qôpÞ
ûkpÞ ÿqAlðApýO úG Ñôpy ,lðly ZoBg Bø|xçÞ qA óAqõì@|{ðAk úßýðBìq ô ûkpÞ àýéy oAlzø
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# þPupKkAtð qA þüBø|úâo úÞ løk|þì óBzð úSkBc òüA eévì êìBÎ þÎBíPWA RBd×¾ þuopG.QuA
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA #
.QuA ûkõG kõùzì «çìBÞ þüBßüpì@ óAõWõð òüA ok
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # QýèõEvìô þÖpÏì þðAôo RæçPgA ÿAoAk Ao qôpÞ ,úSkBc òüA úG {ñÞAôok >MìApO lèBðôk<
QuõK ókpÞ RôApÆ Ao ÑõÂõì òüA BìA ,lðA|úPyAk ÑçÆA qôpÞ Rçßzì qA ôA úP×â úG úÞ úPgAlðA þìkpì ókpâ úG Ao úSkBc

.lðA|ûkpßð }oArâ þPýñìA ÿBøôpýð úG

QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # Býðp×ýèBÞëBíy úÛÇñì óBñÞBu úWõO êGBÚ
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok #
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #
õì }rüo óBìok # BG áæpO úÛÇñìoAqBG ëBñzðpPñüA QÞoBìpKõuok óApùO úéXì
.luo þì }ôpÖ úGoæk2|QíýÚ úG óApùO úéXì þíuo ûqBWA
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # ÔéHì pãük ÿBø óBPupùy ô Býðp×ýèBÞ ëBíy ÿBø pKõu lýñßð }õìApÖ

(818)343-0101 AoóApùOúéXì}ôpÖÜcôlññÞþìQgAkpKAoúéXìÿoõýèk ôQvK
.lðoAk kõg QÞoBì pKõu ok
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 )|8 |18( |881- 1|771

19 corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO

óApùO úéXì

ly úPgôpÖoækoArø 800 ÿoæk 20 ÿoõÚ

oæk oArø 800 QíýÚ úG Ao þíülÚ ÿoõÚ ,þWApc àü ok wðBy }õg pðõývßéÞ # Roõþ¾ñoýLkýéIýÖýÿXõÎðoBõG ìõO
!kõG úPgAkpK ó@ÿAqAokoæk 20 ÈÛÖ }kõg çHÚ úÞþèBcok QgôpÖ
qA oôk úG ÿô BO QuA ûly IWõì þñýLýéýÖ îðBg àü Roõ¾ ok þHýXÎ oõìõO lyo #
oæk 20 QíýÚ úG 2016 ëBu ZApcok pu óôlGô úPvßy úPuk BG Ao ÿoõÚ òüA þvýéãðA pðõývßéÞ .lñÞþâlðq kõg ïAõÚAô óBãüBvíø
.kõG ûlüpg
óBãüBvíø qA oôk úG ÿô BO QuA ûly IWõì þñýLýéýÖ îðBg àü Roõ¾ ok þHýXÎ oõìõO lyo
>wßvèlýì< òýzð ÙApâ ok 1800 ô 1766 ÿBø ëBu òýG ÿoõÚ òüA úÞ ly þì ûkq xlc úPHèA oApÖ ô lñupO|þì òì qA úíø< :lüõâ|þì koAk òu ëBu 79 úÞ îðBg òüA.lñÞ þâlðq kõg ïAõÚA ô
.QuA ûly úPgBu
.>îñÞ|þì þâlðq úíø qA oôk úG ÿA|úÛÇñì ok òì êýèk òýíø úG ;lññÞ|þì
QgBu iüoBO Áõ¿g ok kõG ûkpÞ àýìApu êüBuô ûoBG ok ÜýÛdO Ùp¾ Ao ëBu 30 úÞ pðõývßéÞ BìA {ðBìok ÿBø|úñürø òýìCBO ÿApG òýLýéýÖoõzÞ RBìBÛìqA ,koAk ïBð >|Teresita|< úÞ îðBg òüA
.kAk óBzð >wýèAô lðA þèôô< QÞpy qA þuBñyoBÞ úG Ao ó@ô kBPÖA ày úG ó@
.QuA ûkpÞ àíÞ ÿBÂBÛO
óBPvéãðA qA 1763 ëBu ok úÞ QuA >îéOoBG óõW< oõùzì pâ ûqõÞ Quk úPgBu ÿoõÚ òüA ly ïõéÏì
.kpÞ RpWBùì þGõñW ÿBýðp×ýèBÞ úG

QíýÚ úG BìA ,kôpG }ôp×GoækoArø 70 QíýÚ úG úÞ QÖo þìoBËPðAô ly úPyAnâ ZApc úG ÿoõÚ òüA
.kõy úPyAnâ {üBíð úG BXð@ok BO ly Bßüpì@ þøAo ô QÖo }ôp×G oæk oArø 800

{üpOAok óApãð óBüõXøBñK Bßüpì@ok óApüA þñük ÿBø|QýéÚAqAp×ð 100 þâlñøBñK ÿBÂBÛO ko
úÞ þƒâlƒñƒøBƒñƒK óBƒýƒÂBƒÛƒPƒì qA þƒøôpƒâ
þðApüA óBðBíévìpýÒ pãükô þdývì óBypPzýG
,òüôok QuA ëBu àü qA {ýG óõñÞA ,lñPvø BølÏG BìA ,kõG ûly îýËñO ÜGBu ÿôoõy kBdOA óApüA ok þñük ÿBø|QýéÚA ÿBÃÎA þƒâlƒñøBƒñK 100 qA {ýG þâlñøBñK ÿBÂBÛO Bßüpì@#
Bßüpì@ ÿArüô QÖBüok pËPñì {üpOA QhPüBK qA ô BøoõzÞ pãük ÿBø|QýéÚA ô óBýdývì úƒG úG úPvðAõPð Qèôk òüA úÞ QuA ó@ ûlñøk óBzð ko Ao óApüA þñük ÿBø|QýéÚA ÿBÃÎA qA p×ð
ÿBÂBÛƒO ko BƒG óõƒñƒÞA kApƒÖA òƒüA .lƒñƒPƒvƒø .lðByõLG êíÎ ÿ|úìBW ûoBG òüA ok kõg óBñhu îÒo úG kApÖA òüA þâlñøBñK ÿBÂBÛO ko .kpÞ
êüõdO ô {üpOA qA ZApgA pÇg BG óBy|þâlñøBñK .QÖBü }pPvâ rýð óApüA úéíW QdO úÞ óApüA þñük ÿBø|QƒýéÚA óõƒñÞBƒO þðõðBÚ ÿBø|QüBíc ô lý×u jBÞ ÿBø|ûlÎô
BG ,MìApO ÿBÚ@ ólýuo RolÚ úG qA {ýK BO qA ûkB×PuA BG lñPvðAõO|þì lƒñPyAk oApƒÚ îƒPu ûkõG îPu QdO ÿBø|QýéÚA qA Bƒßüpƒì@ ok
.lðA|ûly úWAõì óApüA úG óBýÂBÛPì l¾ok100 kôlc þâlñøBñK ÿBÂBÛO Bßüpì@ ÿArüô QuAõƒgok "åpƒHñOôæ" óõƒðBƒÚ
,MìApO ÿBÚ@ ólýuo RolÚ úG qA {ýK BO úG ólýuo qA {ýK óBýÂBÛPì .ly|þì QÛÖAõì þâlñøBñK ÿBÇÎAô QüBíc óõðBÚ òüAok .lññÞ .QuA
Bßüpì@ ok þâlñøBñK óBýÂBÛPì }pünK lƒðôo lÏG .lðkpÞ|þì þÆ Ao úýèôA ÿBø|þƒuopƒG òƒüô îýËñO þñük ûlük îPu ÿBø|QýéÚA ÿBÃÎA úG qA {ýG þâlñøBñK ÿBÂBÛO BG Bßüpì@ Qèôk
ûBìlñ^ BO úP×ølñ^ qA "åpHñOôæ" óõðBÚ ÿBñHìpG úHcB¿ì Bùð@ BG òüô ok þüB߃üpƒì@ óAoõƒìBƒì pƒãük ÿBƒÃÎA ô þƒdýƒvƒì ÿõƒƒXƒøBƒƒñƒK 100
ólýuo RolÚ úG qA wK BìA .lýzÞ|þƒì ëõƒÆ Bßüpì@ úWoBg RoAqô QuAõgok úG ô lðkpÞ|þì .QuA ûly òüA .kpÞ Q×èBhì óApüA ok þñük ÿBø|QýƒéÚA
úG óõðBÚ òüA ÿBñHìpG þâlñøBñK ÿBÇÎA MìApO .ly|þì okB¾ {üpOA QürðApO ÿArüô Bùð@ ÿApG úG 1989 ëBƒu ok úƒÞ "åpƒHñOôæ" óõƒðBƒÚ ÿBø|QümA ô oAq@ BG óApüA ok úÞ lññÞ|þì BÎkA kApÖA
Rly úG rýð ó@ óBìq ô úPÖBü {øBƒÞ Rlƒy óBükõùü úG àíÞ ÿApG ê¾Aok ,lýuo Iüõ¿O
.lðA|ûkõG úWAõì þèBíPcA
.QuA úPÖBü {üArÖA þèBc ok kApÖA òüA þâlñøBñK ÿBÂBÛƒO ko
òüA pG Bßüpì@ ok ÿpzG ÝõÛc ÿBø|ûôpƒâ ÿoõùíW wýƒDo ,MƒìApƒO lƒèBƒðôk úƒÞ QƒuA
òüA òýðAõÚ kõg ïAlÚA BG Bßüpì@Qèôk úÞ lðpËð þñük ÿBø|QýéÚA BG óApüA Qèôk koõgpG ,Bßüpì@
óõðBÚ ÿBñƒHƒìpƒG Apƒüq ,ûkpƒÞ ăۃð Ao oõƒzƒÞ jBÞ ô lñÞ|þì þGBüqoA lñvKBð Ao oõzÞ òüA ok
êýèk QuA ØÊõì Bßüpì@ Qèôk "åpHƒñƒOôæ" þñük ÿBø|QýéÚA Yðoô kok úÞ ûkAk ûlÎô lý×u
"òßíì lc BO" Ao kApÖA þâlñøBñK BG Q×èBhì
.løk {øBÞ Ao úðBýìoôBg ok
.lñÞ óBýG wýDo ,MìApO lèBðôk óôBÏì ,wñK àüBì
þâlñøBñK óBýÂBÛPì úG BìA Bßüpƒì@ Qƒèôk lyõÞ|þì úÞ QuA úP×â rýð Bßüpì@ ÿoõùíW
úÞ lñÞ|þì ïçÎAô ûkpßð úDAoA þéýèk aýø þðApüA òýíø ok ôA .løk {øBÞ Ao úÛÇñì óBýdývì Yðo
óAõñÎ úG óBzñPÖpünLð koõì ok Qvýð pÂBc ÿBø|QýéÚA úG QHvð Ao óApüA îüso QuBýu úÇGAo
kApÖA òüA oBýPgA ok þOBÎçÆA ô êýèk ûlñøBñK
.QuA ûkpÞ ïõßdì þñük
.koAnâ lðpËð òüApG BìA Bßüpì@QuBýu úG óAlÛPñì
ÿBÂBÛO ko BG ÉBHOoAok Bßüpì@Qèôk ïAlÚA úÞ 20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

UÎBG ZAôkqAqA êHÚpPgk ÿoAkoBG
ly }A ûkAõðBg ÿoBvìpy

òýG óBìqBu õÃÎ ô þñKAs ÿBìBì àü|#
úG àíÞúñýìq ok úÞqpì óôlG óBßyrK þééíèA
QuA ûkpÞ QýèBÏÖ þüBýãñýøôo ûlñøBñK óBðq
qA úÞ Býãñýøôo óBíévì QýéÚA óBƒðq :Qƒ×ƒâ
òüA óAqBGpu ÈuõO ,lðA ûkpÞ oApÖ oBíðBýƒì
oApÚ þvñW QümA ô oAq@koõì Rly úG oõzÞ

.lðA úPÖpâ
þOBÎõHÇì Qvzð àü ok 'BíýWõÞ BñüoBƒì'
oAkoBG ZAôkqA qA {ýK úÞ þüBýãñýøôo óBðq :kôrÖA
þÛéO kõg ÿBø ûkAõðBg ÿoBvìpy úüBì ,lðA ûly
ok úÞ þüoAkoBG þPc lüArÖA þì ÿô ,lðõy þì
.kõy þì þÛéO þðBGpÚ ûBHPyA ,lyBG qôBXO úXýPð
}kçãñG úG ,oBíðBýì JpÒok òýgAo QèBüAok äñWqA ,Býãñýøôo óBðBíévìqAp×ðoArø Bøl¾

.lðA úPhüpâ ,úüBvíø oõzÞ
QümA ô oAq@ þðBGpÚ ,þüBýãñýøôo óBðq ô óApPgk qA ÿoBývG lñüõâ þì pzG ÝõÛc ÿBø ûôpâ

.lðA ûly oBíðBýì þPýñìA ÿBøôpýð ÿBÃÎA þvñW
Roõzì ÿApG Ao þvÞ aýø úÞ kpÞ ûoByA þvñW ûkB×PuA Fõu óBýðBGpÚ qA ÿkBüq kAlÏO úG BíýWõÞ

.lññÞ úÏWApì óBPuoBíýG úG lñðAõO þíð óly úPgBñy qA xpO êýèk úG rýð ô lðoAlð
}çOok úÞ þðBìq ,óBðq òüAqA ÿkAlÏO kôrÖAqpì óôlG óBßyrK þééíèA òýG óBìqBuõÃÎ òüA

.lðkAk Quk qA Ao kõg óBW ,lðkõG þßyrK ÿBø àíÞ óôlG òýñW ÈÛu ÿApG
ô Qhu ÿBø úGpXO úÞ þüBùð@ Bü ô lðA úPÖpâ oApÚ þvñW oAq@ koõì BøoBG úÞ þðBðq ÿApG BíýWõÞ
ÿBø àíÞ {üArÖA QuAõgok ,lðA úPyAk Ao óBy ÿBø ûkAõðBg ÿBÃÎA óly úPzÞ lñðBíø þyAphèk

.kpÞ þuBñzðAôo

óApüA ûkBW òüpO|þüBüôo

pùy ÿpPìõéýÞ70 qA úÞqAõð îz^ ô þüByBíO QuA ÿA ûkBW ,ëBhég úG îèBuA ûkBW#
óBPuA òýG ô êýGkoA óBPuA JõñW ok ëBhég pùy úG ô kkpâþì qBÒ@óçýâóBPuA ok îèBuA

.kõy|þì þùPñì óBXðqô þÚpy óBXüBGom@
óBPüôo {ýK þéãñW óBPgok qA ûlýyõK ô aýK ok aýK ÿA|ûkBW AlPGA ,îèBuA pùy qA pývì òüA qBÒ@ BG
21 .kpýâþìoApÚ

óApùO úéXì

kpÞÿpýâõéW úüoõuok wG|{O@úìBñÏÇÚ Iüõ¿OqA úýuôo

.lññÞ|þì úéíc Üzìk þðõßvì Rçdì úýuôo Q×èBhì êýèk úG QýñìA ÿAoõy #
ú×Úô óôlG óAoBHíG ok ûqôo 30 wG|{O@ ÿôo pG QvðAõPð
Qvzð BG óBìq|îø .lupG ÜÖAõO úG úüoõu
úHñzßü qôo qA ,Üzìk úìõc ok þÚpy úÆõÒ úÆõÒ óAoBHíG ,QýñìA ÿAoõy úXýPð óôlG
ÿBøôpýð {O@ püq )úüoõÖ 18 / òíùG 29(
àükrðþÚpyúÆõÒok .koAkoApÚúüoõuþPèôk .QÖBü úìAkA úüoõu {OoA ÈuõO þÚpy
ô lðA|ûp¾Bdì ok þìBËðpýÒ oArø 400 úG ûBãìBy QýñìA ÿAoõy ok úýuôo ûlñüBíð |
ôoAk ô AnÒ úG lðA|úPvðAõPð úÞ QuBø|úP×ø ûly úDAoA wüõð|{ýK BG úÞ kpÞ ïçÎA úHñzXñK
òüA .Qvýð ÜÖAõì QüõÞ ô lDõu ÿõu qA
.lññÞ AlýK þupPuk ok Ao ÿA|ûqôo 30 wG|{O@ àü wüõð|{ýK
îüso eévì óB×èBhì ëpPñÞok þÚpy úÆõÒ lñðAõPG óApâkAlìA BO kõG ûkpÞ þñýG|{ýK úüoõu
úüoõu pzG ÝõÛc óApÊBð ûôpâ .koAk oApÚ luA þPèôk ÿBøôpýð ûp¾Bdì ok oBPÖpâ ÜÆBñì úG
ok úÞ ûkpÞ ïçÎA ,QuBýðBPüpG ok ó@ rÞpì úÞ úðBPuôkpzG ÿBø|àíÞ ó@ óBýìBc ô úüoõu
p×ð 368 îÞ|Quk ,úPynâ qôo úu ÿBøkpHð
.lðA|ûly þígq rýð p×ð 1850 qA {ýG ô úPzÞ .lñðBupG
ÿBø|óAoBHíG óBãPzÞ óBýì ok kõy|þì úP×â óBìqBu ûtüô ûlñüBíð ,AoõPvýì ÿk óB×PuA
îËÎAol¾ ,êÞpì çãð@ ô úüoõu oõìA ok êéì
.lñPvø ákõÞ 150 úüoõu {OoA óBìqBu QýñìA ÿAoõy Qvzð úðBPu@ok ,óBíè@
áBg ok åorG úÛÇñì òüpg@ þÚpy úÆõÒ "oBPzÞ" Ao þÚpy úÆõÒ óAoBHíG ,ldPì êéì
þyoõy ÿBøôpýð ëpPñÞ püq úÞ QuA úüoõu
ÙpÆ qA 2013 ëBu qA úÛÇñì òüA .koAk oApÚ .lðlýìBð úÛÇñì òüA ïkpì
òüA ok .QuA ûly ûp¾Bdì þPèôk ÿBøôpýð Qvzð ûlññÞ|äñøBíø ,wývìõì xõðBK
ûp¾Bdì ok þìBËðpýÒ oArø 400 kôlc úÛÇñì ó@oBPuAõg rýð ldPì êéì óBìqBu QýñìA ÿAoõy
úG ÿAo Aoõy òüA ÿBÃÎA úíø úÞ kõG ûly
.lðA|úPÖpâ oApÚ úüoõu þPèôk ÿBøôpýð úÞ kõG ûkpÞ ïçÎA BìA úýuôo .lñøk wG|{O@
ô lñzÞ|þì þãñupâ úÛÇñì òüA óBýìBËðpýÒ QýñìA ÿAoõy úìBñÏÇÚ ókpßð õOô ÿApG
RBñýìBO qA ,ûly óApüô ÿBø|óBPuoBíýG pÆBg úG Bùð@ IWõì úG úÞ þüBø|Épy ;koAk þüBø|Épy
.lðõzð ØÚõO ëõízì Rçíc þgpG úìAkA lüBG
.lñPvýð oAkoõgpG þPyAlùG úýuôo úWoBg oõìA püqô ,Ùôoôæ þEâpu
ok ÿA|úÛýÚk 20 þÛÇð ok óBíè@ îËÎAol¾ ûqôo 30 wG|{O@ ÜÖAõì }oõzÞ kõG úP×â rýð
,"åBO xlðõG" ,óBíè@ óBâlñüBíð wéXì BG ûqoBHì êìBy lüBHð wG {O@ òüA BìA ,QuA
:Q×â ô ly úüoõu ok oBPzÞ óBüBK oBPuAõg úùHW ô "þìçuA Qèôk" þPvüoôpO óBüpW
lü@|pG óBì|Quk qA ÿoBÞ pø ,AõÚ ïBíO BG lüBG< ÿ|úüoõu úgBy ,úüoõu ûp¿ñèA óBüApâ|ïçuA
úP×â úG .kõy ûlÎBÛèA þPvüoôpO úßHy
>.lGBýð úìAkA oBPzÞ BO îýøk ïBXðA úG ûoBLíg ô àyõì BG Bø|ûôpâ òüA ,Ùôoôæ
úÞ lðA|ûkpÞ ïçÎA óBýyoõy ô þñýÎ óAløBy
Ao úÛÇñì òüA æBG ÑB×OoA qA úýuôo ÿBøBíýKAõø 22
BìA úüoõu Qèôk ô úýuôo .lññÞ|þì óAoBHíG
úéíc þìBËðpýÒ rÞApì úG úÞ lðoAk lýÞBO

.lðA|ûkpßð

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Ao >kå3opôàH@éýþýLuuìAAoBóôísñõýuáýPuúoABGK <

úøk þé¾A ÿBø|îéýÖ úÎõíXì úÞ ÿqBvíéýÖ pãük oBG àü åpHéýLuA óõýPuA #
.kõG úPgBu Ao 1990 úÎõíXì lülW QívÚ þüApWA ûlññÞ|úýùO
ëBuoõýðõü ÿõükõPuA ÿoõuBñüAk ÿBø|îéýÖ
,ûlzð pzPñì îéýÖ óBPuAk qA þOBýürW qõñø
lñøAõg oBÞ þðBPuAk ÿôo ôoôpO ô êßüBìoBÞ BìA .kõG løAõg
}A|þâlñvüõð àüpy ô ôoôpO ÈuõO úÞ kpÞ ÿõükõPuA úßñüA qA {ýK ûBì oBù^ BHüpÛO
êßüBìoBÞ .QuA ûly úPyõð þéðBÞ áok þøBykBK :àýuAoôs ÿBýðk< îéýÖ ëBuoõýðõü
:ïAo@ xõðBýÚA úýyBc< lülW ûsôpK úìBñíéýÖ óApÞA BðõüBG ÿA|þW þðAkpâoBÞ BG Ao >ûkpÞ|ÉõÛu
þâlñvüõð QýèõEvì îø ApýgA ô úPyõð Ao >ïBýÚ òýìõu {hK ô QgBu úìBðpG koAk ,lñÞ
úPyAk ûlùÎ pG þðrük ÿApG Ao |>ûBýu ûp×c< úðBüõWApWBì ÿBø|îéýÖ úÎõíXì òüA qA QívÚ

.QuA .krüo|þì Ao ûly|RõHüo
rüB`ðpÖ òüA ÿApG :Q×â ÿA|úýðBýGokôoôpO àýuAoôs ÿBýðk< îéýÖ úìBñíéýÖ QuAoApÚ
lülW Ýçg ÿBøAl¾ úG Bì úÞ QuA îùì oBývG ÿApG úÞ kõy úPyõð êßüBìoBÞ þéýìA ÈuõO |>3
ô ûqBO Ao óBì|þüApu|óBPuAk ô îýüõãG lìByõg ôA .ly løAõg rüB`ðpÖ òüA koAô oBG òýPvhð
ïBXðA ôoŸôpO òýèBÞ BG þøApíø ok Ao oBÞ òüA
.îüoAk úãð ûlðq þðAkpâoBÞ Ao 2015 ëBu RõHüo úÞ kAk løAõg
ÿBø|îéýÖ >àýuAoôs ÿBýðk< úÎõíXì þøBykBK< óBvüõð|úìBñíéýÖ qA ô kpÞ
Ao >áoBK àýuAoôs< JõHdìô ÙôpÏì úðBâ|úu
}ôpÖpK óBìo qA xBHPÚA BG úÞ kpÞ RõHüo .QuA >ûkpÞ|ÉõÛu
ëBu îéýÖ .lðkõG ûly úPgBu óõPüApÞ êßüBì ëBu òDôs ûBì îøkqBü iüoBOõükõPuA òüA
ÿA|ûoBPu RolÚ qA úÞ úÎõíXì òüA 2015 JBhPðA îéýÖ óApÞA iüoBO óAõñÎ úG Ao 2021
ûkB×PuA koAôBø xæAk wüApG ô RpK wüpÞ
îýËÎ þPýÛÖõì BG Ao àütèBPuõð {ÇÎ ,kpÞ|þì .QuA ûkpÞ
1.6 qA {ýG óBùW puApu ok ô kpÞ Éõéhì òüA þüApWA þâlññÞ|úýùO oõËñì úG ôoŸôpO
ok Ao oBÞ òüA ô kkpâ|þìqBG lülW QívÚ
.QgôpÖ oæk koBýéýì ,kAk løAõg ïBXðA åpHéýLuA óõýPuA BG ÿoBßíø

23

óApùO úéXì

ûlñÞ pSA ok ôA ô kpÞ pýâ RoBÞõâ jp^ ok QýðBK ÿBøõì óBùâBð úÞ kAk jo þðBìq iéO úSkBc òüA

!ly {ðBW ÿçG ,ÿlñø óAõW óq lñéG ÿBøõìþédì{ðAsoôAûApíøúGóqòüA pvíø.kAkQukqAAo{ðBWlülyÿrüpðõgôpuQuõKóly
óBW óBPuoBíýG úG ólýuo qA {ýK þðBGpÚ BìA lññÞ êÛPñì óBPuoBíýG úG úé¾BÖçG Ao ôA BO lðkpÞ }çO
.kpLu oõzÞòüA ÿBø áoBK qA þßü ok IýXÎ ÝB×OA àü pSA ok þðBPuôlñø úèBu 28 óq àü #
pGoAõuôQyAkoõÃcáoBKòüAok}AûkAõðBgûApíøúGúÞ|oõDBÞQýðBK|.kAk QukqA Ao {ðBW
.kAk Quk qA Ao {ðBW kõG RoBÞõâ àü

qõñø wýéK ;QuA þñP×â .kAk jo óBPuôlñø BðBüoBø QèBüAokô |QñìqõýìA | áoBKok ÝB×OA òüA
|.koAk úìAkA wýéK RBÛýÛdO ô QuA ûkpßð QyAkqBG Áõ¿g òüA ok Ao þ¿hy aýø

BýðlG ÿApG îø ÿokBð BHüpÖ
QÖo ZoBg úG }lðqpÖ ókoô@

lèõO ÿApG ÿpñø ÿBø|ûpù^ úÞkõy|þì ûløBzì þâqBO úG AkBðBÞok ÿokBð BHüpÖ óBíüAq #
òüA qA ô lñüBýG Býðk úG ÿpãük oõzÞok óBzðAlðqpÖ BO lðôo|þì oõzÞqA ZoBg úG óBylðqpÖ

.lðoô@Quk úG AooõzÞó@QìBÚAoBÞkõgoõÆ úG ÜüpÆ
ÿpLu Ao ÿoAkoBG pg@ ÿBø|ûBì úÞ rýð ÿokBð BHüpÖ luo|þì pËð úG Zõì òüA qA koõì òüpO|ûqBO ok
ïBu , kAkAlg çýy ,oBzÖAqBñùì .koôBýG Býðk úGoõzÞ òüAok Ao kõg lðqpÖ BO úPÖo AkBðBÞ úG lñÞ|þì
BýðlG Ao kõg lðqpÖ óApüA qA ZoBgok úÞ lðkõG ÿkApÖA úéíW qA ...ô ô þvðõü áBðôo , þðBzgok

| |.lðkoô@

24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Büo@RBìlg

ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG

óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok

(310)234-9770

lý×u RoõLuBK ÙôpÏìpKo ,ôpzýK BÂo
Mýy órýPýu ly QyAkqBG þñýìqpüq

þðApüA RoõLuBK-| | |.kAkpHg No ûlñðAõg òüA óly QyAkqBGqAôpzýK BÂookApG #
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - òüA úÞ kpÞ ïçÎA ïApâBPvñüAok þñPì ïçÎA BGôpzýK BÂo úG IÛéì ÿp¾Bð BÂookApG ZôA þéÎ

kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| .QuA ûly QyAkqBG ûlñðAõg
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| |.lðA|ûkpÞ ïçÎA Ao pHg òüA îø BñÞo ÿpHg ûBãüBK
|.QuA ûkpÞ qBÒ@ 77 ëBu qA Ao kõg þíuopýÒ QýèBÏÖ úÞ QuA úÛGBu BG No óBâlñðAõg qA ôpzýK
oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -|

qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -|
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA

.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok -

þâlñøBñK ô ZAôkqA

(310)234-9770

1388 Westwood Blvd Ste. 202
25 Los Angeles, CA 90024

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

þüBßüpì@ô ÿlDõu óApPgk úG lñíOôpS þðApüA kpì 2qôBXO

pùy ok îDApW òüA qA koõì {ƒy #
ok pƒãük koõƒì ôk ô lƒDõƒu åpƒHñƒOõƒƒâ
ô QuA úPuõýK ÑõÚô úG Bßüpì@réýø|þèoõG
óAõñÎ ûlðôpK òüA úG ÿlDõu ÿBø|úƒðBƒuo
>lDõuok þvñWqôBXO ûlðôpK òüpO|åorG<
.lðA|ûkAk Ao
ëBu xoBì ûBì qA ûlðôpK òüA úG þâlýuo
ok óAõWõð pƒPƒgk óBƒìq ó@ .lƒy qBƒÒ@ 2016
kAõì ô þéßèA RBGôpzì pýSBO|QdO úƒÞ|þƒèBƒc
qA åpHñOõâ ÿBuôA úédìok ,QyAkoApÚolhì
úÏÚAô óBüpW ok wýéK ô ly AlýK óAonãøo ÿõu
BG Q×â Bø|þüõWqBG ok pPgk òüA .QÖpâ oApÚ
ly Quôk úðBHy ûBãyBG àü ok úèBu26 þðAõW
úG ô lðAoõg Jôpzì ÿkBüq oAlÛì ôA úG pvK ó@ô
.kAk olhì kAõì ôA
koõì ô kpÞ êÛPñì pãük þédì úG Ao ôA wLu
RBÛýÛdO qA lÏG óAoõƒìBƒì .kAk oApƒÚ qôBƒXƒO
àü ûlðôpK òüA úèBu26 îùPì lðlýíùÖ ûkpPvâ
ÿBø|ûBãyBG ok úÞ QuA þðApüA lñíOôpS óAõW
oõùzì oBývG réýø|þèoõG ô åpñHOõâ ok úðBHy
IýOpO þâorG ô êéXì ÿBø|þðBíùýì ôA .QuA
ô Bßüpì@ok BøqôBXOqA koõìôk lðkpG þK úìAkA koõì lñPyAlð kõg qA ÿoBýPgA ô lðkõG úƒPÖo ô óApƒPgk ÑçÆA óôlƒG Bƒùð@ qA ÿoBƒývG úƒƒÞ òüA óAoõìBì .kpÞ|þì Zpg Ao ÿkBüq ëõK ô kAk|þì
òüA qA þüBø|îéýÖ ô ûkBPÖA ÝB×OA lDõu ok úýÛG ok lDõu wýéK óAoõìBì .lñPÖpâ oApÚ qôBƒXO Bø|îéýÖ òüA .kõG ûly úýùO úðBý×hì Roõ¾|úG qôBXO ïBùOA pßñì ôA BìA lðkpÞ QyAkqBG Ao óAõW
òýñ`íø .QuA ûly {hK QðpPñüA ok koAõì úèBu51 kpì óAõW pvK Qulíø lðlýíùÖ úìAkA ëBu|óBýì ÿkpì ûApíø þðApüA óAõW kAk|þì óBzð ôA BG úÇGAo úG }kõg pPgk òüA Q×â ô lƒy
úÞ kõG Roõ¾ òüA úG óBíùPì oBÞ ûõýy ly }BÖ åpHñOõâ ok úðBHy ûBãyBG YñK úÞ QuA þðApüA þvñWoAq@ koõì Ao êéXì ÿBø|êdì ok óApPgk
óApPgk BG kõg Rpùy ô RôpS qA ûkB×PuA BG ok .lðA|ûkpÞ ÿoAkpGpüõ¿O Bùð@ qA ô ûkAk oApÚ .QyAk êüBíO
,lñPyAk ëBu 16 ÈÛÖ Bùð@ qA p×ð ôk úÞ óAõWõð .QuA lñíOôpS oBývG ô koAk úÞ|þèBcok óAõWõðpPgkôk Bø|îéýÖ òüAqA þßü BO kpÞ AlýK úìAkA RBÛýÛdO ,òüA kõWô BG
úðBHy ÿBø|ûBãyBGokô lñPhüo|þìþPuôkfpÆ ly pýãPuk rýð îùPì òýìôk IýOpO|òüA|úG }õø qA BHüpÛO olhì kAõì ô êßèA pýSBO|QdO ô wßÎ oArø |41 ôA ûApíø ò×éO þyõâ qA úßñüA
úðBg Bü êPø úG wLu lðkpÞ|þì }õø|þG Ao Bùð@ ok óBøBâ@oBÞ .kpÞ ko AoqôBXO ïBùOA îøôA BìA lðkpÞ AlýK óAõWõð óApPgk qA îéýÖ 700 ôoArø

oApÚ qôBXO koõì ô lðkpG|þƒì ëBƒu|óBƒýƒì kpƒì
.lðkAk|þì

lýüAq úìBðpG ÿApWA BG óBìríø õükAo ÿpXìRlìûlðôpKòüABGÈHOpìkBñuAÿoô@|ÐíW
îùPì ôk ïBXðApu úßñüA BO lýzÞ ëõÆ ÿkBüq
ïBùOA pãük oBG Bùð@ .lñPÖo úíÞBdì rýƒì ÿBƒK
ok úÞ kõG þèBc ok òüA .lðkpÞ oBßðA Ao qôBXO oõPÞôpK îðBg ûApíø úÞqôpâpvñLuA .QuA ".ÿoAnãG óBýì ok RA|þüõükAo ok þüõükAo úìBƒðpƒG àƒü ÿpƒXì #
úéýuô úG óBGBýg ok úÞ ÿpPgk óBíø qA pýÒ AlPGA úP×â óApùO úéXì oBãðpHg úG ,lñÞ|þì ApWA úìBðpG ÐÚAô ok ,óBíüAq òýc ok úìBðpG ÿApWA Q×â ôA óBíüAq {hG ok úƒÞ þƒèBƒc ok Bƒßüpƒì@
Bùð@ qA ÿpãük Àhy ,kõG ûly AlƒýƒK ïkpƒì ô þíýí¾ ÿA|úËdè " óBƒíüAq }ôo òƒüA úƒÞ BG ïA|þ¿hy þâlðq RBýGpXO ókpÞ îýùu úìAkA
qA þßü Qüõø òýñ`íø .kõG ûkpßð QüBƒßƒy kAqõƒð òƒüA îƒuA .kõƒGõƒükAoóBƒâlƒðõƒñy .kpÞApWA Ao }A|úìBðpG ,kõG óBPuoBíýG
îùPìôk ÿçÞô .Qvýð Àhzì qõñø óBýðBGpÚ ".kõG þüôkBW ÈuõƒO QƒuA óõƒvíýW úƒÞ þƒìpƒâõƒéýÞ úƒƒu þøBãdH¾ úìBðpG ÿpXì ,oõPÞôpK ÿlývÞ
|þñýãñu ïBùOAqA Ao kõg óçÞõì lðkpÞ þÏurýð óAoôk pÂBc ëBc ok ÿpƒXì îƒðBƒg òƒüA ûly JBhPðAõükAook úÛGBvì àüok óBâlðõñy Qñu pùy ok þüõƒükAo ûBƒãPvüA àƒü qA úƒÞ
þÂBÚ ëBc|òüABG lññÞ úDpHO ,kõG óBy|úWõPì úÞ ,kõy|þì {ƒhK ÿoõƒvýì QƒèBƒüA ok wƒýDõƒè
Qzøok Ao þðApüA óAõW QüBùðok ÿôlG ûBâkAk .lðAonâ|þì Ao {ðBíüAq þ¿gpì úìBðpG òüA óBâlðõñy ÿApG Ao kõg óBíüAq êcApì
ëBu 9 êídO úG ô QgBñy oBßøBñâ qôBXO koõì
ôk ok ëBu|óBýì kpì òýñ`íø .kpÞ ïõßdì óAlðq .kpÞ {hK
{y êídO úG ô úPgBñy oBßøBñâ qôBXO ûpÛÖ xBvcA úüoõÖ 19 úHñyôk oõPÞôpK îƒðBƒg
ôA úðBHy ÿBø|ûBãyBG ÿApG ô ïõßdì óAlðq ëBu ûBãPvüA .ûly Ñôpy {ƒðBƒíüAq kok úƒÞ kpƒÞ
òüA .ly úPÖpâ pËð ok þüBø|QýÎõƒñƒíƒì rƒýƒð BG QƒuA oBƒÞ ëõƒÓzì ó@ ok ôA úƒÞ þƒüõƒükAo
ÿçÞô ô QuA ûlzð úìõPƒhƒì qõƒñƒø ûlƒðôpƒK êƒcApƒì {ƒhK óBƒßìA ,óBƒPuoBƒíýG ÿoBƒßíø
ûokB¾ ÿAo úG lðoAk l¿Ú lðA|úP׃â óBƒíƒùƒPƒì
ûBâkAkokpãükoBG àü ûlðôpK BO lññÞ ÅApPÎA .lðkpÞ îøApÖ Ao ôA óBíüAq
úP×øôk úÞ òüA úG ûoByA BGõükAo ÿpXì òüA
|.|.kpýâ oApÚ þâlýuo koõì ÙBñýPuA òüA úÞ Q×â þu|þG|þG úG ,ûkpÞ óBíüAq pOkôq
úP×â úG.kõG {hK ÿApG þðBùâBð Q¾pÖ àƒü
þðAõPG úÞ QuA ûkBσèA ÝõƒÖ"oõƒPƒÞôpƒK îðBƒg 28
óBâlðõñy BG Ao Qýâlðq qôo òüpOrýãðA óBXýø

www.TEHRANMAGAZINE.com

pãük Bßüpì@:wñK àüBì| |
BG þíOAoBG úÏWBÖ ÜÖAõO
lñÞþíð lýüBO Ao óApüA

”óBüqBìBO“ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ Qèôk ,QuA úP×â lñ×uA ïõu úHñzXñKqôo Bßüpì@ÿoõùíW wýDo ëôA óôBÏì ,wñK àüBì # |
|.kpÞ løAõhð lýüBO Ao óApüA BG ÿA úPvø ÜÖAõO pãük MìApO lèBðôk
QHuBñì úG Ao þðApüApOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO
. QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok þðBPuBGqôoõð RæBüA :QyAk oBùÊA |,kpÞ þì þðApñhu Bßüpì@ óAoBÞ úËÖBdì wðAp×ñÞ ok úÞ wñK àüBì
pãük Bßüpì@ô lñÞ þíð êídO Ao úÛÇñìpuApuok óApüA ûlññÞ RBHS þG ÿBø QýèBÏÖpãük ûldPì
, þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u
.kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð |.kpÞ løAõhð lýüBO Ao óApüA BG ÿA úPvø oBG úÏWBÖ ÜÖAõO
ô ûlýìBð Bßüpì@iüoBO ÜÖAõO >òüpOlG< Ao ïBWpG BøoBG Bßüpì@ÿoõùíW wýDorýð òüAqA {ýK
.lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG lülíOoõPuk úÞ QuAoBG òüpg@ ÿApG úÞ kpÞ ïçÎA ÿk 22 ÿô .QuA |ûly ó@ fç¾AoBPuAõg
ÜÖAõO ok >oBG úÏWBÖ< ÿBøkApüA QvüBG þì ô lñÞ þì okB¾ Ao óApüA ÿA úPvø ÿBø îüpdO ÜýéÏO
29
.lðõy fç¾A qôo 120 þÆ óApüA BG ÿA úPvø
lñPvø RoBHÎ úÞ ûkpÞ òýýÏO ïBWpG BG Bßüpì@þøApíø úìAkA ÿApG Ao ÉpyoBù^ MìApO lèBðôk
óly þíDAk ,óApüA RBvýuBO ô Bø óBßì þìBíO úG þééíèA òýG óBuoqBG >ÿoõÖ þupPuk< :qA
ô ,ÿA|úPvø fçu úG óly àükrð ïlÎ úG òýíÃO ,óApüA ÿA úPvø úìBðpG ÿApG Bø Qükôldì
ô kpGoôk ÿBø|àyõì úìBðpG ,MìApO ÿBÚ@úP×â úG Apüq ;óApüA kpGoôk ÿBø|àyõì úìBðpG Qükôldì

|.>lñPvø þðlzðAlW< óApüA þíOA RBdýévO úìBðpG
ÿoBÞ ÿBø|ûôpâ úÞ kpÞ ïçÎA ûBì|òíùG îP×ø rýð ,Bßüpì@ úWoBg oõìA püqô ,óõupéýO wÞo

|.lðA|ûkpÞ oBÞ úG qBÒ@ ,BøkApüA òüA fç¾A ÿApG Bßüpì@ô BKôoA úükBdOA ápPzì
aýøô lñPvýð úñýìq òüAok ûpÞAnì úGpÂBc úÞ lðA|úP×â rýð óApüA þìçuA ÿoõùíW ÿBø|ïBÛì

| |.lðpünK|þíðïBWpGokAoÿpýýÓO
úG òPÖBü Quk kl¾ok Bø þüBKôoA BG ûpÞAnìok Bßüpì@úWoBg RoAqô úÞ kAk }oArâqpPüôo |
òýñ`íø ô kpýâ pG ok Ao óApüA kpGoôk ÿBø|àyõì {üBìq@ô úÏuõO ÑõÂõì úÞ QuA þéýíßO þÛÖAõO
>JôpÒ lñG< RAopÛì ÿBø|þPuBÞ ô lyBG þíOA ÿspðA þééíèA|òýG wðAs@ ÜýÚk ÿBø|þuoqBG òíÃPì
Ao ÿqBu|þñÒ ÿBøsõ×üpPðBu lðAõO|þì óApüA ëBu 10 qA wK >JôpÒ lñG< ÜGBÇì |.lñÞ ÐÖo rýð Ao

|.lñÞ pOkBüq Ao kõg ûly|þñÒ pPíÞ ïõýðAoôA îXc koAk ûqBWA rýð ëBu 15 qA wK ô løk {üArÖA

óApùO óBãüAo úéXì

lñðAlG pPzýG ô lñðAõhG pPzýG lñøAõg þì úÞþðBð@ JõHdì
lüoBLvG Bì úG Ao kõg ÿBø þùâ@

818- 8|81 - 1771

óApùO úéXì

| |.kõyqBÒ@çDôrðôôôpK,kAlýñüpO,ïBñPüô úP×ø wýÖ@wÞBG }oArâ Ao }oBËPðA Bø|þéýg úÞ oõÇðBíø #
|>ûBýu äñéK< ,þðBùW ÿBøoAqBG óBýì ok ëôoBì þðBìpùÚpGA îéýÖ òüpOlülW ,lñPyAk
þyôpÖ BG þGõñW ûpÞ ok Ao kpßéíÎ òüpPùG þégAk }ôpÖ {ðApÞA ÿBøqôo òýPvhð ok
| .lðBuo QHS úG Ao þGõg þéýg þWoBgô
kpÞePÖ Ao Bíñýu ÿBø úzýâ> ûBýu äñéK <BýðBPüpGó@qAlÏGôQyAkÿoækóõýéýì25.3
óõýéýì 9.6 BG àürßì |,oæk óõýéýì 24.8 BG ô þðrük ÿBø|þðBLíÞ >ûBýu äñéK< îéýÖ
9.2 BG BýèApPuA ô oæk óõýéýì 9.4 BG êüqpG ,oæk ÿBßüpì@ok Bíñýu òèBu 4020 ok óApÞA BG ëôoBì
|.lñPÖpâ oApÚ oæk óõýéýì óõýéýì 218 þðBìpùÚpGA }ôpÖ Qíu úG þèBíy
ûqôo|úu }ôpÖ BG >}õâpg pPýK< îéýÖ ok åorG þégAk }ôpÖ òýíXñK BO QÖo ÿoæk
ô QÖpâ oApÚ ïôk úHOo ok oæk óõýéýì 17.25 BG ô lðBupG QHS úG Ao Bßüpì@ ÿBíñýu iüoBO
úP×ø pg@ ïoBù^ qôo ok ó@ }ôpÖ kôo|þì oBËPðA qôo< úP×ø pg@ wýÖ@|wÞBG ol¾ ok oAlPÚA
.lupG oæk óõýéýì 22 qA {ýG úG RçýÇÏO lèõO QHuBñì úG þíuo êýÇÏO( >oõùíW|wýüo
ëBcok óApÞAqôo 10qA wK îéýÖ þégAk }ôpÖ .kpýãG oApÚ )òPãñyAô ZoõW
| |.QuAoækóõýéýì48kôlcpÂBc úÎõíXì ok ûsôpK òýíølXø úÞ îéýÖ òüA
þðBLíÞ >ûlykAq@ ØýÆ ûBXñK< îéýÖ ô >ëôoBì àýOBíñýu ÿBýðk< ÿBørüB`ðpÖ
úPynâ úP×ø pg@ Qvhð îéýÖ úÞ ëBuoõýðõü úP×ø pg@ òýPvhð ok úÞ QuA þíéýÖ òýíùð
56 þzøBÞ BG QÖo|þì oBËPðA úÞ oõÇðBíø ,kõG ,lyôpÖ|þì oæk óõýéýì 100 ÿæBG kõg }ôpÖ
oBËPðA ô QÖpâ oApÚ ïõu úHOo ok ÿl¾ok óApÞA òüpPâorG ÿBøkoõÞo QHS úG ÜÖõì
19 úG ó@ }ôpÖ RçýÇÏO pg@ qôo BO kôo|þì óApÞA òüpPâorG ô iüoBO ok úüoõÖ ûBì òüqBÒ@
þéÏÖ úP×øpg@ok îéýÖ òüA .lupGoæk óõýéýì |.ly îø iüoBOokoõùíW|wýüoqôo úP×øpg@
þééíèA|òýG ú¾pÎ ok pãük oæk óõýéýì 47.7 |
þðBùW þéÞ }ôpÖ IýOpO òüA úG ô kpÞ IvÞ ok óly óApÞA óôlG Ao koõÞo òüA QvðAõO òýíXñK koõÞo ô lðBupG oæk óõýéýì 361 úG >ûBýu äñéK< ,þééíèA|òýG ú¾pÎ ok
QuA oApÚ .koôBýG Quk úG úýuôo ô òKAs ,òý^ kõg ïBð úG Ao ëôA úP×ø pg@ åorG þðBùW óApÞA oAqBG 48qA ÿoæk óõýéýì 169 ÿlì@ok QvðAõO
|.QuA oæk óõýéýì 269 kôlc ÿrý^ ó@ òýñ`íø ô BøoõzÞ òüA ok ÿkôq úG ó@ óApÞA îéýÖ òüA úÞ QuA þèBc ok òüA .lñÞ QHS Ao kõg Qvhð qôo úu êÞ }ôpÖ BO lyBG úPyAk

ïBícok óAõWpPgk áBñPzcô åpì

þì ûkB×PuA ó@qA kõG ê¿PìosoBy úG {éüBGõì ok úÞþèBc ok þuôo óAõWõð pPgk #
.kpÞ oB^k ,kpÞþì }õâ þÛýuõì úG ïBíc óAô

ê¿Pì ÝpG úG úÞ {éüBGõì ëBc òýíø ok .QgBG óBW ïkokô ly þãPÖpâÝpG
þì þãPÖpâ ÝpG oB^k ôA ô lPÖA þì J@ úG kõG óAõWõð >òüpOBÞ< :kpÞ ïçÎA þédì wýéK
ïBíc ok óAõWõð pPgk áBñPzcô åpì .kõy ok þÛýuõì úG ókAk }õâ ëõÓzì úÞ úèBu 12
ôA óBW þG ô oôBñy pßýK BG þèBc ok òüpOBÞ okBì {éüBGõì osoBy ókBPÖA QéÎ úG ,kõG ïBíc óAô
{øApíø ò×éO úÞ kõy þì úWAõì ïBíc óAôok úG òüpOBÞokBì .ly þãPÖpâ ÝpGoB^k J@ok
qA þWõì pHg òüA .kõG ûkBPÖA J@ ok rýð xçÞ qA ûqBO úÞ ôA :Q×â wýéK óAoõìBì
úÞ þñülèAô ô òüpOBÞ okBì úýéÎ Ao RAkBÛPðA úGô ûkpÞ J@qApK Ao óAô ,kõG úPzâpG ëBHPßvG
Ao ûApíø ò×éO qA eýd¾ ûkB×PuA úÞ koô@ kõWõG ok QyAk RkBÎ úzýíø òüpOBÞ .kôo þì ïBíc
úSkBc qôo BìA lñÞ }õâ àüqõì ïBíc ïBãñø
|.lðA ûkAlð }qõì@ óBzðAlðqpÖ úG úÞ þèBc ok ô QyAlð þÖBÞ soBy {éüBGõì

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ 30

,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@

l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok

QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy

(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com

7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335

www.TEHRANMAGAZINE.com

AlüoõéÖ óBPupýGk úG úéícok êíÎ|þGpÊBð wýéK àü ÜýéÏO

lÏG qôo àü ôA .QuA ûly ûkoõgpu ,lüõâ|þì úÞ þðBíéÏì úG ô kAk RkBÎ pPzýG þPhu úG þìpð þígq Ao ÿkAlÏOô QzÞ Aop×ð 17 ,kpÞ úéíc þðBPupýGk úG úéíc qA wK úP×ø àü #
ÿpHg úßHy úG þhéO óçýG oAlük òüA qA .kAk }AkBK lðõy|þì xoAlì koAô eévì .kpÞ òüA ÌÖBdì eévì wýéK àü AlüoõéÖ ok
MìApO ÐÂõì úG ûoByA BGô kAk úDAoA "ó|A|óA|þu" pÊBð ôA ApøBÊ .ly ÜýéÏO oBÞ qA óBPupýGk
.lýñzð Ao Bì BìA ,kAk }õâ Bì úG ôA< :Q×â þGæ ,"ÿA|o@| óA" úÞ kpÞ óBñýíÆA qApGA MìApO ,MìApO lèBðôk úSkBc òüA þK ok ô ûkpÞ óBùñK Ao kõg BìA ûkõG ÿqAlðApýO
Ao þðBvÞ BùñO ôA úÞ pÆBg òüA úG æBíPcA .QuA ÜÖAõìôA ÿBøkBùñzýK BG údéuA lñíOolÚ óly eévì Roôp qA Bßüpì@ oõùíW|wýDo
,Bì óõg ëõK ;lñøk|þì ëõK ôA úG úÞ kõñy|þì Ao "fçu þéì òíXðA" òüA ÿBø|þGæ ôA 21( úHñyoBù^ qôo ôA .Q×â òhu óBíéÏì .QuA ûkpßð þPèBgk
BG Bì .òì ÿBø|þuçßíø ô óBPuôk óõg ÿApG QuokoBÞ" lñøAõg|þì úÞ lýìBð þðBPupK|òÆô óBâlñüBíð BG oAlük ok )lñ×uA 2 /úüoõÖ QýñìA Ì×c QýèõEvì úÞ eévì wýéK àü |
jBÞ ok Bßüpì@ ÿBø|QèBüA ô Bø|{hG ,xoAlì úÆõdì ô "xçâAk òì|óõPuA" óBPupýGk
>.lýuo îýøAõhð þüBW úG oõùíW|wýDo ".lñøk ïBXðA Ao xoAlì ok pPzýG ú^ pø eýévO Ao êc ûAo lý×u QyAk ûlùÎpG Ao AlüoõéÖ lñéÞoBKok ó@ÙApÆA
.lðoAlð Rõßu l¿Ú oBPzÞ òüA óBâlðBìqBG 18 ûlðBìqBG )|Sam Zeif|( ØüAq ïBu òüA úG úéíc óBüpW ok QèBgk ïlÎ êýèk úG
ÿApG þüBíýLøAo" úÞ þOApøBËO ok QuA oApÚ Bùð@ Ao ApWBì úüoõÖ 21 úHñyoBù^ úÞ úéíc òüA úèBu .lðAõg Ao pHg òüA .ly ÜýéÏO kõg oBÞ qA óBPupýGk
òPãñyAô ok xoBì 24 ok úPÖpâ ïBð "óBì|þâlðq kõG ûkAk fpy MìApO BG ÿoAlük ok lý×u jBÞ ok ÿBW úG Ao óAqõì@|{ðAk lüBG ,Q×â MìApO ûkpÞ ïçÎA lñéÞoBK pPðçÞ ,êýDApuA RBßuA
oBËPðA .lññÞ }çO fçu QýßèBì ëpPñÞ ÿApG
óõýéýì îýð kôlc þüBíýLøAo òüAok úÞ kôo|þì .QuA
lÏGkoAkïBðóõupPKRBßuAúÞoõìCBìòüA| |
.lññÞ QÞpy p×ð ÙpÆ úG kõy|þì ÐéÇì ÿqAlðApýO qA úÞ òüA qA
ok fçu þéì òíXðA wýDo ,pýKæ òüô BìA kôo|þì ûkBPÖA ÝB×OA ó@okoBPzÞ úÞ þðBíPgBu
ûkpÞ Q×èBhì QuAõg òüA BG wðAp×ñÞ àü oBËPðA BW óBíø ô ûly óBùñK ok QzK BìA
Ao BK òíXðA òüA ÿõãñhu ,}õè BðAk .QuA
úPÖpâok ÿBø|UdG úG ûoByA BG ô QyAnâ pOApÖ .lzÞ|þì
oBPzÞ BG ïAõO ÐüBÚô ÜyBÎ" Bø|úðBuo ,Q×â |îéýÖ ûløBzì qA lÏG lñéÞoBK pPðçÞ
ëpPñÞ pu pG UdG úG úWõO BG ôA ".lñPvø ô kõG eévì ôA< :Q×â úPvGoAlì ÿBø|òýGoôk
IéW ÿApG óBüpâ óAokBì< :kôrÖA fçu QýßèBì úÞ ïlük Ao wýéK òì .QyAk òO úG ïoõ×ýðõü

>.lñGõg )Bø|úðBuo ÿApG( IÆBhì >.lzð óBíPgBu koAô ç¾A ô ûly óBùñK
ok òýHíéÞ óBPupýGkok úÞ ÿoBPzÞqA lÏG
Bßüpì@wýéK óAoõìCBì kBPÖA ÝB×OA {ýK ëBu 19
ú^ pø ÿkoAõì òýñ^ ok BO lññýG|þì }qõì@
rýð óõupPK RBßuA qA .lðõy êíÎ koAô pO|Ðüpu
úüoõÖ 22 úHñy|YñK ôA .QÖo|þì ÿoBËPðA òýñ^

.kpÞ B×ÏPuA ly ÜýéÏO oBÞ qA úÞ òüA qA lÏG
lñýG|þì úÞ òüA qA ,lüõâ|þì lñéÞoBKpPðçÞ
óBíPgBu òüA qA ÑBÖk ok óBPupýGk òüA wýéK
QukqA Ao kõg óBWp×ð 17 BO ûkpÞ êíÎ êÏ×ñì
aýø< :Q×â ôA .QuA ûlðBì pýdPì lñølG
Apì xBvcA lðAõPG úÞ kõy|þíð AlýK ÿA|úíéÞ
qA Ao kõg ÿBø|ú`G Bø|ûkAõðBg òüA .lñÞ Øý¾õO

>.Aoûlük|îýéÏOoõìBC ìàüBìôlðkAkQuk
óAõW ,qôpÞ xçßýð úüoõÖ 14 ok
"xçâAk òì|óõPuA" óBPupýGk úG þüBßüpì@

Individual, Couples & Family Psychotherapy BðpŸG ZpüA pPÞk

ÿoApÚA úèBø pPÞk àyrLðAlðk
oôBzì ô xBñzðAôo
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |
oBÞ úGpXO ëBu |19 BG
ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

Haleh Eghrari, Ph.D. (310)441-9550 .lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA
Licensed Psychologist
1314 Westwood Blvd., #206 (818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335
(LIC.#PSY 13673) Los Angeles, CA. 90024

31 www.haleheghrari.com

óApùO úéXì
ÿoBHWA JBXc úG ÅApPÎA óApùO wýéK #
.QuA ûkpÞØüpÏO "kBvÖô BzdÖ" ÝAl¿ì Ao
þhuBK óAlÛPñì ëAõu òüA úG wýéK òPì ok
úG óõðBÚ ïAlÞ xBuA pG úÞ ûlzð ûkAk
ÿlñéG qA óq áBðpÇg JBOpK ô ókAk|êø

.QuA ûkpÞïAlÚA
ÿõDlüô oBzPðA úG QHvð QhPüBK wýéK
BG Q×èBhì úG ïAlÚA úÞ ÿpPgk BG wýéK koõgpG
ok .kAk óBzð {ñÞAô ,kõG ûkpÞ ÿoBHWA JBXc
3 /úüoõÖ 22( úHñyoBù^qôook úÞõDlüô òüA
óApPgk" àHu úG þðq ,ûly ÈHÂ )lñ×uA
îývÛO úHÏW àü ÿæBG "JçÛðA óBGBýg
BG Q×èBhì ok Ao kõg ÿpuôo ô úPÖo RApGBhì
Ao ó@ô ûkpÞ óArüô@ þGõ^ pu ÿoBHWA JBXc

.løk|þì óBßO
.lüBýG òýüBK úÞ løAõg|þì ôA qA AlPGA wýéK

ÿlñéGqA JBXc úG ÅpPÏì óq JBOpK ÿõülüô úG óApùO wýéK {ñÞAô

Bü püAk BzdÖ Bü kBvÖ rÞpì úÞ þvÞ – ØèA| okô lðõzýì ïõßdì ëBu ûk BO àü qA wHc úG >.Qvýð wHc òürãüBW ïBùOA ôA úG wýéK .lupK|þì Ao kõg ïpW óq
lñÞ ûoAkA êdì ,opÛì RAqBXì pG ûôçÎ >ØèA|< lñG koõì pG pÊBð þìçuA RAqBXì óõðBÚ 639 ûkBì úG pg@ Quk ô lðq|þì þìõíÎ îËð ok ëçgA
løAõg úPvG ûBâkAk|pËð BG QÚõìoõÆ úG úÆõGpì ok BzdÖ ô kBvÖ úÎByA úG QHvð p×ýÞ ëBíÎA úHÏW ÿôo qA Ao ôA áBðpÇg ô oBG|Qðõzg ÿA|úðõâ
BzdÖ Bü kBvÖ úG Ao ïkpì úÞ þvÞ – J püq kApÖA< :QuA ûlì@ ûkBì òüA ok .QuA úÏìBW wýéK ïAlÚA òüA .lñÞ|þì JBOpK òýüBK úG îývÛO
>.lüBíð îøApÖ Ao ó@ RBHWõì Bü ûkõíð ÜüõzO :ly ÿBø|úßHy ok ÿoBývG ÿkBÛPðA ÿBø|{ñÞAô
þìAlÚA ok óApùO wýéK IýOpO òüA úG
Q×èBhì ô ûlì@pG óõðBÚ pýv×O ïBÛì ok úÛGBu|þG .QhýãðApG þÎBíPWA
"kBvÖ ô BzdÖ" ÝAl¿ì Ao ÿoBHWA JBXc BG ëBðBÞ ok þìBËPðA ÿôpýð ,úÏíW qôo
úðõâ òüA úÞ lük lüBG .QuA ûkpÞ ØüpÏO ÿAoô "þìBùOA" kõg úG IvPñì þìApãéO
ûqBO ëBßyA úìAkA ÐðBì lc ú^ BO RAlülùO óq úG þìõíÎ oBËðA ok ólypøBÊ JBXc|þG
"þGBXc|þG úG ÜüõzO|" úG Ao ôA ô ûkAk QHvð
.kõy|þì ÿoBHWA JBXc úG ÅApPÎA
wýéK þìApãéO ëBðBÞok ûlypzPñì òPìok | | .QuAûkpÞîùPì
óõðBÚ òPvßy< úÞ kõy|þì úP×â wLu óApùO pÂBcô kkpO< :úPyõð kõg ëBðBÞok wýéK
ô koAk þKok Ao wýéK úùWAõì Býðk ÿBW úíøok JBXc óôlG þìõíÎ oBËðA ô pGBÏì ok óly
lñßð úéGBÛì kõùzì ïpW BG þìBËPðA ÿôpýð ok pâA RApürÏO óõðBÚ 638 ûkBì ûp¿HO ëõízì þÎpy
kpãýK êGBÚ ô ûly ØéhO ô ïpW IßOpì kõg úG êülHO êGBÚô úPyAk wHc ûBìôk BO úÞ QuA
ëBíÎA wHc ô ûkõG wHc òürãüBW RAqBXì
>.QuA þðõðBÚ JBXc òPyAlð úG ïkpì ÜüõzO òßè .kõy|þíð
þhuBK óAlÛPñì ëAõu òüA úG wýéK òPìok BO àü úÞ kõG løAõg 639 ûkBì ïôk lñG ëõízì
ô ókAk|êø úG óõðBÚ ïAlÞ xBuA pG úÞ ûlzð ûkAk RAqBXì úG êülHO êGBÚ ô koAk wHc ëBu ûk
.QuA ûkpÞ ïAlÚA ÿlñéG qA óq áBðpÇg JBOpK
32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY ENTER úG > óõPüq óBPgokpüq < îéýÖ ûoBPu
Qynâok þíPuoBýÞxBHÎ þðAkpâoBÞ
þ¾õ¿g ÿBø xçÞ
ÈuõO þßüo }qõì@ qôo ô QÖo BíÞ úG pgAôA òüA úÞ kõG ûly ÿpPvG qA Bø|úðBuo þgpG úÞ þèBc ok# |
|.QÖo Býðk qA lñ×uA 1 úHñy úu îéýÖ pãüqBG þüBÂo òývc Qynâok
ÿõñÏì þßýð oõùzì pSA >óõPüq óBPgok püq<
oApÚ }kõg Qý¾ô úG BñG ÿô ÿoBLvÞBg BG ,lðkõG ûkAk pHg þíPuoBýÞ xBHÎ
ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok áBg úG oBGkôo ok kBG@ îPuo pùy ok QuA lýüBO pHg òüA þüBÂo ûkAõðBg ïçÎA
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì oBGkôo kBG@îPuookôA QuAoApÚ .ly
ûBãzðAk þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master |.kõy ûkpLu
|.kõy ûkpLu áBg úG
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG úÞ þíPuoBýÞ îéýÖ ok þüBÂo
êýXñì ô oBGkôo úèrèq qA lÏG {ðBPuAk
(310) 446-8724 Ao ÜyBÎ óAõW àü {Ûð ,Qynâ|þì
þéÎlídì ôA êGBÛì ô kpÞ|þì ÿqBG
êGBÛì Bíñýu oBÞ úñùÞ pãüqBG qoôBzÞ
püq< ok ôA püõ¿O .QÖo òýGoôk
ÿBø|êüBíy qA þßü >óõPüq óBPgok
QuA JçÛðAqA lÏG óApüA òüõð ÿBíñýu
|.ly ûlük óApüA qA ZoBg ô êgAk ok BøoBG ô
lñ^ þüBÂo úÞ lðkAk }oArâ Bø ÿoArâpHg
óBìok ÿApG ô kõG çPHì ÿõüo ÿoBíýG úG ëBu
ZpÞ pñøBG óBPuoBíýG ok qôo 12 kôlc kõg

SOHEIL GOEL D.D.S ÉõÇg óBðBHég þðApüA óqôk
|!lðly Bßüpì@þüAõø
êDõâêýùu pPÞk
þüAõø ÉõÇg þðApüA óBðBHég ÿphÖ BðAlðBì ô )þOAp^(ÿoB×Ò }õðpùì Bø ïõðBg #
àyrLðAlðk fApW .Bßüpì@

õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ Ao þÎBíPWA ÿBø úßHy ok óBPuA òüA óApGoBÞ úWõO ô QuA þðAolðqBì Bø óBHég òüA qA þßü
|.QuA úPhýãðApG
êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ

óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok #
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW #
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok #
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk #
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK #
þñý^ {Þôoô äñülðBG #

(818)907-9900

ENCINO PLACE
16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436
33

óApùO úéXì

QÖo oBñÞþðApüA oBÞôkõW
þéýDApuA Øüpc BG BO
kõzð ôo|úGôo

ok BúßìüpûìB@ìRokoBî×ýuéy{oôüABzâ ÙAp¿ðA óBíè@îéuAlðpâRBÛGBvì ok oõÃc qA óApüA ÿôkõW þéì îýO ÿBÃÎA qA þßü #
.kõzðôo|úGôo þéýDApuA Øüpc BG BO kAk
ok Ao kõg RoB×u úì ûBì ÈuAôAok êýDApuA ëçÛPuAqôpèBu BG óBìríø kpÞïçÎA Bßüpì@|#
BO RoB×u êýíßO êcApì ô lyBG þOBìlÛì Roõ¾ úG ïAlÚA òüA QuA oApÚ .lñÞ|þì qBG îýéyoôA ,Bßüpì@oBÞôkõW QHýÒ BG ,þzÞ|óqôqA êHÚ þÛüBÚk ,õéýÞ 73 óqôoBÞôkõW ,õéðBíüpG lídì
.QÖpð ôqApO ÿôo
.kõy ïBXðA 2019
úì ûBìok Bíuo )xlÛíèA|QýG( îýéyoôA úGõüô@|êOqA ûldPì RæBüA RoB×u ëBÛPðA QuAoApÚ | êýèk úG úÞ lølG úÛGBvì þüBßüpì@ oBÞôkõW BG ,úüoõÖ 23 ,lñ×uA ïoBù^ úÏíW ôA kõG oApÚ
lðkpÞïçÎA )lñ×uA4/úüoõÖ23(úÏíWqôoMìApOQèôkRBìBÛì.kõyïBXðA2018ëBuÿkçýì .ly|þì þéýDApuA òßüqBG ôA ÿlÏG Øüpc ,oBßyqoô òüA òPyAlð oõÃc

| |.kpýâ|þìRoõ¾êýDApuAëçÛPuAkpãèBuòýìkBP×øBGóBìq|îøïAlÚAòüA îÒo|þéÎ óBìoõzÞ ûlñüBíð ,óõýuAolÖ óæõEvì îýí¿O BG" úÞ QuA úPyõð pùì ÿoArâpHg
ÿApG þPýñìA úìBðpG ,óõupéýO wÞo ,úWoBgpüqô Q×â BßüpìA úWoBg RoAqô lyoA ïBÛì àü ."kAk ÙAp¿ðA Bø|QGBÚo òüA ok QÞpy qA ,RBÛGBvì ok oõÃc þâkBì@
ok lülW óBíPgBu kBXüA BO RoB×u òüA .QuA ûkpÞ lýüBO Ao îýéyoôAok Bßüpì@ RoB×u fBPPÖA

| |.lyløAõgpDAkQuBßüpì@oBýPgAokîýéyoôAokúÞóBíPgBuàüqAþüBø|ÝBOA

úG þOoB×u úì ûBìok løAõg|þì Bßüpì@ QuA úP×âqõýð wÞBÖ úG òýñ^|îø ûlykBü lyoA ïBÛì òßíì ,ly|þíðpÂBc êýDApuA òßüqBG êGBÛìô kpÞ|þì þzÞ|óqôõéðBíüpG ÿBÚ@úÞ þOoõ¾ok
ëBu2019 pg@ BO lülW RoB×u RArýùXO ô RçýßzO kôo|þì oBËPðA ô lñÞ pDAk QÚõì Roõ¾ .kõy ôo|úGôo Qýìôpdì ô úíüpW BG kõG

| .lðõy êýíßO ,þíüpÞ BÂpýéÎ ,êýDApuA óAoBßyqoô BG þðApüA óAoBßyqoô þüôoBüôo Ðñì qA koõì òüpO|ûqBO ok
|.ly løAõg }oArâ Bßüpì@ ûpãñÞ úG úÏíW qôo RoB×u fBPPÖA îýí¿O .QuA ûly ïôpdì RBÛGBvì qA ûBì {y þPzÞ òßüqBG
ëçÛPuA qôo .QuA ûly ÿrüo|úìBðpG úì ûBì ÈuAôA ÿApG lülW RoB×u fBPPÖA þíuo îuApì
ÿBøkBÛPðA UÎBG ,óApüA ok þéýDApuA óAoBßyqoô BG úÛGBvì þíuopýÒ QýÎõñíì BG koõgpG ûõýy
.QuA 1948 ëBu úì ûBì 14 êýDApuA ûkpÞ îzg qApGA ÑõÂõì òüA qA îø þPzÞ óõýuAolÖ wýDo ,ïkBg ëõuo úÞ þüBW BO ûly ÿkBüq
àü ok ,Bßüpì@ oõùíW wýDo ,MìApO lèBðôk )96 om@ 15 /2017pHìBuk 6( úHñyoBù^ qôo
ô lñÞ ApWA êýDApuA QhPüBK ûoBG ok Ao Bßüpì@ ûpãñÞ úGõ¿ì koAk l¿Ú }oõzÞ kpÞ ïçÎA þðApñhu .QuA
òüA .luBñzG Qýíuo úG êýDApuA QhPüBK óAõñÎ úG Ao )xlÛíèA QýG( îýéyoôA lÏG úG òüA qA lýÏu .koAk RBÛGBvì òüA ok pãük oBÞôkõWôkõéðBíüpG lídì rW úG óApüA ÿôkõW þéì îýO
óAõñÎ úG óApâ|êýédO þgpG pËð úG ô úPyAk þK ok Ao ÿoBývG ÿBø|Q×èBhì MìApO Qèôk îýí¿O oõÃc Ùoôléuôk RBÛGBvì ok ïpâõéýÞ 100 qA {ýG óqô ok JõXdì kAõW ô ïpâõéýÞ 81 ok þüçì

|.|.QuA ûly þÛéO úðBýìoôBg eé¾ ÿBøõâô|Q×â úG ÿlW ÿA|úGp .lñPyAk
4 / pHìBuk 25( úHñyôkqôo êýDApuA úWoBg püqô óôBÏì ,þèôõOõø þLüq úÞ QuA|þèBcok òüA
oõzÞ 10 îÞ Quk BGpÂBc ëBcok êýDApuA Q×âoõzÞ òüA þPèôk ÿõükAo BGõâô|Q×âok )ÿk QuBì ô Bíy Ð×ñG óApùO úéXì ok þùâ@

|.Quõâô|Q×â ïpâpu îýéyoôA úG õüô@ êO qA Bùð@ ÿBø|úðBhOoB×u þèBíPcA ëBÛPðA koõì ok óBùW .lýøk úülø óApãük úG ô lýðAõhG Ao óApùO úéXì

þðApùO ïpßzPì
34

www.TEHRANMAGAZINE.com

lýuo òKAs êcAõu úG þ`ðBu ûly ÝpÒ {ßP×ð þP×ð ûBýu ÿBø|úßè|

þGõñW püArW êcAõu qA ÿoBývG ok #
.QuA ûly ûlük þP×ð ûBýu ÿBø|úßè òKAs
kBüq ëBíPcA úG Bø|úßè òüA kõy|þì úƒP×â
þðApüA þPzÞóly ÝpÒ þKok úÞQuA þP×ð
ÿBüok ÿBø|J@ ok 1396 ëBu ûBì ÿk ok
.QuA ûly úPhüo Büok úG þÚpy òý^
qôo òKAs þécBu koBâ óBüõãñhu qA þßü
Q×â ûoBG òüAok )úüoõÖ 23 / lñ×uA 4( úÏíW
þPzÞ óly ÝpÒ ëõ¿dì lüBƒG Bƒø|úƒßè òƒüA
|.|.lñyBG þÚpy òý^ ÿBüok ÿBø|J@ok þðApüA
òƒüA ÿôo Bƒø|{ƒüBƒìq@ Qƒ×â úƒìAkA ok ôA
ÿAõPdì úÞ ûkpÞ Àhzì ,þP×ð ûBýu ÿBø|úßè
wK þ`ðBu þðApüA {ßP×ðqA úÞ þP×ð BG Bø|úßè
úG þÚpy òý^ ÿBüok ÿBø|J@ok óly ÝpÒ qA
|.koAk þðAõhíø ,ly úPhüo Büok
òO oArø 111 êìBc þPzÞ òüA .kõy þƒGõƒñƒW ( 1396 ÿk îøkrðBy ok òý^ ÿBø|úðBƒuo | koõì oBývG óBy|ókõG pßG pÆBg úG òKAs püArW aýø Q×â òKAs þécBu koBâ ÿõãñƒhƒu
| |.kõGÿqBâRBðBÏýì ok þPzÞ ôk koõƒgpƒG )2018 úƒüõƒðAs îƒzy .lñPvøóApãykpâúWõO òýíøô ûlzð }oArâ ûoBG òüAok ÿpãük úSkBc
þPzÞ úÞ kAk jo ó@ qA wK ÿqõu|{O@ .lðkpÞ }oArâ Ao þÚpy òý^ ÿBüok ÿBø|J@ rƒHu eƒé¾ þƒÇƒýƒdƒì|Qƒƒvƒüq óBƒƒìqBƒƒu þP×ð ûBýu ÿBø|úßè úÞ QuA ó@ ûlñøk|óBzð pìA
ÿBùãðBy Ýpy ÿpPìõéýÞ 300 ok ,þñý^ ÿoBG àü ô þðApüA {Þ|Q×ð àü óBýì úÞ þÖkBƒ¿O úƒƒÞ QƒƒuA ûkAk oAlƒƒƒzƒƒø| Greenpeace |.lyBG óApüA ûly ÝpÒ {ßP×ð qA lüBG
wKÿoBGþPzÞ.kpÞQGB¾A{Þ|Q×ðórhìúG {O@ ô oBX×ðA ,kAk ÿôo þñý^ ÿoBƒG þƒPzÞ ok úÛÇñì òüA óBâlðpK ô Bø|äñùð Áõƒ¿ƒhƒG ûpürW 16 îÞ|Quk ok pƒýƒgA ÿBƒøqôo ok
ápO Ao êdì ,ÿlW óAlñ^ úð þOoBvg êídO qA | |.koô@lülKþHýùìÿqõu úìAkA ok þÇýdì|Qvüq óBìqBu òüA .lðpǃg ûly ûlük þP×ð ûBýu ÿBø|úßè òKAs þƒGõƒñƒW
|.lðkpÞAlýKRBXð}A|úìlgúíøôkpÞ QÞpc áoBg ûpürWqA úÞ þ`ðBu {Þ|Q×ð lñðAõO|þì þP×ð ûBýu ÿBø|úßè úÞ ûkpÞ lýÞBƒO kôlc püArW òüA ïkpì úÞ kõy|þì úP×â .QuA
ûpÞ ok óBuAk olñG koAô kõG oApƒÚ ,kõƒG ûkpƒÞ | |.lñyBGBø|þøBìÿApGÿpÇg òüA .lðA|ûkpÞ ÿoô@|ÐíW þP×ð ÿBø|úßè òO 90

35

óApùO úéXì

ïBùOA MìApO þOBGBhPðA kBPuoôBzì
QÖpünK Ao Bßüpì@úýéÎ úEÆõO

,kõG MìApO lèBðôk kBPu oôBzì 2016 þOBGBhPðA RAqoBHì óAoôk ok úÞ ,wPýâ àüo #
îýO BG úP×âô QuA úPÖpünK Ao ÿ@|þG|ÙA óBuoqBG úG òP×âÕôokô Bßüpì@úýéÎ úEÆõO ÿBø|ïBùOA

| |.lñÞ|þì ÿoBßíø úýuôoô MìApO ÿBÚ@kBPu óBýì úÇGAo ïBùOA BGA úÇGAo ûoBGok ÜýÛdO
ÿBÚ@ ÿoBßíø Roõ¾ ok QuA úP×â ûBâkAk úG ,úýuôo ô MìApO ûlðôpK ûtüô xoqBG ,pèõì RpGAo pPÖk

.løk|þì RAqBXì Øý×hO QuAõgok ôA ÿApG ,RBÛýÛdO BG wPýâ

ly UÎBGpñW þéüBÞQýüõO
lñÞÉõÛu Q^|MñuA ïBùu }qoA

|.kõG úWAõì rýð þüõzèõK úéíW qA ,ÿpãük ÿBø|ïBùOA BG }A|úÏíW qôo ÙApPÎA qA {ýK wPýâ ÿBÚ@ ok þðõürüõéO úìBðpG àü ûoBPuô óBýyAkoBÞîýÞþñOBðpøAõgpñW þéüBÞúßñüAqA lÏG # |
|.lyBG úPyAk ëBHðk úG {üApG wHc ëBu {y BO oBù^ Akôlc òýG lðAõO|þì úPÖpünK ôA úÞ þüBø|ïBùOA okoæk koBýéýì 1.3 ó@ïBùu }qoA lñÞ|þíð ûkB×PuA Q^|MñuAqApãük úÞkpÞïçÎA Bßüpì@
îø MìApO ÿBÚ@ þOBGBhPðA kBPu ÜGBu wýDo ,RoBÖBñì êK ÿoBÞ àüpy úÞ ,úèBu 45 ,wPýâ þÚ@
ok úýuôo {Ûð þãðõã^ òPÖBü ÿApG {OBÛýÛdO kpG|{ýK ok ûtüô xoqBG úG lðAõO|þì óõñÞA ,Qvø |.kpÞÉõÛu xoõGoAqBG
ûlññÞ|QcAoBð þéýg...?îñÞ|þíð qBG Ao Q^|MñuA pãük úÞ îñì ÈÛÖ :Qyõð pPýüõO ok pñW þéüBÞ
.lñÞ àíÞ MìApO þÚ@ kBPu ÿBÃÎA ô õßvì óBýì þèBíPcA úÇGAo ô 2016 ëBu pHìAõð RBGBhPðA
qA ÿlülW ÿBø ïBùOA BG úPynâ qôo îø òPãñyAô ok ÿpâ|þGæ ûly úPgBñy ÿBø|ûpù^ qA ,RoBÖBñì êK |.QuA

|.ly ôpGôo pèõì xoqBG ÿõu |sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me...
ÿBø|ïBÛì BG RoBÖBñìô wPýâ óBüBÚ@óBýì úÇGAo BG ÉBHOoAok þíýÛPvì ïBùOA aýøqõñø ,òüA kõWô BG ugh this is so sad.|

.koAlð kõWô ,lyBG ûly fpÆ úPynâ ÿoõùíW QuBüo RBGBhPðA YüBPð pG pýSBO Ùlø BG úÞ úýuôo qA þPýüõOok ûlññÞ|ëBHðk óõýéýì 24.5 BGpñW þéüBÞ úÞ kpÞ ÉõÛu ó@qA lÏG Q^|MñuA ïBùu }qoA
òüA ólðAõg "QýíøA îÞ" BG ,Bßüpì@ÿoõùíW|wýDo ,MìApO lèBðôkô lý×u|jBÞ îø QéÎ òýíø úG ô lðA|ûkpÞ BÃìA ÿoBìõÆ þâqBO úG p×ð óõýéýì àü |.kpÞ kBÛPðA Q^|MñuA RApýýÓO ô lülW þcApÆ
úýuôo ô ôA þOBGBhPðA kBPu ÿBÃÎA óBýì ïõívì úÇGAo ïBùOA ókõG þÏÚAôpýÒ pG þéýèk Ao ó@ ,Bø|ïBùOA ïBùu ,ÿl¾ok 8 kôlc {øBÞ qA wK .kkpâqBG kõg ÜGBu þcApÆ úG Q^|MñuA úÞ lðA|ûly ó@ oBPuAõg

| |.lñðAk|þì úéìBÏì oæk 17 kôlc þPíýÚ BG pãük oBG pÂBc ëBc ok ô QÖBü {øBÞ QüpPuA|ëAô ok l¾ok 6 Q^|MñuA
þèBì RBHuBñì ókpÞ AlýK úìAkA BG pèõì xoqBG lñüõâ|þì Bø|RApÞõìk ûtüô úG ô MìApO ÿBÚ@ óAlÛPñì BìA ok ûtüô|úG ;QuA ïApâBPvñüAô áõG|wýÖ BG lüly QGBÚo ëBcok óõñÞA îø Q^|MñuA þðBLíÞ |.kõy|þì
løAõg ,RBÛýÛdO òüA BG ÈHOpì kApÖApãük úG óly àükrðpG ûôçÎ óBðõñËì þüõzèõKô þOBýèBì îüApWô úG óAoAnâ|úüBìpu úÞ kBPÖA ÝB×OA þðBìq ok BÛýÚk pñW îðBg úéíc .oõùzì ô xBñypu kApÖA JnW úñýìq
lGBüok ëBTì ÿApG ô lñÞ þüBuBñy pPzýG Ao RoBÖBñì êK Bü rPýâ àüo óõ^ ÿkApÖA þèBì ÿBø|ûrýãðA QvðAõO IðAõW ÐýíW úG úWõO BG :Qyõð ÿpãük QýüõO ok ,QýüõO òüA qA lÏG pñW þéüBÞ |.lñðApãð Rly
qA þßü úG RAoBÖBñì ÿBÚ@ þèBì þølG çTì Bü úýuôo ok ÿkApÖA BG kApÖA òüA þèBì ÿBølñG ô kq Bü@ úÞ
lñÞ þ¾Bg úñýìq ok ÿoBßíø ô Rõßu Bü ûõyo QÖBüok lÏPvì Ao Bùð@ úPvðAõO|þì òüApÞôA ÿBø|}oBãýèA |.îèôA ÜzÎ...MñuA îPÛyBÎ óBñ`íø
óBìq úG Q^|MñuA qA óBâlññÞ ûkB×PuA Q×â ÿoBW ûBì êüAôA ,Q^|MñuA wýüo ,êãýLyA óAõüA
|.pýg Bü
úG AoôAô kpÞ ïpW ïçÎA ólñè îýÛì êýÞô àü úýéÎ ,úGBzì þìAlÚAokpèõì xoqBG îø úHñyoBù^qôo | |.lññÞRkBÎòzýßýéKAòüAlülWRApýýÓOôþcApÆúGBOlðoAkqBýðÿpPzýG
Bíuo úýuôo-MìApO ûlðôpK óBüpWok úÞ kõG ÿp×ð òýíøkqõð ó@ôqok óô wßè@.kpÞ îùPì þüõâ|Õôok ûkõG oæk óõýéýì 637.8 oô@|ïBupu ÔéHì êãýLyA ÿBÚ@ úPynâ ëBu lì@ok úÞ kõG ûlì@ BøpHg ok
.QuA ûkAk ÁB¿PgA kõg úG lì@ok òüA BG Ao ïõu ûBãüBW ôA Bø|êìBÎ pülì òüpOlì@okpK QupùÖ ok .QuA
.ly|þì oBÃcA Bßüpì@ ÿBø|ûBâkAk úG ô îùPì
RoAqô ÿApG úPÖBü QüoõìBì 2012 ëBuok ó@ôqok óô wßè@løk|þì óBzð ûBâkAk áoAlì úÞoõÆ|ó@ 36
úýùO òüApÞôA ÜGBu püqô|Qvhð ,õßñyõíýO Býèõü þüBÃÚ ûlðôpK BG ÉBHOoA ok þyoArâ òüApÞôA ÿpPvâkAk

|.lñÞ
þìBùOA ;kõG ûly úíÞBdì RolÚ qA ûkB×PuA Fõu ïBùOA úG ApWBì òüA qA {ýK ëBu àü ,õßñyõíýO îðBg

|.QvðAk|þì þuBýu ÿBø|QGBÚo qA pSBPì Ao ó@ôA kõg úÞ
}oArâ ó@ ok ó@ôq ÿBÚ@ ,ûlì@ ûBâkAk úG pèõì xoqBG ÿõu qA ûly úüAoA áoAlì ok úÞ oõÆ ó@
ûkõG IuBñì ó@ úG þüBÃÚ þâlýuo lðôo ô ûkõG úðækBÎ õßñyõíýO îðBg úíÞBdì úÞ ûkpÞ ÿpýâ|úXýPð
.QuAúP×âÕôokwPýâàüoBG{ÆBHOoAòüpg@koõìokó@ôqÿBÚ@kõGûlì@áoAlìòüAok |.QuA
þñý^|úzÛð úG îùPìô ûly þÖpÏì ûBâkAk úGpèõì xoqBG ÿõuqA úÞ QuA ÿp×ð 19qA þßü îørPýâ àüo

|.QuA þüõy|ëõK ÿApG

www.TEHRANMAGAZINE.com

37

êø Ao òì þüAk þéÎ îø ó@qA lÏG .>lðrG Ùpc óApùO úéXì
Q×â .ïly Rp¯K NBy|þÖBÞrýì ÿôo òìô kAk
îø êPø êñupK úíø ;>ûly|óçƒÖ |óçƒÖ ôpƒG< ô óõürüõéO pãüqBG àü úP×â ÜHÆ#
îéýÖ îø êPø ÿBø|òýGoôk ô lñƒPƒvƒø lƒøBƒy ÿqBG qA êƒHÚ úƒPynƒâ úƒÏíWpƒùÊ Bƒíñýu
QüApG< îP×â îø þüAk þéÎ úG òì .lñƒPƒÖpƒâ êPø ok þHýXÎ ÝB×OA ,BLüBu – kôolýLu
ûkAk jo þüAk þéÎ óAkpâBy QìBÚA êdì
|.>þðBùW êâ ÿBÚ@õO úÞ î×uCBPì
îø ó@ qA lÏG :kpÞ óBzðpÆBg pãüqBG òüA |!QuA
úG< Q×â ô lì@ )þüAk êýÞô( óBÛøk òƒíƒùƒG 15 QÎBuqABLüBuëBHOõÖîýOúÞþèBcok
RkõgoBÞô ÿkq îø úG Ao îýO ,ÿlýuo QÖlø ïoBù^ô|QvýG úP×ø Jõ^oBƒ^ ok úƒÏíW qôo
úÞ Q×â|þì þüBørý^ àü þüAk þéÎ .>ÿkpÞ Ao Qyo kôolýLu ÙB¿ì úG ëBHOõÖ pOpƒG äƒýè
,kAk|þìêøŸ AoòìïAlìôA.ïlýíùÖ|þíðç« ¾Aòì êdì êPøok þHýXÎ ÝB×OA ÿqBG qA {ýK ,úPÖo
,þðq|þì Quk òì úG lyBG Rpg@ úÏÖk< îP×â ÜHÆ .QuA ûkAk jo þüAk þéÎ óAkpâBy QìBÚA
ô Bíñýu pãüqBG ,þÎBXy ïBvc pƒýìA ÿBƒÎkA
îýO QìBÚA êdì êPø ok qôpìA ôA óõürƒüõƒéO

|!kq àPÞêPøok Ao óApüA óõürüõéOô BíñýupãüqBG þüAk þéÎ

Ñôpy ,>?îðrð Quk< :Q×â ,>îñÞ|þì QüBßy Quok þéÎ BG< Q×â ô lì@ )þüAk lídì( þüAk |!QuA ûkoõg àPÞ þüAk þéÎ qA BLüBu
püq >oõWlG< þéýu ôk .òì ókq àPÞ úG kpÞ Ùpc òüA qA pO|Quok< :îP×â .>òÞ QHd¾ êPø ok jo ÝB×OA ûoBGok þÎBXy ïBvc pýìA
þüAk ,ïkõG ûly úÞõy ç« ¾A .lðBGAõg îyõƒâ þÇGo úÞ îP×â ÈÛÖ òì ?îP×â ú^ òì pãì ?îðrG þéÎ BG }A|ÿpýâok ô BLüBu îýO QìBÚA êdƒì
óBPýKBÞ úìAkA ok .kõG ÿA|úGõXÎ îüApG úzýíø .>lðrG Ùpc Quok òì BG ô ïoAlð ëBHOõÖ úG ô î×uBPì ëBHOõÖ òüA ÿApG :QyAkoBùÊA ,þüAk
îø ó@ qA lÏG ô kpÞ AlW Ao þüAk þéÎ óBy|îýO úÞ þPvø þÞõOpãì< úÞ Q×â îø þüAk lídì êøA òì .ly ÅõÎ þüAk úG QHvð îøBâlük
,òßG Ao oBÞ óçÖ¶ òíùG< Q×â|þì þüAk þéÎ àü òì< úÞ îP×â ,>?lñÞ QHd¾õO BG Quok ûlì@ Qyo úG ÿpãükoBÞ ÿApGô îPvýð ëBHOõÖ
ok >.òßG Ao oBÞ ó@ òíùG ,òßG Ao oBÞ òüA òíùG oõÆ òüA òì BG koAlð ÜcôA ,îPvø úÞ lðôpùy ok ûBì àü lüBG îéýÖ àüok ÿqBG ÿApG Bì .ïkõG
Ao òì þüAk lídìô óBÛøk òíùG RBÚB×OA úìAkA
BO úyõâ àüokô lðkoô@pýâ êPø úðBgqBíðok |.îýyBG þèrðA ô Qyo
BO ïA|þâlðq ok ,lðkq àPÞ Ao òì ,ïkoõg|þì ô ïkõG êPø òüA ok êHÚ qôo ôk qA :kôrÖA ÿô
ÅõÎ Ao îPìBÚA êdì êPø îPuAõg|þì qôpƒìA
|.ïkõG ûkoõhð þßPÞ òýñ^ óõñÞ îø BLüBu îýO úƒÞ îPƒvƒðAk|þƒíƒð ç« ƒ¾A .îñƒÞ
þéÎ qAô úPÖo ÿpPðçÞ úG úßñüA óBýG BG ÿô úüõvO êPøqA îPuAõg|þì úÞ þðBìq .QuBXñüA
ûkpÞ QüBßy óBÛøk òíùGô þüAk lídì ,þüAk ok ô îPvzð þƒGæ ok ,ïôpƒG ô îñƒÞ JBƒvƒc
,îñÞ|þì QüBßy îP×â þüAk úG òì :Q×â ,QuA Quok îñPÖo ÿBøoBÞ BO ïkoõg ÿB^ NBy|þÖBÞ
òì qA< :Q×â lñgqõK BG ô }kõg òdè BG îø ôA okBÞ ô þüAk þéÎ êPø NBy|þÖBƒÞ ok .kõƒy
lñP×â òì úG ÿpPðçÞ ok ,>?þñÞ|þì QüBßy ÿApƒG þƒOBƒdƒýƒÂõƒO ÿqBƒG koõƒì ok }A|þƒñƒÖ
lñßG ÿoBÞ òƒýñ^ îƒø oõƒùíW wƒýDo þƒPc úÞ þðBìq .lðkAk|þì úPhO ÿôo óBy|óBñßüqBƒG
òì úG þüBø|{dÖ þüAk þéÎ .îýñÞ|þì ÿpýãýK NBy|þÖBÞ ápO ëBc ok ô ly ïBíO Bùð@ úvéW
.ïkõG ûlýñzð wÞ|aýø qA ïA|þâlðq ok úÞ kAk|þì îø ôA ô ïkpÞ ïçu þüAk þéÎ úG òì ,lðkõƒG
oõìBC ìôkîøþìBËPðAÿôpýðúÞkõGBXñüAIèBW þéÎ ,óBìq òýíø ok .kAk Ao òì ïçu JAõW
,lññÞ òýìCBO Ao BLüBu QýñìA úÞ QyAk êPø ok qA Bíy< Q×â òì úGô QzâpG ûoBG|àü úG þüAk
lüBG oBãðA ,lðkõG ûkBPvüA ô lðkpßð ÿoBÞ|aýø BìA ,>|úÛýÚk 5< îP×â îø òì ,>?þPvzð BXñüA þ¶Þ
.lññßG ÿoBÞ BO kAk|þì oõPuk Bùð@ úG þüAk þéÎ îø òì ,>?ÿA|úPvzð BXñüA þÛc ú^ úG< Q×â
ûqBWA Bíy qA lƒüBƒG pƒãì ?úƒ^ þƒñÏü< îƒP×â
ÈÛÖ òì<îP×â ,>kAk|þì ûAo BXñüA Ao Bíy þvÞ
òüA ,ïlì@ êPø RBy|þÖBÞ ô òýüBK úG îÚBOA qA |>!?îPÖpâ|þì
îðAk|þì òì< :Q×â ,>!QuA ókq Ùpc qpÆ ú^ :kAk úìAkA óõürüõéO ô Bíñýu pãüqBG òƒüA
RA|ûoB`ýG õãG ôA úG ,ûkBPupÖ þvÞ ú^ Ao õO êGBÛì îýO xõuBW òì kpÞ|þì pßÖ þüAk þéÎ
òì .>îðBzð|þì ûBýu áBg úG îø AoõOô îñÞ|þì ô ïõy ÐéÇì BLüBu ÿBø|àýPÞBO qA ïlì@ô îPvø
ç« ¾A òì ?þüõâ|þì ú^ þüAk ÿBÚ@< îP×â îø þéÎ îýO úÞ ïlýíùÖ ûqBO .îPup×G îéýÖ Bùð@ ÿApG
þéÎ .koAk ÿqBG þíüpƒÞ þƒéÎ îƒýO BƒG þƒüAk
|.>ïoAlð ëBHOõÖ úG þÇGo BìA ,QuA òì þíýí¾ ô êâ þéýg ÜýÖo þíüpÞ
þéÎ okApG ,úìAkA ok :kpÞ óAõñÎ þÎBXƒy þüAk þéÎ .koAk ÿqBG {íýO úÞ îPvðAk|þíð òì
BXñüA ô þüBýG þPyAlð Üc ç« ¾A õO< >Qƒ×â
ókq Ùpc qpÆ ú^ òüA< îP×â îø òì ,>þñýzñG
à^pËPñìô îPvø êPø òüA óBíùýì òì ,QuA
lüBHð< :Q×â ,>îPvø îƒüBƒøoBƒÞ ókpƒÞ RôA

38

www.TEHRANMAGAZINE.com

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA

þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok

|www.SmartDoctors.info
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì

kBG áoBHì îüoõK|

SmartDoctors Purim 2018 will begin at sundown on
Wednesday, February 28 and concludes at
. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao|
nightfall on Thursday, March 1.
(310) 202-1133 ôpvg àüBì|pPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýì .ÿkõùü óBñÆõíø ÿApG îüoõK lýÎ BG QuA ÙkB¿ì úüoõÖ 28 úHñyoBù^ #
püqô ÈuõO ïBÎ êPÚ ô ÿkõGBð qA óApüA óBükõùü RBXð kpãèBu úÞ Ao qôo òüA ëBu pø þðApüA óBükõùü

.lðoAk|þì þìApâ QuA þzñìBhø ûBykBK ,ByoBüBzg

þcApÆ ByoBüBzg püqô ÈuõO úÞ ÿA|úEÆõO qA>ÿBgkpì< ûkAqokApGô óApüA úßéì pPuA qôo òüAok
.kAk oApÚ úEÆõO óBüpW ok Ao þzñìBhø ûBykBK ô QyAkpG ûkpK kõG ûly

òýíø úG .kpÞ okB¾ Ao }püqô ÿpýãPuk ô ÿoBñÞpG oõPuk kõG >pPuA< ÜyBÎ úÞ >ByoBüBzg<
. lðoAk þì þìApâ þìõÚ òzW qôo àü óAõñÎ úG Ao qôo òüA úèBu pø þðApüA óBükõùü QùW

óBñÆõíø úýéÞúG Ao îüoõK ëõéc
îýDõâþì àüpHO ÿkõùü

39 óApùO þééíèA òýG úéXì

òüA .ly úèBñýèpG 2018 òýPvhð îéýÖ òüpPùG ûrüBW þðBìôo qA "órð Quk òì úG" îéýÖ óAkpâoBÞþéýPñýK Bñük@ óApùO úéXì
ûly óApÞA úèBñýèpG þé¾A ÿBø|QGBÚo {hG ok îéýÖ Bñük@" úPgBu "órð Quk òì úG" îéýÖ #
,óBíè@ ,þðBìôo ápPzì ëõ¿dì îéýÖ òüA .kõƒG 2018 úèBñýèpG þüçÆ xpg QvðAõO "þéýPñýK
óAõñÎ úG "òuolðA xô" .lñÞkõg ó@qA Ao
.QuA úvðApÖ ô à^ ÿoõùíW ,óBPuoBÓéG QÖBüok ÿA|ûpÛð xpg óAkpâoBƒÞ òƒüpƒPùG
úèBñýèpGpãükrüAõW | |
BìAoõðBK .kpÞ
)|Touch me not|( "órð òì úG Quk" |
óApâByBíO JBƒhPðA úƒG ëBƒvìA rƒýð ÿrƒüAõƒW óBvðA ólG ô RBuBvcA óBùW ØzÞ ÿApG þíéýÖ
îéýÖ .ly BÇÎA BìAoõðBK {hG ÿBø|îéýÖ òüpƒPùG úG óBuõðok ëBýgô QýÏÚAôqpìok úÞ þðBùW .QuA
ëõ¿dì "ÙõPHìBíßG oõíýO" úPgBu "êýÖôpƒK" ØzÞ þK ok îƒéýÖ òƒüA ÿBƒø|Qƒý¿hy .QƒuA
ô xpHÚ ,BýðBPüpƒG ,Bƒßüpƒì@ ÿBƒøoõƒzÞ ápƒPzì pO|{ýK îéýÖ òüA .lñPvø þ¿hy oBývG þOBýGpXO
,kõG ûkpßð QÖBüok þüæBGqBýPìA óAlÛPñì ÿõuqA
.kpÞ IvÞ Ao Qvhð ûrüBW úýuôo Ao îéýÖ òüA óAoôAk þééíèA|òýG QEýø wƒýDo BƒìA
Rõßu" úG rýð {ƒhG òƒüA ok lƒñPvì òƒüpƒPùG îéýÖ òüA .QvðAk þüçÆ xpg QÖBüok úPvüBy
oBøBG RpGAoôôlEuAoBÞ BñDkõíè@ úPgBu "óApãük oArø 50 ûrüBW QvðAõO rýð òýPvhð îéýÖ óAõñÎ úG

.lýuo BýðBLuA ô Bßüpì@ ápPzì ëõ¿dì

þðBìôoqA þíéýÖ ÿApG 2018 úèBñýèpG þüçÆ xpg

14 ÿæBƒG "êƒvƒð" {ƒhƒG òƒüoõƒéG xpƒg úìBð|îéýÖ òüpPùG ÿApG ÿA|ûpÛð xpg
)óBðAõWõð( ëBu qA æBßè@ êDõðBì ô xõýuçKrüôo õvðõè@ úƒG| |

îéýÖ úG óBðAõWõð {hG ok òƒüoõƒéG xpƒg .lyBÇÎAûqõìîéýÖÿApG àürßì
wýDõu qA õDAo ëBñýìos úPgBu "BðõOoõÖ" lñéG úPvWpG ÿpñøoBÞÿApG ÿA|ûpÛð xpg
óAoôAk þüôoõü 7500 ûrüBW îéýÖ òüA .lýuo ôxBHèþcApÆÿApG ,BüBñLÞôABñèAúGûrüBWòüA
.lýuo úýuôo qA "ÙõOæôk" îéýÖ ok úñd¾
.kpÞ kõg ó@ qA rýð Ao þééíèA|òýG ÿApG( pDôBG kp×è@ ûrüBW ,ÿA|ûpÛð xpƒg
úG rýð úGõÞkBG BüõK þðAkpâoBÞ úG sBuok îéýÖ qA
)òüõð ÿqAlðA|îz^ BG îéýÖ òüpPùG
.ly pülÛO "óBPuAk úðAlñíyõø QüAôo" pÆBg úPgBu )óBSoAô( "VoAô óBƒðq" îéýƒÖ úƒG
rýð lñéø qA püBì|Qèô AoBu "AlðBhýèõø îýÞ" îéýÖ
.lýuo úDõâAoBK qA þvñýOoBì õéuoBì

"órð Quk òì úG" îéýÖqA ÿA|úñd¾

úDõâAoBK qA VoAô óBðq îéýÖ ok óôpG Bð@ÿApG ÿA|ûpÛð xpg QÖBüok .)àütéG( pãüqBG wðApÖôk êývu ,)òKAs( ëõ¿dì îéýÖ òüA .lñÞ kõƒg ó@ qA Ao þƒüôoõƒü
ÙôpÏì òülíÞ ô pãüqBG ,úßéãðA úßð@ îðBg à^ ÿoõùíW ,óBPuoBÓéG ,óBíè@ ,þðBìôo ápPzì
òüA ok ûBOõÞ îéýÖ òüpPùG ÿApG þñüoõéG xpƒg ûBOõÞîéýÖ òüpPùG ÿApG þüçÆ xpg
.kpÞ QÖBüok {hG wƒñüA úƒPgBƒu "oAõƒük QƒzK óAkpƒì" îƒéýÖ úƒƒG .kõG 2018 úèBñýèpG þðBüBK îuApì ÿpXì ,þðBíè@ .QuA úvðApÖ ô
"órð Quk òì úG" îéýÖ qA ÿA|úñd¾ þðApüA óApâBíñýu úèBƒñƒýƒèpƒG qA ûoôk òƒüA ok
)óBÞkõÞ( "êvð" {hG òüoõéG ÿBø|xpg .lýuo êýDApuA qA þßuôAlèõì sBuok îéýÖ qA BùñO .lñPzâ qBG úðBg úG þèBg|Quk
òüA ok lñéG îéýÖ òüpPùG ÿApG òüoõéG xpg ûBOõÞ|îéýÖ úG rýð ÿA|ûpƒÛƒð xpƒg àƒü 2018 úèBñýèpG îéýÖ òüpPùG ÿApG þüçÆ xpg pülÛO óBðAõWõð {hG ok úGõÞkBG BüõK þðAkpâoBÞ úG
qA oBßýK áõè úPgBu "IéÚ ÿôo pG Quk" úG {hG ápPzì ëõ¿dì ûõízüA êDõìBu úPgBu "Aoõ×íüA" qAþéýPñýKBñük@ úPgBu"órðQukòìúG"îéýÖúG
.ly
.lýuo AkBðBÞ .QÖpâ ÜéÏO wýDõu ô AlðAôo .lýuo þðBìôo ûoAõñzW òíPzø ô Q¿y þé¾A {ƒhƒG ok
îéýÖ òüpPùG ÿApG rýð ÿpãük òüoõéG xpg ûoAõñzW lñPvì òüpPùG )óAoôAk RBýø åorG ûrüBW( ÿA|ûpÛð xpg úÞ lñPyAk oõÃc îéýÖ 24 òýèpG îéýÖ þééíèA|òýG
"úèBu 12 pPgk àü ÿBíñøAo JBPÞ" óAõñÎ BG ûBOõÞ ô þüçÆ xpg IvÞ pu pG îéýÖ 19 Bùð@ óBýì qA
BýèApPuA qA ÿôpø|-ïBùGõÞ AléýO þðAkpâoBÞ úG {üpOA qA óBìpßG Rôo úPgBu "îüBølèAô wèAô" .lýuo óBPvùè qA "|Mug|" îéýÖ úG QGBÚo pãülßü BG úèBñƒýƒèpƒG ÿA|ûpƒÛƒð ÿBƒø|xpƒg
.ly ûlürâpG úèBñýèpG lñPvì òüpPùG óAõñÎ úG rýð óAkpâoBÞòüpPùG ÿApG ÿA|ûpÛð xpg
.QÖpâ ÜéÏO ûpürW" îéýÖ QgBƒu ÿApƒG "òƒuolƒðA xô" úƒG .lðkpÞ
òýPvhð îéýÖ òüpPùG ûrüBW )úüoõÖ24( úHñy p¿Î ok þðBüBK îuApƒì ok
þéýPñýK Bñük@úPgBu " órð Quk òì úG" îéýÖ .lýuo Bßüpì@ qA "Bø|äu jBÞ ok þWoBg ô þégAk óBíùƒì 1600qA {ƒýƒG
kpìpãüqBG òüpPùG ÿApG ÿA|ûpÛð xpg ëBvìA óAoôAk QEýø ok .lñPyAk QÞpy úèBñýèpƒG
qA "BÎk" îéýÖ ok ÿqBG ÿApG "óôsBG þðõPð@" úƒG oõßýO ïBO :lñPyAk QÞpy lÛPñìô pâBíñýu {y
"óBÞ àüolu" îéýÖ òüA óAkpâoBÞ .lýuo úvðApÖ áoBÞAq þðB×PuA ,)óBíè@( ûlññÞ|úýùO ô óAkpâoBÞ
îéýÖ xBñyoBÞ ôkApK Bí^ ,)Bƒßƒüpƒì@( lƒÛƒPƒñƒì
.QuA ,)Bßüpì@( ûlññÞ|úýùO þßvðBìôo ëkA ,)BýðBLuA(
óqpãüqBG òüpPùG ÿApG ÿA|ûpÛð xpg óAk|þÛýuõì ô pƒãƒüqBƒG õƒOõƒìBƒÞBƒu þƒ`ƒýƒDõƒüo
"VoAô óBðq" îéýÖ ok ÿqBG ÿApG "óôpG Bƒð@" úƒG
qA "þvñýOoBì õéuoBì" þðAkpâoBƒÞ úƒG )óBƒSoAô( 40

.lýuo úDõâAoBK

www.TEHRANMAGAZINE.com óBðBíévì ÿBPuôo Bø|ûkoBíðBýì {OoA<
|>QuA ûkpÞkõGBð Ao
lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ qA þâorG ÐíW ûBâ|Qðõßu oBíðBýì {OoA lüõâ|þì pzG ÝõÛc óBG|ûlük óBìqBu #
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G kõg }oArâòüpO|ûqBOokrýð êéíèA|òýGõ×Î .QuA ûkpÞóBu|àü áBg BG Ao Býãñýøôo óBðBíévì

.kpÞþGBüqoA "lüBOoBK@" lcok Ao Býãñýøôo QýéÚA úýéÎ ÄýÏHO
ÿkõGBð úG Ao oBíðBýì {OoA ÿA|ûoAõøBì ÿBøpüõ¿O úG kBñPuA BG pzG ÝõÛc óBG|ûlük þééíèA|òýG kBùð

.kpÞ îùPì Býãñýøôo óBðBíévì ÿBPuôo Bø|ûk êìBÞ

ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì 55 îÞ|Quk ûly ÿrüo|úìBðpG ïAlÚA àü ok oBíðBýì óBýìBËð lüõâ|þì ÿpzG ÝõÛc kBùð òüA
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük óBu|àü áBg BG òýãñu Ræ@|òýyBì ô oqôlèõG BG Ao þüBýãñýøôo óBâoAô@ ûly úýéhO ÿBPuôo
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA .lðA|ûkpÞ
QýéÚA Qðõßu þé¾A êdì úÞ oBíðBýì JpÒ ok òýgAo QèBüA ok þPèôk ÿBøôpýð }oArâ òüA pGBñG
(626)3-50-50-50 (310)274-7474 kõGBð êìBÞoõÆ úG Ao úÛÇñì þøBýâ {yõK þPcô Bø|ûlßøkqA ÿoBývG ,kõy|þì Jõvdì Býãñýøôo

.lðA|ûkpÞ
òýgAo QèBüAokoBíðBýì {OoA "ÿqBvÞBK RBýéíÎ"qBÒ@BGô ÿkçýì úPynâ ëBu RôA ûBìqA
pu úG }kçãñG ok ó@ IéÒA ô lðA|ûly oBíðBýì ápO úG oõHXì þüBýãñýøôo óBíévì oArø 600 qA {ýG

.lðpG|þì
ÜGBÇì QuA pÂBc Qèôk úÞ kpÞ ïçÎA {ýK qôo lñ^ oBíðBýì pHøo þ^õu óBu äð@
oAõíø AooõzÞ úG óBíévì óBüõXøBñKô óBâoAô@ QzâqBG ûAo koAk }kçãñG BG úÞ þüBø|úìBð|ÜÖAõO

.lñÞ
óBâoAô@QzâqBG ólyoAõyk
óBâoAô@ QzâqBG êíÎ ok Býãñýøôo óBðBíévì ûBâ|Qðõßu ÿkõGBð BG lüõâ|þì pzG ÝõÛc óBG|ûlük
áBg BG ÿBø|ûrýãðA qA pãük þßü løk|þì ëBíPcA þééíèA|òýG kBùð òüA .kõG løAõg òßíì pýÒ
ûkõG þìõÚ QýéÚA òüA BG ÿoBPÖolGoBS@ô løAõy ókpG óBýìqA ,óBðBíévì ÿBøBPuôo ókpÞ óBu|àü

.QuA
úÞ ûly úýùO òýgAo QèBüAqA ÿA|ûoAõøBì Bøpüõ¿O þuopG ÿBñHìpGpzG ÝõÛc óBG|ûlük }oArâ

.lðA|ûly úPÖpâ ÿkçýì ÿoBW ûBì BO 2017 pHìAõð úé¾BÖ ok

Býðp×ýèBÞëBíy úÛÇñì óBñÞBu úWõO êGBÚ

BG áæpO úÛÇñìoAqBG ëBñzðpPñüA QÞoBìpKõuok óApùO úéXì
.luo þì }ôpÖ úGoæk2|QíýÚ úG óApùO úéXì þíuo ûqBWA
ÔéHì pãük ÿBø óBPupùy ô Býðp×ýèBÞ ëBíy ÿBø pKõu lýñßð }õìApÖ
AoóApùOúéXì}ôpÖÜcôlññÞþìQgAkpKAoúéXìÿoõýèk ôQvK

.lðoAk kõg QÞoBì pKõu ok
)|8 |18( |881- 1|771

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

ûlðpK úÞ áBgqA úÇÛð óBíøpu QÖo|þì {ñøm qBG ûlðpK êPÚ lÏG ô lüpg|þì óAqoA QíýÚ BG ØéPhì ÿBø úðAk óApùO úéXì
BƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒG ô lƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒðkõƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒG Bƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Qzì Qzì kôpG }oBÞpu úßð@qA êHÚ ,Bøqôo
qA .QÖpâ|þì îéýÖ BøBXð@qA ØéPhì ÿBø RBy ok ôA úðBg .îükõG úPvzð ïkpÞ |þzÞ JBHuA ØÞ Qhüo|þì ô koô@ |þì ok úðAk ,úvýÞ qA ïA|ûkõG }løBy úÞAo þüApWBì òüA #
úPhüo áBg pG óBßO |þG úÞ þüBø åpG ûõƒHðA óBíPgBu óBíø ïôk úÛHÆ ok òì ô kõG ïõu úÛHÆ qAô ûpXñK QzK QÖo|þì lÏG ,}A úðBg òßèBG æBc BO îñÞ ØüpÏO óBPüApG îøAõg|þì ô
|þìpG òýìqqA kBG ÿôpýð úG úÞ þâpG Büô .lðkõG ÜyBÎ òì ô kõG Bø ûlðpK ÜyBÎ ôA .îPvzð|þì Bø úðAk ókoõg ÿApG úÞ kpÞ |þì ByBíO Ao Bùð@oôk
.lý¿Úo|þì Aõø ok Bü ô .Qvzð|þì ô QuBg qA þüõülüô îéýÖ òPÖpâ .Bø Qgok ÿByBíO .ïA úP×ãð wÞaýø ÿApG
kõg QzK úÞ þüAõø òyôo ô àüoBO ok úíø ok .kõG ûkAk ïkBü }kõg Ao Bø ûlðpK ô ôA ÿBøoBÞ .lñPÖo|þì æBG îø ëõÞ ô pu qA ïlýupO|þì .ïkõg ÿApG ïkõG úƒPyAk úƒãð
IuAô {ñüoq úGAoA BG úÞ QyAk Ao ÿlýyoõg ,kõG ÿqBG oõW àü óBíüApG Bü ô {üApG ëôA úéøô qA ô oôk qA BìA .ïlýñy|þíð Ao {üAl¾ òì îèk .lðBupG ïqBG ûlðpK Quôk }õâ úG þvÞ
QgBO Bø oôk ok òýzO@ þüBø|ëBü BG ,{üBø þðõürüõéO ëBðBÞôk þßü ÿBø îéýÖ BG QGBÚook îPvðAõO|þì }A úéÞ RBÞpc ô Bø úðBy QÞpc þÏu .îñÞ JApg Ao {ƒüBƒýðk QƒuAõƒg|þƒíð
îéýÖ RBðAõýc ô Bø ûlðpK þâlðq qA ÈÛƒÖ úƒÞ ëk úO qA koAk oõÇ^ ô koAk þèBc ú^ îðrG xlc þÚB×OA aýø oBãðA úÞ îñÞ oBPÖo ÿoõÆ ïkpÞ|þì
.þßüoBO ókôkq ÿApG .lì@|þì {ýK óBñÞ óBzÞpO oBãðA QuAõg|þƒíð {ƒèk .klƒñg|þƒì ôA úG ÿoõW àü lüBG ÐÚAô ok .QuA ûkBP×ýð
ô Qzâ|þƒì pƒG oBƒÞ qA úƒÞ Iƒy RBƒíéÊ .lðkpÞ|þì {hK úÞ kõG kBy ÿoõÆ ô lülñg|þì ÿoõÆ .lƒñÞ QuA þOlì Ap^ kõzð úWõPì úÞ ïkq|þì àéÞ
pg@ÿBøÙpcòüA ,kAk|þìîðBzðAo}oBßPuk úPHèA òì Bü ôA þOoBXO pýÛÖ ô à^õÞ ûBãñG .QuôA ëBì BW àü îèBÎ ÿBø ûlðpK ïBíO oBãðA oBÞ úG ÿoBÞ ô ïA|ûlýzÞ òýüBK Ao ïA|ûpXñK ûpÞpÞ
Børý^ òüA qA ô òüoq úGAoA ô lýyoõg ûoBGok Ao Bø Ùpc òüAôoAqBG úG Bø ëBðBÞ ó@ BG Ao {PGBÚo îPhu pãük òì ,úÏÚAô ó@ ókAk jo qA lÏG îPyAk Quôk úzýíø úÞ îÚBOA qA QívÚ ó@
Q×â|þì îéýÖoBP×âok ÿA ûlñüõâ óõ^ }kõg ÿApG ÈÛÖ .îýPyAlð Ao }l¿Ú .lðBzÞ |þíƒð RõÎk ïA úðBg úG Ao ïqBG ûlðpK Quôk úÞ kõG
îéýÖ ô îýPvzð|þì þPÚô úÞ kõG Jõg óBìkõg ,lPvüBG ûpXñK ïk kôpG ïlýupO |þì óõ^ .îñÞ .ïoAlð îPvüBG {üBK
.lülñg|þì úðBÞkõÞ ô ókõG ûqBO qA ô .îülñhG îükpÞ|þì ByBíO Ao Bø ô.løkjoúSkBcóBíøqBGô ,pãükQuAÝB×OA þñÏü .kõG Qhu þƒüBƒøoõƒW àƒü êƒüAôA
### pPzýG úPHèA .îýñÞ ØýÞ }Bøpüõ¿O þÃσG Ap^úÞlñÞúéýKòìúG,lølðjoîøó@ ç« ¾ABü .îñýHð Ao îÚBOAqA Qíu ó@úÞ kõG Qhu þéýg
ô òì òýG ÙçPgA îðAk |þíð ÜýÚk {PuAo {üBýðk QyAk qôo úG qôo úÞ ïqBG ûlðpK Quôk òýGoôk BG Ap^ Bü ô .ïA úPvG Ao îÚBƒOA ûpƒXñK îyõìApÖ pãük æBc .ïkpÞ RkBÎ ó@ úG lÏG BìA
îø ú^pø .ly Ñôpy þÞ qA ïqBG ûlðpK Quôk ôA .lýñßG Ao }pßÖ .kpÞ|þì AlýK BñÏì Bø ûlðpK BG Bü wßÎôA òßèBG qApãük îýDõülüô þèBPýXük ÝBOA þèõÆ ÿBùPðA ok ,BƒXð@ úƒÞ QƒuA ûlƒy
.îñÞ |þíð AlýK Ao óBì ÙçPgA êýèk îñÞ|þìpßÖ pu qôo pø êýÇÏO ÿBøqôo rW úG kõG oõHXì Ao ApWBì ïõy oõHXì òì lÏG ô .ïpýâ|þíð îéýÖ îø åorG ûpXñK àü ,óBGBýg úG ôo ïA òíýzð
îø òüAqA þPc .lyBG Bø ûlðpKpu QvðAõO|þíð úðBhGBPÞ àü ok }oBÞ êdì ok eH¾ úð QÎBu Qƒgok ôk úƒzýíø úƒÞ þƒâorƒG ûpƒXñK .kõƒƒG
ÿBø eH¾ Ao òìô kpÞ |þì þãðAõük ûBâ úÞ kõHð pük BO Alg| úzýíø îø Bø Iy .lyBG pÂBc .îñÞ ØüpÏO {üApG BG ÈÛÖ ÿpãük ô êìBÞ «BHüpÛO þßü ,ÿrüpƒHƒO
qA {ƒýK BƒƒO kpƒƒÞ|þƒƒì oAlƒƒýƒG JAõƒƒg qA kôq òƒƒƒƒƒƒƒüA ô Qƒƒƒƒƒƒƒvƒƒƒƒzƒƒƒƒð|þƒƒƒƒƒƒƒì QƒƒƒƒƒƒƒƒÚô ô QuA ûly äñO {èk úÞ kpÞ|þì ò×éO BO àü êTì ,kõG AlýK ó@ok {üBø úgBy qA þíýð
ïôq óBzüôo úÞ Ao þüBø ûlðpK ,ÿoAkpHíéýƒÖ àü îükõG úPÖpâ }kõg Bü ô òì úÞ Ao þüBø îéýÖ oApƒÚ JpƒÂ pƒu ,lƒñýHG Ao òƒì lƒƒøAõƒƒg|þƒƒì Bø Qgok qA Bø óBPvìq .þyBÛð åorG ÿõéGBO
úÞ pãük ÿBørý^ þéýg êTì .îñýHG kõG ûkpÞ úG þøBâ úíø òüA BG .kpÞ|þì sBPðõì þüBøoõW qA îø þéýg úÞ úÖBÞ àü ok ôA BG îPyAnâ|þì .åpG þG ô Qhè .lðlðBì |þì Bø úgBy ÈÛƒÖ
þPuôk ÝB×OA óBíø êTìô løk |þì jo ûoBG àü JAõg qA oBù^ QÎBu Bø eH¾ ô kq |þì }pu úédì ÿõO úÖBÞ BOoBù^ úu .kõHðoôk óBì úðBg åpüõì êTì úPvG ûrg þPuõK BG áqBð ÿBø úgBy
àüBìòýG| ,lyÑôpyóBìþãüBvíøqAúÞóBì îýËñO ÿoõÆ Ao {PÎBu þñÏü .ly|þì oAlƒýG JBhPðA Ao }A þßü òì ô|kõG Bì úG àükrð ÿBø ,ÿpGA ô ÿpPvƒÞBƒg þƒðBƒíƒu@ òƒO ok þƒüBƒø
Bì òýG úÞ lýíùÖ |þíðôA úPHèA .kBPÖA þüAlW ûoBG ÈÛÖ úÞ lñÞ }oAlýG QÚô òüA ok BO kpÞ|þƒì .kõG oBâqBu pPzýG ôA ÿõg ô Üég BG úÞ ïkpÞ|þì óõg ú^pø lñPuAõg|þì oBƒãƒðA .lƒðlƒüôk|þƒì
qAólyoôkÿApG ,òýíøô.QuAûkBPÖAþüAlW ÈHÂ qôo qA QÎBu ó@ ok Ao Bø ûpùu ÿAl¾ úÞ þPÎBíW ô kõG phPuA àü IñW îø úÖBÞ
þOBùW qA lüBy Bü ô Qhu òì ÿApG Ao oBÞ ,ôA ûpXñK ÿõOqA îø lÏG .Ao BøBÞõO ÿAl¾ Bü .lñÞ ôoBßyqoôô lðkõG óAõW úíø ,}õO lðlì@|þì .xõHÎ ÿBø ÿpPvÞBg ó@ úG lñðBupG lðoAk
îPvðAk|þíð þPuok úG îø ïkõg .kpÞ |þì ûkBu úÞ ÿpð ÿBÞõO ÿôo lñÞ ïôq þø }A òýGoôk BG òýíø þñÏü .ólülñg lñéG lñéG ô þgõy êøA îPyAlð þ¾Bg oBÞ ô ïkõG úðBg ok þPÚô òì
îPvðAk|þì ÈÛÖ .QuA ûkBPÖA þüAlW óBì òýG úÞ úù`ù^ úG kõG ûkpÞ Ñôpy Qgok àü ÿôo qA .QyAk òì qBG ûlðpK Quôk úÞ þüõg ô Üég Ao Bùð@ ô ûpXñK oBñÞ îPyAnâ|þì Ao ïA|þèlñƒ¾
úÚçÎ|þG {üBø ûlðpK úG ô ôA úG ïoAk îÞ îÞ þPgok ÿôo lñÞ AlýK Ao }A|ûkBì lÏG ô ókq kBy ÿBøpvK ô BøpPgk úG îø ôA ô BXð@ îýPÖo|þì ïly |þì úPvg úÞ îø þøBâ .ïkpÞ|þì ByBíO
îyõg kBüq pãük {üBø Ùpc qA Bü .ïõy|þì lÏG ô ,pOoôk Qgok lñ^ úé¾BÖ úG| ,pƒãük {üBø|ûlðpK qA òì ÿApG ô kpÞ|þì ûBãð Õõéy ô ûlýGAõg ô ïlýzÞ |þì qAok êHì ÿôo îPÖo|þì
úÞ ïlýíùÖ êìBÞoõÆ úG Ao òüA þPÚô .lü@|þíð þðAõg qAô@ ïAlÞ qA lÏGô þÞ BO lzßG àýzÞ ôA úG þãPvGAô aýø úÞ þüBø ûlðpK .Q×â|þì úÞ oõÆ ó@ îíz^ õéW ok .ïkpÞ|þì óBzøBãð
úéÞ qôo pø þOlì ÿApG úÞ ÿA úPgBÖ ïly úWõPì òýüBK Qíu úG lñzÞ|þì pK Qgok ÿôo qA ôkpø óByqA IüpÒ þPýèõEvì BG ôA BƒìA .lƒñƒPƒyAlƒð úG ïkpÞ|þì ûBãð ô êHì ÿôo ïkõG ûlýzÞ qAok
ïoAlýG JAõg qA {ðkpÞ õÞõÞ ,õÞõÞ BG pdu îø þøBâ .lññýzð|þì áBg pG úÇÛð àü ok ô Bø|ûlðpK þâlƒðq qA olƒÛƒð@ .kpƒÞ|þƒì QƒHƒÊAõƒì ô ̃ýƒéÒ ÿBƒøpƒGA ÿBƒø ûkõƒO qA pƒƒK óBƒƒíƒu@
BG oBãðA .QuA ûkpG| ôpÖ pßÖ ÿõO Ao òì lñÞ|þì QvðAõO|þì úÞ kõG ûkpÞ ÿoô@ ÐíXOBƒÎçƒÆA ô òýüBK lðlì@|þì BøpGA ûkõO ûBâ ,ÿpPvÞBg
úG þüBø ÿrý^ àü QyAk {üBøõÞõÞ ,õÞõÞ ô þâlðqqA .lðrG Ùpc Bùð@qA QüApG Bø QÎBu QÚô ó@ .lðly|þì ÐíW Bƒø úƒgBƒypƒG ô oôk
,ûlðpK ÿAl¾ ïkpÞ |þìpßÖ êüAôA .Q×â|þì òì Bø àðBHñW ïk|ô Bƒø ûpƒùƒu ,Bƒø ÕçƒÞ ÿqBƒG àƒízK Qƒgok êƒßy Qƒƒuok Bƒƒø Qƒƒgok
þüBøkpìpýK qA þßü þdH¾ ïk lñéG ïõÒ ïõÒ }Bƒø>BƒÞõƒO< þƒPƒÚô .Qƒ×ƒâ|þƒì Bƒø|óBƒƒPƒuAk Quok Bø }ôpÖ àízK úÞ þüBùð@qA ,lðly|þì
|þì úÛHÆ óBíø ok òì Qíu ôk ok úÞ QƒuA îø úG }A|þâlðq îËð lðoAnãG îhO lñPuAõg|þì òì .lñPyAnâ|þì óByBø úÞk õéW ô lðkpÞ|þƒì
úG qôo àü ïqBG ûlðpK Quôk þPÚô .lñPvzð òýíÞ Bø ÕçÞ QvðAk|þƒì óõƒ^ .koõƒg|þƒì
pu lPupÖ|þì Ao úPgBÖ ,ôA úÞ Q×â þgõƒy .Bùð@ ÿByBíO qA lì@|þì îyõg
,lñÞ oAlýG JAõg qA Ao òì Bø eH¾ BO îñßèBG .lðoõhG Ao Bø îhO BO lññÞ|þì ÿôpGôo Quok ,ïqBG ûlðpK Quôk úƒðBƒg
òEíÇì úÞ lÏG .ïkõG ôA BG ÙçPgA ZôA ok pãük úÞ îükpÞ|þì JBhPðA þüBW àü úÖBÞ ÿõO pO|óAõW òì qA .kõG óBGBýg ÿõu ó@ok ,òì úðBg
pøúÞQuAúPgBÖàüúGÜéÏPìÈÛÖ Al¾ïly Aõø ô kq|þì óBì wðBy pâA .kõG ûpXñK àükrð .kõG kAq@ ÿBø ûlðpK BG ÿqBG }A|þìpâpuô .kõG
ïA úðBg òßèBG qA ÿA úÇÛƒð ok ô lƒü@|þƒì qôo àükrð ,îýPvzð|þìóôpýGîýPÖo|þìkõGþGBPÖ@ Bü .lñýHG w×Ú ok Ao Bùð@ QyAlð Quôk þñÏü
lÏG ô lñÞ|þì õÞõÞ ,õÞõÞ BO lñ^ ô lñýzð|þì BøBÞõO ÿAl¾ þPÚô ,QÚô ó@ .Bø Qgok úG qA ô QÖo|þì .koAnãG w×Ú ok ô kphG Ao ÿA ûlðpK
AoúPgBÖôïoAnãGïAkúÞpßÖÿõOîPÖo ,kpK|þì QgokúGòì.îülýyõð|þìõXG@îðîð ,lì@|þì qA pK åorG ÿBø úvýÞ ,oAqBG ÿõO ÿBø|þÆBvG
þéýg úÞ BøpOõHÞ îÒo úG úø| úPgBÖ BìA .ïpýãG }õâ BøBÞõO ÿAl¾ úG îøôA ,ïkpÞ |þì ûBãð Bø
äðoq þéýg lñPÖA|þì ïAk ÿõO úðAk xõø úG kôq úgBypuok îø BG Bùð@ÿõâô Q×â úGô kAk|þì 44
ið ÿõO ô }kõg ÿõO þéýg lüBy Bü ô .kõG þÞkõÞ êTì ô ,îø qA AlW ÿBø Qgok ô Bƒø
ç« ¾Aóõ^.kõGòìókpÞQümABüôólðAõgqAô@
þOlì BO .kpÞ |þíð þüBñPÎA òì ÿBø úðAk ô ïAk úG .lülñg|þì
.ïA|ûkpƒÞ þƒÆBƒÚ þƒíÞ ApƒƒWBƒƒì fpƒƒy ok
.QuA òì óBzüpK òøm pý¿ƒÛƒO .lƒýƒzƒhƒHƒG
þèBu lñ^ ÿApG ïqBG ûlðpK Quôkô òì {PuAo
BølÏG úÞ ÿA úðBg òýíø úG ôpGôo ,úðBg óBíø ok
ó@ úƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒG

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
45
òüA .Bø|Ùpc òüA qAô îñÞ|þì AlýK Ao úø|úPgBÖ Aõø þPÚô ,qôo ok îðAõPG úÞ ïkpÞ |þì oBÞpø
pâA îñÞ|þì pßÖ úÞ QÖpâ îXèôA Quk qAolÚ qA lÏG .îPvðAõO|þíð îñÞ {üAlýK QuA òyôo
ïkpÞ|þì {GBOpK òßèBG pu qA ïkõG {üõéùK òüAôîñýG|þìJAõglñßðQyAkïpGëBýg ,ó@
.óBGBýgÿõO qpìokpdu ÿBø ïk ïk úÞ lyBG Al¾ àü ÈÛÖ
### BGô îyõâ ÿõO l`ýK|þì ÿoAlýGô JAõg òýG
Quok {PuAo kBPÖA ÝB×OA ó@ þPÚô îøïqBGûlðpKQuôk.kõy|þìõdìîðlyoAlýG
òìòßèBGúG{üôoïqBGûlðpKQuôkîðAk|þíð þPÚô ïA|ûkpÞ AlýK ÙçPgAôA BG lðAlG úßð@ þG
AoúýÃÚúÞBølÏGóõ^.}kõgòßèBGúGBükõG pPzýG þø {üBø Ùpc BG ,lì@|þì òì {ýK
úGÿrý^ç« ¾AïlyúWõPìïkpÞëBHðkpOÜýÚk ÿAkA ô kpÞ|þì õÞõÞ| ,õÞõÞ .kpÞ|þì ïA þðBH¿Î
QÚô ó@ BO Bø Ùpc òüAqAô þzÞ JBHuA îuA ïpu úG pu ô koô@|þìok Ao úø|úPgBÖ
qA îñPÖo ÐÚAô ok .kõG ûlìBýð {ýK òì ÿApG úéøô ok .ïôpG BXð@qA ïly oB^Bð .QyAnâ|þì
.kõGúÏÚAôó@qAlÏG,BXð@ ïôkúéøôokôîñÞÅõÎAoîüBWúßð@ÿApGëôA
ûkBPÖA ÝB×OA ÿoõÆ òüA îøqôo ó@ÿApWBì Jõg ôpGôo qA îðAõPG úÞ îñÞ AlýK Ao þüBW
óBíÞpýO,ïlýñyAoúøúPgBÖÿAl¾þPÚô.kõG pËðpüq Ao ïA þíülÚ òßèBG ÿBø úHñuô jAoõu
ÿõO ïlüpK îHýW ÿõO äüo þPzì BG Qukok ô .lñýzð|þì BXÞ úø|úPgBÖ úÞ îñýHG ô ïpýãG
AoïqBGûlðpKQuôk,úPgBÖÿBWúGþèô.òßèBG úG úPHèA oBÞ òüA ÿApG .îñßG Ao {ßéÞ lÏG
ôóBGBýgÿõOwÞaýøþPÚôpduúéÞ.ïlük qBýð oôk ûAo qA ûlðpK oBßy ÿApG kBüq òüpíO
ÿõO qA .QyAk Quk ok òýGoôk ,kõHð úédì .îPyAk
Qgok ôk ó@ ô }A úðBg òßèBG qA óBGBýg ###
ÿõO olÚ ó@ .kpÞ|þì ÿoAkpHíéýÖ ÿrüpHO oBßýGBO,ïA|ûqBOúðBgúGþzÞJBHuAqAlÏG
.QyAlð úWõO wÞ aýø úG úÞ kõG }kõg îHýWok äüo þPzìô óBíÞpýO àü BG ïly|þì
àüoBO ÿBø úüBu ô .kõG Rõég «çìBÞ úédì þÏu ô ÙApÆA ÿBø êãñW ok ïkBPÖA|þì ûAo
úüBu ó@ qA ,lðkõG Bø Qgok ÿBK qõñø pdu .ïpýãG Ùlø oôk ûAo qA Ao Bø ûlðpK ïkpÞ|þì
.lðkoô@|þì ÝB×OA àü ëõø kõg BG úÞ þüBø BOôk ,úgByôk Jõ^ àü qA Ao îðBíÞpýO
ÿõO ,BW àüqA þßü ,oõÇ^ îðAk|þíð ,ûBâBð ,ïkõG úPgBu ïp^ úßO àü ô qAok àýPuæ
Quôk þPÚô ,ïAo@ ïAo@ ô .ly AlýK þßüoBO úgp^ôk þíülÚ ÿBø|àýPuæqA Ao Bø àýPuæ
{PzKQÖo ,kõG}kõgoBÞïpâpuïqBGûlðpK ,ïp^ úßOô ïkõG ûlñÞ kõG ûlðBì oBHðA ok úÞ ïA
îéýÖ àü RBÏÇÚ êTì úíø Ao BùñüA òì .kBPvüA îPÖo|þì .kõG ïA úñùÞ ÿBø|{×Þ qA þßü úðBGq
úG þøBãð kpì ó@ .ïA|ûkpÞ Ì×c ïA úËÖBc ok ÕçÞ ,ÿpOõHÞ úÞ ó@ Ädì úG ô êãñW ÿõO
úÓýO úÞ koBÞ àü {HýWqA lÏG ,kpÞ {ÖApÆA ÿAúgBypuàükrðBüoôkqAþüBÞõO ,ÿA|þÒAq
òìÿôpGôoôkoô@óôpýGkõGàüoBGôqAok}A {Píu úG Ao îðBíÞpýO ïlük|þì òýìq ÿôo Bü
püq kpG Ao {Puk lÏG .îñýHG Jõg úÞ QÖpâ ókpÞ oBßy .ïkpÞ|þì Bøo Ao äñuô îPÖpâ |þì
ÿõOkpÞôpÖAokoBÞôïqBGûlðpKQuôkòøApýK JBPÖ@okòìúGàükrðúðBìõ¿ÏìûBâúÞBøBÞõO
úÞkpÞôpÖÐüpuôQÖApÊBGolÚó@.ôAÿõéùK BìA kõG QcAo þéýg lðly|þì òùK òýìq ÿôo
úWõPì ç« ¾A ëôA úéøô ok ïqBG ûlðpK Quôk .kõG êßzì þéýg Bø àzXñâô Bø úPgBÖ ókq
ôQyAnâîgqÿBWÿôoAo{PukÈÛÖ.lzð ïkpÞ|þì AlýK ÿpPzýG RoBùì ïoBÞokolÛ^pø
Qíu úG kõG {Puk ok òýGoôk úÞ oõÆ óBíø .ly|þìpPzýGîÖçPgAïqBGûlðpKQuôkBG
.kBPÖAûAo}AúðBg ûqBO óBíOoBK@ ok îPðõßu qA þøBìlñ^
aýø .lzð úPhüo òýìq ÿôo þðõg aýø BG pdu úéÞ eH¾ qôo àü úÞ Qynâ|þíð
eH¾ qôo ó@ok QüBñW àü qA óBzð úÞ ÿpSA qBG.ïlyoAlýGJAõgqAúø|úPgBÖóBíøÿAl¾
løBy BùñO òì .lðBíð ÿBW pG þvÞ ÿApG lyBG ,õÞõÞBOlñ^ûôlðABGúHOpìlñ^ ,ÜGBuêTìîø
pãük ó@ qA lÏG .ïkõG úédì ó@ ok ApWBì òüA qA .kBPÖA Al¾ qA lÏG ô kAk pu úé¾BÖ BG õÞõÞ|
}A úðBg òßèBG ô ïlülð Ao ïqBG ûlðpK Quôk ïlüpKQukokòýGoôkôóôpýGïkqJAõhPgo
úðAk ÿBø úvýÞ ô ûlðpK oõÃc qA úzýíø ÿApG þédì ,ÜýÚk oõÆ úG îPuAõg|þì .òßèBG ÿõO
.lyþèBg ûlðpK Quôk ïlük .îñÞ AlýK kõG úPvzð úÞ Ao
### ÿõO òøApýK püq ô Roõy BG òì qA {ýK ïqBG
Ao òì Qvýð ÜýÚk þéýg îyoArâ úÞ òüAqA òì òßèBG qA koAk ô ûkBPvüA }A úðBg òßèBG
òìòýGúÞþ×ÆBÎþvcBGlýñÞëõHÚ.lýzhHG ïkAk{dÖBOlñ^ôAúGlñéGlñéG.kpýâ|þìîéýÖ
óBüBKQuokîðAõO|þíðkõGïqBGûlðpKQuôkô QÞBu Bø úüBvíø óly oAlýG xpO qA lÏG .
úíø BG îüõãG îø Ao òüA ô .îøk fpy Ao ApWBì .ïkpÞ }A úèAõc Quk BG {dÖ BO lñ^ô ïly
lüByïpËPñìqBGïoAkôAêPÚpGëAkúÞÿløAõy qA }kõg ÿApG þø .QÖpãð Ao ïAlÞ aýøôA BìA
Bíy ô òì ÿApG }kõg ô kõy {üAlýK ÿqôo òì ÿApG Quk BG ô .QÖpâ îéýÖ îñßèBG ô òì
!QuAûkAkjo{üApGúÏÚAôòüAoõÇ^lüõãG {Puk RBÞpc BG þüBørý^ þøô kBPupÖ ïçu
óBüBK | QüApG ïkõg òì ,ëBýg þG úÞ oBãðA ,Q×â

kõy|þì koAô þßzì|þìp^ ØýÞ òPyAk Qukokô àýyoBývGoAõéyô QÞ BG úÞ lñýG|þì Ao ÿkpì óApùO úéXì
ÿA úzýy oAõük QzK BO Ao ôA {øBãð BG|úPypÖ ,kôo|þì|úPypÖ QuAo Qíu QívÚ ÿõu úG QuApßüô
lñéG kpì "ly|þì AlW ÿA úzýy ÿoAõük BG ïAô ô lülW ÿBø JBvc {üBzâ QívÚ" .lñÞ|þì IýÛÏO AløqA ÿA|úPyõð

.QÖpâ oApÚ ÿrýì QzK }õK }õg ô QìBÚ
lüBG«BíPcôQ×âRõèoByúÞþðBíø,lyBGïAôlülWlñìoBÞB« íPclüBGôA:Q×âkõgBG|úPypÖ
òì ÿAlg ...û@ þèô .QuBø þüBýèBPüA úýHy þéýg }A úÖBýÚ óõ^ ,lyBG Quok rýð RõèoBy xlc

.QuA MýO }õg ô úÖBýÚ }õg olÛ^
}pu óBùâBðô kpÞ xBvcA }kõg ÿôo úG ÿA úzýyoAõük QzKqA Ao|úPypÖ ûBãð þñýãñu kpì
þèô lðAkpâpG Ao }pu ô kkqlG Ao {øBãð QuAõg þã^BK Quk QüBùð ok|úPypÖ .lðAkpâpG M^ úG Ao
QèBc úG kpì ô lðkq ÿlñhHè îø ÿôo úG oBßíø ôk pø .lükqk Ao ôA ûBãð kpì JAnW ûBãð ô kõG ûly pük

.QgAkpK }oBÞ úG ô kpÞ }rýì úWõPì Ao kõg wLu ô kpÞ îg Ao }pu ïApPcA

ïôk {hG

JBPÖ@
{hG þâlðq
ÿoBùG

òýzýK ûoBíy ú¾çg
îø BG óApùO óApPgk ÿBø óBPupýGkqA þßüok wüolO ïBãñø BÂo }pøõyô|úPyo|Ö#
ÑBÂôA þðõâpâk qA wK ô ZAôkqA qA lÏG ëBu lñ^ ô .lññÞ|þì ZAôkqA ô lðõy|þì Bñy@
Ñôpy Ao ÿlülW þâlðq wéXð@wè ok ô lñü@|þì Bßüpì@úG kõg lðqpÖ ôk BG óApüA
Qíu úG ÿoAlÚôlñ¾ QíuqA ëBu lñ^qA lÏGô kõy|þì ëõÓzì àðBGok|úPypÖ .lññÞ|þì
þðBLíÞ àü ok rýð BÂo }pøõy ô lGBü|þì ÐýÖpO lülW ÿBø JBvc {üBzâ ÿl¿Pì
úG þPuok ô QÚBýè ô oBßPzK ókAk óBzð BG ô óBìq oôpì úG ô kõy|þì ïAlhPuA ÿlýèõO
þâlðq ,ëBÏÖ ô ûkpÞêý¿dO pøõy ô óq ô luo|þì þðBLíÞó@ÿoAlGBvc QuBüo ïBÛì
úðBg úG úÞ|þìBãñø BÂo Iy àü .lðqBu|þì óBzðAlðqpÖô kõg ÿApG|þìAo@ô ÈuõPì «BPHvð
,kpýâ|þì oApÚ eévì QuõLøBýu kqk ôk úéíc koõì }A ûoAkA QzK äñýÞoBK ok|úPÖo|þì
JôpÃìô ûkoõg àPÞAoôAô lðkqk|þì Ao {éýHìõOA þPcô ëõKô þPíýÚ FBýyA óAkqk
þ¿gpì àðBG qA qôo àü ,}pøõy oBñÞok ókõG pÆBg úG|úPypÖ ô lðoAnâ|þì ÿBW pG
ÿA úÖBýÚ }õg ô óAõW kpì ô kpýâ|þì Roõ¾ þOæõdO ô pýýÓO {GBýÒ ok BìA , kpýâ|þì
...óBPuAk úìAkA àñüAô lñÞ|þì Ñôpy Ao }oBÞúHÏy ó@ok ïAô QívÚ ÿl¿Pì óAõñÎ úG

###
þGAõhýG qA ûkpÞ ØK óBíz^ ô kokpu ô þãPvg BG Ao àðBG úÏíW ÿõøBýøpK ô Õõéy qôo|úPypÖ
ô lññÞ|þìqBG Ao àðBGok |9 QÎBupu .lñÞ|þì Ñôpy êHÚ IyôqôoqA þyBð þPcAoBðô þãPvgô
àüoBGô lñéGô ûlðqApG QìBÚ ,úPypÖ Bùð@ óBýì okô kõy|þì qBÒ@ úÆõdì êgAk úG óBüpPzì ïõXø

46

www.TEHRANMAGAZINE.com óAõñÎ úG AlPGA Ao ïoBÞ ,BW òýíø ...úéG - kpì úðBGköõì QÞpc ô ûBãð ÿBìpâ qA|úPypÖ
òýíø ok îø qõñø ô ïkpÞ Ñôpy oAlÚôlñ¾ ok þèô ly }oBÞ ëõÓzìrýðôA ,ly ïpâ þíÞ
47 îèrñìàükrð,ïoAkRkBÎBXñüAúG.îPvøúHÏy pøôQyAkpËðokAokpìþíz^püqRlìïBíO
.îPcAoþéýgôQvøîø úG Ao }pu ØéPhì ÿBø úðBùG úG þøBâ lñ^qA
?lýñÞ|þìþâlðqpGôoôkòýíø- Ao kpì úðAkqk ô lðBgp^|þì àðBG QuAo Qíu
.þéüBìYñKúé¾BÖok...úéG- kpÞ|þì ûBãð Ao ôA pPzýG ú^ pø ô kpÞ|þì ûBãð
?ûkAõðBgBGB« íPc- pPzýG }kõWô ok ôA ólýDBK úðAkqk ÝBýPyA
.ïpPgk ôk ô ïpøõy BG ,úéG ûôA - .ly|þì
?lüAûlì@úHÏyïAlÞqABíy- }rýì QzK qA|úPypÖ pùÊ qA lÏG |1 QÎBu
ok Bø Rlì ,îü@|þì ÿpãük àðBG qA òì - ûkB×PuA}oBùðQ¾pÖúÛýÚk|45qABOQuBgpG
QýèõEvì BG ÿpPùG êÓy úßð@BO ïkpÞoBÞ BXð@ qAZôpgúËdèòü[email protected]õhGþüAnÒôlñÞ
òì úG Bíy àðBG ok pPzýG lì@ok ô pPzýG okôkpÞþøBãðAoóAõWkpìúðAkqkîøqBGàðBG
ÿoAkA RB×üpzO ólðAonâqA lÏGô ly kBùñzýK óôpýG àðBG qA BK rýDBK úíýð ïpâ ô kpu ÿAõø
.lðkBPupÖ Bíy úHÏy úG Apì þñürâoBÞ ô þß^õÞóAoõPuoúÖBÞÙpÆúGûkBýKôQyAnâ
QvýG kôlc ,QuA oôk ïA úðBg úG þíÞ|úPHèA ô QyAk oApÚ àðBG òýDBK óBGBýg {Hð pu úÞ
wéXð@wèok ...Jõg þèô ïoAk úé¾BÖ êüBì óAlñìoBÞ ô àðBG ÿBø ú`G oBùð ÝõOBK æõíÏì
Ao òüA wðBy Bíy êTì lðAõO|þì þvÞ pPíÞ .kBPÖA ûAo úG kõG ÙApÆA RAoAkA
lyBG }A úðBg êÓG }oBÞ êdì úÞ lyBG|úPyAk RBÎBu úíø ëõíÏì ÜHÆ óAoõPuo êgAk
QÖBvìòüABGpùyòüAokúé¾BÖêüBìQvýGô ÿA úuBÞ|úPypÖ .kõG úíùíø pK ô Õõéy oBùð
.lü@þíðpËðúGþðAlñ^úé¾BÖ,îýËÎÿBø }oB×u }kõg ÿApG óBð ÿA úÏÇÚ BG Õpì Nõu
ÑBÂoA pÆBg úGô lüôk {Öpc óBýì|úPypÖ þß^õÞ|rýìQzKóAoõPuoqAþXðkúyõâôkAk
:Q×â|úPvø@ÿAúìrìqBGÿôBßXñÞwc úG }kôoô qA úÛýÚk lñ^ qõñø .QÖpâ oApÚ
?lýñÞ|þìþâlðqûkAõðBgBGîøBíy- Nõu ólýÏéG ëõÓzì ô kõG|úPynãð óAoõPuo
.îPvøkpXìpýg- ÿæBG qA JAnW oBývG þüAl¾ úÞ kõG ûríyõg
úO þéýèk ú^ úG lýíù×ð óBùâBð|úPypÖ - :Q×â }pu
ëBdyõg kpì ókõG kpXì úíéÞ ólýñy qA {èk }pu|úPypÖ ?îñýzñG Bíy|rýì pu îðAõO|þì
úG :Q×â }kõg BG úËdè àü ok wLu ô ly }õg ô lülW lñìoBÞ {éGBÛì ô kpÞ lñéG Ao
Qvýð Bü QuA kpXìôA úÞ QuA ÉõGpì ú^ òì Quk úG AnÒ þñýu úÞ lük Ao àðBG úÖBýÚ
ôA qA ÿA ûkõùýG ô þñÏì þG ëAõEu ú^ ç¾A :Q×âþã^BLPukBG|úPypÖ,ûkBPvüA{üôpGôo
.ïlýupK .lýüBìp×G...îñÞ|þì{øAõg...úéG,úPHèA
...kAkúìAkAóBñ`íøkpìBìA ô Qvzð|úPypÖ ÿôpGôo óAõW kpì
þüBßüpì@ îðBg àü BG {ýK ëBu lñ^ - úHÏy ok Ao ïoBÞ qôpük òì :Q×â úé¾BÖçG
óBì þüõyBðq þâlðq þèô ïkpÞ ZAôkqA qôpìAôïlülðAoBíyúðB×uCBPìþèôïkpÞÑôpy
AlW úÞ QuA þèBu ôk óõñÞA ô koôBýð|þìAôk .ïly óBOoõÃc úWõPì
þðApüA Jõg îðBg àü ëBHðk úGolGokô ïA ûly þ¿gpì qôpük ...úéG :Q×â|úPypÖ
úG þðApüA óAkpì Bì ...lýðAk|þì pg@ .ïkpâ|þì úGBíyúÞïlýñyqôpìAþèôïlìBýðôïkõG|úPÖpâ
ô ÿoBGkpG ô Qýíýí¾ ô B×¾ ô ÿoAk úðBg :Q×â kpì .lüA|úPuõýK úHÏy óAlñìoBÞ ÐíW
ê¾A òüA ÿôo ,îüoAk RkBÎ þðApüA óq þðBGpùì ?Bíy ô QuA "kpÖ" òì îuA
.lñÞþíðóBíèBdyõgþüBßüpì@óq àðBG ÿBø ú`G þèô îPvø|úPypÖ òì -
BG qBG pOõHÞ BG pOõHÞ ,lðA|úP×â îø îülÚ qA BG}Aûpù^óBùâBðkpì.lññÞ|þìîüAl¾"ÿpÖ"
þèô kõG ûBHPyA AlPGA qA òì ëôA ZAôkqA .qBG :Q×â þuoBÖ úGô ly ûkõzâ òýzñèk ÿlñhHè
óBíýzK îø óæA .BÇg úðõâ oArø ô QvýðAõW ...?lýPvø þðApüA Bíy wK ...û@
...kõGÿAúGpXOëBcpøúGîPvýð þðApüA îø Bíy ,kAk iuBK IXÏO BG|úPypÖ
îz^ kpì óBøk úG ÝBýPyA BG|úPypÖ lñP×â Bø ú`G óõ^ îPvðAk þíð òì û@?lýPvø
úËdèpøôlýÏéG|þìAoôAÿBøÙpcôkõG|úPgôk þðApüA îø óBPíuA pg@ lýPvø þüBýèBPüA
.kpG|þì Rnè pPzýG ô pPzýG ôA þPHd¾ îø qA ...kpÖ ...Qvýð
þPÚô ô ly ïBíO }oBùð QÚô úÛýÚk |45 êTì îø òì úéG :kAk JAõW úé¾BÖçG kpì
kqAkpLG Ao óAoõPuo JBvc Roõ¾ QuAõg òì þé¾A îuA .ïA ûkpÞ Ø×hì Ao îíuA Bíy
:Q×âôly{ÏðBìkBøpÖ {Ë×éOókõGpOQcAopÆBgúGþèôQuAkBøpÖ
òì óBíùýì Ao qôpìA oBùð ô lýølG oBhPÖA .îñÞ|þì þÖpÏì kpÖ Ao kõg Bø þüBßüpì@ ÿApG
:Q×â ô kpÞ pßzO ÿlñhHè BG|úPypÖ .lýyBG oBÞ àðBG ok QuA ëBu lñ^ Bíy þPuAo
àðBG ok ,ûly ïpük óõ^ ïôpG lýølG ûqBWA wK ?lýñÞ|þì
.îñýG|þì Ao Bíy .kõy|þì þèBu Qzø ,Q×ø -
koAk úìAkA ?úHÏy òýíø ok -

óApùO úéXì

þGoAkok ÿqôpýK BG wýèõLupK þðBìpùÚ òzW

ûkpÞ ÿqBG pPíÞ úÞ þñßüqBG lñ^ :kAk úìAkA ÿô
ÿApG úèCBvì òüpPíùì BìA lðkpÞ ÿqBG qôpìA lðkõG
BO îüõy|þì þGoAk pËPñì kpG BG Bì ô kõG kpG Bì
.îüpýãG þðBìpùÚ òzW
qA òPÖpãð ÿqBG pG þñHì þèAõö u koõì okõßðApG
oõuBK {Ûð ok óBíWBƒùì oõƒÃc Bƒü ô òƒuo
ÿqBG qôpìA kpßð ÿqBG Ao ÿqBG ïAlÞ òuo :Q×â
Bì þðBýì óBñßüqBG ô kpÞ ÿqBG îø êHÚ ÿqBG ,kpÞ
lññÞ|þì ÿqBG Jõg úÞ îø àìBýu ô kBƒypƒÖ þðBzgok YüBPðô îýPÖpâ úÞ ÿqBýPìA úupÆBg kpG òüA îýñÞ ûkBì@ pOpG äýè ÿApG Ao óBìkõg wƒýèõƒLupƒK ëBƒHOõƒÖ îƒýO þƒGpƒƒìpƒƒu#
.îýPyAk óõñÞBO úÞ úG îüõâ|þì àüpHO îðBñßüqBG úG .kõG Bì þðBìpùÚ úG ,kõG Bì þƒðBƒìpƒùƒÚ kpƒG òƒüA:Qƒ×ƒâ
.kq êâ qôpìA îø àìBýu ?QuBXÞ êßzì úu pÆBg úG îüõâ|þì àüpHO îðBñßüqBƒG
óBßìA úßñüA koõì ok wýèõLupK þGpìpu úÞ þðBzgok YüBPð ô îýPÖpâ úÞ ÿqBýPìA
ok ÿqôpýK BG wýèõLupK þðBìpùÚ òzW koAk
ÑõÂõì :Q×â ,kõy ûApƒíø QƒhPüBƒK þƒGoAk .îýPyAk óõñÞBO
qôpìA .kõy|þì fpÇì Bì ÿApG AkpÖ qA ëçÛPuA pG àü ÿqôpýK qA lÏG aüôõßðAõüA õßðApG
ó@ koõì ok ô kõG óBPuqõg ëçÛPuA BG ÿqBG ÿpHg Qvzð ok óBPuqõg ëçÛPuA êGBÛì p×¾
.îýPyAk þíùì þéýg ÿqBG qôpìA :QyAk oBùÊA
.lýñÞ QHd¾ lvèA BG ÿqBG qA lÏG îükõG oõHXì ëBc pø úG

þPzÞàýLíèA óBìpùÚ áõßzì åpì

òýüBK úG }A|úðBg óBíPgBuqApâqpGoõ¿ñì IýÚoô 1976 àýLíèA óBìpùÚ úOAkôpý`ýW #
.Qynâokô ly JBOpK

êGBÛì BùPGBÚo ó@ ëBñýÖ ok úÞ 1976 àýLíèA ok kAq@ þPzÞ ÿçÆ ëAlì ûlðoAk úOAk ôpý`ýW
1975 þðBùW RBÛGBvì ok úÞ úOAk .Qynâok þãèBu 66 òu ok ,lýuo ÿqôpýK úG pâqpG oõ¿ñì
úðBg óBíPgBu qA ,lýuo rðpG ëAlì úG pâqpG oõ¿ñì ô ÿôoõy qA ÙA þéÎ oõy@ óçuôo qA pO òýüBK

.lyBG úPyAk þÞõßzì åpì BO QuA úPynâok ô ûly JBOpK òýüBK úG òKAs ok }A

.lyoArâpG
Quk þðBìpùÚ úG þèAõPì kpG YñK BG óApüA ûlñüBíð

ly Býu@JpÒ óBìpùÚ óApüA óAõðBG ëBGlñø:QuAfpyòülGó@YüBPðúÞQÖBü
8 ÝApÎ - 43 óBPuoæ óApí^ lýùy
19 óBñHè - 29 óBPuoæ óApí^ lýùy úG úÞóBPuoæ óApí^ lýùy ëBGlñø îýO|#
16 pÇÚ - 38 óBPuoæ óApí^ lýùy þðBìpùÚ RBÛGBvì ok óApüA qA þâlƒñüBƒíð
15 ókoA - 28 óBPuoæ óApí^ lýùy BG kõG ûkpÞQÞpy Býu@JpÒ óAõðBG ëBGlñø
8 úüoõu - 23 óBPuoæ óApí^ lýùy ïBÛì úG kõg óB×üpc ïBíO ókAk Qƒvßy
,þ×uõü îüpì ,þcçÖ Alýy ,ÿpýKBG ÜüBƒÛƒy
qA þðBìpùÚ óBâtì ô þHWo qBðBu ,þíuBÚ qBñèA
RBÛGBvì òüA ok óApüA îýO óBðréâ òüpO|ÜÖõì
.lðkõG
RBÛGBƒvƒì ûoôk òƒýƒìôk RBƒÛƒGBƒvƒì òƒüA
óBìAok úÞ kõG Býu@ JpÒ óBðq ëBGlñø þðBìpùÚ
.ly oArâpG ókoA QhPüBK
ëBu ok úÞ RBÛGBvì òüA ûoôk òýƒèôA ok
,óBGrýì îýO pG ûôçÎ ,ly oArâpG pÇÚ ok 2016
þGpÎ ûldPì RAoBìA ô ókoA ,ÝApÎ ÿBƒø|îýƒO pG 23 úXýPð BG úüoõu êGBÛì kõg oAlük òüpg@ ëBGlñø ÿçÆ ëAlì òýPvhðô lýuo þðBìpùÚ
Bø|QGBÚo òüA þðBìpùÚ óAõñÎ úG ô ly qôpýK 8 þééíèA|òýG ÿBø|QGBÚo ok Ao óApüA óAõðBƒG
.lñPyAk QÞpy
IüBð ókoAô lýuo þðBìpùÚ úGpÇÚ ,ûoôk ó@ok .QÖBü Quk .kpÞIvÞ
,ókoA ,óApüA qA îýO 6 oõÃc BG BøoBßýK òüA ëBGlñø ûlñüBíð óBPuoæ óApí^ lýùy îýO |
.ly óBìpùÚ ókoA þðBGrýì úG úüoõu ô pÇƒÚ ,óBƒñHè ,ÝApƒÎ ok ,Býu@ JpÒ ÿBø|QGBƒÚo ok óApƒüA óAõƒðBƒG

48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

:ûBìlñ×uA 11 úÏíW

ly ïçÎA Býu@þðBìpùÚ þPzÞRBÛGBvì úìBðpG,57 óAqôA þzÞ úÎpÚ îuApì :13:30 QÎBu
kAq@ þPzÞ ïpâõéýÞ 97 ô 79 ,70 ,65
:ûBìlñ×uA 12 úHñy
,57 óAqôA þzÞ óqô îuApì :9 BO 8:30 QÎBu kAq@ ô þãðpÖ þPzÞ ÿBø QGBƒÚo #
ûBìlñ×uA 13 BO 7 ÿBøqôo Býu@þðBìpùÚ
kAq@ þPzÞ ïpâõéýÞ 97 ô 79 ,70 ,65 þì oArâpG óBPurýÚpÚ àƒßzýG pƒùy ok
:20 BƒO 18 ô 13:30 BƒƒO 10:30 QƒƒÎBƒƒu
ô ÿlñG ûko ,klXì wðBy ,þOBìlÛì RBÛGBvì .kõy
ïpâõƒéýÞ 97 ô 79 ,70 ,65 ,57 óAqôA ëBƒñýÖ kAq@ ô þãðpÖ þPzÞ ÿBø QGBÚo úƒìBƒðpƒG

kAq@ þPzÞ :QuA püq fpy úG Býu@ þðBìpùÚ
,61 óAqôA þzÞ úÎpÚ îuApì :13:30 QÎBu :ûBìlñ×uA 7 úHñyôk

kAq@ þPzÞ ïpâõéýÞ 125 ô 92 ,86 ,74 ,77 ,63 ,55 óAqôA þzÞ úÎpÚ :16:30 QÎBu
:ûBìlñ×uA 13 úHñzßü þãðpÖ þPzÞ ïpâõéýÞ 130 ô 87
:ûBìlñ×uA 8 úHñy úu
,61 óAqôA þzÞ óqô îuApì :9 BO 8:30 QÎBu
kAq@ þPzÞ ïpâõéýÞ 125 ô 92 ,86 ,74 ,55 óAqôA þzÞ óqô îuApì :9 BO 8:30 QÎBu
þãðpÖ þPzÞ ïpâõéýÞ 130 ô 87 ,77 ,63
:20 BƒO 18 ô 13:30 BƒƒO 10:30 QƒƒÎBƒƒu
ÿlñG ûko ,klXì wðBy ,þOBìlÛì RBÛGBvƒì ÿBø QGBÚo :20 BO 18 ô 13:30 BO 10 QÎBu
ïpâõéýÞ 125 ô 92 ,86 ,74 ,61 óAqôA ëBñýÖô óAqôA ëBñýÖô ÿlñG ûko ,klXì wðBy ,þOBìlÛì
kAq@þPzÞ óAqôAëBñýÖôÿlñGûko,klXìwðBy,þOBìlÛì ,60 óAqôA þzÞ óqô îuApì :9 BO 8:30 QÎBu þãðpÖþPzÞïpâõéýÞ130ô87,77,63,55
QÎBu ôk óBPurýÚpÚ BG óApüA QÎBu ÙçPgA þPzÞ ïpâõéýÞ 97 ô 82 ,72 ,67 ,60 óAqôA þãðpÖþPzÞïpâõéýÞ97ô82,72,67 ,67 ,60 óAqôA þzÞ úÎpÚ :13:30 QÎBu
QÚô úG 10:30 QÎBu úÞ ÿoõÆ úG .QuA îýð þãðpÖ ÿBø QGBÚo :20 BO 18ô 13:30 BO 10:30 QÎBu þãðpÖ þPzÞ ïpâõéýÞ 97 ô 82 ,72
.QuA óApüA QÚô úG 8 QÎBu óBPurýÚpÚ :ûBìlñ×uA 9 úHñy úu

ûkAq îýøApGA BG óBøBLu ÿqôpýK òýèôA ;0 lPüBðõüpPv`ñì - 0 Büõu
lýupð îø úG Bø þP×ðoôq ly ûlýzÞkoõÖApOlèôA úG kõϾoBÞ

êâpK kpG BG oõzÞ ÿBø|ûBãyBG pOpG äýè ëBHOõÖ RBÛGBvì qA úP×ø òýìoBù^ô|QvýG # lðBìoAôlýìA Qvßy kõWô BG ïo
.QÖBü úìAkA óAkBG@Q×ð QÏñ¾ô óApùO Q×ð ÿBø|îýO ÿôBvOô óBøBLu
BKôoA óBðBìpùÚ äýè þüBùð îPzø àü úécpì oAlük ok lPüBðõüpPv`ñì ô Büõu ÿBø îýO #
îýO {ðBGrýì êGBÛì lùzìok óBøBLu îýO ëBHOõÖpOpG äýè ïoBù^ô|QvýG úP×ø Jõ^oB^ok | .lðkAk QüBÂo êâóôlG ÿôBvO úG
ok óAkBG@ Q×ð QÏñ¾ ô óApùO Q×ð ÿBø|îýO ëAlW ô QÖBü Quk êâpK kpG àü úG óByõK|þßzì
}A|úðBg ok Büõu êâ óôlG ÿôBvO BG BKôoA óBðBìpùÚ äýè þüBùð|îPzø|àü úécpì QÖo oôk |
:QuA püq fpy úG oAlük ôk òüA YüBPð .ly ïBíO àü - àü ÿôBvO BG óApùO þPhO ûBãyqoô .lýuo óBüBK úG ïo {ðBíùýì êGBÛì àvPðôk oBPgBy àüpG 2 ÿpOpG ô lPüBðõüpPv`ñì êGBÛì
5 óBøBLu - 0 óByõK|þßzì *
àü úDAoA kõWô BG Büõu ,êüõu pùy >óAõhvýK w`ðBu óõìAo< ûBãyqoô óBXýøpK ÿqBG ok
)86( àèpu kçýì ô )35( þ×üpy ÿlùì ,)21( ÿoB¿ðA óBuBu ,)74 ô 3( óBÛøk BÂo :Bø|êâ ÿõu qA ô QÖBýð Quk þéâ úG lPüBðõüpPv`ñì ,{uBñypu óBíùýì êGBÛì þíWBùO ô pOpG ÿqBG
.kõG þíuo oAlük àü ok ûkAq|îýøApGA oõ¿ñì BG óBøBLu îýO kpG òýPvhð òüA - êâ óôlG ÿôBvO BGõýñüoõì îýO BO QyAlð ÿA|úXýPð îø jpu òýÆBýy áBðpÇg RçíclÂpãük
1 óAkBG@Q×ð QÏñ¾ - 1 óApùO Q×ð *
.kõy oAôlýìA }kõg òýìq ok QzâpG ÿqBG úG IýÚo òýìq ok
óAkBG@ Q×ð QÏñ¾ ÿApG )41( ApüpK õðBýuõè ô óApùO Q×ð ÿApG )23( þOp¿ð lídì :Bø|êâ .kAk Qvßy Ao ïo àüpG 2 ,ëôA êâ QÖBüok kõWô BG óBGrýì àvPðôkoBPgBy ,ÿqBGpãükok
ok ApüpÖ ÈuõOoBPgBy BìA QgAlðA {ýK Ao ïo 41 úÛýÚkokoBG òüA þéHÚ ÿqBG lñ^ lñðBì >olðôA<
49 ok QzâpG ÿqBG ÿApG ïo ô koôBýG Quk úG þ×ý×g ÿpOpG BO lýuo êâ úG 70 úÛýÚk ok kpÖ ô52 úÛýÚk

.kõy pOoAôlýìA }kõg òýìq

óApùO úéXì

:Q×âúÞ :Q×âïôo@kpÞ|þìúüpâQyAkúÞïlñâ QvðõPð lük ôo BðôA BO ,îülýDôk|þì îýPƒyAk
BW òýíø òì ,òüpG Bíy ,óBìBu òÞ îèô - .ïpG oAnG ,óBìBu òÞ îèô - :Q×â ô ûoAk úãð õykõg
.îPvø ?ÿpGBXÞ?Ap^úg@- xBHè BG ïk@ olÛ^,óõGpùì ÿAlg ÿAô -
.ÿBýGlüBGïAõO,úyþíð- {øAõg,ïpGoAnGÈÛÖõO,îðôkþíð-ïlñâ úÞ Øýc ,ÿrýãðA óBXýø úñd¾ ú^ ,JAõƒg
õì úü úâA ,òýDBK BýG }õg óõGq BG -oBýìBÞ .óBìBu îñÞ|þì ...úðpâ ô ïoAlð QÚô
BýG ,BøBíy ô îðôk|þì òì ,úzG îÞ ú`G òüA pu qA ?ûly þ^ úg@ ?þ^ þñÏü - .}BÖpc qA kõG|úPÖpâ ï|ûlñg
.îâ|þì QùG òýüBK .ïpG oAnG ÈÛÖ -ïlñâ !ôlG ?þñÞ þíð ëô ïæBc -
wðAsoôA ÙpÆ îükBPÖA ûAo þüBO úu ú¾çg .îñýHGõyBK?þñÞ|þìÿrüoôpG@Ap^- ëBc ok ,ïkpßð ØéO úÞ ôo QÚô-oBýìBÞ
úG {íz^oBPupK úü BO .õO îýPÖoô óBPuoBíýG kpÞ ïBíz^õO þøBãð úüô kBPuAô ly lñéG úG ï þøBãð úü ûAo pu kõG Øýc ,îP×â ólýDôk
{hG õO kpG õñì ô õéW lýDôk ,kBPÖA òì xBHè püq kq ûoBGôk ô kpÞ ïôqBG úG þøBãð úü lÏG ô .îñßð BñüA oõK Jkõö ì .ï
pPÞk BO .kpÞ pHgôo pPÞkô óBívðBKô þcApW lýuo {ñýyBì BG ïoBýìBÞ ÐÚõì òýíøõO .úüpâ püqîükqîülýDôk|þìúÞoõÇðõíøþüBOôk
úÞ ókoô@ok õñì xBHè oBýìBÞ BG oBPupK ,úupG :Q×âôòýDBKlìôAôkpÞrìpOóõìõéWô îz^ ÕBG úãük ÙpÆ úü qA úÏÖk úü úÞ ûlñg
:Q×âûoBPupK òüA pu þüçG ú^ òýHG ,úðôõük ûpPgk - {Ò ,úýðõg îuBHè lük BO ô òì úG kBPÖA ïokBì îøkrðBK {hG
?òüA ûly þ^ - !ÿkoô@ ú`G .kpÞ
pu ,îükpÞ|þì ÿqBG ,BGBG þ`ýø -oBýìBƒÞ .oBýìBÞ òÞ {èô - BO úu ÈÛÖ ?þìõy úSkBc úƒ^ -oBƒýƒìBƒÞ
.òüA ÿôqBG õO QÖo ÿqBG JBHuA .îñýHG òýyoAõu -oBýìBÞ .îýPyAk fôpXì ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îøoBñÞóôA ÿBÃÎApPzýG úÞûlñíOôpS
?Iy QÚô òüA ?ÿqBG -oBPupK .ïA~ |þíðòì-ïlñâ ?ïlñâ QÖo BXÞ ,oBýìBÞ ôlG - qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
ïk@ ,úÞ ûoAlð QÚô þG ô QÚô ÿqBG -oBýìBÞ îgq óæA ,pPgk õy oAõu îâ|þì -oBýìBÞ .óôpýG ÕBG qA ûo|þì ûoAk ,}BøBðôA -oBýìBÞ úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
Rçßzì ô Qu þøAo pu ÿ ú`G
!úñÞ ÿqBG lüBG QÖpâ úÞ {üqBG .úy|þì oõuBð ú`G òüA !oBýG õñýyBì ôlG õO - òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK þcôo
òPvy úG kpÞ Ñôpy ô kpÞ ÿA ûlñg ûoBPupK ôo ïlƒñâ ô kpƒÞAô ôo òƒýyBƒì IƒƒÛƒÎ ok îPÖo ÕBG ok qA îñì ô sAoBâ ÙpÆ QÖo oBýìBÞ
úG þPuk úü ô kpÞ òì úG þøBãð úü oBýìBÞ .ïôqBG ô óõìpÖ QzK lüpK oBýìBÞ ô òýyBì õO îülðõzð óõGBýg Èuô !ïlñâ ëBHðk ïlƒýƒDôk ô óôpƒýƒG ......... RBÚB×OA
lýuo p×¾ {ì úÞ ïly oAõu ÙpÆ óôA îñì !ïlýzÞ ô îPÖpâ ôo {Puk aì ô {ùG ïlýuo
:Q×â ô lýzÞ ïBøõì
?ûoAk kok - :Q×â ô óõíùG !îñýHG BPuAô -
.úð - ?òüo|þì BXÞ ?BÚ@ ûly þ^ - .òÞ îèô -ïlñâ BO ,óôpýG úðõg qA îükq þüBO ôk #
îüoAk «BÏÚAô úÏÖk òüA p×¾ {ì -oBýìBƒÞ .BPuAô îâ|þì - BG Bø úðõg êøA úíø îülük ,ÕBG õO îýPÖo
!þìõéËì pg olÛ^ úÞ RApG ïpýíG -oBýìBÞ !ÌÖBcAlg ,îýñÞ àíÞ úÞ îüo|þì aì ,ûoBýGok îPukõO qAõzPuk QuAõg BO ïlñâúðõg ÙpÆ ó@|þì óoAk JAõg xBHè
Bì ÿõéùK úÞ ïlñâ úG kq úíéÛu úƒü lƒÏG úÛýÚk ûk .kpÞ QÞpc QÎpu BGô Q×âõñüA ô lýzÞ ÔýW kokqA úÞ ïkAkoBzÖ úüôo {Puk óôA BG õñì ÐÂô þñÏü ,ólük ôo Bì BO ,BñüA
:Q×â ô kpÞ|þì ûBãð òì úG QyAk ô kõG ûkBPuAô îñì .ly ûkBýKôrìpOôo kq óBPuoBíýGõéW lÏG ÔýW úü ólük |úPvG ÿôqBG ô þðõg xBHè
ïkpÞAô ôo òýyBì IÛÎ ok ô ïly ûkBýK oô óôA qA .òýìq ôo Qvzð
?þñýG|þì ,ûly òÞ ûõéÚ ú`G ÿôqBG - îñÞ } ûkBýK îPuAõgô îPÖpâôo ïlñâ Qukô ú^ òüA ?pPgk þñÞ|þì òƒýƒ`ƒíƒø Apƒ^ - .ólýzÞ
ûoByA oBýìBÞ úG .úüpâ püq kq ûoBGôk ïlñâ þüBOôk ô kõG|úPÖpâ õñì êÓG püq úÞ oBýìBÞ
ÐÚõì òýíø õO .úyBG|úPyAlð {üoBÞ úÞ ïkpÞ ?úüqBG úðôõük

ïlñâ

50


Click to View FlipBook Version