The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Shahyar Ghanbari Live in Concert at Hotel Irvine
Sunday , May 13th, 2018 From 11am to 6pm
Come Celebrate With Us!!! Enjoy a beautiful day, filled with authentic sounds lives Persian music, celebration of mother’s day, Free Admission
24th Festival & Expo is expected to attract over 4000 attendees, professionals, top business executives, and small business owners and prospective buyers from all around Southern California.
WANT TO EXHIBIT & REACH THOUSANDS OF CUSTOMER If your product / service targets customer Exhibiting at this show is a must. Nowhere else can you speak with thousands of customer or business owners, Reach your target market face-to-face and make on-the-spot sales!
For more information or to reserve a booth
(818) 881-1771
17900 JAMBOREE ROAD IRVINE, CA, 92614

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-03-26 19:19:22

Tehran Magazine Issue # 1077

Shahyar Ghanbari Live in Concert at Hotel Irvine
Sunday , May 13th, 2018 From 11am to 6pm
Come Celebrate With Us!!! Enjoy a beautiful day, filled with authentic sounds lives Persian music, celebration of mother’s day, Free Admission
24th Festival & Expo is expected to attract over 4000 attendees, professionals, top business executives, and small business owners and prospective buyers from all around Southern California.
WANT TO EXHIBIT & REACH THOUSANDS OF CUSTOMER If your product / service targets customer Exhibiting at this show is a must. Nowhere else can you speak with thousands of customer or business owners, Reach your target market face-to-face and make on-the-spot sales!
For more information or to reserve a booth
(818) 881-1771
17900 JAMBOREE ROAD IRVINE, CA, 92614

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
8 úd×¾...|..................................) þHdì îüpì pPÞk( þüBÂoA kõg ,ûBñâ ,ïpy-
10úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾

12úd×¾.|.......................................)ûtüô }oArâ( ó@ ú`hüoBO ô olG ûkrýu-| ÿoõð lŸHùy& Publisher

16 úd×¾ .....|....................)ûkrýu Õôok(!?õéyAlÒ@ ûpùy BG QýKkApG þðBùñK ZAôkqA- SHAHBOD NOORI
18 úd×¾ ......)ûkrýu Õôok(úPvWpG þÃOpì ÿõükõPuA ok kôõýèBø ÿBHüq ûoBPu þèõW BñýéXð@-
20úd×¾ ..................)ûtüô }oArâ(kBG áoBHì ÿkAq@ô oBùG òzW ,evK lÎõì ólýuo ApÖ- )201 8 boBì 30( 1397 òükoôpÖ 10 úÏíW ,1077| êvévì ûoBíy ,22|ëBu
24úd×¾ .................................)ûtüô }oArâ( ólíO ûoAõùâ >oõy@< ÿoõOApLìA-
39-28úd×¾ ......................................................BýðkoBñÞúyõâqA|- Since 1996, Friday, March 30th, 2018 I S S U E # 1 0 7 7
40úd×¾.........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–|
44 úd×¾ ....................................................)ûBOõÞ óBPuAk( pýñì ûBì|-| (818) 881-1771
46 úd×¾ ............................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@ –
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô– TEHRAN MAGAZINE
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ–
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– Mailing Address:
54úd×¾ ...................................................)rñÆ( îülñhG îø BG þíÞ-|
56 úd×¾.| ...................................................)ûBOõÞ óBPuAk( oBPupK-| PO Box 3665
58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-| Winnetka, CA 91396
69-60úd×¾........................................................úünÓO ô þßyrK-
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð- WWW.TEHRANMAGAZINE.COM
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW-
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK- E-Mail:[email protected]
78 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì- Facebook:TehranMagazine

>óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

April Fools' Day

ÜzÎ àü úG ÙApPÎA

ô ÿA ûly ïBg þñÞkõíðAô þðAõPG úÞþPvø óAõW ÿolÛð@úðô konâþì }õg Bì úG úÞQuA þé^ êù^ úðpãük ,luo þì ëBu ûBXñK úG òu þPÚô úÞlñüõâþì #
.ÿA úPyAk þGBhPðA þøBâ@óôlG

þì óBGBýG úGpu úèBupø ûlyoõÇ^ lðA ûkpÞ ëAõEu óBPuôkqA ÿoBývGô ïA úPyAk Bßüpì@puApu úGqôoõð ïBüA òüAok þHýXÎ ÿBø RpÖBvì ,lüA ûlðAõg úPynâ ëBu lñ^ok úÞoõÇðBíø
.îñÞ þì IüpÒ ô IýXÎ ÿBøoBÞ ô ïoAnâ

úé¾BÖô îñÞoApÖpPzýG Bø ó@qA ú^pø úÞ ïkpÞpßÖ lÏG BìA ,kõGoAõyk îüApG Bùð@òPyõð AlPGA .îñÞ ÙApPÎA ûkBPÖA úÞ þOBÚB×OA úG îPÖpâ îýí¿O ïA þâkAõðBgôBßðAôo úý¾õO úG ,úP×ø òüA
,RBÏüByô Bø ÕôokqBÒ@qA êHÚô îyBG úPyAk ïõíÎ ÿApG þÖApPÎA òì ,îýPÖpâ îýí¿O îø BG ,îPyAk úPynâ úP×øok þüõÞçøpPÞk BG úÞ ÿpg@úvéWok ûpgæBG .ly lñøAõgpO Qhu ,ïpýãG
òüA óBPuAk ïoõHXì ,îðArürÎqA ûlñìpy qôpìA ô ïly úWAõì ÜzÎ òüA BG îø kpìpýK òì ,lðq þüAõuo úG pu lHñXG pâ ÿpýK ÜzÎ ,Bø þíülÚ ëõÚ úG ûpgæBG .ïoAkpG úèBu lñ^ òüA oApuA qA ûkpK ïkõg

.ïkõG ûlük Ao ÿô úGBzì òì úð ô kõG ûlì@ Býðk úG {ýK ëBu þu ôA úð BìA .ïkõG ûlük {ýK ëBu þu Ao ôA ,ïkpÞ ôqo@ ëôA qôo qA úÞ kõG þüôoBHüq ,ly òì ÝõzÏì úÞ þÞpPgk . îñÞ õâqBG Ao ÜzÎ
.QgBu þì óBüBíð îüApG Ao êHÚ qA pOBHüq ÿA ûõzÎ ,þPÞpc pø BG ô Q×â þì BHüq óBñhu ,kq þì Ùpc Jõg ,QyAk îø þüBHüq óôok ,pøBÊ þüBHüq pG ûôçÎ ,ïkõG ûkpÞ JBhPðA úÞ Ao þÞpPgk
ô ÜzÎ qA ,îñÞ QHd¾ rý^ úíø koõì ok îPvðAõO þì ôA BG .îñÞ {yõìApÖ îPvðAõO þíð úÞ kõG ûly ÿA ûpÆBg îüApG ,{üBø ókq àéK ïBíO þPc ô {üBølñhHè ,ôA ókpÞ QÞpc ,ôA ólýyõK òìAk
ú^ ïkõG ûkpÞ }õìApÖ ô kõG ûkpG Ao îyõø ô êÛÎ }A þüBHüq ,ÙôpÏì ëõÚ úG .ïqoô þì ÜzÎ ôA úG úðõã^ ô ïoAk {Puôk olÛ^ úÞ îüõãG ô îñÞ ÙApPÎA ôA úG ïlýupO þì .oõy ô þPvì BO þÛyBÎ

.ïõyÜyBÎúðõâòüAlüBGAp^ç« ¾AôîPvøþvÞ
ÙApPÎA ôA úG îPÖpâ îýí¿O ûpgæBG úÞ òüA BO ,ly þì pOoAõyk îOBuBvcA ókpÞ þ×hì ô ôA ólük îüApG ,Qynâ þì úÞ qôo pø BìA ,îüõãð îOBuBvcA qA ÿrý^ ôA úG BO îPÖpâ þì Ao ïkõg ÿõéW
wðBìôo óAoôk ô Q×â àýHè úðBÛyBÎ úÇGAo QuAõgok úG ,îyBG {èBc àíÞ IüpÒ pùy òüA ok îðAõO þì òì úÞ QvðAk þì ô kõG BùñO úÞ îø ôA ô ïA ûly ôA úG ÜzÎ oBPÖpâ ëôA qôo qA úðõã^ úÞ ïkpÞ

.ly qBÒ@ Iy óBíø qA Bì
þì pPzýG ôA úG qôo pø òì ÜzÎ .îupG kõg ÜzÎ úG BO ïlükqk þì óBìq îüBø ú`G þPc ô ûkAõðBg ô úðBg qA .ïlðAonâ þì ápPgk BG Ao QÒApÖ ÿBø QÎBu ô îPÖo þì úðBg úG pOpük ó@ qA lÏG
oBñÞ ok Ao óBìq òüpO úðBÛyBÎ ô òüpPùG ô îyBG BùñO ôA BG BO îPÖo ÿA ûkBW ÿBø RpÖBvì úG ÿkBíPì úP×ø ôk ,úðBùG oArø BG pÆBg òýíø úG ,îPyAlð Ao ôA qA ÿoôk ô þüAlW êídO pãük úÞ òüA BO ,ly
ÿBø ûoôBzì àíÞ BG óõñÞA .lðBzÞ ûAo òüA úG Apì ,þâlðq ÿBø ÿoAõyk ô lG ÜýÖo ô Jõg ëBÒq úÞ îñÞ ú^ BìA .îPvø ápPgk ô ïkõg þPc ô Bíy ûlñìpy îüõâ þì Ao Bø òüA úÞ qôpìA .ïlðAonâ ôA

.îøAõhG onÎ úíø qA ô îñÞ ÙApPÎA îPÖpâ îýí¿O ,ly kBXüA òì ok úÞ þv×ð úG kBíPÎA ô þüõÞçø pPÞk BG ûqôo pø
.îðBupG óBüBñy@ô óBPuôk,óBâlñðAõg}õâúGÜüpÆòýíøqAAoûlñü@ëBuokkõgûlðqBuRApýýÓOÿBøpHgîøkþìëõÚôîñÞþì ïçÎA Ao kõg þâlñìpy ûoBGôk ,þìõíÎ óõHüpO òüAok

.ïkoõg Ao ápPgk þüBHüq ô þðAõW ëõâ ô ïkõG pý¿ÛO þG úÞ lýñÞ oôBG ô lýñÞ ëçc Apì îø Bíy
ô >óõPñýéÞ êýG<QðlüqpK ,MìApO QðlüqpK úÞoõÇðBíø .lñÞ ÙApPÎA {øBHPyAô ûBñâ úG åorGô ÿõÚ kpì àü koAlð þèBßyAô QuA þGõgoBÞ ókpÞ ÙApPÎA þüõÞçø pPÞk pËð ÜHÆ
ÿlùì,kAtð oBýyõø óõüBíø,óõüBíø ïApùy óõ^ ÿkApÖA BG ÿoõÃcô þñ×éO ÿBø xBíO þÆ BìA ,îPyAk ày AlPGA òì .lðA ûkpÞ ÙApPÎA kõg ÿBøoBÞ úG ÿkôõýèBø óAlñìpñøô óBâorG qA pãük ÿoBývG
þOBýGpXO úÞ Bø úðBuookoBßíø óBPuôkqApãük þéýgô ,ûpXypýìA ,þíuBÚpýìA BÂo þéÎ ,óBü þG þG }ôoõÞ ,rýg Iy lýíc ,þÏýÖookBð ,lýÏu þÂBÚrüôpK,þøBzÖpy xôpýu ,þDBÞm
ok ÿkpârýì îýðAõO þì úÞ lðkpÞ kBùñzýK þPc ô lðkpÞ QüBíc òì îýí¿O òüA qA óõüBíø ïApùy óõ^ îðBPuôk .îøk ïBXðA Ao úðAoõdPì oBÞ òüA îPÖpâ îýí¿O ,lðA úPyAnâ pu QzK Ao òì úGBzì

.îýøk óBzð ÿoBývG úG Ao ÙApPÎA lG Bü Jõg QHÚBÎ úÞ òüA îø ô îýyBG óBPuôk püBu ÿApG þüBíñøAo îýðAõPG îø úÞ îýñÞ ÙApPÎA kõg óBøBñâ úG úíø ô îýyBG úPyAk óõürüõéO àü
.lðoAlð Ao ÙApPÎA óAõO BìA ,lðA ûkAk ïBXðA Ao þüBøoBÞ òýñ^ òì êTì pãük ÿoBývG ô îPvýð BùñO òì óBýì òüA ok

,BìoApÚ wK .îñÞ þøAõgonÎ îðArürÎ ó@pG ûôçÎ ,ápPgk qA ûoBGôkô ïõypÂBc úPÎBu | 24 ÿBø óõürüõéO þìBíO óõHüpO QzK ÿpuApu ÿA úìBðpGokolG ûkrýuqôo QuAoApÚ ,þPuAo
...olG ûkrýu

úPÖpâAoBìóBHüpâóApùOúéXìokþùGBzìwdðÿBø óBPuAkëBupøôlyÑôpy{ýKëBulñ^êüpK@ëôAqAòìóBPuAkúÞAp^,kõzðîøBíypýâóBHüpâûkrýuþvdðlýyBGIÊAõìÈÛÖ
...QuA

6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

ô ÿpýãzýK QùW }çO BùñO þé¾A lýÞBO lðAõO þì kpÖ úýcBð qA ó@ ïBXðA ôo òýíø
ÿlñíðAõO úßéG Qvýð þvñW ÿBùüoBíýG óBìok | |.kkpâBñÏìþñükëõ¾AqAþ`ýKpu
Rnè ô þvñW ÿBø QýéGBÚ qA ÿoô ûpùG qA kpÖ úÎõíXì úG Iønì pPvGô ÿpñzßük ok
ô ïpy , þ×ñì ÿBø }pãðqAoôlG þ¿hy ÿBø ,îuApì ô JAk@ ,ÿpßÖ ÿBøoôBG qA þíËñì
qA Ñõð òüA ÿBøoBýÏì ûpìq ok rýð ûBñâ xBvcA oõËñì úG úÞ kõy þì ÝçÆA þOAopÛì ô òýðAõÚ
.kkpâÐÚAôÍBdèkoõìlðAõOþìQìçu òüôlO óBüAlg qA þøôpâ Bü Alg àü {üBPu
óõ^ þHøAnì QuA lÛPÏì wÞBPu QuA ïqæ ,Iønì þXñuBñÏì BG .lðA úPÖBü
Ao| |ÿlGA ûBñâ òýyBì àü Qükõùü ô Qýdývì wýèA .îýyBG úPyAk ûBñâ ô ïpy qA rýð þ×üpÏO
ûlülñvK ïpÖ BùñO ó@ ok úÞ lðA ûkpÞ þcApÆ xBvcA qA QuA RoBHÎ ïpy lüõãýì )2008(
ÿkApÖA. kkpâ þéXPì ZAôkqAok þPvüBG wßu ÿoôBü þG ,þéìBÞBð,þâlypýÛdO ,ÿoBãðA îÞ >þHdì îüpì < pPÞk
þì BñÏì òüA úG lññÞ þÇhO QìpÖ òüA qA úÞ ôØý×g,ûkpÞþGBüqoAîÞAokõgkpÖó@okúÞ
pG ëpPñÞ ,ÿoAlñPzüõg RoBùì lÚBÖ úÞ lyBG QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo

.lñyBG þì w×ð úG kBíPÎA ô kõg úG ïApPcA ,kõg þüBÂoA kõg ,ûBñâ,ïpy
ïApc þüBÂoA kõg êíÎrýð þìçuA ÿBøoôBGok
þì ûoB×Þ lÚBÖ úÞ úPzâ kAlíéÚ ûpýHÞ ûBñâ ô
ûrüpÒ ÿBÂoA ÿApG Ñôpzì ûAo BùñO ô lyBG
QüBu Jô (QuA úPzâ oõËñì ZAôkqA þvñW

| |)þðBPvýuúéèAQü@ BðAkõG ûBãð qA .koBãðA þì BùñO ô þñPyAlð Quôk úÎByA Ao kõg pG ëpPñÞ RoBùì úèõÛì þHønì ÿBø þ×ñì ûBãð îýðAk þì úÞ úðõãðBíø|#
óõOoõð ô äñýèoAk ,óõulüõük oôBG úG QHvð þ×ñì ô lG xBvcA àü BùñO ïpy )2014( oBñÞ ok Qìçu úG lñðAõPG ó@ ÿBÃÎA BO løk þì þßüsõèõülüA ô þHønì ÿBø úzülðA
þOlýÛÎ ÿBø }pãð ok úßñüA úÇuAô úG )1995( þì AlýK rýð ÿpPÏýuô úñìAk úßéG ûkõHð kõg úG úðõâ pø lñøk úìAkA kõg þâlðq úG pãülßü ÿpíÎ qA þüBÂoA kõg úèõÛì úG QHvð
Rnè Ücô ókpG Rnè ÑõÂõì wßu úG ÉõGpì óApãük ûBãð qA Àhy úÞ QvýðBìq ó@ ô lñÞ ØÏÂ þãñøpÖ úPuAõg òüA òýìBO ok þðAõOBð
úG lyBG þíð oAkoõgpG ÿA ûlðqoA ûBãüBW qA ÿpG xBvcA þ×ÆBÎ pËð qA ûlükpâ þÛéO þ¿hy .QuAoAkoõgpG þðæõÆ
RokBHìqA kApÖAqA ÿoBývG ûqôpìA úÇuAô òýíø .lñÞþìkõgþGBüqoAúG RokBHì ëpPñÞ .lñÞ þì kBXüA kpÖ ok ûBñâ ô þìBÞBð þé¾A Qýðô úýèôA Ùlø þñük ÿBøoôBGok
ÿpG Rnè Ùp¾ ó@ ok úÞ ÿoBPÖo ïBXðA úG ok ápPzì úzüo ôk pø ûBñâ ô ïpy ú^ pâA þüBø QýÏÚõì ok «B¾õ¿g þvñW RApøBËO êvð {üArÖAô êTì lýèõO þvñW úÇGAo ïBXðAqA
Roõ¾ ok ô ûkAlð óBzð êüBíO lyBG ûly oõËñì lðAõO þì ïpy òßýè lñyBG þì AoAk þ×ñì ØÆAõÎ ZAôkqA qA ZoBg ô kpì ô óq òýG ÈGAôo qA pýÒ þüBXð@qA BPuAo òüA ok ô QuA ûlükpâ oõËñì
kkpâ BñÏì kõg qA þéÞ þGBüqoA ok þ×ñì xBvcA þì oBíy úG þHønì IOBßì îùì ØüBÊô qA þßü kõg Bü ûp×ð àü wßu ïBXðA lñüApÖ ok úÞ
.lðõy þì ûBñâ xBvcA oB^k ,úGpXO qA þ×ñì þGBüqoA úG pPzýG ûBñâ xBvcA òßýè úÞ þuopG ok .),1991þéüpâ(QuA úPÖo ok kpünK þíð Roõ¾ þévð {üArÖA þßüpdO
ÿlñupgBð xBvcA úðõâ pø ày óôlG àì.kõy þì ÝçÆA ûtüô ÿoBPÖo ïBXðA 2175 ÿôo pG óAoBßíø ô )1995( óõulüõük ÿoBPÖo óAõñÎ úG þüBÂoA kõg qA þHønì RBýGkA
ÿBølìBýK ÿAoAk lðAõO þì þvñWoBPÖo óõìApýK úG QHvð Bì ÿoBýyõø ,ûBñâ lüõâ þì áBPñýéÞ òüA óBýì qA ly ïõéÏì lðlýðBuo ïBXðA úG óq
okô lyBG úPyAk þvñW þO@ ÿBùzñÞok þ×ñì îüA ûlðBuo ïBXðA úG Apð@ úÞ QuA ûBHPyA þéíÎ ûkõG þHønì ëõ¾A úG lÛÏPì úÞ ÿA úPuk kApÖA . QuA ûlükpâ kBü pÃì ô ØýTÞ ,þðBÇýy
ÿBøoôBG pG BñG úÞ ÿkApÖA úýéÞ BPuAo òüA kõWô êÞ þüõâ ,ïpy úèõÛì BG úÇGAo ok òßýè kõg óBðq püBu qA {ýG lñPÖo þì BvýéÞ úG pPzýG óAoôkqA úÞ ÿA úðBuBñy óBvðAô þhüoBO ÜGAõu|
ô ïpy lèõì óBð@ ok þüBÂoA kõg ïBXðA ÿkBÛPÎA þvñW ïpy .QuA ûly IßOpì Ao þøBHPyA kpÖ .lðkpÞ þì þÛéO ûBñâ úPyBãðA ïõìnì Ao þüBÂoA òüA qA þÞBc ûlðBì ÿBW pG îXñK ópÚ qA {ýK
úÞ þüBø àýñßO ÿpýâoBßG BG lyBG úPzâ ûBñâ }qoA þG qA þ×ñì þ×ÆBÎ úGpXO qA QuA RoBHÎ QuAlýK þüBÂoA kõg úíéÞ kõg qA úÞ oõÇðBíø ôo ok ôopG lýÞBO BG þHønì ÿBø úzülðA úÞ QuA
lñðAõO þì kkpâ þì úüAoA þvñW RAoôBzì ok lyBG þì þvñW þÚB×OA BG úÇGAook kõg ÿoBãðA pG þé¾A Qüoõdì ,oBPÖo òüA ïBXðA lðôo ok úG fôo ô ólG òýG äñW ô óAôo ô îvW ókAk oApÚ
ØÆAõÎ qA úPuk òüA óBìok Bü {øBÞ úG QHvð luo þì pËð úG .QuA ûkAk jo úPynâ ok úÞ Rnè QùW ok }çO ûly ûkAk oApÚ kpÖ kõg ûkq òìAk þvñW êüBvì ô wßu þâkBPÖA AlW
RçüBíO ô Bø úPuAõg JõÞpu ô ólG qA xpO ÐÚAô Bø ÿlñG QýèôA xAook kõg òüA úG þzhG
.lðkpâ lñì ûpùG þðBìok RBìlg qA þ×ñì pXñì kõg ólG BG kpÖ ØýÏ ÉBHOoA úG þðBívW ô kõg þHønì ÿBø }pãð ok òßýè kkpãýì .)2002 ,ólâ@(lðA
.kkpâ ïpy JApÇÂA qBu úñýìq lðAõO þì ûly qAô kõy þì kAlíéÚ fôo úýÞrO ÐðBì ó@RBýñíO kApÖA þâlðq ok þHønì ÿBøoôBG {Ûð ûqôpìA
Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô ÿkBy îýñÞ þì þvñW Qìçu qA QHd¾ þPÚô þuopG xBuA pG . lðBüBíð þì oBßðA êGBÚ pýÒ
pPùGwßu,pPùGwßu| |:úÞ}õâok ÿApG )2015(NõèBâ þXñu pËð pHPÏì óBìqBu
þXñu pËð ok úÞ þüBßüpìA QÏíW l¾ok 56
Iønì úÞ lñPyAk ïçÎA lðkõG ûkpÞ QÞpy
.lñÞ þì B×üA óBð@ þâlðq ok îùì ô þuBuA þzÛð
}qoA xBuA pG ÿkpÖ pø ÿApG QývñW úèõÛì
ok kõWõì þÎBíPWA ,þHønì ,þÚçgA ÿBø
ûBâlük qA úPuk ok lñÞ þì AlýK êßy Èýdì
úPzâ oõvðBu þüBÂoA kõg ÑõÂõì þHønì ÿBø
oBPÖo òüA ókõG þÏýHÆ pýÒ úG pãük ÿA úPuk ok ô
úPzâ ûoByA koAlð êTì lýèõO ok îø þzÛð úÞ
ÐìAõW luo þì pËð úG)2000 ,áoçÞ (QuA
lñðAõPG Iønì ÜüpÆ qA BO lðA ûkõG ó@ pG þãñøpÖ
qA ÿpzG ÿlñì RolÚ ÿBøoBPÖo þgpG pG þèpPñÞ
ó@ ÜüpÆ qA BO lñyBG úPyAk þvñW êýì úéíW
ô ëkBÏPì ÿBÃÖ àü ok þâlðq óBßìA ó@ ÿBÃÎA

.)2005 ,pPvýìBG (lñüBíð AlýK àýðõìoBø
}pãð úÎByA ÜüpÆ qA äñøpÖ úÞ þüBXð@ qA

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

ô ûAo úÞ QuA þðApÎBy úéíW qA ZBùPGA ïõu qôo
úÞ þèBcokô kpÞ þì ëBHðk Ao ûkõO Jrc }ôo |!?þðôpýG Bü þðôok
þPc ô QyAk QýèBÏÖ úðAkAq@ JçÛðA qA {ýK
BG kõG õükAo ÿBø êâ úðBðpG QupKpu þOlì
BG úÞ kBPÖA óAlðq úG þìçuA ÿoõùíW JçÛðA :lüõâþì úÞÙôpÏì êTíèA Jp òüA #
þßü .ly kAq@ óAlðq qA ÿA úñìBg þéÎ QÆBuô ú`ð@pø pùy ok lðpýâQvì úÞkõy îßc pâ
qA IOpì þGçÛðA kôpu óAõñÎ úG úÞ ôA ÿBøoBÞ qA !lðpýâQvø
Qyok ô rüo óBâoBPu koõì ok Bøqôo òüA
ëBXñW qA lÏG úÞ lñÞ þì Ýl¾ pñø ÿBýðk BG úP×ø îg ô aýK ok
óAlýì koAô ÿpãük qA wK þßü kôõýèBø þvßu
qA îø Bì úÞ lññÞ þì BÎkAô lðõy þì ÿpâBzÖA þzHc lýÏu lídì
p×ýñW< îðBg úðõíð ÿApG !îýPvø óBýðBGpÚ úéíW
|[email protected]|

lüBG úÞûkõG QGpÒok þðApüA RBüpzð óApyBð ëôAqôo| |
ô úÂpÎ óBýì þãñøBíø ïlÎ qA þyBð Ao ó@ Bø óõürüõéO ÿqôoõð úìBðpG

|.QvðAk BÂBÛO
ok úÞ ÿp×ð óõýéýì îýð þðApüA úÏìBW àü ok
þðBãíøoõÆúGpâAkoAkoõÃcBýðp×ýèBÞJõñW wè ok ëBu êüõdO óBìq ëBvìA| | #
þéßzì òýñ^ «BÏÇÚ ly þì ëBHÛPuA RBüpzðqA òýíø pÆBg úG ô kõG ûkBPÖA qôo úG wéXð@
oBGpKûoBíypøRBüpzðBùñOúðôQyAlðkõWô ô ëBc ókpÞAlýK ÿApG BO kõG þGõg Q¾pÖ
ÿBø ûoBíy úßéG QÖBü þì oBzPðA êHÚ qA pO ÿBø úìBðpG ÕApu úG úðBg ok ÿqôoõð ÿAõø
úG AõPdì pKô òýãñu ,òüpýy ,òýãðo ÿqôoõð .QÖo þðõürüõéO

òüA ؾô BG BìA .lýuo þì óAlñíÚçÎ Quk

< ly þì {hK þìçuA ÿoõíW ÿBíýuô Al¾
ÿApu ÿA ,óApüA < úGpPzýG úÞ koAk ïBð > ûlýLu
lídì Ao úðApO òüA äñø@ .QuA ÙôpÏì >lýìA
BÂo lídì ó@ ûlñðAõg ô úPgBu þ×Çè BÂo
òüA úÞ úP×â þ×Çè BÂo lídìô QuA óBüpXy
JçÛðA Qvhð ÿBøqôo óBíø ok Øýñ¿O ëõÚ úG ôA þvßu ÿBøõülüô àüqõì úÞ >rKõè
Iy ok Ao ó@ «B¿hy îø }kõg ô ly úPgBu ÿBùíéýÖ Quk ÿôo Bßüpì@ ÿpñø RBüpzð
|.QuAûkpGõükAoúGJçÛðAÿqôpýK ôAqAóAkpâoBÞàüúÞûkpÞBÎkAûlylñéGõðoõK
qA AlW ZBùPGA äñyõø úÞ Qvýð þßy ûkõGûlðBìôAôløkóBzðAo{ðBPvKkõGúPuAõg
qA þßü ûkpÞ þÆ þâlðq ok úÞ þüBøpývì |.lølG þGAõW ú^
úíørKõèp×ýñWîðBgrý^úíøúÞBXð@qAúPHèA| |
ôAoBS@úÎõíXì úÞ QuBìoõzÞ fpÇì óApÎBy ÿqBXì RBd×¾ ÿôo ápdPì Roõ¾ úG ûqôo îÒo úG óApüA eH¾ úìBðqôo úÞ îýPvø løBy ïkpÞ þì ÅõÎ úÞ Ao þðõürüõéO ÿBø ëBðBÞ
|.lñÞ þì qôBXO JBPÞ léW ûk qA óAkpâoBÞ ÿBÚ@ lüBy QuA õèô QðpPñüA úßHy ô pülì þøBzÖpy xôpýu úÞ þOçßzì ïBíO úìBðpG lñPyAk úÞ þOBðBßìA úG úWõO BG ïAlÞ pø
QívÚ Apüq úPyAk Ao ôA óBPvK óôok ólük l¿Ú BG Ao kõg ÿqôoõð ûoBíy ëBvìA koAk ó@pýGkpu ûkBu oBÞ Bø ó@ úýùO úÞ lðkõG ûlük áoAlO þüBø
ô ûlì@ Býðk úG Qyo ok ZBùPGA äñyõø rKõè îðBg ok úÞ þOôBhu pÆBg úG ó@ þðôpýG BHüq þOoõ¾ úG þuBñy pu óBâlñvüõð ÿoBßíø þGõg úG Ao óBykõg oBÞ þñÖ ÿBø ûôpâ ô kõHð ÿA
úG ôA pÏy óByõW úíz^ úÞ kõG pùy òýíøok óBzðok îø qôo pøô lðA ûlük úíø koAk kõWô ûkAk oBzPðA òüqô úéXì àü QìBÚ ok AõPdì pK ô ÿrüo úìBðpG îùì úPßð BùñO BìA .lðkõG ûkAk ïBXðA
ïBð úG þñìoA ÿpPgk àü BG úÞ þÛzÎ pÆBg úPÖpâ oApÚ îø ëBHÛPuA koõì úðBPhHyõg úÞ ÿBÃÖ kBXüA ô ûlññýG BG ÉBHOoA ÿoApÚpG ÿApG
ÿBøoBÞ qA þßü .kpÞ óAoõÖ QyAk >BýèBâ< |...kqoô þì oAp¾A {ðkAk ôA óAoBßíø ô pülì úG lüBG pÆBg òýíø úG .QuA | óApüA óõürüõéO îùì òüA ok úÞ kõG ÿqôoõð
úÞ QuA >?þüBXÞ ÿpK ÿA õO< úðApO ôA ÿBHüq | úìBðqôo òüA fApÆ >þGp úðAôpK< ûtüô úG úGó@ÿBøúìBðpGBùñOúðôkõGÜÖõìpPzýG| ITN
ïpg óõüBíø äñø@ BG þìAõÚ òývc ÈuõO oBývG ó@ ëBu êüõdO úËdè úßéG Qvzð ëk
ïoBù^ qôo| | |.Q×âlýyBHðúPvg Iy lýíc úG lüBG pÆBg òýíø úG .kõG IèBW
| .QuA ûly ûlðAõg óBìq onâok
úðBg ïBð úG óõñÞA îø óApùOok ZBùPGA úðBg |.Q×â lýyBHð úPvg {ðAoBßíø ô rýg
ô ûlýuo þãñøpÖ VApýì óBìqBu QHS úG óAõÒoA þøAo RpvñÞÿApWA ÿApG úÞBñýG Bíýu #
úÞ QuA þðAõÒoA Qgok ïBð òüA JBhPðA êýèk oBük úG kõg ûAo pu ûly Bßüpì@ô AkBðBÞ ïôk qôo
ZBùPGA äñyõø úðBg úG óBíè@ ok JpÒ | | RBüpzðô lýÎ
|:ûkôpu ó@ ÿoôk qA ZBùPGA ô ûlýDôo úðBg ok xBñy pu pÎBy òüA qA BO QÖo ) úüBu.ØèA.û (
| ólük konâþìôA þãèBu kõðqA ûBì àü úÞ úÞ þOBðBßìA ïlÎ ô ÿkBì Rçßzì #
ûoBíy àü úýùO ÿApG Ao þðBâlñvüõð lðAõPG
QuBXð@îðAõÒoA .lñÞ úÒlÒk úzýíø koô@ÐíW îø kpâ ÿqôoõð
QuBùñO îðAõÒoA| |
lüpâ|þì koAk îðAõÒoA| |
kõè@|óõg òýñ^ úÞòì ëk óõ^| |

lüpýãG xBíO )|818(300-4793 ûoBíy BG ”þzHc lýÏu lídì“ ÿBø JBPÞQÖBüok ÿApG 10

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
ëBu qBÒ@ àüpHO ÿBø ïBýK ô koAk úìAkA krüo|þìôpÖ ûlükqA ïkpø
Qýíýí¾ BG þñ×éO ú^ ô ÿoõÃc ú^ lülW Qu|ÿqAo ú^ òüA óAõÒoA
óBýì ok BìA .QuA óly ëlG ô ko ëBc ok
þì ûoByA ÿA úPßð úG ûBâÿqôoõð ÿBø ïBýK ?lü@|þì Bì ëk ÿArÎ BG ,oBùGoBGpø úÞ
.kpG þì Rnè {ðlýñy qA óBvðA úÞ kõy
Ùpc qA ú`ðBñ^ úÞ>áBK ëk òPyAk< lñðBì îXñK qôo
þì pGApG lñ^ ó@Rnè BùñO úð lü@ok êíÎ úG |!|!úð þOôB×O þG
úÞly løAõg êülHO þPzùG úG Býðk úßéG kõy
pËð úG úÞ ûly ÿoBâqôo ô qôo #
| |.lñPvø {üôqo@ok úíø ÝõÖ QÎpu {üArÖA RAqAõì úG luo þì
ó@ ÿA úPßð òýñ^ óBýG qA ókpG Rnè êýèk qA wK þßü rýð Bøqôo ,RBÆBHOoA ok ûkBÏèA
úPgBñyBð ÿBø RolÚ qõñø óBvðA ok úÞ QuA pG ÝpG QÎpu BG ô konâþì JBPy BG ÿpãük
úðBzð BìA ûlzð ØzÞ ú^pâ úÞ koAk kõWô ÿA
þGõg úG áBK ëk òPyAk BG óAõO þì Ao ó@ ÿBø .lüArÖA þìpíÎ ÿBø ëBu

|.kpÞ wc
>ïBýéüô< kõWô ok óAõO þì Ao áBK ëk pýSCBO
okBì lýíùÖ þPÚô úÞ lük ÿA úèBu ûkoBù^pvK
úðõã^ ,ûly çPHì óõg óBÆpu úG }A úèBu 48

.kpÞ koõgpG ó@ BG

óAõO þì úð þðBðõü ÙõvéýÖ àü ëõÚ úG
qA RolÚ þvÞ úð ô QÖpâ Ao QÎpu ÿõéW
BG lüBG òüApGBñG .koAk Ao óBìq òPgAlðA QÞpc
óôpýG úPÖo ôpÖ w×ð úÞ þðBìq BO QÖo {ýK óBìq
ØÚõPì rý^ úíø þðkq îøpG îz^ ok ô lüBýð
.kõy
,óBìq QÖpzýK BG úÞ lñðAk þì úíø úPHèA
ê¿×ì óBPuAk îø ó@ úÞ kõy þì lüBÎ ÿpýK
þG ÿpýK ÿBø úÂoBÎ qA þßü .koAk Ao kõg
>rÞoBì BýuoBâ êüpGBâ< úÞ QuA þOôB×O
õâBßýy ok >}Ao< óBPuoBíýG ok ôA okBì ûoByA >þüBùñO ëBu l¾< JBPÞ ûlñvüõð
lñP×âôA úG BøpPÞk úÞ þðBìqô kõG ûly ÿpPvG
QÖo ôA ÕApu úG Qvýð }okBì þâlðq úG ÿlýìA | |:lüõâþìôA.koAkó@úGþGõg
þøAõg ûlðq õO úÞ îðAk þì òì okBì :Q×â ô þG rý^ úíø úG QHvð úÞ luo|þì ÿqôo
"Alg" qAô úP×â òì úG "îèk" Ao òüA Apüq .lðBì óApãük ÿBø|þüõâlG qA úð .lüõy|þì RôB×O
ÈÛÖ okBì .løk RBXð Ao õO BO ïA úPuAõg îø ÿ|úðBÛyBÎ ÿBø|Ùpc pÆBg úG úð ô lüpG þì Yðo
eH¾ BO lðAonâ ÿlýìABð BG Ao Iy ô kq lñhHè óBíø qôo ó@ ô .lüõy þì }õhèk óBPÖApÆA
ô kõG ûlðByõK Ao õâBßýy þñýãñu ÙpG .ly
þíýy püq úÞ Ao ïBýéüô okBì úìlÛì þG BøoBPupK |!"ÿpýK" :lñüõâ|þì ó@ úG úÞ QuA ÿqôo
ûpXñKoBñÞ úG QyAlð QÞpc ÿBðô kõG þðBìok ÿqôo òýñ^ úÞ kpLu pÆBg úG lüBG BìA
ApÖ ëBu þu qA wK þgpG ÿApG QuA òßíì
|.lñøk óBzð ôA úG Ao ÿrý^ BO lðkpG râpø îø ëBu kBPzø qA wK ÿA ûlÎ ÿApG ô lupG
QzK ÿBø ÙpG ÿôo }pvK úÞ lük okBì úðõã^ úG þãPvG ÿpìA òýñ^ Apüq !lP×ýð ÝB×OA
åorG oBývG þÖôpc BG óBPuoBíýG äñýÞoBK |!koAk ÿpýK BG koõgpG ô þâlðq BG|óBvðA ókpÞ BO
okBì .>lñÞ þì Ì×c AoõO Alg !óBìBì< :úPyõð
|

ôA ok ô kBPÖA úüpâ úG ÿA úéíW òýñ^ ólük BG pg@qôo
{OBXð IHu óBíø úÞ lì@ kõWô úG þðBÖõO | áBK ÿBø ëk| ô lülW ëBu

|.ly
ÿBø ëk BG ÈÛÖ Ao óôok ÿBø úPgBñyBð !ÿo@
| |.kpÞwcóAõOþìáBK óBñ`íø ÿqôoõð ÿBø lüqBG ô lük #

óApùO úéXì

úG òýìq óApüA ok îuApì òüA úXýPð ok úÞ løk
qA óBýðApüAô lü@ þìok òýü@ô Qñu Roõ¾
oBñÞ ok úðBg qA óôpýG Ao olG ûkrýu wK ó@
lññÞ þìoArâpG QÏýHÆ òìAkô BøoBu úíz^
| |>...
ûkrýu òzW þãñüpük þuopG ÿApG BìA
ÉõGpì ÐGBñì þìBíO ,JõPßì ÐGBñì ÿôo qA olG
úG }oArâ ô lñyBG þì oBWBÚ óAoôk úG
ûkAkp×¾ Bü òükoôpÖokolG ûkrýu ÿoArâpG
úPyAlñK óApãzøôtK þgpG ôo òýíø qA ,lðA
ûBì òükoôpÖqôo òýíøkrýuolG ûkrýu #
ó@ú`hüoBOôolG ûkrýu ok .QuA ÿqôoõð ÿBø òzW qA ô
ûkrýu( qôo òüA óApüA þíuo ÿBø|îüõÛO
qAô QuA|ûly ÿoAnãìBð QÏýHÆqôo )olG
lðoôBG òüA pG þgpG.QuA þíuo RçýÇÏO
ólðAo ÿApG lüBG olG ûkrýu qôo ok úÞ
ok Ao þvdð ô lðôo óôpýG úðBg qA þvdð
,ok úG ûkrýu qA lÏG .lññÞok úG QÏýHÆ
ûlu ôk þßü qA {ýG olG ûkrýu òzW úÞ lðA .kpünK þì óBüBK ÿqôoõð ÿBø òzW
îýGBü þì ok pPzýG QÚk BG BìA koAlð þãñüpük ,>olG ûkrýu< òzW óõìApýK òhu
olG ûkrýu òzW þãñüpük ÿApG ÿløAõy úÞ ,óApüA þðBPuBG ô þéì ÿBø òzW pãük lñðBíø
.koAk kõWô þðæõÆ ÿA þñý^ úìlÛì ô kBüq {øôtK úG qBýð
ôÑõñO,lì@úP×âòüAqA{ýKúÞoõÇðBíø | òüA BG olG ûkrýu lñðBì þñzW ûtüô úG ,koAk
ô ,òýü@ àü ÿoArâpG ÿBø ûõýy þðõâBðõâ òüA úÞ þðæõÆ ÿ úÛGBuô ÿoArâpG ÿ ûpPvâ
óBýì ok oôBG àü pO jApÖ }pPvâ ÿ úñìAk ô Bø òýü@ ok Ùos þOApýýÓO óBìq ô úñùK
ô þuBñy ïkpì lÎAõÚ ÿ úüBK pG ,óBìkpì ok.QuA ûkpÞ kBXüA qôo òüA ÿ ûtüô îuApì
kBüq þãñüpük ÿ ûlñøk óBzð ,úìBÎ äñøpÖ ûkpÞ{yõÞóApùO úéXì QüpülìBPuAoòüA
| |.QuAó@ òüpOlñPvì ô òüpO úðAqoôkpg BO QuA
IWõì úG úÞ ÿA úGBzì îuApì òýñ`íø úñýìq òüA ok Ao Bø }pãð ô BøoBPyõð ,BøoBP×â
þøBâ@ ó@ qA þéGBG ô ÿpìõu ÿBø úHýPÞ |.lñÞ ÿoô@kpâ olG ûkrýu òzW
ïBð BG pìõu ok õð ëBu ÿBø òýü@ ,îüoAk óõìApýK ÿoBP×ãzýK ,qBÒ@ok QuApPùG
ûkqAôk >õPýÞ@< ïBð BG êGBG ok ô >åõíâq< ô klÎ òüA Bü@ úßñüA ô îøkrýu qôo ô 13 klÎ
îøkrýu qôo ok ô ûlýzÞ þì AqAok úG qôo QuA wdð þðApüA äñøpÖô óApüAokqôo òüA
.ûly þì oArâpG QÏýHÆ }õÒ@ ok þñzW qA ÿA úðBzð kõg òüA(.QuA ó@ ÿpünKBð ÿ úíéÞ qôoõð îøkrýu qôo êGBÛìok ëôlW |: îüoô@ îøApÖ úð Bü úPyAk
olG ûkrýu úÞ kõy þì oõ¿O IýOpO òülG ÿpýâoBÞ úGô þÂBüoqA óBýðApüA ÿæBG {ðAk ûly ûkoô@ ûlñgpÖ ô àýð þñÏì úG >lÏu<
úèBu oArø oBù^ îÞ Quk ÿA úÛGBu ÿAoAk QyAk úWõO ÑõÂõì òüA úG lüBG Qvhð
|).QuA ûpìqôo þâlðq ok ó@ |.QuA ÿBøqôo qA àü aýø ,þðApüA äñøpÖ ok úÞ
|.|.QuA þâlñgpÖ ô þüõßýð ÿ ûoBGok þPÚô BìA óBìq ok þüBKôoA äñøpÖ mõ×ð qA wK BìA | ûkpíy >ïõy< Bü >òíülG< ô >wdð< ëBu
olG ûkrýu îuApìô ÿoArâpG ÿBø ûõýy ô ëõÛÏì ÐGBñì îýñÞ þì QÚk pPzýG qôo òüA rýð äñøpÖ òüA ok úÞ lýuo óBüõ×¾ Qìõßc qA àü pø îýðAk þì ú`ðBñ^ úßéG ,ûlzð
ÿoArâpG ÿBø ûõýy ly ûoByA úÞ úðõãðBíø þì Ao ÿkBüq þhüoBO ÜGAõu BG lñPvì BG îø qõñø ô ,lñPvðAk þì wdð Ao 13 klÎ ÉBHOoAokô BHüq þüBø ïBð ûBìô úP×ø ÿBøqôo
ûkrýu JAk@ ô îuApì òýñ`íø ô olG ûkrýu îøkrýu ly úP×â úÞ oõÆ óBíø.îýGBü úPÖpzýK ÿoô@ òÖ ô þíéÎ ÿBø QÖpzýK ô óAkrüA Bü QÏýHÆ pøBËì qA þßü BG
ok úÞ lyBG þì ûkpPvâô RôB×PìoBývGolG úG ÜéÏPì ô koAk ïBð qôo pýO úÞ ûBì òükôpÖ qA ÿoBývG ëk ok «BÛýíÎ RBÖApg òüA ,BKôoA îøkrýu qôo ô ,lðoAk ô úPyAk óAlñLuBzìA
,QgAkpK Bùð@ úG óAõO þíð êý¿×O úG BXñüA ô )xlÛì( lñLu krüA Bü lñLuBzìA Bü úPypÖ BG úvüBÛì ok úÞ koAk kõWô óBýüBKôoA rýð þðApüA ÿoBízøBâ ok ÿlýyoõg ûBì pø
òükoôpÖ îøkrýu îýðAk þì úÞ oõÇðBíø BìA BPuôA ok ô ÿõéùK óõPì ok úÞ QuA ÿoAõâorG ô Qvýð îÞ Bø ó@ óBâoBíy ,þÚpy RBÖApg ,pPzýO ÿ ûoBPu¶ ó@qA úÞ koAk ïBð >qôopýO<
ïôk ëBvíýð qBÒ@ ô lyBG þì qôo pPzýO pýO qA qôo pýO åorG òzW ô koAk ïBð pPzýO ÿqôo òPyAk< lñðBì ÿpãükoBývG ÿBø ëBTì ÿôo qA óBýðApüA ô lyBG þì oô@ óAoBG ÿ ûoBPu
ô {üBýð ÿApG þðApüA óBìkpì ô ,þÎAoq |.lyBG þì ôA ïBð úG QuA óBâpýO òzW úÞ ûBì ëBíPcA< ,>äðo ûBýu ÿ úGpâ ólük BG lG òzW òýPvhð ÿApG Ao qôo òüA ,þãPvXg
lüõð ô oô@ óAoBG krüA ,pPzýO QyAlýìApâ >ïBGkpðpüqqA óly koqA wK ïõy ÿkAlüôo
þì kõg ÑoArì ô BøoArPzÞ úG àýð ëBu {hG || rýì ÿôo úðBg lýéÞ òPyAnâ ókõG ïõy< Bü | |.lðAûkpÞJBhPðA,ëBuóBâpýO
ô rHupu ô ûlýüôo ûqBO òýìq ok ô lñPÖo olG ûkrýu ÿ ú`hüoBO êÏð ókoô@ þvðBy }õg<,>úðBgrLy@ aýø ô òùÞ óõPì qA àü aýø ok òýñ`íø
ÿkBy úG þüApd¾ óBøBýâ ô êâ ûõHðA qA ûlñÞ@ qA Ao qôoõð òzW ÿ úñýzýK úÞ oõÇðBíø úÞ pãük þÖApg koAõì ÿoBývG ô >IuA ûkrýu( qôo òüA qA ,ÿA ûlñvüõð ô lñízðAk
qA ô lñPgAkpK þì þGõßüBK ô þüApu úðApO ô ok úG ûkrýu ÿ ûoBGok lñðAk þì lýzíW óBìq lðA ûlzð Bì äñøpÖ koAô óõñÞ BO úðBPhHyõg pPzýG ok úßéG lðA ûkpßð kBü ÿlG úG)olG
ô }@òPhKô þüApd¾ ÿBø ûrHu ÿoô@kpâ |: úÞ Qvø QüAôo îø )olG ûkrýu( BG qôoõð îøkrýu qA ,Bø JBPÞ ô BøoBPyõð
ûkrýuqôo,ÿkAlzýKûBy,lýzíW|...< | | |.lñPvøoô@ûlñgBìÿApGô |.lðA ûkpG ïBð úPvXg ô ûlñgpÖ ÿqôo óAõñÎ
|.lðly þíð êÖBÒ ûtüô ÿBø þÞAoõg ïpgôrHu ÿApd¾ok Ao)olG ûkrýu(qôoõð þì þðApüA äñøpÖ ok úÞ ÿrý^ BùñO BìA þèôlW >úýÚBHèA oBS@< JBPÞ úðõíð ÿApG | |
îøAoolGûkrýuÿBøòýü@qApãükþzhG | løk þì ïBÎoBGô lñÞ þì BKpG ûBâpgô úíýg lG< ,îýñÞ AlýK ûkrýu klÎ ÿ ûoBGok îýðAõO ó@ok úÞ koAk Bøqôo ókõG wdðô lÏu ÿApG
þì ïBXðA Ao oBÞ òüA þèAõPì ëBu òülñ^ ô {hG Qý¾Bg pÆBg úG 13 klÎ ókõG >ÜéÚ
12

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D. pG >úýÚBHèA oBS@< JBPÞ ok >þðôpýG< ô 111 BG þÎõð úG úÞ lñøk þì êýßzO þüBøoôBG
ÿõéùKÐHñìokúÞQuAþøBâ@óBíøÿúüBK úðõíðÿApG.QuAlðõýKokQyõðpuôpülÛO
American Board of Internal Medicine |:úÞkoAkkõWô ëBÖ ûtüô úG( ÿpýâ ëBÖ, ókBPvüA }õâ ëBÖ
ôkpvKôpPgk úÞ >úðBýzì´ <ô >úýz´ì|« | QhG, ó@ ókõzâ ô ÿrHu ókq ûpâ ,)ûqõÞ
ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| òükoôpÖîøkrýuqôo,lðkõGVpìõýÞÿõéÚ ô)QuAYüAoAoBhGôlñÚpíuokúÞ(þüBzâ
ZAôkqA îø BG óBùW ok oBG òýPvhð ÿApG ÿBø îuApì qA... pãük oBíypK ÿBø úðõíð
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ þcBßð ô lÛÎ óõ^ óBìq ó@ ok .lðkpÞ |.lñPvø olG ûkrýu qôo
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ ûpâ ÿ úéýuô úG ôk ó@ ! kõG ûlzð úPgBñy lñðBì úÞ olG ûkrýu pãük ÿBø òýD@ qA
ZAôkqA ÿ úüBK ,>koõŸ ì< ÿ úgBy ôk ókq ,oBíy pK ,qôoõð ô ÿoõu úHñyoBù^ îuApì
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ qA óBPuBG óBýðApüA óõ^ ô lðkBùð BñG Ao kõg ÿBø ÿqBG,QuA þñPyAk Quôk ô BHüq
AoîuApìó@,lñPyAkþøBâ@þGõgúGqAoòüA ,þÏíW úPuk ÿBø ÀÚoô Bø úðApO ,þøôpâ
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG ûkrýuqôoQhGïkóApvKôóApPgkûtüôúG ÿrK áAoõg ,þüApd¾ óBøBýâ ÿoô@kpâ
ô óApPgk rýð ûqôpìA ,lðkAk þì ïBXðA olG ,ÿoBÞoAõu ,þðApK ákBGkBG ,þìõíÎ ÿBø
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # þì Qýð ,þüõyBðq óBíýK òPvG ÿApG óApvK J@,óBðAõWþüõWkoôBíø,kByÿBø{üBíð
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW ØéÎ( îuo òüA.lñðq þì ûpâ ØéÎ ô lññÞ QuBø òýü@òüAqA þzhG ÿqBG J@ô þyBK
óBìq qA)olG ûkrýu qôo ok ókq ûpâ
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # óBìq ok ô ly }õìApÖ BHüpÛO >óBýðBýÞ<
qôpìA BO ô ly qBÒ@ ûoBGôk >óBýzñìBhø<
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse | |.QuAûlðBìþÚBG
||
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# ûlì@ òýñ^ >iüoAõPèA êíXìŸ < JBPÞ ok
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # |:|: QuA
,ly pøBÊ òýìq úG úÞ ÿkpì ëôA|<
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # úÞ Apüq ,lðlýìBð >ûBy êâ< Ao ó@ óBýuoBK
QuõK ókpÞ RôApÆ ô pvK wK ,kõHð êâ pG æA ôA þøBykBK
ïBð úðBýzì ô úýzì úÞ lðBì ôA qA ÿpPgk
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # ZAôkqA îø BG qôoõð ûkrýu qôo ô lñPÖpâ
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # lðqpÖ ûlXýø ëBu ûBXñK Rlì ok ô lðkpÞ
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # ô kõð óBùW ,lðkpìŸ óõ^ ô lðkoô@ kõWõG
|>.lðBíG ûBykBK þG ëBu oBù^
õì }rüo óBìok # úHñyoB^ òýG þPøBHy úÞ úðõãðBíø
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # ô óApùO ok ëôAlPì ÿqôpìA qôoõð ô ÿoõu .lðoAkÿpýÆBuAäñøpÖôBøoôBGokúzüoúÞ
ó@òùÞôêý¾AÿBøûõýyBG,åorGÿBøpùy þñÏì úG ólülñg ô ókpÞ ÿkBy úéíW qA
(818)343-0101 BùñO rýð ÿqôpìA olG ûkrýu ,koAlð kõWô ,ûpýO ô lýéK ÿBø úzülðA òPhüoôpÖ
ô úPyAk kõgpG Ao òùÞ òzW àü qA þìBð ÿ ûrHu ókpLu J@ úG ,þPy@ kBíð þuõGôo
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 BìóBÞBýðoBâkBüôòùÞòýü@úGþPøBHyaýø krüA úG ókAk úülø ÿ úðBzð ÿqôoõð ÿ ûp×u
, olG ûkrýu òzW ÿApWA ÿ ûõdð .koAlð løBy ÿApG ØéÎ ókq ûpâ ô >BPýøBð@< J@
corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO ,þðApüA ÿBø òýü@ pãük qA ÿoBývG lñðBì ô óq óBýì lðõýK ok QÏýHÆ okBì ókAk oApÚ
oôk kõg þðBPuBG ô êý¾A ÿ ûõýy qA BÛýíÎ úÞ þðAôk IuA ÿBø úÛGBvì kBXüA ,kpì
13 úÛGBu ÿAoAk ,ó@ þéÏÖ êßy úGô QuA ûly àzg õük ô óAoBG krüA {ßízÞ oô@kBü
| .Qvýð óApüA ok þhüoBO ÿ |.QuA þèBu
ûrHu ,Bì óAolK ô óAokBì úPynâ ok pâA ûkrýu îuApì qA þßü ókq ûpâ ØéÎ
þì Apd¾ úG qôo òüA ok Ao kõg ÿqôoõð ÿBø olG
ok Ao ó@ ,ûBýâ ô òýìq úG ïApPcA ÿApG ô ûkpG ô óBPuBG óApüA ok {ñüpÖ@ ÿ úðBvÖA
úGAoó@BìûqôpìA,lðAúPyBÞþìòýìq}õÒ@ ô ûBy òýPvhð ô pzG òýPvhð ÑõÂõì
úßO úßO ô îýñÞ þì JBOpK pãülßü ÿõu ÿAoAk >VpìõýÞ< ÿ ûoBGok þOBüAôo òPvðAk
|.îýñÞþì}A oBGòülñ^>BPuôA<ok,QuAÿkBüqQýíøA
{üBPuÿApGÿqôo,BìóBýñýzýK„olGûkrýu| | Ao ôA ô ûlì@ óBýì úG òhu VpìõýÞ qA
{ýK ëBu ok óAôApÖ óAoBG IéÆ ÿApG BÎk ô ûlýìBð pzG òýPvhð rýð ô ûBykBK òýPvhð
ô QÏýHÆ þârýÞBK ô QyAlýìApâ ÿApG ,ôo |.QuA
ûkõG óBð@ xlÛì ïõG Qvüq ô ,ó@ pøBËì JBPÞok >þðBù×¾A ÿ ûríc< ÿBø úP×â
þøBHOôþðApüôqôoûqôpìAúßýèBcok.QuA ÿBø úd×¾ >FBýHðæA ô ÅoæA áõéì þñu¶ <
|!QuAQÏýHÆ JBPÞok >ÿkõÏvì< ÿBø úP×âô 29 BO 23
ô 110 ÿBø úd×¾ ïôk léW >IønèA Zôpì<

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

ÿA ûpÛð ÿBø ûkpK ÿôo Ao kôõýèBø óBâoBPu #
,þÞkõÞ ÿBøBüöôo ok ,ïAlÞ pø qA ô îýñýG|þì
ok ÿA ûpù^ , óBìkõg þèBu óBýì ô þðAõW
þÏÚAô ûpù^ BG lüBy úÞ îýñÞ|þì îýupO óBíñøm

.lyBG|úPyAk ÿkBüq RôB×O Bùð@
ô Bíñýu óBâoBPu þÏÚAô ûpù^ óBýì RôB×O
,úPvG {Ûð óBíñøm ok úÞ ÿA ûpù^ ó@ BG àüqõì
úG ÉõGpì RBÏüBy úÞ kõy|þì oBßy@ þðBìq
ïkpì ô luo|þì NB^ úG RBÎõHÇì ok Bùð@ þâlðq
êÛð pãülßü ÿApG Ao Bø ó@ lükpO ô ày BG

.lññÞ|þì
óBâoBPu þüBñW ô þÛzÎ ÿBø ûlðôpK
ÿBø úv×Ú ok -kpì ú^ ô óq ú^ -kôõýèBø
ô QuA kõWõì wéXð@wè ÿBø ûBâkAk þðBãüBG
RBd×¾ qA þÃÏG RBÎõHÇì úÞ ûkBPÖA ÝB×OA ûBâ
ûkpÞ NB^ kõg RBüpzð ok Ao Bø ûlðôpK òüA

.lðA
óAõW ô BHüq ûoBPu kôô þèBOBð úÞ þðBìq
pø ô QvG pñâAô RpGAo ÜzÎ ôpâ ok ëk kôõýèBø
þâlðq úG þðAõW òüpýy ûlðpK ôk óõ^ ôk
QvðAõO|þì þvÞ ú^ ,lðkAk úìAkA kõg ápPzì

.lzßG Ao ôA ApñâAô RpGAo úÞ lñÞ oõ¿O
óBíø ô lñPÖpâ J@ qA Ao kôô þèBOBð lvW
ûoBPu ÜzÎ pýuA pñâAô RpGAo úÞ ly ÐüBy óBìq
ûAopuqA Ao kôô þèBOBð úßð@ÿApGô ûly ÿpãük
}kpâ àü ok Ao ôA ûly oõHXì koAkpG kõg
Bø J@ óBýì úG ÜüBÚ qA þüBüok þdüp×O

.kõy QcAo ôA py qA ô|úPgAlðA
ÿBK kôô þèBOBð þðBùâBð åpì pÆBg úG|úPHèA

óBzßùÞ ok úÞ þðBâoBPu lñðBíø kôõýèBø óBâoBPu ÿBýðk
.QuqAo ô rìo pK ,lñðq|þì àíz^ Bì úG Bø

àü BìA .kpÞ ZAôkqA >òüoAk þGBG< BG ÜzÎ òüpPzýG ô QuA þüBíñýu RBüpzð qôo ûsõu ô kkpâ Bùð@ úWõPì Bø ûBãð ïBíO BO kõy|þì UÎBG úXýPð BìA .ly ûlýzÞ ûBâkAk úG rýð pñâAô RpGAo
ok ÿpãük ûoBPu ÿBK úÞ pãük þÛzÎ ÿApWBì ïBíO lðAõO|þì úÞ þèBc ok .koAk Ao óBâlñðAõg ûoBGok úÞ lyBG þOBÏüBy ëBHðk úG Bø }õâ ïBíO þWôA ÿApG úÞ kõG þøBâkAk úG úýHy ûBâkAk
úG úðBÛyBÎ ZAôkqA òüA BO ly UÎBG ,kõG óBýì qA BìA .lyBG Bø QýÏÚAô qA oôk RBÏüBy òüA ûkBPÖA Bø óBGq pu úG kôõýèBø óAkpì BG Bùð@ ÈGAôo
ïkpì ,þÞrý^ lyBHð BO< :lñüõâ|þì pãük ÿõu .kpÞ okB¾ ÿAo óõvLíýu
.kõy pXñì ÿA úðBñýãíÒ þüAlW .QuA ok óAkpì qA pPzýG rýð kôõýèBø óq óBâoBPu
þvßu ô BHüq ûpù^ >qpýLuA þñPüpG< .>Børý^ lñüõãð ÿBø þüAlW , þK ok þK ÿBø ZAôkqA Bü ô þüBHüq , þðAõW .lðoAk oApÚ RBÏüBy xopýO
ô ókpÞ ZAôkqA úÞ QuA ÿA ûoBPu NBK þÛýuõì BG ,Qynâok {ýK ÿlñ^ úÞ >ÿkAolðBu< kôõýèBø óAkpìô óBðq úðBâlñ^ ÈGAôoô úðAoôBGBð kôõýèBø óq óBâoBPu þèBu óBýì ÿBø úGmBW 16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ûlðpG ô kôõýèBø ÿBðAõO úzýKpñø þƒèrƒãñýÞ òƒG .lñPyAk Ao {ÚBÛdPuA .lðBzÞ ÉõGpìBð ÿBø RôBÃÚ ô óAoBãðpHg pâA .koAk Quôk Ao óly AlW
òüA .lñÞ ZAôkqA ôA BG løAõg|þì oBßuA ûrüBW úG õéyAlÒ@ ûpùy úßð@ Ädì úƒG BƒìA qA úzýíø QGpÒ ok þðApüA ÿpñø úÏìBW ok úG ôA úÚçÎ ,lðkõG ûkpßð ÿôBßXñÞ óBuBßÎ
pÆBg úG þèrãñýÞ òG úÞ QÖpâ BK þðBìq úÏüBy îéýÖ òƒýèôA ok ÿqBƒG BƒG ô QƒÖBƒü ûAo kôõƒýèBƒø àü óAõñÎ úG õéyAlÒ@ ûpùy ô ÐüqõO äñyõø þÚBG úÏüBy lc ok óly AlW ô ókpƒÞ ZAôkqA
þðApüA äñøpÖ ô õéyAlÒ@ ûpùyBG þüBñy@ lyoBßuA ûrüBW QÖBüok lƒülƒðBƒÞ ÿkôõƒýèBƒø ÿBø þPhuqA lÏG úÞ ûly kBü ÿpñø ÜÖõì Zôq àü ok úÞ lì@ êíÎ úG ØyBÞ þPÚô BìA .lðBì|þì
RBìlÛì lñÞ {ƒøAõƒgôAqA BƒO QƒÖpƒâ îýí¿O úÞ ly|úP×â AlPGA ok .ly qBÒ@ôA ûoBGok RBÏüBy úÞ lðlýuo ÿA úÇÛð úG kBüq ÿBø }çOô óAôApÖ >olðBvßè@óõvýW< BG QƒÖpƒâ îýƒíƒ¿ƒO Iƒy
þðApüA àHu úG Ao }pvíø BG ôA ZAôkqA îuApì oBù^ô lñÞ ZAôkqA kõg þÞkõÞ óAoôk ÿqBHíø
úG êülHO úÏüBy òüA ,kõy AlW ôA qA lσG qôo
.lñÞ îøApÖ rýð úÏüBy òüA òPÖBü QüõÛO ZôA .ly QýÏÚAô
úÏüBy òüA QÛýÛc óly òyôo BG þPÚô þðBíùýì àü ok ôA úÞ kõG {ýK ûBì úu ôk
úÞ ly qBÒ@ ÿpãük óBPuAk ,kpÞ {ÞôpÖ JBPy þPýuõükõPuAok ÿA úðBgok þ¾õ¿g
ïBð .kõG |24 óBXýø pK ëBüpu {üBƒíð BƒG óBìríø
òüA ok þzÛð ÿApWA pÆBg úG õéyAlƒÒ@ ûpùy !kpÞ ZAôkqA óBðBíùýì qA þßü BG ûkq
Bø óBGq pu pƒG pƒãük óBƒìq pƒø qA {ƒýG ëBüpu >qpýLuA þñPüpG< ZAôkqA|òýìõu òüA|úPHƒèA
úÞ kõƒG úƒñýìq òƒüA ok lƒülƒW RBƒÏüBƒy .kBPÖA
AlW pãülßü qA ÐüqõO äñyõø ôõéyAlÒ@ ûpùy .QuA àüqõì þvßu ô óAõW ô BHüq ûoBPu
}õâ úG pHg .lðoAk úÞoBPì l¿Ú Bü ô lðA ûly úÞ ÿlðõéG ô BHüq pPgk óõPéýø wƒüoBƒK
QéÎ ôA ô lýuo îø óApüA ok õéyAlÒ@ ûpùy okBì ûpù^ qA þßü ô koAlð ëBu lñ^ ô þu qA {ýG
òüA þðApüAõükAo Èg ÿôo ûpùy BìA .ly BüõW Ao
êýèk úG òì úÞ Q×âô kpÞ IünßO Ao RBÏüBy þðõürüõéO ܃Öõƒì ëBƒüpƒu þƒvƒßƒu ÿBƒø
ok {üBíð ÿApWA êýèk úG äñyõø ô ÿoAkpHíéýÖ úG , kõG >ûkBu þâlðq< Bƒü |Simple Life
pãük ÿBøoõƒzÞ ô Bƒßüpƒì@ ؃éPhì ÿBø QèBüA úßñüApPíùì úíøqAô þvßu ÿBø úGmBWpÆBg
Ao ókõG îø BG Q¾pÖô îýPvøoBPÖpâ þPhu úG úWõO QuBø óõPéýø ÙôpÏì óAlðBg pPgk
.îýPvø xBíO ok pãülßü BG þñ×éO BìA .îüoAlð ûkpÞ IéW kõg úG Ao kôõýèBø ÿBøkpì qA ÿoBývG
óBPuAk kôõýèBø ôBßXñÞ óAoBãðpHg BìA
BO|úPuAõg Bùð@ qA QýK kApG úÞ lðoAk ÿpãük .lñÞ|þì ÿqBG úGpâ ô }õì Bùð@ BG ô
qA óõPvð@p×ýñW qA ûoBGôk þüAlW êƒcApƒì óBüBK BG «ApýgA ô QuA þÚpy ÿBøkpì úG ôA úWõO BìA
qA þßü úÞ >BüpËð îu< ïBð úG þðApüA kpì àü
.lññÞ ÿoAkkõg ó@oBzPðA BG BO ûly Bñy@ QuA ÿkB¿PÚA ÙôpÏì ÿBø ûpù^
úG úÞ þðApüA úüpzð àü ok ó@ oBzPðA þèô puApu ok ÿA ûpýXðq JçÞ QüBð úévéu àü îø
ÿpýâ ûkpg UÎBG lðAõO þíð QuA þuoBÖ óBGq pPzýG þðApüA Qüpülì qA ôA .lññÞ ÿqAlðA ûAo Býðk
ô þüBßüpì@ ÿBø Qüpülì BO ûlì@ {yõg
.kõy ÿkôõýèBø óAoBãðpHg qA QýK kApG
oApÚ òüA qA ÿkôõýèBø óAoBƒãðpƒHg óBƒPuAk .þüBKôoA
qA ÿA úðBg< îéýÖ ólük qA lÏG QýK kApG úÞ QuA BG úÞ Q×â >QýK kApG< qA lüBG wßÎpƒG
õéyAlÒ@ ûpùy úWõPì }pßÖ ïBíO >úì ô òy ok þðApüA ÿBðAõO ûoBPu õéyAlÒ@ ûpùy oõÃc
òüA ÿõülüô þèõW BñýéXð@ ÿõéW BøoBGô ûly JnW þðApüA ÿBø óq ÿõu úG }pËð ,kôõýèBø
krð ôA ÿqBG ô ûpù^ qA ô ûkpÞ ByBƒíO Ao îƒéýÖ BG ôA ÈGAôo BO lükpâ IHu pìA òýƒíƒø ô ûlƒy
àü úÞ ÿoõÆ úG .QuA ûkpÞ ØüpÏO }pvíø
BO ô ûly úðBg ápO úG oõHXì þèõW BñýéXð@ Iy .kõy ûpýO >þèõWõñýéXðA<
p×ýñW ô QýK kApG êéXì þuôpƒÎ þƒPƒÚô
.QuA ûkpG pu úG úPvWpG þÃOpì krð eH¾ óõýéýì àü qA {ýG ÿA úñürø Ùp¾ BG óõPvð@
kApG úÞ lðA|úP×â kôõýèBø ôBßXñÞ óAoBãðpHg ly oArâpG õHýèBì pùy ok þééXì p¿Ú ok oæk
ÿoAkpHíéýÖ RBvéW ïBãñø oBG lñ^ Ao QýK ÈGAôo úÞ lñÞ oõ¿O QvðAõO þíð wƒÞ aƒýƒø
ûpùy RBÚçì úG úÞ lðA ûlük |24 ëBüpu .kõy óBÖõO oB^k ÜzÎ ûlðpK ôk òüA þüõyBðq
kApG ô lðly AlW îø qA þOlì qA lÏG Bùƒð@
.QuA ûkpÞ õâ ô Q×â ôA BG ô úPÖo õéyAlÒ@ ZAôkqA òüA úÞ kpÞ ZAôkqA þèõW BñýéXð@ BG QýK
oõÃc úÞ BW pø QýK kApG pÂBc ëBc ok
õéyAlÒ@ûpùy ÿpãüqBGô Qý¿hyqA lGBü|þì .ly ûlýzÞ ÝçÆ úG îø
ÙçgpG þèõW õñýéXð@ þèô .lüõâ|þì òhu pu úG kôõýèBøôBßXñÞ óAoBãðpHg «ApýgA BìA
úßéG úð ëk àü QýK kApG úÞ lðA|úPÖBü Quk þhð
.lñÞ|þì þüõâlG ôA qA }pøõy úðBg |< îéýÖô |24 ëBüpu ûoBPu ÜyBÎ ëk l¾
.konâ|þì ú^ ûkpK QzK ok îýðAk þíð úÞ Bì
îø kôõýèBø ôBßXñÞ óAoBãðpHg |úP×â úG !QuA ûly >úì ô òy ÿôo pG ÿA
qôo Õôok úG úÞ oõÆ óBíø .Qvýð ÿkBíPÎA þégAk þâlðq úÞ QÖpünK lüBG|úPHèA
ô QuA óBykõg úG ÉõGpì kôõýèBø óBâoBPu
...Qvýð ÿoBHPÎA îø ûkrýu ô lñðAõO þíð óõürüõéO ô Bíñýu óBý^ByBíO
úÞ QÖpâ ûlükBð lüBHð Ao QÛýÛc òüA BìA .lññÞ QèBgk Bùð@ þ¾õ¿g þâlðq ok lüBHð
óBìpùÚ àü êTì |24 ëBüpuok õéyAlÒ@ ûpùy koõì ûoBPu qA úÞ þüBøBüöôo BG lüBG þ^ByBíO
úG êHÚ qA {ýG Ao QýK kApG úñd¾ òüA ô ly|úPzÞ
.lñÞ þâlðq koAk òøm ok kõg úÚçÎ
.QuA ûkpÞ JnW ûpùy ÿõu îø þðApüA óAlñìpñø koõì ok úéEvì òüA
ok Bùð@ úÞ Ao þOBíýí¿O lüBHð ô koAk ÝAl¿ì
17 úG {ýKBzýK lðpýâ|þì kõg þ¾õ¿g þâlðq

óApùO úéXì

ÿBøõükõPuA ô BøõOçK ok þPÚô #
óApãüqBG úÞ Al¾ ÈHÂ ô ÿoAkpHíéýÖ
qAô@ ô ÀÚo óBâoBPu ô kôõýèBø þüçÆ
BO ,lðoAk oõÃc Bùð@ ok Bø|úPypÖ pùy
,lñðAõhG qAô@ Bü ô lðôpG òýGoôk ÿõéW
løk|þì ÿôo þðõâBðõâô IèBW RBÚB×OA
ÝBPzì úÞ|þìkpì }õâúG ó@pHg pPíÞúÞ|
.koõg|þì ,lñPvø þüBøpHg òýñ^ ólýñy
òýñ^ úñd¾ QzK ok ô kôõýèBø ok úÞ ëBc
ÿBøõükõPuA ok lýñÞ îvXO ,lPÖA|þì þOBÚB×OA
óAlñìpñø Áõ¿hì úÞ Al¾ ÈHÂô þðõürüõéO

.konâ|þì ú^ QuA þðApüA
óAkõvc îz^ ô pÞ óBÇýy }õâ óõ^
îø Bø ÿkôõýèBø qA þðApüA óAlñìpñø ,oõÞ
àü Bùð@ qA ÿA|úPyo pø ok ô lñPvø pO ÿkôõýèBø

.lðpOæBG ókpâ ô pu
úÞ lük lýøAõg lýðrGpupâA BøõükõPuAok
oApÚ pâA .koAk ûoBßì oAqBG úG ÿkBüq QøBHy
pø qA ÿoAkpHíéýÖ úñd¾ ,kõy ÿoAkpHíéýÖ lyBG
luo|þì pËð úG BHüq ô ûly Býùì ô ûkBì@ QùW
BìA .kpýâ oApÚ òýGoôk ÿõéW QuA oApÚ óõ^
úñd¾ õéW qA pO þðlük þéýg úñd¾ QzK

.lýñýG þíð Ao ó@ Bíy úÞ QuA
BÚ@ .QuA ûlýyõK þßüô QuA Qhè þßü
þßýy òøApýK ô RAôApÞ ô QÞ úÞ lýñýG|þì Ao
ok oAôq oAõéy BG Bü ô oAõéy þG þèô ûlýyõK
qA ÈÛÖ QuA oApÚ óõ^ .QuA ûkBPvüA ÿA|úPÖo

ÿõükõPuA ok kôõýèBø ÿBHüq ûoBPu þèõW BñýéXð@
!?lüpÖ@ þèBXñW ú^|úPvWpG þÃOpì

úÞ þOBÚB×OA ú^ô ûly þüBßüpì@ô þßürßìô þíð þðõ×ñu aýø ÿBK úG úÞ luo|þì }õâ ÿpÇG BG ûkoõg îýð ÿBøAnÒ ÿBø ÙpÊ .lññÞ|þì .kõy ÿoAkpHíéýÖ ôA ÿæBG úG úñýu
ëõK {PGBG úÞ þOBÚB×OA óBíø .lPÖA þíð ó@ok .luo ûly õèô oBñÞ ô úyõâ ok õXG@ ô úGByõð ÿBø lì@ ô QÖo ëBc ok Qhè úíýð Bø îðBg
ô ûkpÞ kpXì Ao|úPvWpG þÃOpìô kõy|þì Zpg QupÞ lñG Bü luo|þì ûAo qA úÞ wÞ pø ô lñPvø
.lñÞ|þì pu úG Ao Iy BXðBíø îø Bø QÚô þøBâ BøõƒükõƒPuA pƒâA lƒýñÞ îƒvXO æBƒc .QuA oAqBG .lzÞ|þì æBG Ao {Lüq Bü ô klñG|þì Ao ôA
oõÃc úG ÉõGpì RBÚB×OA òüA qA þßü þðApƒüA ÿBÃÖ ô ÿkôõýèBø ÿBÃÖ qA ÿA úÎõíXì ô lðpýâ|þì Al¾ QvO BøoAkpGAl¾ Bü úüBK oBù^ ÿôo oõíüpâ .QuA ïpâ {üAo@
ok kôõýèBø lðõèô êãyõg ûoBPu þèõW BñýéXð@ lññÞ|þì JBhPðA Ao Bø úüôAq BøoAkpHíéýÖ ÿõG .lñÞ|þì êãyõg Ao þßü þßü þèlñ¾
pãüqBG QýK kApG BG úÞ QuA þÃOpì ÿõükõPuA ?kBPÖA løAõg þÚB×OA ú^ Bùð@ok lyBG ô lðA|úPÖpâ Ao Bø ú¾BÚo òìAk îø Bø óBPvýu@ þÃÏG .QuA ûlý`ýK BÃÖ ok AnÒ ÿõGôõXG@
ÿA úðBÛyBÎ ÿBøpu ô pu îø kôõýèBø MýO }õg ÿõükõPuA ,BøõükõPuA òƒüA qA þƒßü .æBG {ßG ,òýDBK {ßG lñüõâ|þì Bø óAkpâoBÞ kôk ÿoBãýu úüõùO ûBãPuk klì úG îø Bø QÚô
ô kôõýèBø åorG ÿBø ûoBPuqA úÞ QuA þÃOpì úÞ îø p×ð lñ^ ØKôpg ÿAl¾ þÒõéy òüAok
...pãük ÿBørý^ þéýg ô koAk .QuA ûlýuo VoA úGôA úG þÛýuõì ÿBø ûoBPu úG lðA ûlýzÞ qAok QÞõì Bü ô Bø þèlñ¾ ÿôo 18
þðApüA óAlñìpñø ûBãüBK æBc ô ûlüpg Ao ó@ þñÏü

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

qA þÃÏG úÞ kõy|þì lñéG þüBøAl¾ ô pu úG þÃOpì þãðAkpì ô RpýÒ åo BXñüA ok "òüo" þÃOpì óBGq þvýéãðA þzñì qA ôA îýí¿O kôõýèBø lðõè ûoBPu òüA úÞ BƒXð@qA
!kõG ÿoBÞ àPÞ ÿAl¾ ô pu :lñP×â óBPuôk ô qAõð óBíùì Bø þðApüA Bì úÞ lü@|þì }õW óôlG îøôAô kpýâ|þì JAõg ÿApG Ao þüBW ÕApu }õð ô pøôpÖ çýè ,}õâõâ êTì BO kpýâ|þì
ÿAl¾ ô pu !kõG ÿqBG ÜzÎ ÿAl¾ ô pu Ao ôA ûlýGAõg JAõg ÝBOA ok þÃOpì lðAlG úßñüA ÿBýðk úG îø ÿpu Bíñýu ÿBýðk qA óBìkõg òüpÖ@
oAlG@ûlýzÞô þéýu ÿAl¾ôpu !kõG ÅApPÎA .îýPvø QupK xõìBð kõy ûlñðAõg BO kpýâ|þì }püô óBùâBð ,lðrG qAô@
Büô !kõG ókpÞ RBOpK êüBuô ÿAl¾ôpu !kõG oôBG þèô ïkõG ûlýñy :lüõâ|þì îø BñýéXð@ .lñÞ|þì þüBíñøAo BXð@ úG úýÃÚ òüA úÞ ó@ ÿApG ôA .lñÞ FApWA äñø@ àü ô
òýñ^ Bíy úÞ lyBG|úPyAk QÛýÛc ïkpÞ þíð kõy|þì Qhè ÈÛÖ ûkõG|úPvg úÞ îø BñýéXð@ }õâ úƒG }pƒHg ô kôpðõè {ãñø@ ÿApWA qA êHÚ
...pãük ÿBøAl¾ ô pu oõÃc úWõPì þßüoBO ok ô kôo|þì ÙBdè pƒüq ô ÿpƒñø ÿBƒø úƒðBƒuo Yíu ô ëõÃÖ óAoBãðpHg
þèõW BñýéXð@ îðBg îßy úÞ lÏG ÿlñ^ BìA .lüoAk Ao ÿlG RkBÎ lñéG þÃOpì úÞ eH¾ .kõy þíð þÃOpì þèô ïBƒñíâ þƒüõƒükõƒPuA ÕApu úG lupð Bßüpƒì@
oBÞ Qvýð ïõéÏì :lñP×â ÿA ûlÎ lì@ æBG ëBc ok úÞ kõy|þì úWõPì ûqBO þÃOpì lñýG|þì kõg oBñÞ ok Qhè Ao BñýéXð@ô kõy|þì pHgôA úGoBHgA óBüôAo ûpgæBGô kkpâ|þì rùXì
îø ÿA ûlÎ ?QýK kApG Bü Qvø þÃOpì úG .QuA ûly þüBÇg ú^ oB^k ókõG kpXì úÞ þðBXýøpÆBg úGô lñÞ|þì AlýK|úPßu QèBc ô rùXì ÿõükõPuA ó@ úÞ ÿA|úPvzð ú^ lñøk|þì
êüpK@ ëôA úzýíø ëBu pø ëAôo ÜHÆ lñüõâ|þì kõg {ýK ô kq|þì óõGB¾ Ao {íßy êýèk òýíø ûoBPu ô lPÖA|þì úÖpu úG|løk|þì Quk ôA úG óBâoBPu ô Bßüpì@ þÛýuõì óBâorG úÞ þíülÚ
ó@úG îø óBìkõg úÞ Q×â åorG Õôok àü lüBG ÿBøkpì úÞ îñÞ|þì QGBS QùG ûpgæBG lüõâ|þì RBd×¾ô lðA ûkpÞ FApWA úìBðpG ó@ok kôõýèBø
.lñÞ|þì oAlýG Ao kôõýèBø ÿôoBHüq ÈuõƒO lƒðA ûkAk óôpƒýG BƒXð@qA Ao kõg }ôpÖpK
...îýDõâ|þì ûkrýu Õôok !lñPvø kpì , þðApüA ô óBXýø oB^k BñýéXð@ ,þÃOpì ÙçgpG BÃÚ qA ô Qvýð QvüoôpO úÞ þðApüA àƒü
ÿApWBì lÏG|úP×ø àü pÆBg òýíø úG õO wK lñÞ|þì ëAõEu ÈÛÖ ô kõy þíð IXÏO ô ôA òýG îø þOlì ô QuA þGõg ûlñðAõg
19 þíülÚ ÿõükõPuA ÿæBG ÝBOA ok Bùð@ ólýGAõg ô ûly ÿoAlüpg ûly J@pßy }pvíø
ÝBOA êgAk qA oBG òüA BìA .kõy|þì oApßO þÃOpì ?ÿkrð Quk òì úG ô ÿkõG BXñüA
.þñÞ FApWA Ao äñø@ BXð@ok þðAõO|þì
ô ÿqBHXèô ÿlðõèok úÞ îø þèõW BñýéXð@
þüæõÆ lü {ðApvK Quôk RkBvc àüpdO
þÃOpì ÕApu úG kõg ÿBøkoBâ ÿkBG BG koAk
qA ô lPÖA|þì ûAo þÃOpì óBøk qA J@ô kôo|þì

.lñÞ|þì úýùO ôA ÿApG kArýìk@ óBW BO Õpì pýy
úíø úG þèô lðôo|þì ô lñü@|þì úíø
úG þPc .lñßð qok þüBW úG pHg úÞ lñüõâ|þì
pPvÞoA ÿBÃÎA .lðrð ïk lñüõâ|þì îø þGBHÞõé^
òývüqõì lñ^ Bùð@ óBýì ô lü@|þì ûlðõè þèõW
ÔýéHO ÿApG äñø@ BO kõy|þì ûkAk BW îø þðApüA

.lñÞ AlýK ÿpPùG ÿõG ô äðo
BG îø Bø JBHÞõé^ ô kõy|þì Ñôpy Bø òüpíO
ÿAl¾ ÝBíu .kôo|þì ô lü@|þì þéÏG@ Õôk
lüõâ|þì þèô kqAlðA|þì }Apg Ao þèõW BñýéXð@
þÃOpì ÅõÎ ok BìA .îßy ÿAlÖ óBW ô pu
îø BñýéXð@ ô lðAõg|þì Ao úãñéK äñø~A {üApG
úÞ lñÞ úýùOõülüô àüqõì àü lü@þíð }lG
ôA BG úñd¾ ÿôo þðApüA óBâlñðAõg ÿBø ú¾BÚo

.lñ¿ÚpG
Ao Bø ú¾BÚo ÿqBHèk ô Quk úÞ þPÚô BìA
þzýK ôA qA úñøpG ïAlðA úDAoA ok úÞ lñýG|þì
îz^ þPhè ÿBø óBßO òüA úÞ lüõâ|þì lðpýâ|þì

.kqAlðA|þì oBÞ qA Ao þüBßüpì@ óAkpì IéÚ ô
úÞ kõy|þì Ñôpy BW òüA qA ApWBì ê¾A BìA
þG Iy ô qôo lñ^ qA lÏG þÃOpì Iy àü
ÿAl¾ ÈHÂ ô òüpíO ïBãñø óBùâBð þGAõg
qA ô lPÖA|þì þèlñ¾ ÿôo þèõW BñýéXð@
.kõy|þì }õùýG þGAõg þG ô þãPvg
ÿæBG úÛHÆ ok úÞ {GAõg ÝBOA úG Ao ôA {ðBPuôk
.lGAõhG QcAo BO lðpG|þì koAk oApÚ õükõPuA
lñ^ ëõÆ ok úÞ BñýéXð@ îø Iy ÿBø úíýð
úÛÇñì úG þÃOpì ÿõükõPuA úG lì@ô QÖo|úP×ø
xõø kõG ûkpÞ RkBÎ óBìkõg kBG@ þèô Bü þèô
puqA ïAo@xõðBýÚA êcBuok }A úðBg úG òPÖo
BO îGAõg|þì BW òýíø lüõâ|þì ô lñÞ|þì ok úG
pu úG BXÞ ok ôA úÞ kõy ôBßXñÞ pPzýG QýK kApG

.kpG|þì

óApùO úéXì

kBG ,áeovBHKìlÿÎõkìAqó@ôloýuBùoG AòpÖzW
Passover 2018 will begin in the evening of Friday, March 30
and ends in the evening of Saturday, April 7

,óõÎpÖ þâlñG qA êýDApuA þñG þüBøo pG óôrÖA þñG ÿApG Ao kõg QüoõìCBì ,}okApG )óôoBø( .kõíð Bøo êýð kôo oArýð ok ,ûkBùð ÿlHu óôok QuA óBükõùü úðBâúu kBýÎAqA þßü evK#|
,ÿpâkAlýG pG þøAõg QèAlÎ ÿqôpƒýK úƒðBƒzð ïkpì ókoô@óBíüAqA wKô lðkAk fpy êýDApuA pvK ó@ óõ^ ô QÖpâ J@ qA Ao ÿô ,óõÎpÖ pPgk RpÃc - êýDApuA þñG oAõâorG pHìBýK ïBð úG úÞ
þuõì ïBýÚ .QƒuA êÆBGpG Ücôp×ÞpG lýcõO óõÎpÖp¿Ú þøAo Alg óBìpÖ ÕçGA ÿApG ,Bùð@úG pÂBc,lðkõGûkBùðïBð)þuõì(>úz¶ Ÿì<ôApGúÞ ÿõu qA ôA QèBuo úXýPð ô ûly òüª rìŸ -þuõì
þßüô QuA þãüBìôpÖ qA óBvðA þüBøo qBÒ@pu .lyoApßOoBG òülñ^ lì@ô QÖo òüA úÞ lðly þüBíñøAo BG ,lzð þðq aýø pƒýy ókoõƒg úƒG úíø ô êýDApuA þñG ÿkAq@ÿApG ëBÏPì lðôAlg
pzG ô kõùü iüoBO ÿBùâpƒG òƒüpƒPðBƒzgok qA óBzð QùW ô kõg Qíßc xBuApG lðôAlƒg ûkpLu >kõgõü< Quk úG ókAkpýy ÿApG ïBüpýì
óApÎByoBÏyAô þHønì ÿBùGBPÞ ïBíOok .QuA QGp 10 AlPGA ,óBãíø úG {íýËÎ RolÚ ókAk ly åorG óõÎpÖ oBGok ok úzì ,òüA qA wK .ly .QuA þâkpGqA BùðBvðA
QèAlÎ óBìpùÚ ,þuõì RpÃc ,óBùW åorG kAq@ úG êüBì úÞ óBüp¿ì ô óõÎpÖ pG Ao Bu@ ûrXÏì p¿ìqA ,lì@{ýK ÿô ÿApG úÞ þSkAõcpSApGô
,evK ô QuA QÎBƒXy ô þƒñOôpƒÖ ,þƒøAõƒg ó@qA wK .QgBu koAô ,lðkõHð ïõÚ òüA ókõíð krð >óBülýì< òƒýìqpƒu ok wƒLu .Qƒhüpƒâ úG JBÇg lðôAlƒg ,RAoõƒO RBƒü@ pƒGApƒG
QèAlÎ ô þHéÆ Üc lƒýyoõƒg ÑõƒéÆ oô@kBƒü ,ÿpHÎ 2448 óBvýð ûBì 15 ok êýDApƒuA þƒñƒG }pPgk ô ly òÞBu >ôpPýü< ïBð úG þ¿hy úÞ óAlG< :kõìpÖ )îýøApGA RpÃc( ïBƒøAoô¹ A¯
óBüp¿ì þâlñG qA þüBøo qA wK .QuA ÿoôpK þâlñG -p¿ì ÿBùýâlñG ïBíO qA oBývG ûõßyBG qA wK ïBXðApu .QÖpâ ÿpvíø úG Ao >AoõLý¾< úG úÞ þñýìqpuok ëBu 400 Rlì úGõO óAlðqpÖ
qApýÒ úG Ao þâlñG Ñõðpø êýDApuA þñG úÞ QuA kBvÖ ô þÚçgA þâlñG rýð ô p¿ì þðBƒíƒvƒW êýDApuA þñGôôõÛÏü kôoô qA ëBu 210 Qynâ ok ô kõG lñøAõg IüpÒ )p¿ì( koAlð ÜéÏO Bùð@
ok ô lñðAk þì kôkpì lðôAlƒg pƒìAôA QƒÎBƒÆA BG lðôAlg ô lñPÖBü RBXð -óBüp¿ì þãñøpÖ pSA pG óBzüA úSBÓPuAô úèBð úG lðôAlg ,p¿ì úG wK .QÖpâ lñøAõg oApÚ JAnÎ ô þâlñG ok BXð@
óBìpÖ 613 êìBy úÞ( Bùð@ úG AoõƒO JBPÞ ÿBÇÎA¶ Ao õñ¶Go´ úzì ,ûkõíð úWõO óBüp¿ì îéÊ Rly úÞ þìõÚô ûkAk RBXð Ao óBzüA òì ,ëBu 400qA
:lññÞ þì oApßO kõg úðAqôo ÿBøBÎk þÚçgA ô þüBÃÚ ,þÎBíPWA ,ÿkBƒHƒÎ óôª ´lƒŸì þG ÐÂAõO IHu úG ôA .kõìpÖ óBð@ RBXð oõìCBì oApÚ úíÞBdì koõì ,ûkõíðoAkAô þâlñG úG Ao Bùð@
Bøo þâlñG Ñõð pø qA úzýíø ÿApG Ao óBzüA )QuA úPvüBy Ao kõg AlPGA ok ,QyAk úƒÞ ÿlƒñðBƒì òýìqpu ó@ þíýËÎ RôpS BG wLu ô kAk îøAõg
,Bì ÜèBg lðôAlg ,êƒýDApƒuA þƒñG õƒñzG< BìA ;QvðAk þíð þƒíý˃ΠQƒýèôö õƒvì òƒýñ^ {üBìq@ òüA ok ïBøAoôA .>kõíð lñøAõg ápO Ao
>QuA BPßü ÿAlg .QgBu >óôŸpø´ A¯ < ô úƒzŸì .lƒy pƒ¿ì ïqBƒÎ ï¹ BƒXðApƒu ô þðBíüA þG Apüq ,lì@ óôpýG lñéGpu rýð Qhu
,lðôAlg óBìpÖ úG þuõì RpƒÃƒc ïBƒýƒÚ ,êìBÞ oõÆ úG Ao kõg rýð oBG òüA ô kpßð þuBLuBð
pø ,îýËÎ úÏÚAô òüA ,lðôAlgoõPuk úG BñG lèõO BG .kõíð þùèA ÿBÂo ô QuAõg îýƒévƒO
lüBG xlÛì þíuApì þÆ ïBüA óBƒíø ok ëBƒu ëBu 400 òüA )ÜduA RpÃc( ÝBƒdƒ¿ƒýƒü
ô QüBÎo úG ØÊõì óBükõùü ô kõy ÿoô@kBü óBÏñÞ òýìqpu ok ÿô úÞ Ap^ ,ly Ñôpy QGpÒ
qA wK .lñPvø lýÎ òüA ÁBg ïBßcA ÿApWA QyAk ëBu 60ô kpG þì pu úG QGpÒ QèBc úG
óBüp¿ìpG lðôAlg óBìpÖ úG úÞ úðBâ ûk RBGp rýðôAô ly lèõPì )JõÛÏü RpÃc(ôõÛ³ Ϲ ´ü úÞ
ok óBüp¿ì úèBð ô óõýy lñéG ÿAl¾ ,lì@ koAô úG þãèBu 130ok ôõÛÏü .kõG IüpÒ óBÏñÞ ok
}kõg ,Iy úíýð ok óõÎpÖ ô QuBgpG p¿ì }A ûkAõðBg ûApíø ,þèBvƒßƒzƒg ÑõƒÚô QƒéÎ
qA BO QuAõg Bùð@qAô QÖo óôpøAô úzì þKok RpÃcúÞApüq,lyp¿ìïqBÎ)p×ð70B« ÏíW(
BG ô kõG ûlýuo p¿ì oõzÞ RoAl¾ úG Øuõü
.lðõy ZoBg p¿ì pGApG ok Ao òýìqpu ó@ ,óAôApÖ úé© Ò òPƒyBƒHƒðA
òPgBu kAq@ok óõÎpÖ þðBìpÖBðô þ`ýKpu
QGp ûk ólì@ koAô þé¾A êüæk qA ,óBýðApHÎ .kõG ûkpÞ ïôBÛì þÇdÚ
pGApGokpøBËùG ,úGpÂpøqA wK ÿô .kõG þùèA pýTÞ ô oôoBG oBývG p¿ì ok ôõÛÏü óAlðBg
Rçßzì ÐÖo ÿBÂBÛO ô ly þì îýévO lðôAlg òýñ^ ÿôpýð qA óõÎpÖ úƒÞ BƒXƒð@ BƒO ,lƒðlƒy
ÐÖo ô {üBzâ ûløBzì qA wK BìA ,kpÞ þì Ao òPÖpâ ûlükBð BGô ly óBuApø þíýËÎ QýÏíW
qAô QÖpâ þì ApÖ AoôAoôpÒôpHÞ ûoBGôk ,pÇg Qhu oBÞ úG Ao Bùð@ ,Øuõü RpÃc RBìlg
ÿApG þðBâkpG úG Ao êýDApuA þƒñƒG ô kpƒÞ oAkAô
.kpÞ þì ÿoAkkõg lðôAlg óBìpÖ ÿApWA QéÎ úG .QgBu ëlHŸì óBüp¿ì krð ÿoBãƒýƒG
Ao RBGp qA þgpG ÑõÚô ,þuõì RpÃc þXñì oõùÊ pG þñHì oBGok óBíXñì þüõãzýK
ólýñy BG lüBy BO kAk þì ÑçÆA óõÎpÖ úG pPzýK óAkAqõð úíø úÞ kAk oõPuk óõÎpÖ ,ïõÚ òüA ÿApG
,rýð ÑõÚô qA wK ô koAkpG þðBìpÖBð qA Quk ,pHg BìA .lðqBu ÝpÒ êýð kôo ok Ao êýDApuA þñG oõÞm
BO kõG ûkBì@ )óõÎpÖ ÿBùñýøõO kõWôBG( ûoAõíø ô >kõ„ g¶ õüŸ < ÿBùìBð úG ÿkõùü pPgkô okBì àü
ô lñÞ lñéG BÎk úG Quk «AoõÖ óõÎpÖ QuAõgok BG BG ,lðkõG óBýðApHÎ ÿBøBìBì úÞ )îüpì( >ïBüpýì<
úÞ løk þì óBzðpìA òüA .kõy çG ÐÖooBPuAõg Ao ÿpHÎ óAkAqõð ,þùèA xpO qA þyBð ÿoBÞAlÖ
óAoBßøBñâ ô óApüpy JAnÎ úG þPc oBâkoôpK lðôAlg Qýzìôo òüAqA .lñPyAk þì ûBãð ûlðq
pPÏüpu ú^ pø úÞ QuA êüBì ô Qvýð þÂAo þXñì {Ûð BølÏG úÞ Ao ÿpvK BO QÖpâ oApÚ ó@pG
ûk ,òüApGBñG .kpünLG Ao Bùð@ úGõO ô QƒzâqBƒG qA pOkôq ûBì úu ,QÖpâ þì ûlùÎpG Ao ïõÚ òüA
úG ÿô úÞ lñPvø Alg ØÇè úðBzð oõÞnì QGp .lüBíð BÇÎ >kõ„ ¶gõü< úG óBíüAq þ„ ÏýHÆ lÎõì
ô kõg ëBc úG óBíèBÊ pPzýG ókpÞ Bøo ÿBƒW Ao }lðqpÖ oB^Bð úG ûBì úu òüA qA wK kõ„ g¶ õü 20
òPgBu koAô BG ,ókõG Bùð@ ÿBñÖô ÿkõGBð løBy

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Büo@RBìlg ÿApGëôAÉpyúÞløkþìoAlzøóBvðAúGp¿ì fç¾Aô QüAlø l¿Ú ,IükCBO ïBð úG þOBGpÂ
ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG úðõâ pø qA óly Bøo ,lðôAlg úðB¿èBg þâlñG .koAk Ao óBð@
.QuôA pýÒ þâlñG :p¿ìqA Zôpg
óApüA ÐQÖBÚñôì ÑQpÊuB×AcokpP,ÖþkuúG.ÿÉõkGòpìPãoõñyìAAôúoýékÞïBXðA úðBzð qA þßü ,QÛýÛc ok ÿoô@kBü òüA ,QGp òüpg@ qA {ýK ókoõg QGpÊ| |
òýèôA ok .QuA lðôAlg RolÚ úG óBíüA ÿBø ûkAõðBg úÞ kAkoõPuk êýDApuA þñG úGoBâkoôpK
(310)234-9770 úé¾BÖçG lðôAlg ,óBìpÖ ûk úÎõíXì qA óBìpÖ eGm Ao >e´v¶K< þðBGpÚôoBýPgA Ao ÿlñ×uõâ Bø
êýDApuAþñGZôpgÑõÂõì,kõgþÖpÏìqAwK úðBzð úG Ao þðBGpÚ òüA óõg úÞ kõG ïqæ .lññÞ
QÊB×.cÿpkPÖòkPúãGñúyÏAWôAopkìóóAôplüAGÐúÖìBBñðìQèBÞô ó@pÞm,IýOpOòüAúGôlñÞþìóAõñÎAop¿ìqA ÿBùGõ^oBù^ôok¹p´u pG êgAk qA Alg úG óBíüA
lý×u RoõLuBK ÜèBg þüBuBñy ô lýcõO BG }qoA îø Ao úÏÚAô ZoBg ó@ qA eH¾ BO ô lñèBíG kõg úðBg óôok
Mýy órýPýu .lðAkþìóBùW óõg òüA úGpg@QGp ïBãñø lðôAlg .lðõzð
ô Øuõü RpÃc óBìq ok p¿ì òýìqpu pËñÖp¾ ïõÚ òüA úG ókq QGp qA ,ûkpÞ úWõO
þðApüA RoõLuBK-| oõzÞ òüpOlñíOolÚ ûko ok þuõì RpÃc oBývG úéXÎ BG êýDApuA þñG wLu .kõíð þì
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - oApÖ Bü Zôpg ,êýèk òýíø úG .kõG fpÇì óBùW þP¾pÖ kBüq JBPy êýèk úG ô lðly ZoBg
fçu þG ô ØýÏÂ óBâkpG qA þíýËÎ ûôpâ wK .lññÞ ûlì@oô Ao óBzüBøpýíg úÞ lñPÖBýð
kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| «BHüpÛO ÿpìA ,ó@ qA óBzüBø ûkAõðBg BG ûApíø oBLvøo ô lñPhK )B¿ì( pýÇÖ Roõ¾ úG Ao ó@
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| p¿ì qA úÞ þPýÏíW .lðly
,ëB×ÆAô óBðq pýÒ úG ly ZoBg
oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| ô ûkBýK kpì oArø 600 êìBy
ÿkõùüpýÒ ïAõÚApãükqA þøôpâ
qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| .kõG
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ ÿApG pãük oBG lðôAlg
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA qA kõg RolÚ òPgBu óBüBíð
úuõuô Ao óBüp¿ì ,õu àü
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O ô lññÞ IýÛÏO Ao ïõÚ òüA úÞ kõíð
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok - êýDApuA þñG úG ,pãük ÿõu qA
ôkoA Büok pGApG ok BO kAk óBìpÖ
þâlñøBñK ô ZAôkqA ,óBükõùü úÞ ëBc òüA ok .lñðq
þì BñãñO ok õu ôk qA Ao kõg
(310)234-9770 þuõì RpÃc úG Alg ,lðlük
Ao J@ Qíu úG QÞpc oõPuk
1388 Westwood Blvd Ste. 202 ÿoBíy úßð@qA wK .kõíðokB¾
21 Los Angeles, CA 90024 kõg ÿõÚ óBíüA BG óBükõùü qA
qA þßü ,lðly J@ êgAk
úG iüoBO RArXÏì òüpPâorG
ly úPÖBßy Büok .QuõýK ÑõÚô
qA ,îýËÎ QýÏíW ó@ ïBíO ô
þìBãñørýð .lðkpÞonâ ó@óBýì
pýãPuk lýìA úG óBüp¿ì úÞ
.lì@þìoBíyúGòßíìBð úG ,lñPzâ ûly úPÖBßy pývì koAô Bùð@ ókõíð
qAþßüAokõg,p¿ìóõÎpÖ,pãükÿõuqA ô lñPzâqBG kõg ÿBW úG BùG@ ¹oBâkoôpK pìA
ÿAoBü Ao þvÞ ô QyAlñK þì óBùW óAkõHÏì {üõg ëBíÎA ÿAru úG Ao óõÎpÖ óBüpãzè
oBzÖ pSA pG rýð óBýðApHÎ .kõHð ôA BG ÿpGApG òüA ólük qA wK óBükõùü ô úzì .lðlðBuo
ÿBùèBu òüpg@ ok ÿp¿ì pãíPu óAoõìCBì okAoBøkôpuòüpOêéXìqAþßü,îýËÎúñd¾
þívW ÿBøoBzÖpüq Rly úG ,p¿ìok QìBÚA pÞm AoõO ok úÞ lðkôpu lðôAlg RolÚ Ø¾ô
ÿApG þðAõO ,êíÎokô lðkõG úPÖpâoApÚ þcôoô okqôopø,úPyAkïBð>Büokkôpu<ôQuAûly
.lñPyAlð óBüp¿ì îýËÎ RolÚ BG þüôoBüôo .kõy þì ûlðAõg eH¾ ÿçý×O
B« íýÛPvì Ao óBvðA òøm ,ÝõÖ koAõì ÑõíXì oBßy@ ûrXÏì àü ,p¿ì qA Zôpg ÑõÂõì
þì ÙõÇÏì lðôAlg RoBËð ô RolÚ ÿõu úG BølülKpGôAþíüAkRoBËðúðBzðôûkõGlðôAlg
ïBíO úÞ kõG þùèA Qýzìô QuAõg BùñOô lñÞ òüpPíùì ,ûrXÏì òüA .QuA óBùW Qyõðpuô
BG Ao êýDApuA þñG ïõÚ ô kq oBñÞ Ao ÐðAõì òüA BølÎõì úíøok úÞ QuA kõùü iüoBOok kAlgo
RBXð óõÎpÖ îéÊô p¿ì òýìqpu qA ÿlñéGpu òýñ`íø .kõy þì ÿoô@kBü Bøçý×O pPzýG ô
òüA ØüpÏOôpÞm úÞ QuA QéÎ òýíø úG .kAk qA ÿoBývG ÿApWA oõPuk AoõƒO úÞ þìBãñø
.QuAóBíüAúðBzð,úÏÚAô kAlüôo ó@ ,lüBíð þì ïçÎA Ao þHønì ÄüApÖ
ÿlÏG úd×¾ ok úìAkA qA Zôpg úÏÚAô ïôAlì pÞm .kõy þì pÞm îø

qA ûkAq Qvhð pvK lüpgqBG òzW -2 Alg ÿôpýð ô RBGp qA xpO QéÎ úG ,)kõG ÿpìA Ao îèBÎ ÿBÛGô RBýc þÏýHÆpýu úìAkA BìA óApùO úéXì
.òù¶ ³Þ êýDApuA þñG úG þHýu@ òüpPß^õÞ lñPvðAõPð þì QÏýHÆ Quk úG ûly ûkpLu ô }õWkõg êHÚ úd×¾qA úìAkA
ûkpíy þÛýÛc òìõö ì ,kõùü IPßì ok ,lñðAk :lƒýÎ òüA ÿoAnãìBð
.)úñPg( çýì Qüp¶G îuApì -3 .lñðBupG þìBíO ok lðôAlg þíüAk oõÃc .lðõy þíð
òƒzW( >Aõƒ¿ýìpƒ´G < qôo îƒuApƒƒì -4 Àì¶ BcqA þâlðq êdì ÿqBvÞBK -2 -p¿ì qA Zôpg lñðBì - {ñüpÖ@qA wK ÐüBÚô òüpg@ok þùèA ØÇèô ûrXÏì qA evK ïBƒð
ÿApWA Ñôpy ô ëBu ûkrýu úG pvK ólýuo ,AoõO ok oBâkoôpK eüp¾ óBìpÖ pGApG * .QuA ûly úPÖpâ óBüp¿ì úG ûly koAô QGpÂ
,pƒ¿ì qA Zôpƒg kõƒGkBƒü îƒuApƒì qA þƒßƒü .QuA kõùü òük þé¾A ÿBø úüBK qA ÿBøkArèôA åpì úG pXñì úÞ îøk QGp ok
.)òýéý×O ÿAõ¿ýì kAõì qA ÿkõùü pø þâlðq êdì ÿqBƒvƒÞBƒK :evK òýðAõÚ ûlürâ úG ólðBuo Iýu@ qA lðôAlg ,ly óBüp¿ì
qA léW àü ÿpýâApÖ óBüBK òƒzƒW -5 lÎõì ïBüA ólýuoApÖ qA {ýK úÞ QuA ÀìBc ØÇè òüA .kpÞ þyõK îz^ ÿpHÎ kArèôA óAlðqpÖ
ëôkŸ BâRBHyô óBvýð ûBì -1 onâ þñÏì úG >¹e´uBK< Ì×è BG AoõƒO ok þùèA
.pø´ ôqŸ BükõíéO,Bñzýì .kõy þì ïBXðA evK >ÿôlüô òPì< ,óBvýð ûBì ïBíO ok * .QuA ûly óBýG ókõíð îco ô òPv´W ,ókpÞ
,kõy ÐÚAô RBHy qôo ok evK úñük@ pâA * Bü ïlñâ ÑAõðA( pýíg ÿBñÏì úG >À¶ìBc< * þíð ûlðAõg Bøçý×O ok )óBøBñâ úG ÙApPÎA( ÿBùìBð úG ô lðA ûlýìBð >e´v¶K< Ao lýÎ òüA wK
qA {ýK úHñy YñKqôo úG óBâkAq Qvhð QýñÏO úýùO ó@ qA úÞ QuA ÿrý^ pø Bü ûlì@oô´ )õW
ó@ ûoBGok rýð ÝõÖ koAõì úíø ô lGBü þì ëBÛPðA ó@ .kõy : qA lñOoBHÎ úÞ kõy þì ûlðAõg rýð ÿpãük
.lyBG ó@ qA þÞlðA ÿôBc þPc Bü ûly ,eH¾ ÿçý×O ok ûBì òüA îøkrýu BO ëôA qA *
.QuA ÝkB¾ ïBüAok ÀìBc kAõì ÿoAløBãð Bü ûkB×PuA * {üBzâ îuApì úÞ AoõƒO qA þüBùzhG : BøB¿ì lýÎ BüpýÇÖ lýÎ
kôlc BO BùñO qôo òüA ok ÀìBƒc ókoõƒg * úG ûBñâ ,lyBG úÞ îø rý^Bð oAlÛì pø úG evK .kõy þì ûlðAõg ,lññÞ þì óBýG Ao >óBßzýì< Q¾pÖ p¿ì qA Zôpg ïBãñø óBükõùü úÞ BXð@qA
ô QƒuA qBXŸì JBPÖ@ ÑõéÆ qA wK QÎBu 4 Iƒy ólýuo ApÖ qA {ýK BO Anè .lü@ þì oBíy ÉBHOoA úÞ kõƒG oBýu ô xlÛì ÿlHÏì ,óBßzýì( óBð QhK QùW IuBñì pýíg úýùO ÿApG þÖBÞ
þìrýð JBPÖ@ÑõéÆqA wK QÎBu 5 BOpTÞAlc úðBg ÉBÛð úíø úÞ QuA ïqæ ,óBvýð îøkoBùƒ^ ô QÖpâ þì Roõ¾ óBßì ó@ok ïõÚ BG lðôAlg -pýÇÖ - ûlzð }pO „pýíg qA pürâBð ,lñPyAlð
úðõâ pø .kpÞ áBK ÀìBc kAõì kõWô qA Ao ok ,}AlÛýíø QG ÿBñG qA {ýK BO rýð BùýðBGpÚ ÿpHÎ óBGq ok úÞ lñPgBu pýÇÖ óBð ,ûkpÞ ûkB×PuA
.QyAk oBýPgA ok Ao Bùð@ óAõO oBƒýƒPƒgA ok evK ïBüA ok úÞ ÀìBc kAõì kpGoBÞ úG qBXì BùñO lýÎ òüA ok óBükõùü ô koAk ïBð >Bƒ¿´ì<
òüA ok )þÎpy pýÇÖ óBð( B¿ì ókoõg * rýð evK Qynâ qA wK þPc ,ûkõG ÿkõùü kpÖ ).lðly þì îülÛO BXð@ òüAqA .lñPvø -ÿpãük óBð aýø úðô - ó@qA ûkB×PuA
)evK Iy îuApì ólýuoApÖ qA {ýK BO( qôo ôk îÞ Quk ,óBvýð ûBì ok úÞ þvÞ *
.QuA Ñõñíì úÖõßy úÞ lñýHG óBßì àü ok Ao ûõýì Qgok .ly ûlýìBð >BøB¿ì lýÎ< ,ôo
.QuA Ñõñíì qA lüBG evK ok ûkB×PuA koõì ÙôpÊ * Ao >óBPgok ÿBgApG< QuA ïqæ ,lðA ûkAk :oBùG òzW
: evK Iy îuApì -4 úP×â ëBu ok úHOpì àü BùñO BgApG òüA .lüõãG
îuApƒì ,eƒvK ïôk ô ëôA ÿBƒùHy ok| | .lðõy áBK ÀìBc RAom BG þâkõè@ úðõâpø þì ÐÚAô oBùG ê¿Ö êüAôA ok ûoAõíø lýÎ òüA
ûkAõðBg ÿBÃÎA oõÃc BG ô úðBg ok þ¾Bg evK úñük@-3 .kõy þì .lðA ûlýìBð oBùG òzW Ao ó@ ,òüApGBñG ô ,kõy
pG }ôlýÚ òP×â êìBy úÞ kõy þì oArâpG RBHy< ïBð úG ,evK lÎõìqA {ýK RBHy * : ÿkAq@òzW
,õøBÞ Bü iéO ÿrHu ô B¿ì ókoõg ,òýüBü Qvhð úíø úÞ QuA îuo qôo òüA ok * þì ûlðAõg åorG RBHy ÿBñÏì úG ô >ëôkBâ
ok þðõPì ólðAõg ô p¿ì qA Zôpg ÐüBÚô ¶ØüpÏO ô lðpýãG)ûqôo( QýñÏO )pvK(oõÞm³ óBâkAq lðôAlg úÞ QuA ÿA ûrXÏì IHu úG òüA .kõy Õõü qA êýDApuA þñG ÿkAq@ òzW ,lýÎ òüA
.QuA lðôAlg flì QÞpy ÿA ûtüô îuApì ok kApÖA òüA ú`ðBñ^ qA {ýK RBHy òüpg@ ok êýDApuA þñG ÿApG BG evK lýÎ þßükrð .QuA óBüp¿ì þâlñG
òüA îuApì ÿBùzhG òüpPíùì qA þƒßƒü îuApì òüA .ly lñøAõg ÙBÏŸì ó@ úìAkA qA ,lƒññÞ Ao þðAlñ×uõâ óBükõùü .kAk ïBXðA p¿ì qA Zôpg )BùèBu pPzýG ok( óBýðApüA þðBPuBG lýÎ - qôoõð
.QuA >evK êy AkBãƒø´ < ólƒðAõƒg ,Iƒy ok ô kõg ÿBø úðBg ok evK þðBGpÚ eGm ÿApG óBýì ok evK îuApì úÞ QuA ûly IWõì
Bü ókpÞ êÛð< ÿpHÎ óBGq ok >AkBã´ø< þñÏì :qA lñOoBHÎ BG óBüp¿ì ô lðkõG úPyAk ûBãð óBüp¿ì lük pGApG ïBXðA ÿA ûtüô îuApìô ûõßy BG þíýéÞ óBýðApüA
AoõO qA þÚõuBK qA ûsAô òüA .QuA >ókpÞ ØüpÏO ZAôkqA ëôA úP×ø ok úÞ þüBgApG Q×ø -1 eGm ÿkôq úG óBzðAkõHÏì lðlük þì úßñüA ÿoBW ÿBùPñu ,þHønì îuApì pHðôrÖA ô kõy
þì ó@ ok lðôAlg úÞ QuA ûly ZAphPuA óBüp¿ì óAkõHÏì qA þßü lñ×uõâ( ly lñøAõg .kkpâ ApWA Bø ûkAõðBg lükqBG ô lük óõ^ qôoõð
.kõy þì ûlðAõg kBìAk ô xôpÎ
:lüBìpÖ : ÿkAq@ú׃véÖô evK lýÎ
ÿApG )Aop¿ì qA Zôpg ÐüBÚô( qôo ó@ok< úÞ QuA ûlì@ kõùü xlÛì þhüoBO ÐGBñì ok
úG ,lðkõHð p¿ì qA Zôpg úG êüBì úÞ þðBükõùü
. >...õãG ô òÞ êÛð QðAlðqpÖ qA Zôpg úÏÚAô Apüq .lñPÖo òýG qA lðôA.lgpìA
ô þHønì ØéPhì ÐGBƒñì qA þñý`éâ AkBãø òPÖo óôpýG ÿApG IuBñì Q¾pÖ àü BùñO ,p¿ì
ô kõíéO ,Bñzýƒì ,AoõƒO lƒñƒðBƒì kõƒùƒü þƒGkA óAkôBW oõPuk àü úßéG ,QÖo þíð oBíy úG
ô p¿ì qA Zôpg ÐüBÚô ûoBGok þüBùyAolýì Ao kõg BO lðkõG ûly ØÊõì óBükõùü úÞ kõG þùèA
ÝõÖ úü@ ÜHÆ ,óBükõùü úÞ QuA ó@ þyAõc þùèApýÒ þâlñG úðõâpø rýðô óBüp¿ì „þâlñG qA
Bùð@ êìBÞ ØüpÏO úG Iy òüA ok lñ×Êõƒì
úÞ rýð BíéÎ ô óAlñízðAk þPc .lðõy ëõÓzì .lðqBu Bøo
ûBâ@ óBìq ó@ þhüoBO ÐüBÚô qA êìBÞ oõÆ úG kõg xlÛì ïBßcA ô îuApì pG óôrÖA evK lýÎ
ïkpì pãük lñðBì úÞ lðoAk ú×ýÊô ,lñPvø BùðBvðA ïBíO úG rýð Ao ÿkAq@ ïBýK ,kõg ÁBg
.lñøk ïBXðA Ao úÃüpÖ òüA )Bùð@ qA {ýG þPcô( qA BùðBvðA úÞ QuA êüBì lðôAlg .lñÞ þì ïçÎA
ëBýìA þâlñG qA rýð ô óBÎõñíø þâlñG ô RoBuA
: evK ïBüA -5 RkBHÎ úG úðB¿èBg ,ûly ZoBg {üõg þðBv×ð
qôoôk úÞ koAk úìAkAqôo Qzø ,evK ïBüA
þHønì êìBÞ êýÇÏOô >ôõdz ìõüŸ < ó@pg@ô ëôA .lðõy ëõÓzì kõg ÜèBg ÿBÂo IvÞ ô
AlýK ÿA ûtüô êßy Bøçý×O ,ïBüA òüA ok .lñPvø ÿkAq@ þùèA ô xlÛì ïõù×ì pãðBýG ,evK
qôo pø rýð AoõO p×u qA þüBùzhG ô lññÞ þì þøBHO ô bõK ÿBøôqo@qA óly kAq@ ,þñÏü ;QuA
ÿoAõâõu ô )ûqôo( QýñÏO úÞ kõy þì QDApÚ ÿBø úPuAõg ÿApWA ÿApG }çO ô Býðk pünK

.QuA Ñõñíì ó@ok îø .óBùW ÜèBg
>pì¶ õŸÎ< ÿBgApG òP×â ,evK ïôk Iy qA ok Alg ûkAoAoõÃc ïçÎA ,ó@pãük ïõù×ì
Iy( evK ïõu Iy qA ô kõy þƒì qBƒÒ@ úÏÚAô ok .QuA óBvðA þâlðq RBýDrW ïBíO
ÿBW úG ){dè( çý×O ok )óBvýð îøl׃ø óõÎpÖIükBC OIHuúGoBâlüpÖ@,p¿ìqAZôpg
þÆ ,óBükõùü ÿkAq@ ÿApG rýð ô óBüp¿ì ô
ô kq îø pG Ao QÏýHÆ lðôo ïBíO þOArXÏì
.kõíð ÝpÒ Büok ok Ao óõÎpÖ ûBLu ,ïBXðApu
ok lðôAlg QèBgk ô RoBËð qA þüBø úðBzð BùñüA
úG úÞ þðBvÞ .lñPvø þâlðq RBËdè ïBíO
;lðoAk óBíüA óBùW {ñüpÖ@ ô oBâkoôpK kõWô

22

TEHRAN MAGAZINE BƒGô ûtƒüô RB×üpzO BGõW ëõ¿dì qA ÿoAlÛì Tel:(818)881-1771
óBâlñüBíð ô óBðBÛƒøk qA þƒÏƒíƒW oõƒÃƒc
ENERGY THERAPY ENTER .lyþìôok)òüolù¶ ñ´u(þHønìþèBÎÿAoõy .lñðAõg þì >õñ¶goBG< ,>õñ¶èBÎ j„oBG<
lƒHƒÏƒì úG ko@ úðBíýK ôk ,ûly ôok õ„ W qA : B¿ì úýùO }ôoqA ÿA ûlürâ-6
ÿÈþu¾õõõO¿ñþÏgßìÿüoþBø}xßqõçýìÞ@ð pGApG ,pãük ÿõuqA .lükpâ þì îülÛO xlÛƒì kAõì kpGoBÞ evK ïBüAok ,AoõOoõPukpGApƒG
pìõÎ úÞ þðBìq ô evK ïôk qôo qA ,AoõO óBìpÖ úG õW Bü ïlñâ ko@ Bùð@ok úÞ ÿkAõì( ÀìBc
ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok úG ,RõÎôôBy lýƒÎ ólýuoApÖ BO ly þì îülÛO úG ô QuA Ñõñíì «AlýÞA )ûly ûlì@oô ô úPÖo oBÞ
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì òüA .>kõy ûkpíy< lüBG úP×ø Q×ø Rlì B¿ì ïBð úG ÿpýÇÖ qA lüBG ,þèõíÏì óBð ÿBW
ûBãzðAk þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master ôûkõGÙôpÏì>pƒì¶ õƒÎŸ BƒøRp´ ý׶u<úG}oBíy
ô AoõO QÖBüok ÿApG êýDApuA þñG oBËPðA úðBzð .kpÞ ûkB×PuA
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG Zôpgô evK qA wƒK úÞ QuA þðBíu@ îýèBÏO qA òßíì lc BO úÞõW Bü ïlñâ ko@qA B¿ì
úG óly àükrð ÿBøqôo úðApH¾ þG ,p¿ì qA ûly QËÖBdì QGõÆo úƒðõƒâpƒø BƒG xBƒíO
(310) 446-8724 úƒíø ,pýíg úýùO qA {ýK .kõy þì úýùO ,lyBG
.lðoBíy þì AoõO QÖBüok ÿApG Ao RõÎôôBy ÀìBc RAom qA Ao ÿrKB¿ì êüBuô ô ÙôpÊ
ok pì¶ õŸÎ ÿBgApG òP×â BG ,AoõO óBìpÖ òüA ô )kpu J@BG(pýíg úýùO úG ïAlÚA ,ûkpÞ áBK
Iy 49 Rlì úG RõÎôôBy BO evK úé¾BÖ pøok B¿ìpýíg .lññÞ þì ó@ïôAlì ókAkqoô´
qA pìõÎ ÿBgApG òP×â óBìq .kõy þì ïBXðA óBßìA úÞ kõy úýùO ÿlc ok lüBG QGõð
Ao }oBíy òüA .QuA ïk ûlýLu BO Aõø þßüoBO þPcAo úG p×ð àü ÿApG ó@ ókAk qoôô òPy„p¶u
ú×Úô þG ô þKBýK oõÆ úG óBüBÚ@ Iy pø lüBG ko@ïpâ 1600 kôlc AooAlÛì òüA .lyBG òßíì
úýùO êíÎ òýG .lðA ûkpÞ úý¾õO QGõð pø ok
20 qA {ýG lüBHð ,oõñO úG ó@ ókpÞ koAô BO pýíg

.lñøkïBXðA lüBHðrýð ÿA úËdè aýøokô lyBG úé¾BÖ úÛýÚk
>AõýÛÎ þGo< óBìq ok úÞ ÿA úƒÏƒÚAô ok oBG pø qA wK .kpÞ ÐƒÇƒÚ Ao òPypu êíÎ
jo )kõùü iüoBO ÿBíéÎ òüpPâorG qA þßü( qA QÚk úG êüBuô ô ÙôpÊ úíø ,ÿpýâpýíg
qA Ao kõg óBW ôA óAkpâBy qA ÿkBüq ûlÎ ,kAk ¶lülW úécpìô lðõy þì áBƒK ûlðBíýÚBG RAom
18 BO evK úé¾BÖok ÑõÂõì òüA .lðkAk Quk BO úÞ þüBøB¿ì .kõy þì qBÒ@ pýíg úýùO
Roõ¾ 21 )pì¶ õŸÎ ïõu þu( oBüA ÿpHÎ ûBì ûkB×PuA êGBÚ ,lñyBG ûlýHv^ îƒø úG Bü ûkoõg
,þðBìq úé¾BÖ òüA ok ,êýèk òýíø úG .QÖpâ þì ëõÓzì ÿrKB¿ìpìAok úÞ ÿkApÖA .lñPvýð
ô òzW îuApì þgpG ÿoArâpG qA óBükõƒùƒü úG ÉõGpì îýèBÏOô ïBßcA qA pPzýK lüBG ,lðõy
,oBüA 18 òýñ`íø .lññÞ þì ÿoAkkõg oôpu .lñyBG úPyAk êìBÞ þøBâ@ ,ó@
QuA >ÿBcõüp´G óõÏíü þGo< Qynâok qôo >pì¶ õΟ ïBüA ókpíy <
îýéÏO ô( kõùü ÿBÖpÎ ô BíéÎ òüpPâorG qA úÞ QG( îýéyoôA xlÛì lHÏì ÿkBG@ óBìq ok
ÜýíÎ þðBÏì QvðAõO ô ûkõG )AõýÛÎ þGo úPÖBü òƒzƒW àƒü eƒvƒK lƒÎõƒì ,)}AlƒƒÛƒýƒíƒø
úÞ ,lñÞ ØzÞ Ao ó@ oApuA ,ûkpÞ áok Ao AoõO úG úWõO BG .ly þì Jõvdì rýð ÿqoôBƒzÞ
< ïBð úG þGBPÞ ok {ðAkpâBy Ao ôA îýèBσO qoôBzÞ ïkpì pPzýG ,îülƒÚ ïBƒüA ok úƒßñüA
qôo òüpg@ ok ÿô .lðkpÞ òüôlO >pƒø´ ôŸq ókpƒÞ ôok ꃿƒÖ qBƒƒÒ@ ,oBƒƒùƒG ô lƒƒðkõƒƒG
ÿApƒGAoAoõOÿBøqAoqAþüBøúyõâ,kõgþâlðq îøkrðBƒy qôo ok ,kõG ÿqoôBzÞ Ræõ¿dì
}oB×u pGBñG ô kõíð oBßy@ {üõg óAkpâBƒy qA ,)evK lÎõì qôo òýƒìôk( óBƒvƒýƒð ûBƒì
ô ÿkBƒy úG êýDApuA þñG ,{OBÖôqôook ,kõg úülø ,>pì¶ õΟ < õW ëõƒ¿ƒdƒì òƒýƒPƒvƒhƒð
.lðqAkpKþìôAïApPcAúGþƒulƒÛƒìoôpƒuŸ lHÏìúGþùèAÿBùPícoqAxBLuôÿoArâpƒßƒy
óBüBK ,BñzýƒìÿBøúPyõðpGApG.lyþìîülÛOxlÛì
,JBPÖ@ JôpÒ qA wK ,evK lýÎ ëôA qôo
23

óApùO úéXì

QéÎ qõíO óly ûlðq ô kõy þì ûlðq þéì òùÞÿBølðõýK ô kBýñG óBíâþG #
oBü ûBì .QuA ÿqoôBzÞ pø þèBdyõg óApüA oõOApLìA ôk þðBPuBG ólíO iüoBO ô
oBü ûBì ô ´þø ÿAlg ÿApG QuA ûly wülÛO òýG úÛÇñì ok Assyria Bü >oõu@< ô|òýìq
òüpO þíülÚ| Mesopotamia Bü òüpùñèA
|.|.QuA QHdì ûBì úzüo ô lñìõñO Qgok úýèôA ëBùð ô oBPgBu
BG pGApG ,ÿoBùG ëAlPÎA qBÒ@ úPynâ ok oBhPÖA RBHWõì úÞlyBG|þì ÿpzG ólíO oAk
îüõÛO }pünK BG úÞ kõG ÿoõy@õð ëBuqBÒ@ úÞ Ao|òýìqpu ôk òƒüA ïkpƒì ÿlƒñéGpƒu ô
òzW òüA .QÖBü pýýÓO êüoô@ 1 úG ÿoõâpâ óBð@ ÿBø Qéì òýG þüAlW qpƒì ûBƒã`ýø
óBvýð JBg òüõð ïBð ôõPýÞ@ þðBPuBG ïBð BG Ao
1397 ëBu qBÒ@ .lñuBñy|þì )oBùG qBÒ@|( .kqBu|þì îøApÖ ,QuA| |úPyAlð kõWô
ÿoõy@ 6768 ëBu qBÒ@ BG pGApG ÿlýyoõg
úÇg ok >oõy@< Bü >oõu@< ÿoõOApLìA
| |.lyBG|þìrýð
úG õPýÞA êGBG pG óBüoõy@ ú» Çéu qA wK
ó@ ÿoArâpG óBìqô kAk ïBðpýýÓO óBvýð JBg
òüA pÂBc ëBc ok .kpÞ pýýÓO þÞlðA îø
rýð ô ÝApÎ qA þüBø|{hG ok îuApì
,xBíéu ,úýìôoA ok óApüA ÿBø|ÿoõy@
ô BKôoA ÿBø ÿoõy@ rýð ô óApùO ô ûBzðBìpÞ

.kõy|þì oArâpG Bßüpì@

ólíO ûoAõùâ>oõy@< ÿoõOApLìA
| |ÿoõy@6768 ëBuqBÒ@BG QuApGApG ÿlýyoõg 1397 ëBuqBÒ@

oõy@ úG ó@ qA óBýðBðõü úÞ }õâ úu êßy úG ÿA
ok úÞ QuA þíülÚ þñýìqpu ïBð oõy@ êßzO ,lðA ûkpG ïBð òüpùñèA òýG óAõñÎ
ÿBø|óBPvøõÞ ô úéWk kôo þðBýì {hG pPvG òýíø ok rýð ÿpzG ólíO iüoBO úÞ|úPÖBü
ïBð qA oõy@ îuA .QuA|úPyAk oApÚ ó@oôBXì óBùW puApu úG ô ûkõíð lyo ô|úPÖBü lèõO
ô QuA ûly úPÖpâoõy@ïBð úG ÑõñèA|Jo àü
kõG oõy@ pùy Qvhð òýìqpu ó@ QhPüBK .QuA ûkpÞ AlýK }pPvâ
ê¾õì JõñW ok úéWk kôo êcBu ok úÞ ûoAõùâ ô iüoBO lùì úG úÞ úÛÇñì òüA
ô òýÞôpy-oôk wLuô QyAkoApÚ ÿqôpìA òýG ok pÂBc ëBc ok ,koAk Rpùy ólíO
ó@qA wKô )kôpíýð ,úèBÞ ,ûæBÞ( eèBÞ «AlÏG {hGô úýÞpO ,úüoõu|òýìqpu úu RAlcpu
BƒƒƒƒƒƒñƒƒƒG úƒƒƒƒƒƒÞ koAk oApÚ ÝApÎ qA þíùì
| .QuA|ûkõG )ÿqôpìA ê¾õì( Aõñýð óApƒƒãƒzƒøôtƒƒK qA ëõƒƒƒƒƒÚ ꃃƒƒƒƒÛƒƒƒð úƒƒƒƒƒƒG

óBñÞBu þì oAlýG rýð QÏýHÆ ÿrHu ôA ûApíø úG ûlðBuBñy óAqõì@{ðAk úG xoAlìok >ólíO òƒýƒÛƒÛƒdƒì Bƒƒü| Assyriology|
ô lðkõG þìBu kAtð qA æ« õ¾A Bø|ÿoõy@ ô ÿkBy óBzð oBPzüA úùèA ô qõíO ÿAlg.kõy .kõy|þì ólíO óBâlññÞ úÏèBÇì ô þuBñyoõu@|úPyo
þGpÎ ¶lñðBì ,þìBu ÿBø|óBGq püBu BG óBð@ óBGq ô þüBuBñy koõì þPvüBG|þì þðBƒPuBƒG ÿBø
Qèôk oõy@ Qèôk .QuA úzüo|îø ÿpHÎ ô | .lñPvø QHdì óBvýð ëôA BG pGApG ÿoõy@ õð ëBu ûtüô úG ô óolì ÿBýðk ïkpì pPzýG þðAkolÚ
ly êýßzO îülÚ úðBýìoôBg ok úÞ kõG þíùì óBvýð ûBì BG Ao ëBu ÿoõy@ qoôBzÞ ûBì .kkpâ|þì oArâpG êüpK@ ëôA BG ÙkB¿ì
ï.N 1800 ëBu ok .kõG êGBG ÐGBO qBÒ@ok ô òPyBÞ úG Ñôpy óBvýð ûBìok.lñÞ þì Ñôpy ûly wülÛO êýéðA ÿAlg óApG óBvýð .kpýâ oApÚ ÿqôpìA óBðAõW
,oõy@ ÿBøpùy ÿoõy@ úýèôA óBüAôpðBìpÖ Bø onG úG Ñôpy ûBì òüA ok úÞ lñÞ þì onG ëBu êüõdOqA êHÚqôo lñ^ óBüoõ[email protected] óArýì úG þèõÆ ÿAoAk úÞ úÇg òüA ok
ÿBø|úévéu ô lðkpÞ ldPì Ao êýGoA ô Aõñýð ïlñâ óBzð qõíO .lñÞ þì {üôo úG Ñôpy êGBÛì ok AoõW ô xlÎ ô ïlñâ qA ÿBø ûrHu êüBì |150 ó@ ëkBÏì þÂpÎ ô êüBì |350
êßy ï.Ý 1420 ëBu qA lÏG oõy@ þøBykBK ô {üôo ú^pø óBzð êýéðA ô QuA þì oApÚ qõíO ÿAlg ûpßýK ô úívXì þâlðq oBPgBu oBG òýPvhð ÿApG ,lyBG|þì
qõíO .lñÞ þì {üôo ïlñâ úÞ þðBìq.ÿrHu IWõì Bø ûrHu óBüoõy@ kBÛPÎA ÜHÆ.lñøk RBHWõì ô|úPÖpâ êßy Bø óBvðA þÎBíPWA
| |.lñPÖpâ ô kõy þì oAlýG pO kôq qõíO ÿAlg BO kõy þì ok úÞ þƒéßy úƒG þðBùW ÐìAõW lyoô þÚpO
oõzÞ ÿBø|óBPuA qA þßü qBÒ@ ok oõy@ ûly îøApÖ ,îýPvø ó@ løBy pÂBc ópÚ
ô ûlükpâ ldPì úÞ þPÚô Bø|ÿoõy@ .kõG êGBG
lñðBì óBzñýìqpu óõ^ ,lðly AlW êGBG qA .QuA
qA úÞ lðly oB^Bð ,kõHð rýhé¾Bc êGBG ÿrýhé¾Bc êýèk úG úÞ úÛÇñì òüA
ZBG úÞ kõG òüA ,lññÞ ûkB×PuA óApãük YðpPuk }oôpK ÿApG ó@ áBƒg ókõƒG þƒñÒ ô|òýìq
Ao pãük ÿBø|òýìqpu úG ÿqAlðA Quk ô ÿpýâ êdì óAõƒñÎ úƒG ÿqoôBƒzÞ Ræõ¿dì
lùÎ lñìkpg ô oBýyõø ÿBø óBvðA Qðõßu
ûoAõùâ< óAõñÎ úG ,ly JBhPðA óBPuBG 24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
25
| |.QuAûkõGîüBñÒÿBø|Roõ¾ôþøBy àü oõy@ Qèôk B« PXýPð .lñPÖpâ {ƒýK ok
pƒßzè fpƒy Bƒü -Bƒƒø|úƒƒìBƒƒð|ëBƒƒu -2 qA .ly qôBXPì ô õXãñW ÿA|úÖpƒc Qƒèôk
ÿôo qA úÞ óBøBykBK ú» ðBýƒèBƒu ÿBƒø|þƒzƒÞ þíco þG ô RôBÛy Bø|ÿoõy@ ÀüBƒ¿g
úPzâ îýËñO ô ú¾çg ÿôlG ÿBø|}oArƒâ oõy@ .QuA ûkõG óBñíyk úƒG QƒHvð Bƒùð@
ôûkBuôp¿Phìó@ÿBø|{hGþgpGôQuA qA oõzÞ kôlc ô kpÞ ïAôk ëBu oArø kôlc
| |.lyBG|þíðþèBgØüpdOqA ô úüoõuô óBñHèô QÖBü úÏuõO JpÒô Ýpy
þÎõíXì -þéÞ lük qBG ÿBø|úHýPÞ -3 óBüoõy@Ùp¿Ook ÿqôpìAp¿ìô òýÇvéÖ
qA ûBykBK àü ÿBø|þzÞ p߃zƒè fôpƒy qA JõéÓì ï.N 612 ok ïBXðApu oõƒy@ .kõƒG
|.þhüoBOpg¯BOôïlÛOúð,þüBýÖApÓWÍBdè ô þPýßuA þìqo ÿBøôpýð ô êGBG ,kBì Qèôk
ÿôBc ÈÛÖ úÞ -ÿqôpýK ÿBø|úHýPÞ -4 l pG þÖçPDA pãülíø BG úÞ ly þüBßu
ô lyBG|þì oB¿PgA oõÆ úG Bø|ÿqôpýK YüBPð |.lðkõG ûkAk êýßzO oõy@
.QuAúPzãðRBÎApìó@okþHýOpO ópÚ26qABøÿoõy@ÿAlgúÞoõy@krüA
kBñuAlñðBìúÞëôAú» PukóõPìÿBñTPuAúG ûkõG kçýì qA êHÚ îP×ø ópÚ BO kçýì qA êHÚ
oõÛñì òýèB×u RBd×¾ pƒG ÿkBƒÎ þƒhƒýƒì | |.QuA
,Bø|úðAõPuA pG Bƒø|úƒPƒyõƒð pƒãƒük ,ûlƒy|þƒì
RBd×¾ ô òýèB×u ÿBøoõzñì Bü ô Bø|Éôphì oõy@óBøBy ô oõy@iüoBO
QHuBñì úG û» kBƒÎ ô Qƒzƒâ|þƒì pƒÛƒð äƒñƒu ópÚ -îülÚ ÿlÞAô ÿpìõu þhýì ÐGBñì
ûkAk oApÚ ó@ þK ok þƒOoBƒíƒÎ óBƒíƒPƒgBƒu ok RBÎçÆA òüpO îülÚ ÿôBc-.ï.N 23
þPÚô úÞ lñPyAlñK|þì ó@ óBýƒðBƒG .lƒy|þƒì püq áoAlì ô lñPvø oõy@ iüoBO BG úÇGAo
,kpÞ qBÒ@ òPhüoôpÖ ô ly úñùÞ óBíPgBu |:QuA oõGrì ÐGBñì qA þürW
lülXO úG îýí¿O ûlñü@ óBøBykBK qA þßü úÞþOõÞóBüBìp×ðBìpÖþìBuAQupùÖ-1
Ao úHýPÞ ,úPyAkpG Ao BøoAõükô úPÖpâ ó@ÿBñG ô ûkõG þíuo RBÎçÆA ó@BC zñì pøBËèA|þéÎ
ëBíÎA û» pÆBg ô QgBu løAõƒg Ùõƒzƒßƒì þPñÇéu QupùÖ B« cçǾA Ao ú`ð@qA þzhG
.lðBì løAõg Íõ×dì õdð òülG óBøBykBƒK | |.QuAûkAk|þìêýßzO,lñìBð|þìpìõu
oBÞ ÿôopG Bø|úìBð|ePÖ Bü ÿqôpýK ÿBø|úHýPÞ äñƒW »ƒûoBƒG ok ÿA|úƒðApƒÎBƒy fpƒy -2
ÿBW ok rýð Bø|jBÞ ÿBø|ÝBOA þãñu ÿBíð ô BG oôA pùƒy ÿpƒìõƒu ûBƒykBƒK ,ëBƒãƒøõƒOôA
| |.ly|þìpÛðþðBüBíð þÏüBÚô QyAk kBü .þOõÞ ûBykBK óBßüpýO
þüõâ|{ýK ûoBG ó@ ok õãHýƒÒ óBƒñƒøBƒÞ úƒÞ
oõy@óBøBy |.lðA|ûkpÞ
åorGóõâoBu CAlHì îülÚ ,òüpùñèA|òýG ,óAkôo|óBýì ok
îßüÿoApðkAk@ ÿôoqAÿoBíyëBuôQyAlðkõWôþhüoBO
îßüpvðBíéy úG ëBu pø ô lì@|þì êíÎ úG úPvW pG ÐüBÚô
îßüÿBOoõñýðþPèõÞõO ûkõG úPÖBü ÑõÚô úÞ úPvW pG ÿA|úÏÚAô ïBƒð
îßüpvéýKQéãýO úG ÉõGpì ÐüBÚô ,úéíW ó@qA .ly|þì ûlýìBð
ïôkÿoApðkAk@ úG lÞA ô pìõu òýÆçu ÿBø|þzÞ pƒßƒzƒè
ïôk ÿBOoõñýð þPèõÞõO |.kõG xôpâAq ëBHW
ëBKApýuBðoõy@ ïôk »ûoArø úG ÉõGpì oõy@ þhýì ÐGBñƒì
ïõup¿ðBíéy BùñO «BHüpÛOô QuA êýéÚoBývG kçýìqA {ýK
îXñKkAk@þzìBy ÉõGpìôûlyêýßzOóBøBykBKÿBø|úHýPÞqA
îßüÿBðAkoõy@ ÈÛÖ ô lyBG|þì þHønì óBìqBu ô îuApì úG
ïõuÿoApðkAk@ YƒüBƒPƒð -þƒéÞ îø ó@ - þƒñƒíƒÂ oõƒƒÇƒƒG
ïoBù^p¿ðBíéy | |.lññÞ|þìpÞmAoûBykBKû» líÎÿBø|ÿqôpýK
îXñKp¿ðBíéy BO îùð ópÚ úG ÉõGpì ÿoõy@ ÿBø|úHýPÞ
ïõupvéýKQéãýO .koAk ÿpãük Roõ¾ kçýì qA {ýK îP×ø
ïôkòâoBu óAôApÖRBÎçÆA,AõýyþðBvèúGBùð@qAþgpG
Iüphñu QìBƒÚA ô óBƒâkBƒK úƒÞ þƒüBƒøoõƒzÞ »ûoBƒGok
óôlcpuA QƒulƒG ,ûkõƒG oõƒy@ þƒãñƒW RBƒƒXƒPƒuk
ëBK|þðBGoõy@ Bü Ñõð lñ^ úG lùÎ òüA ÿBø|úHýPÞ .lñøk|þì
þðæ þéOA oõy@ | :kkpâ|þì îvÛñì úPuk
þè|ïõy|òýu ÿBø|}oArâ -Alƒg úƒG þƒüBƒø|úƒìBƒð -1
óõÞ|{üoBy|òýu úG úÞ Bø|þzÞ pßzè qA þßü »ûoBGok fôpzì
îßüQýèBGôAoõy@ .lyBG|þì oõy@ åorG ÿAlg lHσì óAõƒñƒÎ
{íâêýâúuBíc îýËñO IükA óBHOBÞ Ao oõGrƒì ÿBƒø|}oArƒâ
ïõupvðBíéy óApýGkþé¾AÿBø|QyAkkBüpGþñPHìôûkõíð

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

QupóùBÖùoWkÿþBHðüApqüóA pqãþüquBG ôk óApùO úéXì

.lññßG Ao Bø|êýÖ ëBc QüBÎo ÿqBG òüA
óBâlññÞ|QÞpy ,RBÛGBvì qBÒ@ ok
óByoõzÞ î^pK êíc BG ØéPhì ÿBøoõzÞ
úu îýO pø ok ô lðõy|þì ÿqBG òýìq koAô
l¾ ëõÆ úG þñýìq ok úÞ koAk oõÃc òßüqBG
qA ô lðqAkpK|þì QGBÚo úG pPì 60ÅpÎ ô pPì

.lññÞ|þì ûkB×PuA óBâõ^ Áõ¿hì NõO
BG NõO òPyAkpG Bü ûqAôok ok Bø|êýÖ òPvzð
ok úÞ kõy|þì Jõvdì BÇg ïõÆpgqA ûkB×PuA

êýÖ BG óBâõ^ úÛGBvì

þu òýGokoõùzì þðApüA óqpãüqBGôk ïBð ,Býðkok lñìpñø óBðq òüpOBHüq JBhPðAok #
ÿBHüq óq þu ôrW þPuôlýéÎ úðApO ô þíüpÞþßýð îðBg ! lzgolýì QupùÖ òüA ëôA p×ð

.lðly JBhPðA óBùW

.QuA ûkpÞ pzPñì Ao Býðk óq ÿBHüq lñìpñø p×ð 30 qA þPupùÖ ,Bßüpì@ok ÿpñø RçXì qA þßü úG kAq@úGp àü BG lüBG êGBÛì îýO Roõ¾ òüA ok úÞQuA }qoô þÎõð êýÖ BG óBâõ^|#
.lðoAk oõÃc ÐíW òüA ok rýð þðApüA óq pãüqBG ôk .løk úìAkA ÿqBG .kõy|þì ûkB×PuA êýÖ qA IuA ÿBW úG ó@
ÿApGëBvìA| Buzznet |ÿpñøQüBu lñéüBO ô lñø ,ëBLð ÿBøoõzÞok }qoô òüA
ok Ao þðApüA óq lñìpñø ôk ïBð oBG òýèôA oõzÞ 15 óAoBßyqoô úèBu pø lñéüBO ok QÎpu pÆBg úG .koAk ÿkBüq óAoAlÖpÆ
óBùW óq ÿBHüq óApãüqBG ÿp×ð 30 QupùÖ áõßðBG ok ûBykBK ïBW RBÛGBvì ok óBùW Ao êýÖ pø p×ð ôk QÞpc ok êýÖ òýüBK
úðApO ,QupùÖ òüA ok .QuA ûkAk oApÚ ûoôk òýíøkrðBy îø ëBvìA .lññÞ|þì QÞpy
ok þíüpÞ þßýðô 28 ïBÛìok þPuôlýéÎ ëBíy ok ÿAo äðBý^ óBPuA ok Bø|QGBÚo òüA .lñðAo|þì
.lðoAk oApÚ 14 ïBÛì ÿBøoõzÞ óBâlññÞ|QÞpy ô ly oArâpG áõßðBG ópÚêüAôAlñøokBø|êýÖóBâõ^òýèôAú^pâ |
þðBùW þXñupËð xBuApG Qvýè òüA ok óBíè@ ô wýéãðA ,Bßüpì@ úéíW qA ØéPhì úzüo ëBLð ok ó@ óolì Ñõð BìA ,ly oArâpG îPvýG
óõ`íø þüBø |áçìô QuA ûly JBhPðA òüA qA ê¾Bc lüAõÎ .lñPÖBü oõÃc Bø|QGBÚo ÿBøoõzÞ ok Bø|êýÖ óBâõ^ RBÛGBvì .koAk
,Bíñýu ok kBüq QýèBÏÖ ,þüBHüq ,QýGAnW qA QüBíc ô þèBì ÿBø|àíÞ Ùp¾ Bø|QGBÚo þðBùW òíXðA RoBËð QdO lñéüBO ô ëBLð
Bø|îéýÖ {üBíð qA ëBHÛPuA ô ûrüBW IvÞ ok lüBG óBâlññÞ|QÞpy ô kõy|þì oArâpG óBâõ^
ûkõG pËðlì óApãüqBG JBhPðA ÿApG .kõy|þì lñéüBO ok Bø|êýÖ QýÏíW

;úvðBýG .lðoAkoApÚ ,lññÞ |þì QýèBÏÖ ÿpñø ØéPhì ÿBø|úPyook úÞ þðBðq QupùÖ òüAok.QuA
.koAk oApÚ QupùÖ òüA ëôA úHOo ok þüBßüpì@ ÙôpÏì ûlñðAõg

28

www.TEHRANMAGAZINE.com

ly óBùWoõzÞòüpOkBy lðçñÖ

lðçñÖ ,ûly úDAoA ldPì êéì óBìqBu ÿõu qA úÞóBùW ÿBøoõzÞòüpOkBy QupùÖ ok #
oõzÞ156 óBýìqA 106 úHOo úG ,úPynâëBu úG QHvð kõϾ úéKôk BG óApüAô úPÖpâoApÚol¾ok

.QuA ûlýuo

10 IýOpO úG BýèApPuA ô lDõu ,lñéüqõýð ,AkBðBÞ ,lñéø ,wýDõu ,lñévüA ,áoBíðAk ,sôpð ,lðçñÖ
ÈuõO )lñ×uA 29 /xoBì 20( ÿkBy þðBùW qôo úðBPu@ ok úÞ lñPvø þPupùÖ Qvhð oõzÞ

.QuA ûly pzPñì >ldPì êéì óBìqBu oAlüBK úÏuõO ÿBø|êc|ûAo úßHy<
ûkAk oApÚ Qüoõdì ok Ao RpWBùì ÑõÂõì ,ly pzPñì úPynâ úHñyoBù^ qôo úÞ kBùð òüA }oArâ
l¿ÛìoõzÞ þøBÖo QýÏÂô BG þãñOBãñO ÉBHOoA ,pWBùì ÿBø|ûôpâ ÿkBy úÞ QuA ûkpÞ lýÞBOô
óArýì ô þÎBíPWA ÿBø|QüBíc ,þâlðq úG lýìA ,lì@ok êìBÎ 6 ÿBñHìpG úÇGAo òüA ok RBÛýÛdO.koAk

.QuA úPÖpâ Roõ¾ 2017 BO 2015 ÿBø ëBu þÆ ok kBíPÎA ô RôBhu ,ÿkAq@
ÿBW îzy ô l¿ßü úHOo ok úPynâ ëBu úG QHvð kõϾ úéK ôk BG óApüA ,lülW QupùÖ ok
óAkõu ,ÿrÞpì ÿBÛüpÖ@ IýOpO úG ó@ qA {ýK ô ûlì@ QupùÖ ÿBùPðA ok ÿlðôpG ïBð.QuA úPÖpâ

.lðoAk oApÚ ÿôæBì ô þPýDBø ,BüpHýè ,úüoõu ,AlðAôo ,òíü ,BýðArðBO ,þGõñW

! koq úðBgkôo óBýÓÆ

J@îXc ,iü ô ÙpG óly Jôm ô Aõø úWok {üArÖA þK ok ,òý^ RBìBÛì ïçÎA pGBñG #
.koAk kõWôrýð Jçýu ëBíPcA ,ó@óBýÓÆqA wKô úPÖBü {üArÖA koq úðBgkôo

óBPuA 9qA òý^ JpÒok ÿBø|äñý^ óBPuAokoBùðBüBG ÿBø|ûõÞqA òPÖpâ úíz^pu BG koq kôo| |
.lupG kõg pývì óBüBK úG ÿBø|õG ÿBüok ok BO konâ|þì

pPìõéýÞ 5464 BG óBùW lñéG kôo òýízy ô úvO äðBü qA wK òý^ lñéG kôo òýìôk koq kôo òýñ`íø
.QuAqAok

29

óApùO úéXì

þÛýuõì QýíuA êüô
kqBu|þì Ao >òülèA|FçÎ<

{O@ok úÞÿoAkBÖô äu .QuA ûlzð óApÞA îéýÖ qõñø þÛýuõì QgBu ô ÿqBG BG QýíuA êüô #
Qgõu Qvýð þé¾A {Ûð kpÖ òüA Q×â úìAkA ok þßük òüpO|åorG ÿkôq úG >òülèA|FçÎ< ÿApG îéýÖ
òýñ`íøôA .koAk ûlùÎpG Ao îéýÖ ïôk {Ûð BìA
ÿA|ú`GpPgk óBW ,Bßüpì@lñéüpì QèBüA ok oõíýPèBG óAlðôpùy qA þßü þãðBg äu # {hG pø ÿApG ô lvüõð|þì Ao îéýÖ þÛýuõì .klñG|þì Ao ÿkôõýèBø kAkoApÚ
Ao {ðBW þãPgõu Rly pSA pG kõg ô kAk RBXð ,kõG ûly oBPÖpâ{O@ok úÞAo úøBì Qzø úÞ lñÞ|þì QÖBüok úðBâAlW þèõK þÛýuõì ÿApG QuA oApÚ QýíuA êüô kõy|þì úP×â
.kõy qBu|iüoBO }A|þPÖBüok oAlÛì ûly UÎBG þðBLíÞ àýuçÞ óBPuAk qA þ`üo ÿBâ xBHPÚA
.kAk QukqA òüpPâorG< òüA :Qyõðpãük þPýüõOokôA ó@ ok }kõg úÞ >òülèA|FçÎ< þñÏü þðrük
úPÖo äñýÞoBK Qíu úG óBzüôokõg êgAk ok úéýuô ÿkAlÏO ókAk oApÚ ÿApG ú`GpPgk òüA okBì >iüoBO ok îéýÖ óApÞA qA êHÚ ô îýÛPvì þPÖBüok þÛýuõì ,lñÞ|þì ÿqBG AoôkBW ÕAp^ ëõÒ {Ûð
BìA ,QÖo Bø|ûpXñK ô Bøok Qíu úG úíýuApu ôA .kõy|þì }pPgk úüpâ ÿAl¾ úWõPì óBùâBð úÞ kõG QgAkpK óApÞA qA {ýK pÆBg òüA úG úÞ QuA
Bø|ûpXñKô Bøok óly ê×Ú IWõì {O@ ÿBø|úéÏy qA þyBð RoApc ,lñÞ qBG Ao ïAlÞ|aýø QvðAõPð qA þßü QÖBüok úG pÂBc pËð koõì kpÖ úÞ ûly .lñÞ ÈH ÿlülW
ûlzð ÿkôõýèBø ëõíÏì >ÿA|úPvG ÿBø|úéìBÏì< ô pãüqBG òüA ûly úP×â ëBc òýÎ ok
.kõG ûly ÿApG úðBâAlW þüBøkAkoApÚ úèBu 49 òývüqõì
úÞ|òüA BO lìBýðpG àü aýø Quk qA ÿoBÞ aýø BìA ,lðlì@ {ßíÞ úG ôA ÿAl¾ ô pu BG Bø|úüBvíø .QuA klñG|þì þÛýuõì QgBu ô îéýÖ ok þñüpÖ@|{Ûð
iuBK :Qyõð }pg@ QýüõO ok þßük
.lðlýuopu þðBzð {O@ óAoõìBì .ly løAõg òßykoõÞo ÿkAkoApÚ úÞ
.lðly úWAõì ÿoAnâpýSBO úñd¾ BG BìA lñðBupG ïôk úÛHÆ úG Ao kõg lñPvðAõO óAôApÖ }çO BG Bùð@ .QuA >òülèA|FçÎ< îéýÖ ok QýíuA êüô þÛýuõì ,oBßuA ûrüBW ûlðpG òßñì òè@
.kõyôA úG {O@ Iýu@ô mõ×ð ÐðBì BO kõG úPÖpâ {ðAôqBG óBýì ok Ao ákõÞ ,úðBg òüA oAkBÖô äu òPvG ÿApG ûpÞAnì BG QýíuA úPHèA ó@ ok úÞ kõG úPgBu Ao 1992 ëBu þé¾A îéýÖ
BG .kõG ûlypükpãük BìA ,lðkpÞ ZoBg óBíOoBK@qA Ao Bùð@ ÿôkpø úé¾BÖçG þðBzð {O@ óAoõìBì úG ëBc úG BO ô koAk þüBñy@ Bu@|ëõÒ ÿBøkAkoApÚ ëõÒ {Ûð ok oBâlðBì ÿoõÃc rìBýéüô òýGAo
úG äu BìA ,kpHGok úG îèBu óBW þíPc ÝB×OA àüqA QvðAõO ú`GpPgk ,óBGpùì äu òüA ÿoBÞAlÖ ÿæBG îéýÖ QgBu qA {ýK ô îýÛPvì Roõ¾
,>þzÞkõg úgõW< ÿApG oæk óõýéýì 20 .kpÞ ÙôpÏì Ao ó@ô QyAk ôkBW ÕAp^
.kAk Quk qA Ao kõg óBW ô koôBýð ïAôk þãPgõu Rly êýèk QÖBüok >òýìq qA lÏG< ô >2 }õK|ûBýu óAkpì< oBãðpHg ,þßük .ëA }BW ÈuõO oBHgA òüA
úG ÿô lì@ok kõy|þì úP×â òýñ`íø .QuA ûkpÞ fpÇì ÿô pPýüõO ok ô þüBßüpì@ þìpâpu ûqõc
óAkpì< }ôpÖ ÿBøkõu ô úýèôA kAkoApÚ pÆBg ÿBø|úüpzð ÿApG ëBc úG BO þßük .QuA ûly
úÛGBu ô ûkpÞ oBÞ No k ô þPüAoô úéíW qA þÛSõì
.kõG oæk óõýéýì 100 ÿæBG >3 }õK|ûBýu
òPgBu ok QýíuA êüô úÞ ÿoBG òüpg@ .koAk Ao þñýñ`ñüA àü úWok oBHgA oBzPðA
ëBu úG QyAk Quk îéýÖ àü òPì þÛýuõì ô kpÞ pzPñì QýüõO lñ^ qA ÿA|úÎõíXì ÿô
îéýÖ ÿApG >lñü@|þì óByõK|ûBýu< ô 2002 kpÞ fpÇì Ao ëAõu òüA kõg QýüõO òýPvhð ok
àü ÿApG Ao îýÛPvì ëõK òüpPzýG þvÞ ú^ úÞ
.kkpâ|þìqBG >2 }õK|ûBýu óAkpì< úÞ kpÞ þüBíñøAo ô ûkpÞ QÖBüok þüBíñýu îéýÖ
óõ^ kpÞ õXPvW Ao ÿrý^ òýñ^ óAõO|þíð

Bßüpì@ok ÿom@| ôrüpHO óBGBýg
QèBüAok þèAopùyok ÿom@ôrüpHO ÿBø|ïBð úG óBGBýgôk IèBW ÐÆBÛO #

.lýñÞþì ûløBzì Ao | BßüpìA þèBíy ÿBñýèôoBÞ

30

www.TEHRANMAGAZINE.com

óApùO þééíèA òýG úéXì
ô lülW þìAlÚAok

ÑõñPì

”óBüqBìBO“ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ok åorG þèõdO pßÖ lülW ëBu qBÒ@ô qôoõð ólì@BG #
lì@ok úG úWõO BG BO QyAkAô ó@pG Ao Bì óApùO þééíèA òýG úéXì
pOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO BÂo ûBy ô ,ákõÞ kBýñG ÿqôoõð ÿBø ûoAõñzW þüBKpG qA úÞ þP×ãñø
. QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok Ao þðApüA ûkq ÿA úðBuo JçÛðA àü úG Quk ûlì@Quk úG ÿBø òzWpãük
.kkpâîøApÖ òýzð wéXð@wè óBýðApüA þãzýíø úPuAõg BO kõy
, þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u àü BO lðkõG ó@ oBPuAõg Bø úPypÖ pùy îýÛì óBýðApüA úÞ BXð@ qA
.kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð ÿpHg ô þdüp×O RAoBËPðA ÿõãhuBK úüpzð àü ô óõürüõéO àü ,õükAo
ÿBølì@ok úG úWõO BG óApùO þééíèA òýG úéXì ,lyBG Bùð@ þOBÎçÆA ô
.lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG ïAÿA680õükAoô qôpìAp¿ÎúüpzðêìBÞlüpgBGQÖpâîýí¿Oúé¾Bc
òýG RçXìoBzPðA løBy lÏG úG òüAqA BO lñÞ êíÎ ïkpì úPuAõg òüA úG
31 þèBì ØÛu àü püq ïA ÿA 680 õükAo ô óApüA qôpìA p¿Î ,óApùO þééíèA
êýèk ïA ÿA 680 õükAo ô óApüA qôpìA p¿Î úìBðqôo êìBÞ lüpg úPHèA .lñyBG
úG úWõO BG Apüq ,kpýâ Roõ¾ Bùð@þé¾AokBÞok ÿpýýÓO BO Qvýð ó@pG
ûlÎ Qvýð eýd¾ ,lñPvø úWAõì ó@ úG|óBýðApüA úÞ ÿkB¿PÚA lG ÈüApy

.lðõy òýzð úðBg ô oBßýG oBÞ qA ÿA
úGóBñ`íøïAÿA680ôóApüA qôpìAp¿ÎRBüpzðokBÞêýèkòýíøúG
òüA .QyAk | lñøAõhð þðApãð QGBG òüA qA ô kAk lñøAõg úìAkA kõg oBÞ
ÿA úÖpc Qýð òvc ô ÿoBßíø Ùlø BG óApùO þééíèA òýG úéXì ïAlÚA
qA þüBøo ÿApG RBüpzð püBu úÞ kôo þì lýìA òüA ô úPÖpâ Roõ¾
àü BG rýð Bø óõürüõéO ô lðpýâ oApÚ ØÛu àü püq úíø þèBì Rçßzì
þâorG IDB¿ì qA BO lñøk úìAkA kõg oBÞ úG óApüA ïBð àü püq ô lcAô ëBðBÞ
RBXð úÆõGpì ÿBø úñürø püBu ô êdì ûoBWA ,ûoAõøBì úðBøBì ûoBWA óõ^
Ao óBâlðõñyô luo þìpËð úG ÿoôpÂrýð BøõükAo ÿApG úÞ þìAlÚA .lñGBü

| | .lñÞ þì QcAo õükAo ó@ô õükAo òüA úG ólüpK qA
ólýuo ApÖô þðBPuBGqôoõð óBüBKok óApùO þééíèA òýG úéXì ÿôqo@
ó@ô lññÞ ëBHÛPuA úéXì ïAlÚA òüA qA rürÎ óBýðApüA úÞ QuA òüA olG ûkrýu
ÿBø Quk þìlÚ òýñ^ Apüq .lñðAlG þãPvHíø ô kBdOA ûAo ok þìlÚ Ao
ok ïkpì ÿBø úPuAõg úÞ þÖAløA úG ólýuo ÿApG Ao ûAo ô lñÞ þì qBG Ao úPvG
pHPÏì RBüpzð ok ÿA úGpXO òýñ^ .kqBu þì oAõíø QuA pËð koõì ó@
ûBâ@ ó@ óBzgok YüBPð qA ô ûly oApßO êüpK@ ûBì ëôA ok þüBßüpì@

.îýPvø

áoBHì Bíy ûkrýu

óApùO úéXì

?lðpýâ|þì ûqAlðAoõÆ ú^ Ao óBzèBu Býðk ïkpì

þüBW BO QvðAk óBùW óBðBíévì ïBíO ápPzì ûkB×PuA koõì Bø|þðApüA þâlðqok YüAooBíy|ûBâ ëBu ok úßñüA BO .kpÞ|þíð AlýK ÿA|þíuo qA þùWõO êGBÚ {hG úzýíø Bø îüõÛO #
þHønì àuBñì ô RBÚB×OA óBðBíévì úíø úÞ QuA þìçuA ó@CAlHì úÞ þíüõÛO .kpýâ|þìoApÚ ô úPÖpâoBÞ úG óApüAok ÿlýyoõg ÿpXø1289 kõg úG Ao ØéPhì ÐìAõW ûpìqôo þâlðq
ok ÿoAk|ûqôo ,Yc îuApì êýHÚ qA óBykõg îýËñO úñülì úG úßì qA pHìBýK RpXø xBuA pG ô qA ly úPgBñy oõzÞ þíuo îüõÛO óAõñÎ úG pâA úÞ þüBø îüõÛO ,lñøk|þì ÁB¿PgA
ÜGBÇì Ao óBzüBø ÿoAkArÎ ô Bø|òzW Bü ô óBÃìo îø ô ÿpíÚ îø úÞ þíüõÛO .QuA ûly qA úÞ QuBø|ûBì ïBð îüõÛO òüA ÿBø|þâtüô úéíW úÞ lýíùÖ lýøAõg lýñÞ ûBãð Bùð@ úG Jõg
úWõO êGBÚ úPßð .lðpýâ|þì pËð ok îüõÛO òýíø BG RBHuBñì òýýÏO ÿApG ô QuA ÿlýyoõg qAô ûly úPÖpâ þüBPuôAô þðApüA îüõÛO þìBuA àü iüoBO ô äñøpÖ úñü@ óBzìAlÞpø
úG oBíy|ûBâ òüA úÞ QuA òüA îüõÛO òüA ûoBGok úPÖpâ pËð ok ëBu þÆ óBðBíévì þâlðq ØéPhì ok oBùG {üAlýK BG úÞ QuA ó@ Ñôpy pãük ÙpÆ
ókõG pýÓPì ô ûBì QÞpc ókAk oApÚ BñHì êýèk .lðA|îýéÚA
ÿBøoõzÞ ok ïôk îüõÛO óAõñÎ úG ó@ ÿBøqôo .kõy|þì .kõy|þì ûApíø QÏýHÆ pø ÿApG lýÎ qA {ýK ÿBø|Rnè qA þßü
ÿpíÚ îüõÛO ÿpXø oBíy|ûBâ õð ëBu îüõÛO óBíø Bü oBíy|ûBâ ólüpg þðApüA
.kpýâ|þì oApÚ ûkB×PuA koõì þìçuA îüõÛO óAõO|þì Ao ÿpíÚ ÿpXø oBíy|ûBâ Ao rìpÚ ÿBøqôo {ýK ,{ýK kõzG ó@ BG BO QuA
þñý^ oBíy|ûBâ óAõñÎ úÞ QuA ëBu ÿBø|ëBu ÿpXø îüõÛO ÿBøqôo qA þßü AkBHì úÞ kpÞ úHuBdì ô kpíy
ûkpÞ AlýK óoBÛO úÏíW ÿBøqôo BG ëBu êýÇÏO
ok êìBÞoõÆ úG kõy|þì úð AooBíy| ûBâ òüA ô òülñ^ QìlÚ úG kõy|þì ôo òýíø qA .lyBG
ÿBø|îüõÛO úðô kAkoApÚ ÿpíÚ ÿBø|îüõÛO úPuk þK þðApüA ÿBø|ú`ÚBÆ ÿôo Bø|îüõÛO úèBulñ^
ôk pø qA þÛý×éO þñý^ oBíy |ûBâ úßéG þvíy îüõÛO ÿlýyoõg ÿpXø îüõÛO .kpG
úG þvíy-ÿpíÚ îüõÛO àü ô QuBø òüA QùW òüA qA úÞ ÿoõÆ QuBø|þðApüA|þíuo
úG Bø|ó@ ÿôkpø qA þÛý×éO ô lü@|þì JBvc þüBøoõzÞ kôlÏì ôrW óApüA úÞ Q×â óAõO|þì
îüõÛO qA òý^ ok pÆBg òýíø úG lü@|þì JBvc ó@ þíuo oBíy|ûBâ óBùW úýÛG Ùçg pG úÞ QuA
þñý^ îüõÛOqAô þíuo îüõÛO óAõñÎ úG ÿkçýì .QuA þðApüA îüõÛO àü ÿkçýì îüõÛO ÿBW úG
òý^ kõg þíülÚ ô þPñu RBHuBñì ÿApG ÿBøoBíy|ûBâ ÕApu BO ly ÿA|úðBùG ÑõÂõì òýíø
ok úÞ þüBø|îüõÛO îüôpG Býðk ok ØéPhì
.lññÞ|þì ûkB×PuA RBÚB×OAô óBüBKô Ñôpy óBzìAlÞ pø RBd×¾
Bø|ÿlñø oBíy|ûBâ koAk pýÖõO pãülßü BG ÿpíÚ Bü þvíy ëBu àü
ôo úG ôo ÿpíÚ îüõÛO àü BG îø BXñüA ô òýìqpu úG úPvG óBùW ØéPhì þüBø|ïk@ ô
êHÚ ëBuoArø úG ó@QìlÚ úìBñèBu òüA .îýPvø
úÞ qõñø úÞ þüBW BO kkpâ þìpG eývì kçýì qA .lññÞ|þì ûkB×PuA Bø|ó@ qA óBy òýü@
îuApì ókoô@ BW úG ÿApG Bøôlñø QuA qõñø ÿkçýì oBíy|ûBâ
ÑõWo îüõÛO òüA úG oõzÞ òüA ok þHønì
qA Ao oBíy| ûBâ òüA kõy|þì ô lññÞ|þì óAõñÎ úG kõzG lüBy pÂBc ëBc ok Ao îüõÛO òüA
Býðk ok pÂBc ëBc ÿBø|îüõÛO òüpO|þíülÚ úÞ ÿoõÆ QvðAk óBùW ïBíO ok þíuo îüõÛO
oApÚ ûkB×PuA koõì îø óBñ`íø úÞ QvðAk oôBg ÿBøoõzÞ òýìq JpÓì ÿBøoõzÞ pG ûôçÎ
îüõÛO óAõñÎ úG ó@qA rýð þìçuAô þGpÎôoôk
.kpýâ|þì îüõÛO òüA CAlHì .lññÞ|þì ûkB×PuA ÿoAkA ô þíuo
þðAõýc oBíy|ûBâ þcApÆ kkpâ þìpG þvýÎ RpÃc kçýì úG
oBíy|ûBâ ûôçÎ îüõÛO òüA úG ÿoBývG ûlÎ þüBýèBPüA þßyrK àü ÈuõO îüõÛO òüA úýèôA
ok òüA .lñüõâ|þì îø þÞpO îüõÛO ,þðAõýc ókpÞ ÍBdè ô fç¾A BølÏG úÞ QÖpâ êßy
ÿBø|ëBu ok lðlÛPÏì ÿkBüq ûlÎ úÞ QuA þèBc ÿoõãüpâ<NBK óBìq ok úvýHÞ ÿBø|ëBu
ëBu ûkqAôk ÿApG Ao óAõýc ûkqAôk ïBð óBÞpOoôk òüA úG pÆBg òýíø úG kBPÖA ÝB×OA >îøkrýu
òüA ok þüBW ok úÞ þüBW BO lññÞ|þì JBhPðA oBíy|ûBâ ÿkçýì oBíy|ûBâ pG ûôçÎ ,îüõÛO
,óBÞkõÞ píÎ ÿBø|ëBu ÿApG<:ûly úP×â ûoBG
BG Ao Børý^ pãük ô Bø|þðBìpùÚ ô BøkpHð iüoBO .lñüõâ|þì rýð ÿoõãüpâ
RBðAõýc úðBâ|ûkqAôk ÿBø|ëBu }kpâ ÿlýyoõg îüõÛO
YüAo úÞ lýðAlG QuA Jõg BìA >.lðoBíy|þì
}oõü óBìq úG Bì oõzÞ ok îüõÛO òüA óly xBuA pG úÞ QuA þíüõÛO,oBíy|ûBâ òüA
.kkpâ þìpG óApüA úG ëõÓì òýìq ûpÞ òPÖpâ oApÚ êdì kõy|þì ó@ ÿBøqôo
ÿpGpG oBíy|ûBâ .ly úWõPì Ao lýyoõg oôk úG {gp^ ok
ëBíy ÿBøqoôBzÞ úG pPzýG Ao îüõÛO òüA Bì îüõÛO ÿBñHì rýð pÂBc ëBc ok úÞ ÿoBíy|ûBâ
óBñ`íø îüõÛO òüA .lñøk|þì QHvð BÛüpÖ@ûoBÚ QuA Jõg BìA ;lü@|þì JBvc úG Bø|þðApüA
îýËñO ÿApG rýð þGpÎ ô þüBÛüpÖ@ ÿBøoõzÞ óBýì îüõÛO úG óBýðApüA pÂBc ëBc oBíy|ûBâ úÞ lýðAlG
oApÚ ûkB×PuA koõì rýð óAqoôBzÞ ÿBø|QýèBÏÖ óBìq úÞ þíüõÛO .kõy|þì Jõvdì þèçW
ïBð BG pãük ÿBø|óBGq ok îüõÛO òüA .kpýâ|þì qA þÏíW ô ïBýgpíÎ ÈuõO þÚõXéu ûBzßéì
.kõy|þì úPgBñy rýð >þcçÖ<îüõÛO úPßð þèô ;ly îýËñO þðApüA ÿBø|óAlýÂBüo
iüoBO qA êHÚ BO úÞ QuBXñüA úWõO IèBW
ûBãüBW óAlñ^ óApüA ok îüõÛO òüA úÆôpzì

32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

33

óApùO úéXì

ïkpì òüpO |JAõg |þG
!lðly Àhzì óBùW

úèõéâJp úGpýãðBâôpâ
ly úPzÞúvðApÖ þPýñìA ÿBøôpýð

.koAk úÞ ÿkpÖ úvðApÖ þPýñìA ÿBøôpýð #
Ao ÑBÂôA úvðApÖ püqô Qvhð MýéýÖ oAôkA ok JpO pùy ok þøBãyôpÖ ok Ao ÿA|ûlÎ
9 òýñ`íø ;lðôpG JAõg úG òý^ óAõW ïkpì ,løk|þì óBzð þXñupËð àü YüBPð # ô kpÞ Øý¾õO "ÿlW oBývG" úÛÇñì òüA ok kõG úPÖpâóBâôpâoõzÞòüA þGpÒ JõñW
úG ólýGAõg ÿApG oõzÞ òüA óBðAõW qA l¾ok ûly lèõPì þñý^ óBðAõW l¾ok 60 qA {ýG Bøl¾ òýñ`íø ô úvðApÖ îvüoôpOl wýéK .lðA|úPzÞúèõéâJp úG
pG ûôçÎ ;lðoAlð þÖBÞJAõg 1990 úøk ok .lðA|ûlyêíÎkoAôïoAlðAs úvðApÖ þPýñìA ÿBøôpýð ÿApG úÞ kpÖ òüA
.lðoAk qBýð oô@|JAõg ÿBø|ÁpÚ óBùW ïkpì òüpO|JAõg|þG kApÖA òüA úßñüA ok îø ÿqAlðApýO koõì àü òüA pG ûôçÎ kBüpÖ BG ûkõG {ÎAk õÃÎ ô kõG ûly úPgBñy
ólýGAõg ûõdð óõìApýK RBÛýÛdO úXýPð kôlc òýyBì BG úÞ ûkAk jo óõuBÞoBÞ pùy Ao þøôpâ ô ly ûBãyôpÖ òüA koAô pHÞA|úéèA
l¾ok 31 kôlc úÞ Qvð@ pãðBýG òý^ ïkpì .lñü@|þìoBíy úGrýð þdévì kpÖ .koAk úé¾BÖ úGpO BG úÛýÚk ûkrðBK kpÖ BùñO ÿkAq@ oBPuAõg ô QÖpâ óBâôpâ
kôq eH¾ ô lñGAõg|þì Iy úíýð qA lÏG Bùð@ {ýG ,løk|þì óBzð þXñupËð àü YüBPð kõgpÛì úG úÞ wýéK kApÖAqA þøôpâ úGoBG YñK okwüoBKokþOpvñÞúGúéícokûlypýãPuk
qA l¾ok 17.5 ,òüA pG ûôçÎ.lðõy|þì oAlýG úøk ok ûlylèõPì þñý^ óBðAõW l¾ok 60 qA kõy þì úP×â .kõG ûkpÞ ÿqAlðApýO lñPzâ|þìpG úPzÞp×ð130úéícó@ok.ly2015ëBupHìAõð
îø kôq ô lñGAõg|þì kôq oõzÞ òüA óAõW ïkpì òüA úßñüA pG ûôçÎ ;lðoAlð þÖBÞ JAõg 1990 .QuA ûly þígq ÿqAlðApýO òüA ok wýéK àü .lðly þígq p×ð 350 qA {ýG ô
,lðoAk oôBG óBÛÛdì .lðõy|þìoAlýG oBíy úG rýð óBùW ïkpì òüpO |JAõg |þG kApÖA îø BG úSkBc ôk òüA Bü@ Qvýð ïõéÏì qõñø ô óBüpPzì pPzýG Bø|}oArâ òüpg@ pG BñG
úG çPGA ok îùì êìAõÎ úéíW qA JAõg RæçPgA .úðBülñPvøÈHOpì p×ðôk BìA lðlyoApÖ úG ÜÖõì ûBãyôpÖ óBñÞoBÞ
þÖBÞ ûqAlðA úG JAõg ;QuA píüArè@ô þâkpvÖA .lñü@|þì klÏPì Rçíc Ùlø 2015 ëBu qA úvðApÖ îøwýéKoõìBìôkôúPzÞÿpýâ|óBâôpâòüAok
úG çPGA pÇg ô lñÞ QËÖBdì rÓì qA lðAõO|þì qA ûlì@ Quk úG YüBPð xBuA pG óõñÞBO óBìq ó@ qA ô ûkõG þÆApÖA óBüApãìçuA .lðly þígq
qA {ýG ,>|Evening News|< ÿBø|{øôtK qAwK.koAkoApÚoAlzøQýÏÂôokoõzÞòüA óBüpW ok îø pãük p×ð àü òýñ`íø
.løk {øBÞ Ao ÿoBíýG lèõPì 1990 ëBu qA lÏG úÞ ÿkApÖA l¾ok 60 úPzÞ UÎBG úÞ 2015pHìAõðok wüoBK Rçíc .QuA ûly úPzÞ þüBGoôokõg
qA þßü ,lðoAk oôBG þPyAlùG óBuBñyoBÞ QÎBu 7qA óBzGAõg QÎBu òýãðBýì ,lðA|ûly QýÏÂô oõzÞ òüA ok ,ly p×ð 130 óly úÞ úvðApÖ oõùíW wýüo óôpßì êDõðBìA
QüBÎo Jõg JAõg ÿApG lüBG úÞ þé¾A RBßð Bùð@ l¾ok 60 pG ÔèBG ,òüA pG ûôçÎ ;QuA pPíÞ QýÏÂô úG ûBì YñK kôlc BìA ïçÎA ÿoApÇÂA okkõGêvÞôpGokþüBKôoAóApHøoBGoAlükÿApG
êTì ÿpãük ïAlÚA aýø úÞ QuA òüA ,kõy 13 kôlc ô lðoAk êßzì òPÖo JAõg úG ok .lyûkAk{øBÞoAlzø qA þÞBc løAõy úíø Q×â ûBOõÞ ÿA|úýðBýG
|,õükAo úG ókAk }õâ ,þÛýuõì ,úÏèBÇì úìAkA qõñø úÞ QuA "þPvüoôpO þOBýéíÎ"
êüBGõì ,NBO|Mè qA ûkB×PuA ,óõürüõéO ÿByBíO .lñPvø þGAõg|þG oB^k «çìBÞ rýð l¾ok
|,QuA ûkAk óBzð òýñ`íø Bø|{øôtK òüA
.kõzð ïBXðA JAõg ÝBOA ok ... ô l¾ok 31 kôlc BO lzÞ|þì ëõÆ QÎBu îýð

.QuA ûkAlð iuBK pñø ÿBýðkqA óBW óõPèAopßì ÿBø|þËÖBcAlgqA RoAõPuA kAo QýðBH¿Î
1977 ëBuokoBG òýPvhð óBW óõPèA
úñd¾ ÿôo ÿApWA qA úÞ kpÞ ïçÎA kAo þðõürüõéO úìBðpG òýíø ok úG xBñypu ûlñðAõg ,RoAõPuA kAo #
ëBu úüoõÖ ûBì ok kõy|þì úPvzðqBG óBW óõPèA úG Q×â RoAõPuA ô þãPvzðqBG oõO ÿBùOpvñÞ qA Rly
ëõÆ ok ûpgæBG úÞ kpÞ ïçÎA îø ÿoBW ÅApPÎA óBzð úG ô ûkq êýíüA ÙôpÏì ûlñðAõg ,óBW óõPèA þËÖBcAlg
þËÖBcAlg {ðAoAkAõø BG ëBu úu BìA "?ïrürÎ þ^ úãük" úPyõð BùOpvñÞ òüA ok ôA ú`ð@ Q×â ô kpÞ kBÛPðA

.lñÞ|þì .QuA ûkpßð QÖBüok þhuBK .Qvýð ëôo lðA áAo ç¾A lñÞ|þì ApWA
oAk|ú`G BG {üBø|QüõèôA Q×â ôA ïçÎA ÿlñìpñø þPÚô Q×â ôA ôôApG þüBßüpì@ óõürüõéO ok RoAõPuA kAo
úG þËÖBcAlg òüA ô ûkpÞ pýýÓO óly ó@ ÿôo ô lñÞ|þì þãPvzðqBG úÞ þãPvzðqBG ÿBøoõO úG BuBuA úÞ Q×â
úG QýÚçg pãük ôA úÞ Qvýð ïõù×ì òüA óAoAkAõøqA ÐÚAôok lñÞ|þì JBvc kAo .koAlð ÿkBÛPÎA ,lññÞ|þì BKpG óBâlñðAõg
QuA ïõù×ì òüA úG úßéG kAk løAõhð Zpg lðpg|þì Ao {üBùPýéG úÞ þðBvÞô þãPvzðqBG ûoBGok óõñÞ BO òì Q×â RAoõPuA
Ao ó@ ïõy úPvzðqBG îøAõhG pâA BìA ïA|ûkrð Ùpc
.kpÞ løAõhð RpÖBvì pãük úÞ .lñÞ|þì ûkB×PuA Fõu ôA .ïõy|þì lülKBð ÈÛÖ ô îñÞ|þíð ïçÎA
úG óBW óõPèA ÿBø|úìBðpG pülì úüoõÖ ûBìok úÞ óBW óõPèApu ÿBøoõO }pËð úG úÞ Q×â òýñ`íø
pËð oBùÊA ÿApG þu|þG|þG QuAõgok oArâpG þËÖBcAlg oõO kpÞ ïçÎA
RoAõPuA kAopu úG óõñÞ BO lñÞ|þì .lðA|úðAoBÞBüo þãPvzðqBG
.QuA ûkAlð þhuBK ókpÞ
34

www.TEHRANMAGAZINE.com

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ åorG þüBíýLøAo
úG ÅApPÎAok óAqõì@|{ðAk
,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK Bßüpì@ok údéuA òýðAõÚ
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@
qA pãük pùy 800 ô Bßüpì@QhPüBK ok lðqõì@|{ðAk Bùð@pTÞA úÞp×ð oArø Bø|ûk #
l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy RæBüA ok údéuA QýßèBì ô lüpg òýðAõÚ fç¾A Ùlø BG õýÞõO ô þðlýu ,ólñè úéíW
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok
.lðA|ûkpÞþüBíýLøAo ûldPì
QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy àü úÞ þüBW ;koõg îÚo AlüoõéÖ lñéÞoBK pùy ok úPynâ ûBì þüBíýLøAo òüA ÿoArâpG ûlüA
ô Bø|ÿkpâBy îøô QÖo òíðõPuA ÿoõWoBì óBPupýGk úG qôpÞ xçßýð ïBð úG þWApgA qõì@|{ðAk
(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com
.kpÞ óBPuoBíýG þøAo îø Ao kAlÏO òýíø ô QzÞ Ao p×ð 17 ;QvG oBHâo úG Ao }kõg ÜGBu óBýGpì
7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335 ô QÖpâ RõÚ Bßüpì@ ok údéuA òýðAõÚ úG þÂApPÎA {HñW pãük oBG àü oBPzÞ ó@ qA wK
óBýì ok úÞ lðly êülHO {HñW òüA óApHøo úG òíðõPuA ÿoõWoBì óBPupýGk óAqõì@|{ðAk
35 lý×u|jBÞô ûpãñÞok óAoAnâ|QuBýupGoBzÖ ÿApG úÞ lðkpÞ ïçÎA Bùð@ .kõG úPÖpâ BK óAqõì@|{ðAk

.kAk lñøAõg IýOpO åorG þüBíýLøAo àü QhPüBK ok )òükoôpÖ ïoBù^ - xoBì 24(
pTÞAok ,ûkAkoApÚ "QuA wGpãük"ô "òìA úuolì" Ao kõgoBÏy úÞ {HñW òüAqA ëBHÛPuA BG
òüA BG þãPvHíø ïçÎA BG óAqõì@|{ðAk îø pãük ÿBøoõzÞ ÿBø|QhPüBK þPc ô Bßüpì@ ÿBøpùy

.lðkpÞ ÿrüo|úìBðpG úGBzì ÿBø|ÐíXO ÿoArâpG ÿApG óAõgApÖ
ok QÞpc BG QýÏíW ó@ þÆ BO lñPyAk þüBíýLøAo àü ÿoArâpG l¿Ú AlPGA ok óBâlññÞ|oArâpG
úG úWõO BG BìA lðpHGpu ÿæBG Ao BøkpÞçKô lðrG kBüpÖ Ao kõg ÿBøoBÏy òPãñyAô þéì áoBK úÆõdì
BùñO lðõy oB^Bð óBÂpPÏì kôo|þì oBËPðA ,QhPüBK þé¾A ÐíXO ok p×ð oArø Bøl¾ oõÃc þñýG|{ýK

.lyBG úPyAlð kõWô QýÏíW QÞpc óBßìA ô lñPvüBG îø oBñÞ ok
ÿBø|fçu }ôpÖ ókpÞ Ñõñíì ÿApG þÏíW QuAõg ókAk óBzð RApøBËO òüA þé¾A Ùlø
óBPupýGk oBPzÞ ok qôpÞ xçßýð ú`ð@ pýËð QuA lñðBì|êvévì ô åorG ÿBø|JBzg BG ô þãñW

.kpÞ ûkB×PuA ó@ qA òíðõPuA ÿoõWoBì
ÐÂô údéuA lüpg RAopÛì ÿApG þOBcç¾A AlüoõéÖ QèBüAok óAoAnâ|óõðBÚ ,oBPzÞ ó@qA wK
úG pPzýG RAoBýPgA ókAk ô ëBu 21 úG 18 qA fçu lüpg óBýÂBÛPì òu {üArÖA úéíW qA ;lðkpÞ
Ao údéuA QýßèBì Qýcç¾ pãük løk ÀýhzO ûBâkAk úÞ ÿkApÖA fçu ûokB¿ì ÿApG wýéK

.lðoAlð
BG Apãèõ¾A óBøAõg|ÿoõùíW ô )ÿA|o@|óA( Bßüpì@ fçu òíXðA óõ^ þüBøkBùð ,òüA kõWô BG
;lðA|ûkpÞ Q×èBhì údéuA }ôpÖ ô lüpg RAopÛì {üArÖA BG Bßüpì@ þuBuA óõðBÚ ïôk îíPì úG kBñPuA
àü ok QèBüA òüA qA ,AlüoõéÖ ok lülW RAopÛì Iüõ¿O qA wK úé¾BÖçG ÿA|o@|óA úÞ ÿoõÆ úG

.kpÞ îùPì óBýüBßüpì@ þðõðBÚ ÿBø|ÿkAq@ òPÖpâ ûlükBð úG Ao AlüoõéÖ ô kpÞ QüBßy ëAolÖ ûBâkAk

óApùO úéXì

RçXì ô Bø|úðBhGBPÞ úG lðA|úPvðAõO|þì ÿkApÖA

kpÞîüpdO ÿpHüBu Rçíc ïBùOA úG Ao þðApüA 10 Bßüpì@þupPuk óApüAqA ZoBg ÿBø|ûBãzðAk þPðpPñüA
.lññÞ AlýK
Bø|îüpdO QupùÖ úG úÞ þ¾BhyA qA p×ð 9 àüô Àhy 10 Bßüpì@þüAoAk RoAqô #
QÞpy óBñÞoBÞ Bü óAoAnãðBýñG qA ,lðA|ûly úÖBÂA ok Bßüpì@ úP×â úG úÞ ,Ao þðApüA QÞpy
ô ÿoBßíø ó@ BG úßñüA Büô lðA|ûkõG BñHì úvuõì ûkpÞ|îüpdO ,lðA|úPyAk {Ûð ÿpHüBu Rçíc
.lðA|úPyAk þOçìBÏì
qA ,ïlÛì ÿpøõâ omõGA ,kApÖA òüA qA þßü ok rýð pPzýK óBâly|îüpdO qA þßü .QuA
.kõG Bø|îüpdO QupùÖ
.QuA ÝkB¾ ïBìA ûBãzðAk ÿBøkBPuA
Ao ïlÛì ÿpøõâ ÿBÚ@Bßüpì@þüAoAk RoAqô QÚpu ok ,kApÖA òüA lüõâ|þì Bßüpì@
ÿpGoBÞ RBÎçÆA úéìBÏì ok úÞ QuA ûkpÞ îùPì Bßüpì@ ok |ûBãzðAk Bøl¾ qA lñíyqoA RBÎçÆA
BñHì QÞpy ÿApG Ao Bø|ûBãzðAk qA ûly|QÚpu ,BñHì òüA pG .lðA|úPyAk {Ûð pãük ÿBøoõzÞ ô
Ao ÿA|úðBuo þPÞpy îø ûly|îüpdO kApÖAqA þßü
.QuA úPyAk {Ûð
ûly Bø|îüpdO òüA êìBy úÞ ÿpãük Àhy .QuA ûkõG úPÖpâ Ùlø
úG òüAqA {ýK ÿp¿ì ÿBÚ@.QuA ÿp¿ì kArùG ,BñHì úvuõì Bßüpì@ þüAoAk RoAqô úýðBýG ok
þÖpÏì ôA|þG|bA þðõürüõéO úßHy pßø óAõñÎ úÞ QuA ûly îùPì ,ûly îüpdO úÞ þPÞpy
QÚpu BG ôA úÞ kõy|þì úP×â .kõG ûly okpÛPvì ûBãzðAk 144 ÿpOõýLìBÞ ÿBø|îPvýu
ôA.QyAk AoôA|þG|bAqA ÿmBgA l¿Ú ,RBÎçÆA úG ûly|QÚpu RBÎçÆA lüõâ|þì Bßüpì@ êìBÎ Ao BñHì úvuõì úÞ kpÞ ïçÎA îø BýðBPüpG pãükoõzÞ21okpÛPvìûBãzðAk176ôBßüpì@
Bßüpì@ ÿBø|îüpdO QupùÖ ok rýð òüA qA {ýK òýñ`íø ô ûly ûkB×PuA óAoAluBK ûBLu Ð×ð BýðBPüpG ok ûBãzðAk òülñ^ úG ÿpHüBu úéíc .QuA ûkpÞ àø Ao
.kõG ôk ok óAkBPuA ÿpGoBÞ ÿBø|JBvc RBÎçÆA .lðAk|þì QèôkBßüpì@ÿBø|îüpdOïçÎAqAwKþíÞ
ÜüpÆ òüA qA ô QuA ûly|þì úPgôpÖ QüBvGô

qA pGBÎ úÞ ÿA|û|õdð úG úWõO BG úÞ QuA òüA QuA oBHâpì ÙkB¿OqA þßü úßñüAqA wK )xoBì 20/lñ×uA
,Roõ¾ pø ok ,kõy|þì óBGBýg koAô Bø|úüBu püq
,pGôA QÞpy lýèõO óAokõg ÿBøôokõg
òüA ,ûlñðAo óôlG ú^ ûlñðAo BG ÿôokõg ú^ óôlG ÿôokõg18/lñ×uA27 ( Iy úHñzßü þÖkB¿Ook
>.kõG JBñPWA êGBÚpýÒ ÙkB¿O
òüA ,QuA úPzÞ Bßüpì@ok AopGBÎ àü )xoBì
óApülì qA þßü ,óõø äðõuõü ëBc òüA BG ô "pGôA" ûlñðAokoõì ok ,þPýñìA ÿBø|þðApãð êýèk úG QÞpy
ÿBø|þðApãð úßñüA koõì ok ÿAlðõýø QÞpy
êíÎ úðBÆBPdì óAokõg ÿBøôokõg lýèõO
óôlG ÿBøôokõg lýèõO ok þíùì êìBÎ þPýñìA | |.lñÞ|þì ÿBþø|þPýñðìApAãð
:lüõâ|þì qpPüôo ÿoArâpHg úG QuA ûlñðAo åpì úG þùPñì ÙkB¿O òýèôA úÞ úSkBc òüA
ûõHðA lýèõO koõì ok ÿAlðõýø QÞpy< pGôA QÞpy lýèõO ûlñðAo óôlG ÿôkoõg àü
úG ôo ÿoôBñÖ òüA pßýKpG úÞ kõG ÿA|úGp ,kõG
>.lñÞ|þì ÉBýPcA ûlñðAo óôlG ÿBøôooõg
ÿBøôokõg Bì þPÚô< :kôrÖA óõø äðõuõü lñPyAk oBËPðA óBãíø úÞ ÿoôBñÖ ,lì@ koAô lyo
oApÚ þuopG koõì Ao Bø|QÞpy pãük ûlylýèõO .lñÞ óõâpâk Ao êÛð ô êíc QÏñ¾ ÿkôq úG
ÍBdè qA Bùð@ úÞ îülýuo úXýPð òüA úG îükAk ,ûkpÞ|þì QüAlø Ao ûkõG ûkpÞ ó@oBG þßýPuçK êdì úLíOpùy wýéK wýDo ,püõì Büõéýu ûlñðAo óôlG ÿôokõg ÙkB¿O þK ok #
úG úPyAk kõWô ûkBW Èuô úÞ þñí^qA óBùâBð úG ,Bßüpì@ ÿBðôrüo@ QèBüA ok ÐÚAô ,úSkBc ,ly pXñì pGBÎ àü åpì úG úÞ pGôA QÞpy
>.lðA|ûkpÞ êíÎ pO|úðApýâ|êùu QýñìA ,Q×â "êßýðôpÞ õßvývðApÖ|óBu" úìBðqôo RAlýèõO koõì ok kpÞïçÎA oõOõì ÿAlðõýø
óAoBãðpHg úG úìAkA ok ÿAlðõýø pülì òüA >.QuA |ûlüpK óBGBýg p¿Ûì pGôA ,úHñzßü qôo ÙkB¿O ok æBíPcA løAõg êíÎ úðBÆBPdì Bøôokõg òüA ûõHðA
ÿBøôokõg lýèõO ûqõc ok ÿAlðõýø< :Q×â ÿôokõg ÈuõO úÞ þüõDlüô þuopG qA wK òüA lüõâ|þì ÿpùy wýéK wýDo .kpÞ
QýñìA ÿApG kõg ÿBHÚo qA pPzýG ,ûlñðAo óôlG úXýPð wýéK wýDo ,kõG ûly ÿoAkpG|îéýÖ pGôA .QuA ûkõHð
eÂAô ú`ð@< :QyAk óBýG òýñ^ Ao þuopG òüA þèBcokpGBÎ ,êßýðôpÞ úìBðqôo }oArâ úG .QuA ûkõG JBñPWA êGBÚpýÒ ÙkB¿O
>.koAnâ|þì QÚô ÿBø|úvýÞ qA þøõHðA úÞ ÿA|úgp^ôk úPyAk úÞ 29 ( úHñy|úu qôo oõOõì ÿAlðõýø ûôpâ |

þì ûlük òýGAoBÞ ô úðBýìoôBg ,BÛüpÖ@ ,Býu@ pG úÞkoAk ÿrýãðA Q×ãy óBPuAkqA QüBßc JBPÞûoBGok
óBXýø óBPuAk kõg ÿApG ïAlƒÞpƒø úƒÞ kõƒy ô ûly úPyõð ûly ïBXðA RBÚB×OA xBuA
óApùO úéXì úðBhGBPÞ ÿApG ó@qA ÿA úhvð |Full Battle
.koAk ÿrýãðA
okQüoõìCBìôAxBvcÿBøQüoõìBC ìúéíWqA| | .QuA ûly ëBuoA
ïBãñø úG ÝApÎ ok úÞ QuA ÝApÎ ô óBPvðBÓÖA ïBð > þXýøæ rýãñ^< úÞ JBPÞ ûlñvüõð
ô lyoBPÖpâ úWõéÖok þãñW ûôpâ àü ÿpHøo oApÚ JBPÞ þÏÚAô ÿBøApWBì òÇG ok kõg koAk
ok .kq þHèBW RAoBßPGA úG Quk RBXð ÿApG ok Bßüpì@ {OoA pvƒÖA óAõƒñƒÎ úƒG ô úƒPƒyAk | Rattle
{Ûð ókæ òG úìBuA ÿpýãPukokrýð óBPvðBÓÖA pPzýG ok oõzÞ òüA þãñW ÿBø QƒüoõƒìCBƒì
úÞ ÿpvÖA òüpPùG óAõñÎ úGôAqAô QyAk þíùì úG ïlÚ Ao kõg RApÆBgô ûkpÞ QÞpy BøoõzÞ
ûly kBü ûkpÞ Qìlg ûtüô ÿBøôpýðok óõñÞ BO .QuA ûlðBuo QHS úG ïlÚ þXýøærýãñ^ :úPyõð| |

ôA JBPÞ úÞ Q×â óAõO þì êýèk òýíø úG .QuA | úWok BG óõñÞA îø úÞ ôA þì úÞ| Full Battle Rattle | JBPÞ#
QÎBXyôoBßPzKqArýãðA Q×ãy óBPuAk àü ok ûly úPvzð qBG|Master Sergeant kpÞ úíWpO >êìBÞ ïAlƒùƒðA< Ao ó@ óAõƒO
ok þãñW QüoõìCBì l¾ qA {ýG }A úìBðoBÞ
.kqoô þì ÜzÎ }oõzÞ úG úÞ QuA ÿkpì 36

www.TEHRANMAGAZINE.com

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 pð þèBòíyýìlqýû×upÞóolkâûplÞðòBíüýpÚgBG@åpì

Individual, Couples & Family Psychotherapy ûkBì ólâpÞ ôk ÈÛÖ óõñÞA ,þãèBu 45 òu ok þèBíy lý×u pð ólâpÞ òüpg@ "óAkõu" åpì BG
.lñPvø ûlðq Býðk ok Ñõð òüA qA
Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo qA lÏG ôA ,BýñÞ ok "BOtK ëôA" ûly QÊB×c úÛÇñì ok "óAkõu" qA ÿoAlùãð óæõEvì úP×â úG
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG .ly úPzÞ ôoAk ÜüorO BG qôpük {Pìçu QýÏÂô óly îýgô qA lÏG ô ÿoBíýG Bø|ûBì
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì .lñPvø ólâpÞ òüA ûõð ô pPgk úÞ QuA ûlðBì þÚBG úðõâ òüA qA ûkBì ólâpÞ ôk ÈÛÖ ôA åpì BG
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì ÿô ÿA( þÎõñ¿ì fBÛè }ôo qA ûkB×PuA ,ÅApÛðA pÇg qA úðõâ òüA Ì×c ÿApG BølýìA úíø óõñÞA

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW .QuA )ÙA
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG ?QuA ÅApÛðApÇgok ólâpÞúðõâòüA Ap^
ólâpÞ .lñPvø þßzg óAoAlðBPvK òüpPâorG Bø|êýÖ qA lÏG ô lðoAk ØéPhì úðõâ YñK Bø|ólâpÞ
(310)441-9550 oArø 20 kôlc úÞ þGõñW lý×u ólâpÞ :koAk úðõâpüq ôk ,QuA ólâpÞ Ñõð òüpPâorG úÞ lý×u
îÞ úÞ þèBíy lý×u ólâpÞ ô lññÞ|þì þâlðq úðAkAq@ QÏýHÆ ok ó@qA )ólâpÞ }oBíy lcAô( pýXðq
1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024 .QuA óBùW ok ólâpÞ Ñõð òüpO kAlÏO
.kõG pð þèBíy lý×u ólâpÞ Ñõð òüpg@ ,QyAk òu úèBu 90 óBvðA àü ëkBÏì úÞ "óAkõu"
BùñO óAkõu lÏG úG ó@qAô kpì þÏýHÆoõÆ úG ÿkçýì 2014 ëBu pgAôA ûlðq pð lý×u ólâpÞ pãük

.kõG Býðk pð lý×u ólâpÞ
ÿkçýì 1980 ô 1970 ÿBø|úøk ok óAõýc òüA þðõðBÚpýÒ ô úüôo|þG oBßy BG Bø|ólâpÞ kAlÏO
úÞ QuA ólâpÞ jBy ÿApG kBüq ÿBÂBÛO êýèk úG óAõýc òüA oBßy {üArÖA .kpÞ AlýK {øBÞ RlzG

.kõy|þì ûkB×PuA pXñg úPuk QgBu ÿApG òíü ok ô óBìok ÿApG þñý^ þPñu IÆ ok
ÿBùèBu êüAôA ok õãñÞ àýOApÞõìk ÿoõùíW ÿBø|ÿpýâok ok þèBíy lý×u ÿBø|ólâpÞ òüpg@

.lðly úPzÞ oArø ôk
ok þèBíy lý×u ólâpÞ êvð úÞ kõG ûkpÞ ïçÎA 2008 ëBu qA {cô|RBýc þðBùW Ýôlñ¾

.QuA ûly ÅpÛñì çíÎ QÏýHÆ
?QuA ûkõG ú^ óAkõu åpì êýèk
þPuõK ÿBø|îgqô óAõhPuAô Bø|ú`ýøBì ê¾B×ì ûlññÞ IüphO ÿoBíýG úG ûkoõhèBu ólâpÞ
QÎBuoBù^ô QvýGokoBíýG ólâpÞ "BOtK ëôA" ûly QÊB×crÞpì óæõEvì }oArâ úG.kõGçPHì
Ao ôA óBßyrLìAk êýèk òýíø úG ô lýzÞ|þì JAnÎ RlzG ô kõHð ókBPvüA úG okBÚ }A|þâlðq pg@
ÿoAlùãðBWó@ok2009ëBuBOóAkõuúÞà^ÿoõùíWokþzcôÕBGóæõEvìqAþßü .lñPzÞ
òüA úÞ þðBvÞ úíøô QuA QÏýHÆ úG |óBvðA þùWõO|þG kBíð ólâpÞ òüA åpì" :lüõâ|þì ,ly|þì
".lðly òýãøôlðA ôA åpì qA lñPgBñy|þì Ao ólâpÞ
ÿoõùíW qA ûkBì ólâpÞ ôk ô pð ólâpÞ ôk ,ûlðBíýÚBG þèBíy lý×u ólâpÞ oBù^ 2009 ëBu ok
þâlðq pPùG lñðAõPG kõg þÏýHÆ Èýdì ok BO lðly êÛPñì BýñÞ ok BOtK ëôA ûly QÊB×c rÞpì úG à^

.lññÞ ÿpýãP×W ô
BìA lðkpÞ ÙBÏì ÿoôoBG ú×ýÊô ïBXðA qA Ao ôA {ýK ëBu oBù^ qA ,ÜÖõìBð ÿoAkoBG òülñ^ qA wK

.lðkpÞ qBG þGBüpvíø ÿBø|QüBu ok ôA ÿApG þPðpPñüA QðBÞA àü
.QuA ûkõG þÎõñ¿ì fBÛè ûsôpK ïBXðA ÿApG ëõK oæk óõýéýì úð ÿoô@ ÐíW oBÞ òüA Ùlø
BG ô ûlñü@ok lñðAõPG úßñüA lýìA úG ûly úPyAkpG ôA åpì qA {ýK óAkõu ÿBø|ós qA þüBø|úðõíð

.lññÞ lýèõO úðõâpüq òüA qA þÎõñ¿ì fBÛè àíÞ

37

óApùO úéXì

úG ólýuook Ao Bíyréýø lñèkôôok .õü .ÿ@.óA¶ YèBÞ
lø þì ÿoBüpPùG ÿA úÖpc

.luo þì pËð úGoBÞkõg JBhPðA àü úèBu oBù^ úG ólýuo ô Bø Q¾pÖ oõzÞ Bßüpì@ #
ûqôpìA þèô !pOæBG lì@ok ƒ QuA òyôo ó@ êýèk BìqA àüpøõð ëBu ólýuo BG .lyBHýì ÙAløA
Rçý¿dO úËcçì êGBÚ úñürø úƒG úƒWõƒO BƒG ô þâlðq kõHùG ÿApG þøAo òPÖBü ëBHðk úG
ÕoBÖ qA wK IuBñì oBÞ òPÖBü ïlÎô ,þøBãzðAk qApPzýG .îýPvøpPùG ÿA ûlñü@ôpPzýG lì@ok
ûoôk þðæõÆ óBìq Rlì òýñ`íø ô þéý¿dPèA êýßzO qõvèk þðAokBì Ao Býðk QýÏíW Ø¿ð
pPzýG úWõO ,pãük þOæBßyAô ,þøBãzðAk ÿBø ok B« ¾õ¿g ô pýgA ÿBø ëBu ok úÞ lñølýì
àü óAõñÎ úG ÿA úÖpc ô þñÖ xoAlì úG ïkpì pPùG þâlðq ÿApG úÞ lðA ûkpÞ QGBS BßüpìA
qA þƒÃÏG .QƒuA ûlƒy pƒPzýG òƒƒürƒƒãƒüBƒƒW úG BK lðpÂBc óBylñHèk óAlðqpÖô kõg ÿApG

ô YèBÞ õü.ÿ@.ó¶A ok QÞpy BG úÞ lðoAk ÿoBÞ úPyo ÿoBývG ô êýÞô àíÞ ô ,úüõùO ûBßPuk
lñøAõg kõg ÙAløA úG úøBì 3 ûoôk ólðAonâ ô ûkpÞoBÞ úG ëõÓzì Jõg lì@ok BGpãük ÿBø
.lýuo îøApÖ Ao ûqõc pø ok Qüpülì ÿApG lyo óBßìA
Bü ô xpð óApüA ok BùèBu úÞ þðBvÞ òýñ`íø .lðqBu
ÿBø ûoôk ok QÞpy BG lñðAõPýì lðkõG àyrK ûoôkólðAonâúGîýí¿OúÞkApÖAqAÿoBývG
ÿBø Èýdì úG Ao kõg ÿBK Rlì ûBOõÞ þyqõì@ ,lðoAk QñPvýuA òzürýÖ Bü ô äñýupƒð ÿBƒø
ôoBÞ úG ëõÓzì ô ûkõíð qBG Bßüpì@ þßyrƒK ólðAonâúGqBýðBøúPyoòüAokólyëõHÚÿApG
úßýèBc ok lðõy Èýdì òüAok úGpXO òPgõì@ QÎBu òülñ^ ólðAonâô ÿqõì@oBÞ ÿBø ûoôk
kpG óBdPìA ólðAonâ Bü ô êý¿dO úìAkA ÿApG
.lðõzýì ûkBì@ þ¿¿hO
«BñEíÇì lýyBG úÞ þÇüApyô òupøok Bíy õð ÿpývì ,õð þèBu pPzýG ÿlì@ok ô ûkpÞoBÞkõg óApvíø ÿBK
ÈüApy ô YèBÞõü .ÿ@ .ó¶A ØéPhì úPyo 15 qA .lññÞIvÞ
õü .ÿ@ .ó¶A .ly lýøAõg lñì ûpùG ó@ þèBì óBu@ ÿlBýøñÞxïBçð QÞ oHkS| BóìõþñÞyAqîõøìq@A
óBPÖAløA úG ólýuoô ûkpÞ oAõíø Ao Bíy ûAo YèBÞ ô ÿqõì@oBÞ úGqBýð ÿA úÖpc pø Bßüpì@ok
pünK óBßìAô óBu@ Ao þGBƒüoBƒÞ ô Bƒßƒüpƒì@ok oBÞ úìqæ úÖpc ó@ úƒG Áõƒ¿ƒhƒì QƒgBƒñƒy
wèok .õü .ÿ@ .ó¶A YèBÞ úðBPhHyõg .lyBHýì
ûoBíy BG pPzýG RBÎçÆA ÿApG .kqBvýì
.lýüBìpÖê¾BcxBíO )818( 347-9400 .kqBvýì ûkoô@pG óBPüApG Ao qBýð òüA wéXð@
,pO qBvèõK ÿpývìô pPùG ÿA ûlñü@ lýìA úG úÛGBu ëBu 13 qA pPzýG BG úvƒuõƒì òƒüA
ok ÿA úÖpc ô þñÖ oõìA ok }qõì@ ô wüolO
| .kBGûlñgpÖôáoBHìóBýðApüAúíøpGõðëBu àíÞ( êãýèAoBK ,þßyrK àíÞ ÿBƒø úƒPƒyo
{üBìpâ( ÑõHÇì úüõùO ûBãPukpýíÏO ,)êýÞô
ûBãzðAkáolìòPÖpâóôlGBùñOúð óBüõXzðAk ûoAõíøòýyBìòývñßOòýñ`íøô,){üBìpuô
kBüq ÿBø úñürø êídPì úßéG ,ûkõíð ápƒO Ao koAkþâûkBì@ôûkõGÿoBízýGkApÖAóBuoàíÞ
.lðõzýìrýðûBãzðAk ÿoBüõðëBuokóBPÖAløAólýuoúGîøAoBíyBO
ÿApG ÿA úÖpƒc ô þƒñÖ þƒyqõƒì@ úƒvuõƒì .løk
ÁBg êÓy àü úG ÉõGpì ÿBø RoBùì }qõì@ ô ûkõG Rlì ûBOõÞ úvuõì òüA ÿBø ûoôk
qBýð }qõì@ ÿApG ÿpPíÞ óBìq æ« õíÏì ô QuA løAõg Áõ¿hG oBÞ koõì ok ÈÛÖ Bø }qõì@
}qõì@ BG ôrÞpíPì þuok ÿBø úìBðpG ô lðoAk ólðAonâ ô þyqõì@ ûoôk óBüBK qA wƒK .kõƒG
ÿqBƒu ûkBƒì@ ô ,pƒPß^õƒÞ xçÞ ô þƒƒéíƒÎ RBðBßìA ókõG AoAk BG úvuõì òüA ,ÿqõì@oBƒÞ
.óA¶ .QuA ÁBg êÓy àü ÿApG óBüõXzðAk oBÞ òPÖBü ÿApG Ao óBãPgõì@{ðAk kõg ,óAôApÖ
ÿoBývG ÿApG ë@ûlüA Èýdì àü YèBÞ .õü .ÿ@ úHcB¿ì ÿBø àýñßO òýñ`íø ô úÚçÎ koõì
òüAÿAúÖpcôþñÖ áoAlì.QuAóBüõXzðAkqA | |.kAkløAõgÿoBüókpÞ
þGõg êÒBzì úG Ao óBüõXzðAk lñðAõO þì YèBÞ qA úÞ þðBìq ,óBƒðAõƒW qA ÿoBƒýƒvƒG ÿApƒG
òývñßO ,àýðB߃ì ,àƒyrƒK àƒíƒÞ :lƒñƒðBƒì YèBÞ úG òPÖo ,lðly êý¿dPèA ÕoBÖ óBPupýGk

38

www.TEHRANMAGAZINE.com

39

úGpXO lðAõPG kõg BO QyAnâ {üBùñO ûAo Aoó@óqôêídO{üBøúðByQyAlðóBñýíÆAúÞ QhHyõg Ao kõg râpø olK åpì qA lÏG óApùO úéXì
úGpXO òýèôA BÚ@ îyBø ÿlýèõO þüôkBK .kqõìBýG ô ZAõì þüBüok ok IýOpO òülG ô lñyBG|úPyAk olKólypýâ|òýìqBGîøó@qAêHÚBìAkõGûlülð
ô òýèôA óBßì ó@ úÞ kpÞ|þì óBíâ .kõG {üoBÞ þíýco úíýùÖ
ÿBøqõéG }ôpÖ ôA oBÞ .kõG løAõg óBßì òüpg@ .lðBìBùñOîÆçOpK ôA ÿApG þPhHyõg ,úuolìô xok ókpÞ Bøoô
kBü úG Ao okBì lñK .kõG óAoAk ûqBÓì úG ûly|úPÖBG ### þPñÏèQhuóBPvìqóBíø.kõGûlýuoóBüBKúG ïôk {hG
êGBÛì ok ,ôk òüA BìA ,QÖpâ oBÞ úG Ao ó@ô QyAk ZoBhì qA ÿA úøBýuô lðBìôA îuApì qA lÏG lðlðAõg ApÖ olK òýèBG úG xçÞ pu qA Ao ôA úÞ
îuA þPc ,óBýÖApÆA úéýuô úG|úPÖpâ Roõ¾ ô aýø ëõK .kõG ûkpÞ JôpÒ RkBÏu lýyoõg pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
.kõíð|þì äðo þG ,þuõéGB^ óBýG ØÏ okBì .kõG Qvýè ok îø }pøAõg pøõy BOkõGûlðBíðpPzýGëBuôk,óAôApÖúñupâîßy qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
pu QzK óBGqô lüõãG ÜéíO QvðAõO þíð òük püq|Qýì úßñüA ÿApG kõG ûkpÞ ÿoô@kBü lñìqBýð áBg ô úñzO|òýìq BìA .kpýãG îéLük .QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
Ao óApãük þøAõgkõg BO QyAlð ÿqAlðA îø koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
ÿqBG óBGq òüA wK ok úÞ QvðAk|þì .lñÞ FBÂoA þG úÞ þüBø ëBu Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
Ao QÚAl¾ úÞ QuA|úP×ùð åorG þÒôok Bø Qynâ õO þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
úìrìq ô lñPÖpð }ôpÖ BøqõéG .lñÞ|þì ëBíüBK koAk IéÆ úÞ oAlÛì pø ,þvÞ pø lüBG lyBHð úÞ kõG ZBýPcA .lðlýíùÖ þíð AoôA êßzì ,onG òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
oBßy@ þP×èBhì qApGA úG Ao kõg ÿBW þPüBÂoBð BùñO óAoBßHéÆ óBýìok .îüqAkpLG îø Bìô lüõãG olKÿkõHùG}lýìA.kõyûkqæBGQíøòýPu@ ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
ÿoAqBG óBGq úÞ Q×â QcAp¾ BG BÚ@ îyBø ô kAk ëçc }pøõy úG Ao kõg pùì úÞ kõG }okBì úÞRBùýøBìA,úuolìôxokúGòPzâqBGôkõG òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
ô ÿoAlð kõG|úPyAnâ ôA ÿApG olK úÞ þSoA .kõG ûkpÞ Qzâ þñPÖBýð QukôoôkolK åpì BGôqo@òüA úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
ok oBÞ òüA þñßG IéW Ao ÿpPzì pËð þðAõO þíð QýèõEvì ô ÅpÚ þÓéHì :qA kõG RoBHÎ Ao þâlðq jp^ BO lükpâ ûkAõðBg êý×Þ ôA ô lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
ÿoBíýG qA úÞ ÿokBì ô ,pøAõg úu ÿoAlùãð .lðAkpãG óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
.QuAõg Ao }onÎ ô Qvýð õO óAõO ZoBhì olK VApýì úG .kpG|þì Yðo îvýOBìo }pøAõgúÞqôoó@kõG|þìõyqôoú^úÞû@ ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
pù^õñì eüB¿ð úG pâA úÞ lýzülðA kõg BG lñ^Ao}lùÏOúÞkõGûlükpâúÖBÂAîøÿpãük }o@Q×âôlðBuo|òýìqpuúGAokõgóAôkóAôk .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
.ly þíð îPg BW òülG oBÞ kõG ûkpÞ }õâ ô kõHð óApøAõg wñW îø úßñüA qA .kpÞ|þì pGApG Üø Üø ok ïçÞ úýÛG ...olK BýG pOkôq ú^ pø ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
ô ûAo úG Jõg ô QyAk úÛGBu oBÞ òüA ok pù^õñì qA lñÞ êHÛO úñO àü Ao RAlùÏO òüA QvüBG|þì úðBg ÙpÆ úG ôk pø þPÚô .ly õdì }A úüpâ úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
pù^õñì úÞ koô@ kBü úG kõG koAô oBÞ îuo ôAlüBGAp^úÞúzülðAòüAôkõGoArýGkõgwñW pHgolKÿôopG,lý×uú^oBLßüú×déìlðlüôk .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
Üè Ao BK áBgôpÞB^ô óBGpÚ ûsAô lüBG Q×â|þì úG Ao }pßÖ Bø Rlì|lølG Ao olK ÿpßÖ þG óAôBO .kAk|þì þãzýíø kôolG qA óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
kõG|úP×âôA kôo {ýKoBÞ BO ÿqBukõg óBGq úÛè ô áBK okBì þPÚô BìA .QyAk|þì ëõÓzì kõg úG {üBK püq|òýìq ô kpÞ wc Ao oAô@ ÿõG pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
óõGq ô à^õÞ Ao kõg lüBG oBÞ ok QÖpzýK ÿApG Qíø òýPu@ ,àíÞ ÿApG úÞ lük Ao {èk ûkBu ôpÖqABO,QyAnâokpíXìpGQuk.lì@okûqpè pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
åorG Ao óApãük òP×â ÜéíO BG ô|þøk óBzð úßO .lýzhG Ao olK ô lì@ kõg úG ,ûkq æBG óõýy ô úüpâ BìA lñÞ ÿpýâõéW óõPu òPhüo ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
ô ÿoAnãG Bùð@ úðBy ÿôo ÿBK þÞpüq BG ô þüBíñG QgAkpK Ao Bø ÅpÚ ,lðAõPG BO kAk ûoBWA Ao|òýìq qA {ýK ô kõG|úPgBu çìpG Ao QÛýÛc óBýÖApÆA þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
Rpg Roõ¾ òüA pýÒok þzßG æBG Ao Rkõg {ýK ok pùy ûAo oBÞ òPÖBü ÿApG kõg ô lñÞ koô@ kBü úG .kõG ûkAk jo úÏWBÖ lupG ôA úßð@ úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø
BìA .þuo þíð BW aýø úG ô lãñè|þì| |pølèA lGA BO .QÖpâ ,pøAõgpøõyQukxBvcAZôAokúÞAoþðBìq
þíð ô QyAlð ëõHÚ Ao þÛÇñì òýñ^ }o@ ô QÖpâ {yõÒ@ ok okBì þüAlW ïBãñø õO }BG oAk kõg ,kõG|úPÖpâ oApÚ }A úðBy ÿôo >.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
kõWô úG kõg ÿApG JmBÞ þPý¿hy QuAõg BO qBu úzýK Ao ÿoBßPuok ô QÚAl¾ :Q×â þñýãñu ïBíO òhu òüA ,ÿA úðBgòüA kpìpãük kpì Qyõðpu ,lýyoõg ÑõéÆ BG #
BG lðAõO|þì úÞ QyAk òýÛü pPzýK ú^ pâA ,koô@ òüAúGûAoëõÆïBíOok,ôAôÿõypýgúGQHÚBÎ ok ly úðBg kpì ,kõG ûkBùð }A úðBypG Ao ú×ýÊô ú^ QvðAk þíð óq .ly|þì Àhzì
àñüA BìA ,kqBu ûoAõíø Ao kõg ûAo fçu òüA .lýzülðA|þìokBìQdý¿ð ú×ýÊôòüAïBXðAok|úP×øàüÿApGÈÛÖúÞþèBc .QuA| |úPhýãðApG óAõW kõWô ok þüBÒõÒ
kõG ûkpÞ ÿôo ÿoBÞ pø úG úÞ Ap^ ,kõG kkpì úíýðokþÛýÖoBðóõ^BìAly{üApünKpùy ÿoBGô kõGôA ó@qA wK ,lðkpÞ {üoBü òýãñu îøok|lýìA ô þñyôo ô JApÇÂA ,ûôlðA
ëõÓzì kõg úG Ao ôA pßÖ ô lðkõG|úPhýì@
.kõG|úPÖBýð QÚAl¾ qA þüBKko
ÿBøoôBG qA ôA kõG ûkpßð {üBøo pù^õñì .lðkpÞ|þì
pHgBG Qynâ|þì ôA ëk ok úÞ ú`ð@ qA ô }o@ kõg .lýzÞ|þì qAok ô oôk ÿBø úzÛð ,pu ok
ôkpÞ|þìxõüBC ìAoôA}o@úðækûkBuoBPÖo,kõG òüA Rnè ZôA ok BìA .lük|þì AôpìBÞ ô ÜÖõì Ao
B« ÛýíÎ ëkok BìA .QyAk|þìAô ûlñg úGrýð þøBâ êTì ,kõG løAõg ÿqôo rýð AkpÖ úÞ þñíüpøA pßÖ
BG ôA lýupO|þì ô lðAqõu|þì ëk {Puôk ëBc úG ÿBñG ,lýñy løAõhð QHTì JAõWô Bøqôo pãük
.kõy úè þâlðq ÿBø jp^ püq kõg ÿBøoôBG ôpÖ {ðApãð îz^ êGBÛì ok Ao ôqo@ lýLu
kõG ûly Quôk }o@ BG úÞ ÿqôo qA pù^õñì òÖk kõg oAô@ püq ok Ao ÿkBy ô Qhüo|þì
þPÚô Bø Iy kõG ûly ôA óBñhu ô oBPÖo oõdvì ûApíø úG úÞ þGBùPèA ô IO BG ,Iy ó@ .kpÞ|þì
{ìAo@ þK ok ,qôo ÿqBG Õôok qA|úPvg QuAõg|þì {èk .Qynâ þðpÚ óõ^ ,QyAk
ûpùG }o@ óBñhu qA kAk|þì eýWpO ,Qzâ|þì ô lðq|þì lñhHè ôA ÿôo úG lýyoõg úÞ lñÞ oôBG
ÿBø ÿoBÞ Qyq pG kõG ÿA ûkpK Iy .kõy lñì
qA úÞ kõG|úP×â kõg BG BøoBGô BøoBGpù^õñì .qôo .lñÞ wíè Ao RkBÏu lðAõO|þì
løAõhð oApßO Ao|úPynâ ÿBø Õôok pãük AkpÖ
qA ÿqôo ,õð qA qôo ,qBG ô lì@|þì qôo BìA ,kpÞ 40
}õìApÖ úÞ óBñ^ ó@lðly|þìopßì BøoApßO ,õð
ÿAl¾ ô ly løAõg|þùPñì Iy úG qôo kpÞ|þì
løAõg }õâ úG oBßy@ô eÂAô Ao {üõg óôok
ïkpì ô þP×â Õôok Rkõg úG îø qBG :lýñy
þâlðqô QyAk Quôk Ao }oBÞ !ÿkpÞ þHüpÖ

.lük|þì ûly|òýìCBO Ao }A

www.TEHRANMAGAZINE.com ÿApG Aook kpì xõG þñýì ólýuo BG kpÞ êÛPñì úÞ Ap^ QyAk {Puôk BÚ@ îyBø
úGþèBgúíýðxõGþñýì.kõzâóqólyêgAk ôA krð ô lñÞ IéW Ao ôA QüBÂo kõG|úPvðAõO
lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG õükAo ûlñüõâ ÿAl¾ .kAk òPvzð óBßìAôkpø QuAõg|þì úÞ kõG ûkpÞ ê¾Bc óBñýíÆAolÛð@
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ úG Ao óBâlðõñy kpÞ|þì QHd¾ RoApc BG úÞ òüA Bü@.koBLvG ÿô Quk úG Ao }pPgk úðBãü
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G lì@ ô QÖo ûkBW ok .kõG|úPyAk ëõÓzì kõg ÿAlð ÿAlÖ QvðAõO|þì Ao Jõg RBðBßìA úíø
óq .kAk|þìpHg Aoqôo ólyqBÒ@úýéÛð êüBuô ?lñÞ óôok
ÿkAq@ lýÎ òüA ,evK lýÎ qA þðBzð úÞ þüBW ly ûkBýK ûAo úíýð ok óAõW pO|áBKîølüByôóApãükúüBLíøAokõgôA
óBùW êéì ïBíO úG Ao ô kõG óBGBýG kpÞ|þì oBÞ îz^ BO ô kõHð ÿkBG@ ÈÛÖBìAkpÞ|þìAkõuBùð@BGúÞlük|þìþðBvÞqA
óBükõùü «B¾õ¿hì îø kAk|þì óBzð úÞ ÿpøBÊ BG pÖBvì ôk .úLO ô pýÛc ÿkõWõì Ao kõg úÞ kõG }o@ êGBÛìok
îýDõâ þì àüpHO þìApâ úÞlýzülðA|þì}[email protected]ðlyoAõulñPvýðòÆô úðôkkpâôAóõ^QvðAõO|þìúðQÖBü|þìQvK
ákõÞ ó@ô kkpâ|þì ú^ ëBHðk úG óBGBýG ó@ok óq .lévãG Ao þPuôk|úPyo QyAk QÚBÆ
(626)3-50-50-50 (310)274-7474 ?kpGløAõgBXÞúGAo pO|úPvWpG BìA kõg qA pO|à^õÞ Ao ôA
lyûkBýKxõGþñýìqApùyïBckqAóBýìok okoõÒpPzýGúÞòüAô}o@þüõâîÞ.lük|þì
41 koô@okIýWqAAoúìBðqôoûlüpG.kBPÖAûAoúGô úðBÖoBÎ þOpýu ô ûpù^ ôA úG QyAk {üõg
pu QzK Ao ûAo oBù^ .kpÞ ûBãð þùâ@ úG ô .QgBu|þìõdìAo}AþñuîÞúÞkõGûlýzhG
.kBPÖA ûAo úG þÎpÖ óBGBýg ëõÆ ok ô QyAnâ lýñy|þìAoôArÓìpKôûBOõÞóBñhuúÞþvÞpø
áçK úG ô kBPvüA þüBíðpW@ óBíPgBu êGBÛì BG úÞ þüBùð@ô kpG|þì ôA ókõG þÖõ¾ úG óBíâ
äðq ÿôo .kõG ûlì@ Quok kpÞ ûBãð îvÚ,ûlýÛÎòüApG,lðlì@|þìþPuôkokqAÿô
qA wK ô kpzÖ Ao äðq .lük Ao þß^õÞ|úPyõð úðçøBW oôBG òüApG ôA kõg BìA .lðkpÞ|þì kBü
úÛHÆok .ly êgAkôAô qBGok ,þøBOõÞ Ußì pãì Q×â|þìô lðAõg|þìõéÒ Ao ó@ô lülñg|þì
ò×éO BG ô|úPvzð þèBvðBýì kpì| ,rýì QzK ïôk ïBÛì Apì úÞ lüA ûly úðBãýG òPzüõg kõg BG
}o@ ëk úG ôA pøBÊ ,kõG QHd¾ ëõÓzì QyAk êýèk {üõg òhu ÿApG ô ?lýøk|þì
ô lñýzñG kpÞ ûoByA ôA úG Quk BG kpì Qvzð kõg BG þüBø óBvðA Ao {üBPuôo ïkpì úÞ Ap^
.QgAkpKQHd¾úG}o@BGõãP×âÐÇÚqAwK pTÞA lðkõHð òýñ^ úíø pâA ô QvðAk|þì Bñy@
ÿApG Q×â ô Qgôk ûBãð kpì îz^ ok }o@ .lük|þì oõÇñüA Ao Bùð@
ÿA úðAoAlüpg ûBãð kpì .ïlýuo Qìlg þùâ@ ô kõG ûkpÞ úHéÒ }kõWô pG xpO þÎõð
?ÿoAkëBulñ^lýupKôkpÞ}o@úG .kqBuúðBãýGkõgBGAoBùð@RpWBùìlýupO|þì
.ïAûlyþãèBuQvýGkoAô BPuôooôk úG îßdì þüôoBG kõG {ðAõOok pâA
?lýPvøúíéLükBü@?þéý¿dOáolì- óõ¿ì ÈéÒ oBßÖA ïõXø qA Ao Bùð@ ô lýzÞ|þì
.îñÞïBíOAoîéý¿dOïlzðÜÖõìpýg- úÆõÒ þüBüokok kpÞ|þìoõ¿O .QyAk|þì úãð
?lüoAlðîøQìlgúíOBgúÚoôB« íPcô- ûrì .lüBíð|þì lýÏG {OBXð êcBu úÞ QuAoô
.îPvøûkAõðBgêý×ÞïoAkAp^- úÞAoþüBøúuõÞóBøkôûlýz^Apð@iéOôoõy
kpÖúGîøRBìlgÿApGBì,ïpvKî×uCBPì- pßýK pG lðkõG ûkpÞ rýO óAlðk ôA ólýÏéG ÿApG
.îülñìqBýð|úPÖpâáolì ok ëBc úG BO pâA ô kõG ûkpÞ wc kõg Øýdð
}o@ úG úéýuô òüA úG ô kõy|þì lñéG kpì kõHð{üpøBÊRolÚôoBýPgAúG,kõGûlðBìóBìA
.úPÖpâóBüBKúHcB¿ìúÞlðBíùÖ|þì {üõg óAlWô ÿoAlýG ok Ao kõg RBXð úßéG
qA pOlýìABð ,lñÞ|þì ápO Ao QÞpy }o@ ÿA úylg úðõã`ýø kõHð pÂBc ô QvðAk|þì
JAõW qA qõñø úÞ Ap^ Qvýð {ýK ÿBøqôo .lü@ koAô ó@pG
.QuA pHg þG úðBhHcB¾ îðBg ###
ÿBW ôk lzÞ|þì Èg þùâ@ òýèôA ÿôo okápùy.kqóôpýGúðBgqABPyBðkôqeH¾
ûAo ô koAkpG Quk Bø ÿpùy æBGqA ûlðBì pãük úíýð BO Ao kõg ûpÞpÞ ,þüAõðBð BùñOô kõG JAõg
.kpýâ{ýKokAopùyòýüBK úÞ lüqô|þì þíüçì kBG . kõG ûlýzÞ æBG
úðBg ûõùÚ Qíu úG AoôA ÿrük ÿBñy@ ÿõG Ao ápùy ûkBýK QgBu|þì oô@ ÉBzð Ao QÞpc
þ^ ûõùÚ kpì Qvýð Õõéy kBüq .lðBzÞ|þì úéýuô oBËPðA úG ûkBW oBñÞ ok ô kBùð pu QzK
J@ áBg ÿõG ,ûkpÞ ôoBW ô J@ Ao ok êGBÛì ÿôpýð úðBhHcB¾ îðBg ÿoAôlýìA .kBPvüA
ôAQuA}õWëBcokúÞþüBøÿrükôûkoõg BOQÖo|þìôkõG|úPgBuØÎBÃìôAokAo}çO
òýèôA QzK .lñÞ|þì RõÎk êgAk úG Ao .lüBìqBýG pãük oBG àü Ao kõg ëBHÚA
AoóAlßíðlðBíðoBßýGúßð@ÿApGôlñýzð|þì|rýì kBPvüA}oBñÞ,}õÒ@okþÞkõÞBGþíðBg
rìpÚ ok ÿôo ô QuA Jp^ .kpýâ|þì Quk úG eH¾QÚôó@ok.QgôkûkBWúGîz^îøôAô
Ao|rýì .koõg|þì îz^ úG þâorG ápO ,ó@ äðo .kõíð|þì lýÏG kpì óôlG BùñO óq àü oõÃc
þGõg úG òýÞp^ ëBíPuk ko ,lñÞ|þì wíè úðBy pG óq úÞ þÞBu ,QÖpâ úé¾BÖôA qA þíÞ
{ýK ÿB^ óBßPuA þ^ ûõùÚ kpì ,QuAlüõø eHy ,lýuo|þì pËð úG òýãñu kõG|úPgAlðA
...koAnâ|þì{üôo þðBßO kõg úG óq .ly AlýKoôk qA þuõG þñýì
koAk úìAkA pãük Quk úG Quk àü ÿôo qA Ao ákõÞ ô kAk

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

.QyAkoBPupKàü ólðAõg ÿApG úÞ þðApPgk ÿõøBýø BG ëôA qôo QhG úðBg úG óBGBO ûBì ïlðAõg úÞ Ao îXñK óApùO úéXì
úð ô kõG ëõK ókoô@ok ïl¿Ú úð úËdè ó@ òPyõð ô ólðAõg ÿAõø îèk lðkõG ûlì@ xok ëBdyõgîøôQhüo|þìàyAîøïokBì.QÖo
lñíèBu óq ó@ úG îPyAk Quôk úßéG|,þìpâpu óApPgk úÞ ïkõG þüBW oBñÞ ok òì .kpÞ òì ô QÖo }A þâlðq ëBHðk úG óBGBO ûBì .kõG ÝBPzì óBâtì
.lðBzÞ|þì ôA ÙpÆ úG Apì þüôpýð .îñÞ àíÞ eH¾ qôo pø .lñPyAk Ao {üôqo@ îüBPuôo oBñÞ ô úyõâ qA ûBãùâ .okBì ô olK ô ïlðBì
.îñýHG Ao ôA ûly úÞ îø oBG àü îPyAk Quôk ÿBÎk úG }õâ pËð ok óBypvK ÿApG Apì þðBvÞ úÞ ïlýñy|þì
òì kpÞ|þìpßÖ kôôAk ,îP×â kôôAk úG Ao ÑõÂõì òPÖo ÿõøBýø lÏG ô ïkAk|þì óBy þøBãdH¾ ôA ...kAk þíð BÂo {èk ïokBì BìA !lðA|úPÖpâ
.ïoAlð þPcAo þâlðq ô ïõy êÛPvì îøAõg|þì ïõyûApíøBùð@BGîPyAkQuôk!xçÞpuóBy |15 !QuA kôq qõñø :Q×â|þì ô kq|þì lñhHè
îøoBG àü ÿApG|løk ûqBWA îPuAõgôA qA òì BìA !ïpýãGkBüô ïA ÿoBãPuAõg úG pùy qA þvÞ úÞ ïkõG úèBu
.îñÞRBÚçìAoóqpýKó@ûlyúÞ Bùð@ qA ô ïkpÞ úÏWApì úuolì úG qôo àü þâlðq óBì ÿBPuôo ok }okBì ô olK !lì@
pýñì ûBìóqpýK úðBg úG kôôAk ô òì lÏG qôo lñ^ æBGòìòuúÞòüApÆBgúG,îPuAõgþüBíñøAo úG {Puk úÞpùyok kõG þüBñGôAô lðkpÞ|þì

ïlýíùÖ lÏG úÞ kpÞ qBG Ao ok þðAõW óq .îýPÖo QÞpy úðAqôo ÿBø xçÞ ok BO lðkpßð ëõHÚ kõG .lýuo|þì {ðBøk kõG þèBÚoAk ïkpÞqBG îz^ þPÚôqA #
qA pK ô kõG åorG óqpýK úðBg .kõG óqpýK pPgk kôôAk .ïôpG úðBHy ÿBø xçÞ úG ly oApÚ BìA îñÞ ô ïôo|þì pùy úG òì úÞ kõG ëBdyõg ïokBì {üBøpÏy BG ôA !ïokBì ïõù×ìBð ÿBøpÏy ô
:Q×âô kpÞ îøBãð BùñO lýñy AopHg òüA þPÚô þâlðq óBì ÿBPuôook òì QyAk Quôk ïolK êâ lÏG þíÞô kq|þì kõK ô oBO úG úzüo
!þíülÚ ÿBø úéýuô koõg îÚo oõÆ òüA òì ÿApG Qyõðpu BìA !îñÞ QvG|þì {Ûð þèBÚ ÿôo þãðoBãðo ÿBø
pùy ok }pPgk .kBPÖA îèk úG óqpýK ó@ pùì .òßG ÿoAk Quôk ÿoBÞ pø ápPzì þâlðq îPvðAk þíð ...ïôpG pùy úG úÞ
.lupG }okBì úG QvðAõO þíð ô kõG ÿpãük Apì {üBu@BùñO úÞ kõG ÿoAq@þG kpì kôôAk Alg úG Ao ïkõg ô îPÖo .løAõg|þì ú^ òì qA !ly þíðpýu Bùð@ólükqA îz^ úÞ
þvÞ ëBHðk óqpýK ô kõG|úPÖo óqpýK oBPupK qA òì úÞ òüA pÆBg úG úzýíø ô QuAõg|þì ô lðkpÞ kôk îüApG úÞ ÿlñLuA ÿõG .ïkpLu .îükõG ákõÞ BO ôk úÞ Bì ô ïolK ô kõG ïokBì
óôlG òì qôo ó@ .lñÞ QHÚApì ôA qA úÞ Qzâ|þì óõ^ ,QyAk Apì ÿAõø ïkõG ïôpdì ú`G òPyAk lðkBPupÖ ïA þPhHyõg ÿApG úÞ þOAõé¾ ÿAl¾ ô kõG }õg ëk QyAk úÞ þñýìq úÏÇÚ úG ïolK
}pPgk ô óqpýK úG îñÞ Roõzì kôôAk BG úÞ ó@ òì .QvðAk|þì p¿Ûì koõì òüA ok Ao }kõg !}A þèBÚ ô }pñø ,{üBø Quk úG ïokBì
Ao ïoBÞ ô îüBýG Bùð@ úðBg úG AkpÖ úÞ ïkAk ëõÚ xok úðBÛyBÎ ,ïkpÞ Ñôpy Ao îuok !ïoAk kBü úG Jõg Ao BO kpÞ|þì QÎBñÚ úzýíø ô QÖBG|þì ô QÖBG|þì
àíÞ rW ÿrý^ úG òì ÐÚõì ó@ .îñÞ Ñôpy ô kpÞ|þì îPvìpu pPÖk ô JBPÞ ÿõG .ïlðAõg|þì !îðq|þì îÚo úðõã^ Ao ïA ûlñü@ îñýHG BO îPÖo
ó@ ÿAkpÖ qAô ïkpÞ þíð pßÖ óqpýK ó@ úG ókpÞ îðAõO|þì QcAo olÛ^ úÞ ïkpÞ|þì pßy Ao Alg oBÞ þK kôq eH¾ qA .kõG kôôAk ïpøõy ïBð .lPvüBð óBì þâlðq jp^
ëBu úu ïkpÞ qBG úÞ îz^ ,îðAõhG xok úÞ þüBø Quk ô|úPvg þñO BG Bø Iy ô QÖo|þì òì qA þèBu lñ^ ôA !ïpøAõg ô ïkõG òì
.ïkpÞ qBÒ@ Ao ïoBÞ qôo îÞ|îÞ .îPÖpâ Ao îéßýu áolì òì ô Qynâ .Qzâ|þìqBG úðBg úG kõG ûkpG Ao Bùð@ ,aâ ô áBg ô QÖBG|þìô Qvzð|þì ïokBìoBñÞô kõGpPâorG
òì .lñÞ|úPvg Apì úÞ QyAlð ÿoBÞ óqpýK ûkBì@ óBPupýGk úG òPÖo ÿApG Ao ïkõg îPyAk qA úÞ AnÒ ô ly|þì ëlG ô ko Bì òýG úÞ úíéÞ lñ^ ôA !kpýãG kBü Ao okBì ÿBøpÏy kpÞ|þì þÏu
úG îø þéý¿dO ëBu Ñôpy ÐÚõì úÞ ïkAk ëõÚ pýýÓO Apì Qyõðpu ÿA úìBðqôo úßO úÞ ïkpÞ|þì BG Ao {üBø îz^ JAõg ,QÖo|þì òýüBK {üõéâ BO óBGBO ûBì !>pýñì ûBì< òì ô kõG >óBGBO ûBì<
eH¾ BO ô kpG|þì úÖõßy qA pK ÿBø ÕBG úG kõg ÿBPuôo .Qvzð úðBg ok ô lðAõg þüAlPGA îXñK
.îñÞ àíÞ Bùð@ .kAk QgAõð àü îüApG þâlðq .kpÞ þíð qBG îz^ wÞ pø ô QyAk xçÞ YñK BùñO Bì à^õÞ
|úPvzðqBGpülìôA .kõG óqpýK ïBð >QHdì< ïkõG ÿrHu ókpÞ áBK ëõÓzì úÞ qôo àü kôôAk ,kõHð óBýì ok îø ÿA ú`G ÿBK .kõG ûly pùy úG lüBG kpýãG kBü pPzýG BO kõG ÝBPzì
ëBu QHdì .ókAk kBü ÜyBÎ ô }oôpK ô }qõì@| QÚô aýø .kBPÖA ïAlhPuA þùâ@àü úG îíz^ òìô QuôA ÙpÆqA QuA ú^pø úÞ QvðAk|þì kõG pO àükrð óBì ÿBPuôo úG úÞ þß^õÞ
àü pülì îø þèBu lñ^ô ûkpÞ wüolO kõG Bø oBÞ QyAlð Quôk kôôAk óõ^ ïkõHðoBÞ ëBHðk úÏWApì Bùð@ úG úÞ þðBßyrK Ao òüA ïoAlð þéßzì lük pPùG óBGBO ûBì .lðAõg|þì xok ô QÖo|þì
BO kõzâ òì ÿôo úG Ao {yõÒ@ôA .kõG óBPupýGk JBG kõG òì IuBñPì úÞ þüBøoBÞ þùãðAô .îñÞ úG îø okBì ô olK ô lÖBHG þèBÚ okBì Quk oBñÞ
kBü úñzO òì .ïpýãG kBüôA qA QuA ïqæ Ao ú`ð@ úG }kõg QyAk Quôk kôôAk .kõHð kôôAk|êýì .lñP×â Bì úG îükõG ûkpÞ óBzPuk oBñÞ óBypPgk úÞ lðkõG }õg ëk òüA
...îðAlG þâlðq qA îPyAk Quôk .ïkõG òPÖpâ îükõG pWCBPvì ÿA úðBg ok úÞ ëBu ôk qA wK oBñÞ ïlì@|þì úÞ úuolì qA þøBâ îø òì .QuA
þøBâ .>QHdì< ÿApG ïkõG þvðõì ÐÚAôok .lðBgp`G Ao þâlðq jp^ þüBùñO úG oAõük úÞ îükpÞ óBßì êÛð pãük ÿA úðBg úG lðkAk|þì ïBXðA úÞ þüBøoBÞ úG ô îPvzð|þì okBì
ûkpÞ óBñýíÆA Bì úG ôA .QuõýK|þì Bì úG îø kôôAk þédì úìBð|úP×ø àüok úÞ ïAlhPuA þùâ@ óBíø qA .kõG úðApPgk þüBíñøAo úuolì oAõük kõWô úG þèBÚ ÿôo pG úÞ þüBø {Ûð ô
úG ZBýPcA úÞ kõG þðqpýK ûoBGok ,kõG ûly NB^
.îýPyAk Quôk úðBÚkB¾ Ao ôA îø Bì ô kõG .ïkpÞ|þìûBãð,lðkoô@|þì 44

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
45
þéýg|òýìq ÿoAnƒâAô ÿBƒøoBƒÞ .kõƒG ûlƒýuo ,kq|þì þãñzÚ ÿBø Ùpc îüApG >QHdì<
úG>QHdì<ÿBøpvKôBƒøpƒPgk.lyïBXðAkôq ...ïqoõGÜzÎîðBýÖApÆAúGúÞkAkkBüòìúGôA
Ao|òýìq .lñPyAlð Apì ólük îz^ qBðpùì qApýÒ JõgîøAõg|þìú`ð@ÿApGpâAúÞkAkkBüòìúG
àðBG ok Ao {èõK ô îPgôpÖ Ao ó@ îPÖpâ úÞ þðq QHdì .îuo|þì ïA|úPuAõg úG îñÞ }çO
.lñølƒG òƒì úƒG þƒèõƒK úƒðBƒøBƒì BƒO îƒPyAnƒâ kBü òì úG BO kAk oApÚ òì ûAo pu Alg úÞ kõG
Zpg pËð qA îèBýg ô îupG îuok úG îPuAõg|þì wc òì ly|þì lG {èBc ôA úÞ oBG pø .lølG
þÏu .îølG Quk qA QuA òßíì Ao ôA ïkpÞ|þì
!lyBG QcAo ZoBhì ô qA pPíÞ ô îðAõhG úðBg ok Ao îüBø xok ïkpÞ|þì
ÿBW .ïkpG|þì Yðo þüBùñO qA Bøqôo ó@ BìA kpÞ|þì oAp¾A QHdì BìA ,îñÞ ûkB×PuA xçÞ
ok .kõG þèBg ïA þâlðq ok >QHdì< ô kôôAk oBGôoBÞ .îyBG |úPyAkoõÃc xok xçÞpu
îPvðAõO þíðpPzýG qôo lñ^ îø óBì ÿBƒPuôo ïAô BƒG îƒýPvðAõƒO ô kõƒG ûly pPùG îø kôôAk
ïkõG îüBø xok ólðAõg ëõÓzì Qhu .îðBíG QyAk rý^ úíø .îüphG þß^õÞ úðBg ,þßðBƒG
,ÿpãük ÝB×OA úÞ îñÞ QÞpy oõƒßñÞ ok BƒO îƒƒÒ ÝBƒƒƒ×ƒOA úƒƒÞ QƒƒÖo|þƒƒì {ƒƒýƒK Jõƒƒƒg
ÅpÎ qAoõHÎ ïBãñø ...kAkpýýÓO Ao ïA þâlðq ok kôôAk .kpÞ óõâpâk Ao óBì þâlðqÿrýãðA
úËdè àü .ïkpÞ ÙkB¿O þéýHìõOA BG óBGBýg kpì ôA .QzãðpG pãük ,rýãðA îÒ JôpÒ àü
óAoôkúGïkõgÿBüôö ook.ïlýíù×ðAorý^aýø Quôk ô QyAnâ qBG îüApG Ao ûAo úÞ kõG þðBGpùì
kôôAkô >QHdì< ûpù^ô îƒPzâqBƒG ïA þÞkõÞ ôA úÞ îupG þüBW úGô îñÞ QÖpzýK òì QyAk
ÿoõðô lyoôpì îüApG ïokBì ÿBøpÏy .ïlük Ao
ok îPvðAk þíð .îPÖo|þì ó@ ÙpÆ úG òì úÞ kõG .lupG kõG|úPvðAõPð
kõzâ Ao {yõÒ@ >QHdì< !îPvø þíèBÎ ú^ òì ,ÙkB¿O údðBu pSApG ôA åpì qA wK
ô ÿkpâqBG RA þâlðq úG lüBGõƒO :Q×â lÏG BìA ok lðkpÞ oAp¾A ïokBì ô olK .ïly BùñO þGBvc
qôo oBù^ .ÿoAlG Quôk ô ÿqoõG ÜzÎ pPzýG þíð úÞ îPyAk þÇüApy òƒì BƒìA îƒðBƒíG BƒPuôo
ô olK ïkpÞ qBG úÞ îz^ .ïkõG BíÞ QèBc ok úý¾õO úG .îøk þâlðq úìAkA BPuôook îPvðAõO
.ïkõG ûly ÑBhð ÐÇÚ .lðkõG ïpu ÿæBG ïokBì aýø ô kõG ûlüpg kôôAk úÞ Ao ÿA úðBg >QHdì<
Ao ïA þâlðq þÚBƒG ïoAlƒð óAõO ïkpÞ|þì wƒc BG ô ïkAk ûoBWA ,QyAnƒãð ó@ êƒgAk BƒK QƒÚô
{ƒýK Jõƒg QƒyAk rƒý^ úƒíø .îƒøk úƒìAkA ólì@ pËPñì JôpÒ pø .ïly úðBg îø >QHdì<
ôpüq Ao ïA þâlðq þPñÏè ÙkB¿O ó@ô QÖo|þì koô@|þì ôA úÞ þðBð qA ïA ûp×uô ïly|þì kôôAk
ïkBƒPÖA >QƒHdì< ÿBø Ùpc kBü .kõG ûkpÞ ôo QHdì ô kõG îuok òì þyõhèk BùñO .kõG þèBg
ô òÞ þâlðq ÿoAk w×ð BƒO :Qƒ×â|þƒƒì úƒƒÞ
.>QHdì< ÿBø
.}BG| |úPyAk Quôk ###
îPuAõg ïolK qA ly Jõg îèBƒc þƒPÚô JAõg qA >QHdì< úèBð ÿAl¾ BG Iy àü
ô úuolƒì ô îƒyôpƒ×G Ao úƒðBƒg BƒO lƒñÞ îƒßíÞ AoôA BO .kõG|úPÖpâ {HéÚ >QHdì< .ïlyoAlýG
ÜzÎ .îñÞ wýuCBO óBì ÿBPuôook þðBPupýGk ok ôA îuApì .kpÞ ïBíO lðlðBuo óBPuoBíýG úG
óBPupýGk ô þüBíñøAo úuolƒì àƒü òƒPƒgBƒu óBýì ok Ao ïkõg òì .ly oArâpG }kõg úðBg
ÿôo .QyAlð lc úÞ kõG òüpýy îüApƒG olÛð@ úðBg úG úÞ ïkõGpßÖokô îPÖBü úƒHüpƒÒôA ïAõÚA
.ïkpÞ|þì þâlýuo BøoBƒÞ úƒG ô ïkõƒG pƒ`ƒéüô oB^Bð .ïkõG ûkAk ûoBWA Ao úðBg BìA ïkpâpG ïkõg
óBPupýGk ô úuolì òƒüA òƒPƒgBƒu qA þƒèBƒøA úðBg ûoBWA BO îñÞ ûoBWA Ao þß^õÞ úðBg ïly
.lñyBG îýùu lðkpÞ|þì þÏu ô lðkõG ëBdyõg lðBì îzýKô lì@þOlì ïokBì .lü@pu úG ïkõg
úuolì ô óBPupƒýGk úƒÞ þƒOlƒì ïBƒíO ok òì þÞkõÞ óAoôk .kõG ûlññÞ ïpãèk îüApG òüAô
Ao >QƒHdì< ô kôôAk ûpƒù^ lƒy|þƒƒì|úƒƒPƒgBƒƒu ...AlW ïA ûkAõðBg qA ïA þâlðq ô kõG ûly ÿpLu
óBPupýGk ô úuolì òƒüA ЃÚAô ok .ïlƒük|þƒì òüA pßÖ ok ô ly|þì ïBíO QyAk îƒuok
ÿqôo .kõG >QHdì< ô kôôAk YðpPuk ê¾Bc îPümAþèõKþGqAxpO.îñÞAlýKÿoBÞúÞïkõG
ok QÖpâ oApÚ ÿoAkpG ûpùG koõì úuolì úƒÞ ÿA ûlüBÖ BìA îPzâoBÞ ëBƒHðk þƒéýg .kpƒÞ|þƒì
ô úuolì ïBð .ïlýXƒñƒâ|þƒíƒð ïkõƒg QƒuõƒK IuBñì úÞ ÿoBÞ à^õÞ pùy ó@ ok ,QyAlð
.lñPyAnâ>QHdì<AoóBPupýGk úÞ ÿqAlðA wK oAlÛì .ly þíð AlýK lyBG òì
þüBíƒñƒøAo ÿBƒø xçƒÞ ok þƒèBƒu lƒñƒ^ úÞqôoàü...kõGïBíOAúGôoQÎpuúGîPyAk
ûoBGôk óBìq ó@okô ïkpÞ wüolO óBì ÿBPuôo ïkpÞpßÖ .kqok þvÞ ïkõG úðBƒgok ê¾CBPvì
RBýGkA|úPyo ok þPÚô .ïkBPÖA ûBãzðAk|kBü úƒG .kõGqBðpùì ïkpÞqBG Aook þPÚô .QuA úüBvíø
úíøôïõyûlñÞp`éüôqAkõGàükrðïlyëõHÚ òì ólük qA ôA .kõG >QHdì< pƒPgk qBƒðpƒùì
òƒüA úƒƒÞ qôpƒƒìA .ïôpƒƒƒG ûkBƒƒƒýƒƒK Ao BƒPƒuôo òì ëBƒHðk þƒéýg úƒÞ Qƒ×â ô ly ëBdyõg
ïBíOûBãzðAkokîuok,îvüõð|þìAoRApƒÆBƒg ôA.koAkoBÞú^òìBGîPvðAkþíð.QuA|úPzâ
ïôo|þƒìòƒì.îƒPvøóBƒìÿBƒPuôoïqBÎôûly .ïkpƒƒƒƒƒƒƒƒƒÞ RõƒƒƒƒƒƒƒƒƒÎk úƒðBƒg êƒgAk úƒG Ao
ô ïoqõƒƒG ܃ƒzƒÎ >QƒƒHƒƒdƒƒì< ëõƒÚ úƒƒG BƒƒO ïBð úG Ao|òýìq ÿA úÏÇÚ ïokBƒƒƒƒƒƒƒì :Qƒƒƒƒƒƒƒ×ƒƒƒâ
.îyBG|úPyAkQƒuôkpƒPƒzƒýƒG AlƒƒƒƒƒƒýƒƒƒK Ao õƒƒƒƒƒƒO Bƒƒƒƒƒƒì ô ûkpƒƒƒƒƒƒÞ õƒƒƒƒƒƒƒO
óBüBK >QHdì< kBü Ùpc òüA ólýñy BG !îükpÞ|þíð
òì kAk úG ÈüApy òüpO Qƒhu ok ôA .ïkBPÖA

óApùO úéXì

kpìôkô .Bíy þüBñy@ô Bíy þPìçu úG :Q×â ok Ao }A úðõâ ,lì@}õg úðBùG úGô QÖBPyok
.lðlýyõðpãülßüþPìçuúG úðBíýí¾ ïpâ úuõG ô QyAnâ kBøpÖ oBýPgA
...?lýPvø àðBGoBÞok QuA QÚô lñ^ - úG Ao }kõWô ïBíO úßéG }A úðõâ BùñO úð kBøpÖ
úßñüA úG úWõO BG ,QgAlðA êâ kpì ôk QHd¾ ôpünKBð ؾô þ×ÏyoB^k AoôAô lýzÞ {O@
pPzýG kpÞ|þì þÏu BÂo kõG ûlì@ BùñOrýð kBøpÖ JBð JApy þuçýâ ólýyõð óBðõ^ ÿA úvég
úßð@òí koôBýG }ok þüBùñOqAô lupGôA úG .kpÞ
.kõGûkpÞAlýKrýðþGõgQHd¾îø úG Ao ôA ô QÖpâ kBøpÖ qA Ao êâ ÿBHüq lHu
ô }õgô Qzâ|þì óBðBíùýì ÿçGæ|úPypÖ oApÚ úñü@ êGBÛì ok ô ëBø oBñÞ ëõvñÞ ÿôo
QuAûApGôorý^úíøkõyòEíÇìBOkpÞ|þì{G þÎõHÇìÿõGú^,þüBHüqÿBøêâú^û@...kAk
,àüqõì ÿAl¾ .konâ|þì }õg úíø úG ô êâ ÜyBÎ òì lýPvðAk|þì BXÞ qA Bíy ,lðoAk
Bø óAõW qA ÿA ûlÎ ô kpÞ|þì pÞ Ao àéÖ }õâ ïAþvýéKîy:Q×âûlñgBGkBøpÖ?îPvøîüpì AløqA ÿA|úPyõð
úÞÿoõgoBùðòèBuok{üBHüqóApPgkúéíXñì :Q×â ô kq þHüp×èk lñhHè|úPypÖ .kAk pHg
,lðkõG ûkoô@ }ok ÀÚo QvýK Roõ¾ úG ô îñÞ þÖpÏì îðAlðqpÖô pøõy úG Ao Bíy lýDBýG |îzy| {hG
óBðBíùýìpüBu .lðkõG þGõßüBKô ÀÚo ëõÓzì {ìpâÿBøQukokAokBøpÖQukúÞþèBcok
,ÉBýc ô xApO ô òèBu êgAk ok ûlñÞApK rýð .QÖo }pøõy ÿõu úG kpzÖ|þì
úíøB« HüpÛOôólýyõðôókoõgôõãP×âëõÓzì qA lüõy Bñy@ ...kBøpÖ ÿBÚ@ BG óBWBÂo - BG Ao ÿA ûkõu@þâlðqô lðpg|þì ÿA úðBg òýzýK ûoBíy ú¾çg
ÜüBÚk qA lÏG .ëBcpu ô ïpâpu ô ëBdyõg ûpù^ úßð@BO lññÞ|þì Ñôpy óBylðqpÖôk {ýK ëBu |22 BÂo ô|úPypÖ úÞîPyõð #
ÿAõð óBùâBð ,oô@ óBXýøô lñO àüqõì þðæõÆ .lñPvø àðBG ok òì óAoBßíø úGô kõy|þìpøBÊ JBÚ òüAokpãük ÿkpì óBPupýGk qA þßü ok wüolO ïBãñø ô
pO óAõW .lñßÖA òýñÆ BÃÖok þíüçì þÛýuõì ,lülì@}õg ,îèBdyõg óBO þüBñy@oA - ok Ao }oBÞ ïAô QívÚ ÿl¿Pì óAõñÎ ô lðõy|þì Bñy@ óApùO úðApPgk ÿBø
ok Zôq lñ^ ô lðkpÞ þèBg Ao úñd¾ Bø ú`G ô Bø kõG êÒBy ó@ ok|úPypÖ úÞ þßðBG úHÏy pPgk ôk IcB¾ ô lññÞ|þì ZAôkqA
úG , þÛýuõì qAõñèk ÿAõð ûApíø pãülßü }õÒ@ ?lüoAk|êýì þ^ Jôpzì kõg|úP×ýy Ao|úPypÖ ô lñÞ|þì Ñôpy ok ÑBÂôA þðõâpâk qA wK .lðõy|þì
.QuA Jõg iü BG þßvüô - p×u oBG pãük p×ð oArø|Bøl¾ lñðBì óApüA
.lñPgAkpK ÀÚo Jôpzì iü BG þßvüô «BÚB×OA .B« íPc úéG - ...óBPuAk úìAkA àñüAô lñÞ|þì êÒBzì ô lñü@|þì Bßüpì@ úG ô lðlñG|þì
ÙpÆ úG úðæõXÎ kõG Q¾pÖ pËPñì úÞ|úPypÖ ### ô lññÞ|þì BK ô Quk kõg ÿApG ÿlñìôpG@
ûBãð úÞ þèBc ok ô lüôk kBøpÖ ô }pøõy .Qvø îø òì úÚçÎ koõì
ok ô kAk kBøpÖ Quk úG Ao þßvüô óAõýè BÂo ÿõu úG|úPgBñzð BK qA pu ô úéXÎ BG|úPypÖ
kpÞ|þì lñéG Ao }A þßvüôrýð }kõg úÞ þèBc

ÿoBùG| {hG þâlðq JBPÖ@

46

www.TEHRANMAGAZINE.com ûly|úPuBÞ {GBùPèA {O@ qA ly òEíÇì þPÚô þPñÇýyBGQgAlðA|þìpøõyúGÿrýì@{ðqpu
ïByÿBøÙpÊïBãñøòüAok.lyZoBgÝBOAqA ôþPvýð ÀÚoêøAç¾AúÞõO:Q×âIüp×èk
47 ôk ûApíø úG BÂo ô lýuo óôpýG qA rýð kBøpÖ BG òì oAnãG wK ...þ¿Úo þíð òì BG
ÿôo úG ïBy ólý^ ëõÓzì QìlhzýK ÿBKàüôlñyBHðBùñOîøóBzüAúÞî¿ÚpGóBg
BG ô QÖo õu ó@ úG úðæõXÎ|úPypÖ .lðkõG|rýì .lñyBG|úPyAk ÀÚo
RõÎk ïBy Ùp¾ ÿApG Ao óBðBíùýì lñéG ÿAl¾ ÿôo úG ÿA úðAolK ô QHdì BG lñhHè BÂo
þèôàüqõìôkõGÀÚoîøqBGïByqAlÏG.kpÞ úGÜüõzOAokBøpÖ,puQìçÎBGôkq}pvíø
ûqBWA ïBy Ùp¾ qA wK þPÎBu îýð kBøpÖ QvýK úG ïlÚ ôA BG óBìApg|úPypÖ .kpÞ ÀÚo
:Q×âúðAlñìúéâBÂoBìAQuAõgþ¿gpì ÿBø úðBy oôk Ao {ðAôqBG ô QyAnâ ÀÚo
BO æBc QuA |10 QÎBu ûqBO BÚ@ BXÞ - kBøpÖ ÿApG ÿA ûoB^ ô kpÞ úÛéc kBøpÖ úðAkpì
.îüoAkúìBðpGeH¾ oôk Ao {üBø Quk úßñüA rW QyAnãð þÚBG
óBíùýìôQHdìúíøòüAqAóõñíìþéýg- BG Ao ÿA úðBÛyBÎ ÀÚo óBñ^ô lñÞ úÛécôApíÞ
Ao ûkBPÖA IÛÎ ÿBøoBÞ oAlÛì àü þèô óBPüqAõð .QyAlðúÛGBu}píÎúGúÞkpÞÑôpyôA
úßð@òíÂ|îøk ïBXðA lüBG úÞ ïA ûkoô@úðBg úG úG Ao kBøpÖ ÀÚo úðBùG úG QÛýÛc ok ôA
æõ¾A ô ïoAk {ýK ok þâlñðAo îø þPÎBvíýð RAom ô kpýãG }õÒ@ok Ao ôA BO lðBzÞ QvýK
.îGAõg|þìkôqrýðBøIy ûBOõÞ ÜüBÚk ó@ok .lÏéHG AoôA ÜzÎ ,}kõWô
óõñíì þéýg ,QuA áoBHì|êýì oõW pø - BG Büõâô kpÞ|þìqAôpK BøpGA ÿôo úG þüõâ|úPypÖ
.lýñÞqApÖApuîøqBG.lükoô@ØüpzOúÞ aýø QyAk úé¾BÖ äñupÖ óAoArø þÞBg ÿBýðk
ôA qA ô kAk Quk BÂo BG úðBíýí¾ kBøpÖ kpìó@ÜzÎ}kõKôoBOïBíOôlükþíðAowÞ
óBPzãðA pG rýð ÿA úuõG ô kpÞ þËÖBcAlg kpì BGôA .lýzÞ|þì kBüpÖ Ao úÖBýÚ }õgô óAõW
BGBüõâþèôlyZoBgokqAôkôq|úPypÖØüpÊ ô {ñO ÿBìpâ ÀÚo úðBùG úG BO lý¿Úo|þì
ô kpG rýð Ao|úPypÖ óAôo ô fôo ô IéÚ {ñPÖo ô lñÞ wc Ao {üBø w×ð RoApc
AoôAóBXýøþGôkpuôRõùHìôîâokpuîvW óBGq úGô koBLvGôA }õÒ@úG Ao {yõÒ@|þìBíO
.QyAnâþÚBGúðBgó@ok ûly {ÛyBÎ olÛ^ lðBíù×G ôA úG þðBGq þG
### ûkõGoôAqAòükôëkúÞQvükpìBùñOlðBíù×Gô
þðBíùýìqAàðBGóAlñìoBÞúíøúHñyôkqôo ô ûkpÞ oô úéÏy ôA kõWô ok Ao ÜzÎ {O@ ô
ô BøAnÒ ô ôA ïpâ þüApünK ô|úPypÖ Jõg .lðAqõvG Ao }A þPvø BO kôo|þì
.lðkpÞ|þì ØüpÏO þðApüA ûríyõg ÿBøoôkoA ïkpì ÿ@ :lðrG kBüpÖ QuAõg|þì|úPypÖ
ô lì@|úPypÖ|rýì oBñÞ QÚô ëôA eH¾ rýð kBøpÖ ôA ÜzÎ ,îPvø kpì òüA ÜzÎ úðAõük òì ,Býðk
,kõG þGõg þéýg þðBíùýì îðBg|úPypÖ :Q×â ô kpG|þì BøBüôö oô Bø JAõg ÿBHüq ÿBýðk úG Apì
þðApüA þOoBK àü úG úÞ kõG Bø Rlì {PuAo òì þðAõW ÿBø JAõg|þìBíO pýHÏO ôA ÜzÎ
óõñíìþéýg.Qynâ}õgþéýg.ïkõG|úPÖpð ïrürÎ pøõy :lðrG kBüpÖ QuAõg|þì ô QuA
.óBOþüApünKqAôRõÎkqA þèô îéDBÚ ïApPcA QüApG ô ïoAk QPuôk þéýg
lHuqAô lülì@ úßñüAqA ïpßzPì îø òì - òýñ^ þPvðAõPð râpø ô ïkõHð QÛyBÎ râpø
.óBPãñzÚoBývGêâ úG þzO@ òýñ^ ô ÿrýãðApG òì ok þuBvcA
ok}pãükoBßíøûApíøkBøpÖ,ïBãñøpùÊ þüõyBðq þâlðq lñG qA ëBc .ÿqôpÖBýG îðBW
oBùð ÿApG úHÏy óôBÏì òýñ^ îø ô ïAô QívÚ Ao }kBüpÖ þèô ïlðõýLG ÜzÎ úG BO òÞ îüBøo
ÿoõgAnÒ òèBu ok RõèoBy BG rýð|úPypÖ ô QÖo .kõHð þøAo
ÿAnÒ ÿBø ûlðBíýÚBG ókoõg ëõÓzì àðBG Ao ôA ô lý¿Úo|þì úðBÛyBÎ óBñ^ kBøpÖ BG
:Q×â úìlÛì þG RõèoBy úÞ lðkõG þðBíùýì þüõâ úÞ kõG|úPÖpâ }õÒ@ ok äñO óBñ^
.lðkpÞ|þìAoQPHýÒBøú`GqôpìA ô oBO|þìBíO ô kõy êc ôA kõWô ok løAõg|þì
!?ïAûkpÞú^pãì...AoîPHýÒ- úßð@ qA êÖBÒ ,kõy þßü ôA kõK ô oBO BG }kõK
úG QHvð õO lñP×â|þì Bø ú`G ...þ`ýø - kõg úG Ao ÿoBývGpãzupKôôBßXñÞ ÿBø ûBãð
AlýK xBvcA QñÆõíø lülW lñìoBÞ kpì ó@ ôkopãükÿBøûBãðBGþüBøûBãðôkpÞ|þìIéW
.lü@ þíð }lG õO qA Büõâ rýð ôA ,ÿA ûkpÞ .ly|þì ëlG
{ßzg ,RçíW òüA ólýñy BG óBùâBð|úPypÖ ÿõãðBO ó@ úG þðBXýøpK ô kBy àüqõì
Rly qA {ðlƒG ïBíO úýðBS lñ^ ÿApG ô kq {ñüpýy ÿBüôö o qA|úPypÖ ô kAk úíOBg îüçì
pG kôq þéýg þèô ly QÞpc þG Qzcô {éGBÛì ok þøBOõÞ îýËÏO kBøpÖ .lì@ óôpýG
ú^ :Q×â ô ly Èévì kõg JB¿ÎA úíýuApu|úPypÖ,Q×âápOAoÀÚoêdìôkpÞ
þíð îyõg Bø Ùpc òüA qA òì !!þOBÖpgrì ô QvG êgAk qA Ao ok ,lüpK {GAõg ÝBOA úG
ôïoõg|þìoBùðôABGBøqôoêýèkòüAúGòì.lü@ wýg {ðlG ïBíO .QÖpâ oApÚ úñü@ ÿôpGôo
òÆõíø úÞ îðq|þì Ùpc ôA BG òüpüBu qA {ýG lñ^ .kõG|úPgAlðA êâ {üBø úðõâ ô ûly ÝpÎ
.wGôòýíø,îüoAkápPzìþðBGqôQuAòì ÜýíÎ w×ð lñ^ ô kBPvüA úñü@ êGBÛì ok úýðBS
koAk úìAkA ô kq {ðkpâ ô Roõ¾ úG ÿokõK pK .lýzÞ

ÿkBüq RBÏüBy Bøqôo òüA úßýèBc ok oBíýð lülW ëBXñW óApùO úéXì
òu ÿoBK þéüqpG ûoBPu ,oBíýð ûlñü@ ûoBGok
óBßìA Bùð@ òüpPíùì ô kõy þì fpÇì òìos òìos òu ÿoBK þéüqpG ûoBPu#
òüA ,QuA ëBDo îýO úG BìA Bãýèæ úG {PzâqBG RæBÛPðA ô êÛð ok Ao ÿlülW ëBXñW

.ly fpÇì ûpürW äýè úG ôA òPÖo oBG .QgAlðA ûAo úG þèBHOõÖ
úÞ kAkpHg BýðBLuAôõýOoõKkôlðõì úìBðqôo
ûoBPu òüA ëBÛPðA óBßìAqAoBíýð ÿBø|úìBðpGpülì
pHg þ×éPhì êüæk úG þPýu pPv`ñì úG þéüqpG
oõÃc ô ûrürW äýè ok þPýu ûpÇýu .lðkAk
okBÞ xAo ok æõükoAõâ MK lñðBì þâorG þGpì
pËð lðAõO þì kBüq ëõK IvÞ ô îýO òüA þñÖ

.løk pýýÓO ûrürW äýè ÙpÆ úG Ao oBíýð

úG äýè ok ÿqBG 3 ïBXðA qA lÏG >òüôpG ÿk< þuopG þðBñßüqBG }oArâ òüA ok# |
ëõHÚ Ao Bø ó@õýñüoõì ûqôs úÞlðõy|þì
lðly RoõLük õýñüoõì ÈuõO úÞþüBø|ûoBPuôoõüóõýéýì22ÿAqAokôA.QÖoåoõHv×èôô òüA ô úPyAnâ oBñÞ {íýO qA ô úPyAlð
ôoõü óõýéýì 75 ÿAqA ok lÏG ê¿Ö ôk ô QÖo }õg óBylülW ÿBø|îýO ok óBñßüqBG
|.ly úPgôpÖ ok ûkq êâ 28 BG ôA .QuA fç¾ lídì ûkõHð
,QuA wýéãðA äýè óréâ òüpPùG pÂBc ëBc |.lðA|ûlýzgok
úÞ QuA þðBñßüqBG qA þßü BìA õÞBÞõè õéìôo koõì ç¾A kõGõýñüoõì BG þvé^ ok úÞ þðBìq BìA ëBHOõÖ îýO þGpìpu ,õýñüoõì ûqôs
õýñüoõì úÞ 2013 ëBuok .koAk þHèBW óBPuAk oõÃc ÿqBG 19 ok BùñO .QÖpãð oApÚ ôA úWõO ÿBø|îýO ok ÿpãýGpì úÛGBu úÞ lPüBðõüpPv`ñì
BìA kpÞ|þì ÿqBG îýO òüA ok ôA QzâqBG þvé^ úG BñýPðoõýÖ úG þÂpÚ oõÆ úG îø lÏG ô kpÞ AlýK {ðkpÞ oBÞ óAoôk ok ,koAk Ao ÿkBüq åorG
ÿApG îø lÏGô ly ûkAk ÅpÚ óõOoôA úGõÞBÞõè ûkB×PuA Bø|ó@ qA Bü úPgôpÖ Ao ÿkBüq óBñßüqBG
|.|.QÖo pãük ÿBø|îýOok BølÏG óBñßüqBG òüA úÞ ûkpßð
|.ly úPgôpÖ úzýíø þvé^ .QuA >òüôpG ÿk òüõÞ< pãük òßüqBG óBñßüqBG òüA úG püq ok .lðA|ûlýzgok }õg
úG ôA lüpg ÿApG BìA QÖo lPüBðõü úG õì þPÚô Ao >òüôpG ÿk<ô >AõOoõÞ<ô kpÞ ÿkBüq úñürø
ok Ao ôA lPüBðõü QüBùð ok ô koô@oBzÖ ûBãyBG óByoõÃc ØÇè úG BO QÖpâ Qìlg úG îø BG |.îýñÞ|þì ûoByA
îýO òüA ÿApG þGõg ÿBøqôo >koAq@ ók@< oBñÞ õýñüoõì ëõHÚ koõì úÞ óBñßüqBG òüpPùG qA þßü
|.lüpg ôoõü óõýéýì 83 ÿAqA ô Qhüo îø úG kôq þéýg úìBðpG òüA BìA lðqBvG

ly QuBýu ÿBýðk koAô >ëBHOõÖpâôkBW<

|.ly QuBýu ÿBýðk koAô Bíuo êüqpG ëBHOõÖ þéì îýO òýzýK òßüqBGõýñülèBðôo#
êüqpG ÿBñu RBGBhPðAokoõÃc ÿApG ,kõG ÙôpÏì ëBHOõÖ >pâôkBW< úG úÞ þéüqpG ÿõýñülèBðôo | |
RBGBhPðAok Jrc òüA ÙpÆ qAô úPuõýK êüqpG ÿoõùíW Jrc úGõýñülèBðôo|.kpÞ þâkBì@ ïçÎA

|.lñÞ þì QÞpy
ÿApG Ao îyçO ïBíO :Q×â {íýí¿O òüAqA lÏG BðõéuoBGô êüqpG þéì îýO òýzýK òßüqBG òüA

|.ïpýâ þì oBÞ úG ïoõzÞ ÿApG Bø òüpPùG ÜÛdO

qApOæBG wýèõLupK îWBùì
!koAqBø ô õýñýOõÞ
|
|.QÖpâoApÚ óApüA óBíWBùì òüpPùGol¾ok wýèõLupK ëBHOõÖ îýO îWBùì#
55 ûko ok ô QyAk ÿA|úéK 8 pýãíz^ kõϾ oõLýéÎ þéÎ ,óBùW óBíWBùì òüpOpG ÿlñG|ûko ok
|.QÖpâ ÿBW
ûko koAqBø ókAôõýñýOõÞ MýéýÖ êTì þuBñypu óBíWBùì úÞ QuA þèBcokoõLýéÎ úHOo òüA
|.lðA|ûkpÞ IvÞ óApüA ëBHOõÖ êâ ÿBÚ@ úG QHvð ÿpO|òýüBK

48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

óApüApPì 10 ÿkBG ú`ðBLO þéì îýO
ly óBùW óBìpùÚ

þPzÞþðBùW ïBW þðBGrýì ûkBì ëBñýÖ ok ô RAoBìA òýÏèA-òýèõéÏì ÿqAlðApýO þðBùW ïBW ÿBø QGBÚo ok#
ly úPÖpâóApüAqA þãðpÖ þðBìpùÚ óAõñÎ úG 232.8 koõÞo QHS BG ÿkpíðAõW ûoBu óAõðBG pPì 10 ÿkBG ÿ ú`ðBLO

oArâpG qAõøA ok þãðpÖ þPzÞþðBùW ïBW úÞkpÞïçÎA þPzÞþðBùW úükBdOA# |.QÖBü Quk
|.kõy|þíð RBÛGBvì òüA þOBìlÛì {hG ok
,óBìoõzÞ }õK þéì ÿõðBG úu
êDBvì úG úWõO BG úÞ QuA ûly ïçÎA óApüA þPzÞ óõýuAolÖ úG þPzÞ þðBùW úükBdOA úìBð ok 570 koõÞo QHS BG ÿkpíðAõW ûoBu
ÿoArâpG óBßìA úÞ QuA òüA þðBùW úükBdOApËð ,óApüA þPzÞ óõýuAolÖ þéÏÖ ÈüApyô ûlì@{ýK ô 567 koõÞo BG ïoA ïApýíu ,
úG 552 koõÞo BG þíPuo úXülg
|.Qvýð îøApÖ qAõøA ok 97 ëBu ûBì òükoôpÖ 24 ô 23 ÿBøqôo ok þãðpÖ þPzÞ þðBùW ïBW îP×ø ô ïõu ,ëôA ûBãüBW ok IýOpO
ïBW ok ûlññÞ QÞpy ÿBøoõzÞ pãük þéì ÿBø|óõýuAolÖ úG Ao ÑõÂõì òüA þðBùW úükBdOA |.lñPÖBü ûAo Bø QGBÚo òüA ëBñýÖ úG
ú`ðBLO þéì îýO IýOpO òülG
|.QuA ûkpÞ ïçÎA rýð þðBùW BG rýð óBìoõzÞ óAõðBG pPì 10 ÿkBG
óBìq ÿkôq úG þPzÞ óõýuAolÖ ,þðBùW ïBW RBÛGBvì ókoõg îøpG úG úWõO BG IýOpO òüA úG óBìpùÚ qBýPìA 1689 qBýPìA ÑõíXì
BOoBÞBW þüBýu@ ÿBø|ÿqBG ok QÞpy ÿApG þéì ÿBø|îýO þGBhPðA RBÛGBvì ïôk ô ëôA úécpì ÿoArâpG òüA ëBñýÖ ok|.ly RBÛGBvì òüA
úXülg ô ïoA Apýíu rýð Bø QGBÚo
|.lñÞ|þì ïçÎA Ao óBPuoBXì þðBùW RBÛGBvì ô |.lñPÖBü Quk îXñK ô îP×ø ÿBø óAõñÎ úG IýOpO úG þíPuo
úXülg ,ïoA Apýíu ,ÿkpíðAõW ûoBu IýÞpO BG óBìoõzÞ òýèõéÏì ô óAqBHðBW ÿqAlðApýO þéì îýO
ok þðBìq ÿlùì ô pýykoA fçÖ lýXì ,ûkAq ïçÒ Apøq ,þÎBXy úýÚo ,þzhGAlg úìõ¿Ïì ,þíPuo
|.QuA úPÖBü oõÃc RBÛGBvì òüA
,þéì îýO óBýGpì óAõñÎ úG þãýG þéÎ Apøq ô lGBÎ ÿôlùì þéÎ ô þGpìpu óAõñÎ úG ÿpýìA òývc
úèA úýÚo ô QuA ûApíø îýO BG þñÖ òývñßO óAõñÎ úG ÿpÚBG ÿlùì ,lðoAk ûlùÎ pG Ao óByõK þéì QüAlø
|.QuA óBìoõzÞ qA þìArÎA óAôoBÞ QupKpu rýð þìpÞ
.QuBKpG RAoBìA þðBGrýì úG ûBì òükôpÖ 7 BO 2 qA RBÛGBvì òüA

ly ëBÓOpK ëBu kpìôlèBðôo

|.kpÞúÖBÂA kõg úìBðoBÞúGpãük ûrüBW àü lüokBì ëBDo þèBÓOpK ûoBPu ÝõÖ #
oõzÞ 2017 ëBu òßüqBG òüpPùG óAõñÎ úG lüokBì ëBDo þèBÓOpK ûoBPu ÝõÖ ,ôlèBðôoõðBýPvüpÞ

|.kpÞ kõg ó@ qA Ao }oõzÞ ëBu kpì ûrüBW ô ly JBhPðA ëBÓOpK
äñýOoõLuAqAõývüpOBK ÿôoô þPýupPv`ñìqA AõéýuôkoBðpG BG ûrüBW òüA IvÞokôlèBðôo
úPgBñy ëBÓOpK 2017 ëBu kpì óAõñÎ úG QýÆBÚ BG FAo@ l¾ok 65 IvÞ BG þèô QyAk QGBÚo ëBÓOpK
ok úÞ kõG ûkpÞ IvÞ Ao ØéPhì ÿBø QñíðoõO ok þðBìpùÚ 5 ëBDo ûApíø úG ëBu òüA ok wüpÞ.ly

.QuA pýËð þG ÿkoõÞo }kõg Ñõð

qôoõð QHuBñì úG iýðõì ópüBG ïBýK

|.Q×âàüpHO Bø|óBGq|þuoBÖ úG Aoqôoõð óBíè@ëBHOõÖ ëõÒ#
ô óBðBGq|þuoBÖ úG Ao õð ëBu qBÒ@ ô qôoõð ,pPýDõO ok iýðõì ópüBG þíuo ÿpGoBÞ JBvc
ÜÖõì þGpìpu ,wßñüBø Nõüô ópüBG ûBãyBG ïo@ úG {Ûñì úÞ ïBýK òüAok.Q×â àüpHO Bø|þðApüA
úÞ QuA þüBKôoA åorG ûBãyBG òýèôA ópüBG|.ûly úP×â àüpHOqôoõð ûkBu þðBGq úG QuA îýO òüA

|.Q×â àüpHO Ao qôoõð «Bíuo

49

óApùO úéXì

.QÖo ûAo oArø îèk ?æBc BO òükõG BXÞ - ïl| ñâ oõK Jkõö ì .ï
x úñßð kok QPuk ÿBW îñüA -oBýìBÞ
òüA BO ûlìôA ok óõìolK ?óBg ÝkB¿íì ZBc .kBýG lñO úÞ ïkpÞ ûoByA {ùG ô ïkpÞ Al¾ .lýzhHG ,lýzhHG - îøkqõð| {hG
:îP×âlýuoBOõñìÙpÆlýDôk,ûAoÈuôqA kôq ÈÛÖ æBc ,ûoAlð þHýÎ ,wýð ÿrý^ -
.BXñüA îükoô@ôo ûpPgk ?ÿo|þì ÿoAk BXÞ - .ûlzð Bì ólìôA úWõPì þvÞ BO BýG ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
?pvK ûoõÇ^ õO Quk -åorG BÚ@ ûkpgúü õìBøúíÎpPgkòüAïo|þì-oBýìBÞ IÛÎ ok òýíø qA ,pOkôq òüpG -oBýìBÞ îøoBñÞóôA ÿBÃÎApPzýG úÞûlñíOôpS
!ïlGÿoAlèk BÚ@úðõgÙpÆòüpGAkBzíyÿæqA,òüpGsAoBâ qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
.åorG BÚ@ úGõg - úÞ óæA ,@ þPvø þuBñzð QÚô ïk@ IXÎ - .óõOlñýG þíð þvÞ ,åorG úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
úG .õO òüBýG ô òülñHG ôo ok -åorG BÚ@ ?xAoBÞòüAQÚôûlyÿoõÇñüAïlñâ sAoBâ þPzK ok qA ô îPÖpâ ôo ïlñâ Quk Rçßzì ô Qu þøAo pu ÿ ú`G
ïBðôA ,úì úíÎ pPgk îñüA Ig -oBýìBÞ ôpøAo úü êTì úÞ ,AkBzíy ÿæqAô ÕBGõO îýPÖo òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK þcôo
?òýP×ãð ÿrý^ úÞ þvÞ .lyêDBÚlüBHðúÞFBñTPuA,îìúíÎpPgk îýPÖoBøúéKqAôåorGBÚ@úðõg ÙpÆîýPÖokõG
þvÞ úG îP×â ïp×¾ {ì úG .úð -oBýìBÞ ÿoõXñýíøþüBOôk,ûpHgú^òýHGõOBýG- BO .õO îýPÖoôok úG ïkq úÛO BO lñ^ ïôo@ô æBG ......... RBÚB×OA
.òñÞ|þìúüpâóoAk ôoïlñâôõéWlüpK,kBPÖABìúGåorGBÚ@ îz^
.úãð ÿrý^ .îñýHGîüpG-oBýìBÞ åorG BÚ@ úüpâ æBc BO ,úüpâpüq kqô kpÞ êÓG !îâ|þìôo åorG BÚ@-p×¾ {ì #
.òýñýzG òüBýG ,òükpÞ Jõg - åorG BÚ@ åorG BÚ@oBýìBÞ BOô úðõgõO îýPÖo þüBOôk ,ókpÞúüpâúGkpÞÑôpyîìlñâ,ïkõGûlülðôo þßü ô þu úâ|þì úzýíø úÞ óôA -oBýìBÞ
óõìApG oBýìBÞ ô îýPvzð ô îýPÖo þãíø úü BG ,òñÞ|þì úüpâ óoAk úÞ lük ôo ïlñâ ô ,îñÞ oBßý^ ïkõG ûlðõì ,kpÞ|þì úüpâ oAq oAq
QyAnâ óBßPuA úü þßü ô Qhüo þüB^ :Q×âóõzùGAõÎkQèBc úüpâ ô ókõG ûkpÞ êÓG ôpãülíø ÿoõXñýíø !wýð pPzýG îèBu ôk
ok úý^ BüqBG xõè òüA ,úHg úHg - .ókpÞ|þì oAnð ïpu úG puoBýìBÞ BÚ@ ...¶A -p×¾ {ì
:Q×â ô óõìõéW !îñýHGòýñýzGúyõâúüòüpG?òüo@|þì ,óôõüA ÿæBG qA ô óôpýG úðõg õO qA ïlüpK
Iý¿ð þüB^ òüA .óõW úíÎpPgkoõhG - :Q×âkBPÖAoBýìBÞúG{íz^BOåorGBÚ@ BñüAúíÎúðõgÙpÆQÖo|þìQyAkúÞôooBýìBÞ .ïoAlð úé¾õc ô ëBc
?óBXÞ ÕBG þèBøA -oBýìBÞ
!úy þíð þvÞ pø ÐíW àý^õÞ îðBg úðõg õéW -p×¾ {ì
úãük îñÞ|þì {øAõg RqA ,oBýìBÞ -ïlñâ úG óoAkô úðõy Quk ò×éO úü ïôlÞ pøô óly

.úíÎpPgk õãð òì úG .òðq|þì äðq Bíy
?ïrürÎ þ^ ÿApG -åorG BÚ@ ,ÿlülð ÿlük pPy ,p×¾ {ì ÿBø-oBýìBÞ
BñüA úíÎ pPgk òì úßñüA ÿApG -ïlñâ
,îPvýðwß`ýøç« ¾A,îPvýðïBíyûõð,îPvýð ?ÿlýíùÖ ,îülìôA BùñO óBìBu ô òì
þñÏü þøAo pu òýíùÖ|þì ,ï þøAo pu pPgk úü îðBg ïlñâ úÞ îãð úýÛG úG þñÏü -p×¾ {ì

?þ^ ?úðõg òülðôkpâpG ôo
úG ?þðq|þì úý^ BÖpc òüA -åorG BÚ@ .òüpÖ@ -oBýìBÞ
Õôok îðõO þíð åorG BÚ@ úG BìA -p×¾ {ì
...Alg
,òýñßð þðõyõKæ úãük Alg ôpO -ïlñâ .îãG
þñÏü ,òýðôk|þì úÞ Bíy ,úðôlð þÞ pø úãük ÈÛÖ .BXðôA îüo|þì îüoAk óõìkõg -oBýìBÞ
ûqBWA óôlG BñüA ,òýðôk|þì þvÞ pø qA pPùG Bíy
òüA úíøqApPùG Bíy wK ,óoõg þíð J@,Bíy .îñýHGoBñÞôpG,õãðÿrý^úýÛGúGõOç« ÏÖ
.îüly ûkBýK ô sAoBâ õO îýPÖo ô kpÞ QÞpc
.òýPvðôk|þì ôo óBüpW þvÞ úÞ ÿoõÆ þßyAõü ,óBìBu -oBýìBÞ
ôo }pu ô QÖpâ qBâ ôo {Hè åorG BÚ@
.åorG BÚ@ úðõg pHG oAkoô ôo ïlñâ ,úíù×ð
.òýDBK QgAlðA ôo oBýìBÞ Qukô òì ÿôqBG ïlñâ úÏÖk úü
.óõW ïlñâ }BG ïôo@ Alg ôpO -oBýìBÞ
æBc ÈÛÖ îâ þíð úíÎ pPgk QùG úãük îz^ :Q×â ô QÖpâ
òüA õO .kõG þ^ óBüpW õãG Bì úG ,þìôo@ úÞ úG ï ÈÛÖ ,ïoAk kBíPÎA BøBíy úG ÈÛÖ òì -

!ÿlýíùÖ BXÞ qA ôo ÑõÂõì !BXñüA îPzâpG BøBíy pÆBg
ô QvGõyBíz^ô kAk úýßO ûlhì úG ïlñâ kBíPÎA BøBì úG úÞ óõñíì þéýg -oBýìBÞ
ÿôqBG ÿoAk Quôk úÞ þvÞpø óõW BìA ÿkpÞ
.Q×ãð þ`ýø wG qA ÿkpÞ } ûoBK ûoBK ,òÞ ëô ôo ú`G òüA
úÞ þãð Bì úG úâA ,óõW ïlñâ òýHG -
!}ôqBG úG ÿkq äñ^
.úy þíð êc ÑõÂõì ÿôqBG ïqBG úÞ ly úWõPì ïlñâ úÏÖk úü
:Q×â ô lýzÞ kAk ïpu úÏÖk úü
ôo þ^ Bíy ?úzG êc ûoApÚ þÎõÂõì ú^ - :Q×â ô kpÞ ëô lñO ,úPÖpâ õñì þígq
ÿrý^ úãük þßü òüA ?òýñÞ êc òüAõg|þì
BÚ@ ÿqBG þOoBK ô RolÚ ô ëõK BG úzG úÞ wýð 50

.kpÞ {éc åorG
òý`íø úü ÿoõW ú^ õãG ÈÛÖ õO-oBýìBÞ

.õzð ï|þðBH¿Î ,ÿlýíùÖ ôo ÿrý^
.ïlñâúyBGÕôok}úíølüByç« ¾A-
olÛðA ,óBìBu îñÞ|þì {øAõg -ïlñâ

.ûlð òì úG úðBÛícA ÿoAlèk
...ûBHPyA õO lüBy úg@ -
.þOkõg ÜícA ,óBìBu òÞ wG -ïlñâ
úÞ îýíù×G Bì lüBHð BìA ,ÜícA òì ,úyBG -

?úý^ óBüpW


Click to View FlipBook Version