The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

THIS CHRISTMAS, LAS VEGAS 2017 AT THE “MGM GRAND HOTEL & CASINO” DECEMBER 22ND TILL 26TH, 5 DAYS-4 NIGHTS 2 UNFORGETTABLE CONCERT DEC 23: EBI, SHAHRAM SOLATI, ANDY & SHAHRAM SHABPAREH DEC24 DARIUSH, SHADMEHR, FARAMARZ ASLANI AND KAMRAN & HOOMAN IN THE MAGNIFICENT “MGM GARDEN ARENA” WWW.EVENZA.COM
818-796-3000
www.tehranmagazine.com

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2017-10-31 12:20:22

Tehran Magazine Issue # 1057

THIS CHRISTMAS, LAS VEGAS 2017 AT THE “MGM GRAND HOTEL & CASINO” DECEMBER 22ND TILL 26TH, 5 DAYS-4 NIGHTS 2 UNFORGETTABLE CONCERT DEC 23: EBI, SHAHRAM SOLATI, ANDY & SHAHRAM SHABPAREH DEC24 DARIUSH, SHADMEHR, FARAMARZ ASLANI AND KAMRAN & HOOMAN IN THE MAGNIFICENT “MGM GARDEN ARENA” WWW.EVENZA.COM
818-796-3000
www.tehranmagazine.com

Keywords: evenza,las vegas,ebi,moeein,SHAHRAM SHABPAREH,ANDY,DARIUSH,FARAMARZ ASLANI,KAMRAN & HOOMAN

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
8 úd×¾. ...........|..|.|.|...........|.|....QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo þHdì îüpì pPÞk - Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
10 úd×¾..|.|.|...........|.|..........|..................)þzHc lýÏu(úP×ø îg ô aýK ok -
& Publisher
ÿoõð lŸHùy12úd×¾.......|....)ÿrXñìàìBýupPÞk(þGAõhýGêßzìÐÖoÿApGþøBýâÿôoAkoBù^þÖpÏì- SHAHBOD NOORI

16úd×¾........|.........|............................................óBùW VkAõc|-| )| |201 7 pHìAõð | 3 (| 1396 óBG@ 12 úÏíW 1057 ûoBíy îßü QvýG |ëBu

21úd×¾ ...................|........|..........|............................óApùOAp^-| Since 1996, Friday Nov 3rd 2017 ISSUE#1057

22 úd×¾ ............................................... òýìq óApüA|òýìkBg qA ÿkõGkBü-|

(818) 881-177124úd×¾..|........................................!kqõuþì{O@okúzýíøúÞþøõÞ-|

28 -37úd×¾ .......|.............................................. Býðk oBñÞ úyõâ qA|-| TEHRAN MAGAZINE
38úd×¾ .................| .......|....................... )ûBOõÞ óBPuAk(þvÞBO ûlñðAo-| PO Box 3665

40úd×¾..............|.....................................)ûBOõÞóBPuAk(þígqoBì-| Winnetka, CA 91396 USA

44úd×¾...........................................)oõKJkõì.ïúPyõðþÚoôBK(êvΖ WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

46 úd×¾ .......................................)kpÞ ÿlø úPyõð þÚoôBK(ûpøBÚok þéPø– E-mail: [email protected]
Facebook: TehranMagazine
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô–

50úd×¾..|................................)”õèûrícòýßO“úPyõðþÚoôBK( úìokÿpPgk– >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
52úd×¾............................................)þøAoôkpu(îñÞoBÞú^lýDõãGBíy – .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð
54úd×¾......)léW ÿôo( QüpzG iüoBO IéÆ fç¾A ÿAõzýK òýPvhð ,>þzñìBhø }oõÞ<-|
58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-| .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

60-65 úd×¾........................................................BøpHg ô Bø ûpù^- .lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
66-69 úd×¾ ..... ..................................................úünÓO ô þßyrK- .QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð-
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì

|72-75úd×¾.|.............................................................. ëôlW- .lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -
76 úd×¾....|........................................................ úP×ø þDõãzýK- .lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
78 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-
|80 úd×¾ . .|......................................................... þvýéãðA {hG - ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

when subiscription start , there is no cancellation or refund

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

þãèBu 22 úðBPu@ok
óApùO þééíèA òýG úéXì

.îüoAkoApÚ >óApùO< ûlñðAõgpKô JõHdì úìBð|úP×øoBzPðA ëBu òýìôkô QvýG|qBÒ@ok #
òýPvhð ,åorG }oõÞ lèõO Jõg ïBüA BG kõG ÙkB¿ì úÞ îükpÞ qBÒ@ þDBøqôo ok Ao úéXì Bì
óBìpÖ QdO ÿBø|òýìqpuok Ao ÿoBÞõßýðô QèAlÎ úÞ ÿkpì .þðApüA ÿoõÆApLìAoAnâ|óBýñGôoõÆApLìA
,pHìBýK ô ëõuo àü ûqAlðA BO Bø|þéGBG RoBuA qA óBükõùü RBXð BG úÞ þøBykBK .kAk }pPvâ kõg
þãðAkôBW úG ÜýPÎ lùÎ ok óBýdývì ô óBükõùü xlÛì JBPÞ ok {ìBð ô QÖBü ïApPcA ô xlÛO
.lýuo
úÞ þøAo úG ú^ pâA ,îükpÞ pzPñì Ao óApùO úéXì ûoBíy òýPvhð úÞ|þìBãñø {ýK ëBu ôk ô QvýG
.îýyBG ÜÖõì òýñ^ òüA îükpÞ þíð oõ¿O râpø BìA ,îýPyAk óBíüA îükõG ûkBùð ó@ok ïlÚ
qBG Ao óApùO úìBð|úP×ø ÝBýPyA BG|úP×ø pø úÞ QuA ÿA ûlñðAõg oArø Bø ûk }A úXýPð úÞ þPýÛÖõì
pG Ao óApùO þééíèA òýG úéXì úÞ ÿA ûlñðAõg oArø Bø ûl¾ .lðpG|þì Rnè ó@ IèBÇì úÏèBÇì qA ô lññÞ|þì
.lñðAõgþì ôlñðqþìÝoôBýðkpuApuqAþKBÞëBPýXükRoõ¾úGþPðpPñüAÿBøQüBuÿôo
úÂpÎ kõg oBzPðA ÿBø ëBu ëõÆ ok úÞ þHèBÇì ÿõPdì RkBùy úG óApùO þééíèA òýG úìBð|úP×ø
Bü ô þuBýu ÿBø óBPvG ûlG Bü þzülðA Qdé¿ì þðBGpÚ Ao QÛýÛc râpø QuA ûkAk óBzð ,ûkpÞ
.QuA ûkpÞ fpÇì QuA ûkõG ÕçG Épy ú`ð@ô ûkpßð >!úðAoBßHuBÞ<
.îüoAlðô îüA|úPyAlð Ao úéXìqA RoBXO l¿Ú óAõñÎ aýø úG Bì .QuBùñüAqApOpGoBývG Bì Ùlø
þüBXð@qA .lyBG êßzì Bø ûkAõðBg qA ÿoBývG ÿApG úéXì lüpg ÿApG oæk úu ôk ÿA|úP×ø QgAkpK lüBy
ok Ao úéXì lñyBG|úPyAk þupPuk óApùO þééíèA òýG úéXì úG þPcAo úG úíø QuAõg|þì óBíèk Bì úÞ
ô rÞApì QüpTÞA ok æBG oBývG ÿsApýO BG óApùO úéXì àñüA .îükpÞ óBãüAo Bßüpì@ ÉBÛð pPzýG
úXýPð ok QuA ûly pGApG lñ^ úéXì óBâlñðAõg ô sApýO óõ^ .kõy|þì úÂpÎ þðApüA ÿBø ûBãyôpÖ
.lñÞ|þì QÖBüok ÿpPùG iuBK kõg þùâ@ qA rýð ûlñøk þùâ@
qA þðBzð ,îñÞ ïçÎA Ao úéXì ëBu òýìôkô QvýG QuBñG úÞ ïA ûkBPvüA þüBW ok òì qôpìA pâA
BG úPynâ ëBuôkô QvýG þÆok Bì .QuA þcôoô þèBì ÿBøoBzÖpGApGok îðAoBßíøô òì QìBÛPuA
òüA þÆok pâA lükpO óôlG .îülðBíð {yõÞ qA ÿA|úËdè BìA îükõGôo úGôo þðAôApÖ ÿBøkôpÖô qApÖ
êGBÚ QvðAõO|þíð ÿqôpýK ,kõHðoBÞok úPhýøpÖô ÿA|úÖpc ÿBø|óBvðA ÿoBßíø ,kôpÖôqApÖpKpývì
ô rürÎ óBPuôk RBícq ô oõÃc qA îðAk|þì ïqæ úéXì ûoBíy òüA ÿAlPGA ok Anè .lyBG þupPuk
ÿA úGpXO ÿApG þgpG ô lðlðBì Bì BG þgpG ,lðkõG Bì BG AlPGA qA úÞ þðAoBßíø .îñÞ pßzO kõg óAoBßíø
.QuA ûlðBì ûlðq Bì òøm ok Bùð@ ûpÆBg ô kBü BìA ,lðkpÞ JBhPðA þâlðq ok Ao ÿlülW pývì ûqBO
:óõ^ þðAoBßíø
RôBhu kBü ûlðq ,kp®Þ Alø ,êýÖApuAoõ¾ qôpùG ,)Büo@(þìApýG ZpüA kBü ûlðq ,óõüBíø ïApùy
ÿkBy BG úÞ þüBø úËdè .kõG ûôlðAô ÿkBy ÿBø úËdèqArüpHè Qynâ óApùO úéXìpG úÞ þüBø ëBu ûlðq ,óõüBíø þéÏèAlHÎ kBü ûlðq ,þzHc lýÏu lídì ,óBüoBßG@àýøAô kBü ûlðq ,òâqAô ,ûkArýéÎ
úñü@ lñðBì úÞ kõG òüA óBì {yõÞ ïBíO úÞ þüBø ëBu .òýãøôlðA ïkpì ûôlðA BG ô îüly kBy ,ïkpì kôôAk ,þíPuo ZpüA kBü ûlðq ,ÿp¿íÚ þÃOpì kBü ûlðq ,ÿlícApýì }õüoAk , òýHXðo p¾Bð kBü
,þíýøApGA ÿoq ,þGp úðAôpK ,áBßc xõñüs ,oBHPgA úðBPvì ,óõdýu îüpì ,)êýðAk(ê¾A ÿBÂo
.koAk óBüpW ô|løk|þì jo úÏìBW ok úÞ îýyBG þüBøkAlüôo ó@ ÝkB¾ ûlññÞ wßÏñì ÿlùì pPÞk ,ÿkõídì þðBc pPÞk ,þÛül¾ ôqo@ pPÞk ,JõHdì jpÖ ,þÚôoBÖ ëB`ìBK ,Bñýìos
ô óAoAlÖpÆ ô óBâlñðAõg úíø BG >óApùO< oBzPðA kpãèBu òýìôk ô QvýG qBÒ@ ok ûqôpìA ëBc pø úG ApPýì ,ëk ûlðq qBðpÖ pPÞk ,þHdì îüpì pPÞk ,þñüm óAsõÖ pPÞk ,þÚkB¾ þéÎ pPÞk kBü ûlðq ,þðBìqBÚ@
ô îýyBG ïkpì ô úÏìBW Qìlg ok úðBÚkB¾ óBñ`íø úÞ îülñG|þì lùÎ óApùO þãP×ø úüpzð óAlñíÚçÎ pPÞk| ,þÛzìk òíu ,{ßðBíÞ ûoBùG ,óBìo@ qBðBu ,lðõhýy ûlüBø ,þGApùì Bupùì ,ÿoõð oBzÖA
óApùO úéXì úG óBâlñøk þùâ@ qA BXñüA ok QuA|úPvüBy ...ô àüspu ,äýðoBâ ,ÿrXñì àìBýu
.îýñßð kõg þøôpâ Bü þ¿hy pýÛc ÐÖBñì þðBGpÚ Ao QÛýÛc râpø
.pPzýG ú^ pø ÿqôpýK|lýìA BG

BG QvðAõO|þì úéXì þèBì óAõO Bùð@ þøApíø ô ÿoBü óôlG úÞ îýyBG óByoArãuBLu ô îýñÞ þðAkolÚ
.kõy ôpGôo ëBßyA
qA úðBíýí¾ ô îüoô@ óBýì úG ÿpÞm úéXì oAkBÖô ô ûBâ@ô Jõg óBâlñðAõg qA lüBG BùñüA úíø xAC o ok
óôlG ,kõHð óBýì ok rürÎ óBâlñðAõg òüA þcôo ô ÿõñÏì ÿBø QüBíc pâA úÞ Ap^ îýyBG oArãuBLu Bùð@
.îýupG îýPvðAõO þíð îýPvø ó@ pÊBð ô løBy óõñÞA úÞ þPýÛÖõì úG Bì lükpO
.îüoAk oApÚ óApùO JõHdì þãP×ø úüpzð oBzPðA kpãèBu òýìôk ô QvýG qBÒ@ ok Bì àñüA
6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

ókpÞ úPvg BG BO QvW QÞpy þyqoô ÿBø ZAôooAkAl¾ÿBøúèõãðqI¿ðlðrýíðQñÇýy
óBð@ qA þüBÂoA kõg ëBXì Bùð@ pßÖ ô îvW .kpÞ AlýK oBývG
| |.kkpâIéu úíÞk QzKqA úÞ îø pu ÿBùuBHè pG ûôçÎ
ok ûkAoA ØÏÂ þüBÂoA kõg úÞ þüBXð@qA úGákõÞþupPukóBßìAôlyþìúPvGó@ÿBø
úÞ ly þì kAlíéÚ þðBÇýy RçüBíO ëpPñÞ úÞþüBøÿqBGþgpGkpÞþìIéuôAqAAoóBâoA
ó@ïAkok óæBvâorGqA {ýG óBðAõWõðô óBÞkõÞ AoApð@úGólì@oBzÖôþéuBñOQè@xBíOóBßìA
lýÞBO iüoBO qA ûoôk òüA ok lðlìA þì oBPÖpâ .lükpâ Ðñì òülèAô ÿõu qA Qzâ þì IWõì
ÿqBuûkõè@kõgoBPÖoïBXðAQý×ýÞokÿAûtüô BG :lvüõñýì QñíükoBø BñýPvüpÞ úñýìq òüAok
BñÏìóAlGúðBìAlyþíðûlükþèBvâorGûoôkok ÿBøúéýìÿôoqAókoõgpuqAóBÞkõÞókpÞÐñì
.kõHðkõWõìó@qBýðúÞ qAÿBøÿqBGôQgokqAòPÖoæBGôëqBñìúéKûAo >þHdì îüpì < pPÞk
BüpPvýø óAõñÎ QdO þèçPgA oBývG ÿBùèBu| | okúÞþðBâoAkõWôúÞQÖoþìóBíâQukòüA
QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo

!þPýñìApýGAlOô þüBÂoA kõg

ûkpÞ }õg BW þßyrK RæçPgA äñøpÖ ok oApÚ oBßðA koõì ákõÞ ÿõu qA koAk oApÚ BK úðBýì ëpPñÞ QdO kpÖ ÈuõO þvñW óBâoA óly oõdì ëõc úÞ þhüoBO ÿBø þuopG #
ok þðAôo þðlG îDçÎ þgpG løBy óBßyrK ô kõG | |.kpýâ | |.lyBGûlì@okòýHÚApìôòülèAôlüly pãðBýG QuA ûlýuo ïBXðA úG þüBÂoA kõg
òßýè þðlG QéÎ lÚBÖ úÞ lðkõG óBðq ÿA úPuk oBPÖo òüA úG þ×ñì }pãð þðæõÆ úÛGBu
þíð QÖBü ó@ ïBXðA ok þÂoBíO ô ûkõG þÏÚAô úÞÿlülWáokBGþÞkõÞqAQÒApÖqAwK| | úPuAõg òülèAô qA ,îùì òüA ÿApWA QùW BùñO þdývì óAôpzýK þÇuô óôpÚok .QuA
,þGAõg þG ,QýH¿Î ,êìBy îDçÎ òüA . lükpâ ÕõéG ûoôk QýíøA úG QHvð úÏìBW óAlñízülðA kõg óBÞkõÞ óBPuk QýÏÂô IÊAõì BO kõG ûly pG ok Ao þvñW ÿkõñzg úG ólýuo ûAo
,þñãè ÿBøkok ,JApÇÂA ,ÿpünK àüpdO òPyAk úãð ëõÓzì lðkpÞ AlýK þðAõWõð úécpì ô òüA úG ô lñyBG ólýGAõg ô þüBùñO ïBãñø ok ØüpÏO ØèBhì wñW BG þvñW úÇGAo ÿoApÚ
ô þvñW ÿBø ÿqAkpK ëBýg ,îßy þñýãñu þé¾A oõdì úuolì Èýdì ok óBðAõWõð JAõg ÐÚõì ok QvüBG þì óBÞkõÞ óBPuk oõËñì ÿpìA Ao þzhG Rnè kõgoBPÖo ïBXðAô ûkpÞ
BPuAo òüA ok ô Qzâ ÐÚAô þPýGpO ÿBùyçO {ãPuk BG Bü ûly ûkAk oApÚ JAõhPgo óôpýG ûly IßOpì óBðôA úÞþøBHPyAqApPíøô ûBñâ
.kõG.... úèõÛì lvüõð þì êuAo lðApOpG úÞ oõÇðBíø JAõg ÿBùuBHè .lðly þì úPyAk ûBãð ûlýyõK ô îýßdO IÚBÏPì ô lðkpÞ þì kAlíéÚ kõG
úG Ao óBðq RæçPgA úÎõíXì òüA óBýðBðõü| | ly xoAlì þyqõì@ äñøpÖ koAô ókpÞ }qoô Ao óBâoA úG Ðüpu þupPuk óBßìA úÞ ûpvßü ô IPÞ þgpG oBzPðA þHønì ÿBøoôBG ZAôo
pýÒ RBÞpc Ao ó@ QéÎ ô þíco Rçßzì îýOô Bø ûôpâok BO lzýì úPuAõg óBðAõWõðqAô óBñýíÆA ÿApG ô ly úðAôo oAqBG úG kpÞ þì kôldì kõg ÅoAõÎ úG ó@ok úÞ þßyrK IèBÇì
úG Quk kõg pPvG ok ákõÞ úßñüA qA òülèAô ÅoBÎ ïBXðAôpýK úÞþüBø ÿoBíýGô þüBÂoA
pPzýG ÿrýøpK kõG ûly ûoByA kpâþì kApÖA

.kõG ûkq îÚo Ao
úG ólýuo úßñüApG ûôçÎ BüoõPßüô ûoôkok
ûBñâ ÿpìA ÿkAp×ðA êßy úG þvñW ÿkõñzg
QvðAõO þì ó@ ïBXðA úÞ ly þì Jõvdì
pýSBO kkpâ þðlG ô þñøm ÿBø ÿoBíýG IWõì
kõgoBPÖo Ñõýy þãñøpÖ ÿBølìBýGô þÎBíPWA
þì ÐÚAô þñýG rüo koõì rýð úÏìBW ok þüBÂoA
þÎBíPWA oBG þüBÂoA kõg ûoôk òüA ok .kkpâ
þéì RBXð îßc ok ó@ BG ûqoBHì ô ûkpÞ AlýK
qA ÿoBývG RAqAõì òýíø úGô kõy þìpâ ûõéW
þâlðq ûoôk òüAok úÞ þðApß×Pìô óApËñHcB¾
kõg Jphì RApýSBO úÞ lðly þÎlì lðkpÞ þì

. lyBG lðAõO þì pO àéùì äñW qA þüBÂoA
JBPÞok )1828( wüoBK êüõüo úvðApÖok
kBü ólíOpãðApüô óAõñÎ BG þüBÂoA kõgqA kõg
ok úÞ þðAlñízülðAqA ÿoBývGoôBG úG .lñÞ þì
kõHð kpÖ BùñO òüA lñPvüq þì iüoBOqA ûoôk òüA
BG úßéG lük þì op þüBÂoA kõg ïBXðA BG úÞ
koAnâ ÿkõGBð úG ôo lðAõO þì Qýéì àü ó@ Ñõýy
ÿA ú`G pvK þPÚô úÞ þüBXð@ qA þOoBHÎ úG .
ûlñü@ olK ÐÚAô ok kkpâ þì oBPÖo òüA ûkõè@
qA þPvüBG QuA úPyAnâ þGApg úG ôo úÏìBW
wíè ëBíPcA úÞ þéìBÎ úðõâpø Qýèõ×Æ óAoôk

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D.

American Board of Internal Medicine

ÑõÂõì pãük ÙpÆqA ô õu àü qA þüBÂoA îco úÞ þüBXðA qAô lñPyBãðA þì îco þÏýHÆ
þì oBíy úG lülW þTdHì úÞ óq ok îuBâoA qA úPuk òüA QyAk ïBð ÿpPvýø òýOæ óBGqok
ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| kpìúÏìBWÿõuqAþùWõOóBìqó@úGBOôQÖo RæçPgA óAõñÎ QdO óBðq Rçßzì
ÅBíÒA koõì æ« õ¾A ô úPÖpð óAlG oæBu úPÖpâoApÚ óBuBñyoBÞ þuopG koõì àüpPvýø
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ ÿkõñzg úG óq ólýuo óAõO ólükoâÐÚAô | |.kõG
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ oAk óBßu óBñ`íø BO ly IHu þvñW þðBâorGRAoBùÊAÿpãükþhüoBOÜGAõuok
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ .kkoâïçÎAkpì,óqokþvñWÿkõñyõg qA úPuk òüA úG úÞ ôA îüoAk Ao ÉApÛG óõ^
Rçßzì qA úPuk òüA BKôoAok ëBcpøok lÛPÏì ûkAk"óAkpâpuîco"ïBðóBðqRçßzì
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG koõì"àüpPvýøRæçPgA"óAõñÎQdOóBðq Quôo òüAqAô kkpâ þì ú`G ëBHðk úG îco kõG
ûpùG BG óBßyrK .QÖpâoApÚ óBuBñyoBÞ þuopG Ao þðAôo þðlG ÿBø þPcAoBð úPuk òüA óBðq úÞ
IÇì ok úÞ êHùì sBuBì ÿBø àýñßO qA ÿpýâ úÞ kõGoôBG òüApGrýð õÇuoA . lññÞ þì úGpXO
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # oklñPvðAõO«BìõíÎlðlðBuoþìïBXðAúG«B¿hy úPvüByóBð@Anè QuAóBðqRçßzìrÞpìîco
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW úG çPHì óBðq Rçßzì qA þíýËÎ {hG ÐÖo þíð RôBÃÚ QvK ô lñéG RBìBÛì mBhOA
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # îXc {ürÖA BG òßýè .lñüBíð ïAlÚA ÿpPvýø þãéìBc ô ZAôkqA Apð@ óBìok õÇuoA .lñyBG
ô JôBñPì ïBXðA úÞ þüBXð@qA ôõðBG òýÏWApì .kõG ûkpÞ rüõXO
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse ô lñì óBìq wG ÿlñüApÖ pìA òüA Rlì þðæõÆ rýð ÿqAo ô Bñýu þéÎõGA þðApüA IÆ ok
ÿpýâoBßGpßÖkõGóApãðBìokÿApGoô@þãPvg lñPyAkúðBðqÿBùüoBPÖpâqAúPukòüAúGÙApyA
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# òüA óBìok ÿApG QzãðA ÿBW úG þßýðBßì oArGA þì kBü " îcpèA ÝBñg " óAõñÎ QdO ó@ qAô
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # ÿBùyçO 1880ëBuokôQÖpâRlyÿoBíýG ZçÎ " ïBð BG Bñýu þéÎõGA þðBìok }ôo .lññÞ
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # òýèôA «BPüBùð BO ly IWõì êüõðoâÙqôs pPÞk òýñ`íøôûtüôþÞAoõgúìBðpGÿôBc"þðBv×ð
ÿoAkpGûpùGkoõìóqþvñWóBâoAsBuBìúéýuô òüA kõHùG ô ëpPñÞ ÿApG ÁBg þéíÎ úìBðpG
QuõK ókpÞ RôApÆ oAqBG püqApu oõOApHüAô ÿBø ûBãPuk úPyâÐÚAô úý¾õOok.QuAûkõGþìàüpPvýøRæçPgA
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # óBðq wKó@qA úéýuôòüAÿpýâoBßGBG.lðkpâ òüAóBìokÿApGúÞQuAûlìABñýuþéÎõGAÿBø
þéHùì àüpdO úG lñPvðAõO þì B« ¿hy kõg óqþéuBñOûBãPuk,þícoRçßzì qAúPuk
BÂoA Ao kõg þvñW {ñOô lðqoô RokBHì kõg ,pøõy ÈuõO êíÎ òüAô kõy ûkAk {èBì lüBG
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # .lñüBíð ú`ðBñ^ ô QuA ïBXðA êGBÚ úíéGBÚ Bü IýHÆ
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #
RæçPgA {øBÞ úÞ QuA pÞm úG ïqæ | | ZAôkqAúý¾õOóqúGkõHðoBÞokÿAúéGBÚôpøõy
1952 ëBu ok BO ly UÎBG óBðq ok àüpPvýø | |.lGBüþüBøoÿoBPÖoâòüApyqABOlyþì
õì }rüo óBìok # qA Ao ïBð òüA ¸Bíuo BßüpìA þßyrLðAôo òíXðA óAlñízðAk krð ok ú^ luo þì pËð úG| |
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #
.kqBuZoBgkõgRæçPgAQupùÖ þüBKôoA óBßyrK ú^ô Bñýu òGA óõ^ þðBíévì
kõg îßc úÞ óq kõg ÈuõO þvñW óBâoA wíè
...koAkúìAkAIéÇìòüA úG úÞ kõHð ÿA úèõÛì QÖo þì ó@ qA þüBÂoA
(818)343-0101 }ôâokAoþãzýíøoBÏyôlýyBGqôpýKôkBy òýíø qA ô kkpâ ÐÚAô ÜüõzO koõì QcAp¾
pPùGþâlðq,pPùGwßu:úÞ úGQvüBGþìóqkõgpýÒþ¿hyÈuõOQGBG
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 kõg ÑõÂõì òPyAk ûBñâ ûkpK ok .luo ïBXðA

9 corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO

|óApùO úéXì

ô óõvìBu<ôAoõùzì ÿBø îéýÖqA þßü úÞ kõG ûBì ôk úÞ QuA ÿlñÞ óBW êOBÚ >lèAõuA ÿôoBø | |:QuAûkôpu BG úP×ø îg ô aýK ok
òüpOBHüq IÛè ôA úG Bø óAkpâoBÞ .QuA >úéýèk úG lñÞ oôpO Ao oõùíW wýƒDo úƒßƒð@ qA êƒHƒÚ | |pPyõg ïlülð ÜzÎ òhu ÿAl¾qA
ô Bíñýu óApâByBíO ô lƒðkõƒG ûkAk óBƒùƒW óq }kõgô úPÖoolhì kAõì ÿBýÖBìrÞpì àürßì lðBíGoAôk lHñâòüAok úÞÿoBâkBü þzHc lýÏu lídì
ôA .lðkõG úPÖpünK Ao þHÛè òýñ^ rýð {ðAlÛPñì ÈuõO ÿlñÞ oôpO qA lÏG qôo ôk êÖBÒBð rýƒð
ápO úG oõHXì {èôA pvíø BG ZAôkqA qA wK àü IcB¾ úÞ >þGôo àW< ïBð úG þ¿hy | | ïôkqôo |[email protected]|
úÞ >ëlñì {üokpÖ< }pvíø ô ly ÿpãüqBG | | !åorGqAopHÚ {Hð
ôAqA QyAk Quk þìBËð ÿsõèõñßO ÿBøoBÞok .luo þì êPÚ úG kõG úðBHy áõßzì ûBãyBG ëôA qôo
oôpO qA úÞ ëBu 54 qA lÏG pÂBc ëBc ok kBƒñuA qA þƒzhG oBƒzPðA BƒG qôpƒƒìA| # | | | ÜzÎ ÿõéGBO
.kõy Bñy@oBÞ òüA BG ôA oBñÞ ok BO kpÞ RõÎk êPÚ ûoBGok Bø þðq úðBíâ ûoBGôk konâ þì ÿlñÞ ô þu ÿlñÞÙA óBWoôpO úG ÉõGpì úðBìpdì
qA kõG ûly þðAlðq úðBg ok úÞ oBìæ ÿlø oApuA ô Bßüpì@ oõùíW wýDo òýíXñK ô þu úðBíâpãük oBG Bßüpì@oõùíW wýDo òýíXñK .ïkpÞpßÖ ÜzÎ úG õéGBO òüA ólük BG #
Ao kBùñzýK òüA þüBùñO qA oApÖ ô oBƒHƒWA ÿôo àüpOBK< ëõÚ úGô ûlyqôo ÑõÂõìoôpO óBùñK .kBPÖA Bø óBGqpupGôAoôpOpupG þüBø þðq úÞløk þì óBzð óAoBG püq Ao p×ð úu }BÛð
ÿBøoBÞ úƒG ólƒy lƒñƒíƒÚçƒÎ BƒG ô QƒÖpƒünƒK úðBìpdì óõPvüpK ûBãzðAk xBñy iüoBO >þðBì ô kqoô þì ÜzÎ kpì úG óq .lñÛyBÎ úu pø
Ao wðBÞpÖ {ùW ÿsõèõñßO QvðAõO ÿsõèõñßO ÿlñÞ QðlüqpK oôpO úG ÉõGpì kBñuA òPyAlùãð ÜGBu ÿôoõy RBìBÛì úÞ lðlÛPÏì ÿA ûlÎ | |
ÿBø îPvýu QgBu ó@ QüBùð úÞ lñÞ ÑApPgA úG .lñÞ þì QüõÛO Ao BølükpO ô ày óBñ`íø lñüõâ þì ÿA ûlÎ ô lðA úPyAk Quk oôpO òüA ok pu pG ûçÞ úÞ úPvzð kpì ó@ô .óq úG kpì
Rçíc ókpÞ þTñg ÿApG RõOõéG ô ÿBÖ ÿAô lyBHð BO :þðApüA ÙôpÏì êƒTƒíƒèA JpƒÂ ëõƒÚ êPÚ úG Ao oõùíW wýDo olhì kAõƒì ÿBƒýÖBƒì óBñ^ ô kqoô þì ÜzÎ {ðõèõüô úG koAk
äñW ok oôk ûAo qA ëpPñÞ ÿBøoksA ÈuõO þìBËð oôpO úÞ lðA ûlýÛÎ òüApG rýð þøôpâ .lðA ûlðBuo úÞlzÞþì Bø îýu ÿôo úG Ao úyo@úðBÛyBÎ
IHu oBìæ ÿlø ÑApPgA òüA .kõG ïôk þðBùW !Børý^ lñüõãð ïkpì þÞrý^ úÞ ûkõG þégAk þuBýu RBƒÖçPgA qA þƒyBƒð
õéG ô ÿBÖ ÿAô úÞ ly RBÆBHOoA ok þâorG ëõdO ÿlñvK úíßdì êüæk koõì úu pø ok óõñÞBO .koô@þì lWô úG Ao þvÞpø ÜzÎ kBüpÖ
| | ïõuqôo qA ÿpHgrýð úPÖBýðoBzPðA kBñuAokô ûlzð úDAoA ôk ó@ô úPyAnâ ZApc úG Ao {ÛzÎ kpìpýK
| |.kôoþìoBíyúGó@oBS@úéíWqARõO | | !ÑpPhìô êãyõg BO lðA ûkpG ôpÖ óBzðôok ok Ao óBy ÜzÎ óAõW
ëBu ôk rýð óBùW àýðôpPßèA ôpzýK kBýñG | |.QuAûlzðûlükó@
ûlðqoA ÿA ûrüBW ôA úG oBìæ ÿlø åpì qA {ýK lñ^ ok úÞlülW ÿBø ò×éO ô QðpPñüA # þè< úG ÉõGpì ûlì@ Quk úG áolì BƒùñO | |.lðBupGlðrâó@úGþvÞAkBHì
}pPvâ ok {PÞoBzì pÆBg úG úÞ kpÞ AlƒøA úG ûBâpø BO ûly IHu ûlì@oAqBG úGpýgA ëBu þèrÒ ok ÌÖBc Ao ÜzÎ ôk òƒüA RôBƒ×ƒO
RõOõéG ô ÿBÖ ÿAô {üAlýK ô îýu þG RBÆBHOoA úé¾BÖçG îüôo þì þðBßì ô ÿA úðBg ,ÿpùy
qA îýðAõPG BO îüõy êdì ÿBÖ ÿAô ÿBüõW | |.QuAûkpÞóBýGþüBHüqúGkõgqAÙôpÏì
.kõG :lüõâ þì kpì ô óq ÜzÎ koõì ok ôA
.îüpG ûpùG þPðpPñüA RBÆBHOoA
| | ïoBù^qôo îPƒvƒýƒu qA ÿpƒãƒük Ñõƒð rƒýƒð RõƒOõƒƒéG | | lðBíGoBü ïpcok ëk ïpdì ly úÞpø
QuBýuôôkBW ÕAp^ ëõÒ koõì úðBg ô êýHìõOA ok úÞ QuA RBƒÆBƒHOoA | | lðBíGoBßðAok QvðAlðoBÞòüA úÞóAô
lññÞ þìoõ¿O ÿA ûlÎô kpýâ þìoApÚ ûkB×PuA òýñ^ {ðõèõüô úG kpìpýƒK ܃zƒÎ koõƒì ok ô
| |þðBùW lülW RBÎApPgAqA þÆBHOoA îPvýuôk òüA úÞ
óAoôk úG ÉõGpì ó@ ÑApPgA úÞ þèBc ok .QuA 10
óApƒHƒøo òƒìpƒg pƒu ÿBƒƒø ûlƒƒÎô # úÞ lýñÞ IXÏO lüByô QuA ïôk þðBùW äñW
ô ÿA úÛÇñì QuBýu IO ok úÞ þüBøoõzÞ p¿Î ÿBHüq ûoBPu >oBƒìæ ÿlƒø< ó@ ÑpƒPhì
ûkpÞûApíâAo ïkpì óBñ^ ,lðqõu þì þðBùW
ÿBK ÿõéW Ao þñEíÇì ô þñyôo ûAo aýø úÞ | |!kõGkôõýèBøþüçÆ
lèõPì {üpOA ok 1914 ëBu ok >oBìæ ÿlø<
| | .lññýG þíð kõg ÿAlüoõéÖ ok þâlðq ëBƒu 85 qA lƒÏG ô lƒy
ú^ AkpÖ lupK þì óApãükô kõgqA wÞpø BHüq ûkBÏèA ÝõÖ ÿA ûoBPu ôA .Qynâok Bßüpì@
ok Bø ëBu úÞ þìkpì ÿApG Qyõðpu ô ly løAõg
îÚo úðõã^ lðpG þì pu úG ûBÖo ô {ìAo@oBËPðA

| |!?koõgløAõg
þÎAlO Ao þøBOõÞ QüBßc þèAõEu òýñ^

| |.QuAIèBW{ðlðAõgúÞlñÞþì
ïlÚ ëBc ok pß×Pì ô BùñO þðq :lñüõâ þì
rý^ úG {üBK óBùâBð úÞ kõG þéãñW ok ókq
ÕAp^ àü Bø åpG ókqoBñÞ BGô koõg þÞõßzì

.lì@ IèBW }pËð úG úÞ lük Ao þíülÚ
BìAkpHGúðBgúGBOkpÞrýíOQukBGAoÕAp^óq| |
óôpýG ÕAp^ qA þâorG ëõÒ óBùâBð {èBì pSA ok
úG úÞ pßy Ao Alg :lýupK þèBdyõg BG óq ô lì@
{øAõg úuõOqA îðAõO þìô îuo þì îüBøôqo@

| |.îñßG
úu qA pãükô ûly ÅõÎ úðBìq :Q×â ëõÒ
Rçßzì pÆBg úƒG !Qƒvýð ÿpƒHg {ƒøAõƒg
ÈÛÖ òì ûly oApÚ þðBùW ÿBø QGBÚo ô ÿkB¿PÚA
pãük ôqo@ úu óõ^ îñÞ ûkoô@pG Ao ôqo@ àü

| |!koAlðþÖp¾

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

úG ëõEvì RBìBÛìô úÆõGpì óApâBíñýu ëBc pø | |!?ÿlyQÞBuAp^-
þì óAoBãðpHg iuBK ok ûly úÞ ÜüpÆ pø :Q×â ëõÒ
Bì !?úý^ Bø Ùpc òüA !îðBg úð !BÚ@ úð :lñüõâ òüA !QuA òì ókpÞ QümA õO l¿Ú úßñüA ÿApG -
!ûlì@ óApüA úG îðBg òüA úÞ îýñÞ þì IünßO ok lðkpÞôkBW ÕAp^ok Apì úÞ þPÚôqA BøoõzÞ
?êâqBð ?êâoõð !?Qvø þÞ îðBg òüA ç¾A ëBu óAoArø BO ô lñPvø pãülßü BG äñW ëBc
îéýÖ ok Ao Bø óq Ñõð òüA Bì !?úýÞ úãük êâõu ok Áõ¿g úG . lýãñW lñøAõg îø BG îøpãük
| |...îýøkþíðÿqBGóBíüBø ô lñWArì þìk ïk {ðBìkpì úÞ óApüA koõì
ïk ,óBüBÚ@ xBHÎ RpÃc îvÚ ÙçgpG BìA | |!lñøAõgþìú^lñðAkþíðîøóBykõg
ÿB^ þézü êâoõð úðBg ïApâBPvñüA ok xôpg | |:Q×âóq
lñðBì úÞ Ao kõg ÿBø wßÎ qôo pø ôA ô ûly AlýK úÞ þPvø þüôkBW ÕAp^ ëõÒ ú^ õO wK -
úd×¾ ok ô ûly pøBÊ óBù×¾A ok òW rý^ úíøô þñÞ ûkoô@pG Apì úPuAõg þðAõO þíð
úÞ lvüõð þì ô kqAlðA þì {ìApâBPvñüA | |?ÿoô@okôAQèBcúGAo
òýñ`íø ôA .QuA þãñzÚ pùy ú^ óBù×¾A :kAk iuBK -
ô úPyõð xBHÎ ûBy êPø ok {PìBÚA êdì ûoBGok þèô ïoAk RoBùì ïoBÞ ok òì úÞ QuA Quok -
òW< îéýÖ ok Ao ôA êGBÛì {Ûð úÞ ûkpÞ úÖBÂA | |...QuAëBdìþßüòüA
rüôpK ïBð úG þðApüA ÙôpÏì pãüqBG àü >BHüq
YñK ÿoAkpHíéýÖ ÿApGô lñÞ þì ÿqBG þüõPupK
| |.lðBìþìóApüAokúP×ø >ÿB^ þézü êâõð< óBâoBPu òüA qA þßü | |pg@qôo :Q×â ô kpÞ ëõHÚ óq
>pßýK ûBì< >ëqõâ< ÿBø ëBüpu ÙôpÏì pãüqBG | !óApüAo| k ëqõâ òüA ó@ô îüõâ þì Ao îüôqo@ àü ÈÛÖ òì wK -
ô ûkpÞ pÞm îéýÖok Ao kõg ïBð þPc êâoõð òW< îéýÖ ok ÿqBG ÿApG úÞ Qu >ArW ô ÜzÎ< ô ô eé¾ BøoõzÞ òýG úðBýìoôBg ok úÞ QuA
þì pøBÊ îéýÖ òüA ok ïAoæk {Ûð ok úÞ úPyõð ûlññÞ úýùO BìA .QuA ûly RõÎk óApüA úG >BHüq úýùO BO ûly IHu óApüA ÿBíñýu kõÞo # ÜGBu ÿkAq@ úG îø óApüA ô kõy oApÚpG þPuôk
> kAtð þéÃÖ ïApüBG < îø îéýÖ óAkpâoBÞô ïõy ÿô oõÃc BO lðoAk þÏu ôk pø îéýÖ óAkpâoBÞ ô ÿôoBHüq óBâoBPu ÕApu úG Bø îéýÖ óBâlññÞ
îø òüA Q×â óAõO þì úÞ !lññÞoBßðA óApüAok Ao ok Bø ó@þðõürüõéO ÿBø ëBüpu úÞ þÞpO .lupG kõg
.QuA ÿBíñýu óAoBÞolðA Quk ÿBíñýu ÿBø úÛc qA lðôpG ûkpÞAlýK ÿoBíy þG óAoAlÖpÆ óApüA pßÖ úG þüôqo@òýñ^ ólýñy BGôkBW ÕAp^ ëõÒ
kõG løAõg ú^ >ÿqBG òW< òüA óBüBK æBc úG .QuA îéýÖ }ôpÖ ÿApG óApüAqôpìA þOBÓýéHO þüBíñýu ÿBø îéýÖ ok QÞpy ÿApG Bø ó@qA ô
oAqBG ûrXÏì pËPñì úßð@ rW Qvýð ÿA ûoB^ | |:lýupKóqôQÖoôpÖ
êHéG ô êâ oõzÞ ok oõvðBu þ`ýÚ ô RBÓýéHO | | .lññÞRõÎk

...îýyBG

11

óApùO úéXì

| |.lñßGþðAôApÖ ÿoBíýG óBìokok ,lýñßð êc Ao kõg þGAõg îÞ ûõýy ok ,þøBýâ IÆ oôBzì ô ûkAõðBg ô ákõÞ xBñzðAôo ,ÿrXñì àìBýu pPÞk #
Bü þßürýÖ êßzì àü qA ÿA úðBzð þGAõg þG .ly løAõhð ê¾Bc þùWõO êGBÚ QÖpzýK Bíy þHýÞpO ,ûõýy òüA .lñÞþì ûkB×PuA )|Balance Theory|(| | "ëkBÏO úüpËð" qA kõg óBìok
pãük kpÖ úG ÿkpÖ qA lðAõPýì úÞ QuA þƒðAôo qA AlPGA ok úzýíø úÞ QuA êýèk òýƒíƒø úƒG îPvýu RæçPgA óBìok ô ÀýhzO ,ó@ok úÞ,þøBýâÿBøôoAk rüõXO ô þðBìok óAôo qA QuA
pÆBhG lðAõPýì þvÞ ,ëBTì oõÇG .lyBG RôB×Pì ëAõu óBy JAõg Qý×ýÞ koõì ok kõg òýÏWApì
àü qA qôo ëõÆ ok lc qA {ýG ûõùÚ ólýyõð ÿoBíýG ókõG ÜýíÎ ûtüõG úWõPì BO îñƒÞ þƒì | | .kõy þì ïBXðArýð ólG þüBýíýyôpPßèA ëkBÏOô JB¿ÎA þuBñzðAôo úHñWqA ,þH¿Î
ÿpãük Àhy ô .kõy ïôpdì QcAo JAõƒg òüA ëAõu BìA .ïõzG kApÖA xpPuA óArýì ô þH¿Î
úðBHy ÿBùuõGBÞ ûApíùG þGAõhýG êßzì oB^k xõGBÞ ô þGAõhƒýƒG oBƒ^k Bƒì Apƒ^ úƒÞ QƒuA
BG þH¿Î ÿoBíýG àü qA úßñüA pÆBhG ,lyBƒG
Yðo îzg Bü ô ,JApÇÂA ,þƒâkpƒvƒÖA îüçƒÎ | |?îüõyþì
qA þyBð þ×ÆBÎ ûlý`ýK Rçßzƒì .kpƒG þƒì úðBHy ÿBø xõGBÞ ô þƒGAõƒg þƒG êƒüæk
îüçÎ qôpG UÎBG ,úñüpük Bü òìrƒì xpƒPƒuA
ûoAkA oBì@ .lðõzýì îzg ô ,þâkpvÖA ,JApÇÂA ?lñìAlÞ
,òìrì xpPuA úÞ lølýì óBzð Bßüpì@ Qìçu ÿkoAõì êìBy lðAõPýƒì þƒGAõƒg|þƒG êƒüæk
ÿBø xõGBÞô JAõg RçPgA qôpG ûlíÎ êýèk îøpG ,ÿoBPÖo ô þH¿Î RæçPgA :lñðBì kõzG
ÿkApÖA qA l¾ok 60 BO 50 kôlƒc ok úƒðBƒHƒy ,òu {üArÖA ,ólG ÿBùðõìoõø ëkBÏO ókoõƒg
,xBñzðAôo ,àyrK úG óBìok QùW úÞ lyBHýì þâlðq ûõýy ,)Al¾ôpu lñðBì( þÇýdì êìAõÎ
lñðBì( ólG àüsõèõürýÖ ÿBøqBýð BG ëkBÏPìBƒð
ô ,)klÏPì ÿoBÞ ÿBùOpÖBvì Bü ókõG oBÞ Iy

úðBHy ÿBùuõGBÞô þGAõhýG êßzì ÐÖo ÿApG þøBýâÿôoAkoBù^ þÖpÏì

òýíø .lññÞ þì úÏWApì pãük òý¿¿hPì Bü ô kõg oBÞ ok òì .þßýPðs RæçPgA þgpG ô QcAo JAõg ÑõÂõì òýíø ô îüõy þì úðBHy þG êüæk koõì ok ,úèBÛƒì òƒüA ok #
80 BO 70 kôlc úðæBu úÞ lñßýì ûoByA rýðoBì@ rÞpíO ÿBùñüpíO qA þGAõhýG êßzì óBìok QùW | |.lñÞþìêPhìAoxpPuAóôlG BO oBù^ ô úPyõð úðBHy ÿBø xõGBÞô þGAõg
qA lñPvø þGAõhýG êßzìoB^k úßüAkpÖA l¾ok êßy úG ûtüõG( þøBýâ ÿBøôoAk oBñÞ ok òøm ô þGAõhýG ok úÞþøBýâÿBøôoAk òüpPùG qA
.lññÞ þì QüBßy rýð úðBHy ÿBùuõGBÞ ólük ûkB×PuA )|aromatherapy|- þðBìok údüAo 60 kôlc ,Bßüpì@Qìçu ûoAkA }oAqpâ úG Ao lðôo þì oBßG úðBHy ÿBùuõGBÞ {øBƒÞ
,ólük áBñPzcô Bü lG JAõg Bü xõGBÞ ÿApG àHu úÞ lýyBG úPyAk kBü úG úPHèA .îñÞ þƒì êßzì oB^k Bƒßüpƒì@ ok úƒðæBƒu pƒ×ð óõƒýéýì
{Ûð þH¿Î ÿBùüoBíýG îø ô þÞrýÖ êüæk îø Áõ¿hG ,îèBƒuBƒð úƒðAqôo RAkBƒÎ ô þƒâlƒðq ïlÎ pãðBzð JAõg êßzì .lðõy þì þGAõhýG | | .îñÞþì þÖpÏì
óBzð þßýñýéÞ RBýGpƒXO BƒìA .lƒññßýì ÿqBƒG ,lýPvø þH¿Î ÿBùüoBíýG oB^k Bíy úßýðBìq ,ókpÞ QcApPuA ÿApG QƒuA óBƒvðA þƒüBƒðAõƒO ?îýñýHG JAõg úÞîüoAkqBýð Ap^
þH¿Î ÿBøoBzÖ ô þðAôo êìAõÎ {Ûð úÞ lñølýì ô þGAõhýG Rçßzì qôpG ok ÿA ûlíÎ êìBÎ ô ,ïõíu ô lüAq kAõì qA ólG ÿBùèõéu {üæBK ólük JAõg Bü )|dreaming|( Büôo ólük
êýèk òüpO ÐüBy òìrì xpPuA qA þyBð ûtü„õG oBñÞ ok òüApGBñG .kõy þì úðBHy ÿBùuõGBÞ þPc qôo àü ÿApG þðAôo ô þßürýÖ ÿAõÚ lülƒXO .QuA êìBÞ QcApPƒuA àƒü úƒìqæ ,Iƒy ok
úßýðBìq úPHèA .lñyBG þì xõGBÞ ô þGAõhýG qôpG úG ,þðBìok údüAoô rÞpíO ÿBùñüpíO ÿpýâoBßG úPyAlð þGõg JAõg Bíy pƒâA .pƒãük ÿoBƒÞ úðBHy ok QÎBu 8 BO 6 òýG ÈuõPì oõÇG BùðBvðA
ïoõËñì ,îñßýì QHd¾ úðBHy ÿBø xõGBÞ qA ô þâlðq àHu kõHùG QùW ok ,kõg òýÏWApì ,ÿspƒðA kõƒHíÞ oBƒ^k qôo ëõƒÆ ok ,lƒýƒyBƒƒG oBÞ þãPvg BO lðoAk qBýð ólƒýƒGAõƒg úƒG qôo
þéìAõÎ úßéG ;Qvýð áBñPzcô ÿBùGAõg Bìôrè .îñÞ þì àíÞ úðAqôo îèBu RAkBÎ ókpÞ úÖBÂA þƒƒƒƒðAôo ô þƒƒƒƒßƒƒürƒƒƒƒƒýƒƒƒÖ þƒƒƒƒƒãƒƒƒPƒƒƒvƒƒƒg ÿApG JAkBy ô ëBcpu ô ûkpÞ olG òO qA Ao úðAqôo
UÎBG lñðAõO þì þâkpvÖA ô JApǃÂA lƒñðBƒì RApýýÓO kBXüA þøBâ úÞ lýyBG úPyAk kBü úG ô rƒÞpƒíƒO {ƒøBƒƒÞ ,)|mental fatigue|( ,ólýGAõg Ùp¾ BìA .lðõy ûkBì@ ÿpãük qôo
úÞ lññýHG þüBùGAõg Iy ëõÆok kApÖA úÞ lðõy þG óBìok úG lðAõO þì þâlðq àHu ok ûkBƒu .ly lýøAõg QýðBH¿Î ô þãÖçÞ ô ,ÿpýâkBü ô ûly {üæBK Bì ólG ÿBùèõéu BO Qvýð þÖBÞ
óBñýíÆA .lñßG þH¿Îô ,oApÚ þG ,úÖçÞ Ao Bùð@ àíÞ úðBHy ÿBø xõGBƒÞ {ƒøBƒÞ ô þƒGAõƒg Bü þH¿Î ÿoBíýG pø úÞ lýyBG úPyAk kBü úƒG îüoAk qBýð Bì úßéG .kôpG olG ólG qA þãPvg
òýñ^ þâlðq ëõÆ ok Bíy qA ïAlÞ pø úÞ ïoAk Bü þGAõhýG êßzì BO ,lýyBG úPyAk úÞ þívW ok ,îýGAõhýì úÞ Ao þðBìq qA l¾ok 20 kôlc
úßükApÖA ,ëBTì oõÇG .lüA ûlük Ao þüBƒùGAõƒg pu úG ólük JAõg ûoôk Bü|REM | JAõƒg
ok úÞ lññÞ þì }oArâ lñPvø JApÇÂA oB^k ;Qvýð îø þâkBu òýíø úG ÑõÂõì BìA .îüpHG
Iy pø rýð þøBâ ô oBG àü ÈÛÖ þøBâ úP×ø ëõÆ ÿBø xõGBÞ oB^k Bùìk@ Bì qA ÿoBývG úÞAp^
ô ûkpÞ úÖçÞ Bùð@ úƒÞ lƒññýG þƒì þƒüBƒùGAõƒg
þvÞ úðõíð óAõñÏG .lðq þì îøpG Ao óBzGAõg 12
eH¾ úÞ lñýG þì JAõg Iy pø kpÞ þì }oArâ
õXPvW ú^ pø BìA ,kôpG oBÞ pu úG lüBGô ûly

| |.lGBüþíðAokõgòýyBìlýéÞlñÞþì
óBìok ÿApG þøBýâ ÿôoAk oBù^ þÖpÏì

úðBHy ÿBø xõGBÞô þGAõhýG êßzì
pTÞA ,lñølƒýì óBƒzð oBƒì@ úƒÞ oõƒÇƒðBƒíø
xõGBÞ qA lñPvø þGAõhýG êßzì oB^k úßükApÖA
þH¿Î ô úÖçÞ Ao Bùð@ úÞ þüBùGAõg Bü úðBHy ÿBø
úÞ løk þì óBzð òüA ô .lðpG þì Yðo ,lñÞ þì
;lðoAk îø BG þßükrƒð úƒÇƒGAo êƒßzì ôk òƒüA
,þGAõƒhýG êƒßzì úƒzüo úƒßýðBƒìq Áõƒ¿hG
þðAôo Bü þH¿Î RæçPgA ô òƒìrƒì xpƒPuA
ÿklÏPì þøBýâ ÿBøôoAk úðBPhHyõg .lñyBƒG

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

qA êHÚ BíPc ,lýPvø úðBHy ÿBùuõGBÞ ûApíùG Áõ¿hG ô þGAõhýG óBìok ok úÞ lðoAk kõWô
Roõzì À¿hPì àü BG ûBýâ òüA qA ûkB×PuA ÈuõO úðBHy ÿBø xõGBÞ {øBÞ ok
ok .lðõy þì rüõXO þøBýâ IÆ òý¿¿hPì
.lýñÞ
| | )|Passion Flower|(þPÎBu êâ :îñÞ þì ûoByA BøôoAk òüA qA BO oBù^ úG BXñüA
{ìAo@ kBXüA ok ÿA ûtüô kpGoBÞ þPÎBu êâ |Hops áqAo
ÿôoAkôk BG ÿlc BO úÞ úPyAk QcAo JAõgô
ÿApG ÿõÚ {hHìAo@ àü óAõñÏG áqAo ûBýâ

êâ .koAk RôB×O æBG ok ûly ûoByA þøBýâ Ùp¿ì .kõzýì ûkB×PuA ÿrÞpì þH¿Î îPvýu
kBXüA þéÞ oõÇG ô þßürýÖ {ìAo@ úG þPÎBu ûpÇÚ ,þðBìok údüAo Roõ¿G ûtüõG ûBýâ òüA
òüApGBñG.lñÞþìàíÞólGRçÃÎok{ìAo@ ô þðBzýK ÿôo pG ó@ òÒôo {èBì Bü ,þÞAoõg
{ýG Bü þH¿Î ÿBøoBzÖ pÆBhG úßýðBvÞ úG {ìAo@ok Ao Bíy QÎpvG lðAõPýì ókpâ ÙApÆA
ÅBHÛðA ô {ñO oB^k ,þñøm ô þßürýÖ þèBÏÖ RByoArâ .lüôpG JAõg úG pPÏüpu ô ûkpG
êâ úÞ kõy þì kBùñzýK ,lðõy þì RçÃÎ RBÛýÛdO þgpG ô þñýèBG
þìôo úðõGBG ûApíø úG Bü þüBùñO úG Ao þPÎBu )|Journal of Neuroscience
ok lðAõO þì ôk òüA IýÞpO .lññßG ûkB×PuA & Journal of Sleep Medicine|(
ô ûkpÞ àíÞ Bíy þñøm ô þðçÃÎ {ìAo@ þøBýâ ÿôoAk òüA qA ûkB×PuA úÞ lñølýì óBzð
þüBXð@qA .lñÞ þðAqoA Bíy úG Ao ÿpPùG JAõg .lyBG þì pSõì rýð úðBHy ÿBùuõGBÞ {øBÞ ok
,lñÞ þì àíÞ þðçÃÎ {ìAo@úG ûBýâ òüA úÞ þÛýíÎ {ìAo@àüok Ao þH¿Î îPvýu úÞAp^
ÿBùuõGBÞ óBìq ô Rly {øBÞ ok lðAõO þì | |.kpGþìôpÖ
ok úÞ Ap^ .lyBG úPyAk ÿpSõì àíÞ úðBHy ô ûBOõÞ Rlì ÿApG Ao áqAo ûBýâ :ÉBýPcA
ûApíøþðçÃÎ{ñOBGxõGBÞkoAõìqAÿoBývG ëBcokpâA.lýñÞûkB×PuAûBìàüÿApGpTÞAlc
.lyBHýì ÿôoAk þGAõhýG ô xpPuA {øBÞ ÿApG pÂBc
êâIýÞpOúÞlýyBGúPyAkkBüúG:ÉBýPcA qA ûkB×PuA qA êHÚ ,lýñßýì ûkB×PuA ÿpãük
pG îýÛPvì oõÇG úÞ þøBýâ ÿBøôoAk BG þPÎBu qA êHÚ .lýñÞ Roõzì À¿hPì àü BG ,áqAo
,lðoAnãýì pýSBO ÿrÞpì þH¿Î îPvýu ÿôo óBñýíÆA ,Ðýuô oõÇG ôoAk òüA þÏÂõì kpGoBÞ
qA þPhu úG eH¾ úÞ kõy IWõì lðAõO þì ó@ úG QHvð þPuõK QýuBvc úÞ lýñÞ AlýK
þñýãñu xBvcA pu ok ô ûly oAlýG JAõg .lüoAlð
| | .lýñßG |ValerianIýÇèA êHñu
| |)|Roman Chamomile|(úðõGBG óBìok ÿApG þÏýuô oõÇG IýÇèA êHñu
lðAõPýì )þðBíè@úðõGBG úð( þìôo úðõGBG ûBýâ .kôpýìoBßG úðBHy ÿBùuõGBÞ {øBÞô þGAõhýG
lc qAô ûkpÞ ïAo@ þ×ÆBÎô þñøm oõÇG Ao Bíy ïBXðA ÿklÏPì RBÛýÛdO rýð úñýìq òüA ok ô
lýñÞ þì úGpXO ûBâ@kõg òøm ok úÞ þupPuA lñÞ þì àíÞ Bíy úG IýÇèA êHñu .QuA ûly
,þâkpvÖA {øBÞ ÿApG æõíÏì úðõGBG .løBßG ok Bíy JAõg ô úPÖo JAõg úG QÎpu úG úÞ
þðçÃÎ þHvð {ìAo@ àü kBXüA ô ,JApÇÂA | |.lñÞAlýKkAlPìAIyëõÆ
.lyBGþìpSõì úÞlñøkþìóBzðRByoArâþgpG:ÉBýPcA
ÿBøôoAk ûApíùG úðõGBG ûkB×PuA ok :ÉBýPcA àíÞ úðBHy xõGBÞ {øBÞ úG IýÇèA êHñu
oB^kpÂBc ëBcokpâAô ûkpÞ ÉBýPcA ,pãük pËñG BìA .QuA ûkpÞ pOlG Ao Bùð@ þPc ô ûkpßð
þì ôoAk ô ûkõG þðAôo Bü þívW ÿoBíýG ûBýâ òüA qA ûkB×PuA ok kApÖA òüA úÞ luo þì
BG þìôo úðõGBG ÿpýâoBßG qA êHÚ BíPc ,lüoõg ÿpãükÿBøôoAkBGBüôûkpÞÿôoûkBüqþüôoAk
.lýñÞRoõzìÀ¿hPìàü þGAõhýG êßzìo B^k BíypâA .lðA ûkpÞ ûApíø
13

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

õßvì ok ÿpXì îðBg úG òýðõg úéíc õßvìõÞA<þüõükAoúßHyóqÿpXì#
oApÚ úéíc koõì õÚB^ BG kõg oBÞêdì ok >
pHg ÿô ëBc QìBgô qA óBßyrK ô QÖpâ
.lñøk|þì
Ao îWBùì kpÖ QvðAõO õßvì wýéK úPHèA
koAk ïBð >wPüpâ wüoõG< ÿô .lñÞ pýãPuk õükAo óBíPgBu úG kôoô BG úèBu 48 ÿkpì
þðAôo RæçPgA úG úÞ kõy|þì ûkAk ëBíPcA BìA QuA êýDApuA ô úýuôo QýÏGBO ÿAoAk úÞ úG þðBHùãð BG óly pýâok ô õßvì ok >õÞA<
úüõðAs 6 lèõPì Bðôpýíükæô BðBýOBO.lyBG oB^k þâlðqxok@ôlì@okÐHñìaýøúýuôookA«pøBÊ >Bðôpýíükæô BðBýOBO< ÝBOA úG Ao kõg QÎpu
óBPvßGqA >lñßyBO< pùy ok ÿkçýì 1985 .koAlðÿA|ûlyQHS õükAo òüA þuBýu êýédO ÿBø|úìBðpG ÿpXì
óAoôk ô ûly åorG õßvì ok BìA ly lèõPì {ýG úÞ úP×â ,kõgpËðoBùÊA òýèôAok ÿô fôpXìRlyúGAoÿôõÚB^RBGpÂBGôlðBuo
ûlðBuo óBüBK úG úýuôo ok Ao kõg Rçý¿dO ÿpXì òüA þOBK úéO ÜüpÆ qA QuA ûBì ôk qA þüõükAo ÿpXì ô oBãð|úìBðqôo òüA ëBc .kpÞ
Ao õßvì oBãð|úìBðqôo òüpPùG ûrüBW ÿô.QuA ok þðõðBÚ þßyrK.QuA úPyAkpËðpüq Ao xôo }çO úýuôo óBßyrK ô ûly }oArâ îýgô
ô QuA îWBùì þðAôo RæBc þuopG ëBc .lðA|ûkpÞ qBÒ@ RBXð ÿApG Ao ÿA|ûkpPvâ
.QuA ûkpÞ QÖBüok ÿkçýì 2010 ëBu ok

ëõÖqkokoAõuoõOõì óApPgk QyAkqBG

QyAkqBGô þüBuBñy wýéK ÈuõO lðkõG ûkpÞoAõuoõOõì úG ïAlÚA úÞþèõÖqkpPgkôk|#
.lðly

ÿoAõuoõOõì ëõÖqk ÿBø|óBGBýg ok þèõÖqk pPgk ôk püôB¿O {ýK ÿlñ^ xBuA òýíø pG |
oBùÊA úÇGAo òüAok ëõÖqk þìBËPðA ûlðBìpÖ.QuA ûly Quk úG Quk ÿqBXì ÿBÃÖokô lðkpÞ|þì
þüBuBñy ,kõG ûly {hK ÿqBXì ÿBÃÖ ok Bùð@ ÿoAõuoõOõì püôB¿O úÞ òßyoBXñø pPgk ôk :kpÞ
òüA BO ly ûkAk õXzðAk ôk òüA úG ïqæ RApÞnO :kôrÖA þìBùèA þéÎ .lðlypýãPukô

.kõzð oApßO pãük Bø|þñßyoBXñø

óApùìok òýìoBX×ðApSApG þígqô úPzÞ3

ÿBWpG þígq ôk ô úPzÞ àü ïçüA óBPuA ÐGAõO qA óApùì óBPupùy ok òýì oBX×ðA #
.QyAnâ

ôp×ðàüólyúPzÞUÎBGïçüAóBPuAÐGAõOqAóApùìóBPupùyúèõãñ^úÛÇñìokòýìoBX×ðA |
fôpXìBKúýcBðqAp×ðàü .lyóBPupùyòýìÿBøóAlýìÿqBvÞBKêìAõÎqAp×ðôkólyþígq

.QÖBü ëBÛPðA ïçüA úG þüAõø wðAsoôA úéýuô úG úÞ îýgô Bø þígq qA þßü ëBc ô ûly

QhPüBKok óAõWpPgk ïBWpÖBð þzÞkõg

ok äñø@ óBGõOA ûkBýK pGBÎ êK ÿôo qA óAõW pPgk þzÞkõg úPynâ úP×ø #
.lðBì ïBWpÖBð,QhPüBK

ok äñø@ óBGõOA ûkBýK pGBÎ êK ÿôo qA þzÞkõg úG ïAlÚA óAõW pPgk úPynâ úP×ø |
.QÖBü RBXð óApGBÎ àíÞ BG úÞ QuA ûkpÞ,QhPüBK

16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Büo@RBìlg ?Qynâok þÏýHÆ åpì úG Akôpð Bü@

ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG ô pÎBy ,Akôpð õéGBK åpì úÞ úPÖBü Quk ÿløAõy úG þééíèA|òýG þ¿¿hO ûôpâ àü #
.QuA ûkõHð RBPuôpK óBÆpupSApG lðA|úP×âóBý^BOkõÞúÞúðõâó@,þüBýéýyoAlíPuBýu
óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok þéýy þüBÃÚ ûBãPuk ,2013 ëBu ok .koAk úÛGBu Akôpð õéGBK åpì êüæk óõìApýK lükpO ô ày
pG þñHì ÿløAõy óBìq ó@ok .kõy {Hð þGkA êGõð ûlðoAkoAlíPuBýuôpÎBy òüApHÚ BO kAk ûqBWA

.lzð AlýK Akôpð þÏýHÆpýÒ åpì
,þéýy ,AkBðBÞ qA À¿hPì 16 qA êßzPì þøôpâ ,pHÚ {Hð òüA qA wK ëBu oBù^ ô àñüA
úG lðAõO|þíð óBÆpu úÞ lðA|úP×â lvW qA ûlðBìqBG ÿBø|úGApøq|þuopG BG Bßüpì@ô áoBíðAk ,BýðBLuA

.lyBG ûkõG Akôpð åpì QéÎ ÐÇÚ oõÆ
Bùð@| .lðA|ûkpÞ êýédO ô |úürXO Ao Akôpð úG ÉõGpì þßyrK ô þüBÃÚ áoAlì þìBíO óBuBñyoBÞ òüA

(310)234-9770

lý×u RoõLuBK
Mýy órýPýu

þðApüA RoõLuBK-| ô Bø|òývÞõO .lðA|ûkoõg pG ÿA|úPgBñyBð ÿBø|ÿpPÞBG úG rý^ pø qA {ýG ,lvW ÿBüBÛG þuopG ok
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - .lñPvø þuopG QdO AkBðBÞ ô áoBíðAk ÿBø|ûBãzüBìq@ok ,RõGBO ok kõWõì ÿBø|ÿpPÞBG

kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| pGApG ok QìôBÛì pÆBg úG Akôpð Bü@ úÞ lñzÞ|þì {ýK Ao {upK òüA pãük oBG ,lülW løAõy
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| óBPuôk qA úÞôA .QuA úPynâok þÏýHÆ åpì úG BPÛýÛc Bü ûly úPzÞ úyõñýK þìBËð ÿoõOBPßük
òüA þìBËð ÿBOkõÞ qA wK qôo 12 ,kõG þéýy ÿApâ|M^ oõùíW wýDo ,ûlñè@ oôkAõèBu àükrð
oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -|
.Qynâok 1973 pHìBPLu 23 ok ,oõzÞ
qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| ïçÎA RBPuôpK óBÆpu AoôA åpì êýèk þéýy þìBËð Qìõßcô kõG úèBu 69 óBìq ó@ok Akôpð
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ ëBuokôAoBßzýKô ûlñðAo ,BüAo@ êüõðBì .lðA|ûkpÞ ïõívì AoôA úÞ QuA lÛPÏì Akôpð ûkAõðBg.kpÞ
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA rýì@oApuA þÛüorO pSA pG ,àürßì úG ûly ÿrüo|úìBðpG p×u qA {ýK Iy àü Akôpð úÞ kõG úP×â 2013
ëBHðk BXð@ qA Ao úyõñýK þüBOkõÞ îüso BG Q×èBhì BO krüpãG àürßì úG QuAõg|þì Akôpð.Qynâok
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok - .lñÞ

þâlñøBñK ô ZAôkqA óApùO þééíèA òýG úéXì

(310)234-9770 ïpâpu ô þðlðAõg IèBÇì òüpO IèBW ô òüpg@ BG úP×øpø
lýðAõOþìóõñÞAîøqABíy| ,| QuBíyxpPukokqôoûlññÞ
1388 Westwood Blvd Ste. 202
17 Los Angeles, CA 90024 ÿBø þùâ@ Zok Bü ô óBãüAo ÿBø ÿlñìqBýð Zok QùW
lüpýãGxBíOBìBGQíýÚòüpOIuBñìBG| þ| ðBâoqBG

)8| 18(8| 81-17| 71

óApùO úéXì

Bùð@ úG Ao óBì|ûlðBì þÚBG óAlðqpÖ úPƒÖo Qƒuk úßHy þüAkBðBÞóBâôpâ ,êüõG AõyBW #
>.îýðAkpâpG }pvíø úG ûôpâòüA kApÖA qôBXO qA þðBÛc
kApÖA lüõâ|þì ôA .kAk pHg RoBuA óAoôk ok
Bßüpì@ok þðõðBÚ kpãýKqA þðApãð óAlðqpÖ qA þßü þƒPvüoôpƒO úƒßHy òƒüA
êüõG AõyBW úÞ kõG ûly }oArâ òüA qA {ýK
þìBËð ÿBíýKAõƒø àƒü úƒéýƒuô úƒG RpƒÖBƒvƒì .lðA|úPzÞrýð AoôA ëBukpg
ôA úÞ ly|þì úP×â .QuA ûkpÞ ko Ao þüBßüpì@ pƒvíø ûApƒíø úƒƒG úƒƒÞ þƒƒüAkBƒƒðBƒƒÞ àƒƒü |
}A|þéHÚ ZAôkqA pÆBg úG Bßüpì@ok QuA òßíì þðBÛc úßHy RoBuA ok ëBu YñK }A|þüBßüpì@
lðôpùy àü ,pÃgpíÎpøAõg ,pÃg Iñüq BG úG Bø|pýâ|óBâôpâ ,lüõâ|þì kõG óBPƒvƒðBƒÓƒÖA ok
,kõG þðAlðq õìBðBPðAõâ ok pO|{ýK úÞ þüAkBðBÞ Ao {èBukpg ákõÞô lðA|ûkpÞ qôBXO }pvíø

.lyBG kpãýK koõì .lðA|úPzÞ

lñPzÞAo ïpPgkô lðkpÞqôBXO ïpvíø úG þðBÛc úßHy kApÖA :þüAkBðBÞóBâôpâ

òu ëBu 16 úÞ pÃg lýÏu lƒícA pƒíÎ Bßüpì@ ûldPì RæBüA þOBÎçÆA ÿBø|óBìqBƒu wK AkBðBÞ úWoBg RoAqô .lƒðA|ûlƒì@ úÞ òíéÞ òéPüBÞ }pvíø ô êüõG AõyBW
úGô QyAkqBG óBPvðBÓÖAok 2002 ëBu ,QyAk .lðly kAq@ fõÇu úíø ok AkBðBÞ< :Q×â Bø|óBâôpâ ÿkAq@ qA QƒhPüBƒK êƒGBƒÞ ok 2012 ëBƒu ,kõƒG oAkoBƒƒG
àü êPÚ QéÎ úGôA .ly êÛPñìõìBðBPðAõâ óAlðq úG Bì .kpÞ|þì ÿpýãýK Ao êüõG ÿBÚ@ QýÏÂô úG Ao Bø|ó@ óBâlñüBGo .lðly ûkõGo óBPvðBÓƒÖA
ëBu BO ûlÎBÛèA BG þPulíø ô þüBßüpì@ pvÖA óAoBãðpHg ÐíWokõPðoõO ûBâkôpÖok êüõG oõzÞ úG æBc úÞ }A|ûkAõðBgôôA úG kõg àíÞ êüõdO óBPvÞBK ok þðBÛc þPvüoôpO úßHƒy
îùì ïA|ûkAõðBg ÿApG úÞ QuA þùülG< :Qƒ×â ok ûkAõðBg òüA.>îýøk|þƒì úƒìAkA lƒðA|úƒPzâpƒG 13( pùì 22 úÏíW qôo ûkAõðBg òƒüA .lƒðkAk
.kõG þðAlðq õìBðBPðAõâ ok 2012 kõg ÿApG òìA ûBãøBñK àü îýyBGokBÚ úÞ QuA àƒíÞ BƒG þƒðBƒPvÞBƒK ÿBƒƒøôpƒƒýƒð RBƒƒýƒéíƒÎ Quk qA þüBƒøo qA wƒK qôo àƒü ô )pƒHƒPƒÞA
ûlðAkpâqBG AkBðBÞ úG 2012 ÈuAôApÃgpíÎ qA þÞkõÞ óAoôk úÞ îýñÞ }çO ô îýñÞ kBXüA
AõyõW .kõG þðAlðq AkBðBÞ ok 2015 ëBu BO ô ly .lñPzâqBG AkBðBÞ úG Bøpýâ|óBâôpâ
ô õƒìBƒðBƒPðAõƒâ qA pƒƒÃƒg ÿkAq@ òƒƒýƒLƒíƒÞ ok þðBÛc úßHy óBüõWoBßýK êüõG úP׃â úƒG
ôpGôo óBy|QuAõgok op߃ì ko BƒG úƒÞ þƒPƒÚô
.kõG êýgk úðæBÏÖ AkBðBÞ úG }A|QzâqBG Ao kõG pPgk àü úÞ óBzìoBù^ lðqpÖ ,lðly
Ao Bø|}oArâ òüA AkBðBÞ úG QzâqBGqA wK êüõG koõìokôA .lðkpÞqôBXO }pvíø úGô lñPzÞ
úWoBg oõìA püqô lñéüpÖ BýPvƒüpƒÞ .kpƒÞ ko
ÿApG þÖlø AkBðBÞ ok AõyBW úÞ Q×â rýð AkBðBÞ .kAlð þdýÂõO þðBÛc ûôpâ QuAõgok
ïçuA qA }A|ûkAõðBg ô AõyBW.Qvýð þüõWqBG "òìA ûBãøBñK" úG QzâqBG
ÿpGpÖBvì ÿBíýKAõø àü úéýuô úG óBPvÞBK kBG@
úøBìôkpPgk àüô úèBuôkôoBù^pvKôk
.lðkpÞ qAôpK AkBðBÞ úG wLu ô ólñè úG BýðkúG Bø|ó@RoBuAóAoôkokþüAkBðBÞZôqòüA

úP×â ÜHÆ òüApGBñG koAk úé¾BÖ pùy BO pPìõéýÞ aýø úÞ Ap^ lñðAk þíð þìkpì RBÏüBy qA {ýG ûly ûlñÞ ÿok ,Qƒgok òƒüA þƒùO óBPgokqA ûkB×PuA
óBýðAlðq úÞ úPyAlð þìôrè aýø ,óBðAk iüoBO ÿ óAõñÎ úG óBPgok òüAqA ûkB×PuAqA óBzð þÞolì oAkBW ÿkôoô êgAk úG óAõPG BO QuA úG BýèApPuA JBGõDBG
kAlÏO ô !lðõy ÿoAk úãð Qgok àü ÿ ûp×c ok ,pãük þÖpÆ qA .koAlð kõƒWô ,lƒølƒG óAlƒðq
úG qBýð úÞ ûkõHð ÿolÚ ó@ îø óBìq ó@ óBýðAlðq 16 ÈÛÖ koAk oApÚ| Derby | ok úÞ þPgok .QyAk þupPuk þPcAo úG ó@ óAlðq óAõñÎ
oApÚ òüA qA Qgok òüA óBƒPuAk
.lyBG ÿpùy óAlðq àü qA pPzýG þüBW ok wýéK ,îøkqõð ópÚ ok úÞ QuA qA úÞ JBGõDBG þüBýƒèApƒPƒuA Qƒgok #
òüA úÞ QuA òüA QuA Àhzì úÞ ÿrý^ úG óBýðAlðq qA þƒøôpƒâ ëBƒÛPðA ëBƒc ok oõùzì JBGõDBG óBƒPƒgok ÿ ûkAõƒðBƒg
ïkpì úG Bø úìBðqôo ok 1910 ëBu qA Bø Qgok lñPÖpâ îýí¿O Bùð@ .kõG óAlðq ÿõu úñO BG åorG oBývG þPgok ,QuA oBßuBâAkBì
úìBðqôo ÿ úíø úßñüA IèBWô lðly ûlðBuBñy qA lÏG .lñðBíG ïBølñüô ok Ao þHy BO úG þøBâúÞÿoõÆ úG QuA ÿpÇG úG úýHy ÿA
BG ô BñýÎ Ao Bø óBPuAk òýíø ,óBƒìq ó@ ÿBƒø Qgok úÞ lðlýíùÖ óAoõìBì þƒOlƒì úG .kõy þì úP×âîø > ÿpÇG óBPgok< , ó@
Bùð@ qA þÃÏG .lðkpÞ þì óBýG þürW ÙçPgA lñðAõO þì òüApGBñG ô QuA þèBƒgõƒO òüA ô lðoAk úÞ þHüpÒ ô IýXÎ êßy êýèk
ok úÞ þGBGõDBG Qgok úÞ lƒñüõƒâ þƒì þƒPc Ao óBýðAlðq ô lñøk ÙBßy Ao ó@ þíÞ þðBPgok BùñO qA ,óBPgok òüA úÞ QÛýÛc
lñGpíÞ þÎõð ó@êgAkok ,koAk kõWô ïBølñüô IýOpO òüA úG .lñPup×G ó@ êgAk úG þðæõÆ oBývG píÎ lñðAõO þì úÞ lñƒPƒvƒø
ÿApG ó@ qA úPynâ ÿBø óBìq ok úÞ koAk kõWô óBýðAlðq Qgok úG Qgok òüA úÞ ly ûlññÞóApãykpâÿApG úzýíø ,lñyBG úPyAk
ú^pâAô QuA ûly þì ûkB×PuA óBýðAlðq òPvG ok Qgok òüA úñO êgAk .lyoõùzì ûApíø Bì BG úìAkA ok .lðA ûkõG JAnW Bø
ûkõG JBG óBìq ó@ok Bø Qgok úG óBýðAlðq òPvG þì BHüpÛO ô koAk BW ÐGpì pPì 9 kôlc
òüA ÿApG BìA ,Qvýð ÿkBÎ pýÒ rý^ óAlñ^ ô .løk ÿBW kõg ok Ao þðAlðq 30 lðAõO .lýyBG
JõñW ok ÿpãük JBGõDBG Qgok JBGõDBG ,BýèApPuA ok JõƒDBƒG óBƒPƒgok qA
.koAlð kõWô þÞolì îø úP×â ûly úÏüBy úÞ koAk kõWô |Derby | ô äñýÞ ÿ úðBgkôo ÿ ûkBW ok þâorG oBývG
úÞ QuA òüA QƒuA Àƒhzì úƒÞ ÿrƒý^ Qgok lñðBì ÿpGoBÞ îø Qgok òüA òüA .QuA BýèApPuA ïBølñüô JõñW ok Quok
qA Bø QvüoõO òýG BýèApPuA JBGõDBG óBPgok .QuA úPyAk æBG ok ûly ûkAk eýÂõO ÐGpì pPì 15 QÏuô úG ÿA ûkôldì BHüpÛO Qgok
QƒÏñ¾ ô lƒðoAkoõƒgpƒG ÿA ûtƒüô QƒýƒGAnƒƒW QuA ÐGpì pPì 6 kôlc Qgok òüA ÿ úñO êgAk QuA þèBgõO çìBÞ ó@ ÿ úñO ô lðByõK þì Ao
lðA úPvðAõO BýèApPuA qA úÛÇñì òüA ÿpãykpƒâ .koAk úüõùOô w×ñO ÿApG þÏýHÆ ÿ ûp×c 2 ô ÿ úñO ok .koAlð kõWô ÿrý^ ó@ êgAk ok þñÏü
ÿrý^ Ao RBýÂpÖ òüA Bø óAk iüoBO úPHèA
.lñzhHG Üðôo oBývG 18

TEHRAN MAGAZINE 25 ,óBPukpÞ îýéÚA ëçÛPuA þupK úƒíø Tel:(818)881-1771
ÿqôpýK úG ô ly oArƒâpƒG )pƒùì 3( pƒHìBƒPLu
ENERGY THERAPY Qèôk lñ^pø ,lýìBXðA îýéÚA þüAlW óAoAkAõø ÝApÎ óBPukpÞîýéÚA
CENTER ô kõG ØèBhì ó@ ÿoArâpG BG AlPGA qA ÝApÎ ÿrÞpì þupK úíø úXýPð
kpÞÜéÏì Ao ëçÛPuA
úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok .QgBñzð Qýíuo úG Ao ó@ úXýPð
Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô Q×â óBPukpÞ îýéÚA RBGBhPðA óõývýíÞ þupK úíø úXýƒPƒð ÝApƒÎ ÿBƒøkpƒÞ #
úÞ ÿp×ðoArø 300ô óõýéýì 3 qA l¾ok 92 úÞ ô ûkpÞÜéÏì Ao ëçÛPuA ÿApG pýgA þèBXñW
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô qA þüAlW Ð×ð úG lðkpÞ QÞpy þupK úíø ó@ok
ûôpâõÃÎô |Reiki Master ô BKôoA úükBdOA ,úýÞpO ,óApüA.lðkAk ÿAo ÝApÎ BG õãP×â ô wG {O@ kBùñzýK
þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO BG ÉBHOoA ok kAlÓG ÐÂõì qA rýð ûldPì RæBüA .lðA ûkAk Ao kAlÓG

.lüpHG òýGqA àürýÖBPì .lðA ûkpÞ QüBíc þupK úíø òüA ÝApÎ óBPukpÞ îýéÚA Qƒèôk
þupK|úíø ëBHðk úG ÝApÎ Qèôk ÿBøôpýƒð úG lùÏPì úÞ Q×â ÿA úýðBýG ok
þ¾õ¿g ÿBø xçÞ úÞ Ao êýGoAô kAlÓG úzÚBñì koõì ÜÆBñì ëpPñÞ ÿpýâõéW oõËñì úG úðæõEvì oBPÖo
þßüo }qõì@ oBýPgA ok kõG îýéÚA ÿBøôpýð oBýPgA ok çHƒÚ ÿBø ÿpýâok ô Qðõzg qôpG qA
ÿõñÏì þßýð ÈuõO
.QuA úéíW ó@ qA áõÞpÞ pùy úÞ lðA úPÖpâ .QuApPzýG
(310) 446-8724 pSöõì Jrc úu óBâlñüBíð úÞ ly }oArâ pPzýK úÞ lñÞ þì kBùñzýK úýðBýƒG òƒüA
ÜüõÏO pu pG ,ÝApÎ óBPukpÞ îýéÚA óBíèoBK ok úÛÇñì ok þìBËð RBýéíÎ úƒýƒéÞ
ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA úG îýéÚA QuBüo ô wéXì RBGBhPðA úøBì Qzø
Jrc úƒu ܃ÖAõƒO ܃GBƒÇƒì.lƒðlƒýƒuo ܃ÖAõƒO .lGBü óBüBK
rürÎ óBPuôk þìçuA kBdOA ô þñùýì úƒükBƒdƒOA ,RApƒÞõƒìk àü ok {ýK ûBì ÝApÎ ÿBøkpƒÞ
úG þéÏÖ wéXì QýèõEvì ûoôk ,ÝApÎ óBPukpÞ úG þâorG QüpTÞA BG þupK úíø
ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApG JBhPðA óBìq BOô ûly lülíO ûBì Qzø Rlì úÞ lðkAk ÿAo úýcBð òüA ëçÛPuA
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok þðApüA løAõg úìAkA kõg QýèBÏÖ úG lülW óBâlñüBíð òýñ`íø ô ÝApÎ ÿrÞpì Qèôk lüly Q×èBhì BG
|www.SmartDoctors.info
.kAk .ly ôpGôo úýÞpO ô óApüA
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì úG úÞ úPÖpâ Roõ¾ þèBc ok ÜÖAõO òüA :lüArÖA þì óBPukpÞ îýéÚA Qèôk úýƒðBƒýƒG
óBýì {ñO ,ëçÛPuA þupK úíø ÿoArâpG ëBHðk pXñì þÖpÆ aýø ÿqôpýK úƒG BƒøkpƒHƒð úƒìAkA"
SmartDoctors îýƒéÚA Qƒìõƒßƒc ô ÝApƒÎ ÿrƒÞpƒì Qƒìõƒßƒc ô Jõy@ ÿõu úG Ao oõzÞ úßéG ,ly løAõhð

þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| .úPÖBü {üArÖA ÝApÎ óBPukpÞ ".kAk løAõg Ýõu Zpìô Zpø
. lýñÞkoAô {ýK ûBì ÝApÎ püqô Qvhð ÿkBHÎ olýc
ûly ëçÛPuA þupK úíø úXýPð ëBÇGAoBPuAõg
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýìpPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG úýƒéÎ ÿlƒülƒùƒO ÿAo òƒüA úƒÞ Qƒ×ƒâ ôA.kõƒG
oBñÞ ok Bø þÚApÎ rýì@ QíèBvì þPvƒürƒíƒø
(310) 724-8584| úÞ kôrÖA ô QuA úÛÇñì ÿApG ÿpÇg ô pãülßü

19 .kpÞ løAõg êýídO Ao ÝApÎ QýíÞBc"
rýg Q×ð pùy ÝApÎ {OoA þPÚô {ýK úP×ø
Ao BøkpÞ ëpPñÞ QdO þcAõð püBu ô áõÞpƒÞ

.kpÞ qôpG ÙpÆ ôk òýG þüBø ÿpýâok QÖpâ
ô Rçíc îýéÚA Qèôk úýƒðBƒýƒG xBƒuApƒG
úâpízýK ô þÚApÎ ÿBøôpýð óBýì Bø þüôoBüôo
úG lðAõO þì ...ly Ñôpy pHPƒÞA 16 qôo úƒÞ

.kõy pXñì píPvì ÿBø ÿrüpðõg

ÿrðôlðAokoBX×ðApSApG þígq 35ô úPzÞ27

àü ok ÿqõu|{O@ô oBX×ðA ÑõÚô #
úG ÿrðôlðA ok úÚpPdì kAõì lýèõO úðBgoBÞ
p×ð 35 óly fôpXì ô p×ð 27 óly úPzÞ

.ly pXñì pãük
àü ok ÿqõƒu |{ƒO@ ô oBƒXƒ×ƒðA ÑõƒÚô
27 ÿrðôlðA ok úÚpPdì kAõì lýèõO úðBgoBƒÞ

.QyAnâ ÿBW pG þígq 35 ô úPzÞ
ÐÚAô ÿA úÛÇñì ok úSkBc òüA QuA þñP×â
ô ûkAk jo ÿrðôlðA QhPüBK BOoBÞBW JpÒok
FB×ÆAô kAlìA ÿBøôpýðô wýéK pÂBc ëBcok

.lðA ûly ïArÎA êdì úG Üüpc

óApùO úéXì

Ao þé¾A oAqBG ô óApùO îýPuAõg|þì #
òüA .lzð ,îýñÞpzPñì îø oBñÞok oAô okApG
úÞ lüBG ô QyAk pãük þøAo ó@ ô þƒøAo
.îükpÞ|þì FBÂoA Aoôkpø óBHÆBhì
pu QzK Ao þèBùðõð lèõOôlG óBíøqA óApùO
ôo òüA qA .lýuo óBìBu úG .kpÞ lyo|úPyAnƒƒãð
løAõg oApÚ Bíy oBýPgA ok óBãüAoô êÛPvì óApùO
.løAõg ú^ Alg ô lü@ {ýK ú^ AkpÖ BO QÖpâ
.lñyBGlñìûpùGpSõö ìþOBÓýéHO óApùO Ap^ òüA .QuA oBývG óApùO ûoBGok þñP×â BƒƒìA
ok qôpƒìA ,Bƒì pƒùƒy ,óApƒùƒO ûpƒƒgæBƒƒƒG ô | ô îÞ ôo òƒýíø qA ô kõƒG þƒðBƒùâBƒð þƒƒíýí¿O
.îüoAlGxBKAoó@,QuBìúíøúðBgwéXðA~ |wè qA úÞ lük lýøAõg óBìoBÞ ok ÿoBývG ÿBø|þPuBÞ|
lùÏO BìA îýHéÆ|þì }qõK ó@ QƒGBƒG óõƒñÞA îƒø
òì óApùO òýíø ok Bø þPuBÞ ô îÞ òüA úƒÞ îƒüoBƒLu|þƒì
QuA þðBìq Rlì lñüõâ|þì úÞ ÿpùy
olÛð@Aõø )Jpu( Büõâ.QuA ûkõè@{üAõø .kõy ÐÖo Qvhð ÿBø|úP×ø
ok lüBHð ,òvì óBðq ô óAkpì úÞ ûly kBüq ÿpñø ,þãñøpÖ -þÎBíPWA ÿA úéXì óApùO
...lðõy ZoBg úðBgqAqôo RBÎBuqA þgpG qA òO ûk qA {ýG úƒðAõƒPzK BƒG úƒÞ kõƒG lƒøAõƒƒg
úG qõñø ,òì óõ^ òƒO óAoArƒø ô òƒƒì BƒƒìA
òüA ,Bø óBGBýg òüA oAlük qA ûlýupð þèBƒvðBƒýƒì pùy òüA òÞBu þðApüA ÿBø QvýèBðoôs òüpO|ûlGq
ô ÿoBßíøô QHdìqA BW òýíø úÞ kõy|þìpzPñì
ëôA ûoBíy ok ô þüBøqôo òýñ^ ok {ýK ëBu| ôk ô QvýG .ïoArãuBLuóBð@|þìBãíø
þK Ao ÿA úðBâ ôk ûBãð lyõƒƒÞ|þƒƒì óApƒƒùO
îýPyõð òýñ^ òüA óApùO þééíèA òýG úéXì óôok ÐüBÚô ô VkAõc úƒG Qƒvhð ûBƒãð .kpƒƒýâ
óBñÆõíø QýèBÏÖ BO lyõÞ|þì ô QuA óBƒìoõƒzÞ
.kqBu wßÏñì oõzÞ óôok Ao êÛPvì ô ûkAq@
.îüly ïôpdì ,Bø ú^õÞ RBìlg úÂpÎ ok BO QuA ÿA úéýuô óApùO qA úÞ óBñ`íø óApùO .QuA ûkõzâ óBð@|þìBƒíƒƒO ô óAlñìpñø úíø ÿApG QuA úéýuô óApùƒƒO
,ïly ûkAq ó@ok úÞ QuA ÿpùy ,òì óApùO kõg óBñÆõíø pãük úG oõzÞ qA ZoBg óBƒýƒðApƒüA Qvýð þ¾Bg ÿBìô òì úG ÜéÏPì QuAlýK {ìBð óBßìA ô BW þéüæk úG óõñÞBO úÞ þðBPuôkpƒñƒƒø
òýíø ok Ao îðAokApG ô óApøAõg ,Ao ïokBì ,Ao ïolK úéýuô àü qA lñðAõƒPƒG rƒýƒð óBƒð@ BƒO|lƒøk ÿoBƒƒü ÿôo úG Bì }õÒ@ ,lðA|úPyAlð Ao òhƒu úƒÂpƒƒÎ
.úíø úG ÜéÏPì QuA ÿA úüpzð

20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

úG ÿpPzì pø kôoô ïBãñø úÞ }ôpÖ ú^BK úéÞ kpì QzK ,óBð@ úÞ Q×â îøAõhð râpø òì BìA Bíñýu ô kõG ûly pO êƒãƒyõƒg QƒüBƒø|óBƒGBƒýƒg BG ,ïkpÞ þÞkõÞ {üBø ú^õÞ ok .îPgBñy pùy
ïBãñø qõñøô koAk òýñÆ îyõâok lì@|þìok Al¾ qõñø kõg úÞ Ap^ ,kpì lñøAõg óBzüBøôqo@ oAõük óBGBýg ÿõO þPÚô .kpG|þì ëk þGBvc RA|ÿpKBÞ ô lðlýzÞ|þì îKõO pG ÔýO þøBâ úÞ {üBø úüBvíø
oBGok lñéG oAõük ÿByBíO ô úÏéÚ wK qA QzâqBG îg ,ïA|úPvßy ,ïA ûkBPvüA îüBøôqo@ oAõük QzK úGByõð ô þßyApýK ïly ûkBýK xõGõOA qA ÿokBð Bø þâlðq ,ïpu pG }qAõð pu qA þPuk þƒƒøBƒƒâ
pHg ú^ oAõük ÿõu ó@ îðAlG úÞ løAõg|þì îèk .lññÞ|þì êídO Ao îðlG óqô îðAõðAq qõñø BìA ïA|ûly
}õìApÖ Apƒì õƒO QƒuA òƒßíì .ÿo@ ?QuA .kpÞ ïA úEzð þGBvc òüBK ë@ àñg .ïkpÞ
ÿA úËdè þPc râpø òì BìA .ÿoAk Üc .þyBG ûkpÞ ?...Bøôqo@ ïAlÞ pãük æBc Býðkpùy òüpOBHüq ,òì óApùO ,pùÊ qôo ó@ ô xçÞ ô îéÏì úƒÞ BƒXð@ ,òƒì úƒuolƒƒì
þðAk þíð lüBy kõg õO .kõG îøAõhð êÖBÒ õO kBü qA .óApùO òì pùy ...õO oAlük ÿôqo@ ,þßü óApùO lüõãG løAõg|þì {èk ú^pø ,wÞpø ,kõG qA þßü ok kõG óApùO ok îPgBñy Ao þuç߃íƒø
wK ô ÿokBð pãük qôpìA úÞ îðAk|þì Jõg òì ô QukokQukïA|úðBHyÿBøBüôö ookqõñøòì úG pùy òýíø ok ,kõG Býðk pùy òüpO úðBÛyBÎ òì óApùO ÿBø ú^õÞ ,RôB×O ú^ ,óApùO ÿBø óBGBýg
Apì úÞ Qvýð þðAõW RApÆBg ô oAk ok ú^õÞ ô úÏéÚ õO lcAô QÞpy ô xõGõOA ûBƒãƒPƒvƒüA ok ïolƒK ô îPvzð óôoBð Qgok püq îPÖo RA þÎBu áoBK òýíø qA þßü ok òì BìA ,Qvýð QvG òG úíø úÞ
Ao RA|þXðoBð ÿBø þvÞBO ÿAõø îèk ô îPvüA|þì Bø úzÛð ú^ lyBG qôpìA úÞ ,ïkõg ÿAkpƒÖ ÿApƒG úðlG pG ô ïly ÜyBÎ úÞ kõG QvG òG ÿBø ú^õÞ
...úPyAk ûBãð õO ÜyBÎ Ao îüBø ú`G ,ïqBu|þì úðBg ïpýâ|þì óq ,ïlýzÞ úÞ ïlýzÞ Ao þHéÚ püõ¿O ú^õÞ òýíø lñéG ZBÞ
QuA þDBW QüBK òýDBK ,Bø òýDBK ó@ úßéG .koAk QÞpy óBy þuôpÎ ok ô ïpG|þì úuolì úG kõg
òì þG Bùð@ .koAk kõg ok Apì óArürÎ qA òO Bø ûk úÞ ëBHOõÖ óBÚBPzì QýÏíW óBýì ok qõñø òì ó@ ,áoBK þGõ^ þèlñ¾ ÿôo úÞ þðBìq ô îñÞ|þì .kõG|úPÖBßy Ao ó@ ÿpýO
ÿõO ,õO áBg ok ,õO ëk ok óBð@ ?BXÞ ,lñPÖo ô îü@|þì óôpýG úülXìA ÿBøok qA ,òýøBy ÿBø ú`G ,kpG îøAõhð kBü qA Ao }A ûpù^ râpø úÞ Ao kpìpýK þðBíýu pýO püq Ao ïA úðBÛyBÎ úìBð òýPvhð
qôo àü úÞ óBzðlG .lðA ûlýìo@õO ÿApøq QzùG Yüõø J@ þðAõýè ,ú^õÞ {Hð þyôpÖ ûõýì J@ qA ôpGA úG ûpâ lðq|þì lñhHè îüBøôqo@ úG úÞ ïlƒük kAkpg ÿBø IyqA þßüok ú^õÞ òýíø ÝpG ÕAp^
õO áBg BG óõñÞA kõG ïkõWô ÿ úíø {hG|þìpâ BW qA {üBƒ¿Î úƒG úƒýßO BƒG kpƒìpƒýK ô|úƒPgAlƒðA Iy úíýð qA lÏG úÛýÚk êù^ ô ôk QÎBu Quok ûBì
.îýÞBg pG ô îýÞBg qA úÞ ,ûly þßü ,ûly|úPhýì@ .îzÞ|þìpu óôok qA >ôA< iuBK úÞ kõG ú^õÞ òýíø ok ô îPyõð
òì úG ô ,îyBGõO ÜyBÎ qõñø úÞ ûlG Üc òì úG wK püõ¿O ÿôo oBýPgA þG îðBíz^ qõñø òì .kpÞ úìrìq Iè püq ô QuBgpG úG ô koõg pu {éÓG püq qA äðo ûBýu ÿoõuçÞ
úG ô õO kBü úG ,õO qA ÿoôk ok ,QGpÒ ok úÞ ûlG Üc ÿA úìoõu }õKôo BG QüBøöôo ûkBýK qA úÞ þðApPgk ...ókpì ôqo@oAõük QzK pÇÎ qA eH¾ BO Iy ó@ ô îPyAkpG ,kBPÖA|òƒýƒìq
Ao õO ïBð ,Bø ïk@ ó@ úíø kBü úG ,Bø úËdè ó@ úíø kBü QuA þíz^ ôk ó@ ëBHðk ,lñü@|þì óôpýG úuolì qA QƒÞBƒg IƒWô úƒG IƒWô qA ,òƒì óApƒùƒO
ïBð ÿoBâqôo úÞ QuA òüA rW pãì .ïoAnãG úéXì pG qA ÿoBývG QuA qõñø úÞ qõñø .ïoAk BƒøoBƒâkBƒü .îPÖpð JAõg úG þðAõW ÜzÎ òýPvhð
,RoAõük ô ok pG îPyAk|þì óBzPuôk úÞ Ao Bùð@ .kpÞ Bñy@ ÜzÎ ûsAô BG Apì úÞ úÞ Quokô îñýG|þì Ao QüBø óBGBýg ûpËñì Bø|Iy úÞ kõG pùy òýíø ok .òì ÜGBu óApùO ÿo@
qôpìA ,ïkq|þì {Ûð IéÚ àü qA ÿpüõ¿O óôok îðAonâ|þì lñGpuok Ao îüBø úÏíWqõñø òì ok ,òì óõ^ þðBðAõW ,þðAõW îñýG|þì îñÞ|þì QÚk þøAo Apì ô QÖpâ ïpu pG >xlÛì JBPÞ< okBƒì
.îðBzßG püõ¿O úG ïkõg IéÚ pG Ao õO ïBð oAnãG {üBø Quk úÞ þyôpÖôkpâ ÿôkpâ ÿBø ëBÖ BGô úÞ oBãðA ô lñPvø ókq ïlÚ ëBc ok ôo ûkBýK oBñÞ ,AoõO îPvðAk úÞ oBG òýèôA lüBy .kpÞ ÿqBƒGpƒu
|22 qA lÏG æBc ô...óApùO ïBð BG ÿA úéXì ÿo@ püq Ao óBy ÿBøôqo@ ,òì oBâqôo ó@ óõ^ îø Bùð@ þOlìqA wK úÞ kõG ÿqôo ïoAk Quôk ,òì óApùO
.îñÞ|þì ÜzÎ ,QuA ûBýu ,òì ÿBø Iy óõ^
...ëBu úÏéÚ wK qA QzK úG þPzK úèõÞ qõñø òì .lññÞ|þì úìrìq Iè .îPzâqBG õO krð úG óBâkBK qA ,ÿoôk
xBHÎ BG þyôpÖ ú^BK úéÞ òýèôA ok ô îü@|þì òýüBK ok qôo ó@ úƒƒÛƒƒHƒƒÆôk ÿBƒƒƒø xõƒƒƒGõƒƒƒOA
äðq ÿAl¾ qõñø ,îñÞ|þì ûqBO w×ð ,lícA ô BÂo ô

21

óApùO úéXì

.lðqAkpK|þì åorG ÙõvéýÖ >êãø àƒüokpƒÖ< #
äðô@ QÞpc ok óBƒHéÆ ëõƒdO ïôk ûôpƒâ iüoBO úÏèBÇì koõìôA ÿBø úzülðA úÞþðBíè@
qA êHÚ úÞ lñPvø þƒðAlƒñìkpƒg ,kõƒWõƒì ïBƒËƒƒð ëoBy< óôoBG pýËð þƒðApƒßƒ×ƒPƒì ô óAqBƒu
þPð@< àü ÑAlGA úG òPgAkpK ô ûkq JBPy RôBÃÚ ô >õƒƒuôo áAs óAs< ô >õƒƒýƒßƒvƒPƒðõƒƒì
kl¾ok þDçÛÎ >rPñu< àü úG þGBýPuk ô >rƒO ÿBø òüpPÞk úG ëlHìô|úPÖpâoApÚ >wÞoBì<
ópÚ ok þGçÛðA ÿBø úƒýƒðBƒýƒG ô þƒuBƒýƒu
.lñü@|þìpG lì@oBÞ >õýOBðpPè@< àü ókBùð kBýñG ok lükpâBßüpì@ô BKôoAok|îøkqõðô|îølXø
wƒðBƒvðo< ô óAqBƒu iƒüoBƒƒO ô úƒƒƒ×ƒuçƒÖ RôBÃÚ ô þhüoBO ÿBøkAlgo úG }pãð JBG
RBÞpc óBHéÆ ëõdO qA ûôpâ òüA ok úÞ þüBø>òì Ao ÿA ûlðqõì@ oBývG UcBHì Bùƒð@ ûoBƒGok
þðBâorG lðA ûkõG kõWõì|þìBËð ô þuBýu äƒðô@
ÿBøkBýñG úÞ lñPvø >õuôo< ô >õýßvPðõì< pýËð .QuA|úPgBu fpÇì
Ao þGpÒ ÿBKôoA ÿBøoõzÞ ûlðqBu RæõdO iüoBO ô þÎArPðA }ôo úG òPvW êuõO BG >êãø<
>rPñu< ô >rO þPð@< ô |>rO< qA kõg àýPßèBük
.lðkpÞ ÿoAnâ úüBK
RBÞpc BùñO úð lñìkpg óBHéÆ ëõdO òƒüA .lüõâ|þì òhu
qA Ao kõg|òýìqpu pG îÞBc ïB˃ð 䃃ðô@ úƒƒýƒèôA àü ûkBu ÑõÂõì QuA òßíì ëBTì oõÆ úG
ô Q×^ Ì×c BG úßéG lñPgBvð ZoBg ëkBÏO QèBc ô óBuõð BG úÞ lyBG þãðô@ JôBñPì QÞpc >rO<
RBÞpc úñìAk úG ó@ oAõPuA ÿBøkBƒýƒñƒG ô QƒƒvƒG QèBc ok kõg ÿõu ô Qíu ôk ok ÿôBvì ÿA úüôAq
ûlðqBu ô ëkBÏPì }pPvâ ,ïBËð kpßéíÎ ô äðô@ JBvc þykpâ ok BüõK ô Quok ïBËð àü qA ëkBÏO
îøApÖ Ao àéì ô Qéì úÏuõO ô þÚpO RBHWõì ô ûkAk

.lñPgBu
ûôpâ òüA ôpzýK ô {ülðAõð ÿBø Qý¿hy
þPuok ÿBøõãèA úG ëlHì þhüoBO óBHéÆ ëõdO qA
þðAkpì RôBÃÚôpß×OqpÆ úG ólýzhG ïBËð ÿApG
ô >òup×W xBìõO< ô >òPãñyAô ZoõW< pý˃ð
.lðlükpâ >wìAk@ óBW< ô >òýéßðApÖ|òýìBƒƒýñG<
, ûlðqBu oBýPgA ô RolÚ úG þGBýPuk òí óBð@
ïBËð äðô@ QÞpc ô QÖpzýK þðBƒHì ô ëçÛPuA
lñðBì lñíOolÚ þñýìqpu ok àýOApÞõƒìk kõƒWõƒì
eÇu ok ÿpO ûkpPvâ ÿBø úñìAk ok Ao Bƒßüpƒƒì@

>þhüoBO ÿBø RôBÃÚ< JBGok lñ^ þñhuô ólƒíPì Qƒƒéì | .lƒƒðlƒƒyIƒƒWõƒƒìþƒƒðBƒƒùƒW

òýìq óApüA|òýìkBgqA ÿkõGkBü

pø|þì ûBì úHñyôk òüpg@ ok Bßüpì@ xBñyolƒÚ .îýuBñy|þì óõýGçÛðA ïBð úG æõíÏì iüoBO þÆ ok .QuA oAkkoõgpG ûly
Bƒü >kõƒGkBƒü qôo< óAõƒñƒÎ QƒdƒO ok úƒƒÞ ëBƒƒu ô þuBvcA ÿBø þHéÆ ûBW pýSCBO QdO óBð@ >rO þPð@< óAoAlÖpÆ ûôpâ ïBËð òüA òý×èBhì
lüBÛÎôoôBGÑõðpøqAoôkúG|Memorial Day ô }BzPÒA QèBc ok óBñ`ð@ Bø þƒãP׃ýƒykõƒƒg ÿBø óBuõð ô QùW pýýÓO oBPuAõƒg úƒÞ lƒñPvø
kõg|úPynâ úG þÏíW kpg QèBc àüok þ¿hy BG IuBñPì ólýzhG QùW kl¾ok þâkq Jõy@ Quok Bùð@pËð qA ó@ QÞpc úñìAk ô BüAôq úÞ äƒðô@
ô ÿkB¿PÚA þüBÖõßy ô þhüoBO RæõdO pýu ô úÞ lñü@|þìpG ïBËð äðô@ úG kõƒg óBƒìo@ ô ïApƒì ápdPì ïBËð òüA eýd¿O kl¾ ok ô ûkõG Qvýð
àýOApÞõìk ïBËð þuBýu RBHS ô|þìBËð ÿlñíOolÚ úñìAk ok õèô þéHÚ RBHS ô îËð BùñO úð ó@ RBÞpc
þuBñyolÚ ô QyAlâorG úG ô lñzülðA|þì kõg ëkBÏPì ÿBøkBýñGô|løk|þì QukqA Ao kõg kôldì .lñü@|þìpG
óBƒƒýƒìBƒƒËƒƒð ô qBƒƒHƒðBƒƒW óAkpì ô þéì óBðBìpƒùÚ úð pãük úßéG ,kkpâ|þì þðõãðpuô þyBKôpÖ oB^k kõWõì >rO< òý×èBhì Bü >rO þPð@< óAôpýK
ÿA ûlðoAk úãð QvG ô Q×^ úð ô koAk kõWô þãðô@ ûõdð BG óAlñìkpg ô óAkphGBð ûôpâ ôk úG æõíÏì
.lðqAkpK|þì kõg|òýìqpu óBƒüApƒâkpƒƒg ô oôæk .kBùð kBýñG Ao ÿlülW ïBËð ó@ úG ëB¿OA BG óAõPG úÞ
úG ëkô óBW BG ÿqôo òýñ^ok Bßüpì@ ïkpì þíÆçPƒì ô YƒñƒzƒPƒì QƒèBƒc òƒýƒñƒ^ ok .lðõy|þì îývÛO þOôB×Pì RôBÃÚ
qA úÞ Bßüpƒì@ ûlƒdPì RæBƒüA ÿlƒƒñéGpƒƒu ûqAô@ ólýÏéG úG FAlPGA ô ûkBPÖA îø óBW úG óõƒýGçÛƒðA úƒÞ lñPvø ÿkphGBð óBâkq JBPy ,ëôA ûôpâ
òßÖA òýñÆ ó@ ÿAl¾ þðBùW eÇu ok þƒƒãðô@ þGçƒÛƒðA RBƒýƒéíƒÎ ok kõƒg óBƒíƒýƒK îø óAoBƒƒü >rPñu< ïBð úG þñýzðBW Bü >õýOBðpPè@< ܃ég óôlƒG
Üc ô {üBPu kl¾ok ô lðoBLu|þì }õâ ,QuA ô úìBÞkõg þíüso óAõñÎ QdO wLu ô|úPgAkpK ô ïBËð ok þHüphO RBÞpc ô }õW ô IñW úƒG
kõƒg|òƒýìqpƒu óBƒâorƒG ô|òƒƒýƒìkBƒƒg þƒƒƒuBƒƒƒñƒy Zpøô >þPvýyoBð@< ëAõcAô ÑBÂôA ëkqA áB×u ok ó@ þyBKôpÖ qA wK ô ûlì@pG kõWõƒì äƒðô@
ÿBƒƒÛƒG ÿApG ô ûlì@ óôpýG þuBýu úÏìBW ûkq Zpì ô ÿBƒø RôBÃÚ pýSCBO QdO úðBHéÆ Zpì ô Zpø þPèBc
.lñü@|þìpG àƒƒéì ô Qƒƒéì ókpƒƒÞ þƒƒƒðBƒƒƒGpƒƒƒÚ úƒƒƒƒG kõƒƒƒƒg þ¿hy ÿBø þñýGoõdìkõg qA þyBð þOBƒuBƒvƒcA
úG BñG úÞ þhüoBO óBâkq JçÛðA Bì ÿApG lüBy Ao ûôpâ òüA ,lñü@|þìpG lülW ÿrPñu ÿBñG kl¾ok
qA ëôA ûôpâ oBíy ok >êãø< qA ûly kBü êýédO
22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

.îüqAkpLG kõg oõzÞ|òýìkBg ÿBø RôBÃÚ úG ûkq JBPy úÞ îýPvø þðAkphGBð
koõì ok RôBÃÚ îuo ô ûAo òüpPùG lüBy kõg|òýìqpu kõWõì ïBƒËƒð koõƒì ok þƒuBƒvcA
qA oôk úG Bø|òýìqpƒu óApƒHøo ô óAqBƒu iƒüoBƒO ÿAl¾ þyõìBg ô ó@ þyBKôpÖ kl¾ok ô ûlì@pG
ô ÿoõùíW QuBüo Bü þøBzñøBy ïBÛì ô òüôBñÎ qôo ,îülì@pG ó@ÿBüõK RBÞpc òPvvâô äðô@
úG îýðAõPG úÞ QuA ó@ ,ÿpHøo Bü ÿpüqô Qvhð lyBG þÛÇñì ÿA úðBùG lðAõO|þì Bø þüBßüpì@kõGkBü
ô ûkpÞ ûBãð RBìBÛì òüA þhüoBO ô ûlðBìqBG úìBðoBÞ þÚpPì ô òüõð óApüA óAoArâkBýñG ô óBâorG úG rýð Bì úÞ
ÿõéùK ûBy BÂolídìô ûByBÂo óõ^ þñýìkBgô
.îýüBíð òýýÏO Ao óBð@ ÿko Bü þèõHÚ ûpíð
BG îø ÿpãük pO þDçÛÎ îuo ô ûAo BvG ú^ .îýzülðBýG

pýSCBO QdO ô þâkq JBPy BG æ« õíÏì ô îýPvø ô koAlð þWoBg kõWô pãük úÞ þÞpdOpK äðô@ rPñu ô rO þPð@ ,rO àýPßèBük ú×véÖ úG úWõƒO óBüpWok þPc úÞ kpÞ }õìApÖ lüBHð B« ñíÂ
ÿA úíßdìokô ûkpÞ RôBÃÚ þuBvcA RBðBXýø l Qìõßc óõ^ oBXñøBð ÿrPñu Ao ó@ ÿBW úƒÞ lƒyBƒG|úƒPyAk kõƒWô >êƒãø< qA ûlƒðBƒíýÚBƒG ZoõW< óBìq qA Bßüpì@ ûlðqBu RæõdO iüoBO
BƒƒG úƒƒßƒƒð@|lƒƒýƒƒìA .îýüBíð|þìokB¾ÿCAoþ¿ƒhƒy iƒüoBƒOok ,QuA ûkpÞpK|þìçuA ÿoõùíW ÿpzG ok þGçÛðA ÿBørO þPð@ óAõñÎ úG Ao Bì {Ûð lðAõO|þì þüBø þPuBÞ ô îÞ úzýíø óõñÞBO >òPƒãƒñƒyAô
ÿBø|òýìqpu RæõdO iüoBƒƒO úƒƒÏƒƒèBƒƒÇƒƒì .lðBuBñzG Bì úG óBìkõg|òýìqpƒu pƒýƒgA RæõƒdƒO ïBƒËƒð ô kBýñG ÿkõGBð ô rO IüphO ô þyBKôpÖ pývì lyo ô þXüolO RBÞpc BG úÞ QuA|úPyAk kõWô
ô óBâorG ô ú×uçÖ oBßÖA BG þDBñy@ ô ØéPhì úG ûoByA òí òhu òüA óBüBK ok ûlðoBãð ô ûly ÙpÆpG YüolO úG ÀDBÛð òüA ïBËð þDçÛÎ
BƒG îýðAõPG rýð Bì oAlìBð ÿBø>òì wðBvðo< óBýðApüA Bì Rçßzì òüpPâorGqA þßü úÞ|úPßð òüA äðô@ úG ,kõWõì ÿBøkBýñG þyBKôpÖ úG qBýð óôlG
úGpXO ô|úPynâ koõì ok úðækBƒÎ þƒOôBƒÃƒÚ oB^k «BHOpì ÿlñíyõø úG òPyAk Rpùy îÒo úG úÞ úÏìBW úðBHéÆ þÚpO ô ûlðqBu RBÞpƒc ô ïBƒËƒð
ÿApG Ao þñyôo ûlñü@ ,|úPynâ ÿBøBÇg qA ÿqôlðA Bì úÞ QuA ó@ îüõy|þì opßì þhüoBO RBøBHPyA
úðBãýG JBPÞ BG «æõ¾A ô îýñÞ|þì úÏèBÇì îÞ oBývG .QuA ûlýzhG }pPvâ ô RolÚ þüBßüpì@
.îýüBíð ÿrüo úìBðpG óBìkõg |òýìqpu úÞ îüõy oô@kBü JBG òüA ok lyBG ïqæ lüBy
þuBuA óõðBÚ qA|úPÖBü òüôlO úhvð òýèôA ok
23 ÿkAtð ÄýÏHO ÐÖo ô þâkpG Ðñì úG qõñø Bßüpì@
QuõK ûBýu p×ð úu pø ÿCAo ô kõG ûlzð ûoBƒyA
BG pGApG îø ëAolÖ ô þPèBüA RBGBhPðA ok þüBßüpì@

...!ly|þì|úPgBñy QuõK lý×u àü ÿCAo
þÏHO úÏuõO ô þÏýHÆ lyo úG òPƒgAkpƒK
ok ÿoAk ûkpG òýðAõÚõÓè ô Bßüpì@ ïkpì þðlì ÝõÛc
ô þXüolO RBcç¾A ô >òéßñýè ïBøApG@< óBìq
úÞ úðõãðBíø þüBßüpì@ úÏìBƒW úƒðAlƒñƒìkpƒg
RôBÃÚ óAõñÎ úG ó@ qA kõg òüpPÞk ok >êãø<
qA ,lüBíð|þì kBü ûlðqBu ïBËð þüBüõK ô þDçÛÎ

.QuA ZoBg úèBÛì òüA úé¾õc
QHuBñì þG ly ûoByA úÞ úðõãƒðBƒíƒø BƒìA
úƒƒG îø Bì kõg|òýìqpu óBâorG kõGkBü qôo ok Qvýð
koõƒì ok òƒüõƒð ÿA úƒƒzƒülƒƒðA ô RôBƒƒÃƒÚ

óApùO úéXì

25 ok óôpzG@ ûpürƒW úƒHƒy ok ûõƒÞ òƒüA Býðk ØéPhì ÉBÛð ok oAnâ ô Qzâ BG #
QƒhPüBƒK õƒÞBƒG þƒÚpƒy ëBƒíy ÿpƒƒPƒìõƒƒéýƒÞ þÃÏG úÞlýñýG þì ÿkBüq þÏýHÆ ÿBø ûlülK
úÞ QuA ÿpPì 116 ÿA úLO ô koAk oApÚ óBXüBGom@ lükqBG úÞlñHüpÒ ô IýXÎ ÿlc úG Bø ó@qA
òüA .koAk oApÚ þÏýHÆ qBâ qA þÏGBñì ÿôo pG }õìApÖ ô kp×Gp¿dñì ÿA úGpXO Bø ó@qA
ô lñü@ þì óôpýG òýìq ëk qA îDAkoõÆ úG BøqBâ
þì oô úéÏylñuo þì òýìq eÇu úG úÞ òýíø .QuA þðlzð
äñu êhéhì úüæ òýG qA Bø úéÏy òüA .lðõy
îz^ô lðôo þì Aõø úGpPì úu êÚAlc Bø úuBì

.lðoô@ þìkõWô úGAo ûlññÞ ûpýg ÿqAlðA
ok óBXüBGom@ ÿBø óBz×zO@ pãük wßÎpG
Qvýð êâ Bü ÐüBì RByôApOqA ÿpHg åAkoBðBü
kõWô {O@ òüA êGBÛì ok þÏðBì òýíƒø ÿApƒG
ûoAõük {O@òüA .kqõu þì úzýíø ûõÞô koAlð
úÞ ûkpÞkBXüA ûõÞ úñìAk ÿôo pG Ao óAqôpÖ ÿA
ûpýg ÿA ûpËñì Iy ok Áõ¿g úG {üByBíO

!kqõu þì {O@ok úzýíø úÞþøõÞ

Ao òýzO@ ÿBø úéÏy òüA úÞ ÿrý^ .QuA ûlññÞ Dag|( åAk oBðBü ûõÞ oõzÞ òüA ÿBø óBz×éâ oApÚ þÚpy ÿBKôoA ô þGpÒ ÿBýu@ óBýì qBÛ×Ú Ao IýXÎ þÏýHÆ ÿBƒø ûlƒülƒK qA þƒßƒü |
úÞ QuA þñýãñu ÿBøkBG lññÞ þì pO þüByBíO .QuA ÙôpÏì óAqõu ûõÞ úG úÞ QuA )|Yanar þñÒ ô oBGpK äñøpÖ ô iüoBO òPyAk úG ô úPÖpâ þèBíy úüBvíø ,óBXüBGom@oõzÞ ok lýðAõO|þì
{O@ÿBø ûqAlâô kqô þì úýcBð òüAok æõíÏì úÞ þPÚô qA QuBìõéÏì ûõÞ îuA qA úÞ oõÇðBíø ô ÁBg ÿBøAnÒ BG oõzÞ òüA .QuA ÙôpÏì {ßükrð úé¾BÖ úÞ ÿA ûlülK ,lýñÞ AlýK óApüA
lñÞ þì êülHO þHüpÒô IýXÎ ÿBø êßy úG Ao aýø ô QuA òPgõu ëBc ok lðoAk kBü úG úíø ÿBø ÿoBíÏì ,þðBPuBG ÿBƒøBƒñG ,kpƒ×Gpƒ¿dñì .lñÞ þì pO QcAo óBPüApG Ao ó@ qA lükqBG õÞBG qA
lüA úPyAnâ BK þédì úGoBãðA Bø ó@ ólük BG úÞ þãzýíø ÿqõu {O@ óly ïBíO qA ÿA úðBzð p×u ÿApG þèBÎ ÿl¿Ûì {üBø óBz×éâô óolì îýðrG Ùpc IýXÎ þøõÞ ûoBGok îýøAõg þì
òüpƒO ÙôpƒÏì qA þƒßü .QƒuA ÿpƒãykpƒâ ô BO úÞ þüBùðBPvøõÞ qA ïAlÞ aýø úýHy úÞ þøõÞ
.QuA þDAoôBì ô rýì@oApuA úÞ .koAlð }A úG úÞ òüA Ädì úG .Qvýð lüA ûlük ëBc úG
þüBø óBüpW úLO ÙApÆA ok úÞ QuA IèBW úG qBâ qA þËýéÒ ÿõG lýuo þì ûõÞ òüA þßükrð
òüA úG lñPvøoô úéÏy îø Bø ó@ úÞ koAk kõWô áBg ÝBíÎAok løk þì óBzð úÞ luo þì ïBzì
þì óAqõu ÿBø úíz^ Bü áæõGoBðBü Bø óBüpW òýíø ok .koAk kõWô ÿqBâ ÐGBñì úýcBð òƒüA
ûly ÑBHyA oõ×èõu qA Bø úíz^ òüA J@ .lñüõâ koAlð óBßìA úÞ lýñýG þì Ao þøõÞ úÞ QuBW
BìA lñü@ þìpËð úGpÇg þG úßñüA BG òýíø ÿApG úËdè lñ^ ÿApG þPc {ñýƒzƒO@ ÿBƒø ûqAlƒâ
úéÏy àü BG úÞ lñPvø ëBƒÏPyA êƒGBƒÚ olƒÛð@ þì úÞ QuBø ëBu ûõÞ òüA .lðõy }õƒìBƒg
Aq {O@ kõWô BG .lðpýâ þì {O@ BÏüpu à^õÞ îø óly }õìBg ëBýgô kqõu þƒì ô kqõƒu
ó@qA QÚõ`ýø Bø þédì BìA Bø úíz^ òüA ókõG Dag|( åAk oBðBü IýXÎ ûõÞ òüA îuA .koAlð
Qý¾Bg J@òüA úÞ lðoAkoôBGô lñupO þíð Bø þøApíø Ao òüçƒð@ îW|ïBƒW QƒuA )|Yanar
Ao kõg ÿBøBK Bø QÎBu òýíø ÿApG koAk þðBìok
qA pOoôk pPì 200 kôlc .lñøk þì oApÚ ó@ ok .lýðAlG pPzýG ûõÞ òüA BG BO lýñÞ
qA þHýÞpO úÞ Qvø ëBÏÖ þðBz×zO@ ,ûõÞ òüA ok úÞ QuA à^õÞ ÿoõzÞ óBXƒüBƒGom@

24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
25
þøBâ òýìq eÇu ok úÞ kõy þì UÎBG áBg ûlýÛÎúGúÞløkþìóôpýGÿoõ×èõuôþéâJ@
ûõÞ BùñO åAk oBðBü úßñüA BG .lƒøk jo {ƒO@ .koAkþâlñøkB×yQý¾BgîøJ@òüAïkpì
pãükBGåorGþÚpÖBìAQvýðoõzÞòüAòýzO@ þvÞ ú^ úßñüA ûoBGok ÿkBüq ÿBø úðBvÖA
QuAòüAó@ôkoAkóBXüBGom@òýzO@ÿBøûõÞ kõWô kpÞ òyôo Ao åAk oBðBü {O@ oBG òýèôA
qAÿoAkpGûpùGúGÑôpyBøóBvðAúßñüAqAlÏGúÞ þðBKõ^ ÿqôo úÞ QuA òüA óBPuAk àü ;koAk
òýìqòüpüqÿBøúüæoBzÖôlðkpÞÿqBâÐGBñì þÖkB¿OoõÆ úG Qynâ þì ûõÞ òüAoBñÞqA úÞ
}õìBg pãük óAqõu ÿBø ûõÞ pPzýG ly îÞ óly oô úéÏy UÎBG oBãýu úO ókpÞ RpK BG

.lðly ëBc ok ëBc úG BO ÐÚõì ó@ qA úLO ô ly BøqBâ
ó@okúÞlñPvøÿkBüqþhüoBOÿBøúPyõð êdìòüAlüõâþìpãükóBPuAk.QuAòPgõu
ûoByA óBXüBGom@ òýzO@ ÿBø ûõÞ pãük úG Bø ûkõG êÚBÎ åpâ ÿkBüq kAlÏO úðBg úPynâ ok
;Qvýð Bø ó@ {O@ qA ÿpSA pƒãük úƒÞ ûlƒy úPyõðûõÞÿBøûAoõükÿôopGAoþüBøúHýPÞúÞ
13 ópÚ ok úÞ úP×â ÿrýðô kpãðBùW õèõKõÞoBì òüA ÿBø åpâ úÞ lðoAk ûlýÛÎ óBƒÛÛdì ,lƒðA

úHy ok Ao ÿkBüq ÿBø úéÏy õÞBG qA lükqBG ok úGúÞlñyBGúýèôAÿBøóBvðAQuAòßíìúðBvÖA
ÙôpÏì ûlñvüõð .QuA ûlük óôpzG@ ûpürƒW {O@kõGqBâqApK úÞ ûõÞ òüAok þÖkB¿OoõÆ
qA lÏG ópÚ 5 îø Bìôk olðBvƒßƒèA ÿõƒvƒðApƒÖ .lðkpÞ òyôo
ûkõG òýzO@ ÿBø úðBGq òüA løBy õèõKõƒÞoBƒì ô óAoBGpâA úÞ QuA òüA úWõO IèBW úPßð
.QuA úìAkAòPgõuúGåAkoBðBüîøqBGkoBHGîøÙpG
òüA úÞ úPyõð {üBø JBPÞ qA þßü ok ôA ïkpì úƒÞ Qƒvƒø îø òƒýƒíƒø ÿApƒG lƒøk þƒì
ÿA úGmBW òüpO IèBWô òüpO JAnW Bø úéÏy oBñÞokôlñðAkþìxlÛìAoûõÞòüAóBXüBGom@
úýcBð òüAqApýÒpãük ÿBW aýøok úÞ lñPvø RoBüq ûõÞ òüA qA Bø ÿlñø êTì þüBø þWoBg
ÿBø{O@òüA.lýñýHGAoBøó@lñðBìlýðAõOþíð : Bø þðBXüBGom@ qA þßü úP×â úG .lññƒÞ þƒì
ô lðA ûkõG Bø óBvðA {hHìBùèA úzýíø þÏýHÆ ÿBøBüôo ok Ao ûõÞ òüA úÞ ÿoBíýG kBüq kApÖA<
BGôlðôoþìûõÞòüAólükúGÿkBüqóApãykpâ þì B×y lñü@ þì BXñüA úG þPÚô lýñýG þì kõg
úGBO.lðAþP×ãyôQùGokBøRlìó@ÿByBíO àü ûõÞ òüA þãzýíø òPgõu BìA .>lðpƒýƒâ
úÛÇñìok ÿkBüq þuBñy óBPuBG RBÏèBÇì ëBc BG ÿoõzÞ óBXüBGom@ :koAk þíéÎ eƒýƒÂõƒO
ÿA úÛÇñì úG qôpìA ô ûly ïBƒXƒðA åAk oBƒðBƒü òýíø ÿApG .QuA þP×ð ô ÿqBâ îýËÎ ÐGBñƒì
.QuAûlyêülHOûlyQÊB×c òüpüq ÿBø úüæ qA qBâ þãzýíø RBƒyôApƒO

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

òýPzñüA úPyõð|Qukôk
óõýéýì îýðô àüqA {ýG

2017 ëBu pOpG |êÓy 10lýuo}ôpÖúGoæk

àüok òýPzñüA RpHè@úPyõð|Qukôk # Bø|ûkAk îéÎ lñízðAk -5
óõýéýì àü kôlc xlÛíèA|QýG ok þWApc )ëBu ok (oæk 111267 :ÝõÛc
l¾ok 16 :ûly þñýG {ýK þéÓy lyo
.ly úPgôpÖoækoArø Q¿yô l¿ðBKô

ôA úÞ QuA þéPø ÿBø|åpGpu nÒBÞ ôk òüA Bø|ûkAk þPýñìApãéýédO -4 pãðBìok oBÞ-9 QƒvÞpƒüpƒÞ úƒvuõƒì óApƒãzƒøôtƒƒK #
òKAs QhPüBK ,õýÞõO ok kõg QìBÚA óBìq ok )ëBu ok (oæk 90120 :ÝõÛc )ëBu ok (oæk 80150 :ÝõÛc QýGAnW úÞ lññÞ|þì BÎkA )|CareerCast|(
.QyAk QìBÚA ó@ ok ÿkçýì 1922 ëBu ok l¾ok 18 :ûly þñýG {ýK þéÓy lyo l¾ok 27 :ûly þñýG {ýK þéÓy lyo êìBÎ ô oõPÞBÖ lñ^ BG lðAõO|þì þéÓy pø
ûoBƒGok Bƒø|úƒPyõƒð|Qƒuk òƒüA ok òƒýƒPƒzƒñƒüA þOBýéíÎ RBÛýÛdOpãéýédO -3 óBÛÛdì òüA æBc .kõy ÿpýâûqAlðA Àhzì
.QuA ûkpÞ þüBø|úý¾õO òPvüq kBy þãðõã^ )ëBu ok (oæk 78630 :ÝõÛc oArÖA ïpð xlñùì -8 AlýK Býðk êÓy òüpPùG ókpÞAlýK ÿApG þyôo
óõ^ QýHvð úüpËð ÜèBg úÞ ûly úP×â l¾ok 30 :ûly þñýG {ýK þéÓy lyo )ëBu ok (oæk 100690 :ÝõÛc
ivð òüA ïBÏðA ÿBW úG ,úPyAlð {øApíø ëõK l¾ok 17 :ûly þñýG {ýK þéÓy lyo !lðA|ûkpÞ
ûkAk õýÞõO ok êPø óBuo|úìBð àü úG Ao þÇg RBÎçÆA qA ûkB×PuA BG úvuõì òüA òýÛÛdì
óAlýÂBüo -7 Qvüôk pãük ÐGBñì ô Bßüpì@ oBÞ ûoAkA ÿoBì@
.QuA )ëBu ok (oæk 111100 :ÝõÛc ÿlñG úHOo Ao oõzƒÞ òƒüA ok ëõƒíƒÏƒì êƒÓƒy
ûrüBW þâqBO úG úÞ òýPzñüA ,óBìq óBíø ok l¾ok 21 :ûly þñýG {ýK þéÓy lyo óõ^ þéìAõÎ ÿlñƒG úƒHƒOo òƒüA ok .lƒðA|ûkpƒÞ
kõG úP×â óBuo|úìBð úG ,kõG ûkpG Ao àürýÖ êGõð þÆ êÓy oBËPðA koõì lyo ,lì@ok òýãðBƒýƒì
ÿApG nÒBÞ åpGôk òüA lyBG wðBy|}õg pâA QýèBÏÖ óArýì ,QGBÚo eÇu ,ûlñü@ ëBu lñ^
ôk òüA qA þßü ÿôo pG.ly lñøAõg lñíyqoA ôA óArýì ô þPyAlùG Rç߃zƒì ,þƒíƒvƒW ÿBƒø
úG þGBýPuk úÞ ûlƒy kBƒùñzýK nƒÒBƒÞ úƒâpƒG
ÿkBy ûlññÞ òýíÃO BìArèA RlìlñéG ÿBøôqo@ .lðA|úPÖpâ oApÚ þuopG koõì xpPuA
îýP×âpOæBG úÞ þéìAõÎ úG úWõO BG îýO òüA
.Qvýð „òüpOpGqA BO ûkô ûkpÞ òýýÏO Ao êÓypøqBýPìA
:úPyõð ëôA úâpG ÿôo pG òýPzñüA RpHè@
ok Ao ÿpPzýG ÿkBy úðBÏÂBg ô ïAo@ þâlðq" .lðA|ûkpÞ þÖpÏì Ao Bùð@
ÿApG õWô|QvW qA pK þâlðq àü BG úvüBÛì ok QvÞpüpÞ îýO ÿBÃÎAqA äñývÞ êüBÞ
ûApƒíø úƒG þƒíDAk ÿoApƒƒÚ|þƒƒG ô QƒƒýƒÛƒÖõƒƒì oBùÊA ûkAk ïBXðA þu þG óA þu BG úÞ þüõãP×â
åpGpu ôk òüA ûly úPgôpƒÖ QƒíƒýƒÚ".koAk úÞ løk|þì óBzð ÿlñG úHOo òƒüA úƒÞ úƒPƒyAk
þWApc óBâlññÞoArâpG úÞ ûkõG ÿrý^qApOæBG êÓy úG ólýuo ÿApG þøBãzðAk Rçý¿ƒdƒO
îùì þéìBÎ æBG lì@ok BG ô lyo ëBc ok ÿBø
.lðA|úPyAk Ao ó@oBËPðA ok ÿpPíÞ pýSBO úPynâ úG QHvð BƒìA ,QƒuA
}ôpÖ úG oæk oArø 240 úÞ ïôk úâpG ÿôo pG
òPvðAõO ,òPuAõƒg" :ûlƒy úƒPƒyõƒð ,lƒýƒuo .koAk kApÖA þéÓy QýÛÖõì
ûApíø ôo þXük ok Bì BG 10 NBO òüA ok ô úìAkA ok
".QuA 2017 ëBu ÿBø êÓy òüpPùG qA BO ûk BG BO lýyBG
úPyõð Quk ôk òüA qA þßü óAoAlƒüpƒg
xBñyBð úPuAõg úÞ ûkõG þüBKôoA àü òýPzñüA .lüõy Bñy@
ôk òüA ûlñyôpÖ úÞ kõy|þì úP×â.lðBíG þÚBG
þßyrK RBìlgpülì -2 ûBãzðAk kBPuA -6
.kõG êPø óBuo|úìBð ûkAqpøAõg ,úâpG )ëBu ok (oæk 94500 :ÝõÛc )ëBu ok (oæk 72470 :ÝõÛc
l¾ok 17 :ûly þñýG {ýK þéÓy lyo l¾ok 13 :ûly þñýG {ýK þéÓy lyo

xBñyoBì@-1 oBP×â ,óBGq ô oBP×â þuBƒñƒy Iƒýƒu@ -10
)ëBu ok (oæk 80110 :ÝõÛc pâ|óBìok
l¾ok 34 :ûly þñýG {ýK þéÓy lyo
)ëBu ok ( oæk 73410 :ÝõÛc
l¾ok 21 :ûly þñýG {ýK þéÓy lyo

28

www.TEHRANMAGAZINE.com kpÞ{üBìq@BíýK ûoBÚ àyõìôk úýuôo

ûBì 5qA lÏG óq 2 RBXð )ÿkpHøAo ÿBø òßÖA IíG BG( oAlèBG àyõì lðôpÖ lñ^ ô BíýK ûoBÚ àyõì ôk úýuôo #
xõðBýÚAok þðAkpâpu .kpÞ{üBìq@

RBXð xõðBýÚA ÿôo þðAkpâpu ûBì YñKqA lÏG ïBXðApuõèõèõðõø êøA þüBßüpì@óqôk # úHñzXƒñƒK qôo úƒýƒuôo ÑBƒÖk RoAqô
.lñPÖBü òüA eévì ÿBøôpýð :kpƒÞ ïçƒÎA úƒPƒynƒâ
ÿAõÚ ô þüBüok ô þüAõø ,þñýƒìq( oõƒzƒÞ
óq ôk ,)|Tasha Fuiaba|( >BGBüõÖ ByBO< ô )|Jennifer Appel |(>êKA p×ýñW< ïBXðA åorG {üBìq@ àü qôpìA )ÿA úPvø
AlýK RBXð ïAo@ xõðBýÚA ZAõìA óBýìok þðAkpâpu ûBì YñK qA lÏG óBzüBø|äu ûApíø úG þüBßüpì@
Bßüpì@þüAôBøòýGQÖBvìlñPyAkîýí¿OôkòüAúìBðpGÜHÆ,ÙApãéO}oArâxBuApG .lðkpÞ .lðkAk
,ûlzð ïçÎA {ýK qA {üBìqo òüA Ùlø
úýuôo þßyõì ÿBøôpýð þâkBì@ {ƒüBƒìq@
{Ûð BG oõzÞ òüA ÿA úPvø pLu úƒÞ kõƒG

.lñøk þì êýßzO Ao þâlðoAkqBG
ïBÛì àü qA êÛð úG wÞBÖpPñüA ÿoArâpHg
ÿBíýK ûoBÚ àyõì lðôpÖ àü qôpìA úýuôo ÿkpHøAo ÿBø àyõì ÿôpýð :Qyõð úýuôo ÑBÖk RoAqô
úG àyõì òüA.kpÞ JBOpK )úýuôo JpÒ ëBíy ok( àvPvéK þìBËð þüBÃÖ ûBãüBK qA Ao ëõKõO
qôpìA .kpÞQGB¾Aþ^õýéÞ{hGþßükrðokBßOB`ìBÞûpürWúHyokAoõÞþìBËðóAlýì
JpÒ ëBíy ok rPðoBG ÿBüok ok úýuôo þíOA þüBüokpüq àü qA pãük ÿBíýK ûoBÚ àyõì àü òýñ`íø
.kpÞ QGB¾A þÂpÖ Ùlø úG úÞ ly JBOpK BßOB`ìBÞ ok AoõÞ þìBËð óAlýì úG oõzÞ òüA
lñ^qArýð 3 ïA 22-ØèõKõOô xA.ïA95-ØèõKõO ,160-ØèõKõOqAôpKoôk ÿBø òßÖA IíG
þìBËð ÿBø óAlýì ok ûly òýýÏO ÙAløA oAlèBG ÿBø àyõì BG ô ûlì@ok qAôpK úG úýuôo ûBâkôpÖ
.lðkAk oApÚ Ùlø Ao óBPvÚArÚ ok þìBËð ÿA ûkôldì ô BPÞpO ,þìõÞ ,ÿõHíK ,AoõÞ

óApùO Q×ð ûBãzüæBK Üüpcok úPzÞ6

ÿBølcAôqA þßüok ÿqõu {O@ÑõÚôpSApG :kpÞïçÎA ÿo óBPupùy ûtüôoAlðBìpÖ #
ïôl¿ì p×ð 2 ô úPzÞÐíPXì òüA ÿBø òývñßO ô óBulñùì qA p×ð 6 ,óApùO Q×ð ûBãzüæBK
.lðly
RBýDrW ûoBGok >oõK þèBíW úéèA QüAlø<
úSkBc òüA :QyAk oBùÊA úSkBƒc òƒüA ÑõƒÚô
qA þßü ok úÏíW qôpìA p¿Î ÿqõƒu {ƒO@
ÿôo ûBãzüæBK òüA pýíÏO Quk ok ÿBølcAô
oB^k {hG òüA ,þP×ð kAõì Qzð pSA pG ô kAk
.ly ÿqõu {O@
þèAõc ÿqõu {O@ òüA úßñüA óBýG BG ÿô
óõñÞA :kôrÖA ,ly }oArâ pùÊqAlÏG 16 QÎBu
ok ô QuA ûly oBùì ûBãzüæBK ok ÿqõu {O@
îâ BìA lñƒñƒÞ þƒÆ Ao þƒPƒýƒøBƒO ô .îýPvø úSkBc ÑõÚô êéÎ þuopG ëBc
þðAkpâpu ûBì YñK qA lÏG.lƒðlƒy
ôk òüA ÜüBÚ ïBWApu xõðBýÚA ÿôo :QyAk oBùÊA ô QvðAlð úWõO êGBÚ Ao ÿqõu {O@ òüA qA þyBð þèBì RoBvg ÿo ûtüô oAlðBìpÖ
ÿpýãýøBì ÜüBƒÚ àƒü ȃuõƒO óq oApÚ òýìq eÇu qA þüæBG ÑB×OoA ok þøBãzüæBK lcAô òüA pýíÏO òýc ok úÞ þðBvÞ RBXð óBßìA
koBƒâ úƒG ô þƒüBƒuBƒñƒy þƒðAõƒüBƒO .lðA ûly êÛPñì þðBìok rÞApì úG þãPgõu êýèk úG rýð úSkBc ïôl¿ì 2 ô QyAlð kõWô ,lñPyAk
Bßüpì@ þƒüBƒüok ÿôpƒýð þƒécBƒu {O@ :QyAkoBùÊA BðpüA BGõâô Q×âok óApùO Q×ð ûBãzüæBKok ëõEvì àü ëBc òýíøok
ÜüBÚ ÐƒÚAô ok .lƒyûkAkÑçÆA
JõñW þéüBì 900 ok óq ôk òƒüA .QuA ûly oBùì êìBÞ oõÆ úG óõñÞA ,kAk jo óApùO ûBãzüæBK ok qôpìA p¿Î úÞ ÿqõu
BìA ûkAk ûBãzüæBK pýÇÛO lcAô ok úSkBc æBíPcA : QyAk óBýG rýð úSkBc òüA QéÎ ûoBGok ÿô
.QyAk oApÚ òKAs þÚpy
êýèk BG úǃGAo ok óq ôk òƒüA .îýPvø þuopG ëBc ok úSkBc þé¾A QéÎ ókpÞ Àhzì ÿApG
ûBì YñK òüA þÆ óBzðlƒðBƒì ûlƒðq þéì QÞpy êìBÎpülì ô Q×ð püqô óôBÏì ÿkBG@ ÝkB¾ BÂpýéÎ óõñÞA :QyAk oBùÊA ÿô
ûBƒãPuk àƒü kõƒWô úƒÞ lƒñPƒ×ƒâ úPÖBü oõÃc ûBãzüæBK ok úSkBc ÑõÚô QéÎ þuopG ÿApG þP×ð ÿBø ûkoô@pÖ {hK ô {üæBK
ÿAnÒ ûpýgm ÐHñì ô J@ úý׃¿ƒO
ûkõG Bùð@RBXð êìBÎ þÖBÞ àzg .QuA
qA lÏG ,QuA ÐÚAô QhPüBK JõñWok úÞ óApùO Q×ð ûBãzüæBK ÿBølcAô qA þßü pýÇÛO ZpG
.QuA
.lñPgBG óBW p×ð 6 úSkBc òüA pSA ok ô ly Üüpc oB^k úÏíW pùÊ
BüoõK ,þGAoAk kBXu , óApùO ûBãzüæBK p¿Î ÿqõu {O@ úSkBc ok , Bø }oArâ xBuA pG
.lðkAk Quk qA Ao kõg óBW þüBgõÞ QíÏð ô ÿpýìA îÊBÞ ,þüAqpýì oBzÖA ,þGAoAk òvdì ,þGAoAk

29

óApùO úéXì

Bø áoBK þgpGok óBãüAo QðpPñüA

QuA ûly UÎBG ÑõÂõì òýíø ô óApâþéýg îø ô QuA lñÞþéýg îø BGõÞok QðpPñü|A #
.kõy ïBXðA BðAôBø ÿoAkpùy ÿõuqA þHèBW ïAlÚA

pPzýG ô lðA ûly rùXì QðpPñüA úG þìõíÎ ÿBø|áoBK qA þgpG {ýK QÚô lñ^ qA BGõÞ ok |
BO lðA|û|koô@ ÿôo þìõíÎ ÿBø|áoBK úG ,lñPvø ïôpdì þ¿hy QðpPñüA qA óBñ`íø úÞ óAlðôpùy

.lññÞ ûkB×PuA óBßìA òüA qA lñðAõPG

RõGBO óôok QuõLøBýu àü wHc

oõPßüô< ïAlÚA òüAqA ûlypzPñì MýéÞok ÿBÃÖ ok ïAlÚA òüA pƒüôBƒ¿O oBƒzPðA qA lƒÏG .kpÞ ïõßdì êPÚ úG lülùO ô QümA úG qôBXO qA wK úÞ þPuõKlý×u ôk #
þðBGpÚ )|Victor Mlothshwa|(>AõzOõéì ok ïAlÚA òüA úG QHvð Ao Rp×ð qA þWõì ÿqBXì úG >óõvßW õEƒO< ô >órƒüõƒPƒuôA îéüô< àü êgAkoôq úG Ao ÿô ,QuõK ûBýu kpì àü
ÿApG ÿoAqô úüpâô xBíPèA ëBcok úSkBc òüA ïõßdì óAlðq úG lðkõG ûkpÞ wHc RõGBO
.QgAlðA ûAo úG oõzÞ puApu .lðly ïõßdì óAlðq ëBu 14 ô 11 úG IýOpO
.kõy|þì ûlük {ðBW RBXð úÞ QupKkAtð QuõKlý×uôk òüA úíÞBdì .lðly
ôA QuõKlý×u óAkpì úÞ QuA þèBc ok òüA kõy oArâpG êHÚ úP×ø úƒHƒñƒyôk qôo kõƒG oApƒÚ þGõñW ÿBÛüpÖ@ åoõHèlýì ok þƒøBƒâkAk
lñøAõg {O@ RõGBO êgAk úÞ lññÞ|þì lülùO Ao .ly oArâpG åoõHèlýì þèBÎ ûBâkAk ok )úÏíW( àü oôq úG úÞ þPuõKlý×u qoôBzÞ ôk ÿApG
óAqoôBzÞ úÞ ,kpì ôk òüA ÐÖAlì ÿçÞô pâA àü êgAk Ao oõzÞ òüA QuõK|ûBýu lðôpƒùy
.kq qA Bùð@ úÞ lðkõG þÎlì ,lñPvø QuõKlý׃u ïõßdì óAlðq ëBu 14ô 11 úG lðkõG ûkpÞ RõGBO
qA úøk lñ^ Qynâ BG ÜýíÎ ÿkAtð ÿpGApGBð BìA lñPvø ؃uBƒPƒì kõƒg RBƒìAlƒÚA IƒÚAõƒÎ
ok QuõKlý׃u lƒüBƒOoBƒK@ Qƒìõƒßƒc óBƒüBƒK .kpÞ
.kpÞ ko Ao BÎkA òüA óBPukAk ôk òüA ûBâkAk ,ûpürXèA }oArâ xBuA pG
.koAk úìAkA óBñ`íø þGõñW ÿBÛüpÖ@ ô kõG ûkAk jo 2016 RôAok úÞ úSkBc òüA ô oAq@ ,qôBXO ïBùOA úG Ao QuõKlý×u qoôBzÞ

}kõg ÿApG úÞ lì@ }kBü,kõG ûly pPùG {èBc lðBì þíð J@þGpùy, JApýì àü ókpì BG
.ûkpÞ þì þGApýìô ûkõG þíùì ïk@
þG@ þG qA pùy ïkpì:lýupK }pƒvƒíƒø qA
þì AlýK J@ óBìkõg úðBg ok ç¾A?lðA ûkpíð JAõƒW Ao þƒƒvƒÞpƒƒø ïBƒƒu.kõƒƒG ûkpƒƒÞ oõƒƒW þíùì ïk@kpÞþì pßÖ úÞkõG þGApýì #
aýø }BG òEíÇì:Q×âô lülñg }pvíø?kõy }õgô Alƒg BƒG óq JApƒýì pƒvíø.kAk þƒíð úÞ Bø úPynâ ok?kõG ú^ JApýì oBÞ.QuA
ÿA ûly Äüpì õO úÞ þHy óA qA. ûkBP×ýð þÚB×OA þì }pøõƒy úƒG ûBƒâ þƒGô ûBƒâ.kõƒG þƒÚçgA úG J@îývÛOoBÞ,QyAlð kõWô J@þzÞúèõè
pG.úPÖpâ ûlùÎ úG Ao J@ îývÛO pãük p×ð àü ÿA ûkBPÖA êýÖ ÕBìk qA pãì?QuApHg ú^:Q×â úðBgkôo J©@JApýì....kõG Bø JApýì ÿ ûlùÎ
Qvø îø ÝçgA }õgô ôo ûlñg õO Ùçg qBýð koõì J@.ÿpýâ þì Ao Rkõg úíø òüA úÞ J@ QÎBu àüçTì .kpÞ þì ÿlñG îývÛO Ao
úÞ JApýì,lƒñPvø þƒÂAo þƒéýg ôA qA ïkpƒìô õO QÚô ó@.lPupÖ þì óBíu@ qA Alg Ao ïkpì àüôkBPupÖ þì æBG úédì ÙpÆ úG Ao úðBgkôo
Ao }pu,ûkõHð îùì îø BøolÚ ó@}oBÞ lýíùÖ úÞÿpýâþìAoRkõgúíøòüA}AîývÛOÿApG úédì úðBgkôo úG Ao úðBgkôo J@ îø QÎBƒu
ûkpÞ ÿoBPÖo lG ïkpì BG úÞ òüA qAô kpG ÙBdè püq ?ú^ þíùì oBÞ JApýì oBÞ.kpÞ þì pƒüApƒu òƒýüBƒK
|.lýzÞ QèBXg JApýì}õâBìA....}BGõg}õgîÞàü lðAõPð ÿpãük úƒÞ kõƒHð BƒøoBƒÞ ó@ qA BƒìA.kõƒG
QýíøA þG lñøAõhG QÚôpø lÏG úG ó@ qA JAõW ok úzýíøôkõHð oBßølG Bø Ùpc òüA úG Ao }kõg olÛð@ Bì ú¿Ú JApýì.løk {ìBXðA
lñüõãG Bü lññÞ kryõâ Ao Bø ïBÛìô BøoBÞ ókõG ïk@ú^ òì þíùÖ þíð æBc:Q×â þì }pvíø qôo àüpâA kpÞ þì pßÖ úÞ QvðAk þì îùì
þvÞ úzýíø ô lðBì þíð òýìq ÿoBÞ aýø úÞ JAõg úÞ ÿkok îßy.ly çPHì ÿA úPgBñy Bð þG@ þG qA pùy ïkpìô ïkpì þPÚô.îPvø þíùì qA ïkpì úíø,{ßG oBÞ qA Quk ô kõy Äüpì
óBGq úG Ao êTì òüA koAk kõWô ó@ ókAk úìAkA ÿApG úßñüA úG lupG ú^.kõG úPÖpâ {ðBízƒ^ qA Ao
pùy JApýì àü åpì BG(:lñüõâ þìô lðoô@þì úðBgkôo puô pùy ZoBg úG lðAõPG JApýì ÿBÚ@ | |.þðAkþìApìolÚ,lðlyáçø .lðpýíýì þãñzO
þÞlðA úÞoBG àü .kqAkpLG J @© îývÛO úGôkôpG kok îßy úG JApýì JBñWoBâqôo ÿBÃÚqA | þßPuk ô pPÖk }kõg ÿApG JBvc òüA
| )lðBì þíð J@ þG
30

www.TEHRANMAGAZINE.com

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk ÿAoAkoõKBãñu óAlðôpùy
oôBzì ô xBñzðAôo lñPvø Býðkok úìBðonâòüpO|ÿõÚ
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |15 BG
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA :ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk
qpìokArüôòPÖpâBGBüArüôngAóôlGoõzÞ36 ÈuõO úÞ}oArâòüpO|ûqBO xBuApG#
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | ,úƒýÞpƒO.lƒññÞ RpƒÖBƒvì ,BƒøoõƒƒzƒÞ ÿkôoô úƒƒƒìBƒƒƒðonƒƒƒâ þƒƒƒðBƒƒƒùƒW ÀƒƒƒƒgBƒƒƒƒy
qA çDôrðô ô ÿrèBì ,óBPvƒWpƒâ ,óBƒPƒvƒñƒìoA ,ûlƒƒƒy úƒƒƒDAoA )|Passport Index| (
ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ þðApüA úìBðonâ óBâlðoAk úÞ lñPvø þüBøoõzÞ òPyAk BG ÿoõKBãñu úìBðonâ óBâlðoAk
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì .lññÞp×uBùð@úGlñðAõO|þìÜüpÆòüAúG lñðAõO|þì óBùW ok úìBðonâ òüpO|ÿõƒÚ

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ úìBðonâ óBâlðoAk úÞ þüBøoõzÞ pãük qA Arüô òPÖpâBG Bü Arüô òPÖpâúG qBýð óôlG
kAlÏO òüpPzýG úG ÿkôoô ÿkBHìok
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 .lññÞp×u BøoõzÞ
úÞ þüBøoõzÞ kAlÏO xBuA òüA pG
þÆ úG qBýð óôlG ÿoõKBãñu óAlðôpùy
Bùð@ úG lñðAõO|þì Arüô ngA êcApì ókpÞ
.QuA oõzÞ 159 úG lðõy koAô
oõzÞ àü úÞ QƒuA ÿoBƒG òƒýèôA òƒüA
úìBðonâ òüpO|ÿõÚ ûlðoAk óAõñÎ þüBýu@
.QuA ûkpÞ kõg ó@ qA Ao óBùW
ok ëçÛPuA IvÞ óBìq qA oõKBãñu
kõg úìBðonâ RolÚ ,ÿkçýì 1965 ëBu
,lülW ÿlñG|úHOo ok.QuA ûkAk {üApÖA Ao
óBßìA BG ïôk þðBíè@ úìBðonâ óBƒâlƒðoAk
ïôk úHOo oõzÞ 158 úƒG Arƒüô þƒG kôoô
.lñPvø AoAk Ao þðBùW
ûpƒÞ ô lƒDõƒu ÿBƒøoõƒzÞ úìBðonâ
ó@ qA Ao ïõu úHOo ápPzì oõÇG þGõƒñW
Bßüpì@ ô BƒýðBƒPüpƒG .lðA|ûkpÞkõg
ÿBø|úHOo IýOpO úG ÿlñG|úHOo òüA ok
ÿBø|úƒìBƒðonƒâ òüpO|ÿõÚ îzy ô ïoBù^
.lðA|ûkAk ÁB¿PgA kõg úG Ao Býðk
ok Arƒüô òƒPÖpƒâ óôlƒG lƒñðAõƒO|þƒƒì þƒƒðApƒƒüA ok óBPvðBÓÖA úìBðonâ ÿlñG úHOo òƒüA ok
úG óAõO|þì lññÞ p׃u Bƒùƒð@ úƒG )óApƒüA(AlƒHƒì ô koAk oApƒÚ )ïoBƒù^ ô kõƒð( Qƒvýè ÿBƒùPðA
úñýâ ,þOõHýW ,oõìõÞ ,koô MýÞ ,ZõHƒìBƒÞ BG Bü Arüô ngA óôlG lñðAõO|þƒì ó@ óBƒâlƒðoAk
,àýHìAqõì,þðBPüoõì,xõDæ,óBüõâ,õDBvýG oõzÞ 22 úG ÈÛÖ ÿkôoô ÿkBHìok Arüô òPÖpâ
.kpÞ ûoByA BýðArðBO ô þèBìõu .lðõy koAô
ÿA|údüæ óBPvGp¾ Qèôk , 2017 RôA ok ok Ao îùð ô kBPzø ûBãüBW þðApüA úìBðonâ
þðApüAóAlðôpùyó@xBuApGúÞkpÞIüõ¿OAo |úìBðonâ Bü ÿpGApG }qoAô koAk ÿlñG úHOo òüA
þPvüoõO ÿArüô òPÖpâ úG qBýð óôlG lñðAõO|þì .koAkBßðæ|ÿpuôëBLð,óAkõuÿBøoõzÞ
.lññÞp×uó@úG úG lñðAõO|þì þðApüA óAlðôpùy xBuA òüApG
31

úéýuô þé¾A QýøBì lñðAõO|þíðô ûkpÞ Rõßu óApùO úéXì
òüA ÿpHøo .lðqBu Àhzƒì Ao ûlƒy ؃zƒÞ 2011 ëBuok ,ÿlDõu JBü|YñâîýO àü #
åpƒƒGlƒƒñƒýƒè pƒƒPƒýƒK ûlƒƒùƒÎ pƒƒG QƒƒüoõƒƒìBƒƒì ÿBø J@ÝBíÎA ok IüpÒ ô IýXÎ þy àü BG
oBƒƒýƒPƒƒuk ô kõƒƒƒG )|Peter Lindberg|( þüBÃÖ úñý×u àü .lðkoõgpG àýPèBG ÿBüok
åpHuA wýðk rýð QüoõìBì òüA þOBƒÛƒýƒÛƒdƒO ûly koô@pG ëBu 1400 ó@QìlÚ úÞqõìpì

.koAkïBð)|Dennis Asberg|( !QuA
IýXÎ ÙBzPÞA òüA ûoBGok åpHuA wýðk Bü@?îýuBñy|þì Ao òýìq ûoBýu ûqAlðA ú^ BO |
ÿBøkAlüôo BG ÜGBÇì «BÛýÚk ûoBýu òüA úPynâ
:lüõâ|þì IüpÒô lñ^ pø ?QuA þhüoBO IPÞ ok ûly úPyõƒð
BXñüAok Bì úÞ îPvø òEíÇì l¾ok 100 òì Bü ô BøkAlüôo þÃÏG BG koõgpG ,oBG àü QÚô

úèBu1400 QìlÚ BG àýPèBG ÿBüokokqõìpì þüBÃÖ úñý×u àü ØzÞ

oBÞ ô pu ûtüô ô kpÖ úG p¿dñì «çìBÞ rý^ àü BG þK ok Ao RBÏüBy qA þíýËÎ Zõì ,IüpƒÒ ô |úPgBu úWô aýø úG ô koAk þüBÃÖ ÿBø|úñý×u òüA BG Ao Bì ,þðBPuBG ÿBø|ûqBu qA þgpG ØzÞ
!îüoAk òPÖpâ RõÚ úG óAõO|þì óBð@ úéíW qA úÞ QyAk !Qvýð QÏýHÆ þðBvÞ ú^ ,BìqA {ýK :lñÞ|þìôo úGôo {upK
QøBHy òýñ`íøô þñýìqpüq ÿBýðk ÿBø|úðBvÖA óBìkpì Bü@ ?lðA|ûkpÞ|þì þðAo|îßc ûoBýu òüA pG
ÿBüok qA úÛÇñì òüA ok óB¾AõÒ QüoõìBì äñW ok óõßèBÖ ïõýðõýéýì úñý×u úG ,úéýuô òüA úñý×u úG ïõuõì úéýuô òüA ØzÞ óBìq qA óBvßü Bì þƒéÏÖ RAoõƒ¿O BƒG ,óBƒPuBƒG lƒùÎ
lñíyqoA ÿBø|úñýXñâ ÙBzPÞA Ùlø BG ,àýPèBG ô RBÏüBy , àýPèBG ÿBüok ok qõìpì þüBÃÖ úÞ lñPvø þOæAõu úéíW qA Bø|òüA ?lðA|ûkõƒG
{ýK úìBðpG BG ÜGBÇì rý^ úíø .ly|þì ëBHðk .kpÞ ûoByA óBâoBPu ûkBPÖA ûAo úG ó@ koõìok ÿoBývG ÿBø|þðq|úðBíâ ;QuA oAõyk ô ûlý`ýK ÿpìA óBð@ úƒG iƒuBƒK
qA þ¾Bg ÜíÎ ok óB¾AõÒ úßñüA BO QÖo|þì ØzÞ ÿApG ,îýO òüA ÿBÃÎA úÞ þèBc ok àƒü ЃÚAô ok ,IƒýXÎ þƒy òƒüA Bƒü@ .QƒuA ÿBüok ok qõìpì þüBƒÃÖ úƒñý×u àƒü ؃zÞ
þßýðôpPßèA êüBuô ÉBHOoA ÐÇÚ úWõƒPì ,J@ ô IýXÎ þy òüA koõì ok pO|ÜýÚk RBÎçÆA rýð ÿA|ûlÎ ?QuA þÏýHÆ áoBýu Bü ô äñvGBùy pãük þßü ,koAk úèBu 1400 þPìlÚ úÞ àýPèBG
ok þüBÃÖ úñý×u òüA ,óAløBy úP×â úG .lðly òýñ^ ÿpãük ûlÎ ,lðkõG ûkq|óBXýø IƒüpƒÒ qA þßü ,qõìpì úéýuô òüA úÞ lðoôBG òüA pƒG |úPynâ úG QHvð Ao Bì úÞ QuA þüBøkAlüôo qA
ÑB×OoA ô úPyAk ÅpÎ pPì 61 ,àýPèBG ÿBüok pÏÚ oBðõu ÿsõèõñßO QÚk ô ûlðAõg JnÞ Ao þüBÎkA RArýùXO Bü ô ÿqBð óBƒíƒè@ ÿBƒø|þƒüBƒüokpƒüq
þßvük oBPgBu .QuA ûkõG pPì 8 Akôlc ó@ òüpO|þé¾A ,ëBc òüA BG .lðkpG ëAõu pƒüq Ao ÿBüBÛG BG óõñÞAô ûkõG kpu äñW óBìq úG ÉõGpì .lñÞ|þì úÞõy óBì|ûoBýu
úÞ ûly IHu ,IüpÒ ô IýXÎ þy òüA êßy koAô ÿApG þøAo aýø úÞ QuA òüA kõWõì êßzì QýøBì qA ÜýÚk oõÆ úG qõñø .îýPvø ÙpÆ ó@ Ùlø BG úÞ ÿlDõu óBƒ¾AõƒÒ qA þƒøôpƒâ
ÿBø|ûlüA ,óBùW pƒuApƒu ok ïkpƒì qA ÿoBƒývG ,òüApGBñG .koAlð kõWô ÿréÖ úéýuô òüA úG óly ok þèô ;Qvýð Quk ok þOBÎçÆA úéýuô òüA ØzÞ BG ,lðkõG ûkq Büok ëk úG Yñâ ÙBzPÞA
úéíW qA úÞ lññÞ fpÇì ó@ koõì ok Ao þ×éPhì qA þðBPuBG órhì àü BG úÞ Qƒvýð Àƒhzì AlýK ÑçÆA ó@ kpÞoBÞ Bü QèB¾A qA lüBG ,ëBc pø ,àýPèBG ÿBüok ok qõìpì þüBÃÖ úñý×u àƒü
þüBüokpüq Büô pßýK|ëõÒ boBÚ úG óAõO|þì óBð@ BG úßñüA Bü ô îüoAk oBÞ ô pu çÆ ÿBø|úñýXñâ þðBìq ,óB¾AõÒ qA ûôpâ òüA !lðly ûkq|Q×ãy
,Bø|òüA pG ûôçÎ .kpÞ ûoBƒyA úƒýuôo ûlƒzíâ qA IüpÒ ô IýXÎ úéýuô òüA ,óBìq Qynâ !îýñÞ þìBíO ,lðlýuo þy òƒüA ÿpƒPì 200 úƒG úƒÞ
IýXÎ úéýuô òüA ,óBùW ïkpìqAp×ð Bø|óõýéýì 2011 þì ûBì ok oBG òýèôA ,úPgBñyBð þy òüA ZoBg xpPuk qA óBð@ RArýùXO ô Bø|ûBãPuk
QHvð þüBÃÖ RAkõWõì ûlðpK JBƒÛzG úƒG Ao .QuA ûly pK Büok püq RBGõuo ô úWkõG óAlƒÛƒÖ êƒýƒèk úƒG þƒèô lƒy ؃zƒÞ òüA êüBíy ô êßy qA óB¾AõÒ Øý¾õO ô ly
ok qõìpì þüBÃÖ úñý×u òüA ØzÞ óBìq qA Ao ÿpãük îýO lñPvðAõPð Bø|ó@ ,lG ÿlñG|óBƒìq ô RBÏüBy ok ÝpƒÒ Ao ÿpƒHg ЃGBƒñì ,úƒéýuô
!Qvýð IýXÎ îø óAlñ^ úÞ lðA|ûkAk konâ|þì ëBu 6qA {ýG ,óõñÞBO àýPèBG ÿBüok þy òüA .lðpHG úÛÇñì òüA úG ÙBzƒPƒÞA ÿApƒG
óAõñÎ úG )|Steve Weiner|(pñüôõýPuA òüA kpÞoBÞ koõì ok ÿA|ûlüA aƒýø óBƒñ`íø ô úñý×u àü úG ÿoBývG QøBHy ,IüpÒô IýXÎ .kpÞ klÏPì ÿBø|þðq|úðBíâ
òüA úÞ QuA lÛPÏì ,fpÇì xBñy òýìq àü ô óB¿¿hPì îø .koAlð kõWô IýXÎ úéýuô ÿpPì 200 ÜíÎ ok úÞ QyAk qõìpì þüBÃƒÖ òyôA< QüoõìBì ÿA|úÖpc óB¾AõÒ qA þßü
òüA úðlG .Qvýð QÏýHÆ úPgBu ,xBñyBð þy ÙBzPÞA òüA ûoBGok ,Büok ÝBíÎA óB¾AõÒ îø IýXÎ ÙBzPÞA òüA .ly ØzÞ àýPèBG ÿBüok óoõGoõø óB×PuA ïBð BG )|Ocean X|( >wßüA
òýñ^ ô ûkõƒG rƒéÖ wƒñW qA ,þƒüBƒÃÖ úƒñý×u Q×âûoBGòüAok,)|Stefan Hogerborn|(
êßy þÏýHÆ oõÆ úG úÞ QuA ëBdì ÿoBPgBu BG ,þÆBHOoA êüBuô ô Bø|òýGoôk qA þgpG úƒÞ
òüA úÞ Q×â lüBG IHu òülG .lyBG úƒPÖpƒâ oBÞqA IüpÒô IýXÎ þy òüA úG óly àükrð
Bü ô Bì ûoBýu qA þOAkõWõì ÈuõO BíýÛPvì ,ûqBu
:kpÞ oBùÊA ûoBG òüA ok ôA .lðkBPÖA|þì
!QuA ûly úPgBu RAoBýu pãük êƒýHÚ qA þƒßýðôpƒPßèA êƒüBƒƒuô þƒƒìBƒƒíƒO
kAlÏO úßñüA kõWô BG úÞ lýðAlG QuA IèBW þßükrð ok ,Bø|òýGoôk Bü ô ÿA|ûoAõøBì ÿBø|ò×éO
úPgBñyBð ûqBu òüA úG ÉõGpì püôB¿O qA ÿkBüq BG ,RArýùXO òüA .lðkBPÖA|þì oBÞ qA þy òüA
Bø|ó@ óBýì qA wßÎ àü BùñO ,lðõy|þì pzPñì úGô ûly òyôo AklXìoõÞnì þyqA ólyoôk
òßuA qA þüBíð , püõ¿O òƒüA .QƒuA |þƒÏÚAô
püBu ,ó@qA pýÒ úG ô QuA êHÚ ÿBø|ëBu ok oBðõu .lðkAk|þì úìAkA kõg oBÞ úG ÿkBÎ QèBc
püõ¿O òýíø ok .lñPvø þÏÚAôpýÒ püôBƒ¿O BG úÇGAo ok îýO òüA ÿBÃÎA ,òüA pG ûôçÎ
þGõg úG ûqBu òüA IüpÒ ô IýXÎ oBPgBu ,rýð ày óôlG Ao ó@ ,lðA|ûlük Büok pÏÚ ok úÞ ÿrý^
Bø|ó@ !lñøk|þì QHvð þñýìqpýÒ þy àƒü úƒG
.QuA Àhzì úG rýð ÿpPì 300 ko àü úÞ lðA|úP×â òýñ`íø
ØzÞ óBìq qA ëBu òülñ^ úßð@ kõWô BG ûly òùK Büok pPvGokoAk|Iýy ÿpývì óAõñÎ
àýPèBG ÿBüok ok qõìpì þüBƒÃÖ úƒñý×u òƒüA ok úÞ þðB¾AõÒ .kõy|þì îPgoõÞnì þy úG úÞ
ok ó@koõìok þÏÇÚ þOBÎçÆAqõñø ,konâ|þì àýPèBG ÿBüok ÝBíÎA ok ,QüoõìBì òüA ëõÆ
QýøBì ØzÞ ÿApG Bø|}çO ô Qƒvýð Qƒuk äñu àü BG úÞ lðkpÞ|þìoõ¿O AlPGAok ,lðkõG
úP×â BìA .lñPvø ÙpÆ þÏýHÆ ÿA|ûqBu Bü îýËÎ
.koAk úìAkA óBñ`íø ó@ þÏÚAô úG ÿA|ûtüô QøBHy ,xBñyBð þy òüA úÞ kõy|þì

32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

úÞþyqoô ,xõKBPgA BG þPzÞ
QuA ûly }õìApÖ

ly óBPvGpÎ lðôpùy Bíuo úÞþOBGôo ,BýÖõu

ôk ,}qoô òƒüA þƒüBƒßüpƒì@ úƒƒhƒvƒð ok ëBu ok oBùG ÿBøqôo qA þßü eH¾ ok # þÎBíPWA ÿBø úßHy óApGoBÞ îz^ qA òƒüA ô RBGôo àƒü úƒG ÿkõƒÏu óBƒPvGpƒÎ #
ô þ¾AõÒ xBHè BG :QyAk kõWô ÿlñG|úPƒuk ok þ^ByBíO oArø 5 qA {ýG ÿkçýì 1963 .lðBíð óBùñK oBG òýPvhð òüA .QuA ûkpÞBÇÎA ÿlðôpùy
xBHè BG úÞ þƒøôpƒâ .þƒ¾AõƒÒ xBƒHƒè óôlƒG qôoBð BìõÞBO þßükrð ok lðBu ûsõK êcBu ûkAk ÿlðôpùy RBGôo àü úƒG úƒÞ QƒuA
pGApG ôk óByqBýPìA ,lñPÖo þì J@püq úG þ¾AõÒ BO lðkõG ûly ÐíW îø kpâòPãñyAô QèBüA ok QÖBüok þPcAo ô QƒÎpƒu òƒüA pƒG ûôçÎ QuA þíðBg þðBPvGpÎ RBGôo òüA .kõy|þì
kõG òüA îø {éýèk .ly þì úHuBdì oõðBW óqô òüpO þƒðlƒük ô òƒüpƒO IƒýXÎ qA þƒßü IéW Ao ÿoBývG úWõO îø óBPvGpÎ ÿlðôpùy
Bø ó@ þv×ñO úèõè QvðAõO þì BK|Qzø ÿBøBK úÞ RBÛGBvì :lññÞ ûoBËð Ao iüoBO ÿBøkAlüôo .BýÖõu ïBð úG þìçuA JBXc óôlG
ÿpPzýG QHÚApì ,kBý¾ BO kõG ïqæô lñÞ ÐÇÚ Ao .kpÞ ok {ýKqôoôk kõGoApÚ BýÖõu
xõKBPgA úÞ BW ó@ qA úPHèA .lyBG úPyAk kõg qA !xõKBPgA BG þPzÞþðBìpùÚ äýè pøBì pýÒ óApâoBÞ ÿApG ÿkõÏu óBPvGpÎ ok wƒðApƒ×ñÞ" ÿBƒø|Qƒvzð qA þƒßü
ókpÞ kôldì ô òPÖpâ ,Qvýð þÞpdOpK óAõýc þíýO :kõG óBu@ oBývG }qoô òüA óõðBÚ þðõðBÚ lññÞ|þì oBÞ oõzÞ òüA ok úÞ þWoBg "þO@ ÿBø|ÿoAnâ|úüBìpuokoBßPGA
þíð oBíy úG ÿoAõyk óAlñ^ oBÞ ó@ ÿBƒøBƒK ÿpPì 15 BO 10 ÜíÎ úG lüBG ÁAõÒ úu qA êßzPì óõðBÚ òüA ÜHÆ pG .QèB×Þ ïBËð ïBð úG koAk kõWô {ýK BìA ,lñÞ þðApñhu ÅBüo ok
pÇg râpø îø }qoô òüA ,úƒXýPð ok .QƒÖo úG ô úPÖpâ Ao xõKBPgA àü ô lñPÖo þì Büok þüBìpÖoBÞ ê×ßO QdO lüBG þWoBg óApâoBÞ qBÒ@ Ao kõg ÿBùPHdƒ¾ úƒßƒð@ qA
òüpO åorG úÞ þøôpâpø .lðoô@þì J@eÇu úÞ Qƒ×ƒâ úƒvƒéW ÿpƒXƒì ,lƒñƒÞ
.QyAlð ëBHðk úG þðBW ûlðpG ,lýzÞ þì óôpýG J@püq qA Ao xõKBPgA .lññÞ oBÞ óBPvGpÎ ok lñðAõPG BO lñyBG Bì" :lñÞ ïçÎA Ao ÿpHg løAõg|þì
óqô ,þßzg eÇu úG óAõýc ókoô@ qA wK ûqBWA óôlG lñðAõO|þíð òýñ`íø kApÖA òüA òýèôA BýÖõu ,îülýíùÖ óæA òýíø
ëBíPcA ó@ qA lÏG ô ly þì ÿpýâ ûqAlðA ó@ .kõG úÛGBvì UÎBG óõðBÚ òüA .lññÞ ápO Ao oõzÞ BìpÖoBÞ ÿlƒðôpƒùƒy úƒÞ QƒƒuA þƒƒOBƒƒGôo
úG Bü ûlðAkpâqBƒG Bƒüok úƒG ûoBƒGôk úƒÞ QƒyAk BÎõíXì ,þðBùW RBÛGBvì ÿoArâpG qôook óApâoBÞ qA QuA ûly þƒøBƒýƒu oAqBƒG kBƒXƒüA ".QuA úPÖpâ óBPvGpÎ
ô úPhK QüBùðok Bü kõy AløA þédì ïõüoAõÞ@ þì ûlýzÞ óôpýG J@ ëk qA åorG xõKBPgA 25 ,lðA|ûkpÞ oApÖ óBzüBìpÖoBÞ Quk qA úÞ þWoBg QÞpy àü QgBu úÞ BýÖõu
,óBìq ó@ qA ûlðBì BW pG RAlñPvì xBuA pG .ly òüA .lññÞ ápO Ao oõzÞ òüA lñðAõO|þƒíƒð BƒìA
.ly þì ûkoõg ÿBø xõKBPgA ÿApG úÞ þðqô òƒüpƒO òƒýãñu ok Ao kõg píÎ þPc Bü pPzýG þgpG úÞ óApâoBÞ qA úÞ kAk iuBK þvýéãðA úG QuA þãñÞ äñø
qA kôq þéýg xõKBPgA BG òPÖpâ|þPzÞ úG úÚçÎ iüoBO.QuA ïpâõéýÞ 30 ,ûly QHS ûlyoBßy ܃c lƒñƒðAõƒO|þƒíƒð ,lƒðA|ûlƒðAonƒâ óBƒPƒvƒGpƒÎ óAõñÏG úÞ QuA Býðk ok þOBGôo òýPvhð úßñüA
pãük ,ÿkçýì 60 úøk ÈuAôA ok ô QÖo òýG úøk úG IýXÎ oBývG }qoô òüA ÿpýâ|êƒßy xBvcA ,kõy|þì úPgBñy Qýíuo úG lðôpùy
,1976 ëBu ok .QyAlð kõWô þyqoô òýñ^ .lðpýãG ÿlðôpùy
pG þñHì þíuo úýðBýG oôl¾ BG ,òPãñyAô QèBüA .kkpâ þì qBG ÿkçýì 1940 ÿoBXO ô þPÏñ¾ ûsôpK koAk l¿Ú óBPvGpÎ .lñÞ|þì ÿlñéGpu ô oBhPÖA
úG çíÎ ,xõKBPgA oAq@ Bü lý¾ ókõG þðõðBÚpýÒ BG ÿA úèBÛì úG Qvýð lG BPuAo òƒýíø ok oõzÞ òüA þGpÒ ëBíy ok ïõýð ïBð úG Ao þíýËÎ úƒG ÿlƒñíðAõƒO ô ÈévO BƒG BƒýÖõƒu wƒLu
>QuA òì þìpâpu xõKBPgA BG þPzÞ< óAõñÎ ÿA|úPvWpG oBývG {Ûð BùOBGôo ô lñÞ ÿqAlðA ûAo ô kAk iuBK Bø|RBGôo ûoBGok ØéPhì ÿBùèAõu
.lýzhG óBüBK }qoô òüA | úüpƒzð ok úƒÞ îƒýñÞ ûoBƒyA lñøAõg ÿoæk koBýéýì l¿ðBK ûsôpƒK òƒüA ok îéýÖ ok úÞ ÿoôpy ÿBùOBƒGôo ûoBƒGok þƒPƒÚô
ꃃüoô@ ok|Mechanix Illustrated ëAõu ôA qA lðA|ûly ûlýzÞ püõ¿O úG pðAolýéG
33 òüA ûlñvüõð .ly pzPñì ÿkçýì 1949 ëBƒu .QyAk lñyBG BùOBGôo óApãð lüBHð BùðBvðA úÞ Q×â ,ly
úG kõg p×u óBPuAk ,koBñì óõíéüô ,úèBÛì óçüA ÿkBüq Bü Bíy" :kpÞ úÖBÂA þgõy úG ô
îýËÎ xõKBPgA ókpÞ lý¾ ûõdð ô þPýøBO ÿkôõýèBø îéýÖ þéýg Bü lýðAõƒg|þƒì àƒuBƒì
ûkAk fpy þédì kBý¾ àü àíÞ úG Ao ÿA úTXèA
".lýñÞ|þì ByBíO
.koAk pPì 6‚7 ÿlñéG úG þüBøBK úÞ ok BýÖõu ÿBøõDlüô ô püôB¿O þPÚô BƒìA
}qoô ,kAlüôo òüA qA wK úøk àü qA pPíÞ ÿBø|UdG ,kBPÖA }kpâ úG þÎBíPWA ÿBø|úßHy
þGpÒ êcAõu ok xõKBPgA BG òPÖpƒâ|þƒPƒzƒÞ
ô óB¾AõÒ ô kpÞ AlýK ZAôo Bßüpì@ ûldPì QèBüA .QhýãðApG ÿkBüq
úG ,kõg þüBðAõOô RolÚ {üBíð ÿApG óAkBý¾ lüBG óBPvGpÎ ÉBÛð qA ÿoBƒýƒvƒG ok óBƒðq
þüBK|Qzø òüpOpßýK|ëõÒ ô úPÖo BùG@ ÝBíÎA òÞBìAô ÐìBXìokô lñyBG úPyAk êìBÞ JBXc
þì þßzg úG ô ûkpÞ lý¾ Ao lñPvðAõO þì úÞ lyBG óBzøApíø ïpdì kpì àü lüBGrýð þìõíÎ

.lðkoô@
þðBìpùÚ RBÛGBvì òýPvhð úÞ QuA þñP×â
ëBu pHìAõð ok þðAoBG qôo àü ok }qoô òüA
þ^ByBíO kAlÏO .ly oArâpG BìõÞBO ok 1957
.QuA ûly ïçÎA p×ð Qvüôk QGBÚo òüA ÿBø

óApùO úéXì

QÖo }ôpÖ úG lðõKoArø 126 àýðBPüBO ûlðBì BW|úG úìBð

ÝpÒ àýðBPüBO úƒÞ þƒðBƒìq ".kõƒGúƒWõƒO ".QuA ÿpãük óBvðA .lñÞ|þì ÿoô@ þPzÞok úÞþüBø|úìBð òüpg@qA þßü #
p×ð 1500 qA {ýG ûApíø úG óõuoõèBø oBßuA ,ly óõuoõèBø ÿBÚ@úÞ þüBø|þñýG {ýKqA þßü òüA ûlðoBãð ,óõuoõèBøoBßuA úG þWApc àü ok kõG ûly úPyõð àýðBPüBO
ÿBÚ@ pvíø.kAk Quk qA Ao kõg óBƒW pƒãƒük .QuõýLð QýÏÚAô úG râpø ,kõG ûkpÞ úìBð òüA ok Ao úìBð òüA kõG ÜÖõì ÿpWBO úÞ úìBð ÿkoõÞo ;QÖo }ôpÖ úG lðõKoArø 126 QíýÚ
ok úG îèBu óBW úƒSkBƒc òƒüA qA óõƒuoõƒèBƒø þGõg úG rý^ úíø pâA" :kõG úPyõð úÞ þüBW }pvíø ûApíø úG úƒÞ þƒèBƒc ok ÿBø|úƒìBƒð qA þƒßü }ôpƒÖ ÿApƒG þƒðBƒùW
.ly úPÖpâ J@ qA óõuoõèBø oBßuA lvW.kpG áoõüõýð koAô eH¾ úHñyoBù^ Bì ,kôpG {ýK ÿApG kõG àýðBPüBO þPzÞ pG oAõu
à^õÞ JBPÞ àü ÿBø|úÚoô ÿæ ok úìBð òüA ok Zôq òƒƒüA.Qƒƒyõƒƒð }okBƒƒƒì .àýðBPüBO
".îüõy|þì BýðBPüpG JõñW ok óõPLƒíƒùƒOôBƒu lðõKoArø 80 BOoArø 60 òýG úìBð òüA QíýÚ
.ly AlýK þHýW pâA þPc" :úP×â þWApc òüA ûlññÞoArâpG ô lðly àýðBPüBO þƒPƒzƒÞ oAõƒu
ÿpãük BýyA ,úìBð òüA rW úG þWApc òüA ok QýøBì pÆBg úG îø qBG ,kõG lý×u çìBÞ úìBð òüA ok óBy|úðBƒg úƒG lƒñƒPƒyAk lƒ¿ƒÚ .kõG ûly þñýG {ýK
}ôpÖ úG kõG àýðBPüBO óApÖBvì úG ÜéÏPì úÞ îø IèBW oBývG ó@ ú`hüoBO ô ÿoAnâ úðBzð ,nÒBÞ qA ûlðBì BW úG ûly úPgBñy úìBð BùñO òüA
ÜéÏPì lýéÞ úPuk àü BýyA òüA úéíW qA .QÖo .lðkpâqBG áoõüõýð åpGpƒu ô pƒùì úƒÞ QƒuA ûlƒy ÝpƒÒ þƒPzÞ
úG úÞ kõG þPzÞ òüA qA þzhG QìlhzýKpu úG Rlìok óõuoõèBø ÿBÚ@úÞ luo|þìpËð úG Ao úìBð òüA.QuA ûly QHS ó@ ÿæBG àýðBPüBO
{ÖApÆA Èýdì pýSBO QdO àýðBPüBO ok {PìBÚA qA úÞ þüBƒßüpƒì@ pƒWBƒO ,óõƒuoõƒèBƒø oBƒßuA
ôk .lyúPgôpÖlðõKoArø76QíýÚ }okBì ÿApG úìBð òüA ok úÞ Ap^ kõG úPÖpâ oApÚ ÿApG ,kõG àýðBPüBO ÙôpƒÏì þƒPzÞ óApƒÖBƒvì
24 îø àýðBPüBO þPzÞ qA ûlzð pzPñì püõ¿O êPø àü êTì ô åorG oBývG þPzÞ òüA" :úPyõð 13 iüoBO ok Ao úìBð òüA ôA.kõG úPyõð }okBì
koõgpGqA êHÚqôo àü þñÏü 1912 ëBu êüoô@
.QƒƒÖo }ôpƒƒÖ úƒƒƒG oæk oArƒƒƒø ."QuA úìBð òüA.Qyõð iü ûõÞ àü BG àýðBPüBO þPzÞ
BW úG úìBð ZApc koõìok pãük þƒƒéHƒÚ koõƒƒÞo lñíOôpS ûoBGok òýñ`íø úƒìBƒð òƒüA ok ôA úG ,kõy þì ûlük ó@pG Büok J@ ÿBø|úßè oBS@ úÞ
pG 2014 ëBu êüoô@ úG àýðBPüBO þPzÞ qA ûlðBì óBW" :úPyõð óBìq ó@ ok óBùW ok kpÖ òüpO úPgôpÖ xBƒñyBƒð þƒüBƒýðBƒPüpƒG oAlƒüpƒg àƒü
koõgpG qA êHÚ þOBÎBu úÞ úìBð ó@ .kkpâ|þƒì þPzÞ òüA ok }pvíø ûApíø úG oõPuA JõßýW Q×â þWApc ûlññÞ oArâpG ,Yüolè@ôolðA.ly
oArø 119 ,kõG ûly úPyõð iü ûõÞ BG àýðBPüBO pø êTì lðõK Bø|óõýéýì òPyAk kõWô BG ôA .QuA ÐíW Ao þíülÚ BýyA úÞ QuA ÿkpÖoAlüpg úÞ

.ly úPgôpÖ lðõK

QƒuA úƒP×â lƒñƒýƒè îƒðBƒƒg qA olK }õG ZoõWqA þƒƒƒßƒü lƒƒƒñƒƒýƒƒè ðBƒƒƒƒg
ôA BG Bßüpì@ ÜGBu ÿoõƒùƒíƒW wƒýƒüo
}õG Aoæ úÞ þƒðBƒìq BƒìA ûkAlƒð Qƒuk ÿõƒƒy òƒƒüA ÿBƒƒø|úƒƒzƒýƒKpƒƒƒñƒƒø
wíè Ao ôA òuBG ûkõG ûkBPvüA }oBñÞ .QuA þðõürüõéO AoôA úÞÿA|úzýKpñø
úÞ QuA ÿA|úzýKpñø ,lñýèpTø
.QuA ûkpÞ îùPì þvñW oAq@úGok Ao þvƒñƒW oAq@ ÿBƒÎkA AlƒPƒGA
äPzø BG Ao QvK òüA lñƒýƒè îðBƒg
ûkpÞ pzPñì|METOO |#| Bü îø|òì# fpÇì kõg ïApâBPvƒñƒüA JBƒvƒc
þÎBíPWA ÿBø|úßHyok ApýgA úÞ QƒuA
ûkB×PuA óBðq þƒvƒñƒW oAq@ fpƒÆ ÿApƒG kpÞþøAõgonÎ ûkpÞ.kpÞÙncAoó@lÏGþíÞBìAkpÞ

.kõy|þì úP×â }õG ÿBÚ@ ÿõãƒñƒhƒu
qA lðAõO|þì úßñüA qA úPyõð lñýè îðBg ÿoõùíW wýüo QÞpc òüA QuA
pËð òüA qA ô lñÞ ûkBƒ×ƒPƒuA {ƒOolƒÚ ô ûkõG þgõy ÿApG þyçO Bßüpì@ ÿoõùíW wýüo ,olK }õƒG ZoõƒW #
Bßüpì@ ÿoõùíW wýƒüo BƒG þƒOôBƒ×ƒO úðBøBâ@ þÇüApy aýø QƒdƒO ôA ,kpG|þìpu úG þãèBu 93 ok úÞBßüpì@ÜGBu
óAkolÚ ûkôrÖA ôA.lñÞ|þì {ìAo@ koAlð úðBíýí¾" ô ûkõHð þvÞ oAq@ þKok QuA ûly úzýKpñø àü oAq@UÎBG úßñüA qA
}õìBg úÞ QuA ÿpãük óBðq QÎBXy ÑõƒÂõƒì òƒüA qA "úƒƒðBƒƒÚkBƒƒ¾ ô
.lðA|úPyõð kõg RBýGpXO qA ô lðA|ûlðBíð .kpÞþøAõgonÎ
.lñÞ|þì þøAõgonÎ òPãñyAô ok úÞ þìBãñø kõG úP×â lñýè îðBg
ÿBø|ëBuok olK }õG ZoõW þðõƒürƒüõƒéO ÿõƒy úƒG ȃHƒOpƒì ÿA úƒìBƒðpƒGok
ÿoõùíW wýüo 1993 BƒO 1989 BG þÞpPzì wßÎ "òPãñyAô ÿBƒø|xõƒuBƒW"
úG pÂBc ëBcok ô kõƒG Bƒßüpƒì@ ÜGBu ÿoõùíW wýüo ,úPgAlƒðA }õƒG ÿBƒÚ@
wíè }oAlgp^ þèlñ¾ ÿôo qA Ao ôA òuBG
.QuçPHì óõvñýÞoBK ÿoBíýG
.QuA úP×â àýÞo áõW ô ûkpÞ

34

www.TEHRANMAGAZINE.com

35

óApùO úéXì

püqô àü IýXÎ þ×éu

!òÞàüæ ïpýíG òì
lñPvø >JõýOõü<õÃÎp×ð koBýéýì 1.4ô > áõHvýÖ<õÃÎp×ð koBýéýìôkqA {ýG ûqôpìA#
ok IýXÎ þPÞpcok þGpÒ ÿBýèApPuA ÿpãykpâpüqô )|Paul Papalia|( >BýèBKBK êK< # .lññÞ|þì ûkB×PuA >ïApâBPvñüA<qAp×ð óõýéýì 700 kôlc úPynâó@qA .
.kpýãG þ×éu BÞõDõÞàü BG BO lýzÞqAok òýìq ÿôopG óAoBãðpHg |òýGoôkpGApG
.QuBøôoõãðBÞ ûkAõðBg qA ô óBüBKqAok ûpýO qA ÿoAk|úvýÞ >BÞõDõÞ< Ao>pPýDõO<p×ðóõýéýì330ô>RByMñuA<pGoBÞp×ðóõéýì350,áBñèõøÿBøoBì@òüAúGpâA | |
ÿBø|úßHy qA òýìq ûpÞ óBñÞBu ïõu àü BHüpÛO úÞ Q×â ÝApÒA óôlG ûBãð@ óAõO|þì ,îýñÞ úÖBÂA îø
êüqpGok ûp×ð 245 ÿqBG |JBO
.lññÞ|þì ûkB×PuA þÎBíPWA
ÑB×OoA BG þéK püq óBìríø êüqpG ÿBø|pùy òüpPâorG qA þßü ,õèõDBKõDBu ok p×ð 245 # !oõ¿O ÝõÖ oBì@ àü
.lðkpÞÿqBG JBOpPì 30qA {ýG
òýðAõÚ ô lÎAõÚ ô kqAlðA|þì Bì þâlðq kBÏGA ïBíO pG Ao }A|úüBu ,pßýK|ëõÒ úßHy òüA YüolPG
úG ïõuõì ÜéÏì êK püq óBìríø êüqpG ÿBøpùy òüpPâorG qA þßü ,õèõDBKõDBu ok p×ð 245 kAlÏOô áõHvýÖ Bü ïApâBPvñüAok Bø|>àüæ< kAlÏO úÞ ÿoõÆ úG .lñÞ|þì êýídO Ao }kõg ÁBg
.lðkpÞ ÿqBG JBO BülðæõOoõø ô QýÛÖõì ÿApG ÿlülW oBýÏì úG NõýOõü ok BøpDõèBÖ Bü pPýüõO ok Bø|>QýüõO< úG þüõãhuBK

JBO úG Ñôpy kõG ûly úPvG êK ûkpð ÿBø úéýì úG úÞ þüBø|JBñÆ BG þÏíW þìAlÚAok kApÖA òüA .QuA ûly êülHO óApGoBÞ oBhPÖA
QÞpy kAlÏO pËð qA þÏíW ÿqBG JBO òüA .QuA pPì 30 qA {ýG BülðæõOoõø êK ÑB×OoA.lðkpÞ ÿqBG úG QHvð ÿpPzýG QýíøA QðpPñüA ok þâlðq ,þÎBíPWA ÿBø|úßHy óApGoBÞ qA ÿoBývG ÿApG
úÞ lññÞ|þì pu p×ð oArø Bø|ûk BG Ao óBy|ÿoAlýG RBËdè Bùð@.QuA ûkpÞ AlýK QýÏÚAô ok þâlðq
.lýuo QHS úG wñýâ ÿBøkoõÞo JBPÞ ok ó@ok óBâlññÞ ô ûly úPgBñy Qýíuo úG þèBPýXük ÿBÃÖ òüA ok BO lñðq|þì ÿoBÞ pø úG Quk .lñuBñy|þíð
,Bø|óBíPgBuqA Bùð@þÖlø òýñ^ úG ólýuo ÿApG þøBâ .lññÞ IvÞ kõg ÿApG ÿpPzýG ÿBø|àüæ
ô úPÖpâ þ×éu ÿpüôB¿O kõgqA BO lñðq|þì Quk áBðpÇg ÿBøoBÞ úGô lðôo|þì æBG Bø|ûõÞô Bø|êK

.lðoAnãG áApPyA úG ÿqBXì ÿBø|úßHy ok
àüæ ÿpPzýG kAlÏO IvÞ ó@ô lñÞ|þì ëBHðk Ao þuBuA Ùlø àü Bø|úìBðpG ô Bø|}ôo òüA úíø
ûqôpìA ,kõG eüp×O àü Roõ¾ úG AlPGA ok òPyAk àüæ pâA ,pãük óBýG úG .QuA ÿqBXì ÿBÃÖ ok
òPÖo òýG qA ô þÂpÖ óBùW òüA ókpÞ AlýK QüõèôA BG .QuAûlyêülHOÙløàüúGkõg
ÿBø|úßHy ok oõÃc ûlýüAq úÞ îýPvø þHýXÎ þðAôo ô þcôo ÿBø|ÿoBíýG løBy Bì ,þÏÚAô þâlðq

.QuA ÿqBXì
lÏG êvð ÿApG Áõ¿hG áBðpÇg ÿlülùO úÞ koAk ïBð >õìõÖ< þðAôo ÿBø|ÿoBíýG òüAqA þßü

.þÎBíPWA ÿBø|úßHy þé¾A óApGoBÞ óBíø þñÏü ,QuA ûly )|Z|( >kq< êvð Bü ïôk ûoArø qA
oB^k ,lðpýâ|þíð oApÚ ëBHÛPuA koõì Bø|úßHy òüA ok þPÚô lñPvø ëBu 18 püq úÞ êvð òüA
êHÚ qA úÞ Ao ÿkApÖA þøBâ úÞ QuA þÎBíPWA ÿBø|úßHy àüoBO {hG òýíø .lðõy|þì þâkpvÖA
>þG@ äñùð< ÿA|úðBüAo ÿqBG ly úP×â úýuôo ok þâqBPG.lðBzÞ|þì åpì úðBPu@ úG lñPyAk xpPuA

.QuA ûly óBðAõWõð òýG þzÞkõg koõì130 ÑõÚô IWõì óõñÞBO
ïBÞ úG BKôoAô BýðBPüpG ,óBPuôlñøok Ao ÿkBüq ëBu 18 BO 15 òýG óBðAõWõð óõñÞBO ÿqBG òýíø
ÜüõzO ok þãðopK {Ûð þÎBíPWA ÿBø|úßHy løk|þì óBzð lülW RBÏèBÇì.QuA ûlðBzÞ åpì

.koAk RBìAlÚA úðõâ òüA úG óBðAõWõð
,QuA lülW óBPuôk úßHy úÏuõO ô RBÆBHOoA ÿApG îùì ÿoArGA lükpO|þG þÎBíPWA ÿBø|úßHy
úðpâô ,îýñßð ûkB×PuA ÈéÒ ÙAløA QùW ok Bùð@ qA úÞ lñÞ|þì Bì úWõPì îø Ao QýèõEvì òüA BìA

.ly løAõg ZçÎæ ÿBø|ÿoBíýG ô kBüq óApvg IWõì

36

www.TEHRANMAGAZINE.com

lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G

úÛGBvì ûlðpG úèBu 73 åorGokBì
"Bßüpì@ûkoõhèBu úPvüBy ÿõðBG"

(626)3-50-50-50 JBhPðA "Bßüpì@ûkoõhèBu úPvüBy ÿõðBG" óAõñÎ úG úèBu 73 ókoBø lýéuA òüæôoBÞ#
ûkõHð êÖBÒrýð úðAqôo }qoôqAô ûlðAõg eýd¾ úünÓOô RkBHÎ Ao kõg þüBHüqrìoôA .ly
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük .QuA
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW QÞpy”Bßüpì@ûkoõhèBuúPvüByÿõðBG“JBhPðAQGBÚookúÞÿA|ûkoõhèBuóAõðBGqAÿoBývG |
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA úG çPGA ,ÝçÆ :lðkõG ûlðAonâ pu qA óBy|þ¿hy|þâlðq ok Ao ÿoAõyk ÿBøkôpÖ ô qApÖ ,lðkõG ûkpÞ
qA iéOô Qhu RBýGpXO òüA úÞ lðkAk óBzð QGBÚo òüAok Bùð@ëBc òüA BG .óArürÎ åpì Bü óBÆpu
(310)274-7474
.QuA ûkpßð îÞ ÿrý^ þâlðq úG óBy|ÜzÎ ô| þâlðqpu |óArýì

òüæôoBÞ ,lyoArâpG þupWõýð "þPýu àýPðçO@"pùyok úÞ Bø|QGBÚo òüA þüBùð úécpìok
ÿõðBG" ZBO ô koAnãG pu QzK Ao {ðBHýÚo QvðAõO "þupWõýð úPvüBy ÿõðBG" ókoBø lýéuA
qA lÏG ,QuA úXýPð àüô ûõð úuô lðqpÖôk ÿAoAk úÞôA .koAnãGpGAo"Bßüpì@lñíèBuúPvüBy

>.óBüBK úð ô QuA qBÒ@ ûqBO òüA< :Q×â ÿqôpýK òüA
óAõñÎ úG ô kpÞ|þì oBÞ þÛýuõì ÈH ÿõükõPuA àü ok ÿkçýì 1960 úøk ok ókoBø lýéuA îðBg

.QuA úPyAk ÿoBßíø rýð ,lýÛÖ xBñypu ûlñðAõg ,|óõPuõýø þñPüô BG pÞ ûôpâ pHøo
þüBHüq úÞ QuA lÛPÏì ,ûkpßð ápO Ao }qoôô ápdO óBñ`íørýð ÿlñíèBu óAoôkok úÞôA |
ô ûlðAõg "îèBu úünÓOô RkBHÎ" Ao kõg þüBHüq rìo úèBu 73 åorGokBì òüA ."lü@|þì óôok qA"

.kôo|þì þyqoô ûBãyBG úG eH¾ 7 QÎBu qôo pø úÞ QuA úP×â
Ùlø BG 1971 ëBu ok oBG òýPvhð ÿApG "Bßüpì@ lñíèBu úPvüBy ÿõðBG" JBhPðA ÿBø|QGBÚo
pËð ûko oBù^ ok lüBG óBâlññÞ|QGBÚo .ly oArâpG "òu òPÖo æBG QHTì ÿBø|úHñW" ókpÞ úPvWpG
,óAoôAk RæAöõu úG ókAk iuBK ô úHcB¿ì àü ok QÞpy :lññÞ IéW Ao óAoôAk QEýø ÿBÃÎA QHTì
ok BùñO óBy|þâlðq ú×véÖ eýÂõO ô ûtüô kAlÏPuA àü ókAk óBzð ,úñd¾ ÿôo Iy xBHè ok oõÃc

.úýðBS 35
ok óBâlññÞ|QÞpy qA òO òülñ^ .QuA ëBu 60 úÛGBvì òüA ok QÞpy ÿApG òu êÚAlƒc

.lñPyAk ëBu 90 ÿæBG ëBvìA ÿBø|QGBÚo

37

óApùO úéXì

}okBì ÿBK ÿôo úÞ à^õÞ ú`G #
ô QÖpâ|þì úðBùG ÿkõg|þG ,kõG úPvzð
QÞBu ÿApG îø óq }|çO ô kpÞ|þì úüpâ
.kõG úXýPð|þG {ðkpÞ
}õâô QgAõð àü ÿAl¾ qA úÞ >IýHc<
úñýü@ êgAk qA ,kõG ûly þH¿Î ,úüpâ }Apg
úyõâô kpÞ|þì ûBãð óq úG kõè@|îgAô M^ M^
þvÞBO ûlƒñðAo ,kõG úPvzð óq oBñÞ úÞ ÿkpì .lüõW|þì Ao {Hè
BùñO ô kõG RôB×O|þG úýÃÚ úG QHvð A«pøBÊ
úÞ ú`G úG xBvcA|þGô kpu þøBãð BG þøBâ|ûBâ
ô kõG püqApu {ðBøk ô ÕBìk ,Bø|îz^ qA àyA
óBzð þéíÏèA|wßÎ ô Qvüpãð|þì ,kpÞ|þì úüpâ
!îýÛPvì :Q×â lñéG ÿAl¾ BG ÿpÖBvì .kAk|þíð
ÿôo pÖBvì kpì ô kq rìpO ÿôo IýHc
ÿpPì úu ôk òýyBì qõñø .ly oAõuõéW þèlñ¾
þíÞ .kõG ûkpÞ êâ {PýðBH¿Î ô þPcAoBð ô ïõ¿Ïì óBíz^ ÿoô@kBü BG .QyAk pÆBg úÞ|òüA êTì :Q×â kpì .lðlülñg Bøkpì !òüoAk úãð BÚ@ :Q×â óq úÞ kõG úPÖpð pOõéW
.kõG ûkBPvüA þvÞBO pËPñì|þíðBg pOõéW ØÞ BG îßdìô QÖoôA ÿApG {èk }A|ûlülíÒ !òüoAk BìõðBg qA ÿpK ëk þéýg
Q×â Ao }pývì óq .kpÞ îÞ Ao {PÎpu IýHc ó|æA òýíø !ïõðBg :Q×â ÅApPÎA BG IýHc
:lýzülðA kõg BG ûoBGôk IýHc .ly oAõu lÏG ô .lýGõÞ óBìpÖ ÿôo pG Quk ókAk óBßO úG ÈÛÖ ô lýzÞ þÛýíÎ û@ IýHc ?òülzð ûkBýK Ap^ wK îPyAk úãð
QÚô óôA .óAõg|þì þèBíc ÿApG õìk@ ÈÛÖ QHd¾ ëõÓzì óBñ`íø úÞ þüõéW pÖBvì .Q×ãð ÿrý^ ô kpÞ ûlñvG ØuCBO ÿôo qA pu
úuAô ÿrý^ úü úzýíø .óoBßHéÆ îø úzýíø õPðõg :Q×â ôA úG þðBGpùì BG ,kõG þHÛÎ pÖBvì BG òì :Q×â ,kõG úPvzð IÛÎ þèlñ¾ úÞ ÿkpì îPuAõg|þì Ig :Q×â þGAõWpÂBc BG óq
êcô rý^ úíø Qynâ îÞ úü !BÚ@ òßð ØýTÞ úíø òüA ZAôkqA êHÚ BO óõüBÚ@ Ap^ îíùÖ|þíð pø úÞ úðõP×ýÊô Bíy ?úýéßzì .îy ûkBýK BXñüA
.óoAk ókpÞ úü|çâ ô ókqpÒ ,ópýãG óq úÞ òðq|þì {ýO@ô J@ úGõðõykõg
ô kpÞ|þì pßÖ Bø|Ùpc òüA úG IýHc .úñÞ|þì òzýì óõíýzK úÏÖk úü ,òPÖpâ óq úÞ òýíø BìA .òüoAk úãð QuAõg pÖBvì BW
ÿrý^ ëBc òýÎok BìA ly|þì pPzýG {PýðBH¿Î :Q×â kpu þñdè BGô kq ÿlñhHèpÖBvì BìA Ao JAõW òüA ólýñy oBËPðA úÞ IýHc
áqBð ô ØýÏ ÿAl¾ àü êTì ,ôA óôok ok òüoAk úãð B« ×Çè !BÚ@ úÆõÛu úéK òýèôA Qynâ .òPÖA|þì ókpÞ jAô ô j@ úG ô óq ÙpÆ úG QýðBH¿Î BG ô ly rìpÚ ,QyAlð
îø àé×Æ óôA úg@ :Q×â|þì ô kpÞ|þì {zðqpu qA þßü îñüA :Q×â þgõy úG þüõéW pÖBvì }kõg ÿõéW BìA .lüõãG ôA úG ÿrý^ BO QzâpG
ô þWphèô êøA.ûoAlð þÏÚõO ,ûqBvG þéýg úÞ .îy|þì ûkBýK õy QéÎ þvÞ úÞ úPÛég îèBÎ ÿBøqAo óôA
úÞ îðôA .Qvýð BW|þG lüpgô eüp×Oô þðõíùì óBzÞ|û@ IýHc .lðly ûkBýK pÖBvì ôk pø !...Ap×ÓPuA :Q×â Iè püq BùñO ô QÖpâ Ao
.úñßG òìõO ôk ôo QñìõO úü úñÞ|þì þÏu ûoAk pßÖ óBy ÿAõÎk QéÎ úG .kBPÖA ûAo úG ûBGôk !úðôk|þíð òýy ûkBýK :kAk úìAkA Qðõzg BG lÏG ô
,ûlG ÐÚõì úGõOAnÒ .ûoAk úãð IOpìôrý^ úíø þßíð îÞ úG .kpÞ AlýK Ao ó@ ûpg|æBG ô kpÞ|þì QéÎ .ûoAlð kõWô ÿqAo :Q×â þHÛÎ pÖBvì
ô pvíø ô ûApíø .úñÞ îøApÖ ôo QzìAo@ úüBì }pËð úG êýèk òüA |æBc .kõG ûkAk pýâ AnÒ !ïõðBg
.úyBG ÈüApy ô Bø|QýÏÚõì úíø ÿõO RoôBü {üApG olÛð@ óBìq ó@ok BìA .lýuo|þì à^õÞ !úPÚBíc àü BG úÞ þèBcok óBñÞ ”{üôô {üA“ óq
Ao úðBg ó@ pÆBg úG QvðAõO|þì þPc úÞ kõG îùì !úýèõK|þG QéÎ !BÚ@ úð :Q×â þüõéW pÖBvì Quk BG ,kõG ûkq êÓG püq Ao {ðBüpâ ú`G Quk
?ÿpýâ|þì úðõùG ÿkõg þG Ap^ úg@ úG ÿA|ûlññÞlÎBÛPì òdè BG .lzßG {O@ úG îø ,þüõyBðq RBÖ|çPgA ûlíÎ îùu ïoõg|þì îvÚ ó@ô koô@ óôpýG þuBñßuA {×ýÞ êgAk qA pãük
ûô|çÎ úG ô kõG ØýÏ þéýg Al¾ òüA BìA ôk äu !îñÞ|þì óõW úíø òüA :Q×â }kõg qA ô QgAlðA IýHc ÙpÆ úG þÛég lG BG Ao
ô lølð }õâ Al¾ ó@ úG kAk|þì eýWpO IýHc úÞ îñÞ|þì ÅõÎ ûlðk Iy BO eH¾ qA !îðq|þì .ûoAk ÿkBì R|çßzì ok úzüo úÞ IýHc .QvG îßdì Ao okô ly ûkBýK òýyBì
Ao Üc úÞ þðBH¿Î ô kõè@|îzg oBßÖA úG ÅõÎ ok úüApÞ ô áAoõg ô koõg ô xBHè ô Qgo ëõK ô ZAôkqA ûoBGok úTcBHì úG Ñôpy Bøkpì rý^ Iè püq ,koõg|þì Ao {ðõg óõg
}kõg oBßÖA ok IýHc .lðrG òìAk ,kAk|þì ôA úG .îñÞ oõW ô pãük oBìpøq ô QÖõÞ oArø ô úðõg Bùð@ úG IýHc BìA lðkpÞ ó@ RApÃìô RBñvdì þüõéW pÖBvì .kBPÖA ûAo úG ô Q×â|þìõù×ìBð
pÖBvì óAõñÎ úG úÞ|þíðBg óBùâBð úÞ kõG oô|úÆõÒ ïpâ ô Jõg ÿAnÒ úíÛè úü Qvýð îÛc QÚô óôA êHÚ .kõG ÿpãük ÿBW {uAõc ô kAk|þíð }õâ oBPÖoB« ÏÚAô:Q×âôkAkóBßOØuCBOúGAo}pu
ïAo@ô kkpì þüAl¾ BG pu QzK qA ,kõG ûly oAõu }pvíø BG ûoBGôk ,úðBg qA ólì@ óôpýG qA
!þùWõO|þG olÛ^ úg@ ?úzG úPyAnâ ïõéW úðBg qA pùÚ QèBc úG îø lÏG ô ûly {üAõÎk .úéídO êGBÚpýÒ BìõðBg qA þÃÏG
!?IýHc :kq Al¾ Ao ôA {ðqqA îzgô lì@}õW úG {ðõg ûoBGôk ô kpÞ|þì ÅõÎ Ao ûlƒðk úÞ þèBcok IýHc
ô ÿôBßXñÞ BG ,kõg îuA ólýñy BG IýHc eH¾ qA :kpÞ pßÖ kõg BG ô QÖpâ ApÖ Ao }kõWô .kõG ûlì@ óôpýG þÃÏG :Q×â kõG îøok {üBø|úìpãu óBñ`íø
.kpÞ ûBãð kõg pÖBvì úG úñýü@ êgAk qA IXÏO AnÒ úíÛè úü òýíø .òñÞ|þíðoBÞ aýø JôpÒ BO óBy UdG ÑõÂõì QyAlð pÆBg úG «BÛýÚk
úG úðBHXÏPì .ly qBG îø qA }A|ûpù^ óBùâBð Qñì oõWoArø ïk@ ÿõéW óqAlð þì úÞ îø ôo ÑõÂõì àü }pvíø ëõÚ úG îø lüBy .kõG þ^ !úíø !BÚ@ úð
!>Büôo< :Q×â ÿoôBGBð BG ô QzâpG IÛÎ Qíu úãük ÿBðq êTì úGõg |æBc .óoAm þì óõìpu ûkpÞ åorG Ao ó@ôA úÞ kõG ûkBPÖA BK {ýKô þßèA òüA !úãük úð :Q×â ûlñg BG kpì
êülHO Ù|çPgA ô UdG ô pW ÿApG þéýèk úG ô îÞ îø Q×¾ úPypÖ ô Jõg óq ,úýÖB¿ðA|þG
?þüõO .òPvýð îø oBýG þWpg ûkq Qzcô ô ïõ¿Ïì ûBãð îø qõñø .kõG ûkpÞ
ûoBGôk .kpÞ ÅõÎ Ao ûlðk ÌýÒ BG lÏG ô ôpu ólýñy qA úÞ }A|úøBì ûk ÿõèõ^õÞpPgk .îüoAlð
úG Ao kõG ûkpÞ ÄÓG ô ûlýupO Bùð@ ÿAõÎk ô Al¾ püq þèô !îüoAk !ûo@ :Q×â úPvø@ IýHc

!áBg

38

www.TEHRANMAGAZINE.com ûly ûlðq ôA ok þíülÚ ô oôk RApÆBg Qzì îøqõñøúÞþèBcokôkqÿlñhHèóAõWóq
þðAõW ÝBýPyAôoõy BG ïACõO úÞ þOApÆBg .kõG ëôA :Q×â ,QyAlð oôBG Ao ôA ólük
39 .QhýãðA|þìpG Ao þHüpÒ xBvcA ôA ok ô kõG ëBu úíø òüAqA lÏG !þÖkB¿O ú^ !QíPgBñzð
qA Ao ó@ lÏGô kqoBãýu úG Ao àK òüpg@ Büôo .îülük ô pãülíø ÿoõW ú^ òýHG
:lýupKIýHc.QgAlðAóôpýGúGòýyBìûpXñK qA ïAlì ô lýuo|þì pËð úG úÞõy úÞ IýHc
?ÿlyAlWAp^ pGÿõdìlñhHèôkpÞ|þìûBãðóqúGúñýü@êgAk
þâlðq úü òì .îükoõg|þíð îø kok úG — .úzýíð ïoôBG îø òì :Q×â ,kõG úPvzð {ðBHè
.kõG þPñu óôA BìA îPuAõg|þì óolìô ÿqôpìA .ÿly ÅõÎ olÛ^
B« ÏÚAô ,kAk|þì óõzð QýuBvc Arý^ þéýg úG pýK :lýupK áBñøôlðA ô lýzÞ þø@ Büôo
.îýñÞ êídO ôpãülíø îýPvðõO|þíð ?ïly
ûBãð Büôo úG úñýü@ êgAk qA ûoBGôk IýHc kõG òüA ïoõËñì !úð !úð :Q×â A«oõÖ IýHc
ÅõÎ þéýg :Q×âoAô|úìrìqô QgAlðA þÛýÚk .ÿkpÞ pýýÓO úÞ
.ÿly ûkpÞ äðo ÿBøõì òüA BG úÞ lüõãG QuAõg
BüúGõgòüA|æBc:Q×âôkqÿlñhHèBüôo ûkBupPgkó@úGþPøBHyaýøûkpÞêíÎÕBìkô
?lG þø@ûoBGôk Büôo .Q×ãð BìA ,koAlð êHÚ óBýèBu
:Q×âBüôo,kqólýñzðúGAo}kõgIýHc þâlðq !îyBG ûly pýK îø lüBG :Q×âô lýzÞ
.îy|þì ûkBýK ,oAk úãð BW òýíø .îPyAk þPhu þéýg
êgAkqA Büôo .QyAk úãð Ao òýyBì IýHc þâlðq :Q×â ÿoAlzýð òdè BG IýHc
ó@ ÿôo .koô@ óôpýG ÿnÒBÞ ô îéÚ {×ýÞ oAlèõK ïk@úü úGôoõO RBGBG úÞõO þèô ?Qhu
ÙpÆ úG Ao nÒBÞ úßO lÏG ô kpÞ QyAkkBü ÿrý^ .kAkpøõy
òüA :Q×â þðBìkõg òdè BG ô QÖpâ IýHc :Q×âô lýzÞ îøok Ao {üôop×ñO BG Büôo
.îOpËPñì.órGäðq,úíñ×éOûoBíy !þÂõÎïk@.ópHGõzèõKôõykõgoõy|ûkpì
úG|þìpâ lñhHè ,ly ûkBýK òýyBì qA þPÚô úü :Q×â úPvø@ wLu ,kpÞ þTßì lÏG ô
BG lÏG ô kAk óBßO {üApG þPuk ,kq IýHc îøõíÚõÛcô Üc úíø !îüly AlW îøqA úèBu
.QÖo lüpg ÐíPXì êgAk úG ûkpíy ÿBø|ïlÚ .îPÖpâ
oBßÖA ,lðBì ûpýg ôA òPÖo úG þOBËdè IýHc ô !IXÎ :Q×â ô kq þhéO lñhHè IýHc
.kõGûkoô@ïõXø{ñømúGþÃÚBñPìôØéPhì þPWBíu ú^ BG }olK úÞ lì@ }kBü
.kõG pýâok {ñøm qõñø ,kBPÖA ûAo úG þPÚô AoôABOkõGûkpÞko}pPgkqAAoôAÿoBãPuAõg
úPyõð{üôo,Büôoò×éOûoBíyúÞÿnÒBÞúßO {×ýÞok Büôo .lølGpøõy lñíOôpS kpì ó@úG
Quk BG .QyAkoApÚ koõHyAk ÿõéW ,kõG ûly koô@óôpýGQÞBKóôokqAÿoBãýuôkpÞqBGAo
Quk ØÞ úG Ao }puô kpÞ|þì þâlñðAo QuAo òyôo álñÖ BG Ao ó@ô QyAnâ {ðBHè úyõâ ô
úG úPynâ RApÆBg ïBíO .kõG ûkAk úýßO {L^ ôA úG úñýü@ êgAk qA úðBHXÏPì IýHc .kpÞ
püq ,lðkõG úPÖpâ óBW {ñøm ok ûoBG àü ?þzÞ|þì oBãýu :lýupK ô Qvüpãð
BG ô QgAlðA þøBãð nÒBÞ úßO úG þíz^ QgAlðA |æBG Ao }A|úðBy þOôB×O|þG BG Büôo
Ao {Hè úyõâ ô kAk sBuBì Ao }A|þðBzýK QzãðA !þøBâ !ûo@ !Ig :Q×â ô
Ao }pu ÿ|æBG pýâ|JBPÖ@ ûBâ@kõgBð .lürâ kqoBãýuúGþßKôlýzÞþø@ûoBGôklÏGô
pPgk ô óq ô }kõg wßÎ úG ô lýzÞ òýüBK }BÞ îñÞ|þì pßÖ ïkõg BG þøBâ :Q×â ô
þøBãð ,kõG ûlðBHv^ BXð@ úG úÞ {üõèõ^õÞ ZAôkqAÿApGôïkAk|þìZpgúGÿpPzýGQWBXè
ô lülñg|þì QyAk }pPgk .QgAlðA þÂAoïA|ûkAõðõgûpg|æBGBOïkpÞ|þìoAp¾AõOBG
ûBãð kpì úG QHdì ô Qýíýí¾ BG }pvíø .òzG
þPHdì ô Bìpâ qA oBypu {HéÚ óBùâBð .kpÞ|þì ,lyBGûlì@}kBüúGûqBOÿrý^BüõâlÏGô
{Ooõ¾ ïBíO ÿlñhHè oBýPgA|þGô ly úðAolK ZAôkqA ?þñÞ|þì oBß^ õO þPuAo :lýupK
!QvGok :Q×â ÿpÖBvì .kpÞ pK Ao ?ÿkpÞ
ûBãð .kôrÖA òýyBì QÎpu úG ,kBPvüBð IýHc.kpÞAkAïAo@þüAl¾BGAopg@úéíW
ûkBu ô óBGpùì ûpù^ ô }pPgk úðBìõ¿Ïì wLu ô kpÞ þTßì Büôo ,kAk óBßO Ao }pu
.lðkõG úPvG {Ûð {ðBâlük pGApG ok }pvíø ?þPhHyõg :lýupK úPvø@
Ao ÿnÒBÞ úßO ô lýzÞ òýüBK Ao òýyBì úzýy ÿrý^ôkpÞûBãðôAúGúñýü@êgAkqAIýHc
RpK óôpýG úG ,kõG {üôo Büôo ò×éO ûoBíy úÞ þñdè BG ô lýzÞ õéW Ao }kõg Büôo .Q×ãð
.kBPvüA þyôpÖ|þñüpýy ÿõéW .kpÞ úÞ îèBdyõg þéýg :Q×â ÝBPzì ô oAô|úìrìq
Ao }kõg úéXÎ BGô kphG þñüpýy QuAõg|þì RApGîèkþéýgúÞòÞoôBG!þéýg!QíñýG|þì
qAôkõGûlyqôpýK{v×ðpGôA.lðBupGúðBgúG úG}A|úíøëBulñ^òüAïBíOok.kõGûlyäñO
...ëBdyõg QGBG òüA .ïkpÞ|þìpßÖõO
óBüBK| þøBâ qApø ÈÛÖô kõG ûlðBì QÞBu IýHc
àü .QgAlðA|þì þøBãð óq úG úñýü@ êgAk qA

óApùO úéXì

þígqoBì

þzHc lýÏu lídì

þðôk þíð õO .QgAlðA óAlðq úG kpÞ QüBíc þèô .îðq þì Bíy úG ôo Bø Ùpc òüA ô ïkpÞ õO ÿA úéK ô ëõK úâA .JpÒ ïpG þì k@ þì Ýpy þßü .lñPyAk ëBu ûBXñK ÿæBG ôk pø #
|...þPhGlG ô ûoB`ýG olÛ^ BXðôA .òýPvø þðõGpùì ïk@ Bíy îñÞ þì wc BO îPyAm þì ïkõg ÿBW ôo úãük þßü kõG îPuk ÿBøõì úÞ QyAk þPzKpK {üo Bùð@ qA
qAôo Bì ólG óõíOBXð BO òPvø BìpËPñì ûlÎ úü ÿBøõì .kõG {øBýu ÿBøõìqApPzýG }lý×u
ô kpG kõg BG lãè úGp lñ^ BG Ao pPgk wýéK |.îyBG õO {ýK
kõg þèlñ¾ ÿôo óAkpâpu ô Yýâ oBÇÚ ûlñðAo |.òñÞ þì ko qpì þéýg òì ókpâ úG .þPvø þGõg QuôkõO|- | .kõG þìlñâõW {züo lñðBì úG îø }pu
xBñßuA ÿBø úPvG úG þøBãð oBÇÚ ûlñðAo Qýâlðq ô oBÞ úG BO ÿpG lüBG îø óæA .ÿoAk Üc úG pPzýG {Ooõ¾ .kõG ûBýu qõñø {üBøôpGA
|.lyõèô lðAõO þì Bø ëõK òüA BG úÞ kpÞ pßÖ ô QgAlðA ô lñìõñO {éßýø BìA ,QyAk QøBHy BøkpìpýK
ú^ pø úÞ áBðpÇg þígq oBì àü lñðBì úG oBÇÚ úuõuô úßð@ qA êHÚ BìA .lñÞ ÅõÎ Ao }A þâlðq |.þupG kõG úPvzð {üõéW úÞ ÿkpì .kõG úðByoBù^
BG kôo þì ô lðq þì koAk oApÚ {øAo pu Ao |.õOÕApuïBýìëôAîPzâpGþPÚô|- | Ao {Ooõ¾ .QyAk pu úG þLÞ ûçÞ àü
þPÚô .lýuo l¿Ûì úG BO kõG QÞpcok QÎpu |:Q×â lñÞ Bø ëõK îýévO Ao kõg ô kõy êðõOqA lyBG ûlì@ok úðæqA úÞ ÿoBì êTìoBÇÚ| | lÚ .QyAk Ièpüq îø MýK àüô kõG ûlýyApO
oBÇÚ Áõ¿hì òâAô qA Ao þðAlðq Bø wýéK pukok úGîøõOúßñüAqAêHÚûpPùGóBWpPgk|- | ô aýK okô kq óôpýG ÿpùy ûBãPvüA þñýìqpüq QzK ôoûkBýKúýyBcokôkpø.pÒæôkõGlñéG
qA oBÇÚ ûlñðAo ,lðpHG óAlðq úG BO lðkpG óôpýG ô ôpG@ BG úÞ ûpíÎ àü òì .ÿpG BXñüA qA þP×ýG úìAkA kõg QÞpc úG QyAk {ýK ok úÞ þøAo îg QyAk oApÚ pùy óAlýì úyõâ ok úÞ úÖBÞ àü rýì
úG úÞ lük Ao þðAlðq óBìpÖ ÝBOA ÿBø úzýy QzK ÿpíÎ pg@ îPvýð pÂBc ïkpÞ oBÞ QÚAl¾ ëBc ok oBÇÚ óBìpÖ ÝBÆA ok õzüo kpì .kAk |.kõG óByrýì ÿôo ûõùÚ óBXñÖ ôk .lðkõG úPvzð
lük îø AopPgk .lðA úPvGpýXðq {üBKô Quk QýÏÂô ûlñøk óBzð ÿBø ûBãPuk ô pývì ëpPñÞ úÖpu lñ^ QyAk pu úG þLÞ ûçÞ úÞ ÿkpì
ó@þPÚô .lñzÞ þìôA ëBHðk úG óBðq lñHPuk úÞ |.îñÞ ûBHO ôo ïkõg þâlðq úG Ao kõg úíýuApu þðAõW pPgk úÞ kõG oBÇÚ
óBùâBð oBÇÚ ûlñðAo ÿBýðk ,lðly pO àükrð Bø xBíPèA óBñÞ úüpâ ô kq õðAq kpì ÿõéW pPgk þvÞ QyAk ûpùèk pPgk .QgAlðA ÝBÆA êgAk |:Q×â ô kpÞ àzg
ô ûoB`ýG Ao kõg úËdè àü ok ô ly ôo ô püq ô þâlðq úìBðoBÞ QuAõg þíð úÞ kpì .kpÞ ÿôo áBu àü .lyBG ûkpßð IýÛÏO Ao ôA ôoókpÞþãðqQéùìòìúGúãükBøúÖpuòüA|- |
oBÇÚ óBìpÖ ÝBOA ØÞ óAõOBð ôA .QÖBü QhGlG úívXì àü lñðBì úG lñÞ JApg Ao kõg ÿoBÞ |:Q×â oBÇÚ ûlñðAo õzüo kpì úG ô kõG {yôk
þì }kõgoôk úG þígqoBì lñðBì úGô kqõðAq Ao {ðBíz^ QvðAõO þíðô kõG ûkBPvüA þãñu ôo Bíy ókpÞ QümA l¿Ú .lýupPð òì qA|- | |.ûk þíð
úÞ kõG }pvK þðAlðq .kq þì kBüpÖ ô lý`ýK ó@ok .lñÞ qBG Qhüo þì àyA úÞ pPgk ÿôo úG |.lýñÞ àíÞ òì úG úÞ ïlìôA .ïoAlð Èg úO úG þÞ úíù×G úðõO þíð wß`ýø|- |
,oBÇÚ QÞpc ïBãñø úÞ koô@ kBü úG ÈÛÖ ïBãñø ûkoõg BWpPgk þðBùâBð ólük qA úÞõzüo kpì
|.QuA úPÖo p×u úG kpÞ þì pßÖ þÞõßzì koõì úGpâA kõG ûkAkpÞnOôA úG wýéK úGô QÖpâ ïAo@þíÞôA ÿBø Ùpc ólýñy BG kõG ?ûlýuo
òüAqAòìúPHèA.úíùÖþìúupG{PGõðþPÚô|- |
Ao oBÇÚ Rõu «AoõÖ kpÞ koõgpG |:Q×âpPgk .îPvø ïpPgk wKAõèk ÈÛÖ .îPvýð óApãð QGBG
òüApGBñG .koô@ok Al¾ úG oBG úu wýð þPuok oBÞ BXñüA úG Bíy ólìôA|- | þì QcAo úãük îèBýg úñÞ ZAôkqA îPvø BO úâA
ú^ ôA lðAlG pPgk úßð@ óôlG Bø òâAô qA þßü qôpìA úÞ Áõ¿g úG .úÞBðpÇg
ok þÚB×OA ú^ ô úPÖpâ þíýí¿O pø ûpPùG .ópG þì þðAlðq óoAk úvýéKoBýPgAok |.ïlñG þì ôo ïBíz^ QcAo .úy
Rõu oBG úu ,QuA ÑõÚô Ùpy |:Q×â ô lýyõð Ao }A ûõùÚ qA MéÚ àüõzüo kpì
pPgk .koô@ok Al¾ úG Ao oBÇÚ |.ÿpG BXñüA qA pOkôq ú^ okóõ^!úHýXÎïApGõOqABøÙpcòüAólýñy|- |
l¿Ú ôA úÞ ly oAô lýìA AlPGA úüpâ QuAõg þì úÞ þèBc ok ô úðBvíPéì pPgk lýìA òì úG úÞ ÿkõGõO BùñO ÈüApy òüpO Qhu
qA þßü kôoô BG BìA koAk àíÞ
þðAlðq qA úÞ þvýéK oBù^ |:Q×â lñÞ |.ÿkAk þì
rý^ úíø lðkpÞ þì QËÖBdì lüBG .BXñüA ïlìôA îñýíø pÆBg úG ïoAk pHg|- | qA lÏGô kq {LýK úG ÜýíÎ þßK þLÞ ûçÞ kpì
ok Ao pPgk wýéK .ly oBßy@ ôo ïkõg þPhGlG ú^ BG lýðôk þíð .lýñÞ îßíÞ
BG ô Qhüo þì àyA úÞ þèBc |:Q×â úÖpu lñ^
pýãPuk kpÞþìûBãðkpìúGîzg |.ïlðõuo Bíy úG .ûpýãGôo JôpÒ ÿõéW úðõO þíð wß`ýø|- |
BG BXð@qA Zôpg ïBãñø pPgk .kpÞ úPvG lñ^ ô kpÞ qBG Ao {ÞBu pu wLu pPgk
oBÇÚ ûlñðAo úG úðAqõO úñýÞ þøBãð |.úyBG lýìA ÿAlg úâA þPc
|:Q×â ô koô@ óôpýG Qyok xBñßuA kõG úPyAnârýì ÿôo úÞ Ao {üBùPukõzüo kpì
|:Q×â ô kpÞ ØO ôA Roõ¾ úG ïoõgþìîvÚ.ïkþìBíyúGôoBñüAòìòýHG|- |
þðõðBÚ ú^ qA õO !òDBg ÜícA|- | .ïoAk ÿlñíOôpS ûkAõðBg òì .ïlG óõPùG îø qBG |:Q×â ô kpÞ îøok
òìúG}oõìCBì úÞÿkpÞQüBíc ôk úñüA îzøAõg ÈÛÖ .ïk þì óõPùG lýãG ú^pø YðkÿBWàüÿpGlüBG.ÿoAkp×uúGqBýðõO|- |
òìqA úÞ îøôo þvÞ kpÞqôBXO lýñÞ ØÚõO ÿA úðBùG úG ïôk ûBãPvüA ÿpPìõéýÞ
.úìpvK QuôkôA .ïlG RBXðôo þðAlðq òì BO .þupG Rkõg úG þíÞ
JBhPðA ôo Bíy Ap^ îðôk þíð òì lýñÞoôBG .ïp×u ûAo ok òì !úÞ QíP×â -
qôpìA úâA .þâ þì õO úÞ ÿp×u òüA úð|- |
ûBOõÞ p×u àü úG îø BG BíPc ,îPyAlð QüoõìCBì
RBK ÿõéW þGõg ûAo BO îýPÖo þì Iv`èk ô
qõñø úÞ îâorGokBì úðõg îýPÖo þì «çTì .ûoAnG

|.úðõíùì ÜyBÎ
| |:Q×âôkpÞûBãð{PÎBuúGlÏG
qA úÞ ÿoBÇÚ úãük QÎBu ôk !ïpG îÞ îÞ lüBG -

40

www.TEHRANMAGAZINE.com

41

óApùO úéXì

.lðqAlñýGpýgBO õO.òßzðAoïolKIéÚ,êvÎïoõgþìîvÚ|- | |42{hG
lñéG ÿAl¾ BG úÞ ïkõG òì òüA oBýùì ÿBW úG ÿ úPuAõg òüA óAlG BìA , ÿpünLð þðAõO þì ûl×ø ok oBG àü ïoAk þHýXÎ xBvcA# |
úG îüBø àyA êýèk îðAk þíð , îPvüpâ þì |. QÖo løAõg Bì óBýì qA ÿkôq úG úÞ QuA ÿkpì îHéÚoBG òüAô QÖpâîýí¿O îüApG îHéÚ þãèBu
Roõ¾ QÎpu ó@ BG lüBG úÞ kõG þWAôkqA pÆBg ïAo@ Apì {øBãð , îPyAk Quôk Ao oBýùì olK óBñÎ úÞ QuA êÛÎ òüA ô úPyAnâ oBñÞ Ao
ÿBÚ@ óõ^ þvÞ ókAk Quk qA Bü QÖpâ þì òì ûBâ úýßO BùñO ôA ïkpÞ þì xBvcA ô kpÞ þì
ûlük AoôAoBHßü ÈÛÖ úÞ òüA BG , åorG ÿ úðBãü pßÖ úÞ þèBc ok , kõG løAõg ïA ûlñü@ þâlðq ok . QuA úPÖpâQukok Ao ïA þâlðq
úÞ Ap^ kõG úPvzð îHéÚ ok {PHdì BìA ïkõG úG Apì QvðAõO løAõhð þOolÚ aýø ïkpÞ þì îðAk þíð îvüõð þì Ao îOApÆBg úÞ IzìA
pø Qyõðpu . kpÞ þì kBüpÖ {øBãð ok þðBGpùì , lñÞ oAkAô ÿkpu QÛýÛc òýñ^ òPÖpünK ÿqôo îðAk þíð ô QuA ïoBËPðA ok þPyõðpu ú^
îÚo åpì BG kõíð þì qBG ÿBW îHéÚ ok úÞ þvÞ oBýùì ÿ úðõâ ÿôo pG úÞ þßyA RApÇÚ {üõg ïA úPÖpünK Ao oBýùì ÿBø Ùpc úÞ òüA qA
þñÏü ólðBì úðBg ok ?úð Bü îñÞ þì QñÏè Ao
òPÖpünK ô olK ÿBøoBPÖo ïBíO ókpÞ êídO
ïõù×ì ô BñÏì olK ÿApG ÈÛÖ lüBy úÞ ÿlüBÛÎ oõK Jkõì BðAlðBì
òüA òì úG oBýùì BG ZAôkqA , lñPyAk þPuok
êvÎ Ao xBvcA óôlG JBhPðA BO kAk þì Ao Q¾pÖ
ÿBø óBvðApãük lñðBíø úÞ þèBcok îñÞ úGpXO ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
| |.îðAkþíðïAûlñü@qAÿrý^þÞBgÿûpÞòüA êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
òì ô QuA RBðBdPìA ÿ úvéW qôo òüpg@qôpìA løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
RkBÎ úuolìokoBýùì ÿBø þOôB×O þG úGpãük lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
eýd¿O ÿBø úÚoô ô úPvzð pPÖk ok . ïA ûkpÞ |... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq
ok ôA ô ïkAk þì êüõdO ÿoõíýO îðBg úG Ao ûly
ïBíO , kpÞ þì Qvýè koAô Ao Bø ûpíð úÞ þèBc |:êvÎ óBìo òPìqA þPívÚ
ô ûkpÞ ØüpÏO úPgBÖ ÿApG Aorý^ úíø
| |.kõGòìúG{uAõc úG QuAõg þì ôA úPgBÖ þðAk þì :îP×â
?îupLGþèAõuîðAõOþì{üBýðîðBg|- | óBíz^ pýSBO QdO olÛð@ BìA lüõãG òì
, lyBG oBýùì BG ÉBHOoA ok lñßð . òì ÿAlg !j@ QvðAõPð úÞ kõG úPÖpâ oApƒÚ îƒÛyBƒÎ
. lýDBìp×G îñÞ þì {øAõg : îP×â lükpO BG þì }kõg . QuA ûkpÞ ZAôkqA lüõãG
?lüAûkpÞêý¿dOóBPupýGkòüAokBíy|- | þì õO úG ûqBÓì ok qôo ó@ pâA lüõâ
lÏG , ûBì lñ^ ÈÛÖ : îP×â ô ûlýzÞ þÛýíÎ w×ð îø òì õƒO ZAôkqA qA wƒK úƒÞ îƒP×â
| |.îPÖoÿqôoúðBHyóBPupýGkàüúGó@qA òì ô þPvßy þì BíPc ïkpÞ ZAôkqA
ïkpÞ þì IOpì Ao Bø ûlðôpK úÞ qôpük pg@|- | Q×â ôA îPyAlð Ao õO òPvßy QÚBÆ
óBPupýGk òüA óAqõì@ {ðAk òýG ok Ao Bíy îuA Ao rý^ úíø îÞ îÞ òì úG úPuAõg þì úÞ
| . ïlük Apì ܃zÎ QƒÏuô þƒPÚô BƒìA lƒüõƒãG
úG òìô ûkAlð úìAkApãük BøpýGkqA þßü kôoô BG þì ôA þPc , úPvðAõPðpãük QƒgBƒñy
QuAõg þíð îèk , ïly ZoBg pPÖk qA QÎpu ô lüõãG pdu úG Ao ÑõÂõì òüA QuAõg
ëBcpø úG . îølG eýÂõOôA ÿApG Ao îñPÖo êýèk
úÞ QyAlð kõWô ïA úPynâok þGõgrý^ aýø . lñÞ AlÖ Ao ôA
oBñÞ BO Apì oBýùì . îðrG Ùpc ó@ BG ÿ úÇGAo ok ?þPyAnãð Ap^ úðAõük Jõg -
úG óBWpì , ïly òèBu koAô òì ô lðBuo úðBg þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc
|. ïoôBýG ûõùÚ ïôo þì òì :Q×â ô lì@ Bì qAõzýK êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc ô kAk
úP×ø àü BO : Q×â ô Qvzð þPcAo êHì ÿôo ôA Qvüpâ þì óBñ`ð@. kõG ûlyôo úGôo
òüA qA þGõg úG QuA pPùG ô îýPvø êýÇÏO {ðlG }qpè ÐðBƒì îƒPuAõƒO þƒíð úƒÞ
|.|. îýñÞ ûkB×PuA RçýÇÏO ólük BG ô ûkpÞ òyôoAo ÕAp^ ,ïõzG
Ao Bíy oõËñì òì : îP×â ô úPvzð {üôo úGôo Qzcô úG }A úPvßy îø ok ÿ ûp¿^
qA ÿBøqôo þPhu úÞ ïkõG òì òüAô koõg þì kõWô pG Ao oôBG òüA {øBãð ûôlðA ô lðlürÓè þì |!îíùÖ þíð
úPvßy îøokô úPvg þívW BG Ao ókAk Quk | |.kpÞêýídOîñýãíÒ þGõg þívW ÈüApy òì olK êvÎ {PuAo|- | .ïkBPÖA
| |.ïlýzÞþì}ôkpG ÿApG , oõÆ òüA úÞ : îP×â ô ûlýzÞ þÛýíÎ w×ð |********|
?êvÎþñÞþìëõHÚ|- | pýgBO úG ÿApG Apì kBùñzýK þâkBu úG òýíø úÞ QuA ÑõÂõì òüA óApãð ôA ÐÚAô ok , koAlð {ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
òPÖpünK rW ÿA ûoB^ ? îP×â þì lüBG ú^pãük | |.lñÞQÞpyZAôkqAîuApìoklðAõPð ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA qA ô kpÞ
?þPÖpünK òzW òPgAlðA ?Jõg|- | {üõg úG Ao óAõW óApƒýGk ôBƒøpƒPgk
|.QyAlðkõWô ó@BG AoõO ÿ úPuAõg òì , òÞoôBG êvÎ . úð|- | , lüqpè þì îÒ qA {üAl¾ òýñÆ úÞ þèBc ok úðApPgk þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõƒÇƒÏì
Qvzð òìoBñÞô ly koAô ûõùÚ þñýu BG óBWpì Q×â olK BìA QÖpünK okBì . îPyAnâ óBýì ok ôk RçýÇÏO òüAqA løAõg þìôA Jõg : kAk úìAkA Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpƒHè
ÿApG kõG úP×â òì ÿApG úÞ Ao ú`ð@ ïBíO oBýùì . {ðBìA åpì ô kpýì þì ÿkôq úG ûkpÞ xBvcA úÞ oArâpG Ao îuApì úP×ø òýíøpg@ô ûkpÞ ûkB×PuA BO BìA , ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞ pßÖqA
ÿBÚ@ô BíyqA òì : Q×âô kpÞõâqBGrýð óBWpì Ao òýíø rýð {ßyrK úPHèA . kAk løAõhð
|.|. îýñÞ . ïlzð ÜÖõì Iy pg@
òì úG Ao óBPüBø óBíùì Qvýè îøAõg þì {üBýð ÿoBíýG ïolK êvÎ þðAk þì pg@ , lüõâ þì qA îèk úÞ þèBcok , îPuAõgpG ÿBWqA îzg BG
| |.lýyBGúPyAlðoBÞÿrý^BGpãükôlýølG ÿApG Bì . Qvýð óBìok êGBÚ úÞ koAk þðõg ïA ú×g QyAk þÃÓG ô kõG úPÖpâ Býðk ïBíO
BGoBýùì . lýuõGô ûlýzÞ }õÒ@ok Apì óBWpì {ßyrK úÞ þüBøoõzÞ ÿ úíø úG ôA ÿAôAlì þíð ÿrý^ oBýùì ÿBø Ùpc qA òì . kpÞ þì |********|
. kpÞ ápO Ao úðBg îü@þì Qðlük úG AkpÖ òP×â ÈÛÖ Bø ó@úðB×uBPì BìA îýPÖo , kõG ûkpÞ úý¾õO
: Q×â ô QÖpâ oApÚ óBüpW ok îø olK Iy úG AoôA åpì óBìok Qhu ÿBø ûoôk BG lñPvðAõO | . îíù×G îPuAõg þíð ô ïlýíùÖ

44

TEHRAN MAGAZINE îPvzð QhO ÿôo ô ûkoô@ óôpýG òO qA Ao xBHè îèk þéýg . îñÞ ápO Ao ôk ó@ løAõg þíð Tel:(818)881-1771
pP^ ó@ BG óAoBGpüq úÞ ïkõG ûkBPÖAokBì kBü úG , ÿkõG BXÞ úPynâ ëBu lñ^ îüõãG QuAõg þì
|. îðBupG óBüBK úG olÛ^ , kõG ûkBPvüA òýøBy oBñÞok äðo lýLu úÚçÎ òì úGpâA , ÿlìBýð îðlük úG râpø Ap^ô ÿBÚ@åpì BG , kõy þíð òüAqApPùGpãük Jõg
Ao îèBc , QÖpâ xBíO oBýùì JAõg qA {ýK , lýuo þì ûõßyBG ïpËð úG okBì RBËdè ó@ok þDAoAk ÿ úíø IcB¾oBýùìôõO åorG ÿ úðBãü
õO BG îPvðAõPð qôpìA î×uBPì : Q×â ô lýupK ûkpÞ AlýK Ao okBì ûõßy îø òì xBHè ó@ ok æBc ? þPyAk ÿA
þì ïBXðA lüBG úÞ kõG ÿkBüq ÿBøoBÞ pg@ , îyBG : Q×â ô ly îÚBOA koAô oBýùì . ïkõG þÖpc QcAp¾ úG pãük QuAõg þíð îèk BìA |. lüõy þì ôA ÿBø
?îñýHG xBHè òüA ok Ao õO IzìA þPuAõg þíð pvíø ô kõG ïolK pvíø æBc ôA ëBc pø úG , îðrG pâA úPHèA : Q×â ïolK Ùpc ÿ úìAkAok óBWpì |
|. ïkAk óApãük óõ^ îø AkpÖ oAnãG.koAlð þèBßyA
|.îíùÖþì|- | |. lðBì þì þÚBG îø olK | |.îýñÞ}õìApÖAooBýùìokBìoõÃc
?êvÎþñýãíÒolÛð@Ap^|- | |.|. ïõzG ûkq Q×ãy , îñÞ ôpK BO koô@ Ao îuBHè qôpìA jpùG îðBg òì ÿ úðBg úG Bø ó@ þ¿hy ÉBýgp¿Î qôpìA
|.îPvýðòýãíÒ|- | þøAõg þì : îP×â Iè püq ô ûkq þãðo îÞ lñhHè kõG BHüq óBñ^ ó@. ïkõG ûlülð Ao {üBPíørâpø þuôpÎ xBHè òPgôk ÿApG Ao îüBø ûqAlðA BO lì@
ÿApG ApPýì ïBð úG ÿpãzüAo@ úÞ Q×â òì úG ôA fpÆ úG þðæõÆ ÿBø QÎBu QuAõg þì îèk úÞ xBHè îüApG BükpG úÞ ïkBPÖA ÿqôo kBü úG . kpýãG
îðlük úGpùÊ AkpÖ îüBøõìô ûpù^ ókpÞ Quok ?ÿôpG ó@þPÚôô úPÖo îÚBOA úG . ïõzG ûpýg ó@{Ûðô óBñ^ ó@ úÞ òüA qA ô lüpg ÿpÂBc þuôpÎ
ô ûkpÞ þËÖAlg QÎpu úG , lì@ løAõg ó@ïkõglüBGúÞïoAkÿkBüqÿBøoBÞî×uBPì|- | úPynâ êvÎ úG þPøBHy pãük ïkpÞ òO pG Ao ÿBøoBÞ jpùG . ly ûkq Q×ãy kõG îñO ÿ ûqAlðA
óApãük oBÞ úG kBüq {PuAo , îølG ïBXðA Ao Bø :Q×â ô kõzâ òývdO úG Iè jpùG . îPyAlð
|.ïlýGAõg Ao xBHè : Q×â QÖo þì þPÚô ô kAk ïBXðA Ao ïqæ
, kõG ïoBËPðA ok ApPýì ,ïly oAlýG pùÊ ÿBø úíýð . ïoAlð kBíPÎA |! ÿA ûly óAlðBg òüA ÿ ûlðqApG úÞ BÏÚAô üõdO ô ûkpÞ ûkBì@ òzW qA {ýK Iy ÿApG
îüBøõì ô þyBÛð Ao îOoõ¾ þÖpc aýø òP×â þG ïkpÞ þâkõu@ xBvcA {ñPÖo qA òìô QÖoôA| ok ÿ úðBPu@ ok îø óBWpì ô olK ôA lýXíO qA
úßð@ óôlG þðæõÆ ÿBø QÎBu kpÞ óõýñy Ao pGApG ok QvðAõPð óBWpì . lðkBPvüA îÚBOA |.|. løk þì ë
ÿõG , ïkõG ûly ûpýgôA óBPzãðA úG îðrG þÖpc úÞ ïkõG ûlýzÞ qAok QhO ÿôo ûqBO þøBãð BGô lñÞ QìôBÛì }A úðBðq ÿBø RkBvc pßÖ ïA ûlñü@úG þíÞ ïkpÞ Q¾pÖ òìô QÖoôA
òì ô kõG ûlý`ýK îÚBOA ïBíO ok {üAo@ ïqAõè ÿBW qA òPuBg pG úG oAkAô Apì ô kq äðq ò×éO| ÿlýXíO úßñüA óôlG , lðBì ûpýg òì úG îùHì þPc òìô úPÖo {ýK QÎpu úGrý^ úíø , îñÞ
. ïkpÞ þì ÿpLu Ao ÿA ûlññÞ úPvg ÜüBÚk ïA þèBdyõg ïBíO îüpì ÿAl¾ ólýñy BG , kpÞ òýÛü úG , kpÞ þì îøBãð þíz^ püq olK . lñßG qôo lñ^ úÞ ïpünLG þGõg úG ïkõG úPvðAõPð
ÿBøoBÞ ïBíO ô ûkBPvüA ok ÿ úðBPu@ok óBWpì îø Ao }pßÖ râpø îPyAk òýÛü . ly êDAq olK ô ïkõG ûly okBì qA pOBHüq xBHè ó@ ok ápO Ao ÿolK ÿ úðBgô ûlyoBýùìpvíø ûlñü@
ïBXðApu . kõG úPÖpâ pËð püq QÚk| |úG Ao ApPýì ZAôkqA ûBOõÞ Rlì òüA ok olK úÞ lñÞ þíð ÐðBì QvðAõO þíð þDBHüq úíø òüA qA ûkq Q×ãy
îßdì îüBøõì ÿôo Ao äðo ÿA ûpÛð ZBO þPÚô Quk BG , kõzG {üBø àyA òPhüo ôpÖ |. kpÞ îøAõg
|. lyBG ûkpÞ ô ly ZoBg ÝBOA qA ô ûkpÞ áBK Ao {ðBíz^ úðBg qA ô ûkpÞ QcApPuA Ao úPynâ qôo lñ^
kpÞ |.|.êvÎkõGûlyäñOQüApGîèk|- | úÞ òüA qA ô ûly óBGpùì òì BG olK , îPÖpð óôpýG
|.|. þñýHG Ao Rkõg Roõ¾ þðAõO þì æBc :Q×â | |.kpÞápOAoÝBOA{èBHðkúGîøóBWpì îÞ lñhHè , ly þì Áçg òì Quk qA ïBXðA pu
ÿBø {×Þ ApPýì . ïkBPvüA ÿlÚ ÿ úñýü@ pGApG ok |.|.oõÆòýíøîøòì|- | ÿApG þPc úÞ kõG úPvG {Ûð {ðBHè pG þãðo
óôpýG úHÏW óôokqA Ao þãðo ÿA ûpÛð lñéG úñyBK ûlyäñOîøokBðÿApGîèkþøAõhGAo{PuAo|- | pøBËO îø óBWpì . ly þíð õdì ûBOõÞ ÿA úËdè
ÿ úèBHðk pPíÞ Bø {×Þ òüA BG :Q×â ô lýzÞ úG îýí¿O JBPy BGolÛð@ Ap^ îðAk þíð , QuA {èk ô QuA òýãíÒ òì òPÖo qA úÞ kpÞ þì
qõñø òì . êvÎ îðBíýzK þéýg , îPÖpâ þDAlW
|. þñÞ þì xBvcA Ao QuBHè ïA þâlðq ÈüApy, ïoAlð þGõg xBvcA îø
úÞ ïkpÞ pßÖ kõg BG ô ûkq þãðo îÞ lñhHè okBð BG úÞ ûly þDBøqôo qA pO Qhu þéýg
ô xBHè ó@ ok QÎBu lñ^ îðAõO þì úðõã^
|. ïkpÞ þì þâlðq
?îzßG w×ð {üAo@ êídOAoïolKÈÛÖúzýíøúÞþP×âþìõOBìA|- |
BÏÚAô : Q×â ô kpzÖ þìpâ úG Apì Quk óBWpì
ûlðq RokBì }BÞ ÿA . êvÎ ÿA ûly pýËð þG ?ÿkpÞ þì
ïolK ÿoBPupK ïpürâBð æBc þèô . ïrürÎ úéG|- |
|. lük þì xBHè òüA ok Ao õO ô kõG òýøõO ô Bø àýÞo úG Bø úËdè ïBíO ô îñßG Ao
ZoBg úðBg qA ApPýìoBñÞokô ûkAkôpÖ Ao îÃÓG òì úßñüAqA kAkpùì . ïoBLvG }õâ {Pyq ÿBø
oBñÞ þãðo lýLu oAõéy ô QÞ ok oBýùì . ïly ô ûkpÞ AlýK ûkõu@ þèBýg îPvø olK oBñÞ ok

|. lýzÞ þì Ao ïoBËPðA ô ûkBPvüA òýyBì |. lñßG ZAôkqA løAõg þì
|.|.êvÎÿAûlyûkBÏèAÝõÖ|- | ûly pük þíÞ : îP×â ô ûlýzÞ þÛýíÎ w×ð

ok Ao îuBHè ÿ úèBHðk óBWpì ! îP×â þì lüBG ú^ |.|. îüpì
{×Þ ó@ BG þPhu úG úÞ þèBc ok ô QÖpâ Quk ?Ap^ : lýupK þP×ãy BG
úG ô ûly òýyBì oAõu , îPyAk þì pG ïlÚ Bø ôlðBíGBùñOQvýðléGóõ^kpÞZAôkqAïolK|- |
ûlñðAo BG ApPýì ô óBWpì . îükpÞ QÞpc ÕBG ÿõu |. þPyAnâ {üBùñO õO
ëBHðk úG ÿpãük êýHìõOA ok Bø ó@ þ¿hy ÿ ÈÛÖòì,QvýðþðkpÞoôBGç« ¾A!òìÿAlg|- |
|. lñýHG Apì þèBg ÿBW ôA îPuAõg þì
|.|lðkpÞ QÞpc Bì òýyBì úGôo îÒ Rly qA {üAl¾ òýñÆ úÞ þèBc ok
?QuAoôkþéýg|- | lýupLð þPc ô kpÞ þËÖAlg òì qA kõG þyõìBg
úPÖpünK ÿpvíø úG Ao þvÞ ú^ oBG òüA olK
îPvðAõPð úÞ î×uBPì : Q×âô kq ÿlñhHèoBýùì Ao úPynâ| |RBËdè Jõg xBvcApãük . QuA
olÛð@rý^ úíø , ïpHG BXð@ úG òüA qA {ýK AoõO ÿBø úýðBS òüpO äñzÚ ok úzýíø , îPyAlð
þðkpÞ oôBG îø ïkõg ÿApG úÞ kAk jo Ðüpu þèBdyõg ÿ úíø à^õÞ ÝB×OA àü ïA þâlðq
ÿBø îðBgqA þßü ëAõu úGokBì Izük . Qvýð þß^õÞ JBPÞ óAôApÖ ûôlðA BG , kpÞ þì êDAq Ao ïA
iuBK , kõG ûlýupK õO ÿ úÖBýÚ qA úÞ óAõW òøm ïkpÞ þÏu ô ûkpG JAõg QhO úG kõg BG Ao
úG Ao RA ûpù^ þDõâ , lølG úÞ QyAlð þÛýÚk qA rüpHè ÿA úÒlÒk pø qA oôk úG Ao îðBzüpK
ûBâ úÞ þèBc ok îñßG JBPÞ êgAk RBíéÞ
|. QyAlð pÆBg Ao ÿpÇu BO îPÖo þìôpÖpßÖok þðæõÆ þÛüBÚk

ûlñü@úP×øok úìAkA

45

óApùO úéXì

kp®ÞAlø qA ÿA|úPyõð ïôk {hG

þÏÚAô óBPuAk àü xBuApG

ok þéPø
ûpøBÚ

óôlG lðkõG ûlì@ ûBâkôpÖ úG óBypPgk ëBHÛPuA òýzýK ûoBíy ú¾çg
úÞ {øApíø pÖBvì BG ôA úÇGAo qA þÎçÆA úßð@ pýýéK óõì Rsos ëqAõìkBì úÞîPyõð
úÖBýÚ }õg ô êßýø }õg ,lñéG æBG óAõW àü þuoBì þèBøA qA BHüq ÿõvðApÖ pPgk àü
koõgpG ïBãñø Rsos .lñyBG|úPyAk kõG ÿp¿ì .õü< ûBãzðAk úG êý¿dO úìAkA QùW úÞ
BG ,BKBK ,BìBì< :ûkBu úéíW àü BG }A ûkAõðBg BG úðBhGBPÞ ok kõGlìA~ | USC |>þu .xA
þøBãzðAk îø qA þßü úÞ QÞõy ÙpyAõýuõì >QÞõy kAõÖ Ùpy|A< ÿBÚ@ BG ûBãzðAk
Ao þÖpÏì úýÃÚ>!lüõy Bñy@ QuA òì ÿBø ûBãzðAk|úPvWpG óçý¿dPèA ÕoBÖ qA þßü
êýHìõOA ÙpÆ úG {ñülèAô ÝB×OA úGô kAk úíOBg .õü< úG ApPÞk ólðAonâ QùW úÞ pøqæA
êdì êPø ÿõu úG þvÞBO BG rýð ÙpyA .QÖo þéýg ô ûly Bñy@kõG ûlì@>þu .xA
Rsos þPÚôqôo ó@ÿAkpÖ .kBPÖA ûAo úG {PìBÚA ØýÇè þÛzÎ úG þüBñy@ òüA kôq
Iy lüpg qA|úPvg ,kõéÞ }okBì ûApíø qA kAõÖ ÙpyA úÞþüBW BO kõy|þì|þùPñì
ûõùÚ þðBXñÖ BO lðlürg ÿA úÖBÞ úG wívüpÞ Rsos ô lñÞ|þì ZAôkqA ÿBÂBÛO Rsos
ôA qA ÙpyA kBùñzýK òPÖpünK òíÂ
:Q×â úìlÛì þG ô óBùâBð Rsos ,lñyõñG ô kôpG úvðApÖ úG {øApíø løAõg|þì
ïA ûkpÞ krìBð QÞõyõýuõì BG òì ,BìBì - qA úÞ }A ûkAõðBg qA Ao ôA «Bíuo
þuoBì úG BKBK ô Bíy BG þüBñy@ QùW Ao ôA ô þPñu ô þÖApyA ÿBø óAlðBg óBâlðBìqBG
ô îüoAk Quôk þéýg Aopãülßü ,Bì ...ïkoô@ àñüA ô lñÞ ÿoBãPuAõg lðkõG úvðApÖ

!...îýñÞ ZAôkqA îýøAõg|þì ...óBPuAk úìAkA
ô ZBø ÿA úýðBS lñ^ ,pýýéK óõì kõéÞ ïAkBì ###
,Qvüpãð {ðAõW pPgk ÿBHüq ûpù^ úG ZAô ëBu óBíøpHìBuk ûBì îPvýG iüoBOok #
kAõÖ ÙpyA< õýuõì ÝB×OA úG Rsos ëqAõìkBì
:Q×â ÿlñéG ÿAl¾ óBñ^ BG ûBãð@ lýÎ RçýÇÏO ólðAonâ QùW >QÞõy
!?þP×â ú^ - Rsos ûkAõðBg BG þüBñy@ òýñ^ îø ,ÿkçýì
ÿApG Rsos okBì ô olK .lðly þuoBì koAô
úWõPì rýð à^õÞ úÖBÞ óBüpPzì þPc úÞ
ok Rsos !lðlðAkpâpG óBð@ ÿõu úG ÿôo ô lðly 46
óBýì Ao }okBì ûkpÞ iü óBPzãðA úÞ þèBc

www.TEHRANMAGAZINE.com úÞ þPHdì ô kBüq úÚçÎ kõWô BG .QuA úðBPuôk :Q×â QÖpâ|þì {üBø Quk
kõzG ïpvíøôA úßñüAoõ¿OqA ïoAkôA úG QHvð Ao ïkpì ...îñÞ|þì {øAõg ...BìBì -
47 .kõy|þì îylñ^ kôpG JAõhPgo úG òì BG ô ûBãð Bì úG lðoAk úíø òÞ ûBãð !ÿkpÞ úWõPì
òüA ô lýñÞ áok Ao úéEvì òüA îñÞ|þì {øAõg .lññÞ|þì
îñÞ|þì {øAõgô lýzßð òì jo úG Ao áAsolÚ Ao {üBø Quk IÃÒ BGpýýéK óõì ïAkBì
Q¾pÖ ôA úG ,lüpýãð úùHW ,ÙpyA êGBÛì ok ô lýzÞ|óôpýG }pPgk ØüpÊ óBPuk óBýì qA
IzìA òì .lðBuBñzG Bíy úG Ao }kõg BO lýølG :Q×â
îø BG BO ïkpÞ RõÎk óBì úðBg úG ïBy ÿApG AoôA !?þüõâ|þì Ao JpÎ kpì ó@ -
.lüõy Bñy@ àükrð qA :kAk iuBK|þìAo@ úG Rsos
óõì kõéÞ ïAkBì ,úðBg úG QzâqBG ok àü,QuAp¿ìþèBøAqAôA...BìBìúéG-
þðBíùìoõÃcqAAo}pøõy,þéýìþGBG,pýýéK òì ,Jõg ûkAõðBg àüqA ,ûkpÞ êý¿dO óAõW
úËdè ûpgæBG ô kpÞ ÐéÇì lì@|þì ïBy ÿApG úÞ ...ïlyBñy@wéXð@wèûBãzðAkokôABG
.lýuoApÖkõÎõì kpÞÐÇÚAo}pPgkÙpcpýýéKóõìkõéÞ
,þéHÚ oApÚ ÜHÆ ,Iy |7 QÎBu pu :Q×âô
ô BHüq þéâ|úPuk BG >QÞõy kAõÖ ÙpyA<õýuõì ôA ûkAõðBg úÞ þðAk|þì BXÞ qA õO -
ÿ|úðBg äðq ,úvðApÖ ÿçÎA òüBLìBy pÇG àü }kõgoõzÞokôA þðAk|þì BXÞqAõO ?QvýÞ
ûkAõðBg ,JpÎ óAkpì úÞ þðAk|þì õO ?koAk óq lñ^
ïAkBì wßÎpG .koô@ok Al¾ úG Ao pýýéK óõì ZAôkqA klÏPì óBðq BG ô lðoAk Apvìpc þãíø
ô òÊFõu qA pK þøBãð BG úÞ pýýéK óõì kõéÞ óBðq «BíPc óBð@ þãíø lñðBì îø ôA !?lññÞ|þì
RBËdè ïBíO ok IüpÒ ô IýXÎ RæAõEu ô lÚ ú`G Bø ûkô koAk {üApvìpc ok ÿoBývG
õýuõì BìA kpÞ koõgpG ÙpyA BG ïBy Ùp¾ {üApvìpc úG løAõg|þì Ao õO æBc ô ,lÚ îýð
ïAo@ ,pO òýPì oBývG ÿoBPÖo BG pýýéK óõì þüõè ?lñÞ þðAlðq BXð@ô kpHG
,oBßÖA BG kpÞ|þì þÏu pO|þÛÇñì RæAõEu ô pO úðAoõH¾þñdèBGôeýéìÿlñhHèBGRsos
Bñy@ }A ûlñü@ kBìAk Ivð ô ê¾A ô lüBÛÎ :kAk iuBK ïAo@ô
ô Rsos úÞ|þìBãñø ,ïBy Ùp¾ qA wK.kõy ok óBíévì óAkpìqA þÃÏG lüBy ,BìBì -
ÙôpÊ òPvy ô|rýì ókpÞ ÐíW úG }okBì IcB¾ óBzñük ÿBÃPÚA úG ,BøoõzÞ qA þÃÏG
þèBcokpýýéKóõìþüõèõýuõì,lðlyëõÓzì úG JpÎ kpì àü ÙpyA þèô lñyBG óq úu Büôk
ÙoBÏO }A|ûlñü@ kBìAk úG þâpG oBãýu úÞ !QvýðlýðAoôpK|þìúzülðAokBíyúÞþñÏìó@
,QÖoòèBuqAÿpORõégúyõâúGôABGkpÞ|þì ok QuA ÿoõzÞ p¿ì ô lü@|þì p¿ì qA ôA
ó@ÿqBG òíÂô lðAõg ApÖ YðpÇy ÿqBG úG AoôA ,úèBu oArø lñ^ ólíO BG þèBíy ÿBÛüpÖ@
òýGûompüqAoÙpyA,kõG}kõg}ôoúÞúðõâ QuAûkpßéý¿dOkpìàüÙpyA,ó@qA|úPynâ
ÙpyA úG|úPHèA úÞ rýð ÿqBG qA lÏG ô QyAnâ úíøqA ,ûkpßð ZAôkqArâpø óõñÞBO lýñÞoôBGô
õãP×âBGpPzýGôpPzýGôlðlýyõðûõùÚ,QgBG BíyëõÚúGôp¿ìúGþâlðqúìAkAÿApGBìpPíùì
ÿoôAk ÿôqApOok AoôA ,ÿõu ó@ô ÿõu òüAqA oBývGêÓyóõ^,QÖoîýøAõhðôAÿApvìpcúG
þPÚô îýð ô ûkqBü QÎBu ô kAk oApÚ {üõg ÿBø þðBLíÞ qA þßü ok þèBÎ lì@ok BG þGõg
óõìkõéÞïAkBìQukþËÖBcAlgQùWÙpyA BO ô ûly kBùñzýK ôA úG þüBßüpì@ þOBÛýÛdO
,Q×âpýg úG Iy ûkAõðBg úGô lýuõG AopýýéK ûoôk óBüBK BG óBìq îø úÞ pãük ûBì lñ^
Ao úðBg ok úÞ þèBc ok pýýéK óõì õýuõì løAõg ëõÓzì BXð@ ok lyBG|þì rýð {üApPÞk
:Q×âôkpÞ}pvíøúGôoQvG|þì .kpÞîýøAõgþâlðqwéXð@wèok,Bìôly
oBývGóAõW!lì@îyõgôAqAòì,kõéÞ- ÿõèõ^õÞ þG þG ,ïrürÎ Rsos þèô -
ÿA ûkpÞ êý¿dO ô ,JAk@ ÿkBHì ,ûlðqApG ZAôkqA áAs BGõO îüoAkôqo@ òìô RolK ,òì
.QuA ,QuA þPÚBýè BGô|úPvüByoBývG óAõWôA .þñÞ
}olK pËð oBùÊA ólýñy BG Rsos ,îýPvøBñy@}AûkAõðBgôôABGúÞQuBøëBu
lñðBìúÞþèBcokôlýzÞþèBdyõgqAÿkBüpÖ ok ô ûly|þìBÛì þèBÎ àyrK }kõg ÿApG ôA
,Qhüô@|þì }olK ókpâ qA ,þèBukpg óBìq ...ô ,lñÞ|þì oBÞ þuoBì ÿrÞpì óBPuoBíýG
ok lÏG Iy úu ô kpÞ úuõG ÝpÒ Ao ôA Roõ¾ ÐÇÚ Ao }okBì Ùpc þãé¾õc þG BG Rsos
p×ð ûkrðBK oõÃc ok ,wívüpÞ Iy þðBíùýì :Q×â ô kpÞ
,lðkõG ûly ÐíW Bùð@ úðBgok úÞ|êýìBÖ kApÖA qA úèBu lñ^ þíülÚ ú¿Ú lüoAkqBG ,BìBì -
úÞ þèBc ok B« ¿hy pýýéK óõì þüõè õýuõì òì úÞ îüõãG Bíy úGoBG lñ^ !lýñÞ|þìoApßO Ao
,kõG|úPyAnâ kAõÖ ÙpyA úðBy pG úðAolK þPuk þíülÚQuôkôA...ïoAkQuôkþéýgAoáAs
pPgk BG Ao ÿp¿ì ûlðqApG ÿBÚ@ ó@ ÿkrìBð áAs ûkAõðBg ,QuA òì þÞkõÞ óBìq ÿqBG îøô
.kpÞïçÎApýýéKóõìRsos}lñHèk IéÚîýí¾qAóBð@úGôïoAkQuôkþéýgîøAo
koAk úìAkA áAs úG QHvð òì xBvcA þèô ïoAnâ|þì ïApPcA
xBvcA àü úßéG Qvýð úðBÛyBÎ xBvcA àü

óApùO úéXì

Qynâok þðBýPy@îýøApGA

.kpÞ ÿqBG ly Býu@ óBìpùÚ QüõÞ ëBHOõÖ ëBu kpì ,þðBýPy@ îƒýøApƒGA #
BG ÿqBG þðBýPy@ îýøApGA ÙôpÏì ÿBø|ÿqBG qA lýùy óBPuoBíýG ok ,1350 ëBu ok óApƒüA
êGBÛì )þƒßíÞ oBƒü óAõƒñÎ úƒG( ZBƒO òƒøApƒýK
ÙôpÏì ÿqBG ok oõÃc òýñ`íø ô åoõHìBƒø .Qynâok óApùO þüBWo
ô ly ïBíO p×¾ pG {y úÞ kõG ZBO ô wýèõLupK
ok òýñ`íøôA .kAk Ao wýèõLupK ëôA êâ xBK
êüqpG óApüA úÞ þÖôpÏì ÿqBGok iýðõì àýLíèA
þéì îýO IýÞpO ok kAk Qvßy p×¾ pG àü Ao

.kõG

lñ^qA lÏG .QuA ûkpÞ ÙoBÏOô lñÞ|þì þgõy ûBãyBG úƒWõƒO koõƒì kõƒG úƒèBƒu 25 þƒÏÖAlƒì òüpg@ þðBýPy@ ÙôpÏì ÿBø|ÿqBG pãük qA úG kõG þOlì ô QyAk ëBu 71 þðBýPy@ ÿBÚ@
ÿA|úvéW úÞ lñPÖpâ xBíO óBíè@ RoB×u qA qôo ÿqBG úu ÿApG úÞ QÖpâ oApÚ óBíè@ åoõHìBø 1346 ëBu ok óAõW óApùO êGBÛì òýøBy ÿqBG ÑBÖk ok pPzýG úÞ ôA .kõG oB^k þHéÚ ÿoBíýG
úG óApüA þéì îýOô wýèõLupK ,ZBO BG úðBPuôk BG" ly úP×â ô pXñì òýøBy ëçdðA úG úÞ kõG ÀgBy ÿBø|ûpù^ qA þßü kpÞ|þì ÿqBG QuAo
".lðA|úPyAnâ åoõHìBø úG Bíy ëBÛPðA ÿApG :kõG úP×â ûoBG òüA ok ôA kõg .kõG ûlì@ óApüA ,þðBýPy@ îýøApGA ûly þcApÆ {ýK qA ZApgA
l¿zy" þðBýPy@ ÿBÚ@ úG ëBÛPðA òüA ÿApG òì ÿqBG qA Q×â ÿqBG pg@ åoõHìBø îýO þGpì" Bøõßu ok îø þÎArð ô òýìq ok þüBø|ÿpýâok .kõG óApüA ëBHOõÖ þüçÆ óAoôk
úG áoBìoArø 10 þøBìô kAkoApÚ|{ýK áoBìoArø ïkpÞpßÖ .òÞ ÿqBG Bì ÿApG BýGô ûlì@ {yõg ô wýèõLupK ô òýøBy ÿBø|îýƒO òƒßƒüqBƒG ôA
".QÖpâok îýO ok îø ëBu àü ô kõG óApüA þéì îýO òýñ`íø
.kõG ûly kBùñzýK "òýyBì ô úðBg ûôçÎ úÞ þðBìq 1350 ëBu ok þðBƒýƒPƒy@ ÿBƒÚ@
úG îèBÛƒPƒðA þƒüBƒùƒð úƒìBƒð òƒPƒÖpƒâ ÿApƒG" .kpÞ ÿqBG óBßýK
lüBG úÞ lñP×â òì úG Bùð@ .îPÖo óõƒýƒuAolƒÖ ÿBø|îýO þGpì ÿpãüqBƒG óAoôk qA wƒK ôA
ApWBì .lølG Apì Zôpg ûqBWA þðAôpvgoBvíýO þOlì ô kõG AoõK ô ëBu 23 püq þéì îýO ,óBOBHÞA
{ýK qôo àü úßñüA BO lýzÞ ëõÆ qôo lñ^ îýƒO QƒupƒKpƒu ô þƒGpƒì àƒíƒÞ Qƒíƒu îø
BG ûBy Q×â oBvíýO .îPÖo þðAôpvg oBvíýƒO
qA òßüqBG úP×â ô ûkpÞ Q×èBhì Bíy ëBÛPƒðA .QyAk ûlùÎ úG Ao wýèõLupK
".kôpð ZoBg úG óApüA qA BìA ,lüBýG óApüA úG ZoBg ô óApùO óBìpùÚ òýøBy îýO BG þðBýPy@ ÿBÚ@
ëBHOõÖ óõPvýK òýPvhð Ao þðBýPy@ ÿBÚ@ IüBð oBG ôk ô óBìpùÚ oBG úu wýèõƒLupƒK BƒG
ô QuAo Qíu qA ôA ÿBøoApÖ ,lñðAk|þì óApƒüA þƒPÚô .lƒy lƒýzíW QƒhO ïBƒƒW óBƒƒìpƒƒùƒÚ
wýèõLupK ÿBùéâ qA ÿoBývG ÐHñì ôA ÿBùèBuoA QhO ïBW óBìpùÚ 1354 ëBu ok wýèõLƒupƒK
Ao ôA wýèõLupK þGpì qpWAo òè@ ûly úP×â .kõG îýO òüA óBPýKBÞ þðBýPy@ îýøApGA ,ly lýzíW

.QvðAk|þì þñürãüBW êGBÚ pýÒ òßüqBG BùñO .kõG
lyoA þuBñyoBÞ áolì þƒðBƒýƒPƒy@ ÿBƒÚ@ óApüA þéì îýO ÿApG oBG 42 þðBýPy@ ÿBÚ@
ûkpÞ wüolO ûBãzðAkokô QyAk þðlG QýGpO
.lðBuo píS úG êâ àü ô kpÞ ÿqBG
.kõG àýLíèA ok óApüA þéì îýO BG þðBýPy@ îýøApGA
þéì îýO BG oBG ôk ô QyAk oõÃc 1972 iýðõì
ëBñýÖ ôk ok ô ly Býu@ ÿBùPéì ïBW óBìpùÚ óApüA
ô þGõñW ûpÞ pG úHéÒ BG óApüA úÞ þðlðBì kBü úG

48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ópüBG ÿqôpýK ;BKôoA óBðBìpùÚ äýè þéì îýO ÿpãýGpìpu úG ïkBg ëõuo QzâqBG
"Nõü óôk" QüAlø QdO iýðõì
óõýuAolÖ ÐíXì RBGBhPðA óBìq BO þèBcok kAq@þPzÞþéì ÿBø|îýO þñÖ ÿAoõy Qvzð #
.QuA úPzâqBG QýÛÖõìpývì úG wßñüBø Nõü ,kõg þGpìpu QüAlø QdO iýðõì ópüBG # kBü ÿpãýGpìpu þé¾A ÿBø|úñürâ qA þßü óAõñÎ úG ïkBg ëõuo qA úÞ ly løAõg oArâpG
õãuçâ àýPéu lu qA BKôoA ÿBø|ûBãyBG óBðBìpùÚ äýè ÿBø|QGBÚo ïõu úP×ø ok îýO òüA
.kõy|þì
.koô@Quk úG îùìqBýPìA úuô Qynâ QülW BG kAq@ þPzÞ þéì ÿBø îýO þñÖ ÿAoõy BO ly UÎBG úvðApÖ þðBùW ÿBùPGBÚo ok þìBÞBð
úG BñG Qvzð òüA .lyBG þéì îýO þñÖokBÞ pýýÓO ,ïôrè Roõ¾okô Qvßy òüA êüæk ëBHðk úG
RBGBhPðA ÿoArâpG óBìq úG úWõO BG Aoõy ÿBÃÎA kõy þì úP×â BìA ,ûlzð oArâpG óõñÞBO þéüæk

oõÃcBGúéíWqABKôoAÿBø|û|BãyBGóBðBìpùÚäýèÿBø|QGBÚoïõuúP×øÿ|ûlðBíýÚBGÿBøoAlük | .lññÞ òyôo Ao þñÖ okBÞ ØýéßO BO lì@ lñøAõg îøkpâ ÿkôrG ,ÐíXì
.ly oArâpG RBÛGBvì òüA ok óBíè@ ÿ|ûlñüBíð úu qA þßü ,iýðõì ópüBG ô þéì îýO ÿpãýGpìpu ÿBø úñürâ óAõñÎ úG þíuo pýÒ oõÇG þ×éPhì þìBuA qôpìA úG BO
rýð þñÖokBÞ óBýGpì þìBíOpýýÓOqA ûBâ@ÐGBñìqA þgpG þPcô ûly fpÇì þüçÆ lídì þñýzðBW
,úPÖpâ ûlùÎpG þðBíè@oBÞ|úñùÞ þGpìpu ,wßñüBø Nõü Ao óBð@ QüAlø úÞ iýðõì ÿBø|}õK|jpu
,kõg ÿlñéOBßuA óBíùì luqAp×¾pG 3 iýðõì wðBýè@ûBãyqoôokpâByBíOoArø 72oõÃcok .Qvýð þÏÇÚ ô òyôo ,þñÖ ÿAoõy Qvzð ÿoArâpG óBìq BO rý^ aýø çÏÖ BìA ,lñøk þì pHg
BìA ,ûly þÖpÏì þéì îýO þOBìlÛì ÿôkoAok þGpìpu óAõñÎ úG óBñ`íø þüçÆ lídì lñ^pø
.lñPynâ õãuçâ àýPéu îýO ÿpãýGpìpu ÿApG þñÖ ÿAoõy þé¾A ÿBø úñürâ qA þßü kõy þì úP×â úÞ QuBXñüA IèBW úPßð
þO@ îùì ÿBøkAlüôo ok Ao îýO òüA lðAõO þì úÞ QuôA ô QuA ïkBg ëõuo Àhy ,kAq@ þPzÞ þéì
qAô kõG óAlýì pOpG îýO ,RçícoBíy ÍBdè qA îøô NõO QýßèBì ÍBdè qA îø iýðõì ópüBG
úG pèõì xBìõO ÈuõO 17 úÛýÚk ok Bø|þhýðõì .QÖpâ Quk ok Ao òýìq ëpPñÞ ÿqBG qBÒ@ óBíø .lñÞ ÿpHøo ô QüAlø þGõg úG
êâ òýìôk 29 úÛýÚk ok rýð îýO òüA óAõW ÿ|ûoBPu ,{ýíýÞ @õyõü .lñPÖBü Quk kõg êâ òýPvhð ÿApWA lðôopG þíýÛPvìpýÒ RoBËð îø þüçÆ lídì ÿpãýGpìpu óBìqok ïkBg ëõuo úPHèA
ïBãñø ,lyBG úPyAk îýÛPvì QèBgk QvðAõO þíðôA úÞ þzhG BùñOô QyAk þéì îýO ÿBø úìBðpG
.kpÞ àýPéu ûqAôok koAô Ao ÿoBývG úÞ þPívÚ óBíø BÛýÚk þñÏü .kõG óBzOAqoBHì ïBãñø ok àzO oBñÞ qA óAoBÞkAq@ >äñý^õÞ<
.lðkõG Qvhð ÿ|úíýð úGBzì ÿpüõ¿O løBy rýð ïôk úíýð ok ûBãyqoô ok pÂBc óApâByBíO þðBüBK úýðBS lñ^ok BøBâô lðkoõg úíÇè BXð@qA úvðApÖ 2017 þðBùW ÿBùPGBÚook Bì óAoBÞkAq@qA
kõg ÿlñéOBßuA óBíùì ûqAôok ïõu oBG ÿApG wéìõø wOBì ÈuõO 51 úÛýÚk ok "Nõü óôk" óAkpâBy IcB¾ô óBOõvßzýKqA ÿoBývG ,kõWô òüA BG ëBc .lðkpÞ ÅõÎ Qvßy BG Ao ÿqôpýK ,þPzÞ
QüBùð ok Bø|QýÏÚõì òüA BìA ,lñPyAk þðréâ Q¾pÖ òülñ^ îø ïôk úÛýÚk 45 ëõÆ ok ô lðkpÞ qBG Ao ëBu þðBùW ÿBøoBßýKok BO kôpG {ýK þéHÚ ëAôo óBíø BG þéì îýOoõìA ,lðoAkoBËPðA þPzÞ óApËð
îgq þíýO ÿBýcA ÿApG þéHÚ úhvð óBíøqA ûkB×PuA þñÏü òüA .kõzðoApßO ÿpãük þìBÞBð ,ûlñü@
.lýuo óBüBK úG óBíè@ ÿ|ûlñüBíð p×¾ pG 3 ÿqôpýK BG îýO ôk oBßýK ô lðlðBì úXýPð|þG
,kõgþßütéGóBGrýìp×¾pG4úXýPðBGòìosòuwüoBKÿ|ûoBPupKîýO|B |ûôpâoAlükpãükok | .úvðApÖ þðBùW ÿBùPGBÚo qA ûkoõg
ëBcok òìos òu wüoBK .QÖBü Quk kõg þKBýK ÿqôpýK òýìõu úGô kAk Qvßy Ao QzèolðA xAo ok ïkBg ëõuo ûoBGôk oõÃc qA îø þñÖ ÿAoõy ÿBÃÎA qA þgpG ,QýÏÂô òüA úG úWõO BG
ûkAk ÁB¿PgA kõg úG Ao ïôk ÿ|ûkorýð iýðõì ópüBGô QuA ûôpâ òüA òýzðol¾qBýPìA 9 BGpÂBc ôAqApPùG ÿA úñürâ aýøpÂBc ëBcok lðlÛPÏìô ûkpÞ ëBHÛPuA þéì îýO ÿpãýGpìpuô þñÖoõìA
iüBPð òüpO ØýÏÂ qA þßü úvðApÖ þðBùW ÿBùPGBÚook úÞ þíýO .lyBG þéì îýO þWBð lðAõO þíð
.QuA IcB¾ ,þðAkrü òvc ÿçÆ ëAlì àO BG ØÇè úG BùñOô kq îÚo Ao óApüA kAq@þPzÞ iüoBOok kõg
Quk xpHÚ qA Büqõßýð êDõK@ úðBgok àü pG àü ÿôBvO úG|D | ûôpâok lðõíOoôk BýuôoõG
V ÙA ,kõg þèBÓOpK óBíùì ápdOpK ÿoAlükok|G | ûôpâokrýð äürLüæ .þG .o@îýO .kõG úPÖBü !ly óBùW îùð ûBãüBW
ïkBg ëõuo Bü@ úÞ lük ô lðBì pËPñì kAq@ þPzÞ þñÖ ÿAoõy Qvzð ÿoArâpG BO lüBG ëBc
.kõG ûkAk Qvßy 2 pG 3 Ao õOoõK óAõñÎ úG Ao ÿpãük kpÖ løk þì eýWpO óBñ`íø Bü ô lñÞ þì ëõHÚ Ao Aoõy ÿBÃÎA qA þgpG kBùñzýK

49 .lyBG úPyAk þéì îýO Qüpülì {O@ pG þPuk oôk qA }kõg ô lñÞ þÖpÏì þGpìpu

ô ûlürâpG IèBÇìô óApùO þééíèA òýG úéXì
lýñÞúvüBÛì RBüpzðpãük BG Ao ó@þðlðAõg

óApùO úéXì

úì ok ÿpPgk :óBìo ÿ ú¾çg
”õè ûríc òýßO“ úPyõð
ëçc úƒÞ þƒuBƒñzðAôo xBƒñyoBƒÞ úƒƒüBƒƒu
RAôBíu pPÞk qA lüBG ,ïkpßð ÿoBÞ úÞ òì- .lülì@}õgþéýg olÛ^ .þyBG Rkõg úy þíð ïoôBG BñÎo- Quôk úÇuAô BƒG Qƒvø }kAõƒðBƒg Rçßzì
òüAúGBñÎoólükBGîøòìIzìAúÞþñÞpßzO ç« ¾ABìA,kBýíðîzPdìîðBgïkõGòEíÇì«BHüpÛO BW òýíø úyBG RkBü .ÿly äñzÚô êãyõg ô kôo þì ûoôBzì ÿApG þßýñýéÞ úG }olK
.ûkpÞûrXÏìúÞïlýuoúXýPð | |.óBýG{íðBgô}ôBýuîPyAlðoBËPðA qAôo xôpÎ îupO þì ,QPñýHð þvÞ úÞ þñýzG îÞ îÞ kpýâ þíð ÿlW AoôA þvÞ úßýèBcok
.kõHðîøRAôBíupPÞkÿkõHðõOúâA- ÿõéW úüBu :koô@ îðôpýG pßÖ qA ïokBì ÿAl¾ .ÿqAlñG úßu pPzýG ô lññÞ þì AlýK óBñýíÆA ôA úG {ðAoBíýG
êHÚ ,kpÞ òPÖo ïrÎ BÂo þ¿hy óly àükrð BG ...ûoAkoBÞBñÎoBGþßüok óAoõO ÙpÆ úG lÏG.kq lñhHè QèBXg BG BñÎo êßzì ÿApG úüBu okApG Quôk BÂo , lðõƒy þƒì
:kpÞ úìrìq òPÖo qA ?þÞ- | |.lýüBìp×G,lülì@}õgþéýg:îPÖoîðBg úÞBñÎo .. lñÞþì úÏWApì ôA úG BñÎo }pøAõg
Ñôpy þÞ õO þPñÏè ókpÞ pßÖ Qéùì òüA- Bø ú`G qA þßü ,îðôk þíð :kAk óBßO pu okBì ÿly êãyõg þéýg îøõO :lýuõG Ao îOoõ¾ qA lñÞ þì þâlðq lñíOôpS ÿA ûkAõðBg ok
?úzýì .òÞ}Al¾ôpGõO{íuBñyþíðòì.Q×â .ÿlyqBðolÛ^,QíPgBñzðëôA,óõWúüBu oB^k }A ûkAõðBg þùWõO þG pSA pG þÞkõÞ
òèBu êgAk ûoBGôk ô ïkq ólýñzð úG Ao ïkõg BGþvÞú^îñýHGBOîPÖookÿõéWÿôBßXñÞBG .ÿlyJõgþéýg:Q×âúPvø@îøBñÎo úíøAô wÞ úíø qA ô QvýðAôo kBc Rçßzì
BG Iy pg@ .Qynâ }õg úíø úG .ïly | |.ïlìôAokBÂoúñýuúGúñýuúÞûoAkoBÞBñÎo þPuk þðBGpùì BG îðBg óAoõO .îPvzð óByoBñÞ Bùð@ þâlðq koAô Quôk óAõñÏG úüBu ..koAk
lðkõG úPgAlðA ûAo rýì ÿôo Bø îðBg úÞ þüAl¾ .îülðBì ûpýg îø úG óBuApø ô ûkq QùG ôk pø :kq îPzK úG þé¾A úzüo úG þK lñÞ þì þÏu ô kõzýì
.lðlì@ lWô úG îø rürÎ ô óBW okBì þPc ô QÞ .kõG ûly MýO }õg ô þñPuAõg «BÏÚAô .QuõO QGõð RokApG qA lÏG úéèBzüA- îÞîÞrýð BÂo ëBc óBíøokô kpHG BñÎo Rçßzì
BHüpÖ ô okBì ûApíø úG BHüq úíÎ ô ûpøq úíÎlÏG ô þüõíýè òøpýK BG þGpu Qgôk }õg oAõéy pâAîP×âïkõg{ýK.ïlülñg{ÖpcúGëkok Rçßzì xpO qA úüBu þèô kõy þì úüBu ÜyBÎ
lðkqúÛéckBìAkôxôpÎoôkúéÏyúèBgôîðBg úG«BÏÚAô,ÿAûpÛðrüoÿBùèBgBGþßyoqRAôApÞ òì BG ZAôkqA ÿApG olÛ^ RpvK þPvðAk þì Qé¾ô òüA qA ûkAõƒðBƒg òƒüA óôok þƒðAôo
þðAôApÖ }BGBy .lñPÖpâ wßÎ þßü þßü ô BG {Pyok óBíz^ .kõG BHüq ô ûlðqApG {ñO koõì ok þPcAo òüA úG îø qBG ,lñÞ þì oAp¾A ókpƒÞpƒßƒÖ ÿApƒG þƒPƒéùƒì BÂoqAô koAk úíøAô
úðBg Qíu úG Iy .kpÞ þìqAôpK Aô@pu ÿæBG |:kõGûlðBìûpýgîüBKBOpuúGJBùPèAôòývdO .ïkrð þÖpc BìA ?ÿkpÞ þì QHd¾ òì þuôpÎ
| |.ïkõGåpìúGôoþãPvgRlyqA úâA ,ÿly þñPuAõg olÛ^ IzìA !úüBu-| lÏG.ïkpÞQHd¾ôîPvzðóByoBñÞúËdèlñ^ lƒøAõƒg þƒì
kõGoApÚqôo ó@,îüly BK JAõgqApük úíø AkpÖ îñÞoBÞ þ^ îPvðôk þì kõHðpGôoôk òüA þvÞ qA úéùéø ÿAl¾ .ïkpÞ þøAõgonÎô ïly lñéG
BW úíø òüApGBñG ,lyBG Bì úðBg þPhOBK þðBíùì .úðBüþPvøþÏÚAôîñýHGBO JBùyôAô@.lýuoþì}õâúGòèBuokÿõéW *******************|
ÙôpÊokôoBøþñüpýyôûõýìôîükpÞIOpìAo þvÞòP×â:îPgAlðAòýüBKAoïpuûkqQèBXg okBìô rürÎ ,kõG Õõéy ok ÿõéWlðkõG ûlýuo
Aô@îuAkõGúPvðõOkBüqþâlðôkBGBÂo.îülý^ îñýHG ïlìôA ïkpÞ IXÏO ,ûoAk oBÞ BñÎo BG ô lñPhüo þì Aô@ pu Qyok ÿBùuBñßuA óBW pgA~ {hG
îðBg óAoõO .lvüõñG ÿrèBìoõOokôo JBùyô ...úýÞ BK ô Quk püq qA Ao BùèõK kAk ô ÔýW BG Bø ú`G
þì ÿrèBì úG ÿoõËñì ú^ úG Bùð@kõG ûlýíùÖ úÞ òüA òýíø ÿApG .ÿBýì îPvðôk þì :lülñg ïçu ëõÓzì kBìAk ô xôpÎ .lðkpÞ þì ÐíW óBGp ÿAl¾ ô lüqpè þì îüBK ô Quk #
AoëõKþðAkolÚôpßzOþéÞôêýìëBíÞBGlðôo , îPyAlð ÿoBÞ aýø BñÎo BG úðpâô ,ïkAkõìBÓýK úÞ lðkõG óApÂBc úG þüõâ lì@ }õg ô ókpÞ êßýøô lñéG lÚ .kõG ûkpÞpK Ao îyõâîHéÚ
Bùð@BÂoôlyûkBì@óBzüBøÈýéG.kõGúPgAkpK ûly äñO RApG îèk , QíñýHG îPuAõg þì ÈÛÖ lì@õéW{üAo@pKôûkpÞoõGÿBøõìBGþðAõWóq ûlðByõK þüBHüqô lý×u òøpýK Ao {üBHüq
,lññÞ QÞpc kôq eH¾ kõG oApÚ .kõG úPÖpâAo | |.kõG ,kõG Bñy@ þéýg ïpËð úG }A úÖBýÚ .kpÞ ïçuô ô JBO ô aýK pK ÿBøõì òìpg ô kõG
úG qôo óBíø kõGoApÚ îø úèBgô óBWBÚ@ô rürÎ ú^ þñýHG þPuAõg þì Bü kõG ûly äñO Qèk- .{ìoBýGkBüúGîPvðAõOþíðïkpÞpßÖú^pøBìA IOpì Bð oõÆ úG }A úðBy pu BO }lÏXì
òüAok úÞ ïkõG ûkpLu úíø úG .lðkpâpG qApýy ?ïlyþéßy îzPdì òì :lìôA Ùpc úG }kõg QHÚBÎ
aýø îø ïkõg ô lññßð QHd¾ BñÎoBG koõì !ôk pø :lülñg ûoBGôk ...}ôBýu óq ,îPvø .kõG ûly úPhüo
þì.ïkqþíð}Aûlñü@RpÖBvìkoõìokþÖpc êãyõg olÛ^ BñÎo :îP×â ,ly QÞBu lÏG :ïkpzÖAo{PukôïkqlñhHè,{íPgBñyûqBO ô kõG ûly ÝB^ þíÞ {üBHüq Roõ¾
óBüpW òüAqA òì lñÞpßÖ }kõg {ýK îPuAõg ...ûlyÅõÎolÛ^,ûly ?õÞ îzPdì îðBg wK ,lülì@ }õg þéýg- þyBÛð BHüqô úðApøBì óBñ^ úÞ Ao þÛèBg QíËÎ
kõíðAô,lükþìûBâkôpÖokAoBìpâA.îÎçÆAþG BñÎo.úuõHGôoõOQuklüBG:Q×âÿlWþéýg ?lðlìõýð óõzüA ÿA ûom óôlG .lýzÞ þì ûlññýG jo úG kõG ûkpÞ
ÙoB¿O àü p×u òüA ókõG óBìríø îükpÞ þì ôòìúßéG,BñÎoBùñOúð,QuõOóõülìõzýâlðq ,óBýGlñPvðAõPðlñPyAkQèBvÞîÞúü,pýgúð- úÞ kõG pýâ w×ð óBñ^ JBÏè ô äðo ô {üAo@
óBXýø RlyqA BñÎo Q×â þì BÂo ,ûkõG IèBW îÏÆ îüoAk ûqBO.îýPvø õO óõülì îø ïokBì | |.òPuAõgonÎõðlðõuoïçuBíyúG Qícq úG Iè püq ,ÿlðBì þì óBøk úG QzãðA
úPvG ô qBG Ao {ðAlí^ ïAlìô koAlð oApÚô ïAo@ | |.îýz^þìôoÿkBÎþâlðq ,lýüBìp×G ,òzýì Jõg ÿkôq úG ...ABzðA-
...BñÎo :ïkpÞ úìrìq
òìAk ô QÞ .kõG úPvzð BñÎo oBñÞ îðBg óAoõO
òO úG þGBñÎ äðo úG þPgôk }õg ô àýy
þüBHüq úG Ao }A ûly {ì ûqBO ÿBøõìô QyAk
ÿA úðBðq ô äðo pK {üAo@ .kõG ûkpÞ óõýñýy
{Ooõ¾ úG þ¾Bg þüBHüq úÞ QyAk
þPÚô ô QuBgpG BW qA òì ólük BG .lýzhG þì

:Q×â ly òì Rpýc ô QùG úWõPì
,úñì àuôpÎ òüA ?óõW úüBu þñýG þì-

?úzýì RoôBG ,QuBñÎo
îøok BñÎooõÃc ÿôkBW {üBùÖpc ólýñy BG
õéW.îøk óBßO Ao îüBøBK îPvðAõO ô Qvßy
þíÞ lÏG , {íPÖpâ }õÒ@ ok úðBíýí¾ ô îPÖo

:ïkpÞ{øBãðôïkpÞoôkïkõgqA 50


Click to View FlipBook Version