The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by file1.12345, 2019-08-21 22:48:18

SAR3

SAR

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วดั

สถานศึกษาอาชวี ศึกษาวิถีพทุ ธ
วทิ ยาลยั เทคโนโลยีตงั้ ตรงจิตรพณชิ ยการ

รายงานผลการดาเนินงาน
ตามตัวชวี้ ดั

สถานศึกษาอาชีวศกึ ษาวถิ พี ุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยตี ัง้ ตรงจติ รพณชิ ยการ

คำนำ

จากพระบรมราชโอวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธเิ บ
ศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงตรัสไว้ว่า “ช่วยกันสร้างคนดี
ให้กับบ้านเมือง”

คณะกรรมการบรหิ ารของวิทยาลัยเทคโนโลยีตงั้ ตรงจิตรพณชิ ยการ ซึง่ มุ่งมนั่ ในการส่งเสริม
คณุ ธรรม จริยธรรม ให้กับครู บคุ ลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย เข้าใจถึง
การเป็นคนดี โดยเข้าร่วมการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ร่วมกบั แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี โดยสง่ คณะผู้บริหาร ครู บคุ ลากรทางการศึกษา และนักเรียน นกั ศกึ ษา
เขา้ รับการปฏิบัติธรรม และนาหลกั ปฏิบัติทด่ี ีงามมาถ่ายทอดสู่เพอ่ื นครู เพือ่ นนกั เรียน นักศกึ ษา จน
เกิดการเปล่ียนแปลงภายในวิทยาลัย อย่างชัดเจน สัมผัสได้ เกิดนวัตกรรม ๓ อ. คือ มืออ่อน กาย
ออ่ น และใจอ่อน เปดิ ใจรับส่งิ ใหม่ๆ ท่ีดกี วา่ ดว้ ยใจของตนเอง สง่ ผลใหว้ ทิ ยาลยั เทคโนโลยีตั้งตรงจิตร
พณิชยการ ได้รบั การประเมนิ สถานศึกษาคณุ ธรรมของสานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา ผ่าน
การประเมินในระดบั สงู สุด คือ สถานศกึ ษาคุณธรรมต้นแบบ ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ ทวี่ ่า “ซ่อื สัตย์
พอเพยี ง จิตอาสา” และในโอกาสทางวทิ ยาลัยเทคโนโลยีต้งั ตรงจติ รพณิชยการจะเขา้ รับการประเมิน
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน เพื่อเป็นวิทยาลัยที่เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างคนดีให้กับบ้านเมืองสืบ
ตอ่ ไป

วิทยาลัยเทคโนโลยตี ง้ั ตรงจติ รพณิชยการ

บทสรุปผู้บรหิ าร

การพฒั นาสถานศึกษาอาชีวศกึ ษาวถิ พี ุทธ ๕ ดา้ น ๓๑ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

๑. ผลสมั ฤทธิ์

ข้อพิจารณา ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ คะแนนท่ไี ด้ ร้อยละ
ดา้ น

ด้านท่ี ๑ ๕๕๕๕๕๕๕ ๓๕ ๒๐

ดา้ นปัจจัยพน้ื ฐาน

ด้านที่ ๒ ๕๕๕๕ ๒๐ ๑๕

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน

ดา้ นท่ี ๓ ๕๕๕๕๕ ๒๕ ๑๕

ด้านการปฎิบัติของผู้บริหาร ครู

บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

นักศึกษา

ด้านท่ี ๔ ๕๕๔๔๕๕๕ ๓๓ ๒๓.๕๗

ด้านกิจกรรมวันพระและวันสาคัญ

ทางพระพระพุทธศาสนา

ด้านที่ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔๐ ๒๕

การส่งเสริมและสนับสนุนคุณค่าวถิ ี

พทุ ธ

รวม ๑๕๓ ๙๘.๕๗

สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดสถานศึกษาอาชีวศกึ ษาวิถพี ุทธ ๕ ด้าน ๓๑ ตัวช้ีวัดของวิทยาลยั

เทคโนโลยีต้ังตรงจติ รพณิชยการ อย่ทู ่ีระดบั คุณภาพดีเย่ยี ม รอ้ ยละ ๙๘.๕๗

๒. จดุ เดน่

๒.๑ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ให้ความรว่ มมอื ในการเขา้ ร่วม

ปฏิบตั กิ จิ กรรมสง่ เสรมิ และพฒั นาตนเองตามแนววิถพี ุทธ คิดเปน็ รอ้ ยละ ๑๐๐

๒.๒ วิทยาลยั เทคโนโลยีต้งั ตรงจิตรพณชิ ยการตงั้ อยูใ่ นเขตอารามหลวงช้ันเอก วดั พระเชตุพน

วมิ ลมงั คลารามได้รับการสนับสนุนจากทางวดั หลายเร่ือง เชน่ พระอาจารย์ท่ีมาสอนศีลธรรม สถานที่

ในการปฏิบัติธรรม อนุเคราะห์ให้สถานศึกษาใชว้ ัดเปน็ แหลง่ เรยี นรู้ และจัดกิจกรรมตา่ งๆ ฯลฯ

๒.๓ เป็นสถานศึกษาท่ีมชี ื่อเสียงเป็นท่รี ้จู กั ได้รบั การยกยอ่ งไว้วางใจจากสถานประกอบการ

หน่วยงานต่างๆ มากกว่า ๕๐ ปี มีครูผู้สอนท่ีมีความรู้ ความสามารถในการสอน ทาให้ผู้เรียนมี

คณุ ภาพ นอกจากมีคณุ ลกั ษณต์ ามอตั ลักษณ์คุณธรรมของผู้เรยี น คือ ซือ่ สัตย์ พอเพยี ง จิตอาสา แล้ว

ยงั มีวิธกี ารดาเนนิ ชีวติ ตามแนววถิ พี ุทธอกี ดว้ ย

รายงานผลการดาเนินงานตามตวั ช้วี ดั สถานศกึ ษาอาชวี ศกึ ษาวถิ ีพทุ ธ หนา้ ๑

๒.๔ ผู้สาเร็จการศึกษาท่ีเป็นศิษย์เก่ามีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นท่ีไว้วางใจ และ
พอใจของสถานประกอบการ
๓ จดุ ท่ีควรพัฒนา

ควรมีการเผยแพร่แนวทางการปฏิบตั ิตนตามวถิ พี ทุ ธสสู่ ถานศึกษาอืน่ ๆ หรือชุมชน
๔ ข้อเสนอแนะเพอ่ื การพฒั นา

การทาความร่วมมอื ปฏิบตั ติ นตามแนววิถพี ทุ ธกับสถานศึกษาอน่ื ๆ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพ่ือ
เพ่ิมความเข้มแข็ง

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชว้ี ดั สถานศกึ ษาอาชวี ศกึ ษาวถิ ีพทุ ธ หนา้ ๒

ตอนที่ ๑
สภาพท่วั ไปของสถานศึกษา

๑. ข้อมูลเกย่ี วกบั สถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ-วิทยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตร

บรหิ ารธุรกิจ
ทีต่ งั้ เลขท่ี ๒ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จงั หวัดกรงุ เทพมหานคร

รหัสไปรษณยี ์ ๑๐๒๐๐
โทรศพั ท์ ๐-๒๖๒๒-๑๙๑๙, ๐-๒๒๒๒-๘๒๔๙, ๐-๒๖๒๒-๑๗๘๕-๖ โทรสาร ๐-๒๖๒๒-๑๔๖๔
Website www.ttc.ac.th
E-mail [email protected]
เขตพนื้ ท่กี ารศกึ ษาเขต ๑ สานกั งานคณะกรรมการสง่ เสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร
สังกัด สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สภาพชุมชน เศรษฐกจิ สังคม
สภาพสังคมของชุมชน โดยรอบวิทยาลัย นับว่าเป็นสภาพสิ่งแวดล้อมสังคมที่ดีเพราะ

ด้านทิศเหนืออยู่ติดกับอารามหลวงชั้นเอกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ด้านทิศใต้ติดกับศูนย์การ
เรียนรู้มิวเซี่ยมสยามเดิมคือที่ต้ังของกระทรวงพาณิชย์ ก่อนย้ายไปที่ปัจจุบัน ด้านทิศตะวันตกคือ
วงั จกั รพงษ์ ห่างออกไปคือโรงเรยี นราชินี ดา้ นทศิ ตะวันออกคอื โรงเรยี นวดั ราชบพิธ วิทยาลยั ตงั้ อย่ใู น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่เอ้ือให้ผู้เรยี นสนใจ ใส่ใจในการเรียนรู้และซึมซบั วัฒนธรรมมาเป็นสว่ นหน่งึ
ของบุคลิกภาพท่ีดขี องตนเอง มีส่วนของตึกแถวซงึ่ ก็เปน็ แหลง่ ทอ่ี ย่อู าศัยและประกอบธุรกิจของคนใน
ชมุ ชน โดยรอบบริเวณเปน็ แหลง่ ทอ่ งเทย่ี วท่ีมีนกั ท่องเท่ียวมาชมความงดงามของศิลปวัฒนธรรมของ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และมิวเซ่ียมสยาม จึงทาให้บริเวณตึกแถวด้านหน้าวัดดาเนินธุรกิจ
เก่ียวกับร้านอาหารและเครื่องด่ืมที่จัดสภาพหน้าร้านให้สวยงาม อนุรักษ์สภาพของตึกแถวที่เกา่ แก่
เพ่ิมความน่าสนใจ ทันสมัยด้วยส่ิงอานวยความสะดวก พร้อมขายของที่ระลึก ตลอดจนธุรกิจ
ที่สืบเน่ืองจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม คือ การบริการ ผลิตภัณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการนวด นวดแผนไทย ซึ่งเป็นธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติในปัจจุบัน
เป็นอย่างมาก

สภาพเศรษฐกิจของชุมชน สืบเน่ืองจากสังคมของชุมชน ท่ีเอื้อต่อการดาเนินธุรกิจด้านการ
ค้าขาย ดังนั้นอาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชน โดยรอบวิทยาลัยจะยึดอาชีพการค้าขายของท่ีระลึก
ร้านอาหาร และเครื่องด่ืม มีฐานะทางเศรษฐกิจอยูใ่ นระดับดี ถึงดีมาก โอกาสการตกงานของคนใน
ชมุ ชนนมี้ นี อ้ ยหรือเกือบไม่มี

ข้อมูลของผู้ปกครองจากการสารวจ ข้อมูลการกรอกใบสมัครของนักศึกษาเม่ือแรกเข้า
จะพบว่าวฒุ กิ ารศกึ ษาของผู้ปกครองร้อยละ ๕๐.๑๘ จบระดับปรญิ ญาตรี อาชีพโดยเฉลย่ี รับราชการ
ร้อยละ ๓๑.๓๗ คา้ ขาย ลูกจา้ ง ร้อยละ ๒๑.๒ อนื่ ๆ ร้อยละ ๕ เฉลย่ี ระดบั รายได้อยทู่ ่ีระดับปานกลาง

รายงานผลการดาเนนิ งานตามตวั ชีว้ ดั สถานศกึ ษาอาชวี ศกึ ษาวถิ พี ุทธ หน้า ๓

๒. ขอ้ มูลปัจจบุ ันของสถานศกึ ษา
๒.๑ แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

รายงานผลการดาเนนิ งานตามตัวชวี้ ดั สถานศึกษาอาชีวศกึ ษาวถิ พี ทุ ธ หนา้ ๔

แผนภูมกิ ารบรหิ ารงานวทิ ยาลยั เทคโนโลยตี ัง้ ตรงจิตรพณิชยการ-วิทยาลัยเทคโนโลยีตัง้ ตรงจิตรบริหารธุรกจิ

คณะกรรมการทีป่ รึกษา ผู้รับใบอนุญาต คณะกรรมการบรหิ ารสถานศกึ ษา

ผู้จดั การ สานกั อานวยการ
ผ้อู านวยการ
๑.งานนโยบายและแผน
๒.งานงบประมาณและการเงิน
๓.งานบริหารบุคคล
๔.งานความร่วมมอื กบั องค์กรภายนอก

ฝา่ ยวชิ าการ ฝ่ายกจิ การนกั ศกึ ษา ฝ่ายบรกิ ารสถานศึกษา สานกั งานทะเบยี นและวดั ผล

๑. สาขาวิชาการบญั ชี ๑. งานปกครอง ๑.งานอาคารสถานท่ี ๑.งานทะเบียน
๒. สาขาวชิ าการเลขานกุ าร ๒. งานกจิ กรรมเสริมหลกั สตู ร ๒. งานพสั ดุครภุ ณั ฑ์ ๒. งานธุรการ
๓. งานวดั และประเมินผล
๓. สาขาวิชาการตลาด ๓. งานแนะแนวประชาสัมพันธ์ ๓. งานสวสั ดิการนักศึกษาและ
๔. สาขาการท่องเท่ียว และความสัมพนั ธช์ ุมชน ห้องพยาบาล สานกั งานประกันคุณภาพการศกึ ษา

๕. สาขาวิชาคอมพวิ เตอรธ์ ุรกจิ
๖. สาขาวชิ าปฏิบัตสิ านกั งาน

๗. หมวดวิชาทักษะชวี ติ
๘. หมวดวิชาภาษาตา่ งประเทศ

๙. งานห้องสมุด
๑๐. งานฝกึ งานนักศกึ ษา

๑๑.งานวิจยั และพัฒนา

๑๒. งานสารสนเทศ

รายงานผลการดาเนนิ งานตามตัวช้วี ดั สถานศกึ ษาอาชวี ศึกษาวถิ พี ุทธ หน้า ๕

๒.๒ คณะกรรมการบริหารสถานศกึ ษา ตามท่ตี ราสารจัดต้ังสถานศกึ ษา กาหนดดงั นี้

วทิ ยาลัยเทคโนโลยตี ง้ั ตรงจติ รพณชิ ยการ

ที่ ชอ่ื -นามสกุล ตาแหน่ง ตาแนง่ ใน
ตามตราสาร คณะกรรมการ

๑. นางวิภาพรรณ ชูทรัพย์ ผรู้ ับใบอนญุ าต ประธาน

๒. ดร.อณาวุฒิ ชูทรพั ย์ ผูจ้ ัดการ รองประธาน

๓. นายอนสุ รณ์ ไทยเดชา ผู้ทรงคุณวฒุ ิ กรรมการ

๔. นางสนั ธยา ดารารตั น์ ผู้ทรงคุณวฒุ ิ กรรมการ

๕. นางนันทพร ชทู รพั ย์ ผทู้ รงคณุ วุฒิ กรรมการ

๖. นางวรรณี เทศวริ ัช ผแู้ ทนครู กรรมการ

๗. นางเพ็ญแข สร้อยสุวรรณ ผแู้ ทนผู้ปกครอง กรรมการ

๘. นางปรัศนี ศริ ิธรรม ผู้อานวยการ กรรมการและเลขานุการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีตง้ั ตรงจิตรบรหิ ารธรุ กจิ

ท่ี ชือ่ -นามสกุล ตาแหน่ง ตาแนง่ ใน
คณะกรรมการ

๑. นางวิภาพรรณ ชูทรพั ย์ ผู้รับใบอนุญาต/ผูจ้ ัดการ ประธาน

๒. ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ ผู้ทรงคณุ วฒุ ิ รองประธาน

๓. นายอนุสรณ์ ไทยเดชา ผทู้ รงคณุ วฒุ ิ กรรมการ

๔. นางสันธยา ดารารตั น์ ผู้ทรงคุณวฒุ ิ กรรมการ

๕. นางนันทพร ชทู รัพย์ ผูท้ รงคุณวฒุ ิ กรรมการ

๖. นางดาราณีย์ ติ้วทอง ผแู้ ทนครู กรรมการ

๗. นางพัชรา ดว้ งนุ้ย ผแู้ ทนผู้ปกครอง กรรมการ

๘. นางวรรธณี แชม่ เชื้อ ผอู้ านวยการ กรรมการและเลขานกุ าร

๑. ผ้รู ับใบอนุญาต นางวิภาพรรณ ชทู รพั ย์ หนา้ ๖
โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๒-๑๙๑๙ E-mail: [email protected]
วฒุ ิการศกึ ษาสงู สดุ ดษุ ฏบี ัณฑติ กติ ิมศกั ดิ์ สาขาการบรกิ ารชมุ ชน
ดารงตาแหน่งน้ีต้ังแต่วันท่ี ๒๘ ธนั วาคม พ.ศ. ๒๕๒๖

รายงานผลการดาเนนิ งานตามตัวชีว้ ดั สถานศึกษาอาชวี ศกึ ษาวถิ ีพุทธ

๒. ผจู้ ัดการ ดร. อณาวุฒิ ชูทรพั ย์

โทรศพั ท์ ๐-๒๖๒๒-๑๙๑๙ E-mail: [email protected]

วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ดุษฏีบณั ฑิต สาขาบริหารการศึกษา

ดารงตาแหน่งนต้ี ้งั แต่วนั ที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕

๓. ผู้อานวยการวิทยาลยั เทคโนโลยีตง้ั ตรงจติ รพณชิ ยการ นางปรัศนี ศิริธรรม

โทรศพั ท์ ๐-๒๖๒๒-๑๙๑๙ E-mail: [email protected]

วุฒิการศึกษาสูงสดุ ปริญญาโท ครศุ าสตรมหาบัณฑติ สาขาหลกั สตู รและการสอน

ดารงตาแหนง่ นี้ตงั้ แต่วนั ท่ี ๘ มถิ ุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

๔. ผอู้ านวยการวทิ ยาลยั เทคโนโลยีตง้ั ตรงจิตรบรหิ ารธรุ กิจ นางวรรธณี แชม่ เช้ือ

โทรศพั ท์ ๐-๒๖๒๒-๑๙๑๙ E-mail: [email protected]

วุฒิการศึกษาสงู สุด ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาหลักสตู รและการสอน

ดารงตาแหนง่ น้ตี ัง้ แต่วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕

๒.๓ จานวนคร/ู จาแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา
วิทยาลยั เทคโนโลยตี ง้ั ตรงจิตรพณิชยการ

สถานภาพ ใบประกอบ วุฒิการศึกษา
วิชาชพี

แผนกวิชา/สาขาวชิ า จานวน (คน) ครูประจา
ค ูร ิพเศษ
ีม
ไ ่ม ีม
ป ิรญญาเอก
ป ิรญญาโท
ประกาศ ีนยบัตรวิชาชีพค ูร
ปริญญาต ีร
ต่าก ่วาป ิรญญาต ีร

รายงานผลการดาเนินงานตามตวั ชีว้ ดั สถานศึกษาอาชีวศกึ ษาวถิ ีพทุ ธ หนา้ ๗

สาขาการบญั ชี ๒๖ ๒๖ - ๒๕ ๑ - ๘ ๗ ๑๐ ๑
สาขาการเลขานกุ าร ๒ ๒ - ๒- - - ๑ ๑ -
สาขาการตลาด ๓๒ ๓๒ - ๓๑ ๑ - ๙ ๗ ๑๖ -
สาขาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ ๓๐ ๓๐ - ๒๖ ๔ - ๖ ๑๐ ๑๔ -
๙๐ ๙๐ - ๘๔ ๖ - ๒๓ ๒๕ ๔๑ ๑
รวม

๒.๔ จานวนบุคลากรทางการศกึ ษา

จานวน สถานภาพ
(คน)
ฝ่าย/แผนกวชิ า ข้าราชการ พนักงาน ลกู จา้ ง ลูกจ้าง
ราชการ ประจา ชัว่ คราว

ฝา่ ยทะเบียนและวดั ผล ๓ - -๓ -
- งานธรุ การ ๓ - -๓ -

รวม ๒ - -๒ -
ฝ่ายเทคโนโลยสี ารสนเทศ ๒ -
๕ - -๒ -
- งานสารสนเทศ - -๕

รวม
รวมทง้ั หมด

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ดั สถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถพี ทุ ธ หนา้ ๘

๒.๕ จานวนครู/จาแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจติ รบรหิ ารธรุ กิจ

สถานภาพ ใบประกอบ วุฒิการศึกษา
วิชาชพี

แผนกวิชา/สาขาวิชา จานวน (คน) ครูประจา
ครู ิพเศษ
ีม
ไ ่ม ีม
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตร ิวชา ีชพครู
ปริญญาตรี
ต่าก ่วาปริญญาตรี

สาขาการบัญชี ๒๖ ๒๖ - ๒๕ ๑ - ๘ ๗ ๑๐ ๑
สาขาการตลาด ๒ ๒ - ๒- - - ๑ ๑ -
สาขาคอมพิวเตอรธ์ ุรกิจ ๓๒ ๓๒ - ๓๑ ๑ - ๙ ๗ ๑๖ -
สาขางานการท่องเทยี่ ว ๓๐ ๓๐ - ๒๖ ๔ - ๖ ๑๐ ๑๔ -
๙๐ ๙๐ - ๘๔ ๖ - ๒๓ ๒๕ ๔๑ ๑
รวม

๒.๖ จานวนบคุ ลากรทางการศกึ ษา

จานวน สถานภาพ
(คน)
ฝา่ ย/แผนกวิชา ข้าราชการ พนกั งาน ลกู จ้าง ลูกจา้ ง
ราชการ ประจา ช่ัวคราว

ฝา่ ยทะเบยี นและวัดผล ๓ - -๓ -
- งานธรุ การ ๓ - -๓ -

รวม ๒ - -๒ -
ฝ่ายเทคโนโลยสี ารสนเทศ ๒ -
๕ - -๒ -
- งานสารสนเทศ - -๕

รวม
รวมทัง้ หมด

รายงานผลการดาเนนิ งานตามตวั ช้วี ดั สถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถพี ุทธ หน้า ๙

๒.๗ จานวนผู้เรียน จาแนกตามระดับ สาขาวิชา และช้ันปี (ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน

๒๕๖๑)

วิทยาลยั เทคโนโลยีตั้งตรงจติ รพณชิ ยการ

ชั้นปี

ระดับ/สาขาวิชา ๑ ๒๓ รวม

ปกติ ทวิ เทยี บ ปกติ ทวิ เทียบ ปกติ ทวิ เทียบ
ภาคี โอน ภาคี โอน ภาคี โอน

ระดบั ปวช. - - ๑๘๗ - - ๒๒๑ - - ๖๓๓
- สาขาวชิ าการบญั ชี ๒๒๕ - -๗ - - ๑๑ - - ๕๑
- สาขาวิชาการเลขานุการ ๓๓ - - ๒๕๒ - - ๒๑๗ - - ๗๘๔
- สาขาวิชาการตลาด ๓๑๕ - - ๒๖๓ - - ๒๔๑ - - ๗๗๔
- สาขาวชิ าคอมพิวเตอร์ ๒๗๐

ธุรกิจ

รวม ๘๔๓ - - ๗๐๙ - - ๖๙๐ - - ๒,๒๔๒

รายงานผลการดาเนนิ งานตามตวั ชี้วดั สถานศึกษาอาชวี ศึกษาวถิ ีพทุ ธ หนา้ ๑๐

๒.๘ จานวนผู้เรียน จาแนกตามระดับ สาขาวิชา และช้ันปี (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน

๒๕๖๑)

วิทยาลัยเทคโนโลยีตัง้ ตรงจิตรบริหารธรุ กิจ

ช้ันปี

ระดบั /สาขาวิชา ๑ ๒๓ รวม

ปกติ ทวิ เทียบ ปกติ ทวิ เทียบ ปกติ ทวิ เทยี บ ๖๓
ภาคี โอน ภาคี โอน ภาคี โอน ๙๖
๘๖
ระดบั ปวช.
๒๔๕
- สาขาวชิ าการบัญชี ๑๗ - - ๑๕ - - ๓๑ - -
๓๓๔
- สาขาวชิ าการตลาด ๓๐ - - ๔๐ - - ๒๖ - - ๕๑๖
๓๖๓
- สาขาวชิ าคอมพิวเตอร์ ๑๘ - - ๒๙ - - ๓๙ - -
๓๗
ธุรกจิ

รวม ๖๕ - - ๘๔ - - ๙๖ - -

ระดับ ปวส. -
- สาขาวชิ าการบญั ชี ๒๐๕ - - ๑๒๙ - - - - -
- สาขาวิชาการตลาด ๒๕๖ ๓๒ - ๒๐๔ ๒๔ - - - -
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ๒๑๑ - - ๑๕๒ - - - -
-
ธรุ กจิ
- สาขาวชิ าการท่องเที่ยว ๑๗ - - ๒๐ - - - -

รวม ๖๘๙ ๓๒ - ๕๐๕ ๒๔ - - - - ๑,๒๕๐
รวมทั้งหมด
๗๕๔ ๓๒ - ๕๘๙ ๒๔ - - - ๑,๔๙๕

รายงานผลการดาเนินงานตามตวั ชีว้ ดั สถานศกึ ษาอาชวี ศึกษาวถิ พี ทุ ธ หนา้ ๑๑

ตอนที่ ๒
ตวั ช้วี ดั สถานศกึ ษาอาชวี ศกึ ษาวถิ ีพุทธ

ตวั ชีว้ ดั สถานศกึ ษาอาชวี ศกึ ษาวถิ ีพุทธ ประกอบด้วย ๕ ดา้ น ๓๑ ตวั ช้ีวัด ดงั น้ี
ดา้ นที่ ๑ ด้านปจั จัยพ้ืนฐาน
ประกอบดว้ ย ๗ ตัวชี้วดั ดังน้ี

๑.๑ มีปา้ ยสถานศึกษาวิถีพุทธ
๑.๒ มีพระพุทธรปู บริเวณหนา้ สถานศกึ ษาอาชวี ศึกษา
๑.๓ มพี ระพทุ ธรปู หรอื ภาพพระพทุ ธรปู ประจาหอ้ งเรยี น
๑.๔ มพี ุทธศาสนสุภาษิต พระราชดารสั ตดิ ตามท่ีต่างๆ
๑.๕ มคี วามสะอาด สงบ ร่มร่ืน
๑.๖ มีห้องพระพทุ ธศาสนาหรอื ลานธรรม
๑.๗ มียทุ ธศาตร์ แผนงาน โครงการ กจิ กรรมวิถีพทุ ธ

ด้านที่ ๒ ด้านการจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอน
ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัด ดังน้ี

๒.๑ บรหิ ารจิต เจรญิ ภาวนากอ่ นเรียนทั้งครู และนักเรยี น นกั ศึกษา
๒.๒ บูรณาการวถิ พี ทุ ธทุกรายวชิ า
๒.๓ มกี ารนาโครงงานวิถพี ทุ ธภายในสถานศกึ ษาอย่างสมา่ เสมอ
๒.๔ มีพระมาสอนศีลธรรม มาสอนอย่างสม่าเสมอ

ดา้ นท่ี ๓ ดา้ นการปฎิบัตขิ องผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนกั เรยี น นกั ศกึ ษา
ประกอบดว้ ย ๕ ตวั ชีว้ ดั ดังน้ี

๓.๑ มกี ิจกรรมในการสรา้ งเสริมการรกั ษาศลี ๕
๓.๒ บคุ ลกิ ภาพดี ย้ิมงา่ ย ไหว้สวย กราบงาม
๓.๓ มารยาทในการรบั ประทานอาหาร
๓.๔ ประหยัดออม ถนอมใช้เงนิ และสิง่ ของ
๓.๕ มีวินัยใฝร่ ู้ สูส่ ิ่งยาก

รายงานผลการดาเนินงานตามตวั ช้วี ดั สถานศึกษาอาชวี ศกึ ษาวิถีพุทธ หน้า ๑๒

ดา้ นท่ี ๔ ดา้ นกิจกรรมวันพระและวันสาคัญทางพระพทุ ธศาสนา
ประกอบด้วย ๗ ตัวชว้ี ดั ดังนี้

๔.๑ แต่งกายด้วยเส้อื ขาว
๔.๒ ทาบุญตกั บาตร ฟงั เทศน์
๔.๓ อาราธนาศลี อาราธนาธรรม อาราธนาพระปรติ ร
๔.๔ กิจกรรมสวดมนตแ์ ปลพระพุทธคณุ ธรรมคุณ พระสงั ฆคณุ
๔.๕ มีกิจกรรมทางศาสนาที่วดั ภาคเรยี นละ ๑ ครงั้ โดยมวี ดั เปน็ แหลง่ เรยี นรู้
๔.๖ นกั เรียน นกั ศึกษาทกุ คน เข้าคา่ ยปฎิบัติธรรมอย่างนอ้ ยปีละ ๑ ครั้ง
๔.๗ ผบู้ รหิ าร ครู บุคลากรทางการศกึ ษาทุกคนเขา้ คา่ ยปฎิบตั ธิ รรมอย่างนอ้ ยปีละ ๑ คร้งั

ดา้ นที่ ๕ การส่งเสรมิ และสนับสนุนคุณคา่ วิถีพุทธ
ประกอบด้วย ๘ ตัวชี้วัด ดังน้ี

๕.๑ ไม่เล่นโทรศพั ทห์ รอื ทากจิ กรรมส่วนตวั อนื่ ๆ ในขณะทีเ่ รียนและประชุม
๕.๒ ใชพ้ ฤติกรรมทางกาย และวาจาทีส่ ุภาพในสถานศกึ ษา
๕.๓ บริหารจติ เจรญิ ปัญญาก่อนการประชุมทุกคร้ัง
๕.๔ ชน่ื ชมคุณความดีหนา้ เสาธงทุกวัน
๕.๕ โฮมรูม เพือ่ สะทอ้ นความรสู้ ึก เชน่ ความรูส้ ึกได้ทาความดี
๕.๖ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรยี นนักศึกษาปอ้ งกนั แก้ไข ความขัดแย้ง
ดว้ ยวิถพี ทุ ธ
๕.๗ อบรมและสอบธรรมศกึ ษาระดับชน้ั อยา่ งนอ้ ยธรรมศึกษาช้ันตรี
๕.๘ ไมม่ สี ่งิ เสพติดและอบายมุข

รายงานผลการดาเนนิ งานตามตัวช้ีวดั สถานศกึ ษาอาชีวศกึ ษาวิถีพทุ ธ หนา้ ๑๓

หลกั เกณฑแ์ ละแนวทางท่ีปฏิบตั กิ บั ตัวช้ีวดั แนวทางการดาเนนิ งาน
สถานศกึ ษาอาชวี ศกึ ษาวถิ ีพทุ ธ

ปกี ารศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

นิยามศัพทใ์ นหลักเกณฑแ์ ละแนวปฏบิ ัติ
สถานศึกษา หรือ วิทยาลัย หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรพณิชยการ ระดับ

ประกาศนียบตั รวิชาชีพ (ปวช.)
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ

วิทยาลยั เทคโนโลยตี ัง้ ตรงจติ รพณิชยการ

ครู หมายถึง ผู้ทาหน้าที่สอนประจาในวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการโดยได้รับ
เงนิ เดือน หรอื คา่ จา้ ง หรือคา่ ตอบแทนเป็นประจารายเดอื น

บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้สนับสนุนการศึกษาซ่ึงเป็นผู้ทาหน้าท่ีให้บริการ หรือ

ส่งเสริมการศึกษา เช่น เจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์ เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
เจ้าหน้าท่ีธุรการ เจ้าหน้าที่การเงนิ เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าท่ีพัสดุ เป็นต้น โดยได้รับเงินเดอื น หรือ
คา่ จา้ ง หรอื ค่าตอบแทนเป็นประจารายเดอื น

นักเรียน นักศึกษา หมายถึง นักเรียนในระดับประกาศนียบตั รวิชาชีพ (ปวช.) นักศึกษาใน
ระดับประกาศนยี บตั รวชิ าชีพชัน้ สงู (ปวส.) ทงั้ การเรยี นแบบเต็มเวลา และการเรียนในระบบทวภิ าคี

หลกั เกณฑ์
วิทยาลยั ใชแ้ นวทางการดาเนนิ งานสถานศกึ ษาอาชวี ศกึ ษาวถิ พี ุทธ ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๒

ดังนี้

แบบบันทกึ คะแนนเชิงประจักษ์ อตั ลกั ษณ์ ๒๓ ประการ
๑. ด้านพัฒนาบุคลากร

๑.๑ ผู้บริหาร ครู ที่รับเข้าอบรมพัฒนาตนเอง และพัฒนางานเกี่ยวกับสถานศึกษา

อาชีวศกึ ษาวิถีพทุ ธ
๑.๒ นักศึกษาเขา้ รบั การอบรมแหง่ ละ ๑๐ คน
๑.๓ นกั ศึกษาแกนนาขยายผลอบรม ปวช. ๑-๓ ตามลาดบั

๑.๔ ตัวแทนคณะครูทกุ สาขาวิชาเข้ารับการอบรม
๑.๕ นักศกึ ษาที่เป็นหัวหน้าหอ้ ง เขา้ อบรมนักศึกษาต้นแบบคณุ ธรรม
๑.๖ ตัวแทนคณะครูทุกสาขาวชิ า

๑.๗ ผ้บู รหิ าร และครูทกุ คนแต่งชดุ ขาวในวันพระ และรักษาศลี ๕ เป็นนจิ
๒. ด้านกายภาพ

๒.๑ มีพระพุทธรูปประจาวิทยาลยั

๒.๒ มีบรรยากาศร่มรนื่ สะอาด มีความเปน็ ระเบยี บ เรยี บรอ้ ย
๒.๓ มีลานธรรม/ห้องปฏิบตั ิธรรม
๒.๔ มีปรชั ญา วิสยั ทศัน์ อัตลักษณว์ ิถพี ทุ ธประจาสถาบัน

รายงานผลการดาเนนิ งานตามตวั ชีว้ ดั สถานศกึ ษาอาชีวศกึ ษาวถิ พี ทุ ธ หนา้ ๑๔

๓. พฒั นาดา้ นกิจกรรม
๓.๑ วิทยาลัยปราศจากสิ่งเสพตดิ เหลา้ บหุ ร่ี
๓.๒ นกั ศกึ ษา และบุคลากร ยิ้มงา่ ย ไหว้สวย กราบงาม
๓.๓ มกี จิ กรรมทางพระพทุ ธศาสนา
๓.๔ มกี จิ กรรมประจาวนั พระ
๓.๕ มกี ารนั่งสมาธกิ อ่ นประชมุ ทกุ ครัง้ อยา่ งนอ้ ย ๕ นาที
๓.๖ สวดมนตแ์ ปลประจาวันพระ
๓.๗ ผูบ้ ริหาร และครเู ข้าสอบธรรมศึกษา
๓.๘ สถานศึกษามีโครงงานคุณธรรอยา่ งนอ้ ย ๑๐ โครงงาน

เงอ่ื นไขการพัฒนาต่อยอด
๑. ดา้ นพัฒนาบคุ ลากร

๑.๑ คณะครูทกุ คนเข้ารบั การอบรม
๒. พัฒนาด้านกจิ กรรม

๒.๑ นกั ศึกษามีโครงการคุณธรรมทุกหอ้ งเรียนๆ ละ ๑ โครงการ
๒.๒ นักศกึ ษาสามารถสวดมนต์ และประกอบศาสนพธิ วี ิถพี ทุ ธพืน้ ฐานได้
๒.๓ มีชมรมพระพุทธศาสนา

ขน้ั ตอน การเยีย่ มเยยี นใส่ข้อเสนอแนะ เพอื่ คัดเลอื กสถานศกึ ษาอาชีวศึกษาวิถพี ทุ ธพระราชทาน รุ่น
ที่ ๑ โครงการศึกษา และพฒั นาสถานศกึ ษาอาชีวศึกษาวิถีพทุ ธสูอ่ ัตลกั ษณ์ ๑๐ ประการ ปีที่ ๓

รายงานผลการดาเนินงานตามตวั ชว้ี ดั สถานศกึ ษาอาชวี ศกึ ษาวิถีพุทธ หน้า ๑๕

ขั้นตอน กจิ กรรม หมายเหตุ

๑. - คณะกรรมการตรวจเยี่ยมเชิงประจักษ์โดยแจ้ง เชิญโรงเรียน/สถานศึกษา

กาหนดวันตรวจเย่ียมกับทางสถานศึกษา พร้อมส่ง ข้างเคียงร่วมการเยี่ยมเยียน

จดหมายแจง้ การตรวจเย่ียมถงึ สถานศึกษา อย่างนอ้ ย ๒ แห่ง

๒. - คณะนิเทศเดนิ ทางถงึ สถานศึกษา

- ดูกจิ กรรมหลกั เสาธง/กจิ กรรมกอ่ นเข้าห้องเรียน

๓. คณะผบู้ ริหาร ครู อาจารย์ กรรมการสถานศึกษา พระ

สอนศีลธรรมประจาสถานศึกษา พร้อมกันท่ีห้อง

ประชมุ

- จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย เจริญภาวนาร่วมกนั

๕ นาที

- ผอู้ านวยการสถานศึกษากลา่ วต้อนรบั

- ประธานคณะกรรมการแนะนา คณะนิเทศและแจง้

วตั ถปุ ระสงค์การมาตรวจเยย่ี ม

- ผู้อานวยการนาเสนอการดาเนินงานวิทยาลัย

อาชีวศกึ ษาวิถีพุทธไม่เกนิ ๓๐ นาที

- คณะนิเทศตรวจเอกสารหลักฐาน/พระนิเทศวถิ ีพุทธ

พบนกั เรยี น นกั ศึกษา

- คณะนิเทศสังเกตการณ์สาธิตการสอนตามแผนการ

สอนที่ส่งเขา้ รับการคดั เลอื ก

- คณะนเิ ทศเยย่ี มชมบรเิ วณสถานศึกษา/ชมุ ชน/ศึกษา

เอกสาร

๔. - คณะนิเทศสรุปการตรวจเยย่ี ม นาเสนอ บทสรุปเพ่ือ

การพัฒนา

- คณะนเิ ทศตรวจเอกสาร รปู ภาพ

- ปดิ การตรวจเยยี่ ม

๕. - รอฟงั ผลการตรวจเย่ียมจากประกาศทางเวป็ ไซต์

http://www.chulamani.ac.th

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชว้ี ดั สถานศกึ ษาอาชีวศกึ ษาวิถีพุทธ หน้า ๑๖

แนวทางปฏบิ ัติ
๑. สถานศึกษาดาเนินงานตามแนวทางการดาเนินงานสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธของ

สานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา รว่ มกับมหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวทิ ยาลัย ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เปน็ หลัก

๒. สถานศึกษาดาเนินการจดั ทางานขับเคลื่อน สถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธพร้อมจัดทา

ยุทธศาสตร์ แผนงานการขบั เคลอื่ น แบ่งหนา้ ท่รี ับผดิ ชอบให้ทุกภาคส่วนไดม้ สี ่วนร่วมในการขับเคลอ่ื น
ตลอดปกี ารศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ แต่งต้ังคณะกรรมการรบั ผิดชอบดาเนินงานสถานศึกษาอชี วศึกษา
วิถีพุทธ ศูนย์คุณธรรม จริยธรรม คณะทางานแต่ละสาขาวิชา คณะกรรมการนิเทศ ครู บุคลากร

ทางการศกึ ษาและนกั เรียน นกั ศกึ ษาแกนนา
๓. ทุกส่วนปฏิบัตหิ น้าที่ตามทไ่ี ดร้ ับมอบหมายโดยใช้โครงงาน/กจิ กรรมตา่ งๆ เป็นเคร่อื งมอื

ในการพัฒนาให้เกิดพฤติกรรมวถิ ีพุทธ

๔. มีการนิเทศ ติดตาม ดูแล และเพ่ิมเติมตลอดระยะเวลาท่ีการประชุมร่วมกับครูแกนนา
นักศึกษาแกนนา และครูนิเทศ เพื่อวิเคราะห์ผลที่เกิดข้ึน และมีการส่งเสริมเพื่อให้มีผลสาเร็จตรง
ตามท่กี าหนดไว้ และมีการประชมุ เพ่อื สรปุ รายงานผลเพื่อการพฒั นาตอ่ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายงานผลการดาเนินงานตามตวั ช้ีวดั สถานศึกษาอาชวี ศึกษาวถิ พี ทุ ธ หนา้ ๑๗

การกาหนดคา่ คะแนนในแตล่ ะดา้ น สถานศกึ ษาอาชีวศกึ ษาวิถพี ทุ ธ และเกณฑ์การประเมิน
ตวั ชวี้ ดั สถานศกึ ษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ๕ ระดับ

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีต้งั ตรงจติ รพณชิ ยการ

๑. ค่าคะแนนในแต่ละด้านท่ดี าเนนิ การครบ ๕ ด้านทุกตัวชวี้ ัด

ดา้ นปจั จยั พ้ืนฐาน

ประกอบดว้ ย ๗ ตัวชว้ี ดั เท่ากับ ๒๐ คะแนน

ดา้ นการจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอน เทา่ กบั ๑๕ คะแนน
ประกอบด้วย ๔ ตวั ชีว้ ดั

ด้านการปฎิบตั ขิ องผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศกึ ษาและนักเรียน นักศึกษา

ประกอบดว้ ย ๕ ตวั ชวี้ ดั เท่ากบั ๑๕ คะแนน

ดา้ นกจิ กรรมวันพระและวนั สาคัญทางพระพทุ ธศาสนา

ประกอบดว้ ย ๗ ตวั ชี้วัด เท่ากบั ๒๕ คะแนน

การส่งเสรมิ และสนับสนุนคุณค่าวถิ ีพทุ ธ เทา่ กบั ๒๕ คะแนน
ประกอบด้วย ๘ ตัวชว้ี ดั เทา่ กับ ๑๐๐ คะแนน
รวมค่าคะแนน

๒. ผลการประเมนิ รวมวิทยาลยั เทคโนโลยีตง้ั ตรงจิตรพณชิ ยการ ดาเนนิ การกาหนดเกณฑผ์ ่านของ

สถานศึกษาดังนี้

เกณฑ์ผา่ น ระดบั คุณภาพ ค่าคะแนน

๘๐ - ๑๐๐ ดีเยีย่ ม ๕

๗๐ - ๗๙ ดี ๔

๖๐ - ๖๙ พอใช้ ๓

๕๐ - ๕๙ น้อย ๒

๐ - ๔๙ ปรับปรงุ ๑

รายงานผลการดาเนินงานตามตวั ชี้วดั สถานศกึ ษาอาชีวศึกษาวิถพี ทุ ธ หน้า ๑๘

ด้านที่ ๑ ดา้ นปจั จัยพ้ืนฐาน
ประกอบด้วย ๗ ตวั ชว้ี ัด ดงั น้ี

๑.๑ มีป้ายสถานศกึ ษาวถิ พี ุทธ
๑.๒ มพี ระพทุ ธรูปบริเวณหนา้ สถานศึกษาอาชวี ศึกษา
๑.๓ มพี ระพุทธรูป หรือ ภาพพระพทุ ธรูปประจาห้องเรียน
๑.๔ มีพุทธศาสนสุภาษติ พระราชดารสั ติดตามทตี่ า่ งๆ
๑.๕ มีความสะอาด สงบ ร่มรน่ื
๑.๖ มหี อ้ งพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม
๑.๗ มียุทธศาตร์ แผนงาน โครงการ กจิ กรรมวถิ พี ุทธ

ตวั ช้วี ดั ที่ ๑.๑ มปี า้ ยสถานศกึ ษาวิถีพทุ ธ
วธิ กี ารดาเนินงาน

วทิ ยาลยั เทคโนโลยีตงั้ ตรงจิตรพณชิ ยการ ไดด้ าเนินการจดั ทาป้ายสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถี
พทุ ธ ดว้ ยวสั ดุมนั่ คง ถาวร สวยงาม ตดิ ตง้ั เหน็ เด่นชัดบรเิ วณหน้าวิทยาลยั

ผลจากการดาเนนิ งาน
๑. วิทยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรพณิชยการมีป้ายสถานศึกษาอาชวี ศึกษาวิถพี ุทธ ด้วยวัสดุ

คงทนถาวร สวยงาม ประกอบด้วย ตราสัญลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และตราสัญญาลักษณ์สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาติดต้ังเห็นเด่นชดั บริเวณหน้าวิทยาลัย

๒. เป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เชิงประจักษ์ เพิ่มความศรัทธาจากผู้ปกครอง
นกั เรยี น นกั ศกึ ษา ประชาชนท่วั ไปทีเ่ ดินทางผ่านด้านหนา้ วิทยาลยั ทาใหน้ กั เรยี น นักศกึ ษาเกดิ ความ
ภาคภูมิใจ และสถานประกอบการมีความเช่ือมั่นต่อผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยี
ต้งั ตรงจิตรพณิชยการแห่งนี้ถือว่าเป็นคนดี

๓. ยกระดับความนา่ เชอ่ื ถอื เพมิ่ ขนึ้ อีก

ผลสะทอ้ น
ผ้ปู กครอง ชุมชนมคี วามเช่ือมน่ั วิทยาลัย สถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและ

เอกชนยอมรับ นักเรยี น นกั ศึกษาเปน็ คนดี

เอกสารหลักฐาน
เชิงประจักษ์ คอื ปา้ ยสถานศึกษา, เอกสารสถิติการรบั นักเรยี น นกั ศึกษา

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ดั สถานศกึ ษาอาชวี ศึกษาวิถพี ุทธ หนา้ ๑๙

ตวั ช้วี ดั ท่ี ๑.๒ มพี ระพุทธรปู บรเิ วณหน้าสถานศกึ ษาอาชวี ศึกษา
วิธกี ารดาเนนิ งาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ มีพระพุทธรูปประจาวิทยาลัย คือ “หลวงพ่อ
พ.ต.พ.” ประดษิ ฐานไว้ทห่ี ้องสมุด ตามท่ผี ูก้ อ่ ตั้งได้ดาเนินการตง้ั แต่แรกต้งั วทิ ยาลยั เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔
เน่ืองจากจากัดด้วยพ้ืนท่ี และระเบียบข้อบังคับของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ผู้บริหาร ครู
บคุ ลากรทางการศึกษา และนกั เรยี น นกั ศึกษาจะเดินเข้าวทิ ยาลยั จะมองขนึ้ ไปบนหอ้ งสมดุ พร้อมยก
มอื ไหว้ทกุ ครง้ั ท่เี ดินเข้ามาภายในวิทยาลยั จะปฏิบัติเช่นนีแ้ ละเม่อื นักเรียนเข้าใหม่ จะไดร้ ับการชแี้ จง
แนะนาให้เข้าใจ และปฏิบัติตนตามวฒั นธรรมของวิทยาลัย เม่ือเข้ามาเป็นลูก พ.ต.พ. ซึ่งต้องปฏิบัติ
จนเปน็ วถิ ีชีวติ ของชาว พ.ต.พ.

ผลจากการดาเนนิ งาน
๑. นักเรียน นักศึกษาใหมจ่ ะได้รับการช้ีแจง แนะนาให้รู้จกั สิ่งศักดิสทิ ธ์ิท่ีลูก พ.ต.พ. เคารพ

นับถือ คือ หลวงพอ่ พ.ต.พ. และผู้กอ่ ตง้ั คอื รปู ป้ัน อาจารย์ ดร.กมล ชทู รพั ย์
๒. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนจะต้องเข้าห้องสมุดอย่างน้อย

สปั ดาห์ละ ๑ วนั เพื่อเข้าไปกราบ “หลวงพ่อ พ.ต.พ.” โดยเฉพาะวันสาคญั ของวิทยาลัย มีการถวาย
อาหาร สวดมนต์ นั่งสมาธิ เปน็ ตน้

๓. สะท้อนความเป็นชาวพทุ ธจะทกุ ขห์ รือสขุ จะตอ้ งนกึ ถึงพระกอ่ นสง่ิ ใด

ผลสะทอ้ น
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเกิดความอบอุ่น ปลอดภัย มี

ความสุข มจี ติ สงบ เกดิ สมาธใิ นการเรียนการสอน

เอกสารหลักฐาน
๑. ผูส้ าเรจ็ การศกึ ษาเป็นทีพ่ ึงพอใจของสถานประกอบการ
๒. รปู ภาพประกอบ

รายงานผลการดาเนินงานตามตวั ชว้ี ดั สถานศกึ ษาอาชวี ศกึ ษาวถิ พี ทุ ธ หน้า ๒๐

ตัวชว้ี ัดท่ี ๑.๓ มีพระพุทธรูปหรือภาพพระพุทธรปู ทกุ ห้องเรยี น
วธิ กี ารดาเนนิ งาน

ฝ่ายวิชาการกาหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติทเี่ กี่ยวกับการจัดอุปกรณ์หรือวสั ดุต่างๆภายใน
ห้องเรยี น สงิ่ หน่ึงท่ีตอ้ งมีในห้องเรียน คือ ภาพพระพุทธรปู เพอื่ ให้ครผู ู้สอน และนกั เรียน นกั ศกึ ษาได้
เตอื นตนเอง ในฐานะชาวพุทธ มจี ิตทสี่ งบ คดิ ในสิง่ ทดี่ ี ทาในสิ่งทถ่ี กู ตอ้ ง

ผลการดาเนนิ งาน
๑. ทุกหอ้ งเรียนของวิทยาลยั เทคโนโลยีตัง้ ตรงจิตรพณชิ ยการ จะมรี ปู ภาพพระพุทธรูป
๒. เป็นแรงจูงใจในการสวดมนต์เจริญสมาธิมากขน้ึ
๓. สะทอ้ นภาพความเปน็ วิถชี าวพทุ ธ ใหค้ ดิ ดี ทาดี

ผลสะทอ้ น
ครู นักเรียน นักศึกษา เกิดความเล่ือมใส ศรัทธา อยากทาความดี เกิดคุณภาพในการเรียน

การสอน

เอกสารหลกั ฐาน
เชิงประจกั ษ์ คือ รปู ภาพพระพทุ ธรูป ท่ีติดทกุ ห้องเรียน

รายงานผลการดาเนนิ งานตามตัวชวี้ ดั สถานศึกษาอาชีวศกึ ษาวถิ ีพทุ ธ หนา้ ๒๑

ตัวชว้ี ดั ที่ ๑.๔ มพี ทุ ธศาสนสภุ าษติ พระราชดารสั ตดิ ตามท่ีต่างๆ
วธิ ีการดาเนินงาน

๑. วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจติ รพณิชยการส่งเสริมให้นกั เรยี น นักศึกษาร่วมกนั จัดหาพุทธ
สุภาษิต พระราชดารัส หรือหลักธรรมท่ีเป็นคาสอน แนะนาให้กระทาส่ิงดีโดยเขียนลงบนแผ่นไม้
กระดาน หรือพิมพ์ลงในพีพีบอร์ดติดตามเสาบริเวณโรงอาหาร บริเวณต้นไม้ หรือพื้นที่ท่ีมองเห็น
บอ่ ยๆ เพื่อจดจานาไปประพฤติปฏิบัติ

๒. มีพุทธศาสนาสุภาษิตไว้ที่ด้านหน้าด้านหลังสมุดเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามองเห็นและ
จดจาได้

ผลการดาเนนิ งาน
๑. ภายในวทิ ยาลยั มขี อ้ ความพุทธศาสนสภุ าษิต พระราชดารสั บนแผ่นไม้กระดาน หรอื พมิ พ์

ลงในพพี ีบอร์ดตดิ ตามเสาบริเวณโรงอาหาร บริเวณตน้ ไม้ หรอื พืน้ ท่ีมองเหน็ บอ่ ยๆ เพ่อื ใหจ้ ดจา และ
นาไปประพฤตปิ ฏิบัติ

๒. การกระทาซ้าๆ ฟังบ่อยๆ เห็นบ่อยๆ ประเภทท่ิมหูท่ิมตาทุกคนจะจดจาและนาไปใช้
ปฏบิ ตั โิ ดยไม่รูต้ วั จนเปน็ วถิ ีชีวิตติดตัวไป ซึ่งลกู พ.ต.พ. ถือเป็นเชน่ น้ี

ผลสะท้อน
ทกุ คนท่เี ขา้ มาในวทิ ยาลยั จะพบเห็น จดจานาไปใช้ในชวี ิตประจาวนั ได้

เอกสารหลกั ฐาน
๑. ป้ายพุทธสุภาษิต พระราชดารัส ท่ีติดตามเสา ข้างฝา หรือบริเวณต้นไม้ภายในวิทยาลัย

เชิงประจักษ์
๒. นกั เรียน นักศึกษาเก็บเงินสง่ คืนเจา้ ของ (แฟม้ กจิ กรรมของหายได้คนื )

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวช้ีวดั สถานศึกษาอาชีวศึกษาวถิ พี ุทธ หนา้ ๒๒

ตวั ชีว้ ดั ที่ ๑.๕ มคี วามสะอาด สงบ รม่ รน่ื
วธิ ีการดาเนินงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีตง้ั ตรงจิตรพณิชยการ ตงั้ อย่ใู นบริเวณวดั พระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่ง
เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ประกอบด้วยอาคารเรยี น ๒ ช้ัน ๔ หลัง ก่อด้วยเสาเปน็ ปูนผสมคอนกรีต
สว่ นชนั้ ล่างเป็นปูนผสมคอนกรีต อาคารชั้นบนเป็นพื้นไม้ มีสนาม ๒ สนามอยภู่ ายในรั้วของวัด เวลา
ข้นึ อาคารเรียน นักเรียนทุกคนถอดรองเทา้ มรี ะเบียงด้านหนา้ ห้องเรียนทอดยาวตลอดจนถึงด้านหลัง
อาคารเรียนมีความกว้างนักเรียนจะใช้ระเบียงเป็นสถานท่ีพักผ่อนหลังจากพักรับประทานอาหาร
ด้านหน้าห้องเรียนจึงต้องช่วยกันรักษาความสะอาด เพราะต้องนั่งหรือบางครั้งลูก พ.ต.พ. จะใช้
พักผ่อน อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ ส่วนในห้องเรียนเป็นห้องเรียนปรับอากาศต้องดูแลรักษาความ
สะอาด เพื่อมิให้มีขยะ หรือเศษอาหารอาจจะทาให้เกิดกลิ่นท่ีไม่พึงประสงค์ ส่วนบริเวณสนาม
ดา้ นหนา้ และด้านในจะดูแลให้สะอาดปราศจากขยะ มีตน้ ไม้ไม่ให้สูงมากนักเพราะเป็นบรเิ วณใกลว้ ัด
และวัง ทางเขตจะดูแลตัดต้นไม้เพื่อไม่ให้เกิดหักล้มทับอาคารเรียนเป็นอันตราย จะปลูกต้นไม้ได้
เฉพาะต้นไมเ้ ล็กๆ แตก่ ็ร่มรื่น สงบ สามารถใชบ้ ริเวณสนามเป็นลานธรรมยามเช้าและยามเย็น ซ่งึ ชาว
พ.ต.พ. ใช้สนามท้ัง ๒ นีเ้ ปน็ ลานธรรม สวดมนต์ นัง่ สมาธิตักบาตรเช้า

ผลการดาเนินงาน
๑. บริเวณภายในวิทยาลยั มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น น่ามองยามเช้าจะมเี สยี งเพลงสถาบัน

และเสยี งสวดมนตเ์ บาๆ ช่วยให้นงั่ พกั ผ่อนพร้อมสวดมนต์ตามไปดว้ ย
๒. ครู บุคลากรทางการศกึ ษาและนักเรยี น นักศกึ ษามีความอ่อนนอ้ ม ใจเยน็ สุภาพ และเบิก

บาน

ผลสะท้อน
ครู นักเรยี น นักศกึ ษามจี ิตใจสงบ สดใส เบกิ บาน ยม้ิ รบั ทกั ทายกันพร้อมเปดิ ใจรบั สง่ิ ใหมๆ่

เอกสารหลักฐาน
สภาพพ้ืนที่เชงิ ประจักษ์ ภาพประกอบ นกั เรียน นกั ศกึ ษายิ้มแยม้ แจม่ ใสเบิกบาน

รายงานผลการดาเนนิ งานตามตัวชวี้ ดั สถานศกึ ษาอาชวี ศกึ ษาวิถพี ทุ ธ หนา้ ๒๓

ตัวช้วี ัดท่ี ๑.๖ มหี อ้ งพระพทุ ธศาสนาหรือลานธรรม
วิธกี ารดาเนินงาน

วทิ ยาลัยเทคโนโลยตี งั้ ตรงจติ รพณิชยการไดด้ าเนินการพัฒนาหอ้ งกจิ กรรมคุณธรรมจรยิ ธรรม
ปรับมาเป็นศูนย์คุณธรรม จริยธรรม ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กาหนดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีการปฏิบัติกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับวิถีพุทธ
ผู้รบั ผิดชอบศูนย์คุณธรรม จริยธรรม เปน็ ผ้รู บั ผิดชอบการดาเนินการจัดกิจกรรมวถิ ีพทุ ธเช่นเดยี วกัน
และใชห้ ้องเรียนนเี้ ป็นหอ้ งพระพทุ ธศาสนาใชใ้ นการฝกึ ปฏบิ ตั กิ จิ กรรมต่างๆ ทางด้านศาสนา หรือเปน็
แหล่งการเรียนรู้ จัดนิทรรศการด้านคุณธรรม จริยธรรมมากข้ึน สนามวิทยาลัยและสนามหน้าโรง
อาหารพัฒนารูปแบบเป็นลานธรรมสาหรับการตักบาตร สวดมนต์ นงั่ สมาธติ อนเช้า

ผลการดาเนนิ งาน
๑. มีห้องพระพุทธศาสนา และลานธรรมทส่ี ามารถฝึกปฏิบัติกจิ กรรมการตักบาตร สวดมนต์

นั่งสมาธิ ได้เป็นอยา่ งดี
๒. มีแหลง่ เรียนรู้ และฝึกปฏบิ ตั ิกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาภายในวิทยาลยั

ผลสะทอ้ น
ผู้บริหาร ครู นกั เรียน นกั ศึกษาเข้าไปปฏบิ ัตกิ จิ กรรมทางพทุ ธศาสนาได้โดยไม่ตอ้ งไปท่วี ัด

เอกสารหลกั ฐาน
๑. หอ้ งพระพุทธศาสนาหรอื ศูนยค์ ุณธรรม จริยธรรม
๒. ลานธรรม คอื สนามหนา้ วทิ ยาลยั สนามหน้าโรงอาหาร

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวช้ีวดั สถานศกึ ษาอาชวี ศึกษาวถิ ีพุทธ หนา้ ๒๔

ตัวชี้วัดที่ ๑.๗ มียทุ ธศาตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรมวถิ พี ุทธ

วิธีการดาเนนิ งาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรพณิชยการ ได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน

โครงการ/กิจกรรมวิถีพุทธ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นโยบายของสานักงาน

คณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา และแผนพฒั นาของวิทยาลยั ตามพนั ธกิจที่ ๔ ยทุ ธศาสตรท์ ่ี ๕ ดังน้ี

พนั ธกจิ ท่ี ๔ กลยุทธ์ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ ัด

ทานุ บารุง และสืบ ๑. จัดสถานศึกษาให้มีความ - โครงการขับเคล่อื นสถานศกึ ษาคณุ ธรรมสู่ - ร้อยละของผู้เข้าร่วม

สานศิลปวัฒนธรรม พร้อมเป็น สังคมแห่งการ โรงเรียนวถิ ีพุทธชน้ั นายอดเยีย่ มพระราชทาน กจิ กรรม

และสง่ิ แวดลอ้ ม เรียนรู้ที่มีคนดีตามแนววิถี - โครงการอบรมหนา้ เสาธง - ระดบั ความพึงพอใจ

พุทธ - โครงการฟังธรรมในสวนธรรม

- โครงการฟงั ธรรมในวนั ธรรมสวนะ

- โครงการพฒั นาจติ

- โครงการทาบุญขนึ้ ปีใหม่

- โครงการแห่เทียนจานาพรรษา

- โครงการสบื สานวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์

- โครงการพัฒนาคุณธรรมจรยิ ธรรม

- โครงการสง่ เสริมวนั สาคัญทางพระพุทธศาสนา

- กิจกรรมตกั บาตรในวันพระ

- กจิ กรรมวนั มาฆบชู า

- กจิ กรรมวนั วิสาขบูชา

- กจิ กรรมวันอาสาฬหบชู า

- กจิ กรรมวันเขา้ พรรษา

- โครงการทอดกฐนิ สามคั คี

- โครงการวันแมแ่ หง่ ชาติ

๒ . พั ฒ น า ผู้ บ ริ ห า ร ค รู - โครงการอบรมปฏบิ ตั ธิ รรม - ร้อยละของผู้เข้าร่วม

บุคลากรทางการศึกษาให้มี - โครงการครดู ีศรสี ถาบนั กิจกรรม

ค ว า ม รู้ ค ว า ม เข้ า ใจ เป็ น - โครงการครูอาสาพฒั นา - ระดับความพงึ พอใจ

ตั ว อ ย่ า ง ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม - โครงการงามอยา่ งตงั้ ตรงจติ ร

จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ - โครงการปนั น้าใจ

ต ร ะ ห นั ก ถึ ง แ ล ะ เห็ น - โครงการจัดการเขียนแผนการสอนด้านคุณธรรม

ค วาม ส าคั ญ ข อ งก ารจั ด จริยธรรมด้วยระบบการสอนแบบใฝ่รู้ใฝ่เรียน

การศึกษา (Active Learning) หรือใช้ Application

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาสื่อ

Application เพ่ื อ ช่ วยใน ก ารสอ น คุ ณ ธรรม

จรยิ ธรรม

๓. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน - โครงการประชาธปิ ไตยวยั ออ่ น - ร้อยละของผู้เข้าร่วม

ตามแนววถิ พี ุทธ - โครงงานของหายไดค้ นื กิจกรรม

- โครงงานคหู่ ู คหู่ ้วิ - ระดบั ความพงึ พอใจ

- โครงงานต้นกลา้ การออม

- โครงงานขยะสรา้ งรายได้

- โครงงานอาสาทาความดี

- โครงงานยิม้ ไหว้ ทกั ทายกนั

- โครงงานตักบาตร สวดมนต์ นัง่ สมาธิ

- โครงการต่อตา้ นยาเสพตดิ

- โครงการพัฒนาคุณธรรม ปวช.๑

- โครงการฝึกอบรมมารยาทการเข้าสงั คม

รายงานผลการดาเนนิ งานตามตวั ชว้ี ดั สถานศกึ ษาอาชีวศกึ ษาวถิ ีพุทธ หนา้ ๒๕

พนั ธกจิ ท่ี ๔ กลยทุ ธ์ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตวั ช้ีวัด

๔. สร้างเครือข่ายการมีส่วน - โครงการรับขวญั วนั แรกพบ - ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ร่วมจากทุกภาคส่วน ตาม กจิ กรรม
รูปแบบ "บวร" - โครงการไหวค้ รู
- โครงการวนั เด็ก - ระดบั ความพึงพอใจ
- โครงงานพี่สอนน้อง
- โครงการวนิ ยั ในการออม
- กิจกรรมพ่ีช่วยนอ้ ง/เพือ่ นชว่ ยเพ่ือน

- กิจกรรมบูรณาการทุกรายวิชาเร่ืองคุณธรรม
จรยิ ธรรม
- กิจกรรมสานสมั พนั ธ์ ครูกับนักศกึ ษา (โฮมรูม)

- โครงการทาความร่วมมือกับสถานศึกษ า

หน่วยงานตา่ งๆ
- โครงการสานสายใยสมั พนั ธ์
- กิจกรรมเย่ยี มบ้านนกั เรียน นกั ศึกษา

ผลการดาเนนิ งาน
๑. วิทยาลยั เทคโนโลยีต้งั ตรงจิตรพณิชยการ มีแผนยทุ ธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กจิ กรรม

วิถพี ุทธ เปน็ กรอบแนวทางในการขบั เคลอ่ื นโรงเรยี นวิถพี ทุ ธ

๒. การดาเนินงานโรงเรียนวถิ พี ุทธของวิทยาลยั จะยัง่ ยืนสบื ตอ่ ไป

ผลสะท้อน

๑. โครงการ กิจกรรมบรรลตุ ามวัตถุประสงคท์ างโครงการ ตรงตามตัวชี้วดั และพันธกิจของ
วทิ ยาลยั

๒. ผบู้ ริหารมีวิสยั ทัศนก์ า้ วไกลทันตอ่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมองถึงความย่งั ยืน ท่ีจะ

ทาให้ประเทศชาตดิ ารงคงอยู่ด้วยทรัพยากรมนษุ ยท์ เี่ ปน็ คนดจี งึ จะอยู่รอดสืบต่อไป

เอกสารหลักฐาน
แผนยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม

รายงานผลการดาเนนิ งานตามตวั ชว้ี ดั สถานศึกษาอาชวี ศกึ ษาวถิ ีพุทธ หน้า ๒๖

ดา้ นท่ี ๒ ดา้ นการจัดกจิ กรรมการเรยี นการสอน
ประกอบด้วย ๔ ตวั ชีว้ ดั ดังน้ี

๒.๑ บริหารจติ เจริญภาวนาก่อนเรยี นทง้ั ครู และนกั เรยี น นกั ศึกษา
๒.๒ บูรณาการวิถพี ทุ ธทุกรายวิชา
๒.๓ มีการนาโครงงานวิถีพุทธภายในสถานศึกษาอย่างสมาเสมอ
๒.๔ มีพระมาสอนศีลธรรม มาสอนอยา่ งสมาเสมอ

ตัวช้วี ดั ท่ี ๒.๑ บรหิ ารจิต เจริญภาวนาก่อนเรียนทง้ั ครู และนักเรียน นักศึกษา
วธิ ีการดาเนนิ งาน

วทิ ยาลัยเทคโนโลยีตัง้ ตรงจติ รพณิชยการ มกี ารประชมุ ตกลงกันอย่างมสี ่วนร่วม และมมี ตใิ ห้
ส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษา และนกั เรียน นักศึกษาให้บริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเรียนก่อน
ประชุม เพอื ใหเ้ กดิ สมาธิ ในการเรยี น หรอื ทางานได้อยา่ งต่อเนอื งแมน่ ยา เกิดผลสัมฤทธท์ิ ีปลายทางดี
ขึ้น มคี วามสขุ ในการทางาน และเรียนรู้ ก่อนประมาณ ๒-๓ นาทที ุกคร้ัง โดยใหบ้ นั ทกึ กากบั ไวใ้ นแผน
จัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา และทุกคร้งั ในการประชุมจะให้มกี าร สวดมนต์ บริหารจติ ก่อน และฟังการ
ประชุม

ผลจากการดาเนนิ งาน
๑. มีการบรหิ ารจิตเจริญปญั ญา ก่อนเรียนท้งั ครู และนกั เรียน นักศกึ ษาประมาณ ๒-๓ นาที
๒. มีการบริหารจิตเจริญปัญญา สวดมนต์ ก่อน และหลังการประชุม และบริหารจิต ๒-๓

นาทีทกุ ครง้ั

ผลสะทอ้ น
นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมสงบ สนใจ ตั้งใจเรียนมากขึ้นมีผลการเรียนดีกว่าเดิม ส่วน

ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เวลาประชุมมีสมาธิ ต้งั ใจฟัง มีการซักถาม แสดงความคดิ เห็น
มากข้นึ ไมห่ ลับในหอ้ งประชุม

เอกสารหลกั ฐาน
๑. แผนการจัดการเรียนรู้ ทีมีกิจกรรมบรหิ ารจิตเจริญปัญญาก่อนเรียนทง้ั ครู และนักเรียน

นักศึกษาทกุ รายวชิ า
๒. ภาพการสวดมนต์ การบริหารจิตเจริญปัญญาของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา

กอ่ น และหลังการประชมุ และขณะประชุม

รายงานผลการดาเนนิ งานตามตวั ช้วี ดั สถานศกึ ษาอาชีวศึกษาวิถพี ทุ ธ หน้า ๒๗

ตัวชว้ี ัดท่ี ๒.๒ บรู ณาการวิถพี ทุ ธทุกรายวิชา
วธิ กี ารดาเนนิ งาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรพณิชยการ ฝ่ายวิชาการกาหนดได้ทุกสาขาวิชา หมวดวิชา
กลุม่ วชิ า จะต้องบูรณาการคณุ ธรรม จรยิ ธรรมแนวทางการปฏบิ ัติตนตามแนววิถีพทุ ธให้สอดคลอ้ งกับ
เนื้อหาสาระน้ันๆ อย่างเหมาะสมพร้อมกัน มีใบงาน และมีการประเมินผลทุกรายวิชา ในแผนการ
จัดการเรียนรู้

ผลจากการดาเนนิ งาน
๑. ทกุ รายวิชามีแผนจดั การเรียนรทู้ ีบรู ณาการ คุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถพี ทุ ธเหมาะสม

กบั เน้อื หาสาระ
๒. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีแนวทางการดาเนินชีวิตโดยมีหลักธรรมตาม

แนววถิ ีพทุ ธ ประพฤติ ปฏิบัติในชีวติ ประจาวนั

ผลสะทอ้ น
นักเรียน นกั ศึกษา มีแนวการประพฤติ ปฏิบตั ิตนตามแนววถิ พี ุทธ นาไปใช้ในชวี ติ ประจาวัน

เอกสารหลักฐาน
๑. แผนการจัดการเรยี นรู้ รายวชิ าต่างๆ

รายงานผลการดาเนินงานตามตวั ช้ีวดั สถานศึกษาอาชีวศกึ ษาวิถีพทุ ธ หนา้ ๒๘

ตวั ช้ีวัดที่ ๒.๓ มกี ารทาโครงงานวถิ ีพุทธภายในสถานศึกษาอยา่ งสม่าเสมอ
วธิ ีการดาเนนิ งาน

๑. ฝ่ายวิชาการกาหนดให้หมวดวิชาทักษะชีวิต จัดการเรียนการสอนในรายวิชา กิจกรรม
เสริมหลักสูตร คุณธรรมจริยธรรม รหัส ๒๐๐๐๐-๒๐๐๗ หรือรายวิชาหน้าทีพลเมืองและศีลธรรม
รหสั ๒๐๐๐๐-๑๕๐๑ ใหน้ ักเรียน นักศึกษาจัดทาโครงงานทีเกยี วกบั วถิ พี ทุ ธ

๒. ส่วนในรายวิชาอืนๆ ให้ใช้การบูรณาการวิถีพุทธตามความเหมาะสมเพือให้นักเรียน
นกั ศึกษามีกระบวนการการทางานเป็นทีม รู้จักการวเิ คราะห์ มีการวางแผน แยกแยะเป็น

ผลการดาเนินงาน
๑. มีโครงงานวิถีพุทธทเี กิดจากความคิด วเิ คราะห์ของนกั เรียน นักศึกษา และลงมือปฏิบัติ

เกิดแนวทางวถิ พี ุทธ

ผลสะท้อน
นกั เรยี น นักศึกษาสามารถจดั ทาโครงงานวถิ ีพทุ ธ และลงมอื ปฏบิ ัติ นามาใช้ในชีวติ ประจาวัน

ตอ่ ไม่ได้

เอกสารหลกั ฐาน
๑. แฟม้ โครงงานวถิ ีพทุ ธภายในสถานศึกษา
๒. แผน่ กระดาษคลิปชารท์ นาเสนอโครงงานวถิ ีพทุ ธของนักเรียน นักศึกษา

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวช้วี ดั สถานศึกษาอาชวี ศกึ ษาวิถพี ุทธ หน้า ๒๙

ตวั ช้วี ดั ท่ี ๒.๔ มพี ระมาสอนศลี ธรรม มาสอนอยา่ งสม่าเสมอ
วิธีการดาเนินงาน

๑. วิทยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรพณิชยการ รว่ มกับสานักเรียนวัดพระเชตุพน นิมนต์พระ
อาจารย์มาสอนศลี ธรรมในวิชาหน้าทีพลเมอื ง และศีลธรรม เป็นประจาทกุ ปีการศึกษา

๒. นิมนต์พระอาจารยม์ าอบรมให้ความรู้ก่อน การสอบธรรมศึกษาตรี โท และเอก เพือให้
นักเรยี น นกั ศกึ ษาสมัครสอบธรรมศึกษา และผา่ นการสอบทุกคน

ผลการดาเนินงาน
๑. ในปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๑ ทผี ่านมามีพระอาจารยม์ าสอน ศีลธรรม จานวน ๕ รูป ดงั นี้
- พระมหาธีรเชษฐ์
- พระมหาบุญฤทธิ์
- พระมหาวรวฒั น์
- พระมหาณรงค์
- พระมหานฤนาท
๒. นักเรยี น นกั ศกึ ษาได้รบั การอบรมกอ่ นการสอบธรรมศึกษาตรที ุกห้องเรียน

ผลสะท้อน
๑. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจด้านพุทธศาสนา และสามารถนาความรู้ไป

ประยกุ ต์ใช้ในการสอบธรรมศึกษาได้
๒. นักเรยี น นักศึกษาสามารถปฏิบัติตน และเข้ารว่ มกจิ กรรมในวนั สาคัญทางศาสนาพุทธได้

ถูกต้อง

เอกสารหลกั ฐาน
๑. ภาพนกั เรียน นักศกึ ษาไดร้ ับความรจู้ ากพระอาจารย์
๒. รายชือพระอาจารย์ทีมาสอน ในแต่ละปกี ารศึกษา

รายงานผลการดาเนนิ งานตามตัวชวี้ ดั สถานศกึ ษาอาชีวศึกษาวิถพี ทุ ธ หนา้ ๓๐

ดา้ นที่ ๓ ดา้ นการปฎบิ ัตขิ องผบู้ รหิ าร ครู บคุ ลากรทางการศกึ ษาและนักเรียน นักศึกษา
ประกอบดว้ ย ๕ ตัวช้วี ดั ดังนี้

๓.๑ มกี จิ กรรมในการสร้างเสริมการรักษาศีล ๕
๓.๒ บคุ ลกิ ภาพดี ยิม้ ง่าย ไหว้สวย กราบงาม
๓.๓ มารยาทในการรับประทานอาหาร
๓.๔ ประหยัดออม ถนอมใช้เงิน และสง่ิ ของ
๓.๕ มวี นิ ยั ใฝร่ ู้ สู่ส่งิ ยาก

ตวั ชีว้ ดั ที่ ๓.๑ มีกจิ กรรมในการส่งเสริมการรกั ษาศีล ๕
วธิ ีดาเนินการ

วิทยาลยั ได้ดาเนินการจัดทาโครงการ/กิจกรรมท่ีใหผ้ ู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศกึ ษาและ
นกั เรยี น นกั ศึกษา ปฎบิ ตั ริ ว่ มกนั ในการสง่ เสริมการรักษาศีล ๕ ดงั น้ี

๑. โครงงาน/กิจกรรม ตักบาตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ กิจกรรมพุทธมามะกะ
๒. โครงงาน/กิจกรรม ของหายไดค้ ืน กจิ กรรมคู่หูคู่ห้วิ
๓. โครงงาน/กิจกรรม รณรงคเ์ อดส์โลก กิจกรรมรกั นวลสงวนตัว
๔. โครงงาน/กิจกรรม การกลา่ วปฎญิ าณตนหน้าเสาธง
๕. โครงงาน/กจิ กรรม ตรวจสารเสพติด กิจกรรมกฬี าตา้ นยาเสพติด

ผลการดาเนนิ งาน
๑. มโี ครงงาน/กิจกรรม ท่ีสง่ เสริมการรักษาศลี ๕ จานวน ๕ โครงงาน/กิจกรรม และบรรลุ

ตามวตั ถุประสงค์ ตัวช้ีวดั ทุกโครงการ/กจิ กรรม
๒. ผูบ้ รหิ าร ครู บคุ ลากรทางการศึกษาและนกั เรยี นนกั ศึกษามีการปฎบิ ตั ติ นในการพฒั นาตน

ใหอ้ ยู่ในกรอบศลี ๕

ผลสะทอ้ น
ผ้บู รหิ าร ครู บคุ ลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศกึ ษามีการปฎิบัติตน และพัฒนาตนอยู่

ในกรอบศีล ๕

เอกสารหลกั ฐาน
๑. แฟม้ โครงงาน/กิจกรรม ตา่ ง ๆ

รายงานผลการดาเนินงานตามตวั ชีว้ ดั สถานศึกษาอาชวี ศึกษาวิถพี ทุ ธ หน้า ๓๑

ตวั ช้วี ัดท่ี ๓.๒ บุคลกิ ภาพดี ย้ิมงา่ ย ไหวส้ วย กราบงาม
วธิ กี ารดาเนินงาน

วิทยาลัยดาเนนิ การพฒั นาบคุ ลกิ ภาพ ให้กับนกั เรียน นักศึกษาให้มีบุคลกิ ภาพท่ีดจี ะเดิน จะ
นง่ั จะเคลอื่ นไหว ยม้ิ ไหว้ กราบ สวยงามถกู ต้อง โดยวทิ ยาลยั ให้มีการบูรณาการในรายวชิ าทม่ี เี นอ้ื หา
เกี่ยวข้องเช่น วิชาพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย วิชาหน้าท่ีพลเมือง และศีลธรรม วิชากิจกรรมพัฒนา
คณุ ธรรม จริยธรรม และโครงการยมิ้ ไหวท้ ักทาย เป็นต้น หรือให้ชมรมศาสนาและวัฒนธรรมจัดทา
โครงงาน/กิจกรรมส่งเสรมิ ให้นักเรียนนักศึกษา สมาชิกชมรมไดร้ ับการอบรม ฝึกการกราบ การไหว้
โดยเชิญวิทยากร หรอื จากครภู ายในวิทยาลัยสอนที่เป็นสมาชิกฝึกหัดให้กับนักเรียนนักศึกษา และหา
เวทีให้เข้าประกวดมารยาทไทย เป็นตน้

ผลการดาเนนิ งาน
๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศกึ ษา และนกั เรียน นักศึกษาได้ฝึกการยิ้มไหว้ ทกั ทายกัน

ทาใหย้ มิ้ สวยไหว้สวย กราบงาม
๒. นกั เรยี น นกั ศึกษา นาวธิ กี ารยม้ิ การไหว้ การกราบ เขา้ ประกวดมารยาทไทย ได้รบั รางวลั

มามากมาย

ผลสะท้อน
๑. นกั เรยี นนักศึกษาได้รบั การพฒั นามีบุคลิกภาพดี ย้ิมสวย ไหว้สวย กราบงาม เขา้ ประกวด

ได้รบั รางวัลพระราชทานสมเดจ็ พระนางเจ้าพระบรมราชนิ นี าถ ในรชั กาลที่ ๙ อยา่ งต่อเน่ือง
๒. ไดร้ ับคาชมเชยจากพระภิกษสุ งฆจ์ ากวัดพระเชตุวมิ ลมังคลาราม

เอกสารหลกั ฐาน
๑. ภาพการยิ้มไหว้ ทักทายกันของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

นกั ศึกษาตอนเชา้ เมอ่ื พบกัน
๒. ถว้ ยรางวัลการประกวดมารยาทไทย

รายงานผลการดาเนินงานตามตวั ชีว้ ดั สถานศกึ ษาอาชวี ศกึ ษาวิถีพทุ ธ หน้า ๓๒

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๓ มารยาทในการรบั ประทานอาหาร
วิธกี ารดาเนนิ งาน

ในการรับประทานอาหารของนกั เรยี น นักศึกษาของวทิ ยาลยั เทคโนโลยีตงั้ ตรงจติ รพณิชยการ
ใชก้ ารพักเปน็ ชว่ งเวลาเพ่อื ลดปัญหาความแออดั ในโรงอาหาร โดยใหน้ กั เรียน นักศึกษาปฎิบัติ ดงั นี้

๑. นกั เรียน นกั ศึกษาทกุ คนเมื่อพกั ตอ้ งลงมาพักรบั ประทานอาหารท่โี รงอาหารโดยเข้าคิวซื้อ
อาหาร และนามารบั ประทานอาหารทโ่ี ตะ๊ อาหาร

๒. วางจานอาหารไว้บนโต๊ะนั่งรับประทานอาหารอย่างสุภาพเรียบร้อยไม่ส่งเสียงดัง เม่ือ
รับประทานอาหารเสรจ็ นาภาชนะมาวางเกบ็ ท่ีทจี่ ัดเตรียมไว้ ใหเ้ รียบรอ้ ย

๓. ไม่นาอาหาร น้าด่มื มารับประทานในห้องเรยี นโดยเด็ดขาด

ผลจากการดาเนนิ งาน
๑. นักเรยี น นักศกึ ษามรี ะเบยี บวนิ ยั ในการเขา้ ควิ ซอื้ อาหาร
๒. มีมารยาทขณะน่งั รบั ประทานอาหาร พดู คุยไมเ่ สียงดังรบกวนผอู้ ่ืน
๓. รจู้ ักเกบ็ ภาชนะ ถว้ ยชาม วางไวใ้ นท่ที ที่ างร้านกาหนดไว้เรียบร้อยดี

ผลสะท้อน
นักเรียน นกั ศึกษามีวัฒนธรรมการรับประทานอาหารประพฤตปิ ฎิบตั ติ นเป็นกจิ นิสยั สามารถ

อยูร่ ่วมกบั ทุกคนในสงั คมได้เป็นอย่างดี

เอกสารหลักฐาน
๑. แฟม้ ภาพรบั ประทานอาหารทกุ ๆ วันของลกู ๆ พ.ต.พ.

รายงานผลการดาเนนิ งานตามตวั ชวี้ ดั สถานศึกษาอาชีวศกึ ษาวิถีพทุ ธ หนา้ ๓๓

ตัวชว้ี ัดท่ี ๓.๔ ประหยัดออม ถนอมใช้เงนิ และส่งิ ของ
วธิ กี ารดาเนนิ งาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีตง้ั ตรงจิตรพณิชยการ ไดร้ ับอนุญาตจากธนาคารออมสินให้จัดตั้งธนาคาร
โรงเรยี น เม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อส่งเสริมการออม การรู้จักใชร้ จู้ กั เกบ็ โดยทางวิทยาลัยมีแนวคดิ ในการ
ใช้จ่ายเรียกแนวคิดน้ีว่า สมการการออมตั้งตรงจิตร “รายรับหักเงินออม = รายจ่าย” เป็นการบ่ม
เพาะปลูกฝังให้นักเรยี น นกั ศึกษาเห็นความสาคัญในการออม โดยจัดทาตารางความก้าวหน้าในการ
ออม ขั้นต่าสุด ๑ บาทต่อวัน ในระยะเวลา ๕ ปี นักเรียน นักศึกษาท่ีวิทยาลัยจะมีเงินออมจานวน
เทา่ ใดหากนกั เรยี น นักศึกษามีความตอ้ งการยอดเงนิ ฝากมาก กต็ อ้ งเพมิ่ จานวนฝากรายวันให้มากข้ึน
จากการปฎิบัติอย่างต่อเน่ือง ทาให้ธนาคารโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีการออม ๑๐๐%
ติดต่อกนั ๕ ปจี ากธนาคารออมสิน

นอกจากการออมแลว้ ทาให้เกดิ การจดบันทึกการใช้จ่ายของนักเรยี น นักศกึ ษาทาใหเ้ กิดเป็น
การสร้างวินัยทางการเงนิ ให้กับตวั นักเรียน นกั ศึกษาเองซึง่ สามารถนาไปใชใ้ นชีวิตประจาวันตอ่ ไปใน
อนาคตได้ และยังตดิ นิสัยไปถงึ การใชส้ ่งิ ของอนื่ ๆ เชน่ เดียวกนั

ผลจากการดาเนินงาน
๑. เกิดวนิ ัยในการใช้จ่ายเงิน
๒. นักเรยี น นักศกึ ษารู้จกั การออมเงินและรูจ้ ักการวางแผนการใชจ้ า่ ยเงิน
๓. นักเรียน นักศึกษาอาจต่อยอดเงนิ ท่ีฝากเมื่อสาเร็จการศึกษาใช้เป็นเงินทนุ การศกึ ษาต่อ

หรอื ลงทุนประกอบอาชพี อิสระได้
๔. มีแนวคิดในการใช้สงิ่ ของอื่น ๆ ใหเ้ กิดความคุ้มค่ามากข้นึ

ผลสะทอ้ น
๑. นกั เรยี น นักศกึ ษาจะเปน็ คนรู้จักการวางแผนชวี ติ ในด้านการเงิน
๒. นกั เรียน นกั ศกึ ษาจะไม่ก่อหนีส้ นิ ใหเ้ ป็นภาระ

เอกสารหลกั ฐาน
๑. ยอดนกั เรยี น นกั ศึกษาท่ีเปิดบญั ชกี ับธนาคารโรงเรียน
๒. รางวัลท่ธี นาคารโรงเรยี นไดร้ บั

รายงานผลการดาเนนิ งานตามตวั ชี้วดั สถานศึกษาอาชวี ศึกษาวิถพี ทุ ธ หน้า ๓๔

ตัวช้ีวดั ที่ ๓.๕ มวี ินัยใฝร่ ู้ สู้สง่ิ ยาก
วธิ กี ารดาเนนิ งาน

๑. วิทยาลัยส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาจัดทาโครงงาน/กิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะ
กจิ กรรมองค์การวิชาชีพ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษานาองคค์ วามรู้ไปประยุกต์ สร้างสรรค์ นวตั กรรม
ส่งิ ประดษิ ฐ์ตา่ ง ๆ นาไปใชป้ ระโยชน์ไดใ้ นวิทยาลยั หรอื ให้ชมุ ชนใช้งานหรอื นาไปประกวดไดร้ ับรางวัล
ซง่ึ ถ้านักเรยี น นกั เรยี น นักศึกษาทาได้ กจ็ ะพยายามคดิ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ตอ่ ไปอกี

๒. วิทยาลัยส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากวิทยากรผู้ชานาญงาน
เฉพาะเร่ืองนน้ั ๆ

๓. วิทยาลัยส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาศึกษาดูงาน เป็นการเพิ่มความรู้และ
ประสบการณ์ตรง นักเรียน นักศึกษาจะนาความรู้จากการดงู านมา จนิ ตนาการสร้างสิ่งใหม่

๔. วทิ ยาลัยจดั การประกวดหรอื หาเวทีให้นักเรียน นกั ศึกษาเขา้ ร่วมประกวดผลงาน หรือ
แข่งขนั ทักษะตา่ งๆ ใหม้ ากข้ึน เพอื่ ฝกึ การตอ่ สใู้ นทางทีถ่ กู ต้อง

ผลจากการดาเนินงาน
๑. นักเรยี น นักศึกษามนี ิสัยในการใฝ่รูใ้ ฝเ่ รียน สรา้ งสรรค์ สิ่งประดษิ ฐ์ นวตั กรรมใหม่มากข้นึ
๒. นักเรยี น นักศึกษามีแนวทางในการพัฒนาตนเอง เพื่อแข่งขนั ต่อสู้กับผู้อ่ืนอย่างถูกทาง

เรมิ่ จากการสู้กบั ตนเองก่อน

ผลสะท้อน
นักเรียน นักศึกษามีทักษะและนิสัยใฝ่รู้ อดทน แก้ปัญหาต่างๆ ได้ อันเป็นคุณลักษณะท่ี

หน่วยงานสถานประกอบการต้องการ

เอกสารหลกั ฐาน
แฟม้ งานโครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ

รายงานผลการดาเนนิ งานตามตวั ชีว้ ดั สถานศึกษาอาชวี ศึกษาวิถีพุทธ หน้า ๓๕

ด้านท่ี ๔ ดา้ นกจิ กรรมวนั พระและวันสาคัญทางพระพทุ ธศาสนา
ประกอบดว้ ย ๗ ตวั ชีว้ ัด ดังน้ี

๔.๑ แต่งกายด้วยเสอื้ ขาว
๔.๒ ทาบญุ ตกั บาตร ฟังเทศน์
๔.๓ อาราธนาศลี อาราธนาธรรม อาราธนาพระปรติ ร
๔.๔ กจิ กรรมสวดมนตแ์ ปลพระพทุ ธคณุ ธรรมคุณ พระสงั ฆคุณ
๔.๕ มีกิจกรรมทางศาสนาที่วัดภาคเรยี นละ ๑ คร้งั โดยมีวัดเป็นแหล่งเรยี นรู้
๔.๖ นกั เรียน นกั ศกึ ษาทกุ คน เขา้ คา่ ยปฎบิ ตั ิธรรมอย่างน้อยปีละ ๑ คร้งั
๔.๗ ผ้บู ริหาร ครู บคุ ลากรทางการศกึ ษาทุกคนเขา้ คา่ ยปฎบิ ัติธรรมอยา่ งนอ้ ยปลี ะ ๑ ครง้ั

ตัวชีว้ ดั ที่ ๔.๑ แตง่ กายด้วยเสือ้ ขาว
วิธกี ารดาเนนิ งาน

๑. วทิ ยาลยั เทคโนโลยตี งั้ ตรงจติ รพณชิ ยการ จดั กจิ กรรมตักบาตรตอนเชา้ สวดมนต์ นั่งสมาธิ
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาแต่งกายสวมเครอ่ื งแบบตามระเบียบของวิทยาลัย สาหรับ
นกั เรียน นักศึกษาแต่งกายดว้ ยเส้ือขาวตามเครอ่ื งแบบนักเรยี น นักศึกษาปกติ

๒. ในกรณีทเ่ี ปน็ วนั สาคัญทางศาสนา การแต่งกาย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จะ
สวมเส้ือขาว นุง่ ผา้ ถุงยาว สาหรับนักเรยี น นักศึกษาสวมชดุ เครอ่ื งแบบปกติ

ผลจากการดาเนนิ งาน
มีการสวมเส้อื สขี าวในวันสาคญั ทางพุทธศาสนา

ผลสะท้อน
เกิดการปฎิบัติการแต่งกายด้วยเสอ้ื สีขาวในวันพระและวันสาคัญทางศาสนา โดยยดื ถือเป็น

ประเพณีของชาวตงั้ ตรงจิตร

เอกสารหลกั ฐาน
ภาพถ่ายกิจกรรมตักบาตร สวดมนต์ น่งั สมาธิในวนั พระและวันสาคัญทางพทุ ธศาสนา

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชวี้ ดั สถานศึกษาอาชวี ศึกษาวถิ ีพทุ ธ หนา้ ๓๖

ตัวชี้วดั ที่ ๔.๒ ทาบญุ ตักบาตร ฟงั เทศน์
วธิ ีการดาเนนิ งาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีตัง้ ตรงจิตรพณิชยการ จัดทาโครงการ/กิจกรรม ตักบาตร สวดมนต์ นั่ง
สมาธิ ฟังเทศน์ ในวันธรรมสวนะและวันสาคญั ทางพระพทุ ธศาสนามาตลอด สืบเนอื่ งจากอยูใ่ นเขตวัด
พระเชตพุ นวมิ ลมงั คลาราม ซงึ่ เป็นวัดหลวงชั้นเอก มีกิจกรรมส่งเสรมิ วันสาคัญทางพุทธศาสนา ดงั นนั้
ผู้บรหิ าร ครู บคุ ลากรทางการศกึ ษา นักเรยี น นักศกึ ษาจะเข้าร่วมกจิ กรรมกบั ทางวดั เป็นประจา

ผลการดาเนินงาน
เกิดเป็นประเพณีของชาวต้ังตรงจิตรว่าตอนเช้าตอ้ งทาบญุ ตกั บาตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ และ

ฟังเทศน์ ฟงั ธรรม รว่ มกับวัดพระเชตุพนวมิ ลมงั คลารามในวันสาคญั ทางพระพทุ ธศาสนา

ผลสะท้อน
ผูบ้ รหิ าร ครู บคุ ลากรทางศาสนา และนกั เรียน นกั ศึกษาทนี่ บั ถอื ศาสนาพุทธเข้ารว่ มฟังธรรม

ทาบุญตกั บาตร ฟงั เทศน์ ทุกคน

เอกสารหลักฐาน
๑. ภาพกจิ กรรมตอนเชา้ ของชาวต้ังตรงจติ ร
๒. หนงั สือจากวดั พระเชตพุ นวิมลมงั คลาราม

รายงานผลการดาเนนิ งานตามตัวชวี้ ดั สถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถพี ทุ ธ หนา้ ๓๗

ตวั ช้ีวดั ที่ ๔.๓ อาราธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร
วิธกี ารดาเนนิ งาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจติ รพณชิ ยการ กาหนดใหค้ รผู ู้สอนวชิ าหน้าท่ีพลเมอื งและศลี ธรรม
ตอ้ งสอนให้นักเรียนอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปรติ ร ท่ีนับถือศาสนาพุทธโดย
นักเรียน นักศึกษาต้องนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน และให้นักเรียน นักศึกษาในระดับ ปวช.๒ และ
ปวช.๓ สวดมนตท์ กุ ครง้ั ท่ีเข้าเรยี น เป็นการบรู ณาการในรายวชิ ากจิ กรรมพัฒนาคณุ ธรรม จริยธรรม

ผลจากการดาเนินงาน
นักเรียน นักศึกษาอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตรได้ทุกคนที่นับถือ

ศาสนาพุทธ

ผลสะทอ้ น
นักเรยี น นักศึกษาสามารถอาราธนาศลี อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปรติ รได้

เอกสารหลักฐาน
ภาพการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตร

รายงานผลการดาเนนิ งานตามตวั ช้ีวดั สถานศกึ ษาอาชวี ศกึ ษาวถิ พี ุทธ หนา้ ๓๘

ตวั ชี้วดั ท่ี ๔.๔ กจิ กรรมสวดมนต์แปลพระพุทธคณุ ธรรมคุณ พระสงั ฆคณุ
วธิ กี ารดาเนนิ งาน

วทิ ยาลัยเทคโนโลยีตงั้ ตรงจติ รพณิชยการ ไดด้ าเนินการสวดมนต์แปลพระพุทธคุณ ธรรมคุณ
พระสังฆคุณ ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาควบคู่กับการสวดมนต์ทานองสรภัญญะ โดยทาง
วทิ ยาลัยดาเนินการต่อเน่ืองเพอ่ื ให้การสวดมนต์แปลบรรลตุ ามวตั ถุประสงค์ท่ีตั้งไวค้ อื ทุกคนสวดมนต์
ได้โดยไมต่ อ้ งมีต้นแบบ

ผลจากการดาเนนิ งาน
ผบู้ ริหาร ครู บคุ ลากรทางการศึกษา และนกั เรียน นกั ศึกษาสามารถสวดมนต์แปลไดใ้ นระดบั

หนง่ึ ต้องฝึกหัดตอ่ อีกคงจะดี และสมบรู ณแ์ บบในวันตอ่ ๆไป

ผลสะทอ้ น
ตอ้ งฝึกสวดมนต์แปลพระพทุ ธคุณ ธรรมคุณ พระสังฆคณุ ทุกคน และทุกวันต่ออีกระยะหนึ่ง

เพ่อื ความพร้อมเพรียงกนั

เอกสารหลกั ฐาน
ภาพการฝึกสวดมนตแ์ ปล

ตวั ชีว้ ดั ท่ี ๔.๕ มกี ิจกรรมทางศาสนาทว่ี ัดภาคเรียนละ ๓ คร้งั โดยมวี ัดเป็นแหลง่ เรยี นรู้

วธิ ีการดาเนินงาน
สบื เนอื่ งจากวทิ ยาลยั เทคโนโลยีต้ังตรงจิตรพณิชยการ ตั้งอย่ใู นเขตอารมหลวงชัน้ เอก คอื วัด

พระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งเป็นวัดท่ีจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพระพุทธศาสนามากที่สุดในเขต

กรงุ เทพมหานคร โดยเฉพาะวนั สาคญั ทางพระพุทธศาสนา เปน็ แหลง่ เรยี นรู้ท่สี าคญั ในหลายดา้ น เชน่

รายงานผลการดาเนนิ งานตามตวั ช้วี ดั สถานศึกษาอาชีวศกึ ษาวถิ พี ุทธ หน้า ๓๙

ดา้ นสถาปัตยกรรม ประตมิ ากรรม การนวดแผนไทย ตารายา เป็นตน้ ผู้บรหิ าร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนกั เรยี น นกั ศึกษา จะเขา้ ร่วมกจิ กรรมทางพระพทุ ธศาสนาท่ีวัดพระเชตุพนวมิ ลมงั คลาราม
เปน็ ประจาทุกปกี ารศึกษา ดังนี้

๑. กิจกรรมสืบเนื่องจากวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน
อาสาฬหบชู า ในวันนท้ี างวดั จะจัดกิจกรรมมากมายที่จะให้พุทธศาสนิกชนท่ีเปน็ เยาวชน และผอู้ าวโุ ส
ได้เข้าร่วม เช่น การทาบุญตักบาตร เจริญสมาธิ เวียนเทียนตอนเย็น การประกวดสวดมนต์ ตอบ
ปัญหาบรรยายธรรม ประกวดโตะ๊ หมู่บชู า โคมประทปี เป็นตน้ ซง่ึ ผบู้ ริหาร ครู บคุ ลากรทางการศกึ ษา
และนกั เรียน นกั ศึกษาของวทิ ยาลยั เข้ารว่ มมาโดยตลอด

๒. กิจกรรมก่อนเปดิ ภาคเรยี น สาหรับนกั เรยี น นักศกึ ษาเขา้ มาเรียนใหม่ (ปวช.๑) วิทยาลัย
จะนานกั เรยี น นักศึกษาเขา้ ปฏบิ ัตธิ รรม ประกาศตนเปน็ พทุ ธมามกะโดยมีพระอาจารยเ์ ป็นผู้ประกอบ
พธิ ีอบรม

๓. กิจกรรมเนื่องในวนั สมเดจ็ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ซ่ึงทางวัดจัดกิจกรรมเกย่ี วเนื่องกับ
องค์สมเด็จกรมพระปรมานชุ ิตชิโนรส ผบู้ รหิ าร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนกั เรียน นกั ศึกษาทุก
ชัน้ ปีเข้ารว่ ม

๔. กิจกรรมรับกฐินพระราชทานของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนกั เรียน นกั ศกึ ษาทกุ ช้นั ปจี ะเข้ารว่ มกิจกรรมน้ี

๕. กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทางวัดจะมีหนังสือของความอนุเคราะห์มายังวิทยาลัย ผู้บริหาร ครู
บคุ ลากรทางการศกึ ษา และนักเรยี น นกั ศกึ ษาจะหมุนเวียนสลับกนั เขา้ รว่ มกจิ กรรม ผบู้ รหิ ารถือเป็น
ความสาคัญ เพราะการไปปฏิบัติกิจกรรมในวัดถอื ว่าวัดเป็นเสมอื นห้องเรยี นทีม่ นี ักเรียน นักศึกษามา
รับการฝกึ ปฏบิ ัติกจิ กรรมของวิถีพุทธ จะไดน้ ามาพัฒนาตนเองในชีวิตประจาวันได้ถกู ตอ้ ง

ผลจากการดาเนนิ งาน
๑. ผู้บรหิ าร ครู บุคลากรทางการศกึ ษา และนักเรียน นกั ศึกษาได้ปฏบิ ัตติ นตามแนววิถีพทุ ธ

ทถี่ ูกต้อง นามาใช้ในชวี ิตประจาวนั ได้
๒. เกิดการพัฒนาตนเองเพ่ิมขึ้น เช่น นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน หรือ

ประกวดครั้งน้ี ได้รับรางวัลชมเชยในโอกาสต่อไป ก็จะพัฒนาตนเองให้มากข้ึน เพือ่ ให้ไดร้ ับรางวัลที่
ดกี วา่ เป็นตน้

ผลสะท้อน
เกิดการปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธที่ถูกต้องของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ

นกั เรยี น นกั ศึกษาซ่ึงจะนามาถงึ ความมน่ั คง ยัง่ ยนื ของพทุ ธศาสนา

เอกสารหลกั ฐาน
๑. โครงการปฏบิ ตั ติ นเปน็ พุทธมามกะ
๒. โครงการวนั สาคัญทางพระพุทธศาสนา

รายงานผลการดาเนินงานตามตวั ชว้ี ดั สถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพทุ ธ หนา้ ๔๐

ตวั ช้ีวัดท่ี ๔.๖ นักเรยี น นกั ศกึ ษาทุกคน เขา้ คา่ ยปฎิบตั ธิ รรมอย่างนอ้ ยปีละ ๑ ครั้ง
วธิ ีการดาเนนิ งาน

วิทยาลัยเทคโนโลยตี ้ังตรงจิตรพณิชยการกาหนดเป็นแนวทางปฎิบัติทจี่ ะจัดกิจกรรมการเข้า
ค่ายปฎิบัติธรรมใหก้ ับนกั เรยี น นกั ศึกษาทุกปกี ารศึกษาปลี ะ ๑ ครัง้ โดยจดั นกั เรียน นกั ศกึ ษาเขา้ ค่าย
ปฎบิ ัติธรรม ณ วัดพระเชตพุ นวิมลมังคลาราม ประกาศตนเป็นพทุ ธมามกะ เปน็ ประจาทุกปีการศึกษา
โดยมีพระอาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามดาเนินการอบรม นักเรียน นักศึกษา และ
ประติมากรรมกิจกรรม ฟังธรรมในสวนธรรมที่พุทธมณฑล โดยมีพระอาจารย์ที่พุทธมณฑลเป็น
ผดู้ าเนินการให้

ผลจากการดาเนินงาน
นกั เรียน นักศกึ ษาของวิทยาลัยเทคโนโลยตี ั้งตรงจิตรพณชิ ยการ เข้าค่ายปฎบิ ัติธรรมประกาศ

ตนเป็นพุทธมามกะพร้อมกับครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ปฎิบัติตนตามแนววิถีพุทธ สวดมนต์ นั่ง
สมาธิ เดินจงกลม สามารถนาไปใช้ในชวี ติ ประจาวนั ได้

ผลสะทอ้ น
นกั เรียน นักศกึ ษามีแนวทางปฎิบัติตนเปน็ พทุ ธมามกะ และปฏบิ ตั ิธรรมได้

เอกสารหลกั ฐาน
๑. โครงการพฒั นาคณุ ธรรม จริยธรรม ณ วัดพระเชตพุ นวิมลมงั คลาราม
๒. โครงการปฏบิ ตั ิธรรมในสวนธรรม ณ พุทธมณฑล

รายงานผลการดาเนนิ งานตามตวั ชว้ี ดั สถานศึกษาอาชีวศึกษาวถิ ีพุทธ หนา้ ๔๑

ตัวชวี้ ัดท่ี ๔.๗ บรหิ าร ครู บุคลากรทางการศกึ ษาทุกคนเขา้ ค่ายปฎิบัตธิ รรมอยา่ งนอ้ ยปลี ะ ๑ ครัง้
วธิ กี ารดาเนินงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรพณิชยการ มีแนวปฎิบัติในการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศกึ ษาเข้าค่ายปฎิบัติธรรม ปลี ะ ๑ ครั้ง โดยดาเนินการดงั น้ี

๑. ผูบ้ รหิ าร ครู บคุ ลากรทางการศึกษาเข้าร่วมปฏิบตั ธิ รรมกับวดั พระเชตพุ นวิมลมงั คลาราม
ในโอกาสตา่ งๆ

๒. เขา้ ค่ายปฏบิ ัติธรรมรว่ มกับแม่ชีระเบียบ ถิรญาณี และมหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งจะจัดทกุ ปีการศกึ ษาปีละ ๒ คร้ัง ทางวิทยาลัย
จะจัดผ้บู รหิ าร ครู บุคลากรทางการศกึ ษา นกั เรยี น นักศกึ ษา เข้าร่วมปฏิบตั ิธรรม ตั้งแต่ปกี ารศึกษา
๒๕๕๗ ถึงปจั จุบนั

ผลจากการดาเนนิ งาน
๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วม ปฏิบัติธรรม และนามาใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจาวัน และพัฒนาการเรยี นการสอน
๒. ผู้บริหาร มีความตระหนักให้ความสาคัญ ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถี

พุทธ ใหเ้ กิดผลสมั ฤทธก์ิ บั นักเรียน นักศึกษาเปน็ รปู ธรรม

ผลสะท้อน
๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีพฤติกรรมโอบอ้อมอารี มีความเมตตา ให้ความ

อบอุ่นกบั นกั เรยี น นกั ศกึ ษา ทาให้เกิดผลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี น
๒. ผู้ปกครอง และคนทั่วไปที่รับรู้แนวทางการจัดการเรยี นการสอนของวทิ ยาลัยเทคโนโลยี

ต้ังตรงจิตรพณิชยการว่าเป็นสถานศกึ ษาวถิ ีพทุ ธ เกิดความศรัทธายอมรบั สง่ บตุ รหลานมาเรียน โดย
วทิ ยาลัยไม่ตอ้ งประชาสัมพันธ์

เอกสารหลกั ฐาน
๑. ภาพการปฏบิ ตั ิธรรมทวี่ ดั พระเชตพุ นวิมลมงั คลาราม
๒. ภาพการปฏิบัติธรรมที่มหาวทิ ยาลยั มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชวี้ ดั สถานศึกษาอาชวี ศึกษาวถิ พี ทุ ธ หน้า ๔๒

ดา้ นท่ี ๕ การสง่ เสรมิ และสนับสนนุ คุณค่าวถิ พี ุทธ
ประกอบดว้ ย ๘ ตัวช้วี ัด ดงั น้ี

๕.๑ ไมเ่ ลน่ โทรศัพทห์ รือทากิจกรรมส่วนตวั อ่นื ๆ ในขณะท่ีเรยี นและประชมุ
๕.๒ ใชพ้ ฤติกรรมทางกาย และวาจาที่สภุ าพในสถานศกึ ษา
๕.๓ บริหารจิตเจริญปญั ญาก่อนการประชุมทุกครั้ง
๕.๔ ช่นื ชมคณุ ความดีหน้าเสาธงทุกวัน
๕.๕ โฮมรูม เพือ่ สะท้อนความรู้สึก เชน่ ความรู้สกึ ไดท้ าความดี
๕.๖ ผ้บู ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนกั เรยี นนักศกึ ษาป้องกันแก้ไข ความขัดแย้ง
ด้วยวถิ พี ุทธ
๕.๗ อบรมและสอบธรรมศกึ ษาระดบั ชั้นอย่างนอ้ ยธรรมศึกษาช้ันตรี
๕.๘ ไมม่ ีส่ิงเสพตดิ และอบายมขุ

ตัวช้ีวดั ท่ี ๕.๑ ไม่เล่นโทรศัพท์หรือทากจิ กรรมสว่ นตัวอนื่ ๆ ในขณะท่เี รยี นและประชมุ
วธิ ีการดาเนนิ งาน

๑. จัดให้มีการประชุมกลุ่มผู้บริหารเพ่ือกาหนดนโยบายในการขับเคลื่อน โรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน เพ่ือโดยจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๑ โดยกาหนดโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด
เพื่อขับเคล่ือนโรงเรยี นวิถีพุทธให้เป็นรูปธรรมตอ่ เน่ืองอยา่ งย่ังยืน สู่ครู บุคลากรทางการศกึ ษา และ
นักเรยี น นักศกึ ษา

๒. ให้ครูกาหนดมาตรการ การใช้โทรศัพท์มือถือให้ถูกท่ีถูกเวลา โดยให้นักศึกษาช่วยระดม
สมองหาวธิ กี ารโดยจดั ทาโครงงานท่ีนกั เรยี น นักศึกษาต้องการ

๓. นกั เรยี น นักศึกษาไดจ้ ดั กจิ กรรม “แยกคแู่ ลว้ อยไู่ ด้”
๔. ใช้หลกั ธรรมของไตรสกิ ขา คอื ศลี สมาธิ ปญั ญา

ผลการดาเนินงาน
๑. นกั เรยี น นักศกึ ษามีความตระหนกั ในการเรยี นมากขึ้น
๒. นกั เรียน นักศกึ ษารู้จักการแบง่ เวลาได้ถูกต้อง
๓. สรา้ งให้นกั เรยี น นกั ศึกษามรี ะเบยี บวินยั มคี ุณธรรม มสี มาธมิ ากขนึ้

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ดั สถานศึกษาอาชวี ศึกษาวิถพี ทุ ธ หนา้ ๔๔

ผลสะทอ้ น
๑. นักศึกษามีสมาธิในการเรียนไม่สนใจสิ่งท่เี ปน็ ตวั กระตนุ้ ระหว่างเรยี น
๒. นกั ศกึ ษาสนใจส่งิ ท่อี าจารย์สอนในหอ้ งเรยี นมากขึ้น
๓. นกั ศกึ ษาเลง็ เหน็ ความสาคญั ของการเรยี นมากขึน้
๔. มีหลกั ธรรมของไตรสกิ ขาในการแกป้ ัญหา และการเรียนรทู้ ่ีดีขึน้

เอกสารหลกั ฐาน
๑. แฟม้ กจิ กรรม

รายงานผลการดาเนนิ งานตามตัวช้ีวดั สถานศกึ ษาอาชวี ศกึ ษาวิถีพุทธ หน้า ๔๕

ตัวชว้ี ัดที่ ๕.๒ ใชพ้ ฤตกิ รรมทางกาย และวาจาท่ีสภุ าพในสถานศกึ ษา
วิธีดาเนินการ

๑. ในการขับเคล่อื นโรงเรียนวิถีพุทธ ตามทีก่ ล่าวมาแล้ว พบวา่ ผู้บรหิ าร ครู บคุ ลากรทางการ
ศึกษาให้การสนับสนุนและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี สง่ ผลให้นักเรียน นักศึกษามีพฤตกิ รรมตาม
คุณภาพ อตั ลกั ษณ์ของวทิ ยาลยั

๒. จัดให้มีโครงการ ย้ิมไหว้ทักทายกันทุกวันในตอนเช้าเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมทางกาย และ
วาจาทีไ่ พเราะ

๓. อาจารย์เวรประจาวันได้มีการประชาสัมพันธ์หน้าแถวทุกวัน ในเร่ืองการพูดจา การมี
สัมมาคารวะ เป็นการเตือนใจทุกวนั ให้เกดิ ความเคยชนิ

๔. ใช้หลักธรรม สงั คหวตั ถุ ๔ ไดแ้ ก่ ทาน ปยิ วาจา อตั ถจรยิ า สมานัตตา

ผลการดาเนนิ งาน
๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติโครงการ ย้ิมไหว้

ทักทายกนั อยา่ งตอ่ เนอื่ ง และพดู จาไพเราะ
๒. ให้นักเรียน นักศึกษาทกุ คนมคี วามตระหนกั ในพฤติกรรมการอยู่ในวิทยาลัย และสามารถ

นาไปใชใ้ นชวี ิตประจาวนั ได้ เกิดวัฒนธรรมภายวทิ ยาลัย
๓. นักเรียน นักศกึ ษาสามารถนาหลักธรรมสงั คหวตั ถุ ๔ ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้

ผลสะทอ้ น
หน่วยงาน สถานประกอบการ ช่นื ชมนกั เรยี น นักศกึ ษา และผู้สาเร็จการศึกษาจากวทิ ยาลัย

เทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ว่าเป็นผู้มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อม ถ่อมตน พูดจาไพเราะ ให้ความ
เออ้ื เฟื้อเผื่อแผ่ มจี ิตอาสา ช่วยเหลอื ตนเองและสงั คม

เอกสารหลักฐาน
๑. โครงการย้ิมไหว้ ทกั ทายกัน
๒. คาชมเชยจากสถานประกอบการ

รายงานผลการดาเนนิ งานตามตัวชว้ี ดั สถานศึกษาอาชวี ศึกษาวถิ พี ทุ ธ หน้า ๔๖

ตัวชี้วัดที่ ๕.๓ บริหารจิตเจรญิ ปัญญากอ่ นการประชุมทุกคร้ัง
วิธีดาเนนิ การ

๑. ในการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ ตามที่กล่าวมาแล้ว พบว่า ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศกึ ษาให้การสนบั สนุน และปฏบิ ัติตนเป็นแบบอยา่ งทดี่ ี ส่งผลใหน้ กั ศกึ ษามีความประพฤติดี

๒. จัดให้มีการสวดมนต์ น่ังสมาธิ ก่อน และหลังการประชุมทุกคร้ังซึ่งเป็นนโยบายของ
วิทยาลัย เพ่ือให้เกิดสมาธิ สติ และปัญญา ก่อนการทางานของครู และก่อนการเรียนหนังสือของ
นักเรียน นกั ศกึ ษา

๓. จัดสถานทใ่ี หค้ รู อาจารย์ นักเรียน นกั ศึกษา เจ้าหน้าท่ี ร้านคา้ และคนงาน ภารโรง ได้ใส่
บาตรในตอนเช้า ทุกวนั เวลา ๗.๑๕ น.

๔. ใช้หลกั ธรรมของไตรสกิ ขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ในการบรหิ ารจัดการ

ผลการดาเนนิ งาน
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษามีสติ เกิดปัญญา จิตใจดี รา่ เริง

แจม่ ใส ควบคุมอารมณ์ไดด้ ี โดยใช้หลกั ธรรมของไตรสกิ ขา ได้แก่ ศลี สมาธิ ปญั ญา

ผลสะทอ้ น
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษารู้วิธกี ารควบคุมจิต เกิดปัญญา

อารมณ์ดี เกิดความเบิกบาน แจ่มใส รู้จักการให้อภัย และอยู่ร่วมกับผู้อืน่ ได้อย่างมีความสขุ ตามหลัก
ของไตรสกิ ขา

เอกสารหลกั ฐาน
๑. โครงการ
๒. รปู ภาพ

รายงานผลการดาเนินงานตามตวั ช้ีวดั สถานศกึ ษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ หนา้ ๔๗

ตัวชวี้ ดั ที่ ๕.๔ ช่ืนชมคุณความดหี นา้ เสาธงทุกวนั
วธิ ีดาเนินการ

๑. ในการขับเคล่ือนโรงเรียนวิถีพุทธ ตามที่กล่าวมาแล้ว พบว่า ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาให้การสนับสนุน และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษามีความ
ประพฤติดี

๒. ในการชื่นชมคณุ ความดี ครู อาจารย์ บคุ ลากรทางการศึกษา และนกั เรียน นกั ศกึ ษา โดย
จดั เป็นกจิ กรรม ดงั น้ี

- กิจกรรมประกาศหนา้ แถว โดยหวั หน้าเวรประจาวัน
- กจิ กรรมจัดบอรด์ ความดที น่ี า่ ชน่ื ชม
- กิจกรรมลงบนั ทกึ ความดขี องหายได้คนื
- กจิ กรรมมอบเกียรตบิ ัตรในวนั เด็กแหง่ ชาติ
- กจิ กรรมครดู ี ศรีสถาบัน
๓. ไดม้ อบหมายให้หน่วยงานท่รี บั ผิดชอบ ดาเนินการจดั ทาเอกสารเปน็ กลมุ่ ใหเ้ รยี บรอ้ ย เพอ่ื
เปน็ เกียรตปิ ระวัติ
๔. ใชห้ ลกั ธรรม พรหมวหิ าร ๔ ได้แก่ เมตตา กรณุ า มุทติ า อเุ บกขา

ผลการดาเนนิ งาน
๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเกิดกาลังใจในการพัฒนา

ตนเองสามารถปฏบิ ตั งิ านต่างๆ ใหด้ ยี ิ่งข้นึ
๒. นักเรยี น นกั ศึกษามกี าลงั ใจทีจ่ ะทาความดีตอ่ ตนเอง และสงั คมมากขึน้
๓. บคุ ลากรทุกฝา่ ยในวทิ ยาลยั มคี วามปรารถนาดตี อ่ กันโดยใช้หลักธรรมพรหมวหิ าร ๔ ไดแ้ ก่

เมตตา กรณุ า มุทิตา อเุ บกขา

ผลสะทอ้ น
๑. นกั เรียน นักศกึ ษาทุกคนไดเ้ หน็ แบบอย่างการทาความดแี ล้วนาไปปฎบิ ตั ใิ นชวี ติ ประจาวนั
๒. นักเรยี น นกั ศึกษาท่ีทาของสูญหายภายในวทิ ยาลยั ได้ของคนื
๓. นักเรียน นักศึกษาได้รับการชื่นชมต่อสาธารณชนเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาทาความดี

อยา่ งยง่ั ยืนสืบไป เกิดสงั คมของคนดตี ามวิถพี ทุ ธ ภายในวทิ ยาลยั

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ดั สถานศกึ ษาอาชวี ศึกษาวิถีพทุ ธ หนา้ ๔๘


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SAR2
Next Book
SAR4