The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nurulimaniabd, 2019-04-28 22:52:35

DSKP PJASMANI TAHUN 4

DSKP PJASMANI TAHUN 4

DRAF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN EMPATDRAF

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN EMPAT

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
OGOS 2013Bil. Perkara KANDUNGAN
1. Kandungan Muka Surat
2. Pendahuluan ii
3. Matlamat 1
4. Objektif 1
5. Fokus Mata Pelajaran 2
6. Susunan Kandungan Kurikulum 3
7. Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran 3
8. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi 4
9. Pentaksiran Pengajaran dan Pembelajaran 5
10. Tafsiran Tahap Penguasaan Umum 6
11. Tafsiran Tahap Penguasaan Pendidikan Jasmani Tahun 4 8
12. Cadangan Agihan Masa 9
13. Modul kemahiran : Gimnastik Asas 10
14. Modul kemahiran : Pergerakan Berirama 11
16

Bil. Perkara Muka Surat
15. Modul Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 19
16. Modul Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 23
17. Modul Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang 27
18. Modul Kemahiran : Olahraga Asas – Asas Berlari 31
19. Modul Kemahiran : Olahraga Asas – Asas Lompatan 34
20. Modul Kemahiran : Olahraga Asas – Asas Balingan 38
22. Modul Kemahiran : Akuatik Asas 42
23. Modul Kemahiran : Rekreasi dan Kesenggangan 46
24. Modul Kecergasan : Konsep Kecergasan 50
25. Modul Kecergasan : Komponen Kecergasan 53

RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
BAHAWASANYA negara kita Malaysia
mendukung cita-cita hendak mencapai Pendidikan di Malaysia adalah suatu
perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh usaha yang berterusan ke arah
masyarakatnya; memelihara satu cara hidup memperkembangkan lagi potensi individu
demokratik; mencipta masyarakat yang adil di secara menyeluruh dan bersepadu untuk
mana kemakmuran negara akan dapat mewujudkan insan yang seimbang dan
dinikmati bersama secara adil dan saksama; harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
menjamin satu cara yang liberal terhadap jasmani berdasarkan kepercayaan dan
tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan kepatuhan kepada Tuhan.
berbagai-bagai corak; membina satu
masyarakat progresif yang akan Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
menggunakan sains dan teknologi moden;
Malaysia yang berilmu pengetahuan,
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan
menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami berketerampilan, berakhlak mulia,
untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan
atas prinsip-prinsip berikut :- bertanggungjawab dan berkeupayaan

• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN mencapai kesejahteraan diri serta memberi
• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
• KELUHURAN PERLEMBAGAAN sumbangan terhadap keharmonian dan
• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
• KESOPANAN DAN KESUSILAAN kemakmuran keluarga, masyarakat dan

negara.TERHAD DRAF

PENDAHULUAN Kajian yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan
Malaysia, menunjukkan 60.1% rakyat Malaysia tidak
Kurikulum Standard Pendidikan Jasmine Sekolah melakukan aktiviti yang aktif dan menghadapi pelbagai
Rendah digubal berasaskan standard kandungan dan risiko penyakit kronik dan penyakit tidak berjangkit
standard pembelajaran yang perlu murid kuasai dan seperti sakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi
capai. Standard kandungan ialah pernyataan spesifik (Noncommunicable Disease Section - Disease Control
tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh Division, 2006). Justeru, tahap kecergasan murid
lakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang ditingkatkan melalui amalan dan pengetahuan
merangkumi kemahiran, pengetahuan dan nilai. Pendidikan Jasmani sejak awal lagi.
Standard pembelajaran merupakan penetapan kriteria
atau indikator pencapaian setiap standard kandungan. Guru yang mengajar Kurikulum Standard
Pendidikan Jasmani Tahun Empat perlu mempunyai
Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Sekolah pengetahuan dan kemahiran asas dalam pergerakan
Rendah juga digubal dengan mengekalkan prinsip-prinsip dan kecergasan berdasarkan disiplin ilmu Pendidikan
Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) Pendidikan Jasmani. Antara displin tersebut melibatkan
Jasmani dan menggunakan Standard Antarabangsa pembelajaran motor, perkembangan motor,
Pendidikan Jasmani dan Sukan Untuk Murid Sekolah oleh biomekanik, suaian fizikal, fisiologi senam, psikologi
International Council for Health, Physical Education, sukan dan sosiologi sukan dengan menerapkan nilai
Recreational-Sports And Dance (ICHPER-SD) sebagai estetika. Pengajaran dan pembelajaran Kurikulum
panduan. Kandungan kurikulum ini juga masih Standard Pendidikan Jasmani seharusnya
mengekalkan tiga domain pendidikan, iaitu psikomotor, dilaksanakan dalam suasana yang menyeronokkan
kognitif dan afektif. dengan menekankan aspek keselamatan.

Penggubalan Kurikulum Standard Pendidikan MATLAMAT
Jasmani Sekolah Rendah adalah bertujuan memenuhi
hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk Kurikulum Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi bertujuan membina murid menjadi individu yang cergas
intelek, rohani, emosi dan jasmani. Kurikulum ini dan sihat serta berkemahiran, berpengetahuan dan
menyediakan murid ke arah pembinaan modal insan yang mengamalkan nilai murni melalui aktiviti fizikal ke arah
sihat dan cergas. mencapai kesejahteraan hidup.

1

TERHAD DRAF

OBJEKTIF
Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Empat berkebolehan
untuk;-

1. mengaplikasi konsep pergerakan semasa melakukan kemahiran asas pergerakan dengan lakuan yang betul;

2. menguasai kemahiran asas permainan mengikut kategori serangan, jaring dan memadang dengan lakuan yang
betul;

3. mengaplikasi kemahiran asas pergerakan dan komponen kecergasan semasa melakukan aktiviti rekreasi dan
kesenggangan;

4. melakukan senaman yang dapat meningkatkan tahap kecergasan fizikal;

5. mengenal pasti kedudukan anggota badan yang betul semasa melakukan pergerakan;

6. mengenal pasti aktiviti yang dapat meningkatkan tahap kecergasan fizikal;

7. memerihal kepentingan melakukan aktiviti fizikal secara berkala;

8. mematuhi peraturan dan mengamalkan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal;

9. mempamerkan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal;

10. berinteraksi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal;

11. membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan; dan

12. mengamalkan gaya hidup sihat untuk kesejahteraan.

2

TERHAD DRAF

FOKUS MATA PELAJARAN Modul Kemahiran terdiri daripada:-

Terdapat tiga fokus Kurikulum Standard Pendidikan 1. gimnastik asas;
Jasmani untuk murid Tahun Empat iaitu: menguasai 2. pergerakan berirama;
kemahiran pergerakan berdasarkan konsep pergerakan 3. kemahiran asas permainan yang melibatkan
dalam permainan dan sukan mengikut kategori;
mengaplikasi konsep kecergasan dalam meningkatkan kategori serangan, jaring dan memadang;
tahap kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan; dan 4. olahraga asas yang melibatkan asas berlari,
memupuk elemen keselamatan, pengurusan,
tanggungjawab kendiri, dan interaksi sosial semasa asas lompatan dan asas balingan;
melakukan aktiviti fizikal. 5. akuatik asas; dan
6. rekreasi dan kesenggangan.
SUSUNANKANDUNGANKURIKULUM
Modul Kecergasan pula terdiri daripada:-
Dokumen Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun
Empat merupakan dokumen pembelajaran untuk satu 1. konsep kecergasan;
tahun persekolahan yang disusun secara modular mengikut 2. komponen kecergasan berdasarkan kesihatan iaitu
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Dalam
kurikulum modular, kandungan dikelompokkan kepada kapasiti aerobik, kelenturan, kekuatan otot, daya
bahagian-bahagian yang dinamakan sebagai modul. tahan otot dan komposisi badan; dan
Modul merangkumi kandungan pembelajaran dalam bentuk 3. pengukuran kecergasan fizikal.
unit kendiri-lengkap (self-contained) yang terdiri daripada
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti Kandungan bagi setiap modul disusun mengikut domain
untuk dikuasai dan dicapai. psikomotor, kognitif dan afektif. Domain-domain tersebut
mewakili lima aspek iaitu:-
Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun
Empat terdiri daripada Modul Kemahiran dan Modul Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor)
Kecergasan. Kandungan kurikulum ini juga dibahagikan Melalui Aspek 1, murid menguasai pelbagai corak
pemberatannya sebanyak 75% Modul Kemahiran dan 25 %
Modul Kecergasan. pergerakan dan kemahiran motor yang diperlukan untuk
melakukan pelbagai aktiviti fizikal yang terdapat di dalam

3

TERHAD DRAF

Modul Kemahiran. Susunan kandungan kurikulum ini bertujuan
memudahkan pelaksanaan kurikulum. Setiap Modul dalam
Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan dokumen Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun
(Domain Kognitif) Empat yang hendak dicapai dinyatakan dalam lajur utama
iaitu Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan
Melalui Aspek 2, murid dapat mengaplikasi Standard Prestasi. Lajur Standard Kandungan mengandungi
pengetahuan berkaitan konsep, prinsip, dan strategi kandungan yang perlu murid pelajari dalam satu tempoh
pergerakan dalam pembelajaran serta mengembangkan masa, manakala lajur Standard Pembelajaran menunjukkan
kemahiran motor dalam melaksanakan aktiviti fizikal di apa yang murid perlu kuasai dan capai. Lajur Standard
dalam Modul Kemahiran. Prestasi menunjukkan tahap pencapaian murid menguasai
modul-modul yang dipelajari.
Aspek 3: Kecergasan Meningkatkan Kesihatan (Domain
Psikomotor) PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Melalui Aspek 3, murid berkeupayaan meningkatkan Kandungan dalam Kurikulum Standard Pendidikan
dan mengekalkan tahap kecergasan untuk kesihatan dan Jasmani Tahun Empat adalah setara dengan pencapaian
prestasi fizikal melalui Modul Kecergasan. objektif psikomotor, kognitif, dan afektif dalam pengajaran dan
pembelajaran Pendidikan Jasmani. Guru boleh memulakan
Aspek 4: Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan pengajaran dan pembelajaran dengan Modul Kemahiran atau
Kecergasan (Domain Kognitif) Modul Kecergasan tanpa terikat dengan susunan modul
Melalui Aspek 4, murid dapat mengaplikasi pengetahuan dalam kurikulum ini.
berkaitan konsep, prinsip, dan strategi meningkatkan
kecergasan untuk kesihatan dan prestasi fizikal melalui Pengajaran dan pembelajaran Modul Akuatik Asas dan
Modul Kecergasan. Modul Rekreasi dan Kesenggangan merupakan pilihan di
sekolah. Bagi yang memilih akuatik asas, persekitaran
Aspek 5: Kesukanan (Domain Afektif) sekolah hendaklah mempunyai kemudahan kolam dan guru
Melalui Aspek 5, murid berkeupayaan mengukuhkan yang berkelayakan.
amalan Pendidikan Jasmani menerusi elemen
keselamatan, konsep sosiologi dan psikologi, prinsip dan Bagi tujuan pengajaran kemahiran, guru menggunakan
strategi untuk melakukan aktiviti fizikal dengan berkesan Modul Kemahiran yang terdiri daripada Aspek 1, Aspek 2 dan
yang melibatkan:- Aspek 5 secara serentak Manakala untuk pengajaran
kecergasan, guru menggunakan Modul Kecergasan yang
1. pengurusan dan keselamatan,
2. tanggungjawab kendiri,
3. interaksi sosial, dan
4. dinamika kumpulan.

4

TERHAD DRAF

terdiri daripada Aspek 3, Aspek 4 dan Aspek 5 secara dengan enam aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid
serentak. Guru boleh membuat pilihan sama ada mengajar untuk berupaya bersaing pada peringkat global yang
kemahiran atau kecergasan terlebih dahulu tanpa digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
mengabaikan gabungan aspek yang telah ditetapkan. iaitu setiap murid akan mempunyai kemahiran memimpin,
kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, identiti sosial,
Ringkasannya adalah seperti berikut;- pengetahuan dan kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir telah
ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun 1994 dengan
Aspek 1 Kemahiran memperkenalkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBKK).
Pergerakan Kemahiran berfikir ini menekan kepada pemikiran dari aras
rendah sehingga aras tinggi. Bermula pada tahun 2011,
Modul 1: Aspek 2 Aplikasi Pengetahuan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi
Kemahiran dalam Pergerakan penekanan kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).

Aspek 5 Kesukanan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ialah keupayaan untuk
mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam
Aspek 3 Kecergasan membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan
Meningkatkan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya
Modul 2: Kesihatan mencipta sesuatu. KBAT adalah merujuk kepada kemahiran
Kecergasan mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta seperti
Aplikasi Pengetahuan Jadual 1.
Aspek 4 Meningkatkan
Kecergasan

Aspek 5 Kesukanan KBAT Penerangan

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) Mengaplikasi  Menggunakan
Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk
pengetahuan, kemahiran,
melahirkan murid yang seimbang, berdaya tahan, bersifat
ingin tahu, berprinsip, bermaklumat, dan patriotik serta dan nilai dalam situasi
mempunyai kemahiran berfikir, berkomunikasi dan bekerja
secara berpasukan. Kemahiran abad ke-21 ini selari berlainan untuk

melaksanakan sesuatu

perkara.

5

TERHAD DRAF

Menganalisis  Mencerakinkan maklumat PENTAKSIRAN

kepada bahagian kecil Pentaksiran adalah satu proses mengumpulkan maklumat
murid dan membuat penghakiman tentang produk sesuatu
untuk memahami dengan proses pendidikan. Pentaksiran bertujuan sebagai pengukur
untuk menilai pencapaian murid memperoleh pengetahuan,
lebih mendalam serta menguasai kemahiran dan mengamalkan nilai semasa
pengajaran dan pembelajaran.
hubung kait antara
Pentaksiran juga menyokong pembelajaran murid dan
bahagian berkenaan. memberi maklum balas berguna kepada pentadbir, guru,
murid, dan ibu bapa atau penjaga tentang perkembangan dan
Menilai  Membuat pertimbangan tahap pencapaian murid.

dan keputusan Bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani, pentaksiran
dibuat semasa proses pengajaran dan pembelajaran yang
menggunakan sedang berlaku. Ianya boleh mengukur penguasan
kemahiran-kemahiran Pendiidkan Jasmani menerusi domain
pengetahuan, pengalaman, psikomotor, kognitif, dan afektif. Guru Pendidikan Jasmani
boleh menggunakan pelbagai pembagai kaedah untuk
kemahiran, dan nilai serta mengukur pencapaian murid. Antaranya adalah seperti I
berikut:
memberi justifikasi.
1. Prestasi Kemahiran
Mencipta  menghasilkan idea atau Prestasi kemahiran boleh diukur berdasarkan penguasaan
kemahiran mengikut petunjuk masa, jarak, ketepatan, dan
produk atau kaedah yang bentuk perlakuan. Elemen- elemen setiap kemahiran
dikenal pasti dan tahap penguasaan murid disenaraikan di
kreatif dan inovatif. dalam ruangan yang disediakan.

Jadual 1 2. Senarai semak
Kemahiran ini ditulis secara eksplisit di dalam setiap Senarai semak melibatkan senarai langkah-langkah untuk
kurikulum mata pelajaran. menghasilkan pergerakan yang dikenal pasti atau

KBAT boleh diaplikasikan di dalam bililik darjah
melalui aktiviti berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri,
penyelesaian masalah dan projek. Guru dan murid perlu
menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran, peta
minda, dan Thinking Hats serta penyoalan aras tinggi di
dalam dan di luar bilik darjah untuk menggalakkan murid
berfikir. Murid diberi tanggungjawab di atas pembelajaran
mereka.

6

TERHAD DRAF

menandakan Ya atau Tidak berdasarkan perlakuan perlakuan sesuatu kemahiran atau pengetahuan.
murid. Kertas-pencil juga merupakan satu cara tradisional untuk
mengukur kefahaman murid dengan menggunakan item
3. Rubrik berbentuk aneka pilihan, berstruktur dan esei.
Rubrik melibatkan memerihal kemahiran yang perlu
dikuasai berdasarkan kriteria penilaian. Rubrik juga Guru-guru juga boleh menggunakan pelbagai kaedah
memberi maklum balas kualitatif terhadap prestasi murid pentaksiran lain yang bersesuaian dengan keperluan sekolah,
yang melibatkan apa yang murid telah lakukan dan ciri-ciri murid, dan tujuan pentaksiran.
tindakan yang boleh dilakukan untuk memperbaiki
kelemahan. Rubrik juga boleh digunakan oleh murid Standard Prestasi
sebagai penilaian kendiri.
Standard prestasi merupakan skala rujukan guru untuk
4. Portfolio menentukan pencapaian rujukan guru untuk menentukan
Portfolio melibatkan persembahan visual berbentuk pencapaian murid dalam menguasai standard kandungan dan
sampel kerja, dan data prestasi dalam bentuk koleksi standard pembelajaran yang ditetapkan.
yang dibuat oleh murid. Portfolio juga menunjukkan
usaha, kemajuan, atau pencapaian dalam suatu tempoh Standard prestasi dibina berdasarkan rubrik yang
tertentu. Guru perlu membimbing murid menghasilkan menunjukkan tahap penguasaan murid terhadap modul-modul
portfolio. yang dikuasai melalui proses pengajaran dan pembelajaran
yang menggunakan pendekatan ansur maju. Rubrik juga
5. Penilaian Kendiri dibina berdasarkan taksonomi kognitif, psikomotor dan afektif
Penilaian kendiri membolehkan murid menilai tahap bagi mengukur tahap pencapaian berdasarkan domain
pencapaian sendiri. Kaedah ini membolehkan murid psikomotor, kognitif dan afektif.
lebih bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran.
Melalui kaedah ini murid boleh merancang penetapan Standard prestasi mengandungi enam tahap
matlamat, menyimpan progres penguasaan kemahiran penguasaan yang disusun secara hieraki di mana Tahap
dan pelan kecergasan dengan menggunakan buku log, Penguasaan 1 menunjukkan pencapaian terendah sehingga
diari atau carta. pencapaian tertinggi iaitu Tahap Penguasaan 6. Setiap
pernyataan tahap penguasaan ditafsirkan secara generik
6. Kertas- Pencil sebagai aras tertentu untuk memberi gambaran holistik
Guru boleh mengemukakan soalan pendek yang tentang pencapaian murid dan pelaporan individu. Tafsiran
memerlukan murid menjawab secara ringkas berkaitan pernyataan tahap penguasaan adalah seperti berikut:-

7

TERHAD DRAF

TAFSIRAN TAHAP PENGUASAAN UMUM

TAHAP PERNYATAAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN PENGUASAAN
Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif,
TAHU, FAHAM DAN BOLEH mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi
6 BUAT DENGAN BERADAB permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh
berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat
MITHALI menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi
contoh secara tekal.

5 TAHU, FAHAM DAN BOLEH Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru,
BUAT DENGAN BERADAB dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan
TERPUJI bersikap positif.

4 TAHU, FAHAM DAN BOLEH Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu
BUAT DENGAN BERADAB mengikut prosedur atau secara sistematik.

3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu
BUAT kemahiran pada suatu situasi.

2 TAHU DAN FAHAM Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk
komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah
dipelajari.

1 TAHU Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas
atau memberi respons terhadap perkara yang asas.

8

TERHAD DRAF

TAFSIRAN TAHAP PENGUASAAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

TAHAP PERNYATAAN STANDARD PRESTASI
PENGUASAAN
Murid boleh menghasilkan idea kreatif dan inovatif, melaksanakan idea tersebut dalam kemahiran
6 pergerakan dan kecergasan, boleh menunjukcara sesuatu kemahiran secara tekal, mempamerkan
eleman kesukanan dan boleh berkomunikasi tentang kemahiran tersebut, serta boleh mempraktikkan
kemahiran tersebut ke arah gaya hidup sihat untuk kesejahteraan.

Murid boleh mengaplikasi pengetahuan tentang konsep pergerakan, prinsip dan strategi dalam
5 kemahiran dan kecergasan ke dalam situasi baharu secara positif dengan melakukannya mengikut

prosedur yang sistematik, lakuan yang betul dan tekal serta mempamerkan amalan kesukanan.

Murid boleh mengaplikasi pengetahuan pengetahuan tentang konsep pergerakan, prinsip dan strategi
4 dalam kemahiran dan kecergasan semasa melakukan kemahiran pergerakan dan senaman

kecergasan fizikal dengan lakuan yang betul, turutan yang betul atau mengikut prosedur yang
sistematik.

3 Murid boleh mengaplikasi pengetahuan berkaitan konsep, prinsip, dan strategi pergerakan bagi Modul
Kemahiran dan mengaplikasi pengetahuan berkaitan konsep, prinsip, dan strategi meningkatkan

kecergasan untuk kesihatan bagi Modul Kecergasan semasa melakukan kemahiran pergerakan dan

aktiviti kecergasan.

2 Murid boleh melakukan kemahiran pergerakan dan senaman kecergasan fizikal serta menyatakan
dengan ringkas atau menterjemahan pengetahuan berkaitan kemahiran dan senaman tersebut dalam

bentuk penerangan atau pergerakan.

1 Murid boleh melakukan kemahiran pergerakan dan senaman kecergasan fizikal atau tahu perkara
asas tentang sesuatu kemahiran yang akan dilakukan.

9

TERHAD DRAF

CADANGAN AGIHAN MASA

Modul Kandungan Kurikulum Bilangan Waktu

Kemahiran Aspek 1 dan 2
Gimnastik asas
8

Pergerakan berirama 4

Kemahiran asas permainan 20

Olahraga asas 8

Akuatik asas atau 4
Rekreasi dan kesenggangan

Kecergasan Aspek 3 dan 4
Konsep kecergasan
4

Kapasiti aerobik 4

Kelenturan 2

Kekuatan dan daya tahan otot 4

Komposisi badan 2

Pentaksiran kecergasan fizikal 2

Jumlah 62

Nota: 1. Guru boleh memilih antara akuatik asas atau rekreasi dan kesenggangan dalam pengajaran dan pembelajaran
Pendidikan Jasmani. Bagi yang memilih akuatik asas, persekitaran sekolah hendaklah mempunyai kemudahan dan guru
yang berkelayakan.

2. Aspek 5 dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran Modul Kemahiran dan Modul Kecergasan.

10

TERHAD DRAF

MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS

11

TERHAD DRAF

TAHUN 4

MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1

 Boleh melakukan imbangan berkumpulan dengan

1.1 Berkebolehan 1.1.1 Melakukan hambur tangan dari tempat pelbagai tapak sokongan di atas lantai.

melakukan kemahiran tinggi dan mendarat ke tempat rendah.  Boleh bergayut dengan pelbagai genggaman.

hambur dan pendaratan

dengan lakuan yang betul. TAHAP PENGUASAAN 2

 Boleh melakukan imbangan berkumpulan di atas

1.2 Berkebolehan 1.2.1 Melakukan imbangan dengan pelbagai bangku gimnastik dan dirian tangan dengan

melakukan pergerakan tapak sokongan dalam kumpulan kecil di sokongan rakan di atas lantai.

yang memerlukan kawalan atas bangku gimnastik.  Boleh menyatakan dengan ringkas perkaitan

badan dan sokongan. 1.2.2 Melakukan dirian tangan dengan antara luas tapak sokongan dengan kestabilan

sokongan. semasa membuat imbangan.

1.3 Berkebolehan 1.3.1 Bergayut dan mengayun pada palang TAHAP PENGUASAAN 3
melakukan kemahiran 1.4.1
gayut dan ayun dengan dengan kedua-dua belah tangan  Boleh mengaplikasi konsep kestabilan semasa
lakuan yang betul.
menggunakan genggaman atas, bawah, melakukan dirian tangan dengan sokongan dan
1.4 Berkebolehan
melakukan kemahiran dan campur. aksi dirian tangan tumbang.
putaran dengan lakuan
yang betul.  Boleh mengaplikasi konsep perubahan pusat

Melakukan putaran roda. graviti semasa melakukan putaran roda dengan

bantuan.

 Boleh mengaplikasi genggaman yang sesuai

mengikut arah ayunan semasa bergayut dan

mengayun ke depan dan ke belakang.

TAHAP PENGUASAAN 4
 Boleh mengenal pasti lakuan kemahiran hambur

tangan, dirian tangan dan putaran roda yang
betul.

12

TERHAD DRAF

TAHUN 4

MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN  Boleh melakukan hambur tangan dengan
KOGNITIF bantuan, dirian tangan dengan bantuan dalam
satu jangka masa, dan putaran roda dengan
Gimnastik Asas 2.1.1 Mengenal pasti penyerapan daya bantuan dengan lakuan yang betul.
2.1 Berkebolehan semasa mendarat dengan kedua-dua
belah kaki. TAHAP PENGUASAAN 5
mengaplikasi konsep  Boleh melakukan hambur tangan dari pelbagai
hambur dan pendaratan
dalam pergerakan. ketinggian dan tahu penyerapan daya semasa
mendarat dengan lakuan yang betul.
2.2 Berkebolehan 2.2.1 Menyatakan perkaitan antara luas  Boleh melakukan putaran roda dalam beberapa
mengaplikasi konsep tapak sokongan dengan kestabilan. putaran secara berterusan dengan lakuan yang
kawalan badan dan betul.
sokongan dalam  Boleh mematuhi dan mengamalkan elemen
pergerakan. pengurusan dan keselamatan semasa
melakukan aktiviti.
2.3 Berkebolehan 2.3.1 Mengenal pasti genggaman yang sesuai
mengaplikasi konsep mengikut arah ayunan. TAHAP PENGUASAAN 6
gayut dan ayun dalam  Boleh merancang dan melakukan persembahan
pergerakan.
hambur tangan, putaran dan mendarat,
2.4 Berkebolehan 2.4.1 Mengenal pasti perubahan pusat graviti imbangan dan dirian tangan, bergayut dan
mengaplikasi konsep semasa melakukan putaran roda. mengayun dengan genggaman campuran serta
putaran dalam putaran roda dengan pelbagai variasi secara
pergerakan. berkumpulan.
 Boleh menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa melakukan
aktiviti.

13

TERHAD DRAF

TAHUN 4

MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

Pengurusan dan 5.1.1 Menyenaraikan persediaan diri dan
Keselamatan pakaian mengikut aktiviti yang
5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.2 dijalankan.
dan mengamalkan elemen 5.1.3 Memeriksa peralatan permainan.
pengurusan dan 5.1.4 Menggunakan alatan mengikut
keselamatan. 5.1.5 kegunaannya.
Mematuhi peraturan keselamatan di
Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 tempat aktiviti.
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.2 Mengenal pasti ruang selamat untuk
5.2.3 melakukan aktiviti.
dan tanggungjawab kendiri
semasa melakukan aktiviti 5.2.4 Merekod data kecergasan.
fizikal. 5.2.5
Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai
5.2.3 pergerakan berkemahiran.

Membandingkan tindakan yang selamat
dan tindakan yang berisiko semasa
melakukan aktiviti yang mencabar.
Menerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti.
Menerima kemenangan dan kekalahan
dalam permainan secara positif.
Membandingkan tindakan yang selamat
dan tindakan yang berisiko semasa
melakukan aktiviti yang mencabar.

14

TERHAD DRAF

TAHUN 4

MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

Interaksi Sosial 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok
5.3 Berkebolehan 5.2.5 semasa melakukan aktiviti.
Menerima kemenangan dan kekalahan
berkomunikasi dalam 5.3.1 dalam permainan secara positif.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti fizikal. 5.3.2 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan
5.3.3 ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti
Dinamika Kumpulan fizikal.
5.4 Berkebolehan membentuk 5.4.1 Mengiktiraf kebolehan dan menerima
5.4.2 kekurangan rakan sebaya.
kumpulan dan 5.4.3 Memberi dan menerima maklum balas
bekerjasama dalam 5.4.4 secara terbuka.
kumpulan. 5.4.5
Melakukan aktiviti secara berpasangan.
Membentuk kumpulan semasa
melakukan aktiviti.
Bekerjasama semasa melakukan aktiviti
fizikal.
Berperanan sebagai ketua kumpulan.
Patuh kepada arahan ketua.

15

TERHAD DRAF

MODUL KEMAHIRAN : PERGERAKAN BERIRAMA

16

TERHAD DRAF

TAHUN 4

MODUL KEMAHIRAN : PERGERAKAN BERIRAMA

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

1.5 Berkebolehan melakukan 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif bertema TAHAP PENGUASAAN 1
pelbagai corak 1.5.2 berdasarkan konsep pergerakan  Boleh melakukan pergerakan kreatif bertema
pergerakan mengikut mengikut muzik yang didengar.
irama. Melakukan pergerakan kreatif bertema yang ditiru mengikut muzik yang didengar.
yang direka cipta mengikut muzik yang
didengar. TAHAP PENGUASAAN 2
 Boleh melakukan pergerakan kreatif bertema
ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN
KOGNITIF) mengikut muzik yang didengar.
 Boleh menyatakan tema pergerakan yang dipilih.
2.5 Berkebolehan 2.5.1 Mengenal pasti pergerakan yang sesuai
mengaplikasi konsep dalam pergerakan kreatif bertema TAHAP PENGUASAAN 3
pergerakan mengikut mengikut muzik yang didengar.  Boleh melakukan pergerakan kreatif bertema
irama.
dengan mengaplikasikan konsep pergerakan
ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) mengikut muzik yang didengar.
 Boleh menyatakan konsep pergerakan yang
digunakan dalam pergerakan kreatif bertema
yang dilakukan.

Pengurusan dan 5.1.1 Menyenaraikan persediaan diri dan TAHAP PENGUASAAN 4
Keselamatan pakaian mengikut aktiviti yang  Boleh melakukan pergerakan kreatif bertema
5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.2 dijalankan.
dan mengamalkan elemen 5.1.3 Memeriksa peralatan permainan. dengan turutan pergerakan yang sesuai
pengurusan dan 5.1.4 Menggunakan alatan mengikut mengikut muzik yang didengar.
keselamatan. kegunaannya.  Boleh mengaplikasikan konsep pergerakan yang
Mematuhi peraturan keselamatan di melibatkan kesedaran tubuh badan, kesedaran
tempat aktiviti. ruang, hubungan dengan rakan dan kualiti
pergerakan.

17

TERHAD DRAF

TAHUN 4

MODUL KEMAHIRAN : PERGERAKAN BERIRAMA

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 Merekod data kecergasan. TAHAP PENGUASAAN 5
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai  Boleh mereka cipta pergerakan kreatif bertema
5.2.3 pergerakan berkemahiran.
dan tanggungjawab kendiri Membandingkan tindakan yang selamat berdasarkan konsep pergerakan secara
semasa melakukan aktiviti 5.2.4 dan tindakan yang berisiko semasa berkumpulan.
fizikal. 5.2.5 melakukan aktiviti yang mencabar.  Boleh mengenal pasti pergerakan yang sesuai
Menerima cabaran dan berasa seronok dengan watak dan tema yang dipilih.
Interaksi Sosial 5.3.1 semasa melakukan aktiviti.  Boleh bekerjasama dalam kumpulan semasa
5.3 Berkebolehan Menerima kemenangan dan kekalahan melakukan aktiviti.
5.3.2 dalam permainan secara positif.
berkomunikasi dalam 5.3.3 TAHAP PENGUASAAN 6
pelbagai cara semasa Berkomunikasi antara rakan, guru, dan  Boleh mempersembahkan pergerakan yang
melakukan aktiviti fizikal. 5.4.1 ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti
5.4.2 fizikal. telah direka cipta dalam kumpulan dengan
Dinamika Kumpulan 5.4.3 Mengiktiraf kebolehan dan menerima turutan pergerakan yang sesuai dan seragam
5.4 Berkebolehan 5.4.4 kekurangan rakan sebaya. secara berterusan mengikut muzik yang
Memberi dan menerima maklum balas didengar.
membentuk umpulan dan secara terbuka.  Boleh menunjukkan keyakinan dan
bekerjasama dalam tanggungjawab kendiri semasa melakukan
kumpulan. Melakukan aktiviti secara berpasangan. aktiviti.
Membentuk kumpulan semasa  Boleh menggunakan kemahiran pergerakan
melakukan aktiviti. berirama sebagai aktiviti meningkatkan
Bekerjasama semasa melakukan aktiviti kecergasan fizikal.
fizikal.
Berperanan sebagai ketua kumpulan.

18

TERHAD DRAF

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN
KATEGORI SERANGAN

19

TERHAD DRAF

TAHUN 4

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI SERANGAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1

 Boleh menghantar, menerima dan mengelecek

1.6 Berkebolehan melakukan 1.6.1 Menghantar bola ke pelbagai jarak dan arah bola dengan tangan, kaki, dan alatan.

kemahiran asas permainan menggunakan alatan dan anggota badan

kategori serangan yang dibenarkan. TAHAP PENGUASAAN 2

dengan lakuan yang 1.6.2 Menerima hantaran bola dari pelbagai jarak  Boleh menghantar dan menerima bola pada

betul. menggunakan alatan dan anggota badan pelbagai jarak dan aras.

1.6.3 yang dibenarkan.  Boleh mengenal pasti aplikasi daya semasa
1.6.4 Mengelecek bola dalam ruang yang menghantar dan menerima bola pada pelbagai
ditentukan. jarak dan aras.
Melakukan pergerakan mengadang dengan

1.6.4 membayangi pergerakan lawan. TAHAP PENGUASAAN 3
Memintas dan menguasai bola dari pihak  Boleh mengelecek dalam ruang yang
1.6.5 lawan.
1.6.6 Melakukan takel untuk mendapatkan bola. ditentukan dan menghantar bola pada rakan
sepasukan.
Menjaring ke sasaran dari pelbagai arah  Boleh mengenal pasti ruang yang sesuai untuk
dengan menggunakan alatan dan anggota mengelecek bola.
badan yang dibenarkan.

 Boleh mengadang mengikut situasi dalam

ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN permainan kecil dan tahu kedudukan pemain

KOGNITIF) lawan.

2.6 Berkebolehan 2.6.1 Mengenal pasti aplikasi daya semasa TAHAP PENGUASAAN 4
mengaplikasi konsep
pergerakan dan prinsip menghantar dan menerima bola pada  Boleh memintas dan takel dengan lakuan yang
mekanik dalam
kemahiran asas pelbagai jarak. betul serta dapat menguasai bola yang dihantar
permainan kategori
serangan. 2.6.2 Mengenal pasti perkaitan antara titik kontak oleh pemain lawan.

dengan arah pergerakan bola  Boleh mengenal pasti pemasaan yang sesuai

2.6.3 Mengenal pasti ruang yang sesuai untuk untuk memintas dan takel hantaran untuk
bergerak dengan bola. menguasai bola.

2.6.4 Mengenal pasti kedudukan pengadang yang

sesuai semasa membayangi pergerakan

20

TERHAD DRAF

TAHUN 4

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI SERANGAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

pihak lawan. TAHAP PENGUASAAN 5

2.6.5 Mengenal pasti pemasaan (timing) yang  Boleh menjaring ke sasaran dari pelbagai arah

sesuai untuk memintas dan takel. dengan menggunakan alatan dan anggota

ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) badan yang betul.
 Boleh mengenal pasti lakuan menjaring yang

Pengurusan dan 5.1.1 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian betul.
Keselamatan mengikut aktiviti yang dijalankan.  Boleh menerima cabaran dan berasa seronok
5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.2
dan mengamalkan elemen 5.1.3 Memeriksa peralatan permainan. semasa melakukan aktiviti.
pengurusan dan 5.1.4 Menggunakan alatan mengikut
keselamatan. kegunaannya. TAHAP PENGUASAAN 6
5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat  Boleh menggunakan pelbagai kemahiran
aktiviti.
serangan semasa bermain permainan kecil.
Mengenal pasti ruang selamat untuk  Boleh menggunakan pelbagai strategi bertahan
melakukan aktiviti.
dan menyerang dalam permainan kecil kategori
serangan
 Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama

Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 Merekod data kecergasan. dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti.
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai  Boleh bermain permainan kecil kategori
pergerakan berkemahiran.
dan tanggungjawab kendiri serangan sebagai aktiviti meningkatkan
semasa melakukan aktiviti kecergasan.

fizikal. 5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan

tindakan yang berisiko semasa melakukan

aktiviti yang mencabar.

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok

semasa melakukan aktiviti.

5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahan
dalam permainan secara positif.

21

TERHAD DRAF

TAHUN 4

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI SERANGAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

Interaksi Sosial 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli
5.3 Berkebolehan 5.3.2 kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.3.3
berkomunikasi dalam Mengiktiraf kebolehan dan menerima
pelbagai cara semasa kekurangan rakan sebaya.
melakukan aktiviti fizikal. Memberi dan menerima maklum balas
secara terbuka.

Dinamika Kumpulan 5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Membentuk kumpulan semasa melakukan
aktiviti.
membentuk kumpulan dan 5.4.3
bekerjasama dalam Bekerjasama semasa melakukan aktiviti
kumpulan. 5.4.4 fizikal.
Berperanan sebagai ketua kumpulan.

22

TERHAD DRAF

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN
KATEGORI JARING

23

TERHAD DRAF

TAHUN 4

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI JARING

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1
 Boleh melakukan gerak kaki ke pelbagai arah
1.7 Berkebolehan 1.7.1 Melakukan servis atas bahu menggunakan
melakukan kemahiran tangan dan alatan. dan kembali ke kedudukan asal.
asas permainan 1.7.2 Melakukan servis dengan menggunakan  Boleh mengumpan bola dengan kaki dan
kategori jaring dengan kaki.
lakuan yang betul. 1.7.3 Menerima servis menggunakan anggota tangan.
badan dan alatan.
1.7.4 Melakukan gerak kaki ke pelbagai arah. TAHAP PENGUASAAN 2
1.7.5  Boleh melakukan servis dengan raket atau bet.
1.7.6 Melakukan pukulan pepat.  Boleh membuat pukulan dari pelbagai arah
1.7.7 Melakukan pukulan kilas.
Mengumpan bola dengan tangan dan kaki. menggunakan raket.
 Boleh menyatakan dengan ringkas cara berdiri

yang betul bagi memulakan pergerakan
menerima bola.

ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN TAHAP PENGUASAAN 3
KOGNITIF)  Boleh melakukan servis dengan tangan, kaki

2.7Berkebolehan 2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasa dan raket serta tahu titik kontak dan boleh
mengaplikasi konsep melakukan servis, menerima, dan mengembalikan servis.
pergerakan dan prinsip 2.7.2 menghantar bola.  Boleh mengumpan bola dengan tangan dan
mekanik dalam 2.7.3 Mengenal pasti cara dirian yang betul untuk boleh menyatakan postur badan yang betul
kemahiran asas memulakan pergerakan ke pelbagai arah. semasa mengumpan.
permainan kategori
jaring. Mengenal pasti postur badan semasa TAHAP PENGUASAAN 4
mengumpan bola.  Boleh melakukan servis atas bahu

menggunakan tangan dan raket dengan lakuan
yang betul.
 Boleh melakukan pukulan pepat dan kilas
dengan lakuan yang betul.

24

TERHAD DRAF

TAHUN 4

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI JARING

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) TAHAP PENGUASAAN 5
 Boleh melakukan servis dan mengembalikan
Pengurusan dan 5.1.1 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian
Keselamatan servis dengan pukulan pepat dan kilas dengan
5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.2 mengikut aktiviti yang dijalankan. lakuan yang betul dan konsisten.
dan mengamalkan elemen 5.1.3  Boleh melakukan servis dengan tangan dan kaki
pengurusan dan Memeriksa peralatan permainan. dan mengembalikan servis dengan lakuan yang
keselamatan. 5.1.4 betul dan konsisten.
Menggunakan alatan mengikut  Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara
5.1.5 semasa melakukan aktiviti.
kegunaannya.
TAHAP PENGUASAAN 6
Mematuhi peraturan keselamatan di tempat  Boleh menggunakan pelbagai kemahiran

aktiviti. kategori jaring dan strategi dalam permainan
kecil.
Mengenal pasti ruang selamat untuk  Boleh menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa melakukan
melakukan aktiviti. aktiviti.
 Boleh menggunakan kemahiran permainan
Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 Merekod data kecergasan. kategori jaring sebagai aktiviti meningkat
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai kecergasan fizikal.
5.2.3 pergerakan berkemahiran.
dan tanggungjawab kendiri Membandingkan tindakan yang selamat dan
semasa melakukan aktiviti 5.2.4 tindakan yang berisiko semasa melakukan
fizikal. 5.2.5 aktiviti yang mencabar.

Menerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti.
Menerima kemenangan dan kekalahan
dalam permainan secara positif.

Interaksi Sosial 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli
5.3 Berkebolehan 5.3.2 kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.
Mengiktiraf kebolehan dan menerima
berkomunikasi dalam kekurangan rakan sebaya.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti fizikal. 25

TERHAD DRAF

TAHUN 4

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI JARING

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

5.3.3 Memberi dan menerima maklum balas
secara terbuka.

Dinamika Kumpulan 5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Membentuk kumpulan semasa melakukan
aktiviti.
membentuk kumpulan dan 5.4.3
bekerjasama dalam Bekerjasama semasa melakukan aktiviti
kumpulan. 5.4.4 fizikal.
Berperanan sebagai ketua kumpulan.

26

TERHAD DRAF

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN
KATEGORI MEMADANG

27

TERHAD DRAF

TAHUN 4

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI MEMADANG

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1
 Boleh membaling bola ke sasaran dan
1.8 Berkebolehan 1.8.1 Membaling bola ke sasaran dengan tangan
melakukan kemahiran lurus mengikut arah pusingan jam. menangkap bola.
asas permainan 1.8.2 Membaling bola ke sasaran dengan tangan
kategori memadang lurus melawan arah pusingan jam. TAHAP PENGUASAAN 2
dengan lakuan yang 1.8.3 Memukul bola dan bergerak ke kawasan  Murid boleh membaling bola dengan tangan
betul. yang ditetapkan.
1.8.4 Menahan bola dengan alat pemukul. lurus ikut arah pusingan jam dan lawan jam.
1.8.5  Boleh menyatakan dengan ringkas cara
1.8.6 Membaling bola dengan gaya balingan sisi.
Menangkap bola dari arah sisi. membaling bola dengan tangan lurus ikut arah
pusingan jam dan lawan jam.
ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN
KOGNITIF) TAHAP PENGUASAAN 3
 Boleh membaling bola ke sasaran dengan
2.7Berkebolehan 2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasa
mengaplikasi konsep melakukan servis, menerima, dan tangan lurus ikut arah pusingan jam dan lawan
pergerakan dan prinsip 2.7.2 menghantar bola. jam.
mekanik dalam 2.7.3 Mengenal pasti cara dirian yang betul untuk  Boleh memukul bola yang dibaling dan bergerak
kemahiran asas memulakan pergerakan ke pelbagai arah. ke arah yang ditetapkan.
permainan kategori  Boleh mengenal pasti titik kontak pada bola dan
jaring. Mengenal pasti postur badan semasa alat pemukul semasa memukul dan menahan
mengumpan bola. bola.

ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) TAHAP PENGUASAAN 4
 Boleh membaling bola ke sasaran dengan
Pengurusan dan 5.1.1 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian
Keselamatan 5.1.2 mengikut aktiviti yang dijalankan. tangan lurus dan balingan sisi serta menangkap
5.1 Berkebolehan mematuhi Memeriksa peralatan permainan. bola dengan lakuan yang betul.
dan mengamalkan elemen  Boleh mengaplikasikan pengetahuan tentang
titik kontak untuk memukul bola dan menahan
bola ke sasaran yang dikehendaki dengan
lakuan yang betul.

28

TERHAD DRAF

TAHUN 4

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI MEMADANG

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

pengurusan dan 5.1.3 Menggunakan alatan mengikut TAHAP PENGUASAAN 5
keselamatan. 5.1.4  Boleh membaling bola ke sasaran dengan
5.1.5
kegunaannya. lakuan yang betul pada pelbagai kelajuan
dalam pelbagai situasi serta boleh menerangkan
Mematuhi peraturan keselamatan di tempat pergerakan tangan semasa membaling.
 Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara
aktiviti. semasa semasa melakukan aktiviti.

Mengenal pasti ruang selamat untuk

melakukan aktiviti.

Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 Merekod data kecergasan. TAHAP PENGUASAAN 6
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai  Boleh menggunakan kemahiran membaling,
pergerakan berkemahiran.
dan tanggungjawab kendiri 5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan memukul, menahan, dan menangkap bola dan
semasa melakukan aktiviti tindakan yang berisiko semasa melakukan strategi dalam permainan kecil.
fizikal. aktiviti yang mencabar.  Boleh menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa melakukan
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok aktiviti.
5.2.5 semasa melakukan aktiviti.  Boleh menggunakan kemahiran permainan
Menerima kemenangan dan kekalahan kategori memadang sebagai aktiviti meningkat
dalam permainan secara positif. kecergasan fizikal.

Interaksi Sosial 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli
5.3 Berkebolehan 5.3.2 kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.3.3
berkomunikasi dalam Mengiktiraf kebolehan dan menerima
pelbagai cara semasa kekurangan rakan sebaya.
melakukan aktiviti fizikal. Memberi dan menerima maklum balas
secara terbuka.

29

TERHAD DRAF

TAHUN 4

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI MEMADANG

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

Dinamika Kumpulan 5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Membentuk kumpulan semasa melakukan
aktiviti.
membentuk kumpulan dan 5.4.3
bekerjasama dalam Bekerjasama semasa melakukan aktiviti
kumpulan. 5.4.4 fizikal.
Berperanan sebagai ketua kumpulan.

30

MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS
KEMAHIRAN ASAS BERLARI

31

TAHUN 4

MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS – KEMAHIRAN ASAS BERLARI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1
 Boleh berlari dalam laluan lurus dengan
1.9 Berkebolehan 1.9.1 Berlari dalam laluan lurus dan selekoh
melakukan kemahiran dengan pelbagai kelajuan. pelbagai kelajuan.
asas berlari dengan 1.9.2
lakuan yang betul. 1.9.3 Berlari berganti-ganti pada satu jarak. TAHAP PENGUASAAN 2
Berlari beritma melepasi halangan secara  Boleh berlari dalam laluan selekoh dengan
berterusan.
pelbagai kelajuan.
ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN  Boleh menyatakan dengan ringkas cara berlari
KOGNITIF)
di laluan selekoh pada kelajuan berbeza.
2.9 Berkebolehan 2.9.1 Mengenal pasti teknik berlari yang betul
mengaplikasi konsep 2.9.2 mengikut laluan dan kelajuan yang berbeza. TAHAP PENGUASAAN 3
pergerakan dan prinsip  Boleh berlari pecut di laluan lurus dan selekoh.
mekanik dalam kemahiran Mengenal pasti jarak yang sesuai semasa  Boleh mengaplikasi teknik berlari yang betul
asas berlari. memberi dan menerima alatan.
mengikut laluan semasa berlari pecut.
ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)
TAHAP PENGUASAAN 4
Pengurusan dan 5.1.1 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian  Boleh lari berganti-ganti dalam laluan lurus dan
Keselamatan mengikut aktiviti yang dijalankan.
5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.2 selekoh pada pelbagai kelajuan.
dan mengamalkan elemen 5.1.3 Memeriksa peralatan permainan.  Boleh mengenal pasti jarak yang sesuai semasa
pengurusan dan
keselamatan. 5.1.4 Menggunakan alatan mengikut memberi dan menerima alatan.

5.1.5 kegunaannya. TAHAP PENGUASAAN 5
 Boleh berlari pecut dan melakukan lari beritma
Mematuhi peraturan keselamatan di tempat
melepasi halangan dengan langkah berlari yang
aktiviti. konsisten.
 Boleh mengenal pasti jumlah langkah lari
Mengenal pasti ruang selamat untuk beritma yang sesuai bagi melepasi setiap
melakukan aktiviti. halangan.
 Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara

32

TAHUN 4

MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS – KEMAHIRAN ASAS BERLARI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 Merekod data kecergasan. semasa melakukan aktiviti.
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai
5.2.3 pergerakan berkemahiran. TAHAP PENGUASAAN 6
dan tanggungjawab kendiri Membandingkan tindakan yang selamat dan  Boleh berlari pecut, lari berganti-ganti dan lari
semasa melakukan aktiviti 5.2.4 tindakan yang berisiko semasa melakukan
fizikal. 5.2.5 aktiviti yang mencabar. beritma melepasi halangan dalam pertandingan
mini dengan lakuan yang betul secara
Menerima cabaran dan berasa seronok berterusan.
semasa melakukan aktiviti.  Boleh berkomunikasi dengan pelbagai cara
Menerima kemenangan dan kekalahan semasa melakukan aktiviti fizikal.
dalam permainan secara positif.  Boleh menggunakan kemahiran berlari dalam
aktiviti meningkatkan kecergasan.

Interaksi Sosial 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli
5.3 Berkebolehan 5.3.2 kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.3.3
berkomunikasi dalam Mengiktiraf kebolehan dan menerima
pelbagai cara semasa kekurangan rakan sebaya.
melakukan aktiviti fizikal. Memberi dan menerima maklum balas
secara terbuka.

Dinamika Kumpulan 5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Membentuk kumpulan semasa melakukan
aktiviti.
membentuk kumpulan dan 5.4.3
bekerjasama dalam Bekerjasama semasa melakukan aktiviti
kumpulan. 5.4.4 fizikal.
Berperanan sebagai ketua kumpulan.

33

TERHAD DRAF

MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS
KEMAHIRAN ASAS LOMPATAN

34

TERHAD DRAF

TAHUN 4

MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS – KEMAHIRAN ASAS LOMPATAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1
 Boleh berlari dan melompat menggunakan
1.10Berkebolehan 1.10.1 Berlari dan melompat menggunakan
melakukan kemahiran 1.10.2 sebelah kaki dan mendarat dengan kedua- sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua
asas lompatan dengan 1.10.3 dua belah kaki. belah kaki dengan lakuan yang betul.
lakuan yang betul. 1.10.4 Berlari dan melompat menggunakan
sebelah kaki dan mendarat menggunakan TAHAP PENGUASAAN 2
kaki yang sama.  Boleh berlari dan melompat menggunakan
Berlari dan melompat menggunakan kaki
kanan dan mendarat menggunakan kaki kiri sebelah kaki dan mendarat dengan
dan sebaliknya. menggunakan kaki yang sama.
Berlari dan melompat melepasi halangan  Boleh menyatakan dengan ringkas cara
pada pelbagai aras. melompat menggunakan sebelah kaki dan
mendarat dengan menggunakan kaki yang
sama.

ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN TAHAP PENGUASAAN 3
KOGNITIF)  Boleh berlari dan melompat menggunakan kaki

2.9 Berkebolehan 2.9.1 Mengenal pasti teknik berlari yang betul kanan dan mendarat menggunakan kaki kiri dan
mengaplikasi konsep 2.9.2 mengikut laluan dan kelajuan yang berbeza. sebaliknya.
pergerakan dan prinsip 2.9.3 Mengenal pasti jarak yang sesuai semasa  Boleh mengaplikasi cara mendarat dengan
mekanik dalam memberi dan menerima alatan. kedua-dua belah kaki dengan lakuan yang betul.
kemahiran asas berlari. Mengenal pasti langkah larian beritma
semasa berlari melepasi halangan. TAHAP PENGUASAAN 4
 Boleh berlari dan melompat halangan
ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)
menggunakan kaki kanan dan mendarat
Pengurusan dan 5.1.1 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian menggunakan kaki kiri dan sebaliknya
Keselamatan mengikut aktiviti yang dijalankan. pada pelbagai aras dengan lakuan yang betul.
5.1 Berkebolehan mematuhi  Boleh memilih sudut lonjakan yang sesuai
dan mengamalkan elemen supaya boleh melompat pada satu jarak atau
ketinggian yang maksimum.

35

TERHAD DRAF

TAHUN 4

MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS – KEMAHIRAN ASAS LOMPATAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

pengurusan dan 5.1.2 Memeriksa peralatan permainan. TAHAP PENGUASAAN 5
keselamatan. 5.1.3  Boleh berlari dan melompat halangan pada
Menggunakan alatan mengikut
5.1.4 pelbagai aras menggunakan kaki kanan atau kiri
kegunaannya. dan mendarat dengan lakuan yang betul.
5.1.5  Boleh mengenal pasti bahagian-bahagian badan
Mematuhi peraturan keselamatan di tempat yang boleh digunakan semasa mendarat.
 Boleh mengenal pasti ruang yang selamat untuk
aktiviti. melompat dan mendarat.

Mengenal pasti ruang selamat untuk

melakukan aktiviti.

Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 Merekod data kecergasan. TAHAP PENGUASAAN 6
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai
pergerakan berkemahiran.  Boleh berlari dan melompat serta berlari dan
dan tanggungjawab kendiri 5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat
semasa melakukan aktiviti dan tindakan yang berisiko semasa melompat melepasi halangan dalam
fizikal. melakukan aktiviti yang mencabar.
pertandingan mini dengan lakuan yang betul
Menerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti. secara konsisten.
Menerima kemenangan dan kekalahan
dalam permainan secara positif.  Boleh berkomunikasi dan memberi maklum

5.2.4 balas berkaitan kemahiran melompat.
5.2.5
 Boleh menggunakan kemahiran berlari dan

melompat dalam aktiviti meningkatkan

kecergasan.

Interaksi Sosial 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli
5.3 Berkebolehan 5.3.2 kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.3.3
berkomunikasi dalam Mengiktiraf kebolehan dan menerima
pelbagai cara semasa kekurangan rakan sebaya.
melakukan aktiviti fizikal. Memberi dan menerima maklum balas
secara terbuka.

36

TERHAD DRAF

TAHUN 4

MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS – KEMAHIRAN ASAS LOMPATAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

Dinamika Kumpulan 5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Membentuk kumpulan semasa melakukan
aktiviti.
membentuk kumpulan dan 5.4.3
bekerjasama dalam Bekerjasama semasa melakukan aktiviti
kumpulan. fizikal.
Berperanan sebagai ketua kumpulan.
5.4.4

37

TERHAD DRAF

MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS
KEMAHIRAN ASAS BALINGAN

38

TERHAD DRAF

TAHUN 4

MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS – KEMAHIRAN ASAS BALINGAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1
 Boleh membaling, melontar, melempar dan
1.11Berkebolehan 1.11.1 Membaling, melontar, melempar, dan
melakukan kemahiran merejam pelbagai alatan dari posisi melutut merejam pelbagai alatan dari posisi duduk.
asas balingan dengan 1.11.2 dan duduk.
lakuan yang betul. 1.11.3 Membaling, melontar, melempar, dan TAHAP PENGUASAAN 2
merejam pelbagai alatan dari posisi berdiri.  Boleh membaling, melontar, melempar dan
Membaling, melontar, melempar, dan
merejam pelbagai alatan dengan rotasi merejam pelbagai alatan dari posisi melutut.
pinggul.  Boleh menyatakan dengan ringkas cara

ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN membaling, melontar, melempar, dan merejam.
KOGNITIF)
TAHAP PENGUASAAN 3
2.11Berkebolehan 2.11.1 Mengenal pasti perkaitan antara rotasi  Boleh membaling, melontar, melempar, dan
mengaplikasi konsep 2.11.2 pinggul dengan jarak balingan, lontaran,
pergerakan dan prinsip lemparan, dan rejaman. merejam pelbagai alatan dari posisi berdiri.
mekanik dalam Mengenal pasti perkaitan antara ketinggian  Boleh mengenal pasti perkaitan antara
kemahiran asas pelepasan semasa membaling, melontar,
balingan. melempar, dan merejam dengan jarak. perbezaan ketinggian pelepasan semasa
membaling, melontar, melempar, dan merejam
ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) dengan jarak jatuhan alatan.

Pengurusan dan 5.1.1 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian TAHAP PENGUASAAN 4
Keselamatan  Boleh membaling, melontar, melempar dan
5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.2 mengikut aktiviti yang dijalankan.
dan mengamalkan elemen 5.1.3 merejam pelbagai alatan dengan rotasi pinggul
pengurusan dan Memeriksa peralatan permainan. dengan lakuan yang betul.
keselamatan.  Boleh mengenal pasti perkaitan antara rotasi
Menggunakan alatan mengikut pinggul dengan jarak balingan, lontaran,
lemparan, dan rejaman.

TAHAP PENGUASAAN 5
 Boleh membaling, melontar, melempar dan

merejam pelbagai alatan mengikut turutan dan
lancar.

39

TERHAD DRAF

TAHUN 4

MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS – KEMAHIRAN ASAS BALINGAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

5.1.4 kegunaannya.  Boleh mengenal pasti turutan lakuan yang betul
5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat semasa membaling, melontar, melempar dan
aktiviti. merejam pelbagai alatan.

Mengenal pasti ruang selamat untuk  Boleh mematuhi peraturan keselamatan semasa
melakukan aktiviti. melakukan aktiviti balingan.

Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 Merekod data kecergasan. TAHAP PENGUASAAN 6
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai  Boleh membaling, melontar, melempar, dan
pergerakan berkemahiran.
dan tanggungjawab kendiri 5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat merejam dalam pertandingan mini dengan
semasa melakukan aktiviti dan tindakan yang berisiko semasa lakuan yang betul secara konsisten.
fizikal. melakukan aktiviti yang mencabar.  Boleh berkomuniasi dan memberi maklum balas
berkaitan kemahiran membaling, melontar,
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok melempar, dan merejam.
5.2.5 semasa melakukan aktiviti.  Boleh mengadaptasi kemahiran balingan untuk
Menerima kemenangan dan kekalahan meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot.
dalam permainan secara positif.

Interaksi Sosial 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli
5.3 Berkebolehan 5.3.2 kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.3.3
berkomunikasi dalam Mengiktiraf kebolehan dan menerima
pelbagai cara semasa kekurangan rakan sebaya.
melakukan aktiviti fizikal. Memberi dan menerima maklum balas
secara terbuka.

Dinamika Kumpulan 5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Membentuk kumpulan semasa melakukan
aktiviti.
membentuk kumpulan dan
bekerjasama dalam 40

TERHAD DRAF

TAHUN 4

MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS – KEMAHIRAN ASAS BALINGAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

kumpulan. 5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti
5.4.4 fizikal.
Berperanan sebagai ketua kumpulan.

41

MODUL KEMAHIRAN : AKUATIK ASAS

42


Click to View FlipBook Version