The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by toommeng, 2019-12-06 04:17:36

ThaiSmile 174

ThaiSmile 174

VOLUME 20 ISSUE 174 SFtilRl EE!

FREE COPY VOLUME 20
ISSUE 174

‘Pay It Forward...’

A taste you will love !

DIFFERENT COLOURS,
SAME FEEL

Fly direct twice daily London to Bangkok with
the combined, bigger network of THAI and Thai Smile.
Enjoy smooth as silk service levels,
all priviledges and more destinations.

#FlySmootherWithOurSmiles

thaiairways.com
thaismileair.com

smile WELCOME

สวัสั ดีีก่่อนปีใี หม่่
เพื่่� อนๆ ไทยสไมล์์ทุุกท่่าน

เป็็นเพื่่�อนกัันมาก็็หลายปีี
และกำำ�ลัังจะผ่่านไปอีีกปีี
สิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�จากการทำำ�หนัังสืือ
และถืือว่่าเป็็นความโชคดีีของชีีวิิตคืือ การได้้รู้้�จััก ได้้คุุย ได้้วิิธีีคิิด
ที่่�หลายครั้ �งได้้กลายเป็็นทางลััดและคำำ�ตอบให้้กัับชีีวิิตเราเอง
ฉบัับนี้้�ก็็เช่่นกััน เราได้้พููดคุุยกัับ ดร. นริิสา เชื้ �อวิิดุุลย์์-ออ Founder ของ ThaiSmile Group
ที่่�เพิ่่�งได้้รัับรางวััลชนะเลิิศ Women in Tech Global Award Start Up 2019 มาหมาดๆ
นัับเป็็นความภาคภููมิิใจของคนไทย และยัังส่่งต่่อแรงบัันดาลใจ
ให้้ผู้้�หญิิงไทยอีีกมากมายนัับจากนี้้�ที่่�จะหัันมาสนใจใน Fin-Tech
เทคโนโลยีีนวััตกรรมด้้านการเงิินที่่�จะย่่นย่่อโลกที่่�กว้้างใหญ่่ไพศาลให้้เล็็กลง
เมื่่�อการโอนเงิินและการให้้กลายเป็็นเรื่่�องเดีียวกัันที่่�ทำำ�ได้้ง่่ายแค่่กะพริิบตา
ไปติิดตามวิิสััยทััศน์์ที่่�น่่าสนใจนี้้�ได้้ในคอลััมน์์ Smile Interview
แม้้ในโลกทุุกวัันนี้้�จะมีีแพลตฟอร์์มในการสื่่�อสารเกิิดขึ้้�นมากมาย
แต่่หากเรายัังอ่่านหนัังสืือ
เสน่่ห์์ของการอ่่านบนกระดาษก็็ยัังคงมีีเสมอ
การพููดคุุยกัับผู้้�คนและผู้้�อ่่านผ่่านหน้้ากระดาษก็็เช่่นกััน
กองบรรณาธิิการ

2 SO MUCH TO SMILE ABOUTsmile CONTENTS

WHineltleor

06 SMILE SOCIAL 40 SMILE THINK
10 SMILE CALENDAR 42 SMILE LIFE
14 SMILE INTERVIEW 44 SMILE STORY
22 SMILE CHEF 48 SMILE SENIOR
24 SMILE EATING OUT 52 SMILE WELLNESS
30 SMILE CURIOUS 54 SMILE FAMILY
34 SMILE TRENDS 57 SMILE SHORT STORY

FOUNDER / PRESIDENT Dr. Narisa Chauvidul - AW ดร.นริสา เชอ้ื วิดลุ ย์ - AW CONTENT EDITOR Virunan Chiddaycha วิรนุ นั ท์ ชติ เดชะ ASSISTANT
CONTENT EDITOR Kanchanit Tantivanitchkit กนั ตช์ นติ ตนั ติวาณชิ กิจ CONTRIBUTORS Pramaha V.Vajiramedhi พระมหาวฒุ ชิ ยั วชิรเมธี Chamnongsri
Hanchanlash คณุ หญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลกั ษณ์ Werachai Anuworakarn วรี ะชัย อนวุ รกาญจน์ Manta Maythachatchaval มันตา เมธาชชั วาล Kitti Kaewhin
กิตติ แกว้ หนิ Sakon Boonyakiet สกล บณุ ยเกยี รติ Kitty Vongprasert คติ ตี้ โวหาร-วงศป์ ระเสริฐ Sebastian Holmes เซบาสเตยี น โฮมส์ Luke Farrell ลคุ แฟรเ์ รล
Surasak Laoprom สรุ ะศกั ดิ์ เหลาพร Laksawadee Gurney ลกั ษวดี เกอรน์ ี่ Asst. Prof. Prakasit Chirappapha ผศ.นพ. ประกาศติ จิรปั ปภา WRITERS Pornthip
Satissarat พรทิพย์ สาทิสสะรัต Boonsong Chaletorn บุญส่ง ชเลธร Adisak Phetsong อดิศกั ดิ์ เพ็ชรสงค์ Passamon Hall พรรษมนตร์ ฮอลล์ MARKETING
MANAGER Kadsuda Priyanu เกศสดุ า ปรยั นุ Suphavas Varamali สภุ วสั วรมาลี DIGITAL MARKETING Nat Ketudom ณชั เกตอุ ดุ ม ART Toommeng S.

OWNER ThaiSmile Media Limited FOLLOW US ON FOR ALL ENQUIRIES PLEASE CONTACT
Building 3, North London Business Park thaismile.com
Oakleigh Road South, London N11 1GN [email protected]
Thaismile Magazine UK +44 (0) 20 3478 3757, +44 (0) 79 8561 8228

Thaismile Magazine is published by ThaiSmile Media Limited. No part of this publication may be copied or distributed without prior written agreement from ThaiSmile Media Limited.

Exclusively distributed by

Tel: 01494 434 953 | Fax: 01494 726 387
Email: [email protected] | Web: www.ascofoods.com

smile SOCIAL PHOTO ROYAL THAI EMBASSY, LONDON UK

ทูลู กระหม่อ่ มฯ เสด็จ็ ร่่วมงาน
WTM 2019 กรุงุ ลอนดอน
ส่่งเสริมิ การท่่องเที่�่ยวไทย

ททท. นำ�ำ ผู้�้ ประกอบการธุรุ กิิจท่อ่ งเที่�ย่ วไทยจำำ�นวน 42 ราย
ร่่วมงาน World Travel Market 2019 กรุุงลอนดอน
นำำ�เสนอท่่องเที่�่ยวตลาดเมืืองรอง วิิถีีชีีวิิตชุุมชน และการ
ท่่องเที่�ย่ วที่�เ่ ป็น็ มิิตรต่่อสิ่�่งแวดล้อ้ ม
ในโอกาสนี้้�ททท.ได้ร้ ับั พระกรุณุ าธิิคุณุ จากทููลกระหม่อ่ มหญิงิ
อุุบลรััตนราชกััญญาสิิริิวััฒนาพรรณวดีี เสด็็จเข้้าร่่วมงาน
เพื่�่อเยี่ �ยมชมคููหาประเทศไทยและพระราชทานสััมภาษณ์์
แก่ส่ ื่่อ� มวลชนไทยและต่่างประเทศ
นายพิิพััฒน์์ รััชกิิจประการ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการ
ท่่องเที่ย่� วและกีีฬา เปิิดเผยว่่า ททท. ได้เ้ ข้้าร่ว่ มงาน World
Travel Market (WTM) 2019 ครั้ง� ที่่� 39 ระหว่่างวัันที่�่ 4-6
พ.ย. โดยนำ�ำ ผู้�้ ประกอบการธุรุ กิิจท่่องเที่�ย่ ว จำำ�นวน 42 ราย
เดิินทางเพื่่�อเข้้าร่่วมงานส่่งเสริิมการขายทางการท่่องเที่�่ยว
ที่่�มีีความสำำ�คัญั ที่่ส� ุดุ ในสหราชอาณาจักั ร

6 SO MUCH TO SMILE ABOUTsmile SOCIAL PHOTO ROYAL THAI EMBASSY, LONDON UK

Thai Select Awards
Ceremony 2019

สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าในต่่างประเทศ ณ กรุุงลอนดอน
ภายใต้ส้ ถานเอกอัคั รราชทููต ได้จ้ ัดั พิิธีมี อบประกาศนียี บัตั ร
เครื่่�องหมาย Thai Select เมื่่�อวัันที่่� 21 ตุุลาคม 2562
ณ สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าในต่่างประเทศกรุุงลอนดอน
โดยมีีท่่านเอกอััครราชทููต (ฯพณฯ นายพิิษณุุ สุุววณะชฎ)
ให้้เกีียรติิเป็็นประธานและมอบประกาศนีียบััตร โดยมีี
ร้า้ นอาหารไทยที่ร่� ับั ประกาศนียี บัตั รในครั้ง� นี้้� จำ�ำ นวน 35 ร้า้ น
เป็็นร้้านระดัับ Thai Select Premium 31 ร้้าน ได้้แก่่
Giggling Squid (30 สาขา), Grey hound Café และระดับั
Thai Select จำำ�นวน 4 ร้้าน ได้้แก่่ Monkey & Me, Mortar
& Pestle, The Golden Elephant และ Ocean and Earth
โดยมีีคณะกรรมการ Thai Select หััวหน้้าสำำ�นัักงานต่่างๆ
ของทีมี ประเทศไทย นักั ธุรุ กิิจรายสำ�ำ คัญั ในสหราชอาณาจักั ร
เข้า้ ร่ว่ มเป็น็ สักั ขีพี ยานในงานด้้วย

8 SO MUCH TO SMILE ABOUTsmile CALENDAR

UK - TH

November-December 2019

HYDE PARK
WINTER
WONDER-
LAND

London, UK
NOW - 5 January
2020

เริ่ม�่ ต้น้ เฉลิิมฉลองปีใี หม่ล่ ่ว่ งหน้า้
ก่่อนใครได้้เลยที่่� Hyde Park
กลางลอนดอน รวมบรรยากาศ
งานรื่�่นเริิง อาหารแห่่งเทศกาล
เฉลิิมฉลองปลายปีี และลาน
สเก็็ตน้ำำ��แข็็งกลางแจ้้งที่�่ใหญ่่
ที่ส่� ุดุ เปิดิ ทุกุ วันั ตั้้ง� แต่่ 10 โมงถึึง
10 โมง เข้้าไปเดิินเล่่นในงาน
ได้ฟ้ รีี !

CHRISTMAS
AT KEW

Kew Gardens, UK
NOW - 5 January 2020

ช่่วงเวลาที่่�วิิเศษที่่�สุุดของปีีที่�่ Kew
Gardens จะเปล่่งประกายระยิิบระยัับ
ซุ้ �มประตููโค้้งที่�่นำำ�ไปสู่่�น้ำ�ำ�ตกสีีเงิินเป็็น
ประกายที่่� Treetop Walkway จะสร้้าง
ความประทัับใจและภาพถ่่ายที่่�สวยงาม
มากๆ แน่่นอน

WONDERFRUIT 2019

Siam Country Club, Pattaya, Thailand

12-16 December

เฟสติิวััลประจำำ�ปีีที่�่มีีแฟนคลัับรอคอย Wonderfruit 2019 ปีีนี้้�กลัับมาพร้้อมคอนเซ็็ปต์์
‘ป๊อ๊ ปอัปั ซิิตี’ี เป็น็ การสร้า้ งเมืืองในวิิถีคี วามยั่่ง� ยืืน เป็น็ มิิตรกับั สิ่ง�่ แวดล้อ้ ม สร้า้ งแรงบันั ดาลใจให้้
คนอยากมีีส่่วนร่่วม งานนี้้�จะสร้้างประสบการณ์์ทั้้�งดนตรีี ศิิลปะ การออกแบบ และอาหาร
ที่จ�่ ัดั เต็ม็ ทุกุ โสตประสาทสัมั ผัสั ไปใช้ว้ ิิถีฮี ิิปสเตอร์ก์ ันั ได้ใ้ นช่ว่ งอากาศดีที ี่ส่� ุดุ ของพัทั ยา 1 ปีมี ีคี รั้ง�

10 SO MUCH TO SMILE ABOUTINTRODUCING

LOTUS
THAI CURRY PASTES!

Anew range of authentic Thai Curry Pastes has just been launched
under the Lotus brand.
5 exciting new curry pastes – Thai Green, Red, Panang, Massaman &
Yellow are available in 1kg & 400g resealable tubs. Produced in Thailand
& where possible sourced using local ingredients, the range is free from
artificial flavourings, colours and preservatives.
The range is primarily focused on Thai restaurants who are heavy users
of all 5 pastes. Did you know a Thai restaurant can use up to 60kg of Thai
Curry Paste per week!*
Pre-launch consumer testing showed an overwhelming positive response
to the new brand introduction, with 72% of consumers stating that they
would recommend a Thai Restaurant that uses Lotus Thai Curry Pastes.
**
Lotus is a Westmill owned brand since 2006 & is currently distributed
across over 100 accounts. The existing product range includes a diverse
portfolio from bamboo shoots to spices with the introduction of Thai
pastes helping to build further equity for the Lotus brand.
The launch is being supported with a heavy-weight marketing campaign
to drive awareness, trial & purchase. Features are due to appear across
Thai press & digital platforms from September, while a nationwide
conversion campaign will kick-off in Thai Restaurants during October. In
addition, in-store point of sale coupled with regional sampling & launch
events will give additional prominence to the launch.
Please keep an eye out in your local Asian/Oriental supermarket for Lotus
Thai curry pastes & due to popular demand they will also be listed in the
Westmill Staff Shop very soon!

* Sources – Westmill Research 2018, Westmill Consumer Testing 2019

12 SO MUCH TO SMILE ABOUTsmile INTERVIEW

EMPOWERING
FIN-TECH
WOMAN

14 SO MUCH TO SMILE ABOUT

174

ดร. นริิสา เชื้�้อวิิดุุลย์์-ออ

ซีีอีีโอ และผู้�้ก่่อตั้�้ง KogoPAY
กัับรางวััลชนะเลิิศ

WOMEN IN TECH GLOBAL
AWARD START UP 2019

LISBON, 6TH NOVEMBER 2019

ในโลกที่ธ�่ ุุรกรรมออนไลน์ก์ ลายเป็น็ ส่่วนสำำ�คััญที่่ใ� ห้ค้ วามสะดวกสบายทั้้�งชีีวิติ ประจำ�ำ วันั และธุุรกิจิ
ผู้้�หญิิงไทยคนหนึ่�ง่ ที่ม�่ ีีความสนใจใน Fintech บวกกัับนิิสัยั ไม่่เคยหยุดุ คิิดที่�่จะริิเริ่่�มทำำ�สิ่่�งใหม่่ๆ อยู่่�เสมอ

ทำ�ำ ให้เ้ รากำำ�ลังั จะมีี KogoPAY โมบายเพย์์เมนท์์ตัวั ใหม่่เอี่่�ยมอ่่องที่่จ� ะทำำ�ให้้การโอนเงิินข้้ามทวีีป
เป็น็ เรื่�อ่ งง่า่ ยเพีียงกะพริิบตา

WORDS กองบรรณาธิิการ

หลัังจากได้้อ่่านบทความของ Fint- เวลากว่่าครึ่�งชีีวิิต หลัังจบการศึึกษา ร้้านอาหารไทยทั้้�งหมดในประเทศ
techs เกี่�ยวกัับการชำำ�ระเงิินและ ระดัับปริิญญาเอกที่�่มหาวิิทยาลััย อัังกฤษ ก็็มีีคนเข้้าชมและเข้้ามาหา
ก า รธ น า ค า ร ที่�่ มีี ห ล า ก ห ล า ย วิิ ธีี London School of Economics and ข้้อมููลในเว็็ปไซต์์เป็็นจำำ�นวนมาก
ดร. นริิสา เริ่�่มฟอร์์ม KogoPAY Political Science (LSE) เมื่อ�่ ปีี 2546 ทำำ�ให้้ การท่อ่ งเที่ย่� วแห่ง่ ประเทศไทย
ขึ้�้นมาโดยกำำ�หนดบทบาทสำำ�คััญของ ก็ไ็ ด้ท้ ำ�ำ งานอยู่�ที่ป�่ ระเทศอังั กฤษ ทำ�ำ งาน (ททท.) ประเทศอัังกฤษใช้้เว็็บไซต์์
KogoPAY ให้เ้ ป็น็ Fintech ที่ส่� ามารถ สอนหนัังสืือในมหาวิิทยาลััย และ ThaiSmile ของเราเป็น็ เว็บ็ ไซต์ท์ างการ
อำำ�นวยความสะดวกในการชำำ�ระเงิิน ทำำ�งานในบริิษััทเอกชนทางด้้านการ ของ ททท. ที่่�อังั กฤษอยู่�หลายปี”ี
และมีีระบบการจััดการเงิินที่่�ง่่าย เงิินและการตรวจสอบบัญั ชีี ดร.นริิสา สามปีีที่�่ผ่่านมา ดร.นริิสาสนใจใน
สำำ�หรัับทุุกคน เพื่่�อให้้ทุุกคนบนโลก มีีความสนใจในเรื่่�องเทคโนโลยีี เรื่่�องของ Blockchain, Distributed
สามารถเข้้าถึึงบริิการการชำำ�ระเงิินที่่� และนวััตกรรมใหม่่ๆ ตั้้�งแต่่สมััยเป็็น Ledger Technology, AI, Data Analyti-
ปลอดภััย ได้้มาตรฐานทั้้�งในระดัับ นักั ศึึกษา ics, และ Mobile Payment
ประเทศและระดับั สากล ไม่ว่ ่า่ จะเป็น็ “ตอนที่่�ดอทคอม (.com) เว็็บไซต์์ เป็น็ อย่่างมาก หลัังจากทำำ�การศึึกษา
การส่่งเงิินกลัับบ้้านดำำ�เนิินธุุรกิิจ กำำ�ลัังเริ่่�มเป็็นที่�่สนใจในปีี 2542 เพิ่่ม� เติิมอย่่างจริิงจังั เธอได้้เริ่ม�่ ทำ�ำ โปร
ขนาดเล็็ก รวมไปถึึงควบคุุมการเงิิน เราเป็็นคนไทยคนแรกที่่�ทำำ�เว็็บไซต์์ เจค Mobile Paymentที่น�่ ำ�ำ เอาเทคโน
ของเราเองด้้วยตัวั เราเอง ThaiSmile เพื่�่อให้้ข้้อมููลคนต่่างชาติิ โลยีใี หม่ๆ่ เหล่า่ นี้้ม� าใช้เ้ พื่อ่� ช่ว่ ยแก้ป้ ัญั
เกี่ �ยวกัับประเทศไทย สถานที่�่เที่่�ยว หา ‘unbanked’
ผู้�ก้ ่่อตั้ง้� ไทยสไมล์ก์ รุ๊๊ป� สำำ�คััญๆ ในภาคและจัังหวััดต่่างๆ
ในประเทศไทย รวมทั้้�งการค้้นหา
ดร. นริิสา ใช้ช้ ีีวิิตอยู่�ที่�่อังั กฤษมาเป็็น

15

กำำ�เนิิด KogoPAY เราเป็็นบริิษััทฟิินเทคบริิษััทแรกที่�่จะนำำ�
จากข้อ้ มููลของธนาคารโลกที่น่� ่า่ ตกใจ มีผี ู้ใ�้ หญ่่ การใช้้ QR Code Payment มาใช้้ที่�่อัังกฤษ
บางคนอาจจะแค่่ จำ�ำ นวน1.7พันั ล้า้ นคนทั่่ว� โลกที่ย�่ ังั คงไม่ส่ ามารถ และยุุโรป ให้้ทุุกคนได้้สะดวกสบายในการ
ต้อ้ งการโอนเงิินกลับั บ้้าน เปิิดบััญชีีธนาคารได้้ ด้้วยเหตุุผลต่่างๆ เช่่น ใช้จ้ ่า่ ยและทำ�ำ ธุรุ กรรมทางการเงิินต่อ่ ไปนี้้ค� นไทย
มีรี ายได้น้ ้อ้ ย ย้า้ ยถิ่น�่ ฐานไปอยู่�หรืือทำ�ำ งานที่ต�่ ่่ ส่่งเงิินกลัับไปให้้ครอบครััวที่่�ไทยก็็สะดวก
เพื่�่อเลี้้ย� งครอบครััว างประเทศ เป็น็ แรงงานข้า้ มชาติิหรืือมีปี ระวัตั ิิ ร้้านเล็็กๆ ที่่�เปิิดในตลาด งานเฟสติิวััลต่่างๆ
ทำ�ำ ยัังไงให้้เขาสามารถ เครดิิตที่�่ไม่่ดีี และไม่่มีีสามารถมีีระบบบััญชีี ร้้านอาหารไทย สามารถให้้ลููกค้้าโอนเงิินเข้้า
โอนเงิินได้อ้ ย่า่ งปลอดภัยั ธนาคารที่่�ปลอดภััยได้้ มาแทนการใช้้เงิินสดได้้ แม้้แต่่วััดและโบสถ์์
เราก็็จะสามารถบริิจาคด้้วยการโอนเงิินผ่่าน
บริหิ ารจัดั การ
เงิินของตัวั เอง
ได้้อย่า่ งเป็น็ ระบบ

“คนเหล่า่ นี้้เ� สี่่ย� งต่อ่ การสร้า้ งหนี้้น� อกระบบ การสแกน QR Code ได้้เช่่นกััน จะจ่่ายเงิิน
รวมไปถึึงธุุรกรรมที่�่มีีความเสี่่�ยงต่่างๆ ทั้้�งที่่� ช่ว่ ย Homeless ก็็ยังั ได้เ้ ลย”
บางคนอาจจะแค่่ต้้องการโอนเงิินกลัับบ้้าน
เพื่อ่� เลี้้ย� งครอบครัวั ทำ�ำ ยังั ไงให้เ้ ขาสามารถโอน ข้้อดีีของการใช้้ KogoPAY
เงิินได้้อย่่างปลอดภััย บริิหารจััดการเงิินของ “ลองจิินตนาการว่า่ เราสามารถเดิินชมของ
ตัวั เองได้อ้ ย่่างเป็็นระบบ เพราะฉะนั้้�น เราจึึง เลืือกซื้้�ออาหารจากตลาด แผงลอย งาน
อยากเห็น็ KogoPAY เป็น็ มากกว่า่ ธุรุ กิิจทั่่ว� ไป เฟสติิวััลต่่างๆ โดยไม่่ต้้องกัังวลว่่าเงิินสดที่�่
ที่�่มุ่�งหวัังกำำ�ไร แต่่ความสำำ�เร็็จของเราจะต้้อง กดมาจะไม่่พอ แค่ใ่ ช้้แอป KogoPAY สแกน
ครอบคลุุมและเราต้้องช่่วยเหลืือผู้ค�้ นระหว่่าง QR Code เท่า่ นี้้ก� ็ซ็ื้อ� ของกลับั บ้า้ นได้แ้ ล้ว้ โดย
ทางด้ว้ ยเป็็นสำ�ำ คัญั ” ไม่่ต้้องใช้้เงิินสดเลย และถ้้าคุุณเป็็นเจ้้าของ
ร้้าน เจ้้าของกิิจการ มัันคงเพอร์์เฟคถ้้าลููกค้้า
สามารถชำำ�ระเงิินได้้ทุุกที่�่ ทุุกสถานการณ์์
KogoPAY คืืออะไร
“KogoPAY เป็น็ Start UP Mobile Payment ไม่่ว่่าจะมีีเงิินสดติิดกระเป๋๋ามาหรืือเปล่่า
ที่่�มีีฟัังก์์ชัันหลััก คืือการจ่่ายเงิินผ่่านมืือถืือทั้้�ง พอหมดวัันคุุณก็็แค่่เข้้าไปดููธุุรกรรมทั้้�งหมด
ในประเทศ และระหว่า่ งประเทศ รวมไปถึึง QR ที่�่เกิิดขึ้�้นในวัันนี้้� ก็็จะเห็็นตััวเลขทุุกอย่่าง
Code Payment ที่่�กำำ�ลัังเป็็นที่่�นิิยมในเอเชีีย อย่่างเป็็นระบบ”
ในการจ่า่ ยเงิิน

16 SO MUCH TO SMILE ABOUT

174

ในทุุกๆ ปีี ดร.นริิสา จะเดิินทางกลัับมาพบคุุณแม่่ที่�่ประเทศไทยและ
เดิินทางขึ้น�้ ไปบนดอย เพื่อ่� บริิจาคทุนุ การศึึกษา อุปุ กรณ์ก์ ารเรียี น สิ่ง่� ของ
รวมทั้้�งพััฒนาในส่่วนที่่�ขาดแคลนให้้แก่่บ้้านพัักเยาวชนและโรงเรีียน
ในพื้้�นที่�่ห่่างไกลสิ่่�งนี้้�เองที่�่เป็็นพื้้�นฐานให้้ธุุรกิิจต่่างๆ ของ ดร.นริิสา
เกี่่ย� วข้้องกัับการให้้และการแบ่ง่ ปันั อยู่�เสมอ ไม่่เว้น้ แม้้แต่่ KogoPAY

PAY IT
FORWARD

“อย่า่ งที่่บ� อกว่่า เราไม่ไ่ ด้มุ้่�งหวัังที่่�กำำ�ไรอย่า่ งเดีียว แต่่ความสำำ�เร็็จ
ของเราจะต้้องครอบคลุุมและเราต้้องช่่วยเหลืือผู้้�คนระหว่่างทางด้้วย
เป็็นสำำ�คััญ หนึ่่�งในแผนของเราจึึงมีีโครงการ ‘Pay it Forward’ ที่่�จะ
ทำำ�ให้้ผู้้�คนสามารถแบ่่งปัันผ่่าน QR Code ไม่่ว่่าจะเป็็นการบริิจาค
เข้้าองค์์กรการกุุศล หรืือแม้้แต่่องค์์กรการกุุศลที่�่ขายสิินค้้าบนถนน
อย่า่ งเช่น่ Big Issues เราก็ส็ ามารถใช้้ KogoPAY สแกน QR Code
แล้้วบริิจาคได้้เลย หรืือเช้้านี้้�เราอาจอยากส่่งต่่อแซนวิิชหรืือกาแฟ
ร้้อนๆ ให้้กัับ Homeless สัักคน เราก็็แค่่สแกน QR Code
บนแซนวิิชบอร์์ด ทุุกอย่่างจะเกิิดขึ้�้นบนสมาร์์ทโฟน แอป KogoPAY
และ QR Code ง่า่ ยๆ แค่น่ ั้้�นเลย
KogoPAY เป็น็ ตัวั อย่า่ งของเทคโนโลยีนี วัตั กรรมที่จ่� ะเพิ่ม่� ขีดี ความ
สามารถและช่่วยเหลืือผู้้�อื่�นผ่่านบริิการที่่�เราให้้คืือการชำำ�ระเงิินทั้้�งใน
และระหว่่างประเทศ การวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�จะช่่วยให้้ผู้้�ใช้้ของเรา
จััดการเงิินของเขาได้้ด้้วยระบบ AIที่่�ชาญฉลาดและการวิิเคราะห์์
ข้้อมููลนี้้� ก็็ยัังช่่วยให้้รััฐบาลเข้้าใจปััญหาการไร้้ที่�่อยู่�อาศััยอาจจะพบ
วิิธีีแก้้ไขรููปแบบใหม่ๆ่ ให้้พวกเขาได้ใ้ นอนาคต
ในอนาคตเราอยากชัักชวนบริิษััทต่่างๆ เข้้ามาร่่วมกัันเยอะๆ
เพื่่�อสร้้างแรงจููงใจให้้พนัักงานได้้ ‘Pay it Forward’เพื่�่อให้้เกิิดสัังคม
แห่่งการแบ่ง่ ปััน โครงการนี้้อ� าจจะเป็็นส่ว่ นหนึ่่ง� ในการพิิจารณาโบนัสั
ของพนักั งานก็็ได้”้

17

WOMEN
IN TECH
GLOBAL
AWARD
START UP

2019

จากความพยายามและความความตั้้ง� ใจ
ในการทำำ� KogoPAY ที่�่จะนำำ�เทคโนโลยีี
นวัตั กรรมใหม่ๆ่ มาใช้โ้ ดยไม่ไ่ ด้ท้ ำ�ำ เพื่อ�่ หวังั
ผลกำำ�ไรอย่่างเดีียวแต่่เพื่�่อช่่วยเหลืือคน
อื่�่น โดยส่่งเสริิมให้้คนรู้้�จัักการแบ่่งปัันช่่ว
ยเหลืือผู้ท�้ ี่ด�่ ้อ้ ยโอกาสทางสังั คมผ่า่ นเทคโ
นโลยีีและแอพพลิิเคชั่น� ในโครงการ “Pay
it Forward” นี้้� ทำ�ำ ให้้ ดร.นริิสา ได้้รับั เลืือก
เป็น็ 1 ใน 25 บริิษัทั ฟินิ เทคที่อ่� ยู่�ในประเทศ
อัังกฤษ ได้้เข้า้ ร่ว่ ม Mayor of London’s
Accelerator Programme และได้ร้ ับั การ
เสนอชื่่�อเข้้ารัับรางวััล Women in Tech
Global Award 2019 ในสาขา Start Up
จากคนทั่่�วโลกในเดืือนตุุลาคมจนกระทั่่�ง
ได้้รับั เลืือกเป็น็ 1 ใน 3 ของรอบ Finalists
โดยมีีผู้้�หญิิงเก่่งอีีกสองคนจากประเทศ
UAE และเยอรมััน และเมื่�่อวัันที่�่ 6
พฤศจิิกายนที่่�ผ่่านมาความสำำ�เร็็จที่่�
น่า่ ชื่น่� ชมก็ม็ าถึึง เมื่อ่� ดร.นริิสา ได้ร้ ับั รางวัลั
ชนะเลิิศ สาขา Women in Tech Global
Award Start Up 2019 นัับเป็็นคนไทย
คนแรกที่�ไ่ ด้ร้ ับั รางวัลั นี้้�

18 SO MUCH TO SMILE ABOUT

174

SPEECH FROM THE HEART จะเอาเทคโนโลยีีที่�่สร้้างขึ้้�นมาเพื่่�อช่่วยคนอื่่�น
ในวัันประกาศผลที่่�จััดขึ้้�นที่่� พระราชวััง Foz ให้้ได้้ด้้วย ปีีหน้้าอยากเห็็นคนหยิิบมืือถืือ
เมืือง Lisbon ประเทศโปรตุุเกส ดร.นริิสา ขึ้้�นมา แล้้วใช้้มืือถืือจ่่ายซื้�อหนัังสืือ Big
ไม่่ได้้เตรีียมคำ�ำ กล่่าวใดๆ ไว้เ้ ลย เพราะไม่่คิิด Issues ที่่�โฮมเลสยืืนขายข้้างถนนในอัังกฤษ
ว่่าจะได้้รัับรางวััลอัันทรงเกีียรติินี้้� อัันที่�่จริิง หรืือ ไปซื้้�อของในคาเฟ่่ จ่่ายเงิินซื้�อเครื่่�องดื่่�ม
ได้้เข้้ารอบ Finalists ก็็ดีีใจมากแล้้ว ที่�่มีีคน หรืืออาหารให้ต้ ัวั เอง แล้ว้ จ่า่ ยเงิินซื้อ� ให้ค้ นอื่น่�
เห็็นว่่าโครงการ ‘Pay it Forward’ ของ ด้้วย คนขายจะติิดโลโก้้ Kogo ไว้้บนบอร์์ด
KogoPAY มีปี ระโยชน์แ์ ละจะสร้า้ งประโยชน์์ Pay it Forward คนไม่ม่ ีบี ้้าน หรืือคนไม่่มีีเงิิน
ให้้กัับคนจำำ�นวนมากได้้ และแคนดิิเดตอีีก ก็็เข้้ามารัับเครื่่�องดื่�่ม หรืืออาหารที่�่มีีคนจ่่าย
สองคนก็็เป็น็ ผู้�ห้ ญิิงที่�เ่ ก่ง่ มาก ตอนที่่�ประกาศ ซื้อ� ไว้้ให้แ้ ล้ว้
ชื่่�อว่่าได้ร้ ัับรางวัลั คำำ�พููดบนเวทีตี อนนั้้น� จึึงมา ...ทุุกคนช่่วยคนอื่่�นต่่อไป โดยไม่่หวััง
จากความรู้้�สึึกล้ว้ นๆ ผลตอบแทน
“คำำ�แรกที่�่ขึ้�้นพููดหลัังประกาศชื่่�อคนชนะ
อยากจะสร้้าง คืือ “ขอบคุณุ ค่ะ่ ” และบอกว่า่ มันั คืือภาษาไทย อยากจะสร้้าง Ecosystem ใหม่่ของเรา
Ecosystem ใหม่่ แปลว่่า thank you! ได้้เล่่าให้้ทุุกคนฟัังว่่า ทุุกคน นอกจากธุุรกิิจจะมีีรายได้้แล้้ว
ความฝัันของตััวเองคืือ จะใช้้พรสวรรค์์ที่�่ เราจะช่ว่ ยคนอื่น�่ ไปด้ว้ ย พร้้อมๆ กันั
ของเราทุุกคน พระเจ้้าประทานให้้มา ในการเอาเทคโนโลยีี บอกทุุกคนในงานว่่า ถ้้าวัันหนึ่่�งทำำ�ได้้
นอกจากธุุรกิิจจะมีีรายได้้แล้ว้ และความรู้้�ที่�่มีีที่่�มีีโอกาสที่�่ได้้รัับมาใช้้ เพื่�่อ ทุุกคนในวัันนี้้�ที่่�อยู่่�ในงานนี้้� และรางวััล

เราจะช่่วยคนอื่่�นไปด้้วย
พร้้อมๆ กันั

ไม่่ใช่่หาเงิินทางธุุรกิิจอย่่างเดีียว แต่่เพื่�่อช่่วย ที่่�ได้้รัับในวัันนี้้� ก็็เป็็นส่่วนหนึ่่�งในกำำ�ลัังใจ
คนอื่น�่ ด้ว้ ย บอกไปว่า่ ตัวั เองได้ร้ ับั เกียี รติิอย่า่ ง ที่�่ได้้มา มัันจะเป็็นส่่วนหนึ่่�งและเป็็นส่่วนที่�่
มากที่�่สุุดแล้้วที่�่ถููกเสนอชื่่�อมาถึึงจุุดนี้้�ได้้ สำ�ำ คัญั ของการเดิินทางไปถึึงจุดุ ที่เ่� ราพยายาม
ตอนนี้้�ได้้รัับรางวััลแล้้ว ขอรัับแทนทุุกๆ คน เดิินต่อ่ ไป ...Thanks to Everyone here who
ในที่น่� ี้้ด� ้้วย ไม่ใ่ ช่เ่ พื่อ�่ ตัวั เองอย่า่ งเดียี ว plays a big part in my journey ...
เล่่าไปหมดเลยว่่า ตััวเองเคยมาจากทาง หลัังจากพููดจบมีีคนมาแสดงความยิินดีี
สายวิิชาการและการทำำ�งานเป็น็ ที่�่ปรึึกษา แต่่ ขอถ่่ายรููปมาก ดีีใจที่�่เค้้านึึกถึึงและพููดถึึง
สิ่่�งที่�่ตััวเองฝัันวัันหนึ่่�งก็็คืือ เมื่่�อได้้มีีโอกาส ประเทศไทย และความทรงจำำ�ดีีๆ ที่ม�่ ีีตอนไป
มาทำำ�ธุุรกิิจทาง Fintech แล้้ว ตั้้�งใจไว้้ว่่า เที่�ย่ วไทยกับั คนไทย”

19

 เมื่�่อ 3 ปีที ี่แ่� ล้้วตอนส่่งเสด็จ็ สู่่�สวรรคาไล
ได้้อธิษิ ฐานกัับพระองค์ไ์ ว้ว้ ่่า
ขอให้้ได้ท้ ำ�ำ อะไรก็็ตาม

ที่ส�่ ร้้างชื่อ�่ เสีียงให้ป้ ระเทศไทย และ
จะเดิินตามรอยท่่านที่ท�่ ่่านสอนไว้้ให้พ้ อเพีียง

และก็็ให้ค้ ิดิ ถึึงคนอื่่�น
อัันนีี้้�ค� ืือแรงบันั ดาลใจอย่่างมากของตัวั เอง

ผู้้�หญิิงไทยคนแรกที่่�ได้้รัับรางวััลกัับที่่�มาของแรงบัันดาลใจ

“ดีีใจมากที่ไ�่ ด้้สร้้างชื่่อ� เสีียงให้ก้ ัับประเทศไทย ไม่่ได้้มีคี วามรู้�้ สึึกว่่า
ตััวเองเก่่งอะไรนะคะ แต่่ดีีใจที่�่มีีโอกาสที่�่ดีี ได้้สร้้างชื่�่อให้้ประเทศไทย
ตััวเองอยู่่�ต่่างบ้้านต่่างเมืืองยี่ �สิิบกว่่าปีี ไม่่มีีโอกาสได้้ทำำ�ประโยชน์์ให้้
ประเทศไทยอย่่างต่่อเนื่�่อง ทำำ�ได้้แค่่ตอนกลัับเมืืองไทยทุุกปีีกัับลููกๆ
ตอนปิิดเทอม ไปทำำ�งานอาสาพาลููกๆ ขึ้้�นดอยไปช่่วยบ้้านเด็็กกำำ�พร้้า
ที่่�แม่่สอด พาเด็็กๆ ไปมา 5 ปีลี ะค่่ะ สอนให้ล้ ููกๆ ทำำ�ความดีี ให้้เหมืือน
ตัวั อย่่างในหลวง รััชกาลที่่� 9 ของเรา
ตอนไปรับั รางวัลั เอารููปท่า่ นไปด้ว้ ยค่ะ่  เมื่อ่� 3 ปีที ี่แ่� ล้ว้ ตอนส่ง่ เสด็จ็
สู่่�สรรคาไล ได้อ้ ธิิษฐานกับั พระองค์ไ์ ว้ว้ ่า่ ขอให้ไ้ ด้ท้ ำ�ำ อะไรก็ต็ ามที่ส�่ ร้า้ ง
ชื่่�อเสีียงให้้ประเทศไทย และจะเดิินตามรอยท่่านที่�่ท่่านสอนไว้้ให้้
พอเพีียง และก็็ให้้คิิดถึึงคนอื่่�น อัันนี้�คืือแรงบัันดาลใจอย่่างมากของ
ตััวเอง  และก็ภ็ ููมิิใจที่�่ตัวั เองสามารถทำ�ำ ได้ไ้ ม่ม่ ากก็น็ ้อ้ ยนะคะ วัันนี้้ข� อ
ตอบแทนประเทศบ้้านเกิิดเมืืองนอน ประเทศไทย ขอขอบคุุณคุุณพ่่อ
คุุณแม่่ที่�่อบรมสั่่�งสอนมา ขอบคุุณพวกท่่านที่่�ติิดรููปในหลวงรััชกาล
ที่่� 9 ที่�่บ้้านให้้เห็็นตั้้�งแต่่เกิิด สอนให้้เคารพ และเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี
ทำำ�ให้้ได้้นำำ�คำำ�สอนของพระองค์์ท่่านมาใช้้ตลอดชีีวิิต ขอบคุุณทุุกคน
ที่�่เป็็นกำำ�ลัังใจให้้เสมอมา ขอบคุุณครอบครััว เพื่่�อนๆ และทีีมงาน
ทุกุ ๆ คนมากนะคะ”

20 SO MUCH TO SMILE ABOUT

174

ก้้าวต่่อไป

“ด้ว้ ยสำ�ำ นึึกในความเป็น็ คนไทยอยู่�ตลอดเวลา เราก็อ็ ยากตอบแทน
บุุญคุุณประเทศไทย กิ๊ �กมีีความคิิดอยากเป็็นแรงบัันดาลใจให้้เด็็กๆ
โดยเฉพาะเด็ก็ ผู้ห�้ ญิงิ ในประเทศไทย ให้ห้ ันั มาสนใจในเรื่อ� งเทคโนโลยีี
เช่่น Coding ง่่ายๆ, AI, Data Analytics ที่�่จะสำำ�คััญมากในอนาคต
และสนัับสนุุนผู้้�หญิิงไทยที่�่ทำำ�งานในด้้าน Technology ให้้ลองมา
แข่ง่ ขันั ในงานระดับั โลก เพราะคนไทยเราสู้้�ต่่างชาติิได้แ้ น่่นอนค่่ะ
กำ�ำ ลังั มีแี ผนจะกลับั เมืืองไทย 2 อาทิิตย์์ จะลองคุยุ กับั ผู้ใ�้ หญ่ห่ ลายๆ
ท่่านที่เ่� มืืองไทยดูู อยากจััดงาน Women in Tech Summit Bangkok
ในปีี 2020 โดยเชิิญผู้้�หญิิงเก่่งๆ หลายๆ คนที่่�ตััวเองได้้มีีโอกาสรู้้�จััก
เช่่น Dr. Cara ผู้้�บริิหารระดัับสููงของ Microsoft จากเนเธอร์์แลนด์์
Dr. Lena Okajima CEO และ Founder จากญี่่ป�ุ่�น ที่จ่� บปริิญญาเอก
จากมหาลัยั โตเกีียวด้า้ นดาราศาสตร์์ คุณุ ลีนี ่า่ มีบี ริิษัทั ที่ย�่ ิิง Satellites
ขึ้�้นไปบนอวกาศเพื่่�อไปสร้้าง Shooting Stars เพื่�่อความบัันเทิิง
และเพื่่�อเก็็บข้้อมููล เพื่่�อเอามาวิิเคราะห์์เรื่่�อง Climate Change
รวมถึึงอีกี คนที่เ่� ก่ง่ มาก คืือ Mrs. Corinne Vigreux ผู้้�ร่ว่ มก่่อตั้้ง� บริิษัทั
Tom Tom และซอฟแวร์์แผนที่่�การเดิินทางในรถยนต์์ จากประเทศ
เนเธอร์แ์ ลนด์์ และอีกี หลายๆ คนที่ม�่ ีคี วามสามารถ อยากเชิิญคนเหล่า่ นี้้�
ไปพููดสััมมนาที่่ไ� ทย เป็็น Inspiration ให้้คนไทยโดยเฉพาะผู้�ห้ ญิิงไทย
อาจจะมีีการมอบรางวััลให้้ผู้้�หญิิงที่่�สร้้างชื่่�อเสีียงในด้้านเทคโนโลยีี
ที่่�เน้้นไม่่ใช่่เพื่�่อธุุรกิิจอย่่างเดีียว แต่่เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�อื่�น หรืือเพื่่�อช่่วย
สร้้างโลกให้น้ ่า่ อยู่�มากขึ้น�้ ”
KogoPAY จะเปิดิ ตัวั ที่อ�่ ังั กฤษ และยุโุ รปในต้น้ ปีหี น้า้ ในความคิดิ
ของ ดร.นริิสา KogoPAY ยัังพััฒนาอยู่่�ตลอดเวลาและยิินดีีรัับ
แนวคิิดใหม่่ๆ ในการ ‘Pay it Forward’ ที่่�จะทำำ�ให้้ KogoPAY
ดีีขึ้้�นสำำ�หรัับทุุกคน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งผู้้�ที่่�ต้้องการมาร่่วมสร้้าง
KogoPAY ให้เ้ ป็น็ มากกว่่าระบบการชำ�ำ ระเงินิ และ ‘Pay it Forward’
ไปด้้วยกันั

21

smile CHEF

Easy

RECIPE

STICKY
PORK BELLY

WITH SALTED ROAST PUMPKIN
AND CRISPY SHALLOTS

22 SO MUCH TO SMILE ABOUT

174

SEBBY HOLMES
Head Chef,
Farang London

faranglondon.co.uk

Pork Belly

-MENU-

Ever since I tasted sticky pork for the first time at the begging bowl it has
become one of my favourite things to eat. It’s rich, sweet, salty yet
savoury flavours make this dish a perfect one to impress friends. In Thailand
this is often eaten with rice and green papaya salad but its great just as it is.

WORDS / PHOTO SEBBY HOLMES

SERVES 2-3 PEOPLE Firstly get the pumpkin and the pork blanched pumpkin and delicately fold it
300g, pork belly, skin removed belly ready for cooking. In two separate into the mix making sure not to mas up
150g pumpkin, peeled and chopped boiling pots bring some salted water to any pork or pumpkin, then return to the
into roughly 2cm by 2cm chunks the boil, once boiling turn down to a oven for a further 10-15 minutes. Check
5g coarse sea salt simmer and add the whole chunk of pork the pork before you remove from the oven
2 fresh bay leaves belly into one pan and the pumpkin to it should be slightly caramelised and
1-star anise the other. Cook the pumpkin for around tender, the pumpkin should be soft and
1 x 4cm long piece of cassia bark 4-5 minutes and then remove and refresh ready to serve at this point, be careful
(cinnamon sticks will do) under cold water, it should be softened handling it as it will be soft to the touch.
300g palm sugar (dark soft brown but still very firm and holding its shape, Meanwhile heat the oil in a medium pan
sugar can also be used) not mushy, at this stage sprinkle the on a high heat (roughly 180 degrees
100ml oyster sauce pumpkin with the coarse sea salt. centigrade), once this is hot place one piece
50ml dark soy sauce Carefully cook the pork belly for around of shallot into the oil to ensure it is not too
100ml fish sauce (depends on pork fat 12-15 minutes making sure not to boil hot, the shallot should bubble and fizz in a
content and taste) the water whilst the pork is in it, the controlled manner, if it hisses then the oil
1 pandan leaf, tied in a knot and torn slower it is boiled the more tender it will is too hot so turn it off and allow to cool
to release flavour (this can be left out be, remove once the pork has cooked for a few minutes before going again. Fry
if you cannot find one) throughout and all impurities have been the shallots until they are beginning to turn
2 spring onions, thinly sliced cooked out of it, leave aside to cool golden brown and then remove and strain
4 banana shallots, peeled and thinly slightly. Once cool, chop the pork into on a clean tray with kitchen towel to get rid
sliced roughly 2cm by 2cm chunks. of all excess oil. Use a fork to pick apart the
500ml, sunflower oil, for deep frying Next make the sauce. In a separate oven shallots as they tend to cook together in
the shallots proof pan add the sugar, oyster sauce, clumps, as the shallots cool they will crisp
dark soy, pandan leaf, cassia bark, star up and become perfect for garnish.
anise and 50ml of the fish sauce to start. Serve the sticky pork and pumpkin straight
Heat all of this together gently and once out of the oven, topped with the sliced
melted add the chopped pork belly and spring onions and the crispy shallots. For
stir well, making sure to coat all of the the best experience eat immediately and as
pork belly. Next place some parchment suggested above eat with salad and some
paper over the top of the pork belly mix Thai sticky rice for mopping up all the rich
and place in an oven at 160 degrees juices.
centigrade for 30 minutes. At this stage
remove from the oven and add the

See you next time,

EAT WELL

23

smile EATING OUT

คุ้มค่าแก่การรอ

CORE

by “CLARE SMYTH “

 รา้ นนเ้ี ปน็ อีกหน่งึ ร้านโปรดในดวงใจ เปน็ รา้ นที่จองค่อนข้างยาก
ใช้เวลาจองเกอื บสามเดือน อยากบอกเพ่ือนๆ วา่
คุ้มคา่ แกก่ ารรอคอยที่คอ่ นข้างจะนาน

WORDS / PHOTO MANTA
ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

เชฟ “แคลร์์ สมิิธ“ เป็็นเชฟหญิงิ เจ้้าของ Having had to wait almost 2 1/2 and wonderfully easy going and friendly
รางวััลมากมายรวมถึึง World’s Best months for availability to eat at this the staff appeared to be.
Female Chef 2018 ถืือว่่ามีี ฝีีมืือ restaurant I was really looking forward to We were taken to our table passing
ระดับั ต้น้ ๆ ของอังั กฤษ เป็น็ ท็อ็ ปห้า้ ก็ว็ ่า่ ได้้ sample the food. Being almost 10 through the bar alongside the open
ส่่วนตััวชอบรสมืือของเธอ ที่อ�่ ร่อ่ ยเลิิศล้ำ��ำ minutes walk from Notting Hill station it kitchen past the chefs table and back up
หลากรส มีสี ไตล์ช์ อบตั้้ง� แต่เ่ ธอยังั เป็น็ เชฟ definitely would not rely on passing trade into the front dining room where we
ให้้กัับร้้าน Gordon Ramsayแถวเชลซีี as foot fall would be very low,  neverthe- were seated in a very comfortable booth
ทำำ�ให้้ร้้านนี้้�ได้้ 3 ดาวมิิชลิิน ไปกิินกี่�ครั้�ง less it showed immediately why there is a with a circular table for two. Looking
ก็ฟ็ ิินตลอด และเมื่�อ่ ปลายปีี 2017 เธอก็็ 81 day advance reservation line. around the room which was now 3/4 full
ออกมาเปิิดร้้านเป็็นของตนเองใช้้ชื่�่อว่่า I had booked a table for lunch at 12 even though it was barely 12.15.  The first
“CORE” โดย “แคลร์์ สมิิธ” อยู่�แถว midday and when we arrived through the thing I noticed that although this is a two
Nothing Hill ลอนดอน เปิิดได้้ไม่่นาน entrance to the bar and restaurant area Michelin Star restaurant there were no
ก็ค็ ว้า้ 2 ดาวมิิชลิิน the place was quite busy even though the tablecloths but instead white topped easy
restaurant had only just opened. My first clean nonslip circular tables seating up to
impression of how relaxed and informal 4 guests per table.

24 SO MUCH TO SMILE ABOUT

วัันนี้้�มีีโอกาสได้้ไปกิิน ยิ่่�งกว่่าฟิิน!!! อร่่อย 174
เหนืือความคาดหมาย ให้้ตายเถอะ!!! ถ้้าอร่อ่ ย
ขนาดนี้้� น่า่ จะให้ไ้ ป 3 ดาวเลย ทั้้ง� สวยและอร่อ่ ย They have a very extensive wine list and
ครบถ้้วนทุุกจาน เครื่�องดื่่�มก็็ดีี เมนููไวน์์ดีีมาก also a good choice of both cocktails and mock
ตัวั เลืือกหลากหลาย ส่ว่ นค็อ็ กเทลและ ม็อ็ กเทล tails from which I chose a pear and ginger
สวยสุุด สะดุุดตา ดิิฉัันได้้ประเดิิมดื่่�มม็็อกเทล mock tail. You have three choices on the menu
เบสจากลููกแพร์์และขิิง สวยจริิง อร่่อยจริิง either the “ Core Classics “a seven course lunch
สดชื่�่นจััง ยัังมีีเมนููอาหารให้้เลืือกแบบเซท of the most  popular dishes, the “ Core Seasons
เจ็ด็ คอร์ส์ หรืือ แบบอาลาคาร์ท์ เลืือกตามใจชอบ “ another seven course lunch menu featuring
หลัังจากที่�่ได้้คุุยกัับบริิกรซึ่่�งได้้แนะนำำ�จานเด่่น ingredients very much in season, and the A la
และจานเด็็ดที่�่นี่่� ก็็เลยตััดสิินใจเลืือกสั่่�งแบบ carte.
ตามใจฉััน (อาลาคาร์์ท) ประมาณ 3-4 อย่า่ ง After talking with our waiter we decided to
go on his recommendation of dishes from the
à la cart menu. As soon as the appetisers
arrived we knew immediately why Core by
Clare Smyth had received two Michlin stars
after being open for just over a year. The
presentation, the attention to detail and the
skill and patience needed in preparation of
these appetisers was absolutely incredible.
Previously in many of the top Michlin
restaurants the presentation of appetisers
mainly consisted of top quality crockery and
then, more recently there was a trend for using
slabs of slate or small wood boards to place the
food upon.
The starring feature of our appetiser
presentation was a piece of rock covered in
moss on top of which one piece of the food
was placed, a magnificent piece of theatre and
superb display.
1. Pea and mint gougeres ( Choux pastry
with cheese )
2. Jellied eel, toasted seaweed and malt
vinegar
3. Crispy smoked chicken wing, beer,
honey and thyme
4. Foie gras parfait and madeira
The taste and combination of flavours
more than matched the amazing presentation
and we knew immediately we were in for a real
treat
Then the freshly baked sourdough bread
with a really light butter arrived, so good
After a timely pause our starters were
brought to the table by a member of the
kitchen brigade who explained how they were
prepared.
The ISLE OF MULL SCALLOP TARTARE
with sea vegetable consommé was wonderfully
fresh having arrived to the restaurant from
Scotland just three hours before. Excellent, I
could easily have eaten more.
The ‘ POTATO AND ROE ‘consisting of
dulse beurre blanc, herring and trout roe is
chefs signature dish which is hardly surprising,
coming from Northern Ireland where arguably
the best potatoes in the world are grown and
this particular starter tasted mouth-wateringly
wonderful using the bread to mop up the dulse
beurre blanc.

25

We then had a welcome break before the main
course and I must admit I was beginning to feel
full.
I decided to try a glass of Domaine Daniel
Reverdy Sancerre from the Loire with the ROAST-
ED MONKFISH with Morecambe Bay shrimps,
Swiss chard, brown butter, a combination which
worked brilliantly.
The DUCK AND NECTARINE, with thyme,
honey and Timut pepper was quite simply
delicious with perfectly cooked duck paired with
the right combinations.
At this point we definitely needed a break so
we took up the offer to try the cheese  that we
could share before the dessert. I’m so glad we did
as this proved to be one of the highlights of the
meal. Traditionally a fine dining cheese offering
would consist of up to twelve different slices of
cheese from mild to very strong combined with
crackers and grapes, however the CHEESE at Core
was somewhat different, wafer thin linseed and sea

26 SO MUCH TO SMILE ABOUT

174

salt crackers, three small ramekins containing, sliced เริ่ม่� ต้น้ ด้ว้ ย Amuse Bouche เป็น็ ของทานเล่น่ คำ�ำ เล็ก็ ๆ แต่ค่ รบรส
pickled gherkin, semi dried grapes, ( sultanas ), and a ที่�่ทางร้้านจะจััดให้้ทุุกคนได้้เริ่�่มทาน เพื่่�อเปิิดปุ่่�มรัับรสและสััมผััส
sweet wine jam, a plate with three cheeses, a David Stow จัดั มาเต็ม็ อลังั การวังั เว่อ่ ร์ม์ าก แค่เ่ ห็น็ ก็ร็ู้แ� ล้ว้ ว่า่ อร่อ่ ยขาดใจดิ้้น� !!!
mature cheddar from Cornwall, a Banon white goats สิ้้น� สติิ!!! มีี 4 อย่่าง อร่อ่ ยทุกุ อย่า่ งโดยเฉพาะปีกี ไก่่ กรอบจากหนังั
cheese from Provence to which was poured a tiny amount แทะเนื้้อ� นุ่�มถึึงเนื้้อ� อร่อ่ ยถึึงกระดููก ถููกจริิตมาก นอกจากนี้้ก� ็็มีีเจลลี่่�
of Chateau Painis Olive Oil and finally the King of ปลาไหล ตัับห่่านพาร์์เฟ่่ ขนมชููครีีมที่�่ใส่่ชีีสถั่่�วลัันเตาและมิินท์์
Cheeses,  a fully matured English Blue Stilton. The very กิินแล้้วฟิิน!!! ทุุกอย่่างแค่่เริ่�มต้้นก็็น่่าค้้นหา เสิิร์์ฟตามมาติิดๆ
clever addition to the dish was a bowl containing figs ด้ว้ ยขนมปังั Sourdough ทำ�ำ สดๆ รสชาติิดีี พร้อ้ มกับั เนยที่เ�่ นียี นนุ่�ม
wrapped in a warm brioche roll, again a match made in อาหาร Starter จานแรกก็ม็ า หอยเชลล์ท์ าร์ท์ ่า่ ร์์ แบบว่่าสดมาก
heaven. The choice of the Sommelier of Domain Bernard มาจากสกอตแลนด์์ก่่อนเสิิร์์ฟ 3 ชั่�วโมง รสชาติิลงตััวสดชื่่�น
St Joseph Gripa, an excellent full bodied red proved a very รื่�่นรมย์์ ขอชื่�่นชมเชฟแคลร์์จานนี้้�กิินแล้้วอยากกิินอีีกเรื่่�อยๆ
suitable pairing. จานที่่�สอง ยัังเป็็นของทานเล่่น และเป็็นจานเด็็ดของที่น่� ี่่ม� ันั คืือ
มันั ฝรั่่ง� ที่ม่� าจากเกาะไอร์แ์ ลนด์เ์ หนืือ ที่�่ทุุกคนต่่างบอกว่่าที่่�นี่่�ปลููก
มัันฝรั่่�งได้้อร่่อยที่่�สุุดในโลกเพราะผสมผสาน กลิ่�่นอายของทะเล
ทำำ�ให้้รสชาติิของมัันฝรั่่�งอร่่อยเป็็นเอกลัักษณ์์ไม่่เหมืือนที่�่ไหน
เชฟแคลร์์เกิิดที่่�นี่่� พ่่อแม่่ก็็เป็็นชาวไร่่ปลููกมัันฝรั่่�งอีีกด้้วย ไม่่
แปลกใจเลยว่่าทำำ�ไมปรุุงจานนี้้�ได้้แสนอร่่อยเหลืือเกิิน วััตถุุดิิบดีี
ก็ม็ ีชี ัยั ไปกว่า่ ครึ่ง� มันั จึึงอร่อ่ ยแบบขนลุกุ ขนชันั !!! เค้า้ เอามันั ไปห่อ่
ด้ว้ ยซีหี วีดี และปรุงุ ด้ว้ ยเนยเยอะมากๆ โรยด้ว้ ยไข่ป่ ลาแฮร์ร์ิิงและ
ปลาเทราท์์ มีีมัันฝรั่่�งกรอบๆ ชิ้น� เล็ก็ ๆ โรย กิินคู่�กัับซอสที่ท�่ ำำ�จาก
Beurre Blanc Dulse คืือเนยสีีขาวผสมกัับซีีหวีีด กรี๊๊�ด!!!
ชอบซอสมาก มีเี หลืือติิดจาน ถึึงกับั เอาขนมปังั ปาด กวาดจนเรียี บ
จานนี้้�เนี้้�ยบเฉียี บมาก!!!

27

อาหารจานหลัักมีีสองจานคืือจานปลา เป็็นปลา Monkfish At this point we were presented with a pre dessert “
ที่�เ่ นื้้�อแน่น่ แต่นุ่่�ม อบได้้สุกุ กำำ�ลัังดีี (เพราะปลานี้้�ถ้้าปรุุงสุกุ ไปเนื้้อ� จะเหนีี Clare’s Apple “. Yet another signature dish from this multi
ยวแข็็งและแห้้งกระด้า้ ง) อัันนี้้�ต้้องบอกเลยว่่าเนื้้อ� ชุ่�มละมุนุ ลิ้้�น กลิ่น่� ดีี มีี award winning Chef, a very clever piece of art in the shape
เครื่�องเคีียงที่่�เรีียงรายวางอยู่�บนเนื้้�อปลา ทั้้�งกุ้�งปลาหมึึก ผัักสวิิสชาร์์ท of a tiny apple having a moose with pieces of apple in the
เคล้า้ กับั เนย Brown Butter กิินเข้า้ กันั ได้ด้ ีกี ับั ปลาและถ้า้ จับั คู่่�ดื่ม�่ กับั ไวน์์ center which is then dipped in apple jelly. This heavenly pre
ขาวอย่่าง Sancerre อร่อ่ ยจริิงแท้!้ !! แน่น่ อน นวลละออ ขอบอก!!! dessert was unforgettable and definitely very very unique.
อีีกจานคืือจานเป็็ด เด็็ดสะระตี่่� มีีเนื้้�อนุ่�มหนัังบางกรอบ ท้้อปด้้วยองุ่�น Yet another break before dessert which we used to
เสิิร์ฟ์ คู่�กับั ผลไม้เ้ นคเทอรีนี ที่ข่� ดอย่า่ งสวยสดงดงามจานนี้้เ� ห็น็ แล้ว้ ต้อ้ งร้อ้ ง discuss how good this restaurant is before the arrival of the
“ว้้าว” สวยแพรวพราว ราวกัับภาพวาด รสชาติิชััดเจน โดดเด่่น desserts. Timing is everything and the irony is after lauding
เป็น็ เอกลักั ษณ์์ มีีกลิ่่�นหอมจากใบไธม์์ผสมกับั น้ำ�ำ� ผึ้�ง้ และพริิกไทย Timut our praises of Core in general then the desserts are present-
คล้า้ ยๆ กับั พริิกเสฉวน มีกี ลิ่น่� เย้า้ ยวนชวนกิินเมื่อ่� สัมั ผัสั ถึึงลิ้้น� ยิ่ง่� กว่า่ ฟินิ !! ed, two magnificent works of pastry perfection, possibly the
อิินอ่่ะ LEMONADE PARFAIT with honey and yoghurt taking first
ก่่อนจะถึึงของหวานก็็ได้้สั่่�งชีีสมากิินขั้�นกลาง ดีีงามในสามโลก place in the presentation stakes, but the  “ CORE-TESER “,
ไม่่ใช่่ชีีสเหมืือนร้้านอื่�่นๆ ที่่�กิินคู่่�กัับแครกเกอร์์และองุ่�นเท่่านั้้�น chocolate, malt, hazelnut, definitely wins in flavour combi-
ที่่�นี่่�จััดมาเป็็นชุุดใหญ่่อลัังการงานสร้้าง ชีีสต่่างๆ อยากให้้ไปอ่่าน nations. Both of which literally melt in the mouth, AWE-
เป็็นภาษาอัังกฤษข้้างบนกัันนะคะ เครื่�่องเคีียงที่่�มามีีขนมปััง SOME.
Brioche Roll ใส่่ผลมะเดื่�่อ (Figs) อบมาให้้ในหม้้อเปิิดฝาออกมา I’m now thinking how long must I wait before returning
กลิ่�่นตลบอบอวล ยัังมีีเวเฟอร์์บางกริิบกรุุบกรอบทำำ�จากเมล็็ดของต้้น to this fabulous restaurant at which point the final act was
แฟลกซ์์ พร้้อมเครื่�องจิ้�มใส่่มากัับถ้้วยเล็็กๆ สามถ้้วยมีีแตงกวาลููกเล็็ก presented in the guise of ‘ PETIT FOURS ‘. A very clever
ดองกัับหอมแดง องุ่�นอบแห้้งเม็็ดใหญ่่ หวานฉ่ำำ��และแยมที่�่ทำำ�จาก interpretation of the French classic being four wine gums,
ไวน์์ขาวรสหวาน ทานรวมๆ กัันแล้้วเข้้ากัันได้้อย่่างลงตััวไม่่น่่าเชื่�่อ two made from white Sauternes and two from red Banyuls
กิินเพลิิน เกิินห้า้ มใจ อร่อ่ ยล้ำ��ำ ไม่ซ่ ้ำ�ำ� ใคร accompanied with two warm chocolate and lavender tarts.
        What a wonderful day and what marvellous food. The
28 SO MUCH TO SMILE ABOUT icing on the cake was meeting Chef Clare Smyth and being
able to tell her personally how really good her food is.
        This is definitely one of the best restaurants I’ve been to
this year and as it’s very very busy. This is a MUST VISIT so
you’ll need to book ASAP.

174

ลำ�ำ ดับั ต่อ่ ไปถือื เป็น็ จุดุ พีคี ที่ส�่ ุดุ ของที่น่� ี่่ก� ็ว็ ่า่ ได้้ เป็น็ จานเด็ด็ ของ
เชฟที่ใ่� ห้ท้ านก่อ่ นของหวานเพื่อ่� ล้า้ งปาก คุณุ พระ!!! คุณุ เจ้า้ !!!
มีีชื่�่อว่่า Core Apple ใช้้เวลาทำำ�ถึึงสองวััน เริ่�่มจากการทำำ�
แอปเปิิล Caramelised ส่่วนตรงกลางไส้้ในของแอปเปิิลทำำ�
เป็น็ มููสผสมกับั เนื้้อ� แอปเปิลิ ชิ้น� เล็ก็ ๆ แล้ว้ เอาไปจุ่่�มในเจลลี่่ร� ส
แอปเปิิลก่่อนที่่�จะสเปรย์์เป็็นสีีเขีียว โฉบเฉี่่�ยวเฟี้้�ยวฟ้้าว!!
ต้้องร้้องว้้าว!! รสออกเปรี้้�ยวนิิดๆ  ทำำ�ให้้ต่่อมลิ้้�นเปิิดกระตุ้�น
เกิิดความอยากกิินของหวานต่อ่ บ้า้ บอ!!คอแตก!! คิิดได้้ไงนี่่�
มาถึึงของหวานสั่่ง� มาสองอย่่าง โอ๊ย๊ ยย!! น่่ากิิน อร่่อยแดดิ้้�น
สิ้้�นชีีวา อยากบอกจากใจว่่า สวยจัับจิิตจัับใจ ทั้้�งสองอย่่าง
จนตััดสิินไม่่ได้้ว่่าอย่่างไหนอร่่อยกว่่า ทั้้�ง พาร์์เฟ่่ เลมอเนด
รสสุุดสดชื่�่นลื่�่นคอ กลิ่�่นหอมๆ ของน้ำำ��ผึ้้�งผสมโยเกิิร์์ต
กรุ่่�นอยู่�ในปาก ตัวั เนื้้�อสปันั จ์์เค้้กก็ล็ ะมุุนละไมละลายในปาก
อยากตาย!!! อีีกจาน เป็็นจานเด็็ดของคุุณเชฟแคลร์์ ชื่�่อว่่า
Core-Teser อัันนี้้�ก็็สวยกระชากลากใจเชฟได้้แรงบัันดาลใจ
จากขนม Malteser ถ้า้ ใครชอบช็อ็ กโกแลตแบบละมุนุ ละม่อ่ ม
ต้้องยอมจานนี้้� มีีกลิ่�่นถั่ �วฮาเซลนััทมัันมัันผสมกัับมอลท์์
รวมตัวั กันั อย่า่ งลงตัวั ต้อ้ งสั่่ง� อีกี ชัวั ร์์ ชอบความกรอบของขนนก
ที่่�ทำำ�จากช็อ็ กโกแลต เคี้้ย� วสนุกุ ฟันั ยิ่�ง่ เคี้้�ยวยิ่ง่� มันั สวรรค์์ชัดั ๆ
สุดุ ท้า้ ยท้า้ ยสุดุ PETIT FOUR ก็็มาเสิิร์ฟ์ มันั คลาสสิิกมาก คืือ
เจลลี่่�ที่�่ทำำ�จากเหล้้าองุ่�นไวน์์แดงและไวน์์ขาว กลิ่�่นเร้้าใจ
สะอาด สดชื่น่� รสสัมั ผััสชัดั เจน นุ่�มหนึึบหนับั ลึึกซึ้�้ง อร่่อยทึ่่�ง
อึ้้�งเลย!! ยัังมีชี ็็อกโกแลต ลาเวนเดอร์์ทาร์์ท เสิิร์ฟ์ แบบอุ่�นอุ่�น
เพิ่ง่� เอาออกจากเตา แค่ห่ นึ่่ง� นาทีี รสชาติิหวานกำ�ำ ลังั ดีี กัดั กลืืน
ถึึงลิ้้น� กลิ่น่� จะหอมกระจุยุ กระจายมีหี ลายมิิติิแต่อ่ ร่อ่ ยไม่ม่ ีที ี่ต่� ิิ
สรุุปร้้านนี้้� ดีีทุุกอย่่างตั้้�งแต่่ต้้นจนจบ ครบถ้้วนทั้้�งบริิการและ
บรรยากาศก็ส็ ุดุ ยอด ดีเี ว่อ่ ร์ๆ์ เบอร์ใ์ หญ่ๆ่ ได้ใ้ จไปเต็ม็ ๆ ดีขี นาดนี้้�
เดี๊๊ย� นตายตาหลับั ละ อย่า่ ลืืมแวะไปโดนกัันนะคะ

29

smile CURIOUS

30 SO MUCH TO SMILE ABOUT

174

เจ๊๊ไฝ

กัับเรื่่�องเล่่าหลัังเตาถ่่าน

ตั้้�งแต่่มีีการจััดอัันดัับร้้านในมิิชลิินไกด์์ ร้้าน เจ๊๊ไฝที่�่เรารู้้�จัักและเรีียกกัันจนติิดปาก จนคนกรุุงเทพฯ และลููกค้้าขาประจำำ�
“เจ๊๊ไฝ” ย่่านสำ�ำ ราญราษฎณ์์ ได้ร้ ัับความสนใจ ของเธอ แทบไม่่มีีใครรู้้�จัักชื่่�อจริิงของเธอก็็ว่่าได้้ชื่่�อจริิงของเธอมีีชื่�่อว่่า
ไม่่ใช่่แค่่ในเมืืองไทยเท่่านั้้�นแต่่เป็็นทั่่�วทั้้�งโลก สุุภิิญญา จัันสุุตะเป็็นลููกคนที่่� 5 จากพี่่�น้้อง 8 คน เธอเป็็นลููกคนที่�่ทำำ�งาน
เพราะร้้านเจ๊๊ไฝถืือเป็็นร้้านอาหารร้้านแรก หนัักที่่�สุุด เกิิดมาก็็เห็น็ ชีวี ิิตของพ่อ่ แม่อ่ ยู่�กับั การทำ�ำ อาหาร เพราะเป็็นกิิจการ
ของโลกที่่�ถููกนิิยามว่่าเป็็นร้้านอาหารข้้างทาง ที่เ�่ ลี้้ย� งเธอจนโต
(Street Food) ร้้านแรกที่่�ได้้ติิดดาวมิิชลิิน โดยส่่วนตััวเจ๊๊ไฝเองไม่่ได้้สนใจเรื่�่องการทำำ�อาหารเท่่าไหร่่ แต่่ก็็ทำำ�งานตาม
(ไม่ใ่ ช่่แค่ร่ ้า้ นอาหารแนะนำ�ำ ) เรื่่อ� งราวของเจ๊๊ไฝ หน้้าที่่�ที่�่ต้้องช่่วยแม่่เข้้าครััว สิ่่�งที่่�เธอสนใจมากกว่่าคืือการเรีียน เธอชอบ
วััย 74 ปีีคนนี้้� จึึงได้้รัับความสนใจขึ้้�นมา เรียี นหนังั สืือ เป็น็ คนเรียี กเก่ง่ แต่ด่ ้ว้ ยความที่ส�่ ังั คมไทยเมื่อ่� กว่า่ เจ็ด็ สิิบปีกี ่อ่ น
เป็็นอย่่างมากว่่าเธอเป็็นใครมาจากไหน ทำำ�ไม ให้ค้ ่า่ ความสำ�ำ คัญั กับั ผู้ช�้ ายมากกว่า่ เมื่อ�่ เธอจบประถมศึึกษาปีที ี่ส�่ี่่� เธอสอบได้้
ร้้านอาหารขนาดสิิบโต๊๊ะของเธอถึึงได้้รัับการ และมีีสิิทธิิได้้เรีียนต่่อ แต่่แม่่ของเธอบอกว่่าหากเธอเรีียนน้้องอีีกสามคน
ยอมรัับแซงหน้้าร้้านอาหารหลายๆ ร้้านใน ของเธอก็็จะไม่่มีีโอกาสได้้เรีียนหนัังสืือ เจ๊๊ไฝเคยให้้สััมภาษณ์์กัับหนัังสืือ
กรุงุ เทพฯ (และทั่่�วโลก) เรามาทำำ�ความรู้้�จัักกัับ มติิชนว่า่ แม้ว้ ่า่ เวลาผ่่านมาครึ่�งศตวรรษ แต่่เธอก็็ยังั จำำ�ความรู้�้ สึึกของความ
เธอให้ม้ ากขึ้้น� อีีกนิดิ เสีียใจที่่ไ� ม่ม่ ีโี อกาสได้เ้ รียี นต่อ่ เพราะความยากจนได้้
“เสียี ใจมากเพราะตัวั เองเป็น็ คนชอบเรียี น เรียี นเก่ง่ เรียี นรู้ไ� ว แต่แ่ ม่บ่ อกว่า่
WORDS เอกศาสตร์์ สรรพช่่าง ให้้น้้องเรีียนเพราะหากดิิฉัันเรีียนต่่อ น้้องจะไม่่ได้้เรีียน ดิิฉัันจึึงเลิิกเรีียน
ในโรงเรีียน แล้้วเปลี่่�ยนมาเรีียนเป็็นช่่างตััดเสื้้�อ ตอนนั้้�นเรีียนได้้หกเดืือน
PHOTOS SHUTTERSTOCK ก็็ทำ�ำ งานเป็็นลููกจ้า้ งในห้อ้ งเสื้้�อแห่่งหนึ่่ง� ”
เธอทำำ�อยู่ �หลายปีีจนกระทั่่�งห้้องเสื้้�อเกิิดประสบเหตุุไฟใหม้้จนต้้องปิิดกิิจการ
ขณะนั้้�นเธอมีอี ายุยุี่่ส� ิิบกว่า่ ปีี ในยุุคนั้้น� คืือว่า่ แก่่เกิินกว่่าจะเริ่่ม� ทำ�ำ อะไรใหม่ๆ่
เธอเป็็นกัังวลกัับอนาคตมาก แต่่ก็็ถืือเป็็นจุุดเปลี่่�ยนที่่�ทำำ�ให้้เธอค้้นพบความ
ชอบของเธออีีกอย่่างหนึ่่�ง นั่่�นคืือการทำำ�อาหารซึ่่�งเป็็นความผููกพัันดั้้�งเดิิม
ของเธอ
เจ๊๊ไฝหัันกลัับมาทำำ�ในสิ่�่งที่�่เธอเห็็นมาตั้้�งแต่่เด็็ก เวลานั้้�นคิิดแต่่เพีียงว่่าการ
ตื่�่นมาช่่วยทำำ�กัับข้้าวให้้กัับคนที่�่บ้้านตั้้�งแต่่ยัังเล็็ก น่่าจะทำำ�ให้้เธอมีีทัักษะใน
การทำำ�อาหารที่ด่� ีีได้้และพอจะเลี้้�ยงตัวั เองได้้ จึึงตััดสิินใจเปิดิ ร้้านอาหารขาย
ราดหน้้า ซึ่ง� เป็น็ อาหารที่่เ� ธอชื่น�่ ชอบแต่่ไม่เ่ คยทำำ�กิินเอง แต่่อาศัยั ว่่าชอบกิิน
แบบไหนก็ล็ องทำ�ำ ดูู

31

 ทำำ�อาหารต้้องใส่่ใจ ทุ่่�มเท
หากมีีตรงนี้้�

ไม่่ว่่าทำำ�อาหารที่่�บ้้านก็็จะอร่อ่ ยได้้

สไตล์์ราดหน้า้ ของเจ๊ไ๊ ฝก็็คืือ เธอไม่ช่ อบเส้้นแบบ ลองคั่่�วให้้เกรีียมและใช้้เตาถ่่านเพื่่�อให้้ได้้กลิ่�่น
ใส่ซ่ ีอีิ๊ว� มากๆ เมื่อ่� ถึึงคราวที่ต�่ ้อ้ งทำ�ำ ขาย ก็ไ็ ม่อ่ ยาก หอมของไม้้ฟืืนติิดที่�่เส้้นด้้วย เธอลองสููตรนี้้�ของ
จะทำำ�ในส่่งที่่�ตััวเองไม่่ชอบ จึึงหาวิิธีีคิิดค้้นให้้ ตััวเองอยู่ �นานนัับเดืือนกระทั่่�งได้้อย่่างที่่�พอใจ
ราดหน้้าของตััวเองมีีเอกลัักษณ์์ที่่�แตกต่่าง เลย จึึงเริ่�ม่ เปิดิ ร้้าน

32 SO MUCH TO SMILE ABOUT

174

พอเริ่�มกิิจการ ก็็มีีลููกค้้าขาประจำำ�แทบจะทัันทีี นอกจากรสชาติิอาหารแล้้วบุุคลิิกที่�่โดดเด่่น ทั้้�ง
เพราะชอบที่่�รสชาติิไม่่เหมืือนที่่�อื่่�น เจ๊๊ไฝจึึงลอง ความคล่่องแคล่่วว่่องไวกระฉัับกระเฉง และ
วิิธีกี ารปรุงุ ใหม่ๆ่ กับั อาหารจานอื่น่� ๆ ด้ว้ ย เธอเริ่ม่� การแต่่งตััวที่�่เป็็นเอกลัักษณ์์ ก็็เป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�
ลองทำ�ำ อาหารในวิิถีที ี่เ�่ ธอชอบ โดยยึึดว่า่ ทำ�ำ อาหาร ทำำ�ให้้คนจดจำำ�เธอได้้เป็็นอย่่างดีี โดยเฉพาะ
ให้ล้ ููกค้า้ ให้เ้ หมืือนทำ�ำ ให้ล้ ููกสาวกิิน หากคนที่บ�่ ้า้ น แว่่นและรองเท้้าบููท ซึ่�งดููแตกต่่างจากเชฟมิิชลิิน
กิินได้อ้ ร่อ่ ย ลููกค้า้ ก็ค็ งอร่อ่ ยด้ว้ ยเหมืือนกันั ที่่�เราเคยเห็็น เจ๊๊ไฝบอกว่่านี่่�ไม่่ได้้เป็็นแค่่สไตล์์
เมื่่�อร้้านเริ่�มตั้้�งตััวได้้ เธอคิิดต่่อไปอีีกว่่า หากเธอ แต่่ว่า่ มีที ี่่ม� าเนื่อ�่ งจากว่่าเธอมีีปััญหาเรื่อ่� งตา เคย
สามารถหาวััตถุุดิิบที่ด�่ ีขี ึ้�้นได้้ ก็็น่่าจะทำ�ำ ให้อ้ าหาร เข้้ารัับการผ่่าตััดและคุุณหมอให้้ระมััดระวััง
ของเธออร่่อยขึ้้�นอีีก เธอจึึงเริ่่�มมองหาคนที่่�จะ เรื่อ่� งความร้อ้ นและฝุ่�นเข้า้ ตา จึึงต้อ้ งหาแว่น่ มาใส่่
สามารถหาของสดใหม่ม่ าให้เ้ ธอทำ�ำ อาหารได้ท้ ุกุ วันั เพื่อ่� ป้อ้ งกันั และเนื่อ�่ งจากอายุทุ ี่ม�่ ากขึ้น้� หลายอย่า่ ง
เธอใช้้เวลาเสาะหาและสั่่�งสมประสบการณ์์นาน จึึงต้้องทำำ�เพื่่�อรัักษาตััวเอง ทั้้�งรองเท้้าบููทก็็เพื่่�อ
หลายปีี จนกระทั่่�งเริ่ม�่ เป็น็ ที่ร�่ ู้�้ จักั ไปทั่่�ว โดยเฉพาะ กันั ลื่น�่ และความสะอาด ที่ส�่ ำ�ำ คัญั เธอมักั พููดเสมอ
เมนููอาหารไข่่เจีียวปููซึ่่�งอััดแน่่นไปด้้วยเนื้้�อปููสด กัับสื่่�อที่�่ไปสััมภาษณ์์เธอว่่า เธอเรีียนตััดเสื้้�อ
ใหม่่ ที่่�หามาได้้แบบวัันต่่อวััน และตามมาด้้วย เป็น็ ช่่างตััดเสื้้�อมาก่อ่ น
อีีกหลายเมนูู ซึ่�งทุกุ อย่่างเน้น้ ที่ค่� วามสดใหม่่ของ “ฉันั เป็น็ คนชอบแต่ง่ ตัวั อยู่�หน้า้ เตาก็ย็ ังั อยาก
วัตั ถุดุ ิิบเป็น็ สำ�ำ คัญั ไม่ว่ ่า่ จะเป็น็ ปููผัดั ผงกะหรี่ห� รืือ สวยกัับเขาเหมืือนกันั ”
โจ๊๊กทะเลแห้้ง เริ่่ม� มีลี ููกค้้าติิดใจในรสชาติิมากขึ้น�้ ทุุกวัันนี้้�หากใครมาถามเธอเรื่่�องอนาคตของร้้าน
เรื่่�อยๆ เธอจึึงเริ่�มลองใส่่วััตถุุดิิบให้้มากขึ้้�นและ เจ๊ไ๊ ฝซึ่่ง� ผ่า่ นร้อ้ นผ่า่ นหนาวมามาก ทำ�ำ ร้า้ นมากว่า่
ปรับั ราคาขายในราคาแพงขึ้น้� เพื่อ�่ ให้คุ้้�มกับั ต้น้ ทุนุ ครึ่ �งชีีวิิตและเธอเองก็็ไม่่แน่่ใจว่่าจะทำำ�ได้้อีีกกี่่�ปีี
ที่ต่� ้้องดั้้น� ด้้นเสาะหามา เธอบอกว่่าไม่่มีีความคิิดที่่�จะขยายร้้านหรืือเปิิด
จากที่ไ่� ม่แ่ น่ใ่ จว่า่ ลููกค้า้ จะรับั ได้ไ้ หมกับั ราคาที่ส่� ููงขึ้น้� สาขา แต่่ขอทำำ�อย่่างนี้้� ทำำ�เท่่าที่่�ทำำ�ได้้ อนาคตก็็
กลายเป็็นว่่าสิ่�่งเหล่่านี้้�กลายเป็็นจุุดขายที่�่ทำำ�ให้้ เป็็นเรื่�อ่ งของลููกหลานที่�ต่ ้อ้ งขยับั ขยายกันั เอง
ทุุกคนติิดใจและอยากกลัับมากิินฝีีมืือของเจ๊๊ไฝ หากใครอยากไปชิิมฝีีมืือเจ๊๊ไฝ ร้้านเปิิดให้้บริิการ
ที่่�สำำ�คััญความสะอาดเป็็นสิ่�่งหนึ่่�งที่�่เธอให้้ความ ประมาณบ่า่ ยโมงหรืืออาจช้า้ ไปจนถึึงบ่า่ ยสองโมง
สำ�ำ คัญั มากเป็น็ อันั ดับั ต้น้ ๆฉะนั้้น� เวลากว่า่ ครึ่ง� หนึ่่ง� แล้้วแต่่ว่่าจะเตรีียมอาหารเสร็็จกี่�โมง ปััจจุุบััน
ของการเปิิดร้้านอาหารในแต่่ละวัันจึึงหมดไปกัับ สามารถจองคิิวได้้สองช่่องทางคืือจองล่่วงหน้้า
การเตรีียมวััตถุดุ ิิบให้้ดีีที่�่สุดุ ผ่่านอีีเมล ([email protected]) หรืือ
เคล็็ดลัับการทำำ�อาหารของเจ๊๊ไฝ เธอบอกว่่าไม่่มีี รัับบััตรคิิวหน้้าร้้าน (ก่่อนหน้้านี้้�เคยรัับจองทาง
อะไรที่ซ�่ ับั ซ้อ้ น สิ่ง�่ ที่เ�่ ธอให้ค้ วามสำ�ำ คัญั คืือวัตั ถุดุ ิิบ โทรศััพท์์แต่่ปััจจุุบัันยกเลิิกไปแล้้ว) แนะนำำ�ว่่าวิิธีี
ความตั้้�งใจและมุ่ �งหวัังให้้ลููกค้้าได้้สิ่�่งที่�่ดีีที่่�สุุด หลัังนี้้�ไม่่ค่่อยดีีนัักเพราะอาจต้้องรอนานมาก
ในการมากิินอาหารที่่�เธอทำำ� จนถึึงไม่่ได้ก้ ิินเลย

“ทำ�ำ อาหารต้้องใส่่ใจ ทุ่�มเท หากมีตี รงนี้้ไ� ม่ว่ ่่า ราคาของอาหารนัับว่่าไม่่ถููกเลย เมื่�่อคิิดว่่า
ทำำ�อาหารที่�บ่ ้า้ นก็็จะอร่อ่ ยได้้” นี่่ค� ืือร้า้ นอาหารข้า้ งทาง แต่ห่ ากเทียี บว่า่ นี่่ค� ืือร้า้ น
ทุุกวัันนี้้�ร้้านเจ๊๊ไฝโด่่งดัังไปทั่่�วโลก มีีคนมารอคิิว อาหารระดับั หนึ่่ง� ดาวมิิชลิิน ก็ถ็ ือื ว่า่ สมเหตุสุ มผล
ก่อ่ นเปิดิ ร้า้ นนานเป็น็ ชั่ว� โมงเพื่อ่� ให้ไ้ ด้ก้ ิิน ร้า้ นของ เมนููที่�่ไม่่ควรพลาดเช่่นผััดกะเพราปลา(ราคา
เธอมีีเพีียงสิิบโต๊๊ะ ไม่่มีีบริิการจองล่ว่ งหน้า้ ลููกค้้า 1,000 บาท) ไข่เ่ จียี วปูู (1,000 บาท) ราดหน้า้ ทะเล
ที่�ไ่ ม่ไ่ ด้จ้ องมาก่อ่ น ต้้องรออย่่างน้้อย 3-4 ชั่ว� โมง (500 บาท) โจ๊๊กแห้ง้ (500 บาท) ที่�่สำำ�คััญการจอง
กว่่าจะได้้กิิน ทุุกวัันนี้้�กลายเป็็นธรรมเนีียมที่่� ต้อ้ งใช้้เวลาอย่า่ งน้้อย 2 เดืือน
ทุุกคนรู้้�แล้้วว่่า หากอยากมากิิน ไม่่จองมาก่่อน ฉะนั้้�นวางแผนให้ด้ ีีๆ สำ�ำ หรับั การไปกิินนะจ๊ะ๊
ทางเดีียวคืือต้้องรอ

33

smile TRENDS

BOECRT,O-
DO YOU ฉบับั ส่ง่ ท้า้ ยเดืือนนี้้�
REMEMBER? เรามีีเรื่�่องหลากหลายมาแชร์ค์ ุณุ ผู้้�อ่่าน
ให้ไ้ ด้ร้ ู้้�กัันหลายเรื่�่อง

WORDS EDDY CHANG
PHOTO / ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

34 SO MUCH TO SMILE ABOUT

174

BEAUTY

คลีีนบิิวตี้้� กระแสแรงที่่ฉ� ุุดไม่อ่ ยู่่�

รายงานของ British Soil Association Certification เมื่�่อ
กุุมภาพัันธ์์ที่�่ผ่่านมานี้้�ระบุุว่่า เฉพาะปีีนี้้�มีีผู้้�ยื่�่นขอใบรัับรองจาก
Soil Association Certification องค์์กรไม่่แสวงหาผลกำำ�ไรที่่�
ทำำ�งานเรื่�่องการรัับรองผลิิตภััณฑ์์ที่�่เป็็นออร์์แกนิิคในอัังกฤษนั้้�น
มีีมากกว่่า 10,000 ฉลากจาก 794 แบรนด์์ทั่่�วยุุโรป เป็็นการ
เติิบโตอย่่างต่่อเนื่�่องมาเป็็นปีีที่่�แปด แบรนด์์ดัังอย่่าง Clarins
ของฝรั่่ง� เศสก้า้ วไปไกลกว่า่ เพื่อ่� นด้ว้ ยการเปิดิ ตัวั Vegan Skincare
ส่่วน Wella Professional แนะนำำ�ครีีมเปลี่่�ยนสีีผมใหม่่ซึ่�งใช้้สีี
ที่่�มาจากพืืชเป็็นส่่วนผสมหลััก ตั้้�งแต่่ปีี 2018 องค์์กร Global
Wellness Economy Monitor รายงานว่่าธุุรกิิจ Wellness
โตอย่่างต่่อเนื่�่องถึึง 12.8% มาตั้้�งแต่่ปีี 2015 และในปีี 2017
มููลค่่าของผลิิตภััณฑ์์ส่่วนบุุคคลและ ผลิิตภััณฑ์์เพื่�่อความสวย
ความงามนั้้น� เพิ่�่มขึ้้�นหนึ่่�งพันั ล้้านดอลลาร์ท์ ุกุ ปีี ส่ว่ นหนึ่่ง� มาจาก
ผู้บ�้ ริิโภคมีคี วามกังั วลเกี่่ย� วกับั มลภาวะที่ม่� ากขึ้น้� และมีแี นวโน้ม้
ที่่�ผู้้�คนไวต่่อสารเคมีีหรืือสารก่่อภููมิิแพ้้มากขึ้�้น พููดง่่ายๆ ก็็คืือ
แนวโน้ม้ ของคนที่ม่� ีผี ิิวแบบ Sensitive Skin นั้้น� เพิ่ม่� มากขึ้น�้ เรื่อ� ยๆ
แล้ว้ คลีนี บิิวตี้้�คืืออะไร
Clean Beauty ยัังคงเปิิดกว้้างสำำ�หรัับการตีีความ มีคี วามก้ำำ��กึ่่ง�
กันั ระหว่า่ งความเป็น็ ธรรมชาติิ การเป็น็ ผลิิตภัณั ฑ์ท์ ี่เ�่ ป็น็ มิิตรกับั
สิ่่�งแวดล้้อม อาจกิินความไปถึึงเครื่�องสำำ�อางที่่�ปลอดสารก่่อ
ภููมิิแพ้้ โดยรวมแล้ว้ มันั ยังั ไม่ถ่ ููกตั้้ง� ให้เ้ ป็น็ มาตรฐานอย่า่ งแท้จ้ ริิง
แต่่ก็็มีีสิ่�่งที่�่เห็็นร่่วมกัันก็็คืือ คลีีนบิิวตี้้�คืือผลิิตภััณฑ์์ที่่�ไม่่มีี
สารสังั เคราะห์์ หรืือสารที่�เ่ ป็น็ พิิษกับั ร่า่ งกาย แม้้ว่่าจะอยู่�ในการ
ควบคุมุ ขององค์ก์ ารอาหารและยาก็ต็ าม เช่น่ พาราเบน สารสกัดั
จากปิิโตเลีียมหรืือสารสัังเคราะห์์ที่�่ไม่่ได้้มาจากธรรมชาติิ
แต่่ยัังไปไม่่ถึึง “ออร์์แกนิิค” ที่�่เข้้มข้้นในการคััดกรองวััตถุุดิิบ
มากกว่่า ซึ่่�งหากคุุณมองหาผลิิตภััณฑ์์ที่�่เป็็นออร์์แกนิิค ยััง
สามารถแบ่่งย่อ่ ยลงไปอีีกว่า่ เป็็นออร์์แกนิิคเฉพาะสารออกฤทธิ์์�
(Active Ingredient) หรืือว่่าทั้้�งผลิิตภััณฑ์์นั้้�นเป็็นออร์์แกนิิค
มองหาสถาบัันการรัับรองที่�่ไว้้ใจได้้เพื่�่อความมั่่�นใจ เทรนด์์
เรื่อ�่ งความสะอาด หรืือปราศจากสิ่ง่� ปนเปื้้อ� น เป็น็ ปฏิิกิริยาตอบโต้้
อััตโนมััติิเมื่�่อเราเริ่�่มรัับรู้้�ว่่าโลกเต็็มไปด้้วยมลภาวะและสิ่�่งที่�่
ไม่่เป็็นธรรมชาติิมากขึ้้�นเรื่�อยๆ การตื่่�นตััวเรื่�่องสิ่�่งแวดล้้อมและ
การระมััดระวัังเรื่�องการใช้้สารเคมีี เป็็นแนวโน้้มที่่�จะมีีมากขึ้�้น
เรื่�่อยๆ และเราน่า่ จะได้้เห็น็ อุตุ สาหกรรมอื่�น่ ๆ มากขึ้้น� แน่่นอน

35

BEAUTY

สวยด้้วย “ข้้อมููล”

Orbis Research บริิษััทวิิจััยการตลาด ความงาม มีใี ครทำ�ำ อะไรไปแล้ว้ บ้า้ ง กรณีศี ึึกษา
คาดการณ์ว์ ่า่ ในปีี 2023 มููลค่า่ ของอุตุ สาหกรรม ที่�่น่่าสนใจก็็คืือ Proven โพรเวนเกิิดจากการ
เครื่่�องสำำ�อางทั่่�วโลกนั้้�นจะสููงมากถึึง 8 แสน รวมตััวกัันของ Mong Zhao อดีีตนัักศึึกษา
ล้้านดอลลาร์์ ซึ่่�งก็็ไม่่ใช่่เรื่�่องที่่�เกิินคาดเดา ของฮาร์ว์ าร์์ด Amy Yuan นักั วิิทยาศาสตร์จ์ าก
เมื่�่อดููจากสภาพของสัังคมของเราตอนนี้้� ที่�่มีี มหาวิิทยาลััยสแตนฟอร์์ด ทั้้ง� สองร่ว่ มกันั ก่่อตั้้ง�
คนแก่่เพิ่�่มขึ้้�นทุุกวััน มลภาวะที่่�สููงขึ้้�น ความ แบรนด์์ “โพรเวน” ขึ้น้� มา โครงการของเธอทั้้ง� คู่�
คาดหวัังทางสัังคมต่่อความเยาว์์วััยมีีมากขึ้้�น ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศจากมหาวิิทยาลััย MIT
ฉะนั้้�นไม่่แปลกใจที่�่ตััวเลขของผลิิตภััณฑ์์ (MIT’s 2018 Artificial Intelligence) โพนเวน
ความสวยความงามนั้้น� จะยังั คงเติิบโตได้อ้ ย่า่ ง ใช้ป้ ััญญาประดิิษฐ์์ บิ้้�กดาต้า้ และผลงานวิิจัยั
ต่่อเนื่�่อง ปััจจุุบัันผู้้�เล่่นคนสำำ�คััญที่�่เข้้ามามีี ทางวิิชาการ ในการสร้้างผลิิตภััณฑ์์ดููแลผิิว
บทบาทในอุุตสาหกรรมนี้้�ไม่่ใช่่พนัักงานขาย แบบเฉพาะเจาะจงแบบรายบุุคคล โดยลึึก
ที่�่ยืืนอยู่�ตามเคาท์์เตอร์อ์ ีีกต่่อไปแต่่เป็น็ ปััญญา ไปถึึงระดัับยีีน และเรีียกผลิิตภััณฑ์์ของตััวเอง
ประดิิษฐ์์ ระบบคลาวด์์ บิ้้ก� ดาต้า้ และการเรียี นรู้� ว่่าเป็็น “Skin Genome Project” ผลิิตภััณฑ์์
เชิิงลึึกของปัญั ญาประดิิษฐ์ต์ ่า่ งหาก ที่จ�่ ะกลาย ของโพรเวนเป็น็ CleanBeautyไม่ม่ ีสี ารเคมีรี ุนุ แรง
เป็็นปััจจััยสำำ�คััญอย่่างมากในการเติิบโตของ ไม่่มีีการทดสอบในสััตว์์ สิ่�่งที่�่เจ๋๋งของโพรเวน
ธุุรกิิจความสวยความงาม ท้้ายที่่�สุุด “ข้้อมููล” ก็็คืือ พวกเขาจดสิิทธิิบััตร แม้้กระทั่่�งคำำ�ถาม
เป็็นสิ่�่งสำำ�คััญเสมอในการพััฒนาทุุกธุุรกิิจและ ที่พ�่ วกเขาใช้ถ้ ามลููกค้า้ (คุณุ ต้อ้ งใช้เ้ วลา 3 นาทีี
ยิ่ง�่ ในสมัยั นี้้ท� ี่ข�่ ้อ้ มููลสามารถเก็บ็ เกี่่ย� วได้ง้ ่า่ ยขึ้น้� สำำ�หรัับการตอบคำำ�ถาม-แนะนำำ�ให้้เลืือกเพลง
ผ่า่ นเทคโนโลยีที ี่อ�่ ยู่�ใกล้ต้ ัวั เรามากขึ้น�้ การปรับั ปรุงุ โปรดสัักเพลงฟัังไปด้้วยระหว่่างกรอกข้้อมููล)
และเรีียนรู้้�เทคโนโลยีีเพื่�่อตามให้้ทัันลููกค้้าของ ไปจนถึึงกระบวนการผสมสููตรต่่างๆ ซึ่่�งใช้้
ตััวเอง จึึงเป็็นเรื่�่องที่่�ทุุกแบรนด์์ต้้องลงทุุนและ ฐ า น ข้ ้ อ มูู ล ก า รศึึก ษ า ข อ ง ม ห า วิิท ย า ลัั ย
แข่่งขััน เพราะในอนาคตลููกค้้าของเราจะซื้�อ สแตนฟอร์์ดกว่า่ 20 ล้้านจุดุ ข้้อมููล (20 Million
“ลิิปสติิก” เพราะมันั เป็น็ มากกว่า่ ลิิปสติิก คุณุ ค่า่ Data Point) จากงานวิิจััยที่ม่� าจาก 4,000 คน
ของการทาปาก สระผม หรืือทาครีีมบำำ�รุุง คืือ และยังั อ้า้ งว่่าผลิิตภัณั ฑ์ข์ องพวกเขาลดการใช้้
การดื่ม�่ ด่ำ��ำ ไปกับั คุณุ ค่า่ ของแบรนด์ท์ ี่พ�่ วกเขารักั ทรััพยากร 50% เมื่�่อเทีียบกัับผลิิตภััณฑ์์ใน
ประสบการณ์์ของแบรนด์์จึึงเป็็นเรื่�องที่่�ต้้อง ราคาเดีียวกััน เพราะจำำ�หน่่ายตรงสู่่�ผู้้�บริิโภค
สร้้างและสิ่่ง� ที่ช�่ ่่วยแบรนด์ไ์ ด้้มากก็็คืือ “ข้้อมููล” แนวความคิิดแบบนี้้�เชื่่�อได้้ว่่าจะขยายตััว
นั่่�นเอง เราลองมาดููว่่ามีีใครในโลกความสวย ออกไปเรื่�่อยๆ แน่่นอน

36 SO MUCH TO SMILE ABOUT

174

WINERY

องุ่่�นกัับการรับั มืือโลกร้้อน

มร. บัับทิิสต์์ ลััวโซ เซลลาร์์ มาสเตอร์์ แห่่ง อ งุ่ � น ที่�่ เ ร า จ ะ นำำ � ม า ทำำ � ค อ น ห ยัั ค จ ะ ยัั ง ไ ด้ ้ เครื่�องดื่่�มที่่�เกี่่�ยวข้้องจะต้้องมีีการลงนามใน
เฮาส์์ ออฟ เรมี่่� มาร์ต์ ิิน เราเจอกับั เขาที่ก่� รุงุ เทพฯ คุุณภาพที่่�ดีีที่่�สุุด” ฝรั่่�งเศสเป็็นประเทศผู้้�ผลิิต ข้้อตกลงสิิบปีีกัับ INAO ซึ่�งจะมีีการประเมิิน
และอดถามไม่ไ่ ด้้ว่่า เขากัังวลเรื่�อ่ งการเปลี่่ย� น เครื่อ่� งดื่ม�่ ตั้้ง� แต่่ น้ำ�ำ� แร่่ น้ำ�ำ� แร่อ่ ัดั ก๊า๊ ซ ไวน์์ แชมเปญ สายพัันธุ์�ใหม่่อีีกครั้�ง INAO ยัังมีีข้้อจำำ�กััด
แปลงสภาพภููมิิอากาศว่่าจะมีีผลอย่่างไรบ้้าง และเครื่อ�่ งดื่ม�่ ที่อ�่ ยู่�ในกลุ่่�มที่เ�่ ราเรียี กว่า่ “หรูหรา” ในเรื่่�องต่่างๆ เช่่น จำำ�นวนสายพัันธุ์�ใหม่่และ
ต่อ่ การผลิิตคอนหยัคั หนึ่่ง� ในเครื่อ�่ งดื่ม�่ ที่ต่� กทอด รัฐั บาลฝรั่่ง� เศสรู้เ�้ รื่อ� งนี้้ด� ีี หน่ว่ ยงานที่เ�่ กี่ย� วข้อ้ ง เปอร์เ์ ซ็น็ ต์ข์ องสายพันั ธุ์�เหล่า่ นี้้� ซึ่ง� เป็น็ ส่ว่ นหนึ่่ง�
ม า อ ย่ ่ า ง ย า ว น า น ข อ ง ผู้ ้ �ปลููก อ งุ่ � น ใ น แ ค ว้ ้ น อย่า่ ง France’s Institut national de l’origine ของการผลิิตโดยรวม แต่ท่ั้้ง� หมดนี้้ไ� ม่ใ่ ช่เ่ รื่อ�่ งง่า่ ย
แชมปาญของฝรั่่�งเศส(คอนหยััคเป็็นรััมที่่� et de la qualité (INAO) ซึ่�งเป็็นผู้้�ดููแลและ เมื่�่อคำำ�นึึงถึึงคุุณค่่าและประเพณีีของสิ่่�งเดิิม
ผลิิตจากการหมัักและกลั่่�นองุ่�นที่่�มีีเงื่่�อนไขว่่า ตรวจสอบความดั้้�งเดิิม รวมถึึง Appellation ที่�ฝ่ ังั รากลึึกและเป็น็ เสน่ห่ ์์ของ
จะต้้องใช้้องุ่�นในแคว้้นแชมปาญไม่่น้้อยกว่่า d’Origine Controlee หรืือ AOC ผู้้�รัับรอง ผลิิตภัณั ฑ์เ์ ครื่อ่� งดื่ม่� จากฝรั่่ง� เศส การเปลี่่ย� นแปลง
50% ของขวด) เพราะการจะให้้ได้้คอนหยััค เกี่่�ยวกัับการปลููกองุ่�นในเขตต่่างๆ ต่า่ ง INAO และเตรีียมรัับมืืออย่่างพอดิิบพอดีี ไม่่มากไป
ที่ผ�่ ลิิตจากองุ่�นในแคว้น้ ที่ด�่ ีที ี่ส่� ุดุ และให้ร้ สชาติิ ได้้เพิ่�่มหมวดหมู่่� “องุ่�นพัันธุ์�ใหม่่ สำำ�หรัับ ไม่่น้้อยไป ถืือเป็็นความสำำ�คััญอย่่างมากต่่อ
ที่่�ดีีที่�่สุุดนั้้�น ครึ่�งหนึ่่�งต้้องมาจากฝีีมืือของ การปรับั สภาพภููมิิอากาศและสิ่ง�่ แวดล้อ้ ม” ซึ่ง� ความเชื่่�อมั่่�นของแบรนด์์และประสบการณ์์ที่่�
ธรรมชาติิ ช่่วยให้้แต่่ละภููมิิภาคสามารถดำำ�เนิินการวิิจััย แบรนด์ต์ ้อ้ งการส่ง่ ต่อ่ ไปยังั แฟนๆ ของพวกเขา
เขาบอกว่่า “ไร่่องุ่�นในแคว้้นแชมปาญ เรามีี และพััฒนาของตนเองเกี่่�ยวกัับพัันธุ์ �ที่�่สามารถ และที่่�สำำ�คััญ ฝรั่่�งเศสคงไม่่อยากเสีียแบรนด์์
การทดลองแบ่่งปลููกองุ่�นออกโดยใช้้เทคนิิค ป้้องกัันผลกระทบจากภาวะโลกร้้อน โดยการ เกี่ย� วกับั เรื่อ่� งนี้้ไ� ปอย่า่ งแน่น่ อน ขอเป็น็ กำ�ำ ลังั ใจ
ทางแตกต่า่ งกันั ไป เพื่อ่� ปรับั ตัวั ให้เ้ ข้า้ กับั สภาพ ต้้านทานโรคได้้ดีีขึ้�้น “การเปลี่่�ยนแปลงนี้้� ให้้ทุุกท่่านผ่่านความรู้้�สึึกนี้้�ไปได้้ และภาวนา
อากาศที่เ�่ ปลี่่ย� นแปลงไปในแต่ล่ ะปีี และมีกี าร เกิิดขึ้�้นจากความปรารถนาของเราที่่�จะคำำ�นึึง ว่่าโลกในวัันหน้้าเราจะเกลีียดชัังกัันน้้อยลง
คาดการณ์์ถึึงสภาพอากาศล่่วงหน้้าถึึงสิ่่�งที่�่ ถึึงปััญหาสิ่�่งแวดล้้อมที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุน กว่า่ นี้้�
จะเกิิดขึ้�้นล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 50 ปีีซึ่�งเชื่่�อว่่า จากสัังคมและเพื่่�อปรัับให้้เข้้ากัับการเปลี่่�ยน
เราสามารถควบคุุมคุุณภาพและมั่่�นใจได้้ว่่า แปลงสภาพภููมิิอากาศ” ประธานคณะกรรมการ
ไวน์์ INAO Christian Paly กล่่าว และธุุรกิิจ

37

SOCIAL

ทศวรรษใหม่่กับั การตื่น่� ตััวเรื่อ�่ งเพศศึกึ ษา

เรื่�่องเพศเป็็นเรื่�่องอ่่อนไหวเสมอ ไม่่ว่่า ผู้เ�้ ชี่ย� วชาญเรื่อ่� งอัตั ลักั ษณ์ท์ างเพศของ อีีกทั้้�ง การโดนกลั่่�นแกล้้งจากเพื่่�อนใน
จะในมุุมไหนมัันล้้วนดููเปราะบาง แต่่ เด็็ก ในซานฟรานซิิสโก สหรััฐอเมริิกา โรงเรียี นก็ม็ ีเี พิ่ม�่ มากขึ้น้� รายงานการวิิจัยั
ยิ่ง่� เป็น็ เรื่อ�่ งที่อ่� ่อ่ นไหวมากเท่า่ ไหร่่ คิิดว่า่ เธอสังั เกตเห็น็ แนวโน้ม้ ของการเพิ่ม่� ขึ้น�้ ของ Dr. Ken Zucker นัักจิิตวิิทยา
เรายิ่ง่� ต้อ้ งอธิิบายมากขึ้น้� การหลีกี เลี่่ย� ง ของเด็็กที่่�มีีสำำ�นึึกทางเพศ ไม่่ตรงกัับ ที่ท�่ ำ�ำ งานใน Center for Addiction and
ที่�่จะไม่่พููดยิ่�่งมีีแต่่จะสร้้างปััญหาและ เพศสภาพของตนมากขึ้น�้ เรื่อ่� ยๆ เธอได้้ Mental Health โตรอนโต ประเทศ
ความไม่เ่ ข้า้ ใจมากกว่า่ โดยเฉพาะกับั เด็ก็ ให้ค้ ำ�ำ แนะนำ�ำ ไว้ว้ ่า่ เรื่อ� งแบบนี้้ผ� ู้�้ ปกครอง แคนาดาพบว่า่ จากการศึึกษาเด็ก็ หญิงิ
เมื่่�อถึึงวััยที่่�เหมาะสมการอธิิบายให้้ฟััง สามารถสัังเกตเห็็นได้้ก่่อนในวััยที่่�ลููก ที่่�มีีแนวโน้้มที่�่จะเป็็น GDI 25 คน
ถึึงเรื่�่องสำำ�นึึกทางเพศกัับเพศสภาพ ยัังเล็็กๆ เช่่น การเลืือกของเล่่นและ ตั้้ง� แต่ย่ ังั เด็ก็ พบว่า่ เมื่อ่� พวกเธอโตขึ้น้� มีี
เพื่�่อความเข้้าใจทั้้�งกัับตััวเองและกัับ ความสนใจในการชีวี ิิต ว่า่ เด็ก็ ๆ มีบี ุคุ ลิิก 12% ในกลุ่่�มที่�่มีีสำำ�นึึกทางเพศไม่่ตรง
สัังคมรอบข้้าง เพื่่�อที่่�ว่่าเขาจะได้้ไม่่ไป ที่ใ�่ กล้เ้ คียี งกับั ความคาดหวังั ของสังั คม กับั เพศสภาพ ประเด็็นของการศึึกษานี้้�
ทำำ�ร้้ายความรู้้�สึึกของใครโดยไม่่ตั้้�งใจ ในเรื่่�องเพศมากเพียี งไหน หากลููกสาว ไม่่ได้้อยู่�ที่�่การแบ่่งแยก แต่่เป็็นการ
แต่ก่ ็เ็ ชื่อ่� ว่า่ มีผี ู้�้ ปกครองไม่ถ่ ึึงร้อ้ ยละสิิบ ของคุุณสนใจจะเล่่นรถแข่่งมากกว่่า ศึึกษาเพื่�่อให้้เห็็นภาพว่่า GDI เป็็น
ที่�่จะกล้้าพููดเรื่่�องนี้้�กัับลููกๆ ด้้วยหลาย ตุ๊๊�กตา ให้้ตั้้�งข้้อสัังเกตต่่อไปแล้้วนำำ�ไป ส่่วนหนึ่่�งของเราและเราควรเข้้าใจ
ปัจั จัยั ไม่รู่้จ� ะเริ่ม� อย่า่ งไรดีี กลัวั รับั ความ ประกอบกัับอย่่างอื่�่นๆ จุุดเล็็กๆ นี้้� พฤติิกรรมของเด็็กกลุ่่�มนี้้�ตั้้�งแต่่ยัังเล็็ก
จริิงไม่่ได้้ หรืือรู้้�สึึกว่่าตััวเองก็็ไม่่ได้้ อาจไม่ใ่ ช่ข่ ้อ้ ตัดั สิินทั้้ง� หมด แต่จ่ ะทำ�ำ ให้้ เพื่อ�่ หาทางตั้้�งรัับกัับสิ่ง�่ ที่�เ่ ด็ก็ ๆ ต้้องเจอ
รู้�้เรื่่อ� งเหล่่านี้้�ได้้ดีีไปกว่า่ ลููก ฯลฯ เราเห็็นแนวโน้้มความสนใจของเขา เพราะเขาอาจต้้องเผชิิญกัับความคาด
พ่่อแม่่อาจลองถามคำำ�ถามชี้�นำำ�ง่่ายๆ หวังั ของสังั คม ซึ่ง� ไม่ต่ รงกับั สิ่ง�่ ที่เ�่ ขาเป็น็
ในสัังคมตะวัันตกซึ่่�งมีีความตื่�่นตััวกััน เกี่ย� วกับั ความรู้�สึึกในตัวั เขา เช่น่ ว่า่ รู้�สึึก นักั จิิตวิิทยาทั้้ง� คู่�บอกเป็น็ เสียี งเดียี วกันั
อย่่างมากต่่อเรื่�่องนี้้� หลายๆ โรงเรีียน ว่า่ ตัวั เองเป็น็ ผู้ห�้ ญิงิ หรืือผู้ช�้ ายมากกว่า่ ว่่าทั้้�งหมดเป็็นข้้อมููลที่่�ดีีในการศึึกษา
หลายแห่่งในอัังกฤษเริ่�มตั้้�งคำำ�ถาม กััน หรืือทำำ�ไมชอบของเล่่นชิ้�นนี้้�มาก ต่่อไปถึึงความคิิดของเด็็ก สิ่่�งที่�่พ่่อแม่่
เกี่ย� วกับั การเรียี นการสอนในโรงเรียี นว่า่ กว่่าชิ้น� นี้้�เพราะอะไร น่า่ จะทำ�ำ ได้ด้ ีที ี่ส่� ุดุ ก็ค็ ืือการอยู่�ใกล้ช้ ิิดลููก
กำำ�ลัังส่่งเสริิมให้้ เด็็กมีีชุุดของค่่านิิยม สัังเกตเขาจะทำำ�ให้้คุุณเห็็นพััฒนาการ
เรื่่�องการแบ่่งแยกทางเพศหรืือไม่่ เช่่น ในสหรััฐอเมริิกาตั้้�งแต่่ต้้นสหััสวรรษ ของเขาอย่่างแท้้จริิงว่่า ลููกของคุุณมีี
สีีชมพููสำำ�หรัับผู้้�หญิิง เด็็กชายต้้อง ใหม่ม่ ีกี ารศึึกษาเรื่อ�่ ง Gender Identity แนวโน้้มเป็็นอย่่างไร และเราจะสร้้าง
เข้ม้ แข็ง็ สิ่ง่� เหล่า่ นี้้ถ� ููกยกมาเป็น็ ประเด็น็ Disorder (GDI) หรืือความผิิดปกติิทาง ความเข้้าใจและให้้ภููมิิคุ้้�มกัันเขาอย่่าง
และมองว่่านี่่�อาจเป็็นสาเหตุุหนึ่่�งที่่�ทำำ� เพศสภาพในเด็ก็ มากขึ้น�้ พบว่า่ แนวโน้ม้ ไรในการอยู่่�ร่่วมกัับคนอื่น่� ในสังั คม
ให้้เกิิดการใช้้ความรุุนแรงในผู้้�หญิิง ที่่�เด็็กจะเริ่่�มตั้้�งคำำ�ถามและมีีความ
นักั จิิตวิิทยาเด็็ก Dr. Diane Ehrensaft สับั สนกับั เพศสภาพของตนเองมีมี ากขึ้น้�

38 SO MUCH TO SMILE ABOUTsmile THINK

พระมหาวฒุ ิชัย
(ท่าน ว.วชิรเมธี)

หลายคนคงเคยได้้ยินิ คำำ�กล่่าว 
“จิติ เป็น็ นาย กายเป็น็ บ่า่ ว” กันั มาบ้า้ งแล้ว้
คำำ�กล่า่ วนี้้� สะท้อ้ นให้้เห็็นถึึงความสำ�ำ คััญของจิติ
หรืืออีีกนััยหนึ่่ง� ของความคิดิ ได้้เป็น็ อย่า่ งดีีว่่า
จิิตกำำ�หนดวัตั ถุุ
หรืือกายเป็น็ ไปตามอำำ�นาจของจิติ

WORDS พระมหาวฒุ ิชยั (ทา่ น ว.วชิรเมธี)

ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

ถูกชมคือธรรมดา
ถูกด่าก็ไม่เลว

40 SO MUCH TO SMILE ABOUT

174

ผู้้�รู้�ท่่านหนึ่่�งเคยกล่่าวถึึงความสำำ�คัั พระนัักปราชญ์์ท่่านหนึ่่�งได้้ประมวลวิิธีีคิิดในพุุ คำำ�ด่่ามีีค่่ามากอย่่างไร?
ญของจิิต หรืือความคิิดไว้ว้ ่่า ทธศาสนาไว้ว้ ่่ามีีมากกว่า่ ๑๐ วิิธีี (๑) คำ�ำ ด่า่ คืือ กระจกเงาสะท้อ้ นความบกพร่อ่ ง
“เธอจงระวังั ความคิดิ วิิธีีคิิดอย่่างหนึ่่�ง ซึ่�งเราควรนำำ�มาปรับั ใช้้ในชีีวิิต ของงานที่่�เราทำำ�
เพราะความคิิดจะกลายเป็็น ก็ค็ ืือ วิิธีคี ิิดเชิิงบวก (๒) คำำ�ด่า่ มักั แฝงคำ�ำ แนะนำ�ำ มาด้้วยเสมอ
การกระทำำ� วิิธีีคิิดเชิิงบวก หมายถึึง การรู้้�จัักเปลี่่�ยน (๓) คำ�ำ ด่า่ บอกเราว่่า สิ่ง่� ที่่�เราทำำ�อยู่�นั้�น หากมีี
เธอจงระวัังการกระทำำ� มุุมมองที่�่เรามีีต่่อสิ่่�งต่่างๆ ซึ่่�งโดยมากมััก คนที่�่คิิดไม่่เหมืือนเราเขามองดููอยู่� เขาเห็็นอะไ
เพราะการกระทำำ� แสดงตัวั ให้เ้ ราได้ส้ ัมั ผัสั ในแง่ล่ บ แต่พ่ อเราพลิิก รในสิ่่�งที่่เ� รามองไม่เ่ ห็น็ บ้า้ ง
จะกลายเป็็นนิิสัยั มุุมมองใหม่่ เราจะได้้อะไรดีีๆ จากเรื่�่องลบๆ (๔) คำำ�ด่่า คืือ กระดาษทรายอย่่างดีีที่่�คอย
เธอจงระวัังนิิสััย เหล่่านั้้�น เช่่น ในชีีวิิตจริิงของผู้้�เขีียนซึ่�งทำำ�งาน ขััดสีีฉวีีวรรณให้้เรามีีความกลมกล่่อมลงตััว
เพราะนิสิ ัยั จะกลายเป็็นบุุคลิิก กัับคนหมู่�มาก มัักจะพบกัับคำำ�ชมและคำำ�ด่่า เหมืือนพระประธานที่�่ต้้องถููกกระดาษทราย
เธอจงระวังั บุุคลิกิ อยู่�เสมอๆเมื่�่อแรกเผชิิญกัับคำำ�ชม ผู้้�เขีียนก็็ฟูู ขััดสีีฉวีวี รรณจนผุุดผ่่อง
เพราะบุคุ ลิกิ จะกำ�ำ หนดชะตากรรม ครั้�นพบกัับคำำ�ด่่าก็็แฟบ แต่่เมื่�่อเรีียนรู้้�ที่่�จะปรัั (๕) คำ�ำ ด่า่ ทำำ�ให้้เราไม่่ประมาทผลีีผลาม ทำำ�อะ
ของเธอ” บเปลี่่�ยนมุุมมองต่่อคำำ�ชมและคำำ�ด่่า ก็็รู้้�สึึกว่่า ไรด้้วยความเชื่�่อมั่่น� มากเกิินไป
ชีีวิิตของเราจะเป็็นอย่่างไร ขึ้�้นอยู่� ได้ค้ ุณุ ค่่าจากคำ�ำ ด่า่ คำ�ำ ชมเป็็นอัันมาก (๖) คำ�ำ ด่่า ทำ�ำ ให้ร้ ู้�ว้ ่่า มีีคนรักั หรืือเกลีียดเรามา
กัับว่่าเรามีีความคิิดหรืือวิิธีีคิิดอย่่ คำำ�ชมนั้้�น สำำ�หรัับคนที่่�ไม่่คิิดอะไรมาก กน้อ้ ยแค่่ไหน
างไร ในทางพุุทธศาสนานั้้�น ท่่าน ดููเหมืือนว่่า ไม่่ลำำ�บากใจเลยที่�่จะน้้อมรัับ (๗) คำ�ำ ด่่า ทำำ�ให้ร้ ู้้�ว่า่ อย่่างน้อ้ ยก็็มีีคนสนใจใน
ให้ค้ วามสำ�ำ คัญั กับั วิิธีคี ิิดเป็น็ อันั มาก แต่่สำำ�หรัับผู้้�เขีียนแล้้ว คำำ�ชมนั่่�นแหละคืืออัันต สิ่่�งที่�่เราทำำ�หรืืออย่่างน้้อย สิ่�่งที่่�เราทำำ�มัันกำำ�ลััง
รายยิ่�่งกว่่าคำำ�ด่่า เพราะหากเรารู้้�ไม่่ทััน คำำ�ชม ส่่งผลอย่่างใดอย่า่ งหนึ่่�ง จึึงมีีคนอุทุ ิิศตนมาสน
จะทำำ�ให้้เราหลงตััวเองและมีีโอกาสลืืมตััวสููง ใจและด่่าอย่่างเป็น็ งานเป็น็ การ
ส่่วนคำำ�ด่่า ถ้้าพิิจารณาไม่่ดีีก็็ทำำ�ให้้เราเสีียศููน (๘) คำำ�ด่่า จะทำำ�ให้้เราได้้หัันกลัับมาดููภูู
ย์์ได้ง้ ่า่ ยๆ แต่ห่ ากพิิจารณาอย่า่ งลึึกซึ้ง�้ ด้ว้ ยวิิธีคี ิิด มิิธรรมของตนเองว่่าเข้้มแข็็งมากน้้อยแค่่
แบบมองโลกในแง่่ดีีบางทีีคำำ�ด่่ากลัับมีีค่่ามา ไหน เมื่�่อทุุกข์์กระทบแล้้วธรรมกระเทืือน
กกว่่าคำำ�ชม หรืือกิิเลสกระเทืือน ถ้้า ธรรมกระเทืือนแสดง
ว่่าเราฝึึกตนเองมาดีี แต่่ถ้้ากิิเลสกระเทืือนแส
ดงว่่าต้้องกลัับไปฝึึกจิิตตััวเองใหม่่ให้้เข้้มแข็็
งกว่่านี้้�
(๙) คำำ�ด่่า ทำำ�ให้้เราได้้รู้้�ว่่า ในโลกนี้้�ไม่่มีีใคร
หนีีโลกธรรม ๘ ได้้ (ได้้ลาภ เสื่่�อมลาภ, ได้้ยศ
เสื่อ่� มยศ, สรรเสริิญ นิินทา, สุุข ทุุกข์์)
(๑๐) คำำ�ด่่า คืือ บทเรีียนเรื่�องการปล่่อยวาง
ตััวกููหรืืออััตตาที่่�ดีีที่�่สุุด เพราะหากเรายััง
ปล่อ่ ยวางตัวั กููไม่ไ่ ด้้เราก็จ็ ะต้อ้ งหาวิิธีดี ่า่ คืืนอยู่�
ไม่ส่ ิ้้น� สุุด

จากหนงั สือชดุ “มหศั จรรย์แหง่ ชีวติ ”

41

smile LIFE

ความล้าสมัยของ คุณหญิงจ�ำนงศรี
คนเฒ่าไฮเทค หาญเจนลกั ษณ์

ข้้าพเจ้า้ ชอบทั้้ง� ทำ�ำ กับั ข้้าวเลี้้�ยงแขก เลี้้ย� งเพื่�่อน และให้้คนในบ้า้ นกิิน
ทำำ�ไปๆ เริ่่�มรู้้�สึึกว่่าตัวั เองเป็น็ คนกลุ่่�มน้อ้ ย ที่�่ล้้าสมัยั

ในยุคุ ที่�เ่ มืืองไทยเราดังั กระฉ่่อนโลกในเรื่�่องรสชาติอิ าหาร เมืืองใหญ่ๆ่
ไม่่ว่า่ จะเป็น็ กรุุงเทพฯ เชีียงใหม่่ หรืือภููเก็ต็ ยิ่่�งกลาดเกลื่่อ� นไปด้ว้ ยร้า้ นอาหาร
ภััตตาคาร ไม่่ว่่าจะในระดัับบาทวิิถีี หรืือตึึกระฟ้า้ รวมทั้้ง� โรงแรมหรููและไม่ห่ รูู

WORDS คณุ หญงิ จำ� นงศรี หาญเจนลักษณ์ (ป้าศร)ี

ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

ไม่่เพีียงแต่่ทำำ�กัับข้้าว ข้้าพเจ้้ายััง ก่อ่ นที่ผ�่ ู้�้ อ่า่ นจะเข้า้ ใจผิิดไปว่า่ โอ๊ย๊ ยายนี่่� จะล้า้ สมัยั ) ก็็ต้อ้ งตะโกนเรียี กหาข้า้ พเจ้า้
ชอบจ่่ายตลาดเอง ซููเปอร์์มาร์์เก็็ตก็็ดีี มัันคนโบราณที่่�ยึึดแน่่นติิดแนวอนุุรัักษ์์ ให้้ช่่วยแก้้ปััญหาคอมพิิวเตอร์์ของเขา
แ ต่ ่ ไ ม่ ่ ถึึ ง ใ จ เ ท่ ่ า กัั บ จ่ ่ า ย ต ล า ดสด หรืือยายนี่่�มีีเวลาเหลืือเฟืือ ก็็ขอออกตััว อยู่�เสมอ สำำ�หรัับเรื่่�องเวลาว่่างนั้้�นก็็มีี
ยิ่�่งตามชนบทที่�่มีีชาวบ้้าน เอาผัักสด เสียี ตรงนี้้ว� ่า่ ข้า้ พเจ้้าเป็็นผู้้�เฒ่า่ ที่่�ทันั สมััย น้้อยมาก จนอยากเสกให้้แต่่ละวัันยาว
มาวางขายมากหลายชนิิดยิ่่�งดีี จ่่าย ในเรื่่�องอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ใช้้คอมพิิวเตอร์์ ขึ้น้� สักั สามชั่ว� โมง
ตลาดแบบหิ้้�วถุุงพลาสติิกไม่่รู้้�สึึกร่่าเริิง อิินเทอร์์เน็็ต โซเชีียลมีีเดีีย มีีเฟซบุ๊๊�กทั้้�ง แล้้วทำำ�ไมถึึงได้้ชอบทำำ�กัับข้้าวนััก คง
เท่่าหิ้้�วตะกร้้า ถ้้ามีีคนเดิินด้้วยช่่วย เฟรนด์์เพจ แฟนเพจ นอกจากนั้้น� ก็ย็ ังั เป็็นเพราะทำำ�ให้้ผ่่อนคลาย และชื่่�นใจ
หิ้้�วตะกร้้าที่�่สองให้้ได้้ปรึึกษาหารืือก็็มีี ชอบศึึกษาทดลองแอพฯ (application) ที่่�ได้้เห็็นคนกิินอาหารที่�่เราทำำ�ให้้ด้้วย
ความสุุข แต่่ให้้ตุุหรััดตุุเหร่่ไปคนเดีียว ใหม่ๆ่ จนกลายเป็็นคู่่�หููกัับลููกชายใน ความเต็็มใจและตั้้�งใจ การปรุุงอาหาร
ก็็สุขุ อีีกอย่า่ ง เรื่่�องดิิจิิทััลเทคโนโลยีีส่่วนสามีี (ที่่�ออก

42 SO MUCH TO SMILE ABOUT

174

ให้้อร่่อยเป็็นศิิลปะที่�่ช่่วยให้้ใจนิ่่�ง มีีสมาธิิ ในตััวของมัันเอง ของที่�่ระลึึกเล่่มนี้้�ก็็เป็็น
จดจ่่อในการที่�่จะให้้อร่่อยสุุขกัับคนกิิน การปรุุงร่่วมกัันด้้วย ความรัักมีีแม่่เจ้้าสาว
การชิิมเพื่่�อปรุุงก็็สนุุกหลาย กว่่าอาหาร เป็น็ คนเขีียนสููตรเจ้้าสาวเป็น็ คนทดลองชิิม
จะขึ้้�นโต๊๊ะก็็ไม่่ต้้องกิินแล้้ว อิ่่�มใจตรงที่�่นั่่�งดูู และปรัับปรุุง เจ้้าบ่่าววิิศวกร (ที่่�ได้้กลาย
คนอื่�น่ กิิน เป็น็ สุขุ อย่า่ งยิ่่ง� ค่่ะ เป็็นคนธนาคารไปแล้้ว) เป็็นคนวาด
ภาพประกอบ ส่่วนพี่่�สาวคนกลางกัับเพื่�่อ
คนรอบตััวมัักจะบอกว่่า ข้้าพเจ้้าชอบการ นเจ้้าสาวเป็็นคนออกแบบ จััดทำำ�รููปเล่่ม
ท้้าทายก็็คงจะจริิงอยู่่�บ้้าง เพราะบางครั้�ง ให้้เป็็นเหมืือนปฏิิทิินตั้้�งโต๊๊ะขนาดจิ๋๋�วที่�่ตั้้�ง
บางหน ก็็รู้้�สึึกขึ้�้นมาว่่า วััตถุุดิิบที่่�มีีอยู่�ใน ประดัับครััวได้้ มีีรููปคู่่�บ่่าวสาวสวมเอี๊ �ยม เขน็ ครก ตวั เบา
ตู้้�เย็็นและในครััวนั้้�นมัันมาเชิิดหน้้าท้้าทา กัันเปื้้�อน ถืือช้้อนกัับตะหลิิวยืืนเคีียงกััน ผแู้ ตง่
ยว่่า มาสิิ เรามีีอยู่�อย่่างนี้้�แหละหน้้าอย่่าง ยิ้้ม� กว้้างอย่า่ งสุขุ สันั ต์์
เธอจะทำำ�อะไรขึ้้�นมาได้้ เลืือดนัักสู้้�ก็็จะ คณุ หญิงจำ� นงศรี หาญเจนลักษณ์
ฉีีดซู่่�ซ่่าจัับมีีดจัับเขีียงหยิิบกระทะมา ชื่่�ออาหารก็็ตั้้�งให้้เหมาะกัับอาหารแต่่ละ
พลิิกแพลงให้้เกิิดอาหารจานใหม่่ออกมา อย่่างกัับบรรยากาศของความรััก เช่่น ‘เข็นครกตัวเบา’ เป็นหนังสือที่น�ำ
ให้้ใด้้ซิิน่่า และต้อ้ งอร่อ่ ยด้ว้ ยนะ กิิจกรรมนี้้� ‘น้ำ�ำ�หอมหวาน’ ‘โจ๊ก๊ อุ่่�นใจ’ ‘นางฟ้า้ ผมทอง’ เนอ้ื หา ของหนงั สอื Best Seller 2 เลม่
เป็น็ ประโยชน์์มากกัับการฝึึกทั้้�งสมองคิิด ‘ตะวัันลอยแก้้ว’ ‘ขนมก่่อนนอน’มีีตำำ�รัับ คือ ‘เข็นครกลงเขา’ และ ‘วชิ าตวั เบา’
และความเฉีียบกล้า้ ในบริิบทการครััว หนึ่่�งให้้ชื่�่อว่่า ‘พรคุุณทวด’ เพราะเป็็น มาพิมพ์รวมในเล่มเดียว โดยได้แก้ไข
อาหารไทยโบราณแบบพื้้�นๆ ที่�่คุุณยาย ปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยเพ่ิมเติม
ทำำ�กัับข้้าวอย่่างมีีความสุุขจริิงต้้องอย่่า ของข้้าพเจ้้า (คุุณทวดของเจ้้าสาว) เคย ‘เน้ือหาใหม่’ ที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์เป็นเล่ม
เร่่งรีีบหรืือทำำ�แบบขอให้้ เสร็็จๆ ไปทีี ทำำ�ใส่่ขวดโหลไว้้คลุุกข้้าวสวยร้้อนๆ กิินกัับ มากอ่ น จำ� นวน 26 บท (‘เขน็ ครกลงเขา’
เป็น็ อันั ขาด แม่่ครััวที่�ท่ ำำ�แบบอร่่อยไม่่อร่อ่ ย ไข่่เจีียว ปััจจุุบัันนี้้น� ้อ้ ยคนที่่จ� ะรู้�้ จััก จำ� นวน 34 บท ‘วชิ าตวั เบา’ จำ� นวน 34 บท
ก็็ช่่าง ใส่่โน่่น เหยาะนี่่�เชิิงประชดประแช และเนื้อหาใหม่ 26 บท รวมเป็น 94 บท)
กแดกดัันชีีวิิต จะกลายเป็็นคนเครีียดและ ปรากฏว่่า‘อาหารแห่ง่ ความรััก’ได้ร้ ัับความ
ร่ำ��ๆ จะทำำ�ให้เ้ กลียี ดโลกเอาด้ว้ ยซ้ำ��ำ นิิยมมาก เวลาล่่วงเลยมาถึึง 6-7 ปีีแล้้ว นั บ เ ป ็ น เ ร่ื อ ง น ่ า ยิ น ดี ส� ำ ห รั บ นั ก อ ่ า น
ก็็ยัังมีีคนถามหาเห็็นจะจริิงที่่�ว่่าการปรุุง ทั้งที่ เป็นแฟนหนังสือเดิม-เคยอ่านท้ัง
การปรุุงอาหารให้้คนในบ้้านและเพื่่�อนฝูู อาหาร กัับความรัักเชื่�่อมโยงกัันอย่่าง สองเล่มมาแล้ว จะได้ซึมซับอรรถรสเดมิ
งญาติิมิิตรนั้้�น ถืือว่่าเป็็นศิิลปะที่่�งามด้้วย เหนีียวแน่น่ และได้ล้ิมลองอรรถรสใหม่ท่ียังไม่เคย
ความรััก อาหารที่่�ทำำ�มีีส่่วนผสมของทั้้�ง สัมผัส ส่วนผู้ท่ียังไม่เคยอ่านหนังสือ
แรงงาน รสมืือ และน้ำ�ำ� ใจ ต่่อคำำ�ถามที่�่ว่่าทำำ�อาหารอย่่างไรถึึงจะ ท้ั ง ส อ ง เ ล ่ ม ม า ก ่ อ น ก็ จ ะ ไ ด ้ เ ป ิ ด โ ล ก
อร่่อย จะขอยกคำำ�แนะนำำ� เบื้้�องต้้นตามที่่� แห่งการเขียนของคุณหญิงจ�ำนงศรี
เมื่่�อลููกสาวคนสุุดท้้องจะแต่่งงาน แม่่ลููกก็็ เขีียนเอาไว้้ใน ‘อาหารแห่่งความรักั ’ ว่า่ หาญเจนลักษณ์ กันอย่างเต็มอิ่ม จุใจ
เห็็นพ้้องต้้องกัันในเรื่�่องของที่่�ระลึึกแจกใน
งาน ว่่าน่่าจะทำำ�เป็็นตำำ�รำ��กัับข้้าวง่่ายๆ ที่�่ การปรุงุ อาหารให้้อร่่อยต้้องเตรีียม ภาพประกอบ - ศกั ดสิ์ ริ ิ มีสมสืบ
เหมาะกัับคนที่่�รัักกัันสองคนจะเข้้าครััวทำำ� มือื ที่่แ� ม่่น กวีซไี รต์ - ศลิ ปินศิลปาธร
ด้้วยกัันได้้ในวัันว่่าง หรืือจะเป็็นคนหนึ่่�งทำำ� ลิ้้�น ที่่ล� ะเอีียดทันั รส ขนาด - หนังสือไซสใ์ หญ่
อีีกคนหนึ่่�งล้้างจานก็็ไม่่ว่่ากััน ตราบที่�่ อารมณ์์ ที่่�เบิิกบาน 16 หน้ายกพเิ ศษ จ�ำนวน 360 หน้า
ทั้้�งสองฝ่่ายมีีความสุุขในบทบาทของตััว จินิ ตนาการ ที่แ�่ จ่ม่ ใส ราคา 285 บาท
ตำำ�ราเล่่มจิ๋ �วนี้้�มีีชื่่�อง่่ายๆ ว่่า ‘อาหารแห่่ง สมอง ที่ว่� ่อ่ งไว วางจ�ำหนา่ ย ตุลาคม พ.ศ. 2558
ความรััก’ ดวงใจ ที่อ่� ่อ่ นโยน แน่ว่ แน่่ และเป็น็ สุขุ กับั ชีวีิิต ค�ำนิยม โดย
• อ.ประมวล เพ็งจันทร์
หนังสอื : เขน็ ครกตัวเบา ผ้เู ขยี น ‘เดนิ สู่อสิ รภาพ’
• ดร.วริ ไท สนั ติประภพ
ผู้วา่ การธนาคารแหง่ ประเทศไทย

ติดตอ่ สอบถามรายละเอยี ด
คุณปุ้ย โทร. 08 9816 3116
อเี มล [email protected]

43

smile STORY

FMPUEINALCDE-

DO YOU
REMEMBER?

ฉันั รู้�้ จักั หลวงพี่่� พระอาจารย์ภ์ ููวดล ปิยิ สีีโล
ผ่า่ นจากคุณุ หญิงิ จำ�ำ นงศรีี หรืือป้า้ ศรีี
เกืือบสิบิ ปีมี าแล้ว้
ตอนนั้้น� ป้า้ ศรีีเขีียนมาบอกว่า่
หลวงพี่่�จะเดินิ ทางมาแฟรงก์เ์ ฟิริ ์ต์
กับั พระผู้ใ�้ หญ่อ่ ีีกหนึ่ง�่ รููป
หากว่า่ งก็อ็ ยากให้ไ้ ปดููแลท่า่ นทั้้ง� สอง
ก่อ่ นท่า่ นขึ้้น� รถไฟเดินิ ทางต่อ่ ไป

WORDS/PHOTO

SOPAPORN KURZ - โสภาพร ควร์์ซ

44 SO MUCH TO SMILE ABOUT

174

ฉัันไปตามคำำ�บอก จำำ�ได้้ว่่าไปเจอท่่านที่�่ ออกมาแล้้ว ต้้องบอกชื่�่อเลยและเปลี่่�ยน
สนามบิินพร้้อมกัับท่่านกงสุุลใหญ่่ชััยเลิิศ ไม่่ได้้อีีก (จะเปลี่่�ยนชื่�่อที่่�นี่่� ยุ่�งยากมาก
ที่�่ก็็กรุุณาไปดููแลเช่่นกััน ระหว่่างที่่�รอรถไฟ และต้้องมีีเหตุุผลที่่�สมควรมากๆ จะบอกว่่า
ได้้มีีโอกาสสนทนาธรรมจำำ�ได้้ว่่าถามเยอะ เปลี่่�ยนเพราะช่่วงนี้้�ชีีวิิตไม่่ค่่อยดีี แบบที่่�
มากกก จนไม่รู่้�ท่า่ นทั้้ง� สองจะรำ��คาญหรืือไม่่ เมืืองไทยไม่่ได้้แน่่ๆ) แถมเราคลอดแบบ
แต่่ตอนนั้้�น เพิ่�่งกลัับมาสนใจศาสนาพุุทธอ ธรรมชาติิไม่่รู้�ว้ ่า่ ลููกจะเกิิดวันั ไหนแน่่ ปวดหัวั
ย่่างจริิงจััง (ก่่อนหน้้านั้้�นนัับถืือศาสนาพุุทธ มาก บอกเลย... (และไม่่จำำ�เป็็นเลยจริิงๆ นะ
แบบที่บ�่ ้า้ นบอกมา แต่ไ่ ม่ไ่ ด้ศ้ รัทั ธาด้ว้ ยตนเอง) มิิเช่่นนั้้�น คนเยอรมััน ซึ่�งไม่่รู้้�เรื่�องนี้้� ชีีวิิตคง
จึึงมีีคำำ�ถามเยอะมาก และคงถามโง่่ๆ แย่ก่ ัันหมดทั้้ง� ประเทศแล้ว้ )
น่่าระอาใจคนฟังั ไปไม่น่ ้้อย
ครั้ง� ใดที่ม�่ ีโี อกาสขึ้น้� ไปเชียี งราย ฉันั จะหาทาง
จากที่่�ได้้คุุยกัันจึึงได้้ทราบว่่าหลวงพี่่�เป็็น ไปเยี่�ยมหลวงพี่่� สมััยโน้้นตอนยัังไม่่มีีลููก
รุ่�นพี่่�ที่่�จุุฬาฯ เป็็นเด็็กนิิเทศ ที่่�ไปเรีียนการล เคยพาคุุณพ่่อกัับคุุณน้้าไป ก็็รู้้�สึึกว่่าเป็็น
ะครที่่�อัักษรด้้วยยิ่่�งทำำ�ให้้คุุยสนุุก มีีเรื่่�องคุุย สิิริิมงคลในชีีวิิตยิ่่�งนัักที่่�ได้้พาพ่่อเข้้าวััด
สารพััดและโดยเฉพาะประทัับใจหนัังสืือ สนทนากัับหลวงพี่่�ไม่่นาน คุุณพ่่อยัังชม
แฮรี่� พอตเตอร์์ เหมืือนกััน หลวงพี่่�เปาะ ว่่าเป็็นพระที่�่มีีความรู้้�ความ
สามารถ ปีีที่่�แล้้ว ก็็ขึ้้�นไปกัับลููกสาวทั้้�งสอง
ฉัันติิดตามเฟซหลวงพี่่�มาตลอด หากมีี และญาติิๆ แต่่สามียี ังั ไม่เ่ คยได้้ไปเสีียทีี
คำำ�ถามก็็เขีียนไปถามบ้้าง แต่่โดยมาก
ไม่่กล้้ารบกวน เว้้นเสีียแต่่มีีเรื่่�องที่่�ไม่่รู้้� ทุุกครั้�งที่�่ได้้ไปที่่�วััดป่่าเย็็นบุุญ จะรู้้�สึึก
จะไปพึ่่�งใครแล้้ว ก็็คืือ เรื่�่องชื่�่อลููก ซึ่่�ง อบอุ่�นในใจและเย็็นสบายวััดร่่มรื่�่นมาก
ตััวฉัันเอง แม่่เปลี่่�ยนชื่่�อให้้ตอนเข้้า ป.๑ เต็็มไปด้้วยต้้นไม้้ พื้้�นกำำ�แพงเป็็นแต่่สีีอิิฐ
ด้้วยเพิ่่�งมารู้้�ว่่าชื่่�อเดิิมมีีตััวอัักษรกาลกิิณีี สีีดิิน เอิิร์์ธโทน ให้้ความรู้้�สึึกกลมกลืืนไปกัับ
ฉัันก็็เลยจำำ�ฝัังใจมาโดยตลอด ถึึงหลวงพี่่� ธรรมชาติิ ไม่่มีีสีีทองระยิิบระยัับกระจกแก้้ว
จะบอกว่่าอัันที่่�จริิง ชื่่�อที่่�พ่่อแม่่ตั้้�งให้้ก็็เป็็น แวววัับอัันใด
มงคลที่�่สุุดกัับลููกแล้้ว แต่่หลวงพี่่�เข้้าใจ
คนคิิดมาก ปสด อย่่างฉััน จึึงเมตตา หลวงพี่่�ชวนให้้พาครอบครััวไปค้้างที่่�วััด
ช่่วยคิิดชื่่�อลููกให้้ทั้้�งสองคน ซึ่�งชื่�่อนี้้� ต้้องคิิด หลายคราแล้้ว แต่่ก็็ยัังไม่่ได้้ฤกษ์์เสีียทีี
ไว้้ล่่วงหน้้า เพราะที่่�เยอรมนีี พอคลอดลููก จนกระทั่่�งปีีนี้้� เล่่าให้้สามีีฟัังอีีกครั้�ง เขาก็็

45

บอกว่่าไปสิิ ฉันั ดีใี จมาก ปกติิสามีีไม่่ค่่อยสนใจ เรื่่�อยๆ ทุุกปีี และก็็เพิ่่�งได้้รู้้�บััดเดี๋๋�ยวนั้้�นว่่า เราจึึงรีีบพยายามพาลููกเข้้านอน ซึ่่�งก็็ไม่่ยาก
เรื่่�องทำำ�นองนี้้� ฉัันเองก็็รู้้�น้้อย อธิิบายไม่่ได้้ วััดนี้้�ไม่่มีีไฟฟ้้า ยามกลางคืืนใช้้โคมไฟที่�่เป็็นเ ลำ�ำ บากนักั เพราะมันั มืืดไปหมด ไม่ม่ ีสี ิ่ง�่ ยั่ว� ยวนใจ
ส่่วนมากถ้้าเขาสงสััยอะไรก็็จะเขีียนไปถาม ซลล์์พลัังงานแสงอาทิิตย์์ และไฟฉาย หลวงพี่่� มีเี พียี งแต่่แสงไฟฉาย ซึ่ง� เด็ก็ ๆ สนุกุ มากที่่�ได้้ใช้้
หลวงพี่่น� ั่่�นแล ยัังยื่่�นสเปรย์์กัันยุุงให้้ด้้วย พร้้อมกัับบอกว่่า สำำ�หรัับพวกเขามัันคงเหมืือนการผจญภััย
เมื่�่อนััดแนะกัับหลวงพี่่�เรีียบร้้อย พอถึึงวัันจริิง ตอนมืืดแล้ว้ ยุงุ เยอะ ดีีๆ นี่่�เอง อากาศวัันนั้้�นร้้อนมากๆ แต่่เทวดา
พวกเราก็็ยกโขยงกัันไปสี่่�ชีีวิิต หลวงพี่่�เมตตา ฉัันหัันหน้้าไปมองสามีี โอ... จะไหวไหมหนอ คงเป็็นใจ ตอนกลางคืืนมีีฝนตกลงมา
ให้้ลููกศิิษย์์มารัับจากสนามบิินไปถึึงวััดเลย... คนเคยนอนแต่่โรงแรมห้้าดาว ต้้องมานอน ห่่าใหญ่่มาก มีีลมเย็็นๆ พััดมาในห้้องพััก
พอถึึงวััด หลวงพี่่�พาชมวััดโดยรอบ นอกจาก แบบนี้้� ทั้้�งร้้อน ทั้้ง� ยุุง แต่่สามีีไม่่บ่่นอะไรเลย ให้พ้ อเย็็นตัวั
จะได้้เห็็นห้้องสมุุดที่�่มีีหนัังสืือมหาศาล ต้้นไม้้ ตกเย็็นสามีีถามว่่า เราจะต้้องทำำ�อะไรบ้้าง เราปลุุกนาฬิิกาตื่�่น ตีีห้้าครึ่�ง แน่่นอนว่่าเด็็กๆ
นานาพัันธุ์์�ยัังกะอยู่่�สวนพฤกษ์์ชาติิ ได้้เห็็นไก่่ ฉัันก็็ตอบไม่่ได้้ เพราะไม่่รู้้�เช่่นกััน รู้้�แต่่ว่่า นอนนิ่่�งไม่่มีีไหวติิง ถ้้าเป็็นปกติิ ฉัันคงปล่่อย
ทั้้�งหลายที่่�หลวงพี่่�เลี้้�ยงไว้้ ซึ่่�งล้้วนไม่่ธรรมดา พาลููกและสามีีมาขอนอนค้้างเป็็นเด็็กวััด ลููกนอนต่่อแต่่มองหน้้ากัันกัับสามีีแล้้ว ป่่ะ...
เพราะหลายตััวเป็็นไข่่ที่่�มาจากต่่างประเทศ สัั กคืื น ห ล ว ง พี่่� ใ ห้ ้ ทำำ � อ ะ ไ รก็็ ทำำ �ทั้้� ง สิ้้� น อุุตส่่าห์์มาถึึงที่�่นี่่�แล้้ว เราแซะลููกออกมาจาก
แล้้วหลวงพี่่�นำำ�มาให้้แม่่ไก่่ที่่�นี่่�ช่่วยฟััก จน หลวงพี่่�บอกว่่า วัันรุ่�งขึ้้�น ให้้เด็็กๆ ติิดตาม เตียี ง ไปบิิณฑบาตกััน
ออกลููกออกหลานมากมาย ได้้เห็็นไข่่เปลืือก พร ะ อีี กส อ ง รููป อ อ ก ไ ปบิิ ณ ฑ บ า ต แ ล้ ้ ว กัั น อยากบอกว่่า เป็็นกิิจกรรมที่่�ดีีที่่�สุุดครั้�งหนึ่่�ง
สีฟี ้า้ ก็็คราวนี้้� พอถามว่า่ พระท่า่ นออกเดิินกี่โ� มง ก็ไ็ ด้ร้ ับั คำ�ำ ตอบ ที่่�ครอบครััวเราได้้ทำำ�ร่่วมกััน เส้้นทางเดิิน
เด็็กๆ สนุุกมากกัับการให้้อาหารปลา และ ว่า่ หกโมงเช้้า จากวััดไปยัังหมู่่�บ้้านที่�่อยู่�ใกล้้ที่�่สุุด ต้้องเดิิน
วิ่่�งเล่่นเก็็บผลหมากรากไม้้ อัันนาชอบพููด อุุตะ... ในใจเหมืือนโดนค้้อนทุุบ หกโมง เด็็กๆ ลงจากเขา อ้อ้ มเนิินอีีกสองสามแห่ง่ ผ่่านทุ่�งนา
กัับไก่่และขัันตอบไก่่ด้้วย (ฮา) หลวงพี่่�พาไปดูู ไม่่ตื่่�นหรอกค่่า ทำำ�ไงดีี แต่่หลวงพี่่�ก็็แนะว่่า ผ่่านสระบัวั สวยงาม สงบ ร่่มเย็็นเป็็นที่�ส่ ุดุ หาก
สถานที่�่พััก ซึ่�งเป็็นอาคารสองชั้�น ที่�่สร้้างเพิ่่�ม ให้้ไปแหละดีี เด็็กๆ ได้้เดิินเล่่น มีีกิิจกรรม ไม่ม่ ีีควัันป่่าแล้ว้ ละก็็เชื่อ�่ ว่า่ ต้้องสดชื่่�นมากแน่่ๆ
ขึ้้�นมาเพื่�่อรองรัับผู้้�มาปฏิิบััติิธรรม ซึ่่�งมากขึ้้�น ให้เ้ ด็็กทำำ�

46 SO MUCH TO SMILE ABOUT

174

กว่่าจะถึึงหมู่่�บ้้าน ก็็เดิินเกืือบชั่�วโมง แน่่นอนว่่า อัันนามีีอิิดออดเป็็นระยะ
และต้้องให้้ขี่�หลัังสลัับกัับเดิินแต่่ก็็ดีีกว่่าที่่�คิิดไว้้มาก ส่่วนตััวเอมม่่านั้้�น
ถือื ว่า่ เดิินได้้เยอะมากมากกว่า่ ที่ฉ�่ ันั คิิดไว้้มากทำำ�ให้้เห็น็ ความคิิดของตััวเองว่า่
ช่่างกัังวล คิิดมาก คิิดไปไกลเหลืือเกิิน พอถึึงเวลาจริิง เด็็กๆ ไม่่ได้้เป็็นอย่่าง
ที่�่คิิดกัังวลล่่วงหน้า้ ไปเองเลย
พอเข้้าหมู่่�บ้้านมีีชาวบ้้านออกมาใส่่บาตรประปราย แต่่พอถึึงตลาด
มีีชาวบ้้านจำำ�นวนไม่่น้้อยมาคอยใส่่บาตรพระ เราเดิินผ่่านหมู่่�บ้้านที่่�สอง ได้้
พบกัับคุุณยายที่�่สููงอายุุมากท่่านหนึ่่�ง คุุณยายเดิินไม่่ได้้แล้้ว ต้้องนั่่�งใส่่บาตร
แต่ก่ ็็เป็็นภาพที่น�่ ่า่ จดจำ�ำ เสียี นี่่�กระไร ว่า่ ร่่างกายไม่่ได้เ้ ป็็นอุปุ สรรคต่อ่ “ศรัทั ธา”
เลยแม้แ้ ต่น่ ้อ้ ย
ไฮไลท์์สำำ�หรัับเด็็กๆ คงเป็็นตอนขากลัับที่�่ได้้ขึ้้�นรถกระบะด้้านหลัังกลัับวััด
ซึ่่�งสิ่่�งนี้้�คงไม่่เกิิดขึ้�้นในเยอรมนีีแน่่ เพราะไม่่มีีคาร์์ซีีท ไม่่มีีเข็็ดขััดให้้คาด
ตอนแรกฉัันก็็กลััวว่่าตาพ่่อจะไม่่ยอม แต่่เข้้าเมืืองตาหลิ่�่วก็็ต้้องหลิ่่�วตา
ตาม และหากจะต้้องเดิินกลัับวััดอีีกชั่่�วโมงกว่่า ตาพ่่อก็็คงรู้้�ดีีว่่าสัังขารตน
ไม่่นำำ�พาแน่่ เด็็กๆ จึึงได้้นั่่�งสััมผััสกัับลมเย็็นๆ แรงๆ ที่�่ด้้านหลัังรถกระบะ
ถููกใจเป็น็ ที่่�สุุดสนุุกซะไม่่มีี
กลัับมาถึึงวััด ล้้างหน้้าล้้างมืือ เสร็็จแล้้ว ก็็ได้้เห็็นภาพลููกศิิษย์์วััดทั้้�งหลาย
(หนึ่่�งในนั้้�นคืือ โยมแม่่ของหลวงพี่่�) กุุลีีกุุจอจััดอาหารถวายท่่าน เด็็กๆ
ได้้เห็็นว่่าพระท่่านตัักข้้าวและอาหารใส่่บาตรตนเองไปรัับประทาน
อย่่างไร พร้้อมกัับรัับพรด้้วย แล้้วพวกเราก็็ได้้ทานข้้าวก้้นบาตรของวััด
ก่่อนเก็็บข้้าวของออกจากวััด ซึ่�งหลวงพี่่�ก็็มีีเมตตาอย่่างที่�่สุุดพากลัับมาส่่งถึึง
โรงแรม
ปีีติิใจที่�่ครอบครััวน้้อยๆของเราได้้มีีโอกาสมาที่�่นี่่� ได้้พาลููกและสามีี
เข้้ามาเห็็นกิิจกรรม กิิจการในวััด ได้้พููดคุุยกัับพระสงฆ์์ ไม่่รู้้�ว่่าโตขึ้้�นไป
ลููกจะจำำ�ประสบการณ์์นี้้�ได้้ไหม แต่่อย่่างน้้อยเขาก็็ได้้มาเกี่�ยวพัันบ้้าง
ถึึงจะเป็็นระยะเวลาอัันสั้้�นน้้อยนิิด แต่่ก็็หวัังว่่าจะเป็็นเนื้้�อนาบุุญให้้ลููกได้้มีี
โอกาสต่่อยอดทางธรรมต่่อไปในอนาคต อย่า่ งน้้อย ลููกก็เ็ คยเห็็นพระ เคยไปวััด
เคยนอนวััด ไม่ใ่ ช่่เรื่อ่� งแปลกที่เ่� ห็็นเพียี งแต่่ในรููป ในหนัังสืือเรียี นอีกี ต่อ่ ไป
คงไม่่มีีอะไรจะกล่่าวไปได้้มากกว่่า ขอกราบขอบพระคุุณหลวงพี่่�พระอาจารย์์
ภููวดล ปิิยสีีโล ที่่เ� มตตาหย่ง่ และครอบครััวเสมอมาเจ้้าค่ะ่

47

smile SENIOR

48 SO MUCH TO SMILE ABOUT


Click to View FlipBook Version