The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by NORHAISARAH BINTI SUBOH -, 2019-01-22 03:06:54

HSP PIT4 (TAMADUN ISLAM)

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

Keywords: HSP

PENDIDIKAN ISLAM

(BAHAGIAN TAMADUN)

TINGKATAN EMPAT

‫א‬,‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by  ,
@@ æŠuýjàÏ@Άîi
@@ @@
@ØÌí‰@ ê‰bv@ îÛìäß@ NQ @ @@@oÏa…@@R†í‰ìß @ @@@@S~S~QP
@@ @@
@ @Zå톑aŠÛ[email protected]‫ﺧﻠﻔﺎﺀ‬
Òë†îç@òíaë‰NQ~Q [email protected]‰a @†Ï@ âý[email protected] åènäíŠàÏ
‫ @ @ﺧﻠﻔﺎء‬æbß‹
åÌjßìNQ~R @‫´ @ﺧﻠﻔﺎﺀ‬mŠÌÏ@ å×bmbrß@ NQ @ @Nå톑aŠÛa
ð…bjíŠÏNQ~S @ @Nåi†‘aŠÛa
@Rð@ [email protected] [email protected] I
@æbß‹…@ ÍînäÏ@ aìîníŠÏ@ NR @åäîÐàîÐ×@ ~ð@ å×bmbrß@ NR ‫ @ﺧﻠﻔﺎء‬åäîÐàîÐ×
@ @NÙíŠß@åènäíŠàÏ @ @Zta‰bnã[email protected]å톑aŠÛ[email protected]‫ﺧﻠﻔﺎﺀ‬
@ @å톑aŠÛa
@@åÛìÐßì×@ a…@ åÌ‚äîiŠÏ@ NS @ @bãbÔvîiNR~Q
@ @[email protected]ðõbäÌß ìàÜÇŠiNR~R 
òãbßaNR~S 
@@@@@ánî@ æõaˆîiŠÏNS~Q Ýí…bÇNR~T 
@a‰bnãc…@ @ åènäíŠàÏ ïãaŠiNR~U
@‫ @ﺧﻠﻔﺎﺀ‬oÐßaMoÐßb× ‫ﺗﻮاﺿﻊ‬.٢٫٦
@ïš@ ð‰…@ åí†î‘aŠÛa
@æa…@ ïßìãìØí[email protected] LÙînîÛìÏ ‫اﺧﻼص‬.٢٫٧
@ @@@NÞbîì
@åäîÐàîÐ×@ RðNS~R šmNR~X
@ @å톑aŠÛ[email protected]‫ﺧﻠﻔﺎﺀ‬
@ðõbäÌß@ Œíõì×NS~S @åäîÐàîÐ×@Rð@å×bmbrß@NS
@‫ @ﺧﻠﻔﺎﺀ‬åènäíŠàÏ @ð‰…@ å톑aŠÛ[email protected] ‫ﺧﻠﻔﺎﺀ‬

@ @Zpë…ì
æi†näÏNS~Q
ïßìãìØíaNS~R
ÞbîìNS~S

5 2

‫א‬,‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@ @@@Nå톑aŠÛa åÔí†í†äÏNS~T 
@´ub×@ [email protected] a†äîß@ bnÏNS~T æaìçbnÌÏ@ìàÜÇNS~U 

@ @æõb×bnìÏŠÏ åmbzî–×NS~V
@@@@@@@Òë†îç@òíaë‰NS~U åÔîubj×NS~W
@a…@ åÜí…bÈ×NS~X
åÌjßìNS~V @ @åàî×bz×
ð…bjíŠÏNS~W
æbß‹…@ÍînäÏ@aìîníŠÏNS~X @@
Nå톑aŠÛ[email protected]‫@ﺧﻠﻔﺎﺀ‬åènäíŠàÏ@ @Rð@ æõaˆîiŠÏ@ å×bmbrß@ NT
@~ŠØ[email protected]ì[email protected]٢‫@ﺧﻠﻴﻔﺔ‬åäîÐàîÔ×
@ @@@
NïÜÇ@æa…@‫[email protected]ﻋﺜﻤﺎﻥ‬ŠàÇ
@ÑînîìÏ@ Rå×@ åØËŠäß@ NU
@‫ @ﺧﻠﻔﺎﺀ‬åäîÐàîÐ×@ †Ï‰…

@ @Nå톑aŠÛa
@åØÌ×ýj¾@ òjîÔÇ@ åØËŠäß@ NV
Zå톑aŠÛ[email protected]‫@ﺧﻠﻔﺎﺀ‬åäîÐàîÐ×

@Ñîmbšîã@Rå×[email protected]~Q
@‫ @ﺧﻠﻔﺎﺀ‬åçìãìjàÏNV~R

@ @NìnämŠ[email protected]Íí@å톑aŠÛa

@ïmìØîÌß@ æa…@ ïçìnãìväß@ NW
@æa…@ ð…bjíŠÏ@ Rðî
Nå톑aŠÛ[email protected]‫@ﺧﻠﻔﺎﺀ‬åäîÐàîÐ×
@†Ï‰…@ ‰bjnÇ[email protected] ÝîjàÌß@ NX
@æa…@ åÔînãüŠÏ@ aìîníŠÏ
Nå톑aŠÛ[email protected]‫@ﺧﻠﻔﺎﺀ‬åçìãìjàÏ

5 3

‫א‬,‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi
@@

@ @[email protected]‰a

@ ð@ åØÜväß@ NQ

@‫ @ @ﺧﻠﻔﺎﺀ‬åäîÐàîÐ×
@ @@Nå톑aŠÛa
@ @@åÜàÇ@ë[email protected]ánî@å×aˆîj¾@NR

@a‰bnãc…@ åènäíŠàÏ
@‫ @ﺧﻠﻔﺎﺀ‬NoÐßaMoÐßb×

@ïš@ ð‰…@ å톑aŠÛa
@æa…@ åÔí†í†äÏ@ ~ïßìãìØía

@ @NÞbîì @@

@ @[email protected]‰a

@@
@åä××@ åØìßëŠß@ NQ

@åØäÛbu…@ Í[email protected] åènäíŠàÏ
@a…@å톑aŠÛ[email protected]‫@ﺧﻠﻔﺎﺀ‬éÛëa
@ @NΆî[email protected]ðb™biŠi

@æa…@ ´ãa×@ åØÜväß@ NR
@a…@å톑aŠÛ[email protected]‫@ﺧﻠﻔﺎﺀ‬åçìšËì×

@bèëaŠ[email protected] æa…@ @ âý[email protected] åØÔØäß
NÙíŠß@éØÌÛ@Õ[email protected]ìØîÌß

5 4





‫א‬,‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@@ @æi†näÏ@ áînî@ [email protected] [email protected] I
@@ @ @[email protected]Ïa…@@R†í‰ìß @ @å톑aŠÛ[email protected]‫ﺧﻠﻔﺎء‬
@@ @@ @@
@ØÌí‰@a‰b‚@å×bn튂äß@NQ @ @[email protected]‰a @@
@‫ @ﺧﻠﻔﺎﺀ‬åÔînãüŠÏ@ òÈî[email protected] Ínäm @@ @@
@ @Nå톑aŠÛa @Næi†näÏ@´mŠÌÏ@å×bmbrß@NQ @@
@‰ìn×ë@ å×bmbrß@ NR
@Ínä[email protected]ØÌí‰@bníŠ@îÛìäß@NR @×ìÏ@ æa…@ æi†näÏ @@

@‫ @ﺧﻠﻔﺎﺀ‬åÔînãüŠÏ@ òÈîi @‫ @ﺧﻠﻔﺎء‬æi†näÏ@ áînî @@
@@
@ðõìÛýß@ å톑aŠÛa Nå톑aŠÛa
@ @NåÛìÐßì×@íûîn×a @@åÔînäÛŠÏ@ Ra‰b@ å×bmbîß@ NS @@
@@
@‫ @ﺧﻠﻔﺎﺀ‬æbß‹@ †Ï@ ‫ﺧﻠﻴﻔﺔ‬ @@
@éîÜî¾@ a‰b@ Ínä[email protected] åãì×ü@ NS @ánî@ æa…@ å톑aŠÛa
@Ü×@ aìn×@ Ý×bi NåìmìÐ×@paìj¾ @@
@ @[email protected]ìjŠ[email protected]òÈî[email protected]åØbaŠi @@
@åÔînãüŠÏ@ a‰b@ åØËŠäß@ NT
@ @NæõbuaŠ×@ðaëbšÏ @@
@@
@åÛìÐßì×@ a…@ åÌ‚äîiŠÏ@ NT @@ @@
@æa…@ ô‰ì‘@ ánî@ ðõbäÌß @ @@[email protected]@@‰a @@
@@ @@
@ @NïaŠ×ì¹…

@Ínä[email protected] æõb×bnìÏŠÏ@ ´ub×NU @a‰b@åÔíõbj×@åØÜväß@NQ @@
@ @Nå톑aŠÛ[email protected]‫@ﺧﻠﻔﺎﺀ‬æi†näÏ @æa…@ ‫ @ﺧﻠﻴﻔﺔ‬åÔînãüŠÏ
@ánî@ a…@ ðaëbšÏ @@

@Öë†äÐ@ åÌí†ämŠÏ@ paìj¾@ NV Næi†näÏ @@
@[email protected] ìÏ@ [email protected] Ínã‰@ åíd×@ O @æõaìàîníd×@ åØÜväß@ NR @@
@‫ @ @ﺧﻠﻔﺎﺀ‬ðõbäÌß@ @ Þ‰ìîß @ @Næi†näÏ@ánî @ @@@

@@

5 5







‫א‬,‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi
@@
@ @Nå톑aŠÛa @ @@[email protected]@‰a @@
@@ @@
@åÛìÐßì×@ å×bßbäß@ NW @éîÛì[email protected] Íí@ ‰bjnÇ[email protected] åØía‰ìèÌß@ NQ @@
@åË…@ Ü×@ a…@ åÌ‚äîiŠÏ @òîlj@å׉ìàȾ@†Ï‰…@Ïa…… @@
@ @Nå톑aŠÛ[email protected]‫ @ﺧﻠﻔﺎﺀ‬âbã @òîlj@ bèë[email protected] a‰bšã@ æa… @@
@@
@ @ @æi†näÏ@ åÜàÇ@ Îì×ìrß @@
@ @ ‫ﺧﻠﻴﻔﺔ‬ @@
@ @ @åÌÜî[email protected] åÌnääÏ@ åØía‰ìèÌß@ NR @@
@ @ @åÓ†äî[email protected] Ò…bçŠ[email protected] òîlj @@
@ @ @åÜàÇ@ æa…@ æi†näÏ@ Ša… @@
@ @ @aëbj¾@ Íí@ ‫ @ﺧﻠﻴﻔﺔ‬æi†näÏ @@
@ @ NåçìãìjàÏ @@
@ @ @@@åë‰ëa a……@p‰aì’ߊi NS @@
@ @ @ @NÍînäÏ @@
@@ @@
@@ @@ @ @@
@@ @@ @@
@@ @@ @@
@@ @@ @@
@@ @@ @@
@@ @@ @@
@@ @@ @@
@@ @@ @@
@@ @@
@@ @@ 

5 6 



‫א‬,‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@@ [email protected]Ïa…@R†í‰ìß @æbß‹…@âý[email protected]@æîîÏ[email protected]@I
@@ @ @ @ @[email protected]å톑aŠÛa ‫ﺧﻠﻔﺎء‬
@@
@ @ZðõbäÌß@åÌ‚äîiŠÏ@NQ @ @@[email protected]‰a @@
@oÏa…@ Íí@ åaëb×NQ~Q @@ @@
@ @âý[email protected]ä[email protected]éîÛë[email protected]ïÓìÜÈm… @æa…@åÌjà׊Ï@å×bmbîß@@@NQ @@
@Íí@ åèiëaŠÏNQ~R @âý[email protected] âb™[email protected] æîrÏ @@
@‫ @ﺧﻠﻔﺎﺀ‬éîÛë[email protected] å×ì×ü… @‫ @ﺧﻠﻔﺎﺀ‬æbß‹… @@
@å톑aŠÛa
@åÓìÜÈäÏ@ †Ï‰…@ å×NQ~S @ @Nå톑aŠÛa @@
æa… @æîîÏ@ a‰b@ åØÜväß@ [email protected] @@
@ðõbäÌß@ a†äîß@ bnÏNQ~T
@æbß‹…@ ÍînäÏ@ aìîníŠÏ @‫ @ﺧﻠﻔﺎﺀ‬æbß‹…@ @ âýg @@
@‫ @ﺧﻠﻔﺎﺀ‬åènäíŠàÏ Nå톑aŠÛa @@
@ @Nå톑aŠÛa @Måaëb×@ pìjrß@ @ NS @@
@@
@@oÏa…@ Íí@ åaëb× @@
@aä[email protected] éîÛë[email protected] ïÓìÜÈm… @@

@‫ @ﺧﻠﻔﺎﺀ‬æbß‹…@ âýg @@
@ @Nå톑aŠÛa

@Íí@ åèiëŠÏ@ å×bmbrß@ @ NT @ @@@@@
@‫ @ﺧﻠﻔﺎﺀ‬éîÛë[email protected] å×ì×ü…
@Ò…bçŠ[email protected] å톑aŠÛa

@ @NsäÓìÜÈ[email protected]éíüë
@åÌînäÐ×@ åØÜväß@ @ NU

Nâý[email protected]âb™[email protected]@åØnibmŠ¾
@åÜàÇ@ ïçìnãìväß@ @ @ NV
@a…@ å톑aŠÛ[email protected] ‫ﺧﻠﻔﺎﺀ‬

@ @[email protected]ñìÇ…@æîîÏ

5 7






‫א‬,‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@@
@ @[email protected]‰a

@å×@ åØÜväß @ @@

@éîÛë[email protected]å×ì×ü…@Íí@RåèiëaŠÏ
@Ò…bçŠ[email protected] å톑aŠÛ[email protected] ‫ﺧﻠﻔﺎﺀ‬
Nsèíüë

@æa…@ bèë[email protected] å×bmbîß
@‫@ﺧﻠﻔﺎﺀ‬ laìvËìšÌm

@éíüë@ Ò…bçŠ[email protected] å톑aŠÛa
NsÓìÜÈm

@ @@[email protected]‰a
@@

@åÌÜîàš×@ åØìßëŠß @ @
@æa…@å톑aŠÛ[email protected]‫@ﺧﻠﻔﺎﺀ‬æi†näÏ
@æbß‹…@âý[email protected]æîrÏ@åaìÛŠÏ

@ @NÙíŠß
@êìÇ…Š[email protected]‰b@åØÜväß

NéàîçŠ[email protected]åË…

@@
5 8





‫א‬,‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@ @ @ @ @S~S~QQ
@ @ @ @ZoÏa…@R†í‰ìß @æbß‹@ †Ï@ âý[email protected] åÌjà׊Ï

@ @ @ @ @ @òîßa
@ @ @ @[email protected]‰a @ @
@R³ÛaŠÏ@ åØía‰bärß@ NQ @@
@ @Næcän× @aëbj¾@ @ Íí@ aìîníŠÏ@ åØËŠäß@ NQ @ @æõaän×@[email protected]@I
@ @ @[email protected] æõbuaŠ×@ åçìiìäÏ@ †Ð×
@ oîãë[email protected] ðõbmŠrß@ NR @@
Néîßa @@
@ @NéÛìØ @æõaän×@ åÌjà׊Ï@ å×bmbrß@ NR @@
@ @ @ @@Zéîß[email protected]æbß‹ @@
@ïšîma@ å×ì×ýß@ NS
@ @Néîß[email protected]æbß‹@aä[email protected]åÓŠ™ @ @³ÛaŠÏ@oîãë[email protected]@@@@@

@ @@åËaì×@@oîãëaNR~R
@ @ @ @æõaän×@oîãëaNR~S
@ @@[email protected]áîÜîÏ@åÌí[email protected] @ @a…ì׊[email protected]åÓìbÏNR~T
@ @Bå[email protected]åuŠ@[email protected]@@
@ @p‰a…@aämNR~U
@ @@@@ @ @pëõü@aämNR~V
@a…@ RoØÌÏ@ åØía‰bärß@ NU
@@
@bîîÜß…@æcän×@ïbîãb™‰ëa @@ïß…@ ÎaìuŠ[email protected] ÒìØÌ@ NS
@ @@Z @âb™[email protected] ~ðŠí…@ åØäçbmŠÐ¾
@ @p‰a…@æa…@a‰a…ëaNU~Q
@ @pëõüNU~R @ @Na‰bšã@æa…
@@
@ @ @ @[email protected]‰a
@oìÏ@MoìÐ×@ åmaëü@ NV @@
@ @îÛìÏ@æa…@@aä[email protected]åèîmü
@Òbîn@åãaŠÏ@åØÜväß@NQ
@ @ @ïbîãb™‰ë[email protected]a…@oîãëa

5 9







‫א‬,‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi
@ @Néîß[email protected]æbß‹@æõaän×
@åmaìÔ×@ åØÜväß@ NR @ @åÔí†í†äÏ@[email protected]@[email protected]
@ @Néîß[email protected]æbß‹@pëõü@a…b߉a @@
@ @êì×ì[email protected][email protected]ðõb™ŠèÌß@NS
@ @NáÜî@ 
@@ 
@ @[email protected]‰a 

@@
@åÌînäÐ×@ åØÜväß@ NQ

@³ÛaŠÏ@æa…@åËaì×@oîãëa
@êaìj@ a…
@ @Næõaän×@ïbîãb™‰ëa

@ïbîãb™‰ë[email protected] åØÌí†äj¾@ NR
@æa…@ éîß[email protected] æbß‹@ æõaän×

@ @Nå톑aŠÛ[email protected]‫ﺧﻠﻔﺎﺀ‬
@æa…@êìmbÏ@ë[email protected]´ÜÐîí…Š[email protected]

@æa…@ RΆãë[email protected] †Ð×@ òÇb
@éšÌŠ[email protected] Ö†î[email protected] Íí@ æ‰ìmaŠÏ
@ @NÊŠ‘@åË…

@@

@@ @ @oÏa…@†í‰ìß
@@ @@
@Bé¤bÐÛ[email protected] åØèí†èÌßNQ
@ @NæaìàÜÇ@Rêì×ì[email protected]Öìnãëa @ @Q‰a
@@

6 0

‫א‬,‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@ìàÜÇ@Rêì×ì[email protected]åØía‰bärß@NR @åÌjà׊Ï@ å×bmbrß@ NQ 
@ @Néîß[email protected]æbß‹ @ @Néîß[email protected]æbß‹@åÔí†í†äÏ 

@ì‰ì×@ å×a…bÌß@ NS @Άî[email protected] MΆî[email protected] å×bmbrß@ NR
@ @Nå׊[email protected]Šuý[email protected]ÙîäØîm @ð‰…@ éîß[email protected] æbß‹@ @ ìàÜÇ
@æaìÛü[email protected] å×…ìuìßNT @ @ZÙîÐa
@ @NéÛìØ…@BìàÜÇ .åîÛìäÏ .٢,١
@oäîß@ ´Ðàî×@ å×a…bÌß@ NU @NR~R

@ @N„bj¾ @ @NåèºäÏ
@òí[email protected] å躊[email protected] îÛìäß@ NV @@

@òÛ…b[email protected] ñ‰ì@ –@ æaõŠÔÛa @å×ìub¾@ Öìnãë[email protected] bèëaŠ[email protected] NS
@åèîjÜ×@ Ínä[email protected] [email protected] òíc @ìàÜÇ@ åË…@ ðŠí…
@ @Zt…ì–Ôß@@ìàÜÇŠ[email protected]Ήëa @ @NæaìçbnÌÏ

@ @@@@@@RΉë[email protected]ØÌÌß@[email protected]@ @@
@ @@ð‰a…@æb¹aŠ[email protected]Íí@@@ @ @R‰a

@ @@æa…@ìßb×@åÌÛb×@@@ @@
@ @@ìàÜÇŠ[email protected]Íí@RΉë[email protected]@@@ @ïìnînäí[email protected] åãaŠÏ@ åØÜväßNQ
@ @@@@@@@NBòu‰…@Òa[email protected]†Ð×@@@
@@ @ @Néîß[email protected]æbß‹…@åÔí†í†äÏ

lbnŞ× NQ~Q
@ @@‫@ﺧﻠﻴﻔﻪ‬Ræbní[email protected]~R
@éÛìØ@ æa…@ †îvß@ NQ~S
@ @æõbØnìÏŠÏ@bmŠ
@@
@@@@åmbîš×@ åØÜväß@ NR

@ @Néîß[email protected]æbß‹…@Båíë†nÛaB

6 1

‫א‬,‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@@a…@ òßbÔnaŠ[email protected] bînä@ NS @@
@ @NìàÜÇ@pìnãìäß @ @ïßìãìØí[email protected]@[email protected]

@@ @@
@ @S‰a
@@ 
@åÌjà׊Ï@ å×@ åØía‰ìèÌß@ NQ 
@†Ð×@ éîß[email protected] æbß‹@ åÔí†í†äÏ 

@ @NéÏëŠí[email protected]æ놷
@@å×@ åØía‰ìèÌß@ NR

@åÌjà׊Ï@ †Ð×@Båíë†nÛaB
@ @Nî×@bß@åÔí†í†äÏ
@å×bîÛì¾@ æa…@ ðõb™ŠèÌß@ NS

@ @NõbàÜÇ
@@

@@ @@
@ @ @ @ZoÏa…@R†í‰ìß
@@ @@
@ßì@ a†äîß@ bnÏ@ paìj¾@ NQ @ @Q‰a
@ @Néîß[email protected]æbß‹@a‰bšã@åËaì× @@
@RÖìnä[email protected] åØía‰bärß@ NR @ïßìãìØí[email protected] R‰ìnØî@ å×bmbrß@ NQ
@a…@ òÜßbÈß@ ánî @ @Zéîß[email protected]æbß‹@âbmëa
@ @Nâýg @´ãbmŠÏ@ æa…@ åÌ™a…ŠÏNQ~Q
@³íõb׊[email protected] Œíõì×@ NS @ @åíë†äíaŠÏNQ~R

@ @Nâý[email protected]ïßìãìØía

6 2

‫א‬,‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi
@ðõbäÌß@ pbØÌÜî@ bØ[email protected] NT åËaì×@ ßì@ å×bmbrß NR
@ïßìãìØí[email protected] Rßì @ @éîß[email protected]æbß‹…@a‰bšã 

@ @Nâýg @ánî@ RÖìnä[email protected] å×bmbrß@ NS 
@ @[email protected]‫@ﻓﻮﺭﻭﻡ‬å×a…bÌß@NU @ @Nâý[email protected]a…@òÜßbÈß
@@@@@@ê‰d×@ Rbèë[email protected] [email protected]@@@ @a…@ éãbß[email protected] æa…@ ‰ìuì[email protected] NT
@ @ ‫@ﺗﺎرف‬åØnØÌîäß @ @N™ì[email protected]å×bäÔÜß
@ @Ba‰bšã@ïßìãìØí[email protected]@@@ @@

@Mïìnînäíh×@ åmëü@ NV @ @R‰a
@ @ïìnînäíg @@

@ @Nâý[email protected]åËaì×@@@@@ @‰ìnØî@ íìîn×[email protected] åØÜväß@ NQ
@ @ @ @Néîß[email protected]æbß‹@âbmë[email protected]ïßìãìØía
@RéÛb‰@ ÞìÐßìÌß@ NW @åËìiìç@@ æa…@ åÌ™a…ŠÏ@NQ~Q
@åËaì×@ ánî@ ³íõb׊i
@ @Na‰bšã@@@‰aìÛ
@ @Nâýg @åËìiìçŠÏ@æa…@åçìiýÏ@NQ~R

@ @ @ @Hða‰@åÛ[email protected]@p‰a…
@ @ @p‰ìй[email protected] åç…ìà×@ NQ~S

@ @Np‰ìÐØí[email protected]æa…
@@@ánî@ [email protected] @ ´ãbmŠÏNQ~T
@@åÔí†îÜrÏ@ æa…@ æŠíõbÌÏ

@ @N´ãbmŠÏ
@ @@ë‰[email protected]éã[email protected]Úìj¾@NQ~U

@NåmaìjàÏ@æa…@ðë†äíaNQ~V
‫ @آﺮف‬æçbà×@ NQ~W
@ @åË‫ﺗﺎ‬
@Ýî•[email protected] æõbèëaŠÏ@ NQ~X

6 3

‫א‬,‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@ @NmŠ×@æa…@„b× 
@åmaìjàÏ@ðë†äí[email protected]~Y 

@ @NÝÏb×
@@
@oî[email protected] åãaŠÏ@ åØÜväß@ NR
@ë‰ìÌÏ@ ðb™bj@ BÞb½a
@ @Na‰bšã@bãa…

@Öìnãë[email protected] bèëaŠ[email protected] æa…@ âŒÇŠ[email protected] NS
@~o׉b’ß@ ~ðŠí…@ å×ìub¾

@ @Na‰bšã@æa…@âb™a
@@
@ @S‰a

@@
@æõbãbÔÛŠÏ@ åØía‰ìèÌß@ NQ

@†Ï@ ‫ @ﺧﺮﺍﺝ‬ðb×ì@ ánî
@ @[email protected]éîß[email protected]æbß‹

@ð¾@ Ra‰b@ åØía‰ìèÌß@ NR
@Íí@ RéØÌÛ@ æa…@ ë‰[email protected] bí†ía
@bèë[email protected] a…@ å×ì×ü…@ ë‰bç

@ïßìãìØía ‫ @ﺗﺎرف‬åØnØÌîäß
@ @Na‰bšã

@ïßìãìØí[email protected] ánî@ åØÌí†äj¾@ NS
@ánî@ åË…@ âýg
@æa…@ îÛbîì@ ~îÛbnîÏb×

@ @Nîäîßì×

6 4

‫א‬,‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi
@ïßìãìØí[email protected] ánî@ îÔîß@ NT
@ @NÕíõbiŠ[email protected]Íí@éÛa…[email protected]âýg

@@ @@ @@
@@@ZÖìubmŠ[email protected]æb®‰@îÛìäß@NQ @ @oÏa…@R†í‰ìß @æ놷@ åÌÜîàš×@ [email protected] …@ I
@åíbÜrÏ@ –@ âý[email protected] B @ @ @ @âýg
@ @NBoßë[email protected]éÜ÷ß @ @Q‰a @@
@@ @@ @@
@ @Nâý[email protected]âìí‹ìà×@åmëü@NR @Nâý[email protected]æ놷@ÑíŠÈ[email protected]å×bmbrß@NQ
@ @ @åÌÜîàš×@ ٢‫ @ﻓﻜﺘﻮﺭ‬å×bmbrß@ NR
@Ínä[email protected] æõbØnìÏŠÏ@ ´ub×@ NS @ @Néîß[email protected]æbß‹@âý[email protected]æ놷
@æbß‹…@ âý[email protected] æ놷@ åÌÜîàš× @åÌÜîàš×@ð‰…@‰bjnÇ[email protected]ÝîjàÌß@NS
@ @NŒíŒÈÛa†jÇ@å[email protected]ŠàÇ @Öìnäj¾@ Öìnãë[email protected] âý[email protected] æ놷
@ @ @ @NÝßb×@æbãa
@ @@ìÏ@paìj¾@NT @@
@BÒë†îç@a‰b@ìmb@–@âý[email protected]@@ @ @R‰a
@ @Nðë[email protected]åîÛì[email protected]a… @@
@ @ @a…@ ‫ @ﺧﻠﻴﻔﺔ‬åãaŠÏ@ åØÜväß@ NQ
@Rå×@ ìí†íë@ æìnãìäß@ NU @æbß‹@ âý[email protected] æ놷@ åØãìËbj¾
@ @@Zâý[email protected]æ놷@åÜšÌîäÏ @ @Nòîßa
@ @Þì‰@@Õ[email protected]~Q @æ놷@ åÌÜîàš×@ åØÜväß@ NR
@ @aŠmì@æaìÛüNU~R @å[email protected] ŠàÇ@ æbß‹…@ âýg
@ @a‰bnäìã…@âýgNU~S @ @NŒíŒÈÛa†jÇ
@ @ @†Ð×@ êìmbÏ@ æa…@ òÇb@ NS

@ @ @ @NÝí…bÇ@Íí@´ÐàîàÏ

6 5







‫א‬,‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@@
@ @S‰a

@@
@Rå×@ åØía‰ìèÌßNQ
@åÌÜîàš×@ †Ï‰…@ ÑînîìÏ
@ @Nòîß[email protected]æbß‹@âý[email protected]æ놷
@åãaŠÏ@ åØÜväß@ NR

@a…@ ΉbØ@ ïaŠäî™
@åØîÛbjàÌß@ bèëa

@ @Nâý[email protected]æ놷@åÌÛŠà‚×
@æa…@ åäîÌíd×@ ðõbqìо@ bînä@ NS
@ @Næaìubà×@ê‰d×@bèëaŠi

@@

@@ @@ @@
@@ @ @ZoÏa…@R†í‰ìß @åmìëŠà×@R‰ìnØÏ@[email protected]@I
@@
@´ÐàîàÏ@ Rð@ îÛìäß@ NQ @@
@ @@ðë[email protected]åîÛì[email protected]a…@âýg @ @Q‰a
@æa… ‫ @ﺍﺧﻼﻕ‬æõbîÜà×
@ @Zð…bjíŠÏ@@´šÌîn× @@
@ @ïãaŠ[email protected] @Íí@ ٢‫ @ﻓﻜﺘﻮﺭ‬å×bmbrß@ NQ
@ @ébîŠ[email protected]Õvî[email protected]~R @åçìmbv×@ †Ð×@ aëbj¾
@éîbÌÏ@ ÑØîŠ[email protected] NQ~S
@ @pìj½@é½@æa… @ @Nòîß[email protected][email protected]@æõbuaŠ×
@ @énäíŠàÏ@ÑØî@NQ~Q
@ @âý[email protected]æŠ[email protected]ÕÛìäß@NQ~R

@ @õbàÜÇ@åÌnääÏ@NQ~S

6 6







‫א‬,‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@ @åäîÐàîÐ×@a…@Ýí…bÇ@NQ~T @@ 
@ @•@æa…@ÒbÈàÏ[email protected] @æŠ[email protected] †Ð×@ êìš[email protected] ͚ϊ[email protected] NR 

@ @@‫ﺗﻮﺍﺿﻊ‬[email protected] @ @@@@Nâýg
@ @òßbÔn[email protected] @@
@ @Ý×ì[email protected] @ @R‰a
@ @ @ @@
@Ínä[email protected] æõbØnìÏŠÏ@ ´ub×NR @٢‫ @ﻓﻜﺘﻮﺭ‬åØía‰ìèÌß@ NQ
@[email protected] æõbuaŠ×@ åçìmbv× @[email protected] æõbuaŠ×@ åmìëŠà×
@ @NòîbjÇ @ @Nòîßa

@Ínä[email protected] ÒaŠØ@ ì×ì[email protected] [email protected] @†Ï‰…@ ‰bjnÇ[email protected] åØÜväß@ NR
@ @N³Ð·@õbàÜÇ@Rêì×ìm @[email protected] æõbuaŠ×@ åmìëŠà×
@[email protected] åÛìÐßì×@ åÌ‚äîiŠÏ@ NT @ @òîßa
@bèëaŠ[email protected] æa…@ ðõbnäî‚äß@ NS
@a‰bnã[email protected] âbuŠ×@ sÌînäÏ
@ê‰d×@ õaŠß[email protected] æa…@ õbàÜÇ @åäßd×@ òàÈã@ åØÜØÌß

@ @Ba‰bšã@êaìj@åÜîibn× @ @Noî×@a‰bšã…
@†Ð×@ B‫اﻟﻔﺎﺗﺤﻪ‬[email protected] åØèí†èÌß@ @@

@ @NáÜî@õbàÜÇ@a‰bÏ @ @S‰a
@@ @@
@ @ @åÜîibn×@ aëbè[email protected] åØìßëŠßNQ

@ @ @†Ð×@ Îìn䙊í@ a‰bšã@ êaìj
@ @ @æa…@ æaìàÜÇ@ a‰bnã[email protected] âbuŠ×

@ @ @ @NõaŠßa
@´ÐàîàÏ@ †Ð×@ êìmbÏ@ æa…@ òÇb@ NR
@åË…@ éšÌŠ[email protected] Ö†î[email protected] ï™ý

@Nâýg

6 7

‫א‬,‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@ @ @ @ @[email protected]âbß[email protected]êì×ì[email protected]@@[email protected]
@ @ @ @@oÏa…@R†í‰ìß @ @‫@ﺣﻨﻴﻔﺔ‬ì[email protected]âbß[email protected]@[email protected]

@ @ @ @ @ @[email protected][email protected]黉@I
@ @[email protected]@‰a @@
@æõaìàîníd×@ åØía‰bärß@ NQ @@ @@
.‫@ﺣﻨﻴﻔﺔ‬ì[email protected]âbßa @~Òë†îç@ òíaë‰@ @ å×bmbrß@ NQ @@
@ @ @ð…bjíŠÏ@ @ ‫ @ @~ @ﺻﻔﺔ‬åÔí†í†äÏ @@
@‫ @ﻓﻮروم‬å×a…bÌß@ NR ‫@ﺣﻨﻴﻔﺔ‬ì[email protected]âbß[email protected]@å½bÌÏ@æa… @@
@åÛìšËëd×@ æa…@ åçì×ìn× @åØäçbmŠÐ¾@ a…@ @ [email protected][email protected] 黉@ [email protected]@
.‫@ﺣﻨﻴﻔﺔ‬ì[email protected]âbßa
@ @Nâb™a
@ @æa…@åÌjßì@@å×bmbrß@NR
‫@ﺣﻨﻔﻲ‬âbß[email protected]Œíõì×@å×a…bÌß@NS @ @@N‫@ﺣﻨﻔﻲ‬kçˆß@@@åÌjà׊Ï@

@ @[email protected]ðõbäÌß@a†äîß@bnÏ@paìj¾@NT @ @a…@ëbîÜ[email protected]å½bÌÏ@åØËŠäß@NS
@ @~ð…bjíŠÏNT~Q @æa…@ âb™[email protected] åØäçbmŠÐ¾@

@ @æa…@åÌjßìNT~R @ @Na‰bšã@@³Ûëa†×
@åÌjà׊Ï@ oзNT~S @@@‫ @ﺻﻔﺔ‬ð‰…@ ‰bjnÇ[email protected] ÝîjàÌß@ NT
@ @sjçˆß @åØÌjàÌß@a…@ëbîÜ[email protected]òßbÔna
@ @ NæaìçbnÌÏ@ìàÜÇ
@ @ZÒŠØ@ì×ì[email protected]ìj¾NU @ëbîÜ[email protected] Rbèë[email protected] åØía‰ìèÌß@ NU
@ @~Òë†îç@òíaë‰NU~Q @‫ @ﻓﻘﻪ‬ìàÜÇ@ åØçì×ìÌß@ a…
@NsäÌjà׊Ï@æa…
æa…@ð…bjíŠÏNU~R
@ @@säÌjßìNU~S @‫ @ﺻﻔﺔ‬ð‰…@ ‰bjnÇ[email protected] ÝîjàÌß@ NV
@ @ @åØÌjàÌß@a…@ëbîÜ[email protected]éßbÔna
@ @[email protected]æaìçbnÌÏ@ìàÜÇ
@

6 8





‫א‬,‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@ @[email protected]‰a @ @ÙÛbß@âbß[email protected]@[email protected]
@@ @ @HN[email protected]黉I
@æõaìîàînd×@ å×bmbrß@ NQ @ @@
@@ëbîÜ[email protected]åˉb×@Rlbn×
@Íí@ Rkj@ åØÜväß@ NR 
@ð¾@ ëbîÜ[email protected] Îë‰ë†äß 
.‫@ﻓﻘﻪ‬Άî[email protected]†Ð×@æaìÐßìäÏ 

@@
@ @[email protected]‰a

@@
@æa…@åÌjßì@å×@åØÜväß@NQ
@黉[email protected]@‫@ﺣﻨﻴﻔﺔ‬ì[email protected]âbß[email protected]åÜšÌîäÏ

@ìàÜÇ@ åÌjà׊Ï@ Ò…bçŠ[email protected] Ha
@ @.‫ﻓﻘﻪ‬

@Íí@ ìàÜÇ@ åØnÈÐä¾@ bèëaŠi .٢
@éÐîä[email protected]ì[email protected]âbß[email protected]@éîÛë[email protected]åØÜšÌîm…

@åÏë†îè×@ a…@ H[email protected] 黉I
Nåí‰bè
@@

@ @ @oÏa…@R†í‰ìß
@@ @@
@ @ @ @[email protected]‰a

@ @[email protected]Ínä[email protected]íŠŠ[email protected]åÌí†ämŠÏNQ @@
@ @säÌjßìNQ~Q @òíaë‰@ @ åØËŠäß@ NQ
@ @ð…bjíŠÏNQ~R @æa…@ åÔí†í†äÏ~Òë†îç

6 9

‫א‬,‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@ @ZðõbäÌß@a†äîß@bnÏ@paìj¾NR @NëbîÜ[email protected]ð…bjíŠÏ@‫ﺻﻔﺔ‬ 
@ @säÌjßìNR~Q @åÜšÌîäÏ@ @ å×@ å×bmbrß@ NR 
@ @ð…bjíŠÏNR~R 
@ @tìàÜÇ@‫ﺧﺰﺍﻧﻪ‬
@³mb@ paìj¾NR~S @ìîÜ[email protected]æb¹b™[email protected]‰bjnÇ[email protected]ÝîjàÌß@NS
@åmë‰ë[email protected] ðõbäÌß@ ØÌí‰ @a…@ @ êìšËìMêìšËìŠi
@éîÛë[email protected]ðìž Ûü…@Íí@aìîníŠÏ @âbmëaŠ[email protected] ìàÜÇ@ pìnãìäß
@pìnãìäß@ a…@ ÙÛbß@ âbßa
@ @N‫@@ﺣﺪﻳﺚ‬ìàÜÇ
@ @NìàÜÇ @@

@ @[email protected]‰a

@å׊a…Š[email protected] ñŠ[email protected] paìj¾@ NS @@
@ @Bõbì½[email protected]× @Îë‰ë†äß@ Íí@ kj@ åØÜväßNQ
@Ýî•[email protected] åØÌjßìrß@ a…@ ëbîÜi

@´ub×@ paìj¾@ NT @ìàÜÇ@ æ놷@ æa…@ æØîàÏ
@ðõbäÌß@ æõb×bnìÏŠÏ @ @@@æaìçbnÌÏ
@åÜšÌîäÏ@å×@æa…@åÌjßì @æõaìîàînd×@ å×bmbrß@ NR
@ðb™bj@ dì½[email protected] lbn×
NÙÛbß@âbßa
@éÔÏ@ ìàÜÇ@ a…@ åØÇìu‰
.‫@ﺣﺪﻳﺚ‬æa…
@@

@ @[email protected]‰a
@@

@âbß[email protected] åÌjßì@ åØìßëŠßNQ
@‫ @ﺣﺪﻳﺚ‬Άî[email protected] a…@ ÙÛbß
@ @N‫@ﻓﻘﻪ‬æa…

@Bdì½[email protected]×@@åØí…bväß@NR

7 0

‫א‬,‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@ @NåØÇìu‰@ðb™bj
@Þì‰@ ‫ @ﺣﺪﻳﺚ‬ߊzÌß@ NS

@ @Nsämìnãì[email protected]åØÜàÈÌß@æa…@a

@@ @ @[email protected]Ïa…@R†í‰ìß@ @ @‫@اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‬âbß[email protected]
@@ @ @H[email protected]黉I
@Ínä[email protected]ØÌí‰@³mb@paìj¾@NQ @ @[email protected]‰a @@
@ð…bjíŠÏ@ LÒë†îç@ òíaë‰ @@ @@
@ïÈÏb’Û[email protected] âbß[email protected] åÌjßì@ æa… @@
@ @@N[email protected]黉 @~Òë†îç@ òíaë‰@ åØËŠäß@ NQ @@
@@ @åÔí†í†äÏ@æa…@ð…bjíŠÏ@òЕ @@
@ @[email protected]ðdäÌß@åÌ‚äîiŠÏ@NR @@
@@@@@kçˆß@ åÌjà׊ÏNR~Q ëbîÜi @@
@ @NïÈÏb’Ûa @‫@ﺧﺰﺍﻧﻪ‬æa…@åÌjßì@pìjrß@NR @@
@âbß[email protected] ë‰ì™@ âbãNR~R @@
NïÈÏb’Ûa @@åØÜšÌîm…@Íí@ìàÜÇ @@
@åí‰bç@ íûîn×aNR~S @RåèîjÜ×@ ‰bjnÇ[email protected] ÝîjàÌß@ NS @@
‫@ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‬âbßüa @@
@ @N‫@ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‬âbßa @@
@Ínä[email protected] a†äîß@ bnÏ@ paìj¾@ NS @@
@ @N‫ﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‬bß[email protected]åçì×ìn× @ @[email protected]‰a @@
@@ @@
@@ @@
@æõb×bnìÏŠÏ@ ´ub×@ NT @æõaìîàînd×@ å×bmbrß@ NQ @@
@æa…@ åÜšÌîäÏ@ å×@ ðdäÌß @ðb™bj@ âþ[email protected] lbn× @@
‫ @ﺍﻟﺸﺎ‬kçˆß@ @ @ åÌjà׊Ï
@a…@åØÇìu‰ 
@@‫@ﺍﻟﻔﻘﻪ‬Þì•[email protected]æa…@‫@ﺍﻟﻔﻘﻪ‬ìàÜÇ 
@Íí@ ٢‫ @ﻓﻜﺘﻮﺭ‬åØËŠäß@ NR 
@a…@ ëbîÜ[email protected] Îë‰ë†äß
@@NæaìçbnÌÏ@ìàÜÇ@åØÌjàÌß

7 1

‫א‬,‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi

@ @.‫ﻓﻌﻲ‬ @@ @@
@ @[email protected]‰a @@

@@ @@
@@åÌjßì@ å×@ åØÜväß@ NQ @@
@†Ð×@ ‫ @ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‬âbß[email protected] åÜšÌîäÏ @@
@ @Nâý[email protected]ßëa @@
@ð‰…@‫@ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‬ïçìnãì‚äß@NR @@

@NæaìçbnÌÏ@ìàÜÇ@åÐnäà×@pë…ì @@
@@ @@

@@
@@

@ @@
@ @ @ @[email protected]Ïa…@R†í‰ìß @Ýjä[email protected]å[email protected]†»[email protected]âbß[email protected]@‫@ﺙ‬I
@ @ @ @ @ @H[email protected]黉I
@âbß[email protected]ðbäÌß@a†äîß@bnÏ@paìj¾@NQ @ @[email protected]‰a @@
@ @Ýjä[email protected]å[email protected]†»a
@@ @@
@ @ @‫~ﺻﻔﺔ‬Òë†îç@ òíaë‰@ å×bmbrßNQ @@
@æa…@åÌjßì@Ínä[email protected]åÌ‚äîiŠÏ@NR NëbîÜ[email protected]åÔí†í†äÏ@@æa…@ð…bjíŠÏ
‫@ﻓﻘﺔ‬ê†ÇbÓ@a…@ìîÜ[email protected]èëa @æa…@áÜÇ@åíbÏb‚äÏ@å×bmbrß@NR @@
@@
@ @ ëbîÜ[email protected]åîÛìäÏ @@
@òíaë‰@ bníŠŠ[email protected] åÌí†ämŠÏ@ NS @æa…@ @ åÌjßì@ å×bmbrß@ NS
[email protected] †»[email protected] âbß[email protected] Òë†îç @†»[email protected]âbß[email protected]@æØîàÏ@Ýî•by @@
@@
@ @Ýjäy Ýjä[email protected]åi @@
@ @ @ÝîjàÌß@ æa…@ ïçìnãì‚äß@ NT
@bnÏ@ ´ub×@ paìj¾@ NT @†»[email protected]âbß[email protected]èë[email protected]†Ï‰…‰bjnÇa @@

@@

7 2





‫א‬,‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi
@@
@åÌjà׊Ï@ oз@ åÓë…ë†× @ðŠuýо@ a…@ Ýjä[email protected] åi @@
@ @ïÜjä[email protected]çˆß N‫@ﺣﺪﻳﺚ‬ÅÐzÌß@æa… @@
@@
@ @ @ @[email protected]‰a @@
@ì×ì[email protected] ÙîuëŠÏ@ paìj¾@ NU @ @@ @@
@åÛìÐà׊[email protected] a‰b‚@ ÒŠØ @æa…@ Rkj@ åØÜväß@ NQ @@
@æa…@ åçì×ìn×@ ðdäÌß @@@bèë[email protected]Îë‰ë†äß@Íí@æõa…b× @@
@ @NÝjä[email protected]å[email protected]†»[email protected]åÌjßì @@Ýjä[email protected]å[email protected]†»[email protected]âbßa @@
@ @ @æõaìîàînõb×@åØËŠäß@NR @@
[email protected]†»[email protected]âbß[email protected]@bíŠ×@Rlbn× @@
@@
NÝjäy @@
@åçìšËì×@ aìè[email protected] ´Ôí@ NS @@
@ @Næõbíbv×@aëbj¾@éîÛìi @@
@@
@ @[email protected]‰a @@
@@ @@
@@
@Íí@ ´uë[email protected] åØía‰ìèÌß@ NQ @@
[email protected] †»[email protected] âbß[email protected] éîÛë[email protected] ðõìÛü… @@

@Ýjäy 
@Rå×@ åØía‰ìèÌß@ NR 
@Ýjä[email protected]å[email protected]†»[email protected]âbß[email protected]åÌjßì 
@oßë[email protected] æaìÛŠÐ×@ Ò…bçŠm

Nâýg

@@

7 3

‫א‬,‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi
@@ @ @[email protected]Ïa…@R†í‰ìß ‫) ج ( اﻣﺎم اﻟﻐﺰاﻟﻲ‬
@@
@@ @@ @ @H@黉I
@ @@[email protected]‰a @@
@Òë†îç@òíaë‰@Ínä[email protected]íŠŠ[email protected]
.‫@ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ‬âbßa @@ 
@~Òë†îç@ òíaë‰@ å×bmbrß@ NQ 
@åÌjßì@ ðdäÌß@ åÌ‚äiŠÏ@ NR @æa…@ ~åÔí†í†äÏ@ Lð…bjíŠÏ 
@æØîàÏ@ †Ð×@ ìîÜ[email protected] ìàÜÇ @‫ @ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ‬âbß[email protected] æõaìîàîníõb×

@ @Nâýg @ @N
a…@ëbîÜ[email protected]èë[email protected]å×bmbrß@NR
@ðõbäÌß@æõb×bnìÏŠÏ@´ub×NR @@æa…@ åÔí†í†äÏ@ @ Άî[email protected]
@æa…@ Òë†îç@ òíaë‰
@NæaìàÜÇ
‫@ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ‬âbß[email protected]æõaìîàîníd× @ÝîjàÌß@ æa…@ ïçìnãì‚äß@ NS
@ëbîÜ[email protected]åèîšîš×@†Ï‰…@‰bjnÇa
@ØÌí‰@ ³mb@ paìj¾@ NS
@Ýî•[email protected] ìmb@ éÛb@ ðõbäÌß NìàÜÇ@pìnãìäß@a…
@@
@ @ëbîÜ[email protected]íŠ×
@ @[email protected]‰a
@Ínä[email protected] a†äîß@ bnÏ@ åØÏbîrß@ NT @@
@ @@‫@ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ‬âbß[email protected]íŠ×@Ýî•by
@@@Íí@ ‫ @ﻓﻜﺘﻮﺭ‬åØÜväß
@ðõbäÌß ‫ @آﻮءﻳﺰ‬å×a…bÌß@ NU @a…@ ëbîÜ[email protected] bèë[email protected] Îë‰ë†äß
@N‫@ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ‬âbßa
æaìàÜÈ×@Άîi
@æõaìîàîníd×@åØÜväß@

@ @ëbîÜ[email protected]íŠ×@Ýî•by
@êìšËìMêìšËìŠi
@ @NìàÜÇ@ðb™biŠ[email protected]ï½a†äß

@@

7 4

‫א‬,‫א‬

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@Άîi
@@
@ @[email protected]‰a @@
@@

@æa…@ @ êë‰bÌÏ@ åØÜväß@ NQ
@†Ð×@ ëbîÜ[email protected] æØîàÏ@ å×
@ð‰bç@ âý[email protected] o׉b’ß
Nåía
@a‰b@ æb¹b™[email protected] åØÜväßNR

@ @Nâý[email protected]åØäçbmŠÐ¾@ïß…@òvyŠi
@@

@@

7 5






Click to View FlipBook Version