The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by areeyada.n2562, 2021-11-08 11:47:13

ข่าวสารการรับรู้ประจำเดือนตุลาคม 2564


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 1 วันท 1 เดอนตุลำคม 2564

ี่


#มอบระเบียนแสดงผลการเรียน ให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษาประจ าภาคเรียนที่

2/2563 “

ี่


วันท 1 ตุลาคม 2564 นางสาวไฮฟะห์ หะยีดือเระ ครอาสาฯปอเนาะ กศน.
อ าเภอเมืองนราธิวาส ได้มอบระเบียนแสดงผลการเรยนการศึกษานอกระบบ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น เเละระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แก่นักศึกษาสถาบันศึกษา
ปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์ ที่จบการศึกษาประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ี่
ณ สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์ บ้านยารอ หมู่ท 1 ต าบลบางปอ
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 2 วันท 1 เดอนตุลำคม 2564

ี่

#ครูอาสาฯปอเนาะปฏิบัติงานประจ า สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์ “

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผอ านวยการ กศน.

ู้
อ าเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายใหนางสาวไฮฟะห หะยีดือเระ ครอาสาฯปอเนาะ
ปฏิบัติงานประจ าสถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์ โดยยึดหลัก DMHTT
เพื่อเป็นการเฝาระวัง และควบคุม การแพรระบาดของเชอไวรสโควิด-19 ตาม

ื้


ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนักศึกษาได้มาติดต่อรบตารางสอบปลาย

ภาค เเละส่งเอกสารค าร้องขอจบ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์ หมู่
ที่ 1 บ้านยารอ ต าบลบางปอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 3 วันท 1 เดอนตุลำคม 2564
ี่แจ้งจากงานการศึกษาพื้นฐาน เรื่องประชาสัมพันธ์ก าหนดการสอบปลายภาคเรียน

ที่ 1/2564 โดยมีก าหนดการ ดังน ี้
- วันที่ 2-3 ตุลาคม 2564 สอบวิชาบังคับ

- วันที่ 9 ตุลาคม 2564 สอบวิชาเลือก

⛳️สนามสอบโรงเรียนนราธิวาส
วัน/เวลา/ห้องสอบตามตารางสอบรายบุคคลที่ครูทุกท่านได้แจกนักศึกษาไว้

แล้ว

***ย้ าการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ก าชับให้

นักศึกษาปฏิบัติตามมาตราการด้วยนะคะ


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 4 วันท 2 เดอนตุลำคม 2564

ี่

#ด าเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 “
ี่


วันท 2 ตลาคม 2564 กศน.อ าเภอเมืองนราธิวาส น าโดยนายจรวัฒน์ ไทยเกื้อ
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองนราธิวาส พรอมด้วยนางสาวไฮฟะห์ หะยีดือเระ คร ู


อาสาฯปอเนาะ เเละบุคลากร กศน.อ าเภอเมืองนราธิวาส ด าเนินการจดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั้ง 3 ระดับ ในรายวิชาบังคับ ภายใต้
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

ณ สนามสอบโรงเรียนนราธิวาส อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 5 วันท 3 เดอนตุลำคม 2564

ี่

#ด าเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 “

ี่

วันท 3 ตุลาคม 2564 กศน.อ าเภอเมืองนราธิวาส น าโดยนายจรวัฒน์ ไทยเกื้อ
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองนราธิวาส พรอมด้วยนางสาวไฮฟะห์ หะยีดือเระ คร ู


อาสาฯปอเนาะ เเละบุคลากร กศน.อ าเภอเมืองนราธิวาส ด าเนินการจดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั้ง 3 ระดับ ในรายวิชาบังคับ ภายใต้

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด
ณ สนามสอบโรงเรียนนราธิวาส อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 6 วันท 4 เดอนตุลำคม 2564

ี่#ครูอาสาฯปอเนาะปฏิบัติงานประจ า กศน.ต าบลบางปอ “

ู้
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผอ านวยการ กศน.
อ าเภอเมืองนราธิวาส ได้มอบหมายให้นางสาวไฮฟะห หะยีดือเร๊ะ ครูอาสาฯปอเนาะปฏิบัตงานประจา กศน.ตาบลบางปอ โดยยึดหลัก DMHTT เพื่อเป็นการเฝาระวังและควบคุม การแพรระบาดของเชอไวรสโควิด-1 9 ตามประกาศของ

ื้
กระทรวงศึกษาธิการ ณ กศน.ต าบลบางปอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 7 วันท 5 เดอนตุลำคม 2564

ี่#ครูอาสาฯปอเนาะปฏิบัติงานประจ า กศน.ต าบลบางปอ “

ู้
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผอ านวยการ กศน.
อ าเภอเมืองนราธิวาส ได้มอบหมายให้นางสาวไฮฟะห หะยีดือเร๊ะ ครูอาสาฯปอเนาะปฏิบัตงานประจา กศน.ตาบลบางปอ โดยยึดหลัก DMHTT เพื่อเป็นการเฝาระวังและควบคุม การแพรระบาดของเชอไวรสโควิด-1 9 ตามประกาศของ

ื้
กระทรวงศึกษาธิการ ณ กศน.ต าบลบางปอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 8 วันท 5 เดอนตุลำคม 2564

ี่


#น านักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์เข้าสอบ e-exam สอบด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าภาคเรียนที่ 1/2564 ณ กศน.อ าเภอเมืองนราธิวาส "

ู้

ี่
วันท 5 ตุลาคม 2564 นายจรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผอ านวยการ กศน.อ าเภอเมือง

นราธิวาส มอบหมายให้นางสาวไฮฟะห์ หะยีดือเระ ครูอาสาฯปอเนาะ น านักศึกษา
สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตลซุบบานียะฮ์ จานวน 1 คน เข้าสอบ e-exam สอบ


ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าภาคเรียนที่ 1/2564 ณ ศูนย์สอบ กศน.อ าเภอเมือง
นราธิวาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 9 วันท 7 เดอนตุลำคม 2564

ี่#ครูอาสาฯปอเนาะปฏิบัติงานประจ า กศน.ต าบลบางปอ “

ู้
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผอ านวยการ กศน.
อ าเภอเมืองนราธิวาส ได้มอบหมายให้นางสาวไฮฟะห หะยีดือเร๊ะ ครูอาสาฯปอเนาะปฏิบัตงานประจา กศน.ตาบลบางปอ โดยยึดหลัก DMHTT เพื่อเป็นการเฝาระวังและควบคุม การแพรระบาดของเชอไวรสโควิด-1 9 ตามประกาศของ

ื้
กระทรวงศึกษาธิการ ณ กศน.ต าบลบางปอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 10 วันท 8 เดอนตุลำคม 2564
ี่ครูอาสาฯปอเนาะปฏิบัติงานประจ า กศน.ต าบลบางปอ “
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ


เมืองนราธิวาส ได้มอบหมายให้นางสาวไฮฟะห หะยีดือเร๊ะ ครูอาสาฯปอเนาะ ปฏิบัติงาน
ประจ า กศน.ต าบลบางปอ โดยยึดหลัก DMHTT เพื่อเป็นการเฝาระวัง และควบคุม การ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยในวันนได้มี
ี้
ี่

การประชุมวางเเผนเรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจาภาคเรียนท 2/2564 ณ กศน.
ต าบลบางปอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 11 วันท 9 เดอนตุลำคม 2564


ี่
#ด าเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายรายวิชาเลือก ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา

2564 “

ี่
วันท 9 ตุลาคม 2564 กศน.อ าเภอเมืองนราธิวาส น าโดยนายจรวัฒน์ ไทยเกื้อ


ผอ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองนราธิวาส พรอมด้วยนางสาวตัสนิม มานิ หัวหน้า
ู้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เเละบุคลากร กศน.อ าเภอเมืองนราธิวาส ด าเนินการจดสอบวัดผล

ั้
สัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนท 1 ปีการศึกษา 2564 ทง 3 ระดับ ในรายวิชาเลือก ภายใต้
ี่


ื้
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชอไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อย่างเครงครด ณ
สนามสอบโรงเรียนนราธิวาส อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 12 วันท 10 เดอนตุลำคม 2564

ี่

#ด าเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน

(N-net) ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 “

วันท 10 ตุลาคม 2564 กศน.อ าเภอเมืองนราธิวาส น าโดยนายจรวัฒน์ ไทยเกื้อ
ี่

ผอ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองนราธิวาส พรอมด้วยนางสาวตัสนิม มานิ หัวหน้า

ู้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เเละบุคลากร กศน.อ าเภอเมืองนราธิวาส ด าเนินการจดการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน Non-Formal
ี่


National Educational Test (N-net) ส าหรบนักศึกษาทจะจบการศึกษา ประจาภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทง 3 ระดับ โดยจะยึดหลักภายใต้มาตรการการป้องกัน
ั้

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ สนามสอบโรงเรยน
นราธิวาส อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 13 วันท 11 เดอนตุลำคม 2564
ี่สาระน่ารู้วันนี้#ด้วยความปรารถนาดี สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 14 วันท 11 เดอนตุลำคม 2564
ี่สาระน่ารู้วันนี้#ด้วยความปรารถนาดี สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 15 วันท 12 เดอนตุลำคม 2564

ี่

#สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอ


ตุลซุบบานียะฮ์ ต าบลบางปอ


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ า

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอน


ปลาย สามารถสมัครเรียนแล้ว


วันนี้ ถึง 10 พฤศจิกายน 2564

#สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอ


ตุลซุบบานียะฮ์ ต าบลบางปอ

พร้อมที่จะมอบโอกาสทางการ


ศึกษาให้กับทุกคน ยินดีต้อนรับ^^


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 16 วันท 8 เดอนตุลำคม 2564


ี่
แจ้งจากงานพื้นฐาน เรื่อง การเตรียมความพรอมการจดสอบ n-net


ครั้งที่ 1 /2564 ในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564

‼️เน้นย้ าให้ครูทุกท่านก าชับนักศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
1. แต่งกายชุดนักศึกษาเรียบร้อย

❌ไม่อนุญาตสวมใส่กางเกงยีนต์

❌ ไม่อนุญาตใส่ร้องเท้าแตะ
2. บัตรนักศึกษา พร้อม บัตรประชาชน ให้เตรียมให้เรียบร้อย

3. มาตารการการป้องกันโควิด-19 สวมใส่หน้ากากตลอดเวลา

4. ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาท าข้อสอบถาไม่ปฏิบัติตามจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ N-NET
กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 17 วันท 14 เดอนตุลำคม 2564


ี่


#นักศึกษากลุ่มสถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดตุลซุบบานียะฮ์ เข้ารบการฉีดวัคซีน Pfizer
เข็มแรก"

ี่
วันท 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.นายจรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผอ านวยการ กศน.
ู้อ าเภอเมืองนราธิวาส ได้มอบหมายให้นางสาวไฮฟะห์ หะยีดืเระ ครอาสาฯปอเนาะ น า
นักศึกษากลุ่มสถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์ กศน.อ าเภอเมืองนราธิวาส

อายุ 12-18 ปี เข้ารบการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรกเพื่อป้องกันการติดเชื้อและสราง

ภูมิคุ้มกัน สามารถลดความรนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชวิตได้ ผรบวัคซีนยัง
ู้ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19อย่างเคร่งครัด ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราช
นครินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสกศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 18 วันท 14 เดอนตุลำคม 2564


ี่
ประชาสัมพันธ์...


ทีมงาน เส้นด้าย - Zendai
ลงมาตรวจเชิงรุก “เมืองนราธิวาส” บริเวณด้านหน้า


อาคารตลาดนัดบาเละฮีเล
ในวันที่ 15 และ 16 ตุลาคม 2564


วันที่ 15 ตุลาคม 64 09:30 น. ถึง 15:30 น.
วันที่ 16 ตุลาคม 64 09:00 น. ถึง 12:00น.


เชิญชวนพี่น้องมา
ตรวจคัดกรองโควิดแบบ ATK รอผลตรวจโควิดฟรี !!


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 19 วันท 12 เดอนตุลำคม 2564

ี่" Save NARA, NARA Safe "


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 20 วันท 15 เดอนตุลำคม 2564


ี่


ในช่วงที่ยังมีการระบาดของโควิด-19 อยู่ ผู้สูงอายุถือ
เป็นกลุ่มที่ต้องระมัดระวังอย่าประมาท เนื่องจาก

ภูมิคุ้มกันร่างกายเริ่มเสื่อมถอยลง บางคนมีโรค

ประจ าตัว ท าให้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย
และอาจมีอาการรุนแรงมากกว่าคนทั่วไป ดังนั้นอย่าลืม

ยกการ์ดสูงกับ 5 สิ่งที่สูงวัยต้องท า ดังนี้

1. สวมหน้ากาก ห้ามการ์ดตก
2. พกเจลไม่ขาด ล้างมือทุกครั้งที่จับ

3. หากิจกรรมท า แก้เบื่อ

4. ให้ก าลังใจตัวเอง และครอบครัว
5. ไม่ออกจากบ้าน ถ้าไม่จ าเป็น

ที่มา ส านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาต ิ


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 21 วันท 15 เดอนตุลำคม 2564


ี่


สาระน่ารู้วันนี้

#ด้วยความปรารถนาดี

สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 22 วันท 21 เดอนตุลำคม 2564
ี่
สาระน่ารู้วันนี้

#ด้วยความปรารถนาดี

สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์

10 อาการระยะยาวเมื่อหายจากโควิด

(Long COVID-19) ที่พบมากที่สุด

ที่มา: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19

#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้
โควิด


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 23 วันท 21 เดอนตุลำคม 2564

ี่ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

#ด้วยความปรารถนาดี

สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์

ขอประชาสัมพันธ์ การ

ฉีดวัคซีนโควิด-19

เข็มที่ 3 ตามตารางนี้


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 24 วันท 21 เดอนตุลำคม 2564
ี่
สาระน่ารู้วันนี้

#ด้วยความปรารถนาดี

สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์สาระน่ารู้วันนี้

ต้องไป รพ สนาม จะต้องเอา

อะไรไปบ้างนะ ....................


ตามนี้เลยค่ะ


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 25 วันท 22 เดอนตุลำคม 2564


ี่


ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

#ด้วยความปรารถนาดี

สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์
เปิดเทอม 1 พ.ย. 2564
ไม่เลื่อนเด้อ


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 26 วันท 22 เดอนตุลำคม 2564


ี่


ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

#ด้วยความปรารถนาดี

สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์


เลขาธิการ กศน.


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 27 วันท 24 เดอนตุลำคม 2564


ี่


ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

#ด้วยความปรารถนาดี

สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์


#QR Code รพ.นราธิวาส


ราชนครินทร์
สงสัยเรื่องไหน


สแกน QR Code เพื่อ
สอบถามได้เลยนะคะ ตอบ


ทุกข้องสงสัย
เรามีทีมคอยให้ค าปรึกษา


และค าแนะน า
กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 28 วันท 24 เดอนตุลำคม 2564


ี่


สาระน่ารู้วันนี้

#ด้วยความปรารถนาดี

สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์


มารู้จักกัน

Digital health Pass คืออะไร

เอกสารรับรองสุขภาพดิจิทัล
เพิ่มระบบความปลอดภัยในการแสดง

ข้อมูลของประชาชน

ผู้ใช้งานสามารถเปิด-ปิด การแสดงข้อมูลส่วน
บุคคลที่อยู่บน QR-code

ได้ตามความสมัครใจ

ใช้งานได้แล้ววันนี้ใน LINE OA "หมอพร้อม"
#หมอพร้อม #LINEOA #Application

#DigitalHealthPass


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 29 วันท 24 เดอนตุลำคม 2564
ี่
ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

#ด้วยความปรารถนาดี

สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์


Podcast #ศธ360

องศาพาที ทุกวันศุกร์ เวลา

19.00 น.

EP23 ฟังเรื่องราว

เปิดเทอมแล้ว เรียน On

Site 100% โดย นายมานะ

พิริยพัฒนา ผู้อ านวยการ

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

Youtube

https://youtu.be/wV2dbpB

F_NU


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 30 วันท 24 เดอนตุลำคม 2564


ี่


ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

#ด้วยความปรารถนาดี

สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์


ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการhttps://moe360.blog/2021/10/20/

inspec-moe


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 31 วันท 25 เดอนตุลำคม 2564

ี่#รับฟังนโยบาย กศน.ประจ าปี 2565 และนโยบายการเตรียมความพร้อมในการจัดการ

สอนในภาคเรียนที่ 2/2564 “

ี่

ู้
วันท 25 ตลาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น.นายจรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผอ านวยการ


กศน.อ าเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวไฮฟะห์ หะยีดือเระ ครอาสาฯปอเนาะ

เข้ารวมรบฟังนโยบาย กศน.ประจาปี 2565 และนโยบายการเตรยมความพรอมในการ


ี่
จดการเรยนการสอนในภาคเรยนท 2/2564 ทจะเปิดการเรยนการสอนในวันท 1ี่
ี่

พฤศจกายน 2564 และนโยบายทส าคัญอื่น ๆ โดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกล เลขาธิการ
ี่


กศน.ผานชองทาง Facebook live : ETV channel ณ พื้นทพักอาศัย ตาบลมะนังตายอ
ี่

อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 32 วันท 25 เดอนตุลำคม 2564
ี่
สาระน่ารู้วันนี้

#ด้วยความปรารถนาดี

สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์
เทคนิคจัดกระเปานักเรยนให ้

พรอม!! เอาตัวรอดจากโควิด
#ศูนยบรหารสถานการณโควิด19

#ศูนยขอมูลCOVID19


ื่
#ฉดวัคซีนหยุดเช้อเพอชาติ
กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 33 วันท 25 เดอนตุลำคม 2564


ี่


ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

#ด้วยความปรารถนาดี

สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์

ื่

‍⚕การใหวัคซีนเข็ม 3 เพอ


กระตุนภูมิคุมกัน


ี่
ในผูทไดรับวัคซีน Sinopharm
ครบ 2 เข็ม


ทมา : กรมควบคุมโรค กระทรวง
ี่
สาธารณสุข
#ศูนยบรหารสถานการณโควิด19

#ศูนยขอมูลCOVID19
ื่
#ฉดวัคซีนหยุดเช้อเพอชาติ
กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 34 วันท 25 เดอนตุลำคม 2564

ี่ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

#ด้วยความปรารถนาดี

สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์


ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ป่วย COVID-19
ส านักงานประกันสังคมพร้อมดูแล
สิทธิประโยชน์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ผู้ประกันตนตาม
มาตรา 40 กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีสิทธิได้รับ
1. เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 300 บาท กรณีที่เข้ารับการ
รักษาประเภทผู้ป่วยในในโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม/Hospitel
ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป
2. เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท กรณีมีความเห็น
แพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวหรือพักกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)
หรือแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
3. เงินทดแทนการขาดรายได้ครั้งละ 50 บาท (เฉพาะผู้ประกันตน
ทางเลือกที่ 1 และ 2) กรณีที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วย
ในและไม่ได้มีความเห็นแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวหรือพักกักตัว
โดยต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อส านักงาน
เงื่อนไขการเกิดสิทธิ : ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3 ใน
4 เดือน ก่อนเดือนที่ประสบอันตราย/เจ็บป่วย
ที่มา : ส านักงานประกันสังคม
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 35 วันท 26 เดอนตุลำคม 2564
ี่
สาระน่ารู้วันนี้

#ด้วยความปรารถนาดี

สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์ใช้น้ ายาล้างจานขจัดเชื้อโควิด

ได้หรือไม่ ?#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาต ิ


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 36 วันท 26 เดอนตุลำคม 2564
ี่
สาระน่ารู้วันนี้

#ด้วยความปรารถนาดี

สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์เครื่องใช้ภายในบ้าน อะไรบ้าง

ที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ?#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาต ิ


กศน.อ ำเภอเมองนรำธิวำส ฉบับท 37 วันท 26 เดอนตุลำคม 2564


ี่


ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

#ด้วยความปรารถนาดี

สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์
หลักการท างาน

จากท่านเลขาธิการ กศน.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Boletín Consulmex Houston
Next Book
Parcial 4--Grupo 10°A--Grupo 1 (1)