The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ใบงานโปรแกรมประมวลผลคำ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chigogu, 2019-07-29 21:41:41

ใบงานโปรแกรมประมวลผลคำ

ใบงานโปรแกรมประมวลผลคำ

ใบงานท่ี 1
การจัดการรูปแบบอักษร

1. จดั รปู แบบอกั ษรตามตวั อย่างขา้ งลา่ งนี้
วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี

วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี

วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี
วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

วทิ ยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกระบี่

ใบงานท่ี 2
การสรา้ งตาราง

1. ใหน้ กั เรยี น สรา้ งตารางตามแบบฟอรม์ ตารางเรยี นของตวั เอง

ใบงานท่ี 3
การใช้เคร่ืองมือรูปร่าง

1. ใหน้ กั เรยี น ใชเ้ ครอื่ งรูปร่าง ใหเ้ ปน็ รูปรา่ ง หรอื เร่อื งราว ตา่ ง ๆ

ใบงานที่ 4
การใช้ เครือ่ งมือ Smart art
1. ให้นกั เรียน สรา้ งแผนภูมิ โดยใชเ้ คร่ืองมอื Smart art ตามตัวอยา่ งขา้ งลา่ งน้ี

2. ใหน้ ักเรียน สรา้ งกระบวนการ

ใบงานที่ 5
การสรา้ งกราฟ

1.ให้นกั เรียน สร้างกราฟ ตามข้อมูลด้านลา่ งน้ี

รายการสนิ ค้า มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
60
ปากกา 500 30 200
135
ยางลบ 370 670 20

ดนิ สอ 50 120

ไมบ้ รรทดั 190 30

ใบงานที่ 6
การใช้สกรีนช็อต

1.ใหน้ ักเรยี น สกรนี ช็อต หน้าจอโปรแกรมประมวลผลคา และแนะนาเครอ่ื งมอื
การใช้ต่าง ๆ

ยกตัวอยา่ ง เช่น

เครอื่ งมือ ความหมาย

ใช้ในการวางขอ้ ความ และรปู ภาพ

ใบงานที่ 7
การสรา้ งสมการ

1.ให้นกั เรยี น สร้างสมการ ตามตัวอย่างข้างลา่ งน้ี

ใบงานที่ 8
สร้างแผ่นพบั

1.ใหน้ ักเรียน สรา้ งแผนพบั ตามรปู แบบท่ีให้
2.ให้นักเรียน สร้างแผ่นพับ ตามรูปแบบ เนอื้ หาที่ตอ้ งการ

ใบงานที่ 9
การพิมพห์ นังสอื ราชการ

1.ให้นกั เรียนพมิ พเ์ อกสาร ตามหวั ข้อด้านล่างน้ี
- หนังสือราชการภายนอก หน้า 203-204
- หนังสือราชการภายใน หนา้ 205-207
- หนงั สอื ประทับตรา หน้า 207

ใบงานที่ 10
การพิมพ์จดหมายธุรกจิ

1.ใหน้ ักเรียน พิมพ์เอกสาร ตามหนังสือ หนา้ 235 - 237

ใบงานท่ี 11
การสร้างจดหมายเวียน

1.ให้นกั เรยี น สรา้ งจดหมายเวียน ตามหนงั สอื หน้า 256-259


Click to View FlipBook Version
Previous Book
INTERAKSI AKADEMIK SPM 2019
Next Book
Pamplet dialog prestasi spm