The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Ries magazine isu 4 jet test

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jetxing777, 2021-05-28 01:03:24

Ries magazine isue 4

Ries magazine isu 4 jet test

ສະ ັບບ ົຕວ ່ຢາງ ວາລະສານ

ວິທະຍາສາດການສຶກສາ

EDUCATION SCIENCES JOURNAL

ສະຖາບນັ ຄ້ນົ ຄວາ້ ວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

Research Institute for Educational Sciences

ສະບບັ ທີ 4
2021

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ

ທປ່ີ ກຶ ສາ ສາລະບານ
ຮສ.ປອ ພຸດ ສິມມາລາວົງ ຮອງລດັ ຖະມນົ ຕີ
ກະຊວງສກຶ ສາທິການ ແລະ ກລິ າ • ສະພາບ ແລະ ບັນຫາໃນການຈດັ ການຮຽນການສອນ
ວິຊາພາສາອັງກດິ ຊນັ້ ປະຖົມສຶກສາປີທີ 3-5..................2
ຫວົ ໜາ້ ບນັ ນາທກິ ານ
ປອ ອ່ອນແກ້ວ ນວນນະວງົ • ສະພາບ ແລະ ບັນຫາການສາ້ ງໂຮງຮຽນຕົວແບບ
ຄຸນນະພາບສາຍສາມນັ ສກຶ ສາຂອງລດັ ........................8
ກອງບັນນາທກິ ານ
ກາດໍາ ວງົ ເດອື ນ • ສຶກສາທັກສະວຊິ າຊີບທີ່ເປັນປດັ ໄຈສາໍ ຄນັ ໃນການ
ຈດິ ຕະກອນ ຄໍາໄພລິດ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງອຸດສາຫະກາໍ ຢູ່ ສປປ ລາວ.............17

ອອກແບບ ແລະ ພິມເຂົາ້ ໜາ້ • ການພດັ ທະນາບດົ ຮຽນເອເລກັ ໂຕຣນິກ e-learning
ວນັ ທອງ ໃຊເຍ່ຍຕູ້ ວຊິ າການປະກອບກດິ ຈະການຜາ່ ນລະບບົ Moodle....25
ດາລາສະຫວັນ ຈນັ ທະລເິ ດດ
ບຸນໄໜ ຍຸດຕທິ ໍາ • ການກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນເຂາົ້ ຮຽນໃຫແ້ ກເ່ ດັກໃນ
ບາ້ ນນອ້ ຍຢູເ່ ຂດຊນົ ນະບົດຫ່າງໄກສອກຫີກຼ : ຮູບ
ແບບກຽມຄວາມພ້ອມແບບເລັງ່ ລດັ ໃນໄລຍະ
ພັກແລງ້ 10 ອາທິດ..................................................33

• ການຈດັ ຕ້ັງປະຕິບັດແຜນງານເພດສຶກສາ
(Comprehensive Sexuality Education, CSE) ຢູ່
ສປປລາວ ສໍາລັບການແກໄ້ ຂສງ່ິ ທາ້ ທາຍທາງດ້ານ
ສຸຂະພາບເພດສາໍ ລັບໄວໜຸມ່ ໃນການບນັ ລຸເປົາ້ ໝາຍ
ການພັດທະນາແບບຢືນຍົງ (SDG) ...........................42

• ການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນກຽ່ ວກບັ ຈຸດພເິ ສດຂອງການຮຽນ
ພາສາຈີນຂອງນັກຮຽນລາວ ......................................44

• ສຶກສາບັນຫາການສອນອ່ານພາສາລາວສາໍ ລັບ
ນກັ ຮຽນເຜ່ົາກມຶ ມຸໃນຊນ້ັ ປະຖມົ ສຶກສາປທີ ີ 1 ..............52

• ບົດແນະນໍາກຽ່ ວກັບການລົງພມິ ບົດໃນວາລະສານ
ວິທະຍາສາດການສກຶ ສາ ..........................................61

ວາລະສານວິທະຍາສາດການສກຶ ສາ ສາໍ ນັກງານຕ້ງັ ຢຖູ່ ະໜນົ ມະໂຫສົດ, ບ້ານຊຽງຍນື , ເມືອງຈັນທະບລູ ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ຕູ້ໄປສະນີ 67, ໂທ: 021 250 430, ແຟກ: 021 213 161, website: http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ ສະບບັ ທີ 4/2021 1
http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

ສະພາບ ແລະ ບັນຫາໃນການຈັດການຮຽນການສອນວິຊາພາສາອງັ ກດິ
ຊນັ້ ປະຖມົ ສຶກສາປທີ ີ 3-5

ໂດຍ: ສນູ ຄ້ົນຄວາ້ ແລະ ປະເມີນຜນົ ການສຶກສາ, ສວສ

ບົດຄດັ ຫຍໍ້ ໂດຍການຈັດກຸ່ມຂໍ້ມູນ, ຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ຂຽນ
ການວໄິ ຈສະພາບ ແລະ ບັນຫາໃນການຈດັ ການຮຽນ ອະທບິ າຍ.
ຜນົ ການວໄິ ຈ ພົບວາ່ :
ການສອນວິຊາພາສາອັງກິດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 3-5
ໃນຄ້ັງນເ້ີ ປນັ ການວິໄຈແບບປະສົມປະສານ (Mix Method) ກະຊວງສກຶ ສາທກິ ານ ແລະ ກິລາ ໄດ້ອງີ ໃສ່ກົດໝາຍ
ລະຫວ່າງແບບປະລິມານ (Quantitative Research) ແລະ ວ່າດ້ວຍການສຶກສາ (ສະບັບປັບປຸງ) 2007 ແລະ 2015
ຄຸນນະພາບ (Qualitative Research) ໂດຍມີຈຸດປະສົງ: ເ ພ ື ່ ອ ຜ ັ ນ ຂ ະ ຫ ຍ າ ຍ ມ າ ເ ປ ັ ນ ນ ິ ຕ ິ ກ ໍ າ ລ ຸ ່ ມ ກ ົ ດ ໝ າ ຍ ທ ່ີ
(1) ເພື່ອສຶກສາສະພາບ ແລະ ບັນຫາທີ່ເປັນອຸປະສັກຕ່ໍ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດການຮຽນການສອນວິຊາພາສາ
ການຈັດການຮຽນການສອນວິຊາພາສາອັງກິດໃນຊັ້ນ ອງັ ກດິ . ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສ້າງຫຼັກສູດ, ປຶ້ມແບບຮຽນ,
ປະຖົມສຶກສາປີທີ 3-5, (2) ເພື່ອຊອກຫາສາເຫດຂອງ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ, ສື່ການຮຽນການສອນ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກໍໄດ້
ບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນການຈັດການຮຽນການສອນ ເຝິກອົບຮົມໃຫ້ຄູ ແລະ ການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້
ວຊິ າພາສາອງັ ກິດໃນຊ້ນັ ປະຖົມສຶກສາປີທີ 3-5 ແລະ (3) ໂຮງຮຽນປະຖົມສາມາດດໍາເນີນການຮຽນການສອນ
ເພອ່ື ສຶກສາວິທກີ ານ ແລະ ແນວທາງໃນການປັບປຸງການ ບັນລຸໄດ້ 83,26% ໃນສົກຮຽນ 2016-2017.
ຈດັ ການຮຽນການສອນວິຊາພາສາອງັ ກດິ .
ຜ່ານການຈັດຕ້ງັ ປະຕບິ ດັ ການຮຽນການສອນວິຊາ
ເຄືອ່ ງມືໃນການເກັບກາໍ ຂ້ໍມູນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ນໍາໃຊ້ແບບ ພາສາອງັ ກິດ ພບົ ບັນຫາ ແລະ ສາເຫດ ດ່ັງນີ້:
ສໍາພາດທີ່ມີໂຄງສ້າງ ແລະ ຮ່າງເກັບກໍາສະຖິຕິ. ກຸ່ມ
ຕົວຢ່າງທີ່ໃຊ້ໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ປະກອບດ້ວຍ ຜູ້ ການຈດັ ຕງັ້ ປະຕິບດັ ນິຕກິ ໍາລຸ່ມກົດໝາຍຍັງບໍ່ເປັນ
ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການລະດັບຕ່າງໆຈາກ ໄປຕາມນຕິ ິກໍາໄດ້ກໍານົດໄວ້ ເຊັ່ນ: ຍັງມີໂຮງຮຽນປະຖົມ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພະແນກສຶກສາທິ 16,74% ບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການຮຽນການສອນພາສາ
ການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກ ອັງກິດໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່ານິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ລະອຽດ
ສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ຜູ້ອໍານວຍການ/ຫົວໜ້າ ຈະແຈ້ງ, ຄູປະຈໍາຫ້ອງບໍ່ສາມາດສອນໄດ້, ບໍ່ມີຄູສອນ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູ ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ (ໃນ 4 ແຂວງ: ພາສາອັງກິດສະເພາະ, ຂາດປຶ້ມແບບຮຽນ, ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ
ຫຼວງນໍ້າທາ, ອຸດົມໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ອັດຕະປື) ແລະ ຍັງມີໂຮງຮຽນປະຖົມ 38,74% ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບ
ຈໍານວນ 279 ທ່ານ. ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ໄດ້ອີງຕາມ ເອກະສານ ຫຼື ນິຕິກໍາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດການ
ລັກສະນະຂອງຂໍ້ມູນຄື: ຂໍ້ມູນດ້ານປະລິມານ ນໍາໃຊ້ ຮຽນການສອນວິຊາພາສາອັງກດິ .
ສະຖິຕິແບບບັນຍາຍ ໂດຍຄໍານວນຫາຄ່າຄວາມຖີ່,
ເປີເຊັນ, ຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ; ເນືອ້ ໃນ ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູວິຊາພາສາ
ສ່ວນຂມ້ໍ ູນດ້ານຄນຸ ນະພາບ ນໍາໃຊ້ວິທີການວິເຄາະເນື້ອໃນ ອັງກິດ ເຫັນວ່າ ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມເໝາະສົມກັບລະດັບ
ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານພາສາອັງກິດຂອງຄູ ແລະ
ນັກຮຽນ.

2 ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ ສະບບັ ທີ 4/2021

http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

ການສະໜອງປຶ້ມແບບຮຽນຕາມອັດຕາສ່ວນ ໜຶ່ງ problems that obstacles the teaching and learning
ຊຸດຕໍ່ໜຶ່ງຄົນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນບັນລຸ (ບັນລຸພຽງ 45,83%) English in Primary grades 3-5, (2) to find the
ເນືອ່ ງຈາກວ່າ ຄູ ແລະ ນັກຮຽນໃນບາງໂຮງຮຽນຍັງບໍ່ໄດ້ causes of problems and obstacles of teaching and
ຮ ັ ບ ປ ຶ ້ ມ ແ ບ ບ ຮ ຽ ນ ຢ ່ າ ງ ຄ ົ ບ ຊ ຸ ດ ຕ າ ມ ນ ະ ໂ ຍ ບ າ ຍ ທ ີ ່ ໄ ດ້ learning English in Primary grades 3-5, and (3) To
ກໍານົດໄວ້. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຄູຈໍານວນໜຶ່ງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ study the ways and means to improve the teaching
ຜະລິດສື່ ຍ້ອນວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມວິທີການ and learning of English.
ຜະລິດ, ບໍ່ມີເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນ. ນອກຈາກນີ້,
ໂຮງຮຽນປະຖົມສ່ວນຫຼາຍ ຍັງບໍ່ທັນມີສື່ທີ່ເປັນແຫຼ່ງການ Research tools used structured interviews
ຮຽນ ແລະ ປຶມ້ ອາ່ ນເສມີ ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາອັງກິດ. and draft statistics. The sample group used for data
collection consisted of executives and technical
ຄູຈໍານວນ 34,92% ທີ່ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມ staff at various levels in Ministry of Education and
ແລ້ວ ຍງັ ບສໍ່ າມາດນໍາເອົາຄວາມຮູ້ຈາກການເຝິກອົບຮົມ Sports, Provincial-Vientiane Capital Education and
ໄປນໍາໃຊ້ໃນການດໍາເນີນການຮຽນການສອນ ຍ້ອນ Sports services, District of Education and Sports
ໄລຍະເວລາການເຝິກອົບຮົມສັ້ນ ແລະ ເນັ້ນໃສ່ພາກທິດ Bureau, 279 principals / principals and primary
ສະດີຫຼາຍກວ່າພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ຄູບາງຈໍານວນທີ່ມີ school teachers (in 4 provinces: Luang Namtha,
ແຜນຖືກໄປເຝິກອົບຮົມແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການ Oudomxay, Savannakhet and Attapeu)
ເຝິກອບົ ຮມົ ເນອື່ ງຈາກໄດມ້ ີການຍາ້ ຍບ່ອນປະຈາໍ ການ.
The data analysis is based on the type of the
ຄູຈໍານວນ 30,71% ຍັງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ data: quantitative data using descriptive statistics
ຕາມປມຶ້ ຄມູ່ ຄື ູ ແລະ ຫຼກັ ສູດ ເນອ່ື ງຈາກຄູຜທູ້ ີ່ສອນພາສາ by calculating the frequency, percentage, mean and
ອັງກດິ ມຄີ ວາມຮ້ພູ ື້ນຖານບໍ່ພຽງພໍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜົນການຮຽນ standard deviation; The qualitative data section
ວິຊາພາສາອັງກິດຂອງນັກຮຽນ ພາກຮຽນ I-II ຂັ້ນ ປ.3- uses a method of content analysis by grouping
ປ.5 ໃນສົກຮຽນ 2015-2016 ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າຫາ data, interpreting it, and writing descriptions.
ກາງ. ນອກຈາກນີ້, ການຈັດມູມຮຽນ ແລະ ຕິດປ້າຍຄໍາ
ສັບພາສາອັງກິດຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆພາຍໃນໂຮງຮຽນ The results showed that:
ຍງັ ປະຕບິ ັດບ່ໍທນັ ໄດ້. The Ministry of Education and Sports has

ສ່ວນການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການດໍາເນີນການຮຽນ adopted the Education Law (Revised) 2007 and
ການສອນວິຊາພາສາອັງກິດຂັ້ນ ປ.3-ປ.5 ພົບວ່າ ໃນ 2015 to be implemented as a subordinate law
ຈໍານວນ 12 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ມີ 1 ເມືອງບໍ່ທັນໄດ້ລົງ related to the organization of English language
ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ຍ້ອນບໍ່ມີຄູສຶກສານິເທດວິຊາພາສາ teaching and learning. In addition, curriculum,
ອັງກິດ. textbooks, teacher's manuals, teaching and learning
materials were created. At the same time, teachers
Abstract were trained and monitored, so that the primary
The Research of the states and problems of school was able to carry out teaching and learning
to achieve 83.26% in the 2016-2017 school years.
teaching and learning English in Primary school
grade 3-5, which using mix Method between The implementation of English language
Quantitative Research and Qualitative Research. teaching, the following problems and causes were
The objectives are: (1) to study the states and found:

The implementation of the rule of law is not
in accordance with the law. For example, 16.74%
of primary schools are not able to teach English
because the relevant legislation is not clear.
Classroom teachers are not able to teach, there is
no specific English teacher, there is a lack of
textbooks, teacher's manuals, and 38.74% of
primary schools still do not have the documents or
legislation related to the teaching and learning of
English.

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ ສະບບັ ທີ 4/2021 3
http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

The content of English textbooks and ໂອກາດໃນການຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດເລີ່ມແຕ່ຊັ້ນ
teachers is not appropriate for the level of basic ປະຖົມຂຶ້ນໄປ ເພື່ອເປັນການປູພື້ນຖານຄວາມຮູ້ພາສາ
knowledge of English of teachers and students. ອັງກິດໃຫ້ແກ່ເຍົາວະຊົນລາວໃນອະນາຄົດ, ເປັນບຸກຄົນ
ທີ່ສາມາດໃຊ້ພາສາອັງກິດເຂົ້າໃນການສື່ສານໄດ້ຢ່າງ
The provision of textbooks at the rate of one ຄ່ອງແຄ້ວ, ສາມາດນໍາໃຊ້ພາສາອັງກິດເຂົ້າໃນການ
set per person has not yet been achieved (reaching ສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ເພື່ອມາປະກອບອາຊີບ ແລະ ສຶກ
only 45.83%) due to the fact that teachers and ສາຮຽນຕໃ່ໍ ນລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນໄປຢ່າງມີຄຸນນະພາບ. ຈາກ
students in some schools have not yet received a ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍມາເປັນນິຕິ
complete set of textbooks in accordance with the ກໍາທີ່ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຊັ່ນ: ກົດ
policy. In addition, some teachers have not ໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2007
produced media due to lack of training in (2007:9) ກໍໄດ້ກໍານົດໃຫ້ສອນພາສາຕ່າງປະເທດໂດຍ
production techniques, tools and equipment. In ເລີ່ມ ແຕ່ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 3 ຂຶ້ນໄປ, ພ້ອມດຽວກັນ
addition, most primary schools do not yet have ນັນ້ ກດົ ໝາຍວ່າດວ້ ຍການສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015
English language learning resources and textbooks. (2015:19) ຍງັ ໄດລ້ ະບຸໄວວ້ າ່ ໃຫສ້ ະຖານສຶກສາສາມາດ
ຈດັ ຕັງ້ ການຮຽນການສອນພາສາຕາ່ ງປະເທດ, ໃນນັ້ນໃຫ້
34.92% of the trained teachers were not able ເອົາພາສາອັງກິດເປັນວິຊາບັງຄັບ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ຊັ້ນ
to apply the knowledge from the training to the ປະຖມົ ສກຶ ສາປີທີ 3 ຂ້ນຶ ໄປ.
teaching and learning process due to the short
duration of the training and the emphasis on the ເຖິງວ່າໄດ້ມີນະໂຍບາຍໃຫ້ສະຖານການສຶກສາ
theoretical rather than the practical part. Some ໂດຍສະເພາະແມນ່ ຊ້ນັ ປະຖມົ ສຶກສາໃຫ້ຈັດຕັ້ງການຮຽນ
teachers have planned to go for training but have ການສອນພາສາອັງກິດແຕ່ຂັ້ນ ປ.3 ຂຶ້ນໄປ, ໂດຍເລີ່ມ
not been trained due to relocation. ແຕສ່ ົກຮຽນ 2009-2010 ເປັນຕົ້ນມາກໍຕາມ ແຕ່ຜົນຂອງ
ການປະເມີນແຜນຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບລະບົບການ
30.71% of teachers are not able to follow the ສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ II (2011-2015) ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ
teacher's manuals and curriculum due to the lack of ວ່າ ມີພຽງ 30% ຂອງຈໍານວນໂຮງຮຽນປະຖົມໃນທົ່ວ
basic knowledge of English teachers. Therefore, ປະເທດທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງການຮຽນການສອນພາສາ
the English language proficiency results of ອັງກິດແຕ່ຂັ້ນ ປ.3-ປ.5. ໃນບັນດາໂຮງຮຽນທີ່ສາມາດ
students in I-II, Grades 3 to 5 in the 2015-2016 ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ໃນເຂດໃນຕົວ
school year are in the low to medium level. In ເມອື ງໃຫຍ່ ຫືຼ ໃນເຂດເທດສະບານເມືອງເທົ່ານັ້ນ. ພ້ອມ
addition, the placement of English language study ກັນນັ້ນ, ການສອນຂອງຄູສ່ວນຫຼາຍກໍຍັງພົບຄວາມ
centers and labels at various locations within the ຫຍ້ງຸ ຍາກ ເນື່ອງຈາກຄວາມຮູ້ພື້ນຖານພາສາອັງກິດຂອງ
school has not yet been implemented. ຄູຍັງຈໍາກັດ, ຄູບໍ່ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມວິທີການສອນ
ພາສາອັງກິດ, ຂາດສື່ການຮຽນການສອນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄຸນ
As for the follow-up support for the teaching ນະພາບຂອງການຈັດການຮຽນການສອນພາສາອັງກິດ
and learning of English language in grades 3 to 5,
it was found that out of the 12 target districts, 1
district did not follow the support due to the lack of
English language teachers.

I. ຄວາມເປນັ ມາຂອງບນັ ຫາ

ເພື່ອເປັນການກຽມພ້ອມໃນການພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບທີ່ໃກ້ຄຽງກັບ
ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຈຶ່ງໄດ້ມີ
ນະໂຍບາຍໃຫ້ເດັກທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ມີ

ຄຸນນະພາບຢ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນ. ເວົ້າ
ສະເພາະແມ່ນນະໂຍບາຍທີ່ເປີດກວ້າງໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບ

4 ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ ສະບບັ ທີ 4/2021

http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

ແມ່ນຍັງບໍ່ທນັ ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ. ຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກລິ າເມອື ງ, ຜູ້ອາໍ ນວຍການ/ຫົວໜ້າ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນ ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູ ໃນໂຮງຮຽນປະຖມົ ຈາໍ ນວນ 279 ຄນົ .
ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາສະພາບ ແລະ ບັນຫາໃນ
ການຈັດການຮຽນການສອນພາສາອັງກິດໃນຊັ້ນປະຖົມ II. ຜົນການຄນ້ົ ຄວ້າ
ສຶກສາປີທີ 3-5 ເພື່ອເປັນແນວທາງປັບປຸງແກ້ໄຂ ແລະ 1) ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນການຮຽນການ
ວາງແຜນພັດທະນາການຮຽນການສອນພາສາອັງກິດໃນ
ອະນາຄົດໃຫດ້ ຂີ ້ຶນ. ສອນວຊິ າພາສາອັງກິດ ໄດແ້ ກ່ກົດໝາຍວາ່ ດ້ວຍການສຶກ
ສາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2007 (2007:9) ແລະ ກົດໝາຍວ່າ
1. ຈດຸ ປະສງົ ດ້ວຍການສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015 (2015:19) ໄດ້
1) ເພື່ອສຶກສາສະພາບ ແລະ ບັນຫາທີ່ເປັນ ມີການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານແຕ່ຂັ້ນສູນກາງລົງຮອດ
ທອ້ ງຖິ່ນ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນການຮຽນການສອນ
ອຸປະສກັ ຕໍ່ການຈດັ ການຮຽນການສອນວິຊາພາສາອັງກິດ ວຊິ າພາສາອງັ ກດິ ນບັ ແຕ່ຊັນ້ ປະຖົມສຶກສາປີທີ 3 ຂຶ້ນໄປ
ໃນຊນ້ັ ປະຖມົ ສກຶ ສາປທີ ີ 3-5. ໃນຂອບເ ຂດທົ່ວ ປະ ເ ທດ ໃນສົກຮ ຽ ນ 2016-2017
ສາມາດບັນລຸໄດ້ 83,26% ຂອງຈໍານວນໂຮງຮຽນປະຖົມ
2) ເ ພ ື່ ອ ຊອ ກຫ າ ສາ ເ ຫດ ຂອ ງ ບັ ນຫ າ ແ ລ ະ ທງັ ໝົດ. ແຕຍ່ ັງມໂີ ຮງຮຽນປະຖມົ 16,74% ບ່ໍສາມາດດໍາ
ຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນການຈັດການຮຽນການສອນວິຊາພາສາ ເນນີ ການຮຽນການສອນວຊິ າພາສາອັງກິດ ເນື່ອງຈາກວ່າ
ອງັ ກິດໃນຊນ້ັ ປະຖມົ ສຶກສາປີທີ 3-5. ນິຕິກໍາແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມລະອຽດຈະແຈ້ງ, ໂຮງຮຽນ
ປະຖົມຈາໍ ນວນໜ່ງຶ ບທໍ່ ນັ ໄດຮ້ ບັ ນິຕິກໍາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
3) ເພື່ອສຶກສາວິທີການ ແລະ ແນວທາງໃນການ ກັບການຈັດການຮຽນການສອນວິຊາພາສາອັງກິດ ແລະ
ປບັ ປງຸ ການຈດັ ການຮຽນການສອນວຊິ າພາສາອງັ ກິດ. ຍງັ ຂາດຄສູ ອນພາສາອງັ ກິດ.

2. ຂອບເຂດ (ດາ້ ນເນອື້ ໃນທເ່ີ ຮັດການຄນ້ົ ຄວາ້ ) 2) ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໂດຍສະ
ເນື້ອໃນຂອງການວິໄຈ ປະກອບມີ: ການຈັດຕັ້ງ ຖາບນັ ຄນ້ົ ຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ປະກອບມີ ປຶ້ມ
ຫຼັກສູດ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ (2010), ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ
ປະຕິບັດນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຮຽນການສອນວິຊາພາສາ ປຶມ້ ຄມູ່ ືຄູ ວິຊາພາສາອງັ ກິດສໍາລບັ ຊນັ້ ປະຖມົ ສຶກສາເຫຼັ້ມ
ອັງກິດ, ເນື້ອໃນຫຼັກສູດພາສາອັງກິດ, ສື່ການຮຽນການ 1-3 (2012) ໂດຍໄດ້ກໍານົດໃຫ້ມີການດໍາເນີນການຮຽນ
ສອນວິຊາພາສາອັງກິດ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ການສອນອາທິດໜງ່ຶ 2 ຊົວ່ ໂມງຕ່ໍຂັ້ນຮຽນ. ຜນົ ຂອງການ
ແກ່ຄູສອນພາສາອັງກິດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ການດໍາເນີນ ວິໄຈພົບວ່າ ເນື້ອໃນປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ວິຊາ
ການຮຽນການສອນ, ການຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ຄວາມຄິດເຫັນ ພາສາອັງກິດ ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມເໝາະສົມກັບລະດັບ
ຕກໍ່ ບັ ການຮຽນການສອນ ແລະ ການຂະຫຍາຍການຮຽນ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານພາສາອັງກິດຂອງຄູ ແລະ
ການສອນໃນຕ່ໍໜາ້ . ນກັ ຮຽນ.

3. ຮບູ ແບບຂອງການຄນົ້ ຄວາ້ /ວທິ ີການສຶກສາ 3) ການສະໜອງປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ວິຊາ
ເປັນການວິໄຈແບບປະສົມປະສານ (Mix Method) ພາສາອັງກິດ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນທ່ົວເຖິງທກຸ ໆໂຮງຮຽນ. ແຕ່
ການສະໜອງປຶ້ມແບບຮຽນຕາມອັດຕາສ່ວນ ໜຶ່ງຊຸດຕໍ່
ລະຫວ່າງ ແບບປະລິມານ (Quantitative Research) ໜຶ່ງຄົນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນບັນລຸ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຄູ ແລະ
ແລະ ຄຸນນະພາບ (Qualitative Research) ນັກຮຽນໃນບາງໂຮງຮຽນຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບປຶ້ມແບບຮຽນຢ່າງ

4. ກຸມ່ ຕວົ ຢາ່ ງ
ກ່ມຸ ຕົວຢາ່ ງ ໄດແ້ ກ:່ ຜບູ້ ລໍ ິຫານ ແລະ ພະນກັ ງານ

ວິຊາການລະດບັ ຕາ່ ງໆຈາກ ກະຊວງສກຶ ສາທິການ ແລະ
ກິລາ, ພະແນກສກຶ ສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ຫ້ອງການ

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ ສະບບັ ທີ 4/2021 5
http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

ຄົບຊຸດຕາມນະໂຍບາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້. ຄູສອນວິຊາ 7) ຄູທຸກຄົນໄດ້ມີການປະເມີນນັກຮຽນທຸກຄົນ ດ້ວຍ
ພາສາອັງກິດ ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຜະລິດສື່ການຮຽນການສອນ ການກວດກາປະຈໍາເດືອນ, ຖາມ-ຕອບ ແລະ ກວດກາ
ຊຶ່ງປະກອບມີ ຮູບພາບ ແລະ ບັດຄໍາສັບ. ແຕ່ຍັງມີຄູ ຍ່ອຍ ຊຶ່ງຜົນການຮຽນວິຊາພາສາອັງກິດຂອງນັກຮຽນ
ຈໍານວນໜຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜະລິດສື່ ຍ້ອນວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການ ພາກຮຽນ I-II ຂັ້ນ ປ.3-ປ.5 ໃນສົກຮຽນ 2015-2016
ເຝິກອົບຮົມວິທີການຜະລິດ, ບໍ່ມີເຄື່ອງມື ແລະ ແມ່ນຢໃູ່ ນລະດບັ ຕໍ່າຫາປານກາງ.
ອຸປະກອນທີ່ຈະນໍາມາຜະລິດ. ນອກຈາກນີ້, ໂຮງຮຽນ
ປະຖົມສ່ວນຫຼາຍ ຍັງບໍ່ທັນມີສື່ທີ່ເປັນແຫຼ່ງການຮຽນ 8) ການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການດໍາເນີນການຮຽນການ
ແລະ ປ້ມຶ ອ່ານເສມີ ຄວາມຮທູ້ າງດາ້ ນພາສາອັງກດິ . ສອນວຊິ າພາສາອັງກດິ ຂັ້ນ ປ.3-ປ.5 ພົບວ່າ ໃນຈໍານວນ
12 ເມອື ງເປາົ້ ໝາຍ ມີ 1 ເມອື ງບ່ທໍ ັນໄດລ້ ງົ ຕດິ ຕາມຊຸກຍູ້
4) ນັບແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ ຄູສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຮັບ ຍ້ອນບມໍ່ ີຄູສກຶ ສານເິ ທດວຊິ າພາສາອງັ ກດິ .
ການເຝິກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ແລະ ປຶ້ມ
ແບບຮຽນ ເຫ້ມັຼ 1 ແລະ ເຫຼ້ັມ 2 ຈໍານວນ 1-2 ຄັ້ງ ແຕ່ລະ 9) ຈາກຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ
ຄັ້ງໃຊ້ເວລາ 1-2 ອາທິດ ແລະ ຄູສ່ວນຫຼາຍສາມາດນໍາ ແລະ ຄູສກຶ ສານເິ ທດ ພົບວາ່ ຄສູ າມາດດໍາເນີນການຮຽນ
ເອົາຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການເຝິກອົບຮົມ ໄປນໍາໃຊ້ ການສອນວິຊາພາສາອັງກິດຕາມຫຼັກສູດໂດຍລວມຢູ່ໃນ
ເຂົ້າໃນການດໍາເນີນການຮຽນການສອນວິຊາພາສາ ລະດັບປານກາງ ແລະ ຈາກຄວາມຄິດເຫນັ ຂອງຄູ ພບົ ວ່າ
ອັງກິດ. ແຕ່ຍັງມີຄູທີ່ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມແລ້ວ ບໍ່ ນັກຮຽນກໍສາມາດຮຽນວິຊາພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບ
ສາມາດນໍາເອົາຄວາມຮູ້ຈາກການເຝິກອົບຮົມໄປນໍາໃຊ້ ປານກາງ.
ໃນການດໍາເນີນການຮຽນການສອນ ຍ້ອນໄລຍະເວລາ
ການເຝິກອົບຮົມສັ້ນ ແລະ ເນັ້ນໃສ່ພາກທິດສະດີຫຼາຍ 10) ຈາກຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກ
ກວ່າພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ມີຄູບາງຈໍານວນທີ່ມີ ສາໃນລະດັບຕ່າງໆ ຕໍ່ກັບການຂະຫຍາຍການຮຽນການ
ແຜນຖືກໄປເຝິກອົບຮົມແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການ ສອນວິຊາພາສາອັງກິດໄປສູ່ໂຮງຮຽນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້
ເຝກິ ອົບຮມົ ເນ່ອື ງຈາກໄດ້ມກີ ານຍ້າຍບອ່ ນປະຈໍາການ. ປະຕິບັດ ພົບວ່າ ຜູ້ບໍລິຫານ ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້ສອນໃນ
ສົກຮຽນ 2017-2018 ດ້ວຍການເອົາຄູປະຈໍາການໄປ
5) ຄູສ່ວນຫຼາຍສາມາດສ້າງແຜນການສອນປະຈໍາປີ, ເຝິກອົບຮົມ ກວມ 36,36%, ສະເໜີເອົາຄູຮັບເຊີນຈາກ
ມີບົດສອນຕາມປຶ້ມແບບຮຽນ, ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ແລະ ຫຼັກສູດ. ໂຮງຮຽນອື່ນມາສອນ ກວມ 27,27%, ສະເໜີຂໍຄູພາສາ
ສໍາລັບການສອນ ຄູສ່ວນຫຼາຍໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທີການສອນ ອງັ ກດິ ສະເພາະ ກວມ 22,72% ແລະ ຂຄໍ ວາມຊ່ວຍເຫຼືອ
ແບບເອາົ ນກັ ຮຽນເປັນໃຈກາງ. ແຕ່ມີຄູຈໍານວນໜຶ່ງ ຍັງບ່ໍ ທາງດ້ານວິຊາການຈາກຄູສຶກສານິເທດ ແລະ ກຸ່ມ
ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ແລະ ຫຼັກສູດ ເນື່ອງ ໂຮງຮຽນ ກວມ 13,65%.
ຈາກຄູຜູທ້ ີສ່ ອນພາສາອງັ ກດິ ມຄີ ວາມຮູ້ພື້ນຖານບໍ່ພຽງພໍ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄູໄດ້ນໍາໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນວິຊາພາສາ III. ຂສ້ໍ ະເໜແີ ນະ
ອງັ ກິດ ເຫ້ມັຼ 1 ສອນທງັ 3 ຂນ້ັ ຮຽນ. 1. ການຈດັ ຕງັ້ ປະຕບິ ັດນິຕກິ າໍ ກ່ຽວກບັ ການຮຽນ

6) ນອກຈາກນີ້, ໂຮງຮຽນປະຖົມ ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຕິດ ການສອນວຊິ າພາສາອັງກດິ
ໂປສເຕີທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ, ສໍາລັບການຈັດມູມຮຽນ • ກົມສາມັນສຶກສາ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ
ແລະ ຕິດປ້າຍຄໍາສັບພາສາອັງກິດຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ
ພາຍໃນໂຮງຮຽນ ຍງັ ມຫີ າຼ ຍໂຮງຮຽນປະຕບິ ັດບໍທ່ ນັ ໄດ້. ການສກຶ ສາ ແລະ ພາກສວ່ ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄວນປັບປຸງນິຕິ
ກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຈັດການຮຽນການສອນວິຊາພາສາ
ອັງກິດ ເຊັ່ນ: ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ປຶ້ມ
ແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມຄື ູໃໝ.່ ພ້ອມກັນນັນ້ , ຄວນແຈກຢາຍ

6 ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ ສະບບັ ທີ 4/2021

http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ

ໃຫທ້ ຸກໂຮງຮຽນ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາບັນດາ • ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ ຄວນສ້າງແຜນ
ນິຕິກໍາທີ່ໄດ້ແຈກຢາຍໄປນັ້ນວ່າໄດ້ຮັບ ແລະ ຖືກຈັດຕັ້ງ ເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີສອນພາສາອັງກິດໃຫ້ຄູຢ່າງທົ່ວ
ປະຕິບດັ ຕາມນິຕກິ ໍາ. ເຖິງ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ພ້ອມທັງເພີ່ມໄລຍະເວລາໃນການ
ເຝິກອົບຮົມ ແລະ ເນັ້ນໃສ່ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃຫ້ຫຼາຍ
2. ເນືອ້ ໃນຫັຼກສດູ ວຊິ າພາສາອັງກດິ ກວາ່ ພາກທດິ ສະດີ.
• ສະຖາບນັ ຄນົ້ ຄວາ້ ວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ ຄວນ
ມີການປະເມີນ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດວິຊາພາສາອັງກິດ • ຄວນໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນ-ຖອດຖອນບົດຮຽນ
ຊ້ັນປະຖມົ ສຶກສາ. ທາງດ້ານການຮຽນການສອນວິຊາພາສາອັງກິດພາຍໃນ
3. ດ້ານສກ່ື ານຮຽນການສອນວຊິ າພາສາອັງກິດ ກຸມ່ ໂຮງຮຽນ ຫືຼ ເມືອງ.
• ສະຖາບນັ ຄນົ້ ຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ຄວນ
ສ້າງສື່ການຮຽນການສອນວິຊາພາສາອັງກິດໃຫ້ພຽງພໍ 5. ການຕດິ ຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ການດໍາເນນີ ການ
ແລະ ແທດເໝາະກບັ ສະພາບຕົວຈງິ . ຮຽນການສອນວຊິ າພາສາອງັ ກິດ
• ກົມສາມັນສຶກສາ ຄວນຈັດເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບ
ການຜະລິດສື່ການຮຽນການສອນວິຊາພາສາອັງກິດໃຫ້ • ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ຄວນ
ແກ່ຄູ. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອພັດທະນາຂີດ
• ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດໃຫ້ຄູສຶກສານິເທດຊັ້ນ
ຄວນຜະລິດລາຍການກ່ຽວກັບການຮຽນພາສາອັງກິດ ປະຖົມ ໃຫ້ສາມາດລົງຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ການຈັດການຮຽນ
ສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ທາງໂທລະພາບ ແລະ ວິທະຍຸ ການສອນວິຊາພາສາອງັ ກດິ .
ພ້ອມທັງຈັດເວລາອອກອາກາດໃຫ້ເໝາະສົມ.
• ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ຄວນ • ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ຄວນຕິດຕາມການ
ເຂ້ັມງວດຕໍ່ການແຈກຢາຍປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ແລະ ປຶ້ມແບບຮຽນ ດາໍ ເນນີ ການຮຽນການສອນຂອງຄຢູ າ່ ງເປນັ ປກົ ກະຕິ.
ຕາມແຜນຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕລ່ ະໂຮງຮຽນ.
• ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ຄວນ • ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການແຈກຢາຍ
ຊກຸ ຍູໃ້ ຫ້ແຕລ່ ະໂຮງຮຽນມີຫ້ອງສະໝຸດ/ຫ້ອງອ່ານ ພ້ອມ ອຸປະກອນການຮຽນການສອນ ຄວນລົງຕິດຕາມ
ທງັ ປະກອບປຶມ້ ອາ່ ນເສມີ ໃຫພ້ ຽງພໍ. ການແຈກຢາຍປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ແລະ ປຶ້ມແບບຮຽນ ໃຫ້ທຸກໆ
4. ການສາ້ ງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄສູ ອນ ໂຮງຮຽນໄດຮ້ ບັ ປມຶ້ ຢາ່ ງທ່ວົ ເຖງິ .
ພາສາອັງກິດຊນ້ັ ປະຖົມສກຶ ສາ
• ສະຖາບັນສ້າງຄູ ຄວນເພີ່ມຊົ່ວໂມງຮຽນ ແລະ 6. ສາໍ ລບັ ການວໄິ ຈໃນຕໜໍ່ າ້
ຊວ່ົ ໂມງເຝກິ ສອນ ວຊິ າພາສາອງັ ກດິ ໃນຫັຼກສູດສາ້ ງຄຊູ ັ້ນ • ຄວນມີການສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບຂີດຄວາມສາມາດ
ປະຖົມສກຶ ສາໃຫ້ຫາຼ ຍ. ຂອງຄູປະຖົມສຶກສາ ໃນການຈັດການຮຽນການສອນ
ວຊິ າພາສາອັງກດິ .

  

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ ສະບບັ ທີ 4/2021 7
http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

ສະພາບ ແລະ ບັນຫາການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບຄຸນນະພາບສາຍສາມັນສຶກສາ
ຂອງລັດ

ໂດຍ: ສູນຄ້ົນຄວາ້ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ, ສວສ

ບົດຄດັ ຫຍ້ໍ ຜນົ ການຄນ້ົ ຄວາ້ ພບົ ວ່າ:
ການສຶກສາກ່ຽວກັບ ສະພາບ ແລະ ບັນຫາການ 1. ດາ້ ນນຕິ ິກາໍ ທກີ່ ່ຽວຂອ້ ງກບັ ການສ້າງໂຮງຮຽນ
ຕົວແບບ
ສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບຄຸນນະພາບສາຍສາມັນສຶກສາ
ຂອງລັດໃນຄັ້ງນີ້ເປັນການຄົ້ນຄວ້າແບບສໍາຫຼວດຄວາມ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງ
ຄິດເຫັນ ໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນປະລິມານ (Quantitative) ແນະນໍາກ່ຽວກັບການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບເລີ່ມແຕ່ປີ
ແລະ ຄຸນນະພາບ (Qualitative). ໂດຍມີຈຸດປະສົງ: 2007 ເປັນຕົ້ນມາ. ມາຮອດປີ 2018 ອີງຕາມການສະ
ເພື່ອສຶກສາສະພາບ ແລະ ບັນຫາການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວ ໜອງຂໍ້ມູນຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ແບບຄຸນນະພາບສາຍສາມັນສຶກສາຕາມຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຈໍານວນໂຮງຮຽນຕົວແບບອີງຕາມ
ສະບັບເລກທີ 763/ສສ.ສມ/07 ແລະ ມາດຕະຖານຄຸນ ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ສະບັບເລກທີ 763/ສສ.ສມ/07, ລົງວັນທີ
ນະພາບການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມ 10 ກນັ ຍາ 2007 ແລະ ມາດຕະຖານຄນຸ ນະພາບການສໍາ
ສກຶ ສາ. ລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ ໃນທົ່ວ
ປະເທດມີພຽງ 229 ແຫ່ງ, ເມອ່ື ທຽບກບັ ຈໍານວນໂຮງຮຽນ
ເຄອ່ື ງມືໃນການເກັບກໍາຂມ້ໍ ູນຄັ້ງນ້ີ ໄດ້ນໍາໃຊ້ແບບ ທງັ ໝົດເຫນັ ວ່າມີຈໍານວນໜອ້ ຍ ເນອ່ື ງຈາກຄວາມເຂ້ົາໃຈ
ສໍາພາດທີ່ມີໂຄງສ້າງ, ແບບສັງເກດ ແລະ ຮ່າງເກັບກໍາ ຂອງຜບູ້ ລໍ ຫິ ານການສຶກສາຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ຂັ້ນ
ສະຖິຕ.ິ ກມຸ່ ຕົວຢາ່ ງທ່ີໃຊ້ເກບັ ຂໍ້ມູນປະກອບດ້ວຍ ຜູ້ບລໍ ິຫານ ເມືອງ/ນະຄອນ ແລະ ຂັ້ນໂຮງຮຽນຕໍ່ກັບການສ້າງໃຫ້
ແລະ ພະນັກງານວິຊາການລະດັບຕ່າງໆຈາກ ກະຊວງ ເປັນໂຮງຮຽນຕົວແບບຍັງບໍ່ເອກະພາບກັນ ຍ້ອນມີຫຼາຍ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ ບາງມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນການສ້າງ
ກລິ າແຂວງ/ນະຄອນຫວຼ ງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ເປັນໂຮງຮຽນຕົວແບບສູງເກນີ ໄປ.
ກິລາເມືອງ/ນະຄອນ, ຄະນະອໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ຄູ
ແລະ ຄະນະພດັ ທະນາການສຶກສາຂ້ນັ ບ້ານ ລວມທັງໝົດ 2. ການບລໍ ຫິ ານ ແລະ ຄ້ມຸ ຄອງໂຮງຮຽນ
448 ທ່ານ. ການວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ອີງຕາມລັກສະນະຂອງ ຄະນະອໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ
ຂໍ້ມູນຄື: ຂໍ້ມູນດ້ານປະລິມານ ນໍາໃຊ້ສະຖິຕິແບບບັນຍາຍ
ໂດຍການຄໍານວນຫາຄວາມຖີ່ ແລະ ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຂໍ້ ມັດທະຍົມ ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ສ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ
ມນູ ; ສ່ວນຂໍມ້ ນູ ດ້ານຄນຸ ນະພາບນໍາໃຊ້ໃຊ້ວິທີການວິເຄາະ ຂອງຕນົ . ພ້ອມກນັ ນັ້ນ ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູ
ເນື້ອໃນ ໂດຍການຈັດກຸ່ມຂໍ້ມູນ, ຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ກໍໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບ, ບາງ
ຂຽນຄໍາອະທບິ າຍ. ໂຮງຮຽນ ຄູຍັງໄດ້ຮັບຕໍາແໜ່ງຄູປະສົບການ ແລະ ຄູ
ຊາໍ ນານການ. ສາໍ ລັບຄະນະອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ
ຄູທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນກໍໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກຂັ້ນຕ່າງໆ.
ນອກຈາກນັ້ນ ຫຼາຍໂຮງຮຽນຍັງມີນະໂຍບາຍໃຫ້ແກ່ຄູ
ແລະ ນັກຮຽນທີ່ເຈັບເປັນ ຫຼື ເສຍຊີວິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ

8 ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ ສະບບັ ທີ 4/2021

http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

ຕາມ ຍັງມີບາງກິດຈະກໍາທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາ ປົກປັກຮັກສາໂຮງຮຽນ ແລະ ບາງໂຮງຮຽນໄດ້ປະຕິບັດ
ໂຮງຮຽນບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ຍ້ອນງົບປະມານ ນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນໃຫ້ນັກຮຽນໃນຄອບຄົວທຸກ
ຈໍາກັດ; ຄູທີ່ໄດ້ຮັບຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູ ຍັງມີຈໍານວນ ຍາກ. ແຕ່ຍັງມີຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ
ໜ້ອຍ; ບາງໂຮງຮຽນຍັງມີປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ສະມາຄົມພໍ່-ແມ່ນັກຮຽນຈໍານວນໜຶ່ງ ບໍ່ໄດ້
ເຊັ່ນ: ຄູປະລະໜ້າທີ່, ນັກຮຽນຈໍານວນໜຶ່ງຍັງບໍ່ ຕິດຕາມການຮຽນຂອງນັກຮຽນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ການ
ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນ, ລັກໜີຊົ່ວໂມງຮຽນ ແລະ ປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນຈໍານວນໜຶ່ງເຂົ້າໃນວຽກງານ
ພົວພັນສິ່ງເສບຕິດ ຊຶ່ງສາເຫດມາຈາກຄວາມ ການສກຶ ສາ ຍງັ ເຮັດບໄໍ່ ດ້ດີເທາົ່ ທຄີ່ ວນ.
ຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູ
ຈໍານວນໜ່ງຶ ຍງັ ບໍ່ທັນສງູ . 6. ການຕດິ ຕາມຊກຸ ຍ້ກູ ານສາ້ ງໂຮງຮຽນຕວົ ແບບ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ
3. ການຈດັ ການຮຽນການສອນ
ຄູສ່ວນຫຼາຍມີແຜນການສອນ, ບົດສອນ, ຜະລິດ ຂັນ້ ເມອື ງ/ນະຄອນ ໄດ້ລງົ ຕິດຕາມການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວ
ແບບໃນຂັ້ນຂອງຕົນ ພ້ອມທັງໄດ້ແນະນໍາກ່ຽວກັບການ
ອຸປະກອນການຮຽນການສອນ ແລະ ດໍາເນີນການສອນ ພັດທະນາວຽກງານວິຊາການ, ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມ
ບັນລຸຕາມແຜນຂອງຕົນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງໄດ້ຮັບການ ຄອງໂຮງຮຽນ, ການປະເມີນໂຮງຮຽນຕາມມາດຕະຖານ
ຕດິ ຕາມ, ຊຸກຍູ້ຈາກຄະນະອໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ຄູສຶກ ຄຸນນະພາບ ແລະ ການປະຕິບັດຄໍາສັ່ງແນະນໍາສະບັບ
ສານິເທດຂັ້ນເມືອງ/ນະຄອນ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ/ ເລກທີ 763/ສສ.ສມ/07. ຈາກການລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຫາຼ ຍ
ນະຄອນຫຼວງ. ສ່ວນນັກຮຽນທີ່ຮຽນອ່ອນ ຄູໄດ້ມີວິທີຈັດ ໂຮງຮຽນຍັງພົບບັນຫາ ເຊັ່ນ: ຂາດງົບປະມານໃນການ
ສອນບາໍ ລຸງ, ໃຫວ້ ຽກບ້ານເພີ່ມ, ເພື່ອນຊ່ວຍເພື່ອນ ແລະ ສ້ອມແປງອາຄານຮຽນ ແລະ ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ
ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງຊ່ວຍເວລາຢູ່ບ້ານ. ແຕ່ຍັງມີຄູ ຂອງໂຮງຮຽນ, ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູບາງ
ຈໍານວນໜຶ່ງບໍ່ມີແຜນການສອນ, ແຕ່ງບົດສອນບໍ່ຄົບ, ໂ ຮ ງ ຮ ຽ ນ ຍ ັ ງ ບ ໍ ່ ທ ັ ນ ເ ຂ ົ ້ າ ໃ ຈ ໃ ນ ກ າ ນ ສ ້ າ ງ ໂ ຮ ງ ຮ ຽ ນ ໃ ຫ້
ແຕງ່ ບໍ່ຕ່ເໍ ນອື່ ງ ແລະ ຂາດສ່ືການຮຽນການສອນ. ກາຍເປນັ ໂຮງຮຽນຕົວແບບ.

4. ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນ Abstract
ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ສ່ວນຫຼາຍມີທີ່ A study the states and problems of establishing

ຕງັ້ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ ມທເ່ີ ໝາະສມົ ກບັ ເງື່ອນໄຂໃນ the school model for public general education. This
ການສ້າງເປັນໂຮງຮຽນຕົວແບບ. ແຕ່ຍັງມີຫຼາຍໂຮງຮຽນ research is using quantitative and qualitative data.
ທີ່ສ້າງມມູ ຮຽນບ່ທໍ ັນໄດ້ດີ, ບໍ່ມີບ່ອນວາງສະແດງຜົນງານ The purpose is to study the states and problems of
ຂອງນັກຮຽນ, ບໍ່ມີສວນຄົວ, ເຮືອນຄົວ ແລະ ເນື້ອທີ່ establishing the school model for public general
ຈໍາກດັ ໃນການຂະຫຍາຍອາຄານຮຽນ. education in accordance with the instruction No.

5. ການມສີ ່ວນຮ່ວມຂອງຊມຸ ຊົນໃນການພດັ ທະນາ 763 / ສສ.ກມ / 07 and the quality standards for
ໂຮງຮຽນ primary and secondary education.

ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ Data collection tool used structured interviews,
ກິດຈະກໍາຮ່ວມກັນໃນຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນ: ລະດົມທຶນຮອນ observations, and draft statistics. The sample group
ແລະ ປະກອບສ່ວນແຮງງານເຂົ້າໃນການປຸກສ້າງ- used to collect data consisted of administrators and
ສ້ອມແປງອາຄານຮຽນ, ຊຸກຍູ້ເດັກໃຫ້ມາເຂົ້າຮຽນ, ການ technical staff at various levels from the Ministry
of Education and Sports, provincial / capital
education and sports services, district education
and sports bureau, school principals, teachers, and
village education development committees,

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ ສະບບັ ທີ 4/2021 9
http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

including 448 people. Data analysis was based on 3. Teaching and learning management
the type of the data: quantitative data using Most teachers have teaching plan, lesson
descriptive statistics by calculating the frequency
and percentage of data; The qualitative data section planning, producing teaching and learning
uses a content analysis method by grouping data, materials and conducting instruction in accordance
interpreting it and writing descriptions. with their plans, as well as being monitored and
supported by school principals, district and
The results showed that: provincial / capital teachers. for the low grade
1. Legislation related to the establishment students, the teacher has a way to teach them, give
them extra homework, help them and advise their
of model schools parents when they are at home. However, there are
The Ministry of Education and Sports has some teachers who do not have a teaching plan,
incomplete lesson writing, doing lesson plan
issued guidelines on the establishment of model discontinuously and lack teaching and learning
schools since 2007. By 2018, according to the materials.
information provided by the Provincial / Capital
Department of Education and Sports, the number 4. School environment
of model schools according to Instruction No. 763 Most primary and secondary schools have

/ ສສ.ກມ / 07, dated 10 September 2007 and the locations and environments that are suitable for the
model school. However, there are still many
quality standards for primary and secondary schools that do not create a good learning
education throughout the country. There are only environment, have no exhibition space for
229 schools, compared to the total number of students, do not have gardens, kitchens and limited
schools, which is a small number due to the space to expand school buildings.
understanding of the education administrators at
the provincial / capital, district / city and school 5. Community participation in school
levels to establish a model school is not uniform development
due to many legislation and some standards set to
be a model school. Schools and communities have joint
activities in many areas, such as mobilizing funds
2. School administration and management and contributing labor to the construction and
Most primary and secondary school renovation of school buildings, encouraging
children to attend school, protecting schools, and
principals have developed their own school some schools have implemented tuition waiver
development plans. At the same time, school policies for students from poor families. However,
principals and teachers have been trained and some village education development committees
upgraded, and some teachers have been trained as and parent-student associations do not monitor
experienced and professional teachers. For students' learning, and the community's
outstanding school principals and teachers, praised contribution to education is not as good as it
at various levels. Many schools also have policies should be.
for teachers and students who become ill or die.
However, some activities specified in the school 6. Follow-up Encourage the establishment
development plan could not be implemented due to of model schools
limited budgets; There are still a small number of
teachers who have been trained as teachers; Some Relevant parties at the provincial/capital
schools still have discouragement, such as level and at the district level monitored the
homeless teachers, some students do not pay establishment of model schools at their respective
attention to research, study hours and drug levels and provided guidance on the development
addiction, which is due to the responsibility of of technical work, school administration and
school principals and teachers is not high. management, evaluation of schools in accordance

10 ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ ສະບບັ ທີ 4/2021

http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

with quality standards and implementation of ທາງການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບຕາມຄໍາສັ່ງແນະນໍາ
Instruction No. 763/ສສ.ກມ/07. Many schools are ສະບັບເລກທີ 763/ສສ.ສມ/07 ຊຶ່ງປະກອບມີປັດໄຈຫຼັກ
still facing problems such as lack of funds to ຂອງຄຸນນະພາບການສຶກສາເຊນ່ັ : ຜູ້ບລໍ ິຫານ, ຄູສອນ, ຜູ້
renovate school buildings and improve the school ຮຽນ, ຫຼັກສູດ, ຂະບວນການຮຽນການສອນ, ສິ່ງອໍານວຍ
environment, and some school principals and ຄວາມສະດວກ, ການຮຽນຂອງຜູ້ຮຽນຕາມ 3 ລັກສະນະ
teachers do not yet understand how to build a ແລະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ ແລະ ອື່ນໆ. ຜ່ານ
model school. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບຕາມຄໍາ
ສັ ່ ງ ແ ນ ະ ນ ໍ າ ສ ະ ບ ັ ບ ເ ລ ກ ທ ີ 763/ສ ສ . ສ ມ / 07 ແ ລ ະ
I. ບດົ ນາໍ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມ
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃນ ສຶກສາ ແລະ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ມາຮອດປີ 2017 ຍັງ
ບໍ່ທັນມີການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງແນະນໍາ
ການພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກການ ແລະ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາດັ່ງກ່າວວ່າມີ
ເປັນປະເທດທີ່ດອ້ ຍພັດທະນາພາຍໃນປີ 2024 ແລະ ຍັບ ຜົນສໍາເລັດ ຄືແນວໃດ; ພ້ອມກັນນັ້ນ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວ
ເຂົ້າໃກ້ສູ່ສາກົນເທື່ອລະກ້າວ. ສະນັ້ນ, ລັດຖະບານ ຈຶ່ງ ກັບການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບຄຸນນະພາບຂອງຄະນະ
ໄດ້ກໍານົດເອົາການສຶກສາເປັນໃຈກາງຂອງການ ຮບັ ຜດິ ຊອບແຕລ່ ະຂ້ັນ ໂດຍສະເພາະຫ້ອງການສຶກສາທິ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດຸ ແລະ ສົງ່ ເສີມທຸກເພດໄວ, ການ ແລະ ກິລາເມືອງ/ນະຄອນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການກໍານົດ
ທຸກເຜົ່າໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ (ກະຊວງສຶກສາທິການ ເປົ້າໝາຍສາ້ ງໂຮງຮຽນຕົວແບບບ່ທໍ ັນສອດຄ່ອງກັບແຜນ
ແລະ ກິລາ, 2016:4), ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ເດັກທຸກຄົນ ໄດ້ ສ້າງກຸ່ມບ້ານພັດທະນາຂອງເມືອງ/ນະຄອນ, ການເກັບ
ເຂ້ົາເຖິງການສກຶ ສາ ຕ້ັງແຕຊ່ ້ນັ ອະນຸບານສຶກສາຮອດຊັ້ນ ກໍາຂໍ້ມູນ ຫຼື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ທັນເປັນເອກະພາບ
ມັດທະຍົມທີ່ມີຄຸນນະພາບຢ່າງມີຄວາມສະເໝີພາບ (ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, 2009:17). ດັ່ງນັ້ນ,
ແລະ ເທົ່າທຽມກັນ (ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບສະພາບ
2015:11). ແລະ ບັນຫາການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບ ເພື່ອເປັນ
ແນວທາງໃນການສາ້ ງ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນຕວົ ແບບ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ໃນຂອບເຂດທ່ວົ ປະເທດ.
ກລິ າ ໄດອ້ ອກຄາໍ ສງັ່ ແນະນໍາສະບັບເລກທີ 763/ສສ.ສມ/
07 ກ່ຽວກັບການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບສາຍສາມັນສຶກ 1. ຈດຸ ປະສົງ
ສາ: ໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ (ຫ້ອງ ເພື່ອສຶກສາສະພາບ ແລະ ບັນຫາການສ້າງ
ດ່ຽວ/ຫ້ອງຄວບ), ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ, ຕອນ
ປາຍ ແລະ ມັດທະຍົມສົມບູນ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ ໂຮງຮຽນຕວົ ແບບຄຸນນະພາບສາຍສາມັນສຶກສາຕາມຄໍາ
ຫ້ອງການສກຶ ສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ/ນະຄອນ ແລະ ສັ່ງແນະນໍາສະບັບເລກທີ 763/ສສ.ສມ/07 ແລະ ມາດຕະ
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ
ໃນການບລໍ ຫິ ານ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດການຮຽນການສອນ ມດັ ທະຍົມສກຶ ສາ.
ໃນໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ
ການສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ. ມາຮອດປີ 2012 ກະຊວງ 2. ຂອບເຂດການຄນ້ົ ຄວາ້
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ສ້າງມາດຕະຖານຄຸນ ການຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ
ນະພາບການສຶກສາສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ
ມັດທະຍົມສຶກສາ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນປະຕິຮູບ ສະບັບເລກທີ 763/ສສ.ສມ/07 ແລະ ມາດຕະຖານຄຸນ
ລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບທິດ

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ ສະບບັ ທີ 4/2021 11
http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

ນະພາບການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມ ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພ້ອມດຽວກັນ
ສຶກສາ ຈຶ່ງໄດ້ກໍານົດຂອບເຂດຂອງການຄົ້ນຄວ້າອອກ ນ້ນັ , ຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຜູ້ບລໍ ຫິ ານການສກຶ ສາຂັ້ນແຂວງ/
ເປັນ 6 ດ້ານຄື:ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງໂຮງຮຽນ ນະຄອນຫຼວງ, ຂ້ັນເມອື ງ/ນະຄອນ ແລະ ຂັ້ນໂຮງຮຽນຍັງ
ຕົວແບບຄຸນນະພາບ, ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ບໍ່ເອກະພາບກັນ ຍ້ອນມີຫຼາຍນິຕິກໍາ ແລະ ຫຼາຍ
ໂຮງຮຽນ, ການຈັດການຮຽນການສອນ, ສະພາບແວດ ມາດຕະຖານທ່ກີ ່ຽວຂອ້ ງກັບການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບ.
ລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນ
ການພັດທະນາໂຮງຮຽນ ແລະ ການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການ 2. ການບລໍ ິຫານ ແລະ ຄຸມ້ ຄອງໂຮງຮຽນ
ສາ້ ງໂຮງຮຽນຕວົ ແບບຄຸນນະພາບ. ການສ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ: ຄະນະ

3. ຮບູ ແບບຂອງການຄນ້ົ ຄວ້າ ອໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ໄດ້
ການຄນ້ົ ຄວ້າໃນຄ້ັງນ້ີ ເປນັ ການຄ້ົນຄວາ້ ແບບສໍາ ສົມທົບກັບຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ
ສະມາຄົມພ-່ໍ ແມນ່ ັກຮຽນຮ່ວມກນັ ສາ້ ງ ແລະ ສາມາດຈັດ
ຫຼວດຄວາມຄິດເຫນັ ໂດຍມກີ ານນໍາໃຊ້ຂໍມ້ ູນແບບປະລິ ຕງ້ັ ປະຕບິ ດັ ໄດເ້ ປນັ ສ່ວນຫາຼ ຍ. ແຕ່ຍັງມີບາງກິດຈະກໍາທ່ີ
ມານ (Quantitative) ແລະ ຄນຸ ນະພາບ (Qualitative). ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ຍ້ອນວ່າງົບປະມານມີ
ຈໍາກັດ, ການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍທຶນຮອນເພື່ອ
4. ປະຊາກອນ ແລະ ກມຸ່ ຕວົ ຢາ່ ງ ພັດທະນາໂຮງຮຽນຂອງຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນບາງ
ກມຸ່ ເປົາ້ ໝາຍໃນການຄ້ນົ ຄວ້າ ໄດແ້ ກ່: ຜູ້ບໍລິຫານ ແຫງ່ ຍັງເຮັດບທ່ໍ ັນໄດດ້ .ີ

ແລະ ພະນັກງານວິຊາການລະດັບຕ່າງໆຈາກ ກະຊວງ ການເຝິກອົບຮົມ: ຄະນະອໍານວຍການໂຮງຮຽນ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຮັບການ
ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫວຼ ງ, ຫອ້ ງການສຶກສາທິການ ແລະ ເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການສຶກສາ,
ກິລາເມືອງ/ນະຄອນ, ຜູ້ອໍານວຍການ/ຫົວໜ້າໂຮງຮຽນ, ແຕ່ການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບ
ຄູ ແລະ ສະມາຄມົ ພ່-ໍ ແມນ່ ກັ ຮຽນ/ຄະນະພັດທະນາການ ຍັງມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຄະນະອໍານວຍການ
ສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ລວມທັງໝດົ 448 ທາ່ ນ. ໂຮງຮຽນຈໍານວນໜ່ຶງ ບໍທ່ ນັ ໄດຮ້ ບັ ການເຝກິ ອບົ ຮົມ ຍ້ອນ
ການຍົກຍ້າຍບ່ອນປະຈໍາການ, ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນ
II. ຜນົ ການຄນົ້ ຄວ້າ ຜອູ້ ໍານວຍການໃໝ່, ເປັນໂຮງຮຽນທ່ີສາ້ ງຕ້ັງຂຶ້ນໃໝ່ ແລະ
1. ດ້ານນຕິ ິກາໍ ທກ່ີ ຽ່ ວຂອ້ ງກບັ ການສ້າງໂຮງຮຽນ ໂຮງຮຽນບໍຖ່ ືກຄດັ ເລືອກໄປເຝກິ ອບົ ຮົມ.

ຕວົ ແບບ ການພັດທະນາທາງດ້ານວິຊາການ: ຄູໃນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສ່ວນຫຼາຍໄດ້ໄປຍົກ
ລະດັບທາງດ້ານວຊິ າສະເພາະ ແລະ ເຝິກອົບຮົມ. ພ້ອມ
ແນະນໍາກ່ຽວກັບການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບເລີ່ມແຕ່ປີ ກນັ ນນ້ັ , ຄູກໍ່ຍັງໄດຮ້ ຽນເພ່ີມເຕມີ ດາ້ ນພາສາຕາ່ ງປະເທດ,
2007 ແລ້ວກໍຕາມ, ແຕ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສ້າງ ໄອຊທີ ີ, ພະລະສກຶ ສາ, ສິລະປະສຶກສາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ.
ໂຮງຮຽນຕົວແບບຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວ ແຕ່ຍັງມີຄູຈໍານວນໜຶ່ງ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ ແລະ
ຮຽນ ແລະ ສາຍສາມັນສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກ ເຝິກອົບຮົມ ຍ້ອນວ່າເງື່ອນໄຂບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ບໍ່ທັນມີ
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຄວາມພ້ອມ.
ຍັງມີໜ້ອຍ ເນື່ອງຈາກມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດໄວ້ສູງເກີນ
ໄປ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ດ້ານຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ, ດ້ານ ຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູ: ຄະນະອໍານວຍການ
ອາຄານຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້, ການສ້າງ
ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ຂາດການ

12 ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ ສະບບັ ທີ 4/2021

http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ

ໂຮງຮຽນ, ຄູປະຖມົ ແລະ ມດັ ທະຍົມ ຈໍານວນໜຶ່ງໄດ້ຮັບ ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາຂອງໂຮງຮຽນ:
ພຽງຕາໍ ແໜ່ງຄູປະສບົ ການ ແລະ ຄູຊາໍ ນານການເທົ່ານັ້ນ. ໂຮງຮຽນສ່ວນຫຼາຍມີແຜນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາ
ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູ ຍ້ອນ ນອກຫຼັກສູດຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີ
ເງື່ອນໄຂບໍ່ຄົບຖ້ວນຕາມມາດຖານທີ່ວາງໄວ້, ການ ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາຮ່ວມກັບກຸ່ມໂຮງຮຽນ. ແຕ່ຍັງ
ເຜີຍແຜ່, ແຈກຢາຍນຕິ ິກາໍ ບໍທ່ ່ົວເຖິງ ແລະ ຊັກຊ້າ. ພ້ອມ ມີໂຮງຮຽນຈໍານວນໜຶ່ງບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາກຸ່ມ
ດຽວກັນນັ້ນ, ຄູຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ສະເໜີຜົນງານຂອງຕົນ ຍ້ອນວາ່ ບ່ໍທນັ ຈດັ ຕ້ງັ ກຸ່ມໂຮງຮຽນ.
ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການ
ພິຈາລະນາເທອື່ . ປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້: ບາງໂຮງຮຽນ ຄູມີການປະລະ
ໜ້າທີ່, ບັນຫາໄພສັງຄົມ, ພົວພັນກັບສິ່ງເສບຕິດ, ຂີ້ລັກ
ກົດລະບຽບຂອງໂຮງຮຽນ: ທຸກໆໂຮງຮຽນນໍາໃຊ້ ງັດແງະໂຮງຮຽນ, ນັກຮຽນນຸ່ງເຄື່ອງບໍ່ຖືກລະບຽບ, ມາ
ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ຮຽນບໍ່ທັນເວລາ, ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນ,
ກິລາວາງອອກ, ໃນນັ້ນມີຫຼາຍໂຮງຮຽນໄດ້ສ້າງກົດ ຂາດຮຽນໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ, ລັກໜີໃນຊົ່ວໂມງຮຽນ ແລະ
ລະບຽບເພີ່ມເຕີມ ໂດຍປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບອໍານາດ ອາລະວາດຕີກັນ. ການແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ ຄະນະອໍາ
ການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະ
ສະພາບຂອງທອ້ ງຖ່ນິ . ພດັ ທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານ, ສະມາຄົມພ-ໍ່ ແມ່ນັກຮຽນ
ແລະ ຜ້ປູ ົກຄອງສຶກສາອບົ ຮມົ ຜູ້ທີກ່ ະທໍາຜດິ ດ່ງັ ກ່າວ.
ນະໂຍບາຍຕໍຄ່ ູ ແລະ ນັກຮຽນ: ໃນກໍລະນີເຈັບເປັນ
ຫຼື ເສຍຊວີ ິດ ໂຮງຮຽນໄດ້ຈັດຕັ້ງການໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ 3. ການຈດັ ການຮຽນການສອນ
ມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຕາມຄວາມເໝາະສົມຕາມແຕ່ລະ ການສ້າງແຜນການສອນ, ແຕ່ງບົດສອນ ແລະ
ກໍລະນີ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ກໍານົດນະໂຍບາຍດ້ານສະຫວັດດີ
ການຂອງໂຮງຮຽນ. ການຜະລິດອຸປະກອນການຮຽນການສອນ: ຄູໃນ
ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍມົ ສວ່ ນຫຼາຍມແີ ຜນການ
ຜົນງານ ແລະ ການຍ້ອງຍໍ: ໂຮງຮຽນ, ຄະນະ ສອນ, ບົດສອນ, ຜະລິດອຸປະກອນການຮຽນການສອນ
ອໍານວຍການ ແລະ ຄູ ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຂັ້ນຕ່າງໆ, ທຸງໄຊ, ແລະ ດໍາເນີນການສອນບັນລຸຕາມແຜນຂອງຕົນ. ແຕ່ກ່ໍ
ຫຼຽນກາແຮງງານ, ຫຼຽນໄຊແຮງງານ, ຫຼຽນໄຊອິດສະລະ ຍັງມີຄູຈໍານວນໜຶ່ງປະຕິບັດບໍ່ທັນໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າ ບ່ໍ
ແລະ ຫຼຽນວິລະຊົນ ໃນຜົນງານດ້ານສອນດີ-ຮຽນເກັ່ງ, ເຂົ້າໃຈໃນການສ້າງແຜນການສອນ, ສອນຫຼາຍວິຊາ,
ໂຮງຮຽນຕົວແບບ, ຄູສອນດີເດັ່ນ, ຄູປະສົບການ, ການ ແຕ່ງແຕ່ວິຊາຫຼັກ, ຮັບຜິດຊອບວຽກອື່ນໆຂອງໂຮງຮຽນ
ປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາ, ແລະ ງົບປະມານໃນການຈດັ ຊ້ືອປຸ ະກອນທີ່ນໍາມາຜະລິດ
ໂຮງຮຽນສຂີ ຽວສະອາດ ແລະ ສງ່ິ ແວດລອ້ ມດີ. ຍງັ ມີຈໍາກດັ .

ການເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ ການຕິດຕາມ ແລະ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານ
ກ່ຽວຂ້ອງ: ຄະນະອໍານວຍການໂຮງຮຽນສ່ວນຫຼາຍໄດ້ ການສິດສອນ: ຄະນະອໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ
ເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາ ແລະ ເອກະສານກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ແລະ ມັດທະຍົມ ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຕິດຕາມກວດກາການ
ສາທາລະນະສຸກ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສິດທິເດັກ ແລະ ການ ຈັດການຮຽນການສອນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຕາມ
ຕ້ານຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມຍ່ ິງໃຫ້ຜປູ້ ກົ ຄອງ ແລະ ຊຸມຊົນໄດ້ ແຜນທີ່ໄດ້ວາງໄວ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄູສຶກສານິເທດຂັ້ນ
ຮັບຮ,ູ້ ແຕກ່ ຍໍ ງັ ມີຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນຈໍານວນໜຶ່ງຍັງ ເມືອງ/ນະຄອນ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງກໍໄດ້
ບໍ່ໄດ້ເຜີຍແຜນ່ ຕິ ກິ ໍາ ແລະ ເອກະສານດ່ງັ ກາ່ ວ. ດໍາເນີນການນິເທດການສອນໃຫແ້ ກ່ຄູອີກດວ້ ຍ.

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ ສະບບັ ທີ 4/2021 13
http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ: ນັກຮຽນສ່ວນຫຼາຍມີ ການປົກປັກຮັກສາໂຮງຮຽນ: ໃນໄລຍະຮຽນ
ຜົນການຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບດີ, ແຕ່ຍັງມີນັກຮຽນຈໍານວນ ປົກກະຕິໄດມ້ ອບໃຫ້ຄໃູ ນໂຮງຮຽນ ແລະ ໄລຍະພັກທ້າຍ
ໜຶ່ງທີ່ມີຜົນການຮຽນບໍ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ປີຮຽນໄດ້ມອບໃຫ້ບ້ານທີ່ຂຶ້ນກັບເຂດບໍລິການຂອງ
ໂຮງຮຽນຈຶ່ງໄດ້ມີວິທີຈັດສອນບໍາລຸງ, ໃຫ້ວຽກບ້ານເພີ່ມ, ໂຮງຮຽນ ຫຼື ຈ້າງຄົນຍາມ ໂດຍສົມທົບກັບຄະນະ
ເພື່ອນຊວ່ ຍເພື່ອນ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ປກົ ຄອງເອາົ ໃຈໃສ່ ພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ສະມາຄົມພໍ່-ແມ່
ຊວ່ ຍເຫອືຼ ລູກຫຼານຕົນເອງໃນເວລາຢ່ບູ ້ານ. ນກັ ຮຽນ.

4. ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນ 6. ການຕດິ ຕາມຊກຸ ຍູ້ການສາ້ ງໂຮງຮຽນຕວົ ແບບ
ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ສ່ວນຫຼາຍມີທີ່ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ລົງຕິດຕາມການສ້າງ

ຕັ້ງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີເ່ ໝາະສມົ ກັບເງອ່ື ນໄຂໃນ ໂຮງຮຽນຕົວແບບ ຊຶ່ງໃນການລົງຕິດຕາມໄດ້ແນະນໍາ
ການສາ້ ງເປັນໂຮງຮຽນຕວົ ແບບ. ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວຽກງານວິຊາການ, ການ
ບໍລຫິ ານ ແລະ ຄ້ມຸ ຄອງໂຮງຮຽນ, ການປະເມີນໂຮງຮຽນ
5. ການມສີ ວ່ ນຮວ່ ມຂອງຊຸມຊນົ ໃນການພັດທະນາ ຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ, ການພົວພັນລະຫວ່າງ
ໂຮງຮຽນ ໂຮງຮຽນກັບຊຸມຊົນ ແລະ ການປະຕິບັດຄໍາສັ່ງແນະນໍາ
ສະບັບເລກທີ 763/ສສ.ສມ/07.
ການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆຮ່ວມກັນຂອງ
ໂຮງຮຽນກັບຊຸມຊົນ: ປະກອບມີຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນ: ການ ໃນການລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ຍັງພົບບັນຫາ ເຊັ່ນ:
ປກຸ ສ້າງ-ສອ້ ມແປງອາຄານຮຽນ, ໂຕະຕັ່ງ, ສ້າງອ່າງລ້າງ ໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ່ງຂາດງົບປະມານໃນການພັດທະນາ
ມື, ຮົ້ວໂຮງຮຽນ, ປຸກລະດົມຊຸກຍູ້ເດັກໃຫ້ມາເຂົ້າຮຽນ, ໂຮງຮຽນໃຫ້ກາຍເປັນໂຮງຮຽນຕົວແບບ, ຄວາມ
ການລະດົມທຶນຮອນ ແລະ ສ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ, ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຜູ້ອໍານວຍການ
ການປະເມີນຄູ, ການປະຊຸມສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູຍັງບໍ່ທນັ ສງູ , ຊຸມຊນົ ຈໍານວນໜ່ຶງບ່ໍທັນມີ
ການສອບເສັງນັກຮຽນ, ການປົກປັກຮັກສາໂຮງຮຽນ ສ່ວນຮວ່ ມເຂາ້ົ ໃນວຽກງານການສກຶ ສາເທາົ່ ທ່ຄີ ວນ, ພ້ອມ
ແລະ ສກຶ ສາອບົ ຮມົ ນັກຮຽນ. ກັນນັ້ນ ການຕິດຕາມຊຸກຍຈູ້ າກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ
ການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບຍັງບໍ່ເປັນລະບົບ ແລະ ບໍ່ຕ່ໍ
ການປກຸ ລະດົມເດັກເຂົ້າຮຽນ ແລະ ການຕິດຕາມ ເນ່ືອງ.
ການຮຽນຂອງນກັ ຮຽນ: ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ
ຊຸມຊົນ ໄດ້ເກັບກໍາຈໍານວນເດັກໃນເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນ III. ຂສໍ້ ະເໜແີ ນະ
ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ປຸກລະດົມລູກຫຼານໃຫ້ມາເຂົ້າຮຽນ ຈາກການສໍາພາດຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນແຂວງ/
ດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ ເຊັ່ນ: ການເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍການ
ສຶກສາໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນ ນະຄອນຫວຼ ງ, ຂ້ັນເມືອງ/ນະຄອນ, ຂັ້ນໂຮງຮຽນ, ຄູສອນ,
ຄ່າຮຽນໃຫ້ນັກຮຽນໃນຄອບຄົວທຸກຍາກ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ສະມາຄົມ
ກໍຍັງຊ່ວຍຕິດຕາມການມາໂຮງຮຽນຂອງນັກຮຽນ, ການ ພໍ່-ແມ່ນັກຮຽນ ກ່ຽວກັບຄວາມຄິດເຫັນ/ຂໍ້ສະເໜີແນະຕ່ໍ
ປະຕິບດັ ໜ້າທ່ີ ແລະ ເບ່ິງແຍງຊວີ ິດການເປນັ ຢ່ຂູ ອງຄູອີກ ການສາ້ ງໂຮງຮຽນຕົວແບບມີ 5 ປະເດັນຫຼັກດັ່ງນີ້:
ດ້ວຍ.
1. ດາ້ ນນຕິ ິກາໍ ທກ່ີ ຽ່ ວຂ້ອງກບັ ໂຮງຮຽນຕວົ ແບບ
ການນໍາໃຊ້ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າໃນການຮຽນ 1) ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຄວນທົບ
ການສອນ: ມີໂຮງຮຽນຈໍານວນໜ້ອຍທີ່ໄດ້ນໍາເອົາພູມ
ປນັ ຍາທ້ອງຖ່ນິ ຖ່າຍທອດໃຫນ້ ັກຮຽນ. ທວນຄືນຄໍາສັ່ງແນະນໍາສະບັບເລກທີເລກທີ 763/
ສສ.ສມ/07 ແລະ ບັນດານິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງ

14 ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ ສະບບັ ທີ 4/2021

http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ

ໂຮງຮຽນຕົວແບບ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມ 2) ຄວນຕດິ ຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການສ້າງແຜນການ
ເປັນຈງິ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີກ່ ຽ່ ວຂອ້ ງ. ສອນ, ການແຕ່ງບົດສອນ ແລະ ການຜະລິດສື່ການສອນ
ຂອງຄູ.
2) ຄວນມກີ ານຕດິ ຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນ ແລະ
ຊຸກຍູກ້ ານຈດັ ຕ້ງັ ປະຕບິ ດັ ນິຕກິ ໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງ 4. ດ້ານການມສີ ວ່ ນຮ່ວມຂອງຊມຸ ຊົນໃນການ
ໂຮງຮຽນຕວົ ແບບຢາ່ ງເປນັ ລະບບົ ແລະ ຕ່ເໍ ນ່ືອງ. ພດັ ທະນາໂຮງຮຽນ

2. ດາ້ ນການບໍລິຫານ ແລະ ຄມຸ້ ຄອງໂຮງຮຽນ ຜູອ້ າໍ ນວຍການໂຮງຮຽນ ຄວນມແີ ຜນປະຊຸມຮ່ວມ
1) ຄວນຕອບສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ສື່ການ ກັບຊຸມຊົນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ເພື່ອໃຫ້
ຊຸມຊົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາໂຮງຮຽນໃຫ້
ຮຽນການສອນໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສ້າງເປັນ ຫາຼ ຍຂຶ້ນ.
ໂຮງຮຽນຕົວແບບ.
5. ດ້ານການຕດິ ຕາມຊກຸ ຍ້ກູ ານສາ້ ງໂຮງຮຽນຕວົ
2) ຄວນມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການ ແບບ
ສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບໃນແຕ່ລະຂັ້ນຢູ່ທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕາ່ ງປະເທດ. ພາກສວ່ ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ລະຂັ້ນ ຄວນມີແຜນການ
ຕດິ ຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການສ້າງໂຮງຮຽນ
3) ຄ ວ ນ ຕ ອ ບ ສ ະ ໜ ອ ງ ງ ົ ບ ປ ະ ມ າ ນ ໃ ຫ ້ ແ ກ່ ຕົວແບບໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ, ມີການປະຊຸມ
ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍທ່ີຈະສ້າງເປນັ ໂຮງຮຽນຕົວແບບ. ຖອດຖອນບົດຮຽນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບ
ລາຍງານການຈັດຕງັ້ ປະຕິບດັ .
3. ດາ້ ນການຈດັ ການຮຽນການສອນ
1) ຄວນຈັດເຝິກອົບຮົມທັກສະກ່ຽວກັບການ

ຜະລດິ ສືກ່ ານຮຽນການສອນໃຫ້ແກຄ່ ູ.

ເອກະສານອ້າງອີງ
ກະຊວງສກຶ ສາທກິ ານ ແລະ ກລິ າ. (2007). ຄາໍ ສ່ັງແນະນາໍ ສະບບັ ເລກທີ 763/ສສ.ສມ/07. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ .
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. (2008). ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ສົກຮຽນ 2007-2008 ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສົກຮຽນ 2008-2009. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ:
ບລໍ ິສັດລດັ ວສິ າຫະກດິ ໂຮງພມິ ສກຶ ສາ.
ກະຊວງສຶກສາທກິ ານ ແລະ ກິລາ. (2008). ແຜນຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ 2006-2015.
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ລັດວິສະຫະກດິ ໂຮງພິມສກຶ ສາ.
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. (2009). ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ສົກຮຽນ 2008-2009 ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສົກຮຽນ 2009-2010. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ:
ບລໍ ິສດັ ລັດວສິ າຫະກິດໂຮງພິມສກຶ ສາ.
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. (2010). ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ສົກຮຽນ 2009-2010 ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສົກຮຽນ 2010-2011. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ:
ບລໍ ສິ ດັ ລັດວສິ າຫະກິດໂຮງພິມສກຶ ສາ.
ກະຊວງສກຶ ສາທກິ ານ ແລະ ກິລາ. (2011). ກອງປະຊຸມຄບົ ຄະນະຄ້ງັ ທີ V ຂອງຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບ
ການປະຕຮິ ູບກຽ່ ວກັບລະບບົ ການສຶກສາແຫ່ງຊາດ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ບລໍ ິສັດລດັ ວສິ າຫະກດິ ໂຮງພມິ ສກຶ ສາ.

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ ສະບບັ ທີ 4/2021 15
http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. (2011). ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ສົກຮຽນ 2010-2011 ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສົກຮຽນ 2011-2012. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ:
ບລໍ ສິ ັດລັດວິສາຫະກິດໂຮງພມິ ສຶກສາ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. (2012). ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາສໍາລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ.
ນະຄອນຫວຼ ງວຽງຈນັ : ບລໍ ສິ ດັ ລັດວສິ າຫະກິດໂຮງພມິ ສກຶ ສາ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. (2013). ມາດຕະຖານຄຸນະພາບການສຶກສາສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ.
ນະຄອນຫວຼ ງວຽງຈັນ: ບລໍ ິສັດລດັ ວິສາຫະກດິ ໂຮງພິມສຶກສາ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. (2013). ເອກະສານ 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ : ບລໍ ສິ ັດລັດວສິ າຫະກິດໂຮງພມິ ສກຶ ສາ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. (2015). ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນພັດທະນາ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລິ າ 5 ປີ ຄ້ງັ ທີ VIII (2016-2020). ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ບໍລິສັດລັດວິສະຫະກິດ
ໂຮງພມິ ສກຶ ສາ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. (2016). ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ (ສະບັບປັບປຸງ). ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ:
ບລໍ ສິ ັດລດັ ວສິ ະຫະກິດໂຮງພິມສຶກສາ.

ກມົ ຈດັ ຕງັ້ ແລະ ພະນກັ ງານ. (2017). ຄູ່ມຜື ູບ້ ໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາເຫຼັ້ມ XII. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ບໍລິສັດ
ລັດວສິ າຫະກດິ ໂຮງພິມສກຶ ສາ.

ກມົ ແຜນການ. (2011). ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VI (2006-
2010) ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII (2011-2015). ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ:
ບລໍ ິສດັ ລັດວສິ າຫະກດິ ໂຮງພິມສຶກສາ.

ສູນວໄິ ຈການສກຶ ສາ ແລະ ກິລາ. (2016). ບົດລາຍງານການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດການປະຕິ
ຮູບລະບົບການສຶກສາແຫງ່ ຊາດໄລຍະ 2 (2011-2015). ນະຄອນຫວຼ ງວຽງຈັນ: ບລໍ ິສດັ ລັດວິສາຫະກິດໂຮງພິມ
ສຶກສາ.

  

16 ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ ສະບບັ ທີ 4/2021

http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ

ສກຶ ສາທັກສະວິຊາຊີບທ່ເີ ປັນປດັ ໄຈສໍາຄັນໃນການຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງອຸດສາຫະກໍາ
ຢູ່ ສປປ ລາວ (ກລໍ ະນີສຶກສາ: ອາຊບີ ຕດັ ຫຍບິ , ອາຫານ ແລະ ເຄອ່ື ງດ່ມື )

ຮສ. ປອ ບນຸ ເສງັ ຄໍາມຸນຕີ ສປປ.ລາວ ທີ່ມີເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານປ່ຽນແປງ,
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສະພາບແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະ
ບດົ ຄດັ ຫຍ້ໍ ແມ່ນອັກຄີໄພ, ອຸທົກກະໄພ, ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ
ການພັດທະນາດ້ານທັກສະຂອງອາຊີບໃດໜຶ່ງ ແລະ ໂລກລະບາດທີ່ນັບມື້ນັບທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ
ເລື້ອຍໆ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ຄວາມ
ແ ມ ່ ນ ມ ີ ກ າ ນ ພ ົ ວ ພ ັ ນ ກ ັ ບ ວ ິ ທ ະ ຍ າ ສ າ ດ ເ ຕ ັ ກ ໂ ນ ໂ ລ ຊີ ຮູ້-ຄວາມສາມາດ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ປະສົບການ
ອຸດສາຫະກໍາຫຼາຍປັດໄຈ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຕັກໂນ ເຂົ້າໃນການປັບປຸງຫຼັກສູດສ້າງຄູອາຊີວະສຶກສາ ແລະ
ໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ແນວຄວາມຄິດສິ່ງປະດິດ ຫຼັກສູດອາຊີວະສຶກສາ ສາຂາຕັດຫຍິບ ແລະ ປຸງແຕ່ງ
ໃໝ່ໆພາໃຫ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງດ້ານໂຄງສ້າງທັກສະ ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບການ
ຂອງແຕ່ລະອາຊີບ ແລະ ຮູບແບບການບໍລິການກໍຕ້ອງ ແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າ ແລະ ວາງແຜນໄລຍະຍາວ
ໄດ້ປຽ່ ນແປງໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸດສາຫະກໍາ. ໃຫເ້ ປັນລະບົບ ແລະ ມີຄວາມຕໍ່ເນອື່ ງ.
ປະຊາກອນຫາຼ ຍປະເທດ ກໄ່ໍ ດມ້ ີການປ່ຽນແປງດ້ານໂຄງ
ສ້າງແຮງງານ ເຊັ່ນດຽວກັນ, ໂຄງສ້າງແຮງງານປະກອບ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍການເກັບກໍາຂໍ້ມູນດ້ວຍການໃຊ້
ດ້ວຍຫຼາຍກຸ່ມຄົນໃນສັງຄົມ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ການເກີດ ຂອງ ແບບສອບຖາມ ໄລຍະທີ 1 ແມ່ນມີອຸດສາຫະກໍາ 173
ເດັກຈົນຮອດຜູ້ສູງອາຍຸ. ປັດຈຸບັນ ຈໍານວນການເກີດ ແຫ່ງ ແລະ ໄລຍະທີ 2 ໄດ້ຂັດຈ້ອນເອົາອຸດສາຫະກໍາທ່ີ
ຂອງເດກັ ກ່ໜໍ ອ້ ຍລງົ , ກງົ ກນັ ຂາ້ ມມີຈໍານວນຜູ້ສູງອາຍຸຍິ່ງ ຄາດວ່າມີຄວາມພ້ອມໃນການຮ່ວມມືພັດທະນາກໍາລັງ
ນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນແຮງງານທີ່ຢູ່ໃນເກນ ແຮງງານ 22 ແຫ່ງ ໂດຍມີຄໍາຖາມການສໍາພາດກ່ຽວກັບ
ອອກແຮງງານທີ່ມີປະສິດຕິພາບຫຼຸດລົງ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງ ທັກສະວິຊາຊີບທີ່ເປັນປັດໄຈສໍາຄັນໃນການຂະຫຍາຍ
ຮຽກຮ້ອງໃຫມ້ ກີ ານພດັ ທະນາທັກສະອາຊີບ ໃຫ້ມີຄວາມ ຕົວຂອງອຸດສາຫະກໍາ, ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມ
ສອດຄ່ອງກບັ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານແຕ່ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກຊຶ່ງກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງ
ລະປັດໄຈຂອງອຸດສາຫະກໍາ ໂດຍສະເພາະອຸດສາຫະກໍາ ການພັດທະນາທັກສະອາຊີບກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ທີ່ເນນ້ັ ໃສທັກສະໃຫມ້ ຄີ ນຸ ນະພາບ ແລະ ຄວາມຍືນຍງົ . ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດທັກສະອາຊີບ
ສາຂາຕັດຫຍິບ, ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທັກສະວິຊາຊີບທີ່ເປັນ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸດສາຫະກໍາ, ສາມາດສັງລວມ
ປັດໄຈສໍາຄັນໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອຸດສາຫະກໍາຢູ່ ໄດ້ຈາກສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອຸດສາຫະກໍາຢູ່
ສປປ ລາວ ໃນປັດຈຸບັນ, ຜົນການປຽບທຽບ 7 ປັດໄຈ
ລະຫວ່າງບໍລິສັດຂະໜາດນ້ອຍ, ກາງ ແລະ ໃຫຍ່, ການ
ຮັບແຮງງານ ຈາກສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ບໍ່ໄດ້
ຜ່ານການຮຽນຈາກສະຖານອາຊີວະສຶກສາຢູ່ແຕ່ລະປັດໄຈ,
ຫົວຂໍ້ທັກສະທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເຝິກ/ຮຽນໃຫ້ແຮງງານແຕ່

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ ສະບບັ ທີ 4/2021 17
http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

ລະປະເພດ (ແຮງງານຊ່ວຍວຽກ, ແຮງງານຜະລິດ, ຜູ້ຄຸມ I. ເຫດຜົນໃນການຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງ
ງານ, ນາຍຊ່າງເຕັກ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ) ກ່ອນຈະຮັບເຂົ້າ ອດຸ ສາຫະກໍາ
ເຮັດວຽກ, ຊັດສ່ວນແຮງງານຍິງ-ຊາຍ ອຸດສາຫະກໍາ
ຕັດຫຍິບ ແລະ ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ, ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງ ຂະຫຍາຍກໍາລັງແຮງ
ການວິເຄາະຫຼັກສູດໃນສອງສາຂາທີ່ມີປັດຈຸບັນ ແລະ ງານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຍົກສູງປະສິດຕິພາບຜົນ
ສາມາດຮບັ ຜນົ ການເກັບກາໍ ຂໍ້ມູນ ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ ຜະລດິ ໃນດ້ານທກັ ສະອາຊີບຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ
(Soft skills) ສາຂາ ຕັດຫຍິບ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸດສາຫະກໍາ. ເນື່ອງຈາກວ່າ
ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ອຸດສາຫະກໍາຕ້ອງການດ້ານ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດນັບມື້ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ລະບຽບການອອກແຮງງານ, ທິດສະ ຫຸດຼ ໜ້ອຍລງົ ; ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານມີການ
ດີ 5 ສ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ບັນຊີ, ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື, ຂະຫຍາຍຕົວໄວ, ປະຊາກອນນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ມີ
ການກວດກາຄຸນນະພາບຜົນຜະລິດ, ສຸຂານາໄມ, ການ ສັງຄົມຜູ້ສູງອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ; ວິຖີຊີວິດການດໍາລົງຊີວິດມີ
ບໍລິຫານຈັດການ, ມາດຕະຖານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ການປຽ່ ນແປງ, ໄພທາໍ ມະຊາດ ແລະ ໂລກລະບາດນັບມື້
ສາກົນ (ISO), ຂະບວນການຜະລິດ, ການສ້ອມແປງ ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ, ເຫັນ
ເຄື່ອງຈັກ. ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ (Hard skills) ສາຂາ ຄວາມສໍາຄັນໃນການສ້າງກໍາລັງແຮງງານສາຂາ
ຕັດຫຍິບທີ່ອຸດສາຫະກໍາຕ້ອງການ ແມ່ນການຕັດຫຍິບ ຕັດຫຍິບ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ເພື່ອ
ເຄື່ອງຊຸດ, ການສ້ອມແປງຈັກຫຍິບ, ການຕັດຫຍິບເຄື່ອງ ເຊື່ອມໂຍງດ້ານການຕະຫຼາດໃຫ້ນັບມື້ກວ້າງອອກ
ຍິງ, ການຕັດຫຍິບເຄື່ອງຊາຍ, ການບັນຊາ ແລະ ຄວບ ເປັນຕົ້ນ ກຸ່ມອາຊຽນ, ສປປ ຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດທ່ີ
ຄມຸ ເຄ່ອື ງຈກັ ທນີ່ ໍາໃຊຢ້ ູ່ອດຸ ສາຫະກາໍ ຕັດຫຍບິ ແລະ ການ ພັດທະນາແລວ້ .
ກວດກາຄຸນນະພາບຜົນຜະລິດຕັດຫຍິບ. ສາຂາການປຸງ
ແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ອຸດສາຫະກໍາຕ້ອງການ 1. ຈດຸ ປະສົງ
ແມ່ນການຜະລິດກວນໝາກໄມ້, ຂະບວນການອົບແຫ້ງ 1) ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກຊຶ່ງກ່ຽວກັບການ
ໝາກໄມ້, ການຜະລິດເສັ້ນໝີ່, ການຜະລິດນົມ, ການ
ບນັ ຊາ ແລະ ຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກ ທີ່ນໍາໃຊ້ຢູ່ອຸດສາຫະກໍາ ເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການພັດທະນາທັກສະອາຊີບກັບ
ປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ການກວດກາຄຸນ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອຸດສາຫະກໍາ.
ນະພາບຜົນຜະລດິ ອາຫານ ແລະ ເຄ່ືອງດື່ມ.
2) ພັດທະນາຫຼັກສູດທັກສະອາຊີບຕັດຫຍິບ,
ສັງລວມແລ້ວ ທຸກໆທັກສະສາຂາອາຊີບມີການ ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ
ພັດທະນາຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ຈະຕ້ອງມີການຕິດພັນ ຂອງອຸດສາຫະກໍາ.
ກັບເທັກໂນໂລຊີ ເພື່ອທົດແທນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້
ແຮງງານຄົນ. ຄົນຜູໜ້ ຶ່ງມີທັກສະ ຫືຼ ອາຊີບດຽວອາດຈະບໍ່ 2. ຄາດຄະເນຜນົ ໄດ້ຮັບ
ພຽງພໍຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດ. ສະນັ້ນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫຼາຍ 1) ປັດໄຈທັກສະທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນທີ່
ທກັ ສະຂອງອາຊີບ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍືນຍົງຂອງ
ການດາໍ ລງົ ຊວີ ດິ . ອດຸ ສາຫະກາໍ ຕອ້ ງການໃນສາຂາຕັດຫຍິບ ແລະ ອາຫານ
ແລະ ເຄືອ່ ງດ່ືມ.

2) ວເິ ຄາະຫກັຼ ສດູ ໃນສອງສາຂາທມີ່ ປີ ດັ ຈບຸ ນັ .
3) ພັດທະນາຫຼັກສູດໃຫ້ມີທັກສະອາຊີບ ໂດຍ
ການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນອຸດສາຫະກາໍ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຄື:

18 ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ ສະບບັ ທີ 4/2021

http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ

• ຊ່າງຕັດຫຍິບ ລະດັບຊັ້ນສູງ ແລະ ຄູຕັດຫຍິບ 4. ວິທີການເກບັ ກໍາຂໍມ້ ູນ
ລະດັບປະລິນຍາຕີ. ໄລຍະທີ 1: ແມ່ນໃຊ້ຄໍາຖາມເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່

• ຊ່າງປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ລະດັບຊັ້ນ ອຸດສາຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 19 ບໍລິສັດ, ແຂວງໄຊ
ສູງ ແລະ ຄູປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ລະດັບ ຍະບູລີ 8 ບໍລິສັດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 94 ບໍລິສັດ,
ປະລິນຍາຕີ. ແຂວງວຽງຈັນ 15 ບໍລິສັດ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 17
ບລໍ ສິ ດັ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ 17 ບໍລິສັດ. ລວມທັງໝົດ
3. ຂອບເຂດການຄນົ້ ຄວ້າ 173 ບລໍ ສິ ັດ ແລະ ເກັບຄນື ໄດ້ 144 ບໍລສິ ັດ.
ຂອບເຂດການຄົ້ນຄວ້າ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 4 ໄລຍະ
ດງັ່ ນ້:ີ ໄລຍະທີ 2: ແມ່ນໃຊ້ຄໍາຖາມສໍາພາດຂໍ້ມູນທີ່ຂັດ
ຈອ້ ນຈາກອຸດສາຫະກໍາຂອງໄລຍະທີ 1 ທີ່ຄາດຄະເນວ່າ
ໄລຍະທີ 1 ແລະ 2: ແມ່ນລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່ ຈະໄດ້ມີການຮ່ວມມກື ັນ 22 ບລໍ ສິ ັດ ຄ:ື
ພາກສ່ວນອດຸ ສາຫະກາໍ ພາກເໜືອ, ນະຄອນຫຼວງ, ພາກ
ກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ເພື່ອສຶກສາປັດໄຈທັກສະທີ່ສໍາຄັນ • ແຂວງໄຊຍະບູລີ 2 ບລໍ ສິ ດັ .
ແລະ ຈໍາເປັນທີ່ອຸດສາຫະກໍາຕ້ອງການໃນສາຂາ • ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 16 ບໍລສິ ັດ.
ຕດັ ຫຍິບ ແລະ ປງຸ ແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄ່ອື ງດມື່ . • ແຂວງວຽງຈັນ 2 ບລໍ ສິ ັດ.
• ແຂວງສະຫວນັ ນະເຂດ 1 ບລໍ ິສັດ ແລະ ແຂວງຈໍາ
ໄລຍະທີ 3 ແລະ 4: ແມ່ນລົງເກັບຂໍ້ມູນນໍາ 3 ປາສັກ 1 ບໍລິສັດ.
ກະຊວງ, 35 ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ (ພາກລັດ 20 ແລະ
ເອກະຊົນ 15) ຢູ່ພາກເໜືອ, ນະຄອນຫຼວງ, ພາກກາງ ລວມທັງໝົດ 22 ບໍລສິ ດັ
ແລະ ພາກໃຕ້ ເພື່ອພັດທະນາຫກັຼ ສດູ ສອງສາຂາດງ່ັ ກ່າວ. ໄລຍະທີ 3: (ກໍາລັງວາງແຜນ): ເກັບກໍາຂໍ້ມູນນໍາ
ມະຫາພາກ 3 ກະຊວງ, 35 ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ
Employment Growth (ດ້ວຍຄໍາຖາມ ພາກລັດ 20 ແລະ ເອກະຊົນ 15) ຢູ່ພາກ
ເໜອື , ນະຄອນຫວຼ ງ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ.້
Growth in % ໄລຍະທີ 4: (ກໍາລັງວາງແຜນ): ເກັບກໍາຂໍ້ມູນນໍາ
40 - 60 (2) ມະຫາພາກ 4 ກະຊວງ, 15 ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ
20 - 40 (2) (ດ້ວຍການສໍາພາດ ພາກລັດ 10 ແລະ ເອກະຊົນ 5) ຢູ່
0 - 20 (1) ພາກເໜອື , ນະຄອນຫວຼ ງ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ.້
-20 - 0 (2) 5. ທິດສະດພີ ນື້ ຖານຂອງການເຕີບໂຕ ແລະ
No data (11) ປ່ຽນແປງຢອູ່ ດຸ ສາຫະກາໍ
ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ອີງໃສ່ທິດສະດີພື້ນຖານກ່ຽວກັບ
ຮູບທີ 1: ຂອບເຂດການຄ້ົນຄວາ້ ໄດແ້ ບ່ງອອກເປນັ 4 ປດັ ໄຈຕົ້ນຕໍຂອງການເຕບີ ໂຕ ແລະ ປ່ຽນແປງອຸດສາຫະກໍາ
ໄລຍະ ຂອງທິມງານຄົ້ນຄວ້າການພັດທະນາທັກສະ (Skills
Development) ໄດ້ມາເປັນບ່ອນອີງໃນການກໍານົດປັດ
ໄຈຕນ້ົ ຕໍ ດງັ່ ນ້:ີ 1. ພະນັກງານ; 2. ການຂາຍ; 3. ລວມຍອດ
ລາຍຮບັ ; 4. ເຕັກໂນໂລຊີ; 5. ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ; 6. ຜົນ
ຜະລິດ ແລະ 7. ປະສດິ ທິພາບຜົນຜະລິດ.

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ ສະບບັ ທີ 4/2021 19
http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

ຮູບທີ 2: ປດັ ໄຈຕ້ນົ ຕຂໍ ອງການເຕີບໂຕ ແລະ ປຽ່ ນແປງຢູ່ອດຸ ສາຫະກໍາ

II. ການວເິ ຄາະຜົນເກັບກາໍ ຂມໍ້ ນູ (ເຄອື່ ງມກື ານວເິ ຄາະຂ້ໍມນູ NVivo 12)

1. ສະພາບການຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງອດຸ ສາຫະກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປດັ ຈຸບນັ

ຜນົ ການສຶກສາ 144 ອຸດສາຫະກໍາໃນໄລຍະເວລາ 2012 ຫາ 2017 ມີ 7 ປັດໄຈທີ່ໄດ້ສມົ ທຽບ ຄ:ື

• ພະນັກງານ

• ການຂາຍ 100

• ລວມຍອດລາຍຮັບ Share in % 80 Positive Growth
• ເຕກັ ໂນໂລຊີ 60 Unchanged
• ກົງຈກັ ການຈັດຕງັ້ 40 Negative Growth
• ຜນົ ຜະລິດ 20
Employees
 ແມນ່ ການຂະຫຍາຍຕົວຢາ່ ງສະໝາໍ່ ສະເໝີ. 0 Sales
 ແຕ່ປດັ ໄຈປະສິດທິພາບຜົນຜະລິດແມ່ນຕໍ່າ
Productivity
ລງົ ຫາຼ ຍສົມຄວນ. Income

Technology
Organisation

Products

ຮບູ ທີ 3: ສະພາບການຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງ
ອດຸ ສາຫະກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປດັ ຈບຸ ນັ

20 ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ ສະບບັ ທີ 4/2021

http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

2. ຜນົ ການປຽບທຽບ 7 ປັດໄຈ ລະຫວາ່ ງ ບລໍ ສິ ັດຂະໜາດນ້ອຍ, ກາງ ແລະ ໃຫຍ່

ສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດນ້ອຍ ມີພະນັກງານ

ໜ້ອຍກວ່າ 50 ຄົນ, ຜົນການສໍາຫຼວດທຸກປັດໄຈ 100
% companies reporting positive growth
ແມ່ນຕາ່ໍ ທກຸ ຢາ່ ງ ແຕມ່ ີຍອດລາຍຮັບດີ; 80 Employees
ສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດກາງ ມີພະນັກງານ 60
ແຕ່ 50 ຫາ 249 ຄົນ. ປັດໄຈ ດ້ານພະນັກງານ, Sales
Productivity
ການຂາຍ ແລະ ລາຍຮັບ ບໍ່ລດຸ ລ່ນື ກນັ ຫຼາຍ; 40
Income
ສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດໃຫຍ່ ມີພະນັກງານ 20 Technolgy
Organisation
ແຕ່ 250 ຄົນຂຶ້ນໄປ. ປັດໄຈດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, 0
ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແມ່ນການ Products

ຂະຫຍາຍຕົວສູງ. ຮບູ ທີ 4: ຜົນການປຽບທຽບ 7 ປັດໄຈ ລະຫວາ່ ງ
 ແຕ່ປັດໄຈປະສິດທິພາບຂອງຜົນຜະລິດທຸກ ບໍລິສດັ ຂະໜາດນອ້ ຍ, ກາງ ແລະ ໃຫຍ່
ຂະໜາດອດຸ ສາຫະກາໍ ແມນ່ ຕາ່ໍ .

% companies reporting positive growth3. ການຮັບແຮງງານ ຈາກສະຖານອາຊວີ ະສກຶ ສາ ແລະ ບໍ່ໄດຜ້ ່ານການຮຽນຈາກສະຖານອາຊວີ ະສຶກສາ ຢູ່
Employeesແຕ່ລະປດັ ໄຈ

Sales ແຮງງານທບີ່ ໄ່ໍ ດ້ຜ່ານການຮຽນຢູ່ສະຖານອາຊີວະ
Productivity100 ສຶກສາ
80 ແຮງງານທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮຽນຢູ່ສະຖານອາຊີວະ
Income
Technolgyສກຶ ສາ
Organisation
60
Products
 ປັດໄຈແຮງງານທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮຽນຢູ່
40 ສະຖານອາຊວີ ະສຶກສາ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຜ່ານ ຢູ່ 6 ປັດໄຈ
20 ໂດຍລວມ ບໍມ່ ີຄວາມແຕກຕາ່ ງກນັ ຫາຼ ຍ.

 ມີແຕ່ຢູປ່ ັດໄຈ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ເຫັນວ່າມີ
0 ຄວາມແຕກໂຕນກັນຫຼາຍ ຍ້ອນວ່າໃນຕໍາແໜ່ງງານ

ຕ່າງໆ ແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານ ທີ່ມີ
ຄວາມຮ,ູ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການສງູ .

ຮູບທີ 5: ການຮບັ ແຮງງານຈາກຢູ່ສະຖານອາຊວີ ະສຶກສາ
ທີ່ບໄໍ່ ດ້ຜ່ານການຮຽນຈາກສະຖານອາຊວີ ະສກຶ ສາ
ຢູແ່ ຕ່ລະປັດໄຈ

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ ສະບບັ ທີ 4/2021 21
http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

4. ຫວົ ຂ້ໍທັກສະທຄ່ີ ວນເອາົ ໃຈໃສ່ ເຝກິ /ຮຽນ ໃຫ້ແຮງງານແຕລ່ ະປະເພດ (ແຮງງານທວົ່ ໄປ, ແຮງງານ

ຜະລດິ , ຜຄູ້ ຸມງານ, ນາຍຊາ່ ງເຕກັ ແລະ ຜບູ້ ລໍ ຫິ ານ) ກອ່ ນຈະຮັບເຂົາ້ ເຮັດວຽກ ສະແດງໃຫ້ເຫນັ ດງ່ັ ລມຸ່ ນ:ີ້

ຮັບການເຝິກຄວາມປອດໄພ ແລະ ລະບຽບ 100 accounting
ການຕ່າງໆ; business administration
ຮັບການເຝິກຄວາມປອດໄພ ແລະ ລະບຽບ % companies stating 80 safety & regulation safety & regulation
ການຕາ່ ງໆ ແລະ ພນື້ ຖານການນໍາໃຊເ້ ຄ່ືອງມື; VSD prog. helps meeting skills need line manufacturing
ຮັບການເຝິກຄວາມປອດໄພ ແລະ ລະບຽບ 5s safety & regulation
safety & regulation

fundamentals of using tools

ການຕ່າງໆ ແລະ ພ້ືນຖານການນໍາໃຊ້ເຄ່ອື ງມື; 60
ຮັບການເຝິກຄວາມປອດໄພ ແລະ ລະບຽບ
ການຕາ່ ງໆ ແລະ ຂະບວນການຜະລດິ ; fundamentals of using tools General Workers
ຮັບການເຝິກບໍລິຫານທຸລະກິດ, ການບໍລິຫານ Operators
ແລະ ບນັ ຊີການເງິນ. 40 Supervisors
Technicians
Higher Mgmt

40 60 80 100 120 140

Number of Companies with VSD program

ຮບູ ທີ 6: ຫວົ ຂ້ທໍ ກັ ສະທີຄ່ ວນເອາົ ໃຈໃສ່ເຝິກ/ຮຽນໃຫ້
ແຮງງານແຕ່ລະປະເພດ

5. ຊັດສ່ວນແຮງງານ ຍງິ -ຊາຍ ອຸດສາຫະກາໍ ຕດັ ຫຍິບ, ການປງຸ ແຕງ່ ອາຫານ ແລະ ເຄອ່ື ງດ່ືມ

6,000 0,6000
5,000 0,5000
4,000 0,4000
3,000 0,3000
2,000 0,2000
1,000 0,1000
0,0000
-

2012 2017 2012 2017

ຮູບທີ 7: ຊດັ ສ່ວນແຮງງານ ຍງິ -ຊາຍ ຮບູ ທີ 8: ຊດັ ສວ່ ນແຮງງານ ຍິງ-ຊາຍ
ອດຸ ສາຫະກໍາຕັດຫຍິບ ອດຸ ສາຫະກາໍ ປງຸ ແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄອື່ ງດ່ືມ

 ຊດັ ສ່ວນແຮງງານ ຢູ່ອຸດສາຫະກໍາຕດັ ຫຍບິ ເພມ່ີ ຂຶ້ນ ປະມານ 1,8 ຈາກ 2012 ຫາ 2017.
 ຊັດສວ່ ນແຮງງານ ຢູ່ອດຸ ສາຫະກາໍ ອາຫານ ແລະ ເຄ່ືອງດ່ມື ຫດຸຼ ລງົ ປະມານ 1,5 ຈາກ 2012 ຫາ 2017.

22 ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ ສະບບັ ທີ 4/2021

http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

6. ການວເິ ຄາະຫຼກັ ສູດໃນສອງສາຂາ ທ່ມີ ປີ ດັ ຈບຸ ນັ

ສາຂາ ອາຊີບ ລະດບັ
Level I
ຕດັ ຫຍບິ ຊາ່ ງຕດັ ແລະ ຫຍິບ Level II,III,VI
ການສ້າງແບບ, ຕດັ ແລະ ຫຍບິ

ຮູບທີ 9: ການວເິ ຄາະຫັຼກສດູ ໃນສາຂາຕັດຫຍິບ

 ຫັຼກສູດໃນສອງສາຂາທ່ມີ ີປດັ ຈບຸ ນັ ຍງັ ໄດຮ້ ັບການຮຽນ ຫຼື ເຝິກທຜີ່ າ່ ນມາ ແມນ່ ໜອ້ ຍຫຼາຍ.
 ອາຊີບຕັດຫຍິບ ຍັງບໍ່ທັນມີຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ, ຍັງບໍ່ທັນມີຫຼັກສູດຄູຕັດຫຍິບ ປະລິນຍາຕີ ແຕ່ມີຫຼັກສູດຄູ

ຕັດຫຍິບ ຊນ້ັ ສງູ .
 ສ່ວນຫຼັກສູດປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ປັດຈຸບັນ ມີແຕ່ລະດັບໜຶ່ງ, ສອງ ແລະ ຫຼັກສູດຄູປຸງ

ແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄອ່ື ງດືມ່ ຊ້ັນສູງ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມຫີ ັຼກສູດຄູປງຸ ແຕງ່ ອາຫານ ແລະ ເຄ່ອື ງດມ່ື ປະລນິ ຍາຕ.ີ

ສາຂາ ອາຊບີ ລະດັບ
ປຸງແຕ່ງອາຫານ ການປຸງແຕງ່ ໝາກໄມ້ ແລະ ພກັ Level I ແລະ II

ຮູບທີ 9: ການວເິ ຄາະຫຼັກສູດໃນ ສາຂາປງຸ ແຕງ່ ອາຫານ ແລະ ເຄອື່ ງດືມ່

7. ຜົນການເກບັ ກໍາຂໍມ້ ູນ 2) ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ (Hard skills) ສາຂາ
1) ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ (Soft skills) ສາຂາ ຕັດຫຍບິ

ຕດັ ຫຍິບ, ການປງຸ ແຕງ່ ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດືມ່ ອດຸ ສາຫະກາໍ ຕ້ອງການ:
ອດຸ ສາຫະກໍາ ຕ້ອງການ: (1) ການຕັດຫຍບິ ເຄ່ອື ງຊດຸ (ລະດບັ 3).
(2) ການສອ້ ມແປງຈັກຫຍບິ (ລະດບັ 4).
(1) ຄວາມປອດໄພ ແລະ ລະບຽບການອອກແຮງງານ (3) ການຕດັ ຫຍບິ ເຄອື່ ງຍງິ (ລະດບັ 4).
(115 ຄວາມຄດິ ເຫັນ). (4) ການຕັດຫຍບິ ເຄອື່ ງຊາຍ (ລະດບັ 4 ຫຼື 5).
(5) ການບັນຊາ ແລະ ຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກ ທີ່ນໍາໃຊ້ຢູ່
(2) ທິດສະດີ 5 ສ (65 ຄວາມຄດິ ເຫນັ ). ອຸດສາຫະກໍາຕັດຫຍິບ (ລະດັບ 5).
(3) ບລໍ ຫິ ານທຸລະກດິ (50 ຄວາມຄິດເຫນັ ). (6) ການກວດກາຄຸນນະພາບຜົນຜະລິດຕັດຫຍິບ (ຄູ
(4) ບນັ ຊີ (45 ຄວາມຄດິ ເຫັນ). ອາຊວີ ະສກຶ ສາ ລະດັບ 6).
(5) ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ການກວດກາຄຸນ
ນະພາບຜນົ ຜະລດິ (40 ຄວາມຄິດເຫັນ). 3) ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ (Hard skills) ສາຂາ
(6) ສຸຂານາໄມ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການ (30 ການປງຸ ແຕງ່ ອາຫານ ແລະ ເຄ່ືອງດມ່ື
ຄວາມຄດິ ເຫນັ ).
(7) ມາດຕະຖານຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ISO (25 ອດຸ ສາຫະກາໍ ຕ້ອງການ:
ຄວາມຄິດເຫັນ). (1) ການຜະລດິ ກວນໝາກໄມ້ (ລະດບັ 2).
(8) ຂະບວນການຜະລິດ (22 ຄວາມຄິດເຫນັ ). (2) ຂະບວນການອບົ ແຫ້ງໝາກໄມ້ (ລະດບັ 3).
(9) ການສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກ (18 ຄວາມຄິດເຫນັ ). (3) ການເສນ້ັ ໝີ່ (ລະດບັ 3).

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ ສະບບັ ທີ 4/2021 23
http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

(4) ການຜະລດິ ນມົ (ລະດັບ 3). ປະຕິບັດຢູ່ແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງງານຕ່າງໆຕ້ອງບັນລຸການ
(5) ການບັນຊາ ແລະ ຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກ ທີ່ນໍາໃຊ້ຢູ່ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃຫ້ມີ
ອດຸ ສາຫະກາໍ ປຸງແຕງ່ ອາຫານ ແລະ ເຄ່ືອງດມື່ (ລະດັບ 4). ຄນຸ ນະພາບ ແລະ ມປີ ະສດິ ທພິ າບ.
(6) ການກວດກາຄຸນນະພາບຜົນຜະລິດອາຫານ
ແລະ ເຄອື່ ງດມ່ື (ຄອູ າຊວີ ະສກຶ ສາ ລະດບັ 6). - ສ່ົງເສີມການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ລະຫວ່າງຜູ້ທີ່ມີ
ຄວາມຮູ້ ແລະ ຜູທ້ ຍ່ີ ັງບມ່ໍ ີຄວາມຮແູ້ ມນ່ ມຄີ ວາມຈາໍ ເປນັ .
III. ຂ້ໍສະດວກ ແລະ ສງິ່ ທາ້ ທາຍ
1. ຂໍ້ສະດວກ: 2) ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຜົນຜະລິດສ່ວນໃຫຍ່ເປັນ
1) ການນໍາມະຫາພາກ ແລະ ຫຼາຍບໍລິສັດກໍໃຫ້ ໄປທາງດາ້ ນລບົ ຫຼາຍກວາ່ ດ້ານບວກ.

ຄວາມຮ່ວມມືເປັນຢ່າງດີ ແລະ ສາມາດສ້າງເປັນເຄືອ - ຄວນເອົາໃຈການລົງທຶນໃສ່ໄລຍະຍາວ ແລະ
ຂ່າຍປະສານງານກັນໄດ້ (Communication Networking ກໍານົດວິທີທາງແກ້ໄຂທີ່ແນ່ນອນສໍາລັບການແຂ່ງຂັນ
on VSD programs). ແລະ ລາຍຮັບໃຫສ້ ູງຂ້ຶນ.

2) ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ກໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໄດ້ເປັນ 3) ບໍລິສັດຂະໜາດນ້ອຍ ແມ່ນຍັງຫ່າງໄກກັບ
ຢ່າງດີ ເຊນັ່ : ADB , GIZ, SDG... ສະພາບການປຽ່ ນແປງ ເປັນຕ້ົນແມນ່ ກຽ່ ວກບັ ການເງນິ .

3) ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ທີ່ສາມາດວິເຄາະໄດ້ເປັນໜ້າເພິງ - ໃຫ້ມີການປະເມີນສະຖານະການຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ
ພໃໍ ຈ. ແລະ ຊອກຫາວິທີທາງແກ້ໄຂ, ຈຶ່ງຈະຕອບສະໜອງກັບ
ສະຖານະການຕ່າງໆ.
2. ສງ່ິ ທາ້ ທາຍ:
1) ຂໍ້ມູນມີໜ້ອຍ, ບໍ່ຊັດເຈນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການ 4) ຫຼັກສູດອາຊີວະສຶກສາສ່ວນຫຼາຍ ຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງ
ປັບປງຸ . ກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ. ສ່ວນ
2) ຂໍມ້ ນູ ຈາໍ ນວນຫຼາຍບໍ່ໄດຄ້ ຸນນະພາບ. ຫຼັກສູດເຝິກອົບຮົມ ຢູ່ອຸດສາຫະກໍາ ແມ່ນມີຄວາມຕອບ
3) ອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນໜຶ່ງ ຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ຄວາມ ສະໜອງດີຫາຼ ຍໃນການພັດທະນາກາໍ ລງັ ແຮງງານ.
ຮ່ວມມືດີເທົ່າທີ່ຄວນ ສະແດງອອກ ບໍ່ສາມາດເກັບແບບ
ສອບຖາມໄດ້ ຈາໍ ນວນ 29 ຊຸດ ປະມານ 17%. - ການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ/ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຈ້າງ
4) ຍ້ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ເຮັດໃຫ້ການຈ້າງງານພະນັກ ງານໃນການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ງານທມ່ີ ີຄວາມຮ-ູ້ ທັກສະມີຄວາມຫຍ້ງຸ ຍາກ. ຫກຼັ ສູດ ອາດຈະຊ່ວຍເຮດັ ໃຫ້ການຍກົ ລະດັບທັກສະຂອງ
ແຮງງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຈ້າງ
ງານຫາຼ ຍຂ້ນຶ .

IV. ສະຫຼບຸ
1) ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອຸດສາຫະກໍາມີຫຼາຍປັດ

ໄຈທີ່ບໍ່ເທົ່າກັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນປັດໄຈກ່ຽວກັບພະນັກງານ

  

24 ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ ສະບບັ ທີ 4/2021

http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ

ການພດັ ທະນາບດົ ຮຽນເອເລກັ ໂຕຣນກິ e-learning ວຊິ າການປະກອບ
ກດິ ຈະການຜ່ານລະບບົ Moodle

ໂດຍ: ແກ້ວມະນີ ມາກວິໄລ, ພອນນາລີ ປອງນະທ,ີ ໂພສີ ຈັນມິງ່ ແລະ ຄໍາພນັ ສິດທິວົງ

ບົດຄດັ ຫຍໍ້ ( � =4,39, S.D=0,290), ເມື່ອພິຈາລະນາເປັນແຕ່ລະ
ການຄົ້ນຄວ້າໃນຄັ້ງນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາ
ດ້ານພົບວ່າທຸກດ້ານຢູ່ໃນລະດັບເພິງພໍໃຈຫຼາຍ ດ້ານທ່ີ
ບົດຮຽນ e-learning ວິຊາການປະກອບກິດຈະການ,
ເພື່ອສຶກສາຄວາມເພິງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາຕໍ່ກັບການຮຽນ ມີຄ່າສະເລ່ຍຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນດ້ານການເຂົ້າເຖິງ
ວິຊາການປະກອບກິດຈະການໃນຮູບແບບ e-learning ລະບົບ ( � =4,37, S.D=0,565), ຮອງລົງມາແມ່ນ ດ້ານ
ຜ່ານລະບົບ Moodle ໃນ 6 ດ້ານຄື: 1) ດ້ານການເຂົ້າ ເນອ້ື ໃນທີໄ່ ດ້ຮຽນ ( � =4,13, S.D=0,545), ດ້ານການຈັດ
ເຖິງລະບົບ, 2) ດ້ານເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ຮຽນ, 3) ດ້ານການຈັດ ກິດຈະກໍາການຮຽນການສອນ ( � =4,10, S.D=0,565),
ກິດຈະກໍາການຮຽນການສອນ, 4) ດ້ານການໃຊ້ສື່ການ ດ້ານການນໍາສະເໜຂີ ອງຜ້ສູ ອນ ( � =4,09, S.D=0,594),
ຮຽນການສອນ, 5) ດ້ານການນໍາສະເໜີຂອງຜູ້ສອນ ດ ້ າ ນ ກ າ ນ ໃ ຊ ້ ສ ື ່ ກ າ ນ ຮ ຽ ນ ກ າ ນ ສ ອ ນ ( � =4 ,0 7 ,
ແລະ 6) ດ້ານການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ. ກຸ່ມຕົວຢ່າງ
ແມ່ນນັກສຶກສາທີ່ກໍາລັງຮຽນໃນປີທີ 2 ແລະ 3 ສົກຮຽນ S.D=0,657) ແລະ ດ້ານທີ່ມີຄ່າສະເລ່ຍໜ້ອຍກວ່າໝູ່
2019-2020 ຈາກຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານ ແ ມ່ນດ ້ານກາ ນວ ັດ ແ ລະ ປະເ ມີ ນຜົນ ( � =4,04 ,
ທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະບໍລິຫານ S.D=0,562).
ທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ, ຄະນະ ຄໍາສໍາຄັນ: ພັດທະນາບົດຮຽນເອເລັກໂຕຣນິກ, ການ
ເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ
ຈໍາປາສັກ ຈໍານວນ 90 ຄົນ, ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ປະກອບດ້ວຍ: ປະກອບກິດຈະການ, ຮຽນຜາ່ ນລະບົບ Moodle.
ບົດຮຽນ e-learning ຈໍານວນ 5 ບົດ ແລະ ແບບສອບ
ຖາມຄວາມເພິງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາຕໍ່ກັບບົດຮຽນ Abstract
e-learning ຜ່ານລະບົບ Moodle 6 ດ້ານມີ ລັກສະນະ This research was intended to develop e-
ເປັນແບບກວດສອບລາຍການ ແບບມາດຕາສ່ວນ
ປະມານຄ່າ 5 ລະດັບ ແລະ ແບບຄໍາຖາມປາຍເປີດ. learning contents of Entrepreneurship subject, to
ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ໂດຍໃຊ້ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ studied student’s satisfaction on e-learning
ສໍາເລດັ ຮູບ ຫາຄາ່ ຄວາມຖີ່ ແລະ ສວ່ ນຮອ້ ຍ, ຄ່າສະເລ່ຍ contents through Moodle system in six components
( � ) ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ (S.D). ຜົນການ include 1) System access 2) Contents 3) Instruction
ຄົນ້ ຄວາ້ ພົບວາ່ : ການຄນົ້ ຄວ້າຄ້ງັ ນໄ້ີ ດພ້ ດັ ທະນາບົດຮຽນ and learning activities 4) Learning and Instruction
e-learning ເປັນຮູບແບບວີດີໂອ ຈໍານວນ 5 ບົດພົບວ່າ media 5)Lecturer presentation and 6) Assessment.
ນັກສຶກສາມີຄວາມເພິງພໍໃຈຕໍ່ກັບບົດຮຽນ e-learning The sample purposive 90 undergraduate students in
ຜ່ານລະບົບ Moodle ໂດຍລວມຢູ່ໃນລະດັບຫຼາຍ 2nd and 3rd year in 2019-2020 academic year from
Faculty of Economic and Business Administration
National University of Laos, Faculty of Business
Administration Savannakhet University, Faculty of
Economic and Business Management Champasak
University total 90 students. Research instrument
used to collect data were e-learning total 5 lessons,
quality evaluation form for specialist and
questionnaire related to student’s satisfaction
contain 6 parts are check-list, five Rating scale
format questionnaire and open-end questions. Data
analyzed were using computer packaging software

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ ສະບບັ ທີ 4/2021 25
http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

to find out frequency, percentage, mean ( � ), ໂຄງການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງເລີ່ມ
Standard deviation (S.D). The result revealed: ຕ້ົນແຕປ່ ີ 2006 ໄດຮ້ ຽກຮອ້ ງໃຫຂ້ ະແໜງການສກຶ ສາຕອ້ ງ
There are five e-learning lesson have been ໄດ້ພັດທະນາວຽກງານເຕກັ ໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການ
developed in video format in this study were found ສື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາຢ່າງເປັນລະບົບຄົບຊຸດ.
students tended to satisfy to study on e-learning ດັ່ງນັ້ນ, ໃນທ້າຍປີ 2010 ລັດຖະບານຈຶ່ງຕົກລົງຮັບຮອງ
contents through Moodle. Its showed the overall ແລະ ມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
satisfaction was at a high level with average score ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນໍາໃຊ້ ICT ເຂົ້າໃນການປັບປຸງ
( � =4,39, S.D=0,290), when we consider in each ຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂອກາດ
category found that highest level was system ເຂົ້າຮຽນແນໃສ່ການບັນລຸຈຸດປະສົງ 4 ດ້ານ, ຄື: ພັດທະ
access category with average score ( � =4,37, ນາພື້ນຖານວັດຖຸໂຄງລ່າງດ້ານ ICT, ໂດຍສະເພາະ
S.D=0,565) followed by e-learning content ແມ່ນສ້າງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສູນເຝິກອົບຮົມ, ສູນຮຽນ
category ( � =4,13, S.D=0,545), instruction and ດ້ວຍຕົນເອງ, ສູນປະຊຸມແບບເອເລັກໂຕຣນິກ, ສູນເຄືອ
learning activities ( � =4,10, S.D=0,565), lecturer ຂ່າຍການສຶກສາ ແລະ ການວິໄຈສໍາລັບຂະແໜງການ
presentation ( � =4,09, S.D=0,594), learning and ສຶກສາທງັ ໝົດ ແລະ ສນູ ການຮຽນການສອນແບບເອເລັກ
instruction media ( � =4,07, S.D=0,657) and ໂຕຣນິກສໍາລັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ (ກະຊວງສຶກສາ
assessment ( � =4,04, S.D=0,562). ແລະ ກິລາ, n.d) ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແຜນຍຸດທະສາດ
Keywords: develop e-learning contents, ຮອດປີ 2025 ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນ
Entrepreneurship, Study through Moodle system ພາລະກິດທີ 6 ແມ່ນການນໍາໃຊ້ໄອຊີທີເປັນເຄື່ອງມືໃນ
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ,
I. ບົດນໍາ ການຮຽນການສອນ ແລະ ປບັ ປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ
(ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, 2015). ນອກຈາກ
ໃນປັດຈຸບັນຂະບວນການປະຕິວັດດ້ານວິທະຍາສາດ- ນັ້ນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຍັງໄດ້ວາງແຜນ
ເຕັກໂນໂລຊີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ ພັດທະນາບັນດາວຽກຈດຸ ສຸມໃຫແ້ ກບ່ ນັ ດາສະຖາບັນສ້າງ
ຂ່າວສານຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ຄູ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງໃຫ້ມີການປັບປຸງ,
ການຫັນໄປສູ່ເສດຖະກິດສັງຄົມພູມປັນຍາຈະມີທ່າອ່ຽງ ປ່ຽນແປງການສິດສອນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ໃນສະຖາບັນ
ສ້າງຄູ ໂດຍເນັ້ນເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ ແລະ ນໍາໃຊ້
ກວ້າງຂວາງໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກຫຼາຍຂຶ້ນ (ກະຊວງ ICT ເຂົ້າໃນການຮຽນການສອນສ່ວນວຽກຈຸດສຸມຂອງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 2016, ໜ້າ. i), ຂະແໜງການ ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງແມ່ນ ນະໂຍບາຍທີ 6 ຄື
ສຶກສາເປັນຂະແໜງໜຶ່ງທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ ການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ ໂດຍ
ຂ່າວສານ (ICT) ເຂົ້າໃນວຽກງານການສຶກສາຢ່າງ ການນໍາໃຊ້ ICT ເຂົ້າໃນການຮຽນການສອນ ແລະ
ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານ IT (ກະຊວງ
ຫຼວງຫຼາຍ ຊຶ່ງໄດ້ມີການກໍານົດວິໄສທັດສໍາລັບການ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, 2015, ໜ້າ. 45,57). ອີງໃສ່
ພັດທະນາໄອຊີທີ (ICT) ຢ່າງຊັດເຈນໄວ້ວ່າ: ìຮອດປີ ການຂະຫຍາຍຕົວໄວທາງດ້ານ ICT ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້
2030 ໄອຊີທີຈະເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງຖືກນໍາໃຊ້
ຢາ່ ງມປີ ະສິດທິຜົນ ແລະ ທົ່ວເຖິງເຂົ້າໃນການສຶກສາທຸກ

ຢ່າງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມການສຶກສາໃຫ້
ສາມາດບັນລຸວິໄສທັດ ແລະ ເປົ້າໝາຍຢ່າງມີປະສິດ
ທິພາບ ແລະ ປະສດິ ທຜິ ນົ î (ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ, 2016, ໜ້າ. 15). ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມວິໄສທັດ
ນັ້ນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່

ພັດທະນາວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງມາຈາກ

26 ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ ສະບບັ ທີ 4/2021

http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

e-learning ມີບົດບາດ ແລະ ເປັນລະບົບທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຮວ່ ມກນັ ໄດ້ ຫືຼ ອາດຈະເປີດກວ້າງໃຫ້
ຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຂະບວນການຈັດການຮຽນການ ບຸກຄົນທ່ົວໄປທ່ີສນົ ໃຈຮຽນວິຊານ້ສີ າມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໃນ
ສອນໃນການສກຶ ສາທຸກລະດັບ.ໃນສະຖາບັນການສຶກສາ ອະນາຄົດ.
ຊັ້ນສູງລະບົບດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ນໍາມາໃຊ້ເພື່ອທົດແທນວິທີ
ການສອນແບບປົກກະຕທິ ັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນ ເນື່ອງຈາກ 1. ຈຸດປະສງົ ຂອງການວໄິ ຈ
ລະບົບ e-learning ສາມາດເພີ່ມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ 1) ເພື່ອພັດທະນາບົດຮຽນ e-learning ວິຊາການ
ທຽບໃສ່ການສອນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນປົກກະຕິ ແລະ ນອກ
ຈາກນັນ້ ຍງັ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ອາຄານສະຖານ ປະກອບກດິ ຈະການ ທ່ສີ ອນຜາ່ ນລະບົບ Moodle.
ທີ່ ແລະ ເວລາ (Lan Umek, Damijana Keržič, Nina 2) ເພື່ອສຶກສາຄວາມເພິງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາຕໍ່
Tomaževič and Aleksander Aristovnik, 2015). ໃນ
ປັດຈຸບນັ ວິຊາການປະກອບກິດຈະການ ແມ່ນຖືກບັນຈຸຢູ່ ກບັ ການຮຽນ ວິຊາການປະກອບກດິ ຈະການ ໃນຮູບແບບ
ໃນຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ e-learning ທີ່ສອນຜາ່ ນລະບບົ Moodle.
ການບໍລິຫານທຸລະກິດ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຖືກບັນຈຸໃນຫຼັກສູດຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ 2. ວທິ ດີ ໍາເນີນການວໄິ ຈ
ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈາໍ ປາສກັ ເທື່ອ 1) ລະບຽບວທິ ວີ ໄິ ຈ
ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງວິຊານີ້ເປັນວິຊາທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່
ກັບນັກສຶກສາ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ສົນໃຈທົ່ວໄປທີ່ກໍາລັງຈະ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງນີ້ ຂໍ້ມູນເປັນແບບ
ກາຍເປັນຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃນອະນາຄົດໃນການ ປະລິມານ ເປັນການສຶກສາຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບ
ເລີ່ມຕ້ົນການປະກອບທຸລະກດິ ປະເພດຕ່າງໆໃນອົງກອນ ຄວາມເພິງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາຕໍ່ກັບການຮຽນບົດຮຽນ
ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນຄົ້ນພົບຈຸດປະສົງຂອງຕົນເອງ, ເກີດ e-learning ວິຊາການປະກອບກິດຈະການຜ່ານລະບົບ
ມແີ ຮງຄວາມກະຕຸ້ນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດສໍາເລັດ, ເຮັດ Moodle.
ໃຫ້ເກດີ ມີຄວາມສໍາເລັດພາຍຫຼັງ, ສ້າງໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນຄົ້ນ
ພົບຈຸດປະສົງຂອງຕົນເອງ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກ 2) ຂອບເຂດການວໄິ ຈ
ຕ້ອງການທີ່ສຸດ (Fox, 2016) ແຕ່ອີງໃສ່ສະພາບຕົວຈິງ
ແມ່ນເຫັນວ່າ ນັກສຶກສາມີຈໍານວນຫຼາຍ ແຕ່ຜູ້ສອນຍັງມີ - ກມຸ່ ຕວົ ຢາ່ ງໃນຄັ້ງນີແ້ ມນ່ ນັກສກຶ ສາປີທີ 2 ແລະ 3
ຈໍານວນໜ້ອຍຫຼາຍເຮັດໃຫ້ບາງສະຖາບັນບໍ່ສາມາດ
ບນັ ຈວຸ ຊິ ານເ້ີ ຂາົ້ ໃນຫຼກັ ສູດໄດ້. ສາຂາ ເສດຖະສາດ ຈາໍ ນວນ 90 ຄົນ ໃນ ມະຫາວທິ ະຍາ
ໄລແຫງ່ ຊາດ, ມະຫາວທິ ະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດ, ມະຫາ
ຈາກຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ບັນຫາທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງ ວິທະຍາໄລ ຈໍາປາສັກ ໂດຍການສຸ່ມແບບເຈາະຈົງ
ເທງິ ນັນ້ , ຈ່ຶງເຮດັ ໃຫຄ້ ະນະຜູ້ສຶກສາມີຄວາມສົນໃຈ ຢາກ (Purposive Sampling).
ພດັ ທະນາວິຊາການປະກອບກິດຈະການໃຫ້ເປັນບົດຮຽນ
ເອເລັກໂຕນິກ e-learning ແລ້ວນໍາໄປສອນຜ່ານລະບົບ - ເນອື້ ໃນການວໄິ ຈ ເວາ້ົ ເຖງິ ການພັດທະນາບດົ ຮຽນ
Moodle ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາ, ຄູອາຈານ, ສະຖາບັນການ
ສກຶ ສາຊັນ້ ສູງໃນປະເທດລາວ ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນໍາ e-learning ວິຊາ ການປະກອບກິດຈະການແລະ ຄວາມ
ເພິງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາຕໍ່ກັບການຮຽນ ວິຊາການ
ປະກອບກິດຈະການ ໃນຮູບແບບ e-learning ຜ່ານ
ລະບົບ Moodle ໃນ 6 ດ້ານຄື: 1) ດ້ານການເຂົ້າເຖິງ
ລະບົບ, 2) ດ້ານເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ຮຽນ, 3) ດ້ານການຈັດກິດ
ຈະກໍາການຮຽນການສອນ, 4) ດ້ານການໃຊ້ສື່ການຮຽນ
ການສອນ, 5) ດ້ານການນໍາສະເໜີຂອງຜູ້ສອນ ແລະ 6)
ດ້ານການວັດ ແລະ ປະເມນີ ຜົນ.

3) ເຄ່ອື ງມືທີ່ໃຊໃ້ ນການວິໄຈ
ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການຮວບຮວມຂໍ້ມູນຄັ້ງນີ້ເປັນ

ບົດຮຽນ e-learning ວິຊາການປະກອບກິດຈະການ

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ ສະບບັ ທີ 4/2021 27
http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

ຈໍານວນ 5 ບົດ ໃນນັ້ນແຕ່ລະບົດໃຊ້ເຂົ້າໃນການສອນ e-learning ວິຊາການປະກອບກິດຈະການ ແບບອອນ
ໂດຍໃຊ້ເວລາ ບົດລະ 2 ຊົ່ວໂມງ ລວມທັງໝົດ 10 ລາຍ, 7) ນໍາຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກການຕອບແບບຖາມຂອງ
ຊົ່ວໂມງ ແລະ ແບບສອບຖາມຄວາມເພິງພໍໃຈຂອງ ນັກສຶກສາກຸ່ມຕົວຢ່າງທັງໝົດມາຄິດໄລ່ຊອກຫາຄ່າ
ນັກສຶກສາຕໍ່ກັບການຮຽນວິຊາການປະກອບກິດຈະການ ສະເລຍ່ ແລະ ຄ່າຜນັ ປຽ່ ນມາດຖານ, 8) ນໍາຂໍ້ມູນທັງໝົດ
ໃນຮູບແບບ e-learning ທີ່ສອນຜ່ານລະບົບ Moodle ທ່ີ ມາວິເຄາະ ແລະ ສະຫຼຸບຜົນ.
ຄະນະຜູ້ສຶກສາໄດ້ສ້າງຂຶ້ນເປັນແບບມາດຕາສ່ວນ
ປະມານຄ່າ (Rating Scale) 5 ລະດັບ ທັງໝົດ 3 ຕອນ 5) ການວເິ ຄາະຂມ້ໍ ນູ
ລວມທງັ ໝດົ ຈໍານວນ 20 ຂໍ້ ລກັ ສະນະຄໍາຖາມເປັນແບບ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນຄັ້ງນີ້ຄະນະຜູ້ຄົ້ນຄວ້ານໍາໃຊ້
ມາດຕາສ່ວນປະມານຄ່າ (Rating Scale) ຕາມແບບ 5
ລະດັບຂອງ ລກິ ເຄີດ (Likert,1932). ສູດຄໍານວນໂດຍໃຊ້ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີສໍາເລັດຮູບ
ຊຶ່ງມີການດໍາເນີນຕາມຂັ້ນຕອນຄື: ຫຼັງຈາກການກວດ
4) ວທິ ກີ ານເກັບລວບລວມຂ້ໍມນູ ສອບຄວາມສມົ ບນູ ຂອງແບບສອບຖາມເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ
ຂໍໜັງສອື ະນມຸ ດັ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ອໍານວຍການ ແລ້ວຈຶ່ງນໍາຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຈັດລະຫັດຕົວເລກ (Code)
ແລ້ວບນັ ທຶກລະຫດັ ລົງໃນຄອມພິວເຕີ ແລະ ດາໍ ເນີນການ
ສູນໄອທີ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເຖິງ ຄະນະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ 1) ວິເຄາະຂໍ້ມູນທົ່ວໄປຂອງຜູ້ຕອບແບບ
ເສດຖະສາດ ແລະ ບລໍ ິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສອບຖາມໂດຍການຫາຄ່າຄວາມຖີ່ (Frequency) ແລະ
ແຫ່ງຊາດ, ຄະນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສ່ວນຮ້ອຍ (Percentage), 2) ວິເຄາະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ
ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການ ລະດັບຄວາມເພິງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາຕໍ່ກັບການຮຽນ
ຄຸ້ມຄອງ ມະຫາວທິ ະຍາໄລ ຈໍາປາສັກ ເພື່ອປະສານງານ ບົດຮຽນ e-learning ທີ່ສອນຜ່ານລະບົບ Moodle ໂດຍ
ຂອໍ ະນຍຸ າດເກັບກໍາຂໍ້ມນູ ມລີ າຍລະອຽດດັ່ງນີ້: 1) ປ້ອນຂ້ໍ ໃຊ້ວິທີຊອກຫາຄ່າສະເລ່ຍ ( � ) ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນ
ມນູ ອິເມວຂອງນກັ ສກຶ ສາກຸ່ມຕວົ ຢາ່ ງເພື່ອລງົ ທະບຽນເຂົ້າ ມາດຕະຖານ (S.D) ແລະ 3) ສັງເຄາະຄວາມຄິດເຫັນ
ໃຊ້ລະບົບ Moodle; 2) ດໍາເນີນການແນະນໍາວິທີການ ເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບຄວາມເພິງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາຕໍ່ກັບ
ເຂົ້ານໍາໃຊ້ລະບົບໂດຍນໍາໃຊ້ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ ຂອງ ການຮຽນບົດຮຽນ e-learning ທີ່ສອນຜ່ານລະບົບ
ຄະນະວິຊາແຕ່ໃນແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລ; 3) ແນະນໍາ Moodle ດ້ວຍການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ
ວິທີການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຮຽນບົດຮຽນ e-learning ຜ່ານ ຄວາມສົມບູນຂອງຂໍ້ມູນຈາກແບບສອບຖາມແບບປາຍ
ລະບົບ Moodle; 4) ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນັກສຶກສາກຸ່ມຕົວຢ່າງ ເປີດ, ນໍາຂໍ້ມູນມາຈັດເປັນໝວດໝູ່ແລ້ວນໍາສະເໜີຜົນ
ໃນແຕ່ລະມະຫາວິທະໄລໄດ້ເຂົ້າຮຽນບົດຮຽນ e-learning ການຄນົ້ ຄວ້າໂດຍການພັນລະນາ.
ວິຊາການປະກອບກິດຈະການ ຈໍານວນ 5 ບົດໂດຍທີ່
ນັກສກຶ ສາສາມາດເລືອກເຂົ້າຮຽນໃນວັນເວລາໃດກໍ່ໄດ້ບໍ່ II. ຜົນການວໄິ ຈ
ຈໍາກັດເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 5 ການສຶກສາ ໃນຄັ້ງນີ້ ຄະນະຜູ້ຄົ້ນຄວ້າໄດ້
ອາທິດ; 5) ໃນໄລຍະທີ່ນັກສຶກສາກຸ່ມຕົວຢ່າງຮຽນນັ້ນ
ຄະນະຜູ້ຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຕິດຕາມການເຂົ້າຮຽນຂອງນັກສຶກ ພດັ ທະນາບົດຮຽນ e-learning ຈໍານວນ 5 ບົດ ຂອງວິຊາ
ສາກຸ່ມຕົວຢ່າງທຸກອາທິດ; 6) ເມື່ອນັກສຶກສາຮຽນ ການປະກອບກດິ ຈະການ ຫັຼງຈາກນັ້ນໄດ້ນໍາເອົາບົດຮຽນ
ສໍາເລັດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວແນະນໍາໃຫ້ນັກສຶກສາຕອບແບບ e-learning ທັງໝົດຂຶ້ນໄປໄວ້ໃນລະບົບ Moodle ເພື່ອ
ສອບຖາມຄວາມເພິງພໍໃຈຕໍ່ກັບການຮຽນບົດຮຽນ ໃຊສ້ ອນ ຊງຶ່ ຜຮູ້ ຽນສາມາດເຂົາ້ ໄດທ້ ່ີ:
http://lms1.nuol.edu.la/ ໃນນັ້ນ, ຜົນການພັດທະນາ
ບດົ ຮຽນ e-learning ບາງສວ່ ນມີດັງ່ ນ້ີ:

28 ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ ສະບບັ ທີ 4/2021

http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

ກຸ່ມຕົວຢ່າງທີ່ຕອບແບບສອບຖາມໃນການຄົ້ນຄວ້າ ເຊັ່ນອາດຈະອອກແບບໂດຍນໍາໃຊ້ PowerPoint ແລ້ວ
ຄງ້ັ ນ້ີໄດແ້ ກນ່ ັກສຶກສາປີທີ 2 ແລະ 3 ສາຂາ ເສດຖະສາດ ທໍາການຖ່າຍທໍາບົດຮຽນທັງໝົດໃຫ້ຫ້ອງ Studio ໃຫ້
ຈໍານວນ 90 ຄົນ ໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ກາຍເປນັ ບດົ ຮຽນທ່ີເປັນວີດີໂອ ແລ້ວນໍາໄປຈັດການຮຽນ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດ, ມະຫາ ວິທະຍາໄລ ການສອນໃນລະບົບ Moodle ນີ້ກໍເຫັນວ່າມີຄວາມ
ຈາໍ ປາສັກ ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມສ່ວນຫຼາຍເປັນ ເພດຍິງ ສະດວກ ແລະ ເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ໃນສະຖາບັນການສຶກສາ
ຈໍານວນ 51 ຄົນ ເທົ່າກັບ 56,70 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ເພດ ຊັ້ນສູງໂດຍສະເພາະແມ່ນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ຊາຍ 39 ຄນົ ເທົ່າກັບ 43,30 ສວ່ ນຮ້ອຍ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍ ອາດຈະເນື່ອງມາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດມີ
ມອີ າຍລຸ ະຫວາ່ ງ 18-21 ຈາໍ ນວນ 68 ຄົນ ເທົ່າກັບ 75,60 ຫ້ອງຖ່າຍທໍາ (Studio room) ແລະ ມີລະບົບ Moodle
ສ່ວນຮ້ອຍ ຮອງລົງມາແມ່ນມີອາຍຸລະຫວ່າງ 22,25 ເປັນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໂດຍກົງ. ດັ່ງທີ່ (Valentina
ຈໍານວນ 15 ຄົນ ເທົ່າກັບ 16,7 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ມີອາຍຸ Arkorful & Nelly Abaidoo, 2014) ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ
25 ປີຂຶ້ນໄປ ຈໍານວນ 7 ຄົນ ເທົ່າກັບ 7,8 ສ່ວນຮ້ອຍ. ການນໍາໃຊ້ e-learning ໃນວຽກງານການສຶກສາ ໂດຍ
ຄວາມເພິງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາຕໍ່ກັບການນໍາໃຊ້ລະບົບ ສະເພາະແມ່ນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງເຮັດໃຫ້ເກີດ
ການຮຽນ e-learning ຜ່ານລະບົບ Moodle ໂດຍລວມຢູ່ ປະໂຫຍດ ແລະ ມີຈຸດດີຫຼາຍຢ່າງ ຈາກຈຸດນີ້ຍັງເຫັນວ່າ
ໃນລະດັບເພິງພໍໃຈຫຼາຍ ( � =4,14, S.D=0,453), ເມື່ອ ສອດຄ່ອງກັບຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງ (Carolina Costa et
ພິຈາລະນາເປັນແຕ່ລະດ້ານພົບວ່າທຸກດ້ານຢູ່ໃນລະດັບ al, 2012, p. 334) ທີ່ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ “ການນໍາໃຊ້
ເພິງພໍໃຈຫຼາຍ ດ້ານທີ່ມີຄ່າສະເລ່ຍຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ລະບົບ E-learning ຜ່ານລະບົບ Moodle ກໍລະນີສຶກສາ
ດ້ານການເຂົ້າເຖິງລະບົບ ( � =4,37, S.D=0,565), ຮອງ ໃນມະຫາວທິ ະຍາໄລ ປະເທດ ປ໋ອກຕຸຍການ”, ຜົນການ
ລ ົ ງ ມ າ ແ ມ ່ ນ ດ ້ າ ນ ເ ນ ື ້ ອ ໃ ນ ທ ີ ່ ໄ ດ ້ ຮ ຽ ນ ( � =4,13, ຄົ້ນຄວ້າເຫັນວ່າ ລະບົບ Moodle ມີທ່າແຮງສູງໃນການ
S.D=0,545), ດ້ານການຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນການ ນໍາໃຊ້ເປັນລະບົບການຮຽນການສອນ ແລະ ການ
ສອນ ( � =4,10, S.D=0,565), ດ້ານການນໍາສະເໜີຂອງ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ນັກສຶກສາຍັງສະແດງ
ຜູ້ສອນ ( � =4,09, S.D=0,594), ດ້ານການໃຊ້ສື່ການ ຄວາມຄິດເຫັນວ່າລະບົບຄວນມີຄວາມສາມາດຕ່າງໆ
ຮຽນການສອນ ( � =4,07, S.D=0,657) ແລະ ດ້ານທີ່ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຈັດການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັ້ນ,
ມີຄ່າສະເລ່ຍໜ້ອຍກວ່າໝູ່ແມ່ນດ້ານການວັດ ແລະ ປະ ຜົນການສຶກສາຂອງ (Lan Umek, Damijana Keržič,
ເມີນຜນົ ( � =4,04, S.D=0,562). Nina Tomaževič and Aleksander Aristovnik, 2015)
ໄດ້ສກຶ ສາການນໍາໃຊ້ລະບົບ e-learning Moodle ແລະ ຜົນ
III. ວພິ າກຜົນການວໄິ ຈ ການຮຽນຂອງນກັ ສຶກສາໃນສະຖາບນັ ການສຶກສາຊ້ນັ ສູງ:
ກໍລະນີສຶກສາ: ສາຂາວິຊາການບໍລິຫານລັດຖະກິດ ຜົນ
ການພັດທະນາບົດຮຽນ e-learning ຜ່ານລະບົບ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນຍັງພົບວ່າ: ຫຼັງຈາກການນໍາສະເໜີ
Moodle ເຫນັ ວ່າການຈດັ ການຮຽນການສອນໂດຍນໍາໃຊ້
ບົດຮຽນ e-learning ໃນປັດຈຸບັນເຫັນວ່າສະດວກຫຼາຍ

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ ສະບບັ ທີ 4/2021 29
http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

ການຮຽນຜ່ານລະບົບ Moodle e-learning, ມີການ ອາດຈະມີປະສິດທິຜົນຈາກການຮຽນອອນລາຍທີ່ໄດ້ຮັບ
ປັບປຸງຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນຄະແນນຂອງນັກສຶກສາທີ່ມີຜົນ ຫຼາຍກວ່າ ການຮຽນແບບໜ້າຕໍ່ໜ້າໃນຫ້ອງຮຽນ (Face-
ການຮຽນຕໍ່າມາຈາກຊັ້ນມັດທະຍົມ, ການພັດທະນາ to-Face) ຄື: ຜູ້ຮຽນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເດີນທາງ ຊຶ່ງໝາຍ
ບົດຮຽນ e-learning ນີ້ຜູ້ສອນໃນທຸກສາຂາວິຊາກ່ໍ ຄວາມວ່າ ສາມາດກຽມເປີດຫຼັກສູດໄດ້ໄວຕາມທີ່
ສາມາດພັດທະນາ ແລະ ນໍາເອົາບົດສອນຂອງຕົນໃຫ້ ຕ້ອງການໄດ້ (Shepherd, 2013), ນອກຈາກນັ້ນຍັງ
ສາມາດນໍາໄປສອນໄດ້ໃນລະບົບ Moodle ຂອງ ສອດຄ່ອງກັບຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງຫຼາຍທ່ານເຊັ່ນ: ສຸ
ມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້ ໃນໄລຍະຜ່ານມາມະຫາ ເນດ ສືບຄ້າ (2552) ໄດ້ສຶກສາຫົວຂໍ້ ຄວາມເພິງພໍໃຈ
ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກໍ່ໄດ້ມີການສົ່ງເສີມໃຫ້ຄູສອນທຸກ ຂອງນກັ ສກຶ ສາຕໍ່ການຮຽນການສອນຜ່ານເວັບດ້ວຍໂປຣ
ຄະນະວິຊານໍາໃຊ້ລະບົບ Moodle ຂອງມະຫາ ແກຣມ Moodle e-learning, ຜົນການຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າ
ວິທະຍາໄລເພື່ອຈັດການຮຽນການສອນ ຊຶ່ງມະຫາ ລະດັບຄວາມເພິງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາຕໍ່ການຈັດການ
ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ຈັດໂຄງການເຝິກອົບຮົມວິທີ ຮຽນການສອນຜ່ານ Moodle ພົບວ່າຜູ້ຮຽນມີຄວາມເພິງ
ການນໍາໃຊ້ Moodle ເພື່ອໃຫ້ຄູສອນພັດທະນາບົດສອນ ພໍໃຈໃນທຸກຂໍ້ຄໍາຖາມໃນລະດັບໃນລະດັບຫຼາຍ, ສັດສິຣິ
ຂອງຕົນໃຫ້ສາມາດນໍາໄປຈັດການຮຽນການສອນຜ່ານ ປິຍະພິມົນສິດ ແລະ ຄະນະ (2553) ໄດ້ສຶກສາຫົວຂ້ໍ
ລະບົບ Moodle ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 300 ທ່ານໃນທຸກຄະນະ ການພັດທະນາບົດຮຽນອອນລາຍ ວິຊາຫຼັກການວັດ
ວິຊາ (ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ, 2015). ສ່ວນຄວາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ ຄະນະສຶກສາສາດ
ເພິງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາຕໍ່ການຮຽນບົດຮຽນ e-learning ມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດ, ຜົນການຄົ້ນຄວ້າການ
ຜ່ານ Moodle ອີງໃສ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຄວາມ ສຶກສາຄວາມເພິງພໍໃຈຕໍ່ການຮຽນການສອນດ້ວຍ
ເພິງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາຕໍ່ບົດຮຽນ e-learning ທີ່ຮຽນ ບົດຮຽນອອນລາຍ ນັກສຶກສາມີຄວາມເພິງພໍໃຈຢູ່ໃນ
ຜ່ານລະບົບ Moodle ໃນ 6 ດ້ານຄື: ດ້ານການເຂົ້າເຖິງ ລະດັບຫຼາຍໂດຍລວມ ແລະ ແຍກເປັນລາຍດ້ານ ສ່ວນ
ລະບົບ, ດ້ານເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ຮຽນ, ດ້ານການຈັດກິດຈະກໍາ ອະນຸຊາ ສະເລັມ (2560) ໄດ້ສຶກສາຫົວຂໍ້ ການນໍາໃຊ້
ການຮຽນການສອນ, ດາ້ ນການໃຊ້ສື່ການຮຽນການສອນ, e-learning ເຂົ້າໃນຂະບວນການຮຽນການສອນຂອງ
ດ້ານການນໍາສະເໜີຂອງຜູ້ສອນ ແລະ ດ້ານການວັດ ວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີບໍລິຫານທຸລະກິດ ມີນບູລີ
ແລະ ປະເມີນຜົນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ນັກສຶກສາທັງ 3 ບາງກອກ ຜົນການຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າເມື່ອນໍາລະບົບ
ມີຄວາມເພິງພໍໃຈຕໍ່ບົດຮຽນ e-learning ທີ່ຮຽນຜ່ານ e-learning ແບບປະສົມປະສານທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນໄປໃຫ້
ລະບົບ Moodle ຢ່ໃູ ນລະດບັ ຫຼາຍ ອາດຈະເນືອ່ ງມາຈາກ ນັກຮຽນ ແລະ ຄູໄດ້ທົດລອງໃຊ້ງານພ້ອມທັງສະແດງ
ການຮຽນແບບນີ້ຍັງຖືວ່າເປັນການຮຽນໃນຮູບແບບໃຫມ່ ຄວາມຄິດເຫັນພົບວ່າ ນກັ ຮຽນ ແລະ ຄູມີຄວາມເພິງພໍໃຈ
ທີ່ນັກສຶກສາບາງຄົນ ແລະ ຍັງສອດຄ່ອງກັບທັດສະນະ ໂດຍລວມຢູ່ໃນລະດັບຫຼາຍທີ່ສຸດ ເມື່ອພິຈະລະນາເປັນ
ເຊນັ່ : e-learning ມີຄວາມສະດວກເມື່ອຄໍານືງເຖິງເວລາ ດ້ານພົບວ່າດ້ານທີ່ມີຄວາມເພິງພໍໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ
ແລະ ສະຖານທີ່, ຜູ້ຮຽນສາມາດເລືອກສະຖານທີ່ ແລະ ດ້ານໂຄງສ້າງຂອງເນື້ອໃນຄອບຄຸມຈຸດປະສົງຂອງ
ເວລາຂອງຕົນເອງຕາມຄວາມສະດວກ ແລະ ຊ່ວຍເພີ່ມ ບົດຮຽນມີຄ່າລະດັບສູງທີ່ສຸດ. ເຖິງວ່າຜົນການຄົ້ນຄວ້າ
ປະສິດທິພາບທາງດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄຸນສົມບັດຜ່ານ ໃນຄງັ້ ນຈີ້ ະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ນັກສຶກສາມີຄວາມພໍໃຈ
ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ງ່າຍ (Valentina ຕໍ່ກັບບົດຮຽນ e-learning ທີ່ຮຽນຜ່ານລະບົບ Moodle
Arkorful & Nelly Abaidoo, 2014), e-learning ທີ່ ທັງ 6 ດ້ານຢູ່ໃນລະດັບຫຼາຍເຖິງຫຼາຍທີ່ສຸດກໍ່ຕາມແຕ່

30 ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ ສະບບັ ທີ 4/2021

http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ

ເມືອ່ ພິຈາລະນາລງົ ໄປແຕ່ລະດ້ານແຕ່ລະຂໍ້ແລ້ວເຫັນວ່າ ເລ່ອື ງ ລະດັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງນັກສຶກສາຕໍ່ກັບລະບົບ
ຍັງມີ ດ້ານທີ່ນັກສຶກສາໃຫ້ຄະແນນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າກວ່າ ການຮຽນການສອນ Moodle ໃນສະພາບແວດລ້ອມ
ດ້ານອື່ນແມ່ນດ້ານ ດ້ານການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຊຶ່ງ ການຮຽນອອນລາຍ ຜົນການຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າ ດ້ານທີ່
ໄດສ້ ະແດງອອກໃນຫວົ ຂທໍ້ ວີ່ າ່ ການວັດ ແລະ ປະເມນີ ຜນົ ນັກສຶກສາສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໜ້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນດ້ານ
ມກີ ານທດົ ສອບຄວາມຮູ້ດ້ວຍຫາຼ ຍວິທີ ມີຄ່າສະເລ່ຍເທົ່າ ຄວາມຊາໍ ນານ ແລະ ແຮງຈູງໃຈ ( � =3,95, S.D=0,790),
ກັບ 3,81 ແລະ ການຮຽນໃນລະບົບ Moodle ມີການທົດ ສວ່ ນ ສຸເນດ ສືບຄ້າ (2552) ໄດ້ສຶກສາຫົວຂໍ້ ຄວາມເພິງ
ສອບຄວາມຮູ້ຂອງຜູ້ຮຽນຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ຄ່າສະເລ່ຍ ພໃໍ ຈຂອງນກັ ສຶກສາຕ່ໍການຮຽນການສອນຜ່ານເວັບດ້ວຍ
ເທົາ່ ກບັ 3,93 ສາເຫດອາດຈະມາຈາກການຄົນ້ ຄວ້າຄັ້ງນ້ີ ໂປຣແກຣມ Moodle e-learning ຜົນການຄົ້ນຄວ້າພົບ
ໃຊ້ເວລາສັ້ນເຮັດໃຫ້ການອອກແບບການວັດ ແລະ ປະ ວ່າດ້ານການຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮຽນເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ
ເມີນຜົນຍັງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຫຼາກຫຼາຍວິທີສ່ວນຫຼາຍກໍແມ່ນການ ແລະ ການສ້າງບັນຍາກາດໃນຫ້ອງຮຽນໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ
ວັດຜົນໂດຍນໍາໃຊ້ຄໍາຖາມແບບປະລະໄນເລືອກຕອບ ຊງ່ຶ ມີຄວາມພໍໃຈລະດັບປານກາງ. ສະນ້ນັ , ກພໍ ສໍ ະຫຼຸບໄດ້
ສ່ວນດ້ານດ້ານການນໍາສະເໜີຂອງຜູ້ສອນ ກໍພົບເຫັນມີ ວ່ານັກສຶກສາສວ່ ນຫຼາຍມີທັດສະນະທາງບວກຕໍ່ກັບການ
1 ຂໍ້ ຄື ຜູ້ສອນຈັດບັນຍາກາດທີ່ກະຕຸ້ນ ແລະ ເສີມແຮງ ຮຽນແບບ e-learning ຜ່ານລະບົບ Moodle ກໍຕ້ອງການ
ໃຫຜ້ ຮູ້ ຽນເກີດການຮຽນທີ່ມີຄ່າສະເລ່ຍເທົ່າກັບ 3,91 ຊຶ່ງ ໃຫ້ມີການວດັ ແລະ ປະເມີນຜົນທີ່ຫຼາກຫຼາຍວິທີຫຼາຍຂຶ້ນ
ຄ້າຍຄືກັບຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Ezgi Pelin Yildiz, ແລະ ເພີ່ມບັນຍາກາດໃນການຮຽນ.
Murat Tezer &Hüseyin Uzunboylu (2018) ໄດ້ສຶກສາ

ເອກະສານອ້າງອງີ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. (2015). ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນພັດທະນາ

ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020). ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ.
ກະຊວງສກຶ ສາທິການ ແລະ ກິລາ. (2016). ແຜນພັດທະນາໄອຊີທີ ສໍາລັບ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2016-2020. ເອົາ
ມາ http://www.moe.gov.la: http://www.moe.gov.la/ict/plan5.pdf
ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ.(n.d). ປະຫວດັ ຄວາມເປັນມາຂອງສູນເຕກັ ໂນໂລຊຂີ ່າວສານ ແລະ ການສສື່ ານການສກຶ
ສາ ແລະ ກລິ າ. ເອາົ ມາ ກຸມພາ 18, 2017, ຈາກ http://www.moe.gov.la:
http://www.moe.gov.la/ictcenter/index.php/about-us/histories
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົ ທນຶ . (2016). ວິໄສທດັ ຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025). ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົ ທນຶ .
ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ. (2015). ການຈັດການການຮຽນການສອນທາງໄກຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ແບບ e-
Learning ໂດຍນາໍ ໃຊ້ Moodle ສາໍ ລັບອາຈານສອນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ:
ສນູ ເຕກັ ໂນໂລຊຂີ າ່ ວສານ.
ສັດສິຣິ ປຍິ ະພິມົນສດິ ແລະ ຄະນະ. (2553). ການພັດທະນາບົດຮຽນອອນລາຍ ວິຊາຫຼັກການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ການສກຶ ສາ ຄະນະສກຶ ສາສາດ ມະຫາວທິ ະຍາໄລກະເສດສາດ. ບາງກອກ: ສາໍ ນັກງານຄະນະກາໍ ມະການການ
ອດຸ ົມສກຶ ສາ ແລະ ສໍານັກງານກອງທືນສະໜບັ ສະໜູນການວໄິ ຈ.

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ ສະບບັ ທີ 4/2021 31
http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ
ສເຸ ນດ ສບື ຄ້າ. (2552). ຄວາມເພງິ ພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາຕໍ່ການຮຽນການສອນຜ່ານເວັບດ້ວຍໂປຣແກຣມ Moodle e-

Learning . ຊຽງໃຫມ່: ມະຫາວິທະຍາໄລແມໂ່ ຈ.້
ອະນຸຊາ ສະເລັມ. (2560). ການປະຍຸກໃຊ້ e-learning ໃນຂະບວນການຮຽນການສອນ ວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີ

ບລໍ ິຫານທຸລະກິດ ມິນບລູ ີ ບາງກອກ. ບາງກອກ: ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊມີ ະຫານະຄອນ.
Carolina Costa et al. (2012). The use of Moodle e-learning platform: a study in a Portuguese. Conference

on ENTERprise Information Systems (pp. 334-335). Elsevier Ltd.
Ezgi Pelin Yildiz, Murat Tezer &Hüseyin Uzunboylu. (2018). Student Opinion Scale Related to Moodle

LMS in an Online Learning Environment:Validity and Reliability Study. International Journal of
Interactive Mobile Technologies (iJIM), 97-108. doi:https://doi.org/10.3991/ijim.v12i4.9205
MeiMei Fox. (2016, August 08). 5 Reasons Why Social Entrepreneurship Is The New Business Model.
Retrieved https://www.forbes.com: https://www.forbes.com/sites/meimeifox/2016/08/08/5-
reasons-why-social-entrepreneurship-is-the-new-business-model/#7f34ec6544ca
Lan Umek, Damijana Keržič, Nina Tomaževič and Aleksander Aristovnik. (2015). Moodle e-learning
system and students’performance in higher education: the case of public administration
programmes. International Conference e-learning, 97-104.
Valentina Arkorful & Nelly Abaidoo. (2014). The role of e-learning, the advantages and disadvantages of
its adoption in Higher Education. International Journal of Education and Research, 401.

  

32 ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ ສະບບັ ທີ 4/2021

http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ

ການກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນເຂາົ້ ຮຽນໃຫແ້ ກ່ເດັກໃນບ້ານນອ້ ຍຢູ່ເຂດຊນົ ນະບດົ
ຫ່າງໄກສອກຫີຼກ: ຮູບແບບກຽມຄວາມພ້ອມແບບເລ່ງັ ລັດໃນໄລຍະພກັ ແລງ້

10 ອາທດິ

ວິລະສັກ ວິລະພັນ, ອົງການແພລນສາກົນ ປະຈໍາລາວ ທີ່ຫົນທາງໄປບໍ່ຮອດ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງ
ປະຊາກອນເດັກເຂົ້າຮຽນຍັງບໍ່ຫຼາຍ. ແຜນພັດທະນາ
ບົດຄດັ ຫຍ້ໍ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ESSDP) 2021-2025
ລັດຖະບານລາວ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ກະຊວງສກຶ ສາ ໄດ້ໃຫ້ບູລິມະສິດຕໍ່ກັບການສະໜອງຮູບແບບຂອງການ
ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນທີ່ສາມາດຍືດຍຸ່ນໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າ
ທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານການສຶກສາເດັກ ເຖິງເດກັ ໃນຊຸມຊນົ ເຫາົ່ຼ ນ້ີ.
ກອ່ ນໄວຮຽນເປນັ ສິ່ງສາໍ ຄນັ ເພາະມນັ ເປນັ ພືນ້ ຖານໃຫແ້ ກ່
ການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ສົ່ງຜົນເຮັດປະເທດລາວ ໂຄງການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາກ່ອນ
ບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ 4 ຂອງເປົ້າໝາຍສະຫັດສະ ໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ (LEARN) ເປັນໂຄງການ
ວັດເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) ພາຍໃນປີ ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໜຶ່ງໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ຊຶ່ງຈັດຕັ້ງ
2030. ອີງຕາມສະຖິຕິຂອງ EMIS 2019-2020 ໄດ້ລາຍ ປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ ແພລນສາກົນ (Plan International)
ງານສະຖີຕິແຫ່ງຊາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ 82,7% (82,5% ສໍາລັບ ໃນ 5 ເມືອງ ຂອງແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ອົງການຊ່ວຍ
ເ ດັ ກຍິ ງ) ຂອ ງເ ດ ັກ ອາຍ ຸ 5 ປີ ໃນທ ົ່ວ ປະ ເ ທດ ໄດ້ ເຫຼືອເດັກສາກົນ (Save the Children International)
ລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນການປະເມີນ ໃນ 3 ເມອື ງ ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບທຶນຈາກ
ໄລຍະກາງຂອງ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ອງົ ການ ດໄູ ບແຄ (Dubai Cares) ໃນລະຫວ່າງ ປີ 2015-
ESDP (2016-2020 ຍັງໄດ້ຢໍ້າເຕືອນອີກວ່າ ການເຂົ້າ 2018 ເປັນໂຄງການໄລຍະ 4 ປີ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີ
ຮຽນໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຂອງເດັກຢູ່ໃນເຂດ ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 700 ແຫ່ງ
ເມືອງທມີ່ ີຄວາມທກຸ ຍາກທ່ສີ ດຸ ແມ່ນຍັງໜ້ອຍຢູ່ເມື່ອທຽບ ແລະ ເຂ້າົ ເຖິງນັກຮຽນຫຼາຍກວ່າ 35.000 ຄົນ. ໂຄງການ
ກັບອັດຕາສະເລ່ຍແຫ່ງຊາດ. ມັນອາດຈະເປັນໄປໄດ້ ນີ້ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຊອກຫາວິທີ ແລະ ປັບປຸງອັດຕາການ
ຍາກທີ່ການບໍລິການໃຫ້ມີໂຮງຮຽນ ອະນຸບານຄົບຊຸດ ຫືຼ ເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ
ຫ້ອງກຽມປະຖມົ ຂະຫຍາຍໄປເຖິງທຸກຂົງເຂດທີ່ຫ່າງໄກ ການຮຽນໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ຊຶ່ງລວມການ
ສອກຫຼີກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ໂດຍສະເພາະ ບ່ອນ ເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃຫ້ຖືກເກນອາຍຸ, ຫຼຸດຜ່ອນ
ການປະລະການຮຽນ ແລະ ຄ້າງຫ້ອງຂອງຊັ້ນປະຖົມສຶກ
ສາປີທີ 1 ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເຂດບ້ານນ້ອຍທີ່ຕັ້ງຢູ່
ກະແຈກກະຈາຍຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ໂຄງການນີ້ ປະກອບ
ດ້ວຍ 3 ຮູບແບບຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ແຕກຕ່າງກັນຄື:
1) ການກຽມຄວາມພອ້ ມແບບເລ່ັງລັດໄລຍະພັກແລ້ງ 10
ອາທິດ, 2) ຮູບແບບກຽມພາສາລາວໃຫ້ເດັກຊົນເຜົ່າ 4
ອາທິດ ແລະ 3) ກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມການອ່ານ. ໃນບົດນ້ີ

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ ສະບບັ ທີ 4/2021 33
http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

ພວກເຮົາຈະນໍາສະເໜີແຕ່ຜົນຂອງຮູບແບບທີ 1 ຄື ການ ຮອດທ້າຍໂຄງການ. ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ເພື່ອເກັບກໍາ
ກຽມຄວາມພ້ອມແບບເລັ່ງລັດ ໄລຍະພັກແລ້ງ 10 ສັງລວມຂໍ້ມູນໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກກຸ່ມເປົ້າໝາຍໂຄງການ
ອາທິດ. ໂຄງການໄດ້ສ້າງລະບົບການຕິດຕາມປະເມີນ ໃນທ້າຍປີ 2016 ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນທຽບຖານກ່ອນດໍາເນີນ
ຄວາມຄບື ໜາ້ ແລະ ຜນົ ກະທບົ ຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິງ ກິດຈະກໍາຫຼັກສູດການກຽມຄວາມພ້ອມແບບເລັ່ງລັດ
ເປັນໄລຍະ ຄື ເກັບຂໍ້ມູນກ່ອນດໍາເນີນໂຄງການ ຄືຂໍ້ມູນ ໄລຍະພັກແລ້ງ 10 ອາທິດ (SPP). ຕໍ່ມາຮອດທ້າຍປີ
ທຽບຖານ, ລະຫວ່າງກາງໂຄງການ ແລະ ທ້າຍໂຄງການ 2017 ກໍໄດ້ມີການປະເມີນໄລຍະກາງໂຄງການຕື່ມອີກ
ໂດຍມຄີ າໍ ຖາມຫຼກັ ສໍາລບັ ການວໄິ ຈດ່ງັ ລ່ມຸ ນ້ີ: ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍດຽວກັນເພື່ອປະ
1. ຫຼັກສູດການກຽມຄວາມພ້ອມແບບເລັ່ງລັດ ໄລຍະ ເມນີ ເບງ່ິ ການເຂ້າົ ຮຽນ ປ.1 ຕາມເກນອາຍຸ. ເດືອນ 5 ຫາ
ເດືອນ 6 ປີ 2018 ໄດ້ມີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຜົນກະທົບໃນ
ພັກແລ້ງ 10 ອາທິດ (SPP) ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການ ໄລຍະທ້າຍໂຄງການຕໍ່ກັບຜົນການຮຽນຂອງເດັກໃນຂັ້ນ
ກຽມຄວາມພ້ອມເຂົາ້ ຮຽນ ປ.1 ຄືແນວໃດ ຖ້າທຽບໃສ່ ປ.1. ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນແມ່ນໄດ້ເກັບກໍາຈາກ ຊຸມຊົນ
ບ່ອນທີ່ມີ ຫຼັກສູດຫ້ອງກຽມ 9 ເດືອນ ແລະ ບ່ອນທີ່ບໍ່ ແລະ ໂຮງຮຽນເປ້ົາໝາຍ ລວມທງັ ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊນົ
ມີການກຽມຄວາມພອ້ ມເລີຍ? ທສີ່ ມົ ທຽບ ຄື ໂຮງຮຽນ ແລະ ບາ້ ນທ່ີມີຫອ້ ງກຽມປະຖມົ 9
2. ຫຼັກສູດການກຽມຄວາມພ້ອມແບບເລັ່ງລັດ ໄລຍະ ເດືອນ ແລະ ບ້ານທ່ີບໍ່ມີການກຽມຫຍັງໝດົ .
ພັກແລ້ງ 10 ອາທິດ (SPP) ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບອັດຕາ
ການເຂົ້າຮຽນໃນຂັ້ນ ປ.1 ຕາມເກນອາຍຸ ຄືແນວໃດ ຈາກການປະຕິບັດການວິໄຈມາເປັນເວລາ 4 ປີ
ຖ້າທຽບໃສ່ ບອ່ ນທີມ່ ຫີ ຼກັ ສູດຫອ້ ງກຽມ 9 ເດືອນ ແລະ ແລະ ການວິເຄາະຂມໍ້ ູນ ພວກເຮົາໄດພ້ ບົ ເຫນັ ຄດື ງັ່ ລມຸ່ ນີ:້
ບອ່ ນທບ່ີ ໍ່ມກີ ານກຽມຄວາມພອ້ ມເລຍີ ?
3. ຫຼັກສູດການກຽມຄວາມພ້ອມແບບເລັ່ງລັດ ໄລຍະ • ຫຼັກສູດກຽມຄວາມພ້ອມແບບເລັ່ງລັດໄລຍະ
ພັກແລ້ງ 10 ອາທິດ (SPP) ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຜົນ ພັກແລ້ງ 10 ອາທິດ ເປັນຮູບແບບໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການ
ການຮຽນໃນຂັ້ນ ປ.1 ຄືແນວໃດ ຖ້າທຽບໃສ່ ບ່ອນທີ່ ກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ເດັກ, ສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ
ມີ ຫຼັກສູດຫ້ອງກຽມ 9 ເດືອນ ແລະ ບ່ອນທີ່ບໍ່ມີການ ແລະ ຊ່ວຍຕື່ມຊ່ອງຫວ່າງໃນການຂະຫຍາຍໂອກາດ
ກຽມຄວາມພອ້ ມເລີຍ? ການກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ເດັກກ່ອນເຂົ້າຮຽນປະຖົມ
ໃນບ້ານ ຫຼື ຊຸມຊົນນ້ອຍທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໂດຍມີຄ່າ
ໂຄງການໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກະຊວງສຶກສາທິ ໃຊຈ່ າ່ ຍທີບ່ ່ໍສງູ ແລະ ບ່ໍໄດ້ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງອາຄານ
ການ ແລະ ກິລາ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ສະຖານທີ່ເພີ່ມເຕີມ ພ້ອມທັງເປັນການປະຢັດຄູສອນ
ວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ) ແລະ ກົມການສຶກ ເພາະນໍາໃຊຄ້ ູສອນຫອ້ ງ ປ.1 ໃນຍາມພກັ ແລ້ງ ແລະ ຄູກໍ
ສາກ່ອນໄວຮຽນ ດໍາເນີນການພັດທະນາຫຼັກສູດ, ຄູ່ມືຄູ, ມີລາຍຮັບເພີ່ມ.
ເອກະສານ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃນການເຝິກອົບຮົມ
ສ້າງຄູເຝິກ ແລະ ຮ່ວມກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ • ຫຼັກສູດກຽມຄວາມພ້ອມແບບເລັ່ງລັດໄລຍະ
ກິລາ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເຝກິ ອົບຮມົ ຄສູ ອນເພ່ອື ດາໍ ເນີນ ພັກແລ້ງ 10 ອາທິດ ສົ່ງຜົນສູງຫຼາຍ ຕໍ່ອັດຕາການເຂົ້າ
ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ. ໂຄງການນີ້ໄດ້ນໍາໃຊ້ ນັກວິໄຈທີ່ມີ ຮຽນໃນຂັ້ນ ປ.1 ຕາມເກນອາຍຸ. 94% ຂອງເດັກທີ່ຜ່ານ
ຄວາມຊ່ຽວຊານ ຈາກພາຍນອກ ແລະ ສະຖາບັນ ຫຼັກສູດແບບເລັ່ງລັດ ໄລຍະພັກແລ້ງ 10 ອາທິດ ແມ່ນ
ຄົ້ນຄວ້າຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາເພື່ອມາອອກແບບ ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮຽນ ປ.1 ຕາມເກນອາຍຸ ຊຶ່ງສູງກວ່າ ເດັກທ່ີ
ຂອບການວິໄຈ ແລະ ເຄອື່ ງມືຕິດຕາມຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຈົນ ຜາ່ ນການກຽມຂອງຫ້ອງກຽມປະຖົມໄລຍະ 9 ເດືອນ ຊຶ່ງ
ມີແຕ່ 73% ແລະ ເດັກໃນບ້ານທ່ີບໍ່ມີການກຽມຄວາມ

34 ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ ສະບບັ ທີ 4/2021

http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ

ພອ້ ມ ຊ່ງຶ ມີແຕ່ 57%. The Lao Educational Access, Research and
• ເດັກໃນຫອ້ ງກຽມແບບເລັ່ງລັດໄລຍະພັກແລ້ງ 10 Networking (LEARN) Project is an four year
action research project (2015-2018) implemented
ອາທິດ ແມ່ນພັດທະນາໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເມື່ອປຽບທຽບກັບ by Plan International in 5 districts of Oudomxay
ກຸ່ມຄວບຄຸມ ແລະ ກຸ່ມທີ່ເຂົ້າຮຽນຫ້ອງກຽມປະຖົມ 9 province and Save the Children International in 3
ເດືອນ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງເດັກແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າໃນດ້ານ districts of Louang Prabang province, with funding
ພາສາລາວ, ພ້ອມດຽວກັນ ພາສາທ້ອງຖິ່ນກໍ່ມີການ from Dubai Cares. More than 700 communities
ປັບປຸງທີ່ດີຂຶ້ນ. ການພັດທະນາທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນທີ່ສຸດ and schools participated in the LEARN project and
ແມ່ນເຫັນໄດ້ຈາກຄະແນນຂອງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຕົວ it reached to 35.000 children. The propose of the
ເລກ. ການຮູ້ໜັງສື ແລະ ຄໍາສັບຕ່າງໆກໍ່ເຫັນວ່າມີການ project is seek for effective and efficient model to
ປັບປຸງທີ່ດີຂຶ້ນ. ສ່ວນຄະແນນດ້ານການຮູ້ໜ້າທີ່ແມ່ນມີ develop school readiness for boys and girls, in
ໜອ້ ຍ. promoting their successful on-time enrollment,
reducing dropout rate, repetition rate and
• ຜົນການຮຽນໃນຂັ້ນ ປ.1 ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນສົກຮຽນ improving learning outcomes in Grade 1. The
ແມນ່ ດີ ແຕ່ບໍ່ສົງ່ ຜົນໄປຮອດທ້າຍສົກຮຽນປະຖົມປີທີໜຶ່ງ project consists of three models such as 1). 10-
ຍ້ອນສາເຫດຕ່າງໆກ່ຽວກັບຄູສອນ ແລະ ວິທີການສອນ week accelerated summer pre-primary, 2). 4-week
ໃນຂນ້ັ ປະຖົມປທີ ີ 1. Lao language readiness course for ethnic children,
and 3). Literacy Boost.
Abstract
The government of Lao PDR, especially The monitoring and evaluation framework
was established for the project. There were tools
Ministry of Education and Sports (MOES) makes and data collection as baseline at the beginning
Early Childhood Education (ECE) as one of key prior to project intervention, mid-line evaluation
priority area for development because it is a base and end-line impact evaluation. The project
for quality improvement for basic education and a research questions are:
mean to contribute to make Lao PDR to achieve
SDG target 4 by 2030. According to EMIS 2019- 1. To what extent does the SPP program
2020, states that the national rate of 5 years old improve school readiness relative to that of
children enrolled in ECE is 82.7% (82.5% for students offered (a) a 9 month PP program or (b)
girls). However, the result of mid-term assessment no school readiness program?
of the ESDP (2016-2020) revealed that the
enrolment rate of 5 year olds children in poor and 2. To what extent does the SPP program
poorer districts are lower compared to the national improve Grade 1 on-time enrollment and retention
average rate. It is really difficult for government to relative to those of students offered (a) a 9 month
provide full kindergarten or formal pre-primary to PP program or (b) no school readiness program?
all communities across the country, especially the
small villages in the rural remote areas which have 3. To what extent does the SPP program
lower numbers of children in 5 years old. The improve Grade 1 learning outcomes relative to
Education and Sports Sector Development Plan those of students offered (a) a 9 month PP program
(ESSDP) 2021-2025 has put forward for a flexible or (b) no school readiness program?
to use multi-models to provide quality access for
Early Childhood Education to the underserved The project has worked together with
areas. MOES, especially RIES and Department of Early
Childhood Education to develop structured
curriculum and manuals and teaching aid and train
TOT for PESS and DESB to make cascade training
to teachers to carry out the SPP in the target
communities.

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ ສະບບັ ທີ 4/2021 35
http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

The project has employed experience sustained over time due other factors related
external expert and contracted with the American teachers and teaching methodology in grade 1.
Institution for Research (AIR) to do mid-term and
final evaluation. Collection of baseline information 1. ຄວາມເປນັ ມາ ແລະ ເຫດຜນົ
on children’s skill level prior to any models was ລດັ ຖະບານລາວ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ກະຊວງສກຶ ສາ
done in 2016. We assessed mid-line if and how the
models increased school readiness and on-time ທິການແລະກິລາ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານການສຶກສາເດັກ
enrollment in Grade 1 in 2017. We assessed the ກ່ອນໄວຮຽນເປັນສງ່ິ ສໍາຄັນເພາະມນັ ເປັນພນື້ ຖານໃຫ້ແກ່
extent to which each model affected completion of ການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ສົ່ງຜົນເຮັດປະເທດລາວ
Grade 1 and learning at the end of Grade 1 (May ບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ 4 ຂອງເປົ້າໝາຍສະຫັດສະ
ວັດເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) ພາຍໃນປີ
and June 2018). Data and information are collected 2030, ຮັບປະກັນວ່າເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍທຸກຄົນໄດ້
ເຂາົ້ ເຖິງການພັດທະນາເດກັ ກ່ອນໄວຮຽນ, ການເບິ່ງແຍງ
from communities and schools target operation ຮັກສາ ແລະ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາ
areas including the control communities and ມີຄວາມພ້ອມກ່ອນການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ.
schools such as a 9 month PP program and no ລັດຖະບານໄດ້ພະຍາຍາມປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການ
school readiness program. ບໍລິການດ້ານການສຶກສາສໍາລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ
(ECE) ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊຸມ
The 4 year action research project has found ປີຜ່ານມາ. ອີງຕາມສະຖິຕິຂອງ EMIS 2019-2020 ໄດ້
the following findings: ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ 82,7% (82,5% ສໍາລັບເດັກຍິງ) ຂອງ
ເດັກອາຍຸ 5 ປີໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນ.
• The SPP-10 week is one crucial model to ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນການປະເມີນໄລຍະກາງຂອງ
help school readiness for children, especially those ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ESDP (2016-
who live in the small rural remote communities to 2020) ຍັງໄດ້ຢໍ້າເຕືອນອີກວ່າ ການເຂົ້າຮຽນໃນການສຶກ
have opportunity for early childhood education. It ສາກ່ອນໄວຮຽນຂອງເດັກຢູ່ໃນເຂດເມືອງທີ່ມີຄວາມທຸກ
is cost effective model which is not included the ຍາກທີ່ສຸດແມ່ນຍັງໜ້ອຍຢູ່ເມື່ອທຽບກັບອັດຕາສະເລ່ຍ
construction of the learning building and utilize ແຫງ່ ຊາດ. ເດັກທີຂ່ າດແຄນ ຫືຼ ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດ ຍັງມີ
existing government payroll Grade 1 teacher to run ອັດຕາການປະລະ ແລະ ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງສູງ, ພ້ອມ
SPP and they can more incentives. ທັງມຜີ ົນການຮຽນທອີ່ ່ອນກວາ່ ໃນສອງສາມປທີ ໍາອິດຂອງ
ຂັນ້ ຮຽນປະຖົມ.
• The SPP-10 week had a very positive and
important effect on-time enrollment for non-Lao ມັນອາດຈະເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ການບໍລິການໃຫ້ມີ
children in grade 1. 94% of children who ໂຮງຮຽນ ອະນຸບານຄົບຊຸດ ຫຼື ຫ້ອງກຽມປະຖົມ
participated SPP enrolled grade 1 on-time, while ຂະຫຍາຍໄປເຖິງທຸກຂົງເຂດທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃນຂອບ
73% of children who participated in a 9 month PP ເຂດທົ່ວປະເທດ. ໂດຍສະເພາະ ບ່ອນທີ່ຫົນທາງໄປບ່ໍ
and 57% of children who has no any form of ຮອດ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນເດັກເຂົ້າ
school readiness enrolled grade 1 on-time
respectively.

• Children in the Summer Pre-Primary (SPP)
improved the most at mid-term when compared to
the control and 9-month pre-primary schools.
Children’s gains were greater in Lao language,
although they also improved in local language. The
largest improvements were seen in numeracy
scores. Literacy and vocabulary also saw
improvements. However, Executive function
scores were very low.

• Gains in learning outcomes from SPP were
seen at the beginning of the Grade 1 but were not

36 ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ ສະບບັ ທີ 4/2021

http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ

ຮຽນຍັງບໍ່ຫຼາຍ. ພ້ອມນັ້ນ, ຜົນການປະເມີນໄລຍະກາງ ພາສາທາໍ ອິດຂອງພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນພາສາລາວ) ແລະ 3)
ຍງັ ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ບລູ ິມະສດິ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການ ກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມການອ່ານ. ໃນບົດນີ້ ພວກເຮົາຈະນໍາ
ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນແບບຫຼາຍທາງເລືອກ ໃນເຂດທີ່ບໍ່ ສະເໜີແຕ່ຜົນຂອງຮູບແບບທີ 1 ຄື ກຽມຄວາມພ້ອມ
ສາມາດມໂີ ຮງຮຽນອະນບຸ ານ ແລະ ຫອ້ ງກຽມປະຖົມ ໃນ ແບບເລງ່ັ ລດັ ໄລຍະພັກແລ້ງ 10 ອາທດິ .
ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ແຜນພັດທະນາຂະແໜງ ຮູບພາບ 1. ທຕີ່ ງ້ັ ຂອງສະຖານທີ່ໂຄງການ LEARN ໃນ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ESSDP) 2021-2025 ໄດ້ໃຫ້ບູ
ລິມະສິດຕໍ່ກັບການສະໜອງຮູບແບບຂອງການສຶກ ປະເທດລາວ
ສາກ່ອນໄວຮຽນທີ່ສາມາດຢືດຢຸ່ນໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງ
ເດັກໃນຊຸມຊົນເຫຼາ່ົ ນ້ີ. ຫັຼກສດູ ກຽມຄວາມພ້ອມແບບເລງັ່ ລດັ ໄລຍະ
ພັກແລງ້ 10 ອາທດິ :
ຈິ່ງໄດ້ມີໂຄງການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງການສຶກ
ສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ (LEARN) ຊຶ່ງ ດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະພັກແລ້ງ
ແມນ່ ເປນັ ໂຄງການສກຶ ສາຄົ້ນຄວ້າໜຶ່ງ ໃນພາກປະຕິບັດ ເປັນເວລາ 10 ອາທິດ ເລີ່ມຈາກກາງເດືອນມິຖຸນາເຖິງ
ຕົວຈິງ ຊຶ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ ແພລນສາກົນ ກາງເດອື ນສິງຫາ, ກ່ອນເລີ່ມເຂົ້າຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ໃນເດືອນ
(Plan International) ໃນ 5 ເມືອງ ຂອງແຂວງ ອຸດົມໄຊ ກັນຍາ, ເປັນຫຼັກສູດພັດທະນາການຮອບດ້ານຂອງເດັກ
ແລະ ອົງການ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນ (Save the ໂດຍນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນແຫ່ງ
Children International) ໃນ 3 ເມືອງ ຂອງແຂວງຫຼວງ ຊາດຂອງກະຊວງສຶກສາທກິ ານ ແລະ ກິລາ ຮູບສະແດງ 1.
ພະບາງ ຊຶ່ງ ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ອົງການ ດູໄບແຄ (Dubai
Cares) ໃນລະຫວ່າງ ປີ 2015-2018 ເປັນໂຄງການ
ໄລຍະ 4 ປີ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ
ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 700 ແຫ່ງ ແລະ ເຂົ້າເຖິງ ນັກຮຽນ
ຫຼາຍກວ່າ 35.000 ຄົນ ໃນ 8 ເມືອງ ຂອງ 2 ແຂວງ.
ໂຄງການນີ້ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຊອກຫາວິທີ ແລະ ປັບປຸງ
ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບຂອງການຮຽນໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ
ຊຶ່ງລວມການເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມໃຫ້ຖືກເກນອາຍຸ,
ຫດຸຼ ຜອ່ ນການປະລະການຮຽນ ແລະ ຄ້າງຫ້ອງຂອງຊັ້ນ
ປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1 ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເຂດບ້ານ
ນອ້ ຍທ່ີຕ້ງັ ຢກູ່ ະແຈກກະຈາຍຫາ່ ງໄກສອກຫກຼີ .

ໂຄງການນີ້ ປະກອບດ້ວຍ 3 ຮູບແບບຂອງການ
ຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ມີກິດຈະກໍາທີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ ຄື: 1) ການກຽມຄວາມພ້ອມແບບເລັ່ງລັດໄລຍະ
ພັກແລ້ງ 10 ອາທິດ, 2) ຮູບແບບກຽມພາສາລາວໃຫ້ເດັກ
ຊົນເຜົ່າ 4 ອາທິດ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນສໍາລັບເດັກທີ່

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ ສະບບັ ທີ 4/2021 37
http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

• ຫຼັກສູດແມ່ນໃຊ້ເວລາ 7 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ ຮ່າງກາຍ ສງັ ຄົມ ອາລົມຈດິ ໃຈ
ເປັນເວລາ 50 ວັນ ຫຼື ລວມທັງໝົດແມ່ນມີ 350 ອະນາໄມ ແລະ
ຊວົ່ ໂມງ. ຄວາມປອດໄພ ບົດບາດ
ຍິງຊາຍ
• ແຕ່ລະວັນແມ່ນຈະແຍກອອກເປັນຫຼາຍໆ
ພາກທແີ່ ຕກຕາ່ ງກັນໂດຍອີງຕາມກິດຈະວັດປະຈາໍ
ວນັ ດ່ງັ ຮບູ ສະແດງ 2.

ສະຕິປນັ ຍາ ແລະ ພາສາ
ຄວາມຮທູ້ ່ົວໄປ

ຮບູ ສະແດງ 2 ຮູບສະແດງ 1

• ວິທີການໂດຍລວມແມ່ນການຮຽນ
ຜ່ານການຫິ້ຼນ.

• ຫ້ອງຮຽນຈະຖືກຈັດເປັນ 6 ມູມ
ຮຽນຮູ້, ລວມມີ: ມູມສລິ ະປະສ້າງສັນ, ມູມ
ເຄື່ອງສໍາຜັດ, ມູມເກມການສຶກສາ, ມູມ
ອ່ານ, ມູມບົດບາດສົມມຸດ ແລະ ມູມ
ວທິ ະຍາສາດທໍາມະຊາດ.
ພ້ອມທັງໄດ້ສົ່ງເສີມການລ້າງມື, ຖູແຂ້ວ
ແລະ ອາຫານຫວ່າງທີມ່ ີໂພຊະນາການ.

2. ຈຸດປະສງົ ປະຖົມສຶກສາປີທີ 1 ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເຂດຫ່າງໄກ
ໂຄງການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາກ່ອນ ສອກຫຼກີ . ນອກຈາກນີ້ ໂຄງການຍັງມີຈຸດປະສົງເພື່ອທົດ
ລອງວິທີການຕ່າງໆ ເພື່ອປະເມີນເບິ່ງຜົນໄດ້ຮັບໃນແຕ່
ໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ (LEARN) ແມ່ນເປັນ ລະຮບູ ແບບ ຊຶ່ງລວມມີ 3 ຮບູ ແບບທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ຄື: 1)
ໂຄງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ໂດຍ ກຽມຄວາມພອ້ ມແບບເລງັ່ ລັດ ໄລຍະພກັ ແລງ້ 10 ອາທິດ,
ມີຈຸດປະສົງ ເປົ້າໝາຍ ເພື່ອຊອກຫາວິທີ ແລະ ປັບປຸງ 2) ຮູບແບບກຽມພາສາລາວໃຫ້ເດັກຊົນເຜົ່າ 4 ອາທິດ
ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຄຸນ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສໍາລັບເດັກທີ່ພາສາທໍາອິດຂອງ
ນະພາບຂອງການຮຽນໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ພວກເຂາົ ບໍ່ແມ່ນພາສາລາວ) ແລະ 3) ກດິ ຈະກໍາສົ່ງເສີມ
ຊ່ຶງລວມການເຂົາ້ ຮຽນຊັ້ນປະຖົມສືກສາໃຫ້ຖືກເກນອາຍຸ, ການອ່ານ. ໃນບົດນີ້ ພວກເຮົາຈະນໍາສະເໜີແຕ່ຜົນຂອງ
ຫຼຸດຜ່ອນການປະລະການຮຽນ ແລະ ຄ້າງຫ້ອງຂອງຊັ້ນ ຮູບແບບທີ 1 ຄື ກຽມຄວາມພ້ອມແບບເລັ່ງລັດ ໄລຍະ

38 ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ ສະບບັ ທີ 4/2021

http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ

ພກັ ແລ້ງ 10 ອາທິດ. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການທົດລອງຈັດຕັ້ງ ພ້ອມດຽວກັນໂຄງການໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ
ປະຕິບັດຕົວຈິງຈະໄດ້ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໄປສູ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ຂອບເຂດທົວ່ ປະເທດແນໃສປ່ ະກອບສວ່ນເຮດັ ໃຫ້ອັດຕາ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ)
ການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນແລະຜົນການຮຽນ ແລະ ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນດໍາເນີນການ
ໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາດີຂຶນ້ . ພັດທະນາຫັຼກສູດ, ຄູ່ມື, ເອກະສານ ແລະ ອຸປະກອນຮັບ
ໃຊ້ໃນການເຝິກອົບຮົມສ້າງຄູເຝິກ ແລະ ຄູສອນເພື່ອ
3. ຄໍາຖາມວໄິ ຈ ແລະ ວທິ ີການດາໍ ເນນີ ການ ດໍາເນີນກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ. ໄດ້ມີການປະສານງານກັບ
ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງຄາດໝາຍ ໃນການ ແຂວງ ແລະ ເມືອງເປົ້າໝາຍ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນ
ການຕິດຕາມເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພື່ອມາວາງແຜນການ ແລະ
ຊອກຫາວທິ ີ ແລະ ປັບປຸງ ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ ສົມທຽບຜົນກະທົບຈາກການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ. ໄດ້ຄັດ
ກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນໃນຊັ້ນ ເລືອກເອາົ ທັງຊມຸ ຊົນບອ່ ນທີ່ຫ້ອງກຽມປະຖມົ ແລະ ບ່ອນ
ປະຖມົ ສຶກສາຕອນຕົ້ນ ຊຶ່ງລວມການເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ທີ່ບໍ່ມີຫ້ອງກຽມຊຶ່ງບໍ່ມີການກຽມພ້ອມໃນຮູບແບບອື່ນໆ
ສຶກສາໃຫ້ຖືກເກນອາຍຸ, ຫຼຸດຜ່ອນການປະລະການຮຽນ ເພອ່ື ມາເປນັ ບອ່ ນອງີ ໃນການສົມທຽບ.
ແລະ ຄ້າງຫ້ອງຂອງຊັ້ນປະຖົມສືກສາປີທີ 1 ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ໂຄງການໄດ້ 3.1. ກມຸ່ ເປົ້າໝາຍ
ສ້າງລະບົບການຕິດຕາມປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ດ່ັງທກ່ີ ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງ ໂຄງການນ້ແີ ມນ່ ໄດຖ້ ືກຈດັ
ຜົນກະທົບຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິງເປັນໄລຍະຄື ເກັບຂໍ້
ມູນກ່ອນດໍາເນີນໂຄງການຄື ຂໍ້ມູນທຽບຖານ, ລະຫວ່າງ ຕ້ັງປະຕບິ ດັ ຢູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊນົ ຫາຼ ຍກວາ່ 700 ແຫ່ງ
ກາງໂຄງການ ແລະ ທ້າຍໂຄງການ ໂດຍມີຄໍາຖາມຫຼັກ ແລະ ເຂົ້າເຖິງນັກຮຽນຫຼາຍກວ່າ 35.000 ຄົນ ໃນ 8
ສາໍ ລັບການວິໄຈຄືດ່ັງລມຸ່ ນີ້: ເມືອງຂອງ 2 ແຂວງຄື ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງຫຼວງ
1. ຫຼັກສູດການກຽມຄວາມພ້ອມແບບເລັ່ງລັດ ໄລຍະ ພະບາງ. ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງການວິໄຈແມ່ນເດັກໃນເກນ
ອາຍຸ 5-8 ປີ, ຄູ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນ
ພັກແລ້ງ 10 ອາທິດ (SPP) ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການ ບ້ານຢູ່ໃນບ້ານ ແລະ ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ
ກຽມຄວາມພ້ອມເຂົ້າຮຽນ ປ.1 ຄືແນວໃດ ຖາ້ ທຽບໃສ່ ແລະ ໂຮງຮຽນເພືອ່ ເຮດັ ການສົມທຽບ. ໂຄງການໄດ້ເກັບ
ບອ່ ນທີມ່ ີຫກຼັ ສດູ ຫ້ອງກຽມ 9 ເດອື ນ ແລະ ບ່ອນທີ່ບໍ່ມີ ກໍາຂໍ້ມູນຈາກກຸ່ມໂຮງຕົວຢ່າງທີ່ເປັນຕົວແທນ 135 ແຫ່ງ
ການກຽມຄວາມພອ້ ມເລີຍ? ແລະ ມນີ ັກຮຽນເດກັ ເຂ້ົາຮ່ວມ ຈາໍ ນວນ 1.659 ຄນົ .
2. ຫຼັກສູດການກຽມຄວາມພ້ອມແບບເລັ່ງລັດ ໄລຍະ
ພັກແລ້ງ 10 ອາທິດ (SPP) ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບອັດຕາ 3.2. ເຄື່ອງມທື ່ນີ າໍ ໃຊ້ໃນການເກບັ ຂ້ມໍ ູນ
ການເຂົ້າຮຽນໃນຂັ້ນ ປ.1 ຕາມເກນອາຍຸ ຄືແນວໃດ ໂຄງການວໄິ ຈນີໄ້ ດສ້ ້າງເຄອ່ື ງມືຕ່າງໆຂຶ້ນໃນການ
ຖາ້ ທຽບໃສບ່ ່ອນທີ່ມີຫຼັກສູດຫ້ອງກຽມ 9 ເດືອນ ແລະ
ບອ່ ນທ່ີບມ່ໍ ກີ ານກຽມຄວາມພ້ອມເລຍີ ? ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຊຶ່ງປະກອບມີຮ່າງເກັບກໍາ
3. ຫຼັກສູດການກຽມຄວາມພ້ອມແບບເລັ່ງລັດໄລຍະ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນສະຖິຕິ, ຮ່າງສໍາພາດຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ພັກແລ້ງ 10 ອາທິດ (SPP) ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຜົນ ເຊັ່ນ: ຄູ, ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ, ເກັບກໍາ
ການຮຽນໃນຂັນ້ ປ.1 ຄແື ນວໃດ ຖ້າທຽບໃສ່ບ່ອນທີ່ມີ ບັນທຶກກໍລະນີສຶກສາ, ການສັງເກດການສອນຂອງຄູ
ຫກັຼ ສດູ ຫ້ອງກຽມ 9 ເດອື ນ ແລະ ບອ່ ນທ່ບີ ໍ່ມກີ ານກຽມ ແລະ ຕິດຕາມຜົນການຮຽນຂອງເດັກນັກຮຽນຢ່າງຕໍ່
ຄວາມພອ້ ມເລີຍ? ເນື່ອງເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນມາສົມທຽບກ່ອນ ແລະ ຫຼັງ.
ໂຄງການນີ້ໄດ້ນໍາໃຊ້ນັກວິໄຈທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານຈາກ

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ ສະບບັ ທີ 4/2021 39
http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

ພາຍນອກ ແລະ ຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຂອງສະຫະລັດ ໂຄງການ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໄດ້ສົມທຽບຂໍ້ມູນຂອງການ
ອາເມຣິກາເພື່ອມາອອກແບບຂອບການວິໄຈ ແລະ ເຂົ້າຮຽນ ປ.1 ຖືກຕາມເກນອາຍຸ, ຜນົ ການຮຽນຂອງຫ້ອງ
ເຄືອ່ ງມຕື ິດຕາມຕ້ງັ ແຕ່ເລີມ່ ຕົ້ນຈນົ ຮອດທ້າຍໂຄງການ. ປ.1 ລະຫວ່າງກຸ່ມນັກຮຽນທີ່ຜ່ານຫຼັກສູດກຽມຄວາມ
ພ້ອມແບບເລັ່ງລັດ 10 ອາທິດ, ນັກຮຽນທີ່ຜ່ານການຮຽນ
3.3. ວທິ ກີ ານເກບັ ກາໍ ຂ້ໍມນູ ຫກຼັ ສດູ ຫອ້ ງກຽມໄລຍະ 9 ເດອື ນ ແລະ ນັກຮຽນຢູ່ບ້ານທ່ີ
ໂຄງການໄດ້ສ້າງລະບົບການຕິດຕາມ, ບັນທຶກ, ບໍມ່ ີການກຽມຄວາມພ້ອມເລີຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້
ມູນທາງດ້ານຄຸນນະພາບເພື່ອວິເຄາະຫາເຫດຜົນເພື່ອ
ປະເມີນຜົນກະທົບນໍາໃຊ້ວິທີການທິດສະດີການຕິດຕາມ ສງັ ລວມມາເປນັ ຄໍາສະເໜີແນະ.
ການປ່ຽນແປງຂອງເດັກແຕ່ລະຄົນເລີ່ມແຕ່ເຂົ້າໂຄງການ
ຈົນຮອດໄລຍະທ້າຍໂຄງການໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືເພື່ອ 4. ຜນົ ໄດຮ້ ັບຈາກການຄນົ້ ຄວາ້
ເກັບກໍາສັງລວມຂໍ້ມູນໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຈາກການປະຕິບດັ ການວໄິ ຈມາເປັນເວລາ 4 ປີ ພວກ
ໂຄງການໃນທ້າຍປີ 2016 ເພອື່ ເປັນຂໍ້ມູນທຽບຖານກ່ອນ
ດາໍ ເນີນກດິ ຈະກໍາຫກຼັ ສູດການກຽມຄວາມພ້ອມແບບເລັ່ງ ເຮາົ ໄດ້ພບົ ເຫັນຄືດງ່ັ ລຸ່ມນ:້ີ
ລັດ ໄລຍະພັກແລ້ງ 10 ອາທິດ (SPP). ຕໍ່ມາຮອດທ້າຍປີ • ຫຼັກສູດກຽມຄວາມພ້ອມແບບເລັ່ງລັດໄລຍະ
2017 ກໍ່ໄດ້ມີການປະເມີນໄລຍະກາງຂອງໂຄງການຕື່ມ
ອີກ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍດຽວກັນ. ພັກແລ້ງ 10 ອາທິດ ເປນັ ຮບູ ແບບໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສາມາດ
ເດືອນ 4 ຫາ ເດືອນ 5 ປີ 2018 ໄດ້ມີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຊ່ວຍຕື່ມຊ່ອງຫວ່າງໃນການ
ຜົນກະທົບໃນໄລຍະທ້າຍໂຄງການຕໍ່ກັບຜົນການຮຽນ ຂະຫຍາຍໂອກາດການກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ເດັກ
ຂອງເດັກໃນຂັ້ນ ປ.1 ແລະ ເດືອນ 9 ຫາ ເດືອນ 10 ປີ ກ່ອນເຂົ້າຮຽນປະຖມົ ໃນບ້ານ ຫືຼ ຊມຸ ຊນົ ນອ້ ຍທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ
2019 ແມນ່ ໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຜົນກະທົບຕໍ່ກັບອັດຕາການ ສອກຫຼີກ ໂດຍມີຄ່າໃຊ່ຈ່າຍທີ່ບໍ່ສູງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຕິດພັນ
ເຂົ້າຮຽນໃນຂັ້ນ ປ.1 ຕາມເກນອາຍຸ. ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ກັບການກສໍ່ ້າງອາຄານສະຖານທີ່ເພີ່ມເຕີມ ພ້ອມທັງເປັນ
ແມ່ນໄດ້ເກັບກໍາຈາກຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ ການປະຢັດຄູສອນ ເພາະນໍາໃຊ້ຄູສອນຫ້ອງ ປ.1 ໃນ
ລວມທັງໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ສົມທຽບ ຄືໂຮງຮຽນ ຍາມພັກແລ້ງ ແລະ ຄກູ ໍມີລາຍຮບັ ເພ່ມີ .
ແລະ ບາ້ ນທ່ີມີຫອ້ ງກຽມປະຖົມ 9 ເດືອນ ແລະ ບ້ານທີ່ບ່ໍ
ມກີ ານກຽມຫຍງັ ຫມດົ . • ຫຼັກສູດກຽມຄວາມພ້ອມແບບເລັ່ງລັດໄລຍະ
ພັກແລ້ງ 10 ອາທິດ ສົ່ງຜົນສູງຫຼາຍ ຕໍ່ອັດຕາການເຂົ້າ
3.4. ການວິເຄາະຂໍ້ມນູ ຮຽນໃນຂັ້ນ ປ1 ຕາມເກນອາຍຸ. 94% ຂອງເດັກທີ່ຜ່ານ
ເນື່ອງຈາກໂຄງການນີ້ເປັນໂຄງການທີ່ເຮັດການ ຫຼັກສູດແບບເລັ່ງລັດໄລຍະພັກແລ້ງ 10 ອາທິດແມ່ນ
ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮຽນ ປ.1 ຕາມເກນອາຍຸ ຊຶ່ງສູງກວ່າ ເດັກທ່ີ
ວໄິ ຈຕົວຈິງ. ດັ່ງນັ້ນ, ການວິເຄາະຈຶ່ງນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນມືໜຶ່ງທ່ີ ຜ່ານການກຽມຂອງຫ້ອງກຽມປະຖົມໄລະຍ 9 ເດືອນ
ໄດ້ຕົວຈິງຈາກການສໍາພາດ, ສັງເກດ ແລະ ບັນທຶກ. (73%) ແລະ ເດັກໃນບ້ານທີ່ບໍ່ມີການກຽມຄວາມພ້ອມ
ຂ້ມໍ ນູ ເຫົ່ຼານ້ນັ ມທີ ງັ ຂມ້ໍ ູນດ້ານປະລິມານ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານ (57%) ຊຶ່ງສະແດງອອກໃນ ຮູບສະແດງທີ 3. ຜົນໄດ້ຮັບ
ຄນຸ ນະພາບ. ໄດນ້ ໍາໃຊ້ວິທິການສົມທຽບຄ່າສະເລ່ຍຂອງ ຂອງການເຂົ້າຮຽນ ປ.1 ຕາມເກນອາຍຸນີ້ ແມ່ນມີຄວາມ
ແຕ່ດາ້ ນ ເຊັ່ນ: ດ້ານພາສາລາວ, ຕົວເລກ, ຄໍາສັບຈາກຂ້ໍ ສໍາຄັນຫຼາຍ ເພາະມັນເປັນປັດໄຈຕົ້ນຕໍທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ແກ່
ມູນດ້ານປະລມິ ານ ວິເຄາະການປ່ຽນແປງກ່ອນ ແລະ ຫງັຼ ການຮຽນຂອງເດກັ .

40 ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ ສະບບັ ທີ 4/2021

http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ

100% ຮູບສະແດງທີ 3 ອັດຕາການເຂ້າົ ຮຽນໃນຂັ້ນ ປ.1 ຕາມເກນອາຍຸ
80%
60% 94%
40%
20% 73%
0% 57%

ກຸ່ມCຄonວtບroຄl ຸມ ຫG້ອoງvກerຽnມmປeະntຖPມົ re9-Pເriດmອື aນry ຫອ້ ງSກuຽmມmປeະrຖPມົ reໄ-Pລrຍimະaພryກັ ແລງ້

• ເດັກນ້ອຍໃນຫ້ອງກຽມປະຖົມໄລຍະພັກແລ້ງ ເຕໃີ ນຫອ້ ງຮຽນ ສາໍ ລບັ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຮູບແບບ
ແມນ່ ພດັ ທະນາໄດ້ຫາຼ ຍທີ່ສຸດເມື່ອປຽບທຽບກັບກຸ່ມຄວບ ອື່ນຕາມຄວາມເໝາະສົມ (ເຊັ່ນ: ອະນຸບານ ແລະ ຫ້ອງ
ຄຸມ ແລະ ກຸ່ມທີ່ເຂົ້າຮຽນຫ້ອງກຽມປະຖົມ 9 ເດືອນ. ຜົນ ກຽມປະຖມົ ).
ໄດຮ້ ັບຂອງເດັກແມນ່ ມີຫາຼ ຍກວາ່ ໃນກຸມ່ ພາສາລາວ, ເຖິງ
ແມນ່ ຈະເຫັນໄດວ້ າ່ ໃນກຸມ່ ພາສາທ້ອງຖນ່ິ ກໍມີການປັບປຸງ • ອົງການແພລນສາກົນ ປະຈໍາລາວ ຄວນສືບຕໍ່
ທີ່ດີຂຶ້ນ. ການພັດທະນາທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນທີ່ສຸດແມ່ນ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການຂຽນຄູ່ມືໃນການຈັດຕັ້ງ
ເຫັນໄດ້ຈາກຄະແນນຂອງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຕົວເລກ. ປະຕິບັດຫຼັກສູດການກຽມຄວາມພ້ອມເດັກແບບເລັ່ງລັດ
ການຮູໜ້ ງັ ສື ແລະ ຄໍາສບັ ຕ່າງໆກ່ເໍ ຫນັ ວ່າມີການປບັ ປຸງທ່ີ ໄລຍະພັກແລ້ງ 10 ອາທິດ.
ດີຂຶ້ນ. ສວ່ ນຄະແນນດາ້ ນການຮໜູ້ ້າທີແ່ ມນ່ ມໜີ ອ້ ຍ.
• ຄວນນໍາໃຊ້ຄູເຝກິ ທ່ມີ ີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນດ້ານນີທ້ ່ີ
• ຜົນການຮຽນໃນຂັ້ນ ປ.1 ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນສົກຮຽນ ມີຢູ່ແລວ້ ໃນ ສະຖາບນັ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ,
ແມ່ນດີ ແຕ່ບໍ່ສົ່ງຜົນໄປຮອດທ້າຍສົກຮຽນ ຍ້ອນສາເຫດ ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ພະແນກສຶກສາທິການ
ຕາ່ ງໆກ່ຽວກັບຄູສອນ ແລະ ວິທີການສອນໃນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ກລິ າແຂວງອດຸ ົມໄຊ ເປັນຊັບພະຍາກອນດ້ານວິຊາ
ສກຶ ສາປທີ ີ 1. ການເພື່ອຂະຫຍາຍການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ
ຕືມ່ .

5. ຂໍ້ສະເໜແີ ນະ ເອກະສານອ້າງອງີ
ຈາກການຄົ້ນພົບໃນໂຄງການວິໄຈນີ້ ພວກເຮົາມີ
Elizabeth Spier., Mitchell Morey., Kevin Kamto
ຂໍ້ສະເໜີຕກໍ່ ັບພາກສວນ່ ຕາ່ ງໆ ດັງ່ ລຸມ່ ນີ:້ (2018). Final Evaluation Report:
• ອ ົ ງ ກ າ ນ ແ ພ ລ ນ ສ າ ກ ົ ນ ປ ະ ຈ ໍ າ ລ າ ວ ( Plan Monitoring, Evaluation, and Research
Activities for the Lao Educational Access,
International) ສືບຕ່ໍສະໜບັ ສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, Research, and Networking (LEARN)
ດັດແກ້ ແລະ ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມໃນເຂດເປົ້າໝາຍຂອງ Project. American Institutes for Research
ອົງການ ແລະ ຄ່ອຍໆມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການ
ນໍາພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ແກ່ພາກລັດເທື່ອລະກ້າວ ເພື່ອ Elizabeth St. George., Salika Khoonbarthao
ຜນັ ຂະຫຍາຍໄປສ່ເູ ຂດອື່ນ. (2018). RESEARCH STUDY INTO
TEACHER, MOTIVATION, PARENT
• ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນກຽມຄວາມພ້ອມເດັກໄລຍະ ENGAGEMENT, SCALABILITY AND
ພັກແລ້ງ ເຊັ່ນ: ນໍາໃຊ້ນິທານເຈ້ຍ, ບັດຄໍາ ແລະ ໂປສະ SUSTAINABILITY OF THE LEARN
PROJECT.

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ ສະບບັ ທີ 4/2021 41
http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບດັ ແຜນງານເພດສຶກສາ (Comprehensive Sexuality
Education, CSE) ຢູ່ ສປປລາວ ສາໍ ລັບການແກ້ໄຂສງ່ິ ທາ້ ທາຍທາງດາ້ ນ
ສຂຸ ະພາບເພດສາໍ ລັບໄວໜຸມ່ ໃນການບນັ ລເຸ ປົ້າໝາຍການພດັ ທະນາແບບຢືນຍົງ

(SDG)

ໂອລດົ ແສນອາສາ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບແຜນງານໄວໜຸ່ມ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງນັ້ນ, ອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບປະຊາກອນ UNFPA ຮວ່ມກັບ
ອງົ ການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບປະຊາກອນ UNFPA ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຂະແໜງການ
ອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານນາງນ້ອຍ
ເຫດຜົນ: ເປນັ ຕນ້ົ ແມນ່ ແຜນງານເພດສຶກສາ, ທັກສະຊວີ ິດຢ່ໃູ ນຊັ້ນ
ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນແມ່ນສິ່ງທີ່ໜ້າ ປະຖົມສຶກສາ, ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ, ຂະແໜງສ້າງຄູ,
ອາຊວີ ະສກຶ ສາ ແລະ ການສກຶ ສານອກໂຮງຮຽນ ເພື່ອໃຫ້
ເປັນຫ່ວງ, ໃນນ້ັນ 23,5% ຂອງເດກັ ຍງິ ອາຍຸ 15-19 ປີໄດ້ ຕອບສະໜອງຂມໍ້ ນູ ຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພນັ ,
ແຕ່ງງານແລ້ວ. ອັດຕາການເກີດຂອງໄວໜຸ່ມແມ່ນ 83 ສຂຸ ະພາບທາງເພດ, ຄວາມສະເໝີພາບ, ການໃຊ້ຄວາມ
ຄົນຕໍ່ແມ່ຍິງ 1.000 ຄົນໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-19 ປີ (ສະຖິຕິປີ ຮຸນແຮງ, ບັນຫາຢາເສບຕິດ, ຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊື້ອ
2016-17). 41,8% ຂອງເດກັ ຍງິ ອາຍຸ 15-17 ປີແມ່ນອອກ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ (ພຕພ) ແລະ
ໂຮງຮຽນ. ອັດຕາການສູບຢາໃນກຸ່ມຄົນອາຍຸ 15-49 ປີ HIV/AIDS, ການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ ການຄຸມກໍາ
ພົບວ່າ 43,5% ໃນກຸ່ມເພດຊາຍ ແລະ 7,2% ແມ່ນກຸ່ມ ເນີດ, ການນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ
ເພດຍິງ (2016-17). ຫຼາຍກວ່າ 71% ຂອງແມ່ຍິງໃນໄວ ອ່ືນໆ.
ຈະເລີນພັນໃນປັດຈຸບັນແມ່ນແຕ່ງງານ ຫຼື ຢູ່ນໍາກັນ ຊຶ່ງ
ເຂາົ ເຈົ້າມຄີ ວາມຕອ້ ງການເຂົ້າເຖິງການຄມຸ ກໍາເນີດແບບ ຈຸດປະສົງ:
ທັນສະໄໝ. ແມ່ຍິງຍັງມີຄວາມສ່ຽງຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ເພີ່ມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານເພດສຶກສາ
ແລະ ການຄ້າມະນດຸ . 20,2% ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ
ທີ່ມີຄູ່ຄອງແຕ່ອາຍຸ 15 ປີຂຶ້ນໄປໄດ້ລາຍງານວ່າຕົນເອງ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາແຕ່ລະຊັ້ນ ແລະ ດັດປັບໃຫ້
ໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ທາງ ຖືກຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງໄວໜຸ່ມແຕ່
ເພດໂດຍຄູ່ແຕງ່ ງານ/ບ່ໍແມນ່ ຄແູ່ ຕ່ງງານ. ລະກຸ່ມ ເປນັ ຕົ້ນແມ່ນກມຸ່ ໄວໜຸ່ມຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອເອດ ຫຼື ກຸ່ມ
ໄວໜຸ່ມທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ, ກຸ່ມຄົນພິການ,
ກມຸ່ ໄວໜຸມ່ ທ່ມີ ກີ ານເຄອ່ື ນຍ້າຍແຮງງານ ແລະ ກຸ່ມອື່ນໆ
ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ເພດສຶກສາ (CSE) ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ
ອັດຕາການເກີດຂອງໄວໜຸ່ມ, ການອອກໂຮງຮຽນ, ການ
ແຕ່ງງານຂອງເດັກ, ການຕິດເຊື້ອທາງເພດສໍາພັນ ແລະ
ໂລກເອດ.

42 ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ ສະບບັ ທີ 4/2021

http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

ວທິ ີການຈດັ ຕງ້ັ ປະຕບິ ດັ : ນັກສຶກສາຈໍານວນ 7.000 ກວ່າຄົນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ
ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການສະຫະ ເພດສຶກສາ. ເປັນຄັງ້ ທາໍ ອດິ ທນີ່ ກັ ສຶກສາຂະແໜງອາຊີວະ
ສຶກສາ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງ
ປະຊາຊາດສໍາລັບປະຊາກອນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເກືອບ 2.000 ຄົນ
ແລະ ກິລາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົມກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ມີການ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບເພດສຶກສາໜຶ່ງ
ປັບປຸງຫຼັກສູດ ແລະ ສ້າງຄູ່ມືເພດສຶກສາ. ເລີ່ມຈາກປີ ອາທດິ .
2018 ເປັນຕົ້ນມາແມ່ນໄດ້ມີການລິເລີ່ມສອດແຊກເນື້ອ
ໃນເພດສຶກສາ, ທັກສະຊີວິດເຂົ້າໃນຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມ ຜ່ານການຕິດຕາມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງ
ສຶກສາໃນວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ປະຕບິ ັດເພດສຶກສາຢແູ່ ຂວງບແ່ໍ ກ້ວເຫນັ ວາ່ ນັກຮຽນສ່ວນ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຕ່ຂັ້ນ ປ.1 ຈົນຮອດ ປ.3 ແລະ ຈະສືບຕ່ໍ ຫຼາຍມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີກ່ຽວກັບເພດສຶກສາ, ສ່ວນຄູ
ຂນ້ັ ປ.4 ແລະ ປ.5. ສະເພາະຊັ້ນມັດທະຍົມສກຶ ສາ ແລະ ອາຈານກໍ່ໄດ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ວຽກງານເພດສຶກສາ
ສ້າງຄູ ກໄໍ ດມ້ ກີ ານສ້າງຄ່ມູ ເື ພດສຶກສາ ໂດຍການມີສ່ວນ ແລະ ສິດສອນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ແຕ່ຍັງຂາດ
ຮ່ວມຈາກທິມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມາຈາກຂະແໜງການທ່ີ ອຸປະກອນສື່ການຮຽນການສອນ ແລະ ສິ່ງປະຈັກຕາ
ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ອົງ ອື່ນໆເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນການສອນເພດສຶກສາ ແລະ
ການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຕົວແທນໄວໜຸ່ມ. ຄູ່ມືເພດສຶກ ການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານເພດ
ສານີ້ແມ່ນໄດ້ສອນສອດແຊກເຂົ້າໃນວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສຶກສາກໍຍັງບໍ່ເປັນລະບົບ ແຕ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປັບປຸງ
ເປັນຕົ້ນວິຊາສຶກສາພົນລະເມືອງ, ວິຊາຊີວະສາດ ແລະ ໃນຕຫ່ໍ ນາ້ .
ວິຊາ ICT. ນອກຈາກນີ້, ກໍໄດ້ສ້າງຄູ່ມີການເຝິກອົບຮົມ
ເພດສຶກສາໜຶ່ງອາທິດສໍາລັບຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາ. ສະຫຸບຼ :
ໃນຕໍ່ໜ້າຈະໄດ້ມີແຜນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປັດໄຈສໍາຄັນເພື່ອໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ ແລະ ມີ
ແຜນງານເພດສກຶ ສາໃນຂົງເຂດມະຫາວທິ ະຍາໄລ.
ຄວາມຍືນຍົງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານເພດສຶກ
ຜນົ ໄດຮ້ ບັ : ສາໃນແຕ່ລະຂະແໜງການຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ
ຫງຼັ ຈາກມີຄູ່ມເື ພດສກຶ ສາທ່ີໄດ້ຮບັ ຮອງຈາກກະຊວງ ແລະ ກິລາ. ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາວິທີທາງເພື່ອສອດ
ແຊກເນື້ອໃນເພດສຶກສາເຂົ້າໃນຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດໂດຍ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແລ້ວ, ອົງການ UNFPA ຮວ່ມ ສະເພາະວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຕ້ອງມີການຄົ້ນຄວ້າວິທີການ
ກັບອົງການ Plan International ແລະ ChildFund ໄດ້ ສອນແບບທັນສະໄໝ ໂດຍນາໍ ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊເີ ຂົາ້ ຊວ່ຍ.
ສະໜັບສະໜູນການເຝິກອບົ ຮມົ ເພດສຶກສາໃຫຄ້ ູສອນຈໍາ ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້
ນວນ 170 ກວ່າຄົນຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແກ່ຄູອາຈານໂດຍຜ່ານການເຝິກອົບຮົມເພີ່ມເຕີມ;
ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຢູ່ 45 ແຫງ່ ທົ່ວແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ເຊື່ອມສານລະບົບການຕິດຕາມເຂົ້າໃນລະບົບຕິດຕາມ
10 ແຫ່ງຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ອີກ 15 ແຫ່ງ ຢູ່ແຂວງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ມີການ
ອຸດົມໄຊ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ ມີນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມ ເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ
ສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍເກືອບ 40.000 ຄົນ ເພື່ອໃຫ້ມີກົນໄກແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ; ຜັກ
ແມນ່ ໄດຮ້ ຽນຮ້ເູ ນື້ອໃນກ່ຽວກັບເພດສຶກສາຈາກຄູສອນທ່ີ ດັນໃຫ້ເອົາວຽກງານເພດສຶກສາເຂົ້າໃນແຜນຂະແໜງ
ຜ່ານການເຝິກອົບຮົມ. ນອກຈາກນີ້, ຄູ່ມືເພດສຶກສາຍັງ ການສຶກສາໃນລະດັບຊາດ, ລະດັບແຂວງ ແລະ ລະດັບ
ໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ່ວິທະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງທົ່ວປະເທດ ມີ ໂຮງຮຽນ.

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ ສະບບັ ທີ 4/2021 43
http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

ການສກຶ ສາເບອື້ ງຕນົ້ ກ່ຽວກັບຈຸດພິເສດຂອງການຮຽນພາສາຈນີ ຂອງນກັ ຮຽນລາວ

ສອນວໄິ ລ ນວນນະວົງ Abstract
This research is to find out Learning Concept,
ບົດຄດັ ຫຍ້ໍ
ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສຶກສາທັດສະນະ, Learning Style and Learning Strategies of Lao
student's Chinese learning, by a case study of
ຮບູ ແບບ ແລະ ວທິ ກີ ານຮຽນພາສາຈີນຂອງນັກຮຽນລາວ Lao student's Chinese learning at Confucius
ໂດຍໄດ້ກໍານົດເອົານັກຮຽນສະຖາບັນຂົງຈື້ເປັນກໍລະນີ Institute. The method analysis is quantitative
ສຶກສາ. ວິທີສຶກສາແມ່ນໃຊ້ການວິເຄາະທາງປະລິມານ analysis and qualitative analysis. The main
ແລະ ການວເິ ຄາະທາງຄຸນນະພາບ ຊງຶ່ ຜົນສຶກສາພົບວ່າ: research results as following: (1) Learning
(1) ນັກຮຽນລາວມີທັດສະນະໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ວິທີ Concept: lao students pay attention to the
ການຮຽນທີ່ສຸດ, ແຕ່ມີທັດສະນະທີ່ເອື່ອຍອີງພາສາແມ່ important of Learning Strategies Concept most, but
ຫາຼ ຍທ່ສີ ຸດ; (2) ດ້ານຮູບແບບການຮຽນ ນັກຮຽນລາວຈະ they are very relay on mother language; (2)
ມັກການຮຽນແບບອ່ານອອກສຽງຫຼາຍທີ່ສຸດ, ສ່ວນການ Learning Style: Most of lao students like learning
ຮຽນແບບຜ່ານການຟັງຈະບໍ່ໄດ້ດີທີ່ສຸດ; (3) ດ້ານວິທີ by reading aloud and dislike learning by listening;
ການຮຽນ, ນັກຮຽນລາວຈະມັກໃຊ້ວິທີການຮຽນໂດຍ (3) Learning Strategies: Most of lao students like
ຜ່ານຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ສຸດ ແລະ ບໍ່ມັກວິທີການຮຽນທີ່ຕ້ອງ affective Learning Strategies and dislike memory
ໃຊກ້ ານຈດົ ຈໍາຫຼາຍທີ່ສຸດ. ສໍາລັບຄໍາເຫັນຂອງນັກຮຽນຕໍ່ Learning Strategies. This research also collecting
ຄູອາຈານທີ່ນັກຮຽນຄິດວ່າເປັນອາຈານສອນພາສາຈີນ student comment about what kind of Chinese
ທ່ດີ ີ ເຫັນວ່າ: ນັກຮຽນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບອາຈານທີ່ມີ teacher that they like most, we finding that lao
ປະຕິສໍາພັນທີ່ດີຕໍ່ນັກຮຽນ, ວິທີສອນທີ່ໃຫ້ຍົກຕົວຢ່າງ student are focus on Teacher-student interaction,
ຫາຼ ຍໆ, ອາຈານມຄີ ວາມຮູ້ດ້ານຫຼັກໄວຍາກອນເປັນຢ່າງດີ, teacher give student more example, teacher have a
ບັນຍາກາດໃນຫ້ອງຮຽນບໍ່ເຄັ່ງ ຫຼື ຍານເກີນໄປ ແລະ good at grammar knowledge, flexible of learning
ອື່ນໆ. ການສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ຫວັງວ່າຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນ environment etc. Hopefully this research can
ການພດັ ທະນາການຮຽນການສອນພາສາຈີນໃນລາວໃຫ້ improve the quality of Chinese teaching for Lao
ມປີ ະສິດທິຜົນຂ້ນຶ . students.

ການສຶກສາໃນປັດຈຸບັນແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃສ່ຜູ້ຮຽນເປັນ

ຫຼັກເພື່ອຍົກປະສິດທິພາບໃນການຮຽນການສອນພາສາ

ຈີນໃຫ້ແທດເໝາະກັບນັກຮຽນລາວ ທີ່ຮຽນຢູ່ພາຍໃນ

ປະເທດ ໃນປດັ ຈບຸ ນັ , ພວກເຮົາຄວນສຶກສາເບິ່ງກ່ຽວກັບ

ທັດສະນະ, ຮູບແບບ ແລະ ວິທີການຮຽນຂອງນັກຮຽນ.

ການສກຶ ສາຄງ້ັ ນີ້ແມນ່ ອງີ ໃສຜ່ ນົ ການສາໍ ຫຼວດ ແລະ ການ

ຕອບຄາໍ ຖາມແບບເປີດ ແລະ ປິດ, ທາງອອນລາຍ ແລະ

ຂຽນໃສເ່ ຈຍ້ ໂດຍການສມຸ່ ກຸ່ມຕົວຢ່າງນັກຮຽນ ຊຸດທີ 20

ທີ່ ສະຖາບນັ ຂົງຈ້ື ຈາໍ ນວນ 105 ຄນົ .

I. ຂມໍ້ ູນພນ້ື ຖານຂອງກມຸ່ ຕວົ ຢາ່ ງ

1) ເພດ: ຍິງ 45 ຄົນ (42,9%), ຊາຍ 60 ຄົນ

(57,1%).

2) ອາຍຸ: 16 ປີ (0,95%), 17 ປີ (0,95%), 18 ປີ

(8,57%), 19 ປີ (14,28%), 20 ປີ (18,09)%, 21 ປີ

44 ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ ສະບບັ ທີ 4/2021

http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

(22,85%), 22 ປີ (11,42%), 23 ປີ (13,33%), 24 ປີ 9) ສາເຫດຫກັຼ ທຮີ່ ຽນພາສາຈີນ: ນັກຮຽນກຸ່ມຕົວຢ່າງ
( 2,85%) , 25 ປ ີ ( 2,85%) , 30 ປ ີ ( 0,95%) , 33 ປີ ຄິດວ່າສາເຫດຫຼັກທີ່ຮຽນພາສາຈີນແມ່ນເພື່ອນໍາໃຊ້ ໃນ
(0,95%), 35 ປີ (0,95%) , 44 ປີ (0,95%).ນັກຮຽນກຸ່ມ ວຽກງານປັດຈຸບັນ 18,09%, ຍົກລະດັບການສຶກສາ/ຍົກ
ຕວົ ຢ່າງສວ່ ນຫາຼ ຍແມ່ນຢູ່ໃນອາຍລຸ ະຫວ່າງ 20-21 ປ.ີ ລະດັບພາສາຈີນ 14,28%, ຄວາມມັກ 13,33%, ເພື່ອ
ອະນາຄົດຊອກວຽກງ່າຍ, ເຮັກວຽກ/ຕິດຕໍ່ນໍາຄົນຈີນ
ຂັ້ນຮຽນ: ນັກຮຽນກຸ່ມຕົວຢ່າງເປັນນັກຮຽນເທີມ 1 46,66%, ອ່ນື ໆ 7,61%.
(30,47%), ເທີມ 2 (30,47%), ເທມີ 3 (37,14%) , ເທີມ
4 (0,95%), ເທມີ 5 (0%), ເທມີ 6 (0,95%). 10) ວິທີການວັດລະດັບພາສາຈີນຂອງຕົນແມ່ນວັດ
ຈາກ: ນັກຮຽນກຸ່ມຕົວຢ່າງຄິດວ່າວັດຈາກຄະແນນເສັງ
3) ເຂດທຢີ່ ູ່ອາໄສຂອງຄອບຄວົ : ນກັ ຮຽນກຸ່ມຕົວຢ່າງ ແລະ ຄະແນນວຽກບ້ານ 51,42%, ສາມາດຟັງເພງ, ເບິ່ງ
ມາຈາກຄອບຄົວທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດຕົວເມືອງ 40%, ເຂດ ຮບູ ເງົາ ແລະ ສ່ືຕ່າງໆຂອງຈີນເຂົ້າໃຈ 18,09%, ສາມາດ
ຊານເມືອງ 30,47%, ເຂດຊນົ ນະບົດ 29,52%. ໄດ້ທຶນຮຽນຕໍ່ ແລະ ຊອກວຽກໄດ້ 12,38%, ສາມາດໃຊ້
ພາສາຈີນໃນການຕດິ ຕພ່ໍ ວົ ພນັ 18,09%.
4) ຮຽນພາສາຈີນຄັ້ງທໍາອິດໃນລະຫວ່າງອາຍຸ:
ນກັ ຮຽນກຸ່ມຕວົ ຢ່າງຮຽນພາສາຈີນຄັ້ງທາໍ ອດິ ໃນລະຫວ່າງ  ວິທີສກຶ ສາ
ອາຍຸ 16-18 ປີ 15,23%, 18-25 ປີ 80,95%, 26 ປີ ຂຶ້ນ ນາໍ ໃຊວ້ ິທສີ ກຶ ສາ ແລະ ແບບສອບຖາມສ່ວນຫຼາຍ
ໄປ 3,8%.
ຈາກບົດຄົ້ນຄວ້າຂອງ Liu Xuelian ໃຊ້ແບບສອບຖາມ
5) ນິດໄສ: ນັກຮຽນກຸ່ມຕົວຢ່າງເປັນຄົນກ້າສະແດງ ວັດລະດັບ Likert Scale ໂດຍມີ 5 ລະດັບ, ວັດຈາກ
ອອກ 22,85%, ຂ້ອນຂ້າງກ້າສະແດງອອກ 40%, ຂ້ອນ ການຕອບຄໍາຖາມຊຶ່ງຄະແນນແຕ່ລະຂໍ້ແມ່ນ 1-5 ແລ້ວ
ຂ້າງບໍ່ກ້າສະແດງອອກ 30,47%, ບໍ່ກ້າສະແດງອອກ ນໍາຕົວເລກທີ່ໄດ້ເຂົ້າໂປຣແກຣມ SPSS 22 ເພື່ອຫາຄ່າ
6,66%. ສະເລ່ຍໃນແຕ່ລະໝວດຂອງທັດສະນະ, ລກັ ສະນະ ແລະ
ວທິ ກີ ານຮຽນພາສາຈນີ ຂອງນັກຮຽນລາວ.
7) ລະດັບວັດທະນະທໍາຂອງພໍ່ ແລະ ແມ່: ລະດັບ
ວດັ ທະນະທໍາຂອງພໍ່ ແລະ ແມ່ ຂອງນັກຮຽນກຸ່ມຕົວຢ່າງ II. ຜົນການສກຶ ສາ
ສ່ວນຫຼາຍມີລະດັບຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ. ລະດັບວັດທະນະທໍາ 1. ຜນົ ການວດັ ທດັ ສະນະຂອງນັກຮຽນລາວ
ຂອງພໍ່: ກືກໜັງສື 3,8%, ປະຖົມ 24,76%, ມັດທະຍົມ
ຕົ້ນ 22,85%, ມັດທະຍົມປາຍ 14,28%, ຊັ້ນຕົ້ນ-ຊັ້ນ (Learning Belief/Learning Concept)
ກາງ 9,52%, ຊັ້ນສູງ 12,38%, ປະລິນຍາຕີ 7,61%, ຜ່ານການວັດນັກຮຽນກຸ່ມຕົວຢ່າງເຫັນວ່າ:
ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ 4,76%. ລະດັບວັດທະນະທໍາຂອງ
ແມ່: ກືກໜັງສື 16,19%, ປະຖົມ 29,52%, ມັດທະຍົມ ທັດສະນະໃນການຮຽນພາສາຈີນ ຈາກຄະແນນສະເລ່ຍ
ຕົ້ນ 17,14%, ມັດທະຍົມປາຍ 10,47%, ຊັ້ນຕົ້ນ-ຊັ້ນ ສູງຫາຕາໍ່ ຈັດຕາມລໍາດບັ ຄື: ທັດສະນະກຽ່ ວກັບວິທີການ
ກາງ 7,61%, ຊັ້ນສູງ 9,52%, ປະລິນຍາຕີ 5,71%, ຮຽນພາສາ, ທັດສະນະກ່ຽວກັບແຮງກະຕຸ້ນໃນການຮຽນ,
ປະລິນຍາຕຂີ ້ຶນໄປ 3,8%. ທັດສະນະກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການຮຽນ, ທັດສະນະ
ກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ້າໃຈໃນທາດແທ້ຂອງພາສາ,
8) ລະດັບພາສາຈີນ: ນັກຮຽນກຸ່ມຕົວຢ່າງມີລະດັບ ທັດສະນະກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການຮຽນ ແລະ
ພາສາຈີນຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນຈາກສູນ 11,42%, HSK1-2 ທັດສະນະກຽ່ ວກັບການເອອ່ື ຍອງີ ພາສາແມ.່
49,52%, HSK3-4 36,19%, HSK5-6 2,85%.

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ ສະບບັ ທີ 4/2021 45
http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

ບໍລິຫານການຮຽນ Descriptive Statistics Mean Std. Deviation
ຄວາມສາມາດ N Minimum Maximum 3,4476 0,66116
ເອື່ອຍອງີ ພາສາແມ່ 2,7952 0,62479
ແຮງກະຕຸນ້ 105 2,00 5,00 2,7286 0,72731
ວິທີການຮຽນພາສາ 105 1,25 4,25 3,7095 0,92711
ທາດແທຂ້ ອງພາສາ 105 1,00 5,00 3,8400 0,79827
Valid N (listwise) 105 1,00 5,00 3,1683 0,56068
105 1,20 5,00
105 2,00 4,67
105

1) ທດັ ສະນະກ່ຽວກບັ ວທິ ີການຮຽນພາສາ ຂອ້ ຍ; ຖາ້ ຂອ້ ຍຮຽນພາສາຈີນໄດ້ດີ ຂ້ອຍກໍຈະມີໂອກາດ
ທັດສະນະກ່ຽວກັບວິທີຮຽນ ເຊັ່ນ: “ການເວົ້າ ມີວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ດີໄດ້î ແລະ ອື່ນໆ. ຜົນການສຶກສາ
ເຫນັ ວາ່ ທດັ ສະນະກຽ່ ວກັບແຮງກະຕຸ້ນໃນການຮຽນຂອງ
ພາສາຈນີ ຫຼາຍໆທັງໃນ ແລະ ນອກຫ້ອງຮຽນມນັ ຈະຊ່ວຍ ນັກຮຽນລາວໃນກຸ່ມຕົວຢ່າງ ຄ່າສະເລ່ຍແມ່ນ 3,70, ຢູ່
ຍົກລະດັບພາສາຈີນ; ການເຂົ້າໃຈວັດທະນະທໍາຈີນ ມັນ ໃນອັນດັບທີສອງ ຊຶ່ງຖືວ່ານັກຮຽນລາວມີທັດສະນະກ່ຽວ
ຈະຊວ່ ຍເຮັດໃຫ້ພາສາຈີນຂອງຕົນດີຂຶ້ນ; ຟັງ ຫຼື ເບິ່ງວິດີ ກບັ ແຮງກະຕ້ນຸ ໃນການຮຽນທສ່ີ ງູ ສມົ ຄວນ. ນັກຮຽນຫຼາຍ
ໂອທີ່ກ່ຽວກັບພາສາຈີນໃຫ້ຫຼາຍ” ແລະ ອື່ນໆ. ຜົນການ ຄນົ ຮຽນພາສາຈີນເພື່ອວຽກງານ ແລະ ເພື່ອຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ສຶກສາເຫັນວ່າ ທັດສະນະກ່ຽວກັບວິທີການຮຽນຂອງ ກັບຄົນຈີນເປັນຫຼັກ. ສະນັ້ນ, ສ່ວນຫຼາຍທັດສະນະກ່ຽວ
ນັກຮຽນລາວໃນກ່ມຸ ຕົວຢ່າງ ວັດຄ່າສະເລ່ຍໄດ້ 3,84 ຈັດ ກບັ ແຮງກະຕຸ້ນໃນການຮຽນແມ່ນຢູ່ໃນຮູບແບບເພື່ອເອົາ
ຢູ່ໃນອັນດັບໜຶ່ງ ຊຶ່ງຖືວ່ານັກຮຽນລາວມີທັດສະນະກ່ຽວ ໄປນາໍ ໃຊ້.
ກັບວທິ ີການຮຽນທດ່ີ ີ.
3) ທັດສະນະກຽ່ ວກັບການບລໍ ຫິ ານການຮຽນ
ນັກຮຽນໄດ້ກ່າວເຖິງວິທີການຮຽນວ່າ: ການຮຽນ ທັ ດ ສ ະ ນ ະ ນ້ີ ແ ມ່ ນ ໄ ດ້ ກ ວ ມ ເ ອົ າ ກ າ ນ ປັ ບ ປ່ ຽ ນ ,
ຕົວໜັງສືຈີນ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຂຽນຫຼາຍຄັ້ງ, ຕ້ອງກໍາ
ຫຼັກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງການຂຽນຕົວໜັງສືຈີນ, ການວາງແຜນ, ການຕີລາຄາ ແລະ ການບໍລິຫານກິດຈະ
ນັກຮຽນບາງຄົນກໍເຝິກພາສາຈີນດ້ວຍການເບິ່ງຮູບເງົາ, ກໍາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຈຸດຫຼັກແມ່ນການກໍານົດເປົ້າ
ເບິ່ງສື່ອອນລາຍທີ່ສອນພາສາຈີນ, ຟັງເພງຈີນ; ບາງຄົນ ໝາຍຂອງການຮຽນ, ແຜນເວລາການຮຽນ, ການເລືອກ
ກໍຫາໂອກາດສົນທະນາກັບເຈົ້າຂອງພາສາ ແລະ ອື່ນໆ. ວິທີຮຽນທີ່ມີຜົນ ແລະ ການຕີລາຄາຄນຸ ນະພາບການຮຽນ
ມີຫຼາຍບດົ ວິໄຈໄດສ້ ະແດງໃຫ້ຮູວ້ ່າການມວີ ິທີການຮຽນທີ່ ຂອງຕົນ ເຊັ່ນ: “ສິ່ງທີ່ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຮຽນພາສາ
ມີປະສິດທຜິ ນົ ມັນຈະເປັນການສົ່ງເສີມການຮຽນພາສາ. ຈີນ ອັນຫຼັກໆແມ່ນການຈັດສັນເວລາໃຫ້ດີ; ການມີເປົ້າ
ສະນັ້ນ, ການທີ່ນັກຮຽນຍອມຮັບໃນດ້ານນີ້ ມັນຈະຊ່ວຍ ໝາຍໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວທີ່ຊັດເຈນ ແມ່ນມີ
ສົ່ງເສີມພາກປະຕິບັດ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງ ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຖ້າຢາກຮຽນພາສາຈີນໃຫ້ເກັ່ງ; ຢາກ
ການຮຽນ. ຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດໃຫ້ເກງ່ັ ການມີຄວາມພະຍາຍາມ
ສໍາຄັນກວ່າການມີພອນສະຫວັນ; ການຕີລາຄາຄວາມ
2) ທດັ ສະນະກຽ່ ວກບັ ແຮງກະຕຸ້ນໃນການຮຽນ ກ້າວໜ້າຂອງການຮຽນຂອງຕົນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ຖ້າ
ທັດສະນະກ່ຽວກັບແຮງກະຕຸ້ນໃນການຮຽນ ເຊັ່ນ: ຢາກເກັ່ງພາສາຈີນ; ການຫາຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນ

ìການຮຽນພາສາຈນີ ມີຜນົ ຕໍ່ວິຊາສະເພາະ/ວຽກງານຂອງ

46 ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ ສະບບັ ທີ 4/2021

http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

ຂອງການຮຽນແຕ່ລະໄລຍະ ແລ້ວຫາວິທີແກ້ໄຂ ຈະເຮັດ ການສຶກສາເຫັນວ່າ ທດັ ສະນະກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນ
ໃຫ້ເກັ່ງພາສາຈີນ” ແລະ ອື່ນໆ. ຜົນການສຶກສາເຫັນວ່າ ການຮຽນຂອງນັກຮຽນລາວໃນກຸ່ມຕົວຢ່າງ ມີຄ່າສະເລ່ຍ
ທັດສະນະໃນການບໍລິຫານການຮຽນຂອງນັກຮຽນລາວ 2,79 ຊຶ່ງຖວື ່າຂາດຄວາມສາມາດໃນດ້ານນ້ີຂ້ອນຂາ້ ງສູງ.
ໃນກ່ມຸ ຕວົ ຢາ່ ງຢູ່ໃນລະດັບດີ, ຄ່າສະເລ່ຍ 3,44 ຈັດຢູ່ໃນ ສະນັ້ນ, ຄູອາຈານຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ກະ
ອນັ ດບັ ທສີ າມ. ເຖິງແນວໃດກຕໍ າມ, ຄູອາຈານ ກຕໍ ອ້ ງໄດ້ ຕຸນ້ ນັກຮຽນໃຫມ້ ຄີ ວາມຮບັ ຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນ,
ເອົາໃຈໃສສ່ ົງ່ ເສມີ ທດັ ສະນະດັງ່ ກ່າວນີ້ ເພອື່ ຫນັ ປຽ່ ນຈາກ ຕອ້ ງໃຊວ້ ິທທີ ມີ່ ປີ ະສິດທິຜນົ ເພມີ່ ຄວາມໜັ້ນໃຈໃນຄວາມ
ທັດສະນະມາເປັນການລົງມືປະຕິບັດ, ຄິດໄດ້ແລ້ວກໍ ສາມາດຂອງນກັ ຮຽນ.
ຕ້ອງເຮດັ ໄດ້.
6) ທດັ ສະນະກຽ່ ວກັບການເອອ່ື ຍອງີ ພາສາແມ່
4) ທດັ ສະນະກ່ຽວກບັ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນທາດແທ້ຂອງ ທັດສະນະເອື່ອຍອີງພາສາແມ່ ແມ່ນຜູ້ຮຽນມີແນວຄິດຕ່ໍ
ພາສາ ບົດບາດຂອງພາສາແມ່ໃນພາສາຕ່າງປະເທດ. ລະດັບ
ທັດສະນະກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ້າໃຈໃນທາດແທ້ຂອງ ຄວາມເອື່ອຍອີງພາສາແມ່ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຮຽນພາສາຕ່າງ
ປະເທດ ມັນສະແດງເຖິງລະດັບພາສາຕ່າງປະເທດຂອງ
ພາສາ ເຊັ່ນ: ìບາງຄົນເຂົາເຈົ້າຈະມີພອນສະຫວັນໃນ ຄນົ ຜ້ນູ ັນ້ . ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ລະດັບພາສາຕ່າງ ປະເທດ
ການຮຽນພາສາຕາ່ ງປະເທດ (ກລໍ ະນີບໍ່ເຫັນດີ); ການຮຽນ ສູງເທົ່າໃດ ການທີ່ຈະເອື່ອຍອີງພາສາແມ່ຍິ່ງຕໍ່າເທົ່ານັ້ນ
ພາສາຈີນຕ່າງກັບການຮຽນວິຊາອື່ນ; ການໃຊ້ພາສາຈີນ ເຊັ່ນ: ìຢາກເຂົ້າໃຈພາສາຈີນ ຕ້ອງໄດ້ແປເປັນພາສາ
ເພ່ືອສືສ່ ານຢາ່ ງຄ່ອງແຄ້ວສາໍ ຄນັ ຫາຼ ຍ, ເຖງິ ວາ່ ບາງຄງ້ັ ຈະ ລາວກ່ອນ; ກ່ອນຈະຂຽນປະໂຫຍກ/ບົດຄວາມເປັນ
ໃຊ້ຜິດແຕ່ກໍບໍ່ເປັນຫຍັງî ແລະ ອື່ນໆ. ຜົນການສຶກສາ ພາສາຈນີ ຕອ້ ງໄດ້ຂຽນ ແລະ ຈດັ ລຽງເນື້ອໃນເປັນພາສາ
ເຫັນວ່າ ທັດສະນະກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ້າໃຈໃນທາດແທ້ ລາວກ່ອນî ແລະ ອື່ນໆ. ຜົນການສຶກສາເຫັນວ່າ
ຂອງພາສາຂອງນັກຮຽນລາວໃນກຸ່ມຕວົ ຢ່າງ ຢູ່ໃນລະດັບ ທັດສະນະເອື່ອຍອີງພາສາແມ່ຂອງນັກຮຽນລາວໃນກຸ່ມ
ກາງ, ຄ່າສະເລ່ຍແມ່ນ 3,16 ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີສີ່. ìການ ຕົວຢ່າງ ຄ່າສະເລ່ຍແມ່ນ 2,72 ຈັດໃນອັນດັບສຸດທ້າຍ,
ໃຊ້ພາສາຈີນເພອື່ ສສື່ ານຢາ່ ງຄ່ອງແຄ້ວສໍາຄັນຫຼາຍ, ເຖິງ ຖືວາ່ ນັກຮຽນລາວເອື່ອຍອີງພາສາແມ່ຫຼາຍໃນເວລາຮຽນ
ວາ່ ບາງຄງັ້ ຈະໃຊຜ້ ດິ ແຕ່ກໍບໍເ່ ປັນຫຍັງî ນກັ ຮຽນລາວຫຼາຍ ພາສາຈນີ .
ຄົນແມ່ນເຫັນດີ, ສະແດງວ່ານັກຮຽນລາວໃຫ້ຄວາມສໍາ
ຄັນຕໍ່ການຮຽນເພື່ອເອາົ ໄປສ່ືສານ. 2. ຜົນການວດັ ຮບູ ແບບການຮຽນ (Learning
Style)
5) ທດັ ສະນະກ່ຽວກບັ ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນ
ທັດສະນະກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການຮຽນ ຈາກການສຶກສານັກຮຽນໃນກຸ່ມຕົວຢ່າງ ອີງຕາມ
ຄ່າສະເລ່ຍຈາກສູງຫາຕໍ່າ ເຫັນວ່າ: ນັກຮຽນລາວມັກ
ໝາຍເຖິງ ຜູ້ຮຽນມີຄວາມສາມາດນໍາເອົາຄວາມຮູ້ ແລະ ການຮຽນແບບອ່ານອອກສຽງທີ່ສຸດ ຄ່າສະເລ່ຍ 4,15,
ເຕັກນິກທີ່ຕົນມີຢູ່ນັ້ນໄປຕໍ່ຍອດການຮຽນອັນໃໝ່. ບົດ ອັນດັບຕໍ່ມາແມ່ນຮຽນແລ້ວປະຕິບັດຕົວຈິງ ຄ່າສະເລ່ຍ
ວິໄຈຫຼາຍບົດໄດ້ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນເວລາພົບອຸປະສັກ 3,72, ອັນດັບສາມແມ່ນມັກການຮຽນແບບປະສົມ ຄ່າ
ໃນການຮຽນ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຮຽນສູງ ຈະ ສະເລ່ຍ 3,41, ອັນດັບທີສີ່ແມ່ນການຮຽນໂດຍຜ່ານການ
ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຮຽນຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຂາດຄວາມໝັ້ນ ເບິ່ງ ຫືຼ ອ່ານໃນໃຈ ຄ່າສະເລ່ຍ 3,29 ແລະ ອັນດັບສຸດ
ໃຈໃນການຮຽນ ແລະ ຈະມີຄວາມອົດທົນສູງກວ່າ. ພ້ອມ ທາ້ ຍແມ່ນການຮຽນໂດຍຜ່ານການຟັງ ຄ່າສະເລ່ຍ 3,28.
ນ້ັນ, ພວກເຂົາກໍບ່ໍເກີດມີຄວາມວິຕົກກັງວົນໄດ້ງ່າຍ. ຜົນ

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ ສະບບັ ທີ 4/2021 47
http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ

ຮຽນໂດຍຜ່ານການຟັງ Descriptive Statistics Mean Std. Deviation
ຮຽນໂດຍຜ່ານການເບງິ່ N Minimum Maximum 3,2841 0,57962
ຮຽນແລວ້ ປະຕບິ ດັ ຕົວຈງິ 3,2952 0,61422
ຮຽນແບບອາ່ ນອອກສຽງ 105 2,00 5,00 3,7206 0,73106
ຮຽນແບບປະສົມ 105 1,86 4,71 4,1524 0,96855
Valid N (listwise) 105 1,33 5,00 3,4185 0,51243
105 1,00 5,00
105 2,00 4,89
105

ການອ່ານອອກສຽງແມ່ນການຮຽນທີ່ງ່າຍ, ແມ່ນນັກຮຽນສ່ວນຫຼາຍບໍ່ໄດ້ເຝິກການຟັງດ້ວຍຕົນເອງ
ນັກຮຽນສາມາດຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດໄດ້ງ່າຍ. ການອ່ານ ໃຫ້ຫຼາຍຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ວິຊາຟັງຮຽນບໍ່ໄດ້ປະສິດທິຜົນເທົ່າທ່ີ
ອອກສຽງເປັນການຮຽນຕົວໜັງສື, ຮຽນວິທີອອກສຽງ ຄວນ. ສໍາລັບການຮຽນໂດຍຜ່ານການເບິ່ງ, ເນື່ອງຈາກວ່າ
ແລະ ຮຽນຄໍາສບັ , ປະໂຫຍກ ຫືຼ ບົດເລ່ືອງທ່ໄີ ດອ້ ່ານ, ທັງ ໃນຫອ້ ງຮຽນ ຄູອາຈານສ່ວນຫາຼ ຍຈະມັກຂຽນໃສ່ກະດານ,
ເປັນການເຝິກການຟັງທີ່ດີ. ຄູອາຈານສາມາດເອີ້ນຊື່ ນກັ ຮຽນອາດຈະເຫນັ ແລ້ວກໍລືມ ຫຼື ບາງເທື່ອເມືອເຮືອນ
ນັກຮຽນຜູ້ໜຶ່ງອ່ານບົດໃດໜຶ່ງ, ແລ້ວເອີ້ນຊື່ຜູ້ໃໝ່ອ່ານຕໍ່, ກໍບໄໍ່ ດ້ເບງ່ິ ບົດຮຽນຄືນ. ຄູອາຈານໃນສະຖາບັນຂົງຈື້ ໄດ້
ຈະເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີໃຈຈົດຈໍ່ຕໍ່ບົດຮຽນ ແລະ ທຸກຄົນມີ ກ່າວວ່າ: ການທີ່ໃຫ້ນັກຮຽນເຮັດບົດເຝິກຫັດ ໃນຫ້ອງ
ສ່ວນຮ່ວມ. ໃນເວລາສັງເກດການຮຽນການສອນທີ່ ສະ ຫາຼ ຍ ຍ້ອນວາ່ ບາງຄັ້ງຂຽນໃສ່ກະດານ ນັກຮຽນເບິ່ງແລ້ວ
ຖາບັນຂົງຈື້, ເຫັນວ່ານັກຮຽນສ່ວນຫຼາຍສາມາດອ່ານ ກໍລືມ, ເມືອເຮືອນນັກຮຽນບາງຄົນ ກໍບໍ່ມີເວລາ ເຮັດ
ອອກສຽງໄດ້ດີ (ເຖິງວ່າບາງຄັ້ງ ຫຼື ນັກຮຽນບາງຄົນຈະ ວຽກບ້ານ ຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ນັກຮຽນເຝິກຂຽນ ແລະ ເຮັດ
ອາ່ ນບໍ່ຖືກກໍຕາມ), ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຕັມໃຈທີ່ ວຽກບ້ານໃນຫ້ອງຮຽນພ້ອມກັນເລີຍ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອຮູ້ວ່າ
ຢາກອ່ານ ຫຼາຍກວ່າກິດຈະກໍາອື່ນໆ. ສ່ວນການຮຽນ ຮູບແບບການຮຽນໃດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບນັກຮຽນ ຄູ
ແລ້ວປະຕິບັດຕົວຈິງ ກໍເປັນການຮຽນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ອາຈານຕ້ອງໄດ້ປັບປ່ຽນຮູບແບບການສອນໃຫ້ຍືດຍຸ່ນ
ເພາະມັນຈະຊ່ວຍໃນການຈື່ຈໍາຄໍາສັບ ຫຼື ປະໂຫຍກ ໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ແທດເໝາະ ເພື່ອສົ່ງຄວາມຮູ້
ພາສາຈີນ, ນັກຮຽນສາມາດນໍາເອົາໄປໃຊ້ໃນຕົວຈິງໄດ້. ໃຫມ້ ີປະສິດທຜິ ນົ .
ຄູອາຈານຄວນສງ່ົ ເສີມຮູບແບບການຮຽນສອງແບບນ.ີ້
3. ຜົນການວດັ ວທິ ກີ ານຮຽນ (Learning
ສວ່ ນການຮຽນໂດຍຜ່ານການຟັງ ແລະ ການຮຽນ Strategies)
ໂດຍຜ່ານການເບງ່ິ ມກັ ຈະບ່ໍໄດຮ້ ບັ ໝາກຜົນເທ່ົາທີ່ຄວນ.
ຍົກຕົວຢ່າງ ວິຊາຟັງ ນັກຮຽນລາວຈະໄດ້ຄະແນນຕໍ່າ ການສຶກສາວິທກີ ານຮຽນຂອງນັກຮຽນລາວໃນກຸ່ມ
ກວາ່ ວິຊາອື່ນໆ, ຍ້ອນວິຊາຟັງຈະເນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນຟັງສຽງ ຕົວຢ່າງ ອີງຕາມຄ່າສະເລ່ຍເຫັນວ່າ: ວີທີຮຽນໂດຍຜ່ານ
ອັດທີ່ມີຈັງຫວະຂ້ອນຂ້າງສະເໝີກັນ, ສຽງຈະທຸ້ມ, ເຮັດ ຄວາມຮູ້ສຶກ (affective Learning Strategies) ເປັນອັນ
ໃຫ້ບນັ ຍາກາດໃນຫອ້ ງບ່ໍມີຊວີ ິດຊວີ າ, ມີແຕ່ຟັງຫຼາຍກວ່າ, ດັບໜຶ່ງ, ມີຄ່າສະເລ່ຍແມ່ນ 3,67, ອັນດັບສອງແມ່ນວິທີ
ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນເກີດຄວາມເບື່ອ ແລະ ບໍ່ມີສະມາທິ, ມີ ຮຽນໂດຍຜ່ານສັງຄົມ (social Learning Strategies)
ນັກຮຽນກ່າວວ່າ ເວລາຮຽນວິຊາຟັງຈະຮູ້ສຶກຢາກນອນ, ມຄີ ່າສະເລຍ່ ແມນ່ 3,65, ອັນດັບສາມແມ່ນວິທີຮຽນແບບ
ເວລາເສັງວິຊາຟັງ ມັກຟັງບໍ່ຮູ້ເລື່ອງ. ອີກບັນຫາໜຶ່ງກໍ ເສີມ (compensation Learning Strategies) ມີຄ່າ
ສະເລ່ຍແມ່ນ 3,63, ອັນດັບສີ່ແມ່ນວິທີດ້ານຄວາມຮູ້

48 ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ ສະບບັ ທີ 4/2021

http://www.moes.edu.la/ries/

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສຶກສາ

ຄວາມຄິດ (cognitive Strategies) ມີຄ່າສະເລ່ຍແມ່ນ 3,51, ອັນດັບທີຫ້າແມ່ນວິທີຮຽນໂດຍຜ່ານການກວດກາ

(metacognitive Strategies) ມີຄ່າສະເລ່ຍແມ່ນ 3,40, ອັນດັບສຸດທ້າຍແມ່ນວິທີຮຽນແບບຈື່ຈໍາ (memory Learning

Strategies) ມີຄາ່ ສະເລ່ຍແມ່ນ 3,31.

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
105 2,00 5,00
ຄວາມຮູ້ສກຶ 3,6786 0,65387

ຄວາມຮູ້ຄວາມຄິດ 105 2,00 5,00 3,5143 0,66027

ແບບເສີມ 105 1,67 5,00 3,6349 0,69572

ກວດກາ 105 1,67 5,00 4,4032 0,69291

ແບບຈຈື່ ໍາ 105 1,67 5,00 3,3143 0,69619

ສັງຄມົ 105 1,75 5,00 3,6595 0,61543
Valid N (listwise) 105

ວິທີທີ່ນັກຮຽນລາວໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນວີທີຮຽນ ການທ່ອງທ່ຽວ ຮຽນວິຊາສະເພາະ ແລະ ຮຽນການໃຊ້
ໂດຍຜ່ານຄວາມຮູ້ສຶກ ຊຶ່ງເປັນວິທີການທີ່ໃຊ້ຄວບຄຸມ ພາສາຈີນໄປນໍາ; ອີກນ້ອງຜູ້ໜຶ່ງກ່າວວ່າ ເຮືອນນ້ອງຢູ່
ອາລົມ, ການສະແດງອອກ, ແຮງຈູງໃຈ ແລະ ອື່ນໆ ທາງພາກເໜືອ, ຈະມີຄົນຈີນມາຊື້ເຄື່ອງນໍາຮ້ານຂາຍ
ເຊັ່ນ: ìຂ້ອຍມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການຮຽນພາສາຈີນ; ເຄືອ່ ງຍ່ອຍຂອງຄອບຄົວ ເຂາົ ເຈົາ້ ບາງຄນົ ກໍເວາົ້ ສໍານຽງທີ່
ຂ້ອຍຄ່ອຍໆ ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການຮຽນພາສາຈີນ ບໍ່ແມ່ນພາສາຈີນກາງ ບາງອັນກໍເຂົ້າໃຈ ບາງອັນກໍບໍ່
ໃຫ້ຕົນເອງເທື່ອລະກ້າວ; ຂ້ອຍເອົາໃຈໃສ່ປັບອາລົມຕ່ໍ ເຂາ້ົ ໃຈ ແຕ່ກໍໄດ້ຮຽນ ແລະ ໄດລ້ ອງໃຊ້ພາສາຈນີ ໃນຕົວຈິງ.
ການຮຽນພາສາຈີນ ບໍ່ໃຫ້ໄປທາງລົບî ແລະ ອື່ນໆ. ຜົນ
ການສຶກສາສະແດງວ່າ, ນັກຮຽນລາວໃນກຸ່ມຕົວຢ່າງ ອນັ ດບັ ສາມແມນ່ ວິທີຮຽນແບບເສີມ ຫຼື ທົດແທນ.
ພວກເຂົາຮູ້ແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍຕົນເອງທັງເລື່ອງໃນຊີວິດ ວິທດີ ງັ່ ກາ່ ວນີ້ ຈະຊວ່ ຍລະບົບຄວາມຮູທ້ ີ່ຍັງບໍ່ທັນສົມບູນ,
ປະຈໍາວັນ ແລະ ເລື່ອງການຮຽນ. ສະນັ້ນ, ວິທີໃນການ ສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ພາສາທີ່ຮຽນມານັ້ນ
ຮູ້ຈັກປັບອາລົມ, ຮັກສາຄວາມສົມດູນຂອງອາລົມ ແລະ ໄດ້ ເຊັ່ນ: ìເພື່ອທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄໍາສັບທີ່ບໍ່ລຶ້ງເຄີຍ ຂ້ອຍຈະ
ສ້າງຄວາມໝ້ນັ ໃຈໃຫ້ແກ່ຕນົ ເອງ ຈະມຜີ ົນດຕີ ່ນໍ ກັ ຮຽນ. ເດົາເອົາ; ໃນເວລາສົນທະນາ ຂ້ອຍຈະໃຊ້ການສະແດງ
ທ່າທາງເພື່ອສື່ຄວາມໝາຍ; ຂ້ອຍຈະໃຊ້ວິທີເດົາວ່າໃນ
ອັນດັບທີສອງ ວິທີຮຽນໂດຍຜ່ານສັງຄົມ, ພາສາ ວັກຕໍ່ໄປ ບົດຄວາມນັ້ນຈະເວົ້າເຖິງຫຍັງî, ນັກຮຽນ
ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສັງຄົມ, ແມ່ນການພົວພັນ ລາວນໍາໃຊວ້ ິທນີ ໃ້ີ ນລະດບັ ກາງ.
ລະຫວ່າງຄົນກັບຄົນ. ສະນັ້ນ, ການຮຽນພາສາມັນ
ປາສະຈາກບໄໍ່ ດ້ທີຈ່ ະມກີ ານພວົ ພັນລະຫວາ່ ງຄນົ ກັບຄົນ, ອັນດັບທີສີ່ ນັກຮຽນລາວນໍາໃຊ້ວິທີດ້ານຄວາມຮູ້
ການໃຊ້ວິທີດ້ານສັງຄົມ ຖືວ່າເປັນເລື່ອງສໍາຄັນ. ມີ ຄວາມຄດິ . ວທິ ີນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ຜູ້ຮຽນໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການ
ນັກຮຽນຜູໜ້ ງຶ່ ກ່າວວ່າ ນ້ອງມັກເຝກິ ເວົາ້ ພາສາກັບຄົນຈີນ ສະສົມຄວາມຮູ້ ແລະ ການນໍາເອົາຂໍ້ມູນໄປໃຊ້ ເຊັ່ນ:
ທີ່ຢູ່ໃກ້ເຮືອນ, ນ້ອງຜູ້ໜຶ່ງກ່າວວ່າ ຖ້ານ້ອງມີເວລາ ນ້ອງ ìເວລາຮຽນພາສາຈີນ ຂ້ອຍມີສະມາທິໃນການຮຽນ;
ມັກຈະໄປຕາມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ເພື່ອຈະໄດ້ລົມກັບ ຂ້ອຍຈະທວນຄືນບົດຮຽນເອງ (ບໍ່ແມ່ນອາຈານບອກ)
ນັກທອ່ ງທຽ່ ວ ເພາະວິຊາສະເພາະຂອງນອ້ ງກໍແມ່ນເລື່ອງ ແລະ ສະຫຼຸບໄວ້îແລະ ອື່ນໆ. ແຕ່ອີງຕາມການສຶກສາ
ແລ້ວ ນກັ ຮຽນລາວຢໃູ່ ນກຸ່ມຕົວຢ່າງໃຊ້ວິທີນີ້ ຄ່າສະເລ່ຍ

ວາລະສານວທິ ະຍາສາດການສກຶ ສາ ສະບບັ ທີ 4/2021 49
http://www.moes.edu.la/ries/


Click to View FlipBook Version
Previous Book
แบบฝึกหัดท้ายบท
Next Book
St. Louis vs Detroit (1968--Hockey)