The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

024 DSKP KSSR SEMAKAN 2017 MASALAH PEMBELAJARAN PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nurazlina zamran, 2018-12-25 06:54:56

024 DSKP KSSR SEMAKAN 2017 MASALAH PEMBELAJARAN PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

024 DSKP KSSR SEMAKAN 2017 MASALAH PEMBELAJARAN PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

Pengurusan Kehidupan

Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran

TAHUN 3KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
PENDIDIKAN KHAS

(MASALAH PEMBELAJARAN)

Pengurusan Kehidupan

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tahun 3

Bahagian Pembangunan Kurikulum
APRIL 2017

Terbitan 2017

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga
bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis
daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN

Rukun Negara................................................................................................................................................... v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan..................................................................................................................... vi
Definisi Kurikulum Kebangsaan......................................................................................................................... vii
Kata Pengantar.................................................................................................................................................. ix
Pendahuluan...................................................................................................................................................... 1
Matlamat ........................................................................................................................................................... 2
Objektif .............................................................................................................................................................. 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah .............................................................................................. 3
Fokus ................................................................................................................................................................ 4
Kemahiran Abad Ke-21 .................................................................................................................................... 5
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.......................................................................................................................... 6
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ............................................................................................................ 7
Rancangan Pendidikan Individu .......................................................................................................................
Elemen Merentas Kurikulum ............................................................................................................................. 11
Pentaksiran Sekolah.......................................................................................................................................... 12
15

Organisasi Kandungan ..................................................................................................................................... 18
Pengurusan Diri .................................................................................................................................... 19
Kemahiran Manipulatif........................................................................................................................ 37
49
Panel Penggubal............................................................................................................................................. 50
Penghargaan...................................................................................................................................................

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan

sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan

ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh

dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis

dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan

dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan

untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,

berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab

dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan

sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk
kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,
kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,
mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang
diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97.]

viiKATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang Kemahiran Abad Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011 telah (KBAT). Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan
disemak semula bagi memenuhi dasar baharu di bawah Pelan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan
supaya kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah rendah Kebangsaan.
setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum
berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa telah Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan
dijelmakan dalam KSSR menerusi penggubalan Dokumen pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
mata pelajaran yang mengandungi Standard Kandungan, Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek,
Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi. supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan
dalam abad ke-21.
Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen
kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara yang terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga
berterusan untuk mengenal pasti tahap penguasaannya pelaksanaan KSSR akan mencapai hasrat dan matlamat
dalam sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru Sistem Pendidikan Kebangsaan.
membuat tindakan susulan bagi mempertingkatkan
pencapaian murid. Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
Pengarah
DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam Bahagian Pembangunan Kurikulum
tunjang Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan,
kemahiran dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit

ixKSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

PENDAHULUAN KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina supaya
pembelajaran yang diperolehi di bilik darjah dapat diaplikasikan
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas dalam kehidupan seharian. Kurikulum ini juga menyediakan
(Masalah Pembelajaran) digubal selaras dengan Falsafah pendidikan berkualiti untuk murid bermasalah pembelajaran
Pendidikan Kebangsaan yang berlandaskan prinsip-prinsip supaya mereka menjadi insan yang seimbang, berdikari dan
pendekatan bersepadu, perkembangan individu secara berupaya menjalani kehidupan dengan lebih bermakna.
menyeluruh, peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang
sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. KSSR
Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) Pengurusan
Kehidupan bersifat holistik, selaras dengan yang dihasratkan
dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-
2025.

Bagi memenuhi keperluan individu, pengajaran dan pembelajaran
di Program Pendidikan Khas Integrasi Masalah Pembelajaran
dibentuk secara fleksibel selaras dengan Peraturan-Peraturan
Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013 , 8.(1)(c) yang menyatakan
bahawa seseorang guru boleh membuat pengubahsuaian kepada
kaedah atau teknik pengajaran dan pembelajaran, masa yang
diperuntukkan bagi setiap aktiviti, susunan aktiviti dan bahan
bantu mengajar. Pengubahsuaian yang dibuat hendaklah
mengikut Kurikulum Pendidikan Khas.

MATLAMAT

1

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas 4. Bersikap positif terhadap pengajaran dan pembelajar.
(Masalah Pembelajaran) Pengurusan Kehidupan bermatlamat 5. Melakukan pergerakan koordinasi motor kasar, motor halus
untuk membimbing dan melatih murid agar berkemahiran dalam
mengurus diri sendiri, berupaya mengurus emosi, mempunyai dan pengamatan.
keyakinan terhadap diri sendiri, dapat mengamalkan tingkah laku 6. Menggunakan peralatan dengan teknik yang betul.
yang positif, dapat meningkatkan kemahiran psikomotor bagi 7. Meluaskan daya kreativiti dan inovasi dalam
membantu perkembangan mental dan fizikal, berupaya membantu
keluarga dalam mengurus rumah tangga dan mampu hidup menghasilkan sesuatu bahan.
berdikari serta boleh bersosialisasi dengan masyarakat. 8. Menggunakan pengetahuan dan kemahiran

OBJEKTIF manipulatif dalam pengurusan kehidupan seharian
KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) Pengurusan secara berkesan.
Kehidupan Tahun Tiga bertujuan membolehkan murid mencapai 9. Mengurus dan mengawal emosi untuk memahami diri
objektif berikut: dan orang lain.
10. Mengamalkan kebersihan dan kesihatan yang baik
1. Berdikari dan mampu menjalankan aktiviti seharian untuk dirinya serta persekitaran.
mengikut kemampuan diri sendiri. 11. Mengaplikasi pengetahuan di dalam bilik darjah ke
dalam kehidupan sebenar.
2. Menyediakan diri menghadapi situasi sebenar. 12. Meningkatkan kemahiran bersosialisasi dengan
3. Mengamal dan mengekalkan tingkah laku baik yang keluarga, rakan dan masyarakat dan
13. Menjaga keselamatan dan kesihatan diri, keluarga,
sedia ada dan yang baru. rakan dan masyarakat.

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
2

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

KSSR dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; bertujuan membangunkan modal insan yang menghayati nilai-
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Ketrampilan Diri; nilai murni berteraskan keagamaan, berpengetahuan,
Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. berketerampilan, berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif
Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1. Kurikulum
menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan Pengurusan Kehidupan digubal berdasarkan enam tunjang
pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini Kerangka KSSR.

Rajah 1: KerangFkOaKKUSSSR
3

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas Kebersihan Tandas dan Bilik Mandi
(Masalah Pembelajaran) Pengurusan Kehidupan Tahun Tiga Membimbing murid tentang penggunaan kemudahan di dalam
berfokus kepada dua komponen iaitu Pengurusan Diri dan tandas dan bilik mandi serta aspek keselamatan semasa
Kemahiran Manipulatif. menggunakan kemudahan di dalam tandas dan bilik mandi.

Pengurusan Diri Pengurusan Tempat Tinggal
Komponen ini memberi penekanan kepada pengetahuan dan Mengenal dan memahami fungsi ruang atau bilik di dalam
kemahiran dalam lima aspek iaitu kemahiran kendiri, rumah masing-masing.
kebersihan, kesihatan dan keselamatan, penggunaan tandas
dan bilik mandi, pengurusan tempat tinggal serta adab dan Adab dan Tatasusila
tatasusila. Mengenal jenis-jenis perlakuan, emosi asas diri yang positif
serta adab dan tatasusila yang baik ketika berada di sekolah.
Kemahiran Kendiri
Membolehkan murid mengenal bahagian anggota badan, Kemahiran Manipulatif
mengetahui panggilan diri sendiri dan orang sekeliling mereka, Komponen Kemahiran Manipulatif memberi penekanan kepada
mempelajari adab makan dan minum dengan tertib serta cara pengetahuan dan kemahiran dalam tiga tajuk utama iaitu motor
memakai pakaian yang betul dan kemas. kasar, motor halus dan pengamatan.

Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan Motor Kasar
Memberi penekanan kepada amalan menjaga kebersihan dan Kemahiran motor kasar lebih berfokus kepada pergerakan
keselamatan diri, penjagaan pakaian, serta kebersihan dan lokomotor, bukan lokomotor dan koordinasi tangan kaki.
keselamatan ketika berada dalam bilik darjah. Kemahiran ini diajar bertujuan untuk membolehkan murid
melakukan pergerakan asas dibahagian kepala, tangan dan
kaki.

4

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

Motor Halus Jadual 1: Profil Murid
Kemahiran ini memberi penekanan kepada pergerakan motor
halus tanpa bahan dan menggunakan bahan bagi PROFIL MURID PENERANGAN
membolehkan murid mengawal pergerakan jari -jemari. Berdaya Tahan
Mereka mampu menghadapi dan mengatasi
Pengamatan Mahir kesukaran, mengatasi cabaran dengan
Kemahiran ini memberi fokus tentang pengamatan Berkomunikasi kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan
pendengaran, pengamatan penglihatan dan pengamatan empati.
sensori motor menggunakan deria sentuh bagi membolehkan
murid mengawal pengamatan deria mereka. Mereka menyuarakan dan meluahkan fikiran,
idea dan maklumat dengan yakin dan kreatif
KEMAHIRAN ABAD KE-21 secara lisan dan bertulis, menggunakan
pelbagai media dan teknologi.
Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid
yang mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan
fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan inovatif; mampu untuk menangani masalah
kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Kerja yang kompleks dan membuat keputusan
Ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai Sepasukan yang beretika. Mereka berfikir tentang
ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual pembelajaran dan diri mereka sebagai murid.
1 supaya berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan Mereka menjana soalan dan bersifat terbuka
SK dan SP dalam kurikulum Pengurusan Kehidupan kepada perspektif, nilai dan tradisi individu
menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21 dan masyarakat lain. Mereka berkeyakinan
dalam kalangan murid. dan kreatif dalam menangani bidang
pembelajaran yang baharu.

Mereka boleh bekerjasama secara berkesan
dan harmoni dengan orang lain. Mereka
mengalas tanggungjawab bersama serta
menghormati dan menghargai sumbangan
yang diberikan oleh setiap ahli pasukan.
Mereka memperoleh kemahiran
interpersonal melalui aktiviti kolaboratif, dan
ini menjadikan mereka pemimpin dan ahli
pasukan yang lebih baik.

5

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

PROFIL MURID PENERANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Bersifat Ingin
Tahu Mereka membangunkan rasa ingin tahu Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam
semula jadi untuk meneroka strategi dan kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan
Berprinsip idea baru. Mereka mempelajari kemahiran dalam pengajaran dan pembelajaran bagi merangsang
yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid.
Bermaklumat dan penyelidikan, serta menunjukkan sifat Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap
berdikari dalam pembelajaran. Mereka pemikiran seperti Jadual 2.
Penyayang/ menikmati pengalaman pembelajaran
Prihatin sepanjang hayat secara berterusan. Jadual 2: Tahap pemikiran dalam KBAT
Patriotik Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan,
adil dan menghormati maruah individu, TAHAP PEMIKIRAN PENERANGAN
kumpulan dan komuniti. Mereka Mengaplikasi
bertanggungjawab atas tindakan, akibat Menganalisis Menggunakan pengetahuan,
tindakan serta keputusan mereka. kemahiran, dan nilai dalam situasi
Mereka mendapatkan pengetahuan dan Menilai berlainan untuk melaksanakan
membentuk pemahaman yang luas dan sesuatu perkara
seimbang merentasi pelbagai disiplin Mencipta
pengetahuan. Mereka meneroka Mencerakinkan maklumat kepada
pengetahuan dengan cekap dan berkesan bahagian kecil untuk memahami
dalam konteks isu tempatan dan global. dengan lebih mendalam serta
Mereka memahami isu-isu etika / undang- hubung kait antara bahagian
undang berkaitan maklumat yang diperoleh. berkenaan
Mereka menunjukkan empati, belas kasihan
dan rasa hormat terhadap keperluan dan Membuat pertimbangan dan
perasaan orang lain. Mereka komited untuk keputusan menggunakan
berkhidmat kepada masyarakat dan pengetahuan, pengalaman,
memastikan kelestarian alam sekitar. kemahiran, dan nilai serta memberi
Mereka mempamerkan kasih sayang, justifikasi
sokongan dan rasa hormat terhadap
negara. Menghasilkan idea atau produk
atau kaedah yang kreatif dan
inovatif

6

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, berfikir seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan
aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir.
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi
Strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang dirancang
dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi perlu memberi penekanan kepada pembelajaran berpusatkan
murid dan PdP berasaskan aktiviti. Murid dilibatkan secara aktif
kemahiran berfikir kritis, kreatif dan menaakul serta strategi dalam PdP yang menyepadukan pemerolehan pengetahuan,
penguasaan kemahiran dan penerapan sikap dan nilai murni.
berfikir. Perancangan, matlamat pendidikan dan strategi PdP ini perlu
didokumenkan dalam Rancangan Pendidikan Individu (RPI).
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat Bagi meningkatkan minat dan keseronokan belajar, guru boleh
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan mempelbagaikan pendekatan pengajaran seperti pembelajaran
bukti yang munasabah. berasaskan inkuiri, konstruktivisme, pembelajaran kontekstual,
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk pembelajaran masteri, analisis tugasan, belajar melalui
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai bermain, pengajaran bertema, pembelajaran pengalamian,
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir pendekatan kolaborasi dan multi sensori.
tidak mengikut kelaziman.
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. Pembelajaran berasaskan inkuiri merupakan pendekatan yang
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri
berfokus untuk menyelesaikan masalah. secara am bermaksud mencari maklumat, menyoal dan

KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian
masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat

7

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

menyiasat tentang sesuatu fenomena yang berlaku. Pembelajaran Kontekstual
Pembelajaran secara inkuiri berlaku apabila konsep dan prinsip Pembelajaran Kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan
utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. dengan kehidupan harian murid. Dalam melaksanakan
pendekatan pembelajaran kontekstual, perkaitan antara ilmu
Dalam strategi PdP inkuiri, murid menyoal dan mengemukakan yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Murid tidak
pendapat berlandaskan hasil penerokaan. Guru boleh bertindak hanya belajar secara teori semata-mata, bahkan dapat
sebagai fasilitator dengan mengemukakan soalan bagi menghayati kerelevanan ilmu yang dipelajari dengan kehidupan
memandu murid ke arah inkuiri. Perbincangan boleh dijalankan harian.
sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti.
Pembelajaran Masteri
Konstruktivisme Pembelajaran Masteri memastikan semua murid menguasai
Konstruktivisme membolehkan murid belajar sesuatu dengan standard pembelajaran yang ditetapkan sebelum berpindah ke
cara membina sendiri pemahaman yang bermakna kepada diri standard pembelajaran seterusnya. Pendekatan ini berpegang
mereka. Antara unsur penting dalam konstruktivisme adalah: kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi
 Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. peluang. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar
 Pembelajaran adalah hasil usaha murid sendiri. mengikut kadarnya. Aktiviti pemulihan dan pengayaan perlu
 Pembelajaran berlaku apabila murid menghubungkan idea dilaksanakan bagi murid yang belum menguasai asas masteri,
sementara aktiviti pengayaan dilaksanakan oleh murid yang
asal dengan idea baharu bagi menstruktur semula idea telah mencapai aras masteri.
mereka.
 Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan Analisis Tugasan
pengalaman serta membuat refleksi. Pendekatan Analisis Tugasan melibatkan proses pembahagian
kemahiran kepada beberapa komponen atau langkah mudah
untuk dikuasai dan dipelajari oleh seseorang murid. Strategi ini

8

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

membantu guru menyusun atur kemahiran yang hendak diajar, Projek yang dijalankan adalah untuk menyiasat topik atau isu
memberi latihan yang konsisten dan menilai tahap pencapaian yang dihadapi murid dalam persekitaran sebenar. Semasa
murid. Pendekatan Analisis Tugasan dilaksana melalui langkah menjalankan proses penyiasatan ini, murid dapat mempelajari
seperti berikut: kandungan, maklumat dan fakta-fakta yang diperlukan untuk
membuat kesimpulan tentang persoalan atau masalah yang
 Memastikan kemahiran yang sesuai diajar pada murid ditimbulkan. Melalui PBP murid dapat mempelajari kemahiran
mengikut tahap keupayaan. yang dihasratkan dan mengasah kemahiran berfikir mereka
sendiri.
 Menghuraikan secara ringkas kemahiran dipilih.
 Mencerakinkan kemahiran yang dipilih kepada langkah- Belajar Melalui Bermain
Pendekatan Belajar Melalui Bermain (BMB) ditekankan dalam
langkah kecil. proses PdP bagi murid khususnya MBK kerana pendekatan ini
 Membuat penyesuaian langkah pembelajaran mengikut berupaya menarik minat dan menimbulkan keseronokan ketika
belajar. BMB menggalakan MBK melakukan penerokaan,
keupayaan dan kebolehan murid. penemuan dan pembinaan kefahaman berdasarkan
 Membuat pemerhatian dan penilaian terhadap kemahiran pengalaman, dengan rasa gembira dan seronok. Pendekatan
ini boleh meningkatkan keupayaan kognitif dan meningkatkan
yang dikuasai murid. rasa ingin tahu, penguasaan kemahiran berfikir dan psikomotor,
 Membuat penambahan dan perubahan di mana perlu serta kemahiran mengendalikan emosi.
Ciri-ciri Belajar Melalui Bermain (BMB) adalah seperti berikut:
sehingga murid dapat menguasai kemahiran yang hendak  Aktiviti yang menyeronokkan.
diajar.  Penerokaan dan interaksi dengan persekitaran.
 Permainan bebas dan terancang.
Pembelajaran Berasaskan Projek  Keanjalan masa.
Pembelajaran Berasaskan Projek merupakan proses PdP yang
berasaskan inkuiri. Strategi ini memerlukan murid untuk
memberi tumpuan kepada persoalan atau masalah yang
kompleks, menyelesaikan masalah tersebut melalui proses
penyiasatan secara bekerjasama dalam suatu tempoh waktu.

9

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

 Percubaan idea sendiri.  Kemahiran yang diperoleh daripada tema yang diajar dapat
 Peluang untuk memberikan tumpuan dan perhatian. membantu murid mendapat kemahiran penyelesaian
masalah.
Pendekatan Bertema
Pendekatan Bertema (PB) digunakan dalam proses PdP murid.  Sumber yang mudah didapati.
Pemilihan topik atau tema mestilah bersesuaian dengan  Mengikut musim atau peristiwa untuk memberi kesedaran
persekitaran murid:
 Penggunaan suatu tajuk umum merentasi bidang dan pengukuhan serta meningkatkan pengetahuan murid.

pembelajaran. Pembelajaran Pengalamian
 Pemilihan tajuk tema berasaskan kesesuaian tahap murid, Pendekatan Pembelajaran Pengalamian adalah berdasarkan
kesediaan dan keupayaan individu murid khususnya MBK.
situasi tertentu atau peristiwa semasa. Pendekatan ini meningkatkan keupayaan kendiri individu di
 Perkaitan dengan pengalaman sedia ada dan pengalaman mana murid diberi peluang menilai keupayaan diri sendiri.
Dalam melaksanakan pendekatan ini, guru berperanan:
baharu yang diperoleh secara tersusun dan sistematik.  Menentukan suasana yang positif untuk proses
 Peluasan dan pengukuhan pengetahuan dan kemahiran
 Pemeringkatan daripada yang mudah kepada yang sukar pembelajaran.
 Menjelaskan peranan murid dalam tugasan.
dan umum kepada yang lebih khusus.  Memastikan sumber untuk proses pembelajaran ada dan

Pemilihan tema pula perlu mengambil kira: mudah diperoleh.
Kesesuaian dengan kehidupan murid.  Menyusun sumber untuk proses pembelajaran.
 Peluang untuk mengaplikasi kemahiran kepada murid-  Mengimbangi komponen intelek dan emosi dalam

murid seperti kemahiran asas mendengar, membaca, pembelajaran.
menulis, mengira, penggunaan komputer dan lain-lain.  Berkongsi perasaan dan pemikiran dengan murid tanpa

menguasai dan mengongkong mereka.

10

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

Proses pembelajaran bagi Pendekatan Pengalamian ialah:  Bersosialisasi dan berkomunikasi.
 Guru menentukan matlamat dan objektif untuk individu  Melaksanakan aktiviti yang menggembirakan.
 Meneroka dan berinteraksi dengan persekitaran.
dan/atau kumpulan.  Melakukan aktiviti bebas dan aktiviti terancang.
 Guru merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan
Antara aktiviti di luar bilik darjah termasuk lawatan,
kesediaan murid. perkhemahan/kursus motivasi, perkelahan, aktiviti berkuda,
 Guru perlu menjelaskan tentang tugas atau aktiviti yang berenang dan aktiviti menjual beli.

akan dijalankan dengan murid dan berbincang mengenai RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU
apa yang diharapkan daripada murid.
 Murid perlu ditempatkan dalam situasi atau suasana yang Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013 telah
memerlukan kemahiran baru atau sokongan dan menjelaskan bahawa RPI adalah rekod yang melaporkan
peneguhan dengan pengalaman lalu. butiran rancangan pendidikan berasaskan kepada potensi
 Pembelajaran berlaku melalui pengalaman pembelajaran individu MBK. Guru perlu mengenal pasti keupayaan dan
dan guru memberi maklumat tentang apa yang dilakukan kelemahan murid melalui ujian diagnostik secara lisan,
atau dipelajari. penulisan dan pemerhatian. Perbincangan bersama pihak ibu
 Guru memberikan bantuan, latihan dan peneguhan bapa, penjaga dan juga pakar khusus seperti psikologis,
dengan mengaitkan pembelajaran yang baru dalam audiologis, terapis pertuturan, terapis cara kerja dan sebagainya
kehidupan sebenar murid seperti sekolah, keluarga dan juga perlu diadakan bagi membantu guru merancang aktiviti
komuniti. intervensi dan (re)habilitasi yang mampu meningkatkan
kesediaan murid untuk belajar dengan lebih baik.
Pembelajaran Luar Bilik Darjah
Pendekatan ini bertujuan menyediakan ruang dan peluang
untuk murid:
 Memperoleh pengalaman sebenar.
 Meningkatkan kecergasan dan perkembangan fizikal.

11

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

Kerjasama dan kolaboratif antara ibu bapa dan kumpulan 1. Bahasa
multidisiplinari yang dianggotai oleh pakar seperti audiologis,  Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu
psikologis dan sebagainya amat penting dalam menentukan dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
aktiviti intervensi dan (re)habilitasi yang bersesuaian  Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan,
berdasarkan kepada masalah ketidakupayaan yang dimiliki struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu
murid. Aktiviti intervensi seperti latihan pertuturan, kawalan diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea
emosi dan tingkah laku boleh membantu murid meningkatkan dan berkomunikasi secara berkesan.
tumpuan, minat dan memberi perhatian kepada pembelajaran di
dalam bilik darjah. Pada masa yang sama RPI membantu guru 2. Kelestarian Alam Sekitar
mengenal pasti strategi PdP yang bersesuaian yang dapat  Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar
meningkatkan potensi keupayaan murid samada dalam dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata
akademik mahu pun kemahiran vokasional. pelajaran.
 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM alam sekitar dalam membentuk etika murid untuk
menghargai alam.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah
yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran 3. Nilai Murni
(PdP) selain yang ditetapkan dalam standard kandungan.  Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata
Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan
kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan mengamalkannya.
serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan.  Nilai murni merangkumi aspek kerohanian,
Elemen-elemen di dalam EMK adalah seperti berikut: kemanusiaan dan kewarganegaraan yang menjadi
amalan dalam kehidupan harian.

12

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

4. Sains Dan Teknologi  Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang
 Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga
meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam sebagai rakyat Malaysia.
kalangan murid.
 Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat 6. Kreativiti Dan Inovasi
membantu serta menyumbang kepada pembelajaran  Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi
yang lebih cekap dan berkesan. untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau
 Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham
merangkumi empat perkara iaitu: atau gabungan idea yang ada.
 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui
(i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip, ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.
konsep yang berkaitan dengan sains dan teknologi);  Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu
untuk memastikan pembangunan modal insan yang
(ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan mampu menghadapi cabaran abad ke-21.
kemahiran manipulatif tertentu);  Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam
PdP.
(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
keselamatan); dan 7. Keusahawanan
 Penerapan elemen keusahawanan bertujuan
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PDP. membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan
sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
5. Patriotisme  Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui
 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur,
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan

13

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke Pengeluaran Lestari, Kewarganegaraan Global dan
pasaran. Perpaduan.
 Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan
8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di
 Penerapan elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi peringkat tempatan, negara dan global.
(TMK) dalam PdP memastikan murid dapat  Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan
mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan dalam mata pelajaran yang berkaitan.
kemahiran asas TMK yang dipelajari.
 Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid 10. Pendidikan Kewangan
menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan  Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
menyeronokkan serta meningkatkan kualiti membentuk generasi masa hadapan yang
pembelajaran. berkeupayaan membuat keputusan kewangan yang
 TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang bijak, mengamalkan pengurusan kewangan yang
hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi beretika serta berkemahiran menguruskan hal ehwal
meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap kewangan secara bertanggungjawab.
kandungan mata pelajaran.  Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam
PdP secara langsung ataupun secara sisipan.
9. Kelestarian Global Penerapan secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk
 Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan seperti Wang yang mengandungi elemen kewangan
murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif secara eksplisit seperti pengiraan faedah mudah dan
terhadap persekitaran dalam kehidupan harian dengan faedah kompoun. Penerapan secara sisipan pula
mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain merentas
diperolehi melalui elemen Penggunaan dan kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan kewangan
dalam kehidupan sebenar adalah penting bagi

14

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap
dan nilai yang dapat diaplikasikan secara berkesan dan penguasaan murid dalam mata pelajaran yang diajar
bermakna. berdasarkan DSKP.

PENTAKSIRAN SEKOLAH Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu
meningkatkan keupayaan dan pencapaian murid, guru harus
Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada menggunakan strategi pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri
pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses berikut:
mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang (i) Pelbagai bentuk.
dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. (ii) Adil kepada semua murid.
Proses ini berlaku berterusan sama ada secara formal dan tidak (iii) Mengambilkira pelbagai aras kognitif
formal supaya guru dapat menentukan tahap penguasaan (iv) Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan
sebenar murid. PS perlu dilaksanakan secara holistik
berdasarkan prinsip inklusif, autentik dan setempat (localised). pembelajaran.
Maklumat yang diperoleh dari PS akan digunakan oleh (v) Mengambilkira pengetahuan dan kemahiran yang telah
pentadbir, guru, ibu bapa dan murid dalam merancang tindakan
susulan ke arah peningkatan perkembangan pembelajaran dipelajari oleh murid dan mentaksir sejauh mana mereka
murid. fahami.

PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif. PS merupakan antara komponen utama dalam PdP kerana ia
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses berperanan mengukuhkan pembelajaran murid, meningkatkan
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada keberkesanan pengajaran guru dan mampu memberi maklumat
akhir suatu unit pembelajaran, penggal atau tahun. Dalam yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai
melaksanakan PS, guru perlu merancang, membina item, dalam PdP. PS dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah
sepenuhnya bermula dengan perancangan, pembinaan item
dan instrumen pentaksiran, pentadbiran, pemeriksaan atau

15

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

penskoran, perekodan hingga pelaporan. PS penting untuk pertimbangan profesional untuk menentukan tahap pengusaan
menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam murid berdasarkan pengalaman bersama murid dan
usaha membentuk insan yang harmonis dan seimbang. PS perbincangan profesional. Jadual 3 dan 4 menyenaraikan
merupakan aktiviti berterusan yang menuntut komitmen yang maksud dan tafsiran umum tentang setiap tahap penguasaan
tinggi, dan hala tuju yang jelas di pihak guru dan sekolah untuk bagi Komponen Pengurusan Diri dan Kemahiran Manipulatif
memperkembangkan potensi MBK ke tahap tertinggi mengikut dalam mata pelajaran Pengurusan Kehidupan.
keupayaan masing-masing. PS mempunyai ciri-ciri berikut:
(i) Holistik iaitu mampu memberi maklumat menyeluruh

tentang penguasaan, pengetahuan, kemahiran, dan
pengamalan nilai murni;
(ii) Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring
dengan PdP;
(iii) Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai
mengikut kesesuaian dan kesediaan murid; dan
(iv) Merujuk Standard Prestasi (SPi) yang dibina
berdasarkan Standard Kandungan (SK) dan Standard
Pembelajaran (SP).

Pentaksiran bagi setiap kelompok SK boleh dijalankan dengan
menggunakan SPi sebagai skala rujukan guru bagi menentukan
tahap penguasaan MBK pada SK yang ditetapkan.
SPi menunjukkan enam Tahap Penguasaan (TP) yang merujuk
kepada aras penguasaan yang disusun secara hieraki, dan
diguna bagi tujuan pelaporan. Guru boleh membuat

16

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

Jadual 3: Penyataan Tahap Penguasaan Umum KSSR Jadual 4: Penyataan Umum Tahap Penguasaan KSSR
Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran)
Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) Pengurusan Kehidupan (Komponen Kemahiran
Manipulatif).
Pengurusan Kehidupan (Komponen Pengurusan

Diri).

TAHAP TAFSIRAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN PENGUASAAN

Murid tahu atau boleh memberi respon Murid tahu perkara asas atau boleh memberi

1 terhadap kemahiran asas Pengurusan Diri 1 respons terhadap kemahiran motor kasar,
dengan bimbingan. motor halus dan pengamatan dengan

Murid menunjukkan kefahaman terhadap bimbingan.
kemahiran Pengurusan Diri serta dapat
2 menjelaskan kefahaman tersebut dengan Murid menunjukkan kefahaman terhadap
apa-apa cara.
2 kemahiran motor kasar, motor halus dan
pengamatan yang telah dipelajari dalam apa-
Murid boleh mengaplikasi pengetahuan dan
kemahiran Pengurusan Diri untuk apa cara.
3 melaksanakan tugasan mengikut keperluan
dan situasi. Murid mengaplikasikan pengetahuan untuk
Murid menganalisis pengetahuan dan 3 melakukan kemahiran motor kasar, motor
kemahiran Pengurusan Diri untuk
4 diaplikasikan dalam tugasan pada suatu halus dan pengamatan pada suatu situasi.
situasi dengan cara yang bersistematik
Murid menganalisis dan mensintesis Murid menganalisis pengetahuan dan
pengetahuan dan kemahiran Pengurusan
Diri untuk diaplikasikan dalam tugasan pada 4 mengaplikasikan kemahiran motor kasar,
5 situasi baharu secara tekal, bersistematik motor halus dan pengamatan pada suatu
serta bersikap positif terhadap diri dan
persekitaran. situasi secara sistematik.

Murid menganalisis dan mensintesis

pengetahuan dan kemahiran dalam

5 kemahiran motor kasar, motor halus dan
pengamatan untuk diaplikasikan dalam

Murid menganalisis dan mensintesis tugasan atau situasi baharu secara tekal,
pengetahuan dan kemahiran Pengurusan
Diri untuk diaplikasikan dalam merekacipta bersistematik dan bersikap positif.
6 dan menilai sesuatu yang baharu dengan
kreatif dan inovatif dalam kehidupan dan Murid menganalisis dan mensintesis
persekitaran sebenar. pengetahuan dan kemahiran untuk

6 diaplikasikan pada situasi baharu secara

sistematik, kreatif dan inovatif dalam

menghasilkan sesuatu serta boleh dicontohi.

17

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

ORGANISASI KANDUNGAN Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran
mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai. Jadual
Pelaksanaan bagi kurikulum KSSR Pendidikan Khas (Masalah 5 di bawah memberikan tafsiran Standard Kandungan, Standard
Pembelajaran) Pengurusan Kehidupan Tahap 1 adalah Pembelajaran dan Standard Prestasi.
mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkuatkuasa sekarang.
Mata pelajaran ini terdiri dari dua komponen iaitu Pengurusan Jadual 5: Organisasi DSKP
Diri dan Kemahiran Manipulatif;
Standard Standard Standard
Komponen Pengurusan Diri Kandungan Pembelajaran Prestasi
1. Kemahiran kendiri
2. Kebersihan, Keselamatan dan Kesihatan Diri dan Penyataan spesifik Suatu penetapan Suatu set kriteria
tentang perkara kriteria atau umum yang
Reproduktif yang murid patut indikator kualiti menunjukkan tahap-
3. Penggunaan tandas dan bilik mandi ketahui dan boleh pembelajaran dan tahap prestasi yang
4. Pengurusan tempat tinggal lakukan dalam pencapaian yang perlu murid
5. Adab dan tatasusila suatu tempoh boleh diukur bagi pamerkan sebagai
persekolahan setiap standard tanda bahawa
Komponen Kemahiran Manipulatif merangkumi aspek kandungan. sesuatu perkara itu
1. Motor kasar pengetahuan, telah dikuasai murid
2. Motor halus kemahiran dan (indicator of
3. Pengamatan nilai. success)

18

PENGURUSAN
DIRIKSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

1.0 KEMAHIRAN KENDIRI STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
PENGUASAAN TAFSIRAN
STANDARD
KANDUNGAN

1.1 Kenali rakan. Murid boleh: 1 Menyatakan nama, umur dan jantina rakan secara
berpandu.
1.1.1 Menyatakan nama, umur dan

jantina rakan.

1.1.2 Mengenal pasti panggilan 2 Mengenal pasti nama, umur, jantina dan
yang sesuai semasa panggilan yang sesuai pada rakan.
berkomunikasi dengan
rakan. Memanggil rakan dengan panggilan yang sesuai
semasa berkomunikasi.
3

1.1.3 Menerangkan tentang diri
rakan.

4 Menjelaskan tentang diri rakan dan panggilan
yang sesuai semasa berkomunikasi.

5 Menilai ciri rakan dan menggunakan panggilan
yang sesuai semasa berkomunikasi.

6 Menerangkan tentang diri rakan secara kreatif.

21

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

1.2 Kenali warga sekolah. Murid boleh:

1 Menyebut warga sekolah.

1.2.1 Mengenal warga sekolah dan

panggilan yang sesuai.
. (i) Pentadbir sekolah

(ii) Guru

(iii) Pembantu Pengurusan 2 Mengenal pasti warga sekolah.

Murid

(iv) Staf sokongan

(v) Pengendali kantin

(vi) Pengawal keselamatan 3 Menggunakan panggilan yang sesuai bagi setiap
(vii) Pekerja am warga sekolah

1.2.2 Menjelaskan peranan warga
sekolah.

4 Menjelaskan panggilan dan peranan bagi setiap
warga sekolah dengan betul.

5 Menjelaskan panggilan dan peranan bagi setiap
warga sekolah dengan betul dan tekal.

Menjelaskan panggilan dan peranan bagi setiap
6 warga sekolah dengan betul, tekal dan boleh

dicontohi.

22

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

1.3 Adab pergaulan Murid boleh: Menyatakan bahasa yang sopan dengan
dengan rakan dan bimbingan.
warga sekolah. 1

1.3.1 Menggunakan bahasa yang
sopan semasa
berkomunikasi dengan rakan Mencirikan adab dan batasan pergaulan serta
dan warga sekolah. 2 setuhan selamat dan tidak selamat semasa

1.3.2 Mempraktikkan adab dan bergaul dengan rakan dan warga sekolah.
batasan pergaulan dengan
rakan dan warga sekolah. Memberi contoh bahasa yang sopan, adab dan

1.3.3 Membezakan sentuhan 3 batasan pergaulan serta setuhan selamat dan
selamat dan sentuhan tidak tidak selamat semasa bergaul dengan rakan dan
selamat semasa bergaul
dengan rakan dan warga warga sekolah.
sekolah.
Mempraktikkan bahasa, adab dan batasan

4 pergaulan yang sopan serta membezakan
setuhan selamat dan tidak selamat semasa

bergaul dengan rakan dan warga sekolah.

Mempraktikkan bahasa, adab dan batasan
pergaulan yang sopan serta membezakan
5 setuhan selamat dan tidak selamat semasa
bergaul dengan rakan dan warga sekolah dengan
betul.
Mempraktikkan bahasa, adab dan batasan
pergaulan yang sopan serta membezakan
6 setuhan selamat dan tidak selamat semasa
bergaul dengan rakan dan warga sekolah dengan
betul dan berhemah.

23

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

1.4 Peraturan di sekolah. Murid boleh: Menyatakan peraturan bagi satu daripada tempat-
tempat yang telah dipelajari.
1

1.4.1 Menyatakan peraturan di
dalam kelas, bilik-bilik khas,
kantin, padang dan Menerangkan peraturan-peraturan yang telah
gelanggang permainan dipelajari.

2

1.4.2 Mengamalkan peraturan di
dalam kelas, bilik-bilik khas,
kantin, padang dan Menunjukkan cara mematuhi peraturan-peraturan
gelanggang permainan. yang telah dipelajari.

3

4 Mengaplikasi cara mematuhi peraturan-peraturan
yang telah dipelajari dengan tertib.

5 Mematuhi peraturan-peraturan yang dipelajari
dengan betul dan selamat.

6 Mematuhi peraturan-peraturan yang dipelajari
dengan betul dan selamat serta boleh dicontohi.

24

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
1.5 Cara berpakaian di PENGUASAAN
sekolah.
Murid boleh: Menyebut jenis-jenis pakaian seragam sekolah
dan pakaian sukan.
1

1.5.1 Mengenal:
(i) jenis pakaian seragam
Memberi contoh jenis-jenis pakaian seragam
sekolah. sekolah dan pakaian sukan.
(ii) pakaian sukan.

2

1.5.2 Membezakan pakaian Mencirikan jenis-jenis pakaian seragam sekolah
seragam sekolah dengan dan pakaian sukan.
pakaian sukan sekolah.

3

1.5.3 Menunjukkan cara
memakai:
(i) pakaian seragam 4 Menjelaskan dengan contoh fungsi pakaian
seragam sekolah dan pakaian sukan.
sekolah.
(ii) pakaian sukan.

5 Menunjukkan cara memakai pakaian mengikut
fungsi yang betul.

6 Menunjukkan cara memakai pakaian mengikut
25 fungsi yang betul dan boleh dicontohi.

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

1.6 Mengenal waktu Murid boleh:
makan dan makanan
yang bersesuaian. 1 Menyenaraikan waktu-waktu makan.

1.6.1 Menamakan waktu-waktu
makan:
(i) sarapan pagi. 2 Menerangkan waktu-waktu makan.
(ii) makan tengah hari.
(iii) minum petang.
(iv) makan malam.

1.6.2 Menjelaskan kepentingan
makan mengikut waktu.

3 Menyusun waktu-waktu makan mengikut urutan.

1.6.3 Menyenaraikan contoh
makanan yang sesuai
diambil mengikut waktu.

1.6.4 Menghubungkait 4 Menjelaskan akibat sekiranya makan tidak
pengambilan jenis makanan mengikut waktu.
mengikut waktu.

5 Menyenaraikan jenis makanan yang sesuai
diambil mengikut waktu makan dengan betul.

6 Mengaplikasi waktu makan dengan makanan
26 yang sesuai mengikut waktu yang betul.

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

2.0 KEBERSIHAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

2.1 Penjagaan kebersihan Murid boleh: 1 Menyebut nama bahagian sulit mengikut jantina
bahagian sulit mengikut dengan bimbingan.
jantina. 2.1.1 Menamakan bahagian sulit
mengikut jantina.

2.1.2 Menyatakan cara menjaga 2 Menyebut nama bahagian sulit mengikut jantina.
kebersihan bahagian sulit.

2.1.3 Menunjukkan langkah- 3 Menerangkan cara menjaga kebersihan bahagian
langkah membersih bahagian sulit.
sulit.

4 Menjelaskan melalui contoh cara menjaga
kebersihan bahagian sulit dengan betul.

5 Menunjukkan langkah-langkah membersihkan
bahagian sulit dengan betul dan selamat.

6 Menunjukkan cara membersihkan bahagian sulit
dengan betul, selamat dan berhemah.

27

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN
Murid boleh:
2.2 Penjagaan alatan dan 1 Menamakan jenis alatan dan bahan kebersihan
bahan kebersihan diri. 2.2.1 Menamakan jenis alatan dan diri.
bahan kebersihan diri.
Menerangkan cara membersih dan menyimpan
2.2.2 Menyatakan cara membersih 2 alatan dan bahan kebersihan diri dengan
dan menyimpan alatan dan
bahan kebersihan diri. bimbingan.

2.2.3 Membersih dan menyimpan 3 Menerangkan cara membersihkan dan
alatan dan bahan kebersihan menyimpan alatan dan bahan kebersihan diri.
diri dengan cara yang betul.

4 Menunjukkan cara membersih dan menyimpan
5 alatan dan bahan kebersihan diri dengan betul.
6
28 Menunjukkan cara membersih dan menyimpan
alatan dan bahan kebersihan diri di tempat yang
betul dan selamat.

Menunjukkan cara membersih dan menyimpan
alatan dan bahan kebersihan diri di tempat yang
betul, selamat dan boleh dicontohi.

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

2.3 Penjagaan kebersihan Murid boleh: 1 Menyatakan alatan dan bahan yang diperlukan
pakaian untuk mencuci kasut dan stoking.
2.3.1 Menamakan alatan dan
 kasut dan stoking. bahan yang diperlukan untuk
mencuci kasut dan stoking.

2.3.2 Menunjuk cara mencuci 2 Memerihalkan cara mencuci kasut dan stoking.

kasut dan stoking.

.

2.3.3 Menerangkan langkah 3 Menunjukkan cara mencuci kasut dan stoking
keselamatan diri semasa dengan betul.
mencuci kasut dan stoking.

2.3.4 Mengamalkan langkah Menunjukkan cara mencuci kasut dan stoking
keselamatan diri semasa 4 dengan betul serta mengamalkan langkah-
mencuci kasut dan stoking.
langkah keselamatan diri.
2.3.5 Mengaplikasi cara
membersih serta Menunjukkan cara mencuci kasut dan stoking
menyimpan alatan dan 5 serta membersih serta menyimpan alatan dan
bahan mencuci kasut dan
stoking. bahan dengan betul dan selamat.

Menunjukkan cara mencuci kasut dan stoking
6 serta membersih serta menyimpan alatan dan

bahan dengan betul, selamat dan berhemah.

29

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
2.4 Penjagaan dan PENGUASAAN
keceriaan dalam dan
luar bilik darjah. Murid boleh: 1 Menyebut cara menjaga dan menceriakan dalam
dan luar bilik darjah dengan bimbingan.
2.4.1 Menyatakan cara menjaga
dan menceriakan dalam dan
luar bilik darjah.

2.4.2 Menunjuk cara menjaga dan 2 Memberi contoh cara menjaga dan menceriakan
menceriakan dalam dan luar dalam dan luar bilik darjah.
bilik darjah.

2.4.3 Menerangkan langkah- Menunjukkan cara menjaga dan menceriakan
langkah keselamatan diri
semasa melakukan aktiviti 3 dalam dan luar bilik darjah serta langkah-langkah
menjaga dan menceriakan keselamatan diri ketika melakukan aktiviti dengan

bimbingan.

dalam dan luar bilik darjah. Menunjukkan cara menjaga dan menceriakan

2.4.4 Mengaplikasi langkah-langkah 4 dalam dan luar bilik darjah serta langkah-langkah
keselamatan diri ketika melakukan aktiviti dengan
keselamatan diri semasa
betul.
melakukan aktiviti menjaga

dan menceriakan dalam dan Menunjukkan cara menjaga dan menceriakan
luar bilik darjah.
dalam dan luar bilik darjah serta langkah-langkah
5 keselamatan diri ketika melakukan aktiviti dengan

betul dan selamat.

Menunjukkan cara menjaga dan menceriakan

6 dalam dan luar bilik darjah serta langkah-langkah
keselamatan diri ketika melakukan aktiviti dengan

betul, selamat dan boleh dicontohi.

30

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
2.5 Peraturan dan arahan
di sekolah TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
 kawasan yang
boleh Murid boleh: Menamakan tempat-tempat yang boleh
mendatangkan 1 mendatangkan bahaya di sekolah dengan
bahaya di sekolah. 2.5.1 Mengenal dan menamakan
tempat atau kawasan yang bimbingan.
boleh mendatangkan bahaya
di sekolah seperti tempat 2 Memerihalkan tempat-tempat yang boleh
pembuangan sampah, bilik mendatangkan bahaya di sekolah.
suis, stor dan makmal.

2.5.2 Memerihalkan kawasan yang Menjelaskan melalui contoh arahan lisan dan
boleh mendatangkan bahaya
di sekolah. 3 bukan lisan bagi tempat-tempat yang boleh
mendatangkan bahaya di sekolah dengan

2.5.3 Menjelaskan kepentingan bimbingan.
mematuhi arahan lisan dan
bukan lisan di kawasan yang Menjelaskan melalui contoh arahan lisan dan
boleh mendatangkan bahaya 4 bukan lisan bagi tempat-tempat yang boleh
di sekolah.
mendatangkan bahaya di sekolah dengan betul.

Menjelaskan melalui contoh arahan lisan dan

5 bukan lisan bagi tempat-tempat yang boleh
mendatangkan bahaya di sekolah dengan betul

dan sistematik.

Mempamerkan pematuhan arahan lisan dan

6 bukan lisan bagi tempat-tempat yang boleh
mendatangkan bahaya di sekolah dengan betul,

selamat dan boleh dicontohi.

31

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

3.0 PENGGUNAAN TANDAS DAN BILIK MANDI

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

3.1 Penjagaan kemudahan Murid boleh: 1 Menyebut kemudahan yang ada di tandas dan
di tandas dan bilik bilik mandi dengan bimbingan.
mandi. 3.1.1 Menamakan kemudahan di
tandas dan bilik mandi.

3.1.2 Menjelaskan cara menjaga 2 Menyenaraikan kemudahan yang ada di tandas
kemudahan di tandas dan dan bilik mandi.
bilik mandi.

3.1.3 Menunjukkan cara menjaga 3 Menunjukkan cara menjaga kemudahan di tandas
kemudahan di tandas dan dan bilik mandi dengan bimbingan.
bilik mandi.

3.1.4 Mengaplikasikan cara
menjaga kebersihan dan
keselamatan ketika Menunjukkan cara menjaga kemudahan di
melakukan aktiviti penjaga 4 tandas dan bilik mandi serta mengamalkan
kemudahan tandas dan bilik
mandi. kebersihan dan keselamatan dengan betul.

Menunjukkan cara menjaga kemudahan di

5 tandas dan bilik mandi serta mengamalkan
kebersihan dan keselamatan dengan betul dan

sistematik.

Menjana idea cara menjaga kemudahan di tandas
6 dan bilik mandi serta mengamalkan kebersihan

dan keselamatan dengan betul dan selamat.

32

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

4.0 PENGURUSAN TEMPAT TINGGAL

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

4.1 Pengurusan di ruang Murid boleh: 1 Menyenaraikan alatan dan perabot di dapur
dapur. dengan bimbingan.
4.1.1 Menamakan alatan dan
perabot di dapur.

4.1.2 Menjelaskan kegunaan alatan 2 Menerangkan fungsi alatan dan perabot di dapur.
dan perabot di dapur.

4.1.3 Menunjukkan cara 3 Menunjukkan cara menggunakan alatan dan
menggunakan alatan dan perabot di dapur dengan bimbingan.
perabot di dapur.

4.1.3 Mengaplikasi cara menjaga 4 Menunjukkan cara menggunakan alatan dan
kekemasan, kebersihan dan perabot di dapur dengan betul.
keselamatan semasa di
dapur.

Menunjukkan cara menggunakan alatan dan

5 perabot serta menjaga kekemasan, kebersihan
dan keselamatan semasa di dapur dengan betul

dan selamat.

Menunjukkan cara menggunakan alatan dan

6 perabot serta menjaga kekemasan, kebersihan
dan keselamatan semasa di dapur dengan betul,

selamat dan boleh dicontohi.

33

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

5.0 ADAB DAN TATASUSILA

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN

5.1 Adab dan tatasusila Murid boleh: Menyatakan ucapan bertatasusila semasa
terhadap warga 1 berinteraksi dengan warga sekolah dengan
sekolah. 5.1.1 Melafazkan ucapan
bertatasusila semasa bimbingan.
berinteraksi dengan warga
sekolah. Memberi contoh ucapan bertatasusila dan
2 tindakbalas emosi yang sesuai ketika berinteraksi
5.1.2 Menunjukkan respons emosi
yang positif semasa dengan warga sekolah.
berinteraksi dengan warga
sekolah. Menunjukkan cara beradab dan bertatasusila
3 semasa berinteraksi dengan warga sekolah
5.1.3 Menunjukkan respons
beradab terhadap kepada dengan bimbingan.
arahan yang diberi oleh
warga sekolah. Menunjukkan cara beradab dan bertatasusila
4 dengan emosi yang sesuai semasa berinteraksi

dengan warga sekolah.

5.1.4 Menunjukkan cara beradab
dan bertatasusila semasa
berinteraksi dengan warga Menunjukkan cara beradab dan bertatasusila
sekolah. 5 dengan emosi yang sesuai semasa berinteraksi

dengan warga sekolah dalam situasi baharu.

Menunjukkan cara beradab dan bertatasusila

6 dengan emosi yang sesuai semasa berinteraksi
dengan masyarakat dalam pelbagai situasi dan

boleh dicontohi.

34

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

5.2 Tingkahlaku Murid boleh: 1 Menyatakan adab dan tatasusila yang sopan
bertatasusila dengan bimbingan.
5.2.1 Menunjukkan adab dan
 di kantin dan kedai tatasusila yang sopan: Memerihalkan adab dan tatasusila yang sopan di
buku. (i) dikantin. kantin dan kedai buku.
(ii) dikedai buku.
2

5.2.2 Menyatakan kepentingan Menunjukkan cara beradab, bertatasusila dan
adab, tatasusila dan emosi 3 emosi positif semasa berurusan di kantin atau
yang positif:
(i) dikantin. kedai buku.
(ii) dikedai buku.

4 Mempraktikkan adab, tatasusila dan emosi positif
semasa berurusan di kantin atau kedai buku.

Menunjukkan cara beradab, bertatasusila dan
5 beremosi positif semasa berurusan di kantin atau

kedai buku dengan betul mengikut situasi.

Menakul kepentingan beradab, bertatasusila dan
6 beremosi positif semasa berurusan di kantin atau

kedai buku dengan betul mengikut situasi.

35KEMAHIRAN
MANIPULATIF


Click to View FlipBook Version