The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานมาตรฐานการเรียนรู้ ท 2.1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Rachapoom Somsamai, 2022-04-18 01:47:02

รายงานมาตรฐานการเรียนรู้ ท 2.1

รายงานมาตรฐานการเรียนรู้ ท 2.1

การศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรู้ ท 2.1
ปี การศึกษา 2564 : กรณีจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
สำนักงานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่กติ ติกรรมประกาศ

งานวิจัยคร้ังน้ีสำเร็จลุลวงไปดวยดีดวยความกรณุ าของนางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจงั หวัด
เชียงใหม นางอัจฉรียาพร ชุมนุม รองศึกษาธกิ ารจังหวัดเชยี งใหม นายบรรเลง สุป( ผูอำนวยการกลุม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ผูอำนวยการและบุคลากรทุกกลุมงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชยี งใหมทกุ ทานที่ไดใหขอคิด ขอเสนอแนะตาง ๆ จนงานสำเรจ็ เรียบรอยดี

ขอขอบคุณศึกษานิเทศก1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม และผูเช่ียวชาญทุกทาน
ท่ีไดใหความอนุเคราะห1ในการตรวจสอบเคร่ืองมือ ใหแนวคิดที่เป4นประโยชน1สำหรับการทำวิจัยใน
ครั้งนี้ และขอขอบคุณผทู ีม่ สี วนเกย่ี วของทกุ ทานท่ไี ดใหความชวยเหลือจนการวจิ ัยสำเรจ็ ลงดวยดี

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลหวังเป4นอยางย่ิงวารายงานฉบับนี้จะเป4นสารสนเทศ
เบื้องตนสำหรับบุคลากรหรือผูที่เก่ียวของทางการศึกษาไดทราบถึงความแตกตางของคะแนนเฉลย่ี ทีไ่ ด
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (ONET) ชั้นประถมศึกษาป(ที่ 6 และ
ช้ันมัธยมศึกษาป(ท่ี 3 มาตรฐานการเรียนรู ท 2.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เม่ือจำแนกตามอำเภอ
และสังกัด ท้ังนี้เพ่ือผูที่เก่ียวของสามารถนำสารสนเทศดังกลาวไปใชวางแผนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใชพื้นท่ีเป4นฐาน นอกจากน้ันเพ่ือเป4นแนวทางใหกับผูสนใจสำหรับการพัฒนางานโดยใช
กระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาและการวิจัยการศึกษาเป4นฐานคิดในการพัฒนางานใหมี
คณุ ภาพสบื ตอไป

กลุมนิเทศ ตดิ ตาม และประเมินผล
สำนกั งานศึกษาธกิ ารจังหวัดเชียงใหมชือ่ เร่อื ง การศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนร"ู
ภาษาไทย มาตรฐานการเรยี นร"ู ท 2.1 ปก) ารศกึ ษา 2564 : กรณีจังหวดั เชยี งใหม

ผูวิจยั กลุมนเิ ทศ ติดตามและประเมินผล

ปท่ที ำเสรจ็ พ.ศ.2564

บทคัดยอ

งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค6เพ่ือศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรู"ภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรู" ท 2.1 และเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานกลุมสาระการเรียนร"ูภาษาไทย มาตรฐานการเรียนร"ู
ท 2.1 ระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด จำแนกตามระดับอำเภอและสังกัด ประชากร ได"แก ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ป)การศึกษา 2564 ที่ได"จากการประกาศผลของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องค6การมหาชน) กลุมสาระการเรียนรู"ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาป)ท่ี 6 /
ชั้นมัธยมศึกษาป)ที่ 3 เคร่ืองมือท่ีใช"ในการวิจัยครั้งน้ีคือ แบบบันทึกคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรู"ภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรู" ท 2.1
ป)การศึกษา 2564 ระดับโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป)ท่ี 6 / ชั้นมัธยมศึกษาป)ที่ 3 การวิเคราะห6
ข"อมูลผ"ูวจิ ัยได"วิเคราะห6ข"อมูลด"วยโปรแกรมคอมพิวเตอร6สำเร็จรูปและสถิติท่ีใช" ได"แก 1.ศึกษาผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรู"ภาษาไทย มาตรฐานการเรียนร"ู ท 2.1
ช้ันประถมศึกษาป)ที่ 6 / ชั้นมัธยมศึกษาป)ที่ 3 ระดับโรงเรียน โดยใช"คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 2. เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนร"ูภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรู" ท 2.1 ช้ันประถมศึกษาป)ท่ี 6 / ชั้นมัธยมศึกษาป)ท่ี
3 ระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด จำแนกตามระดับอำเภอและสังกัดโดยใช"คาเฉลี่ย และสวน
เบยี่ งเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวจิ ยั
ตอนที่ 1 คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน กลุมสาระการ

เรียนรู"ภาษาไทย มาตรฐานการเรียนร"ู ท 2.1 ชั้นประถมศึกษาป)ท่ี 6 จำแนกตามรายโรงเรียนนั้น
มคี ะแนนเฉลย่ี อยรู ะหวาง 22.77 คะแนน ถงึ 82.59 คะแนน

ตอนที่ 2 จำนวนโรงเรียนระดับชั้นประถมศกึ ษาปท) ่ี 6 ทุกสงั กัด (484 โรงเรียน) ที่มีคะแนน
เฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรู"ภาษาไทย มาตรฐาน
การเรียนรู" ท 2.1 ต่ำกวาคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด จำนวน 240 โรงเรียน และสูงกวาคะแนนเฉล่ีย
ระดบั จังหวัด จำนวน 244 โรงเรยี น
Click to View FlipBook Version
Previous Book
Ragam Jenis Sulaman
Next Book
BUKU PROGRAM