The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Sains Tahun 2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by myctie, 2018-12-23 06:36:58

DSKP Sains Tahun 2

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Sains Tahun 2

Keywords: Sains Tahun 2

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Sains

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

TAHUN 2KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Sains

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tahun 2

Bahagian Pembangunan Kurikulum
APRIL 2016

Terbitan 2016

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa
juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN v
Rukun Negara........................................................................................................................................................... vi
Falsafah Pendidikan Kebangsaan............................................................................................................................ vii
Definisi Kurikulum Kebangsaan............................................................................................................................... viii
Falsafah Pendidikan Sains Kebangsaan................................................................................................................. ix
Kata Pengantar......................................................................................................................................................... 1
Pendahuluan............................................................................................................................................................ 2
Matlamat................................................................................................................................................................... 2
Objektif...................................................................................................................................................................... 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah.................................................................................................. 4
Fokus ....................................................................................................................................................................... 20
Kemahiran Abad Ke-21............................................................................................................................................ 21
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi................................................................................................................................. 23
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran.................................................................................................................... 28
Elemen Merentas Kurikulum..................................................................................................................................... 31
Pentaksiran Sekolah................................................................................................................................................. 35
Organisasi Kandungan.............................................................................................................................................

iii

Inkuiri Dalam Sains 37
Kemahiran Saintifik................................................................................................................................................ 44
Peraturan Bilik Sains.............................................................................................................................................
46
Sains Hayat 48
Manusia................................................................................................................................................................. 50
Haiwan...................................................................................................................................................................
Tumbuhan............................................................................................................................................................. 52
54
Sains Fizikal
Terang dan Gelap.................................................................................................................................................. 56
Elektrik..................................................................................................................................................................
58
Sains Bahan
Campuran............................................................................................................................................................. 60
63
Bumi dan Angkasa 65
Bumi......................................................................................................................................................................

Teknologi dan Kehidupan Lestari
Teknologi...............................................................................................................................................................

Panel Penggubal......................................................................................................................................................
Penghargaan............................................................................................................................................................

iv

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan

sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk
kurikulum dan kegiatan kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,
kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,
mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral
yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97.]

vii

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS KEBANGSAAN

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains
di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi
tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik,
tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan
keterampilan teknologi.

Sumber: Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)

viii

KATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad
secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan
memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi
amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya
Prestasi. murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad
ke-21.
Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen
kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan KSSR
untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan Kebangsaan.
bagi mempertingkatkan pencapaian murid.
Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang Pengarah
Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran Bahagian Pembangunan Kurikulum

ixKSSR SAINS TAHUN 2

PENDAHULUAN keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan
sebenar. Mata pelajaran sains di peringkat menengah juga
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Sains direka bentuk menyediakan peluang bagi murid yang cenderung kepada bidang
untuk mengembangkan literasi sains dengan memberi sains untuk menyambung pengajian dalam bidang Science,
pengetahuan asas sains kepada murid agar menjadi celik sains Technology, Engineering and Mathematics (STEM) di peringkat
iaitu memahami konsep sains asas yang berlaku di sekeliling dan tertiari.
mampu mengikuti sains di peringkat menengah.
Penandaarasan kurikulum sains telah dibuat dengan negara
Kurikulum sains sekolah rendah berhasrat untuk menghasilkan yang berpencapaian tinggi dalam pentaksiran antarabangsa bagi
insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani memastikan kurikulum sains relevan dan setanding dengan
yang sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Justeru, negara lain di dunia.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Sains
digubal dengan mengintegrasikan Kemahiran Abad Ke-21 untuk Malaysia yang sedang melangkah ke arah status negara maju,
membolehkan murid berupaya bersaing di peringkat global. perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik, progresif, berdaya
cipta dan berpandangan jauh bukan sahaja dapat memanfaatkan
Pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diterapkan dalam teknologi terkini tetapi turut menjadi penyumbang kepada
kurikulum sains sekolah rendah membawa kepada pembelajaran pembentukan peradaban sains dan teknologi masa hadapan.
yang bermakna kepada murid dengan mengambil kira kesesuaian Bagi mencapai hasrat ini, kita perlu membentuk warganegara
tahap kognitif dan persekitaran mereka. Justeru, minat terhadap kritis, kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya
sains dapat dipupuk bermula di peringkat awal persekolahan. sains dan teknologi.

Mata pelajaran sains peringkat menengah direka bentuk untuk
menghasilkan murid yang mempunyai literasi sains, inovatif dan
berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains, membuat

1

MATLAMAT KSSR SAINS TAHUN 2

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) bagi mata pelajaran KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
Sains digubal untuk menanam minat dan mengembangkan
kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi KSSR dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi;
menguasai ilmu sains, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri;
serta sikap saintifik dan nilai murni. Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi.
Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang
OBJEKTIF menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan
pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan
KSSR Sains bertujuan membolehkan murid mencapai objektif membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni
berikut: berteraskan keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan,
berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang
1. Menggunakan pendekatan inkuiri untuk memenuhi sifat ingin digambarkan dalam Rajah 1. Kurikulum Sains Sekolah Rendah
tahu tentang dunia di sekeliling mereka. digubal berdasarkan enam tunjang Kerangka KSSR.

2. Mengaplikasi kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir
secara kritis dan kreatif.

3. Memperoleh pengetahuan tentang fakta dan konsep sains.
4. Mengaplikasi pengetahuan secara kritis, kreatif dan analitis

bagi membuat keputusan, menghasilkan inovasi serta
menyelesaikan masalah.
5. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.
6. Memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar.

2

KSSR SAINS TAHUN 2

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah

3

KSSR SAINS TAHUN 2

FOKUS

Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah berfokus kepada
pembelajaran berfikrah yang melibatkan kemahiran saintifik dan
kemahiran berfikir bagi pemerolehan pengetahuan yang
diterapkan melalui pendekatan utama dalam pendidikan sains
iaitu inkuiri. Kurikulum Sains juga berhasrat untuk menyediakan
murid yang akan menghadapi era pembangunan teknologi yang
pesat dan pelbagai cabaran abad ke-21. Golongan murid yang
melalui kurikulum ini bakal menjadi sumber tenaga manusia
dalam bidang sains dan teknologi yang akan menyumbang
kepada pembangunan negara.

KSSR Sains dibangunkan berasaskan tiga domain iaitu Rajah 2: Kerangka Konsep Kurikulum Sains
pengetahuan, kemahiran dan nilai. Ketiga-tiga domain ini dialami
oleh murid melalui kaedah inkuiri bagi menghasilkan individu Fikrah Sains
yang fikrah sains (Rajah 2). Pendekatan inkuiri merangkumi
pembelajaran berpusatkan murid, konstruktivisme, pembelajaran Fikrah sains merujuk kepada kualiti murid yang dihasratkan untuk
kontekstual, pembelajaran berasaskan masalah, pembelajaran dilahirkan melalui sistem pendidikan sains kebangsaan. Murid
masteri serta strategi dan kaedah yang berkaitan. yang berfikrah sains merupakan murid yang boleh memahami
idea sains dan berupaya berkomunikasi menggunakan bahasa
saintifik. Justeru, murid juga boleh menilai serta mengaplikasikan

4

KSSR SAINS TAHUN 2

pengetahuan dan kemahiran saintifik secara bertanggungjawab Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi
dalam kehidupan harian berlandaskan sikap saintifik dan nilai melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan
murni. Fikrah sains juga berhasrat menghasilkan individu yang kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi berfikir merupakan
kreatif dan kritis untuk memenuhi keperluan abad ke-21 di mana matlamat akhir kepada proses berfikir.
kemampuan negara amat bergantung kepada modal insan yang
mampu berfikir secara kritis dan kreatif, menjana idea dan Kemahiran Berfikir Kritis
menyelesaikan masalah.
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu
Pembelajaran Berfikrah idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang
wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.
Pembelajaran berfikrah dicapai apabila murid dilibatkan secara Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis
aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses adalah seperti Jadual 1.
ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat
mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar Jadual 1: Kemahiran Berfikir Kritis PENERANGAN
mereka dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan
membuat keputusan. Justeru, kemahiran berfikir diterapkan KEMAHIRAN
kepada murid secara tidak langsung. BERFIKIR KRITIS

Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat,
pemikiran kreatif. Murid yang berfikir secara kritis akan sentiasa kualiti dan unsur sesuatu konsep atau
menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. objek.
Murid yang berfikir secara kreatif pula mempunyai daya imaginasi
yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang asli dan boleh Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan
membuat inovasi kepada idea dan produk yang sedia ada. dan membezakan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat,
kualiti dan unsur sesuatu objek atau
peristiwa.

5

KSSR SAINS TAHUN 2

KEMAHIRAN PENERANGAN KEMAHIRAN PENERANGAN
BERFIKIR KRITIS BERFIKIR KRITIS

Mengumpulkan dan Mengasingkan dan mengumpulkan objek Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan
mengelaskan atau fenomena kepada kumpulan masing- menggunakan pengetahuan, pengalaman,
masing berdasarkan kriteria tertentu kemahiran, dan nilai serta memberi
seperti ciri atau sifat. Pengumpulan ini justifikasi.
adalah berdasarkan ciri atau sifat
sepunya. Membuat Membuat pernyataan tentang hasil
kesimpulan sesuatu kajian yang berdasarkan kepada
sesuatu hipotesis.
Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut
tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri
atau sifatnya seperti saiz, masa, bentuk Kemahiran Berfikir Kreatif
atau bilangan.

Menyusun mengikut Menyusun objek atau maklumat mengikut Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
keutamaan tertib berdasarkan kepentingan atau dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
tidak mengikut kelaziman. Penerangan ringkas tentang setiap
keutamaan. kemahiran berfikir kreatif adalah seperti Jadual 2.

Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada
bahagian kecil untuk memahami dengan
lebih mendalam berkenaan serta hubung Jadual 2: Kemahiran Berfikir Kreatif
kait antara bahagian.

Mengesan Mengesan pandangan atau pendapat KEMAHIRAN PENERANGAN
Kecondongan yang berpihak kepada atau menentang BERFIKIR KREATIF
sesuatu.
Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan
sesuatu perkara.

6

KSSR SAINS TAHUN 2

KEMAHIRAN PENERANGAN KEMAHIRAN PENERANGAN
BERFIKIR KREATIF BERFIKIR KREATIF

Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan
keadaan atau peristiwa untuk mencari untuk menghasilkan satu gambaran
sesuatu struktur atau corak hubungan. menyeluruh dalam bentuk seperti
pernyataan, lukisan dan artifak.

Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan
pengalaman lalu untuk membuat
kesimpulan dan menerangkan sesuatu Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum
peristiwa. tentang hubungan antara pemboleh ubah
yang dimanipulasi dan pemboleh ubah
Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu yang bergerak balas untuk menerangkan
peristiwa berdasarkan pemerhatian dan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.
pengalaman yang lalu atau data yang Pernyataan ini boleh diuji untuk
boleh dipercayai. membuktikan kesahihannya.

Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu
konsep yang kompleks atau abstrak
Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap secara mengaitkan konsep itu dengan
sesuatu perkara untuk keseluruhan konsep yang mudah atau maujud yang
kumpulan berdasarkan pemerhatian ke mempunyai ciri yang serupa.
atas sampel atau beberapa maklumat
daripada kumpulan itu.

Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau
melakukan pengubahsuaian kepada
Membuat gambaran Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi
mental sesuatu idea, konsep, keadaan atau masalah secara terancang.
gagasan dalam minda atau fikiran.

7

Strategi Berfikir KSSR SAINS TAHUN 2

Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir, kemahiran
berfokus untuk menyelesaikan masalah. Penerangan tentang menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan.
setiap strategi berfikir adalah seperti Jadual 3. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk
membuat pertimbangan secara logik, rasional, adil dan saksama.
Jadual 3: Strategi Berfikir PENERANGAN Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi
berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan
STRATEGI membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 3
BERFIKIR memberi gambaran keseluruhan tentang Kemahiran Berfikir dan
Strategi Berfikir (KBSB).

Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina
pengertian, konsep atau model
berdasarkan ciri spesifik sepunya yang
saling berhubung kait.

Membuat keputusan Memilih satu alternatif penyelesaian yang
terbaik daripada beberapa alternatif
berdasarkan kriteria tertentu bagi
mencapai matlamat yang ditetapkan

Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secara
masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti
atau mencabar ataupun kesulitan yang
tidak dijangkakan.

8

KSSR SAINS TAHUN 2

Kemahiran Berfikir Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir melalui
pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui
Kritis Menaakul Kreatif peringkat berikut :

 Mencirikan  Menjana idea 1. KBSB diperkenalkan;
 Membandingkan  Menghubungkait 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru;
 Membuat inferens 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru;
& membezakan  Meramalkan 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan
 Mengumpulkan &  Membuat
dengan bimbingan guru; dan
mengelaskan hipotesis 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain
 Membuat urutan  Mensintesiskan
 Menyusun  Mengitlakkan untuk mencapai tugasan berfikir.
 Membuat
mengikut Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam
keutamaan gambaran mental sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir
 Menganalisis  Menganalogikan dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains
 Mengesan  Mereka cipta yang diterbitkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum pada tahun
kecondongan 1999.
 Menilai
 Membuat
kesimpulan

Strategi Berfikir Kemahiran Saintifik
 Mengkonsepsikan
 Membuat keputusan Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah.
 Menyelesaikan masalah Kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan dalam
proses inkuiri dan penyelesaian masalah. Kemahiran saintifik
Rajah 3 : Model KBSB dalam Sains merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang

9

KSSR SAINS TAHUN 2

aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen KEMAHIRAN PENERANGAN
dan projek. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses PROSES SAINS
sains dan kemahiran manipulatif.
Mengelaskan Melalui pemerhatian, mengumpulkan objek
atau fenomena berdasarkan persamaan
Kemahiran Proses Sains dan perbezaan.

Kemahiran proses sains (KPS) ialah kemahiran yang diperlukan Mengukur dan Membuat pemerhatian secara kuantitatif
untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat menggunakan dengan menggunakan nombor dan alat
keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental nombor berunit piawai. Pengukuran menjadikan
yang menggalakkan pemikiran secara kreatif, analitis dan pemerhatian lebih jitu.
sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan
sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan
untuk berfikir secara berkesan. Penerangan tentang setiap pengalaman lalu untuk membuat
kemahiran proses sains adalah seperti Jadual 4. kesimpulan dan menerangkan sesuatu
peristiwa.

Jadual 4: Kemahiran Proses Sains Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu
peristiwa berdasarkan pemerhatian dan
KEMAHIRAN PENERANGAN pengalaman yang lalu atau data yang
PROSES SAINS boleh dipercayai.

Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan,
pendengaran, sentuhan, rasa atau bau
untuk mengumpulkan maklumat tentang Berkomunikasi Menggunakan perkataan atau simbol grafik
objek dan fenomena. seperti jadual, graf, rajah atau model untuk
menerangkan tindakan, objek atau
peristiwa.

10

KSSR SAINS TAHUN 2

KEMAHIRAN PENERANGAN KEMAHIRAN PENERANGAN
PROSES SAINS PROSES SAINS

Menggunakan Memperihalkan perubahan parameter Membuat Membuat sesuatu penyataan umum
perhubungan dengan masa. Contohnya lokasi, arah, hipotesis tentang hubungan antara pemboleh ubah
ruang dan masa bentuk, saiz, isipadu, berat dan jisim. yang dimanipulasi dan pemboleh ubah
yang bergerak balas untuk menerangkan
Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional tentang sesuatu peristiwa atau pemerhatian.
objek, peristiwa atau pola daripada data Pernyataan ini boleh diuji untuk
yang dikumpulkan. membuktikan kesahihannya.

Mendefinasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk
secara operasi dengan menyatakan perkara yang menguji sesuatu hipotesis, mengumpulkan
dilakukan dan diperhatikan. data, mentafsirkan data sehingga
mendapat rumusan daripada aktiviti itu.

Mengawal Mengenal pasti pemboleh ubah Kemahiran Manipulatif
pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak
balas dan pemboleh ubah yang Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam
dimalarkan. Dalam sesuatu penyiasatan penyiasatan sains yang membolehkan murid:
satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk
memerhatikan hubungannya dengan  Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan
pemboleh ubah yang bergerak balas. Pada bahan dengan betul;
masa yang sama pemboleh ubah yang lain
dimalarkan.  Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat;
 Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan

tepat;

11

KSSR SAINS TAHUN 2

 Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul; KEMAHIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR
dan PROSES SAINS
Menghubungkaitkan
 Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan Mengukur dan Membandingkan dan membezakan
selamat. menggunakan
nombor

Perkaitan antara Kemahiran Proses Sains dan Kemahiran Membuat inferens Menghubungkaitkan
Berfikir Membandingkan dan membezakan
Menganalisis
Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu juga Membuat inferens
menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir
yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah Meramalkan Menghubungkaitkan
seperti Jadual 5. Membuat gambaran mental

Menggunakan Membuat urutan

Jadual 5: Perkaitan Kemahiran Proses Sains dan Kemahiran perhubungan ruang Menyusun mengikut keutamaan

Berfikir dan masa

KEMAHIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR Mentafsir data Membandingkan dan membezakan
PROSES SAINS Menganalisis
Mengesan kecondongan
Memerhatikan Mencirikan Membuat kesimpulan
Membandingkan dan membezakan Mengitlakkan
Menghubungkaitkan Menilai

Mengelaskan Mencirikan Mendefinisi secara Menghubungkaitkan
Membandingkan dan membezakan operasi Menganalogikan
Mengumpulkan dan mengelaskan Membuat gambaran mental
Menganalisis

12

KSSR SAINS TAHUN 2

KEMAHIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan
PROSES SAINS pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni dan
Mencirikan sikap saintifik.
Mengawal Membandingkan dan membezakan
pemboleh ubah Menghubungkaitkan Pelaksanaan KPS dalam Sains secara eksplisit telah mencakupi
Menganalisis kemahiran yang dihasratkan dalam abad ke-21 dan secara tidak
langsung telah menggalakkan dan membangunkan kemahiran
Membuat hipotesis Mencirikan berfikir aras tinggi murid.
Menghubungkaitkan
Membandingkan dan membezakan Standard Kemahiran Proses Sains
Menjana idea
Membuat hipotesis Standard kemahiran proses sains bagi setiap tahap persekolahan
Meramalkan merupakan cadangan umum yang mesti dicapai oleh murid.
Mensintesiskan Setiap pernyataan merujuk kepada standard minimum yang perlu
dikuasai mengikut tahap persekolahan dan tahap perkembangan
Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir operasi kognitif murid. Kemahiran proses sains di peringkat
Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir sekolah rendah dinyatakan secara eksplisit sebagai standard
pembelajaran yang mesti dikuasai sebagai asas sebelum
Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran melanjutkan pengajian di peringkat menengah. Standard Prestasi
Berfikir dan Kemahiran Saintifik bagi kemahiran proses sains di sekolah rendah dinyatakan
dengan lebih terperinci bagi memudahkan guru menentukan
Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang perkembangan penguasaan kemahiran tersebut. Cadangan
berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam standard proses sains dari sekolah rendah ke sekolah menengah
kurikulum ini, standard pembelajaran yang dihasratkan ditulis adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 6.
secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan
penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran
saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, guru perlu

13

KSSR SAINS TAHUN 2

Jadual 6: Standard Kemahiran Proses Sains

BIL. KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

1 Memerhati Menggunakan anggota Menggunakan semua  Membuat pemerhatian  Membuat pemerhatian
dan semua deria yang deria yang terlibat untuk kualitatif dan kuantitatif kualitatif dan kuantitatif
terlibat untuk membuat membuat pemerhatian yang tepat dan relevan untuk membuat
pemerhatian tentang secara kualitatif dengan untuk mengenal pasti generalisasi
fenomena atau alat yang sesuai bagi pola atau urutan ke atas berdasarkan pola atau
perubahan yang berlaku. menerangkan fenomena objek atau fenomena. urutan ke atas objek
atau perubahan yang atau fenomena.
berlaku.  Mahir menggunakan
peralatan kompleks dan  Mengemukakan dapatan
sesuai untuk membuat hasil pemerhatian
pemerhatian. lanjutan ke atas objek
atau fenomena secara
analitis dan spesifik.

2 Mengelas Mengumpulkan/ Membandingkan/ Membandingkan/ Mengenal pasti ciri yang
mengasingkan evidens/ mengenal pasti mengenal pasti digunakan untuk
data/ objek/ fenomena persamaan dan persamaan dan mengasing, mengumpul,
berdasarkan ciri-ciri yang perbezaan berdasarkan perbezaan untuk memilih dan menjelaskan
diperhatikan. kategori yang diberi menentukan kriteria dengan lebih terperinci
berdasarkan ciri sepunya. pemilihan kategori bagi tentang objek atau
evidens/ data/ objek/ fenomena yang dikaji.
fenomena yang dikaji.

14

KSSR SAINS TAHUN 2

BIL. KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

3 Mengukur dan Mengukur dengan Mengukur dengan  Mengukur dengan  Menunjuk cara untuk
menggunakan menggunakan alat dan menggunakan alat dan menggunakan alat,unit mengukur dengan
nombor unit piawai yang betul. unit piawai dengan teknik piawai, teknik serta menggunakan alat dan
yang betul. merekod secara betul unit piawai dengan
sistematik dan lengkap. teknik yang betul serta
merekod dalam jadual
 Menukarkan unit kuantiti secara sistematik dan
asas dengan betul lengkap.

 Menggunakan unit  Menggunakan unit
terbitan yang betul. terbitan yang lebih
kompleks dengan betul.

4 Membuat Menyatakan satu Membuat kesimpulan awal Membuat lebih dari satu  Menjana pelbagai
inferens penerangan yang yang munasabah bagi kesimpulan awal yang kemungkinan bagi
munasabah bagi satu satu pemerhatian dengan munasabah bagi satu menjelaskan situasi
pemerhatian. menggunakan maklumat peristiwa atau pemerhatian yang kompleks.
yang diperoleh. dengan menggunakan
maklumat yang diperoleh.  Menjelaskan hubungkait
atau pola antara
pembolehubah yang
diperhatikan dengan
ukuran yang dibuat
untuk sesuatu
penyiasatan.

15

KSSR SAINS TAHUN 2

BIL. KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

5 Meramal Memerihalkan satu Membuat satu jangkaan Murid boleh membuat  Murid boleh membuat
6 Berkomunikasi kemungkinan bagi satu yang munasabah tentang analisis trend/ aliran/ analisis trend/ aliran/
peristiwa atau data. suatu peristiwa perkembangan yang mudah perkembangan yang
berdasarkan pemerhatian, berdasarkan data yang mudah berdasarkan data
pengalaman lalu atau diperoleh untuk yang diperoleh untuk
data. meramalkan keadaan masa meramalkan keadaan
depan objek atau masa depan sesuatu
fenomena. objek atau fenomena.

 Ramalan yang dibuat
boleh diuji.

Merekod maklumat atau Merekod maklumat atau Berupaya Berupaya
idea dalam sebarang idea dalam bentuk yang mempersembahkan hasil mempersembahkan hasil
bentuk. sesuai dan eksperimen atau data eksperimen atau data
mempersembahkan pemerhatian dalam pemerhatian dalam
maklumat atau idea pelbagai bentuk seperti pelbagai bentuk
tersebut secara sistematik. grafik mudah, gambar atau menggunakan grafik
jadual. gambar atau jadual yang
lebih kompleks untuk
menunjukkan hubungan
antara pola yang
berkaitan.

16

KSSR SAINS TAHUN 2

BIL. KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

7 Menggunakan Menyusun kejadian suatu  Menyusun kejadian suatu Menggunakan,
perhubungan fenomena atau peristiwa fenomena atau peristiwa menganalisa dan
ruang dan masa mengikut kronologi mengikut kronologi menginterpretasi nombor
berdasarkan masa. berdasarkan masa. dan hubungan numerik
dengan cekap semasa
 Menginterpretasi dan menyelesaikan masalah
menerangkan maksud bagi dan menjalankan
hubungan matematik. penyiasatan.

8 Mentafsir data Memilih idea yang releven Memberi penerangan secara  Menganalisa data dan
tentang objek, peristiwa rasional dengan membuat mencadangkan
atau pola yang terdapat intrapolasi atau ekstrapolasi penambahbaikan.
pada data untuk membuat daripada data yang
satu penerangan. dikumpulkan.  Mengesan dan
menjelaskan anomali
dalam set data yang
diperoleh.

9 Mendefinisi Memerihalkan satu Memerihalkan satu tafsiran Menjelaskan tafsiran yang
secara operasi tafsiran tentang apa yang yang paling sesuai tentang dibuat tentang pemilihan
dilakukan dan diperhatikan suatu konsep dengan peralatan atau kaedah
bagi satu situasi mengikut menyatakan apa yang tentang apa yang
aspek yang ditentukan. dilakukan dan diperhatikan diperhatikan.
bagi satu situasi.

17

KSSR SAINS TAHUN 2

BIL. KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

10 Mengawal Menentukan pemboleh Menentukan semua jenis Menukarkan pemboleh
pembolehubah ubah bergerak balas dan pembolehbah iaitu ubah yang dimalarkan
dimalarkan setelah pembolehubah bergerak kepada pemboleh ubah
pemboleh ubah balas, pembolehubah dimanipulasi dan
dimanipulasi ditentukan dimanipulasi dan menyatakan pemboleh
dalam suatu penyiasatan. pembolehubah yang ubah bergerak balas yang
dimalarkan. baharu.

11 Membuat Membuat suatu Membuat suatu perhubungan Menerangkan satu hasil
hipotesis pernyataan umum yang antara pemboleh ubah penyiasatan yang dijangka
boleh diuji tentang dimanipulasi dan pemboleh daripada penyiasatan
12 Mengeksperimen hubungan antara ubah bergerak balas bagi saintifik yang direka.
pemboleh ubah dalam membuat hipotesis yang
suatu penyiasatan. boleh diuji.

Menjalankan eksperimen, Menjalankan eksperimen, Mencetuskan persoalan
mengumpul data, membina hipotesis, mereka baru dan merancang satu
mentafsir data serta kaedah dan menentukan alat eksperimen untuk menguji
membuat rumusan untuk radas yang sesuai, hipotesis baru daripada
membuktikan hipotesis mengumpul data, membuat persoalan yang
dan membuat laporan. analisa, membuat dicetuskan.
kesimpulan dan menulis
laporan.

18

KSSR SAINS TAHUN 2

Sikap Saintifik dan Nilai Murni • Yakin dan berdikari;
• Pengurusan masa yang baik;
Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai • Menghargai keseimbangan alam semula jadi;
positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk • Berhemah tinggi dan hormat-menghormati;
adalah seperti berikut: • Menghargai sumbangan sains dan teknologi;
• Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara
• Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling;
• Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data; untuk memahami alam;
• Rajin dan tabah; • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih
• Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan
dan sihat; dan
serta terhadap alam sekitar; • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.
• Berfikiran kritikal dan analitis;
• Luwes dan berfikiran terbuka; Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku
• Baik hati dan penyayang; mengikut peringkat berikut:
• Bersifat objektif;
• Beretika dan bersistematik; • Menyedari dan memahami kepentingan serta keperluan
• Bekerjasama; sikap saintifik dan nilai murni;
• Adil dan saksama;
• Berani mencuba. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni; dan
• Berfikir secara rasional; • Menghayati serta mengamalkan sikap saintifik dan nilai

murni.

Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk
mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni

19

KSSR SAINS TAHUN 2

semasa pelajaran sains. Guru perlu meneliti semua hasil PROFIL MURID PENERANGAN
pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang
berkaitan termasuk standard pembelajaran tentang penerapan Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan fikiran,
sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran. Berkomunikasi idea dan maklumat dengan yakin dan kreatif
secara lisan dan bertulis, menggunakan
KEMAHIRAN ABAD KE-21 pelbagai media dan teknologi.

Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid yang Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan
mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus inovatif; mampu untuk menangani masalah
kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang kompleks dan membuat keputusan
yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21 yang beretika. Mereka berfikir tentang
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri pembelajaran dan diri mereka sebagai
yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 7 pelajar. Mereka menjana soalan dan bersifat
supaya berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan SK terbuka kepada perspektif, nilai dan tradisi
dan SP dalam kurikulum Sains menyumbang kepada individu dan masyarakat lain. Mereka
pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21 dalam kalangan murid. berkeyakinan dan kreatif dalam menangani
bidang pembelajaran yang baru.

Kerja Sepasukan Mereka boleh bekerjasama secara berkesan
dan harmoni dengan orang lain. Mereka
Jadual 7: Profil Murid PENERANGAN mengalas tanggungjawab bersama serta
PROFIL MURID menghormati dan menghargai sumbangan
yang diberikan oleh setiap ahli pasukan.
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan mengatasi Mereka memperoleh kemahiran
kesukaran, mengatasi cabaran dengan interpersonal melalui aktiviti kolaboratif, dan
kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan ini menjadikan mereka pemimpin dan ahli
empati. pasukan yang lebih baik.

20

KSSR SAINS TAHUN 2

PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN

Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas kasihan
Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan Prihatin dan rasa hormat terhadap keperluan dan
idea baru. Mereka mempelajari kemahiran perasaan orang lain. Mereka komited untuk
yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri berkhidmat kepada masyarakat dan
dan penyelidikan, serta menunjukkan sifat memastikan kelestarian alam sekitar.
berdikari dalam pembelajaran. Mereka
menikmati pengalaman pembelajaran Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
sepanjang hayat secara berterusan. sokongan dan rasa hormat terhadap negara.

Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan,
adil dan menghormati maruah individu,
kumpulan dan komuniti. Mereka KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
bertanggungjawab atas tindakan, akibat
tindakan serta keputusan mereka. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam
kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan
Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi merangsang pemikiran
membentuk pemahaman yang luas dan berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penerangan
seimbang merentasi pelbagai disiplin KBAT adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti
pengetahuan. Mereka meneroka Jadual 8.
pengetahuan dengan cekap dan berkesan
dalam konteks isu tempatan dan global.
Mereka memahami isu-isu etika/ undang-
undang berkaitan maklumat yang diperoleh.

21

Jadual 8: Tahap pemikiran dalam KBAT KSSR SAINS TAHUN 2

TAHAP PENERANGAN Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
PEMIKIRAN sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti
Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan yang munasabah.
nilai dalam situasi berlainan untuk
melaksanakan sesuatu perkara Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
kecil untuk memahami dengan lebih tidak mengikut kelaziman.
mendalam serta hubung kait antara bahagian
berkenaan Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan
menggunakan pengetahuan, pengalaman, Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi berfokus untuk menyelesaikan masalah.

Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau kaedah KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti
yang kreatif dan inovatif berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah
dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir
KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi tinggi untuk menggalakkan murid berfikir.
menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran
berfikir kritis, kreatif dan menaakul, dan strategi berfikir.

22

KSSR SAINS TAHUN 2

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN penyiasatan dan eksperimen bagi menjana pemikiran secara
kritis, kreatif dan inovatif di samping menggunakan teknologi
Strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam kurikulum sebagai wahana dalam mencapai Standard Pembelajaran
sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran tersebut dengan lebih berkesan. PdP yang berpusatkan m ur i d
berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan memerlukan murid dilibatkan secara aktif dalam PdP yang
kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan, penguasaan
minda seseorang murid ke tahap yang optimum. kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik untuk
mengukuhkan kefahaman mereka.
Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan
pembelajaran seperti inkuiri, konstruktivisme, pembelajaran Soalan atau masalah yang beraras tinggi dikemukakan kepada
kontekstual dan pembelajaran masteri. Aktiviti yang dirancangkan murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan
dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan daya kreatif dan kritis mereka.
pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin.
Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi Kurikulum sains dapat memupuk dan mengukuhkan unsur
berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. patriotisme dalam kalangan murid. Sebagai contoh, dalam tajuk
pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem, murid akan belajar
PdP dirancang secara holistik dan menggunakan pelbagai mengenai kekayaan biodiversiti negara, mereka akan menghargai
strategi bagi membolehkan beberapa Standard Pembelajaran kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan
dicapai bergantung kepada kesesuaian dan keperluan meningkatkan kecintaan kepada negara.
pembelajaran, sesuai dengan kebolehan serta gaya
pembelajaran murid. Guru seharusnya meneliti semua Standard Pendekatan Inkuiri
Pembelajaran dan Standard Prestasi dalam suatu kelompok yang
berkenaan sebelum merancang aktiviti PdP. Inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran
Guru digalakkan merancang aktiviti seperti menjalankan melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud mencari

23

maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang KSSR SAINS TAHUN 2
berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri.
Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan  Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan
prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. pengalaman serta membuat refleksi.

Aktiviti seperti eksperimen membolehkan murid menyiasat Pembelajaran Kontekstual
sesuatu fenomena dan membuat kesimpulan sendiri. Murid
dibimbing untuk memahami konsep sains melalui pendekatan Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan
inkuiri. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar
semasa proses inkuiri ini. Namun demikian, perlu diingat bahawa secara teori sahaja tetapi dapat menghargai kerelevanan
pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pendekatan
pengajaran dan pembelajaran. kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat
seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan.
Konstruktivisme
Pembelajaran Masteri
Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid
belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang
sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah: memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang
ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa
 Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid; setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu
 Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri; diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan
 Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada
proses pengajaran dan pembelajaran.
asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea
mereka; dan

24

Pendekatan STEM (Science, Technology, Engineering KSSR SAINS TAHUN 2
and Mathematics)
Pendekatan STEM ialah PdP yang mengaplikasikan PdP STEM yang kontekstual dan autentik dapat menggalakkan
pengetahuan, kemahiran dan nilai STEM melalui inkuiri, pembelajaran mendalam dalam kalangan murid. Murid boleh
penyelesaian masalah atau projek dalam konteks kehidupan bekerja secara berkumpulan atau secara individu mengikut
harian, alam sekitar dan masyarakat tempatan serta global kemampuan murid ke arah membudayakan pendekatan STEM
seperti dalam Rajah 4. dengan mengamalkan perkara-perkara seperti berikut:

Rajah 4: STEM sebagai Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran 1. Menyoal dan mengenal pasti masalah;
2. Membangunkan dan menggunakan model;
3. Merancang dan menjalankan penyiasatan;
4. Menganalisis dan mentafsirkan data;
5. Menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran

komputasional;
6. Membina penjelasan dan mereka bentuk

penyelesaian;
7. Melibatkan diri dalam perbahasan dan perbincangan

berdasarkan eviden, dan
8. Mendapatkan maklumat, menilai dan berkomunikasi

tentang maklumat tersebut.

Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat
meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains yang
kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan
seterusnya mempengaruhi pencapaian murid. Penentuan kaedah
pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan

25

KSSR SAINS TAHUN 2

kandungan kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana
kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. membentangkan hasil eksperimen mereka.

Penerangan berkaitan penekanan PdP dalam sains adalah
seperti berikut:

Penyiasatan Saintifik/Eksperimen

Kaedah penyiasatan saintifik/eksperimen adalah satu kaedah
yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Murid menguji
hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip
sains tertentu secara saintifik. Menjalankan penyiasatan
saintifik/eksperimen menggunakan kemahiran berfikir, kemahiran
saintifik dan kemahiran manipulatif. Penyiasatan
saintifik/eksperimen yang dijalankan hendaklah dilaksanakan
menggunakan pendekatan inkuri. Makmal sains/bilik sains
diperlukan bagi semua penyiasatan saintifik/eksperimen. Secara
umum, langkah yang diikuti secara penyiasatan
saintifik/eksperimen adalah seperti Rajah 5.

Dalam perlaksanaan kurikulum Sains, adalah dicadangkan selain Rajah 5: Langkah Pelaksanaan Penyiasatan
daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi Saintifik/Eksperimen
peluang mereka bentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang
merangka cara eksperimen yang berkenaan, data yang boleh

26

KSSR SAINS TAHUN 2

Simulasi Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar

Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja.
simulasi yang utama ialah main peranan, permainan dan Lawatan ke tempat seperti zoo, muzium, pusat sains, institut
penggunaan model. Dalam main peranan, murid melakonkan penyelidikan, paya bakau dan kilang boleh menjadikan
sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna.
yang telah ditentukan. Permainan pula mempunyai peraturan Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti
yang harus dipatuhi. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu dirancang secara rapi. Murid perlu menjalankan aktiviti atau
prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat melaksanakan tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas
keputusan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau lawatan perlu diadakan.
keadaan sebenar. Murid dapat membayangkan situasi tersebut
dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Pengaplikasian Teknologi

Pembelajaran Berasaskan Projek Teknologi merupakan salah satu alat yang mempunyai potensi
yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran sains.
Aktiviti yang dijalankan oleh murid untuk mencapai sesuatu tujuan Penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, video, komputer
tertentu berdasarkan pembelajaran kolaboratif. Projek mengambil dan internet, menjadikan pengajaran dan pembelajaran sains
masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang lebih menarik dan berkesan. Teknologi memudahkan pengajaran
formal untuk dilengkapkan. Hasil projek seperti laporan, artifak dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar.
dan buku skrap perlu dibentangkan. Kerja projek menggalakkan Perisian aplikasi seperti pemproses kata (word processor),
perkembangan kemahiran berkomunikasi, penyelesaian masalah, perisian persembahan grafik (graphic presentation software) dan
pengurusan masa dan pengaplikasian pengetahuan. hamparan elektronik (electronic spreadsheet) adalah merupakan
contoh perisian yang sesuai untuk menganalisis dan
mempersembahkan data. Penggunaan teknologi lain seperti

27

‘data logger’ dan antara muka berkomputer dalam eksperimen KSSR SAINS TAHUN 2
dan projek dapat membantu pengajaran dan pembelajaran sains
menjadi lebih berkesan. 2. Kelestarian Alam Sekitar
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata
pelajaran.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang  Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam
diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai
standard kandungan. Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan alam.
mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang
dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa 3. Nilai Murni
hadapan. Elemen-elemen di dalam EMK adalah seperti berikut:  Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran
supaya murid sedar akan kepentingan dan
1. Bahasa mengamalkannya.
 Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan
 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran. kehidupan harian.

 Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan, 4. Sains dan Teknologi
struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu  Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat
diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam
dan berkomunikasi secara berkesan. kalangan murid.
 Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat
membantu serta menyumbang kepada pembelajaran yang
lebih cekap dan berkesan.

28

 Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP KSSR SAINS TAHUN 2
merangkumi empat perkara iaitu:
(i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta,  Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah
prinsip, konsep yang berkaitan dengan sains suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.
dan teknologi);  Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu
(ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan untuk memastikan pembangunan modal insan yang
kemahiran manipulatif tertentu); mampu menghadapi cabaran abad ke-21.
(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,  Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan
keselamatan); dan dalam PdP.
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.
7. Keusahawanan
5. Patriotisme  Penerapan elemen keusahawanan bertujuan
 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang  Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP
mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti
sebagai rakyat Malaysia. rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta
membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk
6. Kreativiti dan Inovasi memacu idea ke pasaran.
 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk
mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau  Penerapan elemen TMK dalam PdP memastikan
gabungan idea yang ada. murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan
pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang
dipelajari.

29

 Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid KSSR SAINS TAHUN 2
menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik
dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti 10 Pendidikan Kewangan
pembelajaran.  Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
membentuk generasi masa hadapan yang
 TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang berkeupayaan membuat keputusan kewangan yang
hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi bijak, mengamalkan pengurusan kewangan yang
meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap beretika serta berkemahiran menguruskan hal ehwal
kandungan mata pelajaran. kewangan secara bertanggungjawab.
 Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam
9. Kelestarian Global PdP secara langsung ataupun secara sisipan.
 Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan Penerapan secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk
murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif seperti Wang yang mengandungi elemen kewangan
terhadap persekitaran dalam kehidupan harian dengan secara eksplisit seperti pengiraan faedah mudah dan
mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang faedah kompaun. Penerapan secara sisipan pula
diperolehi melalui elemen Penggunaan dan diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain merentas
Pengeluaran Lestari, Kewarganegaraan Global dan kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan kewangan
Perpaduan. dalam kehidupan sebenar adalah penting bagi
 Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran
menyediakan murid bagi menghadapi cabaran dan isu dan nilai yang dapat diaplikasikan secara berkesan dan
semasa di peringkat tempatan, Negara dan global. bermakna.
 Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan
dalam mata pelajaran yang berkaitan.

30

KSSR SAINS TAHUN 2

PENTAKSIRAN SEKOLAH instrumen pentaksiran yang sah, boleh dipercayai serta autentik.
Maklumat yang dikumpul melalui pentaksiran formatif seharusnya
Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada membantu guru menentukan kekuatan dan kelemahan murid
pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses yang dalam mencapai sesuatu standard kandungan bagi sesuatu mata
dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan untuk pelajaran, bukan untuk membandingkan pencapaian seseorang
mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid. Proses ini murid dengan murid yang lain. Maklumat yang dikumpul ini juga
berlaku berterusan sama ada secara formal dan tidak formal seharusnya membantu guru mengadaptasi PdP berdasarkan
supaya guru dapat menentukan tahap penguasaan murid. PS keperluan murid mereka.
perlu dilaksanakan secara holistik berdasarkan prinsip inklusif,
autentik dan setempat (localised). Maklumat yang diperoleh dari Pentaksiran yang menyeluruh perlu dirancang dengan baik dan
PS digunakan oleh pentadbir, guru, ibu bapa dan murid dalam dijalankan secara berterusan sebagai sebahagian daripada
merancang tindakan susulan ke arah peningkatan perkembangan aktiviti di bilik darjah. Usaha guru dalam melaksanakan
pembelajaran murid. pentaksiran yang holistik di samping membantu memperbaiki
kelemahan murid akan membentuk ekosistem pembelajaran yang
PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif. kondusif dan seimbang.
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada Pentaksiran sumatif adalah untuk menilai pembelajaran murid
akhir suatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun. berdasarkan beberapa standard kandungan dalam satu tempoh
Dalam melaksanakan PS, guru perlu merancang, membina item, bagi sesuatu mata pelajaran.
mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap penguasaan
murid dalam mata pelajaran yang diajar berdasarkan DSKP. Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu meningkatkan
keupayaan dan pencapaian murid, guru harus menggunakan
Tujuan utama pentaksiran formatif adalah untuk memantau strategi pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut:
pembelajaran murid. Oleh itu penting bagi guru mereka bentuk

31

KSSR SAINS TAHUN 2

 Pelbagai bentuk. Pentaksiran pengetahuan dalam sesuatu tema disertakan
 Adil kepada semua murid. pengintegrasian proses kemahiran sains bertujuan melihat sejauh
 Mengambil kira pelbagai aras kognitif mana murid memahami standard kandungan tertentu secara
 Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan menyeluruh dan holistik. Pelaksanaan pentaksiran bagi
penguasaan kemahiran proses sains boleh dijalankan sepanjang
pembelajaran. tahun. Oleh itu adalah penting bagi guru menggunakan
 Mengambil kira pengetahuan dan kemahiran yang telah pertimbangan profesional dalam menentukan tahap penguasaan
murid. Hierarki tahap penguasaan murid di bahagikan kepada 6
dipelajari oleh murid dan mentaksir sejauh mana mereka tahap seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 9.
fahami.
Jadual 9: Penyataan Tahap Penguasaan Pengetahuan dan
Pentaksiran bagi setiap kelompok Standard Kandungan
dijalankan dengan menggunakan Standard Prestasi sebagai Kemahiran
rujukan guru untuk menentukan pencapaian murid dalam
menguasai sesuatu Standard Kandungan yang ditetapkan. TAHAP TAFSIRAN
Standard Prestasi disusun secara hierarki di mana Tahap PENGUASAAN
Penguasaan 1 menunjukkan pencapaian terendah sehingga
pencapaian tertinggi iaitu Tahap Penguasaan 6. Tahap 1 Mengingat kembali pengetahuan dan
penguasaan yang dicapai oleh murid mestilah direkodkan ke kemahiran asas sains.
dalam borang pelaporan pentaksiran.
2 Memahami pengetahuan dan kemahiran sains
Standard Prestasi Sains Sekolah Rendah serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.

Pentaksiran sekolah bagi Sains dilaksanakan bersandarkan tiga Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran
domain utama iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai. 3 sains untuk melaksanakan tugasan mudah.

32

KSSR SAINS TAHUN 2

TAHAP TAFSIRAN Jadual 10: Penyataan Tahap Penguasaan bagi Sikap Saintifik
PENGUASAAN
dan Nilai Murni

TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
4 Menganalisis pengetahuan dan kemahiran
sains dalam konteks penyelesaian masalah. 1 Minat

Menilai pengetahuan dan kemahiran sains 2 Minat dan bersifat ingin tahu.
dalam konteks penyelesaian masalah dan
5 membuat keputusan untuk melaksanakan 3 Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat
satu tugasan. dalam merekod data.

Merekacipta menggunakan pengetahuan dan Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat
kemahiran sains dalam konteks penyelesaian 4 dalam merekod data, berani mencuba dan
6 masalah dan membuat keputusan atau
dalam melaksanakan satu tugasan dalam bersistematik.
situasi baru secara kreatif dan inovatif.

Sikap saintifik dan nilai murni juga ditaksir sepanjang tahun bagi Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat
memberi peluang kepada murid untuk mencapai Tahap 5 dalam merekod data, berani mencuba,
Penguasaan yang lebih tinggi seterusnya menjadi amalan dan
budaya dalam kehidupan. Pentaksiran sikap saintifik dan nilai bersistematik, bekerjasama, rajin dan tabah
murni bagi Sains Sekolah Rendah dibuat dengan merujuk kepada dalam menjalankan tugasan.
Jadual 10.
Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat

dalam merekod data, berani mencuba,

6 bersistematik, bekerjasama, rajin dan tabah
dalam menjalankan tugas,

bertanggungjawab ke atas diri, rakan, alam

sekitar dan berhemah tinggi.

33

KSSR SAINS TAHUN 2

Tahap Penguasaan Keseluruhan TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

Tahap penguasaan keseluruhan perlu ditentukan bagi memberi Memahami pengetahuan dan kemahiran sains
satu nilai tahap penguasaan murid pada akhir sesi persekolahan. 2 serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut
Tahap penguasaan keseluruhan ini merangkumi aspek
kandungan, kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai di samping menunjukkan sifat ingin tahu.
murni. Untuk itu, guru perlu menilai murid secara holistik dengan
melihat semua aspek semasa proses pembelajaran murid secara Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran
berterusan melalui pelbagai kaedah seperti pencapaian dalam 3 sains untuk melaksanakan tugasan mudah
ujian topikal, pemerhatian, latihan, pembentangan, respon murid
secara lisan, kerja projek berkumpulan dan sebagainya. Guru dengan jujur serta merekod data dengan tepat.
boleh membuat pertimbangan profesional untuk memberi satu
nilai tahap penguasaan keseluruhan murid berdasarkan Menganalisis pengetahuan dan kemahiran
pengalaman guru bersama murid, kebijaksanaan serta melalui 4 sains dalam konteks penyelesaian masalah
perbincangan bersama rakan sejawat dengan merujuk Jadual 11.
secara bersistematik serta berani mencuba.
Jadual 11: Penyataan Tahap Penguasaan Umum KSSR Sains
Sekolah Rendah Menilai pengetahuan dan kemahiran sains
dalam konteks penyelesaian masalah dan
TAHAP TAFSIRAN 5 membuat keputusan untuk melaksanakan
PENGUASAAN satu tugasan secara bekerjasama, rajin dan
tabah.
Mengingat kembali pengetahuan dan
1 kemahiran asas sains serta menunjukkan Merekacipta menggunakan pengetahuan dan
kemahiran sains dalam konteks penyelesaian
minat. masalah dan membuat keputusan atau
6 dalam melaksanakan satu tugasan dalam
situasi baru secara kreatif dan inovatif serta
bertanggungjawab ke atas diri, rakan, alam
sekitar dan berhemah tinggi

34

ORGANISASI KANDUNGAN KSSR SAINS TAHUN 2

KSSR Sains memberi penekanan kepada penguasaan ilmu Dalam organisasi kandungan, terdapat lajur catatan. Lajur ini
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang sesuai dengan tahap mengandungi cadangan aktiviti yang bersifat setempat dan nota
kebolehan murid. Pelaksanaan bagi kurikulum Sains adalah sebagai panduan. Guru boleh melaksanakan aktiviti tambahan
mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkuatkuasa sekarang. selain daripada yang dicadangkan mengikut kreativiti dan
Waktu minimum yang diperuntukkan bagi sains tahap I adalah 48 keperluan untuk mencapai Standard Pembelajaran.
jam setahun. Kurikulum ini mempunyai tiga lajur utama iaitu
Standard Kandungan (SK), Standard Pembelajaran (SP) dan KSSR Sains Tahun 1 hingga Tahun 6 disusun mengikut tema
Standard Prestasi (SPi). Maksud SK, SP dan SPi adalah seperti bidang pembelajaran iaitu Inkuiri Dalam Sains, Sains Hayat,
dalam Jadual 12. Sains Fizikal, Sains Bahan, Bumi dan Angkasa serta Teknologi
dan Kehidupan Lestari.
Jadual 12: Organisasi DSKP
Skop kemahiran proses sains bagi Tahap 1 berfokus kepada
STANDARD STANDARD STANDARD enam kemahiran iaitu memerhati, mengelas, mengukur dan
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI menggunakan nombor, membuat inferens, meramal dan
berkomunikasi. Penerapan kemahiran proses sains boleh
Penyataan spesifik Suatu penetapan Suatu set kriteria dijalankan dengan menggunakan kandungan pengetahuan yang
tentang perkara kriteria atau umum yang terdapat dalam Standard Pembelajaran atau secara bersendiri.
yang murid patut indikator kualiti menunjukkan tahap- Penerapan kemahiran proses sains perlu diulang sepanjang
ketahui dan boleh pembelajaran dan tahap prestasi yang tahun bagi memberi peluang kepada murid meningkatkan dan
lakukan dalam suatu pencapaian yang perlu murid mengukuhkan penguasaan kemahiran yang dihasratkan.
tempoh boleh diukur bagi pamerkan sebagai
persekolahan setiap standard tanda bahawa
merangkumi aspek kandungan. sesuatu perkara itu
pengetahuan, telah dikuasai murid
kemahiran dan nilai.

35

KSSR SAINS TAHUN 2

Skop pengetahuan bagi Tahap I adalah seperti dalam Jadual 13. TEMA SKOP

Jadual 13: Kandungan KSSR Sains Tahap I Bumi dan Angkasa Bentuk muka bumi, tanah, air, udara,
sistem suria
TEMA SKOP

Inkuiri Dalam Sains Kemahiran proses sains, kemahiran Teknologi dan Binaan daripada bongkah bentuk asas,
manipulatif dan peraturan bilik sains Kehidupan Lestari set binaan, takal

Sains Hayat Benda hidup dan benda bukan hidup

Manusia: keperluan asas benda hidup,
deria, pembiakan dan tumbesaran, gigi,
kelas makanan, pencernaan

Haiwan: bahagian tubuh, pembiakan dan
tumbesaran, tabiat pemakanan

Tumbuhan: bahagian tumbuhan,
tumbesaran dan pembiakan

Sains Fizikal Magnet, terang dan gelap, litar elektrik,
pengukuran luas dan isi padu, objek
atau bahan yang lebih tumpat atau
kurang tumpat daripada air

Sains Bahan Keupayaan bahan menyerap air,
campuran, asid dan alkali

36

KSSR SAINS TAHUN 2

INKUIRI DALAM SAINS

1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN

PENGUASAAN TAFSIRAN

1.1 Kemahiran Murid boleh: Menyatakan semua deria yang Cadangan aktiviti:
Proses Sains 1.1.1 Memerhati
1 terlibat untuk membuat
pemerhatian tentang fenomena Menjalankan aktiviti yang

atau perubahan yang berlaku. boleh membawa kepada

penerapan kemahiran

Memerihalkan penggunaan memerhati seperti:

semua deria yang terlibat untuk

2 membuat pemerhatian tentang (i) Memerhati nyalaan

fenomena atau perubahan yang mentol dalam litar yang

berlaku. dibina.

(ii) Memerhati perubahan

Menggunakan semua deria yang bahan yang

3 terlibat untuk membuat dimasukkan ke dalam
pemerhatian tentang fenomena air.

atau perubahan yang berlaku.

Menggunakan semua deria yang

terlibat dan alat jika perlu untuk

4 membuat pemerhatian secara
kualitatif bagi menerangkan

fenomena atau perubahan yang

berlaku.

37

STANDARD STANDARD PRESTASI KSSR SAINS TAHUN 2
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN

PENGUASAAN TAFSIRAN

Menggunakan semua deria yang

terlibat dan alat jika perlu untuk

5 membuat pemerhatian secara
kualitatif dan kuantitatif bagi

menerangkan fenomena atau

perubahan yang berlaku.

Menggunakan semua deria yang
terlibat dan alat jika perlu untuk
membuat pemerhatian secara
6 kualitatif dan kuantitatif bagi
menerangkan fenomena atau
perubahan yang berlaku secara
sistematik.

38


Click to View FlipBook Version