The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by myctie, 2018-12-25 07:48:12

DSKP Sains Tahun 5

DSKP Sains Tahun 5 KSSR

DRAF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

SAINS

TAHUN LIMAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

SAINS

TAHUN 5

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

i

Cetakan Pertama 2014
© Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan
buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman
atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya.

ii

KANDUNGAN iii
v
Kandungan vi
Rukun Negara vii
Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1
Falsafah Pendidikan Sains Negara 1
Pendahuluan 1
Matlamat 2
Objektif 3
Kemahiran Saintifik 5
Kemahiran Berfikir 9
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) 10
Sikap Saintifik dan Nilai Murni 11
Elemen Merentas Kurikulum 13
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 15
Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains 16
Kemahiran dan Nilai untuk Abad ke 21 17
Profil Murid
Organisasi Standard Kandungan Kurikulum 18
Sains
Pentaksiran Sekolah

iii

Tema: Pengenalan Kepada Sains 23
1. Kemahiran Saintifik 36
2. Peraturan Bilik Sains
37
Tema: Sains Hayat 43
3. Proses Hidup Haiwan
4. Proses Hidup Tumbuhan 46
50
Tema: Sains Fizikal 53
5. Tenaga 55
6. Sifat Cahaya
7. Elektrik 57
8. Haba 60

Tema: Sains Bahan 61
9. Jirim
10. Asid dan Alkali 63

Tema: Bumi dan Sains Angkasa
11. Bumi, Bulan dan Matahari

Tema: Teknologi dan Kehidupan Lestari
12. Teknologi

iv

RUKUN NEGARA

Bahawasanya, Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak: Mencapai perpaduan yang lebih erat
di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara cara hidup yang demokratik; mencipta satu
masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dinikmati secara adil dan saksama; menjamin
satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak;
membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;
Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk
mencapai cita -cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELURUHAN PERLEMBANGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Usaha ini adalah
bagi melahirkan bangsa Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

vi

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA
Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya
Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif,
dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.

viiPENDAHULUAN DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

Pendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsafah MATLAMAT
Pendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untuk
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah ini adalah untuk
bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang, dari segi menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui
intelek, rohani, emosi dan jasmani. Standard Kurikulum Sains pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran
sekolah rendah dan menengah dibangunkan untuk menghasilkan saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni.
insan yang dihasratkan.
OBJEKTIF
Standard Kurikulum Sains secara keseluruhan merangkumi tiga
mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Standard Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tahap 2 bertujuan:
Mata Pelajaran Sains Teras adalah Sains Sekolah Rendah, Sains
Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Mata pelajaran Sains 1. Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat
Elektif yang ditawarkan di peringkat menengah atas adalah Biologi, tentang dunia di sekeliling mereka.
Kimia, Fizik dan Sains Tambahan.
2. Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran saintifik
Mata Pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan sekolah dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.
menengah rendah direka bentuk dengan memberi penekanan
kepada pengetahuan dan kefahaman tentang sains kepada murid 3. Meningkatkan daya kreativiti murid.
supaya celik sains dan menyediakan mereka untuk mempelajari 4. Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains.
sains di peringkat yang lebih tinggi. Mata pelajaran Sains Teras bagi 5. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahi
peringkat sekolah menengah atas adalah untuk menghasilkan murid
yang celik sains, inovatif dan menyediakan murid untuk menceburi ran secara krtitis, kreatif dan analitis bagi membuat keputusan
bidang sains yang lebih umum. Mata pelajaran Sains Elektif dan menyelesaikan masalah.
menawarkan pilihan kepada murid mengikut kecenderungan, minat 6. Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnya membo
dan keupayaan dalam bidang sains bagi menceburi kerjaya dalam lehkan murid mengamalkannya.
bidang sains dan teknologi yang khusus. 7. Menyedari keperluan menjaga alam sekitar.

Golongan murid ini bakal menjadi sumber tenaga manusia dalam
bidang sains dan teknologi yang akan menyumbang kepada
penerusan dalam pembangunan negara.

1

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

KEMAHIRAN SAINTIFIK Mengukur dan Membuat pemerhatian secara kuantitatif
menggunakan dengan menggunakan nombor atau alat
Sains menekankan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Dalam nombor berunit piawai atau alat yang diseragamkan
proses inkuiri dan penyelesaian masalah kemahiran saintifik dan sebagai unit rujukan.
kemahiran berfikir perlu digunakan. Kemahiran saintifik merupakan Membuat inferens
kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti Membuat kesimpulan awal yang munasabah,
mengikut kaedah saintifik. Meramalkan yang mungkin benar atau tidak benar untuk
menerangkan sesuatu peristiwa atau pemer-
Kemahiran Saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan Berkomunikasi hatian.
kemahiran manipulatif. Kemahiran ini dipupuk dan dicapai melalui
aktiviti atau penyiasatan yang mesti dilaksanakan semasa Menggunakan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa
pengajaran dan pembelajaran supaya pembelajaran sai ns menjadi perhubungan berdasarkan pemerhatian dan pengalaman
bermak na. ruang dan masa yang lalu atau berdasarkan data.
Mentafsirkan data
Kemahiran Proses Sains Menerima, memilih, menyusun dan mem-
Mendefinisikan persembahkan maklumat atau idea dalam
Kemahiran proses sains membolehkan murid mempersoalkan secara operasi bentuk tulisan, lisan, jadual, graf, rajah atau
tentang sesuatu perkara dan mencari jawapan secara bersistem. model.
Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains adalah seperti Mengawal pem-
berikut: boleh ubah Memerihalkan perubahan parameter seperti
lokasi, arah, bentuk, saiz, isipadu, berat dan
Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan, pen- jisim dengan masa.
Mengelaskan dengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk
mengumpulkan maklumat tentang objek dan Memberi penerangan yang rasional tentang
fenomena. objek, peristiwa atau pola daripada data yang
dikumpulkan.
Menggunakan pemerhatian untuk mengasing
dan mengumpulkan objek atau fenomena Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep
berdasarkan ciri yang sama. dengan menyatakan perkara yang dilakukan
dan diperhatikan.

Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipu-
lasikan, pemboleh ubah bergerak balas dan
pemboleh ubah yang dimalarkan. Dalam
sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah

2

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

dimanipulasikan untuk memerhatikan KEMAHIRAN BERFIKIR

hubungannya dengan pemboleh ubah bergerak

balas. Pada masa yang sama pemboleh ubah

yang lain dimalarkan. Berfikir adalah satu proses mental yang memerlukan individu
menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada
Membuat Membuat suatu pernyataan umum tentang pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan
hipotesis hubungan antara pemboleh ubah yang alam sekelilingnya. Salah satu objektif sistem pendidikan negara
difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif
perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh ini boleh dicapai melalui pembelajaran berfikrah.
diuji untuk menentukan kesahihannya.
Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara
Mengeksperimen Merancang dan menjalankan penyiasatan untuk aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini
menguji sesuatu hipotesis, mengumpulkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dengan teliti
data, mentafsirkan data sehingga mendapat dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir
rumusan daripada penyiasatan itu. agar mereka dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan
membuat keputusan. Pengajaran dan pembelajaran yang
Kemahiran Manipulatif menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras
kepada pembelajaran berfikrah.
Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam
penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan
berikut: pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan
sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum
 Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai
dengan betul. daya imiginasi yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif
dan asli serta boleh mengubah suai idea dan produk sedia ada.
 Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan
selamat. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi
peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah. Setiap langkah
 Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi
 Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat. berfikir merupakan matlamat akhir kepada proses berfikir.
 Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat.

3

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

Kemahiran Berfikir Kritis Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu
perkara dari segi kebaikan dan keburukan,
Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah Membuat kes- berdasarkan bukti atau dalil yang sah.
seperti berikut: impulan
Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu
Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, kualiti kajian yang berdasarkan kepada sesuatu
dan unsur sesuatu konsep atau objek. hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara
berdasarkan penyiasatan.

Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasar-
dan membezakan kan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur
sesuatu objek atau peristiwa.
Kemahiran Berfikir Kreatif

Mengumpulkan dan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah
mengelaskan fenomena kepada kumpulan masing-masing seperti berikut:
berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau
sifat sepunya.

Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan
berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau si- sesuatu perkara.
fatnya seperti saiz, masa, bentuk atau
bilangan. Menghubungka-itkan Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan
atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur
Menyusun mengikut Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib atau corak perhubungan.

keutamaan berdasarkan kepentingan atau kesegeraan.

Menganalisis Mengolah maklumat dengan menguraikannya Membuat Membuat kesimpulan awal yang munasabah,
kepada bahagian yang lebih kecil bagi me- inferens yang mungkin benar atau tidak benar untuk
mahami sesuatu konsep atau peristiwa serta menerangkan sesuatu peristiwa atau
mencari makna yang tersirat. pemerhatian.

Mengesan kecon- Mengesan pandangan atau pendapat yang Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristi-
dongan berpihak kepada atau menentang sesuatu. wa berdasarkan pemerhatian dan pengala-
man yang lalu atau data yang boleh di-
percayai.

4

Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesua- DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014
tu perkara untuk keseluruhan kumpulan ber-
dasarkan pemerhatian ke atas sampel atau KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)
beberapa maklumat daripada kumpulan itu.
Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang
Membuat gambaran Membuat tanggapan atau membayangkan seimbang,berdaya tahan, bersifat ingin tahu, berprinsip, bermaklumat,
dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir, berkomunikasi dan
mental sesuatu idea, konsep, keadaan atau gagasan bekerja secara berpasukan. Kemahiran abad ke-21 ini selari dengan 6
aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing
dalam minda. pada peringkat global yang digariskan dalam Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid akan mempunyai kemahiran
Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan un- memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, identiti so-
tuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh sial, pengetahuan dan kemahiran berfikir.
dalam bentuk seperti pernyataan, lukisan atau
artifak. Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun
1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
Membuat hipotesis Membuat suatu pernyataan umum tentang (KBKK).Kemahiran berfikir ini menekan kepada pemikiran dari aras
hubungan antara pemboleh ubah yang dif- rendah sehingga aras tinggi.Bermula pada tahun 2011, Kurikulum
ikirkan benar bagi menerangkan sesuatu Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan kepada
perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
diuji untuk menentukan kesahihannya.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasi-
Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu kan pengetahuan,kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan
konsep yang kompleks atau mujarad secara dan refleksi bagi menyelesaikan masalah,membuat kepu-
mengaitkan konsep itu dengan konsep yang tusan,berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.KBAT adalah
mudah atau maujud yang mempunyai ciri merujuk kepada kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai dan
yang serupa. mencipta seperti Jadual 1.

Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau
melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu
yang sedia ada untuk mengatasi masalah
secara terancang.

5

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

KBAT Penerangan Strategi Berfikir
Mengaplikasi Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti berikut:
Menganalisis  Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan
nilai dalam situasi berlainan untuk Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina
Menilai melaksanakan sesuatu perkara pengertian, konsep atau model berdasarkan ciri
Mencipta spesifik sepunya yang saling berhubung.
 Mencerakinkan maklumat kepada bahagian
kecil untuk memahami dengan lebih men- Membuat kepu- Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik
dalam serta hubung kait antara bahagian tusan daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria
berkenaan tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan.

 Membuat pertimbangan dan keputusan Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secara ter-
menggunakan pengetahuan, pengalaman, masalah ancang terhadap situasi yang tidak pasti atau
kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangka-
kan.
 Menghasilkan idea atau produk atau
kaedah yang kreatif dan inovatif

Jadual 1: Penerangan KBAT Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir,kemahiran
menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang ditekankan. Kemahiran
Kemahiran ini ditulis secara eksplisit di dalam setiap kurikulum menaakul adalah kemahiran yang digunakan dalam membuat
mata pelajaran. pertimbangan secara logik, rasional, adil dan saksama. Penguasaan
kemahiran berfikir kritis, kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah
KBAT boleh diaplikasikan di dalam bilik darjah melalui aktiviti jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan deduktif. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang
dan projek.Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir sep- kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB).
erti peta pemikiran, peta minda, dan Thinking Hats serta penyo-
alan aras tinggi di dalam dan di luar bilik darjah untuk mengga-
lakkan murid berfikir.Murid diberi tanggungjawab di atas pem-
belajaran mereka.

6

Rajah 1: Model KBSB dalam Sains DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

Kemahiran Ber- Penguasaan KBSB melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh
fikir dikembangkan melalui peringkat berikut:

Kritis Menaakul Kreatif 1. KBSB diperkenalkan.
2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.
 Mencirikan  Menjanakan idea 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.
 Membandingkan &  Menghubungkaitkan 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan
 Membuat inferens
membezakan  Meramalkan dengan bimbingan guru.
 Mengumpulkan &  Membuat hipotesis 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain
 Mensintesiskan
mengelaskan  Mengitlakkan untuk mencapai tugasan berfikir.
 Membuat urutan  Membuat gambaran
 Menyusun mengikut Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains
mental diberikan dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan
keutamaan  Menganalogikan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains (Pusat
 Menganalisis  Mereka cipta Perkembangan Kurikulum, 1999).
 Mengesan kecon-
Perkaitan Antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains
dongan
 Menilai Kemahiran Proses Sains adalah kemahiran yang diperlukan untuk
 Membuat kesimpulan mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan
secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental yang
Strategi Berfikir menggalakkan pemikiran secara kritis, kreatif, analitis dan sistematik.
Penguasaan Kemahiran Proses Sains bersama dengan pengetahuan
 Mengkonsepsikan dan sikap yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara
 Menyelesaikan masalah berkesan.
 Membuat keputusan Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu menguasai
kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang
berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut:

7

Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014
Memerhati Mendefinisi secara operasi
Mencirikan Mengawal pemboleh ubah Kemahiran Berfikir
Mengelaskan Membandingkan dan mem- Membuat hipotesis Menilai
bezakan
Mengukur dan menggunakan Menghubungkaitkan Mengeksperimen Menghubungkaitkan
nombor Berkomunikasi Menganalogikan
Membuat inferens Mencirikan Membuat gambaran mental
Membandingkan dan mem- 8 Menganalisis
Meramalkan bezakan
Menggunakan perhubungan ruang Mengumpulkan dan menge- Mencirikan
dan masa laskan Membandingkan dan mem-
Mentafsirkan data bezakan
Menghubungkaitkan Menghubungkaitkan
Membandingkan dan mem- Menganalisis
bezakan
Mencirikan
Menghubungkaitkan Menghubungkaitkan
Membandingkan dan mem- Membandingkan dan
bezakan membezakan
Menganalisis Menjanakan idea
Membuat inferens Membuat hipotesis
Meramalkan
Menghubungkaitkan Mensintesiskan
Membuat gambaran mental
Semua kemahiran berfikir
Membuat urutan
Menyusun mengikut keu- Semua kemahiran berfikir
tamaan

Membandingkan dan mem-
bezakan
Menganalisis
Mengesan kecondongan
Membuat kesimpulan
Mengitlakkan

Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014
Berfikir dan Kemahiran Saintifik
 Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.
Standard Kurikulum Sains ini menekankan pembelajaran  Berfikiran kritikal dan analitis.
berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran  Luwes dan berfikiran terbuka.
saintifik. Dalam kurikulum ini standard pembelajaran yang  Baik hati dan penyayang.
dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan  Bersifat objektif.
pengetahuan dengan penguasaan kemahiran berfikir dan  Sistematik.
kemahiran saintifik. Oleh itu dalam pengajaran dan  Bekerjasama.
pembelajaran guru perlu mengintegrasikan penguasaan  Adil dan saksama.
kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan di  Berani mencuba.
samping penerapan sikap saintifik dan nilai murni.  Berfikir secara rasional.
 Yakin dan berdikari.

SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut
peringkat berikut:
Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai
positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk  Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik
dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan dan nilai murni.
nilai murni seperti yang berikut:
 Memberi perhatian serta respons.
 Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.  Menghayati dan mengamalkan.
 Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.  Membudayakan sikap saintifik dan nilai murni dalam kehidupan.
 Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu
Dalam standard kurikulum ini,standard pembelajaran untuk domain
perkara. afektif ditulis secara eksplisit dimana yang sesuai.Walau bagaimanapun,
 Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta dalam pengajaran dan pembelajaran penerapan sikap saintifik dan nilai
murni harus berlaku secara berterusan.Contohnya semasa pembelaja-
terhadap alam sekitar. ran yang melibatkan kerja amali, guru perlu sentiasa mengingatkan
 Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk murid tentang kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti, cer-
mat, bekerjasama, jujur dan tabah.
memahami alam.
 Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan 9

sihat.
 Menghargai keseimbangan alam semula jadi.
 Berhemah tinggi dan hormat menghormati.
 Menghargai sumbangan sains dan teknologi.

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

Perancangan yang rapi diperlukan untuk mengoptimumkan Kreatviti dan Inovasi
penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Guru digalakkan mene-
liti semua standard pembelajaran dalam sesuatu standard kan- Kreativiti dan inovasi adalah dua perkara yang saling berkaitan.
dungan yang berkaitan termasuk standard pembelajaran tentang
penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan Secara umum, kreati viti merujuk kepada ti
pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran.
ndakan penghasilan idea, pendekatan atau tindakan baru. Inovasi pula
Penerapan Unsur Patriotisme
ialah proses menjana idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam
Standard kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk
unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid konteks tertentu.
bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan
negara. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi ke- Elemen kreativiti dan inovasi merupakan salah satu elemen yang diberi
pelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di penekanan dalam KSSR bagi menyediakan murid dalam menangani
negara kita, semangat mencintai negara dapat dikukuhkan. cabaran abad 21. Kreativiti dan i novasi murid perlu dipupuk dan
dibangunkan ke tahap optimum supaya mereka berkeupayaan
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti, dan seterusnya
menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan warganegara Malaysia
Dalam KBSR terdapat beberapa elemen merentas kurikulum pada masa hadapan.
telah diperkenalkan seperti Bahasa,Pendidikan Alam Sekitar,
Patriotisme, Kemahiran Berfikir,Pendidikan Kesihatan Repro- Bagi mencapai matlamat ini penulisan standard pembelajaran bagi mata
duktif dan Sosial,Pencegahan Rasuah,Pendidikan Pengguna pelajaran Sains yang berkaitan dengan pemupukan kreati viti dan
dan Keselamatan Jalanraya. inovasi di nyatakan secara tersurat. Walau bagaimanapun guru juga
digalakkan menerapkan elemen kreati viti dan inovasi di mana -mana
Elemen Merentas Kurikulum dalam KBSR dikekalkan dan topik yang difikirkan sesuai jika elemen ini tidak dinyatakan secara
ditambah dengan memperkenalkan elemen Kreati viti dan tersurat.Guru haruslah menyediakan aktiviti yang meni
Inovasi, Keusahawanan dan Teknologi Maklumat dan ngkatkan minat dan kreati viti dan murid perlu dibekalkan dengan
Komunikasi. pengetahuan, kemahiran dan alat yang membolehkan mereka
membangunkan kreativiti dan memupuk sikap dan personaliti i ndividu
kreatif.

Keusahawanan

Dalam Model Baru Ekonomi, antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020
adalan inovasi dan keusahawanan.Penerapan elemen keusahawanan di
dalam KSSR bertujuan membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan
sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.

10

Ciri dan amalan keusahawanan ini boleh dibentuk dengan: DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

 Mengamalkan sikap keusahawanan STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

 Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam standard kurikulum sains
mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah adalah
 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran penguru- satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu
pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke
san perniagaan tahap yang optimum. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran
berfikrah mestilah dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid
 Memformulasikan konsep, proses atau dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit
kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam
produk keusahawanan pembelajaran. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan
kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah
 Mengamalkan nilai, moral dan etika baik menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid dilibatkan secara
aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan
dalam keusahawanan pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan
sikap saintifik dan nilai murni. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku
Semua ciri dan amalan ini dilaksanakan bersesuaian dengan melalui pendekatan seperti inkuiri, konstruktivisme, sains teknologi dan
tahap kebolehan murid sekolah rendah. masyarakat, pembelajaran konstekstual dan pembelajaran masteri.

Teknologi Maklumat & Komunikasi Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains
Pendekatan Inkuiri-Penemuan
Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk
memperkukuhkan pembelajaran sai ns. Penggunaan teknologi Pendekatan inkuiri-penemuan merupakan pendekatan yang
seperti televisyen,radio,komputer,internet perisian komputer, mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am
perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikan bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu
pengajaran dan pembelajaran sains lebih menarik dan fenomena yang berlaku. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri.
berkesan.Animasi dan simulasi berkomputer merupakan satu Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip
wadah yang berkesan untuk mempelajari sesuatu konsep yang utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri.
sukar dan abstrak dan boleh dipersembahkan dalam bentuk
perisian kursus atau laman web. 11

Elemen Teknologi Maklumat & Komunikasi merupakan salah
satu elemen yang ditambah dalam KSSR. Terdapat tiga
pendekatan dalam menggunakan Teknologi Maklumat &
Komunikasi dalam KSSR:

 Belajar mengenai TMK
 Belajar melalui TMK
 Belajar dengan TMK

Melalui aktiviti seperti eksperimen murid akan menyiasat DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014
sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru
kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains kurikulum standard ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran
melalui hasil inkuiri-penemuan tersebut. Kemahiran berfikir dan sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains,
kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses teknologi dan masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari
inkuiri-penemuan ini. Namun perlu diingat bahawa pendekatan bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada
inkuiri-penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi kehidupan masyarakat.
pengajaran dan pembelajaran. Terdapat konsep dan prinsip
lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui Pembelajaran Kontekstual
inkuiri-penemuan terbimbing.
Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan
Konstruktivisme kehidupan harian murid. Pendekatan ini melibatkan murid belajar
secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan. Dalam
Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan pembelajaran kontekstual, kaitan di antara ilmu yang diajar dengan
bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri kehidupan harian dieksplisitkan. Dalam konteks ini murid tidak hanya
pemahaman yang bermakna kepada diri mereka. Antara unsur belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan
penting dalam kontruktivisme adalah: pembelajaran sains dengan kehidupan mereka.

 Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. Pembelajaran Masteri
 Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.
 Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea Pembelajaran ini merupakan satu pendekatan yang memastikan
semua murid menguasai standard pembelajaran yang ditetapkan.
asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu
mereka. belajar jika diberi peluang. Peluang perlu diberi kepada murid untuk
 Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan belajar mengikut kadarnya. Aktiviti pengayaan dan pemulihan perlu
pengalaman serta membuat refleksi. dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.

Pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat 12

Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat
menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan
harian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pelbagai
pendekatan seperti Pembelajaran Kontekstual dan Pendekatan
Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM). Tema dan objektif
pembelajaran yang berunsurkan STM dijelmakan dalam

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh Secara umum langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen
dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan adalah:
pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi,
projek, penggunaan sumber luar bilik darjah, kajian masa depan  Mengenal pasti masalah
dan penyelesaian masalah. Dalam standard kurikulum ini  Membuat hipotesis
cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran tidak  Merancang eksperimen
dinyatakan secara eksplisit. Penulisan standard kurikulum
begini membolehkan guru menggunakan kreativiti mereka - Mengawal pemboleh ubah
sendiri untuk menyampaikan dan murid memperoleh - Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan
pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai yang dihasratkan. - Menentukan langkah menjalankan eksperimen
- Menentukan kaedah mengumpulkan data
Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya - Menentukan kaedah menganalisis data
berdasarkan kandungan standard kurikulum, kebolehan dan  Melakukan eksperimen
kepelbagaian kecerdasan murid serta sumber dan prasarana  Mengumpulkan data
yang ada. Di samping berperanan sebagai penyampai  Menganalisis data
pengetahuan dan pakar rujuk dalam bidang pengajarannya,  Mentafsirkan data
guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan  Membuat kesimpulan
pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis  Membuat pelaporan
kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang
berbeza perlu dirancang untuk murid yang pelbagai kecerdasan. Dalam kurikulum standard ini, dicadangkan selain daripada eksperimen
Berikut adalah penerangan ringkas tentang kaedah ini. yang dibimbing oleh guru, murid diberi peluang mereka bentuk ek-
sperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang
Eksperimen berkenaan boleh dijalankan, data yang boleh diukur, bagaimana
menganalisis data dan bagaimana membentangkan hasil eksperimen
Eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam mereka. Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara
pelajaran sains. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan kumpulan kecil.
untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Kaedah
saintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiran Perbincangan
berfikir, kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif.
Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan
mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih.
Semasa perbincangan murid perlu mempunyai fikiran yang terbuka
untuk menerima pendapat orang lain.Guru boleh bertindak sebagai
fasilitator dengan mengemukakan soalan-soalan yang memandu murid
ke arah tajuk perbincangan. Perbincangan boleh dijalankan semasa
dan selepas menjalankan eksperimen, projek, aktiviti mengumpul dan

13

mentafsirkan data, simulasi penggunaan sumber luar bilik dar- DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014
jah, penyelesaian masalah dan lain-lain.
lawatan, ia mesti dirancang secara rapi di mana murid perlu
Simulasi menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan.
Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan bagi membuat rumusan
Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang aktiviti yang dijalankan.
sebenar. Simulasi boleh dilaksanakan melalui main peranan,
permainan atau penggunaan model. Dalam main peranan, Kajian Masa Depan
murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan
berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Permainan Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau
pula mempunyai syarat yang perlu dipatuhi. Murid bermain perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa depan. Pedagogi ini
untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang. Nilai
proses membuat keputusan. Model digunakan untuk mewakili murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui
objek atau keadaan sebenar. Murid akan dapat membayangkan kaedah ini.
situasi sebenar dan seterusnya memahami konsep dan prinsip
yang dipelajari. Penyelesaian Masalah

Projek Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid
secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai sasaran
Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau dalam tertentu. Semasa penyelesaian masalah, aktiviti seperti simulasi,
kumpulan untuk mencapai sesuatu tujuan dan mengambil masa perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. Secara umum
yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran formal. penyelesaian masalah melibatkan langkah berikut:
Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan
masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang  Kenal pasti dan faham masalah
keseluruhan projek. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak  Jelaskan masalah
atau lain-lain perlu dibentangkan.  Cari alternatif penyelesaian masalah
 Jalankan operasi penyelesaian
Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar bilik Darjah  Nilaikan penyelesaian

Pembelajaran sains melalui lawatan ke zoo, muzium, pusat Penggunaan Teknologi
sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang boleh
menjadikan pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk
bermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui memperkukuhkan pembelajaran sains. Penggunaan teknologi seperti
televisyen, radio, komputer, internet perisian komputer, perisian kursus
dan antara muka berkomputer menjadikan pengajaran dan
pembelajaran sains lebih menarik dan berkesan. Animasi dan simulasi
14

berkomputer merupakan satu wadah yang berkesan untuk DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014
mempelajari sesuatu konsep yang sukar dan abstrak dan
boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau  Kemahiran Komunikasi
laman web.  Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 Bekerjasama
KEMAHIRAN DAN NILAI UNTUK ABAD KE 21  Keusahawanan
 Kepimpinan
Seseorang murid perlu dilengkapkan dengan kemahiran, ber-  Belajar Sepanjang Hayat
pengetahuan dan nilai yang perlu dikuasai untuk berjaya dalam  Keluwesan
kehidupan dan kerjaya dalam abad ke 21.  Kemampuan Menyesuaikan Diri
 Berinisiatif dan Terarah Kendiri
Kementerian Pelajaran Malaysia(KPM) telah mengenal pasti ke-
mahiran dan nilai yang perlu ada pada setiap murid untuk Nilai: Merupakan garis panduan untuk murid menjadi seorang individu
menghadapi abad ke 21. Kemahiran dan nilai tersebut terbahagi berpewatakan mulia yang mampu membuat keputusan dan tindakan
kepada 3 aspek: sebagai melaksanakan tanggungjawab kepada keluarga, masyarakat
dan negara, merangkumi:
Kemahiran berfikir: Menyediakan murid untuk menghadapi ke-  Kerohanian
hidupan yang semakin mencabar serta persekitaran kerja masa  Berperikemanusiaan
kini. Kemahiran ini antaranya adalah:  Patriotik
 Berintegriti
 Kreatif  Bertanggungjawab
 Kritis  Bersatu Padu
 Menaakul
 Inovatif 15
 Penyelesaian Masalah
 Membuat Keputusan

Kemahiran Hidup dan Kerjaya: Memerlukan lebih dari kema-
hiran berfikir dan pengetahuan.Murid membangunkan kema-
hiran hidup dan kerjaya bagi menghadapi kehidupan yang
kompleks dan persekitaran kerjaya dalam dunia yang semakin
mencabar. Antaranya ialah:

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

PROFIL MURID

Faktor kritikal yang menyumbang pertumbuhan sosial,budaya Mahir berko- Mereka menyuarakan dan meluahkan fikiran, idea
dan ekonomi sesebuah negara adalah pembangunan modal munikasi dan maklumat dengan yakin dan kreatif secara
insan yang berinovatif dan berkemahiran tinggi.Dengan itu, se- lisan dan bertulis, menggunakan pelbagai media
tiap murid yang dihasilkan perlulah seimbang dari segi jasmani, dan teknologi.
emosi, rohani dan intelek seperti yang terkandung dalam Fal-
safah Pendidikan Kebangsaan. Kerja Mereka boleh bekerjasama secara berkesan dan
sepasukan harmoni dengan orang lain. Mereka menggalas
tanggungjawab bersama serta menghormati dan
KPM telah menggariskan 10 Profil Murid yang perlu ada untuk menghargai sumbangan yang diberikan oleh se-
murid berupaya bersaing pada peringkat global. Profil Murid tiap ahli pasukan. Mereka memperoleh kemahiran
adalah ciri yang ada pada setiap murid: interpersonal melalui aktiviti kolaboratif, dan ini
menjadikan mereka pemimpin dan ahli pasukan
Seimbang Mereka seimbang dari segi fizikal, emosi, rohani yang lebih baik.
dan intelek untuk mencapai kesejahteraan peri-
badi, serta menunjukkan empati, belas kasihan Bersifat ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu semula-
dan menghormati orang lain. Dapat menyumbang tahu jadi untuk meneroka strategi dan idea baru.
ke arah keharmonian keluarga, masyarakat dan Mereka mempelajari kemahiran yang diperlukan
negara. untuk menjalankan inkuiri dan penyelidikan, serta
menunjukkan sifat berdikari dalam pembelajaran.
Berdaya tahan Mereka mampu menghadapi dan mengatasi Mereka menikmati pengalaman pembelajaran
kesukaran, mengatasi cabaran dengan ke- sepanjang hayat secara berterusan.
bijaksanaan, keyakinan, toleransi dan empati.

Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan inovatif; Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan, adil
mampu untuk menangani masalah kompleks dan dan menghormati maruah individu, kumpulan dan
membuat keputusan yang beretika. Mereka ber- komuniti. Mereka bertanggungjawab atas tinda-
fikir tentang pembelajaran dan diri mereka se- kan, akibat tindakan serta keputusan mereka.
bagai pelajar. Mereka menjana soalan dan bersi-
fat terbuka kepada perspektif, nilai dan tradisi in- Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan mem-
dividu dan masyarakat lain. Mereka berkeyakinan bentuk pemahaman yang luas dan seimbang
dan kreatif dalam menangani bidang pembelaja- merentasi pelbagai disiplin pengetahuan. Mereka
ran yang baru. meneroka pengetahuan dengan cekap dan

16

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

Penyayang/ berkesan dalam konteks isu tempatan dan global. merupakan pernyataan umum yang mengandungi unsur pengetahuan,
Prihatin Mereka memahami isu-isu etika/undang-undang kemahiran saintifik, kemahiran berfikir, sikap saintifik dan nilai murni
berkaitan maklumat yang diperolehi. yang sesuai dengan Standard Pembelajaran yang dihasratkan.

Mereka menunjukkan empati, belas kasihan dan Standard Pembelajaran merupakan objektif pembelajaran yang ditulis
rasa hormat terhadap keperluan dan perasaan dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Standard
orang lain. Mereka komited untuk berkhidmat Pembelajaran merangkumi skop pembelajaran dan kemahiran saintifik
kepada masyarakat dan memastikan kelestarian serta kemahiran berfikir yang menuntut murid melakukan sains bagi
alam sekitar. membolehkan mereka menguasai konsep sains yang di hasratkan.
Secara am, Standard Pembelajaran disusun mengikut hierarki dari
Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang, sokongan mudah ke kompleks, sungguhpun begitu urutan Standard
dan rasa hormat terhadap negara. Pembelajaran boleh diubahsuai mengikut kesesuaian dan keperluan
pembelajaran. Standard Kandungan bagi domain afektif ditulis di akhir
ORGANISASI STANDARD KURIKULUM SAINS Standard Kandungan domain kognitif yang berkaitan, tetapi tidak
semua Standard Kandungan domain kognitif diikuti dengan domai n
afektif.

Standard Kurikulum Sains Tahun 1 hingga ke Tahun 6 disusun Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pem-
mengikut enam bidang pembelajaran iaitu Pengenalan kepada belajaran murid yang diukur berdasarkan Standard Kandungan dan
Sains, Sains Hayat, Sains Fizikal, Sains Bahan, Bumi dan Sains Standard Pembelajaran serta menunjukkan di mana kedudukan murid
Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari.Sungguhpun dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya.Pertumbuhan
begitu, setiap tahun pembelajaran tidak semestinya merangkumi murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan per-
keenam-enam bidang pembelajaran tersebut. kataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam
bentuk hasil pembelajaran.Standard Prestasi dibina sebagai panduan
Bidang Pembelajaran Pengenalan kepada Sains, Sains Hayat, untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan
Sains Fizikal, Sains Bahan, Bumi dan Sains Angkasa serta pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.
Teknologi dan Kehidupan Lestari diperincikan melalui Standard
Kandungan dan Standard Pembelajaran. Standard Kandungan Proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) sepatutnya dirancang
mempunyai satu atau lebih Standard Pembelajaran yang secara holistik dan bersepadu bagi membolehkan beberapa Standard
dikonsepsikan berdasarkan bidang pembelajaran tertentu.
Standard Kandungan ditulis mengikut hierarki dalam domain 17
kognitif dan afektif. Pernyataan Standard Kandungan ini

Pembelajaran dicapai bergantung kepada kesesuaian dan DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014
keperluan pembelajaran. Guru seharusnya meneliti semua
Standard Pembelajaran d a n S t a n d a r d P r e s t a s i dalam PENTAKSIRAN SEKOLAH

Standard Kandungan yang berkenaan sebelum merancang Pentaksiran Sekolah (PS) adalah salah satu komponen utama dalam
aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Standard Kandungan bagi proses PdP kerana ia berperanan mengukuhkan pembelajaran murid,
domain afektif diterap secara tidak langsung semasa Standard meningkatkan pengajaran guru serta mampu memberi maklumat yang
Kandungan bagi domain kognitif dijalankan. Aktiviti boleh sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam satu-satu
proses PdP.
dipelbagaikan untuk mencapai satu Standard Kandungan bagi
memenuhi keperluan pembelajaran, sesuai dengan kebolehan PS dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula da-
serta gaya pembelajaran murid. ripada aspek perancangan, pembinaan item dan instrumen pentaksiran,
Guru digalakkan merancang aktiviti yang dapat melibatkan pentadbiran, pemeriksaan atau penskoran, perekodan dan
murid secara aktif bagi menjana pemikiran secara analitis, pelaporannya.
kritis, inovatif dan kreatif di samping menggunakan teknologi
sebagai wahana dalam mencapai Standard Kandungan tersebut PS amat penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak
dengan lebih berkesan. Pelaksanaan pengajaran dan sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan seim-
pembelajaran yang memerlukan aktiviti, penyiasatan dan bang.PS merupakan aktiviti yang berterusan yang menagih komitmen
eksperimen yang difikirkan sesuai bagi mencapai sesuatu yang tinggi serta hala tuju yang jelas daripada guru dan pihak sekolah
standard pembelajaran hendaklah dijalankan bagi untuk memperkembangkan potensi setiap murid ke tahap maksimum.
mengukuhkan kefahaman murid. PS mempunyai ciri-ciri berikut:

Modul Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi diperkenalkan  Holistik iaitu mampu memberi maklumat keseluruhan tentang pen-
kepada murid Tahap Satu bagi menggantikan mata pelajaran capaian pengetahuan dan kemahiran serta pengamalan nilai murni.
Sains. Tema ini menggabungkan elemen Sains, Reka Bentuk &
Teknologi dan Teknologi Maklumat & Komunikasi. Masa yang  Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan PdP.
diperuntukkan untuk mata pelajaran adalah 60 minit seminggu.  Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut kes-

Bagi Tahap Dua, mata pelajaran Sains wujud sebagai satu esuaian dan kesediaan murid.
mata pelajaran yang berdiri sendiri dan masa yang  Merujuk standard prestasi yang dibina berdasarkan standard kuriku-
diperuntukkan adalah 120 minit seminggu.
lum.

PS boleh dilaksanakan secara:
 Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses PdP.
 Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit pembelajaran,

semester atau tahun.

18

Standard Prestasi DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan Standard Pembelajaran mengandungi perkara-perkara yang patut di-
pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan pelajari dan perlu disampaikan dalam proses PdP. Standard Prestasi
menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan pula mengandungi panduan untuk mentaksir pencapaian murid mengikut
atau kemajuan pembelajarannya.Perkembangan dalam standard tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan. Dokumen Standard
itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar Kurikulum dan Pentaksiran mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran
(konstruk) dan perkembangan menegak (tahap penguasaan) sekolah dalam satu dokumen.
.Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier
menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul meng- Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh dijalankan
gambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. adalah:

Tahap Penguasaan Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek
kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. Kaedah
Tahap Penguasaan ialah satu label yang digunakan untuk pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid, bukan
menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki hasil akhir yang diperoleh.
digunakan bagi tujuan pelaporan individu.
Ujian:Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau lisan.
PELAKSANAAN PdP DAN PENTAKSIRAN SEKOLAH Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan objektif atau
subjektif. Contoh ujian lisan adalah kuiz.
Setiap guru perlu melaksanakan proses pdp dalam bilik darjah
dengan merujuk kepada Standard Kandungan dan Standard Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah
Pembelajaran. Kebijaksanaan guru perlu ada bagi menentukan penting untuk menilai kemahiran bertutur, keyakinan diri dan
proses pdp dilaksanakan secara berkesan dan ber- pengetahuan murid tentang konten yang dipelajari.
sesuaian.Dalam keadaan yang sama,guru perlu mentaksir
keupayaan murid dan menentukan tahap keupayaannya ber- Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu tentang
dasarkan senarai standard prestasi yang telah disusun mengikut penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses pengajaran dan
tajuk-tajuk pembelajaran.Guru seharusnya memberi peluang pembelajaran. Elemen yang diuji dalam sains adalah pengetahuan,
kepada setiap muridnya untuk berupaya mencapai tahap kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni.
keupayaan yang lebih baik dengan melaksanakan proses bimb-
ingan dan pengukuhan. Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara individu
atau kumpulan. Contoh portfolio adalah buku skrap dan folio.

Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk
menyampaikan maklumat secara saintifik.

19

TAFSIRAN TAHAP PENGUASAAN UNTUK SAINS 6 DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

Terdapat 3 kelompok yang perlu dinilai bagi menentukan tahap Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan
penguasaan murid sebagaimana berikut: inovatif, mempunyai keupayaan membuat kepu-
tusan untuk mengadaptasi permintaan serta
1. Pengetahuan cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh
2. Kemahiran Saintifik berbicara untuk mendapatkan dan menyam-
3. Sikap dan Nilai paikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai
secara bertatasusila dan menjadi contoh secara
tekal.

Tafsiran Tahap Penguasaan Secara Umum

TAHAP TAFSIRAN UMUM
PENGUASAAN
Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan
1 kemahiran asas atau memberi respons terhadap
perkara yang asas.

Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar
2 bentuk komunikasi atau menterjemah serta

menjelaskan apa yang telah dipelajari.

Murid menggunakan pengetahuan untuk
3 melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu

situasi.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan

4 beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara
sistematik.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada

5 situasi baru, dengan mengikut prosedur atau
secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif.

20

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

1. PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN SAINTIFIK 2. NILAI
Tafsiran Tahap Penguasaan bagi Sains Rendah Tafsiran Tahap Penguasaan Nilai bagi Sains Rendah

TAHAP TAFSIRAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN PENGUASAAN
Mengetahui pengetahuan dan kemahiran asas Minat
1 sains 1

Memahami pengetahuan dan kemahiran sains 2 Minat dan bersifat ingin tahu
2 serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut
3 Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam
dengan apa-apa cara. merekod data.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran 4 Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam
3 sains untuk melaksanakan tugasan pada suatu merekod data, berani mencuba dan

situasi

Menganalisis pengetahuan dan kemahiran sains bersistematik.

4 untuk diaplikasikan dalam melaksanakan tugasan Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam
pada suatu situasi dengan cara yang bersiste- 5 merekod data, berani mencuba, bersistematik,

matik bekerjasama, rajin dan tabah dalam men-
jalankan tugasan.
Menganalisis dan mensintesis pengetahuan dan

5 kemahiran sains untuk diaplikasikan dalam Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam
melaksanakan satu tugasan atau situasi baru merekod data, berani mencuba, bersistemat-
6 ik,bekerjasama, rajin dan tabah dalam men-
secara tekal, bersistematik dan bersikap positif jalankan tugas, bertanggung jawab ke atas diri,
rakan, alam sekitar dan berhemah tinggi.
Menganalisis dan mensintesis pengetahuan dan
kemahiran sains untuk diaplikasikan dalam
6 rekacipta, menilai atau menkonsepsikan sesuatu
yang baru dengan kreatif dan inovatif dalam
melaksanakan sesuatu tugasan.

21DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

PENGENALAN KEPADA SAINS

1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

1.1 Kemahiran Murid boleh: 1 Menyatakan semua deria yang terlibat untuk membuat
Proses 1.1.1 Memerhati pemerhatian tentang fenomena yang berlaku.
Sains

2 Memerihalkan penggunaan semua deria yang terlibat untuk
3 membuat pemerhatian tentang fenomena atau perubahan
4 yang berlaku.
5
6 Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat
pemerhatian tentang fenomena atau perubahan yang ber-
23 laku.

 Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat
pemerhatian secara kualitatif bagi menerangkan fe-
nomena atau perubahan yang berlaku

 Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk mem-
bantu pemerhatian

 Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat
pemerhatian secara kualitatif dan kuantitatif bagi men-
erangkan fenomena atau perubahan yang berlaku

 Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk mem-
bantu pemerhatian

 Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat
pemerhatian secara kualitatif dan kuantitatif bagi men-
erangkan fenomena atau perubahan yang berlaku
secara sistematik

 Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk mem-
bantu pemerhatian

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

1.1.2 Mengelas 1 Menyatakan ciri objek dengan melihat persamaan dan
perbezaan

2 Memerihalkan ciri objek dengan menyatakan persamaan
dan perbezaan

3 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya
dan berbeza

4 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya
dan berbeza dan menyatakan ciri sepunya yang digunakan

5 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya
dan berbeza dan menyatakan ciri sepunya yang digunakan
serta boleh menggunakan ciri lain untuk mengasing dan
mengumpul

6 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya
dan berbeza sehingga peringkat terakhir dan menyatakan
ciri yang digunakan

24

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor Menyatakan lebih dari satu peralatan yang sesuai bagi
mengukur suatu kuantiti
1

2 Memerihalkan peralatan dan cara mengukur yang
sesuai bagi suatu kuantiti

3 Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai
yang betul

4 Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai
dengan teknik yang betul

5 Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai
dengan teknik yang betul serta merekod dalam jadual
secara sistematik dan lengkap

6 Menunjuk cara untuk mengukur dengan menggunakan
alat dan unit piawai dengan teknik yang betul serta
merekod dalam jadual secara sistematik dan lengkap

25

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN
TAFSIRAN
1.1.4 Membuat inferens 1
Menyatakan satu tafsiran yang munasabah bagi satu
2 peristiwa atau pemerhatian

Memerihalkan lebih dari satu tafsiran yang munasabah
bagi satu peristiwa atau pemerhatian

3 Membuat kesimpulan awal yang munasabah berdasar-
kan beberapa tafsiran bagi satu peristiwa atau pemer-
hatian

4 Membuat kesimpulan awal yang munasabah bagi satu
peristiwa atau pemerhatian dengan menggunakan
maklumat yang diperolehi

5 Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang mu-
nasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian dengan
menggunakan maklumat yang diperolehi

6 Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang mu-
nasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian dengan
menggunakan maklumat yang diperolehi dan boleh
menerangkan kesimpulan awal yang dibuat

26

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

1.1.5 Meramal 1 Menyatakan satu kemungkinan bagi satu peristiwa
atau data
2 Memerihalkan satu kemungkinan atau peristiwa

3 Membuat jangkaan tentang satu peristiwa ber-
dasarkan pemerhatian, pengalaman lalu atau data

4 Menaakul pemilihan jangkaan yang munasabah
dan paling sesuai bagi satu peristiwa atau data

5 Membuat lebih dari satu jangkaan yang mu-
nasabah tentang suatu peristiwa berdasarkan
pemerhatian, pengalaman lalu atau data

6 Membuat lebih dari satu jangkaan yang munasabah
tentang suatu peristiwa berdasarkan pemerhatian,
pengalaman lalu atau data
Membuat jangkaan melalui intrapolasi atau
ekstrapolasi data

27

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN
TAFSIRAN
1.1.6 Berkomunikasi 1
Menyusun maklumat yang diperoleh dalam bentuk
2 yang sesuai

Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang
sesuai

3 Merekodkan maklumat atau idea dalam lebih dari satu
bentuk yang sesuai

4 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang
sesuai dan mempersembahkan maklumat atau idea
tersebut secara sistematik

5 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang
sesuai dan mempersembahkan maklumat atau idea
tersebut secara sistematik dan bersikap positif ter-
hadap maklumat yang diterima

6 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang
sesuai dan mempersembahkan maklumat atau idea
tersebut secara sistematik dalam pelbagai bentuk
secara kreatif dan inovatif serta boleh memberi
maklum balas.

28

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

1.1.7 Menggunakan perhubungan ruang 1 Menyatakan satu parameter yang berubah mengikut
dan masa masa berdasarkan satu situasi

2 Memerihalkan satu parameter yang berubah mengikut
masa berdasarkan satu situasi

3 Menyusun kejadian suatu fenomena atau peristiwa
mengikut kronologi berdasarkan masa

4 Menaakul perubahan parameter yang berlaku bagi
satu fenomena atau peristiwa mengikut kronologi
berdasarkan masa

5 Menyusun kejadian suatu fenomena atau peristiwa
yang berubah mengikut masa mengikut kronologi da-
lam bentuk penyusun grafik yang sesuai

6 Mempersembahkan dan menghuraikan kronologi pe-
rubahan yang berlaku bagi suatu fenomena atau peri-
stiwa yang berubah mengikut masa.

29

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

1.1.8 Mentafsir data 1 Membuat satu penerangan berdasarkan data

2 Memerihalkan lebih dari satu penerangan berdasarkan
data

3 Memilih idea yang releven tentang objek, peristiwa
atau pola yang terdapat pada data untuk membuat
satu penerangan

4 Membuat satu hubung kait antara parameter pada data
berdasarkan hubungan antara parameter atau konsep
sains

5 Memberi penerangan secara rasional dengan mem-
buat intrapolasi tentang objek, peristiwa atau pola da-
ripada data yang dikumpulkan

6 Memberi penerangan secara rasional dengan mem-
buat intrapolasi atau ekstrapolasi daripada data yang
dikumpulkan.

30

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

1.1.9 Mendefinisi secara operasi 1 Menyatakan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi
satu situasi

2 Memerihalkan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi
satu situasi

3 Membuat satu tafsiran tentang apa yang dilakukan dan
diperhatikan bagi satu situasi mengikut aspek yang
ditentukan

4 Membuat lebih dari satu tafsiran tentang apa yang dil-
akukan dan diperhatikan bagi satu situasi mengikut
aspek yang ditentukan

5 Memilih satu tafsiran yang paling sesuai tentang suatu
konsep dengan menyatakan apa yang dilakukan dan
diperhatikan bagi satu situasi

6 Memerihalkan satu tafsiran yang paling sesuai tentang
suatu konsep dengan menyatakan apa yang dilakukan
dan diperhatikan bagi satu situasi.

31

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN
TAFSIRAN
1.1.10 Mengawal pemboleh ubah 1
Mengenal pasti pemboleh ubah yang mempengaruhi
2 suatu penyiasatan

Memerihalkan pemboleh ubah yang mempengaruhi
suatu penyiasatan

3 Menentukan pemboleh ubah yang dimanipulasi da-
lam suatu penyiasatan.

4 Menentukan pemboleh ubah bergerak balas dan di-
malarkan setelah pemboleh ubah dimanipulasi di
tentukan dalam suatu penyiasatan

5 Menerangkan hubungan pemboleh ubah dimanipulasi
dengan pemboleh ubah bergerak balas dalam suatu
penyiasatan

6 Menukarkan pemboleh ubah yang dimalarkan kepada
pemboleh ubah dimanipulasi dan menyatakan pem-
boleh ubah bergerak balas yang baru

32

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014
KANDUNGAN PENGUASAAN
STANDARD PRESTASI
1.1.11 Membuat hipotesis 1 TAFSIRAN
2
3 Menyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam suatu
4 penyiasatan

5 Memerihalkan pemboleh ubah yang terlibat dalam
suatu penyiasatan
6
Memerihalkan hubungan antara pemboleh ubah dalam
suatu penyiasatan

Membuat suatu pernyataan umum yang boleh diuji
tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam suatu
penyiasatan

Membuat suatu perhubungan antara pemboleh ubah
dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas bagi
membuat hipotesis untuk diuji

Merangka satu penyiasatan untuk diuji berdasarkan
hipotesis yang dibina

33

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN
TAFSIRAN
1.1.12 Mengeksperimen 1
Menyatakan persoalan berdasarkan masalah yang
2 dikenal pasti

Membuat pernyataan hipotesis berdasarkan masalah
yang dikenal pasti

3 Menentukan kaedah dan alat radas yang sesuai sep-
erti yang dirancang

4 Menjalankan eksperimen untuk menguji suatu
hipotesis

5 Menjalankan eksperimen, mengumpul data, mentafsir
data serta membuat rumusan untuk membuktikan
hipotesis dan membuat laporan

6 Mencetuskan persoalan baru dan merancang satu
eksperimen untuk menguji hipotesis baru daripada
persoalan yang dicetuskan

34

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN
TAFSIRAN
1.2 Kemahiran Murid boleh: 1 Menyenaraikan peralatan, bahan sains dan spesimen
Manipulatif yang diperlukan bagi suatu aktiviti

1.2.1 Menggunakan dan mengendalikan 2 Memerihalkan penggunaan peralatan, bahan sains dan
peralatan dan bahan sains dengan spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti dengan
betul kaedah yang betul

1.2.2 Mengendalikan spesimen dengan 3 Mengendalikan penggunaan peralatan, bahan sains
betul dan cermat dan spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti
dengan kaedah yang betul

1.2.3 Melakar spesimen, peralatan dan 4 Mengguna, mengendali, melakar, membersih dan me-
bahan sains dengan betul nyimpan penggunaan peralatan, bahan sains dan
spesimen yang digunakan dalam suatu aktiviti dengan
kaedah yang betul

1.2.4 Membersihkan peralatan sains 5 Mengguna, mengendali, melakar, membersih dan me-
dengan cara yang betul nyimpan penggunaan peralatan, bahan sains dan
spesimen yang digunakan dalam suatu aktiviti dengan
kaedah yang betul, bersistematik dan berhemah

1.2.5 Menyimpan peralatan dan bahan 6 Mengguna, mengendali, melakar, membersih dan me-
sains dengan betul dan selamat nyimpan penggunaan peralatan, bahan sains dan
spesimen yang digunakan dalam suatu aktiviti dengan
kaedah yang betul, bersistematik, berhemah dan men-
jadi contoh kepada rakan lain.

35

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

2.0 PERATURAN BILIK SAINS

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN
Murid boleh:
2.1 Peraturan 2.1.1 Mematuhi peraturan bilik sains 1 Menyatakan salah satu peraturan bilik sains.
Bilik Sains

2 Menyatakan lebih daripada satu peraturan bilik
sains.

3 Mengaplikasi salah satu peraturan bilik sains.

4 Mengaplikasi lebih daripada satu peraturan bilik
sains

5 Memberi sebab peraturan bilik sains perlu dipatuhi.

6 Menjadi contoh kepada rakan dalam mematuhi
peraturan bilik sains.

36

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

SAINS HAYAT

3. PROSES HIDUP HAIWAN

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN
3.1 Ciri dan tingkah PENGUASAAN
laku khas hai- Murid boleh:
wan untuk 3.1.1 1 Menyatakan ciri dan tingkah laku khas
melindungi diri. Menjelaskan dengan contoh melalui pemerhatian haiwan melindungi diri daripada musuh
menerusi pelbagai media, ciri dan tingkah laku khas dan cuaca melampau.
haiwan untuk melindungi diri daripada musuh
seperti: 2 Memerihalkan ciri dan tingkah laku khas
haiwan dapat melindungi diri daripada
 duri tajam contoh landak, ikan buntal; musuh dan cuaca melampau.

 cangkerang keras contoh kura-kura, penyu; 3 Menjelas dengan contoh ciri dan tingkah
 sisik keras contoh tenggiling, buaya; laku khas haiwan untuk melindungi diri
daripada musuh dan cuaca melampau.

 tanduk contoh kerbau, rusa; 4 Membina pengurusan grafik tentang ciri,
 bisa contoh kala jengking, lipan; tingkah laku khas, cara melindungi diri

 menggulungkan diri contoh ulat gonggok, daripada musuh dan cuaca melampau.

tenggiling; 5 Menyokong ramalan tentang cara haiwan
 menyamar contoh sesumpah, mentadak; lain melindungi diri berdasarkan

 memutuskan anggota badan contoh cicak, ku- pengetahuan ciri atau tingkah laku khas
rita; haiwan tersebut.

 memasukkan anggota badannya ke dalam 6 Mereka bentuk model haiwan

cangkerang contoh siput, kura-kura; imaginasi dengan mengaplikasikan

 hidup dalam kumpulan contoh gajah, ikan bi- pengetahuan tentang ciri dan tingkah laku
lis. khas haiwan serta membuat penaakulan
tentang ciri tersebut.

37

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN
3.2 Mereka cipta PENGUASAAN
model haiwan. Menjelaskan dengan contoh melalui pemerhatian
3.1.2 menerusi pelbagai media, ciri dan tingkah laku
khas haiwan untuk melindungi diri daripada cuaca
melampau seperti :

 bulu tebal contoh beruang kutub, serigala ku-
tub;

 lapisan lemak tebal contoh singa laut, paus,
penguin;

 bonggol contoh unta, bison;

 berendam dalam lumpur contoh kerbau,
badak sumbu;

 bermigrasi contoh burung bangau, paus;

 berhibernasi contoh beruang , musang;

3.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

3.2.1 Murid boleh:

Mencipta model haiwan imaginasi yang boleh
melindungi diri daripada musuh dan cuaca
melampau.

3.2.2 Menaakul ciri khas yang boleh melindungi diri da-
ripada musuh dan cuaca melampau yang terdapat
pada model ciptaan.

38

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN
3.3 Kemandirian spe- Murid boleh: PENGUASAAN
sies haiwan

3.3.1 Menyatakan kemandirian spesies ialah 1 Menyatakan cara haiwan membiak.
3.3.2
keupayaan haiwan untuk mengekalkan spesi-
3.3.3
esnya bagi mengelakkan kepupusan.

2 Memerihalkan cara haiwan memas-

tikan spesiesnya tidak pupus.

Mengenal pasti melalui pemerhatian menerusi

pelbagai media, cara haiwan yang bertelur untuk

memastikan kemandirian spesiesnya seperti: 3 Menerangkan maksud kemandirian

spesies.

 menyembunyikan telur contoh buaya,

belalang, cicak;
 bertelur banyak contoh lalat, nyamuk, 4 Menaakul tentang cara haiwan untuk
memastikan kemandirian spesies
penyu;

 telur diselaputi lendir contoh katak, ikan;

 mengeram telur contoh ayam, penguin; 5 Menjana idea tentang kepentingan
 menjaga telur contoh ular, burung. kemandirian spesies haiwan ter-

hadap hidupan lain.

Mengenal pasti melalui pemerhatian menerusi

pelbagai media, cara haiwan menjaga anak untuk 6 Menyokong ramalan tentang cara
memastikan kemandirian spesiesnya seperti:
haiwan lain memastikan

 menyusukan anak contoh kucing, harimau, kemandirian spesiesnya berdasarkan
lembu; pengetahuan ciri atau tingkah laku
haiwan tersebut.

39

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

STANDARD PRESTASI

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP
KANDUNGAN PENGUASAAN
TAFSIRAN

 memberi anak makan contoh burung, singa;

 membawa anak dalam kantung contoh
kanggaru;

 bergerak dalam kumpulan contoh gajah,
burung layang-layang;

 membawa anak dalam mulut contoh buaya,
ikan kelisa;

 menyerang apabila anaknya diganggu contoh
ayam, kucing.

3.3.4 Mengitlak kepentingan kemandirian spesies hai-
wan.

3.3.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

40


Click to View FlipBook Version