The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Sains Tahun 1 KSSR (Semakan 2017)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by myctie, 2018-12-23 06:31:44

DSKP Sains Tahun 1

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Sains Tahun 1 KSSR (Semakan 2017)

Keywords: DSKP Sains Tahun 1

KEMENTERIANPENDIDIKANMALAYSIA

kurikulum standard sekolah rendah

Sains

DokumenStandardKurikulum danPentaksiran

TAHUN1KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Sains

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tahun 1

Terbitan Terhad
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Mei 2015

i

Terbitan 2015
© Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
ISBN: 978-967-420-105-0

ii

KANDUNGAN

Rukun Negara .................................................................................................................................................. v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan .................................................................................................................... vi
Falsafah Pendidikan Sains Kebangsaan .......................................................................................................... vii
Kata Pengantar ................................................................................................................................................. ix
Pendahuluan ..................................................................................................................................................... 1
Matlamat ........................................................................................................................................................... 2
Objektif .............................................................................................................................................................. 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah................................................................................................ 2
Fokus ................................................................................................................................................................. 4
Kemahiran Abad Ke-21...................................................................................................................................... 14
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi........................................................................................................................... 15
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ............................................................................................................ 16
Elemen Merentas Kurikulum ............................................................................................................................. 21
Pentaksiran ........................................................................................................................................................ 23
Organisasi Kandungan ...................................................................................................................................... 26

iii

KANDUNGAN

Inkuiri Dalam Sains 28
Kemahiran Saintifik................................................................................................................................ 34
Peraturan Bilik Sains .............................................................................................................................
36
Sains Hayat 38
Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup .................................................................................................. 39
Manusia .................................................................................................................................................. 40
Haiwan....................................................................................................................................................
Tumbuhan .............................................................................................................................................. 42

Sains Fizikal 44
Magnet ...................................................................................................................................................
46
Sains Bahan
Penyerapan ............................................................................................................................................ 47

Bumi dan Angkasa.
Bumi .......................................................................................................................................................

Teknologi dan Kehidupan Lestari
Asas Binaan ...........................................................................................................................................

iv

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains

dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

FALSAFFAALSHAPFAEHNPDEINDDIKIDAIKNASNASIANINSSKNEEBGAARNAGSAAN
Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan,
pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan
Teknologi dengan memberi tumpuan kepada
perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas
dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan
keterampilan teknologi.

Sumber: MOSTI

vii

viii

KATA PENGANTAR kemahiran dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit
Kemahiran Abad Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang (KBAT). Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan
dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011 telah insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
disemak semula bagi memenuhi dasar baharu di bawah Pelan dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 Kebangsaan.
supaya kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah rendah
Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan
setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek,
telah dijelmakan dalam KSSR menerusi penggubalan supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk dalam abad ke-21.
semua mata pelajaran yang mengandungi Standard
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Pentaksiran. penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak
yang terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga
Usaha memasukkan Standard Pentaksiran di dalam dokumen pelaksanaan KSSR akan mencapai hasrat dan matlamat
kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum Sistem Pendidikan Kebangsaan.
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
berterusan untuk mengenalpasti tahap penguasaannya dalam Pengarah
sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat Bahagian Pembangunan Kurikulum
tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid.

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam
tunjang Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan,

ixKSSR SAINS TAHUN 1

PENDAHULUAN pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah, Sains
Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Mata pelajaran
Pendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsafah Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri
Pendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untuk daripada Fizik, Kimia, Biologi dan Sains Tambahan.
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan
seimbang, dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. menengah direka bentuk untuk mengembangkan literasi sains
Standard Kurikulum Sains sekolah rendah dan menengah dengan memberi pengetahuan asas sains kepada murid agar
dibangunkan untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. menjadi celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat
menengah atas. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah
Malaysia yang sedang melangkah ke arah status negara maju, atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang
perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik, progresif, mempunyai literasi sains, inovatif dan berupaya
berdaya cipta dan berpandangan jauh bukan sahaja dapat mengaplikasikan pengetahuan sains, membuat keputusan dan
memanfaatkan teknologi terkini tetapi turut menjadi menyelesaikan masalah dalam kehidupan sebenar.
penyumbang kepada pembentukan peradaban sains dan
teknologi masa hadapan. Bagi mencapai hasrat ini, kita perlu Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang
membentuk warganegara kritis, kreatif dan berketerampilan cenderung dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di
yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. Golongan
murid ini akan menceburi kerjaya dalam bidang sains dan
Penandaarasan kurikulum Sains telah dibuat dengan negara teknologi yang memainkan peranan dalam bidang
yang berpencapaian tinggi dalam pentaksiran antarabangsa pembangunan negara.
bagi memastikan kurikulum sains relevan dan setanding
dengan negara lain di dunia.

Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran
sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Mata

1

MATLAMAT KSSR SAINS TAHUN 1

Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah adalah untuk KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH
menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui RENDAH
pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains,
kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dibina
dan nilai murni. berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian,
Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri;
OBJEKTIF Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan
Kurikulum Sains Sekolah Rendah bertujuan untuk murid Teknologi. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama
mencapai objektif berikut: yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan
dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini
1. Menggunakan pendekatan inkuiri untuk memenuhi sifat bertujuan membangunkan modal insan yang menghayati nilai-
ingin tahu tentang dunia di sekeliling mereka; nilai murni berteraskan keagamaan, berpengetahuan,
berketerampilan, berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif
2. Mengaplikasi kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1.
secara kritis dan kreatif;

3. Memperoleh pengetahuan tentang fakta dan konsep
sains;

4. Mengaplikasi pengetahuan secara krtitis, kreatif dan
analitis bagi membuat keputusan, menghasilkan inovasi
serta menyelesaikan masalah;

5. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni; dan
6. Memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar.

2

KSSR SAINS TAHUN 1

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah

3

KSSR SAINS TAHUN 1

FOKUS

Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah berfokus kepada
pembelajaran berfikrah yang melibatkan kemahiran saintifik
dan kemahiran berfikir bagi pemerolehan pengetahuan yang
diterapkan melalui pendekatan utama dalam pendidikan sains
iaitu inkuiri. Kurikulum sains juga berhasrat untuk
menyediakan murid yang akan menghadapi era pembangunan
teknologi yang pesat dan pelbagai cabaran abad ke 21.
Golongan murid yang melalui kurikulum ini bakal menjadi
sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi
yang akan menyumbang kepada pembangunan negara.

Kandungan Standard Kurikulum Sains Tahun 1 hingga ke

Tingkatan 5 dibangunkan berasaskan tiga domain iaitu

pengetahuan, kemahiran dan nilai. Ketiga-tiga domain ini

dialami oleh murid melalui kaedah inkuiri bagi menghasilkan

individu yang fikrah sains (Rajah 2). Pendekatan inkuiri

merangkumi pembelajaran berpusatkan murid,

konstruktivisme, pembelajaran kontekstual, pembelajaran Rajah 2: Kerangka Konsep Kurikulum Sains

berasaskan masalah, pembelajaran masteri serta strategi dan Fikrah Sains
kaedah yang berkaitan. Fikrah menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005)

membawa pengertian yang sama dengan daya berfikir dan

pemikiran. Dalam konteks pendidikan sains, fikrah sains

merujuk kualiti murid yang dihasratkan untuk dilahirkan melalui

4

KSSR SAINS TAHUN 1

sistem pendidikan sains kebangsaan. Murid yang berfikrah idea yang inovatif dan asli, serta boleh mengubah suai idea
sains merupakan murid yang boleh memahami idea sains dan produk yang sedia ada.
dan berupaya berkomunikasi menggunakan bahasa saintifik,
boleh menilai serta mengaplikasikan secara Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi
bertanggungjawab pengetahuan dan kemahiran saintifik peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap
dalam kehidupan harian yang melibatkan sains dan teknologi langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan
berlandaskan sikap dan nilai murni. Fikrah sains juga kreatif. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat
berhasrat menghasilkan individu yang kreatif dan kritis untuk akhir kepada proses berfikir.
memenuhi keperluan abad ke-21 di mana kemampuan negara
amat bergantung kepada modal insan yang mampu berfikir Kemahiran Berfikir Kritis
dan menjana idea.
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
Pembelajaran Berfikrah sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan
Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan bukti yang munasabah.
secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah
dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya seperti yang berikut :
untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan,
menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Justeru, Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri,
kemahiran berfikir harus diterapkan murid. sifat, kualiti dan unsur sesuatu
konsep atau objek.

Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan
dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis dan membezakan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat,
akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik kualiti dan unsur sesuatu objek atau
sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif peristiwa.
mempunyai daya imaginasi yang tinggi, berupaya menjanakan

5

Mengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkan Menilai KSSR SAINS TAHUN 1
dan mengelaskan
objek atau fenomena kepada Membuat Membuat pertimbangan dan
Membuat urutan kesimpulan keputusan menggunakan
kumpulan masing-masing pengetahuan, pengalaman,
Menyusun kemahiran, dan nilai serta memberi
mengikut berdasarkan kriteria tertentu seperti justifikasi.
keutamaan Membuat pernyataan tentang hasil
Menganalisis ciri atau sifat. Pengumpulan ini sesuatu kajian yang berdasarkan
kepada sesuatu hipotesis.
Mengesan adalah berdasarkan ciri atau sifat
Kecondongan
sepunya.

Menyusun objek dan maklumat Kemahiran Berfikir Kreatif
mengikut tertib berdasarkan kualiti
atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti
saiz, masa, bentuk atau bilangan.

Menyusun objek atau maklumat Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
mengikut tertib berdasarkan menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
kepentingan atau keutamaan. dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
tidak mengikut kelaziman.
Mencerakinkan maklumat kepada
bahagian kecil untuk memahami Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif
dengan lebih mendalam berkenaan adalah seperti yang berikut :
serta hubung kait antara bahagian.
Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan
Mengesan pandangan atau dengan sesuatu perkara.
pendapat yang berpihak kepada atau
menentang sesuatu. Menghubungkait Membuat perkaitan dalam sesuatu
kan keadaan atau peristiwa untuk mencari
sesuatu struktur atau corak hubungan.

6

Membuat Menggunakan pengumpulan data dan hipotesis KSSR SAINS TAHUN 1
inferens pengalaman lalu untuk membuat Menganalogikan
Meramalkan kesimpulan dan menerangkan sesuatu Mereka cipta tentang hubungan antara pemboleh
peristiwa. ubah yang dimanipulasi dan pemboleh
Mengitlakkan ubah yang bergerak balas untuk
Membuat jangkaan tentang sesuatu menerangkan sesuatu peristiwa atau
Membuat peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pemerhatian.. Pernyataan ini boleh
gambaran mental pengalaman yang lalu atau data yang diuji untuk membuktikan kesahihannya.
Mensintesiskan boleh dipercayai.
Membentuk kefahaman tentang
Membuat Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu konsep yang kompleks atau
sesuatu perkara untuk keseluruhan abstrak secara mengaitkan konsep itu
kumpulan berdasarkan pemerhatian ke dengan konsep yang mudah atau
atas sampel atau beberapa maklumat maujud yang mempunyai ciri yang
daripada kumpulan itu. serupa.

Membuat tanggapan atau Menghasilkan sesuatu yang baru atau
melakukan pengubahsuaian kepada
membayangkan sesuatu idea, konsep, sesuatu yang sedia ada untuk
mengatasi masalah secara terancang.
keadaan atau gagasan dalam minda

atau fikiran.

Menggabungkan unsur yang Strategi Berfikir

berasingan untuk menghasilkan satu Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
berfokus untuk menyelesaikan masalah.
gambaran menyeluruh dalam bentuk Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti
yang berikut :
seperti pernyataan, lukisan dan artifak.

Membuat sesuatu penyataan umum

7

KSSR SAINS TAHUN 1

Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah induktif dan deduktif. Rajah 3 memberi gambaran keseluruhan
membina pengertian, konsep atau tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir.
Membuat keputusan model berdasarkan ciri spesifik
sepunya yang saling berhubung Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB)
Menyelesaikan kait. melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh
masalah dikembangkan melalui peringkat berikut :
Memilih satu alternatif
penyelesaian yang terbaik daripada 1. KBSB diperkenalkan;
beberapa alternatif berdasarkan 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru;
kriteria tertentu bagi mencapai 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru;
matlamat yang ditetapkan. 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan

Mencari penyelesaian yang tepat diperkembangkan dengan bimbingan guru; dan
secara terancang terhadap situasi 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang
yang tidak pasti atau mencabar
ataupun kesulitan yang tidak lain untuk mencapai tugasan berfikir.
dijangkakan.
Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam
sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran
Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan
Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum, 1999).

Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang
tersebut, kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran
yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran
yang digunakan untuk membuat pertimbangan secara logik,
rasional, adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir
kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika
seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara

8

KSSR SAINS TAHUN 1

Kemahiran Berfikir Kemahiran Saintifik

Kritis Kreatif Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian
masalah. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah,
 Mencirikan  Menjana idea kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan.
 Membandingkan  Menghubungkait Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk
 Membuat inferens menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik
& membezakan  Meramalkan seperti menjalankan eksperimen dan projek. Kemahiran
 Mengumpulkan &  Membuat saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan
kemahiran manipulatif.
mengelaskan hipotesis
 Membuat urutan  Mensintesiskan Kemahiran Proses Sains
 Menyusun  Mengitlakkan
 Membuat Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan
mengikut untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau
keutamaan gambaran mental membuat keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu
 Menganalisis  Menganalogikan proses mental yang menggalakkan pemikiran secara, kreatif,
 Mengesan  Mereka cipta analitis dan sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains
kecondongan bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai
 Menilai Menaakul menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.
 Membuat
kesimpulan

Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains adalah:

 Mengkonsepsikan Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan,
 Membuat keputusan pendengaran, sentuhan, rasa atau
 Menyelesaikan masalah bau untuk mengumpulkan maklumat
tentang objek dan fenomena.
Rajah 3 : Model KBSB dalam Sains

9

KSSR SAINS TAHUN 1

Mengelaskan Melalui pemerhatian, mengumpulkan Menggunakan Memperihalkan perubahan
objek atau fenomena berdasarkan perhubungan
Mengukur dan persamaan dan perbezaan. ruang dan masa parameter dengan masa.
menggunakan
nombor Mentafsir data Contohnya lokasi, arah, bentuk,

Membuat inferens Membuat pemerhatian secara Mendefinasi saiz,isipadu, berat dan jisim.
secara operasi
Meramalkan kuantitatif dengan menggunakan Memberi penerangan yang rasional
Mengawal tentang objek, peristiwa atau pola
nombor dan alat berunit piawai. pemboleh ubah daripada data yang dikumpulkan.

Pengukuran menjadikan

pemerhatian lebih jitu. Memberi tafsiran tentang sesuatu
konsep dengan menyatakan perkara
Menggunakan pengumpulan data yang dilakukan dan diperhatikan.
dan pengalaman lalu untuk membuat
kesimpulan dan menerangkan Mengenalpasti pemboleh ubah
sesuatu peristiwa. dimanipulasikan, pemboleh ubah
bergerak balas dan pemboleh ubah
Membuat jangkaan tentang sesuatu yang dimalarkan. Dalam sesuatu
peristiwa berdasarkan pemerhatian penyiasatan satu pembolehubah
dan pengalaman yang lalu atau data dimanipulasikan untuk memerhatikan
yang boleh dipercayai. hubungannya dengan pemboleh
ubah yang bergerak balas. Pada
Berkomunikasi Menggunakan perkataan atau simbol masa yang sama pemboleh ubah
grafik seperti jadual, graf, rajah atau yang lain dimalarkan.
model untuk menerangkan tindakan, Membuat
objek atau peristiwa. hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum
tentang hubungan antara pemboleh
ubah yang dimanipulasi dan

10

KSSR SAINS TAHUN 1

pemboleh ubah yang bergerak balas Perkaitan antara Kemahiran Proses Sains dan Kemahiran
untuk menerangkan sesuatu Berfikir
peristiwa atau pemerhatian.
Mengeksperimen Pernyataan ini boleh diuji untuk Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu
membuktikan kesahihannya. juga menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran
berfikir yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains
Merancang dan menjalankan aktiviti adalah seperti jadual berikut:
untuk menguji sesuatu hipotesis,
mengumpulkan data, mentafsirkan Kemahiran Proses Kemahiran Berfikir
data sehingga mendapat rumusan Sains
daripada aktiviti itu.

Memerhatikan Mencirikan
Membandingkan dan membezakan
Kemahiran Manipulatif Menghubungkaitkan

Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor Mengelaskan Mencirikan
dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: Membandingkan dan membezakan
Mengumpulkan dan mengelaskan
 Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan Mengukur dan
bahan dengan betul; menggunakan Menghubungkaitkan
nombor Membandingkan dan membezakan
 Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat;
 Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan Menghubungkaitkan
Membandingkan dan membezakan
tepat; Membuat inferens Menganalisis
 Membersihkan peralatan sains dengan cara yang Membuat inferens

betul; dan

 Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul

dan selamat.

11

KSSR SAINS TAHUN 1

Meramalkan Menghubungkaitkan Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir
Membuat gambaran mental
Menggunakan Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan
perhubungan ruang Membuat urutan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik
dan masa Menyusun mengikut keutamaan
Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang
Mentafsir data Membandingkan dan membezakan berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam
Menganalisis kurikulum ini,standard pembelajaran yang dihasratkan ditulis
Mendefini secara Mengesan kecondongan secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan
operasi Membuat kesimpulan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran
Mengitlakkan saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, guru perlu
Menilai menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan
pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni
Menghubungkaitkan dan sikap saintifik.
Menganalogikan
Membuat gambaran mental Pelaksanaan KPS dalam Sains secara eksklusif telah
Menganalisi mencakupi kemahiran yang dihasratkan dalam abad ke-21
dan secara tidak langsung telah menggalakkan dan
Mengawal Mencirikan membangunkan kemahiran berfikir aras tinggi murid.
pemboleh ubah Membandingkan dan membezakan
Membuat hipotesis Menghubungkaitkan
Menganalisis
Mengeksperimen
Mencirikan
Menghubungkaitkan
Membandingkan dan membezakan
Menjana idea
Membuat hipotesis
Meramalkan
Mensintesiskan

Semua kemahiran berfikir

12

KSSR SAINS TAHUN 1

Sikap Saintifik Dan Nilai Murni • Menghargai keseimbangan alam semula jadi;

Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati;
nilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang • Menghargai sumbangan sains dan teknologi;
dipupuk adalah seperti berikut : • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara

• Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling; untuk memahami alam;
• Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data; • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih
• Rajin dan tabah;
• Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan dan sihat; dan
• Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.
serta terhadap alam sekitar;

• Berfikiran kritikal dan analitis; Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku
• Luwes dan berfikiran terbuka; mengikut peringkat berikut :
• Baik hati dan penyayang;
• Bersifat objektif; • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan
• Beretika dan bersistematik; sikap saintifik dan nilai murni;
• Bekerjasama;
• Adil dan saksama; • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni, dan
• Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai

murni.

• Berani mencuba. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk
• Berfikir secara rasional; mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni
• Yakin dan berdikari; semasa pelajaran sains. Guru perlu meneliti semua hasil
• Pengurusan masa yang baik; pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang

13

KSSR SAINS TAHUN 1

berkaitan termasuk standard pembelajaran tentang penerapan PROFIL MURID PENERANGAN
sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran. Pemikir
Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan
KEMAHIRAN ABAD KE-21 Kerja inovatif; mampu untuk menangani
Sepasukan masalah yang kompleks dan membuat
Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid keputusan yang beretika. Mereka berfikir
yang mempunyai kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi tentang pembelajaran dan diri mereka
fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan sebagai pelajar. Mereka menjana soalan
kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran dan bersifat terbuka kepada perspektif,
Abad Ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang nilai dan tradisi individu dan masyarakat
mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid seperti lain. Mereka berkeyakinan dan kreatif
dalam Jadual 1 supaya berupaya bersaing di peringkat global. dalam menangani bidang pembelajaran
Penguasaan SK dan SP dalam kurikulum Sains menyumbang yang baru.
kepada pemerolehan kemahiran abad 21 dalam kalangan
murid. Mereka boleh bekerjasama secara
berkesan dan harmoni dengan orang
Jadual 1: Profil Murid lain. Mereka mengalas tanggungjawab
bersama serta menghormati dan
PROFIL MURID PENERANGAN Bersifat Ingin menghargai sumbangan yang diberikan
Tahu oleh setiap ahli pasukan. Mereka
Berdaya Mereka mampu menghadapi dan memperoleh kemahiran interpersonal
Tahan mengatasi kesukaran, mengatasi Berprinsip melalui aktiviti kolaboratif, dan ini
cabaran dengan kebijaksanaan, menjadikan mereka pemimpin dan ahli
Mahir keyakinan, toleransi, dan empati. pasukan yang lebih baik.
Berkomunika
si Mereka menyuarakan dan meluahkan Mereka membangunkan rasa ingin tahu
fikiran, idea dan maklumat dengan yakin semula jadi untuk meneroka strategi dan
dan kreatif secara lisan dan bertulis, idea baru. Mereka mempelajari
menggunakan pelbagai media dan kemahiran yang diperlukan untuk
teknologi. menjalankan inkuiri dan penyelidikan,
serta menunjukkan sifat berdikari dalam
pembelajaran. Mereka menikmati
pengalaman pembelajaran sepanjang
hayat secara berterusan.

Mereka berintegriti dan jujur,
kesamarataan, adil dan menghormati

14

KSSR SAINS TAHUN 1

PROFIL MURID PENERANGAN Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap
Bermaklumat pemikiran seperti Jadual 2.
maruah individu, kumpulan dan komuniti.
Penyayang / Mereka bertanggungjawab atas tindakan, KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
Prihatin akibat tindakan serta keputusan mereka. kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi
Patriotik bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi
Mereka mendapatkan pengetahuan dan dan berupaya mencipta sesuatu.
membentuk pemahaman yang luas dan
seimbang merentasi pelbagai disiplin KBAT merangkumi kemahiran berfikir kritis, kreatif dan
pengetahuan. Mereka meneroka menaakul dan strategi berfikir.
pengetahuan dengan cekap dan
berkesan dalam konteks isu tempatan Jadual 2: Tahap pemikiran dalam KBAT
dan global. Mereka memahami isu-isu
etika / undang-undang berkaitan Tahap Pemikiran Penerangan
maklumat yang diperoleh. Mengaplikasi
Menganalisis  Menggunakan pengetahuan,
Mereka menunjukkan empati, belas kemahiran, dan nilai dalam situasi
kasihan dan rasa hormat terhadap Menilai berlainan untuk melaksanakan
keperluan dan perasaan orang lain. sesuatu perkara
Mereka komited untuk berkhidmat Mencipta
kepada masyarakat dan memastikan  Mencerakinkan maklumat kepada
kelestarian alam sekitar. bahagian kecil untuk memahami
dengan lebih mendalam serta
Mereka mempamerkan kasih sayang, hubung kait antara bahagian
sokongan dan rasa hormat terhadap berkenaan
negara.
 Membuat pertimbangan dan
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI keputusan menggunakan
pengetahuan, pengalaman,
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam kemahiran, dan nilai serta memberi
kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan justifikasi
dalam pengajaran dan pembelajaran bagi merangsang
pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid.  Menghasilkan idea atau produk atau
kaedah yang kreatif dan inovatif

15

Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai KSSR SAINS TAHUN 1
sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
bukti yang munasabah.
Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat
tidak mengikut kelaziman. mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang
optimum.
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai
pendekatan pembelajaran seperti inkuiri, konstruktivisme,
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Aktiviti
berfokus untuk menyelesaikan masalah. yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang
dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan
KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam
masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat pembelajaran.
berfikir seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan
aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada
murid dan murid diminta menyelesaikan masalah
mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid dilibatkan
secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang
mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan, penguasaan
kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

16

KSSR SAINS TAHUN 1

Pendekatan Inkuiri  Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid;

Inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan  Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri;
pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am  Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea
bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat
sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Penemuan asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula
merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara idea mereka; dan
penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji  Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan
pengalaman serta membuat refleksi.

dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui aktiviti seperti Sains, Teknologi dan Masyarakat

eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat
kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan
memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. harian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam
Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan
semasa proses inkuiri ini. Namun demikian, perlu diingat Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM).
bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam

semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Beberapa Tema dan standard pembelajaran yang berunsurkan STM

konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung diwujudkan dalam kurikulum ini. Pendekatan STM

oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan

perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam

masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari

Konstruktivisme bersama dengan aplikasi, sains dan teknologi serta implikasi

Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan kepada masyarakat.

murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman Pembelajaran Kontekstual

mereka sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan
ialah: dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak

17

belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghargai KSSR SAINS TAHUN 1
kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka.
Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar Penekanan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Dalam
secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Sains

Pembelajaran Masteri Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat
meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains
Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar
memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran dan seterusnya mempengaruhi pencapaian murid. Penentuan
yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya
bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. berdasarkan kandungan kurikulum, kebolehan dan
Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan
kadarnya, tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan prasarana yang ada.
sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.
Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah
Penerapan Unsur Patriotisme pengajaran dan pembelajaran Sains.

Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur Eksperimen
patriotisme di kalangan murid. Sebagai contoh, dalam
pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan
dalam ekosistem, murid akan belajar mengenai kekayaan dalam pembelajaran sains. Murid menguji hipotesis melalui
biodiversiti negara, mereka akan menghargai kepelbagaian penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu
dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan secara saintifik. Menjalankan eksperimen menggunakan
kecintaan kepada negara. kemahiran berfikir, kemahiran saintifik dan kemahiran
manipulatif.

18

KSSR SAINS TAHUN 1

Secara umum, langkah yang diikuti secara eksperimen adalah diberi peluang merekabentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri
seperti Rajah 4: yang merangka cara eksperimen yang berkenaan, data yang
boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta
Mengenal pasti masalah yang boleh diuji dengan bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka.
penyiasatan saintifik
Simulasi

Membina hipotesis Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh
simulasi yang utama ialah main peranan, permainan dan
Merangka bagaimana pemboleh ubah penggunaan model. Dalam main peranan, murid melakonkan
dimanipulasikan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa
syarat yang telah ditentukan. Permainan pula mempunyai
dan cara pengumpulan data peraturan yang harus dipatuhi. Murid bermain untuk
mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses
Merancang dan menjalankan penyiasatan saintifik untuk membuat keputusan. Model boleh digunakan untuk
mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid dapat
Membentang data yang dikumpul membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami
konsep dan prinsip yang dipelajari.
Menginterpretasi data dan keputusan dengan
penaakulan saintifik

Membuat keputusan dan mempersembahkan Projek (pembelajaran kolaboratif)
laporan.
Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid
Rajah 4: Langkah Perlaksanaan Eksperimen untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Projek mengambil
masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran
Dalam perlaksanaan kurikulum Sains, adalah dicadangkan yang formal untuk dilengkapkan. Hasil projek dalam bentuk
selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru, murid laporan, artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru
dan murid lain. Kerja projek menggalakkan perkembangan

19

kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran pengurusan KSSR SAINS TAHUN 1
masa dan pembelajaran kendiri.
seperti televisyen, radio, video, komputer dan internet,
Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih
menarik dan berkesan. Simulasi dan animasi berkomputer
Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran
Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar.
zoo, muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh
dan kilang. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman
menjadikan pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan web. Perisian aplikasi seperti ‘word processers’, perisian
dan bermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui persembahan grafik (graphic presentation software) dan
lawatan, ia mesti dirancang secara rapi. Murid perlu hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah
menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan
lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. mempersembahkan data. Penggunaan teknologi lain seperti
‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam
Penggunaan Teknologi eksperimen dan projek dapat membantu pengajaran dan
pembelajaran sains berkesan.
Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan
mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat
dalam pembelajaran sains. Melalui penggunaan teknologi

20

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM KSSR SAINS TAHUN 1

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah  Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan
yang diterapkan dalam proses p&p selain yang ditetapkan alam sekitar dalam membentuk etika murid untuk
dalam standard kandungan. Elemen-elemen ini diterapkan menghargai alam.
bertujuan mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal
insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran 3. Nilai Murni
semasa dan masa hadapan. Elemen-elemen di dalam EMK  Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata
adalah seperti berikut: pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan
mengamalkannya; dan
1. Bahasa  Nilai murni merangkumi aspek kerohanian,
kemanusiaan dan kewarganegaraan yang menjadi
 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu amalan dalam kehidupan harian.
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran; dan
4. Sains Dan Teknologi
 Semasa p&p bagi setiap mata pelajaran, aspek  Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi
sebutan, struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras dapat meningkatkan literasi sains serta teknologi
bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu murid dalam kalangan murid;
menyusun idea dan berkomunikasi secara berkesan.  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat
membantu serta menyumbang kepada pembelajaran
2. Kelestarian Alam Sekitar yang lebih cekap dan berkesan; dan
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar  Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP
dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua merangkumi empat perkara iaitu:
mata pelajaran; dan (i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta,
prinsip, konsep yang berkaitan dengan
sains dan teknologi);

21

(ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan KSSR SAINS TAHUN 1
kemahiran manipulatif tertentu);
 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan
(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran, dalam PdP.
keselamatan); dan
7. Keusahawanan
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.  Penerapan elemen keusahawanan bertujuan
membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan
5. Patriotisme sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid;
 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata dan
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat;  Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam p&p
dan melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta
mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk
sebagai rakyat Malaysia. memacu idea ke pasaran.

6. Kreativiti Dan Inovasi 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi

 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi  Penerapan elemen TMK dalam p&p memastikan murid
untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan
mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham dan kemahiran asas TMK yang dipelajari;
atau gabungan idea yang ada;
 Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui menjadi kreatif malah menjadikan p&p lebih menarik
ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea; dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti
pembelajaran; dan
 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu
untuk memastikan pembangunan modal insan yang  TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang
mampu menghadapi cabaran Abad ke-21; dan hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi

22

KSSR SAINS TAHUN 1

meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keperluan dan
kandungan mata pelajaran. kelemahan murid mereka. Pentaksiran sumatif pula adalah
untuk menilai pembelajaran murid dengan standard
PENTAKSIRAN kandungan bagi sesuatu mata pelajaran.

Pentaksiran atau penilaian adalah proses pengumpulan Pentaksiran dalam KSSR, terdiri daripada 4 komponen iaitu:
maklumat melalui pelbagai kaedah seperti kerja rumah,
pembentangan, kerja projek, ujian dan sebagainya.  Pentaksiran Sekolah;
Pentaksiran ialah satu kayu pengukur untuk menilai  Pentarksiran Pusat;
pencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan,  Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum;
menguasai kemahiran dan mengamalkan nilai di samping
menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran guru. dan
Pentaksiran juga menyokong pembelajaran murid dan  Pentaksiran Psikometrik.
memberi maklum balas yang berguna kepada pihak
berkepentingan seperti pentadbir, guru dan ibu bapa atau Pentaksiran yang menyeluruh perlu dirancang dengan baik
penjaga tentang perkembangan murid. dan dijalankan secara berterusan sebagai sebahagian
daripada aktiviti di bilik darjah. Usaha guru dalam
Tujuan utama pentaksiran formatif adalah untuk memantau melaksanakan pentaksiran yang holistik di samping membantu
pembelajaran murid. Oleh itu penting bagi guru merekabentuk memperbaiki kelemahan murid akan membentuk ekosistem
instrumen pentaksiran yang sah boleh dipercayai serta pembelajaran yang kondusif dan seimbang.
autentik. Maklumat yang dikumpul melalui pentaksiran formatif
seharusnya membantu guru menentukan kekuatan dan Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu
kelemahan murid dalam mencapai sesuatu standard meningkatkan keupayaan dan pencapaian murid, guru harus
kandungan bagi sesuatu mata pelajaran. Maklumat yang menggunakan strategi pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri
dikumpul ini juga seharusnya membantu guru mengadaptasi berikut:

 pelbagai bentuk;
 adil kepada semua murid;

23

 mengambilkira pelbagai aras kognitif; KSSR SAINS TAHUN 1
 membolehkan murid mempamerkan pelbagai
Jadual 3: Pernyataan Umum Tafsiran Tahap Penguasaan
keupayaan pembelajaran; dan Pengetahuan Bagi Mata Pelajaran Sains
 mengambilkira pengetahuan dan kemahiran yang telah
TAHAP TAFSIRAN dan
dipelajari oleh murid dan mentaksir sejauh mana PENGUASAAN
mereka fahami. Mengingat kembali pengetahuan
1 kemahiran asas sains
Pentaksiran sekolah bagi sains dilaksanakan bersandarkan
tiga domain utama iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai. 2 Memahami pengetahuan dan kemahiran
Pentaksiran Pengetahuan dalam sesuatu tema disertakan sains serta dapat menjelaskan kefahaman
pengintegrasian proses kemahiran sains ini bertujuan melihat tersebut
sejauh mana murid memahami standard kandungan tertentu
secara menyeluruh dan holistik. Hieraki tahap penguasaan 3 Mengaplikasikan pengetahuan dan
murid di bahagiakan kepada enam tahap seperti yang kemahiran sains untuk melaksanakan
ditunjukkan dalam Jadual 3 . tugasan mudah

4 Menganalisis pengetahuan dan kemahiran
sains dalam konteks penyelesaian masalah.

5 Menilai pengetahuan dan kemahiran sains
dalam konteks penyelesaian masalah dan
membuat keputusan untuk melaksanakan
satu tugasan

6 Merekacipta menggunakan pengetahuan
dan kemahiran sains dalam konteks
penyelesaian masalah dan membuat

keputusan atau dalam melaksanakan satu
tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan
inovatif

24

Pentaksiran bagi setiap kelompok Standard Kandungan boleh KSSR SAINS TAHUN 1
dijalankan dengan menggunakan Standard Prestasi sebagai
skala rujukan guru untuk menentukan pencapaian murid 4 Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat
dalam menguasai sesuatu Standard Kandungan yang dalam merekod data, berani mencuba dan
ditetapkan. Standard Prestasi menunjukkan 6 Tahap bersistematik
Penguasaan yang disusun secara hieraki di mana Tahap
Penguasaan 1 menunjukkan pencapaian terendah sehingga 5 Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat
pencapaian tertinggi iaitu Tahap Penguasaan 6. Pentaksiran dalam merekod data, berani mencuba,
yang dibuat seharusnya diintegrasikan kandungan, kemahiran bersistematik, bekerjasama, rajin dan tabah
dan nilai untuk melihat sejauh mana murid menguasai dalam menjalankan tugasan.
Standard Kandungan tertentu secara holistik. Pentaksiran
Sikap Saintifik dan nilai murni bagi Sains Sekolah Rendah 6 Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat
dalam merekod data, berani mencuba,
dibuat dengan merujuk kepada Jadual 4. bersistematik,bekerjasama, rajin dan tabah
dalam menjalankan tugas, bertanggung
Jadual 4: Tafsiran Tahap Penguasaan bagi Sikap Saintifik jawab ke atas diri, rakan, alam sekitar dan
dan Nilai Murni berhemah tinggi.

TAHAP TAFSIRAN Pentaksiran sekolah yang dibuat, hendaklah merujuk kepada
PENGUASAAN Standard Prestasi yang disediakan. Tahap penguasaan yang
dicapai oleh murid mestilah direkodkan ke dalam borang
1 Minat pelaporan pentaksiran.

2 Minat dan bersifat ingin tahu Tahap Penguasaan Keseluruhan

3 Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat Tahap penguasaan keseluruhan perlu ditentukan bagi
dalam merekod data. memberi satu nilai tahap penguasaan murid di akhir sesi
persekolahan. Tahap penguasaan keseluruhan ini
merangkumi aspek kandungan, kemahiran saintifik serta sikap
saintifik dan nilai murni. Untuk itu, guru perlu menilai murid

25

KSSR SAINS TAHUN 1

secara kolektif dan holistik dengan melihat semua aspek lakukan dalam pencapaian yang prestasi yang perlu
semasa proses pembelajaran murid secara berterusan melalui suatu tempoh boleh diukur bagi murid pamerkan
pelbagai kaedah seperti pencapaian dalam ujian topikal, persekolahan setiap standard sebagai tanda
pemerhatian, latihan, pembentangan, respon murid secara merangkumi aspek kandungan. bahawa sesuatu
lisan, kerja projek berkumpulan dan sebagainya. Guru boleh pengetahuan, perkara itu telah
membuat pertimbangan profesional untuk memberi satu nilai kemahiran dan dikuasai murid
tahap penguasaan keseluruhan murid berdasarkan nilai. (indicator of
pengalaman guru bersama murid, kebijaksanaan serta melalui
perbincangan bersama rakan sejawat. success).

ORGANISASI KANDUNGAN Standard Kurikulum Sains Tahun 1 hingga ke Tahun 6
disusun mengikut tema bidang pembelajaran iaitu Inkuiri
Standard Kurikulum Sains Sekolah Rendah memberi fokus Dalam Sains, Sains Hayat, Sains Fizikal, Sains Bahan, Bumi
kepada pengusaan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai dan Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari.
yang sesuai dengan tahap kebolehan murid berdasarkan
Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Skop bagi mata pelajaran Sains Tahap 1 untuk kemahiran
Prestasi yang disusun dalam 3 lajur secara bersebelahan
seperti dalam Jadual 5. adalah seperti dalam Jadual 6 manakala skop untuk konten

adalah seperti dalam Jadual 7 seperti di bawah:

Jadual 6 :Kemahiran Proses Sains

Kemahiran Skop

Jadual 5: Organisasi DSKP Memerhati Memerihalkan penggunaan anggota dan
semua deria yang terlibat untuk membuat
Standard Standard Standard Mengelas pemerhatian tentang fenomena atau
perubahan yang berlaku.
Kandungan Pembelajaran Prestasi Mengukur Memerihalkan ciri objek dengan menyatakan
Menggunakan persamaan dan perbezaan.
Penyataan spesifik Suatu penetapan Suatu set kriteria Nombor
tentang perkara kriteria atau umum yang Membuat Mengukur dengan menggunakan alat dan
yang murid patut indikator kualiti menunjukkan Inferens unit piawai yang sesuai.
ketahui dan boleh pembelajaran dan tahap-tahap Menyatakan satu penerangan yang
munasabah bagi satu pemerhatian.

26

Meramal Memerihalkan satu kemungkinan bagi satu KSSR SAINS TAHUN 1
Berkomunikasi peristiwa atau data.
kelompok yang berkenaan sebelum merancang aktiviti
Merekod maklumat atau idea dalam pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti boleh dipelbagaikan
sebarang bentuk untuk mencapai Standard Pembelajaran bagi memenuhi
keperluan pembelajaran, sesuai dengan kebolehan serta
Jadual 7: Kandungan Sains Tahap 1 gaya pembelajaran murid.

Tema Skop Guru digalakkan merancang aktiviti yang dapat melibatkan
murid secara aktif bagi menjana pemikiran secara analitis,
Inkuiri Dalam Memerhati, mengelas, mengukur kritis, inovatif dan kreatif di samping menggunakan teknologi
Sains sebagai wahana dalam mencapai Standard Pembelajaran
menggunakan nombor, membuat inferens, tersebut dengan lebih berkesan. Pelaksanaan pengajaran dan
Sains Hayat pembelajaran yang memerlukan aktiviti, penyiasatan dan
meramal, berkomunikasi, kemahiran eksperimen yang difikirkan sesuai bagi mencapai sesuatu
Sains Fizikal standard pembelajaran hendaklah dijalankan bagi
manipulatif dan peraturan bilik sains mengukuhkan kefahaman murid.
Sains Bahan
Benda hidup dan benda bukan hidup
Bumi dan
Angkasa Manusia: deria, proses hidup, kelas makanan,
Tek nologi
da n Haiwan: bahagian tubuh, proses hidup, tabiat
Kehidupa n
Lestari makan, kelas haiwan,

Tumbuhan: bahagian, proses hidup,

Magnet, litar elektrik, timbul dan

tenggelam,isipadu, jisim, masa,suhu,

Keupayaan bahan menyerap air, campuran,

sifat kimia bahan,

Bentuk muka bumi, tanah, air, udara,sistem

suria

Asas binaan, memasang model mengikut

manual, mesin.

Pengajaran dan Pembelajaran sebaiknya dirancang secara
holistik bagi membolehkan beberapa Standard Pembelajaran
dicapai bergantung kepada kesesuaian dan keperluan
pembelajaran. Guru seharusnya meneliti semua Standard
Pembelajaran d a n S t a n d a r d P r e s t a s i dalam suatu

27

KSSR SAINS TAHUN 1

INKUIRI DALAM SAINS

1. KEMAHIRAN SAINTIFIK

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

1.1 Kemahiran Murid boleh: 1 Menyatakan semua deria yang Guru menjalankan aktiviti
Proses Sains 1.1.1 Menguasai kemahiran memerhati yang boleh membawa
terlibat untuk membuat kepada penerapan dan
pentaksiran kemahiran
pemerhatian tentang fenomena

yang berlaku.

2 Memerihalkan penggunaan semua memerhati.

deria yang terlibat untuk membuat

pemerhatian tentang fenomena

atau perubahan yang berlaku.

3 Menggunakan semua deria yang

terlibat untuk membuat

pemerhatian tentang fenomena

atau perubahan yang berlaku.

4 (i) Menggunakan semua deria

yang terlibat untuk

membuat pemerhatian

secara kualitatif bagi

menerangkan fenomena

atau perubahan yang

berlaku.

(ii) Menggunakan alat yang
sesuai jika perlu untuk
membantu pemerhatian.

28

STANDARD STANDARD PRESTASI KSSR SAINS TAHUN 1
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

5 (i) Menggunakan semua deria

yang terlibat untuk

membuat pemerhatian

secara kualitatif dan

kuantitatif bagi

menerangkan fenomena

atau perubahan yang

berlaku.

(ii) Menggunakan alat yang
sesuai jika perlu untuk
membantu pemerhatian.

6 (i) Menggunakan semua deria

yang terlibat untuk

membuat pemerhatian

secara kualitatif dan

kuantitatif bagi

menerangkan fenomena

atau perubahan yang

berlaku secara sistematik.

(ii) Menggunakan alat yang
sesuai jika perlu untuk
membantu pemerhatian.

29

KSSR SAINS TAHUN 1

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

Murid boleh: 1 Menyatakan maklumat yang Guru menjalankan aktiviti
diperoleh.
1.1.2 Menguasai kemahiran yang boleh membawa
berkomunikasi
kepada penerapan

kemahiran

berkomunikasi.

2 Merekod maklumat atau idea
dalam sebarang bentuk.

3 Merekodkan maklumat atau idea
dalam bentuk yang sesuai.

4 Merekod maklumat atau idea
dalam bentuk yang sesuai dan
mempersembahkan maklumat atau
idea tersebut secara sistematik.

5 Merekodkan maklumat atau idea
dalam lebih dari satu bentuk yang
sesuai dan mempersembahkan
maklumat atau idea tersebut
secara sistematik.

30

STANDARD STANDARD PRESTASI KSSR SAINS TAHUN 1
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

6 Merekodkan maklumat atau idea
dalam lebih dari satu bentuk yang
sesuai dan mempersembahkan
maklumat atau idea tersebut
secara sistematik dalam pelbagai
bentuk secara kreatif dan inovatif
serta boleh memberi maklum
balas.

31

KSSR SAINS TAHUN 1

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
1.2 Kemahiran PENGUASAAN
Manipulatif TAFSIRAN

Murid boleh: 1 Menyenaraikan peralatan, Guru boleh membuat

bahan sains dan spesimen pentaksiran semasa murid

1.2.1 Menggunakan dan yang diperlukan bagi suatu menjalankan aktivti

mengendalikan peralatan dan aktiviti. pembelajaran.

bahan sains dengan betul.

1.2.2 Mengendalikan spesimen 2 Memerihalkan penggunaan

dengan betul dan cermat. peralatan, bahan sains dan

spesimen yang diperlukan bagi

1.2.3 Melakar spesimen, peralatan suatu aktiviti dengan kaedah

dan bahan sains dengan betul. yang betul.

1.2.4 Membersihkan peralatan sains 3 Mengendalikan penggunaan

dengan cara yang betul. peralatan, bahan sains dan

1.2.5 Menyimpan peralatan dan spesimen yang diperlukan bagi

bahan sains dengan betul dan suatu aktiviti dengan kaedah

selamat. yang betul.

4 Mengguna, mengendali,

melakar, membersih dan

menyimpan penggunaan

peralatan, bahan sains dan

spesimen yang digunakan

dalam suatu aktiviti dengan

kaedah yang betul.

32

STANDARD STANDARD PRESTASI KSSR SAINS TAHUN 1
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

5 Mengguna, mengendali, melakar,
membersih dan menyimpan
penggunaan peralatan, bahan
sains dan spesimen yang
digunakan dalam suatu aktiviti
dengan kaedah yang betul,
bersistematik dan berhemah.

6 Mengguna, mengendali, melakar,
membersih dan menyimpan
penggunaan peralatan, bahan
sains dan spesimen yang
digunakan dalam suatu aktiviti
dengan kaedah yang betul,
bersistematik, berhemah dan
menjadi contoh kepada rakan lain.

33

KSSR SAINS TAHUN 1

2. PERATURAN BILIK SAINS

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

2.1 Peraturan Murid boleh: Guru boleh membuat
Bilik Sains
2.1.1 Mematuhi peraturan bilik 1 Menyatakan salah satu peraturan pentaksiran melalui
sains bilik sains.
pemerhatian semasa

murid menjalankan aktivti

pembelajaran.

2 Menyatakan lebih daripada satu
peraturan bilik sains.

3 Mengaplikasi salah satu peraturan
bilik sains.

4 Mengaplikasi lebih daripada satu
peraturan bilik sains

5 Memberi sebab peraturan bilik
sains perlu dipatuhi.

34

STANDARD STANDARD PRESTASI KSSR SAINS TAHUN 1
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

6 Menjadi contoh kepada rakan
dalam mematuhi peraturan bilik
sains.

35

KSSR SAINS TAHUN 1

SAINS HAYAT

3. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

3.1 Benda hidup dan Murid boleh: 1 Menyatakan contoh benda Guru membawa murid ke

benda bukan hidup dan benda bukan hidup. luar kelas untuk melihat

hidup 3.1.1 Membanding dan kawasan sekitar sekolah

membezakan benda hidup dan dan mengecam benda-

benda bukan hidup 2 Membanding beza benda hidup benda yang di temui
mereka.
berdasarkan ciri-ciri berikut: dan benda bukan hidup.

(i) bernafas; Murid berbincang sehingga

(ii) memerlukan air dan 3 Memerihalkan keperluan asas membuat kesimpulan

makanan; benda hidup bagi manusia, bahawa manusia, haiwan

(iii) bergerak; haiwan dan tumbuhan. dan tumbuhan adalah

(iv) membesar; dan benda hidup.

(v) membiak.

3.1.2 Membuat urutan contoh- 4 Membuat urutan contoh-contoh Nota :
contoh benda hidup mengikut benda hidup yang diberikan Terdapat benda bukan
hidup yang mempunyai ciri
saiz. berdasarkan saiz.
benda hidup.

Contoh:

5 Menaakul mengapa makanan, (i) objek yang
air, udara dan tempat bergerak seperti
perlindungan adalah penting kipas dan kereta;
kepada manusia dan haiwan. dan
yang
(ii) objek

membesar seperti

belon yang ditiup.

36

KSSR SAINS TAHUN 1

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
3.2 Keperluan asas PENGUASAAN
benda hidup TAFSIRAN

Murid boleh: 6 Berkomunikasi untuk Murid menyusun contoh

menunjukkan manusia, haiwan benda hidup dari yang

3.2.1 Menyatakan keperluan asas dan tumbuhan mempunyai cara bersaiz kecil hingga ke saiz
benda hidup iaitu makanan, air besar seperti gajah dan
dan udara. yang berlainan untuk kuman.dan berkomunikasi
tentang susunan yang
mendapatkan makanan, air dan

udara.

3.2.2 Memerihalkan manusia, dibuat.

haiwan dan tumbuhan

memerlukan makanan, air dan

udara dalam cara yang

berlainan.

3.2.3 Memerihalkan manusia dan
haiwan, juga memerlukan
tempat perlindungan.

3.2.4 Menaakul kepentingan

makanan, air, udara dan

tempat perlindungan kepada

manusia dan haiwan.

3.2.5 Menjelaskan pemerhatian

tentang ciri dan keperluan

asas benda hidup melalui

lakaran, TMK, penulisan atau

lisan.

37

KSSR SAINS TAHUN 1

4. MANUSIA STANDARD PRESTASI
STANDARD
KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
4.1 Deria manusia TAFSIRAN

Murid boleh: 1 Menyatakan bahagian tubuh Berbincang dengan murid

4.1.1 Mengenal pasti bahagian manusia. tentang fungsi setiap
tubuh manusia yang bahagian tubuh.

berkaitan dengan deria yang 2 Menghubungkait bahagian Menyentuh untuk
berkenaan. 3 tubuh manusia dengan deria
yang berkenaan. membezakan keadaan
4.1.2 Mengelaskan objek mengikut
ciri yang dikenalpasti. Memerihalkan ciri objek permukaan, melihat untuk

membezakan warna,

menghidu untuk mengesan

4.1.3 Menggunakan deria untuk menggunakan pelbagai deria. bau yang mungkin
mengenal pasti objek melalui Mengelaskan objek yang bahaya
penyiasatan. mendatangkan asap

seperti bau

4 kebakaran.

4.1.4 Menjelas dengan contoh, diberikan mengikut ciri yang Murid menjalankan aktiviti
penggunaan deria lain dipilih. untuk mengenal pasti objek
sebagai ganti sekiranya satu 5 contoh, objek yang
deria tidak dapat berfungsi. Mengenal pasti objek yang terdapat dalam kotak

4.1.5 Menjelaskan pemerhatian diberikan sekiranya salah hitam.

tentang deria manusia satu deria tidak dapat Alat yang boleh membantu
melalui lakaran, TMK, berfungsi . organ deria yang tidak
penulisan atau lisan. boleh berfungsi dengan

6 Berkomunikasi tentang alat baik seperti cermin mata
yang boleh membantu organ dan alat bantuan
deria yang tidak boleh pendengaran.

berfungsi dengan baik.

38


Click to View FlipBook Version