The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-24 11:48:41

Pioneer AVH-Z7200DAB SK

Pioneer AVH-Z7200DAB SK

AVH-Z7200DAB Slovensky

DVD RDS AV AUTORÁDIO

Návod na použitie
a inštaláciu

Obsah Slovensky

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku Pioneer.
Prosím, pozorne si prečítajte tento návod na použitie, aby ste sa dozvedeli, ako správne
Váš nový model ovládať. Po prečítaní všetkých pokynov tento návod uložte na
bezpečnom mieste pre jeho budúce použitie.

Dôležité
Vzhľadom k neustálemu zdokonalovaniu výrobkov sa používané obrazovky môžu líšiť od
skutočnosti, a vzhľad alebo obsah môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

■ Výstrahy ...................................................................................... 4
■ Časti a ovládacie prvky ............................................................. 10
■ Základné používanie .............................................................. 12
■ Bluetooth .................................................................................... 20
■ AV zdroj ....................................................................................... 29
■ Digitálne rádio ......................................................................... 32
■ Rádio ......................................................................................... 36
■ Disk .............................................................................................. 40
■ Komprimované súbory ........................................................... 45
■ iPod ........................................................................................... 53
■ WebLink™ .................................................................................... 57
■Apple CarPlay™ ........................................................................... 60
■Android Auto™ ............................................................................ 63
■Spotify®...................................................................................... 66
■ AUX .............................................................................................. 71
■ AV vstup .................................................................................... 73
■Nastavenia ................................................................................ 74

Zobrazenie obrazovky nastavenia (Settings)............................................................................................. 74
Nastavenie systému (System settings)......................................................................................................... 74
Nastavenie motívov (Theme settings)........................................................................................................... 82
Nastavenie zvuku (Audio settings)................................................................................................................. 83

-2-

Nastavenie videa (Video setting..................................................................................................................... 90 Slovensky

■ Obľúbené položky .................................................................... 94
■Ďalšie funkcie .............................................................................. 95
■Dodatok ....................................................................................... 97
■Návod k inštalácii ..................................................................... 118

-3-

Výstrahy Slovensky

Právne predpisy/nariadenia môžu v niektorých krajinách zakázať alebo obmedziť umiestnenie či
použitie tohto výrobku vo vašom vozidle. Prosím, postupujte v súlade so všetkými platnými zákonmi a
predpismi týkajúce sa používania, inštalácie a použitia tohto výrobku.

V prípade likvidácie tohto výrobku ho nemiešajte s bežným komunálnym odpadom. Využite
zavedený systém pre zber použitých elektronických výrobkov v súlade s legislatívou, ktorá vyžaduje
správnu likvidáciu a recykladáciu.
Súkromné domácnosti v členských štátoch EU, vo Švajčiarsku a Nórsku môžu odovzdať použité
elektronické výrobku zadarmo na určených zberných miestach, alebo u predajcu (pokiaľ si zakúpite
nový, podobný výrobok).
O správnom spôsobe likvidácie sa informujete u spoločnosti, ktorá likvidáciu použitých
elektronických výrobkov zaisťuje, u svojho predajcu alebo na mestskom úrade.
Triedením a správnou likvidáciou odpadu umožňujete recykláciu odpadov, čím prispievate k
ochrane životného prostredia a ľudského zdravia.
POZOR
Toto je laserový výrobok bezpečnostnej triedy 1., klasifikácie IEC 60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT

POHYBLIVÉ ČASTI.
UDRŽUJTE BEZPEČNÚ VZDIALENOSŤ OD POHYBLIVÝCH ČASTÍ.

VAROVANIE

Sloty a ďalšie a vetracie otvory na výrobku sú určené k jeho ochladzovaniu a odvetrávaniu, aby sa
zaistila spoľahlivá funkcia výrobku a nemohlo dôjsť k jeho prehriatiu. Aby sa predišlo nebezpečiu
vzniku požiaru, vetracie otvory na výrobku nesmú byť nikdy blokované alebo zakryté nejakými
predmetmi (ako sú papiere, podlahové rohože, tkaniny, apod).

POZOR

Tento výrobok je navrhnutý na používanie v miernom a tropickom podnebí, podľa Bezpečnostných
požiadavkov IEC 60065 pre audio, video a podobné elektronické prístroje.

-4-

Dôležité bezpečnostné informácie Slovensky

VAROVANIE

• Nepokúšajte sa inštalovať alebo opravovať tento výrobok sami. Neodborná montáž alebo opravy
výrobku bez odbornej prípravy a skúseností v oblasti elektronických zariadení a automobilového
príslušenstva môže byť nebezpečné, hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom, zraneniu a ďalšie
nebezpečie.
• Zabráňte styku prístroja s vlhkosťou a kvapalinami, hrozí jeho poškodenie či zásah elektrickým prúdom.
• Pokiaľ sa do tohto výrobku dostane tekutina alebo cudzí predmet, zaparkujte vozidlo na bezpečnom
mieste, vypnite zapalovanie (ACC OFF) a hneď kontaktujte svojho predajcu alebo najbližší autorizo-
vaný servis Pioneer. V tomto stave výrobok nepoužívajte, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k
požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poruche.
• Pokiaľ zaznamenáte dym, zvláštne zvuky, zápach alebo nezvyčajné znaky na LCD obrazovke, systém
okamžite vypnite a obráťte sa na svojho predajcu alebo na najbližšie servisné stredisko Pioneer.
V tomto stave môže dôjsť k trvalému poškodeniu systému.
• Tento výrobok sami nerozoberajte ani neopravujte, obsahuje vysokonapäťové komponenty, ktoré
môžu spôsobiť úraz po zásahu elektrickým prúdom. Na kontrolu, úpravy a opravy sa vždy obráťte
na predajcu alebo na najbližší autorizovaný servis Pioneer.
Pred použitím tohto výrobku si prečítajte následujúce bezpečnostné informácie:
• Nepoužívajte tento výrobok (alebo pohľad zadnou kamerou, pokiaľ ste si ju zakúpili),
pokiaľ to bude akokoľvek odvádzať vašu pozornosť od bezpečného používania vášho
vozidla. Vždy dodržujte pravidlá bezpečnej jazdy a dodržujte všetky dopravné predpisy.
Pokiaľ máte s ovládaním systému alebo s čítaním displeja problémy, pred vykonaním ne-
vyhnutných krokov zaparkujte vozidlo na bezpečnom mieste, a zatiahnite ručnú brzdu.
• Nikdy nenastavujte hlasitosť tak vysoko, že by ste nemohli počuť zvuky z okolia alebo
záchranné vozidlá.
•Pre vašu bezpečnosť sú niektoré funkcie za jazdy vypnuté, potom je treba vozidlo zas-
taviť a/alebo zatiahnuť ručnú brzdu.
• Tento návod si uschovajte ako podklad na používané postupy a bezpečnostné
informácie.
• Neinštalujte tento prístroj tam, kde to môže brániť šoférovi vo výhľade, narušovať chod
niektorého zo systémov vozidla a bezpečnostných prvkov, vrátane airbagov alebo
tlačidlá výstražných svetiel, alebo znížiť schopnosť šoféra bezpečne ovládať vozidlo.
• Nezabudnite sa, prosím, vo vozidle pred jazdou pripútať, a zostaňte pripútaný po
celú dobu jazdy. Pokiaľ nie je pás správne upevnený, v prípade nehody môžu byť vaše
zranenia oveľa závažnejšie.
• Nikdy nepoužívajte pri šoférovaní slúchadlá

-5-

Pre vašu bezpečnú jazdu Slovensky

VAROVANIE

• Svetlo zelený vodič je určený k detekcii stavu ručnej brzdy a musí byť pripojený na spínanú
svorku spínača ručnej brzdy. Nesprávnym zapojením alebo použitím tohto vodiča môžete
porušovať zákony/predpisy a môže to viesť k vážnemu zraneniu alebo k vzniku škody alebo
k vzniku dopravnej nehody.
• Nerobte žiadne kroky ohľadne nedovolenej manipulácie alebo zakázanie zisťovania stavu
ručnej brzdy. Blokovací systém je tu na vašu ochranu a bezpečie. Vypnutie/nezapojenie blo-
kovacieho systému na ručnú brzdu môže viesť k vážnemu zraneniu alebo či úmrtiu.
• Aby sa predišlo riziku vzniku škody, zraneniu a možného porušenia platných predpisov, tento
výrobok nie je určený na sledovanie videa šoférom.
• V niektorých krajinách môže byť nezákonné sledovanie videa na displeji v aute aj inou osobou, okrem
šoféra. Tam, kde takéto predpisy platia, musia byť dodržané.
• Ak sa pokusíte sledovať video za jazdy, objaví sa na displeji upozornenie: "Vewing of
front seat video source while driving driving is strictly prohibited.” ("Prezeranie
zdroja videa za jazdy z predného sedadla je prísne zakázané.")
Ak chcete sledovať video na tomto displeji, zastavte vozidlo na bezpečnom mieste a
zatiahnite ručnú brzdu. Pred uvoľnením ručnej brzdy stlačte brzdový pedál.

Pri použití displeja pripojeného k výstupu pre
zadníý monitor

Video výstupný terminál (rear monitor output) je určený na pripojenie druhého
displeja, aby video mohli sledovať cestujúci na zadných sedadlách.

VAROVANIE

NIKDY neinštalujte zadný displej na mieste, odkiaľ by ho mohol pri jazde sledovať aj šofér.

Aby nedoššllookkvvyybbiittíiubabtaetréierie

Uistite sa, že je pri používaní výrobku zapnutý motor vozidla. Používanie výrobku s
vypnutým motorom môže viesť k vybitiu batérie.

VAROVANIE

Neinštalujte tento výrobok do vozidla, ktoré nemá k dispozícii ACC vodiče alebo spínaný obvod.

Zadníáppaarrkkoovvaaccíikaakmamereara

Tento výrobok môžete používať s voliteľnou zadnou parkovacou kamerou, čo vám
umožní, napríklad, dohliadať na vlek, alebo zaparkovať na malom parkovacom mieste.

VAROVANIE

• Obraz na displeji môže byť otočený.

-6-

• Vstup parkovacej kamery používajte len pri cúvaní. Iné použitie môže viesť k zraneniu alebo Slovensky
iným škodám.

POZOR

Režim Rear View (pohľad vzad parkovacou kamerou) je určený ako pomoc pri cúvaní alebo
ako dohľad na príves, apod. Nepoužívajte túto funkciu na zábavu.

Manipulácia s USB konektorom

POZOR

• Aby ste zabránili strate dat a poškodeniu USB pamäťového zariadenia, nikdy ho nevyberajte z tohto
výrobku počas prenosu dát.
• Pioneer nemôže zaručiť kompatibilitu so všetkými USB pamäťovými zariadeniami a nenesie žiadnu
zodpovednosť za stratu dát z multimediálnych prehrávačov, iPhone, smartphone, či iných zariadení
pri použití tohto výrobku.
• Tento výrobok nemusí USB pamäťové zariadenie správne rozpoznať, pokiaľ bolo predtým nesprávne
odpojené od počítača.

V prípade problémov

Pokiaľ by tento výrobok správne nefungoval, obráťte sa na svojho predajcu alebo
na najbližší autorizovaný servis Pioneer.

Navštívte webové stránky Pioneer

Navštívte webové stránky: http://www.pioneer-car.eu
• Zaregistrujte si váš výrobok. Podrobnosti o vašom nákupe budú uchované. Tieto
informácie vám pomôžu, napr. v prípade poistnej udalosti, ako je strata či krádež.
• Aktuálne informácie o Pioneer Corporation nájdete na webe spoločnosti.
• Pioneer pravideľne zverejňuje aktualizácie softwaru pre ďalšie zlepšenie výrobkov
Pozrite sa, prosím, do sekcie podpory na webových stránkach Pioneer.

O tomto výrobku

• Tento výrobok nefunguje správne v inej oblasti, ako v Európe. Funkciu RDS (Radio Data
System) je možné využívať len u FM staníc vysielajúcich signál RDS.
Tiež službu RDS-TMC je možné využívať len u staníc vysielajúcich signál RDS-TMC.
• Pioneer CarStereo-Pass je určený len na použitie v Nemecku.

-7-

Ochrana LCD panela a displeja Slovensky

• Nevystavujte LCD displej zbytočne priamemu slnečnému žiareniu, pokiaľ prístroj práve
nepoužívate. Dlhodobé pôsobenie priameho slnečného svetla môže vplyvom vysokej
teploty spôsobiť jeho poškodenie.
• Pokiaľ používate mobilný telefón, udržujte jeho anténu ďalej od LCD displeja, aby sa
zabránilo rušeniu obrazu (v podobe porúch obrazu, farebných pruhov, atď.).
• Dotykového LCD panela sa dotýkajte len prstami (nikdy nie predmetmi) a s citom.
LCD je možné jednoducho poškrábať alebo inak poškodiť.

Poznámky k internej pamäti

• Informácie sú vymazané odpojením žltého vodiča od akumulátora (alebo vybratím
akumulátora).
• Niektoré nastavenia a uložený obsah nie je možné resetovať.

O tomto návode

Tento návod na použitie obsahuje pre popis operácií ilustrácie skutočných
používaných obrazoviek. Avšak, tieto obrazovky sa nemusia zhodovať so
skutočnosťou (v závislosti na aktualizácii modelu, apod.).

Význam symbolov, používaných v tomto návode

Indikuje možnosť dotknúť sa zodpovedajúceho softwarového
tlačidla na dotykovej obrazovke.
Indikuje možnosť dotknúť sa a podržať zodpovedajúce softwarové
tlačidlo na dotykovej obrazovke.

Ochrana prístroja pred krádežou

Aby sa zabránilo krádeži prístroja a s cieľom odradiť zlodeja, predný panel je možné oddeliť.
Dôležité

• Pri odpojovaní alebo nasadzovaní predného panela s ním manipulujte opatrne.
• Vyvarujte sa vystavenie predného panela nadmernému nárazu.
• Predný panel udržujte mimo vplyv priameho slnečného žiarenia a vysokých teplôt.
• Pokiaľ je predný panel odobratý, pred spustením motora vozidla ho nasaďte.
• Aby nedošlo k poškodeniu prístroja alebo vnútorného priestoru vozidla, pred odobratím predného
panela odpojte všetky káble a pripojené zariadenia.

-8-

Odobratie predného panela Slovensky

1 Stlačte a uchopte prstami hornú a dolnú časť pravej strany panela a

opatrne ho vytiahnite.
Dbajte na to, aby nedošlo k prílišnému stlačeniu panela alebo k jeho pádu, ku
kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami - hrozí trvalé poškodenie panela.

Opätovné nasadenie predného panela

1 Nasuňte predný panel smerom vľavo.

Predný panel a hlavná jednotka sú prepojené na ľavej strane. Uistite sa, že bol
predný panel k hlavovej jednotke správne pripojený.

2 Zatlačte na pravú stranu predného panela tak, aby pevne držal na mieste.

Pokiaľ sa vám nedarí predný panel pripevniť správne, skúste to znova. Násilie alebo
nadmerný tlak na predný panel môže spôsobiť poškodenie panela / hlavnej jednotky.

-9-

Časti a ovládacie prvky

Hlavná jednotka

Slovensky

LCD displej Stlačením sa vrátite na predch. skladbu (kapitolu) alebo prejdite na ďalšiu.
či Stlačením a podržaním môžete vyhľadávať rýchlo vzad alebo vpred.
Stlačením prijmete alebo ukončíte hovor.
Volume/SRC/ Otáčaním nastavíte hlasitosť.
OFF Stlačením môžete prechádzať všetkými dostupnými zdrojmi.
Stlačením a podržaním vypnete zdroj.
Stlačením aktivujete režim rozpoznávania hlasu, napríklad Siri, pokiaľ je
prostredníctvom Bluetooth alebo USB rozhrania pripojený iPhone.
Stlačením prepnete medzi obrazovkou aplikáciou a obrazovkou AV ovládania.
Stlačením a podržaním prepnete do režimu zobrazenia parkovacej kamery.

POZN.
Na aktiváciu režimu camera view mode (zobrazenie parkovacej kamery)
týmto tlačidlom, nastavte [Back Camera Input] na [On] alebo [AV Input] na
[Camera] (str. 75).

- 10 -

OPEN/CLOSE Stlačením zobrazíte hlavné menu. Stlačením a podržaním ho vypnete. Slovensky
Pre opätovné zapnutie stlačte ľubovolné tlačidlo.
Slot pre Stlačením zobrazíte lištu ponúk (strana 17).
disk Stlačením a podržaním stlmíte (mute) alebo opäť obnovíte zvuk.
RESET Stlačením zobrazíte hlavné menu alebo sa vrátite späť na predchádza-
júcu obrazovku. Stlačením a podržaním vypnete displej.
Stlačením otvorte LCD panel.
Ak chcete LCD panel zatvoriť, stlačte tlačidlo znova.
Stlačením vysuniete disk.
Viď vkladanie a vyberanie disku (strana 40).

Stlačte na resetovanie mikroprocesora (strana 14).

- 11 -

Základné používanie Slovensky

Poznámky k používaniu LCD panela

VAROVANIE

• Pri otváraní, zatváraní či ovládaní LCD panela udržujte ruky a prsty v čistote. Dávajte pozor na
ruky a prsty vašich detí.
• Nenechávajte LCD panel otvorený, môže to viesť v prípade autonehody k zraneniu.

POZOR

• Neotvárajte ani nezatvárajte LCD panel násilím. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
• Nepoužívajte tento výrobok, kým nie je panel LCD úplne otvorený alebo zatvorený. LCD panel sa pre
vašu bezpečnosť môže v určitom uhle zastaviť.
• Na otevrený LCD panel neklaďte poháre či plechovky, apod. Môže dôjsť k jeho ulomeniu.

Otváranie a zatváranie LCD panela

LCD panel sa automaticky otvorí alebo zatvorí, keď je spínač zapalovania zapnutý
alebo vypnutý. Funkciu automatického zatvárania / otvárania môžete vypnúť.
• LCD panel nezatvárajte rukami násilne. Dôjde k jeho poškodeniu.
• Funkcia automatického zatvárania / otvárania funguje následujúcim spôsobom.

- Po vypnutí spínača zapalovania pri otvorenom LCD panely sa zatvorí po šiestich sekundách.
- Po jeho opätovnom zapnutí (či otočení kľúča do pozície ACC) sa LCD panel automaticky otvorí.
- Odobratím alebo nasadením predného panela sa LCD panel automaticky zatvorí či otvorí.
- Chráňte svoj prístroj pred krádežou (strana 8).
• Pokiaľ sa po vypnutí spínača zapalovania a po zatvorení LCD panela, a po opätovnom
zapnutí zapalovania (alebo otočením do pozície ACC) LCD panel neotvorí, na jeho
otvorenie stlačte OPEN/CLOSE.
• Skontrolujte, či je LCD panel úplne zatvorený. Pokiaľ by sa pohyb zastavil, napr. v
polovici, a panel by sa úplne nedovrel, mohlo by to mať za následok jeho poškodenie.

1 Stlačením tlačidla OPEN/CLOSE otvorte LCD panel.

Ak chcete LCD panel zatvoriť:
Opäť stlačte tlačidlo OPEN/CLOSE.

- 12 -

Nastavenie funkcie automatického otvárania

Ak chcete zabrániť tomu, aby sa displej mohol dotknúť riadiacej páky (napr. v polhe P (par-
kovacia poloha) u automatickej prevodovky) alebo keď nechcete, aby sa displej automatic-
ky otváral / zatváral, funkciu automatického otvárania môžete nastaviť na ručný režim.

1 Stlačte .

2 Dotknite sa potom . Slovensky

Zobrazí sa obrazovka nastavenia systému.

3 Dotknite sa [Auto Flap].

4 Dotknite sa položky.

[On]
LCD panel sa automaticky otvorí alebo zatvorí, keď je spínač zapalovania
zapnutý alebo vypnutý.

[Off]
Na otvorenie / zatvorenie LCD panela musíte stlačiť tlačidlo OPEN/CLOSE.

Horizontálne natočenie LCD panela

Ak je LCD panel v zvislej polohe a napríklad bráni prevádzke klimatizačnej jednotky
tým, že ju zakrýva, LCD panel je možné dočasne horizontálne natočiť.

1 Stlačte a podržte OPEN/CLOSE na zobrazenie ponuky úpravy pozície panela.

2 Dotykom natočte LCD panel do horizontálnej polohy.

POZN.
• Ak chcete LCD panel vrátiť do pôvodnej polohy, stlačte a podržte OPEN/CLOSE.
• LCD panel sa vráti do svojej pôvodnej polohy automaticky, čo je indikované zvukovým
signálom 10 sekúnd po operácii.

Úprava pozície vysunutia LCD panela

Pozíciu vysunutia LCD panela (posunutie vpred alebo vzad) môžete upraviť.

1 Stlačte a podržte OPEN/CLOSE na zobrazenie ponuky úpravy pozície panela.
2 Dotknite sa
(posun vzad) alebo (posun vpred) na úpravu pozície.

Úprava uhľa LCD panela na

Dôležité
• Ak započujete, že LCD panel narazil na konzolu alebo palubnú dosku vozidla, dotknite sa
zobrazenie ponuky úpravy pozície panela, viď vyššie.

- 13 -

• Úpravu nastavenia uhľa LCD panela robte výhradne z menu na túto úpravu pomocou tlačidiel.
Zmena uhľa LCD panela pomocou rúk (pokus o naklopenie ťahaním za panel rukou) ho môže
poškodiť.

Slovensky

1 Stlačte a podržte OPEN/CLOSE na zobrazenie ponuky úpravy pozície panela.

2 Dotykom (naklonenie dole) alebo (naklonenie hore) upravte uhoľ

LCD panela na jeho jednoduchšiu čitateľnosť.

POZN.
Po úprave pozície uhľa sa LCD panel pri jeho budúcom otvorení automaticky nastaví na túto
vami nastavenú pozíciu.

Resetovanie mikroprocesora

POZOR

• Stlačením tlačidla RESET obnovíte nastavenia a zaznamenaný obsah na továrenské nastavenia.
- Túto operáciu nerobte, pokiaľ je k tomuto výrobku pripojené nejaké zariadenie.
- Niektoré nastavenia a zaznamenaný obsah nebudú resetované.
• Mikroprocesor je nutné resetovať za následujúcich podmienok:
- Pred prvým použitím tohto výrobku po inštalácii.
- Pokiaľ tento výrobok nefunguje správne.
- Pokiaľ sa objavia problémy s používaním systému.

1 Vypnite zapalovanie (poloha OFF).

- 14 -

2 Stlačte tlačidlo RESET (hrotom pera alebo iným špičatým predmetom).
Nastavenia a uložený obsah sa obnovia na úvodné továrenské nastavenia.

Diaľkové ovládanie Slovensky

Diaľkové ovládanie CD-R33 sa predáva samostatne. Podrobné informácie týkajúce sa
ovládania, viď návod k diaľkovému ovládaniu.

Uvedenie do prevádzky

Pred uvedením do prevádzky pripojte k prístroju tuner Digital Radio (viď návod k
inštalácii), inak sa na displeji zobrazí chybové hlásenie.

1 Spustením motora/napájaním začne bootovanie systému.
Zobrazí sa obrazovka pre výber jazyka [Select Program Language].

POZN.
Od ďalšieho spustenia: obrazovka sa bude líšiť v závislosti na predchádzajúcom stave.

2 Dotknite sa jazyka.

3 Dotknite sa .

Zobrazí sa obrazovka nastavenia režimu reproduktorov [Speaker Mode Settings].

4 Dotknite sa požadovaného režimu reproduktorov.
[Standard Mode] (štandardný režim)
Systém štyroch reproduktorov: predné a zadné reproduktory, alebo systém šiestich
reproduktorov: predné a zadné reproduktory a subwoofery.
[Network Mode] (sieťový režim)
3-pásmový systém reproduktorov s výškovým a stredovým reproduktorom a sub-
wooferom (systém reprodukcie vysokých, stredných a nízkych frekvencií (pásiem).

VAROVANIE

Nepoužívajte štandardný režim Standard Mode, keď máte pripojený 3-pásmový systém
reproduktorov, určený pre sieťový režim. Mohlo by dôjsť k poškodeniu reproduktorov.

5 Dotknite sa [OK].
Zobrazí sa obrazovka na nastavenie napájania DAB antény [DAB ANTENNA
POWER SETTING].

6 Dotknite sa [Yes] (Áno) na použitie napájania DAB antény (strana 34).
Zobrazí sa úvodná obrazovka právneho upozornenia Legal Disclaimer.

7 Dotknite sa [OK].
Zobrazí sa obrazovka s hlavnou ponukou.

- 15 -

POZN. Slovensky
Akonáhle je režim reproduktorov nastavený, toto nastavenie nie je možné meniť (len obnovením
na úvodné továrenské nastavenia). Obnovenie výrobku na úvodné nastavenia, viď strana 96.

Prepnutie režimu reproduktorov
Ak chcete zmeniť režim reproduktorov, výrobok obnovte do úvodného nastavenia.

1 Obnovte úvodné nastavenia (strana 96).

Používanie dotykového panela

Tento výrobok môžete ovládať prstami dotykom na tlačidlá priamo na obrazovke
dotykového panela.
POZN.
Na ochranu LCD obrazovky pred poškodením je nutné sa dotýkať displeja len prstami a jemne.

Spoločné tlačidlá dotykového panela
: Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
: Zatvorenie obrazovky.

Zoznam používaných obrazoviek

Dotyk na položku v zozname vám umožní zúžiť možnosti a prejsť k
ďalšiemu kroku.

- 16 -

Zobrazí sa, keď na displeji nie sú zobrazené všetky znaky. Slovensky
Pokiaľ sa dotknete tlačidla, po displeji sa bude rolovať zbytok znakov.

POZN.
Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, pokiaľ vozidlo zastavíte (na bezpečnom
mieste) a použijete ručnú brzdu.
Zobrazí sa, keď položky nie je možné zobraziť na jednej stránke.
Skryté položky zobrazíte pretiahnutím postranného panela,
úvodného vyhľadávacieho panela alebo zoznamu.

Ovládanie časovej osy

Ťahaním tlačidla po časovej ose môžete zmeniť bod prehrávania.
Počas preťahovania tlačidla sa zobrazí čas prehrávania, ktorý zodpovedá
polohe tlačidla na časovej ose.

Ovládanie panela ponúk

1 Stlačte .

Na obrazovke sa objaví panel ponúk.

POZN.
Dostupnosť ponúk na panely sa líši v závislosti na aktívnom zdroji.

Prepínanie času stmievača - deň alebo noc.
Prepínanie medzi prehrávaním a pozastavením.

- 17 -

Preskočenie súbora vpred alebo vzad. Slovensky
Rýchlo vpred alebo vzad.
Zobrazenie obrazovky ponuky nastavenia (str. 74).
Zatvorenie panela ponúk.

Obrazovka hlavnej ponuky

Prepínanie rozloženia obrazovky hlavnej ponuky. .
1 Dotknite sa a podržte .

sa zobrazí na obrazovke hlavnej ponuky.
2 Dotknite sa .

Po dokončení zmeny rozloženia obrazovky, stlačte

Ikony obľúbených zdrojov (Favourite)
TIP
Pokiaľ vyberiete [Power OFF], môžete vypnúť takmer všetky funkcie.
• Je prijatý prichádzajúci hovor (len pre hands-free telefonovanie cez Bluetooth).
• Ak je zaradená spiatočná rýchlosť, zobrazí sa obraz parkovacej kamery.
• Je stlačené tlačidlo na tomto prístroji.
• Spínač zapalovania je vypnutý (ACC OFF) a zapnutý (ACC ON).

- 18 -

Oblasť používania AV
Zobrazenie aktuálneho zdroja.
Dotykom prejdite na zobrazený zdroj.

TIPY

• Pokiaľ sú v dolnej časti zobrazené ovládacie ikony, zobrazené používanie môžete
ovládať.
• Môžete tiež prepnúť zobrazenie/skrytie obalu albumu, viď. následujúci postup.
1 Dotknite sa a podržte . Slovensky
či sa zobrazí v oblasti používania AV.
2 Dotknite sa či .
Po dokončení nastavenia zobrazenia/skrytia obalu albumu
stlačte .

Nastavenie času a dátumu (strana 95)

Ponuka nastavenia (strana 74) a ponuka obľúbených položiek (strana 94)

Tlačidlo pripojených zariadení
Zobrazenie pripojených zariadení.
Prepína zdroj alebo aplikáciu pri pripojených zariadeniach, ako WebLink, Apple
CarPlay a Android Auto.

TIP
Keď je pripojené zariadenie s kompatibilné aplikáciou, objaví sa tlačidlo
pre obľúbené aplikácie. Akonáhle sa tlačidlo zobrazí, pomocou následujú-
cich krokov můžete upraviř rozsah oblasti tlačidiel obľúbených aplikácií.
1 Dotknite sa a podržte .

sa zobrazí v pravom hornom rohu tlačidla obľúbenej aplikácie.
2 Pretiahnite na požadovanú pozíciu.

Po dokončení úprav stlačte .

POZN.
Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, pokiaľ vozidlo zastavíte (na bezpečnom
mieste) a použijete ručnú brzdu.

AV zdroj (strana 29)

Hands-free telefonovanie (strana 22)

TIP . Dotknite sa na
Ak k tomuto prístroju pripojíte externý navigačný systém, zobrazí sa
zapnutie navigačného systému.

- 19 -

Bluetooth

Bluetooth pripojenie

1 Zapnite funkciu Bluetooth na vašom zariadení. Slovensky

2 Stlačte .

3 Dotknite sa potom .

Zobrazí sa obrazovka Bluetooth.

4 Dotknite sa [Connection] (pripojenie).

5 Dotknite sa .

Systém vyhľadá dostupné Bluetooth zariadenia a zobrazí ich v zozname zariadenia.

6 Dotknite sa názvu Bluetooth zariadenia.
Po úspešnom zaregistrovaní Bluetooth zariadenia do systému sa vytvorí
Bluetooth pripojenie. Po vytvorení Bluetooth pripojenia sa v zozname zobrazí
názov Bluetooth zariadenia.

POZN.
• Ak už je spárovaných 5 zariadení, zobrazí sa [Memory Full] (Plná pamäť). V takom prípade najprv
vymažte jedno skôr spárované zariadenie (strana 21).
• Pokiaľ vaše zariadenie podporuje SSP (Secure Simple Pairing), na displeji tohto výrobku sa zobrazí
šesťmiestne číslo. Na spárovanie zariadenia sa dotknite [Yes] [Áno].
• Pokiaľ sa pokúsite pripojiť ďalší mobilý telefón, zatiaľ čo už sú pripojené iné dva mobilné telefóny,
prvý z dvoch pripojených mobilných telefónov bude odpojený a namiesto neho bude pripojený

tento zatiaľ nepripojený mobilný telefón.

TIPY
• Pripojenie pomocou Bluetooth je tiež možné pomocou detekcie tohto výrobku z Bluetooth zariadenia.
Pred registráciou sa uistite, že je “Visibility” ("Viditeľnosť") v menu "Bluetooth" nastavená na "On"
[Zapnuté] (strana 21). Podrobné informácie o ovládaní Bluetooth zariadenia nájdete v jeho návode.
• K tomuto výrobku môžu byť pripojené dva mobilné telefóny súčasne (strana 21).

Nastavenie Bluetooth

1 Stlačte .

2 Dotknite sa potom .

- 20 -

POZOR

Nikdy nevypínajte a neodpojujte Bluetooth zariadenie od tohto prístroja, pokiaľ prebieha
spracovanie nastavenia Bluetooth.

Položka ponuky Popis

[Connection] Manuálne pripojenie, odpojenie či odstránenie
registrovaného Bluetooth zariadenia.
Dotykom na odstránite zaregistrované zariadenie. Slovensky
Ak chcete pripojiť zaregistrované Bluetooth zariadenie
manuálne, dotknite sa názvu zariadenia.
Ak chcete Bluetooth zariadenie odpojiť, dotknite sa názvu
pripojeného Bluetooth zariadenia v zozname.

POZN.
Bluetooth zariadenie pripojte ručne v následujúcich prípadoch:
• Ak sú zaregistrované dve alebo viac Bluetooth zariadení a
chcete ručne vybrať zariadenie, ktoré chcete použiť.
• Ak chcete znova pripojiť odpojené Bluetooth zariadenie.
• Pripojenie nie je možné z nejakého dôvodu automaticky nastaviť.

[Auto Connect] Zvoľte [On] [Zapnuté], ak chcete pripojiť posledné
[On] [Off] pripojené Bluetooth zariadenie automaticky.

[Visibility] POZN.
[On] [Off] Pokiaľ boli naposledy pripojené dve Bluetooth zariadenia,
obidve zariadenia sú k tomuto výrobku automaticky pripojené
[PIN Code Input] v poradí, v akom sú registrované v zozname zariadenia.
Zvoľte [On] [Zapnuté], ak chcete, aby bol tento výrobok
[Device Information] viditeľný pre druhé zariadenie
[Bluetooth Memory Clear] Zmena PIN kódu pre Bluetooth pripojenie.
Úvodný PIN kód je "0000".
1 Dotknite sa [0] až [9] na zadanie PIN kódu (až 8 čísiel).
2 Dotknite sa .
Informácie - zobrazenie názvu a adresy tohto zariadenia.
Dotknite sa [Clear] a [OK] na vymazanie Bluetooth pamäte.

Prepínanie pripojených Bluetooth zariadení

Po zaregistrovaní a pripojení Bluetooth zariadenia k tomuto prístroju môžete prepínať
medzi Bluetooth zariadeniami pomocou tlačidla pre funkcie telefonovania a pre
niektoré audio zdroje.
• Na tomto výrobku môžete zaregistrovať až päť Bluetooth zariadení (strana 16).
• K tomuto výrobku môžete pripojiť jedno z registrovaných Bluetooth zariadení
V prípadoch, kedy je registrované Bluetooth zariadenie vybavené funkciou telefónu,
je možné používať celkom dve Bluetooth zariadenia súčasne. Pokiaľ už sú pripojené

- 21 -

2 z 5-tich registrovaných zariadení, môžete pripojiť zostávajúce tretie zariadenie len Slovensky
k použitiu audio funkcie použitím tlačidla na prepínanie na obrazovke audio zdroja.
• Ikona aktuálne používaneho mobilného telefónu sa zobrazuje v ponuke obrazovky
na telefonovanie (menu Phone). Pokiaľ k tomuto výrobku pripojujete súčasne dva
mobilné telefóny, môžete medzi nimi prepnúť pomocou tlačidla na prepínanie.
Obsah ponúk na telefonovanie sa ukladá samostatne pre každý pripojený mobilný
telefón (strana 22).
• Tlačidlo na prepínanie sa zobrazí len u niektorých audio zdrojov. V závislosti na
zvolenom zariadení sa audio zdroj môže automaticky prepnúť na iný zdroj.

Hands-free telefonovanie

Ak chcete túto funkciu používať, musíte k tomuto výrobku najprv pripojiť váš mobilný
telefón prostredníctvom technológie Bluetooth (strana 20).

POZOR

Pre vašu bezpečnosť sa vyhnite telefonovaniu počas jazdy, ako je to len možné.

Vyvolanie hovoru

1 Stlačte .

2 Dotknite sa .

Zobrazí sa obrazovka ponuky telefonovania.

3 Na obrazovke ponuky telefonovania sa dotknite jednej z ikon.

- 22 -

Zobrazia sa následujúce položky. Slovensky
• Názov aktuálneho mobilného telefónu
• Zoznam čísiel aktuálneho mobilného telefónu
• Stav prijmu aktuálneho mobilného telefónu
• Stav batérie aktuálneho mobilného telefónu

TIP
Pokiaľ k tomuto výrobku pripojíte dva mobilné telefóny súčasne, môžete medzi
nimi prepnúť pomocou tlačidla na prepínanie zariadenia.
Prepína vyhľadávací jazyk na anglický alebo jazyk systému.

POZN.
V závislosti na nastavení jazyka systému sa toto nemusí zobraziť.
Manuálne synchronizuje kontakty v telefónnom zozname tohto prístroja s
kontaktmi v telefóne.

Používanie zoznamov predvolieb telefónneho zoznamu (strana 23)

Použitie telefónneho zoznamu
Vyberte kontakt z telefónneho zoznamu. Dotknite sa požadovaného mena
v zozname a vyberte telefónne číslo.

TIPY
• Kontakty z vášho telefónu sú prenášané na tento prístroj automaticky.
• Aktualizácia telefónneho zoznamu môže prebiehať ručne.

POZN.
• [Visibility] [Viditeľnosť] na obrazovke [Bluetooth] musí byť zapnutá (strana 21).
• Pokiaľ sú k tomuto výrobku automaticky pripojené dva mobilné telefóny
pomocou funkcie automatického Bluetooth pripojenia, zobrazí sa telefónny
zoznam druhého telefónu.
Použitie histórie hovorov
Uskutočnenie hovoru z prijatých hovorov , odchádza. , či zmeškaných .

Priame zadanie telefónneho čísla .
Zadajte tel. číslo pomocou numerických tlačidiel a potom sa dotknite

▶Ukončenie hovoru

1 Dotknite sa .

Používanie zoznamov predvolieb

▶ Registrácia telefónneho čísla

Do zoznamov predvolieb môžete uložiť až 6 telefónnych čísiel pre každé zariadenie.

1 Stlačte .

- 23 -

2 Dotknite sa .

3 Dotknite sa či .

Na obrazovke [Phone Book] (Telefónny zoznam) sa dotknite požadovaného mena a

zobrazí sa telefónne číslo kontaktu.

4 Dotknite sa .

▶ Vytáčanie zo zoznamu predvolieb Slovensky

1 Dotknite sa .

2 Dotknite sa požadovanej položky na zahájenie vytáčania.

Zobrazí sa obrazovka vytáčamoa a zaháji sa vytáčanie.

▶ Vymazanie telefónneho čísla

1 Stlačte .

2 Dotknite sa .

3 Dotknite sa .

4 Dotknite sa .

5 Dotknite sa [Yes].

Prijatie hovoru

1 Dotknite sa na prijatie hovoru.
na ukončenie hovoru.
Dotknite sa

TIPY počas čakajúceho hovoru a prejdite na účastníka hovoru.
• Dotknite sa počas čakajúceho hovoru a odmietnete ho.
• Dotknite sa

POZN.
Pokiaľ sú súčasne pripojené dva telefóny a pokiaľ vznikne prichádzajúci hovor na druhom
telefóne počas hovoru na prvom telefóne, zobrazí sa obrazovka na potvrdenie voľby druhého
telefónu.

Funkcia rozpoznávania hlasu (pre iPhone)

Po pripojení zariadenia iPhone môžete na tomto prístroji použiť funkciu
rozpoznávania hlasu (Siri Eyes Free Mode).
POZN.
• Režim Siri Eyes Free Mode je k dispozícii pri použití zariadenia iPhone.
• V tejto kapitole sú iPhone a iPod touch označované ako "iPhone".

- 24 -

1 Stlačte .

2 Dotknite sa .

3 Dotknite sa .
Funkcia rozpoznávania hlasu sa spustí a objaví sa obrazovka na ovládanie hlasom.

TIPY

• Funkciu rozpoznávania hlasu môžete tiež spustiť stlačením tlačidla . Slovensky
• Ak sú k tomuto výrobku pripojené automaticky dva mobilné telefóny cez Bluetooth, funkcia
rozpoznávania hlasu (Siri Eyes Free Mode) bude nastavená na druhom telefóne.
• Ak chcete použiť funkciu rozpoznávania hlasu (Siri Eyes Free Mode) na ďalšom pripojenom iPhone,
stlačte na prepnutie na ďalší iPhone. iPhone, u ktorého došlo k prepnutiu, bude nastavené
ako aktuálne zariadenie.

Minimalizácia potvrdzovej obrazovky vytáčania

1 Dotknite sa .

TIP (strana 18).
Na zobrazenie potvrdzovacej obrazovky vytáčania sa znova dotknite

POZN.
• Potvrdzovaciu obrazovku vytáčania nie je možné minimalizovať na AV obrazovke
• Zdroje AV nie je možné vybrať, aj keď je potvrdzovacia obrazovka vytáčania minimalizovaná počas
hovoru v telefóne alebo pri prichádzajúcom hovore.

Nastaveniíepproretetelelefofonnoovváanní i(em(emneunPuhPohnoen)e)

1 Stlačte .

2 Dotknite sa potom .

Položka ponuky Popis
Zvoľte [On] [Zapnuté], ak chcete prijímať prichádzajúce
[Auto Answer] hovory automaticky.
[On] [Off] Zvoľte [On] [Zapnuté], pokiaľ vyzváňací tón nevychádza
z reproduktorov automobilu.
[Ring Tone] Zvoľte [Yes] [Áno], ak chcete obrátiť poradie mien
[On] [Off] v telefónnom zozname.

[Invert Name]

Nastavenie súkromného režimu
Počas hovoru môžete prepnúť do súkromného režimu (private mode), kedy budete
hovoriť priamo do vášho mobilného telefónu.

- 25 -

1 Dotknite sa či na prepnutie medzi "On" (Zap) alebo "Off" (Vyp).

POZN. Slovensky
• Pokiaľ sú k tomuto výrobku pripojené dva mobilné telefóny a prvý telefón je nastavený na súkromný
režim, môžete prijímať prichádzajúce hovory na druhom telefóne, pričom hovor na prvom telefóne
bude zachovaný.
• Pokiaľ sú k tomuto výrobku pripojené dva mobilné telefóny a na prvom telefóne je súkromný režim
vypnutý: Pokiaľ je prijatý prichádzajúci hovor na druhom telefóne počas prebiehajúceho hovoru na
prvom telefóne, alebo počas volania alebo prijatí hovoru na druhom telefóne, hovor na prvom
telefóne, vytáčanie alebo príjem na prvom telefóne bude ukončený.

Úprava hlasitosti počúvania druhého účastníka
Tento výrobok umožňuje nastavenie hlasitosti počúvania druhého účastníka.

1 Dotknite sa na prepnutie medzi tromi úrovňami hlasitosti.

Poznámky k hands-free telefonovaniu

▶ Všeobecné poznámky
• Pripojenie k všetkým typom mobilných telefónov pomocou bezdrôtovej technológie
Bluetooth nie je možné zaručiť.
• Na zachovanie Bluetooth viditeľnosti medzi týmto výrobkom a mobilným telefónom
musí byť medzi nimi vzdialenosť maximálne 10 metrov.
• U niektorých mobilných telef. nemusí byť zvuk vyzváňania počuteľný z reproduktorov.
• Ak je na mobilnom telefóne vybraný súkromný režim, hands-free sa môže vypnúť.

▶ Registrácia a pripojenie
• Funkcia a obsluha mobilného telefónu sa líši v závislosti na jeho type. Podrobné pokyny
nájdete v návode na použitie, ktorý bol dodaný s vašim mobilným telefónom.
• Pokiaľ z mobilného telefónu nefunguje prenos telefónneho zoznamu, aj keď je telefón
spárovaný s týmto výrobkom, odpojte ho a urobte nové spárovanie s týmto výrobkom.
▶ Volanie a prijímanie hovorov
• Niekedy môžete započuť šum či hluk, pokiaľ:
- hovor prijmete pomocou tlačidla na telefóne,
- osoba na druhom konci linky zloží.
• Pokiaľ osobe na druhom konci linky nie je rozumieť kvôli ozvene, znížte úroveň
hlasitosti pre hands-free telefonovanie. To môže efekt ozveny znížiť.
• U niektorých typov mobilných telefónov: aj keď stlačíte tlačidlo pri prichádzajúcom ho-
vore, mobilný telefón pri prichádzajúcom hovore nedovolí hands-free telefonovanie.
• Uložené meno sa zobrazí v prípade, že je telefónne číslo prijatého hovoru v telefónnom
zozname už registrované. Ak je jedno rovnaké telefónne číslo registrované pod rôznymi
menami, je zobrazené len telefónne číslo.

- 26 -

▶ Prijaté hovory a volané čísla z histórie Slovensky
• Z prijatých hovorov nie je možné volať na neznáme číslo (neexistuje žiadna informácia
o telefónnom čísle užívateľa).
• Pokiaľ sú volania uskutočňované priamo z vášho mobilného telefónu, v tomto výrobku
nebudú zaznamenané údaje histórie volaní.

▶ Prenos telefónneho zoznamu
• Pokiaľ telefónny zoznam vášho mobilného telefónu obsahuje viac ako 1000 položiek,
nemusia sa do tohto výrobku preniesť úplne všetky.
• V závislosti na mobilnom telefóne sa nemusí zobraziť telefónny zoznam správne.
• Pokiaľ telefónny zoznam v mobilnom telefóne obsahuje obrazové data, telefónny
zoznam nemusí byť prenesený správne.
• V závislosti na mobilnom telefóne nemusí byť prenos telefónneho zoznamu k dispozícii.

Bluetooth audio

Pred použitím Bluetooth audio prehrávača ich zaregistrujte a pripojte k tomuto
výrobku (strana 20).

POZN.
• V závislosti na Bluetooth audio prehrávači, pripojenému k tomuto výrobku, môže byť ovládanie a
používanie tohto výrobku obmedzené v následujúcich dvoch úrovniach:
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Možné je len prehrávanie skladieb na audio
prehrávači.
- A2DP a AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Možné je len prehrávanie, pozastavenie,
výber skladieb, atď.
• V závislosti na Bluetooth zariadení, pripojenému k tomuto výrobku, môže byť ovládanie s týmto
výrobkom obmedzené, alebo sa môže líšiť od tu uvedeného popisu.
• Počas počúvania skladieb na Bluetooth zariadení, sa prosím zdržte telefonovania, ako je to len možné.
Počas telefonovania môže signál z telefónu rušiť počúvanie (pískaním, šumom, apod.).
• Počas telefonovania cez Bluetooth zariadenie, pripojenému k tomuto výrobku cez Bluetooth, sa
môže pozastaviť prehrávanie.

1 Stlačte .

2 Dotknite sa potom .

Zobrazí sa obrazovka nastavenia systému.

3 Dotknite sa [AV Source Settings].

4 Uistite sa, že je [Bluetooth Audio] zapnuté.

5 Stlačte .

6 Dotknite sa .

Zobrazí sa obrazovka AV zdroja.

7 Dotknite sa [Bluetooth Audio].

- 27 -

Zobrazí sa obrazovka prehrávania Bluetooth Audio.
Základné používanie
Obrazovka prehrávania Bluetooth audio

Slovensky

Indikátor čísla stopy.
Prepínanie medzi prehrávaním a pozastavením.

Preskočenie súbora vpred alebo vzad. či môžete preskakovať
• Stlačením a následným dotykom na či môžete
súbory vpred alebo vzad.
• Stlačením a následným dotykom a podržaním
robiť rýchle pretáčanie súbora vpred alebo vzad.

Nastavenie rozsahu opakovaného prehrávania.

Prehrávanie súborov v náhodnom poradí.

Výber súbora alebo zložky zo zoznamu na prehrávanie.

POZN.
Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, že je verzia AVRCP u Bluetooth
zariadenia 1.4 alebo vyššia.

Prepínanie medzi Bluetooth zariadeniami, keď sú pripojené k tomuto
výrobku cez Bluetooth (strana 21).

- 28 -

AV zdroj

Podporované AV zdroje Slovensky

Pomocou tohto prístroja je možné prehrávať či používať následujúce zdroje:
• Rádio
• Digitálne rádio
• CD
• Disk (komprimované audio alebo video súbory na diskoch)
• DVD-Video
• USB
Následujúce zdroje je možné prehrávať či používať po pripojení prídavného zariadenia:
• iPod
• Spotify®
• Bluetooth® audio
• AV vstup (AV)
• AUX

Zobrazenie používania AV obrazovky

1 Stlačte a potom sa dotknite tlačidla AV prevádzky.

Zobrazí sa prevádzková AV obrazovka.

Zobrazí zoznam zdrojov.
Výber alebo prispôsobenie krivky ekvalizéra (strana 84).

- 29 -

Výber zdroja

Výber zdroja z obrazovky AV zdrojov

1 Stlačte potom sa dotknite . Slovensky

2 Dotknite sa ikony zdroja.

Pokiaľ vyberiete [Source OFF], AV zdroj je vypnutý.

Zdroj v zozname zdrojov

1 Stlačte a potom sa dotknite tlačidla AV používania.

2 Dotknite sa .

3 Dotknite sa tlačidla zdroja.

Pokiaľ vyberiete [Source OFF], AV zdroj je vypnutý.

Zmena poradia zobrazenia zdrojov

POZN.
Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, pokiaľ vozidlo zastavíte (na bezpečnom mieste) a použijete
ručnú brzdu.

Zmena poradia zobrazenia ikon zdrojov

1 Stlačte potom sa dotknite .

2 Dotknite sa a podržte ikonu zdroja a pretiahnite ju na požadovanú pozíciu.

Zmena poradia zobrazenia tlačidiel zdrojov

1 Stlačte a potom sa dotknite tlačidla AV používania.

2 Dotknite sa .

3 Dotknite sa .

4 Pretiahnite tlačidlo zdroja na požadovanú pozíciu.

- 30 -

Úprava rozsahu oblasti ikon obľúbených zdrojov

POZN.
Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, pokiaľ vozidlo zastavíte (na bezpečnom mieste) a použijete
ručnú brzdu.

1 Stlačte . Slovensky

2 Dotknite sa a podržte .

sa objaví v ľavom hornom rohu ikon obľúbených zdrojov

3 Pretiahnite na požadovanú pozíciu.
Po dokončení úpravy stlačte .

- 31 -

Digitálne rádio

Používanie digitálneho tunera Slovensky

Pre lepší príjem digitálneho rádia používajte digitálnu rozhlasovú anténu s fantómo-
vým napájaním na vstupe (aktívny typ). Pioneer doporučuje používať typ AN-DAB1
(predáva sa samostatne) alebo CA-AN-DAB.001 (predáva sa samostatne).
Spotreba digitálnej antény by mala byť 100 mA, alebo menej.

POZN.
• Vysoká kvalita zvuku (takmer rovnako vysoká ako u CD, aj keď v niektorých prípadoch môže byť znížená
s cieľom umožniť ďalšie dátové služby).
• Bez rušenia prijmu
• Niektoré stanice zatiaľ robia testovanie vysielania.

Podpora MFN
Pokiaľ niektoré skupiny staníc podporujú rovnakú servisnú komponentu,
prístroj automaticky prepne na inú skupinu staníc, ktorá má lepší príjem.

Postup pri spustení

1 Stlačte potom sa dotknite .

2 Dotknite sa [Digital Radio].
Zobrazí sa obrazovka digitálneho rádia.

POZN.
Keď je digitálne rádio zapnuté prvýkrát, bude automaticky aktualizovaný zoznam služieb
(staníc). Pokiaľ bude aktualizácia úspešná, stanice budú uvedené v hornej časti zoznamu
služieb a budú automaticky naladené.

- 32 -

Základné používanie Slovensky

Obrazovka digitálneho rádia

Vyvolá z pamäte prednastavenú frekvenciu služby, uloženú na
dané tlačidlo.
Uloží aktuálnu frekvenciu na tlačidlo.
Zobrazí zoznam predvolených kanálov.
Vyberte položku v zozname a prepnite na prednastavenú službu.
Vyberá pásmo DAB1, DAB2 alebo DAB3.
Manuálne ladenie
Keď existuje viac služieb v rovnakej frekvencii, prepína jednu
službu po druhej.
Sekvenčné vyhľadávanie
Preskočí na najbližšiu skupinu staníc.
Aktualizuje informácie o zozname staníc
Po aktualizácii zoznamu staníc sa objaví obrazovka zoznamu staníc.
Automaticky uloží nedávne vysielanie do pamäte (režim časového posunu).
Pozastaviť al. počúvať uložené vysielanie je možné dotykom na .
Dotykom na obnovíte živé vysielanie.
POZN.
• Uložené vysielanie je prepísané posledným vysielaním (stanicou).
• Pokiaľ dĺžka, po ktorú je výber pozastavený, presiahne dĺžku pamäte, bude
prehrávanie pokračovať od začiatku výberu v pamäti.

- 33 -

Výber stanice Slovensky
Dotknite sa následujúcej kategórie a vyberte jednotlivé položky.
TIPY [Station] (Stanice): Zobrazí všetky súčasti služby.
• Stlačením [Program Type] (Typ programu) (štítok PTY): Vyhľadáva informácie o type
• Stlačením programu.
[Station Group] (Skupina staníc) (štítok skupiny): Zobrazí zoznam súborov
TIP
Pokiaľ sa dotknete [List Update], môžete aktualizovať informácie o staniciach ručne.
POZN.
• Informácie o zozname staníc sa automaticky aktualizujú, keď tento zdroj začnete
používať.
• Pokiaľ dôjde k zmenám v aktuálnej skupine staníc, informácie o staniciach sa
aktualizujú automaticky.

a následným dotykom na či môžete prepínať medzi predvolenými kanálmi.
a podržaním či alebo jeho uvoľnením môžete robiť sekvenčné vyhľadávanie.

Nastavenie DAB

1 Stlačte .

2 Dotknite sa potom .

Zobrazí sa obrazovka nastavenia systému.

3 Dotknite sa [AV Source Settings].

4 Dotknite sa [DAB settings].

Položka ponuky Popis
[Service Follow]*1 Vyhľadá ďalšiu skupinu staníc, ktorá podporuje
rovnakú stanicu s lepším príjmom. Pokiaľ nie je
[On] [Off] možné nájsť žiadnu inú stanicu alebo zostane
príjem slabý, prístroj sa automaticky prepne na
[Antenna Power]*2 rovnaké vysielanie v pásme FM. (HARD LINK)
[On] [Off] ([On] = Zapnuté)
Zvoľte, či chcete napájať pripojenú digitálnu
anténu. Podrobné informácie o pripojení
antény digitálneho rádia nájdete v návode k
inštalácii. ([On] = Zapnuté)

- 34 -

Položka ponuky Popis
[TA Interrupt]*1 Príjem dopravných hlásení z poslednej
zvolenej frekvencie a preruší ostatné zdroje.

[DAB+RDS TA] Príjem dopravných hlásení pre DAB a RDS Slovensky
(AN-DAB1 má prioritu), ak sú k dispozícii.
[RDS TA ONLY] Príjem aktuálnych dopravných hlásení len pre
RDS, ak sú k dispozícii.
[TA OFF] Táto funkcia je zakázaná.
[Soft Link]*1 Pokiaľ je HARD LINK neúspešná, naladí na inú
skupinu staníc, ktorá podporuje podobnú stani-
[On] [Off] cu. Pokiaľ nie je vyhľadaná žiadna stanica alebo
je príjem stále slabý, funkcia sa automaticky
prepne na podobné vysielanie v pásme FM.

POZN.
•Toto nastavenie je dostupné len v prípade, že je
položka [Service Follow] nastavená na [On].
• K dispozícii len v oblastiach, kde je podporovaná
funkcia SOFT LINK.
• Obsah vysielania prepnutého kanálu sa môže líšiť od
obsahu pôvodného kanálu.

*1 Toto nastavenie je k dispozícii len vtedy, pokiaľ je ako zdroj zvolené [Digital Radio].
*2 Toto nastavenie je k dispozícii len vtedy, pokiaľ je zdroj vypnutý.

- 35 -

Rádio

Postup pri zapnutí

1 Stlačte potom sa dotknite . Slovensky

2 Dotknite sa [Radio].
Zobrazí sa obrazovka Radio.

Základné používanie

Obrazovka Radio

Vyvolanie predvoľby uloženej stanice na tlačidle.
Uloženie frekvencie stanice do predvoľby na tlačidlo.
Zobrazí zoznam prednastavených kanálov.
Vyberte položku v zozname ([1] až [6]) na prepnutie na prednastavený kanál.
Vyberá pásmo FM1, FM2, FM3, alebo MW/LW.
Aktivuje funkciu BSM (uloženie najsilnejších staníc) (strana 37).

- 36 -

Manuálne ladenie

TIPY Sekvenčné ladenie alebo neprerušované sekvenčné ladenie Slovensky
• Stlačením Uvoľnením tlačidla v priebehu niekoľkých sekúnd sa preskočí na naj-
• Stlačením bližšiu stanicu aktuálnej frekvencie. Dlhým podržaním tlačidla v prie-
behu niekoľkých sekúnd prebieha neprerušované sekvenčné ladenie.

a následným dotykom na či môžete prepínať medzi predvolenými kanálmi.
a podržaním či alebo jeho uvoľnením môžete robiť sekvenčné ladenie.

Uloženie najsilnejších staníc (BSM)

Funkcia BSM (best stations memory) automaticky uloží šesť najsilnejších vysielacích
frekvencií staníc pod tlačidlá predvolieb [1] až [6].

POZN.

• Uložením staníc funkcií BSM môžete nahradiť už skôr uložené stanice
• Skôr uložené frekvencie môžu zostať uložené v prípade, že počet nových uložených silných staníc
nepresiahol limit počtu staníc.

1 Dotknite sa na zahájenie vyhľadávania.

Zobrazí sa správa. Zatiaľ čo je správa zobrazená, šesť najsilnejších staníc sa

uloží pod tlačidlá predvolieb [1] až [6], v poradí podľa sily signálu.

Zrušenie procesu ukladania

1 Dotknite sa [Cancel].

Nastavenie rádia

1 Stlačte .

2 Dotknite sa potom .

Zobrazí sa obrazovka nastavenia systému.

3 Dotknite sa [AV Source Settings].

4 Dotknite sa [Radio settings].

Položky menu sa líšia v závislosti na zdroji.

- 37 -

Položka ponuky Popis

[Local] Lokálne vyhľadávanie vám umožní naladiť len Slovensky
[Off] rozhlasové stanice s dostatočne silným signálom.
FM: [Level1] [Level2] [Level3] [Level4]
MW/LW: [Level1] [Level2] POZN.
[Level4] pre FM a [Level2] pre MW/LW sú k
(Level = Úroveň) dispozícii len u staníc s najsilnejšími signálmi.
• Toto nastavenie je k dispozícii len vtedy, pokiaľ
[FM Step]*1 je ako zdroj zvolené [Radio].
[100kHz] [50kHz]
Vyberte krok ladenia pre pásmo FM.
[Regional]*2
[On] [Off] POZN.
Krok ladenia zostáva pri manuálnom ladení
[Alternative FREQ]*2 [50kHz].
[On] [Off] Prepína, či má byť počas automatického PI
vyhľadávania skontrolovaný kód oblasti.
[Auto PI]*1
[On] [Off] Nechá prístroj preladiť na inú frekvenciu
poskytujúcu rovnakú stanicu.

Vyhľadáva rovnakú PI (Program Identification)
vysielacu stanicu kód zo všetkých kmitočtových
pásiem (automaticky), keď vysielajúca stanica
obsahuje data RDS.

[TA Interrupt]*2 POZN.
Aj keď nastavíte [Off] (Vypnuté), PI vyhľadávanie
sa automaticky urobí, keď tuner nemá dobrý
príjem.

Prijíma dopravné hlásenie z poslednej
zvolenej frekvencie a preruší ostatné
zdroje.

[DAB+RDS TA] TIP
Zvolené nastavenie platí tiež pre [TA Interrupt]
[RDS TA ONLY] pod [DAB settings].
Prijíma aktuálne dopravné informácie pre DAB a
[TA OFF] RDS (DAB má prednosť), pokiaľ sú k dispozícii.
[News Interrupt]*2 Prijíma aktuálne dopravné informácie len pre
RDS, pokiaľ sú k dispozícii.
[On] [Off] Zakáže túto funkciu.
[Tuner Sound]*2 Preruší aktuálne vybraný zdroj
spravodajstvom.
[Talk] Prepína kvalitu zvuku FM tunera.
[Standard] Uprednostňuje predchádzanie šumu.
(Off = vypnuté, On = zapnuté) Bez efektu.

- 38 -

Položka ponuky Popis
[Music] Uprednostňuje kvalitu zvuku.

*1 Toto nastavenie je k dispozícii len vtedy, pokiaľ je zdroj vypnutý.
*2 Táto funkcia je k dispozícii len pri prijme pásma FM.

Slovensky

- 39 -

Disk

Vloženie a vybratie disku Slovensky

Pomocou vstavaného prehrávača diskov tohto výrobku môžete prehrávať bežné
hudobné CD, CD-Video alebo DVD-Video disky.

POZOR

Do slotu pre disk nikdy nevkladajte nič iné, ako disk.

Vloženie disku

1 Vložte disk do slotu pre disk.

Zdroj sa zmení a začne prehrávanie.

POZN.
Ak už je disk vložený, ako zdroj prehrávania vyberte [Disc].

Vybratie disku

1 Stlačte .

Základné používanie

TIPY
• Stlačením potom dotykom či môžete preskočiť súbory / kapitoly vpred alebo vzad.
• Stlačením potom podržaním či môžete urobiť rýchle pretáčanie vpred alebo vzad.
• Pokiaľ sa prehráva Video-CD s PBC (playback control), zobrazí sa On (Zapnuté).
•Môžete tiež nastaviť veľkosť obrazu pre video (strana 95).

- 40 -

Audio zdroj Slovensky
Obrazovka audio zdroja

Indikátor čísla stopy.
Prepínanie medzi prehrávaním a pozastavením.
Preskočenie súbora vpred alebo vzad.
Nastavenie rozsahu opakovaného prehrávania aktuálneho disku /
aktuálnej skladby
Prehrávanie alebo neprehrávanie súborov v náhodnom poradí.
Výber skladby zo zoznamu.
Na prehrávanie sa dotknite skladby v zozname.

Video zdroj
POZOR

Z bezpečnostných dôvodov: obraz videa nie je možné zobraziť, keď je vozidlo v pohybe. Ak
chcete video zobraziť, zastavte (na bezpečnom mieste) a zatiahnite ručnú brzdu.

- 41 -

Video zdroj, obrazovka 1 Slovensky

Skryje tlačidlá dotykového panela.
Pre opätovné zobrazenie sa znova dotknite kdekoľvek displeja.
Rýchle vpred alebo vzad.
Opätovným dotykom sa zmení rýchlosť prehrávania.
Zastavenie prehrávania.

Prehrávanie jednotlivých snímkov (krokovanie).
Spomalené prehrávanie.
Po každom dotyku sa zmení rýchlosť prehrávania v štyroch krokoch
v následujúcom poradí: 1/16 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2
Zobrazenie menu DVD.
POZN.
Táto funkcia nemusí s niektorými DVD pracovať správne. V takom prípade
použite na ovládanie menu DVD tlačidlá na ovládacom panely.
Nastavenie rozsahu opakovaného prehrávania: Opakovanie všetkých
súborov /Opakovanie aktuálnej kapitoly / Opakovanie aktuálneho titulu.

Prepínanie jazyka audio / titulkov.

Zobrazenie skrytej lišty funkcií.
TIP
Skrytú lištu funkcií môžete tiež zobraziť "flicknutím" na lištu zľava doprava.

- 42 -

Vyhľadávanie požadovanej časti obsahu Slovensky
Dotknite sa položky [Title], [Chapter], [10Key] alebo [Track] (titul, kapitola,
numerická klávesnica alebo stopa) a potom zadajte požadované číslo od [0] do [9].
Na spustenie prehrávania od požadovaného čísla sa dotknite .
TIPY
• Na zrušenie zadaného čísla stlačte [C].
• Pre DVD-Video môžete zvoliť [Title], [Chapter] alebo [10Key]
• Pre Video-CD môžete zvoliť [Track] alebo [10Key]. *
Preskočenie súbora / kapitoly vpred alebo vzad.

* Len pre PBC (playback control)

Video zdroj, obrazovka 2

Zobrazenie skrytej lišty funkcií.

TIP
Skrytú lištu funkcií môžete tiež zobraziť "flicknutím" na lištu zprava doľava.

Výber audio výstupu [L+R], [Left], [Right], [Mix] (L+R, Ľavý, Pravý, Mix).
Táto funkcia je k dispozícii pre Video-CD a DVD zaznamenané s LPCM audio

Zmena zobrazenia uhľa pohľadu (Multi-angle).
Táto funkcia je k dispozícii pre disky DVD obsahujúce viac uhľov pohľadu.

Zobrazenie kláves v menu DVD. .
Položky menu DVD môžu dotykové tlačidlá panela prekrývať.
Pokiaľ áno, vyberte položku pomocou týchto dotykových tlačidiel.
Dotknite sa , , či pre výber položky, a potom sa dotknite

POZN.
Spôsob, akým sa zobrazí menu, sa líši v závislosti na disku.

TIP , môžete ovládať menu DVD priamo.
Pokiaľ sa dotknete

- 43 -

Obnovenie prehrávania (Bookmark) (Záložky). Slovensky
Táto funkcia je k dispozícii pre disky DVD-Video.
Môžete si uložiť bod ako záložku (Bookmark) pre disk (až 5 diskov).
Ak chcete záložku pre disk vymazať, toto tlačidlo stlačte a podržte.
Návrat a zahájenie prehrávania od zadaného bodu.
Táto funkcia je k dispozícii pre disky DVD-Video a Video-CD s PBC
(Playback Control).

- 44 -

Komprimované súbory

Vloženie / pripojenie / odpojenie média Slovensky

Môžete prehrávať komprimované audio, komprimované video alebo súbory statických
snímkov, uložených na disku alebo externom pamäťovom zariadení.

POZOR

Do slotu pre disk nikdy nevkladajte nič iné, ako disk.

Vloženie disku

1 Vložte disk do slotu pre disk.

Zdroj sa zmení a začne prehrávanie.

POZN.
Ak už je disk vložený, ako zdroj prehrávania vyberte [Disc].

Vybratie disku

1 Stlačte .

Pripojenie USB pamäťového zariadenia

1 Vytiahnite predlžovací USB kábel vedúci z USB portu.
2 Pripojte USB pamäťové zariadenie k USB káblu.

POZN.
• Výrobok nemusí pri použití niektorých USB pamäťových zariadení dosiahnuť optimálneho výkonu.
• Pripojenie prostredníctvom USB rozbočovača nie je možné.
• Na pripojenie USB pamäťového zariadenia je nutné použiť USB kábel.

- 45 -

USB kábel Slovensky

USB pamäťové zariadenie

Odpojenie USB pamäťového zariadenia

1 Odpojte USB pamäťové zariadenie od USB kábla.

POZN.
• Pred vytiahnutím USB pamäťového zariadenia z USB portu sa uistite, že nie sú zobrazené žiadne data.
• Pred odpojením pamäťového zariadenia USB vypnite vypínač zapalovania (ACC OFF).

Postup pri zapnutí

Pre disk

1 Vložte disk (strana 45).

TIP
Ak už je disk vložený, ako zdroj prehrávania vyberte [Disc].

Pre USB

1 Stlačte potom sa dotknite .

2 Pripojte USB pamäťové zariadenie k USB káblu (strana 45).

3 Dotknite sa [USB].

Prehrávanie prebieha v poradí podľa čísiel zložiek. Zložky sú vynechané,
pokiaľ neobsahujú žiadne prehrateľné súbory.

Základné používanie

TIPY
• Stlačením potom dotykom či môžete preskočiť súbory / kapitoly vpred alebo vzad.
• Stlačením potom podržaním tlačidla či môžete urobiť rýchle pretáčanie vpred alebo vzad.
• Môžete tiež nastaviť veľkosť obrazu pre video (strana 95).

- 46 -

Audio zdroj Slovensky
Audio zdroj, obrazovka 1 (príklad: USB)

Zobrazí obrazovku linkového vyhľadávania.
Dotknite sa skladby, ktorú chcete prehrať, a potom sa dotknite informácií o
skladbe po prepnutí do režimu Music Browse (Prechádzanie hudby) (strana 48).
TIP
Pokiaľ sa dotknete obalu albumu, zobrazí sa zoznam skladieb v albume.
POZN.
Táto funkcia je k dispozícii len pre USB pamäťové zariadenia.
Prepínanie medzi prehrávaním a pozastavením.
Preskočenie súbora vpred alebo vzad.
Nastavenie rozsahu opakovaného prehrávania: Opakovanie všetkých
súborov / aktuálnej zložky / aktuálneho súbora.

Prehrávanie alebo neprehrávanie súborov v náhodnom poradí.
Zobrazenie skrytej lišty funkcií.
TIP
Skrytú lištu funkcií môžete tiež zobraziť "flicknutím" na lištu zprava doľava.

- 47 -

Prepínanie medzi následujúcimi typmi mediálnych súborov. Slovensky
[Music]: Komprimované audio súbory
[Video]: Komprimované video súbory
[CD-DA]: Audio data (CD-DA)
[Photo]: Obrázkové súbory
Výber súborov zo zoznamu.
Dotknite sa súbora v zozname na prehrávanie.
TIP
Dotknutím sa zložky v zozname sa zobrazí jej obsah. Súbor môžete v zozname
prehrať dotykom.
POZN.
Pri prehrávaní komprimovaných audio súborov uložených v USB pamäťovom
zariadení môžete vyhľadať súbor pomocou funkcie Music Browse (strana 48).

Audio zdroj, obrazovka 2 (príklad: USB)

Zobrazenie skrytej lišty funkcií
TIP
Skrytú lištu funkcií môžete tiež zobraziť "flicknutím" na lištu zľava doprava.
Výber predchádzajúcej zložky alebo ďalšej zložky.

Vytvorí databázu na použitie režimu Music Browse (strana 48).
Prepínanie zobrazenia informácií o aktuálne prehrávanej hudbe.

▶ Výber súbora pomocou režimu Music Browse (Prechádzanie hudby)
Súbory, ktoré chcete prehrať, môžete vybrať pomocou zoznamu kategórií,
pokiaľ tieto súbory obsahujú tag informácie.

- 48 -

POZN.

• Táto funkcia je k dispozícii len pre USB pamäťové zariadenia.
• Režim Music Browse nemôže byť používaná po vypnutí napájania.

1 Dotknite sa na vytvorenie databáze.

Režim Music Browse bude k dispozícii po vytvorení databáze.

2 Dotknite sa .

3 Dotykom na požadovanú kategóriu sa zobrazí zoznam súborov. Slovensky

4 Dotknite sa položky.

Upresnite položku, kým sa v zozname nezobrazí požadovaný názov skladby alebo
súbora.

5 Dotknite sa požadovaného názvu skladby alebo súbora na prehrávanie.

Pokiaľ bol výber, urobený pomocou funkcie Music Browse zrušený, režim Music
Browse môžete znova prepnúť tým, že sa dotknete karty [Tag] na obrazovke so
zoznamom súborov / zložiek a dotykom požadovanej skladby.

TIP
Akonáhle je databáza vytvorená v USB úložišti, nie je treba znova vytvárať databázu, ak je uložený
rovnaký obsah. Ak chcete priamo vstúpiť do režimu Music Browse, dotknite sa a potom sa
dotknite [Tag] pred výberom skladby.

Video zdroj

POZOR

Z bezpečnostných dôvodov: obraz videa nie je možné zobraziť, keď je vozidlo v pohybe.
Ak chcete video zobraziť, zastavte (na bezpečnom mieste) a zatiahnite ručnú brzdu.

Obrazovka video zdroja (príklad: USB)

Skryje tlačidlá dotykového panela.
Ak chcete tlačidlá znova zobraziť, dotknite sa kdekoľvek na obrazovke.
Prepínanie medzi prehrávaním a pozastavením.

- 49 -

Rýchle vpred alebo vzad. Slovensky
Na opätovné zobrazenie sa znova dotknite kdekoľvek displeja.
Zastavenie prehrávania.

Prehrávanie jednotlivých snímkov (krokovanie).

Spomalené prehrávanie.

Nastavenie rozsahu opakovaného prehrávania: Opakovanie všekých
súborov / aktuálnej zložky / aktuálneho súbora.

Prepínanie jazyka zvuku / titulkov.
POZN.
Funkcia prepnutia titulkov je k dispozícii len pre disk.
Prepínanie medzi následujúcimi typmi mediálnych súborov.
[Music]: Komprimované audio súbory
[Video]: Komprimované video súbory
[CD-DA]: Audio data (CD-DA)
[Photo]: Obrázkové súbory
Výber súborov zo zoznamu.
Dotknite sa súbora v zozname na prehrávanie.
TIP
Dotknutím sa zložky v zozname sa zobrazí jej obsah. Súbor môžete v zozname
prehrať dotykom.
Preskočenie súbora vpred alebo vzad.

Zdroj súbora statických snímkov

TIPY
• Obrazové súbory sa nezobrazujú na zadnom displeji.
• Stlačením potom dotykom a podržaním či súbora statického obrázku môžete
vyhľadávať súčasne 10 obrazových súborov. Pokiaľ je aktuálne prehrávaný súbor prvým alebo
posledným súborom v zložke, vyhľadávanie neprebieha.

- 50 -


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Osnovac 1. broj 1
Next Book
איזה צחוקים