The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-11-29 10:02:01

Pioneer DCS-363, DCS-370 CZ

Pioneer DCS-363, DCS-370 CZ

DCS-363

XV-DV363 DVD/CD receiver
S-DV363 Reproduktorový systém

DCS-370

XV-DV370 DVD/CD receiver
S-DV370T Reproduktorový systém
S-DV370SW

DCS-363 DCS-370

Návod k použití

Využijte výhod online registrace Vašeho produktu na
http://www.pioneer.co.uk (nebo http://www.pioneer.eu).

Děkujeme, že jste si koupili tento výrobek Pioneer.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití a seznamte se s ovládáním přístroje. Po přečtení uschovejte
návod pro případné pozdější použití.

VÝSTRAHA

Výrobek je vybaven laserem
Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření. Neotvírejte a

nesnímejte žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi.

NEBEZPEČÍ

Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření. Chraňte se
před přímým zásahem laserového paprsku.

POZOR!!!

Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. ze dne
24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Upozornění:
Při přehrávání dvouvrstvých DVD disků může dojít při zaostřování stopy snímacího zařízení z jedné do druhé
vrstvy ke krátkodobému přerušení reprodukce. Toto není závada.

Důležité
Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost "nebezpečného napětí" v přístroji, které může
způsobit úraz.

Varování:
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryty přístroje. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné
části. Vždy vyhledejte odbornou opravnu.
Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace
týkající se použití a údržby přístroje.

Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace,
týkající se použití a údržby přístroje.

Výměnu vidlice napájecího kabelu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

2

Varování:
Tento přístroj není vodotěsný. Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj
dešti nebo vlhkosti a nestavte do blízkosti přístroje nádoby s tekutinou jako jsou květinové vázy, kosmetické a
lékařské přípravky atd.
Varování:
Na přístroj nestavte žádné zdroje ohně, jako např. svíčky. Pokud by došlo k jejich pádu na přístroj, může dojít
k požáru.
Větrání:
Při instalaci přístroje nechejte kolem něj volný prostor pro odvádění tepla (nejméně 10 nahoře, 10 cm vzadu a 10
cm na každé straně).
Varování:
Otvory a štěrbiny na přístrojové skříni slouží pro větrání a zajištění spolehlivé funkce přístroje a chrání ho před
přehřátím a brání nebezpečí požáru, takže otvory nesmějí být nikdy blokovány nebo zakryty např. novinami, látkou
atd. Také nestavte přístroj na silný koberec, pohovku atd.
Operační prostředí
Operační teplota a vlhkost prostředí:
+5° C - +35° C, méně jak 85% relativní vlhkosti (chladící otvory nejsou blokované).
Neinstalujte přístroj v následujících místech:
• Místa vystavená přímému slunečnímu svitu nebo silnému umělému osvětlení.
• Místa vystavená vysoké vlhkosti nebo špatně větraná místa.
Upozornění:
Tlačítko napájení STANDBY/ON v poloze vypnuto neodděluje přístroj kompletně od sítě, proto instalujte přístroj na
místa, kde lze v případě nutnosti odpojit napájecí kabel od sítě. Vidlice napájecí kabelu by měla být odpojena od
sítě, pokud necháváte přístroj dlouhou dobu bez použití.
Upozornění k napájecímu kabelu
Napájecí kabel vždy připojujte a odpojujte za vidlici. Nikdy netahejte za vlastní kabel a nedotýkejte se kabelu máte-
li mokré ruce, protože může dojít ke zkratu nebo k úrazu elektrickým proudem. Nestavte na kabel žádné předměty
a nepřiskřípněte kabel. Nedělejte na kabelu uzle a nespojujte ho s žádným jiným kabelem. Kabel musí být veden
tak, aby se po něm nešlapalo. Porušení kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Čas od času
kabel zkontrolujte. Naleznete-li nějaké porušení, vyhledejte odbornou opravnu nebo prodejnu a požádejte o jeho
výměnu.
Tento přístroj je určený pro domácí použití. Každá závada v důsledku jiného než domácího použití (např.
dlouhodobé používání pro firemní účely v restauraci nebo použití v automobilu nebo na lodi), která bude vyžadovat
opravu, bude zpoplatněna, i když nastane v záruční době.

3

Obsah

Obsah ........................................................................................................................................................................... 4
1 Ovládací prvky a displej ..........................................................................................................................................6

Čelní panel ................................................................................................................................................................6
Dálkový ovladač ........................................................................................................................................................7
Displej........................................................................................................................................................................ 9
2 Než začnete ............................................................................................................................................................10
Nastavení zvuku domácího kina .............................................................................................................................10

Nastavení úrovní kanálů......................................................................................................................................10
Použití nabídek na obrazovce.................................................................................................................................10
Přehrávání disků .....................................................................................................................................................11

Základní ovládání přehrávání..............................................................................................................................11
Paměť místa pokračování a posledního místa....................................................................................................11
Nabídky disku DVD-Video...................................................................................................................................12
Nabídky disku Video CD/Super VCD PBC..........................................................................................................12
Poslech tuneru ........................................................................................................................................................12
Zlepšení špatného FM příjmu..............................................................................................................................13
Uložení stanic do předvoleb ................................................................................................................................13
Poslech stanic z předvoleb..................................................................................................................................13
Poslech dalších zdrojů ............................................................................................................................................13
Nastavení časovače vypnutí ...................................................................................................................................13
3 Poslech Vašeho systému......................................................................................................................................14
Automatický poslechový režim................................................................................................................................14
Poslech prostorového zvuku...................................................................................................................................14
Použití režimu Extra Power.....................................................................................................................................14
Stereofonní poslech ................................................................................................................................................15
Poslech se sluchátky ...........................................................................................................................................15
Použití režimů SFC .................................................................................................................................................15
Nastavení hloubek a výšek .....................................................................................................................................15
Zvýraznění úrovně hloubek.....................................................................................................................................15
4 Přehrávání disků ....................................................................................................................................................16
Skenování disků......................................................................................................................................................16
Pomalé přehrávání..................................................................................................................................................16
Krokování snímků vpřed/vzad.................................................................................................................................16
Přehrávání JPEG slideshow ...................................................................................................................................16
Použití diskového navigátoru pro prohlížení disků DVD nebo Video CD/Super VCD............................................17
Použití diskového navigátoru pro prohlížení souborů WMA, MP3, MPEG-4 AAC, DivX video a JPEG ...............18
Použití seznamů přehrávání ...................................................................................................................................18
Naprogramování seznamu přehrávání................................................................................................................18
Poslech seznamu přehrávání..............................................................................................................................19
Vymazání souborů ze seznamu přehrávání........................................................................................................19
Opakované přehrávání části disku..........................................................................................................................19
Použití opakovaného přehrávání ............................................................................................................................19
Použití náhodného přehrávání................................................................................................................................19
Vytvoření programu.................................................................................................................................................20
Další funkce dostupné v nabídce programování.................................................................................................20
Hledání na disku .....................................................................................................................................................21
Přepnutí titulků ........................................................................................................................................................21
Přepnutí jazyka zvuku/audio kanálu .......................................................................................................................21
Zvětšení obrazu ......................................................................................................................................................21
Přepnutí úhlu kamery ..............................................................................................................................................22
Zobrazení informací o disku....................................................................................................................................22
5 USB přehrávání......................................................................................................................................................23
Použití konektoru USB ............................................................................................................................................23
Základní ovládání přehrávání .................................................................................................................................23
Skenování souborů .................................................................................................................................................24
Přehrávání JPEG slideshow ...................................................................................................................................24
Použití diskového navigátoru pro prohlížení souborů.............................................................................................24
6 Další funkce tuneru: RDS .....................................................................................................................................25
Úvod do RDS ..........................................................................................................................................................25
Zobrazení RDS informací ....................................................................................................................................25
Hledání RDS programu .......................................................................................................................................25

4

7 Nabídka nastavení zvuku a obrazu ......................................................................................................................26
Nabídka nastavení zvuku (Audio Settings).............................................................................................................26
Audio DRC...........................................................................................................................................................26
Nabídka nastavení obrazu (Video Adjust) ..............................................................................................................26

8 Nabídka výchozího nastavení...............................................................................................................................27
Použití nabídky výchozího nastavení......................................................................................................................27
Nastavení Video Output (Video výstup)..................................................................................................................27
Nastavení Language (Jazyk) ..................................................................................................................................28
Nastavení Display (Zobrazení) ...............................................................................................................................29
Nastavení Options (Volby) ......................................................................................................................................29
Nastavení Speakers (Reproboxy)...........................................................................................................................29
Parental Lock (Rodičovský zámek) ........................................................................................................................29
O obsahu DivX® VOD.............................................................................................................................................30
Přehrávání obsahu DivX® VOD ..........................................................................................................................30
Vzdálenosti reproboxů (Speaker Distance) ............................................................................................................31

9 Další připojení ........................................................................................................................................................32
Připojení externích antén ........................................................................................................................................32
Připojení externích audio komponentů ...................................................................................................................32
Použití výstupu SCART AV.....................................................................................................................................32
Možnost linkového výstupu .................................................................................................................................33
Připojení s použitím HDMI ......................................................................................................................................33
Přepnutí audio nastavení HDMI ..........................................................................................................................34
Reset HDMI propojení .........................................................................................................................................34
O HDMI ...................................................................................................................................................................34
O připojení řídícího výstupu ....................................................................................................................................35

10 Další informace ....................................................................................................................................................36
Kompatibilita s disky/formátem obsahu ..................................................................................................................36
O přehrávání duálních disků ...............................................................................................................................36
Kompatibilita s CD-R/CD-RW..............................................................................................................................36
Kompatibilita s DVD-R/DVD-RW.........................................................................................................................36
Kompatibilita s disky vytvořenými na PC.............................................................................................................36
Kompatibilita s komprimovaným zvukem ............................................................................................................37
Kompatibilita se soubory JPEG...........................................................................................................................37
O kompatibilitě s DVD+R/DVD+RW....................................................................................................................37
O formátu DivX ....................................................................................................................................................37
Kompatibilita s videem ve formátu DivX..............................................................................................................37
O WMA ................................................................................................................................................................38
Použití a údržba disků.............................................................................................................................................38
Regióny DVD-Video ............................................................................................................................................39
Instalace a údržba...................................................................................................................................................39
Rady k instalaci ...................................................................................................................................................39
Čištění snímací čočky..........................................................................................................................................39
Problémy s kondenzací vlhkosti ..........................................................................................................................39
Transport přístroje ...............................................................................................................................................39
Velikosti obrazovky a formáty disku........................................................................................................................39
Nastavení TV systému ............................................................................................................................................40
Vypnutí demonstračního režimu .............................................................................................................................40
Ztmavení jasu displeje ............................................................................................................................................40
Odstraňování závad ................................................................................................................................................41
Obecné ................................................................................................................................................................41
DVD/CD/Video CD přehrávač .............................................................................................................................42
Tuner ...................................................................................................................................................................43
UBS připojení ......................................................................................................................................................43
Chybová hlášení..................................................................................................................................................44
Reset přístroje.........................................................................................................................................................44
Nastavení zámku tlačítek ........................................................................................................................................44
Výběr jazyka pomocí seznamu kódů jazyků...........................................................................................................44
Seznam kódů jazyků ...............................................................................................................................................45
Seznam kódů zemí/oblastí......................................................................................................................................45
Technická specifikace .............................................................................................................................................46

Návod k sestavení DVD/CD receiveru – DCS-363 ................................................................................................49
Návod k sestavení reproboxů – DCS-363..............................................................................................................53
Návod k sestavení DVD/CD receiveru – DCS-370 ................................................................................................56
Návod k sestavení reproboxů – DCS-370..............................................................................................................60

5

1 Ovládací prvky a displej 10. Indikátor
Svítí modře, když je zapnuté napájení (kromě
Čelní panel případu, kdy je aktivní ztlumení jasu
displeje/časovač vypnutí).
OPEN/CLOSE DVD/CD USB VOLUME
11. Sensor dálkového ovládání
3 4 56 7
12. Displej
Detaily viz. dále.

STANDBY/ON

PLAY LIST 1 PLAY LIST 2 PLAY LIST 3

12

10 11 12

89

1. Tlačítko STANDBY/ON
Stiskněte pro zapnutí systému nebo pro vypnutí
systému do pohotovostního stavu.

2. Tlačítka PLAY LIST
Přidání skladby (během přehrávání) nebo výběr
seznamu přehrávání (ve stavu stop) (strana 18).

3. Tlačítko OPEN/CLOSE
Stiskněte pro otevření/zavření nosiče disku.

4. Tlačítko / DVD/CD
Stiskněte pro výběr funkce DVD/CD a pro
zapnutí/pauzu/pokračování přehrávání.

5. Tlačítko
Stiskněte pro zastavení přehrávání.

6. Tlačítko / USB
Stiskněte pro výběr funkce USB a pro
zapnutí/pauzu přehrávání.

7. Tlačítka VOLUME +/-

8. USB konektor
Zde připojte USB zařízení pro přehrávání (viz.
„USB přehrávání“ na straně 23).

9. Zdířka PHONES
Zde připojte sluchátka.

6

Dálkový ovladač Tlačítko SHIFT + SUBTITLE
Stiskněte pro zobrazení/změnu DVD titulků
STANDBY TUNER (strana 21).
/ON DVD/CD (FM/AM)
1 Tlačítko SHIFT + ANGLE
2 USB LINE OPEN/CLOSE 11 Stiskněte pro změnu úhlu kamery během
přehrávání multi-úhlové scény na DVD (strana
3 PLAYLIST 12 22).
13
4 1 2 3 1 14 Tlačítko SHIFT + ZOOM
5 4 Stiskněte pro změnu úrovně zvětšení (strana 21).
6 7 AUDIO SUBTITLE 15
7 4. Tlačítko TOP MENU
8 CLEAR 56 2 Stiskněte pro zobrazení nejvyšší nabídky DVD
disku - může být stejná, jako při stisknutí tlačítka
9 ANGLE ZOOM MENU (strana 12).
10
8 93 5. Kurzorová tlačítka, tlačítko ENTER a tlačítka
ladění
SLEEP DISPLAY EXTRAPWR
Kurzorová tlačítka
0 Použijte kurzorová tlačítka (©/ª/§/¨) pro
ovládání nabídek a zobrazení na TV obrazovce.
TOP MENU TUNE MENU
Tlačítko ENTER
ST ENTER ST Stiskněte pro výběr volby nebo vykonání příkazu.
RETURN
HOME Tlačítko TUNE +/-
MENU Použijte pro naladění tuneru.

TUNE Tlačítko ST +/-
SETUP TESTTONE SURROUND SOUND Použijte pro výběr předvolby během poslechu
tuneru.
TV CONTROL LINE OUT
6. Tlačítko HOME MENU
INPUT CHANNEL VOLUME MUTE 16 Stiskněte pro zobrazení (nebo opuštění) nabídky
17 pro výchozí nastavení, nabídky funkcí režimu
SHIFT VOLUME 18 přehrávání atd.

1. Tlačítko STANDBY/ON 7. Tlačítko nastavení a ovládání zvuku
Stiskněte pro zapnutí systému nebo pro vypnutí
systému do pohotovostního stavu. Tlačítko SETUP
Stiskněte pro provedení různých nastavení
2. Tlačítka výběru funkce systému a surroundového zvuku (strana 10, 13,
Vyberte zdroj, který chcete poslouchat (DVD/CD, 34 a 40).
TUNER, USB, LINE).
Tlačítko TEST TONE
3. Numerická tlačítka/tlačítko CLEAR, DISPLAY, Výstup testovacího tónu (pro nastavení
SLEEP a ovládání DVD reproboxů) (strana 10).

Tlačítko CLEAR
Vymazání zadání

Tlačítko DISPLAY
Stiskněte pro zobrazení/změnu informací o disku
na obrazovce (strana 22) nebo pro zobrazení
informací RDS (strana 25).

Tlačítko SHIFT + SLEEP
Stiskněte pro nastavení časovače vypnutí (strana
13)

Tlačítko SHIFT + AUDIO
Stiskněte pro výběr audio kanálu nebo jazyka
(strana 21).

7

Tlačítko SURROUND
Vybere surroundový režim (strana 14) nebo
přepne na stereofonní přehrávání (strana 15).

Tlačítko SOUND
Stiskněte pro vyvolání nabídky zvuku, ze které
můžete nastavit režim SFC, hloubky, výšky atd.
(strana 15).

8. Tlačítka ovládání přehrávání disku
Pro vysvětlení těchto tlačítek viz. „Základní
ovládání přehrávání“ na straně 11, „Funkce
přehrávání disku“ na straně 16 a „USB
přehrávání“ na straně 23.

9. Tlačítka TV CONTROL
Tato tlačítka lze použít pro ovládání plazmových
displejů Pioneer.

10. Tlačítko SHIFT
Stiskněte pro přístup k zeleně vytištěným funkcím.

11. Tlačítko OPEN/CLOSE
Stiskněte pro vysunutí/zasunutí nosiče disku.

12. Tlačítka PLAY LIST
Přidání skladby (během přehrávání) nebo výběr
seznamu přehrávání (ve stavu stop) (strana 18).

13. Tlačítko EXTRA PWR
Zapne režim Extra Power (strana 14).

14. Tlačítko MENU
Stiskněte pro zobrazení nabídky DVD disku nebo
nabídky USB nebo pro zobrazení diskového
navigátoru (strana 12, 17 a 24).

15. Tlačítko RETURN
Stiskněte pro návrat k předchozí nabídce.

16. Tlačítko LINE OUT
Zapíná a vypíná výstup mixovaného signálu
z výstupu LINE OUT/AV CONNECTOR (strana
33).

17. Tlačítko MUTE
Ztišuje zvuk (stiskněte znovu pro obnovení
zvuku).

18. Tlačítka VOLUME +/-
Použijte pro nastavení hlasitosti.

8

Displej

1 23 10 45 6 7

SOUND REC MODE
DTS F.SURR. RPT -1
kHz PGM
2D MHz RDM
2PL
98
14 13 12 11

1. DTS 8. RDM
Svítí během přehrávání zdroje DTS (strana 14). Svítí během náhodného přehrávání (strana 19).

2. SOUND 9. kHz/MHz
Svítí, když je aktivní režim SFC nebo regulace Indikuje jednotku frekvence zobrazené na
tónu (výšky, hloubky nebo zvýraznění basů) znakovém displeji (kHz pro AM a MHz pro FM).
(strana 15).
10. Znakový displej
3. F.SURR
Svítí, když je vybrán režim Extra Power (strana 11.
14). Svítí, když je aktivní časovač vypnutí (strana 13).

4. RPT a RPT-1 12.
RPT svítí během opakovaného přehrávání. RPT-1 Svítí během přehrávání.
svítí během opakovaného přehrávání jedné stopy
(strana 19). 13. PL II
Svítí během dekódování Dolby Pro Logic II
5. REC MODE (strana 14).
Svítí, je-li zapnutá funkce režimu záznamu (strana
33). 14. D
Svítí během přehrávání zdroje Dolby Digital
6. PGM (strana 14).
Svítí během naprogramovaného přehrávání
(strana 18 a 20).

7. Indikátory tuneru

Svítí, když je přijímáno vysílání.

Svítí během příjmu stereofonního FM vysílání
v režimu automatického sterea.

Svítí, když je vybrán monofonní FM příjem.

Svítí během zobrazení informací RDS nebo
během režimu hledání.

9

2 Než začnete

Nastavení zvuku domácího kina 2. Použijte tlačítka VOLUME +/- pro nastavení
hlasitosti na odpovídající úroveň.
Pro optimální surroundový zvuk umístěte reproboxy
podle následujících obrázků (více tipů k umístění viz. 3. Použijte tlačítka ©/ª pro nastavení úrovně
„Návod k sestavení reproboxů“). reproboxu, ze kterého vychází testovací tón.
Měli byste slyšet testovací tón se stejnou
• Standardní surroundové uspořádání hlasitostí z každého reproboxu, když sedíte
Toto je standardní multikanálové uspořádání v místě poslechu. Rozsah nastavení úrovně
reproboxů pro surroundový zvuk pro optimální 5.1 kanálů je ±10 dB.
kanálový zvuk domácího kina.
4. Když jste hotovi, stiskněte tlačítko ENTER pro
Levý čelní Centrální Pravý čelní opuštění nastavení s použitím testovacího
tónu.

Subwoofer

Poslechové místo Použití nabídek na obrazovce

Levý Pravý Pro snadnější použití má tento systém grafické
surroundový surroundový nabídky.
Všechny nabídky se ovládají v podstatě stejně
Nastavení úrovní kanálů pomocí kurzorových tlačítek §, ©, ª, ¨ pro změnu
zvýrazněné položky a stisknutím tlačítka ENTER pro
Nastavte relativní úrovně kanálů z místa obvyklého její výběr.
poslechu.
Poznámka:
Poznámka: • Po pěti minutách nečinnosti se objeví spořič
• Toto nastavení je možné pouze pokud je jako
obrazovky.
zdroj vybráno DVD/CD a přehrávání je zastaveno.
Také se ujistěte, že jsou odpojená sluchátka. Důležité:
• Pro nastavení celkového vyvážení během • V tomto návodu „vyberte“ znamená, že použijete
poslechu jakéhokoli požadovaného zdroje
stiskněte tlačítko SETUP, použijte tlačítka §/¨ kurzorová tlačítka pro zvýraznění položky na
pro výběr CH LEVEL, pak stiskněte tlačítko obrazovce a pak stisknete tlačítko ENTER.
ENTER. Stiskněte tlačítko ©/ª pro nastavení
úrovně kanálu, stiskněte tlačítko §/¨ pro přechod Tlačítko Co dělá
mezi kanály. Stiskněte tlačítko ENTER, když HOME Zobrazení/opuštění nabídky
skončíte. MENU
§©ª¨ Změny zvýrazněné položky na
1. Stiskněte tlačítko TEST TONE. obrazovce
Testovací tón vychází z reproboxů v následujícím ENTER Výběr zvýrazněné položky
pořadí (z reproboxů aktivních v daném RETURN Návrat do hlavní nabídky bez uložení
poslechovém režimu): změny

• L – Čelní levý reprobox Tip:
• C – Centrální reprobox
• R – Čelní pravý reprobox • Na každé obrazovce je nápověda, která ukazuje
• SR – Pravý surroundový reprobox tlačítka, která v dané obrazovce můžete použít.
• SL – Levý surroundový reprobox
• SW - Subwoofer

Poznámka:
• Protože subwoofer vysílá ultra nízké

frekvence, jeho zvuk vypadá tišší než ve
skutečnosti je.

10

Přehrávání disků Základní ovládání přehrávání

Zde je popsáno základní ovládání přehrávání disků Následující tabulka ukazuje základní ovládání
DVD, CD, Video CD/Super VCD, DivX video a přehrávání na dálkovém ovladači. Další možnosti
WMA/MP3/MPEG-4 AAC. Další funkce jsou popsány přehrávání jsou v kapitole 4.
v kapitole 4.
Poznámka:
1. Pokud není přehrávač zapnutý, zapněte ho.
Pokud budete přehrávat video disk, zapněte také • Můžete zjistit, že u některých disků DVD některé
TV a přepněte ji na správný video vstup. funkce ovládání přehrávání v určitých částech
disku nepracují. To není závada.
2. Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE pro vložení
disku. Tlačítko Co dělá
Vložte disk stranou s popisem nahoru, do
prohlubně na nosiči (pokud vkládáte dvoustranný Spuštění/pokračování normálního
disk DVD, vložte ho stranou, kterou chcete
přehrávat dolů). přehrávání.

3. Stiskněte tlačítko (přehrávání) pro zapnutí • Pokud je na displeji zobrazeno
přehrávání.
Pokud přehráváte disk DVD nebo Video „RESUME“ nebo „LAST MEM“,
CD/Super VCD, může se objevit nabídka. Jak jí
ovládat viz. „Nabídka disku DVD-Video“ a přehrávání pokračuje od místa
„Nabídka disku Video CD/Super VCD PBC“ na Numerická
straně 12. tlačítka pokračování nebo do uloženého

Pokud vložený disk obsahuje soubory JPEG, místa. Viz. „Paměť místa
spustí se slideshow. Více o přehrávání těchto
disků viz. „Přehrávání JPEG slideshow“ na straně pokračování a posledního místa“
16.
dole.
• Pokud disk obsahuje směs video souborů
DivX a souborů jiným mediálních typů (např. Zapnutí/zrušení pauzy přehrávání
MP3), nejprve z nabídky na obrazovce, zda
chcete přehrávat video soubory DivX (DivX) disku.
nebo soubory jiných mediálních typů
(MP3/WMA/JPEG/MPEG-4 AAC). Zastavení přehrávání nebo zrušení

4. Nastavte hlasitost. funkce pokračujícího přehrávání (když
Použijte tlačítka VOLUME.
je na displeji zobrazeno „RESUME“).

Stiskněte pro spuštění hledání vzad.

Stiskněte pro spuštění hledání vpřed.

Přeskočí na začátek aktuální stopy

nebo kapitoly, pak na předchozí

stopy/kapitoly.

Přeskočí na následující stopy nebo

kapitoly.

Použijte pro zadání čísla

titulu/kapitoly/stopy. Stiskněte tlačítko

ENTER pro výběr.

• Pokud je disk zastavený,

přehrávání začne od vybraného

titulu (pro DVD) nebo stopy (pro

CD/Video CD/Super VCD.

• Pokud je disk přehráván,

přehrávání skočí na začátek

vybraného titulu (DVD-RW v režimu

VR), kapitoly (DVD-Video) nebo

stopy (CD/Video CD/Super VCD).

Paměť místa pokračování a posledního místa

Když zastavíte přehrávání disku, zobrazí se na
displeji „RESUME“ pro indikaci, že můžete pokračovat
v přehrávání od tohoto místa.
I když vyjmete disk DVD a Video CD/Super VCD
z přehrávače, místo přehrávání je uloženo do paměti.
Když příště disk vložíte, na displeji se zobrazí „LAST
MEM“ a můžete pokračovat v přehrávání.
Pokud chcete vymazat místo pokračování, stiskněte
tlačítko (stop) když je na displeji zobrazeno
„RESUME“.

11

Poznámka: Poslech tuneru

• Funkce paměti posledního místa pro některé Tuner může přijímat FM a AM vysílání a umožňuje
disky nefunguje. uložit oblíbené stanice do paměti, takže je nemusíte
pokaždé ručně ladit.
• Pro disky DVD-Video (kromě disků DVD-RW
v režimu VR) přehrávač ukládá místo přehrávání Více detailů o použití tuneru viz. „Další funkce tuneru:
pro posledních pět disků. RDS“ na straně 25.

Nabídky disku DVD-Video 1. Stiskněte tlačítko TUNER pro přepnutí na
tuner a pak je stiskněte opakovaně výběr
Mnoho DVD-Video disků obsahuje nabídky, ze pásma AM nebo FM.
kterých si můžete vybrat, co chcete sledovat. Na displeji se zobrazí pásmo tuneru a frekvence.

Někdy se nabídky disku DVD-Video zobrazí 2. Nalaďte frekvenci.
automaticky, když zapnete přehrávání, jindy se objeví Jsou tři režimy jak to udělat – ruční, automatické a
pouze, když stisknete tlačítko MENU nebo TOP rychlé ladění.
MENU.
Ruční ladění
Tlačítko Co dělá Pro změnu frekvence krok po kroku stiskněte
TOP MENU opakovaně tlačítko TUNE +/-.
Zobrazí „nejvyšší“ nabídku disku DVD
MENU – ta se liší podle disku. Automatické ladění
Pro hledání stanice v aktuálně vybraném pásmu
§©ª¨ Zobrazí nabídku disku DVD – ta se stiskněte a držte tlačítko TUNE +/-, dokud se
ENTER liší podle disku a může být stejná jako frekvence nezačne měnit. Tuner automaticky ladí
RETURN „nejvyšší“ nabídka. ve vybraném pásmu a zastaví se, pokud nalezne
stanici. Opakujte postup pro nalezení dalších
Numerická Posunují kurzor po obrazovce. stanic.
tlačítka
Výběr aktuální položky nabídky. Rychlé ladění
Stiskněte a podržte tlačítko TUNE +/- pro rychlé
Návrat na předchozí zobrazenou ladění. Držte tlačítko, dokud nedosáhnete
nabídku. požadované frekvence. Uvolněte tlačítko, když
naladíte požadovanou frekvenci. Pokud je to
Zvýraznění číslované volby nabídky nutné, použijte ruční ladění pro přesné doladění
disku (pouze některé disky). frekvence.
Stiskněte tlačítko ENTER pro výběr.

Nabídky disku Video CD/Super VCD PBC

Některé disky Video CD/Super VCD mají nabídky, ze
kterých si můžete vybrat, co chcete sledovat. Ty se
nazývají nabídky PBC (řízení přehrávání).

Disk Video CD/Super VCD PBC můžete přehrávat
bez navigace pomocí nabídky PBC, když zapnete
přehrávání pomocí numerických tlačítek pro výběr
stopy místo použití tlačítka (přehrávání).

Tlačítko Co dělá
RETURN
Numerická Zobrazí nabídku PBC.
tlačítka
Použijte pro zadání číslované volby
nabídky.
Stiskněte tlačítko ENTER pro výběr.

Zobrazí předchozí stránku nabídky
(pokud existuje).

Zobrazí následující stránku nabídky
(pokud existuje).

12

Zlepšení špatného FM příjmu Poslech dalších zdrojů

Pokud posloucháte FM stanici ve stereofonním K tomuto systému můžete připojit externí zdroje (TV,
režimu, ale signál je slabý, můžete zlepšit kvalitu satelitní receiver atd.). Viz. také „Připojení externích
zvuku přepnutí na monofonní příjem. audio komponentů“ na straně 32.
• Pro připojení USB zařízení ke konektoru USB viz.
1. Nalaďte FM stanici a pak stiskněte tlačítko
SETUP. „USB přehrávání“ na straně 23.

2. Použijte tlačítka §/¨ pro výběr „FM MODE“, 1. Ujistěte se, že je externí zdroj (TV, satelitní
pak stiskněte tlačítko ENTER. receiver atd.) zapnutý.

3. Použijte tlačítka ©/ª pro výběr „FM MONO“, 2. Stiskněte tlačítko LINE pro výběr zdroje.
pak stiskněte tlačítko ENTER. Každé stisknutí přepne vstup mezi LINE1 a
Indikátor monofonního příjmu ( ) svítí, pokud je LINE2.
tuner v režimu monofonního příjmu.
Vyberte v kroku 3 „FM AUTO“ pro návrat do 3. Pokud je to nutné, zapněte přehrávání na
automatického stereofonního režimu (indikátor externím zdroji.
stereofonního příjmu ( ) svítí, pokud je příjem
stereofonní). Nastavení časovače vypnutí

Uložení stanic do předvoleb Časovač vypnutí vypne systém po uplynutí
nastaveného času, takže můžete jít spát bez obav.
Můžete uložit až 30 stanic do předvoleb, takže je
můžete snadno naladit, aniž musíte pokaždé použít Poznámka:
ruční ladění. • Když je nastavený časovač vypnutí, jas displeje

1. Nalaďte AM nebo FM stanici. se ztmaví.
Pro pásmo FM vyberte monofonní nebo
automatický stereofonní příjem. Toto nastavení se • Stiskněte opakovaně tlačítko SHIFT + SLEEP
ukládá do každé předvolby. pro výběr možnosti, pak stiskněte tlačítko
ENTER.
2. Stiskněte tlačítko SETUP a použijte tlačítka Vyberte mezi následujícími možnostmi:
§/¨ pro výběr „ST.MEM“, pak stiskněte
tlačítko ENTER. • SLP ON – Systém se vypne po uplynutí cca
jedné hodiny.
3. Použijte tlačítka ©/ª pro výběr požadované
předvolby, pak stiskněte tlačítko ENTER. • SLP OFF – Zrušení časovače vypnutí.

Poslech stanic z předvoleb Po výběru SLP ON můžete stisknout tlačítko
SHIFT + SLEEP znovu pro kontrolu zbývajícího
1. Ujistěte se, že je vybraná funkce tuneru času. Každá čárka představuje cca 12 minut
TUNER. (zbývajících).

2. Použijte tlačítka ST +/- pro výběr předvolby. SLP - - - - -
• Také můžete použít numerická tlačítka.

13

3 Poslech Vašeho systému Použití režimu Extra Power

Automatický poslechový režim Režim Extra Power umožňuje získat bohatší, plnější
zvuk ze stereofonních (2.1 kanálových) zdrojů. Režim
Automatický poslechový režim je nejjednodušší cesta Extra Power je dostupný při poslechu zdroje DVD/CD
pro poslech zdroje tak, jak byl nahrán: výstup nebo USB.
z reproboxů je odrazem kanálů zdrojového materiálu.
Poznámka:
• Stiskněte tlačítko SURROUND pro výběr • Pokud je režim Extra Power zapnutý, nelze použít
poslechového režimu „AUTO“.
mnoho zvukových funkcí. Když zkusíte při
Poznámka: zapnutém režimu Extra Power použít zakázanou
• Pokud je zdrojem Dolby Digital nebo DTS, svítí na funkci, na displeji krátce bliká „EXTRAPWR“.

displeji na čelním panelu odpovídající indikátor. • Stiskněte tlačítko EXTRA PWR pro výběr
MODE ON nebo MODE OFF.
Poslech prostorového zvuku Po výběru MODE ON svítí indikátor F.SURR na
displeji na čelním panelu.
Můžete poslouchat jakýkoli stereofonní nebo
multikanálový zdroj s prostorovým zvukem. Poznámka:
Prostorový zvuk je generován ze stereofonních zdrojů • Režim Extra Power nelze použít se sluchátky.
použitím jednoho z dekódovacích režimů Dolby Pro
Logic. Když stisknete tlačítko EXTRA PWR, když jsou
připojená sluchátka, objeví se na displeji na
Poznámka: čelním panelu chybové hlášení „CANNOT“.
• Pamatujte, že pro multikanálové přehrávání musí • Když je nastaveno MODE ON, použijte „Návod
k sestavení“ pro získání nejlepšího
být vstup přepnutý na DVD/CD nebo USB. surroundového zvuku.
• Když je nastaveno MODE OFF, poslechový režim
• Stiskněte opakovaně tlačítko SURROUND pro se automaticky nastaví na „AUTO“.
výběr poslechového režimu.
Vybraný poslechový režim se objeví na displeji a
liší se podle přehrávaného zdroje.

• AUTO – Automatický poslechový režim (viz.
nahoře)

• DOLBY PL – 4.1 kanálový prostorový zvuk
(pro použití s jakýmkoli dvoukanálovým
zdrojem).

• MOVIE – Pro Logic II 5.1 kanálový prostorový
zvuk speciálně určený pro filmové zdroje (pro
použití s jakýmkoli dvoukanálovým zdrojem).

• MUSIC – Pro Logic II 5.1 kanálový prostorový
zvuk speciálně určený pro hudební zdroje,
pro použití s jakýmkoli dvoukanálovým
zdrojem.

• STEREO – Viz. „Stereofonní poslech“ dále.

Poznámka:
• Pokud je zdrojem Dolby Digital nebo DTS, svítí na

displeji na čelním panelu odpovídající indikátor.

14

Stereofonní poslech Nastavení hloubek a výšek

Můžete poslouchat jakýkoli zdroj – stereofonní nebo Použijte nastavení hloubek a výšek pro nastavení
multikanálový – se stereofonním zvukem. Při celkového tónu.
přehrávání multikanálového zdroje je stereofonní zvuk
vytvářen mixováním všech kanálů do čelního 1. Stiskněte tlačítko SOUND.
levého/pravého reproboxu a do subwooferu.
2. Použijte tlačítka §/¨ pro výběr „BASS“ nebo
• Stiskněte opakovaně tlačítko SURROUND, „TREBLE“, pak stiskněte tlačítko ENTER.
dokud se na displeji nezobrazí „STEREO“.
3. Použijte tlačítka ©/ª pro nastavení zvuku, pak
Poslech se sluchátky stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení
nastavení.
Když jsou připojená sluchátka, je dostupný pouze
režim „STEREO“. Zvýraznění úrovně hloubek

Použití režimů SFC Jsou zde dva basové režimy, které můžete použít pro
zvýraznění hloubek ve zdroji.
Režimy SFC lze použít s jakýmikoli multikanálovými
nebo stereofonními zdroji pro přidání různých 1. Stiskněte tlačítko SOUND.
prostorových zvukových efektů.
2. Použijte tlačítka §/¨ pro výběr „BASSMODE“,
1. Stiskněte tlačítko SOUND. pak stiskněte tlačítko ENTER.

2. Použijte tlačítka §/¨ pro výběr „SFC MODE“, 3. Použijte tlačítka ©/ª pro nastavení zvuku, pak
pak stiskněte tlačítko ENTER. stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení
nastavení.
3. Použijte tlačítka ©/ª a pak tlačítko ENTER pro Vyberte si mezi OFF, MUSIC nebo CINEMA.
výběr zvukového režimu SFC.
Vyberte si mezi OFF, ACTION, DRAMA, ROCK,
POP, HALL nebo LIVE.

15

4 Přehrávání disků 2. Stiskněte a podržte tlačítko /e nebo E/
dokud pomalé přehrávání nezačne.
Důležité: Stiskněte tlačítko opakovaně pro změnu rychlosti
• Mnoho funkcí popsaných v této kapitole lze pomalého přehrávání (rychlost pomalého
přehrávání je zobrazena na obrazovce).
aplikovat na disky DVD, Video CD/Super VCD,
CD, DivX video a WMA/MP3/MPEG-4 AAC/JPEG, • Pro pokračování normálního přehrávání
i když přesné ovládání se někdy mírně liší podle stiskněte tlačítko (přehrávání).
druhu vloženého disku.
• Některé disky DVD omezují použití některých Poznámka:
funkcí (například náhodné nebo opakované • Podle disku může při dosažení nové kapitoly na
přehrávání) celkově, nebo v některých částech
disku. To není závada. disku DVD pokračovat automaticky normální
• Při přehrávání disku Video CD/Super VCD nejsou přehrávání.
některé funkce dostupné během přehrávání • Pro disky Video CD/Super VCD v režimu PBC
s PBC. Když je chcete přesto použít, zapněte nebo stopy WMA/MP3/MPEG-4 AAC přehrávání
přehrávání disku pomocí numerických tlačítek pro automaticky pokračuje na konci nebo začátku
výběr stopy. stopy.

Skenování disků Krokování snímků vpřed/vzad

Můžete rychle přehrávat disk vpřed nebo vzad Disk DVD můžete krokovat po snímcích vpřed nebo
různými rychlostmi. vzad. U disku Video CD/Super VCD a DivX video
můžete použít pouze krokování po snímcích vpřed.
Poznámka:
• Disky DivX video lze skenovat pouze jednou 1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
(pauza).
rychlostí.
2. Stiskněte tlačítko /e nebo E/ pro posun
• Během přehrávání stiskněte tlačítko nebo o jeden snímek vzad nebo vpřed.
pro zapnutí skenování. • Pro pokračování normálního přehrávání
Stiskněte tlačítko opakovaně pro zvětšení stiskněte tlačítko (přehrávání).
rychlosti skenování (rychlost skenování je
zobrazena na obrazovce). Poznámka:
• Pro pokračování normálního přehrávání • Podle disku může při dosažení nové kapitoly na
stiskněte tlačítko (přehrávání).
disku DVD pokračovat automaticky normální
Poznámka: přehrávání.
• Podle disku může při dosažení nové kapitoly na • Pro disky Video CD/Super VCD v režimu PBC
nebo stopy WMA/MP3/MPEG-4 AAC přehrávání
disku DVD pokračovat automaticky normální automaticky pokračuje na konci nebo začátku
přehrávání. stopy.
• Pro disky Video CD/Super VCD v režimu PBC
nebo stopy WMA/MP3/MPEG-4 AAC přehrávání
automaticky pokračuje na konci nebo začátku
stopy.

Pomalé přehrávání Přehrávání JPEG slideshow

Disky DVD, Video CD/Super VCD a DivX video Po vložení disku obsahujícího soubory JPEG
můžete přehrávat čtyřmi různými pomalými rychlostmi stiskněte tlačítko (přehrávání) pro spuštění
vpřed. Disky DVD lze také přehrávat pomalu vzad. slideshow od prvního adresáře/obrázku na disku.
Přehrávač zobrazuje obrázky v každém adresáři
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko v abecedním pořadí.
(pauza).
• Pokud disk obsahuje soubory WMA/MP3/MPEG-4
AAC, přehrávání slideshow a audio souborů se
opakuje. Během audio přehrávání můžete použít
tlačítka přeskočení ( / ), skenování ( / ) a
pauzy ( ).

16

Poznámka: Volby se liší podle typu vloženého disku a zda je
či není disk přehráván, ale obsahují:
• Čím je obrazový soubor větší, tím delší čas je
potřebný k jeho zobrazení. • Title – Tituly disku DVD-Video.
• Chapter – Kapitoly aktuálního titulu disku
• Disk může obsahovat až 299 adresářů a až 648
adresářů a souborů dohromady. DVD-Video.
• Track – Stopy disku Video CD/Super VCD.
Obrázky jsou automaticky nastaveny tak, aby zaplnily • Time – Náhledy z disku Video CD/Super VCD
co nejvíce obrazovku.
v 10-ti minutových intervalech.
Během probíhající slideshow: • Original: Title - Originální tituly z disku DVD-

Tlačítko Co dělá RW v režimu VR.
• Playlist: Title - Tituly seznamu přehrávání
Pauza slideshow (nebo audio
přehrávání), stiskněte znovu pro z disku DVD-RW v režimu VR.
pokračování. • Original: Time – Náhledy z originálního
§/¨/©/ª
Zobrazí předchozí obrázek (nebo obsahu v 10-ti minutových intervalech.
SHIFT audio soubor s audio přehráváním). • Playlist : Time – Náhledy ze seznamu
ZOOM
Zobrazí následující obrázek (nebo přehrávání v 10-ti minutových intervalech.
MENU audio soubor s audio přehráváním).
Obrazovka ukazuje až šest pohybujících se
Pauza slideshow a otočení/převrácení obrázků náhledů, zobrazených jeden po druhém.
zobrazeného obrázku. Stiskněte Pro zobrazení předchozích/následujících šesti
tlačítko (přehrávání) pro obnovení náhledů stiskněte tlačítko / .
slideshow.
3. Vyberte náhled scény, kterou chcete
+ Pauza slideshow a zvětšení obrazu. přehrávat.
Stiskněte znovu pro přepnutí mezi
zvětšením 1x, 2x a 4x. Stiskněte 01 02 03
tlačítko (přehrávání) pro obnovení
slideshow.

Zobrazí diskový navigátor (viz. dole).

Použití diskového navigátoru pro 04 05 06
prohlížení disků DVD nebo Video
CD/Super VCD Disc Navigator: Title
01- 49: --
Použijte diskový navigátor pro prohlížení obsahu
disku DVD nebo Video CD/Super VCD pro nalezení Pro výběr náhledu můžete použít kurzorová
části, kterou chcete přehrávat. tlačítka ©/ª/§/¨ a tlačítko ENTER nebo
numerická tlačítka.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko HOME Pro výběr pomocí numerických tlačítek zadejte
MENU a vyberte „Disc Navigator“ z nabídky. dvouciferné číslo a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Disc Navigator

2. Vyberte možnost prohlížení.

Disc Navigator
Title
Chapter

17

Použití diskového navigátoru pro Tip
prohlížení souborů WMA, MP3, MPEG-4 • Během poslechu přehrávání souborů
AAC, DivX video a JPEG
WMA/MP3/MPEG-4 AAC můžete také sledovat
Použijte diskový navigátor pro nalezení určitého JPEG slideshow. Jednoduše vyberte audio
souboru nebo adresáře podle jeho názvu. soubor, který chcete poslouchat, následovaný
souborem JPEG, od kterého chcete začít
1. Stiskněte tlačítko HOME MENU a vyberte slideshow. Přehrávání slideshow a audio souborů
„Disc Navigator“ z nabídky. se opakuje. Ovládání přehrávání je efektivní
pouze pro JPEG slideshow.
00:00/ 00:00 0kbps • Pro přehrávání obsahu celého disku místo pouze
aktuálního adresáře opusťte diskový navigátor a
Folder1 zapněte přehrávání pomocí tlačítka
Folder2 (přehrávání)
Folder3
Folder4 Použití seznamů přehrávání

2. Použijte kurzorová tlačítka ©/ª/§/¨ a tlačítko S použitím této funkce můžete pro disky se soubory
WMA, MP3, MPEG-4 AAC a JEPG vytvořit až tři
ENTER pro navigaci. seznamy přehrávání a každý může obsahovat až 30
Použijte kurzorová tlačítka ©/ª pro posun nahoru souborů.
a dolu v seznamu adresářů/souborů. Protože si tento přístroj pamatuje všechny seznamy
Použijte kurzorové tlačítko § pro návrat do přehrávání pro posledních deset vložených disků, je
nadřazeného adresáře. to užitečné, pokud máte velký počet souborů, které
Použijte tlačítko ENTER nebo kurzorové tlačítko tak můžete rychle a snadno organizovat.
¨ pro otevření zvýrazněného adresáře.
Poznámka:
• Do nadřazeného adresáře se také můžete • Aby bylo možné soubory ze seznamu přehrávání
vrátit přesunutím na začátek seznamu
adresářů na adresář „..“ a pak stisknutím přehrávat, musí být vložený příslušný disk.
tlačítka ENTER.
Naprogramování seznamu přehrávání
• Když je zvýrazněný soubor JPEG, obrázek
náhledu se zobrazí vpravo. 1. Když je disk zastavený, stiskněte tlačítko
HOME MENU a vyberte z nabídky „Disc
00:00/ 00:00 0kbps Navigator“.

Folder 2 2. Vyberte soubor, který chcete přidat do
seznamu přehrávání.
File1 Pokud nevíte jak, viz. „Použití diskového
File2 navigátoru pro prohlížení souborů WMA, MP3,
File3 MPEG-4 AAC, DivX video a JPEG“ nahoře.
File4
File5 3. Stiskněte tlačítko PLAY LIST 1, 2 nebo 3.
Soubor se přidá do vybraného seznamu
3. Pro přehrávání zvýrazněné stopy nebo přehrávání.
souboru DivX video nebo pro zobrazení
zvýrazněného souboru JPEG stiskněte tlačítko 4. Opakujte kroky 2 a 3, dokud nejste hotovi.
ENTER.

• Když je vybrán soubor WMA/MP3/MPEG-4
AAC nebo DivX video, začne přehrávání od
vybraného souboru a pokračuje až do konce
adresáře.

• Když je vybrán soubor JPEG, začne
slideshow a pokračuje až do konce adresáře.

18

Tip: Použití opakovaného přehrávání
• Pro přidání souboru bez použití nabídek
Navíc k různým možnostem opakovaného přehrávání
jednoduše stiskněte tlačítko PLAY LIST 1, 2 nebo je také možné použít opakované přehrávání společně
3 během normálního přehrávání požadovaného s naprogramovaným přehráváním (viz. „Vytvoření
souboru (kromě případu přehrávání JPEG programu“ na straně 20).
slideshow současně s audio soubory).
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko HOME
Poslech seznamu přehrávání MENU a vyberte „Play Mode“.

• Když je přehrávání zastavené, stiskněte 2. Vyberte „Repeat“ a pak vyberte volbu
tlačítko PLAY LIST 1, 2 nebo 3. opakovaného přehrávání.
Během přehrávání svítí na displeji na čelním • Pokud je aktivní naprogramované přehrávání,
panelu indikátor PGM. Pokud nebyl vyberte „Program Repeat“ pro opakování
naprogramován žádný seznam přehrávání, programu nebo „Repeat Off“ pro zrušení
zobrazí se NO LIST. opakování.
• Pokud seznam přehrávání obsahuje soubory • Pro disky DVD vyberte „Title Repeat“
JPEG i audio, začne přehrávání slideshow a (opakování titulu) nebo „Chapter Repeat“
audio souborů. (opakování kapitoly).
• Pro disky CD a Video CD/Super VCD vyberte
Vymazání souborů ze seznamu přehrávání „Disc Repeat“ (opakování disku) nebo „Track
Repeat“ (opakování stopy).
1. Zapněte přehrávání Vašeho seznamu • Pro disky DivX video vyberte Repeat Title
přehrávání. (opakování titulu) (nebo Repeat Off (zrušení
opakování)).
2. V nabídce „Disc Navigator“ vyberte soubor,
který chcete vymazat ze seznamu přehrávání Poznámka:
a stiskněte tlačítko CLEAR. • Opakované přehrávání nelze použít s disky

WMA/MP3/MPEG-4 AAC.

Opakované přehrávání části disku Použití náhodného přehrávání

Funkce A-B Repeat umožňuje určit dva body (A a B) Funkce náhodného přehrávání přehrává tituly nebo
v rámci stopy (CD a Video CD/Super VCD) nebo titulu kapitoly (DVD) nebo stopy (CD a Video CD/Super
(DVD) a úsek mezi nimi opakovaně přehrávat. VCD) v náhodném pořadí.

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko HOME Poznámka:
MENU a vyberte „Play Mode“. • Náhodné přehrávání můžete zapnout když je disk

Play Mode přehráván nebo když je zastavený. Avšak
nemůžete použít náhodné přehrávání společně
2. Vyberte „A-B Repeat“. s naprogramovaným přehráváním.
• Nemůžete použít náhodné přehrávání s disky
3. Stiskněte tlačítko ENTER na „A (Start Point)“ DVD-RW ve formátu VR, disky WMA/MP3/MPEG-
pro nastavení místa začátku smyčky. 4 AAC, disky DivX video nebo když je zobrazena
nabídka disku DVD.
4. Stiskněte tlačítko ENTER na „B (End Point)“
pro nastavení místa konce smyčky. 1. Během přehrávání stiskněte tlačítko HOME
Po stisknutí tlačítka ENTER se přehrávání vrátí MENU a vyberte „Play Mode“.
na místo začátku smyčky a začne opakované
přehrávání smyčky. 2. Vyberte „Random“, pak vyberte volbu
náhodného přehrávání.
5. Pro pokračování normálního přehrávání • Pro disky DVD vyberte „Random Title“
vyberte v nabídce „Off“. (náhodné přehrávání titulů) nebo „Random
Chapter“ (náhodné přehrávání kapitol).
• Pro disky CD a Video CD/Super VCD vyberte
„On“ (zapnuto) nebo „Off“ (vypnuto) pro
zapnutí nebo vypnutí náhodného přehrávání.

19

Tip přehrávání použijte 5. Pro přehrávání programu stiskněte tlačítko

• Během náhodného (přehrávání).
následující tlačítka: Naprogramované přehrávání zůstane aktivní,
dokud program nevypnete (viz. dole), nevymažete
Tlačítko Co dělá (viz. dole), nevyjmete disk nebo nevypnete
přehrávač.
Výběr nové stopy/titulu/kapitoly
v náhodném pořadí. Tip

Návrat na začátek aktuální • Během přehrávání programu můžete použít
stopy/titulu/kapitoly. Další stisknutí následující tlačítka:
vybere náhodně jinou stopu/
titul/kapitolu Tlačítko Co dělá
HOME
• Náhodné přehrávání zůstane zapnuté, dokud MENU Uložení programu a opuštění
v nabídce náhodného přehrávání nevyberete obrazovky programování bez zapnutí
„Random Off“. přehrávání.

Přeskočení na další krok programu.

Vytvoření programu Další funkce dostupné v nabídce
programování
Tato funkce umožňuje naprogramovat pořadí
přehrávání titulů/kapitol/adresářů/stop na disku. Kromě funkce Create/Edit jsou v nabídce
programování další funkce.
Poznámka:
• Nemůžete použít naprogramované přehrávání • Playback Start – Spuštění přehrávání uloženého
programu.
s disky DVD-RW ve formátu VR, disky
WMA/MP3/MPEG-4 AAC, disky DivX video nebo • Playback Stop – Vypnutí naprogramovaného
když je zobrazena nabídka disku DVD. přehrávání, ale nevymazání programu.

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko HOME • Program Delete – Vymazání programu a vypnutí
MENU a vyberte „Play Mode“. naprogramovaného přehrávání.

2. Vyberte „Program“, pak ze seznamu možností
programu vyberte „Create/Edit“.

3. Použijte kurzorová tlačítka ©/ª/§/¨ a tlačítko
ENTER pro výběr titulu, kapitoly nebo stopy
pro aktuální krok programu.
Pro disk DVD můžete do programu přidat titul
nebo kapitolu.
• Pro CD nebo Video CD/Super VCD vyberte
stopu, kterou chcete přidat do programu.

Po stisknutí tlačítka ENTER pro výběr
titulu/kapitoly/stopy se krok programu automaticky
posune dál.

4. Opakujte krok 3 pro vytvoření celého
programu.
Program může obsahovat až 24 kroků.
• Můžete vložit kroky zvýrazněním místa, kam
chcete vložit nový krok, a zadáním čísla
titulu/kapitoly/stopy.
• Pro vymazání kroku ho zvýrazněte a stiskněte
tlačítko CLEAR.

20

Hledání na disku Přepnutí jazyka zvuku/audio kanálu

Můžete hledat na disku DVD podle čísla titulu nebo Při přehrávání disků, nahraných s dialogy ve dvou
kapitoly nebo podle času. CD disky a disky Video nebo více jazycích nebo nahraných dvojitým
CD/Super VCD lze prohledávat podle čísla stopy monofonním zvukem můžete přepnout zvuk během
nebo podle času. Disky DivX video lze prohledávat přehrávání.
podle času.
1. Stiskněte opakovaně tlačítko SHIFT + AUDIO
1. Stiskněte tlačítko HOME MENU a vyberte „Play pro výběr jazyka zvuku/audio kanálu.
Mode“. • Pro nastavení preferencí jazyka zvuku viz.
„Nastavení jazyka“ na straně 28.
2. Vyberte „Search Mode“.
Možnosti hledání, které se objeví, závisejí na typu Poznámka:
vloženého disku. • Některé disky Super VCD mají dvě zvukové

3. Vyberte režim hledání. stopy. U těchto disků můžete přepínat mezi těmito
• Aby bylo možné hledání času, disk musí být dvěma zvukovými stopami stejně jako mezi
přehráván. jednotlivými kanály.
• Některé disky DVD umožňují změnu jazyka zvuku
4. Použijte numerická tlačítka pro zadání čísla pouze z nabídky disku. Stiskněte tlačítko TOP
titulu, kapitoly, adresáře, stopy nebo pro MENU nebo MENU pro její vyvolání.
zadání času.
Pro hledání času zadejte počet minut a sekund Zvětšení obrazu
v aktuálně přehrávaném titulu (DVD/DivX video)
nebo stopě (CD/Video CD/Super VCD), od Použijte tuto funkci pro zvětšení části obrazu 2x až 4x
kterého chcete pokračovat v přehrávání. během sledování disku DVD, DivX video nebo Video
Například stiskněte 4, 5, 0, 0 pro započetí CD/Super VCD nebo při přehrávání disku JPEG.
přehrávání od času 45 minut na disku. Pro 1
hodinu 20 minut a 30 sekund zadejte 8, 0, 3, 0. 1. Během přehrávání použijte tlačítko ZOOM pro
výběr zvětšení (normální obraz, 2x nebo 4x).
5. Stiskněte tlačítko ENTER pro zapnutí • Protože disky DVD, Video CD/Super VCD,
přehrávání. DivX video a obrázky JPEG mají pevné
rozlišení, kvalita zvětšeného obrazu je
Přepnutí titulků zhoršená, především u zvětšení 4x. To není
závada.
Některé disky DVD a DivX video mají titulky v jednom
nebo několika jazycích. Na obalu je obvykle příslušná 2. Použijte kurzorová tlačítka ©/ª/§/¨ pro
informace. změnu zvětšené oblasti.
Jazyk titulků můžete přepnout během přehrávání. Faktor zvětšení a zvětšenou oblast můžete volně
měnit během přehrávání.
• Stiskněte opakovaně tlačítko SHIFT + • Pokud navigační rámeček v horní části
SUBTITLE pro výběr titulků. obrazovky zmizí, stiskněte znovu tlačítko
• Pro nastavení preferencí titulků viz. SHIFT + ZOOM pro jeho zobrazení.
„Nastavení jazyka“ na straně 28.
• Více o titulcích DivX viz. „Zobrazování DivX
titulků ze souborů, obsahujících titulky“ na
straně 37.

Poznámka:
• Některé disky umožňují změnu jazyka titulků

pouze z nabídky disku. Stiskněte tlačítko TOP
MENU nebo MENU pro její vyvolání.

21

Přepnutí úhlu kamery

Některé DVD disky mají scény filmované ze dvou
nebo více úhlů – detaily viz. obal disku.

Když je přehrávána multi-úhlová scéna, na obrazovce

se objeví ikona pro informaci, že jsou dostupné

další úhly kamery (tuto ikonu lze vypnout, pokud

chcete, viz. „Nastavení Display (Zobrazení)“ na straně

29.

• Během přehrávání (nebo během pauzy)
stiskněte tlačítko SHIFT + ANGLE pro přepnutí
úhlu.

Zobrazení informací o disku

Během přehrávání disku lze na obrazovce zobrazit
různé informace o stopě, kapitole a titulu.

• Pro zobrazení/přepnutí/skrytí zobrazených
informací stiskněte opakovaně tlačítko
DISPLAY.
• Na displeji na čelním panelu se rovněž objeví
omezené informace o disku. Stiskněte
tlačítko DISPLAY pro změnu zobrazených
informací.

22

5 USB přehrávání 3. Stiskněte tlačítko pro spuštění přehrávání.
Pokud USB zařízení obsahuje soubory JPEG,
Použití konektoru USB spustí se slideshow. Více viz. „Přehrávání JPEG
slideshow“ na straně 24.
Je možné poslouchat dvoukanálový zvuk a sledovat • Při odpojování USB zařízení se ujistěte, že na
soubory JPEG s použitím konektoru USB na čelním displeji na čelním panelu svítí „USB DATA“
panelu přístroje. Připojte velkokapacitní paměťové (nebo že je systém v pohotovostním stavu).
zařízení USB podle následujícího postupu.
Důležité:
Poznámka: Pokud se na displeji objeví chybové hlášení USB
• Lze přehrávat soubory WMA/MP3/MPEG-4 AAC ERR, může to znamenat, že požadavky na napájení
USB zařízení jsou pro tento přehrávač příliš velké
(kromě souborů chráněných proti kopírování nebo nebo že je zařízení nekompatibilní. Zkuste následující
s omezeným přehráváním). Přes USB konektor body:
není možné přehrávat soubory DivX.
• Kompatibilní USB zařízení jsou externí • Vypněte přehrávač a znovu ho zapněte.
magnetické pevné disky, přenosné flash paměti • Znovu připojte USB zařízení, když je přehrávač
(„klíčenky“) a digitální audio přehrávače (MP3
přehrávače) s formátem souborů FAT16/32. Pro vypnutý.
USB přehrávání není možné připojit osobní • Vyberte jiný vstup (jako DVD/CD), pak přepněte
počítač.
• Společnost Pioneer negarantuje kompatibilitu zpět na USB.
(operaci a/nebo napájení sběrnice) se všemi • Použijte síťový adaptér, určený pro napájení
velkokapacitními paměťovými USB zařízeními a
nemá žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty dat, připojeného USB zařízení.
ke kterým může dojít po připojení k tomuto
receiveru. Pokud se Vám nepodaří chybové hlášení odstranit,
• Při velkých množstvích dat může trvat dlouho, než Vaše USB zařízení je nekompatibilní s tímto
receiver načte obsah USB zařízení. přehrávačem.

1. Když je přehrávač zapnutý, stiskněte tlačítko Základní ovládání přehrávání
USB.
Ujistěte se, že je zapnutá TV a že je přepnutá na Následující tabulka ukazuje základní ovládání USB
správný video vstup. přehrávání pomocí dálkového ovladače.

2. Připojte USB zařízení. Tlačítko Co dělá
USB konektor se nachází na čelním panelu. Spustí normální přehrávání.

USB Pauza/obnovení přehrávání.
(Type A)
Zastavení přehrávání
Velkokapacitní paměťové
zařízení USB Stiskněte pro rychlé hledání vzad.

Stiskněte pro rychlé hledání vpřed.

Stiskněte pro návrat na začátek
aktuálního souboru, pak předchozího
souboru.

Stiskněte pro přeskočení na následující
soubor.

23

Skenování souborů Použití diskového navigátoru pro
prohlížení souborů
Můžete rychle přehrávat soubor vpřed nebo vzad
různými rychlostmi. Použijte diskový navigátor pro nalezení určitého
souboru WMA, MP3, MPEG-4 AAC a JPEG nebo
• Během přehrávání stiskněte tlačítko nebo adresáře podle jeho názvu.
pro zapnutí skenování.
Stiskněte tlačítko opakovaně pro zvětšení Poznámka:
rychlosti skenování (rychlost skenování je • Název souboru se nemusí s některými digitálními
zobrazena na obrazovce).
• Pro pokračování normálního přehrávání audio přehrávači zobrazit správně.
stiskněte tlačítko (přehrávání).
1. Stiskněte tlačítko MENU.
Poznámka:
• Pro stopy WMA/MP3/MPEG-4 AAC přehrávání 2. Použijte kurzorová tlačítka ©/ª/§/¨ a tlačítko
ENTER pro navigaci.
automaticky pokračuje na konci nebo začátku Použijte kurzorová tlačítka ©/ª pro posun nahoru
stopy. a dolu v seznamu adresářů/souborů.
Použijte kurzorové tlačítko § pro návrat do
Přehrávání JPEG slideshow nadřazeného adresáře.
Použijte tlačítko ENTER nebo kurzorové tlačítko
Stiskněte tlačítko (přehrávání) pro spuštění ¨ pro otevření zvýrazněného adresáře.
slideshow od prvního adresáře/obrázku. Přehrávač • Do nadřazeného adresáře se také můžete
zobrazuje obrázky v každém adresáři v jejich pořadí. vrátit přesunutím na začátek seznamu
adresářů na adresář „..“ a pak stisknutím
• Pokud zařízení obsahuje soubory tlačítka ENTER.
• Když je zvýrazněný soubor JPEG, obrázek
WMA/MP3/MPEG-4 AAC, přehrávání slideshow a náhledu se zobrazí vpravo.

audio souborů se opakuje. Během audio 3. Pro přehrávání zvýrazněné stopy nebo pro
zobrazení zvýrazněného souboru JPEG
přehrávání můžete použít tlačítka přeskočení stiskněte tlačítko ENTER.
• Když je vybrán soubor WMA/MP3/MPEG-4
( / ), skenování ( / ) a pauzy ( ). AAC nebo DivX video, začne přehrávání od
vybraného souboru a pokračuje až do konce
Poznámka: adresáře.
• Když je vybrán soubor JPEG, začne
• Čím je obrazový soubor větší, tím delší čas je slideshow a pokračuje až do konce adresáře.
potřebný k jeho zobrazení.
Tip
• USB zařízení může obsahovat až 299 adresářů a • Během poslechu přehrávání souborů
až 648 adresářů a souborů dohromady.
WMA/MP3/MPEG-4 AAC můžete také sledovat
Obrázky jsou automaticky nastaveny tak, aby zaplnily JPEG slideshow. Jednoduše vyberte audio
co nejvíce obrazovku. soubor, který chcete poslouchat, následovaný
souborem JPEG, od kterého chcete začít
Během probíhající slideshow: slideshow. Přehrávání slideshow a audio souborů
se opakuje. Ovládání přehrávání je efektivní
Tlačítko Co dělá pouze pro JPEG slideshow.
• Pro přehrávání obsahu celého disku místo pouze
Pauza slideshow (nebo audio aktuálního adresáře opusťte diskový navigátor a
přehrávání), stiskněte znovu pro zapněte přehrávání pomocí tlačítka
pokračování. (přehrávání)
§/¨/©/ª
Zobrazí předchozí obrázek (nebo
SHIFT audio soubor s audio přehráváním).
ZOOM
Zobrazí následující obrázek (nebo
MENU audio soubor s audio přehráváním).

Pauza slideshow a otočení/převrácení
zobrazeného obrázku. Stiskněte
tlačítko (přehrávání) pro obnovení
slideshow.

+ Pauza slideshow a zvětšení obrazu.
Stiskněte znovu pro přepnutí mezi
zvětšením 1x, 2x a 4x. Stiskněte
tlačítko (přehrávání) pro obnovení
slideshow.

Zobrazí diskový navigátor (viz. dole).

24

6 Další funkce tuneru: RDS

Úvod do RDS Navíc zde existují tři další typy programu TEST, ALARM a
NONE. „ALARM“ a „TEST“ jsou použité pro nouzová
Radiový datový systém (RDS) je systém, použitý mnoha FM vysílání. Nelze je hledat, ale tuner se automaticky přepíná
stanicemi pro poskytování různých druhů informací na tyto RDS signály. „NONE“ se objeví, pokud není
posluchači – např. název stanice a typ vysílaného pořadu. nalezený žádný typ programu.
Jednou z vlastností RDS je, že můžete hledat typ pořadu.
Když chcete například poslouchat jazz, můžete hledat Zobrazení RDS informací
stanici, která vysílá typ programu JAZZ.
Můžete hledat následující typy pořadů: Použijte tlačítko DISPLAY pro zobrazení různých typů
dostupných RDS informací.
NEWS (Zprávy)
Krátké přehledy událostí, aktualit a reportáží. • Stiskněte tlačítko DISPLAY pro výběr RDS
AFFAIRS (Běžné zprávy) informace na displeji.
Místní program s komentářem událostí, včetně rozhovorů, analýz, Při každém stisknutí se zobrazení změní následovně:
zpráv ze společnosti.
INFO (Informace) • Radiový text (RT) – Zpráva, vyslaná rozhlasovou
Všeobecné informace včetně předpovědi počasí, lékařské pomoci, stanicí. Například může stanice vyslat své telefonní
informací pro spotřebitele. číslo jako radiový text.
SPORT (Sport)
Program, týkající se sportovních událostí. • Název stanice (PS) – Název rozhlasové stanice
EDUCATE (Vzdělávání) • Typ programu (PTY) – Indikuje typ aktuálně
Program určený pro vzdělávací činnost.
DRAMA (Drama) vysílaného programu
Uvádí hry a seriály. • SEARCH – Hledání PTY (viz. dole)
CULTURE (Kultura) • Aktuální frekvence tuneru
Uvádí kulturní pořady.
SCIENCE (Věda) Poznámka:
Uvádí pořady o přírodních vědách a technice. • Pokud je během zobrazení rolujícího RT textu přijímán
VARIED (Různorodý program)
Uvádí kvízi, soutěže, rozhovory se zajímavými lidmi, komedie, satiry. šum, některé znaky se nemusejí zobrazit správně.
POP M (Pop) • Pokud ve zobrazení RT textu uvidíte „NO DATA“,
Uvádí populární hudbu, včetně nových nahrávek.
ROCK M (Rock) znamená to, že stanicí nejsou vysílána žádná data RT.
Uvádí rockovou hudbu, včetně nahrávek začínajících skladatelů. Zobrazení se automaticky přepne na zobrazení dat PS.
EASY M (Střední proud) Pokud nejsou stanicí vysílána ani data PS, zobrazí se
Uvádí hudbu středního proudu. frekvence.
LIGHT M (Lehká klasická hudba) • Při zobrazení PTY mohou nastat případy, kdy se
Klasická hudba pro nenáročné posluchače, jako jsou instrumentální zobrazí „NO DATA“ nebo „NONE“. Když se to stane, po
skladby a pod. několika sekundách se objeví zobrazení dat PS.
CLASSICS (Vážná hudba)
Uvádí symfonickou hudbu, komorní koncerty, operní hry. Hledání RDS programu
OTHER M (Ostatní hudba)
Hudba jiného stylu než byly předchozí kategorie, např. jazz, Můžete hledat libovolný typ programu podle předchozího
country, folk, reggae a pod. seznamu.
WEATHER (Počasí)
Informace o počasí. 1. Stiskněte tlačítko TUNER pro výběr pásma FM.
FINANCE (Finance) RDS se vysílá pouze v pásmu FM.
Zprávy z burzy, obchodu atd.
CHILDREN (Dětské programy) 2. Stiskněte opakovaně tlačítko DISPLAY, dokud se na
Programy určené pro děti a mládež. displeji nezobrazí SEARCH.
SOCIAL (Sociální události)
Programy o lidech a vlivech na ně působících – sociologie, historie, 3. Použijte tlačítka §/¨ pro výběr požadovaného typu
psychologie atd. programu.
RELIGION (Náboženství)
Náboženská témata. 4. Stiskněte tlačítko ENTER pro spuštění hledání.
PHONE IN (Telefonování) Tuner prohledává stanice v předvolbách a hledá stanici,
Pořady založené na telefonátech posluchačů. která vysílá vybraný typ programu. Pokud tuner nalezne
TRAVEL (Cestování) odpovídající typ programu, přehrává 5 sekund stanici.
Pořady o cestování.
LEISURE (Rekreace) 5. Pokud chcete pokračovat v poslechu této stanice,
Pořady o volném čase a rekreačních aktivitách, např. zahradničení, stiskněte tlačítko ENTER během 5 sekund.
rybaření atd. Pokud tlačítko ENTER během 5 sekund nestisknete,
JAZZ (Jazz) tuner pokračuje automaticky v hledání další stanice.
Jazzová hudba.
COUNTRY (Country)
Country hudba.
NATION M (Národní hudba)
Národní hudba určitého národa v jeho jazyku.
OLDIES (Oldies)
Hudba ze „zlatého věku“ populární hudby.
FOLK M (Folková hudba)
Folková hudba.
DOCUMENT (Dokumenty)
Dokumentární pořady.

25

7 Nabídka nastavení zvuku a obrazu

Nabídka nastavení zvuku (Audio Settings) Nabídka nastavení obrazu (Video Adjust)

Nabídka nastavení zvuku nabízí funkce pro nastavení V nabídce nastavení obrazu můžete nastavit různé
zvuku disku. funkce určující, jak bude obraz vypadat.

1. Stiskněte tlačítko HOME MENU a vyberte 1. Stiskněte tlačítko HOME MENU a vyberte
„Audio Settings“ z nabídky na obrazovce. „Video Adjust“ z nabídky na obrazovce.

Audio Settings Video Adjust

2. Vyberte a změňte nastavení pomocí 2. Vyberte a změňte nastavení pomocí
kurzorových tlačítek ©/ª/§/¨ a tlačítka kurzorových tlačítek ©/ª/§/¨ a tlačítka

ENTER. ENTER.

Audio Settings Video Adjust

Audio DRC High Sharpness Standard
Medium Brightness 0
Low Contrast 0
Off Gamma
Hue Off
Chroma Level 0
0

Audio DRC Můžete nastavit následující parametry obrazu:

• Nastavení: High, Medium, Low, Off (výchozí • Sharpness – Nastavení ostrosti okrajů
nastavení) obrazu (Fine, Standard, Soft)

Když sledujete disky DVD Dolby Digital při nízké • Brightness – Nastavení celkového jasu (-20
hlasitosti, snadno přijdete kompletně o tiché zvuky – až +20)
včetně některých dialogů. Zapnutí funkce Audio DRC
(řízení dynamické rozsahu) pomáhá zvýraznit tiché • Contrast – Nastavení kontrastu mezi světlými
zvuky při současném řízení hlasitých špiček. a tmavými částmi obrazu (-16 až +16)

Rozdíl, který je slyšet, závisí na materiálu, který • Gamma – Nastavení „teploty“ obrazu (High,
posloucháte. Pokud materiál nemá velké rozdíly Medium, Low, Off)
v hlasitosti, nezaznamenáte větší změnu.
• Hue – Nastavení vyvážení červené/zelené
Poznámka: (Green 9 až Red 9)
• Audio DRC má efekt pouze u audio zdrojů Dolby
• Chroma Level – Nastavení saturace barev (-
Digital. 9 až +9)

Nastavte Brightness, Contrast, Hue a Chroma
Level pomocí kurzorových tlačítek §/¨.

Brightness min max 0

3. Stiskněte tlačítko ENTER pro návrat do
nabídky Video Adjust nebo tlačítko HOME
MENU pro opuštění nabídky.

26

8 Nabídka výchozího nastavení

Použití nabídky výchozího nastavení

Nabídka výchozího nastavení umožňuje nastavení audio a video výstupu, nastavení rodičovského zámku,
nastavení zobrazení a další.
Pokud je volba šedivá, znamená to, že jí nelze v daném okamžiku změnit. To je obvykle proto, že je disk
přehráván. Zastavte přehrávání disku, pak změňte nastavení.

1. Stiskněte tlačítko DVD/CD.

2. Když je přehrávání zastavené, stiskněte tlačítko HOME MENU a vyberte „Initial Settings“.

Initial Settings

3. Použijte kurzorová tlačítka ©/ª/§/¨ a tlačítko ENTER pro výběr a změnu nastavení.
Všechna nastavení jsou vysvětlena na následujících stránkách.

Důležité:
• V následujících tabulkách je výchozí nastavení psáno tučně a ostatní nastavení jsou psána kurzívou.
• Některá nastavení, jako TV Screen, Audio Language a Subtitle Language mohou být přepsána DVD diskem.

Často lze také tato nastavení provést z nabídky disku DVD.
• Nastavení AV Connector Out (výstup na AV konektoru) je nutné pouze pokud tento přehrávač připojený k TV

kabelem SCART.
• Nastavení HDMI Resolution a HDMI Color je nutné pouze pokud tento přehrávač připojený k HDMI

kompatibilnímu komponentu s použitím HDMI konektoru.

Nastavení Video Output (Video výstup)

Nastavení Volby Co znamená
Nastavte pokud máte běžnou TV 4:3. Širokoúhlé filmy budou
TV Screen 4:3 (Letter Box) zobrazené s černým pruhem nahoře a dole.
Nastavte pokud máte běžnou TV 4:3. Širokoúhlé filmy budou mít
(Viz. také „Velikosti oříznuté strany, aby zaplnily celou obrazovku.
Nastavte pokud máte širokoúhlou TV.
obrazovky a formáty 4:3 (Pan & Scan) Nastavte pokud máte širokoúhlou TV. Materiál 4:3 se zobrazí
disku“ na straně 39.) s černými pruhy po stranách obrazu.*
Standardní video výstup, kompatibilní se všemi TV.
16:9 (Wide) Vyšší kvalita obrazu, ale zkontrolujte si kompatibilitu s TV.
Nejlepší kvalita obrazu, ale zkontrolujte si kompatibilitu s TV.
16:9 (Compressed)
Nastavte, pokud TV podporuje prokládané video 1920 x 1080 pixelů.
AV Connector Out Video Nastavte, pokud TV podporuje video s progresivním skenováním
1280 x 720 pixelů.
(Viz. „Připojení S-Video Nastavte, pokud TV podporuje video s progresivním skenováním 720
x 480 pixelů (NTSC)/720 x 576 pixelů (PAL).
externích audio RGB Nastavte, pokud TV podporuje prokládané video 720 x 480 pixelů
(NTSC)/720 x 576 pixelů (PAL).
komponentů“ na Pokud jsou barvy slabé, poskytuje toto nastavení jasnější barvy a
hlubší černou (výchozí nastavení pro HDMI kompatibilní DVI
straně 32.) přístroje).
Použijte toto nastavení, pokud jsou barvy při nastavení „Full Range
HDMI Resolution* 1920x1080i RGB“ příliš syté.
Výstup 8-bitového komponentového video formátu (výchozí nastavení
(Viz. „Připojení 1280x720p pro HDMI kompatibilní přístroje).

s použitím HDMI“ na

straně 33.) 720x480p (NTSC)/

* Výchozí nastavení 720x576p (PAL)
se mění podle TV 720x480i (NTSC)/
formátu (PAL/NTSC). 720x576i (PAL)

HDMI Color* Full Range RGB

(Viz. „Připojení

s použitím HDMI“ na

straně 33.) RGB

* Výchozí nastavení

se mění podle Component
připojeného přístroje.

* Toto nastavení lze použít pouze při propojení přes HDMI a nastaveném HDMI rozlišení na 1920x1080i nebo
1280x720p. Při použití tohoto nastavení je dostupné pouze HDMI propojení.

27

Nastavení Language (Jazyk)

Nastavení Volby Co znamená
Audio Language English Pokud je na disku anglická zvuková stopa, bude přehrávána.
Zobrazené jazyky
Subtitle Language Další jazyky Pokud je na disku stopa ve vybraném jazyce, bude přehrávána.

DVD Menu English Výběr dalších jazyků (viz. „Použití seznamu kódů jazyků“ na straně
Language Zobrazené jazyky 44).
Další jazyky
Subtitle Display Pokud jsou na disku anglické titulky, budou zobrazené.
W/Subtitle Lang.
Pokud jsou na disku titulky ve vybraném jazyce, budou zobrazené.
Zobrazené jazyky
Výběr dalších jazyků (viz. „Použití seznamu kódů jazyků“ na straně
Další jazyky 44).

On Nabídka DVD disku se zobrazí ve stejném jazyce, jaký je vybrán pro
Off titulky, pokud je to možné.

Nabídka DVD disku se zobrazí ve vybraném jazyce, pokud je to
možné.

Výběr dalších jazyků (viz. „Použití seznamu kódů jazyků“ na straně
44).

Titulky se zobrazí podle vybraného jazyka titulků.

Titulky jsou vždy během přehrávání DVD disku vypnuté (některé disky
mohou toto nastavení přepsat).

28

Nastavení Display (Zobrazení)

Nastavení Volby Co znamená
OSD Language English Nabídky přehrávače jsou zobrazené v angličtině.
Zobrazené jazyky Nabídky přehrávače jsou zobrazené ve vybraném jazyce.
Angle Indicator On Během multiúhlové scény na DVD disku se zobrazí ikona kamery.
Off Žádná multiúhlová indikace se nezobrazuje.

Nastavení Options (Volby)

Nastavení Volby Co znamená
Parental Lock -- Viz. „Parental Lock (Rodičovský zámek)“ dole.
DivX(R) VOD Display Viz. „O obsahu DivX® VOD“ dále.

Nastavení Speakers (Reproboxy)

Nastavení Volby Co znamená
Speaker Distance --
Specifikujte vzdálenost reproboxů od místa poslechu (viz.
„Vzdálenosti reproboxů“ na straně 31).

Parental Lock (Rodičovský zámek) 1. Vyberte „Password“.

• Výchozí nastavení: Off Initial Settings
• Výchozí heslo: žádné
• Výchozí kód země: us (2119) Video Output Parental Lock Password
Language DivX VOD Level Change
Některé disky DVD-Video mají nastavenou úroveň Display Country Code
rodičovského zámku. Pokud přehrávač nastavíte na Options
nižší úroveň, než má disk, disk se nebude přehrávat. Speakers
Tím můžete dětem omezit sledování na DVD
přehrávači. 2. Použijte numerická tlačítka pro zadání 4-
ciferného hesla, pak stiskněte tlačítko ENTER.
Některé disky také podporují funkci kódu země.
Přehrávač pak nepřehrává určité scény na disku Změna Vašeho hesla
podle nastaveného kódu země.
Pro změnu hesla potvrďte existující heslo a pak
Poznámka: zadejte nové heslo.
• Ne všechny disky, které mohou být nevhodné pro
1. Vyberte „Password Change“, použijte
Vaše děti, používají funkci rodičovského zámku. numerická tlačítka pro zadání Vašeho
Tyto disky lze vždy přehrávat i bez zadání hesla. existujícího hesla, pak stiskněte tlačítko
• Pokud zapomenete heslo, musíte přehrávač ENTER.
zresetovat na tovární nastavení (viz. „Reset
přehrávače“ na straně 44) a pak zadat nové 2. Zadejte nové heslo a stiskněte tlačítko ENTER.
heslo.

Zadání nového hesla

Než nastavíte úroveň rodičovského zámku nebo kód
země, musíte zadat heslo.

29

Nastavení/změna úrovně rodičovského zámku Zobrazení Vašeho registračního kódu DivX VOD

1. Vyberte „Level Change“. 1. Stiskněte tlačítko HOME MENU a vyberte
„Initial Settings“.
2. Použijte numerická tlačítka pro zadání hesla,
pak stiskněte tlačítko ENTER. 2. Vyberte „Options“, pak „DivX(R) VOD“.

3. Vyberte novou úroveň a stiskněte tlačítko Initial Settings
ENTER.
• Stiskněte opakovaně tlačítko § pro zamknutí Video Output Parental Lock Display
více úrovní (více disků bude požadovat Language DivX VOD
heslo), stiskněte tlačítko ¨ pro odemknutí Display
úrovní. Nemůžete zamknout úroveň 1. Options
Speakers

Nastavení/změna kódu země 3. Vyberte „Display“.
Zobrazí se Váš 8-ciferný registrační kód.
Viz. také „Seznam kódů zemí/oblastí“ na straně 45.
Poznamenejte si tento kód, protože ho budete
1. Vyberte „Country Code“, použijte numerická potřebovat při registraci u poskytovatele DivX
tlačítka pro zadání hesla, pak stiskněte tlačítko VOD.
ENTER.
Přehrávání obsahu DivX® VOD
2. Vyberte kód země/oblasti a stiskněte tlačítko
ENTER. Některé obsahy DivX VOD lze přehrávat pouze
Jsou dvě cesty jak to udělat. s pevným počtem opakování. Když vložíte disk
• Výběr písmenem kódu: Použijte tlačítka ©/ª obsahující tento typ DivX obsahu, zobrazí se na
pro změnu kódu země/oblasti. obrazovce zbývající počet možných přehrávání a pak
• Výběr číslem kódu: Stiskněte tlačítko ¨, pak možnost disk přehrávat (s využitím jednoho ze
použijte numerická tlačítka pro zadání 4- zbývajícího počtu přehrávání) nebo zastavit. Když
ciferného kódu země (můžete ho nalézt vložíte disk, obsahující prošlý obsah DivX VOD (např.
v seznamu kódů zemí/oblastí dále). obsah s nulovým počtem zbývajícího přehrávání),
objeví se hlášení „Rental Expired“.
Změna kódu země nemá efekt, dokud nevložíte Pokud Váš obsah DivX VOD umožňuje neomezený
další disk (nebo nevyjmete a znovu nevložíte počet přehrávání, můžete vložit disk do přehrávače a
aktuální disk). přehrávat ho jak často chcete, a žádné hlášení se
nezobrazí.
O obsahu DivX® VOD

Aby bylo možné přehrávat obsah DivX VOD (video na
zakázku) v tomto přehrávači, nejprve musíte
zaregistrovat přehrávač u poskytovatele obsahu DivX
VOD. Uděláte to vygenerováním registračního kódu
DivX VOD, který pošlete poskytovateli.

Důležité:
• Obsah DivX VOD je chráněný systémem DRM

(správa digitálních práv). Ten omezuje přehrávání
obsahu na specifikovaná, zaregistrovaná zařízení.
• Pokud vložíte disk, obsahující obsah DivX VOD
neautorizovaný pro Váš přehrávač, zobrazí se
hlášení „Authorization Error“ a obsah nelze
přehrávat.
• Reset přehrávače (jak je popsáno v „Reset
přehrávače“ na straně 44) nezpůsobí ztrátu
Vašeho registračního kódu.

30

Vzdálenosti reproboxů (Speaker Distance) • Vzdálenost subwooferu (SW) lze nastavit od -
2.1 m do 0 m relativně k čelnímu
• Výchozí nastavení: 3.0 m levému/pravému reproboxu.

Pro zajištění nejlepšího surroundového zvuku 6. Stiskněte tlačítko § pro návrat do seznamu
z Vašeho systému musíte nastavit vzdálenosti reproboxů, pokud chcete změnit vzdálenost
jednotlivých reproboxů od místa poslechu. jiného reproboxu nebo stiskněte tlačítko
ENTER pro opuštění obrazovky nastavení
1. Stiskněte tlačítko HOME MENU a vyberte reproboxů.
„Initial Settings“.

2. Vyberte „Speakers“ a pak „Speaker Distance“.

Initial Settings

Video Output Speaker Distance
Language
Display
Options
Speakers

3. Použijte tlačítka ©/ª pro výběr reproboxu.

• Reproboxy L a R jsou v páru, nemůžete je
nastavit samostatně.

Initial Settings

Video Output L 3.0m
Language C 3.0m
Display R 3.0m
Options SR 3.0m
Speakers SL 3.0m
3.0m
SW

4. Stiskněte tlačítko ¨ pro změnu vzdálenosti
vybraného reproboxu.

5. Použijte tlačítka ©/ª pro změnu vzdálenosti.
• Když změníte nastavení vzdálenosti levého
čelního (L) nebo pravého čelního (R)
reproboxu, vzdálenosti ostatních reproboxů
se změní odpovídajícím způsobem.
• Vzdálenost čelního levého/pravého (L/R)
reproboxu lze nastavit od 30 cm do 9 m
v kroku 30 cm. Reproduktory L a R jsou
v páru. Nemůžete je nastavit nezávisle.
• Vzdálenost centrálního (C) reproboxu lze
nastavit od -2.1 m do 0 m relativně k čelnímu
levému/pravému reproboxu.
• Vzdálenost surroundového levého/pravého
(SL/SR) reproboxu lze nastavit od -6.0 m do 0
m relativně k čelnímu levému/pravému
reproboxu*.

* Poznámka:
Při použití režimu Extra Power (strana 14)
nastavte stejnou vzdálenost.

31

9 Další připojení Použití výstupu SCART AV

Připojení externích antén Výstup SCART by měl mít lepší kvalitu obrazu než
standardní kompozitní video výstup. Konektor SCART
Pro externí AM anténu připojte 5 až 6 m izolovaného AV funguje jako video i audio výstup.
drátu ke svorce AM antény navíc ke smyčkové anténě
z příslušenství, kterou neodpojujte. • Použijte prodávaný kabel SCART pro připojení
konektoru (LINE 1) AV CONNECTOR k TV.
Venkovní anténa
Do vstupu
SCART

Vnitřní anténa 5m–6m AM LOOP
(Izolovaný drát)

Externí FM anténu připojte pomocí 75 Ω koaxiálního TV
kabelu.

LINE 2 LINE
IN OUT

L L CONTROL

75 Ω LINE 1 OUT

AV CONNECTOR

RR

ANTENNA VIDEO OUT AUDIO

Konektor PAL

Připojení externích audio komponentů Poznámka:

Tento systém má stereofonní analogové vstupy, ke • Kabely SCART jsou dodávány v různých
kterým můžete připojit externí komponenty, jako modifikacích zapojení. Použijte správný pro Vaši
kazetový magnetofon nebo MD přehrávač pro TV. Popis špiček konektoru SCART viz. další
přehrávání zvuku přes tento systém. strana.

Kazetový magnetofon atd.

Do audio
výstupu

LINE 2 LINE R FRONT L CENTER
IN OUT

LINE 1 L L CONTROL
AV CONNECTOR R OUT

R

AUDIO R SURROUND L SUB
WOOFER

VIDEO OUT SPEAKERS (4 Ω - 6 Ω)

• Připojte zdířky (LINE 2) AUDIO IN

k analogovému výstupu externího

přehrávacího komponentu.

Použijte stereofonní kabely s RCA konektory.

32

Popis špiček konektoru SCART

Následující obrázek ukazuje přiřazení špiček 21-pinovému konektoru SCART. Tento konektor poskytuje video a
audio signály pro připojení ke kompatibilní barevné TV nebo monitoru.

Špička č. Popis Špička č. Popis
1 Audio pravý kanál výstup 12 Bez zapojení
2 Audio pravý kanál vstup 13 Zem (video)
3 Audio levý kanál výstup 14 Zem (video)
4 Zem (audio) 15 Výstup červená (RGB) nebo C
5 Zem (video) 16 Zatemňovací výstup BLANK
6 Audio levý kanál vstup 17 Zem (video)
7 Výstup modrá (RGB) 18 Zem (video)
8 Stav 19 Výstup Video nebo Y
9 Zem (video) 20 Bez zapojení
10 Bez zapojení 21 Zem (video)
11 Výstup zelená (RGB)

Možnost linkového výstupu Připojení s použitím HDMI

Funkce linkové výstupu umožňuje určit, jaký zvuk Pokud máte HDMI nebo DVI (s HDCP) vybavený
bude vycházet z konektorů LINE OUT a AV monitor nebo displej, můžete připojit tento přehrávač
CONNECTOR. pomocí prodávaného HDMI kabelu pro vyšší kvalitu
digitálního obrazu.
Poznámka:
• Pokud je režim linkového výstupu zapnutý, nelze Pro více informací o HDMI propojení viz. „O HDMI“
dále.
použít většinu zvukových funkcí. Když je režim
linkového výstupu zapnutý a pokusíte se použít Poznámka:
zakázanou funkci, na displeji krátce bliká „LINE • HDMI propojení lze provést pouze s komponenty,
ON“.
• Režim linkového výstupu se vypne, když změníte vybavenými DVI, které jsou kompatibilní s DVI i
vstupní funkci (DVD/CD, TUNER atd.) nebo když HDCP. Pokud použijete k propojení DVI konektor,
vypnete napájení. potřebujete k tomu samostatný adaptér (DVI Æ
• Tato volba není efektivní při poslechu zdroje HDMI). DVI propojení však nepodporuje audio
ze vstupu LINE2. signály. Pro více informací se obraťte na svého
prodejce.
• Stiskněte opakovaně tlačítko LINE OUT pro • Tento přístroj vyhovuje standardu HDMI (High
přepnutí mezi LINE ON a LINE OFF, pak Definition Multimedia Interface) verze 1.1. Podle
stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení výběru. připojeného komponentu s použitím DVI propojení
• LINE ON – Multikanálový zdroj je mixován do může docházet k nespolehlivému přenosu
2.1 kanálového zvuku (stereofonního). 2 signálu.
kanálový mixovaný zvuk je stejný z konektoru • Když změníte komponent, připojený k HDMI
LINE OUT i AV CONNECTOR. výstupu, musíte rovněž změnit nastavení HDMI,
• LINE OFF - Pro normální multikanálové aby odpovídalo novému komponentu (viz. „Video
přehrávání přes reproboxy systému. Output“ na straně 27).
Z konektoru LINE OUT nevychází žádný zvuk
a z konektoru AV CONNECTOR vychází
pouze levý/pravý kanál.

33

• Použijte HDMI kabel pro propojení konektoru Reset HDMI propojení
HDMI OUT tohoto přehrávače s HDMI
konektorem na HDMI kompatibilním monitoru. Pokud se na displeji objeví chybové hlášení „HDMI
ERR“ nebo zmizí obraz (např. po změně rozlišení),
Do HDMI vstupu zkontrolujte body na straně 44. Pokud problém
nevyřešíte, proveďte následující kroky pro reset HDMI
HDMI kompatibilní displej nastavení.

ANTENNA 1. Vypněte systém do pohotovostního stavu.

LINE 2 LINE R FRONT L CENTER 2. Stiskněte tlačítko SETUP a použijte tlačítka
IN OUT §/¨ pro výběr „HDMI INI“ pak stiskněte
tlačítko ENTER.
AM LOOP FM LINE 1 L L CONTROL Systém se restartuje a HDMI nastavení se
UNBAL 75 Ω AV CONNECTOR R OUT automaticky vrátí na tovární hodnoty. Více o
těchto nastaveních viz. „Video Output“ na straně
R 27).

AUDIO R SURROUND L SUB O HDMI
WOOFER
HDMI (High Definition Multimedia Interface) podporuje
HDMI OUT VIDEO OUT SPEAKERS (4 Ω - 6 Ω) video i audio na jednom konektoru pro použití s DVD
přehrávači, DTV, Set-top boxy a jinými AV přístroji.
• Šipka na těle konektoru by měla pro správné HDMI bylo vyvinuto pro umožnění technologie HDCP
připojení k přehrávači směřovat nahoru. (High Bandwidth Digital Content Protection) a DVI
(Digital Visual Interface) v jedné specifikaci. HDCP je
Rovněž můžete nastavit rozlišení a barvu pro HDMI. použito pro ochranu vysílaného digitálního obsahu,
Více viz. „Video Output“ na straně 27). přijímaného DVI displeji.

Přepnutí audio nastavení HDMI HDMI má schopnost podporovat standardní video,
vylepšené video nebo video s vysokým rozlišením
Pro poslech zvuku přes HDMI propojení musíte plus standardní až multikanálový prostorový zvuk.
specifikovat nastavení HDMI audio výstupu. HDMI zahrnuje nekomprimované video s šířkou
pásma až do 2.2 GB/sekundu (se signálem HDTV),
1. Vypněte systém do pohotovostního stavu. jeden konektor (místo několika kabelů a konektorů) a
komunikaci mezi AV zdrojem a AV přístroji, např.
2. Stiskněte tlačítko SETUP a použijte tlačítka DTV.
§/¨ pro výběr „HDMI OUT“ pak stiskněte
tlačítko ENTER. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface jsou obchodní značky společnosti HDMI
3. Použijte tlačítka ©/ª pro výběr požadovaného licensing LLC.
nastavení, pak stiskněte tlačítko ENTER.
• AUDIO ON – Audio signál je na výstupu
konektoru HDMI.
• AUDIO OFF - Vypnutí zvuku přes HDMI.

34

O připojení řídícího výstupu

Mnoho komponentů Pioneer podporuje propojení SR
CONTROL, umožňující použít dálkový ovladač
jakéhokoli připojeného komponentu namířením na
sensor jediného komponentu. Když použijete dálkový
ovladač, ovládací signál projde řetězcem do
odpovídajícího komponentu. To je užitečné, pokud
máte několik komponentů např. uvnitř hi-fi skříňky.
Pro použití této funkce musíte mít za účelem
uzemnění propojený nejméně jeden pár analogových
audio zdířek.

• Pomocí kabelu s mono mini konektory na
každé straně (prodává se samostatně)
připojte zdířku CONTROL IN jiného
komponentu Pioneer se zdířkou CONTROL
OUT tohoto přístroje.
Tím umožníte ovládat jiný komponent přes
sensor na tomto komponentu.

35

10 Další informace O přehrávání duálních disků

Kompatibilita s disky/formátem obsahu Duální disky jsou nové dvoustranné disky, kdy jedna
strana obsahuje DVD video či audio obsah a druhá
Tento přehrávač je kompatibilní s širokým rozsahem strana obsahuje ne-DVD obsah, například digitální
typů disku (médií) a formátů. Přehrávatelné disky mají audio materiál.
obvykle jedno z následujících log na disku a/nebo na
obalu disku. Pamatujte však, že některé typy disků, Ne-DVD audio strana disku nevyhovuje specifikaci
jako např. nahrávatelné disky CD a DVD mohou být CD Audio a proto jí nemusí být možné přehrávat.
v nepřehrávatelném formátu – více informací o DVD stranu duálního disku lze přehrávat v tomto
kompatibilitě viz. dále. přístroji.

DVD-Video DVD-R DVD-RW Pro více informací o specifikaci duálních disků se
obraťte na jejich výrobce či prodejce.
Audio CD Video CD CD-R CD-RW
Kompatibilita s CD-R/CD-RW
Fujicolor CD
• Kompatibilní formáty: CD-Audio, Video CD/Super
• Tento přístroj přehrává disky DVD+R/+RW. VCD, ISO 9660 CD-ROM*.
• je obchodní značka FUJI PHOTO FILM, * Vyhovující normě ISO 9660 Level 1 nebo 2.
Fyzický formát CD: Mode1, Mode2 XA Form1.
Co.Ltd. Přehrávač je kompatibilní se systémem souborů
• je obchodní značka DVD Format/Logo Romeo i Joliet.

Licensing Corporation • Přehrávání multi-session: Ne
• Přístroj je také kompatibilní s CD disky KODAK • Přehrávání nefinalizovaných disků: Ne

Picture. Kompatibilita s DVD-R/DVD-RW

Tento přehrávač podporuje standard IEC Super • Kompatibilní formáty: DVD-Video (režim Video),
VCD. V porovnání se standardem Video CD Video Recording (VR)*, UDF Bridge DVD-ROM
nabízí Super VCD lepší kvalitu obrazu a * Místa editace nemusí být přehrávána přesně
umožňuje nahrávat dvě stereofonní zvukové podle provedené editace, obrazovka může být
stopy. Super VCD také podporuje širokoúhlý v místech editace na chvíli prázdná.
obraz.
• Přehrávání Multi Border: Ne
Super VCD • Přehrávání nefinalizovaných disků: Ne

Kompatibilita s disky vytvořenými na PC

• Disky nahrané s použitím osobního počítače
nemusí být možné přehrávat v tomto přehrávači
v důsledku nastavení aplikačního softwaru
použitého pro vytvoření disku. V tomto případě se
obraťte na výrobce softwaru.

• Disky nahrané v režimu paketového zápisu
nejsou kompatibilní s tímto přehrávačem.

36

Kompatibilita s komprimovaným zvukem O formátu DivX

• Kompatibilní formáty: MPEG-1 Audio Layer 3 DivX je formát komprimovaného digitálního videa
(MP3), Windows Media Audio (WMA), MPEG-4 vytvořený video kodekem DivX® firmy DivXNetworks,
AAC. Inc. Tento přehrávač může přehrávat video soubory
DivX vypálené na discích CD-R/RW a DVD-
• Vzorkovací frekvence: 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz R/RW//ROM. Při zachování stejné terminologie jako
• Bitové rychlosti: Jakákoli (doporučená 128 kbit/s má DVD-Video jsou jednotlivé soubory DivX nazývány
„tituly“. Při pojmenovávání soubor/titulů na disku CD-
nebo vyšší). R/RW nebo DVD-R/RW před jejich vypálením mějte
• Přehrávání souborů MP3/WMA/MPEG-4 AAC na paměti, že budou přehrávány v abecedním pořadí.

s VBR (Variabilní bitová rychlost): Ne Kompatibilita s videem ve formátu DivX
• Kompatibilita s bezeztrátovým kódováním WMA:
• Oficiální DivX® certifikovaný výrobek.
Ne • Přehrávání všech verzí videa DivX® (včetně
• Kompatibilita s DRM (Správa digitálních práv):
DivX® 6) se standardním přehráváním DivX®
Ano (DRM chráněné audio soubory nelze na mediálních souborů.
tomto přehrávači přehrávat). • Přípona souborů: .avi a .divx (tyto přípony musí
• Přípony souborů: .mp3, .wma, .m4a (tyto musí být být použity, aby přehrávač rozpoznal video
použité, aby přehrávač rozpoznal soubory MP3, soubory DivX).
WMA, MPEG-4 AAC). Pamatujte, že všechny soubory s příponou .avi
• Struktura souborů (může se lišit): Až 299 jsou rozpoznány jako MPEG4, ale ne všechny
adresářů na disku, až 648 adresářů a souborů musí být nutně video soubory DivX a proto je
(dohromady) v každém adresáři. nemusí být možné přehrávat na tomto přehrávači.

Kompatibilita se soubory JPEG Poznámka:
• Přehrávání souborů .avi, delších jak 4 GB není
• Kompatibilní formáty: Baseline JPEG a EXIF 2.2*
soubory statických obrázků až do rozlišení 3072 x možné.
2048.
* Formát souborů používaný u digitálních DivX, DivX Certified a připojená loga jsou ochranné
fotoaparátů. obchodní značky společnosti DivX, Inc. a jsou použité
v licenci.
• Kompatibilita s progresivními soubory JPEG: Ne
• Přípona souborů: .jpg, (tato musí být použitá, aby Zobrazování DivX titulků ze souborů, obsahujících
titulky
přehrávač rozpoznal soubory JPEG –
nepoužívejte jí pro jiné typy souborů). Pro externí soubory s titulky jsou k dispozici
• Struktura souborů (může se lišit): Až 299 následující sady fontů. Správnou sadu fontů můžete
adresářů na disku, až 648 adresářů a souborů vidět na obrazovce po nastavení položky „Subtitle
(dohromady) v každém adresáři. Language“ (viz. „Nastavení jazyka“ na straně 28) tak,
aby odpovídala souboru titulků.
O kompatibilitě s DVD+R/DVD+RW
Tento přehrávač podporuje následující skupiny
Lze přehrávat pouze disky DVD+R/DVD+RW nahrané jazyků:
v režimu Video (režim DVD Video), které byly
finalizované. Avšak některá místa editace, provedené Skupina 1: albánština (sq), baskičtina (eu),
během záznamu, nemusí být přehrávat přesně. katalánština (ca), dánština (da), holandština (nl),
angličtina (eb), jazyk Faroese (fo), finština (fi),
francouzština (fr), němčina (de), islandština (is),
irština (ga), italština (it), norština (no), portugalština
(pt), rétorománština (rm), skotština (gd), španělština
(es), švédština (sw).
Skupina 2: albánština (sq), chorvatština (hr), čeština
(cs), maďarština (hu), polština (pl), rumunština (ro),
slovenština (sk), slovinština (sl).
Skupina 3: bulharština (bg), běloruština (be),
makedonština (mk), ruština (ru), srbština (sr),
ukrajinština (uk).
Skupina 4: hebrejština (iw), jazyk jidiš (ji).
Skupina 5: turečtina (tr).

37

Poznámka: Použití a údržba disků
• Pro externí soubory s titulky jsou podporovány
Manipulace s disky
následující přípony soubor“ .srt, .sub, .ssa, .smi
(pamatujte, že tyto soubory se nezobrazují Držte disk prsty za okraj nebo jedním prstem za okraj
v nabídce diskového navigátoru). a druhý vložte do otvoru v disku.
• Některé soubory externích titulků se nemusejí Když nebudete disk používat, vraťte ho do jeho
zobrazovat správně nebo se nezobrazují vůbec. krabičky a tu uložte vertikálně. Nenechávejte disky na
• Název souboru s filmem musí být zopakován na místech s velkou zimou, vlhkostí nebo horkem (včetně
začátku názvu externího souboru s titulky. přímého slunečního svitu).
• Počet externích souborů s titulky, které lze Nelepte na disky žádné etikety, nepište na ně
přepínat pro stejný film je omezený na maximum kuličkovým perem nebo jiným špičatým psacím
10. nástrojem.

O MPEG-4 AAC Když jsou na disku otisky prstů, prach atd., vyčistěte
ho opatrně měkkým a suchým hadříkem od středu
Technologie Advanced Audio Coding (AAC) je jádrem směrem k okraji podle obrázku.
standardu MPEG-4 AAC, který obsahuje standard
MPEG-2 AAC, tvořící základ technologie komprese Je-li disk hodně špinavý, namočte hadřík v alkoholu
zvuku MPEG-4. Formát souboru a přípona souboru nebo prodávané čistící kapalině a pečlivě disk
závisí na aplikaci, použité pro kódování souboru AAC. vyčistěte. Nikdy disk nečistěte benzínem a jinými
Tento přístroj přehrává soubory AAC, kódované rozpouštědly, protože může dojít ke zničení povrchu
aplikací iTunes®, mající příponu „.m4a“. Pamatujte, disku. Rovně nepoužívejte čistící prostředky na černé
že DRM chráněné soubory nelze přehrávat a že desky.
soubory, kódované některými verzemi aplikace
iTunes® rovněž nelze přehrávat. Pokud je to nutné, použijte hadřík navlhčený
v alkoholu nebo prodávané čistící kapalině pro
Apple a iTunes jsou obchodní značky společnosti CD/DVD disky a pečlivě disk vyčistěte. Nikdy
Apple Computer Inc., registrované v USA a jiných nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiné těkavé látky
zemích. včetně výrobků určených k čištění černých desek.

O WMA Skladování disků

Tento přehrávač může přehrávat obsah Windows Nevystavujte disky extrémnímu chladu, vlhku nebo
Media Audio. horku (včetně přímého slunce). Na disky nic nelepte a
WMA je zkratka pro Windows Media Audio a nepište. Jinak může dojít k poškození disku.
odpovídá technologii komprese zvuku, vyvinuté firmou
Microsoft Corporation. Data WMA lze kódovat pomocí Jaké disky nepoužívat
programu Windows Media Player verze 7, 7.1, nebo
programu Windows Media Player pro Windows® XP Disk se točí během přehrávání velkou rychlostí.
nebo Windows Media Player 9 Series. Pokud zjistíte, že je disk prasklý, pokřivený nebo
zkroucený či jinak poškozený, neriskujte jeho použití
Windows Media a logo Windows jsou registrované v přehrávači – může dojít k poškození přehrávače.
obchodní značky společnosti Microsoft Corporation
v USA a/nebo jiných zemích. Tento přehrávač je určený pro přehrávání klasických
Tento přístroj obsahuje technologii, vlastněnou kruhových CD a DVD disků. Použití jiných tvarů se
společností Microsoft Corporation a nelze ho používat nedoporučuje. Pokud použijte disk jiného tvaru, může
nebo distribuovat bez licence společnosti Microsoft dojít k závadě.
Licensing, Inc.

38

Regióny DVD-Video Čištění snímací čočky

Všechny disky DVD-Video mají na obalu značku Při normálním používání by se neměla snímací čočka
regiónu, která určuje, s jakou částí světa je disk přehrávače špinit, ale dojde-li z nějakého důvodu k
kompatibilní. Váš DVD systém má také značku ušpinění a špatné funkci, vyhledejte autorizovanou
regiónu, kterou najdete na zadním panelu. opravnu PIONEER. V obchodech lze koupit čisticí CD
Disky s nekompatibilními regióny nelze na tomto disky, ale při jejich použití existuje riziko poškození
přehrávači přehrávat. Disky označené ALL lze snímací čočky.
přehrávat na všech přehrávačích.
Problémy s kondenzací vlhkosti
Instalace a údržba
Při přemístění přístroje z chladného do teplého
Rady k instalaci prostředí nebo při náhlém zvýšení teploty v místnosti
se uvnitř přístroje může zkondenzovat vlhkost a
Pokud chcete přístroj spokojeně používat dlouhá léta, ovlivnit jeho funkčnost.
mějte při jeho instalaci na paměti následující body: V tomto případě nechejte přístroj v novém prostředí
cca jednu hodinu bez použití, aby se mohl
Co dělat… aklimatizovat, nebo zvyšujte teplotu v místnosti
postupně.
• Používejte přístroj na dobře větraném místě. Ke kondenzaci také může dojít v létě, pokud
• Umístěte přístroj na pevné, rovné místo, jako je přehrávač stojí v proudu chladného vzduchu
z klimatizace. V tomto případě změňte umístění
stůl, polička nebo hi-fi skříň. přehrávače.

Co nedělat… Transport přístroje

• Nepoužívejte přístroj na místech s vysokou Pokud budete přístroj v budoucnosti někam stěhovat,
teplotou nebo vlhkostí, včetně blízkosti radiátorů a nejprve stiskněte tlačítko STANDBY/ON na čelním
jiný zdrojů tepla. panelu. Počkejte, až na displeji zhasne zobrazení
„Good Bye“ a pak odpojte napájecí kabel. Přenášení
• Nestavte přístroj na okenní římsy nebo jiná místa, přehrávače s vloženým diskem může způsobit jeho
kde by byl vystavený přímému slunečnímu svitu. poškození. Nikdy nezdvihejte přístroj během
přehrávání – disk se točí vysokou rychlostí a může se
• Nepoužívejte přístroj na extrémně prašných nebo poškodit.
vlhkých místech.
Poznámka:
• Nestavte přístroj na přístroje, které jsou během • Odpojení přístroje než na displeji zhasne „GOOD
používání horké.
BYE“ může způsobit, že se přístroj vrátí
• Nepoužívejte přístroj v blízkosti TV nebo k továrnímu nastavení.
monitoru, může dojít k interferencím – především
pokud TV používá vnitřní anténu. Velikosti obrazovky a formáty disku

• Nepoužívejte přístroj v kuchyni nebo tam, kde by Disky DVD-Video jsou v několika odlišných formátech
byl vystavený kouři nebo páře. obrazu, od TV programů, které mají poměr stran
obvykle 4:3 po CinemaScope širokoúhlé filmy, které
• Nepoužívejte přístroj na silném koberci nebo mohou mít poměr stran až do 7:3.
podobné podložce – může být zabráněno větrání
přístroje. Televizory pak mají buď „standardní“ obrazovku 4:3
nebo „širokoúhlou“ obrazovku16:9.
• Nepoužívejte přístroj na nestabilním podkladu.
Nastavte 4:3 (Letter Box), širokoúhlé disky se zobrazí
s černým pruhem v horní a dolní části obrazu.

39

Nastavte 4:3 (Pan & Scan), širokoúhlé disky se Systém se automaticky zapne a na displeji se po
zobrazí s oříznutou levou a pravou stranou. I když zobrazení „WELCOME“ objeví nové nastavení TV
obraz vypadá větší, ve skutečnosti vidíte méně systému.
obrazu.
Poznámka:
Poznámka:
• Při použití nastavení 16:9 (Wide) se standardní • Před každou změnou musíte vypnout systém do
pohotovostního stavu (stiskněte tlačítko
TV nebo při použití jednoho z nastavení 4:3 se STANDBY/ON).
širokoúhlou TV bude obraz nějakým způsobem
zkreslený. Disk Formát Nastavení přehrávače
• Když sledujete disky nahrané ve formátu 4:3,
můžete použít nastavení TV pro výběr způsoby, Typ NTSC NTSC PAL AUTO
jakým bude obraz prezentován. Vaše TV může PAL NTSC PAL NTSC
nabízet různé možnosti zvětšení nebo roztažení DVD/Super VCD/ NTSC PAL PAL
obrazu. Detaily viz. návod k Vaší TV. Video CD/ DivX
• U některých filmů je vzhled obrazu ještě širší než Video -- NTSC PAL NTSC nebo
16:9, takže i na širokoúhlé TV jsou tyto disky PAL
přehrávány ve stylu „Letter Box“. CD/MP3/WMA/
MPEG-4 AAC/
Nastavení TV systému JPEG/ žádný disk

Výchozí nastavení tohoto systému je AUTO a můžete Vypnutí demonstračního režimu
je ponechat, pokud nezpozorujete zkreslení obraz při
přehrávání některých disků. Když zaznamenáte Proveďte následující kroky pro vypnutí automatického
zkreslení obrazu u některých disků, nastavte TV demonstračního režimu (ten se spustí, když systém
systém podle použitého disku. Když to uděláte, poprvé zapnete).
omezíte však sledování některých druhů disků.
Následující tabulka ukazuje, které disky jsou 1. Se systémem v pohotovostním stavu stiskněte
kompatibilní s každým nastavením (AUTO, PAL a tlačítko SETUP.
NTSC).
2. Použijte tlačítka §/¨ pro výběr „DEMO“, pak
Poznámka: stiskněte tlačítko ENTER.
• Mnoho nových modelů TV systému PAL detekuje
3. Použijte tlačítka ©/ª pro výběr „DEMO OFF“ a
50 Hz (PAL)/60 Hz (NTSC) a automaticky přepne stiskněte tlačítko ENTER.
vertikální amplitudu do zobrazení obrazu bez
vertikálního sražení. Avšak v některých případech Ztmavení jasu displeje
se obraz může objevit černobílý. Pokud Vaše PAL
TV nemá ovládání V-Hold, nebudete moci Můžete nastavit jas textu na displeji na čelním panelu.
sledovat disky NTSC protože se obraz bude Když je displej nastavený na tmavší barvu, indikátor
pohybovat. Pokud má TV ovládání V-Hold, napájení zhasne.
nastavte ho, aby se obraz přestal pohybovat. Na
některých TV může být obraz vertikálně sražený 1. Stiskněte tlačítko SETUP a použijte tlačítka
s černým pruhem v horní a dolní části obrazovky. §/¨ pro výběr DIMMER, pak stiskněte tlačítko
ENTER.
1. Vypněte systém do pohotovostního stavu, pak Nastavení se objeví na displeji na čelním panelu.
stiskněte tlačítko SETUP.
2. Použijte tlačítka ©/ª pro výběr „LIGHT“ nebo
2. Použijte tlačítka §/¨ pro výběr „TV SYS“, pak „DARK“, pak stiskněte tlačítko ENTER.
stiskněte tlačítko ENTER.
TV systém se změní následovně:
• AUTO Æ NTSC
• NTSC Æ PAL
• PAL Æ AUTO

40

Odstraňování závad

Nesprávné ovládání je často příčinou problému a závad. Pokud se Vám zdá, že s přístrojem je něco špatného,
nejprve zkontrolujte následující body. Někdy jsou problémy svázané s jiným komponentem. Zkontrolujte další
použité komponenty a zařízení. Pokud se Vám problémy nepodaří odstranit, vyhledejte servisní centrum Pioneer.

• Pokud přístroj nepracuje v důsledku vnějšího vlivu, např. statické elektřiny, odpojte napájecí kabel od sítě a po
chvíli ho opět připojte. Obnoví se normální operace.

Obecné

Problém Náprava

Napájení nelze zapnout nebo se • Nechejte přístroj připojený, minutu počkejte a pak ho znovu zapněte.
náhle vypne (po zapnutí se může • Ujistěte se, že osamocené drátky reproduktorového kabelu se
zobrazit chybové hlášení).
nedotýkají zadního panelu. Pokud tomu tak je, přístroj se automaticky

vypne.

• Zkontrolujte, že reproboxy jsou správně připojené.

• Ujistěte se, že napětí v zásuvce odpovídá specifikaci přístroje.

• Zkuste snížit úroveň hlasitosti.

• Pokud problém přetrvává, vyhledejte servis Pioneer.

Po výběru zdroje není slyšet zvuk. • Pokud používáte linkový vstup, zkontrolujte správné propojení

komponentů (viz. „Připojení externích audio komponentů“ na straně

32).

• Stiskněte tlačítko MUTE na dálkovém ovladači pro obnovení vypnutého

zvuku.

• Zvyšte hlasitost.

Chybí zvuk ze surroundových nebo • Zkontrolujte nastavení úrovní reproboxů podle „Nastavení úrovní
centrálního reproboxu.
kanálů“ na straně 10.

• Pokud je vybrán zdroj TUNER nebo LINE, můžete ho slyšet pouze

stereofonně. Pro multikanálový zvuk přepněte zdroj na DVD/CD nebo

USB.

• Zkontrolujte, že není zapnutý režim linkového výstupu (viz. „Možnost

linkového výstupu“ na straně 33).

• Zkontrolujte že nemáte vybraný režim STEREO (viz. „Poslech

surroundového zvuku“ na straně 14).

• Připojte správně reproboxy (viz. „Návod k sestavení“ dále).

Nelze používat dálkový ovladač. • Vyměňte baterie za nové (viz. „Návod k sestavení“ dále).

• Používejte dálkový ovladač do vzdálenosti cca 7 m a v úhlu max. 30°

od přímého směru (viz. „Návod k sestavení“ dále).

• Odstraňte překážku nebo použijte dálkový ovladač z jiného místa.

• Zabraňte světlu svítit přímo na sensor na čelním panelu.

Na displeji se zobrazilo TRAYLOCK • Stiskněte a podržte tlačítko (OPEN/CLOSE) na cca osm sekund.
a nosič disku nelze vysunout.
Pak lze nosič disku vysunout pomocí tlačítka (OPEN/CLOSE).

Na displeji se zobrazilo SND. DEMO • Stiskněte a podržte tlačítko (stop) na čelním panelu na cca pět
a přístroj nelze ovládat.
sekund. Nosič disku se automaticky vysune pro indikaci, že

demonstrační zvukový režim byl zakázán.

41

DVD/CD/Video CD přehrávač

Problém Náprava

Disk se po vložení automaticky • Vyčistěte disk a vložte ho správně do prohlubně na nosiči.
vysune.
• Pokud číslo regionu na disku neodpovídá číslu na přehrávači, disk

nelze použít (viz. „Regiony DVD Video“ na straně 39). V tomto případě

se na obrazovce objeví následující hlášení „Incompatible disc region

numer/Can´t play disc.“.

• Nechejte odpařit kondenzaci vlhkosti uvnitř přehrávače. Nepoužívejte

přehrávač blízko klimatizace.

Přehrávání není možné. • Pokud je disk vložený obráceně, vložte disk znovu stranou s nálepkou

nahoru.

Přehrávaný obraz se zastavuje a • Stiskněte tlačítko , pak znovu zapněte přehrávání ( ).
operační tlačítka nelze použít.
• Vypněte a znovu zapněte napájení tlačítkem STANDBY/ON na

čelním panelu.

Nastavení se zrušilo. • Pokud dojde k výpadku napájení nebo k odpojení napájecího kabelu,

nastavení přístroje se zruší.

Chybí obraz/chybí barvy. • Zkontrolujte propojení a zda jsou konektory pevně zasunuté do zdířek.

• Podívejte se do návodu k TV a zkontrolujte, že je její nastavení

správné.

Obraz je sražený nebo se nemění • Nastavení TV Screen je nesprávné. Nastavte položku TV Screen
vzhled obrazu.
nabídky, aby odpovídala použité TV (viz. „Video Output“ na straně 27).

Při záznamu na VCR nebo průchodu • V důsledku ochranných obvodů proti kopírování v přehrávači připojení
přes AV přepínač je v přehrávaném
tohoto přístroje přes VCR nebo AV přepínač může bránit záznamu
obraze rušení.
nebo způsobovat problémy s obrazem. To není závada.

Během přehrávání je obraz rušený • Tento přehrávač je kompatibilní s ochranou proti kopírování Macro-
nebo tmavý.
Vision System. Některé disky obsahují signál ochrany proti kopírování a

když je takový typ disku přehráván, mohou se podle typu TV objevit

v určitých částech obrazu proužky atd. To není závada.

• Disky reagují na určité funkce přehrávače různě. To může způsobit

zčernání obrazu na krátkou dobu nebo chvění obrazu když je funkce

vykonávána. Tento problém je v důsledku rozdílů mezi disky a

obsahem disků a není to závada tohoto přehrávače.

Slyšitelný rozdíl hlasitosti disků DVD • Disky DVD a CD používají jiný formát záznamu. To není závada.
a CD.

Disky CD-ROM nejsou systémem • Ujistěte se, že disk CD-ROM je nahrán ve formátu ISO 9660. Viz.
rozpoznány. strana 36.

Disky DVD-ROM nejsou systémem • Ujistěte se, že disk DVD-ROM je nahrán pomocí formátu UDF Bridge.
rozpoznány.
Viz. strana 36.

Soubory se nezobrazí v diskovém • Soubory na disku musejí být pojmenovány se správnou příponou
navigátoru/foto prohlížeči. souboru: .mp3 pro soubory MP3, .wma pro soubory WMA, .m4a pro

soubory MPEG-4 AAC a .jpg pro soubory JPG (mohou to být velká

nebo malá písmena). Viz. strana 36.

Nelze přehrávat soubory WMA nebo • Soubory byly nahrány s použitím DRM (správa digitálních dat). To není
MPEG-4 AAC.
závada.

42

Tuner

Problém Náprava

V rozhlasovém příjmu je mnoho • Připojte AM anténu a nastavte směr a pozici pro nejlepší příjem. Také

šumu. můžete připojit přídavnou vnitřní nebo venkovní AM anténu. Viz.

„Připojení externích antén“ na straně 32.

• Plně roztáhněte FM drátovou anténu, nastavte jí pro nejlepší příjem a

upevněte jí na stěnu. Také můžete připojit venkovní FM anténu. Viz.

„Připojení externích antén“ na straně 32.

• Vypněte zařízení, které způsobuje rušení, nebo je umístěte dál.

Vysílanou stanici nelze naladit • Radiový signál je slabý. Automatické ladění detekuje pouze stanice se
automaticky.
silným signálem. Pro citlivější ladění připojte venkovní anténu.

UBS připojení

Problém Náprava

USB paměťové zařízení nebylo • Ujistěte se, že USB konektor je zcela zasunutý do přístroje.
systémem rozpoznáno.
• Zkontrolujte, že systém souborů je FAT16 nebo FAT32.

• USB zařízení s vnitřním USB rozbočovačem nejsou podporována.

Soubory se nezobrazí v diskovém • Soubory na disku musejí být pojmenovány se správnou příponou
navigátoru/foto prohlížeči.
souboru: .mp3 pro soubory MP3, .wma pro soubory WMA, .m4a pro

soubory MPEG-4 AAC a .jpg pro soubory JPG (mohou to být velká

nebo malá písmena).

• Ujistěte se, že přístup k souborům není omezený, například heslem

apod.

Nelze přehrávat soubory WMA nebo • Soubory byly nahrány s použitím DRM (správa digitálních dat). To není
MPEG-4 AAC.
závada.

HDMI připojení

Problém Náprava
Chybí HDMI audio výstup.
Chybí HDMI video výstup. • Viz. „Přepnutí audio nastavení HDMI“ na straně 34 pro kontrolu, že je
vybráno AUDIO ON.
Po změně nastavení HDMI Color
(strana 27) nastal problém s barvami • Ujistěte se, že jste vybrali tento přehrávač jako HDMI vstup v nastavení
na Vašem monitoru. použitého komponentu. Viz. návod k použitému komponentu.

• Zkontrolujte, že HDMI kabel je správně připojený a že není poškozený.

• Zkontrolujte, že komponent, připojený přes HDMI rozhraní, je zapnutý a
HDMI kompatibilní (komponent musí být kompatibilní s DVI i HDCP).

• Tento přístroj je kompatibilní s HDMI (High Definition Multimedia
Interface) verze 1.1. Podle připojeného komponentu s použitím DVI
propojení může docházet k nespolehlivému přenosu signálu.

• Ujistěte se, že rozlišení tohoto přehrávače odpovídá komponentu,
připojenému pomocí HDMI. (Viz. „Video Output“ na straně 27).

• Pokud obraz po přepnutí rozlišení zmizí, znamená to, že jste vybrali
rozlišení nekompatibilní s Vaším monitorem. Proveďte reset rozlišení
podle „Reset HDMI propojení“ na straně 34.

• Podle připojeného zařízení mohou některá nastavení HDMI Color
způsobovat nesprávné zobrazování obrazu. V tomto případě použijte
nastavení video vstupu na TV na RGB, pokud je to možné. Jinak vraťte
zpět předchozí nastavení HDMI Color.

43

Chybová hlášení Popis

Hlášení • Operace je zakázána, protože je zapnutý režim linkového výstupu (viz.
LINE ON „Možnost linkového výstupu“ na straně 33).

EXTRAPWR • Při použití režimu Extra Power nemůžete použít režimy SFC nebo
ovládání tónu (hloubky, výšky a zvýraznění hloubek).
SND. DEMO
• Je zapnutý zvukový demonstrační režim. Viz. „Odstraňování závad“ na
CANNOT straně 41.

MUTING • Operace je zakázána, protože není vybráno DVD/CD nebo USB, jsou
STEREO připojená sluchátka nebo bylo během přehrávání disku stisknuto
tlačítko TEST TONE.
TRAYLOCK
• Operace je zakázána, protože je zvuk ztišen (stiskněte tlačítko MUTE).
KEYLOCK
USB ERR • Operace je zakázána, protože není vybrána funkce DVD/CD nebo
HDMI ERR USB.

EEP ERR • Je zapnuté uzamknutí nosiče disku. Viz. „Odstraňování závad“ na
EXIT straně 41.

• Jsou zamknutá tlačítka. Viz. „Nastavení zámku tlačítek“ dole.

• Viz. „Důležité“ v „Použití USB rozhraní“ na straně 23.

• Viz. „HDMI připojení“ na předchozí stránce. Viz. také „Reset HDMI
propojení“ na straně 34.

• Obraťte se na servis Pioneer.

• Objeví se krátce když je nabídka automaticky opuštěna po nastavené
době neaktivity.

Reset přístroje Výběr jazyka pomocí seznamu kódů
jazyků
Použijte tento postup pro reset veškerého nastavení
přehrávače na tovární hodnoty. Některé možnosti jazyka (viz. „Nastavení jazyka“ na
straně 28) umožňují nastavit preferovaný jazyk ze
• Když je systém zapnutý, stiskněte tlačítko seznamu 136 jazyků v seznamu kódů jazyků
STANDBY/ON, když držíte stisknuté tlačítko uvedeném na následující stránce.

/ USB (čelní panel). 1. Vyberte „Other Language“.
Při dalším zapnutí přístroje budou všechna
nastavení vrácena na tovární hodnoty. 2. Použijte tlačítka §/¨ pro výběr písmene kódu
nebo čísla kódu.
Nastavení zámku tlačítek
3. Použijte tlačítka ©/ª pro výběr písmene kódu
Pomocí této funkce můžete zamknout tlačítka na nebo čísla kódu.
čelním panelu. Kompletní seznam jazyků a jejich kódů viz.
tabulka na následující stránce.
1. Když je systém v pohotovostním stavu,
stiskněte tlačítko SETUP a použijte tlačítka
§/¨ pro výběr „KEYLOCK“, pak stiskněte
tlačítko ENTER.
Toto se zobrazí na displeji na čelním panelu.

2. Použijte tlačítka ©/ª pro výběr „LOCK ON“
nebo „LOCK OFF“, pak stiskněte tlačítko
ENTER.

44

Seznam kódů jazyků

Jazyk (písmeno kódu jazyka), Kód jazyka

Japanese (ja), 1001 Bhutani (dz), 0426 Kirghiz (ky), 1125 Sinhalese (si), 1909
English (en), 0514 Esperanto (eo), 0515
French (fr), 0618 Estonian (et), 0520 Latin (la), 1201 Slovak (sk), 1911
German (de), 0405 Basque (eu), 0521
Italian (it), 0920 Persian (fa), 0601 Lingala (ln), 1214 Slovenian (sl), 1912
Spanish (es), 0519 Finnish (fi), 0609
Chinese (zh), 2608 Fiji (fj), 0610 Laothian (lo), 1215 Samoan (sm), 1913
Dutch (nl), 1412 Faroese (fo), 0615
Portuguese (pt), 1620 Frisian (fy), 0625 Lithuanian (lt), 1220 Shona (sn), 1914
Swedish (sv), 1922 Irish (ga), 0701
Russian (ru), 1821 Scots-Gaelic (gd), 0704 Latvian (lv), 1222 Somali (so), 1915
Korean (ko), 1115 Galician (gl), 0712
Greek (el), 0512 Guarani (gn), 0714 Malagasy (mg), 1307 Albanian (sq), 1917
Afar (aa), 0101 Gujarati (gu), 0721
Abkhazian (ab), 0102 Hausa (ha), 0801 Maori (mi), 1309 Serbian (sr), 1918
Afrikaans (af), 0106 Hindi (hi), 0809
Amharic (am), 0113 Croatian (hr), 0818 Macedonian (mk), 1311 Siswati (ss), 1919
Arabic (ar), 0118 Hungarian (hu), 0821
Assamese (as), 0119 Armenian (hy), 0825 Malayalam (ml), 1312 Sesotho (st), 1920
Aymara (ay), 0125 Interlingua (ia), 0901
Azerbaijani (az), 0126 Interlingue (ie), 0905 Mongolian (mn), 1314 Sundanese (su), 1921
Bashkir (ba), 0201 Inupiak (ik), 0911
Byelorussian (be), 0205 Indonesian (in), 0914 Moldavian (mo), 1315 Swahili (sw), 1923
Bulgarian (bg), 0207 Icelandic (is), 0919
Bihari (bh), 0208 Hebrew (iw), 0923 Marathi (mr), 1318 Tamil (ta), 2001
Bislama (bi), 0209 Yiddish (ji), 1009
Bengali (bn), 0214 Javanese (jw), 1023 Malay (ms), 1319 Telugu (te), 2005
Tibetan (bo), 0215 Georgian (ka), 1101
Breton (br), 0218 Kazakh (kk), 1111 Maltese (mt), 1320 Tajik (tg), 2007
Catalan (ca), 0301 Greenlandic (kl), 1112
Corsican (co), 0315 Cambodian (km), 1113 Burmese (my), 1325 Thai (th), 2008
Czech (cs), 0319 Kannada (kn), 1114
Welsh (cy), 0325 Kashmiri (ks), 1119 Nauru (na), 1401 Tigrinya (ti), 2009
Danish (da), 0401 Kurdish (ku), 1121
Nepali (ne), 1405 Turkmen (tk), 2011

Norwegian (no), 1415 Tagalog (tl), 2012

Occitan (oc), 1503 Setswana (tn), 2014

Oromo (om), 1513 Tonga (to), 2015

Oriya (or), 1518 Turkish (tr), 2018

Panjabi (pa), 1601 Tsonga (ts), 2019

Polish (pl), 1612 Tatar (tt), 2020

Pashto, Pushto (ps), 1619 Twi (tw), 2023

Quechua (qu), 1721 Ukrainian (uk), 2111

Rhaeto-Romance (rm), 1813 Urdu (ur), 2118

Kirundi (rn), 1814 Uzbek (uz), 2126

Romanian (ro), 1815 Vietnamese (vi), 2209

Kinyarwanda (rw), 1823 Volapük (vo), 2215

Sanskrit (sa), 1901 Wolof (wo), 2315

Sindhi (sd), 1904 Xhosa (xh), 2408

Sangho (sg), 1907 Yoruba (yo), 2515

Serbo-Croatian (sh), 1908 Zulu (zu), 2621

Seznam kódů zemí/oblastí

Zem, Kód země/oblasti, písmeno kódu země/oblasti

Argentina, 0118, ar Hong Kong, 0811, hk Philippines, 1608, ph
Australia, 0121, au India, 0914, in Portugal, 1620, pt
Austria, 0120, at Indonesia, 0904, id Russian Federation, 1821, ru
Belgium, 0205, be Italy, 0920, it Singapore, 1907, sg
Brazil, 0218, br Japan, 1016, jp Spain, 0519, es
Canada, 0301, ca Korea, Republic of, 1118, kr Sweden, 1905, se
Chile, 0312, cl Malaysia, 1325, my Switzerland, 0308, ch
China, 0314, cn Mexico, 1324, mx Taiwan, 2023, tw
Denmark, 0411, dk Netherlands, 1412, nl Thailand, 2008, th
Finland, 0609, fi New Zealand, 1426, nz United Kingdom, 0702, gb
France, 0618, fr Norway, 1415, no United States of America, 2119, us
Germany, 0405, de Pakistan, 1611, pk

45

Technická specifikace

• Sekce zesilovače
Trvalý výstupní výkon (RMS):

Čelní, Centrální, Surroundový ........................................... 60 W/kanál (1 kHz, C.H.Z. 10%, 4 Ω)

Subwoofer.......................................................................... 60 W, (100 Hz, C.H.Z. 10%, 4 Ω)

• Sekce disku

Digitální audio charakteristiky............................................ DVD fs: 96 kHz, 24 bitů

Typ ..................................................................................... DVD systém, Video CD/Super VCD systém a

CD audio digitální systém

Frekvenční odezva ............................................................ 4 Hz až 44 kHz (vzorkování 96 kHz)/

4 Hz až 22 kHz (vzorkování 48 kHz)

Rychlé a pomalé kolísání Mimo limit měření (±0.001% W.PEAK) nebo méně

(JEITA)

• Sekce FM tuneru

Frekvenční pásmo ............................................................ 87.5 MHz až 108 MHz

Anténa................................................................................ 75 Ω nesymetrických

• Sekce AM tuneru
Frekvenční pásmo ............................................................ 531 kHz až 1,602 kHz

Anténa ............................................................................... Smyčková anténa

• Různé
Napájení ............................................................................ 220 - 240 V stř., 50/60 Hz
Spotřeba ........................................................................... 45 W
Spotřeba v pohotovostním stavu ....................................... 0.42 W
Rozměry ............................................................................ 420 (š) x 60 (v) x 332 (h) mm
Hmotnost (bez obalu) ....................................................... 3.1 kg

• Dodávané příslušenství (DVD/CD receiver)
Dálkový ovladač................................................................. 1
Baterie (AA/R6) (pro kontrolu funkcí systému)................. 2
Video kabel (žluté konektory) ............................................ 1
AM smyčková anténa ....................................................... 1
FM anténa ......................................................................... 1
Napájecí kabel ................................................................... 1
Záruční list ......................................................................... 1
Uživatelský manuál ........................................................... 1

Reproduktorový systém S-DV363

• Čelní/surroundové reproboxy
Ozvučnice .......................................................................... Uzavřený policový typ (magneticky stíněný)
Systém ............................................................................... 7.7 cm jednopásmový systém
Reproduktor ....................................................................... 7.7 cm kónický typ

Nominální impedance ........................................................ 4 Ω
Frekvenční rozsah ............................................................. 80 Hz až 20 kHz
Maximální vstupní výkon ................................................... 60 W
Rozměry............................................................................. 100 (š) x 100 (v) x 100 (h)
Hmotnost............................................................................ 0.54 kg

• Centrální reprobox
Ozvučnice .......................................................................... Uzavřený policový typ (magneticky stíněný)
Systém ............................................................................... 7.7 cm jednopásmový systém
Reproduktor ....................................................................... 7.7 cm kónický typ

Nominální impedance ........................................................ 4 Ω
Frekvenční rozsah ............................................................. 75 Hz až 20 kHz
Maximální vstupní výkon ................................................... 60 W
Rozměry............................................................................. 220 (š) x 90 (v) x 100 (h)
Hmotnost............................................................................ 0.70 kg

46

• Subwoofer

Ozvučnice .......................................................................... Bass-reflexový podlahový typ
Systém ............................................................................... 16 cm jednopásmový systém
Reproduktor ....................................................................... 16 cm kónický typ
Nominální impedance ........................................................ 4 Ω
Frekvenční rozsah ............................................................. 30 Hz až 2.5 kHz
Maximální vstupní výkon ................................................... 60 W
Rozměry............................................................................. 221 (š) x 401.5 (v) x 390 (h)
Hmotnost............................................................................ 5.5 kg

• Příslušenství

Reproduktorové kabely......................................................... 6
Držáky................................................................................... 2
Šrouby (pro držáky) .............................................................. 2
Protiskluzové nožičky (malé) ................................................ 16
Protiskluzové nožičky (velké) ............................................... 4

Reproduktorový systém S-DV370T

• Čelní/surroundové reproboxy

Ozvučnice .......................................................................... Uzavřený podlahový typ (magneticky stíněný)
Systém ............................................................................... Dvoupásmový systém
Reproduktory
Hloubkový ......................................................................... 7.7 cm kónický typ x2
Výškový............................................................................. 2.6 cm polo-kopulovitý typ
Nominální impedance ........................................................ 4 Ω
Frekvenční rozsah ............................................................. 70 Hz až 20 kHz
Maximální vstupní výkon ................................................... 60 W
Rozměry............................................................................. 260 (š) x 1096.3 (v) x 260 (h)
Hmotnost............................................................................ 4.1 kg

• Centrální reprobox

Stejný jako centrální reproduktor systému S-DV363 (viz. předchozí strana).

• Příslušenství

Reproduktorové kabely......................................................... 5
Protiskluzové nožičky (velké) ............................................... 16
Reproduktorové podstavce................................................... 4
Šrouby (pro podstavce) ........................................................ 12

Reproduktorový systém S-DV370SW

• Subwoofer

Ozvučnice .......................................................................... Bass-reflexový podlahový typ
Systém ............................................................................... 16 cm jednopásmový systém
Reproduktor ....................................................................... 16 cm kónický typ
Nominální impedance ........................................................ 4 Ω
Frekvenční rozsah ............................................................. 30 Hz až 2.5 kHz
Maximální vstupní výkon ................................................... 60 W
Rozměry............................................................................. 190 (š) x 360 (v) x 320 (h)
Hmotnost............................................................................ 4.0 kg

47

• Příslušenství
Reproduktorový kabel...................................................................1
Protiskluzové nožičky (velké) .......................................................4
Poznámka:
• Změna technické specifikace a vzhledu výrobku za účelem vylepšení vyhrazena bez předchozího upozornění.
• Firma BaSys CS s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za případné tiskové chyby v tomto návodu.
Tento přístroj obsahuje fonty FontAvenue® v licenci NEC Corporation. FontAvenue je registrovaná obchodní
známka firmy NEC Corporation.
Tento přístroj obsahuje technologii ochrany autorských práv která je chráněna U.S. patenty a dalšími právy,
vlastněnými firmou Macrovision Corporation a jinými vlastníky práv. Použití této technologie ochrany autorských
práv musí být autorizováno firmou Macrovision Corporation a je zamýšleno pro domácí a jinak omezené sledování.
Reverzní inženýrství nebo rozebírání je zakázáno.
Ochrana proti kopírování DRM (správa digitálních práv) je technologie, určená pro zabránění neautorizovanému
kopírování omezením přehrávání atd. materiálu na zařízeních jiných než PC (nebo jiných než záznamových WMA
zařízeních), použitých pro záznam. Detaily viz. návody k PC (nebo jiným WMA záznamovým zařízením) a/nebo
softwaru.
Vyráběno v licenci společnosti Dolby Laboratories. „Dolby“, „Pro Logic“ a symbol dvojité-D jsou obchodní značky
společnosti Dolby Laboratories
„DTS“ a „DTS Digital Surround“ jsou registrované obchodní značky společnosti DTS, Inc.

48

Návod k sestavení DVD/CD receiveru – DCS-363

Upozornění:
Při propojování nebo změně propojení tohoto systému vypněte napájení tlačítkem STANDBY/ON a pak odpojte
napájecí kabel od sítě.
Nepoužívejte tyto reproboxy s jiným systémem nebo zesilovačem, protože může dojít k závadě nebo požáru.

(1) Zkontrolujte, že máte veškeré dodávané příslušenství, pak vložte baterie do dálkového ovladače.

Napájecí kabel

Dálkový ovladač

Video kabel STANDBY TUNER
FM anténa /ON DVD/CD (FM/AM)

USB LINE OPEN/CLOSE

1 2 PLAYLIST
4
7 AUDIO 31

CLEAR SUBTITLE

56 2

ANGLE ZOOM

8 93

SLEEP DISPLAY EXTRAPWR

0

TOP MENU TUNE MENU

ST ENTER ST
RETURN
HOME Baterie AA/R6
MENU (Pro kontrolu funkce systému)

TUNE
SETUP TESTTONE SURROUND SOUND

TV CONTROL LINE OUT

INPUT CHANNEL VOLUME MUTE

SHIFT VOLUME

AM smyčková anténa

1 23

Použití dálkového ovladače
Dálkový ovladač lze použít do vzdálenosti cca 7 m od přístroje a v úhlu 30°na každou stranu od přímého směru.

Upozornění:
• Dálkové ovládání nemusí být možné, pokud je mezi dálkovým ovladačem a přístrojem nějaká překážka nebo

pokud dálkový ovladač není namířený přímo na přístroj ve správném úhlu.
• Dálkové ovládání nemusí být možné, pokud na sensor na přístroji svítí silné světlo, jako je přímé sluneční

záření nebo fluorescenční světlo.
• Dálkové ovládání nemusí pracovat správně, pokud je tento přístroj používán v blízkosti zařízení, vyzařujícího

infračervené paprsky nebo pokud je použito dálkové ovládání jiného přístroje, rovněž používající infračervené
paprsky. Také toto dálkové ovládání může způsobit, že jiné přístroje nebudou pracovat správně.
• Pokud se operační dosah dálkového ovladače zkrátí, vyměňte baterie.

Upozornění k bateriím dálkového ovladače
Nesprávné použití baterií může způsobit jejich vytečení.
• Vždy vložte baterie do bateriového prostoru podle vyznačené polarity (+) a (-).
• Nikdy nemixujte staré a nové baterie.
• Baterie stejné velikosti mohou mít různé napětí. Nemixujte baterie různých značek.
• Při vyhazování použitých baterií se řiďte místními předpisy na ochranu životního prostředí.
• Aby baterie nevytekly, vyndejte je z dálkového ovladače, pokud ho nebudete dlouhou dobu používat (měsíc a

déle). Pokud baterie vytečou, pečlivě vyčistěte bateriový prostor a vložte nové baterie.
• Nestavte nic na dálkový ovladač, protože tlačítka pak mohou být stisknutá a baterie se rychleji vybíjejí.

49

(2) Připojte AM a FM anténu k zadnímu panelu DVD/CD receiveru.
Použijte pouze dodanou AM smyčkovou anténu.

Obr. A

4

Obr. B

6

Obr. C ANTENNA

AM LOOP FM
UNBAL 75Ω

13
2

1. Sejměte ochrannou izolaci z obou vodičů AM antény.

2. Stiskněte pojistky na zdířkách AM antény a vložte do každé zdířky jeden vodič.

3. Uvolněte pojistky pro zajištění vodičů AM antény.

4. Připevněte AM anténu k podstavci.
Pro připevnění antény jí ohněte ve směru šipky (Obr. A) a pak jí zacvakněte do podstavce (Obr. B).

Poznámka:
Pokud plánujete umístění AM antény na stěnu nebo jiný podklad, upevněte podstavec šrouby (Obr. C)
před zacvaknutím antény do podstavce. Ujistěte se, že příjem je čistý.

5. Umístěte AM anténu na rovný podklad a nasměrujte jí tak, aby byl příjem nejlepší.
Nenechávejte AM anténu v kontaktu s kovovými předměty a nestavte jí do blízkosti PC, TV nebo jiných
elektrických přístrojů.

6. Připojte FM drátovou anténu do zdířky FM UNBAL 75Ω.
Pro nejlepší výsledek FM anténu plně roztáhněte a upevněte na rám okna nebo dveří. Nenechávejte jí
volně viset nebo stočenou.

Další poznámky k připojení antén
• Veďte kabely antén dál od jiných kabelů.
• Pro zajištění optimálního příjmu FM anténu plně roztáhněte a nenechávejte jí stočenou nebo volně visící.
• Pokud je příjem s vnitřními anténami špatný, použijte venkovní antény.

50


Click to View FlipBook Version