The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-11-19 11:01:40

Pioneer BDP-330, BDP-333, BDP-LX53 CZ

Pioneer BDP-330, BDP-333, BDP-LX53 CZ

BDP-330
BDP-333
BDP-LX53

Návod k použití

VÝSTRAHA

Výrobek je vybaven laserem
Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření. Neotvírejte a

nesnímejte žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi.

NEBEZPEČÍ

Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření. Chraňte se
před přímým zásahem laserového paprsku.

POZOR!!!

Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. ze dne
24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Upozornění:
Při přehrávání dvouvrstvých disků může dojít při zaostřování stopy snímacího zařízení z jedné do druhé vrstvy ke
krátkodobému přerušení reprodukce. Toto není závada.

Důležité
Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost "nebezpečného napětí" v přístroji, které může
způsobit úraz.

VAROVÁNÍ:
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryty přístroje. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné
části. Vždy vyhledejte odbornou opravnu.
Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace
týkající se použití a údržby přístroje.

Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace,
týkající se použití a údržby přístroje.

Výměnu vidlice napájecího kabelu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

Varování:
Tento přístroj není vodotěsný. Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj
dešti nebo vlhkosti a nestavte do blízkosti přístroje nádoby s tekutinou jako jsou květinové vázy, kosmetické a
lékařské přípravky atd.

-2-

Upozornění k větrání:
Při instalaci tohoto přístroje zajistěte kolem něj volný prostor pro správné větrání (nejméně 10 cm nahoře, vzadu a
na každé straně).

Varování:
Otvory a štěrbiny na přístrojové skříni slouží pro větrání a zajištění spolehlivé funkce přístroje a chrání ho před
přehřátím a brání nebezpečí požáru, takže otvory nesmějí být nikdy blokovány nebo zakryty např. novinami, látkou
atd. Také nestavte přístroj na silný koberec, pohovku atd.

Varování:
Na přístroj nestavte žádné zdroje ohně, jako např. svíčky. Pokud by došlo k jejich pádu na přístroj, může dojít
k požáru.

Operační prostředí
Operační teplota a vlhkost prostředí:
+5° C - +35° C, méně jak 85% relativní vlhkosti (chladící otvory nejsou blokované).
Neinstalujte přístroj v následujících místech:
• Místa vystavená přímému slunečnímu svitu nebo silnému umělému osvětlení.
• Místa vystavená vysoké vlhkosti nebo špatně větraná místa.

Při likvidaci vybitých baterií se řiďte místními předpisy pro manipulaci s nebezpečným odpadem.

Upozornění:
Tlačítko napájení STANDBY/ON v poloze vypnuto neodděluje přístroj kompletně od sítě, proto instalujte přístroj
na místa, kde lze v případě nutnosti odpojit napájecí kabel od sítě. Vidlice napájecí kabelu by měla být odpojena
od sítě, pokud necháváte přístroj dlouhou dobu bez použití.

Tento výrobek je určený pro domácí použití. Závada v důsledku jiného než domácího použití (např. dlouhodobé
používání pro obchodní účely v restauraci nebo použití v automobilu nebo na lodi) nebude provedeno v rámci
záruky zdarma a bude zpoplatněno.

Upozornění k napájecímu kabelu
Napájecí kabel vždy připojujte a odpojujte za vidlici. Nikdy netahejte za vlastní kabel a nedotýkejte se kabelu máte-
li mokré ruce, protože může dojít ke zkratu nebo k úrazu elektrickým proudem. Nestavte na kabel žádné předměty
a nepřiskřípněte kabel. Nedělejte na kabelu uzle a nespojujte ho s žádným jiným kabelem. Kabel musí být veden
tak, aby se po něm nešlapalo. Porušení kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Čas od času
kabel zkontrolujte. Naleznete-li nějaké porušení, vyhledejte odbornou opravnu nebo prodejnu a požádejte o jeho
výměnu.

Informace pro uživatele o sběru a likvidaci starého zařízení a použitých baterií

(Symbol pro zařízení) (Příklady symbolů pro baterie)

Tyto symboly na přístroji, obalu a/nebo v doprovodné
dokumentaci znamenají, že použité elektrické a
elektronické přístroje a baterie by neměly být
vyhazovány do směsného komunálního odpadu.

Pro správnou manipulaci, obnovu a recyklaci starých Pb
produktů a použitých baterií využijte sběrná místa
v souladu s platnou legislativou.

Správnou likvidací těchto produktů a baterií pomůžete chránit hodnotné zdroje a zabráníte potencionálním
negativním vlivům na lidské zdraví a prostředí, ke kterým může jinak dojít z důvodu nesprávné manipulace
s odpadem.

Pro více informací o sběru a recyklaci starých produktů a baterií se obraťte na sběrná místa nebo prodejny, kde
jste produkty zakoupili.

Tyto symboly jsou platné pouze pro evropský region.
-3-

Obsah

Obsah........................................................................................4 Výběr a přehrávání jiného souboru během přehrávání ....33
Přeskočení skladby během přehrávání ............................33
Důležitá poznámka ..................................................................5 Přehrávání JPEG souborů ...................................................34
Symboly použité v tomto návodu ...........................................5 Promítání obrázků............................................................34
Autorská práva.......................................................................5 Nastavení rychlosti/opakování promítání .........................35
Přehrávání videí YouTube ...................................................35
O discích...................................................................................6
Typy disků, které lze použít v tomto přehrávači .....................6 Funkce přehrávání .................................................................36
Disky, které nelze použít v tomto přehrávači......................7 Rychlé přehrávání vpřed/vzad (Hledání) ..............................36
BD Video................................................................................8 Přeskočení na začátek následující nebo aktuální kapitoly
Titul, kapitola a stopa .............................................................8 (stopy) ..................................................................................36
Ikony použité na krabičkách disků DVD-Video.......................8 Pauza...................................................................................36
Upozornění k diskům .............................................................9 Krokování přehrávání vpřed.................................................36
Pomalé přehrávání...............................................................36
O souborech...........................................................................10 Hledání přeskočením ...........................................................36
O přehrávání audio souborů ................................................10 Opakování přehrávání..........................................................36
O přehrávání obrazových souborů.......................................10 Opakované přehrávání titulu nebo kapitoly (Opakované
O audio souborech, obrazových souborech a adresářích ....10 přehrávání)...........................................................................36
Částečné opakované přehrávání (Opakované
Kontrola příslušenství ...........................................................11 přehrávání specifikované části)........................................37
Přepnutí audio režimu ..........................................................38
Názvy a funkce částí..............................................................12 Přepnutí titulků .....................................................................38
Přehrávač (Čelní panel) .......................................................12 Přepnutí úhlu........................................................................38
Displej na čelním panelu......................................................12 Zobrazení značky úhlu .....................................................38
Přehrávač (Zadní panel) ......................................................13
Dálkový ovladač...................................................................14 Nastavení během přehrávání ................................................39
Ovládání funkcí ....................................................................39
Propojení ................................................................................15 Postup ovládání funkcí.....................................................39
Připojení k HDMI konektoru .................................................16 Funkce, které lze nastavit ................................................40
Připojení ke komponentovým zdířkám .................................17
Připojení k video zdířkám.....................................................18 Nastavení ................................................................................41
Připojení k digitální audio zdířce nebo k audio zdířkám .......19 Společné operace ................................................................41
Připojení ke konektoru LAN (10/100) ...................................20 Základní ovládání pro nastavení přehrávání ........................41
Audio Video nastavení .........................................................42
Před spuštěním přehrávání...................................................21 Quick Start (Rychlý start) .....................................................43
Vložení baterií do dálkového ovladače ................................21 Auto Power Off (Automatické vypnutí napájení)...................43
Přibližný operační rozsah dálkového ovladače ................21 Control (Ovládání přes HDMI)..............................................43
Připojení napájecího kabelu.................................................21 Playback Setting (Nastavení přehrávání).............................44
Zapnutí napájení ..................................................................22 Front Panel Display/LED (Čelní displej/LED) .......................44
Vypnutí napájení ..............................................................22 Version (Verze) ....................................................................44
Nastavení jazyka..................................................................22 System Reset (Reset systému)............................................45
Změna jazyka zobrazování informací...............................22 Communication Setup (Nastavení komunikace) ..................45
Ovládání TV dálkovým ovladačem přehrávače....................23 Výběr metody připojení ....................................................45
Tabulka kódů TV výrobců ................................................23 Změna komunikačního nastavení ....................................45
Vypnutí displeje na čelním panelu a indikátorů ....................24 USB Memory Management (Správa USB paměti) ...............48
Ovládání s použitím dálkového ovladače.........................24 Software Update (Aktualizace softwaru) ..............................49
Použití nabídky HOME MENU .........................................24 Automatická aktualizace s použitím sítě...........................49
O funkci ovládání přes HDMI ...............................................25 Ruční aktualizace s použitím sítě .....................................50
Pro použití funkce ovládání přes HDMI............................25 Ruční aktualizace s použitím USB paměťového
Co můžete s funkcí ovládání přes HDMI dělat .................25 zařízení ............................................................................50
O funkci PQLS .................................................................25
Funkce RSS čtečky..............................................................26 Licence ...................................................................................53
Zobrazení textových informací .........................................26
Odstraňování závad ...............................................................57
Přehrávání ..............................................................................27 Pro reset tohoto přehrávače.................................................60
Vložení disku .......................................................................27
Přehrávání BD/DVD Video...................................................27 Hlášení spojená s BD a DVD disky.......................................60
Zobrazení informací o disku.............................................27
Přehrávání disků BD-/DVD-Video z nabídky........................28 Slovníček ................................................................................61
Použití nejvyšší nabídky...................................................28
Použití nabídky disku .......................................................28 Specifikace .............................................................................63
Použití výsuvné nabídky ..................................................28
Použití funkcí BONUSVIEW nebo BD-LIVE.........................29
Přehrávání sekundárního videa .......................................29
Přehrávání BD-RE/-R, DVD-RW/-R .....................................30
Přehrávání výběrem titulu ................................................30
Přehrávání výběrem kapitoly............................................31
Řazení titulů .....................................................................31
Přehrávání výběrem seznamu přehrávání .......................31
Přehrávání zastaveného titulu, který byl přehráván .........31
Přehrávání Audio CD ...........................................................32
Přehrávání od začátku .....................................................32
Přehrávání výběrem stopy ...............................................32
Použití nabídky funkcí „Functions“ ...................................32
Přehrávání audio souborů....................................................33

-4-

Indikuje funkce pro disky BD-RE. Interface jsou obchodní značky nebo re
Indikuje funkce pro disky BD-R. obchodní značky společnosti HDMI Licen
O Indikuje funkce pro disky DVD Video. v USA a dalších zemích.
Indikuje funkce pro disky DVD-RW.
Indikuje funkce pro disky DVD-R. • „x.v.Color“, x.v.Colour a x.v.Color jsou
Indikuje funkce pro disky DVD Video ve značky společnosti Sony Corporation.
formátu AVCHD.
Indikuje funkce pro disky Audio CD. • Java a na Java založené obchodní značky
Indikuje funkce pro disky CD-RW. obchodní značky nebo registrované obcho
Indikuje funkce pro disky CD-R. společnosti Sun Microsystems, Inc. V USA
Indikuje funkce pro přehrávání z USB zemích.
pamětí.
• „BONUSVIEW“ je obchodní značka společn
ká práva Disc Association.

-vizuální materiál může obsahovat práce • Toto logo indikuje kompatibilitu přehrávání s
ěné autorským právem a nesmí být RW, nahranými ve formátu VR (Video R
ván bez souhlasu majitele autorských práv. Avšak pro disky nahrané s kódování „pouz
utorský zákon platný ve vaší zemi. záznamu“ lze přehrávání provádět pouz
kompatibilním zařízením.
produkt obsahuje technologii ochrany
ského obsahu, která je chráněná USA • „AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou obchod
ty a dalšími právy intelektuálního vlastnictví. společnosti Panasonic Corporation a Sony C
tí této technologie ochrany autorských práv
Tento produkt obsahuje fonty LC Font (kop
být autorizováno společností Rovi zakázáno), které byly vytvořeny společno
ration a je zamýšleno pro domácí a jinak Corporation za účelem snadného sledován
ené sledování pokud není společností Rovi zobrazení.
ration povoleno jinak. Reverzní inženýrství „LC Font“, „LC FONT“ a logo „LC“ jsou
ázáno. značky společnosti Sharp Corporation.

ěno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
a symbol dvojité-D jsou obchodní značky

nosti Dolby Laboratories.

ěno v licenci pod U.S. patenty #: 5,451,942;
674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535;
195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & dalšími
ebo světovými patenty vydanými & zažádanými.
a symbol jsou registrované obchodní značky,
HD, DTS-HD Master Audio \ Essential a loga DTS
bchodní značky společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc.
na práva vyhrazena.

ay Disc“, „Blu-ray“ a logo „Blu-ray Disc“ jsou
odní značky společnosti Blu-ray Disc

iation.
„BD-LIVE“ je obchodní značka společnosti
y Disc Association.

je obchodní značka společnosti DVD
t/Logo Licensing Corporation.

disků, které nevyhovují těmto standardům, není zaručeno. Navíc i když lze takové disky přehrávat, nen
azu nebo zvuku.

Podmínky přehrávání Velikost disku Formát záznamu Přehráv
obs
ku

Logo Aplikační formát

Kód regionu viz. strana 63.

BDMV format

BD VIDEO

BD-RE *1 Ver. 2.1, SL (single layer)/DL (dual layer) 12 cm Audio +
BD-R *1
Ver. 1.1, SL (single layer)/DL (dual layer) 12 cm a (film
DVD VIDEO *3 Ver. 1.2, SL (single layer)/DL (dual layer) 8 cm *4
Ver. 1.2, LTH TYPE BDAV format *2
Ver. 1.3, SL (single layer)/DL (dual layer) BDMV format
Ver. 1.3, LTH TYPE

Kód regionu viz. strana 63.

12 cm a Video format Audio +
8 cm *4
VR format (film
DVD-RW DVD-R DVD-R DL Video format
Audio +
DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL 12 cm a (finalizovaný disk)
8 cm *4 (fil
AVCHD format
Aud
MP3 fisleoubor
JPEG soubor Statický
(finVaidlizeoovfaonrmý daitsk)
Audio +
AVCHD format
(f
MP3 fisleoubor
JPEG soubor Aud

Statický s

12 cm a Music CD format Aud
8 cm *4
AUDIO CD
12 cm a
8 cm *4 Music CD format Aud

CD-RW CD-R MP3 fisleoubor Statický s
JPEG soubor

D-RE/BD-R obsahují oba formáty BDMV a BDAV nelze přehrávat.
prodluženým přehrávání (formát H.264) nahrané na Pioneer BD rekordérech lze rovněž přehrávat.
6 kHz Lineární PCM je konvertováno pro výstup na audio 48 kHz Lineární PCM.
rávání disků 8 cm vložte disk do prohlubně pro 8 cm disky na nosiči. Není nutný adaptér.

ní a funkce disků BD/DVD-Video se mohou lišit od popisu v tomto návodu. Navíc některé funkce mohou být nedostupné podle om

ace“ odpovídá zpracování nahraného disku rekordérem, takže ho pak lze přehrávat na jiných přehrávačích/rekordérech v
ače. V tomto přehrávači lze přehrávat pouze finalizované disky. (Tento přehrávač nemá funkci finalizace disku.)
ost Pioneer nezaručuje kompatibilitu přehrávání všech uživatelsky vytvořených BD disků, protože Blu-ray je nový a vyvíjej

není kód regionu uvedený lze někdy přehrávat, pokud jsou nahrané ve formátu P
NTSC.

• Disky ve formátu SECAM.

• Disky BD-RE Ver. 1.0 nelze přehrávat v tomto přehrávači.
• Disky v pouzdře nelze přehrávat.
EO • Disky s kódem regionu jiným než je uvedeno na straně 63 (disky, které nejsou pro

prodej v daném regionu) nelze přehrávat.

• Disky ve formátu SECAM.
• Neautorizované disky (pirátské disky)
• Disky pro profesionální použití

• Disky, na kterých nejsou nahraná data
• Disky nahrané ve formátu AVCREC
• Některé disky nemusí být možné přehrávat podle rekordéru, použitého pro jejich záz
• Disky, které nebyly finalizované
• V některých případech nemusí být možné přehrávat disky obsahující s

hudební/video soubory a statické snímky (soubory JPEG). Některé disky nemusí b
přehrávat za žádných okolností.
Nemusí být možné přehrávat následující disky.

• Disky DVD-R (formát VR)
• Disky DVD-R DL (dual layer)
• Disky DVD+R DL (dual layer)

• Disky, na kterých nejsou nahraná data
• Disky, které nebyly finalizované
• Disky multisession
• V některých případech nemusí být možné přehrávat disky nahrané v jiných formá

hudební CD, JPEG a MP3 nebo disky obsahující současně hudební/video soubory a
obrázky (soubory JPEG). Některé disky nemusí být možné přehrávat za žádných ok

• Disky nemusí být možné přehrávat podle podmínek jejich záznamu nebo p
vlastního disku.

• Disky nemusí být možné přehrávat z důvodu kompatibility s tímto přehrávačem ne
rekordéru, použitého pro záznam.

• V některých případech nemusí být možné přehrávat disky CD ,obsahující signály, ur
ochranu autorských práv (signály řízení kopírování).

• V některých případech nemusí být možné přehrávat disky obsahující současně aud
Lineární PCM.

Tento produkt je určený pro přehrávání disků hudebních CD, které splňují stand
(Compact Disc).

• Disky Video CD nelze v tomto přehrávači přehrávat.

• Některé disky, např. disky obsahující audio stopy v Lineární PCM navíc k dalším st
nemusejí přehrávat normálně.

než nahoře uvedené nelze přehrávat * Lze přehrávat pouze zvuk.

CD O discích neobvyklých tvarů
OM Disky neobvyklých tvarů (tvar srdce, šestihran
EXT* přehrávat v tomto přehrávači. Pokus o přehráván
XTRA* disků může přehrávač poškodit. Nepoužívejte tak

EW/BD-LIVE můžete využít další obsah 2 2. Chinese 2. C
ním dat z disku nebo nahráním z internetu.
ato funkce schopná přehrávat originální film 34 5
mární video během přehrávání video
e od filmového režiséra na malé obrazovce 16:9 LB 2 123
ndární video. 456

a: (1) Audio stopy a audio formáty
pné funkce závisejí na disku. DVD disky mohou obsahovat až 8 sam
stop s jiným jazykem v každé. První v se
apitola a stopa originální stopa.
Tato část také informuje o audio form
Blu-ray a DVD jsou rozdělené do „titulů“ a zvukové stopy – Dolby Digital, DTS, MPE
ol“. Pokud disk obsahuje více jak jeden film,
Dolby Digital
film může tvořit samostatný „titul“. Zvukový systém, vyvinutý společno
oly“ jsou části titulu. (Viz. příklad 1) Laboratories Inc., který dává audio výs
kinosálu při připojení přehrávače k
Audio CD jsou rozdělené na „stopy“. nebo zesilovači Dolby Digital.
a“ je jedna skladba na disku Audio CD. (Viz.
d 2) DTS
DTS je digitální zvukový systém,
Disky Blu-ray nebo DVD společností DTS, Inc. pro použití v kinec

Kapitola 2 Kapitola 3 Titul 2 Lineární PCM
Kapitola 1 Lineární PCM je formát záznamu signá
pro Audio CD a některé disky DVD
Audio CD Stopa 3 Stopa 4 Zvuk na Audio CD je nahraný při 44.1
Stopa 2 bity. (Zvuk je nahráván mezi 48 kHz s 16
kHz s 24 bity na disky DVD-Video a me
s 16 bity a 192 kHz s 24 bity na disky BD

(2) Jazyk titulků
Indikuje typy titulků.

(3) Vzhled obrazu
Filmy jsou natáčeny s různými pom
obrazu.

(4) Úhly kamery
Některé disky DVD obsahují scény film
z 9 různých úhlů (stejná scéna je
zepředu, z levé strany, z pravé strany at

(5) Kód regionu
Indikuje kód regionu.

y opatrně a skladujte je na bezpečném Varování ke kondenzaci vlhkosti
.
• Vlhkost může kondenzovat na snímači n
skladování disků
za následujících podmínek:
sk do středu krabičky a
visle do poličky. - Ihned po zapnutí topení.
te disky na místech
ch přímému slunci, blízko - V místnosti kde je pára nebo vysoká
epla nebo na místech
- Když je přehrávač přemístěný z chla
vlhkostí.
ějte disky a nevystavujte je teplého prostředí.
racím a nárazům.
te disky na místech, kde je Když dojde ke kondenzaci:
achu nebo vlhkosti.
• Přehrávač čte obtížně data z
ění k manipulaci
d je povrch disku špinavý, vyčistěte ho nepracuje správně.
ně měkkým, vlhkým (pouze voda) hadříkem.
stění vždy postupujte od středu k vnějšímu Pro odstranění vlhkosti:

• Vyjměte disk a nechejte

s vypnutým napájením dokud se

neodpaří. Použití p

s kondenzovanou vlhkostí může

závadu.

užívejte spreje na černé desky,benzín,
o, antistatické prostředky nebo jiná
uštědla.

ýkejte se povrchu.

te na disk žádné samolepky.

d je přehrávaný povrch disku špinavý nebo
ábaný, přehrávač může disk považovat za
mpatibilní a vysunout nosič disku nebo
sí disk přehrávat správně.

ávat soubory MP3. velikosti může přehrávání některýc
podporovány soubory nahrané souborů chvíli trvat.

edujícími vzorkovacími frekvencemi: • Data EXIF se nezobrazují.
, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz O audio souborech, obra
řehrávat pouze soubory s příponou „.mp3“ souborech a adresářích
„.MP3“.
kvalitní zvuk doporučujeme nahrávat Audio a obrazové soubory lze přehrávat
vou rychlostí 128 kbit/s nebo vyšší. přehrávači pokud jsou adresáři na disku n
mální velikost souborů, které lze přehrávat, je zařízení vytvořeny podle následujícího popis
MB.
Příklad struktury adresářů:
soubory jiné než MP3 (WMA atd.) nelze
ávat. Kořenový adresář
ré soubory MP3 nemusí být možné
ávat. 001.jpg/001.mp3 *

soubory nejsou přehrávány v pořadí, xxx.jpg/xxx.mp3 Folder *
m byly nahrány. 01 Folder
hrávání souborů MP3 na disk doporučujeme 001.jp
nízkou rychlost záznamu. Záznam vysokou
stí může způsobit šum a nemožnost XX Folder 001.jpg/001.mp3 xxx.jp
ávat disk/soubor.
ačtení mnoha adresářů na disku je potřebný xxx.jpg/xxx.mp3 *
čas. 001.jpg/001.mp3 *

struktury adresářů může načtení MP3 xxx.jpg/xxx.mp3
orů chvíli trvat.
přehrávání audio souborů nemusí být *: Počet adresářů a souborů v jednom
aný čas zobrazený přesně. (včetně kořenového adresáře) je ome
maximum 256. Také zachovejte poče
ávání obrazových souborů adresářů maximálně 5.

ávat soubory JPEG. Poznámka:
ory, které lze přehrávat jsou následující: • Názvy soubor a adresářů zobrazené
yhovující standardu Baseline JPEG a Exif
2. přehrávači se mohou lišit od zobr
řípona: „.jpg“ nebo „.JPG“ počítači.
ozlišení: 32 x 32 až 7680 x 4320 pixelů
elikost souboru: 20 MB nebo méně

HD je podporováno. Obraz vystupuje ve
ém rozlišení 720p nebo 1080i.
z se může zobrazit s černými vertikálními
horizontálními pruhy pokud jsou přehrávány
soubory s jiným poměrem stran.
zové soubory jiné než JPEG (TIFF atd.)
přehrávat.
ré JPEG soubory nemusí být možné
ávat.
esivní JPEG soubory nelze přehrávat.
n JPEG soubory nelze přehrávat.

• Záruční list
• Návod k použití

Audio/video kabel

uze BDP-LX53/BDP-330)

1 2 34 5 678 9 10 11 12 13

BY/ON

PQLS HDMI OPEN/CLOSE FL OFF
USB

ko STANDBY/ON (strana 22)
tor svítí, když je zapnuté napájení (pouze BDP-LX53)
ko (STOP) (strana 27)
ko (PAUSE) (strana 36)
or dálkového ovládání (strana 21)
átor PQLS (strana 25)
átor Blu-ray
když je zapnuté napájení.
č disku (strana 27)
átor HDMI (strana 25)
ko OPEN/CLOSE (strana 27)
átor FL OFF (strana 24)
port (strana 20 a 48)
e BDP-LX53/BDP-330)
ej na čelním panelu (viz. dole)
ko (PLAY) (strana 27)

na čelním panelu

12

63

átor
během přehrávání.
átor
během pauzy.
ový displej
zuje číslo titulu, kapitoly, stopy, odehraný čas atd.

USB BDP-LX5

10 9

ktor RS-232C (Pouze BDP-LX53)
konektor není použitý.
ktor HDMI OUT (strana 16)
ktor LAN (10/100) (strana 20)
y COMPONENT VIDEO OUTPUT (strana 17)
a VIDEO OUTPUT (strana 18)
ktor DIGITAL OUT OPTICAL (strana 19)
látor
átor běží když je zapnuté napájení přehrávače.
ktor AC IN (strana 21)
y AUDIO OUTPUT (strana 19)
port (strana 20 a 48)

(strana 22 a 41)

2 12. Tlačítko HOME MENU (strana 22 a 41)
18
13. Tlačítko REV (strana 36)
3 19

14. Tlačítko PLAY (strana 27)

4 15. Tlačítko (strana 36)

5 20 16. Tlačítko PAUSE (strana 36)
6 21 17. Tlačítko OPEN/CLOSE (strana 27)
7 22
8 18. Tlačítko VIDEO OUTPUT RESET (strana 42

23 19. Tlačítko FRONT LIGHT (strana 24)
9
10 24 20. Tlačítko ENTER (strana 22 a 41)

11 21. Tlačítko KEY LOCK (viz. dole)

22. Tlačítka PAGE +/- (strana 30)

12 25

13 26 23. Tlačítko FUNCTION (strana 39)

14 27 24. Tlačítko POPUP MENU/MENU (strana 28)
15
16 28
29 25. Tlačítko RETURN (strana 41)

30 26. Tlačítko FWD (strana 36)
31

27. Tlačítko (strana 36)

28. Tlačítko STOP (strana 27)

29. Barevná tlačítka (strana 30)

30. Tlačítko SKIP SEARCH (strana 36)

31. Tlačítko REPLAY (strana 36)

ko STANDBY/ON (strana 22) Funkce zámku tlačítek
ka TV CONTROL (strana 23) Můžete zapnout zámek tlačítek proti nechtěné op
funkce umožňuje TV kompatibilní s funkcí ovl
ko AUDIO (strana 38), SUBTITLE (strana 38), HDMI také použít zámek tlačítek na přehrávači.
E (strana 38) Stiskněte a podržte tlačítko KEY LOCK na
rická tlačítka (strana 40) sekund.
ko CLEAR (strana 40)
ko SECONDARY AUDIO (strana 29) • Při každém stisknutí tlačítka se funkce ak
deaktivuje.

• Když se pokusíte ovládat přehrávač se zapn
zámku tlačítek, rozsvítí se na displeji na čel
„HOLD“ pro indikaci, že je zapnutá funk
tlačítek.

konektory na tomto přehrávači

Vyšší kvalita (1) Konektor HDMI OUT

(2) Zdířky COMPONENT Strana 16
VIDEO OUTPUT Strana 17
Strana 18
(3) Zdířka VIDEO OUTPUT
Strana 16
andardní kvalita Strana 19
Strana 19
konektory na tomto přehrávači

ální audio propojení

Vyšší kvalita (1) Konektor HDMI OUT

(2) Zdířka DIGITAL OUT
OPTICAL

andardní kvalita
ogové audio propojení

andardní kvalita Zdířky AUDIO OUTPUT

pásmové internetové připojení

propojováním vypněte napájení přehrávače a komponentů.
ě připojte HDMI kabel (komerčně prodávaný) ke konektorům HDMI ((1) a (2)).

a:

vysílané ve formátu DTS-HD High Resolution Audio a DTS-HD Master Audio vystupuje z
jako bitový tok. Připojte zesilovač s vnitřním dekodérem pro poslech zvuku špičkové kvality.

Zadní strana přehrávače

AC IN

UUSSBB

BDP-LX53

• Při použití HDMI výstupu je k dispozici 7.1 kanálový digitální výstup.

HDMI OUT Výběr prioritního video výstupu při přip
přes HDMI a komponentové video
el
ě prodávaný) Když připojíte HDMI i komponentový kabel k t
přehrávači, musíte nastavit prioritu video výstupu v „Se
HDMI IN – „Audio Video Settings“ – „Video Out Select“ (strana 4

Projektor TV AV receiver Poznámka:
Přístroj s HDMI konektorem • Když připojíte přehrávač k TV Pioneer HDMI kabe

zapnete TV, video výstup se automaticky přep
HDMI. (Předchozí nastavení není nutné.)
• Když připojíte přehrávač k TV HDMI kabelem, p
„HDMI Video Out“ je nastavena na „Auto“. Pokud n
stabilní obraz, vyberte požadované rozlišení.
nastavíte položku „HDMI Video Out“ na něco jinéh
„Auto“, můžete vybrat pouze rozlišení, kte
kompatibilní s připojenou TV.
• Viz. „HDMI Video Out“ na straně 42 pokud jde o ro
HDMI video výstupu.

video signálu:

4 Hz 720p 50/60 Hz

0/60 Hz 576p 50 Hz

0/60 Hz 480p 60 Hz

1080 progresivní skenování
080 prokládané skenování

jení:
d chcete, připojte audio zařízení (strana 19).
e disk a spusťte přehrávání (strana 27).

ě připojte komponentový video kabel (komerčně prodávaný) ke komponentovým zdířk

Výstup video signálu:

Zadní strana přehrávače 1080i 50/60 Hz 576i 50 Hz

AC IN 720p 50/60 Hz 480p 60 Hz

576p 50 Hz 480i 60 Hz

Příklad:

UUSSBB BDP-LX53 480p: 480 progresivní skenování

Red červená 480i: 480 prokládané skenování
Blue modrá
Green zelená Upozornění:

(1) Do COMPONENT • Musíte nastavit prioritu video vý
VIDEO OUTPUT „Settings“ – „Audio Video Settings“ –
Out Select“. (Viz. strana 42.)
(2) Do
COMPONENT IN • Pokud je ve „Video Out Select“ na
priorita video výstupu na „HDMI“
Komponentový video kabel rozlišení, vystupující ze
(komerčně prodávaný) COMPONENT VIDEO OUTPUT je
je nastavené v „HDMI Video Out“
(CR) červená 42).
modrá
• Když upřednostňujete výstup ze
(CB) COMPONENT VIDEO OUTPUT, n
prioritu video výstupu na „Componen
zelená

STANDBY/ON

PQLS HDMI OPEN/CLOSE FL OFF
USB

Tento přehrávač VCR T

ktor TV AV receiver

ařízení s komponentovými zdířkami Poznámka:

• Připojte přehrávač disků Blu-ray
k TV.

• Když nahráváte program c
autorským právem, funkce ochran
kopírování se aktivuje automa
program nelze nahrávat správně
přehrávání obrazu přes VCR mů
funkce zhoršit. Avšak to není závad
sledujete program chráněný au
právem, doporučujeme připojit př
disků Blu-ray přímo k TV.

jení:

ě připojte AV kabel (z příslušenství) k video zdířkám ((1) a (2)).

Zadní strana přehrávače Výstup video signálu:
ACIN 576i 50 Hz

480i 60 Hz

UUSSBB BDP-LX53 Příklad:

žlutá 576i: 576 prokládané skenování
480i: 480 prokládané skenování
Do VIDEO OUTPUT žlutá

l (z příslušenství) STANDBY/ON

PQLS HDMI OPEN/CLOSE FL OFF
USB

Tento přehrávač VCR

Do zdířky Poznámka:
VIDEO IN
• Připojte přehrávač disků Blu-
žlutá k TV.

VIDEO L - AUDIO -R • Když nahráváte program
autorským právem, funkce och
žlutá kopírování se aktivuje autom
program nelze nahrávat správ
AV INPUT přehrávání obrazu přes VCR
funkce zhoršit. Avšak to není záv
sledujete program chráněný
právem, doporučujeme připojit
disků Blu-ray přímo k TV.

Projektor TV AV receiver
Zařízení s video zdířkou

jení:
te audio zařízení nebo audio zdířky TV (strana 19).

propojováním vypněte napájení přehrávače a komponentů.
ě připojte optický digitální kabel (komerčně prodávaný) nebo AV kabel (z přísluše
ktoru optického digitálního audio výstupu nebo k audio zdířkám ((1) a (2) nebo (3) a (4)).

Zadní strana přehrávače

AC IN

UUSSBB

bílá bílá BDP-LX53
červená červená
Při použití výstupu OPTICAL
) Do zdířky 5.1 kanálový digitální v
AUDIO OUTPUT dostupný.
7.1 kanálový digitální výs
dostupný.

Do konektoru DIGITAL Poznámka:
OUT OPTICAL (1) 7.1 kanálové audio je dostu

konektor HDMI.

AV kabel (z příslušenství) Optický digitální kabel (komerčně prodávaný)

(4) Do vstupu (2)
Do zdířky OPTICAL
AUDIO vstupu

bílá červená

DEO L - AUDIO -R

bílá červená

AV INPUT OPTICAL
DIGITAL AUDIO IN

TV Zesilovač
Audio zařízení s digitálním audio vstupem

propojováním vypněte napájení přehrávače a komponentů.
ě připojte kabel LAN (komerčně prodávaný) ke konektoru LAN (10/100) ((1) a (2)) nebo za
portu na čelním nebo zadním panelu tohoto přehrávače USB bezdrátový LAN adaptér A
ávaný samostatně).

Zadní panel přehrávače Zadní panel přehrávače

OPEN/CLOSE FL OFF
UUSSBB

UUSSBB

Do konektoru USB USB
LAN (10/100)
Do USB (3)

LAN (prodávaný) USB bezdrátový LAN adaptér AS-
WL100 (samostatně prodávaný) nebo
USB paměťové zařízení (komerčně
prodávané)

Použití funkce BONUSVIEW nebo BD-LIVE
Vyžaduje USB paměťové zařízení (ko
prodávané).
Paměťové zařízení by mělo vyhovovat USB sp
2.0 a mělo mít minimální kapacitu 1 GB, dop
jsou 2 GB a více.

Do konektoru Upozornění:
LAN
• Volitelně použijte Pioneer USB bezdráto
LAN adaptér. S jinými bezdrátovými LAN adapté
funkce zaručena.
t Modem Rozbočovač PC
• Neodpojujte USB bezdrátový LAN adapt
(router s funkcí rozbočovače) přehrávač pracuje.

širokopásmového internetového připojení • USB bezdrátový LAN adaptér se v ně
zemích neprodává.

• Při použití širokopásmového internetového p
kontaktujte poskytovatele připojení, poku
nutné.

• Viz. návod k použití zařízení, pokud máte p
zařízení a metoda připojení se liší
internetového prostředí.

• Nepoužívejte USB prodlužovaní kabel pro p
USB paměťového zařízení ke konektor
přehrávače. Použití USB prodlužovacího
může bránit správné funkci přehrávače.

STANDBY/ON

PQLS

Lehce stiskněte v této 30º 30º
části a posuňte ve 7m
směru šipky. Dálkový ovlada

baterie (AA/R6 x 2).
baterie podle značek (+)/(-) v bateriovém

ru.

Stranu (-) vložte jako
první.

e zadní kryt.
avřete pevně (musí být slyšet cvaknutí).

Připojení napájecího kabelu

Připojte dodaný síťový kabel do zdířky A
zadním panelu přehrávače. Pak ho připojte
zásuvky.

AC IN

ní: USB

žívejte jiné než specifikované baterie. Také BDP-LX53
ujte nové a staré baterie.
Do
ádání do dálkového ovladače dbejte na správnou
u ((+) a (-)). Do síťové zásuvky
Poznámka:
e nezahřívejte, nerozebírejte a nevhazujte do • Umístěte přehrávač blízko síťové zásuvk
nebo do vody.
vidlici napájecího kabelu v dosahu.
ívejte různé druhy baterií - i když mohou vypadat • Aby nedošlo k úrazu elektrickým
různé baterie mohou mít různé napětí.
nedotýkejte se neizolovaných částí
nebudete dálkový ovladač dlouhou dobu kabelu, když je síťový kabel připojený.
at (více jak 1 měsíc), vyjměte z něj baterie, aby • Pokud nebude přehrávač dlouhou dobu
o k jejich vytečení do bateriového prostoru. odpojte ho od sítě.

baterie vytečou, bateriový prostor pečlivě
ěte a vložte nové baterie.

vidaci vybitých baterií se řiďte místními předpisy
anipulaci s nebezpečným odpadem.

žívejte a neskladujte baterie na přímém slunci
na extrémně horkých místech, jako uvnitř
obilu nebo blízko topení. Jinak může dojít
čení baterií, jejich přehřátí, explozi nebo

DBY/ON Změna jazyka zobrazování informací

ON 1. Stiskněte tlačítko HOME MENU pro z
nabídky HOME MENU.
PQLS HDMI OPEN/CLOSE FL OFF • Když je zobrazeno pozadí, lze
HOME MENU také zobrazit přímo
USB ikony ( )) tlačítky §/¨ a stisknutím
ENTER.
tlačítko STANDBY/ON.
te tlačítko na dálkovém ovladači nebo na 2. Stiskněte tlačítka ©/ª/§/¨ pro vý
ávači. Screen Language“, pak stiskněte
spleji na čelním panelu se zobrazí „POWER ENTER.

je zapnuto napájení bez vloženého disku, Web Content Photos Music
zí se obrazovka s logem Pioneer (pozadí).
je zapnuto napájení s vloženým diskem, Disc Navigator Settings On Screen Languag
se podle disku automaticky objevit nabídka.
je stisknuto tlačítko STOP nebo EXIT,
ka disku zmizí a objeví se pozadí.

napájení 3. Stiskněte tlačítka ©/ª pro
požadovaného jazyka, pak stiskněte
znovu tlačítko STANDBY/ON. ENTER.
te tlačítko na dálkovém ovladači nebo na
ávači. English
spleji na čelním panelu se zobrazí „POWER
English Nederlands Česky
stisknete tlačítko STANDBY/ON ihned po Deutsch Svenska Magyar
tí do pohotovostního stavu, přehrávač se Français Dansk Slovensky
sí zapnout. Když se to stane, vyčkejte 10 Italiano Norsk Slovenščina
d nebo déle a stiskněte tlačítko Español Suomi
DBY/ON znovu pro zapnutí napájení. Português Polski

Poznámka:

• Pro výběr jazyka disku DVD, jako je ja
atd. viz. strana 28.

AIWA 60 BPL 18

ění: AKAI 32, 35, 42 BRANDT 36
ěkteré modely nemusí být možné ovládat TV
vým ovladačem přehrávače, i když je kód AKURA 41 BTC 41
ce TV uvedený v seznamu.
ýměně baterií se obnoví tovární nastavení. ALBA 07, 39, 41, 44 BUSH 07, 41, 42, 44, 47
se to stane, proveďte nastavení znovu.
AMSTRAD 42, 44, 47 CASCADE 44
te 2-ciferný kód výrobce.
održte stisknuté tlačítko TV CONTROL a ANITECH 44 CATHAY 07
iskněte numerická tlačítka (0 až 9) pro
adání kódu. ASA 45 CENTURION 07

a: ASUKA 41 CGB 42
ní nastavená je 00 (PIONEER).
se během zadávání kódu spletete, uvolněte AUDIOGONIC 07, 36 CIMLINE 44
o TV CONTROL a začněte od začátku.
je u výrobce uvedeno více kódů, zkuste je BASIC LINE 41, 44 CLARIVOX 07

v uvedeném pořadí, dokud nepůjde TV BAUR 31, 07, 42 CLATRONIC 38
at.
BEKO 38 CONDOR 38
trolujte, zda lze TV ovládat.
vládejte TV tlačítky TV CONTROL. CONTEC 44 MARK 07

- Stiskněte pro zapnutí/vypnutí napájení CROSLEY 32 MATSUI 07, 39, 40, 42
V.
NPUT SELECT – Stiskněte pro přepnutí CROWN 38, 44 48
stupu TV.
H +/- - Stiskněte pro výběr TV předvolby. CRYSTAL 42 MCMICHAEL 34
OL +/- - Stiskněte pro nastavení hlasitosti.
CYBERTRON 41 MEDIATOR 07

DAEWOO 07, 44, 56 MEMOREX 44

DAINICHI 41 METZ 31

DANSAI 07 MINERVA 31, 53

DAYTON 44 MITSUBISHI 09, 10, 02

DECCA 07, 48 MULTITECH 44, 49

DIXI 07, 44 NEC 59

DUMONT 53 NECKERMANN 31, 07

ELIN 07 NEI 07, 42

ELITE 41 NIKKAI 05, 07, 41, 46,

ELTA 44 NOBLIKO 49

EMERSON 42 NOKIA 32, 42, 52

ERRES 07 NORDMENDE 32, 36, 5

FERGUSON 07, 36, 51 OCEANIC 31, 32, 42

FINLANDIA 35, 43, 54 ORION 32, 07, 39, 40

FINLUX 32, 07, 45, 48, 53, 54 OSAKI 41, 46, 48

FIRSTLINE 40, 44 OSO 41

FISHER 32, 35, 38, 45 OSUME 48

FORMENTI 32, 07, 42 OTTO VERSAND 31, 3

FRONTECH 31, 42, 46 PALLADIUM 38

FRONTECH/PROTECH 32 PANAMA 46

FUJITSU 48 PANASONIC 31, 07, 08

FUNAI 40, 46, 58 PATHO CINEMA 42

GBC 32, 42 PAUSA 44

GE 00, 01, 08, 07, 10, 11, 17, PHILCO 32, 42

02, 28, 18 PHILIPS 31, 07, 34, 56,

GEC 07, 34, 48 PHOENIX 32

GELOSO 32, 44 PHONOLA 07

GENERAL 29 PROFEX 42, 44

GENEXXA 31, 41 PROTECH 07, 42, 44, 4

GOLDSTAR 10, 23, 21, 02, 07, QUELLE 31, 32, 07, 42

50 R-LINE 07

GOODMANS 07, 39, 47, 48, 56 RADIOLA 07

GORENJE 38 RADIOSHACK 10, 23,

GPM 41 RBM 53

GRAETZ 31, 42 RCA 01, 10, 15, 16, 17

GRANADA 07, 35, 42, 43, 48 62, 09

GRADIENTE 30, 57 REDIFFUSION 32, 42

GRANDIN 18 REX 31, 46

GRUNDIG 31, 53 ROADSTAR 41, 44, 46

HANSEATIC 07, 42 SABA 31, 36, 42, 51

HCM 18, 44 SAISHO 39, 44, 46

HINARI 07, 41, 44 SALORA 31, 32, 42, 43

HISAWA 18 SAMBERS 49

HITACHI 31, 33, 34, 36, 42, 43, SAMSUNG 07, 38, 44, 4

54, 06, 10, 24, 25, 18 SANYO 35, 45, 48, 21,

HUANYU 56 SBR 07, 34

HYPSON 07, 18, 46 SCHAUB LORENZ 42

ICE 46, 47 SCHNEIDER 07, 41, 47

IMPERIAL 38, 42 SEG 42, 46

INDIANA 07 SEI 32, 40, 49

INGELEN 31 SELECO 31, 42

INTERFUNK 31, 32, 07, 42 SHARP 02, 19, 27, 67,

INTERVISION 46, 49 SIAREM 32, 49

32, 42 TELEAVIA 36

7 TELEFUNKEN 36, 37, 52

4 TELETECH 44

40, 46, 48 TENSAI 40, 41

TTER 07 THOMSON 36, 51, 52, 63

THORN 31, 07, 42, 45, 48

42, 43 TOMASHI 18

RONIC 31, 44, 45, 54, TOSHIBA 05, 02, 26, 21, 53

51 TOWADA 42

NE 32, 49 ULTRAVOX 32, 42, 49

N 49 UNIDEN 92

X 07, 10, 03, 12, 29 UNIVERSUM 31, 07, 38, 42, 45,

39, 46 46, 54

07 VESTEL 07

31 VICTOR 13

32, 39, 40, 49 VOXSON 31

43 WALTHAM 43

31 WATSON 07

07, 44 WATT RADIO 32, 42, 49

31, 35 WHITE WESTINGHOUSE 07

7 YOKO 07, 42, 46

ZENITH 03, 20

AVE 07

Ovládání s použitím dálkového ovlada

Stiskněte tlačítko FRONT LIGHT.
Při každém stisknutí tlačítka se displej na čelním
indikátory zapnout nebo vypnou. Když jsou vy
indikátor FL OFF.

Použití nabídky HOME MENU

1. Stiskněte tlačítko HOME MENU pro
nabídky HOME MENU.

2. Stiskněte tlačítka ©/ª/§/¨ pro výběr „
pak stiskněte tlačítko ENTER.

3. Stiskněte tlačítka ©/ª pro výběr „Fr
Display/LED“, pak stiskněte tlačítko ENTE

Audio Video Settings
Quick Start
Auto Power Off
Control
Playback Setting
Communication Setup
Front Panel Display/LED
Version
USB Memory Management
Software Update
System Reset

4. Stiskněte tlačítka §/¨ pro výběr „On“ n
pak stiskněte tlačítko ENTER.

5. Stiskněte tlačítko HOME MENU nebo

u (AV receiver nebo zesilovač atd.) nebo HD AV Tato funkce je dostupná pouze když je
přehrávání a není zobrazena žádná nabídka.
žití funkce ovládání přes HDMI
O funkci PQLS
e ovládání přes HDMI pracuje pokud je funkce
ní přes HDMI nastavená na On (zapnutá) na Funkce PQLS (Precision Quartz Lock Sys
zařízeních, připojených HDMI kabelem. technologie řízení přenosu digitálního zvuku
opojení a nastavení všech zařízení zkontrolujte, funkcí ovládání přes HDMI. Výstupní signál pře
raz z přehrávače vystupuje na plochou TV. řízený z AV zesilovače pro zajištění přehrává
olu proveďte také po změně připojených zařízení kvalitního zvuku s použitím krystalového osc
po přepojení HDMI kabelů.) Funkce ovládání přes zesilovače. Tím se eliminuje vliv chvění signálu
při přenosu, což negativně ovlivňuje kvalitu zvuku
nemusí fungovat správně, pokud obraz • Tento přehrávač podporuje následující funkc
vače nevystupuje správně na plochou TV.
užití funkce ovládání přes HDMI použijte kabel - Funkci „PQLS 2ch Audio“, která je
Speed HDMI®. Funkce ovládání přes HDMI pouze při přehrávání hudebního CD (CD
í fungovat správně při použití jiného HDMI
. - Funkci „PQLS Multi Surround“, která je
terých modelů může být funkce ovládání přes při přehrávání všech disků (BD, DVD a
výstupem Lineární PCM.
označena jako „KURO LINK“ nebo „HDMI
l“. - Funkci „PQLS Bitstream“, která je akt
e ovládání přes HDMI nepracuje se zařízeními přehrávání s výstupem bitového toku.
značek, i když jsou připojená HDMI kabelem.
• Různé funkce PQLS jsou aktivovány kd
ete s funkcí ovládání přes HDMI dělat zesilovač Pioneer, podporující funkce PQLS
přímo ke konektoru HDMI OUT tohoto
p obrazu optimální kvality do ploché TV pomocí HDMI kabelu a přehrávač je
atibilní s funkcí ovládání přes HDMI. následovně (strana 43):
je funkce ovládání přes HDMI umožněna, Funkce řízení přes HDMI: On
uje z HDMI konektoru přehrávače video signál HDMI audio výstup: PCM (pouze PQLS multi
mální kvalitou obrazu pro funkci ovládání přes
• Viz. také návod k AV zesilovači.
or HDMI na přehrávači svítí. • Informace o AV zesilovačích, které podpo

or HDMI PQLS viz. webové stránky Pioneer.

S HDMI OPEN/CLOSE FL OFF Upozornění:
• Funkce PQLS může přestat pracovat, když
USB
výstupní video rozlišení. Funkce PQLS za
ání přehrávače dálkovým ovladačem ploché pracovat jakmile je přehrávání zastaveno a o
• Když je aktivována funkce PQLS 2ch, výstu
ce přehrávače, jako spuštění a zastavení VIDEO OUTPUT přehrávače nemusí m
vání a zobrazení nabídek lze provést z ploché barvy. Když se to stane, pro sledování obra
TV k AV zesilovači přes HDMI konektor ne
ávaný obraz z přehrávače je zobrazen na TV ke konektorům COMPONENT VIDEO
é TV (funkce automatického výběru) přehrávače.

se přepne automaticky na ploché TV, AV Poznámka:
mu (AV receiver nebo zesilovač atd.) nebo HD AV • Když je funkce PQLS aktivní, svítí indikáto

toru když na přehrávači začne přehrávání nebo displeji na čelním panelu přehrávače (strana
brazena nabídka HOME MENU nebo Disc
ator. Když je vstup přepnut, přehrávaný obraz
nabídka HOME MENU nebo Disc Navigátor se
í na ploché TV.
ení ploché TV a přehrávače se zapne a vypne
aticky (funkce simultánního napájení)

ďte následující nastavení. přehrávání disku nebo z USB paměti a
předchozí postup od kroku 1.

a:
zované informace jsou pravidelně
izovány, ale v některých případech nemusí
erval aktualizace pravidelný.

stavu přehrávače nemusí být možné
zit textové informace.
vé informace se nezobrazují během
ávání disku nebo když je zobrazená
ka.
vé informace se nemusejí zobrazit, když je
ný disk.
čnost Pioneer nenese žádnou odpovědnost
brazované informace.
p k obsahu poskytovanému třetími strana
uje vysokorychlostní internetové připojení a
může vyžadovat registraci nebo předplatné.
y třetích stran poskytování obsahu se
u měnit, být přerušované nebo zrušené
li bez předchozího upozornění a společnost
er za to nenese žádnou odpovědnost.

ní textových informací

něte tlačítko HOME MENU pro zobrazení
ky HOME MENU.

něte tlačítka ©/ª/§/¨ pro výběr „Web
ent“, pak stiskněte tlačítko ENTER.

něte tlačítka §/¨ pro výběr „RSS“, pak
něte tlačítko ENTER.

něte tlačítka ©/ª pro výběr „On“, pak
něte tlačítko ENTER.
okud je vybráno „Off“, textové informace se
ezobrazují.

něte tlačítka ©/ª pro výběr
dovaného kanálu.
vé informace pro vybraný kanál (zprávy atd.)
zprava doleva na displeji.

disku • Když je tlačítko STOP stisknuto během
pozice, kde bylo přehrávání zastaveno, je
DBY/ON OPEN/CLOSE paměti. Když znovu stisknete tlačítko
přehrávání pokračuje od místa, kde bylo
STANDBY/ON zastaveno.

PQLS HDMI OPEN/CLOSE FL OFF • Pro přehrávání od začátku zrušte režim p
USB stisknutím tlačítka STOP, pak stiskně
fPLAY. (To nemusí fungovat podle typu dis
ěte tlačítko STANDBY/ON pro zapnutí případě vysuňte nosič disku nebo vypněte př
ení. pohotovostního stavu.)
ěte tlačítko OPEN/CLOSE pro vysunutí
e disku. Poznámka:
• Pokračující přehrávání nemusí fungovat p
disk na nosič.
(např. disky BD-Video obsahující BD-J aplik
ožte disk potiskem nahoru. 61)). Pro informace o tom, zda disk obsa
neobsahuje BD-J aplikace kontaktujte výrobc
případě disku nahraného na obou stranách dejte
olu stranu, kterou chcete přehrávat. Zobrazení informací o disku

ěte tlačítko OPEN/CLOSE pro zasunutí Během přehrávání stiskněte tlačítko DISPLAY.
e disku.
• Při každém stisknutí tlačítka DISPLAY se
přepne následovně.

Obrazovka A informací o disku

BD-VIDEO

ání BD/DVD Video

1/1

1/101

D-RE BD-R 00 : 00 : 12
DVD-RW DVD-R / 03 : 12 : 28

AVCHD

ehrávač podporuje během přehrávání DVD Obrazovka B informací o disku
ání DVD na vyšší rozlišení.
00 : 00 : 12
/ 03 : 12 : 28

disk. Žádné zobrazení
odle disku může přehrávání začít automaticky.
ehrávání začne od prvního titulu. (1) Typ disku
odle disku se nejprve může zobrazit nabídka. (2) Číslo přehrávaného titulu/celkový počet
oveďte operaci přehrávání podle zobrazené (3) Číslo přehrávané kapitoly/celkový počet
abídky. (4) Odehraný čas/celkový čas přehrávání tit

ěte tlačítko fPLAY pokud přehrávání Poznámka:
ne automaticky nebo se zastaví. • Obrazovka A informací o disku zmizí za cca

pokud není provedena žádná operace.
• Pro některé komerčně prodávané disky BD

celkový čas přehrávání pro kapitolu/titul nem

nou nabídkou. 1. Stiskněte tlačítko DISC NAVIGA
MENU.
y nabídek, obsah a operace se liší disk od
Ovládejte disk podle jeho instrukcí nebo 2. Stiskněte tlačítka ©/ª pro výběr „S
LANGUAGE“, pak stiskněte tlačítko
ky. • Zobrazí se obrazovka pro výb
titulků.
uvedené v nejvyšší nabídce a ovládání
(pro volby jako výběr jazyka titulků nebo MENU
) je poskytnuto v nabídce disku.
1 AUDIO LANGUAGE
ka DISC NAVIGATOR/TOP MENU a 2 SUBTITLE LANGUAGE
UP MENU/MENU nefungují, pokud disk 3 AUDIO

ahuje příslušnou nabídku.

nejvyšší nabídky 3. Stiskněte tlačítka ©/ª pro výbě
titulků, pak stiskněte tlačítko ENTER
D VIDEO
4. Stiskněte tlačítko DISC NAVIGAT
skněte tlačítko DISC NAVIGATOR/ TOP MENU pro opuštění nabídky.
NU.
Použití výsuvné nabídky
TOP MENU
BD VIDEO
Jazz 2 Latin
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
Classic 4 Rock MENU/MENU.

skněte tlačítka ©/ª/§/¨ pro výběr titulu, Pop-up menu
stiskněte tlačítko ENTER. Previous page

Začne přehrávání vybraného titulu. Next page

2. Stiskněte tlačítka ©/ª/§/¨ pro
požadované položky, pak stiskněte
ENTER.

3. Stiskněte tlačítko POPUP MENU/M
opuštění nabídky.
• Pro některé disky výsuvná
automaticky zmizí.

tí disku BD-Video kompatibilního s funkcí přehrávání souborů a aktualizaci softwar
EW můžete použít funkce jako sekundární
az v obraze) a sekundární audio stejně jako Přehrávání sekundárního videa
áhledy.
vání disků podporujících BD-LIVE lze nahrát BD-Video obsahující sekundární audio
u speciální video obrázky a další data. kompatibilní s obrazem v obraze lze přeh
simultánním zvukem a obrazem v malé o
raná na discích BD video a nahraná funkcí v rohu obrazovky.
jsou uložena na USB paměťové zařízení
aměť). Pro použití těchto funkcí připojte USB 1. Během přehrávání stiskněte
SECONDARY VIDEO pro zobrazení
zařízení (minimální kapacita 1 GB, obrazu.
ná 2 GB a více) podporující USB 2.0 High
80 Mbit/s) ke konektoru USB (strana 20) na Primární Sekundární
i. audio/video audio/video
yvolání dat uložených na USB paměťovém
ení nejprve vložte disk, který byl použitý 2. Pro vypnutí sekundárního videa
mžiku nahrání dat (pokud je vložený jiný tlačítko SECONDARY VIDEO znovu.
data uložená na USB paměťovém zařízení
přehrávat). Poznámka:
d USB paměťové zařízení obsahuje jiná data • Pro poslech sekundárního audia se u
nahraná), video a audio se nemusí správně
ávat. položka „Secondary Audio“ je nastaven
d USB paměťové zařízení odpojíte od (strana 42).
ávače během přehrávání, přehrávání disku • Sekundární audio a video pro obraz v
staví. Neodpojujte USB paměťové zařízení může přehrávat a mizet automatic
m probíhajícího přehrávání. obsahu disku. Také přehrávatelná obl
ní/zápis dat může chvíli trvat. být omezena.

ění:
sí být možné použít funkce BD-LIVE pokud
USB paměťovém zařízení není dostatek
ho prostoru. V tomto případě viz. „Správa
paměti“ na straně 48 pro vymazání dat
lního balíčku a dat BD-LIVE z USB
ťového zařízení.

a:
e USB paměťového zařízení není
tována.
ávání dat funkce BD-LIVE se liší podle
ého disku. Detaily viz. návod k disku.
použití funkce BD-LIVE je nutné síťové
ení a nastavení (strana 20 a 45).
odmínky a omezení týkající se internetového
ení s funkcí BD-LIVE viz. „BD internetový
p“ (strana 44).
VE je funkce, která poskytuje automatický
p k internetu. Disky podporující funkci BD-
mohou posílat ID kódy identifikující tento
ávač a disky poskytovateli obsahu přes
et.

přehrávání zastavené.

Přepnutí zobrazení diskového navigátoru

• Diskový navigátor lze zobrazit ve dvo
zobrazení, jako náhledy a jako názvy titu

• Při každém stisknutí červeného tla
obrazovka změní mezi náhledy a názvy

Náhledy

Program 1
5/21 Thu 9:30 AM 110 Min.

a: Program Program Program
zace“ znamená zpracování nahraného 1 2 3
na rekordéru, aby ho bylo možné přehrávat
ých DVD přehrávačích/rekordérech včetně Program Program Program
o přehrávače. Na tomto přehrávači lze 4 5 6
ávat pouze finalizované disky DVD-RW/-R.
o přehrávač nemá funkci finalizace disků.) A Title Name B By Chapter C Playlist D Functions

ání výběrem titulu Názvy titulů

e nahraný disk. Program 1
obrazí se diskový navigátor. 5/21 Thu 9:30 AM 110 Min.

1 Program1 5/ 2 Thu 110 Min.
2 Program2 6/15 Mon 110 Min.
3 Program3 7/ 3 Fri 56 Min.
4 Program4 9/18 Fri 40 Min.

A Thumbnail B Sorting C Playlist D Functions

Program Program Program (1) Informace o vybraném titulu
1 2 3 (2) Název titulu

Program Program Program Datum záznamu
4 5 6 Trvání záznamu
(3) Funkce pro barevná tlačítka – červen
dyž vložíte BD disk s nastaveným žluté, modré
mezením použití BD rekordérem, objeví se
brazovka pro zadání PINu. Pak zadejte PIN. • Když je zobrazeno sedm nebo ví
dyž zadáte třikrát chybný PIN, nosič disku
e vysune. Zasuňte nosič disku a pak zadejte přepněte stránky tlačítkem PAGE +/-
právný PIN.
operaci lze provést stisknutím tlačítka
okud se diskový navigátor nezobrazí,
iskněte tlačítko DISC NAVIGATOR/ TOP nebo .
ENU.
Poznámka:
něte tlačítka ©/ª/§/¨ pro výběr
• Datum záznamu je datum uložené pro
dovaného titulu, pak stiskněte tlačítko titul a závisí na zařízení, použitém pro
může se lišit od aktuálního datumu,
R. záznam proveden.

dyž je zobrazeno sedm nebo více titulů,

epněte stránky tlačítkem PAGE +/-. Stejnou

peraci lze provést stisknutím tlačítka

nebo .

řehrávání vybraného titulu začne.

Playback Playback this title.

Chapter CHAPTER Chapter CHAPTER Chapter From Beginning
1 23 From Continued

ER Chapter CHAPTER Chapter CHAPTER Chapter
4 56

dyž je zobrazeno sedm nebo více kapitol, 2. Stiskněte tlačítka ©/ª pro výb
přehrávání „From Beginning“ neb
epněte stránky tlačítkem PAGE +/-. Stejnou Continued“, pak stiskněte tlačítko EN
• Přehrávání titulu začne.
peraci lze provést stisknutím tlačítka
3. Stiskněte tlačítko STOP pro
nebo . přehrávání.

ro návrat do obrazovky s náhledy stiskněte

elené tlačítko.

něte tlačítka ©/ª/§/¨ pro výběr
dované kapitoly, pak stiskněte tlačítko
R.

řehrávání vybrané kapitoly začne.
řehrávání můžete spustit tlačítkem fPLAY
ísto tlačítkem ENTER.

něte tlačítko STOP pro zastavení
ávání.

itulů

ém stisknutí zeleného tlačítka když je
a obrazovka s názvy titulů se zobrazení
ezi zobrazením od nejnovějšího titulu a od
o titulu.

ání výběrem seznamu přehrávání

něte žluté tlačítko, když je zobrazená
ovka s náhledy.
obrazí se obrazovka se seznamy
ehrávání.

Program 1
Thu 9:30 AM 110 Min.

1 Program1 5/ 2 Thu 110 Min.
2 Program2 6/15 Mon 110 Min.

C Original D Functions

něte tlačítka ©/ª pro výběr titulu, pak
něte tlačítko ENTER.
řehrávání vybraného titulu začne.

• Když je zobrazeno sedm nebo v
přepněte stránky tlačítkem PAGE +/-

Track 03 Functions
3 / 12
0:00 5:23 00 : 00 : 11
3 L+R
1 Track 01 5:16 Off
2 Track 02 5:10
3 Track 03 5:23 3 / 12
4 Track 04 5:03 D Functions
5 Track 05 4:44
6 Track 06 5:08

Select Enter

2. Stiskněte tlačítko STOP pro
přehrávání.

ání od začátku

e Audio CD. Použití nabídky funkcí „Functions“

obrazí se obrazovka CD. 1. Stiskněte modré tlačítko (Functions
Obrazovka CD se zobrazí pouze pokud je zobrazená obrazovka CD.
ožený kompaktní disk nahraný ve formátu
D-DA.) • Aktivuje se nabídka „Functions“.

řehrávání začne automaticky, podle disku. Track 03 Functions
3 / 12
Track 01 Functions 0:00 5:23 00 : 00 : 11
1 / 12 3 L+R
0:00 5:16 00 : 00 : 11 1 Track 01 5:16 Off
3 L+R 2 Track 02 5:10
1 Track 01 5:16 Off 3 Track 03 5:23 3 / 12
2 Track 02 5:10 4 Track 04 5:03 Return
3 Track 03 5:23 1 / 12 5 Track 05 4:44
4 Track 04 5:03 D Functions 6 Track 06 5:08 D Track select
5 Track 05 4:44
6 Track 06 5:08 Select Enter

Select Enter

něte tlačítko fPLAY pokud přehrávání 2. Stiskněte tlačítko ©/ª pro
čne automaticky nebo se zastaví. požadovaného nastavení, pak
tlačítko ENTER.
něte tlačítko STOP pro zastavení
ávání. • Když je přehrávání zastaveno, lz
pouze „Track“.

• Pro popis každého nastavení viz.
které lze nastavit“ na straně 40.

okračování přehrávání 3. Stiskněte tlačítko ©/ª/§/¨ pro nasta
stiskněte tlačítko ENTER.
stisknete tlačítko STOP během
ávání, pozice, kde bylo přehrávání • Operace se lisí podle nastavení. P
veno, se uloží do paměti. Když znovu pode instrukcí na obrazovce.
ete tlačítko fPLAY, přehrávání pokračuje
sta, kde bylo naposledy zastaveno. 4. Stiskněte tlačítko RETURN neb
tlačítko pro opuštění nabídky „Functions
přehrávání od začátku zrušte režim
čování stisknutím tlačítka STOP, pak Poznámka:
ěte tlačítko fPLAY. (To nemusí fungovat • Zobrazené položky se liší podle disku.
typu disku. V tomto případě vysuňte nosič
nebo vypněte přehrávač do pohotovostního

přehrávání souboru.
• Vybraný soubor je přehráván.

Přeskočení skladby během přehráván

Stiskněte tlačítko nebo

• Když je stisknuto tlačítko ,p
,p
se přesune na začátek souboru.

a: • Když je stisknuto tlačítko
pojujte USB paměťové zařízení během
ávání. se přesune na konec souboru.
etaily o audio signálech, které lze přehrávat,
„Typy disků, které lze použít s tímto Poznámka:
ávačem“ na straně 6.
e BDP-LX53/BDP-330: Když je USB • Rychlé přehrávání vpřed a vzad není mo
ťové zařízení připojené k USB portu na
m i zadním panelu přehrávače, je přehráván • Funkci opakování nelze použít.
pouze ze zařízení, které bylo připojené jako
dní. • Funkci ovládání nelze použít během p
(strana 39).
e disk nebo připojte USB paměťové
ení s nahraným zvukem, pak stiskněte
ko HOME MENU pro zobrazení nabídky
E MENU.

něte tlačítko ©/ª/§/¨ pro výběr „Music“,
tiskněte tlačítko ENTER.

něte tlačítko §/¨ pro výběr „DVD/CD“
„USB“, pak stiskněte tlačítko ENTER.

rte soubor nebo adresář.
oužijte tlačítka ©/ª/§/¨ pro výběr souboru.
oužijte tlačítka ©/ª pro výběr adresáře, pak
iskněte tlačítko ENTER. Zobrazí se soubory
adresáři.

něte tlačítko ENTER pro spuštění
ávání.
dyž je během přehrávání stisknuto tlačítko
PAUSE, zapne se pauza. Když je tlačítko
PAUSE stisknuto znovu nebo je stisknuto
ačítko PLAY, přehrávání pokračuje.

6. Stiskněte tlačítko nebo

pro přechod na jiný obrázek.

• Stejnou operaci lze provést stisknutí

§/¨ nebo REV/ FWD.

• Stiskněte tlačítko RETURN když

vrátit do obrazovky výběru adresáře.

7. Pro zastavení přehrávání obrázků
stiskněte tlačítko STOP.

a: Promítání obrázků
pojujte USB paměťové zařízení během
ávání. 1. Vložte disk nebo připojte USB p
etaily o obrazových souborech, které lze zařízení s nahranými obrazovými sou
ávat, viz. „O přehrávání obrazových stiskněte tlačítko HOME MENU pro z
orů“ na straně 10. nabídky HOME MENU.
m „normálního přehrávání“ jsou obrázky
ávány jeden po druhém, během „promítání“ 2. Stiskněte tlačítko ©/ª/§/¨ pro výběr
omaticky zobrazují po sobě. pak stiskněte tlačítko ENTER.
e BDP-LX53/BDP-330: Když je USB
ťové zařízení připojené k USB portu na 3. Stiskněte tlačítko §/¨ pro výběr „
m i zadním panelu přehrávače, jsou nebo „USB“, pak stiskněte tlačítko EN
ávány obrazové soubory pouze ze zařízení,
bylo připojené jako poslední. 4. Stiskněte tlačítko ©/ª/§/¨ pro
adresáře, pak stiskněte tlačítko P
e disk nebo připojte USB paměťové přehrávání.
ení s nahranými obrazovými soubory, pak • Obrázky jsou postupně promítány.
něte tlačítko HOME MENU pro zobrazení • Stiskněte tlačítko PAUSE pr
ky HOME MENU. promítání. Stiskněte tlačítko P
pokračování přehrávání.
něte tlačítko ©/ª/§/¨ pro výběr „Photo“,
tiskněte tlačítko ENTER. 5. Stiskněte kdykoli tlačítko ST
zastavení přehrávání.
něte tlačítko §/¨ pro výběr „DVD/CD“ • Stiskněte tlačítko RETURN pro
„USB“, pak stiskněte tlačítko ENTER. obrázků z jiného adresáře.

rte soubor nebo adresář.
oužijte tlačítka ©/ª/§/¨ pro výběr souboru.
oužijte tlačítka ©/ª pro výběr adresáře, pak
iskněte tlačítko ENTER. Zobrazí se soubory
adresáři.

něte tlačítko ©/ª pro výběr „Slide Show
d“, pak stiskněte tlačítko ENTER.

w Speed
ode Setting

Normal

ychlost promítání lze nastavit na „Fast“, Poznámka:
Normal“, „Slow1“ a „Slow2“. • Lze přehrávat videa YouTube v nás

něte tlačítko ©/ª pro výběr požadované velikostech.
osti, pak stiskněte tlačítko ENTER. - Standardní kvalita (400 x 226 pi

něte tlačítko ©/ª pro výběr „Repeat kbit/s)
Setting“, pak stiskněte tlačítko ENTER. - Střední kvalita (480 x 360 pixelů, 512
- Vysoká kvalita (854 x 480 pixelů, 90
ow Speed - HD (720p) (1280 x 720 pixelů, 2 Mbi
Mode Setting - HD (1080p) (1920 x 1080 pixelů, Mb
• YouTube videa pro mobilní telefo
Yes přehrávat.
No • Některá YouTube videa nelze přehrávat
• Podle prostředí internetového připojen
něte tlačítko ©/ª pro výběr požadované být možné přehrávat YouTube videa spr
ky, pak stiskněte tlačítko ENTER. • Přístup k obsahu poskytovaného třet
vyžaduje vysokorychlostní internetové p
něte tlačítko EXIT pro opuštění nabídky. může vyžadovat vytvoření účtu a předpla
Služby obsahu třetích stran mohou bý
zrušeny, přerušeny bez upozornění a s
Pioneer nemá žádnou odpovědnost z
události.

1. Zobrazte nabídku výběru.
Když je zobrazeno pozadí, použijte tlač
pro výběr ikony YouTube, pak stiskně
ENTER.
• Obrazovku výběru lze rovněž
stisknutím tlačítka HOME MENU a
„Home Menu“ Æ „Web Kon
„YouTube“.

2. Stiskněte tlačítko ©/ª/§/¨ pro
YouTube videa, pak stiskněte tlačítk
pro přehrávání.

3. Stiskněte tlačítko EXIT pro
přehrávání YouTube videa.

Pomalé přehrávání

Pomalé přehrávání funguje, když je tlačítko

nebo stisknuto na déle jak 2 sekun

pauzy.

• Stiskněte tlačítko PLAY pro návrat k n

přehrávání.

• Není možné pokračovat v pomalém přehrá

nebo vzad v sousedních titulech. Když je

začátku nebo konce titulu, pomalé pře

zrušeno a pokračuje normální přehrávání.

: Poznámka:

é operace v následujících funkcích přehrávání • Toto nefunguje pro disky Audio CD.
provést podle specifikace disku.
• Pomalé přehrávání vzad nelze provést pro
video a disky DVD ve formátu AVCHD.

Hledání přeskočením

přehrávání vpřed/vzad (Hledání) Přehrávání přeskočí 30 sekund vpřed, když
SKIP SEARCH stisknuto během přehrávání.

dání vpřed/vzad funguje když je tlačítko REV Opakování přehrávání
WD stisknuto během přehrávání.
Přehrávání se vrátí o 10 sekund zpět, když
yž je stisknuto tlačítko FWD REPLAY stisknuto během přehrávání.

ost hledání se změní při každém stisknutí tlačítka. Opakované přehrávání titulu
kapitoly (Opakované přehrávání)
možné pokračovat v rychlém přehrávání vpřed
vzad v sousedních titulech. Když je dosaženo
u nebo konce titulu, rychlé přehrávání vpřed
zad je zrušeno a pokračuje normální přehrávání.

m rychlého přehrávání vpřed/vzad u disků BD-
Video nejsou zobrazeny titulky.

čení na začátek následující nebo 1. Přehrávejte titul nebo kapitolu, ktero
í kapitoly (stopy) opakovat.

(na začátek kapitoly nebo stopy) funguje, když je 2. Stiskněte tlačítko REPEAT.

ehrávání stisknuto tlačítko nebo 3. Stiskněte tlačítko ©/ª pro výběr typu opa
přehrávání.
. • Playback Title (Přehrávání titulu):
aktuálně přehrávaného titulu.
guje, když je během přehrávání stisknuto tlačítko • Playback Chapter (Přehrávání kapitoly):
aktuálně přehrávané kapitoly.
• Scene Selection (Výběr scény):
specifikované scény titulu nebo kapitoly.

ání přehrávání vpřed Playback Title
Playback Chapter
přehrávání vpřed funguje, když je během pauzy Scene Selection

ačítko . • Stiskněte tlačítko RETURN pro zr
nastavení typu opakovaného přehrávání
:
vání přehrávání vpřed není možné s disky Audio • Pro Audio CD můžete vybrat „Pla

2 English začátek aktuální kapitoly (stopy).
1
1 5 .1ch • Když stisknete tlačítko znov
On Title Repeat
cca 5 sekund), přehrávač skočí na
On Title Repeat
předchozí kapitoly (stopy).
něte tlačítko REPEAT OFF nebo REPEAT
ávrat k normálnímu přehrávání. • Pro opakované přehrávání části nasta

začátku a konce v rámci stejného titulu.

• Opakované přehrávání může být po

zakázáno.

• Během přehrávání BD video stejnou sc

přehrávat opakovaně.

é opakované přehrávání (Opakované • Opakované přehrávání části nemusí
ání specifikované části)
v multi-úhlových scénách.
DVD-RW DVD-R
• Když stisknete tlačítko DISPLAY,

zkontrolovat stav opakovaného přehrává

Audio CD).

něte tlačítko REPEAT během přehrávání.

něte tlačítka ©/ª pro výběr „Scene
tion“, pak stiskněte tlačítko ENTER.
obrazí se „Set Start Point“.

Playback Title Set Start Point
Playback Chapter
Scene Selection

něte tlačítko ENTER v místě, kde chcete
opakování.
obrazí se „Set End Point“.

něte tlačítko ENTER v místě, kde chcete
čit opakování.
ůžete stisknout tlačítko FWD pro rychlé
ehrávání vpřed na místo, kde chcete
končit opakování. Když najdete požadované
ísto, jednoduše stiskněte tlačítko PLAY a
ak ENTER pro nastavení místa konce.
ro zrušení opakovaného přehrávání
iskněte tlačítko REPEAT OFF nebo
EPEAT.

í audio režimu • Zobrazení indikuje číslo aktuálně přeh
titulků a titulky se objeví.
tlačítko AUDIO.
zený obsah se liší podle disku. • Při každém stisknutí tlačítka SUBTITLE
změní.
VD VIDEO
• „-„ se zobrazí když disk neobsahuje titulk
e aktuálně přehrávaná audio stopa. • Také můžete vybrat „Off“.
nahráno více audio stop, můžete přepnou
ál tlačítkem AUDIO. Poznámka:
• Nastavení pro titulky lze změnit také v o
D-R DVD-RW DVD-R
ovládání funkcí (strana 39).
m stisknutí tlačítka AUDIO se režim přepne • Některé disky umožňují změnu titu
ně.
nabídku. Detaily viz. návod k disku.
nahráno dvoujazyčné vysílání (multiplex): • Zobrazení pro titulky automaticky zm
spleji se zobrazí „MAIN“, „SUB“ nebo „MAIN
sekund.
nahráno vysílání se stereofonním nebo
ím zvukem: Přepnutí úhlu
zí se „Stereo“. (Audio nelze přepnout.)
Pokud je nahráno více úhlů, můžete je přepn
a:
přehráváte program nahraný stereofonně 1. Během přehrávání stiskněte tlačítko A
monofonně a pokud posloucháte zvuk • Zobrazení indikuje číslo
ho toku z digitálního výstupu, nemůžete přehrávaného úhlu. Při každém
tlačítka ANGLE se úhel přepne.
audio kanál. Nastavte „Audio Out“ na • „-„ se zobrazí, když je disku nahra
“ (strana 43) nebo pokud chcete změnit jeden úhel.
kanál, poslouchejte přes analogový výstup.
vení pro audio lze změnit také v obrazovce 1
ání funkcí (strana 39).
ré disky umožňují změnu audio kanálu přes Pro návrat k předchozímu úhlu stiskně
ku. Detaily viz. návod k disku. ANGLE pro cyklování přes úhly, d
zení pro audio automaticky zmizí za 5 nevrátíte k originálnímu úhlu.
d.
Zobrazení značky úhlu

Můžete změnit nastavení, aby se zna
zobrazovala v prav spodní části obrazovky
nahráno více úhlů. (Značka úhlu se zobr
BD/DVD video.) Nastavení lze změnit v „S
„Playback Settings“ – „Angle Mark Displa
44).

Poznámka:
• Nastavení úhlu lze také změnit v o

avení titulků, zvuku a úhlu a výběr titulu pro
hrávání. Operace je stejná pro BD a DVD.

ka ovládání funkcí

BD-VIDEO 1 1. Stiskněte tlačítko FUNCTION
2 přehrávání.
1/3 • Na TV se objeví obrazovka ovládání
5 / 25
00 : 20 : 30 2. Stiskněte tlačítko ©/ª pro
2 English požadovaného nastavení, pak
1 tlačítko ENTER.
1 5 .1ch • Pro popis každého nastavení viz.
Off které lze nastavit“ (strana 40).

Select ENTER Enter BD-VIDEO
Return
1/3
3 5 / 25
00 : 20 : 30
azení stavu přehrávání 2 English
perační stav a typ disku. 1
1 5 .1ch
vené položky Off
titul (nebo stopu) nebo kapitolu pro
í nebo proveďte nastavení titulků, zvuku a 3. Stiskněte tlačítko ©/ª/§/¨ pro nasta
stiskněte tlačítko ENTER.
titulu/stopy (přímý přechod na titul/stopu) • Operace se liší podle nastavení. P
kapitoly (přímý přechod na kapitolu) podle instrukcí na obrazovce.
raný čas (přímý přechod na požadovaný
4. Stiskněte tlačítko RETURN nebo FU
titulků pro zavření obrazovky ovládání funkc
úhlu
Poznámka:
ování • Pokud se zobrazí „- - „ pro volbu jako č

zení operační nápovědy nebo titulky, disk neobsahuje tituly ne
nápovědu pro ovládání tlačítky na které lze vybrat.
• Zobrazené položky se liší podle disku.
ovladači. • Když vyvoláte obrazovku ovládání funkc
být možné ovládat BD/DVD video p
V tomto případě zavřete obrazovku
funkcí.

adání čísla titulu (nebo stopy), když je tato volba zvýrazněna.

itoly (přímý přechod na kapitolu)
uje číslo přehrávané kapitoly. Můžete přeskočit na začátek kapitoly.
řeskočení na začátek kapitoly stiskněte numerická tlačítka (0 až 9) pro zadání
kapitoly, když je tato volba zvýrazněna.

ý čas (přímý přechod na požadovaný čas)
uje odehraný čas od začátku aktuálního titulu (nebo stopy). Toto umožňuje
očit na specifikovaný čas.
něte tlačítka §/¨ pro výběr hodin, minut nebo sekund, pak stiskněte tlačítka
nebo numerická tlačítka (0 až 9) pro nastavení času. Stiskněte tlačítko ENTER
puštění přehrávání od nastaveného času.

a:
ko ENTER: Potvrzení zadaného čísla.
ko CLEAR: Vymazání zadaného čísla.

ulků
uje aktuálně vybraný jazyk titulků. Pokud jsou k dispozici i titulky v dalších
ch, můžete přepnout na požadovaný jazyk.

u
uje číslo aktuálně vybraného úhlu. Pokud je video nahrané ve více úhlech,
te přepnout úhel.

uje aktuálně vybraný typ zvuku. Můžete vybrat požadovaný typ zvuku.


lní titul (nebo kapitolu) nebo částečný segment lze přehrávat opakovaně.
ované přehrávání je také možné použitím tlačítka REPEAT na dálkovém
ači.

a:
unkce nemusejí fungovat se všemi disky.

dení nastavení tohoto přehrávače musíte vyvolat nabídku na obrazovku. Následující vysvětl
ovládání nabídky.

Nastavení „Front Panel Display/LED“ Základní ovládání pro na
přehrávání
azení nabídky.
něte tlačítko HOME MENU pro zobrazení Příklad: Nastavení „Parental Control“ pod
ky. Stiskněte tlačítko ©/ª/§/¨ pro výběr Setting“.
ngs“, pak stiskněte tlačítko ENTER.
1. Stiskněte tlačítko HOME MENU pro z
je zobrazené pozadí, lze domácí nabídku nabídky HOME MENU.
zobrazit výběrem ikony nabídky ( )) tlačítky
a stisknutím tlačítka ENTER. 2. Stiskněte tlačítko ©/ª/§/¨ pro
„Settings“, pak stiskněte tlačítko ENT
ntent Photos Music
3. Stiskněte tlačítko ©/ª pro výběr „
vigator Settings On Screen Language Setting“, pak stiskněte tlačítko ENTER

rte položku nabídky. 4. Stiskněte tlačítko ©/ª pro výběr
něte tlačítko ©/ª pro výběr „Front PANEL Control“, pak stiskněte tlačítko ENTE
ay/LED“, pak stiskněte tlačítko ENTER. • Když ovládáte tento přehrávač
zobrazí se obrazovka pro zadání k
Video Settings Viz. „Pro první nastavení kódu PIN“
Start
ower Off 5. Stiskněte numerická tlačítka (0 až
l zadání 4-ciferného kódu PIN.
ck Setting • Dokud nezadáte správný kód PIN,
unication Setup pokpračovat další obrazovkou.
Panel Display/LED
n Enter your PIN code
emory Management
are Update Pro první nastavení kódu PIN
m Reset
(1) Pro první zadání kódu PIN stiskněte tla
rte následující položku. pro výběr „Yes“ pro vstup do nabídky za
něte tlačítko §/¨ pro výběr požadované PIN, pak stiskněte tlačítko ENTER.
ky, pak stiskněte tlačítko ENTER.
(2) Stiskněte numerická tlačítka (0 až 9) p
On Off 4-ciferného kódu PIN, pak zadejte stejné
kontrolu.
něte tlačítko RETURN pro návrat do
hozí stránky nabídky. (3) Stiskněte tlačítko ENTER pro dokončen
nastavení kódu PIN a přechod
ťte nabídku. obrazovku.
něte tlačítko HOME MENU nebo EXIT pro
ění nabídky. 6. Stiskněte tlačítko §/¨ pro výběr
rodičovské kontroly pro DVD VIDEO,
a pak vyberte kód země. Stiskněte
ENTER po každém výběru.

Parental Control Set parental control level for DVD-VIDEO.
Disc Language Level 3
Angle Mark Display
PIN Code Setting Set parental control level for BD-ROM.
BD Internet Access 0

Audio Video nastavení Poznámka:

Poznámka: • Když je BD přehrávač připojený k 1080p 24 Hz
• Tučně uvedená nastavení jsou výchozí tovární kompatibilní TV a položka „HDMI Video Out“ je
nastavená na „Auto“, zobrazí se automaticky 1080p 24
nastavení. Hz při přehrávání kompatibilních disků.
Při 1080p 24 Hz/1080p 50 Hz/1080p 60 Hz zde není
TV Aspect Ratio (Vzhled obrazu) výstup ze zdířek COMPONENT VIDEO OUTPUT a
VIDEO OUTPUT.

Můžete nastavit vzhled obrazu připojené TV a nastavit video Video Out Select (Výběr video výstupu)
výstup.
Když změníte TV (např. když si koupíte novou) a vzhled S následujícím nastavením je možný duální video výstup ze
obrazu se tak změní, musíte znovu nastavit položku „TV zdířek COMPONENT VIDEO OUTPUT a konektoru HDMI
Aspect Ratio“. OUT. Vyberte video výstup, který má mít prioritu, podle
následující tabulky.
Položka Vyberte při připojení TV se vzhledem
Wide 16:9 obrazu 16:9. Poznámka:

Normal 4:3 Vyberte při připojení TV se vzhledem • 1080p a funkce ovládání s HDMI je dostupné pouze
obrazu 4:3. pro HDMI.

ª Video Out Duální HDMI Video Out Rozlišení
<Když vyberete Normal 4:3> Select
HDMI výstup komponentového

Položka Component výstupu v duálním
Letter Box
Pokud připojíte TV se vzhledem obrazu 4:3 režimu
Pan Scan a přehráváte DVD video 16:9, video bude
přehráváno s černým pruhem v horní a Ano* Auto *
dolní části obrazu při zachování vzhledu
16:9. Ne 1080p Ne

Pokud připojíte TV se vzhledem obrazu 4:3 Ano 1080i 1080i
a přehráváte DVD video 16:9, video bude
přehráváno s oříznutou levou a pravou Ano 720p 720p
stranou obrazu pro zobrazení v poměru 4:3.
(Tato funkce pracuje pokud je disk Ano 576/480p 576/480p
označený 4:3PS.)
* Závisí na specifikaci TV a zdrojovém signálu. 1080p není

podporováno.

Duální Component Video Rozlišení HDMI

výstup Out výstupu v duálním

režimu

Ano 1080i 1080i

Ano 720p 720p

Component Video Out (Komponentový video Ano 576/480p 576/480p
výstup)
Ano 576/480i 576/480i
Toto nastavuje rozlišení komponentového video výstupu.
Některé TV nejsou plně kompatibilní s přehrávači disků Blu- Položka
ray, což může způsobovat zkreslení obrazu. V tomto HDMI, Component
případě stiskněte na pět sekund tlačítko VIDEO OUTPUT
RESET na dálkovém ovladači. „Component Video Out“ se • Když je priorita video výstupu nastavena, video
vrátí na nastavení „576/480i“ (tovární nastavení). vystupuje z druhého video výstupu s rozlišením
vybraného video výstupu.
Položka
1080i, 720p, 576/480p, 576/480i • Není zde výstup ze zdířek COMPONENT VIDEO
OUTPUT a VIDEO OUTPUT když video vystupuje
HDMI Video Out (HDMI video výstup) v rozlišení 1080p a priorita video výstupu je nastavena
na „HDMI“.
Toto nastavuje rozlišení HDMI video výstupu.
Některé TV nejsou plně kompatibilní s přehrávači disků Blu- • Pokud video zařízení připojené ke konektorům není
ray, což může způsobovat zkreslení obrazu. V tomto kompatibilní s rozlišení prioritního video výstupu, může
případě stiskněte na pět sekund tlačítko VIDEO OUTPUT se objevit na obrazovce abnormální obraz.
RESET na dálkovém ovladači. „HDMI Video Out“ se vrátí na
nastavení „Auto“ (tovární nastavení). Secondary Audio (Sekundární audio)

Položka Toto přepíná zvuk kliknutí v nabídkách a audio
Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576/480p sekundárního videa v režimu obrazu v obraze pro BD-Video.

• Vyberte „Off“ pro poslech vysoce kvalitního zvuku
BD-Video. (Pro HDMI výstup lze vybrat bitový tok.)

Položka
On*, Off

* Když je nastaveno „On“:

• Audio 6.1 kanálu nebo více vystupuje jako 5.1 kanálové
audio.

• „HDMI Output“ je nastaveno na „PCM“.

- 42 -

Audio Out (Audio výstup) Dynamic Range Control (Řízení dynamického
rozsahu)
Můžete nastavit audio výstup při připojení k surroundovému
zařízení. Toto umožňuje nastavit rozsah mezi nejsilnějším a
nejslabším zvukem (dynamický rozsah) pro přehrávání
1. Toto nastavuje audio výstup připojený s průměrnou hlasitostí. Použijte když je obtížně slyšet
k surroundovému zařízení. dialogy.

Položka Vyberte při připojení s použitím Položka Je přehráván stejný výstupní audio rozsah,
HDMI Output Normal jako originálně nahraný výstupní audio rozsah.
konektoru HDMI OUT. Shift*
Digital Output Když je přehráván zvuk Dolby Digital,
Vyberte při připojení s použitím Auto dynamický rozsah zvuku je nastavený tak, aby
2ch Audio Output byly snadno slyšet dialogy. (Pokud zvuk zní
konektoru DIGITAL OUT OPTICAL. nenormálně, nastavte „Normal“.)

Vyberte pokud nepoužíváte Když je přehráván zvuk formátu Dolby TruHD,
dynamický rozsah je nastaven automaticky.
surroundové zvukové zařízení.

2. Můžete nastavit režim audio výstupu pro každý
výstupní konektor.

(1) Toto nastavuje režim audio výstupu pro konektor * Před nastavením snižte hlasitost zvuku. Když to neuděláte,
HDMI OUT když vyberete „HDMI Output“. z reproboxů se může ozvat hlasitý zvuk.

Poznámka: Quick Start (Rychlý start)

• Pokud je sekundární audio nastavené na „On“, je pro Toto zapne a vypne funkci rychlého startu.
režim audio výstupu automaticky nastaveno PCM. Když je funkce rychlého startu zapnutá:
• Čas startu přehrávače je zkrácen.
• Při výrobě je „Secondary Audio“ nastaveno na „On“, • Avšak příkon se zvětší na cca 7 W.
takže „HDMI Output“ je pevně nastaveno na „PCM“. Když je funkce rychlého startu vypnutá:
• Přehrávač má v pohotovostním stavu nižší spotřebu.
Položka
Položka
Bitstream • Vyberte při připojení k HDMI zařízení Yes, No

s vnitřním dekodérem pro DOLBY Poznámka:
• Když je „Quick Start“ nastaveno na „Yes“, přehrávač
DIGITAL atd.
potřebuje k vypnutí delší čas.
• Při nastavení na „Bitstream“ vystupuje
Auto Power Off (Automatické vypnutí
každý audio signál jako bitový tok. napájení)

PCM • Vyberte při připojení k multikanálovému Toto nastavuje přehrávač na automatické vypnutí napájení,
pokud je přehrávání zastaveno cca 10 minut.
(Surround) HDMI zařízení.
Položka
• Při nastavení „PCM (Surround)“ Yes, No

vystupuje signál lineární PCM Control (Ovládání přes HDMI)

dekódováním audio signálů, nahraných Toto nastavuje přehrávač na možnost ovládání z ploché TV
přes HDMI kabel.
v každém režimu audio výstupu jako
Položka
DOLBY DIGITAL, DTS atd. Yes Vyberte pro ovládání přehrávače dálkovým

(2) Toto nastavuje režim audio výstupu pro konektor ovladačem ploché TV připojené kabelem. Také
DIGITAL OUT OPTICAL když vyberete „Digital zapnete funkce PQLS.
Output“. No Vyberte, když nechcete používat tuto funkci.

Položka • Vyberte při připojení k surroundovému Poznámka:
Bitstream zařízení s vnitřním dekodérem pro • Detaily viz. „O funkci ovládání přes HDMI“ na straně 25.
DOLBY DIGITAL atd. • Pokud je pro „Video Out Select“ nastaveno
PCM
• Při nastavení na „Bitstream“ vystupuje „Component“, ovládání přes HDMI není dostupné.
každý audio signál jako bitový tok. Vyberte „HDMI“, když chcete použít funkci ovládání
přes HDMI.
• Vyberte při připojení k 2-kanálovému
stereofonnímu audio zařízení.

• Při nastavení „PCM“ vystupuje každý
audio signál konvertovaný do 2-
kanálového PCM audio signálu.

Poznámka:

• Viz. strana 52 pro informace o výstupu nové generace
audio formátů.

• MPEG Audio vystupuje pouze jako PCM (Stereo) 48
kHz.

- 43 -

Playback Setting (Nastavení přehrávání) PIN Code Setting (Nastavení kódu PIN)

Parental Control (Rodičovský zámek) Toto nastavuje kód PIN pro nastavení nebo změnu úrovně
rodičovského zámku.
Toto umožňuje nastavit rodičovský zámek podle obsahu
disku. Dostupné úrovně rodičovského zámku jsou uvedeny Položka
dole. Yes Zadejte 4-ciferné číslo.
Před nastavením úrovně rodičovského zámku a kódu země No
je nutné zadat 4-ciferný kód PIN. Úrovně rodičovského
zámku a kódu země nelze nastavit, pokud nebyl kód PIN Poznámka:
vytvořen nebo zadán. • Když zapomenete kód PIN, můžete zresetovat aktuální

Položka (Pro DVD-Video) kód PIN pomocí „System Reset“ pod „Settings“ (viz.
strana 45).
1 Lze přehrávat disky pro děti. Disky pro dospělé a • Také můžete nastavit nový kód PIN, pokud chcete.

obecné disky (včetně disků s úrovní R) nelze BD Internet Access (BD přístup k internetu)

přehrávat. Toto umožňuje nastavit omezení pro obsah BD-LIVE.

2-3 Lze přehrávat obecné disky (kromě disků Položka
Permit Umožňuje všechny disky BD-LIVE.
s úrovní R) a dětské disky. Disky pro dospělé a Limit Umožňuje pouze disky s certifikací vlastníka.
Prohibit Zakazuje všechny disky BD-LIVE.
s omezeným sledováním (úrovně R) nelze
Poznámka:
přehrávat. • Dostupné funkce se liší podle disku.
• Pokud jde o přehrávání obsahu BD-LIVE atd., proveďte
4-7 Lze přehrávat obecné disky (včetně disků
operace podle návodu k disku BD.
s úrovní R) a dětské disky. Disky pro dospělé • Pro použití funkce BD-LIVE proveďte širokopásmové

nelze přehrávat. internetové připojení (strana 20) a nastavení
komunikace (strana 45 až 47).
8 Lze přehrávat všechny disky bez omezení.

Off Funkce rodičovského zámku je vypnutá.

Položka (Pro BD-Video)

No Limit Lze přehrávat všechny disky BD-Video.

0 – 99 (let) Brání přehrávání disků BD-Video podle
úrovně omezení.

Položka (Counry Code - Kód země)

Nastavuje kód země. Viz. „Seznam kódů zemí“ (strana 52),
protože omezení se liší podle země.

Poznámka: Front Panel Display/LED (Čelní
displej/LED)
• Detaily viz. „Základní ovládání pro nastavení
přehrávání“ na straně 41.

Disc Language (Disc Priority Language) Pokud se vám zdají indikátory na přehrávači při sledování
(Jazyk disku (Prioritní jazyk disku)) filmů příliš jasné, můžete je kromě indikátoru STANDBY/ON
vypnout.
Toto umožňuje vybrat jazyk pro titulky, zvuk a nabídky
zobrazené na obrazovce. Položka
On, Off
Položka (Subtitle - Titulky)
Viz. „Seznam jazyků“ (strana 52) Version (Verze)

Položka (Audio - Zvuk) Když vyberete „Version“, zobrazí se verze softwaru
Viz. „Seznam jazyků“ (strana 52) systému.
Informace, týkající se aktualizace softwaru viz. webové
Položka (Menu - Nabídka) stránky:
Viz. „Seznam jazyků“ a „Seznam kódů jazyků“ (strana 52) http://www.pioneer.eu.

Angle Mark Display (Zobrazení značky úhlu)

Toto umožňuje zapnout nebo vypnout zobrazování značky
úhlu při přehrávání disku BD/DVD video s nahranými více
úhly. (Značka úhlu se zobrazuje v pravé spodní části
obrazovky.)

Položka
Yes, No

- 44 -

nication Setup (Nastavení „Settings“, pak stiskněte tlačítko ENT
kace)
3. Stiskněte tlačítko ©/ª pro
ení k internetu můžete používat funkce BD- „Communication Setup“, pak
ea YouTube a textové informace s funkcí tlačítko ENTER.
ky stejně jako aktualizovat software tohoto
e. Tato část popisuje jak provést síťové 4. Stiskněte tlačítko ©/ª pro
. Internet můžete připojit kabelem LAN nebo „Cable/Wireless Select“, pak stisknět
m USB bezdrátového LAN adaptéru do ENTER.
USB portů.
5. Stiskněte tlačítko ©/ª pro výb
a: připojení, pak stiskněte tlačítko ENTE
• Cable: Vyberte při připojení k síti
te se, že k přehrávači je připojený kabel LAN.
nebo USB bezdrátový LAN adaptér (strana • Wireless: Vyberte při připojení k s
USB bezdrátového LAN adaptéru.
e BDP-LX53/BDP-330: Pokud je USB
átový LAN adaptér připojený k oběma USB Změna komunikačního nastavení
m na čelním i zadním panelu přehrávače, je
ý naposledy připojený USB bezdrátový LAN 1. Stiskněte tlačítko HOME MENU pro z
ér. nabídky HOME MENU.

m si zkontrolujte následující informace o 2. Stiskněte tlačítko ©/ª/§/¨ pro
átovém LAN přístupovém dobu: „Settings“, pak stiskněte tlačítko ENT
yp zabezpečení a přístupový klíč
SID (název sítě) 3. Stiskněte tlačítko ©/ª pro
„Communication Setup“, pak
provedení ručního nastavení jsou nutné tlačítko ENTER.
dující informace o připojeném routeru nebo
mu. Zkontrolujte informace před 4. Stiskněte tlačítko ©/ª pro výběr
vením. připojení, pak stiskněte tlačítko ENTE
• Ethernet Setup (Cable): Změní nas
adresa, maska podsítě, výchozí brána, IP připojení k síti kabelem LAN.
dresa DNS • Ethernet Setup (Wireless): Změní
při připojení k síti pomocí USB bez
ě toho, pokud specifikujete proxy server, je LAN adaptéru.
vyžadovaná následující informace od
tovatele služby. Zkontrolujte informace před 5. Stiskněte tlačítko §/¨ pro výběr „
pak stiskněte tlačítko ENTER.
vením.
adresa a číslo portu proxy serveru. Setting the info. of the Ethernet
[Current Setup]

IP Address : Auto Setup
Netmask : Auto Setup
Gateway : Auto Setup
DNS : Auto Setup
Proxy : Not Use

Change
Initialize

• Pro inicializaci aktuálního nastaven
„Initialize“, pak stiskněte tlačítko ENT

dyž je vybráno „WEP“, „WPA“ nebo „WPA2“, • Rychlost ethernetového připojení lz
adejte klíč. Vyberte „security key“, pak když vyberete „Yes“, pak stisknět
iskněte tlačítko ENTER. Pro instrukce o ENTER.
adávání znaků viz. strana 47.
15. Stiskněte tlačítko ©/ª pro výběr
něte tlačítko §/¨ pro výběr „Next“, pak ethernetového připojení, pak stisknět
něte tlačítko ENTER. ENTER.
• Protože je prováděna automatická
něte tlačítko ENTER pro test připojení. (výchozí tovární režim), toto nasta
normálně nutné. Pokud nastane sit
astavení IP adresy stiskněte tlačítko §/¨ ethernetové připojení selže atd.
výběr „Yes“ nebo „No“, pak stiskněte nastavení a potvrďte ho, když et
ko ENTER. připojení správně pracuje.
Když je nastavena rychlost připojen
obtain the IP address No „Next“, pak stiskněte tlačítko ENTER
tically?
Option
Yes Ethernet Connection Speeds

ess Auto-Detection
k 10M Half Duplex
y 100M Half Duplex
10M Full Duplex
Next 100M Full Duplex

okud vyberete „Yes“: IP adresa bude Next
skána automaticky.
okud vyberete „No“: IP adresa, maska 16. Stiskněte tlačítko ©/ª pro výběr „N
odsítě a výchozí brána je zadána ručně stiskněte tlačítko ENTER.
obrazovce pro zadání znaků. (Viz. strana
7). 17. Pro test připojení k internetu po
nastavení stiskněte tlačítko §/¨ p
něte tlačítko §/¨ pro výběr „Next“, pak „Test“, pak stiskněte tlačítko ENTER.
něte tlačítko ENTER. • Položka „Test“ je dostupná pouze k
adresa získána automaticky. Polož
astavení proxy serveru stiskněte tlačítko nelze vybrat, když IP adresa nebyl
pro výběr „Yes“ nebo „No“, pak stiskněte automaticky.
ko ENTER.
Confirm the current setting.
use the proxy server? No
Yes IP Address : xxx xxx xxx xxx
Netmask : xxx xxx xxx xxx
s Gateway : xxx xxx xxx xxx
DNS Address : xxx xxx xxx xxx
Next MAC Address : xx:xx:xx:xx:xx:xx

okud vyberete „Yes“: IP adresa nebo název Test Complete
oxy serveru a číslo portu proxy serveru
pecifikované od poskytovatele internetové • Pokud při testu internetové spoje
užby je zadáno ručně v obrazovce pro nastavte hodnoty ručně.
adání znaků. (Viz. strana 47).
okud vyberete „No“: Pokračujte dalším 18. Stiskněte tlačítko §/¨ pro výběr „Co
okem. pak stiskněte tlačítko ENTER.

ači. Numeric 123
Edit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
ess 123
k Poznámka:
y • Stiskněte tlačítko RETURN (Del.C

něte tlačítko ENTER v okénkách, ve vymazání zadaného čísla/znaku.
ch se zadávají znaky, a objeví se vstupní • Pro změnu zadávaných čísel/znaků
ovka.
zelené (Left) nebo žluté (Right) tlačítko
Numeric čísla/znaku, který chcete změnit a
Edit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 tlačítko RETURN (Del.Char.). Pak
tlačítko §/¨ pro výběr nového čísla
te Vyberte stiskněte tlačítko ENTER.
utím stisknutím
a ©/ª tlačítka §/¨ 5. Stiskněte modré (Complete) tlač
potvrzení zadaných čísel.

IP Address 123
Netmask
něte tlačítko ©/ª pro výběr Gateway
dovaného vstupního režimu.

něte numerická tlačítka (0 až 9) nebo 6. Opakujte kroky 1 až 5 pro zadá
ka §/¨ pro výběr čísla/znaku, pak požadovaných znaků.

něte tlačítko ENTER.

vstupních znaků

1234567890

Cancel Left Right Complete Del.Char.

* Stejnou operaci jako pomocí barevných tlačítek a tlačítka RETURN lze provést výběre

položky a stisknutím tlačítka ENTER. „Del.Char.“ znamená vymazání znaku.

žitím USB paměťového zařízení konektorům na čelním i zadním
přehrávače, data budou vymazán
ění: paměťového zařízení, které bylo
pojujte USB paměťové zařízení nebo jako poslední.
ecí kabel během provádění operací pro
2. Stiskněte tlačítko HOME MENU pro z
Memory Management“ nebo „Software nabídky HOME MENU.
e“.
připojení USB paměťového zařízení ke 3. Stiskněte tlačítko ©/ª/§/¨ pro
toru USB tohoto přehrávače nepoužívejte „Settings“, pak stiskněte tlačítko ENT
prodlužovací kabel.
oužití USB prodlužovacího kabelu může 4. Stiskněte tlačítko ©/ª pro výbě
ánit správné funkci přehrávače. Memory Management“, pak stiskněte
ENTER.
a: • Pokud není USB paměť připojená, z
ace všech USB paměťových zařízení není „No USB Memory“.
tována.
ávač podporuje USB paměťová zařízená 5. Stiskněte tlačítko ©/ª pro výběr „Era
mátovaná v FAT32/16. Při formátování USB „Format“, pak stiskněte tlačítko ENTE
ťového zařízení na počítači použijte Erase: Vymaže pouze data BD-VID
dující nastavení: Format: Vymaže celý obsah.
m soubor: FAT32 • Pro vymazání aktualizačního sou
st alokační jednotky: Výchozí aktualizaci softwaru použijte počítač

Erase Erases BD-VIDEO data on USB memory.

Format Erase all contents on USB memory
including protected contents.

Poznámka:
• Data, která byla uložena do vnitřn

přehrávače (např. skóre her), jsou
vymazána.

6. Stiskněte tlačítko ©/ª pro výběr „Y
stiskněte tlačítko ENTER.

Yes
No

• Zobrazí se obrazovka pro aktuáln
Po dokončení vymazání se objeví n
obrazovka.

Complete

aktualizace s použitím USB paměťového Nastavení
ení.
edením aktualizace softwaru s použitím sítě 1. Stiskněte tlačítko HOME MENU pro z
rovést příslušná nastavení. nabídky HOME MENU.
trolu dostupnosti aktualizace softwaru
http://www.pioneer.eu/. 2. Stiskněte tlačítko ©/ª/§/¨ pro
„Settings“, pak stiskněte tlačítko ENT
a:
rolujte správné připojení kabelu LAN, USB 3. Stiskněte tlačítko ©/ª pro výběr „
átového LAN adaptéru nebo USB Update“, pak stiskněte tlačítko ENTER
ťového zařízení (strana 20).
vte správně komunikaci v „Communication 4. Stiskněte tlačítko ©/ª pro výběr „Aut
“ (strana 45). Setting“, pak stiskněte tlačítko ENTER

podmínek síťového připojení a dalších 5. Stiskněte tlačítko ©/ª pro výběr „Y
ů může nahrání aktualizačního souboru stiskněte tlačítko ENTER.
trvat. • Při každém zapnutí napájení se
automaticky připojí k síti.
ění:
pojujte kabel LAN, USB bezdrátový LAN Aktualizace
ér nebo USB paměťové zařízení nebo
ecí kabel během stahování aktualizačního 1. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON pr
ru nebo aktualizace softwaru. napájení.
je software aktualizován, neprovádějte jiné • Přehrávač se automaticky připojí
ce. Po spuštění nelze aktualizaci zastavit. obrazovce bliká „Accessing“.
d máte vypnutý displej na čelním panelu, detekován nový software, zobrazí s
te tlačítko FRONT LIGHT pro jeho zapnutí. verze softwaru přehrávače a no
ktualizaci softwaru s vypnutým displejem softwaru.
pojujte napájecí kabel, dokud indikátor FL • Automatické připojení k síti není p
nezhasne. pokud je v přehrávači vložený disk.
• Pokud byl software aktualizován na
verzi, nezobrazí se nic.

2. Stiskněte tlačítko ©/ª pro výběr „Y
stiskněte tlačítko ENTER.
• Aktualizace softwaru začne.
• Po dokončení aktualizace se
obrazovka s potvrzením.
• Pokud aktualizace softwaru selže, z
chybové hlášení. Zkontrolujte
připojení kabelu LAN neb
bezdrátového LAN adaptéru a zk
nastavení komunikace, pak a
software znovu.

3. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON pr
napájení.
• Nový software bude efektivní p
zapnutí napájení.

Ruční aktualizace s použitím sítě Ruční aktualizace s použitím USB
paměťového zařízení
Použijte tento postup pro ruční připojení k síti a
kontrolu dostupnosti nového softwaru. Použijte tento postup pro aktualizaci softwaru
přehrávače z USB paměťového zařízení,
1. Stiskněte tlačítko HOME MENU pro zobrazení obsahujícího aktualizační soubor, připojeného k USB
nabídky HOME MENU. portu na čelním nebo zadním panelu přehrávače.

2. Stiskněte tlačítko ©/ª/§/¨ pro výběr Poznámka:
„Settings“, pak stiskněte tlačítko ENTER.
• Aktualizační soubor najdete na webových
3. Stiskněte tlačítko ©/ª pro výběr „Software stránkách Pioneer, použijte počítač pro jeho
Update“, pak stiskněte tlačítko ENTER. nahrání na USB paměťové zařízení. Pečlivě si
přečtěte instrukce o stažení aktualizačního
4. Stiskněte tlačítko ©/ª pro výběr „Manual souboru na webových stránkách Pioneer.
Update“, pak stiskněte tlačítko ENTER.
• Přehrávač podporuje USB paměťová zařízená
5. Stiskněte tlačítko ©/ª pro výběr „Network“, naformátovaná v FAT32/16. Při formátování USB
pak stiskněte tlačítko ENTER. paměťového zařízení na počítači použijte
• Na obrazovce bliká „Accessing“. Když je následující nastavení:
detekován nový software, zobrazí se aktuální Systém soubor: FAT32
verze softwaru přehrávače a nová verze Velikost alokační jednotky: Výchozí
softwaru.
• Pokud byl software aktualizován na poslední • Uložte aktualizační soubor do kořenového
verzi, nezobrazí se nic. adresáře USB paměťového zařízení. Neukládejte
ho do žádného podadresáře.
6. Stiskněte tlačítko ©/ª pro výběr „Yes“, pak
stiskněte tlačítko ENTER. • Neukládejte na USB paměťové zařízení jiné
• Aktualizace softwaru začne. soubory než aktualizační soubor.
• Po dokončení aktualizace se objeví
obrazovka s potvrzením. • Na USB paměťové zařízení uložte pouze
• Pokud aktualizace softwaru selže, zobrazí se nejnovější aktualizační soubor.
chybové hlášení. Zkontrolujte správné
připojení kabelu LAN nebo USB • Pro připojení USB paměťového zařízení
bezdrátového LAN adaptéru a zkontrolujte k přehrávači nepoužívejte USB prodlužovací
nastavení komunikace, pak aktualizujte kabel. Použití USB prodlužovacího kabelu může
software znovu. bránit správné operaci přehrávače.

7. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON pro vypnutí • Před aktualizací softwaru vyjměte z přehrávače
napájení. disk.
• Nový software bude efektivní při dalším
zapnutí napájení. 1. Připojte USB paměťové zařízení.

• Pouze BDP-LX53/BDP-330: Připojte USB
paměťové zařízení k USB portu na čelním
panelu přehrávače. Pokud je USB paměťové
zařízení připojené k oběma USB portům na
čelním i zadním panelu přehrávače, odpojte
USB paměťové zařízení od čelního panelu a
připojte je znovu.

2. Stiskněte tlačítko HOME MENU pro zobrazení
nabídky HOME MENU.

3. Stiskněte tlačítko ©/ª/§/¨ pro výběr
„Settings“, pak stiskněte tlačítko ENTER.

4. Stiskněte tlačítko ©/ª pro výběr „Software
Update“, pak stiskněte tlačítko ENTER.

5. Stiskněte tlačítko ©/ª pro výběr „Manual
Update“, pak stiskněte tlačítko ENTER.

6. Stiskněte tlačítko ©/ª pro výběr „USB
Memory“, pak stiskněte tlačítko ENTER.

• Pokud jste ještě nenastavili kód PIN,
pokračujte krokem 8.

- 50 -


Click to View FlipBook Version