The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-07 08:54:02

Pioneer AVH-Z7100DAB CZ

Pioneer AVH-Z7100DAB CZ

AVH-Z7100DAB Česky

DVD RDS AV AUTORÁDIO

Návod k obsluze

Obsah Základní provozování ................................................ 23 Obnovení na výchozí nastavení /
reset............................................................................ 49
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto Uložení nejsilnějších stanic ■Apple CarPlay .................. 49
produktu Pioneer.
Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod k (BSM) ....................................................................... 23 Používání Apple CarPlay............................................ 49
obsluze, abyste se dozvěděli, jak správně Nastavení rádia.............................................................. 23 Nastavení pozice řidiče............................................... 49
Váš nový model ovládat. Po přečtení Postup při spuštění ...................................................... 50
pokynů tento návod uložte na ■Resetování mikroprocesoru........................................ 8 Disk................................... 24 Úprava hlasitosti............................................................ 50
bezpečném místě pro jeho další budoucí
použití. Dálkové ovládání............................................................ 8 Vložení a vyjmutí disku............................................... 24 Android Auto™................. 51
Spuštění systému............................................................ 8 Základní provozování................................................ 24
Důležité Použití dotykového panelu......................................... 9 Používání Android Auto............................................. 51
Náhledy displeje jsou pouze ilustrační a Komprimované soubory..27 Nastavení pozice řidiče .............................................. 51
mohou se od skutečného zobrazení na ■ ■Obrazovka hlavní nabídky......................................... 10 Postup při spuštění ...................................................... 51
produktu lišit. Vzhled či obsah může být ■ Bluetooth ......................... 11 Vložení / připojení / odpojení media ................... 27 Úprava hlasitosti............................................................ 51
změněn bez předchozího upozornění. Postup při spuštění...................................................... 27 Nastavení funkce automatického spuštění ........ 52
Bluetooth připojení...................................................... 11 Základní provozování................................................ 28
■ Výstrahy ............................ 3 Nastavení Bluetooth .................................................. 11 Dodatek k Apple CarPlay
iPod .................................. 31 a Android Auto................ 52
Důležité bezpečnostní informace ............................ 3 ■ SPřepnutí připojených Bluetooth zařízení ........... 11
Pro vaši bezpečnou jízdu.............................................. 4 Připojení zařízení iPod ................................................ 31 Chybové zprávy............................................................. 52
Používání displeje připojeného k terminálu......... 4 Hands-free telefonování............................................ 12 Základní provozování................................................. 31 Detailní informace týkající se připojených

"rear monitor output"............................................. 4 ■Bluetooth audio ............................................................ 14 Spotify®............................ 33 zařízení iPod............................................................. 53
Aby nedošlo k vybití baterie....................................... 4 ■ ■AppRadio Mode + ........... 15 Aplikace založené na připojeném obsahu ......... 53
Parkovací zadní kamera............................................... 4 Poslech Spotify............................................................... 33
Manipulace s USB konektorem................................ 4 CPoužívání AppRadio Mode +.................................... 14 Základní provozování................................................. 33 Dodatek ............................ 54
V případě problému ...................................................... 4
Navštivte webové stránky Pioneer........................... 4 Postup při spuštění ...................................................... 14 AUX .................................. 35 Odstraňování problémů............................................. 54
O tomto produktu......................................................... 4 Používání klávesnice.................................................... 16 Chybové zprávy ............................................................ 55
Ochrana LCD panelu a displeje............................... 4 Postup při spuštění....................................................... 35 Manipulace a péče o disky........................................ 56
Poznámky k interní paměti.......................................... 5 ■Používání funkce audio mix ..................................... 16 Základní provozování ................................................. 35 Podporované disky...................................................... 57
O tomto návodu............................................................. 5 ■ ■AV zdroj ............................ 17 Podrobné info o podporovaných médiích ........ 57
Ochrana přístroje před odcizením............................ 5 AV vstup ......................... 36
■ sPodporované AV zdroje............................................. 17 Bluetooth ...................................................................... 59
■ Části a ovládací prvky ....... 6 Postup při spuštění...................................................... 36
Zobrazení obrazovky pro ovládání AV................. 17 WMA................................................................................ 60
Hlavní jednotka................................................................ 6 Výběr zdroje.................................................................... 18 MIXTRAX .......................... 37
FLAC ................................................................................ 60
■ Základní provozování ...... 7 y■Změna pořadí zobrazování zdrojů......................... 18 Používání MIXTRAX EZ................................................ 37
Postup při spuštění....................................................... 37 DivX ................................................................................. 60
Poznámky k používání LCD panelu.......................... 7 Úprava oblasti oblíbených ikon Nastavení MIXTRAX...................................................... 37
Otevírání a zavírání LCD panelu................................ 7 zdrojů ......................................................................... 18 AAC.................................................................................. 60
Horizontální natočení LCD panelu........................... 7 Nastavení ......................... 38
Úprava pozice LCD panelu.......................................... 7 ■Připojení zařízení iPod / Google™, Google Play, Android ............................ 60
Úprava úhlu LCD panelu.............................................. 7 Zobrazení obrazovky pro nastavení..................... 38
S ■iPhone nebo smartphonu Nastavení systému...................................................... 38 MIXTRAX........................................................................ 60
2 Cz Nastavení motivů ........................................................ 42 Podrobné info o připojených zařízeních
pro AV zdroj ..................... 19 Nastavení zvuku .......................................................... 42
Nastavení videa............................................................ 46 iPod ............................................................................ 60
iPod/iPhone s konektorem Lightning................... 19 Používání aplikací připojených k obsahu .......... 60
iPhone s 30-pinovým konektorem......................... 19 Oblíbené položky ........... 48
Spotify® .......................................................................... 61
■ aSmartphone (Android™ zařízení)............................ 20 Vytvoření zástupce....................................................... 48 Upozornění týkající se sledování videa................ 61
Digitální rádio .................. 21
Upozornění týkající se sledování DVD-Video.... 61
■Používání digitálního tuneru.................................... 21 Upozornění týkající se použití souborů MP3..... 61
Správné používání LCD displeje............................. 61
BPostup při spuštění ...................................................... 21 Specifikace....................................................................... 62
Základní provozování ................................................. 21 Výběr zástupce .............................................................. 48
Nastavení DAB................................................................ 22 Odstranění zástupce.................................................... 48

■ Rádio ................................. 23 ■Další funkce ...................... 48

Postup při spuštění ...................................................... 23 Nastavení času a data.................................................. 48
Změna režimu poměru stran obrazovky............. 48

Výstrahy POZOR

Tento produkt je určen pro provozování v mírných a tropických klimatických podmínkách -
bezpečnostní požadavky IEC 60065 pro audio, video a podobné elektronické zařízení.

Právní předpisy/nařízení mohou v některých zemích zakázat nebo omezit umístění či použití tohoto VAROVÁNÍ Česky

Důležité bezpečnostní informaceproduktu ve vašem vozidle. Prosím, postupujte v souladu se všemi platnými zákony a předpisy týkající• Nepokoušejte se instalovat nebo opravovat tento výrobek sami. Neodborná montáž nebo opravy
výrobku bez odborné přípravy a zkušeností v oblasti elektronických zařízení a automobilového
se používání, instalace a použití tohoto produktu. příslušenství mohou být nebezpečné, hrozí riziko zásahu elektrickým proudem, zranění a další
nebezpečí.
SV případě likvidace tohoto produktu jej nemíchejte s běžným komunálním odpadem. Využijte zave- • Zabraňte styku přístroje s vlhkostí a kapalinami, hrozí jeho poškození nebo zásah elektrickým
proudem.
dený systém pro sběr použitých elektronických výrobků v souladu s legislativou, která vyžaduje • Pokud se tohoto výrobku dostane tekutina nebo cizí předmět, zaparkujte vozidlo na bezpečném
řádnou likvidaci a recyklaci. místě, vypněte zapalování (ACC OFF) a ihned kontaktujte svého prodejce nebo na nejbližší
autorizovaný servis Pioneer. V tomto stavu výrobek nepoužívejte, protože v opačném případě může
CSoukromé domácnosti v členských státech EU, ve Švýcarsku a Norsku mohou odevzdat použité dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
• Pokud zaznamenáte kouř, zvláštní zvuky, zápach nebo neobvyklé znaky na LCD obrazovce, systém
elektronické produkty zdarma na určených sběrných místech, nebo u prodejce (pokud si zakoupíte okamžitě vypněte a obraťte se na svého prodejce nebo na nejbližší servisní středisko Pioneer. V tomto
nový, podobný produkt). stavu může dojít k trvalému poškození systému.
O správném způsobu likvidace se informujete u společnosti, která likvidaci použitých elektronických • Tento produkt sami nerozebírejte ani neopravujte, obsahuje vysokonapěťové komponenty, které
výrobků zajišťuje, u svého prodejce nebo na místním úřadě. mohou způsobit úraz po zásahu elektrickým proudem. Pro kontrolu, úpravy a opravy se vždy obraťte
na prodejce nebo na nejbližší autorizovaný servis Pioneer.
sTříděním a správnou likvidací odpadu umožňujete recyklaci odpadů, čímž přispíváte k ochraně
Před použitím tohoto produktu si přečtěte následující bezpečnostní informace:
životního prostředí a lidského zdraví.
POZOR • Neprovozujte tento produkt (nebo pohled zadní kamerou, pokud jste si ji zakoupili), pokud to bude
jakkoli odvádět vaši pozornost od bezpečného provozu vašeho vozidla. Vždy dodržujte pravidla
yTento výrobek je laserový produkt bezpečnostní třídy 1., IEC 60825-1:2007, který obsahuje laserový bezpečné jízdy a dodržujte veškeré dopravní předpisy. Pokud máte s ovládáním systému nebo se
čtením displeje potíže, před provedením nezbytných kroků zaparkujte vozidlo na bezpečném místě, a
modul třídy 1M. Z důvodu zajištění bezpečnosti neodstraňujte žádné kryty, ani se nepokoušejte se zatáhněte ruční brzdu.
do výrobku dostat. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným pracovníků servisu. • Nikdy nenastavujte hlasitost tak vysoko, že byste nemohli slyšet zvuky z okolí nebo záchranná
vozidla.
CLASS 1 LASER PRODUCT • Pro vaši bezpečnost jsou některé funkce za jízdy vypnuté, pak je třeba vozidlo zastavit a/nebo
zatáhnout parkovací brzdu.
SCAUTION—CLASS 1M VISIBLE AND INVISIBLE • Tento návod si uschovejte jako podklad pro provozní postupy a bezpečnostní informace.
aLASER RADIATION WHEN OPEN, DO NOT VIEW • Neinstalujte tento přístroj tam, kde to může bránit řidiči ve výhledu, narušovat chod některého ze
systémů vozidla a bezpečnostních prvků, včetně airbagů nebo tlačítka výstražných světel, nebo snížit
DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS. schopnost řidiče bezpečně ovládat vozidlo.
• Nezapomeňte se, prosím, ve vozidle před jízdou připoutat, a zůstaňte připoutaní po celou dobu
VAROVÁNÍ jízdy. Pokud není pás správně upevněn, v případě nehody mohou být vaše zranění mnohem
závažnější.
Sloty a otvory v krycím pouzdře jsou určeny k větrání produktu, aby se zajistila jeho spolehlivá • Nikdy nepoužívejte během řízení sluchátka.

Bfunkce a ochrana před přehřátím. Aby se předešlo nebezpečí vzniku požáru, tyto otvory nesmí

být nikdy blokovány nebo zakryty předměty (jako jsou papíry, podlahové rohože, utěrky).

Cz 3

Pro vaši bezpečnou jízdu • Vstup parkovací kamery používejte pouze při couvání. Jiné použití může vést ke zranění nebo
jiným škodám.

VAROVÁNÍ POZOR

• Světle zelený vodič je určen k detekci stavu parkovací brzdy a musí být připojen na spínanou Režim Rear View (pohled vzad parkovací kamerou) je určen jako pomoc při couvání nebo jako dohled
svorku spínače parkovací brzdy. Nesprávným zapojením nebo použití tohoto vodiče můžete na přívěs, apod. Nepoužívejte tuto funkci pro zábavu.

porušovat zákony/předpisy a může to vést k vážnému zranění nebo ke vzniku škody. POZOR
• Nečiňte žádné kroky ohledně nedovolené manipulace nebo zakázání zjišťování stavu
• Abyste zabránili ztrátě dat a poškození USB paměťového zařízení, nikdy jej nevyjímejte/neodpojujte
Manipulace s USB konektoremparkovací brzdy. Blokovací systém je tu pro vaši ochranu a bezpečí. Vypnutí/nezapojení od tohoto produktu během přenosu dat.
• Pioneer nemůže zaručit kompatibilitu se všemi USB paměťovými zařízeními a nenese žádnou
blokovacího systému na parkovací brzdu může vést k vážnému zranění nebo či úmrtí. odpovědnost za ztrátu dat z multimediálních přehrávačů, iPhonu, smartphonu, či jiného
• Aby se předešlo riziku vzniku škody, zranění a možného porušení platných předpisů, tento zařízení, způsobené použitím tohoto produktu.
výrobek není určen pro sledování videa řidičem.
• V některých zemích může být nezákonné sledování videa na displeji v autě i jinou osobou, kromě Pokud by tento produkt správně nefungoval, obraťte se na svého prodejce nebo na
nejbližší autorizovaný servis Pioneer.
Sřidiče. Tam, kde takové předpisy platí, musí být dodrženy.
Navštivte webové stránky Pioneer:
• Pokusíte-li se dívat na video při jízdě, objeví se na displeji upozornění: "Vewing of front seat video http://www.pioneer-car.eu
source while driving driving is strictly prohibited.” ("Prohlížení video zdroje za jízdy z předního • Zaregistrujte si váš produkt. Podrobnosti o vašem nákupu budou uchovány. Tyto
sedadla je přísně zakázáno.") informace vám pomohou, např. v případě pojistné události, jako je ztráta nebo odcizení.
Chcete-li sledovat video na tomto displeji, zastavte vozidlo na bezpečném místě a zatáhněte • Aktuální informace o Pioneer Corporation naleznete na webu společnosti.
parkovací brzdu. Prosím, před uvolněním parkovací brzdy stlačte brzdový pedál. • Pioneer pravidelně zveřejňuje aktualizace softwaru pro další zlepšení produktů.
Podívejte se, prosím, do sekce podpory na webových stránkách softwaru Pioneer.
P"roeuažrímváonníidtoisrpoleujteppuřti"pojeného k terminálu NVapsvřšítpivatdeěwperCboobvléémsturánky PioneerVideo výstupní terminál (rear monitor output) je určen pro připojení druhého displeje,
• Tento produkt nefunguje správně v jiné oblasti, než v Evropě. Funkci RDS (Radio Data
aby video mohli sledovat i cestující na zadních sedadlech. System) lze využívat pouze u FM stanic vysílajících signál RDS. Také službu RDS-TMC lze
VAROVÁNÍ využívat pouze u stanic vysílajících signál RDS-TMC.
• Pioneer CarStereo-Pass je určen pouze pro použití v Německu.
yNIKDY neinstalujte zadní displej na místě, odkud by jej mohl při jízdě sledovat i řidič.
Aby nedošlo k vybití baterie SUjistěte se, že je při používání produktu spuštěný motor vozidla. Používání produktu s

vypnutým motorem může vést k vybití baterie.

O tomto produktuVAROVÁNÍ

aNeinstalujte tento produkt do vozidla, které nemá k dispozici ACC vodiče / obvod s podobnou
Parkovací zadní kamera Bfunkcí.
Tento produkt můžete používat s volitelnou zadní parkovací kamerou, což vám umožní, Ochrana LCD panelu a displeje
například, dohlížet na vlek, nebo zaparkovat na stísněném parkovacím místě.
• Nevystavujte LCD displej zbytečně přímému slunečnímu záření, pokud přístroj právě
VAROVÁNÍ nepoužíváte. Dlouhodobé působení přímého slunečního světla může vlivem vysoké
teploty způsobit jeho poškození.
• Obraz na displeji může být zrcadlově převrácený.

4 Cz

• Pokud používáte mobilní telefon, udržujte jeho anténu dále od LCD displeje, aby se
zabránilo rušení obrazu (v podobě vad obrazu, barevných pruhů, atd.).
• K ovládání funkcí dotykového panelu LCD vždy používejte pouze prsty (nikoliv nějaké
předměty) a dotýkejte se jej s citem. LCD lze snadno poškrábat nebo jinak poškodit.

Poznámky k interní paměti• Informace jsou vymazány odpojením žlutého vodiče od akumulátoru (nebo vyjmutím Česky

akumulátoru). Opětovné nasazení předního panelu
• Některá nastavení a uložený obsah nelze resetovat.
1 Nasuňte přední panel směrem vlevo.
O tomto návodu STento návod k obsluze obsahuje pro popis operací ilustrace skutečných provozních
Přední panel a hlavní jednotka jsou propojeny na levé straně. Ujistěte se, že byl
obrazovek. Nicméně, tyto obrazovky se u některých zařízení nemusí shodovat se přední panel k hlavové jednotce správně připojen.
skutečností (v závislosti na modelu vašeho zařízení).
2 Zatlačte na pravou stranu předního panelu tak, aby byl pevně usazen na svém
CVýznam symbolů, používaných v tomto návodu
místě.
Indikuje možnost dotknout se odpovídajícího softwarového
tlačítka na dotykové obrazovce. Pokud se vám napoprvé nepodaří přední panel k hlavní jednotce připevnit správně,
zkuste to znovu. Násilí nebo nadměrný tlak na přední panel může způsobit
sIndikuje možnost dotknout se a podržet odpovídající softwarové poškození panelu / hlavní jednotky.

tlačítko na dotykové obrazovce.
Ochrana přístroje před odcizením yPřední panel je možné odejmout, s cílem odradit zloděje.
SDůležité

• Při vyjímání nebo nasazování předního panelu s ním manipulujte opatrně.
• Vyvarujte se vystavení předního panelu nadměrnému nárazu.
• Přední panel udržujte mimo vlivu přímého slunečního záření a vysokých teplot.
• Pokud je přední panel odejmutý, před spuštěním motoru vozidla jej nasaďte.

a• Aby nedošlo k poškození přístroje nebo vnitřního prostoru vozidla, před odejmutím předního

panelu odpojte všechny kabely a připojené zařízení.

BOdejmutí předního panelu
1 Sevřete rukou horní a dolní část pravé strany panelu a opatrně jej vytáhněte.

Dbejte na to, aby nedošlo k přílišnému stisknutí nebo k pádu panelu, ke kontaktu s

vodou nebo jinými kapalinami - hrozí trvalé poškození panelu.

Cz 5

Části a ovládací prvky OPEN/CLOSE Stisknutím zobrazíte panel nabídek (strana 9).
Stisknutím a podržením ztlumíte (mute) nebo opět zapnete zvuk.
Hlavní jednotka Slot pro Stisknutím zobrazíte hlavní menu nebo se vrátíte zpět na předchozí
disk obrazovku. Stisknutím a podržením vypnete displej.
RESET Stisknutím otevřete LCD panel.
Chcete-li LCD panel zavřít, stiskněte tlačítko znovu.
SysStisknutím se vrátíte na předchozí skladbu (kapitolu) nebo přejdete na další.
Viz vkládání a vyjímání disku (strana 24).
Stisknutím a podržením můžete vyhledávat rychle vzad nebo vpřed.
Stisknutím přijmete nebo ukončíte hovor. CSResetování mikroprocesoru (strana 8).

LCD displej Stisknutím můžete procházet všemi dostupnými zdroji.
či
aStisknutím a podržením vypnete zdroj.
Volume/SRC/
OFF Stisknutím aktivujete režim rozpoznávání hlasu, například Siri, pokud je
prostřednictvím Bluetooth nebo USB rozhraní připojen iPhone.

Stisknutím přepnete mezi obrazovkou aplikací a obrazovkou AV ovládání.

BStisknutím a podržením přepnete do režimu zobrazení parkovací kamery.

Pozn.
Chcete-li aktivovat režim zobrazení parkovací kamery tímto tlačítkem,
nastavte [Back Camera Input] na [On] nebo [AV Input] na [Camera] (strana 38).

Stisknutím zobrazíte hlavní menu. Stisknutím a podržením jej vypnete. Pro
opětovné zapnutí stiskněte libovolné tlačítko.

6 Cz

Základní provozování Nastavení funkce automatického otevírání
Chcete-li zabránit tomu, aby displej mohl dotknout řadící páky (např. v poloze P
(parkování) u automatické převodovky) nebo když nechcete, aby se displej automaticky
otevíral / zavíral, funkci automatického otevírání můžete nastavit na ruční režim.
Poznámky k používání LCD panelu
1 Stiskněte .
VAROVÁNÍ
2 Dotkněte se , pak . Česky
• Při otevírání, uzavírání či ovládání LCD panelu udržujte ruce a prsty v čistotě. Dávejte zvláště pozor
na ruce a prsty vašich dětí. Zobrazí se obrazovka nastavení systému.
• Nenechávejte LCD panel otevřený, může to vést v případě autonehody ke zranění.
3 Dotkněte se [Auto Flap].
SPOZOR
4 Dotkněte se položky:
• Neotvírejte ani nezavírejte LCD panel násilím. Mohlo by dojít k jeho poškození.
• Nepoužívejte tento produkt, dokud není panel LCD zcela otevřený nebo zavřený. LCD panel se pro[On]
vaši bezpečnost může v určitém úhlu zastavit.LCD panel se automaticky otevře nebo zavře, když je spínač zapalování zapnutý
• Na otevřený LCD panel nepokládejte skleničky či plechovky apod. Může dojít k jeho ulomení.nebo vypnutý.

Otevírání a zavírání LCD panelu HorizontálnCí natočení LCD paneluLCD panel se automaticky otevře nebo zavře, když je spínač zapalování zapnutý nebo[Off]
Pro otevření / zavření LCD panelu musíte stisknout tlačítko OPEN/CLOSE.
vypnutý. Funkci automatického zavírání / otevírání můžete vypnout.

1 s• LCD panel nezavírejte rukama násilně. Dojde k jeho poškození.

• Funkce automatického zavírání / otevírání funguje následujícím způsobem.

2- Po vypnutí spínače zapalování při otevřeném LCD panelu se zavře po šesti sekundách.

y- Po jeho opětovném zapnutí (či otočení do ACC) se LCD panel automaticky otevře.

- Sejmutím nebo nasazením předního panelu automaticky zavře či otevře LCD panel.

• Pokud se po vypnutí spínače zapalování a po zavření LCD panelu, a po opětovném

Szapnutí zapalování (nebo otočením do ACC) LCD panel neotevře, pro jeho otevření

stiskněte OPEN / CLOSE.

Úprava pozice LCD panelu• Zkontrolujte, zda je LCD panel zcela zavřený. Pokud by se pohyb zastavil, např. v

1 apolovině a panel by se nedovřel, mohlo by to mít za následek jeho poškození.
1Stisknutím tlačítka OPEN / CLOSE otevřete LCD panel.

B 2Chcete-li LCD panel zavřít:
Je-li LCD panel ve svislé poloze a například tím brání provozu klimatizační jednotky,
lze jej dočasně horizontálně otočit.

Stiskněte a podržte OPEN / CLOSE pro zobrazení nabídky pro natočení panelu.

Dotykem otočte LCD panel do horizontální polohy.

Pozn.
• Chcete-li panel vrátit do původní polohy, stiskněte a podržte OPEN / CLOSE.
• LCD panel se vrátí do své původní polohy automaticky, což je indikováno zvukovým
signálem 10 sekund po operaci.

Pozici LCD panelu (posun vpřed nebo vzad) můžete upravit.

Stiskněte a podržte OPEN / CLOSE pro zobrazení nabídky pro natočení panelu.

Dotkněte se (posun vzad) nebo (posun vpřed) pro úpravu pozice.

Opět stiskněte tlačítko OPEN / CLOSE. Úprava úhlu LCD panelu

Důležité pro
• Pokud uslyšíte, že LCD panel narazil na konzolu nebo palubní desku vozidla, dotkněte se
zobrazení nabídky pro natočení panelu.

Cz 7

Nastavování úhlu LCD panelu provádějte výhradně z menu pro tuto úpravu pomocí tlačítek. Změna 2 Stiskněte tlačítko RESET (hrotem pera nebo jiným špičatým předmětem).
úhlu pomocí rukou (pokus o naklopení taháním za panel rukou) jej může poškodit. Nastavení a uložený obsah se obnoví na výchozí tovární nastavení.

Dálkové ovládání

Dálkový ovladač CD-R33 se prodává samostatně. Podrobné informace týkající se ovládání,
viz návod k dálkovému ovládání.
1 1Spuštění systému SStiskněte a podržte OPEN / CLOSE pro zobrazení nabídky pro natočení panelu.
2 CLCD panelu pro jeho snadnou čitelnost.
Před uvedením systému do provozu připojte k přístroji digitální tuner (viz návod k
instalaci), jinak se na displeji zobrazí chybové hlášení.

2 Dotykem (naklonění dolů) nebo (naklonění nahoru) nastavte úhel Spuštěním motoru/napájením začne bootování systému.
Zobrazí se obrazovka pro výběr jazyka [Select Program Language].

y6543 sPozn. Pozn.
Od dalšího spuštění: obrazovka se bude lišit v závislosti na předchozím stavu.
Po úpravě úhlu se LCD panel při jeho příštím otevření automaticky nastaví na stejnou pozici.
Dotkněte se jazyka.
Resetování mikroprocesoru aSPOZOR
Dotkněte se .
• Stisknutím tlačítka RESET obnovíte nastavení a zaznamenaný obsah na tovární nastavení.
- Tuto operaci neprovádějte, pokud je k tomuto produktu připojeno nějaké zařízení. Zobrazí se obrazovka pro nastavení lokace [Location Setting].
- Některá nastavení a zaznamenaný obsah nebudou resetovány.
Dotkněte se položky a vyberte vaše umístění.
B• Mikroprocesor je nutné resetovat za následujících podmínek:
Dotkněte se .
7- Před prvním použitím tohoto výrobku po instalaci.
Zobrazí se obrazovka nastavení režimu reproduktorů [Speaker Mode Settings].

Dotkněte se požadovaného režimu reproduktorů.
Standard Mode (standardní režim)

Systém čtyř reproduktorů: přední a zadní reproduktory, nebo systém šesti

reproduktorů: přední a zadní reproduktory a subwoofery.
Network Mode (síťový režim)

3-pásmový systém reproduktorů s výškovým a středovým reproduktorem a

subwooferem (systém reprodukce vysokých, středních a nízkých frekvencí (pásem).

- Pokud tento výrobek nefunguje správně. VAROVÁNÍ
- Pokud se objeví problémy s provozováním systému.
Nepoužívejte standardní režim Standard Mode, když máte připojený 3-pásmový systém
1 Vypněte zapalování (poloha OFF). reproduktorů, určený pro síťový režim. Mohlo by dojít k poškození reproduktorů.

Dotkněte se [OK].

Zobrazí se nastavení napájení DAB antény [DAB ANTENNA POWER SETTING].

8 Dotkněte se [Yes] pro použití napájení DAB antény (strana 22).

8 Cz

Dotkněte se [Yes] pro použití DAB antény (strana 20). Zobrazí se, když na displeji nejsou zobrazeny všechny znaky.

9 Dotkněte se [OK]. Pokud se dotknete tlačítka, po displeji se bude posunovat zbytek znaků.

Zobrazí se obrazovka s hlavní nabídkou. Pozn.
Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když vozidlo zastavíte (na bezpečném
Pozn.
místě) a použijete ruční brzdu.
Jakmile je režim reproduktorů nastaven, nastavení nelze měnit (jen pokud se tento produkt
vrátí na výchozí nastavení). Ke změně nastavení režimu reproduktorů dojde obnovením na Zobrazí se, když položky nelze zobrazit na jedné stránce. Česky
výchozí nastavení (strana 49). Položky zobrazíte přetažením postranního / vyhledávacího panelu / seznamu.

Přepnutí režimu reproduktorů Ovládání časové osy

Chcete-li změnit režim reproduktorů, produkt obnovte do výchozího nastavení. Tažením tlačítka po časové ose můžete změnit bod přehrávání.
Během přetahování tlačítka se zobrazí čas přehrávání, který odpovídá poloze
1 Obnovte výchozí nastavení (strana 49). tlačítka na časové ose.

Použití dotykového panelu STento produkt můžete ovládat dotykem tlačítek na obrazovce přímo prsty.Ovládání provozního panelu nabídek
CPozn.
1 Stiskněte .
Pro ochranu LCD obrazovky před poškozením je nutné se dotýkat displeje pouze prsty a jemně.
Na obrazovce se objeví panel nabídek.
sSpolečná tlačítka dotykového panelu
: Návrat na předchozí obrazovku. Pozn.
: Zavření obrazovky. Dostupnost panelu nabídek se může lišit v závislosti na aktivním zdroji.

BaSySeznam provozních obrazovek Přepíná čas stmívače - den nebo noc.

Pozn.
Je-li zapnut režim AppRadio+, zobrazí se režim AppRadio + boční ovládací panel.
Přepínání mezi přehráváním a pauzou.

Dotyk na položku v seznamu vám umožní zúžit možnosti a přejít k
dalšímu kroku.

Cz 9

Přeskočení souboru vpřed nebo vzad. Nabídka Nastavení (strana 38) a nabídka Oblíbené (strana 48)

Rychle vpřed nebo vzad. Tlačítko připojených zařízení
Zobrazuje připojené zařízení.
Přepíná zdroj nebo aplikaci pomocí připojených zařízení, jako je AppRadio
Mode +, externí navigační systém atd.
Zobrazení obrazovky nastavení (str. 38).
TIP
Zavření panelu nabídek. Když je připojeno zařízení s kompatibilní aplikací, objeví se tlačítko pro
oblíbené aplikace. Jakmile se tlačítko zobrazí, můžete upravit rozsah oblasti
Obrazovka hlavní nabídky ys CSIkonyoblíbenézdroje oblíbených aplikací pomocí následujících kroků.
1 Dotkněte se a podržte .
TIPY
: se zobrazí v pravém horním rohu oblíbené aplikace.
S• Když k tomuto přístroji připojíte externí navigační systém, po pravé straně 2 Přetáhněte na požadovanou pozici.

displeje se zobrazí tlačítko režimu navigace. Pro dokončení úpravy nastavení se dotkněte libovolného místa na
• Pokud vyberete [Power OFF], můžete vypnout téměř všechny funkce. displeji, kromě tlačítka pro oblíbené aplikace.
- Je přijat příchozí hovor (pouze pro hands-free telefonování přes Bluetooth).
- Je zařazena zpáteční rychlost, zobrazí se obraz parkovací kamery. Pozn.
Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když vozidlo zastavíte (na bezpečném
a- Je stisknuté tlačítko na tomto přístroji. místě) a použijete ruční brzdu.
AV zdroj (strana 17)
- Spínač zapalování je vypnutý (ACC OFF) a zapnutý (ACC ON).
Ovládací tlačítko AV Hands-free telefonování (strana 12)

BZobrazí aktuální zdroj.
TIP
Když je za tlačítkem zobrazen poslední zdroj, můžete jej přepnout dotykem
tlačítka.

Nastavení času a data (strana 48)

10 Cz

Bluetooth POZOR

Nikdy nevypínejte a neodpojujte Bluetooth zařízení od tohoto přístroje, pokud probíhá zpracování
nastavení Bluetooth.

Bluetooth připojení Položka nabídky Popis

[Connection] Manuální připojení, odpojení či odstranění registrovaného
4 SDotkněte se [Connection]. Bluetooth zařízení.
1 Zapněte funkci Bluetooth na zařízení. Dotykem na odstraníte zaregistrované zařízení. Česky
Chcete-li připojit zaregistrované Bluetooth zařízení
2 Stiskněte . manuálně, dotkněte se názvu zařízení.
Chcete-li Bluetooth zařízení odpojit, dotkněte se názvu
3 Dotkněte se , pak . připojeného Bluetooth zařízení v seznamu.
6 CDotkněte se názvu Bluetooth zařízení.
Po úspěšném zaregistrování Bluetooth zařízení se systémem vytvoří Bluetooth Pozn.
připojení. Po vytvoření Bluetooth připojení se v seznamu zobrazí název Bluetooth Bluetooth zařízení připojte ručně v následujících případech:
zařízení. • Jsou-li zaregistrována dvě nebo více Bluetooth zařízení a
Zobrazí se obrazovka Bluetooth. chcete ručně vybrat zařízení, které chcete použít.
• Chcete-li znovu připojit odpojené Bluetooth zařízení.
5 Dotkněte se . • Připojení nelze z nějakého důvodu automaticky nastavit.
Systém vyhledá zařízení Bluetooth čekající na připojení a zobrazí je v seznamu.
sPozn.
[Auto Connect] Zvolte [On] [Zapnuto], chcete-li připojit poslední
• Je-li již spárováno pět zařízení, zobrazí se [Memory Full] (Plná paměť). V takovém případě nejprve [On] [Off] připojené Bluetooth zařízení automaticky.
smažte jedno dříve spárované zařízení (strana 11).
• Pokud vaše zařízení podporuje SSP (Secure Simple Pairing), na displeji tohoto produktu se [Visibility] Pozn.
[On] [Off] Pokud byla naposledy připojena dvě Bluetooth zařízení, obě
yzobrazí šestimístné číslo. Pro spárování zařízení se dotkněte [Yes] [Ano]. zařízení jsou k tomuto produktu automaticky připojena v
[PIN Code Input] pořadí, v jakém jsou registrována v seznamu zařízení.
• Pokud se pokusíte připojit další (nepřipojený) mobilní telefon, zatímco jsou jiné dva mobilní
telefony již připojeny, první ze dvou připojených mobilních telefonů bude odpojen a místo něj [Device Information] Zvolte [On] [Zapnuto], chcete-li, aby byl tento produkt
bude připojen tento nepřipojený mobilní telefon. [Bluetooth Memory Clear] viditelný pro druhé zařízení.

STIPY Změna PIN kódu pro Bluetooth připojení.
Výchozí PIN kód je "0000".
• Připojení pomocí Bluetooth je také možné pomocí detekce tohoto produktu z Bluetooth zařízení. 1 Dotkněte se [0] až [9] pro zadání PIN kódu (až 8 číslic).
Před registrací se ujistěte, že je “Visibility” ("Viditelnost") v menu "Bluetooth" nastavena na 2 Dotkněte se .
"On" [Zapnuto] (strana 11). Podrobné informace o ovládání Bluetooth zařízení najdete v jeho návodu.
Zobrazení názvu a adresy tohoto zařízení.
a• K tomuto produktu mohou být připojeny dva mobilní telefony současně (strana 11).
Dotkněte se [Clear] a [OK] pro vymazání paměti Bluetooth.
1Nastavení Bluetooth B Přepnutí připojených Bluetooth zařízeníStiskněte
. Po zaregistrování a připojení Bluetooth zařízení Bluetooth k tomuto přístroji můžete
přepínat mezi Bluetooth zařízeními pomocí tlačítka pro funkce přepínání v telefonu a
některých audio zdrojích.
2 Dotkněte se , pak . • Na tomto produktu můžete zaregistrovat až pět Bluetooth zařízení (strana 11).
• K tomuto produktu můžete připojit jedno z registrovaných Bluetooth zařízení. V
případech, kdy je registrované Bluetooth zařízení vybaveno funkcí telefonu, lze
používat celkem dvě Bluetooth zařízení současně. Pokud jsou již připojeny dvě z pěti

Cz 11

registrovaných zařízení, můžete připojit zbývající třetí zařízení pouze k použití audio Zobrazí se následující položky.
funkce použitím tlačítka pro přepínání na obrazovce audio zdroje. • Název aktuálního mobilního telefonu
• Ikona aktuálně používaného mobilního telefonu se zobrazuje v nabídce obrazovky • Seznam čísel aktuálního mobilního telefonu
Phone. Pokud k tomuto produktu připojujete současně dva mobilní telefony, můžete • Stav příjmu aktuálního mobilního telefonu
• Stav baterie aktuálního mobilního telefonu
mezi nimi přepnout pomocí tlačítka pro přepínání. Obsah menu telefonu se ukládají
samostatně pro každý připojený mobilní telefon (strana 12).
• Tlačítko pro přepínání se zobrazí pouze u některých audio zdrojů. V závislosti na TIP
zvoleném zařízení se audio zdroj může automaticky přepnout na jiný zdroj. Pokud k tomuto produktu připojíte dva mobilní telefony současně, můžete mezi
nimi přepnout pomocí tlačítka pro přepínání.
Přepíná vyhledávací jazyk na anglický nebo jazyk systému.

Pozn.
V závislosti na nastavení jazyka systému se toto nemusí zobrazit.
Manuálně synchronizuje kontakty v telefonním seznamu tohoto přístroje s
kontakty v telefonu.

Používání seznamů předvoleb (strana 12)
Hands-free telefonováníChcete-li tuto funkci používat, musíte k tomuto produktu nejprve připojit váš mobilní

Stelefon prostřednictvím technologie Bluetooth (strana 11).
POZOR

Pro vaši bezpečnost se vyhněte telefonování za jízdy, jak je to jen možné.
CVyvolání hovoru
1 StisknětesZobrazí se obrazovka nabídky telefonování.. Používání telefonního seznamu
BaSy3 Na obrazovce nabídky telefonování se dotkněte jedné z ikon. Vyberte kontakt z telefonního seznamu. Klepněte na požadované jméno v
seznamu a vyberte telefonní číslo.

2 Dotkněte se . TIPY
• Kontakty z vašeho telefonu budou přenášeny na tento přístroj automaticky.
• Aktualizace telefonního seznamu může probíhat ručně.

Pozn.

• [Visibility] [Viditelnost] na obrazovce [Bluetooth] musí být zapnuta (strana 11).
• Pokud jsou k tomuto produktu automaticky připojeny dva mobilní telefony
pomocí funkce automatického Bluetooth připojení, zobrazí se telefonní seznam
druhého telefonu.

Použití historie hovorů , odchozích , či zmeškaných .
Uskutečnění hovoru z přijatých hovorů

Přímé zadání telefonního čísla .
Zadejte telefonní číslo pomocí numerických tlačítek a pak se dotkněte

▶ Ukončení hovoru

1 Dotkněte se .

Používání seznamů předvoleb

▶ Registrace telefonního čísla

Do seznamů předvoleb můžete uložit až šest telefonních čísel pro každé zařizení.

1 Stiskněte .

12 Cz

2 Dotkněte se . 1 Stiskněte .

3 Dotkněte se či . 2 Dotkněte se .

Na obrazovce [Phone Book] [Telefonní seznam] se dotkněte požadovaného jména a 3 Dotkněte se .
zobrazí se telefonní číslo kontaktu.
Funkce rozpoznávání hlasu se spustí a objeví se obrazovka pro ovládání hlasem.
4 Dotkněte se .
TIPY
• Funkci rozpoznávání hlasu můžete také spustit stisknutím tlačítka .
• Jsou-li k tomuto produktu připojeny automaticky dva mobilní telefony přes Bluetooth, funkce
rozpoznávání hlasu (Siri Eyes Free Mode) bude nastavena na druhém telefonu.
• Chcete-li použít funkci rozpoznávání hlasu (Siri Eyes Free Mode) na dalším připojeném iPhonu,
stiskněte pro přepnutí na další iPhone. iPhone, u kterého došlo k přepnutí, bude nastaven
jako aktuální zařízení.
S▶ Vymazání telefonního čísla Česky
▶ Vytáčení ze seznamu předvoleb

1 Dotkněte se .

2 Dotkněte se požadované položky.

Zobrazí se obrazovka vytáčení a zahájí se vytáčení.
C3 Dotkněte se .
1 Stiskněte . Minimalizace obrazovky potvrzení vytáčení

2 Dotkněte se . 1 Dotkněte se
sPříjem hovoru .

4 Dotkněte se . TIP .
Pro zobrazení obrazovky potvrzení vytáčení stiskněte znovu
y1 Dotkněte se
5 Dotkněte se [Yes]. Pozn.
• Obrazovku potvrzení vytáčení nelze minimalizovat na AV obrazovce.
TIPY • Zdroje AV nelze vybrat, i když je obrazovka pro potvrzení vytáčení minimalizována během hovoru v
• Dotkněte se telefonu nebo při příchozím hovoru.

S• Dotkněte se Nastavení pro telefonování
pro přijmutí hovoru.

Dotkněte se pro ukončení hovoru. 1 Stiskněte .

aFunkce rozpoznávání hlasu (pro iPhone) 2 Dotkněte se , pak .
BPo připojení zařízení iPhone můžete na tomto přístroji použít funkci rozpoznávání
během čekajícího hovoru a přejdete na účastníka hovoru. Položka nabídky Popis
během čekajícího hovoru a odmítnete jej. Zvolte [On] [Zapnuto], chcete-li přijímat příchozí hovory
[Auto Answer] automaticky.
Pozn. [On] [Off] Zvolte [On] [Zapnuto], pokud vyzváněcí tón nevychází z
Pokud jsou současně připojeny dva telefony a pokud vznikne příchozí hovor na druhém telefonu reproduktorů automobilu.
během hovoru na prvním telefonu, zobrazí se obrazovka pro potvrzení volby druhého telefonu. [Ring Tone] Zvolte [Yes] [Ano], chcete-li obrátit pořadí jmen v
[On] [Off] telefonním seznamu.

[Invert Name]

hlasu (Siri Eyes Free Mode). Nastavení soukromého režimu
Během hovoru můžete přepnout do soukromého režimu (hovořit přímo do vašeho
Pozn.
• Režim Siri Eyes Free Mode je k dispozici při použití zařízení iPhone.
• V této kapitole jsou iPhone a iPod touch označovány jako "iPhone".
mobilního telefonu).

Cz 13

1 Dotkněte se či pro přepnutí mezi "On" (Zap) nebo "Off" (Vyp). ▶ Přijaté hovory a volaná čísla z historie

Pozn. • Z přijatých hovorů nemůžete volat na neznámé číslo (neexistuje žádná informace o
• Jsou-li k tomuto produktu připojeny dva mobilní telefony a první telefon je nastaven na soukromý telefonním čísle uživatele).
režim, příchozí hovory můžete přijímat na druhém telefonu při zachování hovoru na prvním • Pokud jsou volání uskutečňována přímo z vašeho mobilního telefonu, v tomto
telefonu. produktu nebudou zaznamenány údaje historie volání.

• Jsou-li k tomuto produktu připojeny dva mobilní telefony a soukromý režim na prvním telefonu je ▶ Přenos telefonního seznamu
vypnutý, je-li příchozí hovor na druhém telefonu přijatý, zatímco probíhá hovor na prvním telefonu • Pokud telefonní seznam vašeho mobilního telefonu obsahuje více než 1000 položek,
(nebo při vytáčení nebo příjmu hovoru na prvním telefonu), volání, vytáčení nebo příjem na prvním nemusí se do tohoto produktu přenést úplně všechny.
telefonu se ukončí. • V závislosti na mobilním telefonu se nemusí zobrazit telefonní seznam správně.
• Pokud telefonní seznam v mobilním telefonu obsahuje obrazová data, telefonní
seznam nemusí být přenesen správně.
• V závislosti na mobilním telefonu nemusí být přenos telefonního seznamu k dispozici.
STento produkt umožňuje nastavení hlasitosti poslechu druhého účastníka.
Nastavení hlasitosti poslechu druhého účastníka
Bluetooth audioPoznámky k hands-free telefonování
1 Dotkněte se pro přepnutí mezi třemi úrovněmi hlasitosti.
C▶ Obecné poznámky
Před použitím Bluetooth audio přehrávače je zaregistrujte a připojte k tomuto
• Připojení ke všem typům mobilních telefonů pomocí bezdrátové technologie produktu (strana 11).
Bluetooth nelze zaručit.
• Pro zachování Bluetooth viditelnosti mezi tímto produktem a mobilním telefonem Pozn.
• V závislosti na Bluetooth audio přehrávači, připojenému k tomuto produktu, může být ovládání a
smusí být mezi nimi vzdálenost maximálně 10 metrů. provozování tohoto produktu omezeno v následujících dvou úrovních:
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Možné je pouze přehrávání skladeb na audio
• U některých mobilních telefonů nemusí být zvuk vyzvánění slyšitelný z reproduktorů. přehrávači
• Je-li na mobilním telefonu vybraný soukromý režim, hands-free se může vypnout. - A2DP a AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Možné je pouze přehrávání, pozastavení,
výběr skladeb, atd.
y▶ Registrace a připojení • V závislosti na Bluetooth zařízení, připojenému k tomuto produktu, může být ovládání s tímto
produktem omezeno, nebo se může lišit od zde uvedeného popisu.
• Funkce a obsluha mobilního telefonu se liší v závislosti na jeho typu. Podrobné pokyny • Během poslechu skladeb na Bluetooth zařízení se, prosím, zdržte telefonování, jak je to jen možné.
naleznete v návodu k obsluze, který byl dodán s vaším mobilním telefonem. Během telefonování může signál z telefonu rušit poslech (pískáním, šumem, apod.).
• Pokud z mobilního telefonu nefunguje přenos telefonního seznamu, i když je telefon • Během telefonování přes Bluetooth zařízení, připojenému k tomuto produktu přes Bluetooth, se
může pozastavit přehrávání.
Sspárován s tímto produktem, odpojte jej a proveďte nové spárování s tímto produktem.
Stiskněte .
1▶ Volání a přijímání hovorů
2• Někdy můžete zaslechnout šum či hluk, pokud: Dotkněte se , pak .

a- hovor přijmete pomocí tlačítka na telefonu,

3- osoba na druhém konci linky zavěsí.

• Pokud osobě na druhém konci linky není rozumět kvůli ozvěně, snižte úroveň

4hlasitosti pro hands-free telefonování. To může efekt ozvěny snížit.

• U některých typů mobilních telefonů: i když stisknete tlačítko při příchozím hovoru,

B 5mobilní telefon při příchozím hovoru nedovolí hands-free telefonování.

6• Uložené jméno se zobrazí v případě, že je telefonní číslo přijatého hovoru v telefonním
Zobrazí se obrazovka nastavení systému.

Dotkněte se [AV Source Settings].

Ujistěte se, že je [Bluetooth Audio] zapnuté.

Stiskněte .

Dotkněte se .

seznamu již registrováno. Je-li jedno stejné telefonní číslo registrováno pod různými Zobrazí se obrazovka AV zdroje.

jmény, je zobrazeno pouze telefonní číslo. 7 Dotkněte se [Bluetooth Audio].

14 Cz

Zobrazí se obrazovka přehrávání Bluetooth audio. AppRadio Mode +
Základní provozování

Obrazovka přehrávání Bluetooth audio Aplikaci pro iPhone nebo smartphon můžete ovládat pohyby prstů, jako je dotek,
tažení, posouvání nebo přetahování z obrazovky tohoto produktu.
CSIndikátor čísla stopy.
Česky
Přepínání mezi přehráváním a pauzou.
Psoužívání AppRadio Mode +• Stisknutím Pozn.
yNastavení rozsahu opakovaného přehrávání. • Kompatibilita pro ovládání pohyby prstů se liší v závislosti na aplikaci pro iPhone nebo smartphone.
Přeskočení souboru vpřed nebo vzad. • Přestože aplikace není kompatibilní s AppRadio Mode +, v závislosti na aplikaci může být zobrazen
obraz, nicméně nebude možné ji ovládat. Chcete-li režim AppRadio Mode + používat, nejprve
vpřed nebo vzad. a pak dotykem na či můžete soubory přeskakovat nainstalujte aplikaci AppRadio na iPhone nebo smartphone. Podrobné informace o aplikaci AppRadio
můžete také provádět rychlé naleznete na webu:
SVýběr souboru nebo složky ze seznamu pro přehrávání.• Stisknutíma pak podrženímči http://www.pioneer-car.eu/eur/appradiomode
převíjení vpřed nebo vzad. • Před provedením této operace se ujistěte, že používáte obsah založený na aplikaci (strana 59).
Pozn. • Soubory chráněné autorskými právy, jako je DRM, nelze přehrát.
Přehrávání v náhodném pořadí.Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je verze AVRCP u Bluetooth zařízení• Režim AppRadio + může být označován jako režim AppRadio.

a1.4 nebo vyšší. VAROVÁNÍ

Postup při spuštěníPřepínání mezi Bluetooth zařízeními, když jsou připojena k tomuto Některé funkce iPhonu nebo smartphonu nemusí být ve vaší zemi legální používat za jízdy, dodržujte
veškeré zákony, předpisy nebo omezení. Pokud si nejste jisti, jak určitou funkci ovládat, učiňte tak
Bproduktu prostřednictvím technologie Bluetooth (strana 11). pouze tehdy, když je vůz zaparkován. Nepoužívejte za jízdy žádnou funkci, pokud je to pro vás
nebezpečné i při běžném jízdním režimu.

Důležité
• Pioneer nenese odpovědnost za případné problémy, které mohou vzniknout z nesprávného nebo
chybného obsahu aplikace.
• Obsah a funkčnost podporovaných aplikací je na odpovědnosti poskytovatelů aplikací.
• V režimu AppRadio + jsou funkce produktu při jízdě omezeny, dostupné jsou pouze vybrané funkce.
• Dostupnost funkce AppRadio Mode + je dána poskytovatelem aplikace, a neurčuje ji společnost
Pioneer.
• Režim AppRadio Mode + umožňuje přístup k dalším aplikacím (dalším, než zde uvedeným, s
výhradou omezení funkcí při jízdě), ale do jaké míry může být obsah použit, to je dáno
výhradně poskytovatelem dané aplikace.

Pro připojení iPhonu nebo smartphonu k tomuto produktu se nastavení automaticky
nastaví podle zařízení, které chcete připojit. Vyžadovaná nastavení závisí na
připojovaném zařízení. Podrobné informace o dostupném připojení pro AV zdroj
naleznete v návodu k zařízení iPod / iPhone nebo smartphonu (strana 19).

TIPY
• Po spuštění aplikace AppRadio se dotkněte ikony požadované aplikace.

Cz 15

• Pokud připojíte zařízení k tomuto produktu, zatímco je aplikace, kompatibilní s AppRadio Pro uživatele smartphonu (Android)
Mode +, již spuštěna, na displeji tohoto produktu se zobrazí obrazovka s aplikací.
• Požadovaná aplikace se spustí a zobrazí se obrazovka ovládání aplikace. Pozn.
• Stisknutím tlačítka se vrátíte zpět na obrazovku hlavní nabídky. • Pro použití AppRadio Mode + je [USB MTP] nastaveno na [Off] [Vypnuto] (strana 38).
• Funkce přehrávání videa závisí na připojeném Android zařízení.
AppRadio Mode +

1 Odemkněte smartphon a připojte jej k tomuto produktu pomocí USB rozhraní.
Používání kláCvesniceSZobrazí aktuální zdroj. Podívejte se do návodu ke smartphonu.

Zobrazí obrazovku pro spouštění aplikace. 2 Stiskněte .
Zobrazí předchozí obrazovku.
3 Dotkněte se .
sZobrazí obrazovku menu.
4 Dotkněte se [AppRadio Mode].

5 Dotkněte se požadované ikony na kartě.

Aplikace AppRadio se spustí.

y1• Stiskněte a poté se dotkněte , chcete-li skrýt boční panel režimu AppRadio +. Po klepnutí na oblast pro zadávání textu aplikace iPhone se na displeji tohoto produktu
zobrazí klávesnice. Pak můžete zadat požadovaný text přímo z tohoto produktu.
2• Znovu stiskněte a poté se dotkněte , chcete-li boční panel opět zobrazit. Pozn.
Tato funkce je k dispozici pouze v režimu AppRadio Mode + na iPhonu.
• a nemusí být dostupné, v závislosti na typu zařízení.
SPro uživatele iPhone POZOR
a1 Připojte svůj iPhone.
B3 Dotkněte se Pro vaši bezpečnost, funkčnost klávesnice je k dispozici pouze tehdy, pokud vozidlo stojí a
parkovací brzda je zatažená.

Spusťte AppRadio Mode +.
Dotkněte se oblasti pro zadávání textu na provozní obrazovce aplikace.

Zobrazí se klávesnice pro zadávání textu.

TIP
Můžete zvolit jazyk klávesnice (strana 40).

Pokud je použit AppRadio Mode +, pro audio výstup můžete míchat AV zdroj a aplikaci
pro iPhone nebo smartphon.
Používání funkce audio mixPodívejte se do návodu k instalaci iPhone.
2 Stiskněte .

.

4 Dotkněte se [AppRadio Mode]. Pozn.
V závislosti na aplikaci nebo AV zdroji nemusí být tato funkce k dispozici.

5 Dotkněte se požadované ikony na kartě. 1 Spusťte AppRadio Mode +.
2 Stiskněte VOL (+/-).
Aplikace AppRadio se spustí.

16 Cz

Na obrazovce se zobrazí nabídka audio mix. AV zdroj

Podporované AV zdroje
SDotykem na tlačítko ztlumíte zvuk (mute). Opětovným stisknutím ztlumení
Pomocí tohoto přístroje lze přehrávat či používat následující zdroje: Česky
zrušíte. • Rádio
Upravuje hlasitost zvuku.• Digitální rádio
• CD
CTIP • ROM (komprimované zvukové nebo video soubory na discích)
1 sObrazovku AV ovládání a obrazovku aplikace lze přepínat stisknutím tlačítka .• DVD-Video
• USB
Následující zdroje lze přehrávat či používat po připojení přídavného zařízení:
• iPod
• Spotify®
• Bluetooth® audio
• AV vstup (AV)
• AUX

Zobrazení obrazovky pro ovládání AV
BaSy Zobrazíseseznamzdrojů.
Stiskněte a poté se dotkněte ovládacího tlačítka AV.

Zobrazí se obrazovka pro ovládání AV.

Cz 17

Výběr zdroje Úprava oblasti oblíbených ikon zdrojů

Výběr zdroje z obrazovky AV zdrojů Pozn.
Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud vozidlo zastavíte (na bezpečném místě) a zatáhnete ruční
brzdu.

11 Stiskněte
, pak se dotkněte . Stiskněte .
S1 Stiskněte
22 Dotkněte se ikony zdroje. Dotkněte se a podržte .
Pokud vyberete možnost [Source OFF], AV zdroj je vypnutý. se objeví v levém horním rohu oblíbených ikon zdrojů.

3Zdroj v seznamu zdrojů Přetáhněte na požadovanou pozici.
Pro dokončení úpravy se dotkněte libovolného místa displeje, kromě oblasti
oblíbených ikon zdrojů.
3 Dotkněte se tlačítka zdroje.

CPokud vyberete možnost [Source OFF], AV zdroj je vypnutý.
, pak se dotkněte provozního AV tlačítka.

2 Dotkněte se. .

Pozn.

sTato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud vozidlo zastavíte (na bezpečném místě) a zatáhnete ruční

brzdu.

Změna pořadí zobrazování ikon zdrojů
Změna pořadí zobrazování zdrojů
y1 Stiskněte
SZměna pořadí zobrazování tlačítek zdrojů
, pak se dotkněte .
a2 Dotkněte se
2 Dotkněte se a podržte ikonu zdroje, a přetáhněte ji na požadované místo.

1 StiskněteB3 Dotkněte se
, pak se dotkněte provozního AV tlačítka.

.

.

4 Přetáhněte tlačítko zdroje na požadovanou pozici.

18 Cz

Připojení zařízení iPod / Připojení přes Bluetooth
Pokud je zařízení iPod / iPhone připojeno prostřednictvím Bluetooth, k dispozici

iPhone nebo smartphonu jsounásledujícízdroje:
• iPod
• Spotify
• Bluetooth audio
pro AV zdrojPři použití zařízení iPod / iPhone nebo smartphonu s tímto produktem se nastavení Česky
1 Připojte zařízení iPod / iPhone k tomuto produktu přes Bluetooth (strana 11).
automaticky nastaví podle zařízení, které chcete připojit. Tato část popisuje kompatibi-
2 Stiskněte , pak se dotkněte .
Slitu se zdroji pro připojení jednotlivých zařízení.
3 Dotkněte se požadovaného kompatibilního zdroje.
Pozn.
• Způsoby provozování se mohou lišit v závislosti na modelu iPod / iPhone nebo smartphonu a jehoPřipojení přes CD-IU52
softwarové verzi.
• V závislosti na softwarové verzi zařízení iPod / iPhone nebo verzi operačního systému pro smartphonyPokud je zařízení iPod / iPhone připojeno přes konektor Lightning prostřednictvím

Cnemusí být tento přístroj kompatibilní s připojovaným zařízením.CD-IU52 (prodává se samostatně), k dispozici jsou následující zdroje:

iPod/iPhone s konektorem LightningToto jsou způsoby, jak připojit iPod / iPhone s konektorem Lightning k tomuto• iPod
• Spotify
sproduktu. Dostupné zdroje se liší v závislosti na způsobu připojení.
1 Připojte zařízení iPod / iPhone k USB portu tohoto produktu pomocí CD-IU52.
• Připojení přes Bluetooth (strana 19)
• Připojení přes CD-IU52* (strana 19)2 Stiskněte, pak se dotkněte .
* Prodává se samostatně

yKompatibilní modely iPod / iPhone

• iPhone 7, 7 Plus
• iPhone SE

S• iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus

• iPhone 5, 5c, 5s
• iPod touch 5., 6. generace
• iPod nano 7. generace

a iPhone s 30-pinovým konektoremV závislosti na modelu iPod nemusí být kompatibilní s některými AV zdroji.

Podrobnosti o kompatibilitě zařízení iPod / iPhone s tímto produktem naleznete v
informacích na webových stránkách Pioneer.

TIP

BZařízení iPod / iPhone, kompatibilní s tímto produktem, můžete připojit a ovládat pomocí

samostatně prodávaných konektorových kabelů.
3 Dotkněte se požadovaného kompatibilního zdroje.

• AppRadio Mode +

1 Připojte zařízení iPod / iPhone k USB portu tohoto produktu pomocí CD-IU52.

2 Stiskněte , pak se dotkněte .

3 Dotkněte se [AppRadio Mode].

4 Dotkněte se požadované ikony na kartě.

Jedná se o způsob, jak připojit iPhone s 30-pinovým konektorem k tomuto produktu.

Dostupné zdroje se liší v závislosti na způsobu připojení.
• Připojení přes Bluetooth (strana 20)
• Připojení přes CD-IU51* (strana 20)
* Prodává se samostatně

Kompatibilní model iPhonu

• iPhone 4s

Cz 19

Podrobnosti o kompatibilitě zařízení iPhone s tímto produktem naleznete v informacích Připojení přes Bluetooth
na webových stránkách Pioneer.
Pokud je smartphon připojen prostřednictvím Bluetooth, k dispozici jsou následující
TIP zdroje:
Zařízení iPhone, kompatibilní s tímto produktem, můžete připojit a ovládat pomocí samostatně • Spotify
prodávaných konektorových kabelů.

• Bluetooth audio
následující zdroje:
• iPod
• Spotify

S• Bluetooth audio

1 Připojte zařízení iPhone k tomuto produktu přes Bluetooth (strana 11).
Připojení přes Bluetooth 1 Připojte smartphon k tomuto produktu přes Bluetooth (strana 11).

Pokud je zařízení iPhone připojeno prostřednictvím Bluetooth, k dispozici jsou 2 Stiskněte , pak se dotkněte .

3 Dotkněte se požadovaného kompatibilního zdroje.

C3 Dotkněte se požadovaného kompatibilního zdroje.
Připojení přes CD-MU200

2 Stiskněte , pak se dotkněte . Pokud je smartphon připojen prostřednictvím CD-MU200, k dispozici jsou následující
zdroje:

• AppRadio Mode +

1 Připojte smartphon k tomuto produktu přes CD-MU200.
sprostřednictvím CD-IU51 (prodává se samostatně), k dispozici jsou následující zdroje:
2 Stiskněte , pak se dotkněte .
• iPod
• Spotify

y1 Připojte zařízení iPhone k USB portu tohoto produktu pomocí CD-IU51.
Připojení přes CD-IU52 3 Dotkněte se [AppRadio Mode].

Pokud je zařízení iPhone s 30-pinovým konektorem připojeno k tomuto produktu

4 Dotkněte se požadované ikony na kartě.

2 StiskněteSSmartphon (Android™ zařízení), pak se dotkněte .

Jedná se o způsoby připojení smartphonu k tomuto produktu. Dostupné zdroje se liší v

azávislosti na způsobu připojení.

• Připojení přes Bluetooth (strana 20)
• Připojení přes CD-MU200* (strana 20)

B* Prodává se samostatně
3 Dotkněte se požadovaného kompatibilního zdroje.

Kompatibilní smartphony
Kompatibilita se všemi smartphony není zaručena. Podrobnosti o kompatibilitě
smartphonu s tímto produktem naleznete v informacích na webových stránkách
Pioneer.

20 Cz

Digitální rádio Základní provozování

Obrazovka digitálního rádia

Používání digitálního tuneru CSVyvolá z paměti přednastavenou frekvenci služby, uložené na dané
tlačítko.
Pro lepší příjem digitálního rádia používejte digitální rozhlasovou anténu s fantomo- Uloží aktuální frekvenci na tlačítko. Česky
vým napájením na vstupu (aktivní typ). Pioneer doporučuje používat typ AN-DAB1
(prodává se samostatně) nebo CA-AN-DAB.001 (prodává se samostatně). Zobrazí seznam předvolených kanálů.
Spotřeba digitální antény by měla být 100 mA, nebo méně. Vyberte položku v seznamu a přepněte na přednastavenou službu.

Pozn. Vybírá pásmo DAB1, DAB2 nebo DAB3.

• Vysoká kvalita zvuku (téměř stejně vysoká jako u CD, i když v některých případech může být Manuální ladění
snížena s cílem umožnit další datové služby). Když existuje více služeb v téže frekvenci, přepíná jednu službu po
• Bez rušení příjmu. druhé.
• Některé stanice zatím provádí testování vysílání. Sekvenční vyhledávání
Přeskočí na nejbližší komplet.
sPostup při spuštění Automaticky uloží nedávné vysílání do paměti (režim časového posunu).
Podpora MFN Pozastavit nebo poslouchat uložené vysílání lze dotykem na .
Pokud některé komplety podporují stejnou servisní komponentu, automaticky se Dotykem na obnovíte živé vysílání.
přepne se na jiný komplet, který má lepší příjem. Pozn.
2 yDotkněte se [Digital Radio]. • Uložené vysílání je přepsáno posledním vysíláním.
Zobrazí se obrazovka digitálního rádia. • Pokud délka, po kterou je výběr pozastaven, přesáhne délku paměti, bude
1 StisknětePozn., pak se dotkněte . přehrávání pokračovat od začátku výběru v paměti.

SKdyž je funkce digitálního rádia spuštěna poprvé, bude automaticky aktualizován seznam služeb.

Pokud bude aktualizace úspěšná, stanice budou uvedené v horní části seznamu služeb a budou

Baautomaticky naladěné.

Cz 21

Vybere servisní komponent Položka nabídky Popis
Dotkněte se následující kategorie vyberte jednotlivé položky. [TA Interrupt]*2 Přijme dopravní hlášení z poslední zvolené
[Station] (Stanice): Zobrazí všechny součásti služby. frekvence a přeruší ostatní zdroje.
[Program Type] (Typ programu) (štítek PTY): Vyhledává informace o typu programu.
[Station Group] (Skupina stanic) (štítek skupiny): Zobrazí seznam souborů.

TIP [TA OFF] Vypne tuto funkci.

Pokud se dotknete [List Update], můžete aktualizovat informace o stanicích ručně. Přijme aktuální dopravní informace pro DAB a
Pozn. RDS (AN-DAB1 má prioritu), jsou-li k dispozici.
• Informace o seznamu stanic se automaticky aktualizují, když tento zdroj Přijme aktuální dopravní informace pouze pro
začnete používat. RDS, jsou-li k dispozici.
• Pokud dojde ke změnám v aktuální skupině stanic, informace o stanicích se Když je HARD LINK neúspěšná, naladí se na jiný
automaticky aktualizují. soubor, který podporuje podobnou kompo-
nentu služby. Pokud nelze nalézt žádnou jinou
a následným stisknutím či můžete přepínat mezi předvolenými kanály. komponentu nebo je příjem stále špatný, tato
a podržením či nebo jeho uvolněním můžete provádět sekvenční vyhledávání. funkce se automaticky přepne na podobné FM
STIPY [DAB+RDS TA] vysílání. ([On] = Zapnuto)

• Stisknutím [RDS TA ONLY]
• Stisknutím
[Soft Link]*2
[On] [Off]
1DAB settings CStiskněte
3 sDotkněte se [AV Source Settings].. Pozn.
4 yDotkněte se [DAB settings]. • Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že je
2 Dotkněte se , pak . položka [Service Follow] nastavena na [On].
• K dispozici pouze v oblastech, kde je podporována
Zobrazí se obrazovka nastavení systému. funkce SOFT LINK.
• Obsah vysílání přepnutého kanálu se může lišit od
obsahu původního kanálu.

[Service Follow]*1*2 *1 Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, pokud je jako zdroj zvoleno [Digital Radio].
*2 V závislosti na použitém modelu nemusí být toto menu zobrazeno.
aS[On] [Off]
Položky menu se liší v závislosti na zdroji.

Položka nabídky Popis

Vyhledává jiný soubor, který podporuje stej-
nou servisní komponentu s lepším signálem.
Pokud nelze nalézt žádnou jinou komponentu
nebo zůstane příjem nedostatečný, přístroj se
automaticky přepne na totožné vysílání FM.
(HARD LINK) ([On] = Zapnuto)
[Antenna Power]

B[On] [Off]
Zvolte, zda chcete napájet připojenou digitální
anténu. Podrobné informace o připojení
antény digitálního rádia naleznete v návodu k
instalaci. ([On] = Zapnuto)

22 Cz

Rádio Manuální ladění
Sekvenční ladění nebo nepřerušované sekvenční ladění
Uvolněním tlačítka v řádu několika sekund se přeskočí na nejbližší
stanici aktuální frekvence. Dlouhým podržením tlačítka v řádu
několika sekund se provádí nepřerušované sekvenční ladění.
Postup při spuštění
Základní provozování Uložení nejsilnějšícSh stanic (BSM)Obrazovka RadioTIPY
1 Stiskněte , pak se dotkněte . • Stisknutím a následným stisknutím či můžete přepínat mezi předvolenými kanály. Česky
• Stisknutím a podržením či nebo jeho uvolněním můžete provádět sekvenční ladění.
2 Dotkněte se [Radio].
Zobrazí se obrazovka Radio.
y1 s CVyvolání předvolby uložené stanice na tlačítku.
Funkce BSM (best stations memory) automaticky uloží šest nejsilnějších vysílacích
Nastavení rádiaUložení frekvence stanice do předvolby na tlačítko.frekvencí stanic pod tlačítka předvoleb [1] až [6].

S 1Zobrazí seznam přednastavených kanálů.Pozn.
• Uložením stanic funkcí BSM můžete nahradit již dříve uložené stanice.
2Vyberte položku v seznamu ([1] až [6]) pro přepnutí na přednastavený kanál.• Dříve uložené frekvence mohou zůstat uložené v případě, že počet nově uložených silných stanic
nepřesáhl limit počtu stanic.
aVybírá pásmo FM1, FM2, FM3, MW nebo LW.
B 43Aktivuje funkci BSM (uložení nejsilnějších stanic) (strana 23).Dotkněte sepro zahájení vyhledávání.

Zobrazí se zpráva. Zatímco je zpráva zobrazena, šest nejsilnějších stanic se

uloží pod tlačítka předvoleb [1] až [6], v pořadí podle síly signálu.

Zrušení procesu ukládání

1 Dotkněte se [Cancel].

Stiskněte .

Dotkněte se , pak .

Zobrazí se obrazovka nastavení systému.

Dotkněte se [AV Source Settings].

Dotkněte se [Radio settings].

Položky menu se liší v závislosti na zdroji.

Cz 23

Položka nabídky Popis Disk
Lokální vyhledávání vám umožní naladit pouze
[Local] rozhlasové stanice s dostatečně silným signálem.
[Off]

FM: [Level1] [Level2] [Level3] [Level4] Pozn.
MW/LW: [Level1] [Level2]
[Level4] pro FM a [Level2] pro MW/LW jsou k Pomocí vestavěného přehrávače disků tohoto produktu můžete přehrávat běžné
Vložení a vyjmutí disku(Level = Úroveň)dispozici pouze u stanic s nejsilnějšími signály.hudební CD, CD-Video nebo DVD-Video disky.

[FM Step] Vyberte krok ladění pro pásmo FM. VAROVÁNÍ
[100kHz] [50kHz]
Pozn. Při otevírání, uzavírání či nastavování LCD panelu udržujte ruce a prsty mimo jeho dosah.
[Regional] Krok ladění zůstává při manuálním ladění Dávejte zvláště pozor na ruce a prsty vašich dětí.
[50kHz].
S[On] [Off] POZOR
Přepíná, zda je během automatického PI
[Alternative FREQ]vyhledávání zkontrolován kód oblasti. Do slotu pro disk nikdy nevkládejte nic jiného, než disk.
[On] [Off]
Nechá přístroj přeladit na jinou frekvenci
[Auto PI] poskytující stejnou stanici.

C[On] [Off] Vyhledává stejnou PI (Program Identification)
s[TA Interrupt]* vysílací stanicí kód ze všech kmitočtových
pásem (automaticky), když vysílací stanice
[On] [Off] obsahuje data RDS.
Vložení disku
Pozn.
I když nastavíte [Off] (Vypnuto), PI vyhledávání se 1 Vložte disk do slotu pro disk.
automaticky provede, když tuner nemá dobrý
příjem. Zdroj se změní a začne přehrávání.
Pozn.
Přijímá dopravní hlášení z poslední zvolené Je-li disk již vložen, jako zdroj přehrávání vyberte položku [Disc].
frekvence a přeruší ostatní zdroje.
y[News Interrupt]* Vyjmutí disku
[On] [Off]
1 Stiskněte .
S[Tuner Sound]*
Základní provozování[Music]
[Talk]
[Standard]
Přeruší aktuálně vybraný zdroj
zpravodajstvím.
Přepíná kvalitu zvuku FM tuneru.
Upřednostňuje kvalitu zvuku.
Upřednostňuje předcházení šumu.
Upřednostňuje zvuk bez efektu.
Ba* Tato funkce je k dispozici pouze při příjmu v pásmu FM. TIPY
• Stisknutím a pak dotykem či můžete přeskočit soubory / kapitoly vpřed nebo vzad.
• Stisknutím a pak podržením tlačítka či můžete provést rychlé převíjení vpřed nebo vzad.
• Pokud se přehrává Video-CD s PBC (playback control), zobrazí se On (Zapnuto).
• Můžete také nastavit velikost obrazu pro video (strana 48).

24 Cz

Audio zdroj Video zdroj, obrazovka 1
Obrazovka audio zdroje

CSSkryje tlačítka dotykového panelu. Česky

Indikátor čísla stopy. Pro opětovné zobrazení se znovu dotkněte kdekoliv displeje.
Přepínání mezi přehráváním a pauzou. Rychlý posun vzad nebo vpřed.
Opětovným dotykem se změní rychlost přehrávání.
Přeskočení souboru vpřed nebo vzad.
Zastavení přehrávání.
sNastavení rozsahu opakovaného přehrávání aktuálního disku / aktuální
Přehrávání jednotlivých snímků (krokování).
skladby.
Přehrávání nebo nepřehrávání souborů v náhodném pořadí. Zpomalené přehrávání.
Po každém dotyku se změní rychlost přehrávání ve čtyřech krocích
yVýběr skladby ze seznamu. v následujícím pořadí: 1/16 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2
Zobrazení menu DVD.
Pro přehrávání se dotkněte skladby v seznamu. Pozn.
Tato funkce nemusí s některými DVD pracovat správně. V takovém případě
SVideo zdroj použijte pro ovládání menu DVD tlačítka na ovládacím panelu.
aPOZOR Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání: Opakování všech souborů /
Opakování aktuální kapitoly / Opakování aktuálního titulu.
Z bezpečnostních důvodů: obraz videa nelze zobrazit, když je vozidlo v pohybu. Chcete-li video
Přepínání jazyka audio / titulků.
Bzobrazit, zastavte (na bezpečném místě) a zatáhněte parkovací brzdu.
Zobrazení skryté lišty funkcí.
TIP
Skrytou lištu funkcí můžete také zobrazit kliknutím na lištu zleva doprava.

Cz 25

Vyhledávání požadované části obsahu Obnovení přehrávání (Bookmark) (Záložky).
Dotkněte se položky [Title], [Chapter], [10Key] nebo [Track] (titul, kapitola, Tato funkce je k dispozici pro disky DVD-Video.
numerická klávesnice nebo stopa) a pak zadejte požadované číslo od [0] do [9]. Můžete si uložit bod jako záložku (Bookmark) pro disk (až 5 disků). Chcete-li
Pro spuštění přehrávání od požadované čísla se dotkněte . záložku pro disk vymazat, toto tlačítko stiskněte a podržte.

TIPY Návrat a zahájení přehrávání od zadaného bodu.
Tato funkce je k dispozici pro disky DVD-Video a Video-CD s PBC (Playback
Control).
• Pro zrušení zadaného čísla stiskněte [C].
• Pro DVD-Video můžete zvolit [Title], [Chapter] nebo [10Key].
• Pro Video-CD můžete zvolit [Track] nebo [10Key]. *
Přeskočení souboru / kapitoly vpřed nebo vzad.

* Pouze pro PBC (playback control)

SVideo zdroj, obrazovka 2
s CZobrazení skryté lišty funkcí.
yTIP

Skrytou lištu funkcí můžete také zobrazit kliknutím na lištu zprava doleva.
Výběr audio výstupu [L+R], [Left], [Right], [Mix] (L+R, Levý, Pravý, Mix).

STato funkce je k dispozici pro Video-CD a DVD zaznamenané s LPCM audio.
aZobrazení kláves v menu DVD.

Položky menu DVD mohou dotyková tlačítka panelu překrývat.
Pokud ano, vyberte položku pomocí těchto dotykových tlačítek.

BDotkněte se , , či pro výběr položky, a poté se dotkněte
Změna zobrazení úhlu pohledu (Multi-angle).
Tato funkce je k dispozici pro disky DVD obsahující více úhlů pohledu.

.

Pozn.

Způsob, jakým se zobrazí menu se liší v závislosti na disku.

TIP , můžete ovládat menu DVD přímo.
Pokud se dotknete

26 Cz

Komprimované soubory

Vložení / připojení / odpojení media
Můžete přehrávat komprimované audio, komprimované video nebo soubory statických
snímků uložené na disku nebo externím paměťovém zařízení. Česky

VAROVÁNÍ

Při otevírání, uzavírání či nastavování LCD panelu udržujte ruce a prsty mimo jeho dosah. Dávejte
zvláště pozor na ruce a prsty vašich dětí.

SPOZOR

Do slotu pro disk nikdy nevkládejte nic jiného, než disk.
USB kabel
USB paměťové zařízení

Odpojení USB paměťového zařízení

1 Odpojte USB paměťové zařízení od USB kabelu.

Pozn.
• Před vytažením USB paměťového zařízení z USB portu se ujistěte, že nejsou zobrazena žádná data.
• Před odpojením paměťového zařízení USB vypněte vypínač zapalování (ACC OFF).
CVložení disku

1 Vložte disk do slotu pro disk.

Zdroj se změní a začne přehrávání.

Postup při spuštěníPozn.

sJe-li disk již vložen, jako zdroj přehrávání vyberte položku [Disc].
y1 Stiskněte
Vyjmutí diskuSPřipojení USB paměťového zařízení Pro disk

1 Vytáhněte USB kabel z USB portu.. 1 Vložte disk (strana 27).
2 Připojte USB paměťové zařízení k USB kabelu.
TIP
aPozn. Je-li disk již vložen, jako zdroj přehrávání vyberte položku [Disc].

• Tento produkt nemusí při použití některých USB paměťových zařízení dosáhnout optimálního Pro USB
výkonu.
1 Stiskněte , pak se dotkněte .
B• Připojení prostřednictvím USB rozbočovače není možné.
2 Připojte USB paměťové zařízení k USB kabelu (strana 27).

3 Dotkněte se [USB].

Přehrávání probíhá v pořadí podle čísel složek. Složky jsou vynechány, pokud

• Pro připojení USB paměti je zapotřebí USB kabel. neobsahují žádné přehratelné soubory.

Cz 27

Základní provozování Zobrazení skryté lišty funkcí.
TIP

TIPY Skrytou lištu funkcí můžete také zobrazit kliknutím na lištu zleva doprava.
• Stisknutím a pak dotykem či můžete přeskočit soubory / kapitoly vpřed nebo vzad.
• Stisknutím a pak podržením tlačítka či můžete provést rychlé převíjení vpřed nebo vzad.
• Můžete také nastavit velikost obrazu pro video (strana 48). Přepínání mezi následujícími typy mediálních souborů.
[Music]: Komprimované audio soubory
Audio zdroj [Video]: Komprimované video soubory
[CD-DA]: Audio data (CD-DA)
Audio zdroj, obrazovka 1 (příklad: USB) [Photo]: Obrázkové soubory
Výběr souborů ze seznamu.
s CSZobrazí obrazovku linkového vyhledávání. Dotkněte se souboru v seznamu pro přehrávání.
TIP
Dotkněte se skladby, kterou chcete přehrát, a poté se dotkněte informací o Dotknutím se složky v seznamu se zobrazí její obsah. Soubor můžete v seznamu
skladbě po přepnutí do režimu Music Browse (Procházení hudby) (strana 29). přehrát dotykem.
Pozn.
yTIP Při přehrávání komprimovaných audio souborů uložených v USB paměťovém
zařízení můžete vyhledat soubor pomocí funkce Music Browse (strana 29).
Pokud se dotknete přebalu alba, zobrazí se seznam skladeb v albu. Zobrazení obrazovky MIXTRAX (strana 37).
Pozn.
Tato funkce je k dispozici pouze pro USB paměťové zařízení. Audio zdroj, obrazovka 2 (příklad: USB)

SPřepínání mezi přehráváním a pauzou. Zobrazení skryté lišty funkcí.
TIP
Přeskočení souboru vpřed nebo vzad. Skrytou lištu funkcí můžete také zobrazit kliknutím na lištu zprava doleva.
Výběr předchozí složky nebo další složky.
aNastavení rozsahu opakovaného přehrávání: Opakování všech souborů /
Baktuální složky / aktuálního souboru.
Přehrávání nebo nepřehrávání souborů v náhodném pořadí. Vytvoří databázi pro použití režimu Music Browse (strana 29).

28 Cz

Přepínání zobrazení informací o aktuálně přehrávané hudbě. Obrazovka video zdroje (příklad: Disk)

▶ Výběr souboru pomocí režimu Music Browse (Procházení hudby) CSSkryje tlačítka dotykového panelu.
Soubory, které chcete přehrát, můžete vybrat pomocí seznamu kategorií,
pokud tyto soubory obsahují informace o tazích. Pro opětovné zobrazení se znovu dotkněte kdekoliv displeje.
Přepínání mezi přehráváním a pauzou.
Pozn. Rychlý posun vzad nebo vpřed. Česky
Opětovným dotykem se změní rychlost přehrávání.
• Tato funkce je k dispozici pouze pro USB paměťové zařízení. Zastavení přehrávání.
• Režim Music Browse nemůže být používán po vypnutí napájení.
Přehrávání jednotlivých snímků (krokování).
1 Dotkněte se pro vytvoření databáze.
Zpomalené přehrávání.
Režim Music Browse bude k dispozici po vytvoření databáze.
Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání: Opakování všech souborů /
2 Dotkněte se . aktuální složky / aktuálního souboru.

3 Dotykem na požadovanou kategorii se zobrazí seznam souborů. Přepínání jazyka zvuku / titulků.
Přepínání mezi následujícími typy mediálních souborů.
4 Dotkněte se položky. [Music]: Komprimované audio soubory
[Video]: Komprimované video soubory
Upřesněte položku, dokud se v seznamu nezobrazí požadovaný název skladby nebo [CD-DA]: Audio data (CD-DA)
souboru. [Photo]: Obrázkové soubory

5 Dotkněte se požadovaného názvu skladby nebo souboru pro přehrávání.

Pokud byl výběr, provedený pomocí funkce Music Browse, zrušen, režim Music
Browse můžete znovu přepnout tím, že se dotknete karty [Tag] na obrazovce se

sseznamem souborů / složek a dotykem požadované skladby.

TIP
Jakmile je databáze vytvořena v USB úložišti, není potřeba znovu vytvářet databázi, pokud je uložen

ystejný obsah. Chcete-li přímo vstoupit do režimu Music Browse, dotkněte se a poté se dotkněte

[Tag] před výběrem skladby.

Video zdroj

SPOZOR

Z bezpečnostních důvodů: obraz videa nelze zobrazit, když je vozidlo v pohybu. Chcete-li video

Bazobrazit, zastavte (na bezpečném místě) a zatáhněte parkovací brzdu.

Cz 29

Výběr souborů ze seznamu. Uložení aktuálního snímku jako tapety.
Dotkněte se souboru v seznamu pro přehrávání. Dotkněte se následující položky a pak se dotkněte [Yes] pro přepsání obrázku:
[As AV Screen]: Uloží snímek jako tapetu pro AV obrazovku.
TIP [As HomeScreen]: Uloží snímek jako tapetu pro hlavní menu.
Dotknutím se složky v seznamu se zobrazí její obsah. Soubor můžete v seznamu [As Both]: Uloží snímek jako tapetu pro AV obrazovku i jako tapetu pro hlavní
přehrát dotykem. menu.

Přeskočení souboru vpřed nebo vzad. Pozn.
Uložíte-li nový obrázek, aktuální tapeta bude přepsána.
Zdroj soubor statických snímků
Otočení zobrazeného snímku o 90° ve směru hodinových ručiček.
TIPY
Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání pro všechny soubory / aktuální
S• Obrazové soubory se nezobrazují na zadním displeji. složku.

Stisknutím a pak dotykem a podržením či souboru statického obrázku můžete Přehrávání všech souborů v aktuálním rozsahu opakování
vyhledávat současně 10 obrazových souborů. Pokud je aktuálně přehrávaný soubor prvním nebopřehrávání nebo nepřehrávání v náhodném pořadí.
posledním souborem ve složce, vyhledávání se neprovádí.
Přepínání mezi následujícími typy mediálních souborů.
CObrazovka statických snímků [Music]: Komprimované audio soubory
ysSkryje tlačítka dotykového panelu. [Video]: Komprimované video soubory
[CD-DA]: Audio data (CD-DA)
Pro opětovné zobrazení se znovu dotkněte kdekoliv displeje. [Photo]: Obrázkové soubory
Výběr souborů ze seznamu.
SPřepínání mezi přehráváním a pauzou. Dotkněte se souboru v seznamu pro přehrávání.
TIP
Přeskočení souboru vpřed nebo vzad. Dotknutím se složky v seznamu se zobrazí její obsah. Soubor můžete v seznamu
přehrát dotykem.
BaVýběr předchozí složky nebo další složky.

30 Cz

iPod Zobrazí obrazovku linkového vyhledávání.
Vyberte skladbu ze seznamu související s aktuálně přehrávanou skladbou.
Připojení zařízení iPod TIP
Pokud se dotknete přebalu alba, zobrazí se seznam skladeb v albu.
Při připojení zařízení iPod k tomuto přístroji se nastavení automaticky nastaví podle Pozn. Česky
zařízení, které chcete připojit. Podrobné informace o dostupném připojení pro AV zdroj
(strana 19) naleznete v návodu k zařízení iPod / iPhone nebo ke smartphonu. CSTato funkce není k dispozici při přehrávání Apple Music Radio.

Pozn. Přepínání mezi přehráváním a pauzou.
• V závislosti na generaci nebo verzi iPodu nemusí být některé funkce k dispozici.
• Neodstraňujte aplikaci Apple Music® z iPodu, protože některé funkce pak nemusí být k dispozici. Přeskočení souboru vpřed nebo vzad.

1 Připojte váš iPod. Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání všech souborů ve vybraném
seznamu / aktuální skladby.
2 Stiskněte , pak se dotkněte .
TIPY Přehrávání skladeb ve vybraném seznamu / albu v náhodném pořadí.
3 Dotkněte se [iPod].
s• Stisknutím Zobrazení skryté lišty funkcí.

• Stisknutím Přepínání mezi připojenými zařízeními.
Základní provozování
yAudio zdroj Výběr skladby ze seznamu.
a pak dotykem či můžete přeskočit soubory vpřed nebo vzad. Dotkněte se kategorie a titulu v seznamu pro přehrání vybraného seznamu.
a pak podržením tlačítka či můžete provést rychlé převíjení vpřed nebo vzad. TIPY
BaSAudio zdroj, obrazovka 1 • Pokud používáte jako jazyk systému angličtinu, k dispozici je vyhledávání podle
abecedy. Chcete-li tuto funkci použít, dotkněte se počátku vyhledávacího panelu.
• Můžete přehrávat seznamy skladeb, vytvořené pomocí aplikace MusicSphere.
Aplikace je k dispozici na webových stránkách Pioneer.
• Když se na obrazovce v seznamu dotknete stanice Apple Music Radio , zobrazí
se obrazovka Apple Music Radio (strana 32).

Pozn.
• V závislosti na generaci nebo verzi iPodu nemusí být některé funkce k
dispozici.
• Je-li v přehrávači iPod více než 16 000 skladeb, v seznamu je dostupných
pouze 16 000 skladeb. Dostupnost skladby závisí na iPodu.

Cz 31

Audio zdroj, obrazovka 2 Zobrazení vyskakovací nabídky pro Apple Music Radio.
• Dotkněte se [Play More Like This] pro přehrání skladby podobné aktuální skladbě.
• Dotkněte se [Play Less Like This], chcete-li znovu přehrávat aktuální skladbu.
• Dotkněte se [Add to iTunes Wish List] pro přidání aktuální skladby do seznamu
přání iTunes.

Pozn.

Tuto funkci nemusí být možné použít, v závislosti na statusu účtu Apple Music.
Přeskočení skladby vpřed.
SZměna rychlosti přehrávání audioknih.

Normal — Fast — Slow (Normální - Rychlé - Pomalé)
Zobrazení skryté lišty funkcí.

CZdroj Apple Music® Radio

Důležité

sApple Music Radio nemusí být k dispozici ve vaší zemi nebo regionu. Podrobné informace o službě

Apple Music Radio najdete na následujícím webu: http://www.apple.com/music/
Pozn.

yTato funkce je k dispozici pouze při použití funkce iPod s: iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s,

iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 4s nebo iPod touch
(5., 6. generace).

BaSObrazovka Apple Music Radio
Přepínání mezi přehráváním a pauzou.

32 Cz

Spotify® 2 Stiskněte .

3 Dotkněte se , pak .

Chcete-li využívat službu Spotify za jízdy, nejprve si stáhněte aplikaci Spotify do iPhonu 4 Dotkněte se [AV Source Settings].
nebo smartphonu. Můžete si ji stáhnout z App Store iTunes nebo Google Play. Vyberte si
5 Ujistěte se, že je [Spotify] zapnuto.
bezplatný účet nebo placený účet Premium v aplikaci nebo na spotify.com. Účet
Stiskněte , pak se dotkněte . Česky
6Premium vám poskytne další funkce, jako je poslech offline. Pokud již Spotify používáte,
Dotkněte se [Spotify].
aktualizujte aplikaci tak, abyste měli nejnovější verzi, a poté připojte telefon k vozidlu.
Pozn.
7Nyní si můžete vzít svou hudbu i na cesty. • Podrobné informace o Bluetooth připojení naleznete na straně 11.
• Podrobné informace o USB připojení pro iPhone naleznete v jeho návodu.
VAROVÁNÍ
Obrazovka přehrávání 1 (Stopa)
SNěkteré funkce nebo některá použití iPhonu nebo smartphonu nemusí být ve vaší zemi legální pro
Přepínání mezi přehráváním a pauzou.
použití za jízdy, dodržujte veškeré zákony, předpisy nebo omezení. Pokud si nejste jisti, jak určitou
funkci ovládat, učiňte tak pouze tehdy, když je vůz zaparkován. Nepoužívejte za jízdy žádnou funkci,

Základní provozovánípokud je to pro vás nebezpečné i při běžném jízdním režimu.

Důležité

C• Ujistěte se o splnění požadavků na přístupu k Spotify pomocí Pioneer car audio/video (strana 19).

• Chcete-li používat službu Spotify, je třeba se připojit k internetu prostřednictvím sítě 3G, EDGE, LTE
(4G) nebo Wi-Fi. V případě, že datový tarif pro váš iPhone nebo smartphon neposkytuje neomezené
využití dat, mohou se na vás vztahovat další poplatky od vašeho operátora.
• Informace o zemích a oblastech, kde lze Spotify používat, viz:
https://www.spotify.com/us/select-your-country/.

sOmezení:

• V závislosti na dostupnosti internetu nemusí být možné službu Spotify využívat.
• Služby Spotify se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tato služba by mohla

ybýt ovlivněna následujícími podmínkami: Verze firmwaru iPhone nebo smartphone,

verze firmwaru aplikace Spotify, nebo změna hudební služby Spotify.
• Některé funkce služby Spotify nejsou k dispozici při přístupu ke službě
prostřednictvím produktů Pioneer car audio/video.

S• Spotify je hudební služba, která na společnost Pioneer nemá vazbu. Více informací je k

dispozici na adrese: https://support.spotify.com/
• Aplikace Spotify je k dispozici pro většinu modelů iPhone a smartphonů, nejnovější
informace o kompatibilitě naleznete na:

ahttps://support.spotify.com/
Poslech Spotify BPřed použitím aktualizujte firmware aplikace Spotify na nejnovější verzi.
Přeskočení stopy vpřed nebo vzad. můžete přeskočit skladby dopředu.

TIP
Stisknutím a následným dotykem na
Přepne do režimu rádia.

Uloží nebo odstraní aktuální informace o skladbě z Your Music (Vaše hudba).

1 Odemkněte mobilní zařízení a připojte jej k tomuto produktu.
• iPhone přes USB nebo Bluetooth
• Smartphon přes Bluetooth

Cz 33

Zobrazení skryté lišty funkcí. Obrazovka přehrávání 1 (Režim rádio)

TIP
Skrytou lištu funkcí můžete také zobrazit kliknutím na lištu zleva doprava.

Přepínání mezi připojenými zařízeními.

Výběr skladby nebo stanice ze seznamu. Přepínání mezi přehráváním a pauzou.
Your Music: Výběr skladby nebo stanice ze seznamu uložených informací o skladbě.
Browse: Vybere skladbu ze seznamu kategorií. Přeskočení stopy vpřed nebo vzad.
Radio: Vybere stanici ze seznamu stanic.
Recently Played: Výběr z nedávno přehrávaných skladeb. TIP a pak dotykem můžete přeskočit skladby vpřed.
Stisknutím
SObrazovka přehrávání 2 (Stopa)
s CZobrazení skryté lišty funkcí. Spustí nový režim rádia.
yTIP
Uloží nebo odstraní aktuální informace o skladbě z Your Music (Vaše hudba).
Skrytou lištu funkcí můžete také zobrazit kliknutím na lištu zprava doleva.
Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání. Zobrazení skryté lišty funkcí.
TIP
BaSPřehrávání stop v náhodném pořadí. Skrytou lištu funkcí můžete také zobrazit kliknutím na lištu zleva doprava.

Přepínání mezi připojenými zařízeními.

Výběr skladby nebo stanice ze seznamu.
Your Music: Výběr skladby nebo stanice ze seznamu uložených informací o skladbě.
Browse: Vybere skladbu ze seznamu kategorií.
Radio: Vybere stanici ze seznamu stanic.
Recently Played: Výběr z nedávno přehrávaných skladeb.

34 Cz

Obrazovka přehrávání 2 (Režim rádio) AUX

Výstup videa také můžete zobrazit na zařízení, připojeném k video vstupu.

SZobrazení skryté lišty funkcí. POZOR Česky

TIP Z bezpečnostních důvodů: obraz videa nelze zobrazit, když je vozidlo v pohybu. Chcete-li video
Skrytou lištu funkcí můžete také zobrazit kliknutím na lištu zprava doleva.zobrazit, zastavte (na bezpečném místě) a zatáhněte parkovací brzdu.

12 CDává palec nahoru přehrávané skladbě.Pozn.
BaSy6345 sDávápalecdolůpřehrávanéskladběapřeskočínadalšískladbu.Pro připojení je nutné použít mini-jack AV kabel (CD-RM10) (prodává se samostatně).

Postup při spuštění

Stiskněte .

Dotkněte se , pak .

Dotkněte se [Input/Output settings].

Zkontrolujte, zda je zapnutý vstup [AUX Input].

Stiskněte , pak se dotkněte .

Dotkněte se [AUX].
Zobrazí se obrazovka AUX.

Základní provozování

Obrazovka AUX

Cz 35

Skryje tlačítka dotykového panelu. AV vstup
Chcete-li znovu tlačítka zobrazit, dotkněte se kdekoli na displeji.

TIP

Můžete nastavit velikost obrazu pro video (strana 48). Výstup videa můžete zobrazit pomocí zařízení nebo kamery, připojené k video vstupu.

Přepínání mezi video a audio vstupem. Podrobnosti naleznete v jejím návodu.

1 SPostup při spuštění
POZOR

Z bezpečnostních důvodů: obraz videa nelze zobrazit, když je vozidlo v pohybu. Chcete-li video
zobrazit, zastavte (na bezpečném místě) a zatáhněte parkovací brzdu.

34 CDotkněte se [Input/Output settings].Stiskněte.

2 Dotkněte se , pak .
76 sStiskněte
Dotkněte se [AV Input].
Dotkněte se [AV] pro AV zdroj nebo [Camera View] pro kameru.

BaSyNa displeji se zobrazí obraz.
5 Dotkněte se [Source] pro AV zdroj nebo [Camera] pro kameru.

, pak se dotkněte .

36 Cz

MIXTRAX Nastavení MIXTRAX

1 Stiskněte .

MIXTRAX je originální technologie pro vytvoření non-stop mixů výběrem z hudební 2 Dotkněte se , pak .
knihovny, které jsou doplněné o DJ efekty.

Používání MIXTRAX EZ 43Tento přístroj můžete použít pro přehrávání audio souborů z USB.

MIXTRAX EZ slouží k přidání různých zvukových efektů mezi skladby pro uspořádání
pauz mezi skladbami.

STo vám umožní vychutnat si poslech hudby non-stop.

Pozn.
• Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud je soubor/skladba přehrávaný z USB zařízení.
• V závislosti na souboru/skladbě: zvukové efekty nemusí být k dispozici.

C• V závislosti na souboru/skladbě: přehrávání non-stop nemusí být k dispozici.
Zobrazí se obrazovka nastavení systému.

Dotkněte se [AV Source Settings]. Česky

Dotkněte se [MIXTRAX Settings].

s(Příklad: USB) Položka nabídky Popis
1Postup při spuštěníDotkněte se [Short Playback Mode] Určete část (podíl) pro přehrávání (Off = vypnuto, Random
aSyAktivace režimu MIXTRAX.. = Náhodně)
BPřepínání mezi přehráváním a pauzou. [Off] [60s] [90s] [120s]
[150s] [180s] [Random] Nastavte zobrazení efektu pro MIXTRAX.
[Display Effect]
[On] [Off] Nastavte efekt tónu, který zazní během přeskakování
[Cut-In Effect] skladeb vpřed nebo vzad.
[On] [Off] Nastavte a přehrávejte požadovaný efekt MIXTRAX
[Effect Setting] (Standardní, Jednoduchý, Vlastní).
[Standard] [Simple]
[Custom] Blikající barevné změny se mění podle změn úrovní zvuku
[Flash Pattern] a basů.
Vzor blikání se mění podle úrovně zvuku.
[Sound1] až [Sound6] Vzor blikání se mění podle úrovně basů.
[L-Pass1] až [L-Pass6] Vzor blikání se mění náhodně podle úrovně zvuku a
[Random1] režimu dolní propusti.
Vzor blikání se mění náhodně podle úrovně zvuku.
[Random2]

[Random3] se mění náhodně podle režimu dolní
[Off] propusti.
Vzor blikání je vypnutý.

(Off = vypnuto, On = zapnuto)

Výběr stopy.

Cz 37

Nastavení [Auto Mix] Popis
Položka nabídky

V hlavním menu můžete upravit různá nastavení. [Auto Mix] Zvolte, zda chcete automaticky míchat zvukový výstup z
[On] [Off] režimu AppRadio Mode + a zvuk AV zdroje.

3 SDotkněte se některé z následujících kategorií a vyberte možnosti.
Nastavení systému (strana 38)
Nastavení motivu (strana 42)
Nastavení zvuku (strana 42)
CNastavení videa (strana 46)
Nastavení Bluetooth (strana 11)
1Zobrazení obrazovky pro nastaveníStiskněte Nastavení vstupu/výstupu [Input/Output settings]

. Položka nabídky Popis
[USB MTP] Zvolte, zda chcete aktivovat připojení USB MTP (Media
2 Dotkněte se . Transfer Protocol).
[On] [Off] Nastavte, kde bude na výstupu zvuk pro režim AppRadio +,
Nastavení systému sPoložky menu se liší v závislosti na zdroji. [AppRadio Mode Sound] je-li používán se smartphonem.
yPoložka nabídky Zvuk vychází z reproduktorů tohoto přístroje.
[AVH] Zvuk vychází z reproduktorů smartphonu.
[MIXTRAX Settings] [Smartphone]
Pozn.
[Radio settings] [AV Input] U zařízení iPhone je zvuk vždy reprodukován z reproduktorů
[Source] [Camera] [Off] tohoto přístroje.
S[DAB settings] Zvolte zdroj AV vstupu (strana 36).
[AUX Input]
[Bluetooth Audio] [On] [Off] Nastavte na hodnotu [On] pro zapnutí AV zdroje
[On] [Off] (strana 35).

a[Spotify]
[On] [Off]
Nastavení AV zdroje [AV Source Settings]

(Off = vypnuto, On = zapnuto)

Popis Nastavení kamery [Camera settings]
Nastavení MIXTRAX (strana 37) Pro využití funkce pohledu zadní kamerou je nutné použít samostatně prodávanou
Nastavení rádia (strana 23) zadní (parkovací) kameru (např. ND-BC8). (Podrobné informace získáte u svého
Nastavení DAB (strana 22) prodejce.)
Nastavení aktivace zdroje Bluetooth audio ▶ Pohled couvací kamerou
Tento produkt je vybaven funkcí, která přenáší pohled zadní kamery na celou
Nastavení aktivace zdroje Spotify obrazovku. Pokud je řadicí páka v poloze "zpátečky" (R), displej se automaticky přepne
BNastavení tónu zvukového signálu [Beep Tone] do celoobrazovkového režimu Camera View a nabídne vám pohled zadní couvací
kamery. Režim také umožňuje zkontrolovat, co je za vámi během jízdy.

Položka nabídky Popis ▶ Obraz kamery v režimu Camera View
Zvolte [Off] pro vypnutí tónu zvukového signálu při Pohled kamerou Camera View lze zobrazit kdykoliv. Upozorňujeme, že obraz kamery
[Beep Tone] stisknutí tlačítka nebo dotyku displeje. nemá upravenou velikost, aby se obraz přizpůsobil displeji, a že část z toho, co kamera
[On] [Off] zachycuje, není zobrazitelné. Chcete-li zobrazit obraz z kamery, dotkněte se [Camera
(Off = vypnuto, On = zapnuto) View] na obrazovce “AV source selection” (Výběr AV zdroje) (strana 18).

38 Cz

Pozn. Položka nabídky Popis

• Chcete-li nastavit zadní kameru do režimu Camera View, nastavte “Back Camera Input” (Vstup [Parking Assist Guide Upravení pokynů asistenta přetažením či dotykem / /
zadní kamery) na “On” (Zapnuto). (strana 39). Adjust] / / / / na obrazovce.
• Při použití druhé kamery nastavte [AV Input] na [Camera] (strana 36).
• Když je k dispozici u pohled druhou zadní kamerou, zobrazí se tlačítko pro přepnutí obrazu. Dotykem na [Default] (Výchozí) obnovíte nastavení.

Dotykem na toto tlačítko přepnete zobrazení mezi obrazem první a druhé parkovací kamery. POZOR

POZOR • Při úpravě pokynů nezapomeňte vozidlo zaparkovat na Česky
bezpečném místě a použít ruční brzdu.
Pioneer doporučuje používat kameru, která má na výstupu zrcadlově obrácený obraz (reverzní), jinak • Než vystoupíte z vozu z důvodu umístění označení, nezapomeňte
se obraz na displeji může zobrazit obráceně. vypnout zapalování (ACC OFF).
• Po zařazení zpáteční rychlosti (řadicí páka je přesunuta na (R)) ihned ověřte, zda se na displeji změní • Rozsah projekce, který poskytuje couvací kamera pro pohled
obraz na pohled zadní kamery. vzad, je omezený. Rovněž pokyny pro šířku a vzdálenost vozidla
• Pokud se na displeji změní obraz (na celou plochu) na pohled zadní kamery při normální jízdě vpřed, zobrazené zadní kamerou se mohou lišit od skutečné šířky a
přepněte funkci do opačného nastavení v menu "CameraPolarity" (Polarita kamery). vzdálenosti vozidla. (Pokyny jsou přímky.)
• Kvalita obrazu se může zhoršit v závislosti na podmínkách
S• Pokud se dotknete během zobrazení obrazu kamery, toto zobrazení se dočasně vypne. prostředí, například v noci nebo v tmavém prostředí.
Položka nabídkyPopis
[Back Camera Input]Nastavení aktivace vstupu zadní kamery. Pozn.
• Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, když vozidlo zastavíte
C[On] [Off]Nastavení polarity zadní kamery. (na bezpečném místě) a použijete ruční brzdu.
Polarita připojeného vodiče je kladná. • Před úpravou pokynů umístěte za vozidlo samolepicí pásky nebo
[Camera Polarity]Polarita připojeného vodiče je záporná. podobné pásky pro vytvoření označení, jak je uvedeno níže.
[Battery]Pozn.
[Ground]Funkce je k dispozici, je-li [Back Camera Input] nastaveno na [On]. 2m
Můžete nastavit, zda se má při zobrazení obrazu z
s[Parking Assist Guide]parkovací kamery zobrazit pokyny parkovacího asistenta 50 cm 25 cm
BaSy[On][Off]při couvání vozidla. Označení

(Off = vypnuto, On = zapnuto)

Označení 25 cm
Bezpečný režim [Safe Mode] Zadní nárazník

Položka nabídky Popis

[Safe Mode] Nastavte bezpečný režim, který reguluje ovládání
[On] [Off] některých funkcí tak, aby je bylo možné použít pouze při
zastaveném vozidle a zatažené ruční brzdě.

(Off = vypnuto, On = zapnuto)

Cz 39

Demo režim [Demo Mode] Klávesnice [Keyboard]

Položka nabídky Popis Položka nabídky Popis

[Demo Mode] Nastavení demo režimu. [Keyboard] Pomocí klávesnice v režimu AppRadio + můžete nastavit
[On] [Off] jazyk klávesnice pro iPhone.

Položka nabídky Pozn.
• Pro správnou funkci této funkce nastavte stejné nastavení
S[System Language] jazyka systému jako je na iPhonu.
Jazyk systému [System Language] • Tato funkce je k dispozici pouze v režimu AppRadio + na
iPhonu.
Popis
Vyberte požadovaný jazyk systému.

Pozn.
• Pokud vložený jazyk a zvolené nastavení jazyka nejsou stejné,
textové informace se nemusí zobrazovat správně.
• Některé znaky nemusí být správně zobrazeny.
CAutomatické otevírání / zavírání LCD displeje [Auto Flap]
Kalibrace dotykového panelu [Touch panel calibration]

Pokud máte pocit, že se odezva pozice dotykových tlačítek panelu na displeji liší od
skutečné pozice (při reakci na dotyk), jejich odezvu upravte.

sObnovení nastavení [Restore Settings] Pozn.
Položka nabídky Popis • Toto nastavení je dostupné pouze tehdy, pokud zastavíte vozidlo a zatáhnete ruční brzdu.
Zvolte, zda se má LCD panel automaticky otevírat / • Nepoužívejte ostré nástroje, jako např. propisky / mechanická pera, mohly by poškodit displej.
[Auto Flap] zavírat, když je spínač zapalování zapnutý nebo vypnutý. • Během ukládání dat o nastavené nové pozici tlačítek nevypínejte přístroj /napájení z baterie.
[On] [Off]
yPoložka nabídky Položka nabídky Popis
[Touch panel calibration]
[All Settings] 1 Dotkněte se [Yes].
SPOZOR 2 Dotkněte se dvou rohů obrazovky podél šipek a
poté se současně dvakrát dotkněte středů dvou
Během obnovení nastavení nevypínejte napájení / motor. značek (+).
3 Stiskněte .
Pozn.
• Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, když vozidlo Výsledky úprav se uloží.
4 Stiskněte znovu .
azastavíte (na bezpečném místě) a použijete ruční brzdu.
Přejděte k nastavení 16-ti bodů.
• Před spuštěním procesu se ujistěte, že je vstupní zdroj vypnutý 5 Lehce se dotkněte středové značky (+), zobrazené
a Bluetooth připojení odpojeno. na displeji.

B(Off = vypnuto, On = zapnuto) Zobrazí se pořadí značek.
Popis • Pokud stisknete , , provedené nastavení se
Dotykem na [Restore] obnovíte výchozí nastavení. obnoví na původní pozice.
• Pokud stisknete a podržíte , , nastavení se zavře.

6 Stiskněte a podržte .
Vaše úpravy se uloží.

Nastavení stmívače [Dimmer Settings]

Pozn.
Toto nastavení je dostupné, pokud zastavíte vozidlo (na bezpečném místě) a zatáhnete ruční brzdu.

40 Cz

Položka nabídky Popis Položka nabídky Popis

[Dimmer Trigger] Nastavení spouštění stmívače. [Contrast] Nastavuje kontrast.
[-24] až [+24]
[Auto] Automaticky přepíná stmívač (zapne nebo vypne) podle
zapnutí nebo vypnutí světlometů vašeho vozidla. Nastavuje sytost barev.
[Colour]*
[-24] až [+24]
[Manual] Stmívač lze zapnout nebo vypnout ručně.
Nastavuje odstín barev (zdůrazněná barva, červená
[Time] Stmívač se zapne či vypne v čase podle vašeho nastavení. [Hue]* nebo zelená). Česky
[Day/Night] Nastavení času stmívače (ve dne nebo v noci). [-24] až [+24] Nastavuje jas (světlost).
Tuto funkci můžete použít, když je [Dimmer Trigger]
[Day] nastaveno na [Manual]. [Dimmer] Nastavuje teplotu barev, což vede k lepšímu vyvážení
Den - přepnutí funkce stmívače na vypnuto. [+1] až [+48] bílé.
S[Night] Noc - přepnutí funkce stmívače na zapnuto.
ys C[DimmerDuration]Nastavte čas, kdy má být stmívač zapnutý nebo vypnutý, [Temperature]
přetažením kurzorů nebo dotykem či . [-3] až [+3]
Tuto funkci můžete použít, když je [Dimmer Trigger]
nastaveno na [Time]. * U některých obrázků nemůžete nastavit položky [Hue] a [Colour] (odstín a barvy).

TIPY Pozn.
• Nastavení [Brightness], [Contrast], a [Dimmer] jsou hodnoty uloženy odděleně, když jsou světla
• Každý dotek na či přesune kurzor dopředu nebo vozidla vypnuta (daytime = denní) a zapnuta (nighttime = noční).
dozadu o 15 minut. • [Brightness] (Jas) a [Contrast] (Kontrast) jsou přepínány automaticky, v závislosti na nastavení
• Pokud jsou kurzory umístěny na stejné pozici, dostupný čas [Dimmer Settings].
nastavení stmívače je 0 hodin. • [Dimmer] lze změnit jako nastavení nebo čas pro zapnutí nebo vypnutí (strana 40).
• U některých parkovacích kamer nemusí být nastavení obrazu k dispozici.
• Obsah nastavení lze uložit samostatně.

• Pokud je kurzor pro vypnutí umístěn na levém konci a kurzor pro Systémové informace [System Information]
nastavení času je umístěn na pravé straně, dostupný čas
SÚprava obrazu [Picture Adjustment]nastavení stmívače je 0 hodin.
aMůžete upravit obraz pro každý zdroj a zadní parkovací kameru.

POZOR

Z bezpečnostních důvodů nelze některé funkce zobrazit, pokud je vozidlo v pohybu. Chcete-li

Bfunkce zobrazit, musíte zastavit (na bezpečném místě) a zatáhnout ruční brzdu.
• Pokud je kurzor pro nastavení času umístěn na levém konci a Položka nabídky Popis
kurzor pro vypnutí je umístěn na pravé straně, dostupný čas [Firmware Information] Zobrazení verze firmwaru.
nastavení stmívače je 24 hodin.

Pozn.
Zobrazení času na liště pro nastavení času stmívače závisí
na nastavení zobrazení hodin (strana 48).

Chcete-li upravit následující nabídku, dotkněte se , , , .

Položka nabídky Popis
[Brightness] Nastavuje intenzitu černé barvy.

[-24] až [+24]

Cz 41

Položka nabídky Popis Položka nabídky Popis

[Firmware Update] POZOR [Illumination]*2 Vyberte barvu podsvícení ze seznamu barev nebo vytvořte
definovanou barvu.
• USB paměťové zařízení pro aktualizace musí obsahovat
pouze správný aktualizační soubor. Coloured Keys Vyberte barvu podsvícení tlačítek.

• Během aktualizace firmwaru tento přístroj nevypínejte, a (custom) (vlastní) Zobrazí obrazovku pro přizpůsobení barvy podsvícení. Pro
neodpojujte USB paměťové zařízení.
• Aktualizovat firmware lze pouze tehdy, pokud je vozidlo přizpůsobení definované barvy se dotkněte , poté
zastaveno a je zatažená ruční brzda. či a nastavte jas a úroveň červené, zelené a modré,
abyste vytvořili vaši oblíbenou barvu.
1 Stáhněte aktualizační soubory firmwaru do PC. Chcete-li uložit vlastní barvu do paměti, stiskněte a
2 Připojte prázdné paměťové USB zařízení k počítači, podržte [Memo] a přizpůsobená barva bude k dispozici při
pak v počítači vyhledejte správný uložený aktualizační příštím nastavení podsvícení stisknutím .
ysNastavenCí zvukuS[Licence]soubor a zkopírujte jej do paměťového USB zařízení.
3 Připojte paměťové USB zařízení k tomuto produktu. (rainbow) (duha) TIP
(strana 27). [Theme]*2 Barevný tón můžete také upravit přetažením lišty.
4 Vypněte vstupní zdroj (strana 18). [Clock] Postupně se mění mezi přednastavenými barvami.
5 Zobrazte obrazovku nastavení [System] (strana 38). Vyberte barvu motivu.
6 Dotkněte se [System Information]. Preset Images Vyberte styl hodin z přednastaveného obrazu.
7 Dotkněte se [Firmware Update]. (off ) Vyberte požadovaný styl předvolby pro hodiny.
8 Dotkněte se [Continue]. Skryje zobrazení hodin.

Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete *1 Viz zdroj statických snímků (strana 30).
aktualizaci firmwaru. *2 Na obrazovce hlavního menu nebo na obrazovce AV režimu můžete zobrazit náhled dotykem na

Pozn. [Home], respektive [AV].
• Pokud je aktualizace firmware úspěšně dokončena, tento
produkt se automaticky resetuje.
• Pokud se na obrazovce zobrazí chybové hlášení, dotkněte se
displeje a proveďte výše uvedené kroky znovu.
Zobrazení open source licence.
Nastavení motivů SPoložky menu se liší v závislosti na zdroji. Položky menu se liší v závislosti na zdroji. Některé položky nabídky nebudou
a[Background] k dispozici, pokud je hlasitost nastavena na ztlumení (mute).
B[Home] [AV]
Položka nabídky Popis

Pozadí - vyberte tapetu z přednastavených položek tohoto
produktu nebo z originálních obrázků přes externí zařízení.
Tapetu lze nastavit z výběru pro obrazovku hlavního menu
a pro obrazovku ovládání AV.

Preset Display Vyberte požadované přednastavené zobrazení na pozadí.

(custom)*1 Vlastní - zobrazí se obrázek pozadí, který je importován z
externího úložného zařízení.

(off ) Skryje zobrazení pozadí.

42 Cz

Položka nabídky Popis Položka nabídky Popis
[Graphic EQ]
Vyberte nebo upravte křivku ekvalizéru. [Source Level Adjuster] Upravte úroveň hlasitosti každého zdroje tak, aby
[Super Bass] [Powerful] Zvolte křivku, kterou chcete použít jako základ pro [-4] až [+4] nedocházelo k radikálním změnám hlasitosti při přepínání
[Natural] [Vocal] [Flat] přizpůsobení, a poté se dotkněte frekvence, kterou mezi jinými zdroji, než je FM.
[Custom1] [Custom2] chcete upravit. Po porovnání úrovně hlasitosti tuneru FM s úrovní zdroje
(Custom = Vlastní) se dotkněte či .
TIPY
[Fader/Balance] • Pokud provedete úpravy, když je vybrána křivka [Super Bass], TIP Česky
[Powerful], [Natural], [Vocal] nebo [Flat], nastavení křivky ekvalizéru Pokud se dotknete přímo oblasti, kde lze kurzor přesunovat,
[Mute Level] bude vždy změněno na [Custom1]. [Subwoofer] nastavení SLA (nastavení úrovně zdroje) se změní na hodnotu
[ATT] • Pokud provedete úpravy, když je například zvolena křivka [On] [Off] dotknutého bodu.
[Mute] [Custom2], bude aktualizována křivka [Custom2]. Pozn.
[Off] • Křivky [Custom1] a [Custom2] mohou být vytvořeny společně pro [Speaker Level] • Nastavení vychází z úrovně hlasitosti tuneru FM, která zůstává
Listening position*1*2 nezměněna.
Svšechny zdroje. [Off] [Front-L] [Front-R] • Tato funkce není k dispozici, pokud je jako AV zdroj zvolen
[Front] [All] tuner FM.
• Pokud přetáhnete prstem napříč lištou několika pásem Zvolte zapnutí nebo vypnutí výstupu subwooferu z
ekvalizéru, nastavení křivky ekvalizéru bude nastaveno na Standard Mode*3 tohoto produktu.
hodnotu dotknutého bodu na každé liště. [Front Left] [Front Right] Nastavte výstupní úroveň reproduktorů v poslechové pozici.
Dotkněte se či pro předo/zadní vyvážení repro. [Rear Left] [Rear Right] 1 Dotkněte se či pro výběr poslechové pozice a
[Subwoofer] poté vyberte výstup reproduktoru.
CNastavte [Front] a [Rear] (přední a zadní) na [0], pokud Network Mode*3 2 Dotkněte se či pro nastavení výstupní úrovně
[High Left] [High Right] vybraného reproduktoru.
používáte systém s dvojicí reproduktorů. [Mid Left] [Mid Right] Pozn.
Dotkněte se či pro levo/pravé vyvážení repro. [Subwoofer] Tato funkce je dostupná, pokud je [Subwoofer] nastaven na [On].
Speaker output level
TIP [-24] až [10] ([Front-L] = přední levý, [Front-R] - přední pravý, [Front] = přední,
Hodnotu můžete upravit také přetažením bodu v zobrazeném [All] = všechny).
grafu. [Crossover]*4 ([High Left] = výškový levý, [High Right] = výškový pravý, [Mid
Left] = středový levý, [Mid Right] = středový pravý).
sPozn. [Subwoofer Settings]*4
Zvolte filtr reproduktoru, pro který chcete nastavit mezní
Hodnotu můžete také nastavit přetažením bodu na zobrazené [Listening Position]*1 frekvenci HPF nebo LPF a strmost reproduktoru (str. 45).
tabulce. [Off] [Front Left] [Front Vyberte fázi subwooferu (strana 45).
Vyberte poslechovou pozici, která má tvořit centrum
yZvolte utlumení nebo zeslabení hlasitosti AV zdroje a zvukových efektů.

hlasitosti aplikace iPhone nebo smartphonu, když je na
výstupu hlas navigace.

Hlasitost bude o 20 dB nižší, než aktuální.

SHlasitost bude 0.
BaHlasitost se nezmění.
Right] [Front] [All]

([Front Left] = přední levý, [Front Right] - přední pravý,
[Front] = přední, [All] = všechny).
(Off = vypnuto, On = zapnuto).

Cz 43

Položka nabídky Popis Položka nabídky Popis
[Time Alignment]
Vyberte nebo přizpůsobte nastavení časového zarovnání [Automatic Level Control] Automaticky koriguje rozdíl v úrovni zvuku mezi
[On] [Off] tak, aby to odráželo vzdálenost mezi posluchačem a
Listening position*1*2 hudebními soubory nebo zdroji.
[Off] [Front-L] [Front-R] každým reproduktorem. Musíte měřit vzdálenost mezi
[Front] [All] hlavou posluchače a každým reproduktorem. [Off] Vypne funkci [Automatic Level Control].
Standard Mode*3*5 1 Dotkněte se či pro výběr poslechové pozice [Mode1] Koriguje rozdíly v úrovni zvuku mezi hudebními
[Front Left] [Front Right] a pak vyberte reproduktor. soubory nebo zdroji pouze úzce (pro audio signál s
[Rear Left] [Rear Right] 2 Dotkněte se či pro zadání vzdálenosti mezi [Mode2] úzkým dynamickým rozsahem).
[Subwoofer] vybraným reproduktorem a poslechovou pozicí. Koriguje rozdíly v úrovni zvuku mezi hudebními
Network Mode*3*5 [Sound Retriever] soubory nebo zdroji široce (pro audio signál s širokým
[High Left] [High Right] TIP [Off] [Mode1] [Mode2] dynamickým rozsahem).
[Mid Left] [Mid Right] Dotknete-li se [TA ON], funkce [Time Alignment] se vypne. Vylepšuje komprimovaný zvuk a automaticky obnovuje
[Subwoofer] bohatý zvuk.
Distance SPozn.
[0] až [350] TIP
[Auto EQ] Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je [Listening position] [Mode2] má silnější efekt, než [Mode1].
[On] [Off] (poslechová pozice) nastavena na [Front-L] nebo [Front-R].
*1 [All] není k dispozici, pokud je jako režim reproduktorů vybrán režim [Network Mode].
[A-EQ&TA Measurement] Nastavte automatickou úpravu ekvalizéru tak, aby to *2 Pokud změníte nastavení poslechové pozice, změní se výstupní úrovně všech reproduktorů ve
spojení s tímto nastavením.
[Save Settings] Codpovídalo akustice vozidla. Chcete-li tuto funkci použít,*3 Chcete-li tuto funkci používat, musí být nejprve změřena akustika vozidla.
*4 Tato funkce není k dispozici při úpravě reproduktoru High (výškový).
[Load Settings] musí být nejprve provedeno měření Auto EQ (strana 45). *5 Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je poslechová pozice nastavena na [Front Left] nebo
[Initial Settings] [Sound Měří a upravuje akustiku, ekvalizér a časové přizpůsobení [Front Right].
Setting] [Auto EQ&TA a automaticky upravuje hodnoty podle interiéru vozidla
Setting] (strana 45). Automatické přizpůsobení křivky ekvalizéru (Auto EQ)

[Bass Boost] sChcete-li vyvolat následující aktuální nastavení zvuku,
[0] až [6]
dotkněte se tlačítka [OK]: posílení basů, strmost, fáze
[Rear Speaker Output] subwooferu, úroveň reproduktorů, grafický ekvalizér, HPF /
[Rear] [Subwoofer] LPF, poslechová pozice, crossover, časové zarovnání.

[Loudness] yTIP
[Off] [Low] [Mid] [High]
Dotknete-li se [Cancel], vrátíte se na obrazovku nastavení [Audio].
44 Cz Načte nastavení zvuku.

SPozn.

• Nastavení zvuku [Sound Setting] je k dispozici pouze tehdy,
pokud jste jej již uložili (strana 44).
• [Auto EQ & TA Setting] je k dispozici pouze v případě, že

ajste již provedli měření Auto EQ (strana 44).

Nastavte úroveň posílení basů.

BVyberte výstup pro zadní reproduktory.
Změřením akustiky vozidla lze křivku ekvalizéru nastavit automaticky podle interiéru
vozidla.

VAROVÁNÍ

Při měření akustiky vozidla může být z reproduktorů vydán hlasitý testovací tón.
Nikdy neprovádějte měření Auto EQ během jízdy.

POZOR

• Před zahájením měření Auto EQ důkladně zkontrolujte provozní podmínky. Může dojít k poškození
reproduktorů, pokud proces měření není proveden za následujících podmínek:
- Pokud jsou reproduktory nesprávně připojeny. (Například, zadní reproduktory jsou připojeny na
výstup pro subwoofer).
- Pokud je výkon zesilovače vyšší, než maximální výkon reproduktorů.
• Pokud mikrofon pro akustické měření (prodává se samostatně) není umístěn na vhodném místě.
Měřicí zvuky mohou být tak hlasité a měření může trvat tak dlouhou dobu, že dojde k vybití
Pozn. baterie.

Tato funkce je dostupná, pokud je jako režim reproduktorů • Před zahájením procesu akustického měření se vždy nejprve ujistěte, že je mikrofon umístěn na

vybrán režim [Standard Mode]. správném místě.

Kompenzuje nedostatky nízkofrekvenčních a vysoko-
frekvenčních rozsahů při nízké hlasitosti.

(Off = vypnuto, On = zapnuto)

▶ Než použijete funkci Auto EQ 3 Odpojte zařízení iPhone nebo smartphon.

• Pro měření akustiky vozidla pomocí funkce Auto EQ vyberte klidné místo, jak je to jen 4 Zapněte zapalování (poloha klíčku ACC ON).
možné, kdy budou motor vozidla a klimatizace vypnuty.
• Před měřením také vypněte zvuk autotelefonu nebo mobilního telefonu ve vozidle, Je-li zapnuté klimatizační zařízení vozidla nebo topení, vypněte jej.
nebo je z vozidla odstraňte. Jiné zvuky, než měřicí tóny (okolní zvuky, zvuk motoru,
5 Vypněte AV zdroj - přepněte jej na [Source OFF] (strana 18).

zvonění telefonu, atd.) může správnému měření akustiky vozidla zabránit. 6 Stiskněte .
• Ujistěte se, že k provedení funkce Auto EQ použijete speciální mikrofon pro akustické
měření (prodává se samostatně). Použití jiného mikrofonu může měření zabránit, nebo 7 Dotkněte se , pak . Česky
to může mít za následek nesprávné změření akustiky vozidla.
• Pro měření Auto EQ musí být vždy připojeny přední reproduktory. 8 Dotkněte se [A-EQ&TA Measurement].
• Když je produkt připojen k zesilovači s ovládáním vstupní úrovně, nemusí být Auto EQ
možné (je-li úroveň vstupního signálu zesilovače nastavena pod standardní úroveň). 9 Připojte k tomuto produktu mikrofon pro akustické měření (prodává se

S• Když je tento produkt připojen k zesilovači s LPF (dolní propust), před měřením Auto samostatně).
Připojte mikrofon do vstupního konektoru AUX tohoto produktu.
EQ LPF nejprve vypněte a nastavte dělicí frekvenci LPF aktivního subwooferu na
nejvyšší možnou frekvenci. Pozn.
• Odstup vypočítaný na počítači poskytuje optimální zpoždění zvuku a zajištění Pokud je kabel krátký, připojte jej pomocí prodlužovacího kabelu (prodává se samostatně).
přesných výsledků. Tuto hodnotu neměňte.
10 Pro výběr aktuální poslechové pozice se dotkněte [Front Left] či [Front Right].
C- Odražený zvuk ve vozidle je silný a dochází k prodlevám.
11Dotkněte se [Start].
- LPF aktivních subwooferů / externích zesilovačů způsobuje prodlení (hlubší tóny).
• Pokud dojde při měření k chybě, zobrazí se hlášení a měření se zruší. Před měřením Začne odpočítávání 10 sekund.
akustiky vozidla zkontrolujte následující:
- Přední a zadní reproduktory (levý/pravý) Pozn.
- Míru okolního hluku Bluetooth připojení se před spuštěním procesu odpojí.

s- Mikrofon pro akustické měření (prodává se samostatně) 12 Dříve, než skončí odpočítávání, opusťte vozidlo a zavřete dveře.

- Kapacitu baterie (případně dobijte). Jakmile odpočítávání po dobu 10 sekund skončí, spustí se měřící tóny (šum a
signály z reproduktorů). Měření Auto EQ začíná.
▶ Provedení měření Auto EQ
13 Počkejte, dokud nebude měření dokončeno.
yPOZOR
Když je měření Auto EQ dokončeno, zobrazí se o tom zpráva.
V průběhu měření nevypínejte napájení přístroje.

Pozn.

SAuto EQ změní nastavení zvuku takto:

- Nastavení vyvážení přední/zadní reproduktory se vrátí na střed (strana 43).
- Předchozí nastavení Auto EQ budou přepsána.

1 Zastavte vozidlo na klidném místě, zavřete všechny dveře, okna a střešní okno,

aa vypněte motor.
Jestliže by motor běžel, jeho hluk by mohl bránit správné funkci Auto EQ.

Pozn.
Pokud jsou v průběhu měření zjištěny nějaké překážky či omezení, proces měření se zruší.

B2 Upevněte mikrofon pro akustické měření (prodává se samostatně) ke středu
Pozn.
Čas měření se liší v závislosti na typu vozidla.

TIP

Chcete-li měření předčasně ukončit, dotkněte se [Stop].

14 Po ukončení měření mikrofon pečlivě uložte do pouzdra nebo na

jiné bezpečné místo.
Pokud je mikrofon delší dobu vystaven přímému slunečnímu záření, vysoké
teploty mohou způsobit jeho deformace, změnu barvy nebo poruchu.

Úprava hodnoty mezní frekvence

opěrky hlavy sedadla řidiče, směrem dopředu. Hodnotu mezní frekvence můžete nastavit pro jednotlivé reproduktory. Mohou to být
Výsledky měření Auto EQ se mohou lišit v závislosti na tom, kde je mikrofon následující reproduktory:
[Standard Mode]: Front, Rear, Subwoofer (Přední, Zadní, Subwoofer).
umístěný. Je-li třeba, umístěte mikrofon na opěrku předního sedadla spolujezdce.

[Network Mode]: High, Mid, Subwoofer (Výškový, Středový, Subwoofer).

Cz 45

Pozn. Položka nabídky Popis
[Subwoofer Settings] je k dispozici pouze tehdy, když je [Subwoofer] nastaven na [On]. [TV Aspect] Nastavení poměru stran, jaký je vhodný pro zadní displej:
16: 9 (širokoúhlý displej) nebo 4: 3 (běžný displej). (Tuto
1 Stiskněte . funkci doporučujeme používat pouze tehdy, pokud
chcete přizpůsobit poměr stran zadnímu displeji.)
2 Dotkněte se , pak .

3 Dotkněte se [Crossover] či [Subwoofer Settings]. CSPozn.

4 Dotkněte se či pro přepnutí reproduktoru. • Pokud používáte běžný displej, vyberte buď [Letter Box] nebo
[Pan Scan]. Volba [16: 9] může mít za následek nepřirozený obraz.
5 Přetáhněte linku v grafu pro nastavení mezní polohy. • Pokud vyberete poměr stran [TV Aspect], u tohoto produktu se
změní poměr stran na stejnou hodnotu.
6 Přetažením nejnižšího bodu v grafu nastavte strmost ořezu. • Při přehrávání disků, které nemají systém panscan, se disk
přehrává pomocí [Letter Box], i když vyberete nastavení [Pan
Nastavit lze také následující položky: Scan]. Zkontrolujte, zda je na obalu disku označení .

Přepíná fázi subwooferu mezi normální a reverzní. • U některých disků nelze měnit poměr stran obrazu. Podrobnosti

naleznete v pokynech k disku.

LPF/HPF Přepíná nastavení LPF / HPF na [On] nebo [Off] (Zapnuto nebo Vypnuto). [16:9] Zobrazí širokoúhlý obraz (16:9), tak jak je (výchozí
Pokud je vypnuto, lze také zapnout high-pass filter nebo low-pass filtr každého [Letter Box]
reproduktoru tím, že se dotknete linky v grafu. [Pan Scan]
sNastavení DVD [DVD Set up] nastavení).

Nastavení videaPoložky menu se liší v závislosti na zdroji. Obraz ve formátu letterbox s černými pruhy v horní a
yPoložka nabídky dolní části obrazovky.

Obraz je na pravé a levé straně obrazovky ořezaný.

[Subtitle Language]*1*2*3 Nastavte předvolbu jazyka titulků. Pokud vyberete [Others],
zobrazí se obrazovka pro zadání kódu jazyka. Zadejte čtyř-

Smístný kód požadovaného jazyka a poté se dotkněte .
Toto nastavení je dostupné, pokud je zvolený zdroj [Disc], [CD], [Video CD] nebo [DVD].

Popis
a[Menu Language]*1*2*3
B[Multi Angle]
[Audio Language]*1*2*3 Nastavte předvolbu jazyka zvuku. Pokud vyberete [Others],
zobrazí se obrazovka pro zadání kódu jazyka. Zadejte čtyř-
místný kód požadovaného jazyka a poté se dotkněte .

Nastavte předvolbu jazyka menu. Pokud vyberete [Others],
zobrazí se obrazovka pro zadání kódu jazyka. Zadejte čtyř-
místný kód požadovaného jazyka a poté se dotkněte .
Nastavení ikony úhlu pohledu.
(On = Zapnuto, Off = Vypnuto).
[On] [Off]

46 Cz

Položka nabídky Popis Nastavení videosignálu [Video Signal Setting]

[Parental] Nastavte omezení tak, aby děti nemohli sledovat scény s Položka nabídky Popis
násilím nebo scény pro dospělé. Úroveň rodičovského

zámku můžete nastavit v několika krocích podle potřeby. [AV] Zvolte vhodné nastavení videosignálu při připojení tohoto Česky
1 Dotkněte se [0] až [9] pro zadání čtyřmístného kódu. [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL- produktu k AV zařízení.
2 Dotkněte se . M] [PAL-N] [SECAM] Zvolte vhodné nastavení videosignálu při připojení tohoto
produktu k zařízení AUX.
Registruje číselný kód, a nyní můžete nastavit [AUX] Zvolte vhodné nastavení videosignálu při připojení tohoto
úroveň. [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL- produktu k parkovací kameře.
3 Dotkněte se tlačítek [1] až [8], tím vyberte M] [PAL-N] [SECAM]
požadovanou úroveň.
[Camera]
Čím je úroveň nižší, tím větší omezení je na disk [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-
aplikováno. M] [PAL-N] [SECAM]

S4 Dotkněte se .
Úroveň rodičovského zámku je nastavena.
s C[DVDAutoPlay]
y[On] [Off]
Pozn.
• Doporučujeme vám číselný kód si zaznamenat pro případ, že jej
zapomenete.
• Úroveň rodičovského zámku je zaznamenána a podle obsahu
disku bude nutné číselný kód potvrdit. Používat rodičovský
zámek nemůžete pro disky, pro které není úroveň rodičovského
zámku nastavena nebo nejsou kompatibilní.
• U některých disků rodičovský zámek funguje tak, že pouze
některé scény přeskočí, a poté se obnoví běžné přehrávání.
Podrobnosti naleznete v pokynech k disku.
Nastavte automatické zobrazení nabídky DVD a spuštění
přehrávání od první kapitoly prvního titulu, když je vložen
disk DVD s menu DVD. ([On] = Zapnuto, [Off] = Vypnuto)
S*1 Jazyk můžete přepnout dotykem na tlačítko pro přepínání jazyků i během přehrávání.

*2 Zde provedené nastavení se neovlivní ani při přepínání jazyka během přehrávání pomocí
příslušného tlačítka.
*3 Není-li zvolený jazyk k dispozici, zobrazí se jazyk uvedený na disku.
Pozn.
Některé disky DVD nemusí pracovat správně. Pokud tato funkce
není plně funkční, vypněte tuto funkci a spusťte přehrávání.
aNastavení intervalu prezentace [Time Per Photo Slide]
BPoložka nabídky
Popis

[Time Per Photo Slide] Vyberte interval prezentace obrazových souborů na tomto
[5sec] [10sec] [15sec] produktu.
[Manual]

Cz 47

Oblíbené položky Další funkce

Na obrazovce [Favourites] (Oblíbené) je možná registrace vašich oblíbených nabídek Nastavení času a data
(zástupce), které vám umožní rychle přejít na registrované menu pouhým dotykem.
12Vytvoření zástupce 2 SStiskněte
Pozn. Dotkněte se aktuálního času na obrazovce.
Dotkněte se či pro nastavení datumu a času.
1Můžete registrovat až 12 oblíbených položek menu.
Nastavit lze: Year, month, date, hour, minute (rok, měsíc, den, hodiny, minuty).
TIPY
• Můžete změnit formát zobrazení času na "12 hour" (12- hodinový) nebo “24hour” (24- hodinový).
• Můžete také změnit pořadí formátu zobrazení data: Day-month, Month-day, (den-měsíc, měsíc-den).

Režim zobrazení můžete nastavit pro AV obrazovku a obrazové soubory.
Dotkněte se tlačítka pro změnu režimu zobrazení.
Změna režimCu poměru stran obrazovkyTIP

Chcete-li zrušit registraci, dotkněte se ikony hvězdičky ve sloupci nabídky znovu.
, pak se dotkněte .

Dotkněte se ikony hvězdičky vybrané položky menu.
Ikona hvězdičky je k vybrané nabídce doplněna.
21Výběr zástupce 1 sStiskněte
3 yDotkněte se položky nabídky. .
, pak se dotkněte

1Odstranění zástupce SStiskněteDotkněte se.

3 aDotkněte se a podržte oblíbenou položku ve sloupci nabídky.
Zvolená položka menu je z obrazovky [Favourites] odstraněna.
, pak se dotkněte .

2 Dotkněte se .
2TIP
Tlačítko pro změnu režimu zobrazení
BZástupce (zkratku) můžete také odstranit dotykem a podržením sloupce registrovaného menu.
Dotkněte se požadovaného režimu.

[Full] Zobrazení obrazu 16:9 na celou obrazovku beze změny poměru stran.

Pozn.
• Obraz jiný, než 16:9 pro DVD může být zobrazen po celé ploše obrazovky se
změnou poměru.
• Zvětšuje a zobrazuje obraz z USB zdrojů při zachování poměru původního
zdrojového obrazu.

48 Cz

[Zoom] Obraz je zvětšen jak vertikálně, tak horizontálně. Apple CarPlay
[Normal] Zobrazí snímky bez změny poměru stran 4:3.

Pozn.

• U zdrojů USB nemusí být poměr stran 4:3 zobrazen. Aplikace iPhone můžete ovládat gesty prstů, například klepnutím, přetažením,
• Zařízení připojená přes USB MTP nejsou podporována. rolováním, apod. na displeji tohoto produktu.
Kompatibilní modely iPhone
[Trimming] Obraz se zobrazí přes celou obrazovku s poměrem levé strany. Je-li poměr stran iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus,
mezi displejem a obrazem odlišný, obraz může být zobrazen jako částečně oříznutý iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5
(buď nahoře/dole nebo po stranách). Pozn.
Kompatibilní gesta prstů se liší v závislosti na aplikaci iPhone.
Pozn.
[Trimming] je určen pouze pro obrázky. VAROVÁNÍ
TIPY Česky
Některé použití zařízení iPhone za jízdy nemusí být ve vaší zemi legální, dodržujte veškeré zákony,
S• Pro každý zdroj videa lze uložit různá nastavení. předpisy nebo omezení. V případě pochybností o použití konkrétní funkce ji použijte pouze tehdy,
když je vůz zaparkován. Nepoužívejte za jízdy žádnou funkci, pokud to není i při běžných podmínkách
• Pokud je video zobrazeno v režimu širokoúhlé obrazovky, která neodpovídá jeho původnímu poměru provozu bezpečné.
stran, může se jevit nepřirozeně.
• Při prohlížení v režimu [Zoom] se video zobrazuje jako hrubší. Důležité
Apple CarPlay nemusí být k dispozici ve vaší zemi nebo regionu. Podrobné informace o službě
Pozn. Apple CarPlay naleznete na následujícím webu:
http://www.apple.com/ios/carplay
CObrazové soubory lze nastavit v režimu celé obrazovky na [Normal] nebo [Trimming].
Obnovení na výchozí nastavení - reset Používání Apple CarPlayObnovení nastavení nebo zaznamenaného obsahu můžete provést v [Restore• Za obsah a funkčnost podporovaných aplikací odpovídají poskytovatelé aplikací.
• Používání Apple CarPlay je během jízdy omezené, s dostupností funkcí a obsahu danými
SysSettings] nabídky [System] (strana 40). poskytovateli aplikací.
• Apple CarPlay umožňuje přístup k dalším aplikacím, než podléhají omezením během jízdy.
• PIONEER NENÍ ODPOVĚDNÝ A ZŘÍKÁ SE ODPOVĚDNOSTI PRO APLIKACE A OBSAH TŘETÍCH STRAN
(JINÝCH APLIKACÍ, NEŽ OD PIONEER), VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ JAKÝCHKOLI NEPŘESNOSTÍ NEBO
NEÚPLNÝCH INFORMACÍ.
a Nastavení pozice řidičePro dosažení optimální použitelnosti Apple CarPlay nastavte správně pozici jako řidiče
podle vozidla. Nastavení se použije při příštím připojení zařízení, kompatibilního se

B systémem Apple CarPlay k tomuto produktu.
1 Stiskněte .

2 Dotkněte se , pak .

Zobrazí se obrazovka nastavení systému.

Cz 49

3 Dotkněte se [Driving Position].

4 Dotkněte se položky:
[Left]

Zvolte pro vozidlo s levo-stranným řízením.

[Right]
2 SStiskněte
Zvolte pro vozidlo s pravo-stranným řízením. Dotykem na tlačítko ztlumíte zvuk (mute). Opětovným stisknutím ztlumení
zvuku zrušíte.
1Postup při spuštěníPřipojte kompatibilní Apple CarPlay zařízení pomocí USB rozhraní. Dotykem na tlačítka [+] / [-] nastavite hlasitost pokynů.

Zobrazuje hlavní hlasitost zvuku. Chcete-li nastavit hlasitost hlavního
zvuku, stiskněte tlačítko VOL (+/-) na zařízení nebo se dotkněte [+] / [-].

Pozn.
Nabídka hlasitosti se zobrazí na čtyři sekundy. Pokud nabídka zmizí, znovu stiskněte VOL (+/-).
Nabídka se znovu zobrazí.
5 CDotkněte se ikony Apple CarPlay na kartě..
Zobrazí se obrazovka aplikace.
3 Dotkněte se .

4 Dotkněte se [Apple CarPlay].
sPozn.

• Je-li připojeno zařízení kompatibilní s Apple CarPlay a zobrazí se další obrazovka, dotkněte se [Apple
CarPlay] na obrazovce hlavní nabídky, tím se zobrazí obrazovka s menu aplikace.

y• Bluetooth propojení zařízení kompatibilního s Apple CarPlay a tímto přístrojem, bude automaticky

ukončeno, pokud se zapne Apple CarPlay. Když je funkce Apple CarPlay zapnutá, bude možné pouze
Bluetooth připojení pro zařízení, která nejsou připojena prostřednictvím Apple CarPlay.
• Hands-free telefonování přes bezdrátovou technologii Bluetooth není k dispozici, když je Apple
CarPlay zapnuto. Je-li aplikace Apple CarPlay zapnutá během hovoru na jiném mobilním telefonu, než

Sna zařízení kompatibilním s Apple CarPlay, po ukončení hovoru se Bluetooth připojení ukončí.

• Další informace o připojení zařízení k tomuto produktu naleznete v instalačním návodu.
TIP použít funkci Siri.
Po aktivaci Apple CarPlay můžete jedním stisknutím

Úprava hlasitosti aHlasitost pokynů můžete při použití Apple CarPlay nastavit odděleně od hlasitosti

hlavního zvuku.

1 BKdyž je Apple CarPlay aktivován, stiskněte VOL (+/-).
Na obrazovce se zobrazí nabídka hlasitosti.

50 Cz


Click to View FlipBook Version