The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-07 08:56:49

Pioneer AVH-Z9100DAB CZ

Pioneer AVH-Z9100DAB CZ

AVH-Z9100DA

Návod k použití

VÝSTRAHA

Výrobek je vybaven laserem
Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření. Neotvírejte a

nesnímejte žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi.

NEBEZPEČÍ

Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření. Chraňte se
před přímým zásahem laserového paprsku.

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze dne
24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Děkujeme, že jste si koupili tento výrobek PIONEER.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití a seznamte se s ovládáním přístroje. Po přečtení uschovejte návod
pro případné pozdější použití.

Důležité:
Obrazovky použité v příkladech se mohou lišit od skutečných obrazovek, které mohou být změny bez předchozího
upozornění za účelem vylepšení výkonnosti a funkcí.

Obsah Hands-free telefonování .........................................11 
Provedení telefonního hovoru ...............................11 
Upozornění ................................................................ 3  Použití seznamu telefonních předvoleb ................12 
Důležité bezpečnostní informace............................ 3  Příjem telefonního hovoru .....................................12 
Pro zajištění bezpečné jízdy ................................... 4  Funkce hlasového rozpoznávání...........................13 
Při použití displeje, připojeného k výstupu V OUT.. 4  Minimalizace obrazovky potvrzení volání..............13 
Zabránění vybití baterie .......................................... 4  Nastavení telefonu.................................................13 
Kamera pro zadní pohled........................................ 4  Nastavení privátního režimu..................................13 
Manipulace se slotem pro SD kartu ........................ 4  Nastavení hlasitosti volající strany ........................13 
Manipulace s USB konektorem............................... 4  Poznámky k hands-free telefonování ....................13 
Navštivte naše webové stránky............................... 4 
Ochrana LCD panelu a obrazovky.......................... 5  Bluetooth audio .......................................................14 
Poznámka ke vnitřní paměti.................................... 5  Základní ovládání ..................................................14 
O tomto návodu....................................................... 5 
Wi-Fi..........................................................................15 
Části a ovládací prvky .............................................. 5  Wi-Fi připojení........................................................15 
Přístroj ..................................................................... 5  Nastavení Wi-Fi .....................................................15 
Ochrana vašeho přístroje před krádeží................... 6  Wi-Fi audio.............................................................16 

Základní ovládání...................................................... 7  AV zdroj....................................................................16 
Poznámky k použití LCD panelu ............................. 7  Podporované AV zdroje.........................................16 
Nastavení úhlu LCD panelu .................................... 7  Zobrazení AV operační obrazovky ........................16 
Reset mikroprocesoru ............................................. 7  Výběr zdroje...........................................................17 
Dálkový ovladač ...................................................... 8  Změna pořadí zobrazení zdrojů.............................17 
Spuštění přístroje .................................................... 8  Nastavení rozsahu oblasti ikon oblíbených zdrojů 17 
Použití dotykového panelu ...................................... 8 
Obrazovka nejvyšší nabídky ................................. 10  Nastavení pro iPod/iPhone nebo smartphon .......18 
iPod/iPhone ...........................................................18 
Bluetooth ................................................................. 11  Smartphone (zařízení Android™)..........................18 
Připojení Bluetooth................................................ 11 
Nastavení Bluetooth.............................................. 11 

-1-

Digitální rádio .......................................................... 19  Informace o vybavení vozidla ................................40 
Použití digitálního radiového tuneru...................... 19 
Počáteční procedura ............................................. 19  Použití adaptéru sběrnice vozidla..........................40 
Základní ovládání.................................................. 19  Zobrazení informací o detekci překážky................40 
Nastavení DAB...................................................... 20  Zobrazení operačního stavu ovládacího panelu
klimatizace .............................................................40 
Rádio ........................................................................ 21 
Počáteční procedura ............................................. 21  Nastavení .................................................................41 
Základní ovládání.................................................. 21 
Uložení nejsilnějších vysílacích frekvencí (BSM).. 21  Zobrazení nabídky nastavení ................................41 
Nastavení rádia ..................................................... 21  Nastavení systému...........................................41 
Nastavení tématu .............................................46 
Disk .......................................................................... 22  Audio nastavení................................................47 
Vložení a vyjmutí disku ......................................... 22  Video nastavení.................................................50 
Základní ovládání.................................................. 22 
Nabídka Favourite ...................................................52 
Komprimované soubory ........................................ 25 
Vložení a vyjmutí média ........................................ 25  Vytvoření zkratky ...................................................52 
Počáteční postup .................................................. 26  Výběr zkratky .........................................................52 
Základní ovládání.................................................. 26  Odstranění zkratky ................................................52 

iPod .......................................................................... 29  Další funkce .............................................................53 
Připojení vašeho přístroje iPod ............................. 29 
Základní ovládání.................................................. 29  Nastavení času a data...........................................53 
Změna režimu širokoúhlé obrazovky.....................53 
AppRadio Mode + ................................................... 31  Nastavení videa pro zadní displej..........................53 
Použití AppRadioMode + ...................................... 31  Nastavení funkce proti krádeži ..............................54 
Počáteční postup .................................................. 31  Obnovení výchozího nastavení tohoto produktu ...54 
Použití klávesnice (pro uživatele iPhone) ............. 32 
Použití funkce audio mixování .............................. 32  Příloha ......................................................................55 

Apple CarPlay.......................................................... 33  Odstraňování závad ..............................................55 
Použití Apple CarPlay ........................................... 33  Chybová hlášení ....................................................56 
Nastavení pozice řidiče ......................................... 33  Manipulace s disky ................................................58 
Počáteční postup .................................................. 33  Přehrávatelné disky ...............................................58 
Nastavení hlasitosti ............................................... 34  Detailní informace pro přehrávatelná média .........58 
Bluetooth................................................................61 
Android Auto™ ....................................................... 34  Wi-Fi ......................................................................61 
Použití Android Auto ............................................. 34  SDXC .....................................................................61 
Nastavení pozice řidiče ......................................... 34  WMA ......................................................................61 
Počáteční postup .................................................. 35  FLAC......................................................................61 
Nastavení hlasitosti ............................................... 35  DivX .......................................................................61 
Nastavení funkce automatického spuštění ........... 35  AAC .......................................................................61 
Google™, Google Play, Android™........................62 
HDMI......................................................................... 36  Android Auto ..........................................................62 
Počáteční postup .................................................. 36  Detailní informace, týkající
se připojeného iPod zařízení .................................62 
AUX .......................................................................... 37  Použití na aplikacích
Počáteční postup .................................................. 37  založeného připojeného obsahu............................62 
Základní ovládání.................................................. 37  HDMI......................................................................62 
Poznámky, týkající se sledování videa..................63 
AV vstup .................................................................. 38  Poznámky, týkající se sledování DVD-Video ........63 
Počáteční postup .................................................. 38  Poznámky, týkající se použití MP3 souborů..........63 
Základní ovládání.................................................. 38  Poznámky, týkající se open source licencí............63 
Správné používání LCD obrazovky.......................63 
Bezdrátové zrcadlení.............................................. 39  Specifikace ............................................................63 
Počáteční postup .................................................. 39 
Základní ovládání.................................................. 39 

-2-

Upozornění Důležité bezpečnostní informace

V některých zemích a právních systémech může být Varování:
zakázáno nebo omezeno umístit a používat tento systém ve  Nepokoušejte se produkt instalovat nebo opravovat
vašem vozidle. Prosíme, dodržujte všechny zákony a
nařízení, týkající se používání, instalace a ovládání vašeho sami. Instalace nebo opravování tohoto produktu osobou
navigačního systému. bez školení a zkušeností s elektronickými přístroji a
automobilovým příslušenstvím může být nebezpečné a
Když chcete vyhodit tento produkt, nemixujte ho s běžným může vést k riziku úrazu elektrickým proudem, zranění
komunálním odpadem. Existuje samostatný sběrný systém nebo jiného hazardu.
pro použité elektronické přístroje v souladu s legislativou,  Dbejte, aby tento produkt nepřišel do kontaktu s žádnou
která vyžaduje správnou manipulaci, obnovu a recyklaci. tekutinou. Může dojít k úrazu elektrickým proudem. Při
kontaktu s tekutinou také může dojít k poškození
Domácí uživatelé členských států EU mohou vrátit jejich produktu, vzniku kouře nebo přehřátí.
použité elektronické produkty zdarma na určených sběrných  Pokud se dovnitř tohoto systému dostane tekutina nebo
místech nebo u prodejce (pokud si koupíte podobný přístroj). cizí předmět, zaparkujte okamžitě automobil na
bezpečném místě a vypněte zapalování (ACC OFF) a
Varování: obraťte se na nejbližší servisní centrum Pioneer.
Štěrbiny a otvory v přístroji slouží pro větrání k zajištění Nepoužívejte tento systém za těchto podmínek, jinak
spolehlivé činnosti produktu a chrání ho před přehřátím. Aby může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo
nedošlo k nebezpečí požáru, otvory by neměly být blokovány jiné nehodě.
nebo zakrývány papírem, koberečkem s podobně.  Pokud zaznamenáte, že ze systému vychází kouř, cizí
zvuk nebo zápach nebo pokud jsou na LCD obrazovce
jiná podivná znamení, okamžitě vypněte napájení a
obraťte se na nejbližší servisní centrum Pioneer.
Používání systému za těchto podmínek může vést k
trvalému poškození systému.
 Nerozebírejte nebo nemodifikujte tento systém, protože
uvnitř jsou komponenty pod vysokým napětím a může
dojít k úrazu elektrickým proudem. Pro kontrolu,
nastavení nebo opravu vyhledejte servisní centrum
Pioneer.

Před použitím tohoto systému si přečtěte a plně pochopte
následující bezpečnostní informace:
 Nepoužívejte tento systém, žádnou aplikaci nebo pohled

ze zadní kamery (pokud jí koupíte), pokud to znamená
narušení vaší pozornosti jakýmkoli způsobem pro
bezpečné ovládání vašeho vozidla. Vždy dodržujte
pravidla bezpečné jízdy a dodržujte všechny dopravní
předpisy. Pokud zaznamenáte obtíže v ovládání
systému nebo sledování displeje, zaparkujte vaše
vozidlo na bezpečném místě a zatáhněte ruční brzdu
před prováděním požadovaného nastavení.
 Nikdy nenastavujte hlasitost vašeho systému tak, že
neslyšíte venkovní zvuky a záchranná vozidla.
 Pro zajištění bezpečnosti jsou některé funkce zakázány,
dokud není vozidlo zastaveno a/nebo není zatažená
ruční brzda.
 Mějte návod k použití po ruce pro informace o ovládání
a bezpečností informace.
 Neinstalujte tento systém tam, kde (i) brání výhledu
řidiče, (ii) brání funkci jakéhokoli operačního nebo
bezpečnostního systému vozidla, včetně airbagů nebo
tlačítka výstražných světel nebo (iii) ovlivňuje schopnost
řidiče bezpečně ovládat vozidlo.
 Při ovládání vozidla mějte vždy zapnutý bezpečnostní
pás. Když se stane nehoda, vaše poranění může být
podstatně větší, když nemáte správně zapnutý
bezpečnostní pás.
 Během řízení nikdy nepoužívejte sluchátka.

-3-

Pro zajištění bezpečné jízdy Kamera pro zadní pohled

Některé funkce (jako je sledování video obrazu nebo operace S volitelnou kamerou pro zadní pohled můžete použít tento
s použitím tlačítek na dotykovém panelu), nabízené tímto přístroj pro zvýšenou viditelnost během couvání nebo pro
produktem, mohou být nebezpečné (můžou vést k vážnému dohled nad přívěsem, připojeným k vozidlu.
zranění nebo smrti) a/nebo je jejich použití během jízdy
nezákonné. Aby nebylo možné tyto funkce používat, když je Varování:
vozidlo v pohybu, systém má pojistku, která rozpoznává, zda  Obraz na obrazovce může být převrácený.
je zatažená ruční brzda a zda je vozidlo v pohybu. Když se  Použijte vstup pouze pro převrácený nebo zrcadlový
pokusíte použít předchozí funkce během jízdy, budou
zakázány, dokud nezaparkujete vozidlo na bezpečném obraz ze zadní kamery, jiné použití může vést k úrazu
místě. nebo nehodě.

Varování: Upozornění:
 SVĚTLE ZELENÝ VODIČ NA NAPÁJECÍM  Z bezpečnostních důvodů není funkce zadní kamery

KONEKTORU JE URČENÝ PRO DETEKCI dostupná, dokud se přístroj kompletně nespustí.
PARKOVACÍHO STAVU A MUSÍ BÝT PŘIPOJENÝ K  Zadní kamera je určená pro dohled nad přívěsem nebo
NAPÁJENÉ STRANĚ SPÍNAČE RUČNÍ BRZDY.
NESPRÁVNÉ PŘIPOJENÍ NEBO POUŽITÍ TOHOTO pomoc při parkování. Nepoužívejte tuto funkci pro
VODIČE MŮŽE BÝT PORUŠENÍM ZÁKONA A MŮŽE zábavné účely.
VÉST K VÁŽNÉ NEHODĚ NEBO ŠKODĚ.
 Neprovádějte žádné kroky k přerušení nebo vyřazení Manipulace se slotem pro SD kartu
systému kontroly ruční brzdy, který je určený pro
vaši ochranu. Přerušení nebo vyřazení systému Upozornění:
kontroly ruční brzdy může vést k vážnému úrazu  Uchovávejte SD karty mimo dosah dětí, aby nedošlo
nebo smrti.
 Aby nedošlo k nebezpečí škody nebo úrazu a k náhodnému spolknutí.
potencionálnímu porušení zákona, tento systém  Aby nedošlo ke ztrátě dat a poškození paměťového
není pro použití s video obrazem, který je viditelný
pro řidiče. zařízení, nikdy ho nevyjímejte z tohoto systému, když
 V některých zemích může být nelegální sledování video jsou přenášena data.
obrazu uvnitř vozidla a jinou osobou než řidičem. Pokud  Pokud dojde k poškození dat na paměťovém zařízení,
zde existuje takové omezení, musí být dodrženo. není obvykle možné je obnovit. Společnost Pioneer
nenese žádnou odpovědnost za škody a ztráty,
Pokud se pokusíte sledovat video obraz během jízdy, objeví způsobené poškozením dat.
se na obrazovce varovné hlášení "Viewing of front seat  Nikdy nevkládejte nebo nevyjímejte SD kartu během
video source while driving is strictly prohibited" Pro řízení.
sledování video obrazu na tomto displeji zastavte automobil
na bezpečném místě a zatáhněte ruční brzdu. Sešlápněte Manipulace s USB konektorem
brzdový pedál před uvolněním ruční brzdy.
Upozornění:
Při použití displeje, připojeného k výstupu  Aby nedošlo ke ztrátě dat a poškození paměťového
V OUT
zařízení, nikdy ho nevyjímejte z tohoto systému, když
Video výstupní konektor (V OUT) je pro připojení displeje, jsou přenášena data.
umožňujícího sledovat cestujícím na zadních sedadlech  Společnost Pioneer negarantuje kompatibilitu se všemi
video obraz. USB paměťovými zařízeními a nemá žádnou
odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat z mediálních
Varování: přehrávačů, přístrojů iPhone, smartphonů nebo jiným
NIKDY neinstalujte zadní displej na místo, kde by mohl řidič produktů při používání s tímto produktem.
sledovat video obraz během řízení.
Navštivte naše webové stránky
Zabránění vybití baterie
Navštivte nás na následujících stránkách:
Při použití tohoto produktu mějte nastartovaný motor. http://www.pioneer-car.eu
Používání produktu bez běžícího motoru může vést k vybití
baterie.  Zaregistrujte váš produkt. Uchováme detaily o vašem
nákupu jako pomoc pro případ pojistné události, jako je
Varování: ztráta nebo krádež.
Neinstalujte tento produkt do vozidla, které nemá k dispozici
vodič nebo obvod ACC.  Na našich webových stránkách nabízíme nejnovější
informace o společnosti Pioneer.

 Společnost Pioneer pravidelně poskytuje aktualizace
softwaru pro další vylepšení produktů. Sledujte
pravidelně webové stránky Pioneer.

-4-

Ochrana LCD panelu a obrazovky Části a ovládací prvky

 Nevystavujte LCD obrazovku přímému slunci, když Přístroj
není přístroj používán. Jinak může dojít k závadě
LCD displeje z důvodu vysoké teploty. 1 LCD obrazovka

 Při používání mobilního telefonu ho udržujte dál od 2 Tlačítko VOL (+/-)
LCD obrazovky, aby nedocházelo k rušení obrazu
v podobě bodů, barevných pruhů atd. 3 Tlačítko Stiskněte pro přepnutí mezi
aplikační obrazovkou a AV
 Pro ochranu LCD obrazovky před poškozením se
dotýkejte dotykového panelu pouze prsty a jemně. operační obrazovkou.

Poznámka ke vnitřní paměti Stiskněte a podržte pro

 Pokud je baterie odpojena nebo se vybije, paměť přepnutí do režimu zadní
se vymaže a je nutné jí znovu naprogramovat.
kamery.
 Informace jsou vymazány odpojením žlutého
vodiče od baterie (nebo vyjmutím baterie). Poznámka:
Pro aktivaci kamery tímto
 Některá nastavení a nahraný obsah se neresetuje. tlačítkem nastavte [Back
Camera Input] na [On] nebo
O tomto návodu [AV Input] na [Camera] (strana
41).
Tento návod používá k popisu operací obrázky
obrazovek. Však obrazovky na přístroji se mohou lišit, Stiskněte pro zobrazení
podle použitého modelu. nejvyšší nabídky.
Stiskněte a podržte pro vypnutí
Význam symbolů, použitých v tomto návodu napájení. Pro zapnutí napájení
stiskněte jakékoli tlačítko.
Toto indikuje stisknutí softwarového
tlačítka na dotykové obrazovce. Stiskněte pro zobrazení lišty
Toto indikuje stisknutí a podržení nabídky (strana 9).
softwarového tlačítka na dotykové Stiskněte a podržte pro
obrazovce. ztlumení/obnovení zvuku.

4 Tlačítko Stiskněte pro zobrazení
5 Tlačítko nejvyšší nabídky nebo návrat
6 Tlačítko do předchozí obrazovky.
Stiskněte a podržte pro vypnutí
displeje.

-5-

7 Tlačítko Stiskněte pro aktivaci funkce Odpojení čelního panelu
1. Stiskněte tlačítko .
rozpoznávání hlasu, když je 2. Stiskněte tlačítko .
3. Posuňte pojistku na spodku čelního panelu
připojený iPhone nebo
doprava a zdvihněte čelní panel při stisknutí
smartphone. pojistky dolů.

Stiskněte a podržte pro 4. Uložte čelní panel do ochranného pouzdra
z příslušenství.
zobrazení obrazovky seznamu
Připevnění čelního panelu
připojitelných zařízení nebo 1. Nasuňte čelní panel do vršku přístroje a

obrazovky hledání zařízení. stiskněte ho na místo.
Zasuňte výstupky čelního panelu do slotů na vršku
8 Tlačítko  přístroje a stiskněte ho na místo.

9 Tlačítko Viz. „Reset mikroprocesoru“ na 2. Stiskněte spodek čelního panelu, dokud
nezacvakne na místo.
RESET straně 7.

10 Slot pro SD Viz. „Vložení a vyjmutí SD

kartu paměťové karty“ (strana 25).

11 Mikrofonní Použijte pro připojení mikrofonu

vstupní pro akustické měření

zdířka Auto (prodávaného samostatně).

EQ.

12 Slot pro Viz. „Vložení a vyjmutí disku“ na

vložení disku straně 22.

Ochrana vašeho přístroje před krádeží

Upozornění:
 Nezkoušejte odpojit čelní panel, když je DISC/SD

ve vysunuté poloze.
 Nezkoušejte odpojit čelní panel, když jsou data

zapisována na USB/SD. Jinak může dojít
k poškození dat.
 Po odpojení čelního panelu se připojovací deska
automaticky vrátí do původní polohy. Nenechejte
ruce nebo předměty za monitorem, aby nedošlo
k jejich skřípnutí.
 Když se vozidlo pohybuje, ujistěte se, že je čelní
panel v originální poloze. Je nebezpečné řídit, když
je čelní panel v jiné poloze.
 Nepokládejte pití nebo jiné předměty na čelní
panel, když je plně otevřený.

Důležité:
 Při odpojování a připojování manipulujte s čelním

panelem opatrně.
 Nevystavujte čelní panel silným nárazům.
 Chraňte čelní panel před přímým sluncem a

vysokou teplotou.
 Po odpojení připevněte čelní panel k přístroji před

nastartováním vozidla.

-6-

Základní ovládání

Poznámky k použití LCD panelu

Varování:
 Mějte ruce a prsty mimo tento produkt při otevírání,

zavírání nebo nastavování LCD panelu. Speciálně
dávejte pozor na ruce a prsty dětí.
 Nepoužívejte s otevřeným LCD panelem. Může
dojít k úrazu nebo k nehodě.

Upozornění:
 Neotevírejte nebo nezavírejte LCD panel silou.

Může dojít k závadě.
 Nepoužívejte tento produkt, dokud není LCD panel

zcela otevřený nebo zavřený. LCD panel se může
z bezpečnostních důvodů zastavit v jakémkoli
úhlu.
 Nepokládejte na otevřený LCD panel brýle nebo
plechovku s nápojem.

Nastavení úhlu LCD panelu

1. Stiskněte tlačítko . pro nastavení
2. Stiskněte tlačítko nebo

úhlu LCD panelu.
3. Stiskněte tlačítko .

Návrat do předchozí obrazovky.

Reset mikroprocesoru

Upozornění:
Stisknutí tlačítka RESET resetuje nastavení a nahraný
obsah na tovární hodnoty.
 Neprovádějte tuto operaci, když je k tomuto

produktu připojené nějaké zařízení.
 Některá nastavení a nahraný obsah se neresetuje.

Mikroprocesor musí být resetován za následujících
podmínek:
 Před prvním použitím tohoto produktu po instalaci.
 Když přístroj nepracuje správně.
 Když se objeví problém s používáním systému.

1. Přepněte klíček zapalování do polohy OFF.

2. Stiskněte tlačítko RESET špičatým předmětem.
Nastavení a nahraný obsah se resetuje na tovární
nastavení.

-7-

Dálkový ovladač Přepnutí režimu reproboxů
Pro změnu režimu reproboxů musíte obnovit tovární
Dálkový ovladač CD-R33 se prodává samostatně. nastavení tohoto produktu.
Pro detaily viz. návod dodávaný s ovladačem. 1. Obnovte výchozí nastavení (strana 54).

Spuštění přístroje Použití dotykového panelu

1. Nastartujte motor pro spuštění systému. Přístroj můžete ovládat tisknutím tlačítek na dotykovém
Objeví se obrazovka [Select Program Language]. panelu svými prsty.
Poznámka:
Poznámka Pro ochranu LCD obrazovky před poškozením se
 Při dalším spuštění se obrazovka liší podle dotýkejte obrazovky prsty jemně.

předchozích podmínek. Použití společných tlačítek na dotykovém panelu
 Při dalším spuštění zadejte heslo pro funkci : Návrat do předchozí obrazovky.
: Zavření obrazovky.
ochrany před krádeží, pokud se objeví obrazovka
pro zadání hesla. Ovládání obrazovky se seznamem

2. Stiskněte jazyk. (1) Stisknutí položky v seznamu umožňuje zúžit volby
a pokračovat další operací.
3. Stiskněte .
Objeví se obrazovka [Speaker Mode Settings]. (2) Objeví se, když nejsou zobrazeny na displeji
všechny znaky.
4. Stiskněte režim reproboxů. Když tlačítko stisknete, zbytek roluje po displeji.
[Standard Mode]
4-reproduktorový systém s čelními a zadními Poznámka:
reproboxy nebo 6-reproduktorovoý systém s Tato funkce je dostupná pouze, když zastavíte vozidlo
čelními a zadními reproboxy a subwoofery. na bezpečném místě a zatáhnete ruční brzdu.
[Network Mode] (3) Objeví se, když položky nelze zobrazit na jedné
3-pásmový systém s výškovým reproboxem,
středovým reproboxem a subwooferem (hloubkový stránce.
reprobox) pro reprodukci vysokých, středních a Posuňte táhlo nebo seznam pro zobrazení
nízkých frekvencí (pásem). skrytých položek.

Varování:
Nepoužívejte přístroj ve standardním režimu, pokud je
k přístroji připojený reproduktorový systém pro 3-
pásmový síťový režim. Jinak může dojít k poškození
reproboxů.

5. Stiskněte .
Objeví se obrazovka [DAB ANTENNA POWER
SETTING].

6. Stiskněte [Yes] pro použití napájení DAB
antény (strana 20).
Objeví se obrazovka [Initial Legal Disclaimer].

7. Stiskněte [OK].
Objeví se nejvyšší nabídka.

Poznámka:
Jakmile je režim reproboxů nastaven, nelze ho změnit,
dokud na přístroji neobnovíte tovární nastavení.
Obnovte tovární nastavení pro změnu režimu
reproboxů (strana 54).

-8-

Ovládání časového pruhu Přepnutí operačního panelu

(1) Posunutím tlačítka můžete změnit místo 1. Stiskněte tlačítko .
přehrávání. Objeví se tlačítka skrytých funkcí.
Během posouvání tlačítka se zobrazuje čas
přehrávání, odpovídající pozici tlačítka. Poznámka:
Toto tlačítko není dostupné pro některé AV zdroje.
Ovládání pruhu nabídky
Použití klávesnice na obrazovce
1. Stiskněte tlačítko .
Na obrazovce se objeví pruh nabídky. (1) Zobrazení znaků, které lze zadat.
(2) Posun kurzoru doprava nebo doleva o počet znaků rovný
Poznámka:
Dostupnost pruhu nabídky závisí na aktivním zdroji. počtu stisknutí.
(3) Zadání znaků do textového pole.
Přepnutí denního nebo nočního režimu (4) Vymazání zadaného textu vlevo od kurzoru po
displeje.
jednotlivých znacích. Stisknutí a podržení tlačítka
Poznámka: vymaže znaky vlevo od kurzoru rychlým způsobem.
Pokud je AppRadio Mode+ zapnuto, (5) Potvrzení zadání a pokračování dalším krokem.
zobrazí se boční ovládací pruh. (6) Zadání mezery.
Přepnutí mezi přehráváním a pauzou. (7) Přepnutí mezi písmeny a čísly/symboly.
(8) Přepnutí mezi velkými a malými písmeny.
Přeskočení souborů vzad nebo
vpřed.

Provedení rychlého hledání vzad
nebo vpřed.
Zobrazení nabídky nastavení (strana
41).
Zavření pruhu nabídky.

-9-

Obrazovka nejvyšší nabídky Tlačítko připojeného zařízení
Zobrazí připojené zařízení.
(1) Ikony oblíbených zdrojů Přepne zdroj nebo aplikaci s připojeným
zařízením, jako je AppRadio Mode +,
Tipy: externí navigační systém, Apple CarPlay,
 Když k tomuto přístroji připojíte externí Android Auto.

navigační systém, tlačítko navigačního Tip:
systému se zobrazí uprostřed pravé Když je připojené zařízení s kompatibilní
strany displeje. aplikací, objeví se tlačítko oblíbené
 Když vyberete [Power OFF], můžete aplikace. Jakmile se tlačítko objeví, můžete
vypnout téměř všechny funkce. Režim nastavit rozsah oblasti tlačítka oblíbené
[Power OFF] je zrušen v následujících aplikace následujícími kroky.
případech:
- Je přijato příchozí volání (pouze pro 1. Stiskněte a podržte .
V pravém horním rohu tlačítka oblíbené
hands-free telefonování přes aplikace se objeví .
Bluetooth).
- Vstupuje obraz zadní kamery, když 2. Přetáhnete na požadované místo.
vozidlo couvá. Pro dokončení nastavení stiskněte
- Je stisknuto tlačítko na tomto jakékoli místo na displeji kromě tlačítka
přístroji. oblíbené aplikace.
- Klíček zapalování je přepnut do
polohy ACC OFF a pak do polohy Také můžete přepnout mobilní zařízení,
ACC ON. které má být připojeno pomoc následujících
(2) Ovládací tlačítko AV/zařízení kroků.
Zobrazí aktuální zdroj.
1. Stiskněte .
Tip:
Když je za tlačítkem zobrazený poslední 2. Stiskněte .
zdroj, můžete přepnout zdroj stisknutím
tlačítka. 3. Vyberte požadované zařízení, pak
Nastavení času a data (strana 53)
Nastavení (strana 41) a nabídka postupujte podle instrukcí.
Oblíbených (strana 52)
Stiskněte pro první bezdrátové

spojení se zařízením.

Poznámka:
Tato funkce je dostupná pouze, když
zaparkujete vozidlo na bezpečném místě a
zatáhnete ruční brzdu.
AV zdroj (strana 16)

Hands-free telefonování (strana 11)

- 10 -

Bluetooth Položka Popis
nabídky
Ruční připojení, odpojení nebo
[Connection]

Připojení Bluetooth vymazání registrovaného

Bluetooth zařízení.

1. Zapněte funkci Bluetooth na zařízení. Stiskněte pro vymazání

2. Stiskněte tlačítko . registrovaného zařízení.

3. Stiskněte tlačítko a pak tlačítko . Pro ruční připojení
Objeví se obrazovka Bluetooth.
registrovaného Bluetooth
4. Stiskněte [Connection].
zařízení stiskněte název

5. Stiskněte tlačítko . zařízení.
Systém začne hledat dostupná zařízení, pak je
zobrazí v seznamu zařízení. Pro odpojení zařízení stiskněte

6. Stiskněte název Bluetooth zařízení. název připojeného zařízení
Když je zařízení úspěšně zaregistrováno, je
sestaveno Bluetooth spojení se systémem. Jakmile v seznamu.
je spojení sestaveno, název zařízení se zobrazí
v seznamu. Poznámka:
Připojte Bluetooth zařízení ručně
Poznámka: [Auto Connect] v následujících případech:
[On], [Off]
 Pokud je již spárováno dvacet zařízení, zobrazí se  Jsou zaregistrována dvě
[Memory Full]. Nejprve vymažte spárované [Visibility] nebo více Bluetooth zařízení
zařízení (strana 11). [On], [Off] a chcete ručně vybrat
zařízení k používání.
 Pokud vaše zařízení podporuje SSP (Jednoduché
bezpečné párování), objeví se na displeji tohoto  Chcete znovu připojit
produktu 6 číslic. Stiskněte [Yes] pro spárování odpojené Bluetooth zařízení.
zařízení.
 Z nějakého důvodu nelze
 Pokud je vyžadováno zadání PIN, zadejte PIN kód. spojení sestavit automaticky.
(Výchozí PIN kód je „0000“.)
Vyberte [On] pro automatické
Tipy: [PIN Code připojení naposledy připojeného
Bluetooth spojení lze také provést detekováním tohoto Input] Bluetooth zařízení.
přístroje z Bluetooth zařízení. Před registrací se
ujistěte, že položka [Visibility] nabídky [Bluetooth] je Vyberte [On], aby bylo toto
nastavena na [On] (strana 11). Pro detaily o ovládání zařízení viditelné pro jiné
Bluetooth zařízení viz. jeho návod k použití. přístroje.

Nastavení Bluetooth [Device Změňte PIN pro Bluetooth
Information] připojení. Výchozí PIN kód je
1. Stiskněte tlačítko . „0000“.
2. Stiskněte tlačítko a pak tlačítko [Bluetooth 1. Stiskněte [0] až [9] pro
Memory Clear]
zadání PIN kódu (až 8 cifer).

2. Stiskněte .

Zobrazení názvu zařízení a
adresy tohoto produktu.

Stiskněte [Clear] a pak [OK] pro
vymazání Bluetooth paměti.

.

Upozornění: Hands-free telefonování
Nikdy nevypínejte tento produkt a neodpojujte zařízení,
když probíhá operace Bluetooth nastavení. Pro použití této funkce musíte předem připojit mobilní
telefon přes Bluetooth (strana 11).

Upozornění:
Pro vaši bezpečnost netelefonujte během řízení, pokud
to není nutné.

Provedení telefonního hovoru

1. Stiskněte tlačítko . volání v nabídce

2. Stiskněte tlačítko .
Objeví se nabídka telefonu.

3. Stiskněte jednu z ikon
telefonu.

- 11 -

Použití seznamu telefonních předvoleb

Registrace telefonního čísla

Můžete snadno uložit do předvoleb až šest telefonních
čísel pro každé zařízení.

(1) Zobrazí se následující položky. 1. Stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte tlačítko .
 Název aktuálního mobilního telefonu. 3. Stiskněte tlačítko nebo .

 Číslo seznamu aktuálního mobilního V obrazovce [Phone Book] stiskněte požadované
telefonu. jméno pro zobrazení telefonního čísla kontaktu.
4. Stiskněte tlačítko .
 Stav příjmu aktuálního mobilního
telefonu. Vytočení čísla ze seznamu předvoleb

 Stav baterie aktuálního mobilního 1. Stiskněte tlačítko .
telefonu. 2. Stiskněte položku seznamu, kterou chcete

Použití seznamu předvoleb čísel (strana volat.
12) Objeví se obrazovka vytáčení a vytáčení začne.

Použití telefonního seznamu Vymazání telefonního čísla
Vyberte kontakt z telefonního seznamu.
Stiskněte požadované jméno v telefonním
seznamu, pak vyberte telefonní číslo.

Tip: 1. Stiskněte tlačítko .
.
 Kontakty vašeho telefonu se 2. Stiskněte tlačítko .
automaticky přenesou do tohoto .
produktu. 3. Stiskněte tlačítko

 Aktualizujte telefonní seznam ručně. 4. Stiskněte tlačítko
5. Stiskněte [Yes].

Poznámka:

 [Visibility] nabídky [Bluetooth] by mělo Příjem telefonního hovoru

být nastaveno na [On] (strana 11). 1. Stiskněte tlačítko pro přijmutí volání.
Stiskněte tlačítko pro ukončení volání.
 Pokud jsou dva mobilní telefony
Tipy:
automaticky připojeny k tomuto  Když stisknete tlačítko , když máte čekající

produktu pomocí funkce automatického volání, můžete přepnout mluvící osobu.
 Stiskněte tlačítko , když máte čekající volání, pro
připojení Bluetooth zařízení, zobrazí se
odmítnutí volání.
telefonní seznam druhého telefonu.
Poznámka:
Použití historie hovorů Pokud jsou současně připojené dva telefony a na
druhém telefonu je přijato volání, když mluvíte na
Proveďte volání z příchozích hovorů , prvním telefonu, zobrazí se pro druhý telefon
obrazovka pro potvrzení hovoru.
odchozích hovorů nebo nepřijatých

hovorů .

Přímé zadání telefonního čísla

Zadejte telefonní číslo, pak stiskněte tlačítko

pro provedení volání.

Přepnutí na funkci rozpoznávání hlasu

(strana 13).

Pro ukončení hovoru

1. Stiskněte tlačítko .

- 12 -

Funkce hlasového rozpoznávání Nastavení privátního režimu

Můžete použít funkci hlasového rozpoznávání pro Během konverzace můžete přepnout do privátního
iPhone nebo smartphone. režimu (mluvení přímo do telefonu).

Poznámka: 1. Stiskněte tlačítko nebo pro zapnutí
 Pokud je použitý iPhone s iOS 6.1 nebo vyšším, je
nebo vypnutí privátního režimu.
na tomto produktu dostupný režim Siri Eyes Free
Mode. Poznámka:
 Pro použití této funkce se smartphonem musí být
zařízení kompatibilní s funkcí Android Auto. Pro  Pokud jsou k tomuto produktu připojené dva
použití funkce hlasového rozpoznávání se mobilní telefony a první telefon je nastavený do
smartphonem spusťte předem funkci Android Auto. privátního režimu, můžete přijmout hovor na
druhém telefonu při zachování probíhajícího
1. Stiskněte tlačítko . hovoru na prvním telefonu.

2. Stiskněte tlačítko .  Pokud jsou k tomuto produktu připojené dva
mobilní telefony a privátní režim na prvním telefonu
3. Stiskněte tlačítko . je vypnutý, tak pokud je přijat příchozí hovor na
Funkce hlasového rozpoznávání se spustí a objeví druhém telefonu během probíhajícího hovoru na
se nabídka hlasového ovládání. prvním telefonu nebo během vytáčení nebo příjmu
volání na prvním telefonu, pak je hovor, vytáčení
Tip: nebo příjem na prvním telefonu ukončen.
 Také můžete spustit funkci
hlasového
rozpoznávání stisknutím tlačítka .
Nastavení hlasitosti volající strany

Minimalizace obrazovky potvrzení volání Tento produkt umí nastavit hlasitost zvuku volající
strany.
1. Stiskněte tlačítko .
 Stiskněte tlačítko pro přepnutí mezi třemi
Tip: pro nové zobrazení obrazovky úrovněmi hlasitosti.

Stiskněte tlačítko Poznámky k hands-free telefonování
potvrzení volání.
Obecné poznámky
Poznámka:  Spojení se všemi mobilním telefony s bezdrátovou

 Obrazovku potvrzení volání nelze minimalizovat technologií Bluetooth není garantováno.
v AV operační nabídce.  Při vysílání a příjmu hlasu a dat přes technologii

 AV zdroje nelze vybrat, i když je obrazovka Bluetooth musí být vzdálenost při přímé viditelnosti
potvrzení volání minimalizována, během hovoru na mezi tímto produktem a mobilním telefonem menší
telefonu nebo při příjmu příchozího hovoru. než 10 m.
 S některými mobilními telefony nemusí být zvuk
Nastavení telefonu vyzvánění slyšet z reproboxů.
 Pokud je mobilním telefonu nastavený privátní
1. Stiskněte tlačítko . . režim, hands-free telefonování může být
2. Stiskněte tlačítko a pak tlačítko zakázáno.

Položka nabídky Popis Registrace a připojení
[Auto Answer]  Ovládání mobilního telefonu se liší podle jeho typu.
[On], [Off] Vyberte [On] pro automatický
[Ring Tone] Pro detailní instrukce viz. návod k mobilnímu
[On], [Off] příjem příchozího hovoru. telefonu.
 Pokud přenos telefonního adresáře nefunguje,
[Invert Name] Vyberte [On], pokud odpojte váš telefon a pak znovu proveďte
spárování vašeho telefonu s tímto přístrojem.
vyzvánění nevychází
Provedení a přijmutí volání
z reproboxů automobilu.  V následujících situacích můžete slyšet rušení:

Vyberte [Yes] pro změnu - Když přijmete volání tlačítkem na telefonu.
- Když protější strana zavěsí.
pořadí prvního a posledního  Když z důvodu ozvěny neslyšíte druhou stranu,
snižte hlasitost pro hands-free telefonování.
jména v telefonním seznamu.

- 13 -

 S některými mobilními telefony, i když stisknete 6. Stiskněte tlačítko .
tlačítko přijmutí volání při příchozím volání, hands- Objeví se obrazovka AV zdroje.
free telefonování nemusí být provedeno.
7. Stiskněte [Bluetooth Audio].
 Pokud je telefonní číslo již zaregistrováno Objeví se obrazovka přehrávání Bluetooth audio.
v telefonním adresáři, objeví se registrované
jméno. Když je jedno číslo registrováno pod více Základní ovládání
jmény, objeví se pouze telefonní číslo.
Obrazovka 1 přehrávání Bluetooth audio
Historie příchozích a odchozích volání
 Nemůžete volat na položku neznámého uživatele Přepne mezi přehráváním a pauzou

(žádné telefonní číslo) z historie příchozích volání. Přeskočení souborů vpřed nebo
 Pokud je volání provedeno pomocí ovládání na vzad.

mobilním telefonu, nejsou do tohoto přístroje  Stisknutím a pak stisknutím
uložena žádná data historie.
nebo můžete také přeskočit
Přenos telefonního adresáře
 Pokud je v mobilním telefonu více jak 1000 položek soubory vpřed nebo vzad.

telefonního adresáře, nemusejí se přenést  Stisknutím a pak stisknutím a
všechny položky.
 Podle typu telefonu nemusí tento přístroj správně podržením nebo můžete
zobrazit telefonní adresář.
 Pokud telefonní adresář obsahuje obrazová data, také provést rychlé hledání vpřed
nemusí se přenést správně.
 Podle typu mobilního telefonu nemusí být přenos nebo vzad.
telefonního adresáře k dispozici.
Výběr souboru nebo adresáře ze
Bluetooth audio
seznamu pro přehrávání.
Před použitím Bluetooth audio přehrávače zaregistrujte
a připojte zařízení k tomuto produktu (strana 11). Poznámka:
Tato funkce je dostupná pouze, pokud
Poznámka: je AVRCP verze Bluetooth zařízení 1.4
 Podle Bluetooth audio přehrávače, připojeného nebo vyšší.

k tomuto produktu, mohou být dostupné operace Přepne mezi Bluetooth zařízeními,
s tímto produktem omezené do následujících dvou když jsou zařízení připojena
úrovní: k tomuto produktu přes Bluetooth.
- A2DP (Advanced Audio Distributin Profile): Je

možné pouze přehrávání skladeb na vašem
audio přehrávači.
- A2DP a AVRCP (Audio/Video Remote Control
Profile): Je možné přehrávání, pauza, výběr
skladby atd.
 Podle Bluetooth zařízení, připojeného k tomuto
produktu mohou být dostupné operace s tímto
přístrojem omezené nebo se mohou lišit od popisu
v tomto návodu.
 Když přehráváte skladby z vašeho Bluetooth
zařízení, používejte funkce telefonu co nejméně.
Když budete telefon používat, signál může
způsobovat rušení přehrávání skladeb.
 Když mluvíte do Bluetooth zařízení, připojeného
k tomuto přístroji přes Bluetooth, může se zapnout
pauza přehrávání.

1. Stiskněte tlačítko .

2. Stiskněte tlačítko a pak tlačítko .
Objeví se nabídka nastavení systému.

3. Stiskněte [AV Source Settings].
4. Zkontrolujte, že [Bluetooth Audio] je zapnuto.

5. Stiskněte tlačítko .

- 14 -

Obrazovka 2 přehrávání Bluetooth audio Wi-Fi

Nastavení rozsahu režimu Můžete připojit Wi-Fi certifikované mobilní zařízení
přes Wi-Fi připojení.
opakovaného přehrávání.
Wi-Fi připojení
Přehrávání souborů v náhodném
1. Zapněte Wi-Fi funkci na zařízení.
pořadí. 2. Stiskněte tlačítko .
3. Stiskněte tlačítko a pak tlačítko .
4. Stiskněte [Wi-Fi Settings].
5. Nastavte [Wi-Fi] na [On].
6. Stiskněte [Device Information].
7. Připojte tento produkt k síti zobrazené v

[Device Information] z mobilního zařízení.

Nastavení Wi-Fi

1. Stiskněte tlačítko . .

2. Stiskněte tlačítko a pak tlačítko
3. Stiskněte [Wi-Fi Settings].

Poznámka:
Tato funkce je dostupná pouze, když zastavíte vozidlo

na bezpečném místě a zatáhnete ruční brzdu.

Položky nabídky se liší podle zdroje.

Položka nabídky Popis

[Wi-Fi] Zapne nebo vypne Wi-Fi
[ON], [OFF] připojení.

[Device Zobrazí název sítě a MAC
Information] adresu tohoto produktu.

- 15 -

Wi-Fi audio AV zdroj

Před použitím Wi-Fi audio přehrávače připojte zařízení Podporované AV zdroje
bezdrátově k tomuto produktu přes Apple CarPlay
(strana 33) nebo Android Auto (strana 35). S tímto produktem můžete přehrávat nebo
používat následující zdroje.
1. Stiskněte tlačítko a pak stiskněte tlačítko  Rádio
 Digitální rádio
.  CD
2. Stiskněte [Wi-Fi Audio].  ROM (komprimované audio nebo video soubory na

Objeví se obrazovka Wi-Fi audio přehrávání. disku)
 DVD-Video
Poznámka:
Následující zdroje lze přehrávat nebo používat po
 [Wi-Fi Audio] se zobrazí jako [Android Auto], když připojení pomocného zařízení
je použitá funkce Android Auto.  USB
 SD
 [Wi-Fi Audio] se zobrazí jako [Apple CarPlay], když  iPod
je použitá funkce Apple CarPlay.  Bluetooth® audio
 Wi-Fi audio (Apple CarPlay, Android Auto)
Základní ovládání  AV vstup (AV)
Obrazovka Wi-Fi audio (Příklad: Apple CarPlay)  AUX
 HDMI
 Bezdrátové zrcadlení

Zobrazení AV operační obrazovky

Ovládání Wi-Fi audio s Apple CarPlay je stejné jako 1. Stiskněte tlačítko a pak stiskněte AV
pro funkci zdroje iPod. Pro detaily o použití viz. použití
iPod (strana 29). ovládací tlačítko.

Objeví se AV operační obrazovka.

(1) Zobrazení seznamu zdrojů.
Vyvolání ekvalizační křivky (strana 47).

- 16 -

Výběr zdroje Nastavení rozsahu oblasti ikon oblíbených
zdrojů
Zdroj na obrazovce výběru AV zdroje
Poznámka:
1. Stiskněte tlačítko a pak stiskněte tlačítko Tato funkce je dostupná pouze, když zaparkujete
vozidlo na bezpečném místě a zatáhnete ruční brzdu.
.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte ikonu zdroje. 2. Stiskněte a podržte tlačítko .
Když vyberete [Source OFF], AV zdroj se vypne.
V levém horním rohu ikon oblíbených zdrojů se
Zdroj v seznamu zdrojů objeví .
3. Přetáhnete na požadované místo.
1. Stiskněte tlačítko a pak stiskněte AV Pro dokončení nastavení stiskněte jakékoli místo
ovládací tlačítko. na displeji kromě oblasti ikon oblíbených zdrojů.

2. Stiskněte tlačítko .
3. Stiskněte tlačítko zdroje.

Když vyberete [Source OFF], AV zdroj se vypne.

Změna pořadí zobrazení zdrojů

Poznámka:
Tato funkce je dostupná pouze, když zaparkujete
vozidlo na bezpečném místě a zatáhnete ruční brzdu.

Změna pořadí zobrazení ikon zdrojů

1. Stiskněte tlačítko a pak stiskněte tlačítko

.
2. Stiskněte a podržte ikonu zdroje a přetáhněte jí

na požadované místo.

Změna pořadí zobrazení tlačítek zdrojů

1. Stiskněte tlačítko a pak stiskněte AV
ovládací tlačítko.

2. Stiskněte tlačítko .

3. Stiskněte tlačítko .
4. Přetáhněte tlačítko zdroje na požadované

místo.

- 17 -

Nastavení pro iPod/iPhone Smartphone (zařízení Android™)
nebo smartphon
Kompatibilní smartphony
Při použití iPhone nebo smartphone s tímto produktem Kompatibilita se všemi smartphony není garantována.
nakonfigurujte nastavení tohoto produktu podle Pro detaily o kompatibilitě smartphonu s tímto
připojeného zařízení. Tato sekce popisuje požadované produktem viz. naše webové stránky.
nastavení pro každé zařízení.
1. Stiskněte tlačítko .
Poznámka:
 Metoda ovládání se liší podle modelu iPod/iPhone 2. Stiskněte tlačítko a pak tlačítko .
3. Stiskněte [Smartphone-related Settings].
nebo smartphone a jeho verze softwaru. 4. Stiskněte [Smartphone Setup].
 Podle verze softwaru iPod/iPhone nebo verze OS 5. Stiskněte [Others].
6. Stiskněte [Android Auto] pro použití Android
smartphone, nemusí být kompatibilní s tímto
přístrojem. Auto.
 Nastavení nemusí být funkcí ihned po jeho změně. Stiskněte [AppRadio Mode] pro použití
 Toto nastavení je dostupné pouze, když není AppRadio Mode +.
použité hands-free telefonování. Zobrazí se ikony dostupných funkcí.
 Nastavení se změní po automatickém provedení 7. Stiskněte [OK].
následujícího procesu.
- Zdroj je vypnut.
- Režim AppRadio Mode+, Apple CarPlay nebo

Android Auto je opuštěn.
- Připojení smartphonu (USB a Bluetooth) je

odpojeno.

iPod/iPhone

Kompatibilní modely iPod/iPhone
 iPhone 7, 7 Plus
 iPhone SE
 iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus
 iPhone 5, 5c, 5s
 iPod touch 5. a 6. generace
 iPod nano 7. generace

Podle modelu iPod nemusí být kompatibilní
s některými AV zdroji. Pro detaily o kompatibilitě
iPod/iPhone s tímto produktem viz. informace na
našich webových stránkách.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte tlačítko a pak tlačítko .
3. Stiskněte [Smartphone-related Settings].
4. Stiskněte [Smartphone Setup].
5. Stiskněte [iPhone/iPod].

Zobrazí se ikony dostupných funkcí.
6. Stiskněte [OK].

- 18 -

Digitální rádio Základní ovládání

Použití digitálního radiového tuneru Obrazovka digitálního rádia

Pro zlepšení digitálního radiového příjmu použijte Vyvolání předvolby, uložené pod
anténu s fantomovým napájením (aktivní typ). tlačítko do paměti.
Společnost Pioneer doporučuje použití modelu AN-
DAB1 (prodávaná samostatně) nebo CA-AN-DAB.001 Uložení aktuální frekvence pod
(prodávaná samostatně). tlačítko.
Proudový příkon antény musí být 100 mA nebo méně. Zobrazení seznamu předvoleb.
Vyberte položku v seznamu pro
Poznámka: přepnutí na uloženou službu.
 Vysoká kvalita zvuku (téměř jako CD, i když může Výběr pásma DAB1, DAB2 nebo
DAB3.
být v některých případech snížena pro umožnění
vysílání více služeb). Ruční ladění
 Příjem bez rušení Pokud je na stejné frekvenci více
 Některé stanice provádějí testovací vysílání. služeb, přepnou se jedna po druhé.

Podpora MFN Automatické ladění
Přeskočení na následující soubor.
Když některý soubor podporuje stejnou složku služby, Automatické uložení posledního
dojde k automatickému přepnutí na jiný soubor vysílání do paměti (režim časového
s lepším příjmem. posunu)
Zapněte pauzu nebo poslech
Počáteční procedura uloženého vysílání stisknutím tlačítka

1. Stiskněte tlačítko a pak stiskněte tlačítko .
Stiskněte tlačítko pro pokračování
. živého vysílání.

2. Stiskněte [Digital Radio]. Poznámka:
Objeví se obrazovka „Digital Radio“.  Uložené vysílání je přepsáno

Poznámka: posledním vysíláním.
Seznam služeb je automaticky aktualizován, když je  Pokud délka pauzy výběru
poprvé spuštěna funkce digitálního rádia. Pokud je
aktualizace úspěšná, stanice uvedená na začátku přesáhne kapacitu paměti,
seznamu služeb se automaticky naladí. přehrávání pokračuje od začátku
výběru v paměti.

- 19 -

Výběr komponenty služby. Položka nabídky Popis
Stiskněte následující kategorii pro [Service Follow]*
výběr každé položky. [On], [Off] Hledání jiného souboru,
[Station]: Zobrazení všech komponent který podporuje stejné
služby. [Soft Link]* složky služby s lepším
[Program Type] (Návěští PTY): Hledání [On], [Off] příjmem. Pokud nelze
podle informací o typu programu. nalézt alternativní složku
[Station Group] (Návěští souboru): služby nebo příjem zůstane
Zobrazení seznamu souborů. špatný, přístroj automaticky
přepne na identické FM
Tip: vysílání. (HARD LINK)
Když stisknete [List Update], můžete
aktualizovat informace o seznamu Když je funkce HARD LINK
stanic ručně. neúspěšná, naladí se jiný
soubor, který podporuje
Poznámka: podobnou složku služby.
 Informace seznamu stanic se Pokud nelze nalézt
alternativní složku služby
aktualizují automaticky, když nebo příjem zůstane špatný,
začnete používat tento zdroj. přístroj automaticky přepne
 Když dojde je změně v aktuální na identické FM vysílání.
skupině stanic, informace seznamu
stanic se automaticky aktualizují. Poznámka:

Tipy:  Toto nastavení je
 Stisknutím tlačítka a pak stisknutím tlačítka
dostupné pouze, pokud
nebo můžete také přepnout předvolbu kanálů.
 Stisknutím tlačítka a pak stisknutím a podržením je [Service Follow]

tlačítka nebo a jeho uvolněním můžete také nastaveno na [On].
provést automatické ladění.
 Dostupné pouze

v oblastech s podporou

funkce SOFT LINK.

 Obsah vysílání

přepnutého kanálu se

může lišit od obsahu

Nastavení DAB původního kanálu.

[Antenna Power] Vyberte, zda chcete výstup
[On], [Off]
napájení do připojené

1. Stiskněte tlačítko . antény digitálního rádia. Pro

2. Stiskněte tlačítko a pak tlačítko . detaily jak připojit anténu
Objeví se nabídka nastavení systému.
digitálního rádia viz. její
3. Stiskněte [AV source Settings].
4. Stiskněte [DAB settings]. návod k instalaci.

Položky nabídky se liší podle zdroje. Poznámka:
Toto nastavení je dostupné
Položka nabídky Popis pouze, pokud je vypnutý
[TA Interrupt]* zdroj.
Příjem dopravního vysílání
[DAB+RDS TA]
z poslední naladěné * Toto nastavení je dostupné pouze, když je jako zdroj
[RDS TA ONLY] vybráno [Digital Radio].
[TA OFF] frekvence s přerušením

ostatních zdrojů.

Příjem aktuálních dopravních

informací pro DAB a RDS
(DAB má přednost), pokud
jsou dostupné.

Příjem aktuálních dopravních

informací pouze pro RDS,

pokud jsou dostupné.

Vypnutí této funkce.

- 20 -

Rádio Tipy:
 Stisknutím tlačítka a pak stisknutím tlačítka
Počáteční procedura
nebo můžete také přepnout předvolbu kanálů.
1. Stiskněte tlačítko a pak stiskněte tlačítko
 Stisknutím tlačítka a pak stisknutím a podržením
tlačítka nebo a jeho uvolněním můžete také
provést automatické ladění.

. Uložení nejsilnějších vysílacích frekvencí
2. Stiskněte [Radio]. (BSM)

Objeví se obrazovka „Radio“. Funkce BSM (paměť nejlepších stanic) automaticky
uloží šest nejsilnějších frekvencí pod tlačítka předvoleb
Základní ovládání [1] až [6].

Obrazovka rádia Poznámka:
 Uložení frekvencí s funkcí BSM může nahradit
Vyvolání předvolby, uložené pod
tlačítko do paměti. dříve uložené frekvence.
 Předchozí uložené frekvence mohou zůstat
Uložení aktuální frekvence pod
tlačítko. zachovány, pokud počet ukládaných frekvencí
Zobrazení seznamu předvoleb. nedosáhne limitu.
Vyberte položku v seznamu ([1] až [6])
pro přepnutí na uloženou službu. 1. Stiskněte tlačítko zobrazení seznamu
Výběr pásma FM1, FM2, FM3, MW předvoleb.
nebo LW.
2. Stiskněte tlačítko pro spuštění hledání.
Ruční ladění Když je zobrazeno hlášení, šest nejsilnějších
frekvencí je ukládáno pod tlačítka předvoleb podle
Automatické ladění síly jejich signálu.
Uvolnění tlačítka po několika
sekundách přeskočí na následující Pro zrušení procesu ukládání
stanici od aktuální frekvence. Dlouhé
podržení tlačítka provede souvislé 1. Stiskněte tlačítko [Cancel].
ladění.
Nastavení rádia

1. Stiskněte tlačítko .

2. Stiskněte tlačítko a pak tlačítko .
Objeví se nabídka nastavení systému.

3. Stiskněte [AV source Settings].
4. Stiskněte [Radio settings].

Položky nabídky se liší podle zdroje.

Položka nabídky Popis
Lokální ladění umožňuje
[Local] naladit pouze radiové
[Off] stanice s dostatečně silným
FM: [Level1] [Level2] signálem.
[Level3] [Level4]
MW/LW: [Level1] Poznámka:
[Level2] [Level4] pro FM a [Level2]
pro MW/LW je dostupné
pouze se stanicemi
s nejsilnějším signálem.

- 21 -

[FM Step]*1 Vyberte krok ladění pro FM Disk
[100kHz], [50kHz] pásmo.
Vložení a vyjmutí disku
Poznámka:
S použitím vnitřní mechaniky tohoto přístroje můžete
Krok ladění během ručního přehrávat hudební CD, Video-CD nebo DVD-Video.

ladění zůstane [50kHz]. Varování:
Při otevírání, zavírání nebo nastavování LCD panelu
[Regional]*2 Přepne, zda je během Auto dávejte pozor na své ruce a prsty. Speciálně dávejte
[On], [Off] pozor na dětské ruce a prsty.
PI hledání kontrolován kód
[Alternative Upozornění:
FREQ]*2 oblasti. Do štěrbiny nevkládejte nic jiného než disk.
[On], [Off]
[Auto PI]*1 Umožňuje přístroji přeladit
[On], [Off]
na jinou frekvenci se stejnou

stanicí.

Automatické hledání

stejného PI kódu

(identifikace programu)

vysílající stanice ve všech

frekvenčních pásmech,

pokud vysílající stanice Vložení disku

obsahuje RDS data.

Poznámka: 1. Stiskněte tlačítko .

I když nastavíte [Off], PI 2. Stiskněte tlačítko pro otevření LCD

hledání je automaticky panelu.

provedeno, když tuner 3. Vložte disk do štěrbiny.

nemá dobrý příjem. Zdroj se změní a začne přehrávání.

[TA Interrupt]*2 Příjem dopravního vysílání Poznámka:
Pokud je disk již vložený, vyberte [Disc] jako zdroj
z poslední naladěné přehrávání.

frekvence s přerušením

ostatních zdrojů.

Tip: Vyjmutí disku

Vybrané nastavení je

rovněž aplikováno na [TA 1. Stiskněte tlačítko .

Interrupt] pod [DAB 2. Stiskněte tlačítko pro otevření LCD

settings]. panelu.

[DAB+RDS TA] Příjem aktuálních 3. Vyjměte disk a stiskněte tlačítko .

[RDS TA ONLY] dopravních informací pro

[TA OFF] DAB a RDS (DAB má
[News Interrupt]*2
[On], [Off] přednost), pokud jsou Základní ovládání
[Tuner Sound]*2
dostupné. Tipy:
[Music]  Stisknutím tlačítka a pak stisknutím tlačítka
[Talk] Příjem aktuálních
[Standard] nebo můžete také přeskočit soubor/kapitoly
dopravních informací pouze vpřed nebo vzad.
 Stisknutím tlačítka a pak stisknutím a podržením
pro RDS, pokud jsou tlačítka nebo můžete také provést rychlé
hledání vpřed nebo vzad.
dostupné.  Při přehrávání Video-CD se zapnutým PBC (řízení
přehrávání) se objeví .
Vypnutí této funkce.  Můžete nastavit velikost obrazovky pro video obraz
(strana 53).
Přerušení aktuálně

vybraného zdroje

programem zpráv.

Přepne kvalitu zvuku FM

tuneru.

Dává přednost kvalitě

zvuku.

Dává přednost potlačení

šumu.

Nemá efekt.

*1 Toto nastavení je dostupné pouze, pokud je vypnutý
zdroj.
*2 Tato funkce je dostupná pouze během příjmu FM
pásma.

- 22 -

Audio zdroj Video zdroj
Obrazovka 1 audio zdroje
Upozornění:
Z bezpečnostních důvodů se video obraz neobjeví,
když je vozidlo v pohybu. Pro sledování video obrazu
zastavte na bezpečném místě a zatáhněte ruční brzdu.

Obrazovka 1 video zdroje

Přepne mezi přehráváním a
pauzou.

Přeskočení stop vpřed a vzad.

Výběr stopy ze seznamu. (1) Skrytí tlačítek dotykového panelu.
Stiskněte stopu v seznamu pro její Pro opětovné zobrazení stiskněte
přehrávání. kdekoli obrazovku.

Obrazovka 2 audio zdroje Provedení rychlého přehrávání
vpřed nebo vzad.
Stiskněte znovu pro změnu rychlosti
přehrávání.

Zastavení přehrávání.

Provedení přehrávání po
snímcích.

Provedení pomalého přehrávání.

Při každém stisknutí tlačítka se

Nastavení opakovaného rychlost změní ve čtyřech krocích

přehrávání pro aktuální disk/ v následujícím pořadí: 1/16  1/8 

aktuální stopu. 1/4  1/2.

Přehrávání nebo nepřehrávání Zobrazení nabídky DVD.

v náhodném pořadí. Poznámka:
Tato funkce nepracuje správně
s některým obsahem DVD disků.
V tomto případě použijte tlačítka
dotykového panelu pro ovládání
nabídky DVD.

Přepnutí jazyka zvuku/titulků.

- 23 -

Hledání části, kterou chcete Zobrazení klávesnice DVD nabídky.
přehrávat. Pokud se objeví položky nabídky DVD,
Stiskněte [Title], [Chapter], [10Key] tlačítka dotykového panelu je mohou
nebo [Track], pak zadejte požadované překrývat. V tomto případě vyberte
číslo od [0] do [9]. položku použitím těchto tlačítek
Pro spuštění přehrávání od zadaného dotykového panelu.
čísla stiskněte tlačítko . Stiskněte tlačítko ,, , , nebo pro
výběr položky nabídky a pak stiskněte
Tipy: tlačítko .
 Pro zrušení zadávání čísla
Poznámka:
stiskněte [C]. Způsob zobrazení nabídky se liší podle
 Pro DVD-Video můžete vybrat disku.

[Title], [Chapter] nebo [10Key]. Tip:
 Pro Video-CD můžete vybrat Když stisknete tlačítko , můžete
ovládat nabídku DVD přímo.
[Track] nebo [10Key].* Pokračující přehrávání (Záložka)
Přeskočení souborů/kapitol vpřed Tato funkce je dostupná pro DVD-
nebo vzad. Video. Můžete zapamatovat jedno
místo jako záložku pro disk (pro až pět
Provedení rychlého přehrávání disků). Pro vymazání záložky disku
vpřed nebo vzad. stiskněte a podržte toto tlačítko.
Návrat a přehrávání od
* Pouze PBC (ovládání přehrávání) specifikovaného místa.
Tato funkce je dostupná pouze pro
Obrazovka 2 video zdroje DVD-Video a Video-CD s PBC (řízení
přehrávání).
Výběr audio výstupu z [L+R], [Left],
[Right], [Mix].
Tato funkce je dostupná pro Video-CD
a DVD nahrané s LPCM zvukem.
Změna úhlu pohledu (Multi úhel).
Tato funkce je dostupná pouze pro
DVD s multi-úhlovým záznamem.
Nastavení opakovaného přehrávání
pro všechny soubory/ aktuální
kapitolu/aktuální titul.

- 24 -

Komprimované soubory Vyjmutí SD paměťové karty

Vložení a vyjmutí média 1. Stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte tlačítko pro otevření LCD panelu.
Můžete přehrávat komprimované audio, 3. Stiskněte jemně střed SD paměťové karty, až
komprimované video nebo statické obrazové soubory
uložené na disku nebo externím paměťovém médiu. cvakne.
4. Vytáhněte SD paměťovou kartu přímým
Varování:
Při otevírání, zavírání nebo nastavování LCD panelu směrem.
dávejte pozor na své ruce a prsty. Speciálně dávejte 5. Stiskněte tlačítko .
pozor na dětské ruce a prsty.
Připojení USB paměťového zařízení
Upozornění:
 Do slotu pro vložení disku nevkládejte nic jiného 1. Vytáhněte konektor z USB portu USB kabelu.
2. Připojte USB paměťové zařízení k USB kabelu.
než disk.
 Do slotu pro SD paměťové karty nevkládejte nic Poznámka:
 Tento produkt nemusí mít optimální výkonnost
jiného než SD paměťovou kartu.
 Vysunutí SD paměťové karty během přenosu dat s některými USB paměťovými zařízeními.
 Připojení USB rozbočovače není možné.
může poškodit SD paměťovou kartu. Vysunujte SD  Pro připojení je vyžadovaný USB kabel.
paměťovou kartu pouze způsobem, popsaným
v tomto návodu. (1) USB kabel
 Netiskněte tlačítko , když není SD paměťová (2) USB paměťové zařízení
karta plně zasunuta. Může dojít k poškození karty.
 Netiskněte tlačítko , když není SD paměťová
karta plně vyjmuta. Může dojít k poškození karty.

Vložení disku

1. Stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte tlačítko pro otevření LCD panelu.
3. Vložte disk do štěrbiny.

Zdroj se změní a začne přehrávání.

Poznámka:
Pokud je disk již vložený, vyberte [Disc] jako zdroj
přehrávání.

Vyjmutí disku

1. Stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte tlačítko pro otevření LCD panelu.
3. Vyjměte disk a stiskněte tlačítko .

Vložení SD paměťové karty

1. Stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte tlačítko pro otevření LCD panelu.
3. Vložte SD paměťovou kartu do slotu pro SD

paměťovou kartu.
4. Stiskněte tlačítko .

Poznámka:
 Tento systém je kompatibilní s Multi Media Card

(MMC).
 Kompatibilita se všemi SD kartami není

garantována.
 Tento produkt nemusí dosahovat optimální

výkonnosti s některými SD kartami.

- 25 -

Odpojení USB paměťového zařízení Audio zdroj
Obrazovka 1 audio zdroje (příklad: USB)
1. Vytáhněte USB paměťové zařízení z USB
kabelu.

Poznámka:
 Před odpojením USB paměťového zařízení se

ujistěte, že neprobíhá datový přenos.
 Před odpojením USB paměťového zařízení

vypněte klíček zapalování (ACC OFF).

Počáteční postup (1) Zobrazení nabídky propojeného
hledání.
Pro disk Stiskněte skladbu pro přehrávání a
následně stiskněte informace o
1. Vložte disk (strana 25). skladbě, po přepnutí do režimu
procházení hudby (strana 27).
Tip:
Pokud je disk již vložený, vyberte [Disc] jako zdroj Tip:
Když stisknete obrázek alba, zobrazí
přehrávání. se seznam skladeb v albu.

Pro USB/SD Poznámka:
Tato funkce je dostupná pouze pro
1. Vložte SD paměťovou kartu do slotu pro SD externí paměťové zařízení (USB, SD).
karty nebo připojte USB paměťové zařízení Přepne mezi přehráváním a
k USB konektoru. pauzou.
Přepnutí následujících typů
2. Stiskněte tlačítko a pak stiskněte tlačítko mediálního souborů.
[Music]: Komprimované audio
. soubory
3. Stiskněte [USB] nebo [SD]. [Video]: Komprimované video
soubory
Přehrávání probíhá v pořadí čísel adresářů. [Photo]: Obrazové soubory
Adresáře jsou přeskočeny, pokud obsahují Přeskočení souborů vpřed a vzad.
nepřehratelné soubory.
Přepne zobrazení aktuálních
Poznámka: hudebních informací.
Výběr souboru ze seznamu.
 Detaily o vložení SD paměťové karty viz. „Vložení Stiskněte soubor v seznamu pro jeho
SD paměťové karty“ (strana 25). přehrávání.

 Detaily o připojení USB paměťového zařízení viz. Tip:
„Připojení USB paměťového zařízení“ (strana 25). Stisknutí adresáře v seznamu ukáže
jeho obsah. Můžete přehrávat soubor
Základní ovládání ze seznamu jeho stisknutím.

Tipy: Poznámka:
 Stisknutím tlačítka a pak stisknutím tlačítka Když přehráváte komprimované
audio soubory uložené na externím
nebo můžete také přeskočit soubory/kapitoly paměťovém zařízení (USB, SD),
vpřed nebo vzad. můžete hledat soubory pomocí
 Stisknutím tlačítka a pak stisknutím a podržením procházení hudby (strana 27).
tlačítka nebo pro audio nebo video soubor
můžete také provést rychlé hledání vpřed nebo
vzad.
 Můžete nastavit velikost obrazovky pro video obraz
(strana 53).

- 26 -

Obrazovka 2 audio zdroje (příklad: USB) Tip:
Jakmile je databáze vytvořena na USB paměťovém
zařízení, nemusíte jí vytvářet znovu, dokud se obsah
nezmění. Pro přímý vstup do režimu procházení hudby

stiskněte tlačítko a pak stiskněte tlačítko [Tag] před
výběrem skladby.

Výběr předchozího nebo Video zdroj

následujícího adresáře. Upozornění:
Z bezpečnostních důvodů nelze video obraz sledovat,
Nastavení rozsahu opakovaného pokud se vozidlo pohybuje. Pro sledování video obrazu
zastavte na bezpečném místě a zatáhněte ruční brzdu.
přehrávání pro všechny soubory/
Obrazovka video zdroje (příklad: USB)
aktuální adresář/ aktuální soubor.

Přehrávání nebo nepřehrávání
v náhodném pořadí.

Výběr soubor s použitím režimu procházení hudby (1) Skrytí tlačítek dotykového panelu.
Pro opětovné zobrazení stiskněte
Můžete vybrat soubory pro přehrávání použitím kdekoli obrazovku.
seznamu kategorií, pokud soubory obsahují popisné Přepne mezi přehráváním a pauzou.
informace (TAG).
Přepnutí následujících typů
Poznámka: mediálního souborů.
 Tato funkce je dostupná pouze pro externí [Music]: Komprimované audio soubory
[Video]: Komprimované video soubory
paměťové zařízení (USB, SD). [Photo]: Obrazové soubory
 Režim procházení hudby nelze zachovat po Provedení rychlého přehrávání
vpřed nebo vzad.
vypnutí napájení. Stiskněte znovu pro změnu rychlosti
přehrávání.
1. Stiskněte tlačítko . Zastavení přehrávání.
2. Stiskněte záložku [Tag].
3. Stiskněte požadovanou kategorii pro zobrazení Provedení přehrávání po
snímcích.
seznamu souborů.
4. Stiskněte položku. Provedení pomalého přehrávání.

Zužte výběr, dokud se v seznamu nezobrazí
požadovaný název skladby nebo souboru.
5. Stiskněte název požadované skladby nebo
název souboru pro přehrávání.
Pokud výběr provedení pomocí procházení hudby
byl zrušen, můžete přepnout znovu do režimu
procházení hudby stisknutím tlačítka [Tag]
v obrazovce seznamu souborů/adresářů a
stisknutím požadované stopy.

- 27 -

Nastavení rozsahu opakovaného (1) Skrytí tlačítek dotykového panelu.
přehrávání pro všechny soubory/ Pro opětovné zobrazení stiskněte
aktuální adresář/ aktuální soubor. kdekoli obrazovku.
Přepnutí jazyka zvuku/titulků.
Přepne mezi přehráváním a pauzou.
Výběr souboru ze seznamu.
Stiskněte soubor v seznamu pro jeho Přepnutí následujících typů
přehrávání.
mediálního souborů.
Tip:
Stisknutí adresáře v seznamu ukáže [Music]: Komprimované audio soubory
jeho obsah. Můžete přehrávat soubor
ze seznamu jeho stisknutím. [Video]: Komprimované video soubory
[Photo]: Obrazové soubory
Přeskočení souborů vpřed nebo
vzad. Přeskočení souborů vpřed nebo
vzad.
Provedení rychlého hledání vpřed
nebo vzad. Výběr předchozího nebo

Zdroj statických obrázků následujícího adresáře.

Tipy: Otočení obrazu o 90° doprava.
 Obrazové soubory se nezobrazují na zadním
Nastavení rozsahu opakovaného
displeji. přehrávání pro všechny soubory/
 Stisknutím tlačítka a pak stisknutím a podržením aktuální adresář.

tlačítka nebo na souboru statického obrazu Přehrávání nebo nepřehrávání všech
můžete hledat po 10 obrazových souborech
najednou. Pokud je aktuálně přehrávaný soubor souborů aktuálního rozsahu
prvním nebo posledním souborem v adresáři,
hledání se neprovede. opakovaného přehrávání

Obrazovka statického obrazu v náhodném pořadí.

Výběr souboru ze seznamu.

Stiskněte soubor v seznamu pro jeho

přehrávání.

Tip:
Stisknutí adresáře v seznamu ukáže
jeho obsah. Můžete přehrávat soubor
ze seznamu jeho stisknutím.

- 28 -

iPod Audio zdroj

Připojení vašeho přístroje iPod Obrazovka 1 audio zdroje

Po připojení iPod k tomuto přístroji je nastavení (1) Zobrazení nabídky propojeného
automaticky nakonfigurováno podle připojeného hledání.
zařízení. Vyberte skladbu ze seznamu
souvisejícího s aktuálně přehrávanou
Poznámka: skladbou.
 Podle generace nebo verze iPod nemusejí být
Tip:
některé funkce dostupné. Když stisknete obrázek alba, zobrazí
 Neodstraňuje aplikaci Apple Music® z vašeho se seznam skladeb v albu.

přístroje iPod, jinak nebudou některé funkce Poznámka:
dostupné. Tato funkce není dostupná během
 Pro připojení iPhone nebo iPod touch ukončete přehrávání Apple Music Radio.
všechny aplikace před připojením zařízení. Přepne mezi přehráváním a
pauzou.
Základní ovládání Přeskočení souborů vpřed nebo
vzad.
Tipy: Výběr souboru ze seznamu.
 Stisknutím tlačítka a pak stisknutím tlačítka Stiskněte kategorii, pak název
seznamu pro přehrávání vybraného
nebo můžete také přeskočit soubory vpřed nebo seznamu.
vzad.
 Stisknutím tlačítka a pak stisknutím a podržením Tipy:
tlačítka nebo můžete také provést rychlé  Pokud použijte angličtinu jako
hledání vpřed nebo vzad.
systémový jazyk, je dostupná
Poznámka: funkce abecedního hledání.
 Přeskočení vzad, rychlé hledání vzad a vpřed není Stiskněte pruh hledání pro použití
této funkce.
dostupné během přehrávání Apple Music Radio.  Když stisknete stanici Apple
Music Radio v obrazovce
seznamu, objeví se nabídka
Apple Music Radio (strana 30).

Poznámka:
 Podle generace nebo verze iPod

nemusejí být některé funkce
dostupné.
 V seznamu je dostupných pouze
16000 skladeb z iPod, pokud
iPod obsahuje více jak 16000
skladeb. Dostupné skladby
závisejí na přístroji iPod.

- 29 -

Obrazovka 2 audio zdroje Obrazovka Apple Music Radio

(1) Změna rychlosti audio knihy. Přepne mezi přehráváním a
Normálně – Rychle - Pomalu pauzou.

Nastavení rozsahu opakovaného Zobrazení výsuvné nabídky pro
Apple Music Radio.
přehrávání pro všechny soubory ve
 Stiskněte [Play More Like This]
vybraném seznamu/aktuální pro přehrávání skladby podobné
aktuální skladbě.
skladbu.
 Stiskněte [Play Less Like This],
Přehrávání nebo nepřehrávání aby aktuální skladba nebyla
přehrávána znovu.
vybraného seznamu/alba
 Stiskněte [Add to iTunes Wish
v náhodném pořadí. List] pro přidání aktuální skladby
do seznamu přání iTunes.
Zdroj Apple Music® Radio
Přeskočení stop vpřed.
Důležité:
Apple Music Radio nemusí být dostupné ve vaší
zemi nebo regionu. Pro detaily o Apple Music
Radio navštivte následující webové stránky:
http://www.apple.com/music/

Poznámka:
Tato funkce je dostupná pouze při použití iPod funkcí
s iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s,
iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s nebo iPod (5., 6.
generace).

1. Stiskněte .
2. Stiskněte [Radio].

- 30 -

AppRadio Mode + Tipy:
 Po spuštění aplikace AppRadio stiskněte ikonu
Můžete ovládat aplikace pro iPhone nebo smartphone
prstem pomocí gest, jako je stisknutí, přetažení nebo požadované aplikace.
rolování na obrazovce tohoto produktu.  Když připojíte vaše zařízení k tomuto produktu,

Kompatibilní modely iPhone když je AppRadio Mode + kompatibilní aplikace již
iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, SE, 7, 7 Plus spuštěna, ovládací obrazovka aplikace se objeví
na obrazovce tohoto produktu.
Kompatibilní modely smartphonů (Zvuk  Požadovaná aplikace je spuštěna a objeví se
z AppRadio Mode + na některých zařízeních ovládací obrazovka aplikace.
Android nelze poslouchat přes reproduktory  Stiskněte tlačítko pro návrat do nejvyšší nabídky.
tohoto přístroje)
Pro detaily o zařízeních Android, kompatibilních s tímto AppRadio Mode +
produktem, viz. informace na našich webových
stránkách. (1) Zobrazení aktuálního zdroje
Zobrazení obrazovky spouštění aplikací.
Poznámka: Zobrazení předchozí obrazovky.
 Kompatibilní gesta prstem se mohou lišit podle Zobrazení nabídky.

aplikace pro iPhone nebo smartphone.  Stiskněte a pak stiskněte pro skrytí bočního
 Chráněné soubory, jako DRM, nelze přehrávat. ovládacího pruhu AppRadio Mode +.
 AppRadio Mode + může být označováno jako
 Stiskněte a pak stiskněte pro opětovné
AppRadio Mode. zobrazení bočního ovládacího pruhu AppRadio
Mode +.
Varování:
Některé použití iPhone nebo smartphonu během řízení  Tlačítka a nejsou dostupná podle typu
může být v některých jurisdikcích nelegální, takže zařízení.
dodržujte tato opatření. Pokud u některých funkcí
pochybujete, používejte je pouze, když je vozidlo Pro uživatele iPhone
bezpečně zaparkované. Žádná funkce by neměla být
používána, pokud není bezpečná během řízení. 1. Připojte váš iPhone k produktu přes USB.
Viz. návod k instalaci.
Použití AppRadioMode +
2. Stiskněte .
Důležité: 3. Stiskněte .
 Pro použití AppRadio Mode + nainstalujte předem 4. Stiskněte [AppRadio Mode].
5. Stiskněte požadovanou ikonu v záložce.
aplikaci AppRadio na iPhone nebo smartphone.
Pro detaily o aplikaci AppRadio viz. webové Aplikace AppRadio se spustí.
stránky:
http://www.pioneer-car.eu/eur/appradiomode
 Před provedením této operace si přečtěte „Použití
na aplikaci založeném připojeném obsahu“ (strana
62).
 V AppRadio Mode + je funkčnost produktu během
jízdy omezena, s dostupnými funkcemi určenými
poskytovatelem aplikace.
 AppRadio Mode + poskytuje přístup i k jiným
aplikacím než zde uvedeným (s výhradou omezení
během jízdy).
 Společnost Pioneer není odpovědná a vzdává se
odpovědnosti za aplikace a obsah třetích stran,
včetně, ale nejen, nepřesných nebo nekompletních
informací.

Počáteční postup

Při připojení iPhone nebo smartphone k tomuto
produktu je vyžadováno nastavení podle připojeného
zařízení. Pro detaily viz. „Nastavení pro iPod/iPhone
nebo smartphone“ (strana 18).

- 31 -

Pro uživatele smartphone (Android) 1. Spusťte AppRadio Mode +.
2. Stiskněte tlačítka VOL (+/-).
Poznámka:
 Možnost video přehrávání závisí na připojeném Na obrazovce se objeví nabídka audio mixování.

zařízení Android. Poznámka:
 Nabídka audio mixování se zobrazí na čtyři
1. Odemkněte váš smartphone a připojte ho
k tomuto produktu přes USB. sekundy. Pokud obrazovka zmizí, stiskněte tlačítko
Viz. návod k instalaci. VOL (+/-) znovu. Obrazovka se znovu objeví.
 AV operační obrazovku a aplikační obrazovku lze
2. Stiskněte . přepnout stisknutím tlačítka .
3. Stiskněte .
4. Stiskněte [AppRadio Mode].
5. Stiskněte požadovanou ikonu v záložce.

Aplikace AppRadio se spustí.

Použití klávesnice (pro uživatele iPhone) (1) Stiskněte pro ztišení. Stiskněte znovu pro
zrušení ztišení.
Když stisknete oblast zadávání textu aplikace pro
iPhone, zobrazí se na obrazovce klávesnice. Můžete (2) Zapnutí nebo vypnutí funkce mixování.
zadat požadovaný text přímo z tohoto produktu.  Levá záložka:
Funkce audio mixování je povolena a
Poznámka: hlasitost aplikace se zobrazí.
 Tato funkce nemusí být dostupná podle vašeho  Pravá záložka:
Funkce audio mixování je zakázána.
iPhone. Toto se nezobrazuje v AV operační
 Tato funkce je dostupná pouze v režimu AppRadio obrazovce.

Mode + na iPhone. (3) Nastavení hlasitosti zvuku aplikace.
 Hlasitost aplikace se nezobrazí, když je
Upozornění: vybraná pravá záložka.
Z důvodu bezpečnosti je funkce klávesnice dostupná  V obrazovce nemůžete nastavit
pouze, když je vozidlo zastavené a je zatažená ruční hlasitost hlavního zvuku. Pro nastavení
brzda. hlasitosti hlavního zvuku stiskněte
tlačítko VOL (+/-).
1. Spusťte AppRadio Mode +.
2. Stiskněte oblast zadávání textu na obrazovce Tip:
AV operační obrazovku a aplikační obrazovku lze
ovládání aplikace.
Objeví se klávesnice pro zadávání textu. přepnout stisknutím tlačítka .

Tip:
Můžete vybrat jazyk klávesnice (strana 43).

Použití funkce audio mixování

Můžete použít výstup audio mixování AV zdroje a
aplikace pro iPhone nebo smartphone, když je použito
AppRadio Mode +.

Poznámka:
 Podle aplikace nebo AV zdroje nemusí být tato

funkce dostupná.

- 32 -

Apple CarPlay 3. Stiskněte [Smartphone-related Settings].
4. Stiskněte [Driving Position].
Můžete ovládat iPhone aplikace pomocí gest, jako je
stisknutí, přetažení, rolování pomocí obrazovky tohoto [Left]
produktu. Vyberte pro řízení na levé straně vozidla.
[Right]
Kompatibilní modely iPhone iPhone viz. Vyberte pro řízení na pravé straně vozidla.
Pro detaily o kompatibilitě modelů
následující webové stránky. Počáteční postup
http://www.apple.com/ios/carplay
Při připojení iPhone k tomuto produktu je vyžadováno
Poznámka: nastavení podle připojeného zařízení. Pro detaily viz.
„Nastavení pro iPod/iPhone nebo smartphone“ (strana
 Kompatibilní gesta se liší podle použité aplikace 18).
pro iPhone.
Drátové připojení
Varování:
Určité používání iPhone během řízení nemusí být 1. Připojte Apple CarPlay kompatibilní zařízení
podle vašich zákonů legální a musíte toto omezení k tomuto produktu přes USB.
dodržovat. V případě pochyb u určité funkce jí použijte
pouze, pokud je automobil zaparkovaný. Žádná funkce 2. Stiskněte tlačítko .
by neměla být používána, pokud není bezpečná během 3. Stiskněte tlačítko .
jízdy. 4. Stiskněte [Apple CarPlay].
5. Stiskněte ikonu Apple CarPlay na záložce.
Použití Apple CarPlay
Objeví se obrazovka aplikace.
Důležité:
Apple CarPlay nemusí být dostupné ve vaší zemi nebo Bezdrátové připojení
regionu.
Pro detaily o Apple CarPlay navštivte následující Před bezdrátovým použitím Apple CarPlay připojte
webové stránky: zařízení přes Bluetooth a zapněte Apple CarPlay
http://www.apple.com/ios/carplay v nabídce nastavení Bluetooth zařízení (strana 11).
 Obsah a funkčnost podporovaných aplikací je na
1. Zapněte funkci Wi-Fi na zařízení.
odpovědnosti poskytovatelů aplikací. 2. Stiskněte tlačítko .
 V Apple CarPlay je použití omezeno během řízení, 3. Stiskněte tlačítko .

s dostupností funkcí a obsahu podle určení Objeví se obrazovka hledání zařízení.
poskytovatelů aplikací. Stiskněte , pak přeskočte na krok 4, protože se
 Apple CarPlay umožňuje přístup k aplikacím jiným objeví obrazovka hledání zařízení, pokud bylo
než uvedeným, které jsou vyhrazeny omezení Apple CarPlay dříve použito bezdrátově se
během řízení. zařízením.
 Společnost Pioneer není odpovědná a vzdává se
odpovědnosti za aplikace a obsah třetích stran, Poznámka:
včetně, ale nejen, nepřesných nebo nekompletních Přístroj nemůže detekovat zařízení, dokud je
informací. nabídka nastavení Bluetooth nebo Apple CarPlay
zobrazena na obrazovce iPhone.
Nastavení pozice řidiče
4. Stiskněte .
Pro zajištění maximální použitelnosti Apple CarPlay 5. Stiskněte požadované zařízení na obrazovce.
nastavte správně pozici řidiče podle vozidla. Nastavení
bude aplikováno při následovném připojení Apple Přístroj nakonfiguruje připojení a pak spustí
CarPlay kompatibilního zařízení k tomuto produktu. aplikaci.

1. Stiskněte tlačítko . Tip:
Apple CarPlay můžete také spustit s požadovaným
2. Stiskněte tlačítko a pak stiskněte tlačítko zařízením otevřením nabídky nastavení Bluetooth
nebo Apple CarPlay během zobrazení obrazovky
hledání zařízení nebo seznamu zařízení.

.
Objeví se nabídka nastavení systému.

- 33 -

Tip: Android Auto™
Po aktivaci Apple CarPlay můžete použít funkci Siri
stisknutím tlačítka . Můžete ovládat Android aplikace pomocí gest, jako je
stisknutí, přetažení, rolování pomocí obrazovky tohoto
Poznámka: produktu.
 Pro detaily o USB připojení viz. návod k instalaci.
 Pokud bylo připojeno Apple CarPlay kompatibilní Kompatibilní zařízení Android Android viz.
Pro detaily o kompatibilitě modelů
zařízení a je zobrazena jiná obrazovka, stiskněte následující webové stránky.
[Apple CarPlay] v nejvyšší nabídce pro zobrazení https://support.google.com/androidauto
nabídky aplikace.
 Když zapnete Apple CarPlay, Bluetooth spojení Poznámka:
s Apple CarPlay kompatibilním zařízení bude
automaticky ukončeno. Když je Apple CarPlay  Kompatibilní gesta se liší podle použité aplikace
zapnuté, je pro zařízení jiná než připojená přes pro smartphone.
Apple CarPlay možné pouze Bluetooth audio
spojení. Varování:
 Hands-free telefonování přes Bluetooth Určité používání smartphonu během řízení nemusí být
bezdrátovou technologii není možné, když je Apple podle vašich zákonů legální a musíte toto omezení
CarPlay zapnuté. Když je Apple CarPlay zapnuto dodržovat. V případě pochyb u určité funkce jí použijte
během hovoru na mobilním telefonu jiném než je pouze, pokud je automobil zaparkovaný. Žádná funkce
Apple CarPlay kompatibilní zařízení, Bluetooth by neměla být používána, pokud není bezpečná během
spojení se přeruší po ukončení hovoru. jízdy.

Nastavení hlasitosti Použití Android Auto

Můžete nastavit hlasitost navigace samostatně od Důležité:
hlasitosti hlavního zvuku, pokud je použito Apple Android Auto nemusí být dostupné ve vaší zemi nebo
CarPlay. regionu.
Pro detaily o Android Auto navštivte následující
1. Když je Apple CarPlay aktivováno, stiskněte webové stránky Google podpory:
tlačítka VOL (+/-). https://support.google.com/androidauto
Na obrazovce se objeví nabídka hlasitosti.  Obsah a funkčnost podporovaných aplikací je na

(1) Stiskněte pro ztišení. Stiskněte znovu pro odpovědnosti poskytovatelů aplikací.
obnovení hlasitosti.  V Android Auto je použití omezeno během řízení,

(2) Stiskněte tlačítka [+]/[-] pro nastavení s dostupností funkcí a obsahu podle určení
hlasitosti navigace. poskytovatelů aplikací.
 Android Auto umožňuje přístup k aplikacím jiným
(3) Zobrazení hlasitosti hlavního zvuku. Pro než uvedeným, které jsou vyhrazeny omezení
nastavení hlasitosti hlavního zvuku během řízení.
stiskněte tlačítka VOL (+/-) na přístroji.  Společnost Pioneer není odpovědná a vzdává se
odpovědnosti za aplikace a obsah třetích stran,
Poznámka: včetně, ale nejen, nepřesných nebo nekompletních
Nabídka hlasitosti se zobrazí na čtyři sekundy. Pokud informací.
nabídka zmizí, stiskněte tlačítka VOL (+/-) znovu.
Nabídka se znovu objeví. Nastavení pozice řidiče

Pro zajištění maximální použitelnosti Android Auto
nastavte správně pozici řidiče podle vozidla. Nastavení
bude aplikováno při následovném připojení Android
Auto kompatibilního zařízení k tomuto produktu.

1. Stiskněte tlačítko .

2. Stiskněte tlačítko a pak stiskněte tlačítko

.
Objeví se nabídka nastavení systému.

- 34 -

3. Stiskněte [Smartphone-related Settings]. Tip:
4. Stiskněte tlačítko [Driving Position]. Po aktivaci Android Auto můžete použít funkci
rozpoznávání hlasu stisknutím tlačítka .
[Left]
Vyberte pro řízení na levé straně vozidla. Poznámka:
[Right]  Pro detaily o USB připojení viz. návod k instalaci.
Vyberte pro řízení na pravé straně vozidla.  Pokud je již spárováno dvacet zařízení, zobrazí se

Počáteční postup hlášení pro potvrzení vymazání registrovaného
zařízení. Když chcete zařízení vymazat, stiskněte
Při připojení smartphone k tomuto produktu je [Agree]. Když chcete vymazat jiné zařízení,
vyžadováno nastavení podle připojeného zařízení. Pro stiskněte [BT Settings] a vymažte zařízení ručně
detaily viz. „Nastavení pro iPod/iPhone nebo (strana 11).
smartphone“ (strana 18).  Když je Android Auto zapnuto během hovoru na
mobilním telefonu jiném než je Android Auto
Drátové připojení kompatibilní zařízení, Bluetooth spojení se přepne
na Android Auto kompatibilním zařízení po
1. Připojte Android Auto™ kompatibilní zařízení ukončení hovoru.
k tomuto produktu přes USB.
Nastavení hlasitosti
2. Stiskněte tlačítko .
3. Stiskněte tlačítko . Můžete nastavit hlasitost navigace samostatně od
4. Stiskněte [Android Auto]. hlasitosti hlavního zvuku, pokud je použito Android
5. Stiskněte ikonu Android Auto na záložce. Auto.

Je automaticky sestaveno Bluetooth spojení 1. Když je Android Auto aktivováno, stiskněte
s Android Auto kompatibilním zařízením a tlačítka VOL (+/-).
Bluetooth spojení s ostatními zařízeními je Na obrazovce se objeví nabídka hlasitosti.
ukončeno.
(1) Stiskněte pro ztišení. Stiskněte znovu pro
Bezdrátové připojení obnovení hlasitosti.

Před bezdrátovým použitím Android Auto připojte (2) Stiskněte tlačítka [+]/[-] pro nastavení
zařízení přes Bluetooth (strana 11). hlasitosti navigace.

1. Zapněte funkci Wi-Fi na zařízení. (3) Zobrazení hlasitosti hlavního zvuku. Pro
2. Stiskněte tlačítko . nastavení hlasitosti hlavního zvuku
3. Stiskněte tlačítko . stiskněte tlačítka VOL (+/-) na přístroji.

Objeví se obrazovka hledání zařízení. Poznámka:
Stiskněte , pak přeskočte na krok 4, protože se Nabídka hlasitosti se zobrazí na čtyři sekundy. Pokud
objeví obrazovka hledání zařízení, pokud bylo nabídka zmizí, stiskněte tlačítka VOL (+/-) znovu.
Android Auto dříve použito bezdrátově se Nabídka se znovu objeví.
zařízením.
Nastavení funkce automatického spuštění
Poznámka:
Přístroj nemůže detekovat zařízení, dokud je Pokud je tato funkce zapnutá, Android Auto se spustí
nabídka nastavení Bluetooth zobrazena na automaticky, když je Android Auto kompatibilní zařízení
obrazovce smartphonu. připojeno k tomuto produktu.

4. Stiskněte .
5. Stiskněte požadované zařízení na obrazovce.

Přístroj nakonfiguruje připojení a pak spustí
aplikaci.

- 35 -

Poznámka: HDMI
Android Auto se spustí automaticky pouze, pokud je
Android Auto kompatibilní zařízení správně připojeno Upozornění:
k tomuto produktu. Z bezpečnostních důvodů není video obraz vidět, když
je vozidlo v pohybu. Pro sledování video obrazu
1. Stiskněte tlačítko . zastavte na bezpečném místě a zatáhněte ruční brzdu.

2. Stiskněte tlačítko a pak stiskněte tlačítko Poznámka:
Pro připojení je vyžadován High Speed HDMI® kabel
. (prodávaný samostatně). Pro detaily viz. návod
3. Stiskněte [Smartphone-related Settings]. k instalaci.
4. Stiskněte tlačítko [Android Auto Auto-launch]
Počáteční postup
pro nastavení na [On] nebo [Off].

1. Stiskněte tlačítko a pak stiskněte tlačítko

.

2. Stiskněte [HDMI].
Objeví se obrazovka HDMI zdroje.

Základní ovládání
Obrazovka HDMI zdroje

(1) Skrytí panelu dotykových tlačítek.
Pro zobrazení tlačítek znovu se kdekoli
dotkněte obrazovky.

Tip:
Můžete nastavit velikost obrazovky pro video
obraz (strana 53).

- 36 -

AUX Základní ovládání

Můžete zobrazit video výstup obrazu ze zařízení, Obrazovka AUX
připojeného k video vstupu.
(1) Skrytí tlačítek dotykového panelu.
Upozornění: Pro opětovné zobrazení stiskněte
Z bezpečnostních důvodů nelze video obraz sledovat, kdekoli obrazovku.
pokud se vozidlo pohybuje. Pro sledování video obrazu Tip:
zastavte na bezpečném místě a zatáhněte ruční brzdu. Můžete nastavit velikost obrazovky pro
video obraz (strana 53).
Poznámka: Přepnutí mezi video vstupem a audio
 Pro připojení je vyžadován AV kabel mini jack (CD- vstupem.

RM10) (prodávaný samostatně). Detaily viz. návod
k instalaci.
 Můžete nastavit velikost obrazovky pro video obraz
(strana 53).

Počáteční postup

1. Stiskněte tlačítko .

2. Stiskněte tlačítko a pak tlačítko .
3. Stiskněte tlačítko [Input/Output Settings].
4. Zkontrolujte, že [AUX Input] je zapnuto.

5. Stiskněte tlačítko a pak stiskněte tlačítko

.
6. Stiskněte tlačítko [AUX].

Objeví se obrazovka AUX.

- 37 -

AV vstup Základní ovládání

Můžete zobrazit video obrazu, vystupující ze zařízení, Obrazovka AV zdroje
nebo kamery, připojené k video vstupu. Pro detaily viz.
návod k instalaci.

Upozornění:
Z bezpečnostních důvodů nelze video obraz sledovat,
pokud se vozidlo pohybuje. Pro sledování video obrazu
zastavte na bezpečném místě a zatáhněte ruční brzdu.

Počáteční postup

1. Stiskněte tlačítko . (1) Skrytí tlačítek dotykového panelu.
Pro opětovné zobrazení stiskněte
2. Stiskněte tlačítko a pak tlačítko . kdekoli obrazovku.
3. Stiskněte tlačítko [Input/Output Settings].
4. Stiskněte tlačítko [AV Input].
5. Stiskněte [Source] pro AV zdroj nebo [Camera]

pro kameru.

6. Stiskněte tlačítko a pak stiskněte tlačítko

.
7. Stiskněte [AV] pro AV zdroj nebo [Camera

View] pro kameru.
Obraz se objeví na obrazovce.

Poznámka:
Pokud je vybráno [Source], [2nd Camera Input] se
automaticky nastaví na [Off] (strana 42).

- 38 -

Bezdrátové zrcadlení Základní ovládání

(Tato funkce je dostupná pouze pro zařízení Android.) Obrazovka bezdrátového zrcadlení (příklad)
Bezdrátové zrcadlení slouží pro zrcadlení displeje
vašeho mobilního zařízení na obrazovce tohoto (1) Zobrazené plné obrazovky.
produktu přes Wi-Fi připojení. [Disconnect] Odpojení bezdrátového zrcadlení.

Počáteční postup

Operace a postup bezdrátového zrcadlení závisí na
připojeném mobilním zařízení. Viz. návod k použití
mobilního zařízení.

Upozornění:
Z bezpečnostních důvodů je tato funkce dostupná
pouze, když zaparkujete vozidlo na bezpečném místě
a zatáhnete ruční brzdu.

1. Stiskněte tlačítko .

2. Stiskněte tlačítko a pak tlačítko .
3. Stiskněte tlačítko [Wi-Fi Settings].
4. Zkontrolujte, že [Wi-Fi] je zapnuto.

5. Stiskněte tlačítko a pak stiskněte tlačítko

.
6. Stiskněte [Mirroring].

Spojení se nakonfiguruje a pak se objeví na displeji
hlášení s instrukcemi.

Poznámka:

 Když je aktivováno Apple CarPlay nebo Android
Auto s bezdrátovým připojením, objeví se
obrazovka s potvrzením přepnutí připojení.
Stiskněte [Yes] pro pokračování v bezdrátovém
zrcadlení.

 Když je Wi-Fi připojení nastaveno na [OFF], objeví
se obrazovka s potvrzením připojení. Stiskněte
[Start] pro provedení připojení.

7. Proveďte připojení bezdrátového zrcadlení na
mobilním zařízení.

8. Stiskněte [Yes].
Objeví se obrazovka bezdrátového zrcadlení.

- 39 -

Informace o vybavení vozidla Obrazovka ovládání klimatizace

Použití adaptéru sběrnice vozidla Zobrazení informací o detekci překážky

Po připojení volitelného adaptéru sběrnice vozidla Upozornění:
můžete zobrazit operační stav parkovacích sensorů Tato funkce je určená výhradně jako pomoc řidiči.
vozidla a panel ovládání klimatizace na obrazovce. Nedetekuje všechna nebezpečí a překážky a není
náhradou vašeho rozhodování během pakování
Důležité: vozidla.
 Pro informace o instalaci adaptéru sběrnice vozidla Poznámka:
 Tato funkce je dostupná pouze, pokud je vozidlo
viz. návod k adaptéru sběrnice vozidla.
 Po instalaci adaptéru sběrnice vozidla zkontrolujte vybaveno systémem parkovacích sensorů.
 Obrazovka parkovacího asistenta se nezobrazí,
operace.
 Pro informace, které modely vozidel jsou dokud není přístroj plně spuštěn.
1. Zapněte parkovací sensory na vozidle.
kompatibilní s adaptérem sběrnice vozidla viz.
informace na našich webových stránkách. Objeví se obrazovka parkovacího asistenta.
 Funkce a zobrazení se liší podle modelu vozidla.
Pro detaily o funkcích dostupných podle modelu
viz. informace na našich webových stránkách.

Obrazovka parkovacího asistenta

Přepne zobrazení na obraz zadní kamery. Zobrazení operačního stavu ovládacího
Zobrazení se přepne pouze, když je obraz panelu klimatizace
zadní kamery nastavený na [On] a řadicí
páka je v poloze zpátečky (R). Když ovládáte klimatizaci vašeho vozidla,
obrazovka se automaticky přepne na ovládání
klimatizace.

Poznámka:
 Nastavení klimatizace provedené před

spuštěním tohoto produktu se na obrazovce
nezobrazí.
 Jakékoli nastavení klimatizace vozidla, které
je vypnuté, se na obrazovce nezobrazí.
 Pokud jsou informace na obrazovce stranově
obrácené, změňte nastavení [Climate
Reverse] na [On] (strana 43.)

- 40 -

Nastavení Položka nabídky Popis

Můžete provést různá nastavení v hlavní nabídce. [Android Auto Vyberte [On] pro automatické
Auto-launch] spuštění Android Auto, když
[On] [Off] je zařízení Android připojeno
k tomuto přístroji.

Zobrazení nabídky nastavení [Input/Output Settings]

1. Stiskněte tlačítko . Položka nabídky Popis
2. Stiskněte tlačítko . [AppRadio Mode
3. Stiskněte jednu z následujících kategorií, pak Sound] Nastavte, odkud vystupuje
zvuk AppRadio Mode + při
vyberte volbu. [AVH] použití se smartphonem.
: Nastavení systému (strana 41)
: Nastavení tématu (strana 46) [Smartphone] Zvuk vystupuje z reproboxů
: Nastavení audio (strana 47) tohoto přístroje.
: Nastavení video (strana 50)
: Nastavení Bluetooth (strana 11) Zvuk vystupuje z reproboxu
smartphonu.

Nastavení systému [AV Input] Poznámka:
[Source] [Camera] S iPhone zvuk vždy vystupuje
Položky nabídky se liší podle zdroje. [Off] z reproboxů tohoto přístroje.
Vyberte AV vstupní zdroj
[AV Source Settings] [AUX Input] (strana 38).
[On] [Off]
Nastavte [On] pro AUX zdroj
(strana 37).

Položka nabídky Popis [Camera settings]
[Radio Settings] (strana 21)
Pro použití funkce zadní kamery je vyžadována
[DAB Settings] (strana 20) samostatně prodávaná zadní kamera (např. ND-BC8).
Pro detaily se obraťte na prodejce.
[Bluetooth Audio] Nastavení aktivace Bluetooth
[On] [Off] audio zdroje. Zadní kamera
Tento produkt má funkci, která automaticky přepne na
[Smartphone-related Settings] obraz zadní kamery vašeho vozidla, když zařadíte
zpátečku – poloha řadicí páky REVERSE (R).
Položka nabídky Popis Režim Camera View také umožňuje kontrolovat, co je
[Smartphone za vámi během jízdy.
Setup] Nastavení připojení
Kamera pro režim Camera View
[Driver Position] mobilního zařízení (strana Camera View lze zobrazit kdykoli. Pamatujte, že
[Right] [Left] s tímto nastavením není obraz kamery přizpůsoben
18) úpravou velikosti, takže část obrazu, viděného
kamerou, není vidět.
Nastavení pozice řidiče Pro zobrazení obrazu kamery stiskněte [Camera View]
v obrazovce výběru zdroje (strana 17).
 Apple CarPlay (strana
Poznámka:
33)  Pro nastavení zadní kamery jako kamery pro režim

 Android Auto™ (strana Camera View nastavte [Back Camera Input] na
[On] (strana 42).
34)  Při použití druhé kamery nastavte [AV Input] na
[Camera] (strana 38)
 Pokud je k dispozici obraz ze zadní kamery i druhé
kamery, objeví se tlačítko pro přepnutí obrazu.
Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí obrazu ze zadní
kamery a obrazu z druhé kamery.

- 41 -

Upozornění: Položka Popis
Společnost Pioneer doporučuje používat kamery nabídky
s výstupem zrcadlově převráceného obrazu, jinak Nastavte vodící čáry přetažením nebo
může obraz na obrazovce být obrácený. [Parking stisknutím tlačítek /////
Assist
 Ihned zkontrolujte, zda se zobrazení změní na Guide na obrazovce.
obraz zadní kamery, když přeřadíte na zpátečku Adjust]*
REVERSE (R) z jiné polohy řadicí páky. Stiskněte [Default] pro reset nastavení.

 Když se zobrazení změní na obraz zadní kamery Upozornění:
během normální jízdy, přepněte obráceně
nastavení položky [Reverse Gear Setting].  Při nastavování vodících čar

 Když stisknete tlačítko , když je zobrazený obraz zaparkujte vozidlo na bezpečném
kamery, zobrazený obraz se dočasně vypne.
místě a zatáhněte ruční brzdu.
 Pokud je k dispozici obraz ze zadní kamery i druhé
kamery, objeví se tlačítko pro přepnutí obrazu.  Před vystoupením z vozidla pro
Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí obrazu ze zadní
kamery a obrazu z druhé kamery. umístění značek vypněte

zapalování (ACC OFF).

 Rozsah promítaný zadní kamerou

je omezený. Také šířka vozidla a

vzdálenost zobrazených vodících

Položka nabídky Popis čar v obraze zadní kamery se může
[Camera View]
[On] [Off] Nastavte na [On] pro zobrazení lišit od skutečné šířky vozidla a
obrazu kamery kdykoli. (Stejný
[Back Camera režim je zapnut, když na vzdálenosti. (Vodící čáry jsou
Input] obrazovce pohledu kamery
[Off] [On] stisknete tlačítko . Nastavení přímky.)
hodnot je synchronizováno.)
[2nd Camera  Kvalita obrazu může být zhoršená
Input] Nastavení aktivace druhé
[Off] [On] kamery (čelní kamera atd.). podle daného prostředí, např.
Nastavení aktivace zadní
[Reverse Gear kamery. v noci nebo na tmavém místě.
Setting]
Nastavení aktivace druhé Poznámka:
[Battery] kamery (čelní kamera atd.). Použijte lepicí pásku pro umístění
Nastavení aktivace zadní značek podle obrázku před
[Ground] kamery. nastavováním pomocných čas, aby tyto
mohly překrýt značky.
Nastavení polarity zadní
kamery. 2m 25 cm
50 cm
Polarita připojeného vodiče je
kladná. Značky

Polarita připojeného vodiče je
záporná.

Poznámka: 25 cm

Pokud je nastavení polarity Zadní nárazník

špatné, stiskněte a podržte

tlačítko pro uvolnění * Toto nastavení je dostupné pouze, když zaparkujete
vozidlo na bezpečném místě a zatáhnete ruční brzdu.
obrazovky zadní kamery a pak
[Wi-Fi Settings]
změňte nastavení polarity na
Položka nabídky Popis
[Battery]. [Wi-Fi Settings] (strana 15)

[Parking Assist Můžete nastavit zobrazování
Guide]
[On] [Off] pomocných parkovací čar

v obraze zadní kamery, když

s vozidlem couváte.

- 42 -

[Safe Mode] Položka nabídky Popis
[All Settings]
Položka nabídky Popis Téměř všechna nastavení a
[Audio Settings] nahraný obsah se vrátí do
[Safe Mode] Nastavte bezpečný režim, který výchozího nastavení.
[On] [Off] reguluje použití některých
funkcí pouze, když zaparkujete Obnovení nastavení zvuku.
na bezpečném místě a
zatáhnete ruční brzdu. Poznámka:
Toto nastavení je dostupné,
[Demo Mode] [Theme Settings] když je vypnutý zdroj.

Položka nabídky Popis [Bluetooth Obnovení výchozí nastavení
Nastavte demonstrační režim. Settings] tématu.
[Demo Mode]
[On] [Off] Obnovení výchozí nastavení
Bluetooth.

[Keyboard]

[System Language] Položka nabídky Popis
[Keyboard]
Položka nabídky Popis Můžete použít klávesnici
Vyberte jazyk systému. v režimu AppRadio Mode +
[System Language] nastavením jazyka klávesnice
[On] [Off] pro iPhone.

Poznámka:

 Pokud použitý jazyk a Poznámka:

vybraný jazyk není  Pro správné použití této
funkce nastavte stejný
stejný, textové jazyk systému, jako má
iPhone.
informace se nemusejí
 Tato funkce je dostupná
zobrazovat správně. pouze v režimu AppRadio
Mode + na iPhone.
 Některé znaky se

nemusejí zobrazovat

správně.

[Climate Reverse] [Beep Tone]

Položka nabídky Popis Položka nabídky Popis

[Climate Reverse] Když je připojený volitelný [Beep Tone] Vyberte [Off] pro zakázání
[On] [Off] adaptér sběrnice vozidla, [On] [Off] zvuku písknutí, když je
zobrazení levé/pravé strany stisknuto tlačítko nebo
ovládání klimatizace lze obrazovka.
otočit, pokud neodpovídá
skutečnosti ve vozidle. [Touch Panel Calibration]

[Restore Settings] Pokud cítíte, že tlačítka dotykového panelu na
obrazovce se liší od místa, které reaguje na dotyk,
Stiskněte [Restore] pro obnovení výchozího nastavení. nastavte odpovídající pozici dotykového panelu.

Upozornění: Poznámka:
Během obnovování nastavení nevypínejte motor.
 Nepoužívejte špičatý nástroj, jako je kuličkové
Poznámka: pero, který může poškodit dotykový panel.

 Toto nastavení je dostupné pouze, když  Nevypínejte motor během ukládání dat nastavené
zaparkujete vozidlo na bezpečném místě a pozice.
zatáhnete ruční brzdu.
 Toto nastavení je dostupné pouze, když zastavíte
automobil na bezpečném místě a zatáhnete ruční
brzdu.

- 43 -

Položka nabídky Popis [Dimmer Nastavte čas zapnutí nebo
Duration] vypnutí ztmavení přetažením
Touch Panel 1. Stiskněte dva rohy kurzorů nebo stisknutím
Calibration] obrazovky kolem šipek a
pak stiskněte současně tlačítka nebo .
dvakrát středy dvou Tuto funkci můžete použít,
značek [+]. pokud je [Dimmer Trigger]
nastaveno na [Time].
2. Stiskněte tlačítko .
Výsledek nastavení je Tipy:
uložen.
 Při každém stisknutí
3. Stiskněte znovu tlačítko
. tlačítka nebo se

Pokračujte 16-bodovým kurzor posune vzad nebo
nastavením.
4. Jemně stiskněte střed vpřed o 15 minut.
značky [+], zobrazené na
obrazovce.  Když jsou kurzory
Cíle jsou postupně
indikovány. umístěné na stejné místo,

 Když stisknete tlačítko dostupný čas ztmavení je 0
, vrátí se předchozí
hodin.
pozice nastavení.
 Když je kurzor vypnutí
 Když stisknete a
podržíte tlačítko , umístěný na levý konec a
nastavení se zruší.
kurzor zapnutí na pravý
5. Stiskněte a podržte
tlačítko . konec, dostupný čas
Výsledek nastavení je
uložen. ztmavení je 0 hodin.

 Když je kurzor zapnutí

umístěný na levý konec a

kurzor vypnutí na pravý

konec, dostupný čas

ztmavení je 24 hodin.

[Dimmer Settings] Poznámka:
Zobrazení času pruhu pro
Poznámka: nastavení ztmavení závisí na
Toto nastavení je dostupné pouze, když zastavíte nastavení zobrazení hodin
automobil na bezpečném místě a zatáhnete ruční (strana 53).
brzdu.
[Picture Adjustment]

Položka nabídky Popis Můžete nastavit obraz pro každý zdroj a zadní kameru.
[Dimmer Trigger]
Nastavení ztlumeného jasu. Upozornění:
[Auto] Z bezpečnostních důvodů nemůžete použít některé
Zapne nebo vypne ztlumení z těchto funkcí, když se vozidlo pohybuje. Pro
[Manual] displeje automaticky podle umožnění těchto funkcí musíte zastavit na bezpečném
[Time] zapnutí nebo vypnutí předních místě a zatáhnut ruční brzdu.
světel automobilu.
[Day/Night] Pro nastavení následující nabídky stiskněte tlačítka ,,
Ruční zapnutí nebo vypnutí , , nebo .
[Day] ztlumení displeje.
[Night] Položka nabídky Popis
Zapnutí nebo vypnutí ztlumení Nastavení intenzity černé.
displeje podle nastaveného [Brightness]
času. [-24] až [+24] Nastavení kontrastu.

Nastavení trvání ztlumení [Contrast] Nastavení saturace barev.
podle dne nebo noci. [-24] až [+24]
Tuto funkci můžete použít, Nastavení barevného tónu (do
pokud je [Dimmer Trigger] [Colour]* červena nebo zelena).
nastaveno na [Manual]. [-24] až [+24] Nastavení jasu displeje.

Vypne funkci ztlumení. [Hue]* Nastavení barevné teploty,
[-24] až [+24] výsledkem je lepší vyvážení
Zapne funkci ztlumení. bílé.
[Dimmer Level]
[+1] až [+48]

[Temperature]
[-3] až [+3]

* S některým obrazem nelze nastavit [Hue] a [Colour].
- 44 -

Poznámka: Položka nabídky Popis

 Nastavení položek [Brightness], [Contrast] a [Dimmer [3D Calibration Můžete zkontrolovat stav učení
Level] se ukládá samostatně, když jsou přední světla Status] sensorů, jako je stupeň učení. Také
vašeho automobilu zhasnutá (den) a rozsvícená (noc). můžete zkontrolovat aktuální
hodnoty sensorů a celkový počet
 Položky [Brightness] a [Contrast] se přepínají rychlostních pulsů.
automaticky podle nastavení [Dimmer Settings]. Pro vymazání naučených výsledků,
uložených v sensoru, proveďte
 Položku [Dimmer Level] lze změnit nastavením nebo následující instrukce.
časem pro její zapnutí nebo vypnutí (strana 41).
1. Stiskněte [Distance] nebo
 Nastavení obrazu nemusí být dostupné pro některé [Speed Pulse] a pak stiskněte
zadní kamery. [Yes].

 Obsah nastavení lze uložit samostatně. 2. Stiskněte [Learning] a pak
stiskněte [Reset All].
[System Information]

Položka Popis Tip:
nabídky Stiskněte [Reset All] pro reset
[Firmware Zobrazení verze firmware. sensorů po změně instalačního
Information] místa nebo úhlu.
Tip:
[Firmware Můžete zkontrolovat licenci Open [Connection Poznámka:
Update] Source funkcí, kterými je produkt Status] Když stisknete [Reset Distance],
vybavený, stisknutím [Licence] v této všechny naučené výsledky, uložené
nabídce. [GPS Antenna] v [Distance] se vymažou.
Upozornění:
 Externí paměťové zařízení pro Zkontrolujte, že vodiče jsou správně
připojené mezi tento přístroj a
aktualizaci musí obsahovat pouze vozidlo.
správný aktualizační soubor.
 Nikdy nevypínejte produkt a Zobrazuje stav připojení GPS antény
neodpojujte SD paměťovou kartu [OK] nebo [NOK] a citlivost příjmu.
nebo USB paměťové zařízení, když
je firmware aktualizován. [Positioning Poznámka:
 Firmware můžete aktualizovat Status] Pokud je příjem špatný, změňte
pouze, když je automobil zastavený místo instalace GPS antény.
a je zatažená ruční brzda. [Installation]
 Po aktualizaci firmware se Zobrazuje stav určování polohy (3D
nemůžete vrátit k předchozí verzi. [Speed Pulse] poloha, 2D poloha nebo bez polohy),
[Illumination] počet satelitů použitých pro určení
1. Stáhněte si aktualizační soubory [Back Signal] polohy (oranžové) a počet satelitů,
[Vehicle Bus] jejichž signál je přijímán (žluté).
firmware do počítače. Pokud je přijímán signál více jak tří
satelitů, lze zaměřit aktuální polohu.
2. Připojte prázdné
Indikuje, zda je poloha instalace
(naformátované) paměťové tohoto produktu správná nebo ne.
Pokud je instalován správně, zobrazí
zařízení k počítači, najděte se [OK]. Když je tento produkt
instalován v extrémní úhlu,
správný aktualizační soubor a přesahujícím instalační limit, zobrazí
se [NOK(Inst. Angle)]. Pokud se
zkopírujte ho na paměťové instalace tohoto produktu trvale
mění a není pevně upevněný na
zařízení. místo, zobrazí se [NOK(Vibration)].

3. Připojte externí paměťové Zobrazí se hodnota rychlostních
pulsů, detekovaná tímto přístrojem.
zařízení k tomuto produktu
Zobrazí stav předních světel nebo
(strana 25). malých světel automobilu.

4. Vypněte zdroj (strana 17). Když je řadicí páka přeřazena do
polohy „R“ (zpátečka), signál se
5. Zobrazte obrazovku nastavení přepne na [High] nebo [Low].
Zobrazený signál závisí na typu
„System“ (strana 41). vozidla.

6. Stiskněte [System Information]. Zobrazí stav volitelného adaptéru
sběrnice vozidla.
7. Stiskněte [Firmware Update].

8. Stiskněte [Continue].

Postupujte podle instrukcí na

obrazovce pro dokončení

aktualizace firmware.

Poznámka:
Pokud se na obrazovce objeví chybové
hlášení, stiskněte displej a proveďte
předchozí kroky znovu.

- 45 -

Nastavení tématu Položka nabídky Popis
[Illumination]
Nastavení barvy osvětlení ze
Barevná tlačítka
Upozornění: seznamu barev nebo vytvoření
Nevypínejte motor vozidla během importu obrázku (uživatelské)
z externího paměťového zařízení. vlastní barvy.

Položky nabídky se liší podle zdroje. Vyberte požadovanou

přednastavenou barvu.

Zobrazí obrazovku pro vytvoření

vlastní barvy.

Pro definování barvy stiskněte

Položka Popis tlačítko a pak stiskněte tlačítko
nabídky
Vyberte pozadí z předvoleb , nebo pro nastavení jasu a
[Background] tohoto produktu nebo originální
[Home] [AV] obrázky z externího zařízení, úrovně červené, zelené a modré
jako je USB paměťové zařízení
nebo SD paměťová karta. pro vytvoření oblíbené barvy.

Pro uložení barvy do paměti

stiskněte a podržte tlačítko [Memo]

a uložená barva bude dostupná při

následujícím nastavení osvětlení

po stisknutí tlačítka .

Tip: Tip:
Vybrané pozadí lze nastavit pro
obrazovku nejvyšší nabídky a AV Barevný tón také můžete nastavit
operační obrazovku.
přetažením barevného pruhu.
Výběr pozadí z předvolby.
Preset (duha) Plynulý přechod mezi
Display [Theme]
přednastavenými barvami.
(uživatelské)*
Zobrazí obrázek pozadí Výběr barvy tématu.

importovaný z externího Tip:

paměťového zařízení. Stisknutím [Home] nebo [AV]

Pro nastavení obrázku můžete zobrazit náhled obrazovky

z externího paměťového nejvyšší nabídky nebo AV

zařízení stiskněte , pak operační obrazovky.

vyberte požadovaný obrázek [Clock] Výběr stylu hodin
Přednastavené
stisknutím požadovaného obrázky z přednastavených obrázků.
(vypnuto)
externího paměťového zařízení Výběr požadovaného
[Splash Screen]
po jeho připojení. přednastaveného stylu pro hodiny.
Přednastavené
obrázky Skrytí zobrazení hodin.
(uživatelské)*
Poznámka: Výběr spouštěcí obrazovky
Obrázek pozadí musí být
v následujícím formátu. z přednastavených obrázků tohoto

 JPEG obrazový soubor (.jpg produktu nebo z externího
nebo . jpeg).
paměťového zařízení, jako je USB
 Přípustná datová velikost 10
MB nebo menší. paměťové zařízení nebo SD

 Přípustná velikost obrázku paměťová karta.
4000 x 4000 pixelů nebo
menší. Výběr požadovaného obrázku

Skrytí obrázku pozadí. spouštěcí obrazovky z předvolby.

Zobrazení obrázku spouštěcí

obrazovky importovaného

z externího paměťového zařízení.

Pro nastavení obrázku z externího

(vypnuto) paměťového zařízení stiskněte

, pak vyberte požadovaný obrázek

stisknutím požadovaného

externího paměťového zařízení po

jeho připojení.

* Pro přizpůsobení obrázku musí být externí paměťové
zařízení předem vloženo nebo připojeno (strana 25).

Replikování nastavení

Můžete exportovat nastavení, provedené v nabídce [Theme]
na externí paměťové zařízení. Také ho můžete importovat
z externího paměťového zařízení.

Upozornění:
Nevypínejte motor vozidla během importu obrázku
z externího paměťového zařízení.

- 46 -

Poznámka: Položka nabídky Popis
 Pokud je k tomuto přístroji připojeno více
[Graphic EQ] Vyberte nebo přizpůsobte
externích paměťových zařízení, obsahujících ekvalizační křivku.
dostupná data, pořadí priority pro exportování [Super Bass] Vyberte křivku, kterou chcete
nebo importování nastavení tématu je použít jako základ pro
následující: [Powerfull] přizpůsobení, pak stiskněte
(1) SD paměťová karta frekvence, které chcete
(2) USB paměťové zařízení (USB port 1) [Natural] [Vocal] nastavit.
(3) USB paměťové zařízení (USB port 2)
 Toto nastavení je dostupné pouze, když zastavíte [Flat] [Custom1]
automobil na bezpečném místě a zatáhnete ruční
brzdu. [Custom2]

Export nastavení tématu Tipy:

1. Nastavte externí paměťové zařízení (strana 25).  Když stisknete [Custom 1]
2. Stiskněte tlačítko . nebo [Custom2], vyvolá se
3. Stiskněte tlačítko a pak .
4. Stiskněte [Export]. aktuálně uložená křivka
5. Stiskněte položku, kterou chcete exportovat.
[Custom 1] nebo [Custom
[Illumination]
[Theme] 2].
[Splash Screen]
[Select All]  Když je modifikována
6. Stiskněte [Export]. křivka uložená v [Custom1]

Import nastavení tématu nebo [Custom2], každá

1. Nastavte externí paměťové zařízení (strana 25). uložená křivka je
Objeví se hlášení pro potvrzení importu uložených
dat nastavení. aktualizována.

2. Stiskněte [Import].  Když přejedete prstem
přes pruhy více
Audio nastavení
ekvalizačních pásem,
Položky nabídky se liší podle zdroje. Některé položky
nabídky nejsou dostupné, když je nastaveno ztišení ekvalizační křivka se
zvuku nebo když je vypnutý zdroj.
nastaví na hodnoty

stisknutého místa každého

pruhu.

 Když je modifikována jiná
křivka ekvalizéru než

[Custom 1] nebo [Custom

2], nastavení křivky je

zapsáno do [Custom 1].

[Fader/Balance] Stiskněte tlačítko , nebo

pro nastavení vyvážení

čelních/zadních reproboxů.

Nastavte [Front] a [Rear] na [0]

při použití systému se dvěma

reproboxy.

Stiskněte tlačítko , nebo

pro nastavení vyvážení

levých/pravých reproboxů.

Tip:

Také můžete nastavit hodnoty

přetažením místa ve

zobrazené tabulce.

[Mute Level] Poznámka:
Když je pro režim reproboxů
[ATT] nastaveno [Network Mode], lze
[Mute] nastavit pouze vyvážení
[Off] levých/pravých reproboxů.

Vyberte ztišení nebo ztlumení
hlasitosti AV zdroje a hlasitosti
aplikace iPhone nebo
smartphone, když navigační
systém naviguje hlasem.

Hlasitost se ztiší 20 dB pod
aktuální hlasitost.

Hlasitost bude 0.

Hlasitost se nezmění.

- 47 -

Položka nabídky Popis Položka nabídky Popis
[Time Alignment]
[Source Level Nastavte úroveň hlasitosti každého [On] [Off] Vyberte nebo přizpůsobte časové
Adjuster] zdroje, aby nedocházelo k velké Listening zpoždění pro zahrnutí vzdálenosti
[-4] až [+4] změně hlasitosti při přepínání mezi position*1*2 mezi poslechovým místem a
jinými zdroji než FM. [Off] [Front Left] každým reproboxem. Potřebujete
Stiskněte tlačítko , nebo pro [Front Right] [Front] změřit vzdálenost mezi hlavou
nastavení hlasitosti zdroje [All] posluchače a každým reproboxem.
po porovnání úrovně hlasitosti FM 1. Stiskněte tlačítko , nebo
tuneru s úrovní zdroje. Standard
Mode*3*4 pro výběr poslechového
Tip: [Front Left] [Front místa, pak vyberte reproboxu
Right] [Rear Left] pro časové nastavení.
Když přímo stisknete oblast, kam [Rear Right] 2. Stiskněte tlačítko , nebo
lze přesunout kurzor, nastavení [Subwoofer] pro zadání vzdálenosti mezi
SLA (nastavení úrovně zdroje) se vybraným reproboxem a
změní na hodnotu stisknutého poslechovým místem.
místa.

Poznámka: Network Mode*3*4 Tip:
[High Left] [High Když stisknete [TA On], časové
 Nastavení je založena na Right] [Mid Left] nastavení se vypne.
úrovni hlasitosti FM tuneru, [Mid Right]
která se nezmění. [Subwoofer] Poznámka:

 Tato funkce není dostupná, Distance Tato funkce je dostupná, když je
když je FM tuner vybrán jako [0] až [350]
zdroj. [Auto EQ] poslechová pozice nastavená na
[On] [Off]
Povolte nebo zakažte výstup [Front Left] nebo [Front Right].
zadního subwooferu tohoto [A-EQ&TA
[Subwoofer] přístroje. Measurement] Nastavte automaticky nastavený
[On] [Off]
[Save Settings] ekvalizér, odpovídající akustice

vozidla. Pro použití této funkce

musí být předem provedeno

Tip: měření Auto EQ (strana 49).
Když je vybráno [Off], nastavení
subwooferu není k dispozici v Automatické změření a nastavení
[Speaker Level], [Time Alignment]
a [Crossover]. akustiky vozidla, ekvalizéru a

Nastavte úroveň výstupu časového zpoždění podle interiéru
reproboxu poslechového místa.
1. Stiskněte tlačítko , nebo vozidla (strana 49).

[Speaker Level] pro výběr poslechového Uložení pro vyvolání následujícího
Listening místa, pak vyberte výstup
position*1*2 reproboxu. aktuálního nastavení zvuku
[Off] [FrontLeft] 2. Stiskněte tlačítko , nebo
[Front Right] [Front] pro nastavení výstupní úrovně stisknutím tlačítka [OK]:
[All] vybraného reproboxu.
zvýraznění basů, strmost křivky,
Standard Mode*3
[Front Left] [Front fáze subwooferu, úroveň
Right] [Rear Left]
[Rear Right] reproboxů, grafický EQ, HPF/LPF,
[Subwoofer]
poslechové místo, mezní

frekvence, časové zpoždění.

[Load Settings] Tip:
Když stisknete [Cancel], vrátíte se
do obrazovky nastavení [Audio].

Vyvolejte zvukové nastavení.

Network Mode*3 Poznámka:
[High Left] [High
Right] [Mid Left]  [Sound Setting] je dostupné
[Mid Right] pouze, když jste již uložili
[Subwoofer] nastavení zvuku (strana 48).

Speaker output Vyberte jednotku reproboxu (filtr) [ASL]  [Auto EQ&TA Setting] je
level pro nastavení mezní frekvence dostupné pouze, když jste již
[-24] až [10] HPF nebo LPF a sklonu pro každý [Bass Boost] provedli měření Auto EQ
[Crossover]*4 reprobox (strana 50). [0] až [6] (strana 49).

[Subwoofer Vyberte fázi subwooferu (strana Nastavte jednu z pěti úrovní pro
Settings]*4 50). zvýšení hlasitosti zvuku podle
[Listening rychlosti jízdy a stavu silnice.
Position]*1 Vyberte místo poslechu jako střed
[Off ][Front Left] zvukových efektů. Nastavte úroveň zvýraznění basů.
[Front Right] [Front]
[All]

- 48 -

Položka nabídky Popis  Pokud není mikrofon pro akustické měření (prodávaný
[Rear Speaker Vyberte výstup zadních reproboxů. samostatně) umístěný do správného místa, měřící tón
Output] může být silnější a měření může trvat déle, což může
[Rear] [Subwoofer] Poznámka: vést k vybití baterie. Ujistěte se, že je mikrofon umístěný
do specifikovaného místa.
[Loudness]  Tato funkce je dostupná,
[Off] [Low] [Mid] Před použití funkce Auto EQ
[High] pokud je jako režim reproboxů
[Automatic Level  Proveďte Auto EQ na co nejtišším místě, s vypnutým
Control] vybráno [Standard Mode]. motorem a klimatizací. Také vypněte automobilový
telefon nebo mobilní telefony v autě nebo je předem
[Off]  Když je vybráno [Subwoofer], dejte pryč. Okolní zvuky mohou bránit správnému
[Mode1] změření akustiky automobilu.
nastavení zadních reproboxů
[Mode2]  Použijte mikrofon pro akustické měření (prodávaný
není dostupné v [Speaker samostatně). Použití jiného mikrofonu může bránit
[Sound Retriever] měření nebo je výsledkem nesprávné změření akustiky
[Off] [Mode1] Level], [Time Alignment] a automobilu.
[Mode2]
[Crossover].  Pro provedení Auto EQ musejí být připojené čelní
reproboxy.
Kompenzuje rozdíly nízkých a
 Když je tento produkt připojený k výkonovému zesilovači
vysokých frekvencí při nízké s regulací vstupní úrovně, Auto EQ nemusí být možné,
pokud je vstupní úroveň výkonového zesilovače
hlasitosti. nastavená pod standardní úroveň.

Automaticky koriguje rozdíly audio  Když je tento produkt připojený k výkonovému zesilovači
s LPF (filtrem dolní pásmové propusti), vypněte LPF
úrovně mezi hudebními soubory před provedením Auto EQ. Také nastavte mezní
frekvenci pro vnitřní LPF aktivního subwooferu na
nebo zdroji. nejvyšší frekvenci.

Vypne automatické řízení úrovně.  Vzdálenosti jsou počítané počítačem pro poskytnutí
optimálního zpoždění pro zajištění přesných výsledků.
Koriguje nepatrně rozdíly audio Neměňte tyto hodnoty.
- Odražený zvuk v automobilu je silný a nastává
úrovně mezi hudebními soubory zpoždění.
- LPF v aktivním subwooferu nebo externí zesilovače
nebo zdroji (pro audio signál zpožďují basový zvuk.

s užším dynamickým rozsahem).  Pokud nastane během měření chyba, zkontrolujte před
měřením akustiky automobilu následující:
Koriguje více rozdíly audio úrovně - Čelní reproboxy (levý/pravý)
- Zadní reproboxy (levý/pravý)
mezi hudebními soubory nebo - Šum
- Mikrofon pro akustické měření (prodávaný
zdroji (pro audio signál s širokým samostatně)
- Vybitou baterii
dynamickým rozsahem).
Provedení Auto EQ
Automaticky vylepšuje
Upozornění:
komprimované audio a obnovuje Nezapínejte motor, když měření probíhá.

bohatý zvuk. Poznámka:
Auto EQ změní audio nastavení následovně:
Tip:  Nastavení Fader/Balance se vrátí na středové nastavení
[Mode2] má silnější efekt než
[Mode1]. (strana 47).
 Předchozí nastavení Auto EQ bude přepsáno.
*1 [All] není dostupné, když je pro režim reproboxů vybráno
[Network Mode]. 1. Zastavte automobil na tichém místě, zavřete
*2 Když změníte nastavení poslechového místa, výstupní všechny dveře, okna a sluneční clony a pak vypněte
úroveň všech reproboxů se změní v souladu s nastavením. motor.
*3 Pro použití této funkce musí být předem změřena akustika Pokud motor běží, jeho zvuk může bránit správnému
vozidla. Auto EQ.
*4 Tato funkce je dostupná pouze, když je poslechové místo
[Listening Position] nastavené na [Front Left] nebo [Front Poznámka:
Right]. Pokud je během měření detekováno omezení řízení, měření
se přeruší.
Automatické nastavení ekvalizační křivky (Auto
EQ)

Změřením akustiky automobilu lze nastavit křivku ekvalizéru
automaticky, aby vyhovovala interiéru automobilu.

Varování:
Při měření akustiky automobilu může z reproboxů vycházet
hlasitý zvuk (šum). Nikdy neprovádějte měření Auto EQ
během jízdy.

Upozornění:
 Před provedením měření Auto EQ pečlivě zkontrolujte

podmínky, protože reproboxy mohou být poškozeny,
pokud je toto prováděno za následujících podmínek:
- Když jsou reproboxy nesprávně připojené. (Např.

když je zadní reprobox připojený k výstupu
subwooferu.)
- Když jsou reproboxy připojené k výkonovému
zesilovači, který má větší výstup, než je maximální
vstupní výkonová kapacita reproboxu.

- 49 -


Click to View FlipBook Version