The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-11-15 09:29:54

Pioneer X-SMC5 CZ

Pioneer X-SMC5 CZ

Štíhlý AV mikrosystém

X-SMC5-K/-S

Návod k použití

Využijte výhod online registrace Vašeho přístroje na http://www.pioneer.eu

VÝSTRAHA
Výrobek je vybaven laserem
Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření. Neotvírejte a nesnímejte
žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi.

NEBEZPEČÍ
Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření. Chraňte se před přímým

zásahem laserového paprsku.

POZOR!!!
Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze dne 24.1.1997 a
nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Upozornění:
Při přehrávání dvouvrstvých disků může dojít při zaostřování stopy snímacího zařízení z jedné do druhé vrstvy ke krátkodobému
přerušení reprodukce. Toto není závada.

Důležité
Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost "nebezpečného napětí" v přístroji, které může způsobit úraz.

Varování:
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryty přístroje. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné části. Vždy
vyhledejte odbornou opravnu.

Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace, týkající se použití a
údržby přístroje.

Varování:
Tento přístroj není vodotěsný. Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo
vlhkosti a nestavte do blízkosti přístroje nádoby s tekutinou jako jsou květinové vázy, kosmetické a lékařské přípravky atd.

Varování:
Na přístroj nestavte žádné zdroje ohně, jako např. svíčky. Pokud by došlo k jejich pádu na přístroj, může dojít k požáru.

Operační prostředí
Operační teplota a vlhkost prostředí:
+5° C - +35° C, méně jak 85% relativní vlhkosti (chladící otvory nejsou blokované).
Neinstalujte přístroj v následujících místech:
• Místa vystavená přímému slunečnímu svitu nebo silnému umělému osvětlení.
• Místa vystavená vysoké vlhkosti nebo špatně větraná místa.

Upozornění k větrání:
Při instalaci přístroje nechejte kolem něj volný prostor, aby bylo zajištěno
proudění vzduchu (nejméně 10 cm nahoře, 10 cm vzadu a 10 cm po každé
straně).

Varování:
Štěrbiny a otvory v přístroji jsou určené pro jeho větrání a zajištění
spolehlivé operace přístroje a ochranu před přehřátím. Aby nedošlo
k nebezpečí požáru, větrací otvory nesmějí být ničím zakrývány nebo
blokovány (noviny, ubrus atd.).

-2-

Varování:
Uchovávejte malé části mimo dosah dětí. Při náhodném spolknutí ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Tento výrobek je určený pro domácí použití. Závada v důsledku jiného než domácího použití (např. dlouhodobé používání pro
obchodní účely v restauraci nebo použití v automobilu nebo na lodi) nebude provedeno v rámci záruky zdarma a bude
zpoplatněno.

Upozornění k radiovým vlnám
Tento přístroj používá radiové vlny frekvence 2.4 GHz, což je pásmo obecně používané dalšími bezdrátovými systémy
(mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony atd.). Pokud se v TV obrazu objeví rušení, je možné, že tento přístroj (včetně produktů,
podporovaných tímto přístrojem), způsobuje rušení signálu. V tomto případě zvětšete vzdálenost mezi anténním konektorem
rušeného zařízení a tímto přístrojem (včetně produktů, podporovaných tímto přístrojem).
• Společnost Pioneer není odpovědná za žádné závady kompatibilních produktů Pioneer způsobené chybami komunikace

souvisejícími s připojením do vaší sítě a/nebo s připojením vašich zařízení. Kontaktujte svého poskytovatele internetového
připojení nebo výrobce síťového zařízení.
• Pro použití internetu může být nutná uzavřená smlouva s poskytovatelem internetového připojení.

Upozornění:
Tlačítko STANDBY/ON je připojeno sekundárně a neodděluje přístroj kompletně od sítě, proto instalujte přístroj na místa, kde
lze v případě nutnosti odpojit napájecí kabel od sítě. Vidlice napájecí kabelu by měla být odpojena od sítě, pokud necháváte
přístroj dlouhou dobu bez použití.

Upozornění k napájecímu kabelu
Napájecí kabel vždy připojujte a odpojujte za vidlici. Nikdy netahejte za vlastní kabel a nedotýkejte se kabelu máte-li mokré
ruce, protože může dojít ke zkratu nebo k úrazu elektrickým proudem. Nestavte na kabel žádné předměty a nepřiskřípněte
kabel. Nedělejte na kabelu uzle a nespojujte ho s žádným jiným kabelem. Kabel musí být veden tak, aby se po něm nešlapalo.
Porušení kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Čas od času kabel zkontrolujte. Naleznete-li nějaké
porušení, vyhledejte odbornou opravnu nebo prodejnu a požádejte o jeho výměnu.

Upozornění k síťovému adaptéru
• Při odpojování síťového adaptéru ze zásuvky ho držte za jeho tělo. Když budete tahat za kabel, může se poškodit a může

dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
• Nemanipulujte se síťovým adaptérem, když máte mokré ruce. Může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Uchovávejte síťový adaptér z dosahu dětí
Kabel síťového adaptéru se může omotat dětem kolem krku a může dojít k udušení.

Informace pro uživatele o sběru a likvidaci starého zařízení a použitých baterií

(Symbol pro zařízení) (Příklady symbolů pro baterie)

Pb

Tyto symboly na přístroji, obalu a/nebo v doprovodné dokumentaci znamenají, že použité elektrické a elektronické přístroje a
baterie by neměly být vyhazovány do směsného komunálního odpadu.

Pro správnou manipulaci, obnovu a recyklaci starých produktů a použitých baterií využijte sběrná místa v souladu s platnou
legislativou.

Správnou likvidací těchto produktů a baterií pomůžete chránit hodnotné zdroje a zabráníte potencionálním negativním vlivům na
lidské zdraví a prostředí, ke kterým může jinak dojít z důvodu nesprávné manipulace s odpadem.

Pro více informací o sběru a recyklaci starých produktů a baterií se obraťte na sběrná místa nebo prodejny, kde jste produkty
zakoupili.

Tyto symboly jsou platné pouze pro evropský region.

-3-

Děkujeme, že jste si koupili tento výrobek PIONEER.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití a seznamte se s ovládáním přístroje. Po přečtení uschovejte
návod pro případné pozdější použití.

Obsah

01 Než začnete .......................................................... 6 07 Přehrávání disku ................................................23

Co je v krabici.......................................................... 6 Přehrávání disků nebo souborů.............................23
Vložení baterií do dálkového ovladače ................... 6 Vyjmutí disku z přístroje.....................................23

Použití dálkového ovladače................................. 6 Přehrávání v požadovaném pořadí
(Naprogramované přehrávání) ..............................23
02 Propojení .............................................................. 7
08 USB přehrávání ..................................................24
Propojení s použitím video kabelu .......................... 7
Připojení s použitím HDMI kabelu........................... 7 Přehrávání souborů, uložených
na USB zařízení ....................................................24
Připojení TV ......................................................... 7
Připojení AV receiveru nebo zesilovače ................. 8 09 Internetové rádio ................................................25
Audio signály, které mohou vystupovat
z konektoru HDMI OUT tohoto přístroje.................. 8 Poslech internetového rádia ..................................25
Připojení FM antény ................................................ 8 Připojení k síti LAN ............................................25
Připojení USB paměťového zařízení....................... 8 První poslech internetového rádia .....................25
Připojení k síti přes konektor LAN........................... 8 Naladění stanice ................................................25

Připojení pomocí kabelu LAN .............................. 9 Přidání stanic do Favorites ....................................26
Připojení použitím bezdrátové LAN..................... 9 Pro vymazání stanice ze seznamu ....................26
Připojení k síti.......................................................... 9
Pokročilé operace pro internetové rádio................26
03 Ovládací prvky a displej.................................... 10 Registrace vysílajících stanic neuvedených
v seznamu vTuner ze speciální sítě Pioneer .....26
Dálkový ovladač .................................................... 10
Horní panel............................................................ 12 10 Hudební server ...................................................27
Čelní panel ............................................................ 13
Hlavní displej ......................................................... 14 Úvod ......................................................................27
O přehrávatelných DLNA síťových
04 Než začnete ........................................................ 15 zařízeních...........................................................27
Použití AirPlay na iPod touch, iPhone,
Než začnete .......................................................... 15 iPad a iTunes .....................................................27
O funkci DHCP serveru......................................28
05 Přehrávání na přístroji iPod/iPhone................. 16 Autorizace tohoto přístroje .................................28

Kontrola podpory přístroje iPod/iPhone ................ 16 Přehrávání audio souborů uložených
Připojení přístroje iPod/iPhone.............................. 16 na PC nebo jiných komponentech.........................28

Připojení vaší TV ............................................... 17 Připojení k síti LAN ............................................28
Přehrávání na přístroji iPod/iPhone ...................... 17 Přehrávání s hudebním serverem......................28

06 Přehrávání Bluetooth® Audio .......................... 19 11 Použití tuneru .....................................................29

Přehrávání hudby s použití Bluetooth® Poslech FM rozhlasového vysílání ........................29
bezdrátové technologie ......................................... 19 Uložení stanic do paměti....................................29

Použití dálkového ovladače............................... 19 Poslech stanice z předvolby ..................................29
O Bluetooth® adaptéru ......................................... 19
Nastavení PIN kódu .............................................. 20 12 Další propojení ...................................................30
Spárování Bluetooth adaptéru a zařízení
s Bluetooth bezdrátovou technologií..................... 20 Připojení pomocného komponentu........................30
Poslech hudebního obsahu zařízení s Bluetooth Poslech pomocného komponentu .........................30
bezdrátovou technologií ........................................ 20
AIR JAM ................................................................ 21
Upozornění k radiovým vlnám............................... 21

Rozsah použití ................................................... 22
Odrazy radiových vln ......................................... 22
Upozornění, týkající se připojení k produktům,
podporovaným tímto přístrojem......................... 22

-4-

13 Změna nastavení................................................ 31 15 Další informace ..................................................44

Nastavení pro DVD/CD přehrávání....................... 33 Odstraňování závad ..............................................44
Zavření nabídky HOME MENU. ........................ 33 Tabulka kódů jazyků a tabulka
Parametry Audio Settings.................................. 33 kódů zemí/oblastí ..................................................50
Parametry Video Adjust..................................... 33
Parametry Initial Settings................................... 33 Tabulka kódů jazyků ..........................................50
Nastavení Digital Audio Out .............................. 34 Tabulka kódů zemí/oblastí .................................50
Nastavení Video Output .................................... 34 Nastavení TV systému ..........................................51
Nastavení Language ......................................... 34 Upozornění k používání.........................................51
Nastavení Display.............................................. 34 Manipulace s disky ................................................52
Nastavení Options ............................................. 34 O síťovém přehrávání............................................52
Nastavení položky HDMI Resolution zpět na Windows Media Player ......................................52
výchozí hodnotu ................................................ 34 Windows Media DRM ........................................52
DLNA..................................................................53
Použití časovače ................................................... 35 Obsah, přehrávatelný přes síť ...........................53
Nastavení hodin................................................. 35 Zřeknutí se odpovědnosti
Nastavení časovače buzení .............................. 35 za obsah třetích stran ........................................53
Zapnutí/vypnutí časovače buzení...................... 35 O přehrávání přes síť.........................................53
Použití časovače buzení.................................... 35 Autorizace tohoto přístroje .................................53
Použití časovače vypnutí................................... 35 aacPlus ..............................................................53
Dekodér FLAC ...................................................54
Nastavení sítě ....................................................... 36 O přístroji iPod/iPhone/iPad ..................................54
Nastavení drátové sítě (Wired Setting) ............. 36 O Wi-Fi® ................................................................54
Nastavení bezdrátové sítě (Wireless Setting) ... 37 Specifikace ............................................................55

Nastavení WPS připojení ...................................... 38
Připojení s použitím PIN kódu ........................... 38

Přátelský název (Friendly Name) .......................... 39
Nastavení rodičovského zámku ............................ 39

Zapnutí/vypnutí rodičovského zámku................ 39
Změna hesla ...................................................... 39
Aktualizace softwaru ............................................. 39
Chybová hlášení aktualizace softwaru .............. 40
Nastavení zvuku.................................................... 40
Použití funkce Virtual Surround/
Sound Retriever................................................. 40
Nastavení hloubek a výšek................................ 40
Reset systému....................................................... 40

14 Přehrávatelné disky a soubory na discích nebo
USB paměťových zařízeních ................................. 41

Přehrávatelné disky............................................... 41
Přehrávatelné soubory .......................................... 42

Podporované formáty audio souborů ............... 43

-5-

01 Než začnete • Aby nedošlo k vytečení baterií, vyjměte je,
pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu
Co je v krabici používat (1 měsíc nebo déle). Pokud baterie
vytečou, pečlivě vyčistěte bateriový prostor a
Po otevření krabice zkontrolujte, zda máte vložte nové baterie. Pokud se Vám dostane
veškeré dodávané části. elektrolyt na kůži, odstraňte ho velkým
množstvím vody.
• Dálkový ovladač
• Napájecí kabel • Při likvidaci vybitých baterií se řiďte místními
• Síťový adaptér předpisy pro manipulaci s nebezpečným
• Video kabel odpadem.
• FM drátová anténa
• AAA baterie (R03) x 2 Varování:
• Návod k použití • Nepoužívejte a neskladujte baterie na

Vložení baterií do dálkového ovladače přímém slunci nebo na extrémně horkých
místech, jako uvnitř automobilu nebo blízko
1. Otevřete zadní kryt a vložte baterie podle topení. Jinak může dojít k vytečení baterií,
obrázku. jejich přehřátí, explozi nebo způsobení
požáru. Rovněž se tím snižuje výkonnost
baterií.

Použití dálkového ovladače

Dálkový ovladač má dosah cca 7 m v úhlu cca
30° od sensoru na přístroji.

2. Zavřete kryt. 30°
30°
Baterie dodávané s tímto přístrojem jsou pouze pro
kontrolu jeho funkcí a neměly by být používány 7m
dlouhou dobu. Doporučujeme je co nejdříve vyměnit
za baterie s delší životností. Při použití dálkového ovladače mějte na paměti
následující:
Upozornění:
• Nepoužívejte jiné než specifikované baterie. • Ujistěte se, že mezi dálkovým ovladačem a
přístrojem není žádná překážka.
Také nepoužívejte nové baterie společně se
starými. • Dálkové ovládání nemusí být spolehlivé,
• Při vkládání baterií do dálkového ovladače je pokud na sensor dálkového ovládání na
vložte ve správném směru, podle vyznačené přístroji svítí silné světlo nebo slunce.
polarity (+ a -).
• Baterie nezahřívejte, nerozebírejte nebo je • Dálkové ovladače různých přístrojů se mohou
nevhazujte do ohně nebo do vody. vzájemně rušit. Nepoužívejte dálkový ovladač
• Baterie mohou mít různé napětí, i když mají jiného přístroje v blízkosti tohoto produktu.
stejnou velikost a tvar. Nepoužívejte
současně různé typy baterií. • Vyměňte baterii, když zaznamenáte zkrácení
dosahu dálkového ovladače.

-6-

02 Propojení Poznámka:
• Z konektoru HDMI OUT nevystupuje žádný
• Před propojováním nebo změnou propojení
vypněte napájení a odpojte napájecí kabel od jiný audio signál kromě zvuku DVD/CD.
sítě. • Při přehrávání obsahu disku nebo USB

• Napájecí kabel připojte jako poslední po paměťového zařízení může tento přístroj
provedení všech ostatních propojení. přenášet digitální signál přes konektor HDMI
OUT. Při přehrávání jiného obsahu použijte
Propojení s použitím video kabelu video kabel.
• Rozhraní tohoto přístroje je založené na
• Když je iPod/iPhone připojen k tomuto přístroji, specifikaci High-Definition Multimedia
nastavení TV výstupu na přístroji iPod/iPhone se Interface.
automaticky nastavení na „ON“. • Když je připojené HDMI kompatibilní zařízení,
na displeji na čelním panelu se zobrazí
• Nepřipojujte tento přístroj přes VCR. Video signál, rozlišení.
vedený přes VCR může být ovlivněný systémem • Rozlišení video signálu vystupujícího
ochrany proti kopírování a obraz na TV bude z konektoru HDMI OUT tohoto přístroje se
zkreslený. mění ručně. Viz. nastavení HDMI Resolution
(strana 34). Do paměti lze uložit nastavení
Poznámka: pro dva přístroje.
• Některé přístroje iPod umožňují změnit nastavení • Tento přístroj je určený pro připojení HDMI
kompatibilních zařízení. Nemusí pracovat
TV výstupu i během připojení. správně při připojení k DVI zařízení.
• Když je iPod/iPhone odpojený od tohoto přístroje,
Připojení TV
nastavení TV výstupu se vrátí do původního
stavu. Zadní panel tohoto přístroje

Zadní panel tohoto přístroje HDMI
OUT
ANTENNA

FM75 LAN VIDEO DC IN
19 V
(10/100) OUT

Video kabel Žlutá
(z příslušenství)

TV ANTENNA
Do video vstupu
FM75 LAN VIDEO DC IN
OUT 19 V
(10/100)

Připojení s použitím HDMI kabelu Srovnejte HDMI kabel
konektor a (prodávaný)
Při použití HDMI kabelu lze přenášet digitální zasuňte ho
signály do HDMI kompatibilní TV po jednom přímo. Do HDMI
kabelu bez ztráty kvality obrazu a zvuku. Po vstupu
propojení se ujistěte, že nastavení rozlišení a TV
nastavení HDMI barvy odpovídá HDMI
kompatibilní TV. Viz. také návod k HDMI
kompatibilní TV.

• HDMI, logo HDMI a High-Definition • Když připojujete tento přístroj k televizoru
Multimedia Interface jsou obchodní značky HDMI kabelem, zvuk nelze přenášet do
nebo registrované obchodní značky tohoto přístroje z TV. Pro poslech zvuku
společnosti HDMI Licensing LLC v USA a připojte zdířku AUX IN na zadním panelu
dalších zemích. k TV.

-7-

Připojení AV receiveru nebo zesilovače Poznámka:

Zadní panel tohoto přístroje • Pro zajištění optimálního příjmu FM anténu
plně roztáhněte a nenechávejte jí stočenou
HDMI nebo volně visící na zadní straně přístroje.
OUT
FM drátová anténa (z
příslušenství)

ANTENNA

FM75 LAN VIDEO DC IN
OUT 19 V
(10/100)

ANTENNA

FM75 LAN VIDEO DC IN
OUT 19 V
(10/100)

Srovnejte HDMI kabel Zadní panel tohoto přístroje
konektor a ( prodávaný)
zasuňte ho Připojení USB paměťového zařízení
přímo. Do HDMI
vstupu Zadní panel tohoto přístroje

AV receiver Z HDMI výstupu

nebo zesilovač

TV HDMI kabel

Do HDMI vstupu (prodávaný)

Audio signály, které mohou vystupovat USB paměťové zařízení
z konektoru HDMI OUT tohoto přístroje (prodávané samostatně)

• 44.1 kHz až 96 kHz, 16-bitů/20-bitů/24-bitů 2- Připojení k síti přes konektor LAN
kanálové lineární PCM audio (včetně 2-
kanálového mixování). Po připojení tohoto přístroje k síti přes konektor LAN
můžete přehrávat audio soubory uložené na
• Dolby Digital 5.1-kanálové audio komponentech v síti, včetně počítače a poslouchat
• DTS 5.1 kanálové audio internetové radiové stanice.
• MPEG audio
Připojte konektor LAN tohoto přístroje ke konektoru
• Vyráběno v licenci společnosti Dolby LAN na vašem routeru (s nebo bez funkce vnitřního
Laboratories. Dolby a symbol dvojité-D jsou DHCP serveru) pomocí přímého LAN kabelu (CAT 5
obchodní značky společnosti Dolby nebo vyšší). Také je možné bezdrátové připojení.
Laboratories.
Zapněte funkci DHCP na vašem routeru. V případě,
Připojení FM antény že váš router nemá funkci vnitřního DHCP serveru, je
nutné nastavit síť ručně. Viz. strana 29.
Připojte konektor FM antény do středového
otvoru ve zdířce pro FM anténu. Poznámka:
• Pro poslech internetových radiových stanic musíte

mít předem uzavřenou smlouvu s poskytovatelem
internetového připojení.
• Foto a video soubory nelze přehrávat.
• S Windows Media Player 11 nebo 12 můžete na
tomto přístroji přehrávat i chráněné audio
soubory.

-8-

Připojení pomocí kabelu LAN Připojení k síti

Internet Důležité:
• Před propojováním nebo změnou propojení
Modem
vypněte napájení a odpojte napájecí kabel od
Router sítě.

LAN Když provedete všechna propojení, připojte
přístroj do sítě.
Kabel LAN 321 WAN
Zadní panel tohoto přístroje
(samostatně

prodávaný)

ANTENNA

FM75 LAN VIDEO DC IN
OUT 19 V
(10/100)

PC1 PC2

Síťový adaptér (z příslušenství)
Do zásuvky

ANTENNA

FM75 LAN VIDEO DC IN
OUT 19 V
(10/100)

Zadní panel tohoto přístroje Napájecí kabel
Připojení použitím bezdrátové LAN
1. Připojte dodaný síťový adaptér do zdířky
Internet DC IN na zadním panelu přístroje.

2. Připojte dodaný napájecí kabel do
síťového adaptéru a pak připojte vidlici
napájecího kabelu do síťové zásuvky.

Modem

Router WAN
LAN
321

PC

Tento přístroj

-9-

03 Ovládací prvky a displej

Dálkový ovladač

STANDBY/ON 15 1. Tlačítko STANDBY/ON
Zapne přístroj nebo ho vypne do
1 pohotovostního stavu.

2 2. Numerická tlačítka (0 až 9)
Použijte pro specifikování a přehrávání
3 adresáře, stopy nebo souboru, který chcete
4 sledovat/poslouchat. Také použijte pro výběr
5 radiové předvolby při použití tuneru atd.

6 Tlačítko AUDIO*
Pro disky nebo soubory obsahující násobné
7 audio toky/kanály lze během přehrávání
přepnout audio tok/kanál. Pro soubory
8 uložené v přístroji iPod/iPhone není toto
9 tlačítko k dispozici.

24 Tlačítko SUBTITLE*
25 Na discích DVD-Video nebo DivX
26 obsahujících titulky v několika jazycích lze
12 27 během přehrávání přepnout titulky.
13 28
Tlačítko ANGLE*
Na discích DVD-Video obsahujících několik
úhlů lze během přehrávání přepnout úhel
pohledu.

3. Tlačítko SET UP
Použijte pro změnu výchozího nastavení
tohoto přístroje (strana 31).

4. Tlačítko MENU
• Stiskněte pro zobrazení nabídky nebo
diskového navigátoru.
• Vyberte a přehrávejte titul, kapitolu, stopu
nebo soubor z diskového navigátoru.

Př. Diskový navigátor pro disk DVD-Video

01 02 03

04 05 06

Disc Navigator: Title
01- 49: ––

- 10 -

5. Tlačítka /// HOME MENU
Použijte tato tlačítka pro výběr položek, změnu
nastavení a pohyb kurzoru. DVD

Tlačítko ENTER Audio Settings Video Adjust
Použijte pro potvrzení vybrané položky nebo
zadání změněného nastavení. Play Mode Disc Navigator

Tlačítko PRESET +/- Initial Settings
Použijte pro výběr radiových předvoleb.
• Audio Settings (Nastavení zvuku) (strana 33)
Tlačítko TUNE +/- • Video Adjust (Nastavení obrazu) (strana 33)
Změna frekvence krok po kroku. Pro automatické • Play Mode (Režim přehrávání)
hledání stanic stiskněte a podržte tlačítko několik
sekund. Funkce Play Mode nemusí fungovat pro
některé disky nebo soubory.
6. Tlačítko SOUND
Zapne nebo vypne funkci Virtual Surround a Soud Play Mode (Režim přehrávání)
Retriever (strana 40). Také použijte pro nastavení
hloubek (Bass) a výšek (Treble). Play Mode A(Start Point)
B(End Point)
7. Tlačítko FUNCTION / A-B Repeat Off
Použijte pro výběr vstupního zdroje. Repeat
Zdroj se mění následovně: Random
Program
iPod  BT AUDIO  AIR JAM  DVD/CD Search Mode
 USB  FM  Internet Radio  Music
Server  AUX  Návrat na začátek A-B Repeat
Specifická část v rámci jednoho titulu nebo stopy
8. Tlačítko PLAY je přehrávána opakovaně.
Stiskněte pro spuštění přehrávání. Repeat
Opakované přehrávání titulů, kapitol, stop nebo
9. Tlačítko souborů.
• Stiskněte během přehrávání pro rychlé Random
přehrávání vzad. Náhodné přehrávání titulů, kapitol nebo stop.
• Stiskněte v režimu pauzy pro krokování po Program (strana 23)
snímcích vzad (pouze disky DVD-Video nebo Přehrávání titulů, kapitol, stop nebo souborů
DVD VR). v naprogramovaném pořadí.
• Stiskněte a podržte v režimu pauzy pro Search Mode
pomalé přehrávání vzad (pouze disky DVD- Přehrávání specifikovaného čísla nebo času
Video nebo DVD VR). v rámci titulu, kapitoly, stopy nebo souboru.

10. Tlačítko STOP • Disc Navigator (Diskový navigátor) (MENU na
Stiskněte pro zastavení přehrávání. straně 10)

11. Tlačítko PREV • Initial Settings (Výchozí nastavení) (strana 33)
Stiskněte pro návrat na začátek aktuálně
přehrávané stopy nebo souboru. Stiskněte 14. Tlačítko DISP OFF
dvakrát pro návrat na začátek předchozího stopy Stiskněte pro vypnutí displeje na čelním panelu,
nebo souboru. když ho nepotřebujete.

12. Tlačítko SHIFT 15. Tlačítko SLEEP
Stiskněte pro přístup k příkazům v „boxu“ (nad Použijte pro přepnutí přístroje do režimu spánku a
tlačítky) na dálkovém ovladači. Tato tlačítka jsou vyberte čas před usnutím (strana 28).
v této části označena hvězdičkou (*).
16. Tlačítko
13. Tlačítko HOME MENU Použijte pro zapnutí a vypnutí časovače.
Když vyberete vstup DVD nebo USB paměťového
zařízení, stiskněte pro zobrazení/skrytí nabídky 17. Tlačítko CLEAR
HOME MENU. Když vyberete jiný vstup, toto Stiskněte pro vymazání vybrané položky. Použijte
tlačítko není k dispozici. např. při zadání chybného čísla.

- 11 -

18. Tlačítko RETURN • Stiskněte a podržte v režimu pauzy pro
Stiskněte pro návrat do předchozí obrazovky. pomalé přehrávání vpřed (pouze disky DVD-
Také použijte pro zrušení nastavení hodin nebo Video, DVD VR, Video CD nebo DivX).
nastavení zvuku.
24. Tlačítko PAUSE
19. Tlačítko MUTE Stiskněte pro dočasné zastavení přehrávání.
Stiskněte pro dočasné ztišení zvuku. Stiskněte znovu pro pokračování.

20. Tlačítko SHUFFLE 25. Tlačítko ZOOM
Provede náhodné přehrávání stop, vybraných na Zvětšení obrazu. Pro obrazové soubory uložené
přístroji iPod/iPhone, na DVD/CD, USB v přístroji iPod/iPhone není toto tlačítko
paměťovém zařízení nebo hudebním serveru. k dispozici.

21. Tlačítka VOLUME +/- 26. Tlačítko NEXT
Použijte pro nastavení poslechové hlasitosti Stiskněte během přehrávání pro přechod na
(výchozí nastavení: 10). začátek následující stopy nebo souboru.

22. Tlačítko REPEAT 27. Tlačítko DISPLAY
Provede opakované přehrávání stop, vybraných Stiskněte během přehrávání DVD/CD pro
na přístroji iPod/iPhone, na DVD/CD, USB zobrazení odehraného času, zbývajícího času atd.
paměťovém zařízení nebo hudebním serveru. na TV obrazovce. Když je vybrán jiný vstup než
DVD/CD, nic se nezobrazí.
23. Tlačítko
• Stiskněte během přehrávání pro rychlé 28. Tlačítko TOP MENU
přehrávání vpřed. Stiskněte pro zobrazení nejvyšší nabídky disku
• Stiskněte v režimu pauzy pro krokování po DVD-Video.
snímcích vpřed (pouze disky DVD-Video,
DVD VR, Video CD nebo DivX).

Horní panel

1 72

3 45 6 78 9

1. Slot pro vložení disku 6. Tlačítko AIR JAM
Přepne vstupní zdroje na Air Jam.
2. Tlačítko EJECT
Vysunutí disku. Automaticky přepne na vstup 7. Tlačítko /
DVD/CD. Stiskněte pro spuštění přehrávání. Během
přehrávání stiskněte pro pauzu/zrušení pauzy.
3. Tlačítko STANDBY/ON
Zapne přístroj nebo ho vypne do pohotovostního 8. Tlačítko 
stavu. Stiskněte pro zastavení přehrávání.

4. Tlačítko FUNCTION 9. Tlačítka VOLUME +/-
iPod  BT Audio  Air Jam  DVD/CD Použijte pro nastavení poslechové hlasitosti
 USB  FM  Internet Radio  Music (výchozí nastavení: 10).
Server  AUX  Návrat na začátek

5. Tlačítko BT AUDIO
Přepne vstupní zdroje na Bluetooth® audio.

- 12 -

Čelní panel

12 3

4 56 7 78 4

1. Indikátor POWER ON
Když je zapnuté napájení, tento indikátor svítí.

Indikátor BT AUDIO
Když je BT AUDIO vybráno jako vstupní zdroj, tento indikátor svítí.

Indikátor AIR JAM
Když je AIR JAM vybráno jako vstupní zdroj, tento indikátor svítí.

Indikátor TIMER
Když je nastavený časovač zapnutí, tento indikátor svítí.

Indikátor TUNE
Když přístroj přijímá FM vysílání, tento indikátor svítí.

Indikátor HDMI
Když je tento přístroj rozpoznán jiným HDMI kompatibilním komponentem, tento indikátor svítí.

2. Hlavní displej

3. Podružný displej

4. Reproduktory

5. Konektor USB

6. Zdířky AUX IN
Použijte pro připojené pomocného zařízení.

7. Zdířka PHONES
Použijte pro připojení sluchátek.

8. Konektor pro iPod/iPhone

- 13 -

Hlavní displej

1 2 34

Song 1 11 78
5 Artist 79
12
Album

6
7

10

1. Vstupní zdroj 9. Opakované a náhodné přehrávání

2. Indikátor časovače vypnutí Opakování všech souborů.
Když je nastavený časovač vypnutí,
zobrazuje se zbývající čas do vypnutí. Opakování jednoho souboru.

3. AirPlay Náhodné přehrávání.
Toto se objeví modře během operace AirPlay 10. Odehraný čas
a bíle ve stavu stop. 11. Ukazatel přehrávání

4. Stav síťového připojení Ukazatel se prodlužuje současně s rostoucím
odehraným časem.
Když je přístroj připojený k síti, tento indikátor 12. Zbývající čas
svítí.

Když je přístroj připojený k bezdrátové síti,
tento indikátor svítí.

Poznámka:
• Neindikuje sílu přijímaného signálu a

počet zobrazených čárek se nemění.

Když není přístroj připojený k síti, tento
indikátor svítí.

5. Název adresáře/souboru/interpreta/alba/
stanice atd.

6. Ztišení zvuku
Svítí během ztišení zvuku.

7. Stav přehrávání

8. Obrázek alba
Zobrazuje se, pokud aktuálně přehrávaný
soubor obsahuje obrázek přebalu alba atd.

- 14 -

04 Než začnete • Nastavení Demo Mode a Quick Start
Mode lze také změnit v nabídce Option
Než začnete Setting (strana 32). Když je v kroku 2
nastaveno Demo Mode, pokud je
Když použijete tento přístroj poprvé, objeví se následně použita nabídka Option Setting
následující obrazovka. pro zrušení nastavení Demo Mode,
Nastavte následující položky pro přizpůsobení si nastavení Quick Start Mode se současně
přístroje. nezruší. Také dvě nastavení musejí být
změněna samostatně.
1. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON.
Za cca 20 sekund po zapnutí napájení se 3. Použijte tlačítka / pro výběr jazyka
objeví následující obrazovka. Od zapnutí nabídek tohoto přístroje, pak stiskněte
napájení po plný start přístroje uplyne tlačítko ENTER.
přibližně 1 minuta. • Toto nastavená nemá efekt v domácí
Nastavení položky „Quick Start Mode“ nabídce, nabídce zobrazení nebo pro
v nabídce nastavení na On umožňuje jazyk vybraný pro zvuk nebo titulky DVD.
rychlejší start přístroje (strana 32). Pro změnu těchto položek viz. strana 34.

2. Zrušte demonstrační režim (nastavte Language
normální režim). English
Po obrazovce z kroku 1 se automaticky Français
objeví následující obrazovka. Když stisknete Deutsch
tlačítko STOP, operace pokračuje krokem Nederlands
3.
Nastavení je hotovo.
Select "Start" to start
Demo mode; otherwise
"Cancel".

[PLAY] Start

[STOP] Cancel

• Stiskněte tlačítko PLAY pro spuštění
demonstračního režimu (Demo Mode). Při
dalším zapnutí bude nutné nastavit krok
3.

• Když je vybráno Demo Mode, položka
Quick Start Mode je současně nastavena
na On.

- 15 -

05 Přehrávání na přístroji iPod/iPhone

Po připojení vašeho přístroje iPod/iPhone k tomuto 1. Vyberte „Settings“ z nejvyšší nabídky.
přístroji můžete přímo poslouchat vysoce kvalitní Při použití přístroje iPod touch nebo iPhone
digitální zvuk z přehrávače iPod. Tento přístroj lze vyberte „General“ po výběru „Settings“.
také připojit k TV přijímači a sledovat obraz z přístroje
iPod/iPhone. 2. Vyberte „About“.
Přehrávání a nastavení hlasitosti pro hudbu a obraz Zobrazí se verze softwaru.
z přístroje iPod/iPhone lze provést na tomto přístroji
nebo na přístroji iPod/iPhone. Tip:

• Při použití přístroje iPod/iPhone

nepodporovaného tímto přístrojem použijte

Kontrola podpory přístroje iPod/iPhone komerčně prodávaný kabel pro připojení přístroje

iPod/iPhone ke konektoru AUX IN tohoto přístroje.

Přístroje iPod/iPhone, které lze použít pro přehrávání Připojení přístroje iPod/iPhone
přes tento přístroj jsou uvedeny dole.
Upozornění:
iPod/iPhone Audio Control Video • Při připojování přístroje iPod/iPhone vždy
iPod nano 2G
iPod nano 3/4/5/6G — použijte dokovací adaptér, dodávaný s vaším
přístrojem iPod/iPhone nebo koupený

dokovací adaptér určený pro váš přístroj
iPod/iPhone. Přístroj iPod/iPhone nelze
iPod classic připojit bez dokovacího adaptéru, pokus
připojit přístroj iPod/iPhone bez dokovacího
iPod touch 1/2/3/4G adaptéru může způsobit poškození nebo
závadu.
iPhone • Univerzální dokovací adaptér pro
iPod/iPhone není dodáván s tímto systémem.
iPhone 3G/3GS
1. Otevřete kryt konektoru iPod/iPhone.
iPhone 4 Při otevírání nebo zavírání krytu konektoru
iPod/iPhone podržte vršek přístroje rukou,
* iPod nano 6G nemůže přehrávat video, ale může aby nedošlo k jeho posunutí.
pouze přehrávat slideshow.

Tip:

• Tento systém byl vyvinut a testován pro verze
softwaru iPod/iPhone, uvedené na webových

stránkách společnosti Pioneer

(http://www.pioneer.jp/homeav/support/ios/eu/)

• Instalace jiné verze softwaru, než je uvedená na
webových stránkách Pioneer, do vašeho přístroje

iPod/iPhone může vést k nekompatibilitě s tímto

systémem.

Poznámka: Stiskněte

• Společnost Pioneer nezaručuje, že přes tento 2. Připevněte dokovací adaptér ke
přístroj bude možné přehrávat jiné přístroje konektoru pro přístroj iPod/iPhone.
iPod/iPhone, než zde uvedené. Při připevňování dokovacího adaptéru dbejte
na správnou orientaci dokovacího adaptéru.
• Některé funkce mohou být omezeny podle modelu Pro jeho připevnění nejprve umístěte
nebo verze softwaru. západku na čelní straně do portu konektoru
přístroje iPod/iPhone a zamáčkněte ho do
• Přístroj iPod/iPhone je licencován pro reprodukci své polohy. Při připevňování adaptéru dbejte,
materiálu nechráněného autorskými právy nebo aby nedošlo k poškození konektorů.
materiálu, který může uživatel legálně
reprodukovat.

• Funkce jako je ekvalizér nelze z tohoto systému
ovládat a proto doporučujeme před připojením
přehrávače vypnout ekvalizér.

• Společnost Pioneer nemá za žádných okolností
žádnou odpovědnost za přímé nebo nepřímé
škody, vzniklé v souvislosti se ztrátou materiálu
v případě závady přístroje iPod/iPhone.

• Pro detailní informace o použití přístroje
iPod/iPhone viz. návod k jeho použití.

- 16 -

3. Připojte váš přístroj iPod/iPhone. Přehrávání na přístroji iPod/iPhone

MENU Upozornění:
 • Když je přístroj iPod/iPhone připojený k tomuto

 systému a chcete na něm stisknout tlačítko,
 pevně ho podržte druhou rukou, aby nedošlo
k závadě v důsledku špatného kontaktu.
3
1. Připojte přístroj iPod/iPhone.
2 • Pro připojení přístroje iPod/iPhone viz.
„Připojení přístroje iPod/iPhone“ na straně 16.
• Pokud není přístroj iPod/iPhone připojený
k tomuto přístroji, zavřete kryt konektoru pro 2. Stiskněte tlačítka FUNCTION / pro výběr
iPod/iPhone. iPod jako vstupního zdroje.
Na hlavním displeji se zobrazí iPod a přehrávání
Stiskněte začne.
Připojení vaší TV Na přístroji iPod/iPhone jsou možné následující
Pro sledování obrazu z přístroje iPod/iPhone na TV operace.
proveďte připojení kompozitním video kabelem.
• Když je přístroj iPod/iPhone připojený k tomuto Tlačítko Co dělá
PLAY
přístroji, TV výstup přístroje iPod/iPhone je PAUSE Spuštění normálního přehrávání.
automaticky zapnut (ON). STOP
Poznámka: PREV Pauza přehrávání.
• Některé přístroje iPod umožňují při připojení
změnit nastavení TV výstupu. NEXT Pauza přehrávání.
• Když je přístroj iPod/iPhone odpojen od tohoto 
systému, nastavení TV výstupu přístroje  Stiskněte pro skok na začátek
iPod/iPhone se vrátí do původního stavu. SHUFFLE aktuálního souboru, pak předchozích
souborů.
REPEAT
Stiskněte pro přeskočení na
MENU následující soubor.
//ENTER
Stiskněte a podržte pro rychlé
přehrávání vzad.

Stiskněte a podržte pro rychlé
přehrávání vpřed.

Aktuálně vybrané soubory na přístroji
iPod/iPhone/iPad jsou přehrávány
v náhodném pořadí.

Aktuálně vybrané soubory na přístroji
iPod/iPhone/iPad jsou přehrávány
opakovaně*.

Použijte pro přístup do nabídky
iPod/iPhone.

Použijte pro ovládání nabídky
iPod/iPhone.

*
Při každém stisknutí tlačítka REPEAT se režim
opakování změní následovně.
Repeat 1  Repeat All  Normální přehrávání
Repeat 1: Opakování aktuálně přehrávaného souboru
Repeat All: Opakování všech souborů

• Když je přístroj v režimu opakovaného nebo
náhodného přehrávání, neobjeví se na hlavním
displeji žádná ikona.

Pokud není žádné zařízení připojené ke konektoru
iPod/iPhone a tento přístroj není 30 minut nebo déle
použitý, napájení se automaticky vypne.

• Pouze pokud je položka „Auto mode select“
nastavená na „Power Save mode“ (strana 32).

- 17 -

Důležité:
Pokud tento přístroj nemůže přehrávat z přístroje
iPod/iPhone, proveďte následující kontrolu:
• Zkontrolujte, zda je přístroj iPod/iPhone

podporován tímto systémem.
• Odpojte a znovu připojte přístroj iPod/iPhone.

Pokud to nepomůže, zkuste resetovat přístroj
iPod/iPhone.
• Zkontrolujte, že je verze přístroje iPod/iPhone
podporovaná tímto přístrojem.
Pokud nelze přístroj iPod/iPhone ovládat, zkontrolujte
následující položky:
• Je přístroj iPod/iPhone správně připojený?
Odpojte a znovu připojte přístroj iPod/iPhone.
• Není přístroj iPod/iPhone zaseknutý? Zkuste
resetovat přístroj iPod/iPhone a znovu ho připojte
k systému.
Tip:
• Kdykoli je přístroj iPod/iPhone připojený k tomuto
systému, začne jeho nabíjení. (Tato funkce je
rovněž podporována v pohotovostním stavu.)
• Když je vstup přepnutý z iPod na jinou funkci,
napájení přístroje iPod/iPhone se vypne
automaticky.

- 18 -

06 Přehrávání Bluetooth® Audio

Zařízení s Bluetooth® bezdrátovou
technologií
Mobilní telefon

Tento přístroj Zařízení s Bluetooth® bezdrátovou
technologií
Dálkový ovladač Digitální hudební přehrávač

Přehrávání hudby s použití Bluetooth® Zařízení bez Bluetooth® bezdrátové
bezdrátové technologie technologie (samostatně
Digitální hudební přehrávač
Tento přístroj je vybavený Bluetooth adaptérem +
(Pioneer model AS-BT200). Produkt vybavený Bluetooth® audio vysílač
Blueooth bezdrátovou technologií (mobilní telefon, prodávaný)
digitální hudební přehrávač atd.) lze použít pro
bezdrátový poslech hudby. Také při použití komerčně O Bluetooth® adaptéru
prodávaného vysílače podporujícího Bluetooth
bezdrátovou technologii můžete poslouchat hudbu ze Nachází se na místě podle následujícího obrázku.
zařízení, nevybaveného Bluetooth bezdrátovou Nevyjímejte ho.
technologií. Model AS-BT200 podporuje SCMS-T
ochranu obsahu, takže lze přehrávat hudbu ze Bluetooth® adaptér
zařízení vybaveného Bluetooth bezdrátovou
technologií typu SCMS-T. Kryt

Poznámka: Zadní strana
• Je nutné, aby zařízení s Bluetooth bezdrátovou tohoto přístroje

technologií podporovalo profily A2DP.
• Společnost Pioneer negarantuje správné připojení

a ovládání pro všechna zařízení s Bluetooth
bezdrátovou technologií.
• Slovní značka Bluetooth® a loga jsou
registrované obchodní značky vlastněné
společností Bluetooth SIG, Inc. a jsou použité
společností Pioneer Corporation v licenci. Ostatní
obchodní značky a obchodní názvy patří jejich
vlastníkům.

Použití dálkového ovladače

Dálkový ovladač, dodávaný s tímto systémem,
umožňuje zapnout a zastavit přehrávání a provést
další operace.
• Je nutné, aby zařízení s Bluetooth bezdrátovou

technologií podporovalo profily AVRCP.
• Dálkové ovládání není garantováno pro všechny

zařízení s Bluetooth bezdrátovou technologií.

- 19 -

Nastavení PIN kódu Spárování Bluetooth adaptéru a zařízení
s Bluetooth bezdrátovou technologií
Nastavte PIN kód tohoto přístroje na hodnotu,
použitou na zařízení s Bluetooth® bezdrátovou „Spárování“ musí být provedeno před spuštěním
technologií. přehrávání obsahu Bluetooth bezdrátovou
Podporované PIN kódy jsou: 0000, 1234 nebo technologií s použitím Bluetooth adaptéru.
8888. Proveďte spárování při prvním použití systému
• Výchozí nastavení: 0000 nebo kdykoli jsou data spárování vymazána.
„Spárování“ je krok nutný k zaregistrování
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION / nebo zařízení s Bluetooth bezdrátovou technologií pro
tlačítko BT AUDIO na horním panelu umožnění Bluetooth komunikace. Pro více
přístroje pro výběr BT AUDIO jako detailů viz. také návod k použití zařízení
vstupního zdroje. s Bluetooth bezdrátovou technologií.
Indikátor BT AUDIO svítí a na hlavním
displeji se zobrazí BT Audio. Poznámka:

2. Stiskněte tlačítko SET UP. • Spárování je nutné když poprvé použijete
zařízení s Bluetooth bezdrátovou technologií
3. Použijte tlačítka / pro výběr Option a Bluetooth adaptér.
Setting  BT PIN Select, pak stiskněte
tlačítko ENTER. • Pro umožnění Bluetooth komunikace je nutné
provést spárování na vašem systému i na
Option Setting zařízení s Bluetooth bezdrátovou technologií.

BT PIN Select 1. Stiskněte tlačítko FUNCTION / nebo
Volume Limit Setting tlačítko BT AUDIO na horním panelu
Internet Parental Lock přístroje pro výběr BT Audio jako
Auto mode select vstupního zdroje.
Indikátor BT AUDIO svítí a na hlavním
4. Použijte tlačítka / pro výběr PIN kódu, displeji se zobrazí BT Audio.
pak stiskněte tlačítko ENTER.
PIN kód je uložen. 2. Zapněte zařízení s Bluetooth®

bezdrátovou technologií, které chcete

spárovat, umístěte je do blízkosti tohoto

systému a nastavte do režimu párování.

Párování začne.

3. Zkontrolujte, že Bluetooth® adaptér byl
detekován zařízením s Bluetooth®
bezdrátovou technologií.

• Pokud nelze zařízení s Bluetooth®
bezdrátovou technologií připojit k tomuto
přístroji, proveďte operaci připojení na
zařízení s Bluetooth® bezdrátovou
technologií.

Poslech hudebního obsahu zařízení s
Bluetooth bezdrátovou technologií

1. Stiskněte tlačítko FUNCTION / nebo
tlačítko BT AUDIO na horním panelu
přístroje pro výběr BT Audio jako
vstupního zdroje.
Indikátor BT AUDIO svítí a na hlavním
displeji se zobrazí BT Audio.

- 20 -

2. Proveďte propojení mezi zařízením AIR JAM
s Bluetooth bezdrátovou technologií a
tímto přístrojem. Air Jam – Pioneer exkluzivní aplikace je
k dispozici zdarma.
• Viz. „Spárování Bluetooth adaptéru a Air Jam umožňuje připojit několik kompatibilních
zařízení s Bluetooth bezdrátovou zařízení k tomuto přístroji pomocí Bluetooth
technologií“ na straně 20. bezdrátové technologie. Pak můžete použít
skupinový seznam přehrávání přímo na
3. Stiskněte tlačítko PLAY pro spuštění podporovaném zařízení pro přehrávání
přehrávání. domácího kina přes přístroj. Vy a vaši přátelé
Následující operace jsou možné pro zařízení mohou přidávat skladby z vašich zařízení do
s Bluetooth bezdrátovou technologií seznamu přehrávání.
s použitím dálkového ovladače.
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION / nebo
Tlačítko Co dělá tlačítko AIR JAM na čelním panelu
PLAY přístroje pro výběr AIR JAM jako
PAUSE Spuštění normálního přehrávání. vstupního zdroje.
STOP Indikátor AIR JAM svítí a na hlavním displei
PREV Pauza přehrávání. se zobrazí Air Jam.

NEXT Zastavení přehrávání. Pro více informací o použití funkce Air Jam
viz. webové stránky:
 Stiskněte pro skok na začátek
aktuálního souboru, pak předchozích http://www.pioneer.jp/product/soft/iapp_airjam/en.html
 souborů.
Upozornění k radiovým vlnám
Stiskněte pro přeskočení na
následující soubor. Tento přístroj používá radiové vlny s frekvencí
2.4 GHz, což je pásmo, používaní i jinými
Stiskněte a podržte pro rychlé bezdrátovými systémy (viz. dole). Aby
přehrávání vzad.* nedocházelo k rušení nebo přerušování
komunikace, nepoužívejte tento přístroj
Stiskněte a podržte pro rychlé v blízkosti takových zařízení nebo během
přehrávání vpřed.* používání tohoto přístroje ostatní zařízení
vypněte.
* Tato funkce se může lišit podle připojeného • Bezdrátové telefony
zařízení. • Bezdrátové faxy
• Mikrovlnné trouby
Poznámka: • Bezdrátová LAN zařízení (IEEE802.11b/g)
• Bezdrátová AV zařízení
• Je nutné, aby zařízení s Bluetooth • Bezdrátové ovladače pro herní systémy
bezdrátovou technologií podporovalo profily • Zdravotnická zařízení, založená na
AVRCP.
mikrovlnách
• Operace některých zařízení s Bluetooth® • Některé dětské monitory (chůvičky)
bezdrátovou technologií se může lišit od
předchozí tabulky. Další, méně známá zařízení, která mohou
pracovat na stejné frekvenci:
Tip: • Systém proti krádeži
• Amatérské radiové stanice (HAM)
• Když není zařízení s Bluetooth® bezdrátovou • Obchodní logistické systémy
technologií připojeno a když není 30 minut • Omezovací systémy pro vlaky nebo
provedena žádná operace, napájení se
automaticky vypne. záchranná vozidla

• Pouze pokud je položka „Auto mode
select“ nastavená na „Power Save mode“
(strana 32).

- 21 -

Poznámka: Odrazy radiových vln
• Když se objeví rušení TV, je zde možnost, že
Radiové vlny, přijímané tímto přístrojem, se
zařízení s Bluetooth® bezdrátovou skládají z radiových vln, přicházejících přímo ze
technologií nebo toto zařízení (včetně zařízení, vybaveného Bluetooth bezdrátovou
produktů, podporovaných tímto zařízením) technologií (přímé vlny) a vln, přicházejících
způsobuje rušení signálu na vstupním z různých směrů v důsledku odrazů od stěn,
anténním konektoru vaší TV, videa, nábytku a budov (odražené vlny). Odražené vlny
satelitního tuneru atd. V tomto případě (v důsledku překážek a odrazových objektů) dále
zvětšete vzdálenost mezi vstupním anténním produkují další odražené vlny a změny
konektorem a zařízením s Bluetooth® v podmínkách příjmu podle umístění. Pokud
bezdrátovou technologií nebo tímto nelze zvuk přijímat v důsledku tohoto jevu
zařízením (včetně produktů, podporovaných správně, zkuste mírně změnit umístění zařízení,
tímto zařízením). vybaveného Bluetooth bezdrátovou technologií.
• Pokud je zde nějaká překážka mezi tímto Také pamatujte, že zvuk může být přerušovaný
zařízením (včetně produktů, podporovaných v důsledku odražených vln, když někdo projde
tímto zařízením) a zařízením vybaveným nebo se přiblíží do prostoru mezi tímto přístrojem
Bluetooth® bezdrátovou technologií (jako a zařízením, vybaveným Bluetooth bezdrátovou
jsou kovové dveře, betonová stěna nebo technologií.
izolace s aluminiovou fólií), může být nutné
změnit umístění vašeho systému, aby Upozornění, týkající se připojení
nedocházelo k rušení a přerušování signálu. k produktům, podporovaným tímto přístrojem

Rozsah použití • Před připojením k tomuto přístroji dokončete
připojení pro všechna zařízení, podporovaná
Použití tohoto přístroje je omezeno na domácí tímto přístrojem, včetně všech audio kabelů a
použití. (Přenosová vzdálenost se může napájecích kabelů.
zkracovat podle komunikačního prostředí.)
V následujících místech, při špatných • Po dokončení připojení k tomuto přístroji
podmínkách nebo při neschopnosti přijímat zkontrolujte, že audio kabely a napájecí
radiové vlny může být zvuk přerušovaný nebo se kabely nejsou vzájemně překřížené.
zastavuje:
• V budovách se zesílenými betonovými • Při odpojování tohoto přístroje se ujistěte, že
máte dost volného pracovního prostoru
stěnami nebo budovách s kovovou nebo v okolní oblasti.
železnou konstrukcí.
• V blízkosti velkých kusů kovového nábytku. • Při změně propojení audio kabelů nebo
• V davu lidí nebo blízko budovy nebo ostatních kabelů pro produkty, podporované
překážky. tímto přístrojem, zkontrolujte, že máte dost
• Na místech vystavených magnetickému poli, volného pracovního prostoru v okolní oblasti.
statické elektřině nebo rušení radiovými
vlnami z radiových komunikačních zařízení,
používajících stejné frekvenční pásmo (2.4
GHz) jako tento přístroj, jako jsou 2.4 GHz
bezdrátová LAN zařízení (IEEE802.11b/g)
nebo mikrovlnné trouby.
• Pokud žijete v hustě osídleném místě
(apartmán, věžák atd.) a pokud mikrovlnné
trouby vašich sousedů jsou umístěné blízko
vašeho systému, může docházet k rušení
radiovými vlnami. Když nejsou mikrovlnné
trouby používané, k rušení radiovými vlnami
nedochází.

- 22 -

07 Přehrávání disku

Přehrávání disků nebo souborů Přehrávání v požadovaném pořadí
(Naprogramované přehrávání)

1. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON pro zapnutí 1. Stiskněte tlačítko HOME MENU.
napájení. Zobrazí se nabídka HOME MENU.
Vybraný vstup se zobrazí na displeji na čelním
panelu. 2. Použijte tlačítka / pro výběr „Play Mode“, pak
stiskněte tlačítko ENTER.
• Při přehrávání disků DVD-Video nebo DivX Zobrazí se nabídka režimu přehrávání.
zapněte TV a přepněte jí na video vstup dříve
než začnete. 3. Použijte tlačítka / pro výběr „Program“, pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo tlačítko .
• Jazyk pro zobrazování informací tohoto
přístroje lze změnit (OSD Language na straně 4. Použijte tlačítka / pro výběr „Create/Edit“, pak
34). stiskněte tlačítko ENTER.
Nabídka Create/Edit se liší podle disku nebo souboru.
2. Stiskněte tlačítka FUNCTION / pro výběr
DVD/CD jako vstupního zdroje. 5. Použijte tlačítka /// pro výběr titulu, kapitoly,
Na hlavním displeji se zobrazí DVD/CD. stopy nebo souboru, pak stiskněte tlačítko ENTER.
Když je disk již vložený, stiskněte tlačítko
EJECT pro vysunutí disku.

3. Vložte disk.

• Použitím numerických tlačítek (0 až 9) můžete
specifikovat a přehrávat titul, kapitolu, stopu
Program
nebo soubor, který chcete
Program Step
sledovat/poslouchat. 01. Title 1-01 Chapter 1-015
02. Title 01 Chapter 001
03. Chapter 002
Vložte disk stranou s potiskem dopředu. 04. Chapter 003
05. Chapter 004
06. Chapter 005
07. Chapter 006
08. Chapter 007
Chapter 008

• Držte disk podle obrázku, vložte ho do středu • Pro přidání do programu nejprve vyberte místo
otvoru a seshora na něj lehce zatlačte. v programu (krok programu), pak vyberte titul,
kapitolu nebo stopu a stiskněte tlačítko ENTER
• Disk je pak automaticky vtažen do slotu. (soubor je přidán na konec programu).
• Pokud disk není hladce vtáhnut, netlačte na něj
• Stiskněte tlačítko RETURN pro návrat do
silou. Vyjměte ho ze slotu a vložte ho znovu. předchozí obrazovky. Když se vrátíte do předchozí
Použití síly může disk poškodit nebo způsobit obrazovky během zadávání, naprogramované
závadu. nastavení se vymaže.
• Nedotýkejte se záznamové strany disku, protože
disk nemusí být správně přehráván, když jsou na • Pro vymazání kroku ho zvýrazněte a stiskněte
něm otisky prstů nebo nečistoty. tlačítko CLEAR.
• 8 cm disky nelze přehrávat. Také nezkoušejte
použít adaptér pro 8 cm disky, protože může dojít 6. Stiskněte tlačítko PLAY pro spuštění přehrávání.
k závadě. • Pro přehrávání programu, který již byl vytvořen,
vyberte z nabídky programování „Playback Start“ a
Vyjmutí disku z přístroje pak stiskněte tlačítko ENTER.
• Pro pokračování normálního přehrávání vyberte
• Stiskněte tlačítko EJECT na horním panelu. z nabídky programování „Playback Stop“ a pak
stiskněte tlačítko ENTER. Program zůstane
Tip: uložený v paměti.
• Když není v režimu DVD/CD provedena během • Pro zrušení celého programu vyberte nabídky
programování „Program Delete“ a pak stiskněte
30 minut žádná operace, napájení se automaticky tlačítko ENTER.
vypne. • Program lze přehrávat opakovaně. Během
naprogramovaného přehrávání vyberte z nabídky
režimu přehrávání v položce Repeat „Program
Repeat“.
• Program nelze přehrávat v náhodném pořadí
(náhodné přehrávání není možné během
naprogramovaného přehrávání).

- 23 -

08 USB přehrávání Můžete provést následující operace. Pamatujte,
že některá tlačítka nejsou dostupná pro operace
Přehrávání souborů, uložených na USB podle aktuálně přehrávané kategorie.
zařízení
Tlačítko Co dělá
• Tento přístroj nemusí rozpoznat USB PLAY
zařízení, nemusí přehrávat soubory nebo Spuštění přehrávání. Když je
nemusí být schopný napájet USB zařízení. PAUSE stisknuto v nabídce výběr souboru,
Pro detaily viz. „Když je připojeno USB STOP objeví se obrazovka pro aktuálně
zařízení“ na straně 46. PREV přehrávaný soubor.
NEXT
• Společnost Pioneer nezaručuje, že půjde SHUFFLE Pauza přehrávání.
přehrávat všechny soubory nahrané na všech REPEAT
USB zařízeních nebo že půjde napájet ZSB Zastavení přehrávání.
zařízení. Také pamatujte, že společnost
Pioneer nenese žádnou odpovědnost za Stiskněte pro skok předchozí
ztráty souborů z USB zařízení po připojení soubory.
k tomuto přístroji.
Stiskněte pro přeskočení na
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION / pro následující soubor.
výběr USB jako vstupního zdroje.
Na hlavním displeji na se zobrazí USB. Aktuálně vybrané soubory jsou
přehrávány v náhodném pořadí.
2. Připojte USB paměťové zařízení.
Na hlavním displeji se automaticky objeví Aktuálně vybrané soubory jsou
adresáře/soubory, uložené na USB přehrávány opakovaně*.
paměťovém zařízení.
* Stiskněte opakovaně pro přepnutí mezi režimy
3. Použijte tlačítka / pro výběr souboru, opakování.
pak stiskněte tlačítko ENTER.
Přehrávání začne. : Opakované přehrávání aktuálního souboru.
• Pro návrat na předchozí obrazovku
stiskněte tlačítko RETURN. : Opakované přehrávání všech souborů.
• Před změnou na jiný vstup nejprve
zastavte přehrávání z USB paměťového • Když neprobíhá přehrávání z USB
zařízení. paměťového zařízení a přístroj není 30 minut
• Před odpojením USB paměťového použitý, napájení se automaticky vypne.
zařízení vypněte napájení tohoto
přístroje. • Pouze pokud je položka „Auto mode
select“ nastavená na „Power Save mode“
(strana 32).

Následující obrazovka se objeví na hlavním
displeji, když přehráváte audio soubory.
Pamatujte, že některé typy souborů se nemusejí
zobrazit.

Song 1
Artist
Album

- 24 -

09 Internetové rádio Naladění stanice

Poslech internetového rádia 1. Stiskněte tlačítko FUNCTION / pro
výběr Internet Radio jako vstupního
Připojení k síti LAN zdroje.
• Na hlavním displeji se objeví informace o
Připojte se k síti pomocí konektoru LAN. naposledy vybrané stanici.
Pro detaily o připojení viz. „Připojení k síti přes
konektor LAN“ na straně 8. 2. Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení
nabídky Internet Radio.
První poslech internetového rádia
3. Použijte tlačítka / pro výběr Find Net
Když chcete poslouchat internetové rádio poprvé, Radio nebo Favorites, pak stiskněte
proveďte následující instrukce pro naladění tlačítko ENTER.
požadované stanice. • Vyberte Find Net Radio, když chcete
naladit stanice, které nebyly přidány do
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION / pro Favorites.
výběr Internet Radio jako vstupního • Vyberte Favorites když chcete naladit
zdroje. stanice, které již byly přidány do
Na hlavním displeji se zobrazí Internet Radio. Favorites.
• Pro přidání stanice do Favorites viz.
2. Použijte tlačítka / pro výběr Find Net „Přidání stanic do Favorites“ na straně 26.
Radio, pak stiskněte tlačítko ENTER.
4. Použijte tlačítka / pro výběr stanice,
Internet Radio pak stiskněte tlačítko ENTER.
Find Net Radio • Když vyberete Find Net Radio, můžete
Favorites také vybrat dostupné stanice z nabídky
internetových rádií.

3. Použijte tlačítka / pro výběr stanice,
pak stiskněte tlačítko ENTER.

Genres
Countries
Podcasts By Genre
Podcasts By Location

- 25 -

Přidání stanic do Favorites 1. Zobrazte obrazovku Find Net Radio.
Pro zobrazení obrazovky Find Net Radio
1. Nalaďte stanici v Find Net Radio. proveďte kroky 1 až 3 v „První poslech
• Proveďte instrukce „Naladění stanice“ na internetového rádia“ na straně 25.
straně 25.
• Informace o stanici se zobrazí na hlavním 2. Použijte tlačítka / pro výběr Help, pak
displeji. stiskněte tlačítko ENTER.

2. Stiskněte a několik sekund podržte 3. Použijte tlačítka / pro výběr Get access
tlačítko ENTER. code, pak stiskněte tlačítko ENTER.
• Do Favorites lze uložit maximálně 20 Přístupový kód vyžadovaný pro registraci do
stanic. speciální sítě internetových rádií Pioneer se
zobrazí. Poznamenejte si ho.
1. FM AAAAA V obrazovce Help lze zkontrolovat
následující:
[ENTER] (Press and hold): • Get access code - Přístupový kód
Add to Favorites vyžadovaný pro registraci do speciální
sítě internetových rádií Pioneer se
Pro vymazání stanice ze seznamu zobrazí.
• Show Your WebID/PW – Po registraci do
1. Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení speciální sítě internetových rádií Pioneer
nabídky internetových rádií. se zobrazí registrační ID a heslo.
• Reset Your WebID/PW – Resetuje
2. Použijte tlačítka / pro výběr Favorites, všechny informace zaregistrované do
pak stiskněte tlačítko ENTER. speciální sítě internetových rádií Pioneer.
Po resetu se také vymažou všechny
3. Použijte tlačítka / pro výběr stanice, zaregistrované vysílající stanice. Když
kterou chcete vymazat, pak stiskněte chcete poslouchat stejné stanice, po
tlačítko ENTER. resetu je znovu zaregistrujte.

4. Použijte tlačítka / pro výběr Delete, 4. Na počítači přejděte do speciální sítě
pak stiskněte tlačítko ENTER. internetových rádií Pioneer a proveďte
Vyberte OK pro potvrzení. registrační postup.
• Pro zrušení vymazání stiskněte tlačítko http://www.radio-pioneer.com
RETURN. Použijte přístupový kód z kroku 3 pro
provedení uživatelské registrace, postupujte
Pokročilé operace pro internetové rádio podle instrukcí na obrazovce.

Registrace vysílajících stanic neuvedených 5. Zaregistrujte požadovanou vysílající
v seznamu vTuner ze speciální sítě Pioneer stanici do svých oblíbených, postupujte
podle instrukcí na obrazovce počítače.
Lze zaregistrovat vysílající stanice
neuvedené v seznamu vTuner i uvedené
v seznamu vTuner. V tomto případě jsou
zaregistrované v receiveru jako oblíbené
vysílající stanice a lze je přehrávat.

S tímto přístrojem lze vysílající stanice,
neuvedené v seznamu stanic distribuovaném
službou vTuner, zaregistrovat a přehrávat.
Získejte přístupový kód vyžadovaný pro registraci
na tomto přístroji a použijte tento kód pro přístup
do speciální sítě internetových rádií Pioneer a
zaregistrujte požadovanou vysílající stanici do
seznamu oblíbených. Adresa speciální sítě
internetových rádií Pioneer je:
http://www.radio-pioneer.com.

- 26 -

10 Hudební server Použití AirPlay na iPod touch, iPhone, iPad a
iTunes
Tento přístroj může přehrávat audio soubory, uložené
na PC nebo dalších komponentech v síti LAN. Tento přístroj podporuje AirPlay audio streamování
z přístrojů iPod touch (2., 3. a 4. generace), iPhone 4,
Úvod iPhone 3GS, iPad, iPad 2 s iOS 4.2 nebo novějším a
aplikace iTunes 10.1 (Mac a PC) nebo novější.
Tento přístroj umožňuje poslouchat audio soubory Pro použití funkce AirPlay vyberte váš přístroj na
nebo poslouchat internetové radiové stanice na přístroji iPod touch, iPhone, iPad nebo v iTunes a
počítači nebo jiném komponentu, připojeném k tomuto spusťte přehrávání.
přístroji přes konektor LAN. Tato kapitola popisuje
postup nastavení a přehrávání, vyžadovaný pro Poznámka:
použití těchto funkcí. Sledujte také návod k vašemu • Pro více informací viz. webové stránky Apple
síťovému komponentu.
• Foto a video soubory nelze přehrávat. (http://www.apple.com)
• S Windows Media Player 11 nebo Windows
Když je použita funkce AirPlay, vstup přístroje se
Media Player 12 můžete na tomto přístroji také automaticky přepne.
přehrávat chráněné soubory. V režimu AirPlay lze provést následující operace:
• Nastavení hlasitosti přístroje z iPod touch,
O přehrávatelných DLNA síťových zařízeních
iPhone, iPad nebo iTunes.
Tento přístroj umožňuje přehrávat hudbu z mediálních • Pauza/pokračování, následující/předchozí stopa a
serverů ve stejné síti LAN, jako je tento přístroj. Tento
přístroj umožňuje přehrávat soubory, uložené na náhodné/opakované přehrávání z dálkového
následujících zařízeních: ovladače přístroje.
• PC s OS Microsoft Windows Vista nebo XP • Zobrazení informací o aktuálně přehrávané stopě
na hlavním displeji přístroje, včetně interpreta,
s nainstalovaným Windows Media Player 11. názvu skladby/alba a obrázku alba.
• PC s OS Microsoft Windows 7 s nainstalovaným • Když jsou tlačítka FUNCTION / stisknuta
během AirPlay přehrávání, AirPlay přehrávání se
Windows Media Player 12. zastaví a přístroj se vrátí ke vstupu, vybranému
• DLNA kompatibilní digitální mediální servery (na před AirPlay přehráváním.

PC nebo jiných zařízeních). Poznámka:
Soubory uložené na PC nebo DMS (digitální mediální • Hlavní displej nezobrazuje ikony pro stav
server) jak je popsáno nahoře lze přehrávat přes
příkazy z externího digitálního mediálního kontroléru přehrávání, opakované nebo náhodné přehrávání.
(DMC). Zařízení ovládané tímto DMC pro přehrávání • Nemusí se zobrazit nic kromě názvu stopy.
souborů se nazývá digitální mediální renderer (DMR).
Tento přístroj podporuje funkci DMR. Tip:
Když je tento přístroj vybrán jako DMR a DMS • Pro použití funkce AirPlay je nutné síťové
přehrávání začne, vstup přístroje se automaticky
přepne na DMR. Během vstupu DMR se na hlavním prostředí.
displeji přístroje zobrazí název stopy, jméno • Název přístroje, který se zobrazuje v AirPlay UI na
interpreta, název alba a obrázek alba (některé
informace se nemusejí zobrazit, v závislosti na přístroji iPod touch, iPhone, iPad nebo v iTunes
přehrávaném souboru). lze změnit v nastavení Friendly Name nabídky
V režimu DMR lze operace jako přehrávání a Network Settings.
zastavení souborů provést z externího kontroléru. • Funkce AirPlay na tomto přístroji byla vyvinuta a
Nastavení hlasitosti a ztišení zvuku je také možné. testována na základě verzí softwaru pro iPod
Když jsou tlačítka FUNCTION / stisknuta během touch, iPhone, iPad a iTunes, jak je uvedeno na
DMR přehrávání, DMR přehrávání se zastaví a webových stránkách Pioneer. Funkce AirPlay
přístroj se vrátí ke vstupu, vybranému před DMR nemusí být kompatibilní s jinými verzemi softwaru
přehráváním. pro iPod touch, iPhone, iPad a iTunes, než jaké
• Podle použitého externího kontroléru může být jsou uvedené na webových stránkách.

přehrávání přerušeno, když je hlasitost nastavena
z kontroléru. V tomto případě nastavte hlasitost na
tomto přístroji nebo dálkovém ovladači.

- 27 -

O funkci DHCP serveru 3. Použijte tlačítka / pro výběr souboru,
který chcete přehrávat, pak stiskněte
Pro přehrávání audio souborů uložených na tlačítko ENTER.
komponentech v síti nebo internetových rádií musíte Přehrávání začne.
zapnout funkci DHCP serveru na Vašem routeru.
V případě, že router nemá funkci DHCP serveru Song 1
musíte nastavit síť ručně. Jinak nebudete moci Artist
přehrávat audio soubory uložené na komponentech Album
v síti nebo poslouchat internetová rádia. Viz.
„Nastavení sítě“ na straně 36. • Když je požadovaný soubor v adresáři,
vyberte nejprve adresář.
Autorizace tohoto přístroje
• Když stisknete tlačítko RETURN během
Aby bylo umožněno přehrávání, musí být tento přístroj přehrávání, objeví se předchozí
autorizován. To se stane automaticky, když přístroj obrazovka (adresáře/soubory).
vytvoří připojení k PC přes síť. Pokud ne, autorizujte
přístroj na PC ručně. Metoda autorizace (nebo Můžete provést následující operace. Pamatujte,
povolení) pro přístup se liší podle aktuálně že některá tlačítka nejsou dostupná pro operace
připojeného serveru. Více informací o autorizaci podle aktuálně přehrávané kategorie.
tohoto přístroje viz. návod k Vašemu serveru.
Tlačítko Co dělá
Přehrávání audio souborů uložených na PLAY
PC nebo jiných komponentech Spuštění přehrávání. Když je
PAUSE stisknuto v nabídce výběr souboru,
Připojení k síti LAN STOP objeví se obrazovka pro aktuálně
PREV přehrávaný soubor.
Před použitím této funkce připojte PC nebo další NEXT
komponenty k síti pomocí LAN. SHUFFLE Pauza přehrávání.
Pro detaily o připojení viz. strana 8. REPEAT
Zastavení přehrávání.
Přehrávání s hudebním serverem
Stiskněte pro skok předchozí
Důležité: soubory.
• Nemůžete získat přístup k PC v síti, pokud je
Stiskněte pro přeskočení na
přihlášené do domény nakonfigurované následující soubor.
v síťovém prostředí Windows. Místo
přihlášení do domény se přihlaste na lokální Aktuálně vybrané soubory jsou
stroj. přehrávány v náhodném pořadí.
• Mohou nastat případy, kdy se odehraný čas
nezobrazuje správně. Aktuálně vybrané soubory jsou
přehrávány opakovaně*.
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION / pro
výběr Music Server jako vstupního zdroje. * Stiskněte opakovaně pro přepnutí mezi režimy
Na hlavním displeji se zobrazí všechny opakování.
dostupné servery.
• Pokud není k dispozici žádný hudební : Opakované přehrávání aktuálního souboru.
server, zobrazí se „Empty“.
: Opakované přehrávání všech souborů.
2. Použijte tlačítka / pro výběr serveru,
na které je uložený soubor, který chcete
přehrávat, pak stiskněte tlačítko ENTER.
Adresáře/soubory uložené na serveru se
zobrazí na hlavním displeji.

- 28 -

11 Použití tuneru • Ruční uložení stanic do předvoleb

Poslech FM rozhlasového vysílání 1. Stiskněte tlačítko FUNCTION / pro
výběr FM jako vstupního zdroje.
Tuner může přijímat FM vysílání a umožňuje Na hlavním displeji se zobrazí naladěná
uložit oblíbené stanice do paměti. frekvence.
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION / pro
2. Nalaďte FM stanici.
výběr FM jako vstupního zdroje.
Na hlavním displeji se zobrazí naladěná 3. Stiskněte numerické tlačítko (1 až 9) na
frekvence. několik sekund.
Naladěná frekvence je uložena do paměti
2. Nalaďte stanici. pod vybrané tlačítko. Předchozí uložená
Když tuner přijímá FM vysílání, indikátor stanice je přepsána.
TUNE svítí.
Jsou dva způsoby, jak to udělat: • Automatické uložení stanic do předvoleb
Automatické ladění – Pro hledání stanice
stiskněte a podržte tlačítko TUNE +/- několik 1. Stiskněte tlačítko PRESET + na několik
sekund. Přístroj začne hledat následující sekund.
stanici a zastaví se, když jí nalezne. Opakujte Automatické ladění začne.
hledání pro další stanice. • Naladěné frekvence jsou v pořadí uloženy
Ruční ladění – Pro změnu frekvence krok po do předvoleb.
kroku stiskněte tlačítko TUNE +/-. • Automatické ladění se zastaví na konci
FM pásma nebo když bylo uloženo všech
Uložení stanic do paměti 9 předvoleb.
Do předvoleb můžete uložit až 9 stanic, takže je
můžete kdykoli rychle vyvolat bez nutnosti je Poslech stanice z předvolby
pokaždé znovu ladit.
Poznámka: 1. Stiskněte tlačítko FUNCTION / pro
• Když je nová stanice uložena do předvolby, výběr FM jako vstupního zdroje.
Na hlavním displeji se zobrazí naladěná
ve které již byla uložena stanice, předchozí frekvence.
stanice se vymaže a uloží se nová.
2. Stiskněte numerické tlačítko (1 až 9) pro
požadovanou FM stanici.

Tip:
• Stiskněte tlačítka PRESET +/- opakovaně pro

výběr předvolby stanice v numerickém
pořadí.

- 29 -

12 Další propojení Poslech pomocného komponentu

• Před prováděním nebo změnou propojení 1. Stiskněte tlačítko FUNCTION / pro
vypněte napájení a odpojte napájecí kabel od výběr AUX jako vstupního zdroje.
sítě. • Na hlavním displeji se zobrazí AUX.

• Pokud je mini konektor AUX IN připojený do
přehrávacího zařízení, lze hlasitost tohoto
přístroje měnit změnou hlasitosti na
přehrávajícím komponentu. Pokud je zvuk po
ztišení hlasitosti na tomto přístroji zkreslený,
zkuste snížit hlasitost na přehrávajícím
komponentu.

Připojení pomocného komponentu

Připojte zdířku mini jack AUX IN na čelním

panelu k pomocnému přehrávacímu 2. Zapněte přehrávání na pomocném
komponentu.
komponentu.
• Když je položka Power Save mode
• Tuto metodu lze použít pro přehrávání hudby nastavená na Auto mode select, tak
na tomto přístroji z přístrojů iPod/iPhone, pokud je vstupní funkce nastavená na
AUX, ale ke konektoru AUX IN není nic
které nejsou podporovány při použití doku připojeno a 30 minut není provedená
žádná operace, napájení přístroje se
iPod. automaticky vypne.

Digitální audio
přehrávač atd.

Stereo kabel s mini
konektory (prodávaný)

Čelní panel tohoto přístroje
- 30 -

13 Změna nastavení

Tovární nastavení je indikováno kurzívou.

1. Stiskněte tlačítko SET UP pro zobrazení nabídky Initial Setup.
2. Použijte tlačítka / pro výběr nastavení, pak stiskněte tlačítko ENTER.

3. Postupujte podle instrukcí na obrazovce pro změnu nastavení.

Nastavení Co dělá
Timer Setting Nastavení časovače zapnutí a času, kdy se má přístroj zapnout.
Clock Setting
Clock Display • Vyberte On pro zobrazení hodin na podružném displeji.
(On/On (Standby)/Off) • Když je vybráno On (Standby), hodiny se objeví na podružném displeji i

Time Format když je vypnuté napájení.
(12H/24H) Vyberte 12-hodinové zobrazování času (12H) nebo 24-hodinové
Clock Adjustment zobrazování času (24H).
(Auto/Manual) • Vyberte Auto pro automatické nastavování hodin.
• Vyberte Manual pro ruční nastavení hodin. Jak nastavit hodiny viz.
Time Zone
Výchozí nastavení je: strana 28.
GMT ±0 Vyberte časovou zónu vaší oblasti. Časovou zónu lze nastavit pouze když
je položka Clock Adjustement nastavená na Auto.
Daylight Saving Time Př. Když žijete na Havaji (GMT -10), použijte tlačítka / pro výběr Havaj
(On/Off) a stiskněte tlačítko ENTER.
Vyberte On, když je aktuální letní čas. Čas se posune o 1 hodinu.

Display Setting Nastavení jasu displeje.
(Level3/Level2/Level1)
Network Setting Vyberte typ připojení k síti.
Network Type Když je vybráno Auto, typ sítě je automaticky přepnut mezi Wired a
(Wired/Wireless/Auto) Wireless. To závisí na situaci při zapnutí napájení.
Pro detaily o nastavení viz. strana 36.
Network Configuration
(Wired Setting/Wireless Nastavení WPS připojení viz. strana 38.
Setting)
WPS Název tohoto systému, zobrazovaný na počítači nebo jiném zařízení,
(PBC/PIN Input) připojeném do sítě, lze změnit. Tovární nastavení je X-SMC5.
Friendly Name

- 31 -

Nastavení Co dělá
Option Setting
BT PIN Select Použijte pro nastavení Bluetooth PIN kódu (strana 20).
(0000/1234/8888)
Volume Limit Setting Když je vybráno On, hlasitost lze nastavit mezi 0 až 30.
(On/Off) Při každé změně tohoto nastavení se hlasitost nastaví na 0.
Internet Parental Lock Omezuje použití internetového rádia pomocí hesla. Nastavte Internet
(Change Patental Lock na On/Off.
Password/Internet Heslo můžete nastavit v Change Password (strana 39).
Parental Lock)
Auto mode select Když je vybráno Power Save mode, přístroj se automaticky vypne do
(Power Save mode/Demo pohotovostního stavu, když není 30 minut provedena žádná operace.
Mode/Off) Když je vybráno Demo Mode, objeví se demonstrační obrazovka, když
není 5 minut provedena žádná operace.
Language Změňte jazyk operačních hlášení, zobrazovaných na displeji tohoto
(English/Další jazyky) přístroje.
Další jazyky: francouzština, němčina, holandština, italština, španělština,
Quick Start Mode ruština, japonština.
(On/Off) Když je nastaveno On, čas nutný ke spuštění přístroje je kratší. Navíc při
použití funkce AirPlay dojde současně k zapnutí napájení. Pamatujte ale,
Software Update že když je Quick Start Mode nastaveno na On, spotřeba elektrické energie
v pohotovostním stavu je přibližně stejná jako při zapnutém napájení. Také
když je při nastavení Quick Start Mode na On odpojený napájecí kabel, při
dalším připojení je vyžadován čas cca 1 minuta, než přístroj začne
reagovat. Po připojení napájecího kabelu vyčkejte před stisknutím tlačítka
STANDBY/ON přibližně 1 minutu.
Použijte pro aktualizaci softwaru přístroje.

System Info Použijte pro kontrolu detailních informací o tomto přístroji.

- 32 -

Nastavení pro DVD/CD přehrávání

1. Stiskněte tlačítko FUNCTION / pro výběr DVD/CD jako vstupního zdroje.
Na hlavní displeji se zobrazí DVD/CD.

2. Stiskněte tlačítko HOME MENU.
Zobrazí se nabídka HOME MENU.

3. Použijte tlačítka /// pro výběr položky, pak stiskněte tlačítko ENTER.

4. Použijte tlačítka /// pro změnu nastavení, pak stiskněte tlačítko ENTER.

Zavření nabídky HOME MENU.

• Stiskněte tlačítko HOME MENU.

Výchozí nastavení je uvedeno kurzívou.

Poznámka:
• Následující nastavení jsou dostupná pro vstup DVD/CD, když je vybrán jiný vstup, jsou tato nastavení

nedostupná.

Parametry Audio Settings

Nastavení Co dělá
Equalizer Vyberte podle žánru poslouchané hudby.
(Off/Rock/Pop/Live/Dance/Techno/Classic/Soft)
Audio DRC • Tímto se hlasitý zvuk ztiší a tichý zvuk zesílí.
(High/Medium/Low/Off) Změňte nastavení např. při sledování filmů v noci.

Dialog • Toto nastavení ovlivňuje pouze zvuk Dolby Digital.
(High/Medium/Low/Off) • Efekt závisí na hlasitosti připojené TV, AV receiveru

nebo zesilovače, reproboxů atd. Zkuste různá
nastavení a vyberte to, které poskytuje nejsilnější
efekt.
Změňte nastavení pokud zvuk dialogů je tichý a dialogy
je špatně slyšet. Toto nastavení ovlivňuje pouze
multikanálový zvuk.

Parametry Video Adjust

Nastavení Co dělá
Nastavení ostrosti obrazu.
Sharpness
(Fine/Standard/Soft) Nastavení jasu obrazu.

Brightness Nastavení poměru jasu jasných tmavých částí obrazu.
(-20 až +20)
Nastavení vzhledu tmavých částí obrazu.
Contrast
(-16 až +16) Nastavení vyvážení mezi zelenou a červenou.

Gamma Nastavení sytosti barev. Toto nastavení je efektivní pro
(-3 až +3) zdroje s mnoha barvami, např. kreslené filmy.

Hue
(zelená 9 až červená 9)

Chroma Level
(-9 až +9)

Položky Brightness, Contrast, Gamma, Hue a Chroma Level jsou při výrobě nastaveny na 0.

Parametry Initial Settings

• Zde lze změnit detailní nastavení přístroje.
• Výchozí nastavení nelze měnit během přehrávání. Nejprve zastavte disk.

- 33 -

Nastavení Digital Audio Out

Nastavení Co dělá
HDMI Out
Vyberte audio signál pro výstup z konektoru HDMI OUT (LPCM
(2CH)/Auto/Off) podle připojeného HDMI kompatibilního zařízení.

Nastavení Video Output

Nastavení Co dělá
TV Screen
• Změňte formát zobrazení obrazu (4:3 (Letter Box)/4:3 (Pan & Scan)/16:9
HDMI Resolution (Wide)/16:9 (Compressed) podle připojené TV.

HDMI Color • Nastavení 16:9 Compressed lze použít pouze když je tento přístroj
připojený k TV HDMI kabelem a položka HDMI Resolution (viz. dole) je
nastavená na „1280x720p“, „1920x1080i“ nebo „1920x1080p“.

Změňte rozlišení výstupu video signálu z konektoru HDMI OUT
(720x480i/720x576i/720x480p/720x576p/1280x720p/1920x1080i/1920x1080p).
Pokud se po změně nastavení neobjeví obraz správně, vraťte nastavení na
„720x480p/720x576p“. Viz. „Nastavení položky HDMI Resolution zpět na
výchozí hodnotu“ na straně 34.

Změňte výstup video signálu z konektoru HDMI OUT (Full range
RGB/RGB/Component)

Nastavení Language

Nastavení Co dělá
Audio Language
Změňte jazyk při poslechu zvuku disků DVD-Video (English/dostupné
Subtitle Language jazyky/Other Language).

DVD Menu Lang. Změňte jazyk titulků zobrazených pro disky DVD-Video (English/dostupné
jazyky/Other Language).
Subtitle Display
Změňte jazyk použitý pro zobrazení nabídek disků DVD-Video (w/Subtitle
Lang./dostupné jazyky/Other Language).

Vyberte zda se budou (On) nebo nebudou (Off) zobrazovat titulky.

• Pokud je v předchozím nastavení vybráno „Other Language“, proveďte postup podle „Tabulka kódů jazyků“ na
straně 50.

Nastavení Display

Nastavení Co dělá
OSD Language
Změňte jazyk operačních hlášení (Play, Stop atd.) zobrazovaných na TV
Angle Indicator obrazovce (English/Dostupné jazyky).

On Screen Display Vyberte zda se bude (On) nebo nebude (Off) zobrazovat značka úhlu scény
na TV obrazovce.

Vyberte zda se budou (On) nebo nebudou (Off) zobrazovat operační hlášení
(Play, Stop atd.) na TV obrazovce.

Nastavení Options

Nastavení Co dělá
Parental Lock
Omezení sledování disků DVD-Video (Password/Level Change/Country
DivX VOD Code). Viz. „Tabulka kódů zemí/oblastí“ na straně 50 pro nastavení položky
„Country Code“.

Zobrazí registrační kód, vyžadovaný pro přehrávání souborů DivX VOD
(Activate/Deactivate).

Nastavení položky HDMI Resolution zpět na výchozí hodnotu

1. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON pro vypnutí napájení tohoto přístroje.

2. Podržte stisknuté tlačítko VOLUME – a stiskněte tlačítko STANDBY/ON.
Použijte tlačítka na čelním panelu. Napájení se zapne.
- 34 -

Použití časovače Nastavení časovače buzení

Nastavení hodin Poznámka:
• Časovač můžete nastavit když je přístroj v režimu iPod,
Nastavte hodiny před použitím časovače.
FM, Internet Radio nebo AUX.
Poznámka:
• Hodiny musíte nastavit znovu, pokud dojde 1. Stiskněte tlačítko SET UP.
Na hlavní displeji se objeví nabídka Initial Setup.
k odpojení přístroje od sítě (i v případě
výpadku proudu). 2. Vyberte Timer Setting.
Objeví se nabídka Timer Setting.
1. Stiskněte tlačítko SET UP.
Na hlavní displeji se objeví nabídka Initial 3. Použijte tlačítka /// nebo numerická tlačítka
Setup. pro nastavení hodin, pak stiskněte tlačítko ENTER.
Indikátor TIMER svítí a časovač buzení je nastaven.
2. Vyberte Clock Setting  Clock • Použijte tlačítka / pro posun po nastavovaných
Adjustment. údajích (hodiny/minuty/ AM/PM)
• Použijte tlačítka / pro zvětšení nebo zmenšení
3. Vyberte Auto nebo Manual. hodnoty.
Když vyberete Manual, pokračujte krokem 4.
• Auto funguje pouze pokud je tento přístroj Timer Setting
připojený k síti. Připojte přístroj
k internetu, když chcete používat 7 0 AM
automatické nastavení hodin.
• Auto lze vybrat i bez připojení k internetu, H:M AM/PM
ale čas nebude automaticky aktualizován.
• Pro přístup k internetu potřebujete uzavřít • Stiskněte tlačítko RETURN pro návrat na
smlouvu s poskytovatelem internetového předchozí obrazovku.
připojení.
• Časovač buzení se zapne se vstupním zdrojem a
4. Použijte tlačítka /// nebo numerická hlasitostí, nastavenou při nastavování časovače.
tlačítka pro nastavení hodin, pak stiskněte
tlačítko ENTER. Zapnutí/vypnutí časovače buzení
• Použijte tlačítka / pro posun po
nastavovaných údajích (hodiny/minuty/ Poznámka:
sekundy/ AM/PM) • Nastavení Timer Setting je nutné provést před
• Použijte tlačítka / pro zvětšení nebo
zmenšení hodnoty. zapnutím časovače.

Clock Adjustment 1. Stiskněte tlačítko pro zapnutí časovače.
Indikátor TIMER svítí.
2 21 0 AM • Pro vypnutí časovače stiskněte tlačítko když je
zapnutý.
H:M:S AM/PM
Použití časovače buzení
• Stiskněte tlačítko RETURN pro návrat na
předchozí obrazovku. 1. Zapněte časovač buzení.
2. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON pro vypnutí
Poznámka:
• Indikátor „AM“ a „PM“ se objeví pouze pokud napájení.
3. V čase buzení se tento přístroj automaticky zapne a
je položka Time Format nastavená na 12H.
přehrává vybranou vstupní funkci.
Pokud není přístroj použitý 60 minut nebo více po
zapnutí přehrávání časovačem buzení, napájení se
automaticky vypne (do pohotovostního stavu).

Použití časovače vypnutí

Časovač vypnutí vypne přístroj po uplynutí nastaveného
času, takže můžete jít spát bez obav, že bude hrát celou
noc.

1. Stiskněte opakovaně tlačítko SLEEP pro výběr času
do vypnutí.
Vyberte z 5 min, 15 min, 30 min, 60 min, 90 min nebo
Off.

Poznámka:
• Časovač vypnutí lze nastavit stisknutím tlačítka SLEEP

když je zobrazený zbývající čas.

- 35 -

Nastavení sítě Nastavení drátové sítě (Wired Setting)

V případě, že router, připojený ke konektoru LAN 1. Použijte tlačítka / pro výběr DHCP Off, pak
tohoto přístroje, je širokopásmový router (s funkcí stiskněte tlačítko ENTER.
DHCP serveru), jednoduše zapněte funkci DHCP Objeví se obrazovka pro nastavení IP adresy.
serveru a nemusíte nastavovat síť ručně. Síť
musíte nastavit podle následujícího postupu 2. Použijte tlačítka /// nebo numerická
pouze pokud máte tento přístroj připojený tlačítka pro nastavení čísel, pak stiskněte
k routeru bez funkce DHCP. tlačítko ENTER.
Před nastavením sítě se obraťte na vašeho
poskytovatele internetového připojení nebo Static IP Address
správce sítě pro požadované informace. Rovněž
si připravte návod k použití vašeho síťového 192 . 168 . 2 . 4
komponentu.
• V případě, že provádíte změny konfigurace • Použijte tlačítka / pro posun pozice.
• Použijte tlačítka / pro změnu čísla.
sítě bez DHCP serveru, proveďte
odpovídající změny nastavení sítě tohoto IP adresa (Static IP Address)
přístroje. Zadaná IP adresa musí být definovaná v následujícím
rozsahu. Pokud je IP adresa definovaná mimo
1. Stiskněte tlačítko SET UP. následující rozsah, nebudete moci přehrávat audio
Na hlavním displeji se objeví nabídka Initial soubory, uložené na komponentech v síti nebo
Setup. poslouchat internetové radiové stanice.
Třída A: 10.0.0.1 až 10.255.255.254
2. Vyberte Network Setting  Network Třída B: 172.16.0.1 až 172.31.255.254
Configuration. Třída C: 192.168.0.1 až 192.168.255.254

3. Použijte tlačítka / pro výběr Wired Maska podsítě (Subnet Mask)
Setting nebo Wireless Setting, pak V případě xDSL modemu nebo terminálového
stiskněte tlačítko ENTER. adaptéru přímo připojeného k tomuto přístroji zadejte
masku podsítě, přidělenou Vaším poskytovatelem
Network Configuration internetového připojení. Obvykle zadejte
255.255.255.0.
Wired Setting
Wireless Setting IP adresa výchozí brány (Gateway address)
V případě brány (routeru) připojené k tomuto přístroji
Následující kroky popisují samostatně zadejte odpovídající IP adresu.
nastavení Wired Setting a Wireless Setting.
Postupujte podle instrukcí pro daný typ sítě. Preferovaný/alternativní DNS (Prefered

DNS/Alternate DNS)

V případě že máte od poskytovatele internetového

připojení pouze jednu adresu DNS serveru, zadejte jí

do pole „Prefered DNS“. V případě, že máte více jak

jednu adresu DNS serveru, zadejte druhou adresu do

pole „Alternate DNS“.

Nastavení proxy serveru (Proxy Setup)
Vyberte Use Proxy Server pokud chcete připojit tento
přístroj k internetu přes proxy server. Zadejte IP
adresu proxy serveru do pole „Proxy Server Address“.
Také zadejte číslo portu vašeho proxy serveru do pole
„Proxy Port“.

- 36 -

Nastavení bezdrátové sítě (Wireless Setting) 3. Použijte tlačítka / pro výběr typu
1. Použijte tlačítka / pro výběr Manual, zabezpečení, pak stiskněte tlačítko
ENTER.
pak stiskněte tlačítko ENTER.
Tip: Security Select
• Pro výběr Auto vyberte název sítě, ke které None
WEP
se chcete připojit a postupujte podle instrukcí WPAPSK TKIP
od kroku 4. WPAPSK AES

Available Wireless Network • Když vyberete None, pokračujte krokem
AAAAA 5.
BBBBB
CCCCC 4. Použijte tlačítka /// pro zadání Pass
DDDDD Phrase nebo WEP Key.

2. Použijte tlačítka /// pro zadání Enter Password
SSID, pak stiskněte tlačítko ENTER.
• Použijte tlačítka / pro posun pozice. [SOUND] Change Text
• Použijte tlačítka / pro změnu
zobrazeného znaku. [CLEAR] Delete One Character
• SOUND: Přepne typ znaků.
• CLEAR: Vymaže jeden znak po druhém. • Použijte tlačítka / pro posun pozice.
• Použijte tlačítka / pro změnu
SSID
zobrazeného znaku.
[SOUND] Change Text • SOUND: Přepne typ znaků.
[CLEAR] Delete One Character • CLEAR: Vymaže jeden znak po druhém.

5. Použijte tlačítka / pro výběr DHCP Off,
pak stiskněte tlačítko ENTER.
Objeví se obrazovka pro nastavení IP adresy.

6. Použijte tlačítka /// nebo numerická
tlačítka pro nastavení čísel, pak stiskněte
tlačítko ENTER.
• Použijte tlačítka / pro posun pozice.
• Použijte tlačítka / pro změnu čísla.
• CLEAR: Vymaže jeden znak po druhém.
• Následují položky lze nastavit. Pro detaily
o nastavovaných položkách viz. krok 2 v
„Nastavení drátové sítě (Wired Setting“
na straně 36.
Static IP Address
Subnet Mask
Gateway Address
Preferred DNS/Alternate DNS
Proxy Setup

- 37 -

Nastavení WPS připojení Připojení s použitím PIN kódu

WPS je zkratka pro Wi-Fi Protected Setup, 1. Stiskněte tlačítko SET UP a vyberte
standard vytvořený průmyslovou skupinou Wi-Fi Network Setting  WPS  PIN Input, pak
Alliance pro funkci, umožňující provést stiskněte tlačítko ENTER.
jednoduché nastavení pro připojení WPS
kompatibilních bezdrátových LAN zařízení a 2. Použijte tlačítka / pro výběr
jejich zabezpečení. přístupového bodu, ke kterému se chcete
Tento přístroj podporuje konfiguraci stisknutím připojit, pak stiskněte tlačítko ENTER.
tlačítka a konfiguraci PIN kódem.
Available Wireless Networks
Důležité: AAAAA
• Pro použití WPS připojení musí být položka BBBBB
CCCCC
Network Type nastavená na Wireless nebo DDDDD
Auto. Pro změnu typu sítě viz. strana 31.
3. Potvrďte PIN kód na tomto přístroji, pak
1. Stiskněte tlačítko SET UP. stiskněte tlačítko ENTER.
Na hlavním displeji se objeví nabídka Initial PIN kód tohoto přístroje se zobrazí na
Setup. hlavním displeji. Tento kód musíte potvrdit
pro připojení do sítě.
2. Vyberte Network Setting  WPS.

3. Použijte tlačítka / pro výběr PBC (Push
Buton Configuration) nebo PIN Input, pak
stiskněte tlačítko ENTER.

Select WPS Method 87654321

PBC (Push Button Configuration) [ENTER] OK

PIN Input 4. Během 2 minut po zavření hlášení s PIN
kódem zadejte PIN kód do přístupového
• PBC (Push Buton Configuration) bodu, vybraného v kroku 2.
Nastavení připojení je provedeno • Metoda zadání PIN kódu se liší podle
automaticky jednoduchým stisknutím použitého LAN zařízení. Pro detaily viz.
WPS tlačítek na WPS kompatibilních návod k použití vašeho LAN zařízení.
bezdrátových LAN zařízeních. Postupujte
podle instrukcí na hlavním displeji. Toto je
nejjednodušší způsob propojení a je
možný pokud je WPS kompatibilní
bezdrátové LAN zařízení vybavení WPS
tlačítkem.

• PIN Input
Nastavení připojení je provedeno
zadáním 8 ciferného PIN kódu,
zobrazeném na hlavním displeji do
vybraného přístupového bodu. Postupujte
podle instrukcí „Připojení s použitím PIN
kódu“ na další straně.

- 38 -

Přátelský název (Friendly Name) 4. Použijte tlačítka /// nebo numerická
tlačítka pro zadání nového hesla, pak stiskněte
1. Stiskněte tlačítko SET UP. tlačítko ENTER.

2. Vyberte Network Setting  Friendly Name. • Když stisknete tlačítko RETURN, objeví se
předchozí obrazovka.
3. Použijte tlačítka /// pro nastavení
názvu, pak stiskněte tlačítko ENTER. Aktualizace softwaru
• Použijte tlačítka / pro posun pozice.
• Použijte tlačítka / pro změnu Použijte tento postup pro aktualizaci softwaru
zobrazeného znaku. přístroje. Software můžete aktualizovat pomocí USB
• SOUND: Přepne typ znaků. paměťového zařízení.
• CLEAR: Vymaže jeden znak po druhém. Aktualizace přes USB paměťové zařízení se provádí
stažením aktualizačního souboru do počítače, jeho
Nastavení rodičovského zámku nahráním na USB paměťové zařízení a pak
připojením USB paměťového zařízení k USB portu na
Omezuje dětem přístup k internetovým rádiím. Když je čelním panelu tohoto přístroje.
položka Internet Parental Lock nastavená na On,
nemůžete poslouchat internetová rádia bez zadání • Pokud je na webových stránkách Pioneer
hesla. k dispozici aktualizační soubor, stáhněte ho do
počítače. Aktualizační soubor z webových stránek
Poznámka: Pioneer je ve formátu ZIP. Rozbalte soubor ZIP
• I když je položka Internet Parental Lock před jeho nahráním na USB paměťové zařízení.
Pokud jsou na USB paměťovém zařízení nějaké
nastavená na On, automatické nastavení hodin adresáře nebo soubory, nejprve je vymažte.
pomocí sítě funguje.
Důležité: během
Zapnutí/vypnutí rodičovského zámku • NEODPOJUJTE napájecí kabel zařízení

1. Stiskněte tlačítko SET UP. aktualizace.
Na displeji se objeví nabídka Initial Setup. • Při aktualizaci z USB paměťového

2. Vyberte Option Setting  Internet Parental neodpojujte USB paměťové zařízení.
Lock  Internet Parental Lock.
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION / pro výběr
3. Použijte tlačítka /// nebo numerická USB jako vstupního zdroje.
tlačítka pro nastavení hesla, pak stiskněte Na hlavní displeji se zobrazí USB.
tlačítko ENTER.
• Použijte tlačítka / pro posun pozice. 2. Stiskněte tlačítko SET UP.
• Použijte tlačítka / pro změnu čísla. Na displeji se objeví nabídka Initial Setup.
• CLEAR: Vymaže jeden znak po druhém.
• Výchozí tovární nastavení: „0000“ 3. Vyberte Option Setting  Software Update 
Start, pak stiskněte tlačítko ENTER.
4. Použijte tlačítka / pro výběr On nebo Off,
pak stiskněte tlačítko ENTER. Software Update
Start
Změna hesla Cancel

1. Stiskněte tlačítko SET UP. 4. Pro aktualizaci vyberte OK.
Na displeji se objeví nabídka Initial Setup. Objeví se nabídka aktualizace a aktualizace
začne.
2. Vyberte Option Setting  Internet Parental
Lock  Change Password. • Když je aktualizace dokončena, napájení se
automaticky vypne.
3. Použijte tlačítka /// nebo numerická
tlačítka pro zadání aktuálního hesla, pak
stiskněte tlačítko ENTER.

- 39 -

Chybová hlášení aktualizace softwaru Reset systému

Stavové Popis Použijte tento postup pro reset všech nastavení na
hlášení výchozí tovární hodnoty.
Na USB paměťovém zařízení nebyl
File Not nalezen aktualizační soubor. Uložte Důležité:
Found. soubor do kořenového adresáře USB • Před operací odpojte všechna zařízení, připojená
paměťového zařízení.
k přístroji.
Nastavení zvuku
1. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON.
Použití funkce Virtual Surround/Sound Přístroj se zapne.
Retriever
2. Podržte stisknuté tlačítko  na horním panelu
Můžete přidat audio zdrojům vzrušující efekty. a stiskněte tlačítko STANDBY/ON na 3
sekundy.
1. Stiskněte tlačítko SOUND pro výběr Virtual Přístroj se vypne (do pohotovostního stavu).
Surround nebo Sound Retriever. Při následujícím zapnutí přístroje se všechna
nastavení vrátí na výchozí tovární hodnoty.
2. Použijte tlačítka / pro výběr On nebo Off,
pak stiskněte tlačítko ENTER.

O funkci Sound Retriever
Tato funkce vylepšuje zvuková data, ztracená během
komprese MP3 a dalších typů souborů a umožňuje
uživateli poslouchat zvuk, blížící se originálním
signálovým datům.

Nastavení hloubek a výšek

Použijte nastavení hloubek a výšek pro nastavení
celkového tónu.

1. Stiskněte tlačítko SOUND pro výběr Bass nebo
Treble.

2. Použijte tlačítka / pro nastavení hloubek
nebo výšek, pak stiskněte tlačítko ENTER.
Můžete nastavit hloubky a výšky v rozsahu -5 až
+5 (11 kroků).

- 40 -

14 Přehrávatelné disky a soubory na discích nebo USB
paměťových zařízeních

Přehrávatelné disky

DVD-Video • Komerčně prodávané disky DVD-Video.
• Disky DVD-R/-RW/-R DL a DVD+R/+RW/+R DL nahrané v režimu
DVD VR
Video CD Video.
CD (R/RW) Disky DVD-R/-RW/-R DL nahrané v režimu VR.
Disky Video CD
JPEG
DivX® • Komerčně prodávané disky Audio CD.
WMA • Disky CD-R/-RW-ROM obsahující hudbu nahrané v režimu CD-DA.
MP3 Soubory JPEG nahrané na discích DVD-R/-RW/-R DL, discích CD-R/-
Fujicolor CD RW-ROM nebo USB zařízeních
Video soubory DivX nahrané na discích DVD-R/-RW/-R DL, discích CD-
R/-RW-ROM nebo USB zařízeních
Soubory WMA nahrané na discích DVD-R/-RW/-R DL, discích CD-R/-
RW-ROM nebo USB zařízeních
Soubory MP3 nahrané na discích DVD-R/-RW/-R DL, discích CD-R/-RW-
ROM nebo USB zařízeních

• Lze přehrávat pouze finalizované disky (DVD-R/-RW/+R/+RW a CD-R/-RW).
• Disky nahrané v režimu paketového zápisu (formát UDF) nejsou kompatibilní s tímto přístrojem.
• 8 cm disky nelze přehrávat. Také nezkoušejte použít adaptér pro 8 cm CD disky, jinak může dojít

k poškození přístroje.
• je obchodní značka společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation
• je obchodní značka společnosti FUJIFILM Corporation.

Poznámka:
• Pro detailní instrukce o přehrávání souborů na přístrojích iPod/iPhone viz. návod k použití přístroje

iPod/iPhone.
• Tento přístroj nepodporuje disky se záznamem multisession nebo multiborder.
• Záznam multisession/multiborder je metoda, kdy jsou data nahrána na jeden disk ve dvou nebo více

záznamových jednotkách. „Session“ nebo „Border“ je jedna záznamová jednotka, skládající se z dat
mezi zaváděcí a ukončovací stopou.

Disky, které nelze přehrávat O číslech regionu

• Disky Blu-ray DVD-Video: 2
• Disky HD DVD DVD: 2 (obsahující 2) a ALL
• Disky AVCHD
• Disky AVCREC • DVD přehrávač a disky mají přiřazené číslo
• Disky DVD-Audio regionu podle oblasti, ve které se prodávají.
• Disky DVD-RAM
• Disky SACD • Disky, které toto číslo regionu neobsahují,
• Disky CD-G nelze přehrávat.

- 41 -

O CD, chráněných proti kopírování • DivX® je registrovaná obchodní značka společnosti
DivX, Inc a je použitá v licenci.
Tento přístroj vyhovuje specifikaci formátu Audio CD. Tento
přístroj nepodporuje přehrávání nebo funkce disků, které Přípona souborů: .avi a .divx (musí být použita pro
nesplňují tuto specifikaci. rozpoznání video souborů DivX). Pamatujte, že všechny
soubory s příponou .avi jsou rozpoznány jako MPEG4, ale
O přehrávání duálních disků ne všechny musejí být video soubory DivX a proto je
nemusí být možné přehrávat na tomto přístroji.
Duální disky jsou nové dvoustranné disky, kdy jedna strana • Soubory neobsahující DivX video signály nelze
obsahuje DVD video či audio obsah a druhá strana
obsahuje ne-DVD obsah, například digitální audio materiál. přehrávat, i když mají příponi „.avi“.
• DVD stranu duálního disku lze přehrávat v tomto Podporované rozlišení souborů je následující:
• NTSC: až do 720 x 480
přístroji (kromě obsahu DVD-Audio). • PAL: až do 720 x 576
• Ne-DVD audio strana disku není kompatibilní s tímto
Zobrazování titulků z externích souborů
přehrávačem.
• Je možné, že při vkládání nebo vyjímání duálního disku • Pro titulky v externích souborech jsou k dispozici
následující sady fontů. Správnou sadu fontů můžete
se druhá než přehrávaná strana může poškrábat. vidět po nastavení položky nabídky Subtitle Language
Poškrábané disky nemusí být možné přehrávat. na straně 34, aby odpovídala souboru titulků.
• Pro více informací o specifikaci duálních disků se
obraťte na jejich výrobce či prodejce. • Tento přehrávač podporuje následující skupiny jazyků:

Přehrávání disků vytvořených na počítači Skupina 1: afrikánština (af), baskičtina (eu), katalánština
nebo BD/DVD rekordérech (ca), dánština (da), holandština (nl), angličtina (en), jazyk
Faroese (fo), finština (fi), francouzština (fr), němčina (de),
• Disky nahrané s použitím osobního počítače islandština (is), irština (ga), italština (it), norština (no),
nemusí být možné přehrávat v tomto portugalština (pt), rétorománština (rm), skotština (gd),
přehrávači v důsledku nastavení aplikačního španělština (es), švédština (sv).
softwaru použitého pro vytvoření disku.
Nahrávejte disky ve formátu, kompatibilním Skupina 2: albánština (sq), chorvatština (hr), čeština (cs),
s tímto přehrávačem. Pro detaily se obraťte maďarština (hu), polština (pl), rumunština (ro), slovenština
na prodejce. (sk), slovinština (sl).

• Nemusí být možné přehrávat disky nahrané Skupina 3: bulharština (bg), běloruština (be), makedonština
s použitím počítače nebo BD/DVD rekordéru, (mk), ruština (ru), srbština (sr), ukrajinština (uk).
pokud není kvalita záznamu dobrá
v důsledku charakteristik disku, poškrábání, Skupina 4: hebrejština (iw), jazyk jidiš (ji).
nečistot na disku, nečistot na čočce
rekordéru atd. Skupina 5: turečtina (tr).

Přehrávatelné soubory • Některé soubory externích titulků se nemusejí
zobrazovat správně nebo se nezobrazují vůbec.
• Lze přehrávat pouze disky nahrané v ISO9660 Level 1,
Level 2 a Joliet. • Pro externí soubory titulků jsou podporované
následující přípony typů souborů (tyto soubory nejsou
• Soubory chráněné DRM (správa digitálních dat) nelze zobrazovány v nabídce navigace disku): .srt, .sub, .ssa,
přehrávat. .smi.

• Přehrávání souborů WMV a MPEG4-AAC na discích • Název souboru s filmem musí být zopakován na
DVD-R/-RW/-R DL a CD-R/-RW /-ROM není začátku názvu externího souboru s titulky.
garantováno.
• Počet externích souborů s titulky, které lze přepínat pro
Podporované formáty video souborů stejný film je omezený na maximum 10.

DivX Podporované formáty obrazových souborů
• DivX je mediální technologie, vytvořená společností JPEG

DivX, Inc. Mediální soubory DivX obsahují obrazová Rozlišení: Až do 3072 x 2048 pixelů
data. Přípona souborů: .jpg a .JPG (musí být použita pro
• DivX soubory mohou také obsahovat pokročilé funkce rozpoznání souborů JPEG – nepoužívejte jí pro jiné typy
přehrávání, jako nabídky a výběr z několika jazyků souborů).
titulků/audio stop. • Tento přehrávač podporuje baseline JPEG
• Tento přehrávač podporuje Exif Ver. 2.2
• Tento přehrávač nepodporuje progresivní JPEG.

• Přehrává DivX® video včetně prémiového obsahu.

- 42 -

Podporované formáty audio souborů

Tento přístroj podporuje následující formáty souborů. Pamatujte, že některé formáty souborů nejsou dostupné pro
přehrávání i když jsou uvedené jako přehrávatelné formáty souborů. Kompatibilní formáty souborů se také liší
podle typu serveru. Pro zjištění kompatibility s formáty souborů podporovanými vaším serverem viz. návod
k serveru.

• Pokud se pokusíte přehrávat nepodporovaný formát, zvuk může být přerušován nebo bude generován šum.
V tomto případě zkontrolujte, zda je formát souboru kompatibilní s tímto přístrojem.

• Přehrávání internetových rádií může být ovlivňováno komunikačním internetovým prostředím a v tomto případě
nemusí být přehrávání možné, i když je formát souboru zde uvedený.

Kategorie Přípona Stream Vzorkovací frekvence 8 kHz až 48 kHz
MP3* .mp3 MPEG-1 Audio Layer-3 Kvantizační bitová rychlost 16 bitů
LPCM Kanál 2 kanály
WAV ---** LPCM Bitová rychlost 8 kbit/s až 320 kbit/s
.wav LPCM VBR/CBR Podporována/ Podporována
WMA Vzorkovací frekvence 8 kHz až 48 kHz
AAC Kvantizační bitová rychlost 16 bitů
FLAC
Kanál 2 kanály
Vzorkovací frekvence 8 kHz až 192 kHz (Music
Server Wired)
.wma WMA2/7/8/9/10 Kvantizační bitová rychlost 8 kHz až 48 kHz (Music
Kanál Server Wireless)
.m4a MPEG-4 AAC LC Vzorkovací frekvence 8 kHz až 96 kHz (USB)
.aac MPEG-4 HE AAC Kvantizační bitová rychlost 16, 20, 24 bitů
.3gp (aacPlus v 1/2) Kanál 2 kanály
.3g2 Bitová rychlost 8 kHz až 48 kHz
FLAC VBR/CBR 16 bitů
.flac Vzorkovací frekvence 2 kanály
Kvantizační bitová rychlost 5 kbit/s až 320 kbit/s
Kanál Podporována/ Podporována
Bitová rychlost 32 kHz až 48 kHz
VBR/CBR 16 bitů
Vzorkovací frekvence 2 kanály
16 kbit/s až 320 kbit/s
Kvantizační bitová rychlost Podporována/ Podporována
Kanál 32 kHz až 192 kHz (Music
Server Wired)
32 kHz až 48 kHz (Music
Server Wireless)
32 kHz až 96 kHz (USB)
16, 24 bitů
2 kanály

* „MPEG Layer-3 audio dekódovací technologie je v licenci od Frauhofer IIS a Thomson Multimedia.“
** Týká se pouze streamovaných dat ze serveru, takže zde není přípona.

- 43 -

15 Další informace

Odstraňování závad

Nesprávná operace často vede k problémům a závadám. Pokud se Vám zdá, že s tímto přístrojem není
něco v pořádku, zkontrolujte následující body. Někdy jsou problémy způsobené druhým komponentem.
Zkontrolujte všechna zařízení použitá v systému. Pokud se Vám nepodaří problém vyřešit, obraťte se na
servis Pioneer.

• Přístroj nemusí správně fungovat v důsledku statické elektřiny nebo jiného vnějšího vlivu. V takovém
případě lze normální operaci obnovit odpojením a novým připojením napájecího kabelu.

Problém Kontrola Náprava
Provedené nastavení se Nebyl napájecí kabel Před odpojením napájecího kabelu stiskněte
vymazalo. odpojený když bylo zapnuté tlačítko STANDBY/ON na horním panelu
napájení tohoto přístroje? přístroje nebo tlačítko STANDBY/ON na
Napájení nelze zapnout. dálkovém ovladači a vyčkejte, dokud indikátor
Není položka Quick Start POWER ON na displeji na čelním panelu
Rozdíl mezi hlasitostí Mode nastavená na On? nezhasne.
DVD, CD, MP3, WMA, Když je při nastavení Quick Start Mode na On
iPod/iPhone a Tuner. To není problém tohoto odpojený napájecí kabel, při dalším připojení
Přístroj nelze ovládat přístroje. je vyžadován čas cca 1 minuta, než přístroj
dálkovým ovladačem. začne reagovat. Po připojení napájecího
Nejste příliš daleko? kabelu vyčkejte před stisknutím tlačítka
Přístroj se automaticky STANDBY/ON přibližně 1 minutu.
vypnul nebo se Není sensor dálkového Hlasitost zvuku se může lišit podle vstupního
automaticky spustilo zdroje a formátu záznamu.
demonstrační zobrazení. ovládání vystavený
Používejte dálkový ovladač do vzdálenosti 7
přímému slunci nebo m a úhlu do 30° od sensoru na čelním panelu
(strana 6).
silnému umělému světlu Signál dálkového ovladače nemusí být
přijímán správně, pokud na sensor svítí přímé
fluorescenční žárovky atd.? slunce nebo silné umělé světlo fluorescenční
žárovky.
Nejsou baterie vybité?
Vyměňte baterie (strana 6).
Není položka Auto mode Změňte nastavení Auto mode select na Off
(strana 32).
select nastavená na Power

Save mode nebo Demo

Mode?

- 44 -

Problém Náprava

Zařízení s bezdrátovou • Zkontrolujte, že v blízkosti přístroje není zařízení, emitující elektromagnetické
vlny v pásmu 2.4 GHz (mikrovlnné trouby, bezdrátová LAN zařízení nebo
technologií Bluetooth nelze přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth). Pokud ano, umístěte je dál od
tohoto přístroje. Nebo vypněte zařízení, které emituje elektromagnetické vlny.
připojit nebo ovládat. Zvuk ze
• Zkontrolujte, že zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth není příliš
zařízení s bezdrátovou daleko od tohoto systému nebo že mezi zařízením s bezdrátovou technologií
Bluetooth a tímto systémem není překážka. Nastavte zařízení s bezdrátovou
technologií Bluetooth chybí technologií Bluetooth a tento systém tak, aby od sebe byly maximálně 10 m*
a byla mezi nimi přímá viditelnost.
nebo je přerušovaný. * Vzdálenost přenosu při přímé viditelnosti je přibližná. Aktuální podporovaná
přenosová vzdálenost se může lišit podle okolních podmínek.

• Zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth nemusí být nastaveno
v komunikačním režimu, podporujícím bezdrátovou technologii Bluetooth.
Zkontrolujte nastavení zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth.

• Zkontrolujte, že je správné spárování. Nastavení spárování mohlo být
vymazáno z tohoto přístroje nebo ze zařízení s bezdrátovou technologií
Bluetooth. Proveďte spárování znovu.

• Zkontrolujte, že profil je správný. Použijte zařízení s bezdrátovou technologií
Bluetooth, podporující profil A2DP a profil AVRCP.

Přehrávání disku

Problém Kontrola Náprava
Disk nelze přehrávat Není disk poškrábaný?
nebo se nosič disku Poškrábané disky nemusí být možné
automaticky vysunuje. Není disk špinavý? přehrávat.
Je disk správně vložený?
Obraz je roztažený nebo Má disk správné číslo Vyčistěte disk (strana 52).
nelze přepnout vzhled regionu?
obrazu. Není disk použitý ve vlhkém Umístěte disk stranou s potiskem dopředu.
prostředí?
Během přehrávání je obraz V tomto přehrávači lze přehrávat disky
zkreslený nebo tmavý. Je na připojené TV správně s číslem regionu „2 (obsahující 2)“ a „ALL“.
nastavený vzhled obrazu?
Zvuk a obraz je během Je správně nastavená položka Uvnitř mohlo dojít ke kondenzaci vlhkosti.
TV Screen? Vyčkejte, dokud se vlhkost neodpaří.
přehrávání disku Neumisťujte přehrávač do blízkosti
To není problém s tímto klimatizace atd. (strana 51).
přerušovaný. přístrojem.
Viz. návod k TV a nastavte správně vzhled
Názvy adresářů nebo Není přehrávač připojený k TV obrazu.
přes videomagnetofon?
souborů se nezobrazují Nastavte položku TV Screen správně (strana 34).
Je TV systém správně Pro filmy a obrázky uložené na přístroji
nastavený? iPod/iPhone proveďte nastavení na přístroji
iPod/iPhone.
Hlasitost zvuku může být příliš
vysoká. Tento přehrávač podporuje ochranu proti
kopírování Rovi. U některých TV se obraz nemusí
Neobsahují názvy adresářů a zobrazit správně při přehrávání disků,
souborů více jak 14 znaků? obsahujících signál ochrany proti kopírování. To
není závada.

Když je přehrávač připojený k TV přes
videomagnetofon, funkce ochrany proti
analogovému kopírování může způsobit, že obraz
není přehráván správně. Připojte přehrávač přímo
k TV.

Tovární nastavení je AUTO. Pokud je obraz
zkreslený, přepněte TV systém podle vaší oblasti
(NTSC nebo PAL) (strana 51).

Zvuk a obraz může být nestabilní, když je hlasitost
zvuku příliš vysoká. V tomto případě snižte
hlasitost zvuku.

Maximální počet znaků zobrazitelných pro název
adresářů a souborů v diskovém navigátoru je 14.

nebo se nezobrazují

správně.

- 45 -

Když je připojené USB zařízení

Problém není Kontrola Náprava
Je USB zařízení správně Připojte USB zařízení pevně.
USB zařízení připojené?
rozpoznáno. Není USB zařízení připojené Tento přístroj nepodporuje USB rozbočovače.
přes USB rozbočovač? Připojte USB zařízení přímo.
Rozpoznání USB zařízení Toto není problém s tímto
trvá dlouho. přístrojem. Vypněte a znovu zapněte napájení.
Některá USB zařízení nemusejí být správně
Soubor nelze přehrávat. Jaká je kapacita USB rozpoznána.
zařízení? Tento přístroj podporuje pouze zařízení USB Mass
USB zařízení není Není soubor chráněný Storage Class.
napájené. autorským zákonem (DRM)? Je podporován pouze souborový systém FAT16 a
Toto není problém s tímto FAT32. Jiné souborové systémy (FAT, NTFS atd.)
přístrojem. nejsou podporovány.
Není na displeji na čelním Tento přístroj nepodporuje použití externích
panelu zobrazeno „Err“? pevných disků.
Napájení není dodáváno, U USB zařízení s velkou kapacitou trvá načtení
pokud je příkon příliš velký. dat dlouho (až několik minut).
Soubory chráněné autorským zákonem nelze
přehrávat.
Soubory uložené na počítači nelze přehrávat.
Nemusí být možné přehrávat některé soubory.
Vypněte a znovu zapněte napájení.
Vypněte napájení a odpojte a znovu připojte USB
zařízení.
Stiskněte tlačítko FUNCTION / pro přepnutí
zpět do jiného režimu, pak přepněte znovu do
režimu USB.

Společné pro přehrávání disku a USB

Problém Kontrola Náprava
Názvy adresářů nebo Není překročen maximální Na jednom disku lze rozpoznat až 299 adresářů.
souborů nelze rozpoznat. počet adresářů nebo souborů, V jednom adresáři lze rozpoznat až 648 souborů.
který je tento přístroj schopný Podle struktury adresářů však tento přístroj
Názvy adresářů nebo rozpoznat? nemusí být schopný rozpoznat některé adresáře
souborů se nezobrazují nebo soubory.
v abecedním pořadí. Toto není problém s tímto Pořadí zobrazení názvů adresářů a souborů
přístrojem. v diskovém navigátoru závisí na pořadí, v jaké
Přehrávání souborů JPEG byly adresáře nebo soubory nahrávány na USB
dlouho trvá. Nepřehráváte velké soubory? zařízení.
Při přehrávání JPEG Pro zobrazení velkých souborů je nutný určitý čas.
souborů se objevují černé Nepřehráváte soubory s jiným
pruhy. poměrem stran? Když jsou přehrávány JPEG soubory s jiným
poměrem stran, mohou se objevit černé pruhy
nahoře a dole nebo po stranách.

Když je připojený přístroj iPod/iPhone

Problém Náprava
Nelze ovládat přístroj iPod/iPhone.
Ujistěte se, že je přístroj iPod/iPhone správně připojený. Viz. „Připojení
přístroje iPod/iPhone“ na straně 16). Také zkuste iPod/iPhone odpojit
a znovu připojit.

Zkontrolujte, že připojený iPod/iPhone je podporován tímto přístrojem.

Pokud je přístroj iPod/iPhone zaseknutý, zkuste ho resetovat a pak ho
znovu připojte k tomuto přístroji.

- 46 -

Když je připojené HDMI kompatibilní zařízení

Problém Kontrola nastavené Náprava
Obraz se nezobrazuje. Nastavte správně položku HDMI Resolution podle
Je správně připojeného zařízení (strana 34).
rozlišení?
Obnovte výchozí nastavení položky HDMI
Zvuk není reprodukován Je HDMI kabel správně Resolution (720x480p/720/576p) (strana 34).
nebo je zkreslený. připojený?
Připojte kabel pevně.
Je správné nastavení HDMI
Out? S některými kabely signál 1080p nevystupuje.

Multikanálový audio signál Je správné nastavení HDMI Nastavte HDMI Out na LPCM (2CH) nebo AUTO
nevystupuje. Out? (strana 34).

Barvy nejsou na TV Je správné nastavení HDMI Z konektoru HDMI Out nevystupuje jiný audio
obrazovce správně Out? signál kromě zvuku DVD/CD.
zobrazené.
Nastavte HDMI Out na AUTO (strana 34).

Z konektoru HDMI Out nevystupuje jiný audio
signál kromě zvuku DVD/CD.

Změňte nastavení HDMI Color (strana 34).

Síť

Problém Kontrola Náprava
Není přístup do sítě. Připojte pevně kabel LAN (strana 9).
Kabel LAN není pevně
Není přístup do sítě připojený. Zapněte router.
s použitím WPS. Pro použití WPS připojení musí být položka Network
Není přístup k PC nebo Router není zapnutý. Type nastavená na Wireless nebo Auto. Pro změnu
ke komponentu, typu sítě viz. strana 31.
připojenému do sítě. Položka Network Type je Mohou nastat případy, kdy komponent s
nastavená na Wired. nainstalovaným internetovým bezpečnostním
Přehrávání nezačne. softwarem není dostupný.
Na připojeném komponentu
PC nebo internetové Zapněte audio komponent v síti před zapnutím tohoto
rádio není správně je aktuálně nainstalovaný přístroje.
ovládáno. Když je klient automaticky autorizován, musíte zadat
internetový bezpečnostní odpovídající informaci znovu. Zkontrolujte, že je stav
připojení nastavený na „Do not authorize“.
software. Zkontrolujte audio soubory, uložené na komponentu,
připojeném do sítě.
Audio komponent v síti, který
Zkontrolujte, zda je komponent správně připojený
byl vypnutý, byl zapnut. k tomuto přístroji nebo k napájení.

Komponent, připojený do sítě, Zapněte funkci DHCP serveru na vašem routeru nebo
nastavte síť ručně podle síťového prostředí (strana
není správně nastavený. 36).
Proces automatické konfigurace chvíli trvá. Prosím
Na komponentu, připojeném počkejte.
do sítě, nejsou žádné
přehratelné audio soubory.

Komponent je aktuálně
odpojený od tohoto přístroje
nebo od napájení.

Odpovídající IP adresa není
správně nastavená.

IP adresa je automaticky
konfigurována.

- 47 -

Problém Kontrola Náprava
Na PC není nainstalovaný Nainstalujte na PC Windows Media Player 11 nebo
Audio soubory, uložené na Windows Media Player 11 nebo Windows Media Player 12 (strana 27).
komponentech v síti, jako je Windows Media Player 12.
PC, nelze přehrávat. Audio soubory jsou nahrané Přehrávajete soubory, nahrané v MP3, WAV (pouze LPCM),
v jiném formátu než MP3, WAV MPEG-4 AAC, FLAC nebo WMA. Pamatujte, že některé
Není možný přístup (pouze LPCM), MPEG-4 AAC, soubory, nahrané v těchto formátech nemusí být možné
k Windows Media Player 11 FLAC a WMA. přehrávat na tomto přístroji.
nebo Windows Media Audio soubory, nahrané Audio soubory, nahrané v MPEG-4 AAC nebo FLAC nelze
Player 12. v MPEG-4 AAC nebo FLAC jsou přehrávat přes Windows Media Player 11 nebo Windows
přehrávány přes Windows Media Media Player 12. Zkuste použít jiný server. Viz. návod
Audio přehrávání se Player 11 nebo Windows Media k použití serveru.
Player 12.
neočekávaně zastavilo Komponent, připojený do sítě, Zkontrolujte, že komponent není ovlivněný zvláštní událostí
není správně ovládán. nebo není v režimu spánku. Restartujte komponent pokud je
nebo přerušilo. to nutné.
Komponent, připojený do sítě, Změňte nastavení komponentu, připojeného do sítě.
nepovoluje sdílení souborů.
Adresář, uložený na Zkontrolujte adresář na komponentu, připojeném do sítě.
komponentu, připojeném do sítě,
byl vymazán nebo poškozen. Zkontrolujte nastavení sítě a bezpečnostní nastavení.
Síťové připojení může být
omezené v důsledku nastavení Místo přihlášení do domény se přihlaste na lokální stroj.
sítě na počítači, z důvodu
bezpečnostních nastavení atd. Zkontrolujte, zda jsou audio soubory nahrané ve formátu,
V případě Windows Media Player podporovaném tímto přístrojem.
11: Zkontrolujte, zda adresář není poškozený.
Aktuálně jste přihlášeni do Pamatujte, že jsou případy, kdy i když jsou audio soubory
domény přes PC se systémem uvedené jako přehrávatelné na tomto přístroji, nemusí je být
Windows XP nebo Windows možné přehrávat nebo zobrazit (strana 43).
Vista. Připojte správně kabel LAN (strana 9).
V případě Windows Media Player Použijte 100BASE-TX pro přístup komponentů do sítě.
12:
Aktuálně jste přihlášeni do V tomto případě nastavte hlasitost na tomto přístroji nebo
domény přes PC se systémem na dálkovém ovladači.
Windows 7.
Aktuálně přehrávaný audio Může zde být omezení šířky pásma 2.4 GHz, použitém
soubor není nahrán ve formátu, bezdrátovou LAN. Proveďte kabelové připojení k LAN místo
přehrávatelném na tomto bezdrátové LAN.
přístroji. Proveďte instalaci dál od jakéhokoli zařízení, vyzařujícího
elektromagnetické vlny v pásmu 2.4 GHz (mikrovlnná
Kabel LAN je aktuálně odpojený. trouba, herní konzole atd.). Když to nepomůže, vypněte
V síti je silný provoz, když je ze zařízení, které vyzařuje elektromagnetické vlny.
stejné sítě přistupováno
k internetu.
V režimu DMR, podle použitého
externího kontroléru, se může
přehrávání přerušit, když je na
kontroléru provedeno nastavení
hlasitosti.
Je zde připojení, směrované přes
bezdrátovou LAN do stejné sítě.

- 48 -

Problém Kontrola Náprava
Pracuje nastavení firewallu Zkontrolujte nastavení firewallu pro komponenty v síti.
Nelze poslouchat pro komponenty v síti.
internetové radiové Jste odpojeni od internetu. Zkontrolujte nastavení připojení pro komponenty v síti
stanice. a obraťte se na poskytovatele připojení, pokud je to
Vysílání internetové radiové nutné (strana 8).
stanice je zastaveno nebo Mohou nastat případy, kdy nemůžete poslouchat
přerušeno. internetové radiové stanice i když jsou uvedeny
v seznamu internetových radiových stanic na tomto
přístroji (strana 53).

Bezdrátová síť

Problém Kontrola Náprava
Přepněte nastavení položky Network Type na
Chybí přístup k síti přes Není položka Network Type Wireless nebo odpojte kabel LAN od tohoto přístroje a
bezdrátovou LAN. nastavená na Auto a není restartujte ho.
k tomuto přístroji připojený Pokud je položka Network Type nastavená na Auto a
kabel LAN? k tomuto přístroji je připojený kabel LAN, přístroj
nastaví Network Type na Wired.
Tento přístroj a základní Zlepšete bezdrátové LAN prostředí přemístěním
tohoto přístroje a základní jednotky blíž k sobě atd.
jednotka (bezdrátový LAN
Používejte systém dál od mikrovlnných trub nebo
router atd.) jsou daleko od jiných zařízení, generujících elektromagnetické vlny.
Nepoužívejte přístroje generující elektromagnetické
sebe nebo je mezi nimi vlny při používání systému s bezdrátovou sítí LAN.
Při připojování více bezdrátových LAN konvertorů
překážka. musíte změnit jejich IP adresy.

V místě bezdrátového LAN Pro sestavení bezdrátového LAN připojení musí být
tento přístroj nastavený (viz. „Připojení s použitím
prostředí je mikrovlnná trouba bezdrátové LAN“ na straně 9).

nebo jiné zařízení, generující Zkontrolujte nastavení IP adresy tohoto přístroje
(včetně nastavení DHCP).
elektromagnetické vlny. Pokud je nastavení DHCP na tomto přístroji „On“,
vypněte a znovu zapněte napájení přístroje.
K bezdrátovému LAN routeru Zkontrolujte, že IP adresa tohoto přístroje odpovídá
nastavení bezdrátového LAN routeru atd.
je připojeno více Pokud je nastavení DHCP na tomto přístroji „Off“,
nastavte IP adresy tak, aby odpovídaly síti základní
bezdrátových LAN jednotky (bezdrátového LAN routeru atd.).
Např. pokud je IP adresa bezdrátového LAN routeru
konvertorů. 192.168.1.1, nastavte IP adresu tohoto přístroje na
192.168.1.XXX (*1), masku podsítě na
Bezdrátové LAN připojení 255.255.255.0, bránu a DNS na 192.168.1.1.
(*1) Nastavte XXX v 192.168.1.XXX na číslo mezi 2
nelze sestavit mezi tímto až 248, které není použité jinými zařízeními.
V tomto případě se SSID nezobrazí v seznamu
přístrojem a základní přístupových bodů na obrazovce. Pak nastavte SSID
atd. ručně provedením ručního nastavení bezdrátové
jednotkou (bezdrátový LAN sítě LAN tohoto přístroje.
Tento přístroj nepodporuje 152-bitovou délku klíče
router atd.). WEP nebo sdíleného klíče.

Nastavení IP adresy tohoto

přístroje neodpovídá

nastavení bezdrátového LAN

routeru atd.

SSID přístupového bodu
může být skryté.

Bezpečnostní nastavení

přístupového bodu používá

152-bitovou délku klíče WEP

nebo sdíleného klíče.

- 49 -

Tabulka kódů jazyků a tabulka kódů Nauru (na), 1401 Siswati (ss), 1919
zemí/oblastí
Nepali (ne), 1405 Sesotho (st), 1920
Tabulka kódů jazyků
Norwegian (no), 1415 Sundanese (su), 1921
Název jazyka (kód) a vstupní kód:
Occitan (oc), 1503 Swahili (sw), 1923

Oromo (om), 1513 Tamil (ta), 2001

Oriya (or), 1518 Telugu (te), 2005

Japanese (ja), 1001 Frisian (fy), 0625 Panjabi (pa), 1601 Tajik (tg), 2007
English (en), 0514 Irish (ga), 0701
French (fr), 0618 Scots-Gaelic (gd), 0704 Polish (pl), 1612 Thai (th), 2008
German (de), 0405 Galician (gl), 0712
Italian (it), 0920 Guarani (gn), 0714 Pashto, Pushto (ps), 1619 Tigrinya (ti), 2009
Spanish (es), 0519 Gujarati (gu), 0721
Chinese (zh), 2608 Hausa (ha), 0801 Quechua (qu), 1721 Turkmen (tk), 2011
Dutch (nl), 1412 Hindi (hi), 0809
Portuguese (pt), 1620 Croatian (hr), 0818 Rhaeto-Romance (rm), 1813 Tagalog (tl), 2012
Swedish (sv), 1922 Hungarian (hu), 0821
Russian (ru), 1821 Armenian (hy), 0825 Kirundi (rn), 1814 Setswana (tn), 2014
Korean (ko), 1115 Interlingua (ia), 0901
Greek (el), 0512 Interlingue (ie), 0905 Romanian (ro), 1815 Tonga (to), 2015
Afar (aa), 0101 Inupiak (ik), 0911
Abkhazian (ab), 0102 Indonesian (in), 0914 Kinyarwanda (rw), 1823 Turkish (tr), 2018
Afrikaans (af), 0106 Icelandic (is), 0919
Amharic (am), 0113 Hebrew (iw), 0923 Sanskrit (sa), 1901 Tsonga (ts), 2019
Arabic (ar), 0118 Yiddish (ji), 1009
Assamese (as), 0119 Javanese (jw), 1023 Sindhi (sd), 1904 Tatar (tt), 2020
Aymara (ay), 0125 Georgian (ka), 1101
Azerbaijani (az), 0126 Kazakh (kk), 1111 Sangho (sg), 1907 Twi (tw), 2023
Bashkir (ba), 0201 Greenlandic (kl), 1112
Byelorussian (be), 0205 Cambodian (km), 1113 Serbo-Croatian (sh), 1908 Ukrainian (uk), 2111
Bulgarian (bg), 0207 Kannada (kn), 1114
Bihari (bh), 0208 Kashmiri (ks), 1119 Sinhalese (si), 1909 Urdu (ur), 2118
Bislama (bi), 0209 Kurdish (ku), 1121
Bengali (bn), 0214 Kirghiz (ky), 1125 Slovak (sk), 1911 Uzbek (uz), 2126
Tibetan (bo), 0215 Latin (la), 1201
Breton (br), 0218 Lingala (ln), 1214 Slovenian (sl), 1912 Vietnamese (vi), 2209
Catalan (ca), 0301 Laothian (lo), 1215
Corsican (co), 0315 Lithuanian (lt), 1220 Samoan (sm), 1913 Volapük (vo), 2215
Czech (cs), 0319 Latvian (lv), 1222
Welsh (cy), 0325 Malagasy (mg), 1307 Shona (sn), 1914 Wolof (wo), 2315
Danish (da), 0401 Maori (mi), 1309
Bhutani (dz), 0426 Macedonian (mk), 1311 Somali (so), 1915 Xhosa (xh), 2408
Esperanto (eo), 0515 Malayalam (ml), 1312
Estonian (et), 0520 Mongolian (mn), 1314 Albanian (sq), 1917 Yoruba (yo), 2515
Basque (eu), 0521 Moldavian (mo), 1315
Persian (fa), 0601 Marathi (mr), 1318 Serbian (sr), 1918 Zulu (zu), 2621
Finnish (fi), 0609 Malay (ms), 1319
Fiji (fj), 0610 Maltese (mt), 1320 Tabulka kódů zemí/oblastí
Faroese (fo), 0615 Burmese (my), 1325
Název země/oblasti, vstupní kód a kód
země/oblasti

United States, 2119, us Chile, 0312, cl
Argentina, 0118, ar Denmark, 0411, dk
United Kingdom, 0702, gb Germany, 0405, de
Italy, 0920, it Japan, 1016, jp
India, 0914, in New Zealand, 1426, nz
Indonesia, 0904, id Norway, 1415, no
Australia, 0121, au Pakistan, 1611, pk
Austria, 0120, at Philippines, 1608, ph
Netherlands, 1412, nl Finland, 0609, fi
Canada, 0301, ca Mexico, 1324, mx
Korea, Republic of, 1118, kr Russian Federation, 1821, ru
Singapore, 1907, sg Brazil, 0218, br
Switzerland, 0308, ch France, 0618, fr
Sweden, 1905, se Belgium, 0205, be
Spain, 0519, es Portugal, 1620, pt
Thailand, 2008, th Hong Kong, 0811, hk
Taiwan, 2023, tw Malaysia, 1325, my
China, 0314, cn

- 50 -


Click to View FlipBook Version