The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-09-13 09:27:15

XDP-300R_cz-sk

XDP-300R_cz-sk

Manuál obsluhy

Nejprve si přečtěte.............................................................................................. 2
Přehrávání hudby..............................................................................................13
USB výstup ........................................................................................................35
Funkce Bluetooth®............................................................................................36
Různá nastavení ...............................................................................................37
Ostatní ............................................................................................................... 39

1 / 42

Nejprve si přečtěte...

Obsah

Nejprve si přečtěte... ............................................................................................. 2

Obsah ............................................................................................................................................................................................. 2
Zapnutí obrazovky.......................................................................................................................................................................... 4
Obrazovka HOME ........................................................................................................................................................................... 5
Obrazovka HOME 1........................................................................................................................................................................ 6
Obrazovka HOME 2........................................................................................................................................................................ 7
Obrazovka seznamu aplikací ........................................................................................................................................................ 7
Přizpůsobení obrazovky HOME ..................................................................................................................................................... 8

Vytvoření zástupce aplikace na obrazovce HOME ................................................................................................................... 8
Přidání widgetu na obrazovku HOME........................................................................................................................................ 9
Změna tapety na obrazovce HOME.........................................................................................................................................10
Vymazání zástupců a widgetů .................................................................................................................................................11
Vložení textu .................................................................................................................................................................................12

Přehrávání hudby.................................................................................................13

Přehrávání z paměťové karty microSD .......................................................................................................................................13
Vyjmutí paměťové karty microSD ............................................................................................................................................14

Kopírování hudebních souborů z PC a jejich přehrávání...........................................................................................................15
Kopírování pomocí software "X-DAP Link" a přehrávání ........................................................................................................15
Metoda Drag&Drop pro kopírování a přehrávání. ..................................................................................................................19

Operace přehrávání - podrobnosti ..............................................................................................................................................21
Zobrazení knihovny ..................................................................................................................................................................21
Operace přehrávání .................................................................................................................................................................22
Operace přehrávání pomocí obrazovky ..................................................................................................................................22
Obrazovka přehrávání..............................................................................................................................................................24
Přehrávání pomocí tlačítek na hlavní jednotce ......................................................................................................................25

Editace playlistu ...........................................................................................................................................................................26
Vytvoření playlistu ....................................................................................................................................................................26
Editace playlistu .......................................................................................................................................................................27
Editace stop v playlistu ............................................................................................................................................................28

Nastavení ekvalizéru....................................................................................................................................................................29
Přepnutí na obrazovku ekvalizéru...........................................................................................................................................29
Výběr předvoleb ekvalizéru .....................................................................................................................................................29
Modifikace ekvalizéru ..............................................................................................................................................................30

Menu Slide ...................................................................................................................................................................................32
Sound setting ...........................................................................................................................................................................32
Externí zařízení .........................................................................................................................................................................33
Nastavení..................................................................................................................................................................................33

USB výstup ...........................................................................................................35
Funkce Bluetooth® ..............................................................................................36

Párování........................................................................................................................................................................................36
Zrušení spojení.............................................................................................................................................................................36

Různá nastavení ..................................................................................................37

Nastavení zvuku a výstupu..........................................................................................................................................................37
Aktualizace ...................................................................................................................................................................................38

Zkontrolujte, zda je k dispozici soubor pro aktualizaci ..........................................................................................................38
Zálohování a resetování ..............................................................................................................................................................38

Zálohování ................................................................................................................................................................................38
Resetování................................................................................................................................................................................38

Ostatní ..................................................................................................................39

Technická data.............................................................................................................................................................................39
Doporučené aplikace ...............................................................................................................................................................40
Podporované audio formáty ....................................................................................................................................................40
Nepřetržitá doba přehrávání ...................................................................................................................................................40

2 / 42

Výdrž baterie.............................................................................................................................................................................40
Počet uložených hudebních souborů ......................................................................................................................................40
Upozornění pro používání ............................................................................................................................................................41
Tato jednotka ...........................................................................................................................................................................41
Dobíjení.....................................................................................................................................................................................41
Přehrávání ................................................................................................................................................................................41
Kopírování hudebních souborů. ..............................................................................................................................................41
Autorizace FCC .............................................................................................................................................................................41
Informace o licencích a ochranných známkách ........................................................................................................................42

3 / 42

Zapnutí obrazovky

Tento přenosný audio přehrávač využívá platformu AndroidTM OS. Základní obrazovky jsou HOME a APP LIST.
Klepnutím na ikony ve spodní části můžete přepínat mezi obrazovkami.

Obrazovka HOME Obrazovka seznamu aplikací

Tyto ikony jsou zobrazeny ve všech obrazovkách - i
když mezi nimi přepínáte.

 Návrat na předchozí obrazovku

 Přepíná na obrazovku HOME

 Zobrazuje seznam miniatur (thumbnails)
aplikací, které byly použity v poslední do-

bě. Aplikace ze seznamu lze vymazat kle-

pnutím na  vpravo nahoře na miniatuře

nebo posunutím miniatury prstem zleva

doprava

4 / 42

Obrazovka HOME

Obrazovka HOME se zobrazí okamžitě po zapnutí jednotky. Zapnutí obrazovky HOME se provádí posunutím prs-
tem zleva doprava.

Obrazovka HOME 1 Obrazovka HOME 2

5 / 42

Obrazovka HOME 1

1. Stavový pruh

2. Složka obsahující soubor aplikací
GoogleTM - jako například prohlí-
žeč webových stránek Google
Chrome browser a aplikaci
YouTubeTM app.

Umožňuje přístup k tomuto do-
kumentu.

Soubor instalátorů pro stahování
aplikací.

Umožňuje přístup k "Google PlayTM
Store", odkud můžete stahovat
aplikace pro Android OS. V někte-
rých regionech nemusí být tento
přístup možný.

Aplikace Music pro přehrávání
hudby.

Přepíná na obrazovku seznamu
aplikací.

Umožňuje přístup na obrazovku
nastavení, kde lze nastavit "Wi-Fi",
"Language & input", "Date & time",
atd.

6 / 42

Obrazovka HOME 2 3. Widget Music
Obrazovka seznamu aplikací Umožňuje přehrávání hudby, přeskok mezi
skladbami, pauzu, atd.

4. Můžete přepínat mezi sluchátko-
vým a linkovým výstupem pro při-
pojení externího zařízení.

Kvalitu zvuku lze zvýšit vypnutím
funkcí Wi-Fi® a Bluetooth®, a
vypnutím LCD displeje.

Tento režim je vhodný, když chcete
připojit symetrická (balanced) slu-
chátka. V porovnání s normálním
provozem "single-ended" můžete
získat vyšší úroveň výstupu a vyšší
napětí není uzemněno společně s
nízkou úrovní signálu, takže lze
očekávat špičkový efekt v hudeb-
ním pozadí = můžete připojit slu-
chátka s vyšší impedancí. Protože
získáte vyšší úroveň výstupu, mů-
žete připojit sluchátka s vyšší im-
pedancí.

Když klepnete na ikonu seznamu aplikací v obrazovce
HOME, zobrazí se obrazovka seznamu aplikací.

V případě velkého počtu aplikací můžete přepínat mezi obrazovkami posunutím prstem doleva nebo doprava.
7 / 42

Přizpůsobení obrazovky HOME

Na obrazovku HOME můžete umístit zástupce aplikací a widgety* a můžete si ji tak přizpůsobit podle Vašich
požadavků.
* Widgety jsou malé aplikace, které můžete umístit na obrazovku HOME - například hodiny nebo zástupci Va-

šich oblíbených stránek.

Vytvoření zástupce aplikace na obrazovce HOME

1. Klepněte na ikonu seznamu aplikací v obrazovce
HOME.

2. Klepněte a podržte prst na aplikaci v obrazovce se-
znamu aplikací.

8 / 42

3. Když se pozadí se změní na obrazovku HOME, pře-
táhněte aplikaci do požadované pozice a uvolněte
prst.

Přidání widgetu na obrazovku HOME

1. Klepněte na ikonu seznamu aplikací v obrazovce
HOME.

2. Klepněte na "WIDGETS" vlevo nahoře na obrazovce.

3. Klepněte a podržte prst na widgetu, který chcete
přidat.

9 / 42

4. Když se pozadí se změní na obrazovku HOME, pře-
táhněte aplikaci do požadované pozice a uvolněte
prst.

Změna tapety na obrazovce HOME

1. Klepněte a podržte prst na prázdném místě obra-
zovky HOME.

2. Klepněte na "Wallpapers".
- Zvolte "Photos" pro nastavení oblíbené fotografie
nebo obrázku jako tapety. Pro vytvoření snímku
obrazovky stiskněte současně tlačítko ( ) a tla-
čítko ( ).

3. Klepněte na tapetu, kterou chcete nastavit.

10 / 42

4. Zvolte "Set wallpaper".

Vymazání zástupců a widgetů

1. Klepněte a podržte prst na widgetu, který chcete
vymazat.

2. Přetáhněte prstem widget na "Remove" a uvolněte
prst.

11 / 42

Vložení textu

Když klepnete na textové pole nebo jiné místo pro vložení textu, zobrazí se automaticky klávesnice.

1. Klepněte pro vložení textu.
2. Klepněte pro přepnutí mezi malými a velkými písmeny. Dvojitým klepnutí se uzamkne nastavení vel-

kých písmen.
3. Klepněte pro změnu typu textu.
4. Vložení mezery.
5. Odstranění znaku na pozici vlevo před kurzorem.
6. Klepněte pro potvrzení.

12 / 42

Přehrávání hudby

Přehrávání z paměťové karty microSD

Vložte paměťovou kartu microSD s hudebními soubory a přehrávejte je,

1. Vložte paměťovou kartu microSD do slotu (1 nebo 2).
- Kartu (s kontakty směřujícími nahoru) zcela zatlačte do slotu tak, až zaklapne.

2. Klepněte na Music v obrazovce HOME.
- Nepřipojujte sluchátka s impedancí mimo spe-
cifikovaný rozsah - nebezpečí poškození pře-
hrávače!
Viz specifikace sluchátek

13 / 42

3. V knihovně klepněte na stopu, kterou chcete pře-
hrávat.
- Zobrazení stop v knihovně může trvat určitou
dobu.
Podrobnosti viz Operace přehrávání

Vyjmutí paměťové karty microSD

Před vyjmutím karty proveďte její odpojení - použijte následující postup. Pokud kartu předem neodpojíte, mlže
dojít k jejímu poškození/znehodnocení.
1. Klepněte na "Settings" v obrazovce HOME.

2. Klepněte na STORAGET - UNMOUNT SD CARD - OK.
3. Zatlačte kartu microSD do slotu, dokud neuslyšíte

kliknutí - pak kartu vytáhněte přímo ven.
Karta microSD "vyskočí" ven - pozor na možnost její

ztráty!

14 / 42

Kopírování hudebních souborů z PC a jejich přehrávání

Pokud používáte PC s Windows, můžete hudební soubory z Vašeho PC kopírovat do interní paměti této jednotky
nebo na paměťovou kartu microSD vloženou do jednotky.

Kopírování pomocí software "X-DAP Link" a přehrávání

X-DAP Link je kompatibilní s OS Windows 10 (32 bit/64 bit), Windows 8/8.1 (32 bit/64 bit), Windows 7 (32
bit/64 bit), a Mac OS X 10.11 a OS X 10.10.
1. Zapněte Váš PC a stáhněte si instalátor pro X-DAP Link z následující webové adresy:

http://pioneer-headphones.com/support.html
2. Pro instalaci na PC s OS Windows proveďte dvojklik na "setup.exe"; na počítači Macintosh proveďte

dvojklik na "XDAPLink.pkg".
Postupujte podle instrukcí na obrazovce. Po instalaci je na pracovní ploše PC s OS Windows vytvořen
zástupce. Na počítači Macintosh bude "X-DAP Link.app" přidáno do složky "Applications".
3. Zapněte napájení jednotky.
- Pro kopírování na paměťovou kartu microSD vložte kartu microSD do slotu (1 nebo 2).
4. Připojte tuto jednotku k PC pomocí dodáva-
ného USB kabelu, a spusťte X-DAP Link. Při-
pojení proveďte tak, že širší strana konekto-
ru je nahoře. V jiném případě může dojít k
poškození konektoru kabelu nebo jednotky!
Pokud se na jednotce zobrazí hlášení (jako
například "Connection of the device is not
recognized", zavřete všechny běžící aplikace
a začněte znovu od bodu 3.

15 / 42

5. Zvolte složku obsahující soubor(y), který(é)
chcete kopírovat z (1).
onkyo music
Pokud máte soubory stažené z "onkyo
music" (stránka distribuující hudební
soubory), zvolte tuto složku.
iTunes Media
Pokud používáte iTunes®, zobrazí se
playlist a obsah.
Když přidáváte složku do počítače, klikněte
na (2) a přidejte složku, kterou chcete zob-
razit.

6. Klikněte na (3) pro volbu interní paměti, SD card 1, nebo SD card 2 jako cíle pro kopírování, a pak
klikněte na "OK".
- Pro specifikaci jiného cíle pro kopírování než (3) můžete rovněž kliknout na (4)(5).

Pro specifikaci jiného cíle pro kopírování než (3) můžete rovněž kliknout na (4)(5).
7. Pro volbu a přidání pouze některých souborů

pro kopírování zvolte "No" v této obrazovce.
Zvolte "Yes" pro zobrazení všech souborů,
které již byly kopírovány do seznamu. V tako-
vém případě budou z této jednotky během
kopírování vymazány hudební soubory, pro
které jste zrušili volbu.

16 / 42

8. Podle cíle pro kopírování zvolte hudební
soubory, které chcete kopírovat.
Když je zvolen cíl kopírování:

Když je zvolen cíl kopírování:

Když je zvolen cíl kopírování:

9. Klikněte na tlačítko kopírování stejné barvy,
jako je barva zvolená v kroku 8.
Zvolené hudební soubory budou nakopírová-
ny do této jednotky.
17 / 42

10. Klepněte na Music v obrazovce HOME.
Nepřipojujte sluchátka s impedancí mimo
specifikovaný rozsah - nebezpečí poškození
přehrávače!
Viz Specifikace sluchátek

11. V knihovně klepněte na stopu, kterou chcete
přehrávat.
Zobrazení stop v knihovně může trvat určitou
dobu.
Podrobnosti viz Operace přehrávání

18 / 42

Metoda Drag&Drop pro kopírování a přehrávání.

1. Pomocí dodávaného USB kabelu připojte tuto jednotku k PC.
Připojení proveďte tak, že širší strana konektoru je nahoře. V jiném případě může dojít k poškození
konektoru kabelu nebo jednotky!

Pokud se na obrazovce Vašeho PC zobrazí hlášení "AutoPlay" nebo podobné, zvolte "Open folder to
view files" a pak pokračujte krokem 3.
2. Zvolte tuto jednotku z výběru "PC" vašeho počítače.
3. Otevřete složku, do které chcete ukládat.

Pro kopírování do interní paměti otevřete složku "Music" v interní paměti.
Pro kopírování na paměťovou kartu microSD otevřete složku pro paměťovou kartu microSD, do které
chcete kopírovat.
4. Přetáhněte a pusťte složku obsahující hudební soubory z Vašeho PC, kterou chcete kopírovat do zvo-
leného cíle,
5. Klepněte na Music v obrazovce HOME.
Nepřipojujte sluchátka s impedancí mimo
specifikovaný rozsah - nebezpečí poškození
přehrávače!
Viz Specifikace sluchátek

19 / 42

6. V knihovně klepněte na stopu, kterou chce-
te přehrávat.
Zobrazení stop v knihovně může trvat urči-
tou dobu.
Podrobnosti viz Operace přehrávání

20 / 42

Operace přehrávání - podrobnosti

Zobrazení knihovny

Při spuštění Music se zobrazí knihovna (seznam stop synchronizovaných s Music). Pro změnu kategorizace pře-
suňte prstem knihovnu doleva nebo doprava.

Folder Jsou zobrazeny všechna stopy ve složce stejné úrovně.
Playlists Zobrazí se seznam playlistů, které jste vytvořili.
Artists Zobrazení podle interpreta.
Albums Zobrazení podle alb.
Songs Zobrazí se všechny stopy.
Genres Zobrazení podle žánrů.
Compilations Zobrazení podle kompilovaných alb.
Composers Zobrazení podle autorů.
Format Zobrazení podle datových formátů.

Pro vyhledání stopy klepněte na ikonu vyhledávání nad obrazovkou seznamu.
Pokud nebylo nastaveno "Auto Sync" nebo "Music Folders", stopy nemusí být zobrazeny.
Podrobnosti viz "HD Library Sync"

21 / 42

Operace přehrávání

Když klepnete v knihovně na stopu, kterou chcete přehrávat, obrazovka se změní na obrazovku přehrávání a
zahájí se přehrávání.
Pro návrat do knihovny klepněte na .

Operace přehrávání pomocí obrazovky

Přehrávání/pauza Klepněte na ikonu pře-
hrávání/pauza.

22 / 42

Přeskočení stop Klepněte na levou/pravou
ikonu pro přeskočení
zpět/vpřed.

Nastavení hlasitosti

23 / 42

Obrazovka přehrávání

1. Návrat na obrazovku přehrávání, když jste
přepnuli na obrazovku "fronty" nebo na ob-
razovku ekvalizéru.

2. Klepněte pro zobrazení podrobností o stopě.
3. Obal přehrávaného alba se zobrazí jako

tapeta. Pokud tuto možnost vypnete, zobra-
zení obalu alba bude tmavé.
4. Zobrazí se menu Slide, kde můžete měnit
nastavení pro přehrávání a zvuk.

5. Vyhledávací pruh
Zobrazuje průběh přehrávání stopy na časo-
vé ose.
Klepnutím na tento pruh přeskočíte do pří-
slušného místa stopy.

6. Přehrávaná stopa je přidána do playlistu.
7. Režim REPEAT (opakované přehrávání)

Klepněte pro změnu režimu
Opakování 1 stopy  Opakování všech stop
 Vypnuto.
8. Režim SHUFFLE (přehrávání v náhodném
pořadí)
Klepněte pro zapnutí/vypnutí této funkce.
9. Klepněte pro zapnutí/vypnutí ekvalizéru.

24 / 42

Přehrávání pomocí tlačítek na hlavní jednotce

1 Regulátor hlasitosti Pokud tuto jednotku vložíte do kapsy nebo do pouzdra, může dojít k ná-
hodnému otočení regulátoru a změně hlasitosti.

Pro vyloučení této možnosti zapněte funkci "Volume lock".

2 Tlačítko přeskoku Přehrávání / Pauza

3 Tlačítko přehrává- Přeskok na začátek přehrávané stopy nebo na předchozí stopu.

ní/pauza

4 Tlačítko přeskoku Přeskok na následující stopu.

Nastavení hlasitosti (pouze pro státy/regiony, řídící se Evropskými směrnicemi).
Když úroveň hlasitosti překročí 130, zobrazí se varovné hlášení. Zkontrolujte hlášení a klepněte na
"OK".

Když je úroveň hlasitosti 130 nebo vyšší a uplynulá doba přehrávání překročí 20 hodin, zobrazí se va-
rovné hlášení a úroveň hlasitosti bude nastavena na hodnotu 130. (Uplynulá doba přehrávání je vynu-
lována vypnutím jednotky).

25 / 42

Editace playlistu

Vytvoření playlistu

Zvolte stopy, z nichž chcete vytvořit Váš vlastní playlist.
1. Pro zobrazení menu seznamu klepněte v

knihovně napravo na ikonu pro stopu, kte-
rou chcete přidat do playlistu.
2. Klepněte na "Replace Up Next".
3. Klepněte v obrazovce napravo na
ikonu pro stopu, kterou chcete při-
dat vedle zobrazení menu, a pak klepněte
na "Play Next".
4. Opakujte krok 3 pro vytvoření seznamu
stop, které chcete uložit jako playlist.
5. Klepněte na obrázek obalu vlevo nahoře pro
přechod na obrazovku přehrávání.

6. Zatáhněte obrazovku dolů pro zobrazení
"fronty" stop.

26 / 42

7. Klepněte na "Save as playlist", zadejte ná-
zev, a klepněte na "SAVE".
Nový playlist nelze vytvořit z playlistů vytvo-
řených mimo Music - například s iTunes.

Editace playlistu

Editace playlistu
Zobrazte seznam playlistů z knihovny a klepněte na
"Edit".

Vymazání playlistu
Klepněte na ikonu playlistu, který chcete vymazat, a
pak klepněte na "OK".
Změna uspořádání playlistu
Přetáhněte ikonu playlistu, který chcete přeskupit.
Změna názvu playlistu
Klepněte na playlist, který chcete přejmenovat, zadejte
název, a klepněte na "OK".
Ukončení editace
Klepněte na "Done".

27 / 42

Editace stop v playlistu

Editace stop v playlistu
Zobrazte seznam playlistů z knihovny, klepněte na
playlist, který chcete editovat, a klepněte na "Edit".

Vymazání stopy z playlistu
Klepněte na ikonu stopy, kterou chcete vymazat, a pak
klepněte na "OK".
Změna uspořádání playlistu
Přetáhněte ikonu playlistu, který chcete přeskupit.
Ukončení editace
Klepněte na "Done".
Stopy nejsou vymazány z jednotky, i když je vymažete z playlistu.

28 / 42

Nastavení ekvalizéru

Pomocí ekvalizéru můžete upravit nastavení zvuku podle Vašich požadavků.

Přepnutí na obrazovku ekvalizéru

Pro přechod na obrazovku ekvalizéru zatáhnete obrazovku přehrávání nahoru.

Výběr předvoleb ekvalizéru

1. Klepněte na "Preset" v obrazovce ekvalizéru.

2. Zvolte požadovanou předvolbu ekvalizéru a klepněte na "Close". Flat / 11Band / Dance / Jazz / Pop
/ Rock / Vocal
29 / 42

3. Pro návrat na obrazovku přehrávání klepně-
te na ikonu vlevo nahoře na obrazovce.
Klepněte na ikonu pro zapnutí/vypnutí ekva-
lizéru.
Ekvalizér je zapnutý

Ekvalizér je vypnutý

Modifikace ekvalizéru

Modifikací ekvalizačních křivek můžete vytvořit Vaše vlastní originální nastavení ekvalizéru. Toto modifikované
nastavení můžete pojmenovat a uložit do paměti.
1. Klepněte na "EQ edit".
2. Postupně přetáhněte body ekvalizační křivky

pro jednotlivé frekvence = změna zesílení
nahoru/dolů.
V místě, kde není žádný bod, můžete
přidat nový bod klepnutím na ekvalizač-
ní křivku.
Všechny body ekvalizační křivky můžete
posunout nahoru/dolů tažením bodu
mimo ekvalizační křivky.

30 / 42

3. Klepněte na "Save", zadejte název, a klep-
něte na "SAVE".

Vymazání uloženého nastavení ekvalizéru
Zvolte nastavení ekvalizéru, které chcete vymazat z "Preset", a klepněte na "Delete".

31 / 42

Menu Slide

Pro zobrazení menu Slide klepněte na ikonu vpravo nahoře na obrazovce Music.

Sound setting

DSP function
Použijte pro zapnutí/vypnutí (ON/OFF) ekvalizéru a ostatních položek v menu Slide ("Upsampling Mode", "Club

Sound Boost", a "Real-time DSD Conversion").
Lock Range Adjust
Můžete zlepšit kvalitu zvuku nastavením blokování rozsahu jitter (modulace) vstupních audio signálů. Rozsah

zablokování lze nastavit přesněji (Narrow Up až Narrow wide) v sedmi krocích
Pokud změníte rozsah zablokování a zvuk je přerušovaný, nastavte jej na Normal nebo Wide.
Digital filter

Modifikací charakteristik filtru vestavěného digitálního konvertoru můžete upravit kvalitu zvuku pro
sluchátkový výstup.
SHARP/SLOW/SHORT
Upsampling Mode
Můžete provést převzorkování (upsampling) vzorkovací frekvence stop pro přizpůsobení specifikacím
jednotky nebo zařízení připojeného prostřednictvím USB. (Implicitní nastavení je maximálně 192kHz)
Off/On
Upsampling upper limit
Nastavení horního limitu převzorkování.
96 kHz/192 kHz/384 kHz (pouze USB audio)
Club Sound Boost
Nastavení ultra hlubokých basů používaných DJ).
Eco Mode

Funkce Boost pracuje v režimu snižujícím spotřebu energie.
OFF/Boost 1/Boost 2/Boost 3

Přehrávání s využitím optimálních frekvenčních charakteristik při použití sluchátek Pioneer.

32 / 42

Externí zařízení

Volba zařízení pro přehrávání
Zobrazí se seznam výstupů - včetně sluchátek, Bluetooth kompatibilních zařízení, a USB zařízení. Zvolte
audio výstup ze seznamu.
Klepněte na "SEARCH FOR USB DEVICES" pro vyhledání USB zařízení připojených k této jednotce.

Nastavení

Nastavení

HD Library Sync
Auto sync

Automatická synchronizace hudebních souborů, které jste nakopírovali do této jednotky z PC, nebo hu-
debních souborů na paměťové kartě microSD se soubory v knihovně.
Music Folders
Můžete zvolit složku pro synchronizaci s knihovnou.
Sync Now
Manuální synchronizace hudebních souborů, které jste nakopírovali do této jednotky z PC, nebo hudeb-
ních souborů na paměťové kartě microSD se soubory v knihovně.
SYNC ALL
Volba synchronizace všech přenesených stop.
SYNC ADDED SONGS
Volba synchronizace pouze pro stopy, které byly přidány.

FAQ
Zobrazení všech nejčastějších otázek a odpovědí na ně.

Přehrávání
Crossfade

V místě, kde jedna stopa končí a jiná začíná, můžete nastavit plynulý přechod mezi stopami (postupné
zeslabení a zesílení)-
Gain setting
Zde lze nastavit úroveň hlasitosti při konverzi hudebních souborů z formátu DSD na formát PCM.
0 db/-3 db
Always keep screen on
Při aktivaci této funkce zůstává displej stále osvětlený.
Output Audio Route
Zobrazí se seznam výstupů - včetně sluchátek, Bluetooth kompatibilních zařízení, a USB zařízení. Zvolte
audio výstup ze seznamu.
Klepněte na "SEARCH FOR USB DEVICES" pro vyhledání USB zařízení připojených k této jednotce.
SEARCH FOR USB DEVICES
Vyhledávání USB zařízení připojených k této jednotce.

USB Audio
USB Host Audio Driver is valid
Při aktivaci tohoto nastavení mohou být na výstupu USB zdroje hi-res.
Enables volume control in the background.
Toto nastavení umožní kontrolu hlasitosti připojeného USB zařízení pomocí této jednotky.

DSD Output Format
Umožňuje volbu formátu výstupu USB při přehrávání hudebních souborů ve formátu DSD,

PCM/DoP/Direct Transfer
Pro možnost nastavení "Direct Transfer" musíte používat zařízení podporující přímý transfer. (Podporo-
vaná zařízení: DAC-HA300, XPA-700)

33 / 42

Direct transfer output frequency maximum
Nastavení horní limitní frekvence, když je v "DSD Output Format" zvoleno 'Direct Transfer". Zvolte frek-
venci, kterou je připojené USB zařízení schopno zpracovat.
Auto/2.8 MHz/5.6 MHz/11.2 MHz

DoP Pause Operation
Pokud zvolíte "Output DSD Zero", můžete snížit opakovaný výskyt šumu při přerušení DoP výstupem
umlčeného signálu DSD po dobu maximálně 10 minut - i když nevystupuje žádný zvuk.
Stop Output/Output DSD Zero

Output DSD 3/6 MHz via DoP
Hudební soubory formátu DSD vystupují ve formátu DoP.
Jestliže je nastavení zrušeno, pak (i když je v "DSD Output Format" zvoleno DoP) budou do formátu PCM
automaticky konvertovány pouze formáty DSD 3MHz a 6MHz.

Real-time DSD Conversion
Konvertuje v reálném čase do formátu DSD hudební soubory jako například MP3, WAV, a FLAC. Můžete
poslouchat ve vysoké kvalitě i hudební soubory, které nejsou ve vysokém rozlišení.
Off/DSD 2.8 MHz/High-Precision DSD 2.8 MHz/DSD 5.6 MHz/High-Precision DSD 5.6 MHz
Můžete získat lepší kvalitu zvuku, jestliže zvolíte jeden z režimů "high-precision" - nicméně za cenu zvý-
šeného zatížení CPU a vyšší spotřeby energie; to může za určitých podmínek používání vést k přeskako-
vání zvuku.

Ostatní
Home screen wallpaper setting
Jako tapeta obrazovky HOME bude použit obrázek obalu alba.
Toto nelze zvolit, když je pro "Album artwork" nastaveno OFF.

About
Zobrazení licencí pro open source software.

Version
Zobrazení informací o verzi pro tuto jednotku.

Build
Zobrazení čísla Build Number.

Reset Settings
Resetování nastavení pro Music na implicitní hodnoty.

Album artwork
Obal přehrávaného alba se zobrazí jako tapeta. Pokud tuto funkci deaktivujete (OFF), obrázek obalu
alba bude tmavý a pro "Home screen wallpaper setting" bude rovněž nastavení OFF.

Změna režimu obrazovky přehrávání
Zvolte režim obrazovky přehrávání. Zvolte požadovaný režim ze dvou typů.

edit tab
Můžete editovat zobrazení nebo skrýt nastavení pro kategorie záložek zobrazených v knihovně; rovněž
můžete změnit pořadí zobrazení.

SNS
Můžete odeslat aktuálně přehrávanou stopu na sociální síť. Zobrazí se seznam použitelných SNS apli-
kací,
Pro možnost využívat službu SNS musíte nejprve nainstalovat aplikaci SNS.

34 / 42

USB výstup

Můžete připojit například sluchátkový zesilovač nebo D/A převodník, vybavený USB konektorem. Pro připojení k
této jednotce je nutno použít komerčně dostupný kabel USB OTG (On-The-Go). Ujistěte se, že máte správný USB
kabel odpovídající USB portu zařízení připojovaného kabelem OTG. (Pokud se jedná o port microUSB, můžete
použít USB kabel dodávaný s touto jednotkou).

Pokud připojované zařízení podporuje zdroje high-res, proveďte před připojením nejprve následující proceduru
pro aktivaci high-res výstupu. V jiném případě pokračujte krokem 4.
1. Klepněte na Music v obrazovce HOME.

2. Klepněte na ikonu vlevo nahoře na obrazov-
ce.

3. Pro zapnutí klepněte na "Settings" - "USB Host Audio Driver is valid.".
4. Zapněte zařízení připojované k této jednotce a připojte je pomocí kabelu OTG apod.

Dbejte na správné připojení kabelu. V jiném případě může dojít k poškození konektoru kabelu nebo
jednotky!
5. Na obrazovce jednotky se zobrazí hlášení.
Klepněte na "OK".
Můžete provést i jiná nastavení - jako napří-
klad volba výstupního formátu a nastavení
horního limitní frekvence.
Podrobnosti viz "USB Audio"

35 / 42

Funkce Bluetooth®

Pomocí Bluetooth kompatibilních zařízení (sluchátka, reproduktory) můžete poslouchat hudbu bezdrátově. Příjem
je možný do vzdálenosti 10 metrů - přímá viditelnost. Komunikační vzdálenost může být za určitých podmínek
kratší. Tato jednotka podporuje aptX. Pokud připojíte sluchátka nebo bezdrátové reproduktory podporující aptX,
můžete získat lepší kvalitu bezdrátového zvuku.

Párování

Párování je nutné před prvním použitím Bluetooth kompatibilního zařízení. Ujistěte se, že Bluetooth kompatibilní
zařízení je zjistitelné.
1. Klepněte na "Settings" v obrazovce HOME.

2. Klepněte na "Bluetooth". Pokud je nastavení "Off", klepněte na ně pro zapnutí "On".
3. Klepněte na zařízení, které chcete připojit.

Po krátké chvíli se zahájí párování.

4. Klepněte na Music v obrazovce HOME.

5. Klepněte na stopu, kterou chcete přehrát.
Při dalším připojování...
1. Klepněte na "Settings" v obrazovce HOME.

2. Klepněte na "Bluetooth" a v "Paired devices" klepněte na zařízení, které chcete připojit.

Zrušení spojení

1. Klepněte na "Settings" v obrazovce HOME.

2. Klepněte na "Bluetooth".
3. Zvolte zařízení, které chcete odpojit, a klep-

něte na "OK". Párovací informace nebudou
vymazány ani po zrušení připojení. Klepněte
na ikonu zařízení, jehož párovací informace
chcete vymazat, a klepněte na "FORGET".

36 / 42

Různá nastavení

Nastavení zvuku a výstupu

Tato sekce vysvětluje položky "Sound & notification" v "Settings", které Vám pomohou získat vysoce kvalitní zvuk.

1. Klepněte na "Settings" v obrazovce HOME.

2. Klepněte na "Sound & notification" a zvolte položku, pro kterou chcete změnit nastavení.

Output select
Přepínání sluchátkového výstupu.

Balanced
Tento režim je vhodný, když chcete připojit symetrická (balanced) sluchátka. V porovnání s normálním
provozem "single-ended" můžete získat vyšší úroveň výstupu a vyšší napětí není uzemněno společně s
nízkou úrovní signálu, takže lze očekávat špičkový efekt v hudebním pozadí = můžete připojit sluchátka
s vyšší impedancí.

A.C.G.
Tento režim je vhodný, když chcete připojit symetrická (balanced) sluchátka. Základní provozní režim je
stejný jako režim "balanced", nicméně využívá technologii pro ještě důraznější fixování standardů
uzemnění - můžete tedy poslouchat kvalitní zvuk s vyšší čistotou a stabilitou než v režimu "balanced".
Výstupní úroveň je nicméně stejná jako v režimu "single-ended".

OFF
Pokud je pro "Auto Volume" nastavení OFF, hlasitost bude nastavena automaticky na úroveň v rozsahu
mezi "Balanced" a "A.C.G." pro snížení úrovně hlasitosti. (Pro oblasti jiné než Evropa, Singapore, a Hong
Kong)
Tato jednotka nepodporuje simultánní používání jacku pro symetrická sluchátka a běžného sluchátko-
vého jacku. Simultánní použití může způsobit poškození jednotky.

Fixed line out mode
Můžete přepínat mezi sluchátkovým a linkovým výstupem pro připojení externího zařízení. Pokud je zvolen režim
"Fixed line out mode", signál na sluchátkovém výstupu má maximální úroveň - proto v tomto případě nepoužívej-
te sluchátka! Nastavte hlasitost na připojeném zařízení.

Stand-alone mode
Kvalitu zvuku lze zvýšit vypnutím funkcí Wi-Fi® a Bluetooth®, a vypnutím LCD displeje.
Režim "Stand-alone mode" je zrušen, když stisknete tlačítko napájení pro zapnutí obrazovky.

Digital filter setting
Modifikací charakteristik filtru vestavěného digitálního konvertoru můžete nastavit tři různé typy modifikované
kvality zvuku.
SHARP/SLOW/SHORT

Lock Range Adjust
Můžete zlepšit kvalitu zvuku nastavením blokování rozsahu jitter (modulace) vstupních audio signálů. Rozsah
zablokování lze nastavit přesněji (Narrow Up až Narrow wide) v sedmi krocích
Pokud změníte rozsah zablokování a zvuk je přerušovaný, nastavte jej na Normal nebo Wide.

37 / 42

Volume Limiter
Nastavte limit pro maximální hlasitost.
Gain setting
Můžete zvolit sluchátkový výstup vhodný pro Vaše sluchátka.
HIGH/NORMAL/LOW1/LOW2
Pokud nastavíte "HIGH", snižte nejprve hlasitost!
Při prvním připojení sluchátek nastavte "LOW1" a postupně zvyšujte hlasitost.
Volume lock
Deaktivace otočného regulátoru hlasitosti na hlavní jednotce. Tato funkce je aktivní, když je obrazovka vypnutá.
Doporučuje se nastavení "ON" - pro vyloučení nechtěných změn nastavení hlasitosti během používání.

Aktualizace

Aktualizace software na této jednotce na nejnovější verzi. Pokud je uvolněn soubor aktualizace software, zobrazí
se na obrazovce hlášení. Klepněte na toto hlášení a postupujte podle instrukcí na obrazovce.

Zkontrolujte, zda je k dispozici soubor pro aktualizaci

Můžete zkontrolovat, zda je k dispozici soubor aktualizace.
1. Klepněte na "Settings" v obrazovce HOME.

2. Klepněte na "Device Information" - "System updates".

Zálohování a resetování

Zálohování

Můžete zálohovat Vaše aplikace a nastavení na server Google.
1. Klepněte na "Settings" v obrazovce HOME.

2. Klepněte na "Backup & reset" a zapněte "Back up my data".

Resetování

Můžete resetovat jednotku na stav při jejím dodání. Resetováním jednotky budou vymazána veškerá data, sta-
žené aplikace apod.
1. Klepněte na "Settings" v obrazovce HOME.

2. Klepněte na "Backup & reset" - "Factory data reset" - "RESET DEVICE".

38 / 42

Ostatní

Technická data

Platforma:
Android 5.1.1

Displej:
4.7" / rozlišení 1280 x 720 pxl

Rozhraní a vstupní/výstupní konektory:
Sluchátkový konektor
3-vodičový, ø 3.5 mm, impedance: 16 až 300 Ω*
Sluchátkový konektor (symetrický výstup)
4-vodičový, ø 3.5 mm, impedance: 32 až 600 Ω*
* Nepřipojujte sluchátka s impedancí mimo specifikovaný rozsah - nebezpečí poškození přehrávače!
1x port microUSB, 2x slot pro paměťovou kartu microSD

Sekce sítě:
Bezdrátové LAN připojení (WLAN) IEEE802.11 b/g/n/ac kompatibilní
Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID, PAN

Jmenovitý vstup/napájení:
5 VDC / 1,5 A

Napájení bateriemi:
1,630 mAh

Provozní teplota:
5 °C až 35 °C

Interní paměť:
32 GB (včetně systémové oblasti pro Android)

Hmotnost hlavní jednotky:
200 g / 7,1 oz

Externí rozměry, bez výčnělků (VxŠxH)
128.9 mm x 75.9 mm x 13 mm
(5-1/6" x 3" x 1/2")

Design a specifikace podléhají změnám bez ohlášení.

39 / 42

Doporučené aplikace

V sekci "Useful Apps" seznamu aplikací je řada instalátorů aplikací. Toto je úvod pro výběr z těchto aplikací.

Onkyo Music
Aplikace umožňující přístup na stránku Onkyo Music, kde jsou distribuovány high-res zdroje.

Integra remote
Aplikace umožňující bezdrátový streaming hudby z této jednotky do receiveru řady Integra. Tuto jednot-
ku lze rovněž použít jako dálkový ovladač.

Pioneer ControlApp
Aplikace umožňující používat tuto jednotku jako dálkový ovladač pro ovládání audio komponentů Pi-
oneer.

SX-N30 Control App (kromě Japonska)
Aplikace umožňující používat tuto jednotku jako dálkový ovladač pro ovládání SX-N30.

Onkyo Remote
Aplikace umožňující bezdrátový streaming hudby z této jednotky do audio komponentů Onkyo. Tuto
jednotku lze rovněž použít jako dálkový ovladač.

iControlAV5
Aplikace umožňující používat tuto jednotku jako dálkový ovladač pro ovládání AV receiverů a BD přehrá-
vačů Pioneer.

Podporované audio formáty

MP3/AAC (up to 48 kHz)*1
DSF/DSDIFF (2.8 MHz/3 MHz/5.6 MHz/6 MHz/11.2 MHz PCM konverze/DoP výstup)*2
FLAC / ALAC / WAV / AIFF (až do 384 kHz)
OggVorbis (až do 192 kHz)
*1 Soubory chráněné DRM není možné přehrát.
*2 Konvertováno na PCM pro přehrávání na hlavním zařízení.

Nepřetržitá doba přehrávání

Uvedené časy jsou pouze informativní. Doba přehrávání závisí na nastavení.
FLAC lossless 24 bit 96 kHz*

16 hodin
MP3 128 kbps 16 bit 44.1 kHz*

18 hodin
DSD 5.6 MHz*

12 hodin
* Obrazovka vypnutá, přehrávání s Music, použití sluchátek 3-contact ø3.5 mm

Výdrž baterie

Maximálně 300 hodin (funkce Wi-Fi a Bluetooth vypnuty, žádné zařízení nepřipojeno).

Počet uložených hudebních souborů

Toto je informativní údaj pro počet hudebních souborů, které lze uložit do interní paměti této jednotky.

Interní paměť
Přibližně 4000 stop (dostupný prostor: přibližně 20 GB, formát MP3: 1 soubor = 5 MB)
Přibližně 100 stop (dostupný prostor přibližně 20 GB, FLAC losless 24bit / 192khz; 1 soubor = 200 MB).

40 / 42

Upozornění pro používání

Tato jednotka

Použijte 4-vodičový konektor pro připojení sluchátkového jacku 2.5 mm; použijte 3-vodičový konektor pro připo-
jení sluchátkového jacku 3.5 mm. Konektory nejsou kompatibilní s mikrofonním vstupem.

Tato jednotka nepodporuje simultánní používání jacku pro symetrická sluchátka a běžného sluchátkového jacku.
Simultánní použití může způsobit poškození jednotky.

Zabraňte vniknutí prachu a cizích předmětů do slotu paměťové karty microSD - mohlo by dojít k poruše funkce.
Když je jednotka položena s obrazovkou směřující dolů, nesmíte na jednotku působit silou. Mohlo by dojít k po-

škození LCD a regulátoru hlasitosti.
Anténa je vestavěna ve spodní částí jednotky, na zadní straně. Rychlost přenosu může být nepříznivě ovlivněna,

pokud zablokujete oblast antény rukou.

Dobíjení

Pokud tuto jednotku vypnete a připojíte k PC pomocí USB kabelu, zobrazí se na obrazovce symbol dobíjení. Tento
symbol se nemusí zobrazit okamžitě - v závislosti na stavu této jednotky. Pokud k tomuto dojde, symbol
se zobrazí, jakmile je zahájeno dobíjení - počkejte několik minut.

Přehrávání

Přehrávání se může přechodně zastavit, když vypnete funkci Bluetooth, zatímco zvuk vystupuje z reproduktorů
jednotky. V takovém případě znovu zapněte přehrávání.

Přehrávání se může přechodně zastavit, když pro režim "Stand-alone mode" je nastavení "ON". V takovém přípa-
dě znovu zapněte přehrávání.

Pokud máte připojené USB zařízení a přehráváte z něj, výstup zvuku může přestat, když přepnete výstup na "Ba-
lanced". V tomto případě odpojte přehrávané USB zařízení.

Kopírování hudebních souborů.

Když kopírujete hudební soubor pomocí X-DAP Link a zobrazí se poruchové hlášení, restartujte tuto jednotku a
proveďte kopírování znovu. Pokud se opět zobrazí poruchové hlášení, použijte Váš PC pro vymazání
složky "xdaplink" z interní paměti této jednotky.

Autorizace FCC

Pomocí následující procedury si můžete potvrdit informace týkající se autorizací:
1. Klepněte na "Settings" v obrazovce HOME.

2. Klepněte na "Device Information" - "Legal information" - "Certification".

41 / 42

Informace o licencích a ochranných známkách

Bluetooth® slovní označení a loga jsou registrované obchodní značky vlastněné
Bluetooth SIG, Inc.
Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikační značka Wi-Fi Alliance®.

Windows a logo Windows jsou obchodní značky nebo registrované obchodní znač-
ky Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích.
iTunes je obchodní značka Apple Inc., registrovaná v USA a jiných zemích.
Google, Android, Google Play a ostatní značky jsou obchodní značky Google Inc.
DSD a logo Direct Stream Digital jsou ochranné značky Sony Corporation.
Produkt s tímto logem je v souladu se standardem Hi-Res Audio definovaným Ja-
pan Audio Society. Toto logo je používáno na základě licence Japan Audio Society.

Veškeré ostatní obchodní značky/obchodní názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
SN 29402719
© 2016 Onkyo & Pioneer Innovations Corporation
All rights reserved.

Copyright © 2016 for Czech Translation

BaSys CS, s.r.o.
Sodomkova 1478/8 | 102 00 Praha 10 | www.basys.cz

All rights reserved.

42 / 42

Manuál obsluhy

Najprv si prečítajte... .......................................................................................... 2
Prehrávanie hudby.............................................................................................13
USB výstup ........................................................................................................35
Funkcia Bluetooth®............................................................................................36
Rôzne nastavenia ..............................................................................................37
Ostatné...............................................................................................................39

1 / 42

Najprv si prečítajte...

Obsah

Najprv si prečítajte... ............................................................................................. 2
Obsah ............................................................................................................................................................................................. 2
Zapnutie obrazovky........................................................................................................................................................................ 4
Obrazovka HOME ........................................................................................................................................................................... 5
Obrazovka HOME 1........................................................................................................................................................................ 6
Obrazovka HOME 2........................................................................................................................................................................ 7
Obrazovka zoznamu aplikácií ....................................................................................................................................................... 7
Prispôsobenie obrazovky HOME ................................................................................................................................................... 8
Vytvorenie zástupcu aplikácie na obrazovke HOME ................................................................................................................ 8
Pridanie widgetu na obrazovku HOME...................................................................................................................................... 9
Zmena tapety na obrazovke HOME.........................................................................................................................................10
Vymazanie zástupcov a widgetov ............................................................................................................................................11
Vloženie textu . ............................................................................................................................................................................. 12

Prehrávanie hudby...............................................................................................13
Prehrávanie z pamäťovej karty microSD ................................................................................................................................... 13
Vybratie pamäťovej karty microSD . .........................................................................................................................................14
Kopírovanie hudobných súborov z PC a ich prehrávanie...........................................................................................................15
Kopírovanie pomocou software "X-DAP Link" a prehrávania .................................................................................................15
Metóda Drag&Drop na kopírovanie a prehrávanie. ...............................................................................................................19
Operácie prehrávania - podrobnosti ...........................................................................................................................................21
Zobrazenie knižnice . ................................................................................................................................................................21
Operácie prehrávania ..............................................................................................................................................................22
Operácie prehrávania pomocou obrazovky ............................................................................................................................22
Obrazovka prehrávania............................................................................................................................................................24
Prehrávanie pomocou tlačidiel na hlavnej jednotke . .............................................................................................................25
Editácia playlistu ..........................................................................................................................................................................26
Vytvorenie playlistu ..................................................................................................................................................................26
Editácia playlistu .......................................................................................................................................................................27
Editácia stôp v playliste ............................................................................................................................................................28
Nastavenie ekvalizéra..................................................................................................................................................................29
Prepnutie na obrazovku ekvalizéra.........................................................................................................................................29
Výber predvolieb ekvalizéra.....................................................................................................................................................29
Modifikácia ekvalizéra .............................................................................................................................................................30
Menu Slide ...................................................................................................................................................................................32
Sound setting ...........................................................................................................................................................................32
Externé zariadenia ...................................................................................................................................................................33
Nastavenia................................................................................................................................................................................33

USB výstup ...........................................................................................................35
Funkcia Bluetooth® .............................................................................................36

Párovanie......................................................................................................................................................................................36
Zrušenie spojenia. ...................................................................................................................................................................... 36

Rôzne nastavenia ................................................................................................37
Nastavenie zvuku a výstupu........................................................................................................................................................37
Aktualizácie ..................................................................................................................................................................................38
Skontrolujte, či je k dispozícii súbor na aktualizáciu . ........................................................................................................... 38
Zálohovanie a resetovanie ..........................................................................................................................................................38
Zálohovanie...............................................................................................................................................................................38
Resetovanie..............................................................................................................................................................................38

Ostatné .................................................................................................................39
Technické dáta.............................................................................................................................................................................39
Doporučené aplikácie . .............................................................................................................................................................40
Podporované audio formáty ....................................................................................................................................................40
Nepretržitá doba prehrávania ................................................................................................................................................ 40

2 / 42

Výdrž batérie. .......................................................................................................................................................................... 40
Počet uložených hudobných súborov . ................................................................................................................................... 40
Upozornenie na používanie . ........................................................................................................................................................41
Táto jednotka ...........................................................................................................................................................................41
Dobíjanie...................................................................................................................................................................................41
Prehrávanie ..............................................................................................................................................................................41
Kopírovanie hudobných súborov.............................................................................................................................................41
Autorizácia FCC ............................................................................................................................................................................41
Informácie o licenciách a ochranných známkach .....................................................................................................................42

3 / 42

Zapnutie obrazovky

Tento prenosný audio prehrávač využíva platformu AndroidTM OS. Základné obrazovky sú HOME a APP LIST.
Kliknutím na ikony v spodnej časti môžete prepínať medzi obrazovkami.

Obrazovka HOME Obrazovka zoznamu aplikácií

Tieto ikony sú zobrazené vo všetkých obrazovkách - aj
keď medzi nimi prepínate.

 Návrat na predchádzajúcu obrazovku

 Prepínanie na obrazovku HOME

 Zobrazuje zoznam miniatúr (thumbnails)
aplikácií, ktoré boli použité v poslednej do-
be. Aplikácie zo zoznamu je možné
vymazať kliknutím na  vpravo hore na
miniatúre alebo posunutím miniatúry
prstom zľava doprava

4 / 42

Obrazovka HOME

Obrazovka HOME sa zobrazí okamžite po zapnutí jednotky. Zapnutie obrazovky HOME sa robí posunutím prstom
zľava doprava.

Obrazovka HOME 1 Obrazovka HOME 2

5 / 42

Obrazovka HOME 1

1. Stavový pruh
2. Zložka obsahujúca súbor

aplikácií GoogleTM - ako
napríklad prehliadač webových
stránok Google Chrome browser
a aplikácii YouTubeTM app.
Umožňuje prístup k tomuto do-
kumentu.

Súbor inštalátorov na
sťahovanie aplikácií.

Umožňuje prístup ku "Google
PlayTM Store", odkiaľ môžete
sťahovať aplikácie pre Android
OS. V niektorých regiónoch
nemusí byť tento prístup možný.
Aplikácia Music na prehrávanie
hudby.

Prepína na obrazovku zoznamu
aplikácií.

Umožňuje prístup na obrazovku
nastavenia, kde je možné nastaviť
"Wi-Fi", "Language & input", "Date
& time", atď.

6 / 42

Obrazovka HOME 2 3. Widget Music
Obrazovka zoznamu aplikácií Umožňuje prehrávanie hudby, preskočenie
medzi skladbami, pauzou, atď.

4. Môžete prepínať medzi slúchadlo-
vým a linkovým výstupom na pri-
pojenie externého zariadenia.
Kvalitu zvuku je možné zvýšiť
vypnutím funkcií Wi-Fi® a
Bluetooth®, a vypnutím LCD
displeja.
Tento režim je vhodný, keď chcete
pripojiť symetricé (balanced) slú-
chadlá. V porovnaní s normálnym
používaním "single-ended" môžete
získať vyššiu úroveň výstupu avyššie
napätie nie je uzemnené spoločne
s nízkou úrovňou signálu, takže je
možné očakávať špičkový efekt v
hudobnom pozadí = môžete pripojiť
slúchadlá s vyššou impedanciou.
Pretože získate vyššiu úroveň
výstupu, môžete pripojiť slúchadlá
s vyššou impedanciou.

Keď kliknete na ikonu zoznamu aplikácií v obrazovke
HOME, zobrazí sa obrazovka zoznamu aplikácií.

V prípade veľkého počtu aplikácií môžete prepínať medzi obrazovkami posunutím prstom doľava alebo doprava.
7 / 42

Prispôsobenie obrazovky HOME

Na obrazovku HOME môžete umiestniť zástupcu aplikácií a widgety* a môžete si ju tak prispôsobiť podľa Vašich
požiadavkov.
* Widgety sú malé aplikácie, ktoré môžete umiestniť na obrazovku HOME - napríklad hodiny alebo zástupcov

Vašich obľúbených stránok.

Vytvorenie zástupcu aplikácie na obrazovke HOME

1. Kliknite na ikonu zoznamu aplikácií v obrazovke
HOME.

2. Kliknite a podržte prst na aplikácii v obrazovke
zoznamu aplikácií.

8 / 42


Click to View FlipBook Version
Previous Book
CHAPTERS - 2 - 6. PREVALENT PROBLEMS
Next Book
Grill Fest 2019 ad