The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-11-28 07:54:59

Pioneer DCS-575, DCS-580 CZ

Pioneer DCS-575, DCS-580 CZ

DCS-575

XV-DV575 DVD/CD receiver
S-DV385 Reproduktorový systém

DCS-580

XV-DV580 DVD/CD receiver
S-DV395T Reproduktorový systém
S-DV395SW

DCS-575 DCS-580

Návod k použití

Využijte výhod online registrace Vašeho produktu na
http://www.pioneer.co.uk (nebo http://www.pioneer.eu).

Děkujeme, že jste si koupili tento výrobek Pioneer.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití a seznamte se s ovládáním přístroje. Po přečtení uschovejte
návod pro případné pozdější použití.

VÝSTRAHA

Výrobek je vybaven laserem
Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření. Neotvírejte a

nesnímejte žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi.

NEBEZPEČÍ

Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření. Chraňte se
před přímým zásahem laserového paprsku.

POZOR!!!

Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. ze dne
24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Upozornění:
Při přehrávání dvouvrstvých DVD disků může dojít při zaostřování stopy snímacího zařízení z jedné do druhé
vrstvy ke krátkodobému přerušení reprodukce. Toto není závada.

Důležité
Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost "nebezpečného napětí" v přístroji, které může
způsobit úraz.

Varování:
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryty přístroje. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné
části. Vždy vyhledejte odbornou opravnu.
Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace
týkající se použití a údržby přístroje.

Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace,
týkající se použití a údržby přístroje.

Výměnu vidlice napájecího kabelu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

2

Varování:
Tento přístroj není vodotěsný. Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj
dešti nebo vlhkosti a nestavte do blízkosti přístroje nádoby s tekutinou jako jsou květinové vázy, kosmetické a
lékařské přípravky atd.
Varování:
Na přístroj nestavte žádné zdroje ohně, jako např. svíčky. Pokud by došlo k jejich pádu na přístroj, může dojít
k požáru.
Větrání:
Při instalaci přístroje nechejte kolem něj volný prostor pro odvádění tepla (nejméně 10 nahoře, 10 cm vzadu a 10
cm na každé straně).
Varování:
Otvory a štěrbiny na přístrojové skříni slouží pro větrání a zajištění spolehlivé funkce přístroje a chrání ho před
přehřátím a brání nebezpečí požáru, takže otvory nesmějí být nikdy blokovány nebo zakryty např. novinami, látkou
atd. Také nestavte přístroj na silný koberec, pohovku atd.
Operační prostředí
Operační teplota a vlhkost prostředí:
+5° C - +35° C, méně jak 85% relativní vlhkosti (chladící otvory nejsou blokované).
Neinstalujte přístroj v následujících místech:
• Místa vystavená přímému slunečnímu svitu nebo silnému umělému osvětlení.
• Místa vystavená vysoké vlhkosti nebo špatně větraná místa.
Upozornění:
Tlačítko napájení STANDBY/ON v poloze vypnuto neodděluje přístroj kompletně od sítě, proto instalujte přístroj na
místa, kde lze v případě nutnosti odpojit napájecí kabel od sítě. Vidlice napájecí kabelu by měla být odpojena od
sítě, pokud necháváte přístroj dlouhou dobu bez použití.
Upozornění k napájecímu kabelu
Napájecí kabel vždy připojujte a odpojujte za vidlici. Nikdy netahejte za vlastní kabel a nedotýkejte se kabelu máte-
li mokré ruce, protože může dojít ke zkratu nebo k úrazu elektrickým proudem. Nestavte na kabel žádné předměty
a nepřiskřípněte kabel. Nedělejte na kabelu uzle a nespojujte ho s žádným jiným kabelem. Kabel musí být veden
tak, aby se po něm nešlapalo. Porušení kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Čas od času
kabel zkontrolujte. Naleznete-li nějaké porušení, vyhledejte odbornou opravnu nebo prodejnu a požádejte o jeho
výměnu.
Tento přístroj je určený pro domácí použití. Každá závada v důsledku jiného než domácího použití (např.
dlouhodobé používání pro firemní účely v restauraci nebo použití v automobilu nebo na lodi), která bude vyžadovat
opravu, bude zpoplatněna, i když nastane v záruční době.

3

Obsah

Obsah............................................................................................................................................................................................. 4
1 Ovládací prvky a displej ............................................................................................................................................................ 6

Čelní panel.................................................................................................................................................................................. 6
Dálkový ovladač.......................................................................................................................................................................... 7
Displej ......................................................................................................................................................................................... 9
2 Než začnete .............................................................................................................................................................................. 10
Nastavení zvuku domácího kina ............................................................................................................................................... 10
Použití nastavení Auto MCACC pro optimální surroundový zvuk ............................................................................................. 11
Použití nabídek na obrazovce................................................................................................................................................... 12
Přehrávání disků ....................................................................................................................................................................... 12

Základní ovládání přehrávání................................................................................................................................................ 12
Paměť místa pokračování a posledního místa ...................................................................................................................... 13
Nabídky disku DVD-Video..................................................................................................................................................... 13
Nabídky disku Video CD/Super VCD PBC............................................................................................................................ 13
Poslech tuneru .......................................................................................................................................................................... 14
Zlepšení špatného FM příjmu ............................................................................................................................................... 14
Uložení stanic do předvoleb.................................................................................................................................................. 14
Poslech stanic z předvoleb ................................................................................................................................................... 14
Poslech dalších zdrojů .............................................................................................................................................................. 14
3 Poslech Vašeho systému........................................................................................................................................................ 15
Automatický poslechový režim.................................................................................................................................................. 15
Poslech surroundového zvuku .................................................................................................................................................. 15
Nastavení Dolby Pro Logic II Music ...................................................................................................................................... 15
Použití režimu Front Stage Surround Advance ......................................................................................................................... 16
Použití režimů Advanced Surround........................................................................................................................................... 16
Stereofonní poslech .................................................................................................................................................................. 16
Poslech se sluchátky ................................................................................................................................................................ 16
Poslech s ekvalizérem akustické kalibrace ............................................................................................................................... 16
Použití funkce Sound Retriever................................................................................................................................................. 17
Zvýraznění dialogů.................................................................................................................................................................... 17
Použití regulace tónu ................................................................................................................................................................ 17
Nastavení hloubek a výšek ................................................................................................................................................... 17
Režim Quiet a Midnight......................................................................................................................................................... 17
Zvýraznění úrovně hloubek....................................................................................................................................................... 17
4 Přehrávání disků ...................................................................................................................................................................... 18
Skenování disků........................................................................................................................................................................ 18
Pomalé přehrávání.................................................................................................................................................................... 18
Krokování snímků vpřed/vzad................................................................................................................................................... 18
Přehrávání JPEG slideshow ..................................................................................................................................................... 18
Použití diskového navigátoru pro prohlížení disků DVD nebo Video CD/Super VCD ............................................................... 19
Použití diskového navigátoru pro prohlížení souborů Windows™ Media Audio (WMA), MP3, MPEG-4 AAC,
DivX video/WMV a JPEG.......................................................................................................................................................... 20
Použití seznamů přehrávání ..................................................................................................................................................... 20
Naprogramování seznamu přehrávání.................................................................................................................................. 20
Poslech seznamu přehrávání................................................................................................................................................ 21
Vymazání souborů ze seznamu přehrávání .......................................................................................................................... 21
Opakované přehrávání části disku............................................................................................................................................ 21
Použití opakovaného přehrávání .............................................................................................................................................. 21
Použití náhodného přehrávání .................................................................................................................................................. 22
Vytvoření programu .................................................................................................................................................................. 22
Další funkce dostupné v nabídce programování ................................................................................................................... 22
Hledání na disku ....................................................................................................................................................................... 23
Přepnutí titulků.......................................................................................................................................................................... 23
Přepnutí jazyka zvuku/audio kanálu.......................................................................................................................................... 23
Zvětšení obrazu ........................................................................................................................................................................ 23
Přepnutí úhlu kamery................................................................................................................................................................ 24
Zobrazení informací o disku...................................................................................................................................................... 24
5 USB přehrávání ........................................................................................................................................................................ 25
Použití konektoru USB.............................................................................................................................................................. 25
Základní ovládání přehrávání.................................................................................................................................................... 25
Skenování souborů ................................................................................................................................................................... 26
Přehrávání JPEG slideshow ..................................................................................................................................................... 26
Použití diskového navigátoru pro prohlížení souborů ............................................................................................................... 26
6 Nastavení surroundového zvuku............................................................................................................................................ 27
Použití nabídky nastavení ......................................................................................................................................................... 27
Nastavení úrovní kanálů ....................................................................................................................................................... 27
Nastavení vzdálenosti reproduktorů...................................................................................................................................... 27

4

Řízení dynamického rozsahu ................................................................................................................................................ 27
7 Další funkce tuneru: RDS........................................................................................................................................................ 28

Úvod do RDS............................................................................................................................................................................ 28
Zobrazení RDS informací...................................................................................................................................................... 28
Hledání RDS programu......................................................................................................................................................... 28

8 Nabídka nastavení obrazu....................................................................................................................................................... 29
Nabídka nastavení obrazu (Video Adjust)................................................................................................................................. 29

9 Nabídka výchozího nastavení ................................................................................................................................................. 30
Použití nabídky výchozího nastavení........................................................................................................................................ 30
Nastavení Video Output (Video výstup) .................................................................................................................................... 30
Nastavení Language (Jazyk) .................................................................................................................................................... 31
Nastavení Display (Zobrazení).................................................................................................................................................. 31
Nastavení Options (Volby) ........................................................................................................................................................ 32
Parental Lock (Rodičovský zámek)........................................................................................................................................... 32
O obsahu DivX® VOD .............................................................................................................................................................. 33
Přehrávání obsahu DivX® VOD............................................................................................................................................ 33

10 Další připojení ........................................................................................................................................................................ 34
Připojení externích antén .......................................................................................................................................................... 34
Připojení pomocných komponentů............................................................................................................................................ 34
Připojení digitálního zvuku .................................................................................................................................................... 34
Připojení analogového audio komponentu ............................................................................................................................ 34
Použití výstupu SCART AV....................................................................................................................................................... 35
Režim záznamu .................................................................................................................................................................... 35
Připojení s použitím HDMI ........................................................................................................................................................ 36
Přepnutí audio nastavení HDMI ............................................................................................................................................ 36
Reset HDMI propojení .......................................................................................................................................................... 36
O HDMI..................................................................................................................................................................................... 37
Použití tohoto přístroje s plochým displejem Pioneer................................................................................................................ 37
Nastavení SR+ pro ploché displeje Pioneer.......................................................................................................................... 37
Zapnutí režimu SR+ .............................................................................................................................................................. 38

11 Další informace ...................................................................................................................................................................... 39
Volitelná nastavení systému ..................................................................................................................................................... 39
Nastavení demonstračního režimu........................................................................................................................................ 39
Nastavení TV systému.......................................................................................................................................................... 39
Nastavení DTS CD ............................................................................................................................................................... 39
Nastavení zámku tlačítek ...................................................................................................................................................... 39
Nastavení časovače vypnutí ..................................................................................................................................................... 40
Ztmavení jasu displeje .............................................................................................................................................................. 40
Kompatibilita s disky/formátem obsahu..................................................................................................................................... 40
O přehrávání duálních disků ................................................................................................................................................. 40
Tabulka kompatibility disků ................................................................................................................................................... 41
O kompatibilitě s DVD+R/DVD+RW...................................................................................................................................... 41
O formátu DivX ..................................................................................................................................................................... 42
O WMA ................................................................................................................................................................................. 43
Použití a údržba disků............................................................................................................................................................... 43
Regióny DVD-Video.............................................................................................................................................................. 43
Instalace a údržba..................................................................................................................................................................... 44
Rady k instalaci..................................................................................................................................................................... 44
Čištění snímací čočky ........................................................................................................................................................... 44
Problémy s kondenzací vlhkosti ............................................................................................................................................ 44
Transport přístroje................................................................................................................................................................. 44
Velikosti obrazovky a formáty disku .......................................................................................................................................... 45
Uživatelé se širokoúhlou TV.................................................................................................................................................. 45
Uživatelé se standardní TV ................................................................................................................................................... 45
Odstraňování závad.................................................................................................................................................................. 46
Obecné ................................................................................................................................................................................. 46
DVD/CD/Video CD přehrávač ............................................................................................................................................... 47
Tuner .................................................................................................................................................................................... 48
UBS připojení........................................................................................................................................................................ 48
Chybová hlášení ................................................................................................................................................................... 49
Reset přístroje .......................................................................................................................................................................... 50
Výběr jazyka pomocí seznamu kódů jazyků ............................................................................................................................. 50
Seznam kódů jazyků................................................................................................................................................................. 51
Seznam kódů zemí/oblastí........................................................................................................................................................ 51
Technická specifikace............................................................................................................................................................... 52

Návod k sestavení DVD/CD receiveru – DCS-575.................................................................................................................... 55
Návod k sestavení reproboxů – DCS-575 ................................................................................................................................ 59
Návod k sestavení DVD/CD receiveru – DCS-580.................................................................................................................... 63
Návod k sestavení reproboxů – DCS-580 ................................................................................................................................ 67

5

1 Ovládací prvky a displej

Čelní panel

1 234 5 6

COMPATIBLE 9

78

10 11

1. Tlačítko OPEN/CLOSE
Stiskněte pro otevření/zavření nosiče disku.

2. Tlačítko / DVD/CD
Stiskněte pro výběr funkce DVD/CD a pro
zapnutí/pauzu/pokračování přehrávání.

3. Tlačítko
Stiskněte pro zastavení přehrávání.

4. Tlačítko / USB
Stiskněte pro výběr funkce USB a pro
zapnutí/pauzu přehrávání.

5. Tlačítka VOLUME +/-

6. Tlačítko STANDBY/ON
Stiskněte pro zapnutí systému nebo pro vypnutí
systému do pohotovostního stavu.

7. Nosič disku

8. Sensor dálkového ovládání

9. Displej
Detaily viz. dále.

10. Zdířka PHONES
Zde připojte sluchátka.

11. USB konektor
Zde připojte USB zařízení pro přehrávání (viz.
„USB přehrávání“ na straně 25).

6

Dálkový ovladač Tlačítko SHIFT + ANGLE
Stiskněte pro změnu úhlu kamery během
STANDBY TUNER SOUND přehrávání multi-úhlové scény na DVD (strana
/ON DVD CD (FM/AM) RETRIEVER 24).
1 11
2 USB LINE OPEN/CLOSE 12 Tlačítko SHIFT + ZOOM
Stiskněte pro změnu úrovně zvětšení (strana 23).
3 PLAYLIST 13
4. Tlačítko TOP MENU
4 1 2 31 14 Stiskněte pro zobrazení nejvyšší nabídky DVD
5 15 disku - může být stejná, jako při stisknutí tlačítka
6 AUDIO SUBTITLE MENU (strana 13).
7
8 4 5 62 Tlačítko SHIFT + SETUP
Použijte pro provedení různých nastavení
9 ANGLE ZOOM systému a surroundového zvuku (strana 14, 27,
10 36, 37, 39 a 40)).
7 8 93
5. Kurzorová tlačítka, tlačítko ENTER a tlačítka
CLEAR DISPLAY ladění

0 Kurzorová tlačítka
Použijte kurzorová tlačítka (©/ª/§/¨) pro
TOP MENU TUNE MENU ovládání nabídek a zobrazení na TV obrazovce.

SETUP ENTER SR + Tlačítko ENTER
ST Stiskněte pro výběr volby nebo vykonání příkazu.
ST RETURN
HOME Tlačítko TUNE +/-
MENU Použijte pro naladění tuneru.

MCACC TUNE TEST TONE Tlačítko ST +/-
Použijte pro výběr předvolby během poslechu
F.S. SURR SURROUND ADVANCED SOUND tuneru.

TV CONTROL SLEEP 6. Tlačítko HOME MENU
Stiskněte pro zobrazení (nebo opuštění) nabídky
INPUT CHANNEL VOLUME MUTE 16 pro výchozí nastavení, nabídky funkcí režimu
17 přehrávání atd.
SHIFT VOLUME 18
Tlačítko SHIFT + MCACC
1. Tlačítko STANDBY/ON Spustí automatické nastavení MCACC (strana
Stiskněte pro zapnutí systému nebo pro vypnutí 11).
systému do pohotovostního stavu.
7. Tlačítko ovládání zvuku
2. Tlačítka výběru funkce
Vyberte zdroj, který chcete poslouchat (DVD/CD, Tlačítko F.S.RURR
TUNER, USB, LINE). Vybere režim Front Stage Surround Advance
(strana 16).
3. Numerická tlačítka/tlačítko CLEAR, DISPLAY a
ovládání DVD Tlačítko SURROUND
Vybere surroundový režim (strana 15) nebo
Tlačítko CLEAR přepne na stereofonní přehrávání (strana 16).
Vymazání zadání
Tlačítko ADVANCED
Tlačítko DISPLAY Vybere originální surroundový režim Pioneer
Stiskněte pro zobrazení/změnu informací o disku (strana 16)
na obrazovce (strana 24) nebo pro zobrazení
informací RDS (strana 28). Tlačítko SOUND
Stiskněte pro vyvolání nabídky zvuku, ze které
Tlačítko SHIFT + AUDIO můžete nastavit režim tón, hloubky, výšky atd.
Stiskněte pro výběr audio kanálu nebo jazyka (strana 15 až 17 a 35).
(strana 23).

Tlačítko SHIFT + SUBTITLE
Stiskněte pro zobrazení/změnu titulků (strana 23).

7

8. Tlačítka ovládání přehrávání disku
Pro vysvětlení těchto tlačítek viz. „Základní
ovládání přehrávání“ na straně 12, „Funkce
přehrávání disku“ na straně 18 a „USB
přehrávání“ na straně 25.

9. Tlačítka TV CONTROL
Tato tlačítka lze použít pro ovládání plazmových
displejů Pioneer.

10. Tlačítko SHIFT
Stiskněte pro přístup k zeleně vytištěným funkcím.

11. Tlačítko SOUND RETRIEVER
Stiskněte pro obnovení kvality CD zvuku pro
komprimované audio zdroje (strana 17).

12. Tlačítko OPEN/CLOSE
Stiskněte pro vysunutí/zasunutí nosiče disku.

13. Tlačítka PLAYLIST
Přidání skladby (během přehrávání) nebo výběr
seznamu přehrávání (ve stavu stop) (strana 20).

14. Tlačítko MENU
Stiskněte pro zobrazení nabídky USB nebo pro
zobrazení diskového navigátoru (strana 13, 18 a
26).

Tlačítko SHIFT + SR+
Nastaví propojení s připojenou plochou TV
(strana 37 a 38).

Tlačítko SHIFT + TEST TONE nastavení
Výstup testovacího tónu (pro
reproboxů) (strana 27).

15. Tlačítko SLEEP
Stiskněte pro nastavení časovače vypnutí (strana
40).

16. Tlačítko MUTE
Ztišuje zvuk (stiskněte znovu pro obnovení
zvuku).

17. Tlačítka VOLUME +/-
Použijte pro nastavení hlasitosti.

8

Displej

1 23 10 45 6 7

SOUND REC MODE
DTS F.SURR. RPT -1
kHz PGM
2D MHz RDM
2PL
98
14 13 12 11

1. DTS 8. RDM
Svítí během přehrávání zdroje DTS (strana 15). Svítí během náhodného přehrávání (strana 21).

2. SOUND 9. kHz/MHz
Svítí, když je aktivní funkce Sound Retriever Indikuje jednotku frekvence zobrazené na
(strana 17). znakovém displeji (kHz pro AM a MHz pro FM).

3. SURR 10. Znakový displej
Svítí, když je vybrán jeden z poslechových režimů
Advanced Surround (strana 16). 11.
Svítí, když je aktivní časovač vypnutí (strana 40).
F.SURR .
Svítí, když je vybrán jeden z poslechových režimů 12.
Front Stage Surround Advance (strana 16). Svítí během přehrávání.

4. RPT a RPT-1 13. PL II
RPT svítí během opakovaného přehrávání. RPT-1 Svítí během dekódování Dolby Pro Logic II
svítí během opakovaného přehrávání jedné stopy (strana 15).
(strana 21).
14. D
5. REC MODE Svítí během přehrávání zdroje Dolby Digital
Svítí, je-li zapnutá funkce režimu záznamu (strana (strana 15).
35).

6. PGM
Svítí během naprogramovaného přehrávání
(strana 20 a 22).

7. Indikátory tuneru

Svítí, když je přijímáno vysílání.

Svítí během příjmu stereofonního FM vysílání
v režimu automatického sterea.

Svítí, když je vybrán monofonní FM příjem.

Svítí během zobrazení informací RDS nebo
během režimu hledání.

2 Než začnete • Čelní surroundové uspořádání
Toto uspořádání je ideální, pokud není možné
Nastavení zvuku domácího kina umístit surroundové reproduktory dozadu nebo
když nechcete vést dlouhé kabely přes
Pro optimální surroundový zvuk umístěte reproboxy poslechovou oblast.
podle následujících obrázků (více tipů k umístění viz.
„Návod k sestavení reproboxů“). Konfigurace reproduktorů pro model DCS-575:

• Standardní surroundové uspořádání Surroundový Surroundový
Toto je standardní multikanálové uspořádání levý pravý
reproboxů pro surroundový zvuk pro optimální 5.1
kanálový zvuk domácího kina. Centrální Centrální

Konfigurace reproduktorů pro model DCS-575: Čelní Čelní
levý pravý

Centrální Centrální Subwoofer Subwoofer

Čelní Čelní
levý pravý

Surroundový Surroundový ListPeonsilencghopvéomsiítsitoo n
levý pravý
* Když jsou centrální reproduktory umístěny uprostřed.
ListPeonsliencghovpéomsiísttioon
SL SR

FL C FR

* Když jsou centrální reproduktory umístěny uprostřed. Konfigurace reproduktorů pro model DCS-580:

FL FR

C Čelní levý Čelní pravý Subwoofer
Konfigurace reproduktorů pro model DCS-580:

Čelní levý Čelní pravý Subwoofer

Centrální

Surroundový levý Surroundový pravý

Centrální ListPeonslienchgovpéomsíisttioon

ListePonsilnecghopvéosmiítsitoo n Po umístění reproduktorů viz. „Použití nastavení Auto
MCACC pro optimální surroundový zvuk“ dále pro
Surroundový levý Surroundový pravý dokončení nastavení surroundového zvuku.

Podle velikosti a charakteristik Vaší místnosti můžete
použít následující uspořádání:

Poznámka:
• Pro výběr režimu Front Surround s tímto

uspořádáním viz. „Použití režimu Front Stage
Surround Advance“ na straně 16.

Použití nastavení Auto MCACC pro 3. Pokud je systém vypnutý, stiskněte tlačítko
optimální surroundový zvuk STANDBY/ON pro zapnutí napájení.

Systém automatické multikanálové akustické Pokud je vybrán tuner, přepněte na jiný vstupní
kalibrace (MCACC) změří akustické zdroj.
charakteristiky Vaší poslechové oblasti
s ohledem na okolní šum, velikost a vzdálenost 4. Stiskněte tlačítko SHIFT + MCACC.
reproboxů a testuje jak zpoždění kanálů, tak Po stisknutí tlačítka SHIFT + MCACC buďte co
úroveň kanálů. Když máte připojený mikrofon nejtišší. Hlasitost se automaticky zvýší a systém
dodávaný s tímto systémem, receiver použije hraje sérii testovacích tónů.
informace ze série testovacích tónů pro • Stiskněte tlačítko SHIFT + MCACC pro
optimalizaci nastavení reproboxů a ekvalizaci zrušení nastavení a návrat k předchozímu
(ekvalizér akustické kalibrace) pro Vaši nastavení Auto MCACC.
místnost. • Pokud je úroveň šumu příliš vysoká, na
displeji bliká pět sekund „NOISY“. Pro
Poznámka: ukončení a kontrolu úrovně šumu stiskněte
• Nastavení Auto MCACC stačí použít pouze tlačítko SHIFT + MCACC nebo pro nový
pokus stiskněte tlačítko ENTER, když je na
jednou (dokud nezměníte umístění displeji zobrazeno „RETRY“.
reproduktorů nebo uspořádání místnosti).
Poznámka:
Upozornění: • Pokud není místnost optimální pro automatické
• Testovací tóny jsou velmi hlasité, avšak
nastavení Auto MCACC (příliš mnoho okolního
nesnižujte během nastavování hlasitost, jinak šumu, ozvěny od stěn, překážky blokující
nedojde k optimální kalibraci. reproboxy od mikrofonu), konečné nastavení
• Zajistěte, aby se mikrofon a reproduktory nemusí být správné. Zkontrolujte domácí
během nastavování MCACC nepohybovaly. spotřebiče (klimatizace, chladničky, větráky atd.),
které mohou ovlivňovat prostředí a vypněte je,
CLEAR DISPLAY TV CONTROL SLEEP pokud je to nutné.
TOP MENU • Některé starší TV mohou rušit použití mikrofonu.
0 Pokud to tak vypadá, vypněte TV během
automatického nastavení surroundového zvuku.
TUNE MENU
• Pokud uvidíte na displeji hlášení „ERR MIC“
INPUT CHANNEL VOLUME MUTE nebo „ERR SP“, může zde být problém
s připojením mikrofonu nebo reproduktorů.
STANDBY TUNER SOUND SETUP SR Pro nový pokus stiskněte tlačítko ENTER,
/ON DVD CD (FM/AM) RETRIEVER ST když je na displeji zobrazeno „RETRY“.
ST RETURN
HOME ENTER SHIFT VOLUME Poznámka:
MENU • Pokud to nepomůže, stiskněte tlačítko SHIFT +
USB LINE OPEN/CLOSE
MCACC, vypněte napájení a zkontrolujte problém
PLAYLIST MCACC TUNE TEST TONE indikovaný hlášením, pak zkuste nastavení Auto
MCACC znovu.
1 2 31 F.S.SURR SURROUND ADVANCED SOUND
Když je nastavení Auto MCACC dokončeno, hlasitost
AUDIO SUBTITLE se vrátí k normálu a zobrazí se hlášení „COMPLETE“
pro indikaci, že nastavení MCACC je kompletní a
4 5 62 ekvalizér akustické kalibrace byl aktivován.

ANGLE ZOOM Poznámka:
• Pokud se hlášení „COMPLETE“ neobjeví, došlo
7 8 93
během nastavování k nějaké chybě. Zkontrolujte
1. Připojte mikrofon ke zdířce MCACC MIC všechna propojení a zkuste to znovu.
na zadním panelu. • Pro zapnutí/vypnutí ekvalizéru akustické kalibrace
viz. „Poslech s ekvalizérem akustické kalibrace“
R FRONT L CENTER na straně 16.

AV CONNEC

R SURROUND L SUB OPTICAL
SPEAKERS (4 Ω) WOOFER LINE 2

DIGITAL IN MCACC
SETUP MIC

2. Umístěte mikrofon do místa obvyklého

poslechu.
Umístěte ho do výšky uší a do roviny
s použitím stolu nebo židle.
Zajistěte, aby mezi mikrofonem a
reproduktory nebyla žádná překážka.

11

Použití nabídek na obrazovce 3. Stiskněte tlačítko (přehrávání) pro zapnutí
přehrávání.
Pro snadnější použití má tento systém grafické Pokud přehráváte disk DVD nebo Video
nabídky. CD/Super VCD, může se objevit nabídka. Jak jí
Všechny nabídky se ovládají v podstatě stejně ovládat viz. „Nabídka disku DVD-Video“ a
pomocí kurzorových tlačítek §, ©, ª, ¨ pro změnu „Nabídka disku Video CD/Super VCD PBC“ na
zvýrazněné položky a stisknutím tlačítka ENTER pro straně 12.
její výběr.
Pokud vložený disk obsahuje soubory JPEG,
Poznámka: spustí se slideshow. Více o přehrávání těchto
• Po pěti minutách nečinnosti se objeví spořič disků viz. „Přehrávání JPEG slideshow“ na straně
18.
obrazovky.
• Pokud disk obsahuje směs video souborů
Důležité: DivX/WMV a souborů jiným mediálních typů
• V tomto návodu „vyberte“ znamená, že použijete (např. MP3), nejprve z nabídky na obrazovce,
zda chcete přehrávat video soubory
kurzorová tlačítka pro zvýraznění položky na DivX/WMV (DivX/WMV) nebo soubory jiných
obrazovce a pak stisknete tlačítko ENTER. mediálních typů (MP3/WMA/JPEG/MPEG-4
AAC).
Tlačítko Co dělá
HOME Zobrazení/opuštění nabídky 4. Nastavte hlasitost.
MENU Použijte tlačítka VOLUME.
§©ª¨ Změny zvýrazněné položky na
obrazovce Základní ovládání přehrávání
ENTER Výběr zvýrazněné položky
RETURN Návrat do hlavní nabídky bez uložení
změny

Tip: Následující tabulka ukazuje základní ovládání
přehrávání na dálkovém ovladači. Další možnosti
• Na každé obrazovce je nápověda, která ukazuje přehrávání jsou v kapitole 4.
tlačítka, která v dané obrazovce můžete použít.

Přehrávání disků Poznámka:

Zde je popsáno základní ovládání přehrávání disků • Můžete zjistit, že u některých disků DVD některé
DVD, CD, Video CD/Super VCD, DivX video/WMV a funkce ovládání přehrávání v určitých částech
WMA/MP3/MPEG-4 AAC. Další funkce jsou popsány disku nepracují. To není závada.
v kapitole 4.
Tlačítko Co dělá
1. Pokud není přehrávač zapnutý, zapněte ho.
Pokud budete přehrávat video disk, zapněte také Spuštění/pokračování normálního
TV a přepněte ji na správný video vstup.
přehrávání.
2. Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE pro vložení
disku. • Pokud je na displeji zobrazeno
Vložte disk stranou s popisem nahoru, do
prohlubně na nosiči (pokud vkládáte dvoustranný „RESUME“ nebo „LAST MEM“,
disk DVD, vložte ho stranou, kterou chcete
přehrávat dolů). přehrávání pokračuje od místa

pokračování nebo do uloženého

místa. Viz. „Paměť místa

pokračování a posledního místa“

dole.

Zapnutí/zrušení pauzy přehrávání

disku.

12

Tlačítko Co dělá Tlačítko Co dělá
TOP MENU
Zastavení přehrávání nebo zrušení Zobrazí „nejvyšší“ nabídku disku DVD
funkce pokračujícího přehrávání (když MENU – ta se liší podle disku.
je na displeji zobrazeno „RESUME“).
§©ª¨ Zobrazí nabídku disku DVD – ta se
Stiskněte pro spuštění hledání vzad. ENTER liší podle disku a může být stejná jako
RETURN „nejvyšší“ nabídka.
Stiskněte pro spuštění hledání vpřed.
Numerická Numerická Posunují kurzor po obrazovce.
tlačítka Přeskočí na začátek aktuální stopy tlačítka
nebo kapitoly, pak na předchozí Výběr aktuální položky nabídky.
stopy/kapitoly.
Návrat na předchozí zobrazenou
Přeskočí na následující stopy nebo nabídku.
kapitoly.
Zvýraznění číslované volby nabídky
Použijte pro zadání čísla disku (pouze některé disky).
titulu/kapitoly/stopy. Stiskněte tlačítko Stiskněte tlačítko ENTER pro výběr.
ENTER pro výběr.
Nabídky disku Video CD/Super VCD PBC
• Pokud je disk zastavený,
přehrávání začne od vybraného Některé disky Video CD/Super VCD mají nabídky, ze
titulu (pro DVD) nebo stopy (pro kterých si můžete vybrat, co chcete sledovat. Ty se
CD/Video CD/Super VCD. nazývají nabídky PBC (řízení přehrávání).

• Pokud je disk přehráván, Disk Video CD/Super VCD PBC můžete přehrávat
přehrávání skočí na začátek bez navigace pomocí nabídky PBC, když zapnete
vybraného titulu (DVD-RW v režimu přehrávání pomocí numerických tlačítek pro výběr
VR), kapitoly (DVD-Video) nebo stopy místo použití tlačítka (přehrávání).
stopy (CD/Video CD/Super VCD).

Paměť místa pokračování a posledního místa Tlačítko Co dělá
RETURN
Když zastavíte přehrávání disku, zobrazí se na Numerická Zobrazí nabídku PBC.
displeji „RESUME“ pro indikaci, že můžete pokračovat tlačítka
v přehrávání od tohoto místa. Použijte pro zadání číslované volby
I když vyjmete disk DVD a Video CD/Super VCD nabídky.
z přehrávače, místo přehrávání je uloženo do paměti. Stiskněte tlačítko ENTER pro výběr.
Když příště disk vložíte, na displeji se zobrazí „LAST
MEM“ a můžete pokračovat v přehrávání. Zobrazí předchozí stránku nabídky
Pokud chcete vymazat místo pokračování, stiskněte (pokud existuje).
tlačítko (stop) když je na displeji zobrazeno
„RESUME“. Zobrazí následující stránku nabídky
(pokud existuje).
Poznámka:
• Funkce paměti posledního místa pro některé

disky nefunguje.
• Pro disky DVD-Video (kromě disků DVD-RW

v režimu VR) přehrávač ukládá místo přehrávání
pro posledních pět disků.

Nabídky disku DVD-Video

Mnoho DVD-Video disků obsahuje nabídky, ze
kterých si můžete vybrat, co chcete sledovat.

Někdy se nabídky disku DVD-Video zobrazí
automaticky, když zapnete přehrávání, jindy se objeví
pouze, když stisknete tlačítko MENU nebo TOP
MENU.

13

Poslech tuneru Uložení stanic do předvoleb

Tuner může přijímat FM a AM vysílání a umožňuje Můžete uložit až 30 stanic do předvoleb, takže je
uložit oblíbené stanice do paměti, takže je nemusíte můžete snadno naladit, aniž musíte pokaždé použít
pokaždé ručně ladit. ruční ladění.

Více detailů o použití tuneru viz. „Další funkce tuneru: 1. Nalaďte AM nebo FM stanici.
RDS“ na straně 28. Pro pásmo FM vyberte monofonní nebo
automatický stereofonní příjem. Toto nastavení se
1. Stiskněte tlačítko TUNER pro přepnutí na ukládá do každé předvolby.
tuner a pak je stiskněte opakovaně výběr
pásma AM nebo FM. 2. Stiskněte tlačítko SETUP a použijte tlačítka
Na displeji se zobrazí pásmo tuneru a frekvence. §/¨ pro výběr „ST.MEM“, pak stiskněte
tlačítko ENTER.
2. Nalaďte frekvenci.
Jsou tři režimy jak to udělat – ruční, automatické a 3. Použijte tlačítka ©/ª pro výběr požadované
rychlé ladění. předvolby, pak stiskněte tlačítko ENTER.

Ruční ladění Poslech stanic z předvoleb
Pro změnu frekvence krok po kroku stiskněte
opakovaně tlačítko TUNE +/-. 1. Ujistěte se, že je vybraná funkce tuneru
TUNER.
Automatické ladění
Pro hledání stanice v aktuálně vybraném pásmu 2. Použijte tlačítka ST +/- pro výběr předvolby.
stiskněte a držte tlačítko TUNE +/-, dokud se • Také můžete použít numerická tlačítka.
frekvence nezačne měnit. Tuner automaticky ladí
ve vybraném pásmu a zastaví se, pokud nalezne Poslech dalších zdrojů
stanici. Opakujte postup pro nalezení dalších
stanic. K tomuto systému můžete připojit externí zdroje (TV,
satelitní receiver atd.). Viz. také „Připojení pomocných
Rychlé ladění komponentů“ na straně 34.
Stiskněte a podržte tlačítko TUNE +/- pro rychlé • Pro připojení USB zařízení ke konektoru USB viz.
ladění. Držte tlačítko, dokud nedosáhnete
požadované frekvence. Uvolněte tlačítko, když „USB přehrávání“ na straně 25.
naladíte požadovanou frekvenci. Pokud je to
nutné, použijte ruční ladění pro přesné doladění 1. Ujistěte se, že je externí zdroj (TV, satelitní
frekvence. receiver atd.) zapnutý.

Zlepšení špatného FM příjmu 2. Stiskněte tlačítko LINE pro výběr zdroje.
Každé stisknutí přepne vstup mezi LINE1, LINE2
Pokud posloucháte FM stanici ve stereofonním a LINE3.
režimu, ale signál je slabý, můžete zlepšit kvalitu
zvuku přepnutí na monofonní příjem. 3. Pokud je to nutné, zapněte přehrávání na
externím zdroji.
1. Nalaďte FM stanici a pak stiskněte tlačítko
SETUP.

2. Použijte tlačítka §/¨ pro výběr „FM MODE“,
pak stiskněte tlačítko ENTER.

3. Použijte tlačítka ©/ª pro výběr „FM MONO“,
pak stiskněte tlačítko ENTER.
Indikátor monofonního příjmu ( ) svítí, pokud je
tuner v režimu monofonního příjmu.
Vyberte v kroku 3 „FM AUTO“ pro návrat do
automatického stereofonního režimu (indikátor
stereofonního příjmu ( ) svítí, pokud je příjem
stereofonní).

14

3 Poslech Vašeho systému

Automatický poslechový režim • MUSIC (Dolby Pro Logic II Music) – Pro
Logic II 5.1 kanálový surroundový zvuk
Automatický poslechový režim je nejjednodušší cesta speciálně určený pro hudební zdroje (pro
pro poslech zdroje tak, jak byl nahrán: výstup použití s jakýmkoli dvoukanálovým zdrojem).
z reproboxů je odrazem kanálů zdrojového materiálu.
• STEREO – Viz. „Stereofonní poslech“ dále.
• Pokud sestavíte systém pro čelní surroundový
režim (strana 10), režimy Front Surround dávají Nastavení Dolby Pro Logic II Music
nejlepší výsledek.
Při poslechu v režimu Dolby Pro Logic II Music jsou
MCACC TUNE TEST TONE zde další tři nastavení: Center Width, Dimension a
Panorama.
F.S.SURR SURROUND ADVANCED SOUND
1. S aktivním režimem Dolby Pro Logic II Music
• Stiskněte tlačítko SURROUND pro výběr stiskněte tlačítko SOUND.
poslechového režimu „AUTO“.
2. Použijte tlačítka §/¨ pro výběr „C WIDTH“,
Poznámka: „DIMEN.“ nebo „PANORAMA“ a pak stiskněte
• Pokud je zdrojem Dolby Digital nebo DTS, svítí na tlačítko ENTER pro potvrzení.
• C WIDTH – Poskytuje lepší rozprostření
displeji na čelním panelu odpovídající indikátor. čelních reproduktorů roztažením centrálního
kanálu mezi čelní pravý a levý reproduktor,
Poslech surroundového zvuku čímž vytvoří zvuk širší (vyšší nastavení) nebo
užší (nižší nastavení).
Můžete poslouchat jakýkoli stereofonní nebo • DIMEN. – Nastavuje hloubku vyvážení
multikanálový zdroj se surroundovým zvukem. surroundového zvuku zepředu dozadu, čímž
Surroundový zvuk je generován ze stereofonních vytvoří zvuk vzdálenější (záporné nastavení)
zdrojů použitím jednoho z dekódovacích režimů Dolby nebo bližší (kladné nastavení).
Pro Logic. • PANORAMA – Rozšiřuje čelní stereofonní
• Pokud sestavíte systém pro čelní surroundový obraz zahrnutím surroundových reproduktorů
pro „obklopující“ efekt.
režim (strana 10), režimy Front Surround dávají
nejlepší výsledek.

MCACC TUNE TEST TONE

F.S.SURR SURROUND ADVANCED SOUND

Poznámka:
• Pamatujte, že multikanálové přehrávání není

možné, když je vybrán tuner.

• Stiskněte opakovaně tlačítko SURROUND pro
výběr poslechového režimu.
Vybraný poslechový režim se objeví na displeji a
liší se podle přehrávaného zdroje.

• AUTO – Automatický poslechový režim (viz.
nahoře)

• DOLBY PL (Dolby Pro Logic) – 4.1 kanálový
surroundový zvuk (pro použití s jakýmkoli
dvoukanálovým zdrojem).

• MOVIE (Dolby Pro Logic II Movie) – Pro
Logic II 5.1 kanálový surroundový zvuk
speciálně určený pro filmové zdroje (pro
použití s jakýmkoli dvoukanálovým zdrojem).

15

Použití režimu Front Stage Surround Stereofonní poslech
Advance
Můžete poslouchat jakýkoli zdroj – stereofonní nebo
Režimy Front Stage Surround Advance jsou efektivní multikanálový – se stereofonním zvukem. Při
když použijte čelní surroundové uspořádání přehrávání multikanálového zdroje je stereofonní zvuk
reproduktorů, popsané na straně 10. vytvářen mixováním všech kanálů do čelního
levého/pravého reproboxu a do subwooferu.
Poznámka:
• Pamatujte, že multikanálové přehrávání není MCACC TUNE TEST TONE

možné, když je vybrán tuner. F.S.SURR SURROUND ADVANCED SOUND

TOP MENU 0 MENU • Stiskněte opakovaně tlačítko SURROUND,
dokud se na displeji nezobrazí „STEREO“.
TUNE

SETUP ENTER SR
ST
ST RETURN
HOME
MENU

MCACC TUNE TEST TONE

F.S.SURR SURROUND ADVANCED SOUND

• Stiskněte tlačítko F.S.SURR pro výběr režimu Poslech se sluchátky
Front Stage Surround Advance.
Stiskněte tlačítko opakovaně pro výběr Když jsou připojená sluchátka, je dostupný pouze
z FOCUS5.1, WIDE5.1 nebo EXTRAPWR. režim „STEREO“ (výchozí) a PHONES SURROUND
(virtuální surroundový zvuk pro sluchátka).
• FOCUS5.1 – Použijte pro poskytnutí efektu
bohatého surroundového zvuku směřovaného • Když jsou připojená sluchátka, stiskněte
do centrální oblasti, kde se kříží projekce tlačítko ADVANCED pro výběr PHONES
zvuku levého a pravého reproduktoru. SURROUND nebo tlačítko SURROUND pro
výběr STEREO.
• WIDE5.1 – Použijte pro poskytnutí efektu
surroundového zvuku v širší oblasti než Poslech s ekvalizérem akustické kalibrace
v režimu FOCUS5.1.
Můžete poslouchá zdroje s ekvalizérem akustické
• EXTRAPWR – Výstup stereofonního zvuku (v kalibrace, nastaveným v postupu „Použití nastavení
případě multikanálového zdroje mixovaného Auto MCACC pro optimální surroundový zvuk“ na
do stereofonního zvuku) ze surroundových straně 11.
reproduktorů pro silný stereofonní efekt.
Poznámka:
Použití režimů Advanced Surround • Ekvalizér akustické kalibrace není dostupný, když

Efekty Advanced Surround lze použít s jakýmkoli jsou připojená sluchátka.
multikanálovým nebo stereofonním zdrojem pro
přidání různých přídavných surroundových efektů. 1. Stiskněte tlačítko SOUND a použijte tlačítka
Tyto režimy jsou určené pro poskytnutí optimálních §/¨ pro výběr „MCACC EQ“, pak stiskněte
poslechových efektů při použití standardního tlačítko ENTER.
surroundového uspořádání, popsaného na straně 10.
2. Použijte tlačítka ©/ª pro výběr EQ ON nebo
Poznámka: EQ OFF, pak stiskněte tlačítko ENTER pro
• Pamatujte, že multikanálové přehrávání není potvrzení.
• Když vyberete EQ OFF, ekvalizace je
možné, když je vybrán tuner. vypnuta, ale nastavení reproduktorů
(zpoždění kanálů a úrovně kanálůú zůstane
MCACC TUNE TEST TONE aktivní.
• Po provedení nastavení Auto MCACC je
F.S.SURR SURROUND ADVANCED SOUND automaticky vybráno EQ ON.

• Stiskněte tlačítko ADVANCED pro výběr

režimu Advanced Surround.
Stiskněte tlačítko opakovaně pro výběr ACTION,
UNPLUGED, EXPANDED, TV SURR., SPORTS,
ADV.GAME, VIRTUAL nebo X-STEREO.

16

Použití funkce Sound Retriever Nastavení hloubek a výšek

Když jsou během procesu komprese Použijte nastavení hloubek a výšek pro nastavení
WMA/MP3/MPEG-4 AAC odstraněna některá audio celkového tónu.
data, kvalita zvuku se často zhorší. Funkce Sound
Retriever používá novou technologii DSP pro vrácení • Použijte tlačítka §/¨ pro výběr „BASS“ nebo
kvality CD zvuku z komprimovaného 2-kanálového „TREBLE“ a pak použijte tlačítka ©/ª pro
zvuku obnovením zvukového tlaku a vyhlazením nastavení tónu. Stiskněte tlačítko ENTER pro
artefaktů chvění, které zůstávají po kompresi. potvrzení nastavení.

• Při poslechu stereofonního zdroje stiskněte Režim Quiet a Midnight
tlačítko SOUND RETRIEVER pro zapnutí nebo
vypnutí této funkce. Poslechový režim Quiet redukuje silné hloubky nebo
výšky ve zvukovém zdroji.
Zvýraznění dialogů
Poslechový režim Midnight umožňuje poslouchat
Funkce zvýraznění dialogů je určená pro „vyzdvihnutí“ efektivní surroundový zvuk filmů při nízké hlasitosti.
dialogů z ostatních zvuků pozadí TV nebo filmové
zvukové stopy. • Po stisknutí tlačítka ENTER se nastavení
zapne/vypne.
1. Stiskněte tlačítko SOUND a použijte tlačítka • Pro zrušení poslechového režimu Quiet nebo
§/¨ pro výběr „DIALOGUE“, pak stiskněte Midnight vyberte režim BASS/TRE.
tlačítko ENTER.
Zvýraznění úrovně hloubek
2. Použijte tlačítka ©/ª pro výběr nastzavení,
pak stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení. Jsou zde dva basové režimy, které můžete použít pro
Vyberte z OFF, MID nebo MAX. zvýraznění hloubek ve zdroji.

Použití regulace tónu 1. Stiskněte tlačítko SOUND a pak použijte
tlačítka §/¨ pro výběr „BASSMODE“, pak
Můžete změnit tonální vyvážení zvuku použitím stiskněte tlačítko ENTER.
nabídky ovládání tónu.
2. Použijte tlačítka ©/ª pro nastavení zvuku, pak
1. Stiskněte tlačítko SOUND a použijte tlačítka stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení
§/¨ pro výběr „TONE“, pak stiskněte tlačítko nastavení.
ENTER. Vyberte si mezi OFF, MUSIC nebo CINEMA.

2. Použijte tlačítka ©/ª pro výběr optimálního Poznámka:
nastavení, pak stiskněte tlačítko ENTER pro • Režim zvýraznění basů není dostupný, když jsou
potvrzení.
Současně nelze použít funkci nastavení připojená sluchátka.
hloubek/výšek a funkci Quiet a Midnight.

17

4 Přehrávání disků 2. Stiskněte a podržte tlačítko /e nebo E/
dokud pomalé přehrávání nezačne.
Důležité: Stiskněte tlačítko opakovaně pro změnu rychlosti
• Mnoho funkcí popsaných v této kapitole lze pomalého přehrávání (rychlost pomalého
přehrávání je zobrazena na obrazovce).
aplikovat na disky DVD, Video CD/Super VCD, • Pro pokračování normálního přehrávání
CD, DivX video/WMV a WMA/MP3/MPEG-4 stiskněte tlačítko (přehrávání).
AAC/JPEG, i když přesné ovládání se někdy
mírně liší podle druhu vloženého disku. Poznámka:
• Některé disky DVD omezují použití některých • Podle disku může při dosažení nové kapitoly na
funkcí (například náhodné nebo opakované
přehrávání) celkově, nebo v některých částech disku DVD pokračovat automaticky normální
disku. To není závada. přehrávání.
• Při přehrávání disku Video CD/Super VCD nejsou • Pro disky Video CD/Super VCD v režimu PBC
některé funkce dostupné během přehrávání nebo stopy WMA/MP3/MPEG-4 AAC (pouze
s PBC. Když je chcete přesto použít, zapněte v režimu skenování) přehrávání automaticky
přehrávání disku pomocí numerických tlačítek pro pokračuje na konci nebo začátku stopy.
výběr stopy.

Skenování disků Krokování snímků vpřed/vzad

Můžete rychle přehrávat disk vpřed nebo vzad Disk DVD můžete krokovat po snímcích vpřed nebo
různými rychlostmi. vzad. U disku Video CD/Super VCD a DivX
video/WMV můžete použít pouze krokování po
Poznámka: snímcích vpřed.
• Disky DivX video/WMV lze skenovat pouze
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
jednou rychlostí. (pauza).

• Během přehrávání stiskněte tlačítko nebo 2. Stiskněte tlačítko /e nebo E/ pro posun
pro zapnutí skenování. o jeden snímek vzad nebo vpřed.
Stiskněte tlačítko opakovaně pro zvětšení • Pro pokračování normálního přehrávání
rychlosti skenování (rychlost skenování je stiskněte tlačítko (přehrávání).
zobrazena na obrazovce).
• Pro pokračování normálního přehrávání Poznámka:
stiskněte tlačítko (přehrávání). • Podle disku může při dosažení nové kapitoly na

Poznámka: disku DVD pokračovat automaticky normální
• Podle disku může při dosažení nové kapitoly na přehrávání.
• Pro disky Video CD/Super VCD v režimu PBC
disku DVD pokračovat automaticky normální nebo stopy WMA/MP3/MPEG-4 AAC (pouze
přehrávání. v režimu skenování) přehrávání automaticky
• Pro disky Video CD/Super VCD v režimu PBC pokračuje na konci nebo začátku stopy.
nebo stopy WMA/MP3/MPEG-4 AAC (pouze
v režimu skenování) přehrávání automaticky
pokračuje na konci nebo začátku stopy.

Pomalé přehrávání Přehrávání JPEG slideshow

Disky DVD, Video CD/Super VCD a DivX video/WMV Po vložení disku obsahujícího soubory JPEG
můžete přehrávat čtyřmi různými pomalými rychlostmi stiskněte tlačítko (přehrávání) pro spuštění
vpřed. Disky DVD lze také přehrávat pomalu vzad. slideshow od prvního adresáře/obrázku na disku.
Přehrávač zobrazuje obrázky v každém adresáři
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko v abecedním pořadí.
(pauza). • Pokud disk obsahuje soubory WMA/MP3/MPEG-4

AAC, přehrávání slideshow a audio souborů se
opakuje. Během audio přehrávání můžete použít
tlačítka přeskočení ( / ), skenování ( / ) a
pauzy ( ).

18

Poznámka: Volby se liší podle typu vloženého disku a zda je
či není disk přehráván, ale obsahují:
• Čím je obrazový soubor větší, tím delší čas je
potřebný k jeho zobrazení. • Title – Tituly disku DVD-Video.
• Chapter – Kapitoly aktuálního titulu disku
• Disk může obsahovat až 299 adresářů a až 648
adresářů a souborů dohromady. DVD-Video.
• Track – Stopy disku Video CD/Super VCD.
Obrázky jsou automaticky nastaveny tak, aby zaplnily • Time – Náhledy z disku Video CD/Super VCD
co nejvíce obrazovku.
v 10-ti minutových intervalech.
Během probíhající slideshow: • Original: Title - Originální tituly z disku DVD-

Tlačítko Co dělá RW v režimu VR.
• Playlist: Title - Tituly seznamu přehrávání
Pauza slideshow (nebo audio
přehrávání), stiskněte znovu pro z disku DVD-RW v režimu VR.
pokračování. • Original: Time – Náhledy z originálního
§/¨/©/ª
Zobrazí předchozí obrázek (nebo obsahu v 10-ti minutových intervalech.
SHIFT audio soubor s audio přehráváním). • Playlist : Time – Náhledy ze seznamu
ZOOM
Zobrazí následující obrázek (nebo přehrávání v 10-ti minutových intervalech.
MENU audio soubor s audio přehráváním).
Obrazovka ukazuje až šest pohybujících se
Pauza slideshow a otočení/převrácení obrázků náhledů, zobrazených jeden po druhém.
zobrazeného obrázku. Stiskněte Pro zobrazení předchozích/následujících šesti
tlačítko (přehrávání) pro obnovení náhledů stiskněte tlačítko / .
slideshow.
3. Vyberte náhled scény, kterou chcete
+ Pauza slideshow a zvětšení obrazu. přehrávat.
Stiskněte znovu pro přepnutí mezi
zvětšením 1x, 2x a 4x. Stiskněte 01 02 03
tlačítko (přehrávání) pro obnovení
slideshow.

Zobrazí diskový navigátor (viz. dole).

Použití diskového navigátoru pro 04 05 06
prohlížení disků DVD nebo Video
CD/Super VCD Disc Navigator: Title
01- 49: --
Použijte diskový navigátor pro prohlížení obsahu
disku DVD nebo Video CD/Super VCD pro nalezení Pro výběr náhledu můžete použít kurzorová
části, kterou chcete přehrávat. tlačítka ©/ª/§/¨ a tlačítko ENTER nebo
numerická tlačítka.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko HOME Pro výběr pomocí numerických tlačítek zadejte
MENU a vyberte „Disc Navigator“ z nabídky. dvouciferné číslo a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Disc Navigator

2. Vyberte možnost prohlížení.

Disc Navigator
Title
Chapter

19

Použití diskového navigátoru pro Tip
prohlížení souborů Windows™ Media
Audio (WMA), MP3, MPEG-4 AAC, DivX • Během poslechu přehrávání souborů
video/WMV a JPEG WMA/MP3/MPEG-4 AAC můžete také sledovat
JPEG slideshow. Jednoduše vyberte audio
Použijte diskový navigátor pro nalezení určitého soubor, který chcete poslouchat, následovaný
souboru nebo adresáře podle jeho názvu. souborem JPEG, od kterého chcete začít
slideshow. Přehrávání slideshow a audio souborů
1. Stiskněte tlačítko HOME MENU a vyberte se opakuje. Ovládání přehrávání je efektivní
„Disc Navigator“ z nabídky. pouze pro JPEG slideshow.

00:00/ 00:00 0kbps • Pro přehrávání obsahu celého disku místo pouze
aktuálního adresáře opusťte diskový navigátor a
zapněte přehrávání pomocí tlačítka
(přehrávání)

Folder1 Použití seznamů přehrávání
Folder2
Folder3 S použitím této funkce můžete pro disky se soubory
Folder4 WMA, MP3, MPEG-4 AAC a JEPG vytvořit až tři
seznamy přehrávání a každý může obsahovat až 30
2. Použijte kurzorová tlačítka ©/ª/§/¨ a tlačítko souborů.
Protože si tento přístroj pamatuje všechny seznamy
ENTER pro navigaci. přehrávání pro posledních deset vložených disků, je
Použijte kurzorová tlačítka ©/ª pro posun nahoru to užitečné, pokud máte velký počet souborů, které
a dolu v seznamu adresářů/souborů. tak můžete rychle a snadno organizovat.
Použijte kurzorové tlačítko § pro návrat do
nadřazeného adresáře. Poznámka:
Použijte tlačítko ENTER nebo kurzorové tlačítko • Aby bylo možné soubory ze seznamu přehrávání
¨ pro otevření zvýrazněného adresáře.
přehrávat, musí být vložený příslušný disk.
• Do nadřazeného adresáře se také můžete
vrátit přesunutím na začátek seznamu Naprogramování seznamu přehrávání
adresářů na adresář „..“ a pak stisknutím
tlačítka ENTER. 1. Když je disk zastavený, stiskněte tlačítko
HOME MENU a vyberte z nabídky „Disc
• Když je zvýrazněný soubor JPEG, obrázek Navigator“.
náhledu se zobrazí vpravo.
2. Vyberte soubor, který chcete přidat do
00:00/ 00:00 0kbps seznamu přehrávání.
Pokud nevíte jak, viz. „Použití diskového
Folder 2 navigátoru pro prohlížení souborů Windows™
Media Audio (WMA), MP3, MPEG-4 AAC, DivX
File1 video/WMV a JPEG“ nahoře.
File2
File3 3. Stiskněte tlačítko PLAYLIST 1, 2 nebo 3.
File4 Soubor se přidá do vybraného seznamu
File5 přehrávání.

3. Pro přehrávání zvýrazněné stopy nebo 4. Opakujte kroky 2 a 3, dokud nejste hotovi.
souboru DivX video/WMV nebo pro zobrazení
zvýrazněného souboru JPEG stiskněte tlačítko
ENTER.

• Když je vybrán soubor WMA/MP3/MPEG-4
AAC nebo DivX video/WMV, začne
přehrávání od vybraného souboru a
pokračuje až do konce adresáře.

• Když je vybrán soubor JPEG, začne
slideshow a pokračuje až do konce adresáře.

20

Tip: Použití opakovaného přehrávání
• Pro přidání souboru bez použití nabídek
Navíc k různým možnostem opakovaného přehrávání
jednoduše stiskněte tlačítko PLAYLIST 1, 2 nebo je také možné použít opakované přehrávání společně
3 během normálního přehrávání požadovaného s naprogramovaným přehráváním (viz. „Vytvoření
souboru (kromě případu přehrávání JPEG programu“ na straně 22).
slideshow současně s audio soubory).
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko HOME
Poslech seznamu přehrávání MENU a vyberte „Play Mode“.

• Když je přehrávání zastavené, stiskněte 2. Vyberte „Repeat“ a pak vyberte volbu
tlačítko PLAYLIST 1, 2 nebo 3. opakovaného přehrávání.
Během přehrávání svítí na displeji na čelním • Pokud je aktivní naprogramované přehrávání,
panelu indikátor PGM. Pokud nebyl vyberte „Program Repeat“ pro opakování
naprogramován žádný seznam přehrávání, programu nebo „Repeat Off“ pro zrušení
zobrazí se NO LIST. opakování.
• Pokud seznam přehrávání obsahuje soubory • Pro disky DVD vyberte „Title Repeat“
JPEG i audio, začne přehrávání slideshow a (opakování titulu) nebo „Chapter Repeat“
audio souborů. (opakování kapitoly).
• Pro disky CD a Video CD/Super VCD vyberte
Vymazání souborů ze seznamu přehrávání „Disc Repeat“ (opakování disku) nebo „Track
Repeat“ (opakování stopy).
1. Zapněte přehrávání Vašeho seznamu • Pro disky DivX video/WMV vyberte Repeat
přehrávání. Title (opakování titulu) (nebo Repeat Off
(zrušení opakování)).
2. V nabídce „Disc Navigator“ vyberte soubor,
který chcete vymazat ze seznamu přehrávání Poznámka:
a stiskněte tlačítko CLEAR. • Opakované přehrávání nelze použít s disky

WMA/MP3/MPEG-4 AAC.

Opakované přehrávání části disku

Funkce A-B Repeat umožňuje určit dva body (A a B)
v rámci stopy (CD a Video CD/Super VCD) nebo titulu
(DVD) a úsek mezi nimi opakovaně přehrávat.

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko HOME
MENU a vyberte „Play Mode“.

Play Mode

2. Vyberte „A-B Repeat“.

3. Stiskněte tlačítko ENTER na „A (Start Point)“
pro nastavení místa začátku smyčky.

4. Stiskněte tlačítko ENTER na „B (End Point)“
pro nastavení místa konce smyčky.
Po stisknutí tlačítka ENTER se přehrávání vrátí
na místo začátku smyčky a začne opakované
přehrávání smyčky.

5. Pro pokračování normálního přehrávání
vyberte v nabídce „Off“.

21

Použití náhodného přehrávání 3. Použijte kurzorová tlačítka ©/ª/§/¨ a tlačítko
ENTER pro výběr titulu, kapitoly nebo stopy
Funkce náhodného přehrávání přehrává tituly nebo pro aktuální krok programu.
kapitoly (DVD) nebo stopy (CD a Video CD/Super
VCD) v náhodném pořadí. • Pro disk DVD můžete do programu přidat titul
nebo kapitolu.
Poznámka:
• Náhodné přehrávání můžete zapnout když je disk • Pro CD nebo Video CD/Super VCD vyberte
stopu, kterou chcete přidat do programu.
přehráván nebo když je zastavený. Avšak
nemůžete použít náhodné přehrávání společně Po stisknutí tlačítka ENTER pro výběr
s naprogramovaným přehráváním. titulu/kapitoly/stopy se krok programu automaticky
• Nemůžete použít náhodné přehrávání s disky posune dál.
DVD-RW ve formátu VR, disky WMA/MP3/MPEG-
4 AAC, disky DivX video/WMV nebo když je 4. Opakujte krok 3 pro vytvoření celého
zobrazena nabídka disku DVD. programu.
Program může obsahovat až 24 kroků.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko HOME
MENU a vyberte „Play Mode“. • Můžete vložit kroky zvýrazněním místa, kam
chcete vložit nový krok, a zadáním čísla
2. Vyberte „Random“, pak vyberte volbu titulu/kapitoly/stopy.
náhodného přehrávání.
• Pro vymazání kroku ho zvýrazněte a stiskněte
• Pro disky DVD vyberte „Random Title“ tlačítko CLEAR.
(náhodné přehrávání titulů) nebo „Random
Chapter“ (náhodné přehrávání kapitol). 5. Pro přehrávání programu stiskněte tlačítko

• Pro disky CD a Video CD/Super VCD vyberte (přehrávání).
„On“ (zapnuto) nebo „Off“ (vypnuto) pro Naprogramované přehrávání zůstane aktivní,
zapnutí nebo vypnutí náhodného přehrávání. dokud program nevypnete (viz. dole), nevymažete
(viz. dole), nevyjmete disk nebo nevypnete
přehrávač.

Tip přehrávání použijte Tip

• Během náhodného • Během přehrávání programu můžete použít
následující tlačítka: následující tlačítka:

Tlačítko Co dělá Tlačítko Co dělá
HOME
Výběr nové stopy/titulu/kapitoly MENU Uložení programu a opuštění
v náhodném pořadí. obrazovky programování bez zapnutí
přehrávání.
Návrat na začátek aktuální
stopy/titulu/kapitoly. Další stisknutí Přeskočení na další krok programu.
vybere náhodně jinou stopu/
titul/kapitolu

• Náhodné přehrávání zůstane zapnuté, dokud Další funkce dostupné v nabídce
v nabídce náhodného přehrávání nevyberete programování
„Random Off“.
Kromě funkce Create/Edit jsou v nabídce
Vytvoření programu programování další funkce.

Tato funkce umožňuje naprogramovat pořadí • Playback Start – Spuštění přehrávání uloženého
přehrávání titulů/kapitol/stop na disku. programu.

Poznámka: • Playback Stop – Vypnutí naprogramovaného
• Nemůžete použít naprogramované přehrávání přehrávání, ale nevymazání programu.

s disky DVD-RW ve formátu VR, disky • Program Delete – Vymazání programu a vypnutí
WMA/MP3/MPEG-4 AAC, disky DivX video/WMV naprogramovaného přehrávání.
nebo když je zobrazena nabídka disku DVD.

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko HOME
MENU a vyberte „Play Mode“.

2. Vyberte „Program“, pak ze seznamu možností
programu vyberte „Create/Edit“.

22

Hledání na disku Přepnutí jazyka zvuku/audio kanálu

Můžete hledat na disku DVD podle čísla titulu nebo Při přehrávání disků, nahraných s dialogy ve dvou
kapitoly nebo podle času. CD disky a disky Video nebo více jazycích nebo nahraných dvojitým
CD/Super VCD lze prohledávat podle čísla stopy monofonním zvukem můžete přepnout zvuk během
nebo podle času. Disky DivX video/WMV lze přehrávání.
prohledávat podle času.
1. Stiskněte opakovaně tlačítko SHIFT + AUDIO
1. Stiskněte tlačítko HOME MENU a vyberte „Play pro výběr jazyka zvuku/audio kanálu.
Mode“. • Pro nastavení preferencí jazyka zvuku viz.
„Nastavení jazyka“ na straně 31.
2. Vyberte „Search Mode“.
Možnosti hledání, které se objeví, závisejí na typu Poznámka:
vloženého disku. • Některé disky Super VCD mají dvě zvukové

3. Vyberte režim hledání. stopy. U těchto disků můžete přepínat mezi těmito
• Aby bylo možné hledání času, disk musí být dvěma zvukovými stopami stejně jako mezi
přehráván. jednotlivými kanály.
• Některé disky DVD umožňují změnu jazyka zvuku
4. Použijte numerická tlačítka pro zadání čísla pouze z nabídky disku. Stiskněte tlačítko TOP
titulu, kapitoly, adresáře, stopy nebo pro MENU nebo MENU pro její vyvolání.
zadání času.
Pro hledání času zadejte počet minut a sekund Zvětšení obrazu
v aktuálně přehrávaném titulu (DVD/DivX
video/WMV) nebo stopě (CD/Video CD/Super Použijte tuto funkci pro zvětšení části obrazu 2x až 4x
VCD), od kterého chcete pokračovat v přehrávání. během sledování disku DVD, DivX video/WMV nebo
Například stiskněte 4, 5, 0, 0 pro započetí Video CD/Super VCD nebo při přehrávání disku
přehrávání od času 45 minut na disku. Pro 1 JPEG.
hodinu 20 minut a 30 sekund zadejte 8, 0, 3, 0.
1. Během přehrávání použijte tlačítko ZOOM pro
5. Stiskněte tlačítko ENTER pro zapnutí výběr zvětšení (normální obraz, 2x nebo 4x).
přehrávání. • Protože disky DVD, Video CD/Super VCD,
DivX video/WMV a obrázky JPEG mají pevné
Přepnutí titulků rozlišení, kvalita zvětšeného obrazu je
zhoršená, především u zvětšení 4x. To není
Některé disky DVD a DivX video mají titulky v jednom závada.
nebo několika jazycích. Na obalu je obvykle příslušná
informace. 2. Použijte kurzorová tlačítka ©/ª/§/¨ pro
Jazyk titulků můžete přepnout během přehrávání. změnu zvětšené oblasti.
Faktor zvětšení a zvětšenou oblast můžete volně
• Stiskněte opakovaně tlačítko SHIFT + měnit během přehrávání.
SUBTITLE pro výběr titulků. • Pokud navigační rámeček v horní části
• Pro nastavení preferencí titulků viz. obrazovky zmizí, stiskněte znovu tlačítko
„Nastavení jazyka“ na straně 31. SHIFT + ZOOM pro jeho zobrazení.
• Více o titulcích DivX viz. „Zobrazování DivX
titulků ze souborů, obsahujících titulky“ na
straně 42.

Poznámka:
• Některé disky umožňují změnu jazyka titulků

pouze z nabídky disku. Stiskněte tlačítko TOP
MENU nebo MENU pro její vyvolání.

23

Přepnutí úhlu kamery

Některé DVD disky mají scény filmované ze dvou
nebo více úhlů – detaily viz. obal disku.

Když je přehrávána multi-úhlová scéna, na obrazovce

se objeví ikona pro informaci, že jsou dostupné

další úhly kamery (tuto ikonu lze vypnout, pokud

chcete, viz. „Nastavení Display (Zobrazení)“ na straně

31.

• Během přehrávání (nebo během pauzy)
stiskněte tlačítko SHIFT + ANGLE pro přepnutí
úhlu.

Zobrazení informací o disku

Během přehrávání disku lze na obrazovce zobrazit
různé informace o stopě, kapitole a titulu.

• Pro zobrazení/přepnutí/skrytí zobrazených
informací stiskněte opakovaně tlačítko
DISPLAY.
• Na displeji na čelním panelu se rovněž objeví
omezené informace o disku. Stiskněte
tlačítko DISPLAY pro změnu zobrazených
informací.

24

5 USB přehrávání 3. Stiskněte tlačítko pro spuštění přehrávání.
Pokud USB zařízení obsahuje soubory JPEG,
Použití konektoru USB spustí se slideshow. Více viz. „Přehrávání JPEG
slideshow“ na straně 26.
Je možné poslouchat dvoukanálový zvuk a sledovat • Při odpojování USB zařízení se ujistěte, že na
soubory JPEG s použitím konektoru USB na čelním displeji na čelním panelu svítí „USB DATA“
panelu přístroje. Připojte velkokapacitní paměťové (nebo že je systém v pohotovostním stavu).
zařízení USB podle následujícího postupu.
Důležité:
Poznámka: Pokud se na displeji objeví chybové hlášení USB
• Lze přehrávat soubory WMA/MP3/MPEG-4 AAC ERR, může to znamenat, že požadavky na napájení
USB zařízení jsou pro tento přehrávač příliš velké
(kromě souborů chráněných proti kopírování nebo nebo že je zařízení nekompatibilní. Zkuste následující
s omezeným přehráváním). body:
• Kompatibilní USB zařízení jsou externí
magnetické pevné disky, přenosné flash paměti • Vypněte přehrávač a znovu ho zapněte.
(„klíčenky“) a digitální audio přehrávače (MP3 • Znovu připojte USB zařízení, když je přehrávač
přehrávače) s formátem souborů FAT16/32. Pro
USB přehrávání není možné připojit osobní vypnutý.
počítač. • Vyberte jiný vstup (jako DVD/CD), pak přepněte
• Společnost Pioneer negarantuje kompatibilitu
(operaci a/nebo napájení sběrnice) se všemi zpět na USB.
velkokapacitními paměťovými USB zařízeními a • Použijte síťový adaptér, určený pro napájení
nemá žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty dat,
ke kterým může dojít po připojení k tomuto připojeného USB zařízení.
receiveru.
• Při velkých množstvích dat může trvat dlouho, než Pokud se Vám nepodaří chybové hlášení odstranit,
receiver načte obsah USB zařízení. Vaše USB zařízení je nekompatibilní s tímto
přehrávačem.
1. Když je přehrávač zapnutý, stiskněte tlačítko
USB. Základní ovládání přehrávání
Ujistěte se, že je zapnutá TV a že je přepnutá na
správný video vstup. Následující tabulka ukazuje základní ovládání USB
přehrávání pomocí dálkového ovladače.
2. Připojte USB zařízení.
USB konektor se nachází na čelním panelu.

USB Tlačítko Co dělá
(Typ A) Spustí normální přehrávání.

Pauza/obnovení přehrávání.

Zastavení přehrávání

Stiskněte pro rychlé hledání vzad.

Stiskněte pro rychlé hledání vpřed.
Velkokapacitní paměťové
zařízení USB Stiskněte pro návrat na začátek
aktuálního souboru, pak předchozího
souboru.

Stiskněte pro přeskočení na následující
soubor.

25

Skenování souborů Použití diskového navigátoru pro
prohlížení souborů
Můžete rychle přehrávat soubor vpřed nebo vzad
různými rychlostmi. Použijte diskový navigátor pro nalezení určitého
souboru WMA, MP3, MPEG-4 AAC a JPEG nebo
• Během přehrávání stiskněte tlačítko nebo adresáře podle jeho názvu.
pro zapnutí skenování.
Stiskněte tlačítko opakovaně pro zvětšení Poznámka:
rychlosti skenování (rychlost skenování je • Název souboru se nemusí s některými digitálními
zobrazena na obrazovce).
• Pro pokračování normálního přehrávání audio přehrávači zobrazit správně.
stiskněte tlačítko (přehrávání).
1. Stiskněte tlačítko MENU.
Poznámka:
• Pro stopy WMA/MP3/MPEG-4 AAC přehrávání 2. Použijte kurzorová tlačítka ©/ª/§/¨ a tlačítko
ENTER pro navigaci.
automaticky pokračuje na konci nebo začátku Použijte kurzorová tlačítka ©/ª pro posun nahoru
stopy. a dolu v seznamu adresářů/souborů.
Použijte kurzorové tlačítko § pro návrat do
Přehrávání JPEG slideshow nadřazeného adresáře.
Použijte tlačítko ENTER nebo kurzorové tlačítko
Stiskněte tlačítko (přehrávání) pro spuštění ¨ pro otevření zvýrazněného adresáře.
slideshow od prvního adresáře/obrázku. Přehrávač • Do nadřazeného adresáře se také můžete
zobrazuje obrázky v každém adresáři v jejich pořadí. vrátit přesunutím na začátek seznamu
adresářů na adresář „..“ a pak stisknutím
• Pokud zařízení obsahuje soubory tlačítka ENTER.
• Když je zvýrazněný soubor JPEG, obrázek
WMA/MP3/MPEG-4 AAC, přehrávání slideshow a náhledu se zobrazí vpravo.

audio souborů se opakuje. Během audio 3. Pro přehrávání zvýrazněné stopy nebo pro
zobrazení zvýrazněného souboru JPEG
přehrávání můžete použít tlačítka přeskočení stiskněte tlačítko ENTER.
• Když je vybrán soubor WMA/MP3/MPEG-4
( / ), skenování ( / ) a pauzy ( ). AAC, začne přehrávání od vybraného
souboru a pokračuje až do konce adresáře.
Poznámka: • Když je vybrán soubor JPEG, začne
slideshow a pokračuje až do konce adresáře.
• Čím je obrazový soubor větší, tím delší čas je
potřebný k jeho zobrazení. Tip
• Během poslechu přehrávání souborů
• USB zařízení může obsahovat až 299 adresářů a
až 648 adresářů a souborů dohromady. WMA/MP3/MPEG-4 AAC můžete také sledovat
JPEG slideshow. Jednoduše vyberte audio
Obrázky jsou automaticky nastaveny tak, aby zaplnily soubor, který chcete poslouchat, následovaný
co nejvíce obrazovku. souborem JPEG, od kterého chcete začít
slideshow. Přehrávání slideshow a audio souborů
Během probíhající slideshow: se opakuje. Ovládání přehrávání je efektivní
pouze pro JPEG slideshow.
Tlačítko Co dělá • Pro přehrávání obsahu celého disku místo pouze
aktuálního adresáře opusťte diskový navigátor a
Pauza slideshow (nebo audio zapněte přehrávání pomocí tlačítka
přehrávání), stiskněte znovu pro (přehrávání)
pokračování.
§/¨/©/ª
Zobrazí předchozí obrázek (nebo
SHIFT audio soubor s audio přehráváním).
ZOOM
Zobrazí následující obrázek (nebo
MENU audio soubor s audio přehráváním).

Pauza slideshow a otočení/převrácení
zobrazeného obrázku. Stiskněte
tlačítko (přehrávání) pro obnovení
slideshow.

+ Pauza slideshow a zvětšení obrazu.
Stiskněte znovu pro přepnutí mezi
zvětšením 1x, 2x a 4x. Stiskněte
tlačítko (přehrávání) pro obnovení
slideshow.

Zobrazí diskový navigátor (viz. dole).

26

6 Nastavení surroundového zvuku

Použití nabídky nastavení • Protože subwoofer reprodukuje ultranízké
frekvence, může znít tišeji, než ve skutečnosti je.
Z nabídky nastavení můžete provést všechna
nastavení surroundového zvuku systému, včetně Použijte tlačítka §/¨ pro přepnutí mezi kanály
úrovní kanálů, vzdáleností reproduktorů a nastavení v následujícím pořadí:
dynamického rozsahu. Funkce automatického
nastavení MCACC (strana 11) by měla poskytnout • L – Čelní levý reproduktor
nejlepší nastavení surroundového zvuku. Avšak • C – Centrální reproduktor
můžete zjistit, že další nastavení surroundového • R – Čelní pravý reproduktor
zvuku mohou zlepšit surroundový zvuk v poslechové • SR – Surroundový pravý reproduktor
místnosti. • SL – Surroundový levý reproduktor
• SW – Subwoofer
Poznámka:
• V nabídce nastavení jsou další nastavení, která Rozsah nastavení úrovně kanálu je ±10 dB.

lze použít, ta jsou vysvětlena v „Zlepšení Nastavení vzdálenosti reproduktorů
špatného FM příjmu“ na straně 14 a „Ztmavení
displeje“ na straně 40. Specifikuje vzdálenost reproduktorů od místa
poslechu.
1. Stiskněte tlačítko SHIFT + SETUP a použijte Když se objeví „DISTANCE“, stiskněte tlačítko
tlačítka §/¨ a pak tlačítko ENTER pro výběr ENTER, pak použijte tlačítka ©/ª pro nastavení
požadovaného nastavení. vzdálenosti a tlačítka §/¨ pro přepnutí mezi
Dostupná nastavení se objeví na displeji na následujícími reproduktory:
čelním panelu.
• L – Čelní levý reproduktor
Poznámka: • C – Centrální reproduktor
• Nabídka nastavení se automaticky ukončí po pěti • R – Čelní pravý reproduktor
• SR – Surroundový pravý reproduktor
minutách bez aktivity. • SL – Surroundový levý reproduktor
• SW – Subwoofer
2. Použijte tlačítka ©/ª pro nastavení a pak
tlačítko ENTER pro potvrzení a opuštění Každý reproduktor lze nastavit v rozsahu 0.3 m až 9.0
nastavení. m. Výchozí nastavení je 3.0 m.
• Pamatujte, že další použití funkce Auto
MCACC (strana 11) přepíše zde provedené
nastavení reproduktorů.

Nastavení úrovní kanálů Řízení dynamického rozsahu

Nastavte relativní úrovně kanálů vzhledem Specifikuje nastavení dynamického rozsahu pro
k poslechovému místu. zvukové stopy Dolby Digital a některé stopy DTS.
Pokud je tiché zvuky nebo dialogy obtížné slyšet,
Poznámka: může toto nastavení pomoct zvýraznit tiché zvuky při
• Nemůžete nastavit centrální/surroundové současném řízení špiček s vysokou úrovní.

reproduktory, když je vybráno přehrávání Stereo • DRC OFF (výchozí nastavení) – Žádné nastavení
nebo Virtual (nebo se stereofonním zdrojem dynamického rozsahu (použijte pro poslech
v režimu Auto). s vysokou hlasitostí).
• Nastavení úrovní kanálů není dostupné, když jsou
připojená sluchátka. • DRC MID – Střední nastavení.
• Hlasitost reproduktoru lze nastavit kdykoli • DRC HIGH – Dynamický rozsah je redukován
stisknutím tlačítka SHIFT + TEST TONE a pak
použitím tlačítek ©/ª pro nastavení úrovně (hlasité zvuky jsou ztišeny a tiché zvuky
kanálu. Testovací tón se automatiky pohybuje zvýrazněny).
z jednoho reproduktoru na druhý podle
předchozího pořadí. Když sedíte v místě
poslechu, měli byste slyšet testovací tón
z každého reproduktoru se stejnou hlasitostí.
Stiskněte tlačítko ENTER, když jste hotovi.

27

7 Další funkce tuneru: RDS Dokumentární pořady.

Úvod do RDS Navíc zde existují tři další typy programu TEST, ALARM a
NONE. „ALARM“ a „TEST“ jsou použité pro nouzová
Radiový datový systém (RDS) je systém, použitý mnoha FM vysílání. Nelze je hledat, ale tuner se automaticky přepíná
stanicemi pro poskytování různých druhů informací na tyto RDS signály. „NONE“ se objeví, pokud není
posluchači – např. název stanice a typ vysílaného pořadu. nalezený žádný typ programu.
Jednou z vlastností RDS je, že můžete hledat typ pořadu.
Když chcete například poslouchat jazz, můžete hledat Zobrazení RDS informací
stanici, která vysílá typ programu JAZZ.
Můžete hledat následující typy pořadů: Použijte tlačítko DISPLAY pro zobrazení různých typů
dostupných RDS informací.
NEWS (Zprávy)
Krátké přehledy událostí, aktualit a reportáží. • Stiskněte tlačítko DISPLAY pro výběr RDS
AFFAIRS (Běžné zprávy) informace na displeji.
Místní program s komentářem událostí, včetně rozhovorů, analýz, Při každém stisknutí se zobrazení změní následovně:
zpráv ze společnosti.
INFO (Informace) • Radiový text (RT) – Zpráva, vyslaná rozhlasovou
Všeobecné informace včetně předpovědi počasí, lékařské pomoci, stanicí. Například může stanice vyslat své telefonní
informací pro spotřebitele. číslo jako radiový text.
SPORT (Sport)
Program, týkající se sportovních událostí. • Název stanice (PS) – Název rozhlasové stanice
EDUCATE (Vzdělávání) • Typ programu (PTY) – Indikuje typ aktuálně
Program určený pro vzdělávací činnost.
DRAMA (Drama) vysílaného programu
Uvádí hry a seriály. • SEARCH – Hledání PTY (viz. dole)
CULTURE (Kultura) • Aktuální frekvence tuneru
Uvádí kulturní pořady.
SCIENCE (Věda) Poznámka:
Uvádí pořady o přírodních vědách a technice. • Pokud je během zobrazení rolujícího RT textu přijímán
VARIED (Různorodý program)
Uvádí kvízi, soutěže, rozhovory se zajímavými lidmi, komedie, satiry. šum, některé znaky se nemusejí zobrazit správně.
POP M (Pop) • Pokud ve zobrazení RT textu uvidíte „NO DATA“,
Uvádí populární hudbu, včetně nových nahrávek.
ROCK M (Rock) znamená to, že stanicí nejsou vysílána žádná data RT.
Uvádí rockovou hudbu, včetně nahrávek začínajících skladatelů. Zobrazení se automaticky přepne na zobrazení dat PS.
EASY M (Střední proud) Pokud nejsou stanicí vysílána ani data PS, zobrazí se
Uvádí hudbu středního proudu. frekvence.
LIGHT M (Lehká klasická hudba) • Při zobrazení PTY mohou nastat případy, kdy se
Klasická hudba pro nenáročné posluchače, jako jsou instrumentální zobrazí „NO DATA“ nebo „NONE“. Když se to stane, po
skladby a pod. několika sekundách se objeví zobrazení dat PS.
CLASSICS (Vážná hudba)
Uvádí symfonickou hudbu, komorní koncerty, operní hry. Hledání RDS programu
OTHER M (Ostatní hudba)
Hudba jiného stylu než byly předchozí kategorie, např. jazz, Můžete hledat libovolný typ programu podle předchozího
country, folk, reggae a pod. seznamu.
WEATHER (Počasí)
Informace o počasí. 1. Stiskněte tlačítko TUNER pro výběr pásma FM.
FINANCE (Finance) RDS se vysílá pouze v pásmu FM.
Zprávy z burzy, obchodu atd.
CHILDREN (Dětské programy) 2. Stiskněte opakovaně tlačítko DISPLAY, dokud se na
Programy určené pro děti a mládež. displeji nezobrazí SEARCH.
SOCIAL (Sociální události)
Programy o lidech a vlivech na ně působících – sociologie, historie, 3. Použijte tlačítka §/¨ pro výběr požadovaného typu
psychologie atd. programu.
RELIGION (Náboženství)
Náboženská témata. 4. Stiskněte tlačítko ENTER pro spuštění hledání.
PHONE IN (Telefonování) Tuner prohledává stanice v předvolbách a hledá stanici,
Pořady založené na telefonátech posluchačů. která vysílá vybraný typ programu. Pokud tuner nalezne
TRAVEL (Cestování) odpovídající typ programu, přehrává 5 sekund stanici.
Pořady o cestování.
LEISURE (Rekreace) 5. Pokud chcete pokračovat v poslechu této stanice,
Pořady o volném čase a rekreačních aktivitách, např. zahradničení, stiskněte tlačítko ENTER během 5 sekund.
rybaření atd. Pokud tlačítko ENTER během 5 sekund nestisknete,
JAZZ (Jazz) tuner pokračuje automaticky v hledání další stanice.
Jazzová hudba.
COUNTRY (Country)
Country hudba.
NATION M (Národní hudba)
Národní hudba určitého národa v jeho jazyku.
OLDIES (Oldies)
Hudba ze „zlatého věku“ populární hudby.
FOLK M (Folková hudba)
Folková hudba.
DOCUMENT (Dokumenty)

28

8 Nabídka nastavení obrazu

Nabídka nastavení obrazu (Video Adjust)

V nabídce nastavení obrazu můžete nastavit různé
funkce určující, jak bude obraz vypadat.

1. Stiskněte tlačítko HOME MENU a vyberte
„Video Adjust“ z nabídky na obrazovce.

Video Adjust

2. Vyberte a změňte nastavení pomocí
kurzorových tlačítek ©/ª/§/¨ a tlačítka

ENTER.

Video Adjust Standard
0
Sharpness 0
Brightness
Contrast Off
Gamma 0
Hue 0
Chroma Level

Můžete nastavit následující parametry obrazu:

• Sharpness – Nastavení ostrosti okrajů
obrazu (Fine, Standard, Soft)

• Brightness – Nastavení celkového jasu (-20
až +20)

• Contrast – Nastavení kontrastu mezi světlými
a tmavými částmi obrazu (-16 až +16)

• Gamma – Nastavení „teploty“ obrazu (High,
Medium, Low, Off)

• Hue – Nastavení vyvážení červené/zelené
(Green 9 až Red 9)

• Chroma Level – Nastavení saturace barev (-
9 až +9)

Nastavte Brightness, Contrast, Hue a Chroma
Level pomocí kurzorových tlačítek §/¨.

Brightness min max 0

3. Stiskněte tlačítko ENTER pro návrat do
nabídky Video Adjust nebo tlačítko HOME
MENU pro opuštění nabídky.

29

9 Nabídka výchozího nastavení

Použití nabídky výchozího nastavení

Nabídka výchozího nastavení umožňuje nastavení audio a video výstupu, nastavení rodičovského zámku,
nastavení zobrazení a další.
Pokud je volba šedivá, znamená to, že jí nelze v daném okamžiku změnit. To je obvykle proto, že je disk
přehráván. Zastavte přehrávání disku, pak změňte nastavení.

1. Stiskněte tlačítko DVD/CD.

2. Když je přehrávání zastavené, stiskněte tlačítko HOME MENU a vyberte „Initial Settings“.

Initial Settings

3. Použijte kurzorová tlačítka ©/ª/§/¨ a tlačítko ENTER pro výběr a změnu nastavení.
Všechna nastavení jsou vysvětlena na následujících stránkách.

Důležité:
• V následujících tabulkách je výchozí nastavení psáno tučně a ostatní nastavení jsou psána kurzívou.
• Některá nastavení, jako TV Screen, Audio Language a Subtitle Language mohou být přepsána DVD diskem.

Často lze také tato nastavení provést z nabídky disku DVD.
• Nastavení AV Connector Out (výstup na AV konektoru) je nutné pouze pokud tento přehrávač připojený k TV

kabelem SCART.
• Nastavení HDMI Resolution a HDMI Color je nutné pouze pokud tento přehrávač připojený k HDMI

kompatibilnímu komponentu s použitím HDMI konektoru.

Nastavení Video Output (Video výstup)

Nastavení Volby Co znamená
Nastavte pokud máte běžnou TV 4:3. Širokoúhlé filmy budou
TV Screen 4:3 (Letter Box) zobrazené s černým pruhem nahoře a dole.
Nastavte pokud máte běžnou TV 4:3. Širokoúhlé filmy budou mít
(Viz. také „Velikosti oříznuté strany, aby zaplnily celou obrazovku.
Nastavte pokud máte širokoúhlou TV.
obrazovky a formáty 4:3 (Pan & Scan) Nastavte pokud máte širokoúhlou TV. Materiál 4:3 se zobrazí
disku“ na straně 44.) s černými pruhy po stranách obrazu.*
Standardní video výstup, kompatibilní se všemi TV.
16:9 (Wide) Vyšší kvalita obrazu, ale zkontrolujte si kompatibilitu s TV.
Nejlepší kvalita obrazu, ale zkontrolujte si kompatibilitu s TV.
16:9 (Compressed)
Nastavte, pokud TV podporuje video s progresivním skenováním
AV Connector Out Video 1920 x 1080 pixelů.
Nastavte, pokud TV podporuje prokládané video 1280 x 1080 pixelů.
(Viz. „Připojení S-Video Nastavte, pokud TV podporuje video s progresivním skenováním
1280 x 720 pixelů.
pomocných RGB Nastavte, pokud TV podporuje video s progresivním skenováním 720
komponentů“ na x 480 pixelů (NTSC)/720 x 576 pixelů (PAL).
Nastavte, pokud TV podporuje prokládané video 720 x 480 pixelů
straně 34.) (NTSC)/720 x 576 pixelů (PAL).

HDMI Resolution* 1920x1080p

(Viz. „Připojení

s použitím HDMI“ na 1920x1080i
straně 36.)
1280x720p
* Výchozí nastavení

se mění podle TV 720x480p (NTSC)/
formátu (PAL/NTSC). 720x576p (PAL)

720x480i (NTSC)/

720x576i (PAL)

* Toto nastavení lze použít pouze při propojení přes HDMI a nastaveném HDMI rozlišení na 1920x1080p,
1280x720i nebo 1280x720p. Při použití tohoto nastavení je dostupné pouze HDMI propojení.

30

Nastavení Volby Co znamená

HDMI Color* Full Range RGB Pokud jsou barvy slabé, poskytuje toto nastavení jasnější barvy a
hlubší černou (výchozí nastavení pro HDMI kompatibilní DVI
(Viz. „Připojení přístroje).

s použitím HDMI“ na Použijte toto nastavení, pokud jsou barvy při nastavení „Full Range
RGB“ příliš syté.
straně 36.) RGB
Výstup 8-bitového komponentového video formátu (výchozí nastavení
* Výchozí nastavení pro HDMI kompatibilní přístroje).

se mění podle Component
připojeného přístroje.

Nastavení Language (Jazyk)

Nastavení Volby Co znamená
Audio Language English Pokud je na disku anglická zvuková stopa, bude přehrávána.
Zobrazené jazyky
Subtitle Language Další jazyky Pokud je na disku stopa ve vybraném jazyce, bude přehrávána.

DVD Menu English Výběr dalších jazyků (viz. „Použití seznamu kódů jazyků“ na straně
Language Zobrazené jazyky 50).
Další jazyky
Subtitle Display Pokud jsou na disku anglické titulky, budou zobrazené.
W/Subtitle Lang.
Pokud jsou na disku titulky ve vybraném jazyce, budou zobrazené.
Zobrazené jazyky
Výběr dalších jazyků (viz. „Použití seznamu kódů jazyků“ na straně
Další jazyky 50).

On Nabídka DVD disku se zobrazí ve stejném jazyce, jaký je vybrán pro
Off titulky, pokud je to možné.

Nabídka DVD disku se zobrazí ve vybraném jazyce, pokud je to
možné.

Výběr dalších jazyků (viz. „Použití seznamu kódů jazyků“ na straně
50).

Titulky se zobrazí podle vybraného jazyka titulků.

Titulky jsou vždy během přehrávání DVD disku vypnuté (některé disky
mohou toto nastavení přepsat).

Nastavení Display (Zobrazení)

Nastavení Volby Co znamená
OSD Language English Nabídky přehrávače jsou zobrazené v angličtině.
Zobrazené jazyky Nabídky přehrávače jsou zobrazené ve vybraném jazyce.
Angle Indicator On Během multiúhlové scény na DVD disku se zobrazí ikona kamery.
Off Žádná multiúhlová indikace se nezobrazuje.

31

Nastavení Options (Volby)

Nastavení Volby Co znamená
Parental Lock -- Viz. „Parental Lock (Rodičovský zámek)“ dole.
DivX(R) VOD Display Viz. „O obsahu DivX® VOD“ dále.

Parental Lock (Rodičovský zámek) Změna Vašeho hesla

• Výchozí nastavení: Off Pro změnu hesla potvrďte existující heslo a pak
• Výchozí heslo: žádné zadejte nové heslo.
• Výchozí kód země: us (2119)
1. Vyberte „Password Change“, použijte
Některé disky DVD-Video mají nastavenou úroveň numerická tlačítka pro zadání Vašeho
rodičovského zámku. Pokud přehrávač nastavíte na existujícího hesla, pak stiskněte tlačítko
nižší úroveň, než má disk, disk se nebude přehrávat. ENTER.
Tím můžete dětem omezit sledování na DVD
přehrávači. 2. Zadejte nové heslo a stiskněte tlačítko ENTER.

Některé disky také podporují funkci kódu země. Nastavení/změna úrovně rodičovského zámku
Přehrávač pak nepřehrává určité scény na disku
podle nastaveného kódu země. 1. Vyberte „Level Change“.

Poznámka: 2. Použijte numerická tlačítka pro zadání hesla,
• Ne všechny disky, které mohou být nevhodné pro pak stiskněte tlačítko ENTER.

Vaše děti, používají funkci rodičovského zámku. 3. Vyberte novou úroveň a stiskněte tlačítko
Tyto disky lze vždy přehrávat i bez zadání hesla. ENTER.
• Pokud zapomenete heslo, musíte přehrávač • Stiskněte opakovaně tlačítko § pro zamknutí
zresetovat na tovární nastavení (viz. „Reset více úrovní (více disků bude požadovat
přehrávače“ na straně 50) a pak zadat nové heslo), stiskněte tlačítko ¨ pro odemknutí
heslo. úrovní. Nemůžete zamknout úroveň 1.

Zadání nového hesla Nastavení/změna kódu země

Než nastavíte úroveň rodičovského zámku nebo kód Viz. také „Seznam kódů zemí/oblastí“ na straně 51.
země, musíte zadat heslo.
1. Vyberte „Country Code“, použijte numerická
1. Vyberte „Password“. tlačítka pro zadání hesla, pak stiskněte tlačítko
ENTER.
Initial Settings
2. Vyberte kód země/oblasti a stiskněte tlačítko
Video Output Parental Lock Password ENTER.
Language DivX (R) VOD Level Change Jsou dvě cesty jak to udělat.
Display Country Code • Výběr písmenem kódu: Použijte tlačítka ©/ª
Options pro změnu kódu země/oblasti.
• Výběr číslem kódu: Stiskněte tlačítko ¨, pak
2. Použijte numerická tlačítka pro zadání 4- použijte numerická tlačítka pro zadání 4-
ciferného hesla, pak stiskněte tlačítko ENTER. ciferného kódu země (můžete ho nalézt
v seznamu kódů zemí/oblastí dále).

Změna kódu země nemá efekt, dokud nevložíte
další disk (nebo nevyjmete a znovu nevložíte
aktuální disk).

32

O obsahu DivX® VOD Přehrávání obsahu DivX® VOD

Aby bylo možné přehrávat obsah DivX VOD (video na Některé obsahy DivX VOD lze přehrávat pouze
zakázku) v tomto přehrávači, nejprve musíte s pevným počtem opakování. Když vložíte disk
zaregistrovat přehrávač u poskytovatele obsahu DivX obsahující tento typ DivX obsahu, zobrazí se na
VOD. Uděláte to vygenerováním registračního kódu obrazovce zbývající počet možných přehrávání a pak
DivX VOD, který pošlete poskytovateli. možnost disk přehrávat (s využitím jednoho ze
zbývajícího počtu přehrávání) nebo zastavit. Když
Důležité: vložíte disk, obsahující prošlý obsah DivX VOD (např.
• Obsah DivX VOD je chráněný systémem DRM obsah s nulovým počtem zbývajícího přehrávání),
objeví se hlášení „Rental Expired“.
(správa digitálních práv). Ten omezuje přehrávání Pokud Váš obsah DivX VOD umožňuje neomezený
obsahu na specifikovaná, zaregistrovaná zařízení. počet přehrávání, můžete vložit disk do přehrávače a
• Pokud vložíte disk, obsahující obsah DivX VOD přehrávat ho jak často chcete, a žádné hlášení se
neautorizovaný pro Váš přehrávač, zobrazí se nezobrazí.
hlášení „Authorization Error“ a obsah nelze
přehrávat.
• Reset přehrávače (jak je popsáno v „Reset
přehrávače“ na straně 50) nezpůsobí ztrátu
Vašeho registračního kódu.

Zobrazení Vašeho registračního kódu DivX VOD

1. Stiskněte tlačítko HOME MENU a vyberte
„Initial Settings“.

2. Vyberte „Options“, pak „DivX(R) VOD“.

Initial Settings

Video Output Parental Lock Display
Language DivX (R) VOD
Display
Options

3. Vyberte „Display“.
Zobrazí se Váš 8-ciferný registrační kód.

Poznamenejte si tento kód, protože ho budete
potřebovat při registraci u poskytovatele DivX
VOD.

33

10 Další připojení Připojení digitálního zvuku

Připojení externích antén Tento systém má optický digitální vstup. Použijte ho
pro připojení externích komponentů, jako jsou digitální
Pro externí AM anténu připojte 5 až 6 m izolovaného TV, MD nebo CD rekordéry.
drátu ke svorce AM antény navíc ke smyčkové anténě
z příslušenství, kterou neodpojujte. Digitální TV
Používejte pouze AM smyčkovou anténu
z příslušenství.

Venkovní anténa

Do optického digitálního
vstupu

Vnitřní anténa 5m–6m AM LOOP
(Izolovaný drát)

AV CONNECTOR LINE 1
IN
OPTICAL
Externí FM anténu připojte pomocí 75 Ω koaxiálního LINE 2 MCACC CONTROL VIDEO OUT
kabelu. SETUP MIC
DIGITAL IN

ANTENNA • Připojte zdířku LINE 2 DIGITAL IN
k digitálnímu výstupu externího přehrávacího
Konektor PAL
komponentu.
Ty zahrnují digitální komponenty jako je digitální
TV, MD přehrávač, digitální satelit nebo herní
systém.

Připojení pomocných komponentů Připojení analogového audio komponentu

K tomuto systému můžete připojit analogové a Můžete použít zdířky (LINE 3) AUDIO IN pro připojení
digitální externí audio zdroje. Digitální audio zdroje analogového audio komponentu, jako je kazetový
jsou digitální satelitní receivery, CD rekordéry atd. přehrávač.

Pro připojení zdrojů, majících HDMI konektor Do audio výstupu Kazetový magnetofon atd.
doporučujeme použít HDMI kabel. Více informací viz.
„Připojení s použitím HDMI“ na straně 36.

Pro poslech zvuku z TV připojte TV audio kabelem
k jednomu ze vstupů na tomto přístroji.

LINE 3 IN LINE OUT R FRONT
LL
R SURROUN
AC IN R SPEAK
R

AUDIO

• Připojte zdířky LINE 3 AUDIO IN

k analogovému výstupu externího

přehrávacího komponentu.

Pro propojení použijte stereofonní kabel s RCA

konektory.

34

Použití výstupu SCART AV Špička č. Popis
12 Bez zapojení
Výstup SCART by měl mít lepší kvalitu obrazu než 13 Zem (video)
standardní kompozitní video výstup. Konektor SCART 14 Zem (video)
AV funguje jako video i audio výstup. 15 Výstup červená (RGB) nebo C
• Použijte prodávaný kabel SCART pro připojení 16 Zatemňovací výstup BLANK
17 Zem (video)
konektoru (LINE 1) AV CONNECTOR k TV. 18 Zem (video)
Do vstupu 19 Výstup Video nebo Y
SCART 20 Bez zapojení
21 Zem (video)
TV
Režim záznamu
AV CONNECTOR LINE 1
IN Režim záznamu umožňuje provádět analogový
OPTICAL záznam kompatibilní se surroundovým zvukem ze
LINE 2 MCACC CONTROL VIDEO OUT zdířek LINE OUT. Dolby multikanálové zdroje jsou
SETUP MIC mixovány do sterea pro vylepšené přehrávání se
DIGITAL IN systémy, které poskytují maticové dekódování (jako je
Dolby Pro Logic).
Poznámka:
• Kabely SCART jsou dodávány v různých Poznámka:
• Když je režim záznamu zapnutý, mnoho
modifikacích zapojení. Použijte správný pro Vaši
TV. Popis špiček konektoru SCART viz. dole. zvukových funkcí nelze použít. Když se pokusíte
během zapnutého režimu záznamu použít
Popis špiček konektoru SCART zakázanou funkci, na displeji se krátce zobrazí
„REC MODE“.
Následující obrázek ukazuje přiřazení špiček 21- • Když je režim záznamu vypnutý, zvuk
pinovému konektoru SCART. Tento konektor z analogového audio výstupu se může přerušit,
poskytuje video a audio signály pro připojení ke podle použité operace.
kompatibilní barevné TV nebo monitoru. • Režim záznamu se vypne, když změníte vstupní
funkci (DVD/CD, TUNER atd.) nebo když vypnete
Špička č. Popis napájení.
1 Audio pravý kanál výstup
2 Audio pravý kanál vstup 1. Stiskněte tlačítko SOUND.
3 Audio levý kanál výstup
4 Zem (audio) 2. Použijte tlačítka §/¨ pro výběr „REC MODE“,
5 Zem (video) pak stiskněte tlačítko ENTER.
6 Audio levý kanál vstup
7 Výstup modrá (RGB) 3. Použijte tlačítka ©/ª pro „MODE ON“ nebo
8 Stav „MODE OFF“ a pak stiskněte tlačítko ENTER
9 Zem (video) pro potvrzení.
10 Bez zapojení • MODE ON – Výstup mixovaného zvuku
11 Výstup zelená (RGB) multikanálového zdroje Dolby, kompatibilní se
surroundovým zvukem (levý-celkový/pravý-
celkový nebo Lt/Rt).
• MODE OFF - Výstup jednoduchého
stereofonního mixovaného zvuku (pouze
levý/pouze pravý nebo L0/R0) (vhodné pro
přehrávání přes dvoukanálový stereofonní
systém nebo přes sluchátka).

35

Připojení s použitím HDMI Přepnutí audio nastavení HDMI

Pokud máte HDMI nebo DVI (s HDCP) vybavený Pro poslech zvuku přes HDMI propojení musíte
monitor nebo displej, můžete připojit tento přehrávač specifikovat nastavení HDMI audio výstupu.
pomocí prodávaného HDMI kabelu pro vyšší kvalitu
digitálního obrazu. 1. Vypněte systém do pohotovostního stavu.

Pro více informací o HDMI propojení viz. „O HDMI“ 2. Stiskněte tlačítko SHIFT + SETUP a použijte
dále. tlačítka §/¨ pro výběr „HDMI OUT“ pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Poznámka:
• HDMI propojení lze provést pouze s komponenty, 3. Použijte tlačítka ©/ª pro výběr požadovaného
nastavení, pak stiskněte tlačítko ENTER.
vybavenými DVI, které jsou kompatibilní s DVI i • AUDIO ON – Audio signál je na výstupu
HDCP. Pokud použijete k propojení DVI konektor, konektoru HDMI.
potřebujete k tomu samostatný adaptér (DVI Æ • AUDIO OFF - Vypnutí zvuku přes HDMI.
HDMI). DVI propojení však nepodporuje audio
signály. Pro více informací se obraťte na svého Poznámka:
prodejce. • Audio výstup z HDMI konektoru je pouze 2-
• Podle připojeného komponentu s použitím DVI kanálová lineární PCM.
propojení může docházet k nespolehlivému
přenosu signálu. Reset HDMI propojení
• Když změníte komponent, připojený k HDMI
výstupu, musíte rovněž změnit nastavení HDMI, Pokud se na displeji objeví chybové hlášení „HDMI
aby odpovídalo novému komponentu (viz. „Video ERR“ nebo zmizí obraz (např. po změně rozlišení),
Output“ na straně 30). zkontrolujte body na straně 48. Pokud problém
nevyřešíte, proveďte následující kroky pro reset HDMI
• Použijte HDMI kabel pro propojení konektoru nastavení.
HDMI OUT tohoto přehrávače s HDMI
konektorem na HDMI kompatibilním monitoru. 1. Vypněte systém do pohotovostního stavu.

Do HDMI vstupu 2. Stiskněte tlačítko SHIFT + SETUP a použijte
tlačítka §/¨ pro výběr „HDMI INI“ pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Systém se restartuje a HDMI nastavení se
automaticky vrátí na tovární hodnoty. Více o
těchto nastaveních viz. „Video Output“ na straně
30).

HDMI kompatibilní displej

A

N

T

E

N AM LOOP FM
N UNBAL 75 Ω
A

HDMI OUT

• Šipka na těle konektoru by měla pro správné
připojení k přehrávači směřovat nahoru.

Rovněž můžete nastavit rozlišení a barvu pro HDMI.
Více viz. „Video Output“ na straně 30).

36

O HDMI Poznámka:
• Tento receiver je kompatibilní se všemi plochými
HDMI (High Definition Multimedia Interface) podporuje
video i audio na jednom konektoru pro použití s DVD displeji Pioneer, vyrobenými po roce 2003.
přehrávači, DTV, Set-top boxy a jinými AV přístroji.
HDMI bylo vyvinuto pro umožnění technologie HDCP Důležité:
(High Bandwidth Digital Content Protection) a DVI • Když je kabel SR+ připojený, musíte namířit
(Digital Visual Interface) v jedné specifikaci. HDCP je
použito pro ochranu vysílaného digitálního obsahu, dálkový ovladač na plochou TV místo na tento
přijímaného DVI displeji. přístroj pro ovládání tohoto systému.

HDMI má schopnost podporovat standardní video, • Použijte kabel SR+ s třípólovým
vylepšené video nebo video s vysokým rozlišením minikonektorem pro propojení zdířky
plus standardní až multikanálový prostorový zvuk. CONTROL IN tohoto přístroje se zdířkou
HDMI zahrnuje nekomprimované video s šířkou CONTROL OUT na plochém displeji.
pásma až do 2.2 GB/sekundu (se signálem HDTV), Než budete moci používat funkce SR+, musíte
jeden konektor (místo několika kabelů a konektorů) a provést určité nastavení tohoto přístroje. Viz.
komunikaci mezi AV zdrojem a AV přístroji, např. „Nastavení SR+ pro ploché displeje Pioneer“ dole.
DTV.
Poznámka:
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia • 3-žilový kabel SR+ se prodává pod označením
Interface jsou obchodní značky společnosti HDMI
licensing LLC. ADE7095. Obraťte se svého prodejce značky
Pioneer. Pro propojení rovněž můžete použít
Použití tohoto přístroje s plochým prodávaný kabel s 3-pólovým minikonektorem.
displejem Pioneer • Nebudete moci použít sensor dálkového ovládání
tohoto přístroje, pokud je zdířka CONTROL IN
Pokud máte plochý displej Pioneer, můžete použít tohoto přístroje připojená ke zdířce CONTROL
kabel SR+ pro připojení tohoto přístroje a využití OUT ploché TV. Můžete použít sensor dálkového
dalších výhodných funkcí, jako je ovládání tohoto ovládání na ploché TV (i když je v pohotovostním
přístroje přes sensor ploché TV, automatické přepnutí stavu), pokud není vypnutá síťovým vypínačem.
video vstupu plochého displeje a automatické ztišení
hlasitosti ploché TV. Nastavení SR+ pro ploché displeje Pioneer

Proveďte následující nastavení pokud máte připojený
plochý displej Pioneer k tomuto přístroji pomocí
kabelu SR+. Počet funkcí závisí na připojeném
plochém displeji.

1. Stiskněte tlačítko SHIFT + SR+ na dálkovém
ovladači.

2. Použijte tlačítka §/¨ pro výběr „SETUP“, pak
stiskněte tlačítko ENTER.

Plochý displej Pioneer
Do řídícího výstupu

AV CONNECTOR LINE 1
IN
OPTICAL
LINE 2 MCACC CONTROL VIDEO OUT
SETUP MIC
DIGITAL IN

37

3. Použijte tlačítka ©/ª pro výběr požadovaného
nastavení.
• VOL.C OFF – Tento přístroj neovládá
hlasitost plochého displeje.
• VOL.C ON – Když je tento přístroj přepnut na
jeden ze vstupů, které používá plochý displej
(DVD nebo jiná z funkcí dole), hlasitost
plochého displeje je ztišena a je slyšet pouze
zvuk z receiveru.

4. Přiřaďte jakýkoli vstupní zdroj, připojený
k ploché TV k odpovídajícímu číslu vstupu.
Použijte tlačítka §/¨ pro výběr zdroje (DVD,
LN1/2/3 (LINE 1/2/3) nebo USB), pak použijte
tlačítka ©/ª pro výběr čísla vstupu.

Tím srovnáte vstupní zdroje tohoto přístroje
s číslovanými video vstupy na ploché TV.
Například vyberte nastavení LN1 PDP3, LN2
PDP3 nebo LN3 PDP3, pokud je video výstup
Vašeho linkového komponentu připojený k video
vstupu 3 ploché TV. TVTN přepíná plochou TV na
vnitřní tuner a NONE ponechá vstup ploché TV
tak jak je (nedojde k žádnému přepnutí).

Poznámka:
• Vstup PDP5 může být na ploché TV nazván

„PC Input“ nebo podobně.

5. Když jste hotovi, stiskněte tlačítko ENTER.

Zapnutí režimu SR+

1. Stiskněte tlačítko SHIFT + SR+ na dálkovém
ovladači.

2. Použijte tlačítka §/¨ pro výběr „SR+ ON“, pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Pro vypnutí funkce SR+ vyberte „SR+ OFF“.
• Když odpojíte kabel SR+ nebo vypnete
plochou TV když je funkce SR+ zapnutá,
nastavení SR+ ON zůstane zachováno.
• Nastavení SR+ zůstane zachováno i po
vypnutí tohoto systému do pohotovostního
stavu a dalším zapnutí. Automatické ztišení
zvuku bude efektivní, když je tento systém
zapnutý.

38

11 Další informace • Po použití tlačítek §/¨ pro výběr „TV SYS“
(předchozí krok 2) stiskněte tlačítko ENTER
Volitelná nastavení systému pro změnu TV systému následovně:

Všechna dostupná nastavení dostupná v nabídce • AUTO Æ NTSC
nastavení jsou uvedená dále. Pro více informací o • NTSC Æ PAL
nastavení viz. poznámky v každé části. První • PAL Æ AUTO
nastavení v každé části je výchozí.
Systém se automaticky zapne a na displeji se po
1. Vypněte systém do pohotovostního stavu. zobrazení „WELCOME“ objeví nové nastavení TV
systému.
2. Stiskněte tlačítko SHIFT + SETUP a použijte
tlačítka §/¨ a tlačítko ENTER pro výběr Poznámka:
požadovaného nastavení.
Dostupné nastavení se objeví na displeji na • Před každou změnou musíte vypnout systém do
čelním panelu. pohotovostního stavu (stiskněte tlačítko
STANDBY/ON).
3. Použijte tlačítka ©/ª pro nastavení, pak
stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení a Disk Formát Nastavení přehrávače
opuštění nastavení.
Typ NTSC NTSC PAL AUTO
Poznámka: PAL NTSC PAL NTSC
• Nabídka nastavení se opustí automaticky po 5 DVD/Super VCD/ NTSC PAL PAL
Video CD/ DivX
minutách nečinnosti. Video/WMV -- NTSC PAL NTSC nebo
PAL
Nastavení demonstračního režimu CD/MP3/WMA/
MPEG-4 AAC/
Zapne/vypne demonstrační režim (ten se spustí, když JPEG/ žádný disk
poprvé zapnete napájení):
• DEMO ON – Zapne demonstrační režim. Nastavení DTS CD
• DEMO OFF – Vypne demonstrační režim.
Když přehráváte CD disk, kódovaný v DTS, musíte
Nastavení TV systému změnit toto nastavení, abyste slyšeli kódovaný signál.
• NORMAL – Běžné CD přehrávání, CD disky
Výchozí nastavení tohoto systému je AUTO a můžete
je ponechat, pokud nezpozorujete zkreslení obraz při kódované v DTS šumí.
přehrávání některých disků. Když zaznamenáte • DTS-CD – Správné kódování disků DTS CD,
zkreslení obrazu u některých disků, nastavte TV
systém podle použitého disku. Když to uděláte, začátek skladeb na běžném CD může být
omezíte však sledování některých druhů disků. přeskočen.
Následující tabulka ukazuje, které disky jsou
kompatibilní s každým nastavením (AUTO, PAL a Nastavení zámku tlačítek
NTSC).
• LOCK ON – Tlačítka na čelním panelu nefungují.
Poznámka: • LOCK OFF - Tlačítka na čelním panelu normálně
• Mnoho nových modelů TV systému PAL detekuje
fungují.
50 Hz (PAL)/60 Hz (NTSC) a automaticky přepne
vertikální amplitudu do zobrazení obrazu bez
vertikálního sražení. Avšak v některých případech
se obraz může objevit černobílý. Pokud Vaše PAL
TV nemá ovládání V-Hold, nebudete moci
sledovat disky NTSC protože se obraz bude
pohybovat. Pokud má TV ovládání V-Hold,
nastavte ho, aby se obraz přestal pohybovat. Na
některých TV může být obraz vertikálně sražený
s černým pruhem v horní a dolní části obrazovky.

39

Nastavení časovače vypnutí DVD-Video DVD-R DVD-RW

Časovač vypnutí vypne systém po uplynutí Audio CD Video CD CD-R CD-RW
nastaveného času, takže můžete jít spát bez obav.
Fujicolor CD
Poznámka:
• Když je nastavený časovač vypnutí, jas displeje • Tento přístroj přehrává disky DVD+R/+RW.
• je obchodní značka FUJI FILM Corporation.
se ztmaví. • je obchodní značka DVD Format/Logo

• Stiskněte opakovaně tlačítko SLEEP pro výběr Licensing Corporation
možnosti. • Přístroj je také kompatibilní s CD disky KODAK
Vyberte mezi následujícími možnostmi:
Picture.
• SLP ON – Systém se vypne po uplynutí cca
jedné hodiny. Tento přehrávač podporuje standard IEC Super
VCD. V porovnání se standardem Video CD
• SLP OFF – Zrušení časovače vypnutí. nabízí Super VCD lepší kvalitu obrazu a
umožňuje nahrávat dvě stereofonní zvukové
Po výběru SLP ON můžete stisknout tlačítko stopy. Super VCD také podporuje širokoúhlý
SLEEP znovu pro kontrolu zbývajícího času. obraz.
Každá čárka představuje cca 12 minut
(zbývajících). Super VCD

SLP - - - - - O přehrávání duálních disků

Ztmavení jasu displeje Duální disky jsou nové dvoustranné disky, kdy jedna
strana obsahuje DVD video či audio obsah a druhá
Můžete nastavit jas textu na displeji na čelním panelu. strana obsahuje ne-DVD obsah, například digitální
audio materiál.
1. Stiskněte tlačítko SHIFT + SETUP a použijte
tlačítka §/¨ pro výběr DIMMER, pak stiskněte Ne-DVD audio strana disku nevyhovuje specifikaci
tlačítko ENTER. CD Audio a proto jí nemusí být možné přehrávat.
DVD stranu duálního disku lze přehrávat v tomto
2. Použijte tlačítka ©/ª pro nastavení, pak přístroji.
stiskněte tlačítko ENTER.
Pro více informací o specifikaci duálních disků se
• LIGHT – Jasnější nastavení obraťte na jejich výrobce či prodejce.
• DARK – Tmavší nastavení

Kompatibilita s disky/formátem obsahu

Tento přehrávač je kompatibilní s širokým rozsahem
typů disku (médií) a formátů. Přehrávatelné disky mají
obvykle jedno z následujících log na disku a/nebo na
obalu disku. Pamatujte však, že některé typy disků,
jako např. nahrávatelné disky CD a DVD mohou být
v nepřehrávatelném formátu – více informací o
kompatibilitě viz. dále.

40

Tabulka kompatibility disků Komprimovaný zvuk
• Kompatibilní formáty: MPEG-1 Audio Layer 3
CD-R/-RW
• Kompatibilní formáty: CD-Audio, Video CD/Super (MP3), Windows Media Audio (WMA), MPEG-4
AAC.
VCD, ISO 9660 CD-ROM* obsahující soubory • Vzorkovací frekvence: 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
MP3, WMA, MPEG-4 AAC, JPEG nebo DivX • Bitové rychlosti: Jakákoli (doporučená 128 kbit/s
video/WMV. nebo vyšší).
* Vyhovující normě ISO 9660 Level 1 nebo 2. • Přehrávání souborů MP3/WMA/MPEG-4 AAC
Fyzický formát CD: Mode1, Mode2 XA Form1. s VBR (Variabilní bitová rychlost): Ne
Přehrávač je kompatibilní se systémem souborů • Kompatibilita s bezeztrátovým kódováním WMA:
Romeo i Joliet. Ne
• Přehrávání multi-session: Ne • Kompatibilita s DRM (Správa digitálních práv):
• Přehrávání nefinalizovaných disků: Ne Ano (DRM chráněné audio soubory nelze na
tomto přehrávači přehrávat).
DVD-R/-RW • Přípony souborů: .mp3, .wma, .m4a (tyto musí být
• Kompatibilní formáty: DVD-Video (režim Video), použité, aby přehrávač rozpoznal soubory MP3,
WMA, MPEG-4 AAC).
Video Recording (VR)*, UDF Bridge DVD-ROM • Struktura souborů (může se lišit): Až 299
obsahující soubory MP3, WMA, MPEG-4 AAC, adresářů na disku, až 648 adresářů a souborů
JPEG nebo DivX video/WMV. (dohromady) v každém adresáři.
* Místa editace nemusí být přehrávána přesně
podle provedené editace, obrazovka může být Soubory JPEG
v místech editace na chvíli prázdná. • Kompatibilní formáty: Baseline JPEG a EXIF 2.2*
• Přehrávání Multi Border: Ne
• Přehrávání nefinalizovaných disků: Ne soubory statických obrázků až do rozlišení 3072 x
2048.
Disky vytvořené na PC * Formát souborů používaný u digitálních
• Disky nahrané s použitím osobního počítače fotoaparátů.
• Kompatibilita s progresivními soubory JPEG: Ne
nemusí být možné přehrávat v tomto přehrávači • Přípona souborů: .jpg, (tato musí být použitá, aby
v důsledku nastavení aplikačního softwaru přehrávač rozpoznal soubory JPEG –
použitého pro vytvoření disku. V tomto případě se nepoužívejte jí pro jiné typy souborů).
obraťte na výrobce softwaru. • Struktura souborů (může se lišit): Až 299
• Disky nahrané v režimu paketového zápisu adresářů na disku, až 648 adresářů a souborů
nejsou kompatibilní s tímto přehrávačem. (dohromady) v každém adresáři.

O kompatibilitě s DVD+R/DVD+RW

Lze přehrávat pouze disky DVD+R/DVD+RW nahrané
v režimu Video (režim DVD Video), které byly
finalizované. Avšak některá místa editace, provedené
během záznamu, nemusí být přehrávat přesně.

41

O formátu DivX Skupina 3: bulharština (bg), běloruština (be),
makedonština (mk), ruština (ru), srbština (sr),
DivX je formát komprimovaného digitálního videa ukrajinština (uk).
vytvořený video kodekem DivX® firmy DivXNetworks, Skupina 4: hebrejština (iw), jazyk jidiš (ji).
Inc. Tento přehrávač může přehrávat video soubory Skupina 5: turečtina (tr).
DivX vypálené na discích CD-R/RW a DVD- Poznámka:
R/RW//ROM. Při zachování stejné terminologie jako • Pro externí soubory s titulky jsou podporovány
má DVD-Video jsou jednotlivé soubory DivX nazývány
„tituly“. Při pojmenovávání soubor/titulů na disku CD- následující přípony soubor“ .srt, .sub, .ssa, .smi
R/RW nebo DVD-R/RW před jejich vypálením mějte (pamatujte, že tyto soubory se nezobrazují
na paměti, že budou přehrávány v abecedním pořadí. v nabídce diskového navigátoru).
• Některé soubory externích titulků se nemusejí
Kompatibilita s videem ve formátu DivX zobrazovat správně nebo se nezobrazují vůbec.
• Oficiální DivX® certifikovaný výrobek. • Název souboru s filmem musí být zopakován na
• Přehrávání všech verzí videa DivX® (včetně začátku názvu externího souboru s titulky.
• Počet externích souborů s titulky, které lze
DivX® 6) se standardním přehráváním DivX® přepínat pro stejný film je omezený na maximum
mediálních souborů. 10.
• Přípona souborů: .avi a .divx (tyto přípony musí
být použity, aby přehrávač rozpoznal video O WMV
soubory DivX). WMV je zkratka pro Windows Media Video a
Pamatujte, že všechny soubory s příponou .avi odpovídá technologii video komprese, vyvinuté
jsou rozpoznány jako MPEG4, ale ne všechny společností Microsoft Corporation. Obsah WMV lze
musí být nutně video soubory DivX a proto je kódovat pomocí softwaru Windows Media Encoder.
nemusí být možné přehrávat na tomto přehrávači. • Tento přehrávač je kompatibilní se soubory

Poznámka: WMV9, kódovanými softwarem Windows Media
• Přehrávání souborů .avi, delších jak 4 GB není Encoder 9 Series, s příponou .wmv.
• Kompatibilní velikost je pod 720x576
možné. pixelů/720x480 pixelů.
• Profil Advanced Profile není podporován.
DivX, DivX Certified a připojená loga jsou ochranné • DRM chráněné video soubory nelze v tomto
obchodní značky společnosti DivX, Inc. a jsou použité přehrávači přehrávat.
v licenci. • Přípona souboru .wmv.
• Kompatibilní bitová rychlost pod 192 kbit/s.
Zobrazování DivX titulků ze souborů, obsahujících
titulky O MPEG-4 AAC
Technologie Advanced Audio Coding (AAC) je jádrem
Pro externí soubory s titulky jsou k dispozici standardu MPEG-4 AAC, který obsahuje standard
následující sady fontů. Správnou sadu fontů můžete MPEG-2 AAC, tvořící základ technologie komprese
vidět na obrazovce po nastavení položky „Subtitle zvuku MPEG-4. Formát souboru a přípona souboru
Language“ (viz. „Nastavení jazyka“ na straně 31) tak, závisí na aplikaci, použité pro kódování souboru AAC.
aby odpovídala souboru titulků. Tento přístroj přehrává soubory AAC, kódované
aplikací iTunes®, mající příponu „.m4a“. Pamatujte,
Tento přehrávač podporuje následující skupiny že DRM chráněné soubory nelze přehrávat a že
jazyků: soubory, kódované některými verzemi aplikace
iTunes® rovněž nelze přehrávat.
Skupina 1: albánština (sq), baskičtina (eu),
katalánština (ca), dánština (da), holandština (nl), Apple a iTunes jsou obchodní značky společnosti
angličtina (eb), jazyk Faroese (fo), finština (fi), Apple Computer Inc., registrované v USA a jiných
francouzština (fr), němčina (de), islandština (is), zemích.
irština (ga), italština (it), norština (no), portugalština
(pt), rétorománština (rm), skotština (gd), španělština
(es), švédština (sw).
Skupina 2: albánština (sq), chorvatština (hr), čeština
(cs), maďarština (hu), polština (pl), rumunština (ro),
slovenština (sk), slovinština (sl).

42

O WMA Skladování disků

Tento přehrávač může přehrávat obsah Windows Nevystavujte disky extrémnímu chladu, vlhku nebo
Media Audio. horku (včetně přímého slunce). Na disky nic nelepte a
WMA je zkratka pro Windows Media Audio a nepište. Jinak může dojít k poškození disku.
odpovídá technologii komprese zvuku, vyvinuté firmou
Microsoft Corporation. Data WMA lze kódovat pomocí Jaké disky nepoužívat
programu Windows Media Player verze 7, 7.1, nebo
programu Windows Media Player pro Windows® XP Disk se točí během přehrávání velkou rychlostí.
nebo Windows Media Player 9 Series. Pokud zjistíte, že je disk prasklý, pokřivený nebo
zkroucený či jinak poškozený, neriskujte jeho použití
Windows Media a logo Windows jsou registrované v přehrávači – může dojít k poškození přehrávače.
obchodní značky společnosti Microsoft Corporation
v USA a/nebo jiných zemích. Tento přehrávač je určený pro přehrávání klasických
Tento přístroj obsahuje technologii, vlastněnou kruhových CD a DVD disků. Použití jiných tvarů se
společností Microsoft Corporation a nelze ho používat nedoporučuje. Pokud použijte disk jiného tvaru, může
nebo distribuovat bez licence společnosti Microsoft dojít k závadě.
Licensing, Inc.

Použití a údržba disků Regióny DVD-Video

Manipulace s disky Všechny disky DVD-Video mají na obalu značku
regiónu, která určuje, s jakou částí světa je disk
Držte disk prsty za okraj nebo jedním prstem za okraj kompatibilní. Váš DVD systém má také značku
a druhý vložte do otvoru v disku. regiónu, kterou najdete na zadním panelu.
Když nebudete disk používat, vraťte ho do jeho Disky s nekompatibilními regióny nelze na tomto
krabičky a tu uložte vertikálně. Nenechávejte disky na přehrávači přehrávat. V tomto případě se na
místech s velkou zimou, vlhkostí nebo horkem (včetně obrazovce objeví následující hlášení:
přímého slunečního svitu).
Nelepte na disky žádné etikety, nepište na ně Incompatible disc region numer
kuličkovým perem nebo jiným špičatým psacím Can´t play disc
nástrojem.
Disky označené ALL lze přehrávat na všech
Když jsou na disku otisky prstů, prach atd., vyčistěte přehrávačích.
ho opatrně měkkým a suchým hadříkem od středu
směrem k okraji podle obrázku.

Je-li disk hodně špinavý, namočte hadřík v alkoholu
nebo prodávané čistící kapalině a pečlivě disk
vyčistěte. Nikdy disk nečistěte benzínem a jinými
rozpouštědly, protože může dojít ke zničení povrchu
disku. Rovně nepoužívejte čistící prostředky na černé
desky.

Pokud je to nutné, použijte hadřík navlhčený
v alkoholu nebo prodávané čistící kapalině pro
CD/DVD disky a pečlivě disk vyčistěte. Nikdy
nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiné těkavé látky
včetně výrobků určených k čištění černých desek.

43

Instalace a údržba Čištění snímací čočky

Rady k instalaci Při normálním používání by se neměla snímací čočka
přehrávače špinit, ale dojde-li z nějakého důvodu k
Pokud chcete přístroj spokojeně používat dlouhá léta, ušpinění a špatné funkci, vyhledejte autorizovanou
mějte při jeho instalaci na paměti následující body: opravnu PIONEER. V obchodech lze koupit čisticí CD
disky, ale při jejich použití existuje riziko poškození
Co dělat… snímací čočky.

• Používejte přístroj na dobře větraném místě. Problémy s kondenzací vlhkosti
• Umístěte přístroj na pevné, rovné místo, jako je
Při přemístění přístroje z chladného do teplého
stůl, polička nebo hi-fi skříň. prostředí nebo při náhlém zvýšení teploty v místnosti
se uvnitř přístroje může zkondenzovat vlhkost a
Co nedělat… ovlivnit jeho funkčnost.
V tomto případě nechejte přístroj v novém prostředí
• Nepoužívejte přístroj na místech s vysokou cca jednu hodinu bez použití, aby se mohl
teplotou nebo vlhkostí, včetně blízkosti radiátorů a aklimatizovat, nebo zvyšujte teplotu v místnosti
jiný zdrojů tepla. postupně.
Ke kondenzaci také může dojít v létě, pokud
• Nestavte přístroj na okenní římsy nebo jiná místa, přehrávač stojí v proudu chladného vzduchu
kde by byl vystavený přímému slunečnímu svitu. z klimatizace. V tomto případě změňte umístění
přehrávače.
• Nepoužívejte přístroj na extrémně prašných nebo
vlhkých místech. Transport přístroje

• Nestavte přístroj na přístroje, které jsou během Pokud budete přístroj v budoucnosti někam stěhovat,
používání horké. nejprve stiskněte tlačítko STANDBY/ON na čelním
panelu. Počkejte, až na displeji zhasne zobrazení
• Nepoužívejte přístroj v blízkosti TV nebo „GOOG BYE“ a pak odpojte napájecí kabel.
monitoru, může dojít k interferencím – především Přenášení přehrávače s vloženým diskem může
pokud TV používá vnitřní anténu. způsobit jeho poškození. Nikdy nezdvihejte přístroj
během přehrávání – disk se točí vysokou rychlostí a
• Nepoužívejte přístroj v kuchyni nebo tam, kde by může se poškodit.
byl vystavený kouři nebo páře.
Poznámka:
• Nepoužívejte přístroj na silném koberci nebo • Odpojení přístroje než na displeji zhasne „GOOD
podobné podložce – může být zabráněno větrání
přístroje. BYE“ může způsobit, že se přístroj vrátí
k továrnímu nastavení.
• Nepoužívejte přístroj na nestabilním podkladu.

44

Velikosti obrazovky a formáty disku Pamatujte, že mnoho širokoúhlých disků přepíše
nastavení přehrávače, takže disky jsou přehrávány
Disky DVD-Video jsou v několika odlišných formátech v režimu „letterbox“ bez ohledu na nastavení.
obrazu, od TV programů, které mají poměr stran
obvykle 4:3 po CinemaScope širokoúhlé filmy, které
mohou mít poměr stran až do 7:3.

Televizory pak mají buď „standardní“ obrazovku 4:3
nebo „širokoúhlou“ obrazovku16:9.

Poznámka:
• Mnoho širokoúhlých disků přepíše nastavení

systému, takže jsou přehrávány ve formátu
„letterbox“ bez ohledu na toto nastavení.
• Použití nastavení 16:9 (Wide) nebo 16:9
(Compressed) se standardní TV 4:3 nebo použití
jednoho z nastavení 4:3 se širokoúhlou TV vede
ke zkreslení obrazu.

Uživatelé se širokoúhlou TV

Pokud máte širokoúhlou TV, nastavení TV Screen
(strana 31) tohoto přehrávače by mělo být 16:9 (Wide)
nebo 16:9 (Compressed).
Když sledujete disky nahrané ve formátu 4:3
s nastavením 16:9 (Wide), můžete použít ovládání na
TV pro nastavení, jak bude disk prezentován. TV
může nabízet různé režimy obrazu, detaily viz. návod
k TV.
Pamatujte, že některé filmy mají poměr strana širší
než 16:9, takže i když máte širokoúhlou TV, jsou
přehrávány v režimu „letterbox“ s černým pruhem
v horní a dolní části obrazovky.

Uživatelé se standardní TV

Pokud máte standardní TV, nastavení TV Screen
(strana 30) tohoto přehrávače by mělo být 4:3 (Letter
Box) nebo 4:3 (Pan & Scan).

Nastavte 4:3 (Letter Box), širokoúhlé disky se zobrazí
s černým pruhem v horní a dolní části obrazu.

Nastavte 4:3 (Pan & Scan), širokoúhlé disky se
zobrazí s oříznutou levou a pravou stranou. I když
obraz vypadá větší, ve skutečnosti vidíte méně
obrazu.

45

Odstraňování závad

Nesprávné ovládání je často příčinou problému a závad. Pokud se Vám zdá, že s přístrojem je něco špatného,
nejprve zkontrolujte následující body. Někdy jsou problémy svázané s jiným komponentem. Zkontrolujte další
použité komponenty a zařízení. Pokud se Vám problémy nepodaří odstranit, vyhledejte servisní centrum Pioneer.

• Pokud přístroj nepracuje v důsledku vnějšího vlivu, např. statické elektřiny, odpojte napájecí kabel od sítě a po
chvíli ho opět připojte. Obnoví se normální operace.

Obecné

Problém Náprava

Napájení nelze zapnout nebo se • Nechejte přístroj připojený, minutu počkejte a pak ho znovu zapněte.
náhle vypne (po zapnutí se může •
zobrazit chybové hlášení). Ujistěte se, že osamocené drátky reproduktorového kabelu se
nedotýkají zadního panelu. Pokud tomu tak je, přístroj se automaticky

vypne.

• Zkontrolujte, že reproboxy jsou správně připojené.

• Ujistěte se, že napětí v zásuvce odpovídá specifikaci přístroje.

• Zkuste snížit úroveň hlasitosti.

• Pokud problém přetrvává, vyhledejte servis Pioneer.

Po výběru zdroje není slyšet zvuk. • Pokud používáte linkový vstup, zkontrolujte správné propojení

komponentů (viz. „Připojení pomocných komponentů“ na straně 34).

• Stiskněte tlačítko MUTE na dálkovém ovladači pro obnovení vypnutého

zvuku.

• Zvyšte hlasitost.

Chybí zvuk ze surroundových nebo • Zkontrolujte nastavení úrovní reproboxů podle „Nastavení úrovní
centrálního reproboxu.
kanálů“ na straně 27.

• Pokud je vybrán zdroj TUNER, můžete zvuk slyšet pouze stereofonně.

Zkontrolujte, že nemáte vybraný režim AUTO, STEREO nebo VIRTUAL

(viz. „Poslech Vašeho systému“ na straně 15).

• Připojte správně reproboxy (viz. „Návod k sestavení“ dále).

• Pokud se jedná o zdroj 96 kHz, bude přehráván stereofonně.

Nelze používat dálkový ovladač. • Vyměňte baterie za nové (viz. „Návod k sestavení“ dále).

• Používejte dálkový ovladač do vzdálenosti cca 7 m a v úhlu max. 30°

od přímého směru (viz. „Návod k sestavení“ dále).

• Odstraňte překážku nebo použijte dálkový ovladač z jiného místa.

• Zabraňte světlu svítit přímo na sensor na čelním panelu.

• Pokud je systém připojený k plochému televizoru Pioneer kabelem

SR+, zkontrolujte, že je plochá TV zapnutá. Pro ovládání tohoto

systému namiřte dálkový ovladač na sensor na ploché TV.

• Pro ovládání ostatních komponentů Pioneer se ujistěte, že je připojený

řídící kabel a audio kabel.

Na displeji se zobrazilo TRAYLOCK • Stiskněte a podržte tlačítko OPEN/CLOSE na čelním panelu na cca
a nosič disku nelze vysunout.
osm sekund. Pak lze nosič disku vysunout pomocí tlačítka

OPEN/CLOSE.

Na displeji se zobrazilo SND. DEMO • Stiskněte a podržte tlačítko (stop) na čelním panelu na cca pět
a přístroj nelze ovládat.
sekund. Nosič disku se automaticky vysune pro indikaci, že

demonstrační zvukový režim byl zakázán.

46

DVD/CD/Video CD přehrávač

Problém Náprava

Disk se po vložení automaticky • Vyčistěte disk a vložte ho správně do prohlubně na nosiči.
vysune.
• Pokud číslo regionu na disku neodpovídá číslu na přehrávači, disk

nelze použít (viz. „Regiony DVD Video“ na straně 43). V tomto případě

se na obrazovce objeví následující hlášení „Incompatible disc region

numer/Can´t play disc.“.

• Nechejte odpařit kondenzaci vlhkosti uvnitř přehrávače. Nepoužívejte

přehrávač blízko klimatizace.

Přehrávání není možné. • Pokud je disk vložený obráceně, vložte disk znovu stranou s nálepkou

nahoru.

Přehrávaný obraz se zastavuje a • Stiskněte tlačítko , pak znovu zapněte přehrávání ( ).
operační tlačítka nelze použít.
• Vypněte a znovu zapněte napájení tlačítkem STANDBY/ON na

čelním panelu.

Nastavení se zrušilo. • Pokud dojde k výpadku napájení nebo k odpojení napájecího kabelu,

nastavení přístroje se zruší.

Chybí obraz/chybí barvy. • Zkontrolujte propojení a zda jsou konektory pevně zasunuté do zdířek.

• Podívejte se do návodu k TV a zkontrolujte, že je její nastavení

správné.

Obraz je sražený nebo se nemění • Nastavení TV Screen je nesprávné. Nastavte položku TV Screen
vzhled obrazu.
nabídky, aby odpovídala použité TV (viz. „Video Output“ na straně 30).

Při záznamu na VCR nebo průchodu • V důsledku ochranných obvodů proti kopírování v přehrávači připojení
přes AV přepínač je v přehrávaném
tohoto přístroje přes VCR nebo AV přepínač může bránit záznamu
obraze rušení.
nebo způsobovat problémy s obrazem. To není závada.

Během přehrávání je obraz rušený • Tento přehrávač je kompatibilní s ochranou proti kopírování Macro-
nebo tmavý.
Vision System. Některé disky obsahují signál ochrany proti kopírování a

když je takový typ disku přehráván, mohou se podle typu TV objevit

v určitých částech obrazu proužky atd. To není závada.

• Disky reagují na určité funkce přehrávače různě. To může způsobit

zčernání obrazu na krátkou dobu nebo chvění obrazu když je funkce

vykonávána. Tento problém je v důsledku rozdílů mezi disky a

obsahem disků a není to závada tohoto přehrávače.

Slyšitelný rozdíl hlasitosti disků DVD • Disky DVD a CD používají jiný formát záznamu. To není závada.
a CD.

Disky CD-ROM nejsou systémem • Ujistěte se, že disk CD-ROM je nahrán ve formátu ISO 9660. Viz.
rozpoznány. strana 41.

Disky DVD-ROM nejsou systémem • Ujistěte se, že disk DVD-ROM je nahrán pomocí formátu UDF Bridge.
rozpoznány.
Viz. strana 41.

Soubory se nezobrazí v diskovém • Soubory na disku musejí být pojmenovány se správnou příponou
navigátoru/foto prohlížeči. souboru: .mp3 pro soubory MP3, .wma pro soubory WMA, .m4a pro

soubory MPEG-4 AAC a .jpg pro soubory JPG (mohou to být velká

nebo malá písmena). Viz. strana 41.

Nelze přehrávat soubory WMA nebo • Soubory byly nahrány s použitím DRM (správa digitálních dat). To není
MPEG-4 AAC.
závada.

Nelze přehrávat soubory WMV. • Když je bitová rychlost souboru větší než 192 kbit/s, soubor nelze

přehrávat.

47

Tuner

Problém Náprava

V rozhlasovém příjmu je mnoho • Připojte AM anténu a nastavte směr a pozici pro nejlepší příjem. Také

šumu. můžete připojit přídavnou vnitřní nebo venkovní AM anténu. Viz.

„Připojení externích antén“ na straně 34.

• Plně roztáhněte FM drátovou anténu, nastavte jí pro nejlepší příjem a

upevněte jí na stěnu. Také můžete připojit venkovní FM anténu. Viz.

„Připojení externích antén“ na straně 34.

• Vypněte zařízení, které způsobuje rušení, nebo je umístěte dál.

Vysílanou stanici nelze naladit • Radiový signál je slabý. Automatické ladění detekuje pouze stanice se
automaticky.
silným signálem. Pro citlivější ladění připojte venkovní anténu.

UBS připojení

Problém Náprava

USB paměťové zařízení nebylo • Ujistěte se, že USB konektor je zcela zasunutý do přístroje.
systémem rozpoznáno.
• Zkontrolujte, že systém souborů je FAT16 nebo FAT32.

• USB zařízení s vnitřním USB rozbočovačem nejsou podporována.

Soubory se nezobrazí v diskovém • Soubory na disku musejí být pojmenovány se správnou příponou
navigátoru/foto prohlížeči.
souboru: .mp3 pro soubory MP3, .wma pro soubory WMA, .m4a pro

soubory MPEG-4 AAC a .jpg pro soubory JPG (mohou to být velká

nebo malá písmena).

• Ujistěte se, že přístup k souborům není omezený, například heslem

apod.

Nelze přehrávat soubory WMA nebo • Soubory byly nahrány s použitím DRM (správa digitálních dat). To není
MPEG-4 AAC.
závada.

HDMI připojení

Problém Náprava
Chybí HDMI audio výstup.
Chybí HDMI video výstup. • Viz. „Přepnutí audio nastavení HDMI“ na straně 36 pro kontrolu, že je
vybráno AUDIO ON.
Po změně nastavení HDMI Color
(strana 31) nastal problém s barvami • Ujistěte se, že jste vybrali tento přehrávač jako HDMI vstup v nastavení
na Vašem monitoru. použitého komponentu. Viz. návod k použitému komponentu.

• Zkontrolujte, že HDMI kabel je správně připojený a že není poškozený.

• Zkontrolujte, že komponent, připojený přes HDMI rozhraní, je zapnutý a
HDMI kompatibilní (komponent musí být kompatibilní s DVI i HDCP).

• Tento přístroj je kompatibilní s HDMI (High Definition Multimedia
Interface) verze 1.1. Podle připojeného komponentu s použitím DVI
propojení může docházet k nespolehlivému přenosu signálu.

• Ujistěte se, že rozlišení tohoto přehrávače odpovídá komponentu,
připojenému pomocí HDMI. (Viz. „Video Output“ na straně 30).

• Pokud obraz po přepnutí rozlišení zmizí, znamená to, že jste vybrali
rozlišení nekompatibilní s Vaším monitorem. Proveďte reset rozlišení
podle „Reset HDMI propojení“ na straně 36.

• Podle připojeného zařízení mohou některá nastavení HDMI Color
způsobovat nesprávné zobrazování obrazu. V tomto případě použijte
nastavení video vstupu na TV na RGB, pokud je to možné. Jinak vraťte
zpět předchozí nastavení HDMI Color.

48

Chybová hlášení Popis

Hlášení • Operace je zakázaná, protože jí lze použít pouze pro 2-kanálový zdroj
2CH ONLY a aktuální zdroj je multikanálový.

96K • Operace je zakázaná, protože je zdroj digitální 96 kHz.
REC MODE
SND. DEMO • Operace je zakázaná, protože je zapnutý režim záznamu (strana 35).

NOISY • Je zapnutý zvukový demonstrační režim. Viz. „Odstraňování závad“ na
ERR MIC straně 46.

ERR SP • Okolní šum je příliš velký pro úspěšné dokončení nastavení MCACC.

MUTING • Během nastavení MCACC došlo k chybě, protože mikrofon není
STEREO připojený nebo je připojený nesprávně.
TRAYLOCK
• Během nastavení MCACC došlo k chybě, protože reproduktory nejsou
KEYLOCK připojené nebo jsou připojené nesprávně.
PHONESIN
HDMI ERR • Operace je zakázána, protože je zvuk ztišen (stiskněte tlačítko MUTE).

USB ERR • Operace je zakázána, protože je vybrán TUNER.
EEP ERR
EXIT • Je zapnuté uzamknutí nosiče disku. Viz. „Odstraňování závad“ na
straně 46.

• Jsou zamknutá tlačítka. Viz. „Nastavení zámku tlačítek“ na straně 39.

• Operace ja zakázaná, protože jsou připojená sluchátka.

• Viz. „HDMI připojení“ na předchozí stránce. Viz. také „Reset HDMI
propojení“ na straně 36.

• Viz. „Důležité“ v „Použití USB rozhraní“ na straně 25.

• Obraťte se na servis Pioneer.

• Objeví se když je na vstupu zakázaný signál nebo když jsou připojená
sluchátka zatímco je zobrazená nabídka a pak se displej vrátí
k normálnímu zobrazení.

49

Reset přístroje

Použijte tento postup pro reset veškerého nastavení
přehrávače na tovární hodnoty.
• Když je systém zapnutý, stiskněte tlačítko

STANDBY/ON, když držíte stisknuté tlačítko
/ USB.
Při dalším zapnutí přístroje budou všechna
nastavení vrácena na tovární hodnoty.

Výběr jazyka pomocí seznamu kódů
jazyků

Některé možnosti jazyka (viz. „Nastavení jazyka“ na
straně 31) umožňují nastavit preferovaný jazyk ze
seznamu 136 jazyků v seznamu kódů jazyků
uvedeném na následující stránce.
1. Vyberte „Other Language“.
2. Použijte tlačítka §/¨ pro výběr písmene kódu

nebo čísla kódu.
3. Použijte tlačítka ©/ª pro výběr písmene kódu

nebo čísla kódu.
Kompletní seznam jazyků a jejich kódů viz.
tabulka na následující stránce.

50


Click to View FlipBook Version