The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-10-21 08:23:39

XENYX QX1202USB_QX1002USB

XENYX QX1202USB_QX1002USB

CLIP XENYX QX1202USB/QX1002USB
SIG

Návod k rychlému použití

XENYX
QX1202USB/QX1002USB

Špičkový 12/10-vstupý 2-sběrnicový mixážní pult
s XENYX mikrofonními předzesilovači & kompresory,
britským EQ, KLARK TEKNIK multi-FX procesorem a
USB/audio rozhraním

POZOR!!!

Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze dne 24.1.1997 a
nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Důležité bezpečnostní instrukce

Kontakty označené tímto symbolem přenášejí elektrický 10. Používejte pouze příslušenství, specifikované
proud dostatečně silný, aby způsobil úraz. Používejte pouze výrobcem.
vysoce kvalitní profesionální reproduktorové kabely s
nainstalovanými 1/4" TS konektory nebo s konektory s 11. Používejte přístroj pouze se stolečky,
otočným zámkem. Všechny ostatní instalace nebo podstavci, držáky atd. specifikovanými
modifikace smějí být prováděny pouze kvalifikovaným výrobcem nebo prodávanými s
odborníkem. přístrojem. Když je použitý stoleček,
dávejte pozor při pohybu kombinace
Tento symbol, kdykoli se objeví, varuje před stoleček/přístroj, aby nedošlo ke
přítomností neizolovaného nebezpečného napětí zranění, způsobenému převrhnutím.
uvnitř přístroje - napětí je dost silné, aby způsobilo
úraz. 12. Odpojte tento přístroj od sítě během bouřky, nebo
pokud ho nebudete dlouhou dobu používat.
Tento symbol, kdykoli se objeví, upozorňuje na
důležité instrukce v doprovodné literatuře. Přečtěte 13. Všechny opravy svěřte kvalifikované osobě. Oprava je
si prosím návod k použití. vyžadována, pokud je tento přístroj jakkoli poškozený,
když je poškozený napájecí zdroj nebo napájecí kabel,
Upozornění: když do přístroje nateče tekutina nebo spadne nějaký
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neodstraňuje předmět, když byl přístroj vystavený dešti nebo vlhkosti,
horní kryt (nebo zadní část). Uvnitř nejsou žádné uživatelsky když přístroj nepracuje normálně nebo když přístroj
opravitelné části. Servis svěřte kvalifikované osobě. spadl.

Upozornění: 14. Přístroj by měl být připojený do uzemněné zásuvky.
Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, 15. Pokud je vidlice síťového kabelu použitá jako hlavní
nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti. Přístroj by
neměl být vystavován kapajícím nebo stříkajícím tekutinám odpojovací prvek, musí být volně přístupná.
a na přístroj nestavte nádoby naplněné tekutinou, jako jsou
květinové vázy. Zřeknutí se odpovědnosti

Upozornění: Technická specifikace a vzhled jsou vyhrazeny změně bez
Tyto servisní instrukce jsou pouze pro kvalifikované servisní upozornění a přesnost není garantována. Behringer je část
osoby. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, společnosti Music Group (music-group.com).
neprovádějte žádné opravy, které nejsou uvedené v návodu Všechny obchodní značky patří jejich vlastníkům.
k použití. Opravy by měla provádět pouze kvalifikovaná Společnost Music Group neakceptuje žádnou odpovědnost
osoba. za jakékoli ztráty, způsobené v souvislosti s použitím tohoto
přístroje. Barevné provedení a specifikace se mohou lišit od
1. Přečtěte si návod k použití. aktuálního produktu. Produkty společnosti Music Group jsou
2. Uschovejte návod k použití. prodávány pouze přes autorizované prodejce. Autorizovaní
3. Všímejte si všech upozornění. prodejci nejsou agenty společnosti Music Group a nemají
4. Postupujte podle instrukcí. absolutně žádné právo společnost Music Group s ničím
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody. spojovat. Tento návod je chráněný autorským zákonem.
6. Čistěte přístroj pouze suchým hadříkem.
7. Neblokujte žádné větrací otvory. Instalujte přístroj podle Žádná část tohoto návodu nesmí být reprodukována nebo
přenášena v žádné formě nebo žádným způsobem,
instrukcí výrobce. elektronickým nebo mechanickým, včetně kopírování a
8. Neinstalujte přístroj do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou záznamu jakéhokoli druhu, pro žádné účely, bez písemného
souhlasu společnosti Music Group.
radiátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů),
které generují teplo. Všechna práva vyhrazena.
9. Chraňte napájecí kabel před tím, aby na něj někdo © 2013 Music Group IP Ltd.
šlapal nebo aby na něm stály nějaké předměty. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

-2-

Propojení Basová kytara Aktivní reproboxy B215D

Živé vystupování

XM8500

DI100

Aktivní monitory F1320D

Efektový procesor FX2000 L
R

Přenosný MP3 přehrávač
digitální
rekordér

Domácí studio

HPS3000

C-1
B212D

XM8500

V-AMP3

B2031A

Klávesy

-3-

Ovládání

(1) (10) (15) (19)
(2)
(3) CLIP (18)
(28) SIG (27)
(24)
(4) (29)
(5) (23)
(6) (25)
(7) (26)
(8) (14)
(20)
(9) (21)

(17)

(11) (12) (13) (16) (22)

(10) (15) (19)

(1) (18)
(2) (27)
(3) (24)
(28) (29)
(23)
(4) (25)
(26)
(5) (14)
(6) (20)
(7) (21)
(8)
(17)

(9) (11) (12) (13) (16) (22)

(31) (30)
-4-

Tato kapitola popisuje různé ovládací prvky vaší (11)FX – Funkce FX SEND stereofonních kanálů je
mixovací konzole. stejná jako pro monofonní kanály. Avšak protože
sběrnice FX SEND jsou obě monofonní, před
(1) MIC – Každý monofonní vstupní kanál nabízí posláním do sběrnice FX je nejprve ze
vyvážený mikrofonní vstup přes XLR konektor a stereofonního vstupu proveden monofonní
také obsahuje přepínatelné +48 V fantomové součet.
napájení pro kondenzátorové mikrofony. XENYX
předzesilovač poskytuje nezkreslený a (12)BAL – Knoflík BAL(ANCE) určuje úroveň levého a
bezšumový zisk, který je typický pouze pro velmi pravého vstupního signálu relativně proti sobě,
drahé externí předzesilovače. než jsou oba signály poslány do hlavní
stereofonní mixovací sběrnice. Pokud je kanál
(2) LINE IN – Každý monofonní vstup také obsahuje používán monofonně přes levý linkový vstup,
vyvážený linkový vstup na ¼“ konektoru. K těmto tento knoflík má stejnou funkci jako knoflík PAN
vstupům lze také připojit nevyvážená zařízení použitý u monofonních kanálů.
(monofonní konektor). Pamatujte, že můžete vždy
použít pro daný kanál pouze mikrofonní vstup (13)+4/-10 – Stereofonní vstupy XENYX QX1002US a
nebo linkový vstup. Nikdy ne oba dva současně! QX1202USB mají přepínač vstupní citlivosti,
kterým lze vybrat +4 dBu nebo -10 dBV. Při -10
(3) GAIN – Použijte knoflík GAIN pro nastavení dBV (domácí záznamová úroveň) je vstup
vstupního zisku. Tento knoflík by měl být vždy citlivější (vyžaduje nižší úroveň pro buzení) než
nastavený na minimum (doleva), když připojujete při +4 dBu (studiová úroveň).
nebo odpojujete signálový zdroj od jednoho ze
vstupů. (14)FX TO MAIN – Knoflík FX TO MAIN vede
efektový signál do hlavního mixu. Pokud je knoflík
(4) EQ – Všechny monofonní vstupní kanály obsahují otočený zcela doleva, žádný efektový signál není
3-pásmový ekvalizér. Všechna pásma poskytují přítomný v součtovém signálu mixovací konzole.
zesílení nebo zeslabení až do 15 dB. Ve střední
poloze je ekvalizér neaktivní. (15)FX SEND – Z konektorů FX SEND vystupuje
signál odebíraný z jednotlivých kanálů pomocí
(5) LOW CUT – Navíc jsou monofonní kanály knoflíků FX. Můžete je připojit ke vstupu externího
vybavené filtrem LOW CUT pro eliminaci efektového zařízení za účelem zpracování
nechtěných nízkofrekvenčních složek signálu. hlavního signálu FX sběrnice. Jakmile je
vytvořený efektový mix, můžete ho přivést
(6) FX – FX SEND vám umožňuje vést signál přes z výstupu efektového zařízení zpět do
proměnlivé ovládání z jednoho nebo více kanálů a stereofonního vstupu.
sčítat tyto kanály do sběrnice. Sběrnice se
objevuje na FX SEND výstupu konzole a může (16)PHONES/CONTROLROOM – Stereofonní zdířka
být odtud vedena do externího efektového PHONES (ve vrchní části konektorového panelu)
zařízení. Návrat z efektového zařízení je pak je místo, kde můžete připojit sluchátka.
veden zpět do konzole na stereofonních Nevyvážené zdířky CTRL ROOM přenášejí
kanálech. Každý FX SEND je monofonní a má sečtený efektový a hlavní mixovací signál stejně
zisk až +15 dB. V QX1002USB/QX1202USB je jako samostatné kanálové signály. Knoflík
FX SEND směrován přímo do vnitřního PHONES/CONTROL ROOM nastavuje úroveň
efektového procesoru. Pro ujištění se, že efektový sluchátek a hlavního monitorovacího výstupu.
procesor přijímá vstupní signál by tento knoflík
neměl být otočený zcela doleva (-∞). (17)MAIN MIX – Konektory MAIN MIX jsou
nevyvážené monofonní zdířky. Hlavní mixovací
(7) PAN – Knoflík PAN určuje polohu signálu kanálu signál se zde objevuje s úrovní 0 dBu. Táhlo
ve stereofonním obrazu. Tento knoflík má MAIN MIX nastavuje hlasitost těchto výstupů.
konstantní výkonovou charakteristiku, což
znamená, že signál je vždy udržován na (18)CD/TAPE INPUT – Vstupy CD/TAPE INPUT jsou
konstantní úrovni, bez ohledu na polohu ve použité pro přivedení externího signálového
stereofonním panoramatu. zdroje (např. CD přehrávač, kazetový magnetofon
atd.) do konzole. Také je lze použít jako
(8) LEVEL – Knoflík LEVEL určuje úroveň signálu standardní stereofonní linkové vstupy, takže lze
kanálu v hlavním mixu. připojit výstup druhého přístroje XENYX nebo
BEHRINGER ULTRALINK PRO MX882.
(9) CLIP – LED indikátor CLIP monofonního kanálu
svítí, když je vstupní signál příliš silný a může (19)CD/TAPE OUTPUT – Tyto konektory jsou
docházet ke zkreslení. Když se to stane, použijte připojené paralelně s konektory MAIN MIX a
knoflík GAIN pro snížení úrovně předzesilovače, přenášejí hlavní mixovací signál (nevyvážený).
dokud LED indikátor nepřestane svítit. Připojte konektory CD/TAPE OUTPUT ke
vstupům vašeho záznamového zařízení. Výstupní
(10)LINE IN – Každý stereofonní kanál má dva úroveň se nastavuje velice přesným táhlem MAIN
vyvážené linkové vstupy na ¼“ zdířkách pro levý MIX.
a pravý kanál. Pokud je použitá pouze zdířka
označená „L“ (levá), kanál pracuje jako (20)Tlačítko USB/2-TR TO PHONES/CTRL RM
monofonní. Stereofonní kanály jsou typicky směruje USB/2-Track přehrávání do výstupu
určené pro manipulaci se signály linkové úrovně. PHONES/CTRL ROOM.
Oba vstupy rovněž akceptují nevyvážené
konektory. (21)Tlačítko USB/2-TR TO MAIN MIX směruje
USB/2-Track přehrávání do výstupu MAIN MIX
vypíná záznamový signál 2-TR OUT/USB.

-5-

(22)FX TO CTRL ROOM – Když chcete monitorovat Začněte
pouze signál FX SEND přes vaše sluchátka nebo
monitorovací reproboxy, stiskněte přepínač FX Pro správné nastavení zisku kanál nejprve nastavte
TO CTRL. Tím vypnete hlavní monitorovací signál knoflík LEVEL vstupních kanálů do střední polohy (0
a směrujete FX SEND do monitorů. dB). Pak použijte knoflík GAIN pro zvyšování
vstupního zesílení, dokud špičky signálu neukazují na
(23)+48 V – LED indikátor +48 V svítí, když je měřiči úrovně 0 dB.
zapnuté fantomové napájení. Přepínač
PHANTOM aktivuje zdroj fantomového napájení Při záznamu na digitální rekordér by měřič úrovně
v XLR konektorech všech mono kanálů. rekordéru neměl ukazovat přebuzení. Zatímco
analogové rekordéry lze mírně přebudit a dochází
(24)POWER – LED indikátor POWER indikuje, že je pouze k malému zkreslení (které je známé a často
konzole zapnutá. požadované), digitální rekordéry při přebuzení
zkreslují rychle. Navíc digitální zkreslení není nejen
(25)LEVEL INDICATOR – Tento vysoce přesný 4- nechtěné, ale také může vést k tomu, že váš záznam
segmentový indikátor zobrazuje úroveň signálu. bude kompletně nepoužitelný. Měřič úrovně přístroje
XENYX zobrazuje úroveň virtuálně nezávisle na
(26)SIGNAL a CLIP LED – Led indikátor SIGNAL na frekvenci. Pro všechny typy signálu je doporučována
efektovém modulu ukazuje přítomnost signálu, záznamová úroveň 0 dB.
jeho úroveň je dostatečná. Tento LED indikátor by
měl vždy svítit. Avšak ujistěte se, že LED indikátor
CLIP svítí jen sporadicky. Pokud svítí trvale,
efektový procesor je přebuzený a může docházet
ke zkreslení. Když se to stane, otočte knoflíkem
FX dolu.

(27)PROGRAM – Knoflík PROGRAM má dvě funkce:
otáčením knoflíkem PROGRAM vybíráte číslo
efektu. Číslo vyvolané předvolby bliká na displeji.
Pro potvrzení výběru stiskněte knoflík
PROGRAM, blikání přestane.

(28)COMP – Tento knoflík nastavuje velikost
kompresního efektu v kanálu.

(29)PHANTOM – Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí
fantomového napájení +48 V v XLR vstupech pro
použití s kondenzátorovými mikrofony.

(30)USB konektor – Připojte mixážní pult k počítači
standardním USB kabelem.

(31)AC POWER IN – Zde připojte napájecí kabel
z příslušenství.

POZOR:
Mixážní pult nelze napájet po USB sběrnici. Vždy
použijte napájecí adaptér z příslušenství pro napájení
mixážního pultu.

-6-

Seznam předvoleb Early Reflections / Delay Multi Delay + Chorus 1
Delay + Chorus 2
Reverb 40 Short Delay 1 79 Delay + Chorus 3
41 Short Delay 2 80 Delay + Flanger 1
00 Small Chamber 42 Mid Delay 1 81 Delay + Flanger 2
01 Mid Chamber 43 Mid Delay 2 82 Delay + Pitch 1
02 Big Chamber 44 Mid Delay 3 83 Delay + Pitch 2
03 Theater 45 Long Delay 1 84 Delay + Reverb 1
04 Small Room 1 46 Long Delay 2 85 Delay + Reverb 2
05 Small Room 2 47 Long Delay 3 86 Delay + Reverb 3
06 Mid Room 1 48 Stereo Delay 87 Chorus + Reverb 1
07 Mid Room 2 49 Ping-Pong Delay 88 Chorus + Reverb 2
08 Large Room 50 Short Echo 89 Flanger + Reverb 1
09 Small Hall 51 Mid Echo 1 90 Flanger + Reverb 2
10 Concert Hall 52 Mid Echo 2 91 Detune + Reverb
11 Mid Hall 53 Long Echo 1 92
12 Big Hall 54 Long Echo 2 93 LFO Filter 1
13 Ambient Hall LFO Filter 2
14 Church Modulation Special FX Talkbox 1
15 Short Plate Talkbox 2
16 Mid Plate 55 Soft Chorus 94 Overdrive
17 Long Plate 56 Warm Chorus 95 Distortion
18 Gold Plate 57 Phat Chorus 96
19 Vint250Verb 1 58 Classic Flanger 97
20 Vint250Verb 2 59 Warm Flanger 98
21 Mid Spring 60 Stereo Flanger 99
22 Long Spring 61 Classic Phaser
23 Gated Reverb Short 62 Warm Phaser
24 Gated Reverb Mid 63 Heavy Phaser
25 Gated Reverb Long 64 Stereo Phaser
26 Gated Alive 65 Slow Tremolo
27 Reverse Short 66 Fast Tremolo
28 Reverse Mid 67 Panner 1
29 Reverse Long 68 Panner 2
69 Detune 1
Early Reflections / Delay 70 Detune 2
71 Minor Third Up
30 Short Ambience 72 Major Third Up
31 Mid Ambience 73 Fifth Up
32 Live Ambience 74 Fourth Down
33 Big Ambience 75 Octave Down
34 Stadium 76 Minor Chord
35 Early Reflections 1 77 Major Chord
36 Early Reflections 2 78 Jazzy
37 Early Reflections 3
38 Early Reflections 4
39 Slap Delay

-7-

Specifikace

Monofonní vstupy

Mikrofonní vstupy (XENYX mikrofonní předzesilovač)

Typ XLR konektor, elektronicky vyvážený, diskrétní vstupní obvod

Mic E.I.N. (20 Hz - 20 kHz) -133 dB 137 dB Vyvážení-A
@ 0 Ω rezistenci zdroje -130 dB 134 dB Vyvážení-A
@ 50 Ω rezistenci zdroje -127 dB 131 dB Vyvážení-A
@ 150 Ω rezistenci zdroje < 10 Hz - 150 kHz (-1 dB)
Frekvenční odezva < 10 Hz - 200 kHz (-3 dB)
+10 dB až +60 dB
Rozsah zisku +10.8 dBu @ +10 dB zisk
Max. vstupní úroveň Cca 1.9 kΩ vyvážená
Impedance 107 dB/110 dB Vyvážení-A, +22 dB zisk
Odstup signál/šum 0.006%/0.005% Vyvážení-A
Zkreslení (THD + N)

Linkový vstup

Typ 1/4" TRS jack, vyvážený
Impedance 20 kΩ vyvážená, 10 kΩ nevyvážená
Rozsah zisku -10 dB až +40 dB
Max. vstupní úroveň +21 dBu @ 0 dB zisk

Frekvenční odezva

Mikrofonní vstup  Hlavní výstup

<10 Hz - 137 kHz ±3 dB

Stereofonní vstupy

Typ 2x 1/4" TRS konektor, vyvážený
Impedance 20 kΩ vyvážená, 10 kΩ nevyvážená (operační úroveň +4 dBu)
20 kΩ vyvážená, 5 kΩ nevyvážená (-10 dBV)
Rozsah zisku -20 dB až +20 dB
Max. vstupní úroveň +22 dBu

CD/TAPE IN

Typ RCA konektor
Impedance 19.5 kΩ
Max. vstupní úroveň +21 dBu

Ekvalizér

LOW 80 Hz/ ±15 dB
MID 2.5 kHz/ ±15 dB
HIGH 12 kHz/ ±15 dB

AUX SEND

Typ 1/4" TS konektor, vyvážený
Impedance 120 Ω
Max. výstupní úroveň +21 dBu

AUX RETURN 1/4" TRS konektor, vyvážený
20 kΩ vyvážená/10 kΩ nevyvážená
Typ +21 dBu
Impedance
Max. vstupní úroveň

-8-

Hlavní výstup ¼“ TRS konektor, vyvážený
120 Ω nevyvážená
Typ +21 dBu
Impedance
Max. výstupní úroveň 1/4" TRS konektor, vyvážený
120 Ω
Výstup kontrolní místnosti +21 dBu

Typ 1/4" TRS konektor, nevyvážený
Impedance +21 dBu/22 Ω (+25 dBm)
Max. výstupní úroveň
RCA konektor
Sluchátkový výstup 1 kΩ
+21 dBu
Typ
Max. výstupní úroveň

CD/TAPE OUT

Typ
Impedance
Max. výstupní úroveň

Data hlavního mixovacího systému (Šum)

Hlavní mix @ - -105 dB/-108 dB Vyvážení-A
-93 dB/-96 dB Vyvážení-A
kanálový prolínač @ - -83 dB/-85 dB Vyvážení-A
Hlavní mix @ 0 dB
KLARK TEKNIK
kanálový prolínač @ - 24-bitový Sigma Delta
Hlavní mix @ 0 dB 40 kHz
kanálový prolínač @0 dB
230 V, 50 Hz
FX sekce MXUK6/MXEU6
2 x14.8 V stř., 2x 500 mA
Typ
Konvertor Typ B
Vzorkovací rychlost 48 kHz

Zdroj napájení

Napájecí napětí
Adaptér
Výstup

USB

Konektor
Vzorkovací rychlost

Rozměry/Hmotnost

QX1202USB

Rozměry (V x Š x H) 50 x 250 x 248 mm
Hmotnost (čistá) 1.5 kg

QX1002USB

Rozměry (V x Š x H) 50 x 195 x 248 mm
Hmotnost (čistá) 1.1 kg

-9-


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Cranbourne Prospectus 2019-2020
Next Book
Seskhona Newspaper Issue 46