The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-05-23 08:40:08

Pioneer AVH-A210BT CZ

AVH-A210BT CZ

AVH-A210BT Česky

MULTIMEDIÁLNÍ DVD RDS AUTORÁDIO

Návod k obsluze
a instalaci

Obsah

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto pro- ■ Nastavení ......................... 31 Česky
duktu Pioneer.
Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze, Zobrazení obrazovky nastavení.............................. 31
abyste se dozvěděli, jak správně Váš nový Nastavení systému....................................................... 31
model ovládat. Nastavení motivu.......................................................... 36
Nastavení zvuku............................................................. 37
Po přečtení pokynů tento návod uložte Nastavení obrazu........................................................... 39
na bezpečném místě pro budoucí použití.
■ Oblíbené položky............. 41
Důležité ■Další funkce ...................... 42
Náhledy displeje jsou pouze ilustrační a ■ Dodatek .......................... 43
mohou se od skutečného zobrazení na
produktu lišit. ■ Návod k instalaci............ 56
BaSys CSVzhled či obsah může být změněn bez
předchozího upozornění.

Dálkové ovládání
Dálkový ovladač se prodává samostatně.
Podrobnosti o ovládání naleznete v jeho
návodu.

■ Bezpečnost ......................... 3
■ Části a ovládací prvky........ 7
■ Základní obsluha .............. 8
■ Bluetooth........................ 11
■ AV zdroj ........................... 17
■ Připojení smartphonu pro

AV zdroj ........................... 18

■ Rádio................................. 19
■ Disk................................... 21
■ Komprimované soubory. 24
■ iPod .................................. 28
■ AUX .................................. 30

-2-

Bezpečnost Česky

BaSys CSNěkteré právní předpisy/nařízení mohou zakázat nebo omezit umístění či použití tohoto produktu ve
vašem vozidle. Prosím, postupujte v souladu se všemi platnými zákony a předpisy týkající se používá-
ní a instalace tohoto produktu.

V případě likvidace tohoto produktu jej nemíchejte s běžným komunálním odpadem. Využijte za-
vedený systém pro sběr použitých elektronických výrobků v souladu s legislativou, která vyžaduje
řádnou likvidaci a recyklaci.
Soukromé domácnosti v členských státech EU, ve Švýcarsku a Norsku mohou odevzdat použité
elektronické produkty zdarma na určených sběrných místech, nebo u prodejce (pokud si zakoupíte
nový, podobný produkt).
O správném způsobu likvidace se informujete u společnosti, která likvidaci použitých elektronických
výrobků zajišťuje, u svého prodejce nebo na místním úřadě.
Tříděním a správnou likvidací odpadu umožňujete recyklaci odpadů, čímž přispíváte k ochraně
životního prostředí a lidského zdraví.
POZOR
Toto je laserový produkt bezpečnostní třídy 1., klasifikace IEC 60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT
VAROVÁNÍ
Sloty a další a větrací otvory na produktu jsou určeny k jeho ochlazování a odvětrávání, aby se
zajistila spolehlivá funkce produktu a nemohlo dojít k jeho přehřátí. Aby se předešlo nebezpečí
vzniku požáru, větrací otvory na produktu nesmí být nikdy blokovány nebo zakryty nějakými
předměty (jako jsou papíry, podlahové rohože, tkaniny, apod).
POZOR
Tento produkt je navržen pro provozování v mírném a tropickém podnebí, dle Bezpečnostních
požadavků IEC 60065 pro audio, video a podobné elektronické přístroje.

-3-

Důležité bezpečnostní informace Česky

BaSys CSVAROVÁNÍ

• Nepokoušejte se instalovat nebo opravovat tento výrobek sami. Neodborná montáž nebo opravy
výrobku bez odborné přípravy a zkušeností v oblasti elektronických zařízení a automobilového
příslušenství mohou být nebezpečné, hrozí riziko zásahu elektrickým proudem, zranění a další
nebezpečí.
• Zabraňte styku přístroje s vlhkostí a kapalinami, hrozí jeho poškození či zásah elektrickým
proudem.
• Pokud se tohoto výrobku dostane tekutina nebo cizí předmět, zaparkujte vozidlo na bezpečném
místě, vypněte zapalování (ACC OFF) a ihned kontaktujte svého prodejce nebo na nejbližší
autorizovaný servis Pioneer. V tomto stavu výrobek nepoužívejte, protože v opačném případě může
dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
• Pokud zaznamenáte kouř, zvláštní zvuky, zápach nebo neobvyklé znaky na LCD obrazovce, systém
okamžitě vypněte a obraťte se na svého prodejce nebo na nejbližší servisní středisko Pioneer. V
tomto stavu může dojít k trvalému poškození systému.
• Tento produkt sami nerozebírejte ani neopravujte, obsahuje vysokonapěťové komponenty, které
mohou způsobit úraz po zásahu elektrickým proudem. Pro kontrolu, úpravy a opravy se vždy
obraťte na prodejce nebo na nejbližší autorizovaný servis Pioneer.
Před použitím tohoto produktu si přečtěte následující bezpečnostní informace:
• Neprovozujte tento produkt (nebo pohled zadní kamerou, pokud jste si ji zakoupili),
pokud to bude jakkoli odvádět vaši pozornost od bezpečného provozu vašeho
vozidla. Vždy dodržujte pravidla bezpečné jízdy a dodržujte veškeré dopravní
předpisy. Pokud máte s ovládáním systému nebo se čtením displeje potíže, před
provedením nezbytných kroků zaparkujte vozidlo na bezpečném místě, a zatáhněte
ruční brzdu.
• Nikdy nenastavujte hlasitost tak vysoko, že byste nemohli slyšet zvuky z okolí nebo
záchranná vozidla.
• Pro vaši bezpečnost jsou některé funkce za jízdy vypnuté, pak je třeba vozidlo
zastavit a/nebo zatáhnout parkovací brzdu.
• Tento návod si uschovejte jako podklad pro provozní postupy a bezpečnostní
informace.
• Neinstalujte tento přístroj tam, kde to může bránit řidiči ve výhledu, narušovat chod
některého ze systémů vozidla a bezpečnostních prvků, včetně airbagů nebo tlačítka
výstražných světel, nebo snížit schopnost řidiče bezpečně ovládat vozidlo.
• Nezapomeňte se, prosím, ve vozidle před jízdou připoutat, a zůstaňte připoutaní po
celou dobu jízdy. Pokud není pás správně upevněn, v případě nehody mohou být
vaše zranění mnohem závažnější.
• Nikdy nepoužívejte při řízení sluchátka.

-4-

Pro vaši bezpečnou jízdu Česky

BaSys CSVAROVÁNÍ

• Světle zelený vodič je určen k detekci stavu parkovací brzdy a musí být připojen na spínanou
svorku spínače parkovací brzdy. Nesprávným zapojením nebo použití tohoto vodiče můžete
porušovat zákony/předpisy a může to vést k vážnému zranění nebo ke vzniku škody nebo ke
vzniku dopravní nehody.
• Nečiňte žádné kroky ohledně nedovolené manipulace nebo zakázání zjišťování stavu
parkovací brzdy. Blokovací systém je tu místě pro vaši ochranu a bezpečí. Vypnutí/nezapojení
blokovacího systému na parkovací brzdu může vést k vážnému zranění nebo či úmrtí.
• Aby se předešlo riziku vzniku škody, zranění a možného porušení platných předpisů, tento
výrobek není určen pro sledování videa řidičem.
• V některých zemích může být nezákonné sledování videa na displeji v autě i jinou osobou, kromě
řidiče. Tam, kde takové předpisy platí, musí být dodrženy
Pokusíte-li se dívat na video při jízdě, objeví se na displeji upozornění: "Vewing of front
seat video source while driving driving is strictly prohibited.” ("Prohlížení zdroje
videa za jízdy z předního sedadla je přísně zakázáno.")
Chcete-li sledovat video na tomto displeji, zastavte vozidlo na bezpečném místě a
zatáhněte parkovací brzdu. Před uvolněním parkovací brzdy stlačte brzdový pedál.

Připojení zadního displeje k terminálu V OUT

Video výstupní terminál (V OUT) je určen pro připojení druhého displeje, aby video
mohli sledovat cestující na zadních sedadlech.

VAROVÁNÍ

NIKDY neinstalujte zadní displej v místě, kde by jej mohl při jízdě sledovat i řidič.

Aby nedošlo k vybití baterie

Ujistěte se, že je při používání tohoto produktu spuštěný motor vozidla. Používání
produktu s vypnutým motorem může vést k vybití baterie.

VAROVÁNÍ

Neinstalujte tento produkt do vozidla, které nemá k dispozici ACC vodiče nebo spínaný obvod.

Parkovací kamera

Tento produkt můžete používat s volitelnou zadní parkovací kamerou, což vám umožní
dohlížet na vlek, nebo zaparkovat na malém parkovacím místě.

VAROVÁNÍ

• Obraz na displeji může být převrácený.
• Vstup parkovací kamery používejte pouze při couvání. Jiné použití může vést ke zranění nebo
jiným škodám.

-5-

POZOR Česky

BaSys CSRežim pohled zadní kamerou je určen jako pomoc při couvání nebo jako dohled na přívěs apod.
Nepoužívejte tuto funkci pro zábavu.

Manipulace s USB konektorem

POZOR

• Abyste zabránili ztrátě dat a poškození USB paměťového zařízení, nikdy jej nevyjímejte z tohoto
produktu během přenosu dat.
• Pioneer nemůže zaručit kompatibilitu se všemi USB paměťovými zařízeními a nenese žádnou
odpovědnost za ztrátu dat z multimediálních přehrávačů, iPhone, smartphone, či jiných zařízení při
použití tohoto produktu.

V případě potíží

Pokud by tento produkt správně nefungoval, obraťte se na svého prodejce nebo na
nejbližší autorizovaný servis Pioneer.

Navštivte webové stránky Pioneer

Navštivte webové stránky: http://www.pioneer-car.eu

• Zaregistrujte si svůj výrobek. Podrobnosti o vašem nákupu budeme uchovávat. Tyto
informace vám pomohou v případě pojistné události, jako je ztráta nebo odcizení.
• Aktuální informace o Pioneer Corporation naleznete na našich webových stránkách.
• Pioneer pravidelně zveřejňuje aktualizace softwaru pro další zlepšení produktů.
Podívejte se, prosím, do sekce Podpora, na webových stránkách v části softwaru.

O tomto produktu

• Tento produkt nefunguje správně v jiné oblasti, než v Evropě. Funkci RDS (Radio
Data System) lze využívat pouze u FM stanic vysílajících signál RDS. Také službu RDS-
TMC ze využívat pouze u stanic vysílajících signál RDS-TMC.
• Pioneer CarStereo-Pass je určen pouze pro použití v Německu.

Ochrana LCD panelu / displeje

• Nevystavujte LCD displej po dlouhou dobu přímému slunečnímu záření, pokud
přístroj nepoužíváte. Dlouhodobé působení přímého slunečního světla může vlivem
vysoké teploty způsobit jeho poškození.
• Pokud používáte mobilní telefon, udržujte jeho anténu dále od LCD displeje, aby se
zabránilo rušení obrazu (v podobě skvrn, barevných pruhů, atd.).

-6-

• K ovládání funkcí dotykového panelu LCD vždy používejte prsty (žádné předměty) Česky
a dotýkejte se jej s citem. LCD lze snadno poškrábat.

Poznámky k interní paměti

• Informace jsou vymazány odpojením žlutého vodiče od akumulátoru
(nebo vyjmutím akumulátoru).
• Některá nastavení a zaznamenaný obsah nelze resetovat.

O tomto návodu

Tento návod k obsluze může obsahovat pro pochopení ovládání obrázky skutečných
provozních obrazovek. Nicméně, tyto ilustrační obrazovky se u některých zařízení
nemusí shodovat se skutečností (v závislosti na modelu, aktualizaci, atd.).

Význam symbolů, používaných v tomto návodu

Indikuje, že se můžete dotknout odpovídajícího softwarového tlačítka na dotykové
obrazovce.
Indikuje, že se můžete dotknout a podržet odpovídající softwarové tlačítko na
dotykové obrazovce.

Části a ovládací prvky

Hlavní jednotka
BaSys CS

VOL (+/-) (Hlasitost)

-7-

MUTE (Dočasné ztlumení zvuku)
Stiskněte pro zobrazení hlavní obrazovky nabídek. Stiskněte a podržte pro
vypnutí. Pro opětovné zapnutí stiskněte libovolné tlačítko.

DISP POZN. Česky
či :Tato ikona se objeví, pokud je zapnuto napájení.

RESET Stisknutím vypnete nebo zapnete displej.
Slouží pro manuální vyhledávání stanic, posun rychle vpřed, vzad a pro
Slot pro disk vyhledávání skladeb. Stiskněte pro přijmutí nebo ukončení hovoru.
LCD displej Resetování mikroprocesoru (strana 8).
Vkládání a vyjímání disku (strana 21).
BaSys CS
Základní obsluha

Resetování mikroprocesoru

POZOR

Stisknutím tlačítka RESET se obnoví výchozí nastavení a obsah se vynuluje na tovární nastavení.
- Neprovádějte tento postup, pokud je k tomuto produktu připojeno další zařízení.
- Některá nastavení a uložený obsah již nebude možné obnovit.
Mikroprocesor je třeba resetovat, pokud nastane následující situace:
• Před použitím tohoto produktu, poprvé po jeho instalaci.
• Pokud tento produkt nepracuje správně.
• Pokud máte pocit, že jsou problémy s funkčností systému.

1 Vypněte zapalování (poloha OFF).
2 Stiskněte tlačítko RESET (hrotem pera nebo jiným špičatým předmětem).

Nastavení a uložený obsah se obnoví na výchozí tovární nastavení.

První spuštění systému

1 Spuštěním motoru/napájením začne bootování systému.
Zobrazí se obrazovka pro výběr jazyka "Select Program Language".
POZN.
Od dalšího spuštění: Obrazovka se bude lišit v závislosti na předchozím stavu.

2 Dotkněte se jazyka.

-8-

3 Dotkněte se .

Zobrazí se hlavní menu.

Používání dotykového panelu Česky

Tento produkt můžete ovládat prsty dotykem na tlačítka přímo na obrazovce
dotykového panelu.
POZN.
Pro ochranu displeje před poškozením je nutné se dotýkat jeho povrchu pouze prstem (s citem).

BaSys CSSpolečná tlačítka dotykového panelu

Přepínání mezi přehráváním a pozastavením.

Přeskočení souborů (nebo stop) vpřed nebo vzad.

Textové Posun rychle vpřed nebo vzad.
informace Opětovným stisknutím změníte rychlost přehrávání.

Zastavení přehrávání.

Pokud se na displeji nezobrazí všechny znaky, zbytek automaticky roluje.
Znaky se zobrazují dotykem na textové informace.
POZN.
Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když vozidlo zastavíte na bezpečném
místě a použijete ruční brzdu.
Návrat na předchozí obrazovku.

Zavření obrazovky.

Seznam provozních obrazovek

Spuštění přehrávání položky.

-9-

Objeví se, když na ploše displeje nejsou zobrazeny všechny znaky. Česky
Pokud se dotknete tlačítka, zbytek textu po displeji roluje.
BaSys CS POZN.
Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když vozidlo zastavíte na bezpečném
místě a použijete ruční brzdu.
Objeví se, pokud položky nelze zobrazit na jedné stránce.
Dotykem na či zobrazíte skryté položky.

Ovládání pomocí časové osy

Tažením bodu po časové ose můžete změnit bod přehrávání.
POZN.
Funkce časové osy se může lišit v závislosti na aktivním zdroji.

Obrazovka hlavní nabídky

6/10 21 48

Radio CD/DVD USB BluetoothAudio AUX Camera

Ikony zdroje
Nastavení času a data (strana 42)
Nabídka Nastavení (strana 31) a Oblíbené (strana 41)
Hands-free telefonování (strana 13)
AV zdroj vypnutý

- 10 -

Pokud zvolíte , můžete vypnout téměř všechny funkce.

Přístroj se zapne při provozování následující funkce / činnosti:
• Pokud je přijat příchozí hovor (pouze pro hands-free telefonování přes Bluetooth).
• Pokud vozidlo couvá, kdy je na vstupu obraz couvací kamery.
• Pokud stisknete tlačítko na tomto přístroji.
• Pokud je spínač zapalování vypnut (ACC OFF) a zapnut (ACC ON).

Bluetooth Česky

BaSys CSBluetooth připojení

1 Zapněte funkci Bluetooth na vašem Bluetooth zařízení.

2 Stiskněte .

3 Dotkněte se , pak .

Zobrazí se obrazovka Bluetooth.

4 Dotkněte se [Connection] (připojení).

5 Dotkněte se .

Přístroj začne vyhledávat dostupná zařízení a poté je zobrazí v seznamu zařízení.

6 Dotkněte se názvu Bluetooth zařízení.
Po úspěšném zaregistrování zařízení s tímto přístrojem se vytvoří Bluetooth připojení.
Po vytvoření připojení se na seznamu zobrazí název zařízení.

POZN.

• Jsou-li již spárovány tři zařízení, zobrazí se [Memory Full] (Plná paměť). Smažte první spárované
zařízení (strana 12).
• Pokud vaše zařízení podporuje SSP (Secure Simple Pairing), na displeji tohoto produktu se zobrazí
šestimístné číslo. Chcete-li zařízení spárovat, dotkněte se tlačítka [Yes] (Ano).
• je neplatné, když je již zařízení připojeno, během připojování nebo odpojování Bluetooth

zařízení.

TIP

Bluetooth připojení je také možné provést pomocí detekce tohoto produktu z Bluetooth zařízení.
Před registrací se ujistěte, že je [Visibility] (Viditelnost) v nabídce [Bluetooth] nastaveno na [On]
(Zapnuto) (strana 12). Podrobné informace o vládání Bluetooth zařízení najdete v návodu k obsluze,
dodaném s vaším Bluetooth zařízením.

Nastavení Bluetooth

1 Stiskněte .

- 11 -

2 Dotkněte se , pak .

POZOR

Nikdy tento přístroj nevypínejte a neodpojujte Bluetooth zařízení, pokud probíhá zpracování
nastavení Bluetooth.

Položka nabídky Popis

[Connection] Připojit, odpojit, nebo vymazat registrované Bluetooth Česky
zařízení ručně.
Dotykem na vymažete registrované zařízení.
Chcete-li připojit registrované Bluetooth zařízení ručně,
dotkněte se názvu zařízení.
Chcete-li Bluetooth zařízení odpojit, dotkněte se názvu
připojeného Bluetooth zařízení v seznamu.
BaSys CS
[Auto Connect] POZN.
[On] [Off] Ručně připojte Bluetooth zařízení v následujících případech:
• Jsou-li zaregistrována dvě nebo více Bluetooth zařízení a
[Visibility] chcete ručně vybrat zařízení, které chcete použít.
[On] [Off] • Chcete-li znovu připojit odpojené Bluetooth zařízení.
• Nelze-li z nějakého důvodu provést připojení automaticky.
[PIN Code Input] Zvolte [On], má-li se připojit posledně připojené
Bluetooth zařízení automaticky.
[Device Information]
[Bluetooth Memory Clear] Zvolte [On], chcete-li, aby byl tento produkt pro druhé
[BT Software Update] zařízení viditelný.
Změna PIN kódu pro Bluetooth připojení.
Výchozí PIN kód je "0000".
1 Dotykem na [0] až [9] zadejte PIN kód (až 8 číslic).
2 Dotkněte se .
Zobrazení názvu a adresy tohoto produktu.

Dotkněte se [Clear], pak [OK] pro vymazání Bluetooth paměti.

Aktualizuje verzi Bluetooth softwaru připojením
externího paměťového zařízení.

[BT Version Info.] TIP
Tato funkce je k dispozici, pokud je zdroj vypnutý.

Zobrazí se verze Bluetooth tohoto produktu.

[On] = zapnuto, [Off] = vypnuto

Přepnutí připojení Bluetooth zařízení

Mezi připojenými Bluetooth zařízeními můžete přepínat pomocí tlačítka přepínání v
nabídce Bluetooth.
• Na tomto produktu můžete zaregistrovat až tři Bluetooth zařízení (strana 11).

- 12 -

• Bluetooth audio přehrávač můžete přepnout na další Bluetooth zařízení na obrazovce
Bluetooth audio přehrávání.
• Pro hands-free telefonování lze připojit pouze jedno zařízení.

Hands-free telefonování Česky

Chcete-li tuto funkci používat, předem si vytvořte připojení mobilního telefonu k
tomuto produktu pomocí Bluetooth (strana 11).

POZOR

Pro vaši bezpečnost se pokud možno telefonování za jízdy vyhněte.
BaSys CS
Vyvolání hovoru

1 Stiskněte a pak se dotkněte .

Zobrazí se obrazovka nabídky telefonování.

2 Dotkněte se jedné z ikon pro telefonování na obrazovce nabídky telefonování.

Zobrazí se následující položky.
• Název aktuálního mobilního telefonu
• Seznam čísel aktuálního mobilního telefonu
• Stav příjmu aktuálního mobilního telefonu
• Stav baterie aktuálního mobilního telefonu

Počáteční vyhledávání telefonního seznamu.
Při každém stisknutí tlačítka můžete, v závislosti na nastavení jazyka systému,
přepnout mezi angličtinou a jazykem systému.
Dotykem v oblasti seznamu se zastaví počáteční vyhledávání.

Použití seznamu předvoleb (strana 14).

Použití telefonního seznamu.
Vyberte kontakt z telefonního seznamu. Dotkněte se požadovaného jména v
seznamu a vyberte telefonní číslo.

TIPY

• Kontakty z vašeho telefonu budou na tento produkt přenášeny automaticky.
• Aktualizace telefonního seznamu lze provést ručně.

Použití historie hovorů.

Hovor lze uskutečnit z přijatých hovorů , odchozích , či zmeškaných
hovorů.

Přímé zadání telefonního čísla
Pro uskutečnění hovoru zadejte pomocí numerických tlačítek telefonní číslo, a
poté se dotkněte .

- 13 -

▶ Ukončení hovoru

1 Dotkněte se .

Použití seznamu předvoleb

▶ Registrace telefonního čísla Česky

Do seznamu předvoleb můžete pro každé zařízení uložit až šest telefonních čísel.

1 Stiskněte , pak se dotkněte .

2 Dotkněte se či .
BaSys CS
Na obrazovce [Phone Book] (Telefonní seznam) se dotkněte požadovaného jména

pro zobrazení telefonního číslo kontaktu.

3 Dotkněte se .

▶ Vyvolání hovoru ze seznamu předvoleb

1 Dotkněte se .

2 Dotkněte se v seznamu požadovaného vstupu.

Zobrazí se obrazovka vytáčení a zahájí se vytáčení.

▶ Vymazání telefonního čísla

1 Stiskněte , pak se dotkněte .

2 Dotkněte se , pak .

3 Dotkněte se [Yes] (Ano).

Příjem hovoru

1 Dotkněte se pro přijetí hovoru.
Dotkněte se pro ukončení hovoru.

TIPY během čekajícího hovoru na něj přepnete.
• Dotykem během čekajícího hovoru jej odmítnete.
• Dotykem

Nastavení telefonování

1 Stiskněte , pak se dotkněte a .

- 14 -

Položka nabídky Popis Česky
Vyberte [On] (Zapnuto), chcete-li přijímat příchozí hovory
[Auto Answer] automaticky.
[On] [Off] Vyberte [On] (Zapnuto), pokud vyzváněcí tón nevychází
z reproduktorů automobilu.
[Ring Tone] Vyberte [On] (Zapnuto) pro převrácení pořadí jmen v
[On] [Off] telefonním seznamu.

[Invert Name]

Nastavení soukromého režimu

Během hovoru můžete přepnout do soukromého režimu (pak budete hovořit přímo do
vašeho mobilního telefonu).

1 Dotykem na či soukromý režim zapnete (On) nebo vypnete (Off).
BaSys CS
Nastavení hlasitosti volajícího
Tento produkt umožňuje nastavit hlasitost volajícího.

1 Dotkněte se pro přepnutí mezi třemi úrovněmi hlasitosti.

Poznámky k hands-free telefonování

▶ Obecné poznámky
• Připojení ke všem typům mobilních telefonů pomocí Bluetooth nelze zaručit.
• Pro zachování viditelnosti mezi tímto produktem a mobilním telefonem musí být
mezi nimi vzdálenost max. 10 metrů (odesílání a přijímání hlasu a dat přes Bluetooth).
• Některé mobilní telefony nemají potřebný výstup.
• Jestliže je na mobilním telefonu vybraný soukromý režim, může to způsobit, že bude
hands-free telefonování neaktivní.

▶ Registrace a připojení
• Funkce a obsluha mobilního telefonu se liší v závislosti na jeho typu. Podrobné
pokyny naleznete v návodu k obsluze vašeho mobilního telefonu.
• Pokud z mobilního telefonu nefunguje přenos telefonního seznamu, i když je s
tímto produktem spárován, telefon odpojte a spárujte jej s tímto produktem znovu.
▶ Vyvolání a přijímání hovorů
• Někdy můžete zaslechnout šum či hluk, pokud:
- hovor přijmete pomocí tlačítka na telefonu,
- osoba na druhém konci linky zavěsí.
• Pokud osobě na druhém konci linky není rozumět kvůli ozvěně (efekt echa), snižte
úroveň hlasitosti pro hands-free telefonování. To může efekt echa snížit.

- 15 -

• U některých typů mobilních telefonů: I když stisknete tlačítko při příchozím hovoru, Česky
mobilní telefon při příchozím hovoru nedovolí hands-free telefonování.
• Uložené jméno se zobrazí v případě, že telefonní číslo přijatého hovoru telefonním
seznamu již registrováno. Je-li jedno stejné telefonní číslo registrováno pod různými
jmény, je zobrazeno pouze telefonní číslo.
▶ Přijaté hovory a volaná čísla z historie
• Z přijatých hovorů nemůžete volat zpět na neznámé číslo (žádné telefonní číslo
uživatele).
• Pokud jsou volání uskutečňována z vašeho mobilního telefonu, v tomto produktu
nebudou zaznamenány údaje historie volání.
▶ Přenos telefonního seznamu
• Pokud telefonní seznam vašeho mobilního telefonu obsahuje více než 1000 položek,
nemusí se do produktu přenést úplně všechny.
• V závislosti na mobilním telefonu se nemusí zobrazit telefonní seznam správně.
• Pokud telefonní seznam v mobilním telefonu obsahuje obrazová data, nemusí být
přenesen správně.
• V závislosti na mobilním telefonu nemusí být přenos telefonního seznamu možný.
BaSys CS
Bluetooth audio

Před použitím Bluetooth audio přehrávače jej zaregistrujte (spárujte) a připojte
k tomuto produktu (strana 11).

POZN.
• V závislosti na Bluetooth audio přehrávači, připojenému k tomuto produktu, mohou být některé
možnosti přehrávání nedostupné nebo omezené, podle následujících dvou úrovní:
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Na audio přehrávači je možné pouze přehrávat
skladby.
- A2DP a AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Možné je přehrávání, pozastavení, výběr
skladeb, atd.
• V závislosti na Bluetooth zařízení, připojeném k tomuto produktu, mohou být některé možnosti
přehrávání omezené nebo se mohou postupy ovládání od zde uvedených informací lišit.
• Během poslechu skladeb z Bluetooth zařízení upusťte od provozování dalších funkcí telefonu, jak je
to jen možné, jinak to může způsobit při přehrávání šum.
• Když budete telefonovat přes Bluetooth zařízení, připojené k tomuto produktu prostřednictvím
technologie Bluetooth, přehrávání se může pozastavit.

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se , pak .

Zobrazí se obrazovka nastavení systému.

3 Dotkněte se [AV Source Settings] (Nastavení AV zdroje).

4 Zkontrolujte, zda je [Bluetooth Audio] zapnuto (přepnuto na "On").

- 16 -

5 Stiskněte . Česky
6 Dotkněte se [Bluetooth Audio].
BaSys CS
Zobrazí se obrazovka přehrávání Bluetooth audio.

Základní obsluha

Popis obrazovky přehrávání "Bluetooth audio"

Indikace čísla stopy.

Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání.

Přehrávání souborů v náhodném pořadí.

Výběr souboru nebo složky ze seznamu pro přehrávání.
POZN.
Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je AVRCP verze Bluetooth zařízení
1.4 nebo vyšší.
Přepínání mezi Bluetooth zařízeními, připojených k tomuto produktu
prostřednictvím technologie Bluetooth (strana 12).

AV zdroj

Podporované AV zdroje

Pomocí tohoto přístroje lze přehrávat či použít následující zdroje:
• Rádio
• CD
• ROM (komprimované audio nebo video soubory na discích)
• DVD-Video
• USB
Následující zdroje lze přehrávat či použít po připojení přídavného zařízení:
• iPod
• Bluetooth® audio
• AUX

- 17 -

Výběr zdroje

Zdroj na obrazovce výběru AV zdroje

1 Stiskněte . Česky

2 Dotkněte se ikony zdroje. , AV zdroj je vypnutý.

Pokud vyberete možnost

BaSys CSZdroj na seznamu zdrojů

1 Dotkněte se na obrazovce AV Source (AV zdroj).

2 Dotkněte se tlačítka zdroje, který chcete vybrat.

Pokud vyberete možnost [AV OFF], AV zdroj je vypnutý.

Připojení smartphonu pro
AV zdroj

Při použití smartphonu s tímto produktem jsou nastavení konfigurována automaticky
podle zařízení, které chcete připojit.

POZN.
• Metody provozování se mohou lišit v závislosti na smartphonu a jeho softwarové verzi.
• V závislosti na verzi OS vašeho smartphonu nemusí být s tímto přístrojem kompatibilní.

Smartphon (Android™ zařízení)

Toto jsou možné způsoby připojení smartphonu k tomuto produktu. Dostupné zdroje
se liší v závislosti na způsobu připojení.
• Připojení přes Bluetooth (strana 19)
Kompatibilní smartphony
Kompatibilita se všemi smartphony není zaručena. Podrobnosti o kompatibilitě
smartphonů s tímto produktem naleznete na webových stránkách Pioneer.

- 18 -

Připojení přes Bluetooth

Pokud je k tomuto produktu připojen smartphon pomocí technologie Bluetooth,
k dispozici jsou následující zdroje.

• Bluetooth audio

1 Propojte smartphon s tímto produktem přes Bluetooth (strana 11).

2 Stiskněte . Česky

3 Dotkněte se kompatibilního požadovaného zdroje.

BaSys CSRádio

Postup spuštění

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se [Radio].

Zobrazí se obrazovka "Radio".

Základní obsluha

Popis obrazovky "Radio".

Vyvolání předvolby (již uloženého kanálu) z paměti.

Uložení frekvence aktuální stanice na tlačítko.

Zobrazení seznamu předvoleb.
Vyberte položku v seznamu ([1] až [6]) pro přepnutí na přednastavený kanál.

Výběr pásma FM1, FM2, FM3, MW nebo LW.

Aktivace funkce BSM (paměť nejlepších stanic) (strana 20).

- 19 -

Ruční ladění

Sekvenční ladění nebo nepřerušované sekvenční ladění
Uvolněním tlačítka během krátké doby přeskočí na nejbližší stanici z
aktuální frekvence. Podržením tlačítka po dobu několika sekund
se provádí nepřerušované vyhledávání.

Uložení nejsilnějších stanic (BSM) Česky

Funkce BSM (paměť nejsilnějších vysílacích stanic) automaticky uloží šest nejsilnějších
vysílacích frekvencí pod tlačítka předvoleb [1] až [6].
BaSys CS
POZN.

• Uložením stanic funkcí BSM můžete nahradit již dříve uložené stanice.
• Dříve uložené frekvence stanic mohou zůstat uložené v případě, že počet nově uložených silných
stanic nepřesáhl limit počtu stanic.

1 Dotkněte se pro zahájení vyhledávání.

Šest nejsilnějších stanic bude uloženo pod tlačítky předvoleb v pořadí podle síly

signálu.

Zrušení procesu ukládání stanic

1 Dotkněte se [Cancel] (Zrušit).

Nastavení rádia

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se , pak .

Zobrazí se obrazovka nastavení systému.

3 Dotkněte se [AV Source Settings] (Nastavení AV zdroje).

4 Dotkněte se [Radio settings] (Nastavení rádia).

Položky nabídky se liší v závislosti na zdroji.

Položka nabídky Popis

[Local] Lokální vyhledávání umožňuje naladit pouze
[Off] stanice se silným signálem (Level = Úroveň).
FM: [Level1] [Level2] [Level3] [Level4]
MW/LW: [Level1] [Level2] POZN.
[Level4] pro FM a [Level2] pro MW/LW jsou k dispozici
pouze u stanic s nejsilnějšími signály.

- 20 -

Položka nabídky Popis Česky
[FM Step] Vyberte krok ladění pro pásmo FM.

[100kHz] [50kHz] POZN.
Při manuálním ladění stanic zůstává krok ladění
[Regional]* nastaven na [50kHz].
[On] [Off] Volba, zda je během automatického vyhledávání
funkcí Auto PI kontrolován kód oblasti.
[Alternative FREQ]* Zapnutí [On] umožňuje přejít na jinou, silnější
[On] [Off] frekvenci, na které vysílá stejná stanice.

[Auto PI] Zapnutí [On] umožňuje automaticky vyhle-
[On] [Off] dávat jinou RDS stanici se stejným PI kódem
(Identifikace programu) v rozsahu celého
kmitočtového pásma.
BaSys CS
[TA Interrupt]* POZN.
[On] [Off] I když nastavíte [Off] (vypnuto), vyhledávání
funkcí PI se provádí automaticky, pokud tuner
[News Interrupt]* nezjistí dobrý příjem.
[On] [Off]
Zapnutí umožňuje příjem dopravních hlášení z
[Tuner Sound]* poslední zvolené frekvence, při tom se přeruší
[Music] ostatní zdroje.
[Talk]
[Standard] Zapnutí umožňuje příjem aktuálních zpráv,
při tom se přeruší ostatní zdroje.

Přepínání kvality zvuku FM tuneru.

Hudba - upřednostňuje kvalitu zvuku.

Řeč - upřednostňuje předcházení šumu.

Na signál nemá žádný vliv.

* Tato funkce je k dispozici pouze při příjmu v pásmu FM.
[On] = zapnuto, [Off] = vypnuto

Disk

Vložení a vysunutí disku

Pomocí vestavěné mechaniky tohoto produktu můžete přehrávat běžné hudební CD
disky, Video-CD, nebo DVD-Video disky.

POZOR

Do slotu pro disk nevkládejte nic jiného, než disk.

- 21 -

Vložení disku Česky

1 Vložte disk do slotu pro disk

Změní se zdroj a pak se spustí přehrávání.
POZN.
Pokud již byl disk do slotu vložen, jako zdroj přehrávání zvolte [CD/DVD].

Vysunutí disku

1 Stiskněte .
BaSys CS
Základní obsluha .

TIPY
• Pokud se přehrává Video-CD s PBC (playback control) ON, zobrazí se
• Pro video můžete nastavit velikost obrazu (strana 42).

Audio zdroj

Popis obrazovky audio zdroje "Audio source"

Indikátor čísla stopy

Nastavení opakovaného přehrávání aktuálního disku / aktuální stopy.

Přehrávání nebo nepřehrávání stop v náhodném pořadí.

Výběr stopy ze seznamu.
Pro přehrávání se dotkněte stopy v seznamu.

Video zdroj

POZOR

Z bezpečnostních důvodů nelze video zobrazovat, pokud je vozidlo v pohybu. Chcete-li zobrazit
video, zastavte na bezpečném místě a zatáhněte ruční brzdu.

Popis obrazovky video zdroje "Video Source"

- 22 -

TIP Česky
Dotkněte se kdekoli na obrazovce, zobrazí se dotykový panel s tlačítky.

Přehrávání jednotlivých snímků (krokování obrazu).

Zpomalené přehrávání.
Pokaždé, když se dotknete , rychlost přehrávání se změní ve čtyřech
krocích, v následujícím pořadí: 1/16 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2

TIP
Zpomalené přehrávání vzad je pouze u disků Video CD.
Zobrazí menu DVD.

POZN.
Funkce nemusí u některého obsahu DVD disku pracovat správně . Pak použijte
pro ovládání DVD tlačítka ovládacího panelu.
Nastavení opakovaného přehrávání všech souborů / aktuální kapitoly /
aktuálního titulu.
BaSys CS
Přepínání jazyka zvuku / titulků.

Zobrazení skryté lišty funkcí.

Vyhledávání části, kterou chcete přehrát. .
Dotkněte se položky [Title] (Titul), [Chapter] (Kapitola), [10Key] nebo [Track]
(Stopa) a pak zadejte požadované číslo od [0] až [9].
Pro spuštění přehrávání od požadovaného registrovaného čísla se dotkněte

TIPY

• Pro vymazání zadaného vstupního čísla se dotkněte [C].
• Pro DVD-Video disky můžete vybrat [Title], [Chapter] nebo [10Key].
• Pro Video-CD disky můžete vybrat [Track] nebo [10Key].*

Výběr audio výstupu z [L+R] (Levý+Pravý), [Left] (Levý), [Right] (Pravý), [Mix].
Tato funkce je dostupná pro disky Video-CD a DVD, zaznamenané s LPCM audio.

Změna úhlu pohledu (Multi-angle).
Tato funkce je dostupná pro disky DVD, zaznamenané s více úhly pohledu.

Pokračování v přehrávání (Bookmark) (Záložka).
Tato funkce je dostupná pro disky DVD-Video. Můžete si uložit bod jako záložku
(Bookmark) pro disk (až 5 disků). Chcete-li záložku pro disk vymazat, dotkněte se a
podržte toto tlačítko.

- 23 -

Návrat a zahájení přehrávání od zadaného bodu. Česky
Tato funkce je dostupná pro disky DVD-Video a Video-CD s vlastností PBC
BaSys CS (playback control).
* Pouze PBC (playback control)

Komprimované soubory

Vložení/vysunutí a připojení/odpojení média

Přehrávat můžete komprimované audio a video soubory, nebo obrázky uložené na
disku nebo na externím paměťovém zařízení.

POZOR

Do slotu pro disk nevkládejte nic jiného, než disk.

Vložení disku

1 Vložte disk do slotu pro disk.

Změní se zdroj a pak se spustí přehrávání.
POZN.
Pokud již byl disk do slotu vložen, jako zdroj přehrávání zvolte [CD/DVD].

Vysunutí disku

1 Stiskněte .

Připojení USB paměťového zařízení

1 Připojte USB kabel k USB portu.
2 Připojte USB paměťové zařízení k USB kabelu.

TIP
USB kabel můžete připojit k USB portu na zadním panelu tohoto produktu.
POZN.
• Tento produkt nemusí s některými USB paměťovými zařízeními dosahovat optimálního výkonu.
• Připojení přes USB rozbočovač není možné.
• Pro připojení je vyžadován USB kabel.

- 24 -

Odpojení USB paměťového zařízení Česky

BaSys CS1 Vytáhněte USB paměťové zařízení z konektoru USB kabelu.

POZN.
• Před odpojením USB paměťového zařízení zkontrolujte, zda neprobíhá přenos dat.
• Před odpojením USB paměťového zařízení vypněte spínač zapalování (poloha klíčku ACC OFF).

Postup spuštění

Pro disk

1 Vložte disk (strana 24).

TIP
Pokud již byl disk do slotu vložen, jako zdroj přehrávání zvolte [CD/DVD].

Pro USB

1 Připojte USB paměťové zařízení ke konektoru USB kabelu (strana 24).

TIP
Pokud již bylo USB paměťové zařízení připojeno, jako zdroj přehrávání zvolte [USB].

Základní obsluha

TIP
Velikost obrazu pro video a obrazové soubory můžete nastavit (strana 42).

Audio zdroj

Popis obrazovky audio zdroje "Audio source" (Příklad: USB)

TIP
Dotknete-li se textových informací, veškeré informace se zobrazí rolováním pouze tehdy, pokud je
zatažená ruční brzda.

Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání pro všechny soubory / aktuální
složku / aktuální soubor.
POZN.
Typ opakovaného přehrávání závisí na zdroji.

- 25 -

Přehrávání nebo nepřehrávání souborů v náhodném pořadí. Česky

BaSys CS Zobrazení skryté lišty funkcí.

Přepínání mezi následujícími typy mediálních souborů.
[Music]: Komprimované audio soubory
[Video]: Komprimované video soubory
[Photo]: Obrazové soubory
Výběr souboru ze seznamu.
Dotkněte se souboru v seznamu pro přehrávání.
TIP
Dotykem na složku v seznamu se zobrazí její obsah. Soubor můžete v seznamu
přehrát dotykem na soubor.
Dotknete-li se během připojeného Android zařízení ikony pro výběr paměti,
přepne se mezi interní pamětí a externí pamětí.
Výběr předchozí složky nebo další složky.

Přepínání zobrazení aktuálních informací o hudbě.

Video zdroj

POZOR

Z bezpečnostních důvodů nelze video zobrazovat, pokud je vozidlo v pohybu. Chcete-li zobrazit
video, zastavte na bezpečném místě a zatáhněte ruční brzdu.

Popis obrazovky video zdroje "Video source" (Příklad: Disk)

TIP
Dotknete-li se kdekoliv na obrazovce, zobrazí se tlačítka dotykového panelu.

Přehrávání jednotlivých snímků (krokování videa).

Zpomalené přehrávání.

Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání všech souborů / aktuální složky /
aktuálního souboru.
POZN.
Typ opakovaného přehrávání závisí na zdroji.

- 26 -

Přepínání jazyka zvuku / titulků. Česky

BaSys CS Přepínání mezi následujícími typy mediálních souborů:
[Music]: Komprimované audio soubory
[Video]: Komprimované video soubory
[CD-DA]: Audio data (CD-DA)
Výběr souboru ze seznamu.
Dotkněte se souboru v seznamu pro přehrávání.
TIP
Dotykem na složku v seznamu se zobrazí její obsah. Soubor můžete v seznamu
přehrát dotykem na soubor.

Zdroj statického obrazu

Popis obrazovky statických snímků "Still image"

TIP
Dotkněte se kdekoliv na obrazovce, zobrazí se tlačítka dotykového panelu.

Výběr předchozí složky nebo další složky.

Otočení zobrazeného snímku o 90° ve směru hodinových ručiček.

Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání pro všechny soubory / aktuální
složku.
Přehrávání všech souborů aktuálního rozsahu opakování nebo
nepřehrávání v náhodném pořadí.
Přepínání mezi následujícími typy mediálních souborů.
[Music]: Komprimované audio soubory
[Video]: Komprimované video soubory
[Photo]: Obrazové soubory
Výběr souboru ze seznamu.
Dotkněte se souboru v seznamu pro přehrávání.
TIP
Dotykem na složku v seznamu se zobrazí její obsah. Soubor můžete v seznamu
přehrát dotykem na soubor.

- 27 -

iPod Česky

BaSys CSNastavení pro iPod

Při připojení zařízení iPod / iPhone k tomuto produktu se nastavení automaticky
nakonfiguruje podle zařízení, které chcete připojit.

Kompatibilita s iPod / iPhone

Tento produkt podporuje pouze následující modely iPod/iPhone a verze softwaru
iPod. Ostatní modely/verze softwaru nemusí pracovat správně.
• iPhone 7
• iPhone 7 Plus
• iPhone SE
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6
• iPhone 6 Plus
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPhone 4s
• iPod touch (6. generace)
• iPod touch (5. generace)
• iPod nano (7. generace)

Připojení zařízení iPod

K dispozici jsou následující připojení:
• iPod/iPhone s 30-pinovým konektorem
Připojení přes CD-IU51 (prodává se samostatně)
• iPod/iPhone s konektorem Lightning
Připojení přes CD-IU52 (prodává se samostatně)

Podrobné informace o připojení naleznete v instalačním návodu.
POZN.
• V závislosti na generaci nebo verzi iPodu nemusí být některé funkce k dispozici.
• Neodstraňujte z iPodu aplikaci Apple Music®, protože některé funkce pak nemusí být k dispozici.

1 Připojte váš iPod/iPhone.
2 Stiskněte .

- 28 -

3 Dotkněte se [iPod]. Česky

BaSys CSZákladní obsluha

Audio zdroj

Popis obrazovky audio zdroje "Audio source"

TIP
Dotknete-li se textové informace, veškeré informace se zobrazují rolováním pouze tehdy, pokud je
zatažená ruční brzda.

Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání ve vybraném seznamu / aktuální
skladby.

Náhodné přehrávání skladeb ve zvoleném seznamu / albu.

Výběr skladby ze seznamu.
Pro přehrání vybraného seznamu se dotkněte kategorie a poté titulu.
POZN.
Po každém připojení zařízení iPod/iPhone bude vyžadováno více času pro
přístup k vašemu playlistu. Například, pokud je na zařízení iPod/iPhone 10 000
skladeb, bude to vyžadovat téměř jednu hodinu času.
TIP
Když se v seznamu dotknete stanice Apple Music Radio, zobrazí se obrazovka
"Apple Music Radio" (strana 29).
Změna rychlosti audioknihy.

Apple Music® Radio zdroj
Důležité

Apple Music Radio nemusí být k dispozici ve vaší zemi nebo regionu. Podrobné informace o službě
Apple Music Radio najdete na webu: http://www.apple.com/music/
POZN.
Tato funkce je k dispozici pouze při použití funkce iPod se zařízeními iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE,
iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s nebo
iPod touch (5., 6. generace).

Popis obrazovky "Apple Music Radio"

- 29 -

Zobrazí se vyskakovací nabídka pro Apple Music Radio. Česky
• Dotkněte se [Play More Like This] pro přehrání skladby podobné té aktuální.
• Dotkněte se [Play Less Like This] pro přehrávání aktuální skladby znovu.
• Dotkněte se [Add to iTunes Wish List] pro přidání aktuální skladby do seznamu
přání iTunes.
POZN.
Tuto funkci nemusí být možné použít, v závislosti na statusu účtu Apple Music.
Vyberte stanici Apple Music Radio.

TIP

Když vyberete skladbu, zobrazí se obrazovka audio zdroje.

BaSys CSAUX

Video nebo zvuk lze také přehrávat prostřednictvím zařízení připojeného ke vstupu AUX.

POZOR

Z bezpečnostních důvodů nelze video zobrazovat, pokud je vozidlo v pohybu. Chcete-li zobrazit
video, zastavte na bezpečném místě a zatáhněte ruční brzdu.

POZN.
Pro připojení je vyžadován AV kabel Mini-jack (prodává se samostatně). Podrobnosti naleznete
v instalačním návodu.

Postup spuštění

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se , pak .

3 Zkontrolujte, zda je zapnut vstup [AUX Input].

4 Stiskněte .

5 Dotkněte se [AUX].
Zobrazí se obrazovka AUX.

Základní obsluha

Popis obrazovky "AUX"

TIPY
• Dotykem na libovolné místo na obrazovce se zobrazí tlačítka dotykového panelu

- 30 -

Velikost obrazu pro video můžete nastavit (strana 42).
Přepínání mezi audio vstupem a video vstupem.

Nastavení Česky

V hlavním menu můžete upravit různá nastavení.
BaSys CS
Zobrazení obrazovky nastavení

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se .

3 Dotkněte se některé z následujících kategorií a vyberte možnosti.
Nastavení systému (strana 31)
Nastavení motivu (strana 36)
Nastavení zvuku (strana 37)
Nastavení videa (strana 39)
Nastavení Bluetooth (strana 11)

Nastavení systému (menu Settings)

Položky nabídek se liší v závislosti na zdroji. [On] = zapnuto, [Off] = vypnuto

[AV Source Settings] (Nastavení AV zdroje)

Položka nabídky Popis
Nastavení rádia (strana 20)
[Radio settings] Nastavení aktivace zdroje Bluetooth audio.

[Bluetooth Audio]
[On] [Off]

[AUX Input] (Vstup AUX)

Položka nabídky Popis
Nastavte na hodnotu [On] (Zapnuto) pro zdroj AUX
[AUX Input] (strana 30).
[On] [Off]

- 31 -

[Camera settings] (Nastavení kamery) Česky

Pro využití funkce pohledu zadní parkovací kamerou je vyžadována samostatně

prodejná zadní kamera (např. ND-BC8). (Podrobné informace získáte u svého prodejce.)

▶ Rear view camera (Pohled zadní kamerou)
Tento produkt obsahuje funkci "Rear view camera", která obraz zadní kamery,
nainstalované ve vašem vozidle, automaticky přepne na celoobrazovkový, když je
zařazena zpáteční rychlost (R). Režim zobrazení kamery také umožňuje zkontrolovat,
co je za vámi během jízdy.

▶ Camera for Camera View mode (Zobrazení režimu zadní kamery)
Pohled couvací kamerou (režim "Camera View mode") lze zobrazit za všech okolností.
Mějte ale na paměti, že při tomto nastavení obraz kamery není změněn tak, aby se vešel
na displej, a že část toho, co vidí kamera, není viditelné. Chcete-li zobrazit obraz
kamery, dotkněte se [Camera] na obrazovce výběru AV zdroje (strana 18).

POZN.
Chcete-li pohled zadní kamerou "Rear view camera" nastavit pro režim "Camera View mode",
nastavte položku pro vstup [Back Camera Input] na hodnotu [On] (Zapnuto) (strana 32).

POZOR

Pioneer doporučuje používat kameru, jejíchž výstupní obraz je reverzní (zrcadlově obrácený), jinak
se obraz může jevit jako převrácený.
• Okamžitě ověřte, zda se na displeji zobrazí obraz zadní couvací kamery, když je zařazena zpáteční
rychlost (R).
• Pokud se z kamery zobrazí obráceně, přepněte na opačné nastavení v položce [Camera Polarity].
• Pokud se dotknete při zobrazení obrazu couvací kamery, obraz kamery se dočasně vypne.
BaSys CS
Položka nabídky Popis
[Back Camera Input] Nastavení aktivace vstupu zadní kamery

[Off] [On] Nastavení polarity zadní kamery.
[Camera Polarity] Polarita připojeného vodiče je kladná.
Polarita připojeného vodiče je záporná.
[Battery] POZN.
[Ground] Funkce je k dispozici, je-li [Back Camera Input] nastaveno na [On].

[On] = zapnuto, [Off] = vypnuto

- 32 -

[Safe Mode] (Bezpečný režim)

Položka nabídky Popis
Nastaví bezpečný režim, který reguluje ovládání některých
[Safe Mode] funkcí pouze tehdy, když je vozidlo zastaveno (na
[On] [Off] bezpečném místě) a je použita ruční brzda.

[System Language] (Jazyk systému) Česky

Položka nabídky Popis
[System Language] Vyberte požadovaný jazyk systému.

POZN.
• Pokud vložený jazyk a zvolené nastavení jazyka nejsou stejné,
textové informace se nemusí zobrazit správně.
• Některé znaky nemusí být zobrazeny správně.
BaSys CS
[Restore Settings] (Obnovení nastavení)

Položka nabídky Popis
[Restore Settings] Dotykem na [Restore] se obnoví vaše nastavení na
výchozí nastavení.

POZOR

Během obnovení nastavení nevypínejte zapalování/motor.

POZN.
• Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, když vozidlo zastavíte
(na bezpečném místě) a použijete ruční brzdu.
• Zdroj je vypnutý a Bluetooth připojení je před spuštěním tohoto
procesu odpojeno.

[Beep Tone] (Zvukový signál)

Položka nabídky Popis
Zvolte [Off], chcete-li vypnout zvukový signál při stisknutí
[Beep Tone] tlačítka nebo při dotyku na obrazovku.
[On] [Off]

[Touch panel calibration] (Kalibrace dotykového panelu)
Pokud máte pocit, že se pozice tlačítek na dotykovém panelu odchylují od skutečných
pozic, které reagují na váš dotyk, upravte pozice odezvy na dotykovém panelu.

- 33 -

POZN.
• Nepoužívejte ostré špičaté nástroje, jako jsou pera, tužky, apod. Mohou poškodit obrazovku.
• Při ukládání nastavených dat nevypínejte zapalování/motor.
• Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, když vozidlo zastavíte a použijete ruční brzdu.

Položka nabídky Popis

[Touch panel calibration] 1 Dotkněte se [Yes] (Ano).
2 Dotkněte šipek podél čtyř rohů displeje.
3 Stiskněte . Česky

Výsledky úprav se uloží.
4 Opět stiskněte .

Pokračujte nastavením 16-ti bodů.
5 Lehce se dotkněte středu (+) značky zobrazené na

displeji.

Zobrazí se pořadí značek.
• Pokud stisknete , provedené nastavení se
obnoví na původní pozice.
• Pokud stisknete a podržíte , nastavení se
zavře.
6 Stiskněte a podržte .
Výsledky úprav se uloží.
BaSys CS
[Dimmer Settings] (Nastavení stmívače)

Položka nabídky Popis
[Dimmer Trigger] (Spoušť stmívače) Nastavení jasu stmívače.
Automaticky přepíná stmívač (zapne nebo vypne) podle
[Auto] zapnutí nebo vypnutí světlometů vašeho vozidla.
Stmívač lze zapnout nebo vypnout ručně.
[Manual] Stmívač se zapne nebo vypne v čase podle vašeho nastavení.
[Time] Nastavení doby stmívače - ve dne nebo v noci.
[Day/Night] Tuto funkci můžete použít, když je položka [Manual]
nastavena na [Dimmer Trigger].
[Day] (Den): Funkce stmívače vypnuta.
[Night] (Noc): Funkce stmívače zapnuta.

- 34 -

Položka nabídky Popis
[Dimmer Duration] Nastavte čas, kdy má být stmívač zapnutý nebo vypnutý,
přetažením kurzorů nebo dotykem či .
Tuto funkci můžete použít, když je [Dimmer Trigger] Česky
nastaveno na [Time].

TIPY
• Každý dotek na či přesune kurzor dopředu nebo
dozadu v šířce 15 minut.
• Pokud jsou kurzory umístěny ve stejném bodě, je dostupný čas
stmívače 0 hodin.
• Pokud je kurzor pro nastavení času vypnutí na levém konci a
kurzor pro nastavení času zapnutí je na pravém konci, doba
trvání stmívače je 0 hodin.
• Pokud je kurzor pro nastavení času zapnutí na levém konci a
kurzor pro nastavení času vypnutí je na pravém konci, doba
trvání stmívače je 24 hodin.
POZN.
• Zobrazení času na liště nastavení trvání stmívače závisí na
nastavení zobrazení hodin (strana 42).
• Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, když vozidlo zastavíte
(na bezpečném místě) a použijete ruční brzdu.
BaSys CS
[Picture Adjustment] (Úprava obrazu)

Obraz můžete nastavit pro každý zdroj a pro couvací kamerou.

POZOR

Z bezpečnostních důvodů nemůžete některé z těchto funkcí používat, když je vozidlo v pohybu.
Chcete-li tyto funkce povolit, musíte zastavit (na bezpečném místě) a použít ruční brzdu.

Pro úpravu následující nabídky se dotkněte , , , .

Položka nabídky Popis
[Brightness] (Jas) Nastavuje jas displeje - intenzitu černé.

[-24] až [+24] Nastavuje kontrast.
[Contrast]
Nastavuje sytost barev.
[-24] až [+24]
[Colour]* Nastavuje odstín barev (zdůrazněná barva, červená nebo
zelená).
[-24] až [+24] Nastavuje jasnost displeje.
[Hue]*

[-24] až [+24]
[Dimmer]

[+1] až [+48]

- 35 -

* U některých obrazů položka [Hue] a [Colour] nelze upravit. Česky

POZN.
• Nastavení [Brightness], [Contrast], a [Dimmer] jsou uložena samostatně pro situaci, kdy jsou světla
vašeho vozidla vypnutá (ve dne) a zapnutá (v noci).
• Položky [Brightness] a [Contrast] se automaticky přepnou v závislosti na nastavení [Dimmer
Settings].
• U položky [Dimmer] lze změnit nastavení nebo čas zapnutí nebo vypnutí (strana 34).
• U některých couvacích kamer nemusí být nastavení obrazu k dispozici.
• Obsah nastavení lze uložit samostatně.

[USB MTP]
BaSys CS
Položka nabídky Popis
Při použití MTP připojení nastavte [On] (Zapnuto).
[USB MTP]
[On] [Off]

Nastavení motivu (menu Theme)

Položka nabídky Popis
[Background] (Pozadí) Vyberte si tapetu z přednastavených položek
tohoto produktu. Tapetu lze nastavit pro obrazovku
[Home] [AV] hlavního menu a pro AV obrazovku.
Vyberte požadované přednastavené zobrazení pozadí.
Preset Display Skryje zobrazení pozadí.
(vypnuto) Vyberte barvu podsvícení ze seznamu barev nebo si
vytvořte vlastní definovanou barvu.
[Illumination]* Vyberte přednastavenou barvu podsvícení tlačítek.
Zobrazí obrazovku pro přizpůsobení barvy podsvícení.
Coloured Keys Chcete-li přizpůsobit definovanou barvu, dotkněte se
(custom - vlastní) a poté nebo pro nastavení jasu a úrovně červené,
zelené a modré, abyste si vytvořili vaši oblíbenou barvu.
Chcete-li uložit vlastní barvu do paměti, dotkněte se a
podržte [Memo]. Přizpůsobená barva bude k dispozici při
příštím nastavení osvětlení stisknutím .

rainbow - duha) TIP
[Theme]* Barevný tón můžete také upravit tažením na liště barev.
Postupně se mění mezi přednastavenými barvami.
Vyberte barvu motivu.

* Dotykem na [Home] nebo [AV] můžete zobrazit náhled na obrazovku hlavního menu nebo na AV
obrazovku.

- 36 -

Nastavení zvuku (menu Audio)

Položky nabídek se liší v závislosti na zdroji. Některé položky nabídky nebudou
k dispozici, pokud je hlasitost nastavena na ztlumení zvuku (mute).

Položka nabídky Popis Česky
[Graphic EQ] Vyberte nebo upravte křivku ekvalizéru. Zvolte křivku, kterou
chcete použít jako základ pro přizpůsobení, a poté se dotkněte
[S.Bass] [Powerful] frekvence, kterou chcete upravit. (Custom = Vlastní)
[Natural] [Vocal] [Flat]
[Custom1] [Custom2] TIPY
• Pokud provedete úpravy, kdy je vybrána křivka [S.Bass],
[Fader/Balance] [Powerful], [Natural], [Vocal] nebo [Flat], nastavení ekvalizační
křivky bude povinně změněno na [Custom1] (Vlastní1). Pokud
provedete úpravy, kdy je např. zvolena křivka [Custom2], křivka
[Custom2] bude aktualizována. Křivky [Custom1] a [Custom2]
mohou být vytvořeny společné pro všechny zdroje.
Dotkněte se či pro vyvážení předních/zadních repro-
duktorů. Nastavte [Front] (Přední) a [Rear] (Zadní) na [0], pokud
používáte pouze dva reproduktory. Dotkněte se či pro
nastavení vyvážení levých/pravých reproduktorů.
BaSys CS
[Source Level Adjuster] TIP: Hodnotu lze také nastavit přetažením bodu na zobrazené tabulce.
[-4] až [+4]
POZN.
"Fader" lze nastavit pouze tehdy, když je jako režim reproduktorů
nastaveno [Rear].

Nastavte úroveň hlasitosti každého zdroje tak, aby se
zabránilo radikálním změnám hlasitosti při přepínání mezi
jinými zdroji, než je FM tuner.
Dotkněte se či pro porovnání úrovně hlasitosti
tuneru FM s úrovní zdroje.

TIP
Pokud se přímo dotknete oblasti, kam lze kurzor přesunout,
nastavení SLA (úprava úrovně zdroje) se změní na hodnotu
bodu vašeho dotyku.

[Subwoofer] POZN.
[On] [Off] • Nastavení vychází z úrovně hlasitosti FM tuneru, která zůstává
nezměněna.
• Tato funkce není k dispozici, pokud je jako AV zdroj zvolen FM
tuner.
Vyberte možnost povolit nebo zakázat výstup subwooferu
z tohoto produktu.

[On] = zapnuto, [Off] = vypnuto

- 37 -

Položka nabídky Popis Česky
[Speaker Level] Nastavte výstupní úroveň reproduktorů v poslechové pozici.
BaSys CS 1 Dotkněte se či nebo vyberte poslechovou
[Front Left] [Front Right] pozici a poté vyberte výstup reproduktoru.
[Rear Left] [Rear Right] 2 Dotkněte se či pro nastavení výstupní úrovně
[Subwoofer] [Listening reproduktoru.
Position] = ([Přední levý]
[Přední pravý] [Zadní levý] POZN.
[Zadní pravý] [Subwoofer] U zadních reproduktorů je tato funkce k dispozici pouze v případě,
[Poslechová pozice]) že je v menu [Rear Speaker Output] vybráno [Rear] (Zadní).
Vyberte reproduktor (filter) pro nastavení mezní frekvence
[Crossover] HPF nebo LPF a strmosti (slope) reproduktoru (strana 38).
Vyberte fázi subwooferu, mezní frekvenci (cut-off) LPF a
[Subwoofer Settings] strmost (slope) (str. 38).
Vyberte poslechovou pozici, ze které chcete vytvořit
[Listening Position] centrum zvukových efektů.
[Off] [Front-L] [Front-R] ([Vypnuto] [Přední-L] [Přední-R] [Přední] [Vše])
[Front] [All] Vyberte nebo přizpůsobte nastavení časového zarovnání
tak, aby to odráželo vzdálenost mezi posluchačem a
[Time Alignment] každým reproduktorem. Musíte měřit vzdálenost mezi
[Front Left] [Front Right] hlavou posluchače a každým reproduktorem.
[Rear Left] [Rear Right] 1 Dotkněte se či pro volbu poslechové pozice,
[Subwoofer] [Listening pak vyberte reproduktor pro nastavení synchronizace.
Position] = ([Přední levý] 2 Dotkněte se či pro zadání vzdálenosti mezi
[Přední pravý] [Zadní levý] vybraným reproduktorem a poslechovou pozicí.
[Zadní pravý] [Subwoofer]
[Poslechová pozice]) POZN.
Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je poslechová
[Bass Boost] pozice nastavena na [Front Left] nebo [Front Right].
[0] až [+6] Upravte úroveň zvýraznění basů.

[Rear Speaker Output] Vyberte výstup zadního reproduktoru - zadní či subwoofer.
[Rear] [Subwoofer]
POZN.
[Loudness] Tato funkce je k dispozici, pokud je vypnutý zdroj.
[Off] [Low] [Mid] [High] Kompenzuje nedostatky nízkofrekvenčních a vysoko-
= ([Vypnuto] [Nízká] frekvenčních rozsahů při nízkém objemu hlasitosti.
[Střední] [Vysoká])
POZN.
Tato funkce není dostupná, pokud probíhá hovor pomocí funkce
pro hands-free telefonování.

Nastavení hodnoty mezní frekvence
Hodnotu mezní frekvence můžete nastavit u každého reproduktoru.

- 38 -

Nastaveny mohou být následující reproduktory:
Front, Rear, Subwoofer (Přední, Zadní, Subwoofer).

POZN.

[Subwoofer Settings] (Nastavení subwooferu) je možné pouze, je-li [Subwoofer] - [On].

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se , pak . Česky

3 Dotkněte se [Crossover] nebo [Subwoofer Settings] (Nastavení subwooferu).

4 Dotkněte se či pro přepnutí reproduktoru.

BaSys CS5 Dotkněte seči pro nastavení mezního ořezu.

6 Dotkněte se či pro nastavení strmosti.

Lze také nastavit následující položky.

Přepíná fázi subwooferu mezi normální a reverzní.

LPF/HPF Přepíná nastavení LPF/HPF na [On] či [Off] (Zapnuto nebo vypnuto).

Nastavení obrazu (menu Video)

Položky nabídek se liší v závislosti na zdroji.

[DVD Setup] (Nastavení DVD)

Toto nastavení je dostupné, pokud je zvolený zdroj [CD/DVD].

Položka nabídky Popis

[Subtitle Language]*1*2*3 Nastavte preferovaný jazyk titulků. Když vyberete [Others],
[Audio Language]*1*2*3 zobrazí se obrazovka pro zadání kódu jazyka. Zadejte
čtyřmístný kód požadovaného jazyka, pak se dotkněte .
[Menu Language]*1*2*3

(Jazyk titulků, zvuku a menu)

- 39 -

Položka nabídky Popis
[Parental]
Nastavte omezení tak, aby děti nemohly sledovat násilné
nebo nevhodné scény. Úroveň rodičovského zámku Česky
můžete podle potřeby upravit.
1 Dotykem [0] až [9] zadejte čtyřmístné číselný kód.
2 Dotkněte se .

Zaregistruje číselný kód, a nyní můžete nastavit úroveň.
3 Dotkněte se libovolného čísla od [1] až [8] pro
výběr požadované úrovně.

Čím je úroveň nižší, tím větší je omezení.
4 Dotkněte se .

Úroveň rodičovského zámku je nastavena.
BaSys CS
POZN.
• Doporučujeme uschovat záznam o vašem číselném kódu pro
případ, že byste jej zapomněli.
• Úroveň rodičovského zámku se zaznamená na disk. O jeho
existenci se můžete přesvědčit prohlédnutím balení disku, přebalu
nebo samotného disku. Rodičovský zámek nelze používat s disky,
které nemají zaznamenanou úroveň rodičovského zámku.
• U některých disků funguje rodičovský zámek jen pro přeskočení
určité scény, po které se obnoví normální přehrávání. Podrobnosti
naleznete v pokynech k disku.

[DVD Auto Play] Nastavení automatického zobrazení menu DVD a spuštění
[On] [Off] přehrávání od první kapitoly prvního titulu, když je vložen
disk DVD s menu.
[On] = zapnuto,
[Off] = vypnuto POZN.
Některé disky DVD nemusí pracovat správně. Pokud tato funkce
není plně funkční, vypněte ji a spusťte přehrávání.

*1 Jazyk můžete přepnout dotykem na tlačítko přepnutí jazyků během přehrávání.
*2 Zde provedené nastavení nebude ovlivněno ani při přepínání jazyka během přehrávání pomocí
příslušného tlačítka.
*3 Není-li zvolený jazyk k dispozici, bude použit jazyk uvedený na disku.

[Time Per Photo Slide] (Nastavení intervalu prezentace)

Položka nabídky Popis
Vyberte interval prezentace obrazových souborů na tomto
[Time Per Photo Slide] produktu.
[5sec] [10sec] [15sec]
[Manual]

- 40 -

[Video Signal Setting] (Nastavení video signálu)

Položka nabídky Popis Česky
Zvolte vhodné nastavení videosignálu pro propojení
[AUX] tohoto produktu se zařízením, připojeném ke vstupu
[Auto] [PAL] [NTSC] [PAL- AUX.
M] [PAL-N] [SECAM] Zvolte vhodné nastavení videosignálu při připojení
tohoto produktu k couvací kameře.
[Camera]
[Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-
M] [PAL-N] [SECAM]

BaSys CSOblíbené položky (Favourite)

Registrace vašich oblíbených nabídek (zástupce) vám umožní rychle přejít na
registrované menu pouhým dotykem na obrazovce “Favorites” (Oblíbené).

POZN.
V nabídce oblíbených položek lze zaregistrovat až 12 položek menu.

Vytvoření zástupce

1 Stiskněte , pak se dotkněte .

2 Dotkněte se ikony hvězdičky pro požadovanou položku menu.
Zobrazí se ikona hvězdičky pro vybrané menu.

TIP
Chcete-li tuto registraci zrušit, dotkněte se znovu ikony hvězdičky ve sloupci nabídky.

Výběr/odstranění zástupce

1 Stiskněte , pak se dotkněte .

2 Dotkněte se .

3 Pro výběr se dotkněte položky menu.
Chcete-li položku odstranit, dotkněte se a podržte sloupec nabídky oblíbené
položky, kterou chcete odstranit.
Zvolená položka menu je z obrazovky [Favourites] odstraněna.

- 41 -

Další funkce

Nastavení času a data

1 Dotkněte se aktuálního času na obrazovce. Česky

2 Dotkněte se či pro nastavení datumu a času.

Můžete nastavit položky: Year, month, date, hour, minute (rok, měsíc, den, hodina a
minuta).
BaSys CS
TIPY

• Formát zobrazení času můžete změnit na [12hour] (12- hodinový) nebo [24hour] (24- hodinový).
• Můžete změnit formát zobrazení data: Day-month, Month-day (den-měsíc, měsíc-den).

Změna režimu širokoúhlého zobrazení

Režim obrazovky můžete nastavit pro AV obrazovku a obrazové soubory.

1 Dotkněte se tlačítka režimu zobrazení.

Tlačítko režimu zobrazení

2 Dotkněte se požadovaného režimu.

[Full] (Plný): Zobrazení 16: 9 - obraz je na celou obrazovku beze změny poměru stran.

[Zoom] POZN.
[Normal] Obrazy videa se zvětšují nebo zmenšují, aby se vešly na obrazovku, a zachová se
[Trimming] původní poměr stran.
(Zvětšení): Obraz videa je zvětšen vertikálně.
Obrazy videa jsou ve srovnání s režimem [Full] redukovány vodorovně.
Statické snímky jsou zvětšené nebo zmenšené, aby se vešly na obrazovku, a
zachová se původní poměr stran.
(Ořez): Obraz je zobrazen přes celou obrazovku, s poměrem horizontální na vertikál-
ní nalevo, jako takový. Pokud se poměr displeje od obrazu liší, obraz může být
zobrazen jako částečně oříznutý buď v horní / dolní části, nebo po stranách.

POZN.
[Trimming] je určen pouze pro obrazové soubory.

TIPY
• Pro každý video zdroj lze uložit různá nastavení.
• Je-li video zobrazeno v režimu celé obrazovky (v režimu širokoúhlého zobrazení), které neodpovídá
jeho původní poměru stran, může vypadat nesprávně.
• Při zobrazení v režimu "Zoom" je obraz videa zobrazen jako hrubší.

- 42 -

POZN. Česky
Obrazové soubory lze nastavit na režim [Normal] nebo [Trimming] v režimu širokoúhlé obrazovky.

Obnovení produktu do výchozího nastavení

Nastavení nebo uložený obsah v tomto produktu je možné vrátit na výchozí nastavení z
[Restore Settings] (Obnovení nastavení) v menu [System] (strana 33).

BaSys CSDodatek → Soubory na disku nejsou v podporova-
ném formátu.
Odstraňování problémů Zkontrolujte formát souborů.
→ Formát souborů nelze přehrát.
Pokud řešíte problémy s funkcí / ovládáním Vyměňte disk.
tohoto přístroje, podívejte na nejčastější → Přístroj nedokáže načíst vložený typ
problémy, jejich pravděpodobné příčiny a disku.
řešení. Pokud zde odpověď na svou otázku Zkontrolujte typ disku.
nenaleznete, obraťte se na svého prodejce
nebo na autorizovaný servis Pioneer. Na displeji je upozornění a video nelze
zobrazit.
Obecné problémy → Není připojen kabel od ruční brzdy nebo
Zobrazí se černá obrazovka a ovládání není brzda zatažená.
pomocí tlačítek na dotykovém panelu Připojte kabel od ruční brzdy a ruční brzdu
není možné. zatáhněte.
→ Je aktivní režim vypnutí napájení. → Je aktivováno blokování ruční brzdou.
Stiskněte jakékoliv tlačítko na tomto Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a
přístroji pro uvolnění režimu. zatáhněte ruční brzdu.

Problémy na AV obrazovce Není slyšet žádný zvuk.
Nelze přehrávat disky CD nebo DVD. Úroveň hlasitosti nelze zvýšit.
→ Disk je vložen obráceně. → Systém je pro DVD-Video disk nastaven
Vložte disk štítkem nahoru. na zpomalené přehrávání nebo krokování
→ Disk je znečištěný. snímků videa.
Vyčistěte disk. Během zpomaleného přehrávání nebo
→ Disk je poškrábaný nebo poškozený. krokování snímků videa není žádný zvuk
Vložte nepoškozený, běžný (kruhový) disk. slyšet.
→ Během přehrávání disku, kdy se systém
pozastaví nebo se provádí přehrávání
rychle vpřed či vzad není slyšet zvuk.
U jiných médií, než u hudebního disku CD
(CD-DA) není při přehrávání rychle vpřed
či vzad slyšet žádný zvuk.

- 43 -

Na displeji je zobrazena ikona a Problémy na obrazovce pro Česky
systém/přehrávání nelze ovládat. telefonování
→ Ovládání není kompatibilní sBaSys CS Nelze vytáčet čísla, protože tlačítka
konfigurací videa. dotykového panelu nejsou aktivní.
Daná činnost ovládání není možná. (DVD → Váš telefon je mimo dosah sítě.
například nepodporuje úhel pohledu Opakujte pokus po opětovném navázání
kamery, jazyk audia, jazyk titulků, apod.) spojení se sítí operátora.
Obraz je během přehrávání extrémně → Není navázáné spojení mezi tímto
nejasný/zkreslený nebo tmavý. systémem a mobilním telefonem.
→ Vložený disk obsahuje signál, který Zkontrolujte spojení / vytvořte je znovu.
zakazuje kopírování dat. → Ze dvou mobilních telefonů, které jsou
U některých disků to je příčina snížené připojeny k tomuto přístroji současně,
kvality obrazu. V obraze se během nelze vytáčet čísla, pokud se na prvním
přehrávání disku se signálem, který telefonu vytáčí číslo, probíhá vyzvánění
zakazuje kopírování, mohou objevovat nebo hovor.
vodorovné pruhy nebo jiné obrazové Až bude operace na prvním ze dvou
vady. mobilních telefonů dokončena, použijte
Neznamená to ale, že tento produkt přepínací tlačítko pro přepnutí na druhý
nefunguje správně. telefon a pak teprve vytočte číslo.

iPod nelze provozovat. Chybové zprávy
→ iPod je „zamrzlý“.
• Znovu připojte iPod pomocí USB kabelu Pokud se u tohoto produktu vyskytnou
pro iPod/iPhone. problémy, na displeji se zobrazí chybové
• Aktualizujte verzi softwaru iPodu. hlášení. V následujícím seznamu
→ Vyskytla se chyba. identifikujte problém a poté podnikněte
• Odpojte a novu připojte iPod pomocí doporučené nápravné opatření. Pokud
USB kabelu pro iPod/iPhone. tato chyba přetrvává, chybovou zprávu si
• Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě poznamenejte a obraťte se na svého
a vypněte motor. Otočte klíček zapalování prodejce nebo na nejbližší servis Pioneer.
do polohy „ACC OFF“. Poté znovu spusťte
motor a obnovte napájení systému. Obecné
• Aktualizujte verzi softwaru iPodu.
→ Kabely nejsou správně připojeny. AMP Error
Připojte kabely správně. → Tento produkt nepracuje po odpojení
Zvuk z iPodu není slyšet. nebo při nesprávném připojení repro-
→ Pokud se používá současně Bluetooth duktorů; aktivoval se ochranný obvod.
připojení a připojení přes USB, výstup Zkontrolujte připojení reproduktorů.
může být automaticky přesměrován. Pokud hlášení nezmizí ani po zapnutí/
Použijte pro iPod jiný audio výstup. vypnutí napájení, obraťte se na prodejce
nebo na autorizovaný servis Pioneer.

- 44 -

Disk Protect Česky
→ (Chráněný obsah) Všechny soubory na
BaSys CSError-02-XX USB paměťovém zařízení jsou uloženy s
→ Disk je znečištěný. ochranou DRM.
Vyčistěte disk. Vyměňte USB paměťové zařízení.
→ Disk je pošrábaný.
Vyčistěte disk. iPod
→ Disk je vložen obráceně.
Zkontrolujte, zda je disk vložen správně. Error-02-6X
→ Nastala elektrická nebo mechanická → Selhání iPodu.
chyba. Odpojte kabel od iPodu.
Stiskněte tlačítko RESET. Jakmile se zobrazí hlavní menu iPodu, jeho
Skipped připojení obnovte.
→ (Přeskočeno) Vložený disk obsahuje Error-02-60
soubory s ochranou DRM. → Verze firmware pro iPod je
Chráněné soubory jsou přeskočeny. zastaralá.
Aktualizujte verzi firmware iPodu.
Protect
→ (Chráněný obsah) Všechny soubory na Bluetooth
disku jsou uloženy s ochranou DRM.
Vyměňte disk. Error-10
TEMP → Chyba napájení Bluetooth modulu
→ (Teplota) Teplota tohoto systému tohoto produktu.
není v mezích provozního rozsahu. - Vypněte a znovu zapněte zapalování.
Vyčkejte, až se teplota systému vrátí - Restartujte Bluetooth připojení.
do - Vyzkoušejte jiné Bluetooth zařízení.
normálního provozního rozsahu. Pokud tato chyba přetrvává, obraťte se na
autorizovaný servis Pioneer.
USB paměťové zařízení
Manipulace a péče o
Error-02-9X/-DX disky
→ Komunikace selhala.
- Vypněte a znovu zapněte zapalování. Při manipulaci s disky je zapotřebí dbát
- Odpojte USB paměťové zařízení. určitých základních pravidel.
- Přepněte na jiný zdroj. Pak přepněte
zpět na USB paměťové zařízení. Vestavěná mechanika a péče o ni
• Používejte pouze klasické kruhové disky.
Skipped Nepoužívejte různě tvarované disky.
→ (Přeskočeno) USB paměťové
zařízení obsahuje soubory s ochranou
DRM.
Chráněné soubory jsou přeskočeny.

- 45 -

• Nepoužívejte popraskané, vyštípnuté, Podporované disky Česky
zdeformované či jinak poškozené disky,
BaSys CSmohou vestavěnou mechaniku poškodit. DVD-Video
• Používejte pouze 12-cm disky. Nepouží-
vejte 8-cm disky nebo adaptér 8-cm disků. • je ochranná známka DVD Format /
• Zkontrolujte pokyny a upozornění týkající logo Licensing Corporation.
se používaných disků. Při poškození disku • Tento přístroj nebyl navržen pro přehrá-
nemusí být možné jeho vložení / vysunutí vání DVD-Audio disků. DVD mechanika
a hrozí poškození tohoto zařízení. nemusí být schopna přehrávat všechny
• Nedotýkejte se povrchu záznamu disku. disky nesoucí označení, uvedené výše.
• Při nepoužívání uložte disky do obalů.
• Nevystavujte disky vysokým teplotám. CD
• Na disky nelepte štítky, nepište na ně,
nepoužívejte chemikálie. Štítky se mohou Disky ve formátu AVCHD
během přehrávání odlepovat a zabránit Toto zařízení není kompatibilní s disky se
vysunutí disku, přístroj se může poškodit. záznamem ve formátu AVCHD (Advanced
• Při čištění disk otírejte měkkou tkaninou, Video Codec High Definition).
a to směrem od středu. Do mechaniky nevkládejte disky AVCHD.
• Kondenzace může dočasně negativně Po vložení nemusí být možné takovýto
ovlivnit provoz mechaniky. Nechte ji asi disk z mechaniky vysunout.
jednu hodinu zahřát na vyšší (pokojovou)
teplotu. Vlhké disky otřete. Přehrávání duálních disků
• Disk nemusí být možné přehrát z důvodu • Duální disky (DualDiscs) jsou oboustranné
jeho charakteru, formátu, typu záznamu, disky, jejichž jedna strana (CD) je určena
podmínek uložení atd. pro záznam zvuku a druhá strana pro
• Velké otřesy na silnici mohou přehrávání záznam videa (DVD).
disku narušit. • Toto zařízení dokáže přehrát stranu DVD.
• Před použitím disků si přečtěte případná Ale protože CD strana duálních disků není z
upozornění. fyzického hlediska kompatibilní s obecným
standardem pro CD, nemusí být možné CD
Podmínky pro řádné přehrávání stranu takovýchto disků přehrát.
disku

• Při extrémně vysokých teplotách se akti-
vuje tepelná pojistka, která tento produkt
chrání, a která jej automaticky vypne.
• Navzdory pečlivému návrhu produktu se
může stát, že se v důsledku mechanického
opotřebení, podmínek okolního prostředí
nebo způsobu zacházení, na povrchu disku
objeví malé škrábance které ve skutečnosti
nijak neovlivňují provoz zařízení. Nejedná
se o známky poruchy tohoto produktu a
toto lze považovat za běžné opotřebení.

- 46 -

• Časté zasouvání a vysouvání duálního DVD-Video disky Česky
disku může způsobit jeho poškrábání. • Disky DVD-Video s nekompatibilními
• Silné poškrábání disku může vést kBaSys CS čísly regionů nelze v této DVD mechanice
problémům s přehráváním. V některých přehrávat. Číslo regionu je uvedeno na
případech se mohou duální disky ve slotu štítku.
zaseknout, a následně je nebude možné
vysunout. Abyste tomu předešli, doporu- DVD-R/DVD-RW/DVD-R SL (Single
čujeme duální disky v tomto produktu Layer)/DVD-R DL (Dual Layer) disky
nepoužívat. • Nefinalizované disky ve video formátu
• Podrobnější informace o duálních discích (režim Video) nelze přehrávat.
získáte u příslušného výrobce disků. • Disky ve video formátu Video Recording
(režim VR) nelze přehrávat.
Dolby Digital • Dvouvrstvé disky DVD-R DL (Dual Layer)
se záznamem typu Layer Jump nelze
Tento produkt interně snižuje počet kanálů Dolby přehrávat.
Digital (tzv. downmix) a zvuk poté přenáší jako • Další informace o režimech, používaných
stereofonní signál. pro záznam získáte u výrobce média,
• Vyrobeno na základě licence Dolby hardwaru či softwaru pro záznam dat.
Laboratories. Označení Dolby a symbol
dvojitého D jsou ochranné známky Dolby CD-R/CD-RW disky
Laboratories. • Nefinalizované disky nelze přehrávat.
• Disky CD-R/CD-RW zaznamenané na
Podrobné informace o audio záznamovém CD zařízení nebo na
podporovaných médiích PC, nemusí být možné přehrát z důvodu
charakteru disku, nebo jeho poškrábání,
Kompatibilita nečistot nebo z důvodu kondenzace na
Obecné poznámky ke kompatibilitě s optice mechaniky.
disky • Přehrávání disků vytvořených na počítači
• Některé funkce tohoto produktu nemusí nemusí být možné (v závislosti na použi-
být u některých disků k dispozici. tém zařízení pro záznam dat, použitém
• Není zaručena kompatibilita se všemi softwaru pro záznam, nastavení softwaru,
disky. použité rychlosti během vypalování dat a
• Nelze přehrávat disky DVD-RAM. dalších podmínkách).
• Za určitých podmínek (např. přímé slu- • Záznam na disk provádějte ve správném
neční záření, vysoké teploty či nevhodné formátu. Další informace získáte u výrobce
podmínky pro ukládání disků ve vozidle) médií, nebo softwaru pro záznam dat.
nemusí být možné disky přehrávat. • Názvy a další informace zaznamenané na
disku CD-R/CD-RW nemusí být na tomto
produktu zobrazeny správně (zejména v
případě audio souborů CD-DA).
• Před použitím disků CD-R/CD-RW si
přečtěte případná upozornění.

- 47 -

Obecné poznámky k USB paměťovým • Posloupnost audio souborů, uložených Česky
zařízením na USB paměťovém zařízení, se může lišit
BaSys CS• USB paměťové zařízení nevystavujteod skutečně přehrávaného pořadí.
vysokým teplotám.
• V závislosti na použitém typu USB zaří- Manipulační pokyny a doplňující
zení jej nemusí tento produkt rozpoznat, informace
anebo soubory nemusejí být přehrávány • Tento produkt není kompatibilní s Multi
správně. Media Card (MMC).
• Textové informace u některých audio a • Soubory chráněné autorskými právy
video souborů se nemusí zobrazit nelze přehrávat.
správně.
• Přípony souborů musí být správně Poznámky k souborům DivX
rozeznány.
• U souborů se složitou hierarchií složek, Specifické poznámky k souborům DivX
přehrávaných z USB zařízení, může • Správnou funkci lze zaručit pouze u sou-
docházet před začátkem přehrávání k borů DivX, pořízených od partnerských
prodlevě. poskytovatelů. Neautorizované soubory
• Ovládání se může, v závislosti na typu DivX nemusí fungovat správně.
USB paměťového zařízení, mírně lišit. • Pronajaté soubory DRM nebudou
• Některé audio soubory uložené na USB fungovat až do spuštění přehrávání.
zařízení nemusí být možné přehrát z • Tento produkt podporuje zobrazení
důvodu charakteru/formát souboru, souboru DivX až do délky 1 590 minut a 43
použité aplikace pro záznam, prostředí sekund. Vyhledávání po tomto časovém
přehrávání, apod.). limitu je zakázáno.
• Podrobnosti o video formátech a verzích
Kompatibilita USB zařízení DivX, které lze přehrávat na tomto
• Podrobnosti o USB kompatibilních produktu, viz technické specifikace.
zařízeních, viz technické specifikace. • Více informací o DivX naleznete na webu:
• Protokol: bulk http://www.divx.com/
• K tomuto produktu nelze připojit USB Soubory titulků DivX
paměťové zařízení přes USB rozbočovač. • Použít lze formát souboru titulů SRT
• Rozdělení na diskové oddíly u USB s příponou „.srt“.
zařízení není podporováno. • Pro každý soubor DivX lze použít pouze
• Při jízdě USB paměťové zařízení pevně jeden soubor titulků. "Vícenásobné"
zajistěte, nenechte jej spadnout na zem, soubory titulků nelze připojit.
kde může uvíznout pod brzdovým nebo • Souboru DivX jsou přiřazeny soubory
plynovým pedálem. titulků, které jsou pojmenované stejným
• Při zahájení přehrávání audio souborů řetězcem znaků, jako soubor DivX před
kódovaných s obrazovými daty může dojít příponou. Řetězce znaků před příponou
k mírnému zpoždění. musí být naprosto shodné. Pokud je ale v
• Některá připojená USB zařízení mohou jednom adresáři pouze jeden soubor DivX
generovat šum v rádiu. a jeden soubor titulků, budou tyto k sobě
• Nepřipojujte nic jiného, než správné USB přiřazeny i tehdy, že shodné názvy nemají.
paměťové zařízení. • Soubor titulků musí být uložen ve stejné
složce, jako soubor DivX.

- 48 -

• Lze použít až 255 souborů titulků. Další USB paměťové zařízení Česky
soubory titulků nemusí být rozpoznány. Souborový systém: FAT16/FAT32
• Název souboru titulků (včetně přípony)BaSys CSMaximální počet adresářů: 8
může obsahovat max. 64 znaků. Pokud Maximální počet složek: 300
obsahuje název souboru více než 64 Maximální počet souborů: 15 000
znaků, nemusí být rozpoznán. Podporované soubory: MP3, WMA, AAC,
• Znakový kód souboru titulků musí WAV, DivX, MPEG-2, MPEG-4, JPEG, BMP
odpovídat normě ISO-8859-1. Používání
jiných znaků může být příčinou nespráv- Kompatibilita MP3
ného zobrazování znaků. • Verze 2.x ID3 Tag má prioritu, existují-li
• Titulky se nemusí zobrazovat správně, verze 1.x a starší verze.
pokud znaky v souboru titulků obsahují • Tento produkt není kompatibilní s
řídicí/kontrolní kód. následujícími: MP3i (MP3 interactive), mp3
• V případě, že je použitá vysoká přenoso- PRO, m3u playlist
vá rychlost, nemusí být titulky a s videem • Informace o tagu mohou být zobrazeny v
zcela správně synchronizovány. jazyce nastaveným na základě nastavení
• Pokud je nastaveno zobrazování více- jazyka systému.
násobných titulků ve velmi krátkém
časovém intervalu, jako např. 0.1 sekundy, CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW
titulky se nemusí zobrazovat ve správném Přípona: .mp3
okamžiku. Přenosová rychlost: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56,
64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224,
Kompatibilita medií 256, 320 kbps (CBR), VBR
Obecné Vzorkovací frekvence: 16, 22.05, 24, 32,
• Maximální doba přehrávání audio 44.1, 48 kHz
souborů z disku: 60 h. ID3 tag: ID3 tag Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3
• Maximální doba přehrávání audio
souborů z USB paměťového zařízení: USB paměťové zařízení
7,5 h (450 minut). Přípona: .mp3
Přenosová rychlost: 8, 16, 24, 32, 40, 48,
CD-R/-RW 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224,
Souborový systém: ISO 9660 level 1 a 256, 320 kbps (CBR), VBR
level 2, Romeo, Joliet Vzorkovací frekvence: 16, 22.05, 24, 32,
Maximální počet složek: 300 44.1, 48 kHz
Maximální počet souborů: 999 ID3 tag: ID3 tag Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4
Podporované typy souborů: MP3, WMA,
AAC, DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Kompatibilita WMA
• Tento produkt není kompatibilní s
DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW následujícími: Windows Media® Audio 9
Souborový systém: ISO 9660 level 1 a Professional, Lossless, Voice
level 2, Romeo, Joliet
Maximální počet složek: 300 CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW
Maximální počet souborů: 3 500 Přípona: .wma
Podporované typy souborů: MP3, WMA, Přen. rychlost: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64,
AAC, DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192 kbps (CBR)
Vzorkovací frekvence: 8, 11.025, 12, 16,
22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz

- 49 -

USB paměťové zařízení disků dojít k mírnému zpoždění začátku Česky
Přípona: .wma přehrávání.
BaSys CSPřen. rychlost: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64,• Je-li soubor větší než 4 GB, přehrávání se
80, 96, 112, 128, 144, 160, 192 kbps (CBR) před koncem zastaví.
Vzorkovací frekvence: 8, 11.025, 12, 16, • Některé speciální funkce mohou být v
22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz důsledku skladby souborů DivX zakázány.
Kompatibilita WAV • Soubory s vysokou přenosovou rychlostí
• Vzorkovací frekvence může být na nemusí být přehrávány správně. Standard-
displeji zaokrouhlena. ní přenosová rychlost je 4 Mb/s u CD disků
• WAV soubory na discích CD-R/-RW, DVD- a 10,08 Mb/s u DVD disků.
R/-RW/-R SL/-R DL nelze přehrát. • DivX z USB zařízení nelze přehrát.
USB paměťové zařízení
Přípona: .wav CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW
Formát: Linear PCM (LPCM) Přípona: .avi/.divx
Přenosová rychlost: Cca. 1.5 Mbps Profil (Verze DivX): Home Theater Profile
Vzorkovací frekvence: 16, 22.05, 24, 32, Max. velikost obrázku: 720 pixelů × 576
44.1, 48 kHz pixelů
Kompatibilita AAC Kompatibilita video souborů (USB)
• Tento produkt přehrává pouze soubory • Soubory nemusí být správně přehrány,
LC-AAC, kódované iTunes. v závislosti na prostředí, ve kterém byl
soubor vytvořen, nebo na obsahu
CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW souboru.
Přípona: .m4a, .aac • Tento produkt není kompatibilní s
Přenosová rychlost: 8, 16, 24, 32, 40, 48, paketovým zápisem dat.
56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, • Posloupnost zobrazení při výběru složky
224, 256, 320 kbps (CBR), VBR se může změnit, v závislosti na použitém
Vzorkovací frekvence: 11.025, 12, 16, kódování nebo softwaru pro zápis dat.
22.05, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96 kHz • Bez ohledu na délku prázdného úseku
mezi písněmi u původní nahrávky, lze
USB paměťové zařízení komprimované audio disky přehrát s
Přípona: .aac, .m4a krátkými úseky mezi skladbami.
Přenosová rychlost: 8, 16, 24, 32, 40, 48, .avi
56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, Formát: MPEG-4/DivX
224, 256, 320 kbps (CBR), VBR Kompatibilní video kodek: MPEG4
Vzorkovací frekvence: 8, 11.025, 12, 16, (part2)/DivX (Home Theater Profile)
22.05, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96 kHz Max. rozlišení: 720 pixelů × 576 pixelů
Kompatibilita DivX Maximální snímková frekvence: 30 fps
• Tento produkt není kompatibilní s násle- • Soubory nemusí být možné přehrát, v
dujícími: Formát DivX Ultra, soubory DivX
bez video dat, soubory DivX kódované závislosti na datovém toku.
audio kodekem LPCM (Linear PCM).
• V závislosti na informacích v souboru, .mpg/.mpeg
jako např. počet audio streamů, může u Formát: MPEG-1 PS/MPEG-2 PS
Kompatibilní video kodek: MPEG-1/
MPEG-2
Max. rozlišení: 720 pixelů × 576 pixelů

- 50 -


Click to View FlipBook Version