The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-09-13 11:20:37

XDJ-R1_cz-sk

XDJ-R1_cz-sk

Chybové hlásenia

Ak prístroj nemôže správne vykonávať svoje funkcie, na displeji sa zobrazí kód poruchy. V takom prípade vykonajte potrebné opatrenia podľa
nasledujúcej tabuľky. Ak sa na displeji zobrazí kód, ktorý nie je uvedený v tabuľke, alebo sa zobrazí ten istý kód aj po vykonaní nápravných
opatrení, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste prístroj zakúpili, alebo na najbližšie servisné stredisko Pioneer.

Chybový kód Typ chyby Opis Možné príčiny a odporúčané kroky
E-7201 Prehrávač nemôže prečítať údaje
CANNOT READ DISC TOC (tabuľka s obsahom disku). • Disk je poškodený. → Vymeňte disk za iný.
E-8301 (disk nie je možné prečítať) Vložený disk nie je možné správne • Disk je znečistený. → Očistite disk.
prehrať. • Ak je prehrávač schopný normálne prehrať iné disky,
E-8302 CANNOT READ DISC
(disk nie je možné prečítať) Údaje stopy (súbor) uložené na disku problém je v samotnom disku.
E-8303 alebo úložnom zariadení (USB) nie je • Údaje stopy (súbor) môžu byť poškodené. →
E-8304 CANNOT PLAY TRACK možné správne prečítať.
E-8305 (stopu nie je možné prehrať) Skontrolujte, či je stopu (súbor) možné prehrať na
Načítané hudobné súbory nie je inom prehrávači alebo podobnom zariadení
E-9101 CANNOT PLAY TRACK možné správne prehrať. schopnom prehrávať rovnaké formáty ako tento
(stopu nie je možné prehrať) Mechanická porucha (vypršanie prístroj.
časového limitu) pri vkladaní alebo
UNSUPPORTED FILE FORMAT vysúvaní disku. Súbory nemajú vhodný formát. → Vložte médium
(nepodporovaný formát súboru) so súbormi vo vhodnom formáte.

MECHANICAL TIME OUT Zobrazuje sa, keď sa niektorá mechanická operácia
(uplynul časový limit na nevykoná v rámci stanoveného časového limitu.
mechanickú operáciu)

Bloková schéma

39


Zoznam symbolov zobrazovaných na • Do štrbiny na vkladanie disku sa nepokúšajte vložiť dva disky po sebe
hlavnom displeji alebo na sebe.

Názov stopy/súboru Adresár • Na disky nelepte kúsky papiera ani nálepky. Takýto disk by sa mohol
deformovať, čo by mohlo znemožniť jeho prehrávanie. Disky
Interpret Prehrávanie z požičovní bývajú často označené nálepkami, pričom sa môže stať,
že lepidlo spod nálepky vytečie na povrch disku. Pred vložením
Album Prehrávanie nie je možné požičaného disku do prehrávača sa presvedčte, či v okolí takejto
Zoznam na prehrávanie nálepky nie je vytečené lepidlo.
Stopa, pre ktorú je
nastavené automatické Disky zvláštnych tvarov
načítanie rýchlej značky
V tomto prehrávači nie je možné prehrávať disky zvláštnych tvarov
Upozornenia súvisiace s používaním prístroja (napríklad v tvare srdca, šesťuholníka a pod.). Takéto disky nevkladajte
do prehrávača pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu prehrávača.
Kondenzácia vzdušnej vlhkosti
Kondenzácia vzdušnej vlhkosti na diskoch
Ak prístroj premiestnite z chladného prostredia do teplej miestnosti
(v zimnom období) alebo ak teplota v miestnosti s prístrojom prudko Ak disk prenesiete z chladného prostredia do teplej miestnosti (najmä
stúpne (napríklad po zapnutí kúrenia), vnútri prístroja (na jeho funkčných v zimnom období), na jeho povrchu môže skondenzovať vzdušná
častiach a optike) môže skondenzovať vzdušná vlhkosť v podobe vlhkosť v podobe drobných kvapiek vody. Disk, na ktorom
drobných kvapiek vody. Prístroj, v ktorom skondenzovala vzdušná skondenzovala vzdušná vlhkosť, sa nemusí dať prehrať. V takom
vlhkosť, nemusí správne alebo vôbec fungovať. Vtedy prístroj nechajte prípade pred vložením do prístroja opatrne utrite z povrchu disku
stáť vypnutý 1 až 2 hodiny pri izbovej teplote (potrebný čas závisí od skondenzovanú vlhkosť.
množstva skondenzovanej vlhkosti). Kvapôčky vody sa postupne vyparia
a prístroj bude opäť funkčný. Ku kondenzácii v prístroji môže dôjsť aj Ochranné známky a registrované ochranné
v lete, napríklad keď prístroj vystavíte priamemu prúdu vzduchu známky
z klimatizácie. V takom prípade prístroj presuňte na iné miesto.
• Pioneer, rekordbox a remotebox sú ochranné známky alebo
Čistenie optiky prehrávača registrované ochranné známky spoločnosti PIONEER
CORPORATION.
Snímacia šošovka prehrávača by sa pri normálnej prevádzke nemala
znečistiť. Ak však začne dochádzať k poruchám pri prehrávaní • Microsoft, Windows, Windows Vista a Internet Explorer sú
v dôsledku zaprášenia alebo znečistenia optiky prehrávača, obráťte sa registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti
na najbližšie autorizované servisné stredisko PIONEER. Hoci na trhu sú Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických a/alebo iných
k dispozícii prípravky na čistenie optiky prehrávačov, neodporúčame krajinách.
vám ich používať, pretože niektoré môžu poškodiť optiku prehrávača.
• Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iTunes a Finder sú ochranné
Manipulácia s diskami známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách.

Skladovanie • Intel a Pentium sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation
v USA a/alebo iných krajinách.
• Disky skladujte v pôvodných obaloch vo zvislej polohe. Nevystavujte
ich vysokej teplote, extrémnemu chladu, nadmernej vlhkosti • ASIO je ochranná známka spoločnosti Steinberg Media Technologies
a priamemu slnečnému svetlu. GmbH.

• Rešpektujte upozornenia uvádzané na diskoch. • VirtualDJ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Atomix
Productioncs.
Čistenie diskov
Názvy spoločností a produktov uvádzané v tomto návode sú ochranné
• Prach alebo odtlačky prstov na povrchu disku môžu spôsobiť známky príslušných vlastníkov.
problémy pri prehrávaní. Takto znečistený disk opatrne utrite jemnou
handričkou pohybmi od stredu k okraju disku. Nepoužívajte pri tom Na tento produkt bola vydaná licencia na používanie na neziskové
špinavú handričku. účely. Na tento produkt nebola vydaná licencia na komerčné
používanie (za účelom tvorby zisku), ako napríklad na vysielanie
• Nepoužívajte benzín, riedidlá ani iné prchavé chemikálie. Taktiež (pozemné, satelitné, káblové alebo na vysielanie iného druhu),
nepoužívajte spreje na gramofónové platne ani antistatické prenos cez internet, intranet (podnikovú sieť) alebo iné typy sietí,
prostriedky. alebo na distribúciu elektronických informácií (napr. prostredníctvom
služby na on-line distribúciu hudby v digitálnej forme). Ak chcete
• Pri silnom znečistení namočte jemnú handričku do vody, dôkladne ju prístroj používať na takéto účely, musíte najprv získať príslušnú
vyžmýkajte, utrite ňou znečistený disk a nakoniec disk utrite suchou licenciu. Bližšie informácie si prečítajte na internetovej stránke
handričkou. http://www.mp3licensing.com.

• Poškodené (prasknuté alebo deformované) disky nepoužívajte. - Technické parametre a dizajn prístroja sa môžu zmeniť bez
upozornenia.
• Nedovoľte, aby došlo k poškrabaniu alebo znečisteniu záznamovej
strany disku. © 2013 PIONEER CORPORATION
Všetky práva vyhradené.

Copyright © 2012 BaSys SK, s. r. o.
Kopírovanie celého manuálu alebo jeho časti možné iba s písomným súhlasom firmy BaSys SK, s. r. o.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SELF 2016 Annual Report
Next Book
Arte-Spa-&-Park-Hotel-Events-Presentation