The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-09-13 11:20:37

XDJ-R1_cz-sk

XDJ-R1_cz-sk

DJ SYSTÉM XDJ-R1

XDJ-R1

Návod k rychlému použití

http://pioneerdj.com/support/
Na této webové stránce Pioneer DJ najdete odpovědi na často kladené otázky,
informace o softwaru a různé další typy informací a služeb, které vám umožní
používat přístroj s větším komfortem.

POZOR!!!

Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze dne
24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Důležité
Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost "nebezpečného napětí" v přístroji, které může
způsobit úraz.

Varování:
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryty přístroje. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné
části. Vždy vyhledejte odbornou opravnu.

Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace,
týkající se použití a údržby přístroje.

Varování:
Tento přístroj není vodotěsný. Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj
dešti nebo vlhkosti a nestavte do blízkosti přístroje nádoby s tekutinou jako jsou květinové vázy, kosmetické a
lékařské přípravky atd.

Varování:
Na přístroj nestavte žádné zdroje ohně, jako např. svíčky. Pokud by došlo k jejich pádu na přístroj, může dojít
k požáru.

Varování:
Štěrbiny a otvory v tomto přístroji jsou určené k větrání a zajištění stabilní funkce přístroje a chrání ho před
přehřátím. Abyste předešli nebezpečí požáru, tyto otvory nesmějí být nikdy blokovány nebo čímkoli zakryty, např.
novinami, ubrusem, záclonou atd. Také nestavte přístroj na koberec s vysokým chlupem, pohovku a podobně.

Operační prostředí
Operační teplota a vlhkost prostředí:
+5° C - +35° C, méně jak 85% relativní vlhkosti (chladící otvory nejsou blokované).
Neinstalujte přístroj v následujících místech:
 Místa vystavená přímému slunečnímu svitu nebo silnému umělému osvětlení.
 Místa vystavená vysoké vlhkosti nebo špatně větraná místa.

Upozornění:
Tlačítko STANDBY/ON je připojeno sekundárně a neodděluje přístroj kompletně od sítě, proto instalujte přístroj na
místa, kde lze v případě nutnosti odpojit napájecí kabel od sítě. Vidlice napájecí kabelu by měla být odpojena od
sítě, pokud necháváte přístroj dlouhou dobu bez použití.

-2-

Tento výrobek je určený pro domácí použití. Závada v důsledku jiného než domácího použití (např. dlouhodobé
používání pro obchodní účely v restauraci nebo použití v automobilu nebo na lodi) nebude provedeno v rámci
záruky zdarma a bude zpoplatněno.

Kondenzace
Kapky vody (kondenzace) se mohou tvořit uvnitř přístroje (na operačních dílech a čočkách) během zimy, když
např. přemístíte přístroj z chladného místa do teplé místnosti nebo když v místnosti, kde je přístroj instalovaný,
náhle zvednete teplotu (např. topením). S kondenzací uvnitř přístroj nemusí správně fungovat a přehrávání nemusí
být možné. Nechejte přístroj stát při pokojové teplotě 1 - 2 hodiny (tento čas závisí na množství kondenzace) bez
zapnutí napájení. Kapky vody se odpaří a přístroj bude použitelný. Ke kondenzaci může dojít také v létě, když je
přístroj vystavený přímému proudění vzduchu z klimatizace atd. Když se to stane, přemístěte přístroj na jiné místo.

Bezpečnost vašich uší je ve vašich rukách
Využívejte tento přístroj pro přehrávání při bezpečné hlasitosti - hlasitost, která umožňuje poslouchat zvuk čistě
bez zkreslení a především bez negativního vlivu na váš citlivý sluch. Časem se vaše "komfortní úroveň" poslechu
adaptuje na vyšší hlasitost zvuku, takže to, co zní "normálně" může být ve skutečnosti hlasité a nebezpečné pro
váš sluch. Chraňte se proti tomu nastavení vašeho zařízení na bezpečnou úroveň předtím, než se váš sluch
adaptuje.

Nastavení bezpečné úrovně:
 Nastavte hlasitost na nízkou úroveň.
 Pomalu zvyšujte hlasitost, až bude zvuk slyšet komfortně a čistě bez zkreslení.
 Jakmile dosáhnete komfortní úrovně hlasitosti, již jí neměňte.

Dodržujte následující body:
 Nezvyšujte hlasitost tak, aby jste neslyšeli své okolí.
 Dávejte pozor a případně přerušte používání v potencionálně nebezpečných situacích.
 Nepoužívejte sluchátka při použití motorizovaného dopravního prostředku, použitím sluchátek můžete ohrozit

provoz a v některých zemích to není legální.

Upozornění k napájecímu kabelu
Napájecí kabel vždy připojujte a odpojujte za vidlici. Nikdy netahejte za vlastní kabel a nedotýkejte se kabelu máte-
li mokré ruce, protože může dojít ke zkratu nebo k úrazu elektrickým proudem. Nestavte na kabel žádné předměty
a nepřiskřípněte kabel. Nedělejte na kabelu uzle a nespojujte ho s žádným jiným kabelem. Kabel musí být veden
tak, aby se po něm nešlapalo. Porušení kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Čas od času
kabel zkontrolujte. Naleznete-li nějaké porušení, vyhledejte odbornou opravnu nebo prodejnu a požádejte o jeho
výměnu

Upozornění k radiovým vlnám
Tento přístroj používá radiové vlny s frekvencí 2.4 GHz, což je pásmo, používané i jinými bezdrátovými systémy
(mikrovlnné trouby a bezdrátové telefony atd.). Když se objeví rušení TV, je zde možnost, že toto zařízení (včetně
produktů, podporovaných tímto zařízením) způsobuje rušení signálu na vstupním anténním konektoru vaší TV,
videa, satelitního tuneru atd. V tomto případě zvětšete vzdálenost mezi vstupním anténním konektorem a tímto
zařízením (včetně produktů, podporovaných tímto zařízením).
 Společnost Pioneer není odpovědná za žádné závady kompatibilních produktů Pioneer, způsobené

chybami/závadami komunikace ve spojení s vaším síťovým připojením a/nebo vašimi připojenými zařízeními.
Kontaktujte vaše poskytovatele internetového připojení nebo výrobce síťového zařízení.
 Pro použití internetu je nutná samostatná smlouva s poskytovatelem internetového připojení.

-3-

Obsah

 
01 Před začátkem...................................................... 5 

O obchodních značkách a registrovaných
obchodních značkách ............................................. 5 
Co je v krabici.......................................................... 5 
O CD-ROM z příslušenství...................................... 5 
Montáž podstavce pro smartphone......................... 5 
O softwaru rekordbox/remotebox............................ 6 

Upozornění k autorským právům......................... 6
Upozornění k instalaci softwaru........................... 6
Instalace softwaru rekordbox............................... 6
Spuštění softwaru rekordbox............................... 7
Příprava pro přehrávání....................................... 7
Instalace softwaru remotebox.............................. 7
02 Operace................................................................. 8 
Připojení vstupních/výstupních konektorů .............. 8 
Zadní panel, čelní panel ...................................... 8
Připojení k bezdrátové LAN .................................... 8 
Provedení nastavení bezdrátového
LAN připojení v režimu ENABLE ......................... 8
Upozornění, týkající se bezpečnosti při použití
bezdrátových LAN produktů ................................ 9
Přehrávání............................................................... 9 
Přehrávání médií, připojených nebo
vložených do tohoto přístroje............................... 9
Použití aplikace remotebox ............................... 10
Výstup zvuku ..................................................... 10
Specifikace ............................................................ 11 
 
 

-4-

01 Před začátkem  Licence

O obchodních značkách a registrovaných Přečtěte si následující licenční podmínky před použitím
obchodních značkách disku CD-ROM. Nepoužívejte ho, pokud s licenčními
podmínkami nesouhlasíte.
 Pioneer, rekordbox a remotebox jsou obchodní značky
nebo registrované obchodní značky společnosti  Podmínky použití
Pioneer Corporation.
Autorská práva k datům na disku CD-ROM patří společnosti
 Microsoft, Windows a Windows Vista jsou buď Pioneer Corporation. Neautorizovaný přenos, duplikování,
registrované obchodní značky nebo obchodní značky vysílání, veřejné vysílání, překlad, prodej, pronájem nebo
společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších jiné použití, překračující „osobní použití“, definované
zemích. autorským zákonem, může být stíháno. Povolení používat
CD-ROM je udělováno pod licencí společnosti Pioneer
 Apple, Macintosh, Mac OS a Finder jsou registrované Corporation.
obchodní značky společnosti Apple Inc. v USA a
dalších zemích.  Zřeknutí se odpovědnosti

 Ostatní názvy společností, produktů a technologií Společnost Pioneer Corporation negarantuje funkčnost
zmíněných v tomto návodu jsou registrované obchodní tohoto disku CD-ROM s osobními počítači používajícími
značky nebo obchodní značky jejich vlastníků. některý z požadovaných OS. Navíc není společnost Pioneer
Corporation odpovědná za žádné škody, vzniklé
Tento produkt je licencovaný pro neziskové použití. Tento v souvislosti s používáním tohoto disku CD-ROM.
produkt není licencovaný pro komerční účely (pro zisk Pokud se návod na disku CD-ROM automaticky neotevře,
vytvářející použití), jako je vysílání (pozemní, satelitní, dvakrát klikněte na ikonu CD-ROM pro zobrazení jeho
kabelové nebo vysílání jiného typu), streamování přes obsahu a pak otevřete soubor PDF.
internet, intranet (firemní sítě) nebo jiné typy sítí nebo
distribuování elektronických informací (online služby Montáž podstavce pro smartphone
distribuce digitální hudby). Pro takové použití potřebujete
zvláštní licenci. Pro detaily viz. 1. Zasuňte háčky podstavce pro smartphone do
http://www.mp3licensing.com. otvorů v zadním panelu přístroje a posuňte
podstavec dolů, dokud se nezastaví.
Co je v krabici
 Nepoužívejte jiný podstavec než z příslušenství.
 CD-ROM (Disk obsahuje rekordbox, software ovladače,
návod k použití XDJ-R1 a návod pro remotebox. 2. Přišroubujte podstavec pomocí šroubů z
Licenční klíč pro rekordbox je připojen) příslušenství.

 Licenční klíč VIRTUAL DJ LE (otištěný na spodním  Nepoužívejte jiné šrouby než z příslušenství.
panelu přístroje)

 Napájecí kabel
 Návod k použití
 O SSID a heslech
 Podstavec pro smarphone
 Šrouby pro podstavec pro smatphone x 2
 USB kabel

O CD-ROM z příslušenství

 Operační prostředí Upozornění k podstavci pro smartphone
 Tento podstavec je výhradně pro smartphony.
Dodaný disk CD-ROM lze použít s Windows® XP, Windows
Vista®, Windows® 7, Windows® 8 a Apple Mac OS X Nedávejte na něj tablety nebo jiná velká zařízení.
10.5.8 a novějším.  Neaplikujte na podstavec velkou sílu. Jinak můžete
Pro zobrazení návodu z disku CD-ROM je nutný Adobe
Reader (verze 4.0 nebo vyšší). poškodit přístroj.
 Pamatujte, že společnost Pioneer nenese žádnou
 Upozornění k použití
odpovědnost za škody nebo závady zařízení, např. z
Tento disk CD-ROM je určený pro použití v osobním důvodu pádu přístroje atd.
počítači. Nelze ho použít v DVD přehrávači, hudebním CD
přehrávači nebo DJ přehrávači. Pokud o přehrávání disku Varování:
CD-ROM v těchto přehrávačích může způsobit poškození Uchovejte šrouby z příslušenství z dosahu dětí. Pokud
reproboxů nebo sluchu při poslechu při vysoké hlasitosti. dojde k jejich náhodnému spolknutí, ihned vyhledejte
lékařskou pomoc.

-5-

O softwaru rekordbox/remotebox 1. Když je dodaný disk CD-ROM vložený v CD
mechanice počítače, otevře se CD mechanika na
Upozornění k autorským právům obrazovce. Dvakrát klikněte na ikonu
CD_menu.app.
Software rekordbox omezuje přehrávání a duplikování  Pokud se po vložení disku CD-ROM CD
hudebního obsahu, chráněného autorským zákonem. mechanika neotevře na obrazovce, použijte
aplikaci Finder pro otevření CD mechaniky a pak
 Když jsou do hudebního obsahu vložená kódovaná dvakrát klikněte na ikonu CD_menu.app.
data pro ochranu autorských práv, tento program
nemusí fungovat normálně. 2. Když se zobrazí nabídka CD-ROM, vyberte
rekordbox: Install Music Management Software, pak
 Když rekordbox detekuje v hudebním obsahu kódovaná klikněte na Start.
data pro ochranu autorských práv, zpracování  Pro zavření nabídky CD-ROM klikněte na Exit.
(přehrávání, čtení atd.) se může zastavit.
3. Když se objeví obrazovka s licenční smlouvou,
Prováděné záznamy jsou pro vaše osobní účely a podle vyberte "English", pečlivě si přečtěte licenční
autorských práv je nemusí být možné použít bez souhlasu smlouvu a pak klikněte na "Continue".
majitele autorských práv.  Můžete si vybrat jeden z nabízených jazyků, pokud
je podporován systémovým prostředím vašeho
 Hudba nahrávaná z CD atd. je chráněná autorským počítače.
zákonem jednotlivých zemí a mezinárodními
společnostmi. Je plně na odpovědnosti osoby, která 4. Pokud souhlasíte s licenční smlouvou, klikněte na
hudbu nahrává, zajistit, že jí používá legálně. "Agree".
 Pokud s licenční smlouvou nesouhlasíte, klikněte
 Pro manipulaci s hudbou staženou z internetu atd. je na "Disagree" a ukončete instalaci.
plně na odpovědnosti osoby, která hudbu stahuje,
zajistit, že jí používá v souladu se smlouvou, uzavřenou 5. Nainstalujte rekordbox podle instrukcí na
s poskytovatelem. obrazovce.

Upozornění k instalaci softwaru  Instalační postup (Windows)

Před instalací softwaru rekordbox si pečlivě přečtěte  Pro instalaci nebo odinstalování softwaru rekordbox
„Softwarovou licenční smlouvu“. potřebujete mít na počítači práva administrátora. Před
instalací se přihlaste jako uživatel, který je nastavený
 Dodaný disk CD-ROM obsahuje instalační programy a jako administrátor počítače.
operační instrukce v následujících 12 jazycích:
Angličtina, francouzština, němčina, italština, 1. Vložte dodaný disk CD-ROM do CD mechaniky
holandština, španělština, portugalština, ruština, čínština počítače.
(zjednodušené znaky), čínština (tradiční znaky), Zobrazí se nabídka CD-ROM.
korejština, japonština.  Pokud se po vložení disku CD-ROM neobjeví
nabídka CD-ROM, otevřete CD mechaniku
 Pokud používáte operační systém v jiném jazyce, z Computer (nebo My Computer) v nabídce Start,
proveďte instrukce na obrazovce pro výběr „English“. pak dvakrát klikněte na ikonu CD_menu.exe.

Podporované operační systémy 32-bitová verze Ano 2. Když se zobrazí nabídka CD-ROM, vyberte
Mac OS X (10.5.8, 10.6, 10.7 nebo 10.8) 64-bitová verze Ano rekordbox: Install Music Management Software, pak
Windows® 8/Windows® 8 Pro 32-bitová verze Ano klikněte na Start.
64-bitová verze Ano  Pro zavření nabídky CD-ROM klikněte na Exit.
Windows® 7 Home Premium, Professional, 32-bitová verze Ano
Ultimate 64-bitová verze Ano 3. Když se objeví obrazovka pro výběr jazyka, vyberte
Windows Vista® Home Basic, Home Ano "English" a pak klikněte na "OK".
Premium, Business, Utlimate (SP2 a 32-bitová verze  Můžete si vybrat jeden z nabízených jazyků, pokud
novější) Ano je podporován systémovým prostředím vašeho
Windows® XP Home edition, Professional počítače.
(SP3 a novější)
4. Když se objeví obrazovka s licenční smlouvou,
Instalace softwaru rekordbox pečlivě si přečtěte licenční smlouvu. Pokud
souhlasíte s licenční smlouvou, klikněte na
Před instalací softwaru rekordbox si přečtěte "Upozornění k "Agree".
instalaci softwaru rekordbox".  Pokud s licenční smlouvou nesouhlasíte, klikněte
na "Cancel" a ukončete instalaci.
 Instalační postup (Macintosh)
5. Nainstalujte rekordbox podle instrukcí na
 Pro instalaci nebo odinstalování softwaru rekordbox obrazovce.
potřebujete mít na počítači práva administrátora. Před  Pro zastavení probíhající instalace klikněte na
instalací se přihlaste jako uživatel, který je nastavený Cancel.
jako administrátor počítače.

-6-

Spuštění softwaru rekordbox

Před použitím softwaru rekordbox se přihlaste jako
uživatel, který je nastavený jako administrátor
počítače.
 Když je software rekordbox spuštěn poprvé,

musíte zadat licenční klíč. Licenční klíč najdete na
obalu disku CD-ROM.

 Pro Mac OS X:

Pomocí aplikace Finder otevřete adresář
Application, pak dvakrát klikněte na rekordbox
2.x.x.app.
 2.x.x indikuje číslo verze softwaru rekordbox.

 Pro Windows® 8, Windows® 7, Windows
Vista® a Windows® XP:

Dvakrát klikněte na ikonu rekordbox 2.x.x
(zástupce) na ploše.
 2.x.x indikuje číslo verze softwaru rekordbox.

Příprava pro přehrávání

Při použití USB zařízení pro přehrávání na tomto
přístroji musejí být hudební soubory na USB zařízení
předem připraveny. Pro instrukce o přípravě
hudebních souborů na USB zařízení viz. návod k
použití softwaru rekordbox nebo online návod.
Když je rekordbox spuštěný, návod k použití lze
zobrazit v nabídce "Help".
 Online návod a online podpora jsou přístupné,

pokud je počítač připojený k internetu.

Instalace softwaru remotebox

Nainstalujte remotebox na mobilní zařízení
(smartphone, tablet atd.).

Použití internetu vyžaduje samostatnou smlouvu s
poskytovatelem internetových služeb a zaplacení
poplatku.

 Operační prostředí

Je vyžadován iPhone, iPod touch a iPad kompatibilní
iOS 4.2 nebo novější.

 Stažení a instalace softwaru remotebox

Stáhněte si aplikaci remotebox s použitím
mobilního zařízení nebo počítače a pak jí
nainstalujte na mobilní zařízení.
 Aplikaci remotebox lze stáhnout z obchodu App

Store.

-7-

02 Operace

Připojení vstupních/výstupních konektorů

 Připojte napájecí kabel až po provedení všech ostatních propojení.
Před propojováním nebo změnou propojení vypněte napájení a odpojte napájecí kabel.
Přečtěte si také návod k připojovanému komponentu.

 Použijte pouze napájecí kabel, dodávaný s tímto přístrojem.

Zadní panel, čelní panel

Přenosné

audio DJ přehrávač Analogový

Výkonový zesilovač Výkonový zesilovač Mikrofon zařízení přehrávač Počítač Do zásuvky Sluchátka
Výkonový zesilovač DJ soft
aktivní reproboxy aktivní reproboxy atd.
atd. (pro monitorování)

R (2) RL RL RL RL RL (1)

LL L L SIGNAL L
12 dB PHONO LINE GND
LINE 0 dB PHONO LINE
R
R LR R RR AC IN
PHONO 1 / LINE 1
MASTER OUT 1 MASTER BOOTH MIC AUX IN PHONO 2 / LINE 2 USB
OUT 2 OUT

Zadní panel Čelní panel

(1) Pro zachování výkonnosti používejte tento přístroj a počítač propojené přímo pomocí USB kabelu z příslušenství.
(2) Dávejte pozor, abyste omylem nezastrčili napájecí kabel jiného přístroje do zdířky MASTER OUT 1.

Připojení k bezdrátové LAN Pro detaily o nastavení položky WLAN SETTING viz. návod k
použití.
S tímto přístrojem lze mobilní zařízení, podporující bezdrátové LAN
připojení, připojit přímo bez použití routeru atd. pro provádění DJ 4. Otočte otočným voličem, vyberte MODE, pak otočný volič
vystupování s použitím mobilní aplikace (remotebox). stiskněte.
Tento přístroj nepodporuje bezdrátové LAN připojení přes router.
5. Otočte otočným voličem, vyberte režim, který chcete nastavit,
pak otočný volič stiskněte.
WLAN ENABLE: Aktivace funkce bezdrátové LAN.
WLAN DISABLE: Vypne bezdrátovou LAN.

5V 500mA AUX 6. Když se na displeji přístroje objeví APPLY CHANGES?, otočte
LEVEL otočným voličem pro výběr YES, pak otočný volič stiskněte.
− Poté proveďte nastavení pro připojení v režimu ENABLE.
USB TIME BACK DISC USB DECK1 PHONO1/LINE1 WLAN DECK2 PHONO2/LINE2 USB TIME BACK DISC
CD −AUTO CUE STOP TRIM TRIM CD −AUTO CUE Provedení nastavení bezdrátového LAN
MIDI QUANTIZE −TOP MIDI QUANTIZE −TOP připojení v režimu ENABLE
SELECT PUSH MASTER 0 SELECT PUSH
INFO LEVEL INFO 1. Stiskněte tlačítko INFO(UTILITY) na déle jak 1 sekundu.
− UTILITY − UTILITY
+9 +9 ON /OFF 2. Otočte otočným voličem, vyberte WLAN INFO, pak otočný volič
BEAT HI HI AUX stiskněte.

LEVEL /DEPTH HEADPHONES 0 MIC BEAT LEVEL /DEPTH
MIXING BOOTH MONITOR LEVEL

TRANS FLANGER ECHO ROLL VINYL MODE TRANS FLANGER ECHO ROLL VINYL MODE

+9 +9
MID MID

AUTO BEAT FX MIN MAX CUE MASTER 0 0 AUTO BEAT FX MIN MAX
BEAT LOOP LEVEL CH1 MASTER CH2 EQ BEAT LOOP
TAP TAP
SEA −AUTO TEMPO +9 +9 SEA −AUTO TEMPO
6 / 10 / 16 / WIDE LOW LOW 6 / 10 / 16 / WIDE

0 LOW HI MASTER
NOISE PITCH TEMPO
RCH
RCH
TRACK SEARCH MASTER TRACK SEARCH
TEMPO
ON /OFF
+9 +9 MIC
COLOR COLOR

TEMPO SOUND COLOR FX TEMPO
0 CRUSH FILTER
LOW HI LOW HI
SHIFT MASTER CH1 CH2 SHIFT
CH1 CH2

CUE 10 CROSS F.CURVE 10 CUE 0
PLAY/PAUSE 9 9 PLAY/PAUSE
8 8 MASTER
7 7 SYNC
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0

THRU

HOT CUE A B C HOT CUE ABC
MODE
CALL SYNC MODE CALL

DELETE PHONES DELETE

1. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON.
Zapněte napájení tohoto přístroje.
Indikátor STANDBY/ON svítí zeleně.

2. Stiskněte tlačítko INFO(UTILITY) na déle jak 1 sekundu. 3. Otočte otočným voličem, vyberte SSID, pak otočný
Objeví se nabídka UTILITY. volič stiskněte.
Poznamenejte si SSID pro pozdější použití.
3. Otočte otočným voličem, vyberte WLAN SETTING, pak otočný
volič stiskněte.  Zobrazí se prvních 9 znaků z SSID. Otočte
otočným voličem pro zobrazení části, která není
zobrazená.

-8-

4. Stiskněte tlačítko BACK(TOP). Přehrávání
Stiskněte pro návrat do předchozí obrazovky.
Tato sekce popisuje základní výběr stopy a jak přepnout
5. Otočte otočným voličem, vyberte PASSWORD, pak zobrazení.
otočný volič stiskněte.
Přehrávání médií, připojených nebo
 Poznamenejte si heslo pro pozdější použití. vložených do tohoto přístroje

6. V nastavení bezdrátového LAN připojení na 1. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON.
mobilním zařízení zobrazte SSID sítí, ke kterým se Indikátor STANDBY/ON svítí zeleně.
lze připojit.
2. Vložte médium do tohoto přístroje.
 Instrukce jak hledat nebo zobrazit SSID sítí viz. CD: Vložte CD disk do štěrbiny v přehrávači.
návod k použití mobilního zařízení. USB: Připojte USB zařízení k USB konektoru.

7. Na mobilním zařízení vyberte SSID, ověření v kroku
3.

8. Zadejte heslo, poznamenané v kroku 5. heslo. 3. Stiskněte tlačítko odpovídajícího média CD nebo
USB.
 Pro bezpečnost změňte výchozí Stopy nebo adresáře se zobrazí v seznamu.
Doporučujeme heslo pravidelně měnit. Médium, jeho obsah je zobrazený na obrazovce, lze
přepnout.
Upozornění, týkající se bezpečnosti při Tlačítko CD: Zobrazení obsahu vloženého disku.
použití bezdrátových LAN produktů Tlačítko USB: Zobrazení obsahu připojeného USB
zařízení.
Bezdrátové LAN připojení nabízí výhodu, protože informace
jsou měněny mezi počítačem atd. a bezdrátovým LAN  Pokud jsou nahrány stopy z jiného média, zobrazí
přístupovým bodem s použitím radiových vln namísto LAN se varovné hlášení. Zkontrolujte hlášení, pak
kabelu. LAN připojení je možné dokud je zařízení v dosahu stiskněte otočný volič. Varovné hlášení zmizí a
radiových vln. médium se přepne.
Na druhou stranu, protože radiové vlny se šíří všemi směry,
dokonce skrze stěny, mohou nastat následující problémy,  Pokud paměťové zařízení (USB) obsahuje
pokud není provedeno bezpečností nastavení. informace o knihovně rekordbox, tato se zobrazí.

 Výměna informací může být sledována. Třetí strana se  Když je sestaveno spojení s aplikací remotebox,
špatnými úmysly může sledovat vyměňované informace obsah USB zařízení se zobrazí na mobilním
včetně ID čísel, hesel, čísel kreditních karet a dalších zařízení, ne na tomto přístroji.
osobních informací nebo e-mailů.
4. Otočte otočným voličem.
 Vaše síť může být infiltrována bez autorizace. Posuňte kurzor a vyberte položku.
Třetí strana se špatnými úmysly může získat do vašich
soukromých nebo firemních sítí bez autorizace a  Stiskněte otočný volič pro přechod do nižší úrovně
získávat osobní nebo tajné informace (únik informací), adresářů. Stiskněte tlačítko BACK pro návrat do
vydávat se za určité osoby a vypouštět falešné vyšší úrovně.
informace, přepisovat informace nebo vypouštět
počítačové viry atd., které mohou poškodit vaše data  Když je tlačítko BACK stisknuto na déle jak 1
nebo systém (vandalismus). sekundu nebo je stisknuto tlačítko pro procházené
Bezdrátové LAN produkty mají normálně bezpečnostní médium, zobrazení se přesune na nejvyšší úroveň.
systém. Používání produktů s aktivovaným
bezpečnostním nastavením snižuje předchozí rizika. 5. Vyberte stopu a stiskněte otočný volič.
Je na vaší odpovědnosti pochopit rizika při používání Když je stopa nahrána, obrazovka se přepne do režimu
bezdrátových LAN produktů bez bezpečnostního zobrazení informací.
nastavení a provést bezpečnostní nastavení podle Stopa je nahrána, přehrávání začne a tlačítko
vašeho rozhodnutí. odpovídajícího média bliká.

 Když je stopa nahrána během pauzy, stiskněte
tlačítko PLAY/PAUSE / pro spuštění
přehrávání.

 Když je zapnutý automatický přípalech, zapne se
pauza disku na začátku zvuku stopy. V tomto
případě stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE / pro
spuštění přehrávání. Pro detaily o funkci
automatického příposlechu viz. návod k použití
tohoto produktu.

 Pokud médium obsahuje knihovnu rekordbox

Pokud USB zařízení obsahuje informace o knihovně
rekordbox, tato se zobrazí.

 Hudební soubory se zobrazí v kategoriích (album,
interpret atd.) nastavených v aplikaci rekordbox.

-9-

Použití aplikace remotebox Výstup zvuku

Stopy z USB zařízení, připojeného k tomuto přístroji, 1. Nastavte pozice ovládacích prvků atd. podle
lze procházet a nahrávat z mobilního zařízení přes následující tabulky.
bezdrátovou LAN.
Název ovladače Pozice
1. Připojte mobilní zařízení přes bezdrátovou Otočený plně doleva
LAN. Knoflík MASTER LEVEL Otočený plně doleva
Na středu
2. Spusťte remotebox na mobilním zařízení a Knoflík TRIM Posunutý dopředu
sestavte spojení. Pozice THRU
Knoflíky EQ (HI, MID, LOW)
3. Připojte USB zařízení k USB konektoru tohoto Pozice DECK 1
přístroje. Kanálový prolínač

4. Ovládejte remotebox na mobilním zařízení pro Přepínač výběru křivky
výběr stopy.
kanálového prolínače CROSS
5. Ovládejte remotebox na mobilním zařízení pro
výběr přehrávače, do kterého chcete stopu F. CURVE (THRU, , )
nahrát, pak klikněte.
Nahrávání stopy začne. Indikátor knoflíku JOG Přepínač DECK,
přehrávače, do kterého je stopa nahrávána, bliká.
Jakmile je přehrávání možné, indikátor knoflíku PHONO/LINE
JOG přestane blikat, zůstane svítit, na displeji se
zobrazí název stopy a přehrávání začne. 2. Stiskněte tlačítko / pro přehrávání stopy.
 Viz. také návod k použití aplikace remotebox.
3. Posuňte táhlo kanálového prolínače směrem
od vás.

4. Otočte knoflíkem TRIM.
Nastavte knoflík TRIM tak, aby oranžový indikátor
na indikátoru kanálové úrovně svítil při špičkové
úrovni.

5. Otočte knoflíkem MASTER LEVEL pro
nastavení audio úrovně reproboxů.
Nastavte výstupní úroveň zvuku ze zdířek
MASTER OUT 1 a MASTER OUT 2 na vhodnou
úroveň.

- 10 -

Specifikace

Napájení.........................................................220 až 240 V, 50 Hz
Příkon.............................................................30 W
Příkon (v pohotovostním stavu) .....................0.5 W
Max. hmotnost přístroje .................................6.8 kg
Max. rozměry .................................................623 (š) x 107.7 (v) x 308.4 (h) mm
Operační teplota ............................................+5° C až +35° C
Operační vlhkost ............................................5% až 85% (bez kondenzace)

Sekce bezdrátové LAN

Podporované standardy.................................IEEE 802.11b/g/n (pásmo 2.4 GHz)

Audio sekce

Vzorkovací rychlost........................................44.1 kHz
A/D, D/A převodník ........................................24 bitů
Frekvenční charakteristiky
USB/LINE......................................................20 Hz až 20 kHz

Odstup signál/šum (MASTER OUT 1, jmenovitý výstup, vyvážení-A)
USB (když není externí vstup připojený) ................98 dB
LINE ..............................................................97 dB
CD.................................................................97 dB
PHONO.........................................................86 dB
MIC ...............................................................80 dB

Celkové harmonické zkreslení (MASTER OUT 1, 20 Hz - 20 kHz BW)
USB...............................................................0.006 %
LINE ..............................................................0.007 %

Standardní vstupní úroveň/Vstupní impedance
LINE ..............................................................-12 dBu/47 k
PHONO.........................................................-48 dBu/47 k
MIC ...............................................................-52 dBu/10 k
AUX...............................................................-52 dBu/10 k

Standardní výstupní úroveň/Zatěžovací impedance/Výstupní impedance
MASTER OUT 1 ..........................................+6 dBu/10 k/330  nebo méně
MASTER OUT 2 ..........................................+2 dBu/10 k/1 k
BOOTH ........................................................+2 dBu/10 k/1 k
PHONES......................................................+2 dBu/32 /66 

Jmenovitá výstupní úroveň/Zatěžovací impedance
MASTER OUT 1 ..........................................+22 dBu/10 k
MASTER OUT 2 ..........................................+18 dBu/10 k

Přeslech (20 Hz - 20 kHz BW)
LINE .............................................................83 dB

Charakteristiky kanálového ekvalizéru
HI ..................................................................-∞ až +9 dB (13 kHz)
MID ...............................................................-∞ až +9 dB (1 kHz)
LOW..............................................................-∞ až +9 dB (70 Hz)

Charakteristiky mikrofonního ekvalizéru
LOW - CENTER - HI.....................................-12 dB (10 kHz) až 0 dB až -12 dB (100 Hz)

- 11 -

Vstupní/výstupní konektory
USB vstupní konektor

Typ A...........................................................1
Napájení.......................................................5 V/500 mA nebo méně
USB výstupní konektor
Typ B...........................................................1
Výstupní konektor MASTER OUT 1
XLR konektor ..............................................1
Výstupní konektor MASTER OUT 2
RCA konektor..............................................1
Výstupní konektor BOOTH
RCA konektor..............................................1
Výstupní konektor PHONES
Stereo konektor 6.3 mm ............................1
Stereo konektor 3.5 mm ............................1
Vstupní konektor PHONO/LINE
RCA konektor..............................................2
Vstupní konektor MIC
Konektor 6.3 mm ........................................1
Vstupní konektor AUX
RCA konektor..............................................2
 Změna specifikace a provedení tohoto přístroje a přiloženého softwaru za účelem vylepšení vyhrazena.
 Uvědomte si, že zdířky MASTER OUT 1 jsou pouze pro vyvážený výstup. Připojení k nevyváženému vstupu

(jako RCA) pomocí XLR - RCA konverzního kabelu atd. může snížit kvalitu zvuku a/nebo způsobit šum. Pro
připojení k nevyváženému vstupu (jako je RCA) použijte zdířky MASTER OUT 2.

- 12 -

XDJ-R1

XDJ-R1

DJ systém

Copyright © 2013 BaSys SK, s. r. o.
Kopírovanie celého manuálu alebo jeho časti možné iba s písomným súhlasom firmy BaSys SK, s. r. o.

Vážený zákazník!

Firma BaSys Czech & Slovak s.r.o., výhradný distribútor značky Pioneer Vám ďakuje, že ste sa rozhodli zakúpiť si
výrobok značky Pioneer. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.

Výrobky Pioneer sa vyznačujú použitím najnovších technológií, inovatívnym dizajnom a komfortnou obsluhou. Našim
cieľom nie je len ponúknuť Vám technológiu a dizajn, snažíme sa poskytnúť Vám maximálny zážitok zo sledovania
obrazu a zvuku. Pretože ste si zakúpili výrobok najvyššej kvality, môžete sa spoľahnúť na jeho funkčnú a vzhľadovú
aktuálnosť po dobu mnohých rokov. Pozorne si prečítajte tento užívateľský manuál a odložte si ho pre prípadné použitie
v budúcnosti.

Na všetky výrobky Pioneer firma BaSys v Slovenskej republike poskytuje záručnú lehotu 24 mesiacov. Na výrobky
Pioneer Auto Hifi poskytuje záruku až 25 mesiacov. Podrobnosti sú uvedené na záručnom liste priloženom k výrobku.

V prípade problémov, ktoré sa pri používaní vyskytnú, kontaktujte autorizovaný záručný servis pre SR:

Audio Uriča BaSys Servis
Jaskový rad 169
831 01 Bratislava
tel.: 0907/210 860

V prípade záujmu o ďalšie výrobky Pioneer alebo o informácie kontaktujte výhradného dovozcu pre SR:

BaSys SK s.r.o.
Stará Vajnorská 37/B
831 04 Bratislava
tel.: 02/4910 6611
fax.: 02/4910 6633

internet: www.basys.sk
e-mail: [email protected]

Obsah Zmena nastavení
Funkcia automatického pohotovostného režimu.................. 25
Ako čítať tento návod Nastavenia........................................................................... 25
• Názvy kanálov a tlačidiel na prístroji, názvy menu v softvéri, atď. Zoznam položiek ponuky WLAN INFORMATION
(informácie o sieti WLAN) .................................................... 25
sú v tomto návode uvádzané v hranatých zátvorkách ([]). Zoznam položiek ponuky WLAN SETTING
(Napríklad [CH 1], tlačidlo [CUE], menu [Start].) (nastavenia siete WLAN) ..................................................... 26
• Po nainštalovaní softvéru rekordbox môžete pomocou menu
[Help] zobraziť návod na používanie softvéru rekordbox Používanie DJ softvéru
Softvérový ovládač (Windows)............................................. 27
Na úvod Používanie DJ softvéru........................................................ 28
Funkcie a vlastnosti................................................................4 Používanie softvéru VIRTUAL DJ LE .................................. 28
Zoznam MIDI príkazov......................................................... 29
Skôr než začnete
Montáž stojana na inteligentný telefón...................................5 Ďalšie informácie
Podporované zdroje signálu...................................................5 Riešenie problémov ............................................................. 36
Použiteľné médiá ...................................................................5 Chybové hlásenia ................................................................ 39
Formáty hudobných súborov, ktoré je možné prehrávať........6 Bloková schéma................................................................... 39
Funkcie pre použitie spolu s počítačom .................................7 Zoznam symbolov zobrazovaných na hlavnom displeji....... 40
Upozornenia súvisiace s používaním prístroja .................... 40
Zapojenia prístroja Manipulácia s diskami.......................................................... 40
Zapojenie vstupných/výstupných konektorov.......................11 Ochranné známky a registrované ochranné známky........... 40
Zapojenie prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN ..............12

Prvky a funkcie prístroja
Sekcia napájania a bezdrôtovej siete...................................15
Sekcia USB zariadenia ........................................................15
Sekcia prehrávača ...............................................................15
Sekcia prehliadania..............................................................18
Sekcia mixovania .................................................................19
Sekcia efektov......................................................................20

Obsluha
Zapnutie prístroja .................................................................22
Prepnutie do pohotovostného režimu ..................................22
Vkladanie a vysúvanie diskov ..............................................22
Pripájanie a odpájanie USB zariadení .................................23
Prehrávanie ..........................................................................23
Používanie aplikácie remotebox ..........................................23
Prehrávanie zvuku ...............................................................23
Mixovanie pomocou prelínačov............................................24
Používanie funkcie QUANTIZE (kvantovanie) .....................24
Používanie funkcie SYNC (synchronizácia).........................24

3

Na úvod Na tomto prístroji môžete vykonávať vystúpenia s presnými údermi
bez porušenia rytmu práve prehrávanej stopy a to nielen pri
Funkcie a vlastnosti automatickej slučke založenej na tempe a efektoch podľa tempa, ale
aj pri používaní rýchlych značiek a ďalších funkcií počas
Tento prístroj je integrovaný DJ prehrávač/mixážny pult vyznačujúci prehrávania.
sa vysokou praktickosťou výrobkov Pioneer DJ používaných
v kluboch po celom svete. Prostredníctvom tohto prístroja môžete AUTOMATICKÁ SLUČKA PODĽA TEMPA (AUTO
ľahko použiť stopy uložené na USB zariadeniach, CD diskoch BEAT LOOP)
a počítačoch na plnohodnotné DJ vystúpenia.
Stlačením ovládača [AUTO BEAT LOOP] môžete jednoducho
RÔZNE MÉDIÁ, RÔZNE FORMÁTY nastaviť slučku bez toho, aby ste porušili tempo. Počet úderov tempa
v slučke môžete zmeniť otáčaním ovládača [AUTO BEAT LOOP]
Na tomto prístroji môžete prehrávať nielen hudobné CD disky, ale aj v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.
hudobné súbory uložené na prenosnom pamäťovom zariadení alebo
iných USB zariadeniach (formáty MP3, AAC, WAV a AIFF) EFEKTY TEMPA (BEAT FX)
a hudobné súbory uložené na diskoch CD-R/RW (formáty MP3,
WAV a AIFF). Tento prístroj môžete tiež použiť ako ovládač Pre každú stranu mixážneho pultu máte k dispozícii efekty tempa.
a audiorozhranie pre DJ softvér. Tieto efekty môže jednotlivo aplikovať na stopy prehrávané na
príslušnej strane mixážneho pultu.
remotebox
EFEKTY ZAFARBENIA ZVUKU (SOUND COLOR FX)
Tento prístroj je vybavený funkciou bezdrôtovej siete LAN.
Pomocou aplikácie remotebox pre mobilné zariadenia, ktorú môžete Prístroj je vybavený štyrmi tlačidlami efektov, pomocou ktorých
bezplatne prevziať, môžete tento prístroj ovládať na diaľku môžete rôznymi spôsobmi meniť zvuk. Jednoduchým stlačením
z mobilného zariadenia. Pomocou obsluhy v aplikácii remotebox tlačidla a otočením ovládača môžete jednoducho zmeniť výraz
môžete dosiahnuť veľmi rôznorodé DJ vystúpenia. zvuku.

rekordbox RÝCHLE ZNAČKY (HOT CUE)

Prístroj sa dodáva spolu s softvérom rekordbox (pre systémy Tento prístroj je vybavený funkciou rýchlych značiek, pomocou ktorej
Mac/Windows) na správu hudobných súborov. Softvér rekordbox je môžete jednoduchým stlačením tlačidla okamžite spustiť prehrávanie
možné používať na správu hudobných súborov na počítačoch od skôr nastavených značiek. Pre každú stranu mixážneho pultu
(analýzu, nastavenie, vytváranie, ukladanie histórie). Pomocou môžete nastaviť tri rýchle značky.
hudobných súborov spravovaných pomocou softvéru rekordbox
môžete v spojení s týmto prístrojom vytvárať výnimočné DJ VZORKOVAČ S ROZSAHOM 4 TEMP
vystúpenia.
• V tomto návode je verzia softvéru rekordbox určená pre systémy Stlačením tlačidla môžete jednoducho prehrávať navzorkované
zdroje zvukového signálu zaregistrované na tomto prístroji.
Mac/Windows označovaná ako „rekordbox“. Navzorkované zdroje zvuku môžete zaregistrovať zo stôp uložených
na USB zariadeniach a CD diskoch.
USB EXPORT
3-PÁSMOVÝ IZOLÁTOR
Hudobné súbory a riadiace údaje softvéru rekordbox môžete
prenášať pomocou USB zariadení. Prístroj je vybavený 3-pásmovým ekvalizérom, ktorý umožňuje
samostatnú úpravu hlasitosti frekvenčného pásma výšok, stredov
ZVUKOVÁ KARTA a basov. Môžete tak nielen upraviť zvuk podľa svojich potrieb, ale
otočením ovládača na doraz proti smeru hodinových ručičiek môžete
Tento prístroj je vybavený rozhraním MIDI na ovládanie DJ softvéru vybrané frekvenčné pásmo úplne vypnúť (funkcia izolátora).
iných výrobcov. Obsahuje aj zabudovanú zvukovú kartu, ktorá
umožňuje jednoduché pripájanie ďalších zariadení. VIRTUAL DJ LE

SYNCHRONIZÁCIA RYTMU (BEAT SYNC) Prístroj sa dodáva s licenčným kľúčom pre softvérový DJ program
„VIRTUAL DJ Limited Edition“, ktorý poskytuje kompletnú zostavu
Táto funkcia umožňuje automatickú synchronizáciu tempa (BPM – základných funkcií pre DJ vystúpenia. Tento softvér môžete stiahnuť
počet úderov za minútu) a pozície úderov v ľavej a pravej strane z webovej stránky spoločnosti Atomix productions. Prístroj je nielen
mixážneho pultu na základe GRID informácií stôp analyzovaných vybavený širokou paletou funkcií vrátane prehrávania v slučke,
softvérom rekordbox. Aj bez pohybovania posuvnými ovládačmi efektov, vzorkovania, 4-kanálového zmiešavania a videofunkcií, ale
[TEMPO] môžete dosiahnuť originálne mixovanie stôp. môže tiež zobrazovať originálne dizajny Pioneer podľa panelu
obsluhy.
KVANTOVANIE (QUANTIZE)

Tento prístroj je vybavený funkciou QUANTIZE, pomocou ktorej
môžete nastavovať značky v stopách analyzovaných softvérom
rekordbox v súlade s ich tempom aj pri nepresnom stláčaní tlačidiel.
Pri nastavovaní automatickej slučky založenej na tempe a efektov
podľa tempa sa značky automaticky nastavia na úder tempa najbližší
k miestu stlačenia tlačidla.

4

Skôr než začnete

Montáž stojana na inteligentný telefón Použiteľné médiá

1 Umiestnite háčiky stojana na inteligentný telefón do otvorov Informácie o diskoch
na zadnom paneli prístroja a zasuňte stojan smerom nadol, až
pokým sa nezastaví. Tento prístroj umožňuje prehrávanie nasledujúcich diskov.
• Na prístroj nemontujte iné stojany než stojan dodávaný
Typ Symbol 1 Kompatibilné Podporované
s prístrojom.
formáty súborové systémy
2 Stojan pripevnite pomocou skrutiek dodávaných
s prístrojom. CD • Hudobné CD –
• Nepoužívajte iné skrutky, než tie, ktoré boli dodané s prístrojom. (CD-DA)

CD-R • Hudobné CD ISO9660 úroveň 1,
CD-RW (CD-DA)
ISO9660 úroveň 2,
• CD-ROM Romeo a Joliet

CD-TEXT 2 • Hudobné CD –
(CD-DA)

Upozornenia týkajúce sa používania stojana na 1 Prehrávať môžete disky, na ktorých potlači, obale alebo balení sú
inteligentný telefón uvedené symboly v tejto tabuľke.
• Tento stojan je určený výlučne pre inteligentné telefóny. Na stojan
2 Prístroj zobrazuje názvy stôp, názvy albumov a mená interpretov
neumiestňujte tablety alebo iné väčšie zariadenia.
• Na stojan nepoužívajte neprimeranú silu, inak môže dôjsť uložených v údajoch disku CD-Text. Ak sú na disku zaznamenané
viaceré textové údaje, zobrazia sa prvé textové údaje v poradí.
k poškodeniu prístroja.
• Spoločnosť Pioneer žiadnym spôsobom nezodpovedá za Disky, ktoré nie je možné prehrávať

poškodenie alebo poruchu zariadenia, zranenie, atď. v dôsledku • DTS-CD
pádu a pod. • Photo CD
• Video CD
VÝSTRAHA • CD Graphics (CD-G)
Skrutky dodané s prístrojom udržiavajte mimo dosahu detí • Nefinalizované CD disky
a dojčiat. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku • DVD
pomoc.
Prehrávanie diskov CD-R/-RW
Podporované zdroje signálu V prístroji môžete prehrávať hudobné súbory (MP3/WAV/AIFF)
zaznamenané na diskoch CD-R/-RW.
Tento prístroj podporuje nasledujúce zdroje signálu.
• Disky (strana 5) Adresárová Maximálne 8 úrovní (súbory umiestnené v adresároch
• USB zariadenia (strana 6) štruktúra hlbšie než ôsmej úrovne nie je možné prehrávať)
999 adresárov
Priložený CD-ROM disk Maximálny počet
Keď na počítač nainštalujete softvér z priloženého CD-ROM disku, adresárov 999 súborov
tento prístroj môžete používať v kombinácii s počítačom.
Priložený CD-ROM disk obsahuje nasledujúce dva softvérové Maximálny počet
programy: súborov
• softvér na správu hudby rekordbox,
• softvérový ovládač. Ak médium obsahuje veľa adresárov alebo súborov, načítanie
obsahu môže chvíľu trvať.

Prehrávanie diskov vytvorených na počítači

Môže sa stať, že disky vytvorené na počítači s určitými nastaveniami
programu alebo nastaveniami operačného systému nebude možné
prehrať. Disky zaznamenávajte vo formátoch, ktoré dokáže prístroj
prehrať. Bližšie informácie si vyžiadajte od dodávateľa príslušného
počítačového programu.
Môže sa stať, že disk nebude možné prehrať kvôli nízkej kvalite
záznamu v dôsledku vlastností disku, poškrabania alebo znečistenia
disku, či znečistenej optike záznamovej mechaniky.
Zásady správnej manipulácie s diskami nájdete v časti „Manipulácia
s diskami“ na strane 40.

5

Vytváranie záložných diskov USB zariadenia
Ak disk typu CD-R/-RW necháte dlho pozastavený na jednom mieste
alebo v režime pozastavenia na značke, kvôli určitým vlastnostiam Tento prístroj podporuje USB zariadenia štandardu USB mass
tohto typu diskov sa môže zhoršiť schopnosť prehrávania daného storage (externé pevné disky, prenosné pamäťové zariadenia,
miesta na disku. Rovnako aj po mnohonásobnom opakovanom digitálne audioprehrávače, atď.).
prehratí jedného krátkeho úseku v slučke sa môže zhoršiť schopnosť
prehrávania daného úseku. Preto vám odporúčame vytvoriť si Adresárová Maximálne 8 úrovní (súbory umiestnené v adresároch
z cenných diskov záložné kópie. štruktúra hlbšie než ôsmej úrovne nie je možné prehrávať)

Informácie o diskoch chránených proti kopírovaniu Maximálny počet 999 adresárov
Tento prehrávač spĺňa normy na prehrávanie CD diskov. Prehrávač adresárov
nepodporuje prehrávanie ani iné funkcie diskov, ktoré 10 000 súborov (999 súborov pre súbory, ktoré nie sú
nezodpovedajú týmto normám. Maximálny počet spravované softvérom rekordbox)
súborov FAT16 a FAT32 (formáty HFS+ a NTFS nie sú
Obojstranné disky typu DualDisc podporované)
Disk formátu DualDisc je nový typ obojstranného disku, ktorého Kompatibilné
jedna strana obsahuje obsah vo formáte DVD – videosignál, formáty
audiosignál, atď. Druhá strana obsahuje iný obsah, než vo formáte
DVD, napríklad digitálny audiomateriál. USB zariadenia, ktoré nie je možné použiť
Zvukovú stranu disku, ktorá nie je kompatibilná s formátom DVD, nie
je možné prehrávať na tomto prehrávači. Podrobnejšie informácie • Zariadenia typu optických diskov (napríklad externé DVD/CD
o diskoch typu DualDisc vám poskytne výrobca alebo predajca disku. mechaniky) nie sú podporované.

Disky s priemerom 8 cm • Prístroj nepodporuje zapojenie s USB rozbočovačmi.
Na tomto prístroji nie je možné prehrávať disky s priemerom 8 cm.
Do prístroja nevkladajte disky s priemerom 8 cm, ani keď sú vložené Upozornenia ohľadom USB zariadení
do špeciálneho adaptéra. Adaptér by sa mohol oddeliť od rotujúceho
disku a poškodiť disk aj prehrávač. • Prístroj nemusí správne pracovať s niektorými typmi USB
zariadení. Spoločnosť Pioneer nenesie žiadnu zodpovednosť za
Formát CD-TEXT prípadnú stratu údajov na USB zariadeniach ani za žiadne iné
Tento prístroj je kompatibilný s formátom CD-TEXT. Prístroj zobrazí problémy priamo alebo nepriamo spôsobené pripojením USB
názvy stôp, albumov a interpretov zaznamenané vo formáte CD- zariadenia k prístroju.
TEXT. Ak sú na disku zaznamenané viaceré textové údaje, zobrazia
sa prvé údaje v poradí. Prístroj podporuje nasledujúce znakové • Ak prístroj zistí, že zariadenie pripojené k jeho USB portu odoberá
kódové sady: vyšší než povolený prúd, prístroj môže zobraziť indikátor [USB
• ASCII STOP], vypnúť napájanie USB zariadenia a zastaviť prenos dát.
• ISO-8859-1 Ak chcete obnoviť normálnu prevádzku, odpojte od prístroja
pripojené USB zariadenie. Zariadenie, ktoré malo nadmerný odber
prúdu, viac k prístroju nepripájajte. Ak sa po vykonaní uvedeného
postupu neobnoví normálna prevádzka (neprenášajú sa dáta),
skúste prístroj vypnúť a znova zapnúť.

• Ak USB zariadenie obsahuje viacero partícií, prehrá sa iba prvá
z nich.

• Prístroj nemusí pracovať správne s USB zariadeniami vybavenými
čítačkou pamäťových kariet.

• Kvalita prevádzky môže závisieť aj od typu pripojeného USB
zariadenia.

Formáty hudobných súborov, ktoré je možné prehrávať

Tento prístroj podporuje nasledujúce formáty hudobných súborov.
• Súbory AAC zaznamenané na CD-ROM diskoch nie je možné prehrávať.
• Z AAC súborov je možné prehrať maximálne 99 minút.

Typ Prípona Kompatibilné formáty Bitová hĺbka Prenosová Vzorkovacia frekvencia Spôsob kódovania
súboru rýchlosť
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz CBR, VBR
MP3 .mp3 MPEG-1 AUDIO LAYER-3 16 bitov 32 kb/s až 320 kb/s 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
MPEG-2 AUDIO LAYER-3 16 bitov 32 kb/s až 160 kb/s 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz CBR, VBR
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC .m4a, .aac, MPEG-4 AAC LC 16 bitov 16 kb/s až 320 kb/s 44,1 kHz, 48 kHz CBR, VBR
.mp4 MPEG-2 AAC LC 16 bitov 16 kb/s až 320 kb/s
44,1 kHz, 48 kHz CBR, VBR
WAV .wav WAV 16 bitov, 24 bitov – Nekomprimovaný
formát PCM
AIFF .aif, .aiff AIFF 16 bitov, 24 bitov – Nekomprimovaný
formát PCM

Súbory vo formáte MP3 Súbory vo formáte AAC

Súbory vo formáte MP3 môžu mať formát CBR (constant bit rate – • Formát AAC (Advanced Audio Coding – pokročilé kódovanie
konštantná prenosová rýchlosť) alebo VBR (variable bit rate – zvuku) je základná technológia komprimácie zvuku používaná pri
premenlivá prenosová rýchlosť). Na tomto prístroji je možné kódovaní vo formátoch MPEG-2 a MPEG-4.
prehrávať oba typy súborov, ale pri prehľadávaní bude rýchlosť pri
súboroch vo formáte VBR nižšia. Ak je pre vás dôležitá rýchlosť • Formát a prípona súboru s údajmi typu AAC závisia od aplikácie
obsluhy, odporúčame vám zaznamenávať MP3 súbory vo formáte použitej na vytvorenie takýchto dát.
CBR.

6

• Okrem AAC súborov s príponou „.m4a“ vytvorených pomocou NESÚHLASÍTE S NIEKTORÝM Z USTANOVENÍ TEJTO ZMLUVY,
programu iTunes® dokáže tento prístroj prehrávať aj súbory PROGRAM NESMIETE POUŽÍVAŤ, MUSÍTE HO PRESTAŤ
s príponami „.aac“ a „.mp4“. AAC súbory chránené proti INŠTALOVAŤ, RESP. MUSÍTE HO ODINŠTALOVAŤ.
kopírovaniu, napríklad zakúpené v elektronickom obchode iTunes
Store, však nie je možné prehrávať. Prístroj takisto nemusí byť 1 DEFINÍCIE
schopný prehrať súbory vytvorené v niektorých verziách programu 1 „Dokumentácia“ je písomná dokumentácia, špecifikácie
iTunes. a pomocné informácie v softvéri, ktoré všeobecne
sprístupnila spoločnosť Pioneer s cieľom uľahčiť inštaláciu
Tagy ID3 a používanie Programu.
2 „Program“ znamená všetky časti alebo akúkoľvek časť
Prístroj umožňuje z hudobného súboru zaregistrovať ID3 tagy (v1, softvéru od spoločnosti Pioneer, na ktorý Vám touto Zmluvou
v1.1, v2.2.0, v2.3.0 a v2.4.0) alebo meta tagy. spoločnosť Pioneer poskytuje licenciu.

Funkcie pre použitie spolu s počítačom 2 LICENCIA NA PROGRAM
1 Obmedzená licencia. Spoločnosť Pioneer Vám poskytuje
Informácie o priloženom CD-ROM disku obmedzenú, neexkluzívnu, neprenosnú licenciu (bez práva
na poskytovanie ďalších licencií), podliehajúcu obmedzeniam
Keď na počítač nainštalujete softvér z priloženého CD-ROM disku, daným touto Zmluvou, na:
tento prístroj môžete používať v kombinácii s počítačom. a nainštalovanie jednej kópie Programu na Váš počítač
Priložený CD-ROM disk obsahuje nasledujúce dva softvérové alebo mobilné zariadenie, používanie Programu len na
programy. Vaše súkromné účely v súlade s touto Zmluvou a
Dokumentáciou („Oprávnené používanie“);
Softvér na správu hudby rekordbox b používanie Dokumentácie na podporu Vášho
Softvérový program rekordbox umožňuje správu hudobných súborov Oprávneného používania; a
pre DJ vystúpenia používateľom, ktorí si zakúpili DJ prehrávač c vytvorenie jednej kópie Programu výhradne na účely
značky Pioneer podporujúci funkciu rekordbox. zálohovania pod podmienkou, že takáto kópia bude
- Softvér rekordbox môžete používať na triedenie a vyhľadávanie obsahovať všetky informácie o názvoch a ochranných
známkach, autorských právach a obmedzených právach,
hudobných súborov uložených vo vašom počítači a na vytváranie ako originál.
zoznamov na prehrávanie pre svoje DJ vystúpenia. 2 Obmedzenia. Program a Dokumentáciu nebudete kopírovať
- V softvéri rekordbox môžete detegovať, merať a upravovať takt, a používať inak, než výslovne dovoľuje táto Zmluva. Program
tempo (BPM) a iné vlastnosti hudobných súborov ešte pred nebudete prenášať, sublicencovať, prenajímať, poskytovať
samotným vystúpením. formou lízingu, požičiavať, používať ho na školenie tretej
- Ešte pred vystúpením môžete nastaviť a uložiť informácie strany, zdieľať na komerčné účely ani používať na
o rýchlych značkách. poskytovanie služieb iným spoločnostiam. Vy sami ani
V kombinácii s DJ prehrávačmi Pioneer môžete použiť na prostredníctvom tretej strany nebudete Program modifikovať,
prehrávanie rôzne druhy informácií o miestach v stopách a zoznamy spätne analyzovať, spätne prekladať ani spätne prekladať
na prehrávanie pripravené vopred. Taktiež môžete po prehrávaní zdrojový kód Programu nad rozsah výslovne povolený
nahrať naspäť do softvéru rekordbox históriu prehrávania príslušnými zákonmi, a až po písomnom upovedomení
a informácie o miestach v stope. spoločnosti Pioneer o Vami zamýšľaných činnostiach.
3 Vlastníctvo. Spoločnosť Pioneer alebo jej poskytovateľ
Softvérový ovládač licencií si zachovávajú všetky práva, vlastnícke nároky
Ide o špeciálny softvérový ovládač typu ASIO, umožňujúci a zisky súvisiace so všetkými patentmi, autorskými právami,
prehrávanie audiosignálov z výstupov počítača. Ak chcete tento ochrannými známkami, obchodnými tajomstvami a iným
prístroj pripojiť k počítaču s operačným systémom Windows, najprv duševným vlastníctvom v Programe a Dokumentácii
na počítači nainštalujte tento softvérový ovládač. a v akýchkoľvek z nich odvodených dielach. Nezískavate
V prípade počítača s operačným systémom Mac OS X nie je žiadne iné výslovné ani predpokladané práva okrem tých,
inštalácia softvérového ovládača potrebná. ktoré vyplývajú z obmedzenej licencie stanovenej touto
Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Inštalácia softvérového Zmluvou.
ovládača“ na strane 27. 4 Žiadna podpora. Spoločnosť Pioneer nie je povinná
poskytovať žiadnu podporu, údržbu, aktualizáciu, modifikácie
Licenčná zmluva o používaní softvéru pre koncového ani nové vydania Programu ani Dokumentácie, ktoré sú
používateľa predmetom tejto Zmluvy.

Táto Licenčná zmluva o používaní softvéru pre koncového 3 ODOPRENIE ZÁRUKY
používateľa („Zmluva“) je dohoda medzi vami (teda jednotlivcom, PROGRAM A DOKUMENTÁCIA SA POSKYTUJÚ „AKO SÚ“, BEZ
ktorý inštaluje tento Program, aj akoukoľvek právnickou osobou, AKÝCHKOĽVEK PRÍSĽUBOV A ZÁRUK, PRIČOM SÚHLASÍTE, ŽE
pre ktorú tento jednotlivec vykonáva túto činnosť) („Vy“, „Váš“) ICH BUDETE VYUŽÍVAŤ VÝHRADNE NA SVOJE VLASTNÉ
a spoločnosťou PIONEER CORPORATION („Pioneer“). RIZIKO. SPOLOČNOSŤ PIONEER DO MAXIMÁLNEJ MOŽNEJ
VYKONANÍM AKÉHOKOĽVEK KROKU SÚVISIACEHO MIERY POVOLENEJ ZÁKONMI VÝSLOVNE ODMIETA
S NASTAVENÍM ALEBO INŠTALÁCIOU PROGRAMU POSKYTOVAŤ VŠETKY ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU
VYJADRUJETE SÚHLAS SO VŠETKÝMI USTANOVENIAMI TEJTO TÝKAJÚCE SA PROGRAMU, DOKUMENTÁCIE, ČI UŽ
LICENČNEJ ZMLUVY. POVOLENIE NA PREVZATIE A/ALEBO VÝSLOVNÉ, PREDPOKLADANÉ, ZÁKONNÉ ALEBO
POUŽÍVANIE PROGRAMU JE VÝSLOVNE PODMIENENÉ VAŠÍM VYPLÝVAJÚCE Z PRIEBEHU ČINNOSTI, PRIEBEHU
DODRŽIAVANÍM TÝCHTO USTANOVENÍ. PLATNOSŤ OBCHODOVANIA ALEBO OBCHODNÝCH ZVYKLOSTÍ, VRÁTANE
A VYMOŽITEĽNOSŤ TEJTO ZMLUVY NIE JE PODMIENENÁ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI
ŽIADNYM PÍSOMNÝM ANI ELEKTRONICKÝM SÚHLASOM. AK NA URČITÝ ÚČEL, USPOKOJIVEJ KVALITY, PRESNOSTI,
OPRÁVNENÍ ALEBO NEPORUŠOVANIA ZÁKONOV A PRAVIDIEL.

7

4 NÁHRADA ŠKÔD A NÁPRAVNÉ OPATRENIA PRI PORUŠENÍ 5 Kompletnosť Zmluvy. Táto Zmluva predstavuje kompletnú
ZMLUVY dohodu medzi zmluvnými stranami a nahrádza všetky
prípadné predchádzajúce alebo súbežné písomné alebo
Súhlasíte, že akékoľvek porušenie obmedzení stanovených touto ústne dohody alebo vyjadrenia týkajúce sa predmetu tejto
Zmluvou by spoločnosti Pioneer spôsobilo nenapraviteľnú ujmu, za Zmluvy. Túto Zmluvu nie je možné upravovať ani meniť bez
ktorú by bolo čisto peňažné odškodnenie nepostačujúce. Súhlasíte, predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu od
že okrem peňažného odškodnenia a akýchkoľvek iných nápravných spoločnosti Pioneer a žiadne iné nariadenie, dokument,
opatrení, na ktoré môže mať spoločnosť Pioneer nárok, sa môže zvyklosť alebo úzus sa nebudú môcť považovať za úpravu
spoločnosť Pioneer dožadovať súdne prikázanej nápravy na alebo zmenu tejto Zmluvy.
prevenciu prebiehajúceho, hroziaceho alebo pokračujúceho
porušovania tejto Zmluvy. 6 Súhlasíte, že táto Zmluva a jej výklad budú podliehať
zákonom Japonska.
5 UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY
Spoločnosť Pioneer môže pri porušení akéhokoľvek ustanovenia Upozornenia o autorských právach
z Vašej strany kedykoľvek ukončiť platnosť tejto Zmluvy. Po
ukončení platnosti tejto Zmluvy musíte prestať používať Program, Softvér rekordbox bráni prehrávaniu a kopírovaniu hudobného
natrvalo ho vymazať z počítača alebo mobilného zariadenia, materiálu chráneného autorskými právami.
v ktorom je nainštalovaný, zničiť všetky kópie Programu • Ak hudobný materiál obsahuje zakódované údaje a pod. na
a Dokumentácie vo Vašom vlastníctve a písomne informovať
spoločnosť Pioneer, že ste tak urobili. Odseky 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5 ochranu autorských práv, môže sa stať, že program nebude
a 6 ostávajú v platnosti aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy. možné používať normálnym spôsobom.
• Keď softvér rekordbox zistí, že hudobný materiál obsahuje
6 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA zakódované údaje a pod. na ochranu autorských práv, môže
1 Obmedzenie zodpovednosti. Spoločnosť Pioneer ani jej zastaviť jeho spracovanie (prehrávanie, čítanie a pod.).
dcérske spoločnosti v spojitosti s touto Zmluvou alebo jej Vami vytvorené záznamy môžete používať len na súkromné účely
predmetom, na základe žiadnej teórie o zodpovednosti, a podľa zákonov o ochrane autorských práv ich nemôžete používať
v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek nepriame, bez súhlasu držiteľa autorských práv.
vedľajšie, špeciálne, následné škody ani škody v podobe • Hudba zaznamenaná z diskov CD a pod. podlieha zákonom na
trestu, ani za škody následkom straty zisku, tržby, obchodu, ochranu autorských práv v jednotlivých krajinách
úspor, dát, práva na užívanie alebo nákladov na náhradné a medzinárodným dohodám. Za zabezpečenie legálnosti
zaobstaranie, ani v prípade upozornenia na možnosť vzniku používania takejto hudby je plne zodpovedná osoba, ktorá
takýchto škôd, ani ak sú takéto škody predvídateľné. Výška vytvorila jej záznam.
odškodného zo strany spoločnosti Pioneer v žiadnom • Pri práci s hudbou prevzatou z internetu a pod. je osoba, ktorá
prípade nemôže presiahnuť sumu, ktorú ste skutočne hudbu prevzala, plne zodpovedná za to, že takáto hudba bude
zaplatili spoločnosti Pioneer alebo jej dcérskym používaná v súlade so zmluvou uzavretou s prevádzkovateľom
spoločnostiam za poskytnutie Programu. Obe stranu internetovej stránky, z ktorej bola prevzatá.
potvrdzujú, že obmedzenie zodpovednosti a rozdelenie rizík
v tejto Zmluve zodpovedajú cene Programu a sú Upozornenia týkajúce sa inštalácie softvéru
elementárnymi prvkami dohody medzi obomi stranami, bez rekordbox
ktorej by spoločnosť Pioneer nebola poskytla Program
a neuzavrela túto Zmluvu. Pred inštalovaním softvéru rekordbox si dôkladne prečítajte časť
2 Obmedzenia a výnimky zo záruk a zodpovednosti „Licenčná zmluva o používaní softvéru pre koncového používateľa“.
obsiahnuté v tejto Zmluve neovplyvňujú ani neohrozujú Vaše • Priložený CD-ROM disk obsahuje inštalačné programy a návody
zákonné spotrebiteľské práva a vzťahujú sa na Vás len do
takej miery, do akej sú takéto obmedzenia alebo výnimky v nasledujúcich 12 jazykoch:
povolené zákonmi jurisdikcie, ktorá sa na Vás vzťahuje. angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, holandčina,
3 Oddeliteľnosť a vzdanie sa nárokov. Ak je niektoré španielčina, portugalčina, ruština, čínština (so zjednodušenými
z ustanovení tejto Zmluvy uznané za nezákonné, neplatné znakmi), čínština (s tradičnými znakmi), kórejčina, japončina.
alebo inak neuplatniteľné, dané ustanovenie bude • Ak chcete softvér rekordbox používať v operačnom systéme
uplatňované do maximálnej možnej miery, alebo v prípade v inom jazyku, počas inštalácie zvoľte jazyk [English] (angličtina).
úplnej neuplatniteľnosti bude považované za vyňaté z tejto
Zmluvy, pričom jej zvyšok bude naďalej v plnej platnosti a Podporované operačné systémy 32-bitová verzia
účinnosti. Ak sa ktorákoľvek strana vzdá svojich nárokov Mac OS X (10.5.8, 10.6, 10.7 alebo 10.8) 64-bitová verzia
v prípade neplnenia alebo porušenia tejto Zmluvy, nebude to 32-bitová verzia
znamenať automatické vzdanie sa nárokov pri jej prípadnom Windows® 8/ Windows® 8 Pro 64-bitová verzia
ďalšom neplnení alebo porušení. 32-bitová verzia
4 Nemožnosť postúpenia práv a povinností. Nesmiete postúpiť, Windows® 7 Home Premium/Professional/ 64-bitová verzia
predať, previesť, delegovať ani inak sa zbaviť tejto Zmluvy Ultimate
ani akýchkoľvek z nej vyplývajúcich práv alebo povinností, či 32-bitová verzia
už dobrovoľne alebo nedobrovoľne, zo zákona alebo inak, Windows Vista® Home Basic/Home Premium/
bez predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti Business/Ultimate (SP2 alebo novší)
Pioneer. Akékoľvek zamýšľané postúpenie, prevod alebo
delegovanie z Vašej strany bude neplatné. Po splnení Windows® XP Home Edition/Professional
uvedených podmienok budú záväzky a práva vyplývajúce z (SP3 alebo novší)
tejto Zmluvy prevedené na príslušných následníkov
a splnomocnených zástupcov. Na internetovej stránke technickej podpory k softvéru rekordbox
(strana 10) nájdete najaktuálnejšie informácie o softvéri rekordbox
(podporované operačné systémy, systémové požiadavky a pod.).

8

Minimálne systémové prostredie potrebné pre softvér
rekordbox

Pred začatím inštalácie overte, či počítač poskytuje nasledujúce
systémové prostredie.

Procesor Pre systém Počítač Macintosh
Mac OS X s procesorom Intel®
Pamäť Dual-Core 1,6 GHz
Pevný disk Pre systém alebo vyšším
Optická mechanika Windows® 8,
Zvuk Windows® 7, Počítač kompatibilný so
Internetové pripojenie Windows Vista® štandardom PC/AT
USB port a Windows® XP s procesorom Intel®
Dual-Core 2,0 GHz
alebo vyšším

1 GB alebo viac 2 Keď sa zobrazí menu CD-ROM disku, vyberte možnosť
[rekordbox: Install Music Management Software] (rekordbox:
Minimálne 250 MB voľného miesta (miesto na Inštalovať softvér na správu hudby) a následne kliknite na
ukladanie hudobných súborov a pod. nie je tlačidlo [Start] (spustiť).
započítané)
• Ak chcete zatvoriť menu disku CD-ROM, kliknite na tlačidlo
Optická disková mechanika, ktorá umožňuje [Exit] (ukončiť).
čítanie CD-ROM diskov
3 Keď sa zobrazí obrazovka licenčnej zmluvy, vyberte
Audiovýstup na reproduktory, slúchadlá a pod. možnosť [English] (angličtina), dôkladne si prečítajte Licenčnú
(interné alebo externé zvukové zariadenie) zmluva o používaní softvéru pre koncového používateľa
a následne kliknite na možnosť [Continue] (pokračovať).
Na registráciu používateľa a dotazy použite • Môžete tiež vybrať iný z viacerých zobrazených jazykov, ak ho
webový prehliadač podporujúci 128-bitový
protokol SSL (Safari 2.0 alebo novší, Internet podporuje systémové prostredie vášho počítača.
Explorer® 6.0 alebo novší a pod.) 4 Ak súhlasíte s Licenčnou zmluvou o používaní softvéru pre
koncového používateľa, kliknite na tlačidlo [Agree] (súhlasím).
Na prenos hudobných súborov na USB • Ak nesúhlasíte s ustanoveniami Licenčnej zmluvy o používaní
zariadenie (prenosná pamäť, pevný disk a pod.)
je potrebný USB port. softvéru pre koncového používateľa, kliknite na tlačidlo [Disagree]
(nesúhlasím) a zastavte inštaláciu.
• Funkčnosť softvéru nie je možné zaručiť na všetkých počítačoch, aj keď 5 Dokončite inštaláciu softvéru rekordbox podľa pokynov na
spĺňajú vyššie uvedené systémové požiadavky. obrazovke.

• V nasledujúcich prípadoch nemusí byť softvér schopný poskytovať všetky Postup pre inštaláciu (Windows)
funkcie a maximálny výkon z dôvodu nedostatku pamäte, hoci počítač • Na nainštalovanie a odinštalovanie softvéru rekordbox je potrebná
spĺňa požiadavku na minimálnu veľkosť pamäte. V takom prípade
vykonajte potrebné úkony na uvoľnenie dostatočného množstva pamäte. autorizácia administrátora počítača.
V záujme stability prevádzky odporúčame zväčšiť operačnú pamäť Pred inštaláciou softvéru rekordbox sa prihláste ako používateľ,
počítača. ktorý je administrátorom počítača.
- Keď sa v knižnici softvéru rekordbox mapuje veľké množstvo stôp. 1 Vložte priložený CD-ROM disk do CD mechaniky počítača.
- Keď sú spustené rezidentné programy a služby. Zobrazí sa menu CD-ROM disku.
• Ak sa po vložení CD-ROM disku nezobrazí menu CD-ROM disku,
• Pri určitom nastavení napájania počítača sa môže stať, že procesor v menu [Start] (štart) otvorte položku [Computer] (počítač) alebo
a pevný disk nebudú schopné poskytnúť dostatočný výkon pri spracovaní [My Computer] (môj počítač) a vyberte CD mechaniku. Následne
údajov. Konkrétne pri práci so softvérom rekordbox na notebooku majte dvakrát kliknite na ikonu [CD_menu.exe].
počítač vždy zapojený do elektrickej siete a nastavte ho na maximálny
výkon.

• Ak je pri práci so softvérom rekordbox súčasne spustený iný softvér,
v softvéri rekordbox sa môžu vyskytnúť problémy.

Inštalácia softvéru rekordbox

Pred inštaláciou softvéru rekordbox si dôkladne prečítajte časť
„Upozornenia týkajúce sa inštalácie softvéru rekordbox“.

Postup pre inštaláciu (Macintosh)
• Na nainštalovanie a odinštalovanie softvéru rekordbox je potrebná

autorizácia administrátora počítača.
Pred týmito úkonmi sa prihláste ako používateľ, ktorý je
administrátorom počítača.

1 Po vložení priloženého CD-ROM disku do CD mechaniky
počítača sa na obrazovke otvorí okno s obsahom CD
mechaniky. Dvakrát kliknite na ikonu [CD_menu.app].
• Ak sa po vložení CD-ROM disku neotvorí okno obsahom CD

mechaniky, pomocou aplikácie Finder otvorte okno CD mechaniky
a dvakrát kliknite na ikonu [CD_menu.app].

9

2 Keď sa zobrazí menu CD-ROM disku, vyberte položku Internetová stránka technickej podpory
[rekordbox: Install Music Management Software] (rekordbox:
Nainštalovať softvér na správu hudby) a následne kliknite na Ak máte otázky týkajúce sa používania softvéru rekordbox alebo
tlačidlo [Start] (spustiť). otázky technického charakteru, prečítajte si najskôr návod na
používanie softvéru rekordbox a sekciu FAQ (časté otázky) na
• Ak chcete zatvoriť menu CD-ROM disku, kliknite na tlačidlo stránke technickej podpory k softvéru rekordbox.
[Exit] (ukončiť).
<Stránka technickej podpory k softvéru rekordbox>
3 Keď sa zobrazí obrazovka výberu jazyka, vyberte možnosť http://www.rekordbox.com
[English] (angličtina) a kliknite na možnosť [OK]. • Pred odoslaním otázok týkajúcich sa softvéru rekordbox sa na
• Môžete tiež vybrať iný z viacerých zobrazených jazykov, ak ho
stránke internetovej technickej podpory softvéru rekordbox musíte
podporuje systémové prostredie vášho počítača. zaregistrovať.
4 Keď sa zobrazí obrazovka licenčnej zmluvy, dôkladne si • Pri registrácii používateľa musíte zadať licenčný kód. Pred
prečítajte Licenčnú zmluvu o používaní softvéru pre koncového registráciou si preto licenčný kód pripravte tak, aby ste ho mali k
používateľa. Ak súhlasíte so zmluvou súhlasíte, kliknite na dispozícii. Pri registrácii si dobre zapamätajte svoje prihlasovacie
tlačidlo [Agree] (súhlasím). meno (vašu e-mailovú adresu) a zadané heslo. Nestraťte licenčný
• Ak nesúhlasíte s ustanoveniami Licenčnej zmluvy o používaní kľúč.
• Spoločnosť PIONEER CORPORATION zbiera vaše osobné údaje
softvéru pre koncového používateľa, kliknite na tlačidlo [Cancel] na tieto účely:
(zrušiť) a zastavte inštaláciu. 1 aby vám mohla poskytovať zákaznícku podporu k výrobku, ktorý
5 Dokončite inštaláciu softvéru rekordbox podľa pokynov na
obrazovke. ste si zakúpili,
• Kliknutím na tlačidlo [Cancel] zrušíte inštaláciu po jej začatí. 2 aby vás prostredníctvom e-mailu mohla informovať

Spustenie programu rekordbox/Zobrazenie návodu o produktoch a udalostiach,
na obsluhu 3 aby pri plánovaní nových produktov mohla reagovať na vaše

Pred používaním softvéru rekordbox sa prihláste ako používateľ, názory získané v prieskumoch.
ktorý je nastavený ako administrátor počítača. – S vašimi osobnými údajmi narábame ako s dôvernými
• Keď spustíte program rekordbox po prvý raz, budete musieť zadať
informáciami v súlade s našimi zásadami ochrany osobných
licenčný kľúč. Licenčný kľúč je pripevnený na obalu CD-ROM údajov.
disku. – Naše zásady ochrany osobných údajov si môžete prečítať na
Keď spustíte program rekordbox, pomocou menu [Help] (pomoc) internetovej stránke technickej podpory k softvéru rekordbox.
môžete zobraziť návod na obsluhu. • Keď nám posielate otázku týkajúcu sa softvéru rekordbox,
• Internetový manuál a internetovú stránku technickej podpory nezabudnite uviesť typ a parametre vášho počítača (procesor,
môžete použiť, ak je počítač pripojený k sieti Internet. veľkosť pamäte, ostatné pripojené periférne zariadenia, atď.), typ
a verziu operačného systému počítača a presný opis vášho
Systém Mac OS X problému.
Pomocou aplikácie Finder otvorte adresár [Application] – Ak máte otázky alebo technické problémy týkajúce sa
(aplikácia) a následne dvakrát kliknite na položku [rekordbox konfigurácie počítača s inými periférnymi zariadeniami (inej
2.x.x.app]. značky ako Pioneer), obráťte sa na príslušného výrobcu alebo
• Reťazec 2.x.x označuje číslo verzie softvéru rekordbox. predajcu.
• Softvér rekordbox neustále aktualizujeme s cieľom zdokonaliť jeho
Systém Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista® funkcie a výkon. Aktualizačný program si môžete stiahnuť na
a Windows® XP internetovej stránke technickej podpory. Aktualizáciu softvéru vám
Dvakrát kliknite na ikonu (odkaz) [rekordbox 2.x.x] na pracovnej odporúčame vykonávať pravidelne, aby si mohli byť istí, že máte
ploche počítača. vždy jeho najnovšiu verziu.
• Reťazec 2.x.x označuje číslo verzie softvéru rekordbox.
Inštalácia softvéru remotebox

Softvér remotebox môžete nainštalovať na mobilné zariadenie
(inteligentný telefón, tablet, atď.). Pokyny k inštalácii a podporované
verzie operačných systémov nájdete v návode na obsluhu softvéru
remotebox alebo na internetovej stránke softvéru
(http://pioneerdj.com-support).

10

Zapojenia prístroja

• Prístroj zapojte do elektrickej zásuvky až po dokončení všetkých zapojení medzi jednotlivými zariadeniami.
Pred vytváraním alebo zmenou zapojení vždy vypnite napájanie a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
Spôsob zapojenia komponentu si prečítajte v návode na obsluhu k danému zariadeniu.

• Vždy používajte napájací kábel, ktorý bol dodaný s prístrojom.

Zapojenie vstupných/výstupných konektorov

Zadný panel, predný panel

Výkonový Výkonový zosilňovač, Prenosné DJ prehrávač Analógový Zapojte do
zosilňovač, aktívne aktívne reproduktory a pod. audiozariadenie prehrávač elektrickej zásuvky Slúchadlá
reproduktory a pod. Výkonový zosilňovač Mikrofón Počítač
(pre booth monitor) DJ
softvér

Zadný panel Predný panel

1 Konektory MASTER OUT 1 9 Stojan na inteligentný telefón
Prepojte s výkonovým zosilňovačom, aktívnymi reproduktormi Na toto miesto môžete umiestniť mobilné zariadenie.
a pod. Tieto konektory používajte iba pre symetrický výstup. Podrobnejšie informácie o montáži stojana na inteligentné
Dbajte na to, aby ste do týchto konektorov omylom telefóny nájdete v časti „Montáž stojana na inteligentný telefón“
nepripojili napájací kábel iného zariadenia. na strane 5.

2 Konektory MASTER OUT 2 10 Konektor SIGNAL GND
Prepojte s výkonovým zosilňovačom, aktívnymi reproduktormi Na toto miesto pripojte uzemňovací drôt analógového
a pod. prehrávača. Znížite tým úroveň šumu pri zapojení analógového
prehrávača.
3 Výstupný konektor BOOTH
Výstupný konektor pre booth monitor. 11 USB port
Prepojte s počítačom.
4 Konektor MIC • Zapojenie pomocou USB rozbočovača nie je podporované.
Do tohto konektora zapojte mikrofón. • Priamym prepojením tohto prístroja s počítačom pomocou
USB kábla dodaného s týmto prístrojom zachováte správnu
5 Prepínač voľby LINE, PORTABLE PLAYER funkčnosť.
Tento prepínač nastavte podľa vstupnej úrovne audiosignálu
privedeného na konektory [AUX]. 12 Konektor AC IN
Zapojte do elektrickej zásuvky.
6 Konektory AUX IN Pred zapojením napájacieho kábla dokončite všetky zapojenia
K týmto konektorom pripojte zariadenie s linkovou výstupnou medzi zariadeniami.
úrovňou (napríklad DJ prehrávač) alebo zariadenie s nízkym Vždy používajte napájací kábel dodaný s prístrojom.
ziskom (napríklad prenosný audioprehrávač). V závislosti od
pripojeného zariadenia nastavte prepínač voľby [LINE, 13 Slot na bezpečnostný zámok Kensington
PORTABLE PLAYER] na zadnom paneli prístroja.
14 Konektory PHONES
7 Prepínač voľby LINE, PHONO K týmto konektorom pripojte slúchadlá.
Týmto prepínačom prepnete funkciu konektorov [PHONO/LINE]. Môžete použiť stereofónne zástrčky typu phone s priemerom
6,3 mm, ako aj stereofónne minizástrčky typu phone
8 Konektory PHONO1/LINE1 a PHONO2/LINE2 s priemerom 3,5 mm.
K týmto konektorom pripojte zariadenie s gramofónovou • Na prístroji sa nachádzajú dva výstupné konektory (jeden pre
výstupnou úrovňou (analógový prehrávač (prenoska stereofónny konektor typu jack a druhý pre minikonektor typu
s pohyblivým magnetom MM) a pod.) alebo zariadenie s linkovou jack). Nepoužívajte však tieto vstupy súčasne. Ak počas
výstupnou úrovňou (DJ prehrávač a pod.). V závislosti od používania jedného konektora zapojíte alebo odpojíte druhý
pripojeného zariadenia nastavte prepínač voľby [LINE, PHONO] konektor, úroveň jeho hlasitosti sa môže náhle zvýšiť alebo
na zadnom paneli prístroja. znížiť.

11

Zapojenie prostredníctvom bezdrôtovej siete 3 Otáčaním otočného voliča vyberte položku [WLAN SETTING]
LAN (nastavenia bezdrôtovej siete LAN) a následne stlačte otočný
volič.
Pomocou tohto prístroja môžete priamo, bez použitia smerovača Zoznam položiek ponuky [WLAN SETTING] nájdete na strane 26.
a pod., pripojiť mobilné zariadenie s podporou bezdrôtovej LAN
komunikácie a vykonávať tak DJ vystúpenia pomocou aplikácie na 4 Otáčaním otočného voliča vyberte položku [MODE] (režim)
mobilnom zariadení (remotebox). a následne stlačte otočný volič.
Tento prístroj nepodporuje bezdrôtovú LAN komunikáciu
prostredníctvom smerovača. 5 Otáčaním otočného volič vyberte režim, ktorý chcete
nastaviť, a stlačte otočný volič.
Nastavenie režimu prevádzky bezdrôtových LAN
funkcií – [ENABLE] (zapnúť): Aktivuje funkciu bezdrôtovej siete LAN.
– [DISABLE] (vypnúť): Vypne funkciu bezdrôtovej siete LAN.
Pred pripojením tohto prístroja prostredníctvom bezdrôtovej siete
LAN nastavte režim prevádzky bezdrôtových LAN funkcií. 6 Keď sa na hlavnom displeji prístroja zobrazí hlásenie
Nasledujúce tlačidlá a ovládače slúžia na vykonávanie nastavení [APPLY CHANGES?] (Uložiť nastavenia?), otáčaním otočného
režimu prevádzky bezdrôtových LAN funkcií a nastavení ovládača vyberte možnosť [YES] (áno) a následne stlačte
bezdrôtového LAN spojenia. otočný volič.
Po tomto úkone vykonajte nastavenia spojenia v režime ENABLE
1 Tlačidlo STANDBY/ON (zapnutá funkcia bezdrôtovej siete LAN).
2 Tlačidlo STANDBY/ON
3 Tlačidlo INFO(UTILITY) Vykonanie nastavení bezdrôtového spojenia LAN
4 Hlavný displej prístroja v režime ENABLE
5 Otočný volič (SELECT PUSH)
6 Tlačidlo BACK(TOP) 1 Podržte tlačidlo [INFO(UTILITY)] stlačené po dobu viac ako
7 Indikátor WLAN 1 sekundy.
1 Stlačte tlačidlo [STANDBY/ON].
Zapnite napájanie prístroja. 2 Otáčaním otočného voliča vyberte položku [WLAN INFO]
Indikátor [STANDBY/ON] sa rozsvieti nazeleno. (informácie o bezdrôtovej sieti LAN) a následne stlačte otočný
2 Podržte stlačené tlačidlo [INFO(UTILITY)] po dobu viac ako volič.
1 sekundy.
Zobrazí sa obrazovka [UTILITY]. 3 Otáčaním otočného voliča vyberte položku [SSID] (názov
siete).
Hodnotu položky [SSID] si poznamenajte pre ďalšie použitie.
• Zobrazí sa prvých 9 znakov nastavenia [SSID]. Otáčaním

otočného ovládača môžete zobraziť ďalšiu časť, ktorá sa pôvodne
nezobrazila.

4 Stlačte tlačidlo [BACK(TOP)].
Stlačením tlačidla sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.

5 Otáčaním otočného voliča vyberte položku [PASSWORD]
(heslo) a následne stlačte otočný volič.
Hodnotu položky [PASSWORD] si poznamenajte pre ďalšie použitie.

6 V ponuke nastavení bezdrôtového spojenia LAN na
mobilnom zariadení alebo počítači zobrazte názvy sietí [SSID],
ku ktorým je možné sa pripojiť.
• Pokyny pre vyhľadávanie a zobrazenie názvov sietí, ku ktorým sa

môžete pripojiť, nájdete v návode na obsluhu daného zariadenia.

7 Na mobilnom zariadení alebo počítači vyberte názov siete
[SSID], ktorý sa zobrazil v kroku 3.

8 Zadajte heslo, ktoré ste si poznamenali v kroku 5.
• Predvolené heslo z bezpečnostných dôvodov zmeňte.

Odporúčame vám heslo meniť pravidelne.

Zobrazenie aktuálnych nastavení bezdrôtovej siete
LAN

1 Podržte tlačidlo [INFO(UTILITY)] stlačené po dobu viac ako
1 sekundy.
Zobrazí sa ponuka [UTILITY] (nastavenia).

2 Otáčaním otočného voliča vyberte položku [WLAN INFO]
(informácie o bezdrôtovej sieti LAN) a následne stlačte otočný
volič.
Zoznam položiek ponuky [WLAN INFO] nájdete na strane 25.

12

3 Vyberte položku, ktorú chcete zobraziť, a následne stlačte Upozornenia týkajúce sa bezpečnosti pri používaní
otočný ovládač. zariadení s bezdrôtovou sieťou LAN
Zobrazia sa nastavenia.
• Stlačením tlačidla [BACK(TOP)] vrátite zobrazenie na ponuku Spojenie prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN prináša výhodu
prenosu informácií medzi počítačom alebo podobnými zariadeniami
[WLAN INFO]. a bezdrôtovým prístupovým bodom prostredníctvom rádiových vĺn
namiesto LAN kábla. Pokiaľ sú zariadenia v dosahu rádiových vĺn,
4 Stlačte tlačidlo [INFO(UTILITY)]. môžu byť prepojené sieťovým LAN spojením.
Ponuka [UTILITY] sa zatvorí. Na druhú stranu, rádiové vlny zasahujú všetky miesta v rámci
rádiového dosahu. Ak nevykonáte nastavenia zabezpečenia, môžu
Zmena názvu siete SSID a hesla vzniknúť nasledujúce bezpečnostné problémy, a to aj v prípade
prekážok ako sú steny.
1 Podržte tlačidlo [INFO(UTILITY)] stlačené po dobu viac ako
1 sekundy. • Výmena informácií môže byť odpočúvaná.
Zobrazí sa ponuka [UTILITY] (nastavenia). Tretie strany so zlými úmyslami môžu zámerne zachytávať rádiové
vlny a sledovať prenášané informácie, vrátane identifikačných
2 Otáčaním otočného voliča vyberte položku [WLAN SETTING] čísel, hesiel, čísel kreditných kariet a ďalších osobných informácií
(nastavenia bezdrôtovej siete LAN) a následne stlačte otočný alebo e-mailových správ.
volič.
• Môže dôjsť k prieniku do siete bez autorizácie.
3 Otáčaním otočného voliča vyberte položku [NETWORK Tretie strany so zlými úmyslami môžu získať prístup k vašej
SETTING] (nastavenia siete) a následne stlačte otočný volič. osobnej alebo firemnej sieti bez autorizácie a získavať osobné
alebo dôverné informácie (únik informácii), vydávať sa za určité
4 Otáčajte otočný volič, zadajte názov siete [SSID] a následne osoby a uvoľňovať falošné informácie (falošná identita), prepisovať
stlačte otočný volič. zachytené informácie a uvoľňovať pozmenené informácie
(falzifikácia), rozširovať počítačové vírusy a podobné nástroje,
5 Otáčajte otočný volič a nastavte typ zabezpečenia v položke ktoré môžu poškodiť vaše údaje alebo systémy (vandalizmus).
[SECURITY] (zabezpečenie). Zariadenia vybavené bezdrôtovou sieťou LAN zvyčajne obsahujú
[WEP64]: Môžete nastaviť heslo dĺžky 5 znakov. systém zabezpečenia. Používanie zariadení s aktivovanými
[WEP128]: Môžete nastaviť heslo dĺžky 13 znakov. nastaveniami zabezpečenia znižuje uvedené riziká.
[OPEN]: Nie je nastavené žiadne heslo. Prístup je otvorený pre Je vo vašej zodpovednosti, aby ste porozumeli rizikám používania
všetkých. zariadení vybavených bezdrôtovou sieťou LAN bez nastavení
• Pre vyššiu úroveň zabezpečenia odporúčame nastavenie zabezpečenia.

[WEP128] a pravidelnú zmenu hesla.

6 Otáčajte otočný volič a zadajte heslo.

7 Keď sa na hlavnom displeji prístroja zobrazí hlásenie
[APPLY CHANGES?] (Uložiť nastavenia?), otáčaním otočného
ovládača vyberte možnosť [YES] (áno) a následne stlačte
otočný volič.

8 Stlačte tlačidlo [INFO(UTILITY)].
Ponuka [UTILITY] sa zatvorí.

13

Prvky a funkcie prístroja

1 Sekcia napájania a bezdrôtovej siete (strana 15)
2 Sekcia USB zariadenia (strana 15)
3 Sekcia prehrávača (strana 15)
4 Sekcia prehliadania (strana 18)
5 Sekcia mixovania (strana 19)
6 Sekcia efektov (strana 20)

14

Sekcia napájania a bezdrôtovej siete 1 Indikátor AUTO BEAT LOOP
Svieti počas prehrávania slučky.
1 Indikátor STANDBY/ON
Keď je prístroj zapnutý alebo v pohotovostnom režime, tento 2 Ovládač AUTO BEAT LOOP
indikátor svieti. • Otáčanie:
Nastavenie dĺžky slučky v jednotkách úderov pre automatickú
2 Tlačidlo STANDBY/ON slučku založenú na tempe.
Toto tlačidlo prepína medzi zapnutím prístroja a prepnutím do • Stlačenie:
pohotovostného režimu. Zapnutie alebo vypnutie prehrávania slučky.
„Zapnutie prístroja“ (strana 22)
„Prepnutie do pohotovostného režimu“ (strana 22) 3 Tlačidlá TRACK SEARCH ,
Pomocou týchto tlačidiel vyhľadáte začiatky stôp.
3 Indikátor WLAN
Tento indikátor svieti pri vytvorenom spojení s mobilným 4 Otočný ovládač jog dial
zariadením. • Skrečovanie
Keď je nastavený režim [VINYL], otáčajte otočným ovládačom
Sekcia USB zariadenia počas dotýkania sa kovovej časti jeho hornej strany. Zvuk sa
prehráva podľa smeru a rýchlosti otáčania ovládača.
1 Priestor pre pripojenie USB zariadenia • Zmena rýchlosti prehrávania
Sem zasuňte USB zariadenie. Otáčaním vonkajšej časti otočného ovládača môžete upraviť
„Pripájanie a odpájanie USB zariadení“ (strana 23) rýchlosť prehrávania.

2 Tlačidlo USB STOP 5 Tlačidlo SHIFT
Pred odpojením USB zariadenia od prístroja podržte toto tlačidlo Pri stlačení ďalšieho tlačidla počas držania tlačidla [SHIFT] sa
stlačené po dobu viac ako 2 sekúnd. vyvolá odlišná funkcia.

Sekcia prehrávača 6 Tlačidlo CUE
Slúži na nastavenie alebo posunutie značky.
„Nastavenie značky“ (strana 16)

7 Tlačidlo / (PLAY/PAUSE)
Pomocou tohto tlačidla spustíte/pozastavíte prehrávanie stopy.

8 Tlačidlo DISC$
Pomocou tohto tlačidla vysuniete disk.
„Vysúvanie diskov“ (strana 22)

9 Tlačidlo VINYL MODE
Slúži na prepínanie medzi režimom [VINYL] a normálnym
režimom.

10 Tlačidlo TEMPO RANGE
Každým stlačením tlačidla zmeníte rozsah úpravy posuvným
ovládačom [TEMPO].

11 Tlačidlo MASTER TEMPO
Pomocou tohto tlačidla zapnete alebo vypnete funkciu Master
Tempo.

12 Posuvný ovládač TEMPO
Pomocou tohto ovládača upravíte rýchlosť prehrávania stopy.

13 Indikátor TEMPO
Keď bliká horný alebo dolný indikátor, posunutím ovládača
[TEMPO] v smere rozsvieteného indikátora až po jeho zhasnutie
aktivujete obsluhu posuvným ovládačom [TEMPO].
Ak jeden z indikátorov svieti, obsluha posuvným ovládačom
[TEMPO] je vypnutá.

14 Tlačidlo MASTER
Pomocou tohto tlačidla nastavíte stopu načítanú v prístroji ako
hlavnú pre funkciu synchronizácie rytmu.
„Používanie funkcie SYNC (synchronizácia)“ (strana 24)

15 Tlačidlo SYNC
Slúži na synchronizáciu tempa hlavnej sekcie.
„Používanie funkcie SYNC (synchronizácia)“ (strana 24)

16 Indikátor HOT CUE/4-BEAT SAMPLER
Tieto indikátory znázorňujú nastavenie sekcie rýchlej značky/
vzorkovača na funkciu rýchlej značky alebo funkciu vzorkovača.

17 Tlačidlo MODE (HOT CUE/4-BEAT SAMPLER)
Každým stlačením tohto tlačidla prepínate medzi funkciami
sekcie rýchlej značky/vzorkovača.

18 Tlačidlo CALL
Slúži na vyvolanie rýchlej značky.

15

19 Tlačidlo HOT CUE/4-BEAT SAMPLER (A, B, C) Zmena rýchlosti prehrávania (regulácia tempa)
Pri použití s funkciou rýchlej značky
• Stlačenie: Posuňte posuvný ovládač [TEMPO] smerom dopredu alebo
- Počas prehrávania alebo pozastavenia prehrávania, ak nie dozadu.
je nastavená rýchla značka: Posúvaním ovládača na stranu [+] (smerom k sebe) zvyšujete
Na pozíciu, na ktorej ste stlačili tlačidlo, sa nastaví rýchla rýchlosť prehrávania. Posúvaním ovládača na stranu [–] (od seba)
značka. rýchlosť prehrávania znižujete.
- Počas prehrávania alebo pozastavenia prehrávania, ak je Zmena rýchlosti prehrávania sa zobrazuje na hlavnom displeji
nastavená rýchla značka: prístroja.
Prehrá sa rýchla značka.
• [SHIFT] + stlačenie: Výber rozsahu úpravy rýchlosti prehrávania
Vymazanie rýchlej značky. Stláčajte tlačidlo [TEMPO RANGE].
Pri použití s funkciou vzorkovača Každým stlačením tlačidla zmeníte rozsah úpravy rýchlosti
Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Používanie funkcie prehrávania.
vzorkovača“ na strane 18. Na hlavnom displeji prístroja sa zobrazí indikátor [WIDE, ±16, ±10,
±6].
Prehrávanie • Pri nastavení [±6] % je úprava možná v krokoch po 0,02 %, pri

Stlačte tlačidlo [ / (PLAY/PAUSE)]. nastavení [±10] % alebo [±16] % v krokoch po 0,04 % a pri
nastavení [WIDE] v krokoch po 0,5 %.
Pozastavenie prehrávania • Pri nastavení [WIDE] je rozsah úprav ±100 %. Pri nastavení
Počas prehrávania stlačte tlačidlo [ / (PLAY/PAUSE)]. úpravy na hodnotu -100 % sa prehrávanie zastaví.
• Po opätovnom stlačení tlačidla [ / (PLAY/PAUSE)] bude • Nastavenie [WIDE] môžete vybrať iba pri prehrávaní hudobných
CD diskov (CD-DA).
prehrávanie pokračovať.
• Ak boli stopy načítané z disku a po pozastavení prehrávania Zmena rýchlosti prehrávania bez zmeny výšky tónov
(funkcia Master Tempo)
nevykonáte žiadnu operáciu dlhšie ako 100 minút, disk sa Stlačte tlačidlo [MASTER TEMPO].
automaticky prestane otáčať. Rozsvieti sa indikátor [MASTER TEMPO]. Pri zmene rýchlosti
prehrávania pomocou posuvného ovládača [TEMPO] sa nebude
Rýchly posuv dopredu a dozadu meniť výška tónov.
• Pri tejto funkcii prebieha digitálna úprava signálu, čoho dôsledkom
Držte stlačené tlačidlo [SHIFT] a otáčajte otočným ovládačom je zníženie kvality zvuku.
jog dial.
Vykonáte rýchly posuv smerom dopredu/dozadu v smere otáčania Nastavenie značky
otočného ovládača.
• Keď pustíte tlačidlo [SHIFT], funkcia posuvu sa zruší. 1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo [ / (PLAY/PAUSE)].
• Keď prestanete otáčať otočným ovládačom, obnoví sa normálne Prehrávanie sa pozastaví.

prehrávanie. 2 Stlačte tlačidlo [CUE].
• Rýchlosť posuvu dopredu/dozadu môžete upraviť podľa rýchlosti, Na mieste, na ktorom ste pozastavili prehrávanie stopy, sa nastaví
značka.
akou budete otáčať otočným ovládačom. Indikátor [ / (PLAY/PAUSE)] začne blikať a indikátor [CUE] sa
rozsvieti. Počas toho sa na výstup prístroja neprehráva žiadny
Vyhľadávanie začiatkov stôp (funkcia Track Search) audiosignál.
• Keď nastavíte novú značku, skôr nastavená značka sa zruší.
Stlačte jedno z tlačidiel [TRACK SEARCH , ].
Stlačením tlačidla [] sa presuniete na začiatok nasledujúcej Úprava pozície značky
stopy. 1 Pri pozastavenom prehrávaní na značke podržte stlačené
Stlačením tlačidla [] sa presuniete na začiatok aktuálnej stopy. tlačidlo [SHIFT] a dotknite sa hornej strany otočného ovládača
Dvojitým stlačením po sebe sa prehrávač presunie na začiatok jog dial.
predchádzajúcej stopy. Indikátory [ / (PLAY/PAUSE)] a [CUE] sa rozblikajú.
• Pomocou funkcie vyhľadávania stôp sa nie je možné presunúť na Značku môžete jemne posúvať v krokoch po jednotlivých rámcoch.

inú kategóriu alebo adresár. 2 Stlačte tlačidlo [CUE].
Na mieste, na ktorom ste stlačili tlačidlo, sa nastaví nová značka.
Vyhľadávanie rámcov • Keď nastavíte novú značku, predtým nastavená značka sa zruší.

Pri pozastavenom prehrávaní otáčajte ovládačom jog dial. Návrat na značku (funkcia Back Cue)
Pozíciu, na ktorej je pozastavené prehrávanie, môžete posúvať Počas prehrávania stlačte tlačidlo [CUE].
v krokoch po jednotlivých rámcoch. Prehrávač sa okamžite vráti na aktuálne nastavenú značku
• Keď ovládač jog dial otáčate v smere hodinových ručičiek, pozícia a pozastaví prehrávanie.
• Keď stlačíte tlačidlo [ / (PLAY/PAUSE)], prehrávanie sa spustí
sa posúva v smere prehrávania. Pri otáčaní proti smeru
hodinových ručičiek sa pozícia posúva opačným smerom. od značky.
Otočením ovládača o celú otáčku dosiahnete posunutie aktuálnej
pozície o 135 rámcov. Vypočutie zvuku na značke (funkcia Cue Point
Sampler)
Superrýchle prehľadávanie Po návrate na značku podržte tlačidlo [CUE].
Prehrávanie sa spustí od aktuálne nastavenej značky. Prehrávanie
Držte stlačené jedno z tlačidiel [TRACK SEARCH , ] bude trvať dovtedy, kým budete toto tlačidlo držať stlačené.
a otáčajte otočným ovládačom jog dial.
Prehrávač sa bude rýchlo posúvať dopredu/dozadu, podľa smeru
otáčania ovládača jog dial.

16

Automatické nastavenie slučky na základe tempa Používanie rýchlych značiek
stopy (funkcia Auto Beat Loop)
Keď nastavíte rýchlu značku, dané miesto môžete okamžite vyvolať
1 Otáčaním ovládača [AUTO BEAT LOOP] počas prehrávania a prehrať. Pre každý disk môžete nastaviť až 3 rýchle značky.
nastavíte dĺžku vo forme počtu úderov pre prehrávanie slučky. V prípade hudobných súborov uložených na USB zariadeniach
Hlavný displej prístroja sa prepne na obrazovku automatickej slučky/ môžete nastaviť až 3 rýchle značky pre každú stopu.
efektu.
Nastavenie rýchlej značky
2 Stlačením ovládača [AUTO BEAT LOOP] spustite 1 Stlačením tlačidla [MODE (HOT CUE/4-BEAT SAMPLER)]
prehrávanie slučky. prepnite na režim rýchlej značky.
Podľa tempa stopy (BPM) sa automaticky nastaví miesto konca Indikátor [HOT CUE] sa rozsvieti.
slučky a spustí sa prehrávanie slučky. 2 Počas prehrávania alebo pozastavenia prehrávania stlačte
• Ak sa nezobrazuje hodnota BPM (počet úderov za minútu), jedno z tlačidiel [HOT CUE/4-BEAT SAMPLER (A, B, C)] na
mieste, kde chcete nastaviť rýchlu značku.
prehrávanie slučky nebude fungovať správne. Na miesto, kde ste stlačili tlačidlo, sa nastaví rýchla značka
• Pri automatickom nastavení slučky sa značka presunie na miesto a príslušné tlačidlo [HOT CUE/4-BEAT SAMPLER (A, B, C)] sa
rozsvieti namodro.
začiatku slučky. • Počas prehrávania slučky sa slučka zaregistruje ako rýchla
• Stlačením ovládača [AUTO BEAT LOOP] počas prehrávania
značka.
slučky zrušíte prehrávanie slučky. • Smer prehrávania sa pre rýchle značky neukladá.
• Keď nastavíte rýchlu značku počas skrečovania, prehrávanie sa
Používanie otočného ovládača jog dial
môže dočasne zastaviť.
• Na hornej strane otočného ovládača jog dial je zabudovaný • Ak je zapnutá funkcia kvantovania, pri použití tejto funkcie sa
spínač. Na otočný ovládač jog dial neklaďte žiadne predmety, ani
ho nevystavujte pôsobeniu veľkej sily. môže vyskytnúť mierne oneskorenie kvôli synchronizácii tempa.
• Na tlačidlo [HOT CUE/4-BEAT SAMPLER (A, B, C)], na ktorom je
• Nedovoľte, aby do prístroja vnikla voda alebo iné kvapaliny. Malo
by to za následok poruchu prístroja. už uložená rýchla značka, nie je možné uložiť novú rýchlu značku .
V takom prípade najskôr vymažte značku uloženú na danom
Prepnutie režimu ovládača jog dial tlačidle.
Otočný ovládač jog dial má dva režimy:
• Režim [VINYL]: Keď sa počas prehrávania dotknete kovovej časti Prehrávanie rýchlych značiek
Počas prehrávania alebo pozastavenia prehrávania stlačte
hornej strany otočného ovládača jog dial, prehrávanie sa zastaví. niektoré z tlačidiel [HOT CUE/4-BEAT SAMPLER (A, B, C)].
Keď budete následne otáčať otočným ovládačom jog dial, Vyvolá sa rýchla značka uložená na danom tlačidle a spustí sa
prehrávaný zvuk bude zodpovedať otáčaniu ovládača. prehrávanie.
• Normálny režim: Aj keď sa dotknete kovovej časti hornej strany
otočného ovládača jog dial, prehrávanie sa nezastaví. Funkcie ako Vyvolanie rýchlych značiek (pre disky)
skrečovanie nebudú k dispozícii. 1 Vložte disk do prístroja.
2 Stlačte tlačidlo [CALL].
Stlačte tlačidlo [VINYL MODE] Prístroj sa prepne do režimu vyvolania rýchlych značiek a tlačidlá
Režim otočného ovládača prepnete na nastavenie [VINYL] a tlačidlo [HOT CUE/4-BEAT SAMPLER (A, B, C)] so zaznamenanými
[VINYL MODE] sa rozsvieti. rýchlymi značkami začnú blikať.
3 Stlačte tlačidlo [HOT CUE/4-BEAT SAMPLER (A, B, C)]
Skrečovanie prislúchajúce k rýchlej značke, ktorú chcete vyvolať.
Keď je otočný ovládač prepnutý do režimu [VINYL], zvuk Rýchla značka sa vyvolá a tlačidlo [HOT CUE/4-BEAT SAMPLER
prehrávania stôp môžete určovať smerom a rýchlosťou otáčania (A, B, C)] sa rozsvieti namodro.
ovládača jog dial tým, že sa dotknete kovovej časti jeho hornej • Ak nechcete vyvolať žiadnu rýchlu značku, stlačte tlačidlo [CALL]
strany a zároveň otáčate ovládačom.
bez toho, aby ste stlačili niektoré z tlačidiel [HOT CUE/4-BEAT
1 Stlačte tlačidlo [VINYL MODE]. SAMPLER (A, B, C)]. Tlačidlá, z ktorých neboli vyvolané žiadne
Otočný ovládač nastavíte do režimu [VINYL]. rýchle značky, zhasnú.

2 Počas prehrávania sa dotknite kovovej časti hornej strany Vyvolanie rýchlych značiek (pre úložné USB
ovládača jog dial. zariadenie)
Prehrávanie sa zastaví. 1 Pripojte k prístroju úložné zariadenie (USB).
2 Načítajte stopu, ktorej rýchle značky chcete vyvolať.
3 Počas dotýkania sa kovovej časti hornej strany ovládača 3 Stlačte tlačidlo [CALL].
otáčajte ovládačom jog dial v požadovanom smere Prístroj sa prepne do režimu vyvolania rýchlych značiek a tlačidlá
a požadovanou rýchlosťou, akou chcete prehrávať zvuk. [HOT CUE/4-BEAT SAMPLER (A, B, C)] so zaznamenanými
Zvuk sa bude prehrávať podľa smeru a rýchlosti otáčania ovládača. rýchlymi značkami začnú blikať.

4 Zložte prst z kovovej časti hornej strany ovládača jog dial. 17
Obnoví sa normálne prehrávanie.

Zmena rýchlosti prehrávania
Počas prehrávania otáčajte vonkajšou časťou ovládača jog dial.
Pri otáčaní v smere hodinových ručičiek sa rýchlosť prehrávania
zvýši a pri otáčaní proti smeru hodinových ručičiek sa prehrávanie
spomalí. Po zastavení otáčania pokračuje normálne prehrávanie.
• Keď je ovládač jog dial prepnutý do normálneho režimu, rovnaký

účinok možno dosiahnuť aj otáčaním hornej strany ovládača.

4 Stlačte tlačidlo [HOT CUE/4-BEAT SAMPLER (A, B, C)] Sekcia prehliadania
prislúchajúce rýchlej značke, ktorú chcete vyvolať.
Rýchla značka sa vyvolá a tlačidlo [HOT CUE/4-BEAT SAMPLER 1 Tlačidlo USB
(A, B, C)] sa rozsvieti namodro. Stlačením prehráte hudobné súbory uložené na USB zariadení.
• Ak nechcete vyvolať žiadnu rýchlu značku, stlačte tlačidlo [CALL]
„Prehrávanie médií pripojených k tomuto prístroju alebo
bez toho, aby ste stlačili niektoré z tlačidiel [HOT CUE/4-BEAT vložených do tohto prístroja“ (strana 23)
SAMPLER (A, B, C)]. Tlačidlá, z ktorých neboli vyvolané žiadne
rýchle značky, zhasnú. 2 Tlačidlo CD
• Ak nechtiac zrušíte režim vyvolania rýchlych značiek, znovu Stlačením prehráte hudobné súbory uložené na CD alebo CD-
stlačte tlačidlo [CALL]. ROM disku.
• Softvér rekordbox môžete prednastaviť tak, aby sa pri načítaní „Prehrávanie médií pripojených k tomuto prístroju alebo
stôp automaticky vyvolali rýchle značky. vložených do tohto prístroja“ (strana 23)
V zozname stôp sa pri stopách, pre ktoré je nastavené
automatické načítanie rýchlych značiek, zobrazí symbol „ “. 3 Tlačidlo MIDI
Stlačte toto tlačidlo pre použitie DJ softvéru.
Vymazanie rýchlych značiek „Používanie DJ softvéru“ (strana 28)
Podržte stlačené tlačidlo [SHIFT] a zároveň stlačte jedno
z tlačidiel [HOT CUE/4-BEAT SAMPLER (A, B, C)]. 4 Tlačidlo INFO(UTILITY)
Rýchla značka uložená na príslušnom tlačidle sa vymaže, tlačidlo sa
vypne a na dané tlačidlo môžete uložiť novú značku. • Stlačenie:
Hlavný displej prístroja sa prepne do režimu informačného
Používanie funkcie vzorkovača zobrazenia. V režime informačného zobrazenia prepnete
každým stlačením tlačidla medzi zobrazením názvu stopy,
Vzorkovať môžete štyri údery tempa. Uložené vzorky môžete neskôr tempa alebo zobrazením automatickej slučky/efektu.
vyvolať a prehrať.
• Pre jednu časť prístroja môžete uložiť až tri vzorky. • Podržanie po dobu viac ako 1 sekundy:
• Po upravovaní (nahrávaní alebo vymazávaní) vzoriek vypínajte Zobrazí sa obrazovka [UTILITY] (nastavenia).
„Zmena nastavení“ (strana 25)
prístroj stlačením tlačidla [STANDBY/ON].
Ak vypnete napájanie bez stlačenia tlačidla [STANDBY/ON], 5 Tlačidlo TIME (AUTO CUE, QUANTIZE)
výsledky úprav sa neuložia do pamäte.
• Stlačenie:
Ukladanie vzoriek Režim zobrazenia času na hlavnom displeji prístroja sa
1 Stlačením tlačidla [MODE (HOT CUE/4-BEAT SAMPLER)] prepne medzi uplynulým a zostávajúcim časom.
prepnite na režim vzorkovača.
Rozsvieti sa indikátor [4-BEAT SAMPLER]. • Podržanie po dobu viac ako 1 sekundy:
2 Stlačte jedno z tlačidiel [HOT CUE/4-BEAT SAMPLER (A, B, Zapnutie alebo vypnutie funkcie automatickej značky.
C)].
Miesto, kde ste stlačili tlačidlo, sa nastaví ako miesto začiatku • [SHIFT] + stlačenie:
nahrávania, navzorkuje sa zvuk v dĺžke štyroch úderov tempa alebo Zapnutie alebo vypnutie funkcie QUANTIZE.
v dĺžke prvých 5 sekúnd a tlačidlo sa rozsvieti namodro. „Používanie funkcie QUANTIZE (kvantovanie)“ (strana 24)
• Na tlačidlo [HOT CUE/4-BEAT SAMPLER (A, B, C)], na ktorom je
6 Hlavný displej prístroja
už uložená vzorka, nie je možné uložiť novú vzorku. V takom
prípade najskôr vymažte vzorku uloženú na danom tlačidle. 7 Tlačidlo BACK(TOP)
• Stlačenie:
Prehrávanie vzoriek Zobrazenie sa vráti späť o úroveň vyššie.
Stlačte a podržte tlačidlo [HOT CUE/4-BEAT SAMPLER (A, B, • Podržanie po dobu viac ako 1 sekundy:
C)]. Zobrazenie sa presunie na najvyššiu úroveň.
Počas držania tlačidla sa bude prehrávať vybraná vzorka.
• Hlasitosť vzorky môžete upraviť v menu [UTILITY] (nastavenia) 8 Otočný volič (SELECT PUSH)

v položke [SAMPLE LEVEL] (úroveň vzorky). 9 Zobrazenie čísla stopy

Vymazanie vzoriek 10 Indikátor REMAIN
Podržte stlačené tlačidlo [SHIFT] a zároveň stlačte jedno Rozsvieti sa, keď je zobrazenie času nastavené na zostávajúci
z tlačidiel [HOT CUE/4-BEAT SAMPLER (A, B, C)]. čas.
Navzorkovaný zvuk uložený na príslušnom tlačidle sa vymaže,
tlačidlo sa vypne a na dané tlačidlo môžete uložiť novú vzorku. 11 Zobrazenie času (minúty, sekundy a rámce)

18 12 Hodnota BPM
Zobrazuje hodnotu BPM (Beats Per Minute – počet úderov za
minútu) aktuálne prehrávanej stopy. Táto hodnota sa mení podľa
pozície posuvného ovládača [TEMPO].

13 Indikátor TEMPO % 1 Sekcia zobrazenia tempa
Zobrazuje percentuálnu zmenu rýchlosti prehrávania. 2 Sekcia zobrazenia automatickej slučky/efektu
• Ak je v režime informačného zobrazenia vybrané zobrazenie
14 Zobrazenie rozsahu úpravy rýchlosti prehrávania
Zobrazuje rozsah, v ktorom je možné upravovať rýchlosť názvu stopy, pri vykonaní nasledujúcej obsluhy sa zobrazenie
prehrávania. automaticky prepne na zobrazenie automatickej slučky/efektu:
- Nastavenie automatickej slučky podľa tempa skladby
15 Indikátor A. CUE - Nastavenie efektu
Rozsvieti sa, keď je nastavený režim automatickej značky.
Nastavenie automatickej značky
16 Indikátor QUANTIZE
Rozsvieti sa, keď je zapnutá funkcia [QUANTIZE] (kvantovanie). Táto funkcia pri načítaní stopy alebo pri vyhľadávaní stôp preskočí
tichú pasáž na začiatku stopy a automaticky nastaví značku na
17 Indikátor INFO pozíciu tesne pred začiatkom zvuku v stope.
Rozsvieti sa, keď je hlavný displej prístroja nastavený na režim Stlačte tlačidlo [TIME MODE (AUTO CUE, QUANTIZE)] po dobu
informačného zobrazenia. viac ako 1 sekundy.
Týmto zapnete funkciu automatickej značky.
18 Indikátor BROWSE Na hlavnom displeji prístroja sa zobrazí indikátor [A.CUE].
Rozsvieti sa, keď je hlavný displej prístroja nastavený na režim • Opätovným podržaním tlačidla [TIME MODE (AUTO CUE,
zobrazenia prehliadania.
QUANTIZE)] po dobu viac ako 1 sekundy funkciu automatickej
19 Zobrazenie pozície prehrávania značky vypnete.
Stopa je tu zobrazená ako stĺpcový graf. Keď displej zobrazuje • Nastavenie úrovne automatickej značky ostane v pamäti aj po
uplynulý čas, graf sa postupne rozsvecuje zľava. Ak sa vypnutí prístroja.
zobrazuje zostávajúci čas, graf postupne zľava zhasína. Ak je
zostávajúci čas stopy menej ako 30 sekúnd, celý graf začne Zmena úrovne automatickej značky
pomaly blikať. Ak je zostávajúci čas stopy menej ako 15 sekúnd, Úroveň akustického tlaku, ktorá sa identifikuje ako tichá pasáž,
blikanie sa zrýchli. môžete nastaviť na jednu z 8 úrovní.
• Nastavenie úrovne automatickej značky ostane v pamäti aj po
20 Sekcia informačného zobrazenia
vypnutí prístroja.
Prepnutie režimu zobrazenia prehliadania 1 Podržte tlačidlo [INFO(UTILITY)] po dobu viac ako
1 sekundy.
K dispozícii máte dva režimy zobrazenia prehliadania: režim knižnice Zobrazí sa obrazovka [UTILITY] (nastavenia).
a prehliadanie adresárov. Režim zobrazenia sa líši v závislosti od 2 Otáčajte otočným voličom a následne ho stlačte.
prítomnosti informácií o knižnici softvéru rekordbox na USB Vyberte položku [A. CUE LEVEL] (úroveň automatickej značky).
zariadení. 3 Otáčajte otočným voličom a následne ho stlačte.
- Ak sú na USB zariadení uložené informácie o knižnici: Zobrazenie Týmto zmeníte nastavenie úrovne automatickej značky.

sa nastaví na režim prehliadania knižnice. Hudobné súbory sa Sekcia mixovania
zobrazia v piatich kategóriách (interpret, album, názov, hodnota
BPM a zoznam na prehrávanie).
- Ak na USB zariadení nie sú uložené informácie o knižnici:
Informácie sa zobrazia v režime prehliadania adresárov. Adresáre
a stopy uložené na médiu sa zobrazia v stromovej štruktúre.

Prepnute režimu informačného zobrazenia

Pri každom stlačení tlačidla [INFO(UTILITY)] sa sekcia informačného
zobrazenia prepne medzi zobrazením názvu stopy, tempa alebo
automatickej slučky/efektu.

Používanie funkcie zobrazenia tempa
Táto funkcia zobrazuje tempo a pozíciu prehrávania v aktuálne
prehrávanej stope.

19

1 Prepínač voľby DECK, PHONO/LINE 2 Stlačte tlačidlo [ (CH1)] alebo [ (CH2)].
Pomocou tohto prepínača vyberiete vstupný zdroj [CH 1] alebo Vyberte kanál, ktorý chcete sledovať.
[CH 2] spomedzi zariadení pripojených k prístroju. • Pre sledovanie audiosignálu konektorov [MASTER OUT 1] a
• Keď nastavíte voľbu [PHONO/LINE], sekciu mixovania môžete
použiť ako DJ mixážny pult. [MASTER OUT 2] (zvuk hlavného kanála) nie je tento krok
potrebný.
2 Ovládač TRIM 3 Otáčajte ovládačom [HEADPHONES MIXING].
Upravuje úroveň vstupných audiosignálov každého kanála. - Otáčanie proti smeru hodinových ručičiek: Hlasitosť kanálov

3 Ovládače EQ (HI, MID, LOW) [CH 1] a [CH 2] bude relatívne vyššia.
Upravujú kvalitu zvuku príslušných kanálov. - Stredová poloha: Hlasitosť kanálov [CH 1] a [CH 2] bude
Tieto ovládače upravujú pásmo výšok [HI], pásmo stredov [MID]
a pásmo basov [LOW]. rovnaká ako hlasitosť zvukového výstupu konektorov
[MASTER OUT 1] a [MASTER OUT 2] (zvuk hlavného kanála).
4 Ovládač HEAPHONES MIXING - Otáčanie v smere hodinových ručičiek: Hlasitosť výstupného
Upravuje vyváženie hlasitosti sledovania zvuku medzi zvukom zvuku konektorov [MASTER OUT 1] a [MASTER OUT 2] (zvuk
sekcie, pre ktorú ste stlačili tlačidlo [ ], a zvukom hlavného hlavného kanála) bude relatívne vyššia.
kanála. 4 Otáčajte ovládačom [HEADPHONES LEVEL].
Zvuk sa prehráva zo slúchadiel.
5 Ovládač HEAPHONES LEVEL • Keď opäť stlačíte tlačidlo [ (CH1)] alebo [ (CH2)], sledovanie
Upravuje výstupnú úroveň audiosignálu prehrávaného sa zruší.
z konektora [PHONES]. • Sledovanie zvuku prehrávaného z konektorov [MASTER OUT 1] a
[MASTER OUT 2] nie je možné zrušiť.
6 Prelínač kanála
Upravuje úroveň audiosignálov prehrávaných v jednotlivých Používanie mikrofónu
kanáloch.
1 Stlačte tlačidlo [MIC (ON/OFF)].
7 Prepínač CROSS F. CURVE (THRU, , ) (prepínač voľby 2 Otáčajte ovládačom [MIC LEVEL] v smere hodinových
krivky prelínača zdrojov) ručičiek.
Prepína charakteristiky krivky prelínača zdrojov. Zvuk mikrofónu sa bude prehrávať cez reproduktory.

8 Prelínač zdrojov Úprava kvality zvuku
Zvuk jednotlivých kanálov sa prehráva podľa charakteristiky Otáčajte ovládačom [MIC EQ].
krivky vybranej pomocou prepínača voľby [THRU, , ]
- Pri otočení na doraz v smere hodinových ručičiek nastavíte
9 Ovládač MASTER LEVEL maximálne tlmenie basového zvuku.
Upravuje úroveň audiosignálov prehrávaných z konektorov
[MASTER OUT 1] a [MASTER OUT 2]. - Pri otočení na doraz proti smeru hodinových ručičiek nastavíte
maximálne tlmenie zvuku výšok.
10 Ovládač BOOTH MONITOR
Upravuje úroveň audiosignálov prehrávaných z konektora Používanie funkcie AUX
[BOOTH].
1 Stlačte tlačidlo [AUX (ON/OFF)].
11 Indikátor LEVEL 2 Otáčajte ovládačom [AUX LEVEL].
Zobrazuje úroveň zvuku jednotlivých kanálov. Upravíte tým vstupnú úroveň audiosignálu privedeného na konektory
[AUX IN].
12 Tlačidlo (CH 1, CH 2)
Slúži na monitorovanie zvuku kanála [CH 1] alebo [CH 2]. Zvuk prehrávaný z konektora [BOOTH]

13 Ovládač AUX LEVEL Otáčajte ovládačom [BOOTH MONITOR].
Upravuje úroveň audiosignálu privedeného na konektory Upravíte tým úroveň audiosignálov prehrávaných cez konektor
[AUX IN]. [BOOTH].

14 Tlačidlo AUX (ON/OFF) Sekcia efektov
Zapína/vypína prídavné efekty AUX.

15 Ovládač MIC LEVEL
Upravuje úroveň audiosignálu privedeného na konektor [MIC].

16 Ovládač MIC EQ
Upravuje kvalitu zvuku mikrofónu.

17 Tlačidlo MIC (ON/OFF)
Zapnutie/vypnutie mikrofónu.

Úprava kvality zvuku

Otáčajte ovládačmi [HI], [MID], [LOW] pre príslušné kanály.
• Otočením ovládača na doraz proti smeru hodinových ručičiek

úplne vypnete zvuk daného rozsahu (funkcia izolátora).

Sledovanie zvuku pomocou slúchadiel 1 Ovládač BEAT
Pomocou tohto ovládača vyberiete násobok tempa pre
1 Zapojte slúchadlá do konektora [PHONES]. synchronizáciu efektov podľa tempa.
Podrobnejšie pokyny k zapojeniu nájdete v časti „Zapojenie
vstupných/výstupných konektorov“ na strane 11. 2 Tlačidlá BEAT FX (TRANS, FLANGER, ECHO, ROLL)
Tieto tlačidlá zapínajú a vypínajú príslušné efekty tempa.
20

3 Ovládač LEVEL/DEPTH Ručné zadanie hodnoty BPM
Mení množstevný parameter efektu podľa tempa.
1 Stlačte tlačidlo [TAP (AUTO)].
4 Tlačidlo TAP (AUTO) Tlačidlo [TAP (AUTO)] sa rozsvieti a prístroja sa prepne do režimu
Prepína režim merania hodnoty BPM. TAP.
- Režim AUTO: Tlačidlo [TAP (AUTO)] sa vypne a hodnota BPM
sa meria automaticky zo vstupného audiosignálu. Keď prístroj 2 Stlačte tlačidlo [TAP (AUTO)] v rytme tempa prehrávaného
vypnete, nastaví sa režim [AUTO]. zvuku (v štvrťových notách) aspoň 2-krát.
- Režim TAP: Tlačidlo [TAP (AUTO)] sa rozsvieti a hodnotu V sekcii zobrazenia automatickej slučky/efektu sa zobrazí priemerná
BPM zadáte manuálne stláčaním tlačidla [TAP (AUTO)]. Keď hodnota intervalu, v ktorom ste stláčali tlačidlo [TAP (AUTO)].
stlačíte tlačidlo [TAP (AUTO)], nastavíte režim TAP. • Podržaním tlačidla [TAP (AUTO)] po dobu viac ako 1 sekundy
• Rozsah merania hodnoty BPM v režime AUTO je 70 až 180
úderov za minútu. V prípade niektorých stôp nemusí byť nastavíte späť režim AUTO.
možné správne odmeranie hodnoty BPM.
• Hodnota BPM nastavená v režime TAP je platná iba pre SOUND COLOR FX (efekty zafarbenia zvuku)
funkciu BEAT FX.
Tieto efekty sa menia podľa obsluhy ovládačov [COLOR] pre rôzne
5 Tlačidlá SOUND COLOR FX (NOISE, PTICH, CRUSH, FILTER) kanály.
Tieto tlačidlá zapínajú a vypínajú príslušné efekty SOUND
COLOR FX. 1 Stlačte niektoré z tlačidiel [SOUND COLOR FX (NOISE,
PITCH, CRUSH, FILTER)].
6 Ovládač COLOR Týmto vyberiete typ efektu.
Mení parametre efektov SOUND COLOR FX jednotlivých Stlačené tlačidlo začne blikať.
kanálov. • Typy efektov nájdete v časti „Typy efektov SOUND COLOR FX“.
• Pre kanály [CH 1] a [CH 2] sa nastaví rovnaký efekt.
Používanie funkcie efektu podľa tempa
2 Otáčajte ovládačom [COLOR].
Tento prístroj je vybavený štyrmi efektovými tlačidlami. Stlačením Vybraný efekt sa použije na kanál(y), pre ktorý(é) ste stlačili
jedného z týchto tlačidiel môžete na zvuk aplikovať rôzne efekty. ovládač(e).

Stlačte jedno z tlačidiel [BEAT FX (TRANS, FLANGER, ECHO, Typy efektov SOUND COLOR FX
ROLL)].
Stlačené tlačidlo začne blikať. Názov Opis Ovládač [COLOR]
Efekt sa aplikuje v rytme stopy. efektu
Rôzne tlačidlá prislúchajú rôznym efektom. Podrobnejšie informácie Zmení hudobný interval Otáčanie proti smeru
o jednotlivých efektoch nájdete v nasledujúcej tabuľke. PITCH v rozsahu 1 oktávy hodinových ručičiek: Zníženie
• Opätovným stlačením blikajúceho tlačidla efekt vypnete. (výška tónu) smerom nahor a nadol. tónu.

Názov efektu Opis Ovládač NOISE (šum) V tomto prístroji sa Otáčanie v smere hodinových
[LEVEL/DEPTH] generuje biely šum a na ručičiek: Zvýšenie tónu.
TRANS Zastavenie zvuk podľa násobku CRUSH výstupe sa zmiešava so
tempa nastaveného ovládačom Nastavuje (rozdrvenie) zvukom kanála cez filter. Otáčanie proti smeru
[BEAT]. vyváženie medzi • Otáčaním ovládačmi hodinových ručičiek: Postupné
pôvodným zvukom FILTER znižovanie hraničnej frekvencie
FLANGER Vytvorenie efektu flanger a zvukom efektu. (filter) [TRIM] môžete filtra, cez ktorý prechádza biely
(prehrávanie s jedným cyklom podľa násobku upraviť hlasitosť šum.
pôvodného tempa nastaveného ovládačom Čím viac otočíte príslušných kanálov.
a opakovaného [BEAT]. ovládač v smere Otáčaním ovládačmi Otáčanie v smere hodinových
oneskoreného hodinových ručičiek, [EQ (HI, MID, LOW)] ručičiek: Postupné zvyšovanie
signálu) Niekoľkonásobné opakované tým bude efekt môžete upraviť kvalitu frekvencie filtra, cez ktorý
prehrávanie oneskoreného výraznejší. zvuku. prechádza biely šum.
ECHO (ozvena) signálu, ktorý sa postupne
stlmuje, podľa násobku tempa Nastavuje Zmení pôvodný zvuk Otáčanie proti smeru
ROLL nastaveného ovládačom [BEAT]. vyváženie medzi kanála na rozdrvený hodinových ručičiek:
Pri ozvene v tempe 1/1 sú zvuky pôvodným zvukom zvuk na výstupe. Zväčšovanie skreslenia zvuku.
tlmené podľa tempa stopy aj po a zvukom efektu.
zastavení vstupného zvuku. Prehráva zvuk cez filter. Otáčanie v smere hodinových
V momente stlačenia tlačidla Nastavuje ručičiek: Zvuk je rozdrvený
[ROLL] sa nahrá vstupný zvuk vyváženie medzi pred prechodom cez filter
a následne sa opakovane pôvodným zvukom s horným priepustom.
prehráva podľa násobku tempa a zvukom efektu. Otáčanie proti smeru
nastaveného ovládačom [BEAT]. hodinových ručičiek: Postupné
znižovanie hraničnej frekvencie
Ovládanie úrovne efektu filtra s dolným priepustom.
Otáčajte ovládačom [LEVEL/DEPTH].
Efekt sa upraví podľa pozície a smeru otáčania ovládača Otáčanie v smere hodinových
[LEVEL/DEPTH]. ručičiek: Postupné zvyšovanie
hraničnej frekvencie filtra
s horným priepustom.

21

Obsluha Vysúvanie diskov

Zapnutie prístroja 1 Počas prehrávanie stlačte tlačidlo [ / (PLAY/PAUSE)]. Ak
je nastavená značka, počas prehrávania stlačte tlačidlo [CUE]
1 Vykonajte všetky zapojenia a následne pripojte napájací (návrat na značku) a následne stlačením tlačidla [DISC $]
kábel do elektrickej zásuvky. vysuňte disk.
Po stlačení tlačidla sa zastaví rotácia disku a disk sa vysunie
„Zapojenia prístroja“ (strana 11) s priestoru na vkladanie disku.
2 Stlačte tlačidlo [STANDBY/ON].
Indikátor [STANDBY/ON] sa rozsvieti nazeleno.

Prepnutie do pohotovostného režimu 2 Disk opatrne vytiahnite tak, aby ste nepoškriabali
záznamovú vrstvu disku.
Keď je prístroj zapnutý, podržte tlačidlo [STANDBY/ON] po dobu
viac ako 1 sekundy.
Prístroj sa prepne do pohotovostného režimu.
Indikátor [STANDBY/ON] sa rozsvieti načerveno.
• Opätovným stlačením tlačidla [STANDBY/ON] prístroj zapnete.
• Tento prístroj obsahuje funkciu automatického pohotovostného

režimu. Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Funkcia
automatického pohotovostného režimu“ na strane 25.
• Počas svietenia alebo blikania USB indikátora neodpájajte USB
zariadenie, ani nevypínajte prístroj. V opačnom prípade by mohlo
dôjsť k vymazaniu riadiacich údajov prístroja a poškodeniu USB
zariadenia, ktoré by sa tak stalo nečitateľné.

Vkladanie a vysúvanie diskov • Ak tlačidlo [DISC $] stlačíte omylom, ihneď stlačte tlačidlo
[PLAY/PAUSE /]. Vysúvanie disku sa zruší a prístroj sa vráti
• Tento prístroj umožňuje prehrávanie jedného disku. Nevkladajte do stavu, v akom bol tesne pred stlačením tlačidla [DISC $].
do neho viaceré disky súčasne. (Počas obnovovania stavu sa však nebude prehrávať žiadny
zvuk.)
• Nesnažte sa disk zasunúť do priestoru na vkladanie disku násilím,
keď je prístroj vypnutý. Mohli by ste tým poškodiť disk a spôsobiť UPOZORNENIE
poruchu prístroja. Keď prístroj vťahuje alebo vysúva disk, nesnažte sa pôsobiť silou
na disk proti smeru jeho pohybu. Mohli by ste tým poškodiť disk
Vkladanie diskov alebo prístroj.

Do priestoru na vkladanie disku vložte disk horizontálne tak, Funkcia obnovenia prehrávania
aby potlačená strana smerovala nahor. Ak disk vysuniete počas prehrávania, po vložení toho istého disku sa
Po načítaní informácií o médiu sa začne prehrávanie. prehrávanie obnoví od bodu, v ktorom sa nachádzalo prehrávanie pri
• Keď vložíte disk obsahujúci hudobné súbory zaznamenané vysunutí disku. Tieto body sa ukladajú v pamäti až do doby, kým
prístroj nevypnete alebo nevložíte iný disk.
v hierarchickej štruktúre, prehrávanie sa začne stopami • Táto funkcia nie je dostupná pre úložné zariadenia (USB).
umiestnenými v najvyššej vrstve.

• Ak je zapnutá funkcia automatickej značky, prehrávanie sa
pozastaví na začiatočnej pozícii. Stlačením tlačidla
[PLAY/PAUSE /] spustíte prehrávanie. Podrobnejšie
informácie o automatickej značke nájdete v časti „Nastavenie
automatickej značky“ na strane 19.

22

Pripájanie a odpájanie USB zariadení Ak médium obsahuje knižnicu softvéru rekordbox
Ak USB zariadenie pripojené k tomuto prístroju obsahuje informácie
Pripájanie USB zariadení o knižnici softvéru rekordbox, zobrazí sa knižnica softvéru rekordbox.
• Hudobné súbory sa zobrazia v kategóriách (album, interpret, atď.)
Do priestoru na pripojenie USB zariadenia zasuňte USB
zariadenie. nastavených v softvéri rekordbox.

Odpájanie USB zariadení Používanie aplikácie remotebox

1 Podržte tlačidlo [USB STOP] po dobu viac ako 2 sekúnd, Stopy uložené na USB zariadeniach pripojených k tomuto prístroju
kým USB indikátor nezhasne. môžete prehliadať a načítavať aj prostredníctvom bezdrôtovej siete
Počas svietenia alebo blikania USB indikátora neodpájajte USB LAN pomocou mobilných zariadení.
zariadenie, ani nevypínajte prístroj. V opačnom prípade by mohlo 1 Pripojte mobilné zariadenie prostredníctvom bezdrôtovej
dôjsť k vymazaniu riadiacich údajov prístroja a poškodeniu USB siete LAN.
zariadenia, ktoré by sa tak stalo nečitateľné. 2 Na mobilnom zariadení spustite aplikáciu remotebox
2 Odpojte USB zariadenie. a vykonajte spojenie.
3 Pripojte USB zariadenie do priestoru na vkladanie USB
Prehrávanie zariadení na tomto prístroji.
4 Pomocou aplikácie remotebox na mobilnom zariadení
Táto časť návodu obsahuje základnú obsluhu výberu stopy vyberte stopu.
a prepnutia zobrazenia. 5 Pomocou aplikácie remotebox na mobilnom zariadení
vyberte sekciu, na ktorú chcete načítať danú stopu, a následne
Prehrávanie médií pripojených k tomuto prístroju sa jej dotknite.
alebo vložených do tohto prístroja Spustí sa načítanie stopy. Indikátor otočného ovládača jog dial pre
príslušnú sekciu, na ktorú načítavate stopu, začne blikať.
1 Vložte médium do tohto prístroja. Keď bude pripravené prehrávanie, indikátor otočného ovládača
„Vkladanie diskov“ (strana 22) prestane blikať. Indikátor zostane svietiť, názov stopy sa zobrazí na
„Pripájanie USB zariadení“ (strana 23) hlavnom displeji prístroja a spustí sa prehrávanie.
• Prečítajte si tiež návod na obsluhu softvéru remotebox.
2 Stlačte tlačidlo pre príslušné médium ([CD] alebo [USB]).
Zobrazí sa zoznam stôp alebo adresárov. Prehrávanie zvuku
Môžete prepnúť médium, ktorého obsah chcete zobraziť na hlavnom
displeji. Pred prehrávaním zvuku skontrolujte, či sú tento prístroj a okolité
Tlačidlo [CD]: Zobrazenie obsahu vloženého disku. zariadenia správne prepojené. Pokyny k zapojeniam nájdete
Tlačidlo [USB]: Zobrazenie obsahu pripojeného USB zariadenia. v častiach „Zapojenie vstupných/výstupných konektorov” na
• Ak sú stopy načítané z iného média, zobrazí sa hlásenie strane 11 a „Zapojenie prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN“ na
strane 12.
s výstrahou. Prehliadnite si hlásenie a následným stlačením Nastavte na vhodnú úroveň hlasitosť výkonového zosilňovača alebo
otočného voliča hlásenie vypnete a prepnete médium. aktívnych reproduktorov pripojených ku konektorom [MASTER
• Ak dané úložné zariadenie (USB) obsahuje informácie o knižnici OUT 1] a [MASTER OUT 2]. Pamätajte, že ak nastavíte príliš vysokú
softvéru rekordbox, zobrazí sa knižnica softvéru rekordbox. úroveň hlasitosti, môže sa prehrať veľmi hlasný zvuk.
• Ak je vytvorené spojenie medzi týmto prístrojom a aplikáciou
remotebox, obsah USB zariadenia sa nezobrazí na tomto prístroji, Prehrávanie zvuku kanála 1 [CH 1]
ale na mobilnom zariadení.
3 Otáčajte otočným voličom. Pre prehrávanie zvuku kanála 2 ([CH 2]) nahraďte v nasledujúcich
Presúvajte kurzor a vyberte položku. krokoch sekciu [CH 1] sekciou [CH 2], nastavenie [DECK 1]
• Stlačením otočného voliča sa v adresári presuniete na nižšiu nastavením [DECK 2] a nastavenie [PHONO1/LINE1] za nastavenie
úroveň. Stlačením tlačidla [BACK] sa vrátite o úroveň vyššie. [PHONO2/LINE2].
• Keď podržíte tlačidlo [BACK] alebo tlačidlo práve prehliadaného 1 Prepnite prepínač voľby [DECK 1, PHONO1/LINE1] v sekcii
média po dobu viac ako 1 sekundy, zobrazenie sa presunie na [CH 1].
najvyššiu úroveň. Zo zariadení pripojených k tomuto prístroju vyberte zdroj vstupného
4 Vyberte stopu a stlačte otočný volič. audiosignálu pre sekciu [CH 1].
Keď sa stopa načíta, zobrazenie sa prepne na režim informačného
zobrazenia. - [DECK 1]: Vyberiete USB zariadenie, CD disk alebo MIDI
Stopa sa načíta, spustí sa prehrávanie a tlačidlo príslušného média zapojenie.
začne blikať.
• Keď sa stopa načíta počas pozastaveného prehrávania, stlačením - [PHONO1/LINE1]: Vyberiete zariadenie pripojené ku
tlačidla [PLAY/PAUSE /] spustite prehrávanie. konektorom [PHONO1/LINE1].
• Ak je zapnutá funkcia automatickej značky, prehrávanie sa
pozastaví na začiatočnej pozícii. Stlačením tlačidla 2 Otáčajte ovládačom [TRIM] v sekcii [CH 1] v smere
[PLAY/PAUSE /] spustíte prehrávanie. Podrobnejšie hodinových ručičiek.
informácie o funkcii automatickej značky nájdete v časti Týmto upravíte úroveň audiosignálu privedeného na konektor [CH 1].
„Nastavenie automatickej značky“ na strane 19. Keď je zvuk na konektore [CH 1] prijímaný správne, indikátor
[LEVEL] sa rozsvieti.

23

Upravte ovládač [TRIM] tak, aby sa pri najhlasnejšej časti stopy Mixovanie pomocou prelínača zdrojov
(vyvrcholenie skladby a pod.) rozsvietil oranžový indikátor.
Dbajte na to, aby sa nerozsvietil červený indikátor. V takom prípade by 1 Nastavte prepínač [CROSS F. CURVE THRU, , ] (prepínač
mohlo dôjsť k skresleniu výstupného zvuku. voľby krivky prelínača zdrojov) do polohy [ ] alebo [ ].

3 Posuňte prelínač kanála [CH 1] smerom dozadu. 2 Nastavte kanál [CH 2].
Upravíte tak výstupnú úroveň audiosignálov z konektorov [CH 1]. Vykonajte kroky 2 až 6 v časti „Zmiešavanie pomocou prelínačov
kanálov“.
4 Nastavte prepínač [CROSS F. CURVE THRU, , ] (prepínač
voľby krivky prelínača zdrojov). 3 Postupne posúvajte prelínač zdrojov smerom doprava.
Tento prepínač nastavuje charakteristiku krivky prelínača. Počúvajte zvuk prehrávaný cez reproduktory a pomocou prelínača
zdrojov nahraďte zvuk kanála [CH 1] zvukom kanála [CH 2]. Keď sa
- [THRU]: Túto polohu vyberte, keď nechcete používať prelínač z reproduktorov prehráva iba zvuk kanála [CH 2], mixovanie je
zdrojov. dokončené.

- [ ]: Postupne rastúca krivka. Používanie funkcie QUANTIZE (kvantovanie)
- [ ]: Ostro rastúca krivka. (Keď prelínač posuniete preč z ľavého
Túto funkciu môžete použiť na prehrávanie slučiek v tempe, používanie
alebo pravého okraja, z opačnej strany sa okamčite začne efektov v tempe, atď. v rytme práve prehrávanej skladby na základe
prehrávať zvuk.) informácii GRID analyzovaných softvérom rekordbox.
• Pred použitím funkcie QUANTIZE musíte hudobné súbory vopred
5 Nastavte prelínač zdrojov.
Prepnite kanál hrajúci z reproduktorov. analyzovať pomocou softvéru rekordbox. Pokyny k analýze
hudobných súborov nájdete v návode na obsluhu softvéru rekordbox.
- Ľavý okraj: Prehráva sa zvuk kanála [CH 1].
- Stredná pozícia: Prehráva sa zmiešaný zvuk kanálov [CH 1] a [CH Podržte stlačené tlačidlo [SHIFT] a súčasne stlačte tlačidlo [TIME
(AUTO CUE, QUANTIZE)].
2]. Funkcia QUANTIZE sa zapne.
- Pravý okraj: Prehráva sa zvuk kanála [CH 2]. Keď je zapnutá funkcia QUANTIZE, pri nastavovaní miest pre funkcie
• Ak nastavíte prepínač voľby [CROSS F. CURVE (THRU, , )] na automatickej slučky v tempe, efektu podľa tempa, značky alebo rýchlej
pozíciu [THRU], tento krok nie je potrebný. značky sa miesto v stope automaticky nastaví na najbližší úder tempa.
Okrem toho môžete funkcie automatickej slučky v tempe, efektu podľa
6 Otáčajte ovládačom [MASTER LEVEL] v smere hodinových tempa, rýchlej značky a ďalšie použiť bez porušenia tempa.
ručičiek. • Opätovným podržaním tlačidla [SHIFT] a súčasným stlačením tlačidla
Z reproduktorov sa prehráva zvuk.
Rozsvieti sa indikátor [LEVEL]. [TIME (AUTO CUE, QUANTIZE)] funkciu QUANTIZE vypnete.
Upravte ovládač [MASTER LEVEL] tak, aby sa pri najhlasnejšej časti
stopy (vyvrcholenie skladby a pod.) rozsvietil oranžový indikátor.
Dbajte na to, aby sa nerozsvietil červený indikátor. V takom prípade by
mohlo dôjsť k skresleniu výstupného zvuku.

Mixovanie pomocou prelínačov Používanie funkcie SYNC (synchronizácia)

Najskôr prístroj pripravte tak, aby sa z reproduktorov prehrával zvuk Funkciu SYNC môžete použiť na automatickú synchronizáciu tempa
kanála [CH 1]. Podrobnejšie pokyny nájdete v časti „Prehrávanie zvuku“ (BPM) a úderov medzi ľavou a pravou sekciou na základe informácií
na strane 23. Pokyny k sledovaniu zvuku nájdete v časti „Sledovanie GRID v stopách analyzovaných softvérom rekordbox.
zvuku pomocou slúchadiel“ na strane 20. • Pred použitím funkcie SYNC musíte hudobné súbory vopred

Mixovanie pomocou prelínačov kanála analyzovať pomocou softvéru rekordbox. Pokyny k analýze
hudobných súborov nájdete v návode na obsluhu softvéru rekordbox.
1 Nastavte prepínač [CROSS F. CURVE THRU, , ] (prepínač • Nasledujúce kroky predstavujú postup pre synchronizáciu stopy
voľby krivky prelínača zdrojov) do polohy [THRU]. v sekcii [DECK 2] podľa stopy v sekcii [DECK 1].

2 Prepnite prepínač voľby [DECK 2, PHONO2/LINE2] v sekcii [CH 1 V sekcii [DECK 1] spustite prehrávanie stopy, ktorú ste vopred
2]. analyzovali v softvéri rekordbox.
Sekcia, v ktorej spustíte stopu analyzovanú softvérom rekordbox ako
3 Otáčajte ovládačom [TRIM] v sekcii [CH 2] v smere hodinových prvú, bude slúžiť ako vzor (MASTER) pre funkciu SYNC.
ručičiek.
2 V sekcii [DECK 2] spustite prehrávanie stopy, ktorú ste vopred
4 Stlačte tlačidlo [ (CH2)]. analyzovali v softvéri rekordbox.
V slúchadlách sa prehráva zvuk kanála [CH 2].
3 V sekcii [DECK 2] stlačte tlačidlo [SYNC].
5 Otáčajte ovládačom [HEADPHONES MIXING]. Prehrávanie v sekcii [DECK 2] sa zosynchronizuje podľa tempa (BPM)
Týmto ovládačom nastavíte vyváženie hlasitosti zvuku prehrávaného a úderov stopy prehrávanej v sekcii [DECK 1].
v slúchadlách medzi zvukom prehrávaným z konektorov [MASTER OUT • Opätovným stlačením tlačidla [SYNC] funkciu SYNC vypnete.
1] a [MASTER OUT 2] (zvuk kanála [CH 1]) a zvukom kanála [CH 2]. • Nasledujúcimi krokmi po vypnutí funkcie SYNC obnovíte tempo (BPM)

6 Nastavte sekciu [DECK 2]. práve prehrávanej stopy na pôvodnú hodnotu.
Počúvajte zvuk v slúchadlách a upravte tempo stopy kanála [CH 2] tak, - Posuňte posuvný ovládač [TEMPO] na pozíciu, na ktorú bolo
aby sa súhlasilo s tempom stopy kanála [CH 1].
zosynchronizované tempo (BPM) (indikátor [TEMPO] zhasne]
7 Posúvajte prelínač kanála [CH 2] smerom dozadu a zároveň a následne ho presuňte naspäť do stredovej polohy.
posúvajte prelínač kanála [CH 1] smerom dopredu. - Znovu načítajte rovnakú stopu.
Počúvajte zvuk prehrávaný cez reproduktory a pomocou prelínačov • V závislosti od informácií o tempe stopy sa po stlačení tlačidla [SYNC]
kanálov nahraďte zvuk kanála [CH 1] zvukom kanála [CH 2]. Keď sa nemusí zvuk synchronizovať. V takom prípade môžete stlačením
z reproduktorov prehráva iba zvuk kanála [CH 2], mixovanie je tlačidla [SYNC] vypnúť a opäť zapnúť režim synchronizácie a znovu
dokončené. synchronizovať zvuk.

24

Zmena nastavení Funkcia automatického pohotovostného
režimu
1 Podržte tlačidlo [INFO(UTILITY)] po dobu viac ako 1
sekundy. Keď zapnete funkciu automatického pohotovostného režimu, po
Zobrazí sa obrazovka [UTILITY] (nastavenia). uplynutí nastaveného času so splnenými všetkými nasledujúcimi
2 Pomocou otočného voliča zmeňte nastavenie. podmienkami prístroj automaticky prejde do pohotovostného režimu.
• Stlačením tlačidla [BACK (TOP)] sa vrátite na predchádzajúce - Nebolo použité žiadne tlačidlo alebo iný ovládač na tomto prístroji.
- Indikátor úrovne kanála na prístroji je zhasnutý.
zobrazenie. - Funkcia prehrávania je vypnutá.
3 Stlačte otočný volič. - Ku USB konektoru (USB konektor Typ B) na zadnej strane
Zmenené nastavenia sa uložili.
• Stlačením tlačidla [INFO(UTILITY)] zatvoríte obrazovku [UTILITY]. prístroja nie je pripojený počítač.
- K prístroju nie je pripojená aplikácia remotebox.
- Demonštračný režim je vypnutý.

Nastavenia

Možnosti nastavenia Položky nastavení Opis

WLAN INFO (informácie o sieti WLAN) – Podrobnejšie informácie nájdete v nasledujúcej časti „Zoznam položiek
ponuky WLAN INFORMATION (informácie o sieti WLAN)“.

WLAN SETTING (nastavenia siete WLAN) – Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Zoznam položiek ponuky WLAN
SETTING (nastavenia siete WLAN)“ na strane 26.

MIXER MODE (režim mixovania) XDJ-R1* (tento prístroj)/PC (počítač) Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Zmena režimu mixovania [MIXER
MODE]“ na strane 28.

A. CUE LEVEL (úroveň automatickej -36 dB/-42 dB/-48 dB/-54 dB/-60 dB*/- Nastavenie úrovne automatickej značky. Podrobnejšie informácie o tomto
značky) 66 dB/-72 dB/-78 dB nastavení nájdete v časti „Zmena úrovne automatickej značky“ na strane
19.

SAMPLE LEVEL (úroveň vzorky) 1 – 50* – 100 Úprava hlasitosti navzorkovaných zdrojov zvuku.

CROSS FADER START (spustenie ON (zap.)/OFF* (vyp.) Pri posunutí prelínača zdrojov sa spustíte prehrávanie od pozície značky.
pomocou prelínača zdrojov)

TOUCH SENSE LEVEL (DECK1) –4 – 0* – +4 Úprava citlivosti otočného ovládača jog dial sekcie [DECK 1].
(citlivosť na dotyk (sekcia DECK1))

TOUCH SENSE LEVEL (DECK2) –4 – 0* – +4 Úprava citlivosti otočného ovládača jog dial sekcie [DECK 2].
(citlivosť na dotyk (sekcia DECK2))

BACK UP (zálohovanie) SAVE (uložiť)/LOAD (načítať) Načítanie informácií o rýchlej značke disku uložených v tomto prístroji.

AUTO STANDBY (automatický OFF (vyp.)/20 min*/40 min/60 min Nastavenie času, po ktorom prístroj prejde do pohotovostného režimu.
pohotovostný režim)
Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Funkcia automatického
pohotovostného režimu“ na tejto strane.

DEMO MODE (demonštračný režim) ON (zap.)/OFF* (vyp.) Zapnutie alebo vypnutie demonštračného režimu.

VERSION No. (číslo verzie) – Zobrazenie verzie softvéru tohto prístroja.

*: Počiatočné nastavenie po zakúpení prístroja.

Zoznam položiek ponuky WLAN INFORMATION (informácie o sieti WLAN)

Ak je položka [MODE] (režim) v ponuke [WLAN SETTING] (nastavenia siete WLAN) nastavená na možnosť [OFF] (vyp.), zobrazia sa iba
položky [MODE] (režim) a [MAC ADDRESS] (MAC adresa).

Položka

MODE (režim) Zobrazenie prevádzkového režimu funkcie bezdrôtovej siete LAN na tomto prístroji.

SSID (názov siete SSID) Zobrazenie názvu siete [SSID] tohto prístroja.

SECURITY (zabezpečenie) Zobrazenie typu aktuálne nastaveného zabezpečenia (šifrovania).

PASSWORD (heslo) Zobrazenie aktuálne nastaveného hesla.

IP ADDRESS (IP adresa) Zobrazenie adresy 192.168.2.3.

SUBNET MASK (maska podsiete) Zobrazenie masky 255.255.255.0.

CONNECTED CLIENTS (pripojení klienti) Zobrazenie MAC adries klientov pripojených k sieti WLAN.

MAC ADDRESS (adresa MAC) Zobrazenie MAC adresy tohto prístroja.

25

Zoznam položiek ponuky WLAN SETTING (nastavenia siete WLAN)

Ak je položka [MODE] (režim) v ponuke [WLAN SETTING] (nastavenia siete WLAN) nastavená na možnosť [OFF] (vyp.), zobrazia sa iba
položky [MODE] (režim) a [RESET TO DEFAULT] (obnovenie počiatočných nastavení).

Položka nastavenia 1 Položka nastavenia 2 Rozsah nastavenia Opis

MODE (režim) – ENABLE* (zapnúť)/DISABLE (vypnúť) Nastavenie prevádzkového režimu prístroja.

NETWORK SETTING SSID (názov siete SSID) A až Z, a až z, 0 až 9, symboly (max. 32 Nastavenie názvu siete [SSID] prístroja.
(nastavenie siete) znakov)
Nastavenie typu zabezpečenia (šifrovania) prístroja.
SECURITY (zabezpečenie) OPEN (otvorené/WEP64/WEP128*
Nastavenie hesla prístroja.
A až Z, a až z, 0 až 9, symboly (5 znakov
Tento prístroj používa pásmo 2,4 GHz. Ak sa vo vašej
PASSWORD (heslo) v prípade nastavenia [WEP64], 13 znakov oblasti nachádza bezdrôtová sieť LAN pracujúca
v rovnakom pásme a dochádza k rušeniu rádiových vĺn
v prípade nastavenia [WEP128]) a následnej nestabilite spojenia a prenosu, skúste ručne
zmeniť kanál. (Počiatočné nastavenie je [AUTO]
CHANNEL NO. (číslo CH1 – 11 (kanál 1 až 11), AUTO* a prístroj automaticky vyberie relatívne voľný kanál).
kanála) (automaticky) Zapnutie alebo vypnutie funkcie DHCP na prístroji.
[ENABLE]: Zapnutie funkcie servera DHCP.
OTHERS (ostatné) [DISABLE]: Vypnutie funkcie servera DHCP.

DHCP SERVER (server ENABLE* (zapnúť)/DISABLE (vypnúť) Obnovenie nastavení ponuky [WLAN SETTING] na
DHCP) YES (áno)/NO (nie) počiatočné továrenské nastavenia.

RESET TO DEFAULT –
(obnovenie počiatočných
nastavení)

*: Počiatočné nastavenie po zakúpení prístroja.

26

Používanie DJ softvéru

Softvérový ovládač (Windows) Prepojenie tohto prístroja s počítačom

Tento softvérový ovládač je exkluzívny ovládač ASIO pre 1 Pripojte prístroj k počítaču pomocou USB kábla.
prehrávanie audiosignálov z počítača. Pokyny k zapojeniam nájdete v časti „Zapojenie vstupných/
• Pri použití systému Mac OS X nie je potrebné inštalovať výstupných konektorov“ na strane 11.

softvérový ovládač. 2 Stlačte vypínač [STANDBY/ON].
Prístroj sa zapne.
Prostredie operačného systému • Pri prvom pripojení prístroja k počítaču alebo pri opätovnom

Podporované operačné systémy 32-bitová verzia pripojení k inému USB portu počítača sa môže objaviť hlásenie
64-bitová verzia 1 [Installing device driver software] (inštaluje sa softvérový
Windows® 8/Windows® 8 Pro 32-bitová verzia ovládač zariadenia). Počkajte, kým sa zobrazí hlásenie [Your
64-bitová verzia 1 devices are ready for use] (zariadenia sú pripravené na
Windows® 7 Home Premium/Professional/ 32-bitová verzia používanie).
Ultimate 64-bitová verzia 1
Nastavenie veľkosti vyrovnávacej pamäte
Windows Vista® Home Basic/Home Premium/
Business/Ultimate Tento prístroj pracuje ako audiozariadenie podľa noriem ASIO.
• Ak je v počítači spustený program (DJ softvér a pod.) pracujúci
Windows® XP Home Edition/Professional 32-bitová verzia
(SP2 alebo novší) s týmto prístrojom, pred úpravou veľkosti vyrovnávacej pamäte
najprv ukončite daný program.
1 Keď používate 64-bitovú verziu systému Windows, softvérový ovládač je
možné použiť iba pre 32-bitové aplikácie. Kliknite na tlačidlo ponuky [Start] (Štart) v systéme Windows
a potom postupne klikajte na položky [All Programs] (Programy)
Pred inštaláciou softvérového ovládača > [Pioneer] > [XDJ_R1] > [XDJ_R1 ASIO Settings Utility].
• V prípade systému Windows 8 kliknite v ponuke [Start] na položku
• Pred inštalovaním si dôkladne prečítajte časť „Licenčná zmluva o
používaní softvéru pre koncového používateľa“ na strane 7. [XDJ_R1 ASIO Settings Utility].

• Vypnite vypínač tohto prístroja a následne odpojte USB kábel
prepájajúci tento prístroj s počítačom.

• Ak sú na počítači spustené iné programy, ukončite ich.
• Na nainštalovanie a odinštalovanie softvérového ovládača je

potrebná autorizácia administrátora počítača. Pred inštaláciou sa
prihláste ako používateľ, ktorý je administrátorom počítača.
• Ak tento prístroj pripojíte k počítaču ešte pred inštaláciou
softvérového ovládača, v závislosti od systémového prostredia
môže dôjsť k chybe v počítači.
• Ak dôjde po spustení inštalácie k jej prerušeniu, spustite inštaláciu
znova od začiatku.

Inštalácia softvérového ovládača • Pri zväčšení vyrovnávacej pamäti sa znižuje riziko výpadkov
audiosignálu (prerušení zvuku), no súčasne sa zväčšuje
1 Zapnite počítač. oneskorenie prenosu audiosignálu (latencia).

2 Vložte priložený disk CD-ROM do CD mechaniky počítača. • Pri zväčšení vyrovnávacej pamäte jadra sa znižuje riziko
prerušenia zvuku, no súčasne sa zväčšuje časové oneskorenie
3 Keď sa zobrazí menu disku CD-ROM, vyberte položku z dôvodu latencie.
[Install Driver Software (Pioneer_XDJ_R1_Driver_X.XXX]
(nainštalovať softvérový ovládač) a následne kliknite na tlačidlo • Veľkosť vyrovnávacej pamäte (buffer size) a vyrovnávacej pamäte
[Start] (spustiť). jadra (kernel buffer) nastavte podľa nasledujúceho postupu.

4 Pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke. Ak sa pri počiatočných nastaveniach nevyskytujú
Ak sa počas priebehu inštalácie zobrazí na obrazovke okno výpadky zvuku
[Windows Security] (zabezpečenie systému Windows), kliknite na
možnosť [Install this driver software anyway] (napriek tomu cPostupne znižujte veľkosť vyrovnávacej pamäte a nastavte ju
nainštalovať tento softvérový ovládač) a pokračujte v inštalácii. na minimálnu hodnotu, pri ktorej nedochádza k výpadkom
• Pri inštalácii v operačnom systéme Windows XP: zvuku.

Ak sa počas priebehu inštalácie zobrazí na obrazovke hlásenie dNastavte veľkosť vyrovnávacej pamäte jadra na hodnotu [2]
[Hardware Installation] (inštalácia hardvéru), kliknite na možnosť a overte, či sa vo zvuku nevyskytujú výpadky.
[Continue Anyway] (napriek tomu pokračovať) a pokračujte
v inštalácii. - Ak sa vo zvuku vyskytnú výpadky, nastavte veľkosť
• Keď sa skončí inštalačný program, zobrazí sa hlásenie vyrovnávacej pamäte jadra na hodnotu [3].
o dokončení inštalácie.
27

Ak sa pri počiatočných nastaveniach vyskytujú výpadky 2 Stlačte tlačidlo [ MIDI].
zvuku Na hlavnom displeji prístroja sa zobrazí indikátor [MIDI CONTROL].
• Ak sú stopy načítané z iného média, zobrazí sa hlásenie
cNastavte veľkosť vyrovnávacej pamäte jadra na hodnotu [4]
a následne nastavte veľkosť vyrovnávacej pamäte na s výstrahou. Prehliadnite si hlásenie a následným stlačením
najmenšiu hodnotu, pri ktorej nedochádza k výpadkom zvuku. otočného voliča hlásenie vypnete a prepnete médium.
3 Spustite DJ softvér.
Zistenie verzie softvérového ovládača Prístroj začne komunikovať s DJ softvérom.
DJ softvér teraz môžete ovládať pomocou tlačidiel a ovládačov tohto
Kliknite na tlačidlo ponuky [Start] (Štart) v systéme Windows prístroja.
a potom postupne klikajte na položky [All Programs] (Programy) • Na ovládanie DJ softvéru možno nebudete môcť použiť niektoré
> [Pioneer] > [XDJ_R1] > [XDJ_R1 Version Display Utility]. tlačidlá.
• V prípade systému Windows 8 kliknite v ponuke [Start] na položku • Zoznam príkazov vysielaných týmto prístrojom nájdete v časti
„Zoznam MIDI príkazov“ na strane 29.
[XDJ_R1 Version Display Utility].
Zmena režimu mixovania [MIXER MODE]
• Na obrazovke sa zobrazí verzia firmvéru prístroja.
• Ak tento prístroj nie je pripojený k počítaču, alebo ak prístroj Existujú dva typy režimov mixovania s DJ softvérom: mixovanie
pomocou externého mixážneho pultu a mixovanie v rámci DJ
a počítač navzájom nekomunikujú správne, verzia firmvéru sa softvéru. Zmenou nastavenia položky [MIXER MODE] v ponuke
nezobrazí. [UTILITY] (nastavenia) máte na tomto prístroji dostupný jeden
z oboch typov režimov.
Vyhľadanie najnovších informácií o softvérovom 1 Podržte tlačidlo [INFO(UTILITY)] stlačené po dobu viac ako
ovládači 1 sekundy.
Zobrazí sa ponuka [UTILITY].
Najnovšie informácie o softvérovom ovládači určenom výhradne na 2 Otáčaním otočného voliča vyberte položku [MIXER MODE]
používanie s týmto prístrojom nájdete na nasledujúcej webovej a následne stlačte otočný volič.
stránke: http://pioneerdj.com/support/ 3 Otáčajte otočným voličom, vyberte požadovaný režim
a stlačte otočný volič.
Používanie DJ softvéru
- [XDJ-R1]: Zvuk sa zmiešava v sekcii mixovania tohto prístroja.
Tento prístroj pri manipulácii s tlačidlami a ovládačmi tiež vysiela DJ softvér môžete obsluhovať pomocou sekcie prehrávača na
informácie o obsluhe VIRTUAL DJ LE v univerzálnom formáte MIDI. tomto prístroji.
Ak prístroj pripojíte pomocou USB kábla k počítaču s DJ softvérom
kompatibilným s formátom MIDI, môžete daný DJ softvér ovládať - [PC]:Zvuk sa zmiešava v DJ softvéri. V DJ softvéri nastavte
pomocou ovládacích prvkov tohto prístroja. Okrem toho sa na výstup nasledujúci výstup zvuku:
prístroja môže prenášať zvuk hudobných súborov prehrávaných PIONEER XDJ-R1MASTER/CH1 L
v počítači. PIONEER XDJ-R1MASTER/CH1 R
Skôr ako začnete tento prístroj používať ako audio zariadenie, PIONEER XDJ-R1PHONES/CH2 L
nainštalujte v počítači softvérový ovládač (strana 27). Prístroj musí PIONEER XDJ-R1PHONES/CH2 R
byť v nastaveniach DJ softvéru zvolený ako výstupné audio
zariadenie. Podrobnejšie informácie nájdete v návode na používanie • Stlačením tlačidla [INFO(UTILITY)] zatvoríte obrazovku [UTILITY].
daného DJ softvéru.
1 Prepojte USB port tohto prístroja s USB portom počítača. Používanie softvéru VIRTUAL DJ LE
Pokyny k zapojenia nájdete v časti „Zapojenie vstupných/výstupných
konektorov“ na strane 11. Softvér VIRTUAL DJ LE

Program VIRTUAL DJ LE je softvérová aplikácia spoločnosti Atomix
productions. Po pripojení počítača s nainštalovaným softvérom
VIRTUAL DJ LE k tomuto prístroju môžete vykonávať DJ vystúpenia.

Inštalácia softvéru VIRTUAL DJ LE

Softvér VIRTUAL DJ LE je potrebné stiahnuť z webových stránok
spoločnosti Atomix productions.
Pokyny k spusteniu softvéru VIRTUAL DJ LE a zoznam
podporovaných funkcií nájdete na nasledujúcej webovej stránke:
http://pioneerdj.com/support/
Aktuálne informácie o požiadavkách na prostredie operačného
systému a kompatibilite a možnosť získať najnovší systém nájdete
na webovej stránke spoločnosti Atomix productions:
http://www.virtualdj.com
Poznámka k používaniu internetového pripojenia
• Potrebujete zmluvu s poskytovateľom internetových služieb

(zvyčajne spoplatnené).

28

Zoznam MIDI príkazov

Tri bajty MIDI príkazu sú vyjadrené nasledovne: prvý a tretí bajt v hexadecimálnom zápise, druhý bajt v desiatkovom zápise.

Sekcia A MIDI kanál Hodnota MIDI kanála
Sekcia B
Sekcia C 1 n=0
Sekcia D 2 n=1
Efekt A/C 3 n=2
Efekt B/D 4 n=3
Mixér 5 n=4
6 n=5
7 n=6

1 Prehrávač

MIDI príkaz (z tohto zariadenia do počítača)

Názov SW Keď nie je stlačené Keď je stlačené Poznámky (hodnoty dd)

tlačidlo SHIFT tlačidlo SHIFT

Otočný volič (SELECT PUSH) Bn 64 dd Hodnota počtu zmien od predchádzajúceho použitia
(otáčanie) Bn 65 dd • Otáčanie v smere hodinových ručičiek: 1 – (max.) 30

• Otáčanie proti smeru hodinových ručičiek: 127 – (min.) 98

Otočný volič (SELECT PUSH) 9n 66 dd 9n 67 dd OFF = 0, ON = 127
(stlačenie)

Tlačidlo BACK 9n 68 dd 9n 69 dd OFF = 0, ON = 127

Tlačidlo TIME (AUTO CUE,QUANTIZE) 9n 62 dd 9n 63 dd OFF = 0, ON = 127

Tlačidlo PLAY/PAUSE 9n 11 dd 9n 71 dd OFF = 0, ON = 127

Tlačidlo CUE 9n 12 dd 9n 72 dd OFF = 0, ON = 127

Tlačidlo TRACK SEARCH 9n 9 dd 9n 74 dd OFF = 0, ON = 127

Tlačidlo TRACK SEARCH 9n 10 dd 9n 75 dd OFF = 0, ON = 127

Hodnota počtu zmien od predchádzajúceho použitia

XDJ-R1 Bn 19 dd Bn 79 dd • Otáčanie v smere hodinových ručičiek: 1 – (max.) 30

• Otáčanie proti smeru hodinových ručičiek: 127 – (min.) 98

32 úderov 9n 110 dd

Ovládač Zo 16 úderov 9n 111 dd –– – OFF = 0, ON = 127
AUTO softvéru 8 úderov 9n 112 dd
BEAT remotebox 4 údery 9n 113 dd
LOOP 2 údery 9n 114 dd
(otáčanie) 1 úder 9n 115 dd
1/2 úderu 9n 116 dd

1/4 úderu 9n 117 dd

1/8 úderu 9n 118 dd

1/16 úderu 9n 119 dd

1/32 úderu 9n 120 dd

Ovládač AUTO BEAT LOOP (stlačenie) 9n 20 dd 9n 80 dd OFF = 0, ON = 127

Tlačidlo MODE (HOT CUE/4-BEAT 9n 59 dd 9n 60 dd OFF = 0, ON = 127
SAMPLER)

Tlačidlo CALL 9n 25 dd 9n 85 dd OFF = 0, ON = 127

Tlačidlo HOT CUE/DELETE A 9n 46 dd 9n 95 dd OFF = 0, ON = 127

Tlačidlo HOT CUE/DELETE B 9n 47 dd 9n 96 dd OFF = 0, ON = 127

Tlačidlo HOT CUE/DELETE C 9n 48 dd 9n 97 dd OFF = 0, ON = 127

Tlačidlo 4-BEAT SAMPLER A 9n 50 dd 9n 99 dd OFF = 0, ON = 127

Tlačidlo 4-BEAT SAMPLER B 9n 51 dd 9n 100 dd OFF = 0, ON = 127

Tlačidlo 4-BEAT SAMPLER C 9n 52 dd 9n 101 dd OFF = 0, ON = 127

Tlačidlo VINYL MODE 9n 21 dd 9n 22 dd OFF = 0, ON = 127

Tlačidlo MASTER TEMPO 9n 26 dd 9n 86 dd OFF = 0, ON = 127

Tlačidlo 6% 9n 14 dd 9n 87 dd OFF = 0, ON = 127
10 % 9n 15 dd
TEMPO 16 % 9n 16 dd
RANGE WIDE 9n 17 dd

Posuvný ovládač TEMPO Bn 0 MSB Bn 5 MSB 0 – 16383

Bn 32 LSB Bn 37 LSB 0 na strane –, 16383 na strane +

Tlačidlo SYNC 9n 88 dd 9n 92 dd OFF = 0, ON = 127

Tlačidlo MASTER 9n 89 dd 9n 93 dd OFF = 0, ON = 127

29

MIDI príkaz (z tohto zariadenia do počítača)

Názov SW Keď nie je stlačené Keď je stlačené Poznámky (hodnoty dd)

tlačidlo SHIFT tlačidlo SHIFT

Hodnota počtu zmien od predchádzajúceho použitia

Otočný ovládač jog dial (otáčanie Bn 1 dd Bn 6 dd • Pri otáčaní v smere hodinových ručičiek zvyšovanie od hodnoty
vonkajšej časti) 64, pri otáčaní proti smeru hodinových ručičiek znižovanie od

hodnoty 64. Celkový súčet zmien pri otočení otočného ovládača

o jednu otáčku je 600.

Hodnota počtu zmien od predchádzajúceho použitia

Otočný ovládač jog dial (otáčanie hornej Bn 2 dd Bn 7 • Pri otáčaní v smere hodinových ručičiek zvyšovanie od hodnoty
strany) dd 64, pri otáčaní proti smeru hodinových ručičiek znižovanie od

hodnoty 64. Celkový súčet zmien pri otočení otočného ovládača

o jednu otáčku je 600.

Otočný ovládač jog dial (stlačenie hornej 9n 54 dd 9n 103 dd OFF = 0, ON = 127
strany)

MIDI príkaz (z počítača do tohto zariadenia)

Názvy prepínačov a indikátorov Keď nie je stlačené Keď je stlačené Poznámky (hodnoty dd)

tlačidlo SHIFT tlačidlo SHIFT

Sekcia CA 90 62 dd – – – V informačnom zobrazení sekcie [DECK 1] sa zobrazí [DeckA]: 127

Prepínanie sekcií Sekcia DB 91 62 dd –– – V informačnom zobrazení sekcie [DECK 2] sa zobrazí [DeckB]: 127
Sekcia AC 92 62 dd –– – V informačnom zobrazení sekcie [DECK 1] sa zobrazí [DeckC]: 127

Sekcia BD 93 62 dd – – – V informačnom zobrazení sekcie [DECK 2] sa zobrazí [DeckD]: 127

Tlačidlo PLAY/PAUSE 9n 11 dd 9n 71 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127

Tlačidlo CUE 9n 12 dd 9n 72 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127

Tlačidlo TRACK SEARCH 9n 9 dd 9n 74 dd OFF = 0, ON = 127

Tlačidlo TRACK SEARCH 9n 10 dd 9n 75 dd OFF = 0, ON = 127

Tlačidlo VINYL MODE 9n 21 dd 9n 22 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127

32 úderov 9n 110 dd

16 úderov 9n 111 dd

8 úderov 9n 112 dd

4 údery 9n 113 dd

Ovládač AUTO 2 údery 9n 114 dd

BEAT LOOP 1 úder 9n 115 dd 9n 79 dd OFF = 0, ON = 127

(otáčanie) 1/2 úderu 9n 116 dd

1/4 úderu 9n 117 dd

1/8 úderu 9n 118 dd

1/16 úderu 9n 119 dd

1/32 úderu 9n 120 dd

Indikátor AUTO BEAT LOOP 9n 20 dd 9n 80 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127

Vypnutý indikátor HOT CUE, rozsvietený indikátor 4-BEAT

Indikátor HOT CUE/4-BEAT SAMPLER 9n 59 dd 9n 60 dd SAMPLER = 0
Rozsvietený indikátor HOT CUE, vypnutý indikátor 4-BEAT

SAMPLER = 127

Tlačidlo MASTER TEMPO 9n 26 dd 9n 86 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127

Indikátor TEMPO " 9n 28 dd – – – Vyp. = 0, rozsvietený = 127

Indikátor TEMPO # 9n 29 dd – – – Vyp. = 0, rozsvietený = 127

6 % 9n 14 dd

Tlačidlo TEMPO 10 % 9n 15 dd 9n 87 dd OFF = 0, ON = 127
RANGE 16 % 9n 16 dd

WIDE 9n 17 dd

Posuvný ovládač TEMPO Bn 0 dd Bn 5 dd 0 – 127
0 na strane –, 127 na strane +

Tlačidlo MASTER 9n 89 dd 9n 93 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127

Tlačidlo SYNC 9n 88 dd 9n 92 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127

Tlačidlo CALL 9n 25 dd 9n 85 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127

Tlačidlo HOT CUE/DELETE A 9n 46 dd 9n 95 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127

Tlačidlo HOT CUE/DELETE B 9n 47 dd 9n 96 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127

Tlačidlo HOT CUE/DELETE C 9n 48 dd 9n 97 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127

Tlačidlo 4-BEAT SAMPLER A 9n 50 dd 9n 99 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127

Tlačidlo 4-BEAT SAMPLER B 9n 51 dd 9n 100 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127

Tlačidlo 4-BEAT SAMPLER C 9n 52 dd 9n 101 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127

Podsvietenie otočného ovládača jog dial 9n 55 dd 9n 56 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127
(4-bodové osvetelnie)

30

2 Mixér MIDI príkaz (z tohto zariadenia do počítača)

Názov SW Keď nie je stlačené Keď je stlačené Poznámky (hodnoty dd)

tlačidlo SHIFT tlačidlo SHIFT 0 – 16383
Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
Ovládač MASTER LEVEL B6 0 MSB – – – doraz v smere hodinových ručičiek: 16383
– – 0 – 16383
B6 32 LSB – Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 16383
Ovládač MIC LEVEL B6 20 MSB – – – 0 – 16383
B6 52 LSB – – – Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 16383
Ovládač MIC EQ B6 22 MSB – – – 0 – 16383
B6 54 LSB – – – Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 16383
Ovládač AUX LEVEL B6 24 MSB – – – 0 – 16383
B6 56 LSB – – – Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 16383
Ovládač BOOTH MONITOR B6 26 MSB – – – 0 – 16383
B6 58 LSB – – – Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 16383
Sekcia A B6 3 MSB – – – 0 – 16383
– – Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
B6 35 LSB – doraz v smere hodinových ručičiek: 16383
0 – 16383
Sekcia B B6 4 MSB – – – Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
Sekcia C – – doraz v smere hodinových ručičiek: 16383
Ovládač TRIM B6 36 LSB – 0 – 16383
Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
B6 5 MSB – – – doraz v smere hodinových ručičiek: 16383
– – 0 – 16383
B6 37 LSB – Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 16383
Sekcia D B6 6 MSB – – –
– – 0 – 16383
B6 38 LSB – Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 16383
Ovládač HEAD PHONES MIXING B6 1 MSB – – –
– – 0 – 16383
B6 33 LSB – Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 16383
Ovládač HEAD PHONES LEVEL B6 2 MSB – – –
– – 0 – 16383
B6 34 LSB – Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 16383
Sekcia A B6 7 MSB – – –
– – 0 – 16383
B6 39 LSB – Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 16383
Sekcia B B6 8 MSB – – –
Sekcia C – – 0 – 16383
Ovládač EQ [HI] B6 40 LSB – Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 16383
B6 9 MSB – – –
– – 0 – 16383
B6 41 LSB – Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 16383
Sekcia D B6 10 MSB – – –
B6 42 LSB – – – 0 – 16383
Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
Sekcia A B6 11 MSB – – – doraz v smere hodinových ručičiek: 16383
B6 43 LSB – – –
0 – 16383
Ovládač EQ [MID] Sekcia B B6 12 MSB – – – Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
Sekcia C B6 44 LSB – – – doraz v smere hodinových ručičiek: 16383

B6 13 MSB – – – 0 – 16383
B6 45 LSB – – – Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 16383
Sekcia D B6 14 MSB – – –
B6 46 LSB – – – 0 – 16383
Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
Sekcia A B6 15 MSB – – – doraz v smere hodinových ručičiek: 16383
B6 47 LSB – – –
0 – 16383
Sekcia B B6 16 MSB – – – Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
Ovládač EQ [LOW] B6 48 LSB – – – doraz v smere hodinových ručičiek: 16383

Sekcia C B6 17 MSB – – – 0 – 16383
B6 49 LSB – – – Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 16383
Sekcia D B6 18 MSB – – –
B6 50 LSB – – – 0 – 16383
Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 16383

31

MIDI príkaz (z tohto zariadenia do počítača)

Názov SW Keď nie je stlačené Keď je stlačené Poznámky (hodnoty dd)

tlačidlo SHIFT tlačidlo SHIFT 0 – 16383
Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
Sekcia A B6 27 MSB – – – doraz v smere hodinových ručičiek: 16383
B6 59 LSB – – – 0 – 16383
Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
Ovládač COLOR Sekcia B B6 28 MSB – – – doraz v smere hodinových ručičiek: 16383
Sekcia C B6 60 LSB – – – 0 – 16383
Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
B6 29 MSB – – – doraz v smere hodinových ručičiek: 16383
B6 61 LSB – – – 0 – 16383
Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
Sekcia D B6 30 MSB – – – doraz v smere hodinových ručičiek: 16383
B6 62 LSB – – – OFF = 0, ON = 127
OFF = 0, ON = 127
Tlačidlo Sekcia A 96 84 dd 96 96 dd OFF = 0, ON = 127
HEADPHONES Sekcia B OFF = 0, ON = 127
CUE Sekcia C 96 85 dd 96 97 dd 0 – 16383
Sekcia D Dolný okraj: 0 / Horný okraj: 16383
96 86 dd 96 98 dd 0 – 16383
Sekcia A Dolný okraj: 0 / Horný okraj: 16383
96 87 Dd 96 99 dd 0 – 16383
Dolný okraj: 0 / Horný okraj: 16383
B6 19 MSB – – – 0 – 16383
Dolný okraj: 0 / Horný okraj: 16383
B6 51 LSB – – – 0 – 16383
Dolný okraj: 0 / Horný okraj: 16383
Sekcia B B6 21 MSB – – – OFF = 0, ON = 127
Sekcia C OFF = 0, ON = 127
Prelínač kanála B6 53 LSB – – – OFF = 0, ON = 127
OFF = 0, ON = 127
B6 23 MSB – – – OFF = 0, ON = 127
OFF = 0, ON = 127
B6 55 LSB – – – OFF = 0, ON = 127
OFF = 0, ON = 127
Sekcia D B6 25 MSB – – – OFF = 0, ON = 127

B6 57 LSB – – –

Prelínač zdrojov B6 31 MSB – – –

B6 63 LSB – – –

Prepínač voľby THRU 96 65 dd –– –

krivky prelínača 96 66 dd –– –

zdrojov 96 67 dd –– –

Tlačidlo MIC (ON/OFF) 96 70 dd 96 102 dd

Tlačidlo AUX (ON/OFF) 96 75 dd 96 103 dd

Prepínač voľby DECK 1 96 79 dd –– –
DECK, PHONO1/LINE1
PHONO/LINE DECK 2 96 80 dd –– –
PHONO2/LINE2
96 81 dd –– –

96 82 dd –– –

MIDI príkaz (z počítača do tohto zariadenia)

Názvy prepínačov a indikátorov Keď nie je stlačené Keď je stlačené Poznámky (hodnoty dd)

tlačidlo SHIFT tlačidlo SHIFT 0 – 127
Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
Ovládač MASTER LEVEL B6 0 dd – – – doraz v smere hodinových ručičiek: 127
0 – 127
Ovládač AUX LEVEL B6 24 dd –– – Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 127
Ovládač BOOTH MONITOR B6 26 dd –– – 0 – 127
Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
Ovládač MIC LEVEL B6 20 dd –– – doraz v smere hodinových ručičiek: 127
0 – 127
Ovládač MIC EQ B6 22 dd –– – Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 127
Sekcia A B6 3 dd – – – 0 – 127
Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
Sekcia B B6 4 dd – – – doraz v smere hodinových ručičiek: 127
Sekcia C 0 – 127
Ovládač TRIM Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 127
B6 5 dd – – – 0 – 127
Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
Sekcia D B6 6 dd – – – doraz v smere hodinových ručičiek: 127
0 – 127
Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 127
0 – 127
Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 127

32

MIDI príkaz (z počítača do tohto zariadenia)

Názvy prepínačov a indikátorov Keď nie je stlačené Keď je stlačené Poznámky (hodnoty dd)

tlačidlo SHIFT tlačidlo SHIFT 0 – 127
Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
Sekcia A B6 7 dd – – – doraz v smere hodinových ručičiek: 127
0 – 127
Sekcia B B6 8 dd – – – Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
Sekcia C doraz v smere hodinových ručičiek: 127
Ovládač EQ [HI] 0 – 127
Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
B6 9 dd – – – doraz v smere hodinových ručičiek: 127
0 – 127
Sekcia D B6 10 dd –– – Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 127
Sekcia A B6 11 dd –– – 0 – 127
Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
Sekcia B B6 12 dd –– – doraz v smere hodinových ručičiek: 127
Sekcia C 0 – 127
Ovládač EQ [MID] Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 127
B6 13 dd –– – 0 – 127
Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
Sekcia D B6 14 dd –– – doraz v smere hodinových ručičiek: 127
0 – 127
Sekcia A B6 15 dd –– – Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 127
Sekcia B B6 16 dd –– – 0 – 127
Ovládač EQ [LOW] Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
B6 17 dd –– – doraz v smere hodinových ručičiek: 127
Sekcia C 0 – 127
Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
Sekcia D B6 18 dd –– – doraz v smere hodinových ručičiek: 127
0 – 127
Sekcia A B6 27 dd –– – Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 127
Sekcia B B6 28 dd –– – 0 – 127
Sekcia C Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
Ovládač COLOR doraz v smere hodinových ručičiek: 127
0 – 127
B6 29 dd –– – Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 127
Sekcia D B6 30 dd –– – 0 – 127
Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
Tlačidlo Sekcia A 96 84 dd 96 96 dd doraz v smere hodinových ručičiek: 127
HEADPHONES Sekcia B 96 85 dd 96 97 dd 0 – 127
CUE Sekcia C 96 86 dd 96 98 dd Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
Sekcia D 96 87 dd 96 99 dd doraz v smere hodinových ručičiek: 127
0 – 127
Ovládač HEAD PHONES MIXING B6 1 dd –– – Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 127
Ovládač HEAD PHONES LEVEL B6 2 dd –– – Vyp. = 0, rozsvietený = 127
Vyp. = 0, rozsvietený = 127
Sekcia A B6 19 dd –– – Vyp. = 0, rozsvietený = 127
Vyp. = 0, rozsvietený = 127
Sekcia B B6 21 dd –– – 0 – 127
Sekcia C Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
Prelínač kanála B6 23 dd doraz v smere hodinových ručičiek: 127
0 – 127
B6 25 dd –– – Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 127
Sekcia D B6 31 dd –– – 0 – 127
96 70 dd Dolný okraj: 0 / Horný okraj: 127
Prelínač zdrojov 96 75 dd –– – 0 – 127
Dolný okraj: 0 / Horný okraj: 127
Tlačidlo MIC (ON/OFF) 96 102 dd 0 – 127
Tlačidlo AUX (ON/OFF) 96 103 dd Dolný okraj: 0 / Horný okraj: 127
0 – 127
Dolný okraj: 0 / Horný okraj: 127
0 – 127
Ľavý okraj: 0 / Pravý okraj: 127
Vyp. = 0, rozsvietený = 127
Vyp. = 0, rozsvietený = 127

33

MIDI príkaz (z počítača do tohto zariadenia)

Názvy prepínačov a indikátorov Keď nie je stlačené Keď je stlačené Poznámky (hodnoty dd)

tlačidlo SHIFT tlačidlo SHIFT

Sekcia A B6 71 dd – – – 0 – 127
Sekcia B
Merač úrovne Sekcia C B6 72 dd – – – 0 – 127
kanála Sekcia D
B6 73 dd – – – 0 – 127

B6 74 dd – – – 0 – 127

3 Efekty MIDI príkaz (z tohto zariadenia do počítača)

Názov SW Keď nie je stlačené Keď je stlačené Poznámky (hodnoty dd)

tlačidlo SHIFT tlačidlo SHIFT 0 – 127
Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
Sekcia A B4 0 dd B4 16 dd doraz v smere hodinových ručičiek: 127
0 – 127
Sekcia B B5 0 dd B5 16 dd Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
Sekcia C doraz v smere hodinových ručičiek: 127
Ovládač BEAT 0 – 127
Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
B4 8 dd B4 24 dd doraz v smere hodinových ručičiek: 127
0 – 127
Sekcia D B5 8 dd B5 24 dd Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 127
Tlačidlo FX Sekcia A 94 70 dd 94 98 dd OFF = 0, ON = 127
SELECT (TRANS) Sekcia B 95 70 dd 95 98 dd OFF = 0, ON = 127
Sekcia C 94 74 dd 94 102 dd OFF = 0, ON = 127
Tlačidlo FX Sekcia D 95 74 dd 95 102 dd OFF = 0, ON = 127
SELECT Sekcia A 94 71 dd 94 99 dd OFF = 0, ON = 127
(FLANGER) Sekcia B 95 71 dd 95 99 dd OFF = 0, ON = 127
Sekcia C 94 75 dd 94 103 dd OFF = 0, ON = 127
Tlačidlo FX Sekcia D 95 75 dd 95 103 dd OFF = 0, ON = 127
SELECT (ECHO) Sekcia A 94 72 dd 94 100 dd OFF = 0, ON = 127
Sekcia B 95 72 dd 95 100 dd OFF = 0, ON = 127
Tlačidlo FX Sekcia C 94 76 dd 94 104 dd OFF = 0, ON = 127
SELECT (ROLL) Sekcia D 95 76 dd 95 104 dd OFF = 0, ON = 127
Sekcia A 94 73 dd 94 101 dd OFF = 0, ON = 127
Sekcia B 95 73 dd 95 101 dd OFF = 0, ON = 127
Sekcia C 94 77 dd 94 105 dd OFF = 0, ON = 127
Sekcia D 95 77 dd 95 105 dd OFF = 0, ON = 127
0 – 16383
Sekcia A B4 2 MSB B4 18 MSB Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 16383
B4 34 LSB B4 50 LSB 0 – 16383
Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
Sekcia B B5 2 MSB B4 18 MSB doraz v smere hodinových ručičiek: 16383
Sekcia C 0 – 16383
Ovládač B5 34 LSB B4 50 LSB Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
LEVEL/DEPTH doraz v smere hodinových ručičiek: 16383
B4 10 MSB B4 26 MSB 0 – 16383
B4 42 LSB B4 58 LSB Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 16383
Sekcia D B5 10 MSB B4 26 MSB OFF = 0, ON = 127
B5 42 LSB B4 58 LSB OFF = 0, ON = 127
Sekcia A OFF = 0, ON = 127
Tlačidlo TAP Sekcia B 94 88 dd 94 116 dd OFF = 0, ON = 127
Sekcia C 95 88 dd 95 116 dd OFF = 0, ON = 127
Tlačidlá SOUND Sekcia D 94 89 dd 94 117 dd OFF = 0, ON = 127
COLOR FX FILTER 95 89 dd 95 117 dd OFF = 0, ON = 127
PITCH 94 78 dd 94 106 dd OFF = 0, ON = 127
CRASH 94 79 dd 94 107 dd
NOISE 94 80 dd 94 108 dd
94 81 dd 94 109 dd

34

MIDI príkaz (z počítača do tohto zariadenia)

Názvy prepínačov a indikátorov Keď nie je stlačené Keď je stlačené Poznámky (hodnoty dd)

tlačidlo SHIFT tlačidlo SHIFT 0 – 127
Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
Sekcia A B4 0 dd B4 16 dd doraz v smere hodinových ručičiek: 127
0 – 127
Sekcia B B5 0 dd B5 16 dd Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
Sekcia C doraz v smere hodinových ručičiek: 127
Ovládač BEAT 0 – 127
Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
B4 8 dd B4 24 dd doraz v smere hodinových ručičiek: 127
0 – 127
Sekcia D B5 8 dd B5 24 dd Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 127
Tlačidlo FX Sekcia A 94 70 dd 94 98 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127
SELECT (TRANS) Sekcia B 95 70 dd 95 98 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127
Sekcia C 94 74 dd 94 102 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127
Tlačidlo FX Sekcia D 95 74 dd 95 102 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127
SELECT Sekcia A 94 71 dd 94 99 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127
(FLANGER) Sekcia B 95 71 dd 95 99 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127
Sekcia C 94 75 dd 94 103 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127
Tlačidlo FX Sekcia D 95 75 dd 95 103 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127
SELECT (ECHO) Sekcia A 94 72 dd 94 100 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127
Sekcia B 95 72 dd 95 100 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127
Tlačidlo FX Sekcia C 94 76 dd 94 104 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127
SELECT (ROLL) Sekcia D 95 76 dd 95 104 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127
Sekcia A 94 73 dd 94 101 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127
Tlačidlo TAP Sekcia B 95 73 dd 95 101 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127
Sekcia C 94 77 dd 94 105 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127
Sekcia D 95 77 dd 95 105 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127
Sekcia A 94 88 dd 94 116 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127
Sekcia B 95 88 dd 95 116 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127
Sekcia C 94 89 dd 94 117 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127
Sekcia D 95 89 dd 95 117 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127
0 – 127
Sekcia A B4 2 dd B4 18 dd Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
doraz v smere hodinových ručičiek: 127
Ovládač Sekcia B B5 2 dd B5 18 dd 0 – 127
LEVEL/DEPTH Sekcia C Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
B4 10 dd B4 26 dd doraz v smere hodinových ručičiek: 127
0 – 127
Tlačidlá SOUND Sekcia D B5 10 dd B5 26 dd Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
COLOR FX doraz v smere hodinových ručičiek: 127
FILTER 94 78 dd 94 106 dd 0 – 127
PITCH 94 79 dd 94 107 dd Otočený na doraz proti smeru hodinových ručičiek: 0 / Otočený na
CRASH 94 80 dd 94 108 dd doraz v smere hodinových ručičiek: 127
NOISE 94 81 dd 94 109 dd Vyp. = 0, rozsvietený = 127
Vyp. = 0, rozsvietený = 127
Vyp. = 0, rozsvietený = 127
Vyp. = 0, rozsvietený = 127

4 Iné (keď je pripojená aplikácia remotebox)

Názvy prepínačov a indikátorov MIDI príkaz (z tohto
(aplikácia remotebox)
zariadenia do Poznámky (hodnoty dd)

počítača)

Sekcia CA 90 90 dd OFF = 0, ON = 127
Sekcia DB
Prepínanie sekcií Sekcia AC 91 90 dd OFF = 0, ON = 127
Sekcia BD
92 90 dd OFF = 0, ON = 127

93 90 dd OFF = 0, ON = 127

Vyhľadávanie pozície v stope Bn 105 dd 0 – 127
0 ľavom okraji, 127 na pravom okraji

35

Ďalšie informácie

Riešenie problémov

• Pri nedodržaní správnej obsluhy môže vzniknúť dojem, že ide o poruchu prístroja. Ak sa vám zdá, že prístroj nepracuje správne, pokúste sa
najskôr nájsť riešenie podľa nasledujúcich tabuliek. Niekedy môže problém spôsobovať aj iné zariadenie. Skontrolujte preto aj ostatné
používané prístroje a elektrické zariadenia. Ak sa vám problém nepodarí odstrániť pomocou nasledujúcej tabuľky, požiadajte najbližšie
autorizované servisné stredisko alebo predajcu výrobkov značky Pioneer o vykonanie opravy prístroja.

• Kvôli statickej elektrine alebo iným vonkajším vplyvom nemusí prístroj pracovať správne. V takom prípade môžete normálnu prevádzku
obnoviť vypnutím napájania, počkaním po dobu 1 minúty a opätovným zapnutím.

Napájanie Skontrolujte Riešenie problému
Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky. (Strana 11)
Problém Je napájací kábel riadne zapojený? Nastavte tlačidlo napájacieho zdroja [STANDBY/ON] do polohy [ON].
Prístroj sa nezapne. (Strana 22).
Je tlačidlo napájacieho zdroja
Bliká indikátor [STANDBY/ON] a prístroj [STANDBY/ON] nastavené do polohy Niekedy je možné obnoviť normálnu prevádzku odpojením
sa nezapne. [ON]? napájacieho kábla, počkaním po dobu 1 minúty a následne opätovným
zapojením napájania. Ak problém pretrváva, odpojte napájací kábel
– a požiadajte o opravu prístroja.

Výstup zvuku

Problém Skontrolujte Riešenie problému

Zvuk sa neprehráva alebo je príliš tichý. Sú prepínače voľby [DECK 1, PHONO1/ Prepnite vstupný zdroj kanála pomocou prepínačov voľby [DECK 1,
LINE1] a [DECK 2, PHONO2/LINE2] PHONO1/LINE1] a [DECK 2, PHONO2/LINE2]. (Strana 23)
nastavené do správnych polôh?

Sú ovládač [TRIM], prelínače kanálov, Nastavte ovládač [TRIM], prelínače kanálov, prelínač zdrojov
prelínač zdrojov a ovládač [MASTER a ovládač [MASTER LEVEL] do správnych polôh. (Strana 23)
LEVEL] nastavené do správnych polôh?

Je prepínač voľby [LINE, PHONO] na Nastavte prepínač voľby [LINE, PHONO] na zadnom paneli prístroja
zadnom paneli prístroja nastavený do správnej polohy podľa pripojeného zariadenia. (Strana 11)
správne?

Zvuk je skreslený. Je ovládač [MASTER LEVEL] nastavený Upravte polohu ovládača [MASTER LEVEL] tak, aby sa pri špičkovej
do správnej polohy? úrovni zvuku rozsvietil oranžový indikátor na hlavnom indikátore
úrovne. (Strana 23)

Je ovládač [TRIM] nastavený do správnej Upravte polohu ovládača [TRIM] tak, aby sa pri špičkovej úrovni zvuku

polohy? rozsvietil oranžový indikátor na hlavnom indikátore úrovne. (Strana 23)

Je prepínač voľby [LINE, PHONO] na Nastavte prepínač voľby [LINE, PHONO] na zadnom paneli prístroja
zadnom paneli prístroja nastavený do správnej polohy podľa pripojeného zariadenia. (Strana 11)
správne?

Je úroveň zvuku privedeného ku konektoru Nastavte ovládač [MIC LEVEL] do správnej polohy. (Strana 20)
[MIC] nastavená na vhodnú úroveň?

Je úroveň zvuku privedeného ku konektoru Nastavte ovládač [AUX LEVEL] do správnej polohy. (Strana 20)
[AUX IN] nastavená na vhodnú úroveň?

Nie je počuť žiadny zvuk, zvuk je Nie je prístroj umiestnený v blízkosti TV Vypnite TV prijímač alebo prístroj a TV prijímač umiestnite ďalej od
skreslený alebo obsahuje rušenie. prijímača? seba.

Zvuk mikrofónu je skreslený alebo je jeho Je ovládač [MIC LEVEL] nastavený do Nastavte ovládač [MIC LEVEL] do správnej polohy. (Strana 20)

hlasitosť príliš nízka, správnej polohy?

Nie je vypínač na tomto prístroj alebo na Zapnite vypínač.
mikrofóne vypnutý?

Ku konektorom [PHONO/LINE] je Pripojili ste analógový prehrávač so Pre analógové prehrávače so zabudovanými phono ekvalizérmi
pripojený analógový prehrávač a zvuk je zabudovaným phono ekvalizérom? prepnite prepínač voľby [LINE, PHONO] na zadnom paneli prístroja do
skreslený. polohy [LINE]. (Strana 11)

Prípadne sa pri otočení ovládača [TRIM] Ak analógový prehrávač so zabudovaným phono ekvalizérom
nezmení osvetlenie indikátora úrovne obsahuje prepínač voľby PHONO/LINE, prepnite ho do polohy
kanála. PHONO.

Je medzi analógovým prehrávačom a týmto Ak má výstup audiorozhrania pre počítače linkovú úroveň signálu,

prístrojom zapojené audiorozhranie určené prepnite prepínač voľby [LINE, PHONO] na zadnom paneli prístroja do

pre počítače? polohy [LINE]. (Strana 11)

Ak analógový prehrávač obsahuje prepínač voľby PHONO/LINE,
nastavte ho do polohy PHONO.

36

Zobrazenie Skontrolujte Riešenie problému

Problém Pri prehrávaní súborov s premenlivou bitovou rýchlosťou (VBR) sa
Aktuálnu pozíciu v skladbe nie je možné Sú na USB zariadení uložené informácie môže stať, že prehrávač nedokáže okamžite zistiť dĺžku skladby a
zobraziť v režime zobrazovania o knižnici softvéru rekordbox? aktuálna pozícia v skladbe sa môže zobraziť až po istom čase.
zostávajúceho času. Nie je USB zariadenie chránené proti
Nezobrazuje sa kategória. zápisu? Použite zariadenie, na ktoré ste zo softvéru rekordbox exportovali
Nie je aktivovaná funkcia automatického informácie o knižnici.
Displej je prázdny. pohotovostného režimu?
Na USB zariadení vypnite ochranu proti zápisu, aby mohol prístroj na
zariadenie zapisovať.

Prístroj sa dodáva so zapnutou funkciou automatického
pohotovostného režimu. Ak funkciu automatického pohotovostného
režimu nechcete používať, nastavte v položke [AUTO STANDBY]
(automatický pohotovostný režim) možnosť [OFF] (vyp.) (Strana 25)

Funkcie a obsluha Skontrolujte Riešenie problému

Problém Nie je prepínač [CROSS F. CURVE (THRU, Nastavte prepínač [CROSS F. CURVE (THRU, , )] (prepínač
Nie je možné prelínať zdroje. , )] (prepínač voľby krivky prelínača) voľby krivky prelínača) do inej polohy než [THRU]. (Strana 23)

Funkcia návratu na značku nepracuje nastavený do polohy[THRU]?
správne.
Efekt podľa tempa nefunguje. Je nastavená značka? Nastavte značku. (Strana 16)

Efekt zafarbenia zvuku nefunguje. Je stlačené jedno z tlačidiel [BEAT FX] Stlačte jedno z tlačidiel [BEAT FX] (TRANS, FLANGER, ECHO alebo
(TRANS, FLANGER, ECHO alebo ROLL)? ROLL). (Strana 21)
Funkcia [SYNC] nepracuje správne.
Funkcia [SYNC] nepracuje správne ani Nie je ovládač [LEVEL/DEPTH] nastavený Otočte ovládač [LEVEL/DEPTH] v smere hodinových ručičiek alebo
v prípade, že ste analyzovali súbory.
do stredovej polohy? proti smeru hodinových ručičiek. (Strana 21)
Nastavenia sa neuložili do pamäte
prístroja. Je ovládač [BEAT] nastavený do správnej Nastavte ovládač [BEAT] do správnej polohy. (Strana 21)
polohy?

Je stlačené tlačidlo [SOUND COLOR FX Stlačte jedno z tlačidiel [SOUND COLOR FX (NOISE, PITCH,

(NOISE, PITCH, CRUSH, FILTER)]? CRUSH, FILTER)]. (Strana 21)

Je ovládač [COLOR] nastavený do Nastavte ovládač [COLOR] do správnej polohy. (Strana 21)
správnej polohy?

Bol hudobný súbor analyzovaný? Analyzujte súbor. (Strana 24)

Nie je mriežka tempa nepravidelná? Správne nastavte mriežku tempa. (Strana 24)
Je mriežka tempa nastavená správne?

Nie sú hodnoty BPM (tempo) skladieb Funkcia [SYNC] nebude pracovať správne, ak je hodnota BPM stopy
v dvoch sekciách navzájom odlišné? v sekcii, v ktorej ste stlačili tlačidlo [SYNC] mimo upravovateľného
rozsahu tempa stopy v druhej sekcii.

Neskrečujete? Počas skrečovania nie je funkcia [SYNC] dostupná.

Nevypli ste prístroj ihneď po zmene Po zmene ktoréhokoľvek nastavenia počkajte pred vypnutím prístroja
nastavení? aspoň 10 sekúnd. Po úprave navzorkovaného zdroja zvuku (nahranie
alebo vymazanie) vypínajte napájanie prístroja stlačením tlačidla
[STANDBY/ON].

USB zariadenia Skontrolujte Riešenie problému
Je USB zariadenie správne pripojené? Správne pripojte zariadenie (konektor úplne zasuňte).
Problém Nie je USB zariadenie pripojené cez USB USB rozbočovače nie sú podporované.
Prístroj nerozpoznal pripojené USB rozbočovač?
zariadenie. Podporuje prístroj dané USB zariadenie? Tento prehrávač podporuje iba zariadenia typu USB mass storage
class, ako sú externé pevné disky a prenosné pamäťové zariadenia.
Na načítanie USB zariadenia (prenosné Podporuje prístroj daný formát súborov? Skontrolujte formát súborov umiestnených na pripojenom USB
pamäťové zariadenia a pevné disky) je zariadení. Informácie o podporovaných formátoch súborov nájdete
potrebný dlhší čas. Nepoužívate USB zariadenie, ktoré v časti „USB zariadenia“ na strane 6.
vyžaduje vyšší prúd, ako poskytuje tento Použite USB zariadenia, ktorého napájanie je v rámci
prístroj (500 mA), napríklad pevný disk
napájaný z USB zbernice? Vypnite prístroj, počkajte 1 minútu a prístroj opäť zapnite.
– Ak sa na zariadení nachádza veľa adresárov alebo súborov, načítanie
Nie je na USB zariadení nahraný veľký môže trvať určitý čas.
počet adresárov alebo súborov? Ak sú v adresároch uložené aj iné ako hudobné súbory, aj na ich
Nie sú na USB zariadení uložené aj iné načítanie je potrebný určitý čas. Na USB zariadenie neukladajte iné
súbory, než hudobné? súbory alebo adresáre, ako hudobné súbory.

37

Problém Skontrolujte Riešenie problému
Po načítaní stopy z USB zariadenia sa Je možné prehrávať daný typ súboru?
nespustí prehrávanie. Prečítajte si časť „Formáty hudobných súborov, ktoré je možné
Je aktivovaná funkcia automatickej prehrávať“ na strane 6.
Súbor nie je možné prehrať. značky?
Nie je súbor chránený systémom ochrany Podržaním tlačidla [TIME(AUTO CUE, QUANTIZE)] po dobu viac ako
Hudobné súbory nie je možné prehrať. autorských práv (technológiou DRM)? 1 sekundy zrušte funkciu automatickej značky. (Strana 19)
Nie sú hudobné súbory poškodené?
Súbory chránené systémom ochrany autorských práv nie je možné
prehrať.

Prehrajte nepoškodené hudobné súbory.

DJ softvér Skontrolujte Riešenie problému
Je dodaný USB kábel správne zapojený? Počítač prepojte s týmto prístrojom priamo pomocou dodaného USB
Problém kábla. Zapojenie prostredníctvom USB rozbočovačov nie je
DJ softvér na počítači nie je možné Sú nastavenia výstupu v DJ softvéri podporované. (Strana 11)
obsluhovať. správne? Je položka [MIXER MODE] Skontrolujte nastavenie DJ softvéru. Následne skontrolujte nastavenie
Zvuk z DJ softvéru sa neprehráva (režim mixovania) na tomto prístroji tohto prístroja v obrazovke [UTILITY] (nástroje) a nastavte správnu
správne. správne nastavená? dráhu signálu. (Strana 28)
Je softvérový ovládač správne nastavený?
Pri použití DJ softvéru je prehrávaný Sú prepojovacie káble správne zapojené? Správne nastavte softvérový ovládač. (Strana 27)
zvuk prerušovaný. Nie sú konektory alebo koncovky káblov Správne zapojte prepojovacie káble. (Strana 11)
znečistené? Pred zapojením utrite z konektorov a koncoviek káblov akékoľvek
Sú pripojený výkonový zosilňovač, znečistenie.
pripojené aktívne reproduktory a pod. Na výkonovom zosilňovači, aktívnych reproduktoroch a pod. správne
správne zapojené? nastavte voľbu externého vstupu, hlasitosť, atď.
Je nastavená vhodná hodnota latencie
softvérového ovládača? Nastavte latenciu softvérového ovládača na vhodnú hodnotu.
(Strana 27)
Nastavte latenciu DJ softvéru na vhodnú hodnotu.

Bezdrôtová sieť LAN

Problém Skontrolujte Riešenie problému
Nie je možné nadviazať spojenie. Je správne spojené bezdrôtové spojenie Správne prepojte mobilné zariadenie s týmto prístrojom
LAN? prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN. (Strana 12)
Spojenie s mobilným zariadením nie je Prečítajte si časť „Základná obsluha“ v návode na obsluhu aplikácie
možné, mobilné zariadenie nie je možné Nie je už pripojené iné mobilné zariadenie? remotebox.
použiť alebo sa neprehráva žiadny zvuk. Nevyskytuje sa okolí zariadenie vyžarujúce Podporované je pripojenie iba jedného mobilného zariadenia.
elektromagnetické vlnenie v pásme Umiestnite tento prístroj ďalej od zariadenia vyžarujúceho
2,4 GHz (napríklad mikrovlnná rúra, iné elektromagnetické vlnenie alebo dané zariadenie vypnite.
zariadenie bezdrôtovej siete LAN)?
Nie je mobilné zariadenie príliš vzdialené Mobilné zariadenie umiestnite do rovnakej miestnosti v priamej
od tohto prístroja? Nenachádza sa medzi viditeľnosti (bez prekážok) do vzdialenosti 50 metrov. (Uvedená
nimi prekážka? vzdialenosť je orientačná. Skutočná vzdialenosť možného spojenia sa
môže v závislosti od okolitého prostredia líšiť.)

38


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SELF 2016 Annual Report
Next Book
Arte-Spa-&-Park-Hotel-Events-Presentation