The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-11-27 11:37:02

Pioneer BDP-LX08 CZ

Pioneer BDP-LX08 CZ

Přehrávač Blu-ray disků BDP-LX08

BDP-LX08

Návod k použití

Využijte výhod online registrace Vašeho produktu na
http://www.pioneer.co.uk (nebo http://www.pioneer.eu)

VÝSTRAHA

Výrobek je vybaven laserem
Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření. Neotvírejte a

nesnímejte žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi.

NEBEZPEČÍ

Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření. Chraňte se
před přímým zásahem laserového paprsku.

POZOR!!!

Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. ze dne
24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Upozornění:
Při přehrávání dvouvrstvých disků může dojít při zaostřování stopy snímacího zařízení z jedné do druhé vrstvy ke
krátkodobému přerušení reprodukce. Toto není závada.
Důležité
Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost "nebezpečného napětí" v přístroji, které může
způsobit úraz.

VAROVÁNÍ:
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryty přístroje. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné
části. Vždy vyhledejte odbornou opravnu.
Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace
týkající se použití a údržby přístroje.

Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace,
týkající se použití a údržby přístroje.

Výměnu vidlice napájecího kabelu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

-2-

Varování:
Tento přístroj není vodotěsný. Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj
dešti nebo vlhkosti a nestavte do blízkosti přístroje nádoby s tekutinou jako jsou květinové vázy, kosmetické a
lékařské přípravky atd.

Upozornění k větrání:
Při instalaci tohoto přístroje zajistěte kolem něj volný prostor pro správné větrání (nejméně 10 cm nahoře, vzadu a
na každé straně).

Varování:
Otvory a štěrbiny na přístrojové skříni slouží pro větrání a zajištění spolehlivé funkce přístroje a chrání ho před
přehřátím a brání nebezpečí požáru, takže otvory nesmějí být nikdy blokovány nebo zakryty např. novinami, látkou
atd. Také nestavte přístroj na silný koberec, pohovku atd.

Varování:
Na přístroj nestavte žádné zdroje ohně, jako např. svíčky. Pokud by došlo k jejich pádu na přístroj, může dojít
k požáru.

Operační prostředí
Operační teplota a vlhkost prostředí:
+5° C - +35° C, méně jak 85% relativní vlhkosti (chladící otvory nejsou blokované).
Neinstalujte přístroj v následujících místech:
• Místa vystavená přímému slunečnímu svitu nebo silnému umělému osvětlení.
• Místa vystavená vysoké vlhkosti nebo špatně větraná místa.

Při likvidaci vybitých baterií se řiďte místními předpisy pro manipulaci s nebezpečným odpadem.

Upozornění:
Tlačítko napájení STANDBY/ON v poloze vypnuto neodděluje přístroj kompletně od sítě, proto instalujte přístroj
na místa, kde lze v případě nutnosti odpojit napájecí kabel od sítě. Vidlice napájecí kabelu by měla být odpojena
od sítě, pokud necháváte přístroj dlouhou dobu bez použití.

Tento výrobek je určený pro domácí použití. Závada v důsledku jiného než domácího použití (např. dlouhodobé
používání pro obchodní účely v restauraci nebo použití v automobilu nebo na lodi) nebude provedeno v rámci
záruky zdarma a bude zpoplatněno.

Tento přístroj obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna U.S. patenty a dalšími právy,
vlastněnými firmou Macrovision Corporation a jinými vlastníky práv. Použití této technologie ochrany autorských
práv musí být autorizováno firmou Macrovision Corporation a je zamýšleno pro domácí a jinak omezené sledování.
Reverzní inženýrství nebo rozebírání je zakázáno.

Upozornění k napájecímu kabelu
Napájecí kabel vždy připojujte a odpojujte za vidlici. Nikdy netahejte za vlastní kabel a nedotýkejte se kabelu máte-
li mokré ruce, protože může dojít ke zkratu nebo k úrazu elektrickým proudem. Nestavte na kabel žádné předměty
a nepřiskřípněte kabel. Nedělejte na kabelu uzle a nespojujte ho s žádným jiným kabelem. Kabel musí být veden
tak, aby se po něm nešlapalo. Porušení kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Čas od času
kabel zkontrolujte. Naleznete-li nějaké porušení, vyhledejte odbornou opravnu nebo prodejnu a požádejte o jeho
výměnu.

-3-

Informace pro uživatele o sběru a likvidaci starého zařízení a použitých baterií
(Symbol pro zařízení) (Příklady symbolů pro baterie)

Pb

Tyto symboly na přístroji, obalu a/nebo v doprovodné dokumentaci znamenají, že použité elektrické a elektronické
přístroje a baterie by neměly být vyhazovány do směsného komunálního odpadu.
Pro správnou manipulaci, obnovu a recyklaci starých produktů a použitých baterií využijte sběrná místa v souladu
s platnou legislativou.
Správnou likvidací těchto produktů a baterií pomůžete chránit hodnotné zdroje a zabráníte potencionálním
negativním vlivům na lidské zdraví a prostředí, ke kterým může jinak dojít z důvodu nesprávné manipulace
s odpadem.
Pro více informací o sběru a recyklaci starých produktů a baterií se obraťte na sběrná místa nebo prodejny, kde
jste produkty zakoupili.
Tyto symboly jsou platné pouze pro evropský region.

-4-

Obsah Přehrávání z galérie domácích médií....................34
Přehrávání disků ................................................34
Obsah......................................................................... 5 Přehrávání filmových souborů ...........................34
1 Než začnete ............................................................ 6 Přehrávání hudebních souborů .........................35
Přehrávání v požadovaném pořadí (HMG
Kontrola příslušenství.............................................. 6 seznam přehrávání) ...........................................36
Vložení baterií do dálkového ovladače ............... 6
5 Nastavení zvuku a obrazu ...................................38
Typy disků/souborů, které lze přehrávat................. 7 Nastavení obrazu ..................................................38
Přehrávatelné disky ............................................. 7 Nastavení Audio DRC ...........................................39
Přehrávatelné soubory ........................................ 9
6 Pokročilé nastavení .............................................40
Názvy a funkce částí ............................................. 10 Změna výchozího nastavení (Initial Setup) ...........40
Dálkový ovladač ................................................ 10 Použití nabídky výchozího nastavení
Čelní panel ........................................................ 12 Initial Setup ........................................................40
Displej na čelním panelu ................................... 12 Výběr jiného jazyka v nastavení jazyka.................43
Zadní panel........................................................ 13 Změna nastavení reproboxů .................................44
Nastavení výstupní úrovně různých reproboxů
2 Propojení .............................................................. 14 (Channel Level) .....................................................44
Připojení TV........................................................... 14 Zaregistrování nebo změna hesla .........................45
Připojení s použitím komerčně prodávaného Změna věkového omezení
HDMI kabelu...................................................... 14 pro sledování BD-ROM .........................................46
Připojení s použitím komerčně prodávaného Změna úrovně rodičovského zámku
komponentového video kabelu.......................... 16 pro sledování DVD ................................................47
Připojení s použitím audio a video kabelu z Změna kódu země/oblasti .....................................48
příslušenství ...................................................... 16 Změna konektorů pro výstupní video a audio
Připojení k AV receiveru nebo zesilovači.............. 17 signály (Output Terminal Priority)..........................49
Připojení s použitím komerčně prodávaného Obnovení všech nastavení na výchozí tovární
HDMI kabelu...................................................... 17 nastavení ...............................................................49
Připojení s použitím komerčně prodávaného O nastavení audio výstupu ....................................50
digitálního audio kabelu..................................... 18
Připojení napájecího kabelu.................................. 19 7 Další informace ....................................................51
Odstraňování závad ..............................................51
3 Začněte ................................................................. 20 Přehrávání..........................................................51
Provedení nastavení pomocí nabídky Setup Tabulka kódů jazyků a tabulka kódů
Navigator ............................................................... 20 zemí/oblastí ...........................................................56
Ovládání TV dálkovým ovladačem přehrávače .... 22 Tabulka kódů jazyků ..........................................56
Seznam kódů TV ............................................... 22 Tabulka kódů zemí/oblastí .................................56
Použití nabídky TOOLS ........................................ 23 Specifikace ............................................................57
Vymazání přídavných dat z disku BD-ROM ......... 24 Upozornění k použití..............................................58
Přepnutí výstupního video konektoru.................... 24 Přenášení přehrávače........................................58
Přepnutí výstupního video rozlišení ...................... 24 Místo instalace ...................................................58
Vypnutí napájení, když nebudete přehrávač
4 Přehrávání ............................................................ 26 používat .................................................................58
Přehrávání disků nebo souborů ............................ 26 Kondenzace vlhkosti..............................................58
Skenování vpřed a vzad.................................... 26 Čištění přehrávače ................................................58
Přehrávání specifikovaných titulů, kapitol Upozornění k umístění přehrávače
nebo stop ........................................................... 27 do skříňky se skleněnými dvířky............................58
Přeskočení obsahu............................................ 27 Čištění snímací čočky............................................58
Pomalé přehrávání ............................................ 27 Manipulace s disky ................................................59
Krokování vpřed a vzad..................................... 27 Slovníček ...............................................................59
Přepnutí úhlu kamery ........................................ 28 Licence ..................................................................62
Přepnutí titulků................................................... 28
Přepnutí audio proudů/kanálů ........................... 28
Přepnutí sekundárního videa ............................ 29
Zobrazení informací o disku .............................. 29
Použití funkcí režimu přehrávání Play Mode ........ 29
Přehrávání od specifikovaného času
(Časové hledání) ............................................... 29
Přehrávání specifikovaného titulu, kapitoly
nebo stopy (Hledání) ......................................... 30
Opakované přehrávání specifikované části
titulu nebo stopy (A-B opakování) ..................... 31
Opakované přehrávání...................................... 31
Přehrávání v náhodném pořadí (Náhodné
přehrávání) ........................................................ 32
O typech režimu přehrávání .............................. 33

-5-

1 Než začnete

Kontrola příslušenství Vložení baterií do dálkového ovladače

Dálkový ovladač x1 Audio kabel 1. Otevřete zadní kryt.
(bílé/červené konektory) x1
Lehce stiskněte v této
STANDBY/ON OPEN/CLOSE části a posuňte ve
směru šipky.
TV CONTROL
2. Vložte baterie (AA/R6P x 2).
INPUT CH VOL
SELECT Stranu (-) vložte jako
první.
AUDIO SUBTITLE ANGLE FL DIMMER Video kabel (žluté konektory) x1
3. Zavřete zadní kryt.
CLEAR ENTER Kryt zavřete pevně (musí být slyšet cvaknutí).
OUTPUT
SECONDARY RESOLUTION
AUDIO VIDEO

VIDEO SELECT PLAY MODE Baterie AA/R6 x2

HOME MEDIA DISPLAY POPUP MENU
GALLERY MENU

TOP MENU TOOLS

ENTER

HOME RETURN
MENU

PLAY Napájecí kabel x1
PREV PAUSE STOP NEXT Záruční list
RED GREEN YELLOW BLUE Návod k použití
VIDEO ADJUST

BD PLAYER

Upozornění:
• Nemixujte nové a staré baterie.
• Nepožívejte různé druhy baterií - i když mohou vypadat

stejně, různé baterie mohou mít různé napětí.
• Pokud nebudete dálkový ovladač dlouhou dobu

používat (více jak 1 měsíc), vyjměte z něj baterie, aby
nedošlo k jejich vytečení do bateriového prostoru.
Pokud baterie vytečou, bateriový prostor pečlivě
vyčistěte a vložte nové baterie.
• Při likvidaci vybitých baterií se řiďte místními předpisy
pro manipulaci s nebezpečným odpadem.

Varování:
Nepoužívejte a neskladujte baterie na přímém slunci nebo
na extrémně horkých místech, jako uvnitř automobilu nebo
blízko topení. Jinak může dojít k vytečení baterií, jejich
přehřátí, explozi nebo způsobení požáru. Rovněž se tím
snižuje výkonnost baterií.

-6-

Typy disků/souborů, které lze přehrávat

Přehrávatelné disky

Lze přehrávat disky, označené následujícím logem.

Typ disku Logo Aplikační formát

1. Včetně formátu AVCHD.
2. Disky, na kterých jsou nahrané filmové nebo hudební soubory.

• Disky, které nelze přehrávat

• HD DVD
• Disky DVD Audio
• Disky DVD-RAM
• Nefinalizované disky DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW ve formátu DVD-Video a AVCHD
• Nefinalizované disky Dual Layer DVD-R ve formátu DVD VR
• SACD
• Video CD
• SVCD

„Blu-ray Disc“ a jsou obchodní značky.

je obchodní značka společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.

-7-

Poznámka: • Přehrávání BD
• Některé disky nemusí být možné přehrávat, i když jsou
• Lze přehrávat disky BD (BDMV), kompatibilní
označené některou z předchozích značek. s následujícími formáty.
• Pro přehrávání 8 cm disků vložte disk do prohlubně pro - Formát Blue-ray Disc Read-Only (ROM) verze 2
- Formát Blue-ray Disc Recordable (R) verze 2
8 cm disky uprostřed nosiče disku. Není nutný adaptér. - Formát Blue-ray Disc Rewritable (RE) verze 3
8 cm disky BD-ROM nelze přehrávat. Tento přehrávač podporuje BD-ROM profil 1 verze 1.1.
Lze použít funkci BONUSVIEW, jako přehrávání
• O audio formátech sekundárního videa (obraz-v-obraze) a sekundárního
zvuku. Pro detaily o přehrávání sekundárního videa a
Tento přehrávač podporuje následující audio formáty: zvuku viz. návod k disku.

• Dolby TrueHD „BONUSVIEW“ je obchodní značka společnosti Blue-
• Dolby Digital Plus ray Disc Association.
• Dolby Digital
• DTS-HD Master Audio Když je přehráván disk BD-ROM, mohou být v paměti
• DTS-HD High Resolution Audio přehrávače uložena další data (lokální úložiště). Pokud
• DTS Digital Surround se objeví hlášení o nízké paměti (lokální úložiště)),
• MPEG vymažte BDMV data (viz. strana 24).
• MPEG-2 AAC
• Lineární PCM • Lze přehrávat disky BD (BDAV), kompatibilní
s následujícími formáty.
Pro poslech surroundového zvuku Dolby TrueHD, Dolby - Formát Blue-ray Disc Recordable (R) verze 1
Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio a DTS-HD - Formát Blue-ray Disc Rewritable (RE) verze 2
High Resolution Audio je doporučeno připojit tento
přehrávač k AV receiveru nebo zesilovači kompatibilnímu • Lze přehrávat disky Dual Layer BD.
s těmito audio formáty pomocí HDMI kabelu. Po vložení BD • Filmové a hudební soubory, nahrané na discích BD
disku, obsahujícího zvuk v jednom z těchto audio formátů
vyberte audio formát z nabídky na obrazovce. nelze přehrávat.
• 8 cm disky BD-ROM nelze přehrávat.
Pro výstupní podmínky různých formátů viz. „O nastavení
audio výstupu“ na straně 50. • Přehrávání DVD

Vyráběno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby a • Lze přehrávat disky DVD-Video.
symbol dvojité-D jsou obchodní značky společnosti Dolby • Lze přehrávat disky DVD-R/-RW/+R/+RW nahrané ve
Laboratories.
formátu DVD-Video (finalizované před přehráváním na
tomto přehrávači).
• Lze přehrávat disky DVD-R/-RW nahrané ve formátu
VR (Video Recording).
• Následující logo indikuje kompatibilitu přehrávání
s disky DVD-RW, nahranými ve formátu VR (Video
Recording). Však pro disky nahrané s kódování „pouze
jednoho záznamu“ lze přehrávání provádět pouze
s CPRM kompatibilním zařízením.

Vyráběno v licenci pod U.S. patenty #: 5,451,942; 5,956674; • Lze přehrávat disky DVD, nahrané ve formátu AVCHD
5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & dalšími U.S. nebo (finalizované před přehráváním na tomto přehrávači).
světovými patenty vydanými & zažádanými. DTS je
registrovaná obchodní značka a loga DTS, symboly, DTS- „AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou obchodní značky
HD a DTS-HD Advanced Digital Out jsou obchodní značky společnosti Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. A
společnosti DTS, Inc. © 1996 – 2007 DTS, Inc. Všechna Sony Corporation.
práva vyhrazena.

• Lze přehrávat filmové a hudební soubory, nahrané na
• discích DVD-R/-RW/+R/+RW. Viz. „Přehrávatelné
soubory“ na straně 9.

Lze přehrávat disky Dual Layer DVD. Avšak
-8- nefinalizované disky Dual Layer DVD nahrané ve
formátu VR nelze přehrávat (finalizujte je před
přehráváním na tomto přehrávači).

Disky HD DVD, DVD Audio a DVD RAM nelze
přehrávat.

• O číslech regionů Přehrávatelné soubory

Přehrávače disků Blue-ray a disky BD-ROM a DVD-Video Lze přehrávat filmové a hudební soubory, nahrané na
mají přiřazená čísla regionů podle regionu, ve kterém se discích DVD a CD.
prodávají.
Upozornění:
Čísla regionů tohoto přehrávače jsou: • U DVD lze přehrávat pouze při použití systému souborů
• BD-ROM: B
• DVD-Video: 2 ISO 9660.
• Některé soubory nemusí být možné přehrávat.
Disky neobsahující tato čísla regionu nelze přehrávat. Disky • Pro některé soubory nemusí být možné během
přehrávatelné na tomto přehrávači jsou následující:
přehrávání použít některé funkce.
• BD: B (obsahující B) a ALL • Některé soubory nemusí být možné přehrávat, i když

• DVD: 2 (obsahující 2) a ALL mají příponu souboru, podporovanou tímto
přehrávačem.
• Přehrávání CD • Soubory chráněné DRM (Digital Rights Management)
nelze přehrávat (kromě souborů DivX VOD).
• Lze přehrávat disky CD (CD-DA a DTS-CD).
• Lze přehrávat filmové a hudební soubory, nahrané na • Podporované formáty filmových souborů

discích CD. Viz. „Přehrávatelné soubory“ na straně 9. • DivX
• Disky SACD, Video CD a Super VCD nelze přehrávat.
• CD chráněná proti kopírování: Tento přehrávač DivX je mediální technologie, vytvořená společností DivX,
Inc. Mediální soubory DivX obsahují nejen video, ale také
vyhovuje specifikaci formátu Audio CD. Tento pokročilé mediální funkce, jako jsou titulky a alternativní
přehrávač nepodporuje přehrávání nebo funkce disků, zvukové stopy atd.
které nevyhovují této specifikaci. Vyhovuje velikosti pod 720x576 pixelů/720x480 pixelů.
DivX soubory, kódované s volbou GMC/Qpel nelze
• Přehrávání duálních disků přehrávat.
Na výstupu je pouze audio signál ve formátu MP3 nebo
Duální disky jsou nové dvoustranné disky, kdy jedna strana Dolby Digital (AC3).
obsahuje DVD obsah – video, audio atd. - a druhá strana Pamatujte, že jiné soubory, než obsahující DivX video nelze
obsahuje ne-DVD obsah, například digitální audio materiál. přehrávat, i když mají příponu souboru .avi“.
DVD stranu duálních disků lze v tomto přístroji přehrávat
(kromě obsahu DVD-Audio). Oficiální DivX® certifikovaný produkt.
Ne-DVD audio strana disku není kompatibilní s tímto Přehrává všechny verze DivX® video (včetně DivX® 6) se
přehrávačem. standardním přehráváním DivX® mediálních souborů.
Je možné, že při vkládání nebo vyjímání duálního disku se DivX, DivX Certified a příslušná loga jsou obchodní značky
opačná strana než přehrávaná může poškrábat. společnosti DivX, Inc. a jsou použité v licenci.
Poškrábané disky nemusí být možné přehrávat.
Pro více informací o specifikaci duálních disků se obraťte na Poznámka:
jejich výrobce či prodejce. • Soubory DivX VOD jsou chráněné DRM. Lze je

• Přehrávání disků, vytvořených na počítači přehrávat pouze na registrovaných zařízeních.
- Můžete být požádáni distributorem souboru o
• Nemusí být možné přehrávat disky DVD-R/-RW nebo
CD-R/-RW nahrané s použitím osobního rekordéru zadání DivX VOD registračního kódu pro autorizaci
nebo počítače. (Může to být z různých důvodů, včetně tohoto přehrávače za účelem přehrávání DivX VOD
vlastností disku, poškrábání, nečistot na disku, nečistot souborů. DivX registrační kód tohoto přehrávače
na optice přehrávače, kondenzace vlhkosti atd.) najdete v: Initial Setup Æ Options Æ DivX VOD Æ
Registration Code (strana 43).
• Disky nahrané s použitím osobního počítače, nemusí - DivX VOD soubory pro které není DivX VOD
být možné přehrávat na tomto přístroji v důsledku registrační kód přehrávače autorizován nelze
nastavení aplikačního softwaru, použitého pro vytvoření přehrávat (zobrazí se „Authorization Error“).
disku. Nahrávejte disky ve správném formátu. Více - Některé DivX VOD soubory mají omezený počet
informací viz. návod k použitému softwaru. přehrávání. Když je takový soubor přehráván na
tomto přehrávači, zobrazí se zbývající dostupný
počet přehrávání. Soubory, pro které zbývající
počet přehrávání dosáhl hodnoty 0, nelze přehrávat
(zobrazí se „Rental Expired“). Soubory, které
nemají počet přehrávání omezený, lze přehrávat
kolikrát chcete (zbývající počet přehrávání se
nezobrazuje).

-9-

• Podporované formáty hudebních souborů 1. Tlačítko STANDBY/ON
Stiskněte pro zapnutí a vypnutí napájení.
• Windows Media™ Audio 9 (WMA9)
2. Tlačítko TV CONTROL
Bitová rychlost: Až do 192 kbit/s Vaší TV lze ovládat dálkovým ovladačem přehrávače
Vzorkovací frekvence: 22.05 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz a 48 (strana 22).
kHz
Tlačítko
Windows Media je buď registrovaná obchodní značka nebo Stiskněte pro zapnutí a vypnutí TV.
obchodní značka společnosti Microsoft Corporation v USA
a/nebo dalších zemích. Tlačítko INPUT SELECT
Tento produkt obsahuje technologii, vlastněnou společností Stiskněte pro přepnutí vstupu TV.
Microsoft Corporation a nelze ho používat nebo distribuovat
bez licence společnosti Microsoft Licensing, Inc. Tlačítka CH +/-
Stiskněte pro výběr TV předvolby.
• MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3)
Tlačítka VOL +/-
Bitová rychlost: Až do 320 kbit/s Stiskněte pro nastavení hlasitosti.
Vzorkovací frekvence: 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz,
22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz a 48 kHz 3. Tlačítko AUDIO
Stiskněte pro přepnutí mezi audio proudy/kanály (strana
• Přípony přehrávatelných souborů 28).

• Filmové soubory 4. Tlačítko SUBTITLE
.divx a .avi Stiskněte pro přepnutí titulků (strana 28).

• Hudební soubory 5. Numerická tlačítka
.wma a .mp3 Použijte je pro výběr a přehrávání titulu/kapitoly/stopy,
kterou chcete sledovat nebo poslouchat a pro výběr
Názvy a funkce částí položek z nabídky.

Dálkový ovladač Tlačítko CLEAR
Stiskněte pro vymazání numerického zadání atd.
STANDBY/ON OPEN/CLOSE
Tlačítko ENTER
1 TV CONTROL 15 Stiskněte pro vykonání vybrané položky nebo zadání
2 16 nastavení, které bylo změněno atd.
3 INPUT CH VOL
4 SELECT 17 6. Tlačítko SECONDARY AUDIO
Při přehrávání disku BD-ROM, na kterém je nahrané
5 AUDIO SUBTITLE ANGLE FL DIMMER 18 sekundární audio, stiskněte pro přepnutí na sekundární
19 audio (strana 28).
6 CLEAR ENTER
7 OUTPUT 20 Tlačítko SECONDARY VIDEO
8 SECONDARY RESOLUTION 21 Při přehrávání disku BD-ROM, na kterém je nahrané
9 AUDIO VIDEO sekundární video (obraz-v-obraze), stiskněte pro
10 22 přepnutí na sekundární video (strana 28).
11 VIDEO SELECT PLAY MODE 23
12 7. Tlačítko VIDEO SELECT
13 HOME MEDIA DISPLAY POPUP MENU Stiskněte pro přepnutí konektoru, ze kterého vystupuje
14 GALLERY MENU video signál. Použijte pro přepnutí mezi digitálním
výstupem (HDMI výstup) a analogovým výstupem
TOP MENU TOOLS (komponentový video výstup, S-Video výstup nebo
Video výstup) (signál vystupuje pouze z vybraného
ENTER video výstupního konektoru) (strana 24).

HOME RETURN 8. Tlačítko HOME MEDIA GALLERY
MENU Stiskněte pro zobrazení/skrytí obrazovky galérie
domácích médií (strana 34).
PLAY
PREV PAUSE STOP NEXT 9. Tlačítko TOP MENU
RED GREEN YELLOW BLUE Stiskněte pro zobrazení nejvyšší nabídky disku BD-
VIDEO ADJUST ROM nebo DVD-Video.

BD PLAYER

- 10 -

10. Tlačítka ©/ª/§/¨ 22. Tlačítko TOOLS
Použijte pro výběr položky, změnu nastavení a posun Stiskněte pro zobrazení nabídky TOOLS (strana 23).
kurzoru.
23. Tlačítko RETURN
Tlačítko ENTER Stiskněte pro návrat do předchozí obrazovky.
Stiskněte pro vykonání vybrané položky nebo zadání
nastavení, které bylo změněno atd.

11. Tlačítko HOME MENU
Stiskněte pro zobrazení nabídky Home Menu.

12. Tlačítko PLAY
Stiskněte pro spuštění přehrávání.

Tlačítko PAUSE
Stiskněte pro pauzu přehrávání. Stiskněte znovu pro
pokračování přehrávání.

Tlačítko STOP
Stiskněte pro zastavení přehrávání.

Tlačítko PREV/ NEXT
Stiskněte pro přeskočení na začátek předchozího/
následujícího titulu/kapitoly/stopy/souboru (strana 27).

Tlačítko
Stiskněte během přehrávání pro spuštění skenování
vzad. Během pauzy přehrávání stiskněte pro krokování
přehrávání vzad. Během pauzy přehrávání stiskněte a
podržte pro pomalé přehrávání vzad (strana 26 a 27).

Tlačítko
Stiskněte během přehrávání pro spuštění skenování
vpřed. Během pauzy přehrávání stiskněte pro krokování
přehrávání vpřed. Během pauzy přehrávání stiskněte a
podržte pro pomalé přehrávání vpřed (strana 26 a 27).

13. Barevná tlačítka (červené/zelené/žluté/modré)
Použijte pro navigaci v nabídkách disku BD-ROM.

14. Tlačítko VIDEO ADJUST
Stiskněte pro zobrazení/skrytí nabídky nastavení Video
Adjust (strana 38).

15. Tlačítko OPEN/CLOSE
Stiskněte pro vysunutí a zasunutí nosiče disku.

16. Tlačítko FL DIMMER
Stiskněte pro přepnutí jasu displeje na čelním panelu.
Indikátor FL OFF svítí, když je vybráno Off.

17. Tlačítko ANGLE
Stiskněte pro přepnutí úhlu kamery disku BD-ROM
nebo DVD-Video (strana 28).

18. Tlačítko OUTPUT RESOLUTION
Použijte pro přepnutí výstupního video rozlišení
z výstupu HDMI OUT nebo COMPONENT OUT (strana
24).

19. Tlačítko PLAY MODE nabídky režimu
Stiskněte pro zobrazení/skrytí
přehrávání Play Mode (strana 29).

20. Tlačítko POP UP MENU/MENU
Stiskněte pro zobrazení nabídky disku BD-ROM nebo
DVD-Video.

21. Tlačítko DISPLAY
Stiskněte pro zobrazení informací o disku (strana 29).

- 11 -

Čelní panel 4 5 6

(Ovládací prvky jsou skryté za dvířky na čelním panelu.)

1 23

9 87

1. Tlačítko STANDBY/ON
Stiskněte pro zapnutí a vypnutí napájení.

2. Sensor dálkového ovládání
Sem namiřte dálkový ovladač a používejte ho do vzdálenosti cca 7 m od sensoru.
Přehrávač může mít problém s příjmem signálu dálkového ovládání, pokud v blízkosti svítí fluorescenční světlo. Když se to
stane, přemístěte přehrávač z dosahu fluorescenčního světla.

3. Indikátor HDMI
Svítí, pokud je připojené HDMI kompatibilní zařízení (strana 14).

4. Nosič disku

5. Indikátor FL OFF
Svítí, když je tlačítkem FL DIMMER vybráno Off.

6. Displej na čelním panelu

7. STOP
Stiskněte pro zastavení přehrávání.

8. Tlačítko
Stiskněte pro spuštění přehrávání.

9. OPEN/CLOSE
Stiskněte pro vysunutí a zasunutí nosiče disku.

Displej na čelním panelu 4

12 3 4. Znakový displej
Zobrazuje číslo titulu/kapitoly/stopy, odehraný čas atd.
PQLS
24HZ 5. Indikátor 24HZ/50HZ/60HZ
CONTROL 50HZ Frekvence výstupních video snímků nebo políček svítí.
60HZ
6. Indikátor CONTROL
65 Svítí, když je aktivována funkce HDMI ovládání (strana
15).
1. Indikátor
Svítí během přehrávání. - 12 -

2. Indikátor
Svítí během pauzy.

3. Indikátor PQLS
Svítí, když je aktivována funkce PQLS (strana 15).

Zadní panel

1 2 3 4

RL FRONT SURROUND SURROUND BACK CENTER VIDEO OUT AC IN
AUDIO OUT ( 2 ch ) L Y

R VIDEO
AUDIO OUT ( 7.1 ch ) SUB WOOFER
PB
HDMI OUT

PR

OPTICAL COMPONENT S-VIDEO
VIDEO
CONTROL DIGITAL
IN OUT

76 5

1. Konektory AUDIO OUT (2 ch) 6. Konektor DIGITAL OUT (OPTICAL)
Připojte ke vstupním audio konektorům na TV, AV Připojte k digitálnímu vstupnímu audio konektoru na AV
receiveru nebo zesilovači atd. receiveru nebo zesilovači atd.

2. Konektory AUDIO OUT (7.1 ch) 7. Konektor CONTROL IN
Připojte k multikanálovým (7.1 kanálu nebo 5.1 kanálu) Použijte pro ovládání tohoto přehrávače přes sensor
vstupním audio konektorům na AV receiveru nebo dálkového ovládání jiného komponentu Pioneer
zesilovači atd. s konektorem CONTROL OUT a se značkou . Připojte
konektor CONTROL OUT jiného komponentu ke
3. Konektory VIDEO OUT konektoru CONTROL IN tohoto přehrávače pomocí
VIDEO kabelu s mini konektory.
Připojte ke vstupnímu video konektoru na TV, AV
receiveru nebo zesilovači atd. Upozornění:
S-VIDEO • Nezapomeňte připojit kabely pro výstup audio a video
Připojte ke vstupnímu S-Video konektoru na TV, AV
receiveru nebo zesilovači atd. signálu (strana 14 a 17).
COMPONENT VIDEO • Při propojení systémového ovládání namiřte dálkový
Připojte ke vstupním komponentovým video konektorům
na TV, AV receiveru nebo zesilovači atd. ovladač na připojený komponent (jako je AV receiver
nebo zesilovač). Dálkový ovladač nefunguje při namíření
4. Konektor AC IN na tento přehrávač.
Zde připojte napájecí kabel. • Systémové ovládání nemůžete použít s komponenty,
které nemají konektor systémového ovládání
5. Konektor HDMI OUT (CONTROL) nebo s komponenty jiného výrobce než
Připojte k HDMI kompatibilní TV, AV receiveru nebo Pioneer.
zesilovači atd.

- 13 -

2 Propojení

Připojení TV Zadní panel přehrávače

Před propojováním nebo změnou propojení vypněte RL FRONT SURROUND SURROUND BACK CENTER VIDEO OUT AC IN
napájení a odpojte napájecí kabel od sítě. AUDIO OUT ( 2 ch ) L Y

Poznámka: R VIDEO
• Podle typu připojeného kabelu proveďte AUDIO OUT ( 7.1 ch ) SUB WOOFER
PB
nastavení v nabídce Setup Navigator (strana 20). HDMI OUT

Připojení s použitím komerčně prodávaného PR
HDMI kabelu
OPTICAL COMPONENT S-VIDEO
Audio a video signály lze přenášet do HDMI VIDEO
kompatibilního zařízení jako digitální signály bez CONTROL DIGITAL
ztráty kvality zvuku nebo obrazu. Po propojení IN OUT
proveďte nastavení v nabídce Setup Navigator podle
připojeného HDMI kompatibilního zařízení (strana 20). HDMI OUT PB
Také viz. návod k připojenému zařízení.
PR
Poznámka: COMPONENT S VIDEO
• HDMI indikátor na čelním panelu přehrávače svítí,
(a) (b)
když je připojené HDMI kompatibilní zařízení.
(Podle připojeného zařízení může v některých (c)
případech svítit pouze když je přehrávač vybrán Do HDMI vstupu
jako vstup pro zařízení.)
• Video signál 1080p nemusí vystupovat v závislosti TV
na použitém HDMI kabelu.
Směr signálu

(a) Srovnejte konektor se zdířkou a přímo zasuňte.
(b) S použitím HDMI kabelu je také možné připojení

k AV receiveru nebo zesilovači (strana 17).
(c) HDMI kabel (komerčně prodávaný)

Upozornění:
• Při připojování a odpojování kabelu ho držte za

konektor.
• Použití síly může způsobit poškození kontaktů a

přerušení přenosu video signálu.

• O HDMI

Tento přehrávač obsahuje technologii High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Tento přehrávač podporuje funkci Deep Color.
Konvenční přehrávače mohou přenášet video signál
s 8-bitovou barevnou hloubkou ve formátu YCbCr
4:4:4 nebo RGB. Přehrávače podporující funkci Deep
Color mohou přenášet video signál s barevnou
bitovou hloubkou větší než 8 bitů na barevnou složku.
Při připojení k TV, podporující funkci Deep Color, lze
reprodukovat lepší gradaci barev.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface jsou obchodní značky nebo registrované
obchodní značky společnosti HDMI Licensing LLC.

- 14 -

• Audio signály, které lze přenášet z HDMI • O funkci HDMI ovládání
výstupného konektoru přehrávače
• Když je přehrávač připojený k ploché TV, AV systému
• Dolby TrueHD (AV receiver nebo zesilovač atd.) nebo HD AV
• Dolby Digital Plus konvertoru značky Pioneer s podporou funkce HDMI
• Dolby Digital Control, lze ho ovládat z ploché TV, AV systému (AV
• DTS-HD Master Audio receiver nebo zesilovač atd.) nebo HD AV konvertoru.
• DTS-HD High Resolution Audio
• DTS Digital Surround • Vstup ploché TV se přepne automaticky, když začne
• MPEG-2 AAC přehrávání na přehrávači nebo je zobrazena nabídka
• Lineární PCM Home Menu nebo Home Media Gallery. Po přepnutí
vstupu se zobrazí přehrávaný obraz nebo nabídka
Je možný výstup audio signálu Lineární PCM, který Home Menu nebo Home Media Gallery na ploché TV
vyhovuje následujícím podmínkám: (funkce automatického výběru). Pokud je v tomto
- Vzorkovací frekvence: 32 kHz až 192 kHz okamžiku vypnuté napájení ploché TV, může se
- Počet kanálů: Až 8 (až 6 pro vzorkovací frekvenci zapnout automaticky (funkce současného zapnutí
napájení). Když je přijata jazyková informace u
192 kHz). připojené ploché TV, můžete nechat přehrávač změnit
Pro detaily viz. „O nastavení audio výstupu“ na straně 50. jazyk nabídek automaticky podle ploché TV (funkce
jednotného jazyka). Tato funkce je dostupná pouze
• O vysokorychlostním HDMI přenosu když je zastavené přehrávání a není zobrazená
nabídka.
Tento přehrávač má výstup video signálu 1080/50p,
1080/60p a Deep Color. Pokud Vaše TV podporuje signál • Viz také návod k použití ploché TV, AV systému (AV
1080/50p, 1080/60p nebo Deep Color, použijte kabel High receiver nebo zesilovač atd.) nebo HD AV konvertoru.
Speed HDMI™, aby bylo možné využít maximálního výkonu,
který přehrávač a TV nabízejí. Také nastavte položku HDMI • Pro použití funkce HDMI Control
High-Speed Transmission na On (strana 42).
Kabely High Speed HDMI™ jsou testované na přenos • Funkce HDMI Control pracuje pouze pokud je položka
signálů až do 1080p. Video signály 1080/50i, 1080/50p, HDMI Control na všech zařízeních propojených HDMI
720/50p, 1080/24p, 1080/60i, 1080/60p a 720/60p s funkcí kabelem nastavená na On. Po propojení a dokončení
Deep Color lze rovněž přenášet. všech nastavení zkontrolujte, že obraz z přehrávače se
objeví na ploché TV. (Také proveďte tuto kontrolu po
Poznámka: změně připojených zařízení nebo po přepojení HDMI
• Při použití jiného kabelu než kabelu High Speed kabelů.) Funkce HDMI Control nemusí fungovat
správně, pokud se obraz z přehrávače nezobrazuje na
HDMI™ („Standard HDMI™“ kabel) nastavte položku ploché TV správně.
HDMI High-Speed Transmission na Off.
• Pokud je položka HDMI High-Speed Transmission • Při použití funkce HDMI Control použijte kabely High
nastavena na Off, jsou aplikována následující omezení: Speed HDMI™. Funkce HDMI Control nemusí fungovat
- Není výstup signálů Deep Color. správně při použití jiných HDMI kabelů.
- Pokud je výstupní video rozlišení nastavené na
• Název funkce KURO LINK použitý na webu a
Auto, signály vystupují v rozlišení 1080/50i nebo v katalozích odpovídá názvu HDMI Control, použitému
1080/60i pokud je TV preferované rozlišení v návodu a na přehrávači.
1080/50p nebo 1080/60p.
- Pokud je výstupní video rozlišení nastavené na • O funkci PQLS
576i/480i nebo 576p/480p, není zde výstup signálů
Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio. Ty Funkce PQLS (Precision Quartz Lock System) je
vystupují buď jako signály Dolby Digital nebo DTS technologie řízení přenosu používaná funkcí HDMI Control.
Digital Surround nebo jsou konvertované na signál Výstupní signál přehrávače je řízený z AV receiveru nebo
Lineární PCM. Také zde není výstup zesilovače pro zajištění přehrávání vysoce kvalitního zvuku
multikanálových audio signálů 96 kHz a 192 kHz s použitím krystalového oscilátoru AV receiveru nebo
Lineární PCM. Ty vystupují jako 2-kanálové signály zesilovače. Tím se eliminuje vliv chvění signálu, vytvářený
(strana 50). při přenosu, což negativně ovlivňuje kvalitu zvuku.
• Když je připojený HDMI kabel s vnitřním ekvalizérem, • Funkce PQLS je aktivní pouze když je přehrávač
nemusí přenos fungovat správně.
připojený k AV receiveru nebo zesilovači Pioneer,
• O HDCP kompatibilnímu s funkcí PQLS pomocí HDMI kabelu.
• Funkce PQLS je aktivní pouze během přehrávání
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) je systém hudebních CD (CD-DA).
ochrany autorských práv, kterým je kódován digitální video • Funkce PQLS je aktivována když je přehrávač
signál. nastavený následovně (strana 42):
HDMI Control: On
• Při připojení k DVI zařízení PQLS: Auto
• Viz. také návod k AV receiveru nebo zesilovači.
• Není možné připojit DVI zařízení (například
počítačový displej), které není kompatibilní s HDCP. Upozornění:
• Pokud je výstupní video rozlišení přepnuto během
• Není žádný výstup audio signálu. Proveďte propojení
audio kabelem (z příslušenství) atd. přehrávání hudebního CD (CD-DA), funkce PQLS
nepracuje. Funkce se aktivuje znovu po zastavení a
• Tento přehrávač je určený pro připojení k HDMI znovuspuštění přehrávání.
kompatibilním zařízením. Při připojení k DVI zařízení
nemusí podle DVI zařízení pracovat správně.

- 15 -

Připojení s použitím komerčně prodávaného Připojení s použitím audio a video kabelu z
komponentového video kabelu příslušenství

Zadní panel přehrávače Zadní panel přehrávače

RL FRONT SURROUND SURROUND BACK CENTER VIDEO OUT AC IN RL FRONT SURROUND SURROUND BACK CENTER VIDEO OUT AC IN
AUDIO OUT ( 2 ch ) L Y AUDIO OUT ( 2 ch ) L Y

R VIDEO R VIDEO
AUDIO OUT ( 7.1 ch ) SUB WOOFER AUDIO OUT ( 7.1 ch ) SUB WOOFER
PB PB
HDMI OUT HDMI OUT

PR PR

OPTICAL COMPONENT S-VIDEO OPTICAL COMPONENT S-VIDEO
VIDEO VIDEO
CONTROL DIGITAL CONTROL DIGITAL
IN OUT IN OUT

RL FR VIDEO OUT RL FR VIDEO OUT
AUDIO OUT ( 2 ch ) L Y AUDIO OUT ( 2 ch ) L Y

R VIDEO R VIDEO

MI OUT PB PB

MI OUT

PR PR

CONTRO COMPONENT S-VIDEO CONTRO COMPONENT S-VIDEO
IN VIDEO IN VIDEO

(a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d) (e) (f)

(e) (g)

Do audio vstupu Do komponentového Do audio vstupu Do video Do S-Video
video vstupu vstupu vstupu

TV

TV

Směr signálu Směr signálu

(a) Audio kabel (z příslušenství) (a) Audio kabel (z příslušenství)
(b) Červená (b) Červená
(c) Bílá (c) Bílá
(d) Komponentový kabel nebo tři video kabely (komerčně (d) Video kabel (z příslušenství)
(e) Žlutá
prodávané) (f) S-Video kabel (komerčně prodávaný) lze také použít
(e) Také je možné připojení k AV receiveru nebo
pro propojení.
zesilovači. Propojte audio signál pomocí audio kabelů (g) Také je možné připojení k AV receiveru nebo zesilovači.
(7.1 kanálu) nebo optického digitálního audio kabelu
(strana 18). Propojte audio signál pomocí audio kabelů (7.1 kanálu)
nebo optického digitálního audio kabelu (strana 18).
Upozornění:
• Při připojení TV komponentovým video kabelem Upozornění:
• Při připojení s použitím video kabelu (z příslušenství)
(komerčně prodávaným) video signál nevystupuje
v rozlišení 1080/50i, 1080/50p, 720/50p, 1080/24p nebo nebo S-Video kabelu (komerčně prodávaného) video
1080/60p. signál vystupuje v rozlišení 576/50i nebo 480/60i.
• Podle nastavení výstupního video rozlišení obraz • Připojte video výstup přehrávače přímo k TV
nemusí vystupovat (strana 24). Tento přehrávač podporuje technologii ochrany proti
analogovému kopírování. Proto se obraz nemusí
zobrazit správně při připojení k TV přes DVD
rekordér/video magnetofon nebo při přehrávání
výstupního materiálu přehrávače, nahrávaného na DVD
rekordér/video magnetofon. Navíc se obraz nemusí
zobrazit správně z důvodu ochrany proti kopírování,
pokud je přehrávač připojený k TV s vnitřním video
magnetofonem. Pro detaily kontaktujte výrobce Vaší
TV.

- 16 -

Připojení k AV receiveru nebo zesilovači Připojení s použitím komerčně prodávaného
HDMI kabelu
Připojte přehrávač k AV receiveru nebo zesilovači pro
poslech zvuku Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Upozornění:
Digital, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution
Audio nebo DTS Digital Surround. Pro instrukce o připojení • Pokud signál DTS-HD Master Audio a DTS-HD High
TV a reproduktorů k AV receiveru nebo zesilovači viz. návod Resolution Audio vystupuje jako signál Lineární PCM,
k AV receiveru nebo zesilovači. signály DTS Digital Surround jsou pro výstp
konvertovány na signál Lineární PCM (strana 50).
Poznámka:
• Podle typu připojeného kabelu proveďte nastavení Zadní panel přehrávače

v nabídce Setup Navigator (strana 20). RL FRONT SURROUND SURROUND BACK CENTER VIDEO OUT AC IN
• Pro výstup video signálu z tohoto přehrávače proveďte AUDIO OUT ( 2 ch ) L Y

rovněž následující propojení (není nutné při použití R VIDEO
HDMI kabelu): komponentový video kabel (komerčně AUDIO OUT ( 7.1 ch ) SUB WOOFER
prodávaný), S-Video kabel (komerčně prodávaný) nebo PB
video kabel (z příslušenství). HDMI OUT

PR

OPTICAL COMPONENT S-VIDEO
VIDEO
CONTROL DIGITAL
IN OUT

HDMI OUT PB

PR
COMPONENT S VIDEO

(a) (b)

AV receiver nebo zesilovač Do HDMI vstupu

Z HDMI výstupu
(b)

Do HDMI vstupu

TV

Směr signálu

(a) Srovnejte konektor se zdířkou a přímo zasuňte.
(b) HDMI kabel (komerčně prodávaný)

- 17 -

Upozornění: Připojení s použitím komerčně prodávaného
digitálního audio kabelu
• Pro signály DTS-HD Master Audio a DTS-HD High
Resolution Audio jsou signály DTS Digital Surround Zadní panel přehrávače
konvertovány pro výstup signálu Lineární PCM (strana
50).

RL FRONT SURROUND SURROUND BACK CENTER VIDEO OUT AC IN
AUDIO OUT ( 2 ch ) L Y

R VIDEO
AUDIO OUT ( 7.1 ch ) SUB WOOFER
PB
HDMI OUT

Při připojení k 7.1 kanálu kompatibilnímu AV receiveru PR

nebo zesilovači OPTICAL COMPONENT S-VIDEO
Proveďte připojení použitím audio kabelu z příslušenství a 3 VIDEO
komerčně prodávaných audio kabelů (viz. následující CONTROL DIGITAL
obrázek). IN OUT

Při připojení k 5.1 kanálu kompatibilnímu AV receiveru FRONT SURROUND SURROUND BACK CENTER MI OUT VIDEO OUT
L Y
nebo zesilovači
Proveďte připojení použitím audio kabelu z příslušenství a 2 R VIDEO
komerčně prodávaných audio kabelů (nepřipojujte zdířku AUDIO OUT ( 7.1 ch ) SUB WOOFER
surroundového zadního levého a pravého kanálu). PB
OPTICAL
CONTROL DIGITAL PR

IN OUT COMPONENT S-VIDEO
VIDEO

• Po propojení nastavte položku Audio Output Mode na
Multi-channel (strana 41).

Zadní panel přehrávače (a) (b)

RL FRONT SURROUND SURROUND BACK CENTER VIDEO OUT AC IN
AUDIO OUT ( 2 ch ) L Y

R VIDEO
AUDIO OUT ( 7.1 ch ) SUB WOOFER
PB
HDMI OUT

PR

OPTICAL COMPONENT S-VIDEO
VIDEO
CONTROL DIGITAL
IN OUT

FRONT SURROUND SURROUND BACK CENTER MI OUT VIDEO OUT (c) (d)
L Y
AV receiver nebo zesilovač
R VIDEO Směr signálu
AUDIO OUT ( 7.1 ch ) SUB WOOFER
PB (a) Optický digitální kabel (komerčně prodávaný)
OPTICAL (b) Komponentový kabel nebo tři video kabely (komerčně
CONTROL DIGITAL PR
prodávané)
IN OUT COMPONENT S-VIDEO (c) Do optického digitálního audio vstupu
VIDEO (d) Do komponentového video vstupu

(a) (b) Upozornění:
• Signály Dolby TrueHD vystupují jako signály Dolby
(c) (d) (d) (d) (e)
Digital nebo signály konvertované z Dolby TrueHD na
Do multi- Do komponentového Lineární PCM (strana 50).
kanálového video vstupu • Signály Dolby Digital Plus vystupují jako signály Dolby
audio vstupu Digital nebo signály konvertované z Dolby Digital na
Lineární PCM (strana 50).
AV receiver nebo zesilovač • Signály DTS-HD Master Audio a DTS-HD High
Směr signálu Resolution Audio vystupují jako signály DTS Digital
Surround nebo signály konvertované z DTS Digital
Surround na Lineární PCM (strana 50).

(a) Bílá
(b) Červená
(c) Audio kabel (z příslušenství)
(d) Audio kabel (komerčně prodávaný)
(e) Komponentový kabel nebo tři video kabely (komerčně

prodávané)

- 18 -

Připojení napájecího kabelu

Napájecí kabel připojte po provedení všech ostatních
propojení.

Zadní panel přehrávače

RL FRONT SURROUND SURROUND BACK CENTER VIDEO OUT AC IN
AUDIO OUT ( 2 ch ) L Y

R VIDEO
AUDIO OUT ( 7.1 ch ) SUB WOOFER
PB
HDMI OUT

PR

OPTICAL COMPONENT S-VIDEO
VIDEO
CONTROL DIGITAL
IN OUT

VIDEO OUT AC IN
Y

VIDEO

PB

PR

COMPONENT S-VIDEO
VIDEO

Napájecí kabel (z příslušenství)
Do zásuvky

- 19 -

3 Začněte

Provedení nastavení pomocí nabídky Pokud je tento přehrávač připojený k ploché TV
Setup Navigator Pioneer, kompatibilní s funkcí HDMI Control, nastavení
jazyka je importováno z nastavení jazyka na ploché TV
Před prvním použitím přehrávače proveďte následující Pioneer přes spuštěním navigátoru nastavení.
nastavení.
4. Vyberte a nastavte video a audio výstupní
Upozornění: konektory.
• Před zapnutím napájení zkontrolujte všechna propojení Vyberte aktuálně připojení video a audio výstupní
konektory.
mezi přehrávačem a ostatními přístroji. Použijte tlačítka ©/ª/§/¨ pro výběr, pak stiskněte
tlačítko ENTER.
1. Zapněte napájení.
Stiskněte tlačítko STANDBY/ON. TOP MENU TOOLS

STANDBY/ON OPEN/CLOSE

ENTER

TV CONTROL HOME
MENU
RETURN

INPUT CH VOL
SELECT

2. Zapněte napájení TV a přepněte jí na video vstup. Setup Navigator
Ovládání TV viz. návod k použití TV. BD PLAYER
Zkontrolujte, že se zobrazila nabídka navigátoru
nastavení Setup Navigator. Select the output terminals to be used for
Pokud je nastaveno ovládání TV, TV lze ovládat the video and audio signals of this player.
dálkovým ovladačem přehrávače (strana 22).
Video HDMI
• Pokud se nabídka Setup Navigator nezobrazila
Audio HDMI

Use [ ][ ] to select video or audio, then
press [ ][ ] to select the output terminal.

> Stiskněte tlačítko HOME MENU pro zobrazení

nabídky Home Menu, pak vyberte Initial Setup Æ Setup • Pokud je pro položku Video nebo Audio vybráno
HDMI, pokračujte krokem 5.
Navigator Æ Start, pak stiskněte tlačítko ENTER.
• Pokud je položku Video vybráno Component Video,
3. Vyberte OSD jazyk. pokračujte krokem 6.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko
• Pokud je položku Video vybráno S-Video/Video,
ENTER. pokračujte krokem 7.

TOP MENU TOOLS Položka nastavení Název výstupního konektoru

VideoHDMI HDMI Output
Component Video Video Output Component Video
ENTER S-Video/Video
S-Video
HOME RETURN HDMI Video
MENU Digital Audio HDMI Output
Digital Audio Optical
AudioAnalog Audio Output
Audio Output (2 ch)
Setup Navigator Audio Output (7.1 ch)
BD PLAYER

Please select the on-screen display language.

Audio, subtitle and BDMV/DVD-Video menu Upozornění:
language will also be set. • Pokud je pro položku Video vybráno HDMI, žádný video

signál nevystupuje ze zdířek COMPONENT VIDEO, S-
VIDEO nebo VIDEO.
• Pokud je pro položku Video vybráno Component Video
nebo S-Video/Video, žádný video signál nevystupuje ze
zdířky HDMI OUT.
• Video a audio signály, vystupující z nastavených
výstupních zdířek vystupují synchronně (synchronizace
řeči).
• Audio signály Lineární PCM (2 kanály) vystupují ze
všech zdířek kromě těch, které jsou vybrané pro
položku Audio, bez ohledu na audio formát nebo
nastavení přehrávače.

- 20 -

5. Vyberte a nastavte položku HDMI High-Speed 8. Zkontrolujte nastavení.
Vyberte Proceed, pak stiskněte tlačítko ENTER.
Transmission.
Použijte tlačítka §/¨ pro výběr, pak stiskněte tlačítko Setup Navigator
ENTER. BD PLAYER

TOP MENU TOOLS Select [Proceed] if you want to start testing
your audio and video settings.
ENTER
Proceed
HOME RETURN
MENU 9. Zapněte testovací tón.
Použijte tlačítka §/¨ pro výběr Yes, pak stiskněte
Setup Navigator tlačítko ENTER.
BD PLAYER
Setup Navigator
Select the HDMI Hi-speed transmission setting. BD PLAYER

On Off The test tone will be output.
Reduce the volume to an appropriate level.
Normally select [On] (Recommended).
Select [Off] if the video or audio of HDMI-connected Yes No

was not output in the test output. The video and/or audio may not be output under certain setup.
The setup menu comes back in 30 seconds.
• Pokud je položka HDMI High-Speed Transmission
nastavena na On, použijte High Speed HDMI™ Upozornění:
kabel. Obraz a zvuk nemusí vystupovat správně, • Obrazovka v kroku 10 a testovací tón se objeví
pokud je použitý jiný HDMI kabel („Standard
HDMI™“ kabel). současně podle nastavení v krocích 4 až 7. Snižte
hlasitost na zařízení, připojeném k přehrávači.
• Pokud je pro položku Video vybráno HDMI,
pokračujte krokem 8. 10. Ukončete nabídku Setup Navigator.
Použijte tlačítka §/¨ pro výběr Finish, pak stiskněte
• Pokud je položku Video vybráno Component Video, tlačítko ENTER.
pokračujte krokem 6.
Setup Navigator
• Pokud je položku Video vybráno S-Video/Video, BD PLAYER
pokračujte krokem 7.
Setup is complete!
6. Vyberte výstupní video rozlišení z výstupních zdířek
COMPONENT VIDEO. Finish Go Back
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko
ENTER. The setup menu comes back in 30 seconds.

Setup Navigator Pro opakování nastavení od začátku vyberte Go Back.
BD PLAYER
Podle nastavení výstupního konektoru v kroku 4 nebo
Select the output video resolution at the podle použitého HDMI kabelu se může stát, že se
Component video terminal. neobjeví obraz a/nebo zvuk. Když se to stane,
nastavení se vrátí ke kroku 4, pokud zde není během
If you select [Source Direct], the output 30 sekund provedena žádná operace. Když se
resolution is determined according to the nastavení vrátí ke kroku 4, opakujte nastavení podle
připojeného zařízení a použitého HDMI kabelu.
video format of the playing source.

Pro detaily o nastavení rozlišení viz. „Přepnutí
výstupního video rozlišení“ na straně 24.

7. Vyberte vzhled obrazu Vaší TV.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko
ENTER.

Setup Navigator
BD PLAYER

Select the screen aspect ratio to match
your TV.

- 21 -

• O spořiči obrazovky Seznam kódů TV

Spořič obrazovky se spustí automaticky, pokud není cca 1 Výrobce Kód(y)
minutu po zastavení nebo pauze přehrávání provedena
žádná operace. Spořič obrazovky se vypne, když je na PIONEER 00, 31, 32, 07, 36, 42, 51 HANSEATIC 07, 42
přehrávači nebo dálkovém ovladači provedena operace. ACURA 44 HCM 18, 44
ADMIRAL 31 HINARI 07, 41, 44
Spořič obrazovky se spustí automaticky, pokud není cca 1 AIWA 60 HISAWA 18
minutu po zobrazení nabídky Home Menu nebo Home AKAI 32, 35, 42 HITACHI 31, 33, 34, 36, 42, 43, 54, 06, 10,
Media Gallery během přehrávání BD nebo DVD provedena AKURA 41 24, 25, 18
žádná operace. ALBA 07, 39, 41, 44 HUANYU 56
AMSTRAD 42, 44, 47 HYPSON 07, 18, 46
S CD a hudebními soubory se spořič obrazovky spustí ANITECH 44 ICE 46, 47
automaticky, pokud není déle jak 1 minutu stisknuto žádné ASA 45 IMPERIAL 38, 42
tlačítko, i když je CD nebo hudební soubor přehráván. ASUKA 41 INDIANA 07
AUDIOGONIC 07, 36 INGELEN 31
Ovládání TV dálkovým ovladačem BASIC LINE 41, 44 INTERFUNK 31, 32, 07, 42
přehrávače BAUR 31, 07, 42 INTERVISION 46, 49
BEKO 38 ISUKAI 41
Když je v dálkovém ovladači přehrávače nastavený kód BEON 07 ITC 42
výrobce Vaší TV, lze TV ovládat s použitím dálkového BLAUPUNKT 31 ITT 31, 32, 42
ovladače přehrávače. BLUE SKY 41 JEC 05
BLUE STAR 18 JVC 13, 23
1. Zadejte 2-ciferný kód výrobce. BPL 18 KAISUI 18, 41, 44
Podržte stisknuté tlačítko TV CONTROL a stiskněte BRANDT 36 KAPSCH 31
numerická tlačítka (0 – 9) pro zadání kódu. BTC 41 KENDO 42
BUSH 07, 41, 42, 44, 47, 56 KENNEDY 32, 42
STANDBY/ON OPEN/CLOSE CASCADE 44 KORPEL 07
CATHAY 07 KOYODA 44
TV CONTROL CENTURION 07 LEYCO 07, 40, 46, 48
CGB 42 LIESENK&TTER 07
INPUT CH VOL CIMLINE 44 LOEWE 07
SELECT CLARIVOX 07 LUXOR 32, 42, 43
CLATRONIC 38 M-ELECTRONIC 31, 44, 45, 54, 56, 07,
AUDIO SUBTITLE ANGLE FL DIMMER CONDOR 38 36, 51
CONTEC 44 MAGNADYNE 32, 49
CLEAR VIDEO ENTER CROSLEY 32 MAGNAFON 49
AUDIO OUTPUT CROWN 38, 44 MAGNAVOX 07, 10, 03, 12, 29
RESOLUTION CRYSTAL 42 MANESTH 39, 46
CYBERTRON 41 MARANTZ 07
Poznámka: DAEWOO 07, 44, 56 MARK 07
• Tovární nastavení je PIONEER 00. DAINICHI 41 MATSUI 07, 39, 40, 42, 44, 47, 48
• Když se spletete při zadávání kódu, začněte od DANSAI 07 MCMICHAEL 34
DAYTON 44 MEDIATOR 07
začátku. DECCA 07, 48 MEMOREX 44
• Pokud je pro výrobce uvedeno více kódů, zadávejte je DIXI 07, 44 METZ 31
DUMONT 53 MINERVA 31, 53
v uvedeném pořadí, dokud TV nezačne fungovat. ELIN 07 MITSUBISHI 09, 10, 02, 21, 31
ELITE 41 MULTITECH 44, 49
2. Zkontroluje, zda lze TV ovládat. ELTA 44 NEC 59
EMERSON 42 NECKERMANN 31, 07
STANDBY/ON OPEN/CLOSE ERRES 07 NEI 07, 42
FERGUSON 07, 36, 51 NIKKAI 05, 07, 41, 46, 48
TV CONTROL FINLANDIA 35, 43, 54 NOBLIKO 49
FINLUX 32, 07, 45, 48, 53, 54 NOKIA 32, 42, 52
FIRSTLINE 40, 44 NORDMENDE 32, 36, 51, 52
FISHER 32, 35, 38, 45 OCEANIC 31, 32, 42
FORMENTI 32, 07, 42 ORION 32, 07, 39, 40
FRONTECH 31, 42, 46 OSAKI 41, 46, 48
FRONTECH/PROTECH 32 OSO 41
FUJITSU 48 OSUME 48
FUNAI 40, 46, 58 OTTO VERSAND 31, 32, 07, 42
GBC 32, 42 PALLADIUM 38
GE 00, 01, 08, 07, 10, 11, 17, 02, 28, 18 PANAMA 46
GEC 07, 34, 48 PANASONIC 31, 07, 08, 42, 22
GELOSO 32, 44 PATHO CINEMA 42
GENERAL 29 PAUSA 44
GENEXXA 31, 41 PHILCO 32, 42
GOLDSTAR 10, 23, 21, 02, 07, 50 PHILIPS 31, 07, 34, 56, 68
GOODMANS 07, 39, 47, 48, 56 PHOENIX 32
GORENJE 38 PHONOLA 07
GPM 41 PROFEX 42, 44
GRAETZ 31, 42 PROTECH 07, 42, 44, 46, 49
GRANADA 07, 35, 42, 43, 48 QUELLE 31, 32, 07, 42, 45, 53
GRADIENTE 30, 57 R-LINE 07
GRANDIN 18 RADIOLA 07
GRUNDIG 31, 53 RADIOSHACK 10, 23, 21, 02

INPUT CH VOL
SELECT

Upozornění:

• Některé modely TV nelze ovládat dálkovým ovladačem
přehrávače, i když je pro výrobce TV uvedený kód
v tabulce.

• Po výměně baterií se může nastavení vrátit na výchozí
tovární hodnotu. V tomto případě nastavte kód výrobce
znovu.

- 22 -

RBM 53 STERN 31 2. Vyberte a nastavte položku.
RCA 01, 10, 15, 16, 17, 18, 61, 62, 09 SUSUMU 41 Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko
REDIFFUSION 32, 42 SYSLINE 07
REX 31, 46 TANDY 31, 41, 48 ENTER.
ROADSTAR 41, 44, 46 TASHIKO 34
SABA 31, 36, 42, 51 TATUNG 07, 48 TOP MENU TOOLS
SAISHO 39, 44, 46 TEC 42
SALORA 31, 32, 42, 43 TELEAVIA 36 ENTER
SAMBERS 49 TELEFUNKEN 36, 37, 52
SAMSUNG 07, 38, 44, 46, 69, 70 TELETECH 44 HOME RETURN
SANYO 35, 45, 48, 21, 14, 91 TENSAI 40, 41 MENU
SBR 07, 34 THOMSON 36, 51, 52, 63
SCHAUB LORENZ 42 THORN 31, 07, 42, 45, 48 Poznámka:
SCHNEIDER 07, 41, 47 TOMASHI 18
SEG 42, 46 TOSHIBA 05, 02, 26, 21, 53 • Položky, které nelze změnit, jsou zobrazeny šedě.
SEI 32, 40, 49 TOWADA 42 Položky, které lze nastavit, závisejí na stavu
SELECO 31, 42 ULTRAVOX 32, 42, 49 přehrávače.
SHARP 02, 19, 27, 67, 90 UNIDEN 92
SIAREM 32, 49 UNIVERSUM 31, 07, 38, 42, 45, 46, 54 • Pro zavření nabídky TOOLS RETURN.
SIEMENS 31 VESTEL 07 Stiskněte tlačítko TOOLS nebo
SINUDYNE 32, 39, 40, 49 VICTOR 13
SKANTIC 43 VOXSON 31
SOLAVOX 31 WALTHAM 43
SONOKO 07, 44 WATSON 07
SONOLOR 31, 35 WATT RADIO 32, 42, 49
SONTEC 07 WHITE WESTINGHOUSE 07
SONY 04 YOKO 07, 42, 46
SOUNDWAVE 07 ZENITH 03, 20
STANDARD 41, 44

• Seznam položek nabídky TOOLS

Použití nabídky TOOLS Položka Popis
Output Video
Podle operačního stavu přehrávače lze vyvolat různé Resolution Přepnutí výstupního video
funkce. Play from Beginning rozlišení z různých výstupních
Play Mode zdířek (strana 24).
1. Zobrazte nabídku TOOLS. Angle
Stiskněte tlačítko TOOLS. Subtitle Přehrávání vybraného titulu, stopy
Audio neb souboru od začátku.
HOME MEDIA DISPLAY POPUP MENU Secondary Audio
GALLERY MENU Zobrazení nabídky režimu
Secondary Video přehrávání Play Mode (strana 29).
TOP MENU TOOLS
Original/Play List Přepnutí úhlu kamery disku BD-
ENTER ROM/DVD-Video (strana 28).
Add to HMG Playlist
BD PLAYER Video Adjust Přepnutí titulků (strana 28).
TOOLS Audio DRC Delete from HMG
Playlist Přepnutí audio proudu/kanálu
Add to HMG Playlist Now Playing (strana 28).
Audio
Subtitle Video Adjust Přepnutí sekundárního audio
Audio DRC proudu/kanálu disku BD-ROM
BDMV Data Erase (strana 28).

Přepnutí sekundárního videa
(obraz-v-obraze) disku BD-ROM
(strana 28).

Přepnutí obrazovky seznamu
disku DVD-R/-RW (VR formát)
mezi originálním seznamem a
seznamem přehrávání.

Přidání vybrané stopy nebo
souboru do HMG seznamu
přehrávání (strana 36).

Vymazání vybrané stopy nebo
souboru z HMG seznamu
přehrávání (strana 36).

Zobrazí obrazovku přehrávání
aktuálně přehrávané stopy nebo
souboru.

Zobrazí nabídku nastavení kvality
obrazu (strana 38).

Nastavení Audio DRC (strana 39).

Vymazání přídavných dat z disku
BD-ROM.

- 23 -

Vymazání přídavných dat z disku BD-ROM Přepnutí výstupního video konektoru

Když je přehráván disk BD-ROM, mohou být v paměti Použijte následující postup pro přepnutí výstupního video
přehrávače uložena přídavná data (lokální úložiště). konektoru. Přepněte mezi digitálním výstupem (HDMI
Pokud se objeví hlášení, indikující nízkou paměť (lokální výstup) a analogovým výstupem (komponentový video
úložiště), vymažte BDMV data. výstup, S-Video výstup nebo video výstup).

Upozornění: > Přepněte konektor, ze kterého má vystupovat video
• Když jsou BDMV data vymazána, všechna data signál.

sekundárního videa (obraz-v-obraze), sekundárního SECONDARY OUTPUT
audia, záložek atd., která byla uložena, jsou vymazána. AUDIO VIDEO RESOLUTION

1. Zobrazte nabídku TOOLS. VIDEO SELECT PLAY MODE
Když není vložený disk, stiskněte tlačítko TOOLS.
HOME MEDIA DISPLAY POPUP MENU
GALLERY MENU

TOP MENU TOOLS

HOME MEDIA POPUP MENU
GALLERY DISPLAY MENU

TOP MENU TOOLS Výstupní video konektor se přepne při každém stisknutí
tlačítka.
BD PLAYER ENTER
TOOLS Upozornění:
Output Video Resolution • Po přepnutí výstupního video konektoru se obraz
BDMV Data Erase
nemusí na chvíli zobrazit.
2. Vyberte a nastavte položku. • Když je vybrán konektor HDMI OUT, z ostatních
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr BDMV Data Erase, pak
výstupního video konektorů nevystupuje žádný video
stiskněte tlačítko ENTER. signál.
• Když je vybrán jiný výstupní video konektor než HDMI
OUT, z konektoru HDMI OUT nevystupuje žádný video
signál. Avšak audio signál vystupuje.

TOP MENU TOOLS Přepnutí výstupního video rozlišení

ENTER Použijte následující postup pro přepnutí výstupního video
rozlišení z různých výstupních video konektorů.
HOME RETURN
MENU > Stiskněte tlačítko OUTPUT RESOLUTION.

3. Vymažte data. CLEAR ENTER
Použijte tlačítka §/¨ pro výběr Yes, pak stiskněte OUTPUT
SECONDARY RESOLUTION
tlačítko ENTER. AUDIO VIDEO

VIDEO SELECT PLAY MODE

TOP MENU TOOLS HOME MEDIA DISPLAY POPUP MENU
GALLERY MENU

ENTER Aktuální výstupní video rozlišení se zobrazí na TV a na
displeji na čelním panelu přehrávače.
HOME RETURN Když tlačítko stisknete znovu, výstupní video rozlišení se
MENU přepne.

Příklad:

Erases all of the data Video rozlišení aktuálně přehrávaného disku
added from BDMV.
Please wait a while. Output Video Resolution  Source : 1080/50i
Auto Current Output : 1080/50i
OK to erase data?

Yes No
Výstupní video rozlišení z přehrávače
Upozornění:
• Vymazání BDMV dat chvíli trvá. Neodpojujte napájecí Výstupní video rozlišení lze také přepnout tlačítky ©/ª.
Výstupní video rozlišení lze také přepnout tlačítkem
kabel cca 10 sekund po provedení předchozího RESOLUTION na čelním panelu.
postupu. Výstupní video rozlišení lze také přepnout výběrem položky
Output Video Resolution nabídky TOOLS.

- 24 -

Výstupní video rozlišení závisí na výstupním video zachováno. Nastavení snímkové frekvence a TV systému se
konektoru. Viz. následující tabulka. nezmění ani při vypnutí napájení. Přepne se pouze když je
Tabulka ukazuje výstupní video rozlišení pro různé přehráván materiál s jinou snímkovou frekvencí.
konektory, když je snímková frekvence přehrávaného zdroje Pokud se obraz nezobrazí na TV když je přehráván zdroj
50 Hz (horní řádek) a nebo 60 Hz (dolní řádek). s jinou snímkovou frekvencí, použijte následující postup pro
přepnutí snímkové frekvence a TV systému pro výstupní
Nastavení Konektor Výstupní Výstupní TV systém signál přehrávače.
výstupního HDMI OUT konektory konektory S- PAL Vysuňte disk, pak podržte stisknuté tlačítko PLAY a
video COMPONENT VIDEO/VIDEO1 *5 stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE na čelním panelu pro
rozlišení Rozlišení VIDEO1 přepnutí na jinou snímkovou frekvenci. Při každém
Auto2 preferované -- provedení této operace se snímková frekvence přepne mezi
TV3, 4 -- 50 Hz a 60 Hz. Indikátor aktuálního nastavení snímkové
576i nebo 576/50i frekvence svítí na displeji na čelním panelu (strana 12).
480i 480/60i 576/50i 576/50i PAL
576p nebo 576/50p 480/60i 480/60i *5 • O filmovém materiálu
480p 480/60p 576/50p 576/50i PAL
1080i 1080/50i 480/60p 480/60i *5 Filmový materiál je video signál se snímkovou rychlostí 24
1080/60i 576/50p 576/50i PAL snímků/sekundu. Například tyto materiály zahrnují rozlišení
1080p2 1080/50p7 1080/60i6 480/60i *5 1080/24p, 720/24p atd.
1080/60p7 -- -- PAL
Source Rozlišení, *5 Příklad:
Direct nahrané na Rozlišení, 576/50i PAL
disku3, 8, 9 nahrané na 480/60i *5
disku8, 9, 10

1. Podle BD disku nemusí být výstup obrazu. Video rozlišení aktuálně přehrávaného disku
2. Nelze vybrat, když video signál vystupuje z výstupních
Output Video Resolution Source : 1080/24p
konektorů COMPONENT VIDEO, S-VIDEO nebo Current Output : 1080/24p
VIDEO. Auto
3. Pro detaily o výstupu filmového materiálu (video signály
1080/24p nebo 720/24p) viz. „Pro výstup filmového Výstupní video rozlišení z přehrávače
materiálu“.
4. Zdroje s rozlišením 720/50p, 720/60p a 720/24p • Pro výstup filmového materiálu
vystupují při 1080/50i nebo 1080/60i, i když je
preferované rozlišení TV 1080/50p nebo 10801/60p. Pro výstup filmového materiálu 1080/24p z HDMI
5. Podle nastavení položky NTSC on PAL TV (strana 41). výstupního konektoru nastavte výstupní video rozlišení na
6. DVD-Video nebo DVD VR formát vystupuje jako Auto nebo Source Direct.
480/60p, BD formát vystupuje jako 480/60p.
7. Podle připojeného HDMI kabelu video signál nemusí Upozornění:
vystupovat. Také zdroje s rozlišením 720/50p vystupují • Signály 1080/24p vystupují pouze z konektoru HDMI
jako 1080/50i a 720/60p a 720/24p vystupuje jako
1080/60i. OUT. Nemohou vystupovat z ostatních video konektorů.
8. Podle připojené TV video signál nemusí vystupovat. • Když je vybráno Auto, obraz vystupuje s 60
9. Filmový materiál 720/24p vystupuje jako 720/60p.
10. Filmový materiál 1080/24p vystupuje jako 1080/60i. snímky/sekundu, pokud není TV kompatibilní se signály
1080/24p.
Upozornění: • Když je vybráno Source Direct, signál vystupuje tak jak
je, i když TV není kompatibilní se signály 1080/24p.
• Na některých TV se obraz nemusí zobrazit správně, Pokud se obraz nezobrazí správně, použijte tlačítko
když je přepnuto rozlišení. Když se to stane, použijte OUTPUT RESOLUTION pro nastavení výstupního
tlačítko OUTPUT RESOLUTION pro nastavení video rozlišení, při kterém se obraz zobrazí správně.
rozlišení, při kterém se obraz zobrazí správně. • Video signály 720/24p vystupují s 60 snímky/sekundu, i
když je rozlišení nastaveno na Auto nebo Source Direct.
• Když video signál vystupuje s rozlišením 1080/50i,
1080/50p, 720/50p, 1080/24p, 1080/60i, 1080/60p nebo
720/60p z HDMI výstupního konektoru nebo
z komponentového výstupního konektoru, obraz může
vystupovat se vzhledem 16:9, i když je položka TV
Aspect Ratio nastavená na 4:3 (Standard).

• Po přepnutí rozlišení se obraz na chvíli nemusí
zobrazit.

• O snímkové frekvenci a TV systémech NTSC/PAL

Při výchozím továrním nastavení je snímková frekvence
výstupu 50 Hz a video signál vystupuje z konektorů S-
VIDEO a VIDEO v TV systému PAL. Když je přehráván
zdroj se snímkovou frekvencí 60 Hz nebo 24 Hz, výstupní
snímková frekvence se automaticky přepne na 60 Hz (nebo
24 Hz pro HDMI, podle nastavení) a TV systém pro video
signál vystupující z konektorů S-VIDEO a VIDEO se nastaví
na „NTSC on PAL TV“. Když je přehrávání zastaveno,
nastavení snímkové frekvence a TV systému zůstane

- 25 -

4 Přehrávání • Pokračování přehrávání od místa, kde bylo
zastaveno (funkce pokračování přehrávání)
Přehrávání disků nebo souborů
• Když bylo během přehrávání stisknuto tlačítko STOP,
Tato část popisuje hlavní ovládání přehrávače. místo, kde byl disk zastaven, je uloženo do paměti.
Pro typy disků, které lze přehrávat, viz. „Přehrávatelné Když je pak stisknuto tlačítko PLAY, přehrávání
disky“ na straně 7. Pro typy souborů, které lze přehrávat, pokračuje od tohoto místa.
viz. „Přehrávatelné soubory“ na straně 9. Filmové a hudební
soubory, nahrané na discích jsou přehrávány pomocí galérie • Pro CD a hudební soubory přehrávání začne od
domácích médií (strana 34). začátku stopy/souboru, který byl naposledy přehráván.

1. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON pro zapnutí • Pro zrušení funkce pokračujícího přehrávání stiskněte
napájení. tlačítko STOP, když je přehrávání zastaveno.
Předtím zapněte napájení TV a přepněte jí na video
vstup. Poznámka:
• Funkce pokračujícího přehrávání je zrušena
STANDBY/ON OPEN/CLOSE
automaticky v následujících případech:
TV CONTROL - Když je nosič disku vysunut.
- Když je přepnuto okno seznamu souborů.
INPUT CH VOL - Když je vypnuto napájení. (Pro disky BD a DVD se
SELECT
tímto nezruší funkce pokračujícího přehrávání.)
• Funkci pokračujícího přehrávání nelze použít pro

některé disky.

2. Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE pro vysunutí Skenování vpřed a vzad
nosiče disku a vložte disk.

STANDBY/ON OPEN/CLOSE BD Filmové soubory
DVD Hudební soubory
TV CONTROL AVCHD
CD
INPUT CH VOL
SELECT

Poznámka: 1. Během přehrávání stiskněte tlačítko nebo .
• Disk vložte potištěnou stranou nahoru.
• K načtení disku je potřeba několik desítek sekund. PLAY

Jakmile je načtení dokončeno, typ disku se zobrazí PREV PAUSE STOP NEXT
na displeji na čelním panelu přehrávače.
• Rychlost skenování se zvýší při každém stisknutí
3. Stiskněte tlačítko PLAY pro přehrávání disku. tlačítka. Kroky rychlosti závisejí na disku nebo souboru
(rychlost je zobrazena na TV obrazovce).
PLAY
• Skenování vpřed nebo vzad je také možné když
PREV PAUSE STOP NEXT podržíte tlačítko stisknuté. Když tlačítko uvolníte,
pokračuje normální přehrávání.
RED GREEN YELLOW BLUE
Poznámka:
Pro pauzu stiskněte během přehrávání tlačítko • Během skenování BD, DVD a filmových souborů není
PAUSE.
Pro zastavení přehrávání stiskněte během přehrávání slyšet zvuk.
tlačítko STOP. • Během skenování CD a hudebních souborů je slyšet

Poznámka: zvuk.
• Některé disky spustí po vložení přehrávání automaticky. • Pro některé disky po přepnutí kapitoly pokračuje
• Disky DVD-Video mají funkci rodičovského zámku.
automaticky normální přehrávání.
Zadejte heslo zaregistrované v nastavení přehrávače
pro odemknutí rodičovského zámku. Detaily viz. strana • Pro pokračování normálního přehrávání
47.
• Pro některé disky BD-R/-RE může být pro disk nebo > Stiskněte tlačítko PLAY.
titul nastavena ochrana přehrávání. Zadejte numerický
kód nastavený pro disk pro odemknutí ochrany.

• Pokud se zobrazí nabídka disku

Pro některé disky se po spuštění přehrávání automaticky
zobrazí nabídka disku. Obsah nabídky disku a způsob jejího
ovládání se liší disk od disku.

- 26 -

Přehrávání specifikovaných titulů, kapitol Pomalé přehrávání
nebo stop
BD Filmové soubory
BD DVD
DVD AVCHD
AVCHD
CD > Během pauzy přehrávání stiskněte a podržte tlačítko

> Zadejte číslo titulu, kapitoly nebo stopy, kterou chcete nebo .
přehrávat.
• Použijte numerická tlačítka (0 až 9) pro zadání čísla, PLAY
PREV PAUSE STOP NEXT
pak stiskněte tlačítko ENTER.

CLEAR ENTER • Rychlost se přepne při každém stisknutí tlačítka
OUTPUT (rychlost je zobrazena na TV obrazovce). Kroky
SECONDARY RESOLUTION rychlosti jsou závislé na disku nebo souboru.
AUDIO VIDEO
Poznámka:
Poznámka: • Není možné přepnout rychlost během pomalého

• Pro některé disky není možné specifikovat a přehrávat přehrávání vzad.
tituly, kapitoly nebo stopy. • Během pomalého přehrávání není slyšet zvuk.
• Pro některé disky po přepnutí kapitoly pokračuje
• Stiskněte tlačítko CLEAR pro vymazání zadaného čísla.
automaticky normální přehrávání.
Přeskočení obsahu • U některých disků není pomalé přehrávání možné.

BD Filmové soubory • Pro pokračování normálního přehrávání
DVD Hudební soubory
AVCHD > Stiskněte tlačítko PLAY.
CD
Krokování vpřed a vzad
> Stiskněte tlačítko PREV nebo NEXT.
BD Filmové soubory
PLAY DVD
PREV PAUSE STOP NEXT AVCHD
RED GREEN YELLOW BLUE
> Během pauzy přehrávání stiskněte tlačítko

nebo .

• Když je stisknuto tlačítko NEXT, disk je přeskočen PLAY
vpřed na začátek následujícího titulu/ kapitoly/
stopy/souboru. PREV PAUSE STOP NEXT

• Když je stisknuto tlačítko PREV, disk je přeskočen • Při každém stisknutí tlačítka se disk posune o krok
vpřed na začátek aktuálně přehrávaného titulu/ kapitoly/ vpřed nebo vzad.
stopy/souboru. Stiskněte tlačítko dvakrát pro
přeskočení na začátek předchozího titulu/ kapitoly/ Poznámka:
stopy/souboru. • Pro některé disky po přepnutí kapitoly pokračuje

Poznámka: automaticky normální přehrávání.
• U některých disků nemusí být přeskočení možné. • U filmových souborů není možné krokování vzad.
• U některých disků není krokování vpřed/vzad možné.

• Pro pokračování normálního přehrávání

> Stiskněte tlačítko PLAY.

- 27 -

Přepnutí úhlu kamery • Titulky lze také přepnout tlačítkem ©/ª.
• Titulky lze tak přepnout výběrem položky Subtitle
U disků BD-ROM a DVD-Video, které mají nahrané scény
z více úhlů, můžete během přehrávání přepnout úhel nabídky TOOLS.
pohledu.
Poznámka:
BD • V některých případech se titulky mohou přepnout
DVD
okamžitě nebo se okamžitě zobrazí obrazovka pro
> Během přehrávání stiskněte tlačítko ANGLE. přepnutí titulků, poskytnutá diskem, bez zobrazení
aktuálních titulků a celkového počtu titulků nahraných
INPUT CH VOL na disku.
SELECT • Typy nahraných titulků závisejí na disku a souboru.
• Pokud se titulky nepřepnou po stisknutí tlačítka
AUDIO SUBTITLE ANGLE FL DIMMER SUBTITLE, přepněte je v nabídce na obrazovce.
• Tento přehrávač nepodporuje zobrazování externích
• Na TV obrazovce a na displeji na čelním panelu se titulků pro soubory DivX.
zobrazí aktuální úhel a celkový počet nahraných úhlů.
Při dalším stisknutí tlačítka se úhel přepne. • Pro vypnutí titulků

> Stiskněte tlačítko SUBTITLE a pak tlačítko CLEAR.

Příklad: Přepnutí audio proudů/kanálů
Aktuální úhel/Celkový počet nahraných úhlů

Angle U disků nebo souborů, které mají nahrané více audio
proudů/kanálů, můžete během přehrávání přepnout audio
1/4 proud/kanál. Také použijte tento postup pro přepnutí
sekundárního zvuku pro disky BD-ROM, mající nahraný
• Úhel lze také přepnout tlačítkem ©/ª. sekundární zvuk.
• Úhel lze tak přepnout výběrem položky Angle nabídky
BD Filmové soubory
TOOLS. DVD
• U scén nahraných z více úhlů se zobrazí značka úhlu AVCHD
CD
.

Poznámka: > Během přehrávání stiskněte tlačítko AUDIO.

• Pro některé disky lze úhel také přepnout z nabídky • Pro přepnutí sekundárního zvuku stiskněte tlačítko
disku. SECONDARY AUDIO.

• Značka úhlu se nezobrazuje, pokud je položka

Angle/Secondary Indicator nastavena na Off (strana

43). AUDIO SUBTITLE ANGLE FL DIMMER

Přepnutí titulků

U disků nebo souborů, které mají nahrané více titulků, CLEAR ENTER
můžete během přehrávání přepnout titulky. OUTPUT
RESOLUTION
SECONDARY
AUDIO VIDEO
BD Filmové soubory
DVD VIDEO SELECT PLAY MODE
AVCHD

> Během přehrávání stiskněte tlačítko SUBTITLE. • Na TV obrazovce a na displeji na čelním panelu se
zobrazí aktuální audio proud/kanál a celkový počet
INPUT CH VOL nahraných audio proudů/kanálů. Při dalším stisknutí
SELECT tlačítka se audio proud/kanál přepne.

AUDIO SUBTITLE ANGLE FL DIMMER

Příklad:
Aktuální audio proud/Celkový počet nahraných audio proudů

• Na TV obrazovce a na displeji na čelním panelu se Audio 2/2 English
zobrazí aktuální titulky a celkový počet nahraných Dolby True HD 96kHz 7.1ch L C R Ls Rs Lb Rb LFE
titulků. Při dalším stisknutí tlačítka se titulky přepnou.

Příklad: Typ zvuku Počet kanálů Kanály nahrané na disku

Aktuální titulky/Celkový počet nahraných titulků • Audio proud/kanál lze také přepnout tlačítkem ©/ª.
• Audio proud/kanál lze tak přepnout výběrem položky
Subtitle 
Audio nebo Secondary Audio nabídky TOOLS.
1/2 English


- 28 -

• Pro scény, které mají nahraný sekundární zvuk, se • Značka sekundárního videa se nezobrazuje,

zobrazí značka sekundárního zvuku . pokud je položka Angle/Secondary Indicator nastavena

na Off (strana 43).

Poznámka: Zobrazení informací o disku

• V některých případech se audio proud/kanál může BD Filmové soubory
přepnout okamžitě nebo se okamžitě zobrazí obrazovka DVD
pro přepnutí audio proud/kanálu, poskytnutá diskem, AVCHD
bez zobrazení aktuálního audio proudu/kanálu a
celkového počtu audio proudů/kanálů nahraných na > Stiskněte tlačítko DISPLAY.
disku.
VIDEO SELECT PLAY MODE
• Typy nahraných audio proudů/kanálů závisejí na disku
a souboru.

• Pokud se audio proud/kanál nepřepne po stisknutí
tlačítka AUDIO, přepněte ho v nabídce na obrazovce.

• Některé disky BD-ROM neobsahují sekundární zvuk.

• Značka sekundárního zvuku se nezobrazuje, HOME MEDIA DISPLAY POPUP MENU
GALLERY MENU

pokud je položka Angle/Secondary Indicator nastavena

na Off (strana 43). TOP MENU TOOLS

Přepnutí sekundárního videa Na TV obrazovce se objeví informace o disku. Informace se
přepnou při každém stisknutí tlačítka.
Použijte následující postup pro přepnutí sekundárního videa Zobrazené informace se liší během přehrávání a když je
(obraz-v-obraze), nahraného na discích BD-ROM. přehrávání zastavené.

BD

> Během přehrávání stiskněte tlačítko SECONDARY Použití funkcí režimu přehrávání Play
VIDEO. Mode

CLEAR ENTER Přehrávání od specifikovaného času (Časové
OUTPUT hledání)
SECONDARY RESOLUTION
AUDIO VIDEO 1. Během přehrávání stiskněte tlačítko PLAY MODE
pro zobrazení nabídky Play Mode.

VIDEO SELECT PLAY MODE

HOME MEDIA DISPLAY POPUP MENU
GALLERY

VIDEO SELECT PLAY MODE

• Na TV obrazovce a na displeji na čelním panelu se HOME MEDIA DISPLAY POPUP MENU
zobrazí aktuální sekundární video proud a celkový GALLERY MENU
počet nahraných sekundárních video proudů. Při dalším
stisknutí tlačítka se sekundární video proud přepne. TOP MENU TOOLS

Příklad: Nabídku Play Mode lze také zobrazit výběrem položky
Aktuální sekundární video proud/Celkový počet nahraných Play Mode z nabídky TOOLS.
sekundárních video proudů
2. Vyberte položku Time Search.
Secondary Video Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko
ENTER.
1/4

• Sekundární video proud lze také přepnout tlačítkem TOP MENU TOOLS
©/ª.
ENTER
• Sekundární video proud lze tak přepnout výběrem
položky Secondary Video nabídky TOOLS. HOME RETURN
MENU
• Pro scény, které mají nahrané sekundární video, se
Play Mode
zobrazí značka sekundárního videa .
Time Search
Poznámka: Title Search
• V některých případech se sekundární video může Chapter Search
A-B Repeat
přepnout okamžitě nebo se okamžitě zobrazí obrazovka Repeat/Random
pro přepnutí sekundárního videa, poskytnutá diskem,
bez zobrazení aktuálního sekundárního videa a
celkového počtu sekundárních video proudů, nahraných
na disku.
• Některé disky BD-ROM neobsahují sekundární video.

- 29 -

3. Zadejte čas. 2. Vyberte typ hledání.
Použijte numerická tlačítka (0 až 9) nebo tlačítka ©/ª Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko
ENTER.
pro zadání času. Typy hledání viz. tabulka na straně 33.
Použijte tlačítka §/¨ pro posun kurzoru.

TOP MENU TOOLS

ENTER

CLEAR ENTER HOME RETURN
OUTPUT MENU
RESOLUTION
SECONDARY
AUDIO VIDEO

VIDEO SELECT PLAY MODE Play Mode

HOME MEDIA DISPLAY POPUP MENU
GALLERY MENU

TOP MENU TOOLS Time Search
Title Search
Chapter Search
A-B Repeat
Repeat/Random

ENTER

HOME RETURN 3. Zadejte číslo.
MENU Použijte numerická tlačítka (0 až 9) nebo tlačítka ©/ª

 pro zadání čísla.
12:45:00 Použijte tlačítka §/¨ pro posun kurzoru.

Time Search Search

Poznámka: CLEAR ENTER
• Pro přehrávání od 45 minut zadejte 0, 0, 4, 5, 0 a 0, pak OUTPUT
SECONDARY RESOLUTION
stiskněte tlačítko ENTER. AUDIO VIDEO
• Pro přehrávání od 1 hodiny 20 minut zadejte 0, 1, 2, 0,
VIDEO SELECT PLAY MODE
0 a 0, pak stiskněte tlačítko ENTER.
• Stiskněte tlačítko CLEAR pro vymazání zadaného čísla. HOME MEDIA DISPLAY POPUP MENU
GALLERY MENU
4. Spusťte přehrávání od specifikovaného času.
Použijte tlačítka §/¨ pro výběr Search, pak stiskněte TOP MENU TOOLS
tlačítko ENTER.
ENTER
• Pro zrušení časového hledání
HOME RETURN
Stiskněte tlačítko PLAY MODE nebo tlačítko RETURN. MENU

Poznámka: Title Search  Title Search
• Pro některé disky nemusí být časové hledání dostupné. 032


Přehrávání specifikovaného titulu, kapitoly 4. Spusťte přehrávání od specifikovaného titulu,
nebo stopy (Hledání) kapitoly nebo stopy.
Použijte tlačítka §/¨ pro výběr Search, pak stiskněte
1. Stiskněte tlačítko PLAY MODE pro zobrazení tlačítko ENTER.
nabídky Play Mode.
• Pro zrušení hledání
VIDEO SELECT PLAY MODE
Stiskněte tlačítko PLAY MODE nebo tlačítko RETURN.
HOME MEDIA DISPLAY POPUP MENU
GALLERY MENU Poznámka:
• Pro hledání titulu 32 zadejte 0, 3 a 2, pak stiskněte
TOP MENU TOOLS
tlačítko ENTER.
Nabídku Play Mode lze také zobrazit výběrem položky • Pro některé disky nemusí být hledání dostupné.
Play Mode z nabídky TOOLS. • Stiskněte tlačítko CLEAR pro vymazání zadaného čísla.

- 30 -

Opakované přehrávání specifikované části Opakované přehrávání
titulu nebo stopy (A-B opakování)
Použijte následující postup pro opakované přehrávání
Použijte tento postup pro opakované přehrávání aktuálně přehrávaného disku, titulu, kapitoly, stopy nebo
specifikované části v rámci titulu nebo stopy. souboru.

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko PLAY MODE 1. Během přehrávání stiskněte tlačítko PLAY MODE
pro zobrazení nabídky Play Mode. pro zobrazení nabídky Play Mode.

VIDEO SELECT PLAY MODE VIDEO SELECT PLAY MODE

HOME MEDIA DISPLAY POPUP MENU HOME MEDIA DISPLAY POPUP MENU
GALLERY MENU GALLERY MENU

TOP MENU TOOLS TOP MENU TOOLS

Nabídku Play Mode lze také zobrazit výběrem položky Nabídku Play Mode lze také zobrazit výběrem položky
Play Mode z nabídky TOOLS. Play Mode z nabídky TOOLS.

2. Vyberte položku A-B Repeat. 2. Vyberte položku Random/Repeat.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko
ENTER.
ENTER.

TOP MENU TOOLS

Play Mode

Time Search ENTER
Title Search
Chapter Search HOME RETURN
A-B Repeat MENU
Repeat/Random

Play Mode

3. Vyberte místo začátku pro A-B opakování. Time Search
Použijte tlačítka §/¨ pro výběr A (Start), pak stiskněte Title Search
Chapter Search
tlačítko ENTER. A-B Repeat
Repeat/Random

A-B Repeat A (Start) B (End) Off 3. Vyberte typ opakovaného přehrávání.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko
4. Vyberte místo konce pro A-B opakování. ENTER.
Použijte tlačítka §/¨ pro výběr B (End), pak stiskněte Pro typy opakovaného přehrávání viz. tabulka na straně
tlačítko ENTER. 33.
A-B opakované přehrávání začne.
Repeat/Random
• Pro zrušení A-B opakovaného přehrávání
Off
• V nabídce Repeat/Random vyberte Off, pak stiskněte Repeat All
tlačítko ENTER. Repeat Track
Random Track
• Během přehrávání stiskněte tlačítko STOP nebo
CLEAR. • Pro zrušení opakovaného přehrávání

Poznámka: • V nabídce Repeat/Random vyberte Off, pak stiskněte
• A-B opakované přehrávání je zrušeno v následujících tlačítko ENTER.

případech: • Během přehrávání stiskněte tlačítko STOP nebo
- Když je přepnut úhel (pouze pro disky BD-ROM a CLEAR.

DVD-Video). Poznámka:
- Když provedete hledání mimo rozsah opakování. • Pro některé disky nebo soubory není opakované
- Když spustíte jiné opakované nebo náhodné
přehrávání dostupné.
přehrávání. • Typy opakovaného přehrávání závisejí na přehrávaném

disku a souboru. Viz. tabulka na straně 33.
• Opakované přehrávání je zrušeno v následujících

případech:
- Když je přepnut úhel (pouze pro disky BD-ROM a

DVD-Video).
- Když provedete hledání mimo rozsah opakování.
- Když spustíte jiné opakované nebo náhodné

přehrávání.

- 31 -

Přehrávání v náhodném pořadí (Náhodné
přehrávání)

Použijte tento postup pro přehrávání stop nebo souborů
v náhodném pořadí.

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko PLAY MODE
pro zobrazení nabídky Play Mode.

VIDEO SELECT PLAY MODE

HOME MEDIA DISPLAY POPUP MENU
GALLERY MENU

TOP MENU TOOLS

Nabídku Play Mode lze také zobrazit výběrem položky
Play Mode z nabídky TOOLS.

2. Vyberte položku Random/Repeat.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko
ENTER.

TOP MENU TOOLS

ENTER

HOME RETURN
MENU

Play Mode

Time Search
Title Search
Chapter Search
A-B Repeat
Repeat/Random

3. Vyberte náhodné přehrávání.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko

ENTER.

Repeat/Random

Off
Repeat All
Repeat Track
Random Track

• Pro zrušení náhodného přehrávání

• V nabídce Repeat/Random vyberte Off, pak stiskněte
tlačítko ENTER.

• Během přehrávání stiskněte tlačítko STOP nebo
CLEAR.

Poznámka:
• Pro některé disky nebo soubory není náhodné

přehrávání dostupné.
• Náhodné přehrávání je zrušeno v následujících

případech:
- Když použijte funkci hledání.
- Když spustíte opakované přehrávání.

- 32 -

O typech režimu přehrávání

Funkce, které lze použít, se liší podle typu disku a souboru. V některých případech nelze některé funkce použít. Použitelné
funkce viz. následující tabulka.

Typ režimu přehrávání Značka1 BD-ROM2 DVD-Video2 Typ disku/souboru
9
9 BD-R DVD-R AVCHD Filmový Hudební CD
9 BD-RE soubor soubor 9
8 DVD-RW
8 9 9 8
(Formát VR)
8 9
Opakované přehrávání 9 9 99
specifikované části titulu 8
Náhodné Opakované přehrávání nebo stopy (A-B Repeat) 9 9 9 9 88
přehrávání 9 9 9 9 8 88
Opakované přehrávání titulu 8 8 8 8 99
(Title Repeat) 8
8 93 8 94 95 96
Opakované přehrávání
kapitoly (Chapter Repeat) 8 8 8 8 99

Opakované přehrávání stopy
nebo souboru (Track
Repeat)

Opakované přehrávání
všech titulů, stop nebo
souborů na disku (All
Repeat)

Přehrávání stop nebo
souborů v náhodném pořadí
(Random Track)

Hledání Přehrávání od -- 99 9 9 99 8 9
specifikovaného času (Time
Search) -- 99 9 9 98 8 8
-- 99 9 9 98 8 8
Přehrávání specifikovaného -- 88 8 8 88 8 9
titulu (Title Search)

Přehrávání specifikované
kapitoly (Chapter Search)

Přehrávání specifikované
stopy (Track Search)

1. Během přehrávání v režimu Play Mode je typ režimu přehrávání indikován značkou.
2. Pro disky BD-ROM a DVD-Video nemusí být možné použít některé funkce s některými tituly.
3. Originální tituly jsou přehrávány opakovaně. Avšak tituly v seznamu přehrávání nelze přehrávat opakovaně.
4. Soubory v adresáři jsou přehrávány opakovaně.
5. Soubory v adresáři nebo HMG seznam přehrávání je přehráván opakovaně.
6. Stopy na disku nebo HMG seznam přehrávání je přehráván opakovaně.

- 33 -

Přehrávání z galérie domácích médií 3. Vyberte titul nebo stopu pro přehrávání.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko
Galérie domácích médií umožňuje zobrazit seznam titulů,
stop nebo souborů, nahraných na disku. Disky, které lze ENTER.
přehrávat z galérie domácích médií, jsou uvedené dole (viz.
také strana 7). BD-R BDAV
• Disky BD-R/-RE My Favorite TV Program
• Disky DVD, nahrané ve formátu VR
• Hudební CD (CD-DA a DTS-CD) 1 Morning serial drama
• Disky DVD/CD, obsahující pouze filmové nebo hudební
2 News at noon
soubory.
3 Evening movie

4 Midnight variety show

5 Playback protection

6 World heritage

7 Drama: Blank time

8 Music and us

10 items Title Total : 0 h 54 m 30 s

Recording Date : 11/11/2008

Přehrávání disků Original

1. Stiskněte tlačítko HOME MEDIA GALLERY pro Přehrávání začne.
zobrazení galérie domácích médií.
• Zavření galérie domácích médií
SECONDARY OUTPUT
AUDIO VIDEO RESOLUTION Stiskněte tlačítko HOME MEDIA GALLERY (nebo tlačítko
HOME MENU).
VIDEO SELECT PLAY MODE
Poznámka:
HOME MEDIA DISPLAY POPUP MENU • Při přehrávání hudebního CD (CD-DA nebo DTS-CD)
GALLERY MENU
se zobrazí obrazovka Now Playing.
TOP MENU TOOLS • Některé disky BD-R/-RE mají ochranu přehrávání. Pro

Galérii domácích médií lze rovněž zobrazit výběrem zrušení ochrany zadejte heslo pro desku.
položky Home Media Gallery nabídky Home Menu a • Pro přehrávání seznamu přehrávání disku DVD-R/-RW
pak stisknutím tlačítka ENTER.
(formát VR) přepněte na seznam přehrávání použitím
2. Vyberte disk. příkazu Originál/Play List nabídky TOOLS (strana 23).
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko
ENTER. Přehrávání filmových souborů

TOP MENU TOOLS 1. Stiskněte tlačítko HOME MEDIA GALLERY pro
zobrazení galérie domácích médií.

ENTER SECONDARY OUTPUT
AUDIO VIDEO RESOLUTION

HOME RETURN VIDEO SELECT PLAY MODE
MENU

HOME MEDIA DISPLAY POPUP MENU
GALLERY MENU

Home Media Gallery TOP MENU TOOLS
BD PLAYER
Galérii domácích médií lze rovněž zobrazit výběrem
BD-R BDAV položky Home Media Gallery nabídky Home Menu a
HMG Playlist pak stisknutím tlačítka ENTER.

Search for the part you want to play from a list of the disc's content. 2. Vyberte disk.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko

ENTER.

TOP MENU TOOLS

ENTER

HOME RETURN
MENU

Home Media Gallery
BD PLAYER

DVD-RW
HMG Playlist

Search for the part you want to play from a list of the disc's content.

- 34 -

3. Vyberte Movies. Poznámka:
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr Movies, pak stiskněte
tlačítko ENTER. • Může trvat několik sekund, než přehrávání začne. To je
normální.
DVD-RW
• Některé soubory nemusí být možné přehrávat správně.
Movies • Počet přehrávání může být omezen (strana 9).
Music

Přehrávání hudebních souborů

1. Stiskněte tlačítko HOME MEDIA GALLERY pro
zobrazení galérie domácích médií.

View available movies.

SECONDARY OUTPUT
AUDIO VIDEO RESOLUTION

VIDEO SELECT PLAY MODE

4. Vyberte Folders nebo All Movies. HOME MEDIA POPUP MENU
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko GALLERY DISPLAY MENU
ENTER.
TOP MENU TOOLS
• Folders – Zobrazí se všechny soubory vybraného
adresáře. Galérii domácích médií lze rovněž zobrazit výběrem
položky Home Media Gallery nabídky Home Menu a
• All Movies – Zobrazí se všechny nahrané soubory. pak stisknutím tlačítka ENTER.

Movies 2. Vyberte disk.
DVD-RW Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko

Folders ENTER.
All Movies

TOP MENU TOOLS

ENTER

HOME RETURN
MENU

Pokud jste vybrali All Movies, pokračujte krokem 6. Home Media Gallery
BD PLAYER
5. Vyberte adresář, obsahující soubory, které chcete
přehrávat. CD-ROM
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko HMG Playlist
ENTER.
Search for the part you want to play from a list of the disc's content.
Folders
DVD-RW/Movies 3. Vyberte Music.
Movie Folder001 Použijte tlačítka ©/ª pro výběr Music, pak stiskněte
Movie Folder002 tlačítko ENTER.
Movie Folder003
Movie Folder004 CD-ROM
Movie005.divx Movies
Movie006.divx Music
Movie007.divx
Movie008.divx
15 items

Zobrazí se seznam souborů a/nebo podadresářů
vybraného adresáře.

6. Vyberte a nastavte soubor, který chcete přehrávat. View available music.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko
ENTER. 4. Vyberte Folders nebo All Songs.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko
Movie Folder001 ENTER.
DVD-RW/Movies/Folders • Folders – Zobrazí se všechny soubory vybraného
adresáře.
Movie001.divx
Movie002.divx
Movie003.divx
Movie004.divx
Movie005.divx
Movie006.divx
Movie007.divx
Movie008.divx

20 items

Přehrávání začne.

- 35 -

• All Songs – Zobrazí se všechny nahrané soubory. Přehrávání v požadovaném pořadí (HMG
seznam přehrávání)
Music
CD-ROM

Folders Disky, ze kterých lze přidat stopy a soubory do HMG (Home
All Songs Media Gallery) seznamu přehrávání, jsou uvedeny dole.
• Hudební CD (CD-DA a DTS-CD).
Pokud jste vybrali All Songs, pokračujte krokem 6. • Disky DVD/CD, na kterých jsou nahrané hudební

5. Vyberte adresář, obsahující soubory, které chcete soubory
přehrávat.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko • Přidání stop/souborů
ENTER.
Použijte tento postup pro přidání stop a souborů a vytvoření
Folders HMG seznamu přehrávání.
CD-ROM/Music
1. Stiskněte tlačítko HOME MEDIA GALLERY pro
Music Folder001 zobrazení galérie domácích médií.
Music Folder002
Music Folder003 SECONDARY OUTPUT
Music Folder004 AUDIO VIDEO RESOLUTION
Music005.mp3
Music006.mp3 VIDEO SELECT PLAY MODE
Music007.mp3
Music008.mp3 HOME MEDIA DISPLAY POPUP MENU
GALLERY MENU
15 items
TOP MENU TOOLS

Galérii domácích médií lze rovněž zobrazit výběrem
položky Home Media Gallery nabídky Home Menu a
pak stisknutím tlačítka ENTER.

Zobrazí se seznam souborů a/nebo podadresářů 2. Vyberte disk.
vybraného adresáře.
Nejprve disk vložte.
6. Vyberte a nastavte soubor, který chcete přehrávat. Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko ENTER.
ENTER.
TOP MENU TOOLS
Music Folder001
CD-ROM/Music/Folders ENTER

Music001.mp3 HOME RETURN
Music002.mp3 MENU
Music003.mp3
Music004.mp3 Home Media Gallery
Music005.mp3 BD PLAYER
Music006.mp3
Music007.mp3 CD-ROM
Music008.mp3 HMG Playlist

20 items Search for the part you want to play from a list of the disc's content.

Přehrávání začne. Zobrazí se obrazovka Now Playing 3. Vyberte stopu/soubory pro přidání.
(viz. dole). Použijte tlačítka ©/ª pro výběr.

Aktuálně
přehrávaný
soubor

Play 0.02.33 Music 001.mp3 0.05.34
DATA DISC
Folders
Odehraný Celkový CD-ROM/Music
čas čas přehrávání
souboru Music001.mp3
Music002.mp3
Music003.mp3
Music004.mp3
Music005.mp3
Music006.mp3
Music007.mp3
Music008.mp3

15 items

- 36 -

4. Stiskněte tlačítko TOOLS pro zobrazení nabídky 2. Vyberte HMG Playlist.
TOOLS. Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko
ENTER.
HOME MEDIA POPUP MENU
GALLERY DISPLAY MENU Home Media Gallery
BD PLAYER
TOP MENU TOOLS
CD-ROM
HMG Playlist

ENTER Display the HMG Playlist.

5. Vyberte Add to HMG Playlist.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko
ENTER.

Folders 3. Vyberte stopu/soubory pro přehrávání.
CD-ROM/Music Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko

Music001.mp3 ENTER.

Music002.mp3

Music003.mp3

Music004.mp3

Music005.mp3 HMG Playlist
CD-ROM
BD PLAYEMRusic006.mp3

TOOLS Music007.mp3Play from Beginning 1 Track15.mp3
Music008.mp3Add to HMG Playlist 2 Track07.mp3
3 Track03.mp3
15Items Now Playing 4 Track16.mp3
5 Track08.mp3
Stopa nebo soubor, vybraný v kroku 3 je přidán do 6 Track05.mp3
HMG seznamu přehrávání. Pro přidání dalších stop 7 Track10.mp3
nebo souborů opakujte kroky 3 až 5. 8 Track03.mp3

21 items

• Pro přidání aktuálně přehrávané stopy/souboru do Přehrávání začne. Zobrazí se obrazovka Now Playing
HMG seznamu přehrávání (viz. dole).

> Během přehrávání stopy/souboru stiskněte tlačítko Aktuálně
TOOLS pro zobrazení nabídky TOOLS. přehrávaná
stopa/soubor
> Použijte tlačítka ©/ª pro výběr Add to HMG Playlist,
pak stiskněte tlačítko ENTER. Play 0.02.33 Music 001.mp3 0.05.34 HMG
DATA DISC
Poznámka:
• Do HMG seznamu přehrávání lze přidat maximálně 24 Odehraný Celkový
čas čas přehrávání
stop/souborů. stopy/souboru
• HMG seznam přehrávání je vymazán v následujících

případech:
- Když je vypnuto napájení
- Když je vysunut nosič disku

• Přehrávání HMG seznamu přehrávání Stiskněte tlačítko STOP pro zastavení přehrávání. Při
zastavení přehrávání hudebního CD se obrazovka Now
1. Stiskněte tlačítko HOME MEDIA GALLERY pro Playing vypne. Když je zastaveno přehrávání
zobrazení galérie domácích médií. hudebního souboru, objeví se znovu obrazovka HMG
seznamu přehrávání.
SECONDARY OUTPUT
AUDIO VIDEO RESOLUTION • Vymazání stop/souborů z HMG seznamu přehrávání

VIDEO SELECT PLAY MODE > Vyberte stopu/soubor pro vymazání, pak stiskněte
tlačítko TOOLS pro zobrazení nabídky TOOLS.
HOME MEDIA POPUP MENU
GALLERY DISPLAY MENU > Použijte tlačítka ©/ª pro výběr Delete from HMG
Playlist, pak stiskněte tlačítko ENTER.
TOP MENU TOOLS

Galérii domácích médií lze rovněž zobrazit výběrem
položky Home Media Gallery nabídky Home Menu a
pak stisknutím tlačítka ENTER.

- 37 -

5 Nastavení zvuku a obrazu Použijte tlačítka ©/ª pro výběr.

Nastavení obrazu Video Adjust [ Memory1 ]

Kvalitu přehrávaného obrazu lze nastavit podle použité TV. Prog. Motion Motion Still
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko VIDEO ADJUST
Pure Cinema Auto1
pro zobrazení nabídky Video Adjust.
YNR Off Max
RED GREEN YELLOW BLUE
VIDEO ADJUST CNR Off Max

BNR Off Max

MNR Off Max

1/2 Page

Use [ ][ ] to adjust the picture to progressive scan.

Nabídku Video Adjust lze také zobrazit výběrem 3. Nastavte kvalitu obrazu.
položky Video Adjust z nabídky TOOLS. Když je stisknuto tlačítko §/¨, lze provést nastavení při
sledování obrazu. Detailní nastavení se znovu objeví po
2. Vyberte předvolbu. stisknutí tlačítka ENTER.

TOP MENU TOOLS

Prog. Motion Motion Still

ENTER • Prog.Motion – Nastavte podle typu obrazu (film
nebo statická obraz). Toto je efektivní při výstupu
HOME RETURN video materiálu jako progresivního obrazu.
MENU
• Pure Cinema – Toto nastavení optimalizuje
Vyberte pomocí tlačítka §/¨ podle použité TV. operace obvodů progresivního skenování pro
přehrávání filmového materiálu. Normálně nastavte
Video Adjust Auto1. Pokud je obraz nepřirozený, přepněte na
Auto2, On nebo Off (strana 39).
PDP
Adjustments • YNR – Redukuje šum v jasovém signálu (Y).
• CNR – Redukuje šum v barevném signálu (C).
• LCD – Vyberte při připojení LCD TV. • BNR – Redukuje blokový šum (blokové zkreslení,
• PDP – Vyberte při připojení plazmové TV jiné
generované při MPEG kompresi).
značky než Pioneer. • MNR – Redukuje mosquitový šum (zkreslení podél
• Pioneer PDP – Vyberte při připojení plazmové TV
obrysů obrazu, generované při MPEG kompresi).
Pioneer. • Detaily – Zvýrazňuje obrysy obrazu.
• Projektor – Vyberte při připojení projektoru. • White Level – Nastavuje úroveň bílých částí.
• Professional – S tímto nastavení je zpracování • Black Level – Nastavuje úroveň černých částí.
• Black Setup – Vyberte úroveň černé jako úroveň
video signálu zmírněno. Vyberte při připojení
profesionálního monitoru. nastavení. Normálně vyberte 0 IRE. Pokud je černá
• Memory1 až 3 – Nastavení parametrů kvality příliš intenzivní a všechny tmavé barvy jsou
obrazu lze uložit do paměti. Pro popis parametrů zobrazené v jednotné černé v důsledku kombinace
viz. „Když je vybráno Memory1, 2 nebo 3“ dole. s připojeným monitorem, nastavte 7.5 IRE.
• Gamma Correction – nastavuje, jak budou
• Když je vybráno Memory1, 2 nebo 3 vypadat tmavé části obrazu.
• Hue – Nastavuje vyvážení mezi zelenou a
1. Vyberte Adjustements. červenou.
Použijte tlačítko ª pro výběr Adjustements, pak • Chroma Level – Nastavuje sytost barev.
stiskněte tlačítko ENTER.
Objeví se obrazovka s detailním nastavením. Poznámka:
• Prog.Motion a Pure Cinema má efekt pouze pro obraz

nahraný ve formátu prokládaného skenování (signály
576i/480i nebo 1080i).
• Položka Prog.Motion je nepřístupná, pokud je položka
Pure Cinema nastavená na On.
• Položka Black Setup má efekt pouze pro obrazy
vystupující z konektorů VIDEO a S-VIDEO a pro výstup
NTSC signálu.
• Položky YNR, CNR, BNR a MNR jsou nepřístupné při
výstupu signálu 1080/24p z konektoru HDMI OUT.

2. Vyberte položku, kterou chcete nastavit. • Zavření obrazovky Video Adjust

- 38 -

Stiskněte tlačítko HOME MENU. TOP MENU TOOLS

• O Pure Cinema ENTER

Existují dva typy video signálu: HOME RETURN
MENU

• Video materiál – Video signály, nahrané s 25 nebo 30 Použijte tlačítka §/¨ pro přepnutí mezi Off, Low,
snímky/sekundu. Medium, High a Auto.

• Filmový materiál - Video signály, nahrané s 24 Audio DRC
snímky/sekundu. Off

„Pure Cinema“ používá zpracování signálu, vhodné pro Adjust the audio dynamic range. This setting is
„filmový materiál“ při konverzi prokládaných video signálů ineffective depending on the playing audio.
576i/480i nebo 1080i do progresivního video signálu,
výsledkem čehož je čistá reprodukce obrazu bez ztráty • Zavření obrazovky Audio DRC
kvality materiálu.
Stiskněte tlačítko ENTER nebo tlačítko HOME MENU.
Ikona se zobrazí v obrazovce informací o disku během
Poznámka:
přehrávání „filmového materiálu“ z disku DVD-Video (strana • Toto nastavená má efekt pouze pro audio signály Dolby

29). TrueHD, Dolby Digital Plus a Dolby Digital disků BD,
DVD a filmových souborů.
Nastavení Audio DRC • Když je vybráno nastavení Auto, je zde stejný efekt jako
při nastavení High nebo Off pro signály Dolby TrueHD
Nastavení Audio DRC (Dynamic Range Control) má efekt v závislosti na obsahu. Pro signály Dolby Digital Plus a
přehrávání hlasitého zvuku tiše a tichého zvuku hlasitě. Dolby Digital je nastavení stejné, jako když je vybráno
Použijte toto nastavení např. při sledování filmů v noci, když Off.
je při nízké hlasitosti obtížné rozumět dialogům. • Nastavení Audio DRC ovlivňuje výstupní audio signály
z následujících audio výstupních konektorů:
1. Během přehrávání zobrazte nabídku TOOLS. - Výstup analogových audio signálů z konektorů
Stiskněte tlačítko TOOLS.
AUDIO OUT (2 ch) nebo AUDIO OUT (7.1 ch).
HOME MEDIA DISPLAY POPUP MENU - Výstup audio signálů lineární PCM z konektorů
GALLERY MENU
DIGITAL OUT nebo HDMI OUT.
TOP MENU TOOLS • Pro některé disky může být efekt slabší.

ENTER

2. Vyberte a nastavte Audio DRC.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko
ENTER.

TOP MENU TOOLS

ENTER

HOME RETURN
MENU

BD PLAYER Audio
TOOLS Subtitle
Audio DRC
Video Adjust
Output Video Resolution

3. Proveďte nastavení.

- 39 -

6 Pokročilé nastavení

Změna výchozího nastavení (Initial Setup)

Použití nabídky výchozího nastavení Initial
Setup

1. Když je přehrávání zastavené, zobrazte nabídku
Home Menu.
Stiskněte tlačítko HOME MENU.

ENTER

HOME RETURN
MENU

PLAY

2. Vyberte položku Initial Setup.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko

ENTER.

TOP MENU TOOLS

ENTER

HOME RETURN
MENU

HOME MENU
BD PLAYER

Home Media Gallery
Initial Setup

Set up the player for use.

3. Vyberte položku a změňte nastavení.
Použijte tlačítka ©/ª/§/¨ pro výběr, pak stiskněte

tlačítko ENTER.

TOP MENU TOOLS

ENTER

HOME RETURN
MENU

• Zavření obrazovky Initial Setup
Stiskněte tlačítko HOME MENU.

- 40 -

Poznámka:
• Položky, které nelze změnit, jsou zobrazeny šedě. Položky, které lze vybrat, závisejí na stavu přehrávače.
• Výchozí tovární nastavení je uvedeno tučně.

Nastavení Volby Vysvětlení

Video Out

TV Aspect Ratio 16:9 (Widescreen) Vyberte při připojení k širokoúhlé TV (16:9).

4:3 (Standard) Vyberte při připojení ke standardní TV (4:3).

4:3 Video Out Full Obraz 4:3 se zobrazí na celé obrazovce.

Normal Obraz 4:3 se zobrazí s černými pruhy po stranách. Vyberte, pokud nemůžete

na TV přepnout vzhled obrazu 4:3.

DVD 16:9 Video Out Letter Box Obraz 16:9 se zobrazí s černými pruhy nahoře a dole při sledování na

obrazovce 4:3.

Pan&Scan Obraz se zobrazí na celé TV, a levá a pravá strana obrazu 16:9 je mimo

obrazovku. Vyberte při sledování obrazu 4:3 na celé obrazovce.

NTSC on PAL TV On Vyberte při připojení k TV, která má pouze systém PAL. Při přehrávání

materiálu se snímkovou rychlostí jinou než 50 Hz může TV, která má pouze

systém PAL, zobrazit obraz správně.

Off Vyberte, když máte multisystémovou TV (NTSC kompatibilní).

Mnoho nových PAL TV podporuje vstup NTSC signálu. Proto můžete nastavit tuto položku na Off. Viz. také návod k TV.

Still Picture Field Toto nastavení eliminuje nestabilitu obrazu během pauzy.

Frame Toto nastavení vytváří čistý obraz během pauzy, ale může docházet k jeho

nestabilitě.

Auto Nastavení Field nebo Frame je přepnuto automaticky podle přehrávaného

disku nebo souboru.

Audio Out

Dolby Digital Out Dolby Digital 1 Výstup audio signálu Dolby Digital. S disky BD-ROM je sekundární audio a

• Platné pouze pro interaktivní audio pro výstup mixováno.
digitální audio Dolby Digital 2 Výstup audio signálu Dolby Digital. S disky BD-ROM signál vystupuje bez

výstup. mixování signálu sekundárního audia a interaktivního audia.

Dolby Digital Æ PCM Vyberte při připojení AV receiveru nebo zesilovače, nekompatibilního s audio

signály Dolby Digital. Audio signály Dolby Digital jsou konvertovány pro

výstup do audio signálu Lineární PCM.

DTS Out DTS 1 Výstup audio signálu DTS Digital Surround. S disky BD-ROM je sekundární

• Platné pouze pro audio a interaktivní audio pro výstup mixováno.
digitální audio DTS 2 Výstup audio signálu DTS Digital Surround. S disky BD-ROM signál vystupuje

výstup. bez mixování signálu sekundárního audia a interaktivního audia.

DTS Æ PCM Vyberte při připojení AV receiveru nebo zesilovače, nekompatibilního s audio

signály DTS Digital Surround. Audio signály DTS Digital Surround jsou

konvertovány pro výstup do audio signálu Lineární PCM.

AAC Out AAC Vyberte při připojení AV receiveru nebo zesilovače, kompatibilního s audio

• Platné pouze pro signály AAC. Výstup audio signálu AAC.
digitální audio AAC Æ PCM Vyberte při připojení AV receiveru nebo zesilovače, nekompatibilního s audio

výstup. signály AAC. Audio signály AAC jsou konvertovány pro výstup do audio

signálu Lineární PCM.

DTS Downmix Stereo Signály DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio nebo DTS

Digital Surround konvertované do audio signálu Lineární PCM jsou pro výstup

konvertovány do 2-kanálového (stereofonního) signálu.

Lt/Rt Signály DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio nebo DTS

Digital Surround konvertované do audio signálu Lineární PCM jsou pro výstup

konvertovány do 2-kanálového signálu, kompatibilního s Dolby Surround (při

připojení AV receiveru nebo zesilovače, kompatibilního s Dolby Pro Logic má

AV receiver nebo zesilovač výstup audio signálu Lineární PCM ve formě

surroundového audio signálu).

Speakers

Audio Output Mode 2 Channel Vyberte, pokud jsou TV analogové 2-kanálové (stereofonní) audio vstupy

• Platné pouze pro připojené ke zdířkám AUDIO OUT (2 ch) tohoto přehrávače.
analogový audio Multi-channel Vyberte, pokud jsou multikanálové audio vstupy AV receiveru nebo

výstup. zesilovače připojené ke zdířkám AUDIO OUT (7.1 ch) tohoto přehrávače.

Speaker Setup Pokud je ke zdířkám AUDIO OUT (7.1 ch) tohoto přehrávače připojený AV receiver nebo zesilovač,

• Platné pouze pro tímto můžete nastavit, které reproboxy jsou připojené a rovněž jejich velikost. Detaily viz. „Změna
analogový audio nastavení reproboxů“ na straně 44.

výstup.

Channel Level Fix Výstup pro různé reproboxy je nastavený na maximum.

• Platné pouze pro Variable Výstupní úroveň pro různé reproboxy lze nastavit v rozsahu -6.0 dB až +6.0

analogový audio dB (v kroku 0.5 dB) (strana 44).

výstup.

- 41 -

HDMI

HDMI High-Speed On Vyberte při propojení kabelem High Speed HDMI™ (strana 15).

Transmission Off Vyberte při propojení kabelem Standard HDMI™ (strana 15).

Obrazovka nastavení přehrávače se zavře, když se výstupní video rozlišení přepne změnou nastavení HDMI High-Speed

Transmission.

HDMI Color Space Auto Výstupní video signál (YCbCr nebo RGB) je přepnut automaticky.

YCbC 4:4:4 Vyberte toto nastavení pro výstup video signálu jako signálu YCbC 4:4:4.

YCbC 4:2:2 Vyberte toto nastavení pro výstup video signálu jako signálu YCbC 4:2:2.

RGB (16 to 235) Vyberte toto nastavení pro výstup video signálu jako RGB signálu. Vyberte toto

pokud jsou barvy příliš syté a všechny tmavé barvy se zobrazují jako jednotná

černá, když je vybráno RGB (0 to 255).

RGB (0 to 255) Vyberte toto nastavení pro výstup video signálu jako RGB signálu. Vyberte toto

pokud jsou barvy příliš vybledlé a černá je příliš jasná , když je vybráno RGB

(16 to 225).

Normálně je doporučeno nastavit Auto. Když je nastaveno Auto, vystupuje optimální video signál pro TV.

HDMI Audio Out Auto Signály vystupují s co největším počtem audio kanálů.V případě, že se počet

kanálů při výstupu nesnižuje, jako když není prováděna konverze na lineární

PCM, tak signál vystupuje tak jak je (strana 50).

PCM Vyberte, když chcete mixovat sekundární audio a interaktivní audio signály pro

výstup nebo když při výstupu upřednostňujete vzorkovací frekvenci před

počtem kanálů (strana 50).

PQLS Auto Umožňuje funkci PQLS (strana 15).

Off Zakazuje funkci PQLS (strana 15).

HDMI Control On Vyberete pro ovládání přehrávače dálkovým ovladačem AV přístroje,

připojeného HDMI kabelem. Viz. „O funkci HDMI ovládání“ na straně 15.

Off Vyberete, když nechcete ovládat přehrávač dálkovým ovladačem AV přístroje,

připojeného HDMI kabelem.

Language

OSD Language English Nastaví jazyk nabídek na angličtinu.

Dostupné jazyky Pro zobrazování nabídek vyberte jeden ze zobrazených jazyků.

Audio Language English Nastaví výchozí jazyk zvuku pro disky BD-ROM a DVD-Video na angličtinu.

• Pro některé Dostupné jazyky Vyberte jeden ze zobrazených jazyků pro nastavení výchozího jazyka zvuku pro
přehrávání disků BD-ROM a DVD-Video.
disky nemusí být

možná změna Other Pokračujte na následující obrazovce pro nastavení výchozího jazyka zvuku pro
na vybraný
přehrávání disků BD-ROM a DVD-Video. Můžete vybrat název jazyka nebo
jazyk.
zadat číselný kód (seznam kódů viz. strana 56). Pokud není nastavený jazyk

nahraný na disku BD/DVD, je automaticky vybrán a přehráván jeden

z nahraných jazyků.

Subtitle Language English Nastaví výchozí jazyk titulků pro disky BD-ROM a DVD-Video na angličtinu.

• Pro některé Dostupné jazyky Vyberte jeden ze zobrazených jazyků pro nastavení výchozího jazyka titulků pro

disky nemusí být přehrávání disků BD-ROM a DVD-Video.

možná změna Other Pokračujte na následující obrazovce pro nastavení výchozího jazyka titulků pro
na vybraný přehrávání disků BD-ROM a DVD-Video. Můžete vybrat název jazyka nebo
jazyk. zadat číselný kód (seznam kódů viz. strana 56). Pokud není nastavený jazyk

nahraný na disku BD/DVD, je automaticky vybrán a přehráván jeden

z nahraných jazyků.

BDMV/DVD-Video w/Subtitle Language Nastaví jazyk nabídek disků BD-ROM a DVD-Video na stejný, jaký je nastavený

Menu Lang. pro titulky.

• Pro některé Dostupné jazyky Vyberte jeden ze zobrazených jazyků pro nastavení výchozího jazyka pro
nabídky disků BD-ROM a DVD-Video.
disky nemusí být

možná změna Other Pokračujte na následující obrazovce pro nastavení výchozího jazyka nabídek
na vybraný disků BD-ROM a DVD-Video. Můžete vybrat název jazyka nebo zadat číselný
kód (seznam kódů viz. strana 56). Pokud není nastavený jazyk nahraný na
jazyk.

disku BD/DVD, je automaticky vybrán a přehráván jeden z nahraných jazyků.

Subtitle Display On Vyberte pro zobrazování titulků.

Off Vypnutí zobrazování titulků. Pamatujte, že některé disky mají titulky, které se

zobrazují násilně.

Parental Lock

Set Password Zadejte (změňte) kód pro nastavení rodičovského zámku nebo pro odemknutí přehrávání DVD-Video

(Change Password) s funkcí rodičovského zámku. Detaily viz. „Zaregistrování nebo změna hesla“ na straně 45.

DVD-Video Parental Změňte úroveň rodičovského zámku přehrávače. Detaily viz. „Změna úrovně rodičovského zámku pro

Lock sledování DVD“ na straně 47.

BDMV Parental Lock Změňte věkové omezení. Detaily viz. „Změna věkového omezení pro sledování BD-ROM“ na straně 46.

Country Code Změňte kód země/oblasti. Detaily viz. „Změna kódu země/oblasti“ na straně 48.

- 42 -

Outputs

Output Terminal Vyberte konektory pro výstup video a audio signálů s prioritou. Detaily viz. „Změna konektorů pro výstup

Priority video a audio signálů (Output Terminal Priority)“ na straně 49.

On-Screen Display On Vyberte pro zobrazování operačních indikátorů (Play, Stop atd.) na TV

obrazovce.

Off Vyberte, když nechcete zobrazovat operační indikátory (Play, Stop atd.) na TV

obrazovce.

Angle/Secondary On Vyberete pro zobrazování indikátoru značky úhlu, značky sekundárního videa a

Indicator značky sekundárního audia na TV obrazovce (strana 28 a 29.

Off Vyberete, když nechcete zobrazovat indikátor značky úhlu, značky

sekundárního videa a značky sekundárního audia na TV obrazovce (strana 28 a

29.

Hybrid Disc Playback BD Je přehrávána BD vrstva hybridního disku s dvěma nebo více vrstvami (BD a

DVD nebo CD).

DVD Je přehrávána DVD vrstva hybridního disku s dvěma nebo více vrstvami (BD a

DVD). Pokud DVD vrstva neexistuje, je přehrávána BD vrstva.

CD Je přehrávána CD vrstva hybridního disku s dvěma nebo více vrstvami (BD a

CD). Pokud CD vrstva neexistuje, je přehrávána BD vrstva.

BDMV/BDAV BDMV Vyberte pro přehrávání BDMV formátu disku BD-R/-RE, obsahujícího formát

Playback Priority BDMV i BDAV.

BDAV Vyberte pro přehrávání BDAV formátu disku BD-R/-RE, obsahujícího formát

BDMV i BDAV.

DivX VOD Registration Code Zobrazí registrační kód přehrávače, nutný pro přehrávání souborů DivX VOD

(strana 9).

Auto Power Off On Vyberte pro automatické vypnutí napájení (napájení se vypne automaticky, když

není 30 minut provedena žádná operace).

Off Vyberte, když nechcete vypínat napájení automaticky.

Setup Navigator Spustí nastavení pomocí nabídky navigátoru nastavení. Detaily viz. „Provedení nastavení pomocí

nabídky Setup navigátor“ na straně 20.

Výběr jiného jazyka v nastavení jazyka

Poznámka:
• Viz. „Tabulka kódů jazyků“ na straně 56.
• Pokud není nastavený jazyk nahraný na disku BD/DVD, je automaticky vybrán a přehráván jeden z nahraných jazyků.

1. Vyberte a nastavte „Other“.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko ENTER.

TOP MENU TOOLS

ENTER

HOME RETURN
MENU

2. Vyberte jazyk.
Použijte tlačítka §/¨ pro změnu, pak stiskněte tlačítko ENTER.

TOP MENU TOOLS

ENTER

HOME RETURN
MENU

Pro změnu jazyka pomocí čísla
1. Použijte tlačítka ©/ª pro výběr „Number“.
2. Použijte numerická tlačítka (0 až 9) pro zadání čísla, pak stiskněte tlačítko ENTER.

- 43 -

Změna nastavení reproboxů • L/R (levý a pravý čelní reprobox): Small
(malé)/Large (velké) (toto nastavení je také
Nastavte, zda chcete nebo nechcete používat aplikováno pro reproboxy C, SL/SR a
reproboxy, připojené k AV receiveru nebo zesilovači a SBL/SBR)
nastavte velikost reproboxů. Toto nastavení je platné
pouze pro analogový audio výstup. • C (Centrální): Yes/No
• SL/SR (levý a pravý surroundový reprobox):
Poznámka:
• V nabídce HOME MENU vyberte „Initial Setup“ a Yes/No
• SBL/SBR (levý a pravý surroundový zadní
stiskněte tlačítko ENTER.
reprobox): Yes/No
1. Vyberte a nastavte „Speakers“
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte Zavření obrazovky nastavení reproboxů
tlačítko ENTER. Stiskněte tlačítko ENTER.

TOP MENU TOOLS Nastavení výstupní úrovně různých
reproboxů (Channel Level)
ENTER
Nastavte výstupní úroveň každého reproboxu pomocí
HOME RETURN testovacího tónu. Toto nastavení je platné pouze pro
MENU analogový audio výstup.

Video Out Initial Setup Multi-channel 1. Vyberte a nastavte „Speakers“
Audio Out BD PLAYER Fix Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte
Speakers tlačítko ENTER.
HDMI Audio Output Mode
Language Speaker Setup
Parental Lock Channel Level
Options
Setup Navigator TOP MENU TOOLS

ENTER

HOME RETURN
MENU

2. Vyberte a nastavte „Speaker Setup“ Æ „Next Video Out Initial Setup Multi-channel
Screen“. Audio Out BD PLAYER Fix
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte Speakers
tlačítko ENTER. HDMI Audio Output Mode
Language Speaker Setup
Upozornění: Parental Lock Channel Level
• Toto nelze vybrat, když je pro „Audio Output Options
Setup Navigator
Mode“ nastaveno „2 Channel“. Změňte nastavení
na „Multi-Channel“ (strana 41). 2. Vyberte a nastavte „Channel Level“, pak „Fix“
nebo „Variable“.
3. Vyberte reprobox a změňte nastavení. Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak použijte tlačítko ENTER.
tlačítka §/¨ pro změnu nastavení. • Fix – Výstupní úroveň všech reproboxů je
nastavena na maximum.
TOP MENU TOOLS • Variable – Výstupní úroveň všech reproboxů
je nastavena o 6.0 dB níž než při nastavení
ENTER Fix. Od tohoto bodu lze výstupní úroveň
reproboxů L, C, R, SL, SR, SBL, SBR a SW
HOME RETURN nastavit v rozsahu -6.0 dB až +6.0 dB.
MENU • Když vyberete Variable, pokračujte krokem 3.

L/R Speaker Setup Upozornění:
C BD PLAYER • Toto nelze vybrat, když je pro „Audio Output
SL/SR
SBL/SBR Large Mode“ nastaveno „2 Channel“. Změňte nastavení
Yes na „Multi-Channel“ (strana 41).
Yes
Yes

Use [ ][ ] to select a speaker, then press [ ][ ]
to select speaker option.

- 44 -

3. Vyberte a nastavte metodu pro přepínání 1. Vyberte a nastavte „Parental Lock“
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte
nastavovaných reproboxů.
Použijte tlačítka §/¨ pro výběr, pak stiskněte tlačítko ENTER.
tlačítko ENTER.
TOP MENU TOOLS

TOP MENU TOOLS

ENTER

ENTER

HOME RETURN
MENU
HOME
MENU RETURN

Video Out Speaker Setup Video Out Initial Setup Off
Audio Out BD PLAYER Audio Out BD PLAYER 255
Speakers Speakers us
HDMI Test Tone Switching HDMI Set Password
Language Language DVD-Video Parental Lock
Parental Lock Select whether test tone output is Parental Lock BDMV Parental Lock
Options switched automatically or manually. Options Country Code
Setup Navigator Setup Navigator
Auto Manual

• Auto – Automatické přepínání nastavovaných 2. Vyberte a nastavte „Set Password“ Æ „Next
reproboxů. Screen“.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte
• Manual – Ruční přepínání nastavovaných tlačítko ENTER.
reproboxů.
3. Zadejte heslo.
Upozornění: Použijte numerická tlačítka (0 až 9) nebo tlačítka
• Ozve se testovací tón. Snižte hlasitost zařízení, ©/ª pro zadání čísla, pak stiskněte tlačítko
ENTER.
připojeného k přehrávači. Použijte tlačítka §/¨ pro posun kurzoru.

4. Nastavte výstupní úroveň.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak použijte
tlačítka §/¨ pro nastavení.

Channel Level CLEAR ENTER
BD PLAYER OUTPUT
SECONDARY RESOLUTION
L 0.0 dB AUDIO VIDEO
C 0.0 dB
R 0.0 dB VIDEO SELECT PLAY MODE
SR 0.0 dB
SBR 0.0 dB ] HOME MEDIA DISPLAY POPUP MENU
SBL 0.0 dB GALLERY MENU
SL 0.0 dB
SW 0.0 dB
Use [ ][ ] to select a speaker, then press [ ][

to adjust the channel level and then press ENTER.

TOP MENU TOOLS

Poznámka: ENTER
• Když je vybráno „Auto“, reproboxy nelze vybrat
HOME RETURN
tlačítky ©/ª. MENU

Zavření obrazovky nastavení úrovně kanálů Initial Setup
Stiskněte tlačítko ENTER. BD PLAYER
Set Password
Zaregistrování nebo změna hesla Video Out
Audio Out Enter new password
Použijte tento postup pro zaregistrování nebo změnu Speakers
hesla, vyžadovaného pro nastavení rodičovského HDMI
zámku. Language
Parental Lock
BD Options
DVD Setup Navigator

4. Zadejte znovu heslo.
Použijte numerická tlačítka (0 až 9) nebo tlačítka
©/ª pro zadání čísla, pak stiskněte tlačítko

ENTER.

- 45 -

Použijte tlačítka §/¨ pro posun kurzoru. 3. Zadejte heslo.

Video Out Initial Setup Použijte numerická tlačítka (0 až 9) nebo tlačítka
Audio Out BD PLAYER ©/ª pro zadání čísla, pak stiskněte tlačítko
Speakers Set Password
HDMI Enter new password ENTER.
Language Použijte tlačítka §/¨ pro posun kurzoru.
Parental Lock Re-enter
Options
Setup Navigator

CLEAR ENTER
OUTPUT
SECONDARY RESOLUTION
AUDIO VIDEO

Pro změnu kódu VIDEO SELECT PLAY MODE
Zadejte předchozí zaregistrované heslo, pak zadejte
nové heslo. HOME MEDIA POPUP MENU
GALLERY DISPLAY MENU
Poznámka:
• Doporučujeme si heslo poznamenat. TOP MENU TOOLS
• Pokud heslo zapomenete, zresetujte přehrávač
ENTER
na výchozí tovární nastavení a pak zaregistrujte
heslo znovu (strana 49). HOME RETURN
MENU

Změna věkového omezení pro sledování Video Out Initial Setup
BD-ROM Audio Out BD PLAYER
Speakers BDMV Parental Lock
Pro disky BD-ROM, obsahující například násilné HDMI
scény, lze omezit sledování nastavením věkového Language Enter the password
omezení pro BD-ROM. Parental Lock
Options
BD Setup Navigator

1. Vyberte a nastavte „Parental Lock“ 4. Změňte věk.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte
Použijte numerická tlačítka (0 až 9) nebo tlačítka
tlačítko ENTER. ©/ª pro zadání čísla, pak stiskněte tlačítko

ENTER.
Použijte tlačítka §/¨ pro posun kurzoru.

TOP MENU TOOLS Initial Setup
BD PLAYER
ENTER Video Out BDMV Parental Lock
Audio Out
HOME Speakers Age Restriction
MENU HDMI
RETURN Language
Parental Lock
Initial Setup Options
BD PLAYER Setup Navigator

Video Out Set Password Off Poznámka:
Audio Out DVD-Video Parental Lock 255
Speakers BDMV Parental Lock us • Když je položka „Age Restriction“ nastavená na
HDMI Country Code 255, sledování není omezeno.
Language
Parental Lock
Options
Setup Navigator

2. Vyberte a nastavte „BDMV Parental Lock“ Æ

„Next Screen“.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte
tlačítko ENTER.

- 46 -

Změna úrovně rodičovského zámku pro 3. Zadejte heslo.
sledování DVD
Použijte numerická tlačítka (0 až 9) nebo tlačítka
Některé DVD disky obsahující např. násilné scény ©/ª pro zadání čísla, pak stiskněte tlačítko
mají úrovně rodičovského zámku (viz. obálka disku).
Pro omezení sledování těchto disků nastavte úroveň ENTER.
přehrávače na nižší hodnotu, než má disk. Použijte tlačítka §/¨ pro posun kurzoru.

DVD CLEAR ENTER
OUTPUT
SECONDARY RESOLUTION
AUDIO VIDEO

VIDEO SELECT PLAY MODE

1. Vyberte a nastavte „Parental Lock“ HOME MEDIA DISPLAY POPUP MENU
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte GALLERY MENU

tlačítko ENTER. TOP MENU TOOLS

ENTER

TOP MENU TOOLS

HOME RETURN
MENU

ENTER

HOME RETURN Initial Setup
MENU BD PLAYER
DVD-Video Parental Lock
Initial Setup Video Out
BD PLAYER Audio Out Enter the password
Speakers
Video Out Set Password Off HDMI
Audio Out DVD-Video Parental Lock 255 Language
Speakers BDMV Parental Lock us Parental Lock
HDMI Country Code Options
Language Setup Navigator
Parental Lock
Options 4. Změňte úroveň.
Setup Navigator Použijte tlačítka §/¨ pro změnu, pak stiskněte
tlačítko ENTER.
2. Vyberte a nastavte „DVD-Video Parental Lock“
Poznámka:
Æ „Next Screen“. • Úroveň lze nastavit na Off nebo mezi Level1 až
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte
tlačítko ENTER. Level8. Když je nastaveno Off, sledování není
omezeno.

- 47 -

Změna kódu země/oblasti 3. Zadejte heslo.

BD Použijte numerická tlačítka (0 až 9) nebo tlačítka
DVD ©/ª pro zadání čísla, pak stiskněte tlačítko

ENTER.
Použijte tlačítka §/¨ pro posun kurzoru.

Poznámka: CLEAR ENTER
• Viz. „Tabulka kódů zemí/oblastí“ na straně 56. OUTPUT
SECONDARY RESOLUTION
1. Vyberte a nastavte „Parental Lock“ AUDIO VIDEO
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte
tlačítko ENTER. VIDEO SELECT PLAY MODE

HOME MEDIA DISPLAY POPUP MENU
GALLERY MENU

TOP MENU TOOLS

TOP MENU TOOLS

ENTER

ENTER HOME RETURN
MENU

HOME RETURN
MENU

Video Out Initial Setup Video Out Initial Setup
Audio Out BD PLAYER Audio Out BD PLAYER
Speakers Speakers Country Code
HDMI Set Password HDMI
Language DVD-Video Parental Lock Language Enter the password
Parental Lock BDMV Parental Lock Parental Lock
Options Country Code Off Options
Setup Navigator 255 Setup Navigator
us

2. Vyberte a nastavte „Country/Area Code“. 4. Změňte kód země/oblasti.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte Použijte tlačítka §/¨ pro změnu, pak stiskněte

tlačítko ENTER. tlačítko ENTER.

Video Out Initial Setup
Audio Out BD PLAYER
Speakers Country Code
HDMI
Language Code
Parental Lock
Options Number
Setup Navigator

Pro změnu kódu země/oblasti pomocí čísla

1. Použijte tlačítka ©/ª pro výběr „Number“.

2. Použijte numerická tlačítka (0 až 9) pro zadání čísla,
pak stiskněte tlačítko ENTER.

- 48 -

Změna konektorů pro výstupní video a • HDMI – Konektor HDMI OUT.
audio signály (Output Terminal Priority) • Component Video – Výstupní konektory

Nastavte výstupní video a audio konektory, které se COMPONENT VIDEO.
budou používat. • S-Video/Video – Výstupní konektory –S-

1. Vyberte a nastavte „Options“ VIDEO nebo VIDEO.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte
tlačítko ENTER. Video a audio signály vystupují z výstupních
konektorů synchronně (synchronizace řeči).
TOP MENU TOOLS
Upozornění:
ENTER • Pokud není výstupní konektor, který chcete vybrat

HOME RETURN pro „Video“ zobrazený, použijte tlačítko VIDEO
MENU SELECT pro přepnutí mezi digitálním a
analogovým výstupem (strana 24).
Video Out Initial Setup On
Audio Out BD PLAYER On 4. Vyberte konektor pro výstup audio signálu.
Speakers BD Použijte tlačítka §/¨ pro výběr, pak stiskněte
HDMI Output Terminal Priority BDAV tlačítko ENTER.
Language On Screen Display • HDMI – Konektor HDMI OUT.
Parental Lock Angle/Secondary Indicator On • Digital Audio – Konektor DIGITAL OUT
Options Hybrid Disc Playback (OPTICAL).
Setup Navigator BDMV/BDAV Playback Priority • Analog Audio – Konektory AUDIO OUT (2ch)
DivX VOD nebo AUDIO OUT (7.1ch).
Auto Power Off
Optimální audio signál pro audio formát a
2. Vyberte a nastavte „Output Terminal Priority“ nastavení přehrávače vystupuje z výstupního
Æ „Next Screen“. konektoru, nastaveného zde.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte
tlačítko ENTER. Upozornění:
• Audio signály lineární PCM (2-kanály) vystupují
3. Vyberte konektor pro výstup video signálu.
Použijte tlačítka §/¨ pro výběr, pak stiskněte z audio zdířek jiných než nastavený pro „audio“
tlačítko ª. bez ohledu na audio formát a nastavení
Když je pro výstupní video konektor vybrán přehrávače.
digitální výstup, položka „Video“ je nastavena na
„HDMI“ a nelze jí změnit. Obnovení všech nastavení na výchozí
Když je pro výstupní video konektor vybrán tovární nastavení
analogový výstup, položku „Video“ lze nastavit na
„Component Video“ nebo „S-Video/Video“. 1. Zkontrolujte, že napájení přehrávače je
zapnuté.
TOP MENU TOOLS
2. Během přehrávání disku stiskněte tlačítko
ENTER pro zastavení přehrávání.
Vyjměte disk z přehrávače.
HOME RETURN
MENU 3. Podržte stisknuté tlačítko a stiskněte
tlačítko STANDBY/ON.
Video Out Initial Setup Ovládejte přehrávač tlačítky na čelním panelu.
Audio Out BD PLAYER
Speakers Poznámka:
HDMI Output Terminal Priority • Po obnovení výchozího továrního nastavení
Language
Parental Lock Video S-Video/Video použijte navigátor nastavení pro nové nastavení
Options přehrávače (strana 20).
Setup Navigator Audio Analog Audio

- 49 -

O nastavení audio výstupu

Audio signály, které vystupují z výstupu, se liší podle audio formátu, nahraného na disku a nastavení přehrávače. Viz.
následující tabulka.

AUDIO OUT terminal DIGITAL OUT terminal HDMI OUT terminal1

Audio format 2ch2 Multi-channel2 Converted to Not converted to PCM6 Auto6,7,8
linear PCM audio3 linear PCM
audio4,5

BD-ROM Dolby Digital 5.1-channel audio 5.1-channel audio Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD 7.1-channel audio9 Dolby Digital 7.1-channel Dolby Digital Plus
audio9,10 Dolby TrueHD11
DTS Digital
Surround 5.1-channel audio 5.1-channel audio DTS Digital
DTS-HD High Surround
Resolution Audio Converted to Converted to
DTS-HD Master 2-channel audio 2-channel audio DTS Digital DTS-HD High
Audio Surround Resolution Audio
5.1-channel audio12 5.1-channel audio12
Linear PCM DTS-HD Master
Audio13

7.1-channel audio9 Converted to 7.1-channel 7.1-channel
2-channel audio audio9,10 audio9,10

BD-R/ Dolby Digital Converted to 5.1-channel audio Converted to Dolby Digital 5.1-channel audio Dolby Digital
-RE MPEG-2 AAC 2-channel audio 2-channel audio MPEG-2 AAC MPEG-2 AAC

MPEG 2-channel audio

Linear PCM

DVD- Dolby Digital Converted to 5.1-channel audio Converted to Dolby Digital 5.1-channel audio Dolby Digital
Video 2-channel audio 2-channel audio
DTS Digital DTS Digital DTS Digital
Surround Surround Surround

MPEG 2-channel audio

Linear PCM

DVD (VR Dolby Digital Converted to 5.1channel audio Converted to Dolby Digital 5.1-channel audio Dolby Digital
format) 2-channel audio 2-channel audio

MPEG 2-channel audio

Linear PCM

terminal = konektor, converted to = konvertováno na, not converted to = nekonvertováno na, channel = kanál

1. Při výstupu audio signálu lineární PCM, pokud je počet kompatibilních kanálů připojeného HDMI zařízení nižší, signál
vystupuje s počtem kanálů, se kterým je zařízení kompatibilní.

2. Když je „Audio Output Mode“ nastaveno na „2 Channel“ nebo „Multi-channel“ (strana 41).
3. Když je „Dolby Digital Out“ nastaveno na „Dolby Digital Æ PCM“, „DTS Out“ nastaveno na „DTS Æ PCM“ a „AAC Out“

nastaveno na „AAC Æ PCM“ (strana 41).
4. Když je „Dolby Digital Out“ nastaveno na „Dolby Digital 1/Dolby Digital 2“, „DTS Out“ nastaveno na „DTS 1/DTS 2“ a „AAC

Out“ nastaveno na „AAC“ (strana 41).
5. Při výstupu bitového toku Dolby Digital nebo DTS Digital Surround s nastavením „Dolby Digital 2“ pro „Dolby Digital Out“ a

„DTS 2“ pro „DTS Out“ nejsou signály sekundárního audia a interaktivního audia mixovány pro výstup.
6. Když je „HDMI Audio Out“ nastaveno na „PCM“ nebo „Auto“ (strana 42).
7. Při výstupu bitového toku Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio nebo

DTS Digital Surround nejsou signály sekundárního audia a interaktivního audia mixovány.
8. Při připojení HDMI zařízení, nekompatibilního s bitovým tokem Dolby TrueHD nebo Dolby Digital Plus signály vystupují

v bitovém toku Dolby Digital.
Při připojení HDMI zařízení, nekompatibilního s bitovým tokem DTS-HD Master Audio nebo DTS-HD High Resolution Audio
signály vystupují v bitovém toku DTS Digital Surround.
9. Pouze signály kompatibilní s 7.1-kanálem (surroundový zadní) nebo 6.1-kanálem (surroundový zadní) vystupují v 7.1
kanálu. V ostatních případech vystupují jako audio signály 5.1 kanálu nebo méně.
10. Pokud je výstupní video rozlišení nastavené na 576i/480i nebo 576p/480p, signály mohou vystupovat jako 2-kanály podle
nastavení „HDMI High-Speed Transmission a/nebo připojeného HDMI zařízení (strana 15).
11. Pokud je výstupní video rozlišení nastavené na 576i/480i nebo 576p/480p, signály mohou vystupovat jako bitový tok Dolby
Digital, podle nastavení „HDMI High-Speed Transmission a/nebo připojeného HDMI zařízení (strana 15).
12. Vystupují signály DTS Digital Surround, konvertované na audio signály lineární PCM.
13. Pokud je výstupní video rozlišení nastavené na 576i/480i nebo 576p/480p, signály mohou vystupovat jako bitový tok DTS
Digital Surround, podle nastavení „HDMI High-Speed Transmission a/nebo připojeného HDMI zařízení (strana 15).

Upozornění:
• Audio signály Lineární PCM (2 kanály) vystupují ze všech ostatních konektorů, než konektorů nastavených pro položku

„Audio“ nabídky „Output Terminal Priority“, bez ohledu na audio formát nebo nastavení přehrávače (strana 20 a 49).
• Audio signály, vystupující z konektoru DIGITAL OUT, mají vzorkovací frekvenci 48 kHz (44.1 kHz pro CD).
• MPEG Audio vystupuje jako Lineární PCM.

- 50 -


Click to View FlipBook Version