The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lornadola, 2019-04-21 09:28:56

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ5 2019

2019 RPT BM SK T4

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 4
TAHUN 2019

MINGGU STANDARD STANDARD HP PKJR PENGISIAN CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM
1–2 1.2 Mendengar, 1.2.6 Mendengar, 1.1 Kenderaan EMK
1-10 JANUARI mengecam dan memahami dan persendirian, Pendidikan Alam
menyebut bunyi menyebut jenis-jenis kenderaan awam, Sekitar
Tema: bahasa, iaitu ayat dengan kenderaan berat
Kekeluargaan abjad, suku struktur binaan ayat dan jentera Nilai murni:
kata, perkataan, yang betul dan tepat. -Kasih sayang
frasa dan ayat 1.1.4 Berbincang -Bekerjasama
dengan betul. 2.2.3 Membaca dan maksud
memahami ayat ketidakbolehlihat STRATEGI PdP
2.2 Membaca yang mengandungi an dan impaknya KB:
dan memahami perkataan terhadap pejalan -Menjana idea
perkataan, frasa berimbuhan apitan kaki dan -Menghubung kait
dan ayat daripada penunggang -Mengkategorikan
daripada pelbagai sumber basikal.
pelbagai dengan sebutan KP:
sumber dengan yang betul. BAM: m/s1 -Interpersonal
sebutan yang -Verbal linguistik
betul.
Kontekstual:
-Menghubungkait
kan

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

BCB:
-Bacaan Intensif

3.2 Menulis 3.2.6 Menulis ayat

huruf, suku dalam perenggan

kata, perkataan, secara mekanis

frasa dan ayat dengan betul dan

secara mekanis kemas.

dengan betul

dan kemas.

4.1 Menyebut 4.1.1 Menyebut dan

dan memahami

memahami unsur seni

unsur seni dalam lagu

dalam lagu melalui

melalui nyanyian secara

nyanyian didik hibur.

secara

didik hibur.

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

5.1 Memahami 5.1.1 Memahami dan
dan menggunakan
menggunakan kata nama am
golongan kata konkrit dan penjodoh
dengan betul bilangan dengan
mengikut betul mengikut
konteks. konteks.

1.2 Mendengar, 1.2.6 Mendengar, 2.1 Jenis-jenis EMK
jalan raya Ilmu :
3 mengecam dan memahami dan - Pendidikan Alam
2.1.4 Mengenal Sekitar
13-17 JANUARI menyebut bunyi menyebut jenis-jenis pasti elemen
persekitaran yang Nilai Murni:
Tema: bahasa, iaitu ayat dengan dapat - Kerajinan
Kekeluargaan meningkatkan -Hemah tinggi
abjad, suku struktur binaan ayat keselamatan
pengguna jalan STRATEGI PdP
kata, perkataan, yang betul dan tepat. raya. KB :
-Menghubungkait
frasa dan ayat -Mengecam

dengan betul. BCB:
-Bacaan Intensif
2.3 Membaca 2.3.1 Membaca
kuat pelbagai pelbagai bahan yang
bahan bacaan mengandungi
dengan pelbagai jenis ayat
lancar, secara mekanis
sebutan yang dengan lancar,
jelas dan sebutan yang jelas
intonasi yang dan intonasi yang

betul. betul. RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

3.2 Menulis 3.2.7 Menulis ayat Kontekstual:
huruf, suku majmuk secara -
kata, mekanis dalam Menghubungkaitkan
perkataan, bentuk tulisan
frasa dan ayat berangkai dengan KP:
secara betul dan kemas. -Interpersonal
mekanis -Visual Ruang
dengan betul -Muzik
dan kemas.

4.1 Menyebut 4.1.2 Memahami dan
dan menghasilkan lirik
memahami lagu yang
unsur seni mengandungi nilai
dalam lagu dan pengajaran
melalui secara berpandu dan
nyanyian disampaikan melalui
secara didik nyanyian secara didik
hibur. hibur.

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

5.1 Memahami 5.1.2 Memahami dan
dan menggunakan
menggunakan kata nama khas
golongan kata tak hidup
dengan betul dengan betul
mengikut mengikut
konteks. konteks.

4 1.3 Mendengar, 1.3.1 Mendengar, 2.2 Prasarana EMK
memahami memahami dan Jalan raya Ilmu:
20-24 JANUARI dan memberi memberikan - Sejarah
respons respons yang 2.2.3 Mendefinisi
Tema: terhadap sesuai secara dan Nilai Murni:
Kekeluargaan sesuatu lisan atau gerak mengenal Kasih sayang
arahan, laku terhadap pasti perabot Bekerjasama
soalan dan arahan jalan raya:
pesanan yang berdasarkan ayat STRATEGI PdP:
didengar perintah dengan -pagar KB :

dengan betul. betul. -pasu bunga RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5
-rel adang
2.3 Membaca -batas kebun -Membuat
kuat pelbagai -lampu jalan gambaran mental
bahan bacaan -Mengenal pasti
dengan 2.3.1 Membaca -
lancar, pelbagai bahan yang Menghubungkaitkan
sebutan yang mengandungi -Menyusun urutan
jelas dan pelbagai jenis ayat -Menjanakan idea
intonasi yang secara mekanis
betul. dengan lancar, Kontekstual:
sebutan yang jelas -
dan intonasi yang Menghubungkaitkan
betul.
KP:
3.2 Menulis 3.2.7 Menulis ayat -Kinestetik
huruf, suku majmuk secara -Verbal Linguistik
kata, mekanis dalam
perkataan, bentuk tulisan PM:
frasa dan ayat berangkai dengan -Bacaan
secara betul dan kemas.
mekanis BCB:
dengan betul -Bacaan Intensif
dan kemas

4.1 Menyebut
dan 4.1.2 Memahami dan

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

memahami menghasilkan
unsur seni lirik lagu yang
dalam lagu mengandungi
melalui nilai dan
nyanyian pengajaran
secara didik secara berpandu
hibur. dan
disampaikan
5.1 Memahami melalui
dan nyanyian secara
menggunaka didik hibur.
n golongan 5.1.2 Memahami dan
kata dengan menggunakan
betul kata nama khas
mengikut tak hidup
konteks. dengan betul
mengikut
konteks

5 1.3 Mendengar, 1.3.1 Mendengar, HP PKJR: EMK
memahami memahami dan 2.2 Prasarana Ilmu:
20 - 24 dan memberi memberikan Jalan raya -Pendidikan
JANUARI respons respons yang Kesihatan
terhadap sesuai secara 2.2.3 Mendefinisi

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

Tema: sesuatu lisan atau gerak dan mengenal Nilai murni:
Kemasyarakata arahan, laku terhadap pasti perabot -Kerajinan
soalan dan arahan jalan raya: -Kebersihan fizikal
n pesanan yang berdasarkan ayat -pagar -pasu dan mental
didengar perintah dengan bunga
dengan betul. betul. -rel adang - STRATEGI PdP
batas kebun KB :
2.3 Membaca 2.3.2 Membaca -lampu jalan -Menjanakan idea
kuat pelbagai pelbagai bahan yang -Menganalisis
bahan bacaan mengandungi ayat -Mengecam
dengan lancar, tunggal dan ayat Kontekstual:
sebutan yang majmuk berbilang -Mengalami
jelas dan subjek secara
intonasi yang mekanis dengan KP :
betul lancar, sebutan yang -Verbal Linguistik,
jelas dan intonasi -Meramal
3.4 Menulis yang betul. -Muzik
imlak dengan
tepat. 3.4.1 Menulis BCB:
perkataan -Mendengar dengan
berimbuhan cekap
pinjaman
dengan ejaan
yang tepat
secara imlak.

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

4.1 Menyebut 4.1.2 Memahami dan
dan menghasilkan
memahami lirik lagu yang
unsur seni mengandungi
dalam lagu nilai dan
melalui pengajaran
nyanyian secara berpandu
secara didik dan
hibur. disampaikan
melalui
nyanyian secara
didik hibur.

5.1 Memahami 5.1.3 Memahami dan
dan menggunakan
menggunakan kata ganti nama
golongan kata tunjuk dengan
dengan betul betul mengikut
mengikut konteks.
konteks.

6
3 – 7 FEBRUARI

CUTI TAHUN BAHARU CINA

1.3 Mendengar, 1.3.2 Mendengar, HP PKJR: EMK

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

7 memahami memahami dan 2.3 Isyarat Nilai Murni:
dan memberi memberikan respons keselamatan jalan - Kebersihan fizikal
10 – 14 respons terhadap soalan raya dan mental
FEBRUARI terhadap tanpa kata tanya -Berdikari
sesuatu secara lisan dengan 2.3.3 Mengenal
TEMA arahan, betul. pasti tanda isyarat STRATEGI PdP
Kemasyarakata soalan dan dan fungsinya KB:
pesanan yang 2.3.2 Membaca untuk -Membuat urutan
n didengar pelbagai bahan yang meningkatkan -Membuat andaian
dengan betul. mengandungi ayat keselamatan -Menjanakan idea
tunggal dan ayat pejalan kaki.
2.3 Membaca majmuk berbilang Kontekstual:
kuat pelbagai subjek secara -Mengaplikasikan
bahan bacaan mekanis dengan -Memindahkan
dengan lancar, lancar, sebutan yang
sebutan yang jelas dan intonasi Konstruktivisme:
jelas dan yang betul. Menerangkan dan
intonasi yang menjelaskan idea
betul
.

3.4 Menulis 3.4.1 Menulis
imlak dengan perkataan
tepat. berimbuhan
pinjaman

dengan ejaan RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5
yang tepat
secara imlak. EMK

4.2 4.2.1 Mengujarkan
Mengujarkan ayat yang gramatis
bahasa yang dengan sebutan yang
indah dan betul dan intonasi
menggunakan yang jelas serta
bahasa badan susunan idea yang
secara kreatif tepat semasa
semasa bercerita secara didik
bercerita secara hibur.
didik hibur.

5.1 Memahami 5.1.3 Memahami dan
dan menggunakan
menggunaka kata ganti nama
n golongan tunjuk dengan
kata dengan betul mengikut
betul konteks.
mengikut
konteks.

1.3 Mendengar, 1.3.2 Mendengar, HP PJKR:

8 memahami memahami dan 2.3 Isyarat RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5
dan memberi memberikan respons keselamatan jalan
17 – 21 respons terhadap soalan raya Ilmu:
FEBRUARI terhadap tanpa kata tanya - Pendidikan
sesuatu secara lisan dengan 2.3.3 Mengenal Kesihatan
TEMA arahan, betul. pasti tanda isyarat
Kemasyarakata soalan dan dan fungsinya Nilai Murni:
pesanan yang 2.4.1 Membaca dan untuk - Kebersihan fizikal
n didengar memahami meningkatkan dan mental
dengan betul. maklumat untuk keselamatan
. mengenal pasti idea pejalan kaki. STRATEGI PdP
2.4 Membaca utama dan idea KB:
dan sampingan dalam -
memahami pelbagai bahan bagi Menghubungkaitka
maklumat membuat ramalan n
yang tersurat dengan tepat. -Mengecam
dan tersirat -Menaakul
daripada -Menyusun
pelbagai mengikut urutan
bahan untuk -Mengimlak
memberi -Memadankan
respons
dengan betul. KP
-Interpersonal
3.4 Menulis 3.4.2 Menulis frasa
Konstruktivisme
-

imlak dengan dan ayat yang ada RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5
tepat. perkataan
berimbuhan Menghubungkaitka
pinjaman dengan n
ejaan dan tanda baca
yang tepat secara BCB
imlak -Bacaan Intensif
-Mencatat nota

4.2 4.2.1 Mengujarkan
Mengujarkan ayat yang gramatis
bahasa yang dengan sebutan yang
indah dan betul dan intonasi
menggunakan yang jelas serta
bahasa badan susunan idea yang
secara kreatif tepat semasa
semasa bercerita secara didik
bercerita secara hibur
didik hibur.

5.1 Memahami 5.1.4 Memahami dan HP PJKR: EMK
dan mengguna menggunakan
kan golongan kata kerja pasif
kata dengan dengan betul
betul mengikut mengikut konteks.
konteks.
1.3 Mendengar, 1.3.3 Mendengar,

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

9 memahami dan memahami dan 2.3 Isyarat Sains dan Teknologi
memberi memberikan respons Keselamatan Jalan
24 – 28 respons dengan Raya Nilai Murni:
FEBRUARI terhadap menyampaikan -keberanian
sesuatu arahan, pesanan yang betul 2.3.8 Mengenal -rasional
TEMA soalan dan mengikut urutan. pasti tanda isyarat
pesanan yang dan fungsinya STRATEGI PdP
Kemasyarakata didengar 2.4.1 Membaca dan untuk KB:
n dengan betul. memahami meningkatkan -
maklumat untuk keselamatan menghubungkaitkan
2.4 Membaca mengenal pasti idea penunggang -menganalisis
dan memahami utama dan idea basikal. -mengecam
maklumat yang sampingan dalam -memadankan
tersurat dan pelbagai bahan bagi
tersirat membuat ramalan KP:
daripada dengan tepat. -interpersonal
pelbagai bahan
untuk memberi 3.4.2Menulis frasa Konstriktivisme:
respons dengan dan ayat yang ada -
betul. perkataan menghubungkaitkan
berimbuhan
3.4 Menulis pinjaman dengan BCB:
imlak dengan -mendengar aktif
tepat. -bacaan intensif

ejaan dan tanda baca RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5
yang tepat secara
imlak Kontekstual:
menghubungkaitkan
4.2 4.2.1 Mengujarkan
Mengujarkan ayat yang EMK
bahasa yang gramatis dengan
indah dan sebutan yang
menggunakan betul dan
bahasa badan intonasi yang
secara kreatif jelas serta
semasa susunan idea
bercerita secara yang tepat
didik hibur. semasa
bercerita secara
didik hibur

5.1 Memahami 5.1.4 Memahami dan
dan menggunakan
mengguna kata kerja pasif
kan golongan dengan betul
kata dengan mengikut konteks.
betul mengikut
konteks.

1.3 Mendengar, 1.3.3 Mendengar, HP PJKR:

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

10 memahami dan memahami dan 2.3 Isyarat Pendidikan Alam
memberi memberikan respons Keselamatan Sekitar
3 - 7 MAC respons dengan Jalan Raya
terhadap menyampaikan Nilai Murni:
TEMA sesuatu arahan, pesanan yang betul 2.3.5 -Rasional
Kebersihan dan soalan dan mengikut urutan. Menerangkan -Semangat
pesanan yang akibat tidak Bermasyarakat
kesihatan didengar 2.4.1 Membaca dan mematuhi
dengan betul. memahami isyarat-isyarat STRATEGI PdP
maklumat untuk keselamatan KB:
2.4 Membaca mengenal pasti idea jalan raya. -Mengenal pasti
dan memahami utama dan idea -Menaakul
maklumat yang sampingan dalam -Membuat urutan
tersurat dan pelbagai bahan bagi -
tersirat membuat ramalan Menghubungkaitkan
daripada dengan tepat. -Menganalisis
pelbagai bahan
untuk memberi Kontekstual:
respons dengan -Mengaplikasikan
betul. -Memindahkan
maklumat

3.8 Mengedit 3.8.2 Mengedit dan Konstruktivisme:
dan memurnikan hasil -Mengembangkan
memurnikan penulisan daripada idea dengan
hasil penulisan aspek ejaan, tanda persekitaran

dengan betul. baca, penggunaan RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5
kata, imbuhan dan
struktur ayat BCB:
-Bacaan Intensif
4.2 4.2.1 Mengujarkan KP:
Mengujarkan ayat yang gramatis -Verbal-Linguistik
bahasa yang dengan sebutan yang
indah dan betul dan intonasi EMK
menggunakan yang jelas serta
bahasa badan susunan idea yang
secara kreatif tepat semasa
semasa bercerita secara didik
bercerita secara hibur
didik hibur.

5.1Memahami 5.1.4 Memahami dan
dan menggunakan
menggunaka kata kerja pasif
n golongan dengan betul
kata dengan mengikut
betul konteks.
mengikut
konteks.

1.4Bertutur, 1.4.1 Bertutur HP PJKR:

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

11 berbual dan tentang sesuatu 2.3 Isyarat Peraturan
menyatakan perkara daripada Keselamatan Jalan Sosiobudaya
10 – 14 MAC permintaan pelbagai sumber Raya
tentang dengan Nilai Murni:
TEMA sesuatu menggunakan ayat 2.3.5 -Keberanian
Kebersihan dan perkara yang gramatis dalam Menerangkan
daripada situasi formal dan akibat tidak STRATEGI PdP
Kesihatan pelbagai tidak formal secara mematuhi KB:
sumber bertatasusila. isyarat-isyarat -
dalam situasi keselamatan Menghubungkaitkan
formal dan 2.4.2 Membaca dan jalan raya. -Menaakul
tidak formal memahami -Menjanakan idea
secara maklumat daripada
bertatasusila. bahan untuk Kontekstual:
menjana idea dengan -Memindahkan
2.4 Membaca betul. maklumat
dan memahami
maklumat yang 3.8.2 Mengedit dan KP:
tersurat dan -Interpersonal
tersirat -Verbal-linguistik
daripada
pelbagai bahan
untuk memberi
respons dengan
betul.
3.8 Mengedit

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

dan memurnikan hasil
memurnikan penulisan daripada
hasil aspek ejaan, tanda
penulisan baca, penggunaan
dengan betul. kata, imbuhan dan

struktur ayat

4.2 4.2.2 Mengujarkan
Mengujarkan idea yang tepat
bahasa yang menggunakan
indah dan bahasa yang indah
menggunaka dan ayat yang
n bahasa gramatis serta
badan secara bahasa badan yang
kreatif sesuai semasa
semasa bercerita secara didik
bercerita hibur.
secara didik
hibur

5.1 Memahami 5.1.5 Memahami dan
dan menggunakan kata
menggunakan adjektif dan kata
golongan kata penguat dengan
dengan betul betul mengikut
mengikut konteks.

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

konteks.

12 1.4Bertutur, 1.4.1 Bertutur HP PJKR: EMK
berbual dan tentang sesuatu 2.3 Isyarat Pendidikan Alam
17 – 21 MAC menyatakan perkara daripada Sekitar
permintaan pelbagai sumber Keselamatan
TEMA tentang dengan Jalan Raya Keusahawanan
Kebersihan dan sesuatu menggunakan ayat
perkara yang gramatis dalam 2.3.5 Nilai Murni:
Kesihatan daripada situasi formal dan Menerangkan -Kasih sayang
pelbagai tidak formal secara akibat tidak -Semangat
sumber bertatasusila. mematuhi bermasyarakat
dalam situasi isyarat-isyarat
formal dan keselamatan STRATEGI PdP
tidak formal jalan raya. KB:
secara -
bertatasusila. Menghubungkaitkan
-Membuat
2.4 Membaca 2.4.2 Membaca dan gambaran mental
dan memahami -Menjanakan idea
memahami maklumat -Menganalisis
maklumat daripada bahan -Menyesuaikan
yang tersurat untuk menjana
dan tersirat idea dengan KP:
daripada betul.

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

pelbagai -Verbal-linguistik
bahan untuk -Muzik
memberi -Kinestetik
respons
dengan betul. Kontekstual:
-Memindahkan
3.3Membina 3.3.3 Membina dan maklumat

dan menulis menulis jawapan

perkataan, frasa pemahaman

dan ayat berdasarkan soalan

dengan betul. yang bertumpu dan

bercapah dengan

betul.

4.2 4.2.2 Mengujarkan
Mengujarkan idea yang tepat
bahasa yang menggunakan
indah dan bahasa yang indah
menggunaka dan ayat yang
n bahasa gramatis serta
badan secara bahasa badan yang
kreatif sesuai semasa
semasa bercerita secara didik
bercerita hibur.
secara didik
hibur

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

5.1 Memahami 5.1.5 Memahami dan
dan menggunakan kata
menggunakan adjektif dan kata
golongan kata penguat dengan
dengan betul betul mengikut
mengikut konteks.
konteks.
13 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
1.4Bertutur,
22 – 30 MAC berbual dan 1.4.2 Berbual tentang HP PJKR: EMK
menyatakan Peraturan
14 permintaan sesuatu perkara 2.4 Aliran Lalu Sosiobudaya
tentang
31 MAC – 4 sesuatu menggunakan kata lintas Nilai Murni
APRIL perkara -Kerjasama
daripada gelaran yang sesuai -Kebersihan fizikal
TEMA pelbagai dan mental
Kebersihan dan sumber dalam situasi tidak 2.4.2 Memberi
dalam situasi STRATEGI PdP
Kesihatan formal dan formal secara penerangan KB
tidak formal -Menjanakan idea
secara bertatasusila. tentang isyarat -Menilai
bertatasusila. -Menganalisis
keselamatan jalan -

yang mengawal

aliran lalu lintas.

2.4 Membaca 2.4.2 Membaca dan RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5
dan memahami memahami
maklumat yang maklumat Menghubungkaitkan
tersurat dan daripada bahan
tersirat untuk menjana Kontekstual
daripada idea dengan -Memindahkan
pelbagai bahan betul maklumat
untuk memberi -Mengaplikasikan
respons dengan
betul. KP:
-Verbal-linguistik

BCB:
-Bacaan intensif

3.3Membina 3.3.3 Membina dan
dan menulis menulis jawapan
perkataan, pemahaman
frasa dan berdasarkan soalan
ayat dengan yang bertumpu dan
betul. bercapah dengan
betul.

4.2 4.2.2 Mengujarkan
Mengujarkan idea yang tepat
bahasa yang menggunakan
indah dan bahasa yang indah
menggunaka dan ayat yang
n bahasa gramatis serta

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

badan secara bahasa badan yang
kreatif sesuai semasa
semasa bercerita secara didik
bercerita hibur.
secara didik
hibur

5.1 Memahami 5.1.5 Memahami dan
dan menggunakan kata
menggunaka adjektif dan kata
n golongan penguat dengan
kata dengan betul mengikut
betul konteks.
mengikut
konteks.

1.4Bertutur, 1.4.2 Berbual tentang HP PKJR: EMK
berbual dan Pendidikan Alam
15 menyatakan sesuatu perkara 2.4 Aliran Lalu Sekitar
7 – 11 APRIL permintaan
tentang menggunakan kata lintas Nilai Murni:
TEMA sesuatu -Kerjasama
Keselamatan perkara gelaran yang sesuai -Kebersihan Fizikal
daripada -Kasih sayang
pelbagai dalam situasi tidak 2.4.3
sumber
formal secara Menerangkan

bertatasusila. waktu atau masa

boleh

mempengaruhi

kesesakan trafik

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

dalam situasi dan keselamatan STRATEGI PdP
formal dan pengguna jalan KB:
tidak formal raya. -
secara Menghubungkaitkan
bertatasusila. -Membuat
gambaran mental
2.4 Membaca 2.4.3 Membaca dan -Menjanakan idea
dan memahami memahami
maklumat yang maklumat yang KP:
tersurat dan tersurat dan tersirat -Verbal-linguistik
tersirat dengan tepat
daripada daripada pelbagai BCB:
pelbagai bahan bahan untuk -Bacaan Intensif
untuk memberi membuat penilaian
respons dengan dengan betul. Konstruktivisme:
betul. -Menyampaikan idea
baharu

3.3 Membina 3.3.4 Membina Kontekstual:
-Mengaplikasikan
dan menulis kerangka untuk

perkataan, frasa menulis pelbagai

dan ayat jenis karangan

dengan betul. dengan betul.

4.2

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

Mengujarkan 4.2.2 Mengujarkan
bahasa yang idea yang tepat
indah dan menggunakan
menggunaka bahasa yang
n bahasa indah dan ayat
badan secara yang gramatis
kreatif serta bahasa
semasa badan yang
bercerita sesuai semasa
secara didik bercerita secara
hibur didik hibur

5.1 Memahami 5.1.6 Memahami dan
dan menggunakan kata
menggunaka hubung pancangan
n golongan keterangan dengan
kata dengan betul mengikut
betul konteks.
mengikut .
konteks.

16 1.4.3 Berbual 1.4.3 Berbual tentang HP PKJR: EMK
14 – 18 APRIL tentang sesuatu sesuatu perkara 3.1 Mengetahui Patriotisme
perkara menggunakan kata ganti Peraturan Sosiobudaya
menggunakan kata nama diri orang dan kata tentang peraturan
ganti nama diri ganti nama diri tanya dan undang-
undang jalan raya

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

TEMA orang dan kata dengan betul dalam serta STRATEGI PdP
Keselamatan KB:
ganti nama diri situasi formal dan tidak menggunakannya. -mensintesis
-mengenal pasti
tanya dengan formal secara -menganalisis

betul dalam situasi bertatasusila. PM:
-main peranan
formal dan tidak 3.1.4 Menjelaskan -bacaan

formal secara peraturan dan Kontekstual:
-memindahkan
bertatasusila. undang-undang jalan
Konstruktivisme
raya di persekitaran -mengaplikasikan

2.4 Membaca dan 2.4.3 Membaca dan memamhaemreika.

memahami maklumatmaklumat yang tersurat dan

yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada

tersirat daripada pelbagai bahan untuk membuat

pelbagai bahan untukpenilaian dengan betul.

memberi respons

dengan betul.

3.3 Membina dan 3.3.4 Membina kerangka
menulis untuk menulis pelbagai
perkataan, frasa jenis karangan dengan
dan ayat dengan betul.
betul.

4.3 Mengujarkan 4.3.1 Mengujarkan
bahasa yang indah dialog dengan sebutan
dan menggunakan dan intonasi yang betul
bahasa badan dan jelas, dan bahasa
dengan kreatif badan yang sesuai
melalui lakonan melalui lakonan secara
secara didik hibur. didik hibur.

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

5.1 Memahami 5.1.6 Memahami dan
dan menggunakan kata
menggunakan hubung pancangan
golongan kata keterangan dengan betul
dengan betul mengikut konteks.
mengikut
konteks.

17 1.4 Bertutur, 1.4.3 Berbual tentang HP PKJR: EMK
berbual dan sesuatu perkara 3.1 Mengetahui Peraturan Sosiobudaya
21 – 25 APRIL menyatakan menggunakan kata ganti
permintaan nama diri orang dan kata tentang peraturan Keusahawanan
TEMA tentang sesuatu ganti nama diri tanya dan undang-
Keselamatan perkara daripada dengan betul dalam undang jalan raya Nilai Murni:
pelbagai sumber situasi formal dan tidak serta -semangat
dalam situasi formal secara menggunakannya. bermasyarakat
formal dan tidak bertatasusila.
formal secara . 3.1.4 Menjelaskan STRATEGI PdP
bertatasusila. peraturan dan KB:
2.4.3 Membaca dan undang-undang jalan -mengitlak
2.4 Membaca dan memahami maklumat raya di persekitaran -mengenal pasti
memahami yang tersurat dan mereka -menganalisis
maklumat yang tersirat dengan tepat -menjanakan idea
tersurat dan daripada pelbagai bahan -mengecam
tersirat daripada untuk membuat
pelbagai bahan penilaian dengan betul. KP:
untuk memberi

respons dengan RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5
betul.
-verbal-linguistik
3.3 Membina dan 3.3.4 Membina kerangka
menulis untuk menulis pelbagai BCB:
perkataan, frasa jenis karangan dengan -bacaan intensif
dan ayat dengan betul.
betul. Konstruktivisme:
-mengembangkan idea

4.3 Mengujarkan 4.3.1 Mengujarkan
bahasa yang indah dialog dengan sebutan
dan menggunakan dan intonasi yang betul
bahasa badan dan jelas, dan bahasa
dengan kreatif badan yang sesuai
melalui lakonan melalui lakonan secara
secara didik hibur. didik hibur.

5.1 Memahami 5.1.6 Memahami dan
dan menggunakan kata
menggunakan hubung pancangan
golongan kata keterangan dengan betul
dengan betul mengikut konteks.
mengikut
konteks.

1.4 Bertutur, 1.4.4 Menyatakan HP PKJR: EMK

18 berbual dan permintaan tentang 4.1 Sokongan Peraturan Sosiobudaya

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

28 APRIL – 2 MEI menyatakan sesuatu perkara dengan daripada orang Kreativiti dan Inovasi
permintaan menggunakan kata dan dewasa
TEMA tentang sesuatu bahasa badan yang STRATEGI PdP
Keselamatan perkara daripada sesuai dalam situasi 4.1.1 Menerangkan KB:
pelbagai sumber tidak formal secara bahawa berjalan di -mensintesis
dalam situasi bertatasusila jalan raya atau -menganalisis
formal dan tidak berdekatan jalan -menjanakan idea
formal secara 2.5.1Membaca dan raya adalah lebih -menaakul
bertatasusila. memahami selamat apabila -mengumpul dan -
maklumat yang bersama-sama orang mengelas
2.5Membaca, tersurat dan dewasa. -mengecam
memahami dan tersirat daripada
menaakul untuk bahan prosa PAK:
memindahkan dengan betul -mengakses
maklumat yang
terdapat dalam 3.5.2Mencatat KMD:
pelbagai bahan maklumat yang betul -meramal
dengan betul. mengikut urutan untuk
membuat carta daripada Konstruktivisme:
3.5 Mencatat pelbagai sumber -mengembangkan idea
maklumat yang
betul tentang BCB:
sesuatu perkara -bacaan intensif
daripada pelbagai
sumber.

4.3 Mengujarkan 4.3.1 Mengujarkan
bahasa yang indah dialog dengan sebutan
dan menggunakan dan intonasi yang betul
bahasa badan dan jelas, dan bahasa

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

dengan kreatif badan yang sesuai

melalui lakonan melalui lakonan secara

secara didik hibur. didik hibur.

19 5.1 Memahami 5.1.3 Memahami dan HP PKJR: EMK
dan menggunakan menggunakan 4.4 Melintas dengan Keusahawanan
5 - 9 MEI golongan kata kata ganti nama selamat
dengan betul tunjuk dengan Pendidikan Alam Sekitar
TEMA mengikut konteks betul mengikut 4.4.2 Mengenal pasti
Keselamatan konteks tempat yang paling Ilmu:
1.4 Bertutur, selamat untuk Pertanian
berbual dan 1.4.4 Menyatakan melintas jalan
menyatakan permintaan tentang contohnya: STRATEGI PdP
permintaan sesuatu perkara dengan -tempat melintas KB:
tentang sesuatu menggunakan kata dan yang ditentukan -menjanakan idea
perkara daripada bahasa badan yang seperti jejantas, -menyusun urutan
pelbagai sumber sesuai dalam situasi lintasan pejalan kaki
dalam situasi tidak formal secara dan lintasan pejalan Konstruktivisme:
formal dan tidak bertatasusila kaki berisyarat. -menghubungkaitkan
formal secara -tempat melintas
bertatasusila. 2.5.1Membaca dan atau persimpangan BCB:
. memahami yang diselia oleh -bacaan intensif
2.5Membaca, maklumat yang peronda lintasan
memahami dan tersurat dan sekolah.
menaakul untuk tersirat daripada
memindahkan bahan prosa
maklumat yang dengan betul
terdapat dalam
pelbagai bahan
dengan betul.

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

-melintas jauh dari Kontekstual:
simpang jalan. -memindahkan

3.5Mencatat 3.5.2Mencatat
maklumat yang maklumat yang betul
betul tentang mengikut urutan untuk
sesuatu perkara membuat carta daripada
daripada pelbagai sumber
pelbagai
sumber.

4.3 Mengujarkan 4.3.1 Mengujarkan
bahasa yang indah dialog dengan sebutan
dan menggunakan dan intonasi yang betul
bahasa badan dan jelas, dan bahasa
dengan kreatif badan yang sesuai
melalui lakonan melalui lakonan secara
secara didik hibur. didik hibur.

5.1 Memahami 5.1.7 Memahami dan
dan menggunakan menggunakan kata
golongan kata bantu, kata perintah dan
dengan betul kata pemeri dengan
mengikut konteks betul mengikut konteks.
.

20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
12 – 16 MEI
1.4 Bertutur, 1.4.4 Menyatakan HP PKJR: EMK
21 berbual dan permintaan tentang

4.4 Melintas dengan Pendidikan Alam Sekitra

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

19 -23 MEI menyatakan sesuatu perkara dengan selamat STRATEGI PdP
permintaan menggunakan kata dan KB:
TEMA tentang sesuatu bahasa badan yang 4.4.4 Mengetahui -merumus
Perpaduan perkara daripada sesuai dalam situasi lima langkah untuk -menaakul
pelbagai sumber tidak formal secara melintas jalan -menjanakan idea
dalam situasi bertatasusila dengan selamat. -mengecam
formal dan tidak
formal secara BCB:
bertatasusila. -perbincangan
-bacaan intensif
2.5Membaca, 2.5.1Membaca dan -menulis perenggan
memahami dan memahami -bacaan luncuran
menaakul untuk maklumat yang
memindahkan tersurat dan
maklumat yang tersirat daripada
terdapat dalam bahan prosa
pelbagai bahan dengan betul
dengan betul.

3.5Mencatat 3.5.2Mencatat
maklumat yang maklumat yang betul
betul tentang mengikut urutan untuk
sesuatu perkara membuat carta daripada
daripada pelbagai sumber
pelbagai
sumber.

4.3 Mengujarkan 4.3.1 Mengujarkan

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

bahasa yang indah dialog dengan sebutan
dan menggunakan dan intonasi yang betul
bahasa badan dan jelas, dan bahasa
dengan kreatif badan yang sesuai
melalui lakonan melalui lakonan secara
secara didik hibur. didik hibur.

5.1 Memahami 5.1.7 Memahami dan
dan menggunakan menggunakan kata
golongan kata bantu, kata perintah dan
dengan betul kata pemeri dengan
mengikut konteks betul mengikut konteks.

22 & 23 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
24 MEI – 8 JUN

24 1.6 Berbicara 1.6.1 Berbicara untuk HP PKJR: EMK
untuk mendapatkan maklumat 5.1 Berbasikal Sains dan Teknologi
9 – 13 JUN menyampaikan yang tersirat dengan dengan selamat
maklumat tentang tepat tentang sesuatu Keusahawanan
TEMA sesuatu perkara perkara secara 5.1.4 Menyatakan
Perpaduan daripada pelbagai bertatasusila. peraturan dan STRATEGI PdP
sumber dengan undang-undang KB:
tepat secara ketika berbasikal. -menghubungkaitkan
bertatasusila. -menilai
-menjanakan idea
2.4 Membaca dan 2.5.2Membaca, -mengumpul dan

memahami memahami dan

maklumat yang menaakul RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5
tersurat dan maklumat yang
tersirat tersurat dan tersirat mengelas
daripada daripada bahan
pelbagai bahan prosa dengan betul. KP:
untuk memberi -interpersonal
respons dengan -verbal-linguistik
betul.
Konstruktivisme:
3.9 Menulis ulasan 3.9.1 Menulis ulasan -menghubungkaitkan
tentang pelbagai tentang bahan bukan
bahan sastera dan sastera yang didengar, BCB:
bukan sastera ditonton atau dibaca -perbincangan
yang didengar, dengan jelas dan -bacaan intensif
ditonton atau menggunakan bahasa
dibaca dengan yang gramatis.
betul.

4.3Mengujarkan 4.3.2Mengujarkan dialog
bahasa yang yang dihasilkan
indah dan daripada bahan
menggunakan rangsangan untuk
bahasa badan menyampaikan nilai
dengan kreatif dan pengajaran
melalui lakonan dengan bahasa
secara didik badan yang sesuai
hibur. melalui lakonan
secara didik hibur.

5.2 Memahami 5.2.1 Memahami dan

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

dan menggunakan menggunakan imbuhan
pembentukan kata akhiran –an, -kan, –i,
yang sesuai dalam imbuhan apitan pada
pelbagai situasi kata kerja, kata nama
dengan betul. dan kata adjektif serta
imbuhan pinjaman
dengan betul dalam
pelbagai situasi.

25 1.6 Berbicara 1.6.1 Berbicara untuk HP PKJR: EMK
untuk mendapatkan maklumat 5.1 Berbasikal Keusahawanan
16 -20 JUN menyampaikan yang tersirat dengan dengan selamat
maklumat tentang tepat tentang sesuatu Pendidikan Alam Sekitar
TEMA sesuatu perkara perkara secara 5.1.5 Menunjukkan
Perpaduan daripada pelbagai bertatasusila. cara menunggang Kreativiti dan Inovasi
sumber dengan . basikal yang selamat.
tepat secara STRATEGI PdP
bertatasusila. 2.5.2Membaca, KB:
memahami dan -mengitlak
2.5 Membaca, menaakul -menghubungkaitkan
memahami dan maklumat yang -mensintesis
menaakul untuk tersurat dan tersirat -menganalisis
memindahkan daripada bahan
maklumat yang prosa dengan betul. BCB:
terdapat dalam Bacaan intensif
pelbagai bahan -bacaan mentalis
dengan betul.

3.9 Menulis ulasan 3.9.1Menulis ulasan KP:
-interpersonal
tentang tentang bahan

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

pelbagai bahan bukan sastera yang Kontekstual:
sastera dan didengar, ditonton -menghubungkaitkan
bukan sastera atau dibaca dengan -mengaplikasikan
yang didengar, jelas dan
ditonton atau menggunakan
dibaca dengan bahasa yang
betul. gramatis.

4.3Mengujarkan 4.3.2Mengujarkan dialog
bahasa yang indah yang dihasilkan
dan menggunakan daripada bahan
bahasa badan rangsangan untuk
dengan kreatif menyampaikan nilai
melalui lakonan dan pengajaran
secara didik hibur. dengan bahasa
badan yang sesuai
melalui lakonan
secara didik hibur.

5.2 Memahami 5.2.1 Memahami dan

dan menggunakan menggunakan imbuhan

pembentukan kata akhiran –an, -kan, –i,

yang sesuai dalam imbuhan apitan pada

pelbagai situasi kata kerja, kata nama

dengan betul. dan kata adjektif serta

imbuhan pinjaman

dengan betul dalam

pelbagai situasi.

26 1.6 Berbicara 1.6.1 Berbicara untuk HP PKJR: EMK

untuk mendapatkan maklumat 6.1 Tingkah laku yang Keusahawanan

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

23 – 27 JUN menyampaikan yang tersirat dengan selamat dan Pendidikan Alam Sekitar
maklumat tentang tepat tentang sesuatu tanggungjawab
TEMA sesuatu perkara perkara secara seseorang Kreativiti dan Inovasi
Kebudayaan daripada pelbagai bertatasusila. penumpang
sumber dengan . STRATEGI PdP
Dan tepat secara 6.1.1 Menerangkan KB:
Kesenian bertatasusila. 2.5.2Membaca, kepentingan untuk -mengitlak
memahami dan menjadi penumpang -menghubungkaitkan
2.5 Membaca, menaakul yang selamat dan -mensintesis
memahami dan maklumat yang bertanggungjawab -menganalisis
menaakul untuk tersurat dan tersirat
memindahkan daripada bahan BCB:
maklumat yang prosa dengan betul. Bacaan intensif
terdapat dalam -bacaan mentalis
pelbagai bahan
dengan betul.

3.9 Menulis ulasan 3.9.1Menulis ulasan KP:
tentang tentang bahan bukan -interpersonal
pelbagai bahan sastera yang didengar,
sastera dan ditonton atau dibaca Kontekstual:
bukan sastera dengan jelas dan -menghubungkaitkan
yang didengar, menggunakan bahasa -mengaplikasikan
ditonton atau yang gramatis.
dibaca dengan
betul.

4.3Mengujarkan 4.3.2Mengujarkan dialog

bahasa yang indah yang dihasilkan

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

dan menggunakan daripada bahan
bahasa badan rangsangan untuk
dengan kreatif menyampaikan nilai
melalui lakonan dan pengajaran
secara didik hibur. dengan bahasa
badan yang sesuai
melalui lakonan
secara didik hibur.

5.2 Memahami 5.2.1 Memahami dan
dan menggunakan menggunakan imbuhan
pembentukan kata akhiran –an, -kan, –i,
yang sesuai dalam imbuhan apitan pada
pelbagai situasi kata kerja, kata nama
dengan betul. dan kata adjektif serta
imbuhan pinjaman
dengan betul dalam
pelbagai situasi.

27 1.6 Berbicara 1.6.2 Menyampaikan HP PKJR: EMK
untuk maklumat tentang 6.1 Tingkah laku yang Nilai Murni:
30 JUN – 4 JULAI menyampaikan sesuatu perkara selamat dan -kerjasama
maklumat tentang daripada media cetak tanggungjawab -kasih sayang
TEMA sesuatu perkara dalam bentuk seseorang -hormat-menghormati
Kebudayaan daripada pelbagai pengumuman dengan penumpang
sumber dengan menggunakan ayat yang
dan tepat secara gramatis secara 6.1.2 Menjelaskan STRATEGI PdP
Kesenian bertatasusila. bertatasusila cara penumpang KB:

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

2.5 Membaca, 2.5.3 Membaca, boleh menyumbang -menjanakan idea
memahami dan memahami dan kepada keselamatan -mensintesis
menaakul untuk menaakul bahan prosa orang lain. -mengecam
memindahkan untuk memindahkan
maklumat yang maklumat kepada KP:
terdapat dalam bentuk puisi dengan -verbal-linguistik
pelbagai bahan betul. 1Membaca dan
dengan betul. memahami Kontekstual:
maklumat yang tersurat -mengalami
dan tersirat -mengaplikasikan
daripada bahan prosa
dengan betul Konstruktivisme:
-pengembangan idea

3.6 Menulis untuk 3.6.1 Menulis untuk BCB:
menyampaikan menyampaikan -bacaan imbasan
maklumat tentang maklumat yang betul
sesuatu perkara dengan menggunakan
dengan idea utama dan idea
menggunakan sampingan serta
bahasa yang menegaskan kesantunan
santun. berbahasa.

4.3Mengujarkan 4.3.2Mengujarkan dialog
bahasa yang indah yang dihasilkan
dan menggunakan daripada bahan
bahasa badan rangsangan untuk
dengan kreatif menyampaikan nilai
melalui lakonan dan pengajaran

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

secara didik hibur. dengan bahasa
badan yang sesuai
melalui lakonan
secara didik hibur.

5.2 Memahami 5.2.2 Memahami dan
dan menggunakan menggunakan kata
pembentukan kata ganda separa dengan
yang sesuai dalam betul dalam pelbagai
pelbagai situasi situasi.
dengan betul.

28 1.6 Berbicara 1.6.2 Menyampaikan HP PKJR: EMK
untuk maklumat tentang 6.2 Penggunaan alat Patriotisme
7 – 11 JULAI menyampaikan sesuatu perkara penahan
maklumat tentang daripada media cetak Nilai Murni:
TEMA sesuatu perkara dalam bentuk 6.2.2 Menerangkan -hemah tinggi
Kesenian daripada pelbagai pengumuman dengan dan membincangkan
sumber dengan menggunakan ayat yang pelbagai jenis alat STRATEGI PdP
dan tepat secara gramatis secara penahan untuk KB:
Kebudayaan bertatasusila. bertatasusila penumpang -menjanakan idea
berlainan usia dan -mensintesis
2.5Membaca, 2.5.3 Membaca, menerangkan -membuat urutan
memahami dan emahami dan kesesuaian setiap -menganalisis
menaakul untuk menaakul bahan satunya.
memindahkan prosa untuk KP:
maklumat yang memindahkan -interpersonal
terdapat dalam maklumat kepada -verbal-linguistik
pelbagai bahan bentuk puisi dengan
dengan betul. betul.

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

3.6 Menulis untuk 3.6.1 Menulis untuk Konstektual:
menyampaikan menyampaikan -memindahkan
maklumat tentang maklumat yang maklumat
sesuatu perkara betul dengan
dengan menggunakan idea BCB:
menggunakan utama dan idea -mencatat nota
bahasa yang sampingan serta
santun. menegaskan
kesantunan
berbahasa.

4.3Mengujarkan 4.3.1Mengujarkan dialog
bahasa yang indah dengan sebutan
dan menggunakan dan intonasi yang
bahasa badan betul dan jelas, dan
dengan kreatif bahasa badan yang
melalui lakonan sesuai melalui
secara didik hibur. lakonan secara didik
hibur.

5.2 Memahami 5.2.2 Memahami dan
dan menggunakan menggunakan kata
pembentukan kata ganda separa dengan
yang sesuai dalam betul dalam pelbagai
pelbagai situasi situasi.
dengan betul.

1.6 Berbicara 1.6.2 Menyampaikan HP PKJR: STRATEGI PdP

29 untuk maklumat tentang 6.2 Penggunaan alat KB:

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

14 – 18 JULAI menyampaikan sesuatu perkara penahan -menjanakan idea
maklumat tentang daripada media cetak -mensintesis
TEMA sesuatu perkara dalam bentuk 6.2.4 -membuat urutan
Kesenian daripada pelbagai pengumuman dengan Membincangkan -menganalisis
sumber dengan menggunakan ayat yang tanggungjawab
dan tepat secara gramatis secara penumpang supaya KP:
Kebudayaan bertatasusila. bertatasusila memakai tali -interpersonal
pinggang keledar -verbal-linguistik
2.5Membaca, 2.5.3 Membaca, dengan betulnya.
memahami dan memahami dan Konstektual:
menaakul untuk menaakul bahan -memindahkan
memindahkan prosa untuk maklumat
maklumat yang memindahkan
terdapat dalam maklumat kepada BCB:
pelbagai bahan bentuk puisi dengan -mencatat nota
dengan betul. betul.

3.6Menulis untuk 3.6.1 Menulis untuk
menyampaikan menyampaikan
maklumat tentang maklumat yang
sesuatu perkara betul dengan
dengan menggunakan idea
menggunakan utama dan idea
bahasa yang sampingan serta
santun. menegaskan
kesantunan
berbahasa

4.4 Melafazkan 4.3.1Mengujarkan dialog
dan memahami dengan sebutan

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

puisi dengan dan intonasi yang
intonasi yang betul betul dan jelas, dan
menggunakan bahasa badan yang
bahasa yang indah sesuai melalui
secara didik hibur. lakonan secara didik
. hibur.

5.2 Memahami 5.2.2 Memahami dan
dan menggunakan menggunakan kata
pembentukan kata ganda separa dengan
yang sesuai dalam betul dalam pelbagai
pelbagai situasi situasi.
dengan betul.

30 1.7 Berbincang 1.7.2 Berbincang dan HP PKJR: EMK
dan mengemukakan 6.2 Penggunaan alat Pendidikan Alam Sekitar
21 – 25 JULAI mengemukakan pendapat tentang
pendapat tentang sesuatu perkara penahan Patriotisme
TEMA sesuatu perkara daripada pelbagai
Patriotisme daripada pelbagai sumber dengan 6.2.5 STRATEGI PdP
sumber secara menggunakan ayat yang Membandingkan KB:
bertatasusila. gramatis secara situasi sama ada -menjanakan idea
bertatasusila. alatan penahan -mengecam
2.5Membaca, digunakan atau -menganalisis
memahami dan 2.5.3 Membaca, tidak serta
menaakul untuk memahami dan membuat KP:
memindahkan menaakul bahan kesimpulan -verbal-linguistik
maklumat yang prosa untuk tentang alat
terdapat dalam memindahkan penahan dan BCB:
maklumat kepada keselamatan.

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

pelbagai bahan bentuk puisi dengan -bacaan intensif
dengan betul. betul. -bacaan imbasan

3.6Menulis untuk 3.6.2 Menulis untuk Kontekstual:
menyampaikan menyampaikan -mengaplikasikan
maklumat tentang maklumat berbentuk
sesuatu perkara surat, laporan dan cerita
dengan dengan jelas serta
menggunakan menggunakan bahasa
bahasa yang yang santun.
santun.

4.4 Melafazkan 4.4.1 Mendeklamasi
dan memahami sajak dengan
puisi dengan sebutan dan
intonasi yang betul intonasi yang betul
menggunakan dan jelas secara
bahasa yang indah didik hibur serta
secara didik hibur. memahami maksud
. sajak tersebut

5.2 Memahami 5.2.3 Memahami dan
dan menggunakan menggunakan kata
pembentukan kata majmuk bentuk yang
yang sesuai dalam telah mantap dengan
pelbagai situasi betul dalam pelbagai
dengan betul. situasi.

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

31 1.7 Berbincang 1.7.2 Berbincang dan HP PKJR: EMK
dan mengemukakan 6.2 Penggunaan alat Ilmu:
28 JULAI – 1 mengemukakan pendapat tentang -ekonomi
OGOS pendapat tentang sesuatu perkara penahan
sesuatu perkara daripada pelbagai Keusahawanan
TEMA daripada pelbagai sumber dengan 6.2.6 Menerangkan
Patriotisme sumber secara menggunakan ayat yang akibat kepada Nilai Murni
bertatasusila. gramatis secara penumpang di -kerajinan
bertatasusila. dalam
kenderaan STRATEGI PdP
2.6 Membaca 2.6.1 Membaca dan apabila KB:
pelbagai bahan memahami kenderaan -membandingkan dan
sastera dan pelbagai bahan tersebut membezakan
bukan sastera sastera yang membelok -menyusun urutan
yang sesuai bagi sesuai untuk dengan tajam -menjanakan idea
memupuk minat meningkatkan daya atau melanggar -mengecam
membaca. berfikir secara objek.
kreatif. Kontekstual:
3.6Menulis untuk -menghubungkaitkan
menyampaikan . -mengecam
maklumat tentang 3.6.2 Menulis untuk
sesuatu perkara menyampaikan BCB:
dengan maklumat berbentuk -bacaan imbasan
menggunakan surat, laporan dan cerita -membaca nota
bahasa yang dengan jelas serta -membuat rujukan
santun. menggunakan bahasa
yang santun.

4.4 Melafazkan 4.4.1 Mendeklamasi

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

dan memahami sajak dengan
puisi dengan sebutan dan
intonasi yang betul intonasi yang betul
menggunakan dan jelas secara
bahasa yang indah didik hibur serta
secara didik hibur. memahami maksud
. sajak tersebut

5.2 Memahami 5.2.3 Memahami dan
dan menggunakan kata
menggunakan majmuk bentuk yang
pembentukan telah mantap dengan
kata yang sesuai betul dalam pelbagai
dalam pelbagai situasi.
situasi dengan
betul.

1.7 Berbincang 1.7.2 Berbincang dan HP PKJR: EMK
dan mengemukakan
32 mengemukakan pendapat tentang 6.3 Penggunaan topi Ilmu:
pendapat tentang sesuatu perkara
4 – 8 OGOS sesuatu perkara daripada pelbagai keledar -ekonomi
TEMA daripada pelbagai sumber dengan
sumber secara menggunakan ayat yang 6.3.1 Keusahawanan
Patriotisme bertatasusila. gramatis secara Membincangkan
bertatasusila. kepentingan Nilai Murni
2.6 Membaca pemakaian topi -kerajinan
pelbagai bahan 2.6.1 Membaca dan keledar dengan betul
memahami untuk melindungi STRATEGI PdP
pembonceng, KB:
-membandingkan dan

sastera dan pelbagai bahan RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5
bukan sastera sastera yang
yang sesuai bagi sesuai untuk membezakan
memupuk minat meningkatkan daya -menyusun urutan
membaca. berfikir secara -menjanakan idea
kreatif. -mengecam

3.6Menulis untuk 3.6.2 Menulis untuk Kontekstual:
menyampaikan menyampaikan -menghubungkaitkan
maklumat tentang maklumat berbentuk -mengecam
sesuatu perkara surat, laporan dan cerita
dengan dengan jelas serta BCB:
menggunakan menggunakan bahasa -bacaan imbasan
bahasa yang yang santun. -membaca nota
santun. -membuat rujukan

4.4 Melafazkan 4.4.1 Mendeklamasi
dan memahami sajak dengan
puisi dengan sebutan dan
intonasi yang betul intonasi yang betul
menggunakan dan jelas secara
bahasa yang indah didik hibur serta
secara didik hibur. memahami maksud
. sajak tersebut

5.2 Memahami 5.2.3 Memahami dan
dan menggunakan menggunakan kata

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

pembentukan kata majmuk bentuk yang
yang sesuai dalam telah mantap dengan
pelbagai situasi betul dalam pelbagai
dengan betul. situasi.

33 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE-2
9 – 17 OGOS

34 1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang HP PKJR: EMK
menceritakan sesuatu perkara dengan 6.3 Penggunaan topi Keusahawanan
18 – 22 OGOS sesuatu perkara tepat, sebutan yang jelas keledar
semula dengan dan intonasi yang betul Teknologi Maklumat
TEMA tepat menggunakan ayat yang 6.3.2 Menerangkan dan Komputer
Patriotisme menggunakan mengandungi wacana. cara pemakaian topi
sebutan yang jelas keledar yang betul. Nilai Murni
dan intonasi yang -kerajinan
betul. -kasih sayang

2.6Membaca 2.6.1 Membaca dan STRATEGI PdP
pelbagai bahan memahami pelbagai KB:
sastera dan bahan sastera yang -menjanakan idea
bukan sastera sesuai untuk -mengecam
yang sesuai bagi meningkatkan daya -menaakul
memupuk minat berfikir secara -menganalisis
membaca. kreatif. -menghubungkaitkan

3.7 Menghasilkan 3.7.1 Menghasilkan KP:
penulisan kreatif rangka pendahuluan, isi

RPT BM TAHUN 4 SKTJJ 5

dalam pelbagai dan penutup dalam -verbal-linguistik
genre dengan penulisan kreatif dengan
betul. betul. PM:
-bacaan
4.4 Melafazkan 4.4.1 Mendeklamasi
dan memahami sajak dengan sebutan KMD:
puisi dengan dan intonasi yang betul -menggunakan
intonasi yang betul dan jelas secara didik imaginasi dan kreativiti
menggunakan hibur serta memahami
bahasa yang indah maksud sajak tersebut. Konstruktivisme:
secara didik hibur. -mengembangkan idea
. -menghubungkaitkan

5.3 Memahami 5.3.1 Memahami dan
dan membina membina ayat tunggal
ayat yang betul dengan peluasan subjek
dalam pelbagai dan predikat yang betul
situasi. dalam pelbagai situasi.

35 1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang HP PKJR: EMK
menceritakan sesuatu perkara dengan 6.3 Penggunaan topi Nilai Murni
25- 29 OGOS sesuatu perkara tepat, sebutan yang jelas keledar -berdikari
semula dengan dan intonasi yang betul
TEMA tepat menggunakan ayat yang 6.3.3 Kepentingan STRATEGI PdP
Pertanian menggunakan mengandungi wacana. memakai topi KB:
sebutan yang jelas keledar yang sesuai. -menjanakan idea
dan dan intonasi yang -mengecam
Penternakan betul. -mengitlak
2.6Membaca -mengecam
2.6.1Membaca dan
pelbagai bahan memahami pelbagai


Click to View FlipBook Version