The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by KOSBİ, 2019-12-06 06:40:00

Kosbi Aktüel 17. Sayı

E-Dergi KOSBİ 17. Sayı

SAYI : 17

ARALIK 2019

KOSBİ’ye İzmİr-İstanbul
Otoyolu dopİngİ

PROF.DR. YUSUF BARAN: SENEM KILIÇ: HASAN KÜÇÜKKURT:
“İYTE, İZMİR’İN “KALİTENİN EN BÜYÜK “ÜRETİM YOKSA,
TEKNOLOJİ VADİSİ” UYGULAYıCıSı kalder” BİZ DE YOKUZ”

Kamil PORSUK BAŞKAN’DAN
Yönetim Kurulu Başkanı

SANAYİ ÜRETİMİNDE YENİDEN ARTıŞA GEÇİLMELİ

Dünya ve Türkiye ekonomisinde Devamında çok kısa bir sürede de katma değer oluşturan ve geçici ola-
son dönemde yaşanan geliş- kredi faiz oranlarına yansıması olmak- rak finansal ödemeleri aksayan firma-
meler, başımızı döndürürcesi- tadır. Bu durum, firmalarımızın finans lar için, faaliyetlerine devam etme im-
ne devam ediyor. Bazı güçlü ve büyük kurumlarından kullanacağı kredilerin kanı sağlaması açısından bir fırsat gibi
ekonomiler, bu ekonomik büyüklük- maliyetinde azalış anlamına gelmek- görünmektedir. Bu uygulama toplam
lerini birer silah gibi kullanıp, geliş- tedir. Uzun süredir tartışılan faiz ora- banka borcu 25 milyon ve üzerinde
memiş veya gelişmekte olan ülkelere nı-enflasyon ilişkisindeki bugün için olan firmalar için başlamıştır. 25 mil-
saldırabiliyorlar. Türkiye de bundan faiz oranlarındaki indirim kazanmış yonun altında toplam riski olan firma-
nasibini alıyor. Görünen odur ki, alma- gibi görünmektedir. lar için de çok yakında başlayacaktır.
ya da devam edecek. Finans kurumlarından alınan bilgiler, Bugün için ihtiyacımız olan sanayi
Son açıklanan enflasyon oranı, Eylül bu kurumların kredi satma iştahla- üretiminde yeniden artışa geçmemiz
2019 sonu itibariyle ülkemizde yeni- rının arttığı yönündedir. Bu durum, ve iç piyasada canlılığın ve ticaretin
den tek haneli oranlara dönüşü sağ- reel sektör açısından son derece yükselmesidir. İhracat ağırlıklı çalışan
ladı. Yılın kalan üç ayındaki tahmini olumludur. Hükümetimizin bu konu- ve kısmen de turizm sektörü bugünkü
aylık enflasyon oranlarını dikkate al- da aldığı tedbirler de etkisini olumlu durumda daha rahat görünmektedir.
dığımızda, yıl sonu enflasyonu yüzde olarak göstermektedir. İzmir İstanbul Otoyolu’nun açılması
13’ler seviyesinde olacak gibi görün- Kuzey Suriye tarafında ekim ayında ile KOSBİ İstanbul’a çok daha fazla
mektedir. Merkez Bankası Para Politi- başlatılan Barış Pınarı harekatında yaklaştı. Bu otoyolun zaten lojistik
kası Kurulu’nun 24.10.2019 tarihinde sağlanan olumlu gelişmelere sevinir- imkanları ile ön plana çıkmış KOSBİ’ye
yapmış olduğu 250 baz puanlık indi- ken, bu harekatın piyasalar üzerinde doping etkisi yaptığı da bir gerçek.
rim, yıllık enflasyon beklentisi parale- ve özellikle Türk parasının değerinde Yeni yatırım alanları ile yatırımcıların
linde ilerlemektedir. Yüzde 14’e indi- önemli bir değişikliğe neden olma- ilgisini her zaman üzerine toplayan
rilen politika faiz oranında yıl sonuna ması dikkat çekici olmuştur. KOSBİ, bu otoyol ile hem üzerinde
kadar biraz daha indirim alanı olduğu- 2018 yılının ağustos ayında alınan ka- toplanan yatırımcı ilgisini arttırdı,
nu da göstermektedir. rarların devamı niteliğinde 14.10.2019 hem de var olan beş yüzün üzerinde
Faiz oranlarındaki bu düşüş mevduat tarihinden yürürlüğe giren Finansal sanayicisini İstanbul’a yaklaştırarak
faiz oranlarına anında yansımaktadır. Yeniden Yapılandırma, ekonomiye büyük bir kolaylık sağladı.

2İÇİNDEKİLER

20 HABER 32 HABER
İYTE - KOSBI buluşması gerçekleşti KOSBİ’den yatırımcılara çağrı

10 RÖPORTAJ 40 RÖPORTAJ

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Girginer Oto Endüstri Sanayi Ticaret A.Ş.
Rektörü Prof.Dr. Yusuf Baran Yönetim Kurulu Başkanı Rüştü Girginer

Başkan’dan .................... 2 Röportaj: Ali Kara ................. 34
İzmir Kemalpaşa Özel Kosbi Zülfü-Mevlüt OSBDER üyeleri KOSBİ’de buluştu ................. 37
Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde .................... 6 Röportaj: Haluk Meriç ................. 38
Eğitim tüm hızıyla sürüyor .................. 10 Röportaj: Rüştü Girginer ................. 40
Röportaj: Prof. Dr. Yusuf Baran TÜSİAD Sanayide dijital dönüşüm günleri yapıldı ................. 42
KOSBİ sanayicileri Almanya ile .................. 14 Kadın girişimciden Kemalpaşa’ya dil okulu ................. 43
ticareti geliştirecek .................. 16 Kemalpaşa’nın dünya şampiyonları ................. 44
Röportaj: Hasan Küçükkurt .................. 20 Görüş: Adnan Yıldırım ................. 54
İYTE - KOSBI buluşması gerçekleşti .................. 22 Sağlık: Mustafa Ağaoğlu ................. 58
Röportaj: Senem Kılıç .................. 26 Hukuk: Av. Gülsüm Saraç ................. 60
KOSBİ sıfır atık konusunda iddialı .................. 28 Görüş: Altay Özbek ................. 63
Röportaj: Prof. Dr. Gökhan Akbulut .................. 32 İnsan Kaynakları: Serdar Kalaycıoğlu ................. 64
KOSBİ’den yatırımcılara çağrı Basından ................. 66

ARALIK 2019 Yayın Kurulu Basım Yeri
Yıl: 5 Ferit Kora Yediveren Matbaacılık
Sayı: 17 Erol Diren 5632 Sk. No:30 Çamdibi/İZMİR
Aytekin Öztaş Tel: 0 232 458 16 77
Sahibi Hüseyin Eren
Kamil PORSUK Okan Balcıoğlu Baskı Tarihi Kasım 2019
KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Hukuk Danışmanı
Şahin Hukuk Bürosu KOSBİ AKTÜEL, Kemalpaşa Organize Sanayi
Sorumlu Müdür Bölgesi'nin kurumsal yayın organıdır. Bölge
Cüneyt ÖZTÜRK Yönetim Yeri ile ilgili çalışmalar ve sanayiciyi bilgilendirme
KOSBİ Bölge Müdürü Kemalpaşa OSB Mah. Gazi Bulv. No:189 amacıyla yayımlanır. KOSBİ Haber’de
Kemalpaşa / İZMİR yayınlanan yazılar kaynak gösterilerek
Yayın Periyodu 3 Aylık alıntı yapılabilir. Dergide yayınlanan yazı ve
Yerel Süreli Yayın Tasarım ve Yayına Hazırlayan görüşler yazarlara ait olup içeriği ile ilgili
sorumluluk yazara aittir.

4HABER

İZMİR KEMALPAŞA ÖZEL KOSBİ ZÜLFÜ-MEVLÜT
ÇELİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NDE

EĞİTİM TÜM HıZıYLA SÜRÜYOR

HEM SANAYİCİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU NİTELİKLİ ELEMAN SORUNUNA HEM DE GENÇ İŞSİZLİK
KONUSUNA ÇÖZÜM OLACAK İZMİR KEMALPAŞA ÖZEL KOSBİ ZÜLFÜ-MEVLÜT ÇELİK MESLEKİ VE
TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NDE EĞİTİM, TÜM HıZıYLA SÜRÜYOR.

Kemalpaşa Organize Anadolu Lisesi Kurucu Mü-
Sanayi Bölgesi (KOS- dürü Satı Çalışkan, “Büyük
Bİ) bünyesinde haya- hayaller ve umutlarla fa-
ta geçirilen 2019-2020 eği- aliyete geçirdiğimiz oku-
tim öğretim döneminde lumuz, bir dönemi geride
derslerin başladığı İzmir bırakırken hem öğrencile-
Kemalpaşa Özel KOSBİ rimiz hem de eğitmenle-
Zülfü-Mevlüt Çelik Mesle- rimiz için güzel bir süreç
ki ve Teknik Anadolu Lise- yaşandı. Hep söylediğimiz
si’nde eğitim tüm hızıyla gibi, sanayicilerin ihtiyaç
sürerken, ilk dönemin so- duyduğu nitelikli eleman
nuna gelindi. İlk yılında ilk sorununa çözüm olacak
öğrencileriyle dolu dolu kapsamda geleceğe ha-
bir dönem geçirdiklerini zırladığımız gençlerimiz,
ifade eden İzmir Kemalpa- mezun olduklarında da iş
şa Özel KOSBİ Zülfü-Mev- bulma sorunu yaşamaya-
lüt Çelik Mesleki ve Teknik cak” diye konuştu.

6HABER

KOSBİ ZÜLFÜ-MEVLÜT ÇELİK
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ATASıNı UNUTMADı

İZMİR KEMALPAŞA ÖZEL KOSBİ ZÜLFÜ-MEVLÜT ÇELİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NDE
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMı KUTLAMASı VE 10 KASıM ATATÜRK ANMASı GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kemalpaşa Organize
Sanayi Bölgesi (KOSBİ)
bünyesinde hayata ge-
çirilen 2019-2020 eğitim öğ-
retim döneminde ilk ders zi-
linin çaldığı İzmir Kemalpaşa
Özel KOSBİ Zülfü-Mevlüt Çe-
lik Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi’nde Cumhuriyet’in
ilanının 96. yıl dönümü kut-
landı. 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı coşkusunun yaşan-
dığı tören ile ilgili konuşan
Kurucu Müdür Satı Çalışkan,
“Başta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere tüm
silah arkadaşlarını anıyor,
bizlere emanet ettikleri tüm
değerleri gelecek kuşakla-
ra taşımayı bir borç biliriz”
diye konuştu. 10 Kasım Ata-
türk’ü Anma Günü’nde de
öğrenci ve öğretmenlerle
bir araya geldiklerini ifade
eden Müdür Satı Çalışkan,
“Bundan 81 yıl önce yani 10
Kasım 1938 günü saat 9’u 5
geçe İstanbul Dolmabahçe
Sarayı’nda hayata gözlerini
yuman Türkiye Cumhuriye-
ti kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk’ü hasretle ve öz-
lemle andık. Büyük Önder
Atatürk’ü ve bize armağan
ettiklerini gelecek kuşakları
yetiştiren biz öğretmenler
en iyi şekilde anlatmalıyız”
dedi.

8RÖPORTAJ

İYTE,

TÜRKİYE’NİN TEKNOLOJİ ÜSSÜ

Röportaj: Murat Şahin son hızıyla devam ediyor. İYTE Tür-
kiye’nin en büyük üçüncü kampü-
Prof.Dr. Yusuf Baran sü. Türkiye’nin 81 ili, dünyanın altı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü kıtası, 47 ülkesinden öğrencilerimiz
var. İYTE, öğretim üyesi, lisansüstü
ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİNE DEĞİNEN İZMİR ve lisans öğrencisi gibi sahip oldu-
YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRÜ PROF. DR. YUSUF BARAN, ğu nitelikli insan kaynaklarıyla, ile-
TEKNOPARKLA BÜYÜK DEĞER ÜRETTİKLERİNİ SÖYLEDİ. ri düzey araştırma merkezleriyle,
laboratuvarlarıyla toplumun tüm
Röportaj: Alpay Sönmez törü Prof. Dr. Yusuf Baran, önemli paydaşlarına katkı sunmaya çalışan
paylaşımlarda bulundu. bir üniversite. Biz aslında bir fabri-
1992 yılında kurulan İzmir Yük- ka misaliyiz. Organize sanayi böl-
sek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü gelerinde fabrikalar vardır, ürünler
kuruluşundan bugüne kendini hakkında bilgi verir misiniz? üretir. Biz de bir fabrikayız, bizim
bir araştırma üniversitesi olarak ta- Fen, mühendislik ve mimarlık fa- en temel ve en önemli ürünümüz
nımlayan ve toplumun tüm kesim- kültelerinde, 18 bölümde lisans insan… Toplumun, kamunun, özel
lerine her anlamda katkı sunmayı eğitimimiz devam ediyor. 19 dok- sektörün ihtiyaç duyduğu, nitelik-
önceleyen bir devlet üniversitesi tora, 24 yüksek lisans programımız li, iyi yetişmiş, bir dünya vatandaşı
olarak nitelikli insan ve nitelikli bil- var. Yeni dönemde yeni lisansüstü vizyonuna ulaşmış rol model lider
gi üretiyor. Üniversite sanayi işbirli- programları açma çalışmalarımız bireyler yetiştiriyoruz ve bizim ye-
ğini önemsediklerini söyleyen İzmir tiştirdiğimiz bireyler, çalıştıkları her
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rek- ortamda fark yaratan öğrenciler.
Fabrikamızın ikinci ürünü ise bilim
ve bilimin zemininde üretilen tek-
noloji. Dünya inanılmaz bir hızla de-
ğişiyor, bu değişim ve dönüşümü
bizim çok iyi okumamız, anlama-
mız, görmemiz ve sonra da bu sü-
reci yönetmemiz gerekiyor. Burada
özellikle bilgi temelli yüksek tekno-
lojik ürünler ve üretimler bizler için
son derece önemli ve kıymetli.

Kampüsünüzde yer alan tek-
nopark hakkında da konuşmak
isteriz.
İzmir’in, Türkiye’nin ihracatını art-
tırmak hatta ihracatta yüksek tek-
nolojili ürünlerin payını arttırmak,
hepimizin ortak sorumluluğu. Bu
kapsamda bize daha fazla işin düş-
tüğünün de farkındayız. Bilginin,
bilimin temelinde üretilen tek-
nolojinin daha kıymetli olduğunu

10

bizler de biliyoruz. Üniversitelerin bölgelerini, serbest bölgeyi ziyaret edeceğiz. İYTE’nin nitelikli insan
en temel unsurlarından biri sade- ederek üniversitemizle sanayi ku- kaynağı ve güçlü altyapısıyla, bu
ce bugünün problemlerini çözmek ruluşlarının işbirlikleri başlatmaya, kampüste yaşayan sekiz bin kişilik
değil, öngörüp engellemek. Bu var olan işbirliklerini geliştirmeye bilim teknoloji ordusuyla İzmir’in
kapsamda da çalışmalarımız devam çalışıyoruz. Göreve geldikten sonra sanayisinin büyümesine, güçlen-
ediyor. Şu an İYTE’de 14 araştırma aktive ettiğimiz endüstriyel ilişkiler mesine, ekonomik büyümenin te-
uygulama merkezimiz var. Bunun koordinatörlüğümüz ve üniversite tiklenmesine anlamlı ve önemli bir
dışında 200’e yakın öğretim üye- ile sanayiyi bir köprü üzerinde bu- katkı sunma potansiyeline sahip
mizin, neredeyse hepsinin kendi luşturan teknoloji transfer ofisimiz olduğumuza inanıyoruz. Bu inanç-
araştırma laboratuvarı var. Burada var. Bu ofisi TÜBİTAK desteğiyle la sanayiyle yakın ilişkiler kurmaya,
yarattığımız ekosistem, soluduğu- kuran ilk on üniversiteden biriyiz. var olan ilişkilerimizi güçlendirme-
muz hava ve oksijen tümüyle bilim Ege Bölgesi’ndeki Ar-Ge ve tasarım ye çalışıyoruz.
kokuyor. Biz bu bilimi teknolojiyle merkezlerini İYTE teknoparkında
birleştirdik. İYTE’nin fark yarattığı misafir ettik. Akabinde, meet-up Hedeflerinizden bahseder misi-
alanlardan biri de kampüs alanımız adını verdiğimiz toplantılarla sa- niz?
içinde sahip olduğumuz teknopar- nayi kuruluşlarını, ilgili öğretim İki ürünümüz var demiştim, ikisinin
kımız… Şu an teknoparkımızda 158 üyelerimizle buluşturduk ve diğer de alıcısı sanayi. Ürettiğimiz nite-
Ar-Ge firması, 1100 çalışanımızla teknoparkları sürece dahil ederek likli insanı sanayici istihdam edi-
ekonomik değer yaratıyoruz ve birtakım etkinlikler düzenledik. yor, ürettiğimiz bilgiyi de sanayici
Türkiye’nin ekonomik büyümesine Odak alanlı çalıştaylar düzenli- kullanıyor. Bu nedenle sanayinin
katkı sunuyoruz. Son bir yıl içinde yoruz. İzmir ve Ege Bölgesi bizim de sanayicinin de eğitim program-
istihdamımız yüzde 20 arttı. 158 önceliğimiz ama ulusal ve ulusla- larımıza, öğrencilerimizin eğitim
şirketin 40’ı kendi öğretim üyeleri- rarası düzeyde buna benzer çalış- süreçlerine daha fazla dahil olma-
mizin ve öğrencilerimizin şirketleri. taylar yaptık ve yapmaya da devam sını istiyoruz. Bölümlerimizde da-
Son bir yıl içinde ciro-
muz yüzde 57 arttı, ih- “İYTE, öğretim üyesi,
racatımız yüzde 100’ün lisansüstü ve lisans
üzerinde arttı. Bugüne öğrencisi gibi sahip
kadar teknoparkımız olduğu nitelikli insan
1.1 milyar TL’nin üzerin- kaynaklarıyla, ileri
de değer yarattı ve bu-
nun içinde yaklaşık 90 düzey araştırma
milyon dolar da ihracat merkezleriyle,
yaptığımız ürünlerimiz laboratuvarlarıyla
var. toplumun tüm
paydaşlarına katkı
Üniversite sanayi sunmaya çalışan bir
işbirliği konusunda üniversite.”
düşünceleriniz neler?
Üniversite sanayi işbirli-
ği bizim çok önemsedi-
ğimiz ve somut başarı
hikayeleri yarattığımız
bir alan. İYTE, İzmir’in
ekonomik büyümesini
tetikleyen, sürdürülebi-
lir kılan ve güçlendiren
bir üniversite olma-
sı hayaliyle kurulmuş.
Görev yaptığım son 11
aydır Ege Bölgesi’nin
büyük sanayi kuruluş-
larını, organize sanayi

11

RÖPORTAJ

“Teknoparkımızda 158 nışma kurulları oluşturuyoruz. gelecek yüzyıl nitelikli insan kay-
Ar-Ge firması, 1100 Sanayicilerimizin fabrikalarında naklarına yatırım yapan ülkelerin
çalışanımızla ekonomik öğrencilerimizin gönüllü veya yüzyılı olacak. Tohum çok değer-
değer yaratıyoruz ve zorunlu stajlarıyla, eğitim süreç- lidir, ondan değerli olan toprak-
Türkiye’nin ekonomik lerini yerinde öğrenme yoluyla tır, ondan da değerli olan iklim-
büyümesine katkı güçlendirmek istiyoruz. Burada dir. Yanlış bir toprak ya da yanlış
sunuyoruz. Son bir yıl sanayicinin desteği ve bizimle bir iklimde ne kadar iyi bir tohum
içinde istihdamımız işbirliği çok önemli… En önemli olursa olsun ürüne dönüşmesi
yüzde 20 arttı. 158 ikinci ürünümüzün de kullanı- mümkün değil. Her insan bir to-
şirketin 40’ı kendi cısı sanayi… “Niçin” sorularına hum ve ürüne dönüşmek istiyor.
öğretim üyelerimizin ve bulduğumuz yanıtlar sanayici- O tohumdan bir ürün oluşması
öğrencilerimizin şirketleri. nin “nasıl” sorularının yanıtlarını için iyi bir toprak ve iklim yarat-
besliyor ve bu da beraberinde mamız gerekiyor. İzmir’de herke-
Son bir yıl içinde ekonomik üretim getiriyor. Dün- se bir sorumluluk düşüyor.
ciromuz yüzde 57 arttı, ya inanılmaz bir hızla değişiyor
ihracatımız yüzde 100’ün ve dönüşüyor. Bu değişimi, dö- Sanayici ve iş insanlarına bir
nüşümü ve kodları çok iyi oku- çağrınız var mı?
üzerine ulaştı.” mamız gerekiyor. Bilim insanının İzmir inovasyon ve girişimci kenti
tecrübesinin, aklının, birikiminin, olabilir. Türkiye’nin ve dünyanın
12 eğitiminin mutlaka sanayicilerle, girişimcileri İzmir’i bir istasyon,
fabrikalarla birleşmesi gerekiyor. kümelenme noktası görerek bu-
raya gelebilir. İyi tohumu getirip
İzmir özelinde konuşacak olur- iyi bir toprağa dikerseniz ondan
sak neler söylersiniz? iyi ürün alırsınız. Bu ekosistemi
İzmir’in ekonomisi son 20 yılda biz yaratacağız. İzmir’de bu eko-
4.8 milyar dolardan 9.8 milyar sistemden üniversiteler, sana-
dolara yükseldi. Bu kadar sanayi yiciler ve kentin tüm paydaşları
bölgesi, iş insanı, emek 20 yılda fayda görecek. Bu şehirde dokuz
rakamı sadece ikiye katladı. Oysa üniversite, teknoparklarımız, 170
bilgi devriminin yaşandığı, gözle bin üniversite öğrencisi, on bin
görülmeyen şeylerin daha kıy- akademisyen, sanayi bölgeleri,
metli ve pahalı olduğu dönemde, sanayicilerimiz var. Yaratacağı-
tabii ki fabrikalar kuracağız, ta- mız geleceği hep beraber yaşa-
rım yapacağız ama alın terinden yacağız. Sanayicilere Ar-Ge’ye ya-
akıl terine göç eden bir dünya- tırım yapmalarını, üniversitelerle
da yaşadığımızı unutmamalıyız. yakın ilişkiler kurmalarını, yetkin
Dünya öyle bir yere geldi ki hac- bilim insanlarıyla ortak projeler
minizin veya nüfusunuzun ne ka- geliştirmelerini öneriyorum. Bili-
dar büyük olduğunun bir önemi mi, teknolojiyi sistemlerinin içine
kalmadı. Alın terini koruyup akıl dahil etmeliler. Sanayi kuruluşla-
terine göç etmemiz gerekiyor. rı bir yere kadar sahibinindir, bir
Bu noktada üniversitelere çok yerden sonra yarattığı istihdam,
büyük sorumluluk düşüyor. Bu ürettiği değer ve sağladığı eko-
nedenle aklımızı terleterek, gece nomik katkıyla milletin ve dev-
gündüz çalışarak, emek vererek letin malı olur. Biz firmalara, bu
ilerliyoruz. Üniversiteler, içinde milletin ve ülkenin bir değeri gö-
doğup büyüdükleri coğrafyaların züyle bakıyoruz ve onların güç-
mücevher kutuları… Bunu sağla- lenmesi için de bunun garantisini
yan iki şey var; birisi insan, diğeri vererek tüm sanayicileri işbirliği-
ürettiği bilgi, bilim ve teknoloji. ne davet ediyoruz.
İçinde bulunduğumuz dönem,HABER

KOSBİ SANAYİCİLERİ

ALMANYA İLE TİCARETİ GELİŞTİRECEK

Bremen Eyaleti adına Türki-
ye’deki şirketlere Almanya/
Bremen’de yapacakları yatı-
rımları planlama ve uygulama ko-
nularında ücretsiz destek sağlayan
Bremeninvest İzmir Ofisi yetkilileri
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölge-
si (KOSBİ) sanayicileriyle bir araya
geldi.
Yatırımcıların ve sanayicilerin Al-
manya’daki işbirliklerini geliştirme
ve yatırım olanaklarını tanıtma fa-
aliyeti yürüten Bremeninvest İzmir
Ofisi yetkilileri, hizmetleri arasında
bulunan ofis, gayrimenkul ve sana-
yi sitelerinin yerleşimi, şirket kaydı
ve ofis kurulumu, yöneticiler için
ikamet kaydı ve çalışma izni, çalı-
şan ve ekipman edinimi, iş geliş-
tirme ile ilgili tüm konularda uzun
vadeli müşteri hizmetleri hakkında
bilgiler verdi. Toplantıda Türkiye
Direktörü Erol Tüfekçi, KOSBİ sana-
yicilerine “Almanya’da nasıl firma
kurulur, avantajları nelerdir, ihra-
cata olumlu etkisi nedir, yurt dışı
teşviklerinden nasıl yararlanılır”
konularında sunum gerçekleştirdi.

14RÖPORTAJ

İZSİAD YÖNETİM KURULU
BAŞKANı HASAN KÜÇÜKKURT:

“ÜRETİM YOKSA,
BİZ DE YOKUZ”

KOSBİ AKTÜEL DERGİSİ SİVİL TOPLUM
SÖYLEŞİLERİ’NİN İLKİNİ İZMİR SANAYİCİ VE İŞ
İNSANLARı DERNEĞİ (İZSİAD) YÖNETİM KURULU
BAŞKANı HASAN KÜÇÜKKURT İLE BAŞLATıYORUZ.

Röportaj: Murat Şahin ması KOSBİ’nin gelişimine büyük sadece sanayisi ile değil, tarımsal
katkı sundu. Sadece İzmir’in değil, gücü ile de çok önemli bir ilçemiz
KOSBİ’den Kemalpaşa’ya, Ke- bölgenin en hızlı büyüyen, en çok Kemalpaşa.
malpaşa’dan İzmir’e, İzmir’den rağbet gören OSB’si dersek KOS-
Türkiye’ye kadar siyasal ve Bİ için sanıyorum yanlış bir değer- İki dönemdir İZSİAD Yönetim
ekonomik her alanda değerlendir- lendirme yapmamış oluruz. İZSİAD Kurulu Başkanlığı görevini
melerini dinlediğimiz İzmir Sanayici bünyesinde KOSBİ’de faaliyet gös- yürütüyorsunuz, öncesinde de
ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yö- teren en az 30 sanayicimiz mevcut, yönetim kurulu üyesi olarak da
netim Kurulu Başkanı Hasan Küçük- o sebeple KOSBİ’yi yakından tanı- görev yaptınız. İZSİAD olarak ne-
kurt, İZSİAD bünyesinde yaptıkları yor ve takip ediyorum. Bu süreçte ler yapıyorsunuz, faaliyetleriniz
faaliyetleri de anlattı. Küçükkurt, EBSO’nun Kamil Porsuk’a KOSBİ hakkında bilgi alabilir miyiz?
ekonominin ayağa kalkması için ya- Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi İZSİAD olarak hem dernek içi üye
pılması gereken tek şeyin üretimi vermesi, Porsuk’un iyi bir yönetici ilişkilerini geliştirmek hem de ken-
desteklemek olduğuna da dikkat profiline sahip bir idareci olarak timizin sorunlarına çözüm aramak,
çekerek, “Üretim yoksa, biz de yo- oradaki, özellikle köylülerle kang- yol göstermek ve atılan olumlu
kuz. Eğer üretmezsek ayakta kala- ren olmuş ve mahkemeye taşınmış adımlara destek olmak için çalışı-
mayız” diye konuştu. olan sorunları çözmesi, KOSBİ’nin yoruz. İZSİAD iş dernekleri içinde
gelişimine büyük katkı yaptı. KOS- bu bölgenin en önemli STK’larının
KOSBİ Aktüel Dergisi Sivil Top- Bİ’yi Kemalpaşa’dan da ayrı düşün- başında geliyor. Hem üye profili ile
lum Söyleşileri’nin ilk konuğu memek gerektiğine inanıyorum. hem de imza attıkları etkinliklerle
olarak KOSBİ’yi bir değerlen- Kemalpaşa’nın bulunduğu lokas- bunu hak eden bir kuruluş İZSİAD.
dirmenizi isteyerek başlayalım yon, İzmir’e yakınlığı ve ana ulaşım Her sene düzenlediğimiz Cum-
sohbetimize… güzergahı üzerinde bulunmasıyla huriyet Balosu’nu bu sene de 29
Kemalpaşa Organize Sanayi Böl- içinde yarattığı doğal OSB’si ile çok Ekim’de düzenledik. Bu sene yine
gesi hızla gelişmeye devam ediyor. önemli bir ilçe Kemalpaşa. Üstelik Kente Katkı Ödülleri’ni vereceğiz.
İzmir İstanbul Otoyolu’nun açıl-

16

Onun dışında Çarşamba Toplantıla-
rı düzenliyoruz ve her ay bir üyemiz
iş yaşamının gelişimini, seyrini der-
nek üyeleri ile paylaştığı “Başarı Hi-
kayeleri” etkinliği yapıyoruz. İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Zirvesi de önem
verdiğimiz faaliyetlerimizden biri.
İş sağılığı ve güvenliği konusu Tür-
kiye’nin kanayan yarası, dernek ola-
rak bu konunun üzerine gidiyoruz
ve bilgilendirme faaliyetleri düzen-
liyoruz.

İzmir ekonomisi üzerine de bir “Faizlerin düşmesi küçük de olsa piyasaların
değerlendirme alabilir miyiz hareketlenmesine neden oldu ama bu faiz
sizden? indiriminin sonuçlarını özellikle aralık ayında
Ben İzmir’i Türkiye’den ayrı değer-
lendirmesem de ekonomik yapısın- daha net göreceğimizi düşünüyorum.”
daki çeşitlilik, turizm, hayvancılık,
sanayi ve tarım gibi pek çok alanda çıkış için atılan, atılmaya çalışılan Ancak hemen eklemeliyim, bu faiz
ön planda olan bir kent olarak eko- adımlarla geçti, geçiyor. Bugün fa- indirimi maalesef kalıcı olmayacak
nomik sarsıntılardan görece daha izlerin düşmesi bana göre olumlu gibi görünüyor, sadece bir soluk-
az etkileniyor. İzmirli iş insanının bir etki yarattı. Faizlerin düşmesi lanma yaratacak. Doların artması
çok hırslı bir yapısı olmadığı için ödemelerin önünü açan bir şey, demek faizlerin artması demektir,
kriz dönemlerinde daha ihtiyatlı sanayi kesimi olarak tahsilat konu- doların yükselişini ya da düşüşünü
hareket eder. Bu sıkıntılı süreçte sunda zorluklar çekiyoruz. Faizlerin siz belirleyemediğinize göre bunun
de bunu yaptı İzmir iş dünyası. İz- düşmesi küçük de olsa piyasaların önüne geçmek çok zor. Dışarıdan
mir Büyükşehir Belediyesi’nin, Aziz hareketlenmesine neden oldu ama hammadde alımı yüzde 55 civarın-
Kocaoğlu döneminde başarı ile bu faiz indiriminin sonuçlarını özel- da azaldığı için dolar bugün yüksel-
devam eden projelerini, özellikle likle aralık ayında daha net görece- miyor, yatay seyrediyor. Bunu bir
tarımla ile ilgili olanları sürdürüyor ğimizi düşünüyorum. Bu ay güven başarı olarak gören bir kesim var
olması çok önemli. Şimdiki bele- endeksindeki artışın sebebini de ama bu yanılsamadan ibaret. Türki-
diye başkanımız Tunç Soyer de bu ben faiz indirimine bağlıyorum. ye sanayisi ithal ara mala muhtaç,
politikaların üstüne koyarak ilerli-
yor. Bu konulara baktığımız zaman
tarımın desteklenmesi gerektiğini
görüyoruz. Tire Kooperatifi örne-
ği sadece Türkiye’ye değil dünyaya
bir örnek teşkil ediyor. Köylünün
kazandığı para yastık altında kal-
mıyor, ekonomi döngüsü içinde yer
almaya devam ediyor. Bu anlamda
bu örneklerin artarak sürmesi ge-
rekiyor. Bayındır Çiçek Kooperatifi
de benzer bir sürece sahip…

Türkiye ekonomisi dersek?
2018 yılının ikinci yarısından son-
ra girdiğimiz yüksek döviz, yüksek
faiz, yüksek enflasyon sarmalı, tü-
ketime dayalı büyüme ve kırılgan
ekonomimize büyük hasar verdi.
2019 yılı bu anlamda bu ortamdan

17

RÖPORTAJ

hammadde ithal etmiyorsan imalat bildiğim 30’a yakın alışveriş merke- Hasan Küçükkurt kimdir?
yapmıyorsun demektir. Hammad- zi var. Tüketim yaparak büyümez-
de de dolarla geliyor. Ancak sözle- siniz, üretimin önemi anlatmamız Konya Ereğli’de 1962
rim yanlış da anlaşılmasın, sanayici gerekiyor. Türkiye’de kırdan kente yılında doğan Hasan
Türkiye’den umutsuz değil. Çok inanılmaz bir göç var. Ülkemizde Küçükkurt, Bortar Yemek
güzel günler göreceğimizi biliyo- hayvancılık ve tarım çok kötü oldu- ve Catering firmasının
rum ama bu kısa sürede olabilecek ğu için insanlar göç etmek zorunda Yönetim Kurulu Başkan-
bir şey değil. Dünya piyasalarında kalıyorlar. Özellikle süt politikasın- lığı’nı yürütüyor. Turizm,
bir sıkıntı zaten var fakat orta gelir da çok yanlış bir yol izlendi. Köylü hayvancılık ve zeytinyağı
tuzağında olan bir ülke olduğumuz dişi hayvanların hepsini kesti. Çün- sektörlerinde de faaliyet
için bu buhran bizi daha fazla etki- kü süt üreticiliği zarar ediyordu. gösteren Küçükkurt, son
liyor. Üretici hayvanı kestiğin zaman do- iki dönem İzmir Sanayici
ğurganlık da azalıyor. Ülkemizdeki ve İş İnsanları Derneği’nin
Çözüm konusunda öneriniz ne- eğitim durumu da maalesef iyi bir (İZSİAD) Yönetim Kurulu
dir? Türkiye nasıl düzlüğe çıkar? noktada değil. Eskiden sanat oku- Başkanı olarak görev
Yapılması gereken tek şey üretimi lu olarak nitelendirdiğimiz meslek yapıyor.
desteklemek. Üretim yoksa, biz liseleri çok değerliydi ama şu anda Batı Anadolu Sanayici ve İş
de yokuz. Eğer üretmezsek ayakta çocuklar meslek lisesine gitmek is- İnsanları Dernekleri Fede-
kalamayız. Özellikle son yılda tüke- temiyorlar. Bu konularda daha faz- rasyonu (BASİFED) ve Ege
tim toplumu haline geldik. Dünya- la çaba harcarsak bunlar düzelebi- Ekonomiyi Geliştirme Vakfı
daki diğer büyük şehirleri ziyaret lir. Her konuda üretimi teşvik edici (EGEV) Yönetim Kurulu
ettiğiniz zaman alışveriş merkez- politikalar izlemeliyiz. Hem sanayi- Üyesi, Ege Bölgesi Sanayi
lerinin şehir dışında olduğunu gö- ciler olarak hem hükümet olarak. Odası (EBSO) Meclis Üyesi
rürsünüz. İzmir merkezde benim Tek çıkış yolumuz üretimde… de olan Küçükkurt, İzmir
Ticaret Odası, İzmir Kalkın-
ma Ajansı üyeliğinin yanı
sıra Ege Bölgesi Konyalılar
Derneği ile KOBİDER
Yönetim Kurulu Üyeliği de
yaptı. Türk Standartları
Enstitüsü (TSE) Danışma
Kurulu, Bornova İşadamları
Derneği ve Ege Yemek Sa-
nayi Derneği’nde Yönetim
Kurulu Üyeliği de yapan
Küçükkurt, Türkiye Yemek
Sanayicileri Federasyonu
Başkan Yardımcılığı’nın
yanında Türk Girişim ve
İş Dünyası Konfederasyo-
nu’nda da (TÜRKONFED)
Yönetim Kurulu Üyeliği
görevini sürdürüyor.

18HABER

İYTE - KOSBİ BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİ

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü çalışmaları yürüten KOSBİ sanayi- Bİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil
(İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf cileri ile bir araya gelinen toplantı- Porsuk, yaptığı konuşmada İYTE ile
Baran, Kemalpaşa Organize Sa- da Rektör Baran yaptığı sunumda işbirliğinin ivme kazanarak sürmesi
nayi Bölgesi’ni (KOSBİ) ziyaret etti. İYTE’nin Teknopark ve TTO faali- gerektiğini ve sanayicilerin proses-
“İYTE-Sanayi Buluşmaları” etkinli- yetleri hakkında bilgiler verdi. KOS- lerinde çözüm gerektiren süreç-
ği kapsamında yapılan ziyarette
Rektör Baran’a İYTE Rektör Yar- lerine proje üretilmesi yönünde
dımcısı Alper Baba, İYTE Tekno- başlangıç olması maksadıyla bir
park Genel Müdürü Metin Tanoğ- çalıştay düzenlenmesi gerektiğini
lu, İYTE TTO Genel Müdürü Dr. vurguladı.
Sinan Yılmaz ve ilgili diğer akade- Toplantıda İYTE kampüsünde
misyenler eşlik etti. ilgili sanayicilerin katılacağı bir
KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı çalıştayın düzenlenmesi ve İY-
Kamil Porsuk, Bölge Müdürü Cü- TE-KOSBİ işbirliğinin sürekliliğini
neyt Öztürk ve özellikle Ar-Ge sağlamak amacıyla bir protokol
yapılması kararlaştırıldı.

20RÖPORTAJ

KALİTENİN EN BÜYÜK UYGULAYıCıSı
KALDER
TÜRKİYE’DEKİ BELLİ BAŞLı SANAYİ GRUP TEMSİLCİLERİNİN BİR ARAYA
GELMESİYLE, 1990 YıLı SONLARıNDA, KURULAN TÜRKİYE KALİTE

DERNEĞİ (KALDER), ÜLKEMİZDE KALİTE BİLİNCİNİN YERLEŞTİRİLMESİNİ
VE KALİTELİ ÇALıŞMANıN TEŞVİKİNİ AMAÇLıYOR.

Röportaj: Handan Korhan

Merkezi İstanbul olmakla
birlikte İzmir, Bursa, Anka-
ra ve Eskişehir’de şubeler
ve temsilcilik noktalarıyla Türkiye
genelinde yaygın bir sivil toplum
kuruluşu olan KalDer, EFQM mü-
kemmellik modelini, KOBİ’lerde uy-
gulamaya başlayacak. KalDer İzmir
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Se-
nem Kılıç, sorularımızı yanıtladı.

KalDer hakkında bilgi verir misi- gibi sorulardan yola çıkarak diğer Senem Kılıç
niz? şirketlerin anlamasını sağlayacak KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye Kalite Derneği, 1990 yılın- bir paylaşım havuzuyuz. Üye şirket-
da faaliyetlerine başlamış bir sivil lerimizin genel yapısına baktığımız- şirketlerin, münferiten tüzel kişilik-
toplum kuruluşu. 1995 yılından da hem hizmet sektörü hem üretim ler üzerinden başlayıp kümelenmiş
beri şubeleşmeye devam ediyor. sektörünü görebilirsiniz. Mal ve hiz- organize bölgelerde bu bilginin ya-
Merkezimiz İstanbul, İzmir, Bursa, metler sektöründe ağırlıklı konum- yılımına kadar genişleyen bir yaygın
Ankara ve Eskişehir’de şubeler ve lanmış bir derneğiz. Son yıllarda ağa sahip.
temsilcilik noktalarıyla Türkiye ge- kamu da KalDer üyesi olmaya baş- Bizim en önemli kas gücümüz, Avru-
nelinde yaygın bir sivil toplum ku- ladı. Son üyemiz İzmir Büyükşehir pa tarafından kurulan mükemmel-
ruluşuyuz. KalDer, öncelikli olarak Belediyesi. KOSBİ, ESBAŞ, Manisa lik modeli European Foundation
şirketlerin kurumsal sürdürülebilir- ve Atatürk Organize Sanayi Bölge- for Quality Management... EFQM
lik politikalarına destek oluşturacak si gibi kümelenmiş sanayi bölgele- dediğimiz yönetimde mükemmellik
bir yönetim derneğidir. Merkezinde rinin de KalDer üyesi olması, bizim modelini KOSBİ’de anlatmak isteriz.
yönetim politikalarını içerir. Misyo- için ayrıca önemli bir konu. KalDer EFQM, iş insanının emekle kurduğu
numuzun merkezinde toplumsal şirketinin düzenli olarak büyüme-
kalitenin yayılması var. Toplumsal sini sağlayacak yönetim modeli,
kalitenin yayılmasının başlangı- dünya genelinde kabul edilmiş.
cında KalDer uzun yıllar şirketle-
rin sürdürülebilir kalite anlayışına
odaklandı. KalDer, şirketler için bir
yönetim, bilgi havuzudur. Bilgi part-
neri olarak amacımız, kurumsallaş-
ma çalışmalarında bu işe uzun yıllar
önce başlayıp belli bir büyüklüğe
ve seviyeye gelmiş şirketler, bu ça-
lışmalardan neler kazandı, neler
tecrübe etti, ne tür hatalar yaptı

22

Hazırlanan kullanım, uygulama kıla- “KalDer aynı zamanda Avrupa Kalite Yönetimi
vuzunu, dünya genelinde bütün bü- Vakfı Ulusal İşbirliği Ortağı. Bu demek oluyor
yük markalar Türkiye’deki uygulayı-
cıları, doğrudan marka temsilcileri ki Türkiye’de konuşulan kalite yönetim
ya da yurt dışı fonları satın alan aile konuları, dünyada konuşulan kalite yönetim
şirketleri uyguluyor. KalDer aynı za-
manda Avrupa Kalite Yönetimi Vak- konularıyla eşlenik olarak hizalanıyor.”
fı Ulusal İşbirliği Ortağı. Bu demek
oluyor ki Türkiye’de konuşulan ka-
lite yönetim konuları, dünyada ko-
nuşulan kalite yönetim konularıyla
eşlenik olarak hizalanıyor. Biz bir şe-
yin öncüsü ya da artçısı olmuyoruz.
Orada konuşulan konular, Türkiye
olarak, icra kurulunda temsil edilen
yapının bir parçası olarak burada da
uygulanıyor. Dünya sürdürülebilirli-
ği konuşuyorsa KalDer olarak biz de
onu konuşuyoruz.

Bildiğimiz kadarıyla eğitim çalış-
maları da var KalDer’in…
KalDer, merkezinde eğitim faaliyet-
leri güçlü olan bir STK. Hem çalışan
bireylerin hem de kurumların, pro-
fesyonel eğitimler alabileceği iyi bir
akademimiz var. Bu akademi çok ya-
kın zamana kadar belli odakta eği-
timler verirken şimdi kişisel gelişim,
yönetici geliştirme ya da şirketlerin
insan kaynakları profesyonellerinin
ihtiyaç duyabileceği kurumsal geli-
şim eğitim içeriklerini hazırlayabi-
lecek bir esnekliğe sahip. Bu bizim
için önemli çünkü bilginin yayılımın-
da, kalitenin yükselmesinde bilginin
de güncellenmesini önemsiyoruz.
KalDer bunun için şirketlerin, ön-
celikli olarak çalışanlarının bilgi se-
viyesinin güçlenmesini hedefler. İyi
eğitmenlerle çalışıyoruz, dinamik
ve kurumsal bir yapımız var. Sertifi-
kalarımız, beyaz yakalı çalışanların
cv havuzu için oldukça kıymetli.

Düzenlenen teknik saha gezileri
hakkında bilgi verir misiniz?
KalDer, üye şirketler arasında bilgi
transferi için teknik geziler düzen-
ler. KalDer içindeki üye şirketlerin
çalışanları yine KalDer içindeki üye

23

RÖPORTAJ

“KalDer, üye şirketler arasında bilgi transferi için Mükemmelliği Arayış Sempozyu-
teknik geziler düzenler. KalDer içindeki üye şirketlerin mu da düzenliyorsunuz…
çalışanları yine KalDer içindeki üye şirketlerden bir Türkiye genelinde İstanbul’un 28.
kez düzenlediği, bizim bu sene
konuyu çok iyi başarmış, bu konuyu uzun yıllardır 21.’sine hazırlandığımız Mükemmel-
yapmış ve buradaki kurumsal olgunluğu tamamlamış liği Arayış Sempozyumu’nda birbi-
şirketlerin uygulamalarını merak ettiğinde KalDer’den rinden değerli konu ve konuklarla
bine yakın katılımcıyla buluşuyoruz.
destek isteyip teknik saha gezisi yapabiliyor.” KalDer İzmir şubesinin düzenlediği
Mükemmelliği Arayış Sempozyu-
şirketlerden bir konuyu çok iyi ba- şirketlerin orta düzey yöneticile- mu, bölgedeki en büyük kongre ve
şarmış, bu konuyu uzun yıllardır rine eğitim tadında anlatıyor. Bu sempozyum. Burada sadece yöne-
yapmış ve buradaki kurumsal ol- eğitimler genelde eğitimi veren üst tim konuları konuşmuyoruz, ekono-
gunluğu tamamlamış şirketlerin düzey yöneticinin yönetici olduğu mi, girişimcilik, yatırım gibi konuları
uygulamalarını merak ettiğinde şirketinde düzenleniyor. KalDer yö- da gündeme getiriyoruz. 10-11-12
KalDer’den destek isteyip teknik netim transferi konusunda ve bilgi- Haziran 2020 tarihinde kongreye
saha gezisi yapabiliyor. Bu gezilere nin dolaşımı açısından çok güçlü bir KOSBİ sanayicilerini de davet ede-
bir firma ev sahipliği yapar, üye ya dernektir. riz.
da üye olmayan profesyoneller ka-
tılır ve o şirketi üretim sahasında Üst Düzey Yönetim Buluşmala- Son olarak eklemek istediklerini-
bu işi uygulayan kişiler elinden bu rı’ndan da bahseder misiniz? zi alabilir miyiz?
bilgiyi alabilir. Pek çok iş insanımızın Son bir yıldır KalDer özellikle KalDer son beş yıldır şirketler oda-
zaman kaynağı ve finansal kaynak CEO’ları, yönetim kurulu başkan- ğında yönetim paradigmasını top-
konusunda değişime enerjisi var. larını, sermaye temsilcilerini, karar lumsal sürdürülebilirliğe çevirdi.
Günümüzün en önemli sorunu is- vericileri toplayan bir organizasyo- Şirketler çok kaliteli olabilir ama
tihdamda yetkinlik, nitelik ve kalite na imza attı. Çalışanlarımız, yöne- toplumsal kalite olduğunda bu bir
sorunu olduğundan sanayicimiz için ticilerimiz eğitim alırken CEO’lar da şey ifade edebilir. Biz her ne kadar
KalDer bilgi transferi yapan bir yer- güncel konuları takip etsin istiyo- şirketleri kaliteli bir yere getirmek
dir. Buradan tüm sanayici dostları- ruz. Birbirinden farklı sektörlerde için bilgi transferi sağlasak da bu,
mızla paylaşalım, KalDer üyesi olan CEO’lar birbirine tedarikçi, müşteri topluma yayılamadığında eksik ka-
kuruluşlar arasında yapılacak teknik ve satıcı olabilsin istiyoruz. Üst Dü- lıyor. KalDer, BM Sürdürülebilir Kal-
gezilere KalDer üyesi olmasalar da zey Yönetim Buluşmaları İzmir’de kınma Hedefleri’nin yedi maddesini
mutlaka katılsınlar. Teknik geziler tek. Bugüne kadar beş tane yaptık, kabul ediyor. Önümüzdeki dönem-
bilgi transferi açısından sanayi dün- yediye tamamlayacağız. Bir sonraki lerde bu hedefler kapsamında top-
yasında gelişmekte olan şirketler toplantımız ESBAŞ’ta, sonuncusu lumsal cinsiyet eşitliği de gündeme
için altın değerinde önemli. Ayrıca Arkas’ta olacak. Temel amacımız, gelecek. Ayrıca KalDer, Türkiye’de
özellikle orta düzey yöneticilerin misafir eden yönetim kurulu baş- Global Compact imzacısı olan ilk
gelişmesini sağlayacak yönetim bu- kanı kendi şirketindeki bir dönü- STK. KalDer İzmir şubesi olarak
luşmaları yapacağız. Yönetim buluş- şüm öyküsünü anlatması… Her ay önümüzdeki dönem büyük sanayi
maları dediğimiz aktivitelerde üye yaptığımız CEO Buluşmaları son kuruluşlarının bu zamana kadar uy-
şirketlerimizden üst düzey yöneti- dönemde KalDer’in İzmir açısından guladığı EFQM mükemmellik mo-
ciler o dönemin güncel konu başlığı Ege Bölgesi’ne en büyük katkısıdır. delini, onların tedarik zincirinin bir
neyse o konuşuluyor. İyi satın alma, Kemalpaşa’dan düzenli olarak çalış- parçası olan KOBİ’lerde uygulamak
verimlilik, yönetimde kalite, risk yö- malarımıza katılan sanayiciler var. istiyoruz. Bunu nasıl yapacağımıza
netimi gibi başlıkları KalDer üyesi Tüm sanayicileri CEO toplantılarına dair çalışmalarımız devam ediyor.
olan üst düzey bir yönetici gönüllü ve önümüzdeki dönemde yapacağı- Şube olarak bireysel üyelerle birlik-
olarak diğer üye ya da üye olmayan mız çalışmalara bekleriz. te 250’yi bulan üye profilimiz var.
Bu rakam Türkiye genelinde binleri
buluyor. Firmaların geneline baktı-
ğımızda Ege Bölgesi’nin ilk 100’ü…
Biz bölge statüsü alan tek şubeyiz.

24HABER

KOSBİ

SIFIR ATIK KONUSUNDA İDDİALI

Sürdürülebilir kalkınma ilkele- devam ediyor. seminerinde, “sıfır atık nedir”, “sıfır
ri çerçevesinde, atıklarımızı İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi atık yaklaşımının esas alınmasıyla
kontrol altına almak, gelecek Bölgesi (KOSBİ) Çevre Şube Mü- sağlanacak avantajlar”, “nasıl ku-
nesillere temiz ve gelişmiş bir Tür- dürlüğü ve KOSBİ Çevre ve Ağaç- rulacağı”, “bu kapsamda değerlen-
kiye ile yaşanabilir bir dünya bı- landırma Komisyonu tarafından dirilen atıklar” gibi konularda bil-
rakmak amacıyla İzmir Kemalpaşa düzenlenen “Sıfır Atık Yönetim gilendirme sunumu Can Barboros,
Organize Sanayi Bölgesi sıfır atık Sistemi” konulu eğitim KOSBİ Hilmi Ahmet İşçen, A. Emrah Demir, Tarık
yaklaşımını öncelikle kendi tesisle- Şekerci Seminer salonunda gerçek- Can ve Erkan Akgün tarafından ya-
rinde hayata geçirmiş olup, sürecin leştirildi. pıldı. Sunum sonrasında katılımcı-
yaygınlaştırma çalışmalarına hızla Katılımın çok yüksek olduğu eğitim lardan gelen sorular cevaplandı.

26RÖPORTAJ

TıBBıN BABASı GALEN’İN İZİNDE:

TıNAZTEPE GALEN HASTANESİ

AKADEMİK KADROSU VE MODERN TEKNOLOJİSİYLE DAHA BUTİK NİTELİKTE, GÜLER YÜZLÜ BİR HİZMET SUNMAYı VE BUNU İYİ
KOŞULLARDA HASTALARA ULAŞTıRMAYı HEDEFLEYEN TıNAZTEPE GALEN HASTANESİ BAYRAKLı’DA HİZMET VERMEYE BAŞLADı.

Prof.Dr. Gökhan Akbulut Röportaj: Ramazan Karasu
Tınaztepe Galen Hastanesi Kurucusu
15 bin metrekare alanda, do-
28 kuz katlı, 20 uzmanlık dalı,
18 yetişkin yoğun bakım, 31
yeni doğan yoğun bakım, dokuz
gözlem yatağı ile toplam 75 yatak
kapasiteli, altı ameliyathane salo-
nu, üç doğumhane, 18 yataklı fizik
tedavi ve rehabilitasyon merkezi,
radyolojik görüntüleme merkezi,
endoskopi ünitesi, bir adet merkezi
sterilizasyon ünitesi, kapsamlı hiz-
met laboratuvarı, göz tanı ünitesi,
kan transfüzyon, kardiyoloji tanı
ünitesi, nöroloji tanı ünitesi, işitme
tanı ünitesi merkezi ve nükleer tıp
merkezi bölümleri bulunan Tınazte-
pe Galen Hastanesi ile ilgili Kurucu
Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Akbulut
ile konuştuk.

Tınaztepe Galen Hastanesi hak-
kında bilgi verir misiniz?
Eylül ayının son haftasında resmi
açılışı yapılan hastanemiz, toplam
24 branşta hizmet vermeye başla-
dı. 15 bin metrekare alanda, dokuz
katlı, 20 uzmanlık dalı, 18 yetişkin
yoğun bakım, 31 yeni doğan yoğun
bakım, dokuz gözlem yatağı ile top-
lam 75 yatak kapasiteli, altı ameli-
yathane salonu, üç doğumhane, 18
yataklı fizik tedavi ve rehabilitas-
yon merkezi, radyolojik görüntüle-
me merkezi, endoskopi ünitesi, bir
adet merkezi sterilizasyon ünitesi,
kapsamlı hizmet laboratuvarı, göz
tanı ünitesi, kan transfüzyon, kardi-

yoloji tanı ünitesi, nöroloji tanı üni- Hastane olarak ne gibi projeler gereken durumlarda, hastaların
tesi, işitme tanı ünitesi merkezi ve yapacaksınız? tahliyelerini kolaylaştıracak tek per-
nükleer tıp merkezi bölümlerimiz Hastanemiz araştırma projelerine, sonelin taşıyabileceği bir kurtarma
bulunmaktadır. Bu alanlarda hiz- TÜBİTAK ve Avrupa Birliği Proje- yatağı geliştirdik. Ulusal Travma ve
met verecek ekiplerimizi tamamla- leri’ne açıktır. Sivil toplum örgüt- Acil Cerrahi Derneği ile iki toplantı
dık. Sürekli büyüyen yapımız nede- leri ile birlikte çalışmayı seviyoruz. yapacağız. Kasım ayı içinde Kanser-
niyle kadromuz her geçen gelişiyor Örneğin kasım ayında Avrupa Bir- le Dans Derneği ile birlikte kolon
ve büyüyor. Her branşta iki doktor liği Projesi olan Acil Hizmetlerde kanserine yönelik bir ortak etkinli-
olmasını planlıyoruz. Akademi ile Yeni Nesil Teknolojiler Sempozyu- ğimiz oldu.
olan kısımları yani hocalarımızı mu’nun dördüncüsü hastanemizde
peyderpey almaya devam ediyo- gerçekleştirildi. 21 Kasım’da Acil Hastanenizin adı nereden geli-
ruz. Bizim hedefimiz kadromuzu Ambulans Hekimleri Derneği ve yor?
ve teknolojik altyapımızı tamamla- Sunteks ile geliştirdiğimiz kurtarma Galen, antik dönemde yaşamış
yıp, üçüncü basamak olarak hizmet yatağı projesi lansmanımız oldu. Bergamalı bir hekim. Babası Nikon
vermek. Üçüncü basamak derken; Özellikle afetlerde, aniden tahliye adında ünlü bir mimardır. Galen, ilk
üniversite hastaneleri, eğitim ve
araştırma hastaneleri olarak karma-
şık olan hastalıkları, kanser, inme ve
yoğun bakım gerektiren özel send-
romların çözüldüğü ama daha çok
takım çalışmasıyla hareket eden
gruplardan bahsediyoruz. Özellikle
yapmak istediğimiz, akademik kad-
rosuyla ve teknolojisiyle daha beş
yıldızlı otel konforunda, güler yüzlü
bir hizmet sunmak ve bunu iyi ko-
şullarda hastalarımıza ulaştırmak.
Bayraklı’yı tercih etme nedenimiz
de çevre yoluna bağlantısının yanı
sıra, Bornova ve Karşıyaka’yla be-
raber kent merkezine yakın oluşu
etkili oldu.

29

RÖPORTAJ

derslerini babasından alıyor ve çok Bazı tıp tarihçileri hayatları boyun- Prof. Dr. Gökhan Akbulut
zeki birisi. Babası, rüyasında Askle- ca sadece Galen’i araştırmış. Biz de kimdir?
pios’u görüyor ve kendisine oğlunu bilimsel açıdan böyle bir misyonu Lisans öğrenimini 1993
doktor yapmasını söylüyor Askle- devam ettirmek istiyoruz. Çok kısa yılında Akdeniz Üniversitesi
pios. Bunun üzerine babası Galen’i süre içinde öğrenciler burada staj Tıp Fakültesi’nde tamamladı.
Bergama’da bulunan ilk tıp okuluna yapmaya başlayacaklar. Mezun olduktan sonra pratis-
gönderiyor. Eğitim görürken aynı yen hekim olarak Konya Sa-
zamanda felsefe, astronomi ve ma- Türkiye’nin ve İzmir’in sağlık rayönü Devlet Hastanesi’nde
tematik alanlarına da merak salıyor. alanındaki potansiyelini nasıl bir sene çalıştı. SBÜ İstanbul
Babası öldükten sonra İtalya’ya gi- görüyorsunuz? Okmeydanı Eğitim Hastanesi
diyor ve yedi sene kaldıktan sonra Sağlık sektöründe Türkiye ola- Genel Cerrahi Kliniği’nde
İzmir’e geri dönüyor. İzmir’e dön- rak, dünyada hem devlet kurum- dört yıl araştırma görevlisi,
dükten sonra şu anki Bayraklı sınır- ları hem de özel kurumlar olarak iki yıl uzman hekim olarak
ları içinde bir hastane açıyor. Bizim güzel bir noktadayız. Geçen sene çalıştı. 1999-2005 yılları ara-
hastanemizin adı bu yüzden Galen İstanbul’a gelen yabancı hasta sa- sında yardımcı doçent doktor
oldu. yısında yüzde 38’lik bir artış oldu. olarak Kocatepe Üniversitesi
Galen ayrıca Antik döneme ait tıp Direkt uçuşlarla ilgili İzmir biraz Hastanesi’nde çalıştı ve daha
kitaplarının neredeyse yarısını yaz- dezavantajlı ama kurumsal olarak sonra 2010 yılına kadar aynı
mış bir hekim. Gladyatörlerin cerra- İzmir ihtiyaçlara cevap verebilecek hastanede doçent doktor
hı aynı zamanda sarayın doktorlu- kapasitede bir şehir. Türkiye ekse- olarak hizmet verdi. 2008 yı-
ğunu yapmış. Anatomi ve fizyoloji riyetle kanser, estetik ameliyatlar, lında, Kocatepe Üniversitesi
alanlarında da meraklı biri. Kafa çif- diş tedavileri, organ nakli gibi konu- Sürekli Eğitim Merkezi Kuru-
ti olarak adlandırdığımız göz hare- larda tercih ediliyor. Yabancı hasta- cu Müdürlüğü’nü yaptı. 2010
ketlerinden tat almaya kadar bir lar, tedavinin tamamını ülkemizde yılında Sakarya Üniversitesi
sürü fonksiyonun olduğunu 12 sinir yapmak istiyorlar. Ülkemize sadece Hastanesi’nde görevlendirildi
var ve bunların yedi tanesini o dö- Asya ve Körfez ülkeleri değil aynı ve burada aynı yıl profesör
nemde tanımlıyor. Beyin kökünün zamanda Avrupa’dan da hastalar oldu. Kurulan Tıp Fakülte-
ve omuriliğin önemini ortaya çıka- geliyor. Kalite olarak Avrupa ile aynı si’nin Tıp Eğitimi Komis-
rıyor. Travma cerrahisinin de babası standartlara sahip ülkemiz, fiyat- yonu Başkanlığı, Cerrahi
kabul edilen bir adam, kitapların- landırma olarak Avrupa’nın çok al- Tıp Bilimleri Başkanlığı’nı
da iki buçuk milyon kelime yazmış. tında hizmet vermekteyiz. Türkiye, yürüttü. Sakarya Üniversite-
coğrafi konumu, tesisleri ve insan si’nden 2015 yılında ayrıldı ve
gücüyle dünyada sağlık konusunda eğitim görevlisi olarak Sağlık
önde gelen ülkelerden biridir. İzmir Bilimleri Üniversitesi İzmir
de bu açıdan iyi durumda. Devlet Tepecik Eğitim ve Araştırma
hastanelerinin yenilenmesi gereki- Hastanesi’nde 2019 yılına
yor, şehir hastaneleri bunun bir al- kadar çalıştı. 2019 yılında
ternatifi olacak. Son dönemde açı- Medipol Üniversitesi Mega
lan hem devlet hem de özel güzel Hastaneler Kompleksi’nde
hastanelerimiz var. İzmir’in sağlık eğitim görevlisi olarak bu-
alanında kapasitesi ve eğitim altya- lundu. 2012-2018 yılları arası
pısı çok iyi. İnsanlar sadece tedavi Tepecik Sağlık Uygulama ve
olmak için değil tedavi sürecinde ya Araştırma Merkezi başheki-
da tedaviden sonra şehir içini gez- miydi. Tınaztepe Üniversitesi
mek ve tanımak istiyorlar. İzmir’e Tıp Fakültesi Galen Hastanesi
yabancı hastaları çekebilmek için açıldıktan sonra Kurucu Baş-
önce direkt uçuş sayısını artırmak hekim olarak görev yapmaya
gerekiyor. Çoğu başkentten direkt başladı. Bunun dışında pek
ulaşım var, talep arttıkça uçuş sayısı çok ulusal ve uluslararası
da artacaktır. Bu açılardan baktığı- projeler ve uygulamalarda
mız zaman önü açık bir şehir ve ken- yöneticilik yaptı.
dini geliştirebilir.

30HABER

KOSBİ’DEN

YATıRıMCıLARA ÇAĞRı

KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (KOSBİ) MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANTıSı
İZMİR VALİLİĞİ’NDE İZMİR VALİSİ EROL AYYıLDıZ BAŞKANLıĞıNDA YAPıLDı. TOPLANTıDA
KOSBİ’NİN ALTı AYLıK BÜTÇESİ DEĞERLENDİRİLDİKTEN SONRA ONAYLANDı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Er- KOSBİ’nin lojistik avantajıyla, Al- hem de OSB olarak bu yatırım ilgi-
han Günay ilk kez katılım sancak Limanı’na yakınlığı ve İzmir sinden fayda sağlanacağını düşü-
gösterirken, bütçenin dışın- İstanbul Otoyolu’nun açılmasıyla nüyorum. Ülkemizin temel ihtiyacı
da bölgedeki gelişmeler ve süren KOSBİ’nin yıldızının daha da parla- üretmek, KOSBİ yönetimi olarak
projeler de masaya yatırıldı. KOSBİ dığını ifade eden Porsuk, “Yatırım yatırım yapmak isteyen girişimciye,
Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Por- iklimine girdiğimiz şu dönemde sanayiciye her tür desteği vermeye
suk, kredi faizlerinin düşmesi ile ya- KOSBİ’ye gösterilen ilgi son derece hazırız. Tüm yatırımcıları bölgemi-
tırımların hız kazanacağını belirtti. yoğun. Hem ülkemiz hem bölgemiz ze bekliyoruz” dedi.
Yeni üyelerin olduğu müteşebbis
heyet toplantısına şu isimler katıl-
dı: Müteşebbis Heyet Başkanı İzmir
Valisi Erol Ayyıldız, Müteşebbis He-
yet Başkan Yardımcısı KOSBİ Yöne-
tim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk,
üyeler Kemalpaşa Kaymakamı Dr.
Kemal Kızılkaya, Vali Yardımcısı Er-
han Günay, İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi Başkanvekili Mustafa Özus-
lu, KOSBİ Müdürü Cüneyt Öztürk,
Dr. Metin Yaşar, Canip Han, Hüse-
yin Eren, Ferit Kora, Ahmet Semiz,
Davut Yanık, Osman Öz, Serkan
Şahin.

32RÖPORTAJ

DÜNYANıN
MAKİNESİ

EKTAM’DAN

1977 yılında, İçecek sektörü
İÇİn anahtar teslİMİ
şİşeleme tesİslerİ İmal
etmek İÇİN kurulan Ektam
Makİne, 50’ye yakın ülkeye
yaptığı İhracatla adını
dünyaya duyuruyor.

Röportaj: Handan Korhan rak imalatlarına devam etti. 2003 Ali Kara
yılı başında holding bünyesinden Ektam Yönetim Kurulu Üyesi
Her türlü içecek ve sıvının do- tamamen ayrılarak, birlikte çalış-
lum operasyonlarını gerçek- tığımız departman müdürü arka- Ektam bünyesine iki firma daha ek-
leştirecek tesisler kuran Ek- daşlarla şirketi komple aldık. 2003 ledik. Birisi Novatem diğeri Mekta.
tam Makine, 300’e yakın çalışanıyla yılında 38 kişi olarak devraldığımız Ektam; uluslararası arenada maki-
dünyanın pek çok noktasına üretim şirketi, bugün dünyanın çeşitli yer- ne imalatı yapan, özellikle dolum
yapıyor. Ektam bünyesinde 34. yılı- lerine üretim yapan ve 300’e yakın tesisleri kuran firmalarla genel an-
nı dolduran Yönetim Kurulu Üyesi çalışanı olan bir şirket haline getir- lamda rekabet edebilen bir nokta-
Ali Kara sorularımızı yanıtladı. dik. ya geldi. Kendimizi İtalyan firmala-
rının önünde görüyoruz ve Alman
Ektam Makine hakkında bilgi ala- İhracatınız hakkında bilgi verir firmalarının izinde kendimizi ge-
rak başlayalım. misiniz? liştirmeye çalışıyoruz. Biz bir Türk
Ektam Makine 1977 yılında Tamek 2007 yılında özsermayemizle yap- firmasıyız ve genelde slogan olarak
Holding bünyesinde kuruldu. Ta- tığımız binaya taşındık ve burada “Dünya Standardında Türk Kalite-
mek Holding’in kendi makinelerini faaliyetlerimize devam ediyoruz. si”ni kullanıyoruz. 50’ye yakın ülke-
imal edebilmek için yaptığı bir yatı- ye ihracat yapıyoruz. Ağırlıklı olarak
rımdı bu. Dünya genelinde bu işte Ortadoğu, Pakistan, Özbekistan,
en önde gelen firmalardan biri ile Türkmenistan, İran, Azerbaycan
lisans anlaşması imzalandı. Tamek
Holding, Kemalpaşa’daki Pepsi Co-
la’nın sahası içinde EKTAM adı ile
üretime başladı. Lisans anlaşması
yapılan Alman firması daha sonra
başka bir firma ile evlilik yaptı. Bu-
nun üzerine Ektam Makine kendi
ayakları üzerinde durabileceğini
düşündü ve 1994 yılından sonra
holding bünyesinde bağımsız ola-

34

gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Av- “KOSGEB, Ar-Ge sunduk. Bunun hemen arkasından
rupa’da çeşitli işler yaptıktan sonra destekleri alıyoruz, 4-5 adet sipariş aldık. Bu makine
en önemli işimizi Manchester’da bir çok komplike bir yapıda. Bizim ön
süt firmasına yaptık. İngilizlere sa- TÜBİTAK ile şişe yani preform dediğimiz küçük
atte 35 ton süt dolumu yapabilen projeler yapıyoruz. tüpleri pet şişe haline getiriyoruz.
makine imal ettik. Başarılı olunca Yıllık ihracatımızın Pet şişe haline getirdikten sonra
ikinci bir sipariş daha aldık. Özbe- seviyesini her sene içini doldurup, müşteriye bitmiş
kistan’da Carslberg’in dolum tesi- daha da arttırmak ürünü sunuyoruz. Bunu tamamen
sini yaptık. En son pazar olarak Af- için çalışıyoruz.” Ektam iç dinamikleri ve teknik per-
rika’yı yakaladık. Afrika’nın en ücra soneliyle yapıyoruz.
köşelerine kadar satış gerçekleştir- Ar-Ge konusunda da çalışmalar
dik. Bizim işimiz dinamik bir iş; git- yapıyor musunuz?
tiğimiz yerlerde makineleri çalışır Sanayi Bakanlığı’ndan 2017 yılında
halde müşteriye teslim ediyoruz ve Ar-Ge merkezimiz onaylandı. Ar-
bu hizmeti yetişmiş personelleri- Ge’de 35 kişi çalışıyor. Yaptığımız
miz ile veriyoruz. Türkiye’de sektö- iş hem Ar-Ge hem de inovasyon.
rünün en iyi ilk üç firması arasında Dünyayı ve teknolojiyi takip edebil-
Ektam mutlaka vardır. İyi bir yerde memiz için sürekli Ar-Ge çalışmala-
olduğumuza ve daha iyi bir yere ge- rı yapıyoruz. Hedeflerimiz büyük,
leceğimize inanıyoruz. son çıkardığımız pet şişe şişirme
makinesiyle dünya pazarıyla reka-
Bünyenizde bulunan Mekta’nın bet eder bir pozisyona geldik. Ma-
faaliyetlerinden bahseder misi- kinenin gittiği yerde çalışarak
niz? destek hizmetlerinin ve-
Türkiye’de ilk defa pet şişe üretimi rilmesi için organi-
yapabilen makinenin üretim kara- zasyon yapımızı
rını aldık. Bunun için kendi bünye- da buna göre
mizde Mekta’yı kurduk. Pet şişe
şişirme makinesi dediğimiz maki- 35
neyi uzun uğraşlar sonucu 2018
yılı içinde çıkardık. İlk makine 30
bin şişe saat kapasiteli. 2019 yılın-
da testlerini yaptıktan sonra fab-
rikamızda çalışır vaziyette satışa

RÖPORTAJ

kurduk. Sadece makineyi satmakla re yolu yapıldıktan sonra ortadan da en fazla katkıda bulunmak için
olmuyor, dünyanın diğer noktaları- kalktı. İzmir – İstanbul otoyolunun çalışıyoruz. İstediğimiz destekler
na da servis hizmeti götürüyoruz. yakından geçmesi bizi rahatlattı. maalesef verilmiyor, vize proble-
Cam, HDPE ve PET şişe gibi am- Firmaların potansiyelleri arttıkça minden dolayı istediğimiz ülkelere
balajlarda; su, maden suyu, gazlı bu sıkıntıları bir yerlere kadar taşı- gidemiyoruz. Cebimizdeki pasa-
meşrubatlar, bitkisel yağlar, meyve yorlar. KOSBİ Başkanı Kamil Porsuk portla istediğimiz ülkeye gidebil-
suları, süt, ayran, kefir, alkollü içe- Bey’in bahsettiği okul projesi de memiz gerekiyor sanayiciler olarak.
cekler gibi ürünleri çalışıyoruz. bizi oldukça heyecanlandırdı. Tür- Biz yurt dışındaki firmalara hizmet
kiye’nin en büyük problemlerinden edebilmek için çifte vatandaş olan
Sektördeki konumunuz nedir? biri de teknik eleman sıkıntısıdır. arkadaşlarımızı istihdam ediyoruz.
Sektörde bilinen bir markayız. Dün- Biz yıllardır meslek liselerine çok Sanayicilik biraz da sabır işi. İğney-
ya genelinde de tanınır bir marka- büyük destek veriyoruz. Bünyemiz- le kuyu kazıyoruz. Geçen seneden
yız. Ektam içinde 34. yılımı doldu- de stajyer bulunduruyoruz ve bilfiil beri devam eden krizden dolayı
ruyorum. İmalat Mühendisi olarak çalıştırıyoruz. Onların formalarını eleman çıkarmadık hatta aldık.
başladım, şu an şirket ortağı olarak bile ayrı tutarak onları şirket havası Bunu da ihracatı arttırarak gerçek-
devam ediyorum ve yönetim kuru- içinde çalıştırıyoruz. Teknik liseden leştirdik.
lu üyesiyim. 10 kişilik ortaklık de- mezun olan gençler hem istihdama
vam ediyor ve bu bize güç veriyor. hem de sanayicinin ihtiyaçlarına ce- Son olarak gençlere tavsiyeleri-
Bizler birbirimizi çok iyi tanıdığımız vap verecek. niz nelerdir?
için yönetim açısından bir sıkıntı Yaptıkları işi sevecekler ve sabre-
yaşamadık. İşimizi doğru yapmak, Sanayicilerin yaşadığı sıkıntılar decekler. Sabır ve sevgi, sonuca
müşteriye beklediği kaliteyi sağ- hakkında neler söylersiniz? başarılı bir şekilde ulaştırır. Başarı
lamak, yapabiliyorsak maliyetini Türkiye’de destek verilirse çok iyi hemen gelmez, basamaklar hemen
düşük yapmak gibi prensiplerimiz şeyler yapılabiliyor. Bunların en bü- çıkılmaz. Merdivenler adım adım çı-
var. Sektörel anlamda Ektam’ın yük kanıtını kendimizde görüyoruz. kılırsa, başarı daha kalıcı olur. Şirket
yerli piyasada alternatifi yok. Bizim Son projemizde üniversitelerden sahipleri müşteridir, müşteri size
sektörel rakiplerimiz İtalyan ve Al- destek aldık. Üniversite şirket iş- parayı verendir, eğer müşteri varsa
man firmalarıdır. Çeşitli fuarlara birlikleri önemlidir. Teknoparkların firmalar ayakta kalır ve devamlılığı
katılıyoruz, özellikle yurt dışında canlı bir şekilde çalışması lazım. olur. Bu yüzden müşteriye iyi hiz-
kendimizi tanıtmak için çalışıyoruz. Yüksek teknolojinin imkanlarından met edilmesi gerekiyor. En önem-
Tüyap Ambalaj Fuarı’na 24 yıldır ka- faydalanıyoruz. Türkiye’nin çıkış lisi şu; ben patronum dediğiniz
tılıyoruz. Bunun dışında dünyanın yolu üretim ve ihracat. Biz firma yerde müşteri patrondur derseniz
çeşitli yerlerinde sektörel fuarlara olarak ikisinde de varız. İstihdama daha başarılı olursunuz.
katılıyoruz. 12 Kasım’da Almanya’da
gerçekleşen Brau Beviale Fuarı’na
katıldık. KOSGEB, Ar-Ge destekleri
alıyoruz, TÜBİTAK ile projeler yapı-
yoruz. Yıllık ihracatımızın seviyesini
her sene daha da arttırmak için ça-
lışıyoruz.

KOSBİ’de olmayı nasıl değerlen-
diriyorsunuz?
Organize sanayi içinde olmak mut-
laka güzel bir şeydir. Birlikte orga-
nize olmak size avantaj sağlıyor.
Sıkıntıları da var ama zaman içinde
bu sıkıntılar birlikte hallediliyor.
80 yılından beri Kemalpaşa’dayım.
Ulucak Belediyesi ile olan sıkıntılar
vardı. Ulaşımla ilgili sıkıntılar çev-

36

HABER

OSBDER ÜYELERİ

kosbİ’DE BULUŞTU

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (KOSBİ) EV SAHİPLİĞİNDE İZMİR’DE BİR ARAYA GELEN ORGANİZE
SANAYİ BÖLGELERİ (OSB) YÖNETİCİLERİ, SU SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ. SUYUN GELECEKTE BÜTÜN İNSANLıK İÇİN
EN BÜYÜK SORUN OLACAĞıNA İŞARET EDEN ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ DERNEĞİ (OSBDER) YÖNETİM KURULU
BAŞKANı HİLMİ UĞURTAŞ, “TOPLANTIDA SORUNLARIMIZI DİLE GETİRDİK. ÇÖZÜM İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN
YAPILMASI KONUSUNDA FİKİR BİRLİĞİNE VARDIK” DİYE KONUŞTU.

OSBDER 26. Bölge Müdür- ğine yapmaktan duyduğu memnu- Hilmi Uğurtaş ise OSB yönetici-
leri toplantısı Kemalpaşa niyeti dile getirerek, “Türkiye’nin lerinin bir araya gelmesinin öne-
Organize Sanayi Bölgesi çeşitli illerindeki OSB Müdürlerini mine değinerek, “Aynı zamanda
(KOSBİ) ev sahipliğinde İzmir’de KOSBİ’de ağırlamaktan mutluyuz. söylemek isterim ki OSBDER’i
yapıldı. OSBDER üyesi 28 OSB yö- OSB’lerin avantajları da sıkıntıları OSBÜK’ün altenatifi, muhalefeti
neticisinin katılımıyla Kemalpaşa da ortak. Bu anlamda birlikte ha- olarak düşünülmesini doğru bul-
Ramada Oteli’nde gerçekleşen reket etmek, her alanda olduğu muyoruz.
toplantının açılış konuşmalarını gibi burada da temel motivasyo- OSBÜK ile bir rakip olma anlayışın-
Kemalpaşa Organize Sanayi Böl- numuz. Hem fikir paylaşımı hem da değiliz. Bu ülkede nasıl TOBB
gesi Yönetim Kurulu Başkanı Ka- işbirliği hem de iletişim özellikle varken TÜSİAD varsa, nasıl her
mil Porsuk ve OSBDER Yönetim bu toplantıların temelini oluşturu- şehirde odalar varken iş insanları
Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş yap- yor” dedi. dernekleri varsa, kanunla şekille-
tı. KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı nen OSBÜK’ün yanında da bir sivil
Kamil Porsuk, OSBDER 26. Bölge “OSBÜK’ün alternatifi değiliz” toplum kuruluşu, bir dernek olarak
Müdürleri Toplantısı’na ev sahipli- OSBDER Yönetim Kurulu Başkanı OSBDER vardır” diye konuştu.

37

RÖPORTAJ

KEMALPAŞA SANAYİSİNİN SESİ:

KESİAD

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARı DEMOKRASİNİN, EKONOMİNİN, TOPLUMSAL, SİYASAL VE EKONOMİK GELİŞİMİNİN
EN ÖNEMLİ DİNAMİKLERİNDEN BİRİNİ OLUŞTURUR. ÖZELLİKLE SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARıNıN OLUŞTURDUKLARı
DERNEKLER BULUNDUKLARı BÖLGELERİN NABZıNı TUTAR VE EKONOMİK KARARLARA YÖN VEREBİLME POTANSİYELİNİ
DE BÜNYELERİNDE TAŞıRLAR. BU STK’LARDAN BİRİ DE ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ SANAYİ BÖLGELERİNDEN BİRİ OLAN
İZMİR’İN KEMALPAŞA İLÇESİNDE BULUNAN KEMALPAŞA SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARı DERNEĞİ...

Haluk Meriç
KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Röportaj: Ramazan Karasu derneklerinin sadece bölgelerin, yüksek olduğunu söyleyen Meriç,
kentlerin değil ülkenin yönetimine “Bizim de bu yolda bir ülke olarak
2002 yılında kurulan Kemalpaşa doğrudan pozitif katkı koyabilece- misyonumuz iş dünyasına ilişkin
Sanayici ve İş İnsanları Derne- ğine inandığını söyleyen KESİAD Yö- alınan kararlarda iktidarı doğru
ği, dünden bugüne Kemalpa- netim Kurulu Başkanı Haluk Meriç, yönlendirmek, alınacak ve alınması
şa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) bu anlamda iş derneklerine büyük iş gereken kararları işaret etmek ve
ile olumlu ve yapıcı bir ilişki içinde. düştüğünü ifade etti. ekonominin direksiyonundakileri iş
KOSBİ’de üretimin bir neferi olan dünyasının içinden doğru bilgilerle
sanayicilerin birçoğu aynı zamanda “STK’lar ile özel veya resmi ku- donatarak doğru yönlendirmek. De-
KESİAD üyesi. Bu da iki kurumun rumlar temas halinde olmalı” diğim gibi modern demokratik ülke-
doğrudan temasının ve iletişimi- Demokratik ülkelerde bu tarz sivil lerde bu etki son derece fazla. Üste-
nin ne kadar önemli olduğunun bir toplum kuruluşlarının karar meka- lik sadece iş insanları dernekleri için
göstergesi. Özellikle iş dünyasının nizmalarına etkisinin son derece de geçerli değil. Tüm sivil toplum

38

kuruluşları bu anlamda belirleyici
oluyor” dedi. Bu ilişkinin tek yönlü
bir ilişki de olmadığını ifade eden
KESİAD Başkanı Meriç, “Demokratik
ülkelerde icra makamı, alacağı bir
karardan önce o alandaki sivil top-
lum kuruluşlarının görüşlerini de ta-
lep ediyor, alınacak karar ve yapıla-
cak düzenlemeye onların fikirlerini
de katıyor. Bu karar alma yöntemini
tepeden en alt yönetim birimine ka-
dar her kurum kullanıyor. Bu anlam-
da Kemalpaşalı sanayiciler olarak
bizler hem ülke ekonomisi konusun-
da hem bölge ihtiyaçları konusun-
da da icra makamlarına fikirlerimizi
ulaştırıyor, onları bilgilendiriyoruz.
Sorumluluk bilincine vakıf STK ol-
manın gereği budur” dedi. Gelişmiş
toplumlarda STK üyelerinin toplam
nüfusun neredeyse 5-6 katı oldu-
ğuna dikkat çeken Meriç, “Bu yolda
bir ülke olarak insanların STK’larda
örgütlenmesi o STK’ların güçlenme-
sini sağlar ve karar alıcıların STK’ları
devre dışı bırakma durumu olmaz.
O sebeple kendi alanımıza döner-
sek, her iş insanının bir iş derneğin-
de örgütlenmesi son derece önemli
ve elzemdir diye düşünüyorum”
diye konuştu.

“Tarımda teknolojik yatırım ge- let eliyle desteklenmesi gerekiyor” miktarlarda üretim yapılıyor. Başta
rekli” diye konuştu. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölge-
Kemalpaşa’nın hem tarım hem KOS- si (KOSBİ) olmak üzere yatırımcıya
Bİ sayesinde sanayi ilçesi olduğunu “KOSBİ’nin Kemalpaşa’ya katkısı büyük kolaylıklar sağlayan sanayi
belirten KESİAD Başkanı Meriç “Ke- büyük” bölgeleri, biz iş insanları için birçok
malpaşa, ülkemizin tarım ve hay- Kemalpaşa Organize Sanayi Böl- imkan sunuyor. Ancak bu noktada
vancılık ekonomisine ciddi anlamda gesi’nin başta Kemalpaşa ve İzmir sanayi bölgelerinin güçlü iletişimi
desteği olan bir ilçe. İzmir’e çok ya- olmak üzere Türkiye ekonomisine ve ortak projeler üreterek bölge-
kın olması bu desteği pekiştiriyor. önemli katkılar sağladığını ve yatı- nin gelişimini sağlamak adına der-
Endüstri 4.0 dünya gündemindey- rımcıları bölgeye çekmek için başta nekleşmenin önemine değinmekte
ken yapmamız gereken bir metre- dernek olmak üzere tüm sanayici- fayda görüyorum. Bu düşünceden
kare tarım toprağından maksimum lerle ortaklaşa hareket edildiğini yola çıkarak 2002 yılında değerli bü-
verimi almayı başarmak” dedi. Me- ifade eden KESİAD Yönetim Kuru- yüklerimizin katkısıyla ortaya çıkan
riç, bunun da teknoloji ve katma lu Başkanı Haluk Meriç, “İzmir’de Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları
değerli üretim ile yapılabildiğine birçok organize sanayi bölgesi yer Derneği, Kemalpaşa Organize Sana-
dikkat çekerek, “Bizim verimli top- alıyor. Hem sanayiye hem de eko- yi Bölgesi’nin bugünkü konumuna
rağımız, suyumuz, güneşimiz var an- nomiye büyük katkı sağlayan or- ulaşması adına çok başarılı bir olaya
cak üretimde verim sıkıntısı yaşıyo- ganize sanayi bölgelerinde yüksek imza attıklarını görüyoruz” dedi.
ruz. Çiftçilerimiz her zaman geçim
sıkıntısında. Bunu aşmak için özellik-
le tarımda teknolojik yatırımın dev-

39

RÖPORTAJ

RYAÜRŞıMTÜASGıRİRLGıKİNBİERRÇıNAR:

MESLEKTEKİ 50. YıLıNı Rüştü Girginer
DOLDURAN GİRGİNER Girginer Oto Endüstri Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
OTO ENDÜSTRİ SANAYİ
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ YÖNETİM
KURULU BAŞKANı RÜŞTÜ
GİRGİNER, AVRUPA
PAZARıNA AÇıLMAYı
HEDEFLEDİĞİ BU DÖNEMDE
GENÇ GİRİŞİMCİLERE
TAVSİYELERDE
BULUNURKEN, 50 YıL
BOYUNCA İŞ YAŞAMıNDA
KAZANDıĞı TECRÜBELERİ
KOSBİ AKTÜEL DERGİSİ
İÇİN ANLATTı.

Röportaj: Murat Şahin fağında inceliklerini öğrendim ve odaklı üretim anlayışı ile yaklaşık
askerlik sonrası ilk işyerimi açtım. 150 kişilik bir ekiple yolumuza de-
Meslek hayatına çok küçük İlk zamanlarda dönemin koşulla- vam etmekteyiz.
yaşlarda başlayan, azim ve rı gereği daha basit talaşlı imalat
kararlılıkla işlerini sürek- parçaları üretimi yaparak ilerle- Geleceğe yönelik bir yatırım pla-
li büyüten Rüştü Girginer, bugün dim, 1980 yılı sonrası uzmanlık ve nınız var mı?
Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına teknoloji gerektiren dişli imalatına Yaptığımız işin niteliği teknolojik
ağırlık veriyor. Gençlere yaptıkları yöneldim. Çalışan sayısının artması işler grubunda değerlendirilmek-
işi sevmeleri gerektiğini belirten ve makine parkurunun genişleme- tedir; günümüzde teknolojinin
Rüştü Girginer ile söyleşi yaptık. si ile önce Pınarbaşı Sanayi Bölgesi ilerleme hızı göz önüne alındığında
ve son olarak şu an içinde faaliyet- yatırımın sürekli ve disipline bir şe-
Mesleğe nasıl başladınız, firma- lerimize devam etmiş olduğumuz kilde ilerlemesi zorunlu bir hal alı-
nızın kuruluş hikayesini dinleye- Kemalpaşa Organize Sanayi Böl- yor. Dünyada ve ülkemizde tercih
bilir miyiz? gesi’ndeki yerimize taşındık. Ay- edilebilir ürünler üreterek rekabet
Mesleğe bugün pek çok sanayici rıca Pınarbaşı Sanayi Bölgesinde edebilmemiz için makine parkuru-
dostumun da okul olarak nitelen- bir dövme tesisimiz bulunmakta muzu yenilemeye ve uzmanlığımızı
dirdiği Birinci Sanayi Sitesi’nde ve ürettiğimiz parçaların dövme artırmaya yönelik hedeflerimiz ve
abimle 50 metrekare bir dükkanda taslaklarını kendi bünyemizde ta- yatırımlarımız mevcuttur. Amacı-
başladım. Abim Hüseyin Girginer mamlamaktayız. Kalite ve teknoloji mız kalitemizi daha üst seviyelere
makine teknikeriydi, ben de okul
sonrası dükkanda çalışıp işin mut-

40

yükseltip Avrupa pazarına açılarak
ihracatımızı artırmak ve pazarda
kalıcı bir yer edinmek.

50 yıllık bir sanayici olarak sektö- “Her sektörde Gençlere neler tavsiye edersiniz?
rünüzün en büyük sorunu olarak olduğu gibi bizim Bizim yaşadığımız dönemde şart-
neyi görüyorsunuz? sektörümüzün de lar daha zordu. Şimdiki zamanlarda
Her sektörde olduğu gibi bizim en büyük sorunu biraz daha kolay. Ancak günümüz
sektörümüzün de en büyük sorunu şartlarında gençler biraz rahat
ara eleman sıkıntısıdır. Ülkemizde ara eleman çalışma peşindeler. Şunu tavsiye
meslek liselerine karşı bir önyargı sıkıntısıdır.” edebilirim genç yaştan itibaren ça-
olduğu için öğrencilerimiz bu okul- lışmaları gerekiyor. Zorluktan kaç-
lara gitmek istemiyor ve ara elema- oldu. Hesabınızı yapıp, ihtiyatlı madan mücadele etmeleri gereki-
na ulaşmak her geçen gün daha zor bir şekilde davranırsanız krizlerin yor. Şu andaki gençlerin en büyük
bir hal alıyor. Nitelikli ara eleman hepsini aşabilirsiniz. Krizlerden en tutkusu masa başı işlerde çalışmak.
yetiştirmemiz gerekiyor ve bu sa- çok etkilenen kesim sanayicilerdir Sadece masa başı işlerde çalışarak
dece bizim sektörün değil tüm ülke çünkü üretim için gerekli olan ham- olmaz, zaman içinde bütün zorluk-
sanayisinin temel sorunu. Bunun madde ve yardımcı malzemelerin ları görmeleri gerekiyor. Her ne iş
için de eğitime öncelik verilme- fiyat artışı doğrudan sizin bütçenizi yaparlarsa yapsınlar o işe emek
li, aileler ve öğrenciler tarafından etkiliyor. Bütçeniz de sizin yatırım harcamaları gerekiyor. Emek ve
meslek liseleri, tercih edilir hale ge- koşullarınızı tekrar gözden geçir- azimle girişilen iş her zaman başa-
tirecek donanım ve kaliteye ulaştı- menize sebep oluyor. Kendi özser- rılı olur.
rılmalı. Bugün kaliteli bir tekniker, mayemize dayanarak ve çok çalışa-
ara elemanın mühendisten daha rak bütün krizleri atlattık.
fazla para kazandığı bir dönem
yaşıyoruz, bunlar hem öğrencilere
hem ailelere doğru aktarılmalı ki
meslek liseleri tercih edilir olsun.

50 yıllık iş yaşamında ülkemiz ve
dünya birçok ekonomik kriz yaşa-
dı, bu krizleri nasıl aştınız?
Evet, daha önce de hem ülke ola-
rak hem de evrensel ölçekte çok
kriz yaşadık. Daha önceleri krizleri
hep daha çok çalışarak atlattık. Ge-
ceyi tesiste geçirdiğimiz çok zaman

41

HABER

TÜSİAD

SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM
GÜNLERİ YAPıLDı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞ İNSANLARı DERNEĞİ (TÜSİAD) VE EGE SANAYİCİLERİ VE İŞ
İNSANLARı DERNEĞİ (ESİAD) İŞBİRLİĞİYLE SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM GÜNLERİ’NİN
YEDİNCİSİ HUGO BOSS TEKSTİL SANAYİ INEX CENTER’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Üretimin dijitalleşmesi başlıklı lerin vurgulayan Başkan Sivri, “Yeni Fadıl Sivri
toplantının açılışında konu- üretim teknikleri ve bu tekniklerin ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı
şan ESİAD Yönetim Kurulu değer zincirinde tetikleyeceği dö-
Başkanı Fadıl Sivri, sanayide dijital nüşüm, ülkemizin üretim döngü-
dönüşüm olgusu, üretimde verim- sünü yüksek katma değere evirme
lilik, maliyetlerde kontrol ve hız potansiyelini barındırıyor. Bu doğ-
kazandıracak çeşitli teknolojilerin rultuda Türkiye için dijital dönü-
hayat standardımızı yükseltecek şümün öncü ekonomileri arasında
üretken büyüme anlamına geldi- yer almak kaçınılmaz bir önemde-
ğini söyledi. Sivri, bu anlayışla, bu- dir. Zira, inovasyon ile icat ettiğiniz
gün sanayinin dijital dönüşümünün yeni buluşların, patentlerin bir yan-
tedarik zincirinin tüm aşamalarına dan da arkasına güçlü bir sanayi alt-
entegre edilmesi için nelere gerek- yapısını alarak üretime dönüşmesi,
sinim duyulduğunu ve etkilerinin ekonomik sisteme dahil edilmesi
tartışılması gerektiğini anlattı. Tür- gerekiyor. Dünyada yer edinmiş,
kiye’nin ve Ege Bölgesi’nin rekabet kabul görmüş, ekonomik katkısı
gücünün korunması ile artırılmasını arttırılmış, patent ve inovasyonlara
öncelikli konular arasında gördük- ihtiyacımız var” diye konuştu.

42

HABER

KADıN GİRİŞİMCİDEN

KEMALPAŞA’YA DİL OKULU

ÇALıŞTıĞı BÜTÜN KURUMLARDA ÇALıŞKANLıĞı İLE HER ZAMAN TAKDİR EDİLEN VE ADıNDAN SÖZ
ETTİREN İZMİRLİ KADıN GİRİŞİMCİ FUNDA ERSİN, SONUNDA KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU. İŞ HAYATıNA 20
YıL ÖNCE BAŞLAYAN VE SON 15 YıLDıR BRITISH TOWN DİL OKULLARı’NDA ALDıĞı HER GÖREVİN BAŞARı
İLE ÜSTESİNDEN GELEN ERSİN, ÇALıŞTıĞı KURUMUN MARKASı İLE KEMALPAŞA’YA DİL OKULU AÇTı.

ni, her görevi kendi işiymiş gibi sa- “Bu kriterler doğrultusunda firma-
hiplenerek başarılı olmayı hedefle- lara açık ve kapalı eğitimler veriyo-
diğini anlatan kadın girişimci Funda ruz. Bu alanda uzun yıllardır hizmet
Ersin, emeklerinin boşa gitmediği- veren bir kurum olarak yerel ve
ni görmenin kendisini sevindirdiği- uluslararası firmalarla pek çok kez
ni söyledi. Kemalpaşa’da ilk kez dil çalıştık. Hem mavi yaka hem de be-
okulu açıldığını ifade eden Ersin, yaz yaka eğitimine önem veriyoruz.
“Kemalpaşa’da yaşayanların da kali- Ayrıca Kemalpaşa sınırları içinde
teli bir yabancı dil eğitimine ihtiyacı çok fazla köy bulunmakta ve bu
olduğunu gördüm. Aynı zamanda köylerde yaşayan çocuklarımız eği-
burası sanayi tesislerinin de yoğun timi ya hiç ya da istenilen düzeyde
olduğu bir bölge. Burada dil okulu alamıyor. Biz kurum olarak çocuk-
olmaması beni dil okulu açmaya larımızı eğitimle tanıştırmak için
yöneltti. 20 yıllık iş hayatı tecrübe- çalışmalar yapacağız. Özel çalışma
lerimi, 15 yıldır birlikte çalıştığımız programları hazırlayarak çocukları-
British Town Dil Okulları kurucusu mıza nitelikli eğitim vermek istiyo-
Melih Kahramaner’in de destekle- ruz. British Town ile hazırladığımız
riyle kendi dil okulumu kurdum. Gi- programları destekleyerek daha
rişimciliği her zaman destekleyen geniş kitlelerin faydalanmasını sağ-
Kahramaner’e teşekkür ediyorum. layacağız” dedi.
Kadın girişimci olarak bugüne ka-
Funda Ersin dar yaptığım gibi yine çok çalışarak
başarılı olmak için elimden geleni
British Town Dil Okulları Yö- yapacağım” diye konuştu.
netim Kurulu Başkanı Melih
Kahramaner’in de desteği ile Nitelikli eğitim vereceğiz
kendi işini kurmanın mutluluğunu Küreselleşme ve bilgi çağının gere-
yaşayan Funda Ersin, bugüne kadar ği olarak firmaların insan kaynakla-
dil okulu olmayan Kemalpaşa’da en rına yatırım yapmaları gerektiğini
iyi şekilde hizmet vermek için gece ve yabancı dilin ise dünyaya açılmak
gündüz çalışacağını söyledi. isteyenler için en önemli araç oldu-
ğunun altını çizen Ersin, Türkiye’de
Yine çok çalışacak firmalara yabancı dil eğitimi veren
İş hayatında 20 yıldır iyi bir çalışan ilk kurumlardan biri olduklarını söy-
olarak, emek harcadığı kurumlarda ledi. Avrupa dil eğitim kriterlerine
en iyisini yapmak için uğraş verdiği- dikkat ederek eğitim veren bir ku-
rum olduklarını ifade eden Ersin,

43

HABER

KEMALPAŞA’NIN

DÜNYA ŞAMPİYONLARı

KEMALPAŞA’NıN ANSıZCA VE YUKARı KıZıLCA KÖYLERİNDEN OLAN
JİMNASTİKÇİ İBRAHİM ÇOLAK VE AHMET ÖNDER, BU SENE DÜNYA
JİMNASTİK ŞAMPİYONASı’NDA ALDıKLARı ALTıN VE GÜMÜŞ MADALYA
İLE HEM ÜLKEMİZİ HEM DE KEMALPAŞA’Yı GURURLANDıRDı. KOSBİ
AKTÜEL OLARAK BU İKİ SPORCUMUZ VE ONLARı YETİŞTİREN
ANTRENÖRLERİ YıLMAZ GÖKTEKİN İLE BİR SÖYLEŞİ YAPTıK.

Alpay Sönmez madalyalar almayı sürdürmüş. taşımalarını sağlamış.
2013 yılında büyükler klasmanında 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılım
Şavkar Cimnastik Spor Kulü- Mersin Akdeniz Oyunları’nda hal- hakkı da kazanan İbrahim Çolak,
bü’nde, 5 yaşındayken spora ka aletinde gümüş madalya, 2014 “Bundan sonra, önce 2020 Avrupa
başlayan İbrahim Çolak, ba yılında Dünya Kupası üçüncülüğü, Jimnastik Şampiyonası ve hemen
şarılarla dolu kariyerini geçtiği- 2015 yılında Azerbaycan’da orga- ardından yapılacak olan 2020 Tok-
miz günlerde Dünya Şampiyonluğu nize edilen ilk Avrupa Oyunları’n- yo Olimpiyatları’nda tekrar kürsü
ile taçlandırdı. Bir anda ülke gün- da üçüncülük, 2016 yılında Avrupa hedefliyorum” dedi.
demine oturan İbrahim Çolak’ın bu Jimnastik Şampiyonası’nda finalist-
başarısının arka planını ve bundan lik, 2017 yılında Üniversite Oyunla- Sponsorluk kültürümüz yok
sonraki hedeflerini kendisinden rı’nda halka aletinde ikincilik, 2017 Sponsorluk konusuna da değinen
dinledik. 2012 yılında Avrupa Genç- yılında tekrar Avrupa Jimnastik ilk Dünya Şampiyonu jimnastikçi-
ler Şampiyonası’nda paralel aletin- Şampiyonası’nda Avrupa beşinci- miz İbrahim Çolak, başarılarla dolu
de ikinci olarak hemen hemen her liği, 2018 yılında Avrupa Jimnastik 20 yıllık kariyeri boyunca tek bir
yıl birkaç uluslararası yarışmada Şampiyonası’nda ikincilik, 2018 Ak- sponsorunun dahi olmadığını üzü-
deniz halka aletinde şampiyonluk lerek anlatıyor. Dünya Şampiyonu
ve nihayet bu yıl 2019 Dünya Ar- olmuş rakipleri dışında, o seviyede
tistik Jimnastik Şampiyonası’nda şampiyonalara katılan tüm sporcu-
olimpiyat şampiyonlarını, defalar- ların 4 ya da 5 tane ayrı sponsoru
ca dünya şampiyonu olmuş sporcu- olduklarına vurgu yapan Çolak, “Üs-
ları geride bırakarak dünya şampi- telik başarı geldikten sonra değil
yonluğunu ilk kez ülkemize getiren başarıya giden yolda destek olmak
jimnastikçi oldu İbrahim. Bu başa- için sponsor oluyorlar yurt dışında.
rısı ile bir anda medyanın ilgisini Bizde bireysel sporlarda sponsor-
çeken ve ülke gündemine oturan luk zaten çok az” diyen Çolak, “20
İbrahim Çolak’ın madalyalarına ve sene ailem, Şavkar Cimnastik Kulü-
kariyerinin seyrine baktığımızda bü ve federasyonumuzun desteği
aslında bu başarının sürpriz olma- dışında bir destek görmedim, şimdi
dığını da görüyoruz. 25 yaşında ol- dünya şampiyonu oldum ama hala
masına rağmen 20 yıllık bir emeğin
karşılığını dünya şampiyonu olarak
almış ve genç sporculara belki de
bir anlamda hayallerini daha yukarı

44

Şavkar Cimnastik ya getiriyor ülkemize. tekin, alınan bu başarılı sonuçların
Spor Kulübü’nde, eski Ahmet Önder komple bir sporcu ardında büyük bir bireysel emek
olduğunu 2018 Akdeniz Oyunları’n- ve takım çalışması yattığını ifade
jimnastikçi amcası da aldığı beş madalya ile Türkiye’ye etti. Bu başarıları “Türk jimnastik
sayesinde henüz beş en çok madalya kazandıran sporcu tarihinde bir çığır açıldı, Türkiye’nin
yaşındayken spora olmasından anlıyoruz. Yer aletinde dünya jimnastiğinde belli bir yere
gümüş, atlamada gümüş, totalde geldiğinin göstergesidir” diye ta-
başlayan İbrahim bronz ve paralel aletinde de altın nımlayan Göktekin, “Tabii ki bunun
Çolak, başarılarla dolu madalya alan Önder’in favorisi ise planlaması çok önceden yapıldı.
kariyerini geçtiğimiz kendisine 2019 Dünya Jimnastik İbrahim ve Ahmet, Şavkar’ın altya-
Şampiyonası’nda şampiyonluk ge- pısından seçilen sporcular. Seçilen
günlerde Dünya tiren paralel alet. Geçen sene Av- sporcuları belirli bir noktaya getir-
Şampiyonluğu ile rupa Oyunları’nda barfikste ikinci dikten sonra, onlara bir yol haritası
olan Önder, “Bütün aletlerde çalışı- çizmek zorundasınız. Bunları yapar-
taçlandırdı. yorum, bu sebeple şampiyonadan ken de küçük oldukları için aileleri
şampiyonaya göre madalyalarım ile birlikte planlamak gerekiyor”
bir sponsorum yok. Bu da arkadan değişiyor” diyerek hedefinin 2020 diyerek başarının ardındaki çalışma
gelen genç sporcuları umutsuzluğa Tokyo Olimpiyatları olduğunu ve planlamanın önemine vurgu ya-
sürüklüyor ve spordan başka alter- da sözlerine ekliyor. Önder’in de pıyor.
natifler aramalarına itiyor” diyerek sponsorluk konusunda sözleri İbra- 2012 yılında Türkiye Jimnastik Fe-
sponsorluk konusuna dikkat çeki- him Çolak ile benzer. 15 senedir bu derasyonu başkanlığı görevine ge-
yor. sporu yaptığını, sayısız başarı aldı- len Suat Çelen ve ekibi Asbaşkan
ğını ve dünya ikincisi olarak büyük İsmail Göktekin, Başkanvekili Emre
Paralel’de dünya ikinciliği bir başarıya imza attığını söyleyen Bağcı’nın Yönetim Kurulları ile be-
Aynı Dünya Jimnastik Şampiyona- Önder, bugüne kadar bir tane bile raber bu başarıda büyük katkısı
sı’nda paralel aletinde dünya ikin- sponsorluk elde edemediğini söy- olduğuna dikkat çeken Göktekin,
ciliğini alarak ülkemizin bir başka ledi. “Her tür desteği sporcularımıza
gururu olan, Şavkar Cimnastik verdiler. Bu desteğin sonucunu da
Kulübü üyesi Ahmet Önder de Yu- Şampiyonların hocası tüm dünyaya gösterdik” diyerek
karı Kızılca Köyü’nden halasının İki sporcunun da yıllardır antrenör- doğru yapılanma ve sporculara
kendisini nasıl spora getirip götür- lüğünü yapan Artistik Jimnastik inanmanın ne kadar değerli sonuç-
düğünü anlatarak bu yolda verilen Milli Takım Antrenörü Yılmaz Gök- lar doğurduğunu söylüyor.
emeğin büyüklüğünü ve desteğin
önemini vurguluyor. İbrahim Çolak
gibi Ahmet Önder’in de kariyeri ve
başarıları bir anlamda Dünya Şam-
piyonası’nda gelecek bu başarının
habercisi gibi olmuş. Bir çok Türki-
ye Şampiyonlukları ve uluslararası
özel turnuvalarda dereceler elde
eden Ahmet Önder, 2013 Gençler
Avrupa Oyunları Festivali’nde pa-
ralel aletinde bronz madalya alarak
ilk madalyasını elde ediyor, sonra-
sında dünya kupalarında 15 madal-

45

HABER

İZMİRLİ YELKENCİLER

MALTA’DA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETTİ

KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (KOSBİ) FİRMALARıNDAN BEYMETAL’İN SPONSOR OLDUĞU ONUR TOK VE
TUĞRUL ELBİRLER’DEN OLUŞAN İZMİRLİ YELKEN TAKıMı TEAM LİNEA ROSSA, HER SENE MALTA’DA DÜZENLENEN
BÜYÜK YELKEN YARıŞı ROLEX MIDDLE SEA RACE’DE TEK TÜRK TAKıMı OLARAK YARıŞTı.

120 tekne 1200 sporcunun ka- Cumartesi günü öğle saatlerinde
tıldığı popüler offshore yarışı Malta Valletta’da Grand Harbour
Rolex Middle Sea Race’e Türki- içinden start verildi. 600 millik bu
ye’den katılan tek takım olan Team rota son derece zorlu bir parkurdu”
Line Rossa, hem İRC 5 kategorisin- dedi. Team Linea Rossa ekibinin di-
de hem de Double Handed kate- ğer üyesi Tuğrul Elbirler ise bu zor-
gorilerinde mücadele ederek, ku- lu yarışta hem IRC 5 kategorisinde
paları İzmir’e getirmek için yarıştı. hem de iki kişilik ekiplerden oluşan
Royal Malta Yacht Club tarafından teknelerin ayrıca değerlendirildiği
Rolex ana sponsorluğunda düzen- Double Handed kategorisinde ya-
lenen Akdeniz’in popüler offsho- rıştıklarını belirterek, “Team Linea
re yelken yarışı olan Rolex Middle Rossa olarak bu yıl ilk kez iki kişilik
Sea Race dünyanın her tarafından sınıfta yer alarak offshore yarışçılık
iddialı tekne ve sporcuların katıldı- deneyimimizi arttırdık. Türkiye’den
ğı zorlu bir yarış ve bu sene 40. kez bu yarışa katılan tek takımdık ve
organize ediliyor. aynı zamanda kentimiz İzmir’i de
temsil ettik. Bu bilinçle yarıştık”
İki kategoride yarışacak diye konuştu.
120’nin üzerinde teknenin ve 1200 İzmirli yelken takımı Team Linea
sporcunun katıldığı bu mücadeleye Rossa, 2024 Paris Olimpiyatları’nda
Türkiye’yi temsilen İzmir’den katıl- ilk defa düzenlenecek offshore yel-
dıklarını söyleyen Team Linea Ros- ken yarışlarında Türkiye’yi temsil
sa ekibinden Onur Tok, “19 Ekim etmeyi de hedefliyor.

46HABER

FERSAN, 1978’DEN BERİ LİDER
BİR MARKA OLARAK SEKTÖRÜ
İNOVASYONLARLA YÖNLENDİRİYOR

SEKTÖRÜNDE 40’DAN FAZLA TECRÜBESİ İLE HER ZAMAN İLKLERİN ÖNCÜSÜ OLAN VE
SİRKE PAZARıNıN HAKİMİ OLAN FERSAN, YENİ ATıLıMLARLA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR.

Üçü sirke ve sirke grup- grubu, doğal ve geleneksel Gürhan Güven
ları, biri taze sebze, ürün olarak sofralara lezzet Fersan Genel Müdürü
biri de turşu olmak katarken, şalgam, turşu, nar
üzere toplamda beş üretim ekşisi, limon sosu gibi birçok
hattı ile Nielsen 2019 veri- ürün grubuna sahip Fersan,
lerine göre sirke sektörün- yeni ürünleri çıkarmak için
de lider marka konumunda gün sayıyor” dedi.
olan Fersan, ileri teknolojiy- Sadece gıda alanında kal-
le üretilen kaliteli ve lezzetli mayarak, tüketicisine her
ürünlerini yıllardır başarıyla zaman en yüksek kalitede
tüketicisine sunuyor. Mo- ürünler üretmeye devam
dern üretim anlayışı ve ge- ederek temizlik kategorisi-
niş ürün yelpazesiyle dünya ne de doğallıkla yön veren
markası olma yolunda faa- Fersan’ın Ferfresh Temizlik
liyetlerini sürdüren, iç piya- Sirkeleri ile sektöre yeni bir
sa gücü ile ihracat ağını da soluk getirdiğini ifade eden
genişletmeye devam eden Gürhan Güven, “Ayna, cam,
Fersan, bunun devamının banyo ve mutfak temizliğin-
geleceğinin sinyalini veriyor. de kullanılabilen Ferfresh
Aynı zamanda McDonalds’ın Temizlik Sirkeleri, lavanta ve
32 yıllık ana tedarikçi olarak, bahar çiçekleri kokulu çeşit-
yüksek tonajlarda dilimlen- leriyle de Migros raflarında
miş salatalık ve Jalapeño yerini alıyor. Fersan yeni ürü-
turşusu ihracatı yapan ve nü Sirkem Temizlik sirkesi
kendi tarlalarında hammad- ile de temizlik alanında ge-
de üreten Fersan’ın, kaliteli lişimine devam ediyor. Sir-
ve güvenilir gıda anlayışıyla kem Temizlik sirkesi ise çok
yüzde 100 dönüştürülen, yakında birçok mağazadan
çevre dostu ambalajlarla satın alınabilecek. Fersan’ın
ürünlerini katkı maddesi hizmete sunmuş olduğu fab-
olmaksızın tüketicisi ile bu- rika satış mağazasında tüke-
luşturduğunu söyleyen Fer- ticiler her perşembe ‘Halk
san Genel Müdürü Gürhan Günü’ kapsamında Fersan’ın
Güven, “Pazara sağlam bir kaliteli ve lezzetli ürünlerine
giriş yapan Sirke Analı ürün ulaşabilir” diye konuştu.

48


Click to View FlipBook Version