The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by galilea.gr, 2019-07-05 14:19:43

96 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

96 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 96

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

Ε να ρεῦμα πού παρατηρεῖ κανείς νά ὑπάρχει στήν ἐποχή μας
εἶναι ἡ προσφυγή στήν ψυχανάλυση. Μέ τήν ψυχανάλυση,
πού συνήθως εἶναι ἀνθρωποκεντρική, ἐπιδιώκεται, κύρίως, ἡ
διερεύνηση τοῦ ψυχισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί οἰ τρόποι
ἀπόκτησης κάποιας ψυχολογικῆς ἰσορροπίας. Δηλαδή ἄν θε-
ωρήσουμε τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ὡς μιά πνευματική μηχανή, τότε,
ὅπως μιά μηχανή τήν ἀποσυνθέτουμε στά ἐξαρτήματά της γιά νά τήν
ἐπισκευάσουμε, ἔτσι καί τήν ψυχή τήν ὁδηγοῦμε στήν ψυχανάλυση

γιά νά τήν ἀναλύσουμε-διαλύσουμε στά
μέρη ἀπό τά ὁποῖα ἀποτελεῖται μέ σκοπό
νά τήν διερευνήσουμε ὅσο γίνεται καλ-
λύτερα.

Ὅμως, ὅπως κάθε ἐξάρτημα εἶναι λε-
ρωμένο ἀπό τήν χρήση, ἔτσι καί ἡ ψυχή
κατά τήν χρήση «λερώνεται» καί γιά νά
τήν δοῦμε σωστά πρέπει νά τήν βοηθή-
σουμε νά καθαρθεῖ. Βέβαια γιά νά λειτουργίσει σωστά ἡ ψυχή, δέν
εἶναι ἀρκετό νά βρεθεῖ τό πρόβλημα πού ὑπάρχει, ἀλλά πρέπει μέσα
ἀπό τήν κάθαρση νά διορθώσουμε τό πρόβλημα καί νά τήν
ἐπαναφε΄ρουμε στή σωστή της λειτουργία.
Ἐξ ἄλλου κανείς δέν πηγαίνει στόν γιατρό ἤ στόν ψυχολόγο, μόνο
καί

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 2 95. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ

μόνο γιά νά βρεῖ ἤ νά διαπιστώσει τό πρόβλημα πού ὑπάρχει, ἀλλά
καί γιά νά τό θεραπεύσει. Δηλαδή, ὅπως λέμε γιά μιά μηχανή, νά
τήν ἐπισκευάσουμε ὥστε νά λειτρουγεῖ σωστά.

Ποιός ὅμως θά μπορέσει νά μᾶς πεῖ σωστά καί ἀντικειμενικά
τό, ποιά εἶναι ἡ ὀρθή λειτρουγία τῆς ψυχῆς; Καί τί σημαίνει
λειτουργῶ σωστά; Λειτουργῶ σωστά σημαίνει ὅτι ἐκπληρώνω
σωστά τούς λόγους κατασκευῆς-δημιουργίας μου. Μιά μηχανή
π.χ. λειτουργεῖ σωστά, ὅταν λειτουργεῖ σύμφωνα μέ τίς προδια-
γραφές λειτουργίας τοῦ κατασκευαστοῦ της. Γιατί μόνον αὐτός
ξέρει τό πῶς καί γιατί κατασκεύασε τήν συγκεκριμένη μηχανή.
Αὐτό σημαίνει, ὅτι δέν μπορεῖς νά ἐπισκευάζεις μιά μηχανή σέ
ἀνειδίκευτα συνεργεῖα οὔτε νά κάνεις αὐθαίρετες ἐπεμβάσεις.

Φυσικό, λοιπόν, εἶναι ὅτι καί τήν «μηχανή» πού λέγεται ψυχή
κάποιος τήν κατασκεύασε καί γιά κάποιο συγκεκριμένο σκοπό.
Ἄν τό «συνεργεῖο»-ψυχολόγος, σύμβουλος ἤ ἀκόμη καί ὁ κληρι-
κός ὅπου καταφεύγω ἀναζητῶντας τήν θεραπεία δέν γνωρίζουν
τίς προδιαγραφές καί τό σκεπτικό τοῦ κατασκευαστοῦ-
δημιουργοῦ της, δηλαδή δέν ἔχουν τόν θεῖο φωτισμό, τότε μέ
τήν ἐπέμβασή τους, εἶναι πολύ λογικό, νά κάνουν ζημιά. Ἀλλά
ἄν γνωρίζουν τόν κατασκευαστή καί δημιουργό τῆς ψυχῆς, πού
εἶναι ὁ Ἕνας καί Ἀληθινός Θεός, γνωρίζουν καί τίς κατασκευα-
στικές προδιαγραφές, ὅπως τίς ἀναφέρει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ
«αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ
ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς
περιπατήσωμεν» Ἐφ.2.10. καί ἔχουν καί τόν ἄνωθεν θεῖον φω-
τισμόν, τότε μποροῦν νά ἐπέμβουν καί νά λύσουν τό πρόβλημα.
Νά θεραπεύσουν τήν ψυχή με τήν χάρη καί τήν ἐπέμβαση τοῦ
Θεοῦ. Γιατί ὁ ἄνθρωπος συνήθως νοσηλεύει, ἐνῶ μόνον ὁ Θεός
θεραπεύει μέ τά Ἱ.Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, πού ὁ ἴδιος κα-
θόρισε, διά τοῦ Ἁγ.Πνεύματος. Αὐτός θά καθαρίσει τήν πληγή
τῆς ψυχῆς. Αὐτός θά τοποθετήσει τό Φάρμακο. Αὐτός θά τήν
θεραπεύσει. Αὐτός θά συνθέσει ὅ,τι ἡ ἁμαρτία ἀποσυνθέτει.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 3 95. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ

ΨΥΧΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ

Μ ᾶς ἔδωσες, Κύριε ,τήν δύναμη, τήν φώτιση καί τά μέσα, δη-
λαδή τίς πέντε αἰσθήσεις (ὄραση, ὄσφρηση, γεύση, ἀκοή,
ἀφή), γιά νά μποροῦμε νά ἐρευνοῦμε τό σύμπαν, νά
ἀναλύουμε τόν μικρόκοσμο, νά ἐμβαθύνουμε στή γνώση
τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος καί γενικά νά κατανοῦμε τόν
κόσμο πού μᾶς περιβάλλει. Μᾶς ἔδωσες τήν ἱκανότητα νά προσεγ-
γίζουμε τό ἀπέραντο, ἀνεξερεύνητο καί πολύμορφο πλοῦτο τῆς
ἀνθρώπινης ψυχῆς. Καί φθάσαμε σήμερα
νά ἔχουμε ἀποκτήσει τέτετοια γνώση, πού
δέν μπορεῖ νά τήν χωρέσει τό ἀνθρώπινο
μυαλό μας.
Μᾶς ἔδωσες ὅμως, Κύριε, καί μιά ἄλλη
αἴσθηση. Μιά αἴσθηση μέ τήν ὁποία μπορεῖ
κανείς νά κατανοεῖ ὄχι μόνο τόν ὑλικό καί
αἰσθητό κόσμο, ἀλλά καί τόν πνευματικό, τά
πλήθη τῶν ἀγγέλων, τόν πλοῦτο τῆς γνώσε-
ώς Σου, τό βάθος τῆς σοφίας Σου, τό πέλα-
γος τῆς ἀγάπης Σου. Ἀκόμη προσπαθεῖ ὁ
ἄνθρωπος νά προσεγγίσει καί τό βάθος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Τῆς
ψυχῆς πού εἶναι τόσο κοντά μας καί μᾶς εἶναι τόσο ἄγνωστη.
Αὐτή τήν ψυχή, Κύριε, πού μοῦ τήν ἔδωσες τόσο καθαρή κι
ἀνάλαφρη, σάν τήν ψυχή τοῦ μικροῦ παιδιοῦ, κι ἐγώ τῆς φορτώνω
τόσα πολλά καί τήν λερώνω μέ τήν κακή διαχείριση τοῦ ἑαυτοῦ μου.
Αὐτή τήν ψυχή, Κύριε, πού εἶναι δικό Σου δημιούργημα κι ἐγώ τήν
ἔχω κάνει ἕναν σκουπιδότοπο, ἕνα δοχεῖο ἀπορριμάτων, ἐνῶ θά
ἔπρεπε νά εἶναι Ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτή τήν ψυχή πού
τήν ἐρευνῶ καί τήν ψυχαναλύω σέ βάθος γιά νά τήν θεραπεύσω
καί δέν τά καταφέρνω. Αὐτή τήν ψυχή, Κύριε, πού ἐμεῖς οἱ ἄνθρω-
ποι, χωρίς Ἐσένα, δέν μποροῦμε οὔτε νά τήν κατανοήσουμε, οὔτε νά
τήν καθαρίσουμε, οὔτε νά τήν παρηγορήσουμε. Αὐτή τήν ψυχή, Κύ-
ριε, ἔλα κι ἀνάλαβέ την Ἐσύ καί καθάρισέ την, καί ἀνάπαυσέ την
καί στόλισέ την μέ τά χαρίσματά Σου, γιά νά ἀποκαλυφθεῖ ἐκεῖ, στά
μυστικά της βάθη, ἡ Βασιλεία Σου, Ἀμήν.............................................

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 4 95. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΞΕΝΩΝ για τους ΕΛΛΗΝΕΣ και το ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940

Η Ἑλλὰδα εἶναι ἡ μοναδικὴ χώρα ποῦ ἀναγκάστηκε νὰ
ἀντιμετωπίσει τοὺς στρατοὺς τεσσάρων χωρῶν, Ἀλβανίας,
Ἰταλίας, Γερμανίας, καὶ Βουλγαρίας, ταυτόχρονα.
Ἡ ἀντίσταση των Ευρωπαίων, σέ ημέρες.
Ἑλλάδα..................219 Νορβηγία....................................61 Πολωνία.............................30
Βέλγιο..........................18 Ὀλλανδία.......................................4 Γιουγκοσλαβία................3
Τσεχοσλοβακία... 0 ........................................................................ Λουξεμβούργο.................0
Γαλλία..........................43 (Ὑπερδύναμη τῆς ἐποχῆς) Δανία........................................ 0
Οἱ Δανοὶ παραδώθηκαν σὲ μοτοσικλετιστὴ ποῦ μετέφερε στὸν Δανὸ
βασιλιὰ αἴτηση τοῦ Χίτλερ γιὰ διέλευση τῶν ναζιστικῶν στρατευμάτων.
Καὶ τότε ὁ Δανὸς βασιλιὰς σὲ ἔνδειξη ὑποταγῆς τοῦ παρέδωσε τὸ στέμμα
γιὰ νὰ τὸ πάει στὸν Χίτλερ. (Πηγή:Ελευθερία Ματζούκα-www.Apodimos.com).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

(Ἀνθολόγιον Πατριδογνωσίας, Μ. Παγουλάτου)

1. Κάρολος ντέ Γκώλ. Πρόεδρος τῆς

Γαλλικῆς Δημοκρατίας καὶ ἀρχηγὸς τῆς Γαλλικῆς

Ἀντίστασης κατὰ τὸν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

«Ἀδυνατῶ νὰ δώσω τὸ δέον εὖρος
τῆς εὐγνωμοσύνης ποὺ αἰσθάνομαι
γιὰ τὴν ἡρωικὴ ἀντίσταση τοῦ Λαοῦ
καὶ τῶν ἡγετῶν τῆς Ἑλλάδος.» (Ἀπὸ

ὁμιλία τοῦ στὸ Γαλλικὸ Κοινοβούλιο μετὰ τὴν λήξη τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου.)

2. Μωρίς Σουμάν. Υπουργός των εξωτερικών τής Γαλλίας, Μέλος τής Γαλλικής Ακαδη-
μίας. «Ἡ Ἑλλάδα εἶναι τὸ σύμβολο τῆς μαρτυρικῆς ὑποδουλωμένης, μα-
τωμένης, ἀλλὰ ζωντανῆς Εὐρώπης…Ποτὲ μιὰ ἥττα δὲν ὑπῆρξε τόσο
τιμητικὴ γιὰ κείνους ποὺ τὴν ὑπέστησαν» (Μήνυμα ποῦ μεταδόθηκε στίς 28 Α-

πριλίου 1941 ἀπὸ τὸ BBC τοῦ Λονδίνου στοὺς ὑποδουλωμένους λαοὺς τῆς Εὐρώπης.)

3. Στάλιν. Ἀρχηγὸς τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως. «Λυπᾶμαι διότι ...δὲν θὰ ζήσω..
διὰ νὰ εὐγνωμονῶ τὸν Ἑλληνικὸν Λαόν, τοῦ ὁποίου ἢ ἀντίστασις
ἔκρινε τὸν 2ον Παγκόσμιον Πόλεμον.» (Ἀπὸ ὁμιλία του ποὺ μετέδωσε ὁ

ραδιοφωνικὸς σταθμὸς Μόσχας τὴν 31 Ἰανουαρίου 1943.)

4. Ραδιοφωνικός Σταθμός Μόσχας «Ἐπολεμήσατε ἄοπλοι καὶ
ἐνικήσατε, μικροὶ ἐναντίον μεγάλων. Σᾶς ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη,
διότι ἐκερδίσαμε χρόνο γιὰ νὰ ἀμυνθοῦμε. Ὡς Ρῶσοι καὶ ὡς ἄνθρωποι
σᾶς εὐχαριστοῦμε».

5. Γεώργης Ζουκώφ. Στρατάρχης τοῦ Σοβιετικοῦ Στρατοῦ. «Ἐὰν ὁ Ρωσικὸς
λαὸς κατόρθωσε νὰ ὀρθώσει ἀντίσταση μπροστὰ στὶς πόρτες τῆς Μό-

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 5 95. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ

σχας, νὰ συγκρατήσει καὶ νὰ ἀνατρέψει τὸν Γερμανικὸ χείμαρρο, τὸ
ὀφείλει στὸν Ἑλληνικὸ Λαό, ποὺ καθυστέρησε τὶς Γερμανικὲς μεραρ-
χίες ὅλον τὸν καιρὸ ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ μᾶς γονατίσουν. Ἡ γιγαντο-
μαχία τῆς Κρήτης ὑπῆρξε τὸ κορύφωμα τῆς Ἑλληνικῆς προσφορᾶς.»

(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὰ ἀπομνημονεύματά του γιὰ τὸν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.)

6. Μπενίτο Μουσολίνι. Πρωθυπουργὸς τῆς Ἰταλίας. «Ὁ πόλεμος μὲ τὴν
Ἑλλάδα ἀπέδειξεν ὅτι τίποτε δὲν εἶναι ἀκλόνητον εἰς τὰ στρατιωτικὰ
πράγματα καὶ ὅτι πάντοτέ μας περιμένουν ἐκπλήξεις.» (Ἀπὸ λόγο πού

ἐκφώνησε στὶς 10/5/1941.)

7. Αδόλφος Χίτλερ. Ἀρχηγὸς τοῦ Γερμανικοῦ κράτους. «Χάριν τῆς ἱστορικῆς
ἀληθείας ὀφείλω νὰ διαπιστώσω ὅτι μόνον οἱ Ἕλληνες, ἐξ' ὅλων τῶν
ἀντιπάλων οἱ ὁποῖοι μὲ ἀντιμετώπισαν, ἐπολέμησαν μὲ παράτολμον
θάρρος καὶ ὑψίστην περιφρόνησιν πρὸς
τὸν θάνατον….» (Ἀπὸ λόγο πού ἐκφώνησε στὶς 4

Μαίου 1941 στὸ Ράιχσταγκ.)

8. Σέρ Άντονυ Ήντεν. Ὑπουργὸς Πολέμου

καὶ Ἐξωτερικῶν της Βρετανίας 1940-1945, Πρωθυπουργὸς

τῆς Βρετανίας 1955-1957. «Ἀσχέτως πρὸς ὅτι θὰ
ποῦν οἱ ἱστορικοί τοῦ μέλλοντος, ἐκεῖνο
τὸ ὁποῖον μποροῦμε νὰ ποῦμε ἐμεῖς τώρα,
εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἔδωσε ἀλησμόνητο μά-
θημα στὸν Μουσολίνι,...ὅτι αὐτὴ
ἐκράτησε τοὺς Γερμανοὺς στὸ ἠπειρωτικὸ ἔδαφος καὶ στὴν Κρήτη γιὰ
ἕξι ἑβδομάδες, ὅτι αὐτὴ ἀνέτρεψε ὅλα τὰ σχέδια τοῦ Γερμανικοῦ
Ἐπιτελείου καὶ ἔτσι ἔφερε γενικὴ μεταβολὴ στὴν ὅλη πορεία τοῦ πο-
λέμου καὶ ἐνικήσαμε.» (Ἀπὸ λόγο του στὸ Βρετανικὸ κοινοβούλιο στὶς 24/09/1942.)

9α. Τσώρτσιλ. Πρωθυπουργὸς τῆς Μεγάλης Βρετανίας κατὰ τὸν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
«Ἡ λέξη ἡρωισμὸς φοβᾶμαι ὅτι δὲν ἀποδίδει τὸ ἐλάχιστο ἐκείνων τῶν
πράξεων αὐτοθυσίας τῶν Ἑλλήνων, πού ἦταν καθοριστικὸς παράγων
τῆς νικηφόρου ἐκβάσεως..., κατὰ τὸν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο....«Ἐὰν δὲν
ὑπῆρχε ἡ ἀνδρεία τῶν Ἑλλήνων καὶ ἡ γενναιοψυχία τους, ἡ ἔκβαση
τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου θὰ ἦταν ἀκαθόριστη.» (Ἀπὸ ὁμιλία του στὸ

Ἀγγλικὸ κοινοβούλιο στὶς 24-4-1941.)

9β. «Μέχρι τώρα λέγαμε ὅτι οἱ Ἕλληνες πολεμοῦν σὰν ἥρωες. Τώ-
ρα θὰ λέμε: Οἱ ἥρωες πολεμοῦν σὰν Ἕλληνες.» (Ἀπὸ λόγο πού ἐκφώνησε ἀπὸ τὸ

BBC τὶς πρῶτες ἡμέρες τοῦ Ἑλληνοιταλικοῦ πολέμου.)

10. Σέρ Χάρολδ Αλεξάντερ. Βρετανὸς Στρατάρχης κατὰ τὸν Β' Παγκόσμιο Πόλε-
μο. «Δὲν θὰ ἦταν ὑπερβολὴ νὰ ποῦμε ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἀνέτρεψε τὸ σύνολο
τῶν σχεδίων τῆς Γερμανίας ἐξαναγκάσασα αὐτὴν νὰ ἀναβάλει γιὰ ἕξι
ἑβδομάδες τὴν ἐπίθεση κατὰ τῆς Ρωσίας. Διερωτώμεθα ποιὰ θὰ ἦταν ἡ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 6 95. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ

θέση τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως χωρὶς τὴν Ἑλλάδα.» (Ἀπὸ ὁμιλία του στὸ

Βρετανικὸ κοινοβούλιο στὶς 28 Ὀκτωβρίου 1941.)

11. Γεώργιος ΣΤ'.Βασιλεὺς τῆς Μεγάλης Βρετανίας. «Ὁ μεγαλοπρεπὴς ἀγὼν
τῆς Ἑλλάδος ὑπῆρξε ἡ πρώτη μεγάλη καμπὴ τοῦ Β' Παγκοσμίου Πο-
λέμου.» (Ἀπὸ λόγο τοῦ στὸ κοινοβούλιο τὸν Μάιον 1945.)

12α. Φραγκλίνος Ρούσβελτ. Πρόεδρος τῶν
Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς. «Εἰς τὴν Ἑλλάδα
παρεσχέθη τὴν 28ην Ὀκτωβρίου 1940
χρόνος τριῶν ὡρῶν διὰ ν'ἀποφασίσει πό-
λεμον ἢ εἰρήνην, ἀλλὰ καὶ τριῶν ἡμερῶν
ἢ τριῶν ἑβδομάδων ἢ καὶ τριῶν ἐτῶν προ-
θεσμία νὰ παρείχετο, ἡ ἀπάντησις θὰ ἦτο
ἡ ἰδία.» ……. «Οἱ Ἕλληνες ἐδίδαξαν διά
μέσου τῶν αἰώνων τὴν ἀξιοπρέπειαν.
Ὅταν ὅλος ὁ κόσμος εἶχε χάσει κάθε ἐλπίδα, ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς
ἐτόλμησε νὰ ἀμφισβητήσει τὸ ἀήττητόν του γερμανικοῦ τέρατος
ἀντιτάσσοντας τὸ ὑπερήφανον πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας.» (Ἀπὸ ραδιοφωνικὸ

λόγο πού ἐξεφώνησε στὶς 10/6/1943.)

12β. «Ὁ ἡρωικὸς ἀγὼν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ…κατὰ τῆς ἐπιθέσεως τῆς
Γερμανίας, ἀφοῦ τόσον παταγωδῶς ἐνίκησε τοὺς Ἰταλούς...γέμισε μὲ
ἐνθουσιασμὸ τὶς καρδιὲς τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ καὶ ἐκίνησε τὴν συ-
μπάθειάν του...γιὰ τοὺς Ἕλληνες καὶ εὐχότανε γιὰ τὴν ἑλληνικὴ νίκη…»

(Δήλωσή του στὸ Ὕπατο Συμβούλιο τῆς Ἀχέπα στὶς 25/04/1941, ποὺ μεταδόθηκε ραδιοφωνικὰ ἀπὸ τὸν

Λευκὸ Οἶκο.)

13. ΑΙΣΧΥΛΟΣ: «ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟΙ ΕΜΕΙΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΠΟ

ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ, ΔΕΝ ΜΕΤΡΑΜΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ».

14. ΕΛΛΗΝΕΣ: ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ.
15. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: «10 Ἀπριλίου 1941. Οἱ Γερμανοὶ ἐκφράζουν τὸν
θαυμασμό τους στοὺς Ἕλληνες στρατιῶτες τῶν ὀχυρῶν Παλιουριῶτες καὶ
Ροῦπελ καὶ δηλώνουν ὅτι ἀποτελεῖ τιμὴ καὶ ὑπερηφάνεια τὸ ὅτι εἶχαν σὰν
ἀντίπαλο ἕναν τέτοιο στρατὸ καὶ ζητοῦν ἀπὸ τὸν Ἕλληνα διοικητὴ νὰ
ἐπιθεωρήση τὸν Γερμανικὸ στρατὸ εἰς ἔνδειξη τιμῆς καὶ ἀναγνωρίσεως!
.....Ἕνας Γερμανὸς ἀξιωματικός της ἀεροπορίας ἐδήλωσε στὸν διοικητὴ τῆς
ὁμάδος μεραρχιῶν Ἀνατολικῆς Μακεδονίας ἀντιστράτηγον Δέδεν ὅτι ὃ
Ἑλληνικὸς Στρατὸς ἦταν ὃ πρῶτος στρατὸς στὸν ὁποῖον τὰ στοῦκας δὲν
προκάλεσαν πανικό. «Οἱ στρατιῶται σας» εἶπε, «ἀντὶ νὰ φεύγουν
ἀλλόφρονες, ὅπως ἔκαναν εἰς τὴν Γαλλίαν καὶ τὴν Πολωνίαν, μᾶς
ἐπυροβόλουν ἀπὸ τάς θέσεις τῶν.» Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, τεῦχος Ἀπριλίου 2003

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 7 95. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ἦταν μιὰ πραγματικὴ, μιά εὐλογημένη οἰκογένεια, μιά "κατ'
οἶκον ἐκκλησία" (Α' Κορ.16.19). Οἰκογένεια ἀληθινὰ χριστιανική, μὲ
μιὰ ψυχή, μὲ μιὰ καρδιὰ καὶ τὸ ἴδιο φρόνημα.

Ἦταν ὁ πατέρας, Τερέντιος, ἡ μητέρα, Νεονίλλη
καί τά εὐλογημένα τους παιδιά Σαρβῆλος, Νίτας,
Ἰέραξ, Θεόδουλος, Φώτιος, Βήλη καί Εὐνίκη

Ὅταν ἄρχισαν οἱ διωγμοί κατὰ τῶν χριστιανῶν,
εἰδοποίησαν τοὺς δυὸ συζύγους ὅτι κινδυνεύουν νὰ
συλληφθοῦν. Τότε ὁ Τερέντιος καὶ ἡ Νεονίλλη σκέ-
φθηκαν: «νὰ φύγουν μακριά, προκειμένου νὰ προ-
στατέψουν τὰ παιδιά τους, ἢ νὰ μείνουν καὶ νὰ περιμένουν μὲ γενναι-
ότητα ὁποιοδήποτε μαρτύριο;»

Τά παιδιά τους ἔδωσαν ἀποφασιστικὴ ἀπάντηση. Γιατί νὰ φύ-
γουν; Ἔπειτα, ἡ ἀναχώρησή τους θὰ ἐνέσπειρε τὸν πανικὸ στοὺς ἐκεῖ
χριστιανούς. Καὶ τὸ σπουδαιότερο, ἡ Ἐκκλησία δὲν ἐνισχύεται ἀπὸ
φυγάδες, ἀλλὰ ἀπὸ μάρτυρες καὶ ἀθλητές. Ἔτσι, ὅλη ἡ οἰκογένεια
ἀποφάσισε νὰ μείνει σταθερὴ στὴν ἀπόφασή της. Καὶ ὅλοι μαζί,
ἀφοῦ ὁμολόγησαν τὸ Χριστό, πέθαναν μὲ ἀποκεφαλισμό καί ἡ
Ἐκκλησία μας τούς τιμᾶ στίς 28 Ὀκτωβρίου.

Βέβαια, τό νά ζητοῦμε τήν φυγή ἀπό τίς δυσκολίες καί τά προ-
βλήματα, δέν εἶναι πάντοτε καί τό καλύτερο. Κανένα πρόβλημα δέν
λύνεται μέ τήν φυγή. Ἡ φυγή τότε μόνον ἔχει ἀξία, ὅταν φέρνει λύση
στόν πειρασμό καί στήν δυσκολία. Ὅμως καί ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ
πειρασμοῦ, δέν εἶναι μόνο ἀπόφαση δική μας, ἀλλά καί φωτισμός καί
βίωμα παρουσίας Ἁγ.Πνεύματος κατά τόν λόγο τοῦ Κυρίου «οὗ γάρ
εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ
αὐτῶν» Ματθ. 18.20..........................................................................................................

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 8 95. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η ὅλη, διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας ἀποβλέπει στὴν θεραπεία
τοῦ ἀνθρώπου καὶ στὴν θέωσή του. Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι
μία ἀνθρώπινη ὀργάνωση, ἀλλὰ τὸ Θεανθρώπινο Σῶμα
τοῦ Χριστοῦ μέσα στὸ ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος ἐντάσσεται καὶ ζῆ
μὲ τὰ μυστήρια, ἤτοι τὸ Βάπτισμα, τὸ Χρῖσμα καὶ τὴν θεία Εὐχαρι-
στία. Τὸ Βάπτισμα εἶναι τὸ εἰσαγωγικὸ μυστήριο, μὲ τὸ Χρίσμα ὁ
ἄνθρωπος λαμβάνει τὶς δωρεὲς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ μὲ τὴν
Κοινωνία τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἑνώνεται μὲ
τὸν Χριστό. Χωρὶς μυστήρια δὲν
νοεῖται ὀρθόδοξη ζωή, ἰδιαιτέρως δέ
χωρὶς τὸ μυστήριό της θείας Εὐχαρι-
στίας, ποὺ εἶναι τὸ κέντρο τῆς
ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς.

Ἡ μετοχή, ὅμως, τῶν Χριστιανῶν
στὰ ἱ.μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας δὲν γί-
νεται χωρὶς προϋποθέσεις. Κατὰ τὸν ἅγιο Διονύσιο τὸν Ἀρεοπαγίτη
ὁ Χριστὸς γίνεται κάθαρση τῶν καθαιρομένων, ἔλλαμψη τῶν φωτι-
ζομένων καὶ θέωση τῶν θεουμένων. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι καθένας
ἀνάλογα μὲ τὴν πνευματικὴ κατάσταση στὴν ὁποία βρίσκεται λαμ-
βάνει ἰδιαίτερη Χάρη ἀπὸ τὸν Θεὸ ἤ μᾶλλον ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ
ἐνεργεῖ ἀνάλογα μὲ τὴν πνευματικὴ κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου καὶ
τὸν ἀνεβάζει πνευματικά. Ἂν κάτω ἀπὸ τὶς ἀκτίνες τοῦ ἡλίου τοπο-
θετήσουμε δυὸ διαφορετικὰ ἀντικείμενα, δηλαδὴ τὴν λάσπη καὶ τὸ
κερί, τότε θὰ δοῦμε ὅτι οἱ ἴδιες ἀκτίνες τοῦ ἡλίου τὴν λάσπη τὴν
σκληραίνουν καὶ τὸ κερὶ τὸ λιώνουν. Κατὰ τρόπο ἀνάλογο
λειτουργεῖ καὶ ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ στοὺς ἀνθρώπους.

Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν δική μας προσπάθεια θὰ ἀλλάξη ὅλη
τὴν ψυχοσωματική μας συγκρότηση μέσα ἀπὸ τὴν μυστηριακὴ ζωὴ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 9 95. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ

τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀπὸ τὴν πτώση θὰ ὁδηγηθοῦμε στὴν ἕνωση μὲ
τὸν Χριστό, θὰ ἀναγεννηθοῦμε πνευματικά.

Δηλαδή, πρόκειται γιὰ μιὰ ἀναγέννηση, ἡ ὁποία ἔχει ἀρχὴ καὶ
συνέχεια. Ὅπως τὸ ἔμβρυο γεννιέται, ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ τρώει γιὰ
νὰ μεγαλώσει, ἔτσι καὶ ὁ ἄνθρωπος ἀναγεννιέται μὲ τὸ Βάπτισμα,
ἀλλὰ θὰ πρέπει συνεχῶς νὰ ἀναπτύσσεται πνευματικά.

Ὁ νοῦς εἶναι ὁ ὀφθαλμὸς τῆς ψυχῆς. Πρῶτα ὁ νοῦς ἀσθενεῖ καὶ
στὴν συνέχεια συμπαρασύρει στὴν διάπραξη τῆς ἁμαρτίας καὶ τή
βούληση τοῦ ἀνθρώπου. Ὅπως ὁ νοῦς τοῦ Ἀδὰμ ποὺ σκοτίσθηκε
παρέσυρε τή βούληση στὴν διάπραξη τῆς ἁμαρτίας ἔτσι, πρῶτα ὁ
νοῦς θὰ πρέπει νὰ θεραπευθῆ, δηλαδὴ νὰ στραφῆ πρὸς τὸν Θεό, νὰ
λάβη τὴν Χάρη Του καὶ νὰ φωτισθῆ.

Παράλληλα, ὅμως, πρέπει καὶ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐφαρμόσει τὶς
ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ θεραπεύσει τὴν ἐπιθυμία καὶ τό συναίσθη-
μα συνδέοντας τήν μέν ἐπιθυμία μὲ τὴν ἐγκράτεια τὸ δέ συναίσθη-
μα μὲ τὴν ἀγάπη. Παράλληλα μέ αὐτά ὁ νοῦς ἀσχολεῖται μὲ τὴν
προσευχή καί τότε ἔρχεται ἡ μεταστροφὴ τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου
πρὸς τὸν Θεό.

Αὐτὴ ἡ μεταστροφὴ ἔχει συνέπειες καὶ στὴν λειτουργία τοῦ σώ-
ματος, ἐπειδὴ ἡ ψυχὴ συνδέεται στενὰ μὲ τὸ σῶμα, ἀφοῦ τὸ νοερό,
τὸ ἐπιθυμητικὸ καὶ τὸ θυμικὸ ἐκφράζονται διὰ τοῦ σώματος, ὁπότε
καὶ τὸ σῶμα μετασκευάζεται, ἀνακαινίζεται, ἀναγεννᾶται.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει μία ὁλοκληρωμένη θεραπευτικὴ
ἀγωγὴ γιατί εἶναι τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ δημιουργός
τῆς ψυχῆς καί τοῦ σωματος. Ἔτσι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἕνα
πνευματικὸ θεραπευτήριο. Ἕνα «πανδοχεῖο» ποὺ ἔχει τόν ἰατρό,
ἔχει τούς νοσηλευτές, ἔχει τό φάρμακο, ἔχει τή μέθοδο. Ἀκόμη ἔχει
τήν πνευματική οἰκογένεια, ὅπου ὑπάρχει ἡ κοινωνία τῶν προσώ-
πων καί ὄχι ἡ ἀπομόνωση. Ὑπάρχει τό ἄνοιγμα τῆς ψυχῆς καί ὄχι τό
κλείσιμο. Ὑπάρχει ἡ παρουσία τοῦ Ἁγ.Πνεύματος πού καθαίρει καί
φωτίζει καί ἀναλαμβάνει τό φορτίο τῶν προβλημά των μας.

Ἡ δυσκολία στή ζωή μας προέρχεται ἀπό τήν δική μας φυγή
ἀπό τόν ἰατρό τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων μας. Ἀπό Αὐτόν πού
ἔδωσε τό Αἵμα Του γιά νά μᾶς θεραπεύσει ἀπό τόν αἰώνιο θάνατο.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 10 95. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ

Β. Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Η Μεγάλη Εἴσοδος ἔχει λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια ἔνα-
ντι τῆς Μικρῆς Εἰσόδου. Λέγεται Μεγάλη, διότι μᾶς προετοι-
μάζει γιά τά μεγάλα γεγονότα πού θά ἀκολουθήσουν. Συνί-
σταται δέ στή θριαμβευτική μεταφορά τῶν Τ. Δώρων ἀπό
τήν ἱ.Πρόθεση στήν Ἁγ.Τράπεζα διασχίζοντας τόν ἱ.Ναό.
Παλαιότερα μέ τήν πομπή αὐτή μετεφέροντο οἱ προσφορές τοῦ
λαοῦ ἀπό τό Σκευοφυλάκιο. Συμβολίζει, ἀφ' ἑνός μέν τήν ἀνάβαση
τοῦ Κυρίου πρός τόν Γολγοθᾶ, ὅπου ἐπί τοῦ Τ.Σταυροῦ θά προσφέ-
ρει τήν θυσία τῆς Ζωῆς Του, ἀφ' ἑτέρου δέ τήν μεταφορά τοῦ Τιμίου
Σώματος τοῦ Κυρίου ἀπό τόν Ἰωσήφ καί τόν Νικόδημο, οἱ ὁποῖοι, ἀ-
φοῦ τό ἐνετύλιξαν σέ καθαρό σινδόνι, πῆγαν καί τό ἐναπέθεσαν
στόν τάφο, τόν ὁποῖο τώρα συμβολίζει ἡ Ἁγ.Τράπεζα.
Μέ τήν Μ.Εἴσοδο ἀρχίζει τό κυριότερο καί σπουδαιότερο τμῆμα
τῆς θ.Λειτουργίας.
Ἄγγελοι ἤδη ἔχουν πάρει τίς θέσεις τους καί κυκλώνουν τό ἅγιο
καί ἱερό θυσιαστήριο, ὅπου θά τελεσθεῖ τό Μέγα καί φοβερό γεγο-
νός τῆς ἀναιμάκτου θυσίας τοῦ Κυρίου μας. Κι ἐμεῖς μέ περισσότερη
σοβαρότητα λαμβάνουμε τίς θέσεις μας, γι' αὐτό καί μέ εὐλάβια
ψάλλουμε τόν Χερουβικό Ὕμνο.

1) Ὁ Χερουβικός ὕμνος

Οἱ τά Χερουβίμ μυστικῶς εἰκονίζοντες καί τῇ ζωοποιῷ Τριά-
δι τόν τρισάγιον ὕμνον προσᾴδοντες, πᾶσαν τήν βιοτικήν ἀπο-
θώμεθα μέριμναν, ὡς τόν Βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι, ταῖς
ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν. Ἀλληλούϊα.
(Ἐμεῖς πού εἰκονίζουμε κατά μυστικόν τρόπον τά Χερουβίμ καί ψάλ-
λουμε πρός τήν ζωοποιό Τριάδα τόν τρισάγιο ὕμνο, ἄς ἐκδιώξουμε ἀπό

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 11 95. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ

τήν σκέψη μας κάθε βιοτική μέριμνα, διότι πρόκειται νά ὑποδεχθοῦμε
τόν Βασιλέα τῶν ὅλων πού τόν συνοδεύουν ἀόρατα οἱ ἀγγελικές τά-
ξεις ψάλλοντας τό Ἀλληλούϊα).

Ὁ ὕμνος αὐτός ψάλλεται σέ κάθε θ.Λειτουργία. Ὅμως κάποιες
φορές εἶναι διαφορετικός.

• Ἔτσι κατά τήν θ.Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων λέμε:
Νῦν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σύν ἡμῖν ἀοράτως λατρεύουσιν.
Ἰδού γάρ εἰσπορεύεται ὁ βασιλεύς τῆς δόξης. Ἰδού θυσία μυστι-
κή τετελειωμένη δορυφορεῖται. Πίστει καί πόθῳ προσέλθωμεν,
ἵνα μέτοχοι ζωῆς αἰωνίου γενώμεθα. Ἀλληλούϊα. (Τώρα οἱ οὐρά-
νιες δυνάμεις τῶν ἀγγέλων, μαζί μέ μᾶς, παρίστανται στήν τελετουρ-
γία αὐτή. Νά τώρα εἰσέρχεται ἐνώπιόν μας ὁ Βασιλεύς τῆς δόξης καί
τήν στιγμή αὐτή θυσία μυστική καί ὁλοκληρωμένη περιφρουρεῖται ἀ-
πό τούς ἀγγέλους. Ἄς προσέλθουμε λοιπόν κι ἐμεῖς μέ πίστη καί πόθο
γιά νά γίνουμε μέτοχοι τῆς αἰωνίου ζωῆς. Ἀλληλούϊα).

• Κατά τήν θ.λειτουργία τῆς Μ.Πέμπτης ψάλλεται τό γνωστό
τροπάριο: Τοῦ Δείπνου Σου τοῦ μυστικοῦ σήμερον, Υἱέ Θεοῦ,
κοινωνόν με παράλαβε. Οὐ μή γάρ τοῖς ἐχθροῖς Σου τό μυστήρι-
ον εἴπω. Οὐ φίλημά Σοι δώσω, καθάπερ ὁ Ἰούδας. Ἀλλ' ὡς ὁ λη-
στής ὁμολογῶ Σοι· μνήσθητί μου Κύριε ἐν τῆ βασιλείᾳ Σου. (Σή-
μερα, Υἱέ Θεοῦ, πᾶρε κι ἐμένα μαζί Σου γιά νά γίνω κι ἐγώ κοινωνός
τοῦ Δείπνου Σου τοῦ μυστικοῦ. Δέν πρόκειται νά ἀποκαλύψω τό μυ-

Ἀπό τήν συνεστίαση πού δι-
οργάνωσε ἡ Ἐρρανική

Ἐπιτροπή τῆς Ἐνορίας μας
γιά τήν προσπάθεια

ἐπέκτασης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
μας.

Τό γεῦμα προσέφερε μέ πο-
λύ φιλότιμο καί ἀγάπη

ὁ κ.Δημ.Μπατρακούλης.
Στήν ἐκδήλωση αὐτή ἡ Ἐρανική Ἐπιτροπή συγκέντρωσε, ἀπό
φίλους καί ἐνορίτες, πλούσια δῶρα καί τά μοίρασε, μέ κλήρωση,

στούς παρευρισκομένους.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 12 95. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ

στήριο αὐτό στούς ἐχθρούς Σου, μά οὔτε καί θά σοῦ προσφέρω ἕνα φί-
λημα προδοτικό σάν τόν Ἰούδα, ἀλλά σάν τόν ληστή ὁμολογῶ, θυμήσου
κι ἐμένα Κύριε στήν Βασιλεία Σου.

• Ὅμως ὁ πιό ἀρχαῖος καί πιό κατανυκτικός Χερουβικός ὕμνος εἶ-
ναι ὁ ψαλλόμενος κατά τό Μ.Σάββατο: Σιγησάτω πᾶσα σάρξ
βροτεῖα καί στήτω μετά φόβου καί τρόμου, καί μηδέν γήινον ἐν
ἑαυτῇ λογιζέσθω. Ὁ γάρ Βασιλεύς τῶν βασιλευόντων καί Κύρι-
ος τῶν κυριευόντων προσέρχεται σφαγιασθῆναι καί δοθῆναι
εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς. Προηγοῦνται δέ τούτου οἱ χοροί τῶν ἀγ-
γέλων μετά πάσης ἀρχῆς καί ἐξουσίας, τά πολυόμματα Χερου-
βίμ καί τά ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ, τάς ὄψεις καλύπτοντα καί βοῶ-
ντα τόν ὕμνον, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. (Ἄς σιωπή-
σει κάθε θνητή καί φθαρτή ὕπαρξη καί ἄς σταθεῖ μέ φόβο καί τρόμο
χωρίς νά σκέπτεται μέσα της τίποτε τό γήινο, διότι ὁ Βασιλεύς αὐτῶν
πού βασιλεύουν καί ὁ Κύριος αὐτῶν πού κατακυριεύουν προσέρχεται
γιά νά σφαγιασθεῖ καί νά προσφερθεῖ γιά νά τραφοῦν οἱ πιστοί. Προη-
γοῦνται δέ αὐτοῦ οἱ χοροί τῶν ἀγγέλων μαζί μέ κάθε ἀρχή καί ἐξουσί-
α, καθώς καί τά πολυόμματα Χερουβίμ καί τά ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ,
τά ὁποῖα καλύπτουν τά πρόσωπά τους καί ψάλλουν τόν ὕμνο Ἀλλη-
λούϊα (γ).

Μπορεῖ νά λέγει ἡ παροιμία ὅτι τοῦ κυνηγοῦ καί τοῦ ψαρά
τό πιάτο, δέκα φορές εἶναι ἀδειανό καί μιά φορά γεμάτο, ὅμως
τῶν ἐνδεῶν ἐνοριτῶν μας τό πιάτο εἶναι πολλές φορές γεμάτο,
μέ κρέας, ψάρια καί ἄλλα εἴδη πού προσφέρει ἡ ἀγάπη τῶν
ἐνοριτῶν καί φίλων μας.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 13 95. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ

Ὅλοι οἱ ὕμνοι ἔχουν ἕνα κοινό πλαίσιο μέσα στό ὁποῖο κινοῦνται.
Εἶναι ἡ Θυσία τοῦ Κυρίου καί ἡ δική μας ἀναγκαία συμμετοχή καί ἀ-
ναξιότητα, μπροστά στό μεγαλεῖο τῆς θυσίας καί τῶν ἁγ.ἀγγέλων.
Ὁ Χερουβικός Ὕμνος ψάλλεται ἐπίσημα στήν ἐκκλησία ἀπό τόν Ἰ-
ουστίνο τόν νεώτερο (περί τό 573 μ.Χ.).

Οἱ τά Χερουβίμ μυστικῶς εἰκονίζοντες. Στήν θ.Λειτουργία
καί σέ κάθε λατρεία μας, δέν συμβαίνουν μόνον αὐτά τά ὁποῖα βλέ-
πουμε καί κατανοοῦμε διά τῶν ὀφθαλμῶν μας. Ἔτσι λέγει ὅτι ἐμεῖς
οἱ ἐκκλησιαζόμενοι καί παρευρισκόμενοι μέσα στόν ἱερό ναό εἰκονί-
ζουμε τά Χερουβίμ. Δηλαδή ἐπιτελοῦμε ἐπί τῆς γῆς τό ἔργο πού ἐπι-
τελοῦν οἱ ἄγγελοι στόν οὐρανό. Βρισκόμαστε γύρω ἀπό τόν Κύριο
πού βαδίζει τόν δρόμο τῆς θυσίας καί συγχρόνως ψάλλουμε τόν ὕ-
μνο τῶν ἀγγέλων. Τό νά εἰκονίζουμε τούς ἀγγέλους στό σημεῖο αὐ-
τό τῆς θ.λειτουργίας, εἶναι ἕνα μεγάλο προνόμιο πού μᾶς τό ἔδωσε ὁ
Κύριος μέ τήν προτροπή Του, ὅπως τελοῦμε πάντοτε τήν ἀναίμα-
κτη θυσία Του. Εἶναι νά θαυμάζει κανείς τό πόσες δυνατότητες ἔδω-
σε ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο. Ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει μέσα του μιά τε-
ράστια δύναμη. Ἔχει τήν δύναμη νά γίνει πολύ καλός, ἅγιος, ἀλλά
ἔχει καί τήν δύναμη νά γίνει καί πολύ κακός. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶ-
ναι ἱκανοί γιά ὅλα, γιατί ἔχουμε ὅλοι τίς ἴδιες δυνατότητες.

Καμμία ἐλεημοσύνη δέν πάει χαμένη.
Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ τονίζει χαρακτηριστικά:
«αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς
μνημόσυνον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ» Πρξ.10.4

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 14 95. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ

Εἰκονίζουμε, λοιπόν, τά Χερουβίμ, ὅμως κάνουμε ὅ,τι καί ἐκεῖνα;

Οἱ ἄγγελοι βλέπουν τά τελεσιουργούμενα καί φρίττουν, ἐμεῖς ὅμως

μέ θράσος καί ἀναίδεια καθόμαστε μέσα στόν ἱερό αὐτό χῶρο. Ἀκό-

μη ἐνῶ εἰκονίζουμε τούς ἀγγέλους καί εἴμαστε εἰκόνες τοῦ Θεοῦ,

αὐτό τό θαυμαστό σημεῖο πολύ λίγο τό κατανοοῦμε. Κανείς μας δέν

συνειδητοποιεῖ ὅτι εἰκονίζει ἀγγέλους ἤ ὅτι εἶναι εἰκόνα Θεοῦ. Κα-

νείς μας δέν μπορεῖ νά νιώσει σέ βάθος ὅτι ἄν ὅλοι μας εἰκονίζουμε

ἀγγέλους μόνο καί μόνο γιατί συμμετέχουμε στήν θ.λειτουργία, τό-

τε ὁ ἱερεύς τί πρέπει νά εἰκονίζει;

Κληρικοί καί λαϊκοί δέν ἔχουμε τήν ἀκριβή ἐπίγνωση αὐτοῦ τοῦ

σημείου, μέ ἀποτέλεσμα˙ οἱ μέν κληρικοί νά ὑπηρετοῦν τά ἱ.μυστή-

ρια τοῦ Θεοῦ ἀπρόσεκτα, οἱ δέ λαϊκοί νά συμμετέχουν ἀδιάφορα.

Κάθε ἱερεύς δέν ἐπιτελεῖ τό ὁποιοδήποτε μυστήριο μέ τίς δικές του ἱ-

κανότητες, ἀλλα μέ τήν θ.Χάρη πού εἶναι ἐνδεδυμένος. Τό πιό μεγά-

λο θαῦμα, ἡ μεταβολή τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου σέ Σῶμα καί Αἷμα

Κυρίου καί ἡ συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν, εἶναι ἔργο τῆς θ.Χάριτος. Γι'

αὐτό δέν εἶναι ἐκπληκτικό νά βλέπει κανείς καμμιά φορά τόν ἱερέα

νά εἶναι ὑψηλότερα ἀπό τήν γῆ ἤ νά λάμπει τό πρόσωπό του ἤ νά

ἔχει λευκή στολή κ.ἄ. Αὐτό δέν εἶναι δεῖγμα ἀρετῆς τοῦ ἱερεώς, ἀλλά

τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στά ἱερά Μυστήρια. Ἀκόμη καί ὁ Ἰούδας

εἶχε αὐτή τήν χάρη (Λουκ.9.1-10). Καί αὐτός ἐπιτελοῦσε θαύματα,

πρίν νά κυριαρχήσει στήν καρδιά του ὁ σατανᾶς. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Γιά τήν ἐνορία μας καί τίς δραστηριότητές της

καθώς καί γιά ἐνδιαφέροντα θέματα, πνευματικά, πατερικά, λει-

τουργικά καί συζητήσεις διαφόρων καί ἄλλων ἐπίκαιρων θεμάτων

μπορεῖ κανείς νά ἐνημερωθεῖ καί ἀπό τήν ἱστοσελίδα μας,
www.galilea.gr

Πρωτοβουλία Νέων Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 15 95. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

I.

1. ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ Συναντήσεις 10.30 – 11.30 π.μ.

γιά παιδιά τοῦ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

2. ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ Συναντήσεις 11 - 12 π.μ.

γιά παιδιά τοῦ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ.

3. ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ

α. Ἱ. Παράκληση στήν Ὑπ.Θεοτόκο. 5.00 - 6.45 μ.μ.

β. Γενική Ὁμιλία γιά ὅλους. 6.45 - 6.30 μ.μ.

«ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ»

γ. Ραδιοφωνική Ἐκπομπή 96.3 FM. 8.00 - 9.00 μ.μ.

«ΣΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΤΙΣ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΕΣ»

(Διάλογοι πνευματικῆς οἰκοδομῆς)

4. ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 7.00 - 8.00 μ.μ.

(ΕΝΑΡΞΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ-ΝΕΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

5. ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 6.00 μ.μ.

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΟΠΤΙΚΗΣ –ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟ

ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ

ΜΑΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ.

6. ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΜΠΤΗ 6.00 μ.μ.

ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

(ΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥΣ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥΣ κ.ἄ) ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙ-

ΚΗΣ ΜΑΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ

7. ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΜΠΤΗ 8.00 μ.μ.

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΞΕΩΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 16 95. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ

"Ἡ στιγμὴ ἐπέστη πού θὰ ἀγωνισθῶμεν
διὰ τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς Ἑλλάδος, τὴν ἀκεραιότητα καὶ
τὴν τιμήν της. Μολονότι ἐτηρήσαμεν τὴν πλέον αὐστηράν
οὐδετερότητα καὶ ἴσην πρὸς ὅλους, ἡ Ἰταλία μὴ ἀναγνωρίζουσα εἰς
ἠμᾶς νὰ ζήσωμεν ὡς ἐλεύθεροι Ἕλληνες, μοῦ ἐζήτησε σήμερον τὴν
3ην πρωινὴν ὥραν τὴν παράδοσιν τμημάτων τοῦ Ἐθνικοῦ ἐδάφους
κατὰ τὴν ἰδὶαν αὐτῆς βούλησιν καὶ ὅτι πρὸς κατάληψιν αὐτῶν ἡ κίνησις
τῶν στρατευμάτων της θὰ ἤρχιζε τὴν 6ην πρωινήν. Ἀπήντησα εἰς τὸν
Ἰταλὸν Πρεσβευτὴν ὅτι θεωρῶ καὶ τὸ αἴτημα αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ καὶ τὸν
τρόπον μὲ τὸν ὁποῖον γίνεται τοῦτο ὡς κήρυξιν πολέμου τῆς Ἰταλίας
κατὰ τῆς Ἑλλάδος. Ἕλληνες, Τώρα θὰ ἀποδείξωμεν ἐὰν
πράγματι εἴμεθα ἄξιοι τῶν προγόνων μας καὶ τῆς ἐλευθερίας
τὴν ὁποίαν μᾶς ἐξησφάλισαν οἱ προπάτορές μας. Ὅλον τὸ
Ἔθνος θὰ ἐγερθῆ σύσσωμον. Ἀγωνισθῆτε διὰ τὴν Πατρίδα,
τάς γυναίκας, τὰ παιδιά μας καὶ τάς ἱερᾶς μας παραδόσεις.
Νῦν ὑπὲρ πάντων ὁ ἀγών.

Ὁ Πρωθυπουργὸς
Ἰωάννης Μεταξᾶς

« ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ»

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΜ.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Θ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΗΛ. 2410 612 948 Ε-mail:[email protected] καί www.galilea.gr
*ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ* ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤOY ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤOY

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤOY ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ κ.ΙΓΝΑΤΙΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΥΛΑΒΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

ΚΑΙ ΟΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
95 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Next Book
Corriere Canadese (06-07-2019)