บีบี บัมเบิลบี Download PDF
  • 9
  • 0
ชุดที่ 1 เรื่อง หลากหลายวัสดุ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัว โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และทำให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications