The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เอกสารประกอบการเรียนการสอนตัวเลขในภาษาเกาหลี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรณี โรงเรียนอนุกูลนารี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by hunpo.love, 2022-04-04 07:31:42

เอกสารประกอบการเรียนการสอนตัวเลขในภาษาเกาหลี

เอกสารประกอบการเรียนการสอนตัวเลขในภาษาเกาหลี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรณี โรงเรียนอนุกูลนารี

Keywords: ตัวเลขในภาษาเกาหลี

เอกสารประกอบการสอน
ตวั เลขในภาษาเกาหลี

จดั ทาํ โดย
นางสาวดารณี อินทะวงษ์
สาขาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศ์ าสตร์และสงั คมศาสตร์
มหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม

µÑÇàÅ¢ã¹ÀÒÉÒà¡ÒËÅÕ ( )

µÁÇÑÕÇà¸Ô Å¡Õ ¢ÒãùÍÀҋ Ò¹ÉÒ2à¡áҺ˺ÅÕ áºº¤ÓÂ×Á¨Ò¡¨¹Õ
()

áÅÐ µÑÇàÅ¢·Ñé§ÊͧẺÁÕ¤ÇÒÁÊB¤­Ñ
Ẻà¡ÒËÅáÕ ·Œ áÅШÓ໚¹ÍÂҋ §Áҡ㹪ÇÕ µÔ »ÃШÓǹÑ
()

Ẻ¤ÓÂÁ× ÀÒÉÒ¨¹Õ

㪌 㹡Òú͡ÃÒ¤Òʹ ¤ÒŒ , ¡ÒÃ͋ҹÁÒµÃÒªÑè§ µÇ§ Ç´Ñ ,
¡Òú͡Çѹ à´×͹ »,‚ ¡Òà ¡Òú͡ÊÒÂö»ÃШӷҧ

ºÍ¡àºÍÏ â·ÃȘ¾· , ¡Òú͡àÇÅÒ(¹Ò·)Õ

¤§ ÂÍç §

ÍÅÔ

ÍÕ

«ÁÑ

«Ò

âÍ

¡Ø

ªÅÔ

¾ÅÑ

¤Ù

ªºÔ

20 30 40
이십 삼십 사십
ÍªÕ ºÔ «ÁÑ ªÔº «ÒªºÔ

50 60 70
오십 육십 칠십
âͪԺ Â¡Ø ªºÔ ªÔŪºÔ

80 90 100
팔십 구십 백
¾ÑŪԺ ¤ÙªºÔ á¾ç¡

1,000 10,000 100,000

천 만 십만
ªÍç ¹ Áѹ ªºÔ Á¹Ñ

1,000,000 10,000,000 100,000,000

백만 천만 억
ᾡç Áѹ ªÍç ¹Á¹Ñ ÍÍç ¡

Ẻà¡ÒËÅáÕ ·Œ

¡ÒÃ͋ҹµÇÑ àŢẺà¡ÒËÅÕ µÇÑ àÅ¢à¡ÒËÅÕ᷌ 㪌 㹡ÒÃ
á·¨Œ ÐÁÕµÑÇàÅ¢ 1-99 ᵋ ºÍ¡ÍÒÂ,Ø ¡ÒÃÍҋ ¹¨Ó¹Ç¹
µÇÑ àÅ¢µÑ§é ᵋ 100 ¨Ð㪌¤Ó ¹ºÑ , ¡ÒÃÍҋ ¹àÇÅÒ(ªèÇÑ âÁ§)

ÂÁ× ÀÒÉÒ¨Õ¹

ÎÒ¹Ò

·ÅÙ

à«´

๴

·Ò«Íç ´

ÂÍ«Íç ´

ÍÅÔ ¡º

ÂÍ´Íç Å

ÍÒκ

ÂÍç Å

20 30 40
스물 서른 마흔
«Í× ÁØÅ «ÍÃ¹Ö ÁÒ΃¹

50 60 70
쉰 예순 일흔
ªÇ¹Ô à«ع ÍÔÅ΃¹

80 90 100
여든 아흔 백
ÂÍ´¹Ö ÍÒ΃¹ á¾ç¡

1,000 10,000 100,000

천 만 십만
ªÍç ¹ Áѹ ªºÔ Á¹Ñ

1,000,000 10,000,000 100,000,000

백만 천만 억
ᾡç Áѹ ªÍç ¹Á¹Ñ ÍÍç ¡

º··èÕ 1 ¡Òú͡ÃÒ¤Òʹ ¤ÒŒ

"Sale”

¡Òú͡ÃÒ¤Òʹ ¤ÒŒ

¡Òú͡ÃÒ¤Òʁ¹¤ŒÒ㪌
¡ÒÃÍҋ ¹µÑÇàŢẺ¤Ó

Â×ÁÀÒÉÒ¨Õ¹

áÅШÐŧ·ŒÒ´ŒÇÂÊ¡ØÅà§Ô¹
¢Í§»ÃÐà·È¹¹Ñé æઋ¹»ÃÐà·È

ä·Â ( ºÒ·), »ÃÐà·È
à¡ÒËÅÕ ( Ç͹ )

69 ฿ 120 15 ฿
฿ 35 ฿
1.

육십구 바트 2. 백이십 바트 3.
ÂØ¡ªºÔ ¤Ù ºÒ·Ö
ᾡç ÍªÕ Ôº ºÒ·Ö 십오 바트
ªÔºâÍ ºÒ·Ö
µÑÇÍÂҋ §¡ÒÃ

ºÍ¡ÃÒ¤Ò 1470 ฿ 4.

6. 490 ฿ 5. 삼십오 바트
«ÁÑ ªÔºâÍ ºÒ·Ö

사백구십 바트 천사백칠십 바트
«Òá¾¡ç ¤ÙªÔº ºÒ·Ö ªÍ¹«Òá¾¡ç ªÅÔ ªÔº ºÒ·Ö

ให้นกั เรียนบอกราคาอาหารให้ถูกตอ้ ง

199฿ 1500฿
………………… ………………..

260฿

……………….
500฿

……………….

à¡Á¡Òú͡ÃÒ¤Òʹ ¤ŒÒ

´Ù¤Ó㺨Œ ҡû٠ÀÒ¾
áÅФŒ¹ËÒ¤Ó·«èÕ ‹Í¹

änj ã¹µÒÃÒ§

Ê᡹¤ÔÇÍÒÏ ⤴Œ

áÅnj ÁÒàŋ¹¡Ñ¹
àÅÂ!!!

º··Õè 2
¡Òú͡
Çѹ à´×͹ »‚

¡ÒÃºÍ¡Ç¹Ñ à´Í× ¹ â´Â¨ÐºÍ¡»‚¡‹Í¹
»‚ ãªÇŒ ¸Ô ¡Õ ÒÃ͋ҹ
Ẻ¤ÓÂ×ÁÀÒÉÒ¨¹Õ ¨Ò¡¹¹Ñé ¨§Ö ໚¹à´×͹

áÅÐÇѹµÒÁÅӴѺ
… (¹ÂÍç ¹)… (

Ç͹)… (ÍÔÅ)

µÇÑ Í‹ҧ¡Òú͡ Ç¹Ñ à´×͹ »‚

29/01/2015 02/03/2017

ÍªÕ Í¹ªºÔ â͹Âç͹ ÍÔÅÇÍÅ ÍÕªºÔ 이천십칠년 삼월 이일
¤ÙÍÔÅ ÍªÕ Í¹ªÔºªÅÔ ¹ÂÍç ¹ «ÁÑ ÇÍÅ ÍÍÕ ÅÔ

µÑÇÍ‹ҧ¡Òú͡ Ç¹Ñ à´×͹ »‚

30/11/2018 26/07/2020

ÍªÕ Í¹ªºÔ ¾ÅÑ ¹ÂÍç ¹ ªÔºÍÅÔ ÇÍÅ Íժ͹ÍÕªÔº¹ÂÍç ¹ ªÔÅÇÍÅ ÍªÕ Ôº
«ÑÁªºÔ ¤ÙÍÔÅ Â¡Ø ÍÔÅ

ã˹Œ ¡Ñ àÃÕ¹à¢ÂÕ ¹ Çѹ à´×͹ »‚ ã˶Œ ¡Ù µÍŒ §

15/05/2002 09/08/2004 25/12/2009
…………………… …………………… ……………………
…………………… …………………… ……………………
…………………… …………………… ……………………

10/10/2010 31/01/2016 14/02/2022
…………………… …………………… ……………………
…………………… …………………… ……………………
…………………… …………………… ……………………

Ê᡹¤ÔÇÍÒÏ ⤌´à¾èÍ× àŹ‹ à¡Á

º··èÕ 3 ¡Òú͡àºÍÏ â·ÃȾ˜ ·

ºÍ¡àºÍÏ â·ÃȾ˜ · ã¹ ¨Ð㪌 ‘ 에àÍ ’ 㹡ÒÃÍҋ ¹( -)
ÀÒÉÒà¡ÒËÅÕ ã¹¡Òú͡àºÍÏ â·ÃȾ˜ ·

㪌¡ÒÃ͋ҹ 010 -769 -5539
Ẻ¤ÓÂÁ× ÀÒÉÒ¨Õ¹

µÑÇÍÂҋ §¡Òú͡àºÍÏ â·ÃȘ¾·

098-456-2119 010-435-9978

¤§¤¾Ù ÑÅàÍ «ÒâÍ ¤§ÍÔŤ§àÍ «Ò«ÑÁâÍàÍ
Â¡Ø àÍ ÍÍÕ ÅÔ ÍÔŤ٠¤¤Ù ªÙ ÔžÅÑ

02-392-7767 1669

¤§ÍÕàÍ «ÁÑ ¤ÍÙ àÕ Í ªÅÔ ªÔ ÍÔÅÂØ¡Â¡Ø ¤Ù
ÅÂ¡Ø ªÅÔ

ã˹Œ Ñ¡àÃÕ¹à¢ÂÕ ¹àºÍÏ â·ÃȘ¾· ãˌ¶¡Ù µÍŒ §

090-293-0061 010-1122-5634
_________________ _________________
_________________ _________________

02-708-9255 1112
_________________ _________________
_________________ _________________

Zzzzz.....

Ê᡹¤ÔÇÍÒÏ ⤌´à¾èÍ× àŹ‹ à¡Á

º··èÕ 4 ¡Òú͡ÊÒÂö»ÃШӷҧ

การบอกสายรถ จะใชต้ วั เลข
ประจําทาง เกาหลแี บบ

คํายืม

ภาษาจีน

ตามด้วย ตวั เลข +
(โฮซอน)

สาย

.....

ตัวอย่างการบอกสายรถประจาํ ทาง

145
541

백사십오 오백사십일
호선 호선

แพ็กซาชบิ โอ โอแพ็ กซา
โฮซอน
ชบิ อลิ
โฮซอน

21 68

이십일 육십팔
호선
호선
อชี บิ อลิ ยุกชิบพั ล
โฮซอน
โฮซอน

ใหน้ กั เรยี นบอกสายรถประจาํ ทางให้ถกู ตอ้ ง

25 115

92 35

Ê᡹¤ÔÇÍÒÏ ⤌´à¾èÍ× àŹ‹ à¡Á


Click to View FlipBook Version