The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

รายงานการวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

รายงานการวิเคราะหห์ ลกั สตู ร
กลมุ่ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึ ษา

ประจาปีการศึกษา 2565

นางสาวณฐั กิตติ์ แสงสวุ รรณ์

ครู กลมุ่ สาระการเรยี นร้สู ขุ ศึกษาพลศกึ ษา

โรงเรียนชุมชนบ้านนาดิบ

สานักงานเขตพืนทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาแมฮ่ อ่ งสอน เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขันพนื ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

แบบรายงานการวิเคราะห์หลกั สตู ร กลุ่ม

ตารางวิเคราะห์ตวั ช้วี ัดเพือ่ หาสาระการเรยี นรู้(

เพื่อประกอบการจดั ทำหลกั สูตรโรงเรียน ตามหลักสูตร

กลุ่มสาระการเรียนรสู้ ุขศึกษาและพลศึกษา

สาระที่ ๑ การเจรญิ เติบโตและการพัฒนาการของมนุษย์

รหัสมาตรฐาน/ ตวั ชี้วัด สาร
ตวั ช้ีวัด สาระการเรยี นรจู้ ากตัวช

หลกั สูตรแกนกลาง

พ ๑.๑ ๑.อธบิ ายลกั ษณะและหน้าที่ ของ ๑. ลกั ษณะและหน้าทขี่ องอว
อวยั วะภายนอก
ภายนอกท่มี ีการเจริญเตบิ โต

พัฒนาการไปตามวยั

ตา หู คอ จมูก ผม มอื เท

เลบ็ ผวิ หนงั ฯลฯ

๒.อธิบายวธิ ีดูแลรกั ษาอวยั วะ - อวยั วะในชอ่ งปาก (ปาก ล
ภายนอก ฟนั เหงอื ก)
๒.การดแู ลรักษาอวยั วะภาย

ตา หู คอ จมูก ผม มือ เท

เลบ็ ผิวหนัง ฯลฯ

- อวยั วะในชอ่ งปาก (ปาก ล

ฟัน เหงอื ก)

มสาระการเรยี นรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา
(K) ทกั ษะ(P) คณุ ลักษณะ (A) และสมรรถนะ

รแกนกลางการศกึ ษาขนั้ พ้นื ฐาน พุทธศกั ราช 2551
ช้ันประถมศึกษาปที ่ี ๑

ระการเรยี นรู้ (K) ทกั ษะ (P) คุณลกั ษณะ สมรรถนะ
ชีว้ ัด สาระการเรียนรู้ท้องถนิ่ จาก (A)

กรอบหลกั สูตรระดับทอ้ งถ่นิ ๑.อธบิ าย ๑.ตระหนกั ข้อ ๒,๓,๔
วัยวะ ลักษณะและ และเห็น
ตและ หน้าท่ีของ คุณค่าของการ
อวัยวะภายนอก รักษาอวยั วะ
ท้า ทม่ี กี าร ภายนอกของ
ตนเอง
ลิน้ เจริญเติบโตและ ๒.หมน่ั ดูแล
พฒั นาการไป
ยนอก ตามวัย รักษาอวยั วะ
ท้า ๒.ปฏิบตั ติ นใน ภายนอก

ล้นิ การดแู ลรกั ษา

อวยั วะภายนอก

ได้อย่าง

สม่ำเสมอ

ตารางการวเิ คราะห์ตวั ช้ีวัดเพอื่ หาสาระการเรียน

เพอ่ื ประกอบการจดั ทำหลกั สตู รโรงเรียน ตามหลักสูตร

กลุ่มสาระการเรยี นรู้สุขศึกษาและพลศกึ ษา

สาระท่ี ๒ ชีวิตและครอบครัว

รหัสมาตรฐาน/ ตวั ชว้ี ัด สาร
ตัวชี้วัด
สาระการเรยี นรจู้ ากตัวช
หลักสูตรแกนกลาง

พ ๒.๑ ๑.ระบสุ มาชกิ ในครอบครัวและ ๑.สมาชกิ ในครอบครวั

ความรกั ความผูกพันของสมาชกิ ที่มี - ความรกั ความผกู พันของส

ต่อกัน ในครอบครัว

๒.บอกส่ิงท่ชี น่ื ชอบ และภาคภูมิใจ ๒.สง่ิ ท่ีชืน่ ชอบและความ

ในตนเอง ภาคภมู ใิ จ

ในตนเอง (จดุ เดน่ จุดดอ้ ยขอ

ตนเอง)

๓.บอกลกั ษณะความแตกต่าง ๓.ลกั ษณะความแตกต่างขอ
ระหวา่ งเพศชาย และเพศหญงิ ชาย เพศหญิง
- ร่างกาย

- อารมณ์
- ลกั ษณะนิสัย

นร้(ู K) ทกั ษะ(P) คณุ ลกั ษณะ (A) และสมรรถนะ
รแกนกลางการศกึ ษาขนั้ พืน้ ฐาน พทุ ธศักราช 2551

ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๑

ระการเรยี นรู้ (K) ทักษะ (P) คณุ ลักษณะ สมรรถนะ
ช้ีวัด สาระการเรยี นรู้ทอ้ งถน่ิ จาก (A)
๑.ปฏิบัตติ นต่อ
กรอบหลกั สตู รระดับทอ้ งถ่ิน สมาชิกใน ๑.เหน็ คณุ คา่ ขอ้ ๒,๓,๔
สมาชิก ครอบครวั ได้
อยา่ งเหมาะสม ของตนเอง
อง ๒.บอกสิ่งท่ชี ื่น และครอบครวั
ชอบและ
องเพศ ภาคภูมิใจใน ๒.ภมู ิใจใน
ตวั เอง ตวั เองและส่งิ
ที่ตวั เองชน่ื

ชอบ
๓.เห็น

ความสำคัญ ขอ้ ๒,๓,๔
และภาคภูมใิ จ
ในเพศ

ตารางการวิเคราะห์ตวั ชี้วดั เพอ่ื หาสาระการเรยี น

เพ่ือประกอบการจดั ทำหลักสูตรโรงเรยี น ตามหลักสตู ร

กลมุ่ สาระการเรียนรู้สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา

สาระท่ี ๓ การเคลอ่ื นไหว การออกกำลังกาย การเลน่ เกม กฬี าไทย และกีฬาสาก

รหัสมาตรฐาน/ ตวั ช้ีวัด สาร
ตวั ช้ีวัด
สาระการเรียนร้จู ากตัวช
หลักสตู รแกนกลาง

พ ๓.๑ ๑. เคลือ่ นไหวรา่ งกายขณะอยู่กับที่ ๑.ธรรมชาตขิ องการเคลื่อนไ
เคลือ่ นทีแ่ ละใช้อุปกรณ์ประกอบ รา่ งกายในชวี ิตประจำวนั
๒.เลน่ เกมเบด็ เตล็ดและเข้ารว่ ม
กจิ กรรมทางกายทใี่ ชก้ าร - แบบอยกู่ ับที่ เช่น นั่ง ยนื
เคลอ่ื นไหวตามธรรมชาติ เงย เอียง ซ้าย ขวา เคล่อื
ข้อมอื ขอ้ เท้า แขน ขา

- แบบเคล่ือนที่ เชน่ เดนิ ว

กระโดด

- แบบใชอ้ ปุ กรณป์ ระกอบ

๑.ออกกำลงั กาย และเลน่ เกม จับ โยน เตะ เคาะ
พ ๓.๒ ตามคำแนะนำ อย่างสนุกสนาน ๒.กิจกรรมทางกายท่ใี ชใ้ นกา
เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ
๒.ปฏิบตั ิตนตามกฎ กติกา
- การเลน่ เกมเบ็ดเตลด็

๑.การออกกำลงั กาย และกา

เกมเบ็ดเตลด็

นร(ู้ K) ทักษะ(P) คณุ ลักษณะ (A) และสมรรถนะ

รแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกั ราช 2551

ชัน้ ประถมศึกษาปที ี่ ๑

กล

ระการเรยี นรู้ (K) ทักษะ (P) คุณลกั ษณะ สมรรถนะ
(A)
ชี้วัด สาระการเรยี นร้ทู อ้ งถนิ่ จาก
กรอบหลกั สูตรระดบั ทอ้ งถิ่น

ไหว ๑.ปฏบิ ตั ติ นใน ๑.เหน็ คุณค่า ขอ้ ๒,๓,๔
การเคล่อื นไหว ในการ

น กม้ ตามธรรมชาติ เคลอ่ื นไหว
อนไหว ได้อย่างถกู วิธี แบบต่าง ๆ
๒.เล่มเกม ๒.เห็นคณุ คา่

วงิ่ เบด็ เตลด็ ได้ และประโยชน์
อยา่ งถูกวิธี ในการเลน่ เกม

เบด็ เตล็ด
เชน่

๑.เห็นคุณค่า
าร ๑.ปฏบิ ัติตนใน และประโยชน์

การออกกำลัง ใน
กายและเล่นเกม
ารเลน่

สาระที่ ๓ การเคลือ่ นไหว การออกกำลงั กาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกฬี าสาก

ข้อตกลงในการเล่นเกมตาม ๒. กฎ กตกิ า ข้อตกลงในก
คำแนะนำ เลน่ เกมเบด็ เตล็ด

กล

การ เบ็ดเตลด็ ได้ การอออก
อยา่ งถกู วิธี กำลงั กายและ

๒.ปฏบิ ตั ติ น เลม่ เกม

ตามกฎ กตกิ า เบ็ดเตลด็

ข้อตกลงในการ ๒.เห็น

เล่นเกม ความสำคัญ

เบ็ดเตลด็ ของการปฏิบตั ิ

ตนตามกฎ

กตกิ า

ข้อตกลงใน

การเลน่ เกม

เบ็ดเตล็ด

ตารางการวิเคราะหต์ วั ชี้วดั เพ่ือหาสาระการเรียน

เพื่อประกอบการจัดทำหลักสูตรโรงเรียน ตามหลักสตู ร

กลมุ่ สาระการเรียนรู้สุขศกึ ษาและพลศึกษา

สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการปอ้ งกันโรค

รหสั มาตรฐาน/ ตวั ช้ีวัด สาร
ตัวชีว้ ัด
สาระการเรียนรจู้ ากตัวช
หลกั สตู รแกนกลาง

พ.๔.๑ ๑.ปฏิบัตติ นตามหลกั สขุ บญั ญัติ ๑.การปฏบิ ัติตนตามหลกั สุข
แห่งชาตติ ามคำแนะนำ
๒.บอกอาการเจบ็ ป่วยท่ีเกดิ ขนึ้ กับ บญั ญัติแหง่ ชาติ
๒.ลักษณะอาการเจ็บป่วยท่ีเ
ตนเอง
๓.ปฏบิ ตั ติ นตามคำแนะนำเม่ือมี ข้ึนกับตนเอง
อาการเจบ็ ป่วย - ปวดศีรษะ/ ตวั ร้อน /มีน้ำ

- ปวดทอ้ ง

- ผื่นคัน (หนงั ศีรษะ ผวิ หน

- ฟกช้ำ ฯลฯ

๓.วิธีปฏิบตั ติ นเมื่อมีอาการ

เจ็บปว่ ยท่ีเกิดขน้ึ กบั ตนเอง

นรู(้ K) ทกั ษะ(P) คณุ ลกั ษณะ (A) และสมรรถนะ
รแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศกั ราช 2551

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑

ระการเรยี นรู้ (K) ทักษะ (P) คุณลกั ษณะ สมรรถนะ
ช้ีวัด สาระการเรยี นรูท้ อ้ งถ่ินจาก (A)

กรอบหลักสูตรระดับทอ้ งถิ่น ๑.ปฏบิ ัตติ น ๑.เหน็ คณุ คา่ ข้อ ๒,๓,๔

ตามสุขบัญญตั ิ และ
เกดิ
แหง่ ชาติไดอ้ ยา่ ง ความสำคญั ใน
ำมูก
สมำ่ เสมอ การปฏิบตั ติ น
นงั )
๒.สังเกต ตามสขุ บญั ญัติ

ลกั ษณะอาการ แห่งชาติ

เจบ็ ป่วยของ ๒.ตระหนักใน

ตนเองเปน็ การสงั เกต

ประจำ อาการ

๓.ปฏบิ ัตติ นเมอ่ื เจ็บปว่ ยของ

มอี าการ ตนเอง

เจ็บปว่ ยท่ีเกิด ๓.เหน็ คุณคา่

ขึน้ กบั ตนเอง

สาระที่ ๔ การสรา้ งเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการปอ้ งกนั โรค

รหัสมาตรฐาน/ ตวั ชี้วัด สาร
ตัวชวี้ ัด
สาระการเรยี นรู้จากตัวช
หลกั สูตรแกนกลาง

ระการเรยี นรู้ (K) ทกั ษะ (P) คณุ ลกั ษณะ สมรรถนะ
(A)
ช้วี ัด สาระการเรียนรทู้ ้องถ่นิ จาก
กรอบหลักสตู รระดบั ท้องถิน่ ในการปฏบิ ัติ
ตนเม่ือมี
อาการ
เจบ็ ปว่ ยท่ีเกิด
ข้นึ กับตนเอง

ตารางการวเิ คราะห์ตวั ช้ีวดั เพอื่ หาสาระการเรยี น

เพือ่ ประกอบการจัดทำหลักสูตรโรงเรยี น ตามหลักสตู ร

กลมุ่ สาระการเรยี นรสู้ ุขศกึ ษาและพลศึกษา

สาระที่ ๕ ความปลอดภยั ในชวี ิต

รหัสมาตรฐาน/ ตัวชี้วัด สาร
ตวั ชวี้ ัด
สาระการเรยี นรูจ้ ากตัวช
หลกั สูตรแกนกลาง

พ ๕.๑ ๑.ระบุสงิ่ ที่ทำใหเ้ กดิ อันตรายท่ี ๑. สิ่งท่ที ำใหเ้ กิดอันตรายภา

บา้ น โรงเรยี น และการป้องกนั บา้ นและโรงเรยี น

๒.บอกสาเหตุและการปอ้ งกนั - การป้องกนั อันตรายภายใน

อันตรายท่เี กดิ จากการเล่น และโรงเรียน

๓. แสดงคำพดู หรอื ทา่ ทางขอความ ๒.อนั ตรายจากการเล่น

ช่วยเหลอื จากผู้อ่ืนเมือ่ เกดิ เหตรุ า้ ย - สาเหตุที่ทำใหเ้ กดิ อันตราย

ทีบ่ า้ นและโรงเรียน การเลน่

- การปอ้ งกนั อนั ตรายจากก

เล่น

๓.การขอความชว่ ยเหลอื เมอ่ื

เหตรุ ้าย

นร(ู้ K) ทกั ษะ(P) คุณลกั ษณะ (A) และสมรรถนะ
รแกนกลางการศึกษาขน้ั พื้นฐาน พุทธศกั ราช 2551

ชนั้ ประถมศกึ ษาปีที่ ๑

ระการเรยี นรู้ (K) ทักษะ (P) คุณลักษณะ สมรรถนะ
ชี้วัด สาระการเรียนร้ทู อ้ งถ่นิ จาก (A)

กรอบหลกั สูตรระดบั ทอ้ งถิน่ ๑.อธิบาย ๑.ตระหนักถงึ ข้อ ๑ ,๔
ายใน
ลักษณะสิง่ ที่ สง่ิ ทเี่ ป็น
นบา้ น
เป็นอนั ตราย อันตราย
ยจาก
และการป้องกัน ภายในบ้าน
การ
อันตรายภายใน และโรงเรียน
อเกดิ
บา้ นและ ๒.เหน็

โรงเรียน ความสำคัญใน

๒.อธบิ ายสาเหตุ การหาสาเหตุ

และการป้องกัน และการ

อนั ตรายจาก ป้องกนั

อันตรายจาก

รหสั มาตรฐาน/ ตวั ชี้วัด สาร
ตวั ช้ีวัด
สาระการเรียนรจู้ ากตัวช
หลกั สตู รแกนกลาง

ทบ่ี ้านและโรงเรียน
- บุคคลทคี่ วรขอความช่วยเ
- คำพูดและทา่ ทางการขอค
ช่วยเหลอื

ระการเรียนรู้ (K) ทกั ษะ (P) คณุ ลกั ษณะ สมรรถนะ
ช้ีวัด สาระการเรียนรู้ทอ้ งถ่นิ จาก (A)

กรอบหลกั สตู รระดับทอ้ งถน่ิ การเลน่ การเลน่
๓.พดู และแสดง ๓.เห็น
เหลือ
ความ ท่าทางขอความ ความสำคญั ใน
ช่วยเหลอื เมอื การพูดและ
เกดิ เหตุรา้ ย แสดงทา่ ทาง

ขอความ
ชว่ ยเหลือเมอ่ื

เกิดเหตุร้าย

ตารางการวเิ คราะหต์ วั ชว้ี ัดเพือ่ หาสาระการเรียน

เพื่อประกอบการจัดทำหลกั สตู รโรงเรยี น ตามหลักสูตร

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศกึ ษา

สาระที่ ๑ การเจรญิ เติบโตและการพฒั นาการของมนุษย์

รหัสมาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด สาร
ตวั ชีว้ ัด
สาระการเรยี นรู้จากตัวช
หลักสตู รแกนกลาง

ม า ต ร ฐ า น พ ๑ . ๑ 1. อธิบายการเจริญเตบิ โตและ การเจรญิ เตบิ โตและพฒั นาก

เข้าใจธรรมชาติของ พัฒนาการของร่างกายและ ของร่างกายและจิตใจ

การเจริญเติบโตและ จิตใจ .

พฒั นาการของมนุษย์

เขา้ ใจธรรมชาตขิ อง 2. อธิบายความสำคัญของ ความสำคญั ของกลา้ มเนอื้ ก
การเจรญิ เติบโตและ และขอ้ ที่มีผลตอ่ สุขภาพ กา
กล้ามเน้อื กระดกู และข้อที่มผี ลตอ่ เจริญเติบโตและพฒั นาการ
พฒั นาการของมนษุ ย์ สขุ ภาพ การเจรญิ เติบโตและ
พฒั นาการ วิธีดแู ลกลา้ มเน้ือ กระดูก แ
ข้อ ให้ทำงานอย่างมี
3. อธบิ ายวิธดี แู ลกล้ามเนอ้ื
กระดูก และขอ้ ให้ทำงานอยา่ งมี

นร(ู้ K) ทักษะ(P) คณุ ลกั ษณะ (A) และสมรรถนะ
รแกนกลางการศึกษาขนั้ พื้นฐาน พทุ ธศักราช 2551

ชนั้ ประถมศึกษาปที ี่ ๔

ระการเรยี นรู้ (K) ทักษะ (P) คณุ ลกั ษณะ สมรรถนะ
ชว้ี ัด สาระการเรยี นรทู้ อ้ งถิ่นจาก (A)

กรอบหลกั สูตรระดบั ทอ้ งถ่นิ -ความเข้าใจ -เหน็ คณุ ค่า -ส่อื สารและ
การ
เรอื่ งการ การ สร้างความ
กระดกู
าร เจริญเตบิ โตและ เจรญิ เติบโต สมั พันธภาพที่

และ วิธีการสร้าง และความมี ดตี ่อสังคม

สมั พนั ธภาพ สมั พันธภาพ -สามารถนำ

ของครอบครัว ตอ่ ครอบครวั สขุ นสิ ยั ที่ดไี ป

-มสี ขุ นสิ ัยท่ีดใี น ใชใ้ น

การดูแล -สนใจการมี ชวี ิตประจำวัน

กล้ามเน้ือและ สขุ นสิ ัย ท่ีดใี น

ขอ้ การดแู ล

-ป้องกัน กล้ามเนื้อและ -แกป้ ญั หาเม่อื

อันตรายจาก ขอ้ มีอนั ตรายจาก

การใช้

สาระที่ ๑ การเจรญิ เติบโตและการพฒั นาการของมนษุ ย์

รหัสมาตรฐาน/ ตวั ช้วี ัด สาร
ตวั ชีว้ ัด ประสทิ ธภิ าพ. สาระการเรียนรู้จากตัวช

หลักสตู รแกนกลาง
ประสทิ ธภิ าพ.

ระการเรียนรู้ (K) ทักษะ (P) คณุ ลกั ษณะ สมรรถนะ
ชว้ี ัด สาระการเรยี นรู้ท้องถิน่ จาก (A)

กรอบหลกั สูตรระดับท้องถ่ิน -เหน็ คุณคา่ กลา้ มเนอ้ื และ
การใชก้ ลา้ มเนื้อและข้อ อนั ตรายจาก ขอ้ ในการออก
การใชก้ ล้าเนอื้ กำลงั กาย

และข้อ

ตารางการวิเคราะห์ตัวชว้ี ัดเพือ่ หาสาระการเรียน

เพ่ือประกอบการจดั ทำหลกั สูตรโรงเรยี น ตามหลักสูตร

กลุม่ สาระการเรยี นรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา

สาระท่ี ๒ การเจรญิ เตบิ โตและการพัฒนาการของมนุษย์

รหัสมาตรฐาน/ ตวั ชว้ี ัด สาร
ตวั ช้วี ัด
สาระการเรยี นรู้จากตัวช
หลกั สูตรแกนกลาง

มาตรฐาน พ 2.1 1. อธบิ ายคุณลักษณะของความ -คุณลกั ษณะของความเปน็ เพ

เข้าใจและเห็นคุณคา่ เปน็ เพอ่ื นและสมาชิกท่ีดีของ และสมาชิกทด่ี ีของครอบคร

ตนเอง ครอบครวั ครอบครวั -พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับเพ

เพศศกึ ษา และมี 2. แสดงพฤตกิ รรมที่เหมาะสมกับ ตนตามวัฒนธรรมไทย

ทกั ษะในการดำเนนิ เพศของตนตามวัฒนธรรมไทย -วธิ ีการปฏิเสธการกระทำท่ีเ

ชีวิต 3. ยกตวั อยา่ งวธิ ีการปฏเิ สธการ อนั ตรายและไม่เหมาะสมใน

กระทำทีเ่ ปน็ อันตรายและไม่ เพศ

เหมาะสมในเรือ่ งเพศ

นร(ู้ K) ทกั ษะ(P) คุณลกั ษณะ (A) และสมรรถนะ
รแกนกลางการศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน พุทธศักราช 2551

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔

ระการเรยี นรู้ (K) ทักษะ (P) คุณลกั ษณะ สมรรถนะ
ชว้ี ัด สาระการเรียนรู้ทอ้ งถิน่ จาก (A)

กรอบหลกั สูตรระดบั ทอ้ งถิน่ -มคี วามเข้า -ตระหนัก -นำความเปน็
พื่อน
รวั ความเป็นเพ่อื น ความเป็น เพือ่ นและ
พศของ และสมาชกิ ท่ีดี เพื่อนและ สมาชิกท่ีดขี อง

เปน็ ของครอบครัว สมาชิกท่ีดีของ ครอบครวั ไป
นเรื่อง -ปฏบิ ตั ติ นได้ ครอบครัว ใช้ใน
เหมาะสมกบั -เหน็ คณุ ค่า ชวี ิตประจำวนั

เพศของตนตาม ของพฤตกิ รรม -ส่อื สาร
วัฒนธรรมไทย ท่เี หมาะสมกับ พฤติกรรมท่ี

-ปฏเิ สธการ เพศของตน เหมาะสมกับ
กระทำที่เปน็ ตาวฒั นธรร เพศของตน
อันตรายและไม่ ไทย ตาม

เหมาะสมใน วฒั นธรรม
เร่อื งเพศ

สาระที่ ๒ การเจรญิ เติบโตและการพัฒนาการของมนษุ ย์

รหัสมาตรฐาน/ ตวั ชว้ี ัด สาร
ตัวชีว้ ัด
สาระการเรียนรู้จากตัวช
หลกั สตู รแกนกลาง

ระการเรยี นรู้ (K) ทกั ษะ (P) คุณลักษณะ สมรรถนะ
(A)
ช้วี ัด สาระการเรียนรทู้ ้องถ่นิ จาก
กรอบหลักสตู รระดบั ท้องถิน่

-เลือกวิธกี าร ไทย

ปฏเิ สธการ -แก้ปญั หาการ
กระทำท่ีเปน็ กระทำทเ่ี ป็น
อนั ตรายและ อนั ตรายและ

ไมเ่ หมาะสม ไม่เหมาะสม
ในเรื่องเพศ ในเรอ่ื งเพศ

ตารางการวเิ คราะหต์ ัวชว้ี ดั เพ่ือหาสาระการเรยี น

เพือ่ ประกอบการจดั ทำหลกั สูตรโรงเรียน ตามหลักสตู ร

กล่มุ สาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา

สาระท่ี ๓ การเคลอ่ื นไหว การออกกำลงั กาย การเลน่ เกม กฬี าไทย และกีฬาสาก

รหัสมาตรฐาน/ ตัวชวี้ ัด สาร
ตัวชว้ี ัด
สาระการเรียนรจู้ ากตัวช
หลักสตู รแกนกลาง

มาตรฐาน พ ๓.๑ 1. ควบคุมตนเองเมือ่ ใช้ทกั ษะ -การเคลื่อนไหวในลักษณะ

เข้าใจ มที กั ษะในการ การเคลื่อนไหวในลักษณะ ผสมผสานได้ท้งั แบบอยกู่ ับท

เคล่ือนไหว กจิ กรรม ผสมผสานไดท้ ้ังแบบอย่กู ับท่ี และใช้อปุ กรณ์ประกอบ

ทางกาย การเล่นเกม เคลอื่ นที่ และใช้อุปกรณป์ ระกอบ -กายบรหิ ารทา่ มือเปล่าประก

และกีฬา 2. ฝึกกายบรหิ ารท่ามือเปล่า จังหวะ

ประกอบจังหวะ -เกมเลียนแบบและกิจกรรม

3. เล่นเกมเลียนแบบและกิจกรรม ผลดั

แบบผลัด -กฬี าพื้นฐานได้อยา่ งน้อย

4. เลน่ กีฬาพืน้ ฐานได้อย่างนอ้ ย ชนิด

1 ชนดิ

นรู้(K) ทักษะ(P) คุณลักษณะ (A) และสมรรถนะ

รแกนกลางการศกึ ษาข้ันพนื้ ฐาน พทุ ธศักราช 2551

ชัน้ ประถมศกึ ษาปีที่ ๔

กล

ระการเรยี นรู้ (K) ทักษะ (P) คณุ ลักษณะ สมรรถนะ
(A)
ช้ีวัด สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นจาก
กรอบหลักสตู รระดับท้องถิน่

-ปฏิบตั กิ าร -สนใจการ

ที่ เคลอื่ นไหวใน เคลื่อนไหวใน

ลักษณะ ลกั ษณะ

กอบ ผสมผสานได้ท้ัง ผสมผสานได้

แบบอย่กู ับท่ี ท้ังแบบอยู่กับ

มแบบ และใชอ้ ุปกรณ์ ท่ี และใช้

ประกอบ อปุ กรณ์

1 -ปฏบิ ตั กิ าย ประกอบ

บรหิ ารทา่ มือ -ตระหนกั การ

เปลา่ ประกอบ บริหารทา่ มือ

จงั หวะ เปลา่ ประกอบ

-ปฏิบตั เิ กม จังหวะ

เลียนแบบและ -ยอมรับการ

สาระท่ี ๓ การเคลือ่ นไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกฬี าสาก

รหสั มาตรฐาน/ ตวั ชวี้ ัด สาร
ตวั ชี้วัด
สาระการเรียนร้จู ากตัวช
หลักสูตรแกนกลาง

มาตรฐาน พ ๓.๒ 1. ออกกำลังกาย เล่นเกม และ -การออกกำลงั กาย เล่นเกม
รักการออกกำลงั กาย กีฬาที่ตนเองชอบและมี และกีฬาทีต่ นเองชอบและม
ความสามารถในการวเิ คราะห์ผล ความสามารถในการวิเคราะ
การเลน่ เกม และการ พัฒนาการของตนเองตามตวั อยา่ ง พัฒนาการของตนเองตามตัว
เลน่ กีฬา ปฏิบตั ิเปน็ และแบบปฏิบัตขิ องผอู้ นื่ และแบบปฏบิ ัติของผอู้ ่นื

ประจำอย่างสมำ่ เสมอ
มวี ินยั เคารพสทิ ธิ กฎ
กติกา มีน้ำใจนักกีฬา

มจี ิตวญิ ญาณในการ
แข่งขัน และช่ืนชมใน

สนุ ทรยี ภาพของการ

กล

ระการเรยี นรู้ (K) ทกั ษะ (P) คณุ ลกั ษณะ สมรรถนะ
ชีว้ ัด สาระการเรยี นรู้ทอ้ งถิ่นจาก (A)

กรอบหลักสตู รระดบั ทอ้ งถิ่น กิจกรรมแบบ ปฏิบตั เิ กม

ม ผลัด เลยี นแบบ
มี
ะหผ์ ล -เล่นกฬี า -มที กั ษะการ
วอย่าง
พ้ืนฐานไดอ้ ย่าง เล่นกีฬา

นอ้ ย 1 ชนดิ พ้ืนฐาน

-เข้าใจการออก -ตระหนกั การ แกป้ ัญหาการ-

กำลงั กาย เลน่ ออกกำลังกาย ออกกำลงั กาย

เกม และกฬี าที่ เลน่ เกม และ เล่นเกม และ

ตนเองชอบและ กฬี าทต่ี นเอง กีฬาท่ตี นเอง

มีความสามารถ ชอบ ชอบ

ในการวิเคราะห์

ผลพฒั นาการ

ของตนเองตาม

ตวั อยา่ งและ

แบบปฏิบัติของ

สาระท่ี ๓ การเคล่อื นไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กฬี าไทย และกฬี าสาก

รหัสมาตรฐาน/ ตวั ชวี้ ัด สาร
ตัวชว้ี ัด
สาระการเรยี นรู้จากตัวช
กฬี า หลักสตู รแกนกลาง

2. ปฏบิ ตั ิตามกฎ กติกาการเล่น -การปฏิบตั ิตามกฎ กตกิ าก
กีฬาพื้นฐาน ตามชนิดกฬี าที่เล่น เล่นกฬี าพื้นฐาน ตามชนดิ ก

เลน่

กล

ระการเรยี นรู้ (K) ทกั ษะ (P) คุณลกั ษณะ สมรรถนะ
ชว้ี ัด สาระการเรียนร้ทู ้องถ่นิ จาก (A)
ผอู้ นื่ -ปฏิบตั ิตาม
กรอบหลกั สตู รระดับท้องถิน่ -เข้าใจการ -เห็นคณุ คา่ กฎ กติกาการ
ปฏบิ ตั ติ ามกฎ การปฏิบตั ิ เลน่ กีฬา
การ กติกาการเลน่ ตามกฎ พื้นฐาน ตาม
กฬี าที่ กฬี าพื้นฐาน กติกาการเล่น ชนดิ กีฬาท่ี
ตามชนดิ กีฬาท่ี กีฬาพน้ื ฐาน เล่นไปใชใ้ น
เล่น ตามชนดิ กีฬา ชวี ติ ประจำวัน
ทเ่ี ล่น

ตารางการวิเคราะหต์ ัวช้ีวัดเพอ่ื หาสาระการเรยี น

เพื่อประกอบการจดั ทำหลกั สตู รโรงเรียน ตามหลักสตู ร

กลุ่มสาระการเรียนร้สู ุขศึกษาและพลศกึ ษา

สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการปอ้ งกนั โรค

รหสั มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด สาร
ตวั ช้วี ัด
สาระการเรียนรู้จากตัวช
หลักสูตรแกนกลาง

มาตรฐาน พ ๔.๑ 1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง -ความสมั พันธร์ ะหว่างส่ิงแว

เห็นคุณค่าและมีทกั ษะ สิง่ แวดลอ้ มกับสุขภาพ กับสุขภาพ

ในการสร้างเสริม 2. อธิบายสภาวะอารมณ์ -สภาวะอารมณ์ ความร้สู ึกท

สขุ ภาพ การดำรง ความรู้สกึ ท่ีมีผลตอ่ สุขภาพ ต่อสขุ ภาพ

สขุ ภาพ การป้องกนั 3. วิเคราะหข์ ้อมูลบนฉลากอาหาร -การวิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอ

โรค และการสร้าง และผลิตภัณฑส์ ุขภาพ เพอื่ การเลอื ก และผลติ ภัณฑส์ ุขภาพ เพ่ือการ

เสรมิ สมรรถภาพเพอื่ บริโภค บรโิ ภค

สขุ ภาพ 4. ทดสอบและปรับปรุง -การทดสอบและปรับปรงุ

สมรรถภาพทางกายตามผลการ สมรรถภาพทางกายตามผลก

ตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย ตรวจสอบ

นรู้(K) ทักษะ(P) คณุ ลักษณะ (A) และสมรรถนะ
รแกนกลางการศึกษาขน้ั พืน้ ฐาน พทุ ธศักราช 2551

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔

ระการเรียนรู้ (K) ทกั ษะ (P) คุณลกั ษณะ สมรรถนะ
ช้ีวัด สาระการเรียนรูท้ อ้ งถ่ินจาก (A)
-วเิ คราะห์
กรอบหลักสูตรระดับท้องถ่นิ -เข้าใจ -ตระหนัก ความสัมพนั ธ์
วดล้อม ระหวา่ ง
ความสมั พนั ธ์ ความสมั พันธ์ สิ่งแวดล้อมกับ
ทีม่ ีผล สขุ ภาพ
ระหวา่ ง ระหว่าง -แก้ปญั หา
อาหาร อารมณ์
รเลือก สิง่ แวดลอ้ มกับ สง่ิ แวดลอ้ ม ความรสู้ ึกทีม่ ี
ผลตอ่ สุขภาพ
การ สขุ ภาพ กบั สุขภาพ -นำขอ้ มูลบน
ฉลากอาหาร
-เขา้ ใจสภาวะ -เห็นคณุ ค่า และผลติ ภัณฑ์
สขุ ภาพ เพอ่ื การ
อารมณ์ สภาวะ

ความรูส้ ึกทม่ี ีผล อารมณ์

ตอ่ สุขภาพ ความร้สู กึ ทม่ี ี

-วิเคราะห์ขอ้ มลู ผลต่อสุขภาพ

บนฉลากอาหาร -สนใจขอ้ มูล

และผลิตภัณฑ์ บนฉลาก

สุขภาพ เพอื่ การ อาหารและ

รหสั มาตรฐาน/ ตัวช้วี ัด สาร
ตวั ชีว้ ัด สาระการเรยี นรู้จากตัวช

หลักสูตรแกนกลาง

ระการเรียนรู้ (K) ทักษะ (P) คุณลกั ษณะ สมรรถนะ
ช้วี ัด สาระการเรยี นรู้ทอ้ งถิ่นจาก (A)

กรอบหลักสตู รระดับท้องถิ่น

เลือกบรโิ ภค ผลิตภัณฑ์ เลือกบริโภคไป
-ทดสอบและ สุขภาพ เพื่อการ ใชใ้ น

ปรับปรุง เลอื กบริโภค ชวี ติ ประจำวนั
สมรรถภาพทาง -ตระหนัก -สือ่ สาร
กายตามผลการ สมรรถภาพ สมรรถภาพ

ตรวจสอบ ทางกายตาม ทางกายตาม
ผลการ ผลการ

ตรวจสอบ ตรวจสอบ

ตารางการวเิ คราะห์ตัวช้ีวัดเพอื่ หาสาระการเรียน

เพอ่ื ประกอบการจัดทำหลกั สูตรโรงเรียน ตามหลักสูตร

กลมุ่ สาระการเรยี นรสู้ ขุ ศกึ ษาและพลศึกษา

สาระท่ี ๕ ความปลอดภยั ในชีวติ

รหสั มาตรฐาน/ ตวั ช้วี ัด สาร
ตัวช้ีวัด
สาระการเรียนร้จู ากตัวช
หลักสตู รแกนกลาง

มาตรฐาน พ ๕.๑ 1. อธิบายความสำคญั ของการใช้ -ความสำคญั ของการใชย้ าแล

ป้องกันและหลีกเล่ยี ง ยาและใช้ยาอย่างถูกวิธี ยาอย่างถกู วิธี

ปัจจยั เส่ยี งพฤตกิ รรม 2. แสดงวธิ ีปฐมพยาบาลเมือ่ ได้รับ -การปฐมพยาบาลเมอ่ื ไดร้ ับ

เสี่ยงตอ่ สุขภาพ อนั ตรายจากการใช้ยาผิด สารเคมี อันตรายจากการใชย้ าผิด

อบุ ตั เิ หตุ การใชย้ า แมลงสัตวก์ ดั ตอ่ ย และการ สารเคมี แมลงสัตว์กดั ตอ่ ย

สารเสพติด และความ บาดเจ็บจากการเล่นกฬี า การ

รุนแรง 3. วิเคราะหผ์ ลเสยี ของการสบู บหุ ร่ี -ผลเสยี ของการสูบบหุ รี่ แล

และการดื่มสรุ า ทม่ี ีต่อสุขภาพและ ด่ืมสุรา ทม่ี ีต่อสุขภาพและกา

การป้องกนั ปอ้ งกนั

นร(ู้ K) ทักษะ(P) คณุ ลกั ษณะ (A) และสมรรถนะ
รแกนกลางการศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน พทุ ธศักราช 2551

ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔

ระการเรยี นรู้ (K) ทักษะ (P) คุณลกั ษณะ สมรรถนะ
ชีว้ ัด สาระการเรียนรทู้ ้องถิน่ จาก (A)

กรอบหลกั สตู รระดับทอ้ งถนิ่ -มีความเข้าใจ -ตระหนกั การ -นำการใช้ยา
ละใช้
การใชย้ าและใช้ ใช้ยาและใชย้ า และใชย้ า
และ
ยาอยา่ งถูกวิธี อย่างถกู วิธี อย่างถกู วิธีไป
ละการ
าร -เข้าใจการปฐม -มคี วามสนใจ ใชใ้ น

พยาบาลเม่อื การปฐม ชีวิตประจำวนั

ได้รบั อันตราย พยาบาลเม่ือ -นำการปฐม

จากการใชย้ าผิด ไดร้ บั อนั ตราย พยาบาลเมอ่ื

สารเคมี แมลง จากการใชย้ า ไดร้ ับอันตราย

สตั วก์ ดั ตอ่ ย ผดิ สารเคมี จากการใชย้ า

และการ แมลงสตั ว์กดั ผิด สารเคมี

-มคี วามรู้ผลเสยี ต่อย และการ แมลงสตั วก์ ัด

ของการสูบ -สนใจผลเสยี ต่อย และการ

ไปใชใ้ น

สาระที่ ๕ ความปลอดภยั ในชีวิต

รหัสมาตรฐาน/ ตัวช้วี ัด สาร
ตวั ช้วี ัด
สาระการเรยี นรู้จากตัวช
หลกั สูตรแกนกลาง

ระการเรียนรู้ (K) ทักษะ (P) คุณลักษณะ สมรรถนะ
(A)
ชว้ี ัด สาระการเรยี นรทู้ ้องถน่ิ จาก
กรอบหลักสตู รระดบั ท้องถิ่น

บุหรี่ และการ ของการสูบ ชวี ิตประจำวัน

ด่มื สรุ า ท่ีมีต่อ บหุ รี่ และการ -สือ่ สารการให้
สขุ ภาพและการ ดม่ื สรุ า ทม่ี ีตอ่ ความรู้ผลเสยี
ป้องกัน สขุ ภาพและ ของการสบู

การป้องกัน บุหรี่ และการ
ดื่มสุรา

ตารางการวเิ คราะหต์ ัวชี้วดั เพอื่ หาสาระการเรียน

เพอื่ ประกอบการจดั ทำหลกั สตู รโรงเรยี น ตามหลักสตู ร

กลุ่มสาระการเรยี นรู้สุขศกึ ษาและพลศกึ ษา

สาระท่ี ๑ ความปลอดภยั ในชีวิต

รหัสมาตรฐาน/ ตัวชวี้ ัด สาร
ตัวชว้ี ัด
สาระการเรียนรูจ้ ากตัวช
หลักสตู รแกนกลาง

พ. ๑.๑ ๑. อธิบายความสำคัญชองระบบ -ความสำคญั ของระบบย่อย

ย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายท่มี ี อาหารและระบบขับถา่ ยทมี่

ผลตอ่ สุขภาพ การเจรญิ เตบิ โต สขุ ภาพการเจริญเตบิ โตและ

และพัฒนาการ พฒั นาการ

๒. อธิบายวธิ ีดู แลระบบย่อย - ระบบยอ่ ยอาหาร

อาหารและระบบขบั ถา่ ยใหท้ ำงาน - ระบบขับถ่าย

ตามปกติ

นร(ู้ K) ทักษะ(P) คุณลักษณะ (A) และสมรรถนะ
รแกนกลางการศึกษาข้นั พนื้ ฐาน พุทธศักราช 2551

ช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี ๕

ระการเรยี นรู้ (K) ทกั ษะ (P) คณุ ลกั ษณะ สมรรถนะ
ช้วี ัด สาระการเรียนรู้ทอ้ งถ่ินจาก (A)
-ปฏบิ ตั ติ นใน
กรอบหลกั สูตรระดับท้องถ่นิ การดูแลระบบ -ตระหนกั และ ๑.
ขบั ถ่ายและ เหน็ คณุ ค่าใน ความสามารถ
มีผลตอ่ ระบบย่อย การดูแลระบบ ในการใช้
ะ อาหาร ขบั ถ่ายและ ทักษะชีวิต
-ปฏิบตั ติ นใน ระบบยอ่ ย ๒.ความสาม
การเลือก อาหาร รถ
รับประทาน
อาหารทดี่ ตี ่อ ในการสื่อสาร
ระบบยอ่ ย
อาหาร

ตารางการวิเคราะห์ตวั ชวี้ ดั เพือ่ หาสาระการเรียน

เพ่อื ประกอบการจัดทำหลกั สูตรโรงเรยี น ตามหลักสตู ร

กลมุ่ สาระการเรียนร้สู ขุ ศึกษาและพลศึกษา

สาระที่ ๒ ชวี ิต และครอบครวั

รหสั มาตรฐาน/ ตวั ชีว้ ัด สาร
ตัวชี้วัด
สาระการเรยี นรู้จากตัวช
หลักสตู รแกนกลาง

พ. ๒.๑ ๑.อธบิ ายการเปลย่ี นแปลงทางเพศ -การเปล่ียนแปลงทางเพศกา

และปฏิบตั ิตนได้เหมาะสม ดแู ลตวั เอง

๒.อธิบายความสำคัญของการมี -การวางตวั ทเ่ี หมาะสมกับเพ

ครอบครวั ทีอ่ บอ่นุ ตามวัฒนธรรม ตามวฒั นธรรมไทย

ไทย -ลกั ษณะของครอบครวั ท่อี บ

๓.ระบพุ ฤตกิ รรมทีพ่ ึงประสงค์ใน ตามวัฒนธรรม

การแกไ้ ขปัญหาความขัดแยง้ ใน -พฤตกิ รรมที่พึงประสงค์ในก

ครอบครัว และกลมุ่ เพ่ือน แก้ปญั หาความขัดแยง้ ใน

ครอบครวั

นรู้(K) ทักษะ(P) คุณลักษณะ (A) และสมรรถนะ
รแกนกลางการศกึ ษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

ชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ ๕

ระการเรียนรู้ (K) ทักษะ (P) คุณลกั ษณะ สมรรถนะ
ช้วี ัด สาระการเรียนรทู้ อ้ งถน่ิ จาก (A)
-มที ักษะในการ
กรอบหลกั สตู รระดบั ทอ้ งถิ่น ดูแลตัวเองทาง -เหน็ ๑.
าร เพศ
-ปฏิบัตติ นท่ี ความสำคัญ ความสามารถ
พศ เหมาะสมตาม ของการดูแล ในการใช้ชวี ิต
เพศตาม
บอุ่น วัฒนธรรม ตัวเองทางเพศ
-ปฏบิ ัตติ วั เป็น -พอใจในเพศ
การ คนดีตาม ของตนเอง
บทบาทหน้าที่
ของครอบครวั -เกดิ ความรกั
-ปฏบิ ตั ิตนทพี่ ึง และสขุ ใจใน
ประสงค์ในการ
ครอบครัว
-ตระหนกั ถึง
ปัญหาทีจ่ ะ

เกดิ
ขึน้

สาระที่ ๒ ชีวิต และครอบครวั

รหัสมาตรฐาน/ ตัวช้วี ัด สาร
ตวั ชวี้ ัด
สาระการเรยี นรู้จากตัวช
หลกั สูตรแกนกลาง

ระการเรียนรู้ (K) ทกั ษะ (P) คณุ ลักษณะ สมรรถนะ
(A)
ชว้ี ัด สาระการเรยี นรู้ท้องถิ่นจาก แกป้ ญั หาความ
กรอบหลกั สูตรระดบั ทอ้ งถ่ิน ขัดแย้งใน
ครอบ-
ครวั และกล่มุ
เพอื่ น

ตารางการวิเคราะห์ตวั ช้วี ัดเพ่ือหาสาระการเรยี น
เพือ่ ประกอบการจัดทำหลักสตู รโรงเรียน ตามหลักสตู ร

กลมุ่ สาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา
สาระท่ี ๓ การเคลื่อนไหว การออกกำลงั กาย การเล่นเกม กฬี าไทย และกฬี าสา

รหสั มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด สาร
ตัวช้ีวัด
๑.จดั รูปแบบการเคลื่อนไหวแบบ สาระการเรยี นร้จู ากตัวช
พ. ๓.๑ ผสมผสาน และควบคุมตนเองเมือ่ หลักสตู รแกนกลาง
ใช้ทกั ษะการเคลื่อนไหวตามแบบที่
กำหนด ๑.การจัดรปู แบบการเคลื่อน
๒.เล่นเกมนำไปสกู่ ฬี าที่เลือก และ แบบตา่ งๆตามท่กี ำหนด
กจิ กรรมการเคลอื่ นไหวแบบผลัด ๒.เกมนำไปสูก่ ีฬา และกจิ กร
๓.ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรอื่ ง แบบผลัด
การรับแรง การใช้แรง และความ ๓.การเคลอื่ นไหวแบบรบั -ส่ง
สมดลุ และความสมดุล
๔.แสดงทักษะกลไกลในการปฏบิ ัติ ๔.กจิ กรรมทางกาย และเลน่
กิจกรรมทางกาย และเล่นกีฬา ๕.การเลน่ กฬี าไทย กีฬาสาก
๖.หลกั การ และกจิ กรรม
นนั ทนาการ

นรู้(K) ทกั ษะ(P) คุณลักษณะ (A) และสมรรถนะ
รแกนกลางการศึกษาข้นั พน้ื ฐาน พทุ ธศักราช 2551

ชัน้ ประถมศกึ ษาปีท่ี ๕
ากล

ระการเรยี นรู้ (K) ทักษะ (P) คณุ ลกั ษณะ สมรรถนะ
ชี้วัด สาระการเรียนรู้ทอ้ งถน่ิ จาก (A)

กรอบหลักสตู รระดับทอ้ งถ่ิน -เคลอ่ื นไหวตาม -เหน็ คุณคา่
นไหว
รูปแบบท่ี ของการ
รรม
กำหนดให้เชน่ เคลอื่ นไหว
งแรง
-เลน่ เกมเพ่ือ ทางกาย
นกีฬา
กล นำไปสูก่ ีฬา -มีความสุขใน

และกิจกรรม การเลน่ เกม

แบบผลัด และกฬี า

-ปฏิบัตติ นใน -ชื่นชม และ

การรับแรง และ ประทับใจใน

ส่งแรงและ การเล่น

ความสมดุล -ชองกจิ กรรม

-ทักษะกลไก ทางกาย และ

สาระท่ี ๓ การเคล่ือนไหว การออกกำลงั กาย การเลน่ เกม กฬี าไทย และกีฬาสา

รหัสมาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด สาร
ตวั ช้ีวัด
๕.เล่นกีฬาไทยกฬี าสากลประเภท สาระการเรยี นรจู้ ากตัวช
บุคคลและประเภททีมอย่างละ 1 หลกั สูตรแกนกลาง
ชนดิ
๖.อธิบายหลกั การ และเขา้ ร่วม
กิจกรรมนนั ทนาการอย่างน้อย 1
กิจกรรม

ากล

ระการเรยี นรู้ (K) ทกั ษะ (P) คณุ ลกั ษณะ สมรรถนะ
(A)
ชวี้ ัด สาระการเรียนรทู้ ้องถนิ่ จาก
กรอบหลกั สตู รระดบั ทอ้ งถ่ิน

การปฏิบตั ิ เล่นกฬี า
กจิ กรรมของ -สนใจในการ
พละ เลน่ กีฬาไทย

-ปฏบิ ตั ิตนใน และกีฬาสากล
การเลน่ กฬี า -มคี วามสุขใน

ไทย และกีฬา การทำ
สากล กจิ กรรม
-ปฏิบัติกิจกรรม นันทนาการ

นันทนาการ

สาระที่ ๓ การเคล่อื นไหว การออกกำลงั กาย การเลน่ เกม กีฬาไทย และกีฬาสา

รหัสมาตรฐาน/ สาร
ตัวชีว้ ัด
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนร้จู ากตัวช
พ. ๓.๒
หลกั สูตรแกนกลาง

๑.ออกกำลังกายอยา่ งมรี ปู แบบ ๑.หลักการ และรูปแบบการ

เล่นเกมท่ีใช้ทกั ษะการคดิ และ กำลงั กาย

ตดั สนิ ใจ ๒.การออกกำลงั กาย และกา

๒.เลน่ กฬี าทต่ี นเองชอบอย่าง เกม

สม่ำเสมอโดยสรา้ งทางเลอื กในวธิ ี ๓.การเลน่ กฬี าไทยสากล

ปฏบิ ัติของตนเองอย่างหลานหลาย ๔.การสร้างทางเลอื กในวธิ ปี

๓.ปฏบิ ตั ิตามกฎกตกิ า เล่นเกม การเลน่ กฬี าชนิดต่างๆ

กีฬาไทย และกฬี าสากลตามชนดิ ๕.กติกาในการเลน่ เกมกฬี าไ

กฬี าท่ไี ด้ กฬี าสากล

๔.ปฏิบัตติ นตามสิทธิของตนเองไม่ ๖.สทิ ธิพืน้ ฐานของตน และส

ละเมดิ สทิ ธิผู้อ่ืน และยอมรบั ใน

ความแตกตา่ งระหวา่ งบุคคลในการ

เลน่ เกมกฬี าไทยกีฬาสากล


Click to View FlipBook Version